Page 1

www.ParsBook.org

www.ParsBook.org


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﺑﺴـﻢ اﷲ اﻟـﺮﺣـﻤـﻦ اﻟـﺮﺣــﻴﻢ‬

‫‪2‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‬ ‫»ﺳﻄﺢ ‪«1‬‬

‫ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻈﻤﻲ‬ ‫‪1389‬‬

‫‪3‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪4‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪5‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﺑﺎ ﺳﭙـﺎس ﺑﻴــﻜﺮان از ﻣﺪﻳـﺮان‬

‫‪Autodesk‬‬

‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ دوﺳﺖداران دﻗﺖ‪ ،‬ﻧﻈﻢ و ﺳﺮﻋﺖ‬

‫‪6‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ‪ AutoCAD‬ﻛﺎر ﻧﻜﺮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ در‬ ‫اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ »ﻧﻮآﻣﻮز« ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد؛ در اﻏﻠﺐ‬ ‫ﻛﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزشِ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪاي‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻌﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﺑﻴﺎن‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻮآﻣﻮز ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺑﺎ ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﺎآﺷﻨﺎ روﺑﻪرو ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﻪ آن ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و زﻣﺎﻧﺒﺮ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎ دﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺑﺮﻣﻲدارد وﻳﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺎدر‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻪﺻﻮرت‪ ‬ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ و اﻏﻠﺐ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻛﺘﺎب ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ آن ﻧﺮماﻓﺰار ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻫﻨﻮز‬ ‫ﻧﻪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻜﺒﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ »ﻛـﺎرﺑـﺮد‪ «‬ﻧﺮماﻓﺰار‬

‫‪AutoCAD‬‬

‫ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ روش و ﺑﺎ ﺣﺬف‬

‫ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه و دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻧﻮآﻣﻮز ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ در او‬ ‫اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﻂ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎن‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن آﻣﺪه ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از‬ ‫ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ آن را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ روش ﭼﻮن ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوت‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﻓﺮﻣﺎن در اﺧﺘﻴﺎر دارد‪ ،‬ﻧﺎﭼﺎر‬ ‫ﺑﻪ »ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻜﺮار« آنﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از دﻟﺴﺮد ﺷﺪن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ روﺑﺮو‬ ‫ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎ و ﺗﻌﺪد ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ »ﺗﺴﻠﻂ« و »ﺧﻼﻗﻴﺖ« او و در‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺷﻜﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ‬

‫‪7‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬از ‪ AutoCAD 2007‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‬ ‫)اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ(‪.‬‬ ‫ﻧﻜﺘﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ * ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﺗﻮﻛﺪ روشﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي دادن ﻓﺮﻣﺎن وﺟﻮد دارد و ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪ‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﭙﺲ ‪ Enter‬ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ‪ ،‬در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎي ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ دﻳﺪاري ﻛﺎرﺑﺮ‬ ‫ﻧﻮآﻣﻮز ﺛﺒﺖ ﺷﻮد‪ ،‬از روش اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺎن از ﻣﻨﻮﻫﺎي ﻛﺮﻛﺮهاي ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ‪:‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﻤﻼت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺮ‪:‬‬ ‫» از ﻣﻨﻮي ﻛﺮﻛﺮهاي ‪ ،File‬ﻓﺮﻣﺎن ‪ New‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ«‬ ‫ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫» ‪«File/New‬‬

‫‪8‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ در ﻣﻨﻮي ﻛﺮﻛﺮهاي ‪ Draw‬ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ روشﻫﺎي‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ‪ .‬ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎدﮔﻲ ﻓﻘﻂ راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮديﺗﺮﻳﻦ‬ ‫روشﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻳﻚ ﭘﺎره ﺧﻂ درﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن‬ ‫اﻟﻒ( ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪا‪ ،‬ﺟﻬﺖ و ﻃﻮل آن‬ ‫ب( دوﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي آن‬ ‫ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎره ﺧﻂ )‪ (Line‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﭘﺎره ﺧﻂ )‪(Line‬‬

‫اﻟﻒ( ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪا‪ ،‬ﺟﻬﺖ و ﻃﻮل ﭘﺎرهﺧﻂ‬ ‫‪Draw/Line .1‬‬

‫‪ .2‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﭘﺎره ﺧﻂ‬ ‫‪ .3‬دادن ﺟﻬﺖ )ﺗﻮﺿﻴﺢ در اداﻣﻪ( ‪ -‬ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﺪازه‪Enter -‬‬

‫‪ .4‬اﻟﻒ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 3‬ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﺮﻣﺎن و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺎره ﺧﻂﻫﺎي ﭘﻲدرﭘﻲ ﺑﻌﺪي‬ ‫‪ .4‬ب( ‪ Enter‬ﻳﺎ ‪ Esc‬ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﻓﺮﻣﺎن‬

‫‪9‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫* دادن ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ دادن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ‪ Mouse‬در ﺟﻬﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد‪،‬‬ ‫ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻣﻼً اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﺪ ‪ ORTHO‬در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان روي آن ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮد ﻳﺎ ﻛﻠﻴﺪ ‪ F8‬را زد‪.‬‬

‫* در ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي اﻟﻒ و ب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز‬ ‫از ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎً از ﻫﻤﻪ‪).‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 4‬در ﺑﺎﻻ(‬ ‫* در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲﻫﻤﻴﺸﻪ اﻧﺪازهﻫﺎ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ وارد ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫* زدن ‪ Enter‬ﻳﺎ ‪ Space‬در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫* ﺑﺮاي ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺘﺪا ﺑﺎ زدن ‪ Esc‬از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ و ﺑﻌﺪ روي‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده ‪ Delete‬را از روي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻲزﻧﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻗﺮﻗﺮه ‪Mouse‬‬

‫‪ .1‬ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻛﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻗﺮﻗﺮه و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن و ﺣﺮﻛﺖ دادن‬ ‫‪Mouse‬‬

‫‪ .2‬دور و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ‪ Mouse‬ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻗﺮﻗﺮه‬ ‫* ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻗﺮﻗﺮه در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﺗﻤﺮﻳﻦ‪ :‬ﺷﻜﻞ زﻳﺮ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Line‬ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪20.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫ب( ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن دو ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺎره ﺧﻂ‬ ‫‪Draw/Line .1‬‬

‫‪ .2‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﭘﺎره ﺧﻂ‬ ‫‪ .3‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺎره ﺧﻂ‬ ‫‪ .4‬اﻟﻒ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 3‬ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﺮﻣﺎن و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺎره ﺧﻂﻫﺎي ﭘﻲدرﭘﻲ ﺑﻌﺪي‬ ‫‪ Enter .4‬ﻳﺎ ‪ Esc‬ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﻓﺮﻣﺎن‬ ‫ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ )‪(Rectangle‬‬

‫اﻟﻒ( ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻧﻘﺎط دو ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ‬ ‫‪Draw/Rectangle .1‬‬

‫‪ .2‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ‬ ‫‪ .3‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ‬ ‫ب( ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ‬ ‫‪Draw/Rectangle .1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .2‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ‬ ‫‪ .3‬ﻧﻮﺷﺘﻦ @ ‪ -‬ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻃﻮل در راﺳﺘﺎي ‪ – X‬زدن ﻛﺎﻣﺎ )‪ – (,‬ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻃﻮل در راﺳﺘﺎي‬ ‫‪Enter - Y‬‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ‪ 30‬در راﺳﺘﺎي ‪ X‬و ﻃﻮل ‪ 20‬در راﺳﺘﺎي ‪،Y‬‬

‫ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ؛ ‪ @30,20‬و ﺑﻌﺪ ‪ Enter‬را ﻣﻲزﻧﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ‪ :‬ﺷﻜﻞﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Rectangle‬ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪20.00‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪10.00‬‬

‫داﻳﺮه )‪(Circle‬‬

‫اﻟﻒ( ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻣﺮﻛﺰ و اﻧﺪازه ﺷﻌﺎع داﻳﺮه‬ ‫ب( ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻣﺮﻛﺰ و ﻧﻘﻄﻪاي روي داﻳﺮه‬ ‫‪Draw/Circle/Center,Radius .1‬‬

‫‪ .2‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﻛﺰ داﻳﺮه‬ ‫‪ .3‬اﻟﻒ( ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﺪازه ﺷﻌﺎع– ‪Enter‬‬

‫‪ .3‬ب( ﻛﻠﻴﻚ روي ﻧﻘﻄﻪاي ﻛﻪ داﻳﺮه از آن ﻣﻲﮔﺬرد‬

‫‪12‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﺗﻤﺮﻳﻦ‪ :‬در ﺷﻜﻞﻫﺎي ‪ A‬و ‪ B‬اﺑﺘﺪا ﭘﺎرهﺧﻂ )ﺑﺎ اﻧﺪازه و زاوﻳﻪ دﻟﺨﻮاه( و ﺑﻌﺪ داﻳﺮه را‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ از اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻜﻞ ‪ C‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪C‬‬

‫‪B‬‬

‫‪A‬‬

‫‪13‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي وﻳﺮاﻳﺸﻲ در ﻣﻨﻮي ﻛﺮﻛﺮهاي ‪ Modify‬ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ روشﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫روشﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫‪ .1‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﻣﻮﺿﻮع‪ :‬دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺘﺨﺎب‪ :‬ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ از ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻓﺮﺿﻲ و ﻛﻠﻴﻚ روي‬ ‫ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻒ( ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺘﺨﺎب از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ )‪(Crossing‬‬

