Page 1

happybaby 100 95 75

Napisale struËne osobe iz podruËja: 25 • ginekologije i porodniπtva •5 pedijatrije • psihologije •0 nutricionizma

nositi æivot 100 95 75

25 5 0

Nositelj edukacijskih programa za roditelje

BOOK PRAKTI»NI PRIRU»NIK ZA

TRUDNICE


ZA ZDRAV RAZVOJ VA©EG DJETETA Smanjuje rizik od oπteÊenja neuralne cijevi za 92 %.*

Prehrana u trudnoÊi i tijekom dojenja od iznimne je vaænosti jer se tjelesne potrebe trudnica i dojilja za vitaminima i mineralima tada poveÊaju za 50 do 100 %. PoveÊanim unosom voÊa i povrÊa ne moæemo zadovoljiti sve potrebe, stoga preporuËujemo Elevit® Pronatal koji sadræi veÊu koliËinu: • folne kiseline (800 mcg) • æeljeza (60 mg) • potrebnih vitamina i minerala

JEDINI KLINI»K TESTIRA I* N

Elevit® Pronatal djeluje u tri kljuËna razdoblja za zdrav razvoj djeteta: • prije trudnoÊe • tijekom trudnoÊe • tijekom dojenja Svojim je sastavom Elevit® Pronatal jedini kliniËki testiran pripravak za trudnice i dojilje. Za 92 % smanjuje rizik od oπteÊenja neuralne cijevi.*

* Czeizel AE. Primary prevention of neural-tube defects and some other major congenital abnormalities. Paediatric Drugs 2000;2(6);437−449. Elevit® Pronatal izdaje se bez recepta u ljekarnama. Prije upotrebe paæljivo proËitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog lijeËnika ili ljekarnika. HR.CC.01.2013.0063


PraktiËni priruËnik za trudnice

Nositi æivot XV.

Glavni recenzent i savjetnik za prilagodbu knjige Prof. dr. sci. Ante DražanËiÊ, dr. med., Recenzenti: Prof. dr. sci. Radoslav Herman, dr. med., specijalist ginekologije i porodniπtva

Mr. sci. Branimir Peter, dr. med.,

specijalist pedijatarije i neonatologije, Klinika za ginekologiju, K. B. C. Rijeka.

Zahvaljujemo našim sponzorima bez kojih ovaj besplatni priruËnik i poklon paket ne bi postojao: DIETPHARM, BAYER PHARMA, FOREST TOSARA GLAVNI SPONZORI: FIDIFARM zastupnik za CENTRAVIT

I FLORADIX

ATLANTIC TRADE proizvoaË DONAT Mg-a

Ilustracije: Oberheim 8320 Capellen ∂ 2013/1 • Design, kompjuterska priprema i tisak: Kerschoffset Zagreb d.o.o. IzdavaË: Anfap d.o.o., Ive ParaÊa 1, Sesvete Sva prava pridræana • Napomena: Promidžbene poruke ne odražavaju uvijek stav uredništva


Sadræaj Predgovor

4

5

1 RAZVOJ TRUDNO∆E Razvoj fetusa Razvoj tijela buduÊe mame 2

3

7 17

23

Svakodnevni samonadzor

32

Higijena, prehrana, OpÊi savjeti Vaπa prehrana Vaπ svakodnevni æivot OËekujte dijete njegovani

4

6

34 38 46 50

Neugode,

bolesti i komplikacije trudno∆e Popratne neugode trudnoÊe 55 Bolesti i komplikacije trudnoÊe 64

Porod

Porod Nakon poroda - babinje

7

aktivnostI

novoro–en»eta

DjeËja soba Prehrana dojenËeta Abeceda ËistoÊe Pripreme za veliki dan

TRUDNI»KA SKRB LijeËniËka skrb

PriprEME za dolazak 68 72 75 78

81 88

Prava na

zdravstvenu za©titu trudnice, æene nakon poroda i novoro–en»eta u Republici Hrvatskoj - Prijava novoroenËeta - PlaÊanje troπkova trudniËke

93

skrbi i poroda - TrudniËko bolovanje i rodiljski

93

dopust - Naknada plaÊe i novËana

93

pomoÊ za novoroenËe

96


©tovane Ëitateljice, drage trudnice! Pred Vama je knjiæica “Nositi æivot”, koju ste dobili od lijeËnika kojem ste povjerili nadzor Vaπe trudnoÊe. Knjiæica je izvorno francuskoga porijekla, hrvatsko izdanje je neπto modificirano, za naπe prilike. Izvorna francuska verzija prevedena je na viπe jezika, dijeli se trudnicama u viπe od milijun primjeraka u osam zemalja Europske Unije. Sada je izaπlo i hrvatsko izdanje. Saznali ste vijest da u sebi nosite novo biÊe, da Êete uskoro biti majka, da Êete dati novi æivot. TrudnoÊa nije bolest, ona je promijenjeno zdravo stanje, zato se u narodu i zove “drugo stanje”, koje je povezano s mnogim uglavnom manjim poteπkoÊama. U knjiæici Êete naÊi opis brojnih sitnih (a i veÊih) zbivanja, koja Vam se mogu dogoditi tijekom trudnoÊe. NaÊi Êete savjete o svakodnevnom ponaπanju, o osobnoj higijeni, o prehrani u trudnoÊi, o sitnim neugodnostima koje Vam trudnoÊa moæe priskrbiti. Dobit Êete osnovne obavijesti o raanju, o sluæbi za novoroenËe, ukljuËujuÊi dojenje, koje je najbolja prehrana novoroenËeta. Knjiæica je pisana jednostavno, ona nije struËna knjiga, ali je dovoljna da Vas informira o moguÊim problemima. Ako Vam omoguÊi rjeπenje tegoba, Vaπ Êe Vam lijeËnik pomoÊi. Vjerujem da Êe Vam knjiæica biti korisna. U ovoj i u buduÊim trudnoÊama. Nosite je uvijek sa sobom, Ëitajte je u slobodno vrijeme, neka Vam uvijek bude pri ruci. Ako Vam je bilo πto nejasno, obratite se za savjet Vaπem lijeËniku. Uz najbolje æelje za Vas i Vaπe dijete koje nosite Vaπ Prof. dr. sci. Ante DraæanËiÊ, dr. med.


Draga kolegice (buduÊa) majko, Pišem Vam kao mama koja ima troje djece. Prije rođenja mojeg prvog djeteta, prikupila sam već solidnu knjižnicu tiskovina o trudnoći i djeci. Željela sam biti dobro obavještena o svim područjima medicine, vezanima za trudnoću i roditeljstvo. Kad sam nedavno, u ginekološkoj ordinaciji, dobila paketić u kojem je bila i ova knjižica upitala sam se čemu još jedan savjetnik, poput ovoga koji držite u ruci? Nakon što sam ga pročitala, brzo mi je postalo jasno da mi ovaj savjetnik neće služiti za znanstvena medicinska proučavanja, nego kao praktičan „alat“ za svakodnevnicu. Tako je i bilo-knjižicu sam stalno nosila sa sobom, gdjegod sam išla; u šetnju parkom, u posjetu obitelji, na godišnji odmor... Usprkos iskustvu, isto je bilo i prilikom moje druge trudnoće, valjalo je sve još jednom ponoviti i provjeriti. U ovom vodiču za trudnice, odlično su uobličeni, pregledni i jasno napisani savjeti, o stvarima o kojima se svakodnevno pitaju buduće majke. Pregledno kazalo tema, praktičan format i kvalitetan papir, dodatne su pozitivne karakteristike ove knjige. Sigurna sam da će, na isti način kao i meni, ovaj vodič za trudnice koristiti i Vama, kako pri ovoj, tako i pri svakoj budućoj trudnoći. Svako dobro Vama i Vašoj obitelji, kao i sretnu i zdravu budućnost, želi Vam

Gordana Smiljanić


1

Razvoj trudnoテ各


Razvoj fetusa

- Prvi test trudnoÊe

- Ovulacija: sastanak koji

10

- Devet mjeseci za razvoj

ne bi smjeli propustiti U zoru petnaestog dana

8 8

Hormoni se brinu za sve

8

Razvoj tijela buduÊe mame

Propuπteni sastanak? Pravi trenutak Prava metoda

8 8 9

- Vaπa maternica

18

- Vaπe dojke

20

- Vaπ organizam

20

- Posljednje promjene prije poroda

21

- Hormoni

21

- Oplodnja: utrka za æivotom Pogledajmo izbliza Jajaπce traæi svu njegu od gnijezda

9 9 10

djeteta

12

Razvoj fetusa

Pozdrav novom æivotu! Evo ga! Trudni ste! Rode mogu na praznike. Vaπa djeteπce se smjestilo u najmekπoj i najnjeænijoj od svih kolijevki - vaπem æenskom tijelu! Æivite prve trenutke sreÊe koja se ne moæe mjeriti ni sa Ëim drugim. To, naravno, u vama budi æelju da sve saznate, da sve shvatite. Pred vama je nevjerojatna priËa tog malog stvorenja koje Êe zaokupiti sve vaπe misli.
razvoj trudnoÊe

1

Ovulacija - sastanak koji ne bi smjeli propustiti

djeteta” nastat Êe iz spajanja ta dva sjemena.

Æivot vaπeg nasljednika poËinje kalendarom. Jednom mjeseËno, vaπe tijelo programira trenutak jedino moguÊ za zaËeÊe djeteta - ovulaciju. U svakom ciklusu scenarij se ponavlja. Od prvog do Ëetrnaestog dana, jajnici, vaπa ælijezda za reprodukciju, “sazrijevaju”.

U zoru petnaestog dana

Pod utjecajem hormona estrogena, mali mjehuriÊi nazvani “folikuli” rastu u unutraπnjosti jajnika. Samo jedan od njih Êe se doista razviti. Kada postane okrugao poput male treπnje, izbija na povrπinu jajnika. Treba samo priËekati signal hormona da bi oslobodio svoje blago - jajnu stanicu. To je vaπe æensko sjeme, koje treba susresti muπko sjeme, spermij. Ljudsko jajaπce, “zametak

Za æene koje imaju pravilan ciklus od dvadeset i osam dana, signal koji oslobaa jajaπce javlja se Ëetrnaestog dana. Jajaπce odmah biva uvuËeno u jajovod. To je duga miπiÊna cijev, koja spaja jajnik i maternicu. Vaπe jajaπce moæe tu doæivjeti svoj sretan sastanak s jednim poduzetnim spermijem. Svi uvjeti su zadovoljeni: vrat maternice je otvoren i tekuÊa sluz koju proizvodi maternica privlaËi spermatozoide prema jajaπcu. To je odluËujuÊi dan za zaËeÊe bebe!

Hormoni se brinu za sve Folikul koji ostaje na povrπini jajnika nije tehnoloπki viπak veÊ izluËuje “progesteron”, hormon zaduæen za pripremu buduÊe kolijevke djeteta to jest unutraπnjosti maternice. Maternica je iznutra obloæena slojem sluznice nazvanim “endometrij”, koji se postupno mijenja kako bi se stvorilo joπ njeænije gnijezdo za djeteπce.

Propuπteni sastanak? ©to ako se sastanak sa spermijima ne dogodi? Jajaπce propada i umire. Proizvodnja progesterona se prekida, endometrij se u maternici razgrauje - to je poËetak menstruacije. Nema razloga za strah, jer posjedujete veliku zalihu od 300 do 400 jajaπaca sposobnih za oplodnju.

Pravi trenutak Ovulacija je jedini trenutak u kojemu moæe doÊi do zaËeÊa. U pravilu, 


izmeu devetog i Ëetrnaestog dana normalnog ciklusa od dvadeset i osam dana. Ne dolazi u obzir da ju propustite, ako æelite poveÊati svoju obitelj! Ako je vaπ ciklus pravilan, sve je jednostavno. Ako nije, nemojte se pretjerano brinuti. Hormoni odgovorni za ovulaciju osjetljiva su biÊa koja se ponekad mogu “duriti” nekoliko dana. Malo stresa, emocija, putovanje ili promjena klime dovoljni su da utjeËu na njih. To znaËi da se sve dogaa u glavi? Da. »itav taj mali hormonalni svijet pokreÊe jedna ælijezda, smjeπtena u srediπtu vaπeg mozga. Kako se zove? Hipofiza.

Prava metoda Vaπ Êe vam lijeËnik pomoÊi da πto toËnije odredite vrijeme ovulacije. Testovi mokraÊe, krvne pretrage, pregled vrata maternice i njegove sluzi: ima mnogo moguÊnosti. Jedna od klasiËnih metoda ostaje krivulja bazalne temperature, kroz mjerenja nekoliko mjeseci. Prednost: ta metoda je jednostavna. Temelji se na vaænoj promjeni - poviπenju temperature koje signalizira postojanje ovulacije. Nedostatak: zahtijeva upornost.

ZNAKOVI VA©EG OVULACIJSKOG PERIODA: - napete grudi i grËevi u donjem dijelu trbuha - pojaËan sluzavi iscjedak - moguÊa osjetljivost u predjelu jajnika ili sukrvica

Oplodnja - utrka za æivotom Oplodnja jajne stanice jednim spermijem, nalik je najuzbudljivijim avanturistiËkim filmovima. Akcija, napetost i “happy end” - sve je tu i to uæivo!

Pogledajmo izbliza U trenutku ejakulacije, 400 milijuna spermija poËinje nesmiljenu utrku. Samo je jedan cilj - susresti jajaπce. U tom maratonu mnogi Êe posustati. Kada se toliko æeljeno jajaπce nae na vidiku, njih je preostalo samo joπ 1000 do 2000. Preæivjeli okruæuju i steæu jajaπce, koje je Ëetrdeset puta veÊe od njih. Samo jedan meu njima uspijeva prodrijeti u

ZNAKOVI PO»ETKA TRUDNO∆E - izostanak mjeseËnice - umor - napetost u grudima - muËnine - ËeπÊa potreba za mokrenjem
razvoj trudnoÊe

1

unutraπnjost. Kada se njegova jezgra sjedini s jezgrom jajaπca, oplodnja se dogodila. Stvara se siÊuπno jajaπce vaπe buduÊe dijete!

Jajaπce traæi svu njegu od gnijezda Nema uopÊe vremena za odmor jajaπce mora napustiti jajovod da bi se smjestilo u maternicu. Nakon tri do Ëetiri dana putovanja cilj je postignut. Vaπ anelËiÊ smjeπta se u gnijezdo svojih snova! Uranja u meku materniËnu sluz, gnijezdi se. Dobro priËvrπÊeno za vaπu maternicu, neÊe se viπe pomaknuti do poroda.

10

Prvi test trudnoÊe Izmeu vas i zametka, sve je u najveÊoj tajnosti! Normalno je da æelite biti prva koja Êe saznati. Testovi trudnoÊe koje moæete napraviti kod kuÊe brzi su. Moæete ih primijeniti od prvih dana izostanka mjeseËnice. Stavite jedan apsorbirajuÊi πtapiÊ pod mlaz prve jutarnje mokraÊe i test je gotov! Trudna sam, nisam trudna: rezultat se pojavljuje nakon tri do pet minuta! Te testove, koji se prodaju u ljekarnama i velikim trgovaËkim centrima, ne pokriva socijalno osiguranje. Zamiπljeni su kao sredstva koja Êe rasprπiti prve sumnje ili potvrditi veÊ primijeÊene simptome. Kad se stiπaju prve emocije, nameÊe se posjet ginekologu.


razvoj trudnoÊe

1

Devet mjeseci za razvoj djeteta U neπto viπe od Ëetrdeset tjedana dijete Êe se razviti od siÊuπne stanice do potpunog biÊa od oko 3,5 kilograma. - Od prvog do treÊeg mjeseca: zametak se polako razvija, stvara i oblikuje tkiva i organe - Od Ëetvrtog do πestog mjeseca: progresivno razvija sve dijelove svojega organizma - Od sedmog do devetog mjeseca: vaπe dijete treba joπ samo usavrπiti svoje dijelove i pokazati se u svojoj ljepoti. Upravo prije nego ue u svijet odraslih.

Tri tjedna: nazire se srce! Jednostavna cijev formirana od dva krvna suda Ëini srËanu komoru. I kuca! Glava je na svome mjestu i ocrtavaju se pluÊa. Tjedan dana kasnije, embrij je velik kao ribiz, no njegova se teæina veÊ umnogostruËila 10 000 puta! ÆivËani sustav svodi se na jednostavan snop. Udovi joπ nisu oblikovani, no kao πto kaæe poslovica: “Tko Ëeka, taj doËeka!”

Deset dana: jajaπce postaje zametak (embrij) To je jedan korijandol, svim snagama priljubljen za vaπu maternicu! No, to malo biÊe pokazuje smisao za organizaciju. Dijeli svoje stanice na tri zasebna listiÊa πto je poËetni znak za stvaranje organa: koæe, æivËanog sustava, hrskavice, kostiju, miπiÊa, probavnog trakta i ælijezda.

12

Peti tjedan: embrij je veÊ promijenio izgled Poprima oblik savinutog cilindra. Skica tijela! Udovi su mali obeËavajuÊi izdanci. Glava je jako narasla, lice se ocrtava, a oËi se naziru: okrugle, crne. Zametak sada teæi 11 g i dugaËak je dva centimetra.


POZORNOST, RADOVI Prva dva mjeseca, zametak je æustri radnik. Neprestana preoblikovanja i promjene Ëine ga jako osjetljivim. Zaπtitite ga potvrdivπi svoju trudnoÊu πto je ranije moguÊe. I prije datuma vaπe mjeseËnice, vaπa beba je moæda doπla incognito. U sluËaju sumnje, promijenite svoje navike i odrecite se alkohola, duhana, nemojte uzimati lijekove ili se zraËiti.

TreÊi mjesec: kraj formiranja embrija! Veliko djelo je zavrπeno: organi su stvoreni, miπiÊi se razvijaju, kosti stvrdnjavaju, silueta se ocrtava, mozak i refleksi se organiziraju. U treÊem mjesecu, vaπ zametak veÊ mjeri 10 cm i teæi 45 g. Sada moæe prijeÊi u klasu “fetusa”! Razvija se i dalje. BuduÊi zubi su isprogramirani, pojavljuju se nokti i dlake. Joπ uvijek ima “veliku glavu”. No i to Êe proÊi.

Sve k’o podmazano! Æivi u mjehuriÊu ispunjenom amnionskom tekuÊinom. Ona zametak/plod

dræi na toplom i πtiti od πokova i bakterija. »ista kao voda, ta tekuÊina se konstantno obnavlja. Vaπe dijete je moæe piti bez rizika! Njegovi bubrezi veÊ rade i zaduæeni su za proËiπÊavanje i odstranjivanje tekuÊine.

