Page 1

ERTUÐRUL ÖZKÖK YENÝ ASYA’YI YAZDI

DÝNDAR ÝNSANLAR DAHA VÝCDAN SAHÝBÝ

YAZISI SAYFA 3’TE

YAZISI SAYFA 8’DE

DÝYANET’TEN BÝR ÇAÐRI DAHA

KUR’ÂN’A YAÞ SINIRI KALKSIN

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

24 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr

SAYI: 14.846

www.yeniasya.com.tr

Yetki Mecliste YSK’NIN HATÝP DÝCLE ÝLE ÝLGÝLÝ KARARINA TEPKÝLER SÜRERKEN, VEKÝLLÝÐÝ DÜÞÜRME YETKÝSÝNÝN KURULDA DEÐÝL, MECLÝSTE OLDUÐU BELÝRTÝLÝYOR. BDP'LÝLER MECLÝSÝ BOYKOT EDECEK YENÝ TBMM uBDP'nin desteklediði baðýmsýz milletvekilleri, YSK'nýn SALI GÜNÜ Hatip Dicle'nin milletvekilliðini düþürme kararýný deðerlen dirdikleri toplantýda, sorun çözülünceye kadar Meclis TOPLANIYOR çalýþmalarýna katýlmama kararý alýrken, TBMM'de nasýl uTBMM Ýç Tüzüðü, Meclisin, seçimin kesin sonuçlarýnýn Resmî Gazete’de yayýmlanmasý ve TRT’de açýklanmasýný izleyen beþinci gün saat 15.00’te bir araya gelmesini öngörüyor. Buna göre, TBMM 28 Haziran Salý günü saat 15.00’te kendiliðinden toplanacak. Bu birleþimde, 24. dönem milletvekilleri and içerek görevlerine baþlayacak. n4’te

bir çözüm üretileceði þu aþamada netleþmedi.

CHP'LÝ TÜRMEN: YSK'NIN YETKÝSÝ YOK

Haberal ve Balbay’ýn tahliyesine red

SAYFA 4’TE

uBu arada, CHP Ýzmir Milletvekili ve AÝHM eski üyesi Rýza Türmen, YSK'nýn Hatip Dicle ile ilgili kararýný deðerlendirirken, ''YSK'nýn yetkileri, milletvekili seçilme koþullarý ile ilgilidir. Milletvekilliði düþürme iþlemi Meclise aittir'' yorumu yaptý. Haberi sayfa 4’te

“YAKINLARINIZIN BAÞINA BÝR ÝÞ GELÝRSE...”

Balyozculardan mahkemeye tehdit u­ Balyoz dâvâsýnýn tutuklu sanýklarý, mahkeme heyetini sert þekilde eleþtirirken tehditkâr ifadeler kullandýlar. Çetin Doðan “Bu kadar insaný burada tutmak cinayettir. Siz de bu cinayete ortak olmayýn. Atacaðýnýz adýmýn da vatana ihanet olduðunu unutmayýn” derken, diðer sanýk Süha Tanyeri’nin, “Bugün yarýn yakýnlarýnýzýn, ailenizin baþýna bir iþ gelirse...” sözleri üzerine Mahkeme Baþkaný Diken, “Ne olacak, ne gelecek?” diye müdahale etti. n5’te

Ekonomi hâlâ kýrýlgan u­ ÝSO Baþkaný Tanýl Küçük, geçmiþ dönemde ekonomide makroekonomik istikrar anlamýnda önemli kazanýmlar elde edildiðini, küresel krizle mücadelede baþarýlý olunduðunu belirtirken, ‘’Ancak, cârî açýk baþta olmak üzere henüz giderilemeyen yapýsal sorunlar ekonomide kýrýlganlýk oluþturmaya devam ediyor’’ dedi.n11’de

Ýstanbul’da protestocular Beyoðlu’nu birbirine kattý

FOTOÐRAF: AA

Yüksek Seçim Kurulunun Hatip Dicle'nin milletvekilliðini düþürme kararýný protesto gerekçesiyle Beyoðlu'nda toplanan ve polis barikatýný aþmaya çalýþan gruba polis müdahale etti. Taksim Meydanýnda toplanan grup, Ýstiklâl Caddesinden Beyoðlu'na yürümek istedi. Polisin izin vermemesi üzerine Tarlabaþý Bulvarýna yönelen grup üyeleri, polisin Beyoðlu Emniyet Müdürlüðü önünde kurduðu barikatý aþmaya çalýþtý. Çevik Kuvvet ekipleri, gruba biber gazý ve tazyikli suyla müdahale etti. FOTOÐRAF: AA

Elazýð 5.4 ile sallandý Elazýð’da meydana gelen 5.4 büyüklüðündeki deprem korkuttu. Depremin merkez üssü Ýçme beldesine baðlý Sarýkamýþ köyünde bazý binalarda hasar oluþtuðu açýklandý. Haberi sayfa 6’da

Suriye’de iç savaþ riski

ABD’den çekilme planý

BM: Esad güvenilir deðil

u­ Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad’ýn Londra’da yaþayan rejim muhalifi kuzeni Ribal Esad, Suriye’de iç savaþ tehlikesinin bulunduðunu, ayrýca bölgesel bir çatýþma çýkabileceðini söyledi. n7’de

u­ A BD Baþ ka ný Ba rack Obama, bu yýl 10 bin, önümüzdeki yýl 23 bin askerin Afganistan’dan çekileceðini açýkladý. ABD’nin uzun ve yýkýcý bir savaþtan çýkmaya arzulu olduðunu ifade eden Obama, savaþýn gidiþatýnýn geri çekilme yi ge rek tir di ði ni kaydetti. n7’de

uBir leþ miþ Mil let ler Genel Sekreteri Ban Kimun, Su ri ye Dev let Baþkaný Beþþar Esad’ýn açýklamalarýna iliþkin, ‘’Söylediklerini çok güvenilir gör müyorum’’ dedi. Ki-mun, Esad’ýn a ta ca ðý her a dý mýn ‘’samimî ve kapsayýcý bir diyalogu beraberinde getirmesi gerektiðini’’ ifade etti. n7’de

ISSN 13017748

Borç krizi yayýlabilir u­ Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný Jean Claude Trichet, euro ölgesindeki borç krizinin AB ve ötesine ihtimal dahilindeki yayýlma risklerine karþý tetikte olma ikazý yaptý. Trichet, en büyük tehlikenin bankacýlýk sistemi ve kamu maliyesindeki kýrýlganlýklar arasýnda baðlantý kurulmasý olduðuna dikkat çekti. n11’de


2

LÂHÝKA

24 HAZÝRAN 2011 CUMA

‘‘

Y

Ey insanlar! Sizi tek bir insandan yaratan Rabbinizden korkun ki, o tek kiþiden eþini de yarattý ve o ikisinden de pek çok erkekleri ve kadýnlarý türetip yeryüzüne yaydý. Onun adýný vererek birbirinizden istekte bulunduðunuz Allah’tan korkun ve akrabalýk baðlarýný kesmekten sakýnýn. Nisâ Sûresi: 1 / Âyet-i Kerime Meâli

FURKAN DEMÝR

Üç aylarda Hizb-i Kur’ân ve Hizb-i Nûriye’yi okumak

furkandemiroz@gmail.com

70’li yýllara özlem var!

Y

‘‘

Bu Hizb-i Âzam ve bu Vird-i Ekber, Risâle-i Nur mensuplarýna bazý eyyâm-ý mübarekede okunmasý için bir zaman size de göndermek hakkýnýz var... Bu þuhur-u mübarekedeki pek çok bereketlere ve Nurlara ve sevaplara medardýr ve onun tab’ýna ve neþrine çalýþmýþlara çok büyük hayýrlar kazandýrýr.

A

ziz, sýddýk kardeþlerim, Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazzam’ýn hem fevkalâde ehemmiyeti, hem faydalarý, hem okumasýnda hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur’ân’ýn en sevaplý âyetlerini ihtivâsý, hem Risâle-i Nuriye’nin bütün esaslarýný ve hakikatlerini cem etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün Kur’ân’ý okumaya fýrsat bulamayan ve Hafýz olmayanlara tamam Kur’ân’ýn bir nümune-i kudsîsi, hem tamam Kur’ân’ýn tevafuklu tabýnda bir misâl-i musaððarý ve müjdecisi, hem maddî ve lafzî ve manevî parlak bir i’câz göstermesi gibi pek çok hasiyetleri var ve bu þuhur-u mübarekedeki pek çok bereketlere ve Nurlara ve sevaplara medardýr ve onun tab’ýna ve neþrine çalýþmýþlara çok büyük hayýrlar kazandýrýr. Emirdað Lâhikasý, s. 76 *** Ben, namaz tesbihatýnýn âhirinde otuz üç defa kelime-i tevhidi zikrederken, birden kalbime geldi ki: Hadis-i þerifte, “Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadet hükmüne geçer.” Risâle-i Nur’da o saat var; çalýþ, o saati bul, ihtar edildi. Âdeta ihtiyarsýz bir sûrette, Kur’ân’ýn âyetü’l-kübrâsýnýn iki tefsiri olan iki Âyet-i Kübrâ risâlelerinden mülâhhas tefekkürî bir tekellüm, tam bir saat devam etti. Baktým, size gönderdiðim Âyetü’l-Kübrâ risâlesinin Birinci Makamýn hülâsasýndan müntehap güzel bir sýrrýný hülâsayla, Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i Arabiye’den müstahreç nurlu, tatlý fýkralardan terekküp ediyor. Ben, kemâl-i lezzetle, her gün tefekkürle okumaya baþladým. Birkaç gün sonra hatýrýma geldi ki: Madem Risâle-i Nur bu zamanýn bir mürþididir, talebelerine bir vird-i ekber olabilir diye kaleme aldým. Ve bütün risâlelerin hususî menbalarý, madenleri olan binden ziyade âyât-ý Kur’âniyeyi, kendi Kur’ânýmda, evvelce iþaretler koyup bir Hizb-i Âzam-ý Kur’ânî yapmak niyet etmiþtim. Þimdi bu Hizb-i Âzam ve bu Vird-i Ekber, Risâle-i Nur mensuplarýna bazý eyyâm-ý mübarekede okunmasý için bir zaman size de göndermek hakkýnýz var. Kastamonu Lâhikasý, s. 56 *** Bu Ramazan-ý Þerifte, Kur’ân’ý zevk ve þevk ile okumak çok ihtiyacým vardý. Halbuki elemli hastalýk, maddî ve mânevî sýkýntýlar, yorgunlukla ve meþgalelerin tesiriyle telâþ ettim. Birden Hüsrev’in þirin kalemiyle yazýlan mu’cizâtlý cüzler ve Hafýz Ali ve Tahirî’ye pek çok sevap kazandýran parlak ve kerâmetli Hizbü’l-Ekber-i Kur’âniyeyi birbiri arkasýndan okumaya baþlarken öyle bir zevk ve þevk verdi ki, bütün o yorgunluklarý hiçe indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek parlak bir sûrette ders-i Kur’âniyeyi onlardan dinlerken bütün ruh u canýmla arzu ettim ve kast ve azmettim ki, mümkün olduðu derecede ayný Hizbü’l-Ekber-i Kur’âniye gibi fotoðrafla mu’cizâtlý Kur’ân’ýmýzý tab edeceðiz, inþaal-

Nur'un ilk talebeleri: (ayaktakiler soldan saða) Abdullah Çavuþ, Tahiri Mutlu, Mustafa Sinop, Bahri Çaðlar, (oturanlar soldan saða) Abdullah Çavuþ'un kardeþi ve Þamlý Osman.

Nur’un hizmetinde ‘fakirliðin’ güzelliðini yaþamak ahiyetimiz acz ve fakrdan yoðurulduðu için aslýnda dünyevî zenginliklerimiz fakirliðimizi izale etmez; çünkü bir gün her þeyimizi burada býrakýp gideceðiz. Saff-ý evvel Nur Talebeleri ve ondan sonraki kuþak aðabeylerimiz maddî fakirliðin her türlüsünü yaþamýþlardý. Bu imkânsýzlýklar içinde Kur’ân hizmeti omuzlarýna ihsan-ý Ýlâhî olarak konulmuþtu. Zarurî geçim ve maiþetlerini temin için bað ve bahçelerinde çalýþmak zorunday dýlar, fakat Risâle-i Nur’un neþri için de zamana ihtiyaç vardý. Aile içinde vazife taksimi yapýldý ve fedakâr þefkat kahramanlarý, beylerinin tarla iþlerini de üstlendi, yeter ki iman hizmeti geri kalmasýndý... Risâle-i Nur’u matbaalarda basmak için ihtiyaç oldukça bir bir tarlasýný satan Tahirî Mutlu gibi fedakârlar da vardý Nur Talebelerinin arasýnda. Gün gelir hürriyet rüzgârý esmeye baþlar ve Kur’ân hattýnýn serbestiyetini medreselerin açýlmasýna bir iþaret görür Bediüzzaman Said Nursî. Ve herkesin bulunduðu yerde birer medrese-i Nuriye açmasýný ister talebelerinden. En azýndan hanelerini bir Nur mektebine çevirmelerinin sýrrýný verir. “Boþ zamanlarýnýzda birkaç arkadaþ veya aile efradý bir araya gelip Risâle-i Nur’u okusanýz, talebe-i ulumun þerefini kazanýrsýnýz” der. “Eski zamanda yirmi senede elde edilen iman-ý tahkikiyi, Nur medreseleri beþ on haftada verecek ve yirmi senedir veriyor” diye seslenir. Aslýna bakarsanýz, hayatý sürgün ve ha pishanelerde geçer Bediüzzaman’ýn. Özel ders verdiði bir medresesi de yoktur. Ýlk sürgün yeri olan Barla’daki ikemetgâhýný ilk Nur medresesi olarak tavsif eder ve boþ býrakýlmamasýný ister. Risâleler etraf köylere yayýldýkça Nur dairesi geniþler. Isparta bir medrese, Barla bir kürsü olur. Zaman gelir, Risâle-i Nur Anadolu, âlem-i Ýslâm ve dünyaya yayýlýr. Risâlei Nur Talebeleri için yeryüzü bir mektep hükmüne geçer. Risâle-i Nur’u ta-

