Page 1


ÍNDIC E ... AU RKIBIDEA

La importancia de la participación social Gizarte-partaidetzaren garrantzia ........ 5 ‘Plan Elkargune 2010-2011’ ‘2010-2011ko Elkargune Plana’ ........ 9 Asociaciones de Muskiz Muskizko elkarteak ....... 10 ¿Te animas a participar? Parte hartu nahi? ..... 112 Índice de Asociaciones Elkarteen aurkibidea ..... 114

3


La importancia de

Gizarte-partaidetzaren

la participación social

garrantzia

El asociacionismo y el voluntariado no son fenómenos nuevos; siempre han existido movimientos ciudadanos organizados que han intentado dar respuesta a necesidades propias y ajenas y que se han caracterizado por ser reflejo de una ciudadanía activa, plural, dialogante, sensible hacia las necesidades sociales y crítica pero propositiva, involucrándose en el desarrollo de actuaciones de interés general.

Elkartegintza eta borondatezko lana ez dira fenomeno berriak. Betidanik, herritarren mugimendu antolatuak egon dira, euren zein inoren premiei erantzun nahi izan diete eta elkarrizketarako irekita dauden herritar aktibo bezain anitzen adierazgarri izan dira. Hain zuzen ere, premia sozialen inguruan daude sentsibilizatuta, kritikoak dira baina proposamenak egiten dituzte, eta interes orokorreko jarduketen garapenean inplikatzen dira.

Las personas voluntarias y sus respectivas asociaciones son vitales para el desarrollo de nuestros municipios no sólo por los problemas a los que dan respuesta y por las iniciativas comunitarias que son capaces de impulsar, sino, sobre todo, por la madurez democrática que reflejan y por hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a participar activamente en el desarrollo de su entorno. Sin duda alguna, representan un inmejorable elemento de cohesión, dinamismo y corresponsabilidad social.

Boluntarioak eta euren elkarteak funtsezkoak dira gure udalerriak garatzeko, arazo askori ematen dietelako erantzuna, ekimen bateratuak sustatzen dituztelako eta, batez ere, heldutasun demokratikoaren adierazgarri direlako eta herritarrek ingurunearen garapenean bete-betean parte hartzeko daukaten eskubidea erabiltzen dutelako. Inolako zalantzarik gabe, kohesio, dinamismo eta baterako erantzukizun sozialerako elementu ezin hobeak dira.

En Muskiz existe una amplia y diversa serie de asociaciones y colectivos de todo tipo, que dinamizan la participación de las personas en torno a diferentes iniciativas generando espacios de relación, diálogo, encuentro y trabajo, facilitando canales de integración de todas las personas en la vida social y colaborando en la resolución de necesidades concretas. Esta labor se desarrolla en

4

Muskizen, era guztietako elkarteak eta taldeak daude, eta zenbait ekimenen inguruan dinamizatzen dute pertsonen partaidetza. Horretarako, harreman, elkarrizketa, topaketa eta lanerako guneak sortzen dituzte, gizarteratzeko aukera ematen diete pertsona guztiei eta premia zehatzak konpontzeko laguntza ematen dute. Lan hori, gainera, era guztietako arloetan garatzen da: kultura, kirolak, hezkuntza, aisialdia, astialdia, ingurumena, osasuna, garapenerako

5


ámbitos diversos: cultura, deporte, educación, ocio y tiempo libre, medioambiente, salud, cooperación al desarrollo, exclusión social, derechos humanos… y por supuesto se realiza en colaboración con las propias instituciones públicas, con los recursos sociocomunitarios existentes, los centros educativos, las empresas y los comercios locales, aunando recursos, ideas y voluntades para mejorar el día a día de Muskiz. Estas asociaciones cívicas con su labor diaria contribuyen al desarrollo y la dinamización de nuestro municipio y posibilitan diferentes niveles de relación y participación de todos los y las habitantes, sin los cuáles no sería posible un desarrollo integro y eficaz de muchas políticas municipales. Por ello, tenemos la convención de la necesidad de fomentar los recursos comunitarios, la organización colectiva, la articulación y cooperación social, y todo aquello que posibilite un mayor protagonismo y corresponsabilidad de nuestros vecinos y vecinas en el desarrollo de Muskiz.

lankidetza, gizarte-bazterketa, giza eskubideak... Bestetik, lan hori guztiori erakunde publiko, gizarte-baliabide bateratu, ikastetxe, enpresa eta toki-dendekin batera egiten da, bitartekoak, ideiak eta borondateak bateratzeko eta egunez egun Muskiz bera hobetzeko. Euren eguneroko lanaren bidez, gizarte-elkarteek gure udalerria garatu eta dinamizatzen dute, eta era guztietako aukerak eskaintzen dizkiete biztanleei, harremanetan jarri eta parte hartzeko. Eurak barik, hain zuzen ere, ezinezkoa izango litzateke udal-politika askoren garapen oso bezain eraginkorra lortzea. Hori dela eta, jakin badakigu ezinbestekoa dela baliabide bateratuak, antolakuntza kolektiboa eta egituraketa zein lankidetza soziala bultzatzea, baita Muskiz garatzeko orduan auzokoen protagonismoa eta baterako erantzukizuna areagotzen duen guztia sustatzea ere.

Gizarte Ekintza eta Ingurumen zinegotzigoa

MUSKIZKO UDALA Concejalía de Acción Social y Medioambiente AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ

6

7


Plan “Elkargune” 2010-2011

2010-2011ko “Elkargune” Plana

Desde este convencimiento durante el año 2009, la ‘Concejalía de medio ambiente, participación, juventud y acción social del Ayuntamiento de Muskiz’, realizó un diagnóstico participativo sobre la situación y necesidades del movimiento asociativo local.

Hori guztiori dela eta, 2009an ‘Muskizko Udaleko Ingurumen, Partaidetza, Gazteria eta Gizarte Ekintza Zinegotzigoak’ partaidetzazko diagnostikoa egin zuen tokian tokiko elkartegintzako mugimenduaren egoerari eta premiei buruz.

Tomando como base dicho diagnóstico se elaboró el “I Plan para el fortalecimiento del tejido asociativo y del voluntariado en el municipio de Muskiz’ que se está implementando en el periodo 2010-2011 con el apoyo y la asistencia técnica de bolunta, la ‘Agencia para el voluntariado y la participación social de Bizkaia’.

Diagnostiko hori oinarritzat hartuta, “Muskizko Udalerriko Elkarteak eta Boluntarioen Sarea sustatzeko I. Plana’ egin zen, eta 2010-2011ko epealdian jarri da abian, bolunta ‘Bizkaiko Boluntariotza eta Gizarte Partaidetzarako Agentziaren’ babes eta laguntza teknikoarekin.

Este plan ELKARGUNE tiene el objetivo por un lado de fortalecer y apoyar al tejido asociativo del municipio de Muskiz y, por el otro, de facilitar cauces y estrategias para fomentar la participación de más personas en las diferentes proyectos existentes. Esta guía que aquí presentamos da respuesta precisamente a una de las demandas del propio tejido asociativo local, formulado en el marco del recientemente constituido Foro Elkargune (Foro de Asociaciones de Muskiz). Existía la necesidad de saber realmente qué asociaciones existían en el municipio y por ello se ha intentado que esta guía las recoja, a expensas de saber que el tejido asociativo es dinámico y que día a día va cambiando con la aparición y desaparición de nuevas asociaciones, por eso pedimos nuestra más sinceras disculpas si hay alguna asociación que sienta se ha quedado fuera de esta guía.

Hona hemen ELKARGUNE planaren helburuak: batetik, Muskizko udalerriko elkarteak sustatzea eta sendotzea; eta, bestetik, lehendik dauden proiektuetan pertsona gehiagoren partaidetza bultzatzeko aukerak zein estrategiak zehaztea. Gida honek, hain zuzen ere, tokian tokiko elkarteek eratu berri den Elkargune Foroan (Muskizko Elkarteen Foroan) egindako eskarietako bati ematen dio erantzuna. Izan ere, benetan jakin behar genuen zer elkarte zeuden udalerrian. Hori dela eta, gida honetan sartu dira, nahiz eta elkarteak dinamikoak direla eta, elkarteak desagertzean eta berriak agertzean, egunez egun sare hori aldatu egiten dela jakin. Beraz, barkamena eskatu nahi dugu, elkarteren batek gida honetatik kanpo geratu dela sentitzen badu. Proiektu hau elkarte guztien arteko lankidetzapeko lehen ekimenaren emaitza delakoan gaude.

Esperamos que este proyecto sea el resultado de una primera iniciativa en colaboración entre todas las asociaciones.

8

9


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

AGOA KULTUR ELKARTEA

2010 ha sido nuestro año de constitución con el objetivo de recuperar las tradiciones y la cultura de Muskiz y Meatzaldea. En definitiva, lo que queremos es posibilitar el desarrollo a una serie de iniciativas culturales y de ocio para el público en general. Las principales acciones que nos planteamos a lo largo del año son: foros de debate, charlas, mesas redondas, talleres, cursos, seminarios, exposiciones, eventos deportivos, etc. Os invitamos a participar y poder dar impulso a este proyecto, en la actualidad somos 16 personas socias, que busca dinamizar la vida cultural del municipio. Si tienes las mismas inquietudes, anímate y ven.

2010ean eratu gara, Muskizko zein Meatzaldeko ohiturak eta kultura berreskuratzeko asmoz. Azken batean, jende guztiarentzako ekimenak garatu nahi ditugu kulturaren nahiz aisialdiaren arloan. Hona hemen urtean zehar garatu nahi ditugun ekintza nagusiak: eztabaida-foroak, hitzaldiak, mahai-inguruak, tailerrak, ikastaroak, mintegiak, erakusketak, kirol-ekitaldiak... Nahi izanez gero, proiektuan parte hartu eta sustatu egin dezakezue. Gaur egun, 16 bazkide ditugu, eta udalerriko bizimodu kulturala dinamizatu nahi dugu. Antzeko kezkarik baduzu, zatoz eta parte hartu.

Gaztegune C/ Meatzari Plaza, 2 . 48550 Muskiz E-mail: ainaralj@hotmail.com Facebook: Agoa Kultur Elkartea

10

11


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

AMAIKA FUTBOL KLUB TALDEA

Desde que se creó la asociación en el año 2005, hemos estado trabajando para facilitar la práctica del fútbol en Muskiz a jóvenes que han participado en los equipos juveniles del pueblo. La filosofía de Amaika consiste en que, únicamente las personas nacidas o formadas futbolísticamente en Muskiz pueden formar parte del equipo. Los entrenamientos son semanales y el fin de semana se disfrutan los torneos dentro de la 1ª categoría regional de Bizkaia. Contamos con 200 personas asociadas y entrenamos a 25 jóvenes de Muskiz en colaboración con el J.D. Somorrostro. A nivel provincial, realizamos actividades con la Federación Vizcaína de Fútbol. Nos reunimos en el campo de fútbol de El Malecón Berria aunque también nos podéis encontrar en la txozna que preparamos en las fiestas de Muskiz con el fin de recaudar dinero para el club. Toda la actividad se desarrolla en el campo de fútbol donde nos tenéis a vuestra disposición.

Elkartea 2005ean sortu zenetik, bete-betean lan egin dugu, herriko gazte-taldeetan parte hartu duten Muskizko gazteek futbolean jokatzeko aukera eduki dezaten. Amaika taldearen filosofiaren arabera, Muskizen jaiotako edo futbolean Muskizen bertan prestatutako pertsonak baino ezin dira taldean sartu. Entrenamenduak astean zehar egiten dira, eta, asteburuetan, partidak jokatzen dira Bizkaiko 1. eskualde-mailan. 200 bazkide ditu, eta Muskizko 25 gazte entrenatzen ditugu, J.D. Somorrostro taldearen laguntzaz. Lurralde-mailan, Bizkaiko Futbol Federazioarekin egiten ditugu jarduerak. Malekoi Berriko futbol-zelaian elkartzen bagara ere, taldearentzako dirua biltzeko asmoz Muskizko jaietan jartzen dugun txosnan ere egoten gara. Jarduera guztia futbol-zelaian garatzen da, eta bertan egongo gara zuon zain.

C/ Artekale, 4 - 3º B . 48550 Muskiz Tel. 606 160 705 E-mail: muskizko_amaika@hotmail.com

12

13


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKIZ BHIko ARKATZIETA GURASO ELKARTEA

Empezamos la andadura de la asociación en 1996 con la finalidad de canalizar la opinión de madres y padres, facilitarles información del proceso educativo y promover las relaciones de éstos con el profesorado. Además de esto, colaboramos activamente en la gestión del Centro y en actividades educativas y extraescolares de carácter formativo, cultural y de estudio. En última instancia, y no por ello menos importante, defendemos los derechos individuales y colectivos de la comunidad educativa. El tipo de actividad es muy variado: salidas de convivencia, charlas relacionadas con la problemática de la juventud, excursiones culturales y de formación, actividades que fomentan la defensa del medio ambiente, del consumo responsable, de las relaciones madres-padres con sus respectivas hijas e hijos, del control de Internet y redes sociales, etc. Al finalizar el curso, proyectamos una fiesta de fin de curso y el viaje de estudios.

Elkartea 1996an eratu genuen, gurasoen iritzia bideratzeko, hezkuntza-prozesuari buruzko informazioa emateko eta guraso zein irakasleen arteko harremanak sustatzeko. Horrez gain, bete-betean laguntzen dugu zentroaren kudeaketan eta prestakuntza, kultura nahiz ikaskuntzaren arloko eskolaz kanpoko hezkuntza-jardueretan. Azken batean, hezkuntza-erkidegoaren eskubide indibidualak eta kolektiboak defendatzen ditugu, eta zeregin hori oso garrantzitsua da.

Hemos establecido unos contactos que permanecen en el tiempo con el E.I.S.E. de Muskiz (Equipo de Intervención Socio Educativa) y BIGE (Bizkaiako Gurasoen Elkartea).

Era guztietako jarduerak garatzen ditugu: elkarbizitzarako txangoak, gazteen arazoei buruzko hitzaldiak, kultura zein prestakuntzaren arloko txangoak, ingurumena babesteko jarduerak, kontsumo arduratsuari buruzko jarduerak, gurasoek seme-alabekin dituzten harremanei buruzkoak, Internet eta sare sozialak kontrolatzeko jarduerak... Ikasturtearen amaieran, ikasturte-amaierako jaia eta ikasketa-bidaia antolatzen ditugu.

Animamos a todas las madres y padres del alumnado a participar en las actividades que organizamos, a realizar sugerencias, quejas y todo tipo de comentarios que redunden en mejorar la comunidad educativa. Nos reunimos los primeros jueves de cada mes en la biblioteca del Centro. C/ La Magdalena, 8 . 48550 Muskiz Tel. 94 670 83 45 E-mail: muskizbhi@euskalnet.net Web: www.muskizbhi.com

Harreman iraunkorra ezarri dugu Muskizko EISErekin (Gizarte eta Hezkuntza Jarduketarako Taldea) eta BIGErekin (Bizkaiko Gurasoen Elkartea). Nahi izanez gero, ikasleen guraso guztiek parte hartu ahal izango dute antolatzen ditugun jardueretan. Era berean, era guztietako iradokizun, kexa eta iruzkinak egin ahal izango dituzte, hezkuntza-erkidegoa hobetzeko. Hileko lehen ostegunetan batzartzen gara zentroko liburutegian.

14

15


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MARCELO GANGOITI GURASO ELKARTEA

Somos una asociación de padres y madres constituida en 1995 con el fin de participar en la educación de nuestros hijos e hijas dentro del Centro. La función básica de la Asociación es participar de forma activa en la vida del Centro prestándole apoyo, estímulo y colaboración en sus distintas propuestas educativas, tanto a través de la propia A.M.P.A., como a través del Consejo Escolar y conseguir que las necesidades del alumnado sean cubiertas a través de las demandas a los organismos implicados: Centro, Federación de AMPAS, Ministerio de Educación, Diócesis de Bilbao e Instituciones públicas y privadas. Tenemos multitud de actividades culturales, educativas, deportivas, etc.: edición de libros, teatro, coro, orientación psicológica, actividades lúdicas y deportivas, semana blanca, talleres de la semana cultural, escuela de padres y madres, itinerario botánico del Centro, entre otras y colabora con las Instituciones y el Ayuntamiento en proyectos culturales y educativos. Nuestras acciones siempre tienen un carácter colaborativo y por ello, establecemos red con todas las asociaciones de Muskiz y con los demás centros diocesanos de Bizkaia. El mejor incentivo para que tus hijos e hijas trabajen es que vean a sus padres y madres participando en la asociación y por extensión en el Centro y en la dinamización de Muskiz. Todo lo que hacemos es importante para la educación de nuestros hijos e hijas y por ello, con esta propuesta, queremos invitar a todos los padres y madres a aunar esfuerzos y a formar parte de las asociaciones de Muskiz.

