Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Σεπτέμβριος 2016

Page 1

6ο τεύχος Υθινόπωρο 2016

FASHION Η Γκαρνταρόμπα για το φθινόπωρο

Ξεκινάνε τα σχολεία και τώρα; Η επικοινωνία στο ζευγάρι

Σούπα Κολοκύθας


Τριμηνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό

www.familives.gr

familivesmag@gmail.com ΔΘΑ΢ΘΗΔ΢ΑΘ ΔΩΠΔΑΜ ΑΠΥΘΡΣΜ΢ΑΝΘΑ ΔΟΘΛΔΚΔΘΑ ΙΔΘΛΔΜΩΜ Δαμδξσλάκη Ιαςεοίμα ΣΟΔΣΗΣΜΖ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ BLOG Υοόμη Άμςζσ ΣΟΔΣΗΣΜΖ ΟΠΞΩΗΖΡΖΡ SOCIAL MEDIA Κξσίζξσ Διοήμη ART DESIGN Οαπαοίζξσ Δσαγγελία ΑΠΗΠΞΓΠΑΤΞΘ Αμμαρςέλλα Καζάοξσ Αμςχμία Εηλιαμαίξσ Άοηπ Ρχςηοίξσ Βαοβάοα Βλάυξσ Βαριλική Αγγέλξσ Γεχογία Γκαμαρξύλη Γιξύλη Λπαλίκξσ Δέρπξιμα ΢ζαβάοα Δύη Οαππά Δύη Ραυιμίδξσ Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ Έτη Αογσοξπξύλξσ Ιαίςη Λιυαλξπξύλξσ Λαοία Γεχογία ΢ριοώμη Λαοία Σταμςξπξύλξσ Mαοία Υαμςζίκξσ Λέμια Ιξσκξσγιάμμη Λσοςώ Οαςεοάκη Οέορα Οάςρη Οαοαρκεσή Υοόμη Ρόμια Δήμξγλη Ρχςηοία Λπιλιαμξύ Υοσρασγή Λπόμπξλα ΤΩ΢ΞΓΠΑΤΞΡ ΔΝΩΤΣΚΚΞΣ Δίγκα Λαοιάμμα

6 Νεκιμάμε ςα ρυξλεία και ςώοα; 7 Αμαλταβηςιρμόπ 8 Tips για

υςεμίρμαςα μεςά ςιπ διακξπέπ 10 Zebra nails 12 Ζ γκαομςαοόμπα από καλξκαίοι ρε τθιμόπχοξ 14 Δογαζόμεμη μαμά 15 Γσμαίκεπ Δημιξσογξί 16 Γσμμαρςική παμςξύ

17 Νέμεπ γλώρρεπ,πόςε νεκιμάμε 18 Αγξοάζξσμε ένσπμα παιδικά οξύυα 19 Ιαςξικίδια και παιδί 20 Οαιδικό γοατείξ 26 Διακόρμηρη με μασοξπίμακεπ 28 10λεπςξ ποξςζεκς 29

για ςακςξπξιημέμξ ρπίςι Οαιυμιδιάοικεπ κξσκξσβάγιεπ 30 Υειοξπξίηςη ηλιξπαγίδα 32 Diy ρακίδιξ πλάςηπ 34 Diy puzzle

36 Eμβξλιαρμόπ 37 Δχοεά ξογάμχμ 38 Ξτθαλμξλξγικόπ έλεγυξπ


Ζ επικξιμχμία ρςξ ζεσγάοι Διαζύγιξ 40

39

Δγκσμξρύμη και διαςοξτή

42

Αοχμαςικά πεςιμεζξκξύλξσοα 44 Ρξύπα κξλξκύθαπ με αρςεοάκια ρτξλιάςαπ Γιαξσοςλξύ Ιεμπάπ 48 ΘFTTT: Οώπ λειςξσογεί;

10 46

50

Βιβλίξ...ποξςάρειπ 52 ΢ανιδεύχ ρςημ Δλλάδα 55

Meet our family

46

68

22

485

“΢

ςιπ αουέπ ςξσ τθιμξπώοξσ, πέραμ κάμπξρεπ βοξυέπ και ρκξοπίραμε ςα τύλλα, ραμ παλιξί ρσμμαθηςέπ κι αμξιυςήκαμ ξι ξμποέλεπ και ρβηρςήκαμ ξι τχςιέπ και πεθάμαμ καλξκαίοια, μόμα ρςιπ ακοξγιαλιέπ…‖ Οξιξπ μπξοεί μα διατχμήρει όςι ξι ρςίυξι ασςξί μσοίζξσμ τθιμόπχοξ; ΢ξσπ ακξύπ και ρξσ έουεςαι η μσοχδιά ςξσ βοεγμέμξσ υώμαςξπ, εμώ ξ μξσπ γεμίζει με εικόμεπ από περμέμα υοσρξκόκκιμα τύλλα και βόλςεπ με ξμποέλα και γαλόςρεπ. Ιι εμώ η μελαγυξλία για ςξ καλξκαίοι πξσ ςελείχρε είμαι έμςξμη ασςέπ ςιπ ποώςεπ τθιμξπχοιμέπ μέοεπ, η όοενη κι ξ εμθξσριαρμόπ για ςη μέα επξυή είμαι διάυσςξπ. Γιαςί μπξοεί ξ Θαμξσάοιξπ μα είμαι ξ ποώςξπ μήμαπ ςξσ υοόμξσ, αλλά για ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ ξ Ρεπςέμβοιξπ είμαι πάμςα μια μέα αουή. Για ςξσπ γξμείπ και ςα παιδάκια ρίγξσοα πάμςχπ! Ιαιμξύογια ςράμςα, μξλύβια, γόμεπ, ςεςοάδια. Ιαιμξύογια ςάνη, με μέεπ ποξκλήρειπ για όλξσπ, παιδιά, δαρκάλξσπ,γξμείπ. Ιι αμ ςξ καλξκαίοι είμαι η επξυή ςηπ υαλάοχρηπ και ςηπ νεγμξιαριάπ, ςξ τθιμόπχοξ είμαι η επξυή για μέξσπ ρςόυξσπ, μέα νεκιμήμαςα, μέεπ

Τχςξγοάτιρη: Λαοιάμμα Δίγκα—Βαριλξπξύλξσ

ποξρπάθειεπ. Ιι εμώ ςα πιςριοίκια μεγάλα και μικοά εςξιμάζξσμ ςράμςεπ και αμσπξμξμξύμ μα ναμαδξύμ ςξσπ ρσμμαθηςέπ ςξσπ, ξι μαμάδεπ μαζεύξσμε μαγιώ, μεοξπίρςξλα, κξυύλια και πεςοαδάκια και δίμξσμε οαμςεβξύ με ςημ καλξκαιοιμή διάθερη και διακόρμηρη για ςημ επόμεμη υοξμιά. Ξι μςξσλάπεπ αμξίγξσμ και ςα πιξ ζερςά οξύυα μπαίμξσμ ναμά ρςημ γκαομςαοξμπα, ςα πιξ ρκξύοα υοώμαςα κάμξσμ ςημ εμτάμιρή ςξσπ ρςα διακξρμηςικά και ςιπ μικοέπ γχμιέπ ςξσ ρπιςιξύ μαπ. ΋ρξ για ςημ κξσζίμα μαπ, πξσ μέυοι ςώοα ελάυιρςα ςη υοηριμξπξιξύραμε, ατξύ ςα εύκξλα και κούα γεύμαςα είυαμ ςημ ςιμηςική ςξσπ, ήοθε η ώοα μα ςη βάλξσμε μποξρςά και μα δξκιμαρξσμε ςιπ τθιμξπχοιμέπ γεύρειπ ςηπ κξλξκύθαπ, ςξσ πεςιμεζιξύ, ςξσ μξύρςξσ. Οάοςε λξιπόμ ςξ ζερςό ραπ κατεδάκι κι ατήρςε ςξ τθιμξπχοιμό Familives, γεμάςξ αοώμαςα, γεύρειπ, ιδέεπ και πξλλά πξλλά ακόμα μα διώνει μακοιά ςη τθιμξπχοιμή Ξι ρσμςάκςεπ ςξσ πεοιξδικξύ μελαγυξλία! Ιαλό τθιμόπχοξ!

Editorial


Οικογενειακή Ζωή

6

ΚΑΙΣΗ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ Oi paramithenies

Γ

ξμείπ μημ παμικξβάλλερςε! Ζ παοξιμία ―κάθε αουή και δύρκξλη‖, δεμ ρημαίμει αμαγκαρςικά όςι όλα θα είμαι δύρκξλα. Ρημαίμει ςξ νεκίμημα μιαπ μέαπ ποξρπάθειαπ, πξσ κάμεςε μαζί με ςξ παιδί ραπ.

 Αμ ςξ παιδάκι ραπ είμαι μηπιακήπ ηλικίαπ (ή

ακόμα και παιδικό ρςαθμό) ενηγήρςε ςξσ ημέοεπ ποιμ, ςι θα κάμεςε ερείπ, όςαμ ασςό θα είμαι ρςξ ρυξλείξ. Ου. όρξ ερύ θα είραι ρςξ ρυξλείξ, εγώ θα είμαι ρςη δξσλειά. Δίμαι ρημαμςικό μα μιώθει όςι δεμ ςξ «εγκαςαλείφαςε» απλά ρςξ ρυξλείξ.

Λεςαςοέφςε ςξ ρε ―κάθε αουή και εύκξλη‖ με ςιπ ιδέεπ πξσ ραπ ποξςείμξσμε, για ςξ νεκίμημα ςηπ  Αμ ςξ παιδί ραπ νεκιμά ςξ δημξςικό, καλό είμαι μέαπ ρυξλικήπ υοξμιάπ. Μα θσμάρςε όςι κάθε παιδί μα ςξ εςξιμάρεςε για ςη ρυξλική είμαι μξμαδικό και εταομόρςε αμαλόγχπ ςιπ καθημεοιμόςηςα. Λιλήρςε για ςη ρυξλική αίθξσρα, ςημ ώοα ςξσ μαθήμαςξπ, ςξ οόλξ ςηπ ποξςάρειπ μαπ. δαρκάλαπ, ςξ δικό ςξσ οόλξ ραμ μαθηςή, ςα ΢χμ τοξμίμχμ ςα παιδιά. διαλείμμαςα, ςξ κξλαςριό ςξσ. Ρημαμςικό είμαι μα αματέοεςε, όςι πλέξμ θα έυει διάβαρμα ρςξ  Λημ ατήρεςε για ςελεσςαία ρςιγμή ςη ρπίςι και μαζί καθξοίρςε ςημ ώοα και ςξ υώοξ ποξεςξιμαρία για ςημ έμαονη ςηπ ρυξλικήπ διαβάρμαςξπ. υοξμιάπ. Λια ημέοα ποιμ.  Ατηγηθείςε ςξσ ςιπ δικέπ ραπ εμπειοίεπ από ςξ ρυξλείξ. Δπιλένςε εσυάοιρςεπ δικέπ ραπ ρςιγμέπ.  Δςξιμάρςε μαζί ςα οξύυα και ςη ςράμςα ςξσ.  Διαβάρςε βιβλία πξσ ποξεςξιμάζξσμ για ςξ

ρυξλείξ. Ρςημ ―Ιόκκιμη κλχρςή δεμέμη‖ ςξσ Familives θα βοείςε παοαμύθια με ςη Εχή, πξσ πάει ποώςη τξοά ρυξλείξ.  Οαίνςε ςξ παιυμίδι «ρυξλείξ». Δημιξσογήρςε με

καοέκλεπ, ςοαπέζι και κξύκλεπ ςη δική ραπ αίθξσρα ρυξλείξσ.  Δπιρκετςείςε ςξ υώοξ ςξσ ρυξλείξσ. Λπξοείςε

καςά ςη νεμάγηρη μα ςξσ πείςε, πώπ ήςαμ ςξ δικό ραπ ρυξλείξ.  Αμ έυεςε ςη δσμαςόςηςα, γμχοίρςε ςη δαρκάλα

ςξσ.  Σιξθεςήρςε ρυξλικό χοάοιξ.  Αγξοάρςε ςα ρυξλικά είδη μαζί ςξσ.  Ξογαμώρςε μαζί ςα ρσοςάοια-οάτια ςξσ

παιδικξύ δχμαςίξσ για ςη ρυξλική υοξμιά.  Αμ έυεςε ςη δσμαςόςηςα κάμςε ςξσ έμα δώοξ για

μα ςξσ δείνεςε πόρξ μεγάλχρε. Έμα οξλόινσπμηςήοι , για μα ρηκώμεςαι μόμξ ςξσ, είμαι μια χοαία ιδέα για ςα παιδάκια πξσ νεκιμάμε ςξ δημξςικό.

via

 Δώρςε ςξσ κάςι δικό ραπ , πξσ θα ςξ ρσμξδεύρει

ςη ποώςη ημέοα ρςξ ρυξλείξ.  Λιλήρςε μαζί ςξσ και καθηρσυάρςε ςξ. Λημ

σπξςιμήρεςε ςξσπ τόβξσπ και ςημ αμηρσυία ςξσ. Οοώςη ημέοα.  Νσπμήρςε ςξ παιδί με υαμόγελξ. Αμ δεμ έυεςε ςη

δσμαςόςηςα μα είρςε εκεί (λόγχ εογαρίαπ) τοξμςίρςε μα έυεςε ατήρει ρημείχμα (κάοςα).  Λαγειοέφεςε ςξ αγαπημέμξ ςξσ ταγηςό ή γλσκό.  ΋ςαμ επιρςοέφει σπξδευθείςε ςξ με υαοά και

αγκαλιέπ. Ακξύρςε με εμδιατέοξμ όρα έυει μα ραπ πει για ςη ποώςη ημέοα ρςξ ρυξλείξ.  Δείνςε καςαμόηρη αμ κλάφει ή παοαπξμεθεί. Ζ

έμςανη ςξσ ρςη μέα μικοή κξιμχμία υοειάζεςαι υοόμξ.  ΢ξ παιδί ραπ μεγαλώμει. Ρκετςείςε θεςικά.

Ιαμαοώρςε ςξ με ςη ςράμςα ςξσ. Βγάλςε τχςξγοατία ή ςοαβήνςε βίμςεξ. Ζ ρσγκίμηρη επιςοέπεςαι. Ιαλή Ρυξλική Υοξμιά!!!


7

Οικογενειακή Ζωή

ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΔΑΝΔΟΤΛΑΚΗ Mama gia spiti

Η 8η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από το 1966 από τημ UNESCO ως παγκόσμια ημέρα κατά του αμαλφαβητισμού. via

Σ

ςημ επξυή ςηπ πληοξτξοίαπ πξσ ζξύμε, ίρχπ ταμςάζει πεοίεογξ μα σπάουει ακόμα ασςή η ημέοα, καθώπ η εκπαίδεσρη έυει γίμει εναιοεςικά ποξριςή, με μέξσπ ςοόπξσπ διδαρκαλίαπ, με ςξ διαδίκςσξ και ςημ ενέλινη ςχμ γμώρεχμ. Ιαι όμχπ, ρύμτχμα με ςημ έκθερη ςηπ UNESCO για ςξ 2015 757 εκαςξμμύοια άμθοχπξι ρε όλξ ςξμ πλαμήςη ή αλλιώπ, ςξ 15% ςξσ πληθσρμξύ ςηπ γηπ άμχ ςχμ 15 εςώμ είμαι αμαλτάβηςξ, εμώ από ασςξύπ ςα 115 εκαςξμμύοια είμαι μέξι 15 έχπ 24 εςώμ Για μα είμαρςε πιξ ακοιβείπ μάλιρςα, ρύμτχμα με ςξμ ξοιρμό ςηπ UNESCO αμαλταβηςιρμόπ είμαι η άγμξια ςχμ ρςξιυειχδώμ γοαμμάςχμ, αδσμαμία αμάγμχρηπ και γοατήπ και ρσμπληοώμεςαι από ςημ πξλιςιρςική ξογάμχρη ςηπ UNESCO με ςημ παοακάςχ διαςύπχρη: "αμαλτάβηςξπ είμαι όπξιξπ δεμ έυει απξκςήρει ςιπ αμαγκαίεπ γμώρειπ και ικαμόςηςεπ για ςημ άρκηρη όλχμ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ για ςιπ ξπξίεπ η γοατή, η αμάγμχρη και η αοίθμηρη είμαι απαοαίςηςεπ". Ξι αμαλτάβηςξι υχοίζξμςαι ρε δύξ καςηγξοίεπ, ρςξσπ ξογαμικά και λειςξσογικά αμαλτάβηςξσπ. Ξι ποώςξι δεμ

διδάυθηκαμ πξςέ γοατή και αμάγμχρη, άοα δεμ τξίςηραμ πξςέ ρςξ ρυξλείξ, εμώ ξι δεύςεοξι δεμ καλλιέογηραμ ςιπ γμώρειπ πξσ πήοαμ με απξςέλερμα ασςέπ μα μημ ανιξπξιηθξύμ και μα νευαρςξύμ. Δναιοεςικά ανιξρημείχςξ, όρξ και δσράοερςξ ρσμπέοαρμα ςηπ αμχςέοχ έκθερηπ ςηπ UNESCO είμαι όςι από ςξ πξρξρςό ςχμ αμαλτάβηςχμ παγκξρμίχπ , ςξ ⅔ ασςώμ είμαι γσμαίκεπ και κξοίςρια. Ξ αμαλταβηςιρμόπ είμαι βέβαια γεγξμόπ όςι παοαςηοείςαι ρςιπ σπαμάπςσκςεπ υώοεπ, όπξσ ςα κοάςη και ξι κξιμχμίεπ δεμ θεχοξύμ όςι η εκπαίδεσρη είμαι ποχςαουικό ρςξιυείξ ςηπ διαμόοτχρηπ ςξσ παιδιξύ ή όπξσ ξι ενχςεοικέπ ρσμθήκεπ (πόλεμξι, τςώυεια, έλλειφη δξμώμ)ςξ απαγξοεύξσμ. Ρε ασςέπ ςιπ πεοιπςώρειπ, είμαι παοαπάμχ από βέβαιξ όςι δεμ αοκξύμ εκθέρειπ διεθμώμ ξογαμιρμώμ για μα εναλειτθεί ςξ ταιμόμεμξ και μα αμαβαθμιρςεί η ζχή ςχμ αμθοώπχμ ρε ασςέπ ςιπ πεοιξυέπ. Οέοαμ όμχπ από ςημ κλαρική μξοτή αμαλταβηςιρμξύ, η ξπξία είμαι μεςοήριμη και έςρι μπξοεί εύκξλα μα διαπιρςχθεί, ςα ςελεσςαία υοόμια παοαςηοείςαι ρςιπ αμεπςσγμέμεπ υώοεπ,

αμάμερα ρε ασςέπ και ρςημ Δλλάδα, μια έμμερη μξοτή ςξσ. ΢α μέα παιδιά, ςελειώμξμςαπ ςιπ βαθμίδεπ σπξυοεχςικήπ εκπαίδεσρηπ, παοαςηοείςαι όςι δεμ έυξσμ γμώρειπ ξοθξγοατίαπ, γοαμμαςικήπ και ρσμςακςικξύ, αδσμαςξύμ μα καςαμξήρξσμ ςιπ έμμξιεπ εμόπ κειμέμξσ, μα ρσμςάνξσμ ρχρςέπ ποξςάρειπ και κείμεμα, εμώ ςξ λενιλόγιξ και ξι εγκσκλξπαιδικέπ γμώρειπ ςξσπ είμαι εμδεή. ― Ζ κοίρη ςηπ εκπαίδεσρηπ ατήμει πίρχ ςηπ μια κληοξμξμιά αμαλταβηςιρμξύ η ξπξία είμαι πεοιρρόςεοξ διαδεδξμέμη από όςι είυε εκςιμηθεί‖, αματέοει ρςημ εςήρια έκθερή ςξσ -2013-2014- ξ Δκπαιδεσςικόπ, Δπιρςημξμικόπ και Οξλιςιρςικόπ Ξογαμιρμόπ ςξσ ΞΖΔ. Ίρχπ λξιπόμ η μέοα ασςή καςά ςξσ αμαλταβηςιρμξύ μα μημ έυει μόημα μόμξ για ςιπ σπαμάπςσκςεπ υώοεπ, αλλά και για ςη δική μαπ υώοα. Δεμ αοκεί μα πηγαίμξσμ ςα παιδιά ρυξλείξ, είμαι απαοαίςηςξ μα εκπαιδεύξμςαι κιόλαπ, ρχρςά και ξλξκληοχμέμα, ώρςε ρςη ρσμέυεια μα βγαίμξσμ ρςημ κξιμχμία, άμθοχπξι με βαθιά και ξλξκληοχμέμη ρκέφη και, ρσμεκδξυικά, ποξρχπικόςηςα.


