Page 1

PROGRAMA MARC Les idees del nostre compromĂ­s amb Igualada

Eleccions municipals 2011


Aquest Programa marc és un ideari que marca un full de ruta a partir del qual el PSC-Igualada elaborarà el seu programa electoral. En aquest Programa marc hi trobareu un seguit d’idees, reflexions i mirades al futur sabent d’on venim i sent coneixedors de tota la feina feta fins ara. El Programa marc té tres grans línies: -activitat econòmica i ocupació -serveis a les persones -transformació de l’espai públic Aquestes línies queden complementades per una quarta part titulada Nou compromís cívic on s’expliquen diferents idees per actualitzar l’exercici de la política. Us convidem a llegir-lo i a que entre tots i totes hi aportem més idees per treure’n les propostes concretes del programa electoral i poder seguir fent feina per Igualada.

2


ACTIVITAT ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Una de les prioritats màximes en la nostra actuació és fer front a la crisi econòmica. La preocupació per assegurar un creixement econòmic sostingut al si d’Igualada i al seu entorn és una constant en la nostra acció política. Sense dinàmica econòmica no hi ha creació de riquesa i sense aquesta no hi pot haver benestar social, encara que aquest benestar no és pas sempre una conseqüència directa d’aquella riquesa. Cada vegada més s’ha observat que el clima que permet aquest objectiu es deriva de la coincidència d’un seguit d’actituds i polítiques dels agents privats i dels poders públics a tots els nivells i en aquest sentit la concertació és sempre la forma més efectiva per aconseguir-ho. En aquest context econòmic, les nostres línies principals són: apostar per preservar i confirmar el caràcter industrial d’Igualada i de la Conca d’Òdena, la potenciació del nostre comerç, la innovació, la creativitat, l’emprenedoria i la formació, en especial en sectors emergents. Cercant en cada cas de forma prioritària la creació d’ocupació a Igualada. Cal dir amb claredat que la ferma voluntat de preservar i confirmar el caràcter industrial del nostre territori va acompanyada de la constatació que un districte industrial als inicis del segle XXI no té gaire a veure amb el que era fa cent anys. Per tant, les polítiques públiques i privades que ara calen només seran efectives si s’entén bé quines són les principals activitats econòmiques en els propers anys i si s’hi adapten, i per això cal també un urbanisme adaptat a aquestes necessitats procurant una Igualada més competitiva. Estem davant una etapa de dificultats importants però també de reptes i oportunitats que nosaltres no volem deixar perdre. Cal seguir una estratègia per a la modernització i l’adaptació a la realitat de les nostres mancances i necessitats, que s’ha de desenvolupar d’una manera constant a curt, mig i llarg termini. Defugim les fórmules màgiques, simples, ràpides i innòcues, perquè senzillament no existeixen.

3


Preservar i confirmar el caràcter industrial d’Igualada i de la Conca d’Òdena Igualada i el seu entorn ha estat i és una zona amb una concentració molt important d’activitat del sector industrial, per això entenem que cal mantenir i potenciar aquesta activitat dotant-la dels espais i ubicacions necessàries per continuar desenvolupant la seva activitat adaptant-se als requeriments del segle XXI assolint així els nivells necessaris de competitivitat. Per tant és necessari mantenir i aprofundir en els mecanismes de col·laboració amb els municipis de la Conca d’Òdena, com ha estat possible ja en el projecte de desenvolupament industrial de Can Morera d’Òdena, els polígons de Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. La indústria i en especial la nova indústria, pel tipus d’activitat que desenvolupa, necessita una localització propera als nuclis i centres urbans, ja que és en aquests centres on es troba generalment una xarxa de comunicacions òptima, infraestructures de transport i també de connectivitat; tanmateix, és al centre urbà on es concentren els principals nuclis d’informació, decisió i coneixement. No podem oblidar que activitats cada vegada més complexes requereixen espais de convivència d’usos i que aquesta és més fàcil de trobar en una ciutat. Per això tenim com a eix prioritari el compromís amb el desenvolupament d’aquestes zones industrials facilitant la implantació de noves activitats captant inversió pel territori; la reubicació de les existents quan així ho requereixin per continuar sent competitives en els seus sectors i facilitant a través de la coordinació entre els municipis unes bones comunicacions, infraestructures de transport i connectivitat i generant la creació d’espais especialitzats per als nuclis d’informació i decisió. Per això cal continuar aprofundint en la coordinació entre els municipis en els serveis i sobretot en els aspectes urbanístics comuns com estableix el Pla Director de la Conca d’Òdena i en els que té cada municipi per assolir aquests objectius.

Comerç En l’àmbit del comerç volem seguir consolidant el model de comerç urbà de proximitat en col·laboració amb Igualada Comerç. El model comercial de la nostra ciutat clarament identificat amb el model de comerç de proximitat, de qualitat i clarament urbà característic dels països mediterranis és un valor a mantenir i potenciar. Per això, les actuacions en l’urbanisme comercial han de seguir sent una prioritat. La qualitat de l’entorn urbà facilita l’accés a les zones d’excel·lència comercial a les persones, a través de carrers per a vianants, i també als vehicles amb aparcaments públics i de rotació. Tot això és essencial per tal de continuar amb un comerç viu i potent a Igualada.

4


Així mateix mantindrem el compromís amb el desenvolupament del projecte d’Excel·lència Comercial impulsat per Igualada Comerç a fi i a efecte de consolidar una àmplia zona d’oferta comercial a Igualada que inclou els nostres principals actius comercials com la àmplia xarxa de comerç de proximitat i l’especificitat de les botigues outlet urbanes. Continuarem apostant pel comerç als nostres barris potenciant els eixos de proximitat i centralitat en tots ells, millorant també la qualitat dels carrers, la senyalització i els equipaments com els aparcaments. També recolzarem i innovarem en les campanyes de promoció de la ciutat impulsades pels comerciants. En matèria fiscal, durant aquests anys, s’han introduït bonificacions per l’obertura d’establiments a carrers o espais recentment renovats per tal de fomentar la creació de comerç.