‫در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آنﻫﺎ درون ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ب( ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺘﺨﺎب از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ )‪(Window‬‬

‫در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ درون ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎك ﻛﺮدن )‪(Erase‬‬

‫‪ .1‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫‪Modify/Erase .2‬‬

‫‪14‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫* در ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎي وﻳﺮاﻳﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﺮﻣﺎن را در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول‬ ‫وارد ﻛﺮد‪ ،‬اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد و آن زدن ‪Enter‬‬

‫ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﻓﺮﻣﺎن‬ ‫‪ .2‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫‪Enter .3‬‬

‫‪ .4‬اداﻣﻪ ﻓﺮﻣﺎن ‪) ...‬در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز(‬ ‫ﻣﻮازي ﮔﺮﻓﺘﻦ )‪(Offset‬‬ ‫‪Modify/Offset .1‬‬

‫‪ .2‬ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮازي‬ ‫‪Enter .3‬‬

‫‪ .4‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي آن‬ ‫‪ .5‬ﻛﻠﻴﻚ در ﺳﻤﺘﻲ از ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻮازي اﻳﺠﺎد ﺷﻮد‬ ‫‪ .6‬اﻟﻒ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 4‬و ‪ 5‬ﺑﺮاي اداﻣﻪ‬ ‫‪ .6‬ب( زدن ‪ Enter‬ﻳﺎ ‪ Esc‬ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﻓﺮﻣﺎن‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ‪ :‬اﺑﺘﺪا ﭘﺎرهﺧﻂ‪ ،‬داﻳﺮه و ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ را رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Offset‬ﺷﻜﻞﻫﺎي‬ ‫زﻳﺮ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪470‬‬

‫‪200‬‬

‫‪200‬‬

‫‪520‬‬

‫‪d‬‬

‫‪d‬‬

‫‪d‬‬

‫‪d‬‬

‫‪30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30‬‬

‫‪150‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪50‬‬

‫‪50‬‬

‫‪50‬‬

‫‪50‬‬

‫‪50‬‬

‫ﺑﺮﻳﺪن )‪(Trim‬‬ ‫‪Modify/Trim .1‬‬ ‫‪Enter .2‬‬

‫‪ .3‬اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ )در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎ اوﻟﻴﻦ ﺧﻄﻲ ﻛﻪ آن را ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺎك ﻣﻲﺷﻮد(‬ ‫‪ .4‬زدن ‪ Enter‬ﻳﺎ ‪ Esc‬ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﻓﺮﻣﺎن‬

‫‪16‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﻻﻳـﻪﺑـﻨـﺪي‬ ‫ﻻﻳﻪﺑﻨﺪي‪ ،‬ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ‪-‬‬ ‫ﺧﻂ‪ ،‬ﻧﻮع ﺧﻂ‪ ،‬ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ‪ (...‬اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪن ﻛﺎر ﻣﻲ‪-‬‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻻﻳﻪﻫﺎ‬ ‫اﻟﻒ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖﺧﻂ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﻻﻳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ‪-‬‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ ﭼﺎپ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ در ﻫﺮ ﻧﻘﺸﻪاي ﻛﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮاي‬ ‫وﺿﻮح ﻧﻘﺸﻪ‪ ،‬ﺿﺨﺎﻣﺖِﺧﻂﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻻزم اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻧﻜﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ‬ ‫ﺗﻚﺗﻚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﻛﻞ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻزم را ﺑﻪ‬ ‫آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻴﻢ! و ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺸﻜﻞﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖﺧﻂ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع را درﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ دوﺑﺎره ﺗﻚﺗﻚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﻛﻞ ﻓﺎﻳﻞ‬ ‫ﭘﻴﺪا و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﺧﻄﻮط‬ ‫ﻫﻢﺿﺨﺎﻣﺖ در ﻻﻳﻪاي وﻳﮋه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻴﺎز ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ را‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ب( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺧﻂ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درون ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﻻﻳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ دﻳﺪه و ﭼﺎپ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﻂﭼﻴﻦ‪ ،‬ﺧﻂﻧﻘﻄﻪ‪ ،‬ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ ﻳﺎ ‪.(...‬‬ ‫ج( ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن‬

‫‪17‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻻﻳﻪ‪ ،‬دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺳﻴﻢ و اﺟﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﺷﻮرﻫﺎ‪ ،‬اﻧﺪازهﻫﺎ‪ ،‬ﺧﻂﭼﻴﻦﻫﺎ و ‪ (...‬دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻠﻮغ ﺷﺪن‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻢﻧﻮع در ﻻﻳﻪاي وﻳﮋه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻴﺎز ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ آن ﻻﻳﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫د( ﻗﻔﻞ ﺷﺪن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ‪ ،‬دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮي‬ ‫ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻫﺮ ‪ File‬ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﭘﻴﺶﻓﺮض ﺑﻪ ﻧﺎم »‪ «0‬ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در‬ ‫ﻧﻮار اﺑﺰار ‪ Layer‬دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬

‫اﻣﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻻﻳﻪﺑﻨﺪي اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ‪-‬‬ ‫ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص‪ ،‬اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫اﻧﺪازهﮔﺬاري‬ ‫اﻧﺪازهﮔﺬاري اﻣﺘﺪاد اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدي‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪0.8‬‬

‫‪Dimension/Liner .1‬‬

‫‪ .2‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﻧﻘﻄﻪ اول‬ ‫‪ .3‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﻧﻘﻄﻪ دوم‬ ‫‪ .4‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﻧﻘﻄﻪاي ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻧﺪازه در راﺳﺘﺎي آن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد‬

‫‪25°‬‬

‫اﻧﺪازهﮔﺬاري زاوﻳﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺧﻂ راﺳﺖ‬

‫‪Dimension/Angular .1‬‬

‫‪ .2‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﺧﻂ اول‬ ‫‪ .3‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﺧﻂ دوم‬

‫‪19‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .4‬ﻛﻠﻴﻚ روي ﻧﻘﻄﻪاي ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻧﺪازه در آن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد )درون ﻳﻜﻲ از ﭼﻬﺎر‬ ‫زاوﻳﻪاي ﻛﻪ دو ﺧﻂ ﻳﺎ اﻣﺘﺪادﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزد(‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻧﺪازهﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن …‪ Format/Dimension Style‬ﭘﻨﺠﺮه زﻳﺮ را ﺑﺎز ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ ‪ Modify‬ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪي ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ در ‪ Preview‬ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ‪ 1/100‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺮ اﻧﺪازه )ﻋﻼﻣﺖ و اﻧﺪازه ﻓﻠﺶ(‬

‫‪ .1‬در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از ‪ Oblique ،Architectural tick‬ﻳﺎ ‪ Dot Small‬ﺑﻪ ﺟﺎي‬ ‫ﻓﻠﺶ دو ﺳﺮ اﻧﺪازه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد‪Arrowheads-First,Second :‬‬

‫‪ .2‬ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازة ﻋﻼﻣﺖ ﻓﻠﺶ‪ ،‬ﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ‪) Arrow Size :‬ﻋﺪد ‪ 0.18‬ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫اﺳﺖ( ‪....‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮﺷﺘﻪ )ﻋﺪد اﻧﺪازه(‪... :‬‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺧﻂ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ اﻧﺪازه )در اﻧﺪازهﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ(‪.... :‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﺪاد رﻗﻢﻫﺎي اﻋﺸﺎري‪... :‬‬

‫‪21‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﭼﺎپ ﻧﻘﺸﻪ‬ ‫‪File/Plot… .1‬‬

‫‪22‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .2‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﭼﺎﭘﮕﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺮﻛﺮهاي ‪Printer/plotter‬‬ ‫‪ .3‬اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازه ﻛﺎﻏﺬ )ﻣﺜﻼً ‪ (A4‬از ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺮﻛﺮهاي ‪Paper size‬‬

‫‪ .4‬اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Window‬از ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺮﻛﺮهاي ‪ ،Plot Area‬اﮔﺮ دﻛﻤﻪاي ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫‪ Window‬در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ ﺑﻮد‪ ،‬ﻛﻠﻴﻚ روي دﻛﻤﻪ ‪Window‬‬

‫‪ .5‬اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭼﺎپ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮه دور آن‬

‫‪ .6‬زدن ﺗﻴﻚ ‪ Center the plot‬در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Plot offset‬ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‬ ‫دﻗﻴﻘﺎً وﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻴﻔﺘﺪ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﻴﺎس از ﻗﺴﻤﺖ ‪) Plot scale‬ﺗﻮﺿﻴﺢ در اداﻣﻪ(‬

‫‪23‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪Preview .8‬‬ ‫‪Enter .9‬‬

‫‪ .10‬اﻟﻒ( اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم و دوﺑﺎره ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 8‬و اداﻣﻪ ‪...‬‬ ‫‪.10‬ب( ‪ OK‬اﮔﺮ ‪ Preview‬ﺧﻮب ﺑﻮد )ﻧﻘﺸﻪ درﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در ‪Preview‬‬

‫دﻳﺪهاﻳﺪ‪ ،‬ﭼﺎپ ﻣﻲﺷﻮد(‪.‬‬ ‫ﻣﻘﻴﺎس ﭼﺎپ ﻧﻘﺸﻪ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪(7‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻘﻴﺎس دﻗﻴﻖ‪ ،‬ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Fit to Paper‬را از ﻗﺴﻤﺖ ‪ Plot Scale‬ﺗﻴﻚ ﻣﻲزﻧﻴﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ در ﻛﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس دﻗﻴﻖ )… ‪ (1/100 - 1/50 - 1/200 ,‬ﭼﺎپ ﻛﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰﻳﻨﺔ ‪ Fit to paper‬ﺑﺪون ﺗﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ‬ ‫دﻗﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت زﻳﺮ ﭘﺮ ﺷﻮد‪... :‬‬

