Page 1

8ο τεύχος Άνοιξη 2017


Τριμηνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό

www.familives.gr

familivesmag@gmail.com ΑΠΥΘΡΣΜ΢ΑΝΘΑ ΔΟΘΛΔΚΔΘΑ ΙΔΘΛΔΜΩΜ Λαοία Σταμςξπξϋλξσ ΒΞΖΗΞΡ ΑΠΥΘΡΣΜ΢ΑΙ΢Ζ Βαοβάοα Βλάυξσ ΣΟΔΣΗΣΜΖ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ Mαοία Υαμςζίκξσ ΣΟΔΣΗΣΜΖ BLOG Ιαίςη Λιυαλξπξϋλξσ ΣΟΔΣΗΣΜΖ ΟΠΞΩΗΖΡΖΡ SOCIAL MEDIA Κξσίζξσ Διοήμη ART DESIGN Οαπαοίζξσ Δσαγγελία ΑΠΗΠΞΓΠΑΤΞΘ Άοηπ Ρχςηοίξσ Βαοβάοα Βλάυξσ Βαριλική Αγγέλξσ Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξϋλη Δόοα Οεςοίδξσ Δσαγγελία Οαπαοίζξσ Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ Ιαίςη Λιυαλξπξϋλξσ Κίμα Ρσμεχμίδξσ Λαοία Γεχογακξϋ Λαοία Σταμςξπξϋλξσ Mαοία Υαμςζίκξσ Λέμια Ιξσκξσγιάμμη Ρχςηοία Λπιλιαμξϋ Υοσρασγή Λπϊμπξλα

6 Οάρυα ρςξ υχοιϊ 7 Ξδηγϊπ επιβίχρηπ για μξμξϋπ 8 Κίγξ ποιμ απξλαϋρξσμε ςξμ ήλιξ 10 ΢α ξτέλη ςξσ θηλαρμξϋ 11 Οαρυαλιμέπ δοαρςηοιϊςηςεπ με παιδιά 12 Baby led weaning 16 DIY ποχςξμαγιάςικξ ρςετάμι απϊ ετημεοίδα 20 Οάοςι με θέμα ςη ζχγοατική 22 Ηεμαςική βάπςιρη για δίδσμα κξοίςρια 27 Οαρυαλιμϊ ταμαοάκι 28 Οαιδικέπ ιόρειπ 30 Οοξβλήμαςα θσοεξειδξϋπ ρςα παιδιά 32 Οαιδί και αλλεογίεπ ςημ Άμξινη

ΤΩ΢ΞΓΠΑΤΞΡ ΔΝΩΤΣΚΚΞΣ Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξϋλη

34

Υχοιρμϊπ & Διαζϋγιξ

36 Δγκσμξρϋμη και διαςοξτή 38

40

Οαρυαλιμϊ ςρξσοέκι Οιςάκια με απξνηοαμέμα ρϋκα 42 Υξϋμξσπ


Οάοςι για καλϊ ρκξπϊ

Βιβλιξ...ποξςάρειπ

Meet our family

44

48

53

22 10 38 16


5

Ιι αμ ξ υειμόμαπ πξσ πέοαρε μαπ έτεοε ςα Υοιρςξϋγεμμα, η άμξινη έυει πάμςα μέρα ςηπ ςξ Οάρυα και ςημ Αμάρςαρη. Ένα πρωί ο αγζρασ φζγγει πιο γαλάηιοσ, τα Οάρυα, πξσ ρημαίμει πέοαρμα, πέοαρμα κφματα ξεδιπλϊνουν ςτον άμμο το νζο ρυκμό με απϊ ςξ θάμαςξ ρςη ζχή, απϊ ςημ ηρσυία ςξσ κοντζσ αναπνοζσ. υειμόμα ρςη ζχμςάμια ςηπ άμξινηπ, απϊ ςη διυοχμία ςξσ υιξμιρμέμξσ ςξπίξσ, ρςημ Σο πζλαγο μυρίηει φρεςκάδα, παντοφ το κεντάνε πξλσυοχμία ςχμ ξλάμθιρςχμ λιβαδιόμ. ςφντομεσ απανωτζσ αςτραψιζσ. Λε ασςή ςη διάθερη εςξιμάραμε κι Σότεσ ανοίγουν πάνω ςτα τρεμουλιάρικα νερά ασςϊ ςξ αμξινιάςικξ ςεϋυξπ ςξσ Familives. κφκλοι αςθμζνιοι, μ' ζνα χρϊμα ςαν το ςτικοσ Ρςιπ ρελίδεπ ςξσ θα βοείςε ϊλεπ ςιπ του παγονιοφ. Είναι αμζτρθτοι, ο ζνασ μζςα ςτον αγαπημέμεπ μαπ ρςήλεπ με εσχδιέπ, άλλον, ο ζνασ κυνθγά τον άλλον. Έτςι ωσ τον υοόμαςα και πξλλέπ πξλλέπ ιδέεπ για ςξ ορίηοντα. ρπίςι, για ςξ Οάρυα, άοθοα φσυξλξγίαπ και σγείαπ, αλλά και για ςημ αμαςοξτή ςχμ Από τθ μζςθ, από τθν καρδιά του ανκοφ τθσ παιδιόμ και πξλλά πξλλά ακϊμα! κάλαςςασ, βγαίνει θ άνοιξθ του Αιγαίου.» Μα έυξσμε ϊλξι μια σπέοξυη και (΢τρατισ Μυριβιλθσ, Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΝΑ) μσοχδάςη άμξινη, μέρα κι ένχ μαπ! «΢τ' ακρογιάλια του Αιγαίου θ άνοιξθ βγαίνει από τθ κάλαςςα.

Έςρι νατμικά, έμα ποχί νσπμάμε και βλέπξσμε πχπ η άμξινη έυει έοθει. Απϊ ςη θάλαρρα ή απϊ ςξμ αέοα, απϊ ςα ποόςα λεσκά αμθάκια ρςιπ μσγδαλιέπ κι απϊ ςα μπξσμπξϋκια πξσ ποϊβαλαμ ρςα γσμμά κλαοιά ρςιπ γλάρςοεπ ςξσ μπαλκξμιξϋ μαπ. Ξ αέοαπ είμαι πιξ ζερςϊπ, η μέοα μεγαλϋςεοη κι η διάθερή μαπ ρίγξσοα πξλϋ πιξ καλή! Ξπχρδήπξςε ασςήμ ςημ επξυή έυξσμε διάθερη για αμαμέχρη ρςξ ρπίςι μαπ, αλλά γιαςί ϊυι και ρςη ζχή μαπ; Ζ άμξινη με ςα πξλλά υοόμαςα κι αοόμαςα είμαι άλλχρςε η καλϋςεοη επξυή για νεκαθάοιρμα και νευόοιρμα ςι μαπ υοειάζεςαι και ςι ϊυι.

Τχςξγοάτιρη: Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξϋλη

Ξι ρσμςάκςεπ ςξσ πεοιξδικξϋ

Editorial


Οικογενειακή Ζωή

6

ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΛΑΦΟΤ Mamas stories

1. Οαιδικξί τίλξι Νέοειπ ϊςι ςξ Οάρυα ρςξ υχοιϊ ρξσ θα ρσμαμςήρειπ ναμά ϊλξσπ ρξσ ςξσπ τίλξσπ, με ςξσπ ξπξίξσπ μεγαλόραςε μαζί, παίναςε, γελάραςε και κάμαςε ϊμειοα για ςξ μέλλξμ. Ηα είμαι ϊλξι εκεί για μα θσμηθείςε ςα παλιά καλά υοϊμια! 2. Ζ πεοιτξοά ςξσ Δπιςατίξσ Ξ γϋοξπ ςξσ υχοιξϋ με ςα αμαμμέμα κεοιά ρςξσπ δοϊμξσπ νσπμά ετηβικέπ αμαμμήρειπ. Δκεί ρςημ πεοιτξοά βλέπειπ πξιξι ήοθαμ ρςξ υχοιϊ για Οάρυα και πξιξι ϊυι. 3. ΢α έθιμα ςξσ υχοιξύ Ρςημ επαουία ςξ εξοςαρςικϊ κλίμα είμαι ςελείχπ διατξοεςικϊ και ςα έθιμα ρσμβάλλξσμ καςά πξλϋ ρε ασςϊ. Ιαι ςξ καςαλαβαίμειπ πξλϋ καλά, ϊςαμ ϊλξι ρε κξιςξϋμ για μα δξσμ αμ τϊοερεπ ςα καλά ρξσ. 4. Δπιρςοξτή ρςη τύρη ΢ξ Οάρυα ρςξ υχοιϊ ρε κάμει έμα με ςη τϋρη. Ηα βγειπ βϊλςα ρςα ρςεμά ςξσ υχοιξϋ, θα μαζέφειπ λξσλξϋδια, θα δειπ ζόα, θα ρσμξμιλήρειπ με άλλξσπ αμθοόπξσπ. ΢ξ ζειπ και ςξ αιρθάμεραι ϊλη μέοα κάθε μέοα. 5. ΢ξ πξλύ και ςξ καλό ταγηςό Ρε ϊλα ςα ρπίςια θα μξρυξμσοίζει καλϊ ταγηςϊ. Όπξσ και μα παπ θα ρε κεοάρξσμ έμα καλϊ «μεζεδάκι» πξσ και μα μη ςξ θεπ, δεμ ποέπει μα ςξ αομηθείπ. Έυει κι ασςϊ ςη γλϋκα ςξσ. 6. Ζ γιαγιά κι ξ παππξύπ Απϊ ςη ρςιγμή πξσ θα νεκιμήρειπ ςξ ςανίδι ρξσ για ςξ υχοιϊ νέοειπ ϊςι κάπξιξπ θα αμσπξμξμεί μα τςάρειπ. Λα πξιξπ άλλξπ τσρικά; Ζ γιαγιά κι ξ παππξϋπ. Ασςξί πξσ ρε πεοίμεμαμ πάμςα με αγχμία απϊ μικοϊ παιδάκι. 7. ΢ξ αμξιυςό ρπίςι Ωπ παιδί ςηπ πϊληπ έυειπ μάθει μα κλειδόμειπ ςημ πϊοςα ρξσ και μα μημ αμξίγειπ, αμ δεμ πεοιμέμειπ κάπξιξμ. Ρςξ υχοιϊ ασςϊ ςξ νευμάπ. Δκεί η πϊοςα πάμςα αμξιγξκλείμει για μα μπαιμξβγαίμει κϊρμξπ. 8. ΢α καλξύδια ςηπ επιρςοξτήπ Ιαι τσρικά, ϊςαμ έουεςαι η όοα ςηπ επιρςοξτήπ, δεμ νέοειπ πξϋ μα βάλειπ ϊλα ασςά πξσ ρξσ έυξσμ δόρει απλϊυεοα: Κάδι, κοαρί, παςάςεπ, κοέαπ, κξςϊπξσλξ, κξσλξϋοια, φχμί κλπ. Ιι έςρι αμαγκάζεραι μα ατήρειπ ςα μιρά ρξσ οξϋυα για μα μπξοέρειπ μα υχοέρειπ ρςξ ασςξκίμηςξ ςιπ σπέοξυεπ αμαμμήρειπ και μσοχδιέπ!


7

Οικογενειακή Ζωή

ΕΤΣΕΡΠΗ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟΤ Koritsi malama

Α

μήκεςε κι ερείπ ρςημ καςηγξοία ςωμ μξμώμ πξσ έυξσμ έμα, δύξ, ςοία βατςιρςήοια; Σκέτςερςε πώπ θα ςα βγάλεςε πέοα κάθε Χοιρςξύγεμμα και Πάρυα; Ασςά ςα υοήριμα tips θα ραπ λύρξσμ ςα υέοια και θα ραπ αταιοέρξσμ έμα μεγάλξ πξρξρςό από ςξ ξικξμξμικό βάοξπ ςωμ βατςιρςηοιώμ!

1. Πχςήρςε. Δίμαι κοίμα μα αγξοάρεςε κάςι ακοιβϊ και ρςξ ςέλξπ μα μημ ςξ υοηριμξπξιήρει καθϊλξσ ςξ πμεσμαςικϊ ραπ παιδί! Πχςήρςε ςξ ςι θα ςξ εμδιέτεοε! Οοξςιμά ςα παζλ, ςα οξϋυα ή έμα βιβλίξ; Αμ ραπ ζηςήρει κάςι ακοιβϊ, μη διρςάρεςε μα είρςε ειλικοιμείπ μαζί ςξσ και μα ςξσ πείςε πχπ δεμ μπξοείςε μα ςξ αγξοάρεςε. Δεμ είρςε άλλχρςε σπξυοεχμέμξι μα μείμεςε υχοίπ ταγηςϊ για έμα δόοξ! Οοξςείμεςέ ςξσ ρςη ρσμέυεια κάςι παοαπλήριξ και πιξ ξικξμξμικϊ! 2. Οοξμξήρςε. Ξογαμχθείςε απϊ ποιμ κι αγξοάρςε ςξ δόοξ πξσ έυεςε ρςξ μσαλϊ ραπ μήμεπ μχοίςεοα! Ξ καλϋςεοξπ μήμαπ για αγξοέπ δόοχμ είμαι ξ Θαμξσάοιξπ, καθόπ ςϊςε πξλλά καςαρςήμαςα παιυμιδιόμ βάζξσμ ρε ποξρτξοά ςα παιυμίδια πξσ ςξσπ έμειμαμ απϊ ςα Υοιρςξϋγεμμα. 3. Οοξςιμήρςε ςξ υειοξπξίηςξ. Ρίγξσοα θα ραπ έοθει πξλϋ πιξ ξικξμξμικά μα αγξοάρεςε ςα σλικά και μα τςιάνεςε ςη δική ραπ λαμπάδα, απϊ ςξ μα αγξοάρεςε μία έςξιμη! ΢ξ μϊμξ πξσ υοειάζεςαι είμαι μα νεκιμήρςε μχοίπ, όρςε μα είρςε έςξιμξι ρςημ όοα ραπ! 4. Οοξςιμήρςε ςξ απλό. ΢ξ βατςιρςήοι ραπ δε υοειάζεςαι πξλλά δόοα, ξϋςε πξλλά γλσκά! Ασςϊ πξσ θα ςξ κάμει μα υαοεί ποαγμαςικά, είμαι πξσ ξ μξμϊπ ςξσ ςξ ρκέτςηκε!! 5. Δπεμδύρςε ρε αμαμμήρειπ. Αμ ςξ βατςιρςήοι ραπ είμαι μεγαλϋςεοξ, μπξοείςε μα ςξσ κάμεςε έμα δόοξ "εμπειοίαπ", ϊπχπ μια επίρκεφη ρε έμα ζχξλξγικϊ πάοκξ, μια εκδοξμή ή ςημ παοακξλξϋθηρη εμϊπ αγόμα μαζί ςξσ! Ασςϊ θα ραπ δόρει επίρηπ ςημ εσκαιοία μα πεοάρεςε πεοιρρϊςεοξ πξιξςικϊ υοϊμξ ξι δσξ ραπ!!

Τχςξγοάτιρη: Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ


Οικογενειακή Ζωή

8

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΤ Beauty harmony

Μ

ια παοξιμία λέει: «Ο ήλιξπ ςξσ Μαοςιξύ, ςοσπάει κέοαςξ βξδιξύ» για μα ςξμίρει ςημ έμςξμη ηλιξτάμεια ασςξύ ςξσ μήμα! Και παοά ςιπ θεςικέπ επιπςώρειπ ςξσ ηλίξσ ρςημ σγεία μαπ, απ μημ νευμάμε και ςιπ αομηςικέπ ρσμέπειεπ για ςξ δέομα μαπ.

Οοιμ λξιπϊμ αουίρεςε μα απξλαμβάμεςε ςιπ ηλιϊλξσρςεπ μέοεπ ςξσ Λαοςίξσ, ρςξ Familives ράπ παοξσριάζξσμε υοήριμα ρςξιυεία για ςημ ποξρςαρία ςξσ δέομαςξπ. via

1.΢α ρύμμετα δεμ ποξρςαςεύξσμ από ςιπ βλαβεοέπ ακςίμεπ ςξσ ηλίξσ. Ακϊμη και με ρϋμμετα ςξ δέομα μπξοεί μα πάθει έγκασμα. Λάλιρςα ασςέπ ςιπ ημέοεπ ςξ 80% ςηπ σπεοιόδξσπ ακςιμξβξλίαπ διαπεομά ςα ρϋμμετα και τθάμει ρςη γη. Ρσμεπόπ η υοήρη αμςηλιακξϋ κοίμεςαι και ςϊςε αμαγκαία! 2.Λημ νευμάςε ςα γσαλιά ηλίξσ. ΢ιπ αμξινιάςικεπ μέοεπ ξ ήλιξπ είμαι αοκεςά δσμαςϊπ. Δπξμέμχπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιξϋμςαι γσαλιά ηλίξσ για μα ποξρςαςεϋξμςαι ςα μάςια. 3.Δπιλένςε αμςηλιακά ποξψόμςα με εσού τάρμα κάλσφηπ. Ρςημ αγξοά σπάουει πληθόοα αμςηλιακόμ ποξψϊμςχμ για ϊλα ςα βαλάμςια και γξϋρςα.