Innovació, creativitat i emprenedoria Des del PSC donem suport als nous emprenedors, als creatius, aquells que en moments difícil estan tirant endavant amb bones idees empresarials. Som conscients que els primers moments de qualsevol iniciativa són complicats i és per això que creiem que s’han d’ampliar les ajudes com els serveis d’assessorament i acompanyament per a la creació d’empreses, els vivers i els programes per fomentar el contacte i la col·laboració entre empreses. Aquests han estat i són una eina bàsica per a tots aquells negocis originats a partir d’una bona idea. Apostem per recolzar als innovadors, per desenvolupar projectes que tindran una repercussió a la societat. Creiem en els emprenedors que fan possible que d’una idea en surti una empresa i per això els volem oferir un assessorament de qualitat, potenciar i millorar els serveis del Tecnoespai, alhora que volem agilitzar els tràmits burocràtics a nivell local per a l’obertura d’una nova empresa. Fomentarem l’esperit emprenedor des de l’escola. Aprofitant experiències altament positives d’altres municipis mitjans de Catalunya, creiem en la inclusió en els nivells d’educació primària dels conceptes d’emprenedoria i els seus valors. Treballarem en col·laboració amb entitats i institucions per tal que tots els emprenedors i emprenedores trobin a Igualada un espai on desenvolupar les seves iniciatives i així captar i mantenir el talent a la nostra ciutat. Seguirem la política de col·laboració amb les empreses per fomentar la creació de llocs de treball estables.

5


Apostem per Igualada, volem crear un espai a través de la col·laboració pública i privada per facilitar el finançament de nous projectes empresarials, captar empreses, inversions i nous capitals, ja sigui a nivell autonòmic, estatal o internacional. Volem vincular la nostra ciutat a la realitat que ens caracteritza com a emprenedora, treballadora, adaptada, ben ubicada territorialment. Cal que siguem una marca potent que pugui oferir treballadors qualificats, un mercat de consumidors ampli, una situació estratègica immillorable i una tradició industrial important. Creiem que Igualada hauria de ser i serà el mercat central de Catalunya per les infraestructures que ja hi ha previstes com l’Eix Ferroviari Transversal, l’Eix Diagonal i l’Aeroport Corporatiu. Creiem en aquests projectes altament estratègics i creiem que són irrenunciables per donar un impuls a l’economia local i comarcal. Continuarem col·laborant i potenciant les infraestructures d’I+D+I de la ciutat com a peça bàsica i fonamental del nostre futur. AIICA, FITEX, LEITAT i el Centre de Simulació per a la Innovació en l’àmbit de la salut entenem que són institucions bàsiques per al nostre futur. Cal aprofundir i aprofitar l’existència d’esdeveniments culturals com la Mostra de teatre, el festival Zoom o l’European Balloon Festival, així com la transformació urbanística del barri del Rec, com a oportunitat de creació de nous espais de dinamisme.

Autònoms Els professionals autònoms constitueixen a Igualada una de les principals bases productives, aplegant des de sectors industrials, comercials, de serveis i TIC’s. És per això que creiem fermament que les propostes programàtiques del PSC han d’incorporar programes específics de suport pels professionals autònoms de la ciutat. Aquests programes específics s’han de concretar en programes especialment dissenyats per donar recolzament als autònoms que ja tenen les seves empreses en funcionament facilitant l’accés a la informació relacionada amb normatives nacionals específiques de cada sector, informació d’accés a línies de finançament i impulsar programes d’intercanvi i interrelació entre els diferents professionals d’Igualada. Els professionals autònoms representen en l’actual context de crisi una de les alternatives més interessants per moltes persones en situació d’atur. Per aquest motiu els programes d’assessorament a la creació d’empreses incorporaran encara més la sensibilitat i potenciació d’aquesta alternativa creant mecanismes que permetin la interrelació entre aquests autònoms que ofereixen i requereixen serveis, facilitant-los el contacte recíproc.

6


Formació La formació és una prioritat i un element definidor de l’ideari socialista. És per això que continuarem reforçant i ampliant els equipaments educatius de la ciutat en totes les seves etapes, inclosos els referents a idiomes. Creiem que cal potenciar els estudis tant en formació professional com universitària per millorar els nivells d’ocupació entre els joves, connectant-los amb el teixit empresarial de la nostra ciutat i les necessitats del territori. Per això volem aconseguir més diversitat d’estudis i fer que s’adaptin a les necessitats reals del mercat de treball. En la mateixa direcció, creiem que s’ha de continuar formant les persones a l’atur amb tallers, cursos de formació i altres mesures formatives per possibilitar la seva reincorporació al mercat de treball. Volem aprofundir en la formació relacionada amb sectors com la geriatria, el turisme o l’àmbit de salut mental, com a nous espais d’ocupació. També cal prioritzar els sectors econòmics històrics de la ciutat, ja que aquesta història cal aprofitar-la com una experiència d’alt valor per a la seva millora i reconversió. Volem aconseguir més estudis universitaris, com per exemple el d’infermeria, que complementarà la ubicació del Centre de Simulació i convertirà Igualada en una ciutat pionera en l’àmbit de l’investigació mèdica. Les característiques de la societat en la qual vivim exigeixen una major i més àmplia formació de les persones adultes ja sigui per garantir coneixements de les llengües, l’adaptació a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, al seu desenvolupament personal, l’accés al mercat de treball i al reciclatge. Els canvis continus del mercat laboral exigeixen una actualització constant dels propis coneixements per millorar les possibilitats de trobar feina i per progressar laboralment.

