Page 1


Z výstavy EX Plzeň – 70. léta. From the exhibit EX Pilsen – 1970s.

Co je to Evropské hlavní město kultury? Titul Evropské hlavní město kultury se každý rok uděluje dvěma vybraným městům ze dvou členských států EU s cílem podpory evropské kulturní spolupráce. Tato podpora pomáhá sjednocující se Evropě jak při vyznávání společných kulturních hodnot, tak při ochraně a rozvoji kulturního bohatství jednotlivých států. Tento titul je nyní určen výhradně městům, která se nacházejí v Evropské unii, a je udělován na jeden rok.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


A pot for tea and mocha, a sugar bowl from a tea set, and a cup for mocha with bowl, porcelain, 1929–1932, for Krásná jizba Družstevní práce. Design by: Ladislav Sutnar – printmaker and designer (* 1877 in Pilsen, † 1976 in New York). Konvice na čaj a moka, cukřenka ze souboru na čaj a koflík na moka s miskou, porcelán, 1929–1932, pro Krásnou jizbu Družstevní práce. Autor: Ladislav Sutnar – grafik a designér (* 1877 v Plzni , † 1976 v New Yorku).

What is the European Capital of Culture? Every year, the title of European Capital of Culture is awarded to two cities from two EU member states with the aim of promoting European cultural cooperation. The project helps a unifying Europe acknowledge its cultural heritage while protecting and developing the individual countries’ cultural richness. The title is awarded exclusively to towns in the European Union and is awarded for a period of one year.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Průmysl a železnice – od poloviny 19. století páteř Plzně. Industry and railways – Pilsen’s backbone sine the middle of the 19 th century.

Proč kandidujeme? Co získáme? Město Plzeň se rozhodlo kandidovat na titul Evropské hlavní město kultury 2015, kdy se evropskou kulturní metropolí stane vedle belgického zástupce také jedno z českých měst. V případě úspěchu projektu budeme moci čerpat výhody plynoucí z udělení titulu, připravit se na zvýšení atraktivity města, především v zahraničí. Vedle bohatého, značně inovativního kulturního programu se můžete těšit na výstavbu nového divadla, galerie výtvarného umění či městské knihovny. Evropské hlavní město kultury 2015 však neznamená pouze koncerty, výstavy a divadlo, ale zlepšení kvality života v Plzni obecně. Jedním z kroků, které v rámci tohoto projektu město plánuje, je vybudování nového sportovně kulturního centra v areálu Štruncových sadů. Města, která se pro daný rok stala evropskou kulturní metropolí, jsou vyhledávaným cílem mnoha turistů. Přejme si tedy, aby Plzeň v kandidatuře uspěla, odhalila světu své krásy a přinesla svým i evropským občanům nezapomenutelné kulturní zážitky.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Partially responsible for the fame of “Pilsner” beer – hard work with lager barrels. Za slávou „Plzeňského“ stála i těžká práce s ležáckými sudy.

Why are we campaigning? What do we have to gain? The town of Pilsen has decided to campaign for the title of European Capital of Culture for the year 2015, when one Czech and one Belgian town will be named European Capitals of Culture. Should Pilsen succeed, we stand to benefit from this title and can increase our town’s attractiveness, in particular abroad. Besides a rich and highly innovative cultural programme, we can also look forward to the construction of a new theatre, fine arts gallery or municipal library. But 2015 European Capital of Culture is more than just concerts, exhibits and theatre – it would also improve the quality of life in Pilsen in general. One step which the town is planning in this regard is the construction of a new sports and cultural centre in Štrunc Park. Towns which are named European Capitals of Culture become popular destinations for tourists. Let us wish Pilsen good luck in its candidacy so that it may share its beauty with the world and offer its citizens and the citizens of Europe many unforgettable cultural experiences.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Roku 1920 vyřezal v Plzni řezbář Karel Nosek podle Skupova náčrtku figurku Spejbla. Ten se posléze stal celosvětově proslulou českou loutkou. In the year 1920, wood-carver Karel Nosek carved the figure of Spejbl on the basis of a drawing by Skupa. Spejbl would go on to become a world-famous Czech puppet.

