El flamenco y la música arábigo pdf

Page 1

)HUQDQGR %DUURV /LUROD *UXSR &RQFLHUWR

)/$0(1&2 \ 0Ó6,&$ $5É%,*2 $1'$/8=$


(/ )/$0(1&2 < /$ 0Ô6,&$ $5É%,*2 $1'$/8=$ 3DUD H[SOLFDU HO RULJHQ GH OD P~VLFD DUiELJR

DQGDOX]D R DQGDOXVt KHPRV GH UHPRQWDUQRV D ORV DOERUHV GH OD pSRFD PXVXOPDQD HQ OD TXH VH FRPELQDEDQ OD P~VLFD KLVSDQR YLVLJRGD FRQ HO FDQWR PRQyGLFR EHGXLQR SHUR GHVGH HO VLJOR ,; JUDFLDV D OD SUHVHQFLD GH =LU\DE HO JUDQ P~VLFR %DJGDGt VH SURGXFH XQD WUDQVIRUPDFLyQ VXVWDQFLDO D UDt] GH VX DSRUWH GH FRQRFLPLHQWRV GH OD HVFXHOD FOiVLFD RULHQWDO DVt FRPR VX WDOHQWR \ VHQVLELOLGDG SDUD DEULU QXHYRV FDPLQRV HQ OD P~VLFD GH OD pSRFD


/D QXED Pi[LPD H[SUHVLyQ PXVLFDO GHO PRPHQWR VH QRV DSDUHFH FRPR XQD VXLWH PXVLFDO XQD VLQIRQtD ODUJD YRFDO H LQVWUXPHQWDO D OD TXH OD PDQR GH =LU\DE \ VX ODXG \ HO FXLGDGR H[LJHQWH GH OD DUPRQtD ULWPR \ PHORGtD DSRUWDQ XQD QXHYD \ SURIXQGD RULHQWDFLyQ /D QXED HV XQD XQLGDG PXVLFDO HQ YDULDQWH PRGDO TXH FRPELQD SUHOXGLRV \ SDUWHV LQVWUXPHQWDOHV \ FDQWDGDV IRUPDGD SRU YHUVRV GH GLVWLQWD PHGLGD \ TXH HV FDSD] HQ VX GHVDUUROOR GH DXQDU PHORGtDV UHFLWDGRV SDUWHV LQVWUXPHQWDOHV HWF TXH DFHOHUDQ VX ULWPR SDXWDGDPHQWH KDVWD VX GHVHQODFH ILQDO DxDGLHQGR D VX YH] FDQWR \ GDQ]D TXH VH HMHFXWDQ DO ULWPR VLQFRSDGR GH OHWUD \ P~VLFD HQ XQ HVSDFLR ODUJR GH WLHPSR


6H SRGUtDQ HQXPHUDU FLHUWRV SDUHQWHVFRV IODPHQFRV SDUD OD HVWUXFWXUD PXVLFDO TXH HQ VX GtD FUHy =LU\DE WDOHV FRPR OD SROLUULWPLD OD SROLPHWUtD OD SUHVHQFLD GH HVWURIDV \ YHUVRV FRUWRV ORV MDOHRV H LQYRFDFLRQHV VX FDUiFWHU PHOLVPiWLFR \ PRGDO« WRGR HOOR UHEDVDQGR OD PiV DQWLJXD IRUPXODFLyQ SRpWLFD GH OD FDVLGD FOiVLFD FDQRQ SRpWLFR GH OD $QGDOXFtD PXVXOPDQD TXH KDFH TXH VLQWDPRV HVWH JpQHUR FHUFDQR D DOJXQRV SDORV GHO IODPHQFR HVSHFLDOPHQWH VL VH LQWHUSUHWDQ HQ PRGRV FOiVLFRV (VRV VRQ VLQ GXGD DVFHQGLHQWHV FODURV GHO IODPHQFR XQD GH VXV UDtFHV PiV SURIXQGDV \ VLQ HPEDUJR LQVXILFLHQWHPHQWH HVWXGLDGDV 6REUH OD EDVH SRpWLFD GH OD FDVLGD iUDEH FOiVLFD OD QXED DQGDOXVt UHSUHVHQWD XQD LQQRYDFLyQ VXVWDQFLDO FRQ OD LQYHQFLyQ


