AJW Brochure 1

Page 1

Vi sualDi spl ayPr oduct s

Washr oom Par t i t i ons

St or ageSys t ems

Washr oom Acces sor i es


Wear eAJW Fornear l y50year s ,wehaveFocus edonSer vi cetm .Asar es ul t ,ouri nf r as t r uct ur ei s cus t omerdr i ven.Wel i s t ens ot hatweunder s t andyourgoal sandobj ect i ves .We t ai l oroureffor t sanddi r ectouract i ont obei nconcer twi t hyourneeds .We meas ur eours ucces sbyt heheal t hofourpar t ner s hi ps .Amer i canmanuf act ur i ng, s mar ts uppl ychai nmanagement ,andaf ocus edcul t ur ear et hef uelf orbet t er r es ul t s .Wear eAJW.

Cul t ur e • Focus • Resul t stm

AJW -2


Cont act Oneofourgoal satAJW i st ocr eat e

Addr es s:

s ucces s f ulpar t ner s hi ps .Thi sal l owsus

509Templ eHi l lRoad New Wi nds or ,NY1 2553

t ounder s t andyourbus i nes ss owecan

Phone:

8455623332

wor kt oget hert odel i verr es ul t sf oryour

Fax:

8455623391

pr oj ect s ,l ar geands mal l .Fornear l y50

Quot es:

quot es @aj w. com

year s ,wehavemadeourpar t ner sour

Or der s:

or der s @aj w. com

numberonepr i or i t y,andbecaus eof t hi swehavebecomeoneoft hemos t t r us t eds uppl i er si nt hei ndus t r y.

AJW -3


Vi sual Di spl ay Pr oduct s Vi s ualDi s pl ayPr oduct s-4

AJW Vi s ualDi s pl ayPr oduct spr ovi deyou wi t ht hei dealcommuni cat i onpl at f or mt o s har eyouri deas ,debat eyourpl an,and s howcas eyourr es ul t s .AJW car r i esaf ul l l i neofVi s ualDi s pl ayPr oduct st omeett he demandsofever ypr oj ect .


Mar ker boar ds AJW por cel ai nons t eelwr i t i ngs ur f acess uppor tyour communi cat i ons t r at egyi never yenvi r onment .AJW Mar ker boar dsar ef abr i cat edus i ngat hr eepl y cons t r uct i onpr oces s ,i ncl udi ngapor cel ai nenamel wr i t i ngs ur f acewi t hal i f et i mewar r ant y.YourAJW Mar ker boar dcanbedes i gnedwi t hanumberoft r i m, t r ay,andmapr ai lopt i ons .

Tackboar ds AJW Tackboar dsar et hei dealt oolt os uppor tyour communi cat i ons t r at egy.I mpr ovet heus eofyour t ackboar dandcompl ementt hedes i gnbychoos i ng f r om oneofmanyt r i m andmapr ai lopt i ons .Youcan f ur t herper s onal i zeyourt ackboar dbys el ect i ngf r om a numberoft ackabl es ur f aceopt i onst hati ncl ude:nat ur al cor k-col or edcor k-vi nylf abr i c-des i gnerf abr i c.

Combi nat i onBoar ds Removet hegues s wor kandchoos ef r om oneoffif t een pr econfigur edAJW Combi nat i onBoar ds .Or ,bui l dyour own-avai l abl ei nyourchoi ceoft r i ms t yl e,boar dt ype, andboar dconfigur at i on.Panel sar eavai l abl ei ns i zesup t o4’hi ghx1 6’wi deandar ej oi nedwi t hHBar as s embl i es .

Vi s ualDi s pl ayPr oduct s-5


Di spl ayRai l s AJW Di s pl ayRai l spr ovi det heabi l i t yt odi s pl ayi nf or mat i on wi t houts acr i fici ngval uabl es paceonyourwal l .Choos e f r om ourwi des el ect i onoft acks t r i ps ,gr i pr ai l s ,andt ackabl e gr i pr ai l sf orapr oductt hatfit syourneeds .