KreÊe u akciju MiËe stopalima i dlanovima kada æeli. MiËe glavu i pokuπava izvesti pregrπt pokreta. »ak sisa palac. U ovom razdoblju, taj mali miπ je πampion diskrecije: joπ uvijek ne moæete osjetiti njegove pokrete.

Hrani se Na jelovniku: bjelanËevine, kalcij, jod, æeljezo, vitamini i kisik. Od svih tih finih stvari vaπe dijete Êe rasti. One dolaze u njegov organizam preko posebnih krvnih sudova - placente/posteljice.

©TO JE POSTELJICA? »udesna “tvornica” zaduæena za izmjene izmeu vaπeg tijela i tijela vaπeg djeteta. Placenta se razvija u vaπoj maternici. Vaπe dijete je povezano s njom pupËanom vrpcom. Direktno od proizvoaËa do potroπaËa Placenta su istovremeno pluÊa, æeludac, crijeva i umjetni bubreg. Iz vaπe krvi crpi kisik i hranjive tvari nuæne za rast vaπeg djeteta. Zatim, placenta prema vaπim krvnim æilama odvodi otpatke vaπeg njeænog potroπaËa. Sve to, preko pupËane vrpce, stvara divnu sponu ljubavi izmeu bebe i vas.

13 13


razvoj trudnoÊe

1

DjeËak ili djevojËica? Nesavrπeni filtar Placenta jednako tako ima i ulogu filtra. “Placentarna pregrada” moæe zaustaviti brojne viruse i bakterije koje bi mogle zaraziti fetus. Naæalost, dozvoljava ulaz odreenim uljezima. Zbog toga Êe vas vaπ lijeËnik zamoliti da prekinete s alkoholom i cigaretama. NaznaËit Êe vam takoer koji su lijekovi πtetni za vaπe dijete.

»etvrti mjesec: dogaa se promjena! Ovaj smo put na cilju! Svi organi koji su zaËeti poËinju funkcionirati. Taj veliki skok prema naprijed zahtijeva joπ neka podeπavanja. U meuvremenu, srce vaπe bebe kuca u prosjeku 140 otkucaja u minuti. Oduπevljena je: glava viπe nije tako disproporcionalna, kosa joj raste, a hrskavice se spajaju. Male krvne æile ocrtavaju se na njenoj finoj i glatkoj koæi. Izgleda sasvim crvena, no to joj tako dobro pristaje! Njezino tijelo prekriveno je njeænim „paperjem“. To su „lanugo dlaËice“, Ëiji se tragovi ponekad zadræavaju i prilikom roenja.

OdluËit Êe kromosomska struktura spermija koji je oplodio jajnu stanicu. On ili ona? Neizvjesnost moæe potrajati do Ëetvrtog mjeseca, kada se spol moæe vidjeti na ultrazvuku, ovisno o poloæaju tijela.

FETUS SE MI»E: PITANJE KARAKTERA? Ne postoji izravna veza izmeu pokreta u maternici i buduÊeg karaktera djeteta.

Peti mjesec: dijete reagira na vaπa milovanja Kakva sreÊa - po prvi put osjetili ste kako se meπkolji! U svojoj Ëahuri osjeÊa vaπe ruke kako ga njeæno dodiruju. Dodir je prvo Ëulo koje vaπ maliπan otkriva!

Postao je snaæniji To koristi kako bi vas udarao dok se odmarate! OkreÊe se na sve strane i to voli! U svom mjehuru ispunjenom amnionskom tekuÊinom, vaπ mali kupaË ima mnogo mjesta.

Da ima ogledalo… … dijete bi bilo zadovoljno jer njegova koæa nije viπe tako tanka i crvena. Njegovi prstiÊi imaju otiske prstiju i kosa je veÊ dobrano izrasla. Ponekad πtuca? Sada je fetus dugaËak toËno polovicu duæine predviene za roenje. Teæina mu dostiæe gotovo 1 kg. Bravo!

14


©esti mjesec: mjesec buenja Moæe se pomaknuti 20 puta u sat vremena, a Ëak i viπe! Ruku prekriæenih na prsima, koljena podignutih prema trbuhu vaπa se beba dræi kako treba. Takoer spava 16 do 20 sati dnevno. Slatki æivot! NajveÊi joj dio Ëini glavica! Mozak joj radi punom parom. Istovremeno njezina osjetila se razvijaju. Posebice sluh, koji joj omoguÊuje da reagira na vanjske zvukove. ©to zapravo Ëuje? Vaπ glas i onaj, dublji i udaljeniji, svojeg oca. Njezine sasvim nove uπi vole glazbu i posebice pjesmu. Zvukovi joj ne dolaze u izvornom obliku. Ublaæeni su materniËnom πupljinom i unutarnjom

zvuËnom izolacijom: aktivnostima vaπih crijeva, dahom vaπeg disanja i otkucajima vaπeg srca.

Koliko osjeÊaja Sa πest mjeseci veÊ je mala osoba sposobna za “osjeÊaje”. Na svoj naËin komunicira s vanjskom okolinom. Da se sada rodi bila bi donekle smatrana “sposobnom za æivot”, ali bi zahtijevala lijeËniËku pomoÊ i skrb. Duga je 31 cm i neznatno premaπuje kilogram teæine.

Sedmi mjesec: æivot je predstava! Velika vijest: ona otvara oËi! Vaπe dijete veÊ zamjeÊuje zamagljene oblike, male svjetlosti obojane crveno, tkivom vaπe maternice. Njezin gotov bubnjiÊ elegantno je na svome mjestu. Teæina: 1800g. Duæina: 40 cm. Kako raste ima sve manje mjesta za micanje. S gimnastikom je za trenutak svrπeno! Ona to koristi da bi bolje koordinirala svoje pokrete i usavrπila svoj æivËani sustav. Sada je bijela. To je “vernix caseosa”, sirasti premaz koji Êe πtititi njegovu koæu od amnionske tekuÊine.

KOMUNIKACIJA S DJETETOM! Joπ uvijek neroeno, ali veÊ sposobno izraziti se. Moæe poslati poruke i primiti podraæaj okoline: glas, milovanja,… Dobra psiholoπka priprema nauËit Êe vas kako da joπ vrlo rano komunicirate sa svojim maliπanom: brzo Êe postati stvarno biÊe!

15 15


razvoj trudnoÊe

1

Osmi mjesec: zrelost i proædrljivost Kada jedete “slatko” vaπa beba bræe guta. To je dokaz da i ona voli slatkiπe! Sada moæe Ëak i prepoznati okuse vaπe kuhinje. Rezultat - vaπ nasljednik ima obline. Njegova koæa postaje deblja s viπe potkoænog masnog tkiva i s manje nabora, te poprima ruæiËastu boju. Njegovi glavni organi sazrijevaju. ©to se tiËe srca, treba uËiniti joπ jedan mali napor. Lijeva i desna klijetka zatvorit Êe se tek po roenju. Ako se rodi prerano, vaπe dijete bit Êe veÊ sposobno disati samostalno. PluÊa su sada zrelija, stvaraju jednu masnu

16

tekuÊinu (surfaktant) koja to osigurava. Jedna lipidna tvar ojaËava njegov pluÊni mehanizam. Dobro organizirano, veÊ se smjeπta u poloæaj predvien za porod: glava ide prema dolje i naslanja se na vrat maternice.

Deveti mjesec: spremno otkriti svijet! Dobar dio njena „paperja“ je nestao: sprema se da bi za porod bila ljepπa! Sve svoje vrijeme koristi da ojaËa: 20 do 30 g dnevno, oËekujuÊi veliki preokret - roenje. U trideset i osmom tjednu, vaπe dijete je napokon spremno za veliki dogaaj roenja. Dobar dan!


Razvoj tijela buduÊe mame Prvi refleks jedne trudnice? Provesti duge trenutke pred zrcalom! Ravno, iz profila, izbliza, iz daleka…. VeÊ biste voljeli imati lijepi okrugli trbuπËiÊ.

Strpljivost: u poËetku neÊete niπta primijetiti. Vaπe tijelo neÊe se zadovoljiti zaokruæivanjem veÊ Êe hraniti, πtititi i omoguÊiti razvoj jednog jajaπca od nekoliko stanica do novoroenËeta od oko 3 kg i viπe!

17 17


razvoj trudnoÊe

1

Stalno se prilagoavajuÊi prisutnosti vaπeg malog podstanara, vaπe tijelo Êe se mijenjati. OËigledne ili ne, te promjene uzrokuju male poteπkoÊe koje prate tijek trudnoÊe. Ipak, one osiguravaju jednu lijepu nedvojbenost: vaπa beba raste u vama.

Vaπa maternica: beba u njoj gradi svoje gnijezdo! Normalno, maternica mjeri 6,5 cm i teæi oko 50 g. U vrijeme poroda, vaπa maternica dostiÊi Êe rekordnu teæinu od 1 kg! Dobro vidljiva na ultrazvuku no golim okom u treÊem ili tek Ëetvrtom mjesecu. Vaπ lijeËnik tada Êe moÊi izmjeriti vaπ uterus krojaËkim metrom! Izviri iznad stidne kosti toliko koliko i otprilike iznosi tjedana Vaπa trudnoÊa.

18

Etape njenog razvoja zapravo su uporiπne toËke za nadgledanje dobrog razvoja trudnoÊe. • drugi mjesec: uterus je veliËine naranËe • treÊi mjesec: nalazi se iznad ruba stidne kosti • Ëetvrti mjesec: na pola puta je izmeu stidne kosti i pupka • peti mjesec: u visini je pupka • πesti i sedmi mjesec: penje se sve viπe i viπe prema prsnoj kosti • osmi mjesec: dosiæe do prsne kosti • deveti mjesec: 34 - 35 cm udaljenosti od stidne kosti; volumen maternice je 4,5 litara. Vrijeme je da to prestane!


kutak za buduÊu mamu

pregledi u trudnoÊi DATUM

ISPUNITI


razvoj trudnoÊe

1

Vaπe se dojke pripremaju za dojenje • prvi mjesec: teæe su, napetije i ponekad bolne. To je prvi “fiziËki” znak trudnoÊe. • drugi mjesec: bradavica je izboËenija. Male izboËine pojavljuju se uz njen kolut. To su lojne ælijezde, koje trebaju namastiti bradavicu za dojenje. • Ëetvrti mjesec: vaπe grudi mogu izluËivati æuÊkastu tekuÊinu. Ne pokuπavajte sprijeËiti ni pospjeπiti njeno istjecanje. To je “kolostrum”, preteËa mlijeka, bogata zaπtitnim protutijelima. • peti mjesec: smee mrlje ponekad Êe poveÊati kolut oko bradavica vaπih grudi. Nestat Êe same pri roenju. • πesti do osmi mjesec: dojke i bradavice natiËu joπ viπe pod hormonalnim utjecajem. Vene su vidljivije. Cirkulacija krvi se pojaËava da bi tu zonu, u punoj aktivnosti, hranila. Posljedica: ponekad osjeÊate trnce. • deveti mjesec: dojke su spremne preuzeti svoju hranidbenu ulogu. Pod utjecajem hormona “prolaktina” i prvog dojenja djeteta, puno stvaranje mlijeka dogaa se oko treÊeg dana poslije poroda.

Vaπ organizam mijenja brzinu Vaπi glavni unutraπnji mehanizmi dostiæu najveÊu brzinu. Zaπto? Jer vaπem tijelu treba priskrbiti dodatnu energiju. Prvo: da bi hranilo plod i uklonilo otpadne tvari. Drugo: da bi stvorilo nova tkiva vaπih dojki i maternice. Vaπa krvna cirkulacija je u porastu. Vaπe tijelo proizvodi 40% krvi viπe. 20

Placenta ju treba, da bi osigurala izmjenu svega onoga πto je potrebno izmeu vaπeg organizma i organizma vaπe bebe. Vaπe srce bræe kuca. To je zbog osjeÊaja? Ne uvijek. Jednostavno mora pumpati veÊu koliËinu krvi. To znaËi u prosjeku 15 dodatnih otkucaja u minuti. Vaπe disanje se ubrzava, vaπa pluÊa uzimaju viπe kisika. U svakom udisaju morate udahnuti 10-15% viπe zraka. U toj igri lako se zadiπete. Pogotovo pred kraj trudnoÊe. Vaπi bubrezi poveÊavaju aktivnost; njihov rad je veÊi. Morate filtrirati viπe krvi.


PROBLEMI S PROBAVOM I ZATVOR STOLICE Vaπa probava se Ëesto usporava. Crijevna lijenost i zatvor vas gnjave. Tko je kriv? TrudniËki hormoni. Nemojte im pretjerano zamjeriti! Oni sprjeËavaju kontrakcije maternice no jednako tako djeluju na vaπ æeludac i vaπa crijeva. Savjetujte se s lijeËnikom kako se boriti s tim dvijema poteπkoÊama

Posljednje promjene prije poroda Vaπe tijelo uËinkovito se organizira za roenje bebe. Vaπa zdjelica se malo πiri i njezini zglobovi se olabavljuju, da bi omoguÊili prolazak djeteta. Tih nekoliko milimetara puno znaËi. Vaπa maternica postaje rastezljivijom kako bi se bolje kontrahirala. Njezino tkivo je veÊe i 15 do 20 puta duæe nego u poËetku vaπe trudnoÊe.

Vrat vaπe maternice omekπava. Zreo je i moæe se otvoriti bez poteπkoÊa. »ekajuÊi, joπ uvijek je zatvoren sluzavim Ëepom koji πtiti bebu od mikroba. Vaπa vagina se izduæuje, poveÊava i savija kao harmonika. Od sada je spremna pustiti vaπe dijete da proe. PojaËani vaginalni iscjedak jednako tako je pripremljen da πtiti vaπ plod od vanjskih mikroba.

BOL U PREPONAMA? Neugodna probadanja ponekad su izazvana opuπtanjem ligamenata, miπiÊa i zglobova zdjelice. Dobar tretman: odmor.

Hormoni: neumorni organizatori Oni se brinu o svemu. PotiËu razvoj tkiva vaπe maternice, mobiliziraju rezerve energije, aktiviraju rad vaπih bubrega i organiziraju prehrambene izmjene mame i fetusa. Prisutni na svim upravljaËkim mjestima, jednako tako pokreÊu dojenje.

21 21


2

TrudniËka skrb


LijeËniËka skrb - Pregledi u trudnoÊi Prvi trudniËki posjet Ginekoloπki pregled OpÊi pregled Krvne pretrage

23 24 24 24 24

- Kasniji pregledi u trudnoÊi PraÊenje teæine Mjerenje krvnog tlaka Pretrage edema Ginekoloπki pregled Opipavanje trbuha Mjerenje Pretrage πeÊera i bjelanËevina u mokraÊi Kontrola anemije Nadzor krvi

25 26 26 26 26 26 27

- Posjet u osmom mjesecu

27

- Nastavak u devetom mjesecu

28

27 27 27

Vaπ krvni tlak Mjerenje zdjelice Mjerenje vrata maternice Kada se hitno treba javiti lijeËniku? - Dodatni trudniËki pregledi Pregled ultrazvukom Prvi pregled ultrazvukom Drugi pregled ultrazvukom TreÊi pregled ultrazvukom Amniocenteza Amnioskopija

28 28 28 28 29 29 29 30 31 31 31

Svakodnevni samonadzor Sluπajte svoj umor Izbjegavajte „pretjerane brzine“ Nadgledajte vaπe kontrakcije RaËunajte djetetovo micanje Vaæite se svakoga tjedna Imajte povjerenja

32 32 32 32 32 32

LijeËniËka skrb »ekati dijete nije bolest! Zaπto onda medicinska skrb? TrudnoÊa je razdoblje velikih preokreta. Vaπe tijelo se neprestano mijenja i traæi novu ravnoteæu. Cilj medicinskog praÊenja je da otkrije i ispravi moguÊe nepravilnosti u toj ravnoteæi.

Pregledi u trudnoÊi Prvi pregled bi se trebao uËiniti izmeu 8. i 12. tjedna trudnoÊe. Kasnije se oni obavljaju ako ne nastupe bilo kakve komplikacije, u razmacima od svaka : • 4 tjedna - od 16. do 32. tjedna trudnoÊe • 3 tjedna - u 35. tjednu trudnoÊe • 2 tjedna - u 37. i 39. tjednu trudnoÊe

U zadnjem tjednu do poroda, pregledi bi se trebali vrπiti prema potrebi i odluci lijeËnika. PreporuËuje se, ukupno 10 pregleda za zdravu trudnicu. Konzultacije odræava lijeËnik opstetriËar i (danas rijetko) primalja ako nema lijeËnika. Posjete po23 23


trudniËka skrb

2

drazumijevaju testove, poduzimanje potrebnih mjera i analiza. Cilj je pregleda u trudnoÊi nadgledati zdravlje majke i djeteta, kontrolirati razvoj trudnoÊe i ocjenjivati uvjete poroda kako se termin pribliæava. Iz mjeseca u mjesec bit Êete pod lijeËniËkim nadzorom! Iskoristite to, imat Êete brojne prilike povjeriti svoje bojazni, dobiti savjete i postaviti pitanja koja vas muËe. Kaπnjenje mjeseËnice, pozitivan test trudnoÊe - brzo zakaæite sastanak kod lijeËnika. On raspolaæe nepogreπivim metodama da saznate jeste li doista trudni. ZahvaljujuÊi ranom otkrivanju trudnoÊe moæete rano poËeti s novim æivotnim navikama i poduzeti neophodne mjere za dobro odvijanje trudnoÊe.

Prvi trudniËki posjet Vrlo je vaæan jer vam omoguÊuje da stupite u kontakt s vaπim lijeËnikom. Da bi vas smirio i bolje upoznao, dugo Êe razgovarati s vama. Objasnit Êe vam tijek trudnoÊe: ritam posjeta, pretrage koje je potrebno uËiniti, naËine raanja. Postavit Êe vam brojna pitanja: bolesti koje ste preboljeli, bolesti u obitelji, radni uvjeti, i dr. Sve savjete dat Êe vam ako puπite, ako se bavite iscrpljujuÊim poslom, ako dugo putujete.