SRVWHULRU GH ODV PRD[DMDV ORV ]pMHOHV \ ODV MDUFKDV $TXt HQOD]DQ OD P~VLFD iUDEH RULHQWDO OD P~VLFD DQGDOX]D \ OD P~VLFD SRSXODU HVSDxROD DXWyFWRQD HQ JHQHUDO < HV VLQ GXGD HO HVODEyQ PHGXODU GH OD OtULFD SHQLQVXODU HQ OD TXH ILQDOPHQWH KLEULGDQ HO VXVWUDWR URPiQLFR YLVLJRGR \ URPDQFH HO KHEUDLFR \ HO DQGDOXVt VLHQGR D OD SRVWUH HO HOHPHQWR JHUPLQDGRU GH OD JUDQ OtULFD PHGLHYDO KLVSiQLFD 6X LUUDGLDFLyQ VHJ~Q H[SOLFDQ 6WHUQ R (PLOLR *DUFtD *yPH] HV OD FODYH WDQWR GH OD OtULFD PXVXOPDQD FRPR GH OD URPiQLFD SXHV OD HVWHOD GH ODV MDUFKDV \ ORV ]pMHOHV OOHJD KDVWD OD RFFLWDQLD IUDQFHVD ORV WURYDGRUHV HXURSHRV ODV FDQWLJDV GH $OIRQVR ; R ORV SRHPDV GH DPLJR JDODLFR SRUWXJXHVHV HQWUH RWUDV IORUHFLHQWHV SROLQL]DFLRQHV


/D PRD[DMD TXH VH H[SDQGH D SDUWLU GH OD QXED IXH FUHDGD SRU 0XTDGDP E DO 0XFDID DO 4DEUL ´(O FLHJR GH &DEUDµ SRHWD TXH D~QD VXV FRQRFLPLHQWRV GH OD SRpWLFD iUDEH FXOWD FRQ XQD EDVH FXOWXUDO DXWyFWRQD \ VH H[WHQGLy FRQ VLQJXODU p[LWR HQ OD (VSDxD GHO VLJOR ;O \ ;OO SRU WRGD OD SHQtQVXOD \ OD ULEHUD PHGLWHUUiQHD (UD pVWD XQD FDQFLyQ DPRURVD FRQ YDULDV VHFFLRQHV GH YHUVRV FRUWRV &RQ XQD RUJDQL]DFLyQ UtWPLFD ILMD FRPSDVHV FODURV \ UHJXODUHV TXH GDQ OXJDU D XQD UHFRQRFLEOH VHJPHQWDFLyQ GHO WLHPSR < FRPR FRORIyQ \ FLHUUH GH HVRV SRHPDV DQGDOXVtHV \ GH DOJXQDV FRPSRVLFLRQHV KHEUHDV LPEULFDGDV WDPELpQ HQ ODV PRD[DMDV HQFRQWUDPRV GRFXPHQWDGDV ODV FpOHEUHV MDUFKDV SHTXHxDV FDQFLRQFLOODV PHGLHYDOHV FDQWDGDV TXH DSDUHFHQ HVFULWDV \D HQ URPDQFH \D HQ KHEUHR


\ SRU VXSXHVWR HQ iUDEH GLDOHFWDO VHJ~Q SXGR SUREDU ' (PLOLR *DUFtD *yPH] /D HYROXFLyQ GH OD MDUFKD GHVJORVDGD D SRVWHULRUL GHO WURQFR GH OD PRD[DMD PXHVWUD ODV PLVPDV HVWUXFWXUDV PpWULFDV TXH HO IODPHQFR VLPLODU FDUiFWHU \ HVWLOR )RUPDV FRPR OD PRD[DMD VH UHIOHMDQ HQ HO URPDQFHUR HVSDxRO \ HQ ORV FDQFLRQHURV PHGLHYDOHV \ UHGXQGDQ HQ ORV YLOODQFLFRV FULVWLDQRV HWF (O FRQWH[WR HQ HO TXH QDFH WRGD OD OtULFD PHGLHYDO HVSDxROD PDQLILHVWD OD FRQIOXHQFLD HQWUH HVRV GRV SXHEORV HO KLVSDQR PXVXOPiQ \ HO KLVSDQR FULVWLDQR DGHPiV GH HOHPHQWRV MXGtRV \ EHUHEHUHV FRQVWLWXWLYRV GH XQ PRVDLFR FXOWXUDO GH PXWXDV LQIOXHQFLDV \ VLPELRVLV 6LQ HQWUDU D YDORUDU HO RUGHQ \ FDXGDO GH VXV LQWHUIHUHQFLDV KH DKt HO VXVWUDWR