‫‪24‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ زﻳﺮ و ﻣﻮارد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻﻳﻪﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺪون ﺧﻂ روي‬ ‫ﺧﻂ‪ ،‬ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﭘﻼن‬ ‫‪ .2‬ﺑﺮش ‪A-A‬‬

‫‪ .3‬ﻧﻤﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ‬ ‫‪ .4‬ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪ .5‬ﻧﻤﺎي ﺷﺮﻗﻲ‬ ‫‪ .6‬ﻧﻤﺎي ﻏﺮﺑﻲ‬ ‫‪ .7‬ﭘﻼن اﻧﺪازهﮔﺬاري‬ ‫‪ .8‬ﭘﻼن ﺑﺎم‬ ‫* ‪ ، OKB=20 cm‬ارﺗﻔﺎع ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ؛ ‪ ،140 cm‬ارﺗﻔﺎع در؛ ‪ ،220 cm‬ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ؛ ‪30‬‬

‫‪ ،cm‬ارﺗﻔﺎع ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه؛ ‪ ،80 cm‬ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ ﺗﺎ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ؛ ‪.290 cm‬‬ ‫* ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪26‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ‬ ‫ﻳﻜﻲ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺶ‬ ‫»روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي« اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ روش ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ‪ ،‬ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه‬ ‫ﺷﺪه از ﺑﻴﻦ راهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻲرﺳﻨﺪ!‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه را از اﻳﻦ روش ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و‬ ‫اﻧﺠﺎم آن ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﻴﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮده و‬ ‫ﻣﺪت ﺗﺮﺳﻴﻢ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ‬ ‫ﺧﻮدﺗﺎن رﺳﻴﺪه را ﺑﺎ »روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي« ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬و دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ روش را‬ ‫ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش‪ ،‬ﺧﻼﻗﻴﺖ و اﺑﺘﻜﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﭘــﻼن‬ ‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻼن را ﻃﻮري ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ از ﻧﻮع ‪ acad‬ﺑﺎز ﻛﺮده ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺮوژه و ﺗﺎرﻳﺦ روز ذﺧﻴﺮه‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ )‪.(First Plan-89.6.13‬‬ ‫‪ .2‬ﻻﻳﻪﻫﺎ را ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزﻳﻢ‪.‬‬ ‫‪.3‬دﻳﻮارﻫﺎي دور‪ :‬ﻻﻳﻪ »‪ «0‬را ﺟﺎري ﻛﺮده ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Line‬ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ داﺧﻠﻲ ﭘﻼن ﻛﻪ‬ ‫اﻧﺪازهﻫﺎي آن رﻧﺪﺗﺮ اﺳﺖ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ )‪.(3 x 5‬‬ ‫ﻫﺮﻳﻚ از اﺿﻼع ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ را ﺑﻪ اﻧﺪازه )‪ (.2‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون ‪ Offset‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .4‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Fillet‬دوﺗﺎ از ﺧﻂﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲرﺳﺎﻧﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪Modify/Fillet -‬‬

‫ ﻛﻠﻴﻚ روي ﺧﻂ اول‬‫ ﻛﻠﻴﻚ روي ﺧﻂ دوم‬‫‪ .5‬ﺑﺎ زدن ‪ Enter‬دوﺑﺎره ﻓﺮﻣﺎن ‪ Fillet‬را ﻓﻌﺎل ﻛﺮده ﺧﻂﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﻣﻲرﺳﺎﻧﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .6‬ﭘﻨﺠﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ‪ :‬وﺳﻂ ﺧﻄﻮط دﻳﻮار ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﺑﺎ ‪ Line‬ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .7‬ﭘﺎرهﺧﻂ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺼﻒ ﻃﻮل ﭘﻨﺠﺮه )‪ (.6‬ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﺧﻮدش ‪Offset‬‬

