Page 1

Polo


ęycie moĚe byÉ emocjonujÇce jak rajd.

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Polo zachwyca juĚ na starcie. NiewaĚne, dokÇd wiedzie trasa podróĚy – towarzyszyÉ Ci b×dzie najwyĚsza jakoąÉ wykonania, precyzja, bezpieczeóstwo, a takĚe moc dynamicznego silnika. Komfortowo wyposaĚone wn×trze samochodu pozwoli Ci cieszyÉ si× kaĚdÇ chwilÇ. Nie zwlekaj. Polo juĚ na Ciebie czeka.

Polo

 | 


Najlepszy sposób, by znaleĘÉ wñaąciwÇ drog×, to wypróbowaÉ kaĚdÇ po kolei. Polo    

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i . 2

Nadwozie Obr×cze kóñ Wn×trze Bezpieczeóstwo Think Blue. Polo BlueMotion Silniki, ukñad jezdny i skrzynie biegów Komfort

   

Klimatyzacja i multimedia Pakiety wyposaĚenia CrossPolo Pakiety wyposaĚenia R-Line Oryginalne akcesoria Volkswagen Lakiery, tapicerki i ich kombinacje Serwis

Polo

 | 


Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Utarte drogi czy bezdroĚa – byle do przodu! Mocne silniki Polo to wielka radoąÉ z jazdy. Doskonañym przykñadem jest silnik . TDI. ðÇczÇc w sobie oszcz×dnoąÉ, znakomite osiÇgi i wysokÇ kultur× pracy daje to, co najwaĚniejsze – satysfakcj× z prowadzenia.

Polo

 | 


Kto polega na wñasnej intuicji, nie potrzebuje drogowskazów.

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Polo

 | 


Droga na skróty? Nie ma powodu by skracaÉ przyjemnoąci. W Polo b×dziesz miañ ochot× pokonaÉ kaĚdy zakr×t dwa razy. Oprócz perfekcyjnej techniki samochód imponuje ąmiañÇ stylistykÇ. Szkoda, Ěe jadÇc autem nie moĚna jednoczeąnie podziwiaÉ go z zewnÇtrz.

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Polo

 | 


Polo nigdy nie bñÇdzi.

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Raczej przeciera szlaki.

Polo

 | 


Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Kto pierwszy...

... ten lepszy.

Polo

 | 


Najpi×kniejsze w prowadzeniu jest zostawianie ąwiata z tyñu. Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .


Nadwozie

W Polo drzemie duch zwyci×zcy. Silny charakter i masywnÇ sylwetk× podkreąlajÇ dynamiczne linie samochodu oraz ciekawe w ksztañcie tylne lampy. W sportowy wizerunek Polo wpisuje si× duĚy wybór eleganckich obr×czy, które zdecydowanie zwi×kszajÇ atrakcyjnoąÉ modelu, ale równieĚ poprawiajÇ komfort jazdy.

ch

Chromowana poprzeczka osñony chñodnicy Chromowana listwa zdobiÇca wlot powietrza w zderzaku (bez zdj×cia) oraz osñona chñodnicy dodajÇ samochodowi zdecydowanego wyrazu i sportowej elegancji.

S Reektory bi-ksenonowe Ąwiatña mijania i drogowe w re ektorach bi-ksenonowych stanowiÇ jednÇ funkcjonalnÇ cañoąÉ. Re ektory oferujÇ takĚe statyczne doąwietlanie zakr×tów i oddzielne ąwiatña do jazdy dziennej w technice LED. Re ektory ksenonowe pozwalajÇ na efektywniejsze i precyzyjniejsze oąwietlenie toru jazdy wraz z poboczem, sÇ bardziej wydajne niĚ tradycyjne ąwiatña i charakteryzujÇ si× dñuĚszÇ ĚywotnoąciÇ. Niedost×pne dla Polo z BlueMotion Technology.

S

Polo w wersji -drzwiowej to sportowiec o kompaktowej sylwetce. A mimo to pasaĚerowie podróĚujÇcy z tyñu korzystajÇ z peñnego komfortu. Oferowana od wersji Comfortline funkcja Easy Entry) umoĚliwia wygodne zaj×cie miejsca na tylnej kanapie. ) Funkcja Easy Entry jest seryjnie oferowana w wersji Comfortline i Highline.

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

Nadwozie Polo

 | 


S Przyciemniana szyba tylna i szyby boczne w drzwiach z tyñu absorbujÇ aĚ do % promieniowania sñonecznego, zapewniajÇc przyjemny klimat we wn×trzu samochodu. WpisujÇ si× one ponadto w sportowÇ stylistyk× Polo. Sch

Klamki lakierowane w kolorze nadwozia Klamki lakierowane w kolorze nadwozia nie tylko majÇ si× podobaÉ . Ich specy czny ksztañt uñatwia otwieranie drzwi w razie kolizji.

S

Panoramiczny dach szklany z elektrycznÇ regulacjÇ ustawieó Magnes dla oczu z zewnÇtrz i od ąrodka: panoramiczny dach szklany z elektrycznÇ regulacjÇ ustawieó. Przeszklony dach wpuszcza do ąrodka wiele naturalnego ąwiatña, tworzy przyjemnÇ atmosfer× wn×trza i sprawia, Ěe czujemy si× w nim dobrze. Polo dzi×ki niemu równieĚ z zewnÇtrz prezentuje si× atrakcyjniej. Dwukrotnie wi×ksza powierzchnia przeszklenia niĚ w przypadku tradycyjnego dachu przesuwnego daje pasaĚerom doskonañÇ okazj× do obserwacji otoczenia. Dach moĚna unieąÉ lub rozsunÇÉ, a jego obsñuga jest wygodna i prosta. Ochron× przeciwsñonecznÇ gwarantuje przyciemniana szyba oraz praktyczna roleta.

s

Tylne ąwiatña Tylne ąwiatña w atrakcyjnej obudowie sÇ kolejnym stylistycznym akcentem eleganckiego tyñu i wyrazem dynamiki Polo.

Opcja niedost×pna w wersji BlueMotion Technology i CrossPolo.

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

S c h Lusterka zewn×trzne Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewn×trzne z wbudowanymi kierunkowskazami, od wersji Comfortline sÇ pokryte lakierem w kolorze nadwozia, przez co idealnie harmonizujÇ z nowoczesnÇ sylwetkÇ Polo.

Nadwozie Polo

 | 


Obr×cze kóñ

S -calowe obr×cze ze stopu metali lekkich Boavista Sportowa elegancja: -calowe obr×cze ze stopu metali lekkich Boavista z oferty Volkswagen Exclusive, z oponami w rozmiarze / R zapewniajÇ Polo indywidualny wyglÇd, posiadajÇ dodatkowo ąruby zabezpieczajÇce przed kradzieĚÇ.

Bogata oferta specjalnie zaprojektowanych obr×czy kóñ uzupeñnia sportowy wyglÇd Polo. Oboj×tnie, jaki wzór wybierzesz, b×dzie on odpowiadañ dynamicznym moĚliwoąciom Polo i wyrazi Twoje upodobania.

s

-calowe obr×cze stalowe -calowe obr×cze stalowe, wyposaĚone w opony o pro lu / , zdobiÇ -ramienne koñpaki. h

-calowe obr×cze Riverside ze stopu metali lekkich -calowe obr×cze Riverside ze stopu metali lekkich, z oponami o pro lu / , speñniÇ oczekiwania najbardziej wymagajÇcych uĚytkowników.

Oferta Volkswagen R GmbH. Wi×cej informacji do uzyskania pod adresem www.volkswagen-r.de.

Sc

Koñpaki -calowych obr×czy stalowych Koñpaki -calowych obr×czy stalowych z oponami o pro lu czyniÇ samochód rozpoznawalnym. S

Nasze samochody sÇ seryjnie wyposaĚone w opony letnie. Wszelkie informacje u Twojego Partnera Volkswagena. Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

-calowe obr×cze Estrada ze stopu metali lekkich -calowe obr×cze Estrada ze stopu metali lekkich z pi×cioma podwójnymi otworami, z oponami w rozmiarze / R , dost×pne ze ąrubami zabezpieczajÇcymi przed kradzieĚÇ*.

W modelach Polo BlueMotionTechnology dost×pne wyñÇcznie z oponami o niskich oporach toczenia w rozmiarze / R .

S -calowe obr×cze Lakeside ze stopu metali lekkich -calowe obr×cze Lakeside ze stopu metali lekkich, z oponami o pro lu /, posiadajÇ dodatkowe zabezpieczenie antykradzieĚowe i perfekcyjnie komponujÇ si× z dynamicznÇ sylwetkÇ Polo.

S -calowe obr×cze Mistral ze stopu metali lekkich -calowe obr×cze Mistral ze stopu metali lekkich, z oponami o pro lu / R , posiadajÇ dodatkowe zabezpieczenie antykradzieĚowe, do tego doskonale si× prezentujÇ na tle dynamicznego nadwozia Polo.

S -calowe obr×cze Stratford ze stopu metali lekkich* -calowe obr×cze Stratford ze stopu metali lekkich, z oponami o pro lu / R , posiadajÇ dodatkowe zabezpieczenie antykradzieĚowe.