Οικογενειακή Ζωή

8

ΜΑΡΙΑ ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Omorfi mesa exw

Σο

καλξκαίοι τεύγξμςαπ ατήμει πίρχ ςξσ όμξοτεπ αμαμμήρειπ, αλλά και ρημάδια καςαπόμηρηπ ρςα μαλλιά μαπ! Ζ αλήθεια είμαι, όςι ςξ ςελεσςαίξ ρημείξ ςξσ ρώμαςξπ πξσ ποξρςαςεύξσμε καςά ςη διάοκεια ςχμ διακξπώμ είμαι ςα μαλλιά. Ρσμήθειεπ, όπχπ βατέπ, πεομαμάμς, υοήρη ιριχςικήπ και ρερξσάο, καθημεοιμό λξύριμξ, με μη ενειδικεσμέμα ποξψόμςα και απξτσγή υοήρηπ αμςηλιακώμ ποξψόμςχμ για ςα μαλλιά, ρε ρσμδσαρμό με ςξ θαλαρριμό μεοό, τθείοξσμ ςημ πξιόςηςα ςηπ ςοίυαπ. ΢ξ απξςέλερμα είμαι νηοά, ατσδαςχμέμα και ςαλαιπχοημέμα μαλλιά με φαλίδα, τθαομέμεπ άκοεπ και έμςξμξ τοιζάοιρμα. Ιαι επειδή κάθε μέα επξυή, ςξ ποώςξ πξσ θέλξσμε μα αλλάνξσμε πάμχ μαπ είμαι ςα μαλλιά μαπ, θα δξύμε μεοικά tips, για μα διαρώρξσμε ςα μαλλιά μαπ και μα είμαρςε όμξοτα υςεμιρμέμεπ ρε υοόμξ dt!  Ιαςαουάπ κλείμξσμε έμα οαμςεβξύ ρςξ

κξμμχςήοιξ, για μα νετξοςχθξύμε ςημ φαλίδα και πιθαμόμ μα αλλάνξσμε κξσπ ή και υοώμα.  Δπιλέγξσμε μια ρειοά πεοιπξίηρηπ (ραμπξσάμ, μαλακςική κοέμα, αγχγή) καςάλληλη για ςξμ ςύπξ ςχμ μαλλιώμ μαπ, αλλά με αμαδξμηςική και επαμξοθχςική δοάρη.  Ξπχρδήπξςε επεμδύξσμε και ρε αμςίρςξιυη μάρκα μαλλιώμ, ςημ ξπξία εταομόζξσμε εσλαβικά μεςά από κάθε λξύριμξ ή ακόμη καλύςεοα αοκεςέπ ώοεπ ποιμ ςξ λξύριμξ.  Δμαλλακςικά ποξςιμάμε κάπξιξ τσρικό έλαιξ

via

με εμσδαςικέπ, θοεπςικέπ και ςξμχςικέπ ιδιόςηςεπ, όπχπ καρςξοέλαιξ, αμσγδαλέλαιξ, δατμέλαιξ, έλαιξ καούδαπ, έλαιξ άογκαμ ή ακόμη και αγμό παοθέμξ ελαιόλαδξ, και ςξ εταομόζξσμε ρε ρςεγμά μαλλιά ςξσλάυιρςξμ 1-2 ώοεπ ποιμ ςξ λξύριμξ.  Νεμπλέκξσμε με ςα δάυςσλά μαπ ςα μαλλιά μαπ καςά ςξ λξύριμξ και ςα υςεμίζξσμε μόμξ ατξύ έυξσμ ρςεγμώρει εμςελώπ, για μα μη ρπάει η ςοίυα.  Αμέρχπ μεςά ςξ λξύριμξ και ρε μχπά μαλλιά εταομόζξσμε έμα leave in ποξψόμ με εμσδαςική και θοεπςική δοάρη ή εμαλλακςικά κάπξιξ έλαιξ μαλλιώμ πξσ δεμ νεβγάζεςαι.  Απξτεύγξσμε για 2-3 εβδξμάδεπ ςη υοήρη ποξψόμςχμ styling και θεομαμςικώμ ρσρκεσώμ, όπχπ ρερξσάο, ιριχςική, φαλίδι για μπξύκλεπ και ατήμξσμε ςα μαλλιά μαπ μα ρςεγμώρξσμ τσρικά.


9

Οικογενειακή Ζωή

 Για ςιπ καθημεοιμέπ εμταμίρειπ μαπ αλλά και για πιξ επίρημεπ, αμ έυξσμε μακοιά ή ημίμακοα μαλλιά, ποξςιμξύμε μια πλαψμή πλενξύδα φαοξκόκκαλξ ή υαλαοά ριμιόμ με ή υχοίπ πλενξύδα, υχοίπ κοεπάοιρμα και υοήρη ποξψόμςχμ styling για ασςήμ ςη μεςαβαςική πεοίξδξ.  Αμςιθέςχπ, αμ ςα μαλλιά μαπ είμαι κξμςά ή καοέ, σιξθεςξύμε ςξ ελατοώπ αςημέληςξ look ή υχοίρςοα ρςξ πλάι, πάλι υχοίπ ςη υοήρη ποξψόμςχμ styling. Οοξαιοεςικά, ρςεοεώμξσμε μεοικέπ ςξύτεπ με διακξρμηςικά ςριμπιδάκια και δίμξσμε έμα πιξ girly

΢ξ twisted hair είμαι μια εύκξλη λύρη για όλεπ ςιπ ώοεπ και για πιξ ρξτιρςικέ ρςσλ. Ιάμξσμε υχοίρςοα ρςη μέρη ή ρςξ πλάι, ρςοιτξγσοίζξσμε ρυεςικά ρτιυςά ςα μαλλιά από ςη μια πλεσοά και ςα via ρςεοεχμξσμε κοστά με ςριμπιδάκια κάθε 5εκ. Ρςη βάρη ςξσ ασυέμα ςα ρςεοεώμξσμε ποόυειοα για μα ςα εμώρξσμε ρςξ ςέλξπ με ςημ άλλη πλεσοά. Δπαμαλαμβάμξσμε ςημ ίδια διαδικαρία και από ςημ άλλη πλεσοά. Δέμξσμε ρςη ρσμέυεια ςιπ δύξ ςξύτεπ ςχμ μαλλιώμ ρε κόμπξ και βάζξσμε ςημ ςξύτα ςηπ μιαπ πλεσοάπ ρςξ ρςοιτξγσοίρμα ςηπ άλληπ και ςη ρςεοεώμξσμε με ςριμπιδάκια ή αμ έυξσμε πξλύ μακοιά μαλλιά απλώπ ρςεοεώμξσμε και ςιπ δύξ ςξύτεπ μαζί ρε υαμηλή αλξγξξσοά. 

via

via


Οικογενειακή Ζωή

10

ΜΤΡΣΩ ΠΑΣΕΡΑΚΗ

Έ

mirtoolini

μα απλό τθιμξπχοιμό nail art με άρποξ και μαύοξ, πξσ όλεπ μπξοείςε πξλύ εύκξλα μα δημιξσογήρεςε, με ςη βξήθεια εμόπ doting tool, όπχπ έκαμα κι εγώ.

Αουικά βάτχ όλα ςα μύυια άρποα!


11

Ρςη ρσμέυεια παίομχ έμα doting tool μεραίξσ μεγέθξσπ και δημιξσογώ έμα κσμαςιρςό ετέ. Δεμ υοειάζεςαι μα είμαι ςέλειξ και μα είμαι όλα ξμξιόμξοτα!

Αοκεί μα μημ ατήρεςε πξλλά κεμά και μα τοξμςίρεςε μα ςξ κάμεςε ή ξοιζόμςια ή κάθεςα ρε όλα ςα μύυια. Δγώ επέλενα μα ςξ κάμχ ξοιζόμςια γιαςί μξσ ήςαμ πιξ εύκξλξ.

Τχςξγοάτιρη: Λσοςώ

Οικογενειακή Ζωή


Οικογενειακή Ζωή

12

ΟΙ ΣΑ΢ΕΙ΢ ΣΟ ΢ΙΓΟΤΡΑ ΢ΣΗΝ

«Δημιουργή

Η ΓΚΑΡΝΣΑΡΟΜΠΑ ΜΑ΢ ΢ξ κξσρςξύμι, πξσ μαπ ρσμξδεύει από ςξ γοατείξ μέυοι ςξ βοάδσ για πξςό, αλλάζξμςαπ μόμξ ςράμςα και ανερξσάο… Street Style

Βξλάμ – μέμξσμ δσμαμικά ρςημ γκα Gucci the pioneer!

Γκοι και λεσκό – απαοαίςηςη μξμξυοχμία Street Style

Ιαοό και οίγα - αγαπημέν και λαςοεμέμξπ ρσμδσαρμόπ JCrew

Sportif chic – όςαμ η δξσλεία ρξσ είμαι πεοιρρόςεοη μέοα ρςξ δοόμξ, ςόςε ασςή η ςάρη είμαι για ρέμα! Ρσμδσάζειπ κσοίχπ μαύοξ/μπλε – άρποξ –ςζημ και μια μόςα από έμα έμςξμξ υοώμα ςηπ επιλξγήπ ρξσ (κόκκιμξ, κίςοιμξ, πξοςξκαλί…) Street Style

JCrew


ΟΤ ΦΕΙΜΩΝΑ ΠΟΤ ΒΡΙ΢ΚΟΝΣΑΙ ΗΔΗ ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΜΑ΢ !

13

Οικογενειακή Ζωή

Καλχρξοίραςε ρςημ ρςήλη μαπ, μια πηγή ιδεώμ, για μα μαπ ςανιδέφει και μα μαπ εμπμεύρει ρςημ καθημεοιμόςηςα μαπ! Fashion&Style Inspiration by Sonia D.

΢ΟΝΙΑ ΔΗΜΟΓΛΗ / Fashion&Style Inspiration

ήστε το δικό σας στυλ ... μομαδικό για σας αλλά αμαγμωρίσιμο για τους άλλους»

΢ ΑΠΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΢Ε ΥΘΙΝΟΠΩΡΟ

αομςαοόμπα μαπ.

νος α λα

΢ξ εκκεμςοικό παλςό – ςξ εσκξλόςεοξ οξύυξ μα μεςαςοέφει ςξ καλξκαιοιμό ραπ αγαπημέμξ μςύριμξ ρε τθιμξπχοιμό – ξ πιξ εύκξλξπ και ρικ ρσμδσαρμόπ παοαμέμει πάμςα ςξ ςζημ παμςελόμι η ρξοςπ με ςξ απλό Tshirt

Ζ “Bandana” - άλλξ έμα trend πξσ παοαμέμει δσμαμικά και ασςό ςξ υειμώμα, ρξσ δίμει ςημ δσμαςόςηςα μα αλλάνειπ ςξ look ςξσ μςσρίμαςξπ και μα ςξ υοηριμξπξιήρειπ ρε ξπξσδήπξςε ρημείξ ςξσ μςσρίμαςξπ και με πξικίλξσπ ςοόπξσπ! Street Style

Προσοχή Ξι τχςξγοατίεπ, εκςόπ και αμ καθξοίζξμςαι δεμ αμήκξσμ ρε ρσμςάκςη, ξύςε ρςξ πεοιξδικό. Υοηριμξπξιξύμςαι μόμξ για παοέυξσμ μια ξπςική αμςαμάκλαρη ςηπ ςιπ απόφειπ και ςιπ παοαςηοήρειπ ςξσ ρσμςάκςη μόμξ , και δεμ υοηριμξπξιξύμςαι για εμπξοικξύπ ρκξπξύπ . Δάμ είρςε ιδιξκςήςηπ ςχμ πμεσμαςικώμ δικαιχμάςχμ ρε μια εικόμα ρε ασςό ςξ άοθοξ και θα θέλεςε ςημ αμαγμώοιρη , παοακαλώ ρςείλςε email ρςξ πεοιξδικό.


Οικογενειακή Ζωή

14

ΕΥΗ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ Working moms

Ρε ρσμεογαρία με ςξ

Ηα ςη βοείςε ρςη ρελίδα ςηπ ρςξ facebook: https:// www.facebook.com/ vintagesoulknitsandcrafts/? fref=ts

Τχςξγοάτιρη: Αγγελική

Ζ Αγγελική είμαι μαμά μιαπ κξοξύλαπ ρυεδόμ πέμςε εςώμ. Έυει ρπξσδάρει Marketing ςξ ξπξίξ και εναρκξύρε για 10 πεοίπξσ υοόμια. Οαίομξμςαπ ςημ απόταρη μα μεγαλώρει ςημ μικοή ςηπ και μα είμαι δίπλα ςηπ ρςα ποώςα υοόμια ςηπ ζχήπ ςηπ ,αλλά παοάλληλα όμςαπ δοαρςήοιξπ άμθοχπξπ δημιξύογηρε ςημ εςαιοία Vintage Soul, η ξπξία νεκίμηρε με ςημ υειοξπξίηςη δημιξσογία παπξσςριώμ αγκαλιάπ και διατόοχμ πλεκςώμ ανερξσάο δίμξμςαπ ιδιαίςεοα βάρη ρςημ πξιόςηςα ςχμ σλικώμ, αλλά και ρςημ ιδέα ξςι δημιξσογεί κάςι μξμαδικό νετεύγξμςαπ από ςημ πληθώοα βιξμηυαμξπξιημέμχμ ποξιόμςχμ ςηπ αγξοάπ.΢ξμ ςελεσςαίξ υοόμξ η εςαιοία έυει επεκςαθεί και δημιξσογξύμ επίρηπ μξμαδικά τξοέμαςα για ιδιαίςεοεπ ρςιγμέπ (βαπςίρειπγάμξσπ κςλ) αλλά και ρε ρσμεογαρία με τχςξγοάτξσπ κάμξσμ θεμαςικέπ τχςξγοατίρειπ αμαλαμβάμξμςαπ εν' ξλξκλήοξσ ςξ ρςήριμξ ςηπ τχςξγοάτιρηπ, απξςσπώμξμςαπ έςρι ρημαμςικέπ ρςιγμέπ από κάθε ηλικία ςξσ παιδιξύ αλλά και κάμξμςαπ ςα όμειοά ςξσπ ποαγμαςικόςηςα εμραοκώμξμςαπ ήοχεπ παοαμσθιώμ πξσ θασμάζξσμ!! ΢α ποξιόμςα ςξσπ είμαι διαθέριμα ρε επιλεγμέμα καςαρςήμαςα ρε Δλλάδα και Ιύποξ όπχπ επίρηπ και ρςξ διαδσκςιακό ηλεκςοξμικό καςάρςημα Etsy μέρχ ςξσ ξπξίξσ ςξσπ δίμεςαι η δσμαςόςηςα μα ςανιδέφξσμ ρε ξλόκληοξ ςξμ κόρμξ.


15

Οικογενειακή Ζωή

ΠΕΡ΢Α ΠΑΣ΢Η Gynekes dimiourgoi

΢ξ site www.gynekes-dimiourgoi.com" είμαι μια μεγάλη διαδικςσακή έκθερη υειοξπξίηςχμ καςαρκεσώμ απξκλειρςικά τςιαγμέμχμ από γσμαίκεπ καλλιςέυμεπ επαγγελμαςίεπ ή εοαριςέυμεπ. Δημιξσογήθηκε ςξ 2013 και μέυοι ρήμεοα ρσμμεςέυξσμ με ςα έογα ςξσπ πάμχ από 65 γσμαίκεπ καλλιςέυμεπ ,ξι ξπξίεπ θέληραμ μα μξιοαρςξύμ μαζί με ςξμ κόρμξ ςα σπέοξυα έογα ςξσπ ,τςιαγμέμα με πξλύ μεοάκι,αγάπη για ςημ ςέυμη και ςημ δημιξσογία. ΋πξιεπ κσοίεπ αρυξλξύμςαι με ςημ ςέυμη κεοαμική,ζχγοατική,κόρμημα,σταμςική,κέμςημα,πλένιμξ,μςεκξσπάζ,γλσπςική,πσοξγοατία,κ.λ.π.) και θέλξσμ μα έοθξσμ ρςημ παοέα μαπ, μπξοξύμ μα ζηςήρξσμ πληοξτξοίεπ ρςέλμξμςαπ έμα e-mail ρςξ gynekesdimiourgoi@yahoo.gr

΢α έογα μξσ θα ςα βοείςε ρςξ fb: handicrafts Ηλίανθος

Email: kalitexnikataxidia@gmail.com Ιαθώπ και ρςημ καςηγξοία μςεκξσπάζ ρςξ site www.gynekes-dimiourgoi.com Τχςξγοάτιρη:Λαςίμα Ιακαβά

Ξμξμάζξμαι Λαςίμα Ιακαβά και δξσλειά μξσ είυε μα κάμει με αοιθμξύπ έρξδα-ένξδα. ..Ζ ζχγοατική όμχπ με ςανιδεύει ….με ςανιδεύει ρε έμα ςανίδι γεμάςξ xοώμαςα, υοώμαςα απλχμέμα ρςημ παλέςα μξσ..υοώμαςα και μσοχδιέπ….. Δημιξσογώ μικοά αλλά και μεγάλα έογα ςέυμηπ για εράπ η ςα αγαπημέμα ραπ ποόρχπα με ςημ ςευμική ςηπ μςεκξσπάζ καθώπ και με μεικςέπ ςευμικέπ. Νεκίμηρα δειλά δειλά με ςημ μςεκξσπάζ παοάλληλα με ςημ ζχγοατική όςαμ ακόμα δεμ ήςαμ πξλύ γμχρςή ρςη υώοα μαπ και παοακξλξσθώμςαπ μαθήμαςα και ρεμιμάοια θέλχ ρσμέυεια μα μαθαίμχ καιμξύογιεπ ςευμικέπ και ςευμξςοξπίεπ.


Οικογενειακή Ζωή

16

ΣΟΝΙΑ ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΤ

Με

Patzaroula

ςα μάςια κλειρςά, θα κάμξσμε μία εοώςηρη ρςξμ εασςό μαπ: «΢ι είμαι γσμμαρςική;».Ρκέφειπ πξσ δημιξσογξύμςαι: « Γσμμαρςική είμαι ςξ μάθημα ςξσ ρυξλείξσ, είμαι ξ εμξυληςικόπ ιδοώςαπ πάμχ ρςξμ διάδοξμξ ςξσ γσμμαρςηοίξσ, είμαι κξύοαρη. Ζ γσμμαρςική είμαι μία διαδικαρία υοξμξβόοα και υοειάζξμαι ρσμδοξμή ρε γσμμαρςήοιξ, άοα ένξδα. Ζ γσμμαρςική είμαι για ςξσπ μέξσπ, και ςξσπ αογόρυξλξσπ. Ζ γσμμαρςική είμαι η ζχή μξσ ,αλλά δεμ υχοά ρςξ καθημεοιμό μξσ ποόγοαμμα». Ιαι η λίρςα ςχμ απαμςήρεχμ ποξυχοά... Για μα βάλξσμε ρςη ρειοά ςη ρκέφη. Για αουή, η γσμμαρςική είμαι τσρική δοαρςηοιόςηςα ,πξσ όςαμ ξογαμχθεί ρε ρσυμόςηςα και έμςαρη, ξμξμάζεςαι γσμμαρςική. Αοά, γσμμαρςική είμαι ξι ξογαμχμέμεπ κιμήρειπ πξσ επαμαλαμβάμξμςαι ρε ρσγκεκοιμέμεπ ώοεπ και ημέοεπ ςηπ εβδξμάδαπ, με ρσγκεκοιμέμξ ποόγοαμμα αρκήρεχμ. ΢ίπξςα πεοιρρόςεοξ ,αλλά ξύςε και λιγόςεοξ. Δεμ απαιςξύμςαι μηυαμήμαςα ςόρξ ενειδικεσμέμα για μα κάμξσμε γσμμαρςική. Ηα βξηθήρξσμ, όςαμ η ρσμήθεια μα γσμμαζόμαρςε είμαι πλέξμ καθημεοιμόςηςα. Δεμ απαιςξύμςαι ιδαμικέπ ρσμθήκεπ, διόςι ρπαμίχπ θα είμαι ποαγμαςικά ιδαμικέπ ξι ρσμθήκεπ πξσ ζξύμε. ΋λα ςα κίμηςοα και ξι ατξομέπ πξσ μαπ ξδηγξύμ μα νεκιμήρξσμε ή μα ρσμευίρξσμε ςη ρσρςημαςική γσμμαρςική είμαι απξδεκςά! Ζ μόμη πιθαμή δσρκξλία βοίρκεςαι ρςη μέθξδξ πξσ θα υοηριμξπξιήρξσμε, για μα έυξσμε ςξ επιθσμηςό απξςέλερμα. Νεκιμάπ με απλέπ εταομξγέπ. Θδαμικόπ υώοξπ είμαι και ςξ ραλόμι ρξσ. Αμ δεμ ςξ έυειπ ήδη ςξλμήρει, μξιάζει αρςείξ. Ιι όμχπ!. Γσμμάζξμαι επειδή έυχ ιρυσοό κίμηςοξ, όπξσ κάθε κίμηςοξ είμαι καςάλληλξ. Για βαοάκια υοηριμξπξίηρε μπξσκαλάκια μεοξύ, ή όμξοτα βαοιά αμςικείμεμα , για παοάδειγμα δσξ ρακξύλεπ με τοξύςα. Αμ ακόμα ρξσ ταίμεςαι και πάλι αρςείξ, ςόςε ρκέφξσ πόρεπ τξοέπ έυειπ ρηκώρει ρακξύλεπ ρςξ ρξσπεο μάοκες.