Jaké je téma naší kandidatury? Jako téma kandidatury byla vybrána výjimečnost města Plzně, jež tkví v jeho zvláštním geografickém položení: na soutoku čtyř řek, který předznamenává základní rys kulturního charakteru města. Prolínání, souznění, občerstvování a osvěžení, souzvuk a hledání souladu. Tyto asociace v nás vyvolávají zdroje a prameny, z nichž vyvěrá plzeňský kulturní a umělecký život: téměř sto padesát let nepřetržité tradice stálého profesionálního divadla, odvěká existence českého a německého divadla, kořeny specifického českého loutkářství, smetanovská hudební tradice, rozvíjené odkazy urbanistické, architektonické, ale také typografické a knihtiskařské (první česká kniha byla vytištěna právě v Plzni). S řekami jsou také úzce spjaty impulsy, energie a síla tradičních technických oborů Plzně, stejně tak jako proměna čisté vody v lahodný tradiční plzeňský mok – plzeňské pivo. Prolínání, souznění, občerstvování a osvěžení, souzvuk a hledání souladu. To vše jsou atributy tvůrčích myšlenek, z nichž Plzeň vychází a jimž i nadále otevírá svou náruč.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


The Marian Column on Pilsen’s Square of the Republic. Mariánský sloup na náměstí Republiky v Plzni.

What is the theme of our candidacy? For our candidacy’s theme, we have chosen the town’s uniqueness, which rests in its unique geographical location at the confluence of four rivers, which has determined the town’s fundamental cultural character. Convergence, consonance, freshness and vitality, harmony and the search for accord. These associations evoke a sense of the springs and sources from which Pilsen’s cultural and artistic life bubbles forth: almost 150 uninterrupted years of a permanent professional theatre, the age-old existence of Czech and German theatres, the home of Bohemian puppetry, the musical tradition of Smetana, a well-maintained urban, architectural and printing legacy (the first Czech book was printed in Pilsen). Also closely related to the town’s rivers are the momentum, energy and force of Pilsen’s traditional technology and industry, as well as the transformation of pure water into the town’s delicious traditional brew – Pilsner beer. Convergence, consonance, freshness and vitality, harmony and the search for accord. These are the founding ideas which have formed Pilsen and which the town continues to embrace with open arms.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Plzeň – květen 1945. Pilsen – May 1945.

Právě taková může být Plzeň jako hlavní město evropské kultury 2015 – občerstvujícím tokem propojujícím jednotlivé prameny, jejichž soutok umožňuje setkávání uměleckých oborů, žánrů, druhů tvůrčích a tvořivých osobností: sebevědomých kulturních evropských občanů.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


On the order of Bohemia’s King Wenceslaus II, the town of New Pilsen was founded in 1295 at the marshy confluence of the Radbuza, Mže, Úhlava and Úslava rivers. Illustrative photograph from the Amateur Photography Pilsen 1979 competition (Grand Prix – Josef Chatavý, Autumn Scene XXVII.) Město Nová Plzeň bylo založeno na příkaz českého krále Václava II. roku 1295 na bažinatém soutoku řek Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy. Ilustrační foto ze soutěže Amatérská fotografie Plzeň 1979 (cena Grand Prix – Josef Chatavý, Podzimní zastavení XXVII.)

This is what Pilsen has to offer as the 2015 European Capital of Culture – a refreshing confluence of many different sources which brings together different artistic fields, genres and creative personalities: confident cultural citizens of Europe.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Západočeské muzeum v Plzni, zbrojírna. Detail jednoho z dochovaných kyrysů. Museum of West Bohemia in Pilsen, armoury. Detail of preserved cuirass.

Plzeň – kandidujeme na Evropské hlavní město kultury 2015. Vše se rozhodne v roce 2010! Buďte u toho! Pilsen is campaigning for the title of 2015 European Capital of Culture. The decision will be made in 2010! Join us!