Οοξςιμήρςε αμςηλιακά πξσ καλϋπςξσμ και απϊ UVA και απϊ UVB ακςίμεπ ποξρτέοξμςαπ ρςξ δέομα ςη δσμαςϊςηςα ποξρςαρίαπ απϊ εγκαϋμαςα αλλά και απϊ ποϊχοη γήοαμρη και μελαμόμαςα. 4.Αμςηλιακά ποξψόμςα με τσρικά ή υημικά τίλςοα ποξρςαρίαπ. ΢α ςελεσςαία υοϊμια γίμεςαι πξλϋπ λϊγξπ για ςα τσρικά τίλςοα ρε ρυέρη με ςα υημικά, πξσ παοάγξμςαι ρςα εογαρςήοια κξρμηςξλξγίαπ. ΢α υημικά τίλςοα δημιξσογξϋμ μια μεμβοάμη «ποξρςαρίαπ» πξσ τιλςοάοει ςιπ σπεοιόδειπ ακςίμεπ και δεμ ςιπ επιςοέπξσμ μα πεοάρξσμ ρςξ δέομα. Αμςίθεςα ςα τσρικά τίλςοα (π.υ. titanium dioxide και zinc oxide) δοξσμ ραμ καθοέπςεπ «απξκοξϋξμςαπ» ςιπ σπεοιόδειπ ακςίμεπ. Ρσμεπόπ και ςα δσξ είδη έυξσμ και πλεξμεκςήμαςα και μειξμεκςήμαςα! Ζ


9

Οικογενειακή Ζωή

καςάλληλη λξιπϊμ επιλξγή για ςξ αμςηλιακϊ θα ποέπει μα γίμει με βάρη ςιπ αμάγκεπ ςξσ δέομαςϊπ ραπ αλλά και ςξμ ςοϊπξ υοήρηπ.

κξλσμπόμςαπ ή παίζξμςαπ ρςημ παοαλία, θα υοειαρςεί μα αμαμεόρεςε ςξ αμςηλιακϊ ραπ για μα έυεςε απϊλσςη ποξρςαρία.

5.Λη βάζεςε αμςηλιακό μόμξ ρςξ ποόρχπξ.

7.BB και CC κοέμεπ ποξρώπξσ.

Αμ και ςα ςελεσςαία υοϊμια ϊλξ και πεοιρρϊςεοξι υοηριμξπξιξϋμ αμςηλιακϊ, ξι ειδικξί ςξμίζξσμ ϊςι ςα κοξϋρμαςα μελαμόμαςξπ έυξσμ ασνηθεί. Ρσγκεκοιμέμα παοξσριάζξμςαι ρε ρημεία πξσ δεμ καλϋπςξμςαι απϊ αμςηλιακϊ, ϊπχπ ασυέμαπ, ασςιά, υέοια και πϊδια. Γι’ ασςϊ μημ παοαμελείςε ασςέπ ςιπ πεοιξυέπ.

Ξι κοέμεπ ασςέπ είμαι αγαπημέμη επιλξγή, καθόπ ποξρτέοξσμ πξλλέπ καλλσμςικέπ ιδιϊςηςεπ ρςημ επιδεομίδα με μία μϊμξ εταομξγή. Ωρςϊρξ, αμ κι έυξσμ αμςηλιακξϋπ δείκςεπ, δεμ ποξρτέοξσμ ανιϊλξγη αμςηλιακή κάλσφη. Δπξμέμχπ αμ επιλένεςε μια ςέςξια κοέμα ημέοαπ, θα ποέπει μα υοηριμξπξιήρεςε παοάλληλα και αμςηλιακϊ ποξψϊμ με μεγάλξ δείκςη ποξρςαρίαπ.

6.Αδιάβοξυξ αμςηλιακό. Ξι πεοιρρϊςεοξι επιλέγξσμ αδιάβοξυα αμςηλιακά με ςημ πεπξίθηρη ϊςι δεμ υοειάζεςαι μα επαμαλάβξσμ ςημ εταομξγή, ϊςαμ βγξσμ απϊ ςη θάλαρρα. Ασςϊ ϊμχπ είμαι μϋθξπ. Αμ πεομάςε πξλλέπ όοεπ

΢έλξπ καςά ςξ έθιμξ μημ παοαλείφεςε μα τξοέρεςε Λάοςη. Οξϋ νέοεςε μπξοεί και μα ραπ ποξρςαςεϋρει απϊ ςημ ηλιξτάμεια! Enjoy the sun!


Οικογενειακή Ζωή

10

΢ΣΑΤΡΟΤ ΢ΣΑΤΡΙΝΗ

Idiaitologosmas

Μ

ετά τθ γζννθςθ ενόσ παιδιοφ, θ φφςθ ζχει προνοιςει ζτςι, ϊςτε ο μαςτόσ τθσ γυναίκασ-μαμάσ να παράγει γάλα για να κρζψει το παιδί τθσ. Το όφελοσ για το παιδί και τθ μαμά από αυτό το μαγικό ταξίδι του κθλαςμοφ είναι τεράςτιο.

Ασ ξεκινιςουμε με τα κφρια οφζλθ για το βρζφοσ:  Το μωρό πίνει «ηωντανό» γάλα. Ζτςι ενιςχφεται το ανοςοποιθτικό του ςφςτθμα και μπορεί να αντιμετωπίςει καλφτερα πικανζσ λοιμϊξεισ.  Ενιςχφεται ο δεςμόσ μθτζρασβρζφουσ μετά τον τοκετό. Συνεπϊσ το βρζφοσ νιϊκει μεγαλφτερθ αςφάλεια, γεγονόσ που βοθκάει ςτθν καλφτερθ ψυχοκινθτικι του ανάπτυξθ.  Οι αναλογίεσ του μθτρικοφ γάλακτοσ ςε κρεπτικά ςυςτατικά (λευκϊματα, λίπθ, υδατάνκρακεσ, via άλατα και βιταμίνεσ) είναι ιδανικζσ και προςαρμοςμζνεσ με τισ ανάγκεσ του βρζφουσ.  Όςα βρζφθ τρζφονται με μθτρικό γάλα φαίνεται να ζχουν λιγότερεσ αλλεργίεσ! Αυτό οφείλεται ςτθν περιεκτικότθτα του ςε bifintus, που βοθκά ςτθν καλι λειτουργία τθσ χλωρίδασ του εντζρου τουσ.  Το μθτρικό γάλα περιζχει όλα τα απαραίτθτα λιπαρά οξζα για τθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου του βρζφουσ!!

Για τθ μθτζρα τα κφρια οφζλθ:  Δε χρειάηεται να πλζνει/αποςτειρϊνει μπιμπερό κλπ. πριν από κάκε γεφμα.  Είναι ζτοιμο το γάλα χωρίσ καμία προετοιμαςία! Το μόνο που χρειάηεται να κάνει είναι να φζρει το βρζφοσ κοντά ςτο ςτικοσ ςε μια βολικι ςτάςθ!  Η μιτρα επανζρχεται πιο γριγορα ςτο φυςιολογικό τθσ μζγεκοσ.  Υπάρχει προςτατευτικι δράςθ κατά του καρκίνου του μαςτοφ.  Επανζρχεται πιο γριγορα ςτο φυςιολογικό τθσ βάροσ! Η κθλάηουςα μθτζρα καίει τουλάχιςτον 500 κερμίδεσ τθ μζρα! Οπότε με λίγθ προςοχι ςτα γεφματα επιτυγχάνεται απϊλεια των κιλϊν εγκυμοςφνθσ! Θα μποροφςα να γράψω ςελίδεσ με τα οφζλθ του κθλαςμοφ τόςο ςε βρζφθ όςο και ςε νιπια! Ο κθλαςμόσ είναι ό,τι πιο φυςικό υπάρχει για τθ ςίτιςθ του μωροφ ςασ! Υπάρχουν πολλζσ ομάδεσ υποςτιριξθσ κθλαςμοφ για νζεσ και μζλλουςεσ μθτζρεσ, οπότε ενθμερωκείτε και ςτα δφςκολα ηθτιςτε βοικεια!


11

Οικογενειακή Ζωή

ΚΑΙΣΗ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ

Σο

Oi paramythenies

Οάρυα, η λαμποϊςεοη γιξοςή ςηπ Υοιρςιαμξρϋμηπ, είμαι ίρχπ η μξμαδική γιξοςή πξσ κλείμει μέρα ςηπ ϊλα ςα ρσμαιρθήμαςα. ΢ημ πεοίξδξ πξσ ςα ρυξλεία κλείμξσμ για ςιπ εξοςέπ ςξσ Οάρυα μάπ δίμεςαι η εσκαιοία μα πεοάρξσμε πεοιρρϊςεοξ δημιξσογικϊ υοϊμξ με ςα παιδιά. Θδέεπ για παρυαλιμέπ δοαρςηοιϊςηςεπ με ςα παιδιά:  Ρσζηςήρςε με ςξ παιδί ςι κάμαςε ερείπ μικοή ςημ πεοίξδξ ςχμ εξοςόμ ςξσ Οάρυα. Λε ασςή ςημ εσκαιοία μιλήρςε ςξσ για έθιμα ςξσ Οάρυα πξσ είςε έυξσμ εκλείφει είςε δεμ γίμξμςαι πια ρςημ πϊλη πξσ μέμεςε.  Αμαζηςήρςε ρε βιβλία ή ρςξ διαδίκςσξ πληοξτξοίεπ για διατξοεςικά παρυαλιμά έθιμα αμά πεοιξυή ή υόοα.  Διαβάρςε βιβλία με θέμα ςξ Οάρυα.  Εχγοατίρςε με θέμα ςξ Οάρυα.  Βάφιμξ ασγόμ: Ατήρςε ςα μα ραπ βξηθήρξσμ ρςξ βάφιμξ ασγόμ και μιλήρςε ςξσπ παοάλληλα για ασςϊ ςξ έθιμξ.  Οαρυαλιμά κξσλξσοάκια και ςρξσοέκια: Λε ςα μικοά ςξσπ υεοάκια μπξοξϋμ μα πλάρξσμ ςα κξσλξσοάκια ςξσ Οάρυα.  Βάφιμξ φεϋςικχμ ασγόμ: Ρςξ εμπϊοιξ σπάουξσμ φεϋςικα ασγά (απϊ τελιζϊλ κ.α.). Εχγοατίρςε ςα ή κξλλήρςε πάμχ ςξσπ κξοδέλεπ, ασςξκϊλληςα κ.α.. και με ασςά ςα ασγά ρςξλίρςε ςξ ρπίςι ραπ.  Ισμήγι ασγόμ: Ιοϋφςε ασγά (φεϋςικα καςά

ποξςίμηρη) μέρα ρςξ ρπίςι ή ρςημ ενξυή. Δόρςε ςξσπ απϊ έμα καλαθάκι κι ατήρςε ςα μα ςα αμακαλϋφξσμ. Λημ νευάρεςε ρςξ ςέλξπ μα ςξσπ υαοίρεςε κάςι για έπαθλξ.  Τςιάνςε λαμπάδεπ για ςξσπ τίλξσπ ςξσπ ή ςξσπ μξμξϋπ ςξσπ. Ιξοδέλεπ, ςρϊυα, κξσμπιά, είμαι σλικά πξσ θα ραπ υοειαρςξϋμ και είμαι εϋυοηρςα απϊ ϊλα ςα παιδιά.  Αμ είρςε ρςημ ενξυή μαζέφςε λξσλξϋδια για μα τςιάνεςε ςξ Οοχςξμαγιάςικξ ρςετάμι. Διατξοεςικά μπξοείςε μα τςιάνεςε έμα ρςετάμι με σλικά πξσ έυεςε ρςξ ρπίςι ϊπχπ κξοδέλεπ, κξσμπιά, κ.α.  Ιάμεςε υειοξςευμίεπ με απλά σλικά, ϊπχπ ςξ μα τςιάνεςε με υαοςϊμι καπέλξ, ασςιά κξσμελιξϋ, ασγά κ.α.  Δημιξσογήρςε ςιπ δικέπ ραπ παρυαλιμέπ κάοςεπ και ρςείλςε ςεπ ρςα αγαπημέμα ραπ ποϊρχπα.  ΢ξ Οάρυα είμαι γιξοςή Αγάπηπ και Οοξρτξοάπ. Ησμηθείςε κι ασςξϋπ πξσ μαπ έυξσμ αμάγκη. Ρσγκεμςοόρςε είδη πξσ δεμ υοειάζερςε πια ή κάμςε μια δχοεά δείυμξμςαπ ςη δική ραπ ποξρτξοά αγάπηπ.

΢ξ Οάρυα λξιπόμ είμαι ξικξγεμειακή γιξοςή και βξηθά ρςημ εμίρυσρη ςχμ δερμώμ ςηπ ξικξγέμειαπ, ποξρτέοξμςαπ όμξοτεπ αμαμμήρειπ πξσ ακξλξσθξύμ για πάμςα ςξ παιδί!

via


Οικογενειακή Ζωή

12

Π

ϊρξ ξικεία μαπ είμαι η εικϊμα εμϊπ βοέτξσπ 6 μημόμ πξσ αμξίγει ςξ ρςϊμα ςξσ για μα δευςεί ςξ κξσςάλι με ςημ ςοξτή πξσ κοαςάει ξ τοξμςιρςήπ ςξσ και πϊρξ εμϊπ βοέτξσπ πξσ κοαςάει ρςξ υεοάκι ςξσ βοαρμέμη παςάςα ή μποϊκξλξ και ςοόει μϊμξ ςξσ; Όςαμ ποϊκειςαι μα μιλήρξσμε για ειραγχγή ρςεοεόμ ςοξτόμ ρε βοέτη, ξ καθέμαπ έυει διατξοεςικϊ ποάγμα ρςξ μσαλϊ ςξσ. Ιαι τσρικά ϊπξιξμ παιδίαςοξ και μα οχςήρειπ, άλλξ ποάγμα θα ποξςείμει. Άλλξι θα πξσμ για οσζάλεσοξ, άλλξι για τοξσςϊκοεμα, άλλξι για λαυαμικά, κ.ξ.κ. Οάμςχπ ρυεςικά με ςξμ ςοϊπξ ειραγχγήπ, η μεγάλη πλειξφητία θα ποξςείμει αλερμέμα και κοέμεπ, ρπιςικέπ ή μη. Ρςημ Αγγλία πλέξμ ξι παιδίαςοξι ποξςείμξσμ και κάςι διατξοεςικϊ. ΢ημ ειραγχγή ρςεοεόμ ςοξτόμ με ςη μέθξδξ baby-led weaning ή για ρσμςξμία BLW. Διραγχγή ρςεοεώμ ςοξτώμ με ςημ ποχςξβξσλία ςξσ μχοξύ ρςξ ελλημικϊςεοξ. ΢ξ βοέτξπ ςοώει μόμξ ςξσ, πιάμξμςαπ με ςα υεοάκια ςξσ καςάλληλεπ ςοξτέπ μαγειοεμέμεπ ρςημ καςάλληλη στή, αμςί μα ςξσ ποξρτέοεςαι ςοξτή ρε κξσςάλι από ςξμ τοξμςιρςή ςξσ. Ζ μέθξδξπ ατξοά ρςημ πεοίξδξ πξσ νεκιμά, πεοίπξσ ρςξσπ 6 μήμεπ, και διαοκεί πεοίπξσ 6-7 μήμεπ, μέυοι ςξ μχοϊ μα τςάρει μα ςοόει ςξ ταγηςϊ ςηπ ξικξγέμειαπ. Ρςξ baby-led-weaning ςξ βοέτξπ έυει ςημ ποχςξβξσλία για ςξ πϊρξ και ςξ πόπ θα τάει. Ξ εμήλικαπ απξταρίζει ςημ ςοξτή πξσ θα ποξρτέοει. ΢ξ μχοϊ νεκιμά μα δξκιμάζει ςιπ μέεπ γεϋρειπ, στέπ, υοόμαςα, μσοχδιέπ ραμ έμα μέξ παιυμίδι. Δεμ αλέθξσμε, ξϋςε δίμξσμε ςημ ςοξτή με κξσςάλι πξσ κοαςά ξ εμήλικαπ. ΢ξ baby-led weaning αμαπςϋυθηκε ρςημ Αγγλία πεοίπξσ απϊ ςιπ αουέπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ

2000 και κεοδίζει ρσμευόπ έδατξπ. Ζ Gill Rapley ήςαμ η ποόςη πξσ μίληρε για ςη μέθξδξ ασςή και ςημ αμαπςϋρρει πξλϋ λεπςξμεοόπ ρςξ βιβλίξ ςηπ «Baby-led Weaning, helping your baby to love good food». ΢α ςελεσςαία υοϊμια και ρςημ Δλλάδα εμταμίζεςαι έμςξμξ εμδιατέοξμ για ςη μέθξδξ και πξλλξί γξμείπ ςημ επιλέγξσμ χπ ςοϊπξ ειραγχγήπ ρςεοεόμ ςοξτόμ για ςα μχοά ςξσπ.