Sl i der s AJW Hor i zont alSl i der scandoubl eort r i pl eyourwor ks pace andar ecus t omi zabl et oaccommodat eyours peci ficpr oj ect r equi r ement s .Avai l abl ei ns ur f acemount edorr eces s ed, AJW s l i di nguni t scanbedes i gnedwi t hanumberofpanel , t r i m,t r ayanddi s pl ayr ai lopt i ons .

Di spl ayCases AJW Di s pl ayCas esar ef abr i cat edt obedur abl eandar e des i gnedasas t r eaml i neduni t ,enabl i ngyout os howcas e yourt eam’ saccompl i s hment swi t hconfidence.Avai l abl ei n s ur f acemount edorr eces s ed,AJW di s pl aycas escanbe bui l twi t hanumberofdi ffer entopt i ons .

Vi s ualDi s pl ayPr oduct s-6


Bul l et i nBoar ds AJW Bul l et i nBoar dsar eanot hercommuni cat i ont ool t hatpr ovi desyouwi t ht heoppor t uni t yt os har eyour newsi nt heboar dr oom,s choolhal l way,orbui l di ng r ecept i onar ea.Choos ef r om oneofours t andar d bul l et i nboar dcabi net sorhaveusdes i gnacus t om uni t t hatconf or mst oyours peci ficpr oj ect ’ sr equi r ement s .

Conf er enceUni t s AJW Conf er enceUni t sar epr act i calandel egant .A cl as s i cwoodfini s hwi l lcompl ementt hedecorofyour boar dr oom,meet i ngr oom,oroffice.Ourconf er ence uni t sf eat ur eahi ghqual i t y,por cel ai nons t eelwr i t i ng s ur f acewi t ht ackabl epanel si ns i det hedoor s .

Tackwal l s AJW Tackwal lenabl esyout ot r ans f or m anent i r er oom i nt ot hei dealwor k,pl ay,orcr eat i veenvi r onment .Our des i gnerf r i endl ys ur f acemat er i al si ncl ude-col or ed cor k,nat ur alcor k,t ype1or2vi nylanddes i gnerf abr i c. Hbar scanbeappl i edorpanel scanbut tt oget her , s uppor t i ngas t r eaml i nedfinalpr oduct .Opt i onal“ J”t r i m i savai l abl et ot r i mt hes i des ,t op,andbot t om oft hewal l .

Vi s ualDi s pl ayPr oduct s-7


Washr oom Par t i t i ons AJW Par t i t i onsar edes i gnedandbui l tt ocompl ementawi devar i et yofappl i cat i ons . Fr om hi ght r aďŹƒccommer ci als et t i ngst oel egantdes i gnerr es t r ooms ,AJW wi l lbui l d t her i ghtpar t i t i onf oryourpr oj ect .

Was hr oom Par t i t i ons-8


St ai nl es sSt eelPar t i t i ons AJW St ai nl es sSt eelPar t i t i onsar e f abr i cat edwi t hpr eci s i onatour manuf act ur i ngf aci l i t yi nt heHuds on Val l eyr egi onofNew Yor kSt at e. AJW ' ss t ai nl es ss t eelpar t i t i onswi l l compl ementt hedes i gnofyour r es t r oom byaddi ngel ement sof s ophi s t i cat i on,s t r engt h,and dur abi l i t y.

Sol i dPl as t i cPar t i t i ons AJW Sol i dPl as t i cPar t i t i onscombi ne el egancewi t hdur abi l i t y,wher ever di s cer ni ngar chi t ect sandbui l der s demandt hebes t .AJW Sol i dPl as t i c Par t i t i ons( HDPE)ar et hei deal pr oductf orhi ght r aďŹƒcenvi r onment s pr onet omoi s t ur eandyout hf ul behavi or .

