Page 1

Nr 5 Oktober 2012

Direkt

Så hjälper du flyktingar

s. 4

Jan-Olof i Lycksele: "Bönen är central" s. 6

Sara bygger relationer i Göteborg s 14

1


n Bitr. missionsdirektor har ordet

Innehåll Gränsöverskridande engagemang Så hjälper du flyktingar

3 4–5

Ichtys - bönegruppen som blev en församling 6–7 Place of Restoration fyller 20 år

8-9

Nytt om namn och notiser

10

Linda bröt upp för att lyda Gud 11–13

Alltsedan EFK bildades har det vi kallar för den pionjära inriktningen

Sara 14-15

varit en av de grundläggande principerna för det gemensamma arbetet. Det är viktigt att ständigt hålla detta levande och är en viktig idé också i måldokumentet EFK 2020. Tanken är inte ny! Jag hittar den redan i Gamla Testamentet. Mose hade levt 40 år i ökentrakter och dag efter dag i princip gjort samma sak när han vallade de får han hade ansvar för. Men i 2 Mos 3:1 står det att ”En gång… drev han dem till andra sidan öknen.” När Mose efter alla dessa år vågade vara gränsöverskridande fick han göra ett gudsmöte som skulle förvandla hela hans liv och arbetsuppgifter.

Notiser, kalender och Vi som reser 16–17 Andreas Tofters: Är Gud relevant?

17

Direkt från Evangeliska Frikyrkan utges av Evangeliska Frikyrkan och utkommer med sex nummer per år. Adress Evangeliska Frikyrkan, Box 1624, 701 16 Örebro Tel. 019-16 76 00, E-post info@efk.se Webbplats www.efk.se. Facebook: http://www.facebook.com/evangeliskafrikyrkan Twitter: twitter.com/EFKsamfund Gåvor Bankgiro 900-4037, Plusgiro 90 04 03–7. Redaktion Elisabet Carleson (redaktör), David Gelinder (formgivning) och Johanna Lundin. Ansvarig utgivare Anders Blåberg Tryck Skilltryck. Omslagsbild: Alexander Hagerius Tidningen skickas till de som anmält att de vill ha den, är registrerade för alla utskick från EFK, adresser genom insända församlingslistor, sänt in gåva till EFK eller är fadder genom Barnhjälpen. Notistips mottages tacksamt. Mejla till notistips@efk.se. Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse med 298 församlingar i Sverige och drygt 32 000 medlemmar. EFKs församlingar har ett stort internationellt engagemang med mission i drygt 40 länder. I Sverige omfattar det gemensamma arbetet församlingsplantering, församlingsutveckling och utbildning. EFK UNG finns med som självständig organisation i rörelsen. EFK har 90-konto då vi uppfyller Svensk Insamlingskontrolls kriterier och granskning. Direkt är tryckt på Svanenmärkt papper.

Engagerad. Sara Molyneux, integrationssamordnare anställd av Saronkyrkan i Göteborg. Möt Sara på sidan 14.

Att Jesus säger ”Gå ut” har burit EFK och dess modersamfund un-

der alla år och som på samma sätt ger oss den energi och den tändning vi behöver idag. Vi ser det på många håll i det internationella arbetet runtom i världen. I flera fall ser vi att den mänskliga nöden inte längre vet om geografiska gränser. Det globala och lokala blir en och samma värld. Vi möter fattiga romer som tigger i både Belgrad och Borås. Thailändare som behöver ett gudsmöte finns i både Hua Hin och i Hudiksvall. Ensamma mödrar som säljer sin kropp arbetar både i Maputo och i Manaus. Den missionsrörelse och den församling som bär på en längtan att nå människor med Guds kärlek kan inte veta om några gränser som hindrar. Sociala medier är en maktfaktor i Mellanöstern. Ett svenskt pass tar oss till alla världens hörn om så skulle behövas. EFKs samarbetskyrkor intar nya områden i sina egna länder eller sänder själva missionärer över gränserna. Hela världen finns nu utanför våra egna dörrar i Sverige och jag har själv upptäckt att jag kan fortsatta min missionstjänst också här även om jag inte nu bor i det land som Gud kal�lade mig en gång till. Vad var det som drev Mose att göra det där

annorlunda? Att ta steget ut i det nya och okända? Varför välja det säkra, invanda och trygga istället för utmaningen i det pionjära och okända? Gud väntar på oss att spränga gränserna. Detta är din och min kallelse idag!

Kjell Bonerfält Biträdande Missionsdirektor kjell.bonerfalt@efk.se

Foto: david gelinder

Omslagsbilden

2

Uppdrag: spränga gränser!


Foto: Istockphoto

Gränsöverskridande engagemang Vi är ibland benägna att skapa vår egen isolerade frikyrkokultur, med höga trösklar och stängda dörrar. Den kristna församlingen är istället kallad till att vara en stad på berget, ett ljus i mörkret och ett salt i förruttnelsen: att uttrycka en annorlunda Gudsrikeskultur mitt i omvärldens kultur. Text: Stefan Swärd.

Den kristna församlingens uppdrag är att vara i världen, men Pastor i Elimkyrkan Stockholm inte av världen. Detta innebär bland annat att vara en aktiv del av vårt samhälle, men samtidigt vara en koloni för Gudsriket. Själva idén att bjuda in andra människor till vår verksamhet i kyrkan är egentligen inte en biblisk idé. Jesus rörde sig ständigt ute bland vanligt folk, där människor möttes. Paulus arbetade på samma sätt när budskapet började spridas runt om i Romarriket. Han gick dit samtalen redan pågick. Stefan Swärd

En fragmentiserad omvärld

För oss kristna i Stockholm är en stor utmaning att vår stad håller på att bli en mångkulturell och globaliserad storstad. Hur är man kyrka i den miljön? Helt olika värderingar, språk, kulturer, livsstilar lever sida vid sida. I samma stad. Rinkeby är något helt annorlunda än Saltsjöbaden som är något helt annorlunda än Södermalm. De som bor i Rinkeby åker aldrig till Saltsjöbaden, och tvärtom. Det finns ingen enhetlig kultur eller värderingar i omvärlden som församlingen kan relatera till. Den moderna globala storstaden blir alltmer fragmentiserad. Människor lever i olika världar i samma stad. Det är en stor utmaning för kristna kyrkan. Hur bygger vi Guds rike i en sådan kontext?