M

ðý günü. Kendilerine yaþý sorulduðunda eski günlerini nazara almaz. “Üç yaþýnda TALÝP ÇÝÇEK yým” diye cevap verir meselâ. Çünkü gaf lette geçen günler, yaþanmýþ sayýlmayacak talipcicek41@gmail.com kadar deðersizdir. Her halde böyle bir dönüþün adý olsa gerek, Risâle-i Nur’a talebe olmak. Onun için geçmiþte fakirliðin lezzetini yaþamýþtýr Nur Talebeleri. Onlar için þartlar önemli deðildir. Onlar bir çorba ile kuru ekmeðe kanaat etmiþlerdir. Bazen sadece kuru ekmeði ýslatarak yemek zoSaff-ý evvel Nur Talebeleri ve runda kalýrlar. Ama o hâl onlarý etkilemez, onlar için dâvâ önemlidir. O, kardeondan sonraki kuþak þinin nefsini kendi nefsine tercih etmenin aðabeylerimiz maddî lezzetini yaþar. Yeter ki hizmet durmasýn, imana muhtaç olanlara Nurlar ulaþtýrýlfakirliðin her türlüsünü sýn. yaþamýþlardý. Bu imkânsýzlýklar Halil Yürür Aðabeyden yýllar önce bir hatýra dinlemiþtim. 27 Mayýs 1960 Ýhtilâli içerisinde Kur’ân hizmeti sonrasý, güya Milli Birlik Komitesi yönetiomuzlarýna ihsan-ý Ýlâhî me el koyar. Sanki Süfyan komitesini temolarak konulmuþtu. sil etmektedir, sýk sýk bildiriler neþretmeye baþlar ve emirler yaðdýrýr. Nur Talebeleri de Anadolu’da irtibatýn temini ve kuvve-i nýyan her Nur Talebesi, adeta potansi- maneviyenin güçlendirilmesi için lâhika yel yeni bir ders halkasýnýn çekirdeði o- mektuplarý hazýrlar, teksir ederek daðýtýrlur. lar. Bu hizmeti yapanlarýn gelirleri yoktur, Anadolu’da ilk Nur dershaneleri açýlýr- kut-u lâyemut ile geçinirler. Onu da bulaken yaþanan yokluk içindeki sýkýntýlarýn madýklarý günler yaþanýr. Teksir makinesilezzetini, o günleri yaþayan aðabeylerin nin baþýnda açlýk dayanýlmaz hâle gelir ve hatýralarýnda bulabiliriz. Rahmetli Fikret Zübeyir Aðabeye müracaat ederler. ZübeÖzdemir Aðabey, o günlerin baþka bir ci- yir Aðabey çareler düþünmekle birlikte hetini þöyle dile getirir. Muhtaç olan biri - “Kardeþim, ben de üç gündür bir þey yesine kitap verdiði için zulmen atýldýðý ha- medim. Git vazifenin baþýna, teksir makipishaneden tahliye olan Nur Talebelerini nesini çalýþtýrýrken açlýktan ölsen de bir neziyarete gider. Onlarýn ayaðýndaki lastik a- vî þehit olursun” diye hizmetin önemini yakkabý ve köylü kýyafetini görünce þaþýrýr, ders verir. “Âhirzamanda Mehdinin talebeleri böyle Nur Talebesi için önemli olan dershaneyoksul bir halde mi olacak?” diye içinden yi açýk tutmaktýr. Derse gelenlerin sayýsý ba geçirir. Kendisi þaþaalý bir saltanat hayal zen þevke medar olsa da, o kadar önemli etmektedir. Halbuki Asr-ý Saadet’e baktý- deðildir. Risâle-i Nur’u dinleyen sadece oraðýmýzda yokluk ve fakirlikte bir saadet ya- ya gelenler deðildir. Risâle-i Nur, ihlâs ile oþandýðýný görürüz. Deðiþim, maddî refah kunursa Mele-i Âlanýn sakinleri de dinler. deðildir. Belki küfürden imana, zulmetten Önemli olan Nurlu kelimeleri ihlâs ile okuNura, cehaletten ilme, þirkten þükre geçiþ- maktýr. Ýhlâs ile yapýlan Nur derslerinin satir gerçek saadet. Nur Talebeleri de haya- yýlamayacak kadar dinleyicileri vardýr. Nur týnýn baþlangýcý sayar Risâle-i Nur’u tanýdý- Talebesinin önüne engellerin çýkmasý, onu

‘‘

LÛGATÇE: Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazzam: Risâle-i Nur’da geçen Kur’ân âyetlerinin toplandýðý eserin adý. ihtivâ: Ýçerme. cem: Toplama. nümune-i kudsî: Kudsî bir örnek. misâl-i musaððar: Küçültülmüþ bir örnek. i’câz: Mu'cizelik. hasiyet: Özellik. þuhur-u mübareke: Mübarek aylar, üç aylar. medar: Sebep, vesile. âhir: Son. kelime-i tevhid: Tevhid kelimesi. “Lâilâheillallah Muhammedün Resûlullah” cümlesi. mülâhhas: Kýsaltýlmýþ, özetlenmiþ. tekellüm: Konuþma. müstahreç: Çýkarýlmýþ.

Öze dönüþ yazýlarý - 1 anlýþ anlaþýlmasýn, 70’li yýllardaki hizmetlerde bulunmuþ deðilim. Zira her þeyden önce buna yaþým müsaade etmiyor. Ama bizim neslimiz o yýllardaki hizmetleri dinleyerek büyüdü. Hani bazen bahsederler ya “Ben senin yaþýndayken…” diye. Bizim neslimiz de böyle büyüdü. “Biz sizin yaþýnýzdayken þöyle hizmet ederdik, böyle koþtururduk…” diye. Bize þevk olsun mahiyetinde geçmiþ günlerde kalan hizmetler, “Fani kubbede býrakýlan hoþ bir sada” olarak anlatýlýr. Yazacaklarým ise bu hizmetkârlarýn sýfatlarýndan bir demet sunmak sadece. Yetmiþli yýllar, ekilen Nur tohumlarýnýn filiz verdiði dönemler. Belki de ilk meyveleri. Bir aðacýn en iyi meyvesi ise verdiði ‘ilk’ meyvedir, derler. Yetmiþli yýllarda yolculuk yapanlar… Marþsýz ve ilâhisiz yola çýkamayanlar, “Kör dünyanýn göbeðine hak yol Ýslâm” yazacaklar. “Üç kiþi otobüs ile seyahat edecek olsak, birimiz önden, birimiz ortadan, birimiz de arkadan bilet alýrdýk ki dâvâmýzý bütün otobüse yayalým.” diyenler... Yetmiþli yýllarda müfritane irtibat saðlayanlar… Ayrýlýðýn içinde gayrýlýðýn olmadýðý zamanlar... Birisinin þarkta diðerinin garpta olmasýnýn fark etmediði yýllar... Üstelik telefonun, internetin bile kolaylýk saðlamadýðý zamanlar... Özleyince baþka vilayetteki kardeþlerini doluþup bir araca düþünmeden gidenler... Derse ise, karda kýþta yürüyerek gelenler… Yetmiþli yýllardaki fedakârlar… Dershane almadan ev alamayanlar, medreseye eþya almadan evini döþemeye vicdaný el vermeyenler... Gidecek bir araç yoksa hizmete, o cemaattekilerin de aracýnýn olmadýðýnýn anlaþýldýðý yýllar... Dershaneye evden bir yiyecek gelecekse en güzelinden ayýranlar... Hizmette “Olmaz, yapamayýz” ifadelerini lügatinden kaldýranlar... Yetmiþli yýllarda okuyanlar… Senede en az bir kere Külliyatý devredenler... Hanesinde çoluk çocuðuyla hep beraber ders programý yapanlar... Ders günü misafir kabul etmeyenler... Kendini dünyada misafir kabul edenler... Okuyamamaktan korkanlar, gece uykusu kaçanlar... “Bugün kaç kiþiye daha okuturum?” diye halisane düþünenler... Okuduðunda var olanlar, varlýðýný bulanlar... Okumadýðýnda ise kendi içinde kaybolanlar… Yetmiþli yýllarda çalýþanlar… Derse gelirken mesai arkadaþýný da yanýna alanlar. Yanýnda birini getiremeyince kendini yok sayanlar... Çalýþtýðý yerde numune-i imtisal olanlar... Yetmiþli yýllar… Siyasî entrikalarýn, içtimâî fitnelerin uhuvveti bozmaya, ihlâsý kaçýrmaya, enaniyete sebep olamadýðý yýllar... Gýybet nüfuz ederse sohbetlerine bir aþir okuyup, günahý daðýtanlar... Hizmette canýný ve malýný yýllarca veren isimsiz kahramanlar... Hiddet yerine hürmet, itiraz yerine yardým edenler... Velhasýlý kelâm bu yazýyý okuduktan sonra þekva deðil, þükür kabilinden sayanlar... Bunca hamiyet ve himmeti okumakta gizli tutanlar... *** Okumak, okumak, dem ve damarlarýna iliþinceye kadar okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduðunu okumak... Geleceðe yön vermek için geçmiþi okumak... Nesl-i cedidi bulmak için geleceði de önümüze koymak... Evet, yetmiþli yýllarýn isimsiz kahramanlarýnýn hayatta olanlarý hâlâ içimizde yaþýyor. Asýl olan bizim içimizde kimin yaþadýðý... Ve yaþamasý için neleri verdiðimiz, nelerden vazgeçtiðimiz...

terekküp: Oluþma, birden fazla þeyin birleþmesinden oluþma. âyât-ý Kur’âniye: Kur’ân’ýn âyetleri. Hizb-i Âzam-ý Kur’ânî: Risâle-i Nur’da geçen Kur’ân âyetlerinin toplandýðý eserin adý. Hizb-i Âzam: Risâle-i Nur’da geçen Kur’ân âyetlerinin toplandýðý eserin adý. Vird-i Ekber: 1- Büyük duâ. 2- Bediüzzaman Hazretlerinin Risâle-i Nur’daki iman hakikatlerinden çýkarýp özetlediði Arapça duâ metni. eyyâm-ý mübareke: Mübarek günler. Hizbü’l-Ekber-i Kur’âniye: Risâle-i Nur’da geçen Kur’ân âyetlerinin toplandýðý eserin adý.

Babam Orhan Eren Babacýðým; arkadaþlarýnýn tabiriyle, ‘Zuhurat Baba Orhan Aðabeyimiz’, Biz sana, ‘Baba’ demeyi bile özleyeceðiz, Lâkin dersten derse koþtururken kurduðun köprüden, Hep birlikte el sallayacaðýz sana, Son kelâmýn, ‘Derin sulara daldým’ imiþ… Ne zuhuratlar varmýþ da biz bilemedik, Sen gördün ve uyanmak istemedin, Kim bilir… Bundan sonra rüyalarda buluþacaðýz demektir, Seni seven bunca insan varken sen ölemezsin ki! “Beni sevme Allah’ý sev kýzým!” derdin, Allah’a sevgimizden nasiplendiðimiz o baba sevgisi varken, Sen ölemezsin baba! Bu bizim taziyemiz babacýðýmýza, Rüyalarda karþýlaþan olursa selâm götürsün babacýðýmýza…

BEYZA EREN


HABER

Y

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

24 HAZÝRAN 2011 CUMA

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 22 Recep 1432 Rumî: 11 Haziran 1427

Ýmsak 3.26 3.16 3.45 3.38 3.29 3.00 2.59 2.42 3.26 3.17 3.40

Güneþ 5.13 5.14 5.32 5.35 5.28 4.51 4.52 4.40 5.24 5.05 5.30

Öðle 12.48 12.58 13.07 13.18 13.13 12.28 12.32 12.24 13.07 12.40 13.07

Ýkindi 16.37 16.54 16.56 17.13 17.09 16.20 16.25 16.20 17.03 16.29 16.58

Akþam 20.11 20.30 20.29 20.49 20.46 19.54 20.00 19.56 20.39 20.03 20.32

Yatsý 21.49 22.17 22.07 22.35 22.34 21.35 21.43 21.43 22.25 21.41 22.12

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.23 3.49 3.01 3.14 3.31 2.51 3.11 2.40 2.44 3.08 3 .43

Güneþ 5.26 5.41 5.05 5.07 5.22 4.55 4.59 4.43 4.36 5.13 5.26

Öðle 13.13 13.21 12.54 12.47 12.59 12.44 12.34 12.31 12.16 13.02 12.55

Ýkindi 17.11 17.13 16.53 16.40 16.51 16.43 16.24 16.29 16.08 17.01 16.41

Akþam 20.49 20.48 20.31 20.15 20.25 20.20 19.57 20.06 19.43 20.39 20.13

3 Yatsý 22.40 22.30 22.24 21.58 22.05 22.13 21.36 21.57 21.25 22.32 21.46

Zorlamayasakkaldýrýlsýn DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKAN YARDIMCISI YILMAZ, 28 ÞUBAT SÜRECÝNÝN ÜRÜNÜ OLAN KUR’ÂN KURSLARINDAKÝ YAÞ SINIRLAMASININ YENÝDEN GÖZDEN GEÇÝRÝLMESÝNÝ ÝSTEDÝ. DÝYANET Ýþeri Baþkan Yardýmcýsý Hasan Kamil Yýlmaz, Kur’ân kurslarýndaki 12 yaþ sýnýrýný eleþtirerek yasaðýn ‘’zorlama’’ olduðunu belirtti. Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, yaz Kur’ân kurslarýnýn 27 Haziran Pazartesi günü baþlayacaðýný belirtti. Kurslarýn 2 dönem halinde 26 Aðustos’a kadar devam edeceðini anlatan Yýlmaz, yaz Kur’ân kurslarýný ‘’ilk ve ortaöðretim çaðýnda bulunan öðrencilerle Kur’ân kursu öðreticileri ve cami hocalarýnýn buluþmasý hareketi’’ olarak tanýmladý. Yýlmaz, þunlarý kaydetti: ‘’Bu yasak olaðanüstü bir dönemde alýnmýþ bir karardýr. 28 Þubat sürecinin bir ürünüdür. Bunun yeniden gözden geçirilmesi, bu özgürlük ortamýnda böyle bir yasaðýn olmamasý gerektiðini düþünüyorum. Ailelerin çocuklarýný dinî eðitim aldýrabilecekleri ortamlara rahatça götürebilmesi gerekir. Batýda insanlar çocuklarýný kiliselerin kreþlerine gönderiyorlar, kendi dinlerinde eðitim alabilsinler diye umut ediyorlar. Bizde 12 yaþ sýnýrýný ise anlamak çok zordur. Ayrýca neden 12 yaþ. Reþit olmasý aranýyorsa 18 olmalýdýr. Yani bunu anlamak çok zordur.

Oysa çocuklar 12 yaþ altýnda ilgili oluyorlar. Özellikle 3-4 sýnýflarda çocuklar bu kurslara gitmeyi çok istiyorlar. O ortamda bulunmak istiyor. Bu engel kaldýrýlmalý.’’ Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak zaman zaman þifai taleplerini yetkililere ilettiklerini anlatan Yýlmaz, ‘’Bu tür kararlarý biz vermiyoruz, ama þahsî olarak düþüncem böyle bir uygulama çok insanî görülmemektedir. Anlamsýzdýr. Çocuklar yaz okullarýna, baleye, yüzmeye gidiyorlar. Elbette gidecekler. Ama bunlar serbestse bu kurslar da serbest olsun. Bizim derdimiz buraya gelmek isteyenlerin böyle bir sýnýrlamayla karþýlanmamasý’’ diye konuþtu. Bu yýlki kurslarda sadece Kur’ân kursu öðreticileri deðil, o bölgedeki ilahiyat fakültesinde okuyan öðrenciler, din dersi öðretmeni ya da emekli din görevlilerinden de yardým almak suretiyle öðretmenlerin daha az sayýda öðrenciyle ilgilenmeleri için çalýþma yaptýklarýný ifade eden Yýlmaz, Kur’ân kurslarýnda camilerin ya da kurslarýn ortamý müsaitse sýra koyulmasýný, her hocaya 20-30 kiþilik gruplar düþecek þekilde eðitimler verilmesi planladýklarýný anlattý.

YAZ KURSLARINA KATILIM ARTIYOR BAÞKANLIÐIN son yýllarda Kur’ân kurslarýna yönelik eðitimleri daha da etkin hale getirmesiyle her geçen yýl kurslara katýlan öðrenci sayýsýnýn arttýðýný dile getiren Yýlmaz, eðitim yerlerinin kurslara göre hazýrlanmasý, din görevlilerinin, imamlarýn motive edilmesi sonucunda çok sayýda öðrencinin kurslara katýldýðýný ifade etti. Ýmamlarýn yazýn izne ayrýlmasý gibi sebeplerden dolayý kurslara gelen öðrenci sayýsýnýn 4-5 yýl öncesine kadar az olduðunu belirten Yýlmaz, imamlarýn motive edilmesi ve ek ders ücreti gibi uygulamalarla kurslarýn daha sistematik hale geldiðini anlattý. Kur’ân kurslarýnda sadece Kur’ân okuma eðitimi verilmediðini, buralarda ibadet, itikat ve ahlâk bilgileriyle Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) hayatýyla ilgili dinî bilgiler de verildiðini hatýrlatan Yýlmaz, Kur’ân kurslarýnýn çocuklar için de cazip hale gelmesi için bir takým taleplerde bulunduklarýný söyledi.