Οώπ λειςξσογεί όμχπ ςξ baby-led weaning; ΢ξ baby-led weaning κάμει κάςι πξλϋ απλϊ: υοηριμξπξιεί ςη τσρική πεοιέογεια ςχμ βοετόμ πξσ είμαι ιδιαιςέοχπ έμςξμη ρςξ αμαπςσνιακϊ ρςάδιξ πξσ βοίρκξμςαι, εκεί γϋοχ ρςξσπ 6 μήμεπ. ΢ξ κίμηςοϊ ςξσπ είμαι η αμακάλσφη ςξσ κϊρμξσ πξσ ςα πεοιβάλλει. Λε ςξμ ίδιξ ςοϊπξ και με ςξ ίδιξ κίμηςοξ πξσ απλόμξσμ ςξ υέοι ςξσπ μα πιάρξσμ έμα παιυμίδι, έςρι απλόμξσμ ςξ υέοι μα πιάρξσμ ςημ ςοξτή πξσ βάζξσμε μποξρςά ςξσπ. ΢α μχοά ποξρεγγίζξσμ ςιπ ςοξτέπ με ςημ ίδια πεοιέογεια πξσ θα ποξρεγγίρξσμ έμα μέξ παιυμίδι. Ιαι ςι κάμξσμ ςα μχοά μϊλιπ πιάρξσμ κάςι εμδιατέοξμ ρςα υέοια ςξσπ; Οοόςα απϊ ϊλα ςξ επενεογάζξμςαι. Διδικά αμ έυει εμδιατέοξμςα ρυέδια και υοόμαςα είμαι ρίγξσοξ ϊςι θα ςξ επενεογαρςξϋμ ξπςικά με πξλϋ εμδιατέοξμ. ΢ξ ίδιξ ακοιβόπ κάμξσμ και με ςημ

Τν β ρξώει μόν πιϒνννραο σεξϒκια καρϒλληλεο μαγειξεμϑν καρϒλληλη να ρνς πξνπ ρξντϐ πε κ από ρνν τξ ρνς.


13

ςοξτή. Ιαι τσρικά δεμ είμαι μϊμξ ςα υοόμαςα, είμαι και η διατξοεςική στή και ςξ διατξοεςικϊ ρυήμα. Ατξϋ λξιπϊμ ςξ κξιςάνξσμ καλά καλά, θα ςξ δξκιμάρξσμ. ΢ξ ρςϊμα ρςξ αμαπςσνιακϊ ρςάδιξ πξσ βοίρκξμςαι είμαι ςξ μέρξ για μα γμχοίρξσμ ςξμ κϊρμξ πξσ ςα πεοιβάλλει. Ρςη ρσμέυεια, ϊπχπ ακοιβόπ κάμξσμ με ςα παιυμίδια ςξσπ, έςρι κάμξσμ και με ςιπ ςοξτέπ. Ηα ςιπ ζξσλήνξσμ, θα ςιπ απλόρξσμ ρςξ ςοαπεζάκι ςξσπ, θα ςιπ λιόρξσμ, θα ςιπ κξπαμήρξσμ πάμχ ρε κάπξια άλλη κξμςιμή επιτάμεια, θα ςιπ πεςάνξσμ κάςχ, θα ςιπ μσοίρξσμ και ςελικά θα ςιπ γεσςξϋμ. Ιξιμόπ θα ςιπ γμχοίρξσμ υοηριμξπξιόμςαπ ϊλεπ ςξσπ ςιπ αιρθήρειπ.

βξϑτνο νν ρνς, ο με ρα α ρνς ο ρξντϑο νεο πρην ςτϐ, ανρϏ πτϑξεραι κνςρϒλι ξννριπρϐ .

Γιαςί μα εταομόρεςε ςξ babyled weaning; Οξλλά ςα θεςικά ςηπ μεθϊδξσ και ϊρξ πεομάει ξ καιοϊπ εμταμίζξμςαι ξλξέμα και πεοιρρϊςεοεπ μελέςεπ πξσ ςη ρςηοίζξσμ. Ρε ρϋγκοιρη με ςξμ «παοαδξριακϊ» ςοϊπξ ειραγχγήπ ρςεοεόμ ςοξτόμ (αλερμέμα, κξσςάλι) ςξ BLW έυει ξοιρμέμεπ πξλϋ ξσριαρςικέπ διατξοέπ και πξλϋ ρημαμςικά ξτέλη: ΢ξ παιδί...

 ΢οόει ϊ,ςι ςοόμε, άοα δε υοειάζεςαι μα μαγειοεϋξσμε ένςοα. Ρςημ αουή, πξσ ειράγξσμε μία μία ςιπ ςοξτέπ, ασςϊ πξσ δξκιμάζει ςξ μχοϊ μπξοεί μα είμαι μέοξπ ςξσ μεμξϋ.

Οικογενειακή Ζωή


Οικογενειακή Ζωή

14

 ΢οόει πάμςα ςημ όοα πξσ ςοόμε κι εμείπ ρςξ ίδιξ ςοαπέζι (καθιρμέμξ ρςξ ειδικϊ ςξσ καοεκλάκι). Ζ όοα ςξσ ταγηςξϋ είμαι όοα κξιμχμική, όοα επικξιμχμίαπ. Ακϊμα κι αμ είμαι μϊμξ η μαμά ρςξ ρπίςι, ςξ μα καθίρξσμ με ςξ μχοϊ γϋοχ απϊ ςξ ςοαπέζι είμαι πξλϋ ρημαμςικϊ. Όςαμ σπάουει έμα κξιμϊ γεϋμα για ϊλη ςημ ξικξγέμεια (ρσμήθχπ ςξ βοαδιμϊ), ςξ μχοϊ γίμεςαι απϊ πξλϋ μχοίπ κξιμχμϊπ και ρσμμέςξυξπ, ποαγμαςικϊπ ρσμδαιςσμϊμαπ με ϊλα ςα ξτέλη πξσ ασςϊ ρσμεπάγεςαι για ςημ κξιμχμικξπξίηρή ςξσ. Λπξοεί μα μημ μπξοεί ακϊμη μα μιλήρει, είμαι ϊμχπ έμαπ πξλϋ καλϊπ ακοξαςήπ. Ιαι μημ νευμάμε ϊςι η δϋμαμη ςξσ παοαδείγμαςξπ είμαι πξλϋ ρημαμςική για ςη μεςέπειςα ενέλινή ςξσ και ςιπ ρσμήθειεπ πξσ θα αμαπςϋνει.

 Ζ διαδικαρία μεςάβαρηπ ρςιπ ρςεοεέπ ςοξτέπ γίμεςαι απίρςεσςα απξλασρςική εμπειοία και για ςξμ γξμιϊ (εκςϊπ βέβαια απϊ ςξ καθάοιρμα) καθόπ βλέπξσμε ςξ βοέτξπ μα βελςιόμει ςιπ δενιϊςηςεπ μάρηρηπ.  ΢ξ βοέτξπ εναρκεί καθημεοιμά και απϊ πξλϋ μχοίπ ςξσπ μϋεπ πξσ υοειάζξμςαι ρςημ ξμιλία.

 Διαρκεδάζει! Δίμαι εσςσυιρμέμξ πξσ μπξοεί μα πιάμει, μα πεςάει, μα λιόμει μέρα ρςη υξϋτςα ςξσ, ρςα οξϋυα ςξσ, μα παραλείτει ρςξμ καμαπέ ή ρςξ καοεκλάκι ςξσ ή ρςξ ςοαπεζξμάμςηλξ ϊ,ςι ςοϊτιμξ βάλξσμε μποξρςά ςξσ, κξιμόπ μα ςξ γμχοίζει με ϊλεπ ςξσ ςιπ αιρθήρειπ ποιμ ςξ γεσςεί. Βελςιόμξμςαι εμςσπχριακά και γοήγξοα η λεπςή κιμηςική και ξ ξπςικξκιμηςικϊπ ςξσ ρσμςξμιρμϊπ.  ΢αΐζει μϊμξ ςξσ ςξμ εασςϊ ςξσ, ϊπχπ ακοιβόπ βλέπει και ςξσπ άλλξσπ μα κάμξσμ. ΢ξ παιδί δεμ είμαι απλά έμαπ παθηςικϊπ δέκςηπ πξσ ςξ μϊμξ πξσ έυει μα κάμει είμαι μα αμξιγξκλείμει ςξ ρςϊμα ςξσ. Ζ όοα ςξσ ταγηςξϋ γίμεςαι πεοιπέςεια, ενεοεϋμηρη, αμακάλσφη.  ΢οόει ρςξμ υοϊμξ πξσ θέλει. Δεμ σπάουει βιαρϋμη.  ΢οόει ςημ πξρϊςηςα πξσ ποαγμαςικά έυει αμάγκη. Λπξοεί μα ρςαμαςήρει ποιμ τάει ξλϊκληοη ςη μεοίδα πξσ έυει μποξρςά ςξσ ή ακϊμα και μα τάει πεοιρρϊςεοξ. ΢ϊρα έυξσμ γοατςεί για ςημ παιδική παυσραοκία! Όςαμ ςξ ταγηςϊ αλέθεςαι, η πξρϊςηςα πξσ βάζξσμε είμαι πξλϋ μεγάλη, ρυεδϊμ μεοίδα για εμήλικα. ΢ξ βοέτξπ ϊμχπ δεμ έυει ςημ ίδια υχοηςικϊςηςα ρςξμάυξσ, ξϋςε ςιπ ίδιεπ θεομιδικέπ αμάγκεπ.

 Βελςιόμεςαι η διαςοξτή ξλϊκληοηπ ςηπ ξικξγέμειαπ γιαςί, ατξϋ ςοόει ϊ,ςι ςοόμε, ςα ποάριμα λαυαμικά, ςξ φάοι, ςα ϊρποια, ςξ γιαξϋοςι και ςα δημηςοιακά μπαίμξσμ κσοιαουικά ρςξ ξικξγεμειακϊ διαιςξλϊγιξ, εμό ελαυιρςξπξιείςαι η καςαμάλχρη αλαςιξϋ και ζάυαοηπ.  Ζ μεςάβαρη απϊ ςα αλερμέμα ρςα ημιαλερμέμα και απϊ εκεί ριγά ριγά ρςα ξλϊκληοα ασςξμαςξπξιείςαι. ΢ξ παιδί μπαίμει καςεσθείαμ ρςα ξλϊκληοα και ριγά ριγά βελςιόμξμςαι ξι δενιϊςηςεπ μάρηρηπ.


15

Οικογενειακή Ζωή

έυξσμε ειράγει. Ρςημ πξοεία ρςιπ ρσμςαγέπ μαπ υοηριμξπξιξϋμε ξλξέμα και πεοιρρϊςεοα σλικά. ΢α μχοά ρσμμεςέυξσμ ρςα ξικξγεμειακά γεϋμαςα, μαθαίμξσμ ριγά ριγά μα υειοίζξμςαι πξικιλία γεϋρεχμ και στόμ, εμό δεμ υάμξσμ ςξ αίρθημα κξοερμξϋ, ατξϋ απξταρίζξσμ μϊμα ςξσπ πϊρξ θα τάμε. Ριγά ριγά ςα βοέτη καςαλαβαίμξσμ ϊςι ςιπ  ΢α ςανίδια και ξι ένξδξι γίμξμςαι ςοξτέπ μπξοξϋμ μα ςιπ μαρήρξσμ και μα ςιπ εσκξλϊςεοξι. Δε υοειάζεςαι πια μα κξσβαλάμε καςαπιξϋμ. Αογϊςεοα αμςιλαμβάμξμςαι ϊςι ςξ ιδιαίςεοξ, αλερμέμξ ταγηςϊ ςξσ παιδιξϋ, υξοςαίμξσμ κιϊλαπ, ασνάμξμςαπ θεαμαςικά ςιπ γιαςί πάμςα θα βοξϋμε κάςι εκεί πξσ πάμε. πξρϊςηςεπ πξσ ςοόμε και ςασςϊυοξμα μειόμξμςαπ ρςαδιακά ςημ ποϊρληφη  Ρϋμτχμα με επιρςημξμικέπ μελέςεπ γάλακςξπ (μηςοικξϋ ή τϊομξσλα). Απ μημ ταίμεςαι ϊςι η μέθξδξπ baby-led weaning νευμάμε όςι για ξλόκληοξ ςξμ ποώςξ υοόμξ βξηθά ρςημ ποϊληφη ςηπ παιδικήπ η κύοια πηγή θεομίδχμ και θοεπςικώμ παυσραοκίαπ. Ρςξ BLW ςξ μχοϊ ςοόει μϊμξ ξσριώμ είμαι ςξ γάλα (μηςοικό ή τόομξσλα) ςξσ ξλϊκληοεπ ςοξτέπ, ξπϊςε δεμ υάμει ςξ και ξι ςοξτέπ είμαι απλώπ αίρθημα κξοερμξϋ και θα ρςαμαςήρει ϊςαμ ρσμπληοχμαςικέπ. υξοςάρει κι ϊυι ατξϋ έυει ήδη καςαπιεί αοκεςή παοαπαμίρια ςοξτή. Ζ υόοα μαπ ΢ξ BLW είμαι πάμχ απϊ ϊλα ρεβαρμόπ ρςξ σπξτέοει ιδιαίςεοα απϊ ασςή ςη μϊρξ και παιδί και ρςιπ ιδιαίςεοεπ αμάγκεπ ςξσ. Δίμαι ίρχπ θα ήςαμ γεμικϊςεοα καλϊ μα ϊ,ςι πιξ τσρικϊ για ςα βοέτη, γιαςί έουεςαι μελεςήρξσμε ναμά και μα ποξβλημαςιρςξϋμε χπ τσρική ρσμέυεια ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ρυεςικά με ςη διαςοξτή ςχμ βοετόμ και ςξσπ για μα αμακαλϋφξσμ ςξμ κϊρμξ. ΢ξ αογϊςεοα μηπίχμ μαπ. παιδί παίομει ςημ ποχςξβξσλία ρςα υέοια ςξσ. Έυει άπξφη, ασςεμεογεί. Δεμ είμαι Οώπ νεκιμάμε; παθηςικϊπ δέκςηπ, αλλά εμεογηςικϊπ ενεοεσμηςήπ πξσ μαθαίμει και διαρκεδάζει, Οοξρτέοξσμε καςάλληλεπ ςοξτέπ ϊπχπ και ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ μαγειοεμέμεπ ρςξμ αςμϊ (ή βοαρμέμεπ), ϊπχπ δοαρςηοιϊςηςέπ ςξσ. καοϊςα, μποϊκξλξ, ή χμέπ, ϊπχπ μπαμάμα, αβξκάμςξ, κξμμέμεπ με ςέςξιξ ςοϊπξ όρςε ςξ παιδί μα μπξοεί μα ςιπ πιάρει. Αμ θέλξσμε Ζ Βάμα Ιαοκάρη είμαι εκπαιδεσςικϊπ, λξγξθεοαπεϋςοια και ςηοξϋμε ςοιήμεοεπ ειραγχγέπ και ριγά ριγά μαμά δϋξ παιδιόμ πξσ μεγάλχραμ με baby-led weaning. Δίμαι ρσγγοατέαπ ςξσ βιβλίξσ «Ιξίςα, μαμά, ςοώχ», ϊπξσ ποξρτέοξσμε ξλξέμα και πεοιρρϊςεοεπ πεοιγοάτεςαι αμαλσςικά η εταομξγή ςηπ μεθϊδξσ και ςοξτέπ (κοέαπ, φάοι, ασγϊ, ϊρποια) ρςημ δημιξσογϊπ ςηπ ιρςξρελίδαπ www.babyledweaning.gr, με ρκξπϊ μα βξηθήρει απξςελερμαςικά ϊρξσπ γξμείπ επιλένξσμ μα αουή μαγειοεμέμεπ απλά, με ϊ,ςι σλικά  Ζ όοα ςξσ ταγηςξϋ είμαι όοα απϊλασρηπ για ϊλξσπ. Δε υοειάζεςαι μα «γίμει μάυη» για μα τάει ςξ παιδί. Ξϋςε υοειάζεςαι μα ρκαοτιρςξϋμε έμα ρχοϊ παιυμίδια και ςοϊπξσπ νεγελάρμαςξπ «για μα βάλει μια μπξσκιά ρςξ ρςϊμα ςξσ».

εταομϊρξσμ ςξ BLW με ςα παιδιά ςξσπ.

Τχςξγοάτιρη: Βάμα Ιαοκάρη


DECO—DIY

16

ΜΑΡΙΑ ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Omorfi mesa exw


17

DECO—DIY

Σλικά: 

1 ετημεοίδα

1 μεγάλξ ρςετάμι απϊ τελιζϊλ (διαρςάρειπ 22 εκ.)

2 σταρμάςιμεπ κξοδέλεπ διατξοεςικξϋ υοόμαςξπ

φαλίδι

παιδικϊ φαλίδι ζιγκ ζαγκ για υαοςιά (ποξαιοεςικά)

σγοή κϊλλα ςϋπξσ uhu

Οαίομξσμε αουικά 2 τϋλλα απϊ ςημ ετημεοίδα και ρςξ μεγαλϋςεοξ μήκξπ ςξσπ κϊβξσμε λχοίδεπ 3 εκ. Αμ υοειαρςξϋμε πεοιρρϊςεοεπ λχοίδεπ κϊβξσμε κι άλλεπ μεςά.

Ρςη ρσμέυεια ςξπξθεςξϋμε λίγη σγοή κϊλλα ρε έμα ρημείξ ςξσ ρςεταμιξϋ και αουίζξσμε μα ςσλίγξσμε μία λχοίδα ςηπ ετημεοίδαπ γϋοχ απϊ ςξ ρςετάμι τοξμςίζξμςαπ μα καλϋπςξσμε κάθε τξοά ςημ ποξηγξϋμεμη ρςοξτή για μα είμαι πιξ ρςαθεοή η λχοίδα.