SURIXQGR HQ HO TXH HO IODPHQFR DUUDLJD \ SURVSHUDUi VLJORV GHVSXpV GH SDUHFLGD IRUPD D FRPR VH SURGXFH OD HYROXFLyQ GH OD OtULFD URPiQLFD \ HVSDxROD HQ JHQHUDO /D HYROXFLyQ GH ]pMHOHV \ MDUFKDV QRV DQXQFLDQ LQGLVFXWLEOHPHQWH XQD PH]FOD GH FXOWXUD PXVLFDO DO PRGHOR PLFURFRPSRVLWLYR YHUVLFXODU \ HVWUyILFR GHO IODPHQFR HV GHFLU HO IODPHQFR EHEH EXHQD SDUWH GH VX VHQWLGR \ IRUPDV HQ HVD IXHQWH GHOD P~VLFD DQGDOXVt FRPR D OR ODUJR GHO WLHPSR GH RWUDV P~VLFDV 2WUR DVSHFWR UHOHYDQWH HQ OD UHODFLyQ HQWUH P~VLFD DQGDOXVt \ IODPHQFR OR FRQVWLWX\H HO SDSHO SULPRUGLDO TXH VH FRQFHGH D ODV OHWUDV (Q SULQFLSLR HO SRHPD DQWHFHGH D VX PXVLFDOL]DFLyQ DO PRGR GH OD SRHVtD FDQWDGD GH LQIOXHQFLD KHOpQLFR EL]DQWLQD \ PHGLHYDO


/D PLVPD XQLGDG VLUYH DO YHUVR \ D OD P~VLFD \ OD WUDQVPLVLyQ GH ORV HOHPHQWRV PRGDOHV VRQ VLPLODUHV HQ OD HPRFLRQDOLGDG OD H[SUHVLYLGDG \ VX RUDOLGDG TXH OOHJD FRQ YDULDFLRQHV VXWLOHV KDVWD QXHVWURV GtDV FRQ ODV GLPHQVLRQHV HVWLOtVWLFDV HQ HO IRQGR FRPSDUWLGDV (Q WpUPLQRV JOREDOHV ODV FRSODV ORV URPDQFHV HWF 3ODVPDURQ WDPELpQ WUDV VX H[SXOVLyQ OD RSUHVLyQ PRULVFD D WUDYpV GH VHQWLPLHQWRV WUiJLFRV \ UHVHQWLPLHQWRV VRFLDOHV \ pVWH WRQR WDPELpQ OR DVLPLOD HO IODPHQFR ODV FDSDV SRSXODUHV RSULPLGDV HQ JHQHUDO HO SXHEOR JLWDQR 3RVWHULRUPHQWH /D QXED SULPLWLYD HPLJUy GH PDQRV GH HVWRV H[SXOVDGRV PRULVFRV KDFLD HO QRUWH GH ÉIULFD \ HO 0HGLR RULHQWH GRQGH VH KD FRQVHUYDGR HQ XQ FXDVL LPSHUIHFWR


