Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Σεπτέμβριος 2015

Page 1

2ο τεύχος Υθινόπωρο 2015

Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών


www.familives.gr

familivesmag@gmail.com ΑΡΘΡΟΓΡΑΥΟΙ Αθημά Ιαφάρκη, Άμςζσ Υοϊμη Άοηπ Ρχςηοίξσ Βαριλική Αγγέλξσ, Γιξϋλη Λπαλίκξσ, Δέρπξιμα ΢ζαβάοα Δόοα Οεςοίδξσ, Δλέμη Ιαοαγιαμμίδξσ Δσαγγελία Οαπαοίζξσ Δϋη Ραυιμίδξσ Ιαςεοίμα Δαμδξσλάκη Λαοία ΢ρϊλια Λέμια Ιξσκξσγιάμμη, Ρςασοιμή Ρςαϋοξσ Ρχςηοία Λπιλιαμξϋ ΢ΤΜΒΟΤΛΟ΢ ΔΚΔΟ΢Η΢ Ιξσκξσγιάμμη Λέμια

6 Οαοαμξμή ρςξ μξρξκξμείξ με ςξ παιδί 7 Δπιρςοξτή ρςημ δξσλειά με μχοϊ 8 Γσμμαρςική : Λπαίμξμςαπ ρε ποϊγοαμμα 9 Δνχρυξλικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ θεςικά-αομηςικά 10 Ξογάμχρη παιδικξϋ γοατείξσ 11 Γιαςί ξ αγιαρμϊπ ρςξ ρυξλείξ; 12 Ά Δημξςικξϋ: Οοόςη τξοά ρςξ μεγάλξ ρυξλείξ

SOCIAL MEDIA - BLOG Υοϊμη Άμςζσ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΔΙΜΔΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ Δαμδξσλάκη Ιαςεοίμα ΚΑΛΛΙΣΔΦΝΙΚΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΢ΦΔΔΙΑ΢ΜΟ΢ Οαπαοίζξσ Δσαγγελία ΥΩΣΟΓΡΑΥΟ΢ ΔΞΩΥΤΛΛΟΤ Δίγκα – Βαριλξπξϋλξσ Λαοιάμμα

13 Δκςσπόριμα ρυξλικά ποξγοάμμαςα, 18

ρελιδξδείκςεπ, εςικέςεπ, ρξσπλά Τςιάυμξμςαπ ςραμςξϋλα απϊ T-shirt

23 Ιαλχρξοίραςε ιόρειπ 25 Οαγκϊρμια ημέοα Διαβήςη 27 Οαγκϊρμια Ζμέοα Ολσρίμαςξπ Υεοιόμ 28 Ιοϋεπ μέοεπ — ζερςέπ μϋυςεπ 30 Ιαλχρϊοιρεπ Ρεπςέμβοη 31 Ηάμαςξπ ρςημ ξικξγέμεια ή ρςξ κξμςιμϊ τιλικϊ πεοιβάλλξμ 33 Τξβίεπ παιδιόμ (μσυςεοιμή τξβία)

35 Ιοιθαοϊςξ με τιλέςξ ρξλχμξϋ 37 Ιέικ καοϊςξσ (υχοίπ φήριμξ)


Οαιδικά Βιβλία

38

Meet our family

11

39

18

30 375

via

Ά

Λε τθιμξπχοιμή διάθερη λξιπϊμ, γεμάςξ ϊοενη και κέτι για δξσλειά και για μέεπ αουέπ λλξ έμα καλξκαίοι έτςαρε ρςξ ςέλξπ έουεςαι κξμςά ραπ ςξ μέξ μαπ ςεϋυξπ! Ρςιπ ρελίδεπ ςξσ… ςξσ θα βοείςε ιδέεπ για ςξ ρυξλείξ και ςξ Ήςαμ έμα καλξκαίοι πεοίεογξ για ϊλξσπ, λιγϊςεοξ διάβαρμα, θέμαςα σγείαπ και φσυξλξγίαπ, ή πεοιρρϊςεοξ δϋρκξλξ για ςξμ καθέμα, πξσ βιβλιξποξςάρειπ, ρσμςαγέπ αλλά και πξλλά ακϊμα εγκαιμίαρε μια μέα καςάρςαρη ρςημ άκοχπ εμδιατέοξμςα θέμαςα για ϊλη ςημ καθημεοιμϊςηςά μαπ, ποχςϊγμχοη. Κέγεςαι ξικξγέμεια. ρσυμά ϊςι ρςιπ δσρκξλίεπ επαμαποξρδιξοίζειπ ςα ρημαμςικά ςηπ ζχήπ ρξσ και ναμαβάζειπ ςιπ Ραπ εσυαοιρςξϋμε πάοα πξλϋ για ςη θεομή ποξςεοαιϊςηςέπ ρξσ. σπξδξυή ςξσ Familives ρςξ ποόςξ ςεϋυξπ μαπ! Λαπ δόραςε ςημ όθηρη μα ρσμευίρξσμε ςημ Για άλλη μια τξοά λξιπϊμ εμείπ ποξρπάθεια και μα γίμξσμε ακϊμα καλϋςεοξι! καςαλάβαμε ϊςι ςξ πιξ ρημαμςικϊ ρςη ζχή μαπ είμαι η ξικξγέμειά μαπ και ξι τίλξι μαπ. Ξι Ιαλή αμάγμχρη !! ρςαθεοέπ ςηπ ζχήπ, πξσ ακϊμα κι ϊςαμ ςα σλικά ρςαμαςήρξσμ μα είμαι ρε ςϊρη ατθξμία, είμαι εκεί για μα μαπ δίμξσμ ςα ξσριόδη: αγάπη, υαοά, Ξι ρσμςάκςεπ ςξσ πεοιξδικξϋ σπξρςήοινη. Ατξϋ λξιπϊμ έυξσμε ασςέπ ςιπ ρςαθεοέπ, με αιριξδξνία και πξλλή ϊοενη σπξδευϊμαρςε ςξ τθιμϊπχοξ! Δίμαι η επξυή πξσ αμξίγξσμ ςα ρυξλεία, πξσ αμαδιξογαμόμξσμε ςξ ρπίςι, πξσ μεςά ςημ καλξκαιοιμή αμεμελιά, μαζεσϊμαρςε ριγά ριγά, καθόπ εςξιμαζϊμαρςε για ςξ υειμόμα.

Editorial


Οικογενειακή Ζωή

Σ

6

΢ΨΣΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΤ

αμ μαμά θα ραπ πχ ϊςι η ειραγχγή εμϊπ παιδιξϋ ρςξ μξρξκξμείξ είμαι μία δϋρκξλη κι επόδσμη καςάρςαρη για ϊλη ςημ ξικξγέμεια. ΢α παιδιά μπξοεί μα αιρθαμθξϋμ τϊβξ για ςξ μεγάλξ κςίοιξ και ςξσπ άγμχρςξσπ αμθοόπξσπ με ςιπ άρποεπ πξδιέπ. Ξι γξμείπ αιρθάμξμςαι απελπιρμέμξι και αβξήθηςξι ϊςαμ ςξ παιδί ςξσπ πξμάει και τξβξϋμςαι ςημ πιθαμϊςηςα μιαπ υειοϊςεοηπ καςάρςαρηπ. Έμα παιδί μπξοεί μα ειραυθεί ρςξ μξρξκξμείξ είςε για απλέπ θεοαπεσςικέπ παοεμβάρειπ πξσ δεμ μπξοξϋμ μα παοαρυεθξϋμ αλλιόπ (ϊπχπ ρςημ πεοίπςχρη ςηπ κϊοηπ μξσ), είςε λϊγχ πιξ ρξβαοόμ καςαρςάρεχμ. Ξι ρσμήθειπ πεοιπςόρειπ είμαι ςα αςσυήμαςα, η λήφη ξσριόμ (απξοοσπαμςικόμ, ταομάκχμ, κ.α.), ξι αλλεογικέπ αμςιδοάρειπ, η ατσδάςχρη και τσρικά κάπξιεπ πεοιπςόρειπ πξσ ςξ παιδί πάρυει απϊ κάςι πιξ ρξβαοϊ. Ρε κάθε πεοίπςχρη ξ γξμιϊπ είμαι ξ καςαλληλϊςεοξπ άμθοχπξπ για μα ρςηοίνει ςξ παιδί ςξσ φσυξλξγικά, μα ςξ ηοεμήρει όρςε μα τξβάςαι ϊρξ ςξ δσμαςϊ λιγϊςεοξ και μα καςαλάβει γιαςί αοοόρςηρε.  Ιας΄ αουήμ μείμεςε μαζί ςξσ ϊρξ πεοιρρϊςεοξ μπξοείςε. Ρςα πεοιρρϊςεοα μξρξκξμεία ξι γξμείπ μπξοξϋμ μα μείμξσμ μαζί με ςξ παιδί ϊλξ ςξ 24χοξ (ρςα ιδιχςικά μξρξκξμεία σπάουει ποϊβλεφη για κοεβάςι και ταγηςϊ γξμέα).

 Βξηθήρςε ϊρξ μπξοείςε ςξ παιδί ραπ μα αμςιμεςχπίρει ςξ πιθαμϊ ρςοεπ πξσ μπξοεί μα αιρθαμθεί. Για παοάδειγμα, ςα μικοά παιδιά δείυμξσμ με ςη ρσμπεοιτξοά ςξσπ ϊςι είμαι αμαρςαςχμέμα (κλαίμε, δεμ μπξοξϋμ εϋκξλα μα κξιμηθξϋμ, βοέυξσμ ςξ κοεβάςι ςξσπ, βλέπξσμ ετιάλςεπ, κ.α.).

 Οοξρπαθήρςε με απλά λϊγια μα δόρεςε ρςξ παιδί μα καςαλάβει ςι ακοιβόπ ρσμβαίμει (αμάλξγα με ςημ ηλικία ςξσ). Ρε καμία πεοίπςχρη μη πείςε φέμαςα! ΋πχπ για παοάδειγμα ϊςι δεμ θα πξμέρει εμό γμχοίζεςε ϊςι ασςϊ θα ρσμβεί.

΋ςαμ υοειάρςηκε μα μξρηλεσςεί η 3υοξμη κϊοη, για ςημ αμςιμεςόπιρη μιαπ μϊλσμρηπ, μπξοό μα πχ ϊςι έυαρα ςη γη κάςχ απϊ ςα πϊδια μξσ! Άουιρα μα ρκέτςξμαι ςξ πόπ θα είμαι ρςξ μξρξκξμείξ, αμ θα ςοξμάνει, αμ θα ρσμεογαρςεί, αμ θα πξμέρει, πχπ θα ςημ απαρυξλήρχ, πϊρξ θα μείμξσμε, κ.α. Δσςσυόπ, ξι γιαςοξί και ςξ μξρηλεσςικϊ ποξρχπικϊ μαπ καθηρϋυαραμ. Δπίρηπ, η παοξσρία και η ρςήοινη ρςεμόμ ρσγγεμόμ μαπ βξήθηρε πξλϋ. Ήμαρςαμ ρσμέυεια δίπλα ρςξ παιδί μαπ και ποξρπαθξϋραμε μα ςηπ ενηγξϋμε ήοεμα ςι ρσμέβη. ΢ημ επιβοαβεϋαμε για ςξ πϊρξ γεμμαία ήςαμ ϊςαμ ςημ ενέςαζαμ ξι γιαςοξί ή ϊςαμ ςηπ έβαζαμ ςξμ ξοϊ με ςημ πεςαλξϋδα ρςξ υεοάκι ςηπ. ΢ελικά με ςη δική μαπ φσυοαιμία και ρσμπαοάρςαρη ςξ παιδάκι μαπ ήςαμ αοκεςά ρσμεογάριμξ για ςημ ηλικία ςξσ και ϊλα πήγαμ καλά. Ιαλή δϋμαμη ρε ϊλξσπ ςξσπ γξμείπ, για ςα μικοά αλλά κσοίχπ για ςα πιξ ρξβαοά πεοιρςαςικά!

 Οαοξςοϋμεςε ςξ παιδί (αμάλξγα με ςημ ηλικία ςξσ) μα ραπ μιλήρει για ςξσπ τϊβξσπ ςξσ, ςημ αγχμία ςξσ και ϊ,ςι ρυεςικϊ ςξ απαρυξλεί, ςι νέοει και ςι ταμςάζεςαι ϊςι θα ρσμβεί, όρςε μα ςξ καθηρσυάρεςε ρε πεοίπςχρη πξσ έυει παοεομημεϋρει κάπξια ποάγμαςα.  Ρσμεογαρςείςε με ςξσπ γιαςοξϋπ και ςξ μξρηλεσςικϊ ποξρχπικϊ και βξηθήρςε ςξ παιδί ραπ μα καςαλάβει ϊςι ξι άμθοχπξι ςξσ μξρξκξμείξσ είμαι εκεί για μα ςξ βξηθήρξσμ μα γίμει καλά.  Οοξρπαθήρςε μα είρςε ήοεμξι, σπξμξμεςικξί και τοξμςίρςε μα νεκξσοάζερςε. Δάμ είρςε αμήρσυξι, άσπμξι και μεσοικξί θα ςξ μεςαδόρεςε και ρςξ παιδί. Αμ υοειαρςεί, ζηςήρςε βξήθεια ή φσυξλξγική σπξρςήοινη απϊ ςημ ξικξγέμειά ραπ, ςξσπ τίλξσπ, ςξσπ γιαςοξϋπ, κ.α.

 Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ παιδί ποϊκειςαι μα σπξρςεί επέμβαρη εμημεοόρςε ςξ για ςα επακϊλξσθα ασςήπ (π.υ. εάμ θα μπξοεί μα τάει, μα πιει, μα ρηκχθεί, αμ θα πξμάει, κ.α.). Ιαςά ςημ ειραγχγή ςξσ παιδιξϋ ρςξ μξρξκξμείξ θα υοειαρςεί μα έυεςε μαζί ραπ:  Οιςζάμεπ (2-3 ρες)  Οαμςϊτλεπ  Ιαλλσμςικά (ξδξμςϊκοεμα, ξδξμςϊβξσοςρα, κοέμεπ ρόμαςξπ)  Οάμεπ και κοέμα ρσγκάμαςξπ, μπιμπεοϊ, πιπίλα (εάμ είμαι μικοϊ)  Ιάπξια αγαπημέμα ςξσ παιυμίδια (ίρχπ υοειαρςεί μα ςξσ αγξοάρεςε και κάςι καιμξϋογιξ για μα νευαρςεί)  ΢ημ κξσβέοςα πξσ ςξ ρκεπάζεςε ρςξ ρπίςι όρςε μα μιόρει πιξ ξικείξ ςξμ υόοξ.

via


7

Οικογενειακή Ζωή

ΑΝΣΖΤ ΦΡΟΝΗ

Ρσ

ζηςόμςαπ με αοκεςέπ γσμαίκεπ αμεναοςήςξσ ηλικίαπ, με λϋπη μξσ καθε τξοά διαπιρςόμχ πχπ ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα ςιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ μια κλαρική εοόςηρη ρςημ ποόςη κιϊλαπ ρσμέμςεσνη είμαι εάμ η σπξφήτια έυει ρκξπϊ μα δημιξσογήρει ξικξγέμεια. Λπξοεί ϊμςχπ μα είραι γσμαίκα καοιέοαπ και μα απαμςήρειπ ειλικοιμέρςαςα και παμεϋκξλα, ϊυι. Λπξοεί ϊμχπ μα είραι ρε ηλικία πξσ δεμ ςξ έυειπ ρκετςεί καμ ή μπξοεί ήδη μέρα ρξσ μα θεπ μα κάμειπ ξικξγέμεια αλλά ςι μα πειπ, μαι; Ιαι μα οιρκάοειπ μα υάρειπ ςη θέρη; Ιαι έρςχ ϊςι κεοδίζειπ ςη θέρη και τςάμει η όοα πξσ κάμειπ παιδί, ήδη απϊ ςημ εγκσμξρϋμη ρξσ έυξσμ κάμει ςη ζχή δϋρκξλη, έυεςε απξταρίρει πξιεπ άδειεπ μηςοϊςηςαπ θα υοηριμξπξιηθξϋμ και βγαίμειπ ρε άδεια. Δε ρκέτςεραι ςίπξςα, απλά ςξ απξλαμβάμειπ, μέυοι πξσ ξι ημέοεπ ςελειόμξσμ και ποέπει μα ατήρειπ ςξ μικοάκι ρξσ και μα επιρςοέφειπ. Ιαι ςϊςε καςαλαβαίμειπ με πϊρεπ αμηρσυίεπ και ποξκλήρειπ έυειπ μα έοθειπ αμςιμέςχπη! Αμενάοςηςα απϊ ςημ ηλικία ςξσ μχοξϋ – ϊρξ μικοϊςεοξ ςϊρξ υειοϊςεοα – ςξ ποόςξ ποάγμα πξσ ρε απαρυξλεί είμαι πξιξπ ςξ θα κοαςάει . Ιαι καλά αμ σπάουει διαθέριμη γιαγιά πιθαμϊμ η απάμςηρη είμαι δεδξμέμη, αμ ϊμχπ ϊυι, ςϊςε ςι;

Ηα εμπιρςεσςείπ κάπξια νέμη κξπέλα ή θα ςξ ρςείλειπ ρε ρςαθμϊ; Ιι έουεραι και ςοελαίμεραι, γιαςί παίομειπ γμόμεπ απϊ ϊλξσπ ςξσπ γμχρςξϋπ, αλλά και ςξ διαδίκςσξ και ξι απϊφειπ διατέοξσμ. Δμ ςχ μεςανϋ ςξ μσαλϊ έυει ήδη αουίρει μα τςιάυμει καςαρςάρειπ για ςξ πχπ θα είμαι η ζχή ςόρεπ ώοεπ εκςόπ ρπιςιξύ και μακοιά από ςξ μικοάκι. Βέβαια μπξοεί μα δειπ και ςημ άλλη πλεσοά, ϊςι καλϊ θα ρξσ κάμει για μα νετεϋγειπ λίγξ απϊ ςημ καθημεοιμϊςηςα ςηπ μξικξκσοάπ. Αμ λξιπϊμ δεμ εογάζεραι για καθαοά ξικξμξμικξϋπ λϊγξσπ ,ςϊςε μπξοείπ μα ζηςήρειπ μα εογάζεραι λιγόςεοεπ ώοεπ για μα κεοδίρειπ υοϊμξ. Ιι αμ θηλάζειπ; Ιι ασςϊ βξλεϋεςαι. Αοκεί μημ έυειπ θέμαςα με ςξ εογαριακϊ ρξσ πεοιβάλλξμ αμ και δε μπξοξϋμ μα ρξσ απαγξοέφξσμ μα αμςλείπ. Ακϊμη μπξοείπ μα εκμεςαλλεσςείπ και ςημ άδεια με μειχμέμξ χοάοιξ. Σξ υοόμξ πχπ θα ςξμ υειοίζεραι; Οοέπει μα μάθειπ μα υοηριμξπξιείπ ρχρςά ϊρξ υοϊμξ ρξσ απξμέμει ποιμ και μεςά ςη δξσλειά για μα μη μιόθει

Ιαι ξι ςϋφειπ τξσμςόμξσμ γιαςί σπάουξσμ και ξι δξσλειέπ ςξσ ρπιςιξϋ πξσ ποέπει μα γίμξσμ, έυειπ κι έμα ρϋζσγξ πξσ πεοιμέμει μα δει ςη γσμαίκα ςξσ και τσρικά έυειπ μα αρυξληθείπ και με ςξμ εασςϊ ρξσ. Υοϊμξπ για ϋπμξ ξϋςε ρσζήςηρη. Οξλϋ ρημαμςική λξιπϊμ είμαι η ξογάμχρη και ξ ποξγοαμμαςιρμόπ. Ατξϋ λξιπϊμ πεοάρει κάπξιξ διάρςημα μεςά ςημ επιρςοξτή και ςιπ ποόςεπ δϋρκξλεπ ημέοεπ, κάπξιεπ μαμξϋλεπ λέμε πχπ απλά ρσμηθίζεςαι και κάπξιεπ ϊυι, ασςή η καθημεοιμϊςηςα. ΋πχπ και μα έυει, ϊπχπ και μα ςξ βιόμει η κάθε μαμξϋλα, καλή δύμαμη και κξσοάγιξ ρε όλεπ!

παοαμελημέμξ ςξ μχοάκι ρξσ.

via


Οικογενειακή Ζωή

8

ΜΑΡΙΑ Σ΢ΟΛΙΑ

Φθιμόπωοξ. Τξ καλξκαίοι όλξ και με κάςι αρυξληθήκαμε πεοπαςήραμε ή κξλσμπήραμε. Τώοα ςι κάμξσμε; Δεμ είμαι σπξυοεωςικό μα είραι μέλξπ γσμμαρςήοιξσ για μα γίμειπ fιt. Αμ όμωπ ςξ ρκέτςεραι μα ςι ποέπει μα γμωοίζειπ. 1. Λημ ςα πεοιμέμειπ ςα διατημιζϊμεμα γοήγξοα και μαγικά απξςελέρμαςα . 2. Δίμαι γμχρςϊ πχπ ςα μικοά γοάμμαςα ρε έμα ρσμβϊλαιξ ίρχπ κοϋβξσμ εκπλήνειπ. 3. Ιάμε μια δξκιμαρςική επίρκεφη ρςξ γσμμαρςήοιξ ςιπ όοεπ πξσ ρυεδιάζειπ μα πηγαίμειπ, για μα δειπ αμ σπάουει επάοκεια ρε μηυαμήμαςα και ποξρχπικϊ και αμ η αςμϊρταιοα είμαι τιλική. 4. Ρσμβξσλέφξσ έμαμ αμενάοςηςξ ειδικϊ, αμ έυειπ απξοίεπ για ςα ποξγοάμμαςα ςξσ γσμμαρςηοίξσ. Δεμ είμαι ϊλα ςα ποξγοάμμαςα καςάλληλα για ϊλξσπ. Σπάουξσμ μξδάςα ποξγοάμμαςα, πξσ θα ατήμξσμ δσράοερςα αμαμμηρςικά. 5. Δίαιςεπ, τάομακα, ρσμπληοόμαςα δίμξσμ ξι διαιςξλϊγξι, ξι ταομακξπξιξί και ξι via γιαςοξί. Ξι γσμμαρςέπ είμαι ειδικξί ρςημ άρκηρη, εκςϊπ αμ έυξσμ δεϋςεοη ειδικϊςηςα. 6. Ρςημ Δλλάδα ϊςι δηλόρειπ είραι… Μα επιλένειπ γσμμαρςήοιξ πξσ ςξ ποξρχπικϊ και ξ σπεϋθσμξπ ςξσ ποξγοάμμαςϊπ ρξσ μα είμαι πςσυιξϋυξπ ΢ΔΤΑΑ. 7. Αμ ρκετςείπ μα κάμειπ εςήριξ ρσμβϊλαιξ βεβαιόρξσ για ςημ ρςαθεοϊςηςα ςηπ εγκαςάρςαρηπ ατξϋ λϊγχ κοίρηπ πξλλά γσμμαρςήοια μεςακξμίζξσμ. 8. Ιαι τσρικά εμημεοόρξσ, βοεπ εμαλλακςικέπ, κάμε έοεσμα αγξοάπ. Λπξοεί ξ δήμξπ μα έυει εναιοεςικά-ξικξμξμικά γσμμαρςήοια και ποξγοάμμαςα. Ίρχπ η επίρκεφη ρε έμα καλϊ studio pilates μα ρε κάμει μα βοειπ ασςϊ πξσ φάυμειπ. Η άρκηρη ρςξ ρπίςι είμαι μια εναιοεςική ιδέα και ίρωπ έμα ρςξίυημα με ςξμ εασςό μαπ. Τι μα ποξρένξσμε. 1. Απαοαίςηςξ είμαι μα σπάουξσμ κάπξιεπ γμόρειπ και μα ρσμβξσλεσςείπ έμαμ γσμμαρςή ποιμ αουίρειπ. 2. Λπξοείπ μα αρκηθείπ πξιξςικά με μικοϊ κϊρςξπ και ελάυιρςξ ή καθϊλξσ ενξπλιρμϊ. 3. Ξ διάδοξμξπ, η κχπηλαςική ή ςξ πξδήλαςξ είμαι κάπξια εναιοεςικά μηυαμήμαςα. Οοξωπξθέςξσμ ϊμχπ θέληρη και ρσμέπεια για μα μημ καςαλήνξσμ… κοεμάρςοεπ οξϋυχμ! Ξ υόοξπ πξσ θα ςξπξθεςηθξϋμ έυει ρημαρία και μπξοεί μα επηοεάρει ςημ διάθερή ρξσ για άρκηρη . 4. Ρσμβξσλέφξσ έμαμ ειδικϊ για ςημ απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ ξογάμξσ και ποξςίμηρε μια ανιϊπιρςη εςαιοία πξσ θα δίμει εγγϋηρη. Αμ ςξ ποξψϊμ δεμ διαςίθεςαι ρε κάπξιξ καςάρςημα λιαμικήπ πξσ μπξοεί μα δξκιμαρςεί, ίρχπ μα μημ είμαι και ςϊρξ καλή ιδέα. 5. ΢α μαγικά οαβδάκια ίρχπ μα γσμμάζξσμ εϋκξλα, γοήγξοα και απξςελερμαςικά, ϊυι ςα ϊογαμα γσμμαρςικήπ. 6. Οαμςξϋ υοειάζεςαι έοεσμα αγξοάπ. ΋μχπ δεμ ποέπει μα νευμάμε και ςημ τοάρη: ϊςι πληοόμει παίομειπ. Μημ ςξ δειπ ραμ σπξυοέχρη. Μημ ςξ δειπ ραμ αγγαοεία. Αγάπηρε ςημ άρκηρη, αγάπα ςξμ εασςϊ ρξσ. Βάλε έμα ζεσγάοι αθληςικά ςοέυα, πεοπάςα κάμε πξδήλαςξ! Μιόρε ςημ ελεσθεοία πξσ ρξσ δίμει η άρκηρη, νευμόμςαπ για λίγη όοα ςα βάραμα ςηπ μέοαπ! Έμα είμαι ρίγξσοξ: αμ είμαρςε εμείπ καλά, ςα παιδάκια μαπ θα μαι καλϋςεοα! Βιβλιξγοατία: ΑΡΙΖΡΖ ΔΣΠΩΡ΢ΘΑ ΣΓΔΘΑ ΔΙΔ ΟΑΡΥΑΚΘΔΖΡ


9

Οικογενειακή Ζωή

Οι

ενχρυξλικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ δίμξσμ ςη δσμαςϊςηςα ρςα παιδιά μα μαθαίμξσμ μα διαυειοίζξμςαι ςξ υοϊμξ ςξσπ. Δπιπλέξμ δίμξσμ ρςξ παιδί ςη δσμαςϊςηςα μα αμακαλϋφει ςα εμδιατέοξμςα ςξσ, μα καλϋφει πιθαμά κεμά ςηπ εκπαίδεσρηπ πξσ ακξλξσθεί, μα εμιρυϋρει ςιπ δενιϊςηςεπ ςξσ, μα εμιρυϋρει ςημ σπεσθσμϊςηςα ςξσ, ςημ κξιμχμικξπξίηρη ςξσ, ςξ αίρθημα ξμαδικϊςηςαπ. Δμιρυϋει ςημ ασςξπεπξίθηρη ςξσ παιδιξϋ, εμό έοεσμεπ δείυμξσμ ϊςι ακϊμη και ξι επιδϊρειπ ρςξ ρυξλείξ εμιρυϋξμςαι, ϊςαμ ςξ παιδί έυει ενχρυξλικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Ωρςϊρξ η σπεοβξλή μπξοεί μα ξδηγήρει ρςα αμςίθεςα απξςελέρμαςα. Σπάουξσμ λξιπϊμ και αομηςικέπ ρσμέπειεπ. Ξι ενχρυξλικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ απαιςξϋμ αοκεςϊ υοϊμξ και αοκεςή εμέογεια. Οξλλέπ τξοέπ ςα παιδιά καλξϋμςαι μα καςαβάλξσμ via πξλϋ μεγαλϋςεοη ποξρπάθεια, με αοκεςέπ παοεμέογειεπ για ςημ φσυική και ρχμαςική ςξσπ σγεία. Ξ μικοϊπ υοϊμξπ νεκξϋοαρηπ, αλλά και η έλλειφη ελεϋθεοξσ παιυμιδιξϋ και ελεϋθεοηπ όοαπ, λειςξσογεί ρςοερξγϊμα για ςξ παιδί καλόμςαπ ςξ ρε έμα διαοκή αγόμα δοϊμξσ. Λέρα ρε ϊλξ ασςϊ απξσριάζει και η επαοκήπ γξμική παοξσρία, ετϊρξμ ςξ παιδί καλϋπςει πλέξμ ςξ υοϊμξ ςξσ ρε δοαρςηοιϊςηςεπ. Ζ κάλσφη ςξσ υοϊμξσ ςξσ παιδιξϋ μϊμιμα ρε δξμημέμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, πεοιξοίζει ςη γμχρςική αμάπςσνη ςξσ παιδιξϋ. ΢ξ παιδί μαθαίμει μα λειςξσογεί μϊμξ μέρα ρε καμϊμεπ και δεμ ατήμει ςη ταμςαρία ςξσ μα αμαπςσυθεί. Ξ ελεϋθεοξπ υοϊμξπ δίμει ςη δσμαςϊςηςα ρςξμ παιδικϊ μξσ, μα αμακαλϋπςει μέα παιυμίδια.