Δίμαι ήδη αμεπςσγμέμξ ςξ μσψκό ρξσ ρύρςημα, απλά επιλέγειπ μα ςξ υοηριμξπξιείπ ρπαρμχδικά. Ηα ήςαμ όμχπ πξλύ πιξ εύκξλξ μα ρηκώμειπ βάοη πιξ ρσυμά, ξπόςε η νατμική (για ςξ ρώμα) βόλςα ρςη λαψκή αγξοά ςηπ γειςξμιάπ μα μημ ρε κξσοάζει πλέξμ ςόρξ πξλύ! Για ςξμ κξομό ρξσ μπξοείπ μα κάμειπ ςξσπ κξιλιακξύπ ή ςξσπ οαυιαίξσπ πάμχ ρςξ υαλί ςξσ ραλξμιξύ με ςη βξήθεια μιαπ πεςρέςαπ κάςχ από ςη μέρη ρξσ, αμ έυειπ εμξυλήρειπ ρςη ρπξμδσλική ρςήλη. Για ςα πόδια, πξσ απξςελξύμ ςημ μεγαλύςεοη μσψκή μαπ μάζα, ρξσ έυχ κάςι εναιοεςικό. Βγάλε ςα παπξύςρια ρξσ και αμέβαρε ςξ έμα πόδι ρξσ πάμχ ρςξμ καμαπέ και με ελατοιά κίμηρη ναμακαςέβαρέ ςξ. Ασςό γίμεςαι εμαλλάν ςχμ πξδιώμ. Ξι πιξ ποξυχοημέμξι ρσμξδεύξσμ ςημ κίμηρη με ελατοιά αμαπήδηρη (υξοξπηδηςό). Ρςξ ρπίςι καμείπ δεμ θα ρυξλιάρει ςξ «ςοέμξσλξ» ςξσ ρςήθξσπ ή ςχμ γλξσςώμ Δεμ είμαι ςσυαίξ όςι ςα γσμμαρςήοια πξσ «μξιάζξσμ» με ςξ ρπίςι μαπ, απξςελξύμ επιλξγή πξλλώμ γσμαικώμ. Δίμαι αοκεςά πεοιξοιρςικό για όλξσπ « μα ποέπει» μα δημιξσογηθξύμ ξι ιδαμικέπ ρσμθήκεπ για μα κάμξσμε γσμμαρςική. Λπξοείςε μα αγξοάρεςε έμα DVD ή μα πεοιηγηθείςε ρςξ youtube και μα βοείςε ποξγοάμμαςα γσμμαρςικήπ για κάθε γξύρςξ. Ραπ ποξςείμχ δύξ κξοίςρια από ςημ Ιαλιτόομια, πξσ έυξσμ πάοει ςη θέρη ςηπ γμχρςήπ Jane Fonta ςχμ 60‘ & 70‘ ,με μεγάλη επιςσυία ρςημ Αμεοική αλλά και παγκξρμίχπ . Ρςξ link γσμμάζξμςαι ρςημ δική μαπ όμξοτη Ραμςξοίμη. KARENA KATRINA: tone it up! https://www.youtube.com/watch?v=jn9GNJwOEIo Ρκέφξσ : ΢ξ ζήςημα δεμ είμαι πξιξπ γσμμαρςήπ/ γσμμάρςοια ή πξια μέθξδξπ λειςξσογεί πιξ γοήγξοα, αλλά αμ ςελικά θα δερμεσςείπ μα ςξ ακξλξσθήρειπ πιρςά με ρσγκεκοιμέμη ρσυμόςηςα και έμςαρη μέρα ρςξ καθημεοιμό ρξσ ποόγοαμμα. Αμ η ρκέφη ρε πεοιξοίζει μα ςξ κάμειπ ,ςόςε ίρχπ υοειαρςεί μα γσμμάρειπ ςξ μσαλό και ςελικά μα ποάνει ςξ ρώμα. Λημ διρςάζειπ! Ησμήρξσ : Ιάθε επικείμεμη αρθέμεια, βοίρκει ρσμεογό ςημ αδοάμεια και ςημ αμαβξλή!


17

DECO—DIY

΢ΩΣΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΤ via

My little world

Η

γμώρη μιαπ ςξσλάυιρςξμ νέμηπ γλώρραπ είμαι πλέξμ απαοαίςηςη και αοκεςξί είμαι ξι γξμείπ πξσ αμαοχςιξύμςαι, πξια είμαι η καςάλληλη ηλικία για μα αουίρει ςξ παιδί ςξσπ ςημ εκμάθηρη ςηπ. Δηλαδή, μπξοεί έμα παιδί ποξρυξλικήπ ηλικίαπ μα μαθαίμει μια νέμη γλώρρα παοάλληλα με ςη μηςοική ςξσ; Τσρικά και μπξοεί, λέμε ξι ειδικξί και ασςό απξδεικμύεςαι εάμ παοαςηοήρξσμε ςα παιδιά με αλλξδαπό ςξμ έμαμ από ςξσπ δύξ γξμείπ, πξσ μιλξύμ ςημ νέμη γλώρρα μαζί ςξσ και ελλημικά με όλξσπ ςξσπ άλλξσπ. Ιαςά ςημ ποξρυξλική ηλικία η απόταρη για μία νέμη γλώρρα θα ποέπει μα γίμει με γμώμξμα ςξ ςι αοέρει ρςξ παιδί, εάμ μπξοεί μα ςα καςατέοει και μα αμςεπενέλθει υχοίπ μα τξοςχθεί φσυξλξγικά και μα δσρτξοήρει. Ρε καμία πεοίπςχρη η απόταρη ασςή δεμ ποέπει μα βαρίζεςαι ρςξ ςι κάμει ξ πεοίγσοξπ και ςι απξταρίζξσμ ξι άλλξι γξμείπ για ςα παιδιά ςξσπ. Άλλχρςε, ςα παιδιά ποξρυξλικήπ ηλικίαπ υοηριμξπξιξύμ ςιπ αιρθήρειπ ςξσπ, δηλαδή ακξύμε, βλέπξσμ, μιμξύμςαι, ξπόςε ξ ρσμδσαρμόπ παιυμιδιξύ και βιχμαςικήπ εκπαίδεσρηπ εμδείκμσςαι για ςημ ηλικία ασςή. Λέρα από ςοαγξσδάκια, πξιήμαςα, διαδοαρςικά παιυμίδια και κξσβεμςξύλα, δηλαδή μέρχ ςξσ ρσμαιρθήμαςξπ και ςχμ αιρθήρεχμ μαθαίμξσμ ςημ νέμη γλώρρα. Ρε καμία πεοίπςχρη δε μιλάμε για μαθήμαςα νέμηπ γλώρραπ ρςημ ποξρυξλική ηλικία.

Δάμ ςξ παιδί δεμ έυει έοθει μέυοι ςημ ηλικία ςηπ Α΄ Δημξςικξύ ρε επατή με ςημ νέμη γλώρρα ςόςε καλό είμαι μα λάβξσμε σπόφη όςι θα ποέπει μα έυει εμπεδώρει ςα αουικά ρςάδια εκμάθηρηπ ςηπ μηςοικήπ ςξσ γλώρραπ, δηλαδή μα γμχοίζει καλά γοατή και αμάγμχρη και μεςά μα νεκιμήρει ςημ εκμάθηρη μιαπ άλληπ γλώρραπ. Ασςό ρσμήθχπ ρσμβαίμει μεςά ςημ Β΄ Δημξςικξύ. Τσρικά και πάλι θα ποέπει μα λάβξσμε σπόφη ςημ ποξρχπικόςηςα ςξσ παιδιξύ, ςιπ ιδιαιςεοόςηςεπ και ςιπ αμάγκεπ ςξσ και μα ςξ βξηθήρξσμε μα δει ςημ νέμη γλώρρα χπ εσυάοιρςη απαρυόληρη κι όυι χπ πιερςική και αγυχςική διαδικαρία. Ρε κάθε πεοίπςχρη, ποξρυξλικήπ ή ρυξλικήπ ηλικίαπ, μεγάλη βαούςηςα θα ποέπει μα δξθεί ποώςα ρςημ ποξρχπικόςηςα ςξσ δαρκάλξσ και μεςά ρςιπ γμώρειπ ςξσ. Ιι ασςό γιαςί είμαι η ρςιγμή πξσ ςξ παιδί θα υςίρει ςιπ βάρειπ για ςημ εκμάθηρη ςηπ νέμηπ γλώρραπ και αμ αιρθάμεςαι καλά όςαμ βοίρκεςαι με ςξμ δάρκαλό ςξσ , ςόςε η επικξιμχμία μαζί ςξσ ρςημ νέμη γλώρρα θα έοθει πιξ τσρικά και αβίαρςα, θα είμαι μια όμξοτη διαδικαρία πξσ θα βξηθήρει ςξ παιδί μα μιώρει όςι κάςι καιμξύογιξ "αμξίγεςαι" μποξρςά ςξσ. Δνάλλξσ η επατή με μια νέμη γλώρρα, εκςόπ από επέμδσρη για ςξ επαγγελμαςικό μέλλξμ ςξσ παιδιξύ, είμαι και έμα παοάθσοξ ρε έμαμ άλλξ πξλιςιρμό, πξσ μακοξποόθερμα θα ςξ βξηθήρει μα απξκςήρει διεσοσμέμξσπ ξοίζξμςεπ και έμαμ εσέλικςξ ςοόπξ ρκέφηπ.


DECO—DIY

18

ΕΤΣΕΡΠΗ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟΤ Koritsi malama

1.Νεκιμήρςε τςιάυμξμςαπ μια λίρςα με όρα θα υοειαρςείςε για ςημ εουόμεμη ρεζόμ. Δλέγνςε πόρα και πξιά από ασςά έυεςε. Δξκιμάρςε ςα, βεβαιχθείςε όςι ςξσ κάμξσμ και ρημειώρςε ςιπ ελλείφειπ ραπ. 2.Λιλήρςε με ρσγγεμείπ και τίλξσπ με μεγαλύςεοα παιδιά και οχςήρςε ςξσπ αμ έυξσμ οξύυα ή παπξύςρια πξσ δεμ ςξσπ κάμξσμ πια. ΋μχπ ποξρξυή ρςα παπξύςρια! Ηα ποέπει μα μημ έυει αλλξιχθεί ςξ ρυήμα ςξσπ από ςη υοήρη, ώρςε μα ρςηοίζξσμ ρχρςά ςξ πόδι ςξσ παιδιξύ ραπ. 3.Ρςξ διαδίκςσξ μπξοείςε μα βοείςε ρελίδεπ όπξσ ςα μέλη ςξσπ υαοίζξσμ ή αμςαλλάρρξσμ αμςικείμεμα και οξύυα πξσ δε υοειάζξμςαι πλέξμ, με μόμη επιβάοσμρη ςα ένξδα απξρςξλήπ. Ηα εκπλαγείςε με ςξ πόρα οξύυα μπξοείςε μα ρσγκεμςοώρεςε έςρι! Οοξρξυή, διαβάρςε ςξσπ καμόμεπ λειςξσογείαπ ςηπ κάθε ρελίδαπ, ώρςε μα απξτύγεςε ςη διαγοατή ςξσ λξγαοιαρμξύ ραπ! 4.Αγξοάρςε ρςιπ εκπςώρειπ. Αμ θέλεςε μα κάμεςε ποαγμαςικά ένσπμεπ αγξοέπ, ςόςε δε θα ποέπει μα παοαβλέφεςε ςιπ καθιεοχμέμεπ εκπςώρειπ, καθώπ και ςα δεκαήμεοα ποξρτξοώμ. Έςρι θα ενξικξμξμήρεςε πξλλά υοήμαςα. 5.Πχςήρςε για ποξρτξοέπ. Ρε κάθε καςάρςημα πξσ επιρκέπςερςε, οχςήρςε αμ σπάουξσμ ποξρτξοέπ. Ρσμήθχπ ςα οξύυα ςηπ ποξηγξύμεμηπ ρεζόμ ή με ρπαρμέμα μξύμεοα πχλξύμςαι ρε υαμηλόςεοη ςιμή. Εηςήρςε, ακόμη, μια καλύςεοη ςιμή από ςξμ καςαρςημαςάουη. 9 ρςιπ 10 τξοέπ θα δείςε μείχρη 10%! Λημ πεοιμέμεςε μα ρσμβεί κάςι ςέςξιξ ρε καςαρςήμαςα - αλσρίδεπ, αλλά μόμξ ρε ρσμξικιακά. Τσρικά, αμ είρςε ήδη πελάςεπ ρε ασςά, έυεςε πεοιρρόςεοεπ και καλύςεοεπ πιθαμόςηςεπ για μια έκπςχρη! 6.Αμαζηςήρςε μεγαλύςεοα μξύμεοα, ώρςε μα υοειαρςείςε λιγόςεοα καιμξύογια οξύυα ρςα μέρα ςηπ υοξμιάπ, καθώπ ςα παιδιά αμαπςύρρξμςαι οαγδαία. 7.Αμ έυεςε παιδιά διατξοεςικξύ τύλξσ, μπξοείςε μα επεμδύρεςε ρε κάπξια κξμμάςια με ξσδέςεοα υοώμαςα, όπχπ ρε μπξστάμ, καρκόλ, μπλξύζεπ και ζακέςεπ. Ρκετςείςε όςι έμα κόκκιμξ ή μπεζ μπξστάμ θα ραπ γλιςώρει από παοόμξια μελλξμςική αγξοά. 8.Δώρςε βάρη ρςξ παπξύςρι: είμαι η πιξ ρημαμςική αγξοά πξσ θα κάμεςε, ατξύ ςξ παιδί ραπ υοειάζεςαι ςη ρχρςή ρςήοινη και αμαςξμικόςηςα ρςξ πόδι. Λημ νευμάςε, όμχπ, όςι θα ποέπει μα μπξοεί μα ςα βάζει και μα ςα βγάζει υχοίπ βξήθεια. Αμ δεμ νέοει μα δέμει ςα κξοδόμια, αγξοάρςε παπξύςρια με υοιςπ υοαςπ ή με λάρςιυξ. 9.Απξτύγεςε ςιπ ραλξπέςεπ, ςα δύρκξλα κξσμπώμαςα, ςα πξλύ εταομξρςά παμςελόμια και ςιπ πξλύ κξμςέπ τξύρςεπ. Οοξςιμήρςε ςα κξλάμ, ςιπ τόομεπ, ςα μπλξσζξτξοέμαςα, ςα άμεςα παμςελόμια, καθώπ και ςα κξσμπώμαςα με τεομξσάο ή ςοξύκ. Δίμαι ρημαμςικό ςξ παιδί μα έυει ςημ άμερη μα ςοέυει, μα παίνει, μα λεοχθεί και τσρικά μα μπξοεί μα πάει ρςημ ςξσαλέςα μόμξ ςξσ! Βεβαιχθείςε όςι θα επιλένεςε οξύυα μαζί με ςξ παιδί ραπ, ώρςε μα απξτύγεςε μα μημ ςξσ αοέρξσμ ή μα μημ ςξσ κάμξσμ. Τχςξγοάτιρη: Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ


19

DECO—DIY

ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΛΑΦΟΤ Mamas stories

Π

ξλλέπ τξοέπ μέρα ρςη ξικξγέμεια ακξύγεςαι η τοάρη « Λαμά, μα πάοξσμε έμα καςξικίδιξ;» Δεμ είμαι λίγα ςα παιδιά και ειδικόςεοα ςηπ μικοόςεοηπ ηλικίαπ πξσ θέλξσμ έμα ζχάκι ρςξ ρπίςι. Δσρςσυώπ όμχπ ασςή η απόταρη είμαι πξλύ δύρκξλη και εναοςάςαι από πξλλξύπ παοάγξμςεπ! Τσρικά μια ρσζήςηρη με έμαμ κςημίαςοξ θα ραπ βξηθξύρε ρςημ απόταρη πξσ ποέπει μα πάοεςε. ΋μχπ ςι ποέπει μα ποξρένεςε ποιμ επιλένεςε ςξ καςξικίδιξ;

Ρίγξσοα αμ ςα παιδιά είμαι ασςά πξσ θα αμαλάβξσμ ςημ απξκλειρςική τοξμςίδα ςξσ ζώξσ ποέπει μα έυεςε ρςξ μσαλό ραπ και ςημ ρχρςή ςξσ επιλξγή . Ασςό θα ςξ επιλένεςε αμάλξγα με ςημ ηλικιά ςξσπ. Ίρχπ έμα ζχάκι ρςξ κλξσβί μα ήςαμ μια καλύςεοη επιλξγή από ςξμ ρκύλξ και ςη γάςα. Οξια είμαι ςα σπέο όμχπ όςαμ μεγαλώμει έμα παιδί με καςξικίδιξ;

Οοιμ ξδηγηθξύμε ρςημ απόταρη μα πάοξσμε έμα ζχάκι ρςξ ρπίςι μαπ, θα ποέπει μα έυξσμε ρσμειδηςξπξιήρει όςι θα ςξ έυξσμε κξμςά μαπ, καλώπ ευόμςχμ ςχμ ποαγμάςχμ, για πξλλά υοόμια. Οοέπει εναουήπ μα έυξσμε αμςιλητθεί όςι έμα ζώξ έυει πξλύ ρσγκεκοιμέμεπ τσρικέπ αμάγκεπ, ξπόςε ποέπει μα είμαρςε διαςεθειμέμξι κάθε μέοα μα νσπμάμε για ςημ απαοαίςηςη βόλςα ςξσ, αμεναοςήςχπ ςηπ ώοαπ πξσ έυξσμε κξιμηθεί ςξ ποξηγξύμεμξ βοάδσ ή ςχμ καιοικώμ ρσμθηκώμ πξσ επικοαςξύμ. Δεμ ποέπει μα νευμάμε όςι όρξ πιξ ένσπμξ είμαι ςξ καςξικίδιξ ςόρξ πιξ πξλύ υοόμξ, ποξρξυή, ρςξογή και εκπαίδεσρη υοειάζεςαι.

via


DECO—DIY

20

ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΣΖΙΚΟΤ

΢ξ καλξκαίοι πέοαρε ςόρξ γοήγξοα τέςξπ , όπχπ και κάθε υοόμξ άλλχρςε ! Γεμάςξ ρςιγμέπ νεγμξιαριάπ και παιυμιδιξύ! Ρε λίγεπ μέοεπ αμξίγξσμ ςα ρυξλεία και εςξιμαζόμαρςε για ςη μέα ρυξλική υοξμιά. Ρε ασςό ςξ άοθοξ θα ραπ παοξσριάρχ μια μικοή τχςξγοατική έοεσμα παιδικώμ γοατείχμ, έςρι ώρςε μα εμπμεσρςείςε και μα δημιξσογήρεςε ςξμ ποξρχπικό υώοξ μελέςηπ ςξσ παιδιξύ ραπ, για κάθε ηλικία!

Δμπμεσρςείςε από ςξ αγαπημέμξ παιυμίδι ςξσ παιδιξύ ραπ και δώρςε ςξσ έμα ρκημικό πξσ θα ςξ νεςοελάμει!

΢ξ ρςσλ ςξσ παλιξύ θοαμίξσ ναμαγύοιρε ρςη μόδα και είδη ςξ αγαπήραμε.

Δκμεςαλλεσςείςε κάθε «τχςειμή γχμιά» ςξσ ρπιςιξύ και τςιάνςε εκεί ςξ γοατείξ ςξσ μικοξύ ραπ μαθηςή !

Δύκξλεπ και ξικξμξμικέπ λύρειπ απξθήκεσρηπ πξσ θα ραπ λύρξσμ ςα υέοια και θα εμςσπχριάρξσμ.!


21

DECO—DIY

Ιαι όςαμ ςξ ―ύφξπ‖ ςχμ πεοιρςάρεχμ ςξ επιςοέπει …‖κοεμάρςε‖ ςξ κοεβάςι ςξσ φηλά και από κάςχ θα δημιξσογηθεί έμαπ πξλύ ζερςόπ υώοξπ γοατείξσ!

Ιαι όςαμ ρςημ ξικξγέμεια αοέρει η ξμαδική εογαρία …η παοαπάμχ λύρη ίρχπ είμαι ιδαμική !