KÝTAPLAR ÜCRETSÝZ

YILMAZ— Özellikle 3-4 sýnýflarda çocuklar bu kurslara gitmeyi çok istiyorlar. O ortamda bulunmak istiyor. Bu engel kaldýrýlmalý.

YILMAZ, bu yýl yaz Kur’ân kurslarýnda okutulan kitaplarýn öðrencilere ücretsiz olarak daðýtýlacaðýný bildirdi. Yýlmaz, þunlarý kaydetti: ‘’Yaz Kur’ân kursu eðitimi çocuklarýn tatil dönemine rastlayan bir eðitim olduðu için biz hocalarýmýza Kur’ân kurslarýný olabildiðince daha sevimli ortamlarda sunmalarýný istiyoruz. Çocuklara ortamý sevdirmek, sýkmadan, bunaltmadan eðitimden memnun kalarak bu kurslarý vermelerini istiyoruz. Bu kurslar çocuklarýn ya da onlarýn ailelerinin kendi iradeleriyle geldikleri bir ortam. Dolayýsýyla din görevlilerimiz, Kur’ân kursu öðreticilerimiz samimiyetle bu iþe gönül verince güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Yardýmcý kitaplarla ders kitaplarýný da olabildiðince ücretsiz olarak çocuklarýmýza ulaþtýrmaya çalýþýyoruz ve bu kitaplar ayný zamanda pek çok eve giren dini nitelikteki tek kitaplar olabiliyor. Bu sene tüm öðrencilerimize bu kitaplarý ücretsiz olarak daðýtacaðýz. Daha önceki yýllarda bölge bölge ücretsiz daðýttýðýmýz bazý kurslar oluyordu ama bu sene bu tüm yurda ücretsiz olarak kitaplarý vereceðiz.’’ Ankara / aa

Kalpazançetesi, tekniktakibetakýldý

ANKARA Üniversitesi Ýletiþim Fakültesinin fm 91.0 frekansýndan yayýn yapan yerel radyosu Radyo Ýlef, internet üzerinden Brezilya’dan Belarus’a, Güney Afrika’dan Çin’e kadar 84 ülkede ilgiyle dinlenmesiyle dikkati çekiyor. Radyodan Sorumlusu Öðretim Görevlisi Halil Güven, yaptýðý açýklamada, Ankara Üniversitesi radyosunun ilk olarak 7 Mayýs 1982’de yayýna baþladýðýný ama 2005 yýlýna kadar bazý dönemler frekans tahsisi dolayýsýyla yayýnlarýna ara verdiðini söyledi. Ankara Üniversitesi radyosunun 7 Mayýs 2005’de Radyo Ýlef adýyla fm 91.0 frekansýndan yayýnlarýna tekrar baþladýðýný belirten Güven, radyoyla ilgili þu bilgileri verdi: ‘’Önder Çaðlar, Hatice Kurt ve Ýbrahim Önder hocalarýmýz ile öðrencilerimizin çalýþmalarýyla yayýn yapan radyomuz, internet üzerinden de dinlenebiliyor. Þimdilik Türkçe, Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýtalyanca, Ýspanyolca, Rusça, Arapça, Yunanca, Portekizce, Bosnakça ve Lazca’yla birlikte 12 dilde müzik yayýný yapýyoruz. Abartýsýz dünyanýn her yerinden dinleyicilerimiz var. Elimizdeki en son verilere göre, ABD’den Belarus’a, Güney Afrika’dan Çin’e, Brezilya’dan Katar’a kadar 85 ülkede dinleniyoruz. Hiçbir tanýtým olmadan bir ayda internetten 160 bin kez týklanabilmek oldukça iyi bir oran. ’’ Ankara / aa

FOTOÐRAF: AA

Üniversiteradyosu ülkesýnýrlarýnýaþtý

Ellerinin üzerinde yürüyen çetebaþý ADIYAMAN Emniyet Müdürlüðünün, uyuþturucu satýcýlarýna yönelik 7 ilde eþ zamanlý düzenlediði operasyonda gözaltýna alýnan 29 kiþi, adliyeye sevk edildi. Yapýlan operasyonda gözaltýna alýnan ve ancak elleri üzerinde yürüyebilen engelli M.K’nin çetenin elebaþý olduðu öðrenildi. Edinilen bilgiye göre, Adýyaman Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Narkotik Büro Amirliði ekipleri ile Besni Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin, Adýyaman’ýn Besni ve Çelikhan ilçeleri, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Malatya, Mersin, Diyarbakýr ve Þanlýurfa’da düzenlediði operasyonda 26 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnanlarýn ifadeleri doðrultusunda H.L, A.S. ve M.B. de yakalandý, 2 kiþinin yakalanmasý için de çalýþma baþlatýldý. Operasyonlarda gözaltýna alýnan, Y.Ç, A.Ç, M.S, M.G, S.G, F.K, H.S, M.K, H.K, A.P, N.A, H.E, E.K, Þ.K, H.A, M.A, H.O, M.K, Þ.B, G.A, S.G, Ö.S, A.K, M.G, K.D, S.T, H.L, A.S ve M.B, Emniyet Müdürlüðündeki iþlemlerinin ardýndan ‘’uyuþturucu ticareti’’ yapmak iddiasýyla Besni Adliyesine sevk edildi. Adýyaman / aa

“NATO Boru Hattý’’ akaryakýt hýrsýzlýðý ÜMRANÝYE’DE ‘’NATO Boru Hattý’’ olarak bilinen akaryakýt boru hattýndan uçak yakýtý çaldýðý öne sürülen 1 kiþi yakalandý. Alýnan bilgiye göre, polis, çok ses geldiði yönünde þikayetler yapýlan Ümraniye NATO yolu üzerinde bulunan 101 numaralý binanýn zemin katýnda faaliyet gösteren sýhhi tesisat atölyesini kontrol etti. Kontroller sýrasýnda atölyeden ‘’NATO Boru Hattý’’ olarak bilinen akaryakýt boru hattýna doðru kazýlan 50 metrelik bir tünel ile bu tünelden atölyeye doðru döþenen baþka bir botu hattý tespit edildi. Bu boru hattýný kullanarak 80 tona yakýn uçak yakýtýný çaldýðý belirlenen atölye iþletmecisi, gözaltýna alýnarak polis merkezine götürüldü. Ýstanbul / aa

FATÝH’TE semt pazarlarýnda piyasaya sahte para sürdüðü iddia edilen 3 kiþi gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, Küçükpazar ve Çarþamba semt pazarlarýndaki esnafýn sahte parayla alýþ veriþ yapýldýðý yönündeki ihbarýný deðerlendiren Asayiþ Þube Müdürlüðüne baðlý Fatih Güven Timleri harekete geçti. Esnafýn ifadeleri doðrultusunda piyasaya sahte para süren kiþileri belirleyen ekipler, çalýþmalarýný Küçükpazar çevresinde yoðunlaþtýrarak, sivil kýyafetlerle zanlýlar Erol S, Hüseyin P. ve Mehmet N. A’yý teknik ve fiziki takibe aldý. Zanlýlarýn, aralarýnda yaptýklarý telefon konuþmalarýnda, polisin teknik takibine takýlmamak için sahte paraya ‘’soðan’’ dedikleri, toplam bin lira deðerindeki banknotlar için ‘’1 ton soðan’’ ifadesini kullandýklarý tesbit edildi. Pazarda sahte paralarý piyasaya süren 3 kiþi, üzerlerinde 25 bin 650 liralýk sahte banknotlarla suçüstü yakalandý. 3 zanlý, Beyazýt Polis Merkezine götürüldü. Ýstanbul / aa

irtibat@yeniasya.com.tr

Yeni Meclis, “yeni” kriz eçime iki aydan az bir zaman kala, aralarýnda þimdi yeni bir krizin odaðý haline gelen Hatip Dicle’nin de bulunduðu bazý baðýmsýz adaylarla ilgili olarak YSK’nýn aldýðý veto kararý üzerine patlak veren gerilimi yorumladýðýmýz 19.4.11 tarihli ve “Yine BDP krizi” baþlýklý yazýmýzýn sonunda þöyle demiþtik: “Bu partiye karþý da uygulanan baskýcý devlet politikalarý, farklý isimler altýnda kurulan—birbirinin devamý—versiyonlarýnýn sürekli kapatýlmasý, mensuplarýnýn tutuklanýp yargýlanarak mahkûm edilmesi, fikir yapýsý olarak o çizgiyi tasvip etmeyenlerde dahi sýrf tepki olsun diye o partiye oy ve destek verme psikolojisi meydana getirdi. “Gelinen noktada bu parti, devlet adýna yapýlan her yanlýþ ve haksýzlýðý istismar edip provokasyon malzemesi yaparak yoluna devam ediyor. Statükoya iyice yanaþan AKP de buna çanak tutuyor. “Son YSK kararý, iþin tuzu biberi oldu.” Ertesi günkü “Kalýcý çözüm þart” baþlýklý yazýmýzda ise, tepkiler üzerine YSK’nýn veto kararýný kaldýrýp söz konusu adaylarýn seçime girme yolunu tekrar açabileceðini ifade etmiþ, ama bunun kalýcý bir çözüm olmayacaðýný belirtmiþtik. Sonrasýnda YSK, veto ettiði isimlerden biri hariç, diðerlerine yeniden vize verdi. Ardýndan, 12 Haziran’da seçim yapýldý. Dicle dahil, baðýmsýz adaylarýn çoðu seçildi. Ama “dakika bir, gol bir” hesabý, ayný YSK, adaylýðýna yeþil ýþýk yaktýðý Dicle’nin vekilliðini, seçildikten sonra iptal etti. Þimdi bu tuhaf durum, girift ve karmaþýk hukukî detaylarý üzerinden tartýþýlýyor. Bir taraf, Dicle hakkýndaki mahkûmiyet kararýnýn seçimden hemen önce Yargýtay tarafýndan onandýðýný, dolayýsýyla YSK’nýn kanunu uygulamak durumunda olduðunu söylerken, BDP cenahý yeni bir tuzakla karþý karþýya olduklarýný öne sürüyor. YSK kararýna gerekçe olarak gösterilen hukukî dayanaklar, bu kadar kýsa zamanda bu denli çeliþkili kararlara imza atýlmasýndaki garabeti açýklayamazken, problemin asýl kaynaðýnýn, defalarca deðiþtirildiði halde özü bir türlü düzeltilemeyen 12 Eylül anayasasý olduðu vurgulanýyor. Olayýn hukukî tarafýnýn ötesinde, mevcut sosyal ve siyasî ortamda tetiklediði yeni gerilim ise, çok daha düþündürücü bir tablo oluþturuyor. DTP’nin “Dicle’yi feda etmeyiz, ya hep birlikte Meclise gireriz, ya da hiçbirimiz girmeyiz” deyip, bir kez daha sokaðý iþaret eden mesajlar vermesi, zaten kýrýlgan bir nitelik arz eden mevcut duruma yeni bir provokasyon boyutu ekliyor. Ve sonuçta, seçimle Meclisin yenilendiði ve bunun toplumda yeni ümit rüzgârlarý estirmesinin beklendiði bir ortamda, daha sonuçlar bile resmen açýklanmadan patlak veren bu gerilim, bir önceki Meclisin Baþkaný olan Mehmet Ali Þahin’e, “TBMM’nin üzerini þimdiden sis perdesi örttü” þeklinde karamsar bir yorum yaptýrýyor. Bu süreçte AKP’nin rolü de yine “ikircikli.” Bir taraftan “YSK’nýn kararýdýr, yorum yapamayýz” diyorlar; diðer taraftan “Asýl olan milletin iradesidir, onun seçtiklerine müdahale olmamalý” þeklinde konuþuyorlar; yaný sýra Diyarbakýr’da yeni seçilen AKP’li vekillerden Galip Ensarioðlu “Milletvekili sayýmýzýn bu þekilde artmasý bizi sevindirmez” diyor... Ama öte yandan, Dicle’nin milletvekilliðinin düþürülmesi kararýnýn, seçimden hemen sonra AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Haluk Ýpek’in YSK’ya bu yöndeki taleple yaptýðý baþvuru üzerine verildiði ortaya çýkýyor. Bütün bu farklý ve çeliþkili sinyalleri nasýl yorumlamak lâzým? Bu konuda AKP’nin gerçek tavrý ne? “Ýstemem, yan cebime koy” mu? “Timsahýn gözyaþlarý” mý? Asýl olan, millet iradesinin asýl olmasý gereðine yaptýklarý vurgu mu; yoksa tribünlere böyle mesajlar verirken, fiiliyatta sandalye sayýsýný daha da arttýrmanýn mý peþindeler? Peki, herþey bir tarafa, þimdi ne olacak? Meclisi boykot eden BDP'liler, iþi “sine-i millet” noktasýna vardýrýrlar mý? Öyle bir durumda ara seçim zorunluluðu doðar mý? Doðarsa sonucu ne olur? Ve bu süreçte sokaklarda neler yaþanýr? Sýkýntý büyümeden kalýcý çözüm bulunmalý.