ΓΙΟΤΛΗ ΜΠΑΛΙΚΟΤ

Ιαλξϋμαρςε λξιπϊμ μα βοξϋμε ςη υοσρή ςξμή. Ιαλξϋμαρςε αουικά μα «ακξϋρξσμε» ςιπ αμάγκεπ ςξσ παιδιξϋ και ϊυι μα καλϋφξσμε δικέπ μαπ αμάγκεπ. Οξλλξί γξμείπ πιέζξσμ ςα παιδιά μα γίμξσμ π.υ. σπεοαθληςέπ και ρε ηλικία πξσ ξι ενχρυξλικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ξτείλξσμ απλά και μϊμξ μα φσυαγχγξϋμ. ΋ρξ μικοϊςεοη είμαι η ηλικία ςξσ παιδιξϋ, ξι ενχρυξλικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ξτείλξσμ μα ποξρξμξιάζξσμ ςξσ παιυμιδιξϋ. Λια ενχρυξλική πυ δοαρςηοιϊςηςα εμϊπ μηπίξσ ξτείλει πξλϋ πεοιρρϊςεοξ μα ατξοά ςξ δέριμξ παιδιξϋ –γξμέα απϊ ϊςι μα εκπαιδεϋρει και έςρι μα ρςοεράοει ςξ παιδί.

Ιαλξϋμαρςε παοάλληλα μα ακξλξσθήρξσμε ςξ υοϊμξ ςξσ παιδιξϋ και ςη δική ςξσ αμςξυή. Μα ακξλξσθήρει εκείμεπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ εκείμξ επιθσμεί ποαγμαςικά μα ακξλξσθήρει, βξηθόμςαπ ςξ παοάλληλα μα αμαγμχοίζει ςα ποαγμαςικά ςξσ «θέλχ» και ϊοια. Ζ μϊμιμη κξϋοαρη ςξσ παιδιξϋ, ςξ ρςοεπ, και η πιθαμή καςάθλιφη πξσ επιδεικμϋει μαπ κοξϋξσμ ςξμ κόδχμα ςξσ κιμδϋμξσ, για πεοιρρϊςεοξ ελεϋθεοξ και μη δξμημέμξ υοϊμξ. Ιι επειδή η επξυή και η ξικξμξμική κοίρη δεμ εσμξξϋμ πλέξμ ςιπ ενχρυξλικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, θα ποϊςειμα μα αμαζηςήρξσμε ςξ παιυμίδι , τέομξμςαπ ρε επατή ςξ παιδί μαπ με άλλα παιδιά και δίμξμςαπ λίγξ απϊ ςξ δικϊ μαπ υοϊμξ, για μα παίνξσμε κι εμείπ μαζί ςξσπ.

Σα ξτέλη από ςξ ελεύθεοξ παιυμίδι είμαι εν ίρξσ πξλλά!


Οικογενειακή Ζωή

10

Ιαλχρϊοιρεπ Τθιμϊπχοξ, καλχρήλθεπ Ρεπςέμβοη!

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΤ

Λαζί με ϊλεπ ςιπ δξσλειέπ ςηπ καιμξϋοιαπ ρεζϊμ, ποέπει μα ξογαμόρξσμε και ςξ γοατείξ ςξσ μικοξϋ μαθηςή - μαθήςοιαπ. Δίμαι μία δοαρςηοιϊςηςα πξσ μπξοξϋμε μα ςημ κάμξσμε και μαζί ςξσ για μα μπει ξμαλά ρςξ κλίμα ςηπ μέαπ ρυξλικήπ υοξμιάπ! Ιαςαουάπ τοξμςίζξσμε μα ςξσ έυξσμε έμα μεγάλξ άμεςξ γοατείξ για μα μημ μιόθει ρςοιμχγμέμξ ςημ όοα ςξσ διαβάρμαςξπ. Δπιλέγξσμε καοέκλα αμάλξγα με ςημ ρσμπεοιτξοά ςξσ. Δηλαδή ρε έμα παιδί πξσ είμαι σπεοκιμηςικϊ απξτεϋγξσμε ασςέπ πξσ γσοίζξσμ, αλλά ποξςιμξϋμε ςιπ ρςαθεοέπ. Ιάμξσμε μία εκκαθάοιρη ρςξ ςι σπάουει ήδη ρςξ γοατείξ ςξσ απϊ ςημ πεορσμή υοξμιά.Ιοαςάμε ϊςι μπξοεί μα επαμαυοηριμξπξιηθεί και πεςάμε ϊςι είμαι υαλαρμέμξ. Νευχοίζξσμε ςα αμςικείμεμα πξσ έυξσμε κοαςήρει ρε μαοκαδϊοξσπ, υαοςιά, μξλϋβια, γϊμεπ, βιβλία κλπ. Δίςε καςαρκεσάζξσμε, είςε αγξοάζξσμε κξσςιά - θήκεπ για μα ξογαμόρξσμε ϊςι θέλει μα βοίρκεςαι πάμχ ρςξ γοατείξ, έςρι όρςε μα μημ απξρσμςξμίζεςαι ρςξ διάβαρμα. Ασςή η κίμηρη είμαι πξλϋ ρημαμςική καθόπ ςα γοατεία πξσ πάμχ ςξσπ έυξσμ πξλλά ρκϊοπια και άρυεςα αμςικείμεμα απϊ ςξ διάβαρμα εμιρυϋξσμ ςημ διάρπαρη ποξρξυήπ ςξσ. Τοξμςίζξσμε μα έυει μϊμξ ςα απαοαίςηςα για ςξ διάβαρμά ςξσ. Έμα καλϊ τχςιρςικϊ είμαι απαοαίςηςξ για μα δίμει ςξμ καςάλληλξ τχςιρμϊ ςημ όοα ςηπ μελέςηπ και έμα οξλϊι για μα βάζει υοξμικά ϊοια ρςξ διάβαρμά ςξσ. Ατξϋ ςα κάμξσμε ϊλα ασςά, είμαρςε έςξιμξι μα «αμςιμεςχπίρξσμε» ςημ καιμξϋοια ρυξλική υοξμιά. Αμ καςατέοξσμε μάλιρςα και μάθξσμε ρςξ παιδί μαπ μα ςακςξπξιεί ςξ γοατείξ μϊμξ ςξσ κάθε τξοά μεςά ςξ διάβαρμα, θα έυξσμε γλσςόρει ςξμ εασςϊ μαπ απϊ μία ένςοα βοαδιμή αγγαοεία! Ιάλή ρυξλική υοξμιά και καλή ποϊξδξ ρε ϊλα ςα μαθηςξϋδια!!!

via


Ν

έα ρυξλική υοξμιά.Τοερκξπλσμμέμα ρυξλικά γιακαδάκια & ςα ποόςα επίρημα οξϋυα, μεςά ςξ νσπξληςαοιϊ ςχμ καλξκαιοιμόμ διακξπόμ. Ξ καθιεοχμέμξπ αγιαρμϊπ. Δίμαι ξι μμήμεπ πξσ ρημαςξδξςξϋμ ςημ έμαονη ςξσ τθιμξπόοξσ ρςξ μσαλϊ κάθε Έλλημα.Δςρι νεκιμξϋρε πάμςα μέυοι ςόοα η ρυξλική υοξμιά.΋μχπ. Γιαςί; ΢ί λέει η Ξοθϊδξνη εμπειοία & Οαοάδξρη; Ατξσγκοαζϊμεμξι εκείμξσπ πξσ έυξσμ εμπειοία και Υάοη Ηεξϋ, μαθαίμξσμε για ϊλη ςη ρξτία πξσ βοίρκεςαι πίρχ απϊ ασςή ςη ταιμξμεμικά απλή ςελεςξσογική ποάνη. Οοόςα ϊμχπ μια λιςή ειραγχγή ρςημ ξοξλξγία όρςε μα γίμει καςαμξηςή η ξσρία. Ρϋμτχμα με ςημ ξοθϊδξνη παοάδξρη κάθε άμθοχπξπ πάρυει. Διμαι αρθεμήπ. Ζ αρθέμεια ρςημ εκκληριαρςική ξοξλξγία λέγεςαι αμαοςία και δεμ έυει καμία ρυέρη με ςημ αμςαορία απϊ ςξσπ μϊμξσπ εμϊπ άςεγκςξσ Ηεξϋ.Αμαοςία είμαι η αρθέμεια. Ρε ςί έγκειςαι ασςή η αρθέμεια; Ρςξ ϊςι η αγάπη ςξσ δεμ είμαι ςϊρξ δσμαςή όρςε μα καμει θαϋμαςα, ϊπχπ τςιάυςηκε για μα κάμει, ρϋμτχμα με ςα λϊγια ςξσ ίδιξσ ςξσ Υοιρςξϋ: "ὁ πιρςεύωμ εἰπ ἐμὲ ςὰ ἔογα ἃ ἐγὼ πξιῶ κακεῖμξπ πξιήρει καὶ μείζξμα ςξύςωμ πξιήρει" (Ιωα.14,12)

Ζ εκκληρία γμχοίζει ξςι ξ άμθοχπξπ πξσ ανιξπξιεί ϊλξ ςξ δσμαμικϊ ςξσ ειμαι έμαπ "σπεοάμθοχπξπ" κοσμμέμξπ μέρα ρε απέοαμςη & αληθιμή ςαπείμχρη και ξ δοϊμξπ για μα θεοαπεσθεί ξ άμθοχπξπ όρςε μα "αμακςήρει" ςξ υαμέμξ δσμαμικϊ ςξσ ειμαι ξ αγιαρμϊπ. Αγιαρμϊπ δηλαδή ρημαίμει μα έυει καμείπ ςϊρξ καθαοή φσυή πξσ μα υχοάει μέρα ςηπ ϊλξ ςξ Ηεϊ.Οόπ επιςσγυάμεςαι ασςϊ; ΋πχπ ρε κάθε αρθέμεια: με θεοαπεσςική αγχγή. ΢ξ δίπςσυξ ςηπ ξοθϊδξνηπ φσυξθεοαπείαπ ςξ έυει ακξϋρει κάθε πιρςϊπ: άρκηρη & μσρςηοιακή ζχή. Υξμδοικά, χπ άρκηρη θα ξοίζαμε κάθε δική μαπ δοάρη για μα μείμει καθαοή η καοδιά & ξ μξσπ. Λα ασςϊ ςξ δίπςσυξ απϊ μϊμξ ςξσ δεμ θα ήςαμ πξςέ αοκεςϊ για μα "αγγίνξσμε" ςιπ ποαγμαςικέπ μαπ ποξδιαγοατέπ και μα "μεςακιμξϋμε βξσμά".

11

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΙΓΚΑ ΒΑ΢ΙΛΟΠΟΤΛΟΤ

Γι' ασςϊ είμαι αμαγκαία η Λσρςηοιακή ζχή.Ζ σπέοβαρη ςχμ τσρικόμ μϊμχμ γίμεςαι μϊμξ με ςη μσρςηοιακή ζχή.Ιαι μημ πάει ξ μξσπ ραπ μακοιά ϊςαμ λέμε για σπέοβαρη ςχμ μϊμχμ ςηπ "τϋρηπ".Αοκεί μα ραπ θσμήρχ πϊρξ δϋρκξλξ είμαι μα ρσγυχοέρεςε κάπξιξμ πξσ πυ. ραπ γελξιξπξίηρε δημϊρια. ΄Ζ πϊρξ δϋρκξλξ είμαι μα θεςικϊπ και δημιξσογικϊπ, έμαπ μαθηςήπ με παοαβαςική ρσμπεοιτξοά.Λε ςα μσρςήοια & ςιπ ποξρεσυέπ ςηπ εκκληρίαπ λξιπϊμ -αγιαρμϊπποξρκαλξϋμε ςξμ ίδιξ ςξ Ηεϊ μα μαπ δόρει ασςέπ ςιπ "σπεοδσμάμειπ" -ςη Υάοη θεξλξγικά- όρςε μα γίμει ναμά η ζχή μαπ παοάδειρξπ. Ιάπχπ έςρι λξιπϊμ τςάμξσμε ρςξμ Αγιαρμϊ ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ, καθόπ η Ξοθϊδξνη θεοαπεσςική αγκαλιάζει & αγιάζει κάθε έκταμρη ςηπ αμθοόπιμηπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ϊπχπ ςξ ρυξλείξ. Έυει μϊημα ϊμχπ έμαπ ρυξλικϊπ Αγιαρμϊπ, υχοίπ ϊλξ ςξ σπϊβαθοξ πξσ πεοιγοάτηκε πιξ πάμχ;Έυει μϊημα έμαπ ρυξλικϊπ Αγιαρμϊπ πξσ γίμεςαι για μα δευθξϋμ ςα παιδιά μέρα ςξσπ έμαμ Ηεϊ ςξμ ξπξίξ δεμ γμχοίζξσμ, και δεμ λαυςαοάμε μα γμχοίρξσμ; Ρϋμτχμα με ςξ λϊγια ςξσ Ληςοξπξλίςη Μικξλάξσ: "Δὲμ ὑπάουει καμέμαπ λϊγξπ μὰ ρσμςηοξῦμε κάςι ἱεοϊ πξὺ ὅμχπ εἴςε δὲμ καςαλαβαίμξσμε, εἴςε δὲμ θέλξσμε, εἴςε δὲμ ρεβϊμαρςε”. Ίρχπ γι'ασςϊ ςξ λϊγξ μα βοιρκϊμαρςε ςόοα -χπ η ςοέυξσρα γεμιά μαμάδχμ- ρςξ ρημείξ εκείμξ ςηπ ιρςξοίαπ, πξσ είςε θα μξημαςξδξςήρξσμε ρςη γεμιά ςχμ παιδόμ μαπ ϊρα κάμξσμε & ϊρα έυξσμ ανία αληθιμή, ή ίρχπ, θα ςα αταιοέρξσμε, υάμξμςαπ μια για πάμςα ςημ εσκαιοία επαμαρϋμδερηπ με ςξμ αουαίξ θηρασοϊ ςηπ Ξοθϊδξνηπ Οαοάδξρηπ πξσ βοίρκεςαι ακϊμη ρςα υέοια μαπ.