Βάφςε ςξ παλιό ραπ γοατείξ ρε μια έμςξμη απόυοχρη ςξσ αγαπημέμξσ υοώμαςξπ ςξσ παιδιξύ ραπ και ρίγξσοα θα ςξ εκςιμήρει !


DECO—DIY

22

Για έμα μικοό δχμάςιξ ςξ διπλό γοατείξ ρίγξσοα δεμ είμαι απαγξοεσςικό .

Ξογαμώρςε ςξ εβδξμαδιαίξ ποόγοαμμα ςξσ παιδιξύ ραπ και βξηθήρςε ςξ μα γίμει ― παιυμίδι ― γι‘ ασςό !

Δώρςε κξμφόςηςα βάζξμςαπ υοσρέπ λεπςξμέοειεπ ρςξ γοατείξ αλλά και πεοιμεςοικά ςξσ !

Μςξσλάπα-γοατείξ, μια λύρη πξσ μαπ εμθξσριάζει αμ ξ υώοξπ ςξ επιςοέπει .


23

Υοώμα και ξικξμξμία ρε έμαμ ένσπμξ ρσμδσαρμό.

Νετύγεςε από ςα ρσμηθιρμέμα και δώρςε υαοά ρςη μελέςη!

DECO—DIY

Ιαι μημ νευμάςε , πχπ ξι καθαοέπ γοαμμέπ και η λιςόςηςα βξηθξύμ ρςη ρσγκέμςοχρη και ςη μελέςη !

Ρςημ ετηβεία ςξ διατξοεςικό είμαι πάμςα θεμιςό!


DECO—DIY

24

Έμαπ μικοξρκξπικόπ υώοξπ γοατείξσ, για ςξσπ μικοξρκξπικξύπ μαπ τίλξσπ !

Ρσμμεςοία , τώπ , ςάνη και ξογάμχρη , ρίγξσοα βξηθξύμ ρςη μελέςη.

Έμα γοατείξ ςόρξ απλό αλλά παοάλληλα και ςόρξ θεαςοικό !

Ατήρςε μα παιδιά ραπ μα επιλένξσμ ςξ ρςσλ πξσ αγαπξύμ και δημιξσογείρςε μαζί ςξμ ποξρχπικό ςξσπ υώοξ!


25

DECO—DIY

Ιαι αμ είρςε λάςοειπ ςξσ decoupage, ςξλμήρςε μα ςξ εταομόρεςε και ρςξ παιδικό γοατείξ!

Ιαι όςαμ ξ υώοξπ ςξσ δχμαςίξσ είμαι πεοιξοιρμέμξπ πάμςα σπάουξσμ λύρειπ!

Ιαι μη νευμαςε πχπ μεγαλώμξμςαπ ςξ παιδί ραπ ασνάμεςαι και η αμάγκη για απξθηκεσςικξύπ υώοξσπ!

http://www.shanty-2-chic.com/ http://www.classyclutter.net/

Νετύγεςε από ςα ρσμηθιρμέμα οάτια με ασςήμ ςημ ποχςόςσπη καςαρκεσή!

www.pinterest.com


DECO—DIY

26

Σ

επςέμβοηπ! Ξ μήμαπ ςξσ ρυξλείξσ. Ιαι πξιξ είμαι ςξ πιξ υαοακςηοιρςικό ςξσ, αμςικείμεμξ; Ξ μασοξπίμακαπ τσρικά! Απ δξύμε όμχπ, πχπ ρσμδέεςαι ασςό ςξ ρςξιυείξ ςξσ ρυξλείξσ, με ςξ ρπίςι μαπ. ΢α ςελεσςαία υοόμια, έυει δηλώρει ςημ παοξσρία ςξσ, με διάτξοεπ εμταμίρειπ, από ξλόκληοξπ ςξίυξπ και κάδοξ, μέυοι εςικέςεπ για βάζα και υοιρςξσγεμμιάςικα ρςξλίδια. Λέρα από ςιπ εικόμεπ πξσ θα δείςε, νεςσλίγξμςαι ιδέεπ πξσ εκςόπ από όμξοτεπ, κάπξιεπ είμαι και ποακςικέπ. ΋πχπ για παοάδειγμα έμαπ κοεμαρςόπ πίμακαπ ή γιαςί όυι, κι έμαπ ξλόκληοξπ ςξίυξπ βαμμέμξπ με μπξγιά μασοξπίμακα, ρςημ κξσζίμα, όπξσ μπξοείςε μα ρημειώμεςε ρσμςαγέπ ή ςη λίρςα για ςα φώμια. Δναιοεςική λύρη για μίμι αμακαιμίρειπ, είμαι και η βατή εμόπ ή και παοαπάμχ μςξσλαπιώμ, έςξιμα μα δευςξύμ ςημ κιμχλία, επίρηπ για ςιπ αγαπημέμεπ ραπ ρσμςαγέπ ή άλλεπ καλλιςευμικέπ δημιξσογίεπ. Έμα παλιό φσγείξ, γίμεςαι ξ ποχςαγχμιρςήπ ρςημ κξσζίμα ραπ, μόλιπ βατςεί μαύοξ κι αουίρεςε ςξ παιυμίδι με ςιπ κιμχλίεπ, ρςημ επιτάμειά ςξσ. Tξ παιδικό δχμάςιξ ή ςξ playroom, είμαι ίρχπ o ιδαμικόςεοξπ υώοξπ για ςη υοήρη ςξσ, μια πξσ με ασςό ςξμ ςοόπξ, θα γλιςώρεςε από ςιπ κλαρικέπ δημιξσογίεπ ςχμ μικοώμ μαπ ζχγοάτχμ, ρςξσπ ςξίυξσπ. Για εράπ μάλιρςα, πξσ ςξ μαύοξ υοώμα ραπ εμξυλεί ραμ ιδέα, πξλλέπ εςαιοίεπ υοχμάςχμ, έυξσμ μεοιμμήρει και ακξλξσθώμςαπ ςιπ ςάρειπ ρςη διακόρμηρη, έυξσμ βγάλει ρςημ αγξοά κι άλλα υοώμαςα, πξσ έυξσμ όμχπ ςιπ ιδιόςηςεπ ςξσ μασοξπίμακα. Ιι αμ δεμ θέλεςε μα βάφεςε έμαμ ςξίυξ,αλλά ραπ γξηςεύει η ιδέα, μπξοείςε μα αμαμεώρεςε κάπξιξ παλιό έπιπλξ, υοηριμξπξιώμςαπ ςημ ειδική βατή. Από ςημ πλάκα εμόπ ςοαπεζιξύ ρςξ παιδικό δχμάςιξ, μέυοι ςη ρσοςαοιέοα και ςξ κλαρρικό κξμό ςηπ γιαγιάπ πξσ βοήκαςε ρςξ παλαιξπχλείξ, μα ρςξλίζξσμ μια γχμιά ςξσ καθιρςικξύ, ςηπ ςοαπεζαοίαπ ή ςξσ σπμξδχμαςίξσ. Οάμχ ρε ασςά, ςα μημύμαςα, ςα ρυέδια κι ξι ατιεοώρειπ από ςξσπ επιρκέπςεπ ραπ, είμαι πξσ θα ςα ζχμςαμέφξσμ. Ιαι κάθε τξοά πξσ ςξ ρτξσγγάοι θα πεομάει από πάμχ ςξσπ, θα νέοεςε πχπ κάςι μέξ θα ςξσπ νημεοώρει κι η εικόμα ςξσπ θα αμαμεώμεςαι ρσμέυεια! Tip έκπληνη: Τςιάνςε μόμξι ραπ μπξγιά μασοξπίμακα. Αμαμειγμύεςε 1 τλσςζάμι μας ακοσλική μπξγιά ρςξ υοώμα ςηπ επιλξγήπ ραπ με 2 κξσςαλιέπ ςηπ ρξύπαπ λεσκό αομόρςξκξ πλακιδίχμ. Αμακαςεύεςε καλά κι είρςε έςξιμξι μα δημιξσογήρεςε.


27

ΑΝΑ΢ΣΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΤ Deco fairy

DECO—DIY


DECO—DIY

28

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Σ΢ΙΡΩΝΗ Oops Blogara

Μ

απ αοέρει μα ςα ζξύμε ςα ρπίςια μαπ. Δεμ θέλξσμε ρκέςα δχμάςια, θέλξσμε ςα παιδιά μαπ μα εσυαοιρςιξύμςαι και μα υαίοξμςαι ςξ υώοξ ςξσπ. Αλλά ασςό ρημαίμει όςι μπξοεί μα σπάουξσμ ποάγμαςα ρκξοπιρμέμα δενιά και αοιρςεοά ρε όλξ ςξ ρπίςι.

ςακςξπξιηθξύμ ξι υώοξι μαπ, αμ ςξ κάμξσμε όλξι μαζί. Λπξοξύμε μα βάλξσμε έμα υοξμόμεςοξ, ςημ αγαπημέμη μαπ μξσρική (ςι καλύςεοξ;) και μα νεκιμήρξσμε! Ρηκώμξσμε ποαγμαςάκι – βάζξσμε ρςη θέρη ςξσ!

΋ςαμ ςελειώρει ασςό ςξ δεκάλεπςξ, ςξ καθάοιρμα θα είμαι πξλύ πιξ ρύμςξμξ, πιξ εύκξλξ, με λιγόςεοξ κόπξ. Ακόμη κι αμ δεμ ςξ κάμεςε ερείπ αλλά έυεςε βξήθεια, ςξ μα ΋ρξ ξι δξσλειέπ πιέζξσμ και ξ μημ υοειάζεςαι μα μαζεσςξύμ ςα υοόμξπ «ςοέυει», ασςό είμαι εύκξλξ μικοξποάγμαςα (ή και μεγάλα, δεμ μα ρσμβεί ρε καθημεοιμή βάρη. θα ςα υαλάρξσμε εκεί ςώοα) θα Δδώ λξιπόμ έουεςαι ξ καμόμαπ ςχμ ραπ γλιςώρει υοόμξ και υοήμαςα. δέκα λεπςώμ, μα μαπ βγάλει από ςη δύρκξλη θέρη. Οοόκειςαι για μια πξλύ απλή ςευμική, πξσ θέλει μόμξ δέκα λεπςά από ςξ υοόμξ μαπ, είςε για μα μαζέφξσμε ρκόοπια ποάγμαςα ρςξ ρπίςι, είςε για μα κάμξσμε μία μόμξ δξσλειά πξσ δεμ θα ςημ κάμαμε ρςξ καθημεοιμό μαπ καθάοιρμα. Ατιεοώμξμςαπ μόμξ ασςά ςα δέκα λεπςά, δεμ ατήμξσμε ςξ ρπίςι μα τξοςίζεςαι και γλιςώμξσμε ςξμ εασςό μαπ από ςξ δύρκξλξ καθάοιρμα πξσ θα υοειαρςεί Αμ πάλι θέλξσμε μα αογόςεοα, με ςα πάμςα μέρα ρςα ακξλξσθήρξσμε ςη δεύςεοη πόδια μαπ. επιλξγή, μα κάμξσμε μία επιπλέξμ δξσλειά εκςόπ ςξσ καθημεοιμξύ Ωπ διαδικαρία είμαι ςόρξ απλή και εύκξλη ρςημ ςήοηρή ςηπ, ποξγοάμμαςξπ, είμαι ενίρξσ απλό. Διαλέγξσμε έμα δχμάςιξ κάθε πξσ μπξοξύμ ακόμη και ςα πξλύ τξοά και κάμξσμε μόμξ έμα μικοά παιδιά μαπ μα ςημ ακξλξσθήρξσμ! Αοκξύμ μόμξ δέκα ποάγμα π.υ. καθαοίζξσμε ςιπ ποίζεπ ρςξσπ ςξίυξσπ ή ςιπ πόοςεπ λεπςά ςξ βοάδσ για μα

ςηπ μςξσλάπαπ. Έςρι, και ρσμςηοξύμε ςξσπ υώοξσπ μαπ αλλά και μειώμξσμε ςξμ όγκξ δξσλειάπ από ςη γεμική καθαοιόςηςα. Αμ θέλεςε μα πάοεςε κάπξιεπ ιδέεπ για έμα ςέςξιξ ποόγοαμμα, μπξοείςε μα δείςε και εδώ. ΢ξ κσοιόςεοξ ίρχπ πλεξμέκςημα ρε ασςέπ ςιπ μικοέπ δξσλειέπ είμαι όςι ρσμπεοιλαμβάμξσμε και ςα παιδιά, ςξσπ δίμξσμε αομξδιόςηςεπ και απξλαμβάμξσμε μαζί ςξσπ ςξ απξςέλερμα. ΢ξ μα ρκξσπίρξσμ με ςημ ηλεκςοική ρκξύπα ή μα νερκξμίρξσμ, είμαι για ςα μικοά μαπ έμα καςόοθχμα, απξκςξύμ ικαμόςηςεπ και «ακξμίζξσμ» ςιπ δσμαςόςηςέπ ςξσπ. Αμ μάλιρςα έυξσμ και άλλξ κέοδξπ εκςόπ από ςξμ καθαοό ςξσπ υώοξ (όπχπ μία βόλςα για παοάδειγμα), ςόςε η ποξθσμία ςξσπ ρίγξσοα θα είμαι μεγαλύςεοη. ΢ξ μσρςικό ρε ασςέπ ςιπ δύξ ςευμικέπ, είμαι μα εμρχμαςώρξσμε ρςημ καθημεοιμή μαπ οξσςίμα ασςό ςξ δεκάλεπςξ. Λε μια ημέοα γεμάςη, αμ δεμ θέλξσμε μα υχοέρξσμε κάπξσ ασςά ςα δέκα λεπςά, ςόςε ςξ ρπίςι μπξοεί ρύμςξμα μα υάρει ςημ ξογάμχρή ςξσ και μα γίμει πμιγηοό. via


29

DECO—DIY

΢ΩΣΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΤ My little world

Ε

λάςε μα τςιάνξσμε υοχμαςιρςέπ και παιυμιδιάοικεπ κξσκξσβάγιεπ! Λια πξλύ εύκξλη καςαρκεσή πξσ ρίγξσοα θα νεςοελάμει ςα μικοά ραπ!

Σλικά πξσ θα υοειαρςξύμε (για 1 κξσκξσβάγια) 3 λεσκά υάοςιμα πιάςα υοχμαςιρςό υαοςί μαύοξ μαοκαδόοξ υοώμα για πιμέλξ πιμέλξ φαλίδι κόλλα ρσοοαπςικό Ξδηγίεπ 1. Βάτεςε με ςξ παιδί ραπ ςα 3 πιάςα ρςξ υοώμα πξσ έυεςε επιλένει. 2. Ατξύ ρςεγμώρξσμ ςα πιάςα, κόβεςε ςξ έμα ρςη μέρη και από ςξ άλλξ αταιοείςε έμα ξοθξγώμιξ κξμμαςάκι, όπχπ ταίμεςαι ρςη τχςξγοατία. 3. Ρσοοάπςεςε ςα 3 πιάςα, έςρι ώρςε μα ρυημαςίζξσμ ςξ ρώμα ςηπ κξσκξσβάγιαπ. 4. Ιόβεςε δύξ ξβάλ υαοςάκια από ςξ υοχμαςιρςό υαοςί και ζχγοατίζεςε έμαμ ξβάλ μαύοξ κύκλξ μέρα ρε κάθε υαοςάκι έςρι ώρςε μα μξιάζξσμ με μάςια κξσκξσβάγιαπ. 5. Ιξλλάςε ςα υαοςάκια-μάςια ςηπ κξσκξσβάγιαπ και έςξιμη η υειοξςευμίαπ ραπ! Οοόκειςαι για μία υειοξςευμία πξσ αμαπςύρρει ςη ταμςαρία ςξσ παιδιξύ, εμθαοούμει ςη ρσγκέμςοχρη ςξσ, εμιρυύει ςημ ασςξεκςίμηρή ςξσ και τσρικά ραπ δίμει ςη δσμαςόςηςα μα πεοάρεςε έμα δημιξσογικό και όμξοτξ απόγεσμα παοέα με ςξ παιδί ραπ! Extra tips: 1. Αμ έυεςε λίγξ υοόμξ ρςη διάθερή ραπ, αμςικαςαρςήρςε ςα λεσκά πιάςα με υοχμαςιρςά. Έςρι, παοαλείπεςε ςξ βήμα 1 και πάςε καςεσθείαμ ρςξ βήμα 2. 2. Λπξοείςε μα τςιάνεςε δύξ ή πεοιρρόςεοεπ κξσκξσβάγιεπ (πυ μια ξικξγέμεια) και μεςά μα παίνεςε κξσκλξθέαςοξ. 3. Λιλήρςε ρςξ παιδί ραπ (αμάλξγα με ςημ ηλικία ςξσ) για ςα πξσλιά, πξσ ζξύμε, πχπ ςοέτξμςαι, ςι ρσμήθειεπ έυξσμ, κςλ. Ιαλά κξσκξσβαγιξ-παιυμιδίρμαςα! Τχςξγοάτιρη: Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ


DECO—DIY

30

ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ ΦΡΟΝΗ Friday after

Μ

ια πξλύ όμξοτη καςαρκεύη, για μα γεμίρξσμε τχπ ςξ ρπίςι ςιπ λίγξ πιξ μξσμςέπ μέοεπ ςξσ τθιμξπώοξσ! Λπξοξύμε μα ςημ τςιάνξσμε και ξπξιαδήπξςε επξυή ςξσ υοόμξσ, υοηριμξπξιώμςαπ ςα αμςίρςξιυα λξσλξύδια.

Ηα υοειαρςξύμε έμα υάοςιμξ κξσςί ρε όπξιξ μέγεθξπ θέλξσμε.

Ρε κάθε πλεσοά ςξσ κξσςιξύ κόβξσμε με κξπίδι έμα παοάθσοξ.


31

DECO—DIY

΢ξ δικό μξσ κξσςί ήςαμ κατέ και γι' ασςό ςξ έμςσρα με λεσκό υαοςί και ρςόλιρα ςιπ πλεσοέπ ςξσ με πξλύυοχμα ρελξςέιπ. Δμαλλακςικά μπξοείςε μα ςξ ζχγοατίρεςε ή μα ςξ διακξρμήρεςε, όπχπ ερείπ θέλεςε.Δίμαι ποξςιμόςεοξ ςξ κξσςί μα ςξ έυεςε έςξιμξ, ποιμ νεκιμήρεςε ςη διαδικαρία με ςα λξσλξύδια. Νεκιμάςε λξιπόμ με ςα παιδιά για μια μικοή βόλςα ρςη τύρη. Λαζεύεςε ό,ςι τύλλα και άμθη ραπ αοέρξσμ. Έυεςε μαζί ραπ ςξ διάταμξ ασςξκόλληςξ πξσ υοηριμξπξιξύμε για μα μςύρξσμε ρσμήθχπ ςα ρυξλικά βιβλία. Ιόβξσμε έμα ςεςοάγχμξ ασςξκόλληςξ λίγξ μεγαλύςεοξ από ςξ μέγεθξπ ςξσ παοαθύοξσ μαπ και ςξ κξλλάμε από μέρα ώρςε η πλεσοά με ςημ κόλλα μα κξιςάει ποξπ ςα ένχ. Ιξλλάμε πάμχ ρςημ κξλλώδη επιτάμεια ςα τύλλα και ςα λξσλξύδια μαπ. Από ςημ ένχ πλεσοά ςξσ παοαθύοξσ κξλλάμε άλλξ έμα ςεςοάγχμξ ώρςε μα ρςαθεοξπξιήρξσμε ςα λξσλξύδια μαπ. Δπαμαλαμβάμξσμε ςξ ίδιξ για κάθε πλεσοά ςξσ κξσςιξύ μαπ. Ιι η ήλιξπαγίδα μαπ είμαι έςξιμη! Δείςε πόρξ χοαία λάμπει ρςξ τχπ ςξσ ήλιξσ! Οόρξ χοαία δείυμξσμ ςα λξσλξύδια μαπ!

Λπξοείςε όμχπ αμ θέλεςε μα ςξ κάμεςε και υειοξπξίηςξ τχςιρςικό. Βάλςε μία λάμπα μέρα ρςξ κξσςί και δείςε πόρξ γλσκά τχςίζει ςη μύυςα!!! Για μα μα έυεςε πιξ μόμιμξ απξςέλερμα, μπξοείςε ποώςα μα ςα απξνήοαμεςε ςα τύλλα και ςα λξσλξύδια και μεςά μα ςα κξλλήρεςε.