En Gudsrikeskultur

Denna brokiga mångfald skapar samtidigt unika möjligheter för kristna församlingen att vara något eget, distinkt, att uttrycka en annorlunda Gudsrikeskultur. Att bygga en mångkulturell församling med människor ”En resa med med olika bakgrunder, många utmaningar nationaliteter och och stationer. Men språk blir i denna miljö det är vad Guds rike ett spännande kristet handlar om” projekt som motver ... kar fragmentiseringen. I kristna kyrkan möts afrikaner, flyktingar, kineser, överklassvenskar, studenter, svenska medelklassfamiljer, personer med mentala funktionshinder – i en livgivande gränsöverskridande gemenskap med en gemensam nämnare – Jesus som frälsare och Bibeln som Guds ord. Det är vad vi försöker bygga i Elimkyrkan i Stockholm just nu. Det är en resa med många utmaningar och stationer. Men det är vad Guds rike handlar om. ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”, (Galaterbrevet 3:28). Läs mer: Temat för detta nummer är gränsöverskridande

engagemang - möt på följande uppslag fler som vågat ta steget.

3


Foto:Bengt sjöberg

Sassan och Daniel levde gömda i fyra år. De är döva. Blev kristna i Sverige. Efter nio år i Sverige fick de permanent uppehållstillstånd.

Så hjälper du flyktingar En kväll för 23 år sedan när Bengt Sjöberg satt och drack te med sin fru knackade det på dörren. Det var en iransk mamma och hennes två döttrar som i snöblåsten sprungit undan polisen som kommit för att utvisa dem. Den kvällen började pastor Bengt Sjöbergs engagemang för flyktingar. Idag ger han råd till EFK-församlingar i asylfrågor. Text: elisabet carleson.

möjligheter att få ut handlingar, bevis och sammanställa fakta i ärendet. Intyg från psykolog, sjukjournaler, beslut från advokat och myndigheter m.m. hjälper dig få en helhetsbild och få fram underlag Bengt till Migrationsverket. Sjöberg,

Fatta inte beslut åt någon

är pastor i EFKförsamlingen Kristen Gemenskap i FilipstadHällefors.

Den lilla familjen i snöblåsten fick efter tre år stanna. Men genom En mycket vanlig fråga som åren har Bengt också fått ta avsked från många vänner. Bengt möter är om afghaner – Samtidigt är det viktigt att inse att alla inte är de som de utger sig och iranier som låtit döpa sig, för, säger Bengt. Innan man hjälper någon är det bra att lära känna men Migrationsverket ifrågadem lite först. Vi får inte vara blåögda. sätter deras trovärdighet och menar att de kan utvisas. Många undrar Idag ringer fem, sex församlingar i veckan till Bengt och han är ofta vad man kan göra då, när de inte längre har någon advokat. ute och föreläser. – Har man fått nej av Migrationsverket, Migrationsdomstolen och – Ofta ringer församlingar efter att avslagen har kommit. Kommer Migrationsöverdomstolen kan man vända sig till Förvaltningsprocesvi in tidigare i asylprocessen och kan hjälpa till med kontakterna med senheten som finns i Solna, Göteborg och Malmö, säger Bengt. Dit Migrationsverket är myckkan man skicka en ny ansökan. En sista utväg är att överet vunnet. klaga till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. ”Fler skulle behöva Ett sätt att hjälpa i tid är sätta ner foten och att vara juridisk ombud. Utifrån din erfarenhet, får säga "här tar vi hand – Man kan vara juridiskt asylsökande en rättssäker process? om alla slags människor!” ombud utan att vara advo– Jag skulle säga att det beror på handläggaren. Att perso kat, berättar Bengt. Med ner inte får veta sina rättigheter ser vi många gånger. Jag Bengt Sjöberg en rätt formulerat fullhar till exempel själv sett när romer inte fått veta att de har makt öppnar sig enorma 4


rätt till en advokat, ja inte ens att de har rätt att överklaga. Jag rekommenderar därför alltid att följa med på möten på Migrationsverket. Hur tycker du situationen för asylsökande är idag?

– Sverige tar emot väldigt många och även räddar många, just nu många från Syrien. Samtidigt så märker jag av en växande främlingsfientlighet i samhället. Ibland möter jag kristna med fördomar om muslimer, som att alla muslimer får stanna och att de kristna får avslag. Det är inte sant. När det gäller kristna och andra som bytt religion, så finns det sedan februari 2012 ett rättsligt ställningstagande och nu i september 2012 en dom i Europadomstolen som fastslår att det strider mot religionsfriheten att tvingas att avstå från och inte kunna utöva sin tro. Det innebär i sin tur att det inte är relevant om det är känt eller inte i hemlandet att personen i fråga är kristen. Migrationsverkets praxis har varit att utvisa folk med uppmaningen att hålla tyst om sin tro, men det strider alltså mot EU-direktiven. Så det är goda nyheter. Att gömma flyktingar, vad säger du om det?

– Det är inte kriminellt att gömma en flykting, det är civil olydnad. Att gömma en brottsling är däremot kriminellt. Men göm inte för tidigt! Innan beslutet har vunnit laga kraft så gör polisen ingenting. Göm bara i väntan på nya bevis eller för att få fram handlingar eller för att passera ett datum inom till exempel Dublinförordningen, då Sverige måste starta en asylutredning. En fråga som Bengt får ibland är om kyrkan är en säker plats. – Polisen har rätt att gå in i en kyrka, men får inte avbryta en gudstjänst, berättar Bengt. Därför har jag instruerat i min församling att om polisen kommer så har vi 24 timmars bön och lovsång, ja ett möte hela veckan om det skulle behövas!

Hör av dig! Att möta människor från andra kulturer och religioner ställer oss ofta inför nya frågor och utmaningar. Nätverksgruppen Forum för mångkultur och religionsmöte inom EFK hjälper församlingar och enskilda med dessa frågor. 1. Markus Sand, samordnare för frågor om mångkultur och religionsmöte Pastor i Rinkeby Internationella Församling. Församlingen har ett förråd av biblar och litteratur på språk som arabiska, farsi (persiska) dari m.fl. Ämne: Hur bygger vi en mångkulturell församling på NTs grund? Hur når vi miljonprogrammen med evangelium?

2. Gjohn-Marko Berisha Medlem i Brickebergskyrkan, Örebro. Ämne: Vad är islam? Hur svarar man på muslimers frågor om kristen tro?