Ocupació El reforçament industrial, el foment de la nova indústria, el comerç, els serveis, la innovació i l’esperit emprenedor han de ser a Igualada els mecanismes a través dels quals es creï riquesa i ocupació a la ciutat. Una ciutat amb oportunitats és una ciutat en la qual els empresaris, autònoms i emprenedors poden desenvolupar les seves activitats i que genera també oportunitats d’ocupació per totes les persones. En aquest sentit, és una prioritat absoluta mantenir tots els serveis a les persones desocupades de la ciutat a través del Servei d’ocupació, potenciant tots els programes formatius de millora de l’ocupació de les persones i els recursos d’ajuda a la recerca de feina i a la reinserció al mercat de treball.

7


Tot i la reducció del nombre de persones desocupades a Igualada al llarg del darrer any, les persones sense feina a Igualada segueixen sent moltes, per això cal mantenir i prioritzar les polítiques d’ocupació perquè Igualada sigui una ciutat d’oportunitats per a tothom.

La competitivitat com a objectiu Volem donar suport a totes aquelles empreses innovadores que realitzin inversions de I+D+i per donar valor afegit als productes, per fer-los més competitius o simplement perquè l’empresa pugui subsistir en el context que ens trobem. Assumim com a una prioritat absoluta la col·laboració amb les infraestructures d’I+D+I de la ciutat com AIICA, FITEX, LEITAT i el Centre de Simulació per a la Innovació en l’àmbit de la salut. Volem avançar en la consolidació d’Igualada com a clúster del disseny tèxtil, en el marc de projectes com Physic i el futur Institut de Ciències Socials Aplicades a la Moda impulsat per FAGEPI. En el marc de les infraestructures de telecomunicacions,el projecte d’instal·lació de la xarxa de Fibra òptica és clau per millorar la competitivitat de les nostres empreses, a la vegada que permetrà un més fàcil accés a les noves tecnologies per part de la població en general. Aquest projecte representa una gran oportunitat, ja que Igualada és i ha de continuar sent dels municipis capdavanters a Catalunya en el desplegament de la Fibra òptica Seguirem treballant i insistint perquè es realitzin les inversions en infraestructures com per exemple, l’Aeroport corporatiu, l’Eix diagonal que ens comunicarà amb Manresa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i també l’Eix Ferroviari Transversal que ens unirà amb Barcelona, Girona i Lleida. Aquest nou tren ens comunicarà amb 3 ciutats que tenen aeroport i 3 ciutats que tenen estació de tren d’alta velocitat. Totes aquestes inversions permetran una millor comunicació amb els territoris de Catalunya i alhora convertir la Conca en un centre neuràlgic de comunicacions. Les empreses experimentaran una reducció en costos de logística i els ciutadans ens podrem moure amb menys temps i més comoditat.

8


SERVEIS A LES PERSONES

Des del PSC Igualada defensem que els serveis públics són un instrument bàsic per a la cohesió social. La garantia d’una societat que pugui desenvolupar-se en plena llibertat és gaudir dels serveis públics amb igualtat d’oportunitats. És per això que els serveis públics de la nostra ciutat són i han de continuar sent un dels principals instruments per garantir la cohesió i la igualtat d’oportunitats de les persones. La qualitat, la modernització i l’eficàcia han de ser principis inspiradors de tota l’activitat dels serveis públics. Volem introduir millores en el funcionament del sector públic a través de la programació d’objectius, la utilització d’indicadors mesurables de l’èxit de les polítiques i la implantació de la cultura de l’avaulació interna i externa en les polítiques públiques com a instrument necessari per a decidir millor. Cal fer ús de les eines tecnològiques necessàries per simplificar els tràmits administratius i millorar la comunicació entre les diferents administracions. També creiem que els ciutadans i ciutadanes han de poder fer més gestions municipals a través de la web de l’Ajuntament. Des del PSC defensem la participació d’actors no públics (empreses, cooperatives, fundacions o ONGs) en la provisió de serveis públics en aquells casos en que aquesta participació es tradueixi en millores del serveis, com ha estat la introducció i potenciació de les empreses mixtes a Igualada. Quan això succeeixi, cal posar especial cura en una regulació que asseguri que la participació d’actors privats mantingui els principis de cohesió social i d’equitat en l’accés. En definitiva, defensem la necessitat d’un sector públic ben organitzat al servei del progrés de la societat de la igualtat d’oportunitats i compromès amb la ciutadania.

Educació L’educació és una palanca per a la mobilitat social i per a la transformació de la societat. El sistema educatiu ha d’oferir oportunitats per progressar socialment i acadèmica. Només garantint les mateixes oportunitats educatives podrem limitar els efectes de la perpetuació social de les desigualtats i evitarem l’exclusió social. En aquest sentit, és el pal de paller per garantir el nostre futur com a ciutat i com a

9


comunitat. Per això, és imprescindible continuar mantenint l’educació com una de les màximes prioritats de l’Ajuntament. Continuarem apostant per la oferta d’Escoles Bressol Municipals i pel manteniment dels compromís amb l’educació primària de la nostra ciutat, continuant exigint les millores necessàries en els centres públics d’Igualada i garantint el dret d’elecció de les famílies entre les escoles públiques i les escoles concertades a través dels mecanismes que afavoreixin la igualtat d’oportunitats. Treballarem per assegurar en tot moment l’oferta d’ensenyaments secundaris amb l’ampliació de les places que siguin necessàries per garantir l’accés de tots els infants de la ciutat escolaritzats en aquest moment a primària. Continuarem apostant per la formació professional; l’ampliació de les instal·lacions i de l’oferta formativa de l’Institut Milà i Fontanals n’és un exemple. Continuarem mantenint la prioritat en aquest àmbit com a clau per garantir bons professionals formats a la nostra ciutat. També seguirem mantenint un contacte amb les empreses per saber quins perfils de professionals necessiten, amb l’objectiu de que hi hagi cursos que garanteixin una bona formació d’aquells treballs on hi ha demanda de personal. Els estudis universitaris d’Igualada han de continuar sent una prioritat tant pel que fa a la construcció del nou edifici de la Facultat d’Enginyeria al Pla de la Masa en el qual s’ha implicat de forma determinant l’Ajuntament, com en el manteniment de l’exigència d’implantar a Igualada estudis d’infermeria vinculats a la Universitat de Lleida, amb qui ja s’ha tancat un acord. L’educació de les persones adultes, en els nostres centres cívics o als diferents centres públics, com a part de l’educació permanent, gaudeix en l’actualitat d’un major reconeixement i significat. Les característiques de la societat en la qual vivim exigeixen una major i més àmplia formació de les persones adultes ja sigui per a garantir l’alfabetització bàsica, els coneixements de les llengües i les capacitacions en les tecnologies de la informació i la comunicació, el seu desenvolupament personal, l’accés al mercat laboral a través d’Ig-nova (Departament de desenvolupament i ocupació de l’Ajuntament), o la millora i actualització professional. Aquesta formació també ha d’incloure a les persones adultes amb qualsevol tipus de discapacitat perquè puguin assolir el seu màxim nivell d’integració.