Was hr oom Par t i t i ons-9


St or ageSys t ems AJW Met alLocker sar ef abr i cat edf r om hi ghqual i t ymi l dcol dr ol l eds t eelandar eengi neer ed f ordur abi l i t y.Choos ef r om ei t herwel dedorknockdownf abr i cat i onf orAJW St andar d, At hl et i c,andPr of es s i onall ocker s .Manyt i er ,vent i ng,bas e,t op,andcol oropt i onsar e avai l abl e.

St or ageSys t ems-1 0


St andar dSer i es

At hl et i cSer i es

AJW Met alLocker sar ef abr i cat edwi t hqual i t yand

Ruggedenvi r onment sdemandr uggeds ol ut i ons .AJW

dur abi l i t yi nmi nd.OurSt andar dSer i esl ocker sar e

At hl et i cSer i esl ocker sofferpr act i calf eat ur esi ncl udi ng

avai l abl ei nabr oads el ect i onofs i zest omeett he

vent i l at i on,vi s i bi l i t y,ands t r engt h–per f ectf ors t or ageof

r equi r ement sofever yt ypi call ockerappl i cat i on.

at hl et i cgearorot herheavydut yus e.

Pr of es si onalSer i es

Benches

Wi t hanopenf r ontandper f or at eds i des-t heAJW

AJW Benchesgi veyourt eam aconveni ents poti nt he

Pr of es s i onalSer i esl ockeri sdes i gnedf oreas yacces st o

l ockerr oom ast heypr epar et ot aket hefiel danda

uni f or msandequi pment .Popul aropt i onsi ncl udea

comf or t abl es eatwhent heyr et ur nt r i umphant .Bench

l ockabl es ecur i t yboxandal ockabl ef ootl ockert hatal s o

t opsar eavai l abl ei nhar dwoodors ol i dpl as t i c,wi t hyour

f unct i onsasabench.

choi ceofas t eelpedes t al .

St or ageSys t ems-1 1


Washr oom Acces sor i es Fornear l y50year s ,wehavehonedourcr af tt omanuf act ur eanddel i veracompr ehens i ve l i neofwas hr oom acces s or i es .Ourmanuf act ur i ngcapabi l i t i esar eext ens i ve-wedes i gnand f abr i cat epr oduct sf orus ei nhi ght r aďŹƒccommer ci alenvi r onment s ,whi l eaccommodat i ng r eques t sf orhi ghs t yl ecus t om pr oj ect s .Qual i t ypr oduct sandacl eandes i gnar ei nher entt o ourWas hr oom Acces s or yl i neofpr oduct s .

Was hr oom Acces s or i es-1 2


Mi r r or s&Shel ves

Gr abBar s

AJW mi r r or sar eavi l abl ei navar i et yofs i zesand

AJW gr abbar sar ef abr i cat edof1 8gauges t ai nl es ss t eel

r eflect i ves ur f aces .Cont actyourCus t omerRel at i ons hi p

wi t has t andar ds at i nfini s h.Opt i onals af et ygr i pi sal s o

Managerf ormor ei nf or mat i on.Shel vescanbef abr i cat ed

avai l abl eonal lbarconfigur at i ons .

t omeetmanycus t om r equi r ement sf orl engt hordept h.

HandDr yer s

TowelDi spenser s

Al lofouraut omat i chanddr yer sar emanuf act ur edunder

AJW offer sawi devar i et yoft oweldi s pens i nguni t s

t heJet Ai rname.Jet Ai rdr yer sar ehi ghl yener gyeffici ent ,

whi chadher et oADA gui del i nesf ormount i ngand

power f ulandr el i abl e.Jet Ai rdr yer scanbes emi r eces s ed

oper at i on.Al ldi s pens i ngar easar ehemmedand

t oadher et oFeder alADA gui del i nes .

debur r edt opr eventt owelt ear i ngandi nj ur y.

Was hr oom Acces s or i es-1 3


Towel&Was t eCombi nat i ons AJW t owelandwas t ecombi nat i onuni t sar es paceeffici ent and,whenpr oper l yi ns t al l ed,adher et oADA gui del i nesf or acces s i bi l i t y.Pr oduct si nt hi ss er i escanbefit t edwi t hcol l ar s f ors ur f acemount i ngors emi r eces s i ng.