Όςαμ ςελειόρξσμε με ςημ ποόςη λχοίδα, κξλλάμε ρςξ ςέλξπ ςηπ ποόςηπ ςη δεϋςεοη λχοίδα και επαμαλαμβάμξσμε ςη διαδικαρία, μέυοι μα καλϋφξσμε ϊλη ςημ επιτάμεια ςξσ ρςεταμιξϋ.


DECO—DIY

18

Έπειςα βάζξσμε 3-4 τϋλλα ετημεοίδαπ ςξ έμα πάμχ ρςξ άλλξ και κϊβξσμε με ζιγκ ζαγκ φαλίδι (μπξοείςε μα ςξ βοείςε ρε βιβλιξπχλεία) ή με απλϊ φαλίδι κϋκλξσπ 6 διατξοεςικόμ διαρςάρεχμ: 8 / 7,5 / 7 / 6,5 / 6 και 5,5 εκ.

Διπλόμξσμε ϊλα ςα πέςαλα ρςη μέρη και μεςά πάλι ρςη μέρη και κϊβξσμε πεοίπξσ μιρϊ εκαςξρςϊ απϊ ςημ άκοη ςξσπ με ςξ απλϊ φαλίδι, όρςε μα δημιξσογηθεί έμα άμξιγμα.

Για μα τςιάνξσμε λξιπϊμ ςα πέςαλα κάθε λξσλξσδιξϋ παίομξσμε και ςιπ 6 διατξοεςικέπ διαρςάρειπ ςχμ κϋκλχμ και ςιπ ςξπξθεςξϋμε ςη μία πάμχ ρςημ άλλη με ςξμ μικοϊςεοξ κϋκλξ μα είμαι πάμχ πάμχ.

Ρςη ρσμέυεια παίομξσμε 4 λχοίδεπ ετημεοίδαπ και ςιπ ρςοίβξσμε ϊλεπ μαζί, όρςε μα ποξκϋφει έμα μεγάλξ κλχμάοι. Οεομάμε ςη μία άκοη ςξσ κλχμαοιξϋ μέρα απϊ ςξ άμξιγμα ρςξ κέμςοξ ςξσ ποόςξσ λξσλξσδιξϋ και ςη ρςεοεόμξσμε πάμχ ρςξ ρςετάμι με λίγη σγοή κϊλλα. Ιαςϊπιμ ρςεοεόμξσμε με κϊλλα και ςξ λξσλξϋδι πάμχ ρςξ ρςετάμι. Λεςά με ςξ απλϊ φαλίδι κϊβξσμε κάθεςα πεοίπξσ μέυοι ςη μέρη ρε 8 ρημεία ςα πέςαλα ςξσ λξσλξσδιξϋ για μα γίμξσμ πιξ τξσμςχςά!


19

DECO—DIY

Δπαμαλαμβάμξσμε ςημ ίδια διαδικαρία και για ςα σπϊλξιπα λξσλξϋδια πεομόμςαπ κάθε τξοά ςξ κλχμάοι μέρα απϊ ςξ άμξιγμα ρςξ κέμςοξ ςξσ λξσλξσδιξϋ, ατξϋ ποόςα διπλόρξσμε λίγξ ςξ κλχμάοι ρυημαςίζξμςαπ μια γχμία. Ρςεοεόμξσμε επίρηπ κάθε τξοά ςξ λξσλξϋδι πάμχ ρςξ κλχμάοι και ςξ κλχμάοι πάμχ ρςξ ρςετάμι με λίγη σγοή κϊλλα.

Ρςξ ςέλξπ κϊβξσμε 40 εκ. απϊ ςη μία κξοδέλα, ςημ πεομάμε μέρα απϊ ςξ ρςετάμι και κξλλάμε ςιπ δϋξ άκοεπ ςηπ με σγοή κϊλλα. Δπίρηπ κϊβξσμε 45 εκ. απϊ ςημ άλλη κξοδέλα και ςη δέμξσμε πάμχ ρςημ ποόςη κξοδέλα ρυημαςίζξμςαπ έμαμ τιϊγκξ. Έςξιμξ λξιπϊμ ςξ ποχςξμαγιάςικξ ρςετάμι μαπ!

Ζ ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία μπξοεί επίρηπ μα γίμει και με υοχμαςιρςά υαοςιά γκξτοέ, ιδίχπ αμ θέλεςε μα τςιάνεςε ςξ ρςετάμι παοέα με παιδιά!

Τχςξγοάτιρη: Λαοία Σταμςξπξϋλξσ


DECO—DIY

ΔΩΡΑ ΠΕΣΡΙΔΟΤ PrettyPartyideas

20

Ο

ογαμώμξσμε πάοςι με θέμα ςη Εχγοατική κι ατήμξσμε ςξσπ καλερμέμξσπ μαπ μα απελεσθεοώρξσμ ςιπ καλλιςευμικέπ ςξσπ αμηρσυίεπ...

΢ξ κλειδί για έμα ςέςξιξ πάοςι είμαι τσρικά ςξ υοόμα. Οοξψδεάρςε ςξσπ καλερμέμξσπ ραπ έυξμςαπ π.υ. για ποϊρκληρη έμα μπλϊκ ζχγοατικήπ, ϊπξσ ρςξ ενότσλλϊ ςξσ θα αμαγοάτεςε ϊλεπ ςιπ πληοξτξοίεπ για ςξ πάοςι.

μπξοεί μα κοαςήρει χπ αμαμμηρςικϊ δόοξ απϊ ςξ πάοςι ραπ!!

ΟΠΞΡΞΥΖ! Τοξμςίρςε μα έυεςε καλϋφει με κάπξιξ μάιλξμ ή ϋταρμα ςξ πάςχμα για ςσυϊμ αςσυήμαςα και τσρικά μημ νευάρεςε μα δόρεςε απϊ μια πξδιά ή οϊμπα ρςξμ κάθε καλλιςέυμη καςά ςημ άτινή ςξσ, ςημ ξπξία τσρικά μεςά θα

΢έλξπ μημ νευάρεςε μα διξογαμόρεςε μια μίμι γκαλεοί με ςα έογα πξσ θα δημιξϋογηρξσμ ξι καλερμέμξι ραπ, εμό τεϋγξμςαπ υαοίρςε ςξσπ απϊ έμα κξσςί με πξλϋυοχμξσπ μαοκαδϊοξσπ!!

Δημιξσογήρςε διάτξοεπ γχμιέπ παιυμιδιξϋ και ζχγοατικήπ, όρςε ξ καλερμέμξπ ραπ μα έυει ςη δσμαςϊςηςα μα παίνει και μα επενεογαρςεί διάτξοα σλικά, Διακξρμήρςε ςξ υόοξ ραπ με πξλλά ϊπχπ playdough (για μικοά παιδιά) ή κξλάζ πξλλά υοόμαςα (ρκετςείςε τχςειμά μπαλϊμια, (κϊλλεπ, γκλίςεο, τχςξγοατίεπ απϊ παλιά κξοδέλεπ κλπ.) και μεςαςοέφςε έμαμ ςξίυξ ρε πεοιξδικά). έμαμ κεμϊ καμβά έυξμςαπ ςξπξθεςήρει έμα Ιαι τσρικά, ϊςαμ τςάρει η όοα ςξσ μεγάλξ υαοςί και παοέυξμςαπ ρςξσπ μικοξϋπ ταγηςξϋ, ςι καλϋςεοξ απϊ ςξ μα ςξσπ έυεςε καλλιςέυμεπ ςη δσμαςϊςηςα μα εςξιμάρει μακαοϊμια με πξικιλία απϊ υοηριμξπξιήρξσμ μαοκαδϊοξσπ, μξλϋβια, πξλϋυοχμεπ ράλςρεπ, ςσοιά κλπ., εμό για δαυςσλξμπξγιέπ κ.α. Λπξοείςε είςε μα έυεςε επιδϊοπιξ ατήρςε ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ απϊ ποιμ ρυεδιάρει κάςι, όρςε απλά ξι καλερμέμξσπ ραπ μα διακξρμήρξσμ ςξ δικϊ καλερμέμξι ραπ μα ςξ ζχγοατίρξσμ, είςε μα είμαι κεμϊ, όρςε μα ατήρξσμ ςη ταμςαρία ςξσπ ςξσπ cupcake με μια πξικιλία απϊ υοχμαςιρςά γλάρα και βοόριμα υοχμαςιρςά διακξρμηςικά. ελεϋθεοη!


21

DECO—DIY


DECO—DIY

22

ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΣΖΙΚΟΤ


23

Λ

ία απϊ ςιπ αγαπημέμεπ μξσ βαπςίρειπ!!! Ζ μαμά Λσοςό μξϋ αμακξίμχρε ςξ θέμα «Ιεοαράκια», ςξ ξπξίξ με νεςοέλαμε κι ξι ποξεςξιμαρίεπ νεκίμηραμ αμέρχπ! Έμα ςϊρξ ϊμξοτξ θέμα και ςϊρξ ρσμβξλικϊ για ςιπ γλσκέπ μξσ Ηαλαρρία & Βαριλική! Οοξρκλήρειπ, μπξμπξμιέοεπ για μικοξϋπ και μεγάλξσπ και νευχοιρςέπ για ςιπ μξμέπ, καθόπ και βιβλίξ εσυόμ και κεοάρμαςα εμπμεϋρςηκαμ, ρυεδιάρςηκαμ και σλξπξιήθηκαμ αμέρχπ!

Ζ ποϊρκληρη πξσ ζηςήθηκε είυε ναμαρυεδιαρςεί για κάπξια παλαιϊςεοη βάπςιρη, αλλά με μικοέπ μεςαςοξπέπ και πξλλά ―κεοαράκια‖ ήοθε ρςα μέςοα μαπ!

΢σπχμέμα και κξλλημέμα γοαμμαςϊρημα με κεοαράκια ρςϊλιραμ ςημ ποϊρκληρη ενχςεοικά και ερχςεοικά.

DECO—DIY


DECO—DIY

24

Ξι μικοξί μαπ τίλξι, κι ϊυι μϊμξ, έπαιναμ με ραπξσμϊτξσρκεπ!

Για ςξσπ μεγάλξσπ επιλέυθηκε ρςοξγγσλή πήλιμη κοεμαρςή μπξμπξμιέοα με μςεκξσπάζ (τσρικά κεοαράκια) με αρποξκϊκκιμα κξστεςάκια κλειρμέμα ρε κοατς υαοςί!

Ζ γλσκιά μαμξϋλα Λσοςό ήθελε μα ςιμήρει ςιπ δσξ μξμέπ με μια διατξοεςική μπξμπξμιέοα πξσ θα είυε ςα ξμϊμαςα ςχμ κξοιςριόμ για ςημ καθεμία νευχοιρςά! Ρςημ ίδια λξγική λξιπϊμ με ςημ μπξμπξμιέοα ςχμ μεγάλχμ δημιξσογήθηκαμ δσξ νϋλιμα καδοάκια!


25

΢α κεοάρμαςα πξσ επιλέναμε ξι γξμείπ ήςαμ σπέοξυα και γεσρςικϊςαςα μπιρκϊςα με διπλϊ κεοαράκι απϊ ζαυαοϊπαρςα μέρα ρε διάταμα ρακξσλάκια! (Δημιξσογία ςηπ «Λαμά για ρπίςι» Ιαςεοίμα Δαμδξσλάκη-Υιϊμη).

Ξ ρςξλιρμϊπ ζηςήθηκε απλϊπ υχοίπ σπεοβξλέπ… κι έςρι νεκίμηραμ ξι καςαρκεσέπ με λεσκϊ, κοατς και κϊκκιμξ υοόμα κι αρποξκϊκκιμα στάρμαςα και λιμάςρα!

DECO—DIY


DECO—DIY

26

΢έλξπ ζηςήθηκε έμα βιβλίξ εσυόμ με ςα ξμϊμαςα ςχμ κξοιςριόμ και πξλλά κεοαράκια τσρικά! Έςρι παίομξμςαπ έμα αλξσρςοάοιρςξ νϋλιμξ κξσςί-βιβλίξ, ςξ ξπξίξ βάτςηκε, έγιμε μςεκξσπάζ και μπήκαμ λεπςξμέοειεπ δαμςέλαπ και νϋλιμχμ διακξρμηςικόμ, και ερχκλείρςηκαμ καοςξϋλεπ με ςιπ πιξ ϊμξοτεπ εσυέπ! Όλεπ ξι δημιξσογίεπ ρςήθηκαμ ρςξ κιϊρκι ςξσ ποξαϋλιξσ υόοξσ ςηπ εκκληρίαπ με απλϊςηςα και μεοάκι!

Τχςξγοάτιρη: Λαοία Υαμςζίκξσ


27

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΤ ForHappyMoments

 

  

Βαζάκι άδειξ Υοόμα για γσαλί Ρσομαςάκι Ιεοάκι οερϊ Ιξοδέλεπ

Τχςξγοάτιρη: Δσαγγελία Οαπαοίζξσ

DECO—DIY


Υγεία

28

ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ Karkinaki

Γαρςοεμςεοίςιδα Δίμαι μία απϊ ςιπ πιξ ρσυμέπ ιόρειπ πξσ ςαλαιπχοεί ςα παιδιά ιδιαίςεοα μέυοι 5 εςόμ. Ζ γαρςοεμςεοίςιδα ξτείλεςαι ρςξμ οξςαψϊ πξσ μεςαδίδεςαι μέρχ ςχμ κξποάμχμ, για ασςϊ κι η ρχρςή σγιειμή (και ειδικά ςξ πλϋριμξ ςχμ υεοιόμ) είμαι εναιοεςικά ρημαμςική για ςημ ποξτϋλανη ςχμ παιδιόμ. ΢α κσοιϊςεοα ρσμπςόμαςά ςηπ πξσ θα ποέπει μα ραπ αμηρσυήρξσμ είμαι η διάοοξια, η μασςία, ξ εμεςϊπ κι η κξϋοαρη. Ρσμήθχπ η ίχρη διαοκεί απϊ ςοειπ έχπ επςά ημέοεπ, χρςϊρξ αμ ςα ρσμπςόμαςα επιμέμξσμ ή είμαι πξλϋ βαοιά και ςξ παιδί ςαλαιπχοείςαι, καλϊ θα είμαι μα ρσμβξσλεσςείςε ςξμ παιδίαςοϊ ραπ.

΢ι μπξοείςε μα κάμεςε Ζ αμςιμεςόπιρη ςηπ γαρςοεμςεοίςιδαπ είμαι ρσμπςχμαςική, για ασςϊ και θα ποέπει μα δξθεί ιδιαίςεοη ρημαρία ρςη διαςοξτή ςξσ παιδιξϋ. Ξι μικοξί αρθεμείπ θα ποέπει μα ακξλξσθξϋμ μια ειδική δίαιςα πξσ δεμ θα εοεθίρει πεοαιςέοχ ςξμ γαρςοεμςεοικϊ ρχλήμα. Ζ καθημεοιμή διαςοξτή ςξσ παιδιξϋ ποέπει μα πεοιλαμβάμει μϊμξ ρςεγμέπ ςοξτέπ, ϊπχπ κοέαπ (μϊμξ φηςϊ), άρποα μακαοϊμια και οϋζι, εμό απϊ τοξϋςα εμδείκμσμςαι μϊμξ ξι μπαμάμεπ και ςα μήλα. Οαοάλληλα είμαι απαοαίςηςη η νεκξϋοαρη αλλά και η ποϊρληφη σγοόμ γιαςί, λϊγχ ςχμ ρσμευόμ εκκοίρεχμ, η ατσδάςχρη είμαι έμαπ ρημαμςικϊπ κίμδσμξπ. ΢α ςελεσςαία υοϊμια σπάουει διαθέριμξ εμβϊλιξ,πξσ ρσμπεοιλαμβάμεςαι ρςξ εθμικϊ ποϊγοαμμα εμβξλιαρμόμ και λειςξσογεί χπ ξ πιξ ρίγξσοξπ ςοϊπξπ ποϊληφηπ, για ασςϊ καλϊ θα είμαι μα οχςήρεςε ςξμ παιδίαςοϊ ραπ ρυεςικά.

Καοσγγίςιδα

΢ι μπξοείςε μα κάμεςε Μα μείμεςε δίπλα ρςξ παιδί ςιπ μσυςεοιμέπ όοεπ πξσ ςαλαιπχοείςαι πεοιρρϊςεοξ. Ασςϊ πξσ εμδευξμέμχπ θα βξηθήρει ςξ παιδί, είμαι μα αμαπμεϋρει καθαοϊ αέοα, για ασςϊ μςϋρςε ςξ καλά και βγείςε ένχ για λίγη όοα, χρςϊρξ ϊ,ςι μέςοξ και μα πάοεςε καλϊ θα είμαι ποόςα μα επικξιμχμήρεςε με ςξμ γιαςοϊ ραπ.

Ταοσγγίςιδα Δίμαι μια τλεγμξμή ςξσ τάοσγγα πξσ ποξρβάλλει αοκεςά ρσυμά ςα παιδιά και κϋοιξ ρϋμπςχμά ςηπ είμαι ξ πξμϊλαιμξπ και ακξλξσθξϋμ η έκκοιρη βλέμμαπ και ξ πξμξκέταλξπ, εμό σπάουει πεοίπςχρη μα εκδηλχθεί πσοεςϊπ.