LQPRYLOLVPR VLHQGR KR\ XQD UHIHUHQFLD SDUWLFXODUPHQWH LQWHUHVDQWH SDUD FRQIURQWDU HVRV OHMDQRV RUtJHQHV FRQ OD UHDOLGDG DFWXDO GH OD TXH HV OD P~VLFD \ FDQWH GH OD $QGDOXFtD GH QXHVWURV GtDV &DStWXOR DSDUWH PHUHFtD HO HVWXGLR GH ORV LQVWUXPHQWRV PXVLFDOHV \ VX HYROXFLyQ SRVWHULRU ORV LQVWUXPHQWRV GH FXHUGD SHUFXVLyQ HWF VH KDQ PDQWHQLGR HYROXFLRQDGRV \ DGDSWDGRV D ODV QXHYDV VHQVLELOLGDGHV DFWXDOHV FRQ XQ HMHPSOR FHUFDQR \ YLVLEOH HQ ODV SDQGDV GH YHUGLDOHV PDODJXHxRV HQ OD HYROXFLyQ GH OD SURSLD JXLWDUUD IODPHQFD \ HQ OD UHFXSHUDFLyQ GH LQVWUXPHQWRV GH SHUFXVLyQ HQ HO IODPHQFR DFWXDO


$xDGLPRV D HVWD H[SOLFDFLyQ VXFLQWD OD LPSRUWDQFLD GH OD SUHVHUYDFLyQ GH HVH WHVRUR GH WUDQVPLVLyQ RUDO TXH HV HO IODPHQFR QDFLGR GHO VXVWUDWR GH ODV P~VLFDV SHQLQVXODUHV RULJLQDULDV \ YDOLRVR HMHPSOR GH ODV WUDQVIRUPDFLRQHV D OR ODUJR GHO WLHPSR GHO VHQWLPLHQWR OtULFR PXVLFDO VHQWLPHQWDO \ HPRFLRQDO GH XQ SXHEOR TXH PHGLDQWH HVRV SRURV LQYLVLEOHV GH OD HYROXFLyQ KD SUHVHUYDGR \ UHYLWDOL]DGR XQ WHVRUR KHUHGDGR GH QXHVWURV DQFHVWURV \ SURGLJLRVDPHQWH YLYR


5()(5(1&,$6 &ULVWLQD &UXFHV (O )ODPHQFR \ OD P~VLFD DQGDOXVt (G &DUHQD &KULVWLDQ 3RFKp ´/D P~VLFD DUiELJR DQGDOX]Dµ (G $NDO 5HLQDOGR )HUQDQGH] 0DQ]DQR ´/D P~VLFD GH $OiQGDOXV HQ VX PDUFR GLVFLSOLQDUµ /XLV 'HOJDGR $V 6LUU ( 3DQLDJXD (PLOLR *DUFtD *yPH] ´3RHPDV DUiELJR DQGDOXFHVµ 6 6WHUQ 0DQXHO GH )DOOD \ RWURV


6(17,'2 '(/ &21&,(572 (O FRQFLHUWR SODQWHD XQ DFHUFDPLHQWR HQWUH HO IODPHQFR DFWXDO \ OD P~VLFD DQGDOXVt UHFXSHUDQGR OHWUDV GH ORV SRHWDV GH OD pSRFD \ EXVFDQGR ODV FRQH[LRQHV LQIOXHQFLDV \ HYROXFLyQ D OR ODUJR GHO WLHPSR LOXVWUDQGR P~VLFD \ FDQWH FRQ PDWHULDO DXGLRYLVXDO 1RV DQLPD HO GHVHR GH DFHUFDUQRV FRPR P~VLFRV D HVWRV SRHPDV TXH HQ VX GtD KLFLHURQ YLEUDU D QXHVWURV DQWHSDVDGRV FREUDQGR WDO LPSRUWDQFLD TXH OHV FRQGXMR D SHUSHWXDUORV HQ PDQXVFULWRV TXH QRV KDQ OOHJDGR KDVWD KR\


7(;726 3529,6,21$/(6

&$1&,Ð1 6()$5'Ì '( 25,*(1 +,63$12

$ OD XQD QDFt \R $ ODV GRV PH EDXWL]DURQ $ ODV WUHV GLVSXVH \R 'H DOPD YLGD \ FRUD]yQ $ ODV FXDWUR PH FDVDURQ 0H FDVp FRQ XQD PRUD


(O &,(*2 '( &$%5$

(OOD HUD WDQ EHOOD 4XH VL D OD OXQD /H KXELHVHQ SUHJXQWDGR ¢4Xp TXLHUHV OXQD" /D OXQD KXELHVH FRQWHVWDGR ´8Q GHVWHOOR GH HOODµ 520$1&( '( $%(1É0$5