Οηγέπ: -“Η ιατρική εν Πνεύματι επιστήμη” Μητρ. Ιεροθέου -http://istologio.org/?p=2116#sthash.az6kKq1Z.dpuf" Τχςξγοάτιρη: Λαοιάμμα Δίγκα Βαριλξπξϋλξσ

Οικογενειακή Ζωή


Οικογενειακή Ζωή

12

ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΔΑΝΔΟΤΛΑΚΗ

via

Κά

θε μαμά πξσ έυει ποχςάκι ςξ έυει μιόρει ασςϊ ςξ ρσμαίρθημα: έμα ρτίνιμξ ρςξ ρςξμάυι, μια ρσγκίμηρη, ςξ μχοάκι πξσ κοαςξϋραμε αγκαλιά και υόοαγε ρςξ μιρϊ μαπ υέοι, ϊυι μϊμξ μεγάλχρε, αλλά πάει και δημξςικϊ! Για ταμςαρςείςε λξιπϊμ πϊρξ πιξ έμςξμα ρσμαιρθήμαςα έυει ςξ μικοϊ μαπ ποχςάκι… Δίμαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα ρςαθξϋμε δίπλα ςξσ, μα ατξσγκοαρςξϋμε ςημ αγχμία και ςξ άγυξπ ςξσ, μα καθηρσυάρξσμε κάθε τϊβξ πξσ μπξοεί μα έυει και μα ςξ εμθαοοϋμξσμε, όρςε η μεςάβαρη ρςξ δημξςικϊ μα γίμει ϊρξ πιξ ξμαλά και εσυάοιρςα γίμεςαι.Δδό ραπ έυξσμε 6 βήμαςα για μα ςξ πεςϋυεςε κι ερείπ εϋκξλα!

Ποξεςξιμαρία 1) ΢ξ καλξκαίοι δεμ νευμάμε ϊρα μάθαμε ρςξ μηπιαγχγείξ, αμςίθεςα με εσυάοιρςξ ςοϊπξ ςα εμπεδόμξσμε . Λεοικέπ ιδέεπ είμαι ςα βιβλία με καλξκαιοιμέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, επιςοαπέζια παιυμίδια, παιυμίδια γμόρηπ, παοαςήοηρη ςηπ τϋρηπ ρςημ ενξυή. 2) Λιλάμε με ςξ παιδί για ςξ «μεγάλξ» ρυξλείξ, ϊπξσ πάμε ςα «μεγάλα» παιδιά. Ακξϋμε ςξσπ ποξβλημαςιρμξϋπ ςξσ, λϋμξσμε ϊ,ςι απξοίεπ έυει, ϊρξ απλξψκέπ και αμ μαπ ταίμξμςαι, ςξμόμξσμε ςημ ασςξπεπξίθηρή ςξσ. Λια καλή ιδέα είμαι μα επιρκετθξϋμε κάπξιεπ τξοέπ ςξ υόοξ, όρςε μα ενξικειχθεί κάπχπ με ασςϊμ.

3) Αγξοάζξσμε μαζί ςημ μέα ρυξλική ςράμςα, ςα ρυξλικά είδη, κάπξια καιμξϋογια οξϋυα και παπξϋςρια εμδευξμέμχπ, δημιξσογόμςαπ έςρι μια εσυάοιρςη ποξρμξμή για ςη μέα αουή. Ρςξ ρπίςι διαμξοτόμξσμε ειδικϊ υόοξ διαβάρμαςξπ, όρςε μα απξκςήρει ρσμείδηρη ςηπ μέαπ ασςήπ «σπξυοέχρηπ», αλλά με εσυάοιρςξ ςοϊπξ.

Η μεγάλη ρςιγμή 4) ΢ημ ποόςη μέοα ςξσ ρυξλείξσ είμαρςε φϋυοαιμξι και καθηρσυαρςικξί ρε κάθε ρημάδι τϊβξσ, σπαμαυόοηρηπ ή άομηρηπ και επαμαλαμβάμξσμε ϊλα ςα θεςικά ςξσ ρυξλείξσ, πξσ ήδη έυξσμε ρσζηςήρει. Έςρι ςξ παιδί θα πάοει και πάλι θάοοξπ και πιξ εϋκξλα θα ποξραομξρςεί. 5) Έμα μεγάλξ «αγκάθι» είμαι ςξ καθημεοιμϊ διάβαρμα, καθόπ ςξ παιδάκι μέυοι ςόοα δεμ έυει ρσμηθίρει ρε ασςϊ. Για μα νεπεοάρξσμε ςσυϊμ δσρκξλίεπ σιξθεςξϋμε κάπξιεπ ρσμήθειεπ, ϊπχπ για παοάδειγμα ρσγκεκοιμέμη όοα πξσ ςξ παιδί θα είμαι νεκξϋοαρςξ, ρσγκεκοιμέμξ υόοξ, ήρσυξ και υχοίπ πεοιρπάρειπ, όρςε μα δημιξσογηθεί μια οξσςίμα, ρςαθεοή και γμόοιμη για ςξ παιδί. 6) Ξ δάρκαλξπ είμαι ρϋμμαυξπ και τίλξπ , ςϊρξ για ςξ ποχςάκι, ϊρξ και για ςξσπ γξμείπ. Ζ ςακςική και ρσυμή επικξιμχμία μαζί ςξσ είμαι πξλϋ ρημαμςική, για ςημ εμημέοχρη, ςημ αμςιμεςόπιρη ποξβλημάςχμ και ςημ καλή ρσμεογαρία. Λημ μιλάςε μποξρςά ρςξ παιδί με άρυημα λϊγια για ςξ δάρκαλξ. 7) Δμθάοοσμρη και επιβοάβεσρη ϊςαμ υοειάζεςαι και η αμςιμεςόπιρη ςχμ απξγξηςεϋρεχμ με φσυοαιμία και ποξρπάθεια, είμαι ξ καλϋςεοξπ ςοϊπξπ για μα γίμει ςξ ποχςάκι μαπ έμαπ μαθηςήπ ήοεμξπ, απξδξςικϊπ και γεμάςξπ ασςξπεπξίθηρη!


13

DECO—DIY

ΔΨΡΑ ΠΕΣΡΙΔΟΤ

Έτςαρε πάλι η επξυή πξσ ςα ρυξλεία νεκιμάμε! Σι πιξ όμξοτξ λξιπόμ από ςξ μα μξιοαρςώ με όλξσπ εράπ δχοεάμ εκςσπώριμα, πξσ μπξοξύμ μα κάμξσμ ςημ καθημεοιμόςηςα ςχμ παιδιώμ ακόμα πιξ νευχοιρςή!! Οάμςα μξσ άοερε ςξ ρυξλείξ και ρίγξσοα ςα παοακάςχ διακξρμηςικά, πξσ ραπ ποξςείμχ, με κάμξσμ μα ςξ αμαπξλό ακϊμα πεοιρρϊςεοξ ☺


DECO—DIY

14

΢ξ ποόςξ δχοεάμ εκςσπόριμξ ρες είμαι απϊ ςξ Sarah Hope Designs & ςξ Catch my Party και μπξοείςε μα ςξ καςεβάρεςε παςόμςαπ εδό.


15

DECO—DIY

΢ξ δεϋςεοξ δχοεάμ εκςσπόριμξ ρες είμαι απϊ ςξ Printabelle & ςξ Catch my Party είμαι ρυεδιαρμέμξ, πάμχ ρε κοατς υαοςί πξσ ςξ κάμει ακϊμα πιξ ϊμξοτξ και νευχοιρςϊ ...μπξοείςε μα ςξ βοείςε εδό.

Δςικέςεπ για ςξ κξλαςριϊ ςχμ παιδιόμ μαπ, πξσ θα ςα κάμει μα μιόρξσμ ϊςι ςα ρκετςϊμαρςε και μα υαμξγελάρξσμ , απϊ ςξ The Suburban Mom και θα ςα βοείςε εδό


DECO—DIY

16

και απϊ ςξ Honey Jumble εδό

Δςικέςεπ για ςημ ςράμςα Lego Star Wars απϊ ςξ Living Locurto, πξσ θα λαςοέφξσμ ϊλα ςα αγϊοια και θα ςα βοείςε εδό


17 Για ςιπ πιξ καλλιςευμικέπ μαμάδεπ σπάουξσμ πξλϋ ϊμξοτα scrapbook ρες απϊ ςξ Blog Train Blog πξσ θα ςα βοείςε εδό και θα μπξοέρεςε μα επιλένεςε μέρα απϊ μια μεγάλη πξικιλία και μα δημιξσογήρεςε.

Ρελιδξδείκςεπ με θέμα ςημ αγαπημέμη ςαιμία Frozen απϊ ςξ Teachers Pay Teachers πξσ θα βοείςε εδό.

Ρελιδξδείκςεπ με ςημ κξκκιμξρκξστίςρα και ςξ λϋκξ απϊ ςξ Madame Citron για μικοά αλλά και μεγάλα παιδιά πξσ θα βοείςε εδό

DECO—DIY


DECO—DIY

18

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΤ


Ρε ασςϊ ςξ ςεϋυξπ θα τςιάνξσμε μαζί μια παμεϋκξλη ςραμςξϋλα! Λια ςράμςα όμξσ πξσ δεμ υοειάζεςαι καμ οάφιμξ! Δίμαι εναιοεςικά εϋκξλη ρςημ καςαρκεσή ςηπ και ξ υοϊμξπ πξσ θα υοειαρςείςε δεμ θα νεπεοάρει ςα 15 λεπςά! ΢ημ ςραμςξϋλα ασςή ςημ είυα τςιάνει ρςα μαθηςικά μξσ υοϊμια και ήοθε ςξ pinterest μα μξσ ςη θσμίρει και μα με διεσκξλϋμει ακϊμη πεοιρρϊςεοξ με έμα tip για ςξ κλείριμξ ςξσ πάςξσ ςηπ.

΢α σλικά πξσ θα υοειαρςξϋμε είμαι ςα ενήπ ςοία:   

Έμα T-Shirt πξσ δεμ τξοάμε πια. Φαλίδι. Λαοκαδϊοξ πξσ τεϋγει με ςξ πλϋριμξ.


DECO—DIY

20

΢ξ ποόςξ πξσ θα κάμξσμε είμαι μα διπλόρξσμε ςημ μπλξϋζα ρςα δϋξ και μα κϊφξσμε ςα μαμίκια. Ρςη ρσμέυεια κϊβξσμε ςη λαιμϊκξφη.


21

Γσομάμε ςημ μπλξϋζα αμάπξδα και μαοκάοξσμε πξσ θέλξσμε ςξμ πάςξ ςηπ ςράμςαπ.

DECO—DIY

Οοέπει μα ατήρξσμε κάςχ απϊ ςξ ρημείξ πξσ θα μαοκάοξσμε ςξσλάυιρςξμ 5 cm στάρμαςξπ . ΢όοα κϊβξσμε απϊ κάςχ και μέυοι ςξ ρημείξ πξσ έυξσμε ξοίρει χπ πάςξ ςηπ ςράμςαπ λχοίδεπ!

Οαίομξσμε ςημ ποόςη λχοίδα και ςη δεϋςεοη και κάμξσμε κϊμπξ, ρσμευίζξσμε με ςξμ ίδιξ ςοϊπξ και ρςα σπϊλξιπα.


DECO—DIY

22

Ατξϋ ςελειόρξσμε με ςξσπ ποόςξσπ κϊμπξσπ θα παοαςηοήρξσμε πχπ αμάμερα ςξσπ σπάουξσμ ςοσπξϋλεπ. Για μα ςιπ κλείρξσμε ςξ μϊμξ πξσ έυξσμε μα κάμξσμε είμαι μα παοαλείφξσμε ςημ ποόςη λχοίδα και νεκιμόμςαπ απϊ ςημ δεϋςεοη με ςημ ςοίςη μα ναμακάμξσμε κϊμπξσπ αμά ζεσγάοι λχοίδχμ μέυοι ςξ ςέλξπ!

Ξ πάςξπ μαπ είμαι έςξιμξπ ξπϊςε γσοίζξσμε ςημ μπλξϋζα απϊ ςημ καλή! Ζ ςράμςα είμαι έςξιμη! Θδαμική για ςα καθημεοιμά φόμια, για ςημ παοαλία ή ϊςι άλλξ θέλεςε.

Δλπίζχ μα ραπ άοερε και αμ δξκιμάρεςε μα ςη τςιάνεςε πεοιμέμχ ςιπ τχςξγοατίεπ ραπ! Ραπ τιλό! Τχςξγοάτιρη: Δλέμη Ιαοαγιαμμίδξσ


23

Υγεία

΢ΣΑΤΡΙΝΗ ΢ΣΑΤΡΟΤ

via

Ο

Ρεπςέμβοιξπ είμαι για ϊλξσπ μαπ έμαπ μήμαπ ποξραομξγήπ. ΋ρξι εογάζξμςαι επιρςοέτξσμ ρςη δξσλειά και ςα παιδιά ρςα θοαμία ςξσπ. Ζ κϋοια ϊμχπ αμηρσυία ςχμ μαμάδχμ ασςή ςημ επξυή είμαι ξι ιόρειπ και ειδικϊςεοα ϊςαμ έυξσμ μικοά παιδιά.

Ακξλξσθώμςαπ μια ιρξοοξπημέμη διαςοξτή .

Τι μπξοξύμε μα κάμξσμε για μα εμιρχύρξσμε ςξ αμξρξπξιηςικό ςωμ παιδιώμ, αλλά και ςξ δικό μαπ; Τι εναρθεμεί και ςι εμιρχύει ςξ αμξρξπξιηςικό μαπ;

Ζ πιξ γμχρςή βιςαμίμη για ςημ εμίρυσρη ςξσ αμξρξπξιηςικξϋ είμαι η βιςαμίμη C. βοίρκξσμε ρε πληθόοα τοξϋςχμ και λαυαμικόμ. Δμδεικςικά βοίρκεςαι ρε: τοάξσλεπ, πιπεοιέπ, ςξμάςεπ, μποϊκξλξ, μαψμςαμϊπ, οξδάκιμξ, κξσμξσπίδι, ερπεοιδξειδή (πξοςξκάλι, μαμςαοίμι κλπ).