3. Theódoros Demetriádes Medlem i Korskyrkan i Nyköping. Ämne: Lärdomar och erfarenheter från 45 års arbete med invandrare och flyktingar. Evangelisation bland nysvenskar.

Något annat råd?

– I Stockholm, Göteborg och Borås finns det fristäder: platser där papperslösa får sjukvård, praktisk och juridisk hjälp, samtalsterapi och medmänsklig omsorg. Församlingar och organisationer samarbetar; läkare, apotek med flera ställer upp gratis kvällstid. Tänk om vi församlingar skulle ta initiativ till fler sådana fristäder! Fler skulle behöva sätta ner foten och säga "här tar vi hand om alla slags människor"!

4. Marika Lundberg Medlem i New Life, Stockholm. Ämne: Så kan du arbeta med ungdomar från olika bakgrunder.

5. Ferro Mehmedovic Pastor i Hyllie Park Kyrkan i Malmö.

Mer information:

• • • • • •

Rådgivningsbyrån www.sweref.org (kostnadsfri juridisk rådgivning) Kyrkornas globala vecka, www.globalaveckan.se (Tema: Över gränser – om migration och flyktingskap”) www.farr.se (Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd) www.unhcr.se (FN:s flyktingorgan) www.opendoors.org (kristnas situation i Mellanöstern) Rosengrenska stiftelsen www.rosengrenska.org (medicinsk hjälp till gömda flyktingar)

Ämne: Kristen tro möter islam. Mångkulturellt församlingsbyggande.

6. Bengt Sjöberg Pastor i Kristen Gemenskap, Filipstad. Ämne: Vad gör kyrkan då främlingen knackar på dörren? Hur kan en församling bistå i asylprocessen? Hur behandlas konvertiter och kvinnor som är hotade på grund av hederskulturen?

Följ gruppens blogg:

www.ettnyttsverige.wordpress.com kontaktuppgifter och fler artiklar finns på www.efk.se/mangkultur 55


Foto: Lisa Ljungren

Hos Ichtys i Lycksele hittar många gemenskap De började som en bönegrupp som hade gudstjänster på söndagskvällarna i en källarlokal i Lycksele. Idag, sex år senare, har de bildat församlingen Ichtys och har 40-50 gudstjänstbesökare varje vecka. Besökarna är allt från troende från andra församlingar till asylsökande och hemlösa. Text: Gunilla Säwenmyr

För ungefär ett halvår sedan bildades församlingen Ichtys av tre par i 60-årsåldern, Jan-Olof och Gun-Karin Karlsson, Lorentz och Anette Åsdell samt Sixten och Anna Hedman. Idag består församlingen av elva Foto: jan-olof karlsson

Lorentz Åsdell är dopförrättare när en av ungdomarna, Magnus Billegaard döps.

6

medlemmar, men desto fler deltar i gudstjänstfiranden. Mångkulturellt

Från början hölls gudstjänsterna i en av kommunens lokaler, men när de inte längre hade möjlighet att hyra den blev de rådvilla. – Men så erbjöds vi en källarlokal på gågatan i Lycksele som kändes intressant. Då kunde vi arbeta ännu mer utåtriktat på marknader, skolavslutningar och annat i stan, säger Jan-Olof.

– Dels har vi många från andra församlingar som kommer till oss också, dels har vi många afrikaner. Många söker asyl här och förstår inte ens svenska, men ändå dras de till oss, säger Anna Hedman, en av grundarna av Ichtys. ”Vi bjuder på soppa, Söndagsgudstjänsterna har sedan presenterar Jesus och starten 2006 fokuserat mycket på har fått be med många lovsång och bön. Jan-Olof Karlsson av dem” ... är en av de två som håller i gudstjänsternas predikningar. – Invandrare och flyktingar har hittat till oss och jag tror att det beror Språket en utmaning på att vi har försökt ha en så öppen atmosfär Gudstjänsterna tolkas till engelska för att fler som möjligt och mycket gemenskap. Vårt arska förstå, men att vara gränsöverskridande bete bygger på att man ska känna sig hemma innebär ändå en stor utmaning. hos oss, säger han. – Många kommer hit, läser på SFI och sen


Foto:Elisabet carleson

flyttar de. Vi ”lånar” dem bara en period och det är en utmaning. Språket är också ett problem. De äldre i församlingen är inte så bra på engelska och många av flyktingarna som kommer hit har bara sitt hemspråk. Jag brukar säga så att om man inte kan göra något annat kan man alltid krama om dem, säger Jan-Olof Karlsson. Gudstjänsterna är bara en liten del av det arbete församlingen gör. När det är marknad öppnar församlingen upp sina portar, bjuder på pannkakor, bullar och choklad. De går ut på gatan och delar ut bibelord och små kraftord, något som i sin tur öppnar upp för samtal. Och på tisdagar mellan tio och ett delar Anna Hedman soppgemenskap med dem som vill. – Det finns många ensamma människor i Lycksele, många med ett beroende av något slag. Vi bjuder på soppa, presenterar Jesus och har fått be med många av dem. Det finns ett stort behov av gemenskap, flera har sagt att det är som en oas att komma hit, berättar Anna. Anna arbetar till vardags som lärare på en gymnasieskola med särskoleelever och denna höst har hon startat upp en ungdomssamling tillsammans med en nyfrälst tjej. – De ungdomarna kommer inte från en kristen uppväxt och de kanske inte alltid förstår allt, men ändå kommer de om och om

Gun-Karin och Jan-Olof Karlsson (t.h) och Anna och Sixten Hedman har fått se en ny församling växa fram.

igen. Nu är vi elva stycken och två afrikanska killar har precis blivit frälsta. Bön är central

Ni som startade församlingen är pensionärer eller börjar närma er pensionsåldern. Varför gör ni det här? – Vi kände att det fanns ett behov. Det finns flera andra församlingar i bygden och vi vill inte skapa konkurrens, vi är snarare ett komplement. Jag tror det behövs olika slags

kyrkor, säger Anna Hedman. – Vi har en oerhört djup längtan efter att få ser fler människor komma till tro. Bönen har varit central genom allt detta. Vi har haft väckelse i bygden förut och vi tror att Gud vill det igen. Då vill vi finnas med, säger JanOlof Karlsson.