‫ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .8‬ﭘﺎرهﺧﻂ وﺳﻂ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Erase‬ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Trim‬دوﺧﻂ ﻟﺒﻪ ﭘﻨﺠﺮه را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﭘﺎرهﺧﻂ ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺎك‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .10‬ﻻﻳﻪ »‪ «3‬را ﺟﺎري ﻛﺮده ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Line‬ﺧﻄﻮط ﻟﺒﻪ ﭘﻨﺠﺮه را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .11‬ﻻﻳﻪ »‪ «1‬را ﺟﺎري ﻛﺮده ﺧﻂ ﺷﻴﺸﻪ را از وﺳﻂ ﺑﻪ وﺳﻂ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮار ﭘﻨﺠﺮه‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .12‬ﺧﻂ ﺷﻴﺸﻪ را ﺑﺎﻧﺪازه )‪ (.02‬ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﺧﻮدش ‪ Offset‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .13‬ﭘﻨﺠﺮه ﺷﺮﻗﻲ‪ :‬ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد )ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ 6‬ﺗﺎ ‪.(12‬‬ ‫‪ .14‬ﺟﺎي در ﻏﺮﺑﻲ‪ :‬ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲﺷﻮد )ﻣﺮاﺣﻞ ‪ 6‬ﺗﺎ ‪.(9‬‬

‫‪ .15‬ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي دﻳﻮار ﺟﻨﻮﺑﻲ‪ :‬ﺧﻂ ﺑﻴﺮوﻧﻲ دﻳﻮارﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ را ﺑﻪ اﻧﺪازه )‪ (1‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ‪ Offset‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .16‬دو ﺧﻂ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ اﻧﺪازه )‪ (1.2‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ‪ Offset‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .17‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Trim‬ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ را ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .18‬ﻣﺮاﺣﻞ ‪ 9‬ﺗﺎ ‪ 12‬را ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .19‬اﻳﻮان‪ :‬ﺧﻄﻮط ﺑﻴﺮوﻧﻲ دﻳﻮارﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪازه )‪ (1.5‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون ‪ Offset‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‬ ‫)در ﻫﺮ ﺳﻤﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺧﻂ(‪.‬‬

‫‪ .20‬ﺧﻂﻫﺎ را ﺑﺎ ‪ Fillet‬ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ »‪ «2‬اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .46‬ﺟﺰ ﻻﻳﻪ »‪ «0‬ﻫﻤﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و داﺧﻞ دﻳﻮارﻫﺎ را ﻫﺎﺷﻮر از ﻧﻮع‬ ‫‪ ANSI32‬ﺑﺎ اﻧﺪازه )‪ (0.2‬ﻣﻲزﻧﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﻫﺎﺷﻮر را ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ‪ Hatch‬اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .47‬ﭼﻚ ﻛﺮدن ﻻﻳﻪﻫﺎ‪ :‬ﺗﻚﺗﻚ ﻻﻳﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺑﻘﻴﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎ ﭼﻚ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺿﺎﻓﻲ در آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﺮش‬ ‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮش را ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎعﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ‬ ‫ﻛﺮده و ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ از آنﻫﺎ در ﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ .1‬از ﭘﻼن ﻛﭙﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻼن ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن ‪ Rotate‬ﻃﻮري ﻣﻲﭼﺮﺧﺎﻧﻴﻢ )درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز( ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻂ ﺑﺮش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻣﻼً اﻓﻘﻲ و ﺟﻬﺖ ﺑﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .3‬ﺧﻂ زﻣﻴﻦ‪ :‬ﺧﻂ ﺑﺮش را ﻛﭙﻲ ﻛﺮده در ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﻼن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ‬ ‫)ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺳﻴﻢ‪ ،‬ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺎ وارد ﭘﻼن ﻧﺸﻮد(‪.‬‬

‫‪ .4‬ﺧﻂ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻻﻳﻪ »‪ «0‬اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫* ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻫﺎﺷﻮرﻫﺎ و اﻧﺪازهﮔﺬاريﻫﺎي ﭘﻼن ﻛﭙﻲ ﺷﺪه را ﭘﺎك ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺧﻂ ﻛﻒ ﻓﻀﺎ‪ :‬ﺧﻂ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ اﻧﺪازه )‪ (.8‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ‪ Offset‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻛﻒ اﺗﺎق ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد و ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪﻫﺎ(‪.‬‬ ‫‪ .6‬از ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻂ ﺑﺮش و دو اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻒ در ﭘﻼن ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﺧﻂﻫﺎي ﻋﻤﻮدي‬ ‫)ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ( ﺑﻪ ﺑﺮش‪ ،‬ﻣﺤﺪوده ﺳﻜﻮي ﻛﻒ را در ﺑﺮش‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪A‬‬

‫‪A‬‬

‫‪+0.80‬‬

‫‪ .7‬ﺧﻄﻮط اﺿﺎﻓﻲ را ‪ Trim‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪A‬‬

‫‪+0.80‬‬

‫‪A‬‬

‫‪35‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .8‬ﺧﻂ ﺳﻘﻒ‪ :‬ﺧﻂ ﻛﻒ را ﺑﻪ اﻧﺪازه )‪ (2.9‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ‪ Offset‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .9‬دﻳﻮارﻫﺎ‪ :‬از ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻂ ﺑﺮش ﺑﺎ دﻳﻮارﻫﺎ در ﭘﻼن‪ ،‬ﺧﻂﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺗﺎ روي‬ ‫ﻛﻒ ﻓﻀﺎ در ﺑﺮش ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪A‬‬