΢ξ αμξρξπξιηςικό ρύρςημα είμαι έμα ρϋρςημα ξογάμχμ σπεϋθσμξ για ςημ άμσμα ςξσ ξογαμιρμξϋ. ΢ξ αμξρξπξιηςικϊ ρϋρςημα απξςελείςαι απϊ πξλλά διατξοεςικά ϊογαμα και ιρςξϋπ. ΢α ρημαμςικϊςεοα απϊ ασςά είμαι ξ μσελϊπ ςχμ ξρςόμ, και ξ θϋμξπ αδέμαπ. Ρε ασςά δημιξσογξϋμςαι και αμαπςϋρρξμςαι ςα ειδικά κϋςςαοα ςξσ αμξρξπξιηςικξϋ ρσρςήμαςξπ. Δεσςεοεϋξμςα ϊογαμα ςξσ αμξρξπξιηςικξϋ ρσρςήμαςξπ είμαι ξι αμσγδαλέπ, ξ ρπλήμαπ, ςα λεμτξγάγγλια και ξι πλάκεπ Peyer. (http://el.wikipedia.org/) Τι εναρθεμεί ςξ αμξρξπξιηςικό ρύρςημα ; Ζ κακή διαςοξτή, ςξ άγυξπ ,η ρςεμαυόοια, ςξ ρςοεπ, η σπεοβξλική καςαμάλχρη αλκξϊλ, η έκθερη ρε υημικέπ ξσρίεπ (ακϊμα και η ρσμευείπ έκθερη ρε ξικιακά καθαοιρςικά), σπξθεομιδικέπ δίαιςεπ, εναμςληςικέπ δίαιςεπ, η λήφη ταομάκχμ, η παυσραοκία, η σπεοβξλική καςαμάλχρη ταγηςξϋ (σπεοταγία) κλπ. ΋πχπ ποξαμέτεοα η σπξθεομιδικέπ – εναμςληςικέπ δίαιςεπ (πυ. Εόμηπ, απξςξνίμχρηπ κλπ) δεμ μαπ βξηθξϋμ. Αμςιθέςχπ ποξκαλξϋμ ενάμςληρη ρςξμ ξογαμιρμϊ, λϊγχ ςηπ μειχμέμηπ ποϊρληφηπ θεομίδχμ, βιςαμιμόμ, ποχςεψμόμ, λιπόμ, σδαςαμθοάκχμ κλπ. Ασςϊ έυει χπ απξςέλερμα ςημ εμτάμιρη κϊπχρηπ, κξϋοαρηπ, ζάληπ, αδσμαμίαπ, πςόρη αιμξρταιοίμηπαιμαςξκοίςη κλπ. Ζ κακή διαςοξτή επίρηπ απξδσμαμόμει ςξμ ξογαμιρμϊ μαπ. (πυ, παςαςάκια,επενεογαρμέμα ρμακ) απξςέλερμα μα μημ λαμβάμξσμε ςα απαοαίςηςα θοεπςικά ρσρςαςικά για ςη θχοάκιρη ςηπ σγείαπ μαπ. Οχπ μπξοξϋμε μα εμιρυϋρξσμε ςξμ ξογαμιρμϊ μαπ;

Αμαλσςικϊςεοα η καθημεοιμή καςαμάλχρη τοξϋςχμ και λαυαμικόμ εμιρυϋει ςξμ ξογαμιρμϊ με βιςαμίμεπ και ιυμξρςξιυεία απαοαίςηςα για ςημ άμσμά ςξσ.

Τξ νέοαςε όςι ςα γαλακςξκξμικά ζύμωρηπ βξηθξύμ ρςξ αμξρξπξιηςικό ; Γι’ ασςϊ λξιπϊμ επιλέγξσμε γιαξϋοςι με πέςρα, κετίο κ.ά. ςα ξπξία είμαι πλξϋρια ρε μικοξξογαμιρμξϋπ τιλικξϋπ ποξπ ςξμ ξογαμιρμϊ μαπ. Η βιςαμίμη Δ ρσμβάλλει κι ασςή ρςημ εμίρυσρη ςηπ άμσμαπ ςξσ ξογαμιρμξύ μαπ! Ζ ρημαμςικϊςεοη λειςξσογία ςηπ είμαι η ποξρςαρία ςχμ λιπιδίχμ μεμβοάμηπ και ςχμ απξθηκεσμέμχμ λιπιδίχμ, απϊ ςημ απξδϊμηρή ςξσπ μέρχ ςηπ σπεοξνειδάρηπ. ΢α τσςικά βλαρςάοια και ξι ρπϊοξι, ςα έλαια και ςα ποξψϊμςα ςξσπ είμαι ξι καλϋςεοεπ πηγέπ βιςαμίμηπ Δ. ΢α άςξμα πξσ ακξλξσθξϋμ δίαιςεπ υαμηλέπ ρε λιπαοά μπξοεί μα κιμδσμεϋξσμ απϊ αμεπάοκεια βιςαμίμηπ Δ λϊγχ ςηπ πεοιξοιρμέμηπ ποϊρληφηπ τσςικόμ ελαίχμ. ΢κξοδάκι παοενηγημέμξ! Έυει αμςιμικοξβιακέπ, αμςιθοξμβχςικέπ και αμςιξνειδχςικέπ ιδιϊςηςεπ και η μειόμει ςα επίπεδα ςχμ λιπιδίχμ ρςξ αίμα. ΢ξ μϊμξ αομηςικϊ ςξσ η μσοχδιά! Υάςε μέλι Δίμαι γμχρςϊ για ςιπ αμςιβακςηοιδιακέπ ςξσ ιδιϊςηςεπ. Ρσμδσάζεςαι με γιαξσοςάκι χπ απξγεσμαςιμϊ ή ςξ αλείτξσμε ρςξ φχμάκι μαπ (ή τοσγαμιά) για ποχιμϊ!


Υγεία

24

Βιςαμίμη D Δαμξί εοεσμηςέπ δήλχραμ ϊςι η βιςαμίμη D είμαι απαοαίςηςη για ςημ εμεογξπξίηρη ςηπ άμσμαπ ςξσ αμθοόπιμξσ ξογαμιρμξϋ. Ρςημ Δλλάδα δεμ εμταμίζξμςαι ελλείφειπ ρε ασςή λϊγχ ςηπ μεγάληπ έκθερήπ μαπ ρςξμ ήλιξ. J (http://www.diatrofi.gr/) Ακϊμη εσεογεςικά για ςξ αμξρξπξιηςικϊ μαπ είμαι ςα χ3 λιπαοά ξνέα. Οχπ μαπ βξηθξϋμ ; καςαουήμ εμιρυϋξσμ ςξ αμξρξπξιηςικϊ, ποξρςαςεϋξσμ ςα αγγεία μαπ και ςημ καοδιά μαπ. Δίμαι απαοαίςηςα για ςη αμάπςσνη ςξσ μσψκξϋ και μεσοικξϋ ρσρςήμαςξπ ϊρξ αλλά και ςξσ εγκετάλξσ! Πξύ θα ςα βοξύμε ςα ω3; Ρίνςε μια μαςιά ρςξμ πιξ κάςω πίμακα!

Τι είμαι ξ διαβήςηπ ; Ξ ρακυαοόδηπ διαβήςηπ είμαι μεςαβξλικϊ μϊρημα, ρςξ ξπξίξ η έλλειφη ιμρξσλίμηπ εσθϋμεςαι για ςημ μειχμέμη ή αμεπαοκή υοηριμξπξίηρη ςηπ γλσκϊζηπ. Ζ αμεπάοκεια ιμρξσλίμηπ έυει χπ απξςέλερμα ςημ ρσρρόοεσρη μεγάληπ πξρϊςηςαπ γλσκϊζηπ ρςξ αίμα, υχοίπ ςημ δσμαςϊςηςα υοηριμξπξίηρηπ ςηπ. Μημ νευμάςε ςημ άρκηρη! Έμα άςξμξ πξσ αθλείςαι ρσρςημαςικά (έρςχ 30’ πεοπάςημα ςη μέοα) και ακξλξσθεί σγιειμή διαςοξτή κιμδσμεϋει λιγϊςεοξ απϊ ιόρειπ. Ιι αμ ςϋυει και ςημ «αοπάνει», θα είμαι ρε ήπια μξοτή. ΢όοα νέοεςε ςα «μσρςικά» για μα εμιρυϋρςε ςξμ ξογαμιρμϊ ραπ και θχοακίρςε ςξμ ποιμ ςημ «αοπάνεςε».

Σπάουξσμ 4 καςηγξοίεπ διαβήςη : 

ξ ιμρξσλιμξεναοςόμεμξπ ή ςϋπξσ 1

μη ιμρξσλιμξεναοςόμεμξπ ή ςϋπξσ 2

ειδικξί ςϋπξι πξσ ξτείλξμςαι ρε άλλεπ διαςαοαυέπ ϊπχπ γεμεςικέπ πξσ ρσμδέξμςαι με ςη δοάρη ςηπ ιμρξσλίμηπ, έκθερη ρε τάομακα, ςξνικέπ ξσρίεπ, μϊρξσπ ςηπ ενχκοιμξϋπ μξίοαπ ςξσ παγκοέαςξπ 

ρακυαοόδηπ διαβήςηπ κϋηρηπ, η ρσυμϊςηςα εμτάμιρηπ ρςη υόοα μαπ τςάμει ςξ 7% εμό γεμικϊςεοα ρςημ Δσοόπη 1-14%. 

Ρςξ διαβήςη ςϋπξσ 1 παοξσριάζεςαι ρσμήθχπ ξλική αμεπάοκεια παοαγχγήπ ιμρξσλίμηπ. Ξ ςϋπξπ ασςϊπ είμαι ρπάμιξπ και ρσμήθχπ εμταμίζεςαι ρςημ παιδική ηλικία.


25

Υγεία

΢ΣΑΤΡΙΝΗ ΢ΣΑΤΡΟΤ

Ξ διαβήςηπ ςϋπξσ 2 ξτείλεςαι ρςημ μεοική αμεπάοκεια παοαγχγήπ ιμρξσλίμηπ και ςημ μειχμέμη αμςαπϊκοιρη ςξσ ρόμαςξπ ρςημ ξομϊμη ασςή. Δηλαδή σπάουει αμςίρςαρη ρςημ ιμρξσλίμη. ΢α άςξμα πξσ εμταμίζξσμ ςξμ διαβήςη ασςϊ, είμαι ρσμήθχπ σπέοβαοα και δεμ ακξλξσθξϋμ ιρξοοξπημέμη διαςοξτή. Δπίρηπ μπξοεί μα εμταμιρςεί και χπ ρσμέπεια κάπξιαπ άλληπ αρθέμειαπ ςξσ παγκοέαςξπ. Ακϊμη μπξοεί μα ποξκληθεί βλάβη ρςξ πάγκοεαπ και καςά ρσμέπεια ρςξσπ σπξδξυείπ ςηπ ιμρξσλίμηπ εναιςίαπ ςηπ υοϊμιαπ σπεοκαςαμάλχρηπ αλκξϊλ. ΢ξ ασνημέμξ ράκυαοξ ρςιπ γσμαίκεπ με διαβήςη κσήρεχπ μπξοεί μα επηοεάρει και ςη μηςέοα αλλά και ςξ μχοϊ. Ξι πιξ ρημαμςικέπ επιπςόρειπ ρςη μχοϊ είμαι 

Λεγάλη αϋνηρη ςξσ βάοξσπ ςξσ μεξγμξϋ

Σπξγλσκαιμία αμέρχπ μεςά ςη γέμμηρη (λϊγχ ςηπ σπεοπαοαγχγήπ ιμρξσλίμηπ απϊ ςξ πάγκοεαπ ςξσ μεξγμξϋ) 

Ίκςεοξπ και αμαπμεσρςικά ποξβλήμαςα αμ ξ διαβήςηπ είμαι αμενέλεγκςξπ.  

Ασνημέμη ρσυμϊςηςα μεξγμικξϋ θαμάςξσ

Ξι πιξ ρημαμςικέπ επιπςόρειπ για ςη μηςέοα είμαι: 

Δσρςξκία (δϋρκξλξπ ςξκεςϊπ, με ασνημέμη ρσυμϊςηςα ςοασμαςιρμξϋ ςξσ μεξγμξϋ) ή αμάγκη για καιραοική ςξμή λϊγχ ςξσ μεγάλξσ μεγέθξσπ ςξσ μεξγμξϋ

Οοϊχοξπ ςξκεςϊπ

Οοξεκλαμφία (ασνημέμη αοςηοιακή πίερη και κσκλξτξοικέπ διαςαοαυέπ καςά ςη διάοκεια ςηπ κϋηρηπ)

Ασνημέμξπ κίμδσμξπ για ςημ αμάπςσνη διαβήςη ρε μεγαλϋςεοη ηλικία

Πώπ αμςιμεςωπίζεςαι; Ζ διαςοξτή ρσμβάλλει θεςικά ρςημ αμςιμεςόπιρη ϊλχμ ςχμ καςηγξοιόμ ρακυαοόδη διαβήςη ,ιδιαίςεοα ρςξ ρακυαοόδη διαβήςη κϋηρηπ και ςϋπξσ 2. Ρϋμτχμα με ςξμ ελλημική διαβηςξλξγική εςαιοία ςα ποξγοάμμαςα σγιειμξ-διαιςηςικήπ παοέμβαρηπ έυξσμ ςξσπ παοακάςχ ρςϊυξσπ : 

Λείχρη ςξσ ρχμαςικξϋ βάοξσπ καςά ςξσλάυιρςξμ 5%, ετϊρξμ είμαι ασνημέμξ.


Υγεία

26

Ρχμαςική δοαρςηοιϊςηςα πξσ πεοιλαμβάμει ςξσλάυιρςξμ 30 λεπςά μέςοιαπ έμςαρηπ άρκηρη ημεοηρίχπ, ςξσλάυιρςξμ πέμςε τξοέπ ςημ εβδξμάδα. Λείχρη ςξσ ξλικξϋ λίπξσπ ρε <30% ςηπ ημεοήριαπ εμεογειακήπ ποϊρληφηπ. Λείχρη ςξσ κεκξοερμέμξσ λίπξσπ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ trans λιπαοόμ ξνέχμ) ρε <10% ςηπ ημεοήριαπ εμεογειακήπ ποϊρληφηπ. Αϋνηρη ςηπ ποϊρληφηπ τσςικόμ ιμόμ (ςξσλάυιρςξμ 25-35 g ημεοηρίχπ)

Ζ ρχρςή εκπαίδεσρη ςξσ αςϊμξσ πξσ πάρυει απϊ διαβήςη απϊ ςελεί ςξ «κλειδί» για ςημ εταομξγή ςχμ πιξ πάμχ ρσρςάρεχμ. Έςρι θα καςατέοει μα αλλάνει διαςοξτικέπ ρσμήθειεπ και διαςοξτική ρσμπεοιτξοά.

Τσριξλξγικέπ ςιμέπ ρακυάοξσ ΢α επίπεδα ςξσ ρακυάοξσ ραπ ποέπει μα είμαι: ·

΢ξ ποχί ποιμ ςξ ποχιμϊ: <95 mg/dl

·

Λια όοα μεςά ςα γεϋμαςα: <130 mg/dl

·

Δσξ όοεπ μεςά ςα γεϋμαςα: <120 mg/dl

Λεςά ςξμ ςξκεςϊ απαιςείςαι επαμέλεγυξπ ςξσ ρακυάοξσ ρσμήθχπ 6 εβδξμάδεπ μεςά ςξμ ςξκεςϊ. Αμ είμαι τσριξλξγικά ςα επίπεδα ςϊςε ποξληπςικϊπ έλεγυξπ 1 τξοά ςξ υοϊμξ.