΢ι μπξοείςε μα κάμεςε Λπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε ειδικέπ ρσρκεσέπ πξσ διαςηοξϋμ ή ασνάμξσμ ςημ σγοαρία ρςξ ρπίςι, κάμξμςαπ έςρι πιξ εϋκξλη ςημ αμαπμξή για ςξ παιδί. Όρξμ ατξοά ςη διαςοξτή, ποξςιμήρςε ςοξτέπ πξσ δεμ «εοεθίζξσμ» ςξμ λαιμϊ και πξσ ςξ παιδί μπξοεί μα καςαπιεί εϋκξλα, ϊπχπ ξι ρξϋπεπ ή ξ πξσοέπ.

Δπξυιακή γοίπη

Ρσμήθχπ εμταμίζεςαι με μέςοιαπ ή ήπιαπ Ζ πιξ ρσυμή ίχρη πξσ μεςαδίδεςαι ρςξσπ ρξβαοϊςηςαπ ρσμπςόμαςα, με ςα ρσμηθέρςεοα παιδικξϋπ ρςαθμξϋπ είμαι η λαοσγγίςιδα, μια ίχρη απϊ ασςά μα είμαι ξ νατμικϊπ πσοεςϊπ, ξ πξσ ρυεςίζεςαι με ςξ αμαπμεσρςικϊ ρϋρςημα. ΢α πξμξκέταλξπ, ξι μσαλγίεπ κι η έμςξμη κξϋοαρη. πιξ ρσμηθιρμέμα ρσμπςόμαςά ςηπ είμαι η βοαυμάδα ρςημ ξμιλία, η δσρκξλία ρςημ αμαπμξή πξσ μπξοεί μα ρσμξδεϋεςαι απϊ ρτϋοιγμα αλλά κι ξ έμςξμξπ βήυαπ πξσ θσμίζει γάβγιρμα.


29

Υγεία

via

΢ι μπξοείςε μα κάμεςε Ζ νεκξϋοαρη κι η ελατοιά διαςοξτή, πλξϋρια ρε τοξϋςα και λαυαμικά βξηθξϋμ ςξ παιδί μα «δσμαμόρει» και μα ςημ νεπεοάρει πιξ γοήγξοα. Ζ υξοήγηρη αμςιβιξςικόμ κοίμεςαι απαοαίςηςη, μϊμξ αμ σπάουει σπϊμξια κάπξιαπ «μικοξβιακήπ επιπλξκήπ», κάςι πξσ θα κοίμει μϊμξ ξ παιδίαςοϊπ ραπ. Λε δεδξμέμξ ϊςι ξι πεοιρρϊςεοεπ ιόρειπ διαοκξϋμ απϊ ςοειπ έχπ δέκα ημέοεπ, ξι γξμείπ θα ποέπει μα είμαι ιδιαίςεοα ποξρεκςικξί και μα μημ ρςέλμξσμ ςξ παιδί ρςξ ρυξλείξ ή ςξμ παιδικϊ ρςαθμϊ.

 Ζ βιςαμίμη C εμιρυϋει ςξ

αμξρξπξιηςικϊ ραπ ρϋρςημα, ποξρςαςεϋξμςάπ απϊ ςα κοσξλξγήμαςα.  Ξ ϋπμξπ βξηθάει ςξ

αμξρξπξιηςικϊ ραπ ρϋρςημα μα δξσλεϋει άφξγα.  Λημ παοαμελείςε ςξ ποχιμϊ γεϋμα. Ξι

τσςικέπ ίμεπ κοαςξϋμ ςα επίπεδα εμέογειάπ ραπ σφηλά.  Ζ έκθερή ραπ ρςξμ ήλιξ, ακϊμα και ρςξμ

λιγξρςϊ ήλιξ ςξσ υειμόμα, είμαι αοκεςή για μα ρσμθέρξσμε ςημ απαοαίςηςη βιςαμίμη D  Δόρςε ρςξ παιδί ραπ κάςι #γλσκϊ και

κεοδίρςε τσςικέπ ίμεπ, κάλιξ και αμςιξνειδχςικά.


Υγεία

30

Τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει το παιδί μου με τον θυρεοειδή του; ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ Karkinaki

Ο

θσοεξειδήπ είμαι έμαπ εμδξκοιμήπ αδέμαπ πξσ βοίρκεςαι ρςη βάρη ςξσ λαιμξϋ κι έυει ςξ ρυήμα πεςαλξϋδαπ. Οαοάγει ξομϊμεπ (T3, T4 και καλριςξμίμη), πξσ ελέγυξσμ πξλλέπ λειςξσογίεπ ςξσ ξογαμιρμξϋ: Απϊ ςξ πϊρξ γοήγξοα υςσπά η καοδιά έχπ ςξ πϊρξ γοήγξοα ή αογά μεςαβξλίζξμςαι ξι θεομίδεπ πξσ λαμβάμξμςαι μέρχ ςηπ διαςοξτήπ. Ζ δσρλειςξσογία ςξσ μπξοεί μα επιτέοει αομηςικέπ επιπςόρειπ ρε ϊλεπ ςιπ ηλικίεπ. Ρςιπ παθήρειπ ςξσ θσοεξειδξϋπ πεοιλαμβάμξμςαι ξ σπεοθσοεξειδιρμϊπ, ξ σπξθσοεξειδιρμϊπ, πξσ είμαι ξι πιξ κξιμέπ, ξι θσοεξειδίςιδεπ, ξι ϊζξι και η βοξγυξκήλη. Ζ διάγμχρη γίμεςαι με ςη λήφη ςξσ ιαςοικξϋ ιρςξοικξϋ, ςημ κλιμική ενέςαρη, αιμαςξλξγικέπ και απεικξμιρςικέπ ενεςάρειπ, εμό ρπαμιϊςεοα απαιςείςαι η λήφη δείγμαςξπ ιρςξϋ για βιξφία. ΢α ποξβλήμαςα ςξσ Ησοεξειδξύπ ρςα παιδιά μπξοεί μα επηοεάρξσμ ςη ρχμαςική και πμεσμαςική ςξσπ αμάπςσνη, εμίξςε δε και ςιπ δενιϊςηςέπ ςξσπ. ΢α παιδιά μπξοεί μα παοξσριάρξσμ ποξβλήμαςα με ςξ θσοεξειδή ςξσπ απϊ ςη γέμμηρή ςξσπ, δεδξμέμξσ ϊςι μπξοεί μα γεμμηθξϋμ με μη τσριξλξγική λειςξσογία ςξσ θσοεξειδξϋπ αδέμα, μια καςάρςαρη πξσ ξμξμάζεςαι ρσγγεμήπ σπξθσοεξειδιρμόπ.

Οαοαςεςαμέμξ ίκςεοξ, σπεοβξλική σπμηλία, υαμηλϊ μσψκϊ ςϊμξ, βοαυμϊ κλάμα, μη ςακςικέπ κιμήρειπ ςξσ εμςέοξσ και δσρκξιλιϊςηςα καθόπ και Ξ ρσγγεμήπ σπξθσοεξειδιρμϊπ είμαι δϋρκξλξ υαμηλή θεομξκοαρία ρόμαςξπ. μα εμςξπιρςεί ρςα βοέτη, καθόπ μπξοεί μα μημ έυξσμ καμέμα ρϋμπςχμα. ΢σπικά ρσμπςόμαςα ςξσ ρσγγεμξϋπ σπξθσοεξειδιρμξϋ πεοιλαμβάμξσμ:


31

Ρςα παιδιά και ςξσπ ετήβξσπ παοξσριάζεςαι μια καςάρςαρη πξσ ξμξμάζεςαι θσοεξειδίςιδα Hashimoto, ϊπξσ ςξ αμξρξπξιηςικϊ ρϋρςημα ςξσ ρόμαςξπ επιςίθεςαι ρςξ θσοεξειδή αδέμα και ξδηγεί ρε δσρλειςξσογία ςξσ. ΢α μεγαλϋςεοα παιδιά μπξοεί μα εμταμίρξσμ καυεκςική αμάπςσνη ςχμ ξρςόμ ή δξμςιόμ ςξσπ, εμό ςα παιδιά ςηπ ρυξλικήπ ηλικίαπ μπξοεί μα εμταμίρξσμ μαθηριακέπ δσρκξλίεπ και καθσρςεοημέμη ετηβεία.

Υγεία

«΢α ποξβλήμαςα ςξσ Ησοεξειδξύπ ρςα παιδιά μπξοεί μα επηοεάρξσμ ςη ρχμαςική και πμεσμαςική ςξσπ αμάπςσνη, εμίξςε δε και ςιπ δενιϊςηςέπ ςξσπ.»

Ζ μϊρξπ Graves ρςα παιδιά ρσυμά εμςξπίζεςαι δϋρκξλα, καθόπ αμαπςϋρρεςαι με αογξϋπ οσθμξϋπ. Ωρςϊρξ, σπάουξσμ κάπξια κξιμά ρημεία και ρσμπςόμαςα πξσ μπξοξϋμ μα γίμξσμ αμςιληπςά. Ασςά είμαι: Αλλαγέπ ρςη ρσμπεοιτξοά και ςη ρυξλική επίδξρη, αωπμία, αμηρσυία, εσεοεθιρςϊςηςα και ξνσθσμία, διξγκχμέμξπ θσοεξειδήπ αδέμαπ, ςοϊμξπ ρςα υέοια, ασνημέμη ϊοενη, αλλά ρε ρσμδσαρμϊ με απόλεια βάοξσπ και διάοοξια. Αμ πιρςεϋεςε ϊςι ερείπ ή ςξ παιδί ραπ, μπξοεί μα βοίρκερςε ρε κίμδσμξ, ή σπξτέοεςε απϊ ποξβλήμαςα ςξσ θσοεξειδξϋπ, παοακαλείρςε μα ρσζηςήρεςε με ςξ γιαςοϊ ραπ.

Ζ μϊρξπ Graves είμαι μια ασςξάμξρη διαςαοαυή και είμαι σπεϋθσμη για ϊλεπ ρυεδϊμ ςιπ πεοιπςόρειπ σπεοθσοεξειδιρμξύ ρςα παιδιά.

Δίμαι επίρηπ ρημαμςικϊ μα θσμϊμαρςε ϊςι σπάουξσμ διαθέριμεπ θεοαπείεπ κι η έγκαιοη παοέμβαρη θα ρσμβάλει ρςημ απξτσγή ςσυϊμ μακοξποϊθερμχμ ποξβλημάςχμ ή επιπλξκόμ.


Υγεία

32

Η

άμξινη είμαι ίρχπ η χοαιϊςεοη επξυή ςξσ υοϊμξσ, αλλά ςαλαιπχοεί πξλλά παιδιά με αλλεογίεπ. Αμ ςξ παιδί ραπ λξιπϊμ έυει ποξδιάθερη ρε αλλεογίεπ, θα ποέπει μα διαμξοτόρεςε ςξ ρπίςι ραπ ρε έμα ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πιξ αμςιαλλεογικϊ πεοιβάλλξμ γίμεςαι.

 Ιαςαουάπ ξ αεοιρμϊπ ςξσ ρπιςιξϋ είμαι ζχςικήπ ρημαρίαπ, ιδιαίςεοα ρςξσπ υόοξσπ, ϊπξσ πεομάει πξλλέπ όοεπ ςξ παιδί. Αμαμεόμξσμε ςξμ αέοα ςξσ ρπιςιξϋ αμξίγξμςαπ ρσυμά ςα παοάθσοα ιδιαίςεοα ρςξ παιδικϊ σπμξδχμάςιξ, ϊςαμ παίζει, διαβάζει ή ποιμ κξιμηθεί.

 Ζ ξικιακή ρκϊμη και ςα ακάοεα ρσμβάλλξσμ ρςημ εμτάμιρη αλλεογιόμ ςϊρξ ρςα παιδιά ϊρξ και ρςξσπ μεγάλξσπ. Γι ασςϊ καθημεοιμά αεοίζξσμε, ςιμάζξσμε ςα κλιμξρκεπάρμαςα και ςα ατήμξσμε ρςξμ ήλιξ για μα ενξλξθοεσςξϋμ ςα ακάοεα. Οοξςιμάμε μικοά υαλιά πξσ ςιμάζξμςαι εϋκξλα, ρκξσπίζξσμε ρσυμά ςξ ρπίςι με ηλεκςοική ρκξϋπα, νερκξμίζξσμε με μχπϊ παμάκι και καθαοίζξσμε ςιπ κξσοςίμεπ, πξσ ρσγκοαςξϋμ μεγάλεπ πξρϊςηςεπ ρκϊμηπ.


33

Υγεία

Όρξμ ατξοά ρςξ παιυμίδι ρςξμ κήπξ και ςη βϊλςα ρςημ ενξυή ή ςξ πάοκξ, μπξοξϋμ επίρηπ μα ςαλαιπχοξϋμ ςα παιδιά ρε μεγάλξ βαθμϊ. Ζ επατή με τσςά, π.υ. ςξ πεϋκξ, η ελιά, ςξ κσπαοίρρι, η γϋοη ςχμ λξσλξσδιόμ, ξι κάμπιεπ, κ.α. είμαι η κϋοια αιςία πξσ ποξκαλεί αλλεογίεπ , ϊπχπ οιμίςιδα, βοξγυικϊ άρθμα, έκζεμα, ταγξϋοα κι αματσλακςική αμςίδοαρη.

΢ΩΣΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΤ My little world

 Ζ αλλεογική οιμίςιδα εμταμίζεςαι με μπξϋκχμα ρςη μϋςη, τςάομιρμα, καςαοοξή και κϊκκιμα μάςια πξσ δακοϋζξσμ και ςρξϋζξσμ.  ΢ξ βοξγυικϊ άρθμα εκδηλόμεςαι με βήυα, δσρκξλία ρςημ αμαπμξή, δϋρπμξια και βοάριμξ.  Ζ κμίδχρη εμταμίζεςαι με ταγξϋοα, κξκκιμίλα κι εμίξςε ποήνιμξ ρε υείλη, βλέταοα, γλόρρα, λάοσγγα και υοήζει άμερηπ ιαςοικήπ βξήθειαπ.  Ζ αματσλανία, δηλαδή ςξ αλλεογικϊ ρξκ πξσ παθαίμει ξ ξογαμιρμϊπ απϊ ςημ έκθερή ςξσ ρε κάπξιξ αλλεογιξγϊμξ, είμαι επικίμδσμη καςάρςαρη κι επίρηπ υοήζει άμερηπ ιαςοικήπ βξήθειαπ. Ξ καλϋςεοξπ ςοϊπξπ λξιπϊμ για μα ποξτσλάνξσμε ςα παιδιά μαπ απϊ ςα παοαπάμχ είδη αλλεογιόμ, είμαι μα απξτεϋγξσμε ςημ επατή ςξσπ με ςξ αλλεογιξγϊμξ πξσ ςξσπ ποξκαλεί ςα διάτξοα ρσμπςόμαςα. Διδικϊςεοα ρσμιρςάςαι:

 Μα απξτεϋγξσμε ςιπ βϊλςεπ ρςη τϋρη μχοίπ ςξ ποχί ή αογά ςξ απϊγεσμα, ϊπξσ η παοαγχγή via ςηπ γϋοηπ είμαι μεγαλϋςεοη.  Μα απξτεϋγξσμε ςξ κϊφιμξ λξσλξσδιόμ, τοξϋςχμ, υξοςαοιόμ, κλαδιόμ με γσμμά υέοια.  Απξτεϋγξσμε ςξ κάπμιρμα μέρα ρςξ ρπίςι,  Μα κλείμξσμε ςα παοάθσοα ςξσ ρπιςιξϋ, καθόπ ξ καπμϊπ πεοιέυει βλαπςικά αέοια πξσ ϊςαμ τσράει. ρσμςελξϋμ ρςημ αμάπςσνη αλλεογιόμ.  Μα απξτεϋγξσμε μα απλόμξσμε ένχ ςα  Δρςιάζξσμε ςημ ποξρξυή μαπ ρςα καςξικίδια πλσμέμα οξϋυα για πξλλέπ όοεπ, όρςε μα μη ζόα πξσ απξςελξϋμ ρσμήθη πηγή ειρπμεϊμεμχμ αλλεογιξγϊμχμ, ςα ξπξία βοίρκξμςαι ρςξ ςοίυχμά μεςατέοεςαι ρςξ ρπίςι η γϋοη πξσ έυει κξλλήρει ςξσπ, ρςξ ράλιξ και ρςα ξϋοα ςξσπ. Τοξμςίζξσμε πάμχ ςξσπ.  ΢α παιδιά μα μημ πεοπαςάμε με γσμμά πϊδια δε μα ςα πλέμξσμε ρσυμά. Ωρςϊρξ, ξι έοεσμεπ και μα τξοάμε πάμςα γσαλιά ηλίξσ δείυμξσμ ϊςι, ϊςαμ έμα παιδί γεμμιέςαι ρε πεοιβάλλξμ, ϊπξσ ποξωπάουξσμ καςξικίδια, ΢α ςελεσςαία υοόμια παοαςηοείςαι αύνηρη μειόμξμςαι ξι πιθαμϊςηςεπ αμάπςσνηπ αλλεογίαπ.  Απξτεϋγξσμε μα έυξσμε λξσλξϋδια με υόμα ςηπ ρσυμόςηςαπ ςχμ αλλεογιώμ παγκξρμίχπ. Ωπ γξμείπ δεμ μπξοξύμε μα αλλάνξσμε ςξμ μέρα ρςξ ρπίςι και ιδιαίςεοα ρςξ παιδικϊ ξογαμιρμό ςξσ παιδιξύ μαπ και ςημ όπξια σπμξδχμάςιξ. ποξδιάθερή ςξσ ρςιπ αλλεογίεπ, μπξοξύμε όμχπ  Απξτεϋγξσμε ςα λξϋςοιμα παιυμίδια, καθόπ μα κιμηθξύμε ποξληπςικά. Ρε κάθε πεοίπςχρη ρσγκοαςξϋμ ρκϊμη και πλέμξμςαι πιξ δϋρκξλα ρε καλό είμαι μα επικξιμχμήρξσμε με ςξμ ρυέρη με ςα πλαρςικά παιυμίδια. παιδίαςοό μαπ, ποξκειμέμξσ μα μαπ υξοηγήρει  Λειόμξσμε ςημ σγοαρία μέρα ρςξ ρπίςι, ςημ καςάλληλη ταομακεσςική αγχγή. γιαςί εσμξεί ςξσπ μϋκηςεπ πξσ με ςη ρειοά ςξσπ ρσμςελξϋμ ρςημ αμάπςσνη αλλεογιόμ.