"En hel del initiativ på gång" Runt omkring i Sverige finns idag cirka 15 församlingsplanteringar som Församlingsprogrammet inom EFK har kontakt med. Alla har kommit olika långt. Några gör precis som Jan-Olof och hans vänner i artikeln härintill gjorde i början, samlas och ber om Guds ledning på resan till en ny församling. Andra har redan sett människor komma till tro och bildat församling. Nu har EFK utökat stödet för de som är i början av sin "planteringsresa". Text: Elisabt carleson

I början av oktober startade nämligen M4-träningen för grundarteam. Efter träningen erbjuds coachning, individuellt Cahtrine Nygren, och i grupp. M4 bygför det förger på ett upplägg man ansvarig samlingsgrundande använt i Norge under nätverket flera år och som varit till stor hjälp där. Utbildningen innehåller fyra undervisnings- och träningshelger under 1,5 år. Processen leds av en tränad handledare som coachar och utmanar teamet även mellan tillfällena. Namnet M4 kommer från fyra aspekter i missionsbefallningen: ”Master,

Mission, Multiplication och Movement”. Cahtrine Nygren, ansvarig för det församlingsgrundande nätverket är glad över att träningen nu kommit igång och är försiktigt hoppfull inför framtiden: –Församlingar bildas inte i någon jättehög takt, men ändå i en hoppfull takt. Det är ändå en hel del initiativ på gång. I Mellansverige händer det mycket just nu, med till exempel två nya planteringar i Västerås. Behoven är enorma av nya kristna gemenskaper och vi behöver fler enskilda som tar initiativ och församlingar som planterar nya församlingar eller som är med och stöttar andras initiativ. Vi välkomnar alla att höra av sig med sina frågor. 7 7


I EN ANNAN DEL AV VÄRLDEN

Place of Restoration firar 20 år Monica och Basil Woodhouse lånade ut sin nya husvagn till en behövande familj. Place of Restoration i Sydarika är idag ett stort center för föräldralösa och utsatta barn och för rekrytering av fosterfamiljer. I år firar centret 20 år. Text: Elin Klemetz, bearbetat av Elisabet Carleson

Båda minns dagen när allt började. Sedan stridigheterna i slutet av 1980-talet hade Basil och Monica mött många trasiga människor och bett och gråtit över situationen i landet. De läste i tidningen om hur myndigheterna placerade föräldralösa barn i fängelse eftersom de inte fick plats någon annanstans. Just den här dagen stod de utanför sin nyinköpta husvagn, när en kvinna och hennes barn kom

och frågade om hjälp. Tankarna i Monicas huvud gick igång. ”Vi har ju en husvagn. Men Gud – den är ju vår!” Samtidigt hör hon Basil säga: ”Vi har ju en husvagn...”. Fler husvagnar kom till, och snart började behövande familjer och barn flytta in i deras eget hus i Port Shepstone. – Som mest var vi 27 stycken personer i samma hus, berättar Monica. Började med en tjuga

Behovet av en byggnad blev allt större. När en stenig och otillgänglig tomt bredvid deras kyrka blev till salu, kände de att det var rätt plats att börja på – trots att de inte visste hur det skulle gå till att bygga där. Många år tidigare hade de fått ett anonymt givet kuvert med 20 rand (runt 20 svenska kronor). Dessa blev starten till en fond där de hade satt undan skänkta pengar genom åren. Med hjälp av den och flera anonyma gåvor kunde de köpa tomten och började det smått galna projektet att bygga utan att ha tillräckligt med pengar för hela projektet. 100 barn tas omhand

Monica och Basil Woodhouse är grundare och ledare för barnhemmet Place of Restoration utanför Port Shepstone i Sydafrika.

8

– Vi tog ett beslut att inte ta några lån. Så vi hade bara råd med grunden först, berättar Basil. Med hjälp av bidrag från bland annat Sverige är Place of Restoration idag ett erkänt center för omhändertagande av utsatta barn, och för rekrytering och utbildning av fosterfamiljer. Även om barnen kan vara mycket unga när de kommer till centret, har många fått vara med om saker man inte önskar någon någonsin ska få uppleva. De kan vara hiv-smittade, utsatta för sexuella övergrepp, ha blivit drogade, slagna, övergivna eller föräldralösa. Några har hittats slängda i soptunnor. Under ett år tas sammanlagt närmare 80-100 barn om hand. – Målet är att de inom 6-9 månader från sin ankomst ska ha kom-


Foto: efks arkiv

mit till en trygg familj, berättar Monica. Vi förstår att ett tillfälligt boende är nödvändigt, men att sedan få komma till en familj ger så mycket bättre förutsättningar i livet. Underhåll i 17 år

Församlingarna inom EFK, dåvarande Helgelseförbundet, började redan år 1995 att göra det möjligt för Monica och Basil Woodhouse att utveckla Place of Restoration. Då anställdes de som missionärer och hela deras underhåll har sedan dess kommit från EFKförsamlingar. Stöd ges också från EFK-församlingar till delar av omkostnader för verksamheten. –Det känns fantastiskt att ”Utvecklingen påminha dessa församner oss om pojken med lingar bakom de fem fiskarna. Allt oss i bön och är ett tecken på Guds ekonomiskt stöd. godhet” Jag vill säga ett ... stort tack för det långsiktiga stödet, säger Monica. Ni är välkomna på besök emot för att se att era pengar gör stor nytta –vi är tacksamma om församlingarna fortsätter att vara med även i framtiden. När vi firade 20 år så var Mikael och Jenny Klingberg från Betel i Vaggeryd med som svenska representanter. Min mamma Alice var medlem i den församlingen, och min pappa Dag Palm var med i Nybblekyrkan i Vintrosa utanför Örebro.

Länder i kö

Under det kommande året ska 200 föräldrar få utbildning i föräldraskap i programmet ”Give a child a family”. Förutom föräldraskap utbildas fosterfamiljerna bland annat i hur man förebygger spridning av aids och får stöd i sorgearbete och för att själva förbättra sin ekonomi och självständighet. Man har också månadsvis kontakt och uppföljning med centret efter att barnet har fått komma till familjen, supportgrupper finns i tio kommuner. Place of Restoration har även blivit certifierat att vidareutbilda socialarbetare. Arbetsmetoderna sprids både i Sydafrika och i andra länder. Hela 23 länder står i kö för att ta del av de speciellt utvecklade metoderna för att ta hand om barn. Behovet är enormt i flera länder i Afrika där ibland nästan hela generationer har slagits ut i aidsepidemins spår. – Utvecklingen av Place of Restoration påminner oss om pojken med de fem fiskarna. Allt är ett tecken på Guds godhet, konstaterar Monica.

