Page 1

A À Â Ã Å Ā

A À Â Ã Å Ā

A A A À À À Á Á Á Á Á Â Â Â Ã Ã Ã Ä Ä Ä Ä Ä Å Å Å Ā Ā Ā Ă Ă Ă Ă Ă

Ą Ą Ą Ą Ǻ Ǻ Ǻ ǺǺÆ ÆÆÆÆ Ǽ Ǽ Ǽ Ǽ B B B B B C C C C Cie Co C Ç Ç Ç Ç Ć Ć Ć Ć Ć Ĉ Ĉ Ĉ Ĉ Ĉ


Ċ Ċ Ċ Ċ Ċ Č Č Č Č Č D D D D Dr. DÐ Ð ÐÐÐĎ Ď Ď Ď Ď Đ Đ Đ Đ Đ E E E E Esq. E È È È È È É É É É É

Ê Ê Ê Ê Ë Ë Ë Ë ËĒĒĒĒĒĔĔĔ Ĕ Ĕ Ė Ė Ė Ė Ė Ę Ę Ę Ę Ę Ě Ě Ě Ě Ě F F F F FG G G G G Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ


Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ġ Ġ Ġ Ġ Ġ Ģ Ģ Ģ Ģ Ģ H H H H H Ht. Ĥ Ĥ Ĥ Ĥ Ĥ Ħ Ħ Ħ Ħ Ħ I I I I I Ì Ì Ì Ì Í Í Í Í Í

Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ī Ī Ī Ī Ī Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ ĬĮ Į Į Į Į İ İ İ İ IJ IJ IJ IJ IJ J J J J Jr. J Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ K K K K K Ķ Ķ Ķ


Ĺ Ĺ Ĺ Ĺ Ĺ Ļ Ļ Ļ Ļ Ļ Ľ Ľ Ľ Ľ Ŀ Ŀ Ŀ Ŀ Ł ŁŁ Ł Ł M M M M M Mc Mlle. Mme. Mr. Mrs. Ms. N N N N No. N

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ń Ń Ń Ń Ń Ņ Ņ Ņ Ņ Ņ Ň Ň Ň Ň Ň Ŋ Ŋ Ŋ Ŋ Ŋ O O O O OÒ Ò Ò Ò Ò Ó Ó Ó Ó ÓÔ ÔÔÔÔÕÕÕÕÕ


Ö Ö Ö Ö Ö Ø Ø Ø Ø Ø Ō Ō Ō Ō ŌŎ Ŏ Ŏ Ŏ Ŏ Ő Ő Ő Ő Ő Œ Œ Œ Œ Œ P P P P P Þ Þ ÞQ Q QQR R R R R

Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŗ Ŗ Ŗ Ŗ Ŗ Ř Ř Ř Ř S S S S Sig. Sr. Sra. Srta. St. S Ś Ś Ś Ś Ś Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ş Ş Ş ŞŞ Š ŠŠ Š Š T T T T Th T


Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ť Ť Ť Ť Ť Ŧ ŦŦ Ŧ Ŧ Ț    U U U U U Ù Ù Ù Ù Ù Ú Ú Ú Ú Ú Û Û Û ÛÛÜ Ü Ü Ü

Ũ Ũ Ũ Ũ Ũ Ū ŪŪ Ū Ŭ Ŭ Ŭ Ŭ Ŭ Ů Ů Ů Ů Ű Ű Ű Ű Ű Ų Ų Ų ŲŲ V V V V V W W W W W


Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ Ẁ Ẁ ẀẀ ẀẂ Ẃ Ẃ Ẃ Ẃ Ẅ Ẅ Ẅ Ẅ Ẅ X X X X X Y Y Y Y Y Ý Ý Ý ÝÝ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ

Ÿ Ỳ Ź Ż

Ÿ Ÿ Ÿ Ỳ Ỳ Z Ź Ź Ź Ż Ż Ž Ž

Ÿ Ỳ Ỳ Z Z Z Ź Ż Ż Ž Ž Ž


a á ã æ ą b

a a a aa a à à à á á á â â â â ã ã ä ä ä ä å å å å æ æ ā ā ā ā ă ă ă ą ą ą ǻ ǻ ǻ ǻ ǽ ǽ ǽ b b b b b c c c c

à ã æ ă ǽ c

ç ç ç ç ć ć ć ć ĉ ĉ ĉ ċ ċ ċ ċ č č č d dd d d d d d di de dr ð ð ð ð ď ď ď đ đ đ đ e e e e e e e e e e. es ex

ĉ č d ď e ez


è è è è é é é ê ë ë ë ë ē ē ē ē ĕ ė ė ė ė ę ę ę ę f f f f fi ffi ff ft  g g g g g