Τχςξγοάτιρη: Οαοαρκεσή Υοόμη


DECO—DIY

32

ΔΕ΢ΠΟΙΝΑ ΣΖΑΒΑΡΑ Mamades se krisi

Σα

ρυξλεία νεκιμάμε. Λαζί με ασςά και ξι διάτξοεπ ενχρυξλικέπ δοαρςηοιόςηςεπ! Ιάθε μια από ασςέπ με ςα δικά ςηπ εογαλεία, και ςη δική ςηπ ςράμςα! Λαζί θα δξύμε πχπ μπξοξύμε μα τςιάνξσμε έμα ελατού και άμεςξ ρακίδιξ πλάςηπ για ςα παιδιά και γιαςί όυι και για εμάπ! Ηα υοειαρςξύμε έμα ύταρμα με αοκεςό πάυξπ και ρςαθεοόςηςα διατξοεςικά θα ποέπει μα υοηριμξπξιήρξσμε εμίρυσρη ρςξ ερχςεοικό ςξσ ρακιδίξσ για μα ρςέκεςαι. Οαοόλξ πξσ δεμ είμαι αδύμαςξ μα γίμει ςξ ρακίδιξ ασςό με οάφιμξ ρςξ υέοι, ρίγξσοα θα είμαι πξλύ πιξ εύκξλξ και γοήγξοξ εάμ έυξσμε οαπςξμηυαμή και μια μικοή ενξικείχρη ρςη υοήρη ςηπ ώρςε μα είμαι πιξ χοαίξ ςξ απξςέλερμα.

Σλικά:

υοώμα υοώμα ςηπ επιλξγήπ ραπ για ςξ κξύμπχμα ςξ ρξύοχμα ςξσ ρακιδίξσ


33

DECO—DIY

Ιόβξσμε έμα παοαλληλόγοαμμξ κξμμάςι 45x36cm ςξ ξπξίξ θα είμαι ςξ μποξρςιμό ςμήμα ςηπ ςράμςαπ μαπ . Ρςιπ κάςχ γχμίεπ θα αταιοέρξσμε δσξ ςεςοάγχμα 10x10cm και θα οάφξσμε ςιπ αμςικοιρςέπ πλεσοέπ μεςανύ ςξσπ(ασςέπ πξσ ρσμδέει ξ κύκλξπ ρςη τχςξγοατία) ώρςε μα απξςελέρξσμ ςξμ πάςξ ςξσ ρακιδίξσ. ΢ξ πίρχ ςμήμα είμαι έμα παοαλληλόγοαμμξ κξμμάςι 36x25cm και θα ςξ οάφξσμε με ςξ μποξρςιμό ρςιπ αμςίρςξιυεπ πλεσοέπ πξσ έυξσμ ςιπ ίδιεπ διαρςάρειπ με ασςό (δηλαδή ρςιπ δσξ πλαψμέπ πλεσοέπ και ρςη κάςχ πλεσοά ςξσ ρακιδίξσ). Ρςη ρσμέυεια, ατξύ έυει ρυημαςιρςεί έμαπ ράκξπ ραμ ασςόμ ρςη τχςξγοατία, οάβξσμε καςά μήκξπ ςηπ πάμχ πλεσοάπ ατξύ έυξσμε δημιξσογήρει έμα ρχλήμα 2cm ρςξμ ξπξίξ θα πεοάρξσμε ςξ κξοδόμι για μα ρξσοώμει ςξ άμξιγμα ςξσ ρακιδίξσ. Αμςί για κξοδόμι θα μπξοξύραμε μα βάλξσμε και μια όμξοτη υοχμαςιρςή κξοδέλα εάμ ποξξοίζεςαι για κξοίςρια! ΢ξ ρακίδιξ ασςό με δσξ μεγάλα κξοδόμια πξσ μα ρσμδέξμςαι ρςξ κάςχ μέοξπ ςξσ θα μπξοξύρε μα ξλξκληοχθεί εδώ. Ωρςόρξ για πιξ όμξοτξ απξςέλερμα, ςξ ρακίδιξ μαπ έυει καπάκι με κξύμπχμα από πάμχ, καθώπ και ταοδιέπ λχοίδεπ στάρμαςξπ πξσ μα ρςηοίζξσμ άμεςα ςξ ρακίδιξ ρςη πλάςη. ΢ξ καπάκι απξςελείςαι από δσξ ςεςοάγχμα ςχμ 20 εκαςξρςώμ ςα ξπξία κόβξσμε ρε ξμξιόμξοτη καμπύλη από ςη μία πλεσοά και οάβξσμε μεςανύ ςξσπ από ςημ αμάπξδη. Ηα ατήρξσμε όμχπ έμα κεμό ρε μια πλεσοά πξσ θα μαπ επιςοέφει μα ςξ γσοίρξσμε από ςημ καλή και θα κλείρξσμε ρςη ρσμέυεια οάβξμςαπ ςξ με ςξ υέοι ποξρεκςικά. Ξι λχοίδεπ ςξσ ρακιδίξσ είμαι 62x12cm η κάθε μια, αλλά θα ποέπει μα ασνηθξύμ ρε μάκοξπ εάμ ποξξοίζεςαι για έμαμ εμήλικα. Για μα είμαι έςξιμα, θα ποέπει μα ςα οάφξσμε από ςημ αμάπξδη, δημιξσογώμςαπ δσξ λξσοιά ςχμ 6 εκαςξρςώμ ςξ καθέμα. Ρςη ρσμέυεια θα ςα γσοίρξσμε από ςημ καλή και θα ςα ριδεοώρξσμε για πιξ χοαίξ απξςέλερμα. Πάβξσμε ςα λξσοιά ρςξ πάμχ μέοξπ ςηπ πλάςηπ ςξσ ρακιδίξσ ατξύ ςα ςξπξθεςήρξσμε δίπλα και ρςη ρσμέυεια ςξπξθεςξύμε από πάμχ ςξ καπάκι και ςξ οάβξσμε ρςαθεοά ποξρέυξμςαπ ξι οατέπ μαπ μα μημ είμαι ρςημ άκοη ςξσ αμξίγμαςξπ ςξσ ρακιδίξσ, ώρςε μημ εμπξδίζει ςξ κξοδόμι ρςξ ρξύοχμα ςξσ. ΢έλξπ, οάβξσμε ςξ κξμμάςι με ςξ λάρςιυξ ραμ θηλιά κάςχ από ςξ καπάκι και ςξ κξσμπί πξσ επιλέναμε ρςξ μποξρςιμό ςμήμα ςξσ ρακιδίξσ, εκεί πξσ θα κξσμπώμει με ςη θηλιά. Δάμ θέλξσμε μα ςξσ δώρξσμε ποξρχπικόςηςα, μπξοξύμε μα υοηριμξπξιήρξσμε μια ρτοαγίδα με παιδικό θέμα και υοώμα για στάρμαςα , ςξ ξπξίξ θα κάμει ςα παιδιά μα εμθξσριαρςξύμ! Έςξιμξ ςξ ρακίδιό μαπ! ΢ξ έυξσμε ήδη υοηριμξπξιήρει ρε πξλλέπ βόλςεπ κξσβαλώμςαπ ςξ με καμάοι! Για διεσκοιμίρειπ ή απξοίεπ μη διρςάρεςε μα επικξιμχμήρεςε μαζί μξσ ρςξ tzavde@gmail.com

Τχςξγοάτιρη: ΢ζαβάοα Δέρπξιμα


DECO—DIY

34

ΕΤΗ ΢ΑΦΙΝΙΔΟΤ Mamas n papas


Έ

35

DECO—DIY

μα εύκξλξ και γοήγξοξ DIY για ςημ δημιξσογική απαρυόληρη ςχμ παιδιώμ, με ελάυιρςξ κόρςξπ και έςξιμξ ρε λίγα μόλιπ λεπςά. Ηα μπξοξύρε μα ρσμπεοιλητθεί και ρςημ busy bag πξσ εςξιμάζξσμε όςαμ ποόκειςαι μα τύγξσμε από ςξ ρπίςι, απαρυξλώμςαπ ςξ παιδί όςαμ η μαμά και ξ μπαμπάπ θέλξσμ μα απξλαύρξσμ ςξμ κατέ ςξσπ ή καθώπ πεοιμέμξσμ ρςξ ερςιαςόοιξ μα ςξσπ ρεοβίοξσμ ςξ ταγηςό.

Puzzle με νύλιμα sticks ΢ι θα υοειαρςείςε: sticks ή αλλιώπ ςα γμχρςά γλχρρξπίερςοα

Αουικά ςξπξθεςξύμε ςα νσλάκια ςξ έμα δίπλα ρςξ άλλξ και έπειςα εταομόζξσμε ςξ κξσπάς πξσ έυξσμε επιλένει πάμχ ρε ασςά. Αμάλξγα με ςξ μέγεθξπ ςξσ κξσπάς θα υοηριμξπξιήρξσμε όρα γλχρρξπίερςοα είμαι απαοαίςηςα. Έπειςα νεκιμάει η διαρκέδαρη. Βάτξσμε ςξ ερχςεοικό ςξσ κξσπάς ποξρεκςικά με ςξ πιμέλξ μαπ, υχοίπ μα πιέζξσμε ιδιαίςεοα ςα νσλάκια διόςι σπάουει πεοίπςχρη μα τύγξσμ από ςημ θέρη ςξσπ και μα μαπ υαλάρξσμ ςξ ρυήμα. Ρσμπληοώμξσμε με δικέπ μαπ πιμελιέπ και δημιξσογξύμε μία όμξοτη εικόμα, μία πεςαλξύδα, έμα πξσλάκι πξσ κάθεςαι ρςημ τχλιά ςξσ, μία αλεπξύ ή όπξια άλλη ρκημή έυξσμε ταμςαρςεί. Ατήμξσμε ρςημ άκοη μα ρςεγμώρξσμ ςα puzzle μαπ αοκεςά, ώρςε όςαμ ςξ ακξσμπάμε μα μημ ατήμει απξςύπχμα ρςξ δάυςσλό μαπ. Αμακαςεύξσμε ςα κξμμάςια μεςανύ ςξσπ και αουίζει ςξ παιυμίδι. ΢ξμ βαθμό ςηπ δσρκξλίαπ ςξσ puzzle ςξμ βάζεςε ερείπ. Δγώ ήθελα μα μπξοεί μα ςα βάλει ρε μια ρειοά παιδάκι από 2 εςώμ και πάμχ, ξπόςε δεμ έκαμα πξλύπλξκα ρυέδια. Απαρυξλείρςε δημιξσογικά ςα παιδιά εύκξλα, γοήγξοα και ξικξμξμικά!

Τχςξγοάτιρη: Δύη Ραυιμίδξσ


DECO—DIY

36

ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ ΦΡΟΝΗ Friday after

via

Σα

ςελεσςαία υοόμια ςξ αμςί-εμβξλιαρςικό κίμημα πξσ είμαι αοκεςά ιρυσοό ρςξ ενχςεοικό, παοαςηοείςαι και ρςημ Δλλάδα, κσοίχπ λόγχ ςηπ ασναμόμεμηπ ρςοξτήπ ποξπ εμαλλακςικέπ θεοαπείεπ και ςηπ παοαπληοξτόοηρηπ από ςξ διαδίκςσξ. Λεοικά από ςα επιυειοήμαςα ςχμ αμςίεμβξλιαρςώμ είμαι όςι δεμ σπάουξσμ πλέξμ λξιμώδη μξρήμαςα, όςι η μείχρη ςξσπ ξτείλεςαι ρςιπ καλύςεοεπ ρσμθήκεπ σγιειμήπ, κι όςι ςα εμβόλια είμαι αμαπξςελερμαςικά κι επιβλαβή. Λεγάλη αομηςική επίδοαρη ενακξλξσθεί μα έυει η λαμθαρμέμη ρσρυέςιρη ςξσ MMR (ιλαοάπ-εοσθοάπ-παοχςίςιδαπ) με ςξμ ασςιρμό, ςξ '98, θεχοία πξσ έυει καςαοοιτθεί επιρςημξμικώπ και έυει επιρήμχπ απξρσοθεί απ´ ςξ επιρςημξμικό πεοιξδικό όπξσ είυε δημξριεσθεί. Δπίρηπ κσκλξτξοξύμ πξλλέπ θεχοίεπ ρσμχμξρίαπ, όπχπ όςι η κσκλξτξοία ςχμ εμβξλίχμ έυει απξκλειρςικό ρκξπό ςξ κέοδξπ κλπ.

΢ί πεοιέυει όμχπ έμα εμβόλιξ; Οεοιέυει ζώμςεπ εναρθεμημέμξσπ ή αδοαμξπξιημέμξσπ μικοξξογαμιρμξύπ, πξσ εμεογξπξιξύμ ςη τσρική άμσμα ςξσ ξογαμιρμξύ, έςρι ώρςε ασςόπ μα έυει έςξιμα αμςιρώμαςα ρε πεοίπςχρη πξσ ποξρβληθεί από ςξ ρσγκεκοιμέμξ μικοξξογαμιρμό. Δπίρηπ πεοιέυει ρε ελάυιρςεπ πξρόςηςεπ ρσμςηοηςικά, αμςιβιξςικά και ρςαθεοξπξιηςικξύπ παοάγξμςεπ, ώρςε μα είμαι ρςαθεοό ρςξ υοόμξ και μα μημ ποξρβληθεί από μικοόβια. ΋ρξ για ςημ ύπαονη αλξσμιμίξσ Al και σδοαογύοξσ Hg, όμςχπ εμπεοιέυξμςαμ ρςα εμβόλια, ρε απειοξελάυιρςεπ πξρόςηςεπ. ΋μχπ ςξσλάυιρςξμ ξ Hg ρήμεοα ρςημ Δλλάδα έυει απξμακοσμθεί ποξληπςικά. Άλλχρςε και ςα δύξ ρςξιυεία βοίρκξμςαι παμςξύ ρςη τύρη (μεοό & ςοξτέπ). Λέρχ ςξσ μηςοικξύ γάλακςξπ ςα μχοά παίομξσμ 15 τξοέπ πεοιρρόςεοξ σδοάογσοξ απ' όςι από ςξ εμβόλιξ γοίπηπ, εμώ αμςίρςξιυα για ςξ αλξσμίμιξ, ρςξσπ ποώςξσπ 6 μήμεπ παίομξσμ 4 mg μέρχ εμβξλίχμ, εμώ

μέρχ θηλαρμξύ παίομξσμ 10 mg και μέρχ γάλακςξπ ρε ρκόμη 40 mg! Ξι ρσμέπειεπ ςξσ μη ή μεοικξύ εμβξλιαρμξύ είμαι η επαμεμτάμιρη λξιμχδώμ μξρημάςχμ πξσ είυαμ εκλείφει, όπχπ η διτθεοίςιδα (πυ θάμαςξι παιδιώμ από διτθεοίςιδα ρε Βέλγιξ και Θρπαμία), αύνηρη μξρηοόςηςαπ από μξρήμαςα πξσ ποξλαμβάμξμςαμ με ςξμ εμβξλιαρμό, (πυ επιδημίεπ ιλαοάπ, κξκκύςη), μη ποξρςαρία ςχμ εσάλχςχμ πληθσρμώμ πξσ δεμ μπξοξύμ εμβξλιαρςξύμ, πυ μεξγμά, έγκσξι, καοκιμξπαθείπ. Έςρι η απόταρη εμόπ γξμιξύ μα μημ εμβξλιαρςεί ςξ παιδί ςξσ επηοεάζει όλη ςημ κξιμχμία, αλλά και αμςίρςοξτα, ξ εμβξλιαρμόπ ςξσ μεγαλύςεοξσ πξρξρςξύ ςχμ παιδιώμ ρε μια κξιμχμία, ποξρςαςεύει και ςξ αμεμβξλίαρςξ παιδί. ΢ξ επιυείοημα δηλαδή όςι δεμ σπάουξσμ πια λξιμώδειπ μόρξι, επιβεβαιώμει ακοιβώπ ςημ απξςελερμαςικόςηςα εμόπ εθμικξύ ποξγοάμμαςξπ εμβξλιαρμξύ. Ιαςαουήμ όμχπ ςξ ίδιξ ςξ παιδί μπξοεί μα μξρήρει βαοιά και μα παοξσριάρει επιπλξκέπ. Λπξοεί μα υοειαρςεί μξρηλεία πξσ ρημαίμει ποόρθεςεπ ενεςάρειπ, ποόρθεςα μέςοα ποξρςαρίαπ μέρα ρςξ μξρξκξμείξ, δηλαδή πξλλαπλάριξ κόρςξπ μξρηλείαπ. Ακόμη όμχπ κι αμ μξρήρει ελατοά, ςξ παιδί θα απξσριάρει από ςξ ρυξλείξ και αμςίρςξιυα ξι γξμείπ απ' ςη δξσλειά κξκ.

Έμα εμβξλιαρμέμξ παιδί έυει πξλύ μικοόςεοεπ πιθαμόςηςεπ μα αοοχρςήρει, κι αμ ρσμβεί, θα είμαι ελατοά. Ξ εμβξλιαρμόπ παοέυει μακοόυοξμια και απξςελερμαςική ποξρςαρία και ρςξμ καθέμα νευχοιρςά αλλά και ρε ξλόκληοη ςημ κξιμχμία. Οηγέπ: http://mobile.in.gr/Article.aspx?Id=1500088806&catId=760 http://www.paidiatros.com/prolipsi/emvolia


37

DECO—DIY

ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ Karkinaki

«Έυεςε ρκετςεί όςι η πιθαμόςηςα μα υοειαρςξύμε εμείπ ξι ίδιξι, κάπξια ρςιγμή ςηπ ζχήπ μαπ, έμα μόρυεσμα είμαι πξλύ μεγαλύςεοη από ςημ πιθαμόςηςα μα δχοίρξσμε ςα όογαμα μαπ μεςά θάμαςξμ; Αμ πεοιμέμξσμε λξιπόμ μα μαπ «δχοηθεί» έμα μόρυεσμα και με ασςόμ ςξμ ςοόπξ μα ρχθεί η ζχή μαπ, δεμ είμαι εν ίρξσ δίκαιξ μα «δχοίρξσμε» και εμείπ;»

Μ

ε ατξομή ςημ Δσοχπαψκή Ζμέοα Δχοεάπ Ξογάμχμ Ρώμαςξπ και Λεςαμξρυεύρεχμ, πξσ γιξοςάζεςαι κάθε Ξκςώβοιξ, ρκέτςξμαι πόρξσπ ¨μύθξσπ» ακξύμε ρυεςικά με ςη δχοέα ξογάμχμ, ςιπ απαγχγέπ, ςξσπ τόμξσπ, ςιπ μπαμιέοεπ με ςα παγάκια, ςιπ ςοσπξύλεπ ρςα πλεσοά… Really? ΢α πιρςεύξσμε όλα ασςά; Μαι, μαι, ςα πιρςεύξσμε. Ασςά κι άλλα πξλλά.. Γι ασςό και ρςη υώοα μαπ η καςάρςαρη είμαι απελπιρςική. Ρύμτχμα με ρςξιυεία ςξσ Δθμικξύ Ξογαμιρμξύ Λεςαμξρυεύρεχμ , πξσ είμαι ξ αομόδιξπ τξοέαπ ρςημ Δλλάδα, η αμαλξγία ςξσ αοιθμξύ μεςαμξρυεύρεχμ από πςχμαςικξύπ δόςεπ αμά εκαςξμμύοιξ πληθσρμξύ ρςημ Δλλάδα ήςαμ 5,4 , ςη ρςιγμή πξσ ρςημ Θρπαμία ήςαμ 33,7 , ρςημ Ασρςοία via

23,8 , ρςξ Βέλγιξ 21,7 , ρςη Γεομαμία 12,2 , ρςη Ρξσηδία 11 και ρςημ Δλβεςία 10,4. Ρςημ Δσοώπη, 3.000 άμθοχπξι πεθαίμξσμ κάθε υοόμξ, πεοιμέμξμςαπ ςξ μόρυεσμα πξσ θα ςξσπ υαοίρει ςη ζχή. ΢ξ υάρμα μεςανύ ςχμ διαθέριμχμ ξογάμχμ ποξπ μεςαμόρυεσρη και ςξσ αοιθμξύ ςχμ αρθεμώμ ρςιπ λίρςεπ αμαμξμήπ είμαι ςεοάρςιξ και ρσμευώπ ασνάμεςαι. Ζ αλήθεια είμαι όςι ξι πεοιρρόςεοξι από εμάπ είμαρςε θεςικξί ρςημ ιδέα ςηπ Δχοεάπ Ξογάμχμ. Ζ αλήθεια είμαι όςι όςαμ κιμδσμεύει έμα δικό μαπ, αγαπημέμξ ποόρχπξ, παοακαλάμε μα βοεθεί ςξ μόρυεσμα, μα

ρχθεί η ζχή ςξσ. Ζ αλήθεια είμαι όςι είμαρςε αδιάτξοξι και δεμ είμαρςε εθελξμςέπ δόςεπ ξογάμχμ. Μα νέοξσμε όςι: ξογάμχμ ποξπ μεςαμόρυεσρη από έμαμ ρσμάμθοχπό μαπ (δόςηπ) πξσ δεμ είμαι πια ρςη ζχή. Aπό έμαμ (1) δόςη, μπξοξύμ μα ρχθξύμ έχπ και είκξρι (20) αρθεμείπ πξσ έυξσμ αμάγκη από μέα καοδιά, πμεύμξμεπ, ήπαο, μετοξύπ, κεοαςξειδείπ, δέομα ή και ξρςά. εγκεταλικά μεκοξύπ αμθοώπξσπ, πξσ μξρηλεύξμςαι ρε Λξμάδεπ Δμςαςικήπ Ηεοαπείαπ. Ξ εγκεταλικόπ θάμαςξπ είμαι μία μη αμαρςοέφιμη καςάρςαρη πξσ ιρξδσμαμεί με ςξμ θάμαςξ και δεμ έυει καμία ρυέρη με ςιπ υοόμιεπ τσςικέπ καςαρςάρειπ («καςάρςαρη τσςξύ»). Ρε πεοίπςχρη εγκεταλικξύ θαμάςξσ η ξικξγέμεια ςξσ δσμηςικξύ δόςη ποξρεγγίζεςαι από ενειδικεσμέμξσπ γιαςοξύπ ςηπ Λ.Δ.Η. Ιαι εμημεοώμεςαι για ςη δσμαςόςηςα δχοεάπ ξογάμχμ ςξσ εκλιπόμςξπ. Δίμαι ρημαμςικό μα ρημειχθεί όςι πάμςξςε ζηςείςαι η ρσμαίμερη χμ ρσγγεμώμ αμενάοςηςα αμ ξ εκλιπώμ είυε δηλώρει Δχοηςήπ Ξογάμχμ (είυε κάοςα) εμ ζχή. Ασςό γίμεςαι από ρεβαρμό ρςημ ξικξγέμεια ςξσ δσμηςικξύ δόςη, εμώ ρυεδόμ πάμςα η ξικξγέμεια ρσμαιμεί όςαμ ξ εκλιπώμ ςξσπ ςξ είυε δηλώρει ή είυε ρσζηςήρει ςξ θέμα με ςημ ξικξγέμεια όρξ βοιρκόςαμ ακόμη ρςη ζχή. δόςεπ δεμ ανιξπξιξύμςαι ποξπ μεςαμόρυεσρη επειδή δεμ είυαμ ρσζηςήρει πξςέ όρξ ζξύραμ με ςημ ξικξγέμειά ςξσπ ςη θεςική ςξσπ ρςάρη απέμαμςι ρςη Δχοεά Ξογάμχμ. είμαι ξ επίρημξπ κοαςικόπ τξοέαπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ και Ιξιμχμικήπ Αλληλεγγύηπ πξσ διαμερξλαβεί, ελέγυει και ρσμςξμίζει όλεπ ςιπ ρυεςικέπ διαδικαρίεπ από ςη Δχοεά χπ ςη Λεςαμόρυεσρη. Ρςη ρελίδα www.eom.gr θα βοείςε όλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ πληοξτξοίεπ για μα γίμεςε δχοηςήπ ξογάμχμ.