C/ San Juan, 10 . 48550 Muskiz Tel. 94 670 62 17 E-mail: ampa@somorrostro.com www.somorrostro.com/web/cas/apa.php Foros de padres y madres: http://www.somorrostro.org/foro

16

Gurasoen elkartea gara eta 1995ean eratu ginen, ikastetxean bertan gure seme-alaben hezkuntzan parte hartzeko. Ikastetxeko bizimoduan bete-betean parte hartzea da elkartearen funtsezko zeregina. Horretarako, babesa, estimulua eta lankidetza eskaintzen dizkio era guztietako hezkuntza-proposamenetan, gurasoen elkartearen beraren eta Eskola Kontseiluaren bidez. Era berean, ikasleen premiei erantzuten ere ahalegintzen da, inplikatutako erakundeei egindako eskarien bitartez: ikastetxea, Guraso Elkarteen Federazioa, Hezkuntza Ministerioa, Bilboko Elizbarrutia eta erakunde publiko zein pribatuak. Jarduera ugari garatzen ditugu kulturaren, hezkuntzaren, kirolen... arloan: liburuen argitalpena, antzerkia, abesbatza, orientazio psikologikoa, jarduera ludikoak, kirol-jarduerak, aste zuria, aste kulturaleko tailerrak, gurasoen eskola eta ikastetxeko ibilbide botanikoa, besteak beste. Era berean, erakundeekin eta udalarekin ere lan egiten dugu kulturaren eta hezkuntzaren arloko proiektuetan. Beti-beti, lankidetza-ekintzak garatzen ditugunez, sarean lan egiten dugu Muskizko elkarte guztiekin eta Bizkaiko Elizbarrutiko gainerako ikastetxeekin. Seme-alabek lan egin dezaten, oso suspergarri ona da gurasoak elkartean, ikastetxean eta Muskizko dinamizazioan parte hartzen ikustea. Seme-alaben hezkuntzari begira, gure lana oso garrantzitsua denez, proposamen honen bidez guraso guztiei eskatu nahi diegu ahaleginak bateratzeko eta Muskizko elkarteetan parte hartzeko.

17


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

ELIZBARRUTIKO SAN JUAN BAUTISTA IKASTETXEKO “MARQUÉS DE VILLARIAS” GURASO ELKARTEA

Nacimos en 1977 y en la actualidad estamos asociadas 388 familias. Aproximadamente somos 20 personas colaborando de una u otra manera en la asociación, en pro del desarrollo educativo de nuestros hijos e hijas organizando actividades extraescolares, deportivas y culturales. Las actividades que programamos son muy variadas, entre ellas, la fiesta del Olentzero, los autobuses para ir al PIN, fiesta fin de curso, orlas y actuación de los alumnos de 6º. También intervenimos en la Semana Cultural y en la gestión del deporte escolar, en concreto el balonmano. Siempre invitamos a todas las familias a participar en los actos que realizamos, sin embargo, no queremos desaprovechar esta guía para lanzar una invitación a sumarte a nuestra asociación, nuestro lugar habitual de reuniones es un local habilitado dentro del Colegio.

1977an sortu ginen, eta, gaur egun, 388 familia gara elkarteko kide. Gutxi gorabehera, 20 lagunek era batera edo bestera lan egiten dugu elkartean, gure seme-alaben hezkuntza-garapenaren alde. Horretarako, eskolaz kanpoko, kirol-arloko eta kulturako jarduerak antolatzen ditugu. Era guztietako jarduerak antolatzen ditugu: Olentzeroren jaia, UGPra joateko autobusak, ikasturte-amaierako jaia eta 6. mailako ikasleen orlak eta ekitaldiak, besteak beste. Era berean, Aste Kulturalean eta eskola-kirolaren garapenean ere esku hartzen dugu, eskubaloian, hain zuzen ere. Beti-beti, familia guztiak gonbidatzen ditugu guk antolatutako ekitaldietan parte hartzera. Dena dela, gida honek aukera aparta eskaintzen digu, gure elkartearekin bat egitera gonbidatzeko. Oro har, ikastetxeko bertako lokal batean batzartzen gara.

C/ San Juan, 42 . 48550 Muskiz Tel. 646 653 445 E-mail: belenbouzas@somorrostro.com

18

19


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

BARBADUN MUSIKA BANDAREN ELKARTEA

Somos una asociación constituida con el objetivo de seguir haciendo música y mantener la cultura musical en Muskiz. En nuestra trayectoria en el municipio hemos recuperado a músicos de los años 60, que ahora son los más veteranos de la agrupación. Tenemos programadas diferentes actuaciones a lo largo del año: en la asociación de la tercera edad, el día de la fiesta de la 3ª edad (septiembre), el día de la Junta general de la asociación (diciembre), y en épocas de carnavales y otras fiestas. Ensayamos los miércoles de 17 a 20 horas y nos gustaría mucho que se incorporaran personas que sepan tocar algún instrumento musical y tengan formación en solfeo.

Gure elkarteak musika egiten jarraitzea eta Muskizen musikakulturari eustea du helburu. Udalerrian izan dugun ibilbidean, 60ko hamarkadako musikariak berreskuratu ditugu, eta, orain, elkarteko beteranoenak dira. Zenbait jarduera antolatzen ditugu urtean zehar: adinekoen elkartean, adinekoen jaieguna (irailean); elkarteko Batzar Nagusiaren eguna (abenduan); eta aratusteetan zein beste jai batzuetan. Asteazkenetan, 17:00etatik 20:00etara egiten ditugu entseguak. Oso gustuko genuke musika-tresnaren bat jotzen jakin eta solfeo-prestakuntza daukaten pertsonak sartzea elkartean.

Centro de Día / Eguneko Zentroa Avda. Fuente Vieja, 8 . 48550 Muskiz Tel. 667 051 503

20

21


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

EL PUNTO ROJO KULTURA ETA MUSIKA ELKARTEA

Nuestra asociación se creo en el año 2005 por un grupo de personas amantes de la música moderna, Blues, Jazz, Rock, etc. y nuestro objetivo principal es fomentar la cultura musical entre todos y todas las muskiztarras. En estos momentos estamos en una etapa de refundación de la asociación con la intención de que el Punto Rojo vuelva a ser un lugar desde el que se planteen propuestas musicales como conciertos, charlas o diferentes cursos, todos ellos de temática musical que es lo que de verdad nos gusta. Nos reunimos en el Gaztegune de la Plaza Meatzari y por supuesto, estamos deseando que nuevas personas se acerquen a nuestro grupo y formen parte del mismo.

Gure elkartea 2005ean sortu zen, musika modernoa, jazza, bluesa, rocka... oso gogoko zuen taldearen eskutik, eta musikaren kultura muskiztar guztien artean sustatzea dugu helburu. Une honetan, elkartea birsortzen ari gara, berriro ere El Punto Rojo gustuko dugun musikaren arloko kontzertuak, hitzaldiak edo ikastaroak proposatzen dituen lekua izan dadin. Meatzari plazako Gaztegunean elkartzen gara, eta, jakina, nahi izanez gero, taldean kide gehiago edukitzeko irrikaz gaude.

Buzón “El Punto Rojo” Gaztegune C/ Meatzari Plaza, 2

22

23


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

ALKAMAR SAHARARREI LAGUNTZEKO ELKARTEA

Empezamos la andadura de la asociación en 2001 con la finalidad de apoyar el programa institucional de “Vacaciones en Paz” con la acogida en Bizkaia en verano durante 2 meses de niños y niñas saharauis de los campamentos de refugiados y refugiadas del Sahara. El principal objetivo de la asociación es acoger a estos niños y niñas para tratar de mejorar sus condiciones físicas, muy deterioradas por las extremas condiciones de vida que padecen en los campamentos. Como complemento a lo anterior, a lo largo del año colaboramos con el programa municipal de cooperación humanitaria “Mejora su vida” de ayuda a personas desfavorecidas de la aldea de Farsilla, con quien el municipio de Muskiz está hermanado. Mediante este programa se pretende mejorar las condiciones de vida de personas mayores con graves deficiencias físicas y/o psíquicas, personas sin recursos y en grave riesgo de exclusión social, mujeres con hijos e hijas en desamparo y menores con problemas graves de desnutrición. Para ello, contamos con un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Muskiz. Además, también colaboramos con otras asociaciones sociales de Muskiz en las actividades que se desarrollan en el municipio, así como en los diferentes foros de participación existentes en el municipio y en la Coordinadora Pro-Sahara de Bizkaia. Por tanto, invitamos a toda la población de Muskiz a abrirse y compartir la experiencia de acoger menores en verano, sean de la procedencia que sean. Las personas acogidas siempre, siempre, aportan mucho más de lo que reciben. Las personas responsables de la asociación estaremos encantadas de compartir con vosotros y vosotras la vivencia propia del acogimiento.

Casa de Cultura / Kultur Etxea C/ Cendeja, 29 . 48550 Muskiz Tel. 94 670 60 00 (Dpto. Acción social) E-mail: jcleonmuskiz@gmail.com

2001ean, elkartea sortu genuen, “Opor baketsuak” programa instituzionala sustatzeko eta udan Bizkaian bi hilez Saharako errefuxiatuen kanpalekuetako bi neska-mutil saharar hartzeko. Elkarteak neska-mutil horiek hartzea du helburu nagusi, kanpalekuetako bizi-baldintza latz-latzen ondorioz txarrera egin duen egoera fisikoa hobetzen laguntzeko. Aurrekoaren osagarri, urtean zehar, “Euren bizitza hobetu” lankidetza humanitariorako udal-programarekin lan egiten dugu, Frasillako herrixkan egoera txarragoan bizi direnei laguntzeko, Muskizko udalarekin senidetuta dago-eta. Programa horrek honako pertsona hauen bizi-baldintzak hobetzea du xede: urritasun fisiko eta/edo psikiko larriak dituzten adinekoak, baliabiderik gabekoak, gizarte-bazterketarako arrisku larrian daudenak, seme-alaba babesgabeak dituzten emakumeak eta desnutrizio-arazoa larriak dituzten adingabeak. Horretarako, lankidetza-hitzarmena sinatu dugu Muskizko Udalarekin. Horrez gain, Muskizko beste gizarte-elkarte batzuekin ere lan egiten dugu udalerrian garatzen diren jardueretan, baita udalerriko partaidetza-foroetan eta Bizkaiko Sahararen aldeko Koordinakundean ere. Beraz, nahi izanez gero, Muskizko biztanle guztiek adingabeak hartu ahal izango dituzte udan, euren jatorria edozein dela ere. Beti-beti, harrerapean dauden pertsonek jasotakoa baino askoz gehiago ematen dute. Elkarteko arduradunok gustura partekatuko dugu zuokin harreraren beraren bizipena.

24

25


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

JDS “JUVENTUD DEPORTIVA SOMORROSTRO” JOKALARI OHIEN ELKARTEA

Somos una asociación constituida en el año 1996 con el objetivo de mantener la relación entre los jugadores que hemos pasado por la Juventud Deportiva Somorrostro y que queremos seguir alimentando nuestra unión y el espíritu del juego. La principal actividad que organizamos es una comida de hermandad la tercera semana de abril. En los primeros años de funcionamiento, convocábamos a los jugadores siempre para financiar alguna actividad del pueblo. Así, hemos visto pasar por Muskiz equipos como el Athletic de Bilbao, el Real Madrid, el Oviedo, la selección de Euskadi, etc. Para seguir con este nivel de actividad e implicación necesitaríamos que los socios más jóvenes participaran en la organización y nos ayudaran a impulsar nuevas actividades y relaciones sociales. Somos una de las asociaciones con mayor número de socios, casi 400, y la Junta se reúne 3 veces al año en la Casa de Cultura.

Gure elkartea 1996an sortu zen, Juventud Deportiva Somorrostro taldean jokatu dugun jokalariak harremanetan jarraitu ahal izateko, geure batasunari zein joko-izpirituari eutsi nahi genien-eta. Apirileko hirugarren astean antolatzen dugun anaitasunbazkaria da gure jarduera nagusia. Lehenengo urteetan, beti-beti jokalariei dei egiten genien, herrian jardueraren bat antolatzeko. Horrela, bada, honako talde hauek etorri dira Muskizera: Bilboko Athletic, Real Madrid, Oviedo, Euskadiko selekzioa... Jarduera eta inplikazio maila horri eusteko, ezinbestekoa izango litzateke bazkide gazteenek erakundean parte hartzea eta jarduera zein harreman sozial berriak sustatzen laguntzea. Bazkide gehien dituzten elkarteetakoak gara, ia-ia 400 bazkide gara-eta. Batzarra hiru urtean behin batzartzen da Kultur Etxean.

C/ Crucero, 39 - 2º D . 48550 Muskiz Tel. 626 351 167

26

27


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKIZKO ADINEKOEN ELKARTEA

Somos 870 personas asociadas que desde 1987 buscan que la gente mayor se mantenga activa, mediante el desarrollo de actividades formativas y el fomento de las relaciones sociales. Entre nuestras actividades más dinámicas se encuentran los bailes, el senderismo, excursiones culturales a pueblos y a museos, la práctica del tiragomas, la petanca. Además, también organizamos juegos de cartas, labores (con un concurso que se celebra en enero), charlas de temas de salud, etc. También tenemos 2 momentos más masivos: organizamos la Fiesta de la 3ª Edad, en octubre, con lunch incluido; así como la comida de San Juan, para todas las personas mayores del pueblo. Somos varias las personas que participamos de una manera u otra en la asociación y por supuesto estaríamos encantadas de dar cabida en nuestro proyecto a nuevas personas mayores.

870 bazkide gara, eta, 1987. urteaz geroztik, prestakuntzako jarduerak garatu eta gizarte-harremanak sustatzen ditugu, adinekoak jardunean egon daitezen. Hona hemen, besteak beste, gure jarduera dinamikoenak: dantzak, mendi-ibiliak, herriak eta museoak ikusteko txango kulturalak, tiragoma, petanka... Horrez gain, honako ekintza hauek ere antolatzen ditugu: karta-jokoak, eskulanak (lehiaketa egiten dugu urtarrilean), osasunari buruzko hitzaldiak... Bestetik, 2 une jendetsu ere baditugu, urrian Adinekoen Jaia antolatzen dugulako, luncha eta guzti; eta, ekainean, San Joan bazkaria, herriko adineko guztientzat. Era batera edo bestera zenbait lagunek parte hartzen dugu elkartean, eta, nola ez, gure proiektuan atsegin handiz hartuko genituzke adineko gehiago.

Centro de Día / Eguneko Zentroa Avda. Fuente Vieja, 8 . 48550 Muskiz Tel. 94 670 66 30

28

29


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKIZKO EMAKUMEEN ELKARTEA

Somos una asociación que desde 1989, año de nuestra constitución, trabajamos por y para la mujer, por crear políticas de mujer y ofrecer espacios a las mujeres que posibiliten puedan desarrollarse cultural y socialmente y ser protagonistas de su propia vida. Promovemos actividades tan diversas como: salidas culturales y excursiones guiadas, participación en ferias de asociaciones de mujeres, participación en el salón de manualidades del BEC, organización de una gala de Navidad, etc. así como talleres y cursos muy variados: punto, ganchillo, pintura, yoga o bailes de salón. Otra línea de trabajo de nuestra asociación es la de colaborar con el área de Igualdad del Ayuntamiento en la lucha contra la violencia de género y a favor de la igualdad de género. Tenemos 2 fechas muy significativas para nosotras, el 8 de marzo y el 25 de noviembre. En la semana del día de la mujer, 8 de marzo, organizamos actos de sensibilización sobre la situación de desigualdad entre hombres y mujeres y el día 25 de noviembre, día contra la violencia de género, desarrollamos una marcha con la posterior lectura de un manifiesto. Animamos a todas las mujeres a participar en este espacio que nos sirve de apoyo y ayuda para crecer, tanto a nivel personal como social y que nos impulsa a seguir trabajando a favor de la mujer y una sociedad en la que no exista discriminación por razón de género. Además, animamos a todas las mujeres jóvenes del municipio a que se asocien y sean ellas las que en un futuro puedan seguir trabajando por otras mujeres y, por tanto, por nuestro municipio.