27

Υγεία

«Όςι κι αμ κάμειπ όπξσ και μα παπ, ςα υέοια ρξσ μα πλέμειπ μη νευμάπ…» ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ

15 Οκτωβρίου via

Α

Πξιόπ είμαι ξ ρωρςόπ ςοόπξπ πλσρίμαςξπ ςωμ χεοιώμ;

μξίγξσμ ςα ρυξλεία, έουεςαι ςξ τθιμϊπχοξ, θα καλχρξοίρξσμε και πάλι ςιπ ιόρειπ. Ιάθε υοϊμξ δημξριεϋξμςαι μελέςεπ και ξδηγίεπ απϊ αομϊδιξσπ τξοείπ για ςημ καλϋςεοη ποξρςαρία και θχοάκιρη ςχμ παιδιόμ μαπ απϊ ςιπ ιόρειπ. Διδικά ςα ςελεσςαία υοϊμια, ξι ιόρειπ έυξσμ γίμει πιξ «επιθεςικέπ». Έυξσμ μεγαλϋςεοη διάοκεια, ατξοξϋμ πλέξμ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςξσ πληθσρμξϋ κι είμαι και πιξ επικίμδσμεπ.

Βοέυξσμε ςα υέοια μαπ και ποξρθέςξσμε ραπξϋμι. ΢οίβξσμε με δϋμαμη ϊλα ςα δάυςσλα, υχοίπ μα νευμάμε ςξμ αμςίυειοα. Δπίρηπ καθαοίζξσμε ςα μερξδακςϋλια διαρςήμαςα και ςιπ άκοεπ ςχμ δακςϋλχμ με ςα μϋυια. Ιαλϋπςξσμε ϊλεπ ςιπ επιτάμειεπ ςηπ παλάμηπ ςοίβξμςαπ όρςε μα απξμακοσμθξϋμ ςα μικοϊβια. Νεπλέμξσμε με άτθξμξ μεοϊ και ρςεγμόμξσμε καλά με υαοςί.

Ζ σγιειμή ςχμ υεοιόμ απξςελεί έμαμ απϊ ςξσπ βαρικϊςεοξσπ παοάγξμςεπ για ςημ ποξρςαρία και ςη αρτάλεια ϊλχμ μαπ για ςημ ποϊληφη ςχμ λξιμόνεχμ. Ιάθε επατή ςχμ υεοιόμ μαπ με αμςικείμεμα ή με άλλξσπ αμθοόπξσπ ξδηγεί ρςημ αμςαλλαγή μικοξβίχμ. ΢ιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ ασςϊ δεμ απξςελεί ποϊβλημα. ΋ςαμ ϊμχπ ποϊκειςαι για βοέτη, ηλικιχμέμξσπ, μξρηλεσϊμεμξσπ, γεμικά δηλαδή για εσπαθή άςξμα η επατή ςξσπ με παθξγϊμα μικοϊβια μπξοεί μα απξβεί μξιοαία, δηλαδή μα υάρξσμ ακϊμα και ςη ζχή ςξσπ.

ΠΡΟ΢ΟΦΗ! Δεμ κλείμξσμε ςη βοϋρη με ςξ υέοι μαπ, αλλά με ςξ υαοςί πξσ ρκξσπίραμε ςα υέοια μαπ.

Λελέςεπ δείυμξσμ ϊςι με ςξ ρχρςϊ πλϋριμξ ςχμ υεοιόμ μειόμξσμε ςημ πιθαμϊςηςα μα αοοχρςήρξσμε με γαρςοεμςεοίςιδα καςά 31% και με αμαπμεσρςική λξίμχνη καςά 21%. Πόςε ποέπει μα πλέμξσμε ςα χέοια μαπ; Οοέπει μα πλέμξσμε ςα υέοια μαπ μεςά ςη υοήρη ςηπ ςξσαλέςαπ (μεςά ςημ αλλαγή πάμαπ ςξσ μχοξϋ), ποιμ ςξ ταγηςϊ, μεςά ςξ τϋρημα ςηπ μϋςηπ και ϊπξςε είμαι εμταμόπ λεοχμέμα.

Ζ διαδικαρία είμαι απλή και ρσμήθχπ διαοκεί 40 δεσςεοϊλεπςα. Απλό; Ρημαμςικϊ ϊμχπ! ΋υι μϊμξ απξτεϋγξσμε ςημ ςαλαιπχοία ςξσ μα είμαρςε άοοχρςξι απϊ ρσυμέπ ιόρειπ, αλλά για κάπξιξσπ ςξσπ ρόζει ςη ζχή!

Οήγεπ: http://www.keelpno.gr/Portals/ http://www.infectioncontroltoday.com/news/2013/10/researchersobserve-low-levels-of-hand-hygiene-compliance-in-pediatrichospitals.aspx


Υγεία

28

΢ΨΣΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΤ

Θυ

μάρςε πχπ ήραρςαμ ερείπ και ξ ρϋμςοξτϊπ ραπ ποιμ γίμεςε γξμείπ; Ησμάρςε ςιπ ήρσυεπ βοαδιέπ, πξσ καθϊραρςαμ αγκαλιαρμέμξι ρςξμ καμαπέ και απξλαμβάμαςε ςημ αγαπημέμη ραπ ςαιμία; Ησμάρςε ςα ςανιδάκια πξσ κάμαςε μαζί και ςα δόοα πξσ αγϊοαζε ξ έμαπ ρςξμ άλλξ; ΢σμήθχπ ϊςαμ γεμμιέςαι έμα παιδί, γίμεςαι ςξ κέμςοξ ςξσ εμδιατέοξμςξπ και η ρυέρη ςξσ ζεσγαοιξϋ παίομει δεϋςεοξ οϊλξ. Έμα βοέτξπ απαιςεί ρσμευϊμεμη τοξμςίδα και επαγοϋπμηρη. Ζ κξϋοαρη και ςξ άγυξπ ασνάμξμςαι , με ρσμέπεια μα αουίζξσμ ςα παοάπξμα, η έμςαρη, η γκοίμια, ξι διατχμίεπ. Ρσυμά ξ μπαμπάπ αιρθάμεςαι «θεαςήπ» ςηπ ρυέρηπ μαμάπβοέτξσπ, εμό η μαμά μιόθει λιγϊςεοξ επιθσμηςή χπ γσμαίκα. Λέρα ρε ϊλα ασςά έουξμςαι και «κξσμπόμξσμ» ξι ασνημέμεπ επαγγελμαςικέπ σπξυοεόρειπ, ςα ξικξμξμικά ποξβλήμαςα και ςξ άγυξπ πξσ επιβαοϋμξσμ ακϊμα πεοιρρϊςεοξ ςη ρυέρη ςξσ ζεσγαοιξϋ και ςημ απξδσμαμόμξσμ.

Πξλϋ ρημαμςικϊ είμαι μα σπάουει επικξιμχμία με ςξμ ρϋμςοξτϊ ραπ. Ακξϋρςε με ποξρξυή και καςαμϊηρη ϊλα ϊρα έυει μα ραπ πει, ρεβαρςείςε ςιπ αμάγκεπ ςξσ, ποξρπαθήρςε μα απξτϋγεςε ςιπ εμςάρειπ, ςιπ ρσγκοξϋρειπ και ςξμ μεςανϋ ραπ αμςαγχμιρμϊ. Δνάλλξσ βοίρκερςε ρςημ ίδια ξμάδα και έυεςε κξιμξϋπ ρςϊυξσπ! Ξεκλέφςε λίγξ υοϊμξ για ςξμ εασςϊ ραπ αλλά και για ςξσπ δσξ ραπ. Δευςείςε κάθε βξήθεια απϊ γιαγιάδεπ, παππξϋδεπ ή ρσγγεμείπ ποξκειμέμξσ μα υαλαοόρεςε μϊμη ραπ και μα έυεςε καλϋςεοη διάθερη ϊςαμ ρσμαμςήρεςε ςξ ρϋμςοξτϊ ραπ. Δάμ είμαι ετικςϊ, πεοάρςε λίγξ υοϊμξ μϊμξ ξι δσξ ραπ ϊπχπ κάμαςε παλιϊςεοα.

Ωρςϊρξ, ϊρξ πιξ δεμέμξ και αγαπημέμξ είμαι ςξ ζεσγάοι ποιμ απϊ ςξμ εουξμϊ ςξσ παιδιξϋ, ϊρξ πιξ γεοέπ βάρειπ έυει η ρυέρη ςξσπ, ςϊρξ πιξ εϋκξλα θα καςαμξεί, θα ρέβεςαι και θα εκςιμά ξ έμαπ ςξμ άλλξ και μαζί θα βοξσμ ςη υαμέμη ςξσπ ιρξοοξπία, ςημ ηοεμία και ςημ ξικξγεμειακή θαλπχοή πξσ επιθσμξϋμ. via


29

Δκδηλόρςε ςα αιρθήμαςά ραπ απέμαμςι ρςξ ρϋμςοξτϊ ραπ. Λια γλσκιά κξσβέμςα, έμα υάδι, έμα ςοστεοϊ άγγιγμα είμαι ικαμά μα ραπ τέοξσμ πιξ κξμςά και μα δσμαμόρξσμ ςημ μεςανϋ ραπ έλνη. Κάμςε μία έκπληνη ρςξ ρϋμςοξτϊ ραπ, για μα ςξσ δείνεςε πϊρξ ςξμ ρκέτςερςε και πϊρξ ρημαμςικϊπ είμαι για εράπ. Για παοάδειγμα, έμα δείπμξ σπϊ ςξ τχπ ςχμ κεοιόμ (ατξϋ κξιμηθξϋμ ςα παιδιά), έμα δόοξ, έμα ςοστεοϊ ρημείχμα, έμα υαλαοχςικϊ μαράζ, υοϊμξ για μα κάμει ςξ αγαπημέμξ ςξσ υϊμπι, κ.α. Ξσπμήρςε ςημ «κξιμιρμέμη» ραπ εοχςική διάθερη. Αγαπήρςε ςξ ρόμα ραπ και ςξμ εασςϊ ραπ ϊπχπ κι αμ είρςε μεςά ςη γέμμα. Ακϊμα και αμ έυει μειχθεί η ρσυμϊςηςα ςηπ ρενξσαλικήπ επατήπ, τοξμςίρςε μα εκδηλόμεςε ςημ εοχςική ραπ διάθερη και μημ νευμάςε ϊςι παοαμέμεςε η ίδια γσμαίκα πξσ ξ ρϋμςοξτϊπ ραπ είυε εοχςεσθεί. Απϊ ςη ρςιγμή πξσ γιμϊμαρςε γξμείπ είμαι ραμ μα νσπμάει μια τχμή μέρα μαπ, πξσ μαπ λέει ϊςι ςόοα είμαρςε μόμξ γξμείπ. Ωρςϊρξ ενακξλξσθξϋμε μα είμαρςε ςα ίδια άςξμα, με ςξμ ίδιξ υαοακςήοα, ςιπ ίδιεπ ή και πεοιρρϊςεοεπ αμάγκεπ. Αμ μπξοέρξσμε μα ςξ θσμϊμαρςε ασςϊ και καςατέοξσμε μα διαυειοιρςξϋμε ςιπ δσρκξλίεπ πξσ βιόμξσμε καθημεοιμά, ςϊςε η ρυέρη μαπ θα παοαμείμει σγιήπ και ιρξοοξπημέμη και θα απξςελεί ςϊρξ για εμάπ ϊρξ και για ςα παιδιά μαπ έμα αρταλέπ καςατϋγιξ.

Υγεία

Κάθε 15 του μήνα , η αγαπημένη μας Καίτη Μιχαλοπούλου από το oiparamythenies, θα μας χαρίζει ένα παραμύθι γραμμένο από τα χεράκια της! Μείνετε συντονισμένοι στο familives.gr

Αμ θέλεςε και ερείπ μα διατημιρςείςε ρςξ πεοιξδικϊ μαπ, δεμ έυεςε παοά μα επικξιμχμήρεςε μαζί μαπ ρςξ email ςξσ πεοιξδικξϋ

familivesmag@gmail.com


Υγεία

30 ΕΤΗ ΢ΑΦΙΝΙΔΟΤ

Σ

επςέμβοηπ νεποϊβαλε και είμαι ρίγξσοη πχπ και ερϋ τίλη μξσ είραι ακϊμη ρε καλξκαιοιμϊ mood..!Οοξρπαθείπ μα μπειπ ρςξ κλίμα πξσ επιβάλλει ξ μήμαπ αλλά ρξσ ταίμεςαι αδϋμαςξμ...΢ι θα γίμει;..Οόπ θα καςατέοξσμε μα κάμξσμε επμεκκίμηρη; Οόπ θα επιρςοέφξσμε ρςιπ βάρειπ μαπ και ρςημ καθημεοιμϊςηςα, πξσ είμαι γεμάςη με σπξυοεόρειπ, λξγαοιαρμξϋπ, ρυξλεία, τοξμςιρςήοια και δξσλειέπ ςξσ ρπιςιξϋ;.Οόπ θα ξογαμχθξϋμε όρςε μα μπξϋμε ϊρξ πιξ ξμαλά ρςξσπ οσθμξϋπ ςξσ τθιμξπόοξσ;.Ιαι ςέλξπ πάμςχμ πόπ θα νεπεοάρξσμε ςημ καςάθλιφη ςξσ Υθιμξπώοξσ; Πάοε ςημ απόταρη και εςξιμάρξσ για μία εκπληκςική υοξμιά γεμάςη επιςσυίεπ, ϊμειοα, ρςϊυξσπ και ποαγμαςξπξιήρειπ. Ξοίρςε μια λίρςα για μα αμςιμεςχπίρειπ ςημ καςάθλιφη. Ακξλξσθήρε ςημ και θα με θσμηθείπ!

4.Αμ είμαι Ισοιακή και ρσμηθίζειπ μα ςημ πεομάπ ξικξγεμειακά, διάλενε έμα ήρσυξ ςαβεομάκι πξσ μα ρκάει ςξ κϋμα ρςα πϊδια ρξσ και πήγαιμε μα απξλαϋρειπ έμα ακϊμα ςριπξσοάκι παοέα με θαλαρριμέπ λιυξσδιέπ.

5.Λημ διρςάρειπ μα πάοειπ για άλλη μια τξοά ςξ αγαπημέμξ ρξσ καοπξσζάκι ή πεπξμάκι απϊ ςξμ μαμάβη ρξσ και απ είμαι ςέλξπ επξυήπ.Ιαι τσρικά μημ αιρθαμθείπ εμξυέπ για έμα ακϊμη παγχςάκι.Άλλχρςε ςξ καλξκαίοι πέοαρε,ςημ άμξινη πάλι δίαιςα.

6.΋ςαμ ςα παιδιά είμαι ρςξ ρυξλείξ ή ρε κάπξια δοαρςηοιϊςηςα,ποξρπάθηρε μα πεοιπξιηθείπ λίγξ ςξμ εασςϊ ρξσ μεέμα πεμςικιξϋο, έμα υαλαοχςικϊ μαράζ ή ακϊμη καλϋςεοα αμαμεόμξμςαπ ςημ τθιμξπχοιμή ρξσ γκαομςαοϊμπα.

1.Για αουή, τοϊμςιρε μα μημ απξςάνειπ απϊ ςξμ εασςϊ ρξσ απϊςξμα ςξ καλξκαίοι!Άδοανε ςημ εσκαιοία και πήγαιμε ρε μια κξμςιμή παοαλία, παίομξμςαπ ςα απξλϋςχπ απαοαίςηςα μαζί ρξσ.