S

-calowe obr×cze Rivazza ze stopu metali lekkich Eleganckie -calowe obr×cze ze stopu metali lekkich Rivazza z oponami w rozmiarze / R , dost×pne ze ąrubami zabezpieczajÇcymi przed kradzieĚÇ. Obr×cze kóñ Polo

*Niedost×pne na polskim rynku.

 | 


Wn×trze

Z zewnÇtrz sportowa sylwetka, we wn×trzu komfort w najlepszym wydaniu. Harmonia wn×trza zapewnia przyjemnÇ atmosfer× nawet podczas najdñuĚszej podróĚy. Funkcjonalne i optymalne rozmieszczenie przycisków i wskaĘników gwarantuje ñatwÇ obsñug× wszystkich funkcji pokñadowych samochodu.

s WyposaĚenie Trendline Bogato wyposaĚona wersja Trendline zapewnia peñnÇ satysfakcj× z jazdy, funkcjonalnoąÉ i komfort. Zdalnie sterowany centralny zamek, podgrzewane elektryczne lusterka oraz elektrycznie otwierane i zamykane szyby z przodu to standard zapewniany przez Polo. RównieĚ system ESP, zwi×kszajÇcy bezpieczeóstwo jazdy

jest proponowany w standardzie. Doskonaña ergonomia wn×trza, regulacja wysokoąci fotela kierowcy, dwa praktyczne miejsca na kubki, uchwyty na napoje w przednich drzwiach wysokiej jakoąci tkanina tapicerki Matric, sÇ wyrazem najwyĚszej dbañoąci o detale w Polo. Elegancji dodajÇ czarne aplikacje przy elementach obsñugowych.

s

Tkanina Metric Atrakcyjna tkanina Metric wyróĚnia si× wysokÇ jakoąciÇ i sportowym wzornictwem. Ciemny kolor i ñatwa w piel×gnacji powierzchnia sprawiÇ, Ěe b×dzie ona wyglÇdaÉ jak nowa jeszcze po wielu latach uĚytkowania.

c

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

WyposaĚenie Comfortline Polo w wersji Comfortline posiada liczne elementy, podnoszÇce komfort i funkcjonalnoąÉ. Na uwag× zasñugujÇ przednie fotele z regulacjÇ wysokoąci, pokryte tkaninÇ Fonzie. Matowe, chromowane aplikacje stanowiÇ interesujÇce akcenty, natomiast asymetrycznie dzielona i skñadana tylna kanapa i podwójna podñoga

w bagaĚniku, pozwalajÇ dostosowaÉ Polo do Twoich potrzeb. O wysoki poziom komfortu dba skórzana, -ramienna kierownica, czy elektrycznie otwierane i zamykane szyby z przodu a dla wersji -drzwiowej równieĚ z tyñu . Wn×trze Polo

 | 


h

WyposaĚenie Highline Do wyposaĚenia Highline naleĚy -ramienna multifunkcyjna skórzana kierownica z aplikacjÇ z matowego chromu, aplikacja dekoracyjna na konsoli ąrodkowej w kolorze Pepper Grey oraz uchwyt drÇĚka zmiany biegów i gañka pokryte skórÇ. Sportowe siedzenia z regulacjÇ wysokoąci, obszyte tkaninÇ Livon w kolorze czarnym lub Seashell potwierdzajÇ swoje zalety szczególnie podczas dñuĚszych podróĚy. Asymetrycznie dzielone i skñadane oparcie i siedzisko tylnej kanapy oraz podwójna

podñoga w bagaĚniku pozwalajÇ uzyskaÉ pñaskÇ powierzchni× na bagaĚ . Wyąwietlacz wielofunkcyjny komputera pokñadowego i wskaĘnik kontroli ciąnienia w oponach dostarczajÇ kierowcy waĚnych informacji. Do wyposaĚenia Highline naleĚÇ takĚe: wysokiej jakoąci dywaniki materiañowe z przodu, podñokietnik ze schowkiem, ąwiatña przeciwmgielne oraz calowe obr×cze ze stopu metali lekkich.

Sch

Podñokietnik z przodu Aby wszystko, co waĚne i niezb×dne pozostaño w zasi×gu r×ki, regulowany podñokietnik z przodu jest wyposaĚony w przestronny schowek, a w tylnej cz׹ci w wysuwany uchwyt na kubek z napojem.

Sh

Informacje o spalaniu i emisji CO2 znajdÇ Paóstwo na stronach 41 i .

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

Gañka drÇĚka skrzyni biegów i dĘwignia hamulca r×cznego Oprócz -ramiennej kierownicy multifunkcyjnej, skórÇ obszyty jest takĚe drÇĚek dĘwigni skrzyni biegów i dĘwignia hamulca r×cznego.

Wn×trze Polo

 | 


s Konsola ąrodkowa Kokpit Polo charakteryzuje doskonaña jakoąÉ wykoóczenia i perfekcyjna ergonomia. Volkswagen korzystañ mi×dzy innymi z komputerowych modeli D, aby moĚliwie optymalnie zaprojektowaÉ ukñad wn×trza. Dzi×ki temu pñynnie regulowane wyloty wentylacji i pokr×tño ąwiateñ znajdujÇ si× w bezpoąrednim zasi×gu r×ki kierowcy, podobnie jak elementy obsñugowe na zwróconej w jego stron× konsoli ąrodkowej. Zdj×cie przedstawia takĚe elementy wyposaĚenia dodatkowego dost×pne za dopñatÇ.

s Skñadane oparcie tylnych siedzeó z asymetrycznym podziañem pozwala optymalnie wykorzystaÉ przestrzeó bagaĚnika. ZñoĚenie oparcia do przodu powoduje powstanie pñaskiej powierzchni ñadunkowej, co uñatwia przewóz wi×kszych przedmiotów.

s

BagaĚnik z podwójnÇ podñogÇ BagaĚnik Polo z podwójnÇ podñogÇ pozwala na wygodny przewóz wi×kszej iloąci bagaĚu.

S

Siedzenia pokryte atrakcyjnÇ AlcantarÇ wyróĚniajÇ si× wysokÇ funkcjonalnoąciÇ i klasycznym sportowym stylem. Alcantara to nowoczesny, przyjemny w dotyku materiañ, który w poñÇczeniu z eleganckÇ powierzchniÇ skórzanÇ znaczÇco wpñywa na podniesienie komfortu i estetyki wn×trza Polo. Optymalny pro l foteli i podparcie odcinka l×dĘwiowego kr×gosñupa zapewniajÇ maksymalnÇ wygod×. Zalety te uĚytkownicy doceniÇ szczególnie podczas dñugich podróĚy.

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Wn×trze Polo

 | 


Bezpieczeóstwo

S Alarm antywñamaniowy z funkcjÇ ultradĘwi×kowej kontroli wn×trza dzi×ki specjalnym czujnikom chroni pokryw× silnika, bagaĚnika oraz drzwi przed wñamaniem. DodatkowÇ ochron× gwarantujÇ: immobiliser i czujniki przechyñu.

Polo gwarantuje przyjemnoąÉ jazdy oraz innowacyjne rozwiÇzania zapewniajÇce bezpieczeóstwo: nowoczesny system poduszek powietrznych i elektroniczny system kontroli stabilnoąci jazdy ESP z asystentem podjazdu.

Sh

s System poduszek powietrznych obejmuje: poduszki powietrzne dla kierowcy i pasaĚera oraz poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeó z systemem chroniÇcym gñow×. Opcjonalnie dost×pny jest równieĚ system poduszek powietrznych chroniÇcych gñow× pasaĚerów siedzÇcych na skrajnych miejscach z tyñu. W chwili rozpoznania uderzenia urzÇdzenie sterujÇce w ciÇgu – milisekund uruchamia proces wypeñniania poduszek. Ich dziañanie pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka urazu i odniesienia obraĚeó odcinka szyjnego kr×gosñupa.

s

Trzecie ąwiatño stop Zintegrowane z pokrywÇ bagaĚnika trzecie ąwiatño stop dodatkowo zwi×ksza bezpieczeóstwo.

Reektory przeciwmgielne Mgña, opady ąniegu, kurz czy ulewny deszcz – re ektory przeciwmgielne doskonale zdajÇ egzamin podczas jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych i drogowych. Re ektory przeciwmgielne moĚna doposaĚyÉ w funkcj× doąwietlania zakr×tów. S

s Elektroniczny system kontroli stabilnoąci jazdy ESP w krytycznych sytuacjach na drodze ingeruje w ukñad hamowania i sterowania silnikiem, zapobiegajÇc utracie obranego toru jazdy. Zintegrowany asystent podjazdu uñatwia ruszanie na wzniesieniach, zapobiegajÇc niekontrolowanemu cofaniu si× pojazdu.

Czujniki parkowania) ostrzegajÇ kierowc× o przeszkodzie za pomocÇ sygnañów akustycznych. Cz×stotliwoąÉ sygnañu wzrasta wraz ze zbliĚaniem si× do przeszkody. ) Optyczne wskaĘniki tylko w poñÇczeniu z radiem RCD lub RCD wzgl×dnie z systemem nawigacji satelitarnej RNS .