‫‪+0.80‬‬

‫‪36‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .10‬ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺳﻘﻒ را ‪ Trim‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .11‬ﺧﻂ روي ﺑﺎم‪ :‬ﺧﻂ ﺳﻘﻒ را ﺑﺎﻧﺪازه )‪ (.3‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ‪ Offset‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .12‬ﺟﺎنﭘﻨﺎه‪ :‬از ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻂ ﺑﺮش و ﺧﻂﭼﻴﻦ ﺳﻘﻒ در ﭘﻼن ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻂ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻫﺮﻳﻚ را ﺑﻪ اﻧﺪازه )‪ (.2‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ‪ Offset‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪A‬‬

‫‪+0.80‬‬

‫‪37‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .13‬ارﺗﻔﺎع ﺟﺎنﭘﻨﺎه‪ :‬ﺧﻂ ﺑﺎم را ﺑﻪ اﻧﺪازه )‪ (.8‬ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ‪ Offset‬و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ‬ ‫را ‪ Trim‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .14‬ﻻﻳﻪ »‪ «2‬را ﺟﺎري ﻛﺮده ﻟﺒﻪ ﺟﺎنﭘﻨﺎه را ﺑﺎ ‪ Line‬رﺳﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ .15‬ﭘﻠﻪﻫﺎ‪ :‬از ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻂ ﺑﺮش ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﭘﻠﻪ‪ ،‬ﺧﻂ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺎ روي ﺧﻂ زﻣﻴﻦ در‬ ‫ﺑﺮش ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪A‬‬

‫‪+0.80‬‬

‫‪A‬‬

‫‪38‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .16‬ﻻﻳﻪ »‪ «0‬را ﺟﺎري ﻛﺮده از ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه روي ﺧﻂ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Line‬ﺑﺪون‬ ‫ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪﺻﻮرت‪ ‬ﭘﻲدرﭘﻲ ﭘﺎرهﺧﻂﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﻫﺎ و اﻧﺪازه ﻫﺎي‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه زﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ؛‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ )‪ ،(.2‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ )‪ ،(.3‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ )‪ ،(.2‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ )‪ ،(.3‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ )‪ (.2‬و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ )‪ ،(.3‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ )‪ (.2‬و ﺳﭙﺲ ﺧﻂ راﻫﻨﻤﺎ و ﺧﻂ‬ ‫ﻋﻤﻮدي ﻟﺒﻪ ﺳﻜﻮي ﻛﻒ را ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .17‬ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮش ﺧﻮرده‪ :‬دو ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺒﺔ دﻳﻮار ﺷﺮﻗﻲ روي ﻛﻒ را ﺑﺎ ﭘﺎرهﺧﻄﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ‬ ‫وﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .18‬ﭘﺎرهﺧﻂ ﻛﻮﭼﻚ را ﺑﻪ اﻧﺪازه )‪) (.8‬ﻫﻤﺎن ‪ (OKB‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ‪ Move‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .19‬ﭘﺎرهﺧﻂ ﻛﻮﭼﻚ را ﺑﻪ اﻧﺪازه )‪) (1.4‬ارﺗﻔﺎع ﭘﻨﺠﺮه( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ‪ Offset‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و‬ ‫ﺧﻄﻮط ﺑﻴﻦ دو ﭘﺎره ﺧﻂ را ‪ Trim‬ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .20‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻨﺠﺮه در ﭘﻼن را ﺑﺮا ي آن دﻗﻴﻘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .21‬در‪ :‬ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺒﻴﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ‪ OKB‬ﻧﺪارد )ﺧﻂ‬ ‫ﻛﻒ ﻛﻪ از زﻳﺮ در ﻣﻲﮔﺬرد ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻜﻲ را ﭘﺎك ﻛﺮده و دﻳﮕﺮي را اداﻣﻪ‬ ‫ﻣﻲدﻫﻴﻢ(‪.‬‬

‫‪ .22‬ﭘﻨﺠﺮه در ﻧﻤﺎ‪ :‬ﭘﻨﺠﺮه ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﻛﺎﻣﻼ در ﻧﻤﺎ و ﺑﻪﺻﻮرت‪ ‬ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﭘﻬﻨﺎي آن‪ ،‬دو ﺧﻂ راﻫﻨﻤﺎ از ﭘﻼن و ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ارﺗﻔﺎع آن‪ ،‬دو ﺧﻂ اﻓﻘﻲ از ﭘﻨﺠﺮة ﺑﺮش ﺧﻮرده در دﻳﻮار ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪A‬‬

‫‪+0.80‬‬

‫‪A‬‬

‫‪41‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪ .23‬ﻻﻳﻪ »‪ «1‬را ﺟﺎري ﻛﺮده ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ‪ Rectangle‬در ﻓﻀﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه‪ ،‬ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ‬ ‫رﺳﻢ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺧﻂﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﺎ ‪ Erase‬ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .24‬ﺣﺎل ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ داﺧﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ .25‬ﺟﺰ ﻻﻳﻪ »‪ «0‬ﻫﻤﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و داﺧﻞ دﻳﻮارﻫﺎ )ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺑﺮش‬ ‫ﺧﻮرده( را ﻫﺎﺷﻮر از ﻧﻮع ‪ ANSI32‬ﻣﻲزﻧﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﻫﺎﺷﻮر را ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ‪ Hatch‬اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .26‬ﭼﻚ ﻛﺮدن ﻻﻳﻪﻫﺎ‪ :‬ﺗﻚ ﺗﻚ ﻻﻳﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺑﻘﻴﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎ ﭼﻚ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎ‬

‫‪42‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﻧﻤﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﺮش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻂ ﺑﺮش از ﺑﻴﺮون ﭘﻼن رد ﻣﻲﺷﻮد و ﺟﻬﺖ دﻳﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ روش ﺗﺮﺳﻴﻢ آن ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﺮش ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪ .1‬از ﭘﻼن ﻳﻚ ﻛﭙﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ‪‬‬ ‫ﻧﻤﺎ )ﺧﻂﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﻛﻪ از ﺑﻴﺮون ﺑﻨﺎ رد ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺮش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ( در‬ ‫ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻲﭼﺮﺧﺎﻧﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪North Elevation‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪120‬‬

‫‪500‬‬

‫‪30 30 30‬‬ ‫‪120‬‬

‫‪300‬‬

‫‪90‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪120‬‬

‫‪A‬‬

‫‪+0.80‬‬

‫‪100‬‬

‫‪± 0.00‬‬

‫‪A‬‬

‫‪20‬‬

‫‪East Elevation‬‬

‫‪20 50‬‬

‫‪210‬‬

‫‪210‬‬

‫‪West Elevation‬‬

‫‪100‬‬

‫‪50‬‬

‫‪120‬‬

‫‪50‬‬

‫‪100‬‬

‫‪50‬‬

‫‪100‬‬

‫‪120‬‬

‫‪100‬‬

‫‪120‬‬

‫‪100‬‬

‫‪150‬‬

‫‪100‬‬

‫‪Ground Floor Plan‬‬ ‫‪SC: 1/100‬‬

‫‪South Elevation‬‬

‫‪ .2‬ﺧﻂ‬

‫ﺑﺮش را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻂ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﻼن ﻛﭙﻲ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻻﻳﻪ »‪ «0‬اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﺻﻮل ﻛﻠﻲ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻤﺎ‪.... :‬‬

‫‪43‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫ﺳﺨﻦ آﺧﺮ‬ ‫»داﻧﺴﺘﻦ«‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪن و »ﻣﻬﺎرت«‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪:‬‬ ‫»ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ«‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻔﺎرش ﻣﻲﺷﻮد ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار‬ ‫اﻧﺪك ﺑﻮد‪ ،‬از اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺮاﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؛ زﻳﺮا ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ‪ ،‬ﭼﻮن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادن آن ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎ‬ ‫را ﻳﺎ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ‪ ‬ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ از دﻳﮕﺮان ﻣﻲﭘﺮﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫»ﺳﻄﺢ ‪ «1‬ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ »‪ «AutoCAD‬ﺗﺎزه از اﻳﻨﺠﺎ‬ ‫ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻜﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺔ دوﺑﻌﺪي‪ ،‬ﻣﺪﻟﺴﺎزي‬ ‫ﺳﻪﺑﻌﺪي و ﻧﻜﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در دﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ‬ ‫ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﺔ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﻛﻞ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﺰد داﻧﺎ‪ ،‬ﺑﻪ زودي در ﺳﺮي »ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ« ﭼﺎپ ﺷﺪه و در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪.‬‬

‫»اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻟﺬت و ﺑﻬﺮه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ«‬

‫‪44‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬


‫‪www.ParsBook.org‬‬ ‫ﻟـﺬت اﺗـﻮﻛـﺪ‪ /‬ﺳﻄﺢ ‪1‬‬ ‫ﮔﺰﻳﺪه ﻛﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ‬

‫‪45‬‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬

lezat-autocad  

www.ParsBook.org www.ParsBook.org www.ParsBook.org www.ParsBook.org 2 ‫ﺪـﻮﻛـﺬتاﺗـﻟ‬ / ‫ﺳﻄﺢ‬ 1 ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫ﺻﺮﻓﺎﺟﻬﺖآﺷﻨﺎﻳﻲﮔﺰﻳﺪه‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس‬ ‫ﻣﻌﻈﻤﻲ‬ ‫ﻣ...