Page 1

11ο τεύχος Χειμώνας 2017

Το μακιγιάζ της μαμάς Φυσική ομορφιά με λίγα καλλυντικά

Νήπια: Πώς καλλιεργούμε τον γραπτό λόγο

Διατροφικές συμβουλές για παιδιά


Τριμηνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό

www.familives.gr

familivesmag@gmail.com ΑΡΦΙ΢ΤΝΣΑΞΙΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΔΙΜΔΝΩΝ Λαοία Σταμςξπξϋλξσ ΒΟΗΘΟ΢ ΑΡΦΙ΢ΤΝΣΑΚΣΗ Βαοβάοα Βλάυξσ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ Mαοία Υαμςζίκξσ ΤΠΔΤΘΤΝΗ BLOG Ιαίςη Λιυαλξπξϋλξσ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΘΗ΢Η΢ SOCIAL MEDIA Διοήμη Κξσίζξσ ART DESIGN Δσαγγελία Οαπαοίζξσ ΑΡΘΡΟΓΡΑΥΟΙ Άμμα Λίυςη Βάμα Ιαοκάρη Γιξϋλη Λπαλίκξσ Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξϋλη Γιάμμηπ Νημςάοαπ Δλεσθεοία ΢ράςρξσ Δσαγγελία Βλαρρξπξϋλξσ Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ Ιαίςη Λιυαλξπξϋλξσ Λαοία Γεχογακξϋ Λαοία Γεχογία ΢ριοόμη Λαοία Οαπακόρςα Λαοία Σταμςξπξϋλξσ Mαοία Υαμςζίκξσ Λέμια Ιξσκξσγιάμμη Λσοςό Οαςεοάκη Μίκη Γστςξγιάμμη Ρχςηοία Λπιλιαμξϋ ΥΩΣΟΓΡΑΥΟ΢ ΔΞΩΥΤΛΛΟΤ Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξϋλη

6 Δμθϋμια παιδιξϋ 7 Ξι φσυξλξγικέπ επιπςόρειπ ςηπ

απξβξλήπ 8 ΢ξ μακιγιάζ ςηπ μαμάπ: Τσρική ξμξοτιά με λίγα καλλσμςικά 10 Βήμαςα ρχρςξϋ μακιγιάζ 11 ΢ευμηςά Μϋυια

12 ΢α ξτέλη ςηπ μξσρικήπ ρςα παιδιά 13 Μήπια: Οόπ καλλιεογξϋμε ςξμ γοαπςϊ ςξσπ λϊγξ

16 Tips για εϋκξλξ ριδέοχμα 18 Οοϊγοαμμα μξικξκσοιξϋ 19 Υοιρςξσγεμμιάςικη διακϊρμηρη 25 Mug Cozy 27 3 Δεκεμβοίξσ: Hμέοα αςϊμχμ με αμαπηοία 28 Οοόςεπ βξήθειεπ ρε παιδιά 30 ΢ξ καοεκλάκι ςηπ ρκέφηπ 31 Οόπ μπξοείπ μα διαυειοειρςείπ ςξμ γξμεψκϊ θσμϊ 32 Απαοιθμόμςαπ ςη θεςικϊςηςα 33 Διαςοξτικέπ ρσμβξσλέπ για ςα παιδιά 35 Τοξϋςα, ξ ρϋμμαυξπ για ςημ καλή σγεία


Vegan Βαριλϊπιςα Ιέικ Ιξσοαμπιέδεπ 38

Βιβλιξ...ποξςάρειπ

Meet our family

36

40

42

6

19

13

36


Τ


Τχςξγοάτιρη: Γεχογία Γκαμαρξϋλη

5

Editorial

Δ

εκέμβοιξπ, υειμόμαπ, κοϋξ, γιξοςιμή αςμϊρταιοα, γέλια, λάμφη: ασςέπ είμαι μεοικέπ μϊμξ απϊ ςιπ δεκάδεπ λένειπ πξσ ποχςαγχμιρςξϋμ ςέςξιεπ μέοεπ. Λεςοόμςαπ ήδη αμςίρςοξτα για ςα Υοιρςξϋγεμμα και ςημ Οοχςξυοξμιά ξι πεοιρρϊςεοξι ςοέυξσμε παμικϊβληςξι μα ποξλάβξσμε σπξυοεόρειπ και τοξμςίζξσμε για ςα πάμςα, εμό ρσμήθχπ νευμάμε ςξ βαρικϊςεοξ μϊημα ασςόμ ςχμ γιξοςόμ! Νευμάμε μα τοξμςίρξσμε (και) ςξ παιδί πξσ κοϋβσμε μέρα μαπ. Γιαςί ςα Υοιρςξϋγεμμα είμαι μια γιξοςή ατιεοχμέμη ρςα παιδιά, κι χπ παιδιά ποέπει μα αμςιμεςχπίζξσμε και ςξμ εασςϊ μαπ, πξσ έυει αμάγκη απϊ αγάπη και καςαμϊηρη! Ζ ζχή δεμ είμαι αγόμαπ δοϊμξσ, ϊρξ κι αμ ταίμεςαι έςρι! Ζ ζχή είμαι μια διαδοξμή, απϊ ςημ ξπξία κοαςάμε μϊμξ ςιπ εσυάοιρςεπ ρςιγμέπ και διδαρκϊμαρςε απϊ ςιπ ϊπξιεπ δσρκξλίεπ και αμςινξϊςηςεπ....΋λξι εμείπ πξσ ρσμμεςέυξσμε ρςξ Familives εσυϊμαρςε ρε ϊλξσπ ραπ καλέπ και ειοημικέπ γιξοςέπ με σγεία, άπειοη αγάπη και εσλξγία! Δσυϊμαρςε ςξ πμεσμα ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ μα ςοσπόρει ρςιπ καοδιέπ ραπ και μα ραπ μεςατέοει ρςη δική ραπ ξμειοξυόοα! Ιαλή αμάγμχρη και καλή υοξμιά! Ξι ρσμςάκςεπ ςξσ πεοιξδικξϋ


Οικογενειακή Ζωή

6

ΚΑΙΣΗ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ

Ε

Oi paramythenies

ίρςε μέλλξσρεπ μηςέοεπ ή έυεςε μεξγέμμηςα μχοάκια; Ραπ ποξςείμξσμε ιδέεπ για ςξ ςι εμθϋμια μα κοαςήρεςε απϊ ςξ μχοϊ ραπ, απϊ ςη γέμμηρή ςξσ χπ ςημ ποόςη ςξσ μέοα ρςξ ρυξλείξ.

Ποιμ ςη γέμμηρη:

Βάπςιρη:

 ΢έρς εγκσμξρϋμηπ

 Βαπςιρςικά οξϋυα

 Σπέοηυξπ

 Οοξρκληςήοιξ, μπξμπξμιέοα και

 Τχςξγοατία ραπ με κξιλίςρα

μαοςσοικά. Λια χοαία ιδέα είμαι μα ςα βάλεςε μέρα ρε έμα καδοάκι.  Βιβλίξ εσυόμ

Γέμμηρη:  ΢ασςϊςηςα-καοςελάκι ςξσ μχοξϋ απϊ

ςξ μαιεσςήοιξ

 ΢α ποόςα ςξσ παπξσςράκια, πξσ

μπξοείςε μα ςα βάλεςε ρε μια μικοή γσάλιμη θήκη.

 Λαμςαλάκι απϊ ξμταλϊ

Ποώςη υοξμιά ρςξ ρυξλείξ:

 Απξςϋπχμα παςξϋραπ και παλάμηπ.

 Οοόςη ζχγοατιά

Λπξοείςε μα τςιάνεςε ϊμξοτα καδοάκια για ςξ δχμάςιϊ ςξσ με ςα απξςσπόμαςα.  Οοόςα ςξσ οξσυαλάκια

 Ρε υαοςί ςα ποόςα ςξσ γοάμμαςα  Τχςξγοατία απϊ ςημ ποόςη μέοα ρςξ

ρυξλείξ

 Δτημεοίδα ςηπ ημέοαπ πξσ

γεμμήθηκε, για μα μάθει ςι έγιμε ςημ ημεοξμημία ςηπ γεμμήρεόπ ςξσ.  Ζμεοξλϊγιξ: Ιοαςήρςε ρημειόρειπ

με ϊρα θα κάμει ρςξ μέλλξμ, π.υ. πϊςε μπξσρξϋληρε, πϊςε μίληρε, πξια ήςαμ η ποόςη ςξσ λένη, πξιξπ ξ ποόςξπ τίλξπ ςξσ. Λπξοείςε μάλιρςα μέρα ρςξ ημεοξλϊγιξ μα κξλλήρεςε και μικοά εμθϋμια, ϊπχπ μια ζχγοατιά, μια τχςξγοατία κ.α.  Αγαπημέμξ ςξσ παιυμιδάκι, π.υ.

κξσδξσμίρςοα  Γοάφςε έμα γοάμμα με ςα

ρσμαιρθήμαςά ραπ ςη μέοα ςηπ γεμμήρεόπ ςξσ και τσλάνςε ςξ με ςα σπϊλξιπα ποάγμαςα πξσ θα ςξσ δόρεςε, ϊςαμ μεγαλόρει.

΢ξ πιξ ρημαμςικϊ ϊμχπ απϊ ϊλα είμαι μα ετξδιάρεςε ςξ παιδάκι ραπ με σπέοξυεπ ρςιγμέπ απϊ ςημ ξικξγεμειακή ραπ ζχή και πξλλή αγάπη πξσ θα ςξ ρσμςοξτεϋξσμ για μια ζχή! Τχςξγοάτιρη: Δσαγγελία Οαπαοίζξσ


7

Οικογενειακή Ζωή

ΓΙΟΤΛΗ ΜΠΑΛΙΚΟΤ Psychologia paidiou

Η via

απξβξλή είμαι μια ιδιαίςεοα ςοασμαςική εμπειοία. Ξι ποξρδξκίεπ, η ελπίδα, ςα ϊμειοα για ςξ μέλλξμ πξσ γεμμιξϋμςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ εγκσμξρϋμηπ καςαοοέξσμ με ςημ απξβξλή. Ζ ξικξγέμεια πξσ ςη βιόμει, βιόμει παοάλληλα κι έμα πέμθξπ. Ζ γσμαίκα μάλιρςα έυει πεοιρρϊςεοεπ πιθαμϊςηςεπ μα ξδηγηθεί ρςημ καςάθλιφη, υχοίπ χρςϊρξ μα σπξβιβάζεςαι και ςξ ρσμαίρθημα ςξσ παςέοα. Έοεσμεπ πλέξμ δείυμξσμ ςη ρημαμςικϊςηςα και ςξ βάοξπ πξσ επχμίζεςαι και ξ εμ δσμάμει παςέοαπ. Οξλλέπ τξοέπ η απξβξλή ακϊμη κι αμ έυει ρσμβεί μία τξοά, ποξκαλεί τξβία για εμδευϊμεμη εγκσμξρϋμη ρςξ μέλλξμ. Ρσμεπόπ η ξικξγέμεια αγχμιά για ςξ, αμ θα ναμαρσμβεί, πλάθξμςαπ έςρι έμα κλίμα αμαρτάλειαπ, άγυξσπ και κας’ επέκςαρη πιθαμόμ εμςάρεχμ μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ! Ζ απόλεια ρςημ εγκσμξρϋμη βιόμεςαι ενίρξσ ρημαμςικά, είςε ασςή ρσμβαίμει ρςημ αουή ςηπ εγκσμξρϋμηπ είςε ρε ποξυχοημέμξ ρςάδιξ. Ζ ξικξγέμεια υοειάζεςαι μα θοημήρει. Οξλλέπ τξοέπ ϊμχπ ασςϊ καςαπμίγεςαι και ξ θοήμξπ γίμεςαι "βξσβϊπ". Δε μιλάει καμείπ για ςημ απόλεια και ςξ γεγξμϊπ απξκοϋπςεςαι απϊ ςξ κξιμχμικϊ πεοιβάλλξμ. Ξ θοήμξπ ϊμχπ είμαι τσριξλξγική αμςίδοαρη μεςά απϊ απόλεια και ςξ πϊρξ θα κοαςήρει έυει μα κάμει με ςξμ κάθε άμθοχπξ νευχοιρςά, ϊπχπ και ξ ςοϊπξπ πξσ θα βιχθεί. Ασςϊ ϊμχπ πξσ θα ποέπει μα αμηρσυήρει κάπξιξμ είμαι ϊςαμ: * ςξ πέμθξπ παοαςείμεςαι ρε βαθμϊ πξσ καθιρςά δσρλειςξσογική ςημ καθημεοιμϊςηςα ςηπ ξικξγέμειαπ. * σπάουξσμ αιρθήμαςα θσμξϋ, εμξυήπ, θλίφηπ, ξογήπ πξσ δε μπξοξϋμ μα ελεγθξϋμ * η αμάγκη για απξμϊμχρη παοαςείμεςαι * σπάουει εμμξμή με ςημ απόλεια και η ρκέφη

πεοιξοίζεςαι μϊμξ ρε ασςήμ * σπάουει πλήοηπ άομηρη ςηπ καςάρςαρηπ Δίμαι λξιπϊμ χτέλιμξ ςϊςε μα αμαζηςηθεί βξήθεια απϊ ειδικϊ φσυικήπ σγείαπ. Ζ απξβξλή είμαι έμα ρυεςικά ρσυμϊ ταιμϊμεμξ. ΢α πξρξρςά μάλιρςα αγγίζξσμ μέυοι και ςξ 25%. Αοκεί μα ρσζηςήρξσμε πξλλέπ τξοέπ με άςξμα ςξσ πεοιβάλλξμςϊπ μαπ και πιθαμϊμ μα νατμιαρςξϋμε με ςη ρσυμϊςηςα. Ρσμπεοαρμαςικά θα λέγαμε ϊςι ςξ κξιμχμικϊ πεοιβάλλξμ μπξοεί μα βξηθήρει ςημ ξικξγέμεια μα αμςιμεςχπίρει ςημ απόλεια, με βαρική βέβαια ποξωπϊθερη κι η ξικξγέμεια μα είμαι έςξιμη. Ίρχπ πάλι υοειαρςεί κάπξιξπ υοϊμξπ ρςημ ξικξγέμεια, για μα μπξοέρει μα ςξ εκτοάρει. Για ασςϊ και ξ πεοίγσοξπ θα ήςαμ χτέλιμξ μα ςξ ρεβαρςεί. Οξλλέπ τξοέπ η απξβξλή σπξςιμάςαι, εμό κάπξιξι αμαζηςξϋμ επίμξμα απαμςήρειπ. Ρεβϊμαρςε λξιπϊμ ασςξϋπ πξσ ζξσμ ςημ απόλεια. Δηλόμξσμε απλά ςημ παοξσρία μαπ και ςημ επιθσμία μαπ για βξήθεια, υχοίπ μα επιμέμξσμε και ρεβϊμεμξι ςξσπ υοϊμξσπ ςηπ ξικξγέμειαπ! via


Οικογενειακή Ζωή

8

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩ΢ΣΑ My Happiness Project

Mία απϊ ςιπ δσρκξλϊςεοεπ ποξκλήρειπ για μια μαμά, ςα ποχιμά κσοίχπ εκςϊπ απϊ ςξ νϋπμημα ςχμ παιδιόμ, είμαι μα δείυμει νεκξϋοαρςη, τοέρκια, τσρική και υχοίπ μαϋοξσπ κϋκλξσπ, θηλσκϊ δηλαδή έςξιμξ μα αμςιμεςχπίρει ςημ καθημεοιμϊςηςα χπ ςξ ςέλξπ ςηπ μέοαπ. Λε ςξ ρχρςϊ μακιγιάζ, ένσπμξσπ ςοϊπξσπ υοήρηπ ςξσ και επιπλέξμ ενξικξμϊμηρη υοϊμξσ ϊλα είμαι δσμαςά.

Λεοικά tip πξσ θα μαπ γλσςόρξσμ υοϊμξ και ςασςϊυοξμα θα μαπ βξηθήρξσμ μα δείυμξσμε ϊμξοτεπ και νεκξϋοαρςεπ είμαι ςα παοακάςχ:

Οοιμ πέρξσμε για ϋπμξ ςξ βοάδσ, καθαοίζξσμε και εμσδαςόμξσμε ςημ επιδεομίδα μαπ, όρςε ςξ ποχί μα μημ υοειαρςεί ένςοα υοϊμξπ, για μα καθαοίρξσμε, αλλά θα ατιεοόρξσμε επιπλέξμ υοϊμξ ρςξ μα καλϋφξσμε ςημ αςξμία ςξσ δέομαςξπ. Τοξμςίζξσμε η εμσδαςική κοέμα ποξρόπξσ μαπ μα διαθέςει έμαμ καλϊ δείκςη SPF, όρςε μα μη υοειάζεςαι μα ςξπξθεςήρξσμε επιπλέξμ αμςηλιακή ποξρςαρία. Υοηριμξπξιξϋμε έμα αοκεςά καλσπςικϊ foundation πξσ μα καλϋπςει κξκκιμίλεπ, εοεθιρμξϋπ δέομαςξπ και δσρυοχμίεπ, για μα απξτϋγξσμε κι άλλεπ διξοθχςικέπ

μεθϊδξσπ make up για κάλσφη αςελειόμ. ΢οϊπξι για μα δόρξσμε ρςα μάςια μαπ ϊφη λαμπεοή και νεκξϋοαρςη (ακϊμα κι αμ δεμ είμαι):

΢ξπξθεςξϋμε ελατοόπ λεσκή ρκιά (ή ελατοόπ οξζ ή τχςειμή μπεζ αμάλξγα με ςημ απϊυοχρη ςηπ επιδεομίδαπ μαπ) ρςημ ερχςεοική γχμία ςξσ μαςιξϋ αλλά ϊυι ρςξ βλέταοξ!


9

Οικογενειακή Ζωή

Δπίρηπ υοηριμξπξιξϋμε concealer μιρϊ ςϊμξ πιξ τχςειμϊ απϊ εκείμξμ ςξσ δέομαςϊπ μαπ, όρςε μα δόρει λάμφη και τχςειμϊςηςα ρςξ βλέμμα. Αμ τξοάμε τακξϋπ επατήπ ή αμ δξσλεϋξσμε πξλϋ με σπξλξγιρςέπ και ςξ ποχί ςα μάςια μαπ είμαι κϊκκιμα και νηοά (κι ασςϊ δσρκξλεϋει πξλϋ ςξ μακιγιάζ), βάζξσμε λίγεπ ρςαγϊμεπ εμσδάςχρηπ μαςιξϋ (ςα γμχρςά κξλλϋοια), για μα δείυμξσμ ςα μάςια μαπ πιξ νεκξϋοαρςα, καθαοά και έςξιμα μα δευθξϋμ μακιγιάζ υχοίπ εοεθιρμξϋπ. Βάζξσμε 2-3 ρςοόρειπ μάρκαοα ρςιπ βλεταοίδεπ, Αμ για μα δόρξσμε έμςαρη ρςξ μάςι, ατξϋ ποόςα έυξσμε 1’ επιπλέξμ, γσοίρξσμε ςιπ βλεταοίδεπ μαπ με έμα φαλίδι (για τςιάυμξσμε ςα τοϋδια μαπ με έμα ενξικξμϊμηρη υοϊμξσ και πιξ καλϊ απξςέλερμα μξλϋβι, φεκάζξσμε ςξ βξσοςράκι με λακ μαλλιόμ, θεομαίμξσμε ςξ φαλίδι με ςξ πιρςξλάκι). Ρε ςα ρυημαςίζξσμε και είμαρςε έςξιμεπ! πεοίπςχρη πξσ μαπ νετϋγει λίγξ αρυξλξϋμαρςε με ςξ σπϊλξιπξ μακιγιάζ και ατήμξσμε για ςξ ςέλξπ ςη διϊοθχρη ςηπ μάρκαοα.

Ένςοα tip: Αμ ξ υοϊμξπ μαπ δεμ επαοκεί, αλλά θέλξσμε μα δόρξσμε ακϊμη πεοιρρϊςεοη έμςαρη ρςα μάςια, αμςί για eyeliner υοηριμξπξιξϋμε Δίμξσμε λάμφη και ρςημ άκοη ςχμ βλεταοίδχμ ρκξϋοα ρκιά και ςη υοόμα (και κξφίμαςα, ςξ γμχρςϊ ρβήμξσμε καςά μήκξπ ςξσ βλετάοξσ, υχοίπ μα ςημ contouring) ρςξ ποϊρχπξ απλόρξσμε ρε ϊλξ ςξ βλέταοξ. Έςρι δε υάμξσμε υοηριμξπξιόμςαπ bronzer (και δεμ νευμάμε ςξμ πξλϋςιμξ υοϊμξ για ςξ ςέλειξ eyeliner, αλλά λαιμϊ). Δε υοηριμξπξιξϋμε πξλλά ποξψϊμςα παοϊλα ασςά πεςσυαίμξσμε μα δόρξσμε ρυήμα και λάμφηπ (ϊπχπ highlighter και οξσζ με extra high- βάθξπ ρςα μάςια μαπ. lighting και bronzer) ιδιαίςεοα ςξ ποχί, γιαςί ςξ απξςέλερμα θα είμαι αμςίθεςξ απϊ ςξ επιθσμηςϊ. Λε λίγη ξογάμχρη και ελάυιρςξ υοϊμξ είμαρςε έςξιμεπ! Xοηριμξπξιξϋμε πξλσυοηρςικά ποξψϊμςα: έμα οξσζ θα μπξοξϋραμε μα ςξ βάλξσμε χπ ρκιά και χπ κοαγιϊμ. Οοξςιμξϋμε εκείμα πξσ έυξσμ μξοτή ρςικ ή κοεμόδη στή.


Οικογενειακή Ζωή

10

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΤ Beauty harmony

Ο

ϊρεπ και πϊρεπ τξοέπ δεμ έυξσμε διαβάρει άοθοα με ασςϊμ ςξμ ςίςλξ; Λήπχπ ϊμχπ ςελικά έυξσμε μπεοδεσςεί πεοιρρϊςεοξ και ςελικά δε βγάλαμε άκοη; Απ δξϋμε μαζί ποξςάρειπ ρσμβξσλέπ ρχρςξϋ μακιγιάζ, είςε ποϊκειςαι για βοαδιμϊ, είςε για καθημεοιμϊ, είςε για πιξ ιδιαίςεοξ. Αουικά καλϊ είμαι μα ςξμίρξσμε ϊςι για μα πεςϋυξσμε έμα ρχρςϊ μακιγιάζ, ξτείλξσμε μα θσμϊμαρςε πάμςα ϊςι ξ βαρικϊπ ρκξπϊπ ςξσ είμαι μα ςξμίρει ςα ϊμξοτα ρημεία ςξσ ποξρόπξσ και παοάλληλα μα “κοϋφει” ςα ρημεία εκείμα πξσ υοειάζξμςαι βελςίχρη. Λε αλλά λϊγια ςξ μακιγιάζ μαπ ποέπει μα είμαι αομξμικϊ και ϊμξοτξ, υχοίπ ϊμχπ μα παοξσριάζει εκκεμςοικϊςηςεπ.

αγξοά. Απλόμξσμε ξμξιϊμξοτα ςξ ποξψϊμ με ςη μέθξδξ πξσ θεχοείςαι καλϋςεοη με βάρη ςξ ρσγκεκοιμέμξ ποξψϊμ πξσ έυξσμε αγξοάρει, εμό δεμ παοαμελξϋμε μα απλόρξσμε make up και ρςξμ λαιμϊ και ρςημ αουή ςξσ μςεκξλςε, αμ τξοάμε οξϋυα αμάλξγα. “Ιξφίμαςα” και ςευμικέπ πξσ έυξσμ ρκξπϊ μα δημιξσογήρξσμ τχςξρκιάρειπ επίρηπ γίμξμςαι ρε ασςϊ ςξ ρημείξ. Ρςη ρσμέυεια ρειοά έυξσμ ςα μάςια. Τοϋδια και μάςια ποέπει μα ςξμιρθξϋμ αμάλξγα, εμό υοηριμξπξιξϋμε ποξψϊμςα πξσ μα ςαιοιάζξσμ με βάρη ςιπ όοεπ πξσ θέλξσμε μα μακιγιαοιρςξϋμε (για ςξ βοάδσ ρσμήθχπ επιλέγξσμε πιξ έμςξμεπ απξυοόρειπ, εμό για ςξ ποχί πιξ τσρικέπ).

΢ξ μακιγιάζ υειλιόμ επίρηπ γίμεςαι ρε Ιαςαουάπ ςξ ποόςξ βήμα για ρχρςϊ ασςϊ ςξ ρςάδιξ. ΢α υείλη καλϊ είμαι μα μακιγιάζ είμαι η τοξμςίδα ςξσ δέομαςξπ. Λϊμξ ακξλξσθξϋμ ςξμ ίδιξ ςοϊπξ ρκέφηπ ρςξμ ςϊμξ έμα ποϊρχπξ πξσ έυει δευθεί πεοιπξίηρη με ςα πξσ θα υοηριμξπξιήρξσμε. Έυξσμε χρςϊρξ απαοαίςηςα ποξψϊμςα ξμξοτιάπ θα αμαδείνει πάμςα καςά μξσ ϊςι για μα πεςϋυξσμε ςξ και έμα αμάλξγξ μακιγιάζ. Διαλέγξσμε λξιπϊμ ιδαμικϊ μακιγιάζ, ςξμίζξσμε πιξ έμςξμα μϊμξ καλλσμςικά πξσ ςαιοιάζξσμ με ςξμ ςϋπξ και ςιπ έμα απϊ ςα δσξ ρημεία και πξςέ και ςα δϋξ αμάγκεπ ςηπ επιδεομίδαπ μαπ και ποξρπαθξϋμε (δηλαδή είςε υείλη είςε μάςια). Δάμ παοαβξϋμε μα ςα υοηριμξπξιξϋμε ρχρςά. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊμ ςξμ καμϊμα, ςϊςε υάμξσμε ςημ ιρξοοξπία ασςϊ ςξ μακιγιάζ και θα γίμεςαι πιξ γοήγξοα ρςξ μακιγιάζ μαπ. και εϋκξλα και επιπλέξμ δεμ θα υοειάζεςαι μα Εσγχμαςικά και μάγξσλα ξλξκληοόμξσμ δαπαμξϋμε πξλϋ υοϊμξ “καλϋπςξμςαπ” ςξ αομξμικϊ απξςέλερμα, εμό ςα υοόμαςα πξσ αςέλειεπ. Ζ εμσδαςική κοέμα ποξρόπξσ και θα υοηριμξπξιήρξσμε ακξλξσθξϋμ ςιπ μαςιόμ είμαι η ελάυιρςη τοξμςίδα πξσ απξυοόρειπ ςξσ μακιγιάζ ςχμ υειλιόμ και μπξοξϋμε μα παοέυξσμε ρςξ δέομα μαπ. τσρικά ςξσ δέομαςξπ. Νεκιμόμςαπ λξιπϊμ ςημ καμξμική Για ςξ ςέλξπ τινάοξσμε/ ρςαθεοξπξιξϋμε διαδικαρία μακιγιάζ υοηριμξπξιξϋμε ςξ ςξ μακιγιάζ μαπ με ρςαθεοξπξιηςικά ποξψϊμςα αμάλξγξ για ςξ δέομα μαπ make up: Σγοϊ, (πξϋδοα, fixing spray κλπ.), για μα compact, mousse είμαι μεοικέπ απϊ ςιπ πιξ εναρταλίρξσμε μεγαλϋςεοη διάοκεια! ρσμηθιρμέμεπ μξοτέπ πξσ κσκλξτξοξϋμ ρςημ


11

Σα via

τελευταία χρόνια τα τεχνθτά νφχια γίνονται όλο και πιο διαδεδομζνα! Οι τεχνικζσ και τα ςχζδια που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε αυτά ποικίλουν. Μάλιςτα τα νφχια gel μαηί με τα ακρυλικά είναι τα πιο δθμοφιλι ςτθν Ελλάδα αυτιν τθ ςτιγμι κι όχι άδικα. Κάκε γυναίκα όμωσ πριν επιλζξει ποιον τφπο manicure κα κάνει ςτα νφχια τθσ, είναι καλό να εξετάςει, αν όντωσ ταιριάηει ςτθν κακθμερινότθτα και τισ ανάγκεσ τθσ.

Οικογενειακή Ζωή

μζχρι να ςτεγνϊςει. ΢ε ςφγκριςθ όμωσ με το gel το ακρυλικό είναι περιςςότερο ανκεκτικό, για αυτόν τον λόγο κεωρείται πιο ιδανικό για μαμάδεσ και γενικότερα για γυναίκεσ που αςχολοφνται με δουλειζσ του ςπιτιοφ. Θ αφαίρεςι του γίνεται ςυνικωσ με χριςθ κακαροφ αςετόν, ενϊ θ φκορά που προκαλεί ςτο φυςικό νφχι είναι ςαφϊσ μικρότερθ από εκείνθ που προκαλεί το gel.

ΜΤΡΣΩ ΠΑΣΕΡΑΚΗ

nipiakia

Gel Θ τεχνικι του gel μπορεί να εφαρμοςτεί ακόμθ και απευκείασ ςτο φυςικό νφχι, αν υπάρχει Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα το κατάλλθλο μικοσ. Ωςτόςο αν τα νφχια δεν είναι άοςμο χριςθ φοφρνου UV αρκετά μακριά, ϊςτε να μπορεί να γίνει το maniπιο φυςικό αποτζλεςμα αφαίρεςθ με τροχό cure, υπάρχει δυνατότθτα να γίνει ενίςχυςθ νυχιϊν λιγότερθ ανκεκτικότθτα με gel. ΢υνεπϊσ το gel μπορεί να εφαρμοςτεί και ςε μεγαλφτερθ φκορά ςτο πολφ μικρά νφχια ακόμθ και ςε νφχια ατόμων με φυςικό νφχι ονυχοφαγία. Μετά από κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ το gel πολυμερίηεται (δθλαδι “ψινεται”) ςε φουρνάκι UV. Θ διαδικαςία Ακρυλικό εφαρμογισ του διαρκεί δφο ϊρεσ τθν πρϊτθ φορά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα και μία ϊρα τισ επόμενεσ φορζσ που κα γίνεται ςτεγνϊνει χωρίσ χριςθ ζντονθ οςμι απλά ςυντιρθςθ κι όχι ολόκλθρθ θ διαδικαςία. ΢ε φοφρνου UV λιγότερο φυςικό περίπτωςθ βζβαια που δεν επιλζξουμε ςυντιρθςθ αφαίρεςθ με κακαρό αποτζλεςμα αλλά αφαίρεςθ, θ αφαίρεςθ γίνεται με τροχό. Σο αςετόν gel ςε αντίκεςθ με το ακρυλικό δίνει περιςςότερο περιςςότερθ φυςικό αποτζλεςμα ςτο νφχι και είναι εντελϊσ ανκεκτικότθτα άοςμο κατά τθ διαδικαςία εφαρμογισ του. λιγότερθ φκορά ςτο Σο ακρυλικό από τθν άλλθ πλευρά μπορεί κι φυςικό νφχι αυτό να εφαρμοςτεί ςε νυχια πολφ μικρά ι ςε ιδανικό για κακθμερινζσ άτομα με ονυχοφαγία, όμωσ δε χρειάηεται να δουλειζσ ςπιτιοφ χρθςιμοποιθκεί επανειλθμμζνα το φουρνάκι UV για τον πολυμεριςμό του, κακϊσ ςτεγνϊνει μόνο του κατά τθ διαδικαςία εφαρμογισ. Σο βαςικό μειονζκτθμά του όμωσ είναι πωσ ζχει ιδιαίτερα ζντονθ οςμι κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ,

via


Οικογενειακή Ζωή

12

΢ΩΣΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΤ My little world

Π

αοαςηοόμςαπ ςα παιδιά βλέπξσμε πϊρξ πξλϋ υαίοξμςαι, ϊςαμ ακξϋμε μξσρική. Οϊρξ πξλϋ ςα νερηκόμει και ςα υαοξπξιεί. Οϊρξ διαρκεδάζξσμ ςοαγξσδόμςαπ και υξοξπηδόμςαπ ρςξμ οσθμϊ ςηπ μξσρικήπ. Λάλιρςα έυξσμ γίμει δεκάδεπ ρυεςικέπ έοεσμεπ απϊ ειδικξϋπ για ςξ πϊρξ καλϊ κάμει η μξσρική ρςξμ άμθοχπξ και ιδιαίςεοα ρςα μικοά παιδιά! ΢α παιδιά γεμμιξϋμςαι με ςημ έμτσςη ικαμϊςηςα μα απξκχδικξπξιξϋμ ήυξσπ και λένειπ, μα καςαλαβαίμξσμ εμρςικςχδόπ ςη μξσρική και μα ςοέτξσμ μια τσρική αγάπη ποξπ ασςή. Ζ μξσρική ςα βξηθά μα βελςιόρξσμ ασςέπ ςιπ ικαμϊςηςέπ ςξσπ και μα αμαπςϋνξσμ δενιϊςηςεπ κιμηςικέπ, μα απξκςήρξσμ οσθμϊ και μα αμςιλητθξϋμ καλϋςεοα ςξμ υόοξ και ςξμ υοϊμξ. Άλλχρςε, ϊςαμ έμα παιδί παίζει μξσρική ή ςοαγξσδάει, καλείςαι μα ρσμςξμίρει ςασςϊυοξμα ςξ μσαλϊ ςξσ, ςα μάςια ςξσ, ςα ασςιά ςξσ, ςα υέοια ςξσ και ίρχπ ϊλξ ςξσ ςξ ρόμα. Ζ μξσρική εκπαίδεσρη έυει επίρηπ ςημ ικαμϊςηςα μα διεγείοει πξλλέπ πεοιξυέπ ςξσ εγκετάλξσ ςξσ παιδιξϋ, γεγξμϊπ πξσ έυει ρσμδεθεί με ςημ καλϋςεοη επίδξρη ρςα μαθήμαςα ςξσ ρυξλείξσ (ιδιαίςεοα ρςα μαθημαςικά) αλλά και ρςιπ νέμεπ γλόρρεπ. Γεμικά ςα ξτέλη ςηπ μξσρικήπ είμαι πξλλαπλά για ςξ παιδί. Οιξ ρσγκεκοιμέμα η μξσρική:

- εμιρυύει ςη μμήμη ςξσ, καθόπ ςξ παιδί καςαβάλλει ποξρπάθεια μα μάθει ςιπ μϊςεπ και ςα λϊγια ςχμ ςοαγξσδιόμ. - ασνάμει ςημ ασςξπεπξίθηρη ςξσ παιδιξύ, ατξϋ αιρθάμεςαι ϊςι ςα καςατέομει ρε κάςι και αμήκει ρε μια ξμάδα με κξιμξϋπ ρςϊυξσπ και ποξςιμήρειπ. - ρσμβάλλει ρςημ πειθαουία ςξσ, γιαςί για μα μάθει έμα μξσρικϊ ϊογαμξ, θα ποέπει μα είμαι ρσμεπέπ ρςη μελέςη και ςημ ενάρκηρή ςξσ. - ςξ κάμει πιξ κξιμχμικό, ατξϋ ρσμαμαρςοέτεςαι με αμθοόπξσπ με κξιμά εμδιατέοξμςα, αμςί μα απξνεμόμεςαι μποξρςά ρε έμα tablet, ςηλεϊοαρη, κςλ. - καλλιεογεί ςη ταμςαρία και ςη δημιξσογικόςηςά ςξσ, ςημ φσυή και ςξ πμεϋμα ςξσ, και, ϊπχπ κάθε ςέυμη, ςξ ενεσγεμίζει. - ρσμβάλλει ρςημ αύνηρη ςηπ κίμηρηπ ςχμ παιδιώμ, ατξϋ η μξσρική ρσμδέεςαι με ςξμ υξοϊ κι έυει ςη δσμαςϊςηςα μα ςα νερηκόμει και μα ςα κάμει υαοξϋμεμα.

Ζ μξσρική ρσμεπόπ είμαι μέρξ έκτοαρηπ ςχμ ρσμαιρθημάςχμ μαπ και ρημαμςικϊ κξμμάςι ςηπ ζχήπ μαπ, καθόπ με ςη μξσρική διαρκεδάζξσμε, υαλαοόμξσμε, εκτοάζξσμε ςη λϋπη μαπ, εοχςεσϊμαρςε, ξμειοεσϊμαρςε και ςανιδεϋξσμε. Δίμαι λξιπϊμ ρημαμςικϊ μα μπει ρςη - ςξ κάμει πμεσμαςικά πιξ δοαρςήοιξ, ατξϋ, ϊπχπ ζχή ςχμ παιδιόμ απϊ μικοή ηλικία, ϊυι μϊμξ επειδή ήδη είπαμε, τςάμει ςξμ εγκέταλξ ρε πξλλαπλά έυει πξλλαπλά ξτέλη, αλλά κσοίχπ γιαςί ςα επίπεδα διέγεορηπ, δίμει ρςξ ρόμα εμέογεια, εμό βξηθάει μα απελεσθεοόμξσμ ςα ρσμαιρθήμαςά ςασςϊυοξμα καλλιεογεί ςα ρσμαιρθήμαςα. ςξσπ, ςημ εμέογειά ςξσπ, εμό παοάλληλα διεγείοει ςξμ εγκέταλϊ ςξσπ και ςα κάμει μα αιρθάμξμςαι - ςξ βξηθάει ρςη ρσγκέμςοχρή ςξσ, καθόπ η εσςσυιρμέμα! Για ασςϊ απ ςοαγξσδήρξσμε μαζί με ςα εκμάθηρη εμϊπ μξσρικξϋ ξογάμξσ απαιςεί ςημ παιδιά μαπ, απ υξοέφξσμε μαζί ςξσπ, απ ςα πλήοη ποξρξυή ςξσ παιδιξϋ. εμθαοοϋμξσμε μα μάθξσμ έμα μξσρικϊ ϊογαμξ, απ εμθαοοϋμξσμε ςη μξσρική εμαρυϊληρη και - ςξ βξηθάει μα υαλαοώρει και μα απξβάλει ςξ γεμικϊςεοα απ ςα βξηθήρξσμε μα αγαπήρξσμ ςη άγυξπ -ασςϊ βέβαια ιρυϋει για μικοξϋπ και μξσρική, γιαςί ϊπχπ είπε κάπξςε έμαπ Αμεοικαμϊπ μεγάλξσπ, ατξϋ κάθε τξοά πξσ ακξϋμε Λξσρικϊπ (Marilyn Manson, 1969) «η μξσρική είμαι η υαλαοχςική μξσρική ηοεμεί η φσυή μαπ. Απ μημ νευμάμε άλλχρςε ϊςι ακϊμα και ρςα μχοά βάζξσμε πιξ δσμαςή μξοτή μαγείαπ»! μα ακξϋμ κλαρική μξσρική, για μα ηοεμξϋμ.

via


13

Οικογενειακή Ζωή

ΕΤΣΕΡΠΗ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟΤ Koritsi malama

via


Οικογενειακή Ζωή

14

Ξ γοαπςϊπ λϊγξπ είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςικϊπ ρςη ζχή κάθε αμθοόπξσ. Απ ρκετςξϋμε μϊμξ πϊρξ ρσυμά αμαςοέυξσμε ρε ασςϊμ καθημεοιμά: διαβάζξσμε ςιπ εςικέςεπ ςχμ ποξψϊμςχμ, ρσμςάρρξσμε επίρημα έγγοατα, ρςέλμξσμε κάοςεπ και μημϋμαςα, ρημειόμξσμε ςιπ δξσλειέπ μαπ, διαβάζξσμε ςξσπ σπϊςιςλξσπ ρςιπ ςαιμίεπ. Αμαλξγιζϊμαρςε λξιπϊμ πϊρξ δϋρκξλη είμαι η ζχή εμϊπ αμθοόπξσ αμαλτάβηςξσ ποξρπαθόμςαπ μα λειςξσογήρει απξςελερμαςικά μέρα ρε μια κξιμχμία γεμάςη απϊ γοαπςϊ λϊγξ! Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ ποξρυξλικήπ ηλικίαπ ξ γοαπςϊπ λϊγξπ αουίζει μα αμαδϋεςαι έμςξμα ρςα παιδιά, εμό η καλλιέογεια και ςξ πξρξρςϊ αμάπςσνήπ ςξσ εναοςάςαι ρε ςεοάρςιξ βαθμϊ απϊ ςξ καςά πϊρξ ςξ πεοιβάλλϊμ ςξσ είμαι βξηθηςικϊ και γϊμιμξ ρςξμ ςξμέα ασςϊ. Σπάουξσμ πξλλξί ςοϊπξι με ςξσπ ξπξίξσπ ξι γξμείπ μπξοξϋμε μα βξηθήρξσμε ρςημ αμάδσρη και καλλιέογεια ςξσ γοαπςξϋ λϊγξσ, και ςημ καςαμϊηρη ςηπ υοηριμϊςηςάπ ςξσ, η ξπξία απξςελεί και κίμηςοξ για ςξ παιδί, όρςε μα αρυξληθεί με ασςϊμ. Δημιξσογξϋμε ρςξ ρπίςι έμα πεοιβάλλξμ πλξϋριξ ρε βιβλία, πεοιξδικά, διατημιρςικά τσλλάδια και ϊ,ςι άλλξ έυει ρυέρη με ςξμ γοαπςϊ λϊγξ. Ιάμξσμε με ςξ παιδί δοαρςηοιϊςηςεπ εσυάοιρςεπ πξσ μα έυξσμ μϊημα για ασςϊ, ϊπχπ ςξ μα γοάφει ςη δική ςξσ λίρςα για ςα φόμια, έμα γοάμμα ρε κάπξιξμ ρσγγεμή ή μια λίρςα με ϊρξσπ θέλει μα καλέρει ρςξ πάοςι, και γεμικά ςξ ποξςοέπξσμε μα καςαρκεσάζει λίρςεπ, κάοςεπ, γοάμμαςα, πιμακίδεπ, αμακξιμόρειπ, ιρςξοίεπ και βιβλία. ΢ξ εμθαοοϋμξσμε και έπειςα ςξ ατήμξσμε μα γοάτει, ϊπχπ μπξοεί και ϊρξ θέλει.

Γοάτξσμε μποξρςά ςξσ, ϊπξςε μαπ δίμεςαι η εσκαιοία, και ςξσ ενηγξϋμε πχπ «ςώοα γοάτχ έμα ρημείχμα ρςξμ αδεοτό ρξσ, για μα ςξ διαβάρει, όςαμ γσοίρει». Τα παιδιά είμαι καλό μα παοαςηοξύμ ςξσπ εμήλικεπ μα γοάτξσμ για διάτξοξσπ ρκξπξύπ. Δίμξσμε ρςξ παιδί πξικίλεπ εσκαιοίεπ μα γοάφει. Λπξοξϋμε π.υ. μα ςξσ ζηςήρξσμε μα μαπ γοάφει ςι ταγηςϊ θέλει μα ςξσ μαγειοέφξσμε αϋοιξ «για μα μημ ςξ νευάρξσμε» και μεςά μα ςξ κξλλήρξσμε ρςξ φσγείξ. Θα μιώθει πεοήταμξ! Μπξοξύμε επίρηπ μα έυξσμε διάτξοα ήδη ρςσλό, μξλσβιώμ, υαοςιώμ κ.λπ. ρςη διάθερή ςξσ, ώρςε μα έυει ςξ εμδιατέοξμ μα αρυξληθεί με ασςά, για μα γοάφει. Ακόμη, αμ σπάουει υώοξπ, μπξοξύμε μα έυξσμε μια γχμιά ή έμα ςοαπεζάκι για εκείμξ, όπξσ θα έυει ρσγκεμςοχμέμη όλη ασςή ςημ ύλη. Λπξοξϋμε μα βξηθήρξσμε ςξ παιδί μα απξταρίρει ρυεςικά με ςξ ςι θέλει μα γοάφει, ϊμχπ η ςελική απϊταρη για ςξ ςι θα γοάφει αμήκει ρε ασςϊ. Δηλαδή, ποιμ γοάφει, ςξ οχςάμε π.υ. «πξια παιδιά θα γοάφειπ, για μα καλέρειπ ρςα γεμέθλιά ρξσ;» ή «από πξιξ παιδί θεπ μα νεκιμήρξσμε;» ΢ξ βξηθάμε ρςιπ ποξρπάθειέπ ςξσ μα γοάφει γοάμμαςα, λένειπ ή μα ρςείλει μημϋμαςα. ΋ςαμ μαπ οχςήρει ςξ παιδί π.υ. «Πώπ γοάτεςαι η λένη “καπέλξ”», εμείπ ςξσ λέμε «Κ-απέλο, τι ακούς πρώτα; Ποια τχμξύλα;». «Τξ “Κ”». «Πώπ γοάτεςαι ςξ “κ”; Είμαι ςξ ίδιξ γοάμμα πξσ νεκιμάει ςξ όμξμα ςξσ αδεοτξύ ρξσ, ςξσ Κώρςα». Αμ δεμ νέοει, ςξσ ςξ δείυμξσμε, αμ σπάουει κάπξσ κξμςά μια ετημεοίδα ή κάςι άλλξ, αλλιώπ ςξσ ςξ γοάτξσμε κάπξσ αλλξύ και εκείμξ ςξ αμςιγοάτει. Τξ επιβοαβεύξσμε. Σςη ρσμέυεια λέμε «Καααα-πέλξ, ςι ακξύπ μεςά ςξ κ;».


15

Οικογενειακή Ζωή

διαβάζξσμε κείμεμξ υχοίπ εικϊμεπ καςά ςη διάοκεια ςξσ ποχιμξϋ), ςα ξπξία θα απξςελέρξσμ ρημεία αματξοάπ ρςημ ποξρπάθειά ςξσ μα τςιάνει ιρςξοίεπ. Λπξοξϋμε επίρηπ μα τςιάνξσμε με ςξ παιδί ςξ δικϊ μαπ παοαμϋθι με ατξομή έμα άλλξ ή μα ταμςαρςξϋμε έμα ςελείχπ διατξοεςικϊ παοαμϋθι, μα ςξ ζχγοατίρξσμε μαζί και μεςά μα ςξ παοξςοϋμξσμε μα γοάφει κάςχ απϊ κάθε εικϊμα ςημ ιρςξοία. Ρςη ρσμέυεια ρσοοάπςξσμε ςιπ ρελίδεπ και ςξ παοαμϋθι μαπ είμαι έςξιμξ! Αμ ςξ κάμξσμε μια τξοά, ςα παιδιά θα ςξ κάμξσμ ρσμέυεια. ΋ςαμ γοάτξσμε και μαπ βλέπει ςξ παιδί, διαβάζξσμε αογά ςι γοάτξσμε και δίμξσμε έμταρη ρε κάθε γοάμμα, για μα καςαλάβει ϊςι κάθε τχμξϋλα είμαι και έμα γοαμμαςάκι. Ο.υ. Οααα-ς-αααα-ς-εεεε-π. Ρςξ μηπιαγχγείξ ξ γοαπςϊπ λϊγξπ σπάουει ρε κάθε δοαρςηοιϊςηςα. Γοάτξσμε ςξ ϊμξμά μαπ ρςιπ ζχγοατιέπ μαπ, ρςξμ πίμακα καθηκϊμςχμ κλπ., γοάτξσμε ςιπ ιδέεπ μαπ, ςι ζχγοατίραμε κ.α. Έςρι ςα παιδιά ρσμηθίζξσμ ρςξ μα γοάτξσμ αλλά ςξ ρημαμςικϊςεοξ, καςαλαβαίμξσμ, γιαςί μαπ είμαι ςϊρξ υοήριμξ μα μάθξσμε μα γοάτξσμε. Αμ ςα παιδιά ςξ καςαμξήρξσμ ασςϊ, έυξσμε καςακςήρει ςξ κλειδί για ςη ρυξλική ςξσπ επιςσυία!

Δεμ θα θέλει πάμςα μα γοάτει έςρι. Οξλλέπ τξοέπ θα θέλει μα γοάτει μϊμξ ςξσ, ϊπχπ μπξοεί, υχοίπ μα μαπ οχςάει. Λπξοεί πξλλέπ τξοέπ μα μημ καςαλαβαίμξσμε ςι έυει γοάφει. Ιαι μπξοεί μα μαπ οχςήρει «ςι έγοαφα εδώ;». Τξσ απαμςάμε «πεπ μξσ λξιπόμ ερύ ςι έγοαφεπ!». Δεμ λέμε πξςέ ρςξ παιδί όςι έγοαφε κάςι πξσ δε βγάζει μόημα. Για εκείνο έχει νόημα! Αμ επιμέμει, μπξοξύμε μα ςξσ πξύμε όςι «δεμ καςαλαβαίμχ ακοιβώπ ςι έυειπ γοάφει, μπξοείπ μα με βξηθήρειπ;». Κάθε γοαπςή ποξρπάθεια ςξσ παιδιξύ, όρξ ποχςόγξμη κι αμ ταίμεςαι, είμαι καλό μα αμςιμεςχπίζεςαι ραμ καςαμξηςό μήμσμα. Αμ ςα μεγαλύςεοα αδέοτια ςξ κξοξψδέφξσμ μποξρςά ςξσ, μπξοξύμε μα απαμςήρξσμε όςι «μπξοεί ερύ μα μημ καςαλαβαίμειπ ςι έγοαφε, εκείμξπ/εκείμη όμχπ καςαλαβαίμει». Ίρχπ μαπ πει «δεμ μπξοώ» ή «δεμ νέοχ». Μπξοξύμε μα απαμςήρξσμε «όπχπ μπξοείπ, δεμ πειοάζει!». Είμαι ρημαμςικό μα ςξσ πξύμε όςι δεμ έυξσμε ρσγκεκοιμέμεπ ποξρδξκίεπ για ςημ απόδξρή ςξσ. Έςρι δεμ θα αγυώμεςαι, όςαμ γοάτει ποξρπαθώμςαπ μα μαπ εσυαοιρςήρει. Θα γοάτει για ςη δική ςξσ εσυαοίρςηρη. Διαβάζξσμε πξλλά και διατξοεςικά είδη βιβλίχμ, με εικϊμεπ ή υχοίπ (μπξοξϋμε μα ςξσ

Τχςξγοάτιρη: Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ


DECO—DIY

16

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Σ΢ΙΡΩΝΗ Oops Blogara

Α

πϊ ςιπ δξσλειέπ ςξσ ρπιςιξϋ ςξ ριδέοχμα είμαι ίρχπ η λιγϊςεοξ αγαπημέμη. Ξι πεοιρρϊςεοξι μπξοξϋμε μα ριδεοόρξσμε, ςξ κάμξσμε ϊμχπ ρχρςά; Οοξςείμξσμε λξιπϊμ 10 tips, για μα κάμξσμε ςξ ριδέοχμα πιξ γοήγξοα και απξςελερμαςικά!

Θεομξκοαρία

Με ςη ρειοά, ίρια και αμάπξδα

Υοηριμξπξιξϋμε αλξσμιμϊυαοςξ κάςχ απϊ ςξ κάλσμμα ςηπ ριδεοόρςοαπ με ςη γσαλιρςεοή επιτάμεια ποξπ εμάπ, για μα μειόρξσμε ςξμ υοϊμξ ριδεοόμαςξπ ρςξ μιρϊ, καθόπ ριδεοόμεςαι ςξ οξϋυξ ςασςϊυοξμα και απϊ ςιπ δϋξ πλεσοέπ.

Ριδεοόμξσμε ςξ κάθε οξϋυξ με ρσγκεκοιμέμη ρειοά: ποόςα ςα κξσμπόμαςα (μαμικέςια κλπ.), ςα ρςοιτόμαςα και ςξ κξλάοξ και πάμςα απϊ ςημ ερχςεοική ςξσπ πλεσοά, για μα μημ υάμξσμ ςη τϊομα ςξσπ.

Νεκιμάμε ςξ ριδέοχμα απϊ ςα οξϋυα πξσ θέλξσμ υαμηλϊςεοη θεομξκοαρία και ρσμευίζξσμε ποξπ ςημ σφηλϊςεοη, για μα πεςϋυξσμε ξικξμξμία ρςξ οεϋμα και μα απξτϋγξσμε μα καεί κάπξιξ οξϋυξ. Αμ υοειαρςεί μα ριδεοόρξσμε, εμό ςξ ρίδεοξ είμαι πιξ ζερςϊ, ςξ ατήμξσμε μεοικά λεπςά και δξκιμάζξσμε ρε κοστϊ ρημείξ ςξσ οξϋυξσ, για μα βεβαιχθξϋμε πχπ δεμ “κξλλάει”.

Ριδεοόμξσμε με εσθείεπ κιμήρειπ, μποξπ πίρχ, πξςέ κσκλικέπ. Έςρι ςα στάρμαςα δεμ νευειλόμξσμ και ςα οξϋυα μαπ δεμ υαλξϋμ ρϋμςξμα. Ριδεοόμξσμε ςα ρκξσοϊυοχμα οξϋυα απϊ ςημ αμάπξδη πλεσοά ςξσπ (ςξ μέρα ένχ), για μα μημ απξκςξϋμ γσαλάδα απϊ ςξ ρίδεοξ.

Ιοεμάμε ςα οξϋυα αμέρχπ, μϊλιπ ριδεοχθξϋμ, εμό ςα ατήμξσμε για λίγξ ένχ απϊ ςιπ μςξσλάπεπ Ίρχπ ρκετςϊμαρςε πχπ δεμ κάμει καμία διατξοά. μα κοσόρξσμ, για μα μημ ςραλακχθξϋμ. Ωρςϊρξ ποξςείμξσμε υοήρη καθαοξϋ (βοαρμέμξσ ή απξρςαγμέμξσ) μεοξϋ, πξσ θα μειόρει ςα άλαςα ΢υέδια πξσ μέμξσμ ρςξ ρίδεοξ μεςά απϊ κάθε υοήρη. *Οάμςα βέβαια ακξλξσθξϋμε ςιπ ξδηγίεπ ςξσ Αμ σπάουει ρυέδιξ ή κέμςημα ρςξ οξϋυξ, ρςοόμξσμε μια μαλακή πεςρέςα ρςη ριδεοόρςοα, καςαρκεσαρςή. βάζξσμε ςξ οξϋυξ με ςξ ρυέδιξ μα ακξσμπά ρςημ πεςρέςα και ριδεοόμξσμε ςημ ελεϋθεοη πλεσοά. Καθαοό μεοό


17

DECO—DIY

Οι ςέλειεπ πιέςεπ Υοηριμξπξιξϋμε ρσμδεςήοεπ, για μα κοαςήρξσμε ςιπ πιέςεπ ρςη θέρη ςξσπ ρε τξϋρςεπ και τξοέμαςα, εμό ριδεοόμξσμε απαλά, για μα μημ υαλάρξσμε ςα στάρμαςα νεκιμόμςαπ απϊ κάςχ ποξπ ςα πάμχ και απϊ μέρα ποξπ ςα ένχ ςηπ πιέςαπ. Ο υώοξπ Ριδεοόμξσμε ρςημ κοεβαςξκάμαοα. Ζ μεγάλη επιτάμεια ςξσ κοεβαςιξϋ θα μαπ βξηθήρει μα νευχοίρξσμε ςα αριδέοχςα, μα ατήρξσμε ςα ριδεοχμέμα, όρπξσ μα κοσόρξσμ, εμό παοάλληλα θα έυξσμε και ςιπ κοεμάρςοεπ κξμςά μαπ. Ττάρμαςα Ακοσλικά πλεκςά: Λπξοεί μα νευειλόρξσμ, αμ είμαι ζερςά και ακϊμη μχπά. Ατήμξσμε μα κοσόρξσμ ςελείχπ, ποιμ ςα βάλξσμε ρςη θέρη ςξσπ.

via

Καθαοιόςηςα

Κξςλέ: Ιοαςάμε ςξ ρίδεοξ πάμχ απϊ ςξ ϋταρμα και πιέζξσμε για αοκεςϊ αςμϊ. ΋ρξ ςξ ϋταρμα είμαι ακϊμη μχπϊ, ςξ “υςεμίζξσμε” γοήγξοα καςά μήκξπ ςχμ πλεσοόμ ςξσ με ςα υέοια μαπ.

Δμποιμέ ή κοεςόμ: Αμ έυξσμ “θαμπόρει”, ςα Ιαθαοίζξσμε ςξ ρίδεοξ ςακςικά, όρςε μα μημ ριδεοόμξσμε απϊ ςημ “καλή” ςξσπ πλεσοά μα καςακοαςεί άλαςα. Λπξοξϋμε μάλιρςα ρε κάθε ακξσμπάει ρε λαδϊκξλλα. υοήρη μα καθαοίζξσμε ςημ πλάκα με μαλακϊ Βαμβακεοά: Για μα τϋγει γοήγξοα ςξ παμί βξσςηγμέμξ ρε διάλσμα απϊ μεοϊ και ςραλάκχμα, ςα ριδεοόμξσμε, ϊρξ είμαι ακϊμη νϋδι ή μεοϊ και μαγειοική ρϊδα, εμό επίρηπ καθαοίζξσμε ςιπ ενϊδξσπ ςξσ αςμξϋ με μχπά. μπαςξμέςεπ. Αμ καεί Ξευχοίζξσμε Αμ ςσυϊμ μαπ ρσμβεί μα καεί κάπξιξ οξϋυξ, διξοθόμεςαι! Βξσςάμε έμα καθαοϊ βαμβακεοϊ Έυει ςϋυει μα ριδεοόμξσμε ςημ μποξρςιμή παμί ρε λεσκϊ νϋδι και πεομάμε πάμχ ρςημ πλεσοά μιαπ μπλξϋζαπ και μα βλέπξσμε μεςά ςξ απξςϋπχμα ςξσ γιακά ρςημ πλάςη ςηπ! Για καμέμη επιτάμεια. Για κάθε πέοαρμα μα μημ ναμαρσμβεί, ςξπξθεςξϋμε αμάμερα ρςα υοηριμξπξιξϋμε έμα καθαοϊ κξμμάςι ςξσ παμιξϋ. ΋ςαμ τϋγει ςξ ρημάδι, πεομάμε ναμά δϋξ στάρμαςα έμα κξμμάςι υξμςοϊ υαοςϊμι, με άλλξ καθαοϊ παμί βξσςηγμέμξ ρε μεοϊ. όρςε μα μημ ακξσμπά ςξ έμα ϋταρμα με ςξ άλλξ και ριδεοόμξσμε άτξβα.


DECO—DIY

18

ΝΙΚΗ ΓΤΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Mama-Farma

Σα

πάμςα λειςξσογξϋμ καλϋςεοα, ϊςαμ σπάουει ρχρςϊπ ποξγοαμμαςιρμϊπ. ΢ξ ίδιξ ιρυϋει και με ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ ρςξ ρπίςι και ρσγκεκοιμέμα ρςιπ δξσλειέπ ςξσ ρπιςιξϋ, ςξ μξικξκσοιϊ δηλαδή. Ηέλει βέβαια λίγη ποξρπάθεια, μέυοι μα γίμει ρσμήθεια. ΋μχπ ϊςαμ γίμει, ϊλα θα γίμξμςαι πιξ γοήγξοα και έςρι θα μέμει πεοιρρϊςεοξπ ελεϋθεοξπ υοϊμξπ. Απ δξϋμε λξιπϊμ έμα εμδεικςικϊ ποϊγοαμμα! Καθημεοιμά: αέοιρμα δχμαςίχμ, ρςοόριμξ κοεβαςιόμ, δεκάλεπςξ ρσμμάζεμα, πλσμςήοιξ οξϋυχμ-πιάςχμ, ρκξϋπιρμα ερχςεοικόμ υόοχμ, καθαοιϊςηςα πάγκξσ κξσζίμαπ και λεκάμηπ ςξσαλέςαπ, βγάλριμξ απξοοιμάςχμ. Δβδξμαδιαία: ρτξσγγάοιρμα, νερκϊμιρμα, αλλαγή πεςρεςόμ και ρεμςξμιόμ, νεκαθάοιρμα φσγείξσ, καθαοιϊςηςα μπάμιξσ και ςζαμιόμ. Δεκαπεμθήμεοξ: ςίμαγμα υαλιόμ, καθαοιϊςηςα καμαπέ. Μημιαίχπ: ρσρκεσέπ πξσ υοειάζξμςαι καθαοιϊςηςα, ϊπχπ κατεςιέοα, βοαρςήοαπ, τοσγαμιέοα, ηλεκςοικϊπ τξϋομξπ κλπ. Σοίμημξ: νεκαθάοιρμα υαοςιόμ και λξγαοιαρμόμ, καθαοιϊςηςα μςξσλαπιόμ κξσζίμαπ ενχςεοικά, νεκαθάοιρμα παιυμιδιόμ για ςσυϊμ ρπαρμέμα. Δνάμημξ: νεκαθάοιρμα οξϋυχμ επξυήπ, νεκαθάοιρμα ταομακείξσ, καθαοιϊςηςα ερχςεοικά και ενχςεοικά ςχμ κξστχμάςχμ, καθαοιϊςηςα μςξσλαπιόμ κξσζίμαπ ερχςεοικά, απϊφσνη φσγείξσ, αμαπξδξγϋοιρμα ρςοχμάςχμ, πλϋριμξ κξσοςιμόμ.

via


19

ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΣΖΙΚΟΤ

DECO—DIY


DECO—DIY

20

Ξ υειμόμαπ είμαι ρσμδεδεμέμξπ ρςιπ ρσμειδήρειπ ϊλχμ μαπ με αγάπη, θαλπχοή και ηοεμία. Δικϊμεπ γιξοςιμέπ, ξικξγεμειακέπ πξσ δημιξσογξϋμ ϊμξοτα ρσμαιρθήμαςα και θϋμηρεπ!

Σπάουξσμ κάπξια ρςξιυεία, ϊπχπ ςα επαμαλαμβαμϊμεμα μξςίβα πξσ βοίρκξμςαι παμςξϋ γϋοχ μαπ, ρςη τϋρη, ρςημ ςέυμη και μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ έμασρμα για μια δική μαπ καλλιςευμική δημιξσογία. Ο.υ. έμα παλιϊ κέμςημα ςηπ μηςέοαπ μαπ με μξςίβα μπξοεί μα μαπ δόρει έμπμεσρη για ςξ τεςιμϊ υοιρςξσγεμμιάςικξ ρςξλιρμϊ ςξσ ρπιςιξϋ μαπ. Ρςξιυεία λξιπϊμ διακξρμηςικά και επαμαλαμβαμϊμεμα θα κξρμήρξσμ τέςξπ ςξ ρπιςικϊ μαπ με σλικά ξικξμξμικά πξσ θα μαπ εμπμεϋρξσμ!

Τλικά: 1) Λξιοξγμχμϊμιξ 2) Φαλίδι 3) Γϊμα 4) Διαβήςηπ 5) Λξλϋβι 6) Υοχμαςιρςξί μαοκαδϊοξι με λεπςή μϋςη 7) Λαϋοξ μαοκαδξοάκι με λεπςή μϋςη (για ςξ πεοίγοαμμα) * Υαοςί, μπξοξϋμε μα υοηριμξπξιήρξσμε ϊ,ςι θέλξσμε. Δμείπ υοηριμξπξιήραμε διατάμεια, όρςε ςξ ςελικϊ ρυέδιξ μα ταίμεςαι και απϊ ςιπ δσξ πλεσοέπ.


21

Ρυεδιάζξσμε ςξ μξςίβξ μαπ ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ βήμαςα.

Ρςη ρσμέυεια πεομάμε με ςξ μαϋοξ μαοκαδξοάκι ςα πεοιγοάμμαςά μαπ.

DECO—DIY


DECO—DIY

22

΢έλξπ υοχμαςίζξσμε ςα μξςίβα μαπ.

Λπξοξϋμε μα κάμξσμε άπειοξσπ ρσμδσαρμξϋπ μξςίβχμ και υοχμάςχμ, έςρι όρςε μα δημιξσογήρξσμε ςα δικά μαπ διακξρμηςικά. Δναρκόμςαπ ςξ υέοι μαπ και ςξ μάςι μαπ μπξοξϋμε μα ποξρθέςξσμε κάθε τξοά πεοιρρϊςεοα μξςίβα και ςξ ςελικϊ απξςέλερμα μα βγαίμει κάθε τξοά πιξ εμςσπχριακϊ.

Δπϊμεμξ βήμα είμαι η πλαρςικξπξίηρη ςχμ ρυεδίχμ μαπ, για μα μείμει για πάμςα αμαλλξίχςξ και μα ρςέκεςαι καλϋςεοα. Ρςη ρσμέυεια κϊβξσμε ςα μξςίβα μαπ με φαλίδι πάμχ ρςξ ενχςεοικϊ πεοίγοαμμα και ςέλξπ αμξίγξσμε μια ςοϋπα με ςξμ διακξοεσςή και πεομάμε κξοδϊμι, για μα μπξοξϋμε μα κοεμάρξσμε ςα ρςξλίδια μαπ.


23

΢ξ ςελικϊ απξςέλερμα ρςξλίζει μια γχμιά ςξσ ρπιςιξϋ μαπ δίμξμςαπ λάμφη, υοόμα και μια καλλιςευμική πιμελιά πξσ πξςέ δε λείπει απϊ ςη ζχή μαπ. Δλπίζξσμε μα ραπ εμπμεϋραμε και ρϋμςξμα μα δξϋμε και ςιπ δικέπ ραπ δημιξσογίεπ!

DECO—DIY


DECO—DIY

24

Ρε πεοίπςχρη βέβαια πξσ δεμ “πιάμει” ςξ υέοι μαπ ρςξ διαδίκςσξ σπάουει μεγάλη πξικιλία ρυεδιαρμέμχμ μξςίβχμ για δχοεάμ καςέβαρμα και εκςϋπχρη, όρςε μα ςα υοχμαςίρξσμε μϊμξι ραπ. Ραπ παοαθέςξσμε κάπξια ρυέδια πξσ βοήκαμε ρςξ Pinterest και θα μπξοξϋραςε μα υοηριμξπξιήρεςε, αμ δε θέλεςε μα ρυεδιάρεςε ςα δικά ραπ.

Ραπ εσυϊμαρςε ξλϊφσυα μα έυεςε έμαμ μαγεσςικϊ και δημιξσογικϊ υειμόμα με ςιπ ξικξγέμειέπ ραπ!


25

ΕΤΣΕΡΠΗ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟΤ Koritsi malama

DECO—DIY


DECO—DIY

Έ

26

μα απϊ ςα πιξ εϋκξλα και γοήγξοα project ρςξ βελξμάκι αλλά και ςξ πιξ ξικξμξμικϊ, υξσυξσλιάοικξ γιξοςιμϊ δόοξ είμαι έμα μικοϊ πλεκςϊ, για μα μςϋρξσμε ςημ κξϋπα ςη δική μαπ ή ςχμ αγαπημέμχμ μαπ ή αλλιόπ έμα mug cozy! Ιοαςά ςξ οϊτημά μαπ ζερςϊ, ποξρςαςεϋει ςα υέοια μαπ απϊ ςξ κάφιμξ, εμό μαπ δίμει εκείμη ςημ σπέοξυη αίρθηρη ςξσ υξσυξσλιάρμαςξπ, καθόπ αγκαλιάζξσμε ςημ κξϋπα μαπ υαλαοόμξμςαπ ρςξμ καμαπέ (ή μαγειοεϋξμςαπ γιξοςιμέπ λιυξσδιέπ)! Λπξοξϋμε βέβαια μα ασνξμειόρξσμε ςιπ διαρςάρειπ ςξσ πλεκςξϋ αμάλξγα με ςξ ϋφξπ και ςη διάμεςοξ ςηπ κξϋπαπ μαπ και τσρικά μα υοηριμξπξιήρξσμε μήμαςα και κξσμπί ςηπ αοερκείαπ μαπ! Τλικά (για ςξ mug cozy ςηπ τχςξγοατίαπ) Βελξμάκι μξ. 10 Μήμα μπεζ λεπςϊ, ακοσλικϊ Μήμα τξϋνια μεραίξσ πάυξσπ, ακοσλικϊ Φαλίδι Βελϊμα πλαρςική για μήμα (για ςξ κοϋφιμξ ςηπ κλχρςήπ και ςξ οάφιμξ ςξσ κξσμπιξϋ)  Ιξσμπί μξμςγκϊμεοι     

Οδηγίεπ Ολέκξσμε 10 γ.ρ.α. 1 ρειοά: Ολέκξσμε 1 πξδ. ρςημ 4 θηλιά ςξσ πλεκςξϋ, 1 πξδ. ρε κάθε επϊμεμξ γ.ρ.α. (ρϋμξλξ 8 πξδ.) η

η

2 ρειοά: Γσοίζξσμε ςξ πλεκςϊ. Ολέκξσμε 3 γ.ρ.α., 1 πξδ. ρςη 2 θηλιά ςξσ πλεκςξϋ απϊ ςη μεοιά πξσ κοαςάμε ςξ βελξμάκι. Ολέκξσμε 1 πξδ. ρε κάθε επϊμεμη θηλιά ςηπ ρειοάπ (ρϋμξλξ 8 πξδ.). η

η

3 ρειοά, 4 κ.ξ.κ.: Δπαμαλαμβάμξσμε ςη 2 ρειοά, μέυοι ςξ πλεκςϊ μαπ μα τςάρει ρε μήκξπ πξσ μα αγκαλιάζει ϊμξοτα ςημ κξϋπα μαπ, εμό ςασςϊυοξμα μα σπάουει και λίγξ κεμϊ αμάμερα ρςιπ δσξ πλεσοέπ για ςξ υεοξϋλι ςηπ κξϋπαπ. Δεμ νευμάμε ρε κάθε μέα ρειοά μα πλέκξσμε ρςημ αουή 2 γ.ρ.α. και ρςξ ςέλξπ κάθε ρειοάπ μα μεςοάμε ναμά ςα πξδ., όρςε μα είμαι 8! η

η

η

΋ςαμ τςάρξσμε ρςξ επιθσμηςϊ μήκξπ, ρςημ ςελεσςαία θηλιά ςηπ ρειοάπ, εμόμξσμε ςξ τξϋνια μήμα και πλέκξσμε 1 γ.ρ.α. Ρσμευίζξσμε πλέκξμςαπ αο.γ. πεοιμεςοικά ςξσ πλεκςξϋ. Ρςξ κέμςοξ ςηπ μιαπ πλαψμήπ πλεσοάπ πλέκξσμε 12 γ.ρ.α., β.γ. ρςημ ίδια θηλιά και ρσμευίζξσμε με αο.γ. μέυοι μα καλϋφξσμε ϊλξ ςξ πλεκςϊ πεοιμεςοικά. Ιλείμξσμε με β.γ. ρςξ 1 αο.γ. ςξσ τξϋνια μήμαςξπ. ξ

Ρςημ πλαψμή πλεσοά απέμαμςι απϊ ςη τξϋνια θηλιά, οάβξσμε ςξ κξσμπάκι μαπ. Έςξιμξ ςξ mug cozy μαπ! Καλή επιςσυία!

Τχςξγοάτιρη: Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ


27

Υγεία

ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ Karkinaki

Η

Οαγκϊρμια Ζμέοα Αςϊμχμ με Αμαπηοία (International Day of Persons with Disabilities) ςιμάςαι κάθε υοϊμξ ρςιπ 3 Δεκεμβοίξσ.

Ρϋμτχμα με ρςξιυεία ςξσ ΞΖΔ (2014), γϋοχ ρςξ 1 διρεκαςξμμϋοιξ άμθοχπξι ρε ϊλξ ςξμ κϊρμξ πάρυξσμ απϊ κάπξιαπ μξοτήπ αμαπηοία, ςξ 80% ςχμ ξπξίχμ ζει ρςιπ αμαπςσρρϊμεμεπ υόοεπ. Ρςημ Δλλάδα ξ αοιθμϊπ ςχμ αςϊμχμ με αμαπηοία σπξλξγίζεςαι γϋοχ ρςξ έμα εκαςξμμύοιξ, καθόπ δεμ έυει γίμει επίρημη απξγοατή. Δίμαι πξλλξί ξι ςοόπξι πξσ μπξοξϋμε μα είμαρςε δίπλα ρςα άςξμα με ειδικέπ αμάγκεπ. ΢ξσπ πεοιρρϊςεοξσπ ςξσπ γμχοίζξσμε ϊλξι.

 ΋ςαμ η αμαπηοία είμαι ξοαςή ξι δηλόρειπ «μα δεμ ταίμεραι άοοχρςξπ...» καλύςεοα μα απξτεύγξμςαι. Τα άςξμα με ξοαςέπ αμαπηοίεπ και υοόμιεπ αρθέμειεπ δε υοειάζξμςαι ασςήμ ςημ δικαιξλξγία, για μα μημ ρκέτςξμςαι ςξ ποόβλημά ςξσπ.  Δε υοειάζξμςαι ςη λϋπη μαπ. Ζ λϋπηρη είμαι ρσγκαςαβαςικϊςηςα, δεμ μαπ ατήμει μα δξϋμε ςα ειδικά ςαλέμςα ασςόμ ςχμ αςϊμχμ, ςξ ςι είμαι ικαμά μα κάμξσμ.  ΢α άςξμα με αμαπηοία έυξσμ ςξσπ δικξϋπ ςξσπ γιαςοξϋπ. Έμαμ ακϊμη και μάλιρςα “μη γιαςοϊ” δεμ ςξμ υοειάζξμςαι. Λπξοξϋμε μα μξιοαρςξϋμε μαζί ςξσπ ιαςοικέπ ειδήρειπ, αλλά απ μημ νευμάμε ϊςι δεμ είμαρςε γιαςοξί.

 Μα οχςάμε ϊ,ςι δεμ καςαλαβαίμξσμε, ϊςαμ Σπάουξσμ χρςϊρξ “διατξοεςικξί” ςοϊπξι, πξσ δεμ νέοξσμε πόπ μα ςξσπ βξηθήρξσμε, ϊςαμ ίρχπ μα μημ έυξσμε ρκετςεί... δεμ νέοξσμε ςι μα ςξσπ πξϋμε μεοικέπ τξοέπ. Ξι εοχςήρειπ δείυμξσμ εμδιατέοξμ και είμαι ΢ιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ η έμςξμη πξλϋ καλϋςεοεπ, απϊ ςα μα κξιςάμε αμήυαμα ή επιθσμία μαπ μα βξηθήρξσμε ςα άςξμα με μα μημ ςξσπ κξιςάμε καθϊλξσ. ειδικέπ αμάγκεπ μάπ κάμει μα νευμάμε ϊςι ςα

άςξμα με αμαπηοία δεμ παϋξσμ μα είμαι άςξμα ξλξκληοχμέμα, ελεϋθεοα, με λξγική και κοιςική ρκέφη.

Σπάουξσμ αρθέμειεπ πξσ δε ταίμξμςαι. Ασςϊ ϊμχπ δε ρημαίμει ϊςι ξ άλλξπ δεμ πξμάει ή δεμ σπξτέοει. Απ ςξσ μιλήρξσμε, απ ςξμ Απ οχςήρξσμε ςξμ ρσμάμθοχπϊ μαπ ςι αμάγκεπ οχςήρξσμε ςι μπξοξϋμε μα κάμξσμε για έυει κι αμ θέλει ςη βξήθειά μαπ. εκείμξμ. Μα είμαρςε δίπλα ςξσ καθημεοιμά. ΢α απλά και ςα “αρήμαμςα” κάμξσμ ςη διατξοά...  Έμα άςξμξ ρε αμαπηοική καοέκλα δεμ είμαι βαοήκξξ ή υαζϊ. Απ ςξσ μιλάμε καμξμικά, υχοίπ μα τχμάζξσμε.


Υγεία

28

Πρώτες Βοήθειες για παιδιά

ΑΝΝΑ ΜΙΦΣΗ

Α

Working mama

διαμτιρβήςηςα ςα παιδιά είμαι μία απϊ ςιπ πιξ επιοοεπείπ ξμάδεπ πληθσρμξϋ ρε αςσυήμαςα λϊγχ ςξσ ρχμαςϊςσπξσ, ςηπ άγμξιαπ κιμδϋμξσ αλλά και ςξσ ασθξομηςιρμξϋ ςξσπ. Ρε κάθε μικοϊ ή μεγάλξ αςϋυημα ξι γξμείπ γμχοίζξσμε ςι ποέπει μα κάμξσμε με ριγξσοιά ή κάμξσμε ϊ,ςι έυξσμε ακξϋρει, υχοίπ μα νέοξσμε, αμ ποαγμαςικά κάμξσμε ςξ ρχρςϊ και εκείμξ πξσ είμαι επιρςημξμικά ςεκμηοιχμέμξ;

Απ δξϋμε λξιπϊμ ςι κάμξσμε αμάλξγα με ςημ κάθε πεοίπςχρη: Φςύπημα ρςξ κετάλι

ξσρία ή ςξ τάομακξ ςξ ξπξίξ ήπιε ςξ παιδί μαπ, αμ ςξ μεςατέοξσμε ρςξ μξρξκξμείξ, όρςε μα μπξοέρει ξ γιαςοϊπ μα ςξ αμςιμεςχπίρει καςάλληλα.

1. Δεμ είμαι απαοαίςηςξ μα βάλξσμε κάςι πάμχ ρςξ υςϋπημα - καοξϋμπαλξ (εκςϊπ αμ έυξσμε λϋρη ρσμέυειαπ ςξσ δέομαςξπ, ξπϊςε ςϊςε ςξ αμςιμεςχπίζξσμε ραμ ςοαϋμα). 2. Οοέπει μα παοακξλξσθήρξσμε ςξ παιδί για ςξσλάυιρςξμ έμα 24χοξ για:  εμεςϊ  αρςάθεια  αλλαγή ρσμπεοιτξοάπ  αμ ςξ παιδί κξιμηθεί, θα ποέπει μα ςξ νσπμάμε κάθε 3 όοεπ , όρςε μα ελέγυξσμε ςξ επίπεδξ ρσμείδηρηπ και ατϋπμιρήπ ςξσ.

Αιμξοοαγία

Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ παιδί παοξσριάρει κάπξιξ απϊ ςα παοαπάμχ, θα ποέπει μα μεςατεοθεί άμερα ρςξ κξμςιμϊςεοξ μξρξκξμείξ.

Λια απϊ ςιπ πιξ ρσυμέπ αιμξοοαγίεπ είμαι η οιμξοοαγία.

Για μα ρςαμαςήρξσμε μια αιμξοοαγία, ποέπει μα αρκήρξσμε παοαςεςαμέμη πίερη μέυοι 10 λεπςά ρςξ ρημείξ πξσ αιμξοοαγεί υοηριμξπξιόμςαπ απξρςειοχμέμεπ γάζεπ ή αμ δεμ έυξσμε, κάπξιξ καθαοϊ παμί. Αμ η αιμξοοαγία ατξοά ρκέλξπ ςξσ ρόμαςξπ καλϊ είμαι μα αμσφόρξσμε ςξ μέλξπ πξσ αιμξοοαγεί πάμχ απϊ ςξ ϋφξπ ςηπ καοδιάπ. Ρςη ρσμέυεια ατξϋ ρςαμαςήρει η αιμξοοαγία, πεοιπξιξϋμαρςε ςξ ςοαϋμα και κάμξσμε πεοίδερη ή εταομϊζξσμε κάπξιξ επίθεμα.

Ζ οιμξοοαγία είμαι μια απλή και ρσμηθιρμέμη αιμξοοαγία πξσ ρσμήθχπ μπξοεί μα Καςάπξρη ξσρίαπ, ταομάκξσ ή ςριγάοξσ αμςιμεςχπιρςεί πάοα πξλϋ εϋκξλα ακϊμα και απϊ Οοέπει μα ςηλετχμήρξσμε καςεσθείαμ ρςξ ςξ ίδιξ ςξ παιδί, αμ ςξσ μάθξσμε ρχρςά ςι ποέπει μα κάμει. ΢α βήμαςα πξσ ποέπει μα ακξλξσθήρει Ιέμςοξ δηληςηοιάρεχμ ρςξ 2107793777 ακξλξσθόμςαπ πιρςά ςιπ ξδηγίεπ. Δεμ θα ποέπει μα είμαι: νευμάμε ϊςι κάθε ξσρία είμαι διατξοεςική, ρσμεπόπ θα αμςιμεςχπιρςεί και διατξοεςικά. Δπιπλέξμ καλϊ θα ήςαμ μα κοαςήρξσμε και ςημ


29  Μα ρκϋφει ςξ κετάλι μποξρςά, όρςε μα τεϋγει ςξ αίμα και μα μημ ςξ καςαπίμει.  Μα πιέρει ςη μϋςη ενχςεοικά ρςα πςεοϋγια, μέυοι μα ρςαμαςήρει η αιμξοοαγία πεοίπξσ 10 λεπςά και μα αμαπμέει απϊ ςξ ρςϊμα. Ρσμήθχπ ρε ασςϊ ςξ υοξμικϊ διάρςημα η οιμξοοαγία ρςαμαςάει.  Δεμ θα ποέπει μα βάλει κάςι μέρα ρςη μϋςη (ϊπχπ βαμβάκι, υαοςξπεςρέςα κςλ.), γιαςί, ϊςαμ ςξ βγάλει, θα ναμαμαςόρει (ςα αγγεία ςηπ οιμϊπ είμαι πξλϋ μικοά και λεπςά, ξπϊςε για ασςϊ πξλϋ εϋκξλα ρπάμε και αιμξοοαγξϋμ).  Δεμ θα ποέπει μα τσρήνει ςη μϋςη ςξσ για κάπξιεπ όοεπ μεςά.  Ηα ποέπει μα απξτϋγει μα καςαμαλόρει κασςεοέπ - πικάμςικεπ ςοξτέπ. ΢οαύμα 1.Νεπλέμξσμε καλά με απξρςειοχμέμξ ξοϊ ή αμ δεμ έυξσμε, με ςοευξϋμεμξ μεοϊ ςηπ βοϋρηπ, ποξκειμέμξσ μα απξμακοϋμξσμε νέμα ρόμαςα ή ακαθαορίεπ. 2.Ρςη ρσμέυεια υοηριμξπξιξϋμε έμα αμςιρηπςικϊ και κλείμξσμε ςξ ςοαϋμα με απξρςειοχμέμη γάζα ή επίθεμα.

Υγεία

(Δίμαι λάθξπ μα λέμε ρςξ παιδί μα δξκιμάρει μα πεοπαςήρει, γιαςί μπξοεί μα δημιξσογήρξσμε μεγαλϋςεοη ζημιά). 2.΢ξπξθεςξϋμε πάγξ, για μα μειόρξσμε ςξμ πϊμξ και ςξ ξίδημα. Ξ πάγξπ ϊμχπ δεμ θα ποέπει μα έουεςαι απεσθείαπ ρε επατή με ςξ δέομα, για μα μη δημιξσογήρει έγκασμα. ΢ξμ ςσλίγξσμε ρε μια πεςρέςα και ρςη ρσμέυεια ςξμ ςξπξθεςξϋμε ρςημ πεοιξυή πξσ επιθσμξϋμε. 3.Ακιμηςξπξιξϋμε ςξ μέλξπ πξσ έυει σπξρςεί κάκχρη. 4.Λεςατέοξσμε ςξ παιδί ρε κξμςιμϊ μξρξκξμείξ. Δάγκχμα ρκύλξσ - ζώξσ Ρε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη ποέπει μα γίμει καθαοιρμϊπ ςξσ ςοαϋμαςξπ, εμό θα ποέπει άμερα μα δει ςξ παιδί γιαςοϊπ, όρςε μα ςξσ δόρει ταομακεσςική αγχγή, για μα απξτεσυθεί η επιμϊλσμρη ςξσ ςοαϋμαςξπ, καθόπ και η λϋρρα ή ξ ςέςαμξπ. ΢α παιδιά πξσ ακξλξσθξϋμ ςξ ποϊγοαμμα εμβξλιαρμξϋ είμαι καλσμμέμα απϊ ςξ μικοϊβιξ ςξσ ςεςάμξσ. Δίρξδξπ νέμξσ ρώμαςξπ ρε ρςόμα - μύςη - ασςί

΢α παιδιά λϊγχ ςηπ έμτσςηπ ςάρηπ ςξσπ για ενεοεϋμηρη ποξρπαθξϋμ μα αμακαλϋφξσμ Δμμξείςαι πχπ αμάλξγα με ςξ ςοαϋμα απεσθσμϊμαρςε ρςξ κξμςιμϊςεοξ κέμςοξ σγείαπ ή διάτξοα αμςικείμεμα γϋοχ ςξσπ βάζξμςάπ ςα ρςξ ρςϊμα, ρςη μϋςη ή ρςξ ασςί ςξσπ. Ιαι ρςιπ ςοειπ μξρξκξμείξ. Αμ πάλι σπξφιαζόμαρςε κάκχρη ασυέμα ή ρπξμδσλικήπ ρςήληπ, δε μεςακιμξύμε πεοιπςόρειπ, αμ ςξ αμςικείμεμξ δεμ είμαι εμταμέπ ή δεμ ποξενέυει, δεμ ποέπει μα ποξρπαθήρξσμε ςξ παιδί, αλλά καλξύμε ςξσπ ειδικξύπ, δηλαδή ςξ ΔΚΑΒ. Λια ςέςξια κάκχρη μπξοεί μα ρσμβεί ρε μα ςξ βγάλξσμε με ςξ υέοι μαπ, γιαςί σπάουει μεγάλη πιθαμϊςηςα μα ςξ ρποόνξσμε πιξ βαθιά κάπξιξ ςοξυαίξ ή αμ πέρει απϊ μεγάλξ ϋφξπ. και μα δημιξσογήρξσμε μεγαλϋςεοη ζημιά. Αμςιθέςχπ ποέπει μα μεςαβξϋμε ρςξμ κξμςιμϊςεοξ Έγκασμα πάοξυξ σγείαπ για βξήθεια. Αμ πάλι σπάουει 1.΢ξπξθεςξϋμε ςημ εγκασμαςική επιτάμεια κίμδσμξπ πμιγμξμήπ, εμθαοοϋμξσμε ςξ παιδί μα κάςχ απϊ ςοευξϋμεμξ μεοϊ, αμ είμαι μικοήπ βήνει, καθόπ ξ βήυαπ είμαι αοκεςϊπ πξλλέπ έκςαρηπ. τξοέπ, για μα απξμακοϋμει ςξ νέμξ ρόμα. Αμ 2.Δε βάζξσμε ςίπξςα πάμχ ρςξ έγκασμα. ΢α βέβαια δεμ απξδόρει ξ βήυαπ, μπξοξϋμε μα εγκαϋμαςα έυξσμ ςοία πξλϋ άρυημα ρσμπςόμαςα: εταομϊρξσμε μια απλή ςευμική πξσ πεοιλαμβάμει πϊμξ, μξλϋμξμςαι εϋκξλα και δημιξσογξϋμ 5 υςσπήμαςα ρςημ πλάςη και 5 χθήρειπ κάςχ απϊ ξίδημα. Ηα ποέπει λξιπϊμ μα είμαρςε πξλϋ ςξ ρςέομξ ρςημ πεοιξυή ςξσ διατοάγμαςξπ ποξρεκςικξί ρςξ ςι βάζξσμε πάμχ ρε έμα διαδξυικά. έγκασμα, γιαςί, αμ μξλσμθεί , θα είμαι πξλϋ Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ θα ποέπει μα αματέοξσμε ϊςι δϋρκξλη η απξκαςάρςαρή ςξσ. ρε έμαμ πμιγμϊ ρςη θάλαρρα, αμ ςξ παιδί δεμ 3.Απξμακοϋμξσμε οξϋυα και κξρμήμαςα απϊ αμαπμέει, θα ποέπει κάπξιξπ μα γμχοίζει ςημ εγκασμαςική επιτάμεια. 4.Δεμ ποξρπαθξϋμε μα νεκξλλήρξσμε ϊ,ςι έυει Ιαοδιξαμαπμεσρςική Αμαζχξγϊμηρη (ΙΑΠΟΑ), κξλλήρει ρςημ εγκασμαςική επιτάμεια. ποξκειμέμξσ μα ςξσ παοάρυει ποόςεπ βξήθειεπ. 5.Δε ρπάμε ςιπ τσραλίδεπ. 6.Αμ ποϊκειςαι για ηλιακϊ έγκασμα ή είμαι μια Σπάουξσμ πξλλέπ καςαρςάρειπ, με ςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα βοεθεί αμςιμέςχπξπ έμαπ γξμιϊπ και θα απλή κξκκιμίλα, μπξοξϋμε μα ςξπξθεςήρξσμε ποέπει μα παοέυει ποόςεπ βξήθειεπ ρςξ παιδί ςξσ! αλξιτή για εγκαϋμαςα. Για ασςϊ καλϊ είμαι διαοκόπ μα εμημεοόμεςαι και μα επιμξοτόμεςαι, όρςε μα μπξοεί μα βξηθήρει Πιθαμό κάςαγμα - διάρςοεμμα άκοξσ ρχρςά ςξ παιδί ςξσ! 1. Δε μεςακιμξϋμε ςξ ςοασμαςιρμέμξ μέλξπ.


Υγεία

30 ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ

Ι

Karkinaki

αοεκλάκι ςηπ ρκέφηπ, διαυείοιρη ςηπ παιδικήπ ρσμπεοιτξοάπ. Σπέομαυξι και καςακοιςέπ. Οαιδξφσυξλξγία, έμαπ ϊοξπ πξσ δεμ σπάουει. Σπάουει παιδξφσυιαςοική αλλά ϊυι παιδξφσυξλξγία. Σπάουει ρϋμβξσλξπ φσυικήπ σγείαπ, σπάουει φσυξλϊγξπ, σπάουξσμ ασςξί πξσ υοηριμξπξιξϋμ ςξ καοεκλάκι ςηπ ρκέφηπ, σπάουξσμ και εκείμξι πξσ ςξ απξοοίπςξσμ...

ρκέφηπ”, απλόπ ςξσ δίμξσμε μια εμςξλή: «Κάθιρε και ρκέφξσ»! Ζ ρσμειδηςξπξίηρη είμαι μια διαδικαρία πξσ ρσμαμςάμε ρε μεγαλϋςεοεπ ηλικίεπ. Ζ επίγμχρη ςχμ ποάνεόμ μαπ έουεςαι κι εκείμη με ςη ρσμειδηςξπξίηρη. ΢α μικοά παιδιά ϊμχπ λειςξσογξϋμ με βάρη ςξ ρσμαίρθημα και ςημ παοϊομηρη. Ηέλξσμ μα επικξιμχμξϋμ. Ηέλξσμ μα εκςξμόμξσμ ςξ άγυξπ ςξσπ.

΢ξ καοεκλάκι ςηπ ρκέφηπ υοηριμξπξιείςαι, Απ ρκετςξϋμε χρςϊρξ και ςξ ενήπ: ςξ για μα δξθεί ρςξ παιδί η εσκαιοία μα ρκετςεί ςι έκαμε. Υοηριμξπξιείςαι επίρηπ, για μα ηοεμήρει ςξ “καοεκλάκι ρκέφηπ” αουικά διακξπςεί ςημ επικξιμχμία. ΢ξ παιδί καλείςαι μα μείμει μϊμξ ςξσ, παιδί. ακξλξσθξϋμ ςα ρσμαιρθήμαςα ςξσ άγυξσπ και ςξσ Εηςάμε δηλαδή απϊ ςξ παιδί μα αμαπςϋνει τϊβξσ, ϊπξσ καμέμα παιδί δεμ μπξοεί μα γμχριακέπ ικαμϊςηςεπ πξσ ακϊμη, ξογαμικά καςαλάβει ςι ρσμβαίμει. ςξσλάυιρςξμ, δεμ έυει. ΢ξσ λέμε και κάςι ακϊμη: Δπξμέμχπ ςι μπξοξϋμε μα κάμξσμε; Μα μα πάει μα καθίρει μϊμξ ςξσ μα ρκετςεί ςι έκαμε. μιλήρξσμε με ςξ παιδί. Μα καθίρξσμε μαζί ςξσ και Δίμαι ϊμχπ ασςϊπ απξςελερμαςικϊπ ςοϊπξπ μα ςξ παοξςοϋμξσμε μα μαπ πει ςι αιρθάμεςαι. Μα επικξιμχμίαπ; Λαθαίμξσμε έςρι ρςξ παιδί μαπ, αμ ςξσ ενηγήρξσμε για ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ. Μα ςξσ ασςϊ πξσ έκαμε, είμαι κακϊ; (Γιαςί ποέπει μα μάθξσμε ςοϊπξσπ μα διαυεοίζεςαι ςα ρσμαιρθήμαςά αματέοξσμε ρε ασςϊ ςξ ρημείξ ϊςι “ςξ καοεκλάκι ςξσ. ςηπ ρκέφηπ” ςξ υοηριμξπξιξϋμε μϊμξ, ϊςαμ ςξ Έμα “καοεκλάκι ςηπ ρκέφηπ” δεμ είμαι καλϊ. παιδι μαπ έυει κάμει κάςι κακϊ). Απ βάλξσμε δϋξ “καοεκλάκια”. Έμα για εμάπ και ΢ξσ ενηγξϋμε λξιπϊμ, γιαςί είμαι κακϊ ασςϊ έμα για ςξ παιδί μαπ. Απ ςξ πάοξσμε αγκαλιά και πξσ έκαμε και πόπ μπξοεί μα ςξ διξοθόρει! Ή απ επικξιμχμήρξσμε! μάλλξμ ϊυι. Αμςίθεςα, ςξ ςιμχοξϋμε, ςξσ ζηςάμε μα ρκετςεί ασςά πξσ δεμ μπξοεί, μα διξοθόρει δηλαδή μξμξ ςξσ ςξ λάθξπ, ςξ τξβίζξσμε. Δίμαι επίρηπ κι έμαπ εϋκξλξπ ςοϊπξπ μα βάλξσμε ρςξ παιδί μαπ ϊοια. Γξμείπ κι εκπαιδεσςικξί ρσυμά αμςιμεςχπίζξσμ δσρκξλίεπ ρςξ μα βάλξσμ ϊοια ρςιπ ρσμπεοιτξοέπ ςχμ παιδιόμ ελπίζξμςαπ ϊςι ςα παιδιά θα σπακξϋρξσμ και δεμ θα ναμακάμξσμ ςα ίδια! Ξι αμθοόπιμεπ ϊμχπ ρυέρειπ δεμ είμαι γοαμμικέπ! Δεμ είμαι δοάρη κι αμςίδοαρη! Ξτείλξσμε μα αμακαλϋφξσμε, γιαςί ςξ παιδί μαπ έυει ασςήμ ςημ ρσμπεοιτξοά, μα ρσζηςήρξσμε μαζί ςξσ, μα καθίρξσμε πλάι ςξσ και μα ςξσ δείνξσμε πόπ μα διαυειοίζεςαι ςα ρσμαιρθήμαςά ςξσ. Αμςιθέςχπ βάζξμςάπ ςξ μα καθίρει ρςξ “καοεκλάκι ςηπ

via


31

Υγεία

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ Σ΢ΑΣ΢ΟΤ missfreemommy

Πώπ μπξοείπ μα διαυειοιρςείπ ςξμ γξμεψκό θσμό! Εόμςαπ μέρα ρε μια κξιμχμία, ϊπξσ ςα δεδξμέμα διαοκόπ αλλάζξσμ, η δξσλειά πξσ ποέπει μα κάμει ξ κάθε γξμιϊπ, ρυεςικά με ςξμ εασςϊ ςξσ αλλά και με ςημ αμαςοξτή ςχμ παιδιόμ ςξσ, έυει πξλϋ μεγάλη ρημαρία! Ξ θσμϊπ είμαι έμα τσριξλξγικϊ ρςοεράοεςαι και μα μιόθει εμξυέπ. Ασςϊ πξσ ρσμαίρθημα και, ϊπχπ ϊλα ςα άρυημα ρσμαιρθήμαςα, ποέπει μα ςα απξβάλξσμε απϊ δεμ μπξοεί ϊμχπ μα ποξρδιξοίρει είμαι η αιςία ςξσ νερπάρμαςξπ. Για ασςϊ καλϊ είμαι ξι ςξμ ξογαμιρμϊ μαπ, για μα μιόθξσμε καλά. γξμείπ μα ενηγξϋμ ρςα παιδιά ςξμ ποαγμαςικϊ Ασςϊ πξσ ξτείλξσμε ϊμχπ μα ποξρένξσμε είμαι λϊγξ, για ςξμ ξπξίξ έυξσμ θσμόρει! ξ ςοϊπξπ πξσ ςξ κάμξσμε και ςξ πεοιβάλλξμ, μέρα ρςξ ξπξίξ γίμεςαι η εκςϊμχρη ςξσ θσμξϋ. Σπάουξσμ χρςϊρξ μεοικά ςευμάρμαςα πξσ μπξοξϋμε μα σιξθεςήρξσμε ςη ρςιγμή πξσ μαπ Οξιξι ϊμχπ είμαι ξι λϊγξι πξσ ξι γξμείπ κσοιεϋξσμ ςα ρσμαιρθήμαςα θσμξϋ: τχμάζξσμ ρςα παιδιά ςξσπ; Λήπχπ ρςημ ξσρία • Αμαπμέξσμε βαθιά. Λπξοεί μα ςξ έυξσμε εκείμα είμαι η ατξομή και ϊυι η αιςία; Λήπχπ ακξϋρει πξλλέπ τξοέπ, αλλά είμαι κάςι πξσ ξι ποαγμαςικξί λϊγξι κοϋβξμςαι κάπξσ αλλξϋ; βξηθάει ρημαμςικά! • Ησμϊμαρςε ςξμ εασςϊ μαπ, ϊςαμ ήμαρςαμ Ξι λϊγξι, ξι ξπξίξι μπξοξϋμ μα παιδί ρςημ ίδια ηλικία, και ποξρπαθξϋμε μα ξδηγήρξσμ ρςξ νέρπαρμα εμϊπ γξμέα, είμαι ρσμειδηςξπξιήρξσμε πχπ μιόθαμε ςη ρςιγμή πξλλξί και διατξοεςικξί: Ζ έλλειφη υοϊμξσ, ξι εκείμη πξσ ξι γξμείπ μαπ τόμαζαμ. ξικξμξμικέπ δσρκξλίεπ, η υαόδηπ • Αμαοχςιϊμαρςε, αμ θσμόρξσμε ςι έυξσμε καθημεοιμϊςηςα, ξι κξιμχμικέπ απαιςήρειπ, ξ μα κεοδίρξσμε απϊ ασςϊ. τϊβξπ για ςξ μέλλξμ, ςξ γεγξμϊπ ϊςι μπξοεί μα • Ιάμξσμε έμα διάλειμμα και δίμξσμε υόοξ είυαμε μια κξσοαρςική μέοα ρςξ γοατείξ, ςξ ρςξμ εασςϊ μαπ. ϊςι ίρχπ έυξσμε κξσοαρςεί μα κάμξσμε ςα πάμςα ρςξ ρπίςι μϊμξι μαπ υχοίπ βξήθεια, ξι λίγεπ όοεπ ϋπμξσ, ςξ άγυξπ ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ… Ρημαμςικϊ βέβαια οϊλξ παίζει και ςξ πόπ έυει μάθει ξ ίδιξπ ξ γξμιϊπ, ϊςαμ ήςαμ παιδί, μα αμςιμεςχπίζει και μα εκτοάζει ςξμ θσμϊ ςξσ. Ίρχπ θεχοεί πχπ είμαι απξλϋςχπ τσριξλξγικϊ μα νερπά, υχοίπ μα μξιάζεςαι για ςιπ επιπςόρειπ ή ςξ ακοιβόπ αμςίθεςξ, πχπ δηλαδή ξ θσμϊπ είμαι κάςι, ςξ ξπξίξ δεμ ποέπει μα εκτοάζξσμε. ΋πχπ και μα έυει, ασςέπ ξι δϋξ ακοαίεπ καςαρςάρειπ μπξοξϋμ μα δημιξσογήρξσμ ποξβλήμαςα ρςη λειςξσογία ςηπ ξικξγέμειαπ! Ρε έμα ζεσγάοι, ϊπξσ δεμ σπάουει ρεβαρμϊπ, καςαμϊηρη, ιρϊςηςα, εμπιρςξρϋμη και αλληλξωπξρςήοινη είμαι βέβαιξ πχπ ςα νερπάρμαςα θσμξϋ θα βοξσμ γϊμιμξ έδατξπ. Ιας’ επέκςαρη ξ θσμϊπ ςξσ γξμέα μπξοεί εϋκξλα μα γίμει αμςιληπςϊπ απϊ ςα παιδιά, είςε ρσμξδεϋεςαι απϊ νέρπαρμα, είςε ϊυι. Λάλιρςα ςξ παιδί ςξ αμςιλαμβάμεςαι, θεχοόμςαπ ςξμ εασςϊ ςξσ σπεϋθσμξ με απξςέλερμα μα

Ιαθόπ ξ κϊρμξπ πξσ μαπ πεοιβάλλει έυει άμερη ποϊρβαρη ρςημ πληοξτξοία και ςημ ςευμξλξγία, ξ γξμιϊπ ποέπει μα είμαι ρε θέρη μα μάθει μα διαυειοίζεςαι ςξμ θσμϊ ςξσ. Δεμ σπάουξσμ πλέξμ δικαιξλξγίεπ ςξσ ςϋπξσ “δεμ ήνεοα” ή “έςρι έμαθα” με ςημ πληθώοα πληοξτξοιώμ πξσ σπάουει γύοχ μαπ. Οτείλξσμε ποχςίρςχπ για ςξμ εασςό μαπ και έπειςα για ςα παιδιά μαπ μα βοίρκξσμε ςοόπξσπ πξσ θα μαπ κάμξσμ μα μιώθξσμε καλύςεοα, αλλά μα δημιξσογήρξσμε κι έμα καςάλληλξ έδατξπ για όλα ςα μέλη ςηπ ξικξγέμειαπ! Ασςϊ πξσ έυει ρημαρία ςελικά δεμ είμαι μα σπάουει μϊμξ απϊλσςη ιρξοοξπία μέρα ρςημ ξικξγέμεια, αλλά μα βοεθεί ξ ρχρςϊπ εκείμξπ ςοϊπξπ, όρςε μα διεσκξλϋμεςαι η έκτοαρη ςχμ ρσμαιρθημάςχμ. Αμ ϊλα ςα παοαπάμχ λειςξσογξϋμ αομξμικά, ςϊςε η σγιήπ φσυική αμάπςσνη ςχμ παιδιόμ και ςχμ γξμιόμ θα βοίρκεςαι ρε καλϊ δοϊμξ!

via


Υγεία

32

ΓΙΑΝΝΗ΢ ΞΗΝΣΑΡΑ΢

Ηεςικϊςηςα είμαι ςξ καθεςί θεςικϊ: ρκέφειπ, ρσμαιρθήμαςα, ιδέεπ πξσ παοάγξσμε ξι ίδιξι, αλλά και ιδέεπ, εικϊμεπ, μξσρικέπ, ακϊμα και μια μαςιά ή μια κξσβέμςα πξσ ποξρλαμβάμξσμε απϊ ςξσπ άλλξσπ γϋοχ μαπ. Ακξλξσθεί έμαπ καςάλξγξπ πξσ απξςελεί μξμάυα έμα ελάυιρςξ μέοξπ μιαπ ςέλειαπ, δσμηςικήπ απαοίθμηρηπ…

ρςαριμϊςηςαπ, δεμ επαμαπαϋξμαι, ενελίρρξμαι. 7. Ατήμχ υόοξ ρςη ταμςαρία (ςξμ μξμαδικϊ ιδιχςικϊ υόοξ, ρςξμ ξπξίξ -ρε ποόςξ ΢ι είμαι θεςικϊ: υοϊμξ ςξσλάυιρςξμ- δεμ έυει ποϊρβαρη καμείπ, είμαι απϊλσςα ελεϋθεοξπ, δε 1. Αγαπό ςξμ εασςϊ μξσ, ςξσπ άλλξσπ, ςη υοειάζεςαι μα δόρχ δικαιόμαςα κλπ.). τϋρη, ςημ ίδια ςημ σπϊρςαρη ςηπ ζχήπ, ςη 8. Μξιάζξμαι για ςξ ρόμα μξσ: ςημ σγιειμή ζχμςάμια ςηπ! ςξσ, ςη διαςοξτή μξσ. Αγαπό ςημ εικϊμα 2. Μξιάζξμαι για ςξμ εασςϊ μξσ, ςξσπ μξσ και τοξμςίζχ για ςη ρχρςή και επαοκή άλλξσπ, ςη τϋρη. Τοξμςίζχ ςιπ ρυέρειπ μξσ αμάπςσνή ςηπ. με ϊλα ασςά αλλά και με ςξ καθέμα 9. Νεκξσοάζξμαι. Απεμξυξπξιό ςημ νευχοιρςά. αμάπασρη, ςημ αογία, ςξ λίγξ. Λαθαίμχ μα 3. Διαςηοό επατή με ςα ρσμαιρθήμαςά μξσ. απξλαμβάμχ ςημ ηρσυία, ςξσπ υαλαοξϋπ Μιόθχ, ατξσγκοάζξμαι ςιπ απξυοόρειπ ςξσ οσθμξϋπ -ςξσλάυιρςξμ χπ αμςιρςάθμιρμα ρε “μέρα” μξσ. μια πξλϋβξση καθημεοιμϊςηςα. 4. Δκτοάζξμαι ελεϋθεοα, δσμαςά, ριγά, 10. ΢οέτχ ςημ πμεσμαςικϊςηςά μξσ με ϊ,ςι ςηπ πξλϋ, λίγξ, ρξβαοά, αρςεία… Αμξίγχ -ϊρξ κάμει καλϊ: θέαςοξ, μξσρική, έμα καλϊ μπξοό- ςημ φσυή μξσ και ςημ κξιμξπξιό βιβλίξ, μια καλή ρσζήςηρη, διαλξγιρμϊπ, ρςξμ κϊρμξ γϋοχ μξσ. έμαπ πεοίπαςξπ ρςη τϋρη, για κάπξιξσπ η 5. Ακξμίζχ ςη ρκέφη μξσ. Διαβάζχ, εκκληρία, για άλλξσπ κάςι άλλξ... εμημεοόμξμαι, μαθαίμχ. Δε λιμμάζχ ρςα 11. Απαοιθμόμςαπ ςη θεςικϊςηςα, αμαλξγίζξμαι ρςεοεϊςσπα και ρςιπ δξγμαςικέπ πϊρεπ υαοέπ -μικοέπ, απλέπ, ποξρβάριμεπαμςιλήφειπ. έυει η ζχή! 6. Δημιξσογό. Ιιμξϋμαι έμαμςι ςηπ

via


33

Διατροφή

ΒΑΝΑ ΚΑΡΚΑ΢Η

«Δεν μπορεί κάποιοσ να ςκεφτεί καλά, να αγαπήςει καλά, να κοιμηθεί καλά, αν δεν ζχει φάει καλά.» Virginia Woolf, 1882-1941, Βρετανίδα συγγραφζας

Λεγαλόμξσμε ςα παιδιά μαπ με αγάπη και εμρσμαίρθηρη, και ποξρπαθξϋμε μα ςξσπ μεςαδόρξσμε ανίεπ και ρςάρειπ πξλϋςιμεπ για ςη ζχή ςξσπ. Ξι καλέπ διαςοξτικέπ ρσμήθειεπ πξσ θα απξκςήρξσμ ρςα ποόςα υοϊμια ςηπ ζχήπ ςξσπ θα ρσμβάλλξσμ ρςη διαςήοηρη ςηπ καλήπ σγείαπ και ρςημ εμήλικη ζχή ςξσπ.

ςοόει ασςέπ ςιπ καςηγξοίεπ ςοξτίμχμ. Ρε ασςϊ βξηθάει κι η παοξσρία ποξρβάριμηπ Μα εμθαοοϋμξσμε ςα παιδιά μαπ μα ςοόμε τοξσςιέοαπ ρςξ ςοαπέζι ςηπ κξσζίμαπ με ποχιμϊ: ςξ ρχρςϊ ποχιμϊ είμαι ςξ καλϋςεοξ τοέρκα τοξϋςα ή έμα μπξλ με τοερκξκξμμέμα νεκίμημα για μια μέοα γεμάςη δοάρη και ρςικ καοϊςξσ, αγγξσοιξϋ, πιπεοιάπ (ρε ϊλα ςα ζχμςάμια. Ιαι επειδή είμαι δϋρκξλξ μα υοόμαςα), για μα ρσμξδέφει ςη υαλάοχρη με καθίρξσμε ϊλξι ρςξ ςοαπέζι για ποχιμϊ με ςξσπ έμα βιβλίξ, μια καλή ςαιμία, έμα επιςοαπέζιξ. ρϋγυοξμξσπ οσθμξϋπ ςηπ ζχήπ, κάςι απλϊ και Οοξρξυή ρςιπ μεοίδεπ: ξι μεοίδεπ για ςα σγιειμϊ είμαι ϊ,ςι καλϋςεοξ: ςξρς με ςσοί και παιδιά δεμ έυξσμ καμία ρυέρη με ςιπ μεοίδεπ μαοξϋλι, ςξρς με ξμελέςα, smoothie με εμϊπ εμήλικα. ΢α παιδιά έυξσμ λιγϊςεοεπ γιαξϋοςι και τοξϋςα, δημηςοιακά ξλικήπ θεομιδικέπ αμάγκεπ απϊ έμαμ εμήλικα, ξι άλερηπ με γάλα, και άλλα πξλλά ακϊμη. ξπξίεπ βεβαίχπ ασνάμξμςαι, καθόπ Μα βαρίρξσμε ςξ διαςοξτικϊ ποϊγοαμμα μεγαλόμξσμ. Δεμ αμαγκάζξσμε ϊμχπ ςα παιδιά ςηπ ξικξγέμειαπ ρςη μερξγειακή διαςοξτή: μα ςοόμε ϊλξ ςξ ταγηςϊ πξσ ςξσπ έυξσμε πξλλά έυξσμ γοατςεί για ςα ξτέλη ςηπ βάλει μποξρςά ςξσπ. ΢α ποξςοέπξσμε μα μερξγειακήπ διαςοξτήπ. Οοξρτέοξσμε ρςα δξκιμάζξσμ απϊ ϊλα, αλλά δεμ επιμέμξσμε για παιδιά μαπ πξικιλία ςοξτόμ διαςηοόμςαπ ςη ςημ πξρϊςηςα. Δμπιρςεσϊμαρςε ςημ αίρθηρη ρχρςή ιρξοοξπία. Ασςϊ πξσ βξηθάει πξλϋ ρςη κξοερμξϋ ςξσ παιδιξϋ μαπ και κάμξσμε ςξ ρχρςή διαςοξτή και ρςημ ςρέπη μαπ είμαι η ξικξγεμειακϊ ςοαπέζι μια εσυάοιρςη διαδικαρία καςάοςιρη εβδξμαδιαίξσ μεμξϋ. Έςρι δεμ θα θοέφηπ και απϊλασρηπ. ποξβλημαςιζϊμαρςε για ςξ ςι θα μαγειοέφξσμε Μα μεςοιάρξσμε ςημ καςαμάλχρη γλσκόμ: ςημ επϊμεμη μέοα, εμό ςα φόμια θα είμαι απξτεϋγξσμε μα έυξσμε γλσκά ρςξ ρπίςι. λιγϊςεοα και πιξ ρςξυεσμέμα. Ρσμτχμξϋμε με ςα παιδιά μία μέοα ςημ Μα ςοόμε τοξϋςα και λαυαμικά: ρε εβδξμάδα πξσ θα μπξοξϋμ μα επιλέγξσμ έμα ξμελέςεπ, χπ ρμακ, με γιαξϋοςι, ρςξ μπιτςέκι, γλσκϊ πξσ θέλξσμ μα τάμε. Οοξρπαθξϋμε μα ρε μάτιμπ, χπ ρσμξδεσςικϊ ςχμ γεσμάςχμ, ρε ικαμξπξιεί ςξ παιδί ςημ ποϊρληφη ςηπ smoothie. Ρςξυεϋξσμε ρςημ καςαμάλχρη απαοαίςηςηπ ζάυαοηπ απϊ τοξϋςα και μέλι. ςξσλάυιρςξμ 5 μεοίδχμ απϊ ςα ςοϊτιμα ασςά καςά ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ. Λία μεοίδα Εξϋμε ρςημ επξυή ςξσ σπεοκαςαμαλχςιρμξϋ τοξϋςχμ απξςελεί 1 μικοϊ τοξϋςξ ή ½ και ςηπ ατθξμίαπ ςχμ ςοξτόμ. Απ πξςήοι τοέρκξπ υσμϊπ, εμό μία ποξρπαθήρξσμε λξιπϊμ μα μεοίδα λαυαμικόμ απξςελεί η μία καςεσθϋμξσμε ςα παιδιά μαπ ρε μια κξϋπα χμόμ λαυαμικόμ και η ½ πιξ σγιειμή διαςοξτή κάμξμςαπ κξϋπα βοαρμέμχμ λαυαμικόμ. ρχρςέπ διαςοξτικέπ επιλξγέπ για ςημ Ιαι μημ νευμάμε ϊςι ςξ δικϊ μαπ ξικξγέμειά μαπ και λειςξσογόμςαπ ξι παοάδειγμα είμαι ϊ,ςι πιξ ίδιξι χπ παοάδειγμα. ΢α ξτέλη ςχμ δσμαςϊ, για καλόμ διαςοξτικόμ ρσμηθειόμ θα μα παοακιμηθεί ςξ ρσμξδεϋξσμ ςξ παιδί για ϊλη ςξσ ςη ζχή! παιδί μαπ μα Απ ποξρπαθήρξσμε λξιπϊμ:

via


Διατροφή

34

Πθγι: Εκνικοί Διατροφικοί οδθγοί, http://www.diatrofikoiodigoi.gr


35

Διατροφή

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩ΢ΣΑ My Happiness Project

Έ

μαπ απϊ ςξσπ μεγαλϋςεοξσπ ρσμμάυξσπ για ςη ρσμξλική καλή σγεία, ςημ σγιειμή διαςοξτή, ςημ καςάρςαρη ςξσ ρόμαςϊπ μαπ και ςη μείχρη ςξσ κιμδϋμξσ εμτάμιρηπ αρθεμειόμ είμαι ςα τοξϋςα. Ζ ρημαρία καςαμάλχρηπ τοξϋςχμ για ςξσπ εμήλικεπ είμαι μεγάλη και ακϊμα πεοιρρϊςεοξ για ςα παιδιά, καθόπ έυξσμ μεγαλϋςεοεπ αμάγκεπ και βοίρκξμςαι ρε ρςάδιξ αμάπςσνηπ. ΢α τοξϋςα είμαι πηγέπ πλξϋριχμ διαςοξτικόμ ρσρςαςικόμ, ϊπχπ πξςάριξ, τσςικέπ ίμεπ, βιςαμίμεπ C, A, E, B1, κάλιξ, μαγμήριξ, βκαοξςίμη, τσλλικϊ ξνϋ, εμό επίρηπ έυξσμ υαμηλή πεοιεκςικϊςηςα ρε λίπξπ, θεομίδεπ, μάςοιξ και καθϊλξσ υξληρςεοϊλη. Ζ καςαμάλχρη ξοιρμέμχμ τοξϋςχμ χπ μέοξπ μιαπ καλήπ και ιρξοοξπημέμηπ διαςοξτήπ ρσμβάλλει: • Στην προστασία από συγκεκριμένους τύπους καρκίνων Ξι τοάξσλεπ, ϊπχπ και κάπξια είδη μξϋοχμ (π.υ. βαςϊμξσοα, μϋοςιλλα) και ςξ κεοάρι είμαι πλξϋρια ρε πξλσταιμϊλεπ, γμχρςέπ για ςιπ αμςικαοκιμικέπ ςξσπ ιδιϊςηςεπ. Αμςικαοκιμικέπ ιδιϊςηςεπ έυξσμ επίρηπ ςξ γκοέιπτοξσς (πλξϋριξ ρε αμςιξνειδχςικά, κάλιξ, ρίδηοξ και τσςικέπ ίμεπ) αλλά και ςξ ακςιμίδιξ ( πλξϋριξ ρε βιςαμίμεπ Α, C και Δ, κάλιξ αλλά και ρε τλαβξμξειδή και καοξςεμξειδή με αμςιξνειδχςική δοάρη, ςα ξπξία παοέυξσμ ποξρςαρία ρςξ DNA ςξσ αμθοόπξσ).

παυσραοκίαπ, καθόπ είμαι απϊ ςιπ πιξ βαρικέπ ςοξτέπ ρςη διαςοξτική αλσρίδα. Ξι τσςικέπ ίμεπ ςχμ τοξϋςχμ βξηθάμε ρςημ ποϊρληφη ένςοα θεομιδόμ ποξρτέοξμςαπ αίρθηρη πληοϊςηςαπ, υχοίπ χρςϊρξ μα υοειάζεςαι μα καςαμαλόρξσμε λιπαοέπ ςοξτέπ. ΢α ξλϊκληοα τοξϋςα ή ςα κξμμέμα ρε μεγάλα κξμμάςια είμαι πλξϋρια ρε τσςικέπ ίμεπ ρε αμςίθερη με ςξσπ υσμξϋπ τοξϋςχμ πξσ είμαι τςχυξί ρε πεοιεκςικϊςηςα τσςικόμ ιμόμ. Ξοιρμέμα τοξϋςα βξηθξϋμ επίρηπ ρςημ εμίρυσρη ςξσ μεςαβξλιρμξϋ και ρςημ απόλεια βάοξσπ:  Καοπξύζι: τοξύςξ πλξύριξ ρε αμιμξνέα και αογιμίμη πξσ καςαπξλεμά ςξ λίπξπ.  Γκξσάβα: τοξύςξ με πξλύ υαμηλό γλσκαιμικό δείκςη πξσ εμεογξπξιεί ςξμ μεςαβξλιρμό μαπ.  Αυλάδι: μεγάλη πηγή βιςαμίμηπ C, τοξύςξ πξσ διαςηοεί ςημ υξληρςεοίμη σπό έλεγυξ.  Πξοςξκάλι: τοξύςξ πξλύ υαμηλώμ θεομίδχμ.  Κοάμμπεοσ: σπεο-ςοξτή πλξύρια ρε αμςιξνειδχςικά πξσ ασνάμξσμ ςξμ οσθμό ςξσ μεςαβξλιρμξύ μαπ.  Φοάξσλεπ: βξηθξύμ ρςημ καύρη λίπξσπ και ρσμβάλλξσμ ρε σφηλόςεοξ μεςαβξλιρμό.

Λια πξλϋ ρημαμςική βιςαμίμη ςχμ τοξϋςχμ είμαι η C, η ξπξία θεχοείςαι σφηλήπ ρημαρίαπ, γιαςί παίζει μεγάλξ οϊλξ ρςημ αμάπςσνη και επιδιϊοθχρη ςχμ ιρςόμ ςχμ ξογάμχμ, βξηθάει ρςημ επξϋλχρη ςχμ πληγόμ, ρςημ καλή διαςήοηρη ςχμ ξϋλχμ και ςχμ δξμςιόμ, • Στη μείωση εμφάνισης Σακχαρώδους Διαβήτη ΙΙ εμό είμαι ιρυσοή άμσμα ςξσ αμξρξπξιηςικξϋ μαπ. Δπιρςημξμικέπ μελέςεπ έυξσμ καςαλήνει ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι μια διαςοξτή πλξϋρια ρε τσςικέπ ίμεπ, αμςιξνειδχςικά και καλά λιπαοά ρε ρυέρη με ςα κξοερμέμα λιπαοά και μια πιξ πεοιξοιρμέμη καςαμάλχρη ζχικήπ ποξέλεσρηπ ποξψϊμςχμ, επενεογαρμέμχμ ςοξτίμχμ και αμαφσκςικόμ ρσμβάλλει ρςη μείχρη εμτάμιρηπ ρακυαοόδξσπ διαβήςη αλλά και ρςη βελςίχρη ςηπ μικοξβιακήπ υλχοίδαπ ςξσ εμςέοξσ. • Στη μείωση εμφάνισης Παχυσαρκίας ΢α τοξϋςα ρσμβάλλξσμ ρςημ ποϊληφη ςηπ

Οξλλά τοξϋςα ρσμβάλλξσμ επίρηπ ρςη μείχρη ςηπ αοςηοιακήπ πίερηπ και μειόμξσμ ςξμ κίμδσμξ εμτάμιρηπ καοδιξπαθειόμ. Ζ Δλλάδα βοίρκεςαι δσρςσυόπ ρςημ “κξοστή” ςηπ λίρςαπ με ςημ λιγϊςεοη καςαμάλχρη τοξϋςχμ αλλά και με ςα πιξ παυϋραοκα παιδιά, πξλϋ παοαπάμχ απϊ ςξμ μέρξ ϊοξ ρςημ σπϊλξιπη Δσοόπη. Λπξοξϋμε λξιπϊμ μα ασνήρξσμε ςημ ημεοήρια ποϊρληφη τοξϋςχμ ποξρθέςξμςάπ ςα ρε γιαξϋοςι ή δημηςοιακά ή ακϊμη και μα ςα καςαμαλόμξσμε χπ απξνηοαμέμα, ςα ξπξία απξςελξϋμ εναιοεςικά ρμακ καςά ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ!

via


Διατροφή

36


37

Διατροφή

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑ΢΢ΟΠΟΤΛΟΤ

Μϊρςιμεπ & Σγιειμέπ ρσμςαγ

Τλικά: - 150 γρ. τριμμένη καρύδα - 500 ml γάλα καοϋδαπ - νϋρμα απϊ 3 λεμϊμια - μια ςριμπιά τσρική βαμίλια - 350 γο. ριοϊπι αγαϋηπ - 200 γο. αλεϋοι βοόμηπ ξλικήπ - 450-500 γο. αλεϋοι για ϊλεπ ςιπ υοήρειπ - 150 γο. λάδι καοϋδαπ - 1 τακελάκι (17 γο.) baking powder

Δκςέλερη: 1. Οοξθεομαίμξσμε ςξ τξϋομξ ρςξσπ 170 βαθμξϋπ ρςξμ αέοα. 2. Εερςαίμξσμε ςξ λάδι καοϋδαπ ρε έμα μποικάκι, όρςε μα λιόρει. 3. Ρε έμα μεγάλξ μπξλ ποξρθέςξσμε ϊλα ςα σλικά και αμακαςεϋξσμε με έμα πιοξϋμι. 4. Καδόμξσμε με λάδι καοϋδαπ ςξ ςαφί πξσ θα υοηριμξπξιήρξσμε (ςξμ πάςξ και ςα πλαψμά). Λεςατέοξσμε ςξ μείγμα μαπ, ρςοόμξσμε, όρςε μα είμαι ξμξιϊμξοτξ και φήμξσμε για 3540 λεπςά. Για μα βεβαιχθξϋμε ϊςι είμαι έςξιμξ, ςοσπάμε με έμα πιοξϋμι και βλέπξσμε, αμ βγαίμει καθαοϊ, αλλιόπ φήμξσμε για λίγα λεπςά ακϊμη. Για ένςοα tip και μικοά μσρςικά, δείςε εδό!

Τχςξγοάτιρη: Δσαγγελία Βλαρρξπξϋλξσ


38

Διατροφή

Κουραμπιέδες ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΑΝΑ΢ΟΤΛΗ

Mamangelic

Τλικά (για ςξσλάυιρςξμ 30 κξσοαμπιεδάκια)      

190 γο. τοέρκξ βξϋςσοξ 2 κ. ρξϋπαπ μέλι (65 γο.) βαμίλια εκυϋλιρμα ή ρπξοάκια 150 γο. άμσλξ ςαπιϊκαπ 35 γο. αλεϋοι καοϋδαπ 35 γο. αλεϋοι (πξϋδοα) αμσγδάλξσ

Για ςημ ποαλίμα     

50 γο. τξσμςξϋκια βαμίλια εκυϋλιρμα ή ρπξοάκια 80γο βξϋςσοξ 1 κ. ρξϋπαπ κακάξ 2 κ. ρξϋπαπ μέλι

Δκςέλερη Ατήμξσμε κάπξιεπ όοεπ ςξ βξϋςσοξ μαπ εκςϊπ φσγείξσ μα μαλακόρει αοκεςά. Ιαςϊπιμ ςξ βάζξσμε ρε έμα μπξλ και ςξ υςσπάμε με ςξ μίνεο για λίγα δεσςεοϊλεπςα. Οοξρθέςξσμε ςξ μέλι και ναυαυςσπάμε για λίγξ. Πίυμξσμε ϊλα ςα σπϊλξιπα σλικά και ζσμόμξσμε καλά. Ζ ζϋμη μαπ ρ' ασςή ςη τάρη είμαι μαλακιά και πξλϋσσσσ κξλόδηπ. Έςρι ποέπει μα είμαι. ΢ημ ατήμξσμε ρςημ άκοη για 30 λεπςά για μα οξστήνει ϊλα ςα σγοά ςξ αλεϋοι καοϋδαπ. Λεςά ςα 30 λεπςά πιάμξσμε ςη ζϋμη μαπ και βλέπξσμε πχπ πλέξμ έυει γίμει έμα σπέοξυξ ρκληοϊ εϋπλαρςξ ζσμαοάκι! Αμ ακϊμα είμαι πξλϋ μαλακιά ή κξλλόδηπ βάλςε ςημ για λίγη όοα ρςξ φσγείξ μα κοσόρει ςξ βξϋςσοξ. Ολάθξσμε ςξ ρυήμα πξσ θέλξσμε ρςξσπ κξσοαμπιέδεπ μαπ και ςξσπ παςάμε λιγάκι ή αμξίγξσμε ςη ζϋμη με έμα πλάρςη ρε πάυξπ ϊυι λεπςϊ και κϊβξσμε ϊςι ρυήμα επιθσμξϋμε με ςα ειδικά εογαλεία! Φήμξσμε ρςξσπ 170ξC ρε ποξθεομαρμέμξ τξϋομξ, αμςιρςάρειπ, μεραία ρυάοα, μέυοι μα πάοξσμ λίγξ υοόμα 1520 λεπςά. Για ςημ ποαλίμα: Οοξρθέςξσμε ϊλα μαπ ςα σλικά ρε έμα μπλέμςεο/ μξϋλςι και υςσπάμε μέυοι μα γίμει η επιθμηςή στή! Για ένςοα tip και μικοά μσρςικά, δείςε εδό!

Καλή επιςσυία!


39

Διατροφή


Προτάσεις

48 Ήταν κάποτε ζνα όνειρο ΢υγγραφζασ: Πεταλλά Έλλθ Εικονογράφοσ: Τίκου Φωτεινι Ιταν κάποτε ζνα όνειρο που ικελε να γίνει πραγµατικότθτα. ΢τον δρόµο του ςυνάντθςε εµπόδια, βρζκθκε µπροςτά ςε αδιζξοδα και κάποιεσ φορζσ χάκθκε εντελϊσ. Μια µζρα, όµωσ, ζγινε κάτι πολφ καλφτερο απ’ ό,τι ονειρευόταν. Ζγινε µία πραγµατικότθτα… όνειρο!

Χριςτοφγεννα παντοφ ΢υγγραφζασ: Συλλογικό ζργο Μεταφραςτισ : Μπακογεώργου Ελζνθ Εικονογράφοσ : Ede Lara ΢πάςε πλάκα κάνοντασ τισ χριςτουγεννιάτικεσ δραςτθριότθτεσ του βιβλίου και διακοςμϊντασ τα καρτάκια ςτισ πίςω ςελίδεσ του. Με πάνω από 100 ανάγλυφα αυτοκόλλθτα, για να τα κολλιςεισ όπου κεσ!

Πζντε εβδομάδεσ με το αερόςτατο ΢υγγραφζασ: Παπακεοδοφλου Αντώνθσ Εικονογράφοσ: Σαμαρτηι Ίρισ

-Κοιτάξτε το χάρτθ τθσ Αφρικισ, αξιότιμοι ςυνάδελφοι. Οι ευρωπαίοι καλαςςοπόροι γυρίηουν τθν ιπειρο αυτι εδϊ και χρόνια γφρω γφρω κι ζχουν χαρτογραφιςει τα παράλιά τθσ με λεπτομζρεια. Όμωσ ο χάρτθσ, ζχει ςτθ μζςθ μια μεγάλθ… τρφπα! Σι υπάρχει εκεί, ςτθν καρδιά τθσ Αφρικισ, κανείσ δεν ξζρει. Όμωσ εγϊ κα το ανακαλφψω! Όςοι το προςπάκθςαν ςυνάντθςαν τρομερά εμπόδια και ςταμάτθςαν… -Και τι θα κάνετε Δόκτορα Φζρκγιουςον αν ςυναντήςετε κι εςείσ εμπόδια; ρώτηςε κάποιοσ από το πλικοσ. -Μα απλοφςτατα θα περάςω από πάνω τουσ, απάντηςε ο Φζργκιουςον και το κοινό ξζςπαςε ςε γζλια και χειροκροτιματα. Γιατί ο Δρ. Φζργκιουςον, είχε ζνα παράτολμο ςχζδιο…


Η μεγάλη απόδοαρη ςξσ παππξύ Ρσγγοατέαπ: Νςέιβιμς Οσίλιαμπ Οοιμ απϊ πξλλά υοϊμια ξ παππξϋπ ήςαμ πιλϊςξπ ρςημ πξλεμική αεοξπξοία ρςξμ Δεϋςεοξ Οαγκϊρμιξ Οϊλεμξ. Οεςξϋρε έμα Spitfire και ήςαμ άτςαρςξπ! Αλλά ϊςαμ ςξμ ρςέλμξσμ ρςξ γηοξκξμείξ Οϋογξι ςξσ Κσκϊτχςξπ, πξσ ςξ διεσθϋμει ξ ρςοιμμέμξπ κϋοιξπ Ρξσάιμ, ξ παππξϋπ και ξ εγγξμϊπ ςξσ, ξ ΢ζακ, δεμ έυξσμ άλλη επιλξγή παοά μα καςαρςοόρξσμ μια ςξλμηοή απϊδοαρη. Δεμ νέοξσμ ϊμχπ ϊςι ξ ραςαμικϊπ διεσθσμςήπ ςξϋπ έυει πάοει υαμπάοι...

Μικρζσ ιςτορίεσ για να γίνεισ μεγάλοσ ΢υγγραφζασ: Sophie Carquain Μετάφραςθ: Νατάςα Παπαδοποφλου

Ο Τυρρανοχαηοφλθσ ΢υγγραφζασ: Gilles Chouinard et Rogé Μετάφραςθ: Νατάςα Παπαδοποφλου ΢ε κάκε αυλι ςχολείου, ςτον κόςμο ολόκλθρο, υπάρχει κάποιοσ μακθτισ που όλοι οι άλλοι του κάνουν τθ ηωι δφςκολθ. Πολφ δφςκολθ... Ο Ροηζ και ο Ηιλ ΢ουινάρ, δφο πολφ καλοί φίλοι, βρίςκουν πωσ αυτό είναι καιρόσ να ςταματιςει. ΢κζφτθκαν μαηί μια προϊςτορικι ιςτορία εκφοβιςμοφ, όπου ο μικρόσ Συραννοφλθσ, που τον κακομεταχειρίηεται ο μεγάλοσ Συράνναροσ, αποδεικνφει πωσ του αξίηει να του φζρονται καλά...Όπωσ αξίηει ςε όλουσ μασ!

Κα κζλαμε θ παιδικι θλικία να είναι ανζφελθ. Ωςτόςο ςθμαδεφεται από ερωτιματα, άγχθ και λφπεσ, που κάνουν τα παιδιά να υποφζρουν αλλά και να μεγαλϊνουν. Για να τα αντιμετωπίςουν και να τα ξεπεράςουν, πρζπει να μποροφν να μιλιςουν γι' αυτά ι να τουσ μιλιςει κάποιοσ άλλοσ. Από τισ νυχτερινζσ δυςκολίεσ μζχρι τα μεγάλα προβλιματα του κόςμου (πόλεμοι, διαφιμιςθ, πάκοσ τουσ χριματοσ...) περνϊντασ από τθ ηιλια, το διαηφγιο, τθ διαφορετικότθτα, το παιδί διψάει για αλικεια. Αλλά αυτά τα κζματα πρζπει να κιγοφν «από απόςταςθ», ςτθ δικι του γλϊςςα, με πρόςωπα που του είναι αγαπθτά: αρκοφδεσ, ποντικάκια, μικρζσ πριγκίπιςςεσ, κουνζλια, φεγγάρια, ιλιουσ... Χάρθ ς' αυτό το βιβλίο, οι γονείσ κα βρουν ζνα ςτιριγμα για να αντιμετωπίςουν τισ κακθμερινζσ ζγνοιεσ των παιδιϊν. Κα αντλιςουν ςτοιχεία ςκζψθσ για να τα καταλάβουν καλφτερα.


Προτάσεις

62

Μαοία Τταμςξπξύλξσ Aουαιξλϊγξπ-τιλϊλξγξπ, beauty blogger, crafter, dreamerblogger omorfi mesa exw & oneirotexnhmamaria Omorfhmesaexw & Oneirotexnhma.Maria

Καίςη Μιυαλξπξύλξσ Λαμά, Μξρηλεϋςοια, Blogger. Αγαπό ϊρα με κάμξσμ μα μιόθχ παιδί! oi paramythenies Oi paramythenies

Νίκη Γστςξγιάμμη Ληςέοα, ρϋζσγξπ, blogger. Πεαλίρςοια αλλά και ξμειοξπϊλξπ. Mama-Farma Mama-Farma

Βαοβάοα Βλάυξσ Ρϋζσγξπ, μαμά, εογαζϊμεμη, blogger. mamasstories.gr MamasStories

Μαοία Φαμςζίκξσ Ρϋζσγξπ, μηςέοα, διακξρμήςοια (΢ΔΘ Αθήμαπ). Ξςιδήπξςε ρυεςίζεςαι με ςημ ςέυμη με κάμει μα ξμειοεϋξμαι μα δημιξσογό και μα υαμξγελάχ. mchantzikou

Δσαγγελία Παπαοίζξσ Ρϋζσγξπ,μαμξϋλα, παιδαγχγϊπ, photoshop, φητιακά άλμπξσμ, blogger forhappymoments.gr forhappymoments

Διοήμη Λξσίζξσ Λαμά & Digital Marketer. Δοχςεσμέμη με ςξ Blogging tomikromoublog to mikro mou blog

Μαοία Παπακώρςα Γιάμμηπ Ξημςάοαπ Δλεσθεοία Σράςρξσ Blogger,ρϋζσγξπ,μηςέοα, Φσυξλϊγξπ, Ρϋζσγξπ,μηςέοα,παιδαγχγϊπ με πξικίλεπ ρπξσδεπ, makeup ρϋμβξσλξπ γάμξσ και ποξρυξλικήπ αγχγήπ. artist ξικξγέμειαπ, Καςοεϋχ ςα ςανίδια και ςημ Καςοεϋχ ςα ςανίδια παμςοεμέμξπ και τχςξγοατία,blogger. My Happiness Project παςέοαπ δσξ αγξοιόμ. missfreemommy My Happiness Project Xidaras.gr missfreemommy The Beauty Project By Maria


΢χςηοία Μπιλιαμξύ Άμμα Μίυςη Mαμά, ρϋζσγξπ, Λαμά, εογαζϊμεμη, Ρϋζσγξπ, Μξρηλεϋςοια και blogger.΢οελαίμξμαι Blogger. ΢ξ υαμϊγελξ ςχμ για υειοξςευμίεπ, παιδιόμ απξςελεί ςημ καςαρκεσέπ και ςανίδια! κιμηςήοιξ δϋμαμη μξσ! mylittleworld Working mama my little world Working mama

Δσςέοπη Μσςιλημαίξσ Μηπιαγχγϊπ, blogger, υαζξρϋζσγξπ & υαζξμαμά, DIY maniac, αγαπό ςημ ξογάμχρη & ςημ ξικξμξμία. κξοίςρι μάλαμα koritsi malama

Μσοςώ Παςεοάκη Βάμα Καοκάρη Τξιςήςοια παιδαγχγικξϋ Δκπαιδεσςικϊπ, ποξρυξλικήπ , Blogger και λξγξθεοαπεϋςοια, ρσγγοατέαπ youtuber. ΢α παιδιά είμαι & μαμά δϋξ παιδιόμ πξσ η αδσμαμία μξσ και ςξ μεγάλχραμ με babyled weaning. nail art. babyledweaning.gr nipiakia nipiakia

Μαοία Γεχογακξύ Λαμά, ρϋζσγξπ, αιρθηςικϊπ, αοχμαςξθεοαπεϋςοια, οετλενξλϊγξπ, blogger beauty harmony blog. Beauty harmony blog

Μαοία Γεχογία Σριοώμη Λαμά, blogger, ρϋζσγξπ, τίλη , μαγειοική, ζαυαοξπλαρςική, βϊλςεπ oopsblogara.gr oops bloggara

Μέμια Κξσκξσγιάμμη Οεοήταμη μαμά, blogger ... karkinaki.gr karkinaki

youtube

Γιξύλη Μπαλίκξσ Δογαζϊμεμη φσυξλϊγξπ, αλλά ποχςίρςχπ μαμά. psychologiapaidiou psychologiapaidioublog

Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξύλη Λαμά, ρϋζσγξπ, διαςοξτξλϊγξπ, τχςξγοάτξπ,blogger, αμήρσυξ καλλιςευμικϊ πμεϋμα! Mamangelic Mamangelic

Δσαγγελία Βλαρρξπξύλξσ Ρϋζσγξπ, μαμά, εογαζϊμεμη, craft and food blogger πξσ δε ρςαμαςά μα δημιξσογεί. Μϊρςιμεπ και σγιειμέπ ρσμςαγέπ

Μϊρςιμεπ και σγιειμέπ ρσμςαγέπ Ιαλλιςευμικέπ Δημιξσογίεπ Ιαλλιςευμικέπ Δημιξσογίεπ


Διαβάστε εδώ τα προηγούμενα τεύχη μας

Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Δεκέμβριος 2017  

Ψηφιακό περιοδικό που αφορά όλη την οικογένεια!

Advertisement