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Bezpieczeóstwo Polo

 | 


Think Blue. BudujÇc samochody, ponosimy odpowiedzialnoąÉ za klientów i ąrodowisko. Wspieranie zrównowaĚonego rozwoju jest jednym z celów dziañalnoąci koncernu Volkswagen, a nie tylko szlachetnÇ intencjÇ. Chcemy mniej mówiÉ, a wi×cej robiÉ. KaĚdego dnia. Naszym celem jest wspólny wkñad w ochron× ąrodowiska.

Liczymy na Paóstwa wsparcie w dziañaniach na rzecz zrównowaĚonej mobilnoąci. PomóĚcie nam budowaÉ ąwiadomoąÉ ekologicznÇ. W samochodzie, poza nim, wsz×dzie. Nasze ekologiczne technologie BlueMotion juĚ dzią wyznaczajÇ obowiÇzujÇce w przyszñoąci standardy w dziedzinie mobilnoąci. Jednak konstruowanie samochodów, które bez uszczerbku dla komfortu i funkcjonalnoąci emitujÇ mniej dwutlenku w×gla, to dopiero poczÇtek. NaszÇ wizjÇ sÇ wydajne i ekologicznie czyste silniki wysokopr×Ěne i benzynowe, energooszcz×dne technologie oraz szczególnie ekonomiczne modele BlueMotion. OddajÇc do dyspozycji kierowcy Volkswagena samochód wyposaĚony w tak ogromny pakiet innowacji wspieramy jednoczeąnie aktywnie odpowiedzialne i oszcz×dne gospodarowanie zasobami naturalnymi. PoniewaĚ tylko poprzez podobne myąlenie i wspólne dziañanie b×dziemy w stanie osiÇgnÇÉ nasze wspólne cele.

BlueMotion Technology w Polo. To dzi×ki pionierskim i wybiegajÇcym daleko w przyszñoąÉ rozwiÇzaniom Volkswagena jazda Polo jest tak ekscytujÇca. Najnowoczeąniejsze rozwiÇzania, na czele z efektywnymi silnikami wysokopr×Ěnymi z filtrem czÇstek stañych oraz automatycznÇ przekñadniÇ DSG, tworzÇ rdzeó najoszcz×dniejszej wersji Polo – BlueMotion Technology. W poñÇczeniu z systemem Start-Stop i systemem rekuperacji, odzyskujÇcym energi× podczas hamowania i hamowania silnikiem, Polo BlueMotion Technology wykazuje znacznie niĚsze wartoąci emisji CO i zuĚycia paliwa. Jest to obecnie model Volkswagena kumulujÇcy w sobie najbardziej zaawansowane technologie ekologiczne. Innowacyjna jednostka nap×dowa . TDI dzi×ki zoptymalizowanej aerodynamice czyni z Polo najoszcz×dniejszy -miejscowy samochód z silnikiem wysokopr×Ěnym na ąwiecie. Wi×cej informacji na temat Polo BlueMotion* znajduje si× na stronach –. * Model niedost×pny na polskim rynku.

) Polo BlueMotion: zuĚycie paliwa w l/ km: mi×dzy , a , (cykl miejski)/mi×dzy , a , (cykl pozamiejski)/mi×dzy , a , (cykl mieszany); emisja CO w g/km: mi×dzy a 

(cykl mieszany); klasa efektywnoąci: A, A+. Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Think Blue. Polo

 | 


W zgodzie ze Ä…rodowiskiem. Polo BlueMotion.

Polo BlueMotion Polo

 | 


Polo BlueMotion*

S Wn×trze Wn×trze Polo BlueMotion nie stroni od wyra nowanych technologii. Klimatyzacja Climatronic jest wyposaĚona w czujnik zapobiegajÇcy zaparowaniu szyb, a komputer pokñadowy w program wydajnoąci jazdy sugerujÇcy kierowcy optymalny moment zmiany biegu. Ze wskaĘnika w konsoli ąrodkowej kierowca odczyta informacj× o tym, Ěe system Start-Stop wyñÇczyñ silnik samochodu podczas postoju na czerwonym ąwietle. Jednak Polo BlueMotion zyskuje uznanie nie tylko za sprawÇ zaawansowanych rozwiÇzaó technicznych. Fotele posiadajÇ atrakcyjne stylistycznie siedzisko, a liczne instrumenty obsñugi oraz wskaĘniki zdobiÇ chromowane aplikacje. Dzi×ki fotelowi z funkcjÇ regulacji wysokoąci oraz opcjonalnemu podñokietnikowi z przodu kierowca moĚe cieszyÉ si× wi×kszym komfortem jazdy.

Zieleó lasów, bñ×kit jezior i inne zapierajÇce dech w piersiach cuda natury nierzadko znajdujÇ si× o krok od nas. Ekologiczne i oszcz×dne Polo BlueMotion daje ąwiadomoąÉ, Ěe jazda samochodem nie musi szkodziÉ otaczajÇcemu nas ąrodowisku. Dzi×ki ekstremalnie efektywnemu silnikowi . l TDI, nowoczesnym technologiom, takim jak system Start-Stop lub system rekuperacji, jak równieĚ prezentowanym tu elementom wyposaĚenia standardowego Polo BlueMotion awansowaño do miana najoszcz×dniejszego diesla na ąwiecie. Informacje dotyczÇce poziomu emisji CO i zuĚycia paliwa znajdÇ Paóstwo na kolejnej stronie.

ZuĚycie paliwa, emisja CO i klasy efektywnoąci Silniki wysokopr×Ěne

ZuĚycie paliwa, l/

km ) manualna skrzynia biegów: cykl miejski/pozamiejski/mieszany Ąredni poziom emisji CO , g/km ) manualna skrzynia biegów: Klasa efektywnoąci) manualna skrzynia biegów:

S

WyglÇd zewn×trzny Na sensacyjnie niskie wartoąci zuĚycia paliwa i emisji spalin Polo BlueMotion majÇ wpñyw mi×dzy innymi: element osñony chñodnicy o aerodynamicznym ksztañcie, zmody kowane podwozie, przedni spoiler oraz progi boczne. W wyniku tych udoskonaleó zwi×kszyña si× nie tylko aerodynamika, ale i rozpoznawalnoąÉ samochodu o fascynujÇcej sylwetce.

S

Emblemat „BlueMotion” Emblemat „BlueMotion” z tyñu i na osñonie chñodnicy jasno de niuje przynaleĚnoąÉ Polo do najbardziej oszcz×dnych i ekologicznych samochodów.

s wyposaĚenie standardowe/ Trendline * Model niedost×pny na polskim rynku.

S wyposaĚenie dodatkowe c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

S Spoiler w kolorze nadwozia Sportowy spoiler w kolorze nadwozia akcentuje dynamiczny bok samochodu, wpñywajÇc na lepszÇ przyczepnoąÉ do podñoĚa. Specy czny ksztañt spoilera dodatkowo zwi×ksza aerodynamik× Polo BlueMotion.

 kW ( KM) TDI

 g)

 kW ( KM) TDI

g)

-biegowa ,/, /,

-biegowa ,/,/,

A+

A

) Nasze samochody sÇ seryjnie wyposaĚone w opony letnie. Wszelkie informacje u Twojego Partnera Volkswagena. ) Podane wartoąci zuĚycia paliwa oraz emisji CO uzyskano na drodze pomiarów zgodnych z przepisami VO [EG] / wg. obowiÇzujÇcej wersji. Wskazanie za dyrektywÇ / /EG wg. obowiÇzujÇcej wersji. Wartoąci nie dotyczÇ pojedynczego samochodu, ani nie stanowiÇ cz׹ci oferty, lecz sñuĚÇ wyñÇcznie do celów porównawczych mi×dzy poszczególnymi wersjami pojazdów. ZuĚycie paliwa i emisja CO danego pojazdu nie zaleĚÇ jedynie od efektywnego wykorzystania paliwa przez pojazd. DuĚy wpñyw na wyniki ma równieĚ styl jazdy oraz inne nie techniczne czynniki. CO jest gñównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Podr×cznik dotyczÇcy zuĚycia paliwa oraz emisji CO, zawierajÇcy dane dla wszystkich nowych pojazdów, jest dost×pny nieodpñatnie we wszystkich miejscach sprzedaĚy w Unii Europejskiej, jak równieĚ zainteresowanym w Niemczech w DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße ,

 Ostfildern. ) Klasy efektywnoąci energetycznej oceniajÇ pojazdy na podstawie emisji CO z uwzgl×dnieniem masy pustego pojazdu. Pojazdy odpowiadajÇce wartoąci ąredniej sÇ zaliczane do klasy D. Pojazdy uzyskujÇce rezultaty lepsze od ąredniej zaliczane sÇ do klasy A, B lub C. Samochody z wartoąciami gorszymi od ąredniej przypisywane sÇ do klas E, F lub G. ) RóĚnice w wartoąciach emisji spalin oraz spalania wynikajÇ z róĚnic w dost×pnoąci wyposaĚenia dodatkowego Polo BlueMotion oraz Polo BlueMotion .

