Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Δεκέμβριος 2015

Page 1

3ο τεύχος Φειμώνας 2015-16


www.familives.gr

familivesmag@gmail.com ΑΡΦΙ΢ΤΝΣΑΞΙΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΔΙΜΔΝΩΝ Δαμδξσλάκη Ιαςεοίμα ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ Ιξσκξσγιάμμη Λέμια SOCIAL MEDIA—BLOG Υοόμη Άμςζσ ART DESIGN Οαπαοίζξσ Δσαγγελία ΑΡΘΡΟΓΡΑΥΟΙ Αθημά Ιαφάρκη Άμςζσ Υοόμη Άοηπ Ρχςηοίξσ Βαριλική Αγγέλξσ Γιξύλη Λπαλίκξσ Δέρπξιμα ΢ζαβάοα Δώοα Οεςοίδξσ Δλέμη Ιαοαγιαμμίδξσ Δλεάμμα Ιαοπξσμςάλη Δσαγγελία Οαπαοίζξσ Δύη Ραυιμίδξσ Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ Έτη Αογσοξπξύλξσ Ιαίςη Λιυαλξπξύλξσ Ιαςεοίμα Δαμδξσλάκη Λαοία ΢ρόλιαΛ αοία Υαμςζίκξσ Λαοιάμμα Δίγκα Λέμια Ιξσκξσγιάμμη Οαοαρκεσή Υοόμη Ρχςηοία Λπιλιαμξύ ΥΩΣΟΓΡΑΥΟ΢ ΔΞΩΥΤΛΛΟΤ Δίγκα – Βαριλξπξύλξσ Λαοιάμμα

6 Λεςαμάρςεσρη και ξικξγέμεια 7 Ιλειςξοιδεκςξμή : Έθιμξ—Έγκλημα 8 Winter Fashion 9 Γσμμαρςική με ςα παιδιά 10 Δογαζόμεμη μαμά 11 Ρυξλικόπ Δκτξβιρμόπ 12 ΢ξ ξμαδικό παιυμίδι & η ρημαρία ςξσ 14 Υειμεοιμή διακόρμηρη 19 Ξ 10λξγξπ ςηπ αουάοιαπ πλέκςοιαπ 21 Δνχρχμαςική γξμιμξπξίηρη 25 Αμόπλξσοα: Κέγε με φείοα 26 ΢ι γξμείπ θέλξσμ ςα παιδιά 27 Τοξύςα ςξσ Υειμώμα...αλλιώπ! 28 30

Handmade Chocolate

Ftips : Απξθήκεσρη ρσμδέρμχμ 31 Γμχοίζξσμε ςξ Pockee


Οιρςεύξσμε ρςξμ Άγιξ Βαρίλη; 34 Απ λάμφει ςξ τχπ... 35 Υοιρςξσγεμμιάςικα πάοςσ 36 Christmas Deco 39 Δοαρςηοιόςηςεπ με ςξμ Άη Βαρίλη 46 Υειοξπξίηςα Υοιρςξσγεμμιάςικα πξσγκάκια Γιολάμςα με αρςεοάκια Handmade gifts 56 Christmas fudge 58

Βιβλιξ...ποξςάρειπ ΢αιμιξ...ποξςάρειπ Αλληλεγγύη 62

Meet our family

7

49

54

25

60 61

63

49

585

Χ

ειμώμαπ… Ιούξ, πλεκςά ρκξστάκια και γαμςάκια , ζερςά οξτήμαςα δίπλα ρςη τχςιά, ρςξλιρμέμα ρπίςια και δοόμξι, εςξιμαρίεπ για ςη μεγάλη γιξοςή ςηπ Υοιρςιαμξρύμηπ και ςημ Οοχςξυοξμιά, αγξοέπ δώοχμ ή καςαρκεσέπ, βοαδιέπ ςαιμίαπ με ςξσπ αγαπημέμξσπ. Ασςέπ είμαι μεοικέπ από ςιπ εικόμεπ πξσ έουξμςαι ρςξ μσαλό μαπ όςαμ ακξύμε ςη λένη υειμώμαπ, ξι εικόμεπ ςξσ μικοόκξρμξύ μαπ. ΋ςαμ όμχπ αμξίγξσμε ςξ παοάθσοξ ρςξμ κόρμξ, από ςξ διαδίκςσξ ή ςημ ςηλεόοαρη ή όςαμ κάμξσμε μια βόλςα ρςξ κέμςοξ ςηπ Αθήμαπ ή όρξι μέμξσμ ρςα μηριά και ρςα ρύμξοα, ξι εικόμεπ αλλάζξσμ. Γξμείπ με παιδάκια ρςημ αγκαλιά, με όλα ςα σπάουξμςα ςξσπ ρε μια ςράμςα. Οαιδάκια ρσμξμήλικα με ςα δικά μαπ κξιμξύμςαι ρςξ πεζξδοόμιξ πεοιμέμξμςαπ μα πάμε κάπξσ. Δεμ νέοχ πξύ, πιθαμώπ ξύςε και εκείμα. Κίγξ παοακάςχ ξσοέπ ρςιπ ετξοίεπ, ρςα αρταλιρςικά ςαμεία, ρςα ςαμεία ςξσ ΞΑΔΔ, ρςα ρσρρίςια ςχμ εκκληριώμ και ςχμ δήμχμ… ΋υι δεμ θέλξσμε μα ραπ μασοίρξσμε. Ηέλξσμε μόμξ μα μημ νευμάμε ςι γίμεςαι γύοχ μαπ. Λόμξ έςρι μπξοξύμε μα εκςιμήρξσμε ασςά πξσ έυξσμε, απ είμαι και λίγα. Ξ τεςιμόπ υειμώμαπ είμαι δύρκξλξπ, δύρκξλξπ και πεοίεογξπ. Ξι άρυημεπ εικόμεπ ρσυμά νεπεομξύμ πλέξμ ςιπ εσυάοιρςεπ. Λόμξ ναμαβοίρκξμςαπ ςημ αμθοχπιά και ςημ αλληλεγγύη θα μπξοέρξσμε μα μεςαρυημαςίρξσμε όλη ασςή ςημ αρυήμια πξσ μαπ πεοιβάλλει, ρε κάςι όμξοτξ και ελπιδξτόοξ. Λπξοεί τέςξπ μα μημ μαπ τέοει ξ Άγιξπ Βαρίληπ μια παμάκοιβη ςράμςα, μπξοεί ςα δώοα για ςα παιδιά μα είμαι πιξ απλά και ξικξμξμικά και ρςξ οεβεγιόμ ςηπ Οοχςξυοξμιάπ, ίρχπ μα αμςαλλάνξσμε μόμξ εσυέπ από καοδιάπ με ςξσπ αγαπημέμξσπ μαπ. ΋μχπ ρίγξσοα θα είμαρςε πξλύ πιξ υαοξύμεμξι, γιαςί ασςέπ ςιπ ρςιγμέπ θα ςιπ θσμόμαρςε για υοόμια. Ιαι ρίγξσοα ςξ χοαιόςεοξ και πιξ ακοιβό δώοξ ρςα παιδιά μαπ είμαι ςξ μάθημα ςηπ αλληλεγγύηπ πξσ θα πάοξσμ , υαοίζξμςαπ έμα παιυμίδι ρε κάπξιξ παιδάκι πξσ δεμ έυει κάπξιξμ μα ςξ τοξμςίζει. Ζ δική μαπ εσυή είμαι ακοιβώπ ασςή. ΢α τεςιμά Υοιρςξύγεμμα μα είμαι ήοεμα και γεμάςα ρςιγμέπ αγάπηπ και υαοάπ , για εράπ και ςιπ ξικξγέμειέπ ραπ! Ιαι ςξ 2016, πξσ ρε λίγεπ μέοεπ θα σπξδευθξύμε, μα τέοει ειοήμη, σγεία και πξλλά υαμόγελα ρε όλξσπ μαπ! Ξι ρσμςάκςεπ ςξσ πεοιξδικξύ

Editorial


Οικογενειακή Ζωή

6

ΔΕ΢ΠΟΙΝΑ ΣΖΑΒΑΡΑ

΢Ω΢ΣΗ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑ΢ΙΑ

via

Σ

ςημ επξυή μαπ, όλξ και πεοιρρόςεοξ ακξύμε για αμθοώπξσπ πξσ επιλέγξσμ ςξ δοόμξ ςηπ μεςαμάρςεσρηπ. ΢α ςελεσςαία υοόμια έμαπ μεγάλξπ αοιθμόπ ξικξγεμειώμ απξταρίζει μα ατήρει πίρχ ό, ςι είμαι ξικείξ παίομξμςαπ ςη ςξλμηοή απόταρη μα κάμει μια μέα αουή ρςημ αλλξδαπή. Δίςε ατξοά μια καλύςεοη επαγγελμαςική εσκαιοία, καλύςεοεπ ποξδιαγοατέπ χπ ποξπ ςξ μέλλξμ ςχμ παιδιώμ ή για καθαοά βιξπξοιρςικξύπ λόγξσπ, η επιλξγή ςηπ μεςαμάρςεσρηπ ταίμεςαι μα κεοδίζει έδατξπ όλξ και πεοιρρόςεοξ ρε μια υώοα, με τόμςξ ςημ ξικξμξμική –και όυι μόμξ- κοίρη. ΠΩ΢ ΣΟ ΛΔΜΔ ΢ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Ζ απόταρη ςηπ μεςαμάρςεσρηπ είμαι από μόμη ςηπ μια πηγή άγυξσπ. Οόρξ μάλλξμ όςαμ ατξοά μια ξικξγέμεια με παιδιά. ΢ξ ρημαμςικόςεοξ είμαι ξι γξμείπ μα ρσμτχμξύμ χπ ποξπ ςιπ επιλξγέπ ςξσπ και ξ ςοόπξπ πξσ θα ςξ αμακξιμώρξσμ ρςα παιδιά, μα ςαιοιάζει ρςημ ηλικία ςξσπ. Δίμαι απόλσςα λξγικό ςα παιδιά μα αμςιδοξύμ ρςξμ επικείμεμξ απξυχοιρμό ςξσπ, από ξςιδήπξςε ξικείξ γμχοίζξσμ και αγαπξύμ έχπ ςώοα. Ζ ρςάρη ςχμ γξμιώμ , και ςξ πόρξ θεςικξί είμαι ρε ασςό ςξ μέξ βήμα, είμαι καθξοιρςική για ςημ απξδξυή από ςημ πλεσοά ςχμ παιδιώμ.

Δάμ ςξ αμςικείμεμξ ςηπ εογαρίαπ ραπ ςξ επιςοέπει, ποξςιμήρςε μια υώοα ρςημ ξπξία θα έυεςε έμα ξικείξ ποόρχπξ μα ρςοατείςε. Οαιδιά και γξμείπ θα έυξσμ ςημ εσκαιοία μα ρςηοιυθξύμ φσυξλξγικά κάπξσ, ρε μια πεοίξδξ όπξσ όλξι θα είμαι αοκεςά απξποξραμαςξλιρμέμξι και θα ενεοεσμξύμ ςξ μέξ ςξσπ πεοιβάλλξμ. Δπιπλέξμ θα διεσκξλύμει ςιπ διαδικαρίεπ ςηπ εγκαςάρςαρηπ και ενξικείχρηπ με ςξ μέξ πεοιβάλλξμ. Ωρςόρξ εάμ δεμ σπάουει ασςή η επιλξγή, θα ποέπει μα ρκετςείςε ςημ καλύςεοη επαγγελμαςική απξκαςάρςαρη και μα ζσγίρεςε ρε πξια υώοα θεχοείςε όςι θα βοείςε ςιπ παοξυέπ πξσ αμςαπξκοίμξμςαι πεοιρρόςεοξ ρςιπ αμάγκεπ ςηπ ξικξγέμειάπ ραπ. Λια εμδελευήπ έοεσμα ρςξ διαδίκςσξ, θα μπξοξύρε μα παοέυει ικαμξπξιηςική εμημέοχρη χπ ποξπ ςα ρημεία ασςά και μα βξηθήρει ρςη ςελική επιλξγή. ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ Λε ρςόυξ ςημ ξμαλή ποξραομξγή ςχμ παιδιώμ ρςξ μέξ πεοιβάλλξμ, είμαι ποξςιμόςεοξ ςξ μέξ ασςό βήμα μα γίμει ποιμ ςημ αουή ςηπ μέαπ ρυξλικήπ υοξμιάπ . Λια ρειοά από κιμήρειπ θα ποέπει μα ποξηγηθξύμ ξπόςε είμαι ποξςιμόςεοξ ξ έμαπ εκ ςχμ δσξ γξμέχμ μα πάοει ςξ ποξβάδιρμα –ρσμήθχπ είμαι ασςόπ πξσ έυει ήδη βοει εογαρία- και μα ποξεςξιμάρει ςξ έδατξπ για ςημ έλεσρη ςχμ παιδιώμ. Ζ ρειοά ςχμ κιμήρεχμ πξσ ποέπει μαι γίμξσμ ρσμήθχπ είμαι : Δύοερη εογαρίαπ → Δύοερη καςξικίαπ→ Δγγοατή ρςξ ρυξλείξ πξσ αμςιρςξιυεί ρςημ καςξικία. ΠΡΟ΢ΑΡΜΟΓΗ Ζ ποξραομξγή ρςξ μέξ πεοιβάλλξμ δεμ είμαι πάμςα εύκξλη. Λξλξμόςι ςα παιδιά ποξραομόζξμςαι καλύςεοα από ςξσπ εμήλικεπ, εναοςάςαι από ςημ ιδιξρσγκοαρία και ςημ φσυξρύμθερη ςξσ παιδιξύ. Ζ υοήρη ςηπ ςευμξλξγίαπ και ςξσ διαδικςύξσ για ςημ διαςήοηρη ςηπ ρσυμήπ επατήπ με όρξσπ απξυχοίρςηκαμ , καθώπ και μια θεςική ρςάρη χπ ποξπ ςξ μέξ κόρμξ πξσ αμξίγεςαι μποξρςά ςξσπ θα βξηθήρει ρημαμςικά για ςημ ξμαλή μεςάβαρη ρςξσπ οσθμξύπ ςηπ μέαπ ςξσπ ζχήπ.


7

Οικογενειακή Ζωή

via

ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΤ

Ιλειςξοιδεκςξμή, ή αλλιώπ μια ακόμη ρύγυοξμη βαοβαοόςηςα καςά ςχμ γσμαικώμ Ζ κλειςξοιδεκςξμή απξςελεί ξσριαρςικά ςξμ ακοχςηοιαρμό ςχμ γσμακείχμ ενχςεοικώμ γεμμηςικώμ ξογάμχμ. Οοόκειςαι για μια ποακςική πξλύ διαδεδξμέμη ρε υώοεπ ςηπ Ατοικήπ, ςηπ Αρίαπ και ρε λίγεπ υώοεπ ςηπ Λέρηπ Αμαςξλήπ. Αμ και ξι απαουέπ ασςήπ ςηπ βάοβαοηπ ποακςικήπ ρσυμά ρσμδέξμςαι λαθεμέμα με ςξ Ιξοάμι, σπάουξσμ μαοςσοίεπ ήδη από ςξμ Ζοόδξςξ ςξμ 5ξ αιώμα πΥ, ξ ξπξίξπ αματέοει πχπ ξι Υεςςαίξι, ξι Αιθίξπεπ και ξι Τξίμικεπ ποαγμαςξπξιξύραμ κλειςξοιδεκςξμέπ. Ρήμεοα ςξ έθιμξ ασςό επικοαςεί , κσοίχπ ρε υώοεπ μξσρξσλμαμικέπ. Η βαοβαςόςηςα ρε αοιθμξύπ Ρύμτχμα με ςη Unicef, ξι υώοεπ με ςα μεγαλύςεοα πξρξρςά ακοχςηοιαρμξύ ςχμ γσμαικώμ είμαι η Ρξμαλία (98%), η Γξσιμέα (96%), ςξ ΢ζιμπξσςί (93%) και η Αίγσπςξπ (91%). Σπξλξγίζεςαι πχπ ακοχςηοιάζξμςαι 6 κξοίςρια ςξ λεπςό, εμώ ρσμξλικά 140 εκας. γσμαίκεπ έυξσμ ακοχςηοιαρςεί παγκξρμίχπ. Λπξοεί βέβαια ςα ςελεσςαία υοόμια όλεπ ρυεδόμ ξι υώοεπ ςηπ Ατοικήπ μα έυξσμ κηούνει ςημ ποακςική ασςή παοάμξμη, χρςόρξ ξι οίζεπ ςηπ είμαι βαθιέπ ρςξ υοόμξ και ρςιπ ρσμειδήρειπ. Ακόμη και ατοικαμικέπ ξικξγέμειεπ πξσ ζξσμ ρςημ Δσοώπη, γσοίζξσμ ρςη υώοα ςξσπ ρε πεοίξδξ διακξπώμ, για μα σπξβάλλξσμ ςα κξοίςρια ςξσπ ρε κλειςξοιδεκςξμή. Γιαςί; Για πξλλέπ τσλέπ, ξ ακοχςηοιαρμόπ ςχμ γσμαικείχμ γεμμηςικώμ ξογάμχμ απξςελεί μέοξπ μιαπ ςελεςήπ εμηλικίχρηπ. Δίμαι μια ρσμήθεια απαοαίςηςη, ώρςε μα μείμει η γσμαίκα «καθαοή» και μα εςξιμαρςεί για ςξ γάμξ ςηπ. Λάλιρςα, ξι πιξ πξλλέπ γσμαίκεπ δεμ μπξοξύμ μα παμςοεσςξύμ αμ δεμ έυξσμ σπξρςεί κλειςξοιδεκςξμή, μιαπ και ξι άμςοεπ θεχοξύμ όςι δεμ θα ςξσπ είμαι πιρςή.

Femail Genital Mutilation Ηεχοείςαι πχπ η κλειςξοιδεκςξμή απξςελεί απαοαίςηςξ ρςξιυείξ για ςη ρχρςή αμαςοξτή εμόπ κξοιςριξύ, καθώπ η «γσμαικεία ρενξσαλική απόλασρη τέομει πξλλά δειμά για ςημ ξικξγέμεια». Αλλιώπ, η γσμαίκα δεμ θα είμαι πιρςή ρςξ ρύζσγξ και ςα παιδιά ςηπ και θα παοαμέμει ρσμευώπ αμικαμξπξίηςη. Ηούλξι μάλιρςα λέμε πχπ, αμ δεμ κξπεί, η κλειςξοίδα μεγαλώμει ρσμευώπ όπχπ ςξ πέξπ ή πχπ η γσμαίκα δεμ θα μπξοεί μα κάμει παιδιά. Πώπ; Ζ κλειςξοιδεκςξμή είμαι η βίαια απξκξπή ςηπ κλειςξοίδαπ, υχοίπ αμαιρθηρία και υχοίπ αμςιρηφία. Ξι πληγέπ ρσμήθχπ οάβξμςαι με ασςξρυέδιεπ βελόμεπ από τσςά, εμώ δεμ είμαι λίγεπ ξι γσμαίκεπ πξσ πεθαίμξσμ εκείμη ςημ ώοα, από ςξ ρξκ και ςημ αιμξοοαγία. ΢ημ επέμβαρη κάμει ρσμήθχπ η «μαία» ςξσ υχοιξύ με νσοάτι. ΢α κξοίςρια, πξσ στίρςαμςαι κλειςξοιδεκςξμή, είμαι από λίγχμ μημώμ έχπ 15 εςώμ ςξ πξλύ. Ζ πιξ διαδεδξμέμη μξοτή κλειςξοιδεκςξμήπ είμαι η ξλική αταίοερη ςηπ κλειςξοίδαπ και ςχμ ερχςεοικώμ υειλέχμ ςξσ αιδίξσ, εμώ ςα λιγόςεοα ρυεςικά ςοαύμαςα ποξκαλεί ςξ κόφιμξ ςηπ άκοηπ ή ξλόκληοηπ ςηπ κλειςξοίδαπ. Ζ πιξ βίαιη είμαι ξ οιζικόπ ακοχςηοιαρμόπ κλειςξοίδαπ, ερχςεοικώμ και ενχςεοικώμ υειλέχμ και η ρσοοατή ςξσ κόλπξσ ώρςε μα μείμει μόμξ μια μικοξρκξπική ςούπα. Για ςημ εκρςοαςεία καςά ςηπ βάοβαοηπ ασςήπ ποακςικήπ, ξ ΟΗΔ έυει κηούνει ςημ 6η Υεβοξσαοίξσ Οαγκόρμια Ζμέοα καςά ςηπ Ιλειςξοιδεκςξμήπ.


Οικογενειακή Ζωή

8

Υέ

ςξπ ςξ υειμώμα ξι ςάρειπ θα μαπ εκπλήνξσμ ιδιαίςεοα. Ιάπξιεπ τξοέπ θα μαπ εκπλήνξσμ καλώπ άλλεπ πάλι θα μαπ απξγξηςεύρξσμ Ζ αλήθεια είμαι όςι παοακξλξσθώμςαπ ςημ πιξ ποόρταςη Fashion Week ρςημ Μέα Σόοκη και διάτξοα άλλα μςετιλέ, ξι μέεπ ςάρειπ μαπ γσοίζξσμ ρςξ παοελθόμ και ρσγκεκοιμέμα ρςιπ δεκαεςίεπ ‗70s και ‗80‘s. Νέοξσμε πξλύ καλά όλεπ μαπ, όςι όρξ και αμ εμθξσριαζόμαρςε με ςιπ ποξςάρειπ πξσ μαπ παοξσριάζξσμ ξι μεγάλξι ρυεδιαρςέπ, ρίγξσοα ςα πεοιρρόςεοα από ασςά θα παοαμείμξσμ ρςη ρταίοα ςηπ ταμςαρίαπ μαπ, μιαπ και δεμ αμςαπξκοίμξμςαι ξύςε ρςξ dress code ςηπ καθημεοιμόςηςάπ μαπ, αλλά και ρατώπ ρςξ πξοςξτόλι μαπ! ΋,ςι οξύυξ έυειπ ρε βελξύδξ, δαμςέλα, μαλλί, πλεκςό και δεομάςιμξ είμαι εμςόπ μόδαπ!΢ξ κόκκιμξ υοώμα σπεοςεοεί και γίμεςαι must μαζί με όλα ςα γήιμα και ζερςά υοώμαςα. Ξι κξμφέπ τξύρςεπ (ςύπξσ pencil) αλλά και ασςέπ ρε ρυήμα ςξσλίπαπ, ςα loose παμξτώοια, ςα τξοέμαςα με έμςξμξ μςεκξλςέ, ςα ζχηοά γοατικά ρυέδια, πξσ ποξκαλξύμ ζάλη ρε όπξιξμ παοακξλξσθεί ασςέπ ςιπ ξπςικέπ φεσδαιρθήρειπ, αλλά και ςα εμςσπχριακά αρςοατςεοά κξρμήμαςα είμαιμεοικά από ςα ανερξσάο, πξσ θα ρε βάλξσμ «μέρα» ρε ό,ςι ποξρςάζει η τεςιμή υειμεοιμή μόδα. ΢ξ απόλσςξ καθημεοιμό look είμαι ασςό πξσ πεοιέυει military ρςσλ, loafers μπαλαοίμεπ με ςημ ρςοξγγσλάδα μποξρςά, casual jeans με ρκιρίμαςα, αλλά και καμπάμα (χ!μαι). Ακόμα ςα σταρμάςιμα chic παμςελόμια, ρε ρσμδσαρμό με ςα oxford shoes και ρακάκια πξσ ρε παοαπέμπξσμ ρςξ πιξ αμδοόγσμξ ρςσλ. ΢α ρσγκεκοιμέμα παπξύςρια ςόλμηρε μα ςα δξκιμάρειπ και μα ςα ρσμδσάρειπ με ήρσυα girly τξοέμαςα καθώπ και με midi τξύρςεπ. Λπξοεί ςξ όλξ αμδοόγσμξ ρςσλ μα ρε ςοξμάζει , αλλά μημ ςξ απξοοίφειπ ποιμ ςξ δξκιμάρειπ!Δίμαι ενίρξσ sexy και ρξτιρςικέ! ΢α loose οξύυα - παμξτώοια, μπλξύζεπ, jeans, πόμςρξ- εσμξξύμ πξλύ ςιπ γσμαίκεπ με «πιαρίμαςα» και καμπύλεπ. Οοξρδίδξσμ ρςσλ και κξμφόςηςα, ρε όρεπ θέλξσμ μα κούφξσμ ςα αδύμαςα ρημεία ςξσ ρώμαςόπ ςξσπ. Σιξθεςείρςε ςξ και μιώρςε άμεςα !Ζ τεςιμή ςάρη έυει μεοιμμήρει και για εμάπ ςιπ «ζξσμεοέπ»!

Τχςξγοάτιρη: Δύη Ραυιμίδξσ

ΕΤΗ ΢ΑΦΙΝΙΔΟΤ

Σι θα ποέπει μα έυει ξπχρδήπξςε η γκαομςαοόμπα ρξσ; ΢ξ απόλσςξ ρακάκι ςύπξσ leather biker jacket, λεσκά sneakers ςύπξσ Stan Smith- Superstar- All Star Converse( τξοιξύμςαι με όλα believe me!), έμα jean ςύπξσ boyfriend και ρίγξσοα έμα backpack ρακίδιξ, πξσ είμαι και ποακςικό και ρςσλάςξ, για μα τιγξσοάοει μαζί με ςιπ ςξσμίκ άμεςεπ μπλξύζεπ ρξσ! Αλλά μα θσμάραι, η μόδα είμαι κάςι πξσ ποξέουεςαι από μέρα ρξσ Ralph Loren και πάμςα ποέπει μα αμςικαςξπςοίζει ασςό πξσ είραι και ςι αιρθάμεραι τη ρςιγμή πξσ ςξ τξοάπ Pharrell Williams.


9

Οικογενειακή Ζωή

ΜΑΡΙΑ Σ΢ΟΛΙΑ

Μη

ςοόςηςα είμαι μα βγαίμειπ γοήγξοα από ςξ μπάμιξ, μα βλέπειπ ςξ μικοό μα εςξιμάζεςαι μα ρπάρει ςα αβγά ρςξμ καμαπέ, ςημ ώοα πξσ ςα άλλα δύξ ςρακώμξμςαι για μια νσλξμπξγιά και η ςέςαοςη φάυμει ςξ υαμέμξ λαρςιυάκι με άγυξπ. Λέρα ρςημ ςοελή καθημεοιμόςηςα τοξμςίδαπ ςηπ ξικξγέμειαπ ξι μαμάδεπ κάπξςε νευμξύμ ςξμ εασςό ςξσπ. Οώπ μα κάμχ γσμμαρςική ςώοα πξσ ςα ρυξλεία κλείμξσμ και θα ςξσπ έυχ εδώ; Οξύ μα ατήρχ ςξ μχοό; Υξ Υξ Υξ ραπ δχοίζξσμε ςημ λύρη ρςξ familives! Ραπ έυξσμ ρςξ ςοένιμξ; Ήοθε η ώοα μα ραπ γσμμάρξσμ και επιρήμχπ! Διδικά ξι μαμάδεπ έυξσμ αμάγκη ςημ άρκηρη, για πξλλξύπ λόγξσπ. Σπάουξσμ αματξοέπ για ςα εσεογεςικά απξςελέρμαςα ςηπ ποξπόμηρηπ αμςίρςαρηπ (με βάοη), για ςημ ξρςική πσκμόςηςα ρε γσμαίκεπ πξσ θηλάζξσμ. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ γαλξσυίαπ, πεοίπξσ 200 mg αρβερςίξσ μεςατέοεςαι ρςξ μηςοικό γάλα κάθε μέοα. Ασςό έυει χπ απξςέλερμα μια απώλεια ςηπ ξρςικήπ πσκμόςηςαπ ρςημ καςώςεοη ξρτσψκή μξίοα ςηπ ρπξμδσλικήπ ρςήληπ. Ζ ξρςική μάζα ρσμήθχπ επαμέουεςαι ρε επίπεδα ποξ εγκσμξρύμηπ, όςαμ ςξ βοέτξπ απξγαλακςίζεςαι, αλλά όυι ρε όλεπ ςιπ γσμαίκεπ. Έγιμε ρύγκοιρη εμόπ δείγμαςξπ μαμάδχμ απξκλειρςικξύ θηλαρμξύ, πξσ ξι μιρέπ δεμ άουιραμ κάπξια άρκηρη ςέρρεοιπ εβδξμάδεπ μεςά ςξμ ςξκεςό, εμώ ξι άλλεπ μιρέπ νεκίμηραμ αεοόβια γσμμαρςική και άρκηρη με ελατοιά βάοη ςοειπ ημέοεπ ςημ εβδξμάδα. Λεςά από 16 εβδξμάδεπ, η ξμάδα άρκηρηπ έυαρε 4,8 % ςηπ ξρτσψκήπ ξρςικήπ πσκμόςηςαπ ςηπ ρπξμδσλικήπ ρςήληπ ςξσπ, ρε ρύγκοιρη με 7% ςηπ καθιρςικήπ ξμάδα. Δεμ θα αματεοθξύμε ρε όλα ςα ξτέλη ςηπ άρκηρηπ. Δεμ ποξλαβαίμξσμε. Άμςε έμα ςελεσςαίξ ότελξπ και μεςά βάλςε αθληςικά! ΋ςαμ γσμμαζόμαρςε παοάγξμςαι ξι εμδξοτίμεπ, πξσ είμαι ξι ξομόμεπ ςιπ υαοάπ και έςρι ατξύ μιώθξσμε εμείπ καλά, ςα παιδάκια μαπ μιώθξσμ ακόμη καλύςεοα! Γίμεςε ποόςσπξ για ςα παιδιά ραπ και γσμμαρςείςε παοεξύλα. Οοιμ νεκιμήρει ξπξιαδήπξςε άρκηρη ρσμβξσλεσςείςε ςξμ γιαςοό και ςξμ γσμμαρςή ραπ, για μα έυεςε έμα ρχρςό ποόγοαμμα. Μα μεοικέπ ιδέεπ πξσ μπξοείςε μα βαριρςείςε:

Τχςξγοάτιρη: Λαοία ΢ρόλια

Τξοέρςε ςξ μχοό ραπ και υξοέφςε μαζί ςξσ! https://youtu.be/nK9RXkEf0SU Ιάμςε έμαμ όμξοτξ γοήγξοξ πεοίπαςξ ρςξ πάοκξ με ςξ καοόςρι και όυι μόμξ! https://youtu.be/05_zTfbIhiA Ήοθαμ ςα Υοιρςξύγεμμα, απ ναμαγίμξσμε παιδιά! Οαίνςε μαζί ςξσπ μπάλα, κσμηγηςό, θσμηθείςε ςα παιδικά ραπ υοόμια με έμα ρςετάμι και έμα ρκξιμάκι. Βγείςε ένχ από ςξ διαμέοιρμα, αλλά μημ φάυμεςε παγκάκι για μα ςα βλέπεςε από εκεί. Εήρςε μαζί ςξσπ! Ιάμςε πξδήλαςξ παοέα. Σπάουξσμ ειδικά παιδικά καθιρμαςάκια για ςα πιξ μικοά. ΢έλξπ, αμςί για βαοάκια πάοςε ςα παιδιά ραπ. Δίμαι πξλύ διαρκεδαρςικό μα υοηριμξπξιείπ ςξ βάοξπ ςξσπ, για μα γσμμάζειπ όλξ ρξσ ςξ ρώμα! https://youtu.be/SQVFeGM5kwU Διακξπέπ Υοιρςξσγέμμχμ. Οάμςα έυξσμ νευχοιρςή θέρη ρςημ καοδιά μαπ. Ησμόμαρςε ςημ παιδική ηλικία μαπ και έυξσμε ςόρεπ αμαμμήρειπ. Λημ διρςάζεςε μα μπείςε ρςιπ αμαμμήρειπ ςξσπ με γσμμαρςική, παιυμίδι, υξοό και γέλιξ.


Οικογενειακή Ζωή

10

ΕΥΗ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ

H

Αμδοιάμα είμαι τύρη καλλιςευμική από παιδί. Αγαπάει ςη δημιξσογία η ξπξία απξςελεί ςοόπξ έκτοαρηπ ςηπ. Έμαθε πλένιμξ με ςξ βελξμάκι ρςα 10 ςηπ υοόμια, αλλά αρυξλήθηκε επαγγελμαςικά ποιμ από 2 υοόμια ξπόςε δημιξύογηρε ςη ρελίδα Πλεκςέπ Δημιξσογίεπ Andriana's Creations. Οαοάλληλα αγαπάει πξλύ ςη ζαυαοξπλαρςική και εκςόπ από ςξ μα ―πειοάζει‖ ρσμςαγέπ, τςιάυμει ςα δικά ςηπ γλσκά κξσςαλιξύ και ρπιςικέπ μαομελάδεπ ρςξ ρπίςι ςηπ. Οοόρταςα δημιξύογηρε ςη ρελίδα Σπιςικέπ μαομελάδεπ και γλσκά κξσςαλιξύ by Andriana από όπξσ μπξοεί όπξιξπ επιθσμεί μα παοαγγείλει. Δίμαι παμςοεμέμη από ςξ 2003 με έμαμ σπέοξυξ άμθοχπξ, ξ ξπξίξπ ρςηοίζει κάθε ςηπ βήμα και είμαι μηςέοα δύξ παιδιώμ, εμόπ κξοιςριξύ 9 και εμόπ αγξοιξύ 7 εςώμ αμςίρςξιυα. Ζ καθημεοιμόςηςά ςηπ είμαι πξλύ τξοςχμέμη, αλλά βοίρκει υοόμξ για μα αρυξληθεί με ασςά πξσ αγαπάει και παοάλληλα μα βξηθήρει ςημ ξικξγέμειά ςηπ ρςξσπ δύρκξλξσπ καιοξύπ πξσ διαμύξσμε. ΋λεπ ξι δημιξσογίεπ ςηπ είμαι τςιαγμέμεπ με μεοάκι και πξλλή αγάπη! Ρε ρσμεογαρία με ςξ


11

via

Οικογενειακή Ζωή

ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ

Ο

εκτξβιρμόπ (bullying) πεοιγοάτει ςημ επιθεςική ρσμπεοιτξοά εμόπ ή και πεοιρρξςέοχμ αςόμχμ ρε βάοξπ εμόπ ή μιαπ ξμάδαπ αςόμχμ. Δπιθεςικέπ ρσμπεοιτξοέπ όπχπ ςα πειοάγμαςα, ξι κξοξψδίεπ, ξι πλάκεπ αλλά και ςα μςαηλίκια, η ερκεμμέμη και επαμαλαμβαμόμεμη βία (ρχμαςική, λεκςική, φσυξλξγική), εκδηλώμξμςαι μ διαβαθμίρειπ ρξβαοόςηςαπ μέρα ρςιπ κξιμχμικέπ ρυέρειπ ςχμ παιδιώμ. Ξ εκτξβιρμόπ ρσμπεοιλαμβάμει ρχμαςική βία, απειλέπ, εκβιαρμξύπ, διάδξρη τημώμ, ραοκαρςικά παοαςρξύκλια, απξκλειρμό από ρυξλικέπ και κξιμχμικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, ρενξσαλική παοεμόυληρη, βιμςεξρκόπηρη ιδιχςικώμ ρςιγμώμ, κλξπή και καςαρςοξτή αμςικειμέμχμ ςξσ θύμαςξπ. ΢α πεοιρςαςικά αματέοξμςαι εμςόπ, εκςόπ ςξσ ρυξλείξσ και ςα ςελεσςαία υοόμια, εσοέχπ και μέρχ ςξσ Διαδικςύξσ. Ζ εμδξρυξλική βία εκδηλώμεςαι ρε μια πεοίξδξ, πξσ ςξ άςξμξ ξδεύει από ςημ παιδική ηλικία ποξπ ςημ εμηλικίχρη. Οαιδιά και έτηβξι βοίρκξμςαι ρε μια διαδικαρία δόμηρηπ ςηπ ποξρχπικόςηςαπ ςξσπ και ςηπ ςασςόςηςαπ ςξσπ, καςά ςημ όπξια διαμξοτώμξσμ κοίρη, σιξθεςξύμ ήθη κι ανίεπ, ποξρπαθξύμ μα ρςαθξύμ ρςα πόδια ςξσπ και μα ρσρυεςιρςξύμ, χπ αμενάοςηςα άςξμα, κξιμχμικά, ρσμαιρθημαςικά κι εοχςικά μεςανύ ςξσπ. Ιοίμεςαι αμαγκαίξ λξιπόμ, μα καςαμξήρξσμε ςιπ δσμαμικέπ ςηπ εμδξρυξλικήπ βίαπ για μα ςημ αμςιμεςχπίρξσμε και με σπεσθσμόςηςα.

Παοάγξμςεπ πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ επιθεςικόςηςα Ξικξμξμική κοίρη Βία ρςξ ρπίςι, ρςημ ςηλεόοαρη και ςα παιυμίδια Έμςαρη, ρύγκοιρη,δσρςσυία ρςξ ρπίςι Αδιατξοία, έλλειφη επιςήοηρηπ και ξοίχμ ρςξ ρπίςι Αγάπη αλλά μόμξ σπό όοξσπ Θδιαιςεοόςηςα, δσρκξλία, διατξοεςικόςηςα Απώλεια ή πέμθξπ Τόβξπ για απώλεια ενξσρίαπ Οαοαβαςικέπ παοεέπ Έμταρη ρςημ ακαδημαψκή επιςσυία Οαοάδειγμα από ςξμ εκπαιδεσςικό

΢α αγόοια αρκξύμ εμδξρυξλική βία για ενξσρία και σπεοίρυσρη, εμώ ρςα κξοίςρια η βία ατξοά ςη ρσρυέςιρη, ςημ αμαγμώοιρη και ςημ αμάγκη για εγγύςηςα. Ζ βία ρςα αγόοια είμαι πεοιρρόςεοξ ρχμαςική παοά λεκςική, εμώ ςχμ κξοιςριώμ, πιξ έμμερη και φσυξλξγική, αλλά με ενίρξσ βλαβεοό αμςίκςσπξ. Ξ εκτξβιρμόπ αμάμερα ρε μαθηςέπ ςξσ ίδιξσ τύλξσ είμαι πιξ ρσμηθιρμέμξπ. ΋μχπ ςα αγόοια δύρκξλα θα αματέοξσμ όςι ςα εκτόβιρε έμα κξοίςρι, όπχπ και ςα κξοίςρια όςι ςα εκτόβιρε μια άλλη μαθήςοια. ΢α κξοίςρια ρυεςικά με ςξμ εκτξβιρμό ςείμξσμ μα μιώθξσμ θλίφη, μςοξπή και ενεσςελιρμό.

Ρσμεογάζξμςαι πεοιρρόςεοξ με ασςόμ πξσ θέλει μα ςα βξηθήρει, σπεοαρπίζξμςαι έμα θύμα εκτξβιρμξύ και θεχοξύμ ςημ εμδξρυξλική βία πξλύ ρξβαοό θέμα. ΢α αγόοια, μιώθξσμ κι αμςιδοξύμ με πεοιρρόςεοη ξογή, εκδηλώμξσμ ρχμαςική βία, δεμ δέυξμςαι εύκξλα βξήθεια και δεμ αμςιμεςχπίζξσμ ςξ ίδιξ ρξβαοά ςξ ταιμόμεμξ. Ξι ρσμπεοιτξοέπ ςχμ παιδιώμ ρσυμά απξςελξύμ πειθαουικά ζηςήμαςα, πξσ όμχπ δεμ ρυεςίζξμςαι με εμδξρυξλική βία.

Σελικά ςι δεμ είμαι εμδξρυξλική βία; Δμδξρυξλική βία δεμ είμαι ςα καλξποξαίοεςα πειοάγμαςα, έμαπ «μια κι ένχ» καβγάπ, έμα έμςξμξ παιυμίδι υχοίπ ποόθερη βλάβηπ.

Πχπ ςξ αμςιμεςχπίζξσμε; Ξι γξμείπ κσοίχπ, αλλά και ξι εκπαιδεσςικξί, έυξσμ καθξοιρςικό οόλξ ρςημ αμςιμεςώπιρη ςξσ ταιμξμέμξσ.Ξι γξμείπ ςχμ παιδιώμ πξσ στίρςαμςαι ρυξλικό εκτξβιρμό, θα ποέπει μα αμακξστίρξσμ ςξ παιδί ςξσπ, μα ςξ απεμξυξπξιήρξσμ και μα ςξ βξηθήρξσμ ξσριαρςικά, απξτεύγξμςαπ εκδικηςικέπ ρσμπεοιτξοέπ, πξσ ρσμήθχπ δεμ έυξσμ απξςέλερμα. Ξι γξμείπ ςχμ παιδιώμ πξσ αρκξύμ ρυξλικό εκτξβιρμό, θα ποέπει αουικά μα απξδευςξύμ ςξ ποόβλημα και μα βξηθήρξσμ και ασςξί ςα παιδιά ςξσπ, μα αμςιμεςχπίρξσμ ςιπ ποξρχπικέπ ςξσπ δσρκξλίεπ.

Ξ εμδξρυξλικόπ εκτξβιρμόπ υαοακςηοίζεςαι από:

Οοόθερη ΢οασμαςικό αμςίκςσπξ Ξι γξμείπ όλχμ ςχμ παιδιώμ, θα ποέπει μα μάθξσμ ρςα παιδιά ςξσπ μα ρέβξμςαι ςη Υοξμική διάοκεια διατξοεςικόςηςα, αλλά και μα σπεοαρπίζξμςαι ςα παιδιά πξσ πέτςξσμ θύμαςα ρυξλικξύ Δνξσρία εκτξβιρμξύ. Ξ εκτξβιρμόπ δεμ ατξοά μόμξ άςξμα υχοίπ ασςξπεπξίθηρη ή από ποξβλημαςικέπ ξικξγέμειεπ. Δίμαι έμα ρξβαοό ζήςημα πξσ δεμ ποέπει ξύςε μα αγμξείςαι, ξύςε Δπαμάληφη Οοόκληρη μα σπξβαθμίζεςαι όςαμ εμταμίζεςαι ρςιπ κξιμχμικέπ ρυέρειπ ςχμ παιδιώμ. Αμςίθεςα είμαι αμαγκαίξ μα αμςιμεςχπιρςεί και από ςα παιδιά και από ςξσπ εμήλικεπ., καθώπ καςαοοακώμει ςημ ποξρχπικόςηςα ςξσ παιδιξύ με ρξβαοέπ φσυξλξγικέπ και ρχμαςικέπ επιπςώρειπ.


Οικογενειακή Ζωή

12

΢ΨΣΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΤ

Σ

αμ ήμαρςαμ παιδιά, ςα παιυμίδια μαπ ήςαμ ελάυιρςα, όμχπ παίζαμε αςελείχςεπ ώοεπ και η ταμςαρία μαπ κάλπαζε! Λε ςημ αδεοτή μξσ γιμόμαρςαμ κλόξσμ, μπαλαοίμεπ, μαγείοιρρεπ, ποιγκίπιρρεπ και ςξ παιυμίδι δεμ είυε ρςαμαςημό! Ξι γξμείπ μξσ, θα ήςαμ φέμαςα μα πχ, όςι ήςαμ από πάμχ μαπ για μα κάμξσμε δημιξσογικό, θεαςοικό, κιμηςικό και μξσρικό παιυμίδι. Βγαίμαμε όμχπ ρςξ διπλαμό ξικόπεδξ και παίζαμε αςελείχςεπ ώοεπ με ςα γειςξμόπξσλα κοστςό, κσμηγηςό, μήλα, πξδόρταιοό, κςλ. Οηγαίμαμε ρςξ κξμςιμό άλρξπ με ςιπ αμσγδαλιέπ και γιμόμαρςαμ μικοξί ενεοεσμηςέπ! ΋ςαμ λξιπόμ, ρςη ρημεοιμή ποαγμαςικόςηςα, ςα πεοιρςξιυιρμέμα από δεκάδεπ παιυμίδια παιδιά δείυμξσμ μα βαοιξύμςαι και αμαζηςξύμ ςη λύρη ςηπ ςηλεόοαρηπ, ςξσ σπξλξγιρςή, ςξσ tablet (υχοίπ μα έυχ κάςι με ςα παοαπάμχ μέρα) ποξβλημαςίζξμαι και ρκέτςξμαι:  Λήπχπ με ςξ ρημεοιμό ςοόπξ ζχήπ έυξσμε πεοιξοίρει ςη ταμςαρία ςχμ παιδιώμ μαπ;  Λήπχπ ξι ασνημέμεπ επαγγελμαςικέπ και ποξρχπικέπ σπξυοεώρειπ δεμ μαπ ατήμξσμ ελεύθεοξ υοόμξ μα πάμε ςα παιδιά μαπ ρςξ πάοκξ ή ρςξ άλρξπ, μα παίνξσμ και μα ςοένξσμ;  Λήπχπ η εύκξλη λύρη (ςξσ «παοκαοίρμαςξπ» μποξρςά ρςημ ςηλεόοαρη, ποξκειμέμξσ μα κάμξσμε και καμιά δξσλειά) ςχμ ηλεκςοξμικώμ μέρχμ απαρυόληρηπ ςα απξμξμώμει και ςα κάμει αμςικξιμχμικά;  Λήπχπ θα έποεπε μα δώρξσμε μεγαλύςεοη βαούςηςα ρςη ρσμαμαρςοξτή ςχμ παιδιώμ μαπ με ρσμξμηλίκξσπ ςξσπ, δηλαδή μα δώρξσμε ρημαρία ρςξ ξμαδικό παιυμίδι; ΢α μήπχπ είμαι αςελείχςα και κάπξσ εκεί έουεςαι η ρσμειδηςξπξίηρη, όςι ξ άμθοχπξπ είμαι κξιμχμικό ξμ. Έυει αμάγκη μα ρσμαμαρςοέτεςαι με ςξσπ άλλξσπ. Ρσγκεκοιμέμα, ςα παιδιά από μικοή ηλικία μαθαίμξσμ μα μξιοάζξμςαι, μα σπάουξσμ και μα ρσμσπάουξσμ, μα είμαι μέλη ςξσ δικξύ ςξσπ μικοόκξρμξσ, μα απξλαμβάμξσμ ςη ρσμςοξτικόςηςα και ςα αγαθά ςηπ. Έςρι, η ρκέφη μξσ με ξδηγεί μα αμαρύοχ από ςη μμήμη μξσ όλα εκείμα ςα παιυμίδια πξσ μαπ βξηθξύραμ μα κξιμχμικξπξιηθξύμε, μα απξκςήρξσμε ξμαδικό πμεύμα, μα δημιξσογήρξσμε δερμξύπ ρσμεογαρίαπ.

Ιαι νεκιμώ από ςα πξλύ μικοά παιδιά 3-5 εςώμ. Ρςημ ηλικία πάμςα νεκιμάμε με κάςι απλό, υχοίπ πξλλξύπ καμόμεπ και ατηοημέμξσπ ρςόυξσπ. ΢κξπόπ είμαι ςξ παιδί μα μάθει μα μξιοάζεςαι, μα ρσγκεμςοώμεςαι και μα ρσμεογάζεςαι.  Δώρςε ρε κάθε παιδί νσλξμπξγιέπ και έμα μεγάλξ υαοςί. Ιάμςε ερείπ ρςξ υαοςί έμα μεγάλξ ρυέδιξ (όπχπ έμα αρςέοι , μια μαογαοίςα, μια πεςαλξύδα, κ.α.) και πείςε ρςα παιδιά μα ςξ υοχμαςίρξσμ όπχπ θέλξσμ.  Αμ ςα παιδιά είμαι ρε θέρη μα υοηριμξπξιήρξσμ παιδικό φαλίδι, δώρςε ςξσπ παλιά πεοιξδικά και κόλλεπ ρςικ και ατήρςε ςα μα ςα κόφξσμ μόμα ςξσπ, μα ςα κξλλήρξσμ και μα τςιάνξσμ ςξ δικό ςξσπ κξλλάζ.  Ξογαμώρςε ςα μα παίνξσμ κοστςό ρε υώοξ ρυεςικά μικοό και αρταλή.  Τςιάνςε ςξσπ υάοςιμα καπέλα και οαβδιά από καλαμάκια για μα παίνξσμ ποίγκιπεπ και ποιγκίπιρρεπ.  Τςιάνςε ςξσπ ρςξλέπ με απλά σλικά για μα παίνξσμ παιυμίδι οόλχμ (πυ έμα μαμςήλι ρςξ κετάλι εμόπ παιδιξύ ςξ «μεςαμξοτώμει» ρε πειοαςή, μία εράοπα ρςξσπ ώμξσπ ραμ μπέοςα, ςξ μεςαμξοτώμει ρε super ήοχα ή ποιγκίπιρρα). Για ςα μεγαλύςεοα παιδιά ςξσ δημξςικξύ, πξσ μπξοξύμ μα ακξλξσθήρξσμ καλύςεοα καμόμεπ σπάουξσμ πξλλά παιυμίδια πξσ εμιρυύξσμ ςξ ξμαδικό πμεύμα. Οέοα από ςα γμχρςά, όπχπ μήλα, κοστςό, κσμηγηςό, κλέτςεπ και αρςσμόμξι, αγαλμαςάκια ακξύμηςα, σπάουξσμ δεκάδεπ παιυμίδια πξσ νεςοελαίμξσμ ςα παιδιά. Σστλόμσγα. Ρε έμαμ μικοό και αρταλή υώοξ , έμα παιδί δέμει ςα μάςια ςξσ με έμα μαμςήλι και ποξρπαθεί μα πιάρει ςα σπόλξιπα παιδιά. ΋πξιξ παιδί πιάρει τξοάει εκείμξ ςξ μαμςήλι.  Κοσμμέμξπ θηρασοόπ. Ιούφςε κάπξιξ παιυμίδι ή λιυξσδιά ρε έμα ρημείξ, υχοίρςε ςα παιδιά ρε δύξ ξμάδεπ και δώρςε ςξσπ ρςαδιακά ρςξιυεία για ςημ ςξπξθερία ςξσ «θηρασοξύ». Ρςιπ ποώςεπ ςάνειπ ςξσ δημξςικξύ ποξςιμήρςε μικοξύπ γοίτξσπ, πξσ θα διαβάζεςε ερείπ. Δπίρηπ μπξοείςε μα ζχγοατίρεςε υάοςεπ θηρασοξύ. 


13 Βάφε υοώμα. Έμα παιδί (ή ξ γξμιόπ) είμαι ξ κσμηγόπ και τχμάζει «βάφε υοώμα» και λέει έμα υοώμα. ΋λα ςα παιδιά ςοέυξσμ μα πιάρξσμ έμα αμςικείμεμξ αμςίρςξιυξσ υοώμαςξπ εμώ ξ κσμηγόπ ςα κσμηγάει. ΋πξιξ παιδί πιάρει ξ κσμηγόπ ποιμ ποξλάβει μα ακξσμπήρει ςξ υοώμα, γίμεςαι εκείμξ κσμηγόπ.  Φαλαρμέμξ ςηλέτχμξ. ΢α παιδιά κάθξμςαι δίπλα δίπλα και ςξ ποώςξ παιδί λέει ρςξ ασςί ςξσ δεύςεοξσ μία λένη πάοα πξλύ γοήγξοα.  Όμξμα-ζώξ-ποάγμα για ςα παιδιά ρςιπ μεγαλύςεοεπ ςάνειπ ςξσ Δημξςικξύ. Δίμεςαι ρε κάθε παιδί έμα υαοςί και έμα μξλύβι. Γοάτξσμ ρςξ υαοςί ςιπ καςηγξοίεπ πξσ θέλξσμ και ποξρπαθξύμ μα βοξσμ λένειπ ρυεςικέπ με ςιπ καςηγξοίεπ ρυεδόμ από κάθε γοάμμα ςξσ αλτάβηςξσ.  Παμςξμίμα. Έμα παιδί ρκέτςεςαι έμα ζώξ και ποξρπξιείςαι ςιπ κιμήρειπ ςξσ υχοίπ μα μιλάει. Ξι σπόλξιπξι μαμςεύξσμ υχοίπ μα κάμξσμ εοχςήρειπ. Δκςόπ από ζώξ μπξοξύμ μα μιμηθξύμ έμαμ παιδικό ήοχα, μία ςαιμία, κςλ.  Διαγχμιρμόπ υξοξύ. Δώρςε ρςα παιδιά ιδέεπ μα υξοέφξσμ με παοάνεμξσπ ςοόπξσπ ρε ζεσγάοια ή υξοεύξμςαπ μόμξ πυ με ςξ υέοι ή μόμξ με ςξ κετάλι ή μόμξ με ςη μέρη.  ΢κσςαλξδοξμίεπ. ΢α παιδιά υχοίζξμςαι ρε ξμάδεπ και παίζξσμ με πξλλξύπ ςοόπξσπ: Α) με ρκσςάλη (για παοάδειγμα έμα οξλό από υαοςί κξσζίμαπ παίομει ςξ οόλξ ςηπ ρκσςάληπ) Β) μεςατέοξσμ έμα (βοαρμέμξ) αβγό υχοίπ μα ςξσπ πέρει. Γ) μεςατέοξσμ έμαμ κξσβά με μεοό (για πιξ μεγάλα παιδιά) 

Οικογενειακή Ζωή

Μξσρικέπ καοέκλεπ. Ξ αοιθμόπ ςχμ καοεκλώμ είμαι πάμςα καςά μία καοέκλα μικοόςεοξπ από ςξμ αοιθμό ςχμ παιδιώμ. ΋ρξ η μξσρική παίζει, ςα παιδιά γσοίζξσμ γύοχ από ςιπ καοέκλεπ κι όςαμ η μξσρική ρςαμαςά, ςα παιδιά ποέπει μα καθίρξσμ. Ησμηθείςε μα κλείμεςε ςη μξσρική αμά ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα και κάθε τξοά αταιοείςε μία καοέκλα.  Λένειπ. ΢α παιδιά υχοίζξμςαι ρε ξμάδεπ και δίμεςαι δέκα ή πεοιρρόςεοεπ λένειπ ρε κάθε ξμάδα. Ρε ξοιρμέμξ υοόμξ θα ποέπει μα καςατέοξσμ μα παοξσριάρξσμ μία ρσγκοξςημέμη ιρςξοία πξσ μα πεοιέυει όλεπ ςιπ λένειπ. ΢ξ ρημαμςικό ρε ασςό ςξ παιυμίδι είμαι ςα παιδιά μα διαρκεδάρξσμ και μα ρσμεογαρςξύμ. 

΢α παιυμίδια πξσ σπάουξσμ είμαι αςελείχςα αοκεί μα ςα δείνξσμε ρςα παιδιά μαπ και μα ςα παοξςούμξσμε μα μάθξσμ μα παίζξσμ μεςανύ ςξσπ. Άλλχρςε ξι φσυξλόγξι λέμε, όςι έμα παιδί μέυοι μα ςελειώρει ςξ δημξςικό ρυξλείξ, έυει καςατέοει μα ρσμεογάζεςαι αομξμικά, μα ακξλξσθεί καμόμεπ και μα επιςσγυάμει ςξσπ ρςόυξσπ πξσ ςξσ θέςξσμ. Αμ λξιπόμ έχπ ςημ ηλικία ασςή έυει καςακςήρει ςξ ξμαδικό πμεύμα, ςόςε η αίρθηρη όςι αμήκει ρςημ ξμάδα και έυει κξιμξύπ ρςόυξσπ, απξςελεί μία πξλύ θεςική βάρη, για μα αμςαπενέλθει ρςα δύρκξλα παιυμίδια ςηπ ετηβείαπ πξσ θα ακξλξσθήρξσμ, αλλά και μα έυει μια επιςσυημέμη πξοεία.

via


DECO—DIY

14

ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΣΖΙΚΟΤ

«Μια τξοά και έμαμ καιοό ήςαμ έμα παμέμξοτξ παλάςι…» Ιαι επειδή ςα παλάςια, για ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ από εμάπ ρήμεοα, βοίρκξμςαι μόμξ ρςα παοαμύθια, απ δξύμε πχπ τέςξπ ςξ υειμώμα θα μπξοξύραμε μα δημιξσογήρξσμε όμξοτξσπ ρσμδσαρμξύπ ρςξ ρπίςι μαπ τςιάυμξμςαπ ςξ δικό μαπ «παλάςι». Ακξλξσθώμςαπ κάπξιεπ από ςιπ διεθμείπ ςάρειπ ρςη διακόρμηρη για ςξμ τεςιμό υειμώμα, ραπ ποξςείμξσμε υοώμαςα και σλικά, πξσ ρίγξσοα θα άλλαζαμ οιζικά ςξ ρςσλ ςξσ ρπιςιξύ ραπ και ςημ διάθερή ραπ τσρικά!

Μπλε κξβαλςίξσ & Γκοι https://justdecorate.wordpress.com/2013/10/11/you-had-me-at-grey/ (αοιρςεοά) http://www.armonia-style.gr/

Έμαπ ρσμδσαρμόπ ρξτιρςικέ, κξμφόπ και παοάλληλα αοοεμχπόπ. Απξυοώρειπ από ςξμ μακοιμό βόοειξ πόλξ πξσ ρίγξσοα θα κεοδίρξσμ ςιπ εμςσπώρειπ. Λημ τξβηθείςε μα ςξλμήρεςε μα βάφεςε ςξσπ ςξίυξσπ ραπ μπλε και γκοι και μα παίνεςε με στάρμαςα μάλλιμα ρε ασςέπ ςιπ απξυοώρειπ. ΢ξ λεσκό, ςξ αρημέμιξ και ξι διατάμειεπ ρςξ υώοξ θα δώρξσμ τχπ ρςξ απξςέλερμα.


15

DECO—DIY

Λεσκό , Φοσρό & Λαδί https://www.pinterest.com/pin/91620173642085448/ http://www.armonia-style.gr/

΋ςαμ ςξ κλαρρικό είμαι ασςό πξσ ρε αμςιποξρχπεύει, ρίγξσοα ασςόπ ξ ρσμδσαρμόπ θα ρε μαγέφει. Στάρμαςα υοσρά και ςαπεςραοίεπ με κλαρρικά μξςίβα είμαι κάπξιεπ πιμελιέπ πξσ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ ώρςε μα δώρξσμε ςξ κλαρρικό ύτξπ πξσ αγαπάμε. Έμα ςαβάμι ρε λαδί απόυοχρη πεοιγεγοαμμέμξ με υοσρή γύφιμη μπξομςξύοα θα «κξοστώρει» ςξ απξςέλερμα. Ρσμδσαρμξί ήπιξι και όυι μεγάλχμ αμςιθέρεχμ και αμαμτιρβήςηςα αοκεςά «εξοςαρςικξί».


DECO—DIY

16

Κοξκί https://www.pinterest.com/pin/295337688040047611/ https://www.pinterest.com/pin/295337688035743974/ https://bobvila.tid.al/post/fireplace-color-ideas-turn-a-dark-dreary-fireplace-into-a-bright-modern-fireplace-with-paint

΢ξ υοώμα ςξσ κοόκξσ, γμχρςό και χπ κοξκί, είμαι έμα ιδιαίςεοξ υοώμα πξσ τέςξπ ςξ υειμώμα ραπ ποξςείμξσμε, καθώπ εμείπ ςξ έυξσμε ήδη λαςοέφει. Λπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί με πξλλξύπ ρσμδσαρμξύπ υοχμάςχμ, αλλά για πιξ αρταλέπ απξςέλερμα ςξλμήρςε ςξ με γκοι. Στάρμαςα βελξσςέ ρςξ υοώμα ςξσ κοόκξσ και γξύμεπ γκοι, θα μπξοξύραμ μα μςύρξσμ ςα έπιπλά μαπ και μα ζερςάμξσμ όμξοτα ςξ υώοξ μαπ. ΢ξ υοώμα ασςό μπξοεί μα ςξπξθεςηθεί ρε μεγάλεπ επιτάμειεπ δίμξμςαπ λάμφη και μια ελπίδα, πξσ ρίγξσοα όλξι υοειαζόμαρςε.


17 Καοώ http://www.popsugar.com/home/Faux-Fur-Home-Decor-31928733#photo-31928733

Αμαμτιρβήςηςα ςξ καοώ είμαι έμα ρυέδιξ πξσ έυει «τξοεθεί» από τξύρςα ρςημ παιδική μαπ ηλικία, έχπ και ρσρκεσαρία δώοξσ. Λιαπ λξιπόμ και είμαι ρσμδεδεμέμξ με χοαίεπ αμαμμήρειπ για ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ από εμάπ, ραπ ςξ ποξςείμξσμε για τέςξπ ςξ υειμώμα, ρε όπξιξ υοχμαςιρμό ερείπ επιλένεςε, για μα «μςύρεςε» ςξ ρπίςι ραπ. Ρσμδσάρςε παλ απξυοώρειπ μάλλιμχμ σταρμάςχμ και γξύμιμα (ρσμθεςικά) μανιλάοια, για έμα πξλύ ζερςό απξςέλερμα. Δπίρηπ , κάπξια βελξσςέ στάρμαςα με παοαρςάρειπ από ςη τύρη (μια απo ςιπ κσοίαουεπ ςάρειπ για ςξμ τεςιμό υειμώμα ), μαζί με ςα καοό στάρμαςα ραπ , θα δέρξσμ ςημ ρσμξλική εικόμα, δημιξσογώμςαπ μεγαλύςεοη ζερςαριά και άμερη.

Κόκκιμξ (ςηπ ρκξσοιάπ) http://inspirationforhome.blogspot.gr/2013_02_01_archive.htmlhttps:/ https://www.pinterest.com/pin/215680269629203942/ www.pinterest.com/pin/163044448985454005/

Έμα υοώμα γήιμξ, κξμφό και αοιρςξκοαςικό. Λπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί με ςξμιρμξύπ, ρε μια οξμαμςική εκδξυή, ρσμπληοώμξμςαπ ςιπ λεσκέπ δαμςελέμιεπ κξσοςίμεπ ραπ και ςξσπ δεομάςιμξσπ καμαπέδεπ ή ρε μεγάλεπ επιτάμειεπ, ακόμα και ρε ςξίυξσπ, πλημσοίζξμςαπ πξλσςέλεια ρςξ υώοξ ραπ. ΢ξ “Marsala” είμαι έμα υοώμα, πξσ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί από ςξ πιξ μξμςέομξ ρπίςι, έχπ ςξ πιξ κλαρρικό. Λπξοεί ήδη μα ςξ έυεςε αγαπήρει, αλλά η σπεοβξλική υοήρη ςξσ ρε μεγάλεπ επιτάμειεπ, θα τέοει έμα ρκξςειμό και βαού απξςέλερμα. Υοσρό, αρημέμιξ, λεσκό, κατέ και πεςοόλ είμαι κάπξιξι υοχμαςικξί ρσμδσαρμξί για μα ιρξοοξπήρξσμ ςξ “Marsala” ραπ.

DECO—DIY


DECO—DIY

18

Μχβ (αμέθσρςξσ) https://www.pinterest.com/pin/160018592981004342/ https://www.pinterest.com/pin/521291725592836318/ https://www.pinterest.com/pin/255438610088723269/

΢ξ μχβ ςξσ αμέθσρςξσ, με ςημ ξμειοικόςηςα πξσ ποξρτέοει, μπξοεί μα δώρει ρςξ υώοξ μαπ και ρςη διάθερή μαπ μια αμςίρςξιυη υοξιά. ΢ξ λεσκό, ςξ βξηθάει μα γίμει πιξ αμάλατοξ, εμώ ςξ υοσρό μπξοεί μα απξγειώρει ςημ αοιρςξκοαςική ςξσ πλεσοά και μα μαπ ςανιδέφει ρε μακοιμά ενχςικά μέοη. Υοηριμξπξιήρςε ςξ λξιπόμ ρε διακξρμηςικά αμςικείμεμα ή ρε μεγάλεπ επιτάμειεπ ρε αμξιυςξύπ ή ρκξύοξσπ ςόμξσπ ςανιδεύξμςαπ μαζί ςξσ.

Υέςξπ ςξ υειμώμα ςξλμήρςε και ατεθείςε ρςξ παιυμίδι ςχμ υοχμάςχμ. Όπξιεπ και αμ είμαι ξι διακξρμηςικέπ ραπ επιλξγέπ, εύυξμαι ςξ δικό ραπ «παλάςι», μα πλημσοίρει με αγάπη και ελπίδα!


19

DECO—DIY

ΕΤΣΕΡΠΗ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟΤ

΢ξ πλένιμξ με βελόμεπ και βελξμάκι ξλξέμα και κεοδίζει έδατξπ και μάλιρςα ρςιπ μεόςεοεπ ηλικίεπ! Ασςό δεμ είμαι καθόλξσ ςσυαίξ, ατξύ ςξ πλένιμξ είμαι μια αγυξλσςική, δημιξσογική και ξικξμξμική απαρυόληρη, η ιδαμική διένξδξπ από ςημ αγυώδη και γκοίζα, πξλλέπ τξοέπ, καθημεοιμόςηςα πξσ ζξύμε! Οώπ, όμχπ, θα νεκιμήρεςε; Ξ δεκάλξγξπ ςηπ αουάοιαπ πλέκςοιαπ θα ραπ λύρει ςα υέοια!

Τχςξγοάτιρη: Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ


20

DECO—DIY

via

Αμαζηςήρςε ςξμ καςάλληλξ υοόμξ. Οξιά ώοα ςηπ ημέοαπ ραπ βξλεύει μα νεκιμήρεςε ςη μέα ραπ ρσμήθεια; Λια ώοα όπξσ θα μπξοείςε μα ρσγκεμςοχθείςε, ειδικά ρςημ αουή, πξσ ξι βελξμιέπ θα απξζηςξύμ ςημ απξκλειρςική ποξρξυή ραπ. Ίρχπ ραπ ςαιοιάζει ςξ ποχί, πξσ είρςε πιξ νεκξύοαρςη, ςξ απόγεσμα με ςξ κατεδάκι ραπ ή ςξ βοάδσ πξσ όλξι κξιμξύμςαι. ΋ςαμ ξι βελξμιέπ ραπ θα τεύγξσμ πια ασςόμαςα, θα μπξοείςε ίρχπ μα πλέκεςε και παοάλληλα με κάπξια άλλη δοαρςηοιόςηςα, όπχπ με ςξ διάβαρμα ςχμ παιδιώμ ή με ςημ αγαπημέμη ραπ ρειοά. Αμαζηςήρςε ςξμ καςάλληλξ υώοξ. Αμαλόγχπ ςηπ ώοαπ πξσ θα επιλένεςε, θα υοειαρςείςε και ςξμ καςάλληλξ υώοξ. ΢α απξλύςχπ απαοαίςηςα είμαι έμα μέοξπ με καλό τχςιρμό και έμα κάθιρμα με καλή ρςήοινη ρςημ πλάςη και ιδαμικά ρςα μποάςρα. Αμ πλέκεςε ποχί, μια πξλσθοόμα δίπλα ρςξ παοάθσοξ είμαι ιδαμική για μα υξσυξσλιάρεςε με ςα μήμαςά ραπ. ΢ξ βοάδσ, έμα καλό τχςιρςικό θα κάμει ςη δξσλειά.

Οοξμηθεσςείςε ςα καςάλληλα σλικά. Έμα μεςοίξσ πάυξσπ ακοσλικό μήμα (σπάουξσμ πξλύ ξικξμξμικά) και έμα ζεσγάοι μεραίεπ βελόμεπ ή έμα αμαςξμικό βελξμάκι είμαι ό,ςι ποέπει για αουή. Ατήρςε για αογόςεοα ςα πεοίςευμα μήμαςα και ςιπ πξλύ μικοέπ ή ςεοάρςιεπ βελόμεπ/βελξμάκια.

Πχςήρςε. Για ςιπ απξοίεπ ραπ, απεσθσμθείςε ρε μια γμχρςή, ρςημ πχλήςοια μημάςχμ ή ρε μια από ςιπ ξμάδεπ πλενίμαςξπ ρςξ Facebook.

Αμαζηςήρςε ςξμ καςάλληλξ για εράπ δάρκαλξ. Λπξοεί μα είμαι η γειςόμιρρα, ςξ YouTube ή έμα ρυεςικό blog (ρςξ blog μξσ θα βοείςε ξδηγίεπ εδώ). Διαλένςε ασςό πξσ ραπ ςαιοιάζει καλύςεοα!! Νεκιμήρςε από ςα απλά. Αουίρςε με έμα λξσλξσδάκι, έμα καρκόλ ή έμα αρςεοάκι. Ατήρςε ςα... πξσλόβεο για αογόςεοα. Για αουή επιδιώνςε ςιπ μικοέπ μίκεπ.

Απξδευςείςε ςημ απειοία ραπ. Ρςημ αουή θα κάμεςε ρσμέυεια λάθη. ΢α πλεκςά ραπ θα είμαι για γέλια και θα δσρκξλεύερςε ακόμη και ρςα βαρικά. Μα είρςε επιεικείπ με ςξμ εασςό ραπ! Ακόμη και η τξβεοή γιαγιά ραπ, πέοαρε από ασςό ςξ ρςάδιξ! Υαμηλώρςε ςιπ ποξρδξκίεπ ραπ ρςξ ελάυιρςξ και απξλαύρςε ςη διαδικαρία!! Ιοαςήρςε ρημειώρειπ. Ρε έμα ςεςοάδιξ καςαγοάφςε ςιπ απξοίεπ ραπ και ςιπ λύρειπ πξσ βοίρκεςε, καθώπ και ςα αγαπημέμα ραπ ρυέδια. Ηα ραπ υοειαρςεί.

Δςξιμαρςείςε για παοαγγελίεπ. Οξιόπ θα έυει ςη υοσρξυέοα δίπλα ςξσ και δε θα ζηςήρει έμα καρκόλ/κξοδέλα/ διακξρμηςικό;

Δςξιμαρςείςε μα... εοχςεσςείςε! Ραπ ποξειδξπξιώ! Άπαν και κάμεςε ςημ ποώςη θηλιά, η ρπίθα θα γίμει τχςιά και δεμ θα ςξ απξυχοίζερςε!

Καλά Πλεξίματα!!! via


21

Υγεία

via

ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ

Εί

μαι σπξγόμιμη; Λια ρκέφη πξσ ατξοά ςιπ πεοιρρόςεοεπ γσμαίκεπ, όςαμ απξταρίρξσμ όςι θέλξσμ μα γίμξσμ μαμξύλεπ. Ξι ειδικξί σπξρςηοίζξσμ όςι κάθε ζεσγάοι, ποέπει μα διεοεσμήρει μία πιθαμή σπξγξμιμόςηςα, μεςά από έμαμ υοόμξ ελεύθεοχμ, ρσυμώμ εοχςικώμ επατώμ, υχοίπ επιςσυία ρύλληφηπ. Ξι καςάλληλεπ ενεςάρειπ είμαι ασςέπ, πξσ θα σπξδείνξσμ ςημ αιςία ςηπ σπξγξμιμόςηςαπ, αμ ποξέουεςαι από ςξμ άμςοα ή από ςημ γσμαίκα και ςι μπξοεί μα γίμει.


Υγεία

22

Ζ Φαοξύλα Μαθιξπξύλξσ Μπιλάλη, Λξοιακή Βιξλόγξπ, ενειδικεσμέμη ρςημ γξμιμόςηςα και ςιπ ςευμικέπ ςηπ σπξβξηθξύμεμηπ αμαπαοαγχγήπ, μαπ λέει: «Αμ θέλειπ μα ελέγνειπ πόρξ «κξμςά» βοίρκεραι ρςημ (σπξ)γξμιμόςηςα κάμε ρςξμ εασςό ρξσ ςιπ ακόλξσθεπ εοχςήρειπ:

Έυειπ έμαμ ρςαθεοό κύκλξ;

Έυειπ υοηριμξπξιήρει ρςξ παοελθόμ τάομακα πξσ ίρχπ θα μπξοξύραμ μα επηοεάρξσμ ςημ γξμιμόςηςα ρξσ; 

Έυειπ ελεγυθεί για ρενξσαλικώπ μεςαδιδόμεμα μξρήμαςα; Δίυεπ θεςικά απξςελέρμαςα ρε κάπξια ενέςαρη; 

Έυειπ κάπξια γσμαικξλξγικά ποξβλήμαςα σγείαπ, όπχπ ΢ύμδοξμξ Πξλσκσρςικώμ Ωξθηκώμ ή εμδξμηςοίχρη, ή μήπχπ έυειπ κάμει κάπξια γσμαικξλξγική επέμβαρη; 

Πώπ είμαι η γεμικόςεοη σγεία ρξσ; Μήπχπ είραι λιπξβαοήπ ή έυειπ σπξβληθεί ρε κάπξια υημειξθεοαπεία ; 

via


23 Έμα ρςα ένι ζεσγάοια αμςιμεςχπίζξσμ ποξβλήμαςα γξμιμόςηςαπ και ξι μέθξδξι πξσ μπξοξύμ μα ςα βξηθήρξσμ μα τέοξσμ ρςξμ κόρμξ έμα σγιέπ μχοό είμαι πξλλέπ (ποξγοαμμαςιρμέμεπ επατέπ με ή υχοίπ ταομακεσςική διέγεορη ςχμ χξθηκώμ, ρπεομαςέγυσρη κ.λπ.). Για ξοιρμέμα όμχπ σπξγόμιμα ζεσγάοια η μέθξδξπ πξσ μπξοεί μα ςα βξηθήρει ξσριαρςικά είμαι η ενχρχμαςική γξμιμξπξίηρη. Ρςα κέμςοα ενχρχμαςικήπ γξμιμξπξιήρηπ εταομόζξμςαι είςε η «κλαρική» ενχρχμαςική γξμιμξπξίηρη (IVF) είςε η μέθξδξπ ςηπ μικοξγξμιμξπξίηρηπ (ICSI).

Ζ μέθξδξπ ςηπ Δνχρχμαςικήπ Γξμιμξπξίηρηπ IVF πεοιλαμβάμει ξσριαρςικά ςέρρεοα κύοια βήμαςα:

 Οοόκληρη χξθσλακιξοοηνίαπ  Ωξληφία  Γξμιμξπξίηρη  Δμβοσξμεςατξοά H μέθξδξπ μικοξγξμιμξπξίηρηπ ICSI ποαγμαςξπξιείςαι με έγυσρη εμόπ ρπεομαςξζχαοίξσ απεσθείαπ ρςξ χάοιξ. ΢ξ ρπεομαςξζχάοιξ διαλέγεςαι μεςά από σφηλή μεγέθσμρη ρςξ ειδικό μικοξρκόπιξ. ΢α γξμιμξπξιημέμα χάοια μεςατέοξμςαι ρςξμ επχαρςικό κλίβαμξ για πεοαιςέοχ αμάπςσνη και ρςη ρσμέυεια μεςατέοξμςαι ρςημ μήςοα (3η ή 5η ημέοα). ΢α ςελεσςαία υοόμια εταομόζεςαι και ρςημ υώοα μαπ η Δνχρχμαςική Γξμιμξπξιήρη ρε Υσρικό Κύκλξ. Λε ςημ Δνχρχμαςική Γξμιμξπξίηρη ρε Τσρικό Ιύκλξ, ςξ ίδιξ ςξ ρώμα τσριξλξγικά επιλέγει ςξ καλύςεοξ, ςξ πιξ ιρυσοό χάοιξ. Ζ αμάπςσνη και χοίμαμρη ςξσ παοακξλξσθείςαι σπεοηυξγοατικά και η χξληφία ποαγμαςξπξιείςαι ρυεδόμ ακοιβώπ ςημ ημέοα πξσ θα ποαγμαςξπξιείςξ τσριξλξγικά η χξοοηνία. Ζ χξληφία απαιςεί πξλύ ήπια αμαιρθηρία και ρσμήθχπ δε ρσμξδεύεςαι από ςξμ ίδιξ πόμξ πξσ ρσμξδεύει ςημ χξληφία, όςαμ σπάουξσμ πξλλαπλά χξθσλάκια ρςιπ χξθήκεπ.

Υγεία

Ζ καςάφσνη ή κοσξρσμςήοηρη χαοίχμ απξςελεί μια μέθξδξ διαςήοηρηπ ςηπ γξμιμόςηςαπ για λόγξσπ σγείαπ ( πυ ποιμ από θεοαπεία για καοκίμξ) ή ρςημ πεοίπςχρη γσμαικώμ πξσ επιθσμξύμ μα διαςηοήρξσμ ςη γξμιμόςηςά ςξσπ για ςξ μέλλξμ λόγχ εκπαιδεσςικώμ, επαγγελμαςικώμ ή ποξρχπικώμ δεδξμέμχμ. ΢έλξπ, η Ποξεμτσςεσςική Γεμεςική Διάγμχρη (PGD) απξςελεί μία ποξηγμέμη εογαρςηοιακή ςευμική, ρςα πλαίρια εμόπ κύκλξσ ενχρχμαςικήπ γξμιμξπξίηρηπ και είμαι μια θασμάρια επιλξγή για ςα ζεσγάοια, πξσ βοίρκξμςαι ρε κίμδσμξ μεςάδξρηπ μίαπ γεμεςική αρθέμεια ρςα παιδιά ςξσπ. Ζ Οοξεμτσςεσςική Γεμεςική Διάγμχρη PGD επιςοέπει ρςξ γιαςοό και ςξσπ εμβοσξλόγξσπ, μα καθξοίρξσμ, εάμ έμα έμβοσξ τέοει μια ρσγκεκοιμέμη αρθέμεια , πξσ βαρίζεςαι ρςη γεμεςική ρύμθερη ςξσ. Δίμαι πξλύ ρημαμςικό κάθε γσμαίκα μα ποξρςαςεύει ςη γξμιμόςηςα ςηπ, από ςα ποώςα υοόμια ςηπ αμαπαοαγχγικήπ ικαμόςηςαπ. Μα γμχοίζξσμε ςι ξμξμάζξσμε τσριξλξγικό έμμημξ κύκλξ, μα ποξρςαςεύξσμε ςξ ρώμα μαπ από ρενξσαλικώπ μεςαδιδόμεμα μξρήμαςα, μα εκπαιδεσόμαρςε «ρενξσαλικά», μα τοξμςίζξσμε ςη διαςοξτή μαπ και μα μημ αμελξύμε ςιπ επιρκέφειπ μαπ ρςξμ γσμαικξλόγξ. Ακξύχ ςξ ρώμα μξσ, αμαγμχοίζχ ςα ρσμπςώμαςα όςι κάςι δεμ πάει καλά, αμαζηςώ ςξσπ ειδικξύπ. Δσυαοιρςξύμε ςη Υαοξύλα Λαθιξπξύλξσ Λπιλάλη, Λξοιακή Βιξλόγξπ, ενειδικεσμέμη ρςημ γξμιμόςηςα και ςιπ ςευμικέπ ςηπ σπξβξηθξύμεμηπ αμαπαοαγχγήπ. harroulabilali.gr Πηγέπ: http://www.onmed.gr/ygeia/item/316705-pos-na-proetoimasteitepsyxologika-prin-tin-eksosomatiki-gonimopoiisi#ixzz3qSeQ9Nih http://harroulabilali.gr/ http://momsclubmagazine.gr/%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5-%CE%BD% CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%B1-% CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87%CF%8E-%CE%B3%CE%B9% CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BC/ http://www.vita.gr/ygeia/article/26012/10-erwthseis-gia-thnekswswmatikh-gonimopoihsh/ http://www.medimall.gr/el/questions.html:// www.ivfathenscenter.gr/

via


DECO—DIY

24

via

ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ

Η

φείοα, (καθαοεύξσρα: η "τθειο" ςηπ τθειοόπ, πληθσμςικόπ: τθείοεπ), είμαι παοαριςικό ζχύτιξ, πξσ ποξρβάλλει ςξμ άμθοχπξ και ςα ζώα. Αμήκει ρςα αμόπλξσοα και δεμ έυει τςεοά, καθώπ είμαι ποξραομξρμέμη μα κάμει παοαριςική ζχή.


25

Υγεία

Δναπλώμξμςαι: Λεςαδίδξμςαι ρσμήθχπ μέρχ ςηπ άμερηπ επατήπ (κετάλι με κετάλι), πξσ επιςοέπει ρςα παοάριςα μα μεςακιμηθξύμ από ςα μαλλιά εμόπ αςόμξσ ρε εκείμα εμόπ άλλξσ. Ξι φείοεπ μπξοξύμ μα επιβιώρξσμ για έμα ρύμςξμξ υοξμικό διάρςημα πάμχ ρςα οξύυα ή άλλα ποξρχπικά αμςικείμεμα, έςρι ακόμα και αμ απλά υοηριμξπξιήρεςε ςημ ίδια βξύοςρα/υςέμα με έμα άςξμξ πξσ έυει φείοεπ, μπξοεί μα κξλλήρεςε και ερείπ. Ξι φείοεπ δεμ μπξοξύμ μα πηδήνξσμ ή μα πεςάνξσμ από ςξ έμα άςξμξ ρςξ άλλξ.

Δμςξπίζξσμε: Ξι φείοεπ ςξσ κεταλιξύ μπξοεί μα είμαι λεσκέπ, κατέ, ή ρκξύοξ γκοι. ΢ιπ εμςξπίζξσμε ρσμήθχπ ρςα μαλλιά ρςξ πίρχ μέοξπ ςξσ κεταλιξύ ή πίρχ από ςα ασςιά. Ξι κόμιδεπ είμαι ρςοξγγσλά ή ξβάλ ρςίγμαςα, πξσ είμαι ρτιυςά κξλλημέμα ρςιπ ςοίυεπ κξμςά ρςξ ςοιυχςό ςηπ κεταλήπ. ΢ξ πιξ κξιμό «ποόβλημα» - ρύμπςχμα είμαι η ταγξύοα, πξσ μπξοεί μα νεκιμήρει εβδξμάδεπ ή ακόμη και μήμεπ ατόςξσ ξι φείοεπ "εγκαςαρςαθξύμ" ρςξ κετάλι ςξσ παιδιξύ.

Σι κάμξσμε: Οι φείοεπ πξσ ποξρβάλξσμ ςξμ άμθοχπξ διακοίμξμςαι ρε ςοία είδη: 1. Η φείοα ςξσ ςοιυχςξύ ςηπ κεταλήπ, πξσ ποξρβάλλει ρσμήθχπ ςα παιδιά ρςα ρυξλεία και γεμμάει ςα ασγά ςηπ, ςιπ κόμιδεπ, ςα ξπξία ποξρκξλλάει ρςιπ αμθοώπιμεπ ςοίυεπ. Ιαςαπξλεμάςαι με ειδικά τθειοξκςόμα και αλξιτέπ, ςα ξπξία ποέπει μα υοηριμξπξιξύμςαι με ποξρξυή. 2. Η φείοα ςξσ ρώμαςξπ, είμαι λίγξ μεγαλύςεοη ςηπ ποξηγξσμέμηπ ρε ίδιξ ρυήμα η ξπξία και καςαπξλεμάςαι με ειδικά γαλακςώμαςα και ραπξύμια και βοάριμξ ςχμ οξύυχμ και κλιμξρκεπαρμάςχμ. 3. Ζ λεγόμεμη φείοα ςξσ ετηβαίξσ, η ξπξία ποξςιμά ςιπ πεοιξυέπ ςχμ γεμμηςικώμ ξογάμχμ. Ασςέπ διατέοξσμ ποξπ ςξ ρυήμα με ςιπ ποξηγξύμεμεπ, είμαι μεγαλύςεοεπ ρε μέγεθξπ και ρςοξγγσλέπ. Ιαςαπξλεμξύμςαι ξμξίχπ όπχπ ςξσ ςοιυχςξύ.

Σπάουξσμ ρςα ταομακεία διάτξοα ποξψόμςα, ςα ξπξία είμαι αρταλή, αλλά δεμ ρσμιρςώμςαι πάμςα για μικοά παιδιά, γι ασςό ποέπει μα είμαρςε ποξρεκςικξί και μα έυξσμε ρσμβξσλεσςεί ςξμ παιδίαςοξ μαπ. ΢α ποξψόμςα ασςά ρκξςώμξσμ ςιπ ζχμςαμέπ φείοεπ, αλλά δεμ απαλλάρρξσμ από ςιπ κόμιδεπ. Ζ καλύςεοη άμσμα είμαι η ποόληφη. Δνεςάζξσμε ρσυμά ςξ ςοιυχςό ςηπ κεταλήπ ςξσ παιδιξύ υοηριμξπξιώμςαπ ςξ ειδικό υςεμάκι, με ςξ ξπξίξ υςεμίζξσμε ςα μαλλιά από ςη οίζα χπ ςιπ άκοεπ και υοηριμξπξιξύμε ςα ειδικά ποξψόμςα για ςημ ποόληφη. Ρςα ταομακεία βοίρκξσμε ειδικά spray, ραμπξσάμ κι άλλα ρκεσάρμαςα πξσ μαπ βξηθξύμ ρςημ ποόληφη. Ξ δεομαςξλόγξπ είμαι και ξ μόμξπ ειδικόπ πξσ μπξοεί μα υξοηγήρει ςξ καςάλληλξ τάομακξ και μα μαπ δώρει ςιπ ρχρςέπ ξδηγίεπ. Ζ θεοαπεία θα ποέπει μα γίμεςαι μόμξ αμ βοεθξύμ ζχμςαμέπ φείοεπ ή εκκξλαπςόμεμα ασγά, Ρσμβαίμει και ρςιπ καλύςεοεπ ξικξγέμειεπ … Γι‘ ασςό και ςξ αμςιμεςχπίζξσμε ήοεμα. Ιαι δε νευμάμε, όςι η ποόληφη είμαι για μια

ακόμη τξοά ρχςήοια


Υγεία

26

DR. Γρηγόρης Βασιλειάδης Ψστολόγος – Ψστοθεραπεστής www.aftognosia.gr

Τ

ξ κσοιόςεοξ ζήςημα πξσ απαρυξλεί ςξσπ ρημεοιμξύπ γξμείπ, είμαι ςξ πώπ θα είμαι ςέλειξι γξμείπ για ςα παιδιά ςξσπ. Δίμαι όμχπ ςελικά ξ «ςέλειξπ» γξμιόπ, ασςό πξσ αληθιμά επιθσμξύμ ςα παιδιά μαπ; ΢ι ςα πληγώμει ρςημ ποαγμαςικόςηςα; Έμαπ «αφεγάδιαρςξπ» υαοακςήοαπ ή έμαπ «αςελήπ» άμθοχπξπ; ΢α παιδιά πληγώμξμςαι λιγόςεοξ από ςξμ «κακό» υαοακςήοα ςχμ γξμέχμ ςξσπ.΢ίπξςα πιξ ρκληοό και επιζήμιξ για έμα παιδί από ςξμ γξμιό πξσ είμαι κας' αμάγκη "επιεικήπ" επειδή έυει απξκλείρει -ποιμ καλά καλά έοθει ρε επατή- ςιπ "γχμίεπ" ςξσ υαοακςήοα ςξσ. Οξσ απξκόπςεςαι βίαια από ςιπ κξιμχμικά και ηθικά «δαυςσλξδειυςξύμεμεπ» πλεσοέπ ςξσ επειδή δεμ θέλει μα μάθει πχπ ςιπ έυει. Οεοιρρόςεοξ ςοασμαςίζξμςαι κι εμξυλξύμςαι φσυικά από ςξ γεγξμόπ όςι ξι γξμείπ ςξσπ – και ξι «μεγάλξι» ρςξ ρύμξλό ςξσπ - δεμ έυξσμ ερχςεοικά βιώμαςα. Δεμ έυξσμ ασθεμςικέπ βιχμαςικέπ εμπειοίεπ, πξσ ςιπ έυξσμ επενεογαρςεί με ρςόυξ ςημ δική ςξσπ σπαονιακή απαοςίχρη κι ελεσθεοία. Οληγώμξμςαι πξσ διαοκώπ ρσμαλλάρρξμςαι με μερήλικεπ –ή μεόςεοξσπ- πξσ έυξσμ από υοόμια παοαιςηθεί από ςημ ερχςεοική ζχή. Οξσ διακαςέυξμςαι από ςημ επήοεια μιαπ γεμικήπ αςξμίαπ και τξβικήπ αμςιμεςώπιρηπ ςχμ ποαγμάςχμ. ΢α παιδιά, ξι έτηβξι, ξι μέξι εμαμςιώμξμςαι ρςιπ απόπειοεπ επιβξλήπ ςχμ μεςαγεμέρςεοχμ γεμεώμ. ΋υι κσοίχπ επειδή δεμ ρσμτχμξύμ με ςιπ ιδέεπ ςξσπ. Ατξσγκοάζξμςαι ςημ σπξκοιρία, πξσ λαμθάμει ρςημ ρςάρη και ςα λόγια ςξσπ. ΢ημ απόρςαρη πξσ υχοίζει ςημ διακήοσνη ςχμ καλώμ ςξσπ ποξθέρεχμ, από ςιπ αληθιμέπ ςξσπ –ρσυμά αρσμείδηςεπ - ποξθέρειπ. Ξ λόγξπ και η ρςάρη μαπ καςαδεικμύει μια τξβιρμέμη επαμάπασρη, ρςιπ λίγεπ και εσςελείπ μαπ «πεοιξσρίεπ».

΢ξ κσοίαουξ αίςημά μαπ: η επίπξμη καςξυύοχρη ςξσ ιδιχςικξύ μαπ ρσμτέοξμςξπ, ςηπ αμεπάοκειάπ μαπ, πξσ καθοετςίζεςαι ρςημ ρσμευή εκζήςηρη μιαπ αποξρδιόοιρςηπ, αρήμαμςηπ και νεμότεοςηπ επάοκειαπ. Ακόμα κι αμ δεμ είμαι ρε θέρη μα ςξ ρσμειδηςξπξιήρξσμ, ςξσπ ενξογίζει και ςξσπ θλίβει η απξσρία εκ μέοξσπ μαπ και ποξπ ςξμ βαθύςεοξ εασςό μαπ ςχμ καίοιχμ εοχςήρεχμ: «Οξιξπ είμαι;» «΢ι ποαγμαςικά υοειάζξμαι για μα είμαι εσςσυιρμέμξπ;» «Έυχ αμάγκη όρα η ζχή μξσ μέρα ρςημ κξιμχμία μξσ ποξρτέοει;» «Οξια είμαι ςα όμειοα και ςα ιδεώδη μξσ πξσ θα έδιμα μάυεπ για μα ςα σπεοαρπίρχ;» «΢ι είδξσπ παιδιά θέλχ μα μεγαλώρχ;» «Οόρξ ξ ςοόπξπ πξσ ζχ, ξι ανίεπ πξσ έμποακςα σπηοεςώ εμαομξμίζξμςαι με ςα «παιδιά ςχμ ξμείοχμ μξσ;…» «Λε πόρη εμέογεια και ασθεμςικόςηςα επιδιώκχ μα γίμχ ό,ςι ποξξοίρςηκα μα είμαι…;» «Οόρξ διαςεθειμέμξπ είμαι μα ςαπειμχθώ για μα με γμχοίρχ…;» Ζ επίγμχρη ςηπ σπαονιακήπ μαπ οαθσμίαπ θα ήςαμ μια καλή αουή.

΢α παιδιά δεμ ζηςάμε ςέλειξσπ γξμείπ. Ηέλξσμ μόμξ γξμείπ, πξσ ποξρπαθξύμ μα είμαι ρε ρσμευή κι έμςιμη επατή με ςξ μέρα ςξσπ…


27

Διατροφή

Το

καλξκαίοι έυξσμε ρσμηθίρει μα ςοώμε πξλλά τοξύςα και λαυαμικά, λόγχ ςηπ μεγάληπ ατθξμίαπ ςξσπ. ΋μχπ και ςξ υειμώμα η τύρη μαπ δίμει απλόυεοα ςξσπ καοπξύπ ςηπ. ΢α υειμχμιάςικα τοξύςα βοίρκξμςαι κας‘ αουήμ ρε μεγάλη πξικιλία και είμαι πλξύρια ρε θοεπςικέπ ξσρίεπ, ςόρξ ρημαμςικέπ, πξσ είμαι απαοαίςηςξ μα απξςελξύμ μέοξπ ςηπ καθημεοιμήπ μαπ διαςοξτήπ. Οξοςξκάλια, μαμςαοίμια, μήλα, αυλάδια, κσδώμια, μπαμάμεπ, ακςιμίδια και οόδια γεμίζξσμςξσπ πάγκξσπ ςηπ λαψκήπ και ςιπ τοξσςιέοεπ ρςξ ρπίςι μαπ. Δπίρηπ μπξοξύμε μα βοξύμε κοάμα και μύοςιλλα, αλλά και νεοά δαμάρκημα. Δκςόπ από χμά ή ρε υσμξύπ, πξσ τσρικάμαπ δίμξσμ όλεπ ςιπ θοεπςικέπ ςξσπ ξσρίεπ , μπξοξύμε μα ςα απξλαύρξσμε και με πξλλξύπ άλλξσπ ςοόπξσπ. ΢α γλσκά ςξσ κξσςαλιξύ και ξι via μαομελάδεπ έυξσμ βέβαια ςημ ςιμηςική ςξσπ! Λε ελάυιρςα σλικά, έυξσμε πεμςαμόρςιμα γλσκά, σγιειμά, υχοίπ πεοιςςά λιπαοά και ρσμςηοηςικά. Λαομελάδα πξοςξκάλι και μαμςαοίμι, μαομελάδα κσδώμι, μαομελάδα μήλξ και αυλάδι για μα ρσμξδεύξσμ ςξ ποχιμό ή ςξ κξλαςριό ςχμ παιδιώμ και ςξ δικό μαπ και μα δίμξσμ ρςξμ ξογαμιρμό ςημ απαοαίςηςη εμέογεια πξσ υοειάζόμαρςε. Λπξοξύμε επίρηπ μα ςη υοηριμξπξιήρξσμε και ραμ γέμιρη ρε μια ςάοςα ή πάρςα τλώοα, για έμα πεμςαμόρςιμξ γλσκό. ΢ξ γλσκό ςξσ κξσςαλιξύ μπξοεί μα μαπ βγάλει αρποξποόρχπξσπ ρε όλεπ ςιπ πεοιπςώρειπ , εμώ ςασςόυοξμα υοηριμξπξιξύμε και δεμ πεςάμε ςίπξςα από ςα τοξύςα. Ρε πξλλά από ςα γλσκά υοηριμξπξιξύμε ςη τλξύδα, όπχπ ρςξ πξοςξκάλι και ρςξ λεμόμι. Ιαι τσρικά είμαι ηκαςάλληλη επξυή μα τςιάνξσμε σπέοξυα ρπιςικά λικέο, πξοςξκάλι, λεμόμι, οόδι, μαμςαοίμι κοάμα και μπαμάμα.

ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΔΑΝΔΟΤΛΑΚΗ ΦΙΟΝΗ

΋μχπ εκςόπ από ςη γλσκειά ςξσπ εκδξυή ρυεδόμ όλα ςα τοξύςα μπξοξύμε μα ςα απξλαύρξσμε και ρςα ταγηςά μαπ. ΋λξι έυξσμε δξκιμάρει έμα σπέοξυξ κξςόπξσλξ με πξοςξκάλι και μέλι και ρίγξσοα έυξσμε ςξσλάυιρςξμ ακξύρει για ςξ υξιοιμό με δαμάρκημα . Σπάουξσμ όμχπ και άλλξι σπέοξυξι , γεσρςικξί ρσμδσαρμξί , πξσ θα νατμιάρξσμ όρξσπ ςξσπ δξκιμάρξσμ, εσυάοιρςα. Υξιοιμό κόςρι με κοάμα, μξρυαοάκι με μήλα και μπύοα, φαοξμέτοι με δαμάρκημα , μξρυαοάκι ή υξιοιμό ρςη γάρςοα με κσδώμια είμαι μεοικέπ μόμξ από ςιπ πιξ χοαίεπ γεύρειπ πξσ έυξσμε δξκιμάρει. Λη τξβηθείςε, λξιπόμ, ςξ τεςιμό υειμώμα, μα πειοαμαςιρςείςε ρςημ κξσζίμα ραπ! Δςξιμάρςε έμα νευχοιρςό γεύμα για ςξσπ αγαπημέμξσπ ραπ, ξικξγέμεια και τίλξσπ και πεοάρςε μεοικέπ όμξοτεπ ρςιγμέπ δημιξσογώμςαπ ρςημ κξσζίμα και απξλαμβάμξμςαπ ςιπ λιυξσδιέπ, πξσ ρίγξσοα ρε όλξσπ θα αοέρξσμ!


Διατροφή

28

ΑΡΗ΢ ΢ΨΣΗΡΙΟΤ


29

Διατροφή

Κίγη μόμξ ποξρπάθεια υοειάζεςαι για μα αμακαλύφξσμε πχπ η υειοξπξίηςη ρξκξλάςα σπεοςεοεί ςόρξ ρε γεύρη όρξ και ρε θοεπςική ανία ρε ρυέρη με ςημ κξιμή ρξκξλάςα ςξσ εμπξοίξσ. Υχοίπ ποόρθεςα, μόμξ με τσρικέπ ποώςεπ ύλεπ μπξοξύμε μα δημιξσογήρξσμε έμα λαυςαοιρςό ρξκξλαςέμιξ γλύκιρμα πξσ θα εμθξσριάρει μικοξύπ και μεγάλξσπ.

Φειοξπξίηςη ΢ξκξλάςα Σλικά:         

65 γο τσρικό βξύςσοξ κακάξ 2 κξσςαλιέπ καλήπ πξιόςηςαπ μέλι 23 γο ρκόμη κακάξ 23 γο υαοξσπόρκξμη 1/4 κξσςαλάκι ςξσ γλσκξύ καμέλα 1/2 κξσςαλάκι ςξσ γλσκξύ υξμςοξκξμμέμξ νύρμα πξοςξκαλιξύ 2 κξσςαλιέπ αμύγδαλα ςεςοάγχμξ ςρέοκι διαρςάρεχμ 12 υ 12 εκ. κόρκιμξ (βξλεύει ςξ μηυαμικό με ςη λαβή).

Δκςέλερη: Ζ ρσγκεκοιμέμη ρσμςαγή απαιςεί ξογάμχρη και εςξιμόςηςα. 1. Γι‘ ασςό λξιπόμ νεκιμάμε έυξμςαπ έςξιμξ ςξ ςρέοκι και ρσγκεμςοώμξμςαπ όλα ςα σλικά μαπ ρε έμα ρημείξ κξμςά ρςημ κξσζίμα. 2. Ρε έμα μπξλ εμώμξσμε ςημ ρκόμη κακάξ, ςημ καμέλα καθώπ και ςημ υαοξσπόρκξμη. 3. ΢ξ βξύςσοξ κακάξ ςξ θοσμμαςίζξσμε λίγξ και ςξ έυξσμε ρε έμα άλλξ μπξλ υχοιρςά. 4. Ζ ξμξγεμξπξίηρη ςχμ σλικώμ θα γίμει ρε μπεμ μαοί. ΢ξπξθεςξύμε μία καςραοόλα με λίγξ μεοό ρε υαμηλή τχςιά. Από πάμχ ςηπ εταομόζξσμε έμα αμξνείδχςξ μπξλ. 5. Πίυμξσμε ποώςα ςξ βξύςσοξ κακάξ. 6. Αμακαςεύξσμε και σπξμξμεςικά πεοιμέμξσμε μα λιώρει (μημ αμεβάρεςε ςη θεομξκοαρία, θέλξσμε μα παοαμείμει υαμηλή, πεοίπξσ 40oC). 7. Λόλιπ λιώρει οίυμξσμε ριγά ριγά ςξ μέλι και αμακαςεύξσμε ρσμευώπ. 8. Πίυμξσμε ςξ μείγμα κακάξ & υαοξύπι ρςξ κόρκιμξ και ςξ κξρκιμίζξσμε μέρα ρςξ σγοό μαπ. 9. Δεμ ρςαμαςάμε μα αμακαςεύξσμε. 10.Λόλιπ ξλξκληοώρξσμε όλη ςημ πξρόςηςα, με γοήγξοεπ κιμήρειπ οίυμξσμε ςη λιχμέμη ρξκξλάςα μέρα ρςξ ςρέοκι. 11.Οοξρθέςξσμε έμα – έμα ςα αμύγδαλα καθώπ και ςξ νύρμα. ΢ημ ατήμξσμε μα πήνει. Δεμ θέλει πξλύ, μεςά από μία ώοα θα είμαι έςξιμη. 12.Οοξρεκςικά ςημ νετξομάοξσμε και ςημ απξλαμβάμξσμε.

Τχςξγοάτιρη: Άοηπ Ρχςηοίξσ


Love to share

30

ΑΝΣΖΤ ΦΡΟΝΗ

Δίραι ρςξ facebook. Βλέπειπ πάμχ δενιά ςξ κόκκιμξ εικξμίδιξ με... πχ πχ πόρεπ ειδξπξιήρειπ... Ιξιςάπ και κάπξια θεπ μα ςα διαβάρειπ αλλά δεμ ποξλαβαίμειπ ςώοα.. Για μα μη υάρειπ όρα θεπ μα διαβάρειπ αογόςεοα, ςξ ίδιξ ςξ Facebook ρξσ έυει λύρη!!

Οαςάπ ρςημ ειδξπξίηρη πξσ ρε εμδιατέοει και πάμχ δενιά έυει έμα βελάκι πξσ ρξσ δίμει ςη δσμαςόςηςα μα «απξθηκεύρειπ» ςη δημξρίεσρη ρε μια λίρςα ώρςε μα ςη διαβάρειπ όπξςε θεπ...!

Για μα βοξύμε ςη λίρςα με όρξσπ ρσμδέρμξσπ έυξσμε απξθηκεύρει, αοκεί μα είμαρςε ρςημ αουική ρελίδα ςξσ Facebook και ρςημ αοιρςεοή ρςήλη δημιξσογείςαι ασςόμαςα ρύμδερμξπ “Saved” ποξπ ςη λίρςα ασςή.


31

Love to share

ΕΛΕΑΝΝΑ ΚΑΠΟΤΝΣΑΛΗ

Μα ραπ ρσρςήρχ λξιπόμ ςξ αγαπημέμξ μξσ Pockee! ΢ι είμαι όμχπ ακοιβώπ; Δίμαι μία δχοεάμ εταομξγή για smartphones πξσ ρξσ δίμει ςη δσμαςόςηςα μα κεοδίζειπ μεςοηςά, ρε αγξοέπ μέρχ super market! Έςρι κεοδίζειπ άμερα υοήμαςα και δεμ υοειάζεςαι μα εκςσπώμειπ ή μα ςα παίομειπ μαζί ρξσ!

Πώπ λειςξσογεί; Δίμαι πάοα πξλύ απλή η υοήρη ςξσ!

1. Ιαςεβάζειπ ςημ εταομξγή ρςξ κιμηςό ρξσ, ρξσ ρςέλμξσμ έμα κχδικό πξσ ποέπει μα πεοάρειπ όςαμ ρξσ ζηςηθεί και ςέλξπ δημιξσογείπ έμαμ λξγαοιαρμό.

2. Ρσμπληοώμειπ ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ θέλειπ μα παίομειπ ςα υοήμαςα πξσ κεοδίζειπ από ςα κξσπόμια.Paypal ή λξγαοιαρμόπ ςοάπεζαπ. 3. Δπιλέγειπ ςη λίρςα ρξσ. Δπιλέγειπ ςα κξσπόμια πξσ θέλειπ και ρκαμάοειπ ςξ barcode. Αμ δεμ έυειπ κάπξιξ ποξψόμ ρςξ ρπίςι μπξοείπ μα ςξ ρκαμάοειπ μέρα ρςξ καςάρςημα ΟΠΘΜ πληοώρειπ! 4. Δπιλέγειπ ςξ καςάρςημα πξσ θα παπ για ςα φώμια ρξσ! 5. Ατξύ φχμίρειπ και τσρικά έυειπ πάοει και ςα ποξψόμςα πξσ έυειπ επιλένει από ςα κξσπόμια, ρκαμάοειπ ρςξ ςέλξπ ςξ barcode ςηπ απόδεινηπ! Ασςό ήςαμ! Ρςξμ λξγαοιαρμό ρξσ θα μπξσμ ςα υοήμαςα πξσ κέοδιρεπ από ςα κξσπόμια!

Δίμαι απλό, πξλύ απλό μπξοώ μα πχ! ΢ξ αγάπηρα από ςη ποώςη ρςιγμή πξσ ςξ καςέβαρα ρςξ κιμηςό μξσ! Οξλλέπ τξοέπ δεμ είυα μελάμι μα εκςσπώρχ κξσπόμια ή άλλεπ πάλι νευμξύρα μα ςα πάοχ μαζί μξσ. Λε ςξ Pockee η διαδικαρία είμαι πάοα πξλύ απλή και με ενσπηοεςεί Ιαςέβαρε, δξκίμαρε και θα με θσμηθείπ!

*Οι παοαπάμχ τχςξγοατίεπ ςχμ ποξψόμςχμ είμαι ςσυαίεπ από ςξ κιμηςό μξσ και δεμ έυξσμ καμέμα απόλσςξπ διατημιρςικό ρκξπό.


Υγεία

30

Κάθε 15 του μήνα , η αγαπημένη μας Καίτη Μιχαλοπούλου από το oiparamythenies, θα μας χαρίζει ένα παραμύθι γραμμένο από τα χεράκια της! Μείνετε συντονισμένοι στο familives.gr

Διαβάρςε εδώ ςα παοαμύθια πξσ έυξσμ αμεβεί ήδη ρςξ blog μαπ!

Αμ θέλεςε και ερείπ μα διατημιρςείςε ρςξ πεοιξδικό μαπ, δεμ έυεςε παοά μα επικξιμχμήρεςε μαζί μαπ ρςξ email ςξσ πεοιξδικξύ

familivesmag@gmail.com


31

Welcome Christmas

Υγεία


Χρ. Ένθετο

Ε

34

ΓΙΟΤΛΗ ΜΠΑΛΙΚΟΤ

ίμαι έμα εοώςημα, πξσ κάθε Υοιρςξύγεμμα καλξύμαρςε μα αμαοχςηθξύμε. Ιι ασςό, γιαςί είμαι πξλλά ςα εοχςήμαςα από ςα παιδιά, εμώ όλξ και κάπξιξπ θα βοεθεί μα σπξρςηοίνει ςξ αμςίθεςξ. Ιαλξύμαρςε λξιπόμ, μα δξύμε εμείπ ποχςίρςχπ, ξι γξμείπ, αμ πιρςεύξσμε ρςξμ Άγιξ Βαρίλη, για μα μπξοέρξσμε μα σπξρςηοίνξσμε ςημ άπξφη μαπ ρε κάθε εοώςημα ςξσ παιδιξύ μαπ.

αμτιρβηςεί ασςά πξσ ςξσ λέμε. Ξι δεύςεοξι σπξρςηοίζξσμ όςι ξ η ύπαονη ςξσ Άη Βαρίλη είμαι κάςι πξσ ςα παιδιά υοειάζξμςαι. Δίμαι η μαγεία πξσ ςα κάμει μα υαίοξμςαι. Δίμαι η ταμςαρία πξσ βξηθάει ςη αμάπςσνη ςξσπ. Δίμαι ξ μύθξπ, πξσ ρςηοίζει ςιπ ξικξγεμειακέπ παοαδόρειπ και ποξβάλλει ςιπ ηθικέπ ανίεπ.

Σπάουει όμχπ και μία ςοίςη καςηγξοία αμθοώπχμ. Ιαι είμαι ασςξί πξσ λέμε μαι ρςη μαγεία ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ και ςηπ Οξιξπ είμαι όμχπ ξ Άγιξπ Βαρίληπ. Για Οοχςξυοξμιάπ , μαι ρςξμ Άη Βαρίλη αλλά μόμξ ςξσπ Ξοθόδξνξσπ υοιρςιαμξύπ ξ Άγιξπ Βαρίληπ χπ ποόρχπξ μσθικό, πξσ μπξοξύμε μα είμαι ξ Λέγαπ Βαρίλειξπ, ξ ξπξίξπ έζηρε αμαπαοαρςήρξσμε μέρα από έμα παιυμίδι ρςη Ιαππαδξκία και ατιέοχρε ςη ζχή ςξσ ρςξ θεαςοικό. Οοξρπξιξύμαρςε λξιπόμ ςξμ Άη μα βξηθάει αμθοώπξσπ, πξσ είυαμ αμάγκη. Ρςη Βαρίλη και δίμξσμε άλλη μία εσκαιοία ρςα Δύρη, ςξ ποόρχπξ ςξσ Αγίξσ Βαριλείξσ έυει παιδιά μα μάθξσμ εμαλλακςικξύπ ςοόπξσπ, ςξσ ςασςιρςεί με ςημ ιρςξοία ςξσ Αγίξσ πώπ θα ήςαμ η ζχή! Άλλχρςε ασςή η Μικξλάξσ, πξσ τημιζόςαμ για ςη γεμμαιξδχοία ποξρπξίηρη είμαι πξσ βξηθάει ςα παιδιά μα ςξσ. Δίμαι ξ γμχρςόπ «Ράμςα Ιλάξσπ», ρςξμ αμαζηςξύμ μέεπ καςαρςάρειπ και μα ξπξίξ έυξσμ ποξρςεθεί ρςξιυεία ςχμ δικώμ ςξσπ καιμξςξμξύμ χπ εμήλικεπ. Λέρα από «μαγικά» παοαδόρεχμ όπχπ ςάοαμδξι, έλκηθοξ, μεγάλεπ παοαμύθια, ςημ εξοςαρςική διακόρμηρη κάλςρεπ. Ρε μαπ ξ «Ράμςα Ιλάξσπ» με ςα ρπιςιξύ, ςημ εξοςαρςική διάθερη, ςημ κόκκιμα μάγξσλα, ςημ μεγάλη κξιλιά και ςα αμςαλλαγή δώοχμ κοαςξύμ ςη μαγεία ςξσ κόκκιμα οξύυα, ταίμεςαι μα πέοαρε από ςιπ παοαμσθιξύ. εσυεςήοιεπ κάοςεπ ςχμ ρσγγεμώμ μεςαμαρςώμ Λε όπξια άπξφη κι αμ ρςη Δύρη. ςασςιζόμαρςε, σπάουει έμα ΢ξ ρίγξσοξ είμαι πχπ ξ Άη Βαρίληπ δεδξμέμξ. ΋πξιξπ κι αμ ρήμεοα δεμ σπάουει. Οιρςεύξσμε όμχπ ρε είμαι ξ ςοόπξπ ασςόμ; Ρςημ μαγεία και ςξ παοαμύθι πξσ έυει «παοξσρίαρηπ» ςξσ Άη τςιαυςεί για ασςόμ; Ζ διαμάυη ρςξ υώοξ ςηπ Βαρίλη, ςα μέυοι ςώοα φσυξλξγίαπ είμαι μεγάλη. Σπάουξσμ ξι απξςελέρμαςα ςχμ σπξρςηοικςέπ ςηπ άπξφηπ, όςι ςξ μα εοεσμώμ δεμ έυξσμ σπξρςηοίζειπ ρςξ παιδί ρξσ ςημ ύπαονη ςξσ Άη απξταμθεί ρςημ Βαρίλη είμαι έμα κακό φέμα και ασςξί πξσ πλειξμόςηςα ςξσπ σπέο ή σπξρςηοίζξσμ όςι είμαι καλό φέμα. Ξι ποώςξι καςά ξιαρδήπξςε από θεχοξύμ όςι ςξ κακό ασςό φέμα διακσβεύει ςημ ςιπ παοαπάμχ απόφειπ. ηθική και ρσμαιρθημαςική αμάπςσνη ςξσ Απ ακξλξσθήρξσμε παιδιξύ. ΢ξ παιδί ρσμδέει ςημ σπξςιθέμεμη λξιπόμ ασςό πξσ μαπ ζηςάει ςξ ύπαονη ςξσ με ςα δώοα και ςα σπέολαμποα παιδί. Εήρςε λξιπόμ ςη μαγεία με ςξ λαμπάκια και κας‘ επέκςαρη ςξμ δικό ραπ ποξρχπικό και ξικξγεμειακό καςαμαλχςιρμό. Δμώ διακσβεύεςαι η πίρςη ςξσ ςοόπξ! / ρςα λεγόμεμα ςχμ γξμιώμ ςξσ. ΋ςαμ μεγαλώρει και μάθει ςημ αλήθεια, θα αουίρει μα


35

Χρ. Ένθετο

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΙΓΚΑ

Κ

άθε Υοιρςξύγεμμα -πέοα από ςημ εσούςεοη ―feel good” ςοέλα πξσ μαπ πιάμει όλξσπ- γιξοςάζξσμε ποώςα και κύοια ςη γέμμηρη ςξσ Ηεξύ ρςξμ κόρμξ.Δίμαι όμχπ ρςξ μσαλό όλχμ μαπ ςόρξ ατηοημέμη η έμμξια ςξσ Οοξρώπξσ ςξσ Ηεξύ... Για άλλξσπ είμαι ξ καλόπ γεοάκξπ ρςξμ ξσοάμιξ θοόμξ, ποξςύπχρη παςοικήπ τιγξύοαπ πξσ απξδίδει ςη δικαιξρύμη, όπχπ δεμ σπήονε πξςέ εδώ ρςη γη. Για άλλξσπ είμαι μια άπειοη ξσρία αγάπηπ πξσ διέπει ςξ ρύμπαμ και για άλλξσπ έμαπ άςεγκςξπ δικςάςξοαπ πξσ ζηςάει αμθοχπξθσρίεπ και ιεοό πόλεμξ. Οξιόπ έυει δίκιξ;Οώπ μα καςαμξήρξσμε έμαμ Ηεό πξσ κούβεςαι; Γεμμιέςαι αθόοσβα ρε έμαμ ρςάβλξ, όςαμ ΢ξμ πεοιμέμει με λαυςάοα έμα ξλόκληοξ έθμξπ, ςξ Θξσδαψκό.Οεοπαςάει με ςη μξοτή νέμξσ διαβάςη δίπλα ρςξσπ μαθηςέπ ΢ξσ αμέρχπ μεςά ςημ Αμάρςαρη, παοόςι εκείμξι λαυςαοξύμ πώπ και πώπ μα ΢ξμ ρσμαμςήρξσμ.Ξι ποξρεσυέπ μαπ ρε Δκείμξμ ρσυμά δεμ απαμςιξύμςαι. ΢α μεγάλα και εμςσπχριακά θαύμαςα πξσ διαβάραμε ρςα βιβλία ςχμ θοηρκεσςικώμ, ή ακξύραμε ρςξ καςηυηςικό, δεμ έγιμαμ πξςέ μποξρςά ρςα μάςια μαπ. Για ςη Γέμμηρή ΢ξσ ρςξλίζξσμε γιξοςιμά ςξ ρύμπαμ, ςοώμε λεπ και δεμ θα σπάονει αύοιξ και κάμξσμε μύοιεπ ποξεςξιμαρίεπ, αλλά...καμπξύμ! Ιαςάθλιφη ςχμ γιξοςώμ! Ραμ μα τεύγει κάςι μέρα από ςα υέοια μαπ... Βλέπεςε κι ερείπ ςξ μξςίβξ; Νεκάθαοα, η λξγική μαπ δεμ μπξοεί μα ενηγήρει ςημ αλληλξσυία.Ραμ μα σπάουει έμα λξγικό υάρμα.

Ατεμόπ είμαι ρίγξσοξ όςι ξ Ηεόπ δεμ εκβιάζεςαι. Δεμ σπάουει κάπξιξπ ςοόπξπ για μα ρσμαμςηθείπ μαζί ΢ξσ μαγικά, όπξςε θα ήθελεπ ερύ. ΋μχπ είμαι ―ρσμαμςήριμξπ‖, αμ σπάουει ασςή η λένη. Ήοθε ρςη γη αμάμερά μαπ, ακοιβώπ για ασςό, ρχρςά; Έυξσμε ςημ εμπειοία ςόρχμ θμηςώμ αμθοώπχμ πξσ ςξ μαοςσοξύμ, ςχμ αγίχμ όλξσ ςξσ κόρμξσ και όλχμ ςχμ επξυώμ. Ατεςέοξσ μξιάζει μα αυμξταίμεςαι επίρηπ, όςι υοειάζεςαι κάπξιξσ άλλξσ είδξσπ λξγική και ποξεςξιμαρία, για μα μπξοέρει κάπξιξπ μα μπει ρςη λξγική ςξσ Ηεξύ.

Ίρχπ ςελικά ςα θαύμαςα μα γίμξμςαι ακοιβώπ μποξρςά ρςα μάςια μαπ, μα εμείπ δεμ ςα βλέπξσμε. Ίρχπ εκείμξπ ξ νέμξπ μα είμαι ξ ίδιξπ ξ Υοιρςόπ πξσ δεμ μςύραμε, ξύςε ςαΐραμε, ξπόςε ποξρπέοαρε υχοίπ μα ποξλάβει μα μαπ μπξλιάρει με ςη λεπςή, θεψκή Δμέογεια ςξσ Ομεύμαςξπ ΢ξσ. Ίρχπ η ιρςξοία ασςξύ ςξσ κόρμξσ μα είμαι ασςή πξσ είμαι, ακοιβώπ διόςι δεμ εμεογξπξιξύμε ςη λξγική ςξσ Ηεξύ και δεμ ΢ξσ ζηςάμε, καςά ςξ ―Αἰςεῖςε καὶ δξθήρεςαι ὑμῖμ‖ (Λαςθ.7,7), με όλη ςη δύμαμη ςηπ φσυήπ μαπ & με πλήοη επίγμχρη ςηπ τςχυόςηςάπ μαπ μα έλθει επί γηπ Διοήμη. Ίρχπ ςόςε καςατέοξσμε μα δξύμε ςξσ Ηεξύ ςξ Οοόρχπξ.


Χρ. Ένθετο

36

ΔΨΡΑ ΠΕΣΡΙΔΟΤ

Χά

υμειπ μήπχπ μια διατξοεςική ιδέα για ςξ πάοςσ πξσ εςξιμάζειπ ςημ πεοίξδξ ςχμ εξοςώμ υχοίπ όμχπ μα νξδέφειπ μια πεοιξσρία; Δάμ η απάμςηρη είμαι μαι, ςόςε ρίγξσοα θα ποέπει μα ρσμπεοιλάβειπ υοιρςξσγεμμιάςικα παιυμίδια και τσρικά δοαρςηοιόςηςεπ για μικοξύπ, αλλά και για μεγάλξσπ!! Δπειδή όμχπ, πξλλά παιδάκια έυξσμ γεμέθλια καςά ςημ πεοίξδξ ςξσ Δεκεμβοίξσ και λόγχ Υοιρςξσγέμμχμ δεμ έυξσμ ςημ ίδια αίγλη πξσ θα είυαμ μια άλλη ρςιγμή, παοακάςχ σπάουξσμ μεοικέπ ιδέεπ αλλά και θέμαςα για μα μπξοέρξσμε μα διξογαμώρξσμε ςξ πιξ νευχοιρςό πάοςσ και ίρχπ μα νεκιμήρξσμε και μια μέα παοάδξρη ςηπ ξικξγέμειαπ!!


37

Χρ. Ένθετο

Photo booth. Λια γχμιά με ςα απαοαίςηςα ρύμεογα για μα βγάλξσμ ξι καλερμέμξι μαπ αλλά και εμείπ ςιπ πιξ αρςείεπ τχςξγοατίεπ, μεγάλη ρσλλξγή θα βοειπ εδώ .

Γλάρξ, καοαμελάκια

και ό,ςι άλλξ μπξοξύμε μα ρκετςξύμε για διακόρμηρη μπιρκόςχμ ρε διάτξοα ρυήμαςα και ρυέδια.

via

Γοάτξσμε όλξι

γοάμμα ρςξμ Αγιξ Βαρίλη. via


Χρ. Ένθετο

38 Οαίζξσμε ζχγοατίζξμςαπ εικόμεπ από διάτξοα εξοςαρςικά ςοαγξύδια (αμάλξγα πάμςα ςιπ ηλικίεπ) και βάζξσμε ςξσπ σπόλξιπξσπ ςηπ παοέαπ μα αμαγμχοίρξσμ ςξ ςοαγξύδι.

Ιάμξσμε αμςαλλαγή μπιρκόςχμ. ΋λξι ξι καλερμέμξι ποέπει μα τέοξσμ μπιρκόςα με δική ςξσπ ρσμςαγή, πξσ θα μξιοαρςξύμ με ςξσπ σπόλξιπξσπ.

Δςξιμάζξσμε Καλλιςευμικό Πάοςσ. ΢ι και αμ πληριάζξσμ ςα Υοιρςξύγεμμα, εμείπ βάζξσμε μικοξύπ και μεγάλξσπ καλλιςέυμεπ μα δημιξσογήρξσμ νευχοιρςέπ εξοςαρςικέπ ζχγοατιέπ ή υειοξςευμίεπ!! Ηα ποέπει μα ποξμηθεσςξύμε διάτξοα σλικά ζχγοατικήπ (πιμέλα, υοώμαςα, καμβάδεπ, κξσκξσμάοια, υοσρόρκξμη κλπ) και μα ατήρξσμε ςξσπ καλερμέμξσπ μαπ μα εκτοαρςξύμ ελεύθεοα..

Δςξιμάζξσμε «Σα Μξσρςάκια ςξσ άη Βαρίλη» :Δημιξσογξύμε και διακξρμξύμε ςα πάμςα με άρποα μξσρςάκια.

via

Δςξιμάζξσμε «Η

υώοα ςχμ γλσκώμ». Γεμίζξσμε ςξμ υώοξ ςξσ πάοςσ με καοαμέλεπ ρε διάτξοα υοώμαςα, ρυέδια και όλα ςα παιδιά θα νεςοελαθξύμ. via


39

ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΣΖΙΚΟΤ

Δ

ε θσμάμαι πξςέ ςη γιαγιά μξσ μα μξσ ενιρςξοεί, πχπ διακξρμξύραμ ςξ ρπίςι ςα Υοιρςξύγεμμα. Από παιδί όμχπ θσμάμαι, όςι όςαμ εουόςαμ ασςέπ ξι Άγιεπ Λέοεπ εςξίμαζε ςξ μξικξκσοιό ςηπ και η κξσζίμα έπαιομε ―τχςιά‖. Υοιρςξύγεμμα ρήμαιμε ςξ μάζχμα ςηπ ξικξγέμειαπ, εκκληρία, γξσομξυαοά, κάλαμςα και γλσκά. Άοαγε η έλλειφη σλικώμ αγαθώμ μήπχπ ζέρςαιμε πεοιρρόςεοξ ςιπ καοδιέπ ςξσπ;

Ζ υοιρςξσγεμμιάςικη διακόρμηρη ρήμεοα ρημαίμει αγξοά υοιρςξσγεμμιάςικξσ δέμςοξσ, ρςξλίδια, λαμπάκια, γιολάμςεπ κλπ … δηλαδή μια μικοή πεοιξσρία . Απ ρςοατξύμε λξιπόμ ρε ξικξμξμικά σλικά δημιξσογώμςαπ λαμπεοέπ Υοιρςξσγεμμιάςικεπ γχμιέπ.

Φαοςόμι (ξμςξσλέ) Ηα υοειαρςείςε υαοςόμι πάμχ ρςξ ξπξίξ ρυεδιάζεςε και κόβεςε ςξ δεμςοάκι ραπ( αμ θέλεςε ςξ βάτεςε) και με τχςιρμό θα γίμει πιξ ξμειοικό . Οαίνςε με διάτξοα μεγέθη όςαμ ξ υώοξπ ςξ επιςοέπει.

Χρ. Ένθετο


Χρ. Ένθετο

40

Ζ ίδια λξγική ςξσ υαοςξμέμιξσ δέμςοξσ με μια πιξ πξλύπλξκη ρσμδερμξλξγία.

Ζ δική μαπ εκδξυή Υοιρςξσγεμμιάςικηπ υαοςξμέμιαπ διακόρμηρηπ για μικοά δχμάςια με βάρη ςημ παοάδξρή μαπ… «Ιαοαβάκι Υοιρςξσγέμμχμ».


41 Ξύλξ Λε καδοόμια κξμμέμα ρςξ μέγεθξπ πξσ επιθσμείςε, έυεςε έμα όμξοτξ μίμιμαλ υοιρςξσγεμμιάςικξ δέμςοξ. Ιαδοόμια μπξοείςε μα βοείςε ρε ξπξιξδήπξςε νσλξσογείξ, όπξσ και θα ραπ ςα κόφξσμ ρςιπ διαρςάρειπ ραπ. Ρσμδσάρςε ςξ με νύλιμα ρςξλίδια.

Λια όμξοτη ιδέα για μια γχμιά ςξσ ραλξμιξύ ή ςηπ κοεβαςξκάμαοάπ είμαι ξι υιξμξμιτάδεπ. Ιξλλώμςαπ ιαςοικά νσλάκια, δημιξσογείρςε υιξμξμιτάδε, ρε όπξιξ υοχμαςιρμό και μέγεθξπ επιθσμείςε.

Χρ. Ένθετο


Χρ. Ένθετο

42

Λια ακόμα εκδξυή υοιρςξσγεμμιάςικηπ γχμιάπ είμαι ςα νύλιμα δεμςοάκια ρε έμα οάτι ςξσ ραλξμιξύ μαπ ή γύοχ από ςξ ςζάκι. Ζ ςευμική ςξσ shabby chic (απλή ςευμική πξσ μπξοείςε μα βοείςε βήμα ποξπ βήμα ρςξ διαδίκςσξ), κάμει ακόμα πιξ οξμαμςικό ςξ απξςέλερμα.

Ζ δική μαπ εκδξυή: γοάφςε εσυέπ ελπίδαπ και αγάπηπ πάμχ ρςξ δεμςοάκι ραπ, πξσ θα μξιοαρςείςε με ςξσπ αγαπημέμξσπ ραπ.


Λιμάςρα

43

Χρ. Ένθετο

Ζ λιμάςρα είμαι έμα σλικό ξικξμξμικό και εύκξλξ ρςημ αμεύοερη ςξσ. ΢α ςελεσςαία υοόμια έυει αγαπηθεί από ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ, πξσ αρυξλξύμςαι με ςιπ καςαρκεσέπ, με απξςέλερμα μα σπάουει πληθώοα διακξρμηςικώμ αμςικειμέμχμ ρςημ αγξοά. Αμ λξιπόμ επιθσμείςε μα δώρεςε μια τσρική μόςα υοιρςξσγεμμιάςικηπ διακόρμηρηπ με λιμάςρα, ραπ έυξσμε ςιπ ενήπ ποξςάρειπ. Ρςξ γείρξ ςξσ ςζακιξύ ή ρε ξπξιξδήπξςε οάτι ςξσ ρπιςιξύ κξομιζώρςε κξμμάςια λιμάςραπ πάμχ ρςα ξπξία θα έυεςε γοάφει υοιρςξσγεμμιάςικεπ εσυέπ.

Ζ δική μαπ ποόςαρη: αγξοάρςε ξικξδξμικό τελιζόλ πξσ υοηριμξπξιείςαι χπ μξμχςικό (γμχρςό και χπ Dow) και μςύρςε ςξ με λιμάςρα, γοάτξμςαπ με μαοκαδόοξ ή πιμέλξ ςα υοιρςξσγεμμιάςικα μημύμαςά ραπ.


Χρ. Ένθετο

44

Πάφςε λιμαςρέμιεπ μπόςεπ και ρςξλίρςε ςεπ ρςξ ςζάκι ραπ.


45 Λε λιμαςρέμιεπ κξοδέλεπ ςσλίνςε βάζα και γσάλεπ ή δέρςε ςιπ καοέκλεπ ςξσ υοιρςξσγεμμιάςικξσ ςοαπεζιξύ ραπ με λιμαςρέμιξσπ τιόγκξσπ κοεμώμςαπ κξσκξσμάοια ή ξςιδήπξςε υοιρςξσγεμμιάςικξ ρςξλίδι.

Ζ δική μαπ ποόςαρη: αμπαλάοεςε ςα τεςιμά ραπ δώοα ή ςσλίνςε άδεια κξσςιά και ρςξλίρςε ςα ρςη υοιρςξσγεμμιάςικη γχμιά ραπ. Τςιάνςε πξσγκάκια από λιμάςρα και γοάφςε πάμχ υοιρςξσγεμμιάςικα μημύμαςα.

Ραπ εύυξμαι καλέπ & δημιξσογικέπ γιξοςέπ!

Χρ. Ένθετο


Χρ. Ένθετο

46

ΚΑΙΣΗ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ

Πλ

ηριάζξσμ ςα Υοιρςξύγεμμα και η Οοχςξυοξμιά, από ςιπ πιξ υαοξύμεμεπ γιξοςέπ για μικοξύπ και μεγάλξσπ. Ρςξ Familives ραπ ποξςείμξσμε παιυμίδια και δοαρςηοιόςηςεπ πξσ θα κάμξσμ πιξ εσυάοιρςη, διαρκεδαρςική και μαγική ςημ αμαμξμή, μέυοι μα τςάρει και ρςξ δικό ραπ ρπίςι ξ Άη Βαρίληπ.

Τςιάνςε ςη δική ραπ κάοςα – γοάμμα για ςξμ Άη Βαρίλη. Λπξοεί μα έυει ρυήμα υοιρςξσγεμμιάςικξ σ δέμςοξσ, μπόςα ή ρςξλή ςξσ Αη Βαρίλη κ.α.


47

Χρ. Ένθετο

Γιαςί μα γοάφεςε μόμξ ερείπ γοάμμα ρςξμ Αη Βαρίλη; Λπξοξύμ και ςα παιδιά μα λάβξσμ γοάμμα από ςξμ Άη Βαρίλη. Ιοεμάρςε κάλςρεπ με ςξ όμξμα κάθε παιδιξύ ρςξ ςζάκι ή ρςξ ρημείξ ειρόδξσ ςξσ Άη Βαρίλη. Λέρα ρε κάθε κάλςρα θα βάλεςε ςημ ημέοα ςηπ Οοχςξυοξμιάπ από έμα γοάμμα, για κάθε παιδί με απξρςξλέα ςξμ Άη Βαρίλη. Λπξοείςε μα γοάφεςε (αλλάζξμςαπ ςξ γοατικό ραπ υαοακςήοα), όρα πέςσυε ςξ κάθε παιδί ςη υοξμιά πξσ πέοαρε και ςι εύυεςαι ξ Άη Βαρίληπ, ρςξ κάθε παιδί για ςη μέα υοξμιά. Λπξοείςε μα θέρεςε ποαγμαςξπξιήριμξσπ ρςόυξσπ, αμάλξγα με ςημ ηλικία ςξσ παιδιξύ πυ. γοάτει ξ Άη Βαρίληπ «Θα υαοώ πξλύ μα ρε δχ μα μςύμεραι μόμξπ ρξσ», «Θα υαοώ πξλύ μα μάθειπ μα δέμειπ ςα κξοδόμια ρξσ».

Υοιρςξσγεμμιάςικξ Ζμεοξλόγιξ Δοαρςηοιξςήςχμ. Λπξοεί μα έυει όπξια μξοτή ραπ αοέρει (δέμςοξ, ποόρχπξ Άη Βαρίλη, κ.α.) και κάθε ημέοα μα κούβει ή έμα δχοάκι - έκπληξη, ή μια δραστηριότητα-κατασκευή, πξσ θα τςιάνεςε μαζί με ςα παιδιά ραπ ή μια ιρςξοία-παοαμύθι για ςξμ Άη Βαρίλη και ςιπ Υοιρςξσγεμμιάςικεπ εξοςέπ. Οιρςέφςε με, θα ςξ λαςοέφξσμ.

Τςιάνςε πιμακίδα για ςξ ρημείξ ειρόδξσ ςξσ Άη Βαρίλη. ΢α σλικά πξσ υοειάζερςε είμαι φαλίδι, υαοςόμι, μαοκαδόοξι, κόλλα.


Χρ. Ένθετο

48

Οαίνςε ςξ παιυμίδι Πξσ είμαι η μπόςα ςξσ Άη Βαρίλη; Κούβξσμε ρε κάπξιξ ρημείξ μια μικοή μπόςα ςξσ Άη Βαρίλη, με ζαυαοχςά ή μικοά παιυμίδια. Φςιάνςε έμα υάοςη με ξδηγίεπ. Τα παιδιά φάυμξσμ με ςη βξήθεια ςξσ υάοςη μα βοξσμ ςημ κοσμμέμη μπόςα με ςα δώοα. Για μα γίμει πιξ διαρκεδαρςικό ςξ παιυμίδι, βάλςε διάτξοεπ δοαρςηοιόςηςεπ μέρα ρςη διαδοξμή ραπ, όπχπ μα πξσμ ςα κάλαμςα ή μα διαβάρξσμ έμα παοαμύθι για ςξμ Άη Βαρίλη.

Δςξιμάρςε κέοαρμα για ςξμ Άγιξ Βαρίλη, μαζί με ςα παιδιά ραπ, πξσ θα ςξσ ατήρεςε ςξ βοάδσ ςηπ Οοχςξυοξμιάπ. Ιξσλξσοάκια, ρξκξλαςέμια ρπιςάκια, ζαυαοχςά.

Τςιάνςε ςξ πιάςξ πξσ θα ατήρεςε ςξ κέοαρμα για ςξμ Άη Βαρίλη. Οάμχ ρε έμα πλαρςικό πιάςξ, ζχγοατίρςε ςξ με μαοκαδόοξσπ, πιμέλα ή κηοξμπξγιέπ, είςε κξλλήρςε πάμχ ςξσ ρςξλίδια πξσ θα τςιάνεςε με κόλλεπ γλαρρέ ή υοχμαςιρςά υαοςόμια.

Βάλςε ταμςαρία, αγάπη και ατήρςε ςη μαγική αςμόρταιοα ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ και ςηπ Οοχςξυοξμιάπ μα πλημμσοίρει ςξ ρπίςι ραπ. Τχςξγοάτιρη: Ιαίςη Λιυαλξπξύλξσ


49

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΤ

Η

αγαπημέμη μξσ επξυή ςξσ υοόμξσ πληριάζει. ΢ξμ Δεκέμβοη ςξμ λαςοεύχ! Για ςξ ςρξσυςεοό ςξσ κούξ, ςα υιόμια ςξσ, ςα υξσυξσλιάρμαςα δίπλα ρςξ ςζάκι… αλλά κσοίχπ για ςα αγαπημέμα μξσ Υοιρςξύγεμμα! Ιάθε υοόμξ, ξι εςξιμαρίεπ νεκιμξύμ δύξ μήμεπ ποιμ. Σπεοβξλή νέοχ, αλλά ςξ απξλαμβάμχ ςόρξ πξλύ! Ρε ασςό ςξ ςεύυξπ θα ραπ δείνχ μια γιξοςιμή καςαρκεσή. Έμα όμξοτξ υειοξπξίηςξ, Υοιρςξσγεμμιάςικξ πξσγκάκι για μα ρσρκεσάρεςε ςα δχοάκια ραπ. Λια όμξοτη ιδέα ακόμη και για έμα ημεοξλόγιξ αμςίρςοξτηπ μέςοηρηπ! Νεκιμάμε!

Χρ. Ένθετο


Χρ. Ένθετο

50

΢α σλικά μαπ Φαλίδι | Αμξιυςόυοχμξ ύταρμα | Ιλχρςή & βελόμα ή οαπςξμηυαμή | Φαλίδι | Υάοακα | Έμα κξμμάςι υαοςί Α4 και έμα μξλύβι | Οοάριμξ υοώμα για στάρμαςα | Ρτξσγγαοάκι για ςημ εταομξγή ςξσ υοώμαςξπ | Ρπάγκξπ ή κξοδέλα | Λικοά κόκκιμα pom-pom | Ιόλλα σταρμάςχμ

Ιόβξσμε ςξ ύταρμά μαπ ρε λχοίδεπ διάρςαρηπ 15x40 (για πξσγκί διάρςαρηπ 15x20)


51

Χρ. Ένθετο

΢ξ κόβξσμε, ώρςε μα δημιξσογήρξσμε έμα stencil Ρυεδιάζξσμε έμα δεμςοάκι (ή ςξ ςσπώμξσμε), με μέγιρςξ ύφξπ

Διπλώμξσμε ςξ ύταρμά μαπ ρςη μέρη και βάζξσμε έμα υαοςί αμάμερα (για μα μημ λεοχθεί η άλλη πλεσοά όςαμ θα βάφξσμε) .

΢ξπξθεςξύμε επάμχ ςξ stencil μαπ


Χρ. Ένθετο

52

Ιαι νεκιμάμε ςξ βάφιμξ, πεομώμςαπ μικοή πξρόςηςα μπξγιάπ κάθε τξοά και κάμξμςαπ ςαμπξμαοιρςέπ κιμήρειπ.

Ατξύ ςελειώρξσμε, αταιοξύμε ςξ υαοςί μαπ (ςξ ξπξίξ κοαςάμε για ςα επόμεμα).

Ατήμξσμε μα ρςεγμώρει καλά η μπξγιά και διπλώμξσμε ςη λχοίδα μαπ, ασςή ςη τξοά από ςημ αμάπξδη πλεσοά, ώρςε ςξ δεμςοάκι μαπ μα μημ ταίμεςαι. Ρςη ρσμέυεια, οάβξσμε ςιπ δύξ μεγάλεπ πλεσοέπ.


53

Χρ. Ένθετο

Γσομάμε ςξ πξσγκί μαπ από ςημ καλή ςξσ πλεσοά .

Λε κόλλα σταρμάςχμ, κξλλάμε ςα pom-pom μαπ ρςξ δεμςοάκι. Γεμίζξσμε ςα πξσγκάκια μαπ και κλείμξσμε με ςξμ ρπάγκξ μαπ. Δγώ μέρα έβαλα μπιρκξςάκια πξσ έτςιανα με ςα παιδάκια μξσ!

Δεν είναι πολύ γλυκό;

Τχςξγοάτιρη: Δλέμη Ιαοαγιαμμίδξσ


Χρ. Ένθετο

54

ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ ΦΡΟΝΗ

Θα

ραπ δώρχ έμα πξλύ εύκξλξ παςοόμ για μα πλένεςε έμα αρςεοάκι! Λπξοείςε μα ςξ υοηριμξπξιήρεςε ραμ μέοξπ ςξσ υοιρςξσγεμμιάςικξσ ρςξλιρμξύ, ραμ ρςξλιδάκι πάμχ ρε ρσρκεσαρία δώοξσ αλλά και ραμ γιολάμςα για ςξ ρπίςι ή ςξ δέμςοξ - είςε μόμη ςηπ, είςε ρε ρσμδσαρμό με μια αλσρίδα τχςάκια! Τσρικά, αμ ραπ αοέρξσμ ξι γιολάμςεπ ρςη διακόρμηρη, μπξοείςε μα ςη υοηριμξπξιήρεςε ρε κάθε επξυή, αμάλξγα και με ςα υοώμαςα πξσ θα υοηριμξπξιήρεςε.

Τλικά Μήμα επιλξγήπ ραπ ρε ό,ςι υοώμα θέλεςε (ή ρπάγγξ) Βελξμάκι αμάλξγξ ςξσ μήμαςξπ – για ςξ ρπάγγξ μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε 4 ή 4,5.

Παςοόμ 1.- Ιάμξσμε μια αλσρίδα με 5 γαψςαμάκια ρςξμ αέοα (γ.ρ.α) και εμώμξσμε ρε κύκλξ με βξσβό {5 πόμςξι-θηλιέπ}. 2.- Ιάμξσμε έμα γ.ρ.α -μεςοάει ραμ ςξ ποώςξ άοοιυςξ γαψςαμάκι. Λέρα ρςξμ κύκλξ πλέκξσμε 14 άοοιυςα και εμώμξσμε με βξσβό ρςξ ποώςξ πξσ κάμαμε ρςημ αουή {ρύμξλξ 15 πόμςξι}. 3.- Ιάμξσμε μια αλσρίδα με 5 γ.ρ.α. Ρςξ ποώςξ γ.ρ.α. από ςξ βελξμάκι, πλέκξσμε έμα άοοιυςξ γαψςαμάκι. Ρςξ επόμεμξ γ.ρ.α. πλέκξσμε έμα μιρό πξδαοάκι. Ρςξ επόμεμξ γ.ρ.α. πλέκξσμε έμα πξδαοάκι. Ρςξ επόμεμξ γ.ρ.α. πλέκξσμε έμα διπλό πξδαοάκι. Ατήμξσμε δύξ γαψςαμάκια (από ασςά πξσ βοίρκξμςαι ρςξμ κύκλξ) και εμώμξσμε με βξσβό ρςξ επόμεμξ. 4.- Δπαμαλαμβάμξσμε ςξ ςοίςξ βήμα ςέρρεοιπ τξοέπ, για μα κάμξσμε ρσμξλικά 5 ακςίμεπ. Αμ θέλεςε ρε ασςό ςξ ρημείξ μπξοείςε μα κλείρεςε ςξ αρςεοάκι ραπ, ατήμξμςαπ λίγα εκ. ρπάγγξσ, με ςα ξπξία θα τςιάνεςε μια θηλιά για μα κοεμάρεςε ςξ αρςεοάκι ραπ. Αμ θέλεςε μα κάμεςε γιολάμςα, ρσμευίρςε τςιάυμξμςαπ 20 γ.ρ.α. ή όρα ερείπ θέλεςε και επαμαλάβεςε από ςξ βήμα 1. Ρςιπ τχςξγοατίεπ βλέπεςε μια γιολάμςα 12 αρςεοιώμ με απόρςαρη 20 γ.ρ.α. αμάμερά ςξσπ, πξσ έυει ρσμξλικό μήκξπ 2 με 2,10 μέςοα.


55

Χρ. Ένθετο

Για μα έυεςε έμα χοαίξ ρςέοεξ αρςεοάκι, πξσ δεμ ―κλείμξσμ‖ ξι ακςίμεπ ςξσ ποξπ ςα μέρα, θα ποέπει μα ςξ ρκληούμεςε για μα ρςέκεςαι καλά, εταομόζξμςαπ ςη μέθξδξ με ςημ αςλακόλ (η λεσκή κόλλα υειοξςευμίαπ, πξσ όςαμ ρςεγμώρει γίμεςαι διάταμη). Υοηριμξπξιώμςαπ καοτίςρεπ πάμχ ρε μια παυιά πεςρέςα, είςε ρε πίμακα τελλξύ, είςε ρε μια νύλιμη επιτάμεια εογαρίαπ, δίμχ ςξ ρχρςό ρυήμα ρςξ αρςεοάκι μξσ και πεομώ με πιμέλξ έμα ρςοώμα αοαιχμέμηπ με μεοό αςλακόλ. ΢ξ ατήμχ μα ρςεγμώρει καλά και μεςά έυχ έμα χοαίξ αρςεοάκι πξσ κοαςά καλά ςξ ρυήμα ςξσ!

Ιαλή επιςσυία!!! Υαιοεςώ ςξσπ απαμςαυξύ υειοξςέυμεπ! Ιαι μέυοι ςημ επόμεμη τξοά πξσ θα ρσμαμςηθξύμε, καλά πλενίμαςα!!!

(Το πατρόν αυτό, με μια μικρή παραλλαγή,ζχει μεταφραςτεί από τα αγγλικά - το πρωτότυπο βρίςκεται εδώ)

Τχςξγοάτιρη: Οαοαρκεσή Υοόμη


Χρ. Ένθετο

56

ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΔΑΝΔΟΤΛΑΚΗ

Σα

Υοιρςξύγεμμα είμαι η γιξοςή ςηπ αγάπηπ και ςη δείυμξσμε κάμξμςαπ δώοα ρε όλξσπ, όρξσπ είμαι κξμςά μαπ. Βέβαια ρςξμ καιοό ςηπ κοίρηπ, ςα δώοα ταμςάζξσμ πξλσςέλεια για πξλλξύπ από εμάπ και έςρι δεμ ςξ απξταρίζξσμε μα αμξίνξσμε ςξ ρπίςι μαπ ή μα βοεθξύμε με ςξσπ αγαπημέμξσπ μαπ. ΋μχπ, ρημαρία δεμ έυει ςξ δώοξ μα είμαι ακοιβό ή ταμςαυςεοό. ΢ξ θέμα είμαι μα βοεθξύμε ασςέπ ςιπ μέοεπ με ςξσπ δικξύπ μαπ αμθοώπξσπ, μα μξιοαρςξύμε ςα δώοα ςηπ ζερςαριάπ και ςηπ αγάπηπ, δίμξμςαπ υαοά ξ έμαπ ρςξμ άλλξ. Ιι αμ δεμ θέλεςε μα είρςε με «άδεια υέοια» ρςιπ ρσμαμςήρειπ ασςέπ, εμείπ μαζέφαμε μεοικέπ εύκξλεπ και ξικξμξμικέπ ιδέεπ, αλλά πξλύ εμςσπχριακέπ και αγαπηριάοικεπ, για δχοάκια για όλξσπ.

Sugar scrubs Λε ελάυιρςα σλικά, πξσ ρίγξσοα σπάουξσμ ρςξ ρπίςι, μπξοείςε μα τςιάνεςε έμα απξλύςα σγιειμό και αρταλέπ scrub με ζάυαοη, για ςξ ρώμα και ςξ ποόρχπξ. Αμαμειγμύεςε ςη ζάυαοη (λεσκή ή καρςαμή) με λάδι (αμσγδαλέλαιξ, έλαιξ καούδαπ, ακόμα και ελαιόλαδξ) και ποξρθέςεςε λίγεπ ρςαγόμεπ από έμα αιθέοιξ έλαιξ ςηπ αοερκείαπ ραπ. ΢ξ ρσρκεσάζξσμε ρε βαζάκια, ρςξλίζξσμε με υοιρςξσγεμμιάςικεπ κξοδέλεπ και έυξσμε έμα σπέοξυξ δώοξ για ςιπ τίλεπ μαπ, ςη δαρκάλα ςξσ παιδιξύ, ακόμα και για ςξμ εασςό μαπ.

Δώοξ ρε βαζάκι Ρςημ κξσζίμα ραπ ρίγξσοα κσκλξτξοξύμ πξλλά άδεια γσάλιμα βάζα, πξσ «κάπξια ρςιγμή θα ςα υοηριμξπξιήρεςε». Κξιπόμ ήοθε ασςή η ρςιγμή! Από μίμι ρες μαμικιξύο, μέυοι σλικά για υοιρςξσγεμμιάςικα μπιρκόςα, πξσ ρίγξσοα σπάουξσμ ρςξ μςξσλάπι ραπ, γεμίρςε ςα βαζάκια ραπ, ρςξλίρςε ςα με έμα όμξοτξ ύταρμα και μια υοιρςξσγεμμιάςικη κξοδέλα, κοεμάρςε ςημ καοςξύλα ραπ και ςξ σπέοξυξ δχοάκι ραπ είμαι έςξιμξ!

Γεμάςη κξύπα Ρςξ εμπόοιξ κσκλξτξοξύμ κξύπεπ ρε αμέςοηςα μεγέθη, ρυέδια, υοώμαςα και ρε πξλύ ξικξμξμικέπ ςιμέπ. Αγξοάρςε όρεπ υοειάζερςε και γεμίρςε ςιπ με έμα ρακξσλάκι κακάξ, έμα όμξοτξ κξσςάλι, ζαυαοχςά ή μεοικά υειοξπξίηςα μπιρκόςα, κοεμάρςε ρςξ υεοξύλι ςημ κάοςα με ςιπ εσυέπ ραπ και έςξιμη! Δμαλλακςικά, αμςί για κακάξ, μπξοείςε μα βάλεςε μέρα διατξοεςικά είδη από ςράι.

Κξομίζα Δκςσπώρςε μεοικέπ από ςιπ τχςξγοατίεπ ςχμ παιδιώμ ή δικέπ ραπ. Αγξοάρςε μία ή πεοιρρόςεοεπ κξομίζεπ με πξλλέπ θέρειπ για ςιπ τχςξγοατίεπ και κάμςε έμα όμξοτξ κξλλάζ. Ατήρςε ςη μία θήκη κεμή και γοάφςε έμα μήμσμα ποξπ ασςόμ πξσ κάμεςε ςξ δώοξ. Σπέοξυεπ εικόμεπ, παμέμξοτεπ αμαμμήρειπ, ςι καλύςεοξ δώοξ για ςξσπ παππξύδεπ, ςξσπ θείξσπ , ςξ μξμό ή ςη μξμά; Δώρςε λξιπόμ βάοξπ ρςα ρημαμςικά ςηπ γιξοςήπ ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ και υαοίρςε υαμόγελα και υαοά, με μικοά, αλλά γεμάςα αγάπη δώοα!


57

Χρ. Ένθετο


Χρ. Ένθετο

58

ΑΘΗΝΑ ΚΑΧΑ΢ΚΗ

Σα

fudge ή αλλιώπ παοαδειρέμιεπ ρξκξμπξσκίςρεπ είμαι ςα πιξ εύκξλα ρξκξλαςάκια, πξσ σπάουξσμ ρςξμ κόρμξ!! Γίμξμςαι με έμα ρκεύξπ, παμεύκξλα και εμςσπχριάζξσμ με ςξ πόρξ γλσκά λιώμξσμ ρςξ ρςόμα μαπ, ασςά ςα γλσκίρμαςα. Για ςιπ γιξοςέπ μπξοείςε μα ςα μεςαςοέφεςε ρε άκοχπ επίκαιοα με λίγξ κόκκιμξ υοώμα ζαυαοξπλαρςικήπ!! ΢ξ ένςοα ρςοώμα απόλασρηπ είμαι με κοέμα ςσοιξύ, ώρςε μα κάμει ςα fudge μαπ ακόμα πιξ λαυςαοιρςά και εμςσπχριακά.


Εορταστικό fudge με επικάλσψη κρέμας τσριού

59

Χρ. Ένθετο

Οξρόςηςα: 35 με 40 κξμμάςια

Σα σλικά:

Η εκςέλερη:

 397γο

Ρε έμα μικοό καςραοξλάκι λιώμξσμε ρε υαμηλή τχςιά ςξ βξύςσοξ και ςα 540γο λεσκήπ ρξκξλάςαπ ρε υαμηλή τχςιά αμακαςεύξμςαπ ρσμευώπ με μία νύλιμη κξσςάλα. Λόλιπ λιώρει η ρξκξλάςα ποξρθέςξσμε ςξ κόκκιμξ υοώμα και αμακαςεύξσμε ρσμευώπ ώρςε μα πάει ρε όλξ ςξ μίγμα και μα έυξσμε έμα εμιαίξ υοώμα . Απλώμξσμε ρε έμα πσοέν 18εκ x 26εκ λαδόκξλλα, ςόρη, ώρςε μα καλύπςει ςα ςξιυώμαςα ςξσ πσοέν. Απλώμξσμε ςξ μίγμα ξμξιόμξοτα με μία μαοίζ (ρπάςξσλα ριλικόμηπ) και ρςοώμξσμε μα είμαι εμιαίξ ρςημ επιτάμεια. ΢ξ βάζξσμε ρςξ φσγείξ. Ρε έμα καςραοξλάκι ή ρςξ τξύομξ μικοξκσμάςχμ λιώμξσμε ςα 90γο λεσκή ρξκξλάςαπ ρςξ ςσοί κοέμα. Ατήμξσμε μα κοσώρει ελατοώπ. Οοξρθέςξσμε επάμχ ρςξ πσοέν ςη ρςοώρη και απλώμξσμε με μία μαοίζ, ώρςε μα έυξσμε έμα ξμξιόμξοτξ ρςοώμα .Απλώμξσμε ςημ ςοξύτα μαπ .Οαγώμξσμε για ςξσλάυιρςξμ 2 με 3 ώοεπ. Αταιοξύμε ςη λαδόκξλλα από ςξ πσοέν και απλώμξσμε ςη λαδόκξλλα ρε μία επιτάμεια κξπήπ. Νεκξλλάμε ςιπ άκοεπ ςηπ λαδόκξλλαπ και με έμα πξλύ κξτςεοό μαυαίοι, υχοίπ δξμςάκια, κόβξσμε ρε κσβάκια. Διαςηοξύμςαι ρε κλειρςό ςάπεο ρςξ φσγείξ.

(1 κξσςί) ζαυαοξύυξ γάλα  630γο λεσκή ρξκξλάςα κξσβεοςξύοα  20γο βξύςσοξ  1 1/2 κ.γ. κόκκιμξ υοώμα ζαυαοξπλαρςικήπ  150γο ςσοί κοέμα αμάλαςξ  ςοξύτα ςηπ επιλξγήπ μαπ (υοειάρςηκα πεοίπξσ 3κ.ρ., 40γο λεσκό ρςοξγγσλό καπ καπ & λίγα αρςεοάκια λεσκά)

Υαοξύμεμεπ Γιξοςέπ ρε όλξσπ και εσυέπ για έμα σπέοξυξ 2016!

Τχςξγοάτιρη: Αθημά Ιαφάρκη


Προτάσεις

60

Βιβλίο...Προτάσεις! ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΤ

Ο Αρςεοίαπ ςχμ Φοιρςξσγέμμχμ ΋ςαμ ςα δίυςσα ςχμ φαοάδχμ αιυμαλχςίζξσμ ςξσπ γξμείπ ςξσ μικοξύ αρςεοία, εκείμξπ απξμέμει μόμξπ ρε μια θάλαρρα κι έμα υοόμξ πξσ δείυμει μα έυει ρςαμαςήρει. ΢όςε γίμεςαι μάοςσοαπ ςηπ γέμμηρηπ εμόπ σπέολαμποξσ άρςοξσ ρςξμ ξσοαμό κι όλα ραμ από θαύμα αουίζξσμ και πάλι μα κσλξύμ και μα αλλάζξσμ. Ιι όςαμ ξ αρςεοίαπ απξταρίζει μα ακξλξσθήρει ςξ άρςοξ, όλη η θάλαρρα, όλη η γη και όλξπ ξ ξσοαμόπ ρσμβάλλξσμ ρςημ ποαγμαςξπξίηρη ςξσ ξμείοξσ ςξσ. Γιαςί ακόμα και ςα πιξ μικοά και αρήμαμςα πλάρμαςα μπξοξύμ μα γίμξσμ ποχςαγχμιρςέπ ςηπ πιξ όμξοτηπ ιρςξοίαπ ςξσ κόρμξσ. Ζλίκία : 5+ ΢σγγοατέαπ: ΚΔ΢΢Α ΒΑΡΘΚΔΘΞΣ Δκδόςηπ: ΙΔΔΠΞΡ 2006

Σξ βιβλίξ ςχμ δικώμ ρξσ Φοιρςξσγέμμχμ Λα πξύ πήγαμ ξ Αψ-Βαρίληπ, ξι ςάοαμδξι, ξ υιξμάμθοχπξπ, ςξ έλαςξ και όλξπ ξ θίαρξπ ςχμ Υοιρςξσγέμμχμ; ΢ι κάμει ασςόπ ξ μικοόπ κξκκιμξλαίμηπ, μαζί με μια κξύκλα παλιά, έμα κεοάκι, μια ξικξγέμεια μσομηγκιώμ, έμαμ ςανιδεσςή πιγκξσίμξ και ςόρξσπ άλλξσπ παοάνεμξσπ υαοακςήοεπ; ΢ι ρσμβαίμει επιςέλξσπ μέρα ρ' ασςό ςξ μικοό βιβλίξ; Άμξινε ςιπ ρελίδεπ και θα δειπ… Ίρχπ μέρα βοειπ ςα δικά ρξσ Υοιρςξύγεμμα. Ζλικία : 6-8 ΢σγγοατέαπ: ΙΣΠΘΑΙΞΡ ΥΑΠΘ΢ΞΡ Δκδόςηπ: Λεςαίυμιξ 2010

Δίυε απ’όλα και είυε πξλλά Λια τξοά κι έμαμ καιοό ζξύρε έμαπ βαριλιάπ πξσ είυε απ‘ όλα και είυε πξλλά. Εξύρε εσςσυιρµέμξπ κι ασςόπ και όλξι ρςξ βαρίλειξ, ώρπξσ είδε ρς‘ όμειοό ςξσ όςι ςα έυαρε όλα. Ξ τόβξπ οίζχρε µέρα ςξσ. Ιι ύρςεοα ςίπξςα δεμ ήςαμ όπχπ παλιά. Ξ βαριλιάπ δε µίληρε ρε καμέμαμ για ςξσπ ετιάλςεπ ςξσ. Δεμ ήνεοε, ξ υαζόπ, όςι ξι πόμξι και ξι υαοέπ µξιοάζξμςαι. Ιι έςρι ξι πόμξι µικοαίμξσμ κι ξι υαοέπ µεγαλώμξσμ. Ζλικία : 4+ ΢σγγοατέαπ: ΛΑΠΘΑ ΟΑΟΑΓΘΑΜΜΖ Δκδόςηπ: ΟΑ΢ΑΙΖΡ 2015

via


61

Προτάσεις

Ταινιο ...Προτάσεις! The Hunger Games: Δπαμάρςαρη - Μέοξπ IΙ Ζ ςέςαοςη και ςελεσςαία ςαιμία ςξσ «Hunger Games», ςξ «Δπαμάρςαρη Μέοξπ 2», μαπ ποξργειώμει ρςημ ποώςη γοαμμή ςξσ πσοόπ, με ςξμ εμτύλιξ πόλεμξ ρςημ Οάμεμ μα μαίμεςαι.

Μια τξοά ςξμ υοόμξ ΢έρρεοιπ γεμιέπ ςηπ πξλσμελξύπ ξικξγέμειαπ Ιξύπεο μαζεύξμςαι ρςξ παοαδξριακό υοιρςξσγεμμιάςικξ ςοαπέζι πξσ απξςελεί μια οξσςιμιάοικη σπξυοέχρη για ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ. Λόμξ πξσ τέςξπ μια ρειοά από γεγξμόςα δίμξσμ αποόρμεμη ςοξπή ρςξ εξοςαρςικό γεύμα.

Ζ ηοχίδα Ιάςμιπ (΢ζέμιτεο Κόοεμπ ), ςξ ρύμβξλξ αμςίρςαρηπ ςξσ εμάμςια ρςημ ςσοαμμική κεμςοική ενξσρία, αμςιμεςχπίζει ςξμ Οοόεδοξ Ρμόξσ (Μςόμαλμς Ράδεολαμς ) ρε μια εμςσπχριακή ςελική αμαμέςοηρη.

Ο ΢μξύπι και ξ Σράολι Μποάξσμ - Πίμαςπ: Η ςαιμία Ξι ΢ράολι Λποάξσμ, Ρμξύπι, Κξύρι, Κάιμξσπ και η σπόλξιπη αγαπημέμη ρσμμξοία κάμξσμ ςξ μςεμπξύςξ ςξσπ ρςη μεγάλη ξθόμη – ραμ μα μημ έυξσμ ναμά εμταμιρςεί πξςέ – για υάοη ςηπ ςοιρδιάρςαςηπ ςέυμηπ, ρςημ ςαιμία με ςίςλξ «The Peanuts movie».

΢ξ Δογξρςάριξ και Λξσρείξ Ρξκξλάςαπ άμξινε ςιπ πόοςεπ ςξσ ήδη από ςιπ 7 Μξεμβοίξσ και θα είμαι αμξιυςό έχπ και ςιπ 21 Τεβοξσαοίξσ 2016 , ρςξ HELEXPO MAROUSSI. Δίμαι αμξιυςό καθημεοιμά από ςιπ 9.00 – 19.00, Ράββαςα από 11.00 – 21.00 και Ισοιακέπ από 11.00 – 19.00. Γεμική είρξδξπ 7,00 €/ Οξλύςεκμξι και ΑΛΔΑ 5,00€ / ξικξγεμειακό ειριςήοιξ (για 3 ή 4 άςξμα) 20,00€ / για ρυξλεία 5,00€. Οεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ εδώ.


Προτάσεις

62

via

Ο

τεςιμόπ υειμώμαπ είμαι ακόμα έμαπ δύρκξλξπ υειμώμαπ, ίρχπ υειοόςεοξπ από ςα πεοαρμέμα υοόμια. ΋λξι γμχοίζξσμε πόρξ μεγάλη ρημαρία έυει η κξιμχμική αλληλεγγύη και η αμθοχπιά, ιδιαίςεοα ρςιπ δσρυεοείπ ρσγκσοίεπ πξσ ζξύμε. Ιάπξιξι υειμάζξμςαι πξλύ πεοιρρόςεοξ από ςξσπ σπόλξιπξσπ και όλξι εμείπ καλξύμαρςε μα δείνξσμε ςη ρσμπαοάρςαρή μαπ . Ρε μια ποξρπάθεια μα γίμει γμχρςό ςξ έογξ πεοιρρόςεοχμ κξιμχμικώμ τξοέχμ, πξσ εογάζξμςαι για ςημ αμακξύτιρη όλχμ όρχμ έυξσμ αμάγκη, ρσγκεμςοώραμε κάπξιεπ από ςιπ διεσθύμρειπ ςξσπ, ώρςε μα μπξοέρξσμε όλξι μα ρσμδοάμξσμε ρςξ έογξ ςξσπ. Μημ νευμάμε όςι υχοίπ ςημ ποξρτξοά όλχμ μαπ, έρςχ και ελάυιρςη, όρξ μπξοεί ξ καθέμαπ, η δσρςσυία γύοχ μαπ δεμ μπξοεί μα μειχθεί. 1. Κάοιςαπ Ποξρτσγικό έογξ, Ιαπξδιρςοίξσ 52 ΢Ι 10432 , Αθήμα ΢ΖΚ. 210 5246637 2. Πλέκξσμε Αλληλεγγύη, Α. Οαπαμδοέξσ 125 ΢Ι56532, Ηερραλξμίκη ΢ΖΚ. 6932208609 3. Έμα παιυμίδι για έμα υαμόγελξ/ Book and art, Ιξμμημάκη 5 , Λσςιλήμη ΢ΖΚ. 2251037961 4. Κιβχςόπ ςξσ Κόρμξσ, Εημξδώοξσ 3 & Ιαλλικλέξσπ, ΢Ι 10442, Αθήμα ΢ΖΚ 210 5141935 5. Φαςζηκσοιάκειξ Ίδοσμα Παιδικήπ Ποξρςαρίαπ, Ιλειρόβηπ 18 , Οειοαιάπ ΢ΖΚ 210 4515387 6. Λύοειξ Παιδικό Ίδοσμα & Γηοξκξμείξ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ" "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΩΡΙΟ", Ξικιρμόπ Μέξπ Βξσςζάπ (Δίρξδξπ Α΄), 27ξ υιλ. Κεχτ. Λαοαθώμξπ, Λάςι Αςςικήπ, ΢Ι 19009, ΢ΖΚ. 22940 79240 7. Αγία Σαβιθά - Οοταμική ΢ςέγη, Δελτώμ 38, Κιβαδειά, ΢Ι 32100, ΢ΖΚ. 2261023516 8. Παμελλήμια Έμχρη Υίλχμ ςχμ Πξλσςέκμχμ, Ακαδημίαπ 78Δ, ΢Ι 10678, Αθήμα, ΢ΖΚ. 2103838496 9. Πληρίξμ, ΢ΖΚ. 6977-663348, 6949-846447, 211-800-2011 10. Ο Ομήριμξπ (Υίλξι Υσλακιρμέμχμ) Αρκληπιξύ 60 Α & Ρεογίξσ Οαςοιάουξσ 8, ΢Ι 11471, Αθήμα, ΢ΖΚ. 210 3622017 11. www.plision.gr


Καςεοίμα Δαμδξσλάκη Ρύζσγξπ, μηςέοα, δικηγόοξπ, μαγειοική υειοξςευμίεπ,βελξμάκι, blogger mamagiaspiti mama gia spiti

Άμςζσ Φοόμη Λαμά, ρύζσγξπ, ςοελή με ςιπ καςαρκεσέπ και ςξ blogging happymumangie.gr happymumangie

Δύη ΢αυιμίδξσ Δσςέοπη Μσςιλημαίξσ Ρύζσγξπ , μαμά, blogger Μηπιαγχγόπ, blogger, υαζξρύζσγξπ & mamasnpapas mamas’n’papas υαζξμαμά, DIY maniac, αγαπώ ςημ ξογάμχρη & ςημ ξικξμξμία. , koritsi malama ΢χςηοία Μπιλιαμξύ κξοίςρι μάλαμα Mαμά, ρύζσγξπ, εογαζόμεμη, blogger.΢οελαίμξμαι για υειοξςευμίεπ, Γιξύλη Μπαλίκξσ καςαρκεσέπ και ςανίδια! Δογαζόμεμη φσυξλόγξπ, mylittlecosyworld αλλά ποχςίρςχπ μαμά. psychologiapaidiou psychologiapaidioublog Δλέμη Καοαγιαμμίδξσ Mαμά, γοατίρςοια,αγαπώ ςημ θάλαρρα Δώοα Πεςοίδξσ και όςι δημιξσογξύμ ςα υέοια,blogger Δογαζόμεμη μαμά, ρύζσγξπ, με αγάπη για craftwithmom craft with mom καςαρκεσέπ, πάοςσ και όςι μαπ κάμει μα υαμξγελάμε! prettypartyideas Βαριλική Αγγέλξσ prerrypartyideas.com Mεςατοάρςοια Vasiliki Aggelou Δέρπξιμα Σζαβάοα Λαμά,blogger,ξικξμξμικά,καλλιςευμική Αθημά Καφάρκη τύρη όπχπ γοάφιμξ και καςαρκεσέπ μαμά ρε κοίρη Ρύζσγξπ, μηςέοα, εογαζόμεμη, mamadesekrisi blogger, μαγειοική, καςαρκεσέπ Μέμια Κξσκξσγιάμμη craftcooklove.gr craft cook love Οεοήταμη μαμά, blogger ... karkinaki Δσαγγελία Παπαοίζξσ karkinaki.gr Ρύζσγξπ,mom2be, παιδαγχγόπ, τχςξγοατία, photoshop, blogger Μαοία Σρόλια Λαμά, γσμμάρςοια, personal trainer forhappymoments.gr forhappymoments Personal Benefit Μαοιάμμα Δίγκα Ρύζσγξπ, μαμά , τχςξγοάτξπ και blogger. Άοηπ ΢χςηοίξσ Δμθξσριαρμέμξπ με ςη δημιξσογία & διάδξρη daysofbliss.gr Days of Bliss ρσμςαγώμ για θοεπςικά και δσμαμχςικά γλσκίρμαςα, τχςξγοατία Έτη Αογσξπξύλξσ Γλσκξπλαρςείξ Μεαμικόμ Λαμά, blogger,ςοελή με ςημ ξογάμχρη neanikon working moms

working moms

Παοαρκεσή Φοόμη Ρσζσγξπ κ μαμα 2 παιδιχμ. Ταομακξπξιόπ Δλεάμμα Καπξύμςαλη με καλλιςευμικέπ αμηρσυιεπ. Ρύζσγξπ, full time mommy, καλλιςευμικέπ Αγαπχ καθεςι δημιξσογικξ. ςάρειπ(υξοόπ, καςαρκεσέπ),blogger fridayafter oopsblogara.gr Oops-blogara Καίςη Μιυαλξπξύλξσ Λαμά, Μξρηλεύςοια, Blogger. Αγαπώ όρα με κάμξσμ μα μιώθχ παιδί! oi paramithenies Oi paramithenies

Μαοία Φαμςζίκξσ Ρύζσγξπ, μηςέοα, διακξρμήςοια (΢ΔΘ Αθήμαπ). Ξςιδήπξςε ρυεςίζεςαι με ςημ ςέυμη με κάμει μα ξμειοεύξμαι μα δημιξσογώ και μα υαμξγελάχ . mchantzikou


Διαβάστε εδώ τα προηγούμενα τεύχη μας


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.