Lyssna till ljudreportage :

Lyssna till ljudreportage där Monica berättar om Place of Restoration. Scanna in QR-koden här bredvid med din smarttelefon.

9


nytt om namn Foto: två fotografer

För någon som inte känner till Livgivande Företag, hur skulle du beskriva det då?

Den 1 november tar entreprenören Mattias Josephson över som ansvarig för Livgivande Företag.

Hur känns det att gå in i den här uppgiften?

– Jätteroligt. Jag har sedan många år funderat på hur mina entreprenörserfarenheter skulle kunna användas för att på något sätt bidra till en bättre värld, så den här uppgiften känns väldigt rätt. Jag kommer jobba två dagar i veckan med Livgivande från 1 november. Det blir en stor och spännande omställning efter den företagsresa jag gjort de senaste tolv åren och jag blir kvar på några procent på Motorola (den del som nu ägs av Google) resten av året för att fasa in den efterträdande platschefen.

Hur vill du utveckla Livgivande Företag vidare?

Jag hoppas kunna utveckla kursdagarna och dessutom ta ett nytt grepp på partnerkonceptet så att företag kan "adoptera" projekt och få tillgång till riktigt bra kommunikationsmaterial kring insatsen för att bygga trovärdighet och skapa stolthet bland sina anställda.

Johan Karlsson tillsvidareanställdes (60%) (tidigare visstidsanställd) som lärare på Örebro Folkhögskola 120801. Lina Lagsten börjar sin tjänst som projektledare för Frizon (80 %) i november.

Linda Marklund visstidsanställdes (50 %) som projektledare på ÖMS (utreda förutsättningarna och förbereda för medlarutbildning på ÖTH) 120901–130630.

Martin Olofsgård som arbetar i skolkyrkan i Nässjö har i Nässjö Allians- och Baptistförsamling avskiljts som skolpastor i Nässjö med pastorshemvist inom EFK men med Nässjö kristna samarbetsråd som arbetsgivare.

Lina Skoghäll vikarierar (50 %) som lärare på Götabro bibelskola under Mats Larssons tjänstledighet 120801–130731.

Anders Svahn tillsvidareanställdes (100 %) (tidigare visstidsanställd) som lärare på Örebro Folkhögskola 120801.

Katherine Wahlström, äldste i församlingen, tillträder under hösten tjänsten som ungdomspastor i Skogsrokyrkan i Skövde.

Linda Andreasson visstidsanställdes (25 %) för att samordna PROMIS på MI 120824– 121231.

Mattias Edlund tillträdde i början av hösten tjänsten som ungdomspastor i Ulriksbergskyrkan i Växjö.

Daniel Åkerblad tillträder tjänsten som pastor i Tullbrokyrkan i Falkenberg den 1 december. Han arbetar nu i Missionsförsamlingen i Rickarum.

Rune Andréasson är pastor (50 %) i Vasakyrkan i Hedemora sedan början av året på halvtid, samtidigt som han är pastor i Missionskyrkan i Leksand.

Stefan Emilsson visstidsanställdes (25 %) som internationell handläggare på Sverigekontoret (121001–121231. Stefan kommer att jobba 100 % fr.o.m. 130101–130930.

Nya missionärskandidater (antagna av ledningsgruppen) som söker underhåll

Per Alexandersson som senast arbetat i studieförbundet Bilda i Örebro är fr.o.m. den 1 oktober musikpastor och samordnare på expeditionen i Immanuelskyrkan, Örebro.

Paul Hedman har anställts som ny föreståndare för Götabro kurs- och konferensgård och med ansvar för samordning bilbelskolor. Han tillträder tjänsten 121119.

Gabriel Bladh tillträdde som deltidspastor

Markus Grönberg, Arboga har avskiljts

i Kjula baptistförsamling i början på hösten.

som barn- och familjepastor i sin hemförsamling Örtagårdskyrkan i Arboga.

Sandra och Erik Bäckelid till Region Asien Nya missionärer (antagna av ledningsgruppen ) med annan finansiering

Anna och Per Zetterberg, företagare, Kathmandu, Nepal fr.o.m. 2012-09-20 t.o.m. 2013-08-30.

Decenniernas fest den 13 april 2013

Församlingsprogrammet resurs för barnledare

Är du en av många som gått på Örebro Missionsskola? Boka då in den 13 april nästa år då ett hundratal tidigare studenter vid skolan, tidigare personal och nuvarande personal brukar samlas varje år till Decenniernas fest.

Församlingsprogrammet inom EFK tar under nästa år över ansvaret att utrusta ledare i församlingarna som arbetar med barn- och familjefrågor, ett ansvar som nu är EFK UNGs. Det beslutades på styrelsemötet den 29-30 sept. i ett samtal med EFK UNG. Styrelsen beslutade också att EFK UNG fortsätter med sitt uppdrag

för unga från 16 år och uppåt; att följa och utrusta ungdomsledare och skapa mötesplatser. Då frågorna överlappar varandra så kommer arbetet ske i ett nära samarbete mellan EFK UNG och Församlingsprogrammet.

Foto: simon Gelinder

10

–En välgörenhetsorganisation för företag som vill ta socialt ansvar genom biståndsinsatser. Historiskt har fokus framförallt legat på kursdagar för företagare, där föredragshållare och konferensanläggningar ställt upp mer eller mindre gratis så att ett stort överskott har kunnat genereras till insatser i framförallt Mellanöstern. Vi är en del av EFK, så insatserna handlar om EFK-projekt med fokus på mikroföretagande (och annan hjälp till självhjälp), demokrati och jämlikhet.

Samantha Junggren, Tibro, tillträdde i början av hösten tjänsten som deltidspastor i Frikyrkan i Korsberga. Hon är även pastor inom Svenska Missionskyrkan.


Linda Fintling v책gade bryta upp 11


”Vi vill ge ensamma kvinnor en trygg miljö” Linda Fintling flyttade januari 2012 med sin man Filippus och deras tre barn till ett av husen på Kåfalla Herrgård utanför Lindesberg för att starta ett stödboende för kvinnor. EFK är huvudman för Kåfalla Herrgård. Foto: filippus fintling

12


Foto: filippus fintling

Efter en omfattande renovering finns nu plats för fyra kvinnor och åtta barn.

