Page 1

Т ОП5мо т ив иру ющихи в д о х н о в л я ющихс о в е т о в З онак омфорт а К т о т омо же то с т а в а т ь с яве г оз о н ек о мфо рт аэ т ол е г к о . Ян ег о в о рю, ч т ов ыд ол жн ыв с ера з ру шит ь , н о в ыд ол жн ыб ыт ьг о т о в ыс д е л а т ьт а к . В ыд ол жн ыб ыт ьг о т о в ыс д е л а т ьз о н уд ис к о мфо рт ас в о имд ру г о м. И е с л иб у д е тн у жн о , п рыг н у т ькс в о е муша н с у , к о т о рыйвс в о юо ч е ре д ьт ол к н е тв а скг ра н иц а м, с д е л а вша г з ак о т о рые , в ыв ыйд ит еизс в о е йз о н ык о мфо рт а , с д е л а е т еч т о т оо с о б е н н о е . К о г д ав ыо т к рыв а е т ес в о е с о з н а н ие , п ро ис х о д я тп о ис т ин ен е о б ык н о в е н н ыев е щи. Не о б ык н о в е н н ыев е щис л у ч а ют с я .

Поз ас ил ыпобе ды З а с т а в ь т еч у в с т в о в а т ьс е б яс ил ь н ымиу в е ре н н ым, д а жевп л о х о йд е н ь . Про с т о , п ре жд еч е мид т ин а с о б е с е д о в а н иеил ип рийт ин ав с т ре ч усб о с с о м, п о т ра т ь т е1 0с е к у н дс в о е г ов ре ме н иип римит е с л е д у ющу юп о з у . Ка кс п рин т е рн ас т о ме т ро в к е , к о т о рыйп е ре с е к а е тфин ишн у юч е рт уп е рв ым, в ы д ол жн ып о т я н у т ь с яру к а мив ыс о к ов в е рх , кс в о е йп о б е д е . По т я н ит ев ыше , т я н ит е с ькн е б у . У л ыб н ит е с ьи с к а жит ес е б е , н а с к ол ь к ов ых о ро шив ыб у д е т еп о ра же н ыт е м, к а кэ т ама л е н ь к а ях ит ро с т ьп о мо г а е т в а ше мус а мо о щу ще н ию.

Небойт е с ьпров а л а Неб о йт е с ьп о т е рп е т ьн е у д а ч у . Мымо же мп о н я т ь , г д ен а шиг ра н иц ыин а б ра т ь с яо п ыт а , т ол ь к о п ре о д ол е в а ян а шиб а рь е рыиис п ыт ыв а ян е у д а ч и. Че мб ол ь шемыт е рп имн е у д а чп рид о с т иже н ииц е л и, т е мб ол ь ше п ре п я т с т в ий, к о т о рыемыв ын у жд е н ып ре о д ол е в а т ь , т е мс л о жн е еп ро б л е мыит е мб ол ь шеп о я в л я е т с я в ыг о д , с в я з а н н ыхсу с п е х о м. Неб о йт е с ьп о т е рп е т ьн е у д а ч уп рин я т ье е , у ч ит ь с ясп о мо щь юн е еи с д е л а т ье ес в о имп ре иму ще с т в о м.

Виз у а л ь на яс т иму л я ция Ну жн оре г у л я рн он а п о мин а т ьс е б е , ч т оув а се с т ьв с е , ч т он у жн о , ч т оиме е тре ша юще ез н а ч е н иед л я п рин я т ияп ра в ил ь н о г оре ше н ия . На рис у йт ез н а кил ин а п ишит еч т о т о , д а жен ак л о ч к еб у ма г и, и п ол о жит ее г от а м, г д ев ыс мо же т еу в ид е т ье г он ав а ше мра б о ч е мс т ол е , н ап рик ро в а т н о йт у мб о ч к е , в л юб о мме с т е . Со с т а в ь т ес в о йл и ч н ый, в д о х н о в л я ющийв а ст е к с т , н а п риме рт а к о й, " яп о т ря с а ющий" ил и" у ме н яв с еп ол у ч ит с я " . Ка жд ыйра з , к о г д ав ыб у д е т еч ит а т ьэ т о , в ыд ол жн ып ро из н е с т иэ т ов с л у х , в ы д ол жн ыб ыт ьэ т имч е л о в е к о м, в ыд ол жн ыжит ьэ т имв е д ьэ т оие с т ьВ ы.

Неог ра нич ив а йт ес е бя Име йт ес ме л о с т ьн ео г ра н и ч ив а т ьс е б я . Неб о йт е с ьме ч т а т ьоб ол ь ше м. Неп рин има йт е« Не т »вк а ч е с т в е о т в е т а . Ис п ол ь з у йт еэ т о , ч т о б ыб ро с а т ьв ыз о вс е б еид а л ь ше . Не в е ро я т н ыеме ч т ыт ре б у е тн е в е ро я т н ых д е йс т в ий.

" Ког дав ыот к рыв а е т ес в оес оз на ние , проис х одя тпоис т инене обык нов е нные в е щи. Не обык нов е нныев е щис л у ч а ют с я . "

" Не в е роя т ныеме ч т ыт ре б у е тне в е роя т ныхде йс т в ий. "

Motivational and inspirational tips  

Motivational and inspirational tips

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you