Polo BlueMotion Polo

 | 


Silniki, ukñad jezdny i skrzynie biegów

W dynamicznych i oszcz×dnych silnikach Polo, wykorzystane zostañy najnowoczeąniejsze technologie. Dzi×ki nim jazda jest przyjemnoąciÇ, a takie poj×cia jak ekonomicznoąÉ czy kultura pracy silnika nabierajÇ zupeñnie nowego znaczenia.

S

Polo BiFuel* Prekursorem nowych technologii jest bez wÇtpienia Polo BiFuel) z silnikiem przystosowanym do zasilania zarówno benzynÇ jak i gazem LPG. Obok zwykñego zbiornika paliwa zainstalowany jest dodatkowy zbiornik na gaz LPG. Ten innowacyjny koncept jest nie tylko ekonomiczny, ale i przyjazny ąrodowisku. Dzi×ki g×stej sieci stacji benzynowych oferujÇcych gaz LPG jazda Polo BiFuel wyñÇcznie na gazie LPG jest bezproblemowa. Gdyby jednak zaszña taka koniecznoąÉ, przeñÇczenie na zasilanie benzynÇ nast×puje po wciąni×ciu przycisku – nawet w czasie jazdy.

S

Napis „BiFuel” z tyñu JuĚ sam napis „BiFuel” z tyñu pozwala zauwaĚyÉ na pierwszy rzut oka: oto jedzie bardzo wydajny pojazd, z inteligentnie rozwiÇzanÇ kwestiÇ zasilania.

s -biegowa skrzynia biegów - jak i -biegowÇ skrzyni× manualnÇ obsñuguje si× ñatwo i przyjemnie. Jej parametry zapewniajÇ wysoki moment obrotowy w szerokim zakresie obrotów.

S Silniki wysokopr×Ěne Volkswagena zapewniajÇ imponujÇce osiÇgi przy niskim zuĚyciu paliwa i minimalnym poziomie emisji spalin. WyposaĚone w turbospr×Ěark×, oferujÇ duĚÇ moc przy niewielkiej pojemnoąci.

) ðÇczny zasi×g okoño  km. ðÇczny zasi×g do  km moĚe zostaÉ osiÇgni×ty w cyklu mieszanym i nie zaleĚy tylko od wydajnego zuĚycia paliwa przez pojazd, ale równieĚ od stylu jazdy i innych czynników nietechnicznych.

S

Wlew LPG Tankowanie tak, jak zawsze: wlew LPG jest por×czny i prosty w obsñudze.

S Automatyczna skrzynia DSG Zmiana biegów przebiega niezauwaĚalnie i bez utraty momentu obrotowego. Skrócony czas zmiany przeñoĚeó i bñyskawiczna reakcja silnika gwarantujÇ sportowe przyspieszenie. Przekñadnia -stopniowa oznacza dynamik× i niskie zuĚycie paliwa.

S

Polo BiFuel: zuĚycie paliwa w l/ km: mi×dzy , a , (cykl miejski)/mi×dzy , a , (cykl pozamiejski)/mi×dzy

, a , (cykl mieszany); emisja CO w g/km: mi×dzy a (cykl mieszany); klasa efektywnoąci: C.

Wyąwietlacz wielofunkcyjny komputera pokñadowego przekazuje informacje dotyczÇce zuĚycia paliwa, a takĚe podpowiada optymalny pod wzgl×dem efektywnoąci bieg.

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i . * Niedost×pny na polskim rynku.

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

Silniki, ukñad jezdny i skrzynie biegów Polo

 | 


ZuĚycie paliwa, emisja CO i klasy efektywnoąci

S Oznaczenie „BlueMotion Technology” na pokrywie bagaĚnika oznacza cañy pakiet starannie dostosowanych do siebie technologii, które pozwalajÇ na redukcj× zuĚycia paliwa i emisji CO. NaleĚy do nich system Start-Stop, specjalna osñona podwozia i system odzyskujÇcy energi× kinetycznÇ podczas hamowania (rekuperacja). Razem z silnikami Polo, technologie te stanowiÇ podstaw× dla bezkompromisowej przyjemnoąci jazdy przy niewielkim zuĚyciu paliwa. Ta wysoce wydajna technologia nie tylko pozwala chroniÉ ąrodowisko, ale i zawartoąÉ naszego portfela.

Silniki benzynowe

ZuĚycie paliwa, l/

km) manualna skrzynia biegów: cykl miejski/pozamiejski/mieszany automatyczna skrzynia DSG: cykl miejski/pozamiejski/mieszany Ąredni poziom emisji CO2, g/km) manualna skrzynia biegów: automatyczna skrzynia DSG: Klasa efektywnoąci3) manualna skrzynia biegów: automatyczna skrzynia DSG: Silniki wysokopr×Ěne

ZuĚycie paliwa, l/

km) manualna skrzynia biegów: cykl miejski/pozamiejski/mieszany automatyczna skrzynia DSG: cykl miejski/pozamiejski/mieszany Ąredni poziom emisji CO2, g/km) manualna skrzynia biegów: automatyczna skrzynia DSG: Klasa efektywnoąci3) manualna skrzynia biegów: automatyczna skrzynia DSG: S

-calowe obr×cze stalowe Oszcz×dnÇ jazd× zapewniajÇ -calowe obr×cze stalowe wyposaĚone w opony o niskim oporze toczenia. Opcjonalnie opony te sÇ dost×pne takĚe w poñÇczeniu z -calowymi obr×czami Lakeside ze stopu metali lekkich.

Sh

Komputer pokñadowy wyąwietla m.in. dane dotyczÇce poziomu zuĚycia paliwa. W pojazdach w wersji BMT komputer informuje takĚe o zalecanym i w danej sytuacji zapewniajÇcym najwi×kszÇ oszcz×dnoąÉ biegu.

S

System Start-Stop umoĚliwia jeszcze bardziej ekonomicznÇ i ekologicznÇ jazd×. StajÇc na ąwiatñach lub w korku ulicznym wystarczy zwolniÉ sprz×gño, by silnik samoczynnie si× wyñÇczyñ. Ponowne naciąni×cie sprz×gña automatycznie uruchamia silnik.

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

Silnik BiFuel/zasilany gazem LPG*

ZuĚycie paliwa, l/

km) manualna skrzynia biegów: przy zasilaniu benzynÇ: cykl miejski/pozamiejski/mieszanybiniert przy zasilaniu gazem LPG: cykl miejski/pozamiejski/mieszany Ąredni poziom emisji CO2, g/km) przy zasilaniu benzynÇ: przy zasilaniu gazem LPG: Klasa efektywnoąci3) przy zasilaniu gazem LPG:

 kW (60 KM)

 kW (70 KM)

 kW (70 KM)* BlueMotion Technology

 kW (85 KM)

 kW (90 KM) TSI

 kW (90 KM) TSI BlueMotion Technology

 kW (105 KM) TSI

 kW (105 KM) TSI BlueMotion Technology

5-biegowa

,/,/, – –

5-biegowa

,/,/, – –

5-biegowa ,/,/, – –

5-biegowa ,/, /, 7-stopniowa

, /, /,

5-biegowa ,/,/, 7-stopniowa

,/,/,

5-biegowa , /,/, – –

6-biegowa ,/,/, 7-stopniowa

,/,/,

6-biegowa ,/,/, 7-stopniowa ,/,/,

 –

 –

 –

 

 

 –

 

 

D –

D –

C –

E D

C C

C –

D C

C C

 kW (75 KM) TDI

 kW (90 KM) TDI

 kW (90 KM) TDI BlueMotion Technology

 kW (105 KM) TDI

5-biegowa , /,/, – –

5-biegowa ,/, /, 7-stopniowa ,/, /,

5-biegowa , /,/,

– –

5-biegowa ,/, /, – –

 

 –

A –

B B

A –

B –

 kW (80 KM)* lub kW (80 KM)*4) 5-biegowa ,/,/ , ,/ ,/ , 

) Nasze samochody sÇ seryjnie wyposaĚone w opony letnie. Wszelkie informacje u Twojego Partnera Volkswagena. ) Podane wartoąci zostañy ustalone zgodnie z zalecanÇ procedurÇ pomiarowÇ (§ nr , , a Pkw-EnVKV w obecnie obowiÇzujÇcej wersji). Przy okreąlaniu emisji CO zgodnie z DyrektywÇ / /WE nie zostañy uwzgl×dnione emisje CO powstajÇce podczas produkcji i transportu paliwa lub innych noąników energii. Dane nie odnoszÇ si× do konkretnego samochodu i nie sÇ cz׹ciÇ oferty – zostañy podane, aby umoĚliwiÉ porównanie samochodów róĚnego typu. Poziom zuĚycia paliwa i emisji CO samochodu zaleĚy nie tylko od efektywnego wykorzystania paliwa przez samochód – wpñywa na to równieĚ sposób jazdy oraz inne nietechniczne czynniki. Gaz CO jest w gñównej mierze odpowiedzialny za efekt cieplarniany. Wskazówka zgodnie z DyrektywÇ / /WE w aktualnie obowiÇzujÇcej wersji: dalsze informacje o oficjalnym zuĚyciu paliwa i emisjach CO nowych samochodów osobowych dost×pne sÇ nieodpñatnie w punktach sprzedaĚy lub na stronie www.dat.de. ) Klasy efektywnoąci energetycznej oceniajÇ pojazdy na podstawie emisji CO z uwzgl×dnieniem masy pustego pojazdu. Pojazdy odpowiadajÇce wartoąci ąredniej sÇ zaliczane do klasy D. Pojazdy uzyskujÇce rezultaty lepsze od ąredniej zaliczane sÇ do klasy A, B lub C. Samochody z wartoąciami gorszymi od ąredniej przypisywane sÇ do klas E, F lub G. ) Przy zasilaniu gazem LPG. Podane wartoąci zuĚycia paliwa dotyczÇ eksploatacji z uĚyciem benzyny -oktanowej bezsiarkowej. Dopuszczalne jest równieĚ stosowanie benzyny bezoñowiowej -oktanowej z maksymalnie % domieszkÇ bioetanolu (paliwo E). Szczegóñowe informacje dotyczÇce moĚliwoąci zastosowania paliw z % domieszkÇ bioetanolu (paliwa E) moĚna znaleĘÉ pod adresem www.volkswagen.de lub www.dat.de/eliste/evertraeglichkeit. * Model niedost×pny na polskim rynku.