JE LI BESKORISNO SVO TO PRI»ANJE? Ne, taj razgovor sluæi da: • vas umiri • otkrije i na vrijeme poËne lijeËenje neke bolesti, koja je proπla neprimijeÊeno • sazna da li ste izloæeni “faktorima rizika” • odredi temeljitiju lijeËniËku skrb, ako je to potrebno

Ginekoloπki pregled Ginekoloπki pregled vezan je uz kontakt s vaginom. PomoÊu instrumenta koji se zove “spekulum”, promatra se izgled vagine i vrat maternice. PojaËana vaginalna sluz, deblja stijenka rodnice, mekaniji i izduæeniji vrat maternice, evo nekoliko dokaza o prisutnosti bebe!

OpÊi pregled Vaπ lijeËnik izmjerit Êe vam krvni tlak, opipati vaπ trbuh, posluπati srËani ritam i svakako vas izvagati. Vaπa poËetna teæina omoguÊit Êe praÊenje razvoja teæine potrebne za dobro zdravlje vaπeg djeteta. BuduÊa mama se, uglavnom, udeblja oko 12 kg 16 kg. Od vaænosti je i pregled urina, posebno na proteine (bjelanËevine), a prema potrebi kompletni (ili bakterioloπki) pregled urina. Visina i konstitucija trudnice vaæan je dio ovog pregleda.

DVA SAVJETA Ne propuπtajte nijedan posjet! UËinite sve za vaπe dijete!

24

Krvne pretrage Od vaπeg prvog posjeta, krvni testovi su nezaobilazni. Obavljat Êete ih u la-


boratoriju gdje Êe se ujedno provjeriti vaπa krvna grupa. Ako je buduÊa mama Rhesus negativna, a otac pozitivan, postoji opasnost stvaranja antitijela opasnih za dijete. Dakle, razina antitijela briæno se prati kroz trudnoÊu. Uzimanje krvi takoer omoguÊava istraæivanje antitijela protiv rubeole i toksoplazmoze. Bez njih niste imuni i morate poduzeti mjere opreza. Kompletna krvna slika i glukoza u krvi obavezan su dio obrade trudnice. Otkrivanje AIDS-a nije obavezno, no opÊenito ga lijeËnici preporuËuju. Otkrivanje hepatitisa B sistematski se predvia. Tu, za dojenËe opasnu bolest, moæe mu pri roenju prenijeti majka. Ako je otkrivena, dijete Êe biti odmah nakon roenja lijeËeno. Cjepivo i injekcija protutijela protiv hepatitisa B smjesta Êe ga zaπtititi.

Kasniji pregledi u trudnoÊi Ritam posjeta lijeËniku razlikuje se od jedne mame do druge no program svakog posjeta je manje viπe isti. Preglede obavlja vaπ ginekolog, prema vaπem izboru. Zadnje preglede obavljajte u rodiliπtu u kojem Êete roditi. Kada Êe se roditi vaπe dijete? TrudnoÊa traje 280 dana, 40 tjedana ili 10 lunarnih mjeseci, raËunajuÊi od prvog dana zadnje menstruacije ili 266 dana od dana zaËeÊa ili 9 kalendarskih mjeseci i 7 dana. Prema Naegelovom pravilu, termin poroda se izraËunava tako da se od prvog dana zadnje menstruacije oduzmu tri mjeseca i zbroji 7 dana, pod uvjetom da su Vam menstruacije bile redovite.

25 25


trudniËka skrb

2

OKRUGAO TRBUH I »VRST TONUS? Vaπ lijeËnik prepisat Êe vam vitamine i oligoelemente: æeljezo, cink, folnu kiselinu,…. Novi multivitaminski proizvodi namijenjeni “posebno trudnicama”, mogu se prepisati od treÊeg mjeseca. odmor i prilagoena prehrana. U ekstremnim sluËajevima, previsok tlak rizik je koji moæe usporiti razvoj fetusa. Dakle, mirno!

Pretrage edema Vaπ lijeËnik pregledava jesu li vaπe noge, zglobovi i ruke oteËeni. Tragovi edema i zadræavanje vode mogu otkriti poviπeni tlak. ©to uËiniti u tom sluËaju? Piti puno vode zasiÊene mineralnim solima i odmarati se.

Ginekoloπki pregled

Slabije tijekom prvog tromjeseËja, dobivanje na teæini postaje sve znaËajnije posljednjih mjeseci. Debljate se sve bræe i bræe? Vaπ lijeËnik pokuπava naÊi uzroke: prebogata prehrana, problem sa zadræavanjem vode, visoki tlak,… Savjetovat Êe vam πto da Ëinite kako bi se sve vratilo u normalu.

OmoguÊava da se uvjerite da vrat vaπe maternice ostaje dobro zatvoren, nije skraÊen i relativno je elastiËan. Ovi znaci eliminiraju svaki rizik pobaËaja ili preranog poroda. Od petog mjeseca, vaginalni pregled omoguÊava nam da osjetimo glavu djeteta. Vaπ lijeËnik provjerava postojanje krvarenja i infekcije, πto zahtijeva hitne intervencije i lijeËenje.

Mjerenje krvnog tlaka

Opipavanje trbuha

Za buduÊu mamu i njen plod previsok krvni tlak nije dobar. »eπÊe Êe biti niæi nego prije vaπe trudnoÊe. Ako se popne malo previπe, preporuËa se produæeni

U uznapredovaloj trudnoÊi, osim unutraπnje pretrage, obavlja se i vanjska pretraga. Vaπ ginekolog odreuje toËan poloæaj ploda i odreuje koliËi-

PraÊenje teæine

26


nu amnionske tekuÊine. Od 32. tjedna trudnoÊe, lokalizira glavu i razliËite dijelove tijela. Odreuje poloæaj, stav i namjeπtaj ploda u maternici. Prema osmom mjesecu, provjerava je li se glavica uistinu spustila u zdjelicu.

Mjerenje PomoÊu metra vaπ lijeËnik mjeri visinu maternice. To jest, duæinu izmeu stidne kosti i dna maternice. Nadgleda razvoj bebe. Visina maternice poveÊava se oko 1 cm tjedno, odnosno oko 4 cm svakog mjeseca. U πestom mjesecu doseæe 24 cm. Kontrolira takoer promjer vaπeg okruglog trbuha.

Kontrola anemije S obzirom da opskrbljujete bebu, prijeti vam pomanjkanje æeljeza. Pojavljuje se rizik od anemije, a da biste to nadgledali, vaπ lijeËnik vam, prilikom sva-

DOLJE ©E∆ER! Dijabetes je za dijete vrlo pogibeljna bolest. NajveÊa je opasnost da Êe novoroenËe biti preveliko. Od Ëetiri kilograma, porod je teæi, a punaπna beba ponekad je krhkija. Paænja s prehranom vratit Êe razinu vaπeg πeÊera u ravnoteæu. ©eÊer u mokraÊi ne znaËi uvijek dijabetes.

STOP BJELAN»EVINAMA! Na bjelanËevine u mokraÊi treba posebno paziti. Ako su bjelanËevine praÊene pojavom edemom i poviπenim tlakom, lijeËnici udvostruËuju nadzor i preporuËuju potpuni odmor, a Ëesto i hospitalizaciju.

SRCE UZ SRCE SA SVOJOM BEBOM! SrËanu frekvenciju ploda moguÊe je registrirati ultrazvuËnim pregledom veÊ u 5. tjednu trudnoÊe, a iza 20. tjedna moguÊe ih je i Ëuti pomoÊu aparata za sluπanje srËane frekvencije ploda. Aparat pojaËava otkucaje koji se savrπeno Ëuju. Prilikom svakog po-sjeta proæivljavaju se velika emocionalna uzbuenja. Hvala od srca, doktore!

kog posjeta, pregleda bjelooËnicu! Vaπi sitni oËni krvni sudovi jesu li dosta crveni? Sve je u redu - niste anemiËni. U πestom mjesecu, obvezatno vaenje krvi otkriva moguÊe pomanjkanje æeljeza. Ako je to sluËaj, Ëeka vas uobiËajena dnevna doza æeljeza! Posavjetujete se s lijeËnikom kako sprijeËiti ili ublaæiti anemiju pravilnom prehranom.

Nadzor krvi Ako niste imunizirani, vaenje krvi provjerava jeste li preboljeli rubeolu ili toksoplazmozu. Sve Rhezus negativne majke moraju tri puta vaditi krv.

Posjet u osmom mjesecu Ako se fetus Ëini lijenim i razvija se malo sporije, vaπ lijeËnik napravit Êe sve da bi sprijeËio zastoj rasta. U osmom mjesecu osim “zastoja u rastu” veliku opasnost i rizik Ëine: prijevremeni porod, pojava visokog tlaka, dijabetes… Vaπ Êe lijeËnik reagirati na vrijeme. Bolje sprijeËiti, nego lijeËiti! 27 27


trudniËka skrb

2

Nastavak u devetom mjesecu Veliki dan se pribliæava! Posjeti mogu biti i ËeπÊi, kako bi se bolje upoznale okolnosti vaπeg poroda i bolje pratilo vaπe i zdravlje vaπeg djeteta.

Vaπ krvni tlak OteËenost lica, ruku ili zglobova? Nema razloga za brigu, jer je blagi edem Ëest pri kraju trudnoÊe. Izazivaju ga pretjerana teæina, hormonalne promjene, usporeniji rad bubrega i vena. Vaπ lijeËnik brzo Êe ustanoviti razliku izmeu normalnog otoka i onoga koji bi znaËio “uzbunu”. Ako vam prsti malo natiËu nemojte nositi prsten.

Mjerenje zdjelice Kako pomiriti prepunaπno dijete i premalu zdjelicu? Porod prirodnim putem se poduzima, ako je palvimetrija (mje-

28

renje stvarnih dimenzija zdjelice) pokazala da ne postoji disproporcija izmeu zdjelice (porodnog kanala) i veliËine ploda. No, za prepunaπno dijete uz premalu zdjelicu trebat Êe moæda carski rez. Unutraπnjim pregledom pred kraj trudnoÊe odredit Êe se : • zrelost cerviksa i otvorenost uπÊa i konzistencija • vodeÊu Ëest ploda

Mjerenje vrata maternice Vaπ lijeËnik kontrolira duæinu, otvor, mekoÊu vrata maternice i stav djeteta.

Kada se hitno treba javiti lijeËniku? Neki znaci trebaju vas uzbuniti i navesti da odmah konzultirate svog lijeËnika:


POROD U PRAVOM TRENUTKU Vaæno je dati precizan termin. Djetetu koje se ne rodi predvienog datuma treba pomoÊi. Ako urani, ono je “prijevremeno roeno”. Ako kasni, radi se o preneπenoj trudnoÊi i porod tada treba izazvati.

• Imate temperaturu. To moæe biti prvi znak bolesti πtetne za dijete. • OsjeÊate znakove mokraÊne infekcije. Ako je se ne lijeËi, ta infekcija nosi rizik od preranog poroda. • Krvarite ili imate sukrvicu • Pukao vam je vodenjak • Imate, izmeu petog i osmog mjeseca, dojam da se vaπe dijete miËe manje ili drugaËije. Vratit Êete se na “monitoring”. Javit Êete se u rodiliπte ili trudniËku ambulantu radi kardiotokografskog (CTG) pregleda. Taj aparat slijedi srËani ritam djeteta. Ne zaboravite da beba raste u vama i da ima sve manje i manje mjesta. • OsjeÊate bolne kontrakcije i/ili ËeπÊe od pet do πest dnevno. Mogu se provjeriti kardiotokografski. • Patite od znaËajnijeg i bræeg dobivanja na teæini koje je praÊeno glavobo-

ljama, edemima i “muπicama” pred oËima. Vaπem zdravlju prijeti preeklampsija i poviπeni tlak.

Dodatni trudniËki pregledi Ovi pregledi provjeravaju dobar tijek trudnoÊe i smanjuju rizike za buduÊu mamu i bebu.

Ultrazvuk Vaπe dijete veÊ je zvijezda - stiæe na ekran! LijeËnik premjeπta po vaπem trbuhu jednu sondu, koja πalje bezbolne i neπkodljive ultrazvuËne valove. Povezana s aparatom, ona na televizijski ekran odaπilje “prepreke” na koje nailaze ultrazvuËni valovi, to je tijelo djeteta. Taj pregled potvruje dobar razvoj djeteta od drugog do devetog mjeseca. UltrazvuËni pregled sve se ËeπÊe radi vaginalno. Slike na ekranu su puno preciznije i ljepπe.

Prvi pregled ultrazvukom: izmeu sedmog i dvanaestog tjedna trudnoÊe Koje uzbuenje! Vidite njegovo srce kako kuca. Prvi “ultrazvuk” omoguÊuje da se:

OPREZ S KONTRAKCIJAMA! Kontrakcije su zasluæne za roenje djeteta, ali kad poËne porod. Prepoznat Êete ih po tome πto Êe vam trbuh otvrdnuti i postati neosjetljiv. Taj osjeÊaj moæe biti praÊen blagim bolovima u donjem dijelu trbuha i kriæima.

IMATI ZAMETAK I PLOD NA OKU UobiËajeni raspored podrazumijeva tri ultrazvuËna pregleda. Ako vaπa trudnoÊa zahtijeva detaljniju brigu, vaπ lijeËnik prepisat Êe dodatne pretrage ultrazvukom.

29 29


trudniËka skrb

2

• sazna toËan poËetak trudnoÊe i izraËuna datum poroda, te utvrdi i prati razvoj zametka • sazna je li dijete samo. Blizanci, trojci, Ëetvorci trebaju dodatnu skrb • provjeri dovoljno rano vitalnost fetusa. Otkrivaju se moguÊa kaπnjenja u razvoju i neke anomalije • prati srËani ritam djeteta.

30

Drugi pregled ultrazvukom: izmeu dvadesetog i dvadeset i Ëetvrtog tjedna trudnoÊe Vidite njegovu glavu, ruke i πake. On znaËi potpunu bilancu kompletnog zdravlja vaπe bebe: mjeru njezinih udova, funkcioniranje njezinih organa, razvoj kostura. Test se takoer odnosi na koliËinu amnionske tekuÊine i placentu. Drugi ultrazvuk moæe otkriti spol djeteta. Ako æelite znati recite to prije pregleda. Taj test nije obvezatan. Ako æelite produæiti zagonetku, razgovarajte s buduÊim ocem i pitajte ga. Je li vaæno znati? Moæe li to izazvati sukob meu vama? Ili ste oboje jednako radoznali?


TreÊi pregled ultrazvukom: izmeu trideset i drugog i trideset i πestog tjedna Sluæi da bi se ponovno pregledao rast, pokreti, srËana akcija,… Otkriva takoer je li sve spremno za poroaj: poloæaj i veliËina djeteta, smjeπtaj posteljice, da li je pupËana vrpca omotana oko njezinog vrata.

ULTRAZVUK !!! Pomaæe æeni i muπkarcu da postanu svjesni da postaju roditelji. Prisutnost buduÊeg tate je vaæna. To nije usputni ispit s dobrim ili loπim ocjenama. Svrha mu je pratiti zdravlje i razvoj vaπeg djeteta. Nakon pretraga, lijeËnik Êe vam vjerojatno dati sliku. To je istovremeno Ëudesno i pomalo razoËaravajuÊe. Smatrajte je tehniËkim dokumentom, a ne klasiËnim portretom. »itanje ultrazvuka je vrlo detaljno i zahtijeva veliku koncentraciju. Ne ljutite se na lijeËnika ako vas nema vremena svake sekunde razuvjeravati!

Amniocenteza Rana amniocenteza, za dijagnozu kromosomskih anomalija, predlaæe se nakon 35. godine æivota trudnice. Ne radi se o rutinskoj pretrazi. Tom se tehnikom traæe vrlo rijetke uroene anomalije, kao πto su mongoloidnost i neke nasljedne bolesti. Procjenjuju se rizici u sluËaju Rh inkompatibilnosti. Pretraga je predviena za period izmeu πesnaestog i dvadesetog tjedna. LijeËnik uvodi jednu tanku iglu kroz trbuh pod kontrolom ultrazvuka. Uzima neπto amnionske tekuÊine za analizu. PraktiËno je bezbolna.

Amnioskopija To je vrlo jednostavan zahvat. UoËi termina poroda, ili ako porod ne uslijedi u normalno vrijeme, kroz vaginu i kroz otvoreni vrat maternice uvodi se tanki cijevasti instrument koji ima optiËki sustav, sve do plodovih ovoja. Promatra se izgled plodove vode, posebice njena boja. Ne bojte se, zahvat je bezbolan i bezopasan, traje nekoliko minuta, a vaπem lijeËniku pruæa korisne informacije o stanju vaπega djeteta. Izvode se ostale vrlo tehniËke pretrage. Vaπ ginekolog Êe vam o njima govoriti, ako to bude smatrao potrebnim.

31 31


trudniËka skrb

2

Svakodnevni samonadzor

Vi imate odluËujuÊu ulogu u praÊenju vaπe trudnoÊe. Vaπe aktivno sudjelovanje pomoÊi Êe vaπem lijeËniku. Sluπajte svoj umor

Nadgledajte vaπe kontrakcije

To je “barometar” vaπe trudnoÊe. Samo vi znate kada vam treba odmor. Preumorni? Obavijestite brzo svog lijeËnika o tome. Sigurno Êe vam pomoÊi.

Od πestog mjeseca, vaπa maternica se pomalo steæe svakog dana. To je normalno, jer se potiho priprema za porod. Kontrakcije vas uznemiruju? Vaπe tijelo πalje znak za uzbunu. Otiite na pregled i potraæite miπljenje lijeËnika.

Izbjegavajte “pretjerane brzine” Zaπtite se od stresa. Æivite normalno: ni kao bolesnik koji treba zaπtitu ni kao neumorna super-æena.

RaËunajte djetetovo micanje Prvo micanje ploda trudnica Êe osjetiti sa 20 tjedana, a viπerotka 2 tjedna ranije, zbog iskustva iz predhodnih trudnoÊa. Prije toga iako postoje, pokreti se zamjenjuju s aktivnostima crijeva. Pokreti ploda znak su da je s njim sve u redu. Nadgledajte njegove akrobacije. Da biste ih πto lakπe raËunali, lezite jedno pola sata na lijevu stranu. Ponudite sebi takvu “rekreaciju” svakog dana. Ako se pokreti smanjuju ili zaustavljaju tijekom neuobiËajeno dugaËkog perioda, obavijestite vaπeg lijeËnika. No, ne zaboravite da Êe vaπ mali rastuÊi πampion imati sve manje mjesta u maternici i da Êe se sve manje kretati.