ê ê ĕ ĕ ě ě fl g

ê ĕ ě f g

ge gg ğ ğ ģ ģ h h ħ ħ i í í í

ĝ ĝ ĝ ĝ ġ ġ ġ ġ  h h ĥ ĥ ĥ ĥ i i i i is ì í î î î î ï

ğ ģ h ħ ì ì ï ï

ğ ģ h ħ ì ï


ĩ į j k l ļ

ĩ ĩ ĩ ī ī ī ī ĭ ĭ ĭ į į į ı ı ı ı ij ij ij j j ĵ ĵ ĵ ĵ k k k k ķ ķ ķ l l l ĺ ĺ ĺ ĺ ļ ļ l ľ ľ ľ ľ ŀ ŀ ŀ

ĭ ij k ķ ļ ŀ

ł ł ł ł ł  mmmm m n n n n n n n n nd ñ ñ ñ ń ń ń ń ņ ņ ņ ņ ň ň ň ň ʼn ʼn ʼn ʼn ŋ ŋ ŋ ŋ o o o o o o of ou ò ò ò ò ó ó ó ó ô ô ô ô õ õ õ õ


ö ö ö ö ø ø ø ø ō ō ō ŏ ŏ ŏ ŏ ő ő ő ő œ œ œ ǿ ǿ ǿ ǿ p p p pf ph pp  q q q r r r r r rd ri rt ŕ ŕ ŕ ŗ ŗ ŗ ŗ ř ř ř

ō œ p q ŕ ř

s s s s s s s sh sp ss st ś ś ś ś ŝ ŝ ŝ ŝ ş ş ş ş ššššșșșșttttt t t t t t th the tt tz ţ ţ ţ ţ ť ť ť ť ŧ ŧ ŧ ŧ ț      u u u u u uz


ù ù ù ù ú ú ú ú û û û û üüüũũũũūūūūŭŭ ŭ ŭ ů ů ů ů ű ű ű ű ų ų ų ų v v v v w w w w wh wn ŵŵŵŵẁẁẁẁẃẃẃẃ ẅ ẅ ẅ ẅ x x x x y y

y þ ŷ z ż

y þ ŷ z ż

y þ ŷ z ż

y ý þ ÿ ŷ ỳ z ź ż ž

ý ý ÿ ÿ ỳ ỳ ź ź ž ž

ý ÿ ỳ ź ž


0 0 0 0 0 00 1 1 1 1 100 2 2 2 2 25 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 50 6 6 6 6 7 7 7 7 75 8 8 8 8 9 9 9 9 º ⁰ ¹ ² ³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ ₀₁₂₃₄₆₇₈₉ ¼½¾

#$%&&&&&& &'()!???¿¿¿" *+,-.\|/:;<=>@ [ ]^_`c ∕o{ }~¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨° © ª « ¬ ® ¯ ±´µ¶¶¶¶¶·¸¹»


ß ß ß ß ʼ ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ̀ ́̂ ̃ ̄ ̇ ̈ ̊ ̸̧̨̦̋̌̕ΔΩμπ–—Ë‘’‚ “”„†‡…‰‹›⁄ⁱⁿ€ℓ™ Ω℮∂∆∏∑−∕∙√∞∫ ≈≠≤≥◊             

!"# $%& ' ( ) * + , - . / : ; < ] ^ Y = > ? _ Z [ \ y z x { |


0 9 I J K 1 2 E H M 34QRS 56TUV 78NWOP X É Zapfino  }

@ A B C D ` a b c fgtuhi j k l m nopqrs d e v w


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Zapfino Herman Zapf

Pracownia Liternictwa i Typografii ASP w Krakowie 2012


MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MJMJMJMJMJMJMJMJMJM

É Herman Zapf

Pracownia Liternictwa i Typografii ASP w Krakowie 2012


`Informacje o kroju

Inspiracje a

Z

apfino to font o charakterze kaligraficznym. Został zaprojektowany dla Linotype przez Hermana Zapfa, niemieckiego typografa o bogatym dorobku. Zapfino bazuje na alfabecie Zapf z 1944 roku. Znakiem szczególnym Zapfino jest szerokie wykorzystanie ligatur oraz wiele wariacji poszczególnych liter – na przykład minuskuła litery „d” posiada dziewięć, a litery „e” dziesięć, odmian.

W

W


Zapfino


I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I

Zapfino Herman Zapf

Pracownia Liternictwa i Typografii ASP w Krakowie 2012

Katalog Zapfino  

Zapfino - katalog

Katalog Zapfino  

Zapfino - katalog

Advertisement