Casa de Cultura / Kultur Etxea C/ Cendeja, 29 . 48550 Muskiz Tel. 94 670 73 31 . 670 827 604 muskizkoemakumeelkartea@hotmail.com

30

Gure elkartea 1989an eratu zen, eta, orduz geroztik, emakumeen alde lan egiten dugu, emakumeentzako politikak sortzeko, emakumeei eremuak eskaintzeko, kulturaren zein gizartearen arloan garatzeko eta euren bizitzako protagonistak izateko. Era guztietako jarduerak sustatzen ditugu: txango kulturalak eta txango gidatuak, emakumeen elkarteen azoketako partaidetza, BECeko eskulanen aretoko partaidetza, Gabonetako Galaren antolaketa. Gainera, tailer eta ikastaro ugari ere antolatzen ditugu: puntua, kakorratza, pintura, yoga edo areto-dantzak. Bestetik, gure elkarteak Udaleko Berdintasun Sailarekin lan egiten du genero-indarkeriaren aurka eta genero-berdintasunaren alde. Guretzat, bi egun adierazgarri daude: martxoaren 8a eta azaroaren 25a. Martxoaren 8ko astean, Emakumeen Egunaren astean, gizon eta emakumeen arteko desberdintasunen inguruko sentsibilizazio-ekitaldiak antolatzen ditugu. Azaroaren 25ean, Genero Indarkeriaren aurkako Egunean, ordea, ibilaldia egiten dugu, eta, ondoren, adierazpena irakurtzen dugu. Nahi izanez gero, emakume guztiek parte hartu dezakete elkarte honetan, babesa eman eta arlo pertsonalean zein sozialean hazten laguntzen digu-eta. Gainera, emakumeen alde eta genero-bereizkeriarik gabeko gizartearen alde lan egiten jarraitzeko adorea ere ematen digu. Beraz, udalerriko emakume gazte guztiei eskatu nahi genieke gure elkarteko kide egiteko, etorkizunean beste emakume batzuen alde eta, horren ondorioz, gure udalerriaren alde lan egiten jarraitu dezaten.

31


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

“P. CANTARRANA” HERRI-IKASTETXEKO “HAMABI” GURASO ELKARTEA

Nuestro año de constitución fue en 1976 y desde entonces los padres y madres del Colegio público “P. Cantarrana” se organizan en esta asociación para trasladar las sugerencias y las opiniones a donde proceda, porque sabemos que este proyecto se traduce en la mejora de la calidad de la enseñanza de nuestros hijos e hijas. Otra de nuestras inquietudes es fomentar el deporte entre el alumnado y lo conseguimos gracias a la ayuda del club Balonmano de Muskiz y el club de fútbol Somorrostro. Somos una asociación que tiene diferentes tipos de actividades: subvencionar las salidas educativas (teatro, música, museos...) y las estancias en caseríos, así como preparar la fiesta fin de curso, excursión fin de curso y el anuario escolar. Las responsables de la asociación estaremos encantadas de recibir nuevas ideas y sugerencias para construir un proyecto educativo más completo.

Gure elkartea 1976an eratu zen, eta, harrezkero, “P. Cantarrana” herri-ikastetxeko gurasoak elkarte honetan daude antolatuta, kasuan kasuko iradokizunak egin eta euren iritzia emateko. Izan ere, jakin badakigu proiektu honen bidez seme-alaben irakaskuntzaren kalitatea hobetzen dugula. Bestetik, kirola sustatzen dugu ikasleen artean, eta, horretarako, Muskizko Eskubaloi Taldearen eta Somorrostro Futbol Taldearen laguntza jasotzen dugu. Gure elkarteak era guztietako jarduerak garatzen ditu: hezkuntza-txangoetarako (antzerkia, musika, museoak...) eta baserrietako egonaldietarako dirulaguntzak ematea eta ikasturte-amaierako jaia, ikasturte-amaierako txangoa zein eskolako urtekaria prestatzea.

C/ Memerea, 12 . 48550 Muskiz Tel. 94 670 60 59 E-mail: ampa.hamabi@hotmail.com

Elkarteko arduradunok atsegin handiz hartuko ditugu ideia eta iradokizun berriak, hezkuntza-proiektu osoagoa eratzeko.

32

33


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

GURE AUZOAN 50era 1. BARRUTIKO AUZOKOEN ELKARTEA

Empezamos la andadura de la asociación en 2010 con la finalidad de dar solución a los problemas del conjunto de barrios que formamos la asociación. Problemas como obras, salidas, caminos, antenas, comunicaciones, y cuantos otros vayan surgiendo en el ámbito local que puedan influir en el día a día de la vecindad. Como nuestro comienzo es muy reciente, la primera acción que nos hemos planteado las 40 familias que componemos la asociación es de tinte urbanístico. Asistimos de manera continua a las comisiones del Ayuntamiento y tomamos parte en el Consejo asesor del municipio. Además, como le damos mucho valor a crear red con otras asociaciones, seguimos vía blog a Turrunteros, la Asociación de mujeres, La Sebe y en la medida de nuestras posibilidades tratamos de colaborar. Os animamos a participar a todos los vecinos y vecinas de Santelices, El campo, Borja, Los Vahos, Bilutxi, Nesilla y el Pobal en esta asociación, para tratar de solucionar nuestros problemas a la vez de profundizar en el conocimiento de los barrios, su historia y su vecindad. Las reuniones se vienen realizando habitualmente en sábado o domingo.

Barrio Nesilla, 6 . 48550 Muskiz Tel. y Fax: 94 670 71 50 E-mail: gureauzoan50ra@gmail.com Web: http://gureauzoan50ra.blogspot.com http://blogs.elcorreo.com/gure-auzoan-50ra-asociacion-distrito-1/posts http://nesillaexiste.blogspot.com

34

Gure elkartea 2010. urtean eratu zen, elkartea osatzen dugun auzootako arazoei konponbidea emateko: obrak, irteerak, bideak, antenak, komunikazioak eta tokian-tokian sortu eta auzokoen egunez egunekoan eragina izan dezaketen beste arazo batzuk. Hasiberriak garenez, elkartea osatzen dugun 400 familion lehen ekintza hirigintzakoa izango da. Udaleko batzorde guztietan eta udalerriko Aholku Kontseiluan parte hartzen dugu. Horrez gain, beste elkarte batzuekin sarea sortu nahi dugunez, blog bidez egiten dugu honako hauexen jarraipena: Turruntero, Emakumeen Elkartea eta La Sebe. Gainera, ahal dela, laguntzen saiatzen gara. Nahi izanez gero, honako auzo hauetako bizilagun guztiek parte hartu dezakete elkartean: Santelices, El campo, Borja, Los Vahos, Bilutxi, Nesilla eta Pobal; geure arazoak konpontzeko eta, aldi berean, auzoen ezagutzan, historian eta auzotasunean sakontzeko. Oro har, larunbat edo igandeetan egiten ditugu bilerak.

35


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

‘LA SEBE’ AUZOKOEN ELKARTEA

Somos una asociación constituida en el año 2010, con el objetivo de defender los derechos de los vecinos y vecinas del barrio, impulsar todo tipo de actividades culturales y deportivas y mejorar el barrio a nivel urbanístico. Hasta este momento las principales actividades que hemos organizado o en las que hemos colaborado han sido: fiestas anuales de la glorieta (mes de julio), jornadas culturales y gastronómicas, concursos de fotografía, cuenta cuentos, hinchables, etc. También formamos parte del ‘Consejo asesor de urbanismo’ de Muskiz junto a otras asociaciones y colectivos del municipio.

Gure elkartea 2010. urtean eratu zen, auzoko bizilagunen eskubideak defendatzeko, kulturaren zein kirolen arloan era guztietako jarduerak bultzatzeko eta auzoko hirigintza hobetzeko.

Tras un primer año de funcionamiento de la entidad, ya estamos asociadas unas 40 personas y esperamos poder ser muchas más para poder tener más fuerza a la hora de proponer mejoras urbanísticas e impulsar actividades culturales.

Orain arte, honako jarduera nagusi hauek antolatu edo bertan parte hartu dugu: plazatxoko urteko jaiak (uztailean), jardunaldi kultural eta gastronomikoak, argazki-lehiaketak, ipuin-kontaketak, puzgarriak...

Si te interesa conocer o sumarte a nuestra asociación, nuestro lugar habitual de reuniones y trabajo es la Ikastola Muskiz, donde nuestra junta se reúne cada 15 días.

C/ Errota Zahar, 3º C . 48550 Muskiz Tel. 606 072 549 E-mail: asociaciondevecinoslasebe@yahoo.es

Era berean, Muskizko ‘Hirigintzako Aholku Kontseiluan’ ere parte hartzen dugu, udalerriko beste elkarte eta talde batzuekin. Erakundearen lehen urtearen ondoren, 40 kide ditugu eta askoz gehiago izango ditugulakoan gaude, hirigintzako hobekuntzak proposatzean eta kulturako jarduerak bultzatzean indar gehiago eduki ahal izateko. Gure elkartea ezagutu edo bertako kidea izan nahi baduzu, oro har Muskiz ikastolan batzartu eta lan egiten dugu. Izan ere, gure batzarra bertan biltzen da 15 egunean behin.

36

37


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

“JUEGO DE DAMAS” ANTZERKI TALDEAREN ELKARTEA

Nuestro máximo interés es practicar el arte de la interpretación y difundirlo en nuestro entorno. Por ese motivo nos constituimos en 2008 como asociación, con el fin de dar a conocer nuestro trabajo: la interpretación de obras de teatro que en algunos casos están escritas por las propias integrantes del grupo. Entre las principales actividades hay que destacar las actuaciones para ayuntamientos, casas de cultura, teatros, residencias de personas mayores, centros de día, e incluso desarrollar espectáculos de calle. Nuestra mayor ilusión es que se sumen hombres al grupo y así poder formar un equipo más equilibrado, con más posibilidad de personajes. En la actualidad, somos 13 mujeres y 1 hombre y estaríamos encantadas de que la asociación creciese.

Interpretazioaren arteaz gozatzea eta geure ingurunean zabaltzea da gure xede nagusia. Hori dela eta, 2008an elkarte hau sortu genuen, geure lana jakitera emateko asmoz: batzuetan taldekideek eurek idatzitako antzezlanak interpretatzea. Jarduera nagusien artean, honako hauexentzat egindako emanaldiak nabarmendu behar ditugu: udalak, kultur etxeak, antzokiak, adinekoen egoitzak, eguneko zentroak... horrez gain, kaleko ikuskizunak ere garatu ditugu. Taldean gizonak sartzea da gure ilusio handiena, taldea orekatuagoa izan dadin eta pertsona gehiago egiteko aukera eduki dezagun. Gaur egun, 13 emakume eta gizon bat gara, eta oso pozgarria izango litzateke elkartea haztea.

C/ Las Acacias, 6 - 2 B . 48550 Muskiz Tel. 94 670 60 24 . 666 705 821 E-mail: romanceramuskiz@hotmail.com

38

39


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKIZKO KAIKUTARRA LAGUNARTEAREN ELKARTEA

Somos una asociación de muy reciente creación (2010) que se encuentra en estos momentos en plena captación de personas socias que sueñen con potenciar el remo vizcaíno y alienten a la Sociedad de remo Kaiku. En definitiva, queremos canalizar y apoyar la inquietud de vecinos y vecinas de Muskiz que sientan aprecio hacia el remo. A lo largo del año, tenemos intención de hacer charlas sobre remo y realizar excursiones a los diferentes campos de regatas para animar a las embarcaciones vizcaínas y disfrutar de esta disciplina deportiva. Os invitamos a participar y poder dar impulso a este proyecto ilusionante.

Gure elkartea orain dela gutxi sortu da (2010ean), eta, une honetan, Bizkaiko arraunketa sustatu eta Kaiku arraun-taldea adoretu nahi duten bazkideak erakartzen ari da. Azken batean, arraunketa gustuko duten muskiztarren kezka bideratu eta babestu nahi dugu. Urtean zehar, arraunketari buruzko hitzaldiak antolatu eta arraun-eremu nagusietara joango gara, Bizkaiko arraunlariak animatzeko eta kirol-diziplina honetaz gozatzeko. Nahi izanez gero, ilusioz betetako proiektu honetan parte hartu eta sustatu egin dezakezue.

Donibane Auzotegia, 22 bajo 48550 Muskiz Tel. 699 290 910 E-mail: josuneig@hotmail.com

40

41


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

TURRUNTERO ELKARTEA

Somos una comunidad que nace en 2001 con la vocación de ser una asociación de vecinos y vecinas que impulse el encuentro de sus residentes, mejoras sociales para el barrio y mejoras medioambientales. En ese afán por vivir el sentimiento de barrio preparamos las fiestas de San Julian Txiki, pero además, a lo largo del año, programamos talleres de manualidades, clases de deporte, excursiones, etc. además de fomentar la participación en otros espacios sociales del municipio. En concreto, tenemos relaciones con la Coordinadora antiCoke, la asociación de mujeres de Muskiz, y la asociación de mujeres de Las Carreras.

Gure erkidegoa 2001ean sortu zen, auzokoen elkartea izateko, bertako egoiliarren elkargunea izateko eta auzo zein ingurumenerako hobekuntzak lortzeko.

Hacemos un emplazamiento a todos los y las habitantes a que cuiden y mejoren sus relaciones, que rompan con esa realidad de barrio dormitorio y expresen cómo se puede mejorar nuestro territorio, que se quejen, que denuncien y que compartan su “saber hacer”.

Auzo-sentipena bizi nahian, San Julian Txikiko jaiak antolatzen ditugu, baina, horrez gain, urtean zehar, eskulanen tailerrak, kirol-klaseak, txangoak... ere prestatzen ditugu. Gainera, partaidetza sustatzen dugu udalerriko beste eremu sozial batzuetan. Hain zuzen ere, honako hauexekin gaude harremanetan: Kokeren aurkako Koordinakundea, Muskizko Emakumeen elkartea eta Las Carrerasko Emakumeen Elkartea. Biztanle guztiei eskatu nahi diegu euren harremanak zaintzeko eta hobetzeko, lo-auzoaren irudia hausteko, gure auzoa nola hobetu daitekeen adierazteko, kexatzeko, salatzeko eta euren “jakiten egitea” partekatzeko.

Pza. San Julián de Musques, 10 48550 Muskiz Tel. 94 670 68 19 . 94 670 70 18 E-mail: rgcerro@gmail.com Facebook: Turruntero Elkartea

42

43


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKIZKO CARITAS

Cáritas Muskiz es una asociación de confesión católica que nace en 1990 con el único objetivo de prestar atención, apoyo y acompañamiento a personas del municipio de Muskiz que presenten una situación de vulnerabilidad o exclusión social. Formamos parte de Caritas Muskiz 7 voluntarias (5 mujeres y 2 hombres) y 2 profesionales contratados: 1 trabajadora social en acompañamiento al equipo de voluntarias y 1 educador social en labores de responsable de vivienda. Nos presentamos como un espacio de escucha, acogida, orientación a recursos, acompañamiento y apoyo económicoprestaciones. La atención directa a familias se realiza los viernes por la tarde de 18:00 a 19:00 horas. Los principales proyectos a lo largo del año son: el proyecto de vivienda Teilape, el proyecto de acogida y el proyecto Berriztu (arreglo de obras menores en vivienda en personas en situación de incapacidad o dependencia). Además, trabajamos en red con otras Cáritas de Margen Izquierda y Zona Minera. Si te interesa la situación social de familias con dificultad, si quieres intervenir socialmente en la mejora del bienestar social y sensibilizar a la población en tema de exclusión. Acércate e infórmate.

Locales parroquiales / Parrokiako lokalak San Juan, 6 Bajo . 48550 Muskiz Tel. 94 402 00 99

Muskizko Cáritas sinesbide katolikoko elkartea da, eta 1990. urtean sortu zen, Muskizko udalerrian egoera txarrean edo gizarte-bazterketan zeudenei atentzioa, babesa eta laguntasuna emateko. Muskizko Cáritasen 7 boluntario (5 emakume eta 2 gizon) eta kontratatutako 2 profesional gaude: boluntarioen taldeari laguntzeko gizarte-laguntzaile bat eta etxebizitza-arduraduna den gizarte-hezitzaile bat. Hona hemen gure xedea: entzutea, harrera ematea, baliabideak bideratzea, laguntzea eta laguntza ekonomikoa edo prestazioak ematea. Familien atentzio zuzena ostiral arratsaldeetan egiten da 18:00etatik 19:00etara. Hona hemen urtean zehar garatzen ditugun proiektu nagusiak: Teilape etxebizitza-proiektua, harrera-proiektua eta Berriztu proiektua (ezintasuna edo mendetasuna dutenen etxebizitzetako obra txikiak konpontzea). Horrez gain, sarean lan egiten dugu Ezkerraldeko eta Meatzaldeko beste Cáritas batzuekin. Zailtasunak dituzten familien egoera sozialaren inguruko interesik baduzu, gizarte-ongizatearen hobekuntzan jarduketa sozialik garatu nahi baduzu eta biztanleak bazterketaren inguruan sentsibilizatu nahi badituzu, zatoz eta informazioa eskatu.

