Fundació Jaume Bofill

Fundació Jaume Bofill

Barcelona, Spain

La Fundació Jaume Bofill és una institució catalana independent que vol contribuir al coneixement crític de la societat i a promoure reflexions, debats i iniciatives amb l’objectiu de millora-la.

Actualment te com a focus bàsic de treball l’educació amb l'objectiu d’assolir al nostre país una societat cohesionada i equitativa, i un horitzó que faciliti la supressió de les desigualtats entre les persones, els grups i els pobles.

www.fbofill.cat