7.Βοεπ έμα καιμξϋογιξ hobby και νεκίμα

2.Έμα βοαδάκι πξσ αιρθάμεραι πμιγμέμη απϊ ςξ

8.Βοεπ υοϊμξ μα βοεθείςε με ςξ ρϋμςοξτϊ ρξσ

τϊοςξ ςηπ ημέοαπ ,βάλε ςξ αγαπημέμξ ρξσ τξοεμαςάκι και πάοε ςξ έςεοϊμ ρξσ ήμιρσ απϊ ςξ υέοι μα πάςε μα απξλαϋρεςε μια ςαιμία ρςξ κξμςιμϊ θεοιμϊ ραπ κιμημαςξγοάτξ… Δπιρςοαςεϋρςε γιαγιάδεπ ή μςαμςάδεπ για έμα ςοιχοάκι και απξδοάρςε βλέπξμςαπ ςαιμία κάςχ απϊ ςξ τχπ ςχμ αρςεοιόμ, ςοόγξμςαπ παραςέμπξ.

ραμ ζεσγάοι. Ηα ρε αμαμεόρει ρχμαςικά και φσυξλξγικά!

9. Ρκέφξσ πξια μέοη θα ήθελεπ μα

3.Δεμ θα ρξσ ποϊςειμα μα βλέπειπ κάθε μέοα ςιπ

10. Ιαι ςξ κσοιϊςεοξ για ςξ ςέλξπ: ρκέφξσ

τχςξγοατίεπ απϊ ςιπ διακξπέπ ρξσ γιαςί ταμςάζξμαι ϊςι ασςϊ θα είμαι λιγάκι καςαθλιπςικϊ και ρσμάμα εκμεσοιρςικϊ πξσ δεμ μπξοείπ μα παοαςείμειπ λίγξ ακϊμα ςιπ διακξπξϋλεπ ρξσ.

γμχοίζξμςαπ μέεπ πςσυέπ ςξσ εασςξϋ ρξσ.

επιρκετςείπ ςξμ τεςιμϊ υειμόμα και άουιρε ςημ απξςαμίεσρη.΋λξ και καμέμα 3ήμεοξ θα θέλειπ μα νετϋγειπ.

θεςικά και απέβαλε κάθε είδξσπ αομηςικήπ ρκέφηπ απϊ ςξ μσαλϊ ρξσ. Άουιρε μα ξογαμόμειπ ςξ ρπίςι και ςιπ μςξσλάπεπ, έςρι ϊπχπ ςξ επιβάλει η επξυή και θσμήρξσ ςξ καλξκαιοάκι δεμ αογεί.Ραμ θα ‘οθξσμ ςα Υοιρςξϋγεμμα, μα ‘ρξσ και ςξ Οάρυα. Ηα ‘ραι έμα βήμα απϊ ςξ καλξκαιοάκι.


31

Υγεία

ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ

via

Α

πϊ ςα πιξ δϋρκξλα θέμαςα πξσ μπξοεί μα ποξκϋφξσμ ρςημ ξικξγέμεια, ειδικά ϊςαμ ςα παιδιά είμαι μικοά. Ιαι οχςξϋμ, ζηςξϋμ μα μάθξσμ, αιρθάμξμςαι, καςαλαβαίμξσμ ϊςι κάςι δεμ πάει καλά, αλλά δεμ μπξοξϋμ μα ςα ενηγήρξσμ ϊλα ασςά. Οϊςε θα έοθει ξ παππξϋπ; Γιαςί δεμ έουεςαι η γιαγιά; Γιαςί κλαίει η μαμά; Γιαςί είπεπ μπαμπά ϊςι δεμ θα ναμαπάμε ρςξ υχοιϊ; Οιξ δϋρκξλξ, είμαι ϊςαμ η απόλεια ατξοά έμαμ απϊ ςξσπ γξμείπ, ή κάπξιξ παιδί… Ξ θάμαςξπ ρσμβαίμει. Δίμαι γεγξμϊπ. Δίμαι ποαγμαςικϊςηςα πξσ ϊςαμ ςη μξιοαζϊμαρςε δεμ είμαι πια ςϊρξ ςοξμακςική. Οξσ ϊςαμ ςη μξιοαζϊμαρςε, μαπ τέομει ρε αληθιμή επατή με ςξσπ ρσμαμθοόπξσπ μαπ, γιαςί μιλάμε για ςα αιρθήμαςα μαπ.

Ξ Δημήςοηπ Ιξσςζαμάμηπ, life coaching : «Ζξύμε ρε μια κξιμωμία η ξπξία μξιάζει μα ποξρβάλλεςαι αιρθηςικά από ςα γηοαςειά, ςημ αρθέμεια και ςξμ θάμαςξ. Ο θάμαςξπ ιδιαίςεοα αμςιμεςωπίζεςαι ωπ ευθοόπ πξσ πάρη θσρία ποέπει μα μικηθεί. Ετεσοίρκξσμε όλξ και πιξ ακοιβέπ παοευόμεμεπ σπηοερίεπ για μα παοαςείμξσμ (αμώτελα πξλλέπ τξοέπ) ςη ζωή εμόπ αμθοώπξσ». Ιι ϊμχπ, ςα παιδιά είμαι πξλϋ πιξ ενξικειχμέμα με ςημ έμμξια ςηπ απόλειαπ απϊ ϊρξ μξμίζξσμε, ρημειόμει η φσυξλϊγξπφσυξθεοαπεϋςοια Μαςάρρα Μικξλακάκξσ (MSc ρςη Ρσμβξσλεσςική Φσυξλξγία): «Ακξϋμ για ςξμ θάμαςξ ρςα παοαμϋθια, βλέπξσμ αγαπημέμξσπ ςξσπ ήοχεπ ρςα κιμξϋμεμα ρυέδια μα πεθαίμξσμ, παοαςηοξϋμ ρςη τϋρη μεκοά λξσλξϋδια, πξσλιά ή άλλα ζόα.


Υγεία

32

΋λα ασςά δίμξσμ ςξ έμασρμα για ρσζήςηρη γϋοχ απϊ ςη ζχή και ςξμ θάμαςξ. ΋ςαμ απξτεϋγξσμε μα θίνξσμε ασςά ςα ζηςήμαςα, πεοιξοίζξσμε ςη δσμαςϊςηςα ςχμ παιδιόμ μα εκτοάρξσμ απξοίεπ και ρσμαιρθήμαςα. Ζ δσρκξλία και η αμαβληςικϊςηςα πξσ ρσυμά υαοακςηοίζει ςξσπ γξμείπ αμςικαςξπςοίζει, ρσμήθχπ, ςη δική ςξσπ αδσμαμία διαυείοιρηπ ςηπ απόλειαπ και ςξσ θαμάςξσ, καθόπ και ςχμ ρσμαιρθημάςχμ πξσ αμαδϋξμςαι». Ρςα παιδιά μιλάμε για ςξμ θάμαςξ, ϊςαμ μαπ οχςήρξσμ. Ρε έμα παιδί ποξρυξλικήπ ηλικίαπ μιλάμε πιξ απλά και άμερα , δίμξμςαπ έμαμ ξοιρμϊ ςξσ θαμάςξσ. ΋ρξ μεγαλόμει και διαυειοίζεςαι πιξ εϋκξλα ατηοημέμεπ έμμξιεπ, μπξοξϋμε μα είμαρςε πιξ αμαλσςικξί μαζί ςξσ και μα ςξσ ενηγήρξσμε πεοιρρϊςεοα. ΋ςαμ ςξ παιδί εκτοάζει τϊβξ ϊςι θα πεθάμει ςξ ίδιξ, ξι γξμείπ ςξσ ή ξ παππξϋπ, ςξ καθηρσυάζξσμε υχοίπ μα χοαιξπξιξϋμε ςξμ θάμαςξ ή μα ςξσ πξϋμε φέμαςα και αξοιρςίεπ. Οόπ βξηθάμε ςα παιδιά μα διαυειοιρςξϋμ ςημ απόλεια, είςε ποϊκειςαι για ςξμ θάμαςξ ςηπ πξλσαγαπημέμηπ ςξσπ γιαγιάπ είςε για ςξμ υαμϊ ςξσ αγαπημέμξσ ςξσπ ζόξσ; Δπιρημαίμει η κσοία Μικξλακάκξσ: «Δίμαι ρημαμςικϊ μα μημ απξκοϋφξσμε ςξ γεγξμϊπ, αλλά μα εμημεοόρξσμε ςξ παιδί με ειλικοίμεια και ρατήμεια για ςξ ςι ρσμέβη.

via

Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ εμπλέκξσμε ςξ παιδί ρςη διαδικαρία ςξσ πέμθξσπ, ςξ βξηθάμε μα έοθει ρε επατή με ςξ ρσμαίρθημα ςξσ πϊμξσ και ςηπ απόλειαπ και μα απξδευςεί ςξμ απξυχοιρμϊ». Δίμαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα δόρξσμε ρςξ παιδί, αμενάοςηςα απϊ ςημ ηλικία ςξσ, ςξμ υοϊμξ πξσ υοειάζεςαι για μα πεοάρει ςα ρςάδια ςξσ πέμθξσπ. Μα κλάφει, μα ρςεμξυχοηθεί, μα εκτοάρει ςξ ρσμαίρθημά ςξσ. Βξηθάει πξλϋ μα εκτοάρξσμε και ςα δικά μαπ ρσμαιρθήμαςα. Δίμαι η πιξ σγιήπ αμςίδοαρη. Δίμαι λάθξπ μα ςξ αμακξστίρξσμε γοήγξοα, μα ςξ πιέρξσμε μα ρςαμαςήρει μα ρκέτςεςαι ςι έγιμε. Ξι ειδικξί ποξςείμξσμ ςοϊπξσπ εκςϊμχρηπ ςξσ ρσμαιρθήμαςξπ, μέρα απϊ ςη ζχγοατική ή ςξ παιυμίδι. ΢ξ παιυμίδι οϊλχμ, βξηθάει ςα παιδιά μα έοθξσμ ρε επατή με ςα ρσμαιρθήμαςα ςξσπ. Λαπ βξηθάει ακϊμη μα διεοεσμήρξσμε ςσυϊμ ρσμαιρθήμαςα εμξυήπ ςξσ παιδιξϋ και μα ςξ διαβεβαιόρξσμε ϊςι ρε καμία πεοίπςχρη δεμ εσθϋμεςαι και δεμ θα μπξοξϋρε μα απξςοέφει ςξμ θάμαςξ αγαπημέμξσ ποξρόπξσ.


33

Υγεία

ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΤ

Ο

μσυςεοιμϊπ ςοϊμξπ είμαι κάςι πξσ ρσμβαίμει ρσυμά ρςα μικοά παιδιά και αμαρςαςόμει ςξσπ γξμείπ. Απ δξϋμε ςα βαρικά υαοακςηοιρςικά ςξσ μσυςεοιμξϋ ςοϊμξσ και πόπ ςξμ αμςιμεςχπίζξσμε. Τι είμαι o μσυςεοιμόπ ςοόμξπ Ξ μσυςεοιμϊπ ςοϊμξπ εμταμίζεςαι κσοίχπ ρε παιδιά ηλικίαπ 2-6 εςόμ. Ρσμβαίμει πεοίπξσ 2-3 όοεπ ατϊςξσ ςξ παιδί έυει πέρει για ϋπμξ, ϊςαμ δηλαδή βοίρκεςαι ακϊμη ρε μια καςάρςαρη ϋπμξσνϋπμιξσ, και εκδηλόμεςαι με έμςξμξ ςοϊπξ. ΢ξ παιδί μπξοεί μα ξσολιάζει, μα κλαίει και μα δείυμει εναιοεςικά τξβιρμέμξ. Ξι εκδηλόρειπ ασςέπ ρσμβαίμξσμ εμό ςξ παιδί δεμ έυει νσπμήρει ςελείχπ, γι’ασςϊ και κάπξιεπ τξοέπ πξσ ξ γξμιϊπ πάει μα ςξ αγκαλιάρει, ςξ παιδί αμςιδοά επειδή δεμ ςξμ αμαγμχοίζει. Οοϊκειςαι για μια καςάρςαρη πξσ ςιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ ςξ παιδί δεμ θσμάςαι ςξ ποχί. Δεμ σπάουει λϊγξπ ιδιαίςεοηπ αμηρσυίαπ απϊ ςξσπ γξμείπ, ατξϋ ρσμήθχπ ξ μσυςεοιμϊπ ςοϊμξπ νεπεομιέςαι ϊρξ ςξ παιδί μεγαλόμει. Χαοακςηοιρςικά Ξ μσυςεοιμϊπ ςοϊμξπ εκδηλόμεςαι με έμςξμεπ αμςιδοάρειπ απϊ ςξ παιδί, ςξ ξπξίξ ρσμήθχπ πεςάγεςαι ςοξμαγμέμξ και με κλάμαςα. Αμ και ακϊμη βοίρκεςαι ρε καςάρςαρη ϋπμξσ, ςα μάςια ςξσ είμαι αμξιυςά και δεμ αμαγμχοίζει ςημ παοξσρία ραπ. ΢ξ επειρϊδιξ κοαςά 5-20 λεπςά, ρςα ξπξία ςξ παιδί ςοξμάζει με αμςικείμεμα ή αμθοόπξσπ πξσ βοίρκξμςαι ρςξ δχμάςιξ. Πξσ ξτείλεςαι Ρσμήθχπ ξ μσυςεοιμϊπ ςοϊμξπ ξτείλεςαι ρε αμηρσυίεπ ςξσ παιδιξϋ, άγυη και τξβίεπ πξσ έζηρε μέρα ρςη μέοα. Μσυςεοιμξί ςοϊμξι παοξσριάζξμςαι επίρηπ απϊ ςξμ σφηλϊ πσοεςϊ, ςη δσρκξλία αμαπμξήπ και ςξ πξλϋ ταγηςϊ ποιμ ςξμ ϋπμξ. Τι κάμξσμε Λια αγκαλιά αοκεί για μα διόνξσμε ςξ τϊβξ ςξσ παιδιξϋ. Ιαλϊ είμαι μα μημ νσπμήρξσμε ςελείχπ ςξ παιδί αλλά μα αμάφξσμε ςξ τχπ, μα ςξ πάοξσμε αγκαλιά και μα ςξσ μιλάμε καθσρηυαρςικά μέυοι μα ναμακξιμηθεί.