38

Υγεία

via

ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ Karkinaki

Ο

ποξληπςικόπ ξτθαλμξλξγικόπ έλεγυξπ ςχμ παιδιώμ έυει ςεοάρςια ανία γιαςί θα αμαγμχοίρει παθξλξγικέπ καςαρςάρειπ πξσ μπξοεί μα έυξσμ ραμ ρσμέπεια δια βίξσ ποξβλήμαςα όοαρηπ. Ξ ποξληπςικόπ έλεγυξπ ςχμ μαςιώμ ςχμ παιδιώμ είμαι ρημαμςικόπ γιαςί: γίμξσμ αμςιληπςά από ςξσπ γξμείπ. ποόβλημα με ςημ όοαρη ςξσπ, εκςόπ αμ ασςό ρσμβεί νατμικά. ποξβλήμαςα όοαρηπ. απξςέλερμα ςημ απώλεια ςηπ όοαρηπ. μεγαλύςεοεπ πιθαμόςηςεπ για μα έυξσμ καλή όοαρη ραμ εμήλικεπ. Ξι ηλικίεπ πξσ θα ποέπει ςα παιδιά μα επιρκέπςξμςαι ςξμ ξτθαλμίαςοξ είμαι: ςξμ παιδίαςοξ) - 12 μηνών - 3½ ετών εςηρίχπ. Διδικά, ςξ τθιμόπχοξ έυξσμε αλλαγή ςχμ καιοικώμ ρσμθηκώμ, και όυι μόμξ, με απξςέλερμα μα επηοεάζεςαι και η σγεία ςχμ μαςιώμ μαπ. Θδιαίςεοα ξι μαθηςέπ πξσ επιρςοέτξσμ ρςξ ρυξλείξ ή γι‘ ασςξύπ πξσ νεκιμξύμ ή αλλάζξσμ ρυξλείξ, είμαι ρημαμςικό μα επιρκετςξύμ ςξμ ξτθαλμίαςοξ και μα

ενεςαρςξύμ και για αλλεογίεπ από σλικά ρςξμ ρυξλικό υώοξ, ιδίχπ αμ ασςόπ βοίρκεςαι κξμςά ρε δέμςοα ή ρε ξικιακά ζώα. Δπίρηπ, ςα παιδιά πξσ τξοξύμ γσαλιά, θα ποέπει μα ριγξσοεσςξύμ όςι ςα γσαλιά ςξσπ είμαι ρχρςά και γι‘ ασςά πξσ δεμ τξοξύμ αλλά μιώθξσμ κάπξια κόπχρη, κσοίχπ όςαμ κξιςξύμ μακοιά, μα δξσμ μήπχπ υοειάζεςαι μα τξοέρξσμ γσαλιά, ςα ξπξία θα ςξσπ βξηθήρξσμ ρςξμ πίμακα, ρςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ ρυξλείξσ, ακόμα και ρε κάπξια αθλήμαςα». Ρςημ ρυξλική ηλικία μαπ εμδιατέοει η διάγμχρη ςηπ καλήπ ξπςικήπ λειςξσογίαπ ςξσ παιδιξύ διόςι μπξοεί μα δώρει απαμςήρειπ ρςημ δσρκξλία γοατήπ ή αμάγμχρηπ.. Ζ απξκαςάρςαρη ςηπ ξπςικήπ δσρλειςξσογίαπ μσχπίαπ, σπεομεςοχπίαπ και αρςιγμαςιρμξύ ρε παιδιά ποξρυξλικήπ ή ρυξλικήπ ηλικίαπ αμςιμεςχπίζεςαι με ςημ εταομξγή γσαλιώμ. Ζ μσχπία,σπεομεςοχπία και αρςιγμαςιρμόπ μπξοξύμ μα διξοθχθξύμ από ςξμ Υειοξσογό Ξτθαλμίαςοξ, μεςά από ςιπ καςάλληλεπ ςευμικέπ μεςοήρειπ μεςά ςημ ηλικία ςχμ 18 εςώμ όςαμ ρσμήθχπ ςξ διαθλαρςικό ποόβλημα έυει ρςαθεοξπξιηθεί. Ζ ξτθαλμξλξγική ενέςαρη είμαι αμώδσμη και η κσοιόςεοη εμόυληρη είμαι η υοήρη ρςαγόμχμ ρςημ πξοεία ςξσ ελέγυξσ, αμ κοιθεί απαοαίςηςξ. Ζ ενέςαρη ποέπει μα γίμει γοήγξοα και ςασςόυοξμα ποξρεκςικά, γιαςί ςα παιδιά δεμ είμαι ρσμεογάριμα για πξλύ ώοα. Ζ ςευμξλξγία επιςοέπει ρςξ παιδί μα κάθεςαι ρςα πόδια εμόπ από ςξσπ γξμείπ, υχοίπ μα υοειαρςεί μα μείμει ακίμηςξ. Οηγέπ: κξπ Αμαρςάριξπ-Θχάμμηπ Ιαμελλόπξσλξπ, υειοξσογόπ ξτθαλμίαςοξπ, καθηγηςήπ ρςξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Μέαπ Σόοκηπ www.paidiatros.com http://www.athenseyehospital.gr/gr/pws-ginetai-i-exetasi-twn-matiwn -p180.html


39

Υγεία

ΕΤΗ ΠΑΠΠΑ Positive junkie

Έ

υειπ πάει πξςέ ρςξ γιαςοό , ςξσ ενήγηρεπ ςα 2.Λίλα με διάθερη επικξιμχμίαπ ρσμπςώμαςα και ρξσ έκαμε διάγμχρη; Ιαλά ςώοα θα μξσ πειπ ςα ασςξμόηςα μαπ λεπ; Αλλά Ησμάραι ςημ αμακξύτιρη πξσ έμιχρεπ, πξλύπ κόρμξπ μιλάει, υχοίπ διάθερη μα όςαμ ρξσ είπε Οάοε ασςό και ασςό και θα επικξιμχμήρει και μπαίμει ρε μια δίμη διατχμίαπ , είραι πεοδίκι; οίυμει ξ έμαπ ςξ τςαίνιμξ ρςξμ άλλξ, για καςαρςάρειπ Ρςημ ξσρία ασςό πξσ έγιμε είμαι. όςι ρξσ έδεινε πξσ ρσμβαίμξσμ και ρςξ ςέλξπ, απλά εύυξμςαι και ξι καλύςεοη καςαμόηρη και τσρικά έδχρε βξήθεια ρςξ δύξ μα είυαμ κοαςήρει ςξ ρςόμα ςξσπ κλειρςό. Λίλα ποόβλημα ρξσ. με διάθερη επικξιμχμίαπ ςύπξσ Ξι ρυέρειπ έυξσμ - Τι έχεις αγάπη μου; «Μιώθχ όςι δε θέλειπ μα κάμξσμε κάςι ρσμπςώμαςα επίρηπ με ςη μξοτή μαζί...» Νεκίμα με ςι μιώθειπ ερύ και - Τίποτα! άρυημχμ ρσμαιρθημάςχμ και μεςά ποόρθερε πχπ θα ήθελεπ μα ρκέφεχμ. Αμ καμέμαπ από ςξσπ Οόρξ ρημαμςικό ήςαμ ςα ποάγμαςα . Εήςα νεκάθαοα ςι δύξ δεμ επικξιμχμήρει ασςά ςα εμ ξλίγξιπ. «Ηα ήθελα μα είμαι μα μιλάμε με ςξ θέλειπ, ρσμπςώμαςα, πιθαμόμ μα καμξμίζαμε κάςι μαζί πιξ ρσυμά…» ρύμςοξτό μαπ;; ξδηγήρξσμ ρε πικοία και τσρικά «Μιώθχ όςι …..» , «Ηα ήθελα μα …» μα κοαςάει ξ έμαπ ρςξμ άλλξ κακία. 3. Οάοε ςημ εσθύμη Αλλά είμαι μεοικέπ τξοέπ βέβαια πξσ ξ/η Σπξρσμείδηςα η ιρςξοία πξσ λέμε ρςξ εασςό μαπ ρύζσγξπ νέοει και ρξσ παςάει κάςι κξσμπιά, πξσ ρξσ είμαι, πχπ όλξι ξι άλλξι μαπ ποξκαλξύμ ςα αμάβξσμ ςα λαμπάκια ρςξ πι και τι, όρη διάθερη και ρσμαιρθήμαςα πξσ μιώθξσμε. Ζ αλήθεια βέβαια είμαι αμ έυειπ μα μιλήρειπ με ςξμ άλλξ . πχπ η εσθύμη είμαι δικιά μαπ , ό,ςι μιώθξσμε και ό,ςι Ραμ Positive Junkie, όμχπ, ποέπει μα ρξσ πχ ρκετςόμαρςε αμήκει ρε μαπ. Ρςημ ποαγμαςικόςηςα δσξ - ςοία μσρςικά, ώρςε μα διαυειοίζεραι ςέςξιξσ λξιπόμ ςξ ρημαμςικόςεοξ είμαι μα ποξρέυειπ ςξμ είδξσπ καςαρςάρειπ με μαερςοία θεςικόςηςαπ. εασςό ρξσ , μα είμαι υαοξύμεμξπ ,μα μιώθειπ πλήοηπ ώρςε μα παοαρέομειπ και ςξμ άλλξ ρε ασςή ςη καλή 1.Απξρύμδερε ςα κξσμπιά διάθερη ! Ξι άμθοχπξι πξσ έυξσμε επιλένει μα είμαρςε μαζί, Λη υάμειπ υοόμξ , μη υάμειπ ξύςε και μια μέοα είμαι πξλύ ρημαμςικξί για εμάπ και ασςόπ είμαι και ξ με μξύςοα και παθηςικόςηςα. Λίλα με διάθερη λόγξπ πξσ μεςοάμε ςημ άπξφη ςξσπ διπλά. επικξιμχμίαπ , απξρύμδερε ςα κξσμπιά και πάοε ςημ Ξςιδήπξςε ρξσ πει ξ άλλξπ και ρξσ παςάει κξσμπιά, εσθύμη ςξσ μα είραι ερύ ποώςα καλά ! απλά κάμε παύρη και ρκέφξσ «Γιαςί με εμξυλεί με ασςό πξσ λέει;», «΢ι ρημαίμει ασςό για μέμα;», «Γιαςί μεσοιάζχ ποαγμαςικά;» ΋ςαμ βοειπ ςξ κξσμπί και ςξ λόγξ πξσ μιώθειπ έςρι, θα μπξοείπ μα αμςαπξκοιθείπ πξλύ καλύςεοα και τσρικά μα απξρσμδέρειπ ςα κξσμπιά!

via


Υγεία

40

via

ΓΙΟΤΛΗ ΜΠΑΛΙΚΟΤ Psychologia paidiou

«Ξι γξμείπ μξσ παίομξσμ διαζύγιξ» ακξύγεςαι από ςξ ρςόμα εμόπ παιδιξύ , υχοίπ όμχπ μα γμχοίζει ςι μπξοεί μα ρημαίμει ασςό. Ιαι ασςό ςξ άγμχρςξ είμαι πξσ κάμει ςα παιδιά μα μιώθξσμ άγυξπ, για ςξ ςι ςα πεοιμέμει.


41

Π

ξλλξί γξμείπ, παοαρσοόμεμξι από ςα αομηςικά ρσμαιρθήμαςα πξσ ακξλξσθξύμ έμα διαζύγιξ, παοαβλέπξσμ ςη θέρη και κσοίχπ ςξ ρσμαίρθημα ςχμ παιδιώμ. ΢ξ διαζύγιξ είμαι –και ξτείλει μα είμαι- απόταρη ςχμ γξμιώμ, η ποξεςξιμαρία όμχπ και η ξμαλή ποξραομξγή ρςα μέα δεδξμέμα, είμαι σπόθερη ςηπ ξικξγέμειαπ. Ξι γξμείπ παοαμέμξσμ γξμείπ και ξ οόλξπ ςξσπ απξκςά μέεπ διαρςάρειπ. Ξπξιαδήπξςε κι αμ είμαι η ηλικία ςχμ παιδιώμ, ασςά ενακξλξσθξύμ κι έυξσμ ξσριαρςικό οόλξ ρςη μέα ποαγμαςικόςηςα. Γι ασςό και ξτείλξσμ ξι γξμείπ, μα ςα λαμβάμξσμ ρξβαοά σπόφη. Σπάουξσμ κάπξιξι καμόμεπ, πξσ βξηθξύμ ρςξ «πέοαρμα» ρςημ αμςίπεοα όυθη, αοκεί μα σπάουει η θέληρη και η διάθερη ςχμ γξμιώμ.

(1) Αουική απξδξυή ςξσ διαζσγίξσ από ςξσπ γξμείπ. Αμ ξι γξμείπ δεμ έυξσμ απξδευςεί ξι ίδιξι ςξ διαζύγιξ, ςα αομηςικά ρσμαιρθήμαςα, η ρύγυιρη και όλξπ ξ εκμεσοιρμόπ, θα πεοάρει ρςα παιδιά. Δίμαι αοκεςά δύρκξλξ για έμα γξμιό, μα διαςηοήρει ξσδέςεοη ρςάρη έμαμςι ςξσ άλλξσ γξμέα, ρε πεοίπςχρη πξσ π.υ. θεχοεί ςξ διαζύγιξ απόοοιφη. Ξ γξμέαπ ασςόπ ξτείλει μα διαυειοιρςεί ςα ρσμαιρθήμαςα ςξσ, για μα μπξοέρει μα ιρξοοξπήρει ρςη μέα καςάρςαρη. Δεμ είμαι λίγεπ ξι τξοέπ πξσ ακξύμε από έμα διαζεσγμέμξ γξμέα, μα καςηγξοεί ςξμ άλλξ και μα ποξρπαθεί μα «πάοει με ςξ μέοξπ ςξσ» ςξ παιδί.

(2) Ιξιμή ρςάρη γξμέχμ έμαμςι παιδιώμ. Ξ γξμεψκόπ οόλξπ δε ρςαμαςάει πξςέ. Ζ απξμάκοσμρη εμόπ εκ ςχμ δύξ γξμέχμ, δε ρημαίμει όςι ξ άλλξπ έυει ςημ πλήοη εσθύμη ςηπ διαπαιδαγώγηρηπ ςχμ παιδιώμ. Ιαι ξι δύξ γξμείπ ρσμμεςέυξσμ ρςη ζχή ςξσ παιδιξύ και ξι δύξ παίομξσμ απξτάρειπ.

(3) Οοξεςξιμαρία ςξσ παιδιξύ και ξμαλή ποξραομξγή. ΢ξ διαζύγιξ είμαι για ςξσπ γξμείπ μια άγμχρςη καςάρςαρη. Δε γμχοίζξσμ ςι θα επακξλξσθήρει, πχπ θα είμαι η ζχή ςξσπ και ςι θα αμαμέμξσμ. Οόρξ λξιπόμ πιξ άγμχρςη καςάρςαρη είμαι για ςα παιδιά, όςαμ μάλιρςα

ασςά αμαζηςξύμ πξλύ πεοιρρόςεοξ ςημ αρτάλεια μέρα ρε έμα ρςαθεοό ξικξγεμειακό πεοιβάλλξμ. Ξι γξμείπ ενηγξύμ ρςα παιδιά ςι ποόκειςαι μα αλλάνει ρςημ καθημεοιμόςηςα ςξσ (πυ δε θα ςα πηγαίμει ξ μπαμπάπ ρςξ ρυξλείξ), εμώ ποξρπαθξύμ όρξ ςξ δσμαςόμ μα μημ αλλάνξσμ ςασςόυοξμα πξλλέπ καςαρςάρειπ (πυ ρσμευίζξσμ μα πηγαίμξσμ ρςξ ίδιξ ρυξλείξ).

(4) Ατήμξσμε ςα παιδιά μα εκτοαρςξύμ. ΢α παιδιά μπξοεί μα κάμξσμ ρσμευώπ ςιπ ίδιεπ εοχςήρειπ, μπξοεί μα εκτοάρξσμ πλήοη άομηρη, μπξοεί όμχπ και ταιμξμεμικά μα μημ ταμεί καμία αλλαγή. Ξι γξμείπ ξτείλξσμ μα έυξσμ ςιπ «κεοαίεπ» ςξσπ αμξιυςέπ. Ιαςαμξξύμε ςξ ρσμαίρθημα ςξσ παιδιξύ και ποξρπαθξύμε μα βξηθήρξσμε, υχοίπ μα επιβάλλξσμε.

(5) Κέμε πάμςα ςημ αλήθεια. ΢ξ διαζύγιξ κάπξιεπ τξοέπ λειςξσογεί εμξυικά για ςξσπ γξμείπ έμαμςι ςχμ παιδιώμ. Δμώ πξλλξί πιρςεύξσμ, όςι η «χοαιξπξίηρη» ςξσ θα βξηθήρει ρςημ απξδξυή ςξσ από ςξ παιδί. Κέμε πάμςα ςημ αλήθεια όπχπ «με ςξμ μπαμπά ρξσ δεμ ςα πηγαίμαμε καλά ςξμ ςελεσςαίξ καιοό και απξταρίραμε μα μείμξσμε πλέξμ υώοια». Δμώ παοάλληλα ενηγξύμε όςι «η ποξραομξγή δε θα είμαι εύκξλη αλλά θα ποξρπαθήρξσμε μα ςα καςατέοξσμε». Ακόμη και ρε εοώςηρη ςξσ παιδιξύ για πιθαμό δεύςεοξ γάμξ, απαμςάμε με ειλικοίμεια για ςξ πώπ ςξ έυξσμε ρκετςεί. Δείυμξμςαπ καςαμόηρη και δίμξμςαπ αγάπη, ςα παιδιά θα μπξοέρξσμ μα ποξραομξρςξύμ ρςα μέα δεδξμέμα ςξσ διαζσγίξσ. Ξι αλλαγέπ ξτείλξσμ μα γίμξμςαι με οσθμό, πξσ θα μαπ δείνει όςι αμςέυει ςξ παιδί. Δμώ ξι γξμείπ, είμαι πιθαμό μα υοειαρςεί μα απεσθσμθξύμ ρε ειδικό, όςαμ μιώρξσμ όςι η καςάρςαρη ςίθεςαι εκςόπ ελέγυξσ.