C

Silniki, ukñad jezdny i skrzynie biegów Polo

 | 


Komfort

Manowce, bezdroĚa, nieprzetarte szlaki – wraz z Polo odkryjesz nieznane i przeĚyjesz niezapomniane chwile. Dzi×ki stylowym i funkcjonalnym elementom obsñugi kaĚda podróĚ Polo b×dzie dla Ciebie prawdziwÇ przyjemnoąciÇ. Przemyąlana koncepcja wn×trza, perfekcja wykonania i bogata oferta wyposaĚenia sprawiajÇ, Ěe z Polo nie ma si× ochoty wysiadaÉ .

S Tempomat Tempomat utrzymuje zadanÇ przez kierowc× pr×dkoąÉ jazdy na stañym poziomie. UrzÇdzenie wyñÇcza si× automatycznie po naciąni×ciu na hamulec lub sprz×gño.

Sh

Sch

Kierownica multifunkcyjna obszyta skórÇ wyróĚnia si× wszechstronnoąciÇ, umoĚliwiajÇc m.in. wygodnÇ obsñug× systemu radiowego. Gañka drÇĚka zmiany biegów oraz dĘwignia hamulca r×cznego równieĚ obszyte sÇ szlachetnÇ, miñÇ w dotyku skórÇ.

Regulacja wysokoąci przednich foteli pozwala w prosty sposób dopasowaÉ ustawienia do potrzeb uĚytkowników, zapewniajÇc im komfort i wygod×.

Tylko w poñÇczeniu z systemem radiowym lub nawigacyjnym.

S Ogrzewanie przednich foteli Zalety ogrzewania przednich siedzeó pasaĚerowie Polo doceniÇ szczególnie zimÇ. Funkcja ta dostarcza przyjemne ciepño duĚo szybciej niĚ system wentylacyjny.

Sh

Komputer pokñadowy Z komputera pokñadowego moĚna odczytaÉ podstawowe informacje dotyczÇce przebiegu jazdy, jak: ąrednie zuĚycie paliwa, zasi×g, ąrednia pr×dkoąÉ, aktualny czas lub temperatura zewn×trzna. Ponadto w pojazdach z silnikiem wysokopr×Ěnym komputer pokñadowy wskazuje bieg umoĚliwiajÇcy najoszcz×dniejszÇ jazd×.

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

S h Szuady pod przednimi siedzeniami stwarzajÇ dodatkowe moĚliwoąci przewozu licznych drobiazgów.

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Komfort Polo

 | 


Klimatyzacja i multimedia

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Polo oferuje liczne elementy wyposaĚenia dodatkowego, które pozytywnie wpñywajÇ na komfort podróĚowania. Dzi×ki systemom multimedialnym podróĚ uprzyjemni Ci muzyka o krystalicznym brzmieniu. Klimatyzacja sprawi, Ěe wn×trze wypeñni idealna temperatura.

S

System radiowy RCD i klimatyzacja Climatronic System radiowy RCD odtwarzajÇcy format MP i WMA posiada duĚy kolorowy wyąwietlacz, ekran dotykowy, czytniki kart SD, gniazdo AUX-IN, zmieniark× na pñyt CD. Oferuje moc x W oraz gñoąniki z przodu i z tyñu. Elektroniczna regulacja klimatyzacji Climatronic pozwala utrzymywaÉ stañÇ temperatur× we wn×trzu.

Pami×É informacji drogowych w poñÇczeniu z radiem cyfrowym Digital Audio Broadcasting DAB+ jest niedost×pna.

S

System radiowy RCD 

wyposaĚono w duĚy, dwukolorowy wyąwietlacz, gniazdo AUX-IN, odtwarzacz pñyt CD i gñoąników. Oferuje moc x W, odtwarza pliki MP oraz WMA i posiada podwójnÇ regulacj× brzmienia.

S Instalacje telefonu komórkowego System obejmuje zestaw gñoąnomówiÇcy, zñÇcze Bluetooth oraz funkcj× wyciszenia innych Ęródeñ dĘwi×ku na czas rozmowy. Dost×pne dla telefonów komórkowych z systemem Bluetooth wyposaĚonymi w Hands-Free-Profile .. Uchwyt telefonu komórkowego nie jest wliczony w cen× i musi zostaÉ zamówiony osobno z oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen. NaleĚy sprawdziÉ, czy dany telefon komórkowy jest kompatybilny z instalacjÇ pod telefon komórkowy Plus. Informacje dotyczÇce kompatybilnoąci i dost×pnych uchwytów moĚna znaleĘÉ pod adresem www.volkswagen-zubehoer.de.

S

Klimatyzacja Climatic ðatwa w obsñudze klimatyzacja Climatic z ltrem z w×glem aktywowanym w krótkim czasie zadba o przyjemnÇ temperatur× wn×trza.

Dost×pna w pakiecie Cool and Sound.

S

Gniazdo multimedialne MEDIA-IN wyposaĚone w zñÇcze USB, umoĚliwia podñÇczenie zewn×trznych noąników muzyki i ich wygodnÇ obsñug× z panelu radiowego lub systemu nawigacji satelitarnej.

S System radiowy i nawigacyjny RNS , RNS posiada kolorowy ekran dotykowy, uñatwiajÇcy poruszanie si× po mapach. System dysponuje nap×dem CD, odtwarzajÇcym pliki w formacie MP, gniazdem AUX-IN, czytnikiem kart SD oraz funkcjÇ dynamicznego prowadzenia do celu (TMC).

Niedost×pne w poñÇczeniu z systemem radiowym RCD .

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

Klimatyzacja i multimedia Polo

 | 


Pakiety wyposaĚenia

Cañy szereg praktycznych opcji wyposaĚenia pozwoli optymalnie skon gurowaÉ Twój samochód. PoñÇczone w niezwykle funkcjonalne pakiety stajÇ si× one jeszcze atrakcyjniejsze. Dzi×ki nim mamy pewnoąÉ, Ěe podczas podróĚy niczego nam nie zabraknie.

Sch

Pakiet Kolor Klamki i lusterka w kolorze nadwozia sÇ elementami pakietu Kolor.

S Pakiet drogowy W skñad pakietu drogowego oprócz czujników parkowania wchodzi takĚe tempomat oraz wskaĘnik kontroli ciąnienia w oponach. Dodatkowym elementem pakietu jest komputer pokñadowy. Sygnalizacja optyczna tylko w poñÇczeniu z systemem radiowym RCD i RCD lub systemem nawigacji satelitarnej RNS . Zdj×cie przedstawia system nawigacji satelitarnej RNS .

S

Pakiet Cool and Sound ) Pakiet obejmuje klimatyzacj× Climatronic, system radiowy RCD z odtwarzaczem pñyt CD i moĚliwoąciÇ odczytu plików MP, cztery gñoąniki z przodu o mocy wyjąciowej x W. ) MoĚliwe jest rozszerzenie pakietu o radio RCD , RCD lub system nawigacji RNS .

Sh

Pakiet zimowy Cz׹ciÇ pakietu zimowego sÇ spryskiwacze re ektorów, wpñywajÇce na popraw× widocznoąci podczas padajÇcego deszczu i ąniegu. Jeszcze wi×cej komfortu

i bezpieczeóstwa zimÇ zapewniajÇ praktyczne, ogrzewane przednie fotele i automatycznie ogrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby.

S

Pakiet sportowy* Pakiet sportowy daje Paóstwu moĚliwoąÉ wyboru obr×czy ze stopu metali lekkich: mi×dzy przedstawionymi na zdj×ciu -calowymi Rivazza, z oponami / R , -calowymi Mistral, a -calowymi Boavista. Do pakietu naleĚy równieĚ sportowe zawieszenie i elektroniczna blokada mechanizmu róĚnicowego XDS pozwalajÇca na lepszÇ kontrol× pojazdu podczas szybkiego pokonywania zakr×tów. Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Niedost×pny dla Polo BlueMotion Technology. Nasze samochody sÇ seryjnie wyposaĚone w opony letnie. Wszelkie informacje u Twojego Partnera Volkswagena. * Niedost×pny na polskim rynku.