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Josef Skupa (* 1892, † 1957) plzeňský loutkář, autor postav Spejbla a Hurvínka. Josef Skupa (* 1892, † 1957) Pilsen puppeteer, creator of the puppet figures Spejbl and Hurvínek.

Co je to Evropské hlavní město kultury? Titul Evropské hlavní město kultury se každý rok uděluje dvěma vybraným městům ze dvou členských států EU s cílem podpory evropské kulturní spolupráce. Tato podpora pomáhá sjednocující se Evropě jak při vyznávání společných kulturních hodnot, tak při ochraně a rozvoji kulturního bohatství jednotlivých států. Tento titul je nyní určen výhradně městům, která se nacházejí v Evropské unii, a je udělován na jeden rok.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


A family of snow leopards (Panthera uncia) at the Pilsen zoo. Rodinka levharta sněžného (Panthera uncia) z plzeňské ZOO.

What is the European Capital of Culture? Every year, the title of European Capital of Culture is awarded to two cities from two EU member states with the aim of promoting European cultural cooperation. The project helps a unifying Europe acknowledge its cultural heritage while protecting and developing the individual countries’ cultural richness. The title is awarded exclusively to towns in the European Union and is awarded for a period of one year.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Plzeň dala pivu jméno. Pilsen gave Pilsner beer its name.

Proč kandidujeme? Co získáme? Město Plzeň se rozhodlo kandidovat na titul Evropské hlavní město kultury 2015, kdy se evropskou kulturní metropolí stane vedle belgického zástupce také jedno z českých měst. V případě úspěchu projektu budeme moci čerpat výhody plynoucí z udělení titulu, připravit se na zvýšení atraktivity města, především v zahraničí. Vedle bohatého, značně inovativního kulturního programu se můžete těšit na výstavbu nového divadla, galerie výtvarného umění či městské knihovny. Evropské hlavní město kultury 2015 však neznamená pouze koncerty, výstavy a divadlo, ale zlepšení kvality života v Plzni obecně. Jedním z kroků, které v rámci tohoto projektu město plánuje, je vybudování nového sportovně kulturního centra v areálu Štruncových sadů. Města, která se pro daný rok stala evropskou kulturní metropolí, jsou vyhledávaným cílem mnoha turistů. Přejme si tedy, aby Plzeň v kandidatuře uspěla, odhalila světu své krásy a přinesla svým i evropským občanům nezapomenutelné kulturní zážitky.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


The sky above Pilsen’s Renaissance-era town hall, built in 1554–1559 according to plans by Italian builder Giovanni de Statia. Nebe nad renesanční plzeňskou radnicí. Ta byla postavena na základě plánů italského stavitele Giovanniho de Statia v letech 1554–1559.

Why are we campaigning? What do we have to gain? The town of Pilsen has decided to campaign for the title of European Capital of Culture for the year 2015, when one Czech and one Belgian town will be named European Capitals of Culture. Should Pilsen succeed, we stand to benefit from this title and can increase our town’s attractiveness, in particular abroad. Besides a rich and highly innovative cultural programme, we can also look forward to the construction of a new theatre, fine arts gallery or municipal library. But 2015 European Capital of Culture is more than just concerts, exhibits and theatre – it would also improve the quality of life in Pilsen in general. One step which the town is planning in this regard is the construction of a new sports and cultural centre in Štrunc Park. Towns which are named European Capitals of Culture become popular destinations for tourists. Let us wish Pilsen good luck in its candidacy so that it may share its beauty with the world and offer its citizens and the citizens of Europe many unforgettable cultural experiences.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Jan Lautner, Pohled na Plzeň, 1773. Na ploše náměstí zakreslen morový sloup, kruhová kašna se sloupem ozdobená sochou „Žumbery“, neznámá stavba, klec hanby a pranýř. Jan Lautner, view of Pilsen, 1773. On the square: plague column, a circular fountain with a column containing a statue of “Žumbera”, unknown structure, cage of shame and pranger.