Linda Fintling ser människors behov, sina egna resurser och kopplingen där emellan. Nu står House of Gloria klart, med rum för kvinnor och deras barn som behöver en temporär tillflyktsort, och ett stenkast därifrån bor familjen Fintling. Om Linda har en massa formella kvalifikationer för detta arbete? Kanske inte, men hon har Gud. Text: sandra sporrenstrand. Foto: Filippus fintling.

När Linda får frågan om hur hon hamnat där hon är just nu, i begrepp att söka upp och bjuda in utsatta kvinnor och barn till ett tryggt boende i lantlig miljö, börjar hon med att berätta att hon blev kristen som sjuttonåring. Överlåtelsen var stark. Sedan nämner hon den kristna ungdomsorganisation som fick stor påverkan på henne. Såg ett jordnära liv

Förfrågan från Kåfalla

Linda gick på ett första styrelsemöte i juni 2011. Från Kåfalla Herrgård kom en fråga om Teen Challenge ville starta ett socialt arbete där. – Känslan jag fick på mötet var stark. Jag hade aldrig någonsin velat lämna min hemstad, men åkte direkt hem och tittade på huspriser i Lindesberg. Både jag och min man har människovårdande yrken, sjuksköterska och socialpedagog, och har erfarenhet av hemmet som läkande plats. – Snart fick vi klart för oss att vi skulle starta ett boende för unga mammor med barn. Det kom ingen eldskrift från Gud, men från flera

Gud lägger pussel

– Det har varit så spännande att se Guds tajming och hur han lägger pusslet, från vår flytt fram till de kontakter vi fått nu när vi väntar på vår första placering, säger Linda. Nu undersöker de möjligheten att ta emot prostituerade kvinnor. – Det är ett svårt område som kräver att vi läser in oss på ämnet och tar kontakt med personer som jobbar med frågan. När vi Linda Fintringer runt och berättar vilka ling är socialvi är blir vissa entusiastiska pedagog, född och uppvuxen i Kumla och andra skeptiska, med och medlem i förtanke på att vi saknar meriter samlingen Betania på området och är en kristen i Åbytorp. aktör, vilket inte alla gillar. De känner sig som dårar, berättar Linda, men de är dårar för Gud och vet att de inte är de första. – Vi är dåraktiga som Noa och små som David när han mötte Goliat. Goliat för oss är kvinnornas problematik, och andra som gör det vi vill göra har resligare kroppshydda, men i vår situation tvingas vi söka Gud, som är mer intresserad av vad vi vill än vad vi kan. Äran till Gud

House of Gloria heter som det gör av flera skäl. Namnet är internationellt gångbart och ett kvinnonamn representerar de kvinnor hemmet hyser. "Gloria" syftar på Gloria Cruz, en av de första kvinnliga medarbetarna i Teen Challenge i New York. – Eftersom Gloria dessutom betyder "ära" blir det en ständig påminnelse om varför vi gör det här, säger Linda. Vi vill ära Gud! Om kvinnorna blir hjälpta är det till Guds ära. Vårt syfte är att ge kvinnorna ett värdigt liv, mänskligt sett, men vår yttersta dröm är att hjälpa dem fram till Kristus. 13

Foto: filippus fintling

– När Teen Challenge flyttade till Götabro och kom med i vår församling präglade det mig mycket. Vi hörde undervisning av deras lärare och såg deras engagemang och jordnära liv. I februari 2011 fick jag en förfrågan från Teen Challenges styrelse om jag vill sitta med i den. Jag var inte så påläst, men såg upp till organisationen som förvaltar arvet efter David Wilkersons arbete med gängmedlemmar i New York på 50-talet. Man sökte en kvinna med hjärta för sociala frågor, och jag kände att det här var något jag längtat efter, men visste egentligen inte vad jag kunde bidra med. – Vid den tiden befann jag mig i en process. Jag och Filippus gifte oss och fick barn tidigt, vi jobbade, var engagerade i församlingen och tog hand om vårt hem. Under föräldraledigheten blev jag rastlös och frustrerad över att all tid gick åt till att ro runt vårt eget projekt. Vi jobbade för att ha råd med hus och bil, och när vänner hade det svårt var det inte lätt att hitta tiden att hjälpa till. Ska vi leva så som kristna?

håll fick vi bekräftelse på att det var rätt målgrupp, och vi har nu landat i en form som är mer stödboende än behandlingshem.


Saronkyrkan arbetar för de mest utsatta i Göteborg Torsdag eftermiddag och full rörelse kring Saronkyrkan mitt i Göteborg. Second hand-affären är öppen och kön har som vanligt ringlat sig en bra bit bakom husknuten innan dörrarna slogs upp. Vägg i vägg med den populära andrahandsbutiken ligger kyrkan. Dit strömmar också människor. Just denna kväll kommer en kör på 250 personer som använder kyrksalen för sina repetitioner. Text: alexander hagerius Foto: privat

I ett av kontoren på entrévåningen, som församlingspersonalen huserar i, packar Saronkyrkans integrationssamordnare Sofia Molyneux en väska inför kvällens arbete på Migrationsverkets anläggning Sagåsen söder om Göteborg. – Bland annat ska jag ta med de här, säger hon och visar upp små stickade figurer som barnen ska kunna leka med bland

Foto: Alexander Hagerius

En av Saronkyrkans volontärer bläddrar i en tidning på arabiska på Migrationsverkets anläggning Sagåsen tillsammans med en besökare som hjälper till med språket.

14

docksakerna. Sofia fann dem på second handen, där hon också håller i språkträningsgrupper för anställda.

– Här får man chansen att se samhället för vad det är. Det här är också Sverige, en stor del av Sverige och det blir många spännande möten.

