Page 1


Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo

avtor: Mitja Uranjek

IDEJNI NAČRT ZA NOVO SODIŠČE V CELJU diplomsko delo

mentor: izr. prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh. somentor: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. konzultant za kontrukcijo in detajle: doc. dr. Tomaž Slak, univ. dipl. inž. arh. konzultant za podzemno konstrukcijo: izr. prof. dr. Jakob Likar, univ. dipl. inž. rud. konzultant za arheologijo: Jure Krajšek, univ. dipl. arheolog konzultant za regionalno geologijo: doc. dr. Andrej Šmuc, univ. dipl. inž. geol. lektoriranje: Irena Uranjek, prof. leto vpisa: 2005 leto izdelave diplomske naloge: 2013


POVZETEK Celje se je v zadnjih desetih letih izkazalo z več uspešnimi realizacijami novih javnih zgradb (knjižnica, stadion, tržnica, prenova občine), kar lahko pripišemo realističnim ciljem in provincialni neambicioznosti. Problematika sodišča je bolj kompleksna in posledično ostaja nerešena - posamezna sodišča so razpršena po mestu, zapori kot rakava tvorba uničujejo mestni ambient in mestno jedro kot celota že desetletja stagnira zaradi nezadostne prometne infrastrukture. Ta diplomska naloga združuje vsa celjska sodišča in okrožno državno tožilstvo v eni zgradbi v mestnem jedru in istočasno sodišče in neposredno okolico oskrbi s parkirnimi mesti v obliki tehnološko zahtevne podzemne garaže, kar končno omogoči tudi zapolnitev parcel, ki jih je izpraznilo bombardiranje med drugo svetovno vojno, trenutno pa mestu služijo kot navadna parkirišča. Kare 4 se sčisti in dobi konkretno končno obliko. Mestna tržnica dobi svoj trg, oba polovična drevoreda se združita v enega pravega in Stari pisker se odpre javnosti. Sodni trg je potopljen v volumen sodišča. Novo je novo, a je tudi odmev starega. Z opiranjem na izbrisano urbano tkivo se arhitektura oddalji od funkcije, a približa umetnosti. Megastruktura v velikosti celotnega kareja skriva svoje dimenzije s pomočjo fragmentiranosti stavbnega volumna. Sodišče komunicira z mestom tako, da z njim ne komunicira - stroj sodstva je netransparenten, grozeč in večen. Ključne besede: sodišče, Celje, kare 4, kare 11, Stari pisker

ABSTRACT Celje is a provincial town in eastern Slovenia. It is medieval in origin, but built over the ruins of a much older and bigger romano-celtic city, with a period of extreme expansion from year 1945 onward, resulting in a mostly modern cityscape. The medieval city core is mainly intact, but has been stagnating for decades due to traffic congestion. Courthouses, both past and present, present a significant portion of it. This diploma unites them in a single building. The new courthouse is built on the old location as not to strip the city core of its vital program. The urbanistic solution clears the chaotic interior of city block 4 to form smaller, clearly defined subunits, which enclose a new, properly defined city square for the marketplace. The city prison is removed, its historic courtyard is remodeled into a memorial and opened to the public and the shape of the old monastery restored. The courthouse also has its own square, but it is submerged into the building itself. To service its massive workforce as well as local residents, a complex parking garage is built below the courthouse and also below the anticipated archaeological remains. The courthouse is built on a system of pilots to preserve as much of the remains as possible. While internally the building is a functionalist hive, it is cloaked in an irrational outer shell, which echoes, but in a warped, modern sence, old buildings that had been destroyed during WW2 bombings. This fragments the volume of the courthouse, masking its actual size. Keywords: courthouse, Celje, block 4, block 11, Stari pisker

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

5


POVZETEK

5

KAZALO

7

1 UVOD

9

2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE

11

3 ANALIZA ŠIRŠEGA OBMOČJA

11

3.1 naravne danosti 3.2 zgodovinski kontekst 3.3 urbanistična analiza

13 14 15

4 ANALIZA OŽJEGA OBMOČJA

22

4.1 izvlečki iz zazidalnega načrta 4.2 ustvarjene danosti 4.3 študija fasad in materialov

23 24 33

5 PRIMERI POZITIVNE PRAKSE

35

6 PROJEKT

39

6.1 urbanistična zasnova 6.2 koncept 6.3 programska izhodišča 6.4 programska shema 6.5 rekapitulacija površin 6.6 izbira materialov 6.7 tehnično poročilo 6.8 zasnova konstrukcije 6.9 faznost gradnje 6.10 svetlobna študija 6.11 zasnova požarne varnosti M 1:500

40 44 46 47 48 51 52 53 56 57 58

7 GRAFIČNE PRILOGE

63

ureditvena situacija 1:1000 tlorisi 1:250 prerezi 1:250 fasade 1:250 detajli 1:25 prostorski prikazi fotografije maket

64 67 78 82 84 85 89

8 VIRI IN LITERATURA

90

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

7


Pogled na mestno jedro

commons.wikimedia.org/wiki/File:Celje_2008_001.jpg

Ob vseh aretacijah in obsodbah, ki se dogajajo v zadnjih dneh, in to prav v Celju, bo ta diploma dejansko sovpadala s tekočimi dogodki. Toda to ni zgolj idejni projekt za novo sodno stavbo, ker se je na takšni lokaciji ne da obravnavati kot izoliran problem. Sodišče ohranjam na njegovi trenutni lokaciji. Dobro je, da imamo razloge za obiskovanje mestnega jedra. Alternativna lokacija, ki je hkrati dovolj velika, v prvem planu in z možnostjo povezave z obstoječo peš cono sicer obstaja, toda preselitev sodišča bi pustila za sabo veliko praznih objektov, ki bi jih bilo težko revitalizirati brez večje javne investicije. Privatni sektor raje postavlja poslovne stavbe v toksičnem zaledju Cinkarne, kjer so zemljišča zastonj, avtocesta v neposredni bližini, predvsem pa ni nobene arheologije, ki bi podaljšala gradnjo za deset do dvajset let. Odločil sem se za novogradnjo. Zaradi kaotičnosti lokacije gre za povsem racionalno izbiro, vendar je razlog tudi v tem, da so vsi načrti sodišča in zaporov varovani podatki, do katerih nimam dostopa.

1 | UVOD Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

9


Glavni cilj naloge je v eni zgradbi združiti naslednji program: - Okrožno sodišče v Celju - Okrajno sodišče v Celju - Višje sodišče v Celju - Delovno sodišče v Celju - Okrožno državno tožilstvo v Celju - podenoto Upravnega sodišča v Ljubljani Sekundarni cilji so: - ureditev urbanističnega kaosa v kareju 4 v mestnem jedru - zagotovitev zadostnih parkirnih površin za sodišče in okoliški stanovanjski in poslovni program - prezentacija do zdaj skoraj povsem nedostopnega dvorišča Starega piskra - definiranje konkretnega prostorskega okvirja za mestno tržnico - ohranitev arheoloških ostankov in, če je možno, njihova prezentacija - oživitev degradiranih objektov na ožji lokaciji

razpršenost sodišč po mestnem jedru

2 | CILJI

10

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

0m

500m

1km


3 | ANALIZA ŠIRŠEGA OBMOČJA 0m

100m

200m

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

11


VOGLAJNA

Celjsko mestno jedro se nahaja na južnem robu celjske kotline, točno na mestu, kjer kotlino zapustita njena največja vodotoka, Savinja in Voglajna. Savinja je naravna danost, a je tudi izredno nevarna. Vsako jesen obstaja nevarnost poplav, v antiki pa je reka na neki točki enostavno spremenila strugo in uničila celotno mesto. Iz tega razloga je bila Savinja s pritoki v zadnjih dvesto letih deležna več regulativnih posegov - v celotni kotlini verjetno ni več niti metra naravne struge. Desetletnih poplav regulacija sicer ne more preprečiti. Zgradbe v Celju imajo visoka pritličja, vendar pa je mestno jedro zaradi vseh arheoloških plasti nekoliko dvignjeno in povsem varno.

SA

VIN

JA

Dvesto let nazaj so vrtovi (zasebni in samostanski) predstavljali polovico površine znotraj mestnega obzidja, danes jih praktično ni več. Zelene površine so fragmentirane, večinoma gre za izolirana drevesa ali kratke drevorede (tri do pet dreves). Ker mestno jedro meji na mestni park in mestni gozd, to ni tako kritično.

travnate površine drevesa in drevoredi

3.1 | naravne danosti

ZELENE POVRŠINE M 1:6000 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

13


V tretjem stoletju je Savinja spremenila strugo in uničila celotno mesto, še posebno njegov najstarejši in najprestižnejši del pod hribom. Predvideva se, da je Savinja udarila skozi obstoječi kanal, ki so ga Rimljani speljali skozi mestno jedro. Mesto je bilo takoj obnovljeno, a kot tipični kastrum z ortogonalnimi ulicami in obzidjem. Mesto je bilo dokončno uničeno med selitvijo narodov. Preživeli prebivalci so se preselili na varnejše lokacije v neposredni bližini. Srednjeveško Celje je bilo zgrajeno iz recikliranih antičnih ostankov. Njegovo prvotno ime, Cilli, izhaja kar neposredno iz starega imena Celeia, kot so ga novi prebivalci lahko razbrali iz antičnih kamnitih plošč. Srednjeveško mesto nikoli ni doseglo velikosti antičnega, njegova rast se je ustavila pri 175-ih hišah. Ponašalo se je z bogato gotsko arhitekturo (palača, špital, več samostanov). Celjski grofje so svojemu razpršenemu ozemlju vladali iz spodnjega in zgornjega gradu. Ker ni imelo mestnih pravic, tudi ni imelo obzidja, vendar je bilo za potrebo obrambe pred turškimi roparskimi pohodi obdano z okopi. V 15. stoletju je dobilo mestne pravice in obzidje, ki je bilo zgrajeno kar na temeljih antičnega. Glavni mestni trg je bil iz propagandnih razlogov zazidan s hišami. Sledila so stoletja stagnacije. Leta 1789 je večino mesta uničil požar (to se ni zgodilo prvič niti v okviru druge polovice 18. stoletja), a je bilo obnovljeno v prvotni obliki. Leta 1825 je mesto dosegla železnica in z njo končno tudi novi vek.

Prvo polovico 20. stoletja so zaznamovali Vladimir Šubic z dvema stanovanjskima zgradbama, Plečnik z banko (ki izrazito odstopa od splošne nemškosti vsega v mestu) in nove elitne četrti meščanskih vil. Nemška manjšina je doživela udarec ob razpadu Avstro-Ogrske, vendar mesto za razliko od Maribora ni utrpelo večje ekonomske škode. Do druge svetovne vojne je prebivalstvo po 1600 letih ponovno doseglo število 20000. Med drugo svetovno vojno je Celje postalo del Tretjega rajha. Mesto je med vojno izgubilo samo 700 prebivalcev, vendar pa se je drastično spremenila jezikovna podoba, saj je nemški jezik povsem izginil iz rabe. Zavezniška bombardiranja so povzročila kar precej škode, poleg zgradb so uničila tudi prezentirane antične ostanke in muzejsko zbirko. Po drugi svetovni vojni je sledilo obdobje nagle rasti. Mesto se je v grobem širilo s postopnim dodajanjem novih četrti v obliki sosesk in je sledilo logiki mesta v gozdu. Povojna gradnja je bila skromna, osemdeseta leta 20. stoletja pa je nasprotno zaznamovala gradnja megastruktur (Zavarovalnica Triglav, Razvojni center, Plava in Rdeča laguna, bolnišnica) in povsem kvalitetnih atrijskih hiš.

NJA

Keltsko-rimska Keleja je bila uspešna naselbina z veliko marmornatimi zgradbami (pohorski marmor) in obsežno nekropolo. Njena rast je bila organska. Ni imela obzidja ali omembe vredne vojaške posadke (kot recimo Poetovio), prav tako ni bila veteranska kolonija kot Emona. Imela naj bi do 20000 prebivalcev.

Obdobje industrializacije je sovpadalo s pomladjo narodov, ta pa je definirala večino mestne aktivnosti. Mesto, ki je do tega trenutka bilo pretežno nemško, je začelo dobivati slovenska predmestja. Segregacija se je kazala v obliki dveh ločenih občin in celo sodnih okrajev, gradnji ekstravagantnih narodnih domov in celo odkritih spopadov.

SAVI

Celjska zgodovina sega do 3000 let v preteklost. Prvotna železnodobna ilirska naselbina je stala na Miklavškem hribu južno od mesta. Ob vznožju hriba je kasneje nastala keltska naselbina Keleja (zatočišče), ki je proizvajala orožje in imela lastno zlato valuto. Keleja je postala rimski protektorat v zadnjih dneh republike, venda je bila kasneje, po vojni med Norikom, Panonijo in Ilirijo, nasilno podjarmljena v štiriletni vojaški kampanji.

Mestno jedro je postalo zanemarjeno, saj so se v po vojni opuščenih meščanskih stanovanjih naselili manj premožni stanovalci, pa tudi večje število umetnikov, hkrati pa je razmah avtomobilizma preobremenil njegovo prometno omrežje. Po letu 1990 je sledilo obdobje deindustrializacije. Industrijo so nadomestila nakupovalna središča, ki so dodatno osiromašila program mestnega jedra. V urbanizem se je vrnila karejska gradnja, vendar je po letu 2000 ponovno izginila. Trenutno ima Celje okrog 60000 prebivalcev, populacija pa še vedno narašča.