Cultura La nostra proposta en l’àmbit de la cultura ha de garantir que la plasmació dels valors culturals que defensem permeti assolir un desenvolupament harmònic i simultani de les persones i de la comunitat. Això implica, per una banda, prioritzar totes les accions i mesures que incrementin la capacitat cultural de les persones pel que fa a la

10


seva formació, la seva consciència cívica, el seu sentit de pertinença i integració, i el seu progrés. Per construir i consolidar un model cultural basat en els nostres valors és necessari que la cultura se situï al centre de l’agenda social i política. En el terreny social cal dedicar esforços en promoure la capacitat creativa de la ciutadania com a base per a una identitat comuna i diversa, així com per uns valors compartits que permetran la construcció d’una comunitat forta i cohesionada. La creativitat és un element que s’estén pel conjunt del sistema; cal promoure la capacitat d’innovar, d’anticipar i d’imaginar. La cultura és necessària per al desenvolupament, la cohesió i la integració social. A Igualada hi ha moltes entitats que vetllen perquè la flama de la cultura no s’apagui. Per això els hi seguirem donant suport. Dessplegarem el Pla Local d’Equipaments Culturals d’Igualada aprovat aquest mandat que preveu actuacions a L’escorxador, la Cotonera i el Museu, a més de preveure una ampliació de l’actual Biblioteca central i la construcció d’una Biblioteca local al barri dels Set Camins. El projecte de L’escorxador continuarà sent un projecte clau pel futur de la cultura i dels ensenyaments artístics de la ciutat, que hi quedaran agrupats. Continuarem impulsant noves fases d’aquest important equipament cultural que permetrà recuperar un edifici històric d’Igualada, donar un nou dinamisme al barri que l’envolta i oferir unes instal·lacions de primer ordre a les escoles municipals de música, art i teatre, i a totes de les entitats culturals. La Cotonera ha de ser també un dels referents culturals de la ciutat, aplegant en aquest important edifici històric d’Igualada el Museu de la Premsa de Catalunya impulsat gràcies a un acord amb la Fundació Comtes de Barcelona del Grup Godó. Un projecte que també contempla la ubicació de l’Arxiu Històric Comarcal, una llar d’infants municipal i espais d’ús cívic pels veïns del barri de Sant Agustí.

Esports L’activitat esportiva és un element bàsic per la garantia de la qualitat de vida de les persones. Per aquest motiu hem impulsat els darrers anys els equipaments públics esportius i hem apostat per una política d’accés dels diferents col·lectius a aquests. L’esport base ha de continuar sent el principal mecanisme de difusió com a mecanisme d’adquisició d’hàbits saludables en els joves. A més de les activitats desenvolupades pels serveis públics esportius, els clubs i les escoles han de continuar

11


sent els espais de pràctica de l’esport base, tot fomentant-ne la col·laboració per facilitar i potenciar l’accés de tots els joves a la pràctica esportiva. Les entitats i clubs esportius han de continuar sent una eina bàsica en la tasca educativa dels joves. Per això, continuarem apostant per la col·laboració amb les entitats en el desenvolupament de la seva tasca. A part de treballar amb les entitats i clubs espotius, també creiem necessari que l’Ajuntament segueixi dotant la ciutat d’equipaments esportius.

Espais Cívics Sempre hem entès que els Espais Cívics són espais polivalents de cohesió social, on hi tenen cabuda des dels més petits als més grans de les famílies, així com aquelles entitats sense ànim de lucre que són el motor de moltes iniciatives dirigides a la ciutadania. La importància dels programes de treball comunitari que s’hi realitzen potser és la part menys coneguda per la ciutadania que no hi participa però, alhora, és una de les més destacables d'aquests equipaments. Exemple: “Posem fil a l'agulla”, un espai de trobada de dones marroquines on l'eix conductor de l'activitat és el fil i l'agulla, cosir, però on es fa un treball d'adaptació i integració a la nova cultura. La promoció del civisme i el treball comunitari, mitjançant la utilització d’espais i recursos que afavoreixin la participació ciutadana i l'intercanvi dels diferents col·lectius són objectius prioritaris d’aquests centres. S’hi programen activitats de caire cultural, formatiu i lúdic que fomenten la relació, el creixement i el desenvolupament de les persones i compten amb serveis normalitzats que afavoreixen la integració i que es complementen amb els serveis adreçats a col·lectius específics. Ens plantegem incrementar la participació de la ciutadania envers tot allò que té a veure amb equipaments a través de la pàgina web: fòrums de participació sobre les activitats; vídeos i entrevistes dels agents que hi participen; visualització del calendari diari de tot el que es fa en els equipaments i consulta de la programació per interessos, entre d’altres. També ens proposem incrementar el treball més a prop de les entitats, oferint-los més recolzament en temes de formació, informació de subvencions i un replantejament del model actual del Casal d'Entitats per a respondre millor a les necessitats de les entitats igualadines. Caldrà ampliar la línia de treball comunitari amb tots aquells sectors més desfavorits.