44

45


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

‘BALONMANO MUSKIZ’ TALDEA

La fecha de constitución de la asociación fue el 9 enero de 1987 y buscamos el fomento del deporte, en particular la promoción del balonmano. Para ello, contamos con la satisfacción de entrenar a infantes a partir de los 6 años hasta edades más adultas. En el currículum de la asociación se encuentra Tamara Talledo en la máxima categoría del balonmano estatal en la Asociación de Balonmano Femenino (ABF), además de 6 mujeres y 2 hombres en Primera nacional. Somos una asociación que tiene como principal actividad los entrenamientos semanales y como complemento a todo ello organizamos el Día del Balonmano en Muskiz, donde agrupamos a 300 niños y niñas procedentes de diferentes provincias limítrofes. Anualmente todas las personas que componemos la asociación nos reunimos en una comida de hermandad en junio. Estamos asociadas unas 150 personas y colaboramos de manera permanente 30. Animamos a todos y todas las muskitarras a practicar el balonmano ya que es un deporte que se puede disfrutar durante muchos años. Si te interesa conocer o sumarte a nuestra asociación, nuestro lugar habitual de reuniones y trabajo es el polideportivo de Muskiz, donde nuestra junta se reúne cada 15 días.

Gure elkartea 1987ko urtarrilaren 9an sortu zen, kirola eta, batez ere, eskubaloia sustatzeko. Horretarako, 6 urte dituztenetik helduak izan arte, atsegin handiz entrenatzen ditugu gaztetxoak. Elkartearen curriculumean, Tamara Talledo estatuko eskubaloiko maila gorenean dago Emakumezkoen Eskubaloi Elkartean (ABF). Horrez gain, 6 emakume eta 2 gizon ditugu lehen maila nazionalean. Asteko entrenamenduak gure elkartearen jarduera nagusia dira, eta, horren osagarri, Eskubaloiaren Eguna antolatzen dugu Muskizen. Bertan, hain zuzen ere, lurralde mugakideetako 300 neska-mutil elkartzen ditugu. Gaur egun, elkarteko kide guztiok anaitasun-bazkarian elkartzen gara ekainean. 150 inguru bazkide ditugu, eta 30en lankidetza iraunkorra da. Muskiztar guztiei eskatu nahi diegu eskubaloia egiteko, urte luzez egin daitekeen kirola da-eta.

Polideportivo / Kiroldegia C/ Cendeja, 29 . 48550 Muskiz Tel. 94 670 68 52 – 635 744 761 E-mail: laza_lopez@hotmail.com

Gure elkartea ezagutu edo bertako kidea izan nahi baduzu, oro har Muskizko kiroldegian batzartu eta lan egiten dugu. Izan ere, gure batzarra bertan biltzen da 15 egunean behin.

46

47


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MELLO MENDI TALDEA

El Club de Montaña ha permanecido durante más de 22 años desarrollando actividades a favor del deporte de la montaña y de la propagación del mismo en el municipio y alrededores de Muskiz. Con esta misma intención, realizamos actividades con clubes de montaña de la zona. Nuestro objetivo es el fomento de la actividad física y deportiva mediante la participación habitual en competiciones oficiales y la práctica de las siguientes modalidades deportivas: montaña, travesías, escalada deportiva y alpina, orientación, montañismo cultural y recreativo. Realizamos las siguientes activiaddes: salidas a diferentes montes de la zona y del Estado (el calendario se realiza conjuntamente con la Agrupación Montañera Minero Fabril), excursiones para realizar deportes de invierno, actos culturales como diaporamas, charlas, etc. de montañeros y montañeras que quieren mostrarnos sus viajes por diferentes partes del mundo (jornadas de montaña en febrero), subida a Mello el 31 de diciembre. Trabajamos en red con el club Mendiz Mendi de Muskiz, Ganzabal Mendi Taldea, Federación vizcaína de Montaña y Federación vasca de Montaña, etc. Nuestra sede se sitúa en el 1er. piso del Gaztegune de Muskiz, donde puede acudir cualquier persona a apuntarse a excursiones y a consultar información sobre montaña. El horario de atención es martes y viernes de 20 a 21 horas. Las personas socias, pueden coger material diverso para salir a la montaña en cualquier estación del año de forma segura. Nos gustarían mantener e incrementar la afición por la montaña y el disfrute en los espacios abiertos de los habitantes de Muskiz y de todas aquellas otras personas que quieran acercarse a nuestro club.

Gaztegune . Meatzari Plaza, 2 Apartado de correos 32 . 48550 Muskiz E-mail: clubmello@hotmail.com Web: www.clubmello.org

Mendi-taldeak 22tik gora urte daramatza mendiko kirola sustatzeko eta Muskizko udalerrian zein inguruan zabaltzeko jarduerak garatzen. Hori dela eta, inguruko beste mendi-talde batzuekin ere egiten ditugu jarduerak. Gure helburua jarduera fisikoa eta kirol-jarduera sustatzea denez, lehiaketa ofizialetan parte hartu eta honako kirol-modalitate hauek garatzen ditugu: mendia, zeharkaldiak, kirol-eskalada, eskalada alpinoa, orientazioa eta kultura zein jolas arloko mendizaletasuna. Honako jarduera hauek garatzen ditugu: inguruko eta estatuko mendietarako txangoak (egutegia Meatzaritza eta Industriako Mendi Taldearekin batera prestatzen dugu); neguko kirolak egiteko txangoak; ekitaldi kulturalak, esaterako, munduan zehar egindako bidaiak erakutsi nahi dizkiguten mendizaleen hitzaldiak, diaporamak... (otsaileko mendi-jardunaldiak); Mello mendirako igoera abenduaren 31n. Honako hauexekin lan egiten dugu sarean: Muskizko Mendiz Mendi Taldea, Ganzabal Mendi Taldea, Bizkaiko Mendi Federazioa, Euskal Mendi Federazioa... Gure egoitza Muskizko Gazteguneko 1. solairuan dago, eta edonor joan daiteke bertara, txangoetarako izena emateko eta mendiari buruzko informazioa kontsultatzeko. Atentziorako ordutegia: astearte eta ostiraletan, 20:00etatik 21:00etara. Bazkideek era guztietako materiala hartu ahal izango dute, edozein urtarotan mendira segurtasunez irten ahal izateko. Mendizaletasuna eta eremu zabaletako gozamena sustatu eta areagotu nahi ditugu Muskizko biztanleen eta gure taldera hurbildu nahi duten guztien artean.

48

49


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKIZKO IVÁN LÓPEZ MOTOZIKLISMO TALDEA

Somos un club deportivo que nació en 2001 con el único objetivo de rendir homenaje a Iván López, compañero fallecido el 9 de mayo de 1999 cuando practicaba la modalidad de enduro. Para ello tenemos programado un memorial todos los años en el mes de mayo cuya localización varía dependiendo de los permisos. Además, hacemos exhibiciones de motociclismo durante las fiestas patronales según la petición que nos haga el Ayuntamiento. El enduro es una modalidad de motociclismo cuyo objetivo es realizar recorridos usualmente al aire libre campo a través, o en circuitos controlados, similares a motocross pero de mayor distancia. Generalmente, contamos con otros clubes y asociaciones que nos ayudan en la organización de la carrera, así como personas desinteresadas. También estamos adscritos a la Federación de Bizkaia y a la Federación Vasca. El club está receptivo a toda persona que quiera participar siempre y cuando respete y colabore en la razón de ser de esta asociación.

Gure kirol-taldea 2001ean sortu zen, 1999ko maiatzaren 9an enduro-modalitatea egiten ari zela hildako Iván López kideari omenaldia eskaintzeko. Horretarako, urtero memoriala antolatzen dugu maiatzean, eta kokalekua baimenen arabera aldatzen da. Horrez gain, motoziklismoko erakustaldiak ere egiten ditugu zaindariaren jaietan, udalak egindako eskaeraren arabera. Enduroa motoziklismoko modalitatea da, eta, bertan, atari zabaleko ibilbideak egiten dira landan zehar edo zirkuitu kontrolatuetan. Motokrosaren antzekoa da, baina distantzia luzeagoa da. Oro har, beste talde eta elkarte batzuek eta eskuzabaltasun handiko pertsonek laguntzen digute lasterketa antolatzen. Era berean, Bizkaiko Federazioko eta Euskal Federazioko kideak ere bagara.

C/ El Valle, 25 . 48550 Muskiz Tel. 649 276 159 . 646 510 604 E-mail: itzi@forlan.org

Edonork parte hartu ahal izango du gure taldean, betiere elkartearen xedea errespetatu eta bertan laguntzen badu.

50

51


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

ARRAIN TXORI EHIZA ETA ARRANTZA TALDEA

El origen del club data de 1945 cuando la caza y la pesca eran más habituales. Hoy seguimos con esa afición, igual que nuestros antepasados, pero con objetivos más situados en el siglo XXI: dar a conocer el mundo de la caza y la pesca y, sobre todo, que la gente disfrute de la naturaleza, respetando el medio ambiente. Como fundamento de todo lo anterior, también se encuentra el propósito de potenciar Muskiz para que se le conozca en el entorno, y por ello, organizamos la Feria de Caza y Pesca el último sábado de septiembre con actividades que convocan tanto a las personas aficionadas como al público en general. Nuestra intención es hacer una feria participativa, con degustación gratuita de peces de roca y caza mayor, así como muchas otras actividades de entretenimiento. Nuestro afán por difundir la afición que tenemos, se ha traducido en la puesta en marcha de varias webs y en un libro escrito por Ramón Montenegro, del que nos sentimos orgullosos, “La pesca con caña a corcho en la costa cantábrica”. Somos 225 personas socias de las cuales 13 participamos en la Junta Directiva. Todos los últimos miércoles de mes nos reunimos en el Gaztegune a las 19:00 horas. Toda aquella persona que le guste disfrutar de la naturaleza y que le apasione este tipo de hobbys con el interés por extenderlos por la Margen Izquierda, Zona Minera y Encartaciones tiene las puertas abiertas de nuestro club.

Gaztegune.Meatzari Plaza, 2 . 48550 Muskiz Tel. 94 670 65 67 E-mail: turismo@muskiz.com rmontenegro@muskiz.com http://arraintxori.blogspot.com . http://lajargueta.blogspot.com http://mojarrilla.blogspot.com . http://corcheandoporelnorte.blogspot.com

52

Talde hau 1945ean sortu zen, ehiza eta arrantza ohikoagoak zirenean. Gaur egun, geure arbasoen zaletasunari eusten diogu, baina helburuak XXI. mendekoak dira: ehizaren eta arrantzaren mundua jakitera ematea eta, batez ere, jendeak naturaz gozatzea, ingurumena errespetatuta. Horren guztiorren oinarrian, Muskiz sustatzeko asmoa ere badago, ingurunean ezaguna izan dadin. Hori dela eta, Ehiza eta Arrantza Azoka antolatzen dugu iraileko azken larunbatean, eta zaletuentzako zein jende guztiarentzako jarduerak garatzen ditugu bertan. Partaidetzazko azoka egitea dugu helburu, eta, horretarako, arroketako arrainen eta ehiza nagusiaren doako dastaketa antolatzen dugu, baita entretenimendurako beste jarduera asko ere. Geure zaletasuna zabaldu nahi dugunez, zenbait web orri jarri ditugu abian, eta Ramón Montenegrok idatzitako “La pesca con caña a corcho en la costa cantábrica” liburua argitaratu dugu. Harro egoteko moduko liburua da benetan. 225 bazkide gara, eta, euretatik, 13k Zuzendaritza Batzordean parte hartzen dugu. Hileko azken asteazken guztietan, Gaztegunean batzartzen gara 19:00etan. Naturaz gozatzea gustuko izanez gero, horrelako zaletasunak edukiz gero eta Ezkerraldean, Meatzaldean zein Enkarterrin zabaldu nahi izanez gero, gure taldeko ateak dituzu zabalik.

53


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKIZKO JANEO KORTAKO HIPIKA TALDEA

Nuestro año de constitución fue 2005 pero muchos de las personas que componen este club llevaban más de 25 años disfrutando de esta disciplina hípica. En realidad, nos podemos considerar el grupo más antiguo de marchas ecuestres. Gracias a nuestra labor se ha unificado la práctica de esta disciplina en Bizkaia y podemos estar orgullosos y orgullosas de haber contribuido a que haya más de 15 marchas ecuestres en Euskadi. Nuestra hípica está abierta a cualquier nivel de equitación, desde el más principiante hasta el más veterano. La gente va a pasar un día al monte y disfrutar. Somos una asociación que tiene como principal actividad los entrenamientos semanales y como complemento a todo ello, organizamos el concurso morfológico de caballos dentro de la Feria ganadera de septiembre, concentración de jinetes y comida de hermandad, 1º campeonato de Euskadi de orientacion a caballo (2008), concurrimos en competiciones de la disciplina ecuestre Raid, resistencia a caballo (80, 120, 160 km), realizamos el Camino de Santiago en 14 días y estamos en los preparativos del 1º campeonato de Euskadi de doma vaquera. Queremos seguir involucrando a la gente en los caballos, motivarles a participar en los actos y a asistir a las jornadas de exhibición y competición que preparamos. C/ Ibaigane, 2 D . 48550 Muskiz Tel. 656 703 554 E-mail: txemi.allende@telefonica.net

Gure elkartea 2005ean eratu zen, baina taldekide askok 25 urte baino gehiago daramatzate hipikako diziplina honetaz gozatzen. Egia esan, zaldizko ibilaldietako talde antzinakoena garela esan daiteke. Gure lanari esker, Bizkaian diziplina horren jarduna bateratu da, eta harro egoteko modukoa da guri esker Euskadin zaldizko 15 ibilaldi baino gehiago egotea. Gure hipika edozein zaldiketa-mailatarako dago zabalik: hasiberriak, beteranoak... Jendea egun-pasa eta gozatzera joaten da mendira. Asteko entrenamenduak gure elkartearen jarduera nagusia dira, eta, horren osagarri, Zaldien Lehiaketa Morfologikoa antolatzen dugu iraileko Abeltzaintza Azokan. Horrez gain, honako jarduera hauek ere egiten ditugu: zaldizkoen kontzentrazioa, anaitasun-bazkaria, Euskadiko Zaldi gaineko Orientazioko I. Txapelketa (2008), Raid zaldi-diziplinako lehiaketetako partaidetza (zaldi gaineko erresistentzia: 80, 120 eta 160 km)... Bestetik, Santiago bidea egiten dugu 14 egunean, eta Euskadiko Zaldien Unai Heziketako I. Txapelketa prestatzen ari gara. Jendea zaldien munduan inplikatzen jarraitu nahi dugu, antolatzen ditugun erakustaldi, lehiaketa eta ekitaldietan parte hartu dezan.

54

55


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

PASABOLOS MUSKIZ TALDEA

Desde 1972 el Club Pasabolo viene practicando el juego y compitiendo en los campeonatos de Bizkaia, Euskadi y España así como en la Liga nacional y en la Liga territorial. También se organiza un campeonato puntuable para el circuito nacional CINA en las fiestas de San Juan. En el año 2009, teniendo en cuenta la clasificación por el CINA, han sido seis los jugadores de Muskiz que estuvieron clasificados para el campeonato de España de primera categoría individual, lo cual supone un récord de participación para este club y quizás también para la historia del pasabolo. Nuestro lugar de entrenamiento es la Bolera de San Juan. Es un espacio abierto a toda persona que quiera ver a los jugadores de Muskiz y disfrutar de este deporte.

Pasabolos Taldeak 1972. urtetik jokatzen du, eta Bizkaiko, Euskadiko nahiz Espainiako txapelketetan lehiatzen da, baita liga nazionalean eta lurralde-ligan ere. Era berean, CINA zirkuitu nazionalerako puntuagarria den txapelketa ere antolatzen da San Joanetan. 2009. urtean, CINAko sailkapena kontuan hartuta, Muskizko sei jokalari egon ziren Espainiako Txapelketako banakako lehen mailarako sailkatuta. Beraz, taldearentzako partaidetza-errekorra izan da eta, beharbada, pasaboloaren historiari begira ere bai. San Joaneko Bolatokian entrenatzen gara. Eremu irekia denez, edonor etorri daiteke Muskizko jokalariak ikustera eta kirol honetaz gozatzera.