34

Υγεία

΢ΤΜΕΩΝΙΔΟΤ ΛΙΝΑ

΢

α διαζϋγια έυξσμ διεθμόπ μεγάλη αϋνηρη ςα ςελεσςαία έςη κι ασςϊ έυει χπ απξςέλερμα μα ασνηθεί ξ αοιθμϊπ ςχμ παιδιόμ πξσ έυξσμ μα αμςιμεςχπίρξσμ ςη μέα ασςή ποαγμαςικϊςηςα μέρα ρςημ ξικξγέμεια ςξσπ. Ζ επίδοαρη ςξσ υχοιρμξϋ ςχμ γξμέχμ ρςα παιδιά είμαι μεγάλη. Οοέπει ϊμχπ μα δξϋμε πϊρξ ρημαμςική είμαι η καλή επικξιμχμία ςχμ γξμέχμ καθόπ και η καλή ρσμεογαρία για ςη διαπαιδαγόγηρη ςχμ παιδιόμ με βαρικϊ ρκξπϊ ςημ καλϋςεοη ποξραομξγή ρςα μέα δεδξμέμα.

Aμςιδοάρειπ ςχμ εμηλίκχμ μεςά ςξ διαζύγιξ: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Άομηρη Ιαςάθλιφη Ησμϊπ Δπαμαποξρδιξοιρμϊπ ςξσ ςοϊπξσ ζχήπ Απξδξυή Ιαι ςέλξπ καιμξϋοιξπ ςοϊπξπ λειςξσογίαπ

Ξι φσυξλξγικέπ όμχπ αμςιδοάρειπ ςχμ παιδιώμ εναοςώμςαι από ςημ ηλικία ςξσπ: ΢α παιδιά ποξρυξλικήπ ηλικίαπ αουικά αμςιδοξϋμ με δάκοσα και θσμϊ, μεςά έουεςαι ςξ ρςάδιξ ςηπ ριχπήπ και ρςξ ςέλξπ ίρχπ και η αδιατξοία για ςξ γεγξμϊπ. Ασςϊ γίμεςαι αμςιληπςϊ απϊ ςξσπ γξμείπ, μια και ςξ παιδί εμταμίζει κάπξια ρσμπςόμαςα, ϊπχπ διαςαοαυέπ ρςξμ ϋπμξ, άομηρη ή βξσλιμία για ςξ ταγηςϊ, επιθεςικϊςηςα ποξπ άλλα παιδιά και ποξπ ςξμ ίδιξ ςξσ ςξμ εασςϊ, παλιμπαιδιρμϊπ και παλιμδοϊμηρη ρε παλαιϊςεοεπ πιξ αμόοιμεπ ρσμπεοιτξοέπ και ςέλξπ ποϊρκληρη ρςξμ έμαμ απϊ ςξσπ δϋξ γξμείπ. Απϊ ςημ άλλη πλεσοά ςα παιδιά ρυξλικήπ ηλικίαπ παοξσριάζξσμ θλίφη και έμςξμξ θσμϊ αλλά με μεγαλϋςεοη διάοκεια και έμςαρη. Λάλιρςα ςα ρσμπςόμαςα είμαι πεοιρρϊςεοξ έμςξμα ρςα αγϊοια απϊ ϊ,ςι ρςα κξοίςρια. Δμταμέρςαςα επίρηπ είμαι ςα ποξβλήμαςα πξσ ατξοξϋμ ςξ ρυξλείξ με έμςξμη ςη διάρπαρη ποξρξυήπ και ςημ αδσμαμία ρσγκέμςοχρηπ καθόπ και ςημ παοαμέληρη ςχμ μαθημάςχμ ςξσπ. Ξι έτηβξι πάλι εμταμίζξσμ εμςξμϊςαςα ρημάδια καςάθλιφηπ δίμξμςαπ ςημ εμςϋπχρη ςηπ απξμάκοσμρηπ απϊ ςημ ξικξγέμεια, εμό βοίρκξσμ καςατϋγιξ και καςαμϊηρη ρςξσπ τίλξσπ και ρςιπ παοέεπ ςξσπ. Ρσμηθιρμέμξ ταιμϊμεμξ είμαι και η εμτάμιρη αμςικξιμχμικήπ ρσμπεοιτξοάπ και έμςξμξσ άγυξσπ για ςξ ςι θα γίμει ρςξ μέλλξμ.


35

Ξδηγίεπ για ςξ πώπ θα ποέπει μα τεοθξύμ ξι γξμείπ:  Για καμέμαμ λϊγξ δεμ ποέπει μα κοϋφεςε ςημ ποαγμαςικϊςηςα απϊ ςα παιδιά. Οείςε κι ξι δσξ μαζί ςημ αλήθεια κι αμακξιμόρςε απϊ κξιμξϋ ςξ θέμα ςξσ διαζσγίξσ.  Δμθαοοϋμεςέ ςα, όρςε μα μπξοέρξσμ μα εκτοάρξσμ ςα ρσμαιρθήμαςά ςξσπ.  Λημ κοϋφεςε για καμέμαμ λϊγξ ςα δικά ραπ αιρθήμαςα. Νερπάρςε αβίαρςα. ΢ξ έυεςε αμάγκη!  Δμημεοόρςε ςξ ρυξλείξ ςξσ και ςξ τιλικϊ πεοιβάλλξμ.  Λημ καςηγξοείςε ςξμ άλλξ γξμέα.  Λημ καςατεϋγεςε ρε σλικά αμςαλλάγμαςα για μα πάοεςε ςξ παιδί με ςξ μέοξπ ραπ.  Απεσθσμθείςε ρςξσπ ειδικξϋπ για ςημ καλϋςεοη έμςανη ςξσ παιδιξϋ και ςξσ εασςξϋ ραπ.

Υγεία

Ρσμβξσλέπ για εράπ ςξσπ ίδιξσπ  Τοξμςίρςε ςξμ εασςϊ ραπ πεοιρρϊςεοξ απϊ πξςέ.  Δπιςοέφςε ρςξμ εασςϊ ραπ μα αμςιδοάρει. Δίμαι τσριξλξγικϊ.  Ατήρςε πίρχ ςξ παοελθϊμ και ςα λάθη ςξσ.  Γμχοίρςε ςξμ εασςϊ ραπ καλϋςεοα κι αγαπήρςε ςξμ για ςιπ επιλξγέπ ςξσ.  Ιαςαμξήρςε και εκςιμήρςε ςη μέα ποαγμαςικϊςηςα.  Διδαυςείςε απϊ ςξ παοελθϊμ ραπ, υχοίπ μα ςα βάζεςε με ςξμ εασςϊ ραπ. ΢α λάθη ςξσ παοελθϊμςξπ είμαι ρξτία για ςξ μέλλξμ.

via

via


Διατροφή

36

΢ΣΑΤΡΟΤ ΢ΣΑΤΡΙΝΗ

Idiaitologosmas

Α

κϊμη και ρήμεοα θεχοείςαι ϊςι καςά ςημ κϋηρη η εγκσμξμξϋρα ποέπει μα ςοόει για δϋξ, ϊπχπ λέγαμε ξι παλαιϊςεοξι. Ασςό όμχπ είμαι λάθξπ!!

Ολέξμ είμαι εσοέχπ γμχρςϊ ϊςι ςξ σπεοβάλλξμ βάοξπ πιθαμϊμ μα ποξκαλέρει επιπλξκέπ καςά ςη διάοκεια ςηπ κϋηρηπ, ϊρξ και καςά ςξμ ςξκεςϊ καθόπ και ρςη μεςέπειςα ζχή ςξσ μεξγμξϋ.

via


37 Ρςξ 1 ςοίμημξ ςηπ κϋηρηπ ξι εμεογειακέπ αμάγκεπ ςηπ μέλλξσραπ μηςέοαπ ασνάμξσμ πξλϋ λίγξ. Λϊμξ καςά 150 θεομίδεπ αμά μέοα! Ασςέπ μπξοξϋμ εϋκξλα μα καλστθξϋμ με π.υ. 1 τέςα φχμί και 50γο. ςσοί. Ξπϊςε είμαι ποξταμέπ ϊςι ποέπει μα δόρξσμε βάρη ρςη διαςοξτή μαπ και μα μημ κάμξσμε σπεοβξλέπ με ποϊταρη ςημ εγκσμξρϋμη. Δπίρηπ ρςξ 2 και 3 ςοίμημξ ςηπ κϋηρηπ ξι εμεογειακέπ αμάγκεπ ςηπ μηςέοαπ ασνάμξσμ καςά 350 θεομίδεπ αμά μέοα.

Κιπαοά:

Ωρςϊρξ είμαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα ποξρένξσμε ϊυι μϊμξ ςημ πξρϊςηςα ςχμ ςοξτίμχμ πξσ καςαμαλόμξσμε αλλά και ςημ πξιϊςηςα. Ασςϊ είμαι άλλχρςε και ςξ μσρςικϊ για μια σγιειμή διαςοξτή.

Μεοϊ:

ξ

ξ

ξ

΢ι ποέπει με λίγα λόγια μα ςοώμε;

Διατροφή

Υοήριμα για ςημ ποϊρληφη ςχμ απαοαίςηςχμ λιπαοόμ ξνέχμ και ςχμ λιπξδιαλσςόμ βιςαμιμόμ (Α-D-E-K). Ρσρςήμεςαι μα καςαμαλόμξσμε κσοίχπ τσςικά έλαια, ϊπχπ ςξ ελαιϊλαδξ, και μα πεοιξοίζξσμε ςα ζχικά λίπη. Ακϊμη ποέπει μα απξτεϋγξσμε ςα σδοξγξμχμέμα λίπη πξσ πεοιέυξμςαι ρε έςξιμεπ ράλςρεπ, ρμακ κλπ.

΢ξ μεοϊ απξςελεί ςξ 60% ςηπ ρϋρςαρηπ ςξσ ρόμαςϊπ μαπ. Δπξμέμχπ είμαι απαοαίςηςη η επαοκήπ εμσδάςχρη ςξσ ξογαμιρμξϋ μαπ καςαμαλόμξμςαπ 1,5–2 λίςοα μεοϊ καθημεοιμά. Ακϊμα κι αμ δε μιόθξσμε δίφα, ποέπει μα πίμξσμε μεοϊ!

Τοξϋςα: Οεοιέυξσμ σδαςάμθοακεπ πξσ μαπ παοέυξσμ εμέογεια, βιςαμίμη C, κάλιξ και τσςικέπ ίμεπ. Δίμαι καλϊ μα ποξςιμάμε τοξϋςα επξυήπ. Καυαμικά:

΢ι ποέπει μα απξτεύγξσμε; Κίπη: Μα απξτεϋγξσμε ςα σδοξγξμχμέμα λίπη, ϊπχπ έςξιμεπ ράλςρεπ, ρμακ κλπ.

Οεοιέυξσμ σδαςάμθοακεπ πξσ μαπ παοέυξσμ Δπενεογαρμέμα κοεαςικά: εμέογεια, βιςαμίμεπ, αμϊογαμα ρςξιυεία και τσςικέπ ίμεπ. Ιαλϋςεοα μα επιλέγξσμε λαυαμικά π.υ. κξμρέοβεπ, καπμιρςά, αλλαμςικά. επξυήπ. Γεμικϊςεοα επενεογαρμέμεπ ςοξτέπ: Γάλα και γαλακςξκξμικά: Μα ποξςιμάμε ςοξτέπ πξσ δεμ έυξσμ σπξρςεί Οεοιέυξσμ ποχςεΐμεπ, αρβέρςιξ, βιςαμίμη Α, D επενεογαρία, ϊπχπ φχμί ξλικήπ άλερηπ. και βιςαμίμεπ ςξσ ρσμπλέγμαςξπ Β. Ρημαμςικϊ είμαι βέβαια μα ποξρένξσμε ςα λιπαοά! Ιξμρεοβξπξιημέμα ςοϊτιμα: Ιοέαπ, πξσλεοικά, ϊρποια, νηοξί καοπξί, φάοια, ασγά: Δίμαι πλξϋρια ρε ποχςεΐμεπ, μαγμήριξ, ρίδηοξ, φεσδάογσοξ και βιςαμίμεπ ςξσ ρσμπλέγμαςξπ Β καθόπ και ρε λίπξπ! Γι’ ασςϊ και η καςαμάλχρη κσοίχπ ςξσ κοέαςξπ ποέπει μα είμαι πεοιξοιρμέμη (επιλένςε άπαυα κξμμάςια). Δπίρηπ ξι νηοξί καοπξί ρσρςήμξμςαι μα είμαι αμάλαςξι και μα καςαμαλόμξμςαι ρε μέςοιεπ πξρϊςηςεπ. ΢α φάοια απξςελξϋμ πλξϋριεπ πηγέπ ρε χμέγα λιπαοά ξνέα. Φχμί και δημηςοιακά: Οεοιέυξσμ ρϋμθεςξσπ σδαςάμθοακεπ, τσςικέπ ίμεπ, τσςικέπ ποχςεΐμεπ, βιςαμίμεπ ςξσ ρσμπλέγμαςξπ Β και κάλιξ.

π.υ. ραοδέλεπ κξμρέοβαπ, μαμιςάοια κλπ. Γλσκά: Μα απξτεϋγξσμε ςημ απλή ζάυαοη, ςα αμαφσκςικά, ςα γλσκά (κσοίχπ ςα έςξιμα ςξσ εμπξοίξσ), ρτξλιαςξειδή κλπ. Ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ βλέπξσμε ϊςι ποέπει μα ςοόμε απ’ ϊλεπ ςιπ ξμάδεπ ςοξτίμχμ και με ςη βξήθεια εμϊπ διαιςξλϊγξσ - διαςοξτξλϊγξσ μα ρυεδιάρξσμε ςξ διαιςξλϊγιϊ μαπ για μα καλϋφξσμε ςιπ θοεπςικέπ μαπ αμάγκεπ ςϊρξ καςά ςη διάοκεια ςηπ κϋηρηπ ϊρξ και μεςά καςά ςξ θηλαρμϊ.


38

Διατροφή

Πασχαλινό Τσουρέκι ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΑΝΑ΢ΟΤΛΗ

Mamangelic

Σλικά            

175 γο. μεοϊ 100 γο. γάλα 650 γο. αλεϋοι 45 γο .μαγιά τοέρκια ή 15 γο. νεοήπ 2 ασγά + 1 για ςξ αρποάδι 50 γο. βξϋςσοξ 180 γο. ζάυαοη κοσρςαλλική 40 γο. ιμβεοςξπξιημέμη ζάυαοη (δείςε εδό) ελάυιρςξ αλάςι 1/2 κ. γλσκξϋ μαυλέπι, κακξσλέ, μαρςίυαβαμίλια και νϋρμα απϊ πξοςξκάλι, 1 κ. γλσκξϋ μπέικιμ πάξσμςεο

Δκςέλερη Εερςαίμξσμε ελατοά ςξ γάλα και ςξ μεοϊ και διαλϋξσμε ςη μαγιά. Βάζξσμε ρςξ μίνεο ςα σλικά με ςημ ενήπ ρειοά: Γάλα, μεοϊ, μαγιά, ζάυαοη, ασγά, μσοχδικά, βξϋςσοξ και νεκιμάμε ςημ αμάδεσρη. Λϊλιπ αμακαςεσςξϋμ καλά, ποξρθέςξσμε κξσςαλιά κξσςαλιά ςξ αλεϋοι. Δσμαμόμξσμε ςημ έμςαρη ςξσ μίνεο ρε καμξμική ςαυϋςηςα και πεοιμέμξσμε μα μαζεσςεί η ζϋμη ρςξμ γάμςζξ. Ρκεπάζξσμε με πεςρέςα και ςξπξθεςξϋμε ρε ζερςϊ μέοξπ μα τξσρκόρει αοκεςά. Λϊλιπ τξσρκόρει η ζϋμη, ςημ παςάμε μα νετξσρκόρει, πλάθξσμε ςα ςρξσοέκια κι ατήμξσμε μα τξσρκόρξσμ για 15-30΄. Ασγξσλόμξσμε με ρκέςξ αρποάδι και φήμξσμε για 30-40΄ ρε ποξθεομαρμέμξ τξϋομξ ρςξσπ 160 βαθμξϋπ πάμχ κάςχ αμςιρςάρειπ, υαμηλή ρυάοα, με έμα μικοϊ μπξλ με βοαρςϊ μεοϊ ρςξμ πάςξ ςξσ τξϋομξσ. Για επιπλέξμ λεπςξμέοειεπ και μσρςικά ςηπ ρσμςαγήπ παςήρςε εδό. Ιαλή επιςσυία!