Υγεία


Διατροφή

42

ΣΟΝΙΑ ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΤ Patzaroula

Λ

α, πόρξ σπέοξυη μπξοεί μα είμαι η αμθοώπιμη τύρη και η σπεοξυή ςηπ τύρηπ βοίρκεςαι ρςη ρξτία ςηπ. Ρξτά ποξμξεί ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ εμβούξσ ρε μία γσμαίκα πξσ κσξτξοεί. Ίρχπ ςξ μεγαλύςεοξ δώοξ για μία γσμαίκα πξσ επιθσμεί μα γίμει μαμξύλα, είμαι έμα σγιέπ βοέτξπ. Ζ τύρη, λξιπόμ πξσ λειςξσογεί με ρξτία, ποξτσλάρρει ςημ μέα ζχή με όλη ςημ τοξμςίδα πξσ υοειάζεςαι, ρυεδόμ εγχιρςικά. Ρε έοεσμεπ έυξσμ διαπιρςχθεί πχπ ρε καςαρςάρειπ εκςάκςξσ αμάγκηπ ,ςξ έμβοσξ βοίρκει ςοόπξσπ μα ξλξκληοώρει ςημ αμάπςσνή ςξσ. Ρε μια γσμαίκα πξσ σπξριςίζεςαι για λόγξσπ ξικξμξμικξ-κξιμχμικξύπ, βοέθηκε πχπ μπξοξύρε μα γεμμηθεί σγιέπ έμβοσξ, διόςι απξκςξύρε ςα απαοαίςηςα ρσρςαςικά για ςημ επιβίχρή ςξσ από ςξ ρώμα ςηπ μηςέοαπ. Δίμαι γμχρςό, λξιπόμ, πχπ όςαμ θοέτεςαι ρχρςά μία εγκσμξμξύρα με ρκξπό μα διαςηοήρει ςημ σγεία ςξσ εμβούξσ διαςηοεί και ςημ δική ςηπ σγεία. Ζ γσμαίκα πξσ κσξτξοεί είμαι εσαίρθηςξ ζήςημα για κάθε κξιμχμία αμθοώπχμ. Ρσμηθέρςεοα ενακξλξσθεί μα διαςηοεί ςιπ διαςοξτικέπ ςηπ ρσμήθειεπ όπχπ ακοιβώπ και ποιμ ςημ εγκσμξρύμη με ςξ αμςίρςξιυξ απξςέλερμα. Αμ ακξλξσθξύρε ιρξοοξπημέμη διαςοξτή, πξλύ πιθαμόμ μα ρσμευίρει ρσμειδηςά ςιπ ξδηγίεπ ςξσ γσμαικξλόγξσ ςηπ. Αμ όμχπ , σπάουει δσρκξλία

ρςη ρσμμόοτχρη ςχμ ρσμηθειώμ μιαπ ιρξοοξπημέμηπ διαςοξτήπ ,είμαι επιςακςική η αμάγκη για ςημ παοέμβαρη εμόπ κλιμικξύ διαιςξλόγξσ/ειδικξύ διαςοξτήπ. Οξλύ ρσυμά η πληοξτξοία πξσ μαπ δίμεςαι μέρχ ςοίςχμ ,δεμ είμαι ξλξκληοχμέμη και επαοκήπ, με απξςέλερμα μα έυξσμε διαρςοεβλχμέμα ρσμπεοάρμαςα. Ξι παλιέπ οήρειπ είμαι πξλλέπ, όπξσ για παοάδειγμα η μσοχδιά εμόπ ταγηςξύ απξςελξύρε διαςαγή για ςξμ παςέοα, πξσ τοξμςίζει ςη μηςέοα και ςξ έμβοσξ, μα βοει ςξ ρσγκεκοιμέμξ ταγηςό. Δίμαι οήρειπ πξσ δύρκξλα νεπεομιξύμςαι, αμ ρκετςεί κάπξιξπ επιπόλαια και κάμει έμαμ κακό ρσμειομό με μία πιθαμόςηςα απξβξλήπ. Ξι ειδικξί μιλξύμ με ςξσπ αμθοώπξσπ και έουξμςαι ρε αμςίθερη με ςιπ παγιχμέμεπ πεπξιθήρειπ, όπξσ εκεί ςξ έογξ ςξσ ειδικξύ αλλάζει ξσριαρςικά μξοτή. Υοειάζεςαι αμερόςηςα και λεπςή διαυείοιρη ρε ζηςήμαςα εγκσμξρύμηπ και γαλξσυίαπ, όπξσ ξι απόφειπ μπξοεί μα διαρςοεβλχθξύμ πξλύ εύκξλα και μα επεκςείμξμςαι ςασςόυοξμα ρε πξλλέπ διαρςάρειπ. ΢α ποόςσπα ςηπ Λερξγειακήπ διαςοξτήπ είμαι νεκάθαοα, αλλά αοκεςέπ τξοέπ σπάουει ρσμπλήοχρη ςηπ διαςοξτήπ με ρσγκεκοιμέμα ιυμξρςξιυεία και μέςαλλα μέρχ ρκεσαρμάςχμ, όπξσ απξςελεί πλέξμ μξμόδοξμξ για ςξμ ιαςοό/ ή ειδικό διαςοξτήπ.


43 Οάγια ανία είμαι η εύοερη ςηπ πηγήπ ςηπ πληοξτξοίαπ, όπχπ ρε κάθε ζήςημα έςρι και ρςημ γλσκιά πεοίξδξ εγκσμξρύμηπ και γαλξσυίαπ. Ηα επιλένχ μα ραπ καςεσθύμχ ρε μία επίρημη έοεσμα πξσ ρσμπεοιλαμβάμει όλα ςα θέμαςα ςηπ διαςοξτήπ ρςημ πεοίξδξ ςηπ εγκσμξρύμηπ και γαλξσυίαπ. Δίμαι ποξρβάριμη ρε όλξσπ μαπ και μπξοεί μα βοει καμείπ ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ φάυμει διαδικςσακά και εμςελώπ δχοεάμ με μια επίρκεφη ρςημ ιρςξρελίδα www.diatrofikoiodigoi.gr

Διατροφή

Λία έοεσμα αοκεςά ςεκμηοιχμέμη πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ποώςη τξοά ρςημ Δλλάδα με ρσλλξγική εογαρία ςχμ τξοέχμ σγείαπ και ςξσ Θμρςιςξύςξσ Οοόληφιπ. Ηα βοείςε υοήριμεπ ρσμβξσλέπ ρςξμ διαδικςσακό ςξσπ υώοξ , με ρκξπό ςημ πλήοη εμημέοχρη και εκπαίδεσρη ςξσ εμδιατεοόμεμξσ κξιμξύ. Έμα παοάδειγμα πίμακα ,όπξσ μιλά με μεοίδεπ ςοξτώμ, αλλά μπξοείςε μα βοείςε και μεοίδεπ ρε γοαμμάοια


Διατροφή

44

ΑΡΗ΢ ΢ΩΣΗΡΙΟΤ Neanikon


45

Διατροφή

Πετιμεζοκούλουρα 2

κξσςαλιέπ ρςατίδεπ

150

ml πεςιμέζι (ποξςιμάμε με ήπια Ρςξ επενεογαρςή ςοξτώμ ςξπξθεςξύμε ποώςα ςιπ ρςατίδεπ. Οξλςξπξιξύμε ρςη δσμαςή ςαυύςηςα και ρςημ γεύρη) ρσμέυεια ποξρθέςξσμε όλα ςα σπόλξιπα σλικά ςηπ ρσμςαγήπ εκςόπ από ςξ αλεύοι και ςξ baking powder. Ρσμευίζξσμε ςη 100 ml ελαιόλαδξ λειςξσογία ςηπ ρσρκεσήπ για 3-4 λεπςά ακόμα μέυοι μα δημιξσογηθεί έμα ξμξιξγεμέπ μείγμα. Αδειάζξσμε ρε έμα μπξλ 50 ml υσμό πξοςξκαλιξύ αμάδεσρηπ και ρςαδιακά ποξρθέςξσμε ςξ baking powder και ςξ αλεύοι. Οαοάλληλα ζσμώμξσμε μέυοι η ζύμη μαπ μα μη κξλλάει νύρμα από μιρό πξοςξκάλι ρςα υέοια. Ρκεπάζξσμε ςξ μπξλ και ςξ ατήμξσμε για 3 ώοεπ ρςξ φσγείξ. 1 κξσςαλάκι ςξσ γλσκξύ καμέλα μια

ςριμπιά ςοιμμέμξ γαούταλλξ

αλεύοι 1

ξλικήπ από Εέα, όρξ πάοει

κξσςαλιά baking powder

Οοξκύπςξσμ πεοίπξσ 30 κξσλξσοάκια

Τχςξγοάτιρη: Άοηπ Ρχςηοίξσ

Οοξθεομαίμξσμε ςξ τξύομξ ρςξσπ 170 βαθμξύπ και με ςη βξήθεια ςηπ ζσγαοιάπ ρυημαςίζξσμε μπαλίςρεπ βάοξσπ 20 γο η κάθε μία. Φήμξσμε για 20 λεπςά. ΋ρξ πεομάει η ώοα και κοσώμξσμ ςόρξ μξρςιμίζξσμ.


Διατροφή

46

ΦΡΤ΢ΑΤΓΗ ΜΠΟΜΠΟΛΑ Food for thought


Κολοκυθόσουπα Σλικά: 500 γοαμμάοια κξλξκύθα καθαοιρμέμη από ςα ρπόοια και ςημ τλξύδα ςηπ κξμμέμη ρε μεγάλα κξμμάςια  2 μέςοιεπ παςάςεπ κξμμέμεπ ρε μεγάλα κξμμάςια  2 μέςοια καοόςα κξμμέμα ρε μεγάλα κξμμάςια  1 μεγάλξ κοεμμύδι κξμμέμξ ρςη μέρη  2 ρκελίδεπ ρκόοδξ καθαοιρμέμεπ και ξλόκληοεπ  5 κξσςαλιέπ ςηπ ρξύπαπ ελαιόλαδξ  3-4 ςριμπιέπ μξρυξκάοσδξ, αμάλξγα με ςξ γξύρςξ ραπ  ½ κξσςαλάκι ςξσ γλσκξύ κάοι  Αλάςι  Οιπέοι  1 λίςοξ ζχμό λαυαμικώμ  Κίγη κοέμα γάλακςξπ για ςξ ρεοβίοιρμα 

Σλικά για ςα αρςεοάκια ρτξλιάςαπ:  1 τύλλξ ρτξλιάςαπ  Κίγξ γάλα εβαπξοέ για επάλειφη

47

Διατροφή

Λέθξδξπ: Βάζξσμε ρε μια καςραοόλα ςημ κξλξκύθα, ςιπ παςάςεπ, ςα καοόςα, ςξ κοεμμύδι και οίυμξσμε ςξ έμα λίςοξ ζχμξύ λαυαμικώμ. Βοάζξσμε ρε μέςοια θεομξκοαρία μέυοι μα δξύμε όλα ςα λαυαμικά μα ςριμπιξύμςαι με ςξ πιοξύμι και μα έυξσμ βοάρει απόλσςα. Απξρύοξσμε ςημ καςραοόλα από ςξ μάςι ςηπ κξσζίμαπ και παίομξσμε ριγά ριγά πξρόςηςεπ από ςα λαυαμικά, μαζί με αοκεςό ζξσμί και ςα αλέθξσμε ρςξ μπλέμςεο εμςελώπ, ώρςε μα έυξσμ ςη μξοτή πξλςξύ. Αμ έυξσμε οαβδξμπλέμςεο, ςόςε αλέθξσμε ςα λαυαμικά απεσθείαπ μέρα ρςημ καςραοόλα. Λόλιπ έυξσμε μεςαςοέφει όλα ςα λαυαμικά ρε πξλςό, ςα επαματέοξσμε ρςημ καςραοόλα και ποξρθέςξσμε ςξ μξρυξκάοσδξ, ςξ κάοι, αλάςι και πιπέοι. Δξκιμάζξσμε ςη γεύρη ςηπ και αμ επιθσμξύμε κάςι από ασςά πεοιρρόςεοξ ςξ ποξρθέςξσμε. Δπίρηπ ελέγυξσμε ςημ πσκμόςηςα ςηπ ρξύπαπ. Αμ είμαι πξλύ πηυςή, ςόςε ςημ αοαιώμξσμε με λίγξ ζερςό μεοό. ΢ημ ατήμξσμε λίγξ μα κοσώρει μα μα γίμει υλιαοή για μα μημ λιώρξσμ ςα ρτξλιαςίμια όςαμ ςα ποξρθέρξσμε. ΑΡ΢ΔΠΑΙΘΑ ΡΤΞΚΘΑ΢ΑΡ Ατήμξσμε ςη ρτξλιάςα μα νεπαγώρει και κόβξσμε με ςξ κξσπάς αρςεοάκια. ΢α βάζξσμε ρε έμα ςαφί καλσμμέμξ με αμςικξλληςικό υαοςί και ςα αλείτξσμε με λίγξ γάλα εβαπξοέ αδιάλσςξ. ΢α φήμξσμε για πεοίπξσ 10 λεπςά ή μέυοι μα ςα δξύμε μα υοσρίζξσμ. ΢α βγάζξσμε από ςξ τξύομξ και ςα ατήμξσμε μα κοσώρξσμ απόλσςα. Λπξοξύμε μα ςα έυξσμε έςξιμα 2-3 μέοεπ ποιμ και μα ςα διαςηοήρξσμε ρε μεςαλλικό δξυείξ μπιρκόςχμ, πξσ κλείμει αεοξρςεγώπ, ώρςε μα μημ μαλακώρξσμ. Ρεοβίοξσμε ςημ ρξύπα με λίγεπ ρςαγόμεπ κοέμαπ γάλακςξπ ρςξ πιάςξ ςξσ καθεμόπ και μεοικά αρςεοάκια ρτξλιάςαπ.

Τχςξγοάτιρη: Υοσρασγή Λπόμπξλα


Διατροφή

48 Γιαξσοςλξύ Ιεμπάπ

(άμεσ γλξσςέμηπ, άμεσ ασγώμ, γίμεςαι και άμεσ γαλακςξκξμικώμ)

Σλικά Για ςα κεμπάπ 750 γο. κιμά (ιδαμικά ποόβειξ με μξρυάοι, ή αμαλόγχπ γξύρςξσ/ αλλεογιώμ μπξοεί μα γίμει με όπξιξ κιμά θέλεςε) 4 κ. ρξύπαπ κοέμα γάλακςξπ τοέρκια (ή μεοό ρε πεοίπςχρη αλλεογίαπ/ δσραμενίαπ) 1 κ. ρξύπαπ κλαοιτιέ (λιχμέμξ βξύςσοξ) ή ελαιόλαδξ ή λίπξπ πάπιαπ ή λαοδί 3 κ. γλσκξύ ςαπιόκα ή κξομ τλάξσο ή μιρερςέ 1 μεγάλξ κοεμμύδι 1 1/2 κ. γλσκξύ αλάςι λίγξ τοερκξςοιμμέμξ πιπέοι 1/2 κ. γλσκξύ ρκόοδξ ρε ρκόμη ή αλλιώπ 2 ρκελίδεπ ρκόοδξ( ποξαιοεςικά) 2/3 κ. γλσκξύ πάποικα γλσκειά ρςη μύςη απ' ςξ κξσςαλάκι ςξσ γλσκξύ ςριμέμι και ρξσμάκ 1/2 κ. γλσκξύ κόλιαμδοξ ςοιμμέμξ 1 κ. γλσκξύ νεοό μαιμςαμό (ή λίγξ τοέρκξ) 1 κ. γλσκξύ οίγαμη 1 κ. γλσκξύ μπξύκξβξ γλσκό (ή και πικάμςικξ αμ ραπ αοέρει) 1/2 κ. γλσκξύ κξσοκξσμά 1/2 κ. γλσκξύ κύμιμξ ρςη μύςη απ' ςξ κξσςαλάκι ςξσ γλσκξύ ποάριμη πιπεοιά ρε ρκόμη (ποξαιοεςικό) 1 μικοή μςξμάςα Για ςη ράλςρα για πεοίπξσ 4 μεοίδεπ κεμπάπ με πίςα 100 γο. ςοιμμέμη μςξμάςα 1 κ. ρξύπαπ πελςέ μςξμάςαπ (πάρςα) 5 ςριμπιέπ αλάςι 1/2 κ. γλσκξύ πάποικα γλσκειά 1/2 κ. γλσκξύ πάποικα καπμιρςή 50 γο. τοέρκξ βξύςσοξ (ή λάδι) Για ςξ γιαξύοςι για πεοίπξσ 4 μεοίδεπ κεμπάπ με πίςα 200 γο. γιαξύοςι 2 γο. αλάςι (2 ςριμπιέπ) 50 γο. τοέρκξ βξύςσοξ λιχμέμξ

Δκςέλερη ΢α βαρικά μσρςικά είμαι ςα ενήπ για ςξμ κιμά : καλό ζύμχμα, λίγξ φήριμξ, ρχρςό πλάριμξ και ςαπιόκα/ κξομ τλάξσο. Βάζξσμε ρςξ μίνεο μαπ ςξμ κιμά. Ρε έμα μπλέμςεο βάζξσμε όλα ςα σπόλξιπα σλικά μαπ και αλέθξσμε καλά. Πίυμξσμε ςξ μείγμα ρςξ μίνεο και ζσμώμξσμε καλά για πεοίπξσ 8-10 λεπςά. Λπξοξύμε μα φήρξσμε αμέρχπ, αλλά ιδαμικά καλό είμαι μα ςξ ατήρξσμε ρςξ φσγείξ, για κάπξιεπ ώοεπ μα δέρξσμ ςα αοώμαςα. Φήμξσμε είςε ρε ίμξν οάβδξσπ, ειδικέπ για κεμπάπ ρςα κάοβξσμα/ αέοιξ είςε ρςξ μαμςέμι μαπ/ςηγάμι λαδώμξμςαπ/ βξσςσοώμξμςαπ ςξ. ΢α πλάθξσμε μακοιά και ςα παςάμε με ςα δάυςσλα μαπ, μα γίμξσμ πλακέ και λεπςά. ΢ξ φήριμξ διαοκεί λίγξ, για μα μείμξσμ ζξσμεοά αλλά και γιαςί δε υοειάζξμςαι παοαπάμχ μιαπ και είμαι λεπςά! Λέμξσμ ατοάςα ακόμα και ςημ επόμεμη μέοα!

Για ςη ράλςρα: Βοάζξσμε ρε έμα καςραοξλάκι για αμακαςεύξςμαπ ρσυμά.

Για ςξ γιαξύοςι: Ρε έμα μπόλ ποξρθέςξσμε ςξ γιαξ Κιώμξσμε ςξ βξύςσοξ μαπ ρε μπο γιαξύοςι. Αμακαςεύξσμε καλά μα απξοοξτ Έςρι θα έυξσμε ρτιυςό γιαξύοςι, ταγηςό.

Ρεοβίοξσμε με πίςεπ και παρπαλί μπξύκξβξ.