12


Gent Gran L’atenció a la gent gran no és només una necessitat sinó un deure ètic de tots envers les persones que ens han precedit. Han construït la ciutat en la qual vivim i han fet possible amb el seu treball que l’haguem rebut molt millor de com ells la van trobar. El desenvolupament els darrers anys dels serveis adreçats a la gent gran ha estat una de les màximes prioritats del govern. El progressiu creixement de la població gran d’Igualada ha fet necessari potenciar i ampliar els serveis dirigits a la gent gran així com transformar-los per adaptar-los a les necessitats i preferències actuals. L’atenció a la gent gran s’ha construït a Igualada a través del Consorci Sociosanitari d’Igualada buscant un model integral que faciliti una atenció a totes les persones grans de la ciutat adaptant els serveis a les necessitats de cada cas i de cada moment. Per aquest motiu els serveis que en aquests moments es presten a Igualada apleguen des dels Pisos amb Serveis per la Gent Gran amb 66 pisos en funcionament i 71 en construcció, la Residència Pare Vilaseca per persones amb necessitats d’assistència permanent, el Servei d’Atenció domiciliària, els Centres de dia i l’Hospital de dia Sant Jordi. Aquests serveis han permès que una gran majoria de la gent gran d’Igualada sigui en aquests moments receptora de serveis específics i estem fermament convençuts que cal continuar impulsant aquests serveis i l’atenció a les persones grans.

Joventut Les polítiques de joventut han de tenir un caràcter clarament transversal en els diferents serveis de l’Ajuntament. Un dels principals objectius de les polítiques de joventut ha de ser facilitar l’emancipació del joves. Per aconseguir aquest objectiu és necessari articular de forma coordinada accions dirigides a la formació per a joves i al suport als joves emprenedors per facilitar l’accés al mercat de treball. Cal tenir present que l’atur juvenil és precisament un dels principals problemes i per tant un repte per aconseguir una societat equilibrada. En segon lloc cal destacar les polítiques dirigides a facilitar l’accés a un habitatge digne i assequible. Per això hem promogut edificis de pisos de lloguer per a joves quan els preus de l’habitatge dificultaven més aquest accés i hem de continuar mantenint l’esforç en ampliar l’oferta d’habitatge de lloguer a Igualada, així com continuar treballant en serveis com l’Oficina Municipal de l’Habitatge, a través de la borsa jove d’habitatge d’Igualada per apropar les ofertes les persones que busquen un habitatge de lloguer.

13


Habitatge Volem dissenyar polítiques públiques que facilitin l’accés a un habitatge assequible i de qualitat en tots els rangs d’edat i que donin resposta a la demanda ciutadana. El debat sobre l’accés a l’habitatge ocupa un lloc central entre les preocupacions ciutadanes. Com a socialistes i igualadins tenim l’obligació de continuar impulsant les polítiques d’habitatge que facilitin aquest accés. El nostre repte és crear les condicions per tal de fer-ho possible. Volem potenciar l’acció pública per estimular l’habitatge en règim de lloguer. El mercat de lloguer a Igualada és clarament minoritari si ho comparem amb la mitjana d’altres ciutats de la Unió Europea. La demanda de lloguer es visualitza encara com la resposta per a situacions conjunturals o només pels col·lectius més vulnerables.

Igualtat de gènere Les polítiques d’igualtat de gènere han permès al nostre país que la igualtat real entre homes i dones sigui una realitat més propera. No obstant això, queda encara molta feina per fer per aconseguir que la igualtat real sigui plena també a Igualada. Per aquest motiu, la perspectiva de gènere ha de ser també una política transversal en el conjunt de serveis i polítiques de l’Ajuntament, des de les accions internes de l’Ajuntament i el foment de la igualtat d’oportunitats, fins a la prevenció i la lluita contra la violència de gènere com a forma més extrema de desigualtat.

Polítiques socials En l’actual moment de crisi econòmica és bàsic mantenir l’atenció a les persones amb risc d’exclusió social. Pel PSC, el compromís de treball amb les persones amb majors dificultats és un principi irrenunciable. El nostre objectiu d’avançar envers una societat més justa i cohesionada implica dedicar especial atenció a aquestes polítiques. Les línies bàsiques han de ser continuar treballant en el Pla d’inclusió per tal d’evitar el risc d’exclusió de cap col·lectiu i fer un acompanyament a les persones i famílies amb dificultats per tal de facilitar ajudes i sobretot mecanismes de superació de les situacions adverses. També cal parar especial atenció a la situació de crisi de famílies i persones que són víctimes puntuals de la situació econòmica i que requereixen suport concret. Continuarem treballant amb les entitats socials per fer front a la gestió d’aquest servei.

14


Així mateix, amb l’atenció a la dependència a Igualada hem facilitat a totes les famílies l’accés als programes d’ajut previstos per aquesta llei. Per això vetllarem i exigirem el seu compliment estricte per tal que totes les persones amb dret a accedir a aquestes ajudes i serveis d’atenció a la dependència, puguin fer-ho. De la mateixa manera continuarem potenciant els serveis d’atenció a la dependència per part del Consorci Sociosanitari per tal de garantir-ne l’accés a aquelles persones que ho vulguin.

Salut La salut és un dels principals valors pel conjunt de la ciutadania perquè és un dels fonaments més importants del benestar i de la qualitat de vida. En aquest sentit, l’accés a una sanitat pública de qualitat i per a tothom ha estat i continuarà sent una prioritat. La construcció del nou Hospital, del nou Centre d’Atenció Primària i del Centre de Salut Mental han estat les darreres actuacions en equipaments destinades a millorar les instal·lacions i els serveis sanitaris. Considerem que és bàsic disposar dels equipaments necessaris per garantir l’atenció mèdica i sanitària però que també és bàsic fomentar els hàbits saludables per aconseguir una bona qualitat de vida. Per això ens comprometem a desenvolupar l’aplicació de la llei de salut pública a Igualada amb plena coordinació amb la resta de la comarca.