C/ Autonomía, 21 - 3º B . 48550 Muskiz Tel. 94 670 73 17 Web: http://clubpasabolomuskiz.jimdo.com

56

57


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

‘TAEKWONDO MUSKIZ’ TALDEA

Somos un club creado en 1996 para formar a las personas jóvenes como deportistas en el arte marcial de la defensa personal. La meta principal es preparar a los y las miembros del club para poder entrar en competición. Los entrenamientos se suceden 3 veces por semana, que en el caso de los y las deportistas de élite también repiten estas acciones los fines de semana. Este año hemos participado en el Open de España que se clasifica en categoría internacional. A lo largo de estos años, el club ha destacado por ser cantera de campeones y camponas de España y a nivel mundial: Laida García, bronce en el campeonato del mundo universitario 2007; Imanol González, 2 veces campeón de España Junior; y Garazi Guerrero, campeona de España Junior en 2008. El trabajo en red se traduce en encuentros deportivos con otros clubes de Bilbao y alrededores, actividad que motiva a las personas jóvenes a competir y que permite el conocimiento de otros y otras deportistas. Las 40 personas asociadas del club buscamos voluntarias que conozcan el deporte y que se muestren disponibles para dar clases. Para todas aquellas que se animen nos puede encontrar en el Polideportivo. Polideportivo / Kiroldegia C/ Cendeja, 29 . 48550 Muskiz Tel. 677 629 641 Web: www.taekwondomuskiz.com

Gure taldea 1996an sortu zen, gazteak defentsa pertsonalaren arte martzialean kirolari moduan prestatzeko. Taldekideak lehiaketetan parte hartzeko prestatzea da gure helburu nagusia. Entrenamenduak astean hirutan egiten dira; eta, eliteko kirolarien kasuan, asteburuetan ere bai. Aurton, nazioarteko kategorian sailkatutako Espainiako Irekian parte hartu dugu. Urteotan, taldea Espainiako eta mundu-mailako txapeldunen harrobia izan da: Laida García, 2007ko Munduko Unibertsitarioen Txapelketako brontzezko domina; Imanol González, 2 aldiz Espainiako txapeldun juniorra; eta Garazi Guerrero, 2008ko Espainiako txapeldun juniorra. Sarean lan egiten dugunez, kirol-topaketak garatzen ditugu Bilboko eta inguruko beste talde batzuekin, gazteei lehiatzeko adorea emateko eta beste kirolari batzuk ezagutzeko. 40 taldekideok kirola ezagutzen duten boluntarioen bila gabiltza, klaseak emateko. Klaserik eman nahi izanez gero, kiroldegian aurkituko gaituzu.

58

59


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

RIGADAKO JAI BATZORDEA

2006 fue nuestro año de constitución y desde entonces confeccionamos las fiestas del barrio de Kobaron el 1 de mayo, día de San José obrero. Las actividades que programamos son muy variadas, entre ellas, la actuación de grupos locales, el concurso de tiragomas y la prueba de cross puntuable para el campeonato de Euskadi en colaboración con la asociación Moto-club Iván López. Si te interesa conocer o sumarte a nuestra asociación, nuestro lugar habitual de reuniones y trabajo es la Casa de Cultura de Kobaron.

Auzoko jaiak ez galtzea eta San Roke zein Andra Maria baselizan garatutako prozesioaren ohiturari eustea dugu helburu nagusi. Ondoren, elizaren inguruan egiten dugu erromeria. Jarduera nagusien artean, honako hauexek nabarmendu behar dira: Rigadako krosa eta Janeorako igoera, eskupilotako partidak, eskuz egindako zinten lasterketa, bizikleta-lasterketa eta zaldien kontzentrazioa. Gure elkartean parte hartu nahi izanez gero, Rigadako Kultur Etxean

gaude, Rigadako Gaztaroa dagoen leku berean.

KOBARONGO JAI BATZORDEA 2006. urtean eratu ginen, eta, harrezkero, Kobaron auzoko jaiak antolatzen ditugu maiatzaren 1ean, San Jose langilearen egunean, hain zuzen ere. Era guztietako jarduerak antolatzen ditugu: toki-taldeen emanaldiak, tiragoma-txapelketa eta Euskadiko Txapelketarako puntuagarria den kros-proba, Iván López Motoziklismo Taldearekin batera. Kobaron, 21 48550 Muskiz Tel. 615 115 019 E-mail: estelaserran@yahoo.es

Gure elkartea ezagutu edo bertako kidea izan nahi baduzu, oro har Kobarongo Kultur Etxean batzartu eta lan egiten dugu.

60

Nuestro máximo interés es intentar que las fiestas del barrio no se pierdan, mantener una tradición que tiene su epicentro en la procesión a la ermita de Nuestra Señora y San Roque. Después celebramos una romería alrededor de la iglesia. Entre las principales actividades hay que destacar el cross de La Rigada con la subida al Janeo, partidos de pelota a mano, la carrera de cintas hechas a mano, carrera de bicis y la concentración de caballos. Para todas aquellas personas que se animen nos pueden encontrar en la casa de Cultura de La Rigada, compartiendo espacio con Rigadako Gaztaroa.

C/ Giba, 3 eskuin. eskail. 1 A 48550 Muskiz Tel. 629 810 522

61


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

RABUDAKO JAI BATZORDEA

Desde 1993 la comisión de fiestas de Memerea viene organizando las fiestas de La Magdalena en Julio. Nuestra principal ilusión es que no desaparezcan las fiestas más antiguas de Muskiz y para ello seguimos proponiendo un fin de semana lleno de actividades divertidas: chorizo, sardinas, carrera de chingas, tiro a la rana, mus, juegos infantiles, verbena, chocolate, lo más particular de estas fiestas es la procesión de la Virgen de La Magdalena. Todo el fin de semana está lleno de momentos de actividad frenética pero consideramos que merece la pena, con el esfuerzo y la participación de todas las personas, tanto en la organización como en la asistencia, podremos contribuir a que el festejo permanezca en el tiempo.

Elkartea 2000. urtean sortu zenetik, bete-betean lan egin dugu, auzoko jaiak antolatzeko eta auzokoek jaiez gozatzeko. Asmo oneko jende jatorra gara, eta, gure astialdian, ilusioz, gogoz zein irabazi-asmorik gabe lan egiten dugu, jende guztiarentzat atseginak diren jaiak antolatzeko. Hona hemen gure xedea: ondo pasatzea eta gainerakoei ondo pasaraztea. Gure jarduera osoa irailaren hasieran Rabuda auzoan egiten diren jaien inguruan garatzen da. Guretzat harro egoteko modukoa da jaiegun horietan jendeak gozatzea.

Beraz, horixe egiten jarraitu nahi dugu, tradizioari eutsi nahi diogu. Elkartean parte hartu nahi izanez gero, erakunde dibertigarria gara, eta mundu guztiarekin gara atseginak.

MEMEREAKO JAI BATZORDEA 1993. urteaz geroztik, Memereako Jai Batzordeak Madalenak antolatzen ditu uztailean. Gure ilusio nagusia Muskizko jai antzinakoenak ez desagertzea denez, jarduera dibertigarriz betetako asteburua proposatzen jarraitzen dugu: txorizoa, sardinak, txinga eroatea, igel-toka, musa, umeentzako jokoak, berbena, txokolatea... Dena dela, Madalenako Andra Mariaren prozesioa da jaiotako ekitaldi bereizgarriena. Asteburu osoko jarduera bizi-bizia izan arren, merezi duela uste dugu. Guztiok antolakuntzan ahalegindu eta jardueretan parte hartuz gero, jaiak betiko irautea lortu dezakegu.

C/ Memerea, 12 - 4º dcha. 48550 Muskiz Tel. 647 793 972 E-mail: m_allende2003@yahoo.es

62

Desde que se creó la asociación en el año 2000 hemos estado trabajando para organizar las fiestas del barrio La Rabuda, a principios de septiembre, y conseguir que los vecinos y vecinas disfruten. Nos definimos como un grupo de gente sana y con buenas intenciones que dedica su tiempo libre a trabajar con ilusión, esmero y sin ánimo de lucro. Pretendemos crear unas fiestas amigables para todos los públicos. La misión: pasarlo bien haciendo pasárselo bien a los demás. Es para nosotros y nosotras un orgullo que la gente goce en estos días de fiesta y, por ello, queremos seguir haciéndolo posible, C/ La Rabuda, 8 . 48550 Muskiz manteniendo la tradición. Para todas Tel. 94 670 75 64 aquellas personas que quieran participar, E-mail: larabudajaiak@hotmail.es se encontrarán una organización divertida Web: http://www.larabuda.com/ y con ganas de agradar a todo el Facebook: Asociacion Cultural La Rabuda mundo.

63


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

POBEÑAKO SOKORROKO AMA JAI BATZORDEA

Nacimos con el único objetivo de mantener la tradición y conseguir que cada vez haya más gente participando en las fiestas. El 7 de enero el barrio San Julian de Musques está en plena ebullición: deporte rural, concurso de la rana, chorizada, payasos, verbena, etc., pero si hay un momento importante en estas fiestas de San Julian de Musques es en el que la fuente del barrio mana vino. Es un momento que se viene repitiendo a lo largo de décadas y no queremos que se pierda. Por eso, toda la ayuda es poca para poder seguir viviendo lo mismo que nuestros antepasados y los muchos vecinos y vecinas que han residido en el barrio.

Gutxi gorabehera, laurogeiko hamarkadan eratu ginenez, ia-ia 30 urte daramatzagu, Sokorroko Amaren jaiak antolatzen. Gaur egun, auzoko hiru jarduera ikusgarrienei eusten diegu: Erdi Aroko Azoka, Sokorroko Erromeria eta Erregeen Kabalgata. Jaien etorkizuna parte hartzen dugunon esku dagoenez, ekitaldien antolakuntzan eta garapenean esku hartzeko deia egiten dugu. Web: http://sites.google.com/site/sokorrokoama/

SAN JULIAN DE MUSQUESKO JAI BATZORDEA Tradizioari eusteko eta jaietan gero eta jende gehiagok parte hartzeko sortu ginen. Urtarrilaren 7an, San Julian de Musques auzoa bor-bor dago: herrikirolak, igel-tokako lehiaketa, txorizokada, pailazoak, berbena... Dena dela, auzoko iturriari ardoa darionekoa da San Julian de Musquesko jaietako une handiena. Une hori hamarkadetan zehar gertatu da, eta ez dugu inolaz ere galtzerik nahi. Hori dela eta, laguntza guztia ondo datorkigu, gure arbasoek eta auzoko askok sentitutakoa bizitzen jarraitzeko.

La Escuela, San Julián de Musques 48550 Muskiz Tel. 946707075-Kultur Etxea

64

Nuestro año de constitución fue aproximadamente en la década de los ochenta, por lo tanto, llevamos casi 30 años haciendo posible la celebración de las fiestas de la Virgen del Socorro. En la actualidad, apostamos por seguir manteniendo las tres actividades más vistosas del barrio: Feria medieval, Romería del Socorro y Cabalgata de Reyes. El futuro de los festejos depende de las personas que participemos, por eso hacemos una llamada a colaborar y a disfrutar de los actos.

65

C/ Antonio Trueba, 26 - 3º Dcha 48550 Muskiz Tel. 639 220 927 E-mail: sokorrokoama@yahoo.es jmlambarri@yahoo.es


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

OIHARTZUNA ABESBATZA

Somos una asociación constituida en el año 1981, llevamos 30 años practicando el canto coral y dando a conocer diferentes piezas de música coral. Esta coral de voces mixtas adultas, esta compuesta en la actualidad por: 11 sopranos, 10 contraltos, 9 tenores, 7 bajos; todos ellos dirigidos por José Luis Sáez García que nos acompaña en los ensayos los martes y jueves, de 19:30h. a 21h. Nuestra actividad se centra en los conciertos que organizamos en nuestro pueblo u otros municipios que nos lo soliciten, además de intercambios con otros coros de los territorios limítrofes y conciertos de la Federación de Coros de Vizcaya y de Enkartur, entidades en las cuales estamos asociados. También nos presentamos a concursos y festivales. La Coral Oihartzuna ha grabado recientemente su segundo disco que lleva por nombre "Nire Bizitza Abesten". Este nuevo trabajo consta de 17 canciones de temática variada que van desde la polifonía, habaneras, canciones vascas y populares. En total son 50 minutos de buena música. El único requisito indispensable para implicarse en nuestra asociación es la afición por la música coral y el tiempo necesario para dedicarlo a ensayar.

Gure elkartea 1981ean eratu zenez, 30 urte daramatzagu abesbatzakantua abesten eta abesbatzen musika-piezak jakitera ematen. Gurea ahots heldu mistoko abesbatza da, eta, gaur egun, honako kide hauek ditu: 11 soprano, 10 kontralto, 9 tenore eta 7 baxu. Zuzendaria José Luis Sáez García da, eta, astearte zein ostegunetan, berarekin egiten ditugu entseguak, 19:30etik 21:00etara. Gure herrian eta eskaera egiten diguten beste udalerri batzuetan antolatzen ditugu kontzertuak, trukeak egiten ditugu lurralde mugakideetako beste abesbatza batzuekin eta Bizkaiko Abesbatzen Federazioko zein Enkarturreko kontzertuetan parte hartzen dugu, bertako kideak gara-eta. Era berean, jaialdi eta lehiaketetara ere aurkezten gara. Oihartzuna Abesbatzak bigarren diskoa grabatu berri du, "Nire Bizitza Abesten", alegia. Bertan, hain zuzen ere, era guztietako 17 abesti agertzen dira: polifonia, habanerak, euskal kantak eta herri-kantak. Guztira, 50 minutuko musika ona eskaintzen du diskoak.

Casa de Cultura / Kultur Etxea C/ Cendeja, 29 . 48550 Muskiz Tel. 94 670 70 75 . 625 251 698 E-mail: coraloihartzuna@gmail.com Web: http://www.oihartzuna.blogspot.com

Gure elkarteko kidea izateko, ezinbestekoa da abesbatza-musikazalea izatea eta entseguetan parte hartzeko astia edukitzea.

66

67


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

FULL CONTACT

El nacimiento del club en 1993 surgió a partir del antiguo alumnado del colegio San Juan como complemento a las actividades extraescolares del centro. El objetivo principal es fomentar el deporte y las artes marciales. Los entrenamientos tienen lugar 2 veces a la semana, martes y jueves, sin olvidar las competiciones de los fines de semana. Desde que constituimos el club, mantenemos una relación permanente con diferentes organizaciones de Muskiz y realizamos exhibiciones de manera continuada: en el colegio San Juan, en el polideportivo para el Día del deporte y en el festival de Navidad para la asociación de mujeres. Seguimos el calendario de la federación y aprovechamos las competiciones para complementar las clases y crear lazos con otros grupos de niños y niñas. Es una gran alegría para nosotros y nosotras ver la satisfacción de los padres y madres y de los hijos e hijas que participan en el club y que nos apoyan en las numerosas exhibiciones que hacemos en Euskadi y en otros puntos de la Cornisa Cantábrica. Por ello, seguimos abiertos a recibir a más peques a partir de los 4 años, que quieran, a través del juego, abrir una ventana a valores como la disciplina, el equilibrio y la flexibilidad. Nos honra decir que tenemos deportistas que siguen practicando esta disciplina con 50 años.

Avda. Antonio Trueba, 15 - 5º C 48550 Muskiz Tel. 94 670 68 60 . 625 284 524 E-mail: rojogut@gmail.com

68

Gure taldea 1993an sortu zen San Juan ikastetxeko ikasle ohien eskutik, ikastetxeko eskolaz kanpoko jardueren osagarri moduan. Kirola eta arte martzialak sustatzea dugu helburu nagusi. Entrenamenduak astean bitan egiten dira astearte eta ostegunetan, asteburuetako lehiaketak ahaztu gabe. Taldea sortu genuenetik, harreman etengabea dugu Muskizko zenbait erakunderekin, eta erakustaldi ugari egiten ditugu: San Juan ikastetxean; kiroldegian, Kirolaren Egunerako; eta, Gabonetako jaialdian, Emakumeen Elkarterako. Federazioko egutegiaren arabera lan egiten dugu, eta, lehiaketen bitartez, klaseak osatu eta lotuneak sortzen ditugu beste ume-talde batzuekin. Guretzat erabateko alaitasuna da taldean parte hartzen duten seme-alabak eta gurasoak zer pozik dauden ikustea. Izan ere, euren babesa dugu, Euskadin eta Kantauri Itsasoko erlaitzeko beste leku batzuetan erakustaldiak egiteko orduan. Hori dela eta, 4 urtetik gorako ume gehiago hartzeko prest gaude, betiere jokoaren bitartez honako balio hauek bereganatu nahi badituzte: diziplina, oreka eta malgutasuna. Guretzat ohorea da esatea 50 urte dituztela diziplina hau egiten jarraitzen duten kirolariak ditugula.