Vaæite se svakog tjedna Ne dolazi u obzir da provodite dijete mrπavljenja! Mjerenje teæine prati vaπe uobiËajeno debljanje. Kontaktirajte vaπeg lijeËnika, da biste naπli najbolje rjeπenje za prekomjerno debljanje.

Imajte povjerenja Obavjeπtavajte vaπeg ginekologa o simptomima koje osjeÊate. Usudite se postaviti pitanja koja vas muËe. Napravite popis, kako ne biste neπto zaboravili za vrijeme konzultacija. 32


3

Higijena, prehrana, aktivnosti


higijena, prehrana, aktivnosti

3

OpÊi savjeti

- Vaπa putovanja, praznici i

- Stres

34

- Potreba za zrakom

36

- Higijena Znojenje Higijena spolnih organa

36 36 36

- San

36

- Cigarete i alkohol

36

Vaπa prehrana - ©to treba jesti

38

- ©to treba piti

42

- Koje koliËine jesti

44

Vaπ svakodnevni æivot

kretanje

47

Automobil

47

Vlak

47

Zrakoplov

47

- Vaπe sportske aktivnosti

47

OËekujte dijete njegovani - Vaπe lice Normalna koæa Suha koæa Masna koæa TrudniËka put ©minkanje

50 50 50 52 52 52

- Vaπi zubi

52

- Vaπi nokti

52

- Vaπe profesionalne aktivnosti

46

- Vaπa kosa

52

- Vaπe kuÊne aktivnosti

46

- Vaπe dojke

53

- Vaπ trbuh

53

OpÊi savjeti Vaπe tijelo πtiti i stvara drugo tijelo: daje se s ljubavlju. Pomozite mu u odræavanju ravnoteæe. Evo nekoliko savjeta za svaki dan.

Stres Budno pratite vaπ umor. To je najbolji vodiË. To ne znaËi da ne trebate niπta raditi. Izbjegavajte uzaludna uzrujavanja koja crpe vaπu energiju. Budite gluhi za tue probleme. »im vam zaprijeti stres, pokuπajte se nakratko opustiti u bilo kojem trenutku.

34

KRATKO OPU©TANJE • Izaberite mirno mjesto, ako je moguÊe u polusjeni • Lezite leima na pod, glave na ravnom jastuku • Podignite noge i stavite ih na naslonjaË • Diπite πto je mirnije moguÊe • Opustite sve vaπe miπiÊe • Ispraznite glavu i ne mislite viπe ni na πto


higijena, prehrana, aktivnosti

3

I svakako, ne koristite tu stanku da biste mislili na poslove koji vas Ëekaju!

Potreba za zrakom Udiπete, a ipak vam treba zraka! Ta potreba nije izmiπljena. Kao trudnica troπite kisika za dvoje! ©to uËiniti? - ProzraËite prostorije u kojima boravite. - Spavajte s otvorenim ili odπkrinutim prozorom. - ©etajte πto je viπe moguÊe.

Higijena Znojenje Znojite se viπe, πto je nezgodno, ali normalno! Vaπ organizam izbacuje dodatne otpadne tvari koje je odbacio fetus. Da biste izbrisali svaki trag znoja, ËeπÊe se kupajte i tuπirajte, a pred kraj trudnoÊe samo tuπirajte. Jedna topla kupka uveËer, pomoÊi Êe vam da zaspite. Izbjegavajte prevruÊe kupke koje mogu izazvati pad krvnog tlaka.

tjedana prije dolaska djeteta Ëeste su nesanice. Zatraæite savjet svoga lijeËnika. Dobro spavati znaËi: - dozvoliti si, ako je moguÊe, mali odmor u podne. Jako je koristan u sluËaju teπke probave ili loπe cirkulacije, - zauzeti bilo koji poloæaj, bez straha da Êete povrijediti bebu. Vaπ trbuh je πtiti! - Nastojte leæati na lijevom boku, tada su maternica i vaπe dijete bolje opskrbljeni krvlju i kisikom.

Cigarete i alkohol Teπko je, teπko biti “beba puπaË”! Ako mama puπi i beba takoer puπi. Apsorbira nikotin kroz posteljicu. Studije su pokazale opasnosti, kojima su podloæne “duhanske bebe”: prerano roenje, rizik loπeg moædanog razvoja, teæina 10% manja od uobiËajene,… Eto zaπto lijeËnici sve odluËnije i odluËnije savjetuju, da se prestane puπiti tijekom trudnoÊe.

Higijena spolnih organa Hormoni trudnoÊe poveÊavaju vaginalni iscjedak. Perite se ËeπÊe, obavezno nakon velike nuæde. Posebno prilagoeni proizvodi dostupni su u ljekarnama ili velikim duÊanima. IzluËivanja su toliko obilna da vas smetaju? Razgovarajte sa svojim lijeËnikom.

San Spavajte najmanje osam sati dnevno, pa Ëak i viπe ako osjetite da vam treba. Prvih mjeseci Êete imati neodoljivu potrebu za snom. Meutim, nekoliko 36

NEMOJTE UDISATI DIM CIGARETA DRUGIH! • Zatraæite od svojih bliænjih da ne puπe u vaπoj prisutnosti • Izbjegavajte mjesta za puπenje. Alkohol prolazi jako brzo u krv i placenta mu nije nikakva prepreka. I vaπ maliπan pije! Alkohol usporava razvoj fetusa, posebice u prva tri mjeseca, kada se organi tek formiraju.


Usvojite uravnoteæenu i raznovrsnu prehranu. Odgovorit Êete na poveÊane potrebe vaπeg organizma, koji je u procesu gradnje. Nemojte jesti dva puta viπe nego dva puta bolje! Zaπto? Vaπ organizam primit Êe energiju potrebnu za promjene u maternici i grudima. Vaπe debljanje bit Êe progresivno, oko 350 grama tjedno od Ëetvrtog mjese-

ca. Vaπa krv opskrbit Êe bebu svime onime πto je potrebno: bjelanËevinama, kalcijem, masnoÊama, ugljikohidratima, vitaminima i mineralima. Vaπe zdravlje ostat Êe odliËno. Kasnije Êete brzo povratiti svoju liniju. Odgovori na vaπa pitanja predvieni su u ovom poglavlju.

37 37


higijena, prehrana, aktivnosti

3

Vaπa prehrana ©to treba jesti?

Ulja i masnoÊe

To je bar jednostavno, od svega po malo!

Uravnoteæena prehrana treba podrazumijevati i masnoÊe. Malo, ali ne previπe. U protivnom, pozornost s kilogramima! - Sirove masnoÊe: svjeæi neslani maslac; Ëista biljna ulja na bazi maslina, kikirikija, suncokreta, kukuruza; i svakako lagani namazi. probavljive masnoÊe: - Teπko zaËinjene masnoÊe, svinjska mast i mesne masnoÊe; kuhana ulja; præena hrana: pomfrit, Ëips, grickalice; suhomesnati proizvodi.

Meso, riba, jaja i perad Vaπ organizam ima potrebu konzumirati 25% bjelanËevina viπe. Oni imaju znaËajnu ulogu u stvaranju tkiva. ©to viπe mlijeka, jogurta i sireva, namirnice bogate bjelanËevinama su brojne: - Meso: govedina, teletina, svinjetina bez masti, sve po moguÊnosti dobro peËeno - Riba: list, srdele, skuπe, osliÊ, i druge - Perad: pile, patka, kokoπ, purica - Jaja: konzumirati kuhana i bez pretjerivanja

MlijeËni proizvodi Donose dodatni kalcij. Vaπe potrebe Êe se udvostruËiti, kako bi omoguÊile gradnju kostura i zubi vaπeg djeteta. Svakog dana, uzmite: • Nemasno ili polumasno mlijeko: od nemasnog mlijeka manje Êete se debljati, a unosit Êete istu koliËinu kalcija. Pozor: ne sadræi vitamine A, B i D. • Sir: u gotovo svim svojim oblicima, s plavom plijesni, topljen ili tvrd.

TE©KO PODNOSITE MLIJEKO? Jedite sireve, jogurt i mlijeËne proizvode. Oprez, jer njihov postotak masnoÊe varira. Pazite na to zbog vaπe teæine.

38

PovrÊe i voÊe Jedite svaki dan voÊe i povrÊe. Ponudit Êete lijepi poklon svom djetetu: sjajnu dozu vitamina, koji su jako korisni tijekom prvih godina njegova æivota! Ta lijepa navika poboljπava takoer, funkcioniranje vaπe probave. Do vienja tvrdoj stolici! Vaπa “trænica vitaminima”: • Vitamin A: perπin, kupus, πpinat, salata, mrkva, rajËica • Vitamin B: æitne klice, suho povrÊe • Vitamin C: rajËice, perπin, kupus, naranËa, grejp, limun, ribiz, maline, jagode, kivi, borovnice • Vitamin D: jetreno ulje bakalara, æitne klice • Vitamin E: potoËarka, salata, ljeπnjaci, bademi • Vitamin K: zelena salata, bijeli kupus, πpinat


higijena, prehrana, aktivnosti

3

LUKAVSTVO … da biste saËuvali “glavninu vitamina” namirnica: - jedite svjeæe voÊe nakon πto ste ga oprali, - izbjegavajte moËiti povrÊe viπe nego πto je neophodno, kuhajte ga kratko, u vodi ili na pari

Kruh, πkrobno povrÊe i æitarice Donose ugljikohidrate i “sporosagorijevajuÊe πeÊere”. Vaπe dijete ih treba, da bi se normalno razvijalo. Uzimajte ih svaki dan u razumnim koliËinama, jer se od njih neÊete udebljati. • Kruh: crni ili integralni • Tjestenina: integralna ili polu-integralna • Kuhane æitarice: πkrobno povrÊe sliËno tijestu ili riæi, bogato vlaknima koja pospjeπuju probavu • Riæa: cjelovita • Suπeno povrÊe: leÊa, mahune, graπak • Krumpir: na pari, u ljusci.

40


Ritam obroka

RiziËne namirnice

Ako moæete, jedite Ëetiri obroka: zajutrak, uæinu u sredini jutra ili poslije podneva, ruËak i veËeru. Time Êete umanjiti muËnine i oticanje nakon obroka.

»uvajte se namirnica koje bi mogle prouzroËiti trovanje RaËiÊi i πkoljke predstavljaju opasnost s obzirom na hepatitis. Sirovo meso ili loπe kuhano mogu biti odgovorni za toksoplasmozu ili prenoπenje neæeljenih parazita: tenija, poznatija pod imenom zelenih glista.

Hirovi Ako nisu u suprotnosti s uravnoteæenom prehranom, zadovoljite ih bez griænje savjesti. Vrlo Ëesto su usklaeni sa stvarnim potrebama vaπeg organizma!

Potroπnja soli Osim u nekim sluËajevima, ne izbjegavajte sol. Izbjegavajte jednostavno previπe soliti ili zavirivati u “rudnike soli”: Ëips, pistacije, juπne kocke, instant juhe, dimljenu ribu, konzerve.

41 41


higijena, prehrana, aktivnosti

3

©to treba piti Dignite prste za dvoje! PijuÊi svaki dan barem litru i pol vode, sprijeËit Êete infekcije mokraÊnih putova, Ëeste u vaπem stanju.

Voda Voda iz slavine, ako je prikladna za puËanstvo i kontrolirana od Zavoda za javno zdravstvo, prikladna je i za trudnice. Ako nije i ako sadræi previπe nitrata, ne savjetuje se buduÊim majkama. Dajte prednost vodi iz boce, koja nije zasiÊena solima, po moguÊnosti negaziranoj. Gazirana voda otvara apetit i napuhuje crijeva, te vam moæe pojaËati apetit.

Kava, Ëaj i biljni napitci Kava i Ëaj djeluju nadraæujuÊe, pa je bolje ne pretjerivati s njima, veÊ radije pijte kavu bez kofeina i na bazi cikorije. Neki biljni napitci se preporuËuju, zbog svojih smirujuÊih i detoksikacijskih djelovanja.

Mlijeko Pijte barem pola litre dnevno. Ako ga ne volite, zamijenite ga ekvivalentnim proizvodima: tekuÊi jogurt, svjeæi sir,….

Ostali napitci Napitci od povrÊa bogati su mineralnim solima. Probajte sokove od povrÊa, oni vas opskrbljuju brojnim vitaminima. Treba uæivati u voÊnim sokovima, bogatim vitaminom C, svjeæim i bez πeÊera.

42


higijena, prehrana, aktivnosti

3

Koje koliËine jesti?

Svaki dan treba vam od 2300 kalorija, odnosno 200 kalorija viπe nego ste jeli prije trudnoÊe. Jedva neπto viπe od 2000 kalorija, koje trebaju svim æenama. Vaπe prehrambene dnevne potrebe odgovaraju sljedeÊim koliËinama: - 1/2 litre polumasnog mlijeka - 50 g sira - 100 do 150 g mesa - 30 g maslaca, ulja ili margarina - 250 g sirovog ili kuhanog povrÊa - 100 g krumpira - 100 g integralnog kruha - 1 komad svjeæeg voÊa

Pazite na svoju teæinu! Paæljivo pratite jeziËac na vagi. Na kraju trudnoÊe bi trebala pokazivati 8 do 16 kg viπe. LijeËnici su provjerili da je to idealan prosjek za svaku konstituciju. Teæina opÊenito ostaje stabilna prva tri mjeseca. Kilogrami poËinju polako dolaziti, oko 1,5 kg mjeseËno. Uspostavite naviku da se vaæete svaki tjedan na istoj vagi.

44

Zauzdajte svoju teæinu! Ako dobijete previπe kilograma, vaπa prehrana je vjerojatno prebogata kalorijama. Vrijeme je da ju uravnoteæite. Evo nekoliko savjeta: - Izbjegnite grickanje izmeu obroka. Umirite svoje napade gladi, jeduÊi u razumnim koliËinama: hladno meso, bijelo meso piletine, mlijeËne proizvode s malo masnoÊa, voÊe, sirovu mrkvu, radiÊ, rajËice… - Kuhajte bez masnoÊa, - Mlijeko nije voda: 100 grama mlijeka sadræi 50-70 kalorija, - VoÊe sadræi πeÊer: 100 grama ima 40-60 kalorija


higijena, prehrana, aktivnosti

3

Vaπ svakodnevni æivot TrudnoÊa neÊe promijeniti vaπe navike. One Êe se same prilagoditi vaπem fiziËkom stanju i umoru. Vaπe tijelo sasvim Êe vam prirodno diktirati granice, koje ne treba prijeÊi.

Vaπe profesionalne aktivnosti “Da nastavim, da usporim ili da prestanem?”. Odluka ovisi o vaπim uvjetima rada i vaπem zdravlju. Ako vaπ posao nije fiziËki iscrpljujuÊi, nastavite s njim bez problema. Legalni trudniËki dopusti su dovoljni. Nemojte brinuti, jer je zakonom utvren porodiljski dopust. Vaπ lijeËnik prepisat Êe vam prekid posla, ako vaπe zdravlje to bude zahtijevalo. Ne izigravajte “super-æenu”. Ako osjetite potrebu, usporite ritam.

Vaπe kuÊne aktivnosti

46

VJEÆBE OPU©TANJA NA RADNOM MJESTU - Udahnite i podignite ramena. Zadræite ih nekoliko sekundi i opustite izdiπuÊi. - MiËite ramena od sprijeda prema natrag, dva do tri puta. - Radite kruæne pokrete noænim zglobovima, kako biste pospjeπili cirkulaciju u nogama. Vodite raËuna da ostanete u formi. To je vaæno tijekom prvih i posljednjih mjeseci trudnoÊe. Izbjegavajte dizanje ili pomicanje teæih predmeta. Organizirajte vaπ posao. Prihvatite pomoÊ vaπe okoline, pogotovo supruga. Ako razmiπljate o preseljenju, uËinite to tijekom drugog tromjeseËja. To je najbolji period.


Vaπa putovanja, praznici i kretanje • Izbjegavajte naËine transporta, koji ukljuËuju produæena ili opetovana zamaranja: dugo putovanje automobilom na primjer. • Ne udaljavajte se previπe dva posljednja mjeseca. Ako trudovi zapoËnu prerano, riskirate da porod zavrπi u nepoznatom rodiliπtu. • Obavijestite vaπeg lijeËnika o planovima svojih putovanja. To je nuæno, ako vaπe zdravstveno stanje nije odliËno ili ako je udaljenost velika. • Ne odluËujte se za egzotiËna odrediπta. Neka cjepiva koja ona zahtijevaju nisu preporuËljiva za trudnoÊe. Ne savjetuju se lijekovi protiv moËvarne groznice.

Automobil Bolje Êete se voziti ako je jastuk postavljen pri dnu lea, kako bi sprijeËio bolove u leima. Radite ËeπÊe pauze, kako bi smanjili oticanje nogu, 10 minuta svakih 200 km. U treÊem tromjeseËju, izbjegavajte duga putovanja. Radije sjedite odostraga. Smjestite donji dio sigurnosnog pojasa ispod trbuha.

Vlak Naravno, najmanje zamara. To je idealan naËin putovanja za vas. Dugo putovanje? Rezervirajte spavaÊa kola.

Zrakoplov Putovanja zrakoplovom najviπe se preporuËuju za daleka odrediπta. Neke kompanije odbijaju trudnice od sedmog mjeseca trudnoÊe.

Vaπe sportske aktivnosti Na vama je da izaberete naËin! Trebaju vam fiziËke vjeæbe. OsjeÊat Êete se bolje i bræe Êete nakon dolaska dojenËeta povratiti stari oblik. Hodanje, lagana gimnastika i plivanje sportovi su koji se najviπe preporuËuju. Rabite ih razumno prema svojem ritmu. Odustanite od napornih i ekipnih sportova, koji mogu biti puni padova i snaænih πokova: jahanja, skijanja, jedrenja, odbojke, koπarke. Od πestog mjeseca ne preporuËuje se ni tenis.

SAVJET ZA ZDRAVLJE Hodajte svaki dan 30 do 60 minuta. Najradije mirnim i zraËnim mjestom: park, mirna ulica, seoski puteljak…

47 47


kutak za buduĂŠu mamu

kupovni popis za dolazak moje bebe DATUM

ISPUNITI


higijena, prehrana, aktivnosti

3

OËekujte dijete njegovani Nikada niste bili tako lijepi niti ste tako zraËili. To je dobra strana trudnoÊe. No vaπe tijelo sasvim se mijenja i to vas zabrinjava. Moæete dobro proæivjeti trudnoÊu, sve umijeÊe je u tome kako postati lijepo zaokruæena.