S


4

HABER

24 HAZÝRAN 2011 CUMA

Y

Tahliye talepleri reddedildi cakir@yeniasya.com.tr

ABD’nin Afganistan macerasý erilen sözler tutulursa, Amerika þimdiye kadar ýsrar ettiði bir yanlýþtan geri adým atacak. ABD Baþkaný Barack Obama, seçim kampanyasý zamanýnda verdiði sözü tutarak, Afganistan’daki ABD askerlerini kademeli olarak geri çekeceðini tekrarlamýþ. Buna göre bu yýl 10 bin, önümüzdeki yýl ise 23 bin ABD askeri Afganistan’dan çekilecek. Maddî imkânlar bakýmýndan ‘büyük devlet’lerin haklýdan deðil de güçlüden yana sergiledikleri tavýr; sadece kendilerini deðil bütün bir dünyayý ateþe atýyor. Þaþýrtýcý olan, bu apaçýk gerçeðin görülmek istenmemesidir. Afganistan’da yaþananlar buna güzel bir misal olabilir. 1980’lerde Rusya tarafýndan iþgale edilen Afganistan, aradan yýllar geçtikten sonra baþka bahanelerle bu defa da Amerika tarafýndan ‘iþgal’ edildi. Her ne kadar Amerika, “Afganistan ve bölgeye demokrasi götürmek istiyorum. Terörün kaynaðýný kurutacaðým” diyerek Afganistan’a asker sevk ettiyse de, netice pek deðiþmedi. Aradan yýllar geçti ve en aðýr faturayý sivil Afgan halký ödedi. ABD’nin önceki Baþkaný Bush, en çok Afganistan ve Irak politikalarý sebebiyle eleþtirilmiþti. O tarihlerde bütün dünya Irak’a ve Afganistan’a müdahaleye karþý çýktýðý halde Bush ve ekibi, “Biz dünyanýn jandarmasýyýz. Ne istersek onu yaparýz” anlayýþýyla hem kendilerini hem de ülkelerini bataklýða sürüklediler. Tabiî ki gerek Irak ve gerek Afganistan konusunu Amerika’yý hedef alan 11 Eylül 2001 “Ýkiz Kule” saldýrýsýndan ayrý düþünemeyiz. Bu saldýrýnýn nerede ve nasýl planlandýðý tam bilinmese de iþin içinde gizli bir plan olduðu ortada. Çünkü Amerika, bu saldýrýyý bahane edip Irak’a ve akabinde de Afganistan’a asker gönderdi. Yeri geldikçe ifade etmeye çalýþýyoruz ki, zengin ve büyük ülkeler ‘adil’ olmuþ olsa, dünya bu kadar kavga ve kargaþaya sürüklenmez. Irak, büyük bir bedel ödeyerek kýsmen sakinleþmiþ görünüyor, ama Afganistan’ýn durumu hâlâ belirsiz. Gün geçmiyor ki siviller, ‘yanlýþlýkla!’ öldürülmesin. Amerika da, Afganistan’da tahminlerinin üzerinde asker kaybetti. Afganistan’dan Amerika’ya dönen her tabut, Amerikalý yöneticilerin daha fazla sýkýntýya soktu. Hemen her gün yapýlan yürüyüþlerde “Çocuklarýmýzýn Afganistan’da iþi ne?” sorusu soruldu. Yükselen tepkiye daha fazla dayanamayan yeni yönetim ise askerlerini Afganistan’dan geri çekmeye karar verdi. Yapýlan açýklamaya göre ABD’nin Afganistan’da 70 bine yakýn askeri bulunuyor. Bu askerlerin önemli bir kýsmý, 2014 yýlý Aralýk ayýna kadar ülkeden çekilecek. ABD’nin, “Taliban rejimi”ni devirmek bahanesiyle Afganistan’ý iþgal ettiði 2001’den bu yana en az 1500 askerinin öldüðü, 12 binden fazlasýnýn yaralandýðý ve savaþýn Washington’a þu ana kadarki maliyetinin 440 milyar dolarý aþtýðý göz önüne alýnýrsa, ‘çöpe atýlan para’nýn büyüklüðü de anlaþýlýr. Bir an için bu paranýn, dünyadaki açlýk, yokluk ve yolsuzlukla mücadele için kullanýldýðýný düþünelim. Çok daha faydalý olmaz mýydý? 440 milyar dolar Amerika için büyük bir para olmayabilir, ama ‘fakir ülke’ diye sýnýflandýrýlan ülkelerin pek çoðunun derdine derman olabilir. Düþünelim ki dünya üzerinde yaþayan milyonlarca insan açlýk bir yana sadece ‘temiz su’ya muhtaç. Bu paranýn bir kýsmýyla muhtaçlara su ulaþtýrýlsa, milyonlarýn ‘dua’sý alýnmýþ olmaz mýydý? Amerika ve ona destek veren ‘koalisyon ülkeleri’ milyarlarca dolar harcayarak güya terörü önlemeye çalýþýyorlar. Fakat attýklarý yanlýþ adýmlarla bilerek ya da bilmeyerek aslýnda terörü týrmandýrdýklarýnýn farkýnda deðiller. Irak ve Afganistan’da haksýz yere öldürülen, iþkence ve zulümlerden geçirilen insanlar ‘terörize’ olmuþ olmuyor mu? ABD’nin yýllardan beri sürdürdüðü yanlýþtaki ýsrarýndan geri adým atmasý hayra alâmettir. Ýnþâallah devamý da gelir.

V

KOCAELÝ PÝKNÝÐÝ ERTELENMÝÞTÝR

26 Haziran Pazar günü yapýlmasý planlanan KOCAELÝ PÝKNÝÐÝ Hava muhalefeti sebebiyle 3 TEMMUZ PAZAR Günü'ne ERTELENMÝÞTÝR. Piknik ayný adreste yapýlacaktýr. Ýrtibat: Rýdvan Ercan : (0532) 560 96 19 Salih Çökren : (0532) 626 38 46 Mahmut Çökren : (0533) 385 94 64

‘’ERGENEKON’’ davasýnda tutuklu olarak yargýlandýklarý sýrada milletvekili seçilen Mehmet Haberal ile Mustafa Balbay’ýn tahliye talepleri oy çokluðuyla reddedildi. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi, ikinci ‘’Ergenekon’’ davasý kapsamýnda tutuklu olarak yargýlandýklarý sýrada milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay’ýn tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Haberal ve Balbay’ýn avukatlarýnýn yaptýðý tahliyeye iliþkin baþvurular, Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan incelendi. Mahkeme heyeti, oy çokluðuyla tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Haberal ve Balbay’ýn tahliye taleplerini deðerlendiren özel yetkili cumhuriyet savcýlarý Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taþkýn da tahliye taleplerinin reddedilmesi yönünde görüþ bildirmiþti. Ýstanbul / aa

BDP'LÝLER MECLÝS'E GÝRMEYECEK BDP’NÝN desteklediði baðýmsýz milletvekilleri, Hatip Dicle'nin milletvekilliðinin düþürülmesi üzerine, "somut bir adým atýlýncaya kadar parlamentoya gitmeme" kararý aldý. BDP'nin desteklediði 28 baðýmsýz milletvekili, Hatip Dicle'nin milletvekilliðinin düþürülmesi kararýný görüþmek üzere Kayapýnar Belediyesi Kültür Merkezi'nde toplantý yaptý. Toplantýnýn ardýndan alýnan kararý okuyan Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Þerafettin Elçi, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blokunun ''Halklarýn barýþ içinde ve özgürce bir arada yaþamasý amacýyla yan yana geldiði günden beri bir çok operasyonun hedefi haline geldiðini'' söyledi. YSK vetosu ile baþlayan sürecin, ''keyfi tutuklama, gözaltý, askeri ve siyasi operasyonlarla hiç durmadan devam ettiðini'' savunan Elçi, þöyle konuþtu: ''Bu engellemeler ve barýþ sürecinin önünü týkama operasyonlarýnýn son halkasý Diyarbakýr milletvekili sayýn Hatip Dicle'nin yasal hakkýnýn yetkisiz bir kurum tarafýndan gasp edilmesi ile sonuçlanmýþtýr. Parlamento ve iktidar bu haksýzlýðý giderme ve demokratik siyasetin önünü açarak, çözüm olanaklarýný geliþtirme yolunda somut bir adamý atýncaya kadar parlamentoya gitmeyeceðiz. AKP yönetimi, çalýnmýþ milletvekililiðini hakký olana derhal iade etmelidir. Tüm demokrasi güçlerini barýþ ve özgürlük sürecini baltalayan bu operasyona karþý demokrasiden yana tavýr almaya taraf olmaya ediyoruz.'' Ankara / aa

ÞAHÝN: SÝYASET, MECLÝS'TE YAPILSIN TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, YSK’nýn, beðenilmese de eleþtirilse de bir karar verdiðini ve bu kararýn kesin olduðunu belirterek, ‘’Siyaset mutlaka TBMM zemininde yapýlmalý ve siyasetin alanýyla ilgili sorunlar varsa, bu mutlaka TBMM zemininde çözülmelidir’’ dedi. Þahin, göreve yeni seçilen Kardemir Karabükspor Baþkaný Nevzat Þahin ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabulünde bir gazetecinin, ‘’Hatip Dicle’nin milletvekilliði yolunu açabilmek adýna, hem Anayasa’da hem de Adli Sicil Kanununda deðiþiklik öneriliyor. Bu öneriye nasýl bakarsýnýz?’’ sorusu üzerine, YSK’nýn seçim sonuçlarý ile ilgili kesin kararýný verdiðini ve sonuçlarýn da Resmî Gazete’de yayýmlandýðýný söyledi. Dicle’ye verilen mazbatanýn iptali durumunun son derece tartýþmalara sebep olduðunu kaydeden Þahin, þöyle konuþtu: ‘’Ancak bu tartýþmalarý yapmanýn, buna tepki göstermenin bir faydasý olduðu kanaatinde deðilim. Çünkü, YSK, beðensek de beðenmesek de eleþtirsek de eleþtirmesek de hatalý görsek de görmesek de bir karar vermiþ, bu karar kesindir. Siyaset mutlaka TBMM zemininde yapýlmalý ve siyasetin alanýyla ilgili sorunlar varsa, bu mutlaka TBMM zemininde çözülmelidir; çözümü burada aranmalýdýr. Birtakým tepkilerle çözümü baþka yerlerde aramak aslýnda konuyu çözümsüzlüðe itmek demektir.’’ Ankara / aa

Kesin sonuçlar ilân edildi YÜKSEK Seçim Kurulu, 24. dönem milletvekili seçimleri kesin sonuçlarýný açýkladý. Resmî Gazete’de yayýmlanan kesin seçim sonuçlarýna göre, 12 Haziran’da yapýlan seçimlerde 43 milyon 914 bin 948 seçmen oy kullandý. 973 bin 185 oy geçersiz sayýldý. Seçime katýlým oraný yüzde 83,16 olarak gerçekleþti. Ankara / aa Kesin sonuçlara göre partilerin aldýðý oylar ve yüzdeleri þöyle: Parti Adý

Oy

Yüzde

Adalet ve Kalkýnma Partisi Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi Emek Partisi Millet Partisi Liberal Demokrat Parti Saadet Partisi Hak ve Eþitlik Partisi Halkýn Sesi Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Doðru Yol Partisi Türkiye Komünist Partisi Milliyetçi ve Muhafazakar Parti Büyük Birlik Partisi Demokratik Sol Parti Baðýmsýzlar Genel Toplam

21,320,207 278,775 11,122,420 31,766 60,673 15,166 541,470 124,082 329,358 5,575,010 64,453 63,786 36,105 322,819 107,889 2,819,917 42,813,896

49,80 0,65 25,98 0,07 0,14 0,04 1,26 0,29 0,77 13,02 0,15 0,15 0,08 0,75 0,25 6,59 100

Gümrük Kapýlarý Seçim Sonuçlarý þöyle: Kayýtlý Seçim Sayýsý Oy Kullanan Seçmen Sayýsý Geçerli Oy Sayýsý Geçersiz Oy sayýsý Seçime Katýlma Oraný (Yüzde)

2,568,979 129,283 127,867 1,416 5,03

Gümrük oylarý dahil Türkiye genel seçim sonuçlarý þöyle: Kayýtlý Seçmen Sayýsý Toplam Oy Kullanan Seçmen Sayýsý Toplam Geçerli Oy Sayýsý Toplam Geçersiz Oy Sayýsý Seçime Katýlma Oraný (Yüzde)

52,806,322 43,914,948 42,941,763 973,185 83,16

Milletvekili daðýlýmý þöyle: Parti Adý Adalet ve Kalkýnma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Baðýmsýzlar Türkiye Toplamý BDP'nin desteklediði baðýmsýz milletvekilleri, Hatip Dicle'nin milletvekilliðinin düþürülmesi üzerine, "28 Haziran'da açýlacak Meclis'e gitmeme" kararý aldý.

Yetki Meclis’te olmalý CHP’LÝ TÜRMEN, YSK'NIN YETKÝLERÝNÝN, MÝLLETVEKÝLÝ SEÇÝLME ÞARTLARI ÝLE ÝLGÝLÝ OLDUÐUNU, MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ DÜÞÜRME ÝÞLEMÝNÝN MECLÝSE AÝT OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. CHP Ýzmir Milletvekili Rýza Türmen, YSK’nýn Hatip Dicle ile ilgili kararýný deðerlendirirken, ‘’YSK’nýn yetkileri, milletvekili seçilme koþullarý ile ilgilidir. Milletvekilliði düþürme iþlemi Meclise aittir’’ dedi. Mecliste kayýt iþlemlerini yaptýran Türmen, gazetecilerin sorularý üzerine, YSK’nýn Hatip Dicle ile kararýný deðerlendirdi. Anayasa’da, milletvekili seçilmeden önce ve seçildikten sonraki þartlarý içeren iki ayrý madde bulunduðunu belirten Türmen, bu iki maddeyi baðdaþtýracak þekilde yorum yapýlmasý gerektiðini ifade etti. Hatip Dicle’nin halkýn oylarýyla milletvekili seçildiðini, bu sebeple milletvekilliðinin düþürülmesinin ancak TBMM’nin elinde olduðunu belirten Türmen, ‘’YSK’nýn yetkileri, milletvekili seçilme koþullarý ile ilgilidir ama halkýn iradesi gerçekleþtikten sonra milletvekilliði düþürme iþlemi artýk Meclise aittir’’ diye konuþtu. Hakimlerin, yorum yaparken hangi amaca hizmet ettiklerini göz önünde bulundurmalarý gerektiðine iþaret eden Türmen, ‘’Kanun metnini kuru kuruya yorumlamak, her zaman iyi bir sonuç vermeyebilir’’ dedi. Türmen, karar verirken, seçme ve seçilme hakkýnýn ihlal edilmemesi gerektiðini vurguladý. Rýza Türmen, BDP’nin desteklediði baðýmsýz milletvekillerinin, yemin etmemeleri halinde milletvekilliði sýfatýný kazanýp kazanamayacaklarýna iliþkin soru üzerine, bu konuda da bir boþluk bulunduðunu, bir düzenlemeye ihtiyaç olduðunu ifade etti. Ankara / aa

TANRIKULU: ÇÖZÜM TBMM'DE ARANMALI ÝSTANBUL’DAN milletvekili seçilen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu ile baðýmsýz Abdullah Levent Tüzel, Ýl Seçim Kurulundan mazbatalarýný aldý. Sirkeci’deki Ýstanbul Ýl Seçim Kurulundan mazbatasýný alan Tanrýkulu, gazetecilerin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Hatip Dicle’nin milletvekilliðini düþürmesiyle ilgili sorularýný cevaplandýrdý. Kararý siyaseten doðru bulmadýðýný belirten Tanrýkulu, ‘’Anayasa deðiþikliði dahil olmak üzere çözümün Meclis’te aranmasý lâzým. Meclis’te düzeltilebilir. Yargýnýn siyasetin önünü kapatmamasý lâzým’’ dedi. Tanrýkulu, yapýlan þiddet çaðrýlarýný da doðru bulmadýklarýný ifade ederek, konunun çözümü için AKP’nin kendisine uygulanan muamelenin bir benzerini BDP’ye uygulayabileceðini kaydetti.

TÜZEL: HEPÝMÝZE SORUMLULUK DÜÞÜYOR Tüzel de Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn geçmiþte önüne çýkan siyasî engellerin aþýlmasý için üretilen çözüm yollarýnýn bir benzerinin Hatip Dicle için de üretilebileceðini kaydederek, ‘’Eðer ki Türkiye kaosa sürüklenmesin, karýþmasýn, bu meseleler siyasî çözümle, demokrasi ile aþýlsýn deniliyorsa burada hepimize sorumluluk düþmektedir. AKP milletvekili sayýsýný arttýrma derdine düþmeden önce bu sorunu çözmek, Kürt halkýna, Türkiye’ye bu mesajlarý verecek bir politika üretmelidir’’ diye konuþtu. Ýstanbul / aa

‘Siyaseti tercih eden þiddetten uzak dursun’ DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, ‘’Bir insan þuna karar vermeli, ‘ya siyaseti ya þiddeti tercih edeceðim. siyaseti tercih etmiþseniz þiddetten uzak kalacaksýnýz’’ dedi. Arýnç, beraberinde AKP Bursa milletvekilleriyle TBMM’de kaydýný yaptýrdýktan sonra gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýný cevapladý. Bülent Arýnç, ‘’Hatip Dicle’nin milletvekilliðinin düþürülmesinin ardýndan baðýmsýz milletvekillerinin Meclisi boykot etmesi konuþuluyor. Ortam geriliyor, ne diyorsunuz?’’ sorusu üzerine yürürlükte bulunduðunda yazýlý hukuku, iþleyen mekanizmaya karþý ‘’Seni taný-

mýyorum, seninle mücadele edeceðim, sokaklar savaþ alanýna dönecek, daða çýkacaðýz, vuracaðýz, kýracaðýz’’ ifadelerinin hiçbir siyasetçinin aðzýna yakýþmayan sözler olduðunu belirtti. Arýnç, þunlarý söyledi: ‘’Bir insan þuna karar vermeli, ya siyaseti ya þiddeti tercih edeceðim. Siyasete tercih etmiþseniz þiddetten uzak kalacaksýnýz. Dünyanýn hiçbir yerinde siyaset þiddet yoluyla yapýlmýyor. Dolayýsýyla arkadaþlarýmýz; milletimizin deðerli oylarýyla seçilip baðýmsýz olarak buraya geliyorlarsa, sonunda bir grup kurarak Parlamentodaki yasama çalýþmalarýna katýlacaklarsa þiddet dilinden uzak durmalýlar.

