Hoop voor moslimjongeren

Page 1

Inhoudsopgave en hoofdpunten.


2

Š 2012 Evangelie & Moslims Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Hoop voor moslimjongeren

Evangelie & Moslims


3

Inhoud Inleiding Hoofdpunten

4 6

1. Moslimjongeren  Leefwereld  Geloofswereld

8 11

2. Visie  Projectvisie  Visie op de islam  Missionaire principes  Missionair jongerenwerk  Relationeel jongerenwerk

15 17 19 23 26

3. Scenario’s  Verschillende ontwikkelingspaden  Een geloofskeuze begeleiden

33 35

4. Handvatten  Do’s en don’ts: cultureel, godsdienstig en sociaal

38

5. Werkvormen  Kinderwerk  Sportactiviteiten  Tienerclub  Meidenwerk  Asielzoekersjongeren  Huiswerkbegeleiding  Jongerencentrum  Korte activiteiten of cursussen  Speciale activiteiten  Geloofscursus  Straatwerk  Persoonlijke coaching  Ontmoeting moslim- en christenjongeren

47 49 51 53 57 58 59 61 62 64 66 67 69

6. Thema’s voor jongerenwerk Zes uitgewerkte programma’s met thema’s uit de Bijbel

74

7. Getuigen  Een gepaste houding  Getuigen onder moslims?  De Bijbel spreekt

100 104 111

8. Organisatie  Van start gaan  Medewerkers  De rol van de kerk  Overige zaken

113 118 120 121

9. Hulpmiddelen Aanbevolen materialen en literatuur, links Hoop voor moslimjongeren

128 Evangelie & Moslims


4

Hoofdpunten 1. Jongerenwerk wil jongeren helpen om zich gezond te ontwikkelen in relatie met zichzelf en hun sociale omgeving. Missionair jongerenwerk wil jongeren bovendien helpen om zich gezond te ontwikkelen in hun relatie tot God. 2. Sommige jongeren uit migranten/moslimgezinnen zijn goed geïntegreerd, anderen hebben te maken met typische migrantenproblemen van de tweede en derde generatie. Bijna allemaal zijn ze bezig met de vraag waar ze zelf staan tussen de verschillende culturen in en waar ze staan ten opzichte van de islam van hun ouders. Vaak zoeken ze identiteit, acceptatie en hoop. 3. Het evangelie is een boodschap van hoop, ook voor moslimjongeren. Jongerenwerkers – vrijwillig of professioneel – kunnen moslimjongeren helpen om nieuw perspectief te ontdekken en te ontwikkelen in hun relaties onderling, thuis, in de maatschappij en naar God toe. 4. Laat als jongerenwerker zien dat je jongeren ruimte geeft en accepteert zonder voorwaarden vooraf. Het evangelie is een boodschap van acceptatie zonder voorwaarden vooraf. Je moet daarom bereid zijn hun wereld binnen te komen en te leren begrijpen. 5. Als jongerenwerker ben je voor de jongere als het goed is een betrouwbaar identificatiefiguur en rolmodel. Jongeren zijn erbij gebaat als je niet alleen acceptatie geeft, maar als je ook ergens voor staat en zo een positieve invloed kan hebben in hun leven. De hoop van het evangelie moet dan ook niet alleen blijken uit je woorden, maar zeker ook uit je manier van leven. 6. Een positieve invloed kun je alleen hebben als er een persoonlijke relatie is gegroeid met de jongere. Relaties, niet activiteiten, moeten centraal staan in het jongerenwerk. 7. Door oprechte interesse, inzet en trouw van jou als jongerenwerker kan goodwill en vertrouwen groeien bij jongeren en ook bij hun ouders. Zo kan ook ruimte ontstaan om de hoop die Jezus biedt uit te leven, te laten zien en ter sprake te brengen. 8. Benader jongeren niet als vertegenwoordigers van een godsdienst. Veel ‘moslimjongeren’ weten niet zoveel over de islam en brengen de islam ook niet (helemaal) in praktijk. Bevestig ze niet onnodig in hun moslim-zijn. Benader ze liever als jongeren met wie God een relatie wil hebben, en die zelf misschien ook wel op zoek zijn naar wie God voor hen is. Hoop voor moslimjongeren

Evangelie & Moslims


5

9. Houd wel rekening met de bagage die deze jongeren vanuit hun achtergrond meekrijgen: godsdienstig en cultureel stempelt die achtergrond hun denk- en gevoelswereld. De houding van moslimjongeren tegenover godsdienst, eer, reinheid, voorschriften, beloning en straf, maar ook tegenover christenen, Bijbel en Jezus is anders dan de houding van seculiere jongeren. 10. Je eerste zorg is niet belangstelling voor jouw (christelijk) geloof, maar respect voor jouw geloof. Vanwege de klassieke vooroordelen over het christelijk geloof begin je niet bij nul maar misschien wel bij -10. 11. In gesprekken over het geloof is het belangrijker om te weten wat je zelf gelooft en hoe je dat kan uitleggen, dan om te weten wat ‘de islam’ precies inhoudt. Praat niet over ‘wij’ en ‘jullie’. Ondersteun wat je wilt zeggen liever met een Bijbeltekst dan met theologische argumentaties. Deel je eigen geloofservaring en vertel verhalen. 12. Doe bij voorkeur geen uitspraken over de islam, ook niet als er naar wordt gevraagd. Geef wel ruimte aan de moslimjongeren om te vertellen wat ze zelf denken, weten en/of geloven. 13. Moslimjongeren hebben meestal geen referentiekader om echt te begrijpen waar het om gaat in het evangelie. Om de betekenis te zien van het verhaal van Jezus moeten ze eerst Gods liefde en zijn heiligheid begrijpen en iets snappen van de geschiedenis van wat God gedaan heeft de eeuwen door. 14. Allah is Arabische woord voor God. Je kunt het woord Allah af en toe gebruiken om uit te leggen wat de Bijbel zegt over God. Bijbels spreken over God (Allah) is wel heel verschillend van wat de islamitische traditie over God zegt. 15. Gebed, geloof, trouw en geduld zijn belangrijker dan het behalen van allerlei doelstellingen die je zelf hebt geformuleerd. God gebruikt ons getuigenis op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd. Wees trouw en volhardend bij de activiteiten die je organiseert en schrik niet te snel terug voor tegenslagen en kritiek. Jongeren tonen niet vaak hun dankbaarheid. Put de kracht om vol te houden uit Gods bewogenheid voor deze jongeren. 16. Stel grenzen aan het gedrag dat je accepteert, in het belang ook van de jongere. Bied bij confrontaties de jongere een eervolle aftocht. Bespreek persoonlijk dingen onder vier ogen en praat niet over anderen. Houd rekening met de sterke sociale controle die in de groep en in de gemeenschap kan bestaan. Maak gebruik van gezagsverhoudingen binnen de groep. 17. Houd rekening met bijgeloof. Bid voor en met de jongeren waar dat mogelijk is en benadruk dat ze bij Jezus vrijheid, veiligheid en een eeuwige toekomst kunnen vinden.

Hoop voor moslimjongeren

Evangelie & Moslims


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.