Vaπe lice TrudnoÊa mu daje sjaj. Tome doprinose hormoni i zdravije æivotne navike. Posvetite redovitu paænju vaπoj koæi, kako bi ostala lijepa.

Normalna koæa Ujutro i uveËer, oËistite vaπe lice vodom i blagim sapunom. Moæete 50

takoer koristiti mlijeko. OËistite i osuπite paæljivo. Taj svakodnevni ritual sprjeËava isuπivanje. Koristite proizvode, koji odgovaraju trenutaËnom stanju vaπe koæe. Tijekom trudnoÊe, ona moæe postati osjetljivija na neke sastojke. Radije birajte antialergijske proizvode.

Suha koæa »esto koæa trudnice postaje suπa. Vlaæite ju ujutro i naveËer zaπtitnom kremom. Zimi, suhi zrak i koriπtenje centralnog grijanja, mogu pospjeπiti isuπivanje koæe. Budite oprezni!


higijena, prehrana, aktivnosti

3

Masna koæa Njeno stanje se Ëesto poboljπava. Svake veËeri nanesite kremu, primjerenu toj vrsti koæe. U rijetkim sluËajevima moæe se razviti po koja akna. Savjetujte se s lijeËnikom.

TrudniËka put Male smee mrlje mogu prekriti vaπe lice od Ëetvrtog ili od πestog mjeseca. Te blage obojanosti nestaju nakon poroda, same od sebe. Samo jedno upozorenje: izbjegavajte ultraljubiËaste zrake zbog kojih moæete dobiti mrlje. Izbjegavajte solarij. Ljeti ne izlaæite svoje lice suncu bez zaπtite. Koristite kremu s visokim zaπtitnim faktorom i πeπir.

©minkanje OdluËite se za prirodan izgled. Koristite radije obojane kreme, hidratantne i blage. Skidajte πminku paæljivo svaku veËer, pamuËnim jastuËiÊima i proizvodima prilagoenima vaπem licu.

Vaπi zubi Zagrizite æivot lijepim zubima! TrudnoÊa ne proizvodi karijes. Ali zato moæe potaknuti veÊ ranije stvoren karijes. Ostale male πtete: desni koje krvare i jaËe naslage zubnog kamenca. Usvojite dobre navike, ËetkajuÊi detaljno zube nakon svakog obroka. Zubni konac, posebne Ëetkice, ukloniti Êe namirnice odgovorne za karijes. Ista metoda sluæi odstranjivanju kamenca. Redovito idite zubaru. PoËnite s potpunim pregledom zuba. Nastavite s kontrolnim posjetima. Dobri zubi omoguÊuju dobru prehranu. Ako vaπe desni natiËu i krvare, vreba vas upala 52

desni. PojaËava se Ëesto prema petom mjesecu i nestaje nakon poroda. Vaπ zubar savjetovat Êe vam da dodatno uzimate vitamine C.

Vaπi nokti Krhki i lomljivi? To je Ëesto za vrijeme trudnoÊe. Reæite ih kratko i turpijajte ih, jer Êe tako biti otporniji.

ZDRAVE GRUDI Vaπe grudi veÊ mogu izluËivati kolostrum. Perite ih blagim sapunom. Maæite ih blagim bademovim uljem ili hidratantnom kremom.

Vaπa kosa OdliËna vijest - za veÊinu buduÊih mama. TrudnoÊa djeluje na kosu, kao tretman ljepote. Svaki dan postaje mekπa, sjajnija i ne tako raskuπtrana. Problemi s masnom kosom? Gotovo nestaju!


»ak i normalno ispadanje kose je usporeno. To je Ëarolija hormona trudnoÊe! Vaπa kosa dostiÊi Êe rekord u volumenu i tonusu. Nema potrebe za posebnim tretmanom, no radije je perite blagim πamponom.

Vaπe dojke Iz mjeseca u mjesec, postajat Êe teæe i majËinskije. Posvetite svu paænju vaπim dojkama, kako bi im pomogli da “zadræe visinu”. UËinkovit plan “protiv opuπtanja”, ne moæe biti improviziran i zahtijeva neprestanu brigu. • Nosite dobro prilagoen grudnjak. Zadræite ga noÊu, ako vam grudi postanu prevelike. Njeæan model (bez armature) neÊe smetati vaπem disanju. • Otvorite ramena i dræite se uspravno. Taj poloæaj daje prsima prioritet i ublaæava umor lea. • OjaËajte vaπe prsne miπiÊe primjerenim pokretima. Vjeæbajte ovu vjeæbu: - dignite i savijte ruke u visini ramena - oslonite otvorene dlanove jedan uz drugi

- snaæno ih stisnite ostanite tako nekoliko sekundi i opustite ih • Tuπirajte grudi hladnom vodom. Ta vjeæba je dokazano dobra! • Maæite dojke hranjivim proizvodima. Blago ih masirajte, jer mogu biti napete i bolne. Inzistirajte na dekolteu, vratu i ramenima. Masirajte vaπe bradavice, kako bi ih osnaæili i istovremeno omekπali.

Vaπ trbuh Sasvim je okrugao, gladak. Moæete biti ponosni na taj obeÊavajuÊi trbuπËiÊ. Nakon poroda, æeljet Êete opet da bude ravan i Ëvrst. Ovaj trovremenski program Êe vam u tome pomoÊi. - Kontrolirajte vaπu teæinu, kako se ne bi previπe udebljali. - Dræite se uspravno. Mislite i na to kako miËete zdjelicu. To ograniËava savijanje i spreËava trbuh da bude pretjerano ispupËen prema van. Vaπ abdomen i koæa vaπeg trbuha manje su rastegnuti. - Redovito vjeæbajte prilagoene vjeæbe. One su u programu prenatalne gimnastike.

Family Service izabrao za vas MELEM ZA SVE Melem je univerzalna zaštitna krema, koja štiti i najosjetljviju kožu dajući joj potrebnu mekoću i nježnost, a Vama daje savršen osjećaj prirodno lijepe i njegovane kože. Melem štiti Vašu kožu i u trudnoći-pomaže u sprječavanju isušivanja i pojave strija na trbuhu i grudima. Melem sadrži prirodne sastojke: lanolin, ricinusovo ulje i pčelinji vosak, a ne sadrži konzervanse. Djelotvornost je potvrđena kliničkim ispitivanjem provedenim 2005. na institutu za evaluaciju kozmetičkih proizvoda ISPE u Milanu, a dokazuje kako primjena Melema: v Brže obnavlja osjetljivu kožu v Blagotvorno djeluje na smanjenje kožnih oštećenja v Djelotvorno smanjuje crvenilo kože

53 53


4

Neugode, bolesti i komplikacije trudnoテ各


Popratne neugode trudnoÊe

Bolesti - Spolno prenosive bolesti

- MuËnina i povraÊanje

55

- Probavni problemi

56

- ZaËepljenost stolice

56

- Prekomjerno slinjenje

57

- Strije

57

- Proπirene vene Kako ih izbjeÊi Stidne vene Hemoroidi

58 58 58 58

- MokraÊni problemi

58

- Vaginalni iscjedak

58

64

Virusni hepatitis

64

Herpes

64

AIDS

64

Sifilis

64

- Zarazne bolesti

64

Rubeola

64

Toksoplazmoza

65

MokraÊne infekcije

65

Komplikacije - PobaËaj

65

Simptomi pobaËaja

65

Izgubljena nada

65

- MuËnina i vrtoglavica

60

- Zadihanost

60

- Bolovi GrËevi nogu Teπke ruke Bolovi u kriæima

61 61 61 61

- Rhesus faktor

- Nesanica

62

65

Zove se Rhesus

65

Suπtina problema

65

Rjeπenje

66

- Anemija

66

Popratne neugode trudnoÊe Uz trudnoÊu idu i male neugode. Vama za utjehu te neugode su neπkodljive i prolazne. Vaπ lijeËnik Êe vas savjetovati! Od poËetka prouËite nekoliko bitnih æivotnih pravila: pazite na prehranu, vjeæbajte svaki dan i poπtujte vaπu potrebu za snom i odmorom.

MuËnina i povraÊanje S.O.S. muËnina! Od tih neugodnosti pati veÊina trudnica, do treÊeg mjeseca. To je sekundarni uËinak poveÊanja estrogena. Nema nikakvog utjecaja na fetus. MuËnine vrebaju na prazan æeludac, u zoru.

Pojavljuju se i kada ste gladni izmeu preudaljenih obroka ili kada udiπete jake mirise kuhinje, duhana ili parfema. Obavijestite svog lijeËnika ako su vaπa povraÊanja preuËestala ili preobilna. Pijte dosta tekuÊine, kako biste izbjegli dehidratizaciju.

55 55


neugode, bolesti i komplikacije trudnoÊe

4

MALA LUKAVSTVA PROTIV MU»NINE - Dræite nekoliko keksa blizu kreveta, da biste ih mogli grickati, prije nego πto ustanete. - Uzimajte doruËak bogat bjelanËevinama: jogurt, jaja, sirevi - Pijte topao Ëaj, bez mlijeka i s malo πeÊera - Zamolite svog partnera jednu sitnu uslugu: da vam donese doruËak u krevet! Jedite polako. Odmorite se nekoliko minuta prije nego πto ustanete. - ZraËite sobu dovoljno Ëesto. - Izbjegavajte teπko probavljive masnoÊe. - Jedite manje ali ËeπÊe. - Pijte za vrijeme ili nakon obroka. Gazirana voda u umjerenim koliËinama, moæe pospjeπiti vaπu probavu. - Odmorite se nakon svakog obroka, ako je moguÊe. - Pokuπajte homeopatski tretman uz pomoÊ vaπeg lijeËnika. - Nikako ne uzimajte sredstva protiv muËnine, bez savjetovanja s lijeËnikom

Probavni problemi OsjeÊaj teæine nakon obroka, napuhnutost, kiselina… Vaπa probava Êe vrlo Ëesto biti ulijenjena. Uzrok: hormoni trudnoÊe, koji djeluju na vaπe unutarnje funkcioniranje i rast maternice, koja pritiπÊe vaπ æeludac.

56

Evo nekoliko lukavstava protiv muËnine: - Izbjegavajte namirnice koje su krive za muËnine. One koje su prekaloriËne i koje ostaju u æelucu, one koje izazivaju kiselinu i one koje fermentiraju kao kupus, πparoge i mahune. - Podijelite obrok na dva dijela. Na primjer: pojedite desert dva sata nakon glavnog jela. - Jedite radije jelo s roπtilja i povrÊe kuhano na pari. - Jedite polako. Nakon jela nemojte se naginjati naprijed, niti se nemojte potpuno ispruæiti, jer bi ti poloæaji mogli potaknuti æeluËanu kiselinu. - Dodajte jastuke i spavajte gotovo u sjedeÊem poloæaju. - Borite se sa ægaravicom bez lijekova. - Izbjegavajte lijekove, jer neki mogu izazvati poveÊano stvaranje æeluËane kiseline

ZaËepljenost stolice Crijeva buduÊe mame rade sporije, pogotovo kod onih koje su bile sklone konstipaciji i ranije. Borite se s tim problemom koji moæe izazvati i mokraÊne upale. Tri su naËina da se “situacija deblokira”: - Vjeæbajte. Pola sata hodanja dnevno Ëesto je dovoljno kako bi se povratila ravnoteæa probavnih funkcija. - Hranite se namirnicama koje olakπavaju promet tvari: zeleno povrÊe, svjeæe voÊe ili kompoti, æitarice, integralni kruh. S vremena na vrijeme jedite suhe πljive. Zamijenite bijeli πeÊer medom. Pijte dosta vode koja nije bogata solima. Kada se probudite, popijte sok od naranËe, groæa ili jednostavno Ëaπu vode


- Uspostavite ritam praænjenja crijeva: pokuπavajte nuædu obavljati uvijek u isto vrijeme.

Prekomjerno slinjenje Proklinjete obilnu slinu, koja vas tjera da neprestano gutate! Budite strpljivi jer nema djelotvornog rjeπenja. Ta neugodnost uglavnom prestaje oko petog mjeseca. Ako je pretjerano obilno, kaæite to lijeËniku.

Strije Od petog mjeseca koæa prirodno gubi elasticitet. RuæiËaste πare mogu se pojaviti na vaπem trbuhu, grudima i boko-

vima. Glavu gore - smanjit Êete πtetu, ako na vrijeme strijama pristupite taktiËki. - Pokuπajte se ne debljati naglo. - Masirajte se svaki dan blagim bademovim uljem ili hidratantnom kremom. Od posebne pomoÊi bit Êe vam kreme protiv strija. - Ustrajte. Nema Ëuda, samo pravilna njega moæe vam istinski pomoÊi.

MI©LJENJE DERMATOLOGA “Vaæno je djelovati unaprijed. Jednom kada se stvore, strije neÊe samo tako nestati. Nakon poroda postaju bljee i diskretnije.”

57 57


neugode, bolesti i komplikacije trudnoÊe

4

Proπirene vene Teπke noge, osjeÊaj nateËenosti i bockanje: evo ne baπ vesele vijesti o proπirenim kapilarama. PoveÊanje krvi u trudnoÊi izaziva to neuobiËajeno proπirenje vena. Mogu se pojaviti u drugoj polovici trudnoÊe. Budite mirni, jer Êe porod sve to izbrisati. Ako i ostane neka upornija vena, lijeÊnik specijalist Êe to rijeπiti.

Kako ih izbjeÊi? - Hodajte najmanje 30 minuta dnevno. - Vjeæbajte πto ËeπÊe, vjeæbe trudniËke tjelovjeæbe. One pospjeπuju cirkulaciju. - Pokuπajte preko dana leÊi. - Nastojte πto manje stajati. Na poslu moæe vam pomoÊi potvrda od lijeËnika. Kod kuÊe, peglanje i pripremanje obroka treba izvoditi sjedeÊi. - Izbjegavajte odjeÊu koja steæe i samostojeÊe Ëarape. - Spavajte s blago podignutim nogama. Moæete koristiti jastuk. - Izbjegavajte toplinu koja proπiruje vene: grijalice, pretople kupke, intenzivno sunce. - Nosite posebne Ëarape za proπirene vene, oblaËite ih u leæeÊem poloæaju, kada su vene manje nateËene. Vaπe su noge proπarane tankim ruæiËastim ili ljubiËastim prugicama? Uzrokuje ih πirenje sitnih kapilara. Nestat Êe nakon poroda.

Stidne vene Stidnica je drugo mjesto izloæeno stvaranju proπirenih vena. Te vene su bolne tijekom hodanja ili spolnih odnosa. Budite bez brige, rijetke su. Lokalna njega Êe ih ublaæiti. Nakon poroda, nestaju same od sebe. 58

UH, POPI©KILA SAM SE! Popiπkili ste se dok ste se smijali, kaπljali ili kihali? Bez srama! Prvih πest mjeseci taj signal vas upozorava da se miπiÊi vaπe meice opuπtaju. Vrijeme je da poËnete s vjeæbama za jaËanje miπiÊa dna zdjelice, tzv. Kegelovim vjeæbama.

Hemoroidi Stvaraju male glatke mjehuriÊe oko anusa. Kada obavljate nuædu mogu se izboËiti, puknuti i prokrvariti. Ako postanu prebolni, vaπ lijeËnik Êe se pobrinuti za njihovo jednostavno i djelotvorno otklanjanje. Nakon poroaja, ponekad se deπava da se hemoroidi pojaËaju, no to je prolazna pojava. PreporuËit Êe vam ËepiÊe ili kremu.

MokraÊni problemi

Ah, te neprestana potreba za malom nuædom! U poËetku je vaπ mjehur pod utjecajem trudniËkih hormona. Na kraju ga snaæno pritiπÊe glava vaπeg djeteta. Nemojte podleÊi æelji da uzimate manje tekuÊine, kako biste bili mirni. Vaπe tijelo ima potrebu za litrom i pol vode dnevno. To je najbolji naËin borbe protiv mokraÊnih upala.

Vaginalni iscjedak

Tijekom trudnoÊe, pojaËani vaginalni iscjedak je normalan. NaznaËuju pojaËanu hormonalnu aktivnost vaπih jajnika i placente. Vanjska higijena dostajat Êe toj neugodnosti. Perite se ËeπÊe blagim i prirodnim sapunom. Nosite pamuËno rublje. Ako osjeÊate peckanja ili neugodne mirise, posavjetujte se s vaπim ginekologom. Prijeti vam gljiviËna infekcija, kojoj su trudnice posebno sklone, pri Ëemu treba iskljuËiti infekciju drugim uzroËnicima.


neugode, bolesti i komplikacije trudnoÊe

4

MuËnina i vrtoglavica

Zadihanost

Kako mi se vrti! Kao da ste omamljeni. Dogaa se to kada mozak privremeno ostane bez krvi (kisika), jer se krv slila u donje ekstremitete zbog prebrzog dizanja. Dogaa se to i kada Vam je pretoplo zbog vazodilatacije. Ako predosjetite napad slabosti, ispruæite se s uzdignutim nogama ili udahnite zrak vani ili pokraj nekog prozora. Nekoliko naËina da ih izbjegnete: - promijenite lagano poloæaj - ne preskaËite doruËak - redovito pomiËite noge i prste u sluËaju dugog stajanja - izbjegavajte prezagrijana i nedovoljno zraËna mjesta - izbjegavajte pretople kupke. I oprez prilikom izlaska iz kade!

RazvijajuÊi se u visinu vaπe trbuπne πupljine, maternica neizbjeæno smanjuje volumen vaπih pluÊa. Ona pritiπÊe na dijafragmu, a time i oteæava disanje. Vaπa potreba za kisikom je veÊa nego u ostalih æena, jer ga i vaπe dijete troπi. Konzultirajte se s lijeËnikom, ako to postane previπe neugodno. Lagani sedativ rijeπit Êe vas osjeÊaja zadihanosti.

60

©tedite dah: - pokuπavajuÊi se, πto je moguÊe viπe, opustiti, - diπuÊi mirno i duboko, - vjeæbajuÊi vjeæbe za disanje, - izbjegavajuÊi veÊe fiziËke napore. - spavajte u poviπenom poloæaju


Bolovi GrËevi nogu

Teπke ruke

Najviπe ih osjeÊate noÊu i to u nogama i stopalima. Ponekad su vrlo bolni. Kako biste ih se oslobodili, privucite nogu sebi dræeÊi je jednom rukom. Ako grË potraje i dalje masirajte je i hodajte. PreuËestali grËevi? Prepisat Êe vam kalcij i vitamin B.

Vaπa kraljeænica se mijenja i pritiπÊe odreene æivËane centre. Vaπe ruke to osjeÊaju. Taj osjeÊaj teæine je privremen. Trnci u rukama su druga posljedica pritiska na æivce. Ako su smetnje prejake, vaπ lijeËnik Êe vam pomoÊi.

VJEÆBE PROTIV GR»EVA Natjerajte buduÊeg tatu da radi traæeÊi ga da: - podigne vaπu nogu dosta visoko, - gura stopalo prema vama πto jaËe moæe, - neka Ëvrsto dræi vaπe stopalo dok ga vi pokuπavate gurati u suprotnom smjeru.

Bolovi u kriæima NajËeπÊi bolovi trudnica! Vaπa izboËina iz mjeseca u mjesec, postaje sve veÊa i uzrokuje stezanje kraljeæaka kraljeænice. Reagirajte na vrijeme, kako biste ublaæili i Ëak izbjegli bolove, slijedeÊi ove savjete. - Izbacite Ëesto zdjelicu prema van. Taj pokret steæe miπiÊe trbuha i spreËava savijanje lea. UËinite to kada sjeda-

61 61


neugode, bolesti i komplikacije trudnoÊe

4

te, kada se saginjete, podiæete neπto s poda. - Izbjegavajte stajanje bez pomicanja. - Dræite se uspravno. Promatrajte se u ogledalu da bi bolje kontrolirali vaπ poloæaj. - Spavajte na Ëvrstom madracu. - Plivajte leno. - Vjeæbajte vjeæbe trudniËke tjelovjeæbe.

Nesanica Jedna ovca, dvije ovce. Joπ jedna neprospavana noÊ! Zadnjih mjeseci teπko je spavati. Vaπ vraæiÊak se sve viπe i viπe miËe. Imate grËeva, razliËite bolo-

62

ve i bojazni oko poroda. Da biste ponovno pronaπli san, slijedite sljedeÊe savjete: - odmorite se nakratko naveËer, - izbjegavajte nadraæujuÊa sredstva, kao πto su kava i Ëaj, - pijte toplo mlijeko ili Ëaj od lipe, prije nego legnete u krevet, - tuπirajte se u mlakoj vodi, - naite najudobnije poloæaje za spavanje. Podræite trbuh jastukom, - ponudite si kratku πetnju prije spavanja, - razgovarajte o svojim strahovima, kako biste ih se oslobodili.


kutak za buduÊu mamu

neÊu zaboraviti ove vaæne trenutke moje trudnoÊe DATUM

ISPUNITI


neugode, bolesti i komplikacije trudnoÊe

4

Bolesti i komplikacije trudnoÊe Spolno prenosive bolesti

AIDS (HIV infekcija)

To su bolesti koje se prenose spolnim snoπajem. Posljednjih desetljeÊa su u porastu. Posebice su vaæne jer uvijek predstavljaju odreeni rizik za dijete.

U Hrvatskoj se, zbog rijetkosti infekcije, ne provodi rutinsko testiranje svih trudnica. Svaka majka ima pravo traæiti ili odbiti testiranje. HIV pozitivna trudnica podloæna je riziku pogorπanja i ubrzanja infekcije. NovoroenËe moæe biti inficirano, a nalaz protutijela protiv HIV-a ne znaËi infekciju, moæe se raditi samo o prenesenim antitijelima. Ako seroloπki pozitivitet potraje znak je infekcije, te se dijete treba lijeËiti.

Virusni hepatitis Ima viπe vrsta virusnog hepatitisa. Hepatitis A se prenosi hranom (πkoljke, rakovi). Hepatitis B se prenosi zaraæenom krvlju i spolnim snoπajem. Hepatitis C se prenosi zaraæenom krvlju. Prijenos zaraæenom krvlju se moæe dogoditi kirurπkim instrumentima, nesterilnim iglama i πtrcaljkama (Ëesto u narkomana). Infekcija tijekom trudnoÊe moæe se manifestirati æuticom ili je bez æutice, s opÊom slaboπÊu. Infekcija u trudnoÊi uvijek prijeti preranim porodom. Dijete se moæe inficirati veÊ tijekom trudnoÊe, kroz posteljicu, ili pri raanju. Tijekom trudniËkih pregleda i uzimanja krvnih testova se moæe otkriti zaraæenost majke. Za novoroenËe nema veÊih problema, jer se odmah nakon roenja provodi cijepljenje i davanje seruma protiv bolesti.

Sifilis Bolest moæe zahvatiti fetus, te se dijete rodi sa znacima uroene bolesti. Probir na sifilis se provodi veÊ u prvom tromjeseËju, zajedno s odreivanjem krvne grupe. Ako se pravovremeno otkrije odgovarajuÊim lijeËenjem Êe dijete biti roeno potpuno zdravo.

Zarazne bolesti VeÊina infektivnih bolesti protjeËe tijekom trudnoÊe bez ikakvih posljedica. Samo kod nekih postoji moguÊnost komplikacija.

Rubeola Herpes genitalis Obavijestite vaπeg lijeËnika o ranijim herpetiËkim infekcijama spolovila u vas i u vaπeg partnera. Tijekom trudnoÊe se ranija herpes infekcija moæe reaktivirati, te pri raanju inficirati dijete. Ako kod zapoËetog poroda postoji svjeæa infekcija vagine, da bi se izbjegla infekcija djeteta, pribjegava se carskom rezu. 64

VeÊina, oko 90% æena, u vrijeme kad zatrudne, veÊ je ranije preboljela u djetinjstvu rubeolu ili je bila cijepljena,. pa je imuna na bolesti. Vjerojatno ste i vi imuni. Otkrivanje prokuæenosti je predvieno za sam poËetak trudnoÊe. Rubeola je neπtetna za oboljele u djetinjstvu, ali u trudnoÊi moæe biti πtetna za plod. Zato, ako niste cijepljeni ili niste preboljeli u djetinjstvu rubeolu,


posebice pazite da ne kontaktirate s oboljelim osobama, najËeπÊe djecom iz vaπe okoline.

Toksoplazmoza To je parazitarna bolesti, koju se dobije jeduÊi sirovo ili nedovoljno peËeno meso, te nedovoljno pranim povrÊem. Najopasnije je ovËje i svinjsko meso. Parazit prenose na Ëovjeka i maËke. Simptomi bolesti? Umor, blago poviπena temperatura i miπiÊni bolovi. VeÊina osoba preboli neopaæeno bolest. Oko 80% trudnica je bolest preboljelo, te je nasreÊu imunizirano. Ako infekcija uslijedi tijekom trudnoÊe, dijete moæe preboljeti ozbiljne komplikacije. Zato, ako niste imunizirani, pridræavajte se sljedeÊih uputa: • Ne jedite sirovo ili nedovoljno peËeno meso, posebice janjeËe • Dobro perite voÊe i povrÊe • Ako obraujete vrt, nosite rukavice • Pazite na maËji izmet • Ne dozvolite da vam vaπe kuÊne æivotinje, ljubimice, daju „puse“ liæuÊi vas.

MokraÊne infekcije Scenarij je klasiËni: osjeÊaj peËenja pri mokrenju, bolovi u slabinama, mokraÊa zamuÊena ili sukrvava.

PobaËaj PobaËaj, po danaπnjoj definiciji, znaËi gubitak djeteta prije 24 tjedna trudnoÊe. Medicina sve viπe i viπe ima moguÊnosti pomoÊi, da se izbjegne rizik pobaËaja. Pravodobno otkriven pregledima, prijeteÊi pobaËaj moæe biti pod nadzorom. U brojnim sluËajevima,

ishod trudnoÊe je okrunjen sretnim zavrπetkom.

Simptomi pobaËaja Stalna krvarenja i bolovi u donjem trbuhu, poput onih kod mjeseËnice su prijeteÊi znakovi. Savjetujte se bez odlaganja s vaπim lijeËnikom. On Êe predloæiti potpuno mirovanje. Ako krvarenje prestane, trudnoÊa se moæe nastaviti nesmetano. Ako krvarenje ne prestaje nekoliko dana nakon zapoËetog lijeËenja, pobaËaj je vjerojatan.

Izgubljena nada Moæe vas zahvatiti potiπtenost jer ste ispremetani fiziËki i psihiËki. Mijeπaju se osjeÊaji praznine, gubitka i krivnje. Povjerite se i isplaËite. Dajte vremenu da zaboravi ovaj neuspjeli „rendezvous“.

Rh faktor Danas su potpuno poznati i na vrijeme se lijeËe, problemi koje donosi krvni faktor Rhesus.

Zove se Rhesus Taj faktor je karakteristika krvne grupe. VeÊina æena i muπkaraca nose Rh faktor, nazivaju se Rh pozitivni, kratica je Rh+. Meu njima nema problema, njihova krv je meusobno podnoπljiva i raaju se Rh+ djeca.

Suπtina problema Problem nastaje ako je majka Rh- , a otac Rh+. Dijete moæe biti Rh+. Tijekom trudnoÊe, minimalne koliËine Rh+ eritrocita mogu preÊi iz krvotoka fetusa 65 65


neugode, bolesti i komplikacije trudnoÊe

4

u krvotok majke. VeÊe koliËine obiËno prelaze za vrijeme poroda ili pobaËaja. MajËin organizam se brani protiv stranih Rh+ eritrocita i stvara protutijela protiv njih, da bi ih razorila. NasreÊu, protutijela se stvore nakon πto se dijete rodi. Meutim, protutijela ostaju u organizmu majke. U sljedeÊoj trudnoÊi antitijela djeluju, ona prelaze u krvotok fetusa i razaraju njegove eritrocite, ako su Rh+

Rjeπenje Rh- majkama se ËeπÊe u krvi kontrolira postojanje stvorenih antitijela. Ako se antitijela otkriju postoji moguÊnost lijeËenja, obiËno uranjenim raanjem i izmjenom krvi djetetu. Vrijednija je pre-

66

ventiva. Rh- majkama koje rode Rh+ dijete, daje se odmah nakon poroda, u roku od 72 sata, serum koji sadræi anti-Rh protutijela. Ta protutijela uniπte preene eritrocite i ne dozvole da se stvori imunizacija.

Anemija TrudnoÊa je znatni potroπaË æeljeza. Majka treba æeljezo za izgradnju svojih stanica, a mnogo ga treba i dijete u maternici. Ako su vam od prije smanjene priËuve æeljeza, razvit Êe se slabokrvnost: umornost, slabost, bljedilo......Da se to izbjegne, trudnicama se redovito propisuju preparati æeljeza, da se popune zalihe i izbjegne pogorπanje krvne slike.


5

Pripreme za dolazak novoroenËeta


pripreme za dolazak novoroenËeta

5

DjeËja soba - Ureenje

68

- Namjeπtaj

70

Prostor za slaganje stvari

70

Krevet

70

Stol za previjanje

70

Prehrana dojenËeta

GrijaË za boËice

73

- Obroci dojenËeta Mlijeko Voda Æitarice Gotovi obroci

73 73 74 74 74

Abeceda ËistoÊe - Kupanje Kada Sapun ©ampon - Higijenski paket - Promjena pelena Kompleti pelena

75 75 76 76 76 76 76

- Dojenje Prednosti za dijete Prednosti za majku Kako se organizirati Grudnjak i izdajalica

72 72 72 72 72

- Hranjenje boËicom Mijeπana prehrana

73 73

Pripreme za veliki dan

- PriruËna sredstva »iπÊenje boËice Sterilizacija boËice

73 73 73

- DjeËja torba

78

- Mamina torba

78

DjeËja soba Izaberite najsunËanije mjesto, koje je ujedno najlakπe za zraËenje kako bi namjestili djeËje gnijezdo. Ako spava u vaπoj sobi, uredite njezin osobni kutak. To rjeπenje je praktiËno kada se radi o hranjenju tijekom noÊi i nadgledanju njezina sna. Predvidite pored njezina kreveta, mjesto za presvlaËenje i mijenjanje pelena.

Ureenje Izaberite sami svoju paletu. Izaberite tapete koje se mogu prati i boje bez mirisa, obavezno bez olova i toksiËnih isparavanja. Ako je krevetnina s uzorkom, zidovi i pomoÊni pribor trebaju biti jednobojni. Predvidite prekrivaË za pod koji je lako odræavati: 68

tapison ili linoleum. Dvostruke zavjese su obavezne, kako vas veÊ pri prvim zrakama sunca ne bi budilo njeæno cvrkutanje. ©to se tiËe osvjetljenja, vaπoj Êe se bebi svidjeti priguπena svjetla, koja moæete postiÊi lampama za podeπavanje ili sliËnim, blagim izvorima svjetla.


pripreme za dolazak novoroenËeta

5

Namjeπtaj Najbolje je odabrati namjeπtaj koji moæete prilagoavati godinama i potrebama bebe.

Prostor za slaganje stvari Predvidjeti bez daljnjeg! Ako ne, bebina soba bit Êe za Ëas u neredu. Izaberite: namjeπtaj s ladicama, komode, otvorene police na koje se mogu sloæiti sve stvari koje vam tijekom dana trebaju. A za kasnije: ormar ili polica fiksirana za zid, da biste na nju odloæili odjeÊu; kovËeg za igraËke lagan za otvaranje.

Krevet Laku noÊ, maleni! VeÊina djeËjih kreveta odgovara potrebama sigurnosti. Cijene im znatno variraju. Drveni “kinderbeti” ostaju tiha klasika. Lijepi i solidni, njih vam preporuËamo ako æelite viπe djece. PomiËno dno omoguÊava da madrac stavite na visinu, koja najbolje odgovara vaπem novoroenËetu. Takav sustav omoguÊava vam da se ne saginjete preËesto i da se beba ne osjeÊa izgubljeno na dnu prevelikog kreveta. Ako dno stavite na najveÊu visinu, do-

70

bijete stol za previjanje. Krevet s pomiËnom boËnom stranom, omoguÊava da bebu uzimate bez poteπkoÊa i da lagano promijenite posteljinu. Ne zaboravite na sigurnost: netoksiËne boje, zaobljeni rubovi, razmak izmeu reπetaka, igraËke izvan dohvata malih, znatiæeljnih ruËica. Tijekom svojih prvih mjeseci, dojenËe moæe jednako tako spavati u maloj koπari ili u koπari svojih kolica.

Stol za previjanje Taj dio namjeπtaja praktiËan je, ako vam nedostaje prostora. Ima madrac uklopljen kao sastavni dio, ladice, podest i kadu. Dostajat Êe i obiËni madrac, postavljen na komodu. Izaberite ga dobro, neka bude anatomski, kvalitetno napunjen i nepromoËiv.

DOJEN»E NA DRUGOM KRAJU ÆICE Da biste bili sasvim sigurni, smjestite interfon za nadzor u sobu. NauËit Êete kako se ne uzbuivati oko najmanjeg πuma svojeg malog spavaËa


Brine za mladu kožu

Nježan, učinkovit i jednostavan za uporabu, Sudocrem smiruje, liječi i štiti nježnu kožu djeteta. www.sudocrem.com


pripreme za dolazak novoroenËeta

5

Prehrana dojenËeta Hranjenje vlastitog djeteta prva je gesta ljubavi. Iskoristite mjesece trudnoÊe, da se upoznate s prehranom beba.

Dojenje VeÊina mladih mama nema problema s mlijekom. Taj naËin hranjenja izvor je velikih radosti.

Prednosti za dijete - MajËino mlijeko odgovara toËno njezinim potrebama. To mu daje prednost. Sadræi stanice i zaπtitne elemente koji je brane od infekcija i mikroba. - To je potpuna prehrana. Lako probavljivo i idealno uravnoteæeno πto se tiËe bjelanËevina, masnoÊa, ugljikohidrata, mineralnih soli i vitamina. - Sastav vaπeg mlijeka mijenja se kako dojenËe raste i Ëak tijekom dojenja: Ëisto, bogato vodom i laktozom na poËetku dojenja, postaje zatim guπÊe, a koliËina masne tvari postaje osjetno veÊa. VeliËina dojki, ælijezdanoga tkiva i kanaliÊa, koji proizvode mlijeko, neovisni su o veliËini dojki. Dobra prehrana mame, vaæna je za pripremu i tijek dojenja.

Prednosti za majku - Dojenje pomaæe majËinom organizmu, da se oporavi nakon poroda. Ono izaziva blage prirodne kontrakcije koje vraÊaju maternicu na njenu veliËinu. Volumen dojki progresivno se smanjuje. Rizik od opuπtanja prsiju je smanjen. 72

- OsjeÊate iznimnu intimnu satisfakciju, jer ste potpuno stopljeni s djetetom. Sisanje moæe proizvesti senzualno osjeÊanje zadovoljstva, ne treba se zbog toga crveniti! - PraktiËno je i besplatno. MajËino mlijeko ne traæi nikakvu pripremu. Uvijek je dobro zagrijano i savrπeno sterilno.

Kako se organizirati? Treba se mnogo odmarati i uzimati puno tekuÊine. Dojenje se odvija na “zahtjev”, kada dijete osjeti potrebu. Organizirajte se tako da ne ostanete bez mlijeka. Pripremite svoje grudi za dojenje. Masirajte ih svaki dan bademovim uljem ili posebnom kremom. Za vaπu higijenu, svaki dan se tuπirajte, sapunajte svoje grudi i dobro ih trljajte. To dnevno tuπiranje Êe dostajati. Beskorisno je prati bradavice prije i poslije dojenja.

Grudnjak i izdajalica Kupite dobar grudnjak za dojenje: otvoren sprijeda, rastezljiv i pamuËan. Opskrbite se kompresama ili gazom koje Êete staviti u grudnjak kako bi upile mlijeko koje istekne. Izdajalica je mala mehaniËka ili elektriËna spravica, koja ispraænjava dojke koje proizvode previπe mlijeka. Tako sakupljeno mlijeko moæe se dati iz boËice. Zgodno je ako ste odsutni,


noÊu vas tako tata dojenËeta moæe zamijeniti. Previπe mlijeka? Razmislite o tome da ga date drugima.

Hranjenje boËicom Ako ne moæete dojiti, djeËja mlijeka zamijenit Êe vaπe. Ona sadræe πto je potrebno za zdravlje i rast vaπeg novoroenËeta. KoliËine popijenog mlijeka treba precizno slijediti. Svi mogu sudjelovati u “seansama boËicom”: tata, djed i baka i ostatak obitelji. Vaπe dojenËe okruæeno je ljubavlju.

Mijeπana prehrana To rjeπenje najËeπÊe se primjenjuje u razdoblju odvikavanja od sise, kad ponovno poËinjete raditi i dajete vaπe dijete na Ëuvanje. Pravilo koje treba slijediti - zamijenite grudi postupno boËicom. Zadnja porcija dojenja koju treba ukinuti je ona prije spavanja. U sluËaju sumnje uvijek konzultirajte vaπeg pedijatra.

PriruËna sredstva »iπÊenje boËice Tlaka pranja je neophodna jer prljava oprema potiËe razvoj mikroba, izvora infekcije. Da bi oËistili boËicu, koristite posebnu dugaËku, okruglu Ëetku koja vam omoguÊava da savrπeno oËistite unutraπnjost boËice. Zatim boËicu operite deterdæentom, isperite i okrenite da se ocijedi i posuπi.

Sterilizacija boËice PreporuËuje se do Ëetvrtog mjeseca æivota dojenËeta. Izaberite izmeu tri metode:

• Sterilizacija toplinom u loncu, ekspres-loncu ili sterilizatoru. U njima Êete zakuhati vodu i u nju uroniti boËicu i dude 20 minuta. na hladno naj• Sterilizacija jednostavnija je i najuËestalija. Potrebna vam je plastiËna posuda i sterilna tekuÊina na bazi klora. Napunite posudu vodom iz slavine. Dodajte sredstvo za steriliziranje i uronite boËicu i dude. Nije potrebno grijati vodu. Ostavite posude barem 30 minuta. BoËice vadite po potrebi. Miris klora je neπkodljiv. • Sterilizacija parom izvodi se pomoÊu elektriËnog aparata, koji pretvara vodu u paru. Nakon nekoliko minuta, boËice su sterilizirane.

GrijaË za boËice BoËica treba biti mlaka. Ne koristite mikrovalne peÊnice, jer tekuÊinu griju vrlo brzo dok boËica i dalje ostaje hladna.

Obroci dojenËeta Mlijeko DjeËja mlijeka opskrbljuju dijete svime πto mu je potrebno. To je kravlje mlijeko, modificirano tako da se πto je viπe moguÊe pribliæi majËinom mlijeku. Mlijeka za prvu dob, namijenjena su dojenËadi od nula do Ëetiri mjeseca. Mlijeka druge dobi, odgovaraju djeci od petog mjeseca. ObogaÊena su kalcijem, πeÊerom i æeljezom kako bi pomogla djetetu u punom razvoju. VeÊina mlijeka je u prahu, pa morate dodati mineralnu vodu. Vaπ pedijatar reÊi Êe vam kako ih pravilno upotrebljavati i u kojim koliËinama. Pratit Êe zajedno s vama ono πto najbolje odgovara zdravlju vaπeg djeteta. Nova tekuÊa mlijeka 73 73


pripreme za dolazak novoroenËeta

5

“spremna za upotrebu” praktiËna su za putovanja. Njima je izbjegnuta svaka moguÊnost krivog doziranja. Ako je beba alergiËna na mlijeko, postoje i dijetna mlijeka. U njima nema bjelanËevina i laktoze, uzroka alergije.

obogaÊene πeÊerom, Ëokoladom, keksima,... Braπno za obrok zadovoljava dojenËe, koje se noÊu budi i daje dodatne kalorije malo slabijem obroku. Oprezno s koliËinama, dozirajte ih umjereno.

Voda

Gotovi obroci

Pedijatri savjetuju mineralnu vodu, slabo obogaÊenu solima. Voda u bocama osigurava veliku ËistoÊu, radije koristite nju nego vodu iz slavine, Ëiji sastav varira od regije do regije. Postoji rizik da ona sadræi previπe nitrata, πkodljivih za zdravlje djeteta. Izaberite sigurnost.

Æitarice Bogati ugljikohidratima, braπno ili æitarice olakπavaju probavu. Koristite ih kao dodatak mlijeku. Njihov sastav strogo je nadziran. Æitarice za prvi uzrast su bez πeÊera i bez glutena, tako da ih sva dojenËad lako probavlja. Od πestog mjeseca vaπe dijete preÊi Êe na braπno za drugi uzrast. Od osmog mjeseca, probat Êe razliËite okuse

74

Tijekom narednih mjeseci, dojenËe mijenja svoja zadovoljstva i obogaÊuje svoju prehranu. Njezina prva “solidna” prehrana su kaπice i guste juhe. PoËnite s voÊem, nastavite s povrÊem i zavrπite s mesom, peradi i ribama. Koristite mikser, kako biste samljeli namirnice u kaπicu ili sitne komadiÊe. Te “minijaturne” teglice strogo su kontrolirane: nema insekticida, herbicida ili kemijskih konzervansa, metoda sterilizacije je zajamËena. Sluπajte vaπeg lijeËnika, koji i dalje ostaje najboljim vodiËem prehrane i njege vaπe bebe! Mlijeko “koje se jede” daje takoer kalcij, bjelanËevine, vitamine i masne tvari. MlijeËni proizvodi i sirevi neophodni su za zdrav rast. Od petog mjeseca dajte bebi jogurte i svjeæi sir.


Abeceda ËistoÊe Organizirajte program ËistoÊe vaπe bebe.

Kupanje Trljanje vlaænih pelena, obilno znojenje zbog leæanja, osjetljiva koæa. Za svoju higijenu i udobnost, vaπa beba trebat Êe jednu kupku dnevno. U blagoj toplini vode ponovno Êe pronaÊi osjeÊaj svog æivota u maternici. Preimo preko neophodnog materijala.

Kada ObiËna plastiËna posuda moæe savrπeno odgovarati. Postoje brojni modeli “minijaturnih” kada: ona za postaviti na namjeπtaj, na napuhavanje, sa savitljivim dræaËem, za ugradnju u vaπu vlastitu kadu. Stolac za kupke

smjeπten u vodu, pridræat Êe vaπe dojenËe i dati vam slobodne ruke. Provjerite toplomjerom temperaturu kupke, koja treba iznositi oko 37 stupnjeva. Da bi provjerili sami koristite lakat, a ne dlan. Naravno, nikada neÊete ispustiti dijete iz vida, Ëak i ako je udobno smjeπteno u sjedalicu kade, Ëak i ako u kadici ima sasvim malo vode.

GDJE KUPATI DIJETE? U najbolje ugrijanoj sobi u kuÊi. NovoroenËe treba temperaturu od 24 stupnja da bi se meπkoljilo po volji.

75 75


pripreme za dolazak novoroenËeta

5

Sapun Izbjegavajte obiËni sapun, Ëiji pH je Ëesto previsok. Izaberite mjeπavinu blagog sredstva bez sapuna, s neutralnim pH. Blagost odgovara krhkoj koæi i kosi bebe. Prvih mjeseci treba koristiti gel za pranje kose i tijela.

©ampon Vaπa beba se jako znoji. Perite joj kosu svaki dan blagim πamponom “posebno za bebe”, neπkodljivim za oËi.

Higijenski paket Nuæna je za higijenu vaπeg djeteta. U njoj trebaju biti: mlijeko idealno za • Toaletno

svakodnevnu njegu vaπeg malog sunaπca. • Hidratantna krema - ako vaπe dijete ima suhu koæu, koristite posebnu hidratantnu kremu za bebe. Blago bademovo ulje takoer moæe posluæiti. Savrπena koæa je zajamËena! • Kutija maramica: veÊ navlaæene toaletnim mlijekom ili losionom, savrπene su za ËiπÊenje i osvjeæavanje bebe. Izaberite one bez alkohola, masne i radije veÊe. • Male πkarice: zaobljenog vrha, koriste se za rezanje noktiju bez rizika da ozlijedite dijete. U svakom sluËaju, priËekajte barem dva tjedna prije nego πto se date na posao! • Fizioloπka otopina: ovaj proizvod prodaje se u tekuÊini ili spreju. Koristi se za svakodnevnu higijenu nosne πupljine i oËiju bebe (u ovom sluËaju koristi se samo tekuÊina tj. kapi). Da biste proËistili mali zaËepljen nosiÊ, naËinite “tam-

76

pone” (od malih komadiÊa vate), a izbjegavajte preriziËne πtapiÊe za ËiπÊenje. • Zaπtitna krema koju nanosite prilikom mijenjanja pelena, nuæna je da biste izbjegli crvenilo koje nastaje zbog vlaænosti i trljanja. Usprkos svim mjerama opreza, male straænjice mogu pocrvenjeti i biti iziritirane. Tu upalnu reakciju treba primjereno tretirati, a ako crvenilo ne prolazi posavjetujte se s lijeËnikom.

Promjena pelena U poËetku Êete ih mijenjati praktiËno nakon svakog obroka. Zatim Êete to Ëiniti s obzirom na bebine navike ili neugodu. Budite mirni: svako dijete se potrudi dati do znanja da je vrijeme za promjenu.

Kompleti pelena Vaπem dojenËetu mijenjate pelene u prosjeku πest do osam puta dnevno. Stoga treba izabrati najpraktiËnije rjeπenje. Jednokratne pelene udobne su i prilagoene uzrastu djeteta. Njihovo apsorbirajuÊe vlakno male straænjice dobro podnose.

PROIZVODI “POSEBNO ZA BEBE”? Njena koæa je nakon roenja meka i osjetljiva. Za njenu mekoÊu i zaπtitu, potrebni su antialergijski proizvodi. A “kako dobro miriπe” za bebe? To je dozvoljeno pod uvjetom da upotrijebite toaletnu vodu za bebe bez alkohola.


pripreme za dolazak novoroenËeta

5

Pripreme za veliki dan Od osmog mjeseca vaπe trudnoÊe, pripremajte se za svoj boravak u bolnici. Spremite svoje i bebine stvari. Tako niπta neÊete zaboraviti i izbjeÊi Êete kupovinu u zadnji Ëas.

DjeËja torba Evo popisa neizostavnih stvari. Oslonite se uvijek na popis koju vam daju u rodiliπtu. • 6 benkica od pamuka • 3 benkice od vune • 6 pamuËnih robica ili pidæama • 4 para vunenih papuËica • 3 prsluka za malu djecu • 3 ruËnika za kupanje • 1 toaletnu torbicu koja ukljuËuje mlijeko, blagi πampon, posebni sapun za bebe ili gel za pranje kose i koæe, hidratantnu kremu i Ëetku za kosu • 1 paket pelena za novoroenËad • 1 kutija vlaænih salveta • 1 odjeÊa za izlazak iz rodiliπta: jastuk za dojenËe, dekica i kapica

Mamina torba Rodiliπta predviaju popis predmeta, na koje buduÊe mame trebaju obratiti paænju. Sve neophodne stvari tamo su spomenute. Svako rodiliπte ima svoje navike. Trebate se o svemu dobro obavijestiti. U pravilu, trebat Êe vam: • lagane noÊne koπulje, otvorene za dojenje • spavaÊica • papuËe • jednokratne gaÊice • trudniËki ili grudnjaci za dojenje • predmeti uobiËajene higijene: sapun, pasta za zube i Ëetkica, ruËnici, deodoran • uloπci s pojaËanim upijanjem

TREBA ZNATI! Nakon poroda, imat Êete obilniji iscjedak. Trajat Êe izmeu tri dana i pet tjedana. Predvidite uloπke s najjaËim upijanjem. Ne zaboravite dodatne stvari koje trebate staviti u vaπu torbicu: πminka kako biste izgledali bolje usprkos umoru, Ëasopise, knjige, telefonski adresar. Predvidite, πtoviπe, torbu za trudniËku sobu. Posluæit Êe vam i nakon poroda. Njen sadræaj: obiteljska biljeænica, osobna iskaznica, noÊna koπulja, gaÊice, grudnjak i ruËnik, sprej s mineralnom vodom kako biste osvjeæili lice i fotografski aparat za prvu fotografiju vaπe bebe. Neke æene ponesu ponekad walkman, kazete i CD opuπtajuÊe glazbe.

78


kutak za buduÊu mamu

napraviti prije odlaska u rodilište DATUM

ISPUNITI


6

Porod


Porod - Prvi znakovi

81

- U rodiliπtu Vaπ dolazak Raaonica

81 81 81

- Sredstva protiv bolova Epiduralna anestezija Izabrali ste epiduralnu anesteziju Trebate pomoÊ Znati si pomoÊi sama

82 82 82 82 84

- Odvijanje poroda ©irenje vrata maternice Izlazak djeteta TreÊe porodno doba

84 84 84 85

- NaËini raanja Infuzija i pojaËanje trudova Carski rez Vakuum ekstrakcija i forceps Vakuum ekstraktor Forceps

86 86 86 86 87 87

Nakon poroda - babinje - Povratak u sobu U πkoli njeænosti Poriv na plaË

88 88 88

- Upoznajte svoje dijete Nije lijepo Premala je ....ali je jedinstvena

88 88 90 90

Joπ samo jedan korak do cilja! Ovo razdoblje proæivljavate pomalo strepeÊi, ali i sretni. Tjeskoba sati koji slijede mijeπa se s radoπÊu πto Êete uskoro dræati svoje dijete u naruËju. OsjeÊate mnogo toga! Vaπe dijete ima samo jednu ideju u glavi: æeli izaÊi!

Prvi znakovi Spakirajte se na vrijeme! Pazite na prve znakove koji najavljuju poËetak. Koji su to znakovi? • Vaginalni sluzavi iscjedak sa sukrvicom. Mirno: to je zaπtitni Ëep koji je otpustio vrat maternice. Trudovi su blizu, no u odsutnosti drugih znakova, porod neÊe poËeti odmah. • Vaπ trbuh se otvrdnjuje, a zatim otpuπta: dobro doπli do materniËnih kontrakcija! Postaju pravilne i bolne, ponavljaju se u intervalima svakih 5 minuta - to je trenutak da krenete u rodiliπte. Upozorite buduÊeg oca. Obzirno. • PrsnuÊe vodenjaka - upravo ste natopili svoj kauË toplom i svijetlom vodom. Bez oklijevanja stavite dobro

upijajuÊi uloæak i pripremite se napustiti kuÊu.

U rodiliπtu Vaπ dolazak LijeËnik ili primalja Êe vas primiti. Nakon nekoliko rijeËi podrπke, on ili ona obavlja vaginalni pregled da bi ustanovio kakvi su trudovi, πirenje vrata maternice, stanje vodenjaka i poloæaj djeteta. Sluπa njegov srËani ritam. Zatim Êe kontrolirati vaπu temperaturu, otkucaje srca i mokraÊu. Ako joπ uvijek niste spremni za poroaj, vratit Êete se kuÊi. Slijedit Êete upute lijeËnika ili primalje i joπ nekoliko dana nositi svoje dijete.

Raaonica Imate trudove, poËeli ste se otvarati i primljeni ste u raaonicu. 81 81


porod

6

BEZ STRAHA! PoËetak trudova nije uvijek lako prepoznati. Umjesto da se prestraπite, telefonirajte svojem ginekologu ili sami otiite u rodiliπte. Dok tata obavlja administrativne formalnosti, primalja vas smjeπta u raaonsku pripremu, brije vas i odvodi u raaonicu. Do roenja djeteta ostajete pod nadzorom. Posebni aparat, kardiotokograf, poloæen na trbuh, nadgleda rad srca vaπeg djeteta i intenzitet trudova vaπe maternice. Ti parametri biljeæe se na papiru - moæete ih proËitati! Ne bojte se povjeriti primalji svoje strahove i svoja pitanja.

Sredstva protiv bolova Epiduralna anestezija Uπtrcani lokalni anestetik Ëini vaπ donji dio tijela neosjetljivim, zahvaljujuÊi blokadi æivaca lene moædine. Izvodi se injekcijom u donji dio lea, kojoj prethodi lokalna anestezija. Razgovarajte o epiduralnoj anesteziji s lijeËnikom, tijekom prenatalnog savjetovanja ili tijekom vaπeg savjetovanja o obezboljavanju poroda. O tome moæete takoer razgovarati, kada vas smjeste u raaonicu.

Izabrali ste epiduralnu anesteziju Ako izaberete epiduralnu, nemojte se osjeÊati krivom - izigravati junaka steæuÊi zube je smijeπno! Mislite radije na prednosti - buduÊi da vam viπe nije zlo, moæete razgovarati s buduÊim ocem i stiÊi odmorna i svjeæa u raaonicu! 82

Satovi vjeæbanja za poroaj nisu bili neophodni? Ma, naravno da jesu. Ono πto ste nauËili ranije, na teËaju, neÊe vam biti suviπno.

Trebate pomoÊ Niste æeljeli epiduralnu anesteziju. Ili se moæda zbog nekih zdravstvenih razloga epiduralna ne moæe primijeniti. Ili nije dostupan specijalist anesteziolog, koji primjenjuje tu metodu. Boli vas. Bolovi se javljaju u redovitim razmacima za vrijeme truda. U pomoÊ! Loπe vam je i ne znate koliko Êe to trajati. A zatim, katastrofa - viπe se ne sjeÊate πto trebate uËiniti. Bez panike! Postoje i druga sredstva za ublaæavanje bolova. Primalja je vaπa dragocjena pomoÊ. U æaru akcije, podsjeÊa vas kako reagirati od trenutka kontrakcija. Ohrabruje vas i opisuje vam tijek trudova. Ako je buduÊi tata ovdje, zamolite ga da vam bude od pomoÊi. Moæe vam masirati donji dio lea, brisati vam Ëelo vlaænim ruËnikom, pomoÊi vam, ako æelite hodati. I, naravno, ohrabrivati vas rijeËju ili pogledom.

TO JE MOJ POROD! Na trenutke, imate dojam da vaπe tijelo viπe ne pripada vama. Primalja vas je postavila na aparat za nadziranje i prati πto se dogaa. Ne budite pasivni veÊ zatraæite objaπnjenja, povjerite se. Taj dogaaj je vaπ i nikakva tehnika ne smije vam biti nametnuta, osim u sluËaju nuæde. Ako ne æelite epiduralnu injekciju, upozorite ekipu koja se brine za vas. Pretvorite primalju u svoju povjerenicu, gotovo prijateljicu.


porod

6

Znati si pomoÊi sama Kako se ne biste uspaniËili prilikom prve kontrakcije, pretvorite u praksu svoj teËaj relaksacije. Usporite disanje i opustite se. Izmeu dva truda, pokuπajte se oporaviti od prvog. Opustite miπiÊe i zatvorite oËi. Nemojte dramatizirati: kad bi porodni posao bio tako bolan, veÊ dugo nitko viπe ne bi radio bebe!

Odvijanje poroda Vaπ porod se odvija u tri etape.

©irenje vrata maternice Vrat maternice zatvara maternicu. Kako trudovi slijede u pravilnom ritmu, vrat se skraÊuje, nestaje i preostaje otvor koji se naziva uπÊe maternice. Pod djelovanjem kontrakcija, vrat se πiri kako bi omoguÊio prolazak ploda. To su vrata koja se postupno otvaraju! ©irenje je najduæi dio posla. Traje u 84

prosjeku sedam do osam sati za prvo dijete, a πirenje prvih pet centimetara je najsporije. Krajni cilj iznosi deset centimetara! U tom trenutku, put je slobodan - pokazat Êe se glavica! Tijekom te etape kontrakcije se pojaËavaju i postaju sve bolnije i bolnije i uËinkovitije. Aj, aj, aj - πto Ëiniti? Smjestite se u najudobniji poloæaj. Vjeæbajte vjeæbe za disanje, koje ste nauËili na teËaju za trudnice. Da ne izgubite kontrolu, koncentrirajte se na svaki trud. Koristite trenutke pauze kako biste se opustili prije napada sljedeÊeg!

Izlazak djeteta Otvoreni ste deset centimetara - beba moæe promoliti tek svoju glavicu. Izlazi polako u meuvremenu se okreÊuÊi. Ta “gimnastika” joj dozvoljava da se postavi u najpovoljniji poloæaj. Izlazak traje otprilike pola sata. Zatim vas ekipa postavlja u ginekoloπki poloæaj.


Imate neizdræivi poriv tiskati. Primalja vam objaπnjava kako iskoristiti taj osjeÊaj. Treba tiskati na svaku kontrakciju, zaustavljajuÊi vaπe disanje i koncentrirajuÊi sve svoje snage na donji dio trbuha. Da bi si pomogli, moæete uhvatiti svoja koljena ili svoje noge i snaæno povuÊi. Oh, vaπ opstetriËar ili vaπa primalja primjeÊuju veÊ kosu vaπeg djeteta. Od sada Êe sve iÊi brzo! U tom stadiju, vaπ opstetriËar moæe smatrati korisnim da izvede epiziotomiju. Taj mali rez olakπava plodov prolaz i sprjeËava nepravilno razdiranje tkiva. Ovaj put, glava je vani! Ramena su ubrzo takoer vani i ostatak malog tijela slijedi bez puno muke. Vaπe dijete πalje prvi krik, primalja odvaja pupËanu vrpcu. Ona stavlja vaπe dijete na vaπ trbuh: skuplja se sasvim uz vas, otvara oËi, miËe svoje male ruËice. Smijete se, plaËete od radosti, uzbueni ste i tata takoer - evo, postali ste roditelji!

TreÊe porodno doba Porod nije zavrπen. Primalja promatra i opskrbljuje novoroenËe, a vas Ëeka raanje posteljice. Nakon roenja djeteta, dobit Êete intravenoznu injekciju lijeka koji pospjeπuje stezanje maternice (oksitocin i metergin). Snaæna kontrakcija maternice istisnut Êe posteljicu iz πupljine maternice i ona Êe se naÊi u vagini ili u proπirenom vratu maternice. Sada Êe biti lako posteljicu poroditi iz vagine, pritiskom na dno maternice ili povlaËenjem za pupkovinu. U sluËaju da je posteljica prirasla za stijenku maternice, ili ako je se ne moæe poroditi povlaËenjem ili ako nastane jaËe krvarenje, lijeËnik Êe obaviti ljuπtenje posteljice u opÊoj anesteziji. Posteljicu valja nakon njena roenja toËno pregledati, da se 85 85


porod

6

iskljuËi da je moæda makar njen mali komadiÊ zaostao u maternici. Na kraju Êe lijeËnik u lokalnoj anesteziji saπiti uËinjenu epiziotomiju ili eventualni razdor meice. ©avovi epiziotomije se sami resorbiraju ili - ako su na koæu postavljeni πavovi kirurπkim koncem, odstrane se petog dana babinja.

A VA©E DIJETE? Vrlo brzo moæe isprobati svoje sposobnosti. Pod budnim okom pedijatra, podnosi prve lijeËniËke testove. Zatim je primalja ili djeËja sestra pere i toplo oblaËi. To je neophodno da bi se izdræao prijelaz od 37 stupnjeva vaπeg tijela na 20 stupnjeva raaonice! Naposljetku, vaπ mali aneo ponovno stiæe u vaπe ruke i moæe veÊ sisati. Sretan πto je napokon stigao. Putovanje je bilo dugo!

NaËini raanja Vaπ porodniËar moæe smatrati neophodnim dati mali poticaj prirodi. RazliËite tehnike, koje pomaæu djetetu da se rodi, savrπeno su razvijene. Ne trebaju vas zabrinjavati, veÊ naprotiv, trebaju vas razuvjeriti.

Infuzija i pojaËanje trudova To je najËeπÊa metoda. Za vrijeme kontrakcija, æivjet Êete u osjeÊaju umora, razumijevanja, boli i nestrpljenja. Da bi vam pomogla, primalja daje infuziju koja sadræi lijekove koji poboljπavaju ili reguliraju kontrakcije, koji ublaæuju bolove. U infuziji je glukoza, koja pokriva vaπe metaboliËke potrebe. Infuziju dobijete i uz epiduralnu injekciju.

86

Carski rez Ta intervencija sastoji se u popreËnom rezu trbuπne stijenke iznad stidne kosti, kako bi se beba izvukla kroz “pomoÊni izlaz”. Unaprijed se odluËujemo za nju, ako je dijete preveliko, ako je vaπa zdjelica preuska ili u odreenim okolnostima, kad se pojavi ugroæenost djeteta. Vrπi se pod djelovanjem epiduralne injekcije ili opÊe anestezije. Ako o carskom rezu treba odluËiti u æurbi, u tijeku poroda, anesteziolog Êe vam dati opÊu anesteziju, najbræe πto moæe. Nastavak nalikuje klasiËnoj operaciji. Tijekom dva ili tri dana osjeÊate oæiljak. Budite mirni, moæete dojiti Ëim se vratite u svoju sobu. Nakon nekoliko mjeseci, oæiljak je gotovo nevidljiv. Nema problema za bikini sljedeÊih praznika!

VA©E STANJE DUHA Bez obzira na trenutak u kojem se odluËuje o carskom rezu, ne podlijeæite obeshrabrenjima. »ak i ako ste razoËarani, Ëak i ako imate osjeÊaj da vam je porod ukraden.Vaπ opstetriËar izabrao je najbolje rjeπenje za vas i za vaπe dijete. SljedeÊi poroaj ne mora se dogoditi na isti naËin.

Vakuum ekstrakcija i forceps U poroajnoj sali, opstetriËar ponekad ima potrebu ubrzati izlazak djeteta. Jer ste vi preumorni da bi tiskali, jer dijete pokazuje znake “patnje”. PomoÊna sredstva koja se koriste su impresivna, no budite mirni, jer njihova primjena ne nosi nikakve opasnosti za vaπeg maliπana


Vakuum ekstraktor OpstetriËar blago polaæe sisaljku na lubanju djeteta. Ona se savrπeno priljubljuje na djetetovo tjeme. U trenutku kontrakcije, opstetriËar povlaËi sisaljku, da bi povukao glavu djeteta prema sebi. To izgleda spektakularno, ali nije bolno. Vaπa beba nasljeuje samo, na vrhu glave, malu porodnu oteklinu koja nestaje nakon nekoliko dana.

Forceps Taj instrument sastavljen je od dvostruke hvataljke, koje se postave na glavu djeteta i potom povlaËi. Ovaj postupak zahtijeva opÊu anesteziju ili epiduralnu injekciju. Tijekom dva ili tri dana, novoroenËe ima na koæi glave tragove hvataljki, koje potom nestaju. Zahvat forcepsom je danas gotovo posvuda potpuno zamijenjen vakuum ekstrakcijom.

87 87


porod

6

Nakon poroda - babinje Povratak u sobu U πkoli njeænosti Boravak u rodiliπtu omoguÊuje vam da se odmorite i nadasve da upoznate svoje dijete. Postavite osoblju, koje se o vama brine, sva pitanja koja vam dou na um. Uz pomoÊ djeËjih njegovateljica, nauËit Êete prati i obavljati toaletu vaπeg novoroenËeta: kako odræavati njegovu ËistoÊu, kako ga hraniti.....Uzmite si vremena da svoje dijete promatrate: upoznajte njegovu mimiku, smijte se njegovim grimasama.

Poriv na plaË Moæda se u trenutku povratka u babinjaËku sobu osjeÊate obeshrabreni. »ini vam se da nikada neÊete izaÊi vani. Kriza suza i osjeÊaj tuge su klasiËni scenarij poslijeporodne potiπtenosti. To je prirodno nakon tolikoga napora.

88

VeÊina novih mama to prebrode. Ako vam nedostaje sna ne oklijevajte tijekom noÊi povjeriti svoje novoroenËe noÊnoj smjeni njegovateljica. Nakon noÊi odmora, s veseljem Êete svoje dijete ponovno ujutro sresti.

Upoznajte svoje dijete Nije lijepo Niste zamiπljali tu malu, sasvim crvenu i namreπkanu mrvicu! Njezina koæa je moæda joπ uvijek prekrivena “vernix caseosom”, tom prirodnom zaπtitom, koja Êe nestati kroz nekoliko dana. Njezina glava ponekad je deformirana prolaskom kroz zdjelicu. Nema panike, uskoro Êe imati doista okruglu glavu! HraneÊi i brinuÊi se o svojoj bebi, otkrivat Êete svaki dan, da je sve slaa i slaa.


porod

6

Premala je...

.... ali je jedinstvena

Kakvo razoËaranje - nije u vaπoj sobi! Premala ili izmuËena porodom, provodi boravak u inkubatoru. Ne krivite sebe, vaπe novoroenËe je u dobrim rukama. Nakon vaπeg buenja, idite mu reÊi dobar dan. Zamolite dojilju da ga podojite i da pomognete oko njegove njege. Kada vaπe dijete bude imalo dovoljno snage, nadoknadit Êete sve trenutke πto ga niste mogli dræati u vaπim rukama!

Tako ovisna o vama, veÊ ima svoju osobnost. Otkrit Êete je i pripitomiti. Ne nalikuje nijednoj drugoj. Neovisno o savjetima o odgoju, imajte vjere u svoju ljubav. To je najbolji vodiË!

90


kutak za buduĂŠu mamu

uspomene na dolazak bebe DATUM

ISPUNITI


7

Pravo na zdravstvenu zaπtitu trudnice, æene nakon poroda i novoroenËeta u Republici Hrvatskoj


- Prijava novoroenËeta

93

- PlaÊanje troπkova trudniËke skrbi i poroda

93

- TrudniËko bolovanje i rodiljski dopust Zabrana rada trudnicama Promjena radnog mjesta Rodiljni dopust SkraÊeno radno vrijeme

93 93 94 94 94

Prijava novoroenËeta Prijava novoroenËeta se obavlja u matiËnom uredu mjesta u kojem je dijete roeno. Ako je dijete æivoroeno prijavu treba obaviti u roku od 15 dana od roenja djeteta. U sluËaju mrtvoroenosti ili smrti djeteta nakon roenja, prijavu treba obaviti u roku od 24 sata. Prijavu vrπi ustanova u kojoj je dijete roeno, a ako je roeno izvan zdravstvene ustanove, osoba u Ëijem je stanu dijete roeno, majka, lijeËnik ili primalja. Nakon prve prijave, roditelji djeteta dobiju u matiËnom uredu matiËni broj djeteta, domovnicu i druge dokumente.

PlaÊanje troπkova trudniËke skrbi i poroda Trudnice koje su osiguranici pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), imaju pravo na besplatnu trudniËku skrb kod specijaliste ginekologa s ugovornim radnim odnosom s HZZO odnosno kod lijeËnika specijalista ginekologa ili lijeËnika obiteljske medicine u domu zdravlja. Jednako tako su plaÊeni troπkovi poroda u zdravstvenoj ustanovi.

Stanke za dojenje djeteta Mirovanje radnog odnosa Otkaz radnog odnosa Povratak na prethodni posao

94 94 96 96

- Naknada plaÊe i novËana pomoÊ za novoroenËe NovËana pomoÊ za opremu novoroenËeta Naknada plaÊe

96 96 96

Nezaposlena trudnica, koja nema status osiguranika, ima pravo na besplatnu trudniËku skrb, ako nema sredstava za uzdræavanje, πto je regulirano Zakonom o socijalnoj skrbi.

TrudniËko bolovanje i rodiljski dopust Zabrana rada trudnicama Trudnici i majci s djetetom do dvije godine æivota, te samohranoj majci do tri godine æivota djeteta, zabranjen je noÊni rad, osim ako noÊni rad ona sama zatraæi. Zakonom je zabranjen rad trudnicama u sljedeÊim sluËajevima: - na poslovima vatrogasaca, - na visokim graevinama, - u nepovoljnoj mikroklimi, - u jakoj buci (iznad 90 decibela), - na poslovima pri kojima je izloæena vibracijama i potresanjima, - na poslovima pri kojima je izloæena ionizantnom i mikrovalnim zraËenjima 93 93


pravo na zdravstvenu zaπtitu trudnice, æene nakon poroda i novoroenËeta u Republici Hrvatskoj

8

- na poslovima na kojima je izloæena spojevima: olova, æive, mangana, urana, fluora, ugljiËnog disulfida, halofenim derivatima ugljikovodika, benzena, tvarima u proizvodnji i preradi umjetnih smola i plastiËnih masa, kloriranih ugljikovodika - na poslovima pri kojima je izloæena sljedeÊim bioloπkim agensima: hepatitis B, herpes, cytomegalovirus, varicela, rubela, HIV, listerioza, toksoplazmoza. Æena koja doji ne smije raditi na poslovima pri kojima je izloæena: - pesticidima na bazi kloriranih ugljikovodika, - halogenim derivatima ugljiko-vodika - olovu i njegovim spojevima.

Promjena radnog mjesta trudnice odnosno dojilje Poslodavac ne smije premjestiti trudnicu na druge poslove. Premjeπtaj na druge poslove trudnice, ili æene koja radi i doji dijete, moæe uslijediti na njen zahtjev ili ako to zahtijeva njezino zdravstveno stanje, utvreno od ovlaπtenog lijeËnika.

Rodiljni dopust Zaposlena trudnica, obvezatno mora (obvezatni rodiljni dopust) koristiti dopust 28 dana prije poroda i πest mjeseci nakon roenja djeteta. Na njen zahtjev, moæe poËeti ranije raditi, ali ne prije isteka 42 dana od poroda. Æena koja je rodila, moæe koristiti rodiljni dopust godinu dana nakon roenja djeteta, a u sluËaju dvojaka, trojaka i viπe roene djece, te nakon roenja 94

treÊeg djeteta ili viπe, do tri godine od poroda. U sluËaju mrtvoroenog djeteta ili smrti djeteta nakon roenja, majka ima pravo na rodiljni dopust dok se ne oporavi od poroda i psihiËkog stanja, a najmanje 45 dana od poroda. Nakon isteka obvezatnog rodiljnog dopusta, pravo na daljnji rodiljni dopust moæe koristiti otac djeteta.

SkraÊeno radno vrijeme Kad je obvezatni rodiljni dopust (πest mjeseci) proπao, zaposlenica ima pravo na polovicu radnoga vremena do navrπene jedne godine æivota djeteta, odnosno do tri godine u sluËaju dvojaka, trojaka ili veÊeg broja novoroenËadi. Ako majka to vrijeme radi u punom radnom vremenu to pravo moæe koristiti otac djeteta. Ako je djetetu, prema ocjeni ovlaπtenog lijeËnika, potrebna pojaËana briga i njega, jedan od roditelja ima pravo raditi polovicu radnoga vremena do tri godine djetetova æivota.

Stanka za dojenje djeteta Majka koja nakon isteka obvezatnog rodiljnog dopusta poËne raditi, a doji, ima pravo koristiti stanku za dojenje dva puta dnevno po jedan sat vremena. To pravo moæe koristiti do godine dana djetetova æivota.

Mirovanje radnog odnosa Nakon isteka rodiljnog dopusta, jedan od roditelja ima pravo ne raditi, dok dijete ne navrπi tri godine æivota. Za to vrijeme prava i obveze iz radnoga odnosa miruju.


pravo na zdravstvenu zaπtitu trudnice, æene nakon poroda i novoroenËeta u Republici Hrvatskoj

8

Otkaz radnog odnosa Za vrijeme trudnoÊe, rodiljnog dopusta, rada u skraÊenom radnom vremenu te joπ 15 dana nakon isteka koriπtenja tih prava, poslodavac ne moæe otkazati radni odnos æeni koja koristi ta prava. Kod radnog odnosa sklopljenog na odreeno vrijeme, trudnici moæe biti dan otkaz istekom vremena na koje je taj ugovor sklopljen. Trudnica ili æena na rodiljnom dopustu, ili kad joj ugovor o radu miruje na tri godine, moæe poslodavcu otkazati ugovor o radu.

Povratak na prethodni posao Nakon πto je proπao rodiljni dopust ili rad u skraÊenom radnom vremenu, zaposlenica koja je koristila ta prava ima pravo povratka na poslove koje je radila prije koriπtenja tih prava. Ako je prestala potreba za obavljanje tih poslova, poslodavac je duæan ponuditi joj druge odgovarajuÊe poslove.

96

Naknada plaÊe i novËana pomoÊ za novoroenËe NovËana pomoÊ za opremu novoroenËeta Pravo na novËanu pomoÊ za opremu novoroenËeta ima zaposlena osiguranica i nezaposlena trudnica, koja nema sredstava za uzdræavanje, Ëiji ostvareni prihod po Ëlanu njene obitelji nije veÊi od 100% osnovice za socijalna davanja propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Naknada plaÊe Na naknadu plaÊe ima pravo zaposlenica, zbog bolesti i komplikacija trudnoÊe i poroda, pri koriπtenju obveznog porodnog dopusta do jedne godine æivota djeteta, koriπtenju skraÊenog radnog vremena, koriπtenju rodiljnog dopusta do tri godine, nakon poroda dvojaka, trojaka i viπe djece, koriπtenja prava na stanku zbog dojenja djeteta. Naknada plaÊe iznosi 100% osnovice za naknadu.


Nositi život  

Praktični priručnik za trudnice. Napisale stručne osobe iz područja ginekologije i porodništva, pedijatrije, psihologije i nutricionizma.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you