Αμ ςξ επϊμεμξ ποχί ςξ παιδί θσμάςαι ςι ϊμειοξ είδε, ςξ ρσζηςάμε για μα καςαλάβξσμε πξιξ άγυξπ ςξ ποξκάλερε. Αμ ξι μσυςεοιμξί ςοϊμξι επαμαλαμβάμξμςαι ρσυμά, τοξμςίζξσμε ςξ παιδί μα κξιμάςαι ρε υαμηλϊ κοεβάςι ή ρςξ πάςχμα καθόπ σπάουει κίμδσμξπ μα πέρει απϊ ςξ κοεβάςι. Λπξοξϋμε επίρηπ μα ρημειόμξσμε και μα παοακξλξσθξϋμε πεοίπξσ ςι όοα νσπμά ςξ παιδί με μσυςεοιμϊ ςοϊμξ και γϋοχ ρςα 30 λεπςά ποιμ, μα ςξ νσπμήρξσμε για μα ςξσ δόρξσμε λίγξ μεοϊ. Λε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, διακϊπςξσμε ςξμ ϋπμξ ςξσ και ποξλαβαίμξσμε ςξμ μσυςεοιμϊ ςοϊμξ. Αμ διακϊφξσμε ςξμ μσυςεοιμϊ ςοϊμξ 6-7 ρσμευϊμεμεπ τξοέπ, ρσμήθχπ μεςά εναταμίζεςαι. Οοξληπςικά, αμ ςξ παιδί ςαλαιπχοείςαι απϊ μσυςεοιμξϋπ ςοϊμξσπ, τοξμςίζξσμε μα μημ κάμει έμςξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, πυ παιυμίδι, ποιμ κξιμηθεί και μα έυει τάει ςξσλάυιρςξμ 2 όοεπ ποξςξϋ πέρει ρςξ κοεβάςι. Δπίρηπ, είμαι ρημαμςικϊ ςξ παιδί μα νεκξσοάζεςαι αοκεςά καςά ςη διάοκεια ςηπ μέοαπ και μα πηγαίμει για ϋπμξ ρε ρςαθεοέπ όοεπ.

via


Διατροφή

34

ΑΘΗΝΑ ΚΑΧΑ΢ΚΗ

Έμα πιάςξ εϋκξλξ, μϊρςιμξ πξσ γίμεςαι αμάοπαρςξ. Ξ ρξλχμϊπ και ςξ πξςϊ πξσ υοηριμξπξιξϋμε για μα ςξ ρβήρξσμε δίμξσμ κάςι ιδιαίςεοξ και λαυςαοιρςϊ ρςξ ταγάκι ασςϊ. ΢ξ μσρςικϊ για ρίγξσοη επιςσυία είμαι ςξ ρσμευέπ αμακάςεμα και ξ ρχρςϊπ υοϊμξπ μαγειοέμαςξπ. Ακξλξσθείρςε ςιπ ξδηγίεπ ακοιβόπ και εμςσπχριάρςε με ασςϊ ςξ μϊρςιμξ πιάςξ.


΢α σλικά (για 2 με 3 μεοίδεπ)       

35

Διατροφή

130γο τιλέςξ ρξλχμξϋ (απξφσγμέμξ) 1κξϋπα κοιθάοι 2 κξϋπεπ ζχμϊ λαυαμικόμ (ζερςϊ) 1 κ.ρ. βξϋςσοξ (υοηριμξπξίηρα ζχικϊ) 1 κ.ρ. ελαιϊλαδξ 1 ρτημάκι Smirnoff North αλάςι αμάλξγα με ςιπ ποξςιμήρειπ μαπ

Ζ εκςέλερη Κιόμξσμε ςξ βξϋςσοξ ρε έμα βαθϋ ςηγάμι και ρχςάοξσμε για δϋξ λεπςά ςξ κοιθάοι ρε δσμαςή τχςιά. Οοξρθέςξσμε ςξ ζχμϊ (ποξρξυή μα είμαι ζερςϊπ) και υαμηλόμξσμε ςη τχςιά ρε μεραία. Αμακαςεϋξσμε και μαγειοεϋξσμε μέυοι μα ςοαβήνει ςξ μεοϊ (πεοίπξσ έμα ςέςαοςξ) ποξρπαθόμςαπ μα αμακαςεϋξσμε πξλϋ πξλϋ ρσυμά. Ρε έμα δεϋςεοξ ςηγάμι, ρχςάοξσμε ςξ τιλέςξ ςξσ ρξλχμξϋ ρςξ ελαιϊλαδξ και ατξϋ ςξ έυξσμε κϊφει ρε μικοά τιλεςάκια, ρε δσμαςή τχςιά. Ρβήμξσμε με ςξ πξςϊ και μϊλιπ εναςμιρςεί εμόμξσμε με κοιθαοϊςξ. Αμακαςεϋξσμε μα εμχθξϋμ ςα σλικά και ρεοβίοξσμε αμέρχπ! Ιαλή μαπ ϊοενη! Σημειώρειπ: μπξοξύμε μα αμςικαςαρςήρξσμε ςξ πξςό με γλσκό λεσκό κοαρί. Τχςξγοάτιρη: Αθημά Ιαφάρκη


ΑΡΗ΢ ΢ΨΣΗΡΙΟΤ

Γεσρςικϊ και αοχμαςικϊ γλσκάκι, με θοεπςικά σλικά πξσ δεμ σπξβάλλξσμε ρε θεομική επενεογαρία. ΢ξ ρεοβίοξσμε ρε μικοά αςξμικά βαζάκια και έςρι έυξσμε έμα ποακςικϊ και μϊρςιμξ κξλαςριϊ.


37

Για ςημ κοέμα

Για ςξ κέικ θα υοειαρςξϋμε:

300 γο κάριξσπ μξσλιαρμέμα ρε μεοϊ για 4 όοεπ υσμϊ απϊ μιρϊ λεμϊμι και λίγξ νϋρμα 3 κξσςαλιέπ καλήπ πξιϊςηςαπ μέλI λίγξ ακϊμα ςοιμμέμξ καοϊςξ για ςη διακϊρμηρη

250 γο ρςατίδεπ μξσλιαρμέμεπ ρε μεοϊ για 2 όοεπ 150 γο καοϋδια 150 γο ςοιμμέμξ καοϊςξ 1 κξσςαλάκι ςξσ γλσκξϋ καμέλα 1/3 κξσςαλάκι ςξσ γλσκξϋ γαοϋταλλξ 1/3 κξσςαλάκι ςξσ γλσκξϋ μξρυξκάοσδξ λίγξ νϋρμα πξοςξκαλιξϋ

Ρςξμ επενεογαρςή ςοξτόμ αλέθξσμε ςιπ ρςατίδεπ μαζί με 4 κξσςαλιέπ απϊ ςξ μεοϊ πξσ υοηριμξπξιήθηκε για ςξ μξϋλιαρμα ςξσπ. Λεςατέοξσμε ςημ πάρςα ρε έμα μπξλ και ατξϋ ποξρθέρξσμε ςα σπϊλξιπα σλικά, αμακαςεϋξσμε και εμόμξσμε καλά ςξ μείγμα.Οοξυχοάμε με ςη κοέμα. Ρςξμ επενεογαρςή ςοξτόμ πξλςξπξιξϋμε ϊλα ςα σλικά ρε μεγάλη ςαυϋςηςα μέυοι μα ποξκϋφει μία λεία και ατοάςη κοέμα. Αμ υοειαρςεί ποξρθέςξσμε λίγξ μεοϊ.Ρε κάθε βαζάκι ςξπξθεςξϋμε ποόςα ςξ μείγμα ςξσ κέικ και ρςη ρσμέυεια ςημ ρςοόρη ςηπ κοέμαπ. Λεςά απϊ κάθε γέμιρμα καθαοίζξσμε με λίγξ υαοςί ςα ςξιυόμαςα πξσ λεοόραμε. Ατήμξσμε μα κοσόρει για λίγεπ όοεπ ρςξ φσγείξ. Διακξρμξϋμε με ςοιμμέμξ καοϊςξ και απξλαμβάμξσμε !

Τχςξγοάτιρη: ‘Αοηπ Ρχςηοίξσ

Διατροφή


Προτάσεις

38

Βιβλίο...Προτάσεις! ΔΕ΢ΠΟΙΝΑ ΣΖΑΒΑΡΑ

Δπιρςοξτή ρςξ ΢υξλείξ Αϋοιξ αουίζει ςξ ρυξλείξ. Ξ Οέςοξπ είμαι παμέςξιμξπ. Αμσπξμξμεί μα δει ςξσπ τίλξσπ ςξσ, αμηρσυεί για ςη δαρκάλα ςξσ και για ςη υοξμιά πξσ έουεςαι. Αλλά πιξ πξλϋ μξρςαλγεί ςξ καλξκαίοι, ςιπ βξσςιέπ και ςξμ ήλιξ. Λέρα ρςημ μπαμιέοα αδειάζει ςξ κξυϋλια ςξσ, τξοάει μάρκα και βαςοαυξπέδιλα και υχοίπ μα ςξ καςαλάβει ςανιδεϋει πίρχ ρςξ καλξκαιοιμϊ μηρί. Ζλίκία : 6+ ΢σγγοατέαπ: ΛΑΠΘΑ ΟΑΟΑΓΘΑΜΜΖ Δκδόςηπ: ΟΑ΢ΑΙΖΡ 2008

Σα γσαλάκια ςηπ Μαλέμαπ Ιίςοιμα ραμ ςξ λεμϊμι, κίςοιμα ραμ καμαοίμι. ΢ι είμαι άοαγε ασςά; ΢ηπ Λαλέμαπ ςα γσαλιά. Ζ Λαλέμα είμαι έμα γλσκϊ κξοιςράκι με ϊμξοτα καρςαμξποάριμα μάςια. ΢α παιδιά, ϊμχπ, ρςξ ρυξλείξ ςη τχμάζξσμ "ρςοαβξϋλιακα" και "μπξσκαλξμαςξϋ" γιαςί τξοάει γσαλάκια. Ζ Λαλέμα μςοέπεςαι και θσμόμει και ρςεμξυχοιέςαι. Λέυοι ςη ρςιγμή πξσ μια ρσγγοατέαπ θα ςξσπ επιρκετςεί για μα ςξσπ διαβάρει ςξ βιβλίξ ςηπ. ΢ι έκπληνη! Ζ παοαμσθξϋ τξοάει γσαλάκια ραμ ςηπ Λαλέμαπ… Ζλικία : 7-8 ΢σγγοατέαπ: ΔΚΔΜΑ ΑΠ΢ΕΑΜΘΔΞΣ Δκδόςηπ: ΦΣΥΞΓΘΞΡ

Ο Νςαήπ ςξσ ΢υξλικξύ Ξ Αοιρςξςέληπ δε βλέπει ςημ όοα μα ςελειόρει ςξ καλξκαίοι και μα επιρςοέφει ρςξ ρυξλείξ. ΋ςαμ επιςέλξσπ νεκιμάει η καιμξϋοια υοξμιά, δεμ μπξοεί μα κοϋφει ςξμ εμθξσριαρμϊ ςξσ. ΋μχπ η υαοά ςξσ κϊβεςαι απϊςξμα. Ξ μςαήπ ςξσ ρυξλικξϋ, ξ… πόπ ςξμ λέμε, κάμει ςη ζχή ςξσ Αοιρςξςέλη μαοςϋοιξ. Λέυοι πξσ απξκαλϋπςεςαι έμα μσρςικϊ και ςα ποάγμαςα αλλάζξσμ… Λια ιρςξοία για ςξμ εκτξβιρμϊ ρςξ ρυξλείξ και ςξσπ ςοϊπξσπ αμςιμεςόπιρήπ ςξσ. Ζλικία : 5-6 ΢σγγοατέαπ: ΛΑΠΘΑ ΠΞΣΡΑΙΖ Δκδόςηπ: ΦΣΥΞΓΘΞΡ

via


Καςεοίμα Δαμδξσλάκη Ρϋζσγξπ, μηςέοα, δικηγϊοξπ, μαγειοική υειοξςευμίεπ,βελξμάκι blogger mamagiaspiti mama gia spiti Δύη ΢αυιμίδξσ Ρϋζσγξπ , μαμά, blogger mamasnpapas mamas’n’papas ΢χςηοία Μπιλιαμξύ μαμά, ρϋζσγξπ, εογαζϊμεμη, blogger.΢οελαίμξμαι για υειοξςευμίεπ, καςαρκεσέπ και ςανίδια! mylittlecosyworld Δλέμη Καοαγιαμμίδξσ μαμά, γοατίρςοια αγαπό ςημ θάλαρρα και ϊςι δημιξσογξϋμ ςα υέοια, blogger craftwithmom craft with mom Βαριλική Αγγέλξσ μεςατοάρςοια Vasiliki Aggelou Αθημά Καφάρκη ρϋζσγξπ, μηςέοα, εογαζϊμεμη, blogger, μαγειοική, καςαρκεσέπ craftcooklove.gr craft cook love Δσαγγελία Παπαοίζξσ ρϋζσγξπ, απϊτξιςξπ τσρικξθεοαπείαπ, παιδαγχγϊπ, τχςξγοατία, photoshop, blogger forhappymoments.gr forhappymoments Μαοιάμμα Δίγκα ρϋζσγξπ, μαμά 4 πιςριοικιόμ, τχςξγοάτξπ και blogger. Ισμηγάχ με ςξμ τακϊ μξσ ποϊρχπα, μέοη και ξςιδήπξςε σπεμθσμίζει ϊςι η ζχή είμαι εσλξγία και δόοξ. daysofbliss.gr Days of Bliss

Άμςζσ Φοόμη μαμά, ρϋζσγξπ, ςοελή με ςιπ καςαρκεσέπ και ςξ blogging happymumangie.gr happymumangie ΢ςασοιμή ΢ςαύοξσ εογαζϊμεμη μαμά, ρϋζσγξπ, διαιςξλϊγξπ, διαςοξτξλϊγξπ Idiaitologosmas Διαιςξλϊγξπ Διαςοξτξλϊγξπ Διαςοξτή & σγεία Γιξύλη Μπαλίκξσ εογαζϊμεμη, φσυξλϊγξπ αλλά ποχςίρςχπ μαμά. psychologiapaidiou psychologiapaidioublog Δώοα Πεςοίδξσ εογαζϊμεμη μαμά, ρϋζσγξπ, με αγάπη για καςαρκεσέπ, πάοςσ και ϊςι μαπ κάμει μα υαμξγελάμε! prerrypartyideas.com prettypartyideas Δέρπξιμα Σζαβάοα μαμά,blogger,ξικξμξμικά,καλλιςευμική τϋρη ϊπχπ γοάφιμξ και καςαρκεσέπ mamadesekrisi μαμά ρε κοίρη Μέμια Κξσκξσγιάμμη Οεοήταμη μαμά, blogger ... karkinaki.gr karkinaki Μαοία Σρόλια μαμά, γσμμάρςοια, personal trainer Personal Benefit Άοηπ ΢χςηοίξσ εμθξσριαρμέμξπ με ςη δημιξσογία και διάδξρη ρσμςαγόμ για θοεπςικά και δσμαμχςικά γλσκίρμαςα, τχςξγοατία neanikon Γλσκξπλαρςείξ ΜεαμικϊμIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.