15


TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

En els darrers temps, l’urbanisme s’ha posat de relleu com un element clau en la definició del futur d’un territori, amb especial incidència en l’aspecte econòmic i social. És a dir, l’urbanisme ha deixat de ser un mer gestor de l’aspecte immobiliari dels teixits urbans per esdevenir el marc general de desenvolupament i creixement de la societat en tots els seus aspectes. Així mateix, la creixent conscienciació mediambiental de la societat ha provocat que l’urbanisme clàssic canviï cap a un nou paradigma on es vol assegurar la sostenibilitat de les nostres ciutats per tal que puguin ser gaudides per les generacions futures sense comprometre més recursos dels necessaris. Amb aquesta perspectiva la ciutat ha evolucionat d’una manera molt considerable posant en valor la consciència de col·lectiu, teixint solidaritat territorial i eradicant l’aïllament dels barris. D’aquesta manera, el creixement dels espais d’ús públic, les zones verdes, els carrers de vianants, l’obertura de nous vials que donin noves possibilitats d’accés, la distribució dels equipaments públics, l’aprofitament d’edificis en desús per adaptar-los a noves utilitats i la conservació dels elements de patrimoni arquitectònic, han estat les línies més destacades. Creiem que aquestes línies han permès millorar d’una manera important la qualitat de vida de la ciutadania d’Igualada. De la mateixa manera, creiem fermament que Igualada ha d’afrontar la seva planificació urbana pel futur i això fa necessari i urgent afrontar el complex repte de dotar Igualada d’un nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal). Aquest és un debat inajornable, per això cal iniciar aquest procés utilitzant tots els instruments de diàleg i conscens entre tots els actors implicats; un exemple d’això és el recentment creat Consell Assessor Urbanístic Municipal. Cal aprofundir en aquests instruments per fer possible una bona planificació urbana pel futur econòmic, per la cohesió social i per la sostenibilitat ambiental de la ciutat.

Capitalitat Igualada s’ha de preparar per poder continuar liderant el creixement de la comarca, especialment el de la Conca d’Òdena. D’aquesta manera esdevé molt necessari un

16


nou planejament urbanístic que possibiliti i consolidi aquest lideratge econòmic i social de la capital de la comarca. El nou planejament urbanístic ha d’assumir un creixement adequat a les necessitats futures de la ciutat, consolidant i ampliant la trama urbana actual com un espai residencial i com un espai d’activitat econòmica. La Igualada del segle XXI s’ha d’adaptar als canvis econòmics presents i de futur i ha d’especialitzar al màxim el seu reduït espai per concentrar els principals nuclis d’informació, de disseny, de decisió i, en definitiva, de coneixement. Per Igualada és imprescindible assumir el repte de transformar-se de forma valenta per continuar sent el centre d’una àrea urbana, la Conca d’Òdena, i de la comarca de l’Anoia, combinant el seu caràcter residencial amb la creació de riquesa necessària dins de la seva trama urbana, amb la nova indústria del segle XXI, els serveis i el comerç. Caldrà facilitar la reconversió i el trasllat, quan així ho decideixin, dels sectors industrial tradicionals als polígons que hi ha a la Conca i que en un futur hi haurà, com el de la Zona Franca a Can Morera, on les indústries tindran una posició estratègica i grans possibilitats de creixement. El Pla Director de la Conca d’Òdena possibilita el creixement i l’expansió de la indústria actualment ubicada a la ciutat, la qual es troba limitada per la poca extensió del municipi i pel fet d’estar envoltada, pràcticament, de zones residencials. Proposem adaptar els espais actualment existents a les necessitats de la indústria del segle XXI. Per tant, es busca ordenar la ciutat a partir del diàleg i la participació cercant els objectius de millora i densificació dels seus teixits edificats, requalificar i incrementar els serveis i equipaments, i facilitar la transformació d’àrees obsoletes amb una política d’habitatge en la qual es contempli i fomenti l’habitatge assequible i especialment la implantació d’activitat econòmica productiva en els sectors de la nova indústria, serveis i comerç de proximitat. Creiem que cal transformar la ciutat de la indústria manufacturera cap a una indústria que sigui mixta i de serveis, incrementant l’oferta de llocs de treball, facilitant el pas d’una economia exclusivament industrial a una altra d’indústria i de serveis. En aquesta redefinició dels sectors econòmics de la ciutat, l’urbanisme hi tindrà un paper clau ja que ha de possibilitar i afavorir l’establiment de serveis, amb especial referència a l’urbanisme comercial. D’aquesta manera, es vol treballar per assolir una marca d’excel·lència comercial, aprofitant, entre altres, l’existència d’un important nombre de botigues de fàbrica.

17


Conca d’Òdena, un territori d’oportunitats El govern de la Generalitat ha impulsat en els darrers temps una intensa tasca planificadora del territori ja que entén que amb la planificació podrem aconseguir un model de futur. Dins d’aquests planejaments desenvolupats i aprovats, hi ha el Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCO). Aquest pla busca l’ordenació dels elements municipals necessaris a curt i mig termini per la conurbació urbana d’Igualada, establint creixements de caràcter mixt que evitin la segregació social, tenint l’Eix Transversal Ferroviari com element clau, i disposant de la riquesa natural com a aspectes importants. El PDUCO indica alguns dels grans projectes de la Conca com l’Eix Ferroviari Transversal, el Polígon Industrial de la Zona Franca, el Parcmotor de Castellolí o el World Trade Center Igualada. Aquests projectes s’han vist complementats amb l’atorgament de l’Aeroport corporatiu a l’Aeròdrom Igualada-Òdena, que suposarà un element de dinamisme econòmic i de major competitivitat . Creiem que el fet que disposar de l’autovia A-2, l’Eix Diagonal i la resta d’infrastructures viàries i ferroviàries previstes ens situen en una posició estratègica que és necessari aprofitar i que de ben segur ens facilitarà noves oportunitats de treball per la ciutadania.