Z železnico sta prišla industrija, predvsem kemična, in priliv dunajske kulture - historicizem, secesija, kavarne, Ringgasse.

nekropola zidovi ceste kanalizacija domnevni potek zidov

3.2 | zgodovinski kontekst

14

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

ARHEOLOŠKI OSTANKI M 1:6000

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


www.arhej.si www.pokmuz-ce.si Arheološka izkopavanja pred gradnjo Tehnomerkatorja. Vir: Stoletje v Celju Primer vgradnje boljših kosov antičnega mesta v zunanji zid vodnega stolpa. Osebni arhiv

www.arhej.si www.pokmuz-ce.si

Na križišču Stanetove in Prešernove ulice se rimska kanalizacija nahaja samo trideset centimetrov pod površjem. Osebni arhiv Izkopavanja pred gradnjo stanovanjskega bloka na križišču Stanetove in Levstikove - skrajni severni rob Celeie. Vir: Stoletje v Celju www.arhej.si Pred prenovo je bilo raziskano celotno območje Aškerčeve in Mariborske ceste do križišča s Kidričevo. Najdene so bile hiše, rimska cesta, železnodobna nekropola in nadaljevanje vzhodnega rimskega obzidja, ki je bilo delno odkrito že med regulacijo Savinje.

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

www.pokmuz-ce.si Celeia - mesto pod mestom je najnovejši dodatek celjskemu pokrajinskemu muzeju. Nahaja se pod dvoriščem knežjega dvorca in vsebuje mestna vrata, odsek ceste in ostanke dveh hiš. Mestna vrata so na hitro postavljen kolaž elementov iz foruma, nekropole in mestnih templjev.

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

15


A IVNIC KOPR

KO

A VOGLAJN

SAV

INJ

INJ

A

zgradbe, uničene med II. svetovno vojno CELJE PO FRANCISCEJSKEM KATASTRU (1825) M 1:6000

CELJE LETA 1900 M 1:6000

3.3 | urbanistična analiza

16

ICA

VOGLAJNA

SUSNIC

SUSNIC

SAV

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IVN

A

A

PR

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

A


SA

VOGLAJNA

VOGLAJNA

SA

VIN

VIN

JA

JA

P+M P+1+M P+2+M P+3+M - P+4+M nad P+4+M secesijska, moderna in postmoderna arhitektura

CELJE DANES M 1:6000

stolpnice

VIŠINSKA ANALIZA M 1:6000 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

17


SA

VOGLAJNA

JA

SA

VOGLAJNA

VIN

VIN

parkirišča parkirne hiše načrtovana ukinitev enosmerni promet

peš cone

dvosmerni promet

načrtovana peš cona

PEŠ CONE M 1:6000

PROMETNA UREDITEV M 1:6000

18

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

JA


SA

VOGLAJNA

VOGLAJNA

SA

VIN

VIN

JA

JA

območje rob povezava dominanta vozlišče

ZAZNAVNA ANALIZA M 1:6000

FASADNE LINIJE M 1:6000 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

19


SA

VIN

VIN

JA

poslovno-komercialni program

nerealizirane zgradbe

javni program

pretekle lokacije

administrativno-upravni program

trenutne lokacije

PROGRAMSKA ANALIZA M 1:6000

20

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

CELJSKA SODIŠČA SKOZI ČAS M 1:6000

IDEJNI

VOGLAJNA

VOGLAJNA

SA

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

JA


SA

VOGLAJNA

VOGLAJNA

SA

VIN

VIN

JA

JA

peš cone administrativno-upravni program

SINTEZA 1 M 1:6000

vozlišča

SINTEZA 2 M 1:6000 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

21


Obravnavano območje je v zazidalnem načrtu definirano kot upravno-administrativni “kare 4” in programsko mešani “kare 11”. Zazidalni načrt je star in nikoli ni bil dosledno upoštevan. Mestno jedro je praznim parcelam in ostalim problemom navkljub neuradno obravnavano kot “zaključeno”. Novogradnje naj ne bi smele vplivati na mestno silhueto.

4 | ANALIZA OŽJEGA OBMOČJA

22

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

0m

100m

200m


5.4 Kare 4 Obsega območje med Vodnikovo ulico, Trgom V. kongresa (danes Trg celjskih knezov), Stanetovo ulico na vzhodu in Gledališko ulico na zahodu. Območje se nahaja v mejah mestnega obzidja, severni del objekta - objekti ob Vodnikovi ulici so nastali ob obzidju in se nahajajo izven mestnega obzidja. Objekti so bili zgrajeni deloma pred letom 1973, deloma med leti 1783 - 1850, 1851 - 1914, precej objektov pa je nastalo po vojni. Območje je pretežno izgrajeno. Večja neurejena in nepozidana površina je vzhodno od Savinove ulice. V preteklosti je tukaj bil vrt. V gradnji je nadomestni poslovno-stanovanjski objekt, ki je bil zaradi eksplozije plina porušen. Po veljavnem zazidalnem načrtu je predvidena zapolnitev navidez praznih površin in ukinitev tržnice. Na njenem mestu bi bili parkirni prostori. Ob Linhartovi ulici načrt predvideva rušenje slabših objektov in na njihovem mestu novogradnjo. Območje je po namembnosti objektov razdeljeno v dva dela: -ožje območje med Trgom V. kongresa, Gledališko in Savinovo ulico s tržnico. V tem delu kareja v objektih ni stanovanj. Oblikovanje objektov predvsem ob tržnici (zapori, objekt DPO) je nedefinirano, brez kontinuitete z nelogičnimi vmesnimi prostori, kjer so parkirna mesta. Po namembnosti objektov je kare administrativno-upraven. -drugi del kareja ob Vodnikovi in Stanetovi ulici je izrazito trgovski s še ohranjenimi stanovanji v zgornjih etažah. V tem delu je opazno širjenje poslovnih površin na račun stanovanjskih in zmanjševanje števila prebivalcev. Zaradi centralnih dejavnosti so funkcionalne površine dvorišča objektov v javni rabi. Objekti ob prometni Vodnikovi ulici imajo zaradi hrupa in onesnaževanja zraka slabše bivalne pogoje. Ker kare po obstoječih funkcijah izstopa in se razlikuje od ostalih karejev mesta, se tukaj poleg osnovnih ciljev prenove pojavljajo še drugačni cilji. Zaradi velikih površin, namenjenim centralnim dejavnostim, in zaradi lege objektov ob prometni Vodnikovi ulici, se bo število stanovanj še zmanjševalo. Izogibati se bo potrebno gradnji objektov s poslovnimi površinami, ker je kare prometno težko dostopen in ker ni možnosti za ureditev parkirnih površin za obiskovalce.

5.11 Kare 11 Centralna tržnica bo skladno z razvojem tržnice ostala na obstoječi lokaciji, manjše tržnice se bodo razvijale v novih stanovanjskih soseskah. Zaradi pomanjkanja površin za tržnico bo potrebno vse možne prostore ob tržnici nameniti tržnični dejavnosti, kar pomeni, da bi v pritličjih obstoječih in predvidenih objektov prostore namenjali tržnici.

Obsega območje v mejah Šlandrovega trga (danes Gledališki trg), Gledališke ulice in Ljubljanske ulice. Objekti v kareju so pretežno nastali v obdobju med leti 1914 - 1951. Objekti so po namembnosti stanovanjsko-trgovski, kulturni in gostinskoturistični.

Skozi objekt sta predvideni dve pasaži, ena ob že zgrajeni Turški mački za napajanje z avtomobili, druga s strani Ljubljanske ceste ob nekdanjem obzidju za peš promet. Obzidje je potrebno ohraniti vidno, dostopno in ga kvalitetno vkomponirati v novo arhitekturo.

Prometno napajanje je predvideno urediti enosmerno okoli tržnice.

Po veljavnem zazidalnem načrtu je bil zgrajen objekt Turške mačke.

V okviru procesa prenove je predvideno ohraniti stanovanja tam, kjer niso izpostavljena hrupu in drugim negativnim pogojem (funkcionalni prostor, osončenje).

V procesu prenove je predvideno:

Dvorišče objekta bo funkcionalno zemljišče stanovanj z možnostjo dovoza za napajanje pritličja. Sicer bo ozelenjeno, namenjeno posedanju in igri otrok. Napajanje vseh objektov je možno z obodnih ulic.

Površine poslovnih prostorov in skladišč ni možno širiti, vse premalo izkoriščene prostore in neprimerne prostore je potrebno ohraniti za potrebe tržnice.

-ohraniti in vzdrževati obstoječe število stanovanj, zgraditi nova stanovanja na podstrešjih, kjer je to možno -porušiti objekte na dvorišču -urediti funkcionalni del zemljišč -po posebnem načrtu urediti propadajoči park Slavka Šlandra

Na praznem in neurejenem prostoru med Urhovo hišo in Savinovo 1 oziroma vzdolž Savinove in vogal Savinove in Linhartove je predvidena novogradnja. Namembnost objekta: -pritličje: program, usklajen s tržnico.

Na prostih površinah na vogalu Ljubljanske in Gledališke ulice je možno zgraditi večji objekt, sestavljen iz treh delov, kakor to pogojuje obstoječa parcelizacija in gradbena linija.

Pri zazidavi je potrebno upoštevati historično parcelacijo kareja, ki narekuje 3 - 4 posamezne objekte ali toliko izrazito členjenost, ki daje ta videz. Objekt Savinova 3 (Urhova hiša) je možno vklopiti ali rušiti.

Namembnost objekta

Zaradi ambientalno zanimivega kostanja na severni strani je zazidava pomaknjena navznoter kot pomožni objekt, ki zapira pogled na dvoriščni del objektov na Stanetovi.

Etaže in podstrešja: stanovanja

Vsi objekti so tako, kot je predvidena členjenost v tlorisu, tudi višinsko različno členjeni, vendar nižji od najvišjih objektov v kareju. Objekti morajo upoštevati gradacijo višin, in sicer od južnega dela Savinove se lahko postopoma zvišujejo proti severnemu delu, vendar mora biti zaključni objekt zopet nižji. Priključek objekta na Savinovo 1 (Stari pisker) mora biti posebno skrbno izveden, tik ob stiku fasade mora biti v pritličju pasaža za napajanje. Streha - strma dvokapnica, kritina opečna z ustrezno oblikovanimi strešnimi odprtinami. Promet na notranje dvorišče je organiziran skozi pasažo ob Savinovi 1 in skozi predvideno pasažo.

Pritličje: trgovina, ki ne zahteva pogostega napajanja in napajanja z velikimi vozili, prodajno razstavna galerija, ipd.

Gradbena linija objektov sledi ulični liniji. Gabarit novega objekta (objektov) je smiselno in likovno prilagojen gabaritom sosednjih objektov s posebnim poudarkom na ohranjanju dominantne zgradbe - Prothasijevega dvorca. S strani Ljubljanske ceste bo objekt členjen 2 do 3x, s strani Gledališke ulice pa 3 do 4x. Najvišji del gabarita novega objekta na vogalu Ljubljanske in Gledališke ulice ne presega višine Prothasijevega dvorca, od njega je nižji za 3,4 m. Ves objekt je podkleten in ima izkoriščeno podstrešje. Strukturiranje objekta vzdolž obeh glavnih ulic mora biti izraženo v oblikovanju fasade. Streha je v celoti dvokapnica v naklonu 40 - 45°. Kritina je opečna, fasade v opeki, ometu ali kamnu. Členjenost fasade polno-prazno mora biti v razmerju, ki je dominantno na objektih v SMJ. Višina največjega dela objekta znaša od tal do venca 12 m, do slemena še 6 m. V tej višini je možno izgraditi poslovno pritličje in tri stanovanjske etaže.

4.1 | izvlečki iz zazidalnega načrta za mestno jedro iz leta 1986 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

23


Prešernova ulica po 2. sv. vojni Pelikanova zbirka (zbirka fotografij Josipa Pelikana)

Prešernova ulica med 2. sv. vojno Pelikanova zbirka

2. svetovna vojna je povzročila največjo škodo ravno na obravnavanem območju. Poškodovane hiše nasproti občine (med njimi rojstna hiša pisateljice in svetovne popotnice Alme Karlin) niso bile nikoli obnovljene in na njihovi lokaciji je zdaj parkirišče. Mesto je že dolgo nad zgornjo mejo svoje infrastrukturne zmogljivosti, zato tovrstne prazne parcele brez večje investicije v infrastrukturo ne bodo nikoli zapolnjene s konkretnim programom. Na mestu današnjega sodišča je stalo šest meščanskih hiš, od katerih jih je bilo pet uničenih med vojno, zadnja pa je bila porušena v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja. Ker so bile nadomeščene z enim samim kolosalnim objektom, je rezultat izrazita poenostavitev mestnega tkiva.

Prešernova ulica pred 2. sv. vojno Pelikanova zbirka

IZGUBLJENO URBANO TKIVO

4.2 | ustvarjene danosti

24

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


Pogled na parkirišče s Trga celjskih knezov Osebni arhiv

prazna parcela na vogalu Savinove in Linhartove

Pogled na parkirišče s podstrešja Narodnega doma Osebni arhiv

Ostanki rojstne hiše Alme Karlin Osebni arhiv

Parkirišče pri hotelu Turška mačka Osebni arhiv

Prazno parkirišče zraven Turške mačke je v resnici krater iz druge svetovne vojne. Na tej lokaciji je prvotno stalo šest meščanskih hiš, med njimi rojstna hiša Alme Karlin. Obzidje je mešanica srednjeveških in antičnih elementov.

parkirišče zraven Turške mačke

Parkirišče je bilo začasna lokacija mestne tržnice med njeno prenovo. Trenutni program predstavljajo parkirišče in trije kioski s hitro prehrano. Hotel Turška mačka je bankrotiral.

Prazna parcela prav tako služi kot parkirišče, čeprav je pred prenovo na njej bil precejšen del mestne tržnice. Parcele ni izpraznilo bombandiranje, ampak je preprosto prazna že od nekdaj. Na njej stoji dokaj star kostanj. Osebni arhiv

Prazna parcela Osebni arhiv PRAZNI PARCELI Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

25


Sodišče v 60. letih 20. stoletja Pelikanova zbirka

V obdobju SFRJ in samostojne Slovenije je bilo izvedenih več reorganizacij sodstva, ki so bolj kot ne uniformno povečale pristojnosti celjskega sodišča. Na nasproti strani ulice tako na dvorišču stoji še ena kompletna sodna palača, ki se je praktično ne da odkriti po naključju. Ti najnovejši zgradbi vsebujeta okrožno, okrajno in višje sodišče. Okrožno državno tožilstvo, delovno sodišče in podenota upravnega sodišča se nahajajo na raznih lokacijah v mestnem jedru. Skupno je celjski sodni sistem razpršen med vsaj šestimi lokacijami.

