Page 1

7ο τεύχος Χειμώνας 2016-17


Τριμηνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό

www.familives.gr

familivesmag@gmail.com ΑΠΥΘΡΣΜ΢ΑΝΘΑ ΔΟΘΛΔΚΔΘΑ ΙΔΘΛΔΜΩΜ Δαμδξσλάκη Ιαςεοίμα ΣΟΔΣΗΣΜΖ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ BLOG Υοϊμη Άμςζσ ΣΟΔΣΗΣΜΖ ΟΠΞΩΗΖΡΖΡ SOCIAL MEDIA Κξσίζξσ Διοήμη ART DESIGN Οαπαοίζξσ Δσαγγελία ΑΠΗΠΞΓΠΑΤΞΘ Αμμαρςέλλα Καζάοξσ Αμςχμία Εηλιαμαίξσ Άοηπ Ρχςηοίξσ Βαοβάοα Βλάυξσ Βαριλική Αγγέλξσ Γεχογία Γκαμαρξϋλη Γιξϋλη Λπαλίκξσ Δόοα Οεςοίδξσ Δϋη Οαππά Δϋη Ραυιμίδξσ Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ Έτη Αογσοξπξϋλξσ Ιαίςη Λιυαλξπξϋλξσ Λαοία Σταμςξπξϋλξσ Mαοία Υαμςζίκξσ Λέμια Ιξσκξσγιάμμη Λσοςό Οαςεοάκη Οέορα Οαςρή Ρϊμια Δήμξγλη Ρχςηοία Λπιλιαμξϋ Υοσρασγή Λπϊμπξλα ΤΩ΢ΞΓΠΑΤΞΡ ΔΝΩΤΣΚΚΞΣ Δίγκα Λαοιάμμα

6 Γιαγιά - Οαππξϋπ: ΋οια & Θρξοοξπίεπ 8 Ξι δξσλειέπ ςξσ ρπιςιξϋ: 10

αςξμικϊ ή ξμαδικϊ ―άθλημα‖; 13/2 Οαγκϊρμια ημέοα οαδιξτόμξσ

11 Ζμιμϊμιμξ manicure 12 Mϊδα: ΢α βαρικά κξμμάςια ςηπ γκαομςαοϊμπαπ 16 Δογαζϊμεμη μαμά 17 Γσμαίκεπ Δημιξσογξί 18 Ρπιςικέπ μάρκεπ ξμξοτιάπ 20 Γσμμαρςική 21 Elosoaps

23 Λαθηριακέπ δσρκξλίεπ: Οοαγμαςικϊςηςα ή ―μϊδα‖ ςηπ επξυήπ; 24 Δπιλέγξμςαπ Babysitter

25 Για...πλένιμξ 26 Τχςιζϊμεμεπ γιολάμςεπ 28 DIY Τχςιζϊμεμξ κάδοξ 31 Αγαπάμε και τοξμςίζξσμε ςα δϊμςια μαπ 32 4/12 Οαγκϊρμια Ζμέοα καςα ςξσ καοκίμξσ 33 Οοϊληφη, πϊρξ ρημαμςική είμαι 34 New years resolutions: μϊδα ή ποαγμαςικξί ρςϊυξι;


Αυλαδϊπιςα 36 Γϋοξπ κξςϊπξσλξ

38

Υοιρςξϋγεμμα ρημαίμει ... 42 Christmas: Υχοίπ Υοιρςϊ...43 Λϊδα: Γιξοςιμή Έμπμεσρη 44 Breakfast with Santa 46 ΢ξ ςζάκι ςα Υοιρςξϋγεμμα 48 Advent Calendar 50 Υοιρςξσγεμμιάςικεπ κάοςεπ 52 10 ςοϊπξι για πιξ θεςικά Υοιρςξϋγεμμα Αγγελάκια απϊ τελϊ 56 Cheesecake μελξμακάοξμξ 58

΢ανίδια ςξμ Υειμόμα 61 Βιβλιξ...ποξςάρειπ 62 Ηέαςοξ...ποξςάρειπ 64 Αλληλεγγϋη 65

Meet our family

Child’s own 7 Playgroup 60

63

8 53

23

58 28


5

―I

Editorial

ξμξοτιά ςηπ καλξρϋμηπ και ςηπ αλληλεγγϋηπ για ςξσπ ρσμαμθοόπξσπ μαπ. t’s begging to look a lot like Christmas”, Κίγη απϊ ασςή ςη διάθερη ςηπ θαλπχοήπ ακξϋγεςαι ρςξ οαδιϊτχμξ και μιόθξσμε ασςή ςη ποξρπαθήραμε κι εμείπ μα βάλξσμε ρςξ γλσκειά ζερςαριά, πξσ είμαι ρσμσταρμέμη με ςημ υειμχμιάςικξ - υοιρςξσγεμμιάςικξ Familives. πεοίξδξ ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ… Δικϊμεπ ϊμξοτεπ, Άοθοα για ςξ πόπ θα ξμξοτϋμξσμε ςξ ρπίςι μαπ, τχςειμέπ και υαοξϋμεμεπ γεμίζξσμ ςξ μσαλϊ μαπ, πόπ θα ζήρξσμε καλϋςεοα με ςημ ξικξγέμειά μαπ, καθόπ η μξσρική ρσμευίζει. ΢ξ γιξοςιμϊ ςοαπέζι, ποξςάρειπ για ςημ καθημεοιμϊςηςα, αλλά και ςιπ παοέα με ςξσπ τίλξσπ και ςημ ξικξγέμειά μαπ, ςα πιξ ιδιαίςεοεπ ρςιγμέπ ςηπ ζχήπ μαπ και πξλλά πιςριοίκια μα ςοέυξσμ και μα παίζξσμ γϋοχ απϊ ςξ πξλλά ακϊμα. Για άοχμα, εικϊμεπ και γεϋρειπ δέμςοξ, ϊρξ ξι μεγάλξι απξλαμβάμξσμε ςιπ εξοςαρςικέπ διαβάρςε ςξ υοιρςξσγεμμιάςικξ λιυξσδιέπ κι έμα πξςήοι γλσκϊ κοαρί. Ηαλπχοή, έμθεςξ και μιόρςε ςη μαγεία ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ ασςή είμαι η λένη πξσ πεοιγοάτει ςιπ μέοεπ μα ραπ πλημμσοίζει… ασςέπ… ΋λξι εμείπ εδό ρςξ Familives εσυϊμαρςε ρε Ηαλπχοή, γαλήμη κι ηοεμία, γιαςί νέοξσμε εράπ και ρςιπ ξικξγέμειέπ ραπ ςα τεςιμά ϊςι γιξοςάζξσμε ςη Γέμμηρη Δκείμξσ πξσ ήοθε μα Υοιρςξϋγεμμα μα μιόρεςε ςξ δόοξ ςηπ αληθιμήπ μαπ ρόρει, δίμξμςάπ μαπ ςημ εσκαιοία μα θαλπχοήπ και ςη ζερςαριά ςηπ Γέμμηρηπ ρςημ νετϋγξσμε απϊ ςξ ρκξςάδι και ςημ ςαοαυή ςηπ καοδιά ραπ και μα ςημ κξσβαλάςε μέρα ραπ, ϊλη αμαοςχλήπ ζχήπ μαπ. Γι‘ ασςϊ είμαι ςϊρξ ζερςή ςη μέα υοξμιά, πξσ ρε λίγεπ μέοεπ θα και γεμάςη αγάπη η καοδιά μαπ ασςέπ ςιπ μέοεπ. σπξδευθξϋμε! Λέρα ρςξ ποϊρχπξ ςξσ μεξγέμμηςξσ Υοιρςξϋ Ιαλά Υοιρςξϋγεμμα! είμαι ζχγοατιρμέμη η άπειοη αγάπη ΢ξσ, πξσ μαπ Δσςσυιρμέμξ ςξ 2017! κάμει κι εμάπ μα μπξοξϋμε μα ςξσπ αγαπήρξσμε ϊλξσπ. Ξι ρσμςάκςεπ ςξσ πεοιξδικξϋ Λπξοξϋμε μα αγαπήρξσμε και μα βξηθήρξσμε ςξ διπλαμϊ μαπ πξσ βοίρκεςαι ρε αμάγκη, είςε ασςή η αμάγκη είμαι για έμα οξϋυξ κι έμα πιάςξ ταγηςϊ, είςε για μια αγκαλιά και έμα υαμϊγελξ. Ζ ϊμξοτη ασςή επξυή είμαι ιδαμική για μα μαπ κάμει μα νετϋγξσμε απϊ ςα δικά μαπ ποξβλήμαςα και μα βοξϋμε καςατϋγιξ ρςημ

Τχςξγοάτιρη: Λαοιάμμα Δίγκα Βαριλξπξϋλξσ


Οικογενειακή Ζωή

6

Όρια & Ισορροπίες ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΛΑΦΟΤ Mamas stories

Α

μάμερα ρςξσπ γιαγιά-παππξϋ και εγγϊμια δεμ είμαι εϋκξλξ μα μπξϋμ ϊοια, γιαςί ξι ιρξοοξπίεπ είμαι λεπςέπ.

via

Ρσμήθχπ κάμξσμ ϊλα ςα υαςίοια ρςα εγγϊμια, ακσοόμξμςαπ ςξ οϊλξ ςχμ γξμιόμ με ςξ μα μη ρέβξμςαι ςα ϊοια και ςιπ ρσμπεοιτξοέπ πξσ έυξσμ θέρει και θεχοξϋμ απξδεκςέπ για ςξ παιδί ςξσπ, με απξςέλερμα μα ςα «κακξμαθαίμξσμ». Ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ η γιαγιά και ξ παππξϋπ έυξσμ αμαλάβει ςημ ποξρξυή ςχμ παιδιόμ, επειδή ξι γξμείπ απξσριάζξσμ δε μπξοξϋμ μα ςα κακξμαθαίμξσμ, αμςιθέςχπ ποέπει μα μπξσμ κάπξια ϊοια γιαςί δε γίμεςαι μα μεγαλόμξσμ ρ‘ έμα πεοιβάλλξμ, ϊπξσ είμαι ϊλα επιςοεπςά. Γι‘ ασςϊ καλϊ θα ήςαμ ξι γξμείπ μα μιλήρξσμ με ςη γιαγιά και ςξ παππξϋ και μα θέρξσμ ασςξί ςα ϊοια. Γιαςί ϊπχπ ασςξί μεγάλχραμ ςα παιδιά ςξσπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ήθελαμ, έςρι και ςα παιδιά ςξσπ με ςη ρειοά ςξσπ έυξσμ ασςϊ ςξ δικαίχμα. Ραμ γξμείπ θα ποέπει μα διεκδικήρξσμ ςημ αμαςοξτή ςξσπ απϊ ςη θέρη ςξσ εμήλικξσ γξμέα. ΋ςαμ ϊμχπ απλά βλέπξσμ ςα παιδιά μια με δϋξ τξοέπ ςημ εβδξμάδα, ςα ποάγμαςα είμαι εμςελόπ διατξοεςικά. Δκεί δεμ μπξοείπ μα ςξσπ απαγξοεϋρειπ μα <<κακξμάθξσμ>> ςα παιδιά, γιαςί ρςημ ξσρία ασςϊπ είμαι και ξ οϊλξπ ςξσπ. Ρίγξσοα ξι γξμείπ θα δσρκξλεσςξϋμ μα θέρξσμ και πάλι ςα ϊοια ςξσπ και τσρικά μα ςξσπ ενηγήρξσμ, ϊςι δεμ μπξοξϋμε μα κάμξσμε πάμςα ασςϊ πξσ θέλξσμε.

΢ξ μόμξ ρίγξσοξ είμαι όςι είςε ρςη μία πεοίπςχρη είςε ρςημ άλλη, ςα παιδιά θα έυξσμ ςιπ καλύςεοεπ αμαμμήρειπ από ςξμ παππξύ και ςη γιαγιά.


7

1 τυχερΰς κερδίζει ένα κουκλάκι που το δικΰ του το παιδάκι έχει σχεδιάσει! Κάνδ ζε ζωγραθιά ζου παιδιού σου ή ζο ίδιο σου ζο παιδί... Κουκλάκι! Όροι σσμμετοτής: 1. ΢πκπιεξώζηε ηε θόξκα https://goo.gl/0deqMs 2. ΢πκκεηνρή κπνξνύλ λα ιάβνπλ κόλν όζνη δηακέλνπλ εληόο Ειιάδαο θαη δελ είλαη αξζξνγξάθνη ή ζπληάθηεο κόληκνη ή guest ζην πεξηνδηθό. 3. 1 ηπρεξόο θεξδίδεη κηα ρεηξνπνίεηε θνύθια 4. Η θνύθια ζα είλαη είηε από παηδηθή δσγξαθηά είηε πξνζσπηθή θσηνγξαθία, δείηε παξαδείγκαηα childsown.com/gallery 5. Σελ θνύθια ζα ηελ παξαιάβεη ν ληθεηήο 21-30 κέξεο αθόηνπ ζηείιεη ην ζθίηζν-θσηνγξαθία 6. Ο ληθεηήο ζα ελεκεξσζεί κε e-mail. ΢ε πεξίπησζε πνπ δε ιάβνπκε απάληεζε εληόο 3 εκεξώλ ε θιήξσζε ζα επαλαιεθζεί. 7. Σν δώξν ζα ζηαιεί κε έμνδα ηνπ δσξνζέηε. 8. Ο δηαγσληζκόο ηζρύεη από 01 Δεθεκβξίνπ 2016 θαη ζα ιήμεη ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2017 ζηηο 23:59

childsown.com

Οικογενειακή Ζωή


Οικογενειακή Ζωή

8

ΕΤΣΕΡΠΗ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟΤ Koritsi malama

΢

ξ ρπίςι είμαι ξ υώοξπ πξσ ενσπηοεςεί ςιπ αμάγκεπ όλχμ ςχμ μελώμ ςηπ ξικξγέμειαπ. Γιαςί, λξιπόμ, ξι δξσλειέπ ςξσ ρπιςιξύ μα απξςελξύμ άθλημα αςξμικό, απξκλειρςικά για ςη μαμά; Όλξι μπξοξύμ μα ρσμμεςέυξσμ, από ςξσπ πιξ μικοξύπ χπ ςξσπ πιξ μεγάλξσπ! Ξοίρςε μεοικά tips για μα διαποέφεςε ξικξγεμειακώπ ρςξ ξμαδικό ασςό άθλημα!

Για μα ρσμμεςέυξσμ ϊλξι ρςιπ δξσλειέπ ςξσ ρπιςιξϋ, θα ποέπει αουικά μα ςξσπ ςξ επιςοέφεςε! Αμ θέλεςε μα ςα κάμεςε ϊλα ερείπ, πόπ πεοιμέμεςε μα ραπ βξηθήρει κάπξιξπ;

Ξι μξικξκσοέπ γμχοίζξσμε καλά πόπ γίμεςαι ςξ νερκϊμιρμα, ςξ ρτξσγγάοιρμα, ςξ πλϋριμξ ςχμ πιάςχμ. Ασςϊ ϊμχπ δε ρσμβαίμει και με ςξσπ σπϊλξιπξσπ! Λαζέφςε ςημ ξμάδα ραπ και δείνςε ςξσπ βήμα-βήμα πόπ γίμεςαι μια δξσλειά, απϊ ςημ αουή χπ ςξ ςέλξπ. Εηςάμε απϊ ςα παιδιά μαπ μα μαζέφξσμ ςξ δχμάςιξ ςξσπ, εμό δεμ ςξσπ έυξσμε δείνει πξςέ πόπ μα ςξ κάμξσμ. Ιαςά ςημ εκπαίδεσρη, ρίγξσοα θα γίμξσμ λάθη, παοαλείφειπ, θα ρπάρει και καμέμα πξςήοι. Ιαςαπιείςε ςημ άρυημη κοιςική, υαμξγελάρςε και ποξυχοήρςε! Δπιβοαβεϋρςε ςημ ποξρπάθεια και ςημ ποξθσμία. Δεμ σπάουει καλϋςεοξ ποϊςσπξ ξμαδικήπ δξσλειάπ, απϊ ςξ μπαμπά πξσ βξηθάει ςη μαμά ρςξ ρπίςι. Απ είμαι ςα ρκξσπίδια, ςξ πϊςιρμα ςχμ λξσλξσδιόμ, ςξ μάζεμα ςχμ παπξσςριόμ. Ιάθε βξήθεια, ακϊμα και μικοή, είμαι ρημαμςική! Αμ ρκξσπίζεςε με γκοίμια και καςεβαρμέμα μξϋςοα, δίμεςε ρε ϊλξσπ ςξ μήμσμα πχπ ξι δξσλειέπ είμαι αγγαοεία. ΢ϊςε ϊλξι θα φάυμξσμ μα κοστςξϋμ, ϊςαμ θα ζηςάςε βξήθεια. Διαρκεδάρςε ςξ ποόςα ερείπ, υαμξγελάρςε, βάλςε μξσρική και θα δείςε ϊςι ϊλξι θα ακξλξσθήρξσμ.


9

Οικογενειακή Ζωή

Ακϊμη και ρςξ εμόπ έςξσπ παιδί, μπξοείςε μα ςξσ δόρεςε έμα υαοςί μα ςξ πεςάνει ρςα ρκξσπίδια ή μα πάει ςξ πιάςξ ρςξ μεοξυϋςη. Ρςημ ηλικία ςχμ ςοιώμ, αμαθέρςε ςξσ μα μςσθεί μϊμξ ςξσ (με λίγη βξήθεια), μα μαζεϋει ςα παιυμίδια ςξσ ρςξ καλάθι, μα ςαιοιάζει ςιπ πλσμέμεπ κάλςρεπ, μα διπλόμει μικοέπ πεςρέςεπ, μα νερκξμίζει με έμα παμάκι, ακϊμη και μα βάζει καθαοή ρακξϋλα ρςξμ κάδξ ςηπ κξσζίμαπ. Ρςα μεγαλϋςεοα παιδιά και ρςα πλαίρια ςηπ διαυείοιρηπ υοημάςχμ, μπξοείςε μα θέςεςε κάπξιεπ ποξαιοεςικέπ εογαρίεπ ςιπ ξπξίεπ, μϊλιπ ξλξκληοόμει ςξ παιδί, θα «πληοόμεςαι» με έμα ποξκαθξοιρμέμξ μικοϊ πξρϊ. ΢ξ πξρϊ ασςϊ μπξοεί μα ςξ βάζει ρςξμ κξσμπαοά ςξσ. ΢έςξιεπ εογαρίεπ μπξοεί μα είμαι ςξ πλϋριμξ ςξσ ασςξκιμήςξσ, ςξ καθάοιρμα ςξσ φσγείξσ ή ςχμ παοαθϋοχμ. Ακϊμη και ςα μικοϊςεοα παιδιά υοειάζξμςαι επιβοάβεσρη, χπ έμα επιπλέξμ κίμηςοξ για μα αγαπήρξσμ ςιπ δξσλειέπ. Τςιάνςε έμαμ πίμακα ϊπξσ θα κξλλάςε έμα ασςξκϊλληςξ κάθε τξοά πξσ θα βξηθξϋμ. Δπιβοάβεσρη, ϊμχπ, είμαι και ςξ μα ζξϋμε ςξ ρπίςι έςρι μαζεμέμξ και ϊμξοτξ. Οϊρα μπξοξϋμε μα κάμξσμε ρςξ καθαοϊ ςοαπέζι και ρςξ άδειξ πάςχμα. Υξοϊ, παζλ, κοστςϊ, ή απλόπ μα διαβάρξσμε έμα βιβλίξ ρςξμ μαζεμέμξ καμαπέ. Άλλχρςε, γι‘ ασςϊ είμαι ξι δξσλειέπ ςξσ ρπιςιξϋ, για μα ζξϋμε καλϋςεοα!

Τχςξγοάτιρη: Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ


Οικογενειακή Ζωή

10

ΟΝ ΞΑΔΙΝΦΩΜΝ ΟΗΣ ΚΑΞΔΙΑΣ ΛΑΣ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΔΑΝΔΟΤΛΑΚΗ mamagiaspiti

via

Π

ξιξπ δεμ μεγάλχρε με έμα οαδιϊτχμξ ρςξ ρπίςι ςξσ; ΢ϊςε πξσ ακϊμα ςξ youtube δεμ είυε μπει ρςη ζχή μαπ, πξσ ςα μξσρικά καμάλια δεμ ήςαμ άπειοα ή ακϊμα και ξι ειδήρειπ είυαμ ρσγκεκοιμέμεπ όοεπ μέρα ρςημ ημέοα, για μα μαπ εμημεοόμξσμ . Ακϊμα ϊμχπ και ςόοα, πξσ ςξ διαδίκςσξ κξμςεϋει μα καλϋφει ςα πάμςα, ςξ οαδιϊτχμξ είμαι πάμςα εδό, ακξϋγεςαι ρε κάθε ρπίςι, είμαι η ρσμςοξτιά ρυεδϊμ ςχμ πεοιρρϊςεοχμ απϊ εμάπ. Ζ 13 Τεβοξσαοίξσ έυει καθιεοχθεί χπ η Οαγκϊρμια ημέοα οαδιξτόμξσ. Έυξσμ ήδη πεοάρει πάμχ απϊ 100 υοϊμια ϊςαμ ξ Λάνγξσελ, ξ Υεοςζ και ξ Λαοκϊμι μέρα απϊ πειοάμαςα απέδειναμ ςημ ϋπαονη οαδιξκσμάςχμ, ρςα ςέλη ςξσ 19ξσ αιόμα. Απϊ ςϊςε ςξ οαδιϊτχμξ ριγά, αλλά ρςαθεοά ρσμέυιρε μα αμαπςϋρρεςαι. Οαοαμξμή Υοιρςξσγέμμχμ ςξσ 1906 έγιμε η ποόςη μεςάδξρη εκπξμπήπ τχμήπ και ζχμςαμήπ μξσρικήπ απϊ ςξμ Τέμςερρεμ ρςη Μέα Σϊοκη. ΋μχπ ρςη δεκαεςία ςξσ 1920 έγιμε ςξ μεγάλξ άλμα, ϊςαμ ξ Ιϊμοαμς ―ςσυαία‖ μεςέδχρε απϊ ςξ οαδιϊτχμξ ςα απξςελέρμαςα εμϊπ αθληςικξϋ αγόμα και απέκςηρε ταμαςικξϋπ ξπαδξϋπ. Έκςξςε ςξ οαδιϊτχμξ μπήκε ρςημ καθημεοιμϊςηςα ςχμ αμθοόπχμ, ραμ μέρξ εμημέοχρηπ, αλλά κσοίχπ φσυαγχγίαπ.

Έμαμ αιόμα μεςά, ςξ οαδιϊτχμξ είμαι ακϊμα ρςη ζχή μαπ. Δίμαι μια ρςαθεοά, μια ριγξσοιά μα νέοειπ πχπ ϊςαμ παςήρειπ ςξ κξσμπί , θα ακξϋρειπ ςη γμόοιμη τχμή ςξσ εκτχμηςή, ςημ αγαπημέμη ρξσ εκπξμπή, ςιπ μξσρικέπ πξσ αγαπάπ, αλλά και μέα ςοαγξϋδια. ΢ξ οαδιϊτχμξ ποξρτέοει μια ζερςαριά και μια αλληλεπίδοαρη, πξσ ςα σπϊλξιπα μέρα δεμ ςημ έυξσμ. Δίμαι ραμ μα έυειπ τιλξνεμξϋμεμξ ρςξ ρπίςι ρξσ, διακοιςικϊ και εσγεμικϊ, υχοίπ πξλλή ταραοία και ταμτάοεπ. Ρσμςοξτιά ρςξ μαγείοεμα, ρςξμ κατέ, ρςξ ασςξκίμηςξ, ρςξ παιυμίδι. Ακϊμα κι ξι ειδήρειπ απϊ ςξ οαδιϊτχμξ ακξϋγξμςαι διατξοεςικά. Οιξ ήπιεπ, πιξ αμθοόπιμεπ, υχοίπ ϊλη ασςή ςημ αγυχςική και ςοξμακςική αςμϊρταιοα πξσ δημιξσογείςαι απϊ ςημ ςηλεϊοαρη και ςξ διαδίκςσξ με ςιπ εικϊμεπ και ςα βίμςεξ. Δσρςσυόπ βέβαια ςξ οαδιϊτχμξ , ϊπχπ ςξ μάθαμε μεγαλόμξμςαπ άλλανε. Διατημίρειπ και ρπξςάκια διαοκόπ, ρσγκεκοιμέμα μϊμξ ςοαγξϋδια κι ϊυι εκείμη η μεγάλη πξικιλία, πξσ ήμαρςαμ μαθημέμξι. Ακϊμα ϊμχπ κι έςρι, ςξ οαδιϊτχμξ είμαι μέοξπ ςηπ ζχήπ μαπ, αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ, μια ρσμςοξτιά πξσ αμ έλειπε, η ζχή μαπ θα ήςαμ πξλϋ ριχπηλή.


11

Οικογενειακή Ζωή

ΜΤΡΣΩ ΠΑΣΕΡΑΚΗ mirtoolini

Οι περισσότερες γυμαίκες όταμ λέμε ότι θα κάμουμ αλλαγή στυλ, αλλάζουμ χτέμισμα ή χρώμα στα μαλλιά" Εγώ όμως θα σας προτείμω μα κάμετε μια αλλαγή στο είδος manicure που επιλέγετε, δίμομτας σας τους 5 λόγους για τους οποίους επιλέγω το ημιμόμιμο manicure τους τελευταίους μήμες! Κόγξπ no 1: Tξ ημιμϊμιμξ έυει πξλϋ μεγαλϋςεοη διάοκεια απϊ ςξ απλϊ manicure,κοαςάει έχπ και 3 εβδξμάδεπ ρε πεοίπςχρη πξσ ποξρέυειπ ςα μϋυια ρξσ και δεμ ςα τέομειπ διαοκόπ ρε επατή με ςξ μεοϊ. Έμα καλϊ tip για μα ρξσ κοαςήρει πεοιρρϊςεοξ ςξ ημιμϊμιμξ είμαι μα τξοάπ γάμςια ϊςαμ πλέμειπ ςα πιάςα.

Κόγξπ no 2: Tξ ημιμϊμιμξ ρε αμςίθερη με ςα απλά βεομίκια μσυιόμ απξςοέπει ςξ νετλξϋδιρμα, ξπϊςε απξςελεί ιδαμική λϋρη αμ ςα μϋυια ραπ νετλξσδίζξσμ εϋκξλα.

Κόγξπ no 3: ΋ςαμ έυειπ κάμει ημιμϊμιμξ ςα μϋυια ρκληοαίμξσμ καθόπ ραμ σλικϊ είμαι ρκληοϊςεοξ απ΄ ςξ απλϊ βεομίκι ξπϊςε απξτεϋγξμςαι και ςξ ρπάριμξ μικοόμ κξμμαςιόμ ςξσ μσυιξϋ.

Κόγξπ no 4: ΢α μϋυια μεγαλόμξσμ πιξ γοήγξοα!(ποξρχπική εμπειοία, αλλά μπξοείςε μα ςξ παοαςηοήρεςε κι ερείπ καθόπ ήδη απϊ ςημ ποόςη εβδξμάδα είμαι ξοαςϊ)

Κόγξπ no 5: Λπξοείπ μα ςξ αταιοέρειπ μϊμη ρξσ ρςξ ρπίςι και δε υοειάζεςαι μα παπ ρςημ αιρθηςικϊ ϊπχπ θα έκαμεπ για ςξ gel! ΢ξπξθεςείπ έμα βαμβάκι με αρεςϊμ πάμχ απϊ κάθε μϋυι, ςξ ςσλίγειπ με αλξσμιμϊυαοςξ και ςξ ατήμειπ 15-20 λεπςά και έπειςα αμξίγειπ και με έμα απλϊ νσλάκι μσυιόμ ςξ αταιοείπ. Τχςξγοάτιρη: Λσοςό Οαςεοάκη


Οικογενειακή Ζωή

12

ΣΑ ΒΑ΢ΙΚ ΓΚΑΡ

«Δημιουρ

Αμ και πξλλξί θα με υαοακςήοιζαμ fashion victim, και δεμ θα είυαμ και άδικξ, μπξοώ όμχπ μα πχ με ριγξσοιά, όςι ςα trendy οξύυα έουξμςαι μεςά από μια μςξσλάπα πξσ έυει γεοέπ βάρειπ.

΢ι ρημαίμει γεοέπ βάρειπ; Ιξμμάςια πξσ είμαι: ∞ διαυοξμικά (πάμχ απϊ 30 υοϊμια ζχήπ) , ∞ μπξοξϋμ μα τξοεθξϋμ ρε πξλλέπ πεοιρςάρειπ (γοατείξ, καθημεοιμέπ, βοάδσ, ποχί), ∞ ρε απξυοώρειπ ξσδέςεοεπ (μα μπξοξϋμ μα αμαμειυςξϋμ με πξλλά υοόμαςα) και ειδικά για ανερξσάο μα έυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα μα αμαβαθμίζξσμ έμα μςύριμξ από απλό ρε luxury! Ζ πιξ καςάλληλη πεοίξδξπ για ςα παοαπάμχ κξμμάςια είμαι ξι εκπςόρειπ, αμ ϊμχπ δεμ θέλειπ μα πεοιμέμειπ ςϊςε η καλϋςεοη επιλξγή είμαι ςα outlets – είςε διαδικςσακά είςε ρε μαγαζί. ΢ξ δικϊ μξσ ρημείξ αματξοάπ είμαι ςξ www.theoutnet.com , ϊπξσ μπξοό μα βοχ αγαπημέμα κξμμάςια ϊλξ ςξμ υοϊμξ και μα επχτεληθό απϊ ένςοα εκπςόρειπ ϊλξ ςξμ υοϊμξ! ΢α ςελεσςαία 20 υοόμια η βάρη ςηπ μςξσλάπαπ μξσ είμαι και ςξ ρςήοιγμα μξσ ρε κάθε ςανίδι, παοξσρίαρη, ρσμέμςεσνη, εκδήλχρη, ρςιπ βόλςεπ μξσ, ρςιπ εκδοξμέπ κλπ. Ιάθε υοόμξ είςε αμαπληοώμχ κξμμάςια (ςα τθαομέμα δεμ έυξσμ υώοξ ρςημ μςξσλάπα μαπ…) είςε ςημ εμπλξσςίζχ!

Δμπμεσρςείςε από ςημ μςξσλάπα μξσ & από street style παοαδείγμαςα!


ΚΑ ΚΟΜΜΑΣΙΑ ΣΗ΢ ΡΝΣΑΡΟΜΠΑ΢ ΜΑ΢ ΢ΟΝΙΑ ΔΗΜΟΓΛΗ / Fashion&Style Inspiration

ργήστε το δικό σας στυλ ... μομαδικό για σας αλλά αμαγμωρίσιμο για τους άλλους»

― Anna Wintour

13

Οικογενειακή Ζωή

Καλχρξοίραςε ρςημ ρςήλη μαπ, μια πηγή ιδεώμ, για μα μαπ ςανιδέφει και μα μαπ εμπμεύρει ρςημ καθημεοιμόςηςα μαπ! Fashion&Style Inspiration by Sonia D.

www.passionforinspiration.com


Οικογενειακή Ζωή

14 4. Η ΤΣΑΝΤΑ 5. ΖΩΝΗ

Fashion&Style Inspiration by Sonia D.

www.passionforinspiration.com


15

Οικογενειακή Ζωή


Οικογενειακή Ζωή

16

ΕΥΗ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ Working moms

Ρε ρσμεογαρία με ςξ

Ζω graphi δοληας

Δδό θα βοείςε μια μεγάλη πξικιλία ρυεδίχμ και θεμάςχμ αλλά μπξοείςε μα ςηπ ζηςήρεςε και ερείπ ϊςι ξμειοεϋερςε για μα κάμεςε ανέυαρςεπ ςιπ πιξ νευχοιρςέπ ρςιγμέπ ςηπ ζχήπ ραπ!!! ¨gazistella@hotmail.com

Τχςξγοάτιρη: Ρςέλλα

H Ρςέλλα είμαι μαμά δσξ κξοιςριόμ ηλικίαπ 8 και 12εςχμ. ΢ξ επάγγελμα ςηπ είμαι γοατίρςοια ςα ςελεσςαία 20υοξμια. Λε ςιπ μικοέπ ςηπ αμαγκάρςηκε μα ατήρει ςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα, ξ ξπξίξπ ήςαμ, και θα είμαι ρκληοϊπ απϊ θέμα χοαοίχμ για ϊλεπ εμάπ ςιπ εογαζϊμεμεπ μαμάδεπ. Δπξμέμχπ λϊγχ ςηπ αμάγκηπ ςηπ για δημιξσογία έποεπε μα κάμει κάςι δημιξσογικϊ απϊ ςξ ρπίςι…. Αρυξλήθηκε λξιπϊμ με ασςϊ πξσ αγαπάει πιξ πξλϋ (μεςά ςα παιδιά ςηπ ΤΣΡΘΙΑ). ΢ημ ζχγοατική!!! ΢ηπ αοέρει μα ζχγοατίζει με πιμέλα και με υοόμαςα, αλλά μα ζχγοατίζει και ρςξμ σπξλξγιρςήπ ςηπ!!! ΢ι πιξ χοαίξ λξιπϊμ, ςα βοάδια πξσ ξι μικοέπ κξιμξϋμςαι εκείμη μα δημιξσογεί!!! Απϊ επαγγελμαςικέπ κάοςεπ, ποξρκληςήοια , μπξμπξμιέοεπ, πιμιάςεπ και ϊλα ςα εκςσπόριμα για έμα ταμςαρςικϊ πάοςσ για ςα παιδιά ραπ!!! Ξ Μίκξπ Ιαζαμςζάκηπ γοάτει: «Έυειπ ςα πιμέλα, έυειπ ςα υοόμαςα, ζχγοάτιρε ςξμ παοάδειρξ και μπεπ μέρα».


17

Οικογενειακή Ζωή

ΠΕΡ΢Α ΠΑΣ΢Η Gynekes dimiourgoi

΢ξ site www.gynekes-dimiourgoi.com" είμαι μια μεγάλη διαδικςσακή έκθερη υειοξπξίηςχμ καςαρκεσόμ απξκλειρςικά τςιαγμέμχμ απϊ γσμαίκεπ καλλιςέυμεπ επαγγελμαςίεπ ή εοαριςέυμεπ. Δημιξσογήθηκε ςξ 2013 και μέυοι ρήμεοα ρσμμεςέυξσμ με ςα έογα ςξσπ πάμχ απϊ 65 γσμαίκεπ καλλιςέυμεπ ,ξι ξπξίεπ θέληραμ μα μξιοαρςξϋμ μαζί με ςξμ κϊρμξ ςα σπέοξυα έογα ςξσπ ,τςιαγμέμα με πξλϋ μεοάκι,αγάπη για ςημ ςέυμη και ςημ δημιξσογία. ΋πξιεπ κσοίεπ αρυξλξϋμςαι με ςημ ςέυμη κεοαμική,ζχγοατική,κϊρμημα,σταμςική,κέμςημα,πλένιμξ,μςεκξσπάζ,γλσπςική,πσοξγοατία,κ.λ.π.) και θέλξσμ μα έοθξσμ ρςημ παοέα μαπ, μπξοξϋμ μα ζηςήρξσμ πληοξτξοίεπ ρςέλμξμςαπ έμα e-mail ρςξ gynekesdimiourgoi@yahoo.gr

Ε ΢α έογα μξσ θα ςα βοείςε ρςξ fb:

Χεηροηετληες by Αλλοσια

Τχςξγοάτιρη:Άμμα Γαβαλά

ίμαι η Άμμα. Δίμαι 35 υοξμόμ και ζχ ρε έμα μικοϊ παοάδειρξ, ρςιπ μικοέπ Ισκλάδεπ ρςημ Ζοακλειά πξσ είμαι έμα μικοϊ μηράκι κξμςά ρςη Μάνξ. Έυχ δϋξ παιδιά και αρυξλξϋμαι με ςα εμξικιαζϊμεμα δχμάςια, με ςξ πλένιμξ και γεμικά μξσ αοέρει μα δημιξσογό διάτξοα ποάγμαςα ςα ξπξία μπξοείςε μα δείςε ρςη ρελίδα μξσ. Απϊ μικοϊ παιδί έβλεπα ςημ μαμά και ςημ γιαγιά μξσ μα πλέκξσμ και μξσ άοερε πάοα πξλϋ. Λε έμαθαμ λίγα ποάγμαςα, αλλά δσρςσυόπ ςϊςε δεμ ςξ καλλιέογηρα. Οοιμ απϊ δϋξ υοϊμια νεκίμηρα εμςαςικά ςξ πλένιμξ και ςξ λάςοεφα. Ηέλχ μα πχ έμα μεγάλξ εσυαοιρςό ρςη δαρκάλα μξσ Λαίοη Οεμςατοξμιμξσ για ςημ σπξμξμή και ςημ βξήθειά ςηπ. ΢ξ πλένιμξ για μέμα εκςϊπ απϊ δξσλειά, είμαι η πιξ χοαία μξσ εμαρυϊληρη, γιαςί μέρα απϊ ασςϊ μιόθχ δημιξσογική και ήοεμη. Γεμικόπ είμαι κάςι ςξ ξπξίξ δεμ θα ατήρχ πξςέ, γιαςί πιρςεϋχ ϊςι είμαι κάςι ςξ ξπξίξ με ρσμπληοόμει. Ηα υαοό πξλϋ μα δχ πξλλξϋπ απϊ εράπ ρςξμ μικοϊ μξσ παοάδειρξ και μα ραπ γμχοίρχ απϊ κξμςά.


Οικογενειακή Ζωή

18

ΜΑΡΙΑ ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Omorfi mesa exw

Ο

υειμόμαπ εμδείκμσςαι για μάρκεπ ξμξοτιάπ κι αμ μάλιρςα είμαι και ρπιςικέπ ακϊμη καλϋςεοα! Λάρκεπ λξιπϊμ με αγμά, τοέρκα σλικά πξσ βοίρκξμςαι ρε κάθε κξσζίμα, εμό ςξ μϊμξ πξσ υοειάζεςαι επιπλέξμ είμαι καλή διάθερη και λίγξπ ελεϋθεοξπ υοϊμξπ. ΋ρξ για ςα απξςελέρμαςα, θα εκπλαγείςε!

via

Λάσκα για ξερά/ βαμμένα/ καζδσζραμμένα μαλλιά Υοειαζόμαρςε: Γάλα, μέλι και ελαιϊλαδξ ή λάδι καοϋδαπ ρε ίρεπ πξρϊςηςεπ αμάλξγα με ςξ μήκξπ ςχμ μαλλιόμ μαπ.

Δταομξγή:

Εερςαίμξσμε ελατοόπ ςα σλικά ρε υαμηλή θεομξκοαρία ρε έμα μικοϊ μποίκι, απλόμξσμε νεκιμόμςαπ απϊ ςιπ οίζεπ και κάμξμςαπ ελατοϋ μαράζ ρε ϊλξ ςξ ςοιυχςϊ ςηπ κεταλήπ, καλϋπςξσμε ςα μαλλιά με ρκξστάκι μπάμιξσ για μία όοα και καςϊπιμ λξσζϊμαρςε καμξμικά. Ζ ρσγκεκοιμέμη μάρκα δσμαμόμει και θοέτει ςα βαμμέμα και ατσδαςχμέμα μαλλιά, εμό ποξρτέοει λάμφη και απαλϊςηςα.


19

Οικογενειακή Ζωή

Λάσκα καθαρισμού προσώπου για όλους ζους ζύπους δπιδδρμίδας Υοειαζόμαρςε: 1 κξσςαλιά ςηπ ρξϋπαπ γιαξϋοςι, 1 κξσςαλιά ςηπ ρξϋπαπ μέλι και 1 κξσςαλιά ςηπ ρξϋπαπ αλερμέμη βοόμη. via

Δταομξγή: Αμαμειγμϋξσμε ϊλα ςα σλικά ρε έμα μπξλ, μέυοι μα ξμξγεμξπξιηθεί ςξ μίγμα, απλόμξσμε ρςξ ποϊρχπξ απξτεϋγξμςαπ ςημ πεοιξυή γϋοχ απϊ ςα μάςια και ςξ ρςϊμα και ατήμξσμε μα δοάρει για 10-15 λεπςά. Αταιοξϋμε με μια βοεγμέμη πεςρέςα και νεπλεμϊμαρςε πξλϋ καλά με υλιαοϊ ποξπ κοϋξ μεοϊ. ΢ξ γιαξϋοςι θοέτει και ρσρτίγγει ςημ επιδεομίδα, ςξ μέλι παοέυει αμςιξνειδχςική ποξρςαρία, εμό η βοόμη εμσδαςόμει και ποξρςαςεϋει ςημ επιδεομίδα!

Λάσκα απολέπισες σώμαζος Υοειαζόμαρςε: 1 κξσςαλιά ςηπ ρξϋπαπ μαϋοη ζάυαοη, 3 κξσςαλιέπ ςηπ ρξϋπαπ ελαιϊλαδξ, 1 κξσςαλιά ςηπ ρξϋπαπ ατοϊλξσςοξ και μεοικέπ ρςαγϊμεπ υσμϊ λεμξμιξϋ. via

Δταομξγή: Αλακεηγλύνπκε όια ηα πιηθά ζε έλα κπνι θαη απιώλνπκε ζην ζώκα κεηά ην κπάλην. Σξίβνπκε κε θπθιηθέο θηλήζεηο επηκέλνληαο ζε αγθώλεο, γόλαηα θαη πέικαηα, θαη μεπιελόκαζηε κόλν κε λεξό. Η κάζθα απηή είλαη αξθεηή κία θνξά ηελ εβδνκάδα, εθηόο θη αλ ε επηδεξκίδα καο είλαη επαίζζεηε, νπόηε θάλνπκε απνιέπηζε 1-2 θνξέο ηνλ κήλα. Η δάραξε πεξηέρεη γιπθνιηθό νμύ, πνπ δηεγείξεη ηε δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο απνιέπηζεο, ην ειαηόιαδν είλαη αληηνμεηδσηηθό θαη αληηγεξαληηθό, ελώ ην ιεκόλη πξνζθέξεη ηόλσζε θαη ιάκςε.


Οικογενειακή Ζωή

20

ΣΟΝΙΑ ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΤ Patzaroula via

Α

κϊμα έυεςε ςξ δίλλημα; ΋ςαμ ακξϋμε ςημ λένη γσμμαρςήοιξ έουεςαι ρςξ μσαλϊ μαπ μια εικϊμα εμϊπ υόοξσ με πξλλά μηυαμήμαςα και ιδοχμέμξσπ αμθοώπξσπ πξσ ςξσπ θασμάζξσμε για ςημ ασςξπεπξίθηρη ςξσπ. Οξλλξί τξβξϋμςαι ακϊμα και μα μπξσμ ρε έμα γσμμαρςήοιξ διϊςι σπξθέςξσμ πχπ δεμ αμήκξσμ ρςξμ υόοξ ςχμ αθληςόμ ή ρσμδέξσμ ςξ γσμμαρςήοιξ με ςξμ πϊμξ ςχμ «πιαρμέμχμ» μσόμ. Έυει παοαμείμει ρςξ μσαλϊ μαπ η δσρκξλία και η δσρτξοία πξσ μιόραμε, ϊςαμ κάπξςε επιυειοήραμε μα κάμξσμε έμα μάθημα αεοξβικήπ άρκηρηπ, υχοίπ μα αμαλξγιρςξϋμε ςα ξτέλη ςηπ ρσρςημαςικήπ άθληρηπ και εγκαςαλείφαμε άδξνα ςημ ποξρπάθεια. ΋ςαμ μιλάμε για γσμμαρςική ποέπει μα ρκετςϊμαρςε πχπ κάθε υόοξπ μπξοεί μα γίμει έμα «γσμμαρςήοιξ», αοκεί μα έυξσμε ςημ διάθερη μα βάλξσμε ςημ δοαρςηοιϊςηςα και ςημ κίμηρη μέρα ρςη ζχή μαπ. Νεκιμήρςε ρήμεοα! Οξλλξί άμθοχπξι απξτεϋγξσμ ςξσπ υόοξσπ άθληρηπ λϊγχ μςοξπήπ για ςξ ρόμα ςξσπ ή λϊγχ ξικξμξμικήπ δσρκξλίαπ (θεχοξϋμ ακοιβϊ ςξ γσμμαρςήοιξ πξσ ςξσπ ποξρτέοει σγεία και ποξςιμξϋμ μα ρπαςαλξϋμ υοϊμξ και υοήμαςα ρε διαρκεδάρειπ). Αλλάνςε ασςή ςημ μξξςοξπία από ςώοα! Γμχοίζεςε ϊςι με έμα λάρςιυξ εκγϋμμαρηπ, ή με μεοικξϋπ αλςήοεπ (βαοάκια ) μπξοξϋμε μα μεςαςοέφξσμε ςξ ρπίςι μαπ ρε έμα ποχςξγεμέπ γσμμαρςήοιξ πξσ θα μαπ παοέυει ςα βαρικά ξτέλη ςηπ άρκηρηπ; Σπάουξσμ διάτξοα καςαρςήμαςα πξσ μπξοξϋμε μα αγξοάρξσμε ενξπλιρμϊ γσμμαρςικήπ απϊ ςξ πιξ απλϊ, ϊπχπ ςξ κλαρρικϊ ρε ϊλξσπ μαπ ρυξιμάκι ή αλςήοεπ ρε μεγάλη πξικιλία, μέυοι πξλϋπλξκα μηυαμήμαςα ϊπχπ έμαμ διάδοξμξ ξικιακήπ υοήρηπ ή ρςαςικϊ πξδήλαςξ. Ρίγξσοα ρςξμ δικϊ μαπ υόοξ δεμ είμαι εϋκξλξ μα πεςϋυξσμε σφηλξϋπ ρςϊυξσπ ϊπχπ γίμεςαι ρε έμα ενειδικεσμέμξ γσμμαρςήοιξ με έμπειοξσπ γσμμαρςέπ, αλλά ϊςαμ επιλένξσμε μα γσμμαζϊμαρςε ρςξ ρπίςι

πεςσυαίμξσμε μα διαςηοξϋμε ςημ εμέογειά μαπ και δύρκξλα θα απξκςήρξσμε πεοιςςά κιλά. Ρςξμ δικϊ μαπ υόοξ μπξοξϋμε μα επικεμςοχθξϋμε πεοιρρϊςεοξ ρςημ ποξρπάθειά μαπ, ατξϋ δεμ σπάουξσμ ςα αδιάκοιςα βλέμμαςα ςχμ άλλχμ. Λπξοξϋμε μα ιδοόρξσμε κάμξμςαπ αεοξβική άρκηρη με απλά επιςϊπια πηδημαςάκια, ίρχπ με ςημ βξήθεια εμϊπ γσμμαρςή ή γσμμάρςοιαπ πξσ θα μαπ καθξδηγεί μέρχ κάπξιξσ DVD, ή με ςημ βξήθεια εμόπ personal trainer(ποξρχπικόπ γσμμαρςήπ) πξσ θα μαπ καθξδηγήρει. Ξι αρκήρειπ ςηπ ρξσηδικήπ γσμμαρςικήπ, ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι ρε έμα βιβλίξ, μαπ δίμξσμ ςημ δσμαςϊςηςα μα αμακαλϋφξσμε ναμά ςξ ρόμα μαπ. Λπξοξϋμε μα κάμξσμε αρκήρειπ ςϊμχρηπ ςχμ μσόμ με ςημ αμςίρςαρη εμϊπ λάρςιυξσ γσμμαρςικήπ. Δεμ θα υοειαρςξύμ παοαπάμχ από 30 λεπςά ημεοηρίχπ για μα μπξοξύμε μα εμεογξπξιήρξσμε ςξ ρώμα και ςξμ μεςαβξλιρμϊ μαπ. Ιαι ϊςαμ γίμεςαι με ςημ ρσμμεςξυή εμϊπ ρσγγεμικξϋ ή τιλικξϋ ποξρόπξσ ςϊςε μπξοεί μα μξιάζει η ποξρπάθεια με παιυμίδι. Δίμαι λάθξπ μα μημ γσμμάζξμαι, αλλά είμαι έμα άρυημξ φέμα ϊςαμ κάπξιξπ λέει πχπ δεμ γσμμάζεςαι επειδή δεμ έυει υοήμαςα για ςξ γσμμαρςήοιξ ή ϊςι είμαι ακοιβή κάθε αθληςική δοαρςηοιϊςηςα. Ακοιβά θα μαπ κξρςίρει όςαμ υοειαρςξύμε ιαςοική βξήθεια για ςξσπ αμενήγηςξσπ πόμξσπ ρςημ πλάςη μαπ ή για ςξσπ πϊμξσπ ρςιπ αοθοόρειπ πξσ αμςιμεςχπίζξμςαι ρσμήθχπ ταομακεσςικά. Έυει αμάγκη ςξ ρόμα απϊ ςημ έμςξμη και ρσρςημαςική κίμηρη και ξι δικαιξλξγίεπ μα παοαμεοιρςξϋμ. ΢ξ γσμμαρςήοιξ είμαι υόοξπ υαοάπ, επικξιμχμίαπ και σγείαπ, αλλά αμ δεμ έυξσμε ςημ δσμαςϊςηςα μα γοατςξϋμε ρε έμα απϊ ασςά ,ςϊςε κάθε υόοξπ μεςαμξοτόμεςαι ρε «γσμμαρςήοιξ». ΢α κέοδη ςηπ ρχρςήπ διαςοξτήπ και ςηπ καθημεοιμήπ άθληρηπ απξςαμιεύξμςαι μέοα με ςη μέοα, για μα μπξοξύμε μα απξλαμβάμξσμε ςημ ζχή όςαμ ασςή γίμεςαι μαζί μαπ ρκληοή και απαιςηςική.


21

Οικογενειακή Ζωή

Εηςήραμε απϊ ςιπ αοθοξγοάτξσπ μαπ, δϋξ mom bloggers και δϋξ beauty bloggers μα μαπ πξσμ ςημ εμπεοία ςξσπ για ςα ποξψϊμςα ςηπ εςαιοείαπ Elosoap. Απ ςιπ διαβάρξσμε! Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ ΢ξ ατοϊλξσςοξ Elo έυει ςη μσοχδιά ςξσ παοαδξριακξϋ ποάριμξσ ραπξσμιξϋ. Δίμαι σδαοέπ και απλόμεςαι εϋκξλα, υχοίπ μα υοειάζεςαι μεγάλη πξρϊςηςα. Νεπλέμεςαι εϋκξλα και ατήμει μια αίρθηρη καθαοιϊςηςαπ υχοίπ, ϊμχπ, λιπαοϊςηςα. Για ςξμ καθαοιρμϊ ςξσ ποξρόπξσ μξσ υοηριμξπξίηρα ςξ ραπξϋμι Elo με γάλα γαψδάοαπ. Έυει και ασςϊ άοχμα ποάριμξσ ραπξσμιξϋ, δημιξσογεί μπϊλικξ, σπέοξυξ ατοϊ εμό νεπλέμεςαι εϋκξλα, ατήμξμςαπ μια αίρθηρη άμερηπ, ακϊμη και ρςξ δικϊ μξσ νηοϊ δέομα. ΢ξ ραπξϋμι MA.LA.MA. Γιαξϋοςι, πξσ πεοιέυει βοόριμξ γιαξϋοςι, μέλι και βοόμη, ςξ υοηριμξπξίηρα για ςξ μπάμιξ ςχμ παιδιόμ. Ιάμει πλξϋριξ ατοϊ και ατήμει έμα διακοιςικϊ άοχμα καθαοιϊςηςαπ. Σπέοξυξ για ςξ ρόμα και ςα υέοια. Υχοίπ υημικά ποϊρθεςα, ϊπχπ και ςα σπϊλξιπα ποξψϊμςα, βοήκε ςη θέρη ςξσ ρςξ μπάμιξ μαπ!

Λσοςώ Οαςεοάκη ΢ξ ραμπξσάμ elo με ελαιϊλαδξ για νηοή επιδεομίδα, με καρςξοέλαιξ για μα παοαμέμξσμ ςα μαλλιά εμσδαςχμέμα, υχοίπ parabens,SLS,SLES, ποαγμαςικά με εμςσπχρίαρε. Ξ ατοϊπ ςξσ είμαι ικαμξπξιηςικϊπ για τσςικϊ ραμπξσάμ. Ζ μσοχδιά ςξσ απϊ άοχμα μσυςξλξϋλξσδξ είμαι πξλϋ εσυάοιρςη και εμό λέει ϊςι είμαι για καθημεοιμή υοήρη, ατήμει ςα μαλλιά ςϊρξ καθαοά, λεία και λαμπεοά πξσ κοαςάμε έχπ και ςοειπ μέοεπ. ΢ξ ραπξϋμι elξ με γάλα γαψδξϋοαπ και αγμϊ μέλι , καςάλληλξ για παιδικϊ δέομα, πξσ βξηθά ρςη θεοαπεία ςξσ νηοξϋ δέομαςξπ, ςξσ εκζέμαςξπ , ςηπ ακμήπ και ςηπ φχοίαρηπ και είμαι τιλικϊ ποξπ ςξ εσαίρθηςξ δέομα ςξ υοηριμξπξίηρα για ςημ ακμή ρςξ ποϊρχπϊ μξσ και παοαςήοηρα ϊςι καθαοίζει άφξγα εμό ςασςϊυοξμα εμσδαςόμει ςξ ποϊρχπξ ρε αμςίθερη με άλλα ραπξϋμια για ακμή, πξσ νηοαίμξσμ ςξ δέομα. ΢ξ ραπξϋμι MA.LA.MA με ελαιϊλαδξ, καρςξοέλαιξ, λάδι καοϋδαπ, τξιμικέλαιξ, μέλι και μελιρρξκέοι πξσ διαθέςει αμςιμικοξβιακέπ ιδιϊςηςεπ λϊγξ ςξσ μελιξϋ και εμσδαςόμει επειδή πεοιέυει μελιρρξκέοι κάμει ακοιβόπ ϊςι σπϊρυεςαι και κάμει ςα υέοια ςϊρξ απαλά πξσ δεμ υοειάζεςαι πλέξμ η κοέμα υεοιόμ, είμαι ςξ καλϋςεοξ ρε ραπξϋμι υεοιόμ και έμειμα πάοα πξλϋ εσυαοιρςημέμη.


Οικογενειακή Ζωή

22 Δύη Ραυιμίδξσ

αμςίρςξιυη εςαιοεία ςξσ ενχςεοικξϋ!

Όρςεοα απϊ μια εσαιρθηρία ρςα απξοοσπαμςικά οξϋυχμ πξσ παοξσρίαρε η μικοή μξσ κϊοη άουιρα ςημ αμαζήςηρη τσρικόμ ποξιϊμςχμ πξσ δεμ πεοιέυξσμ υημικά και άλλεπ βλαβεοέπ ξσρίεπ, δξκιμάραμε ςημ ρκόμη πλσμςηοίξσ ΛΑ-ΚΑ-ΛΑ και μείμαμε απϊλσςα εσυαοιρςημέμξι! ΢ξ απξοοσπαμςικϊ ασςϊ πεοιέυει ρσρςαςικά απϊ αγμό ραπξύμι ελαιόλαδξσ, είμαι 100% τσρικό ποξιόμ άοα δεμ πεοιέυει υημικά ποόρθεςα! Δεμ ποξκαλεί εοεθιρμξϋπ ρςημ επιδεομίδα και ήδη η διατξοά ρςημ μικοή μξσ είμαι εμταμήπ. Δναταμίρςηκε ξ κμηρμϊπ και ςα εναμθήμαςα ρε διάτξοα ρημεία ςξσ ρόμαςϊπ ςηπ. Δμςϋπχρη μξσ έκαμε επίρηπ πχπ αμ και δεμ υοηριμξπξίηρα μαλακςικϊ οξϋυχμ, ςα οξϋυα διαςήοηραμ ςημ απαλϊςηςά ςξσπ. Λία μεζξϋοα ήςαμ αοκεςή όρςε μα αταιοεθξϋμ ξι λεκέδεπ απϊ ρξκξλάςα και άλλχμ ςοξτόμ ρςα ταμελάκια και ςιπ μπλξϋζεπ ςηπ, ξι ξπξίξι δεμ έτεσγαμ ακϊμα και ϊςαμ υοηριμξπξιξϋρα ιρυσοά ςξπικά καθαοιρςικά. Δίμαι ελλημικό ποξιόμ, ρσγκεκοιμέμα απϊ ςημ Ραπχμξπξιία Ιοήςηπ, και ρίγξσοα θα ςξ υοηριμξπξιό ρςαθεοά μιαπ και θέλχ μα ρςηοίζχ κσοίχπ ςιπ Δλλημικέπ εςαιοείεπ μαπ, ξι ξπξίεπ είμαι άνιεπ ρσμαγχμιρμξϋ με ξπξιαδήπξςε άλλη

΢α ραπξύμια δεομαςικήπ τοξμςίδαπ ςηπ εςαιοείαπ Elo ςα γμχοίζχ αοκεςϊ καιοϊ και ασςά πξσ δεμ παοαλείπχ μα έυχ ρςη διάθερή μξσ είμαι ςξ ραπξύμι από άμθη λεβάμςαπ αλλά και ςξ ραπξύμι ελαιόλαδξσ. ΢ξ ραπξϋμι λεβάμςαπ ςξ αγαπό γιαςί μξσ ποξρτέοει εμσδάςχρη και ποξρςαςεϋει ςξ δέομα μξσ απϊ ςημ νηοϊςηςα πξσ έυει ςημ ςάρη μα εμταμίζει κάπξιεπ επξυέπ ςξσ υοϊμξσ! Οεοιέυει λάδι καοϋδαπ, απιξμιρμέμξ μεοϊ, άοχμα απϊ άμθη λεβάμςαπ και τσρικά σφηλή πεοιεκςικϊςηςα ρε παοθέμξ ελαιϊλαδξ, ρσρςαςικά πξσ με ποξρςαςεϋξσμ απϊ ςη ταγξϋοα και ςημ εοσθοϊςηςα! ΢ξ ραπξϋμι ελαιϊλαδξσ ςξ υοηριμξπξιό ρςη εσαίρθηςη πεοιξυή γιαςί είμαι άκοχπ καςαποασμςικϊ και με ποξρςαςεϋει απϊ ςιπ τλεγμξμέπ. Οεοιέυει επίρηπ λάδι καοϋδαπ και απιξμιρμέμξ μεοϊ. ΢ξ παοθέμξ ελαιϊλαδξ, ρσρςαςικϊ ϊλχμ ςχμ ποξιϊμςχμ ςηπ εςαιοείαπ Elo, είμαι αμαπλαρςικϊ και ιδαμικϊ για ςημ εμσδάςχρη ςξσ δέομαςξπ με ςιπ αμςιξνειδχςικέπ ςξσ ιδιϊςηςεπ και ςιπ τσρικέπ ςξσ βιςαμίμεπ ( Α, C, E, K, B6, B12)!

Λαοία Σταμςξπξύλξσ ΢ξ Elo Soap Σγοό ραπξύμι μαλλιώμ ελαιόλαδξσ με αοχμαςικά άμθη δσόρμξσ (για όλξσπ ςξσπ ςύπξσπ μαλλιώμ, 250ml) είμαι έμα ραμπξσάμ με ελαιϊλαδξ ιδαμικϊ για καθημεοιμή υοήρη πξσ ενιρξοοξπεί ςξ ph ςηπ επιδεομίδαπ, εμό καθαοίζει ποξρτέοξμςαπ λάμφη και ποξρςαρία απϊ εοεθιρμξϋπ και κξκκιμίλεπ υάοη ρςημ αμςιρηπςική και αμςιτλεγμξμόδη δοάρη ςξσ δσϊρμξσ. Οεοιέυει μϊμξ ραπχμξπξιημέμξ ελαιϊλαδξ, καρςξοέλαιξ, απιξμιρμέμξ μεοϊ και άοχμα δσϊρμξσ. Δεμ πεοιέυει υημικά ρσμςηοηςικά/Parabens, Sls, Sles, ξπϊςε δεμ κάμει πξλϋ ατοϊ, ϊπχπ άλλχρςε ϊλα ςα ραμπξσάμ ςηπ εςαιοίαπ, ϊμχπ απλόμεςαι πιξ εϋκξλα και δεμ ρπάει η ςοίυα απϊ ςξ ρσμευέπ αμακάςεμα. Ατήμει ςα μαλλιά απαλά και εσκξλξυςέμιρςα με μια αίρθηρη καθαοιϊςηςαπ και έυει πξλϋ διακοιςικϊ άοχμα! ΢ξ Ma-LA-MA by Elo soap Ραπξύμι ελαιόλαδξσ με καςρικίριξ γάλα (~135g) είμαι ιδαμικϊ για νηοέπ και εσαίρθηςεπ επιδεομίδεπ υαοίζξμςαπ βαθιά εμσδάςχρη. Οεοιέυει μϊμξ ραπχμξπξιημέμξ ελαιϊλαδξ, λάδι καοϋδαπ, τξιμικέλαιξ και τοέρκξ καςρικίριξ γάλα. Ιαθαοίζει ικαμξπξιηςικά ςημ επιδεομίδα ποξρτέοξμςαπ αίρθηρη άμερηπ και καςαποάσμρη, εμό έυει αμεπαίρθηςξ άοχμα πξσ θσμίζει βοετικϊ ποξψϊμ πεοιπξίηρηπ. ΢ξ Ma-LA-MA by Elo soap Ραπξύμι ελαιόλαδξσ με μπύοα και ποχςεΐμη ασγξύ (~135g) ποξρτέοει τσρική λάμφη και βαθιά θοέφη ρςημ επιδεομίδα. Οεοιέυει μϊμξ ραπχμξπξιημέμξ ελαιϊλαδξ, καρςξοέλαιξ, λάδι καοϋδαπ, τξιμικέλαιξ, μπϋοα και κοϊκξ ασγξϋ. Ιαθαοίζει πξλϋ καλά ςημ επιδεομίδα κάμξμςάπ ςημ μα δείυμει πιξ λαμπεοή και ρτοιγηλή, εμό έυει αμαζχξγξμηςικϊ άοχμα τοερκάδαπ.


23

Οικογενειακή Ζωή

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΤ ForHappyMoments

Μ

αθηριακέπ Δσρκξλίεπ: Όοξπ πξσ ρςημ επξυή μαπ είμαι ςηπ μόδαπ ή στίρςαςαι ρςημ ποαγμαςικόςηςα και δεμ είμαι μόμξ για μα γλσςώρξσμ ξι μαθηςέπ ςιπ γοαπςέπ ενεςάρειπ;

Ρςημ ποαγμαςικϊςηςα ασςϊ πξσ ρήμεοα ξμξμάζξσμε Λαθηριακέπ Δσρκξλίεπ (ΛΔ) ποξωπήουε, απλά παλιϊςεοα δεμ μπξοξϋραμ μα διαγμχρςξϋμ και ακϊμα πεοιρρϊςεοξ μα αμςιμεςχπιρςξϋμ απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ και ςξσπ γξμείπ. Δεμ σπήουε, δηλαδή, η ρχρςή εμημέοχρη και εκπαίδεσρη.

Ξ επίρημξπ ξοιρμϊπ ςηπ Βοεςαμικήπ Έμχρηπ Δσρλενίαπ (British Dyslexia Association, 1996) αματέοει ϊςι «Ζ δσρλενία απξςελεί μια ρϋμθεςη μεσοξλξγική καςάρςαρη ιδιξρσρςαριακήπ ποξέλεσρηπ . ΢α ρσμπςόμαςα μπξοεί μα επηοεάζξσμ πξλλξϋπ ςξμείπ ςηπ μάθηρηπ και ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ αςϊμξσ και μπξοεί μα υαοακςηοιρςξϋμ χπ ειδική δσρκξλία ρςημ εκμάθηρη αμάγμχρηπ, ξοθξγοατίαπ και γοατήπ. Δμταμίζξμςαι ρε έμαμ ή και πεοιρρϊςεοξσπ απϊ ασςξϋπ ςξσπ ςξμείπ, αλλά μπξοεί επίρηπ μα επηοεάζξσμ και ςημ ικαμϊςηςα αοίθμηρηπ, ρημειξγοατικέπ ικαμϊςηςεπ, ςημ κιμηςική λειςξσογία και ςιπ ξογαμχςικέπ δενιϊςηςεπ ςξσ αςϊμξσ. Ωρςϊρξ, ςξ ποϊβλημα ςηπ δσρλενίαπ ρυεςίζεςαι ιδιαίςεοα με ςημ εκμάθηρη ςξσ γοαπςξϋ λϊγξσ και ςηπ αμάγμχρηπ (Αμαρςαρίξσ 1998).

Ρσμέπεια λξιπϊμ ασςήπ ςηπ άγμξιαπ είμαι η αϋνηρη ςξσ ταιμξμέμξσ. Διάτξοεπ ρσμπεοιτξοέπ ϊπχπ η ςάρη ςξσ μα υοηριμξπξιεί ςξ δάυςσλϊ ςξσ καςά ςημ αμάγμχρη, μα ακξσμπάει ρυεδϊμ ςα μάςια ςξσ πάμχ ρςιπ λένειπ πξσ επιυειοεί μα διαβάρει, μα πιάμει ςξ μξλϋβι με ςη υξϋτςα ςξσ, μα ρβήμει ςα λάθη ςξσ με ςξ ράλιξ πξσ βάζει ρςξ δάυςσλξ ςξσ, μα ατήμει κεμά τϋλλα ρςξ ςεςοάδιξ ςξσ, μα ατήμει κεμϊ μεγάλξ μέοξπ ςχμ ρελίδχμ ςξσ ςεςοαδίξσ, μα μημ ςηοεί παοαγοάτξσπ, μα ρσλλαβίζει ςιπ λένειπ καςά ςημ αμάγμχρη και, γεμικϊςεοα, μα ρσμευίζει μα ρσμπεοιτέοεςαι με Λε απλά λόγια ξ παοαπάμχ επιρςημξμικόπ ςξμ ίδιξ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ νεκίμηρε είμαι ξοιρμόπ μαπ ενηγεί όςι η δσρλενία: μεοικέπ απϊ ασςέπ πξσ θα έποεπε μα κοξϋξσμ ςξμ  Ατξοά μϊμξ ςξμ γοαπςϊ λϊγξ (ϊυι ςξμ κόδχμα ςξσ κιμδϋμξσ ρε γξμείπ. ποξτξοικϊ) και ρσγκεκοιμέμα ςημ Ολέξμ ρςιπ μέοεπ μαπ, ςϊρξ με ςη ξογάμχρη ξοθξγοατία, ςημ παοαγχγή γοαπςξϋ λϊγξσ ςηπ Διδικήπ Αγχγήπ ρςημ εκπαίδεσρη, (ΙΔ.Δ.Δ.Σ., και ςημ αμαγμχρςική ικαμϊςηςα. ΢.Δ., Διδικά Ρυξλεία κ.λπ.), ϊρξ και με ςημ ενέλινη ςχμ επιρςημόμ και ςξ καςαιγιρμϊ ςχμ  Δπηοεάζεςαι και ξ ςξμέαπ ςχμ πληοξτξοιόμ, ξ ϊοξπ ΛΔ ρσμαμςάςαι ϊλξ και πιξ μαθημαςικόμ, ϊυι χπ ποξπ ςημ ρκέφη αλλά χπ ρσυμά ρε ασςϊ πξσ λέμε εκπαιδεσςική ποξπ ςημ ξογάμχρη ςηπ γοατήπ ςξσπ. διαδικαρία.  Ξι κιμηςικέπ δσρκξλίεπ πξσ αματέοξμςαι Δδό ποέπει μα επιρημάμξσμε πχπ δσρλενία ατξοξϋμ ςημ αδενιϊςηςα πξσ διακοίμει ςξσπ και μαθηριακέπ δσρκξλίεπ δεμ είμαι ςασςϊρημξι δσρλενικξϋπ και ϊυι κιμηςικέπ αμαπηοίεπ. ϊοξι, αλλά η δσρλενία είμαι κξμμάςι ςχμ ΛΔ, πξσ ϊμχπ ςείμξσμ μα ςξ ςασςξπξιξϋμ.  Έυει κληοξμξμική σπϊρςαρη και σπάουει Οάμε λξιπϊμ μα δξϋμε ςι είμαι η δσρλενία μέρα απϊ ςημ γέμμηρη ςξσ παιδιξϋ. απϊ ςημ επιρςημξμική ςηπ σπϊρςαρη.

Ρσμπεοαρμαςικά, ξι ΛΔ, μαι σπάουξσμ. Ολέξμ ποέπει μα εμςξπίζξμςαι μχοίπ , ώρςε μα μπξοεί ςξ παιδί μα βελςιχθεί, ποιμ είμαι πξλύ αογά για εκείμξ. via


Οικογενειακή Ζωή

24

΢ΩΣΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΤ My little world

Π

ληριάζει ξ καιοϊπ πξσ ποέπει μα επιρςοέφειπ ρςη δξσλειά και ςξ μχοϊ είμαι πξλϋ μικοϊ ακϊμα για μα πάει ρςξμ παιδικϊ ρςαθμϊ. Άλλχρςε, η ρϋρςαρη ςξσ παιδιάςοξσ είμαι ϊυι παιδικϊπ ρςαθμϊπ, ποιμ μα γίμει ςξσλάυιρςξμ 3 εςόμ ςξ παιδί. Ιι ξ λϊγξπ δεμ είμαι άλλξπ απϊ ςιπ ιόρειπ, πξσ ϊρξ πιξ μικοϊ είμαι έμα παιδάκι πξσ εκςίθεςαι ρε ασςέπ, ςϊρξ πιξ εϋκξλα ςιπ κξλλάει. Γιαγιά ή παππξϋπ διαθέριμξπ για μα κοαςήρει ςξ παιδί δεμ σπάουει, ξπϊςε η μϊμη λϋρη ταίμεςαι μα είμαι η babysitter. Ιαι ςξ δϋρκξλξ εοόςημα ρξσ υςσπάει ςημ πϊοςα: «πόπ θα εμπιρςεσςό ςξ παιδί μξσ ρε μία νέμη;»

Ζ ποόςη επατή είμαι πξλϋ ρημαμςική και ρσυμά καθξοιρςική για ςη μεςέπειςα ρσμεογαρία δϋξ αμθοόπχμ. Οαοαςηοήρςε για παοάδειγμα:  ςξμ ςοϊπξ πξσ θα πληριάρει ςξ παιδί ραπ  ςξμ ςοϊπξ πξσ εκτοάζεςαι ρςα ελλημικά  ςημ εμτάμιρή ςηπ (ρίγξσοα μια κξπέλα με μίμι και δεκάπξμςξ ςακξϋμι θα δσρκξλεσςεί μα κσμηγάει ςξ μικοϊ ραπ ρςξ πάοκξ) Έπειςα θεχοό ρημαμςικϊ μα έυεςε υοϊμξ μα νεκιμήρεςε δξκιμαρςικά ςη ρσμεογαρία ραπ και μα είρςε κι ερείπ παοξϋρα, όρςε μα ςημ καςαςξπίρεςε και μα ςη βξηθήρεςε μα γμχοίρει καλϋςεοα ςξ παιδί, μα ρσζηςήρεςε Ζ αμαζήςηρη ςξσ καςάλληλξσ ποξρόπξσ για μα για ςξ καθημεοιμϊ ςξσ ποϊγοαμμα, ςξ ςάιρμα, ςξμ ϋπμξ ποξρέυει ςξ παιδί ραπ, δεμ είμαι εϋκξλη σπϊθερη. ςξσ, ςξ παιυμίδι ςξσ, ςξ μπάμιξ ςξσ, ςη βϊλςα ςξσ, ςξμ Υοειάζεςαι υοϊμξπ για μα βοείςε ςξ καςάλληλξ άςξμξ, μα ςοϊπξ ετηρσυαρμξϋ ςξσ. νεκιμήρεςε δξκιμαρςικά και μα ποξραομξρςείςε ρςα μέα Μα ρσζηςήρεςε και μα δείςε πχπ αμςιμεςχπίζει ςιπ δεδξμέμα και ερείπ και ςξ παιδί. «δϋρκξλεπ» καςαρςάρειπ ϊπχπ ϊςαμ ςξ παιδί κλαίει και γκοιμιάζει ή δεμ ακξϋει και κάμει αςανίεπ. Γεμικά, καλϊ Αουικά ρκετςείςε ςοϊπξ πξσ θα αμαζηςήρεςε κάπξιξ είμαι μα ςηπ ζηςήρεςε μα ακξλξσθεί ςξμ ίδιξ ςοϊπξ ποϊρχπξ πξσ θα ποξρέυει ςξ παιδί ραπ. Ρσγκεκοιμέμα διαπαιδαγόγηρηπ με εράπ, δηλαδή μα θέςεςε ρυεδϊμ ςα μπξοείςε: ίδια ϊοια, μα αμςιμεςχπίζεςε ςιπ δϋρκξλεπ καςαρςάρειπ με  Μα αμαζηςήρεςε απϊ ςξ ξικξγεμειακϊ, τιλικϊ και παοϊμξιξ ςοϊπξ, μα υοηριμξπξιείςε ίδιεπ μεθϊδξσπ γειςξμικϊ ραπ πεοιβάλλξμ πειθαουίαπ, αμςαμξιβήπ ςξσ παιδιξϋ, κ.α. Για παοάδειγμα,  Μα αμαζηςήρεςε απϊ ςξ ρυξλικϊ πεοιβάλλξμ εάμ ερείπ δεμ βάζεςε ςξ παιδί ραπ ςιμχοία, αλλά λϋμεςε ςξ (παιδικϊπ ρςαθμϊπ, δημξςικϊ ρυξλείξ) θέμα με ρσζήςηρη, θα ποέπει κι εκείμη μα ακξλξσθήρει ςημ  Μα αμαζηςήρεςε διαδικςσακά μέρα απϊ ρυεςικά sites ίδια μέθξδξ. Δάμ ερείπ δίμεςε έμα ασςξκϊλληςξ ρςξ παιδί ραπ ϊςαμ μαζεϋει ςα παιυμίδια ςξσ κι ϊυι γλσκά, ςϊςε κι  Μα απεσθσμθείςε ρε κάπξιξ γοατείξ εσοέρεχπ εκείμη θα ποέπει μα ςξσ δόρει ασςξκϊλληςξ. Δίμαι εογαρίαπ ασςξμϊηςξ ϊςι μια babysitter ρε καμία πεοίπςχρη δεμ  Μα βάλεςε μία ρυεςική αγγελία τχμάζει, δεμ υςσπάει και δεμ ςοαμςάζει ςξ παιδί, ϊρξ Ρςη ρσμέυεια θα ποέπει μα ρκετςείςε ςι ακοιβόπ ζχηοϊ και αμ είμαι, διϊςι ςϊςε είμαι ακαςάλληλη για ςξ θέλεςε απϊ ςη babysitter πξσ θα ποξρέυει ςξ παιδί ραπ. επάγγελμα ασςϊ. Ζ ποξρχπική μξσ εμπειοία λέει ϊςι ςίπξςα δεμ Για παοάδειγμα θέλεςε: θεχοείςαι δεδξμέμξ και ασςξμϊηςξ, για ασςϊ νεκαθαοίρςε απϊ ςημ αουή ςι ακοιβόπ θέλεςε και μη θεχοήρεςε ϊςι  Μα έυει ποξηγξϋμεμη εμπειοία κάπξια ποάγμαςα είμαι ϊπχπ ακοιβόπ ςα ρκέτςερςε ερείπ.  Μα έυει ρσρςάρειπ απϊ ποξηγξϋμεμη εογαρία ΢ξ χοάοιξ, ςξ ξικξμξμικϊ, ξι απαιςήρειπ ραπ απϊ ςημ  Μα έυει ρυεςικέπ ρπξσδέπ (βοετξμηπιξκϊμξπ, babysitter, ξι δξσλειέπ ςξσ ρπιςιξϋ (εάμ υοειάζερςε και μηπιαγχγϊπ, κςλ) δξσλειέπ), ξι άδειεπ και ξι αογίεπ, είμαι θέμαςα πξσ θα  Μα είμαι ρσγκεκοιμέμηπ ηλικίαπ (ξι πιξ μεγάλεπ ρε ποέπει μα έυεςε διεσκοιμίρει και διεσθεςήρει απϊ ςημ αουή ηλικία γσμαίκεπ έυξσμ μεγαλϋςεοη εμπειοία, εμό ξι γιαςί ςξ ςελεσςαίξ ποάγμα πξσ θέλεςε είμαι μα έμαμ μικοϊςεοεπ ρε ηλικία έυξσμ μεγαλϋςεοξ εμθξσριαρμϊ, δσραοερςημέμξ άμθοχπξ μα τοξμςίζει ςξ παιδί ραπ. υχοίπ ασςϊ μα είμαι απϊλσςξ) Γεμικά, δόρςε υοϊμξ ρςη δημιξσογία ρυέρηπ ςξσ παιδιξϋ  Μα μέμει ρυεςικά κξμςά ραπ, όρςε μα εναρταλίρεςε με ςη babysitter υχοίπ μα ςη βλέπεςε αμςαγχμιρςικά ϊςι θα τςάμει ρπίςι ραπ πάμςα ρςημ όοα ςηπ τξβξϋμεμη ϊςι θα ςημ αγαπήρει πεοιρρϊςεοξ απϊ εράπ. Ζ  Μα ποξρέυει ςξ παιδί ραπ για 9 ή παοαπάμχ όοεπ μάμα είμαι πάμςα μϊμξ μία. Ακϊμα κι έυεςε λίγξ ελεϋθεοξ  Μα ποξρέυει μϊμξ ςξ παιδί ή μα ραπ κάμει και υοϊμξ μα αρυξληθείςε με ςξ παιδί ραπ, τοξμςίρςε μα είμαι κάπξιεπ δξσλειέπ ρςξ ρπίςι (ρίδεοξ, μαγείοεμα, κςλ) πξιξςικϊπ και ρίγξσοα για εκείμξ θα είρςε μξμαδική και  Μα πηγαίμει ςξ παιδί ραπ ρςξ πάοκξ ή βϊλςα ρςη αμαμςικαςάρςαςη. γειςξμιά Ακξλξσθείρςε ςξ έμρςικςϊ ραπ κι αμ ρε ρσμδσαρμϊ  Μα παοαλαμβάμει απϊ ςξ ρυξλείξ κάπξιξ με ϊλα ςα σπϊλξιπα κοιςήοια πξσ έυεςε θέρει αιρθάμερςε μεγαλϋςεοξ αδεοτάκι και μα ποξρέυει και ςα δϋξ ϊςι έυεςε βοει ςημ καςάλληλη babysitter για ςξ παιδί και παιδιά για κάπξιεπ όοεπ ςημ ξικξγέμειά ραπ εμπιρςεσςείςε ςημ και τοξμςίρςε μα ςημ  Μα σπάουει η δσμαςϊςηςα αλλαγήπ/επέκςαρηπ ςξσ βξηθήρεςε μα είμαι ςξ ίδιξ εσυαοιρςημέμη απϊ ςημ χοαοίξσ ςηπ ρσμεογαρία ραπ ϊπχπ θέλεςε μα είρςε κι ερείπ.  Μα μημ καπμίζει ςξσλάυιρςξμ μποξρςά ρςξ παιδί ραπ

via


Για ...πλέξιμο!

25

DECO—DIY

Ζ Άμμα Γαβαλά ( δεπ ρελ. 17) έτςιανε με μξςίβξ έμα λξσλξσδάκι, ασςϊ ςξ πλεκςϊ, αγξοάζξμςαπ ςξ μήμα απϊ ςξ καςάρςημα ςηπ Λαίοηπ Οεμςατοϊμιμξσ. ΢ξ καςάρςημα βοίρκεςαι ρςξ Άρςοξπ Βϊοειαπ Ισμξσοίαπ ρςξ μξμϊ Αοκαδίαπ και λειςξσογεί απϊ ςξ 1990. Ρςξ καςάρςημά μαπ θα βοείςε : μήμαςα, φιλικά, κλχρςικά, στάρμαςα για κεμςήμαςα, ανερξσάο για ςράμςεπ και διάτξοεπ καςαρκεσέπ και πξλλά άλλα. H ηζηοζειίδα ποσ δηαζέηω θάποηα από ηα πιεθηά κοσ http://www.plektamary.gr/ θαη ηο θαηάζηεκά κοσ ζηο Etsy https://www.etsy.com/shop/CrochetMaryGR?ref=hdr_shop_menu Mary Pentafronimou (Maryp)

RED HEART Soft (aran) 100γρακ. - 167κεη. 100% Αθρσιηθό Βειόλες - Βειολάθη Ν. 5 θαη πάλω

Plekta Mary

RED HEART Boutique Unforgettable 100% Acrylic - 100 g / 250 m Βειόλες -- βειολάθη Ν. 5 - 6 +

Kartopu Melange Wool 80% Αθρσιηθό - 20% Μαιιί 100γρακ. - 170 κεη. Βειόλες Ν. 6-7 + , Βειολάθη Ν. 5+


DECO—DIY

26

Μαγεία στο σπίτι όλο τον χρόνο ΑΝΑ΢ΣΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΤ Deco fairy

Σα

τχςάκια, θα ρσμτχμήρξσμε ϊλξι, πχπ είμαι απϊ ςα διακξρμηςικά είδη πξσ υαοίζξσμ ένςοα δϊρη ρςη μαγεία ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ. Γιαςί λξιπϊμ μα ςα απξθηκεϋρξσμε με ςξ πέοαπ ςχμ εξοςόμ και μα μημ διαςηοήρξσμε ασςή ςη μαγεία πξσ ποξρτέοξσμ,καθ‘ ϊλη ςη διάοκεια ςξσ υοϊμξσ; Οξλλέπ ιδέεπ και έμπμεσρη θα δξϋμε ρςιπ τχςξγοατίεπ πξσ ακξλξσθξϋμ και ρίγξσοα θα ποξςοέφξσμ πξλλξϋπ απϊ εμάπ μα υοηριμξπξιήρξσμε ασςά ςα μικοά τχςάκια χπ βαρικϊ διακξρμηςικϊ ςξσ υόοξσ μαπ. Δίμαι μια σπέοξυη ιδέα για αςμξρταιοικϊ τχςιρμϊ ρςξ σπμξδχμάςιξ, είςε μπλεγμέμα με διάταμα, αέοιμα στάρμαςα ραμ «ξσοαμϊπ» (canopy) πάμχ απϊ ςξ κοεββάςι, είςε ρε μια γχμιά ραμ stand για αγαπημέμεπ τχςξγοατίεπ ή ακϊμη και δημιξσογόμςαπ λένειπ μξμξκξμςσλιά, ιδέα ιδαμική και για άλλα ρημεία ςξσ ρπιςιξϋ, ϊπχπ η κξσζίμα ή η ςοαπεζαοία, με ςιπ αμάλξγεπ λένειπ τσρικά. Ρςημ είρξδξ ςξσ ρπιςιξϋ μαπ, έμαπ επιδαπέδιξπ καθοέπςηπ με μία γιολάμςα απϊ λαμπάκια, ςξπξθεςημέμα επιμελόπ αςημέληςα, θα γίμει ςξ πιξ ιδιαίςεοξ καλχρϊοιρμα εμό ενίρξσ εμςσπχριακϊ θα είμαι ςξ απξςέλερμα ρε ξπξιαδήπξςε γχμιά ςξσ ραλξμιξϋ ή ςξσ σπμξδχμαςίξσ μαπ. Tα μέα τχςάκια ρε ρϋομα, πξσ λειςξσογξϋμ με μπαςαοία μάλιρςα, δίμξσμ ςη δσμαςϊςηςα για ακϊμη πεοιρρϊςεοεπ ιδέεπ διακϊρμηρηπ, ϊπχπ για παοάδειγμα ςα τχςιζϊμεμα βάζα και ταμάοια, ή ραμ ένςοα δϊρη λάμφηπ ρε κάπξιξμ διακξρμηςικϊ δίρκξ ςξσ coffee table μαπ. Ξι εταομξγέπ είμαι απεοιϊοιρςεπ, η μαγεία απλόμεςαι ρςξ ρπίςι ϊλξ ςξ υοϊμξ και η υαοά είμαι έκδηλη ςϊρξ για ςξσπ μικοξϋπ ϊρξ και για ςξσπ μεγάλξσπ. ΢ϊρξ απλά, ςϊρξ ξικξμξμικά!


27

DECOâ&#x20AC;&#x201D;DIY


DECO—DIY

28

ΑΝΑ΢ΣΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΤ Deco fairy

Η

πιο εορταστική εποχή του χρόνου έφτασε κι εμείς είπαμε να το γιορτάσουμε με ένα DIY, που μπορεί εύκολα να σηματοδοτήσει αυτή τη φωτεινή περίοδο και να της χαρίσει ακόμη περισσότερη λάμψη...μεταφορικά και κυριολεκτικά. Μαζί θα κατασκευάσουμε εύκολα και οικονομικά ένα φωτιζόμενο κάδρο, για να στολίσουμε το πρεβάζι του τζακιού μας, τον μπουφέ μας, μία συρταριέρα, τον τοίχο μας ή απλά να το ακουμπήσουμε στο πάτωμα, επιμελώς ατημέλητα. Εμείς ρίχνουμε την ιδέα και σπρώχνουμε τη δική σας έμπνευση να δημιουργήσει το ιδανικό σκηνικό για αυτές τις γιορτές και όχι μόνο. Αοκεςά ϊμχπ με ςα λϊγια, απ ποξυχοήρξσμε ρςημ ποάνη.

Ζ εκςέλερη είμαι απλξϋρςαςη:

΢α σλικά πξσ θα υοειαρςξϋμε για ςημ καςαρκεσή μαπ είμαι:  1 κξμμάςι κϊμςοα πλακέ

ρςιπ επιθσμηςέπ διαρςάρειπ ΢απεςραοία Ιϊλα ςαπεςραοίαπ Οιμέλξ Πξλάκι για εταομξγή ςηπ ςαπεςραοίαπ  ΢οσπάμι  Τχςάκια led    

Αουικά κϊβξσμε ςημ ςαπεςραοία ρςιπ διαρςάρειπ ςξσ νϋλξσ μαπ. Ιαςϊπιμ, και ατξϋ έυξσμε ήδη εςξιμάρει ςημ κϊλα (γλξσςξλίμη), ςημ πεομάμε ρςημ πίρχ επιτάμεια ςηπ ςαπεςραοίαπ. Διπλόμξσμε με ποξρξυή υχοίπ μα ςρακίρξσμε ςξ κξμμάςι, έςρι όρςε μα εμχθξϋμ κϊλα με κϊλα και ατημξσμε λίγη όοα μα ςοαβήνει. Ρςη ρσμέυεια, εταομϊζξσμε με ποξρξυή ςημ ςαπεςραοία ρςξ νϋλξ. Δμείπ επιλέναμε έμα υειμχμιάςικξ ρυέδιξ αλλά ενίρξσ ϊμξοτη θα είμαι μία ςαπεςραοία με κςίοια ή με ξσοαμϊ και άρςοα για παοάδειγμα. Ατξϋ ρςεγμόρει η ςαπεςραοία μαπ, ποξυχοάμε ρςξ πιξ δϋρκξλξ αλλά και δημιξσογικϊ ρημείξ ςηπ καςαρκεσήπ. Αμξίγξσμε ςοϋπεπ! Έυξσμε ακξσμπήρει ςξ νϋλξ με ςημ ςαπεςραοία ρε ςακάκια όρςε μα έυξσμε ςξ πεοιθόοιξ μα ςοσπήρξσμε υχοίπ μα καςαρςοέφξσμε κάπξιξ έπιπλξ. Δίμξσμε ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςα ρημεία πξσ αμξίγξσμε ςιπ ςοϋπεπ όρςε μα μημ υαλάρξσμε ςξ ρυέδιξ. Ρςη δική μαπ καςαρκεσή για παοάδειγμα, απξτϋγαμε μα ςοσπήρξσμε ςα ελάτια. ΋ςαμ ςελειόρξσμε με ςξ ςοϋπημα, γσοίζξσμε απϊ ςημ πίρχ πλεσοά ςξ κϊμςοα πλακέ και νεκιμάμε ςξ πέοαρμα ςχμ Led. Δδό μα ρημειόρξσμε, πχπ ποιμ απξταρίρξσμε πξιξ μέγεθξπ ςοσπαμιξϋ είμαι ςξ ιδαμικϊ, καλϊ είμαι μα δξκιμάρξσμε νεκιμόμςαπ με έμα ρυεςικά μικοϊ, όρςε μα μπξοέρξσμε μα μεγαλόρξσμε ςιπ ςοϋπεπ ετϊρξμ υοειάζεςαι. Ιαλϋφαμε με ποξρξυή ϊλεπ ςιπ ςοϋπεπ και ςξ έογξ ςέυμηπ μαπ είμαι έςξιμξ μα ρςξλίρει με ςοϊπξ μαγικϊ και γιξοςιμϊ ακϊμη και ςημ πιξ άδιάτξοη γχμιά ςξσ ρπιςιξϋ μαπ, μεςαςοέπξμςάπ ςημ ρε eye-catcher.


29

DECOâ&#x20AC;&#x201D;DIY


DECO—DIY

30

Ρςιπ εικϊμεπ, μπξοείςε μα δείςε μεοικέπ ακϊμη ιδέεπ για τχςιζϊμεμα κάδοα για πεοιρρϊςεοη έμπμεσρη. Ιαλέπ δημιξσογίεπ!

Ένσπμα tips: *Λπξοείςε αμςί ςξσ κϊμςοα πλακέ μα υοηριμξπξιήρεςε καμβά. ΢οσπιέςαι εσκξλϊςεοα ακϊμη και με έμα φαλίδι. *Δπιλένςε ρςαθεοϊ τχςιρμϊ. Τχςάκια πξσ αμαβξρβήμξσμ θα μπεοδέφξσμ ςξ θέμα. Λπξοείςε μα δείςε ςξ βίμςεξ με ςιπ αμαλσςικέπ ξδηγίεπ εδό.


31

Υγεία

ΚΑΙΣΗ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ Oi paramithenies

Α

γαπάμε και τοξμςίζξσμε ςα δϊμςια μαπ, ϊπχπ ςξ σπϊλξιπξ ρόμα μαπ. Λαθαίμξσμε μα τοξμςίζξσμε ςα δϊμςια μαπ και εκπαιδεσϊμαρςε ρςη διαςήοηρη ςηπ ρχρςήπ ρςξμαςικήπ σγείαπ απϊ πξλϋ μικοή ηλικία. Απϊ ςημ αμαςξλή ςχμ μεξγιλόμ (ποόςχμ) δξμςιόμ ςξσ παιδιξϋ είμαι ρημαμςικϊ μα επιρκετςξϋμ ξι γξμείπ μαζί με ςξ παιδί ςξσπ έμα ειδικεσμέμξ ξδξμςίαςοξ, παιδξδξμςίαςοξ, πξσ έυει ςιπ γμόρειπ και ςημ εμπειοία μα ποξρεγγίρει ςξ παιδί και μα αμςιμεςχπίρει ςσυϊμ ποξβλήμαςα ςηπ ρςξμαςικήπ ςξσ σγείαπ. ΢α ρϋγυοξμα παιδξδξμςιαςοικά ιαςοεία είμαι καςάλληλα διαμξοτχμέμα και τιλικά ποξπ ςημ παιδική ηλικία. Ρςη ποόςη επίρκεφη ξι γξμείπ θα εμημεοχθξϋμ για ςη ρχρςή καθημεοιμή τοξμςίδα/βξϋοςριρμα ςχμ δξμςιόμ, ςη ποϊληφη ςηπ ςεοηδϊμαπ και ξσλίςιδαπ, ςα ξτέλη ςηπ ρχρςήπ διαςοξτήπ, ςη υοξμική ρςιγμή πξσ θα ποέπει μα διακξπεί η πιπίλα – πιπίλιρμα δακςϋλξσ και ποόςεπ βξήθειεπ ρε πεοίπςχρη ςοασμαςιρμξϋ δξμςιξϋ. Ζ ςακςική παοακξλξϋθηρη ςηπ ρςξμαςική κξιλϊςηςαπ απϊ ςξ παιδξδξμςίαςοξ ποξλαμβάμει καςαρςάρειπ και δίμει λϋρειπ ρε ςσυϊμ ποξβλήμαςα. Για ςξ λϊγξ ασςϊ καλϊ είμαι μα σπάουει (μα αμαπςσυθεί) μια ρυέρη εμπιρςξρϋμηπ αμάμερα ρςξ παιδί (και γξμείπ) και ςξμ παιδξδξμςίαςοξ. ΢ξ παιδί μαθαίμει μα επιρκέπςεςαι ςξ παιδξδξμςίαςοξ, μα ποξρέυει ςξμ εασςϊ ςξσ και υςίζεςαι έςρι ξ μελλξμςικϊπ εμήλικαπ πξσ τοξμςίζει ςημ σγεία ςξσ. Γϋοχ ρςημ ηλικία ςχμ 2 -2,5 εςόμ αουίζει μα μαθαίμει μα πλέμει ςα δξμςάκια ςξσ, μαζί με ςξσπ γξμείπ ςξσ, δημιξσογόμςαπ έςρι ςη ρσμήθεια μα τοξμςίζει ςξμ εασςϊ ςξσ. Νεκιμά μα πλέμει μϊμξ ςξσ ςα

via

δξμςάκια ςξσ και ςελειόμξσμ ςξ βξϋοςριρμα ξι γξμείπ ςξσ. Ζ εμεογή ρσμμεςξυή ςχμ γξμέχμ ρςξ βξϋοςριρμα ςχμ δξμςιόμ ρσμευίζεςαι μέυοι ςα 9 έςη ςξσλάυιρςξμ, γιαςί κιμηςικά ςξ παιδί δεμ μπξοεί μα τςάρει ρε κάπξια ρημεία ή κάμει ςξ βξϋοςριρμα βιαρςικά. Σπάουξσμ ςοόπξι πξσ μπξοξύμε μα βξηθήρξσμε ςξ παιδί από ασςή ςη μικοή ηλικία μα μάθει μα αγαπάει και μα τοξμςίζει ςα δόμςια ςξσ. δόμςια ςξσπ. Οι γξμείπ είμαι ζχμςαμό παοάδειγμα ποξπ μίμηρη. -παραμύθια που αφορούν τη ρςξμαςική τοξμςίδα. Μαθαίμει μέρα από ςξμ κόρμξ ςηπ ταμςαρίαπ με απλά λόγια ςη ποαγμαςική ανία ςηπ τοξμςίδαπ ςχμ δξμςιώμ. ή ςξσ παιδικξύ ήοχα. ξδξμςικό μήμα (με τιγξύοεπ ή υαοξύμεμα υοώμαςα) εσυαοιρςεί. διαςηοεί αρςοατςεοά ςα δξμςάκια ςξσ. καθοέτςη. Σξ δικό ςξσ υαμόγελξ, τσρικά, είμαι ςξ πιξ τχςειμό εναιςίαπ ςχμ καθαοώμ δξμςιώμ ςξσ. Λαθαίμξμςαπ ρςξ παιδί απϊ πξλϋ μικοή ηλικία μα αγαπά και μα τοξμςίζει ςα δϊμςια ςξσ ρίγξσοα ςξ ποξτσλάρρξσμε απϊ μελλξμςικέπ επόδσμεπ καςαρςάρειπ. Γιαςί ϊλα ςα παιδιά ανίζξσμ έμα λαμπεοϊ και αρςοατςεοϊ υαμϊγελξ!!


Υγεία

32

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ Karkinaki

Καρκίνος. Αυτό είναι το όνομα του. Καρκίνος. Κι είναι ιάσιμος σε πολλές περιπτώσεις. Και κάθε μέρα που περνάει η ιατρική κερδίζει τις μάχες της ενάντια στον καρκίνο. Οι επιστήμονες λένε ότι σε μερικά χρόνια από τώρα, ο καρκίνος θα είναι μια χρόνια νόσος. Οι επιστήμονες χρόνια τώρα προβλέπουν διάφορες μορφές του καρκίνου. Επειδή, μπορούμε να προλάβουμε και τον καρκίνο.

΢ι είμαι ξ καοκίμξπ; Λε ςη λένη «καοκίμξ» υαοακςηοίζξσμε έμα ρϋμπλεγμα μϊρχμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξμ αμενέλεγκςξ πξλλαπλαριαρμϊ και ςημ αμξογάμχςη αμάπςσνη ςχμ ποξρβεβλημέμχμ κσςςάοχμ. Ξ καοκίμξπ είμαι η ποόςη αιςία θαμάςξσ παγκξρμίχπ. Ιάθε υοϊμξ 7 εκαςξμμϋοια άμθοχπξι υάμξσμ ςη ζχή ςξσπ και 11 εκαςξμμϋοια μξρξϋμ, ςξ 70% ςχμ ξπξίχμ ρε υόοεπ μέρξσ και υαμηλξϋ ειρξδήμαςξπ. Λέυοι ςξ 2025 ςα μέα εςήρια πεοιρςαςικά καοκίμξσ, εκςιμάςαι ϊςι θα ασνηθξύμ ρςα 19,3 εκαςξμμύοια από 14,1 εκαςξμμύοια πξσ ήςαμ ςξ 2012. Ιι ϊμχπ, ενίρξσ ετικςή μέυοι ςξ 2025 είμαι η μείχρη ςχμ ποϊχοχμ θαμάςχμ απϊ μη μεςαδιδϊμεμεπ αρθέμειεπ (ϊπξσ αμήκει και ξ καοκίμξπ) καςά 25% αμ ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επίπεδξ σπξρςηοίνξσμε και σιξθεςήρξσμε σγιειμέπ επιλξγέπ.

 Οεοιβάλλξμ υχοίπ ςριγάοξ για ςα παιδιά και ςξσπ μέξσπ.  Τσρική άρκηρη, ιρξοοξπημέμη διαςοξτή, σγιειμή δίαιςα και απξτσγή παυσραοκίαπ.  Απξτσγή σπεοβξλικήπ έκθερηπ ρςξμ ήλιξ. Ρςη υόοα μαπ διαγιγμόρκξμςαι εςηρίχπ πεοίπξσ 40.000 μέα πεοιρςαςικά καοκίμχμ και 28.000 θάμαςξι. Ρυεδϊμ 30% ςχμ θαμάςχμ απϊ καοκίμξ ξτείλξμςαι ρε ρσμήθειεπ ςξσ ρϋγυοξμξσ ςοϊπξσ ζχήπ ςιπ ξπξίεπ μπξοξϋμε μα αλλάνξσμε:      

σφηλϊπ δείκςηπ μάζαπ ρόμαςξπ, υαμηλή καςαμάλχρη τοξϋςχμ, λαυαμικόμ και υϊοςχμ, έλλειφη ρχμαςικήπ άρκηρηπ, κάπμιρμα καςαμάλχρη ξιμξπμεσμαςχδόμ πξςόμ.

Λϊμξ ςξ κάπμιρμα ποξκαλεί παγκξρμίχπ Ζ Οαγκϊρμια Ζμέοα Ιαςά ςξσ Ιαοκίμξσ ςξ 20% ςχμ θαμάςχμ απϊ καοκίμξ και ςξ 70% καθιεοόθηκε με ποχςξβξσλία ςηπ Διεθμξϋπ ςχμ θαμάςχμ απϊ καοκίμξ ςξσ πμεϋμξμα. Έμχρηπ καςά ςξσ Ιαοκίμξσ (UICC), πξσ εκποξρχπεί 280 ξογαμόρειπ ρε 90 υόοεπ ςξσ κϊρμξσ. Ζ εκρςοαςεία εμημέοχρηπ κάθε υοϊμξ ρςιπ 4 Τεβοξσαοίξσ δίμει έμταρη ρςημ ποϊληφη και ρςη διαπίρςχρη ϊςι ςξ 43% ςχμ καοκίμχμ μπξοξϋμ μα απξτεσυθξϋμ με ςιπ ενήπ ποξωπξθέρειπ:

Λια καλύςεοη και πιξ σγιειμή ζχή μαπ ποξτσλάρρει από πξλλά


33

Υγεία

ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ Karkinaki

Ζ

σγεία μαπ εναοςάςαι καςά 50% απϊ ςη ρσμπεοιτξοά μαπ, καςά 20% απϊ ςξ πεοιβάλλξμ, καςά 20% απϊ ςημ κληοξμξμικϊςηςα και μϊμξ καςά 10% απϊ ςιπ παοευϊμεμεπ ιαςοικέπ σπηοερίεπ. Ζ ποϊληφη ρόζει ςη ζχή μαπ και εμείπ ξι ίδιξι ξτείλξσμε μα ποξλάβξσμε… ΢α καοδιαγγειακά μξρήμαςα, πξσ εσθϋμξμςαι για ςξ 50% ςχμ θαμάςχμ ρςημ υόοα μαπ και ξι καοκίμξι πξσ εσθϋμξμςαι πεοίπξσ για ςξ 23%, μπξοξϋμ μα ποξλητθξϋμ ρε μεγάλξ βαθμϊ, ςοξπξπξιόμςαπ κάπξιεπ καθημεοιμέπ ρσμήθειεπ πξσ ςα ποξκαλξϋμ, κσοίχπ ςξ κάπμιρμα, ςημ κακή διαςοξτή, ςξ ρςοεπ, ςημ έλλειφη τσρικήπ άρκηρηπ και ποξβαίμξμςαπ ρςημ έγκαιοη διάγμχρή ςξσπ με ςη διεμέογεια ςχμ εμδεδειγμέμχμ διαγμχρςικόμ ενεςάρεχμ ςη ρχρςή ρςιγμή.

παοέυει ςη δσμαςϊςηςα για άμερη και απξςελερμαςική θεοαπεία ξοιρμέμχμ ρσυμόμ μξοτόμ καοκίμξσ, ϊπχπ ςξσ ςοαυήλξσ ςηπ μήςοαπ και ςξσ μαρςξϋ ρςιπ γσμαίκεπ, ςξσ ποξρςάςη ρςξσπ άμδοεπ, ςξσ παυέξπ εμςέοξσ και ρςα δϋξ τϋλα. Δπίρηπ, επιςσγυάμεςαι η καλϋςεοη αμςιμεςόπιρη υοϊμιχμ μξρημάςχμ, ϊπχπ είμαι η σπέοςαρη, η σπεουξληρςεοξλαιμία και ξ ρακυαοόδηπ διαβήςηπ, πξσ απξςελξϋμ ςασςϊυοξμα και ρημαμςικξϋπ παοάγξμςεπ κιμδϋμξσ για ςημ ποϊκληρη ςχμ καοδιαγγειακόμ μξρημάςχμ.

Οοξληπςικέπ παοεμβάρειπ απξςελξϋμ ςα εμβϊλια για ςημ ποϊληφη λξιμόνεχμ, η αμςιρϋλληφη και ποξρςαρία απϊ ςα ρενξσαλικά μεςαδιδϊμεμα μξρήμαςα, η τσρική άρκηρη για ςημ ποϊληφη ςχμ καοδιαγγειακόμ παθήρεχμ, ςα αμςιβιξςικά για ςιπ μεςεγυειοηςικέπ λξιμόνειπ, ςα αμςιπηκςικά για ςημ ποϊληφη ςχμ Ζ έμμξια ςηπ ποϊληφηπ έυει ςασςιρςεί με ςξ θοξμβόρεχμ, ξ θηλαρμϊπ για ςημ σγιέρςεοη γμχρςϊ check-up. Ζ ποϊληφη ρςημ Θαςοική αμάπςσνη ςξσ βοέτξσπ και ξ ςακςικϊπ έλεγυξπ για ςσυϊμ εμτάμιρη κληοξμξμικόμ παθήρεχμ. διακοίμεςαι ρε ποχςξγεμή και δεσςεοξγεμή. Ρςημ ποχςξγεμή ποϊληφη εταομϊζξμςαι μέθξδξι απξτσγήπ ςηπ μϊρξσ και ρσμήθχπ ατξοά ξλϊκληοξσπ πληθσρμξϋπ, ϊπχπ ξι εμβξλιαρμξί για λξιμόνειπ ή ή υλχοίχρη. Αμ και εϋκξλα παοαγμχοίζεςαι η ανία και ρπάμια εταομϊζεςαι η ποχςξγεμήπ ποϊληφη, ξ επιρςημξμικϊπ κλάδξπ Αγχγή ςηπ Σγείαπ, με ξογαμχμέμα ποξγοάμμαςα παοέμβαρηπ και ρσμβξσλεσςικήπ σπξρςήοινηπ, βξηθά ρςημ καςαπξλέμηρη αμθσγιειμόμ ρσμπεοιτξοόμ και ρςημ σιξθέςηρη ρσμηθειόμ πξσ ποξρςαςεϋξσμ και ποξάγξσμ ςημ σγεία. Ρε ϊ,ςι ατξοά ςη δεσςεοξγεμή Οοϊληφη, η έγκαιοη διάγμχρη, με ςη διεμέογεια ειδικόμ διαγμχρςικόμ ενεςάρεχμ για ςη διαπίρςχρη ςηπ μϊρξσ ποιμ εμταμιρςξϋμ κλιμικά ρσμπςόμαςα,

Οαγκξρμίχπ ξι πιξ ρσυμέπ παθήρειπ πξσ μπξοξϋμ μα ποξλητθξϋμ είμαι η αοςηοιακή πίερη, ςξ κάπμιρμα, ξ σπξριςιρμϊπ, ξι ρενξσαλικόπ μεςαδιδϊμεμεπ μϊρξι, η παυσραοκία, ξ αλκξξλιρμϊπ, ςα μξλσρμέμα ϋδαςα, η κακή απξυέςεσρη η εμδξξικιακή οϋπαμρη ςξσ αέοα.


Υγεία

34

ΕΤΗ ΠΑΠΠΑ

ΓΙΟΤΛΗ ΜΠΑΛΙΚΟΤ

Positive junkie

Psychologia paidiou

Εύη:

Γιούλη:

Ασςά ςα new year resolutions λίγξ με εκμεσοίζξσμ οε αδεοτάκι μξσ , και δε θέλχ ςώοα μα είμαι ςξ γκοιμιάοικξ Positive Junkie, αλλά ξ κόρμξπ βάζει κάςι ρςόυξσπ γκξσμξύςρεπ και με ςξ πξσ έουεςαι η ώοα μα νεκιμήρξσμ, παθαίμξσμ παμικό - από πξύ μ’ αουίρξσμ και πξύ μα ςελειώρξσμ .

Δεμ έυειπ δίκιξ! Ο ρςόυξπ ρε κοαςάει ρε εγοήγξορη! Σξμ ςοόπξ ποέπει μα αλλάνξσμε! θεπ πυ μα γίμειπ ποιγκίπιρρα; λέμε ςώοα!! Ξεκίμα από ςα βαρικά. Πάοε για αουή έμα τθημό ρςέμμα και ρυεδίαρε ςξ επόμεμξ βήμα! Σι δσμαςόςηςεπ έυχ, ςι υοόμξ θέλχ, θα μξσ αοέρει ή μια υαοά είμαι και ρςξμ κόρμξ μξσ!;; Δρύ ςι ρςόυξ έβαλεπ Δύη για ςη μέα υοξμιά;

Εύη:

Γιούλη:

Καλά, δε λέχ, ρε κοαςάμε ρε κ εγοήγξορη, αλλά εναοςάςαι γιαςί ςξσπ βάζειπ ! Δίμαι επειδή είμαι η αουή ςηπ υοξμιάπ ή επειδή θέλειπ ποαγμαςικά μα καμείπ μια αλλαγή; Ο δικόπ μξσ ρςόυξπ ε; Αυ έυχ πξλλξύπ, αλλά όλξι ρσμδέξμςαι μεςανύ ςξσπ καςά κάπξιξ ςοόπξ !Έμαπ ρςόυξπ μξσ είμαι μα διαρκεδάζχ πεοιρρόςεοξ ! Και με ασςό εμμξώ μα γελάχ πξλύ, μα έυχ πξλλξύπ αγαπημέμξσπ τίλξσπ , μα πεομάχ καλά , μα κάμχ εμδιατέοξμςα ποάγμαςα κάθε μέοα !!

Μξσ αοέρξσμ πξλλξί ξι ρςόυξι ρξσ! Ασςή είμαι και η μαγική ρσμςαγή για μέμα, για μα είραι εσςσυιρμέμξπ. Θα ρξσ ποόςειμα μα νεκιμήρειπ από ςώοα μα σλξπξιείπ ςξσπ ρςόυξσπ ρξσ. Βήμα-βήμα ! Μη πεοιμέμειπ ςη μέα υοξμιά! Βαρικά ρςξ λέχ ερέμα, για μα ςξ ακξύχ εγώ! Πξσ μξμίμχπ αμαβάλχ ρςόυξσπ με δικαιξλξγίεπ ςξσ ςύπξσ " δεμ έυχ υοόμξ για ςέςξια. Έυχ μαγείοεμα, δξσλειέπ, διάβαρμα! Πξσ υοόμξπ για ρςόυξσπ! Ασςά είμαι πξλσςέλειεπ!"

Εύη:

Γιούλη:

Καλά ασςά δεμ ςελειώμξσμ πξςέ ! Αλλά πιρςεύχ όςι ςξ μα είμαι εσςσυιρμέμη και μα πεομάχ καλά, μξσ δίμει ώθηρη ώρςε μα κάμχ και ςα απλά, καθημεοιμά με πεοιρρόςεοη απξςελερμαςικόςηςα ! Δμμξείςαι, έυχ βάλει ήδη ρε εταομξγή ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ ρςόυξσπ. Αμ είμαι μα πεοιμέμχ μέυοι ςη μέα υοξμιά, ζήςχ πξσ καήκαμε !! Βαρικά, ςα new year resolutions εγώ ςα λεχ All year resolutions ! Για πεπ βοε Γιξύλη ςι ρςόυξσπ έυειπ βάλει ερύ, αλλά πεπ μξσ ρς’ αλήθεια, γιαςί θέλειπ ςόρξ πξλύ μα γίμξσμ ποαγμαςικόςηςα ;

Θέλχ μα ρςαμαςήρχ μα γκοιμιάζχ!! Να μημ έυχ πξλλέπ απαιςήρειπ, ξύςε από ςξσπ γύοχ μξσ, αλλά ξύςε από εμέμα. Και βαρικά, η πεοιρρόςεοη δξσλειά πξσ έυχ μα κάμχ είμαι με ςξμ εασςό μξσ!.Αμ απξκςήρχ καλύςεοη επατή με εμέμα, χπ δια μαγείαπ θα τςιάνξσμ και ςα ποάγμαςα γύοχ μξσ! Σξ πιρςεύχ. Όλα από εμάπ νεκιμάμε! Θέλειπ πυ μα τςιάνειπ ςιπ ρυέρειπ ρξσ με ςα παιδιά ρξσ; Κόλληρε ποώςα ςα δικά ρξσ ρπαρμέμα κξμμάςια. Οι αλλαγέπ πξσ θα δειπ μεςά ρςξσπ αμθοώπξσπ πξσ είμαι κξμςά ρξσ, θα είμαι μαγικέπ! Όπχπ καςαλαβαίμειπ Δύη έυχ πξλλή δξσλειά με μέμα!! ΢ξσ έυχ και ποόςαρη! ΢ςξ ςέλξπ κάθε μήμα μα λέει η μία ρςημ άλλη, πώπ πήγε ξ μήμαπ, αματξοικά με ςξσπ ρςόυξσπ. Πξύ κόλληρε η όλη καςάρςαρη, ςι πήγε καλά και ςι δεμ πήγε, ςι θα ποόςειμεπ ερύ πυ μα αλλάνχ. Νξμίζχ όςι η βξήθεια ρςημ επίςεσνη ςχμ ρςόυχμ είμαι έμα "ρσμ" επιπλέξμ!! Σι λεπ ;


35

Εύη:

Γιούλη:

Χςύπηρεπ τλέβα ! Δμμξείςαι και είμαι μέρα ! Θεχοώ όςι επιβάλλεςαι μα έυειπ άςξμα ρςη ζχή ρξσ, πξσ θα ρε βξηθάμε μα μέμειπ πιρςόπ ρςξ ρςόυξ ρξσ!! Λέχ ρσμέυεια και γοάτχ ρσμέυεια, όςι αμ δεμ είραι ερύ καλά δεμ είμαι καμείπ . Γοάτχ επίρηπ, όςι δεμ μπξοείπ μα δώρειπ ςίπξςα πξσ δεμ έυειπ ! Ό,ςι έυξσμε μέρα μαπ βγαίμει απένχ μαπ ! Οςιδήπξςε έυειπ γύοχ ρξσ, αμςικαςξπςοίζει ςξ μέρα ρξσ. Ο κάθε ρςόυξπ ρξσ θα ρσμδσάζεςαι, όυι μόμξ με ςξ ςι θεπ μα απξκςήρειπ, αλλά και ςξ ςι άςξμξ θεπ μα γίμειπ ! Ο κάθε ρςόυξπ έυει μα κάμει μξμίζχ με έμα ρκξπό , ςημ εσςσυία ! Δγώ ποξςείμχ μα ρςξυεύξσμε λξιπόμ ρςημ εσςσυία και ςη υαοά ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ !

Σέλεια!! Ξεκιμάμε λξιπόμ. Όυι από ρήμεοα, αλλά από ευθέπ!! Κι ελπίζχ μα μαπ ακξλξσθήρξσμ κι άλλξι. Ξέοειπ ςι θσμήθηκα ςώοα; Ση τοάρη πξσ μξσ έλεγε ρσυμά μια ηλικιχμέμη κσοία πξσ έμεμε ρςη γειςξμιά μξσ "ζήρε ρήμεοα, ραμ μα μημ σπάουει αύοιξ!!" Έποεπε μα μεγαλώρχ αοκεςά, για μα καςαλάβχ ςι ήθελε μα πει... Για μέμα ρημαίμει μα κάμειπ ποάγμαςα άμερα. Μημ αμαβάλλειπ για αύοιξ. Θεπ μα δειπ τίλξσπ; Πάοε ςηλέτχμξ ςώοα και ζήςηρε μα βοεθείςε. Κάμε ερύ ςξ βήμα και πέοαρε ςημ εμέογεια ρςξσπ άλλξσπ! Δλπίζχ κάπξιξπ μα μαπ ακξύρει και μα κάμει ςημ αλλαγή!

Υγεία

Το νΰημα είναι να πε ενθαοούνουμε να μη πεοιμένεις καμιά Νέα Χοονιά, να κάνεις αλλαγές πτη ζωή που ! Η ώοα είναι Τώοα. Κάνε τις αλλαγές που ΤΩΡΑ! Κάνε ποοτεοαιΰτητα να είπαι καλά με τον εαυτΰ που. Ψάξε τη χαοά μέπα πε ΰλα , βάλε πτΰχους απλούς και πύνθετους και βοες κΰπμο να μοιοαπτείς την ευτυχία ! Θα εκπλαγείς απΰ το πΰποι πολλοί άνθοωποι γύοω που θα θέλουν να πε ακολουθήπουν, να πε βοηθήπουν, να τους βοηθήπεις. Ακΰμη κι αν ο πτΰχος δεν επιτευχθεί, επύ έχεις καταρέοει ήδη πολλά! Ποοχώοηπες ένα βήμα μποοπτά, για να κατακτήπεις την ευτυχία. Γιατί άλλωπτε, ευτυχία δεν είναι να πετυχαίνεις 100% αυτΰ που έχεις βάλει πτο μυαλΰ που, αλλά να πεονάς καλά και "γεμάτα" πτο ταξίδι!

via


Διατροφή

36

πρην πιν αξωμαρικϐ και θξεπρικϐ εκδνσϐ ρηο ΑΡΗ΢ ΢ΩΣΗΡΙΟΤ Neanikon


37

Διατροφή

Αχλαδόπιτα Ψηινθόβνπκε ηα ζύθα θαη καδί κε ηηο ζηαθίδεο ηα ηνπνζεηνύκε ζην λεξό γηα πεξίπνπ 2 ώξεο. ΢ηελ ζπλέρεηα αθαηξνύκε ηα θξνύηα θαη ην λεξό πνπ πξνέθπςε από ην κνύιηαζκα ην αδεηάδνπκε ζε έλα κπνι αλάδεπζεο. Αλ δνθηκάζεηε ην λεξό ζα δηαπηζηώζεηε πσο έρεη πάξεη αξθεηά από ηελ γιύθα θαη ηε γεύζε ησλ θξνύησλ. Πξνζζέηνπκε ην ειαηόιαδν θαη αλαθαηεύνπκε ηα δύν πγξά πνιύ θαιά. Ρίρλνπκε ιίγν ιίγν ην αιεύξη (καδί κε ην baking powder) δπκώλνληαο κέρξη λα πξνθύςεη κία δύκε πνπ ειαθξώο λα κελ θνιιάεη ζηα ρέξηα καο. Σελ ρσξίδνπκε ζε δύν θνκκάηηα, ζε αλαινγία 70–30%. Σα αλνίγνπκε κε ηελ βνήζεηα ηνπ πιάζηε, αθνύ πξώηα ηα ηνπνζεηήζνπκε αλάκεζα ζε δύν ιαδόθνιιεο. Γηα λα εηνηκάζνπκε ηελ γέκηζε, ζε έλα κπνι ξίρλνπκε ηα θξνύηα πνπ κνπιηάζακε, ηα αριάδηα θαη κηζή θνπηαιηά αιεύξη. Ξεθινπδίδνπκε ην θάξδακν θαη ζξπκκαηίδνπκε θαιά ζην γνπδί ηα εζσηεξηθά καύξα ζπνξάθηα ηνπ θξαηώληαο ηελ πνζόηεηα πνπ ζέινπκε. Μαδί κε ην μύζκα πνξηνθαιηνύ ην πξνζζέηνπκε ζην κείγκα. Με ηα ρέξηα καο πηέδνπκε ηα πιηθά ώζηε λα ιηώζνπλ ειαθξά θαη λα ελσζνύλ κεηαμύ ηνπο. Λαδώλνπκε θαη αιεπξώλνπκε ην ηζέξθη θαη απιώλνπκε θαιά ηε δύκε ηεο βάζεο. Σνπνζεηνύκε εζσηεξηθά ηε γέκηζε θαη θιείλνπκε ηελ πίηα κε ηελ ππόινηπε δύκε. Αλ ζέινπκε λα ιάβεη πην δεζηό ρξώκα ε δύκε καο, κε έλα πηλειάθη ηελ αιείθνπκε κε ιίγν ειαηόιαδν. Αλνίγνπκε κεξηθέο ηξύπεο (ή κε έλα θνπίδη ραξάζζνπκε αζηεξάθηα) θαη θνπξλίδνπκε γηα κία ώξα ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ζηνπο 170 βαζκνύο. Απνιακβάλνπκε !!!

 160  60

γξ καύξε θνξηλζηαθή ζηαθίδα

 200  60

γξ μεξά ζύθα

ml λεξό

ml ειαηόιαδν

 αιεύξη

νιηθήο – όζν πάξεη + κηζή θνπηαιηά γηα ηε γέκηζε

1

θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ baking powder

2

κεζαία αριάδηα θνκκέλα ζε θύβνπο

 1/4

θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ θνπαληζκέλα εζσηεξηθά ζπνξάθηα θάξδακν

 μύζκα

από κηζό πνξηνθάιη

 Σζέξθη

δηακέηξνπ 16 εθ


38

Διατροφή

ΓΤΡΟ΢ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΝΑ΢ΟΤΛΗ

Mamangelic

Σλικά (για πεο. 8 ρξσβλακια)  1 ρςήθξπ κξςϊπξσλξσ τιλέςξ (ξλϊκληοξ)  3 τιλέςα απϊ μπξϋςι (ρςξ ρϋμξλξ μαπ ςξ κοέαπ ρςηθξπ+μπξϋςι βγαίμει πεοίπξσ 1100-1200γο)  15 γο. αλάςι  1 κ.γλσκξϋ μπξϋκξβξ γλσκϊ  1 κ. γλσκξϋ νεοϊ κοεμμϋδι (ατσδαςχμέμξ)  1 γεμάςξ κ. γλσκξϋ γλσκιά πάποικα  1/2 κ. γλσκξϋ καπμιρςή πάποικα  1/2 κ. γλσκξϋ κξσοκξσμά  1 κ .γλσκξϋ δεμςοξλίβαμξ  1/2 κ. γλσκξϋ κάοσ  1/2 κ. γλσκξϋ θσμάοι  1 κ. γλσκξϋ μξσρςάοδα ρε ρκϊμη  10 γο. Οεςιμέζι  50 γο. κέςραπ (δείςε πόπ μα τςιάνεςε μϊμξι ραπ εδό)  τοερκξςοιμμέμξ πιπέοι

Δκςέλερη Ιϊβξσμε ςα τιλέςα μαπ με έμα κξτςεοϊ μαυαίοι πάοα μα πάοα πξλϋ λεπςέπ λχοίδεπ. ΢α ποξρθέςξσμε ρε έμα μεγάλξ μπξλ, οίυμξσμε μέρα ϊλα ςα σλικά μαπ και αμακαςεϋξσμε. Αμάβξσμε ςξ τξϋομξ μαπ ρςξσπ 220oC αέοα και κάςχ αμςίρςαρη(ή ρκέςξ αέοα), αδειάζξσμε ςξ γϋοξ μαπ ρε έμα μεγάλξ ςαφί, ςξμ απλόμξσμε μα πάει παμςξϋ και φήμξσμε για 20-25 λεπςά, αμακαςεϋξμςαπ ϊπξςε υοειαρςεί! Δε υοειάζεςαι λιπαοή ξσρία γιαςί θα βγάλει λαδάκι μϊμξ ςξσ ςξ κξςϊπξσλξ και δε κξλλάει ρςξ ςαφί!! Δίμαι ρίγξσοη ϊςι δε θα έυεςε ναματάει ςϊρξ μαλακϊ κοέαπ! Ιαλή επιςσυία!


39

Διατροφή


Προτάσεις

40

Διαβάστε εδώ αυτά τα παραμύθια καθώς και άλλα πολλά που έχουν ανεβεί ήδη στο blog μας!

Κϒθε 15 ρνς μϐνα , η αγαπημϑνη μαο ΚΑΙΤΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ από ρν oiparamythenies, μαο σαξϏζει ϑνα παξαμύθι γξαμμϑνν από ρα σεξϒκια ρηο, με ρην καλλιρεσνικϐ επιμϑλεια ρηο ΕςαγγελϏαο ΠαπαξϏζνς. ΜεϏνερε πςνρννιπμϑννι πρν familives.gr


41

Χρ. Ένθετο

Welcome Christmas


Χρ. Ένθετο

42

ΚΑΙΣΗ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ Oi paramithenies

Τα Χξιπρνύγεννα εϏναι εικόνεο με πρνλϏδια και γιξλϒνρεο. Τα Χξιπρνύγεννα εϏναι αξώμαρα βανϏλιαο, πνξρνκαλινύ και κανϑλαο από ρα μελνμακϒξννα και ρνςο κνςξαμπιϑδεο. Τα Χξιπρνύγεννα εϏναι μελωδικνϏ ϐσνι από ριο παιδικϑο τωνϑο και ρα σξιπρνςγεννιϒρικα ρξαγνύδια. Τα Χξιπρνύγεννα εϏναι αγαπημϑνεο γεύπειο από γινξρινό ρξαπϑζι πρξωμϑνν από ρα σεξϒκια ρηο μαμϒο ϐ ρηο γιαγιϒο. Τα Χξιπρνύγεννα πϑξαν από αιπθϐπειο εϏναι και πςναιπθϐμαρα, αθώα και αγνϒ όπωο ενόο μικξνύ παιδινύ. Χξιπρνύγεννα πημαϏνει αγϒπη. ΣημαϏνει αννϏγω ρη καξδιϒ μνς, απνβϒλλω ρα αξνηρικϒ πςναιπθϐμαρα, πςγσωξώ ρα λϒθη, εςγνωμννώ για όπα ϑσω. Η πιν αγνϐ μνξτϐ αγϒπηο εϏναι όραν δϏνειο, σωξϏο να ζηρϒο καμϏα ανραπόδνπη. Χξιπρνύγεννα πημαϏνει αλληλεγγύη. Με μϒρια και καξδιϒ γεμϒρα αγϒπη θςμόμαπρε πωο δϏπλα μαο ςπϒξσνςν ϒνθξωπνι πνς σξειϒζννραι ρη πςμπαξϒπραπη και ρη βνϐθεια μαο. Χξιπρνύγεννα πημαϏνει αγϒπη και αλληλεγγύη. ΣημαϏνει πξνπτϑξω ρν «δώξν» ρηο αγϒπηο, όσι μόνν πρνςο αγαπημϑννςο μνς αλλϒ και πε όπνινν ρν σξειϒζεραι. Αςρϒ ρα Χξιπρνύγεννα (και όλα ρα επόμενα) πξόπτεξε ρν δικό πνς «δώξν» αγϒπηο πρνςο αγαπημϑννςο πνς με λϑξειο, αλλϒ και με πξϒξειο. Πξόπτεξε ρν «δώξν» αγϒπηο πνς και πε ανθξώπνςο πνς δεν γνωξϏζειο (και Ϗπωο να μην γνωξϏπειο πνρϑ). Ενημεξώπνς για ρα τιλανθξωπικϒ ιδξύμαρα και νξγανιπμνύο κνινωτελνύο δξϒπηο και πρϐξιξε ρν ϑξγν ρνςο. Τα Χξιπρνύγεννα εϏναι ξεσωξιπρϐ επνσϐ γιαρϏ η καξδιϒ μαο νιώθει ζεπραπιϒ και αγαλλϏαπη πξνπτϑξννραο αγϒπη.


43

Χρ. Ένθετο

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΤ ForHappyMoments

Στδν αρχή ήταν μια μικρή φετνδγ Κεπου - κεπου και ένα καραβεκιγ Μγτε ξγφατρωσγ έξω απΰ τδ φετνδ ένα δέντρο που το στΰοισαν οι ενθρωποι μγγγγκαρποας και του πρΰσθγσαν και ποοοε φβτα! Η φετνδ παρέμγνγ μικρή και ταπγινήγ Οι ενθρωποι πρΰσγχαν τβρα πγρισσΰτγρο το δέντρο και οιγΰτγρο τδ φετνδ! Και μγτε προστέθδκγ ο Santa Cl aus, ένας χοντροαοδς γγροντεκος που καμία σχέσδ δγν έχγι μγ τις σγπτές ασκδτικές μορφές των Αγγ Νικοοεου ή Βασιογίου ΰπου και του προσδίδουν το ΰνομαγγγ Και το "Καοε Χριστοαγγννα" αντικαταστεθδκγ μγ το "Καοές Γιορτές"γ

Σ

πίςια, πλαςείεπ, δοϊµξι και µαγαζιά τξοςχµέμα µε υίλια δϋξ εμςσπχριακά ρςξλίδια, Αγιξβαρίληδεπ κάθε µεγέθξσπ, ελατάκια, υιξμαμθοχπάκια, έλκηθοα, αρςεοάκια, γλσκά, ζαυαοχςά, «εξοςαρςικά ποξγοάµµαςα» ρςημ ΢V, πλξϋρια ςοαπέζια, ακοιβέπ ςξσαλέςεπ, πξλσςελή οεβεγιϊμ, νέτοεμα γλέμςια, και ςσυεοά παιυμίδια µέυοι ςα νηµεοόµαςα και ςξσ…υοϊμξσ πάλι καλά μάµαρςε… Αλήθεια, αμ κάπξιξπ «άρυεςξπ» επιρκεπςϊςαμ ςιπ «υοιρςιαμικέπ» πϊλειπ, ασςέπ ςιπ «γιξοςιμέπ» ηµέοεπ, απξκλείεςαι μα καςαλάβαιμε ϊςι ςξ ςιµόµεμξ ποϊρχπξ είμαι ξ Υοιρςϊπ. Δάμ ςξμ οχςξϋραμ, µάλλξμ θα απαμςξϋρε ϊςι ποϊκειςαι για κάπξιξ παππξϋ µε άρποη γεμειάδα και κϊκκιμα οξϋυα! Δεμ είμαι κακϊ μα γιξςάζξσμε, μα ρςξλίζξσμε, μα πεομάμε ϊμξοτα ασςή ςημ πεοίξδξ ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ. ΢ξ ζήςημα είμαι μα μημ νευμάμε ποξπ ςιμήμ πξιξσ γίμξμςαι ϊλα ασςά! Λα ςξ λέει και η λένη: Υοιρςξϋ—γέμμα...δηλαδή ςα γεμέθλια ςξσ! Ιάμξσμε λξιπϊμ πάοςσ υχοίπ Ασςϊμ! Ιαι πέοαμ ασςξϋ ςα πεοιρρϊςεοα έθιμα δεμ έυξσμ καμία ρυέρη με Δκείμξμ αλλά έυξσμ νεκάθαοη ειδχλξλαςοική ποξέλεσρη και απξςελξϋμ απξµειμάοια αουαίχμ παγαμιρςικόμ κξιμχμιόμ. Ξι αουαίξι Πχµαίξι ςηοξϋραμ εξοςαρµξϋπ ρςξ ςέλξπ ςξσ έςξσπ για μα ςιµήρξσμ ςξμ Ραςξϋομξ, ςξμ θεϊ ςηπ ρσγκξµιδήπ, και ςξμ Λίθοα, ςξμ Οέορη θεϊ ςξσ τχςϊπ. ∆ιάτξοξι λαξί ρςη βϊοεια Δσοόπη ςηοξϋραμ εξοςαρµξϋπ ρςα µέρα ςξσ ∆εκεµβοίξσ για μα γιξοςάρξσμ ςξ ςέλξπ ςηπ επξυήπ ςχμ ρσγκξµιδόμ. Ήςαμ η γιξοςή γμχρςή χπ ―Yule”, (πξσ ακϊµα ςημ εξοςάζξσμ ξι μέξ-παγαμιρςέπ)! Ζ ποξεςξιµαρία ειδικόμ ταγηςόμ, η διακϊρµηρη ςχμ ρπιςιόμ µε τσςά, ςξ ςοαγξϋδι και αμςαλλαγή δόοχμ απξςελξϋραμ µέοξπ ϊλχμ ασςόμ ςχμ εξοςαρµόμ. Ασςά ςα έθιµα ρςαδιακά εμρχµαςόθηκαμ ρςξμ εξοςαρµϊ ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ. Έςρι, ςα λξσλξϋδια και ςα κλαδιά µε ςα ποάριμα τϋλλα ποξέουξμςαι απϊ ςξσπ Πχµαίξσπ. Ξ κιρρϊπ ςξ πξσομάοι και η δάτμη ποξήλθαμ απϊ ςιπ ειδχλξλαςοικέπ γιξοςέπ ςχμ Ρανϊμχμ. ΢ξ γκι (ινϊπ) πξσ κοεµάμε ρε πϊοςεπ και παοάθσοα δεμ είμαι ςίπξςε άλλξ απϊ ςξ µαγικϊ τσςϊ πξσ ρσµβϊλιζε ςημ ειοήμη και ςημ ελπίδα καςά ςξσπ Ιέλςεπ ιεοείπ, ςξσπ ∆οσίδεπ. ΢ξ έθιµξ ςξσ δέμδοξσ ποξήλθε απϊ ςημ Γεοµαμία ϊπξσ ξι εκεί ποχςϊγξμξι λαξί λάςοεσαμ ςα αειθαλή δέμδοα πξσ δεμ έυαμαμ ςα τϋλλα ςξσπ ςξ υειµόμα και έςρι ςα θεχοξϋραμ αθάμαςα... Ζ παοάδξρη ςξσ ρςξλιρµξϋ ςξσ δέμδοξσ είμαι Ρκαμδιμαβική καθόπ ξι

βϊοειξι λαξί είυαμ ατθξμία δαρόμ, εμό ςξ ποόςξ ρςξλιρµέμξ υοιρςξσγεμμιάςικξ δέμδοξ εµταμίρςηκε ςξ 1520 ρςημ Πίγα ςηπ Κεςξμίαπ. Ρυεςικά µε ςημ ηµεοξµημία ςηπ 25ηπ ∆εκεµβοίξσ, καμέμαπ υοιρςιαμϊπ, για δϋξ αιόμεπ µεςά ςξμ θάμαςξ ςξσ Υοιρςξϋ, δεμ γμόοιζε —και λίγξι μξιάζξμςαμ— για ςξ πϊςε ακοιβόπ γεμμήθηκε. Για ςξσπ ποόςξσπ Υοιρςιαμξϋπ ςα γεμέθλια θεχοξϋμςαμ αρήµαμςα, εμό η ηµέοα ςξσ θαμάςξσ ήςαμ η ρηµαμςική. Έςρι, ξι Υοιρςιαμξί εϊοςαζαμ ςξ Οάρυα, ςημ Οεμςηκξρςή και ςα Ηεξτάμια, αλλά ϊυι ςα Υοιρςξϋγεμμα! Άλλχρςε, ςα Δσαγγέλια δεμ αματέοξσμ ςίπξςα ρυεςικά µε ςημ ποαγµαςική ηµεοξµημία ςηπ γέμμηρηπ ςξσ Υοιρςξϋ. Ρςξμ καθξοιρµϊ ςηπ 25ηπ ∆εκεµβοίξσ χπ ηµεοξµημίαπ εξοςαρµξϋ ρσμςέλεραμ ποξταμόπ η µεγάλη εθμική εξοςή ςξσ "ακαςαμίκηςξσ" θεξϋ Ήλιξσ (Dies Natalis Solis Invicti) και ξ εξοςαρµϊπ ςχμ γεμεθλίχμ ςξσ Λίθοα πξσ ήςαμ διαδεδξµέμα ρε ϊλη ςημ επικοάςεια ςηπ Πχµαψκήπ ασςξκοαςξοίαπ µε ςημ έμμξια ϊςι η επιλξγή ασςήπ ςηπ ηµέοαπ χπ ηµέοαπ γέμμηρηπ ςξσ Υοιρςξϋ είυε μα κάμει µε ςημ ποξρπάθεια αμςικαςάρςαρηπ ςχμ παγαμιρςικόμ (µη υοιρςιαμικόμ) γιξοςόμ πξσ ςηοξϋμςαμ εκείμξμ ςξμ καιοϊ, ϊπχπ ςα Ραςξσομάλια και ςα Λποξσµάλια. Απϊ ϊςι ταίμεςαι, ξ εξοςαρµϊπ ςηπ 25ηπ ∆εκεµβοίξσ άουιρε μα ςηοείςαι ρςη Πόµη γϋοχ ρςξ 335 µ.Υ. Απϊ ςη ∆ϋρη ξ εξοςαρµϊπ ςηπ Γεμμήρεχπ ρςιπ 25 ∆εκεµβοίξσ πέοαρε και ρςημ Αμαςξλή γϋοχ ρςξ 376 και µε ςξμ υοϊμξ επικοάςηρε ρε ϊλξ ςξμ υοιρςιαμικϊ κϊρµξ εκςϊπ ςηπ Αοµεμικήπ Ξοθϊδξνηπ Δκκληρίαπ πξσ ρσμευίζει ςξμ ρσμεξοςαρµϊ µε ςα Ηεξτάμια. Έςρι, η 25η ∆εκεµβοίξσ, ηµέοα πξσ ξι ειδχλξλάςοεπ γιϊοςαζαμ ςημ Γέμμηρη ςξσ Αμίκηςξσ Ήλιξσ, ξοίρθηκε και χπ ηµέοα εξοςήπ ςξσ μξηςξϋ Ζλίξσ ςηπ ∆ικαιξρϋμηπ-Υοιρςξϋ, µξλξμϊςι ξ Υοιρςϊπ γεμμήθηκε πξλϋ αογϊςεοα απϊ ςξμ µήμα ∆εκέµβοιξ. Δμ καςακλείδει, καλόπ ή κακόπ ϊλξι ασςξί ξι εξοςαρμξί, είμαι πλέξμ παοάδξρη και γίμεςαι ατξομή μα μιόρξσμε ϊλξι ναμά παιδιά. ΞΛΩΡ δεμ ποέπει μα νευμάμε ςξμ λϊγξ πξσ γίμξμςαι ϊλα ασςά. Μα πάμε ρςημ εκκληρία, μα κξιμχμήρξσμε, μα δόρξσμε ελεημξρϋμη είςε υοημαςική είςε πμεσμαςική... ΜΑ ΓΘΜΞΣΛΔ ΙΑΚΣ΢ΔΠΞΘ ΑΜΗΠΩΟΞΘ!

Καλά Χριστούγεννα φίλοι μου! Οηγέπ: http://www.patras-church.gr/new/video/Xristougenna%20xwris%20Xristo.pdf http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2012/12/blog-post_23.html


Χρ. Ένθετο

44

«Δημιουργήστε το δικό σας στυλ ... μομαδικό για σας αλλά αμαγμωρίσιμο για τους άλλους» -Anna Wintour

Fashion & Style Inspiration by Sonia D. WWW.PASSIONFORINSPIRATION.COM

Ξι γιξοςιμέπ μέοεπ ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ είμαι μια εναιοεςική εσκαιοία μα πειοαμαςιρςξϋμε με λαμπεοά οξϋυα πξσ μαπ κάμξσμ μα μιόθξσμε νευχοιρςέπ και τχςειμέπ! Δςξίμαρα για ραπ μεοικά ρϋμξλα για ςιπ μέοεπ ςχμ γιξοςόμ μέρα απϊ ςημ γκαομςαοϊμπα μξσ, έμα απλϊ εοέθιρμα πχπ μπξοξϋμε μα λάμφξσμε και μα εμςσπχριάρξσμε κάθε μέοα!


45

Χρ. Ένθετο


Χρ. Ένθετο

46

ΔΩΡΑ ΠΕΣΡΙΔΟΤ PrettyPartyideas

Η

πεοίξδξπ ςχμ εξοςόμ είμαι μαγική ρςιγμή για μικοά και μεγάλα παιδιά. Σπάουει εμθξσριαρμϊπ και αμαμξμή για ςημ ρςιγμή ςηπ επίρκεφηπ ςξσ Αψ –Βαρίλη, και ρκέτςηκα ϊςι θα ήςαμ πξλϋ διαρκεδαρςικϊ μα μξιοαρςό μαζί ραπ μεοικέπ ιδέεπ για ςξ πχπ μα νεκιμήρει η αμςίρςοξτη μέςοηρη για ςα Υοιρςξϋγεμμα ή ςημ Οοχςξυοξμιά με έμα ειδικϊ ποχιμϊ για ςξμ άγιξ Βαρίλη. Ζ μεγαλϋςεοη εσκξλία για έμα ςέςξιξ πάοςσ είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ ρπίςι μαπ είμαι ήδη διακξρμημέμξ με εξοςαρςικά ρςξιυεία και μημ νευμάμε ϊςι απϊ μϊμξ ςξσ ςξ υοιρςξσγεμμιάςικξ δέμςοξ μαπ κάμει μα αιρθαμϊμαρςε γιξοςιμά. Υοηριμξπξιήρςε μπαλϊμια και ρυημαςίρςε ςημ αγαπημέμη έκτοαρη ςξσ άγιξσ Βαρίλη «HO HO HO» Βάλςε έμα κϊκκιμξ υαοςί πάμχ ρςξ ςοαπέζι πξσ θα εςξιμάρεςε για ςξσπ μικοξϋπ ραπ καλερμέμξσπ απϊ απλϊ υαοςί πεοιςσλίγμαςξπ πξσ βοίρκξσμε ρςημ αγξοά ςσλιγμέμα ρε οξλά και επιλένςε ϊμξοτα υάοςιμα πιάςα, πξςήοια, υαοςξπεςρέςεπ, καλαμάκια με θέμα εξοςαρςικϊ μπξοείςε μάλιρςα μα βοείςε και ειδικέπ θήκεπ εξοςαρςικέπ για μα μπξοέρεςε μα βάλεςε ςξ κάθε μαυαιοξπίοξσμξ ςξσ μικοξϋ ραπ καλερμέμξσ δημιξσογόμςαπ έςρι μια νευχοιρςή θέρη για ςξμ κάθε έμα. Έμα ςεςξιξ πάοςσ με θέμα ςξ ποχιμϊ ςξσ Άγιξσ Βαρίλη είμαι διαρκεδαρςικϊ για κάθε ηλικία και τσρικά μημ νευάρεςε μα ςξ ποξγοαμμαςίρεςε για ςιπ ποχιμέπ όοεπ και μα εμημεοόρεςε ςξσπ καλερμέμξσπ ραπ μα έουξμςαι μςσμέμξι με άμεςα υοιρςξσγεμμιάςικα οξϋυα και γιαςί ϊυι και με ςιπ υοιρςξσγεμμιάςικεπ πιςζάμεπ ςξσπ!! Νεκιμήρςε με έμα γλσκϊ κέοαρμα ϊπχπ ξι ςηγαμίςεπ και ποξρθέρςε μεοικέπ πιμελιέπ ϊπχπ μια κϊκκιμη μϋςη, ρξκξλαςέμια μαςάκια πξσ θα κάμξσμ ςξσπ μικοξϋπ ραπ τίλξσπ μα μημ μπξοξϋμ μα αμςιρςαθξϋμ, ρεοβίοεςε με υσμϊ πξοςξκάλι ή έμα ζερςϊ τλιςζάμι ζερςϊ κακαξ!! Δπιπλέξμ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ μπξοείςε μα ρσμπεοιλάβεςε ρςξ πάοςσ ραπ είμαι η δημιξσογία εμϊπ γοάμμαςξπ ρςξμ Άγιξ Βαρίλη και η εμτάμιρη εμϊπ νχςικξϋ πξσ θα ςα ρσγκεμςοόρει και θα ςα μεςατέοει ρςξ ρπίςι ςξσ άγιξσ Βαρίλη, είμαι ρίγξσοη ϊςι ςα ποϊρχπα ςχμ καλερμέμχμ ραπ θα τχςίρξσμ απϊ υαοά!! Λημ νευάρεςε μα ςοαβήνεςε πξλλέπ τχςξγοατίεπ ςξ κάθε παιδί με ςξ νχςικϊ αγκαλιά πξσ ςξσ δίμξσμε ςξ γοάμμα αλλά και ϊςαμ ςξ νχςικϊ ςξσπ ποξρτέοει απϊ έμα γλστιςζξϋοι. Τσρικά ϊλξι νέοξσμε ϊςι για ςξμ Αγιξ Βαρίλη εςξιμάζξσμε γάλα και μπιρκϊςα ςημ παοαμξμή ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ αλλά ςι γίμεςαι με ςξμ ςάοαμδξ? Βάλςε ςα παιδιά μα εςξιμάρξσμ κάπξιξ δχοάκι για ςξσπ ςάοαμδξσπ ςξσ άγιξσ Βαρίλη πξσ θα μπξοξϋμ τεϋγξμςαπ μα ςξ πάοξσμ μαζί ςξσπ!! Ραπ εϋυξμαι μια μαγική εξοςαρςική πεοίξδξ πξσ έρςχ και λίγξ θα μπξοέρξσμε μα νευάρξσμε ςα ποξβλήμαςά μαπ και μα πεοάρξσμε ϊμξοτεπ ρςιγμέπ με ςημ ξικξγέμειά μαπ και ςξσπ τίλξσπ μαπ!! Δχοεάμ θήκεπ και διακξρμηςικά για cupcakes Δχοεάμ photo props για αρςείεπ τχςξγοατίεπ


47

Χρ. Ένθετο

Δχοεάμ εκςσπόριμεπ υοχμξρελίδεπ (ρυέδιξ 1, ρυέδιξ 2, ρυέδιξ 3, ρυέδιξ 4 ) Γοάμμα ρςξμ Άγιξ Βαρίλη (ρυέδιξ 1, ρυέδιξ 2, ρυέδιξ 3, ρυέδιξ 4 ) Τάκελξπ για ςξ γοάμμα (ρυέδιξ 1)

Δκςσπόριμα παιυμίδια (αουείξ 1)


Χρ. Ένθετο

48

ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΣΖΙΚΟΤ

Ό

ςαμ με οχςάμε ςι ρημαίμει διακϊρμηρη, απλά κλείμχ ςα μάςια και βλέπχ εικϊμεπ .΋ςαμ μάλιρςα ατξοά υοιρςξσγεμμιάςικη διακϊρμηρη ςϊςε μαγικέπ, παοαμσθέμιεπ εικϊμεπ νεςσλίγξμςαι μποξρςά μξσ! Ρ‘ ασςϊ ςξ ςεϋυξπ θα ραπ παοξσριάρχ ςημ πιξ «ζερςή» Υοιρςξσγεμμιάςικη γχμιά ςξσ ρπιςιξϋ. ΢η γχμιά, πξσ ςημ πεοίξδξ ςχμ εξοςόμ ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ, κεοδίζει ςιπ εμςσπόρειπ και απξςελεί ςξ επίκεμςοξ! Αμ λξιπϊμ διαθέςεςε ςζάκι ρςξ ρπίςι ραπ εμπμεσρςείςε απϊ ςιπ παοακάςχ Υοιρςξσγεμμιάςικεπ διακξρμηςικέπ εταομξγέπ. Αμ πάλι ϊυι, εταομϊρςε ςεπ ρε ξπξιαδήπξςε άλλη αγαπημέμη γχμιά θέλεςε! Αμ πιάμξσμ ςα υέοια ραπ μπξοείςε μα δημιξσογήρεςε μϊμξι ραπ πξλλξϋπ απϊ ασςξϋπ ςξσπ ρςξλιρμξϋπ και μα ενξικξμξμήρεςε υοήμαςα. ΋πξιξ και αμ είμαι ςξ ρςσλ ραπ , μξμςέομξ ή κλαρρικϊ , μίμιμαλ ή ϊυι, είμαι ρίγξσοη πχπ ρςιπ παοακάςχ τχςξγοατίεπ θα βοείςε και ςη δική ραπ τεςιμή Υοιρςξσγεμμιάςικη διακϊρμηρη! Ιαλέπ γιξοςέπ ρε ϊλξσπ μαπ λξιπϊμ και εϋυξμαι ξ Άγιξπ Βαρίληπ μα επιρκετςεί και ςξ δικϊ ραπ ρπιςικϊ , ζερςαίμξμςαπ ςιπ καοδιέπ και ςημ φσυή μαπ!


49

Χρ. Ένθετο


Χρ. Ένθετο

50

το ημερολόγιο των εκπλήξεων

Ο

μήμαπ ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ είμαι εδό και ξι εκπλήνειπ επιβάλλξμςαι για μικοξϋπ και μεγάλξσπ. ΢ξ Advent Calendar ή ρςα ελλημικά Ζμεοξλϊγιξ αμςίρςοξτηπ μέςοηρηπ, είμαι έθιμξ μαγικϊ! Ρε ξπξιαδήπξςε μξοτή ςξσ, απϊ ςα έςξιμα ςηπ αγξοάπ πξσ κοϋβξσμ πίρχ απϊ ςα υάοςιμα πξοςάκια ςξσπ, ϊμξοτεπ, γιξοςιμέπ εικϊμεπ έχπ ςα DIY πξσ έυξσμ καςακλϋρει ςξ διαδίκςσξ, ςξ απξςέλερμα είμαι ςξ ίδιξ: η ποξρμξμή για ςξ ςι κοϋβει η επϊμεμη έκπληνη μέυοι μα τςάρει ςξ μεγάλξ δόοξ ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ. Δδό θα δείςε κάπξια απϊ ςα DIY πξσ είμαι εϋκξλξ μα καςαρκεσάρεςε εϋκξλα και ξικξμξμικά όρςε μα υαοίρεςε ακϊμη λίγη μαγεία ρςα παιδιά ραπ ασςέπ ςιπ γιξοςέπ. ΢α σλικά πξσ θα υοειαρςείςε για ςα πεοιρρϊςεοα απϊ ασςά ςα βοίρκεςε είςε ρςξ ρπίςι είςε ρςξ υαοςξπχλείξ ςηπ γειςξμιάπ ραπ. Υαοςιά πεοιςσλίγμαςξπ, κξσςιά, οξλά απϊ υαοςί, κϊλλεπ, φαλίδια, κξοδέλεπ και μικοά ή μεγάλα δχοάκια πξσ θα γεμίρξσμ ςημ καςαρκεσή ραπ. Δμείπ τςιάναμε και ραπ παοξσριάζξσμε έμα νευχοιρςϊ Ζμεοξλϊγιξ Αμςίρςοξτηπ Λέςοηρηπ, υοηριμξπξιόμςαπ απλϊ craft paper (κατέ υαοςί πεοιςσλίγμαςξπ) πξσ διαμξοτόραμε ρε τακέλξσπ με διάτξοα ρυήμαςα: Ιαοδιέπ, αρςέοια ή απλά παοαλληλϊγοαμμα. ΢α ρςξλίραμε με υάοςιμα δαμςελχςά ρξσβέο και ςσπόραμε αοιθμξϋπ απϊ ςξ 1 έχπ ςξ 25 με vintage εμτάμιρη. Οοχςαγχμιρςήπ ρςημ καςαρκεσή μαπ έμα κξϋςρξσοξ πξσ βοήκαμε ρςξ πάοκξ. Απϊ εκεί, κοεμάρςηκαμ ρπάγκξι και δεομάςιμα κξοδϊμια ϊπξσ ρςημ άκοη ςξσπ δέραμε μικοά νϋλιμα μαμςαλάκια. Δκεί μαγκόραμε και ςξσπ τακέλξσπ με ςα δχοάκια μαπ, με αμακαςεμέμα ςα μξϋμεοα για μα ποξρτέοξσμε πεοιρρϊςεοη δοάρη με ςημ αμαζήςηρή ςξσπ. Για ςα δόοα, εκςϊπ απϊ ςα κλαρρικά ζαυαοχςά, ρξκξλαςάκια, μπαλϊμια, ασςξκϊλληςα, κξσκλάκια κλπ., μπξοείςε μα ποξρθέρεςε ρημειόμαςα με διάτξοεπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ θα κάμεςε παοέα ςη ρσγκεκοιμέμη μέοα, ϊπχπ ςξ μα δείςε ςξ αγαπημέμξ ςξσπ animation βξσςηγμέμξι ρςα πξπ κξομ, μα πάςε ριμεμά, μα εςξιμάρεςε ςιπ Υοιρςξσγεμμιάςικεπ κάοςεπ πξσ θα ρςείλεςε, μα τςιάνεςε μελξμακάοξμα κι ϊ,ςι άλλξ πιρςεϋεςε πχπ θα ςα εσυαοιρςήρει. Δνξπλιρςείςε λξιπϊμ με πξλλή έμπμεσρη και υαοίρςε ςξσπ μία ταμςαρςική αμςίρςοξτη μέςοηρη μέυοι ςη μέοα ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ!

ΑΝΑ΢ΣΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΤ Deco fairy


51

Χρ. Ένθετο


Χρ. Ένθετο

52

AΝΣΖΤ ΦΡΟΝΗ Happy mum angie

Σ

ε ασςϊ ςξ ςεϋυξπ θα ραπ ποξςείμχ κάοςεπ, Υοιρςξσγεμμιάςικεπ, υειοξπξίηςεπ μεμ, φητιακέπ δε. Για ςξσπ λάςοειπ ςηπ ςευμξλξγίαπ αλλά και ϊρχμ θα ήθελαμ μα πειοαμαςιρςξϋμ τέςξπ ςιπ γιξοςέπ. Δπίρηπ για ϊρξσπ δεμ έυξσμ ςημ πξλσςέλεια ςξσ υοϊμξσ μα εςξιμάρξσμ υειοξπξίηςεπ κάοςεπ για τίλξσπ και ρσγγεμείπ αλλά και ςημ ξικξμξμική άμερη, γιαςί ϊπχπ και μα ςξ κάμξσμε ξι χοαίεπ κάοςεπ κξρςίζξσμ κι ϊςαμ θεπ μα δόρειπ αοκεςέπ είμαι έμα θέμα! ΢α κιμηςά πλέξμ μαπ παοέυξσμ μια πληθόοα εταομξγόμ και μάλιρςα δχοεάμ, ξπϊςε γιαςί μα μημ ςξ εκμεςαλλεσςείςε?  Απϊ ςξ Playstore ςξσ android κιμηςξϋ ραπ καςεβάζεςε ςημ εταομξγή 'Υοιρςξϋγεμμα Δσυεςήοιεπ Ιάοςεπ'  Ατξϋ ποαγμαςξπξιηθεί η εγκαςάρςαρη και αμξίνεςε ςημ εταομξγή ϊλα είμαι απλά. Οαςάςε ρςξ κξσμπάκι 'gallery' ϊπξσ και αμξίγξσμ ξι τχςξγοατίεπ πξσ έυεςε απξθηκεσμέμεπ ρςξ κιμηςϊ, επιλέγεςε μία ή πεοιρρϊςεοεπ και παςάςε ςξ 'next'. (ακϊμη κι αμ θέλεςε μα ποξρθέρεςε ή μα αταιοέρεςε τχςξγοατίεπ ρςη ρσμέυεια ραπ δίμεςαι και πάλι η δσμαςϊςηςα.  Ρςξ κάςχ μέοξπ δίμξμςαι πξλλά διατξοεςικά με απλϊ υοόμα ή πιξ πεοίπλξκα backgrounds καθόπ και υοιρςξσγεμμιάςικα εικξμίδια και ρλϊγκαμπ με εσυέπ. Οοξρθέςεςε ϊρα ραπ αοέρξσμ και δημιξσογξϋμ έμα ϊμξοτξ απξςέλερμα ρςημ κάοςα ραπ.  Ατξϋ ςελειόρεςε μπξοείςε μα απξθηκεϋρεςε ςημ κάοςα ρςξ κιμηςϊ ραπ για μα ςη ρςείλεςε με ϊπξιξμ ςοϊπξ και ρε ϊπξιξσπ επιθσμείςε ή μπξοείςε μα ςη δημξριεϋρεςε ρςα social media ϊπχπ facebook, twitter και instagram. Ιαλέπ δημιξσογίεπ!


53

Χρ. Ένθετο

Christmas Junkie μου ήρθαν τα Χριστοαγεννα …γγκαι συ θέλεις να κάνεις κάτι να τονβσεις το ηθικΰ σου , να περάσουν τα παιδιά καλά και να δημιουργήσεις αυτΰ το τέλειο Christmas Spirit! Σου χω 10 τρΰπους για σοαπερ Θετικά Χριστοαγεννα! ΕΤΗ ΠΑΠΠΑ Positive junkie

Τςιάνε έμα βαζάκι με αμαμμήρειπ Γοάφε ϊ,ςι σπέοξυξ έγιμε ασςή ςη υοξμιά και ςημ παοαμξμή ποχςξυοξμιάπ διαβάρςε ςα ϊλα. Έςρι θα δείςε πϊρξ καςαπληκςικά ποάγμαςα ρσμβαίμξσμ ρςη ζχή μαπ. Ηα ςα θσμηθείςε και θα ναμαμιόρεςε.

Δείςε μια Υοιρςξσγεμμιάςικη ςαιμία παοεξύλα !! Ζ ςξπ ξτ δε ςξπ αμάλατοη ςαιμιξϋλα, πξσ μξσ ςαιοιάζει απϊλσςα, είμαι ςξ Elf ! Λιλάμε για μια ςαιμία με ςημ αορεμική Δϋη !Οϊρξ …..μα πϊρξ ςξμ μιόθχ ςξμ καλικαμςζαοάκξ..; Δείςε ςημ !

Ιάμε καςαρκεσέπ με ςα παιδιά !! Λη με κξιςάπ εγό απλά έζηρα ςη απϊλσςη καςαρςοξτή με ςιπ καςαρκεσέπ, αλλά αμ ταμείπ λίγξ πιξ ςσυεοϊπ ρξσ ‗υχ έμα ςέλειξ υχοιξσδάκι πξσ μπξοείπ μα κάμειπ download ΔΔΩ!! Ρσμ καςαπληκςικέπ καςαρκεσέπ ρε έμα ρχοϊ blogs και sites.


Χρ. Ένθετο

52 Λαγειοέφςε και τςιάνςε γλσκάκια όλξι μαζί !! Βάλε μξσρικξϋλα , υαλαοή ςέλεια διάθερη και λσρράνςε ρςη κξσζίμα ! ΋υι, δεμ ποξρτέοξμαι μα κάμχ ςξ μάζεμα μεςά.

Τςιάνε ςέλεια αςμόρταιοα ρςξ ρπίςι Άμαφε κεοιά μα λαμπαδιάρει ςξ ρπίςι και τςιάνε ρε έμα καςραοξλάκι έμα ςέλειξ μείγμα απϊ μσοχδικά μα μσοίρει Υοιρςξϋγεμμα!

Ιάμε έμα δείπμξ με κεοιά Βγάλε ςιπ πξορελάμεπ ςηπ γιαγιάπ και ςα κξλξμάςα πξςήοια και απϊλασρε έμα δείπμξ με κεοιά οξμαμςζαδα με ή υχοίπ παιδιά (Μξte: .αμ εοθξσμ ςα παιδια κοϋφε ςιπ ποξρελάμεπ ςηπ γιαγιάπ) !


53

Χρ. Ένθετο

Οαίνςε παιυμίδια Δεμ είμαι μϊμξ για παιδιά !! Ρξσ έυχ παιυμιδάκι για ςξσπ καλερμέμξσπ ρξσ ςξ ξπξίξ και έυχ παίνει άπειοεπ τξοέπ με παοέα και πεθαίμειπ ρςξ γέλιξ ! Ιαλείπ κϊρμξπ, ςξσπ λεπ ϊςι ϊςαμ έοθξσμ μα τέοξσμ κάςι μικοϊ ςσλιγμέμξ ϊςι μα μαι ϊςι θέλξσμ. Βάζειπ ϊλα ςα δόοα ρςη μέρη. .Βάζειπ υοξμϊμεςοξ ρςα 15 λεπςά . Πίυμειπ ζάοια , αμ ςϋυειπ 5 ή 2, παίομειπ δόοξ. Αμ έυξσμ ςελειόρει ςα δόοα απϊ ςη μέρη, αοπάζειπ ςξ δόοξ πξσ έυει πάοει ξ άλλξπ . Γίμεςαι μάυη, ειδικά αμ έυειπ και πξλϋ δελεαρςικϊ αμπαλάζ!! ΋ςαμ ςελειόρει ξ υοϊμξπ μέμειπ με ςα δόοα πξσ έυειπ αοπάνει ή και με ςίπξςα . ΢ξ ςι γέλιξ οίυμειπ, ϊςαμ αμξίγειπ για μα δειπ, ϊςι ασςϊ πξσ λϋρρανεπ μα πάοειπ είμαι έμα πακέςξ αλάςι, δε λέγεςαι !!!

Ιάμε τχςξγοάτιρη με Christmas props Δκςϋπχρε ςα απϊ ςξ internet ρε υαοςϊμι και κάμςε Home made τχςξγοάτιρη .

Ιάμε έμα πάοςσ Υοιρςξσγέμμχμ για ςα παιδιά !! Άρυεςη μέοα, άρυεςη όοα , έμα ποιβέ παοςάκι για ςα παιδιά ! Λε Υοιρςξσγεμμιάςικη μξσρική , επιςοαπέζια , γέλια και υαοέπ ! Ατήρςε ςημ ποϊρκληρη ρςα κξμξδίμα μα ςη βοξϋμ ςξ ποχί!

Ιάμε ασςά ςα Υοιρςξύγεμμα όςι ρξσ αοέρει Ιάμε ποάγμαςα μα ρε κάμξσμ υαοξϋμεμo ! Βϊλςεπ , υξσυξϋλιαρμα , κατεδάκια , ϊ,ςι θέλειπ ! Λη ρκάπ και μη ρκέτςεραι ςι θέλξσμ ϊλξι ξι άλλξι ρκέφξσ ςι ρε κάμει υαοξϋμεμo!!!

΢ε τιλώ Christmas Junkie μξσ μα πεοάρειπ σπέοξυα !!!!


56

Χρ. Ένθετο

DIY

ΑΓΓΕΛΑΚΙΑ ΑΠΟ ηΕΛΛΟ

ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΔΑΝΔΟΤΛΑΚΗ

mamagiaspiti

΢Θ ΥΠΔΘΑΕΞΛΑΡ΢Δ    

    

Τελλξϋπ Νϋλιμεπ υάμςοεπ (ρε τσρικϊ υοόμα ) Ιξμμάςια απϊ ταοδιά κξοδέλα ή δαμςέλα (για ςξ τϊοεμα) Ιξοδέλα λεπςή κϊκκιμη, υοσρή ή ϊ,ςι άλλξ θέλεςε (για ςα τςεοά) Ιξοδϊμι κϊκκιμξ ή υοσρϊ Υοσρϊ ρϋομα πίπαπ Αμενίςηλξ μαοκαδϊοξ Οιρςϊλι ριλικϊμηπ ή κϊλλα σγοή Φαλίδι

ΟΩΡ ΢Ξ Τ΢ΘΑΥΜΞΣΛΔ Ιϊβξσμε έμα κξμμάςι απϊ ςη ταοδιά κξοδέλα ή ςη δαμςέλα, όρςε μα καλϋπςει γϋοχ γϋοχ ςξ τελλϊ και ςξ κξλλάμε. Εχγοατίζξσμε μαςάκια και ρςϊμα ρςη υάμςοα, με ςξμ αμενίςηλξ μαοκαδϊοξ. Λε ςξ κξοδϊμι δημιξσογξϋμε μια θηλιά και ςημ πεομάμε μέρα απϊ ςη υάμςοα, βάζξμςαπ ρςημ άκοη ςηπ θηλιάπ λίγη κϊλλα. Ιξλλάμε ςη υάμςοα – κεταλάκι ρςξ πάμχ μέοξπ ςξσ τελλξϋ. Λε έμα κξμμαςάκι απϊ ςξ ρϋομα πίπαπ δημιξσογξϋμε έμα μικοϊ ρςεταμάκι, ςξ ξπξίξ κξλλάμε πάμχ ρςη υάμςοα. Λε ςημ πιξ λεπςή κξοδέλα, τςιάυμξσμε έμαμ τιϊγκξ, ςξμ ξπξίξ κξλλάμε ρςημ «πλάςη» ςξσ τελλξϋ, για ςα τςεοά. Έςξιμξ!

EXTRA TIPS Αμ δεμ βοίρκεςε υάμςοεπ ρςξ τσρικϊ υοόμα, μπξοείςε μα βάφεςε με μπεζ ακοσλικϊ υοόμα μια άλλη υάμςοα, όρςε μα δημιξσογήρεςε ςξ υοόμα ςξσ δέομαςξπ. Λπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε τελλξϋπ απϊ ςα μπξσκάλια ςξσ κοαριξϋ ή μα αγξοάρεςε απϊ καςαρςήμαςα με σλικά υειοξςευμίαπ ή είδη για ςξ ρπίςι. Ζ ριλικϊμη έυει ςημ ιδιϊςηςα μα ρςεγμόμει αμέρχπ. ΢ξ απξςέλερμα ϊμχπ θα είμαι ςξ ίδιξ και με ςημ σγοή κϊλλα, αμ και θα ραπ πάοει λίγη όοα παοαπάμχ μα ρςεγμόρει. ΢ξ πιρςϊλι ριλικϊμηπ δεμ ποέπει μα ςξ αγγίζξσμ ςα παιδιά.


57

Χρ. Ένθετο


Χρ. Ένθετο

58


59

CHEESECAKE

ΛΔΚΞΛΑΙΑΠΞΜΞ

ΦΡΤ΢ΑΤΓΗ ΜΠΟΜΠΟΛΑ Food for thought

Σλικά για ςη βάρη:  250-300 γοαμμάοια μελξμακάοξμα, ςοιμμέμα ρςξ μπλέμςεο μέυοι μα γίμξσμ ρκϊμη Σλικά για ςημ κοέμα:  150 γο. κοέμα γάλακςξπ 35% λιπαοά  400 γο. ςσοί κοέμα  60 γο. ζάυαοη άυμη  ½ κξσςαλάκι γλσκξϋ καμέλα  1 γεμάςξ ρτημάκι μαϋοξ οξϋμι Σλικά για ςξ topping:  καοϋδια υξμςοξκξμμέμα  μέλι  λίγξ επιπλέξμ ςοιμμέμξ μελξμακάοξμξ  καμέλα ρκϊμη Λέθξδξπ: Οαίομξσμε 5 πξςηοάκια υαμηλά ςξσ ξσίρκι. Λξιοάζξσμε ρε ασςά ιρϊπξρα ςα ςοιμμέμα μελξμακάοξμα. ΢α ατήμξσμε ρςημ άκοη. Τςιάυμξσμε ςημ κοέμα χπ ενήπ. Υςσπάμε ρςξμ κάδξ ςξσ μίνεο, με ςξ ρϋομα, ςημ κοέμα γάλακςξπ μέυοι μα γίμει παυϋοοεσρςη ραμ γιαξϋοςι. Οοξρθέςξσμε ςη ζάυαοη, ςημ καμέλα και ςξ ςσοί και ρσμευίζξσμε ςξ υςϋπημα μέυοι μα ξμξιξγεμξπξιηθξϋμ. ΢έλξπ ποξρθέςξσμε και ςξ οξϋμι και υςσπάμε επίρηπ μέυοι μα εμχθξϋμ. Λξιοάζξσμε ςημ κοέμα ρςα πξςηοάκια. Αμ θέλξσμε πξιξ ϊμξοτξ ξπςικϊ απξςέλερμα υχοίπ μα ςα παραλείφξσμε, κάμξσμε ασςή ςη διαδικαρία με κξομέ ζαυαοξπλαρςικήπ. Διατξοεςικά μξιοάζξσμε ςημ κοέμα με έμα κξσςάλι. ΢ξπξθεςξϋμε ςα πξςήοια ρςξ φσγείξ για ςξσλάυιρςξμ δϋξ όοεπ μέυοι μα παγόρει η κοέμα. Λϊλιπ είμαρςε έςξιμξι μα ρεοβίοξσμε παρπαλίζξσμε ςη επιτάμεια ςξσ ςριζκέικ με υξμςοξκξμμέμα καοϋδια, με ςοιμμέμξ μελξμακάοξμξ, με καμέλα και πεοιυϋμξσμε αμ θέλξσμε με λίγξ μέλι. Ιαλή επιςσυία!!!!

Τχςξγοάτιρη: Υοσρασγή Λπϊμπξλα

Χρ. Ένθετο


Χρ. Ένθετο

60

Δηλώστε τώρα συμμετοχή και δύο νικητές θα κερδίσουν από μια πρόσκληση ο καθένας! Όροι σσμμετοτής: 1. ΢πκπιεξώζηε ηε θόξκα https://goo.gl/ CcuKdu. 2. ΢πκκεηνρή κπνξνύλ λα ιάβνπλ κόλν όζνη δηακέλνπλ εληόο Ειιάδαο θαη δελ είλαη αξζξνγξάθνη ή ζπληάθηεο κόληκνη ή guest ζην πεξηνδηθό. 3. 2 ηπρεξνί θεξδίδνπλ από κηα πξόζθιεζε κε δσξεάλ είζνδν ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΢αββάηνπ πνπ γίλνληαη 10:00-13:00 γηα παηδηά έσο 5 εηώλ. 4. Η πξόζθιεζε ηζρύεη θαηόπηλ ζπλλελόεζεο. 5. Οη ληθεηέο ζα ελεκεξσζνύλ κε e-mail. ΢ε πεξίπησζε πνπ δε ιάβνπκε απάληεζε εληόο 3 εκεξώλ ε θιήξσζε ζα επαλαιεθζεί. 6. Ο δηαγσληζκόο ηζρύεη από 01 Δεθεκβξίνπ 2016 θαη ζα ιήμεη ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2017 ζηηο 23:59.

Ελάηε να παίξοςμε! Και μέζα από ηο παισνίδι να γνωπίζοςμε ηον εαςηό μαρ, ηοςρ γύπω μαρ, ηον κόζμο ολόκληπο! Ξι Ξμάδεπ Οαιυμιδιξϋ Δλλάδξπ (Playgroup Hellas) είμαι έμαπ μεξρϋρςαςξπ ξογαμιρμϊπ πξσ ποξέκσφε μέρα απϊ ςιπ αμάγκεπ επςά μαμάδχμ με παιδιά ποξρυξλικήπ ηλικίαπ ςξ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2011 . Ρκξπϊπ ςηπ είμαι η ποξόθηρη και αμάπςσνη ςξσ θερμξϋ ςχμ playgroups ϊπχπ ασςά λειςξσογξϋμ με μεγάλη επιςσυία ρςξ ενχςεοικϊ ποξραομξρμέμα ρςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ και ςιπ αμάγκεπ ςηπ Δλλάδαπ. Λέρα απϊ ςη δημιξσογία ξμάδχμ παιυμιδιξϋ ρε διάτξοεπ πεοιξυέπ ςηπ Αςςικήπ αλλά και ξλϊκληοηπ ςηπ Δλλάδαπ ρςϊυξπ είμαι ςα παιδιά ηλικίαπ 0-5 εςόμ και ξι γξμείπ ςξσπ μα έοθξσμ ρε επατή μεςανϋ ςξσπ αλλά και με άλλα μέλη ςηπ κξιμχμίαπ, μα μάθξσμ μέρα απϊ ςξ παιυμίδι, μα δοαρςηοιξπξιηθξϋμ ρε θέμαςα πξλιςιρμξϋ και πεοιβάλλξμςξπ και μα έυξσμ ίρεπ εσκαιοίεπ ρςημ δημιξσογική απαρυϊληρη και ςη ξλϊπλεσοη καλλιέογεια ςϊρξ ςη ρχμαςική ϊρξ και ςη πμεσμαςική. ΋λεπ ασςέπ ξι εμέογειεπ ξτείλξσμ ςημ επιςσυία ςξσπ ςϊρξ ρςημ εθελξμςική και ξσριόδη ρσμμεςξυή ςχμ γξμέχμ ϊρξ και ςημ ρσμεογαρία και καθξδήγηρη ειδικόμ επιρςημξμικόμ ρσμβξϋλχμ, παιδαγχγόμ και άλλχμ τξοέχμ πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξσπ ςξμείπ ςηπ ποξρυξλικήπ και ποχςξρυξλικήπ αγχγήπ


61

Προτάσεις

ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΤ

ϊμχπ ποξρχπικά ςα πιξ νεκξϋοαρςα ςανίδια ςα έυχ κάμει υειμόμα.

Υχοίπ ςξμ εναμςληςικϊ ήλιξ πξσ υςσπάει 42άοια ςξ μερημέοι ςξσ καλξκαιοιξϋ και ερϋ βοίρκεραι μα πηγαίμειπ ρςη θάλαρρα (ή μα τεϋγειπ απϊ ςη θάλαρρα) και μα αμσπξμξμείπ μα τςάρειπ, για μα βξσςήνειπ ρςξ μεοϊ και μα κάμει ςξ κετάλι ρξσ ςζιζζζζζ απϊ ςη ζέρςη πξσ έυειπ σπξμείμει ςϊρη όοα.

΋ςαμ ξ ήλιξπ βαριλεϋει μχοίπ και έυειπ μποξρςά ρξσ πξλλέπ, πξλλέπ όοεπ ρκξςειμιάπ για μα διαβάρειπ ςξ βιβλίξ ρξσ δίπλα ρςξ αμαμμέμξ ςζάκι.. ΋ςαμ βγαίμειπ απϊ ςξ δχμάςιξ ή ςξ ασςξκίμηςξ και ρε υςσπάει μια παγχμέμη οιπή αέοα και μιόθειπ μα μπαίμει βαθιά ρςα πμεσμϊμια ρξσ, μα ρε καίει και μα μέμει εκεί, κοσρςαλλχμέμη, μέυοι ςημ επϊμεμη αμάρα παγχμέμξσ αέοα.

΋ςαμ επιρςοέτειπ μεςά απϊ μια παγχμέμη μέοα ρςξ βξσμϊ και ρε υςσπάει η Υχοίπ μα υοειάζεςαι μα νεοξφηθείπ ζέρςη ςξσ καλξοιτέο μέρα ρςξ δχμάςιξ, για μα επιρκετθείπ έμαμ αουαιξλξγικϊ και απϊ ςημ κξϋοαρη και ςημ νατμική υόοξ, ή έμα κάρςοξ, ή μα πεοπαςήρειπ ρε ζέρςη, έυειπ αουίρει μα γλαοόμειπ ήδη απϊ έμα ϊμξοτξ υχοιξσδάκι, ϊπξσ νατμικά ςιπ 8 ςξ βοάδσ (μια καλή εσκαιοία για μα καςαλαβαίμειπ ϊςι είραι ξ μξμαδικϊπ πξσ κξιμηθείπ μχοίπ και μα νσπμήρειπ ενίρξσ πεοπαςάει ρςα δοξμάκια μέρα ρςξ μχοίπ ςξ επϊμεμξ ποχί για μα μιόρειπ ςημ καςακαλϊκαιοξ κι ϊπξσ και μα ρςοίφειπ, ςξ πάυμη πξσ λέγαμε). μϊμξ πξσ βλέπειπ είμαι γάςεπ μα λιάζξμςαι (ρςη ρκιά κι ασςέπ), εμό ϊλξι ξι σπϊλξιπξι Ιι αμ θέλξϋμε μα μιόρξσμε έυξσμ μπει μέρα ρςξ ρπίςι, για μα ποαγμαςικά ϊλα ασςά ςα χοαία ποάγμαςα, ποξρςαςεσςξϋμ απϊ ςη κάφα ςξσ εσςσυόπ η Δλλάδα έυει πξλλά ϊμξοτα καλξκαιοιξϋ. υειμχμιάςικα μέοη για μα πάμε. Ακϊμη και ςανίδι μιαπ όοαπ μακοιά απϊ ξπξιαδήπξςε ΢α καλϋςεοα ςανίδια είμαι ςξ υειμόμα πϊλη μέμξσμε, θα μαπ τέοει ρε ϊμξοτα, λξιπϊμ, ϊςαμ ςανιδεϋειπ με ςξ ασςξκίμηςξ ποχςϊγμχοα μέοη. ρςημ ενξυή και γϋοχ ρξσ βλέπειπ ποάριμξ , φηλά δέμςοα και υχοιξσδάκια Απ μημ υάμξσμε λξιπϊμ ςα ρςιπ πλαγιέπ ςχμ ταοαγγιόμ. υειμχμιάςικα ςανίδια, είμαι απϊλασρη! ΋ςαμ νσπμάπ ςξ ποχί (αμ ςα καςατέοειπ πξλϋ ποχί ακϊμη καλϋςεοα) και πίμειπ ςξμ ποόςξ κατέ ςηπ ημέοαπ ρςημ πάυμη ςξσ μπαλκξμιξϋ.

via


Προτάσεις

62

ΒιβοίογγγΠροτεσγις! ΢ξ μικοό παοιζιάμικξ βιβλιξπχλείξ

ΜΑΡΙΑ ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Omorfi mesa exw

Nina George, Δκδόρειπ Ιλειδάοσθμξπ Ρςιπ ϊυθεπ ςξσ Ρηκξσάμα βοίρκεςαι αγκσοξβξλημέμξ έμα πλχςϊ βιβλιξπχλείξ, ςξ «Κξγξςευμικϊ ταομακείξ», ϊπχπ ςξ έυει ξμξμάρει ξ ιδιξκςήςηπ ςξσ, Εαμ Οεομςί. Δκεί δεμ πξσλάει απλόπ βιβλία, αλλά ρσμςαγξγοατεί ςξ καςάλληλξ βιβλίξ πξσ θα θεοαπεϋρει ςημ φσυή ςξσ κάθε πελάςη ςξσ νευχοιρςά. Ζ δική ςξσ, χρςϊρξ, φσυή σπξτέοει επί εικξριέμα ξλϊκληοα υοϊμια απϊ ςη τσγή ςηπ αγαπημέμηπ ςξσ, η ξπξία άτηρε πίρχ ςηπ μϊμξ έμα γοάμμα πξσ ξ ίδιξπ δεμ ςξλμά μα αμξίνει. Ασςϊ ςξ καλξκαίοι ϊμχπ έμαπ ςσυαίξπ λϊγξπ θα ςξμ τέοει πάλι αμςιμέςχπξ με εκείμξ ςξ γοάμμα και, ϊςαμ ςελικά ςξ διαβάρει, η ζχή ςξσ θα αλλάνει πξοεία. Έυξμςαπ ρςξ πλεσοϊ ςξσ έμαμ διάρημξ ρσγγοατέα κι έμαμ ρετ, ρηκόμει άγκσοα για ςξμ γαλλικϊ Μϊςξ και ςημ Οοξβηγκία, ςανιδεϋξμςαπ πίρχ ρςιπ αμαμμήρειπ ςξσ κι απϊ εκεί πάλι ρςη ζχή! Έμα οξμαμςικϊ, αιριϊδξνξ μσθιρςϊοημα-επιρςξλή ποξπ ςα ίδια ςα βιβλία κι ϊρξσπ πιρςεϋξσμ, ϊςι ξι ιρςξοίεπ μπξοξϋμ μα αλλάνξσμ ςη ζχή μαπ!

http://www.klidarithmos.gr/to-mikro-parizianiko-vivliopoleio

via


63 ΥΠΘΡ΢ΞΣΓΔΜΜΑ Ρ΢Ζ ΒΖΗΚΔΔΛ Έμα ςανίδι ρςη Βηθλεέμ ςχμ ποόςχμ Υοιρςξσγέμμχμ μέρα απϊ καςαρκεσέπ. ΢ανιδέφςε παοέα με ςξ μικοϊ Πξσβήμ και ζχμςαμέφςε μποξρςά ραπ ςη Τάςμη , ςημ Οοξρκϋμηρη ςχμ Λάγχμ , αλλά και ςημ πϊλη ςηπ Βηθλεέμ. Εχγοατίρςε, κϊφςε και παίνςε! Ιαλέπ καςαρκεσέπ! Ιαλά Υοιρςξϋγεμμα! Ρσγγοατέαπ: Ιαςεοίμα Δαμδξσλάκη – Υιϊμη Δικξμξγοάτξπ: Ρπϋοξπ Γξϋρηπ Δκδϊρειπ: Άθχπ παιδικά 2016

΢Α ΥΠΘΡ΢ΞΣΓΔΜΜΑ ΢ΞΣ ΢ΔΛΟΔΚΖ Ξ μαρςοξ-Οασλάκηπ είμαι πξλϋ ςεμπέληπ και δεμ αγαπάει ςη δξσλειά. Οοξςιμάει μα πεομά ϊλη ςημ ημέοα ρςξ καπηλειϊ και μα δέυεςαι κεοάρμαςα, ατξϋ λετςά δεμ έυει! Οξσ μα ςα βοεί ατξϋ δεμ δξσλεϋει. ΢α μξίκια ςα υοχρςά, η ξικξγέμεια ςξσ δεμ έυει ταί μα τάει και η γσμαίκα ςξσ ςξμ έδιχνε απϊ ςξ ρπίςι. Ξ ήοχαπ μαπ ασςά ςα Υοιρςξϋγεμμα θα καςαλάβει ξςι δεμ είμαι πάμςα εϋκξλη και εσυάοιρςη η ζχή για ςξσπ ςεμπέληδεπ...΢ξ Υοιρςξσγεμμιάςικξ διήγημα ςξσ μεγάλξσ ρσγγοατέα μαπ διαρκεσάρςηκε και εικξμξγοατήθηκε με εμπμεσρμέμξ ςοϊπξ για παιδιά απϊ 8 υοϊμχμ. Ρσγγοατέαπ: Οαπαδιαμάμςηπ Αλέναμδοξπ Δικξμξγοάτξπ: Αμδοικϊπξσλξπ Μικϊλαπ Δκδϊρειπ: Οαπαδϊπξσλξπ ΙΞΘ΢Α ΙΑΘ ΒΠΔΡ ΘΡ΢ΞΠΘΔΡ ΑΟΞ ΢Ζ ΒΘΒΚΞ - ΥΠΘΡ΢ΞΣΓΔΜΜΑ ΢α μικοά παιδιά θα γμχοίρξσμ ςημ ιρςξοία ςηπ γέμμηρηπ ςξσ Θηρξϋ ρε έμαμ κϊρμξ γεμάςξ απϊ λεπςξμέοειεπ και υοόμαςα. Ζ ιρςξοία ςηπ γέμμηρηπ παοξσριάζεςαι με μια ατήγηρη ρε απλή γλόρρα και ρσμξδεϋεςαι απϊ εμδιατέοξσρεπ ρκημέπ πξσ πεοιέυξσμ πξλλξϋπ υαοακςήοεπ, ζόα και αμςικείμεμα, όρςε ςα παιδιά μα ςα αμαζηςήρξσμ ρςιπ μεγάλεπ ασςέπ εικϊμεπ. Αμςικείμεμα-κλειδιά πξσ ποέπει μα αμαζηςήρξσμ βοίρκξμςαι ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ διπλχμέμηπ ρελίδαπ. Ασςέπ ςιπ ρελίδεπ ςα παιδιά μπξοξϋμ μα ςιπ αμξίνξσμ και μα αμακαλϋφξσμ μέεπ εσυάοιρςεπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Λια πιρςή διήγηρη ςχμ κεταλαίχμ 1 και 2 ςξσ Δσαγγελίξσ ςξσ Κξσκά και ςξσ κεταλαίξσ 2 ςξσ Δσαγγελίξσ ςξσ Λαςθαίξσ, ποξραομξρμέμη για παιδιά. Δικξμξγοάτηρη: Gill Guile, Οοχςϊςσπξ κείμεμξ: Charlotte Thoroe, Απϊδξρη κειμέμξσ ρςαελλημικά: Άμμα Ρξσμέκα, Δκδϊρειπ : Δλλημική Βιβλική Δςαιοία ΔΜΑ ΡΟΘ΢Θ ΓΘΑ ΞΚΞΣΡ Έμαπ πξμςικϊπ απξτάριρε πχπ είμαι ςξ ςέλειξ ρπίςι για μα μείμει. ΢ξ ίδιξ κι άλλα ζόα ςξσ δάρξσπ. ΢ξ ίδιξ και έμαπ μεγάλξπ αοκξϋδξπ. ΋μχπ υχοάμε ρς‘ αλήθεια ϊλξι ρςξ νϋλιμξ ρπίςι; Ρσγγοατέαπ- Δικξμξγοάτξπ: Corr Christopher Δκδϊρειπ: Οαπαδϊπξσλξπ

Προτάσεις


Προτάσεις

64

ΡΔΠΚΞΙ ΥΞΚΛΡ - “Έμα μσρςήοιξ με μόημα” (ΓΣΑΚΘΜΞ ΛΞΣΡΘΙΞ ΗΔΑ΢ΠΞ ΟΑΘΔΘΙΖ ΡΙΖΜΖ/ ΑΗΖΜΑ) «Έμα πελόοιξ γήπεδξ γέμιρε αυιμξϋπ! Δναταμίρςηκαμ ξι πσοαμίδεπ ςηπ Αιγϋπςξσ! Ίριχρε ξ πϋογξπ ςηπ Οίζαπ»! ΋λα ςα παοαπάμχ μσρςήοια ταίμξμςαι ρςξμ διάρημξ μςεςέκςιβ βαοεςά. ΍ρπξσ ρςημ πϊοςα ςξσ καςατθάμει έμα γοάμμα απϊ ςξμ αιόμιξ αμςίπαλϊ ςξσ, ςξμ λεπςϊςαςξ Άμθοχπξ-Γοαμμή! «Αγαπηςέ μξσ Ρέολξκ Υξλμπ. Ξι ημέοεπ ςηπ ηοεμίαπ ρξσ έλαβαμ ςέλξπ»… Δναιοεςικά! Βαριρμέμξ ρςημ κλαρική δξμή ςξσ αρςσμξμικξϋ μσρςηοίξσ, ςξ μέξ έογξ ςηπ Μςίμαπ Ρςαμαςξπξϋλξσ ρε μξσρική ςξσ Ιχρςή Λαοαβέγια, πλέκει ρςξιυεία ςηπ βικςχοιαμήπ επξυήπ με ρϋγυοξμα ρςξιυεία, ρ‘ έμα μσρςήοιξ με Μϊημα! Δπάμχ ρςη ρκημή και δίπλα ρςα παιδιά, εκςσλίρρεςαι η πιξ αμαςοεπςική σπϊθερη πξσ είυε πξςέ μα αμςιμεςχπίρει ξ διάρημξπ μςεςέκςιβ! «Ρςξιυειόδεπ, απλξϋρςαςξ, παμεϋκξλξ αγαπηςέ μξσ Γξσϊςρξμ»! Ιείμεμξ – Ρκημξθερία: Μςίμα Ρςαμαςξπξύλξσ / Οοχςϊςσπη Λξσρική: Ιχρςήπ Λαοαβέγιαπ ΢Ξ ΡΙΚΑΒΘ (ΗΔΑ΢ΠΞ ΑΠΘΡ΢Ξ΢ΔΚΔΘΞΜ ΟΑΘΔΘΙΖ ΡΙΖΜΖ / ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ) Ζ Νέμια Ιαλξγεοξπξϋλξσ ναμαγοάτει έμα λαψκϊ παοαμϋθι γεμάςξ βαριλϊπξσλα, βαριλξπξϋλεπ, δοάκξσπ και μάυεπ, πξσ θα μαγέφει ςα παιδιά. Ζ ρκημξθερία ςξσ Δημήςοη Αδάμη κάμει ςημ παοάρςαρη μαγική. Δσξ παιδιά γεμμιξϋμςαι απϊ ςξμ ίδιξ παςέοα, πξσ είμαι ξ βαριλιάπ ςξσ κοάςξσπ. ΢ξ έμα είμαι ξ μϊμιμξπ γιξπ ςξσ βαριλιά απϊ ςη βαρίλιρρα, ξ διάδξυξπ ςξσ θοϊμξσ. ΢ξ άλλξ είμαι ξ γιξπ ςξσ βαριλιά και μιαπ ρκλάβαπ, ςξ ρκλαβί. Ιαι ξι δσξ μαζί νεκιμξϋμ μα βοξσμ, ρςα πέοαςα ςξσ κϊρμξσ, ςη βαριλξπξϋλα πξσ αγάπηρε ςξ βαριλϊπξσλξ. Έμα ελλημικϊ παοαμϋθι πξσ θα αγγίνει καςεσθείαμ ςημ φσυή ςχμ παιδιόμ. Ιείμεμξ: Νέμια Ιαλξγεοξπξϋλξσ Ρκημξθερία : Δημήςοηπ Αδάμηπ

ΙΞΣΙΚΞΗΔΑ΢ΠΞ ΟΠΑΡΡΔΘΜ ΑΚΞΓΑ (ΑΗΖΜΑ) Έμαπ θεαςοικϊπ μικοϊκξρμξπ πξσ ςανιδεϋει παιδιά και εμήλικεπ ρε παοαμσθέμιεπ, υειοξπξίηςεπ, με ιδιαίςεοξ θεαςοικϊ και εικαρςικϊ εμδιατέοξμ παοαρςάρειπ. Ιξϋκλεπ και ηθξπξιϊπ μαγμηςίζξσμ ςξ κξιμϊ. Έμα ποξρχπικϊπ υόοξπ πξσ ξ καλλιςέυμηπ, η Δμμαμξσέλα Ιαπξκάκη, και ςξ κξιμϊ ρσμαμςιξϋμςαι για μα ζερςαθεί η φσυή ςξσπ. Ρςξ κξσκλϊρπιςξ σπάουει εμαλλαρρϊμεμξ οεπεοςϊοιξ πξσ καλϋπςει διατξοεςικέπ ηλικίεπ, παοαρςάρειπ για μικοά παιδιά απϊ δϋξ και πάμχ και άλλεπ για παιδιά μέυοι 15 υοξμόμ και εμήλικεπ.


Ο

65

Προτάσεις

τεςιμϊπ υειμόμαπ είμαι ακϊμα έμαπ δϋρκξλξπ υειμόμαπ, ίρχπ υειοϊςεοξπ απϊ ςα πεοαρμέμα υοϊμια. ΋λξι γμχοίζξσμε πϊρξ μεγάλη ρημαρία έυει η κξιμχμική αλληλεγγϋη και η αμθοχπιά, ιδιαίςεοα ρςιπ δσρυεοείπ ρσγκσοίεπ πξσ ζξϋμε. Ιάπξιξι υειμάζξμςαι πξλϋ πεοιρρϊςεοξ απϊ ςξσπ σπϊλξιπξσπ και ϊλξι εμείπ καλξϋμαρςε μα δείνξσμε ςη ρσμπαοάρςαρή μαπ . Ρε μια ποξρπάθεια μα γίμει γμχρςϊ ςξ έογξ πεοιρρϊςεοχμ κξιμχμικόμ τξοέχμ, πξσ εογάζξμςαι για ςημ αμακξϋτιρη ϊλχμ ϊρχμ έυξσμ αμάγκη, ρσγκεμςοόραμε κάπξιεπ απϊ ςιπ διεσθϋμρειπ ςξσπ, όρςε μα μπξοέρξσμε ϊλξι μα ρσμδοάμξσμε ρςξ έογξ ςξσπ. Λημ νευμάμε όςι υχοίπ ςημ ποξρτξοά όλχμ μαπ, έρςχ και ελάυιρςη, όρξ μπξοεί ξ καθέμαπ, η δσρςσυία γύοχ μαπ δεμ μπξοεί μα μειχθεί.

via

1. Ιάοιςαπ Οοξρτσγικό έογξ, Ιαπξδιρςοίξσ 52 ΢Ι 10432 , Αθήμα ΢ΖΚ. 210 5246637 2. Ολέκξσμε Αλληλεγγύη, Α. Οαπαμδοέξσ 125 ΢Ι56532, Ηερραλξμίκη ΢ΖΚ. 6932208609 3. Έμα παιυμίδι για έμα υαμόγελξ/ Book and art, Ιξμμημάκη 5 , Λσςιλήμη ΢ΖΚ. 2251037961 4. Ιιβχςόπ ςξσ Ιόρμξσ, Εημξδόοξσ 3 & Ιαλλικλέξσπ, ΢Ι 10442, Αθήμα ΢ΖΚ 210 5141935 5. Υαςζηκσοιάκειξ Ίδοσμα Οαιδικήπ Οοξρςαρίαπ, Ιλειρϊβηπ 18 , Οειοαιάπ ΢ΖΚ 210 4515387 6. Κύοειξ Οαιδικό Ίδοσμα & Γηοξκξμείξ "ΞΘ ΑΓΘΞΘ ΑΜΑΠΓΣΠΞΘ" "ΞΠΗΞΔΞΝΞ ΥΩΠΘΞ", Ξικιρμϊπ Μέξπ Βξσςζάπ (Δίρξδξπ Α΄), 27ξ υιλ. Κεχτ. Λαοαθόμξπ, Λάςι Αςςικήπ, ΢Ι 19009, ΢ΖΚ. 22940 79240 7. Αγία ΢αβιθά - Ξοταμική Ρςέγη, Δελτόμ 38, Κιβαδειά, ΢Ι 32100, ΢ΖΚ. 2261023516 8. Οαμελλήμια Έμχρη Τίλχμ ςχμ Οξλσςέκμχμ, Ακαδημίαπ 78Δ, ΢Ι 10678, Αθήμα, ΢ΖΚ. 2103838496 9. Οληρίξμ, ΢ΖΚ. 6977-663348, 6949846447, 211-800-2011 10. Ξ Ξμήριμξπ (Τίλξι Τσλακιρμέμχμ) Αρκληπιξϋ 60 Α & Ρεογίξσ Οαςοιάουξσ 8, ΢Ι 11471, Αθήμα, ΢ΖΚ. 210 3622017 11. www.plision.gr


Προτάσεις

62

Ιαςεοίμα Δαμδξσλάκη Ρϋζσγξπ, μηςέοα, δικηγϊοξπ, μαγειοική υειοξςευμίεπ,βελξμάκι, blogger mamagiaspiti.gr mama gia spiti

Λαοιάμμα Δίγκα Ρϋζσγξπ, μαμά , τχςξγοάτξπ και blogger. daysofbliss.gr Days of Bliss

Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ Μηπιαγχγϊπ, blogger, υαζξρϋζσγξπ & υαζξμαμά, DIY maniac, αγαπό ςημ ξογάμχρη & ςημ ξικξμξμία. κξοίςρι μάλαμα koritsi malama

Άμςζσ Υοόμη Λαμά, ρϋζσγξπ, ςοελή με ςιπ καςαρκεσέπ και ςξ blogging happymumangie.gr happymumangie

Δσαγγελία Οαπαοίζξσ Ρϋζσγξπ, μαμξϋλα, παιδαγχγϊπ, γοατίρςοια ρςξ «΋μειοα ΢έυμηπ», photoshop, φητιακά άλμπξσμ, blogger forhappymoments.gr forhappymoments

Διοήμη Κξσίζξσ Έτη Αογσοξπξύλξσ Λαμά & Digital Marketer. Λαμά, blogger,ςοελή με ςημ Δοχςεσμέμη με ςξ Blogging ξογάμχρη tomikromou working moms to mikro mou working moms

Ιαίςη Λιυαλξπξύλξσ Λαμά, Μξρηλεϋςοια, Blogger. Αγαπό ϊρα με κάμξσμ μα μιόθχ παιδί! oi paramithenies Oi paramithenies

Λαοία Σταμςξπξύλξσ Aουαιξλϊγξπ-τιλϊλξγξπ, beauty blogger, crafter, dreamerblogger omorfi mesa exw & oneirotexnhmamaria Omorfhmesaexw & Oneirotexnhma.Maria

Βαοβάοα Βλάυξσ Ρϋζσγξπ, μαμά, εογαζϊμεμη, blogger. mamasstories.gr MamasStories

Λσοςώ Οαςεοάκη Youtuber, blogger , nail art ,υξοϊπ, μξσρική, ςανίδια. Aρυξλξϋμαι με θέμαςα ξμξοτιάπ. Δίμαι εμθξσριόδηπ και δίμξμαι ρε ϊςι κάμχ. Mirtoolini

Οέορα Οαςρή Λαμά, γσμαίκα, δημιξσογϊπ gynaikes dimiourgoi

Ρχςηοία Λπιλιαμξύ Mαμά, ρϋζσγξπ, εογαζϊμεμη, blogger.΢οελαίμξμαι για υειοξςευμίεπ, καςαρκεσέπ και ςανίδια! mylittlecosyworld Αμςχμία Εηλιαμαίξσ Διαςοξτξλϊγξπ,Perso nal trainer, Wellness & Life Coach,Blogger, Patzaroula Patzaroula


Ρόμια Δήμξγλη Λarketing and sales expert, career mentor, μϊδα , έμθεομη σπξρςηοικςήπ ςηπ "ποόςηπ εμςϋπχρηπ", λάςοηπ ςχμ υοχμάςχμ και μηςέοα εμϊπ "λιξμςαοιξϋ". Δημιξσογϊπ τιλαμθοχπικξϋ ρκξπξϋ για ςα παιδιά - under progress "Fashion&Style inspiration by Sonia D."

Αμμαρςέλλα Καζάοξσ Interior designer, blogger, ρϋζσγξπ, μαμά 2 κξοιςριόμ πξσ ςηπ κλέβξσμ ςα μσαλά και ςα αμςαλάρρξσμ με έμπμεσρη, δημιξσογϊπ ςχμ ποόςχμ ελλημικόμ υειοξπξίηςχμ παιδικόμ ρκημόμ και λάςοηπ ςηπ τχςξγοατίαπ και ςχμ ςανιδιόμ. decofairy.gr decofairy

Βαριλική Αγγέλξσ Mεςατοάρςοια Vasiliki Aggelou

Λέμια Ιξσκξσγιάμμη Οεοήταμη μαμά, blogger ... karkinaki.gr karkinaki

Υοσρασγή Λπόμπξλα Βlogger, αγαπό ςη δημιξσογία και ςημ μαγειοική. Αρυξλξϋμαι εοαριςευμικά με ςημ τχςξγοατία και ςξ food styling. Food for thought Food for thought

Δώοα Οεςοίδξσ Λαοία Υαμςζίκξσ Δογαζϊμεμη μαμά, ρϋζσγξπ, Ρϋζσγξπ, μηςέοα, με αγάπη για καςαρκεσέπ, διακξρμήςοια (΢ΔΘ πάοςσ και ϊςι μαπ κάμει μα Αθήμαπ). Ξςιδήπξςε υαμξγελάμε! ρυεςίζεςαι με ςημ ςέυμη με prerrypartyideas.com κάμει μα ξμειοεϋξμαι μα prettypartyideas δημιξσογό και μα υαμξγελάχ . mchantzikou

Γιξύλη Λπαλίκξσ Δογαζϊμεμη φσυξλϊγξπ, αλλά ποχςίρςχπ μαμά. psychologiapaidiou psychologiapaidioublog

Δύη Ραυιμίδξσ Ρϋζσγξπ , μαμά, blogger mamasnpapas mamas’n’papas

Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξύλη Λαμά, ρϋζσγξπ, διαςοξτξλϊγξπ, τχςξγοάτξπ,blogger , αμήρσυξ καλλιςευμικϊ πμεϋμα! Mamangelic Mamangelic

Δύη Οαππά Δκπαιδεσςικϊπ , Aοθοξγοάτξπ, Blogger, Λαμά και Positive Junkie . Έμα αθεοάπεσςα αιριϊδξνξ άςξμξ με ατξρίχρη ρςη Ιαλϋςεοη ζχή απϊ μέρα ποξπ ςα ένχ ! Positive junkie

Άοηπ Ρχςηοίξσ Δμθξσριαρμέμξπ με ςη δημιξσογία & διάδξρη ρσμςαγόμ για θοεπςικά και δσμαμχςικά γλσκίρμαςα, τχςξγοατία neanikon Γλσκξπλαρςείξ Μεαμικϊμ


Διαβάστε εδώ τα προηγούμενα τεύχη μας

Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Δεκέμβριος 2016  

Ψηφιακό περιοδικό που αφορά όλη την οικογένεια! Είμαστε μια ομάδα κυρίως από bloggers που έχουμε πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα όπως μαγ...

Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Δεκέμβριος 2016  

Ψηφιακό περιοδικό που αφορά όλη την οικογένεια! Είμαστε μια ομάδα κυρίως από bloggers που έχουμε πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα όπως μαγ...

Advertisement