Millor mobilitat per a tothom La Igualada que proposem vol continuar tenint com a element central les persones i per tant es busca millorar la seva qualitat de vida. Una de les variables que més condiciona el model de ciutat són les xarxes de mobilitat. Aquestes són les que defineixen els carrers i les seves característiques i, per tant, esdevé molt important saber quin model de mobilitat es vol per la ciutat. Des del PSC apostem per un model de mobilitat sostenible en tots les seves vessants (econòmiques, socials i mediambientals) i creiem que la mobilitat és un dret de la ciutadania, de manera que s’ha de garantir. La ciutat ha fet importants esforços per garantir la mobilitat de tothom, en la línia de les polítiques que s’estan portant arreu d’Europa. Eixos de vianants, ampliació de voravies, itineraris accessibles i segurs, carrils bici, millores a la xarxa de transport públic i control de l’aparcament són algunes de les línies que s’han portat a terme en el marc del Pla de Mobilitat.

18


Com creiem que les persones són el centre de les nostres polítiques, entenem que l’anar a peu ha de ser la línia a la qual s’hi han de destinar més esforços. Volem que sigui una opció factible, viable i segura el fet que tothom es pugui desplaçar a peu per la ciutat. L’ampliació de l’espai pels vianants i la millora de la seguretat dels itineraris a peu són claus. Igualada ha anat incrementant en els darrers temps la xarxa de carrils bici, permetent ordenar i dirigir millor aquests vehicles a l’espai públic. Volem ampliar la xarxa de carrils bici de manera que arribi a tota la ciutat i que connecti amb els equipaments o serveis públics més utilitzats. Seguirem ampliant els punts d’aparcament de bicicletes així com tirar endavant una proposta de servei públic de bicicleta (bicing) que doni servei a la Conca. En matèria de transport públic, la recent remodelació de la xarxa de transport públic de la Conca ha augmentat la cobertura de la xarxa i ha incrementat el servei de la mateixa, donant un molt bon accés a equipaments públics tan importants com l’Hospital. Així, la xarxa de transport públic de la Conca ha de seguir millorant la seva cobertura tant en matèria de freqüències com en informació i comoditat, per tal de fer-la més accessible i fàcil d’utilitzar. En el cas del transport públic que uneix Igualada amb la resta de territori comarcal i més enllà, especialment Barcelona, les mesures previstes al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 ja suposen una gran millora del servei. Amb tot, caldrà seguir millorant la xarxa existent, tant en freqüència com en informació, així com vetllar per la qualitat dels serveis existents. Caldrà continuar el treball per aconseguir que l’Eix Ferroviari Transversal sigui una realitat i que el ramal de connexió amb Martorell sigui una prioritat a l’hora d’afrontar el projecte per aconseguir una connexió més ràpida amb Barcelona des d’Igualada. Pel que fa a la mobilitat en vehicle privat, una de les prioritats municipals ha estat facilitar la circulació dels cotxes, amb actuacions a la xarxa urbana, senyalització i nous vials que han obert noves accessibilitats i han millorat la seguretat viària. A més, s’ha afrontat de manera responsable la problemàtica de l’aparcament amb la promoció d’aparcaments soterrats i la disposició de zones d’estacionament regulat per garantir l’accessibilitat en vehicle privat a les zones comercials i de serveis, així com a prop dels grans equipaments que generen molta mobilitat. La política d’aparcaments ha de seguir sent valenta i responsable per facilitar l’accés d’aquells que necessiten utilitzar el vehicle privat, així com reduir els desplaçaments buscant estacionament. La circulació és un element que continuarà millorant en seguretat i eficiència, potenciant eixos que facilitin la fluïdesa del trànsit per als vehicles, com ha estat el carrer del Rec; com en la millora dels espais per a vianants, bicicletes i transport públic.

19


Una altra de les línies d’actuació en el futur ha de ser afrontar la distribució urbana de mercaderies, per tal d’aconseguir una millora de la seva eficiència i reduir els problemes que ocasiona al trànsit urbà. El món en el que vivim fa imprescindible afrontar amb coratge el repte de transformar els nostres hàbits de mobilitat. Els nivells de contaminació són un factor que preocupa a la ciutadania, afecta la salut de les persones i el preu dels combustibles derivats del petroli tendeixen a ser cada vegada més elevats. Per això, la mobilitat sostenible ha de ser-hi molt present, a més d’un ús més racional del cotxe, cal afrontar la transformació necessària del nostre parc de vehicles impulsant mesures fiscals els vehicles més ecològics i les infraestructures que facilitin aquest canvi, com els punts de recàrrega.

Medi ambient Igualada ha anat incrementant de manera decidida la superfície de zones verdes a tota la ciutat, amb l’objectiu que tota la ciutadania disposi d’espais verds i d’esbarjo a prop. A més, però, s’han promogut dues línies d’actuació més, com afegir vegetació a les reformes dels carrers i l’actuació específica de millora de l’espai del Riu Anoia amb la creació del Parc Fluvial. Aquestes línies han donat bons i visibles fruits arreu de la ciutat i s’han de seguir desenvolupant. Però des del PSC creiem que en el cas de les zones verdes s’ha de fer un nou pas endavant per tal que esdevinguin també elements de cohesió social, proposant la participació de la ciutadania en cuidar els espais, en la línia dels apadrinaments del riu Anoia fets per algunes escoles. En aquesta matèria, la ciutat també ha de continuar fent passos en la millora de la seva eficiència en gestió dels recursos, tant els energètics com els de l’aigua. Per això continuarem ampliant la llista dels equipaments públics que tenen plaques solars, la millora de l’enllumenat públic, sistemes d’aprofitaments de l’aigua freàtica i introduirem mecanismes de gestió eficient dels recursos energètics en els equipaments públics. Un altre dels punts importants en matèria de medi ambient ha estat el nou Contracte del servei de neteja de la ciutat i recollida d’escombraries, que amb les millores tecnològiques ha permès reduir costos donant un servei més eficaç i introduir vehicles més sostenibles, entre d’altres mesures. Caldrà desenvolupar tot aquest contracte que ja ha entrat en funcionament aquest 2011. Cal avançar més en l’eficiència de la gestió de residus, incorporant noves tecnologies que permetin millorar el seu tractament en el circuit urbà i alhora aprofitarne els resultats, complint els objectius de ciutat compromesa amb el medi ambient de reduir més del 20% els residus que generem.