Þiddeti tercih etmemeliler, kullanmamalýlar, tahrik, teþvik, bazýlarýnýn yaptýðý gibi tehditler... Bütün bunlar bir siyasetçi aðzýna yakýþan bir partinin mensubuna yakýþan eylem ve davranýþlar deðildir. Hem BDP’ye parti olarak hem de bu partinin baðýmsýz gösterdiði adaylardan seçilen arkadaþlarýmýza tavsiyemiz, hukuk içinde mücadele edelim, parlamentoda yasama çalýþmalarýna birlikte katýlalým. Türkiye için artýk demode olduðuna inandýðýmýz veya millet vicdanýna ters olduðunu düþündüðümüz uygulamalarýn deðiþtirilmesi için yasalar içerisinde faaliyet gösterelim.’’ Ankara / aa

Milletvekili Sayýlarý 327 135 53 35 550

MECLÝS 28 HAZÝRAN’DA TOPLANACAK YSK’NIN 12 Haziran’da yapýlan milletvekili genel seçim sonuçlarýný açýklamasýyla Meclis’teki süreç de iþlemeye baþladý. TBMM Ýçtüzüðü, Meclis Genel Kurulunun, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarýnýn YSK tarafýndan ilanýný takip eden beþinci gün saat 15.00’de çaðrýsýz toplanmasýný öngörüyor. Bu durumda, yemin töreni 28 Haziran Salý günü yapýlacak. Bu birleþimde, milletvekilleri andiçicek. Birleþime en yaþlý üye baþkanlýk edecek. Genel Kurul, bu birleþimde milletvekillerinin andiçmesinin bitimine kadar çalýþacak. Bu toplantýda andiçme iþlemini yapamayan milletvekillerinin katýldýklarý ilk birleþimin baþýnda andiçmeleri gerekiyor. Yemin törenin ardýndan TBMM’nin 25. Baþkaný’nýn seçimi için takvim de iþlemeye baþlayacak. Buna göre, Baþkanlýk seçiminin 4 Temmuz Pazartesi günü yapýlmasý bekleniyor. Bu süreçte yeni Hükümetin kurulmasýna iliþkin takvim de iþleyecek.

YÖK’ten soruþturma izni çýkmadý YÖK Genel Kurulu, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca ÖSYM Baþkaný Ali Demir ve bazý ÖSYM çalýþanlarý hakkýnda talep edilen soruþturma izni talebini oy çokluðuyla reddetti. YÖK Genel Kurulu’nun Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan baþkanlýðýndaki toplantýsýnda ÖSYM Baþkaný Demir ve bazý ÖSYM çalýþanlarýyla ilgili YGS’deki þifre iddialarý konusunda Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca soruþturma izni talebi görüþüldü. Konuya iliþkin yapýlan 5 sayfalýk yazýlý açýklamada, 2011 YGS hazýrlýk ve uygulama süreciyle ilgili tutum ve davranýþlar, görevin ifasýnda ihmal ve gecikmelerin cezai sorumluluk durumu ile þüphelilerin hukuki statülerinin belirlenmesi konularý ayrýntýlý olarak anlatýldý. Açýklamanýn son kýsmýnda þu ifadelere yer verildi: ‘’Sonuç olarak yukarýda özetlenen ön inceleme komisyonunun raporu yüksek öðretim genel kurulu tarafýndan görüþülmüþ, söz konusu raporda önerilen cezai sorumluluðun (görevin kötüye kullanýlmasý) þartlarý oluþmadýðýndan, men-i muhakemesine oy çokluðuyla, disiplin soruþturmasý açýlmasý yönündeki talebin ise oy çokluðuyla reddine karar verilmiþtir.’’ Ankara / aa


HABER

Y

24 HAZÝRAN 2011 CUMA

YSK’nýn tartýþmalý kararlarý ve gariplikleri mkara@yeniasya.com.tr

eçimin üzerinden 11 gün geçmesinin ardýndan Yüksek Seçim Kurulu ancak 12 Haziran’da yapýlan genel seçimlerin kesin sonuçlarýný açýklayabildi. Oysa ayný gün üç-dört saat içinde neredeyse seçim sonuçlarýnýn tamamý belli olmuþtu. Kesin sonuçlar açýklandý, ama seçim üzerindeki tartýþmalar bitmiþ deðil. Önümüzdeki hafta milletvekilleri yemin edip görevlerine baþlayacaklar, fakat millet tarafýndan vekil seçilen bazý milletvekillerinin durumu hâlâ net deðil. Kesin sonuçlarýn geç açýklanmasýnýn sebepleri vardý. Bunlardan birincisi BDP’nin 6, CHP’nin 2, MHP’nin 1 vekilinin þu anda cezaevinde olmasý. Yani Meclis’in 9 üyesi þu an tutuklu. Bu durumda yargýnýn vereceði karar bekleniyordu. Kesin sonuçlar açýklandýðý gün, CHP’den milletvekili seçilen ve halen haklarýndaki dâvâlardan tutuklu bulunan Mehmet Haberal, Mustafa Balbay ile MHP’den milletvekili seçilen Engin Alan’ýn tahliye taleplerine iliþkin karar verilmemiþti. Ergenekon dâvâsýna bakan Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi duruþma

S

Terör maðdurlarýna 22 milyon lira ödendi

MUÞ’TA, terörle mücadeleden doðan zararlarýn karþýlanmasý çalýþmalarý kapsamýnda þu ana kadar 22 milyon lira civarýnda ödeme yapýldý. Edinilen bilgiye göre, terörle mücadeleden doðan zararlarýn karþýlanmasý için Muþ Valiliðine 11 bin 143 baþvuru yapýldý. Baþvurulardan 8 bin 387’si karara baðlandý. Kararlarý yazýlmayanlarla birlikte sonuçlanmýþ dosya sayýsý 9 bine ulaþtý. Komisyonlarýn kalan dosyalarý görüþtüðü, þimdiye kadar baþvuru sahiplerine 22 milyon lira civarýnda ödeme yapýldýðý öðrenildi. Diðer yandan, Valilik tarafýndan sürdürülen çalýþmalar kapsamýnda, merkeze 35 kilometre uzaklýktaki Yamaç köyünde terörden maðdur olunduðu gerekçesiyle yapýlan 55 baþvurudan 15’i de karara baðlandý. Köylerinden 1993 yýlýnda tahliye edilenlerin bazýlarýnýn dosyalarý karara baðlanamayýnca yeniden hasar tespit çalýþmalarýna baþlandý. Muþ / aa

Patnos’ta KCK’ya 3 tutuklama

AÐRI’NIN Patnos ilçesinde düzenlenen KCK operasyonunda yakalanan 3 kiþi tutuklandý. Alýnan bilgiye göre, terör örgütü PKK’nýn þehir yapýlanmasý olduðu iddia edilen KCK’ya yönelik olarak Patnos Emniyet Müdürlüðü ekiplerince önceki gün bazý adreslere eþ zamanlý operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, BDP Ýlçe Baþkaný Bekir Acar ile Ýl Genel Meclis Üyesi Abdullah Ýçli ve parti yöneticisi Nuri Kartal gözaltýna alýndý. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan saðlýk kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlýlar, çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. Patnos / aa

savcýlarý Haberal ve Balbay’ýn tahliye talebinin reddi yönünde görüþ bildirmiþti. Özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Savaþ Kýrbaþ da, “Balyoz Planý dâvâ”sý kapsamýnda tutuklu yargýlandýðý sýrada MHP’den Ýstanbul milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan’ýn tahliye isteminin reddini talep etmiþti. (Bu yazýyý yazdýðýmýz saatlerde henüz kararlar açýklanmamýþtý.) *** Diðer belirsizlik de, yine kesin seçim sonuçlarýnýn açýklandýðý gün, BDP destekli milletvekili seçilen ve halen tutuklu bulunan 5 BDP’linin durumuydu. Bir tek Yüksek Seçim Kurulu Diyarbakýr’dan baðýmsýz milletvekili seçilen Hatip Dicle’nin milletvekilliðini düþürdü. “Vekillik düþürme meselesi” ise halen tartýþýlýyor. Neresinden bakarsanýz bakýn, YSK bu seçimde çok iyi bir sýnav vermedi. Aday listelerinin kesinleþmesine günler kala BDP destekli 7 milletvekili için “seçimlere giremezler” kararý verdi. Sonrasýnda ise bu adaylarýn mahkemelerden getirdikleri kararlarla bu kez “seçimlere girebilirler” kararý çýktý. YSK’nýn 29 Nisan’da yayýnladýðý kesin aday listeleri ile seçimler yapýldý. Seçimlere üç gün kalmýþken, gazetelerde Dicle’nin baþka bir dâvâdan 18 ay kesinleþmiþ bir mahkûmiyet kararýnýn olduðu yer alýnca YSK durumu araþtýrdýðýnda 22 Mart tarihinde

kesinleþmiþ olan bu karar bulundu. Bu karara dayanarak Dicle’nin milletvekili seçilme yeterliliðine sahip olmadýðý gerekçesi ile milletvekilliði iptal edildi. Bu arada Dicle’nin 22 Mart’taki cezasýný onaylayan Yargýtay üyelerinden birisinin de ayný zamanda YSK üyesi olduðu, fakat bu onama kararýný söylemediði de iddialar arasýnda. Bir diðer iddia ise Dicle’nin avukatlarýnýn bu kararý gizlediði iddiasý… Kesinleþmiþ bir karar nasýl gizlenir bu da çok garip doðrusu. Özetle… Önce veto, sonra “seçime katýlabilirsin”, sonra millet seçince “biz seçilebilirsin dedik, ama aslýnda sen seçilemezmiþsin, biz bir mahkeme kararýný görmemiþiz” denilmiþ oluyor. Bütün bu kararlardan sonra baðýmsýz milletvekili seçilen ve ayný zamanda baðýmsýz milletvekillerine Meclis’e gitmemeyi “tavsiye!” eden Demokratik Toplum Kongresi Baþkaný olan Ahmet Türk’ün, “halkýmýz tepkisini gösterecektir, eli kolu baðlý deðil” diye bir çýkýþ yapmasý, ardýndan baðýmsýz milletvekili Hasip Kaplan’ýn “Kararýn sonuçlarý aðýr olacak” demesi önümüzdeki günlerde büyük gerginliklerin olacaðýnýn habercisi gibi… BDP kökenli milletvekili önce yemini etmeyeceklerini söylediler, ardýndan da KCK dâvâsýnda tutuklu 6 arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmamasý halinde TBMM’ye gitmeyeceklerini ifade ettiler. Þimdi de “sonuçlarý

aðýr olacak” türü tehditkâr sözler sarf ediyorlar. Bütün bunlar olurken Baþbakan Erdoðan tatilde olduðu için bu kargaþa ile ilgili bir açýklama yapmadý. AKP yetkililerinden de “net” bir açýklama gelmedi. Herkesin söyleyebileceði “YSK’nýn kararýdýr. Bir þey söyleyemeyiz” türü ifadelerle sýkýntýyý geçiþtirme yoluna baþvurdular. Sonuçta, Dicle’nin üyeliði düþtü, yerine AKP’nin 6. sýra adayý Oya Eronat mazbatasýný aldý. Ve YSK’nýn kesin listesinde milletvekili olarak ilân edildi. *** Þimdi þu sorular cevap bekliyor. Bir milletvekilinin mazbata aldýktan sonra düþürülmesi hukuken ve siyaseten doðru mu? Milletin oylarýyla seçilmiþ bir milletvekili YSK kararý ile mi yoksa Meclis’in kararý ile mi düþürülebilir? Madem seçim öncesi karar verilmiþ ise neden seçime sokuldu? Seçime girince milletin iradesi yok sayýlmýþ olmuyor mu? Madem böyle bir sýkýntý var, il seçim kurullarý neden mazbatalarý teslim ediyor? Bu konuda daha pek çok soru sorulabilir ama asýl soru bundan sonra ne olacaðýdýr. Þu aþamada artýk demokrasinin yara almamasý için bütün kurumlar devreye girmeli. Mesele sadece yargýya býrakýlmamalý. Saðduyu hâkim olmalýdýr.