S

Pakiet Czujnik deszczu zawiera czujnik deszczu oraz automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne. Czujnik deszczu steruje pracÇ wycieraczek.

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

s

Centralny zamek sterowany pilotem Dodatkowy komfort i bezpieczeóstwo zapewnia centralny zamek sterowany pilotem wyposaĚony w zestaw kluczyków.

Pakiety wyposaĚenia Polo

 | 


Nie trzeba byÉ wielkim, by wiele potraÉ. CrossPolo. Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

CrossPolo Polo

 | 


CrossPolo

S Wn×trze Wn×trze CrossPolo oferuje sportowe fotele, które przyciÇgajÇ wzrok dzi×ki ciekawemu wzornictwu wewn×trznej cz׹ci siedziska. SÇ one wyposaĚone w funkcj× regulacji wysokoąci, a ich funkcjonalnoąÉ zwi×kszajÇ dodatkowo umieszczone pod nimi szu ady oraz praktyczne kieszenie z siatki w oparciach. Przyjemne w dotyku podparcia w drzwiach to komfort i wygoda podczas jazdy. Obszerne wn×ki w drzwiach sÇ kolorystycznie dopasowane zarówno do siedzeó, jak i do szwu zdobiÇcego obszytÇ skórÇ multifunkcyjnÇ kierownic×, gañk× drÇĚka skrzyni biegów i dĘwigni× hamulca r×cznego. Liczne, chromowane aplikacje przy wñÇcznikach, wskaĘnikach oraz klamkach równieĚ zwi×kszajÇ atrakcyjnoąÉ samochodu. Cañoąci dopeñniajÇ aluminiowe nakñadki na pedañy, podkreąlajÇce elegancj× i styl wn×trza.

Sprz×t paralotniarza w bagaĚniku. Obuwie do w×drówek pod siedzeniem. Termos z ciepñym napojem w schowku podr×cznym. Najlepszy przyjaciel na siedzeniu pasaĚera. Dzi×ki inteligentnej koncepcji CrossPolo nie zna ograniczeó.

S

WyglÇd zewn×trzny SwojÇ wyjÇtkowÇ stylistykÇ CrossPolo ucieleąnia indywidualizm, sportowy charakter i dynamik×. Zderzaki i klamki w drzwiach pokryte sÇ lakierem w kolorze nadwozia. WyraĘny charakter oȔroad CrossPolo podkreąlany jest przez podwyĚszone zawieszenie oraz osñony na bñotnikach, progach i drzwiach. Dalsze elementy przyciÇgajÇce uwag× to re ektory przeciwmgielne, masywne relingi dachowe, oznaczenie „Cross”, chromowane aplikacje na osñonie chñodnicy oraz ąruby chroniÇce przed kradzieĚÇ na -calowych obr×czach ze stopu metali lekkich Budapest w rozmiarze ½ J x .

ZuĚycie paliwa, emisja CO i klasy efektywnoąci Silniki ZuĚycie paliwa, l/

km ) manualna skrzynia biegów: cykl miejski/pozamiejski/mieszany automatyczna skrzynia DSG: cykl miejski/pozamiejski/mieszany Ąredni poziom emisji CO , g/km ) manualna skrzynia biegów: automatyczna skrzynia DSG: Klasa efektywnoąci) manualna skrzynia biegów: automatyczna skrzynia DSG:

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

) Nasze samochody sÇ seryjnie wyposaĚone w opony letnie. Wszelkie informacje u Twojego Partnera Volkswagena. ) Wartoąci zmierzone zgodnie z obowiÇzujÇcymi procedurami pomiarowymi VO [EG] / (w aktualnie obowiÇzujÇcej wersji). Wskazówka zgodna z procedurÇ / /EG: wartoąci nie dotyczÇ pojedynczego samochodu, ani nie stanowiÇ cz׹ci oferty, lecz sñuĚÇ wyñÇcznie do celów porównawczych mi×dzy poszczególnymi wersjami pojazdów. Poziom zuĚycia paliwa i emisji CO zaleĚÇ nie tylko od rzeczywistego zuĚycia paliwa przez pojazd, lecz takĚe od stylu jazdy kierowcy oraz od innych czynników nietechnicznych. Dwutlenek w×gla jest gñównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za ocieplenie klimatu. Przewodnik po wartoąciach zuĚycia paliwa i emisji CO,

 kW* ( KM))

 kW ( KM))

 kW kW* kW* ( KM) TSI) ( KM) TSI) ( KM) TDI)

 kW kW ( KM) TDI) ( KM) TDI)

-biegowa

,/,/,

– –

-biegowa ,/, / ,

-stopniowa

, /,/,

-biegowa

,/,/,

-stopniowa

,/, /,

-biegowa

,/, /,

-stopniowa

,/, /,

-biegowa ,/, /, – –

-biegowa ,/, /,

-stopniowa ,/,/,

-biegowa ,/, /, – –

 –

 

 

 

 –

 

 –

D –

E D

C C

D D

B –

B B

B –

zawierajÇcy dane na temat wszystkich nowych modeli samochodów osobowych, moĚna otrzymaÉ bezpñatnie we wszystkich punktach sprzedaĚy na terenie Unii Europejskiej. ) Klasy efektywnoąci energetycznej oceniajÇ pojazdy na podstawie emisji CO z uwzgl×dnieniem masy pustego pojazdu. Pojazdy odpowiadajÇce wartoąci ąredniej sÇ zaliczane do klasy D. Pojazdy uzyskujÇce rezultaty lepsze od ąredniej zaliczane sÇ do klasy A, B lub C. Samochody z wartoąciami gorszymi od ąredniej przypisywane sÇ do klas E, F lub G. ) Silnik benzynowy. ) Silnik wysokopr×Ěny. * Oferta niedost×pna na polskim rynku.

S Trójramienna kierownica multifunkcyjna obszyta skórÇ perforowanÇ zdobiona dodatkowo aplikacjami z aluminium i szwem kontrastowym, jest niezwykle por×czna i miña w dotyku.

Podane wartoąci zuĚycia paliwa dotyczÇ eksploatacji z uĚyciem benzyny -oktanowej. Dopuszczalne jest równieĚ stosowanie benzyny bezoñowiowej -oktanowej z maksymalnie % domieszkÇ bioetanolu (paliwo E). Szczegóñowe informacje dotyczÇce moĚliwoąci zastosowania paliw z % domieszkÇ bioetanolu (paliwa E) moĚna znaleĘÉ pod adresem www.volkswagen.de lub www.dat.de/eliste/evertraeglichkeit.

CrossPolo Polo

 | 


Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Dla tych, którzy mierzÇ czas w kilometrach, a nie w minutach. Polo z wyposaĚeniem R-Line.


Pakiety wyposaĚenia R-Line

Oboj×tne, kiedy i gdzie: w Polo moĚna zawsze delektowaÉ si× jazdÇ, a przy tym jeszcze robiÉ wraĚenie na otoczeniu. Szczególnie, Ěe pakiety R-Line) Exterieur lub Plus jeszcze bardziej uwydatniajÇ elegancj× i sportowy charakter Polo. )

Wszystkie przedstawione tutaj elementy wyposaĚenia oferowane sÇ przez Volkswagen R GmbH. Wi×cej informacji znajdÇ Paóstwo na stronie www.volkswagen-r.de.

S

Logo „R-Line” na osñonie chñodnicy Logo „R-Line” na czarnej, bñyszczÇcej osñonie chñodnicy to charakterystyczny element wyposaĚenia R-Line dla Polo.

S Sportowe fotele Sportowe przednie fotele z logo „R-Line” na zagñówkach sÇ elementem pakietu R-Line Plus. Ąrodkowa cz×ąÉ siedzeó pokryta tkaninÇ Kyalami i boki obszyte jasnÇ mikro brÇ San Remo tworzÇ sportowo-ekskluzywnÇ atmosfer× a jednoczeąnie gwarantujÇ wygodnÇ i stabilnÇ pozycj× podczas dñugich i krótkich podróĚy. Na Ěyczenie dost×pna jest tytanowo-szara tapicerka z Alcantary i materiañu skóropodobnego, równieĚ z logo „R-Line” na zagñówkach.

S

Pakiet R-Line Plus Pakiet R-Line Plus obejmuje wiele elementów wyposaĚenia wn×trza, które jeszcze bardziej uprzyjemniajÇ podróĚowanie Polo. NaleĚy do nich sportowa skórzana kierownica multifunkcyjna z listwÇ dekoracyjnÇ, aplikacjÇ dekoracyjnÇ i oznaczeniem R-Line oraz osñony radia i wylotów wentylacji pokryte czarnym, bñyszczÇcym lakierem. Podsu tka w eleganckim czarnym kolorze oraz nakñadki na pedañy ze stali nierdzewnej to kolejne elementy tego pakietu.

S

Listwy na progach z oznaczeniem „R-Line” sÇ kolejnym elementem przyciÇgajÇcym wzrok. Dost×pne jako element pakietu R-Line Plus.

S

Pakiet Polo R-Line Exterieur Do pakietu Polo R-Line Exterieur naleĚÇ zderzaki w kolorze nadwozia oraz wyraĘnie zaznaczone progi. Ponadto w Polo w tym wariancie wyposaĚenia wzrok przyciÇga czarna osñona chñodnicy z logo R-Line, wyraĘny spoiler na kraw×dzi dachu i dyfuzor z chromowanymi koócówkami rur wydechowych.

S Obr×cze ze stopu metali lekkich Mallory NaleĚÇce do pakietu R-Line Exterieur obr×cze ze stopu metali lekkich Mallory w rozmiarze

J x z oponami / R dajÇ Polo dodatkowÇ porcj× dynamiki. Opcjonalnie sÇ dost×pne takĚe w wersji -calowej. Nasze samochody sÇ seryjnie wyposaĚone w opony letnie. Wszelkie informacje u Twojego Partnera Volkswagena.

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

Pakiety wyposaĚenia R-Line Polo

 | 


Oryginalne akcesoria Volkswagen

S

Polo bez wÇtpienia juĚ fabrycznie oferuje opcje wyposaĚenia, które zadowolÇ nawet najbardziej wybrednych kierowców. Jednak wybierajÇc jeden z funkcjonalnych elementów z oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen) dostosujesz swoje Polo idealnie do wñasnych potrzeb. Wtedy w podróĚy nic nie b×dzie Ci× w stanie zaskoczyÉ .

WyglÇd zewn×trzny/tyñ nadwozia Charakterystyczne tylne skrzydño optymalizuje aerodynamik× Polo. Tylny spoiler z wytrzymañego tworzywa sztucznego optycznie obniĚa nadwozie i sprawia, Ěe Polo wyglÇda jeszcze bardziej sportowo. Listwa ochronna na pokrywie bagaĚnika jest chromowana i nie tylko przyciÇga uwag×, lecz takĚe skutecznie chroni kraw×dĘ pokrywy.

) Szczegóñowych informacji na temat produktu udzielÇ wykwalifikowani pracownicy w salonach Volkswagena. Dalsze informacje dotyczÇce sygnatury zamówieó i cen znajdujÇ si× w prospekcie „Oryginalne akcesoria Volkswagen”. SÇ one teĚ dost×pne na stronie internetowej www.volkswagen-akcesoria.pl.

S

-calowe obr×cze Zirkonia ze stopu metali lekkich w rozmiarze J x , lakierowane w kolorze srebrnym, wyróĚniajÇ si× uñoĚonymi naprzemiennie szerokimi i wÇskimi ramionami.

S Dodatkowa listwa ochronna kraw×dzi bagaĚnika wykonana ze stali szlachetnej posiada nie tylko estetyczny wyglÇd, ale i jest odporna na zarysowania.

S

WyglÇd zewn×trzny/przód nadwozia Przedni spoiler z elastycznego i wytrzymañego tworzywa nadaje Polo sportowego charakteru i poprawia aerodynamik× samochodu. Dynamiczne oblicze wzmacniajÇ równieĚ niezwykle wytrzymañe spoilery progowe, które optycznie obniĚajÇ samochód. Oba elementy posiadajÇ warstw× gruntujÇcÇ i sÇ lakierowane w kolorze nadwozia. -calowe obr×cze Syenit ze stopu metali lekkich, w rozmiarze J x , przykuwajÇ wzrok dzi×ki polerowanej powierzchni ciekawie kontrastujÇcej z czarnÇ estetykÇ cz׹ci wewn×trznej. Obr×cze dost×pne takĚe w kolorze antracytu.

S

Listwy progowe ze stali szlachetnej eleganckie, zdobione napisem Polo, chroniÇ kraw×dzie progu przed zarysowaniem. S Obudowy lusterek w optyce Carbon Po stronie kierowcy i pasaĚera, ich montaĚ jest ñatwy i szybki.

Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

Oryginalne akcesoria Volkswagen Polo

 | 


S

S Zestaw gñoąnomówiÇcy Touch Phone Kit Music z Bluetooth z funkcjÇ sterowania gñosowego i ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczoąci umoĚliwia ñatwy dost×p do zbioru muzyki poprzez zñÇcze USB lub adapter audio, na przykñad do utworów na iPhone.

Uchwyt na narty i desk× snowboardowÇ gwarantuje pewny i bezpieczny transport maksymalnie par nart lub desek. ðatwy montaĚ umoĚliwia niewielka masa wñasna uchwytu pokrytego powñokÇ z anodowanego aluminium. Zamkni×cie na kluczyk.

S

BagaĚnik na rowery do samochodów z hakiem holowniczym przeznaczony jest do przewozu dwóch rowerów. Na Ěyczenie dost×pny takĚe z szynÇ dla trzeciego roweru. ðatwo go zñoĚyÉ i schowaÉ w bagaĚniku. Dzi×ki przeñÇcznikowi noĚnemu bagaĚnik wraz z rowerami moĚna przechyliÉ w dóñ, co uñatwia dost×p do bagaĚnika samochodu.

S Fotelik dzieci×cy G - ISOFIT Przeznaczony dla dzieci w przedziale wiekowym – lat (– kg). Regulowane na szerokoąÉ siedzisko i zagñówek z daleko wystajÇcymi bokami i wygodnym wsparciem dla ramion zapewniajÇ najmñodszym najwyĚszy komfort jazdy oraz gwarantujÇ optymalnÇ ochron× w przypadku kolizji bocznej. Fotelik posiada funkcje regulacji wysokoąci i kÇta pochylenia oparcia, zwi×kszajÇce wygod× podróĚowania szczególnie podczas dñugich podróĚy.

S

Belki bagaĚnika, uchwyt do rowerów PodstawÇ do montowania wszelkiego rodzaju uchwytów i bagaĚników sÇ belki bazowe. Tutaj przedstawione sÇ razem z uchwytem do rowerów. Sprawdzony w testach zderzeniowych i zamykany na kluczyk bagaĚnik rowerowy wykonany jest z aerodynamicznych pro li z tworzywa sztucznego i posiada uchwyt na ram× roweru z matowej, chromowanej stali.

S

Nakñadki na pedañy wykonane ze stali szlachetnej i pokryte gumowÇ powñokÇ antypoąlizgowÇ podkreąlajÇ ekskluzywny charakter wn×trza. Zestaw jest dost×pny tylko w wersji z manualnÇ skrzyniÇ biegów. S

Wykñadzina bagaĚnika z logo Polo jest lekka i elastyczna. Czterocentymetrowa kraw×dĘ chroni bagaĚnik przed zanieczyszczeniem, a chropowata powierzchnia zapobiega przemieszczaniu si× bagaĚu podczas jazdy.

S Wanna z systemem podziañu dzi×ki wysokiej kraw×dzi chroni bagaĚnik przed zabrudzeniem. Praktyczne ącianki pozwalajÇ elastycznie podzieliÉ powierzchni× i optymalnie zagospodarowaÉ przestrzeó.

S Siatka zabezpieczajÇca bagaĚ Odporna na zerwanie siatka zabezpieczajÇca bagaĚ, stanowi dodatkowÇ ochron× przewoĚonych przedmiotów przed niekontrolowanym przemieszczeniem. ðatwy montaĚ za pomocÇ haków do standardowych uchwytów w podñodze bagaĚnika.

S Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i .

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

Osñona przeciwsñoneczna tylnych szyb bocznych chroni pasaĚerów przed bezpoąrednim promieniowaniem sñonecznym, nie pogarszajÇc widocznoąci, a tym samym bezpieczeóstwa jazdy. Dost×pna równieĚ dla tylnej szyby. Oryginalne akcesoria Volkswagen Polo

 | 


Lakiery i tapicerki

Kombinacje

Nie chcemy odbieraÉ Ci przyjemnoąci wyboru kolorystyki samochodu. RóĚnorodnoąÉ z jednej strony utrudnia wybór, z drugiej pozwala jednak na wyraĚenie wñasnych upodobaó i stylu. Dzi×ki wyrazistym kolorom, najwyĚszej jakoąci materiañów i perfekcji wykonania kaĚdy wybór lakieru i tapicerki b×dzie wñaąciwy.

Tapicerki

S

Magma-Orange lakier uniwersalny 

S

czarny lakier uniwersalny A

s

biañy Candy lakier uniwersalny B

S

czerwony Flash lakier uniwersalny D

s

niebieski Morski lakier uniwersalny F

S

niebieski Glacier lakier metaliczny N

S

beĚowy Terra lakier metaliczny G

S

Tylko dla CrossPolo.

Niedost×pny dla CrossPolo oraz Polo R-Line.

Niedost×pny dla CrossPolo.

Standard dla CrossPolo.

Niedost×pny dla CrossPolo oraz Polo R-Line.

Tylko dla BlueMotion*.

Tylko dla CrossPolo.

Niedost×pny dla CrossPolo oraz Polo R-Line.

S

Hot Orange lakier metaliczny S

S

srebrny Reex lakier metaliczny E

S

niebieski Shadow lakier metaliczny P

S

szary Pepper lakier metaliczny U

S

Niedost×pny dla CrossPolo.

Niedost×pny dla Polo BlueMotion oraz CrossPolo.

Niedost×pny dla Polo BlueMotion.

czarny Deep lakier perñowy T

brÇzowy ToȔee lakier metaliczny Q

S

biañy Oryx* lakier z efektem macicy perñowej R

s

tapicerka tkaninowa Metric czarna Titan BY

c

tapicerka tkaninowa Fonzie czarna Titan HX

c

tapicerka tkaninowa Fonzie Seashell HY

h

tapicerka tkaninowa Livon Seashell DA

h

tapicerka tkaninowa Livon czarna Titan DM

s

tapicerka tkaninowa Dimension pomaraóczowa 

s

tapicerka tkaninowa Dimension szara 

s

Niedost×pna dla CrossPolo.

Niedost×pna dla Polo BlueMotion oraz CrossPolo.

Niedost×pna dla Polo BlueMotion oraz CrossPolo.

Niedost×pna dla Polo BlueMotion oraz CrossPolo.

Niedost×pna dla Polo BlueMotion oraz CrossPolo.

Tylko dla CrossPolo.

Tylko dla CrossPolo.

Tylko dla CrossPolo.

tapicerka tkaninowa Dimension Latte Macchiato 

tkanina Metric s czarna Titan (BY) tkanina Metric s Polo BlueMotion czarna Titan* (BY) tkanina Fonzie c czarna Titan (HX) Seashell (HY) tkanina Livon h Seashell (DA) czarna Titan (DM) tkanina Dimension s tylko dla CrossPolo pomaraóczowa () szara () Latte Macchiato () tkanina Kyalami) S czarna Titan/szara Kristall (IH) tkanina Power On s tylko dla Polo BlueMotion* niebieska/czarna Titan (RY) Alcantara ) S czarna Titan (DM) CrossPolo Alcantara ) S czarna Titan (DM)

Magma czarny -Orange A

biañy Candy B

czerwony niebieski niebieski Flash Morski Glacier D

F metalik 3N*

beĚowy Terra metalik G

brÇzowy Toffee metalik Q

Hot Orange metalik S

srebrny Reflex metalik

E

niebieski Shadow metalik P

szary Pepper metalik U

czarny biañy Deep Oryx* perñowy T

R

Podñoga

Deska rozdzielcza góra/dóñ

czarna

czarna Titan/czarna Titan

S

s

S

s

S

S

S

S

S

S

czarna

czarna Titan/czarna Titan

czarna czarna

czarna Titan/czarna Titan czarna Titan/Seashell

– –

S

s

S

s

S

S

S

S

S

s

S

s

– –

S

S

– –

S

S

S

S

S

S

czarna czarna

czarna Titan/Seashell czarna Titan/czarna Titan

– –

S

s

S

s

S

S

S

S

S

s

– –

S

s

– –

S

S

S

S

S

S

S

S

czarna czarna czarna

czarna Titan/czarna Titan czarna Titan/czarna Titan czarna Titan/czarna Titan

S

– – –

– – –

S S

S

– – –

– – –

S

S

S

– – –

S

s

– – –

s

– – –

S

– – –

czarna

czarna Titan/czarna Titan

s

S

S

S

S

S

S

czarna

czarna Titan/czarna Titan

czarna

czarna Titan/czarna Titan

S

s

S

s

S

S

S

S

S

S

czarna

czarna Titan/czarna Titan

S

s

S

S

S

S

S

S

Przy opisie tapicerek i lakierów zaznaczono symbolami, które z nich oferowane sÇ seryjnie s a które w ramach wyposaĚenia dodatkowego S. Symbolem (–) oznaczono opcje niedost×pne.

S tapicerka tkaninowa Kyalami czarna Titan/szara Kristall IH

s

tapicerka tkaninowa Power On niebieska/czarna Titan* RY

S

Niedost×pna dla Trendline. Standard dla R-Line Plus.

Tylko dla Polo BlueMotion*.

Niedost×pna dla Polo BlueMotion*.

tapicerka Alcantara czarna Titan DM

Tylko dla wersji Highline.

Ilustracje przedstawione na poprzednich stronach nie sÇ wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyĚ farba drukarska nie jest w stanie oddaÉ rzeczywistej barwy lakieru i tapicerki. Informacje o spalaniu i emisji CO znajdÇ Paóstwo na stronach i . * Niedost×pny na polskim rynku.

s S c h

wyposaĚenie standardowe/Trendline wyposaĚenie dodatkowe wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

) WyposaĚenie standardowe dla wersji R-Line Plus. Dost×pne tylko w poñÇczeniu z pakietem wyposaĚenia R-Line Exterieur. ) Tylko dla wersji Highline. * Niedost×pny na polskim rynku.

Lakiery, tapicerki i kombinacje Polo

 | 


Odkryj samochodowy ąwiat Volkswagena. Serwis. Volkswagen posiada jednÇ z najwi×kszych sieci serwisowych. Ponad  Partnerów na ąwiecie o kaĚdej porze jest do Paóstwa dyspozycji – sñuĚÇ kompetentnÇ pomocÇ i dbajÇ o zapewnienie peñnej sprawnoąci Waszego Volkswagena. -letnia gwarancja bez limitu przejechanych kilometrów. Partner Volkswagena udzieli -letniej gwarancji na Paóstwa nowy samochód – bez wzgl×du na to, ile kilometrów przejadÇ nim Paóstwo po drogach cañego ąwiata. Volkswagen Safe+ Wszystko, co daje gwarancja. Do lat. Volkswagen oferuje P aóstwu wyjÇtkowÇ ofert× -Volkswagen Safe+. Program ten jest konsekwentnym przedñuĚeniem ochrony samochodu po upñywie dwuletniej Gwarancji Volkswagena. JeĚeli przy zakupie nowego samochodu zamówiÇ P aóstwo Volkswagen Safe+, otrzymajÇ Paóstwo % ochron× przed nieoczekiwanymi kosztami naprawy nawet do lat po upñywie dwuletniej G warancji Volkswagena. Wi×cej informacji udzielÇ P artnerzy Serwisowi Volkswagena.

Ch×tnie sñuĚymy Paóstwu radÇ! -letnia gwarancja na Oryginalne cz׹ci Volkswagen. ByÉ moĚe zaistnieje kiedyą potrzeba zakupu okreąlonej cz׹ci zamiennej. Warto wówczas wybraÉ Oryginalne cz׹ci Volkswagen. Dzi×ki temu zyskajÇ Paóstwo pewnoąÉ, Ěe dokñadnie odpowiada ona surowym wymogom jakoąciowym rmy Volkswagen. Podobnie jak kaĚdy nowy samochód marki Volkswagen, równieĚ kaĚda oryginalna cz×ąÉ poddawana jest ącisñym kontrolom bezpieczeóstwa i jakoąci. Ponadto Partner Serwisowy udziela -letniej gwarancji na cz׹ci zamienne bez limitu kilometrów. Akcesoria. Nawet wtedy, gdy b×dÇ Paóstwo jeĘdziÉ Volkswagenem Polo z kompletnym wyposaĚenie seryjnym, mogÇ Paóstwo uzupeñniÉ go wedñug indywidualnych upodobaó. Partner Volkswagena zaoferuje Paóstwu atrakcyjne akcesoria z rmowym znakiem VW. SÇ one odpowiednio sprawdzone, wypróbowane i dopasowane do modelu samochodu. RównieĚ akcesoria sÇ obj×te -letniÇ gwarancjÇ.

 -letnia gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia. Volkswagen Polo posiada -letniÇ gwarancj× na nieprzerdzewienie nadwozia. Jeąli pomimo dñugotrwañego zabezpieczenia antykorozyjnego, uĚytych ąrodków ochronnych oraz wysokiej jakoąci lakierów, w pojedynczych przypadkach wystÇpiÇ perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych latach uĚytkowania samochodu, zostanÇ one nieodpñatnie naprawione w serwisie Volkswagena. WyposaĚenie dodatkowe. Przedstawione w tym katalogu warianty wyposaĚenia mogÇ nie byÉ dost×pne we wszystkich krajach. Niektóre elementy wyposaĚenia dost×pne sÇ za dopñatÇ. Prezentowane parametry techniczne mogÇ ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian. Szczegóñowych informacji o aktualnej ofercie udzieli Paóstwu kaĚdy Partner Volkswagena. Symbole BlueMotion®, DSG® oraz TSI® sÇ w Niemczech, jak równieĚ innych krajach, zarejestrowanym znakiem handlowym grupy Volkswagen AG. Fakt, Ěe nazwy te nie posiadajÇ w treąci tego dokumentu znaku ®, nie naleĚy rozumieÉ jako brak ochrony prawnej.


Polo .. . · Wydrukowano w Niemczech Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian · Wydanie: grudzieó Infolinia:  (opñata jak za jednostk× taryfikacyjnÇ poñÇczenia lokalnego) Internet: www.volkswagen.pl

Partner Volkswagena

Volkswagen Polo  
Volkswagen Polo  
Advertisement