69


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

GOIZALE ESKAUT TALDEA

Nacimos en 1984 como un grupo que quiere transformar la sociedad a través del tiempo libre. Educar en valores es algo fundamental para nosotros y nosotras y por ello, trabajamos con alrededor de 65 jóvenes del municipio, entre 8 y18 años, en su tiempo libre, y con sus familias. Los sábados nos juntamos por franjas de edad, jugamos, realizamos dinámicas, talleres, etc. y participamos en actividades municipales: jaiak, Santa Agueda, carnaval, Olentzero, etc. También realizamos excursiones, salidas de fin de semana y salidas al monte. En el caso del verano, hacemos un campamento en plena naturaleza de 15 días de duración. Pertenecemos a la Diócesis de Bilbao ya que es un grupo parroquial cristiano, sin embargo no hacemos exclusión a nadie, independientemente de su creencia religiosa. Participamos activamente en la parroquia, en la mesa de juventud de Zona Minera y en EEB (Euskalerriko Eskautak Bizkaia), sin olvidar la colaboración con Arregialde. La estructura del movimiento es muy amplia y diversificada lo cual nos permite ofreceros un espacio para cada uno de vosotros y vosotras, totalmente abierto. Los chicos y chicas entran a formar parte de grupos según la edad. Los aitas y amas tienen su propia dinámica de encuentro. Y si tienes más de 18 años, puedes ser monitor.

Gure taldea 1984. urtean sortu zen, astialdiaren bidez gizartea eraldatzeko asmoz. Guretzat balioetan heztea funtsezkoa denez, udalerriko 8 eta 18 urte arteko 65 inguru gazterekin lan egiten dugu euren astialdian, baita euren familiekin ere. Larunbatetan, adin-tarteka elkartzen gara, jokatu egiten dugu, dinamikak eta tailerrak garatzen ditugu... Horrez gain, udalerriko jardueretan ere parte hartzen dugu: jaiak, Santa Ageda, aratusteak, Olentzero... Bestetik, txangoak, asteburuko irtenaldiak eta mendi-ibiliak ere egiten ditugu. Udan, gainera, 15 eguneko kanpaldia egiten dugu natura bete-betean. Bilboko Elizbarrutikoak gara, parrokiako talde kristaua garelako. Nolanahi ere, ez dugu inor baztertzen, bere fedea edozein dela ere. Bete-betean parte hartzen dugu parrokian, Meatzaldeko Gazteen Mahaian eta EEBn (Euskalerriko Eskautak Bizkaia), Arregialderekin ere lan egiten dugula ahaztu gabe. Mugimenduaren egitura oso zabala eta dibertsifikatua denez, erabat zabalik dagoen eremua eskaintzen dizuegu. Neska-mutilak adinaren arabera antolatzen dira taldeetan. Gurasoek ere euren dinamika dute elkartzeko orduan. 18 urtetik gorakoa bazara, begiralea izateko aukera daukazu.

C/ San Juan, 6 - 1º Izq . 48550 Muskiz Tel. 654 817 314 E-mail: goizaletaldea@hotmail.com

70

71


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

ALEZ ALE HEGO-IPAR ELKARTASUN TALDEA

Somos un grupo de Muskiz que nos sentimos solidarios y solidarias con las personas pertenecientes a otros pueblos del mundo, que por diferentes causas se encuentran en situaciones de pobreza, falta de sanidad y educación, ausencia de los derechos más básicos, etc. Nacimos en el año 2000 y nuestros objetivos son la sensibilización y la acción en favor de la mejora de sus derechos, así como combatir la injusticia social. Buscamos que las personas que vivimos en Muskiz no nos olvidemos de que existen otras realidades en el mundo. Nuestra principal actividad es el certamen de narrativa solidaria Osmundo Bilbao Garamendi (en 2010 cumplimos la cuarta edición), jornadas de solidaridad, mercados de comercio justo, teatros, cuenta cuentos, talleres solidarios, colaboraciones con el ayuntamiento como Premio Andrakintza, hacer un seguimiento de los proyectos de cooperación de Muskiz, etc. Colaboramos habitualmente desarrollando proyectos conjuntos con ONGs como Mugarik Gabe, Setem Hego Haizea, PTM Mundu bat y Medicus Mundi, entre otros. Si te interesa conocer o sumarte a nuestra asociación, nuestro lugar habitual de reuniones es el Gaztegune donde podrás participar tanto en la generación de las actividades, como asistir a las mismas. Gaztegune . Meatzari Plaza, 2 48550 Muskiz Tel. 639 901 824 Web: comunidades.kzgunea.net/alezale/ES

Muskizko taldea gara, eta munduko beste herri batzuenganako elkartasuna sentitzen dugu, edonolako arrazoien ondorioz txirotasunean bizi direnean, osasunik eta hezkuntzarik ez dutenean, funtsezko eskubiderik ez daukatenean... Gure taldea 2000. urtean sortu zen, euren eskubideen hobekuntzarako sentsibilizazioa nahiz ekintza sustatzeko eta bidegabekeria sozialari aurre egiteko. Muskiztarrok oso kontuan hartu behar dugu munduan beste errealitate batzuk ere badaudela. Hona hemen gure jarduera nagusiak: Osmundo Bilbao Garamendi Narratiba Solidarioaren Lehiaketa (2010ean, laugarren edizioa egin genuen), elkartasun-jardunaldiak, bidezko merkataritzako merkatuak, antzerkiak, ipuin-kontaketak, tailer solidarioak, udalarekin garatutako lankidetzak (Andrakintza Saria, esaterako), Muskizko lankidetza-proiektuen jarraipena... Oro har, baterako proiektuak garatzen ditugu zenbait GKErekin: Mugarik Gabe, Setem Hego Haizea, PTM Mundubat eta Medicus Mundi, besteak beste. Gure elkartea ezagutu edo bertako kidea izan nahi baduzu, oro har Gaztegunean batzartzen gara. Bertan, jardueren sorreran zein garapenean parte hartu ahal izango duzu.

72

73


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKIZKO IKASTOLAKO GURASOEN ELKARTEA

Somos una asociación que canaliza las quejas, propuestas e inquietudes de todos los padres y madres, además de extender el euskera entre los progenitores, para lo cual ofrecemos clases de formación. Las actividades que programamos son muy variadas, entre ellas, Olentzero, Carnaval, Santa Agueda, la fiesta y la excursión de fin de curso. Queremos hacer una invitación a todos los aitas y amas para que descubran en esta asociación un espacio en el que hacer cosas por nuestros txikis. A todos nos cuesta, pero el esfuerzo merece la pena si ves que repercute en la educación general y fortalece a la Ikastola.

Gure elkarteak guraso guztien kexak, proposamenak eta kezkak bideratzen ditu, eta, prestakuntza-ikastaroen bitartez, euskara zabaltzen du gurasoen artean. Era guztietako jarduerak antolatzen ditugu: Olentzero, aratusteak, Santa Ageda eta ikasturte-amaierako jaia zein txangoa, besteak beste. Guraso guztiak gonbidatu nahi ditugu, elkarte honetan geure txikien aldeko ekintzak egiten ditugula ikusi dezaten. Guztiontzat da nekagarria, baina merezi du, hezkuntza orokorrean eragin ona badu eta ikastola indartzen badu.

C/ Errota Zahar, 1 . 48550 Muskiz Tel. 94 670 78 73

74

75


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

HARITZKANDA KULTUR ELKARTEA

Nos constituimos como asociación en el año 1987 con el objetivo fundamental de fomentar la cultura vasca en todas sus expresiones. Apostamos por un asociacionismo cultural y social que dinamice el pueblo y los diferentes barrios recogiendo el sentir de la vecindad. Somos de izquierdas y abertzales y entre nuestras principales actividades esta la participación en el Olentzero, Santa Agueda, fiestas de San Juan y Feria agrícola y ganadera. Si te interesa conocer nuestra trayectoria, ver lo que hacemos actualmente o nuestros proyectos futuros, aquí tienes un espacio para dar tu opinión y participar.

Gure elkartea 1987an eratu zen, euskal kulturako adierazpide guztiak bultzatzeko asmoz. Elkartegintza kultural eta sozialaren alde gaude, herria zein auzoak dinamizatzeko eta auzokoen iritzia biltzeko. Ezkertiarrak eta abertzaleak gara, eta, besteak beste, honako hauexek dira gure jarduera nagusiak: Olentzero, Santa Ageda, San Joanak eta Nekazaritza eta Abeltzaintza Azoka. Gure ibilbidea edo proiektu berriak nolakoak diren edo gaur egun zer egiten dugun jakin nahi baduzu, zeure iritzia adierazteko eta parte hartzeko gunea duzu hemen.

C/ Antonio Trueba, 3 . 48550 Muskiz Tel. 94 655 26 37

76

77


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

INTZARRI DANTZA TALDEA

En el año 2011 cumplimos 30 años de andadura en Muskiz. Nuestro único objetivo, antes y ahora, es potenciar la cultura vasca y la danza. En esa meta nos hemos empeñado desde entonces, para lo cual mantenemos una regularidad en los ensayos una vez a la semana. Contamos con grupos de jóvenes de 4 a 17 años y personas adultas. Después de los ensayos vienen las exhibiciones. Respondemos a las distintas llamadas que nos hace el municipio: Olentzero, residencia de personas mayores, carnavales, fiestas de la Ikastola, fiestas de San Juan, incluso algunas comuniones. Toda esta ilusión también la compartimos con grupos del municipio, como la asociación de mujeres de Muskiz, sin olvidar las colaboraciones con otras entidades del entorno. Emplazamos a todo aquella persona que quiera aprender a bailar en las verbenas y conocer la cultura vasca que se anime a entrar en contacto con nosotras.

2011. urtean, 30 urteko ibilbidea beteko dugu Muskizen. Lehen eta orain, euskal kultura eta dantza bultzatzea da gure helburu bakarra. Harrezkero, xede hori betetzen ahalegindu gara, eta, horretarako, astean behin egiten ditugu entseguak. 4 eta 17 urte arteko gazteen eta helduen taldeak ditugu. Entseguen ondoren, erakustaldiak datoz. Udalak egindako deiei erantzuten diegu: Olentzero, adinekoen egoitza, aratusteak, ikastolako jaiak, San Joanak eta jaunartze bat edo beste. Ilusio hori guztiori udalerriko beste talde batzuekin ere partekatzen dugu, Muskizko Emakumeen Elkartearekin, esaterako, inguruneko beste erakunde batzuekin garatutako lankidetzak ahaztu gabe.

Casa de Cultura / Kultur Etxea C/ Cendeja, 29 . 48550 Muskiz Tel. 605 728 859

Berbenetan dantzan ikasi eta euskal kultura ezagutu nahi izanez gero, gurekin harremanetan jarri besterik ez dago.

78

79


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

IPARRALDEKO TXINTXARRIAK DANTZA TALDEA

Somos una asociación de baile de sevillanas creada en el 2011, formada por 12 componentes, todas amas de casa. Nos reunimos para ensayar lo viernes en el Gaztegune. Nuestro principal objetivo es dar a conocer a nuestro pueblo y a los de los alrededores un pedacito del arte andaluz y colaborar en todas aquellas iniciativas que puedan resultar de interés para lograr este propósito. Estamos dispuestas a actuar en residencias, centros sociales, fiestas y demás eventos culturales donde se requiera nuestra humilde participación.

Sevillanen dantza-elkartea gara, 2011n eratu gara eta 12 kide gara. Guztiak etxeko andreak gara, gainera. Ostiraletan, entseguak egiteko elkartzen gara Gaztegunean. Geure herriari eta inguruko herriei Andaluziako artearen zatitxo bat eman nahi diegu jakitera, eta, aldi berean, helburu hori lortzeko orduan interesgarriak izan daitezkeen ekimen guztietan parte hartu nahi dugu. Egoitzetan, zentro sozialetan, jaietan eta gainerako ekitaldi kulturaletan dantzatzeko prest gaude, gure partaidetza apala eskatuz gero.

Gaztegune C/ Meatzari Plaza, 2 E-mail: Iparraldeko_txintxarriak_D_E@hotmail.com

80

81


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

JARRAITZEN DUGU TXISTU TALDEA

Somos una asociación constituida en el año 1999 con el objetivo de mantener la cultura musical del txistu en Muskiz. La asociación surgió por petición de personas jóvenes del municipio y agrupa a 50 familias, por que la inscripción se hace asociando a la familia. Nuestro grupo participa intensamente en las fiestas patronales y en los barrios del municipio. Realizamos pasacalles, conciertos y participamos en los diferentes eventos donde nos invitan. En los datos de contacto que aparecen a continuación nos tenéis a vuestra disposición. También podéis participar de los actos siguiéndonos en la página Web.

Gure elkartea 1999an eratu zen, Muskizen txistuaren musikakulturari eusteko. Udalerriko gazteek eskatuta sortu zen elkartea, eta 50 familia ditu kide, familia osoak ematen duelako izena. Gure taldeak bete-betean parte hartzen du zaindariaren jaietan eta udalerriko auzoetan. Kalejirak zein kontzertuak egiten ditugu, eta, gonbidatzen gaituztenean, zenbait ekitalditan parte hartzen dugu. Gurekin harremanetan jarri nahi izanez gero, beheko datuak hartu kontuan. Era berean, gure ekitaldi guztiak web orrian bertan ere badituzue ikusgai.

Tel. 652 093 317 E-mail: jarraitzendugu@hotmail.com Web: http://txistularismuskiz.blogspot.com

82

83


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

JUVENTUD DEPORTIVA SOMORROSTRO

Nacimos el año 1942, por tanto, llevamos casi 70 años apostando por la enseñanza del fútbol. Para ello acompañamos a escolares de Muskiz a jugar a fútbol, pero sobre todo a vivir unos valores esenciales en el deporte y en la vida: disciplina, respeto, comportamiento, compañerismo, respeto a las instalaciones deportivas y a las personas. Conseguimos que todos los niños y niñas jueguen en el mismo equipo y nadie se quede sin practicar el deporte del fútbol. Los entrenamientos son semanales, tanto para el deporte escolar como para cadetes y senior. Además, el fin de semana se disfrutan los torneos. El futuro de la asociación depende de las personas que participemos, por eso hacemos una llamada a intervenir en la propia dinámica de la asociación, para que los padres y madres que disfrutan cuando sus hijos e hijas juegan puedan apoyar este proyecto asociativo. Diariamente nos podéis encontrar en el Campo de fútbol de Muskiz.

1942an sortu ginenez, ia-ia 70 urte daramatzagu futbolirakaskuntzaren alde lan egiten. Horretarako, Muskizko ikasleei laguntzen diegu futbolean jokatzen, baina, batez ere, kirolean nahiz bizitzan funtsezkoak diren balioak bizitzen irakasten diegu: diziplina, errespetua, jokabidea, laguntasuna, kirol-instalazioen errespetua eta pertsonen errespetua. Horrela, bada, neska-mutil guztiek talde berean jokatzen dute, eta inor ez da futbolean jokatu barik geratzen. Entrenamenduak astean zehar egiten dira, eskola-kirolaren arloan zein kadete zein seniorren mailan. Horrez gain, asteburuetan jokatzen dira txapelketak. Elkartearen etorkizuna parte hartzen dugunon esku dagoenez, elkartearen dinamikan bertan esku hartzeko deia egiten dugu. Hartara, seme-alabek jokatzen dutenean gozatzen duten gurasoek elkartearen proiektua babestu ahal izango dute. Egunero, Muskizko futbol-zelaian egoten gara.

El Malecón s/n . 48550 Muskiz Tel. 94 670 81 06 E-mail: jdsomorrostro@hotmail.com Web: http://www.jdsomorrostro.es

84

85


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MEATZALDE BIZIRIK EKOLOGISTAK TALDEA

Nacimos en 2008 con vocación de luchar por mejorar el medio ambiente de nuestros pueblos, proteger nuestra salud y la de nuestros hijos e hijas. Para ello trabajamos con asociaciones del entorno: Muñatoiz de Muskiz, Izate de Bilbao, Kima Berdea de Abanto, Amigos de los montes de Triano, Ekologistak Martxan y Asociación de salud pública Osalde. Además, apoyamos las demandas de otras asociaciones medioambientales y sanitarias del Estado. Entre nuestras actividades se encuentra un cineforum, un periódico cuatrimestral, manifestaciones reivindicativas, reforestar el entorno, cuidar los pájaros, limpieza de los ríos, avistamiento de pájaros, un mercadillo que fomenta el reciclaje, etc. Nos reunimos todos los lunes a las 19:30 horas en el Gaztegune y allí programamos las acciones más próximas. Las reuniones están abiertas a toda persona que quiera participar, en la actualidad somos 80 personas socias. Siempre hay trabajo que hacer y necesitamos gente que aporte ideas sobre cómo construir medios de vida más agradables y respetuosos.