Jaké je téma naší kandidatury? Jako téma kandidatury byla vybrána výjimečnost města Plzně, jež tkví v jeho zvláštním geografickém položení: na soutoku čtyř řek, který předznamenává základní rys kulturního charakteru města. Prolínání, souznění, občerstvování a osvěžení, souzvuk a hledání souladu. Tyto asociace v nás vyvolávají zdroje a prameny, z nichž vyvěrá plzeňský kulturní a umělecký život: téměř sto padesát let nepřetržité tradice stálého profesionálního divadla, odvěká existence českého a německého divadla, kořeny specifického českého loutkářství, smetanovská hudební tradice, rozvíjené odkazy urbanistické, architektonické, ale také typografické a knihtiskařské (první česká kniha byla vytištěna právě v Plzni). S řekami jsou také úzce spjaty impulsy, energie a síla tradičních technických oborů Plzně, stejně tak jako proměna čisté vody v lahodný tradiční plzeňský mok – plzeňské pivo. Prolínání, souznění, občerstvování a osvěžení, souzvuk a hledání souladu. To vše jsou atributy tvůrčích myšlenek, z nichž Plzeň vychází a jimž i nadále otevírá svou náruč.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Knight Žumbera – A heroic figure and gallant knight with no equal. Rytíř Žumbera – bohatýr a udatný kavalír, kterému rovno nebylo.

What is the theme of our candidacy? For our candidacy’s theme, we have chosen the town’s uniqueness, which rests in its unique geographical location at the confluence of four rivers, which has determined the town’s fundamental cultural character. Convergence, consonance, freshness and vitality, harmony and the search for accord. These associations evoke a sense of the springs and sources from which Pilsen’s cultural and artistic life bubbles forth: almost 150 uninterrupted years of a permanent professional theatre, the age-old existence of Czech and German theatres, the home of Bohemian puppetry, the musical tradition of Smetana, a well-maintained urban, architectural and printing legacy (the first Czech book was printed in Pilsen). Also closely related to the town’s rivers are the momentum, energy and force of Pilsen’s traditional technology and industry, as well as the transformation of pure water into the town’s delicious traditional brew – Pilsner beer. Convergence, consonance, freshness and vitality, harmony and the search for accord. These are the founding ideas which have formed Pilsen and which the town continues to embrace with open arms.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Západočeské muzeum v Plzni, zbrojírna. „Kropáče“ (též „hvězdy“) dochované z plzeňské městské zbrojnice jsou počtem bodců zcela unikátní. Museum of West Bohemia in Pilsen, armoury. These morning stars, preserved from the municipal armoury, are unique in the number of spikes.

Právě taková může být Plzeň jako hlavní město evropské kultury 2015 – občerstvujícím tokem propojujícím jednotlivé prameny, jejichž soutok umožňuje setkávání uměleckých oborů, žánrů, druhů tvůrčích a tvořivých osobností: sebevědomých kulturních evropských občanů.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


The original rotunda of Sts. Peter and Paul was part of the old Pilsen hillfort, which was the administrative centre of western Bohemia as early as the 10th century. The rotunda was constructed of rough-hewn quartzite blocks which, together with the pattern of the mortar joints, give the facade its rhythm. Původní rotunda sv. Petra a Pavla byla součástí staroplzeňského hradiště, správního střediska západních Čech již v 10. století. Byla vybudována z otloukaných křemencových kvádrů, jejichž rytmus upravilo vyznačení podřezávaných spár.

This is what Pilsen has to offer as the 2015 European Capital of Culture – a refreshing confluence of many different sources which brings together different artistic fields, genres and creative personalities: confident cultural citizens of Europe.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Plzeňský kroj zaujímá mezi českými lidovými kroji zvláštní místo. Vyznačuje se především umírněnými barvami a bohatými bílými výšivkami. Pilsen’s regional dress holds a special place among Czech folk costumes. It is in particular characterised by muted colours and rich white embroidery.

Plzeň – kandidujeme na Evropské hlavní město kultury 2015. Vše se rozhodne v roce 2010! Buďte u toho! Pilsen is campaigning for the title of 2015 European Capital of Culture. The decision will be made in 2010! Join us!

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Suchozemská želva paprsčitá (Geochelone radiata) z plzeňské ZOO je mezi želvami vyhlášenou krasavicí. The radiated tortoise (Geochelone radiata) at Pilsen’s zoo is considered a beauty among turtles.

Co je to Evropské hlavní město kultury? Titul Evropské hlavní město kultury se každý rok uděluje dvěma vybraným městům ze dvou členských států EU s cílem podpory evropské kulturní spolupráce. Tato podpora pomáhá sjednocující se Evropě jak při vyznávání společných kulturních hodnot, tak při ochraně a rozvoji kulturního bohatství jednotlivých států. Tento titul je nyní určen výhradně městům, která se nacházejí v Evropské unii, a je udělován na jeden rok.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Memphis – Pilsen’s first rock group. At the microphone is Olda Říha, who would later go on to head the legendary band Katapult. Photograph from 1962. Memphis – tak se jmenovala první beatová skupina v Plzni. U mikrofonu Olda Říha, později člen legendární skupiny Katapult. Foto z roku 1962.

What is the European Capital of Culture? Every year, the title of European Capital of Culture is awarded to two cities from two EU member states with the aim of promoting European cultural cooperation. The project helps a unifying Europe acknowledge its cultural heritage while protecting and developing the individual countries’ cultural richness. The title is awarded exclusively to towns in the European Union and is awarded for a period of one year.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Získat v Plzni štěstí je jednoduché. Stačí se dotknout andělíčka na kované mříži kostela sv. Bartoloměje. Finding one’s luck is easy to do in Pilsen. All you have to do is touch the angel on the metal gate of the church of St. Bartholomew.

Proč kandidujeme? Co získáme? Město Plzeň se rozhodlo kandidovat na titul Evropské hlavní město kultury 2015, kdy se evropskou kulturní metropolí stane vedle belgického zástupce také jedno z českých měst. V případě úspěchu projektu budeme moci čerpat výhody plynoucí z udělení titulu, připravit se na zvýšení atraktivity města, především v zahraničí. Vedle bohatého, značně inovativního kulturního programu se můžete těšit na výstavbu nového divadla, galerie výtvarného umění či městské knihovny. Evropské hlavní město kultury 2015 však neznamená pouze koncerty, výstavy a divadlo, ale zlepšení kvality života v Plzni obecně. Jedním z kroků, které v rámci tohoto projektu město plánuje, je vybudování nového sportovně kulturního centra v areálu Štruncových sadů. Města, která se pro daný rok stala evropskou kulturní metropolí, jsou vyhledávaným cílem mnoha turistů. Přejme si tedy, aby Plzeň v kandidatuře uspěla, odhalila světu své krásy a přinesla svým i evropským občanům nezapomenutelné kulturní zážitky.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Museum of West Bohemia in Pilsen, armoury. A closer study of stone balls and cannons recently brought some shocking discoveries. Západočeské muzeum v Plzni, zbrojírna. Bližší zkoumání kamenných koulí a děl přineslo v nedávné minulosti šokující zjištění.

Why are we campaigning? What do we have to gain? The town of Pilsen has decided to campaign for the title of European Capital of Culture for the year 2015, when one Czech and one Belgian town will be named European Capitals of Culture. Should Pilsen succeed, we stand to benefit from this title and can increase our town’s attractiveness, in particular abroad. Besides a rich and highly innovative cultural programme, we can also look forward to the construction of a new theatre, fine arts gallery or municipal library. But 2015 European Capital of Culture is more than just concerts, exhibits and theatre – it would also improve the quality of life in Pilsen in general. One step which the town is planning in this regard is the construction of a new sports and cultural centre in Štrunc Park. Towns which are named European Capitals of Culture become popular destinations for tourists. Let us wish Pilsen good luck in its candidacy so that it may share its beauty with the world and offer its citizens and the citizens of Europe many unforgettable cultural experiences.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Věž kostela sv. Bartoloměje v Plzni je se svými 102,6 metry nejvyšší kostelní věž v České republice. At 102.6 metres, the tower of St. Bartholomew’s church in Pilsen is the tallest church tower in the Czech Republic.

Jaké je téma naší kandidatury? Jako téma kandidatury byla vybrána výjimečnost města Plzně, jež tkví v jeho zvláštním geografickém položení: na soutoku čtyř řek, který předznamenává základní rys kulturního charakteru města. Prolínání, souznění, občerstvování a osvěžení, souzvuk a hledání souladu. Tyto asociace v nás vyvolávají zdroje a prameny, z nichž vyvěrá plzeňský kulturní a umělecký život: téměř sto padesát let nepřetržité tradice stálého profesionálního divadla, odvěká existence českého a německého divadla, kořeny specifického českého loutkářství, smetanovská hudební tradice, rozvíjené odkazy urbanistické, architektonické, ale také typografické a knihtiskařské (první česká kniha byla vytištěna právě v Plzni). S řekami jsou také úzce spjaty impulsy, energie a síla tradičních technických oborů Plzně, stejně tak jako proměna čisté vody v lahodný tradiční plzeňský mok – plzeňské pivo. Prolínání, souznění, občerstvování a osvěžení, souzvuk a hledání souladu. To vše jsou atributy tvůrčích myšlenek, z nichž Plzeň vychází a jimž i nadále otevírá svou náruč.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Origin of the invention Pramen invence

What is the theme of our candidacy? For our candidacy’s theme, we have chosen the town’s uniqueness, which rests in its unique geographical location at the confluence of four rivers, which has determined the town’s fundamental cultural character. Convergence, consonance, freshness and vitality, harmony and the search for accord. These associations evoke a sense of the springs and sources from which Pilsen’s cultural and artistic life bubbles forth: almost 150 uninterrupted years of a permanent professional theatre, the age-old existence of Czech and German theatres, the home of Bohemian puppetry, the musical tradition of Smetana, a well-maintained urban, architectural and printing legacy (the first Czech book was printed in Pilsen). Also closely related to the town’s rivers are the momentum, energy and force of Pilsen’s traditional technology and industry, as well as the transformation of pure water into the town’s delicious traditional brew – Pilsner beer. Convergence, consonance, freshness and vitality, harmony and the search for accord. These are the founding ideas which have formed Pilsen and which the town continues to embrace with open arms.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Pohled od východu na plzeňskou aglomeraci krátce po západu slunce. View of Pilsen shortly after sunset as seen from the east.

Právě taková může být Plzeň jako hlavní město evropské kultury 2015 – občerstvujícím tokem propojujícím jednotlivé prameny, jejichž soutok umožňuje setkávání uměleckých oborů, žánrů, druhů tvůrčích a tvořivých osobností: sebevědomých kulturních evropských občanů.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Hardening tower for the heat treatment of large-calibre ship cannon in a photograph from the year 1910. The building still stands on the property of Pilsen’s Škoda Works. Na fotografii z roku 1910 stavba kalírenské věže pro tepelné zpracování ocelových hlavní lodních děl velké ráže. Budova v areálu plzeňské škodovky stojí dodnes.

This is what Pilsen has to offer as the 2015 European Capital of Culture – a refreshing confluence of many different sources which brings together different artistic fields, genres and creative personalities: confident cultural citizens of Europe.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Domácí umění Home-made art

Plzeň – kandidujeme na Evropské hlavní město kultury 2015. Vše se rozhodne v roce 2010! Buďte u toho! Pilsen is campaigning for the title of 2015 European Capital of Culture. The decision will be made in 2010! Join us!

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Budova Západočeského muzea v Plzni byla postavena v letech 1897–1900 podle plánů tehdejšího ředitele Uměleckoprůmyslového muzea v Plzni arch. Josefa Škorpila. The building of the Museum of West Bohemia was erected in 1897–1900 according to plans by the then-director of the Museum of Applied Arts in Pilsen, Josef Škorpil.

Co je to Evropské hlavní město kultury? Titul Evropské hlavní město kultury se každý rok uděluje dvěma vybraným městům ze dvou členských států EU s cílem podpory evropské kulturní spolupráce. Tato podpora pomáhá sjednocující se Evropě jak při vyznávání společných kulturních hodnot, tak při ochraně a rozvoji kulturního bohatství jednotlivých států. Tento titul je nyní určen výhradně městům, která se nacházejí v Evropské unii, a je udělován na jeden rok.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


On 18 August 1881 at the Pilsen Theatre, the “Czech Edison” František Křižík presented his differential arc lamp with self-regulating carbon rods. This invention received the gold medal at the Paris World’s Fair. The arc lamp was called the Křižík-Piette, but was also referred to as the Pilsen Lamp. Český Edison František Křižík představil v plzeňském divadle 18. srpna 1881 diferenciální obloukovou lampu se samočinnou regulací vzdálenosti uhlíků. Na světové výstavě v Paříži týž rok získal tento vynález zlatou medaili. Obloukovka se jmenovala Křižík-Piette, ale říkalo se jí též Plzeňská lampa.

What is the European Capital of Culture? Every year, the title of European Capital of Culture is awarded to two cities from two EU member states with the aim of promoting European cultural cooperation. The project helps a unifying Europe acknowledge its cultural heritage while protecting and developing the individual countries’ cultural richness. The title is awarded exclusively to towns in the European Union and is awarded for a period of one year.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Prvorepubliková atmosféra na Jungmannově (Americké) třídě. V pozadí nejstarší obytná výšková budova v Plzni zvaná „Mrakodrap“, dílo architekta Hanuše Zápala zrealizované v roce 1924. First Republic atmosphere, Jungmann (America) Avenue. In the background is the oldest residential high-rise in Pilsen – locally referred to as “Skyscraper” – designed by architect Hanuš Zápal and built in 1924.

Proč kandidujeme? Co získáme? Město Plzeň se rozhodlo kandidovat na titul Evropské hlavní město kultury 2015, kdy se evropskou kulturní metropolí stane vedle belgického zástupce také jedno z českých měst. V případě úspěchu projektu budeme moci čerpat výhody plynoucí z udělení titulu, připravit se na zvýšení atraktivity města, především v zahraničí. Vedle bohatého, značně inovativního kulturního programu se můžete těšit na výstavbu nového divadla, galerie výtvarného umění či městské knihovny. Evropské hlavní město kultury 2015 však neznamená pouze koncerty, výstavy a divadlo, ale zlepšení kvality života v Plzni obecně. Jedním z kroků, které v rámci tohoto projektu město plánuje, je vybudování nového sportovně kulturního centra v areálu Štruncových sadů. Města, která se pro daný rok stala evropskou kulturní metropolí, jsou vyhledávaným cílem mnoha turistů. Přejme si tedy, aby Plzeň v kandidatuře uspěla, odhalila světu své krásy a přinesla svým i evropským občanům nezapomenutelné kulturní zážitky.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


The exhibition at Pilsen’s Brewery Museum reveals the secrets of beer brewing and drinking. Expozice plzeňského Pivovarského muzea odhaluje tajemství výroby a pití piva.

Why are we campaigning? What do we have to gain? The town of Pilsen has decided to campaign for the title of European Capital of Culture for the year 2015, when one Czech and one Belgian town will be named European Capitals of Culture. Should Pilsen succeed, we stand to benefit from this title and can increase our town’s attractiveness, in particular abroad. Besides a rich and highly innovative cultural programme, we can also look forward to the construction of a new theatre, fine arts gallery or municipal library. But 2015 European Capital of Culture is more than just concerts, exhibits and theatre – it would also improve the quality of life in Pilsen in general. One step which the town is planning in this regard is the construction of a new sports and cultural centre in Štrunc Park. Towns which are named European Capitals of Culture become popular destinations for tourists. Let us wish Pilsen good luck in its candidacy so that it may share its beauty with the world and offer its citizens and the citizens of Europe many unforgettable cultural experiences.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Detail stropu Velké synagogy v Plzni, která je druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Detail of ceiling of the Great Synagogue, the second largest in Europe and the third largest in the world.

Jaké je téma naší kandidatury? Jako téma kandidatury byla vybrána výjimečnost města Plzně, jež tkví v jeho zvláštním geografickém položení: na soutoku čtyř řek, který předznamenává základní rys kulturního charakteru města. Prolínání, souznění, občerstvování a osvěžení, souzvuk a hledání souladu. Tyto asociace v nás vyvolávají zdroje a prameny, z nichž vyvěrá plzeňský kulturní a umělecký život: téměř sto padesát let nepřetržité tradice stálého profesionálního divadla, odvěká existence českého a německého divadla, kořeny specifického českého loutkářství, smetanovská hudební tradice, rozvíjené odkazy urbanistické, architektonické, ale také typografické a knihtiskařské (první česká kniha byla vytištěna právě v Plzni). S řekami jsou také úzce spjaty impulsy, energie a síla tradičních technických oborů Plzně, stejně tak jako proměna čisté vody v lahodný tradiční plzeňský mok – plzeňské pivo. Prolínání, souznění, občerstvování a osvěžení, souzvuk a hledání souladu. To vše jsou atributy tvůrčích myšlenek, z nichž Plzeň vychází a jimž i nadále otevírá svou náruč.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Museum of West Bohemia in Pilsen, armoury. Couter (elbow cop). Turn of the 16th century. Západočeské muzeum v Plzni, zbrojírna. Torzo rukávu zbroje – „myš“. Přelom 15. a 16. století.

What is the theme of our candidacy? For our candidacy’s theme, we have chosen the town’s uniqueness, which rests in its unique geographical location at the confluence of four rivers, which has determined the town’s fundamental cultural character. Convergence, consonance, freshness and vitality, harmony and the search for accord. These associations evoke a sense of the springs and sources from which Pilsen’s cultural and artistic life bubbles forth: almost 150 uninterrupted years of a permanent professional theatre, the age-old existence of Czech and German theatres, the home of Bohemian puppetry, the musical tradition of Smetana, a well-maintained urban, architectural and printing legacy (the first Czech book was printed in Pilsen). Also closely related to the town’s rivers are the momentum, energy and force of Pilsen’s traditional technology and industry, as well as the transformation of pure water into the town’s delicious traditional brew – Pilsner beer. Convergence, consonance, freshness and vitality, harmony and the search for accord. These are the founding ideas which have formed Pilsen and which the town continues to embrace with open arms.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Pohled na klenbu kostela sv. Bartoloměje v Plzni. View of vaults of the church of St. Bartholomew in Pilsen.

Právě taková může být Plzeň jako hlavní město evropské kultury 2015 – občerstvujícím tokem propojujícím jednotlivé prameny, jejichž soutok umožňuje setkávání uměleckých oborů, žánrů, druhů tvůrčích a tvořivých osobností: sebevědomých kulturních evropských občanů.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


The estate of illustrator, painter, animator and sculptor Jiří Trnka (a native of Petrohrad near Pilsen) also included some of his first works, when as a four-year-old he tried to give life to figures made of rose hips. V pozůstalosti Jiřího Trnky (rodák z Petrohradu na Plzeňsku) – výtvarníka a režiséra animovaných filmů, ilustrátora, malíře a sochaře – se nalezlo i něco málo z jeho prvních děl, kdy jako čtyřletý se pokoušel oživit postavičky ze šípků.

This is what Pilsen has to offer as the 2015 European Capital of Culture – a refreshing confluence of many different sources which brings together different artistic fields, genres and creative personalities: confident cultural citizens of Europe.

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Plzeňský rodák Miroslav Horníček byl nejen herec a spisovatel, ale také autor mnoha surrealistických koláží. (Dobře utajená koláž II.) Pilsen native Miroslav Horníček was not only an actor and writer, but also the creator of many surrealist collages. (Well-hidden collage II.)

Plzeň – kandidujeme na Evropské hlavní město kultury 2015. Vše se rozhodne v roce 2010! Buďte u toho! Pilsen is campaigning for the title of 2015 European Capital of Culture. The decision will be made in 2010! Join us!

www.plzen2015.cz www.plzen2015.cz

Pohledy - Plzeň EHMK 2015  

Pohledy Plzně připravené v rámci akce Evropské hlavní město kultury.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you