Möter asylsökande Inget griskött Varje torsdag, året om, åker personer från Kaféet har öppet varje tisdag mellan klockan Saronkyrkan till Migrationsverkets anläggfyra och sex på eftermiddagen och alla kvinning Sagåsen. Det har församlingen gjort nor är välkomna. Inget kött från grisar serveunder tio års tid. På plats träffar volontärer asylsökande och bjuder på kvällsfika, leker med barnen och finns tillhands för samtal. Sofia Molyneux är den som ”Huvudfokus i arbetet med leder Saronkyrkans arbete Café Zahra handlar om att med Sagåsen i sin roll som bygga relationer” integrationssamordnare. För ... utom det arbetar hon också med ett kvinnokafé som fungerar som en mötesplats ras och såväl muslimer som kristna besöker för invandrare och svenskar. mötesplatsen. Varje gång kommer det mellan – Huvudfokus i arbetet med Café Zahra 15-35 kvinnor men det totala nätverket är handlar om att bygga relationer, säger hon. betydligt större. Flera av de som kommer Det är en mötesplats där man ska få chans har blivit tipsade genom sin kontakt med att träffa andra och må bra. Flyktingguide, en kommunal verksamhet Kaféet är inte minst en plats där Sofia och i Göteborgs kommun som arbetar med att de andra volontärerna lär sig andra delar av förmedla kontakt mellan invandrare som vill livet.


Foto: Alexander Hagerius

Saronkyrkans integrationssamordnare Sofia Molyneux.

träffa svenskar, och vice versa, för att guidas in i det svenska samhället. Ytterligare ett integrationsinriktat arbete, som ligger i startgroparna, är att Saronkyrkan på uppdrag av Arbetsförmedlingen ska fungera som etableringslotsar för nyanlända svenskar. Idag finns en nyanländ person med i det arbetet och snart hoppas Sofia på att få se fler som vill bli lotsade in i det svenska samhället. Svåra möten

Sofia Molyneux tittar på sin klocka som börjar närma sig 17. Det är dags för henne att ta sig till Korsvägen där kvällens volontärer samlas och gemensamt åker med buss nummer 761 till Kållered och Migrationsverkets anläggning. Resan tar ungefär en halvtimme. Klockan 20.17 åker bussen mot Göteborg igen. – Den halvtimmen är viktig, säger Sofia. Här finns chans för gruppen att tala om kvällen och gå igenom vad som blev bra och vad som kan göras annorlunda. En kväll kan vara bra med intressanta och givande samtal, men

det kan också innebära möten med människor som bär på en jättestor ångest, och det är svårt att möta. Stort kunnande till hjälp

Till sin hjälp i kyrkans arbete med integration har Sofia många människor. En anställd diakon och en av pastorna arbetar särskilt med frågor som rör integration. Dessutom finns det många volontärer som har ett brinnande intresse och ett stort kunnande på området. Genom ett nätverk av organisationer i Göteborg som arbetar med samma frågor arrangeras regelbundet föreläsningskvällar kring olika teman. – Och allt detta arbete har gjorts möjligt genom församlingens vilja att satsa på det.

Läs mer på Saronkyrkans webbplats,

www.saron.se.

Målinriktad satsning År 2008 fattade Saronkyrkan ett beslut som föregåtts av mycket arbete. Efter diskussioner och personliga samtal med omkring 500-600 medlemmar utkristalliserades vad man som församling skulle arbeta med i framtiden. Ett område var "socialt lokalt", men inte inom de områden där det redan fanns ett etablerat område i Göteborg och där Saron redan finns med. Istället fångades integration in som en av de största utmaningarna för Göteborgs framtid. Där beslutade Saronkyrkan att satsa sitt engagemang. Genom att anställa en person som integrationssamordnare har församlingen fått möjlighet att styra upp, utveckla och fördjupa ett engagemang som på olika sätt funnits bland församlingsmedlemmar sedan tidigare.

15


Owe Anbäcken t.f. rektor vid Örebro Missionsskola

Ny föreståndare för Götabro kurs- och konferensgård

Två snabba frågor till Joakim Samuelsson, insamlingsrådgivare

Pekka Mellergård, rektor för Örebro Missionsskola sedan 2002, slutar vid årsskiftet. Under Pekkas tid har många förändringar skett. Bland annat har examensrätten utökats, tidningen NOD har utvecklats och den akademiska kompetensen bland lärarkåren har höjts. Pekka går till en anställning som neurokirurg på Universitetssjukhuset i Örebro. Tillförordnad rektor blir Owe Anbäcken, tidigare regionledare för Asien och med lång erfarenhet inom utbildningssektorn i Sverige. Owe har även varit ordförande i Örebro Missionsskolas styrelse under tolv år.

Paul Hedman börjar den 19 november som föreståndare för Götabro kurs- och konferensgård och Konferensplats Torp utanför Kumla. Han har lång erfarenhet som chef inom vårdsektorn och är medlem i Filadelfiakyrkan i Örebro. Han efterträder Peter Hovlund, som nu är rektor för Örebro Folkhögskola. Tillförordnad föreståndare är Annica Ledstam.

EFK sänder ju ut många svenska missionärer, är inte det dyrt?

Sista

Evangeliska Frikyrkan finns på Facebook och Twitter. Kom med i samtalet!

11

g 15/

sda kning

ansö

Följ med på @efksamfund!

UTBILDNING I MISSION OCH INTERKULTUR Missionsinstitutet utrustar för uppdraget. Välj mellan halvfart under hela läsåret eller helfart under vårterminen. Ett samarbete mellan Evangeliska Frikyrkan, Pingst och Svenska Alliansmissionen.

Information och ansökan:

www.missionsinstitutet.se

– Det kostar inte mer att sända en missionär än att anställa en nyutbildad fritidsledare vid en svensk förskola. I missionärsunderhållet ingår resor, försäkringar, flytt och fortbildning och ev. skolgång. Att sända missionärer är ett vägval vi som församlingsrörelse har gjort; mission handlar om relationer; människor på plats som med partners får förvandla liv.

Hur kan man tänka kring administrationskostnader - försvinner inte en del på vägen? – För organisationer godkända för 90-konto, som EFK, så får administrativa kostnader vara högst 25 %. Vi använder 15% av gåvorna för det. De procenten är en viktig investering för att planera, följa upp och berätta om det som görs världen över. Administrationskostnader gör det alltså möjligt att arbeta långsiktigt och med kvalitet.

Ny böneresurs för EFK-are EFK har fått sin första nationella bönekoordinator: Maritha Vilhelmsson, tidigare pastor i Smyrnakyrkan i Habo. Hon ska under tre års tid stödja, uppmuntra och utveckla böneinitiativ. Följ Maritha på Twitter under @EFKbon eller ring henne gärna på 0704-94 84 93.