Was t eRecept acl es AJW was t er ecept acl escomei navar i et yofdi ffer entwas t e capaci t i es .Li keourcombi nat i onuni t s ,col l ar scanbe i ns t al l edf ors emi r eces s i ngands ur f acemount i ng opt i ons .

Hospi t al i t yAcces sor i es Hos pi t al i t yacces s or i esar ef abr i cat edwi t hdes i gnand aes t het i csi nmi nd.

Toi l etTi s sueDi spenser s AJW t oi l ett i s s uedi s pens er sar eavai l abl ef orvar i ous appl i cat i onsi ns i ngl eordualr ol lcapaci t yaswel las s t andar dandj umbos i zer ol ldi s pens i ngcapabi l i t i es . I nor dert ocompl ywi t hADA gui del i nes ,di s pens er scannot haveanyf or m ofcont r ol l eddel i ver y.Weoffert hi sdes i gn f eat ur eonmanyofourdi s pens er s .

Res t r oom St al lAcces sor i es Res t r oom s t al lacces s or i esar edes i gnedandf abr i cat edf or anyappl i cat i onwi t hnumer ousmount i ngs t yl esavai l abl e. Ours t ai nl es ss t eelcombi nat i onuni t scomeequi ppedwi t h andwi t houts ani t ar ynapki ndi s pos alf orwomen’ sandmen’ s s t al lappl i cat i ons .

Was hr oom Acces s or i es-1 4


Heal t hcar eAcces sor i es AJW heal t hcar epr oduct si ncl udes howers eat s ,changi ng t abl esandot herpr oduct si nt endedf orus ei nheal t hcar e f aci l i t i es .Whenmount edpr oper l yt hes epr oduct scompl y wi t hADA gui del i nes .

SoapDi spenser s AJW s oapdi s pens er scomei navar i et yofdes i gns ,s oap capaci t i esandfini s hes .Toadher et oADA gui del i nes des i gnat edmanuals oapdi s pens er scanbeoper at edwi t h onehandandl es st han5l bsoff or ceorl es s .Weal s ooffer hands f r ee,bat t er yoper at edaut omat i cdi s pens er s .

Femi ni neHygi ene Thi ss er i esi ncl udesdi s pens er sanddi s pos alopt i ons .Each di s pens eri savai l abl ewi t hmul t i pl ecoi nageopt i onsand i ndependentmechani s ms .Al lwas t edi s pos aluni t sar e des i gnedt omai nt ai nahygi eni cenvi r onmentandar eeas y t oempt y.

Jani t or i alAcces sor i es AJW j ani t or i alacces s or i esar edes i gnedwi t hver s at i l i t yand f unct i oni nmi nd.Wepr ovi denumer oushook,mophol der andut i l i t ys hel fcombi nat i ons .Weunder s t andt hatnotal l wor ks pacesar et hes ame;wepr ovi devar yi ngl engt hsand hookquant i t i est hatwi l lfitanys pace,l ar geors mal l .

Secur i t yPr oduct s AJW s ecur i t ypr oduct sar ef abr i cat edofheavygauge s t ai nl es ss t eelandar edes i gnedt opr eventt amper i ngand vandal i s m.Pr oduct si nt hi ss er i esi ncl udes hat t err es i s t ant mi r r or s ,col l aps i bl ehooks t r i psandgr abbar sf abr i cat ed wi t hcl os ur epl at est opr eventi nj ur yandhi di ngof cont r aband.Thes epr oduct sar ei dealf orcor r ect i onal f aci l i t i eswher es ecur i t yi sofhi ghes tconcer n.

Was hr oom Acces s or i es-1 5


509Templ eHi l lRoad New Wi nds or ,NY1 2553USA P:8455623332 • F:8455623391 www. aj w. com

AnAmer i canManuf act ur er


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.