Balyozculardan tehdit ''BALYOZ PLANI'' DÂVÂSININ TUTUKLU SANIKLARININ DURUÞMADA MAHKEME HEYETÝNÝ TEHDÝT EDEREK KONUÞMASI DÝKKAT ÇEKTÝ. ‘’BALYOZ PLANI’’ davasýnýn tutuklu sanýklarý mahkeme heyetini tehdit etti. Tutuklu sanýk eski 1. Ordu Komutaný emekli Orgeneral Çetin Doðan, mahkeme heyetine “Atacaðýnýz adýmda vatan ihaneti olduðunu unutmayýn” dedi. Emekli Tuðgeneral Süha Tanyeri’nin, “Ben ah etmem ama çok ah alýyorsunuz. Bugün yarýn yakýnlarýnýzýn, ailenizin baþýna bir iþ gelirse...” sözleri üzerine Mahkeme Heyeti Baþkaný Ömer Diken, “Ne anlamda söylüyorsunuz? Ne olacak? Ne gelecek?” diye müdahale etti. Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde görülen Balyoz davasýnýn 3. duruþmasýna eski Deniz Kuvvetleri Komutaný emekli Oramiral Özden Örnek, eski Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Halil Ýbrahim Fýrtýna, eski 1. Ordu Komutaný emekli Orgeneral Çetin Doðan ve MHP’den milletvekili seçilen eski Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutaný emekli Korgeneral Engin Alan’ýn da aralarýnda bulunduðu 157 tutuklu sanýk ile 9 tutuksuz sanýk katýldý. Tutuklu sanýklar Mümtaz Can, Behçet Ayper Günay, Turgay Erdað ve Abdullah Gavremoðlu ile 24 tutuksuz sanýk ve hakkýnda yakalama kararý bulunan eski 1. Ordu Komutaný emekli Orgeneral Ergin Saygun ise duruþmaya katýlmadý. Ýsim yoklamasýnýn ardýn-

dan Mahkeme Baþkaný Ömer Diken, 21 Haziran 2011 tarihli duruþmada sanýk Kadir Saðdýç’ýn savunmasýna geçildiðini hatýrlattý. Baþkan Diken, duruþmaya sanýklar ile avukatlarýn taleplerinin alýnmasý ile baþlayacaklarýný, eðer devam ederse bugünkü duruþmada da talep alýnmasýna devam edileceðini söyledi. Taleplerin tamamlanmasý durumunda bugün akþama kadarki arada ise sanýk savunmalarýnýn alýnmasýna geçileceðini belirten Diken, taleplerini dile getirmeleri için sanýklara söz verdi. DOÐAN, YARGI, POLÝS VE MEDYADAN YAKINDI Duruþmada ilk sözü sanýk Çetin Doðan aldý. Doðan, þunlarý söyledi: “Buradaki insanlarýn maðduriyetinin yanýnda ülkeye bir ihanet suçu da iþlenmiþtir. Güvenlik kuvvetlerine büyük bir darbe vurulmuþtur. Ülke güvenliði için gizli ve önemli olan belgeler, sahte belgelerle harmanlanarak kamuoyuna sunulmuþtur. Sanýklarýn yarýndan fazlasýnýn hakkýnda 2005 yýlýndan bu yana takip altýna alýnmýþ ve haklarýnda dosyalar tutulmuþtur. Bu kadar insaný burada tutmak cinayettir. Siz de bu cinayete ortak olmayýn. Yoksa tarihin sizi ne ile anacaðýný ben dile getirmek istemiyorum. Davaya konu olan 11

nolu CD, hem yurt içi hem de yurt dýþý bilirkiþileri tarafýndan sahte olduðu teyit edilmiþtir. Atacaðýnýz adýmda vatan ihaneti olduðunu unutmayýn. Lütfen artýk bunlardan kuþku duyunuz.” Tutuklu sanýklardan Ahmet Küçükþahin ise CMK’nýn bazý maddelerinin yok sayýldýðýný ileri sürerek, “Bir yargýlamada hukuk ya vardýr ya yoktur. Yargýlama baþladýðýndan bu yana mahkeme heyeti, zaman zaman Türk milleti adýna yargýlama yaptýðýný açýklýyor. Ben, Türk milleti adýna bir yargýlama yapýlmadýðýný, aksine bir tiyatro sergilendiðine inanýyorum. Ben de tiyatroda çok iyi performans sergileyemem. Hakkýmda o kadar suçlama varken çapraz sorgum sýrasýnda tek bir soru bile sorulmamasý çeliþki deðil mi?” diye konuþtu. Tutuklu sanýk emekli Tuðgeneral Süha Tanyeri’nin “Ben ah etmem ama çok ah alýyorsunuz. Bugün yarýn yakýnlarýnýzýn, ailenizin baþýna bir iþ gelirse...” sözleri üzerine Baþkan Diken, “Ne anlamda söylüyorsunuz? Ne olacak? Ne gelecek?” diye müdahale etti. Baþkan Diken’in bu sorusu üzerine Tanyeri, “Ýlahi adalet. Olaki hastalýk olur. Üzülürsünüz. Ýnsani düþüncelerimi söylüyorum.” cevabýný verdi. Ýstanbul / cihan

2011-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) Ýlkbahar Dönemi sonuçlarý açýklandý. ÖSYM Baþkanlýðý’ndan yapýlan yazýlý açýklamada, 2011-TUS Ýlkbahar Dönemi yerleþtirme iþlemlerinin tamamlandýðý belirtildi. Yerleþtirme sonuçlarýnýn, ÖSYM’nin ‘’http://sonuc.osym.gov.tr’’ internet adresinden öðrenilebileceðinin belirtildiði açýklamada, ‘’Adaylar, yerleþtirme sonuçlarýný belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaralarý ve þifreleri ile öðrenebileceklerdir. Yerleþtirme iþlemine ait yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir’’ ifadelerine yer verildi. Ankara / aa

ÝÇÝÞLERÝ Bakanlýðý kararýyla Adana Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý görevinden uzaklaþtýrýlan Aytaç Durak, Adana Emniyet Müdürlüðü’nde 11 saat þüpheli sýfatýyla ifade verdi. Durak, Salý günü Adana’da gerçekleþtirilen operasyon kapsamýnda þüpheli sýfatýyla ifade vermek üzere önceki gün saat 16.15’de Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü’ne geldi. Durak’ýn ifadesi burada alýnýrken ifade verme sýrasýnda zaman zaman mola verilip, yemek, çay ve su getirtildiði öðrenildi. Bu arada, ifade alýndýðý sýrada soruþturmayý yürüten savcýnýn da Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü’ne geldiði ancak sorguya katýlmayýp Emniyet Müdürlüðü yetkilileri ile görüþüp ayrýldýðý bildirildi. Durak’ýn ifadesi saat 03.15’de bitttiði belirtildi. Adana / aa

Mahmut Abbas Ankara’da

CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, Türkiye’ye çalýþma ziyaretinde bulunan Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Gül, Abbas’ý Çankaya Köþkü’ne geliþinde törenle karþýladý. Cumhurbaþkaný Gül ve Filistin Devlet Baþkaný Abbas, Çankaya Köþkü’nün büyük þeref kapýsý önünde gazetecilere poz verdikten sonra görüþmeye geçti. Cumhurbaþkaný Gül ve Abbas daha sonra, Çankaya Köþkü’ndeki öðle yemeðinde bir araya geldi. Ankara / aa

Davutoðlu, sýnýrdaki hareketliliði sordu

DIÞÝÞLERÝ Bakaný Ahmet Davutoðlu, Suriye Dýþiþleri Bakaný Velid Muallim ile telefon görüþmesi yaptý. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoðlu, Muallim’i arayarak Türkiye-Suriye sýnýrýndaki hareketlilik, Suriye’deki son geliþmeler ve sýnýrda bulunan Suriyelilerin Türkiye’ye geçiþleri konularýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Davutoðlu, Avrupa Birliði Dýþ Ýliþkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile de telefonla görüþerek, bölgesel geliþmeleri ve Türkiye’ye gelen Suriyelilere yapýlan yardýmlarý görüþtüðü belirtildi. Ankara / aa

Yurttaki patlamada aslî kusurlu LPG þirketi

KONYA’NIN Taþkent ilçesine baðlý Balcýlar beldesinde yurt binasýnýn çökmesi sonucu 18 kiþinin öldüðü, 27 kiþinin yaralandýðý olayla ilgili olarak 11 sanýðýn yargýlanmasýna devam edildi. Konya 2. Aðýr Ceza Mahkemesinde ‘’Taksirle ölüme sebebiyet verme ve yaralama’’ iddiasýyla açýlan davanýn duruþmasýna, tutuksuz yargýlanan gaz firmasýnýn bölge sorumlusu Ýlhan B. ile firmanýn Konya’daki tüp dolum tesisi müdürü Ahmet T. ve taraf avukatlarý katýldý. Mahkeme heyeti, bilirkiþi heyetinden beklenen raporun geldiðini açýklarken sanýk avukatlarý raporu detaylý incelemek için ek süre istedi. Heyet, avukatlarýn talebi üzerine duruþmayý erteledi. Bilirkiþi raporunda, aslî kusurlunun LPG þirketi; ikinci kusurlunun ise yurt yöneticileri olduðunun belirtildiði öðrenildi. Konya / aa

Tekne aküsü patladý: 4 yaralý

MUÐLA’NIN Bodrum ilçesinde, marinada onarýlan teknenin aküsünün patlamasý sonucu 2’si aðýr 4 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Neyzen Teyfik Caddesi’ndeki marinada demirli teknenin motor kýsmýnda arýza meydana geldi. Ýþçilerin arýzayý gidermek için baþlattýðý çalýþma sýrasýnda teknenin aküsü patladý. Patlamada yaralanan Tayfun Figen, Mustafa Sabancý, Ferhat Tosun ve Faruk Tutkun Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý. Yaralýlardan Mustafa Sabancý ve Tayfun Figen’in vücudunda ikinci derece yanýk oluþtuðu ve durumlarýnýn aðýr olduðu öðrenildi. Bodrum / aa

Katar Emiri geliyor

Katar Emiri Þeyh Hamad Bin Halifa El Tani’nin, bugün Türkiye’ye bir çalýþma ziyareti gerçekleþtireceði bildirildi. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezinden yapýlan yazýlý açýklamada, Katar Emiri El Tani’nin, Cumhurbaþkaný Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile yapacaðý görüþmelerde, Katar’la ikili iliþkiler ile bölgedeki son geliþmeler hakkýnda istiþarelerde bulunulacaðý belirtildi. Ankara / aa

TUS sonuçlarý açýklandý

Aytaç Durak 11 saat ifade verdi

HABERLER

5

Irak’la yeni sýnýr kapýlarý istendi

Þehitler duâlarla uðurlandý TUNCELÝ’NÝN Nazýmiye ilçesinde, polis aracýnýn geçiþi sýrasýnda teröristlerin yola döþediði mayýnýn patlamasý sonucu þehit olan polis memurlarý Gökhan Büyükarslan (24) ile Hakan Yavuz, memleketlerinde topraða verildi. Þehit polis memuru Gökhan Büyükarslan’ýn cenazesi Malatya’da düzenlenen törenin ardýndan, polis helikopteriyle Osmaniye’nin Kadirli ilçesine getirildi. Büyükarslan’ýn cenazesi merkez Hamidiye camisine getirildiðinde, þehit yakýnlarý fenalýk geçirdi. Þehit polis memuru Gökhan Büyükarslan’ýn eþi Sevgi kadýn polis memurlarýnýn yardýmýyla ayakta dururken, kýzý 8 aylýk Aleyna’yý da babasýnýn meslektaþlarý kucaðýndan indirmedi. Büyükarslan’ýn cenazesi

Osmaniye Müftüsü Ramazan Çortul’un kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan, Kadirli Asri Mezarlýk’taki polis þehitliðinde topraða verildi. ÞEHÝT BABASI, BAKANLARA SARILIP GÖZYAÞI DÖKTÜ Polis helikopteriyle Trabzon Havalimanýna getirilen Hakan Yavuz’un Türk bayraðýna sarýlý cenazesi, polis tören mangasý tarafýndan helikopterden alýnarak ambulansla Yomra ilçesinin Özdil beldesine getirildi. Özdil Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze törenine þehidin yakýnlarý, Devlet Bakanlarý Hayati Yazýcý ve Faruk Özak, Trabzon Valisi Kýzýlcýk, Rize Valisi Hacýmüftüoðlu

polis ve askeri personel ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Tören öncesi Devlet Bakanlarý Yazýcý ile Özak, anne Elmas ve baba Nazým Yavuz’a baþsaðlýðý diledi. Baba Yavuz, Bakanlara sarýlarak gözyaþý döktü. Yazýcý ile Özak, anne Elmas Yavuz’u teselli etmeye çalýþtý.Cenaze törenine geçildiðinde baba Nazým Yavuz, oðlunun tabutu üzerindeki fotoðrafýný öperek tabuta sarýldý. Þehidin kardeþi Cihan Yavuz’un ise tören boyunca aðladýðý ve güçlükle ayakta durduðu gözlendi. Tören, kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan sona erdi. Hakan Yavuz’un cenazesi, daha sonra ilçenin Kýratlý köyündeki aile mezarlýðýnda topraða verildi. Osmaniye - Trabzon / aa

GÜMRÜK Müsteþarlýðý, Türkiye-Irak Yeni Hudut Kapýlarý Ortak Çalýþma Grubu toplantýsýnda, Irak’la son yýllarda artan dýþ ticaret hacmi ve araç trafiði karþýsýnda, tek bir sýnýr kapýsýnýn yetersiz kaldýðý tespitiyle, iki ülke arasýnda yeni hudut kapýlarýnýn açýlmasýnýn öneminin vurgulandýðý bildirildi. Gümrük Müsteþarlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Türkiye ve Irak arasýnda 2009 yýlýnda imzalanan anlaþma çerçevesinde kurulan ‘’Türkiye-Irak Yeni Hudut Kapýlarý Ortak Çalýþma Grubu’’nun ilk toplantýsý Gümrük Müsteþarý Ziya Altunyaldýz ve Irak Dýþiþleri Bakanlýðý Komþu Ülkelerle Ýliþkiler Bölüm Baþkaný Büyükelçisi Dr. Walid Shiltagh’ýn katýlýmlarýyla Ankara’da gerçekleþtirildi. Açýklamaya göre, iki ülke arasýnda 15 Ekim 2009’da Baðdat’ta imzalanan Anlaþma ve Mutabakat Zabýtlarý çerçevesinde oluþturulan, çalýþma grubunun ilk toplantýsýnda son yýllarda artan ve 2010 yýlý itibariyle 7,4 milyar dolarý geçen dýþ ticaret hacmi ve 1,6 milyonu aþan araç trafiði karþýsýnda tek bir sýnýr kapýsýnýn yetersiz kaldýðý tespitiyle, iki ülke arasýnda yeni hudut kapýlarýnýn açýlmasýnýn önemine vurgu yapýldý ve iþbirliðinin artýrýlmasý hedefi konuldu. Toplantýda, HaburÝbrahim Halil Kara Hudut Kapýlarýnda kapasitenin artýrýlabilmesi ve mevcut köprülerin yükünün azaltýlabilmesi için yeni köprü veya köprülerin inþasý konusunda gerekli çalýþmalarý yürütmek üzere iki ülkenin ilgili kurum temsilcilerinin katýlýmýyla, bir ‘’Ortak Teknik Komite’’ kurulmasý kararlaþtýrýldý. Ankara / aa


6

YURT HABER

24 HAZÝRAN 2011 CUMA

HABERLER

Y

Kriz bile onlarý bu lezzetten alýkoyamadý

KALAFAT: YOÐUN DEPREM BÖLGESÝ

Geleneksel Kocaeli Pikniði ertelendi

 ÝZMÝT Yeni Asya Temsilciliðinin organize ettiði Geleneksel Yeni Asya Kocaeli Pikniði, meteorolojinin duyurduðu olumsuz hava þartlarý göz önüne alýnarak 3 Temmuz’a ertelendi. Pikniðin, gazetemize verilen ilânlarla 26 Haziran tarihinde yapýlacaðý duyurulmuþtu. Organizasyon heyetinin verdiði bilgiye göre piknik, daha önce belirtilen yerde (Bahçecik, Damlar Mahal lesi) yapýlacak ve belirlenen program aynen icra edilecek. Ayrýntýlý malûmat sahibi olmak isteyenler Rýdvan Ercan: (0532) 560 96 19, Salih Çökren: (0532) 626 38 46, Mahmut Çökren: (0533) 385 94 64 no’lu telefonlarý arayarak bilgi alabilecek. Ýzmit / Yeni Asya

BOÐAZÝÇÝ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü (KRDAE), Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi (UDÝM) Müdürü Dr. Doðan Kalafat, Elazýð’ýn 5.4 büyüklüðündeki depremi ‘’orta büyüklükteki’’ bir deprem olarak nitelendirerek, normalde bu büyüklükte bir depremin can kaybýna ve hasara sebep olmamasý gerektiðini ifade etti. Ancak bölgedeki yapý stoku dikkate alýndýðýnda kýsmî de olsa depremin kaynaðýna yakýn yerlerde yýðma ve kerpiç binalarýn hasar görebileceðini belirten Kalafat, bölgenin deprem hareketliliði açýsýndan Türkiye’nin en aktif alanlarýndan biri olduðunu söyledi. ‘’Kuzey Anadolu ve Doðu Anadolu faylarý arasýnda kalan bu bölge, çok yoðun deprem aktivitesi olan bir bölge’’ diyen Kalafat, bölgede yaþayanlarýn her zaman depreme karþý bilinçli olmalarý ve kamunun da desteðiyle yapý stokunu deðiþtirmeleri gerektiðini kaydetti.