Förändra barns liv

Bli fadder! Många av Evangeliska Frikyrkans internationella projekt riktar sig till barn; föräldralösa, sjuka, ensamma och undernärda barn som behöver uppleva kärlek i ord och handling. Genom Barnhjälpen, en insamlingskanal inom EFK, kan du ge ett långsiktigt stöd till något av Evangeliska Frikyrkans projekt för barn. Bli fadder på www.barnhjalpen.com

16

barnhjälpen.indd 1

2010-06-02 12:39:24


kalender

krönikan

oktober 27-30 Höstlovsläger 8-12 år, KSSB UNG 30 Konferens om barn som far illa, Hela människan, Stockholm

november

1 Retreat på Kåfalla Herrgård 8 Retreat för alla på Furuboda

9 Barnläger - HöstSmajl 15 Seminarium "Den missio- nella kyrkan, Missionsinstitutet 15 Sista anmälningsdag på PROMIS, Missionsinstitutet 30 Kursdag med Livgivande Företag Fullständig kalender finns på www.efk.se

vi som reser Anders Blåberg, Missionsdirektor 9-10/11 Saron Göteborg, GLS 18/11 Saron, Hallsberg 25/11 Vänersborg Kjell Bonerfält, biträdande Missionsdirektor 4/11 Östanåskyrkan, Köping 16-21/11 Kiev, Ukraina 29/11- 3/12 Rouen, Frankrike Roland Lövgren, Församlingskontakter missionärsunderhåll

10/11 Salem, Larv 10/11 Falkagårdskyrkan, Vinninga 18/11 Korskyrkan, Aneby 25/11 Åkerbo frikyrkoförsamling

Cahtrine Nygren, Ansvarig för det församlingsgrundande nätverket

6/12 Ulriksbergskyrkan, Växjö

Knut Bertil Nyström, Församlingsprogrammet 23-25/10 New Life, Stockholm 28/10 Hackvads Baptistförsamling 16/11 Stockholm, Norrmalmskyrkan Maritha Vilhelmsson 28/10 Smyrnaförsamlingen, Habo 4/11 Elimkyrkan, Stockholm 1 7-18/11 Rödåns friförsamling 12/1 Baptistförsamlingen, Motala 17/1 Korskyrkan Uppsala

Ekonomirapport Till och med september månad uppgår gåvorna för det gemensamma arbetet till 35,4 mkr. Av dessa har 3,2 mkr skänkts via testamenten. Om man ser på gåvorna exklusive testamente är de i nivå med den insamlingsbudget som är ställd för samma period. Vid augusti månads bokslut ställdes en resultatprognos för helåret 2012 som visade på att den gemensamma resultatbudgeten för året kommer att hålla. – För perioden möts de behov vi budgeterat för totalt sett, säger insamlingsrådgivare Joakim Samuelsson. Men enligt vår prognos behöver insamlingen via Barnhjälpen öka kraftigt under slutet av året, annars kan vi få problem med att genomföra de satsningar vi lovat i olika länder. Kanske fler vill bli faddrar, ge högtidsgåvor eller skapa ett utåtriktat insamlingsevenemang i sitt lokala sammanhang? Som ett första steg kan man gärna ringa oss eller besöka Barnhjälpen.com!

Är Gud relevant? Minns en ungdomskväll för några veckor sedan när vi samtalade om att dela tron. För en del var det problemet brist på frimodighet, men för de flesta av ungdomarna var det att deras kompisar inte kunde se hur den kristna tron var relevant. Hur kan vi göra kristendomen relevant igen, vad är det vi har tappat på vägen? Det är en stor fråga, men det finns nycklar. Det första är socialt engagemang. Jag ser att oftast börjar Gud där, för att sedan skapa relevans rakt in i människors hjärtan. I vår lilla församlingsplantering i Sala ser vi just detta hända. Dörrar av relevans och möjligheter öppnar sig och håller på att öppna sig när vi engagerar oss socialt, om än i liten skala. En annan sak jag tror skapar relevans i människors liv är mirakler. Är det något som har en förmåga att öppna upp människors liv, så är det det övernaturliga. I vår gudstjänster vill ibland inte tacksägelseämnena ta slut på vad Gud gör i våra liv just nu; vittnesbörd som skapar ringar på vattnet. Jag är övertygad om att det finns behov av andlighet bortanför nästa släpp av senaste Iphonen. Varför inte be Gud ge dig ord och uppenbarelse in i din grannes situation och be sedan om mod att våga säga och göra det Gud uppenbarar? Det var ju just det som hände med lärjungarna. Ordet åtföljdes av under och tecken; undervisa, predika och bota sjuka. Här har vi som frikyrka mycket att återta. En trend som jag gillar är att de kristna åter igen börjar gå ut på gator och torg och be för sjuka, även i Sverige. Man lyssnar in vad Anden säger och sedan lyder på det ordet. När man kanske kommer med ett ord om någons familjesituation, blir kristendomen plötsligt relevant. När Guds kärlek får genomsyra våra liv, så lyser också Kristus fram.

Andreas Tofters

Pastor i Centrumkyrkan i Sala

17


POSTTIDNING B

tack

for din vara kop och din in, ditt sats!

Second hand – nytt liv till männiSkor nöd Runt om i världen blir människor i nöd hjälpta genom de mer än nio miljoner kronor som second hand-butiker inom Ge för livets nätverk bidrar med, varje år. Tillsammans hjälper vi mer än 1000 föräldralösa barn, 3000 skolbarn och mer än 1000 mikrokreditföretagare vars försörjning förbättrar livet för mer än 100 000 människor. Vi vill å deras vägnar rikta ett stort tack till er som startar nya butiker! Vi vill tacka alla er som arbetar i butikerna och tack alla ni som skänker era saker. Tack också till er som handlar i butikerna! Tillsammans ger vi nytt liv till människor i nöd! Vill du också vara med? Vill ni starta en butik på er ort? Vi hjälper er gärna! Kontakta Anders Holmefur, Ge för livet, www.geforlivet.se, 019-16 76 00 eller anders.holmefur@efk.se.

18

Ge gör Livet är en insamlingskampanj som startades 1970 under namnet Bröd till bröder. Mer än 400 frikyrkoförsamlingar och många privata gåvogivare bland den svenska allmänheten samlar in pengar till förmån för socialt arbete i ca 25 länder. Mer än 80 biståndsprojekt i Afrika, Asien, Mellanöstern, Europa och Sydamerika stöds med pengar från Ge för Livet.

Direkt oktober 2012  

Samfundstidning som kommer ut 6 gånger per år till församlingsmedlemmar i EFK-församlingar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you