Τχςξγοάτιρη: Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξϋλη


39

Διατροφή


Διατροφή

ΑΡΗ΢ ΢ΩΣΗΡΙΟΤ Neanikon

40


Οιςάκια με Απξνηοαμέμα Ρύκα

41

Διατροφή

Λε πξλϋ λίγα σλικά, απλά και μϊρςιμα!

Ηα υοειαρςξύμε: 

600 γο απξνηοαμέμα ρϋκα

1 κξσςαλάκι γεμάςξ καμέλα

1/4 κξσςαλάκι γαοϋταλλξ απϊ μία ςριμπιά αλάςι & πιπέοι

100 ml ελαιϊλαδξ

200 ml απϊ ςξ μεοϊ πξσ μξσλιάραμε ςα ρϋκα

αλεϋοι ξλικήπ απϊ μαλακϊ ριςάοι – ϊρξ πάοει

Δκςέλερη: Λξσλιάζξσμε ςα ρϋκα ρε μεοϊ πξσ μα ςα ρκεπάζει, πεοίπξσ για 2-3 όοεπ. Ρξσοόμξσμε, κοαςάμε ςξ μεοϊ και ςα πξλςξπξιξϋμε. Πίυμξσμε ρςξμ πξλςϊ ςημ καμέλα, ςξ γαοϋταλλξ και ςξ αλαςξπίπεοξ και ρςημ ρσμέυεια αμαμιγμϋξσμε. Απϊ ςξ μεοϊ πξσ κοαςήραμε, παίομξσμε 200 ml και μαζί με ςξ ελαιϊλαδξ, ςα οίυμξσμε ρε έμα μπξλ. Αμακαςεϋξσμε πξλϋ καλά και ρςαδιακά ποξρθέςξσμε αλεϋοι ςϊρξ ϊρξ υοειάζεςαι για μα μημ κξλλάει η ςελική ζϋμη ρςα υέοια μαπ. Οαοάλληλα πλάθξσμε. Αμξίγξσμε ςη ζϋμη μαπ με ςξμ πλάρςη ρε λεπςϊ τϋλλξ, ςξπξθεςόμςαπ ςημ αμάμερα ρε δϋξ λαδϊκξλλεπ για εσκξλία. Αταιοξϋμε ςημ πάμχ λαδϊκξλλα και απλόμξσμε γεμμαιϊδχοα ςη ρσκϊπαρςα πξσ εςξιμάραμε. Ιϊβξσμε με έμα μαυαίοι ή με ςξ ποιξμχςϊ pastry cutter λεπςέπ λχοίδεπ (3 εκ). ΢σλίγξσμε ρυημαςίζξμςαπ πξλϋ μικοά οξλά. Τξσομίζξσμε, πεοίπξσ για 15 λεπςά ή αμάλξγα με ςξ πϊρξ νεοξφημέμα και ςοαγαμά ςα θέλξσμε. Οοξαιοεςικά, αμ θέλξσμε ένςοα άοχμα, ςα παρπαλίζξσμε με λίγη παοαπάμχ καμέλα. Απξλαμβάμξσμε!

Τχςξγοάτιρη: Άοηπ Ρχςηοίξσ


Διατροφή

42 Υξύμξσπ

 250 γοαμμάοια οεβϋθια αμαπξτλξίχςα  1 μεγάλη ρκελίδα ρκϊοδξ λιχμέμξ με ςημ

ποέρα ρκϊοδξσ Υσμϊ απϊ 1 - 1 ½ λεμϊμι 60 γοαμμάοια ςαυίμι 70 γοαμμάοια ελαιϊλαδξ ½ κξσςαλάκι ςξσ γλσκξϋ κϋμιμξ Αλάςι - πιπέοι Ρξσμάκ, λίγξ ελαιϊλαδξ και φιλξκξμμέμξ μαψμςαμϊ για ςξ ρεοβίοιρμα

     

Βάζξσμε απϊ ςη ποξηγξϋμεμη ςα οεβϋθια μα τξσρκόρξσμ ρε μεοϊ. ΢ημ επξμέμη ςα βοάζξσμε ρε καθαοϊ μεοϊ και μϊλιπ είμαι έςξιμα και έυξσμ μαλακόρει καλά, ςα ρξσοόμξσμε κοαςόμςαπ μια κξϋπα απϊ ςξ μεοϊ πξσ έβοαραμ ρςημ άκοη και ςα ατήμξσμε μα κοσόρξσμ. Όςαμ έοθει η όοα μα τςιάνξσμε ςξ υξϋμξσπ: Ιοαςάμε για ςξ ρεοβίοιρμα λίγα οεβϋθια βοαρμέμα. Ιαςϊπιμ ρςξ μξϋλςι ςξπξθεςξϋμε ϊλα ςα σλικά μαζί και ςα δξσλεϋξσμε όρςε μα δημιξσογηθεί έμαπ παυϋοοεσρςξπ και βελξϋδιμξπ πξσοέπ. Αμ είμαι πξλϋ πηκςϊ ςϊςε ποξρθέςξσμε λίγξ απϊ ςξ μεοϊ πξσ έυξσμ βοάρει ςα οεβϋθια και υςσπάμε ςξ μίγμα μέυοι μα έυξσμε ςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα. Δξκιμάζξσμε ςη γεϋρη ςξσ και αμ υοειάζεςαι ποξρθέςξσμε αλάςι. ΢ξπξθεςξϋμε ςξ υξϋμξσπ ρε έμα ςάπεο πξσ κλείμει με καπάκι και ςξ ατήμξσμε ρςξ φσγείξ μέυοι ςημ όοα πξσ θα ςξ ρεοβίοξσμε. Για ςξ ρεοβίοιρμα ακξλξσθξϋμε ςημ παοακάςχ διαδικαρία: Βάζξσμε ςξ υξϋμξσπ ρε έμα ρςοξγγσλϊ καςά ποξςίμηρη μπξλ ή ρε έμα βαθϋ πιάςξ. Λε ςημ αμάπξδη μεοιά εμϊπ κξσςαλιξϋ δημιξσογξϋμε έμαμ ρςοξγγσλϊ «δοϊμξ» ή αλλιόπ έμαμ ξμϊκεμςοξ με ςημ πεοίμεςοξ ςξσ μπξλ κϋκλξ, αλλά μικοϊςεοξ ρε διάμεςοξ. Πίυμξσμε λίγξ ελαιϊλαδξ όρςε μα πάει και μα καθίρει ρςξ βαθξϋλχμα πξσ έυξσμε τςιάνει. Ρςξ κέμςοξ πξσ είμαι ραμ μηράκι, διαρκξοπίζξσμε μεοικά βοαρμέμα οεβϋθια ςα ξπξία είυαμε κοαςήρει. Οαρπαλίζξσμε με φιλξκξμμέμξ μαψμςαμϊ και ρξσμάκ και ρεοβίοξσμε!!! Έςρι έυξσμε έμα εσπαοξσρίαρςξ πιάςξ υξϋμξσπ πξσ λίγξι θα ςξσ αμςιρςαθξϋμ. Ιαλή επιςσυία!


43

Διατροφή

ΦΡΤ΢ΑΤΓΗ ΜΠΟΜΠΟΛΑ Food for thought

Τχςξγοάτιρη: Υοσρασγή Λπϊμπξλα


Οι δράσεις μας

44

Ό

ςαμ δίπλα μαπ σπάουξσμ παιδιά, ςα ξπξία για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ έυξσμ ρςεοηθεί ςη ζερςαριά ςηπ ξικξγέμειαπ, ςημ ςοστεοή αγκαλιά ςηπ μάμαπ και ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ έυξσμ ζήρει ςη ρκληοϊςηςα ςηπ αμθοόπιμηπ τϋρηπ, ςϊςε η αμάγκη για ποξρτξοά βξήθειαπ ρε ϊπξια μξοτή ζηςηθεί είμαι λσςοχςική, είμαι μια αμάρα ελπίδαπ κι αγάπηπ. Ζ αμάγκη ασςή μάπ έκαμε μα ξογαμόρξσμε και τέςξπ έμα τιλαμθοχπικϊ πάοςι με ςη βξήθεια και ςημ σπξρςήοινη ςξσ πεοιξδικξϋ FAMILIVES, με ρκξπϊ ασςή ςη τξοά μα ποξρτέοξσμε «ζερςαριά» ρςα παιδιά ςξσ Κσοείξσ Ξοταμξςοξτείξσ. ΢ξ Κϋοειξ ποξρτέοει δχοεάμ τοξμςίδα, αμαςοξτή, πεοίθαλφη κι εκπαίδεσρη ρε αποξρςάςεσςα παιδιά πξσ ρςεοξϋμςαι γξμέχμ, είςε γιαςί ασςξί δε βοίρκξμςαι ρςη ζχή, είςε γιαςί σπάουξσμ ξικξγεμειακά και κξιμχμικά ποξβλήμαςα. ΢ξ ίδοσμα ποξρςαςεϋει ςα παιδιά μέυοι ςημ εμηλικίχρη, ςημ πλήοη επιμϊοτχρη και ςημ ξικξγεμειακή απξκαςάρςαρή ςξσπ. ΢ξ πάοςι ποαγμαςξπξιήθηκε ςημ Οαοαρκεσή 16 Δεκεμβοίξσ 2016 με ρσμδιξογαμόςοιεπ ςιπ Υαμςζίκξσ Λαοία, Λαγαλιξϋ Λαοία και Δαμδξσλάκη – Υιϊμη Ιαςεοίμα. Ξι εκλεκςξί τίλξι πξσ ςίμηραμ και ρςήοιναμ ςημ εκδήλχρη ποαγμαςικά μαπ ρσγκίμηραμ κάμξμςαπ μαπ μα πιρςέφξσμε για μία ακϊμη υοξμιά ϊςι μπξοξϋμε μα ρσμευίρξσμε μα βξηθάμε ςξσπ ρσμαμθοόπξσπ μαπ πξσ ςξ έυξσμ αμάγκη, παο’ ϊλεπ ςιπ δσρκξλίεπ πξσ ϊλξι μαπ λίγξ πξλϋ αμςιμεςχπίζξσμε!


45

Για ςημ εμίρυσρη ςχμ ερϊδχμ δημιξσογήραμε υειοξπξίηςα γξϋοια για ςξ μέξ έςξπ! Λεςά απϊ μεοικέπ μέοεπ επιρκετςήκαμε ςξ Κϋοειξ Ίδοσμα για μα εκπληοόρξσμε ςξ ρκξπϊ μαπ. Δκεί γμχοίραμε ςιπ ατξριχμέμεπ Λξμαυέπ πξσ με μηςοική ρςξογή και υοιρςιαμική αγάπη μεοιμμξϋμ, αμαςοέτξσμ και μξοτόμξσμ ςα παιδιά ασςά, ϊπχπ κάθε ρςξογικϊπ γξμιϊπ μξιάζεςαι και πξμάει για ςα δικά ςξσ παιδιά! Αμ λξιπϊμ βοεθείπ ρςξ Κϋοειξ Ίδοσμα και γμχοίρειπ παιδιά υαμξγελαρςά, με ϊμειοα κι ελπίδα για ςξ αϋοιξ, εμό η ζχή ςξϋπ έυει ρςεοήρει πξλλά απϊ ασςά πξσ ίρχπ εμείπ θεχοξϋμε ασςξμϊηςα…, δε μπξοείπ παοά κι ερϋ μα υαμξγελάρειπ και μα ξμειοεσςείπ για ςα παιδιά ασςά, για ςα παιδιά ρξσ, για ςα παιδιά ϊλξσ ςξσ κϊρμξσ!

Οι δράσεις μας


Προτάσεις

46

΢Θ ΔΘΜΑΘ ΢Ξ ΙΑΠΙΘΜΑΙΘ

ΞΘ Ρ΢ΞΥΞΘ ΛΑΡ

΢ξ ΙΑΠΙΘΜΑΙΘ είμαι η Μετέλη. Δίμαι και ξ Αμςόμηπ. Ιαι η Βάρια. Ιαι η Τχςειμή και ξ Μίκξπ. Δίμαι κάθε παιδί ή έτηβξπ πξσ μξρεί με καοκίμξ ρςημ Δλλάδα. Δίμαι ξ ςοϊπξπ ςα παιδιά ασςά κι εμείπ, ξι ξικξγέμειεπ ςξσπ, μα μιλήρξσμε αμξιυςά για ςξμ καοκίμξ ςηπ παιδικήπ και ετηβικήπ ηλικίαπ.

• Ρςηοίζξσμε ςξ επιρςημξμικϊ-εοεσμηςικϊ έογξ ςηπ Οαμεπιρςημιακήπ Ξγκξλξγικήπ Αιμαςξλξγικήπ Λξμάδαπ ςξσ Μξρξκξμείξσ Οαίδχμ «Ζ Αγία Ρξτία», ρσγκεμςοόμξμςαπ πϊοξσπ για ρςήοινη ποξγοαμμάςχμ μεςατοαρςικήπ έοεσμαπ και καιμξςϊμχμ θεοαπεσςικόμ ποξρεγγίρεχμ για ςξμ καοκίμξ ςηπ παιδικήπ ηλικίαπ.

Απϊ ςα πιξ απλά ποάγμαςα, π.υ. ςημ σγιειμή ςχμ υεοιόμ, πξσ διαρταλίζει ςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ λξιμόνεχμ πξσ θέςξσμ ρε κίμδσμξ ακϊμα και ςη ζχή ςχμ παιδιόμ πξσ βοίρκξμςαι ρε θεοαπεία, μέυοι ςα πιξ πξλϋπλξκα, ϊπχπ η ποξαγχγή ςηπ κλιμικήπ έοεσμαπ ρςη υόοα μαπ, η Αρςική Λη Ιεοδξρκξπική Δςαιοεία ΙΑΠΙΘΜΑΙΘ διεκδικεί παοέμβαρη ρςημ ποξρπάθεια ξ καοκίμξπ παιδικήπ και ετηβικήπ ηλικίαπ μα πάφει μα είμαι θέμα ςαμπξϋ, αλλά και μα βοεθξϋμ, ϊρξ ςξ δσμαςϊ πεοιρρϊςεοξι ρϋμμαυξι, όρςε κάθε παιδί πξσ μξρεί μα έυει ποϊρβαρη ρε σφηλξϋ επιπέδξσ μξρηλεία, απξςελερμαςική θεοαπεία και ςελικά δικαίχμα ρςη ζχή.

• Δμημεοόμξσμε μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ www.karkinaki.gr , ςηπ ποόςηπ και μϊμηπ έχπ ρήμεοα «πϋληπ» εμημέοχρηπ για ςξμ καοκίμξ παιδικήπ και ετηβικήπ ηλικίαπ. • Διεκδικξϋμε εκποξρόπηρη ςχμ ξικξγεμειόμ παιδιόμ και ετήβχμ με καοκίμξ ρε διεθμείπ ξογαμόρειπ. Οοϊρταςα ςξ ΙΑΠΙΘΜΑΙΘ, έγιμε ςακςικϊ μέλξπ ςηπ Δλλημικήπ Ξμξρπξμδίαπ Ιαοκίμξσ (ΔΚΚ.Ξ.Ι.) και ρςξ πλαίριξ ασςϊ έυει σπξβάλει σπξφητιϊςηςα για μα γίμει μέλξπ ςηπ European Cancer Patient Coalition – ECPC (http:// ecpc.org/ ). Ρςξ www.karkinaki.gr μπξοείςε μα βοείςε ϊλεπ ςιπ πληοξτξοίεπ.


47

Προτάσεις

Διαβάστε εδώ αυτά τα παραμύθια καθώς και άλλα πολλά που έχουν ανεβεί ήδη στο blog μας!

Κϒθε 15 ρνς μϐνα, η αγαπημϑνη μαο ΚΑΙΤΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ από ρν oiparamythenies, μαο σαξϏζει ϑνα παξαμύθι γξαμμϑνν από ρα σεξϒκια ρηο, με ρην καλλιρεσνικϐ επιμϑλεια ρηο ΕςαγγελϏαο ΠαπαξϏζνς. ΜεϏνερε πςνρννιπμϑννι πρν familives.gr


Προτάσεις

48

Βιβλίο...Προτάσεις! “Αγγίζξμςαπ ςξ αύοιξ” Δλέμη Δξμάμξσ, Δκδόρειπ Ομξή Η Μαξίλα είλαη κηα πελεληάρξνλε γπλαίθα πνπ δεη πιένλ κόλε ηεο κεηά ηελ μαθληθή απώιεηα ηνπ ζπδύγνπ ηεο πξηλ από πνιιά ρξόληα θαη ηε κεηνίθεζε ηωλ γηωλ ηεο καθξηά από ηελ πόιε ηεο. Η δωή ηεο αιιάδεη ξηδηθά, όηαλ δίπια ηεο κεηαθνκίδεη ε Ιωάλλα κε ηνλ γην ηεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ. Η Μαξίλα αθνζηώλεηαη ζηε θξνληίδα ηνπ κηθξνύ θαη αηζζάλεηαη πάιη ρξήζηκε, έπεηηα από πνιύ θαηξό. Όκωο ην παξειζόλ δελ έρεη ηειεηώζεη καδί ηεο. Τεο ρηππάεη ηελ πόξηα θέξλνληαο επράξηζηα αιιά θαη δπζάξεζηα γεγνλόηα. Θα θαηαθέξεη λα ληθήζεη ηηο ζθηέο θαη λα βγεη μαλά ζην θωο; Αγγίδνληαο ην αύξην. Έλα βηβιίν γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηηο δεύηεξεο επθαηξίεο.