49

Διατροφή

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΝΑ΢ΟΤΛΗ Mamangelic

α πεοίπξσ 5 λεπςά

ξύοςι με ςξ αλάςι. οίκι και ςξ οίυμξσμε ρςξ

ηθεί. πξσ δε θα μεοώρει ςξ

ίζξσμε με λίγξ ρξσμάκ και

Τχςξγοάτιρη: Γεχογία Γκαμαρξύλη


Love to share

50

AΝΣΖΤ ΦΡΟΝΗ Happy mum angie

΢ι είμαι ςξ IFTTT? If This Then That, όςι λέει δηλαδή και ςξ όμξμά ςξσ. Αμ ασςό ςόςε ςξ άλλξ! Έμα διαδικςσακό εογαλείξ πξσ δξσλεύει για εράπ. Λπξοείςε μα δημιξσογήρεςε εναουήπ ή μα υοηριμξπξιήρεςε ςιπ σπάουξσρεπ 'ρσμςαγέπ' (recipes), με ςη ρσμθήκη εάμ ρσμβαίμει 'ασςό' ςόςε μα γίμει κι 'ασςό' Λπξοείςε δηλαδή μα ποξγοαμμαςίρεςε δημξριεύρειπ ρε social media υχοίπ μα υοειάζεςαι μα είρςε online εκείμη ςη ρςιγμή. Λπξοείςε μα επιλένεςε μα λαμβάμεςε emails με ρσγκεκοιμέμξ πεοιευόμεμξ π.υ. δελςίξ καιοξύ, μπξοείςε μα ρσμδέρεςε μα εκςελεί εμςξλέπ ςξ ios ή android κιμηςό ραπ ή ακόμη μα ρσμδέρεςε και ςιπ ηλεκςοικέπ ραπ ρσρκεσέπ. Ξι σπάουξσρεπ ρσμςαγέπ πάοα μα πάοα πξλλέπ για ασςό μη υάμεςε λεπςό μα μπείςε, μα δείςε και μα ασςξμαςξπξιήρεςε κάπξιεπ από ςιπ καθημεοιμέπ ραπ οξσςίμεπ! Οηγαίμεςε ρςξ www.ifttt.com (1) παςήρςε ρςξ sign up πάμχ δενιά (2)

Οξλύ εύκξλα δημιξσογήρςε ςξ δικό ραπ λξγαοιαρμό ειράγξμςαπ έμα έγκσοξ email (1), δίμξμςαπ έμαμ κχδικό με ςξσλάυιρςξμ 6 υαοακςήοεπ (2), παςώμςαπ ρςξ create account (3)


51

Love to share

Ιι έμα tip ποιμ νεκιμήρεςε μα εμεογξπξιείςε ςιπ ποώςεπ ραπ ρσμςαγέπ. Ατξύ έυεςε τςιάνει ςξ λξγαοιαρμό ραπ και ρσμδεθείςε, πάμχ δενιά ρςα ρςξιυεία (1), σπάουει η επιλξγή preferences (2). Ρςξ ρημείξ ασςό δηλώμεςε ςημ ςξπική ραπ ώοα έςρι ώρςε ξι εμέογειέπ ραπ μα ςασςίζξμςαι με ςημ ςξπική ραπ ώοα.

Λόλιπ αμξίνει η ρελίδα Preferences (1), ρςημ καοςέλα settings (2), ρςξ time zone (3) ξοίζεςε ςημ ςξπική ραπ ώοα και ρςξ ςέλξπ ςηπ ρελίδαπ παςάςε ρςξ update settings. via

Αμ δεμ ραπ έπειρα, δείςε εδώ ςιπ πιξ δημξτιλείπ 'ρσμςαγέπ' (recipes) pcmag.com και ρίγξσοα θα αλλάνεςε γμώμη!


Προτάσεις

52

Διαβάρςε εδώ ασςά ςα παοαμύθια καθώπ και άλλα πξλλά πξσ έυξσμ αμεβεί ήδη ρςξ blog μαπ!

Κάθε 15 του μήνα , η αγαπημένη μας Καίτη Μιχαλοπούλου από το oiparamythenies, μας χαρίζει ένα παραμύθι γραμμένο από τα χεράκια της με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Ευαγγελίας Παπαρίζου. Μείνετε συντονισμένοι στο familives.gr


53

Προτάσεις

Βιβλίο...Προτάσεις! Όρα δεμ ρξσ είπα πξςέ

ΜΑΡΙΑ ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Omorfi mesa exw

Celeste Ng, Δκδόρειπ Λεςαίυμιξ Έμα ρσγκιμηςικό, κξιμχμικό, ξικξγεμειακό δοάμα πξσ ρσγκλξμίζει και ποξκαλεί έμςξμα ρσμαιρθήμαςα ρςξμ αμαγμώρςη. Έυξμςαπ απξρπάρει πλήθξπ διακοίρεχμ ςξ βιβλίξ ασςό ενεςάζει ςιπ πςσυέπ μιαπ διατσλεςικήπ ξικξγέμειαπ και οίυμει τχπ ρε όλα εκείμα ςα καλά κοσμμέμα μσρςικά, πξσ κοαςξύραμ ςιπ ιρξοοξπίεπ ςηπ. Ατξομή για ασςήμ ςημ αμαςοξπή είμαι η εύοερη ςηπ ρχοξύ ςηπ έτηβηπ Κίμςια ρε μια λίμμη κξμςά ρςξ ρπίςι ςηπ ρςξ Ξυάιξ, ςη δεκαεςία ςξσ 1970. Οέοα όμχπ από ςξ έγκλημα ασςό καθεασςό, ςξ βάοξπ όλξ δίμεςαι ρςημ διεοεύμηρη ςχμ ρυέρεχμ μεςανύ ςχμ μελώμ ςηπ ξικξγέμειαπ και ρςξ πώπ ασςά παλεύξσμ μια ξλόκληοη ζχή για μα καςαλάβξσμ ξ έμαπ ςξμ άλλξμ!

via


Προτάσεις

54

Βιβλίο...Προτάσεις! ΕΤΗ ΢ΑΦΙΝΙΔΟΤ Mamas n papas

Λικοά ςανίδια με ςημ ταμςαρία ςξσ Θξσλίξσ Βεομ

Πξβήοξπ ξ Ιαςακςηςςήπ ή ξ καπεςάμιξπ ςχμ ξσοαμώμ Αμςώμηπ Οαπαθεξδξύλξσ—Ίοιπ Ραμαοςζή Δκδόρειπ Οαπαδόπξσλξπ

΢ι είμαι ασςό πξσ πεςάει φηλά ρςξμ ξσοαμό, πόςε εμταμίζεςαι πόςε εναταμίζεςαι και πξσ και πξσ ρςέλμει με ςξ πέοαρμά ςξσ όμξοτεπ μελχδίεπ ρςη Γη;..Ιαι ςι μπξοεί μα είμαι ασςή η μαύοη ρημαία με ςξμ υοσρό ήλιξ και ςα αρςέοια πξσ κσμαςίζει πεοήταμα ρςξμ ξσοαμό; Ξ ρσγγοατέαπ Αμςώμηπ Οαπαθεξδξύλξσ μαπ ςανιδεύει πίρχ ρςξ 1880, μέρα από ςα ‗‘Λικοά ςανίδια με ςημ ταμςαρία ςξσ Θξσλίξσ Βεομ‘‘, όπξσ ξι άμθοχπξι δεμ είυαμ καςακςήρει ακόμα ςξμ αέοα! Λία μέοα, όμχπ, ρςη Κέρυη Ξσέλμςξμ ρςημ Τιλαδέλτεια, καςέτςαρε ξ Πξβήοξπ έςξιμξπ μα ςξσπ απξδείνει πώπ μπξοξύμ μα ενεοεσμήρξσμ ςξσπ ξσοαμξύπ ςξσ πλαμήςη. ΢ι θα γίμει άοαγε; Ηα ακξύρξσμ ξι ταμαςικξί ςχμ μπαλξμιώμ και ςχμ αεοόρςαςχμ ςι έυει μα ςξσπ ποξςείμει ‗‘ξ καπεςάμιξπ ςχμ ξσοαμώμ‘‘ ; Ή όυι. Αμακάλσφε όλεπ ςιπ απίθαμεπ ιρςξοίεπ ςηπ ρειοάπ και ποόρτεοε ρςξ παιδί ρξσ αμαγμώρειπ γεμάςεπ πεοιπέςεια, γμώρη και μσρςήοιξ!

΢ανίδια ρςημ Λσθξλξγία Λαοίαπ Αγγελίδξσ—Ίοιπ Ραμαοςζή Δκδόρειπ Οαπαδόπξσλξπ ‗‘Ζ αουή ςξσ κόρμξσ‘‘ ΢ι σπήουε ρςημ Γη ποιμ γεμμηθξύμε εμείπ; Οώπ πλάρςηκε ξ κόρμξπ και πχπ γεμμήθηκαμ ξι Ηεξί πξσ πίρςεσαμ και λάςοεσαμ ξι αουαίξι Έλλημεπ; Έμα σπέοξυξ ςανίδι ςόςε πξσ σπήουε μόμξ η Γημκαι ξ Ξσοαμόπ ρςξμ κόρμξ. ΢α παιδιά θα αμακαλύφξσμ έμα κόρμξ μαγικό, γεμάςξ Γίγαμςεπ και ΢ιςάμεπ, Ηεξύπ και Ηεέπ , Ιεμςαύοξσπ και Μύμτεπ. ‗‘Από ςξσπ Ηεξύπ ρςξσπ αμθοώπξσπ‘‘ Ρςξ ςανίδι ασςό μαπ ρσρςήμξμςαι ξι ιρςξοίεπ ςηπ Αςαλάμςηπ πξσ κσμηγξύρε καλύςεοα και από άμςοα, ςξσ γιαςοξύ Αρκληπιξύ, ςξσ κλέτςη Δομή, ςξσ πξλσμήυαμξσ Δαιδάλξσ , ςηπ όμξοτηπ Δσοώπηπ και ςξσ γεμμαίξσ ήοχα Ζοακλή.

via


55

Προτάσεις

ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΤ

Οι

ξμξοτιέπ ςηπ Δλλάδαπ... ΢ι μα ποχςξγοάφειπ για ασςό ςξ θέμα; ΋λξι έυξσμε εικόμεπ ςηπ Δλλάδαπ ρςξ μσαλό μαπ. Δικόμεπ από παοαλίεπ, υχοιά με κεοαμξρκεπέπ ρςη μέρη ςξσ δάρξσπ, βξσμά, κάρςοα ρςημ κξοστή ςξσ λότξσ ή καςαοοάκςεπ ρςξ ςέλξπ ςξσ μξμξπαςιξύ... Διατξοεςικέπ εικόμεπ αμάλξγα με ςημ επξυή ή ςημ πεοιξυή. Σπάουξσμ ςόρα πξλλά μέοη πξσ μπξοείπ μα ρσμπεοιλάβειπ ρςα ξμξοτόςεοα μέοη ςηπ Δλλάδαπ και ςόρεπ διατξοεςικέπ ποξςιμήρειπ πξσ ρίγξσοα η λίρςα είμαι αςελείχςη. Ηα ποξρπαθήρχ μα τςιάνχ μια λίρςα με ςα δικά μξσ 5 ξμξοτόςεοα μέοη ςηπ Δλλάδαπ, ςξσλάυιρςξμ ασςά ρςα ξπξία έυχ πάει. Ρίγξσοα βέβαια θα αδικήρχ πξλλά, κσοίχπ μηριά ρςα ξπξία δεμ έυχ πάει ακόμη. Μξ 5: Ύδοα Έμα μικοό διαμαμςάκι ρςη μέρη ςηπ θάλαρραπ, με εμςσπχριακά πέςοιμα ρπίςια ρςξσπ λότξσπ γύοχ από ςξ λιμάμι. Δεμ θα νεςοελαθείςε με ςιπ παοαλίεπ, αλλά η αςμόρταιοα ςξσ μηριξύ είμαι σπέοξυη και με εναιοεςική ηρσυία ατξύ δεμ κσκλξτξοξύμ ασςξκίμηςα ή μηυαμάκια. Top moment: ςημ ώοα ςξσ ηλιξβαριλέμαςξπ, όςαμ ξι ακςίμεπ ςξσ ήλιξσ αμαμειγμύξμςαι με ςα τχςάκια ςηπ μικοήπ πόληπ. Μξ 4: Ιεμςοικό Οήλιξ ΢ξ αγαπημέμξ μξσ κξμμάςι ςξσ Οηλίξσ. Ληλιέπ, Βσζίςρα, Άγιξπ Γεώογιξπ Μηλείαπ και Οιμακάςεπ: μικοά υχοιξσδάκια με ρκεπέπ από πέςοα δημιξσογξύμ έμα παοαμσθέμιξ ρκημικό. Σπέοξυξ μέοξπ για πεζξπξοία.

Μξ 3: Τλώοιμα Δεμ είμαι ςόρξ δημξτιλήπ όρξ η κξμςιμή Ιαρςξοιά, αλλά για μέμα η Τλώοιμα είμαι πξλύ πιξ γοατική. ΢ξ πιξ οξμαμςικό μέοξπ ςηπ πόληπ είμαι ρίγξσοα ςξ πξςάμι με ςξμ πλακόρςοχςξ δοόμξ καςά μήκξπ ςξσ, από ςη μία και ςημ άλλη μεοιά. Οάμχ ρςξ πλακόρςοχςξ σπάουξσμ όμξοτα κατεμεδάκια. Ανιξρημείχςξ: Ξ υειμώμαπ ρςη Τλώοιμα έουεςαι μχοίπ καθώπ ρσμήθχπ ςα ποώςα υιόμια πέτςξσμ αουέπ Ξκςχβοίξσ! Απίρςεσςξ; Μξ 2: Μαύπακςξπ Έοχςαπ με ςημ ποώςη μαςιά ασςή η πόλη! Σπέοξυξ ςξ μικοό λιμαμάκι με ςξσπ μεραιχμικξύπ πύογξσπ ρςημ είρξδό ςξσ. Οάμχ από ςημ Οαλιά Οόλη βοίρκεςαι ςξ Ιάρςοξ. Ιάθε Ξκςώβοη ρςη Μαύπακςξ γίμεςαι η αμαπαοάρςαρη ςηπ Μασμαυίαπ ςξσ Κεπάμςξ (1571) με μεραιχμικά κξρςξύμια και θεαςοικά δοώμεμα. ΋μξοτεπ, απλέπ παοαλίεπ ρςη γύοα. Μξ 1: Ιέοκσοα Ιαςαπληκςικό μηρί με πξλύ ποάριμξ, τξβεοά ανιξθέαςα και Οόλη πξσ θσμίζει κάςι αμάμερα ρε Βεμεςία και Τλχοεμςία. Λημ παοαλείφεςε μια επίρκεφη ρςξ Οαλιό Τοξύοιξ και ρςξ Αυίλλειξ, ςη γμχρςή έπασλη ςηπ ποιγκίπιρραπ Ρίρρσ, πξσ είμαι ποαγμαςικά βγαλμέμη από παοαμύθι. Ανιξρημείχςξ: ΋ρξι παοακξλξσθξύραςε μια παλιά ρειοά ςξσ MEGA με ςξ Γιώογξ Λιυαλακόπξσλξ, ςξ «Λε Ηέα ρςξ Οέλαγξ», θα αμαγμχοίρεςε ςξ νεμξδξυείξ ςηπ ρειοάπ καθώπ ξι ενχςεοικέπ ρκημέπ γσοίρςηκαμ ρςημ έπασλη ασςή!


Προτάσεις

62

Ιαςεοίμα Δαμδξσλάκη Ρύζσγξπ, μηςέοα, δικηγόοξπ, μαγειοική υειοξςευμίεπ,βελξμάκι, blogger mamagiaspiti mama gia spiti

Άμςζσ Υοόμη Λαμά, ρύζσγξπ, ςοελή με ςιπ καςαρκεσέπ και ςξ blogging happymumangie.gr happymumangie

Δύη Ραυιμίδξσ Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ Ρύζσγξπ , μαμά, blogger Μηπιαγχγόπ, blogger, υαζξρύζσγξπ & mamasnpapas mamas’n’papas υαζξμαμά, DIY maniac, αγαπώ ςημ ξογάμχρη & ςημ ξικξμξμία. , koritsi malama Ρχςηοία Λπιλιαμξύ κξοίςρι μάλαμα Mαμά, ρύζσγξπ, εογαζόμεμη, blogger.΢οελαίμξμαι για υειοξςευμίεπ, Γιξύλη Λπαλίκξσ καςαρκεσέπ και ςανίδια! Δογαζόμεμη φσυξλόγξπ, mylittlecosyworld αλλά ποχςίρςχπ μαμά. psychologiapaidiou psychologiapaidioublog Βαριλική Αγγέλξσ Mεςατοάρςοια Λαοία Γεχογία ΢ριοώμη Vasiliki Aggelou Λαμά, blogger, ρύζσγξπ, τίλη , μαγειοική, ζαυαοξπλαρςική, βόλςεπ oops bloggara Αμςχμία Εηλιαμαίξσ oopsblogara.gr Διαςοξτξλόγξπ,Personal trainer,Wellness & Life Coach,Blogger,με έτερη ρςημ ενεοεύμηρη πιθαμώμ ςοόπχμ αμέλινηπ!! Patzaroula Patzaroula

Δέρπξιμα ΢ζαβάοα Λαμά,blogger,ξικξμξμικά,καλλιςευμική τύρη όπχπ γοάφιμξ και καςαρκεσέπ mamadesekrisi μαμά ρε κοίρη

Λέμια Ιξσκξσγιάμμη Δσαγγελία Οαπαοίζξσ Οεοήταμη μαμά, blogger ... Ρύζσγξπ, μαμξύλα, παιδαγχγόπ, karkinaki τχςξγοατία, photoshop, φητιακά karkinaki.gr άλμπξσμ, blogger Αμμαρςέλλα Καζάοξσ forhappymoments.gr forhappymoments Interior designer, blogger, ρύζσγξπ, μαμά 2 κξοιςριώμ πξσ ςηπ κλέβξσμ ςα μσαλά και Λαοιάμμα Δίγκα ςα αμςαλάρρξσμ με έμπμεσρη, δημιξσογόπ Ρύζσγξπ, μαμά , τχςξγοάτξπ και blogger. ςχμ ποώςχμ ελλημικώμ υειοξπξίηςχμ daysofbliss.gr Days of Bliss παιδικώμ ρκημώμ και λάςοηπ ςηπ τχςξγοατίαπ και ςχμ ςανιδιώμ. Έτη Αογσοξπξύλξσ decofairy.gr decofairy Λαμά, blogger,ςοελή με ςημ ξογάμχρη working moms working moms Λαοία Υαμςζίκξσ Ρύζσγξπ, μηςέοα, διακξρμήςοια (΢ΔΘ Άοηπ Ρχςηοίξσ Αθήμαπ). Ξςιδήπξςε ρυεςίζεςαι με ςημ ςέυμη Δμθξσριαρμέμξπ με ςη δημιξσογία & με κάμει μα ξμειοεύξμαι μα δημιξσογώ και διάδξρη ρσμςαγώμ για θοεπςικά και μα υαμξγελάχ . δσμαμχςικά γλσκίρμαςα, τχςξγοατία mchantzikou neanikon Γλσκξπλαρςείξ Μεαμικόμ


Ιαίςη Λιυαλξπξύλξσ Λαμά, Μξρηλεύςοια, Blogger. Αγαπώ όρα με κάμξσμ μα μιώθχ παιδί! oi paramithenies Oi paramithenies

Λαοία Σταμςξπξύλξσ Aουαιξλόγξπ-τιλόλξγξπ, beauty blogger, crafter, dreamerblogger omorfi mesa exw & oneirotexnhmamaria Omorfhmesaexw & Oneirotexnhma.Maria

Βαοβάοα Βλάυξσ Ρύζσγξπ, μαμά, εογαζόμεμη, blogger. Λσοςώ Οαςεοάκη mamasstories.gr MamasStories Youtuber, blogger , nail art ,υξοόπ, μξσρική, ςανίδια. Aρυξλξύμαι με θέμαςα Οέορα Οάςρη ξμξοτιάπ. Δίμαι πξλύ εμθξσριώδηπ και Λαμά, γσμαίκα, δημιξσογόπ δίμξμαι ρε όςι επιλέγχ μα κάμχ. gynaikes dimiourgoi Mirtoolini Οαοαρκεσή Υοόμη Ρσζσγξπ κ μαμα 2 παιδιχμ. Ταομακξπξιόπ Υοσρασγή Λπόμπξλα με καλλιςευμικέπ αμηρσυιεπ. Βlogger, αγαπώ ςη δημιξσογία και ςημ Αγαπχ καθεςι δημιξσογικξ. μαγειοική. Αρυξλξύμαι εοαριςευμικά με ςημ Friday after τχςξγοατία και ςξ food styling. Food for thought Food for thought Ρόμια Δήμξγλη Δύη Οαππά Λarketing and sales expert, career menΔκπαιδεσςικόπ , Aοθοξγοάτξπ, Blogger, tor, μόδα , έμθεομη σπξρςηοικςήπ ςηπ Λαμά και Positive Junkie . Έμα αθεοάπεσςα "ποώςηπ εμςύπχρηπ", λάςοηπ ςχμ αιριόδξνξ άςξμξ με ατξρίχρη ρςη υοχμάςχμ και μηςέοα εμόπ "λιξμςαοιξύ". Ιαλύςεοη ζχή από μέρα ποξπ ςα ένχ ! Δημιξσογόπ τιλαμθοχπικξύ ρκξπξύ για ςα Positive junkie παιδιά - under progress "Fashion&Style inspiration by Sonia D." Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξύλη Fashion&Style Inspiration (members only) Λαμά, ρύζσγξπ, διαςοξτξλόγξπ, Διοήμη Κξσίζξσ τχςξγοάτξπ,blogger, αμήρσυξ Λαμά & Digital Marketer. καλλιςευμικό πμεύμα! Mamangelic Δοχςεσμέμη με ςξ Blogging Mamangelic tomikromou

to mikro mou


Διαβάστε εδώ τα προηγούμενα τεύχη μας


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.