20


NOU COMPROMÍS CÍVIC

Bon govern La política és fonamentalment una forma per defensar i aplicar uns valors i uns principis que cerquen un futur millor. En aquest sentit volem que els ciutadans d’Igualada tinguin confiança en la política i la vegin com una eina vàlida per a transformar la societat i, en concret, la ciutat. Centrats en l’àmbit municipal, ens cal reconèixer que hem pogut cometre errors per manca d’encert o per manca de proximitat amb la ciutadania. Es per això que volem canviar i reinventar la política municipal per reforçar aspectes positius com el compromís, la honestedat, la transparència i la bona voluntat que sempre hem practicat, i que els ciutadans percebin de nou la política com una eina poderosa per millorar el seu entorn més proper. Volem incentivar encara més el diàleg entre les diferents forces polítiques per activar acords que vagin més enllà dels interessos partidistes, que aglutinin interessos supralocals i que abastin zones com la Conca d’Odena o l’Anoia. Cal recordar, però, que ha estat durant els governs de progrés que ha tingut Igualada quan s’han activat organismes com la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena que des de la seva creació ha anat aglutinant municipis diversos. També ha estat durant els anys de governs de progrés quan s’han creat institucions com el Consorci Sociosanitari d’Igualada que ofereix serveis a diferents pobles de la comarca. Hem evitat sempre els discursos demagògics i buits. Busquem un relat natural, honest i sobretot sincer. La ciutadania vol uns representants que parlin i informin amb molta claredat i naturalitat. L’activitat política no ha de limitar-se a les formes del discurs sinó que hem de donar valor al contingut. Seguim apostant per una política clara i valenta en la presa de decisions sense caure en accions ni discursos populistes. Apostem per les bones pràctiques en la política i, per tant, impulsarem un marc ètic per a tots els càrrecs polítics i de confiança basat en l’honestedat, la transparència i la lleialtat institucional.

21


Transparència La transparència es cabdal per a nosaltres. És molt important que el ciudatà conegui què s’ha fet, què s’està fent, què es farà i com. També quines conseqüències tenen les accions del govern i què es perd o què es guanya amb cada acció i perquè es descarten algunes opcions i se’n trien altres. És important que la transparència sigui total. En aquest sentit, ampliarem i reforçarem la informació de totes les accions del govern i la farem encara més accessible a qualsevol ciutadà que la vulgui consultar. Els compromisos de govern s’hauran de concretar en indicadors consensuats que es publicaran a la web de l’Ajuntament. Aquests indicadors seran estables en el temps i es revisarà el seu nivell d’assoliment. Volem crear el termòmetre de l'acció del govern on mitjançant la web, els ciutadans ciutadanes podran trobar-hi la informació actualitzada de totes les accions del govern (obres, noves ordenances, etc.). El ciutadà podrà adreçar preguntes i tenir accés als projectes que es desenvolupen. Volem establir canals de comunicació efectius prioritzant aquells que més possibiliten la participació ciutadana com internet i les seves eines 2.0, que fan possible una escolta activa i no només un canal de comunicació unidireccional. Utilitzarem les eines de treball col·lectiu que calgui, per tal d’afavorir la participació dels diferents col·lectius. Pensem en projectes on s’han d’implicar les associacions cíviques.

Qualitat democràtica Des del PSC apostem per la qualitat democràtica i la participació ciutadana en la vida pública impulsant iniciatives i pràctiques que potencien la corresponsabilitat política. Es per això que seguim considerant la política com un compromís amb la societat i en conseqüència no podem reduir la política a la delegació d’unes tasques a uns representants, sinó que és una tasca de corresponsabilitat basada en el diàleg i el treball de tots els implicats: societat civil i govern. El nostre discurs ha de recollir tots els punts de vista d’aquesta societat plural i ha de ser també un discurs coherent i coordinat entre tots els nivells del govern.

22


Mantindrem obert el PSC-Igualada a totes aquelles persones no militants que comparteixen uns valors i principis semblants i que volen treballar per la ciutat. Volem ser un mecanisme d’atracció de talents perquè puguin treballar per a la comunitat destacant el compromís social. Creiem que hem de centrar la política en els nostres valors i principis. No volem que la gent ens recolzi i ens voti perquè cridem més o parlem millor; volem convèncer a la ciutadania per allò que diem i no per com ho diem. Volem semblar el que som i ser el que semblem. És per això que volem campanyes electorals fonamentades en la paraula i no en la forma. Volem que la nostra candidatura esdevingui una plataforma al servei de la ciutadania i sigui un instrument efectiu de participació ciutadana que dóni resposta a tots els suggeriments, queixes i col·laboracions de tots els igualadins i igualadines i també de totes les entitats socials, econòmiques, culturals, esportives, etc. de la ciutat. Analitzarem noves formes d’implicació i participació ciutadana com ara taules sectorials o territorials on els ciutadans i ciutadanes podran debatre propostes, idees, reclamacions, i aportacions per tal de millorar la ciutat. Volem recuperar la passió, les emocions i l’ il·lusió del debat polític ja sigui de forma presencial o telemàtica. Proposem convertir Igualada en un viver d’idees polítiques progressistes i en un referent d’innovació política. En aquest sentit, impulsarem tot tipus d’actes com seminaris, conferències i trobades amb persones que poden aportar idees al debat polític.

23

PROGRAMA MARC PSC-IGUALADA - Municipals 2011  

PROGRAMA MARC PSC-IGUALADA - Municipals 2011