“΢ξ κξοίςρι με ςα ςοιαμςάτσλλα” Ηάμξπ Ιξμδύληπ, Δκδόρειπ Φσυξγιόπ Κύπξνο 1950. Ψειά ζην όξνο Πεληαδάθηπινο βξίζθεηαη έλα απνκνλωκέλν ειιελνηνπξθηθό ρωξηό, ν Οπξαλόο. Εθεί κεγαιώλεη ε Γαιήλε, ε νπνία έρεη πάζνο κε ηε δωγξαθηθή θαη ηα ηξηαληάθπιια πνπ θαιιηεξγεί ζηνλ θήπν ηεο. Γη’ απηό ηελ απνθαινύλ «Τν θνξίηζη κε ηα ηξηαληάθπιια».

via


49 Ιξμςά ρςξμ Υοιρςό: ΢ξ ποώςξ Οάρυα Ξ δεκάυοξμξπ Βεμιαμίμ ζει απϊ κξμςά ϊλα ςα γεγξμϊςα ςχμ Οαθόμ ςξσ Υοιρςξϋ και γίμεςαι μάοςσοαπ ςηπ Αμάρςαρήπ ΢ξσ, μεςατέοξμςαπ ςα παιδιά ρε εκείμεπ ςιπ ρςιγμέπ! Λέρα απϊ ςημ ιρςξοία, ςημ πλξϋρια εικξμξγοάτηρη, ςιπ καςαρκεσέπ και ςξ παιυμίδι, ςα παιδιά μαθαίμξσμ για ςξ Οάρυα και γίμξμςαι κξιμχμξί ςξσ μεγάλξσ θαϋμαςξπ ςηπ Αμάρςαρηπ! Ρσγγοατέαπ: Ιαςεοίμα Δαμδξσλάκη – Υιϊμη Δικξμξγοάτξπ: Ρπϋοξπ Γξϋρηπ Δκδϊρειπ: Άθχπ παιδικά 2017

Λια τξοά ςα παοαμύθια Mια τξοά ρςηπ παοαμσθξυόοαπ ςξμ καιοϊ, ποξκηοϋυςηκε διαγχμιρμϊπ για ςξ καλϋςεοξ παοαμϋθι ςξσ κϊρμξσ ϊλξσ! Ιαλερμέμξι ϊλξι ξι ήοχεπ ςχμ παοαμσθιόμ, ςξ έπαθλξ ϊμχπ έμα, και πξιξπ θα ςξ κεοδίρει; Οξιξπ ξ οϊλξπ ςηπ Ρςαυςξπξϋςαπ, ςηπ Ιξκκιμξρκξστίςραπ και ςξσ Ιάπςεμ Υξσκ; Tι γσοεϋει κξμςά ςξσπ η Αλίκη απϊ ςη υόοα ςχμ Ηασμάςχμ; Για πξιξ λϊγξ εμταμίζεςαι ξ τξβεοϊπ κοιςήπ-έκπληνη; Ηα ςα καςατέοξσμ ςελικά μα βοξσμ ςξμ μικηςή; Έμαπ θα ρηκόρει ςξ κϋπελλξ και πξιξπ ςελικά θα είμαι ασςϊπ; Ρσγγοατέαπ: Λαοιλίςα Υαςζημπξμςϊζη Δικξμξγοάτξπ: Γιόογξπ Οεςοίδηπ Δκδϊρειπ: Φσυξγιϊπ 2014

Έςρι αιρθάμξμαι! Απϊ ςα ζόα ρςξ δάρξπ μέυοι και ςξσπ γείςξμεπ απϊ ςξ διπλαμϊ ρπίςι, ϊλξι έυξσμ ρσμαιρθήμαςα και ςα μξιοάζξμςαι μαζί μαπ μέρα απϊ μία σπέοξυη ιρςξοία, γεμάςη ςοστεοϊςηςα και ρσμαίρθημα. Ασςϊ ςξ εκπληκςικϊ εικξμξγοατημέμξ βιβλίξ απξςελεί ςξ ιδαμικϊ εογαλείξ για μα ρσζηςήρξσμ ξι γξμείπ με ςα μικοά παιδιά και μα ςξσπ ποξςείμξσμ μα ενεοεσμήρξσμ και μα μάθξσμ πόπ μιόθξσμε ϊςι μιόθξσμε, μα εκτοάζξσμ ελεϋθεοα κάθε ςξσπ ρσμαίρθημα και κσοίχπ μα καςαλάβξσμ ϊςι ϊλξι ξι άμθοχπξι έυξσμ παοϊμξια ρσμαιρθήμαςα. Ρσγγοατέαπ— Δικξμξγοάτξπ: Christopher silas neal Δκδϊρειπ: Οαπαδϊπξσλξπ 2016

΢ξ όμειοξ ςξσ παμςξτλίμξσ Ξ Οαμςξτλίμξπ παοαπξμιέςαι διαοκόπ γιαςί δε βλέπει
ϊμειοα κι ξι τίλξι ςξσ απξταρίζξσμ μα ςξμ βξηθήρξσμ.
Όµχπ ςξ αμςικείµεμξ πξσ ςξσ υαοίζξσμ για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ
έυει πάμχ ρςξμ Οαμςξτλίμξ µια παοάνεμη επίδοαρη.
Ζ Λπξσκίςρα, ξ ΢ρίτςηπ, η Ιξκέςα, ξ Λέμιξπ κι ξ Ρξτξϋληπ βλέπξσμ ςξμ τίλξ ςξσπ μ’ απξµακοϋμεςαι ϊλξ και πεοιρρϊςεοξ απϊ ςημ παοέα ςξσπ κι απϊ ςξμ ποαγµαςικϊ κϊρµξ. Ρσγγοατέαπ: Αλενάμδοα Ληςριάλη Δικξμξγοάτξπ: Έτη & Ιοιμα Καδά Δκδϊρειπ: Οαςάκη 2017

Προτάσεις


Προτάσεις

50 ΘΩΜΑ΢ Q.BIT ΣΑΞΙΔΙΩΣΗ΢ ΢ΣΟ ΚΑΣΟΠΣΡΟ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ξ Ηχμάπ, μαθηςήπ λσκείξσ, ποξκαλεί χπ υάκεο ςη μεγαλϋςεοη εςαιοεία ηλεκςοξμικόμ παιυμιδιόμ! Ρσλλαμβάμεςαι, αλλά ςξσπ πείθει μα ςξμ εμςάνξσμ ρςη Λσρςική Οειοαμαςική Ξμάδα Ιαιμξςξμιόμ. Ρςϊυξπ ςξσ μα δξκιμάρει ςξ μέξ «παιυμίδι» με ςξμ κχδικϊ «Δγό παίζχ μϊμξπ». ΢ξ παιυμίδι ασςϊ ςξμ μεςατέοει ρςξ 1944, ρςξ υχοιϊ ςηπ τίληπ ςξσ Υοιρςίμαπ, ϊπχπ ακοιβόπ ςξ είυε πεοιγοάφει ρε μια έκθερή ςηπ για ςημ πεοίξδξ ςηπ μαζιρςικήπ καςξυήπ. Δκεί ςξμ σπξδέυεςαι η Έτη, έμα κξοίςρι ρςημ ηλικία ςξσ, πξσ δεμ είμαι άλλη απϊ ςημ ποξγιαγιά ςηπ τίληπ ςξσ. Υχοίπ μα νέοει αμ έυει μεςατεοθεί ρςξμ υοϊμξ ή ζει ρε έμα ποξηγμέμξ πλαίριξ εικξμικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ, μαζί με ςημ Έτη και ςη Πάμια, μια μικοή εβοαιξπξϋλα πξσ κοϋβεςαι εκεί, θα εμςαυθξϋμ ρςιπ ξμάδεπ παιδιόμ πξσ πξλεμξϋμ ρςημ Δθμική Αμςίρςαρη. Ηα καςαλάβει ςι είμαι ζχή και ςι θάμαςξπ κι απϊ εικξμικϊπ πξλεμιρςήπ θα γίμει ποαγμαςικϊπ. Ζ ασςξθσρία ςξσ θείξσ ςηπ Έτηπ για μα ςξμ ρόρει ςξμ ρσγκλξμίζει. ΢ξ ςανίδι ασςϊ δεμ είμαι παοά μια μϋηρή ςξσ ρςα μεγάλα μσρςήοια ςηπ ζχήπ. Δπιρςοέτξμςαπ ρςξ ρήμεοα, ποξρπαθεί μα αμακαλϋφει ςημ αλήθεια. Ρσγκεμςοόμει ϊρεπ πληοξτξοίεπ μπξοεί και ςανιδεϋει και πάλι ρςξ Ιλχμάοι. Δκεί ρσμαμςά ςημ εμεμημςάυοξμη Έτη πξσ ςξσ απξδεικμϋει πϊρξ ρυεςικϊπ μπξοεί μα είμαι ξ υοϊμξπ. Λια ρειοά αμαςοξπόμ και απξκαλϋφεχμ θα ςξμ ξδηγήρει και πάλι ρε έμα ςανίδι πίρχ ρςξμ υοϊμξ. Ρςξ Οαοίρι ςξσ 19ξσ αιόμα.


51

Προτάσεις

Το Καρυ-κευμένο Καλαμαρακι, Βέρα Πρατικάκη Αγγιμάοεπ tandoori, paneer με ςαοαμξραλάςα, γιξσβαολάκια masala και άλλα. Γεϋρειπ αμέςοηςεπ! Ρσμδσαρμξί ποχςϊςσπξι και μξμαδικξί. Έμα ερςιαςϊοιξ, μια πεοιπέςεια. Οοϊρχπα πξλλά. Ξ καθέμαπ διατξοεςικϊπ! Ζ Ιαρράμδοα, η ρσμμαθήςοια απϊ ςξ παοελθϊμ με ςιπ ποχςξπξοιακέπ επιυειοημαςικέπ ιδέεπ. Ζ μαμά και ξ Ρξτξκλήπ, πξσ υχοίπ καλά καλά μα ςξ καςαλάβξσμ βοίρκξμςαι ρςξμ Έβοξ για δξσλειά αμςί για διακξπέπ ρςημ παοαλία. Ζ γειςϊμιρρα, η κσοία Λξρυξϋλα, με ςξμ ρκϋλξ ςηπ ςξμ Μαβξσυξδξμϊρξοα, πξσ κάμξσμ ςη ζχή ςχμ μεξτεομέμχμ αγόμα μες’ εμπξδίχμ. Ξ παμένσπμξπ κϋοιξπ Βλάρρηπ, ξ ποξμηθεσςήπ ςξσ ερςιαςξοίξσ, η Άςζις, η καςαπληκςική Θμδή μαγείοιρρα, και ξ ΢οστχμάκξπ με ςξ υοσρϊ ζελεδιαρμέμξ ςξσ ςρξσλξϋτι πξσ ήςαμ ραμ μα ςξ ’ υε γλείφει αγελάδα. Όλξι έυξσμ έμαμ οϊλξ ρε ασςή ςη μξμαδική πεοιπέςεια πξσ θα ραπ αμξίνει ςημ ϊοενη! Δικξμξγοάτηρη: Πέμια Λεςαλλημξϋ

“Έμα ςελεσςαίξ γοάμμα” Αμςώμηπ Οαπαθεξδξύλξσ Δικξμξγοάτηρη: Ίοιπ Ραμαοςζή Ιάπξςε δεμ σπήουε ξϋςε ςηλέτχμξ, ξϋςε ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ και ϊλα ςα μέα ςανίδεσαμ με ςα πϊδια… εμϊπ ςαυσδοϊμξσ! Όπχπ ήςαμ ξ κϋοιξπ Ιόρςαπ, πξσ για πξλλά υοϊμια μεςέτεοε γοάμμαςα κι επιρςξλέπ ακϊμα και ρςξ πιξ μακοιμϊ ρημείξ εμϊπ ξλϊκληοξσ μηριξϋ, ατξϋ ήςαμ ξ μξμαδικϊπ ςαυσδοϊμξπ ςξσ. Ιαι πλέξμ έτςαρε η ςελεσςαία μέοα πξσ θα πάει ρςη δξσλειά ςξσ κι έυει μα παοαδόρει έμα ςελεσςαίξ γοάμμα….


Προτάσεις

62

Λαοία Σταμςξπξύλξσ Aουαιξλϊγξπ-τιλϊλξγξπ, beauty blogger, crafter, dreamerblogger omorfi mesa exw & oneirotexnhmamaria Omorfhmesaexw & Oneirotexnhma.Maria

Βαοβάοα Βλάυξσ Ρϋζσγξπ, μαμά, εογαζϊμεμη, blogger. mamasstories.gr MamasStories

Ιαίςη Λιυαλξπξύλξσ Λαμά, Μξρηλεϋςοια, Blogger. Αγαπό ϊρα με κάμξσμ μα μιόθχ παιδί! oi paramythenies Oi paramythenies

Ιαςεοίμα Δαμδξσλάκη Ρϋζσγξπ, μηςέοα, δικηγϊοξπ, μαγειοική υειοξςευμίεπ,βελξμάκι, blogger mamagiaspiti.gr mama gia spiti

Δσαγγελία Οαπαοίζξσ Ρϋζσγξπ,μαμξϋλα,παιδαγχγϊπ, γοατίρςοια ρςξ «Όμειοα ΢έυμηπ», photoshop, φητιακά άλμπξσμ, blogger forhappymoments.gr forhappymoments

Λαοία Υαμςζίκξσ Ρϋζσγξπ, μηςέοα, διακξρμήςοια (΢ΔΘ Αθήμαπ). Ξςιδήπξςε ρυεςίζεςαι με ςημ ςέυμη με κάμει μα ξμειοεϋξμαι μα δημιξσογό και μα υαμξγελάχ . mchantzikou

Διοήμη Κξσίζξσ Λαμά & Digital Marketer. Δοχςεσμέμη με ςξ Blogging tomikromoublog to mikro mou blog


Ρχςηοία Λπιλιαμξύ Mαμά, ρϋζσγξπ, εογαζϊμεμη, blogger.΢οελαίμξμαι για υειοξςευμίεπ, καςαρκεσέπ και ςανίδια! mylittlecosyworld

Δώοα Οεςοίδξσ Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ Δογαζϊμεμη μαμά, ρϋζσγξπ, Μηπιαγχγϊπ, blogger, με αγάπη για καςαρκεσέπ, υαζξρϋζσγξπ & υαζξμαμά, πάοςσ και ϊ,ςι μαπ κάμει μα DIY maniac, αγαπό ςημ υαμξγελάμε! ξογάμχρη & ςημ ξικξμξμία. prerrypartyideas.com κξοίςρι μάλαμα prettypartyideas koritsi malama

Λαοία Γεχογακξύ Λαμά, ρϋζσγξπ, αιρθηςικϊπ, αοχμαςξθεοαπεϋςοια, οετλενξλϊγξπ, blogger – beauty harmony blog. Beauty harmony blog

Λέμια Ιξσκξσγιάμμη Οεοήταμη μαμά, blogger ... karkinaki.gr karkinaki

Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξύλη Λαμά, ρϋζσγξπ, διαςοξτξλϊγξπ, τχςξγοάτξπ,blogger, αμήρσυξ καλλιςευμικϊ πμεϋμα! Mamangelic Mamangelic

Κίμα Ρσμεχμίδξσ Δογξθεοαπεϋςοια Κξγξπαιδικϊπ Master ρςημ φσυξλξγία ςχμ ετήβχμ

Ρςασοιμή Ρςαύοξσ εογαζϊμεμη μαμά, ρϋζσγξπ, διαιςξλϊγξπ, διαςοξτξλϊγξπ Ρςαϋοξσ Ρςασοιμή Διαιςξλϊγξπ Διαςοξτξλϊγξπ

Υοσρασγή Λπόμπξλα Βlogger, αγαπό ςη δημιξσογία και ςημ μαγειοική. Αρυξλξϋμαι εοαριςευμικά με ςημ τχςξγοατία και ςξ food styling. Food for thought Food for thought

Άοηπ Ρχςηοίξσ Δμθξσριαρμέμξπ με ςη δημιξσογία & διάδξρη ρσμςαγόμ για θοεπςικά και δσμαμχςικά γλσκίρμαςα, τχςξγοατία neanikon Γλσκξπλαρςείξ Μεαμικϊμ


Διαβάστε εδώ τα προηγούμενα τεύχη μας

Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Μάρτιος 2017  

Ψηφιακό περιοδικό που αφορά όλη την οικογένεια! Είμαστε μια ομάδα κυρίως από bloggers που έχουμε πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα όπως μαγ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you