YUNAN turistler, ülkelerinde yaþanan ekonomik krize raðmen, ‘’Tekirdað köftesi’’ yemek için turlarla bu þehre gelmeyi sürdürüyor. Yunanistan’dan Tekirdað’a tur düzenleyen Tera Travel firmasý Grup Lideri Maria Avlaci, yaptýðý açýklamada, Türkiye’ye tur düzenlediklerinde, hangi bölgeye giderlerse gitsinler, mutlaka Tekirdað’dan geçtiklerini söyledi. Tura katýlan Yunan turistlere Tekirdað’da köfte yedirdiklerini belirten Avlaci, ‘’Turumuza katýlan müþterilerimiz burada Tekirdað köftesi yemek istiyor. Biz Türkiye’ye ortalama 15 günde bir tur düzenliyoruz ve her geliþimizde de bura da köf te yi yo ruz. Ben ve grubum Tekirdað köftesini çok seviyoruz’’ dedi. Tekirdað Köftesi tutkunu Yunan turist Lazoros Anestiazis, ‘’Ülkemde ciddî manada ekonomik kriz yaþanmakta, ancak bu bile bizleri Türkiye’yi ziyaret etmekten alýkoyamýyor. Buraya geldiðimizde de muhakkak Tekirdað köftesi yiyoruz’’ diye konuþtu. Tekirdað sahil kýyýsýndaki iþletmeci Ali Atay da lokantasýnda yýllardýr birçok ünlü ismi aðýrladýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: ‘’Lokantamýza, her gün Tekirdað köftesi yemek isteyen birçok Yunan turist geliyor. Zaten kültürlerimiz birbirine çok benziyor. Onlarla anlaþmakta hiç sýkýntý yaþamýyoruz. Ekonomik kriz sonrasý Yunan ziyaretçilerin azalacaðýný düþünmüþtüm, ama bir deðiþiklik olmadý.’’ Tekirdað / aa

KIZILAY ÇALIÞMALARA BAÞLADI- Türk Kýzýlayý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, depremin ardýndan Türk Kýzýlayý'nýn tüm birimlerinin harekete geçtiði belirtilerek, Türk Kýzýlayý Elazýð Bölge Afet Müdahale Merkezi'nden uzman ekiplerin çevre köylerde hasar ve ihtiyaç tespit çalýþmalarýna baþladýðý bildirildi. Deprem bölgesinde bulunan Türk Kýzýlayý þubelerinin de çalýþmalara destek verdiðinin vurgulandýðý açýklamada, ihtiyaç halinde depremden etkilenen bölgelere çadýr, battaniye, gýda gibi yardým malzemelerini ulaþtýrmak için hazýrlýklarýn tamamlandýðý kaydedildi. Baðcýlar Belediye Baþkaný Çaðrýcý'ya ödülü Baþkan Altepe verdi

“Örnek Belediyeler” belli oldu

 MARMARA Belediyeler Birliði tarafýndan geleneksel hale getirilen “Örnek Belediyecilik Proje Yarýþmasý”nýn sonuçlarý açýklandý. Marmara Belediyeler Birliði tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye’nin en ciddî yerel yönetimler ödülü olan Örnek Belediyecilik Proje Yarýþmasýnýn sonuçlarý Abant’ta yapýlan törenle açýklandý. 409 katýlýmýn olduðu yarýþmanýn bilim kurulu baþkanlýðýný Prof. Dr. Rafet Bozdoðan ve Prof. Dr. Mikdat Kadýoðlu yaparken, jüri üyeleri de altý ayrý üniversitenin yerel yönetimler ve mahalli idareler uzmanýndan oluþtu. Yarýþmada, iþtirakleri ve baðlý kuruluþla rýyla birlikte toplam 14 ayrý ödül birden alan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin yaný sýra Sakarya Büyükþehir Belediyesi 4, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi 2 ve Bolu Belediyesi 1 ödül aldý. Ýlçe belediyeleri kategorisinde de kýyasýya bir rekabet yaþandý. Zeytinburnu, Ýzmit ve Mustafakemalpaþa belediyeleri 3 ayrý ödül alarak ilçe belediyeleri kategorisinde yarýþmaya damga vururken, Beyoðlu, Fatih, Esenler ve Bahçelievler belediyeleri de ikiþer ödülle dikkat çekti. Yarýþmada, Ümraniye, Þiþli, Akyazý, Kartal, Esenler, Ataþehir, Arnavutköy, Çatalca, Osmangazi, Þile, Baðcýlar, Küçükçekmece, Karasu, Gümüþçay, Bandýrma ve Biga Belediyeleri de birer ödül aldý. Marmara Belediyeler Birliði ve Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, dünyadaki birçok belediyenin, Türkiye’deki projeleri örnek aldýðýný belirterek, ‘’Bu nedenle artýk örnek almak için Avrupa’ya gitmeye gerek yok. Türkiye’de de Avrupa’nýn örnek aldýðý önemli projeler var’’ dedi. Bolu / Yeni Asya

Elazýð, 5.4 ile sallandý 5.4 BÜYÜKLÜÐÜNDE DEPREMLE SARSILAN ELAZIÐ'DA BAZI KÖYLERDE HASAR OLUÞTU. KIZILAY, TÜM BÝRÝMLERÝNÝ HAREKETE GEÇÝRDÝ ELAZIÐ’DA merkez üssü Ýçme beldesi olan 5.4 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. Depremde, Ýçme beldesine baðlý Sarýkamýþ Köyünde bazý binalarda hasar oluþtu. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü’nden alýnan bilgiye göre, saat 10.34’te merkez üssü Elazýð’ýn Ýçme beldesi olan 5.4 büyüklüðünde bir sarsýntý kaydedildi. Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi’nden alýnan bilgiye göre, depremden 20 dakika sonra saat 10.54’de beldede 3.2 büyüklüðünde çok hafif þiddette bir deprem daha kaydedildi. Artçý depremin ise 13.2 kilometre derinlikte meydana geldiði belirtildi. Bu depremin ardýndan, saat 13.13'de 7 kilometre derinlikte 2.4 büyüklüðünde bir artçý sarsýntý daha meydana geldi. Elazýð Vali Yardýmcýsý Ercan Çiçek, beldeye yaklaþýk 20 kilometre uzaklýktaki Sarýkamýþ Köyünde incelemede bulundu. Köyde depremin ardýndan bazý binalarda hasar

oluþtuðu, iki katlý altý ahýr olan kerpiçten bir evin de duvarlarýnýn çöktüðü gözlendi. Burada köylülerle görüþen Vali Yardýmcýsý Çiçek, ‘’Devletimiz büyük. Önemli olan can kaybýnýn yaþanmamasý. Diðer konular halledilir’’ dedi. Ýlk etapta köye 50 çadýr gönderileceðini ifade eden Çiçek, vatandaþlardan hasarlý evlere girmemelerini istedi. Depremin yaz günü meydana gelmesini de þans olarak deðerlendiren Çiçek, ‘’Bu olay baþýmýza yaz günü geldi. Bu da bir þanstýr. Kýþýn olsa þartlar daha zor olurdu’’ diye konuþtu. Bu arada, Maden ilçesine baðlý bazý köylerde de hasar oluþtuðu öðrenildi. Vali Yardýmcýsý Ercan Çiçek ile beraberindekiler incelemede bulunmak üzere bu köylere hareket etti. Öte yandan, depremin ardýndan Ýçme beldesinde sularýn bulanýk aktýðýna dikkati çeken yetkililer, vatandaþlarý bir süre bu suyu kullanmalarý konusunda uyardý. Elazýð-Ýstanbul / aa

VALÝ EROL: KÖYLER TEK TEK ARAÞTIRILIYOR ELAZIÐ Valisi Muammer Erol, depremle ilgili telefonda yaptýðý açýklamada, þu an kendilerine intikal eden ölü ve yaralý haberi olmadýðýný bildirdi. Vali Erol, köyleri de tek tek araþtýrdýklarýný, hasar tesbit çalýþmasý yaptýklarýný belirterek, telefonda ulaþýlamayan bazý köyler olduðunu, buralara da görevlilerin gönderildiðini kaydetti.

SELMANOÐLU: VATANDAÞLAR SAKÝN DEPREMÝN merkez üssü olan Ýçme beldesinde incelemelerde bulunan Elazýð Belediye Baþkaný Süleyman Selmanoðlu ise beldede vatandaþýn rahat ve sakin olduðunu aktardý. Selmanoðlu, ‘’Herhangi bir olay yok. Hafif sý va dökükleri var. Þu anda Allah’a þükür yaralý yok, bir problem yok. Ýçme beldesinde vatandaþýn rahat olduðunu gördüm, huzurlu bir þekildeler’’ diye konuþtu. Deprem sebebiyle þehir merkezinde herhangi bir problem ol madýðýný açýklayan Selmanoðlu, deprem olduðu sýrada spor salonunda halk oyunlarý yarýþmasýnda bulunduðunu anlattý.

Y se ri i l â n l a r Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde 17-27 Eylül arasý kullanýma hazýr, 14.000TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) 655 88 59

Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) 422 22 23 Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68

Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) 374 68 07 (0505) 778 34 39 Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) 528 95 32 E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) 671.51.71 ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek

seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) 712 48 06 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) 640 58 88 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem TemmuzAðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C1-065-19) Müracaat Tel:0532-2637221

 Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m2 130.000TL Krediye Uygun 0542 512 54 28 Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m2 daire 115.000TL 0542 512 54 28 BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde 0537 464 41 31 0536 599 39 40 Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m2 kapalý alan 500m2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul 0532-2366370 Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var. 0537 712 39 91 400 TL Taksitle Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: (0532) 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye

Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06

SATILIK ARSA Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m2 85.000TL 0532 631 12 25 Yalova 'da Sahibinden 2300m2 arazi 80.000TL 0532 631 12 25 Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) 597 99 21 (0532) 552 5973 Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) 323 94 27 - 0(282) 653 66 67 0(282) 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað

VASITA 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18.012.000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 TL kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ

Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý 0212 482 95 90 Maslak 0212 286 98 00 Ýkitelli 0212 549 75 21 Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) 334 58 94 Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) 260 53 08/Fatih

ZAYÝ

Gaziosmanpaþa 7. noterliði tarafýndan 12/07/2010 tarihli 20303 yevmiye numarasý ile onaylý 10 adeti kullanýlmýþ 1 cilt faturamý kaybettim. Ataþehir V.D.0009047007 Gülnur Aluç


Y

Amerika çekiliyor ABD, 2009 ARALIK AYINDA AFGANÝSTAN’A GÖNDERDÝÐÝ 33 BÝN ASKERÝNTAMAMINI,GELECEKYAZSONUNAKADARGERÝÇEKECEK. ABD Baþkaný Barack Obama, Afganistan’dan “gele- hususlarýnda net hedefler ortaya koyduðunu, taahcek aydan baþlayarak yýl sonuna kadar 10 bin ABD hütlerinin açýk uçlu olmadýðýný ve bu yýlýn Temaskerini geri çekeceklerini, gelecek yaz sonuna ka- muz ayýnda ABD askerlerinin Afganistan’dan geri dar da toplam 33 bin askerin evlerine dönmüþ ola- çekilmeye baþlayacaðýný söylediðini hatýrlattý. “Bu caðýný” söyledi. Obama, Beyaz Saray’dan halka ses- gece, size bu taahhüdümü yerine getirmekte oldulenerek, Amerikan askerlerinin Afganistan’dan çe- ðumuzu söyleyebilirim. Hedeflerimizi baþarýyoruz” diyen Obama, gelecek aydan baþkilmesi planýnýn ayrýntýlarýný açýklayarak bu yýl sonuna kadar Afgaladý. ABD Baþkanlýðý görevine gelnistan’dan 10 bin ABD askerini diðinde, Afganistan’daki savaþýn geri çekeceklerini, gelecek yaz so7’nci yýlýna girdiðini, El Kaide lidernuna kadar da toplam 33 bin lerinin Pakistan’a kaçarak oradan ABD askerinin evlerine dönmüþ yeni saldýrýlar planladýklarýný ve bu olacaðýný bildirdi. Böylece, Obaarada Taliban’ýn da yeniden toparma’nýn 2009 yýlýnýn Aralýk ayýnlandýðýný belirten Obama, böylesi da Afganistan’a gönderilmesi tabir ortamda Amerikalý komutanlalimatýný verdiði 33 bin askerin rýn, yeni bir strateji ve kararlý eytamamý, gelecek yaz sonuna kalem olmaksýzýn, Taliban’ýn Afgadar geri çekilmiþ olacak. Obama, nistan’ýn büyük kesimini yeniden bu ilk geri çekilmelerin ardýnele geçirebileceði ve El Kaide’nin ABD Baþkaný Barack Obama dan da, Afgan güvenlik güçleri yeniden dirilebileceði uyarýsý yaptýðýný hatýrlattý. Obama, o dönemde, ABD Baþkaný sorumluluðu üstlenmeye baþladýkça, ABD askerolarak “en zor” kararlarýndan birini alarak, Aralýk lerinin düzenli bir hýzda evlerine dönmeye de2009’da Afganistan’a 30 bin ek Amerikan askeri vam edeceðini kaydetti. Barack Obama, “Misyogönderilmesi talimatý verdiðini ve bunu açýkladýðý numuz, muharebeden desteðe dönüþecek. 2014 West Point’teki konuþmasýnda, El Kaide’ye yeni- yýlýna kadar, bu dönüþüm süreci tamamlanacak den odaklanýlmasý, Taliban’ýn ivmesinin tersine ve Afgan halký kendi güvenliðinden kendisi soçevrilmesi ve Afgan güvenlik güçlerinin eðitilmesi rumlu olacak” dedi. Washington / aa

DÜNYA

24 HAZÝRAN 2011 CUMA

7

ÇADIR KENTLER BASINA AÇIK BAÞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), ülkelerinden Türkiye’ye gelerek oluþturulan kamplarda kalan Suriye vatandaþlarý için baþta satranç turnuvasý olmak üzere sportif faaliyetler düzenlendiðini bildirdi. Baþbakanlýk Basýn Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, çadýrkentlerin, ulusal ve uluslar arasý basýn kuruluþlarýnýn ziyaretlerine açýk olduðu belirtildi. Suriye vatandaþlarý için oluþturulan kamplarda 10 bin 224 kiþi kalýyor. Bunlardan 2 bin 555’inin erkek, 2 bin 505’inin kadýn, erkek çocuk sayýsýnýn 2 bin 599, kýz çocuk sayýsýnýn ise 2 bin 565 kiþi olduðu bildirildi. Suriye vatandaþlarý için baþta satranç turnuvasý olmak üzere sportif faaliyetler düzenlendiði ifade edildi. Sýnýrýn hemen ötesinde bulunan Suriye vatandaþlarýna insanî yardým faaliyeti kapsamýnda 17 Haziran 2011 tarihinde baþlayan gýda yardýmýna devam edildiðine iþaret ediylen bilgi notuna göre, Suriye’den gelen ailelerin çocuklarýnýn normal aþý takvimi güncellenerek, aþýlarý Saðlýk Bakanlýðý ekipleri tarafýndan yapýlýyor. Ankara’da bulunan Büyükelçilik ve uluslar arasý kuruluþ temsil cilerinden oluþan bir heyetin, 22 Haziran 2011 tarihinde bölgeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulunduðu da bildirildi. Ankara / aa

Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý Suriye vatandaþlarýnýn barýndýðý çadýr kentlerin yerli ve yabancý basýna açýk olduðunu bildirdi. FOTOÐRAF: AA

Suriye’de iç savaþ riski SURÝYE DEVLET BAÞKANI BEÞÞAR ESAD’IN ÝNGÝLTERE'DE YAÞAYAN MUHALÝF KUZENÝ RÝBAL ESAD, “ÝÇ SAVAÞ VE BÖLGESEL ÇATIÞMA RÝSKÝ VAR” DEDÝ.