Celjsko sodišče je začelo delovati v starem magistratu, ki je do danes izgubil svoj stolp in s tem vso svojo prepoznavnost. V 19. stoletju se je sodišče prestavilo v prostore bivšega samostana na Prešernovi in se kasneje razširilo tudi na druge lokacije. Natečajni projekt iz leta 1908 je predvideval gradnjo novega sodišča z zapori na isti lokaciji. Gabarit prvotnega samostana bi bil povsem izbrisan. Arhivi hranijo več presenetljivo podobnih natečajnih predlogov, vendar ni jasno, če je kateri od njih zmagal. Realizacijo je preprečila 1. svetovna vojna. Naslednji natečaj iz leta 1938 je sodišče in zapore prestavil na Glazijo, vendar prav tako ni bil izveden. Po vojni sta bili zgrajeni dve sodni palači. Prva je bila zgrajena leta 1958. Gre za preprost, a korektno zastavljen objekt z lastnim sodnim trgom. Druga sodna palača je bila zgrajena leta 1962 kar v istem kareju in je še vedno v rabi. Gre za grozeč moderen objekt (po prenovi sicer malo manj), ki je pogumno zaoral po mestnem tkivu, a povsem v skladu s procesom zgoščevanja mestnega tkiva. Objekt nadomešča šest meščanskih hiš z enim stavbnim volumnom, kar je napol uspešno nadoknadeno s subtilno členitvijo glavne fasade na pet delov. Fasada se podreja fasadam sosednjih objektov.

SODNA PALAČA, 1962

26

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

Ureditvena situacija z natečaja za novo sodno palačo iz leta 1908 Mestni zgodovinski arhiv


Stari pisker je poleg Metelkove verjetno najbolj znan slovenski zapor. Zgrajen je bil leta 1908 kot prizidek staremu sodišču. Med drugo svetovno vojno je bilo na enem od njegovih dvorišč postreljeno večje število talcev.

Streljanje talcev Vir: MNZC

Dvorišče je dostopno za javnost, vendar le ob predhodni najavi, ker se drži zaporov. Ambient je skrajno depresiven (med drugim zaradi prisotnosti nedekorativne bodeče žice), kar pa je v bistvu dobra stvar. Zid, pred katerim so bili talci ustreljeni, je prekrit s spominskimi ploščami za vse ustreljene talce. Postavljen je bil tudi manjši spomenik, na neki točki na žalost prebarvan na povsem nekontekstualen mareličen odtenek, pred katerim stojijo sveče. Na zunanjem zidu ob tržnici je še nekaj manjših spominskih plošč.

Vir: ce-nob.si

V spodnji etaži, ki je ali ni bila nemška mučilnica, kar je zaradi več prezidav pravzaprav irelevantno, je urejena spominska soba, ki je del Muzeja novejše zgodovine Celje. Na fotografijah je prikazano tudi nekakšno zunanje dvorišče, kjer so talce postrojili, ne pa tudi postrelili. Tega dvorišča ni več, saj je bilo najprej delno uničeno v enem od bombardiranj, nato pa leta 1962 prezidano z novo sodno palačo. Zapori kot taki so še vedno v rabi, vendar je njihova kapaciteta nezadostna, stanje objektov je porazno in nimajo absolutno nobenih možnosti za širitev, poleg tega pa kvarijo mestni ambient in nosijo izrazito negativno simboliko. Vir: MNZC

Dvorišče, kjer so streljali talce www.culture.si

Vir: MNZC

Bivše samostansko dvorišče, fotografirano s cerkvenega zvonika www.culture.si STARI PISKER Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

27


Fasada in prerez nadomestnega poslovno-stanovanjskega objekta arhiv.okinformatika.com Fotografija izgubljene grafike Pelikanova zbirka

Minoritski samostan iz leta 1250, nekoč povsem samostoječa struktura z obsežnimi vrtovi na lokaciji današnje tržnice, je bil dokončno opuščen po požaru leta 1798. Po požaru je bil delno privatiziran in po kosih obnovljen. Vsem prenovam in razkosanosti navkljub je prvotni gabarit samostana še vedno jasno berljiv. V načrtih levo je vidno, kako so bili ostanki požganega samostana (črno) uporabljeni kot osnova za nadomestni poslovnostanovanjski objekt.

Tlorisi nadomestnega poslovno-stanovanjskega objekta arhiv.okinformatika.com

MINORITSKI SAMOSTAN

28

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


Interier Marijine cerkve Osebni arhiv

Marijina cerkev je eden od fragmentov minoritskega samostana. Pred požarom je bila cerkev gotska z dvema različnima zvonikoma in tudi za polovico daljša, po njem je bila obnovljena v neoromanskem stilu z enim zvonikom. Dolgo časa je služila kot osrednja cerkev nemške manjšine, zato je po letu 1945 ostala brez prave funkcije. Tudi posmrtni ostanki celjskih grofov so bili preneseni iz kripte v celjski pokrajinski muzej. Fasada cerkve je bila preurejena dvakrat, interier pa ostaja zanemarjen - je sicer v rabi, vendar ne redno. Sosednji poslovni objekt je konstrukcijsko del cerkve in ima podobno fasado, a povsem nepovezan program.

Načrti za prvo prenovo Mestni zgodovinski arhiv

Načrti za prvo prenovo Mestni zgodovinski arhiv

Risbe nemške cerkve iz 19. stoletja Stare celjske podobe

MARIJINA CERKEV Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

29


Severna fasada Osebni arhiv Poslovni objekt arhitekta Miloša Bonče je nadomestna gradnja poslovno-stanovanjskega objekta, ki je bil uničen v eksploziji plina leta 1972, ta pa je bil tudi sam nadomestna gradnja dela v požaru uničenega samostana. V kleti bi še vedno morali biti ostanki temeljev prezbiterija samostanske cerkve. V uničenem objektu je bilo do šestdesetih let 20. stoletja okrožno sodišče. Nov objekt ima nosilno postmodernistično fasado iz trboveljske opeke. Notranjost je moderna, zasnovana okrog stebrov in jeder. Dolgo časa je bila v pritličju banka.

Bernik, S., Bonča, J., Florjančič, M., Božin, A. (2002), Arhitektura Miloša Bonče, Znanstveni inštitut filozofske fakultete: Ljubljana

POSLOVNI OBJEKT, NADOMESTNA GRADNJA

30

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


Tržnica Osebni arhiv Meščanska hiša - fasada proti “sodnemu trgu” Osebni arhiv

Ureditvena situacija arhitekturakrusec.si

Historicistična meščanska hiša je edini ostanek ulice v nastajanju. Sosednje štiri hiše so bile uničene v vojni. Gre za povsem kvaliteten objekt, ki pa je urbanistično ujet med dvema trgoma. Ulice se ne da več obnoviti oziroma nadaljevati.

Linhartova ulica Osebni arhiv

Prerez in fasada arhitekturakrusec.si

Mestna tržnica (Arhitektura Krušec) je lahka kovinska konstrukcija s plitvimi temelji, ki ni dosti drugačna od stare tržnice, katero je nadomestila. Konceptualno poskuša posnemati niz meščanskih hiš. Zaprta zadnja stran predstavlja ščit pred odurnostjo mestnih zaporov.

Servisna cesta med tržnico in zapori Osebni arhiv MEŠČANSKA HIŠA

MESTNA TRŽNICA Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

31


Prothasijev dvorec v kontekstu Trga celjskih knezov Osebni arhiv

“Sodni trg” na Linhartovi ulici Osebni arhiv

Sodna palača iz leta 1958 stoji na lokaciji treh v vojni uničenih hiš, vendar je odmaknjena od ulične linije, zato da lahko ima svoj sodni trg. Sodišče je v njej bilo samo nekaj let. Večinoma je služila kot sedež raznih komunističnih in borčevskih organizacij (in dobila ime “rdeča hiša”). V osnovi korektno zasnovan, vendar povsem pogrešljiv objekt.

Prothasijev dvorec je baročna meščanska palača. S svojim pročeljem nadzoruje Trg celjskih knezov, čeprav je Narodni dom dosti večji, ekstravagantnejši in programsko pomembnejši. V objektu so nočni klub, poročna dvorana in drobci raznih sodišč in podobnih javnih ustanov, za katere je zmanjkalo prostora v sosednjih objektih.

SODNA PALAČA, 1958

32

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

PROTHASIJEV DVOREC

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


PROTHASIJEV DVOREC

CELJSKO SODIŠČE Marjan Rupar, Slovenijaprojekt

MARIJINA CERKEV

POSLOVNI OBJEKT Miloš Bonča

Edina baročna zgradba v mestu, ki je ohranila svojo baročno fasado. S svojim pročeljem nadzoruje Trg celjskih knezov. Fasada je rahle pistacijeve barve, portal je iz marmorja.

Stopnišče je prekrito z zelo kakovostnim sivim apnencem (Lesno Brdo ali okolica), fasada pa z lokalnim litotamnijskim apnencem, ki se ne obnese najbolje in je z leti dobil nekakšno čudno zelenkasto patino. Fasada je (preveč) subtilno razdeljena na pet delov in je, preden je bila prenovljena, s svojo konzolo in temno sivo barvo ustvarjala izrazit občutek nelagodja.

Prvotno gotska z dvema različnima zvonikoma, leta 1832 prenovljena v historicističnem stilu z enim zvonikom. Gotska konstrukcija je iz lokalnega litotamnijskega apnenca (ne nujno iz istega vira kot fasada sodišča), vidna je od prenove po 2. svetovni vojni dalje skupaj z marmornatimi drobci (pohorski marmor) iz rimske dobe. Zadnja prenova leta 2010 ni dodala novih elementov.

Del gabarita nekdanjega samostana. Nadomestna gradnja v eksploziji plina leta 1972 uničenega historicističnega poslovnostanovanjskega objekta, v katerem je nekaj časa bilo tudi okrožno sodišče. Fasada je iz trboveljske opeke, prezračevana in statično ločena od interierja, ki je povsem moderen, zgrajen po sistemu armiranobetonskih stebrov in jeder.

Poslovni objekt je bil zgrajen kot del cerkve, vendar ima povsem ločen program.

4.3 | študija fasad in materialov Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

33


MESTNA TRŽNICA Arhitektura Krušec

MESTNO OBZIDJE

BANKA Edvard Ravnikar

TRG CELJSKIH KNEZOV Nande Korpnik

Tržnica je montažna s plitvimi temelji. Jeklena konstrukcija je prebaravana na sivo, tla so betonska, mize in umivalno korito rastejo iz njih. Kiosk ob Linhartovi ulici je steklen.

Ob parkirišču pri hotelu Turška mačka se da videti vse tri zgodovinske plasti: antično iz velikih klesancev, srednjeveško iz lomljenca in opečnato iz 19. ali 20. stoletja.

Nadomestna gradnja malenkost nižje hiše, ki je bila uničena med vojno. Streha je dvokapna, vendar se konča z za Ravnikarjev opus značilnimi konzolnimi elementi. Rebrasta betonska fasada se ni izkazala za posebno kompatibilno s celjskim toksičnim zrakom, a po drugi strani vsaj še ni razpokala do armature.

Reprezentativna površina mestne občine je prekrita s kovinskimi in steklenimi kupolami. Kovinske so fontane - steklene naj bi prikazovale arheološke ostanke (Jupitrov tempelj), vendar je prevladalo drugačno mnenje arheološke stroke. Od izgradnje se je na njem brez kakšnega posebnega plana nabrala šara vseh vrst - betonske kocke, kipi, dežniki.

Stara tržnica je bila v celoti jeklena in temno zelene barve.

34

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


Glavna fasada Osebni arhiv

Mestna vrata Osebni arhiv

Galerija Osebni arhiv

Center umetnosti Sines (Aires Mateus e Associados) je bil zgrajen kot novo kulturno središče in nova mestna vrata v staro jedro mesta Sines južno od Lizbone. Sines, sicer rojstni kraj Vasca da Game, je v bistvu dokaj nezanimiv kraj. Center zato ne skopari z impozantnostjo in na noben način ne poskuša skriti svoje modernosti, vendar je kljub skoraj nadrealističnim razponom nosilcev, golim fasadam in naravnost mazohistično sterilni notranjosti prefinjeno usklajen z merilom starega mesta preko fragmentiranosti stavbnega volumna in zelo konzervativno prekrit z lokalnim kamnom.

Glavna fasada in vzdolžni prerez www.airesmateus.com

5 | primeri pozitivne prakse Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

35


www.karl-kraemer.info/modules/shop/extrafiles/zusatzbuch/120020_Leseprobe.pdf

Terracos de Braganca (Alvaro Siza) v Lizboni je stanovanjski kompleks, zgrajen okrog srednjeveškega obzidja. Objekt obzidje obkroža dobesedno iz vseh šestih razpoložljivih smeri. Garaža, do katere se dostopa s spodnje ulice, se nahaja pod obzidjem, del objekta pa “lebdi” nad njim in je podprt s stebri, ki prebadajo arheološke plasti.

36

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


Vir: El Croquis 125

Sodišče v Ghentu (Stephane Beel) je primer visoko funkcionalne moderne sodne stavbe. V njej se pojavi izrazit gradient javno - poljavno - interno. Javni del je transparenten, asimetričen. Interni del je zaprt, monoton in brutalno racionaliziran. Poljavni del je razpet med njima in tu se zgodi interakcija sodne oblasti, kriminalcev in javnosti.

0m

50m

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

37


6 | PROJEKT Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

39


Problematika kareja 4 je predvsem v popolnem kaosu, ki vlada v njegovem jedru. Proti Prešernovi ulici sicer kaže koherentno fasadno linijo, proti Linhartovi ulici pa vsaka zgradba sledi sebi lastnemu konceptu in skupaj ne tvorijo nobene celote: - Prothasijev dvorec in banka se hočeta zapreti sama vase - rdeča hiša ima pred sabo trg, ki nima nobene funkcije - tržnica je ponesrečen hibrid med polnim in praznim prostorom, ki se mora z zadnjo stranjo ščititi pred pogledi na zapore - meščanska hiša je sama po sebi kvalitetna, a v praksi predstavlja ozko grlo med dvema javnima prostoroma in med dvema drevoredoma - zapori so se razrasli kot nekakšna rakava tvorba, hkrati pa vsebujejo kulturno dediščino, ki se je ne da odpreti za javnost

trenutno stanje - nov kare v nastajanju z nedefinirano severno stranjo

Kot dodatek sta tu še prazni parceli, ki sta, kot vse ostale razpoložljive pore, polni avtomobilov. Nova parkirna mesta so torej pogoj za kakršno koli gradnjo v mestnem jedru. Temu pogoju se zadosti z gradnjo podzemne garaže. Ta bi bila poljavnega značaja, torej namenjena samo stanovalcem in uslužbencem (obiskovalci imajo na voljo dve parkirni hiši in tri večja parkirišča v neposredni bližini). Garaža se napaja s pomočjo enosmerne ulice, kar bi moralo omogočiti dokaj tekoč pretok vozil. Krožišče ni več potrebno. Večje krožišče nastane kar okrog celotnega kareja 11. Prešernova ulica se zapre za promet v skladu s potekajočo prenovo mestnih tlakov.

novo stanje - nov kare in obnovljen prosto stoječ volumen samostana

trenutno stanje

6.1 | urbanistična zasnova

40

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


MESTNA TRŽNICA Tragedija tržnice je v tem, da nima lastnega, jasno definiranega trga. Ker je tako bolj enostavno, sem predvidel rekonstrukcijo obstoječe tržnice v bolj kompaktni obliki. A če ima tržnica lasten trg, je lahko kar koli - polna ali prazna struktura, raster dežnikov kot v Mariboru, parkirišče, mini park ali šporna površina.

STARI PISKER

trenutno stanje - kaotična notranjost kareja

Stari pisker kot zapor nima nobene prihodnosti in uničuje mestni ambient, zato se ga je potrebno znebiti. Predvsem pa je potrebno odpreti njegovo zunanje dvorišče javnosti. Na srečo se da nasloniti na preteklost in ponovno poudariti še vedno jasno čitljivo obliko minoritskega samostana kot samostoječe strukture. Vse, kar ne sodi v ta gabarit, se nediskriminatorno poruši. Notranji del zaporov, ki je del prvotnega samostanskega gabarita, v projektu nadomestim z novogradnjo, vendar bi bila tudi prenova sprejemljiva opcija. Na koncu je samo potrebno preoblikovati prostor dvorišča, kjer so streljali talce, v ustrezno obeležje. Spominske plošče že obstajajo - tiste na stenah objektov, ki bodo porušeni, se preprosto prestavi v to dvorišče. Pot je namerno zamaknjena, da onemogoči hiter prehod pešcev oziroma kolesarjev.

novo stanje - jasno definiran mestni trg

pred 1972

pred 1798

nov mestni trg trenutno stanje

novo stanje

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

41


PARKIRIŠČE ZRAVEN TURŠKE MAČKE Koncept sledi smernicam urbanističnega načrta v tem, da ohranja smernice glede ohranjanja stare parcelacije, a le v smeri proti Gledališki ulici. Bolj smiselno je jasno poudariti fragmentiranost tkiva v eni smeri kot megleno v obeh. Mikroambient dvorišča Turške mačke in sosednje meščanske hiše je eden najboljših v Celju, zato sem ga multipliciral po celotni dolžini obzidja. Višinske omejitve, postavljene v urbanističnem načrtu, so nesmiselne, ker dominantnost Prothasijevega dvorca na Trgu celjskih knezov izhaja iz njegove pozicije na krajši stranici in osne simetrije, in ne iz višine kot take. Prav tako je vztrajanje pri dvokapnicah s 45 stopinjskim naklonom posiljeno. trenutno stanje - dva kvalitetna mikroambienta

PRAZNA PARCELA NA VOGALU SAVINOVE IN LINHARTOVE Prazna parcela se zapolni z eno hišo, ki sledi ulični liniji Savinove ulice. Lahko je nižja od ostalih v nizu, ni pa nujno. Cilj je ustvariti okvir za nov mestni trg. Zgodovinsko pomemben kostanj je za mesto irelevanten, ker predstavlja točkovno ozelenitev, ki jih v jedru ne primanjkuje. Enoten drevored po celotni dolžini Linhartove ulice bi zato bil bistveno večja pridobitev. Prav tako se lahko izgubljeno drevo nadomesti z več novimi na dvorišču, ki je po novem osvobojeno parkiranih vozil zaradi prisotnosti garaže.

novo stanje - “more of the same”

42

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


VOGLAJNA

VOGLAJNA

SA

VIN

SA

JA

VIN

JA

travnate površine drevesa in drevoredi

ZELENE POVRŠINE - NOVO STANJE M 1:6000

vozlišča

FASADNE LINIJE - NOVO STANJE M 1:6000 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

43


SODIŠČE Sodna stavba je megastruktura, v osnovi sorodna Razvojnemu centru, bolnišnici ali zavarovalnici iz osemdesetih let 20. stoletja. Stavba ne more imeti lastnega sodnega trga, ker je na Prešernovi ulici locirana točno med dvema drugima trgoma in na najožjem delu ulice, novonastali trg v notranjosti kareja pa služi tržnici. Sodni trg je zato potopljen v sam stavbni volumen. Večina prostorov je orientiranih na tri notranje atrije - sodišče je introvertiran stroj, katerega komunikacija z mestom je zreducirana na minimum. Fragmentacija stavbnega volumna ublaži njegovo velikost, hkrati pa mestu povrne med vojno izgubljene meščanske hiše, a na povsem očitno moderen način, kot nekakšen odmev, podobno kot je tudi gabarit minoritskega samostana z vsako prenovo postal nekoliko drugačen. Antični ostanki so verjetno prisotni na celotni lokaciji, a potrebno je vzeti v zakup, da po stoletjih kanibaliziranja materialov in novogradenj od njih verjetno ni ostalo ravno dosti. Kvalitetni ostanki se praviloma nahajajo samo pod srednjeveškimi trgi, ulicami in dvorišči - kjer so lahko zgolj 20 - 30 cm pod površino. Toda to vrzel v kvaliteti se lahko zapolni tako, da se srednjeveške in celo moderne ostanke prezentira skupaj in kot glavno atrakcijo izpostavi ravno dve tisočletji plastenja.

6.2 | koncept

44

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


Sou Fujimoto - iracionalna kompozicija

Idejno sem se oprl na suprematizem, oziroma na njegovo trenutno pojavno obliko, iracionalizem, in njegovo definicijo umetnosti kot domene iracionalnega. Funkcionalnost je jezik narave, umetnost pa je sfera človeka. Norost je vse, kar nas loči od dreves in erozije. Odkloni od funkcije so edine sledi umetnosti v arhitekturi. Posamezni bloki sodišča so v svojem jedru racionalni, celo špartanski, a s svojimi robovi tvorijo iracionalno fasado. Ta morda povzroča nelagodje ali pa smo se je po sto petdesetih letih navadili in je sploh ne opazimo več. Staranje iz arhitekture lušči funkcionalnost. Celjsko srednjeveško mestno jedro je samo iracionalna iluzija srednjeveškega mestnega jedra. Izolirane, stokrat prezidane gotske javne zgradbe so edini ostanki srednjega veka. Z izjemo skupine baročnih stanovanjskih zgradb na Glavnem trgu je mesto historicistično in staro zgolj 200 let. Srednjeveški urbanizem je bil anahronističen že leta 1798, ko je bilo mesto obnovljeno po požaru. Novo je parafraza starega in staro je parafraza starega. Zgodovina je fantazma - predindustrijsko Celje je ne samo izginilo, ampak tudi nikdar ni zares obstajalo.

Philip Dujardin - Resampled space

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

45


IZVLEČKI IZ NATEČAJNEGA GRADIVA ZA NOVO SODNO PALAČO V LJUBLJANI Programsko izhodišče predstavlja predvsem natečajno gradivo za novo sodno palačo v Ljubljani. Program je bil prilagojen manjšemu številu zaposlenih (okrog 40% ljubljanskega sodišča, ki naj bi imelo 1168 zaposlenih) in podatkom iz javno dostopnih letnih poročil. Število zaposlenih naj bi bilo umetno povečano za okrog 25% zaradi tekočega projekta za zmanjšanje sodnih zaostankov. Napovedane ukinitve manjših sodnih okrajev bodo verjetno povečale pristojnosti večjih sodišč, tako da sem delal predvsem v smeri čim večje prilagodljivosti programske strukture.

“Vsako sodišče naj bo tako koncipirano, da bo tvorilo zaključeno celoto. Zaradi narave dela in lažjega medsebojnega komuniciranja med dežurnimi tožilci in dežurnimi preiskovalnimi sodniki naj se prostori preiskovalnega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani locirajo v bližino prostorom Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Objekt sodišča je razdeljen na javni del, kjer se obiskovalci sodišča lahko prosto gibljejo ter interni del, ki je namenjen samo zaposlenim. Obiskovalci lahko vstopajo v interni del le s posebnim dovoljenjem. Vhodi v interni del bodo nadzorovani s pomočjo video naprav in naprav pristopa.

Celjska sodišča imajo trenutno naslednjo strukturo zaposlenih: Okrožno sodišče - 31 sodnikov, 146 uslužbencev Okrajno sodišče - 27 sodnikov, 98 uslužbencev Višje sodišče - 18 sodnikov, 20 uslužbencev Delovno sodišče - 4 sodniki, 9 uslužbencev Okrožno državno tožilstvo - 17 tožilcev, neznano število uslužbencev Podenota Upravnega sodišča - 2 sodnika, 1 uslužbenec

Poti privedenih na sodišče se ne smejo križati s potmi obiskovalcev. Stopnišča, ki so lahko tudi požarna so namenjena tako zaposlenim na sodišču, kakor obiskovalcem, vendar mora biti preprečen dostop obiskovalcem v interni del (vrata, čitalec). Dvigala naj bodo ločena. Zaposleni naj uporabljajo svoja dvigala, obiskovalci pa svoja.

Garaža ni javna. Večinoma je namenjena uslužbencem sodišča, delno pa okoliškim stanovalcem in uslužbencem. Glavni cilj garaže je sprostitev ali vsaj delna razbremenitev dvorišč in praznih parcel, kar bi zagotovilo dolgoročno obstojnost obstoječih funkcij mestnega jedra. Zgoščanje mestnega jedra je sekundarnega pomena in povsem zmerno.

Neposredno za vhodom se nahaja območje kontrole, kjer bodo nameščene naprave za pregled oseb in predmetov, ki se vnašajo na sodišče. Poleg vratarnice naj se predvidi prostor za odlaganje nevarnih predmetov, oziroma predmetov ki se ne smejo vnašati v stavbo. Ravno tako naj se nekje v bližini nahaja tudi tako imenovana kontrolna soba, kamor bo speljana vsa varnostna tehnika. V njej se bodo nahajali monitorji za video nadzor, naprave za javljanje v primeru sprožitve panic stikala, vloma, požara, naprave za odpiranje vrat in naprave za komuniciranje z domofoni na varovanih vratih, eventualno tudi upravljanje z razsvetljavo. Na vhodni hall naj bo vezana tudi trafika in foto kopirnica. Sanitarije za obiskovalce, ki se nahajajo v pritličju, morajo imeti tudi stranišče za invalide. V pritličju se nahajajo vpisniki ter vložišča, ki so locirana blizu glavnega vhoda za stranke. Vpisniki so pisarne, v katerih se opravlja vpisovanje posameznih zadev, vlaganje posameznih prispelih listin v spise, obenem pa so to tudi prostori, kjer si stranke lahko spise ogledajo. Pisarne naj bodo opremljene s čim več omarami, ki naj segajo do stropa (dostop s pomočjo lestve). Zaradi velike teže spisov morajo biti čvrste izvedbe. V vsaki pisarni bo določeno število vpisnčark (število odvisno od oddelka), ki jih bo od strank ločil pult. Za pregled spisov v teh pisarnah je strankam potrebno zagotoviti večjo mizo s stoli za 5 strank, ki mora biti postavljena tako, da bodo vpisničarke lahko nadzorovale pregled spisov, pri čemer jih to ne bo oviralo pri delu z drugimi strankami. V nižjih nadstropjih se nahaja jedro sodne palače. Tu naj bi bile locirane razpravne dvorane. Področje z razpravnimi dvoranami spada v javni del sodišča. Razpravne dvorane so razdeljene v tri kategorije - velike razpravne dvorane s površino 100 m2 in več - srednje razpravne dvorane s površino 50-100 m2 - male razpravne dvorane s površino manjšo kot 50 m2. Vsaka razpravna dvorana mora imeti sodniški pult - prostor za senat (v večjih razpravnih dvoranah za 5 sodnikov, v srednjih pa za 3 sodnike), levo in desno od tega pulta prostor za zagovornike in tožilce oziroma za tožeče in tožene stranke ter njihove pooblaščence. Nasproti sodniškega pulta je pult za obdolženca, priče in zaslišanja strank, za njimi pa v primerni oddaljenosti stoli za obiskovalce. Prostor, kjer je sodniški pult mora biti dvignjen.

6.3 | programska izhodišča

46

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

Posebno pozornost pri projektiranju je treba zaradi specifičnih potreb nameniti preiskovalnemu oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Nameščen naj bo v javnem delu zgradbe, vendar bo zanj veljal poseben varnostni režim. Dostop v ta oddelek bo pod posebnim nadzorom. Zasnovan naj bo tako, da se ob sodniške kabinete namesti zasliševalnice, ki so z njimi tudi povezane. Na preiskovalnem oddelku naj se predvidi še soba za dežurnega preiskovalnega sodnika, na katero se veže prostor za oddih s kopalnico in sanitarijami. V »dežurnem sklopu« se nahaja še soba za dežurno strojepisko in dežurnega voznika. V bližini sobe dežurnega preiskovalnega sodnika naj se predvidita še prostora za pridržanje. Na preiskovalnem oddelku naj bo tudi prostor za gradivo zaupne vsebine, ki bo strogo varovan in bodo imeli dostop do njega le zaposleni na preiskovalnem oddelku. Na tem oddelku naj bi bil tudi prostor sodnih prepoznav, ki bi moral zagotavljati popolno ločenost prepoznavanih oseb in na primer priče, ki jih prepoznava, saj pred prepoznavo navedene osebe ne smejo priti v stik. Prostori za odvetnike naj se nahajajo v javnem delu zgradbe v bližini razpravnih dvoran. Opremljeni naj bodo z nekaj mizami ter garderobnimi omaricami. V višjih nadstropjih naj se predvidi samopostrežna restavracija z jedilnico za cca. 200 sedežev in vsemi potrebnimi spremljevalnimi prostori (cca. 550 m2) Restavracijo je potrebno zasnovati tako, da bo v njej ločen prostor za točenje pijač (bife) in jedilnica za zunanje obiskovalce, to je odvetnike in stranke. Na vsakem oddelku naj se zagotovi prostor za priročni arhiv in prostor za gradivo zaupne vsebine. Vsak oddelek ima vodjo oddelka, ki mora biti povezan s tajništvom oddelka. Sodniški kabineti naj bi bili opremljeni s čim večjim številom omar. V sobi za strokovne sodelavce se lahko nahajata tudi dve delovni mesti. Konferenčna dvorana in veliki sejni sobi se lahko namenijo skupni uporabi za Okrožno in Okrajno sodišče v Ljubljani. Nahajajo naj se nekje na stičišču obeh sodišč. Trenutno razpolagajo sodišča z veliko količino arhiviranih zadev. Ob nespremenjenem načinu arhiviranja in ob podobni količini arhiviranja zadev (Okrožno in Okrajno sodišče v Ljubljani) je potrebno za vsako leto zagotoviti najmanj 500 tekočih metrov polic. Tako bi morali za vsako od sodišč zagotoviti prostor za vsaj 20.000 tekočih metrov polic oziroma cca 1500 m2 površine. V kleti se nahajajo tudi varovana skladišča za zasežene predmete Okrožnega in Okrajnega sodišča v Ljubljani ter Okrožnega državnega tožilstva, kamor bi imele dostop le pooblaščene osebe. Prostor naj bo ustrezno pregrajen, da bo omogočeno ločeno shranjevanje zaseženih predmetov po oddelkih. Poleg omenjenih skladišč se v kleti nahajajo še skladišča računalniške opreme, inventarja, materiala, itd. Vsakemu sodišču se namenijo svoji servisni prostori (sanitarije in garderobe za čistilke, prostor za vozičke in čistila ter delavnice za vzdrževalce). Napajanje objekta z električno energijo mora potekati neprekinjeno. Zato se za primer izpada predvidi diesel agregat. Za čas od izpada električne energije pa do sinhronizacije diesel-električnega generatorja z omrežjem mora le to napajati UPS.”


VIŠJE SODIŠČE DELOVNO SODIŠČE OKRAJNO SODIŠČE

JAVNO

OKROŽNO SODIŠČE

POLJAVNO

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO

INTERNO

DRUGO

GARAŽA

6.4 | programska shema Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

47


K3

P

poljavna garaža asfalt 8157,8 m2 213 PM 5 invalidskih PM javne komunikacije beton 234,8 m2

S | SODNE DVORANE

javne komunikacije linolej 340,6 m2 interne komunikacije linolej / beton 245,4 m2 javni hodniki linolej 704,1 m2 interni hodniki linolej 395,2 m2 sodni trg tonalit 193,6 m2 poljavna garaža asfalt 579,1 m2 atriji 1020,6 m2

S 1.1 velika sodna dvorana linolej 160,8 m2 S 1.2 velika sodna dvorana linolej 120 m2 S 1.3 velika sodna dvorana linolej 155,5 m2

Ʃ 8392,6 m2

S 2.1 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.2 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.3 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.4 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.5 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.6 mala sodna dvorana linolej 78 m2

K2 poljavna garaža asfalt 7543,2 m2 205 PM 5 invalidskih PM javne komunikacije beton 234,8 m2

Ʃ 5596,5 m2

N | INTERNI DEL

Ʃ 7778 m2

N | INTERNI DEL N 4.1.1 arhiv beton 142,2 m2 N 4.1.2 arhiv beton 195 m2 N 4.1.3 arhiv beton 120,5 m2

J | JAVNI DEL J.4.2 vpisniki x5 linolej 203,4 m2 J 4.3.1 priročni arhiv linolej 56 m2

N 2.1 upravnik stavbe itison 19 m2 N 2.2 vodja tehnično vzdrževalnih del itison 19 m2 N 2.3 vodja arhiva itison 17,3 m2 N 2.4 računalničar itison 18 m2 N 2.5 vodja sprejemne pisarne itison 18,4 m2 N 2.6 pošta itison 19 m2 N 2.7 kurirja itison 17 m2 N 2.8 garderoba linolej 15,3 m2

N 4.2.1 skladišče zaseženih predmetov beton 234,3 m2 N 4.2.2 skladišče zaseženih predmetov beton 170,2 m2 N 4.2.3 skladišče zaseženih predmetov beton 33,9 m2 N 4.2.4 skladišče zaseženih predmetov beton 34,5 m2 N 4.2.5 skladišče zaseženih predmetov beton 50,6 m2 N 4.3.1 skladišče beton 52,5 m2 N 4.3.2 skladišče beton 52,5 m2 N 4.3.3 skladišče beton 52,5 m2 N 4.3.4 skladišče beton 70,2 m2 N 4.3.5 skladišče beton 62,2 m2 N 4.3.6 skladišče beton 69,7 m2

O | OKROŽNO SODIŠČE

1

N 3.1 nadzorna soba itison 17,7 m2 N 3.2 soba za varnostnike itison 36,7 m2

S | SODNE DVORANE S 2.7 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.8 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.9 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.10 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.11 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.12 mala sodna dvorana linolej 78 m2

U | UPRAVNO SODIŠČE U 1.1 vodja oddelka itison 18,7 m2 U 1.2 namestnik vodje oddelka itison 17,3 m2 U 1.3 tajništvo oddelka itison 16,3 m2 U 1.4 arhiv linolej 12,2 m2

N 5.1 strojnica beton 619,5 m2 N 5.2.1 delavnica beton 48,7 m2 N 5.2.2 skladišče beton 25,4 m2

T | OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO

J | JAVNI DEL N 6.1 dostava asfalt 682 m2 N 6.2 dostava - kriminalci asfalt 51,7 m2 N 6.3 dostava - kriminalci asfalt 51,7 m2

T 1 urad T 1.1 višji tožilec itison 25,8 m2 T 1.2 višji tožilec itison 24,5 m2 T 1.3 tajništvo itison 24,5 m2 T 1.4 vodja urada itison 18 m2 T 1.5 predstavnik za odnose z javnostjo itison 18 m2 T 1.6 strokovna sodelavca itison 18 m2 T 1.7 pripravnika itison 17 m2 T 1.8 sejna soba itison 29,7 m2

J 2.1 vložišče J 2.1.1 vložišče - interni del linolej 37,9 m2 J 2.2 kopirnica in trafika linolej 120,8 m2 J 2.3 wc za obiskovalce keramika 70,2 m2

javne komunikacije beton 224,6 m2 interne komunikacije beton 235,1 m2 interni hodniki beton 321,9 m2 poljavna garaža 3935,1 asfalt m2

J 3 vrtec J 3.1 igralnica itison 73.1 m2 J 3.2 vzgojiteljici itison 17.6 m2

Ʃ 7536,6 m2

J 4.1 vpisniki x5 linolej 173,6 m2

T 2 pritožbeni oddelek T 2.1 vodja oddelka itison 17,4 m2 T 2.2 tajništvo oddelka itison 16,2 m2 T 2.3.1 tožilec itison 17,9 m2 T 2.3.2 tožilec itison 18 m2 T 2.3.3 tožilec itison 17,9 m2 T 2.3.4 tožilec itison 18 m2 T 2.4 pripravnika itison 16,9 m2

P | STARI PISKER P 1 spominska soba 44,1 m2 P 2 wc keramika 13,7 m2 atriji 311,5 m2

A poljavna garaža asfalt 652,6 m2 javne komunikacije beton 433,4 m2 interne komunikacije beton 518,2 m2 Ʃ 1604,2 m2

6.5 | rekapitulacija površin

48

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

T 4 splošnokazenski oddelek T 4.1 vodja oddelka itison 18 m2 T 4.2 tajništvo oddelka itison 18 m2 T 4.3.1 tožilec itison 18 m2 T 4.3.2 tožilec itison 17,4 m2 T 4.3.3 tožilec itison 17,2 m2 T 4.3.4 tožilec itison 17,4 m2 T 6.1.1 zapisnikarji itison 29 m2 T 6.1.2 zapisnikarji itison 37 m2

N 1 kadrovska služba N 1.1 vodja kadrovske službe itison 20 m2 N 1.2.1 kadrovski referent itison 18 m2 N 1.2.2 kadrovski referent itison 18 m2 N 1.3 soba za razgovor itison 20,3 m2 N 1.4 priročni arhiv linolej 13,5 m2

K1

T 3 gospodarskokazenski oddelek T 3.1 vodja oddelka itison 18 m2 T 3.2 tajništvo oddelka itison 18,2 m2 T 3.3.1 tožilec itison 18,3 m2 T 3.3.2 tožilec itison 18,3 m2 T 3.3.3 tožilec itison 18,3 m2 T 3.3.4 tožilec itison 18,1 m2 T 3.4 pripravnika itison 23,6 m2

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

O 2 preiskovalni oddelek O 2.1 vodja oddelka itison 18,1 m2 O 2.2 tajništvo oddelka itison 18,1 m2 O 2.3 pridržanje linolej 72,6 m2 O 2.4 sodna prepoznava linolej 54,5 m2 O 2.5 sobe za zasliševanje linolej 54 m2 O 2.6 soba za zasliševanje z video nadzorom linolej 19,4 m2 O 2.7 video tehnika itison 19,7 m2 O 2.8.1 dežurni sodnik itison 18 m2 O 2.8.2 dežurni tožilec itison 18 m2 O 2.8.3 dežurni voznik in strojepiska itison 18 m2 O 2.8.4 prostor za počitek itison / keramika19,4 m2 O 2.9.1 sodnik itison 17 m2 O 2.9.2 sodnik itison 18 m2 O 2.9.3 sodnik itison 18,1 m2 O 2.10 priročni arhiv 14,3 m2 O 2.11 tajni podatki 16,3 m2 O 2.12 sejna soba itison 38,8 m2 O 2.13 čajna kuhinja linolej 18,1 m2 O 2.14 wc za zaposlene keramika 36 m2 javne komunikacije linolej 89,2 m2 interne komunikacije linolej 264,4 m2 javni hodniki linolej 608 m2 interni hodniki linolej 500 m2 atrij 431,6 m2 Ʃ 3729,4 m2


2 S | SODNE DVORANE S 1.4 velika sodna dvorana linolej 161 m2 S 1.5 velika sodna dvorana linolej 120 m2 S 1.6 velika sodna dvorana linolej 170 m2 S 2.13 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.14 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.15 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.16 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.17 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.18 mala sodna dvorana linolej 78 m2 J | JAVNI DEL J 1 pravna pomoč J 1.1.1 itison 25,3 m2 J 1.1.2 itison 25,3 m2 J 1.1.3 itison 25,3 m2 J 1.2 sodna pomočnika itison 16 m2 J 1.3 prostor za odvetnike itison 34,7 m2 J 4.3 vpisniki x10 linolej 335,9 m2 T | OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO T 5 oddelek za mladoletnike in nasilje v družini 88,5 m2 T 5.1 vodja oddelka itison 20 m2 T 5.2 tajništvo oddelka itison 18,6 m2 T 5.2.1 tožilec itison 17 m2 T 5.2.2 tožilec itison 16,7 m2 T 5.2.3 tožilec itison 16,2 m2 T 6.1.3 zapisnikarji itison 32,3 m2 T 6.1.4 zapisnikarji itison 32,2 m2 O | OKROŽNO SODIŠČE

3 O 4 pravdni oddelek 279,1 m2 O 4.1 vodja oddelka itison 17,9 m2 O 4.2 tajništvo oddelka itison 18 m2 O 4.3.1 sodnik itison 17,9 m2 O 4.3.2 sodnik itison 18 m2 O 4.3.3 sodnik itison 17,9 m2 O 4.3.4 sodnik itison 18 m2 O 4.3.5 sodnik itison 17,4 m2 O 4.3.6 sodnik itison 16,2 m2 O 4.3.7 sodnik itison 17,9 m2 O 4.3.8 sodnik itison 18 m2 O 4.3.9 sodnik itison 17,9 m2 O 4.3.10 sodnik itison 18 m2 O 4.3.11 sodnik itison 16,9 m2 O 4.4 sejna soba itison 49,1 m2

A | OKRAJNO SODIŠČE A 1 urad A 1.1 predsednik itison 23,8 m2 A 1.2 podpredsednik itison 25,3 m2 A 1.3 tajništvo itison 24,3 m2 A 1.4 predsednik urada itison 18,1 m2 A 1.5 sekretar itison 16 m2 A 1.6 namestnik sekretarja itison 17 m2 A 1.7 predstavnik za odnose z javnostjo itison 18 m2 A 1.8 pripravnika itison 17,8 m2 A 1.9 priročni arhiv itison 15 m2 A 1.10 sejna soba itison 34,4 m2 A 1.11 velika sejna soba itison 76,3 m2 A 1.12 konferenčna dvorana itison 170,6 m2 A 1.13 čajna kuhinja linolej18,5 m2 A 1.14 wc za zaposlene keramika 55 m2

O 5 finančno računovodska služba 89,4 m2 O 5.1 vodja frs itison 18 m2 O 5.2 blagajna itison 17,6 m2 O 5.3 računovodstvo itison 17 m2 O 5.4 depoziti itison 18,8 m2 O 5.5 finance itison 18 m2

A 2 kazenski oddelek 532,1 m2 A 2.1 vodja oddelka itison 18 m2 A 2.2 tajništvo oddelka itison 18,2 m2 A 2.3.1 sodnik itison 18 m2 A 2.3.2 sodnik itison 18,2 m2 A 2.3.3 sodnik itison 18 m2 A 2.3.4 sodnik itison 18,2 m2

O 6.1.1 zapisnikarji itison 30,8 m2 O 6.1.2 zapisnikarji itison 34,7 m2 O 6.1.3 zapisnikarji itison 32,4 m2 O 6.1.4 zapisnikarji itison 33 m2 O 6.1.5 zapisnikarji itison 32,2 m2 O 6.1.5 zapisnikarji itison 32,2 m2 O 6.2 čajna kuhinja linolej 28,7 m2 O 6.3 wc za zaposlene keramika 27,2 m2

A 4 izvršilni oddelek 140,9 m2 A 4.1 vodja oddelka itison 18 m2 A 4.2 tajništvo oddelka itison 16,8 m2 A 4.3.1 sodnik itison 16 m2 A 4.3.2 sodnik itison 18 m2 A 4.3.3 sodnik itison 17,8 m2 A 4.3.4 sodnik itison 18,9 m2 A 4.4 sejna soba itison 35,4 m2

javne komunikacije linolej 89,2 m2 interne komunikacije linolej 264,4 m2 javni hodniki linolej 704,1 m2 interni hodniki linolej 520,6 m2

A 5 pravdni oddelek 144,2 m2 A 5.2 vodja oddelka itison 17,9 m2 A 5.2 tajništvo oddelka itison 18 m2 A 5.3.1 sodnik itison 17,9 m2 A 5.3.2 sodnik itison 18 m2 A 5.3.3 sodnik itison 17,9 m2 A 5.3.4 sodnik itison 18,4 m2 A 5.4 sejna soba itison 36,6 m2

Ʃ 4179,8 m2

O 1 urad 157,4 m2 O 1.1 predsednik itison 23,8 m2 O 1.2 podpredsednik itison 25,3 m2 O 1.3 tajništvo itison 24,3 m2 O 1.4 predsednik urada itison 18,1 m2 O 1.5 sekretar itison 16 m2 O 1.6 namestnik sekretarja itison 17 m2 O 1.7 predstavnik za odnose z javnostjo itison 17,9 m2 O 1.8 priročni arhiv linolej 15 m2 O 3 gospodarski oddelek 289,9 m2 O 3.1 vodja oddelka itison 18,8 m2 O 3.2 tajništvo oddelka itison 18,8 m2 O 3.3.1 sodnik itison 17 m2 O 3.3.2 sodnik itison 17 m2 O 3.3.3 sodnik itison 18,6 m2 O 3.3.4 sodnik itison 17,3 m2 O 3.3.5 sodnik itison 17,4 m2 O 3.3.6 sodnik itison 19 m2 O 3.3.7 sodnik itison 17,1 m2 O 3.3.8 sodnik itison 17,1 m2 O 3.3.9 sodnik itison 19 m2 O 3.4 sejna soba itison 36,7 m2 O 3.5 čajna kuhinja linolej 19 m2 O 3.6 wc za zaposlene keramika 37,1 m2

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

49


4 A 6 nepravdni oddelek 122,8 m2 A 6.1 vodja oddelka itison 17,4 m2 A 6.2 tajništvo oddelka itison 16,7 m2 A 6.3.1 sodnik itison 17,9 m2 A 6.3.2 sodnik itison 18 m2 A 6.3.3 sodnik itison 17,9 m2 A 6.3.4 sodnik itison 18 m2 A 6.3.5 sodnik itison 16,9 m2

V 6 zapisnikarji 126,1 m2 V 6.1 zapisnikarji itison 36,5 m2 V 6.2 zapisnikarji itison 29,4 m2 V 6.3 zapisnikarji itison 29,7 m2 V 6.4 zapisnikarji itison 30,5 m2

S | SODNE DVORANE 571,7 m2 S 2.19 mala sodna dvorana linolej 103,7 m2 S 2.20 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.21 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.22 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.23 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.24 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.25 mala sodna dvorana linolej 78 m2

A 7 oddelek za prekrške 156,3 m2 A 7.1 vodja oddelka itison 17,9 m2 A 7.2 tajništvo oddelka itison 18 m2 A 7.3.1 sodnik itison 17,9 m2 A 7.3.2 sodnik itison 18 m2 A 7.3.3 sodnik itison 17,9 m2 A 7.3.4 sodnik itison 18 m2 A 7.3.5 sodnik itison 18 m2 A 7.4 sejna soba itison 30,6 m2

javne komunikacije linolej 89,4 m2 interne komunikacije linolej 112,6 m2 javni hodniki linolej 309,2 m2 interni hodniki linolej 630,1 m2

V | VIŠJE SODIŠČE

Ʃ 2810,2 m2

V 1 urad 336,4 m2 V 1.1 predsednik itison 23,8 m2 V 1.2 podpredsednik itison 25,3 m2 V 1.3 tajništvo itison 24,3 m2 V 1.4 predsednik urada itison 18,1 m2 V 1.5 sekretar itison 16 m2 V 1.6 namestnik sekretarja itison 17 m2 V 1.7 predstavnik za odnose z javnostjo itison 18 m2 V 1.8 pripravnika itison 18,9 m2 V 1.9 priročni arhiv itison 15 m2 V 1.10 velika sejna soba itison 76,3 m2 V 1.11 srednja sejna soba itison 46,6 m2 V 1.12 wc za zaposlene keramika 37,1 m2

A 8 zemljiška knjiga 222,3 m2 A 8.1 vodja oddelka itison 17,9 m2 A 8.2 tajništvo oddelka itison 17,9 m2 A 8.3.1 sodnik itison 18 m2 A 8.3.2 sodnik itison 17,9 m2 A 8.3.3 sodnik itison 18 m2 A 8.3.4 sodnik itison 18 m2 A 8.4 pripravnika itison 18 m2 A 8.5 čajna kuhinja itison 28,7 m2 A 8.6 wc za zaposlene keramika 27,2 m2 A 8.7 sejna soba itison 40,7 m2

5 D | DELOVNO SODIŠČE D 1 urad D 1.1 predsednik itison 23,8 m2 D 1.2 podpredsednik itison 25,3 m2 D 1.3 tajništvo itison 24,3 m2 D 1.4 predsednik urada itison 18,1 m2 D 1.5 sekretar itison 16 m2 D 1.6 namestnik sekretarja itison 17 m2 D 1.7 predstavnik za odnose z javnostjo itison 18 m2 D 1.8 strokovna sodelavca itison 17,8 m2 D 1.9 priročni arhiv itison 15 m2 D 1.10 velika sejna soba itison 76,3 m2 D 1.11 srednja sejna soba itison 46,2 m2 D 1.12 wc za uslužbence keramika 37,1 m2 D 1.13 čajna kuhinja linolej 21,8 m2

V 2 oddelek za prekrške 108,6 m2 V 2.1 vodja oddelka itison 18 m2 V 2.2 tajništvo oddelka itison 18,2 m2 V 2.3.1 sodnik itison 18 m2 V 2.3.2 sodnik itison 18,2 m2 V 2.3.3 sodnik itison 18 m2 V 2.3.3 sodnik itison 18,2 m2

A 9 zapisnikarji A 9.1.1 zapisnikarji itison 30,8 m2 A 9.1.2 zapisnikarji itison 24,7 m2 A 9.1.3 zapisnikarji itison 32,4 m2 A 9.1.4 zapisnikarji itison 30,9 m2 A 9.1.5 zapisnikarji itison 30,3 m2 A 9.1.6 zapisnikarji itison 30,1 m2 A 9.1.7 zapisnikarji itison 30,9 m2

V 3 civilno sodstvo 106,5 m2 V 3.1 vodja oddelka itison 18 m2 V 3.2 tajništvo oddelka itison 17,8 m2 V 3.3.1 sodnik itison 16 m2 V 3.3.2 sodnik itison 18 m2 V 3.3.3 sodnik itison 17,8 m2 V 3.3.4 sodnik itison 18,9 m2

interne komunikacije linolej 93,8 m2 interni hodniki linolej 636,8 m2

D 2.1 sodnik itison 18 m2 D 2.2 sodnik itison 17,8 m2 D 2.3 sodnik itison 17 m2 D 2.4 sodnik itison 18,8 m2

V 4 kazensko sodstvo 144,7 m2 V 4.1 vodja oddelka itison 17,9 m2 V 4.2 tajništvo oddelka itison 18 m2 V 4.3.1 sodnik itison 17,9 m2 V 4.3.2 sodnik itison 18 m2 V 4.3.3 sodnik itison 17,9 m2 V 4.3.4 sodnik itison 18,4 m2 V 4.4 sejna soba itison 36,6 m2

Ʃ 2367,9 m2

D 3.1 zapisnikarji itison 34,7 m2 N | INTERNI DEL N 8 interna menza N 8.1 bar linolej 73,1 m2 N 8.2 jedilnica linolej 145,8 m2 N 8.3 kuhinja keramika 92,3 m2 N 8.4 wc za uslužbence keramika 37,1 m2

V 5 gospodarsko sodstvo 274,9 m2 V 5.1 vodja oddelka itison 17,4 m2 V 5.2 tajništvo oddelka itison 16,7 m2 V 5.3.1 sodnik itison 17,9 m2 V 5.3.2 sodnik itison 18 m2 V 5.3.3 sodnik itison 17,9 m2 V 5.3.4 sodnik itison 18 m2 V 5.3.5 sodnik itison 16,9 m2

interne komunikacije linolej 74,9 m2 interni hodniki linolej 121,9 m2 Ʃ 1008,1 m2 _________________________________________________ Ʃ 45003,3 m2

50

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


Celjski “izvorni” material je lokalni litotamnijski apnenec. V srednjem veku naj bi bilo mestno jedro v celoti kamnito, opečnata gradnja se je pojavila šele v 19. stoletju. Žal ta kamen ni uporaben za oblaganje fasad, kar dokazuje trenutna fasada celjskega sodišča, ki je z leti dobila nekakšno rumenozelenkasto patino, poleg tega pa v bližini ni več nobenih aktivnih kamnolomov. Naslednji vir apnenca je kamnolom Lesno Brdo, vendar se da iz tega vira dobiti največ 1000 m2 kamna v vsaj približno enaki barvi, kar je bistveno premalo. Kamnolomi v Beli krajini so zaprti in primorski so preveč oddaljeni, da bi sodili v kontekst. Pohorski tonalit trenutno predstavlja popularno izbiro. Trenutno poteka prenova vseh ulic in trgov v mestnem jedru, ki bo vse prekrila s tonalitnimi kockami in ploščami (do zdaj je bilo jedro tlakovano s kombinacijo tonalitnih kock in betonskih plošč). Tonalit je poceni in trpežen, a tudi preveč visokokontrasten in bi preglasil fasado Prothasijevega dvorca. Prothasijev dvorec je dominanta, ki nadzoruje svoj trg, sodišče je zaradi svoje lokacije obsojeno na vlogo “fillerja” med dvema trgoma. Ker Slovenija ne premore ustreznega kamna, sem se odločil za goli beton. Netransparentna glavna fasada izraža težo in nepremičnost. To ni objekt, v katerega bi človek hotel vstopiti brez potrebe. Sodna oblast je brutalen, večen in netransparenten stroj. Povezovalni hodniki, rampe za invalide, požarni mostovži in podobno se izvede v na sivo pobarvanemu jeklu. Cezura med AB fasado in arheologijo se prav tako zakrije z namensko izrezanimi sivimi jeklenimi elementi. Ureditev območja Starega piskra se izvede iz reciklirane opeke iz porušenega zapora, razen v primeru, da bi se izkazala za preveč radioaktivno. V tem primeru se uporabi nova, masivna in ročno izdelana. Prva kletna etaža se izvede v povsem neobdelanem brizganem betonu. Ostale kletne etaže so iz golega AB. Sodni trg je tlakovan s pohorskim tonalitom in deluje kot podaljšek Prešernove ulice, če se tlakovanje Prešernove ulice seveda izvede po načrtu. Pisarne so tlakovane s tekstilom in ostale površine z linolejem. Stene so oblečene v les, stropovi so beli. Okenski okvirji so kovinski.

6.6 | izbira materialov Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

51


energetska zasnova Objekt se nahaja v mestnem jedru, zato je možen enostaven priklop na obstoječo infrastrukturo - kanalizacijo, vodo, plin. Objekt je klimatiziran. Ogrevan je s toplozračnim sistemom. Klimat se nahaja v strojnici na prvi kletni eteži, kjer so skoncentrirane tudi vse ostale naprave. Neprekinjeno napajanje z električno energijo zagotavljata dizelski generator in UPS. Objekt je izoliran s 16 cm toplotne izolacije, 25 cm na strehi.

dostopnost S pomočjo dvigal se da priti do vseh etaž. Med pritličjem in ulico je 1m višinske razlike. Pri javnem vhodu se jo da premostiti s pomočjo klančine z naklonom 1:15, pri službenem pa s hidravličnim dvigalom.

zasnova konstrukcije Tehnično najbolj zahteven del objekta je njegova garaža, ki se nahaja pod pričakovano globino arheoloških ostankov, zato se je ne da zgraditi na normalen način. Za izgradnjo je potreben dostopni jašek, ki je lociran na SZ vogalu parcele in se zgradi po metodi razporne membrane. Jašek potem služi kot izhodiščna točka za kopanje serije vzporednih tunelov s stenami z brizganega betona debeline 40 cm (armaturna mreža na vsakih 15 cm debeline in vgrajena hidroizolacija). Sledi kopanje pravokotnih tunelov - ostanejo zunanje stene in stebri. Brizgani beton ne potrebuje nobene površinske obdelave. Natančnost tovrstne tehnike izkopa in gradnje je 0,5 cm. Prva etaža služi kot izhodišče za izkop preostalih dveh, ki sta posledično lahko armiranobetonski (bela kad). Na dnu garažo zaključi temeljna plošča. Za gradnjo garaže ni potrebno podreti niti enega objekta na površini (z izjemo vogalnega). Objekt nad površino temelji na AB obodnih stenah, stebrih in jedrih. Tem je najprej potrebno zagovoriti stik z garažo. Gradnja se začne od zgoraj. Jedra se vkoplje v tla po principu razpornega opaža. Ko dosežejo prvo etažo garaže, AB konstrukcija preprosto “prepiše” brizgani beton. Stebri se nadaljujejo v pilote. Te se fiksira z injektiranjem betona od spodaj. Obodne stene so edine, ki zahtevajo normalen izkop. Konstrukcija nad arheološkim nivojem je montažna, kar zanemarljivo skrajša čas gradnje in poceni projekt.

6.7 | tehnično poročilo

52

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


in situ AB nosilec 40/80

zid iz brizganega AB d=40 cm

in situ AB steber 60/60 in situ AB nosilec 60/80

nosilec iz dveh pravokotnih plasti brizganega AB 80/80 in situ AB stena d=40 cm

6.8 | zasnova konstrukcije - etaže -1, -2 in -3 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

53


AB nosilec 40/50 AB nosilec L=12m 40/80

zid iz reciklirane opeke d=50 cm

AB nosilec 40/50 AB steber 40/40

AB pilot 40/40 AB nosilec L=15.3m 40/90 cm AB steber 50/50 stenski nosilec L=15.3m d=40 cm

AB pilot 50/50

obodni AB zid d=30 cm

AB zid d=40 cm

zasnova konstrukcije - etaže A, P in 1

54

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


AB nosilec 40/80

AB stenski nosilec d=40cm

obodni AB zid d=30 cm

zasnova konstrukcije - etaže 2-5 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

55


FAZA I

FAZA IV

rušenje stare sodne palače

arheološka izkopavanja sodišče normalno obratuje

FAZA II

FAZA V

gradnja podzemnih etaž tržnica, zapori in sodišče normalno obratujejo

rušenje sodne palače in tržnice sodišče in tržnica se preselita na začasno lokacijo

FAZA III

FAZA VI

rušenje Starega piskra tržnica in sodišče normalno obratujeta

gradnja

6.9 | faznost gradnje M 1:3000

56

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


21. december 09 00

21. december 12 00

21. marec 09 00

21. december 15 00

6.10 | svetlobna študija Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

57


Objekt je zasnovan skladno s tehničnimi smernicami TSG - 1 - 001 2010

izhod zaščiteno jedro požarni sektor intervencijska površina

Evakuacijske poti v zgradbi z omejenim dostopom na premajhni lokaciji predstavljajo dodaten problem, saj požar predstavlja priložnost za vdor v varovana območja. Za minimalno tveganje sabotaže je sodišče opremljeno s sistemom avtomatskega javljanja požara. Skupaj s sprinklerskim sistemom je v upravnih in pisarniških zgradbah (122) maksimalna dovoljena velikost požarnih sektorjev, ki segajo preko več etaž, 4000 m2. Javni del sodišča (razpravne dvorane) je zaradi odprtega glavnega stopnišča po vertikali razdeljen na dva sektorja. Evakuacijske poti v garaži in sodišču so krajše od 35 m. Ker se zaradi omejitev lokacije ne da izogniti daljšim slepim hodnikom, je omogočen pobeg skozi okna po odprti sekundarni jekleni konstrukciji. V pritličju sodišče vsebuje dodatne zasilne izhode, ki omogočajo pobeg, ne pa tudi vstopa, in so zavarovani z alarmnim sistemom, ki pa sam po sebi ne sproži požarnega alarma in ima od njega dovolj različen zvok, da ne povzroči panike. Južna in severna fasada sta polni in z izjemo obeh vhodov nedostopni za reševalce, so pa okna na vzhodni in zahodni fasadi. Vse štiri fasade se nahajajo neposredno ob cesti.

tloris druge kleti M 1:500

6.11 | zasnova požarne varnosti

58

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


Linhartova ulica

Gledališka ulica

Savinova

ulica

mestna tržnica

Prešernova ulica

Trg celjskih knezov

tloris pritličja M 1:500

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

59


tloris drugega nadstropja M 1:500

60

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


situacija M 1:1000

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

61


7 | GRAFIČNE PRILOGE Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

63


situacija - trenutno stanje M 1:1000

64

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


situacija - obseg rušenja M 1:1000 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

65


situacija - novo stanje M 1:1000

66

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


poljavna garaža asfalt 8157,8 m2 213 PM 5 invalidskih PM javne komunikacije beton 234,8 m2 Ʃ 8392,6 m2

tloris 3. kleti M 1:500 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

67


poljavna garaža asfalt 7543,2 m2 205 PM 5 invalidskih PM javne komunikacije beton 234,8 m2 Ʃ 7778 m2

tloris 2. kleti M 1:500

68

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


N | INTERNI DEL N 4.1.1 arhiv beton 142,2 m2 N 4.1.2 arhiv beton 195 m2 N 4.1.3 arhiv beton 120,5 m2 N 4.2.1 skladišče zaseženih predmetov beton 234,3 m2 N 4.2.2 skladišče zaseženih predmetov beton 170,2 m2 N 4.2.3 skladišče zaseženih predmetov beton 33,9 m2 N 4.2.4 skladišče zaseženih predmetov beton 34,5 m2 N 4.2.5 skladišče zaseženih predmetov beton 50,6 m2 N 4.3.1 skladišče beton 52,5 m2 N 4.3.2 skladišče beton 52,5 m2 N 4.3.3 skladišče beton 52,5 m2 N 4.3.4 skladišče beton 70,2 m2 N 4.3.5 skladišče beton 62,2 m2 N 4.3.6 skladišče beton 69,7 m2 N 5.1 strojnica beton 619,5 m2 N 5.2.1 delavnica beton 48,7 m2 N 5.2.2 skladišče beton 25,4 m2 N 6.1 dostava asfalt 682 m2 N 6.2 dostava - kriminalci asfalt 51,7 m2 N 6.3 dostava - kriminalci asfalt 51,7 m2 javne komunikacije beton 224,6 m2 interne komunikacije beton 235,1 m2 interni hodniki beton 321,9 m2 poljavna garaža 3935,1 asfalt m2 Ʃ 7536,6 m2

tloris 1. kleti M 1:500 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

69


poljavna garaža asfalt 652,6 m2 javne komunikacije beton 433,4 m2 interne komunikacije beton 518,2 m2 Ʃ 1604,2 m2

tloris arheološke etaže M 1:500

70

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


S | SODNE DVORANE

J | JAVNI DEL

S 1.1 velika sodna dvorana linolej 160,8 m2 S 1.2 velika sodna dvorana linolej 120 m2 S 1.3 velika sodna dvorana linolej 155,5 m2

J 2.1 vložišče J 2.1.1 vložišče - interni del linolej 37,9 m2 J 2.2 kopirnica in trafika linolej 120,8 m2 J 2.3 wc za obiskovalce keramika 70,2 m2

S 2.1 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.2 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.3 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.4 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.5 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.6 mala sodna dvorana linolej 78 m2 N | INTERNI DEL N 1 kadrovska služba N 1.1 vodja kadrovske službe itison 20 m2 N 1.2.1 kadrovski referent itison 18 m2 N 1.2.2 kadrovski referent itison 18 m2 N 1.3 soba za razgovor itison 20,3 m2 N 1.4 priročni arhiv linolej 13,5 m2 N 2.1 upravnik stavbe itison 19 m2 N 2.2 vodja tehnično vzdrževalnih del itison 19 m2 N 2.3 vodja arhiva itison 17,3 m2 N 2.4 računalničar itison 18 m2 N 2.5 vodja sprejemne pisarne itison 18,4 m2 N 2.6 pošta itison 19 m2 N 2.7 kurirja itison 17 m2 N 2.8 garderoba linolej 15,3 m2

J 3 vrtec J 3.1 igralnica itison 73.1 m2 J 3.2 vzgojiteljici itison 17.6 m2 J 4.1 vpisniki x5 linolej 173,6 m2 P | STARI PISKER P 1 spominska soba 44,1 m2 P 2 wc keramika 13,7 m2 atriji 311,5 m2 javne komunikacije linolej 340,6 m2 interne komunikacije linolej / beton 245,4 m2 javni hodniki linolej 704,1 m2 interni hodniki linolej 395,2 m2 sodni trg tonalit 193,6 m2 poljavna garaža asfalt 579,1 m2 atriji 1020,6 m2 Ʃ 5596,5 m2

N 3.1 nadzorna soba itison 17,7 m2 N 3.2 soba za varnostnike itison 36,7 m2 U | UPRAVNO SODIŠČE U 1.1 vodja oddelka itison 18,7 m2 U 1.2 namestnik vodje oddelka itison 17,3 m2 U 1.3 tajništvo oddelka itison 16,3 m2 U 1.4 arhiv linolej 12,2 m2

tloris pritličja M 1:500 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

71


S | SODNE DVORANE S 2.7 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.8 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.9 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.10 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.11 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.12 mala sodna dvorana linolej 78 m2 T | OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO T 1 urad T 1.1 višji tožilec itison 25,8 m2 T 1.2 višji tožilec itison 24,5 m2 T 1.3 tajništvo itison 24,5 m2 T 1.4 vodja urada itison 18 m2 T 1.5 predstavnik za odnose z javnostjo itison 18 m2 T 1.6 strokovna sodelavca itison 18 m2 T 1.7 pripravnika itison 17 m2 T 1.8 sejna soba itison 29,7 m2 T 2 pritožbeni oddelek T 2.1 vodja oddelka itison 17,4 m2 T 2.2 tajništvo oddelka itison 16,2 m2 T 2.3.1 tožilec itison 17,9 m2 T 2.3.2 tožilec itison 18 m2 T 2.3.3 tožilec itison 17,9 m2 T 2.3.4 tožilec itison 18 m2 T 2.4 pripravnika itison 16,9 m2 T 3 gospodarskokazenski oddelek T 3.1 vodja oddelka itison 18 m2 T 3.2 tajništvo oddelka itison 18,2 m2 T 3.3.1 tožilec itison 18,3 m2 T 3.3.2 tožilec itison 18,3 m2 T 3.3.3 tožilec itison 18,3 m2 T 3.3.4 tožilec itison 18,1 m2 T 3.4 pripravnika itison 23,6 m2 T 4 splošnokazenski oddelek T 4.1 vodja oddelka itison 18 m2 T 4.2 tajništvo oddelka itison 18 m2 T 4.3.1 tožilec itison 18 m2 T 4.3.2 tožilec itison 17,4 m2 T 4.3.3 tožilec itison 17,2 m2 T 4.3.4 tožilec itison 17,4 m2

tloris 1. nadstropja M 1:500

72

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

T 6.1.1 zapisnikarji itison 29 m2 T 6.1.2 zapisnikarji itison 37 m2 J | JAVNI DEL J.4.2 vpisniki x5 linolej 203,4 m2 J 4.3.1 priročni arhiv linolej 56 m2 O | OKROŽNO SODIŠČE O 2 preiskovalni oddelek O 2.1 vodja oddelka itison 18,1 m2 O 2.2 tajništvo oddelka itison 18,1 m2 O 2.3 pridržanje linolej 72,6 m2 O 2.4 sodna prepoznava linolej 54,5 m2 O 2.5 sobe za zasliševanje linolej 54 m2 O 2.6 soba za zasliševanje z video nadzorom linolej 19,4 m2 O 2.7 video tehnika itison 19,7 m2 O 2.8.1 dežurni sodnik itison 18 m2 O 2.8.2 dežurni tožilec itison 18 m2 O 2.8.3 dežurni voznik in strojepiska itison 18 m2 O 2.8.4 prostor za počitek itison / keramika19,4 m2 O 2.9.1 sodnik itison 17 m2 O 2.9.2 sodnik itison 18 m2 O 2.9.3 sodnik itison 18,1 m2 O 2.10 priročni arhiv 14,3 m2 O 2.11 tajni podatki 16,3 m2 O 2.12 sejna soba itison 38,8 m2 O 2.13 čajna kuhinja linolej 18,1 m2 O 2.14 wc za zaposlene keramika 36 m2 javne komunikacije linolej 89,2 m2 interne komunikacije linolej 264,4 m2 javni hodniki linolej 608 m2 interni hodniki linolej 500 m2 atrij 431,6 m2 Ʃ 3729,4 m2


S | SODNE DVORANE S 1.4 velika sodna dvorana linolej 161 m2 S 1.5 velika sodna dvorana linolej 120 m2 S 1.6 velika sodna dvorana linolej 170 m2 S 2.13 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.14 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.15 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.16 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.17 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.18 mala sodna dvorana linolej 78 m2 J | JAVNI DEL J 1 pravna pomoč J 1.1.1 itison 25,3 m2 J 1.1.2 itison 25,3 m2 J 1.1.3 itison 25,3 m2 J 1.2 sodna pomočnika itison 16 m2 J 1.3 prostor za odvetnike itison 34,7 m2 J 4.3 vpisniki x10 linolej 335,9 m2 T | OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO T 5 oddelek za mladoletnike in nasilje v družini 88,5 m2 T 5.1 vodja oddelka itison 20 m2 T 5.2 tajništvo oddelka itison 18,6 m2 T 5.2.1 tožilec itison 17 m2 T 5.2.2 tožilec itison 16,7 m2 T 5.2.3 tožilec itison 16,2 m2 T 6.1.3 zapisnikarji itison 32,3 m2 T 6.1.4 zapisnikarji itison 32,2 m2 O | OKROŽNO SODIŠČE

O 4 pravdni oddelek 279,1 m2 O 4.1 vodja oddelka itison 17,9 m2 O 4.2 tajništvo oddelka itison 18 m2 O 4.3.1 sodnik itison 17,9 m2 O 4.3.2 sodnik itison 18 m2 O 4.3.3 sodnik itison 17,9 m2 O 4.3.4 sodnik itison 18 m2 O 4.3.5 sodnik itison 17,4 m2 O 4.3.6 sodnik itison 16,2 m2 O 4.3.7 sodnik itison 17,9 m2 O 4.3.8 sodnik itison 18 m2 O 4.3.9 sodnik itison 17,9 m2 O 4.3.10 sodnik itison 18 m2 O 4.3.11 sodnik itison 16,9 m2 O 4.4 sejna soba itison 49,1 m2 O 5 finančno računovodska služba 89,4 m2 O 5.1 vodja frs itison 18 m2 O 5.2 blagajna itison 17,6 m2 O 5.3 računovodstvo itison 17 m2 O 5.4 depoziti itison 18,8 m2 O 5.5 finance itison 18 m2 O 6.1.1 zapisnikarji itison 30,8 m2 O 6.1.2 zapisnikarji itison 34,7 m2 O 6.1.3 zapisnikarji itison 32,4 m2 O 6.1.4 zapisnikarji itison 33 m2 O 6.1.5 zapisnikarji itison 32,2 m2 O 6.1.5 zapisnikarji itison 32,2 m2 O 6.2 čajna kuhinja linolej 28,7 m2 O 6.3 wc za zaposlene keramika 27,2 m2 javne komunikacije linolej 89,2 m2 interne komunikacije linolej 264,4 m2 javni hodniki linolej 704,1 m2 interni hodniki linolej 520,6 m2 Ʃ 4179,8 m2

O 1 urad 157,4 m2 O 1.1 predsednik itison 23,8 m2 O 1.2 podpredsednik itison 25,3 m2 O 1.3 tajništvo itison 24,3 m2 O 1.4 predsednik urada itison 18,1 m2 O 1.5 sekretar itison 16 m2 O 1.6 namestnik sekretarja itison 17 m2 O 1.7 predstavnik za odnose z javnostjo itison 17,9 m2 O 1.8 priročni arhiv linolej 15 m2 O 3 gospodarski oddelek 289,9 m2 O 3.1 vodja oddelka itison 18,8 m2 O 3.2 tajništvo oddelka itison 18,8 m2 O 3.3.1 sodnik itison 17 m2 O 3.3.2 sodnik itison 17 m2 O 3.3.3 sodnik itison 18,6 m2 O 3.3.4 sodnik itison 17,3 m2 O 3.3.5 sodnik itison 17,4 m2 O 3.3.6 sodnik itison 19 m2 O 3.3.7 sodnik itison 17,1 m2 O 3.3.8 sodnik itison 17,1 m2 O 3.3.9 sodnik itison 19 m2 O 3.4 sejna soba itison 36,7 m2 O 3.5 čajna kuhinja linolej 19 m2 O 3.6 wc za zaposlene keramika 37,1 m2

tloris 2. nadstropja M 1:500 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

73


A | OKRAJNO SODIŠČE A 1 urad A 1.1 predsednik itison 23,8 m2 A 1.2 podpredsednik itison 25,3 m2 A 1.3 tajništvo itison 24,3 m2 A 1.4 predsednik urada itison 18,1 m2 A 1.5 sekretar itison 16 m2 A 1.6 namestnik sekretarja itison 17 m2 A 1.7 predstavnik za odnose z javnostjo itison 18 m2 A 1.8 pripravnika itison 17,8 m2 A 1.9 priročni arhiv itison 15 m2 A 1.10 sejna soba itison 34,4 m2 A 1.11 velika sejna soba itison 76,3 m2 A 1.12 konferenčna dvorana itison 170,6 m2 A 1.13 čajna kuhinja linolej18,5 m2 A 1.14 wc za zaposlene keramika 55 m2 A 2 kazenski oddelek 532,1 m2 A 2.1 vodja oddelka itison 18 m2 A 2.2 tajništvo oddelka itison 18,2 m2 A 2.3.1 sodnik itison 18 m2 A 2.3.2 sodnik itison 18,2 m2 A 2.3.3 sodnik itison 18 m2 A 2.3.4 sodnik itison 18,2 m2 A 4 izvršilni oddelek 140,9 m2 A 4.1 vodja oddelka itison 18 m2 A 4.2 tajništvo oddelka itison 16,8 m2 A 4.3.1 sodnik itison 16 m2 A 4.3.2 sodnik itison 18 m2 A 4.3.3 sodnik itison 17,8 m2 A 4.3.4 sodnik itison 18,9 m2 A 4.4 sejna soba itison 35,4 m2 A 5 pravdni oddelek 144,2 m2 A 5.2 vodja oddelka itison 17,9 m2 A 5.2 tajništvo oddelka itison 18 m2 A 5.3.1 sodnik itison 17,9 m2 A 5.3.2 sodnik itison 18 m2 A 5.3.3 sodnik itison 17,9 m2 A 5.3.4 sodnik itison 18,4 m2 A 5.4 sejna soba itison 36,6 m2

tloris 3. nadstropja M 1:500

74

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

A 6 nepravdni oddelek 122,8 m2 A 6.1 vodja oddelka itison 17,4 m2 A 6.2 tajništvo oddelka itison 16,7 m2 A 6.3.1 sodnik itison 17,9 m2 A 6.3.2 sodnik itison 18 m2 A 6.3.3 sodnik itison 17,9 m2 A 6.3.4 sodnik itison 18 m2 A 6.3.5 sodnik itison 16,9 m2 A 7 oddelek za prekrške 156,3 m2 A 7.1 vodja oddelka itison 17,9 m2 A 7.2 tajništvo oddelka itison 18 m2 A 7.3.1 sodnik itison 17,9 m2 A 7.3.2 sodnik itison 18 m2 A 7.3.3 sodnik itison 17,9 m2 A 7.3.4 sodnik itison 18 m2 A 7.3.5 sodnik itison 18 m2 A 7.4 sejna soba itison 30,6 m2 A 8 zemljiška knjiga 222,3 m2 A 8.1 vodja oddelka itison 17,9 m2 A 8.2 tajništvo oddelka itison 17,9 m2 A 8.3.1 sodnik itison 18 m2 A 8.3.2 sodnik itison 17,9 m2 A 8.3.3 sodnik itison 18 m2 A 8.3.4 sodnik itison 18 m2 A 8.4 pripravnika itison 18 m2 A 8.5 čajna kuhinja itison 28,7 m2 A 8.6 wc za zaposlene keramika 27,2 m2 A 8.7 sejna soba itison 40,7 m2 A 9 zapisnikarji A 9.1.1 zapisnikarji itison 30,8 m2 A 9.1.2 zapisnikarji itison 24,7 m2 A 9.1.3 zapisnikarji itison 32,4 m2 A 9.1.4 zapisnikarji itison 30,9 m2 A 9.1.5 zapisnikarji itison 30,3 m2 A 9.1.6 zapisnikarji itison 30,1 m2 A 9.1.7 zapisnikarji itison 30,9 m2 interne komunikacije linolej 93,8 m2 interni hodniki linolej 636,8 m2 Ʃ 2367,9 m2


S | SODNE DVORANE 571,7 m2 S 2.19 mala sodna dvorana linolej 103,7 m2 S 2.20 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.21 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.22 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.23 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.24 mala sodna dvorana linolej 78 m2 S 2.25 mala sodna dvorana linolej 78 m2 V | VIŠJE SODIŠČE V 1 urad 336,4 m2 V 1.1 predsednik itison 23,8 m2 V 1.2 podpredsednik itison 25,3 m2 V 1.3 tajništvo itison 24,3 m2 V 1.4 predsednik urada itison 18,1 m2 V 1.5 sekretar itison 16 m2 V 1.6 namestnik sekretarja itison 17 m2 V 1.7 predstavnik za odnose z javnostjo itison 18 m2 V 1.8 pripravnika itison 18,9 m2 V 1.9 priročni arhiv itison 15 m2 V 1.10 velika sejna soba itison 76,3 m2 V 1.11 srednja sejna soba itison 46,6 m2 V 1.12 wc za zaposlene keramika 37,1 m2 V 2 oddelek za prekrške 108,6 m2 V 2.1 vodja oddelka itison 18 m2 V 2.2 tajništvo oddelka itison 18,2 m2 V 2.3.1 sodnik itison 18 m2 V 2.3.2 sodnik itison 18,2 m2 V 2.3.3 sodnik itison 18 m2 V 2.3.3 sodnik itison 18,2 m2 V 3 civilno sodstvo 106,5 m2 V 3.1 vodja oddelka itison 18 m2 V 3.2 tajništvo oddelka itison 17,8 m2 V 3.3.1 sodnik itison 16 m2 V 3.3.2 sodnik itison 18 m2 V 3.3.3 sodnik itison 17,8 m2 V 3.3.4 sodnik itison 18,9 m2 V 4 kazensko sodstvo 144,7 m2 V 4.1 vodja oddelka itison 17,9 m2 V 4.2 tajništvo oddelka itison 18 m2 V 4.3.1 sodnik itison 17,9 m2 V 4.3.2 sodnik itison 18 m2 V 4.3.3 sodnik itison 17,9 m2 V 4.3.4 sodnik itison 18,4 m2 V 4.4 sejna soba itison 36,6 m2 V 5 gospodarsko sodstvo 274,9 m2 V 5.1 vodja oddelka itison 17,4 m2 V 5.2 tajništvo oddelka itison 16,7 m2 V 5.3.1 sodnik itison 17,9 m2 V 5.3.2 sodnik itison 18 m2 V 5.3.3 sodnik itison 17,9 m2 V 5.3.4 sodnik itison 18 m2 V 5.3.5 sodnik itison 16,9 m2 V 6 zapisnikarji 126,1 m2 V 6.1 zapisnikarji itison 36,5 m2 V 6.2 zapisnikarji itison 29,4 m2 V 6.3 zapisnikarji itison 29,7 m2 V 6.4 zapisnikarji itison 30,5 m2 javne komunikacije linolej 89,4 m2 interne komunikacije linolej 112,6 m2 javni hodniki linolej 309,2 m2 interni hodniki linolej 630,1 m2 Ʃ 2810,2 m2

tloris 4. nadstropja M 1:500 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

75


D | DELOVNO SODIŠČE D 1 urad D 1.1 predsednik itison 23,8 m2 D 1.2 podpredsednik itison 25,3 m2 D 1.3 tajništvo itison 24,3 m2 D 1.4 predsednik urada itison 18,1 m2 D 1.5 sekretar itison 16 m2 D 1.6 namestnik sekretarja itison 17 m2 D 1.7 predstavnik za odnose z javnostjo itison 18 m2 D 1.8 strokovna sodelavca itison 17,8 m2 D 1.9 priročni arhiv itison 15 m2 D 1.10 velika sejna soba itison 76,3 m2 D 1.11 srednja sejna soba itison 46,2 m2 D 1.12 wc za uslužbence keramika 37,1 m2 D 1.13 čajna kuhinja linolej 21,8 m2 D 2.1 sodnik itison 18 m2 D 2.2 sodnik itison 17,8 m2 D 2.3 sodnik itison 17 m2 D 2.4 sodnik itison 18,8 m2 D 3.1 zapisnikarji itison 34,7 m2 N | INTERNI DEL N 8 interna menza N 8.1 bar linolej 73,1 m2 N 8.2 jedilnica linolej 145,8 m2 N 8.3 kuhinja keramika 92,3 m2 N 8.4 wc za uslužbence keramika 37,1 m2 interne komunikacije linolej 74,9 m2 interni hodniki linolej 121,9 m2 Ʃ 1008,1 m2

tloris 5. nadstropja M 1:500

76

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


tloris strehe M 1:500 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

77


prerez 1-1 M 1:500

prerez 2-2 M 1:500

78

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


prerez 3-3 M 1:500

prerez 4-4 M 1:500

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

79


prerez A-A M 1:500

prerez B-B M 1:500

80

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


dvoriščna fasada 1 M 1:500

dvoriščna fasada 2 M 1:500 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

81


južna fasada M 1:500

severna fasada 1 M 1:500

82

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


prerez B-B M 1:500 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

83


zahodna fasada 1 M 1:500

fasadni pas M 1:50

84

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

85


6.6 | prostorski prikazi

86

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

87


88

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


končna urbanistična maketa M 1:500 Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

89


Kazimir, M. (1926), Suprematistični manifest Arns, I. (ur.). (2006). Irwin retroprincip, Ljubljana: Mladinska knjiga Gerdol Zlodre, J. (2011). Notice o arhitekturi in drugem, Ljubljana: Založba /*.cf (2008). El Croquis 125 - Stephane Beel, Madrid Orožen, J. (1980). Oris sodobne zgodovine Celja in okolice, Celje: Kulturna skupnost občine Celje Lazar, I. (2001). Celeia: arheološka podoba mesta, Celje: Pokrajinski muzej Goropevšek, B. (2001). Stoletje v Celju, Celje: Fit media Goropevšek, B., Cvelfar, B., Gajšek, M. , Pogled v urbanistični razvoj Celja, Celje: Zgodovinski arhiv Celje Stopar, I. (1980). Stare celjske upodobitve, Celje: Kulturna skupnost občine Celje Trstenjak, A. (1978). Človek in barve, Ljubljana: Univerzum

Zazidalni načrt starega mestnega jedra Celja, november 1986, str. 21, 22, 30, 31 Natečajno gradivo za Novo sodno palačo v Ljubljani, ZAPS in Ministrstvo za pravosodje, 2007 www.sodisce.si arhiv.okinformatika.com en.wikipedia.org www.arhej.com Luka Ločičnik - stol LL

8 | VIRI IN LITERATURA

90

Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.


mentorju za toleriranje mojih nepraktičnih idej somentorju za priporočene knjige profesorju Ocvirku za zgodbe, ki sem jih spremenil v perverzijo njihovega prvotnega namena dr. Likarju za zanos Katji Pur za vodeni ogled po Starem piskru celjskemu zgodovinskemu arhivu za brezplačno skeniranje mami za podporo Blažu za amatersko psihoanalizo

zahvala Mitja Uranjek diplomsko delo vpis 2005 izdelava diplome 2013

IDEJNI

NAČRT

ZA

NOVO

mentor izr. prof. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a.

SODIŠČE

V

CELJU

somentor doc. Nande Korpnik, u.d.i.a.

91

Mitja Uranjek  
Advertisement