Gaztegunea . Meatzari plaza 2 . 48550 Muskiz Tel. 679 398 314 E-mail: coordinadoraanticoke@gmail.com Facebook: COKE EZ - Coordinadora Anti-Coke

86

2008an sortu ginen, geure herrietako ingurumena hobetzeko eta geure zein seme-alaben osasuna babesteko. Horretarako, inguruko elkarteekin lan egiten dugu: Muskizko Muñatoiz, Bilboko Izate, Abantoko Kima Berdea, Trianoko Mendien Lagunak, Ekologistak Martxan eta Osalde Osasun Publikoko Elkartea. Horrez gain, estatuan ingurumenaren zein osasunaren arloan lan egiten duten beste elkarte batzuen lana babesten dugu. Besteak beste, honako hauexek dira gure jarduera nagusiak: zine-foroa, lau hilean behin argitaratutako egunkaria, aldarrikapenerako manifestaldiak, inguruko basoen berriztapena, txorien zainketa, ibaien garbiketa, txorien behaketa, birziklapena bultzatzeko azoka txikia... Astelehenero, 19:30ean batzartzen gara Gaztegunean, eta, bertan, ekintza hurbilenak antolatzen ditugu. Parte hartu nahi izanez gero, edonorentzako bilerak dira. Gaur egun, 80 bazkide gara. Beti dago zer eginik, eta ideiak dituen jendea behar dugu, errespetuzkoagoak diren bizimodu atseginagoak eratzeko.

87


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MENDIZ MENDI TALDEA

Practicamos y promocionamos el ciclismo desde 1991 en edades de infantil, cadetes y juveniles, lo cual nos permite avivar valores humanos y deportivos. Es algo muy usual que nos veáis hacer salidas para adiestrarnos en nuestro deporte, generalmente mezcladas con un matiz cultural los fines de semana. Además, las categorías de cadete y juvenil participan de las competiciones que la federación organiza para ellas. Un añadido esencial de todas estas actividades son las charlas de seguridad vial. Contamos con el material habitual para experimentar el ciclismo: 2 coches, 8 bicicletas, material de marcaje de circuitos y herramientas de reparación de bicicletas.

1991. urteaz geroztik, txirrindularitza egin eta sustatu egiten ditugu, haurren, kadeteen eta gazteen kategorietan. Horri esker, giza eta kirol berriak suspertzen ditugu.

Nos agradaría muchísimo que más personas participaran en la asociación. Sólo necesitan una bicicleta y muchas ganas de promover el uso de este velocípedo.

Oro har, geure kirolean trebatzeko txangoak egiten ikusiko gaituzue, eta, asteburuetan, kutsu kulturala ere ematen diegu. Gainera, kadete eta gazteen kategoriek federazioak eurentzat antolatutako lehiaketetan parte hartzen dute. Horrez gain, guretzat funtsezkoak dira bide-segurtasunari buruz emandako hitzaldiak. Txirrindularitzaz gozatzeko ohiko materiala dugu: 2 auto, 8 bizikleta, zirkuituak markatzeko materiala eta bizikletak konpontzeko tresnak.

C/ La Llosa de los Valles, 7 bajo 48550 Muskiz Tel. 94 670 64 60 E-mail: mendizmendi@mixmail.com

Guretzat oso atsegina izango litzateke elkartean jende gehiagok parte hartuko balu. Horretarako, bizikleta eta belozipedo horren erabilera sustatzeko gogo handia besterik ez dute eduki behar.

Web: mendizmendimtb.blogspot.com estadium.ya.com/mendizmendi

88

89


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKIZ ARETO FUTBOLA

Desde 1994, año de nuestra constitución, estamos fomentando el deporte y la competición en el fútbol sala. Desde los inicios de la asociación hasta hoy hemos preparado a jóvenes de edades a partir de los 20 años. En la actualidad, estamos en Segunda regional y en cabeza para el ascenso. Después de un largo periodo de sequía (desde 2006), la pasada temporada 2009-10 se han incorporado las mujeres a este deporte y nos ha sorprendido gratamente su esfuerzo y resultados. Entre nuestras apuestas para los próximos años se encuentra la incorporación a la Liga vasca. Hacemos un llamamiento a los muskiztarras a acudir a ver los partidos así como a jugar al fútbol sala, que a pesar de su carácter minoritario, representa una parte importante del deporte de Muskiz. Los entrenamientos se han establecido 2 veces por semana, 2 pertenecen a la categoría masculina y 2 a la femenina. Los fines de semana tienen lugar los partidos de competición. Contamos con 40 personas asociadas y nos reunimos en el polideportivo aunque también nos podéis ver en la txozna que montamos en las fiestas de Muskiz con el fin de recaudar dinero para el club.

Polideportivo / Kiroldegia C/ Cendeja, 29 . 48550 Muskiz Tel. 605 752 347

Gure elkartea 1994. urtean eratu zen, eta, orduz geroztik, kirola eta lehiaketa sustatzen ditugu areto-futbolean. Elkartea sortu zenetik gaur arte, 20 urtetik gorako gazteak trebatu ditugu. Gaur egun, bigarren eskualde-mailan gaude, hurrengo mailara igotzeko prest. Lehortearen ostean (2006. urtetik), 2009-2010eko denboraldian, emakumeak kirol hau egiten hasi dira, eta harri eta zur utzi gaituzte, euren ahalegin eta emaitzengatik. Hurrengo urteetarako apustuen artean, Euskal Ligara iristea dugu helburu. Muskiztarrei eskatu nahi diegu partidak ikustera etortzeko eta areto-futbola egiten ausartzeko. Izan ere, nahiz eta gutxiengodun kirola den, Muskizko kirolaren adierazgarri handia da. Entrenamenduak astean bitan egiten dira: 2, gizonezkoen kategorian; eta beste 2, emakumezkoen kategorian. Asteburuetan, lehiaketako partidak jokatzen dira. 40 bazkide ditugu, eta kiroldegian elkartzen gara. Dena dela, taldearentzako dirua ateratzeko asmoz, Muskizko jaietan jartzen dugun txosnan ere aurkituko gaituzue.

90

91


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKIZ SASKI BALOIAK

Nuestro año de constitución fue 1990 con el principal objetivo de fomentar el basket en Muskiz. Para ello hemos trabajado mucho y estamos orgullosos de decir que participamos en la categoría Senior Primera Masculina de la Federación Vizcaína de Baloncesto. Tras 10 años de funcionamiento, en la actualidad la asociación está formada por 2 directivos, 2 entrenadores y 11 jugadores. Tanto los partidos como las reuniones de la junta directiva tienen lugar en el polideportivo.

Gure elkartea 1990. urtean eratu zen, Muskizen saskibaloia sustatzeko asmoz. Horretarako, gogor lan egin dugu, eta guretzat harro egoteko modukoa da Bizkaiko Saskibaloi Federazioko Gizonezkoen Lehen Mailako Senior Kategorian parte hartzea. 10 urteren ostean, elkarteak 2 zuzendari, 2 entrenatzaile eta 11 jokalari ditu gaur egun. Partida eta Zuzendaritza Batzordearen bilera guztiak kiroldegian egiten dira.

Polideportivo / Kiroldegia C/ Cendeja, 29 . 48550 Muskiz Tel. 605 779 925 E-mail: manolope60@hotmail.com

92

93


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKIZKO ARGAZKIZALEAK

Como quien dice, acabamos de nacer, llevamos sólo unos meses, desde el 2010, pero tenemos todas las ilusiones puestas en este proyecto. Somos 50 personas socias y pretendemos que la asociación nos sirva a cada uno de nosotros y nosotras a mejorar nuestro nivel aficionado, además de que nos permita divulgar el arte fotográfico. En este afán, tenemos propuestas muy ilusionantes: acciones formativas y expositivas (salidas fotográficas, cursillos de fotografía de iniciación, foto digital, photoshop, etc.) y acciones de difusión (fiestas de San Juan, concurso anual de fotografía). Las reuniones mensuales serán otro espacio en el que compartiremos trucos y experiencias para seguir profundizando en este arte. Los y las miembros de la asociación compartimos una afición común, pero además somos un grupo abierto que vive en un ambiente de amistad. Si te interesa conocer o sumarte a nuestra asociación te podemos garantizar que disfrutarás, las reuniones son muy amenas, y se abren debates que nos permiten crecer como fotógrafos y artistas.

Gaztegune . C/ Meatzari Plaza, 2 Tel. 94 670 80 37 E-mail: muskizkoargazkizaleak@gmail.com http://muskizkoargazkizaleak.blogspot.com Flickr: http://www.flickr.com/groups/muskizkoargazkizalea Facebook: Muskizko argazkizaleak

94

Sortu berriak garela esan daiteke, 2010ean eratu ginenez, hilabete batzuk baino ez daramatzagulako. Dena dela, ilusio handiz ekin diogu proiektuari. 50 bazkide gara, eta, elkartearen bitartez, gure zaletasuna hobetu eta argazkilaritzaren artea zabaldu nahi dugu. Horretarako, ilusio handiko proposamenak ditugu: prestakuntza eta erakusketetarako ekintzak (argazki-txangoak, hastapen-argazkilaritzako ikastaroak, argazkilaritza digitala, photoshop...) eta zabalkunderako ekintzak (San Joanak, argazkilaritzako urteko lehiaketa). Hileko bileretan, gainera, trikimailuak eta esperientziak partekatuko ditugu, arte honetan sakontzen jarraitzeko. Elkarteko kideok zaletasun bera dugu, baina, horrez gain, adiskidetasun-giroan bizi den talde irekia ere bagara. Gure elkartea ezagutu edo bertako kidea izan nahi baduzu, gozatu egingo duzula bermatzen dizugu. Bilerak oso alaiak dira, eta eztabaida interesgarriak sortzen dira, argazkilari eta artista moduan hazi ahal izateko.

95


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKIZKO GAZTE ASANBLADA

La Muskizko Gazte Asanblada es una asociación nueva, creada en 2010. Algunos jóvenes de Muskiz empezamos a reunirnos al darnos cuenta de que los jóvenes en el pueblo no éramos tenidos en cuenta. El objetivo de la Gazte Asanblada es realizar actividades que nos interesan a los jóvenes y nuestras inquietudes. De momento estamos creando la Asanblada, pero ya hemos tomado parte en alguna actividad, sobre todo en la semana del euskara. Nuestra intención es participar en las actividades que se realizan en el pueblo, tanto en las culturales como en las de tiempo libre. Otro de los objetivos es defender ante el ayuntamiento las ideas de los jóvenes, por eso te animamos a participar. Nuestra sede, de momento, es el gaztegune. Nos juntamos una vez a la semana y si quieres contactar, pregunta en el gaztegune.

Muskizko Gazte Asanblada elkarte berria da, eta 2010. urtean sortu zen. Muskizko gazte batzuk biltzen hasi ginen, herrian kontutan hartzen ez gintuztela konturatu ginenean. Gazte Asanbladak gazteon kezkak bideratu eta gazteontzat interesgarriak diren ekintzak garatzen ditu. Oraingoz, elkartea sortzen gabiltza, baina zenbait jardueratan parte hartzen hasi gara; Euskararen Astean, batik bat. Herrian kulturaren zein aisialdiaren arloan antolatzen diren ekintza askotan parte hartzea da gure asmoa. Bestetik, geure ideiak udalean bertan defendatu nahi ditugunez, gurekin parte hartzeko aukera eskaintzen dizugu. Gaur egun, Gaztegunean dugu egoitza, astean behin biltzen gara eta, gurekin harremanetan jarri nahi izanez gero, Gaztegunean galdetu besterik ez duzue.

Gaztegune C/ Meatzari Plaza, 2 Tel. 654 817 314

96

97


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

MUSKITARRA ELKARTEA

Nuestro año de constitución fue 1987 con el principal objetivo de fomentar la cultura vasca. La finalidad de la entidad es ser una fuerza viva que apoye y divulgue la cultura de Euskal Herria. Nuestra principal actividad se centra en las fiestas de San Juan colaborando en varias de las actividades y reforzando la labor de la comisión de fiestas. Si te interesa conocer o sumarte a nuestra asociación y te convence nuestro objetivo de mantener la cultura vasca, aquí tienes un espacio para hacer crecer tu deseo.

Gure elkartea 1987an eratu zen, euskal kultura sortzeko asmoz. Hain zuzen ere, Euskal Herriko kultura bultzatu eta zabaltzen duen indar bizi izan nahi dugu. Gure jarduera nagusia San Joanetan garatzen da, zenbait jardueratan parte hartu eta Jai Batzordearen lana indartzen dugulako. Gure elkartea ezagutu edo bertako kidea izan nahi baduzu eta, gure moduan, euskal kulturari eutsi nahi badiozu, zeure guraria betetzeko gunea daukazu hemen.

Donibane Auzotegia, 22 . 48550 Muskiz Tel. 94 670 75 77 E-mail: eamuskiz@euskalnet.net

98

99


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

OTSOAK TENIS ELKARTEA

Somos una asociación constituida en el año 1999 con el objetivo de dar a conocer el deporte del tenis, enseñar su técnica y fundamentos básicos. Además, también trabajamos por hacer del tenis una actividad divertida. Nuestra principal actividad son los cursillos de tenis para lo que contamos con 2 monitores contratados. Como complemento a todo lo anterior, participamos en competiciones populares y oficiales: torneos abiertos de tenis o los campeonatos por equipos. En concreto, a nivel de Bizkaia participamos en el programa de Deporte Escolar promovido por la Diputación de Bizkaia y en la Liga Escolar organizada por la Federación Vizcaína de Tenis para categorías benjamín, alevín e infantil. Somos varias las personas que participamos de una manera u otra en la asociación y por supuesto, estaríamos encantados de dar cabida en nuestro proyecto a nuevas personas amantes del tenis.

Gure elkartea 1999an eratu zen, tenisa jakitera emateko eta kirol horren teknika zein funtsezko oinarriak irakasteko. Horrez gain, bete-betean lan egiten dugu, tenisa jarduera dibertigarria izan dadin. Gura jarduera nagusia tenis-ikastaroak dira, eta, horretarako, 2 begirale ditugu. Horren guztiorren osagarri, herri-lehiaketetan eta ofizialetan parte hartzen dugu: tenis-txapelketa irekiak edo taldekako txapelketak. Hain zuzen ere, Bizkaian bertan, Bizkaiko Aldundiak sustatutako Eskola Kirola programan parte hartzen dugu, baita Bizkaiko Tenis Federazioak benjamin, kimu eta haurren kategorientzat antolatutako Eskola Ligan ere. Era batera edo bestera, zenbait kidek parte hartzen dugu elkartean, eta, nola ez, guretzat oso atsegina izango litzateke proiektuan teniszale gehiagok parte hartuko balute.

Ctra. La playa nº 1 . 48550 Muskiz Tel. 652 768 322 E-mail: tenismuskiz@hotmail.com Web: www.muskizko-otsoak.es.tl

100

101


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

ATHLETICEKO MIKEL SAN JOSÉ LAGUNARTEA

Somos una asociación con 60 personas asociadas que se ha creado en el año 2010 con el deseo de fomentar la afición al Athletic. Pertenecemos a la Federación de peñas del Athletic y optamos por esta denominación por la estrecha relación que une a varios muskiztarras miembros de la asociación con el joven jugador del Athletic Mikel San José Nuestra actividad principal está centrada en organizar las salidas para ver los partidos del Athletic y articular el resto de encuentros y comidas de la peña. Los días de partido también preparamos una pantalla gigante para poder ver los partidos en Muskiz y compartir la afición. Las personas que tengan interés en colaborar serán bien recibidas y podrán cultivar esta afición hacia un equipo y un tipo de fútbol propio. Las reuniones de la Junta se han establecido una vez al mes en el Bar Dados.

Gure elkarteak 60 bazkide ditu, eta 2010ean sortu ginen, Athleticekiko zaletasuna sustatzeko. Athleticeko Lagunarteen Federazioko kideak gara, eta izen hori aukeratu genuen, elkarteko kideak diren zenbait muskiztarrek harreman estua dutelako Mikel San José Athleticeko jokalari gaztearekin. Athleticeko partidak ikusteko txangoak antolatzea eta gainerako partidak zein lagunartearen bazkariak egituratzea dugu jarduera nagusi. Partida-egunetan, gainera, pantaila erraldoia prestatzen dugu, partidak Muskizen bertan ikusteko eta zaletasuna partekatzeko. Elkartean parte hartu nahi izanez gero, gure harrera ezin hobea izango da, eta, horrez gain, bertoko talde zein futbol-estiloarekiko zaletasuna landu ahal izango duzu. Batzarra astean biltzen da Dados tabernan.

Cafetería Dados C/ Cendeja, 23 . 48550 Muskiz Tel. 94 670 61 82

102

103


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

ATHLETICEKO ORRUKA LAGUNARTEA

Somos una asociación con 40 personas socias que se creó en 2005 con el deseo de fomentar la afición al Athletic. Nuestra actividad principal ha estado centrada en hacer excursiones y preparar campeonatos de mus. Sin embargo, en la actualidad, estamos proyectando la creación de un equipo de fútbol para competir entre peñas del Athletic. Las personas que tengan interés en colaborar en esta nueva meta serán bien recibidas y podrán cultivar esta afición hacia un equipo y un tipo de fútbol propio. Gure elkarteak 40 bazkide ditu, eta 2005. urtean sortu zen, Athleticekiko zaletasuna sustatzeko. Txangoak egitea eta mus-txapelketak prestatzea dugu jarduera nagusi. Gaur egun, ordea, futbol-taldea sortzeko asmoa dugu, Athleticeko beste lagunarte batzuekin lehiatzeko. Elkartean parte hartu nahi izanez gero, gure harrera ezin hobea izango da, eta, horrez gain, bertoko talde zein futbol-estiloarekiko zaletasuna landu ahal izango duzu.

Avda. Antonio Trueba, 18 48550 Muskiz Tel. 678 446 942

104

105


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

ALIEN MOTO LAGUNARTEA

Desde 2007 la peña motera aglutina a personas que quieren practicar el deporte del motociclismo, hacer rutas, viajes y concentraciones. Uno de los actos más masivos y estimulantes para la asociación es la concentración de moteros que convocamos en Muskiz el 4 y 5 de junio, y de la misma manera que nosotros la articulamos en nuestro pueblo, también participamos en las concentraciones que otras peñas hacen en Margen Izquierda, y Margen Derecha. Queremos realizar una invitación a todos los y las amantes del deporte de moto para que se acerquen a la organización, nos reunimos todos los primeros viernes de mes en la Casa de Cultura de Kobaron. Nuestra actitud es de apertura: el proceso para la gente nueva es que primero están un año apoyando, colaborando, y después les concedemos “el parche”, un distintivo que les permite el paso a miembros de pleno derecho.

2007. urteaz geroztik, motoziklismoaz gozatu eta ibilbideak, bidaiak zein kontzentrazioak egin nahi dituen jendea dago elkartean. Elkartearentzat oso ekitaldi jendetsua eta suspergarria da ekainaren 4an eta 5ean Muskizen antolatzen dugun motozaleen kontzentrazioa. Guk geure herrian egituratzen dugun bezala, beste lagunarte batzuek Ezkerraldean eta Eskuinaldean egiten dituzten kontzentrazioetan ere parte hartzen dugu. Motozale guztiei dei egin nahi diegu, erakundera hurbildu daitezen. Hileko lehen ostiraletan batzartzen gara Kobarongo Kultur Etxean. Hona hemen jende berriarentzako prozedura: hasieran, kide berriak urtebete egon behar dira laguntzen, eta, ondoren, “adabakia” ematen diegu. Ikur horren bidez, eskubide osoko kide egiten ditugu.

Casa de Cultura de Kobaron / Kobarongo Kultur Etxea Tel. 655 804 381 Web: http://webmoterosalien.jimdo.com

106

107


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

BARBADUN ELKARTE PELOTAZALEA

Somos una asociación con 300 socios y socias que se creó en 1967 con el fin de fomentar el deporte de la pelota en la edad escolar. Los años de trabajo han dado resultados y contamos en nuestras filas con el campeón de Bizkaia y el subcampeón de Euskalherria en 2005, Aingeru Setien. Los entrenamientos se realizan los martes y los jueves, y las competiciones, los fines de semana. También hay que mencionar a la sección de pala, en la categoría de adultos, de edades entre 25 y 35 años que entrenan en Muskiz y compiten con otras personas aficionadas de Bizkaia, así como en el Torneo de Interpueblos. A lo largo del año, tenemos 2 fechas significativas en las que congregamos a mucha gente importante alrededor de la pelota. Es el caso del partido de profesionales en las fiestas de San Juan y del campeonato del 4 y medio de 2ª categoría en el mes de noviembre. El local del Frontón es nuestra sede y allí nos reunimos la Junta una vez al mes. Sin embargo, nos gustaría, especialmente, que te sumaras a participar jugando y asistiendo a los partidos. El ambiente que fomentamos es sano y los más jóvenes fortalecen las relaciones de amistad y reciben muchas alegrías.

Gure elkarteak 300 bazkide ditu, eta 1967an sortu zen, eskolaadineko eskupilota sustatzeko asmoz. Urteotako lanaren ondorioz, emaitzak lortu ditugu, 2005ean Bizkaiko txapelduna eta Euskal Herriko txapeldunordea izandako Aingeru Setien gure elkartekoa delako. Entrenamenduak astearte eta ostegunetan egiten ditugu; eta lehiaketak, asteburuetan. Era berean, 25 eta 35 urte arteko helduen kategoriako pala-sekzioa ere aipatu behar dugu. Izan ere, Muskizen entrenatzen dira, eta Bizkaiko beste zaletu batzuekin lehiatzen dira, baita Herri arteko Txapelketan ere. Urtean zehar, 2 egun adierazgarri ditugu, eta jende garrantzitsu asko biltzen dugu eskupilotaren inguruan: San Joanetako profesionalen partida eta azaroko 2. mailako 4 eta erdiko txapelketa. Pilotalekuko lokalean dugu egoitza, eta Batzarra hilean behin biltzen da bertan. Dena dela, jokatzeko eta partidetara joateko eskatu nahi genizuke. Oso giro osasungarria sustatzen dugu, gaztetxoek adiskidetasun-harremanak indartzen dituzte eta alaitasun handiak jasotzen dituzte.

Polideportivo / Kiroldegia C/ Cendeja, 29 . 48550 Muskiz Tel. 619 925 543 E-mail: jlgz@euskalnet.net

108

109


Muskizko Elkarteak . Asociaciones de Muskiz

UNIÓN DEPORTIVA MUÑATONES

El club nace en 1982 de la mano de un grupo de personas vinculadas con el deporte para llenar el hueco que había en el deporte del atletismo en la zona. En un principio, la Unión Deportiva Muñatones abarcaba varios deportes, más tarde se dedicó sólo al atletismo. El club se mantiene en primera línea de competición destacando en su palmarés varios campeonatos de Bizkaia y de Euskadi. Contamos con 200 personas asociadas de las cuales 80 son atletas. Las actividades organizadas son exclusivamente deportivas entre las que destaca la organización de campeonatos de cross de Bizkaia en todas las categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete y veteranas. También hemos llegado a organizar pruebas a nivel autonómico y en la modalidad de pista, sin olvidar las carreras populares organizadas en el pueblo siempre bajo la supervisión del club. Toda nuestra actividad se desarrolla en la pista municipal de atletismo donde nos tenéis a vuestra disposición.

C/ Laureta, 79 . 48550 Muskiz Tel. 635 703 458 E-mail: atletismomuskiz@hotmail.com

Gure elkartea 1982. urtean sortu zen kirolarekin lotuta zeuden zenbait lagunen eskutik, inguruan atletismoaren arloan zegoen hutsunea betetzeko. Hasiera batean, Unión Deportiva Muñatones elkarteak zenbait kirol lantzen dituen, baina geroago atletismoan baino ez zuen jardun. Taldea lehiaketako lehen lerroan dago, Bizkaiko zein Euskadiko zenbait txapelketatan lortutako garaipenei esker. 200 bazkide ditugu, eta, euretatik, 80 atletak dira. Kirol-arloko jarduerak baino ez ditugu antolatzen, eta, euren artean, Bizkaiko kategoria guztietako kros-txapelketen antolaketa nabarmentzen da: benjaminak, kimuak, gazteak, kadeteak eta beteranoak. Era berean, autonomia-mailako probak eta pistako probak ere antolatu ditugu, taldearen ikuskaritzapean herrian bertan antolatutako herri-lasterketak ahaztu gabe. Gure jarduera osoa udaleko atletismo-pistan garatzen denez, bertan aurkituko gaituzue.

110

111


¿Te animas a participar?

Todas estas asociaciones están abiertas a la participación de aquellas personas que estéis dispuestas a colaborar en la consecución y desarrollo de los diferentes objetivos y acciones propuestos. Esta colaboración puede tener lugar de diferentes formas, en diferentes tareas y desde diferentes grados de participación adaptables a las posibilidades de cada persona. Hay sitio para todo el mundo y todas las personas tenemos mucho que ofrecer. Lo importante es mostrar la disposición y las ganas para, de mutuo acuerdo con cada entidad, ser capaces de buscar un hueco para nuestro compromiso. Si te animas puedes ponerte en contacto directamente con cada una de estas asociaciones o, si lo prefieres, puedes contactar con las personas dinamizadoras de ‘Foro de Asociaciones de Muskiz’, las cuales te podrán informar sin ningún compromiso de la posibilidades de participación en el municipio. Así mismo, si tenéis alguna idea y consideráis que no existe ninguna asociación que pueda canalizar vuestras inquietudes, desde el ‘Plan ELKARGUNE’ os ofrecemos orientación para dar los primeros pasos, definir vuestro proyecto y ayudaros a buscar los apoyos, personas y recursos precisos para poner marcha una nueva asociación o una iniciativa solidaria en el municipio.

Parte hartu nahi?

Nahi izanez gero, baduzue elkarte horietan guztietan parte hartzerik, betiere proposatutako helburuak eta ekintzak lortzen eta garatzen laguntzeko prest bazaudete. Lankidetza hori, gainera, zenbait eratara, zenbait zereginen bitartez eta norberaren aukeretarako egokitutako partaidetza-mailetatik garatu dezakezue. Guztiontzako lekua dago, eta denok badugu zer eskainirik. Dena dela, oso garrantzitsua da prestasuna eta gogoa erakustea, erakunde bakoitzarekin ados jarrita gure konpromisoarentzako lekua aurkitu ahal izateko. Parte hartu nahi izanez gero, elkarte bakoitzarekin zuzenean harremanetan jarri besterik ez duzue. Bestela, nahiago baduzue, ‘Muskizko Elkarteen Foroko’ dinamizatzaileekin jarri zaitezkete harremanetan. Bertan, inolako konpromisorik gabe emango dizuete udalerrian dauden partaidetza-aukeren berri. Era berean, ideiaren bat izanez gero eta zuon kezkak bideratzeko elkarterik ez dagoela uste izanez gero, ‘ELKARGUNE Planak’ orientazioa eskainiko dizue, lehen urratsak emateko; zuon proiektua zehazteko; babesak, pertsonak zein baliabideak bilatzen laguntzeko; eta udalerrian elkarte berria edo ekimen solidarioa abian jartzeko. Nahi baduzu, ahal duzu. Bazatoz?

Si quieres, puedes. ¿Te animas?

elkargune

bolunta

elkargune

bolunta

Foro de Asociaciones de Muskiz Gaztebulegoa Tél. 946 708 037 gaztebulegoa@muskiz.com

c/ Ronda s/n, 48005 Bilbao Tél. 944 161 511 boluntariotza@bolunta.org www.bolunta.org

Muskizko Elkarteen Foroa Gaztebulegoa Tél. 946 708 037 gaztebulegoa@muskiz.com

Erronda z/g, 48005 Bilbao Tél. 944 161 511 boluntariotza@bolunta.org www.bolunta.org

112

113


Asociaciones de Muskiz Muskizko Elkarteak -

Agoa Kultur Elkartea Amaika Futbol Klub Taldea A.M.P.A. Arkatzieta del I.E.S. Muskiz B.H.I. A.M.P.A. Marcelo Gangoiti A.M.P.A. Marqués de Villarías del Colegio Diocesano San Juan Bautista - Asociación Banda de Música Barbadun - Asociación Cultural Musical El Punto Rojo - Asociación de Apoyo al Sahara Alkamar - Asociación de Exjugadores JDS - Asociación de la Tercera Edad de Muskiz - Asociación de Mujeres de Muskiz - Asociación de Padres y Madres Hamabi del Colegio Público “P. Cantarrana” - Asociación de Vecinos y Vecinas Distrito 1-gure auzoan 50ra - Asociación de Vecinos y Vecinas La Sebe - Asociación Grupo de Teatro Juego de Damas - Asociación Peña Kaikutarra de Muskiz - Asociación Vecinal Turruntero Elkartea - Caritas Muskiz - Club Balonmano Muskiz - Club de Montaña Mello Mendi Taldea - Club de Motociclismo Iván López Muskiz - Club Deportivo Caza y Pesca Arrain Txori - Club Deportivo Hípico Cuadra Janeo Muskiz - Club Pasabolos Muskiz - Club Taekwondo Muskiz - Comisión de Fiestas de Kobaron

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

-

Comisión de Fiestas de La Rigada Comisión de Fiestas de Memerea Comisión de Fiestas La Rabuda Com. de Fiestas San Julián de Musques Com. de Fiestas Sokorroko Ama Pobeña Coral Oihartzuna Full Contact Goizale Eskaut Taldea Grupo de Solidaridad Sur-Norte Alez Ale Hego-Ipar Elkartasun Taldea - Gurasoen Elkartea Muskizko Ikastola - Haritzkanda Kultur Elkartea - Intzarri Dantza Taldea - Iparraldeko Txintxarriak Dantza Taldea - Jarraitzen Dugu Txistu Taldea - Juventud Deportiva Somorrostro - Meatzalde Bizirik Ekologistak Taldea - Mendiz Mendi Taldea - Muskiz Areto Futbola - Muskiz Saski Baloiak - Muskizko Argazkizaleak - Muskizko Gazte Asanblada - Muskiztarra Elkartea - Otsoak Tenis Elkartea - Peña Athletic Mikel San José - Peña Athletic Orruka - Peña Motera Alien - Sociedad Pelotazale Barbadun - Unión Deportiva Muñatones

61 62 63 64 65 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

www.muskiz.org

GUÍA DE ASOCIACIONES DE MUSKIZ / MUSKIZKO ELKARTEEN GIDA Testuak / Textos: Bolunta. Editorea / Editor: Muskizko Udala / Ayto. de Muskiz. Diseinua / Diseño: con_margen. Imprimategia / Imprime: Elkar mccgraphics. D. L. / L. G.: Bi - XXXXXX 114


Esta guía quiere contribuir a reconocer el papel fundamental que desde hace muchos años vienen desarrollando en nuestro municipio muchas personas a través de su colaboración voluntaria en las diferentes asociaciones locales.

Tokian tokiko elkarteetan boluntario lan eginda, pertsona askok gure udalerrian aspaldidanik garatutako funtsezko zeregina onetsi nahi du gida honek.

Con ella queremos poner en valor el tejido asociativo de Muskiz y reconocer el compromiso y la labor de todos aquellos vecinos y vecinas que con su participación activa vienen haciendo posible el impulso de un gran número de iniciativas comunitarias y dando respuestas a muchas necesidades sociales. Sin este trabajo no existirían muchos de los proyectos que conocemos y sin duda habría un mayor número de necesidades desatendidas.

Horren bidez, Muskizko elkarteen sarea balioetsi nahi dugu eta elkarte horietan bete-betean parte hartzen duten auzokoen konpromisoa zein lana onetsi nahi ditugu, eurei esker ekimen bateratu ugari sustatzen direlako eta premia sozial askori erantzuten zaielako. Lan hori egin ezean, ez lirateke ezagutzen ditugun proiektu asko garatuko, eta, inolako zalantza barik, artatu gabeko premia gehiago egongo litzateke.

Esta publicación también quiere favorecer un mayor conocimiento de todo este movimiento ciudadano, animando al conjunto de Muskiztarras a valorarlo en su justa medida e invitándoles a sumarse, en la medida de sus posibilidades, a esta labor altruista y solidaria.

Argitalpen honek herritarren mugimendu hori ezagunagoa izatea lortu nahi du, muskiztarrek behar den moduan balioetsi dezaten eta, ahal dela, lan altruista eta solidario zeregin horretan parte har dezaten.

Asociaciones de Muskiz 2011  

Guia de asociaciones de Muskiz 2011ko Muskizko elkarteen gida

Advertisement