TALÝBAN: ÇEKÝLME SEMBOLÝK BÝR EYLEM TALÝBAN, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn ABD’nin Afganistan’dan çekilmeye baþlayacaðý yönünde açýklamasýný çok önemsemeyerek, bunun sembolik ve yetersiz bir eylem olduðunu savundu. Afganistan’daki Taliban hareketi yayýmladýðý bildiride, ABD’yi hiçbir temeli olmayan zafer açýklamasýyla halkýna birçok kez savaþýn bittiði ümidini vermekle suçladý. Afganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai ise ABD’nin çekilme takvimi açýklamasýný memnuniyetle karþýladýðýný açýkladý. ABD Savunma Bakaný Robert Gates de yaptýðý açýklamada, Baþkan Obama’nýn kararýna destek verdiðini belirterek, kýsmî çekilme için, 1,5 yýldýr saðlanan ilerlemeyi tehlikeye atmayacak þekilde yeterli imkân, zaman ve esnekliðin bulunduðunu kaydetti. Öte yandan, Avustralya Baþbakaný Julia Gillard, ABD’nin 2012 yazýna dek askerlerinin üçte ikisini çekeceði açýklamasýna karþýn, Afganistan’daki Avustralya askerlerinin önceden belirlendiði gibi 2014’e kadar kalacaklarýný açýkladý. Fransa’dan yapýlan açýklamada da Afganistan’daki yaklaþýk 4 bin Fransýz askerinin Amerikan askerlerinin çekilmesine baðlý bir takvim içinde ve aþamalý bir þekilde çekileceði belirtildi. Washington - Kabil - Paris / aa

Suriye Devlet Baþkaný Beþþar E sad’ýn Londra’da yaþayan rejim muhalifi kuzeni Ribal Esad, Suriye’de iç savaþ tehlikesinin bulunduðunu, ayrýca bölgesel bir çatýþma çýkabileceðini savundu. Reuters’a bir açýklama yapan Ribal Esad, ‘’ülkedeki köktendincilerin, üçüncü ayýný bulan ayaklanmadan çýkar saðlamaya çalýþtýðýný, Devlet Baþkaný Beþþar Esad’ýn, yolsuzluða bulaþmýþ yakýn çevresinin de reform durumunda çýkarlarýný kaybedecekleri için muhaliflere taviz verilmesine direndiklerini’’ ileri sürdü. Ribal Esad, “Seçim yapmak

zorundayýz. Ya barýþçýl dönüþümü seçeceðiz ya da kendimizi bölgesel bir savaþýn içinde bulacaðýz. Bir iç savaþ ve bölgesel savaþ kolaylýkla çýkabilir” diye konuþtu. Beþar Esad ile amca çocuklarý olan Ribal, faydacý ve pratik davranmak gerektiðini kaydederek, muhaliflerle masaya oturularak bir ulusal uzlaþma hükümeti kurulabileceðini belirtti. Beþþar’ýn bölgede yalnýz olmadýðýný, müttefiklerinin bulunduðunu kaydeden Ribal, “Örneðin Ýran ve Lübnan’daki Þiî Hizbullah onun müttefikleri” dedi. Londra / aa

Suriye askerleri sýnýr köyüne girdi SURÝYE askerleri, Suriye’nin Türkiye sýnýrý yakýnýndaki Harapcöz Köyüne girdi. Hatay’ýn Yayladaðý ilçesine baðlý Güveççi Köyünün hemen karþýsýndaki köyde askeri hareketliliðin görüldüðünü ve köylülerden Suriye askerlerinin köye gir diklerine yönelik telefonlar aldýðý belirtti. Suriye askerlerinin köydeki gözetleme kulesine daha önce köylüler tarafýndan çekilen Türk Bayraðýný indirerek yerine Suriye bayraðýný astýklarýnýn gözlendiðini kaydetti. Hatay / aa

ÝSRAÝL’DEN BM’YE MEKTUP SRAÝL, Gazze’ye gitmesi beklenen yeni yardým filosundan duyduðu endiþeyi Birleþmiþ Milletler’e (BM) bildirdi. Ýsrail’in BM Daimî Temsilcisi Büyükelçi Ron Prosor’un konuyla ilgili Genel Sekreter Ban Ki-mun’a ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup yazarak yardým filosuyla ilgili kaygýlý olduðunu ifade ettiði bildirildi. Prosor, mektubunda, yardým filosunun kýþkýrtma amaçlý olduðunu iddia ederek, filonun yola çýkmasýnýn tehlikeli sonuçlara yol açabileceðini kaydettiði öðrenildi. Bu ay içinde Atina’dan Gazze’ye deniz yoluyla hareket etmesi beklenen yardým filosunda Amerikalý yolcular da bulunacak. Birleþmiþ Milletler / aa

BM: ESAD GÜVENÝLÝR DEÐÝL BÝRLEÞMÝÞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad’ýn açýklamalarýna iliþkin, ‘’Söylediklerini çok güvenilir görmüyorum’’ dedi. BM’de gazetecilerin sorusu üzerine, yeni bir genel af ilan eden, reform ve ulusal diyalog sözü veren Esad’ýn açýklamalarýný olumlu olarak not ettiðini, ancak Esad’ýn atacaðý her adýmýn ‘’samimî ve kapsayýcý bir diyaloðu beraberinde getirmesi gerektiðini’’ ifade etti. Esad’ýn reform sözünü güvenilir bulup bulmadýðýna yönelik bir soru üzerine ise Ban, ‘’Esad’ýn söylediklerini çok güvenilir görmüyorum, çünkü olaylar halen sürüyor, bu þekilde ne kadar daha sürebilir?’’ diye konuþtu. Genel Sekreter Ban, Ýngiltere, Fransa, Almanya ve Portekiz tarafýndan Güvenlik Konseyi’ne sunulan, Suriye’deki olaylar dolayýsýyla Esad yönetimini kýnayan karar tasarýsýyla ilgili olarak da harekete geçilmesinin iyi olacaðýný belirterek, Konsey’in bu konuda ortak bir tutum almasýnýn yararlý olacaðýný ifade etti. Bu arada Genel Sekreter Ban’ýn en son 4 Mayýs’ta Esad ile bir telefon görüþmesi yaptýðý, son dönemde Beþþar Esad ile telefonda görüþmek istemesine raðmen Genel Sekretere bir türlü randevu verilmediði biliniyor. Birleþmiþ Milletler / aa

Yunanistan ve ABD’den Gazze Konvoyu uyarýsý

 AMERÝKA Dýþiþleri Bakanlýðý, vatandaþlarýný Ýsrail’in Gazze Þeridi’ne uyguladýðý deniz ablukasýný kýrmayý amaçlayan Gazze’ye yardým filosuna katýlmamalarý konusunda uyardý. 36 Amerikan vatandaþýndan oluþan bir grup, Gazze yardým filosuna katýlacak ABD bayraklý bir gemiye binmeyi planladýklarýný ilan etmiþti. Bu arada Yunanistan Dýþiþleri Bakanlýðý, Yunan vatandaþlarýna ve Yunan bandýralý gemilere Gazze için oluþturulan yeni yardým filosuna katýlmamalarý çaðrýsýnda bulundu. Washington - Atina / aa

Libya Dýþiþleri Bakaný Tunus’ta

 LÝBYA Dýþiþleri Bakaný Abdüllati El Ubeydi, Tunus’a geldi. Tunus’un resmî ajansý TAP’taki haberde, El Ubeydi’nin sýnýrdan geçtikten sonra Cerba A dasý’na hareket ettiði belirtildi. Haberde, bakanýn nereye gideceði konusunda ayrýntý verilmedi. Libya’nýn eski dýþiþleri bakaný Musa Kusa, Nisan ayý baþýnda Londra’ya gitmiþ ve burada istifa etmiþti. Tunus / aa

5 Rus güvenlik görevlisi öldürüldü

Ýsrail ordusu, dikenli telleri sökmeye baþladý Ýsrail ordusu, Batý Þeria’daki duvara karþý mücadelenin simgesi haline gelen Bilin Köyünün etrafýndaki dikenli telleri sökmeye baþladý. Görgü þahitleri, Ýsrail yargýsýnýn aldýðý karardan 4 yýl sonra tellerin sökülmeye baþladýðýný aktardý. Ýsrail ordusu ise henüz konuyla bir açýklama yapmadý. Bilin ve Nilin Köylerinde her cuma duvara karþý protesto gösterileri düzenleniyor, gösterilere uluslar arasý eylemciler de katýlýyordu. Bir gösterici Nisan 2009’da baþýna göz yaþartýcý gaz isabet etmesi sonucu ölmüþ, bu yýl Ocak ayýnda da ayný göstericinin kardeþi bu kez fazla miktarda göz yaþartýcý gaza maruz kalarak vefat etmiþti. Ýsrail’in ‘’antiterörist bariyer’’ olarak adlandýrdýðý duvar, Uluslar arasý Adalet Divaný tarafýndan 2004’te yasadýþý olarak kabul edilmiþti. Bilin / aa

 RUSYA’NIN Daðýstan Cumhuriyeti’nde direniþçi ler ve Rus güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmada 5 güvenlik görevlisinin öldüðü bildirildi. Daðýstan Ýçiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Rus güçlerinin Daðýstan’ýn baþþehri Mohaçkale’nin 150 kilometre kuzeybatýsýndaki Kýzýlyar militanlarýný kuþattýðý çatýþmalarýn ikinci gününe girdiði belirtildi. Rus haber ajanslarý da çatýþmalarda en az bir direniþçinin öldüðünü duyurdu. Moskova / aa


8

24 HAZÝRAN 2011 CUMA

MEDYA POLÝTÝK

Y

Dördüncüsualiavazavazsordum vehbihorasanli@ttmail.com

Askerlerin yargýya müdahaleleri nasýl baþladý 5 Ekim 2010 tarihinde, medyada Genelkurmay Baþkaný’nýn demeçleri yayýnlanýyordu. Dönemin baþkaný Baþbuð “Merhum Korgeneral Kâzým Karabekir’i Özel Anma Töreni” düzenlemiþti. Genelkurmay baþkaný nasýl olur da dönemin idarecileri hakkýnda aðýr ithamlarda bulunan ve kitap yazan Kâzým Karabekir hakkýnda özel anma töreni yapýyordu? Sakýn askerlerin yargýya müdahale etmesi için özellikle seçilen bir kiþi olmasýn Karabekir. Zira laikçi kesimin gözünde sabýkalý olan Kâzým Karabekir’in idamdan kurtulabilmesi için askerler bakýn nasýl yargýya müdahale etmiþler. Önce olaylarý kýsaca hatýrlayalým. Halk fýrkasýna (HF) muhalif olarak Ýstiklâl Savaþýnýn baþarýlý komutan ve sivilleri Terakkiperver Cumhuriyet fýrkasýný (TCF) kurar. Bu þahýslar parti kurmadan önce HF tarafýndan göklere çýkarýlan kiþilerdi. Fakat sonra bütün bu paþalar topa tutulmaya baþlanýr. Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasýnýn isminde cumhuriyet kelimesi olmasý Halk Fýrkasýný telâþlandýrýr ve Halk Fýrkasýnýn baþýna cumhuriyet kelimesi getirilir, CHF yapýlýr. Ayrýca TCF kurulurken bir parti tüzüðü hazýrlanmýþtý, fakat CHF’nin bir parti tüzüðü bile yoktu. CHF’de bir parti tüzüðü hazýrlamak zorunda kalýr. Kýsaca söylemek gerekirse yeni kurulan cumhuriyetimizin çok partili hayata geçiþi güzel bir þekilde baþlamýþ rekabete dayanan siyasî bir hayat baþlamýþtý. Fakat ittihatçý ve darbeci gelenekten gelen kiþiler buna tahammül edemediler. Derhal tertip ve komplolara giriþerek çok partili hayata geçiþimize engel oldular. Ýþte bunun için 1926'da “Ýzmir suikastý” iddiasý ile Ýstiklâl Mahkemesi kuruldu. Fakat yargýlanan Kâzým Karabekir ve paþalara askerler ve halk sahip çýkar, hatta büyük destek verir. Öyle ki Karabekir mahkemede sert cevaplar verirken mahkeme üzerinde baský kuran silâhlý subaylar üstlerinin emrini dinlememektedir. Eðer mahkemeden paþalara idam hükmü çýkarsa “mahkeme heyetini temizleyeceklerini yani öldüreceklerini sonra da komutanlarýný alýp dýþarýya çýkarak ayaklanmayý baþlatacaklarýný” açýkça söylemeye baþlarlar. Ýzmir suikastý dâvâsýnda mahkeme ve onu yönlendirenler çok istemelerine raðmen paþalarý idam edememiþtir, çünkü paþalarýn yargýlanmasý bile memlekette büyük bir öfkeye sebep olmuþtur. Meselâ Karabekir yargýlanýrken genç subaylar tören kýlýçlarýný takarak mahkeme salonunu doldurur ve duruþma sýrasýnda, mahkeme baþkaný için “Kel Ali, Kel Ali” diye baðýrarak sürekli ayaklarýný yere vururlar. Karabekir hakkýndaki iddianamenin iftira olduðu ve ceza almasý halinde isyan edeceklerini açýkça belli ederler. Genç subaylarýn ve halkýn paþalara büyük sevgisi mahkemenin elini kolunu baðlamýþtýr. Zaten paþalarýn suikastla uzaktan yakýndan bir ilgisi olmadýðý halde bir þekilde bu iliþki kurulmuþ, fakat istenilen netice alýnamamýþtý. Mahkeme, muhalif parti kuran Karabekir ve arkadaþlarýný idam etmeyi, halk ve askere raðmen göze alamaz. Ýzmir’in hemen yaný baþýnda, Çeþme’den mahkemenin safhalarýný izleyen ilk cumhurreisi, fena halde sinirlenir, mahkeme baþkanýný tam iki saat boyunca haþlar ve “Gidin ve yaptýðýnýz bu berbat hatayý temizleyin!” emrini verir. Gazeteci Zeynel Besim Sun, mahkeme heyeti tarafýndan çaðrýlýr ve kendisinden Kâzým Karabekir Paþa aleyhine bir yazý yazmasý istenir. O da mecburen yazar. Bir karalama kampanyasý baþlatýlmýþtýr. Fakat mahkeme, askerlerin isyaný karþýsýnda beraat kararý vermek zorunda kalýr. Suikast dâvâsý bu þekilde sonuçlanýrken mahkemede olay çýkaran subaylara gereken cevap hemen verilir. Ertesi sabahtan itibaren Ýzmir garnizonuna mensup ne kadar subay varsa tayinleri baþka yerlere çýkarýlýr. Ýþte askerler komutanlarýný kurtarmak için böylesine isyankâr bir davranýþ içine girmiþlerdir. Ýster istemez Ergenekon ve Balyoz dâvâlarýnýn devam ettiði günlerde Karabekir’i anma toplantýsý adý altýnda toplantý yapýlmasý, Karabekir Paþa’nýn gündeme getirilmesi insana böyle kýþkýrtmalarý düþündürüyor. Fakat aradan 85 yýl geçmiþ dünyada demokrasi ve insan haklarý ön plana çýkmýþtýr. Askerlerin yargýya müdahale etