Pixelszag | A nose for pixels

Page 1

Pixelszag / Pixelszag – A Nose for Pixels Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház, Budapest 2012. november 9. – december 9.

Eperjesi Ágnes A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója 2012-ben a kiállítás mint prezentációs forma újraértelmezésére tesz kísérletet. Nem a kész munkák és kurátori koncepció között próbál megfelelést találni, hanem műhelymunka jelleggel csoportot épít, gondolkodást generál, és az alkotás folyamatát követi végig. Az egyik workshop a 80-as generáció történetét dolgozza fel, a Pixelszag pedig a fotó médiumát teszi vizsgálata tárgyává.

In 2012 the Fiatal Fotóművészek Stúdiója (Young Photographers’ Studio) attempts to reinterpret the exhibition as a form of presentation. Rather than trying to establish a correlation between the works and the curatorial concept, it builds a group via workshop activity, generates ideas, and recounts the creative process. One of the workshops deals with the history of the 1980s, while A Nose for Pixels explores the medium of photography.

téma A fotóhoz, mint a technikai médiumokhoz általában, két oldalról lehet közelíteni: a képkészítés során használt eszközök és a segítségükkel megjelenített kép jelentése, olvasata felől. A kettő mindig is szorosan együtt járt. A technikai médiumok és a fotó-alkalmazások horizontjának kitágulásával azonban, ha a jelentés felől közelítünk egy alkotáshoz, a képkészítés során használt eszközök közötti választási lehetőségeink is megsokasodnak. A műhelymunka során a technikai eszközök lehetőségeiből kiinduló objektív érvrendszert próbáltunk felépíteni, és igyekeztünk megtalálni a jelentést leginkább megerősítő fotográfiai eszközt.


A médiumanalitikai műhelymunka során minden képet/képalapú munkát párhuzamosan két szempontból vizsgálunk. Az egyik szempont a munka által felvetett fotográfiai kérdésekről szól, a másik szempont pedig a kép szemantikájáról. A műhelymunka felvetései és a kiállításon szereplő művek egy dologban feltétlenül közösek: a fotót médiumként kezelik, és azt vizsgálják, hogy mire is alkalmas ez a médium. subject

Photography as a technical medium can usually be approached from two directions: from the tools used to make the picture, and the meaning of the image, the way of reading it. The two have always been closely related. Yet, what with the broadening horizon of technical media and photo applications, approaching a work from the angle of meaning results in a multiplicity of choices as for the means of making the image. At the workshop we try to determine whether the artist uses the most adequate means out of the many available, and we attempt to establish a set of objective arguments that is founded on the possibilities of the technical means. During the workshop analysis of the medium we apply two criteria to every photo or photo-based work. One concerns the problems of photography the work poses, the other its semantic field. The ideas that emerge at the workshop and the works that are exhibited have at least this thing in common: they treat the photo as a medium, and look into what this medium is suitable for. Fodor Dániel János Digitális képrögzítő eszközökkel végzett hosszas kisérletezés után sikerült fény nélkül fényképet készítenem.

Martinkó Márk Olyan protézist készítek a fényképezőgép számára, amel�lyel audio jelből képi információt készít. Ugyanazt az információ-tartalmat más csatornákon átvezetve teljesen eltérő eredményre juthatunk.


Rácmolnár Milán A digitális kép és a kód közötti kapcsolatot akarom megjeleníteni a kép forráskódjába való beleszerkesztéssel, illetve szöveget kódolok képpé. Vargha Márk Péter Fotó szekvencia vagy rövid animációs loop. Egy-egy loopon belül a képtartalom saját magát teszi láthatatlanná saját maga által, míg végül teljesen el nem tűnik.

Kovács Nóra Fiktív távpárkapcsolati képregény ikonokban elbeszélve.

cím A szókapcsolat számomra elsősorban a szellemi és az érzékelhető közötti összefonódást jelenti, azaz az elméleti-gondolati-tartalmi és a gyakorlati-tárgyiasult-érzékekkel felfogható dolgok közötti elválaszthatatlan relációt. A pixel virtuálisan létezik, a szag pedig érzéki folyamatokat indít el. De olvasható a szóösszetétel az analóg/digitális kép közötti viszony felől is. Mindenesetre a fotó az a médium, amely talán a leginkább alkalmas az ilyesfajta összefonódás analízisére.

title For me, the term denotes first and foremost the interlacing of cognitive and sensory qualities, the indivisible relationship of theoretical, mental and content-related aspects on the one hand, and practical, objectified, sensory traits on the other. The pixel exists virtually, while smell initiates sensory processes. As a consequence, the photo is probably the medium best suited for the analysis of this kind of interlacing. Further, the title can be read from a point of view provided by the relationship between the analogue and the digital image. The exhibiting artists at-


tempt to reveal the complex fields of interpretation and the various forms of interplay. Fisli Éva A képsor kísérlet a jungi személyiségmodell vizuális átfordítására 2007-2012 között készült digitális felvételeim negatívjainak felhasználásával.

Dezső T. Tamás Internetről gyűjtött, a feltöltők által digitálisan felismerhetetlenné tett, amatőr pornó képekből igazolványkép-szerűen kivágott portrék.

Flohr Zsuzsi Talált családi archívumtöredék, jelenidőben. Pixelekből felépített család, amit nem volt lehetőségem megismerni. Mag Kriszti Párhuzamos életek: megélt és nem megélt életképeim, egy viruális múlt és jövő megjelenítésének lehetőségei.


Bartha Máté Utcai dokumentarizmus, analóg illúziókeltés, kép a képben.

műhelymunka A fotográfus esetében a csábítás mindig nagy, hogy adottnak vegye technikai lehetőségeit, és a tartalmat igazítsa hozzájuk. A műhelymunka átértelmezi az alkotói folyamatról élő hagyományos elképzeléseket azzal, hogy arra ösztönzi a fotóval dolgozó fiatal művészeket, hogy olyan kérdésekből faragjanak maguknak témát, amelyek indokolttá teszik, hogy fotografikus eszközökkel nyúljanak hozzájuk. workshop A photographer will always be tempted to take their technical possibilities for granted, and adapt the content to these. The workshop reverses this process, and approaches the technical possibilities from the theoretical, moral problems. The central problem of the workshop was how the photographer can define, accept, and gain acknowledgement for, their own identity. Zselinsky Miroslav Határvidék. Leginkább a filmtekercsé, de bizonyos szempontból az esztétikáé is. Annak a területnek a vizsgálata, ahol a fény beszűrődése homogén semmivé változtatja a celluloidot, vagy fordítva, ahol a semmiből esztétikailag értékelhető kép válik.

Somogyvári Kata A mobiltelefonba épített kamera korlátlanul és költségmentesen használható, ezért már nemcsak az arra érdemes dolgokat örökítjük meg. Mire használhatjuk a képdömpinget?


Sprenc Balázs A Polaroid hollandiai gyárának utolsó terméke egy olyan instant film volt, amelyen a kép kb. egy napon belül szinte teljesen feketévé, semmivé válik. Mielőtt mindez megtörténne, a kép folyamatosan változik. A “Fade to Black” sorozatomban a polaroid képek változását, eltűnését próbálom párhuzamba állítani az öregedés folyamatával.

Kerekes Katalin Az ég kékjébe exponáltam sok százat, és ezekből a képekből hozok létre egy olyan felületet, ahol az ‚égdarabkákból’ újra összeáll a végtelen kékség. 100 kép egy olyan végtelenből, amire egységként gondolunk.

A műhelymunka közös megbeszélésekkel kezdődött. A találkozókra olyan témákat vittem, amelyek a fotó mint médium által generált problémákat vetettek fel, egyúttal a fotográfia kortárs jelenségeivel foglalkoztak. A felvetett problémákat egyénileg az általuk adekvátnak tartott fotográfiai eljárás alkalmazásával oldották meg a résztvevők. A közösen körüljárt témák a transzszenzualitás, az önreflexivitás, a virtualitás és az igazságtartalom voltak. Transzszenzualitáson az érzékelés határait, a különböző érzékek kö-


zötti átjárást, az érzékeink számára felfoghatatlan fotografikus men�nyiséget és minőséget értem. Az önreflexivitás fogalma azt a pozíciót jelöli meg, amelyben egyszerre a médiumon kívül is, belül is találjuk magunkat. A virtualitás témája kapcsán az anyag(szerűség) problémájával foglalkoztunk. Az igazságtartalom blokk többek között a dokumentumfotó megrendezett fotóvá válását, a fotó és emlékezet, a fotó és bizonyíték kapcsolatát, a fotó felhasználási területeit érintette.

The methodology involved initial discussions. At these meetings I proposed to talk about the problems that photography as a medium poses, and to identify phenomena of contemporary photography. Each participant solved the problems raised with the photographic procedure they saw fit to use. The subjects addressed were trans-sensoriality, selfreflexivity, virtuality and truth content. By trans-sensoriality I mean the limits of perception, a passage between the different senses; imperceptible photographic quantities and qualities. Self-reflexivity denotes the position thanks to which we are simultaneously inside and outside the medium. Under the heading of virtuality, we addressed the problem of material(ity). The truth content block concerned, among other things, the ways in which a documentary picture turns into a staged photo, the relationship between photography and memory, as well as between photography and evidence, and the uses of photography.

Gellér Judit – Dezső T. Tamás Ha létrehozunk egy programot, amely a számokat (pixeleket) generálja, számtalan variációt (image) hozhat létre, ös�szekapcsolva egy másik programmal, amely szemantikailag értelmezhető képeket, például arcokat ismer fel (picture), akkor képesek vagyunk-e a világ összes portréját generálni? Sárközi Péter Mi történik akkor, ha a műalkotás és a mű befogadója helyet cserél? A néző válik műalkotássá, akit maga a mű tekint meg. Felcserélhető-e ez a két szerep?


konzultációk A nyár folyamán intenzív konzultációs munka folyt: az erre a célra létrehozott, zárt facebook csoportban, négyszemközti levelezések során és személyes találkozókon.

consultations Intensive consultation took place during the summer, in a closed Facebook group established for the purpose, by email, and at personal meetings.

Floszman Attila A sorozaton keresztül a valóságban felfedezhető látványlehetőségek, amelyek magukban hordozzák az átmeneti vagy végleges roncsolódás, elmúlás lehetőségét.


Szmolka Zoltán Lényeges képelem kitakarása. Hogyan változik a képolvasás, ha nem vagyunk biztosak a kép tartalmában? Van-e hatással az a kép értelmezésére, ha szembetaláljuk magunkat azzal az illúzióval, hogy a kép legfontosabb eleme kikerült a látóterünkből? Vékony Dorottya A Pixelszagra tervezett munkám összefoglalva ‚életvezetési tanácsadás különleges helyzetekre’. Oktató jellegű képek a megsemmisülés lehetőségeire nem kívánt, kínos helyzetek esetén. kiállítás A műhelymunka vezetőjeként és egyben a kiállítás kurátoraként olyan fotókiállítást képzeltem el, amely nem válik a fotókon megjelenített (elsődleges) tartalmak foglyává, és nem is hagyományos értelemben vett tematikus tárlat. A kísérleti forma kifejezetten erre irányul. A kiállítás nyitott, az alkotók kérdéseit és válaszait egyaránt bemutatja. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy találunk-e a fotográfiában közös pontot, ami elég jó rálátást biztosít a médiumra. A kísérleti forma kifejezetten erre irányul. A kiállítás nyitott, az alkotók kérdései és válaszai kerülnek bemutatásra. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy találunk-e a fotográfiában közös pontot, ami elég jó rálátást biztosít a médiumra? exhibition As the leader of the workshop and the curator of the exhibit, I envisioned a display of photography that does not become the hostage of the visible thematic content of the pictures, of what is represented. I refused to use the traditional categories of the history of photography, even if they could be filled with contemporary, current, artistic thought. Nor did I want to make a thematic exhibit, since the history of photography is enmeshed in the thematic contents represented in the pictures; the experimental form is meant expressly to avoid this pitfall. It is an open exhibition: what is presented are the questions and answers of the artists. We hope that visitors and photographers will be encouraged to think and adapt a new attitude of reception vis-à-vis photography. Borsay Márti A szenzorkosz mint digitális fotogram. Gyűjtés az internetről. Tömegesen előforduló egyedi látványok.


Rapi Mariann A víz, mint természeti elem hatása mindig is érdekelt, ahogyan saját változásaim is. Ezért választottam egy aktképemet, barit nagyításon, melyet a huzamosabb áztatás során bekövetkező változások fázisainak megjelenítésével és a saját testem változásaival állítottam párhuzamba.

Vedres Ági A „Szellemkontroll” sorozatom a megfigyelő/ipari/video/ biztonsági kamerák „újra-figyelésével” történik. Egyfajta multifotózási-közvetítési állapot

Tóth Balázs Zoltán Fotó, ahogy múzeumi környezetben létezik. Befogadói szem elől rejtett képállapotok, az installált és installálatlan képek rejtettsége.

Eperjesi Ágnes 2012. május-november / May – November 2012


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.