£$EHQiPDU $EHQiPDU 0RUR GH OD PRUHUtD HO GtD TXH W~ QDFLVWH JUDQGHV VHxDOHV KDEtD (VWDED OD PDU HQ FDOPD OD OXQD HVWDED FUHFLGD 0RUR TXH HQ WDO VLJQR QDFH


QR GHEH GHFLU PHQWLUD $OOt UHVSRQGLHUD HO PRUR ELHQ RLUpLV OR TXH GLUtD ³<R WH OR GLUp VHxRU DXQTXH PH FXHVWH OD YLGD SRUTXH VR\ KLMR GH XQ PRUR \ XQD FULVWLDQD FDXWLYD VLHQGR \R QLxR \ PXFKDFKR PL PDGUH PH OR GHFtD TXH PHQWLUD QR GLMHVH TXH HUD JUDQGH YLOODQtD SRU WDQWR SUHJXQWD UH\ TXH OD YHUGDG WH GLUtD ³<R WH DJUDGH]FR $EHQiPDU DTXHVD WX FRUWHVtD


,%1 <8', 'HVGH TXH VX YR] Rt 3D] \ MXLFLR SHUGt < VX GXOFH FDQWLQHOD 0H GHMy WDQ VROR SHQD < DQVLHGDG HQ SRV GH Vt -DPiV D YHUOD OOHJXp < HQ HOOD SHQVDQGR YLYR 'H VX YR] PH HQDPRUp < PL FRUD]yQ FDXWLYR 3RU VX FDQWDU OH GHMp


+$)6$ %,17 $/ +$<< $/ 5$.81<<$

3UHJXQWDG DO UHOiPSDJR WUHPRODQWH &XDQGR OD QRFKH HVWi WUDQTXLOD 6L PH KD KHFKR UHFRUGDU PLV DPDQWHV GH PHGLD QRFKH 3XHV KD YXHOWR D KDFHU SDOSLWDU PL FRUD]yQ < KD OOHQDGR PLV SiUSDGRV GH OD OOXYLD TXH LQXQGD PLV PHMLOODV

.8$6081$ %,1 60$,/ $/ ² <$+8'<

9HR XQ YHUJHO GRQGH \D KD OOHJDGR HO WLHPSR GH OD UHFROHFFLyQ 0iV QR YHR HO MDUGLQHUR TXH WLHQGD VX PDQR SDUD UHFRJHU ORV IUXWRV £4Xp SHQD


6H PDUFKLWD OD MXYHQWXG LQ~WLOPHQWH < TXHGD HQ Pt VROLWDULR OR TXH QR PH DWUHYR D QRPEUDU $%Õ %$.5 ,%1 $%'8/ 0$/,. 48=0Ç1

&yJHPH HVWD DFHLWXQD $FHLWXQD ORVQMHUD 9HUGH \ WLHUQD SRU GH IXHUD < SRU GHQWUR GH PDGHUD £)UXWD GXUD H LPSRUWXQD £$\ IRUWXQD &RJHGPH HVWD DFHLWXQD )UXWD HQ PDGXUDU WDQ ODUJD 4XH VLQ DGHUH]DU DPDUJD < DXQTXH VH FRMD XQD FDUJD 6H KD GH FRJHU VROR XQD £$\ IRUWXQD &yJHPH HVWD DFHLWXQD


ROMANCE DE LA PÉRDIDA DE ALHAMA

Paseábase el rey moro Por la ciudad de Granada Desde la calle del Elvira Hasta la de Vivarambla. Cartas le fueron venidas Que Alhama era ganada; Las cartas echó en el fuego Y al mensajero matara. Descabalga de una mula Y en un caballo cabalga; Por el Zacatín arriba Subido se había al Alhambra Como en el Alhambra estuvo Al mismo tiempo mandaba Que se toquen sus trompetas Sus añafiles de plata. Y que las cajas de guerra Apriesa tocan al arma,


Porque la oigan sus moros, Los de la Vega y Granada. ¡AY de mi Alhama! ¡Ay de mi Alhama! ¡Ay de mi Alhama! Los moros que el son oyeron Que al sangriento martes llama, Uno a uno y dos a dos Juntados se ha gran batalla. Allí hablo un moro viejo, De esta manera hablara: -¿para qué nos llamas rey Para que es esta llamada? Habéis de saber, amigos, Una nueva desdichada: Que cristianos de braveza Ya nos han ganado Alhama. Allí hablo un alfaquí De barba crecida y cana: -¡Bien se te emplea, buen rey,


Buen rey, ¡bien se te empleara! Mataste los Abencerrajes, Que eran la flor de Granada; Cogiste los tornadizos De Córdoba la nombrada Por eso mereces rey, Una pena muy doblada: Que te pierdas tú y el reino Y aquí se pierda Granada. ¡Ay de mi Alhama! ¡Ay de mi Alhama! ¡Ay de mi Alhama!


520$1&( '( '21 *$72

3UHFLVDPHQWH HQ ORV DxRV GH PL LQIDQFLD OD DEXHOD PH FDQWDED HO IDPRVR URPDQFH GH 'RQ *DWR WDQ FRQRFLGR HQ (VSDxD \ TXH D~Q KR\ UHVXHQD HQ PXFKRV KRJDUHV FRQ QLxRV 8Q URPDQFH DO TXH FDGD XQR DGDSWD OD OHWUD R YDUtD DOJXQRV YHUVRV VHJ~Q HO PRPHQWR \ HO JUDGR GH LQVSLUDFLyQ (VWDED HO VHxRU 'RQ *DWR VHQWDGLWR HQ VX WHMDGR PDUUDPLDX PLDX PLDX VHQWDGLWR HQ VX WHMDGR $Vt HPSLH]D HQ (VSDxD VX YHUVLyQ PiV GLIXQGLGD 3HUR 'RxD 5HLQD GH 7HWXiQ WHQtD XQD SURSLD (VWDED HO VHxRU 'RQ *DWR VHQWDGLWR HQ VX WHMDGR FRQ OD PDQR HQ OD FLQWXUD \ OD RWUD HQ HO FRVWDGR


),&+$ 7e&1,&$ )HUQDQGR %DUURV /LUROD &DQWDRU -RQDWKDQ 0RULOODV *XLWDUUD IODPHQFD -HV~V %DOOHVWHURV %DJODPD 0DQGROD /DXG iUDEH \ =DV 6HUJLR ÔQLFD &DMyQ 'DUEXND \ <DPEX 9LROtQ 7DPERUHV &DQWH 3DOPDV

352'8&&,Ð1 (55(48((55( SURGXFFLRQHV $6(625(6 ,VDFLR 5RGUtJXH] 0DUWtQH] 'DQLHO 9 %DUURV \ /XLV 5XL] -LPpQH]


',6(f2 *5É),&2 /RSH 0DUWtQH] 6DQWLDJR \ -DYLHU 3HUHJULQD 3ULHJR (63$&,2 (6&e1,&2 /RFDO DSWR SDUD S~EOLFR VHQWDGR (VFHQDULR FRQ LOXPLQDFLyQ HVSHFtILFD 3DQWDOOD SRUWiWLO SDUD SUR\HFFLyQ DXGLRYLVXDO 6H LQFRUSRUDQ LPiJHQHV GH pSRFD WDOHV FRPR HGLILFLRV FLYLOHV R UHOLJLRVRV PRQXPHQWRV REMHWRV DUWHVDQDOHV \ DUWtVWLFRV JUDEDGRV \ SLQWXUDV LQVWUXPHQWRV PXVLFDOHV UHWUDWRV LQGLYLGXDOHV \ GH JUXSR $Vt FRPR XQ SHTXHxR YLGHR GH OD HMHFXFLyQ GH XQD QXED FOiVLFD QRUWHDIULFDQD P (TXLSR GH VRQLGR DGHFXDGR


72'26 /26 '(5(&+26 5(6(59$'26

&217$&726 )HUQDQGR %DUURV 7IQR /LURODEDUURVOLUROD#JPDLO FRP ZZZ TXHHVHOIODPHQFR FRP ZZZ IDFHERRN FRP EDUURVOLUROD ZZZ IDFHERRN FRP TXHHVOIODPHQFR ZZZ \RXWXEH FRP IHUQDQGREDUURVOLUROD *UDQDGD 0DU]R