Page 1

May 2017

Policy Study 7

Sustainability of Macedonian General Government Debt Teodora Arsovska

financethink.mk


𝐺𝐷𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡 + 𝜀𝑡 𝐺𝐷𝑡

𝑋𝑡


Потенцијален производ и произведен јаз за Македонија според неколку методи на пресметка


Состојба на дрѓавен долг заклучно со

Храбра но по паметна фискална политика по изборите

ЗаконзаЈавенДолг

СлужбенВесникнаРепубликаМакедонија


FINANCE THINK Economic Research & Policy Institute

Frederick Shopen 1/2 1000 Skopje, Macedonia +389 2 6 156 168 info@financethink.mk www.finacethnik.mk /FinanceThink /company/finance-think

financethink.mk

Policy study 7  

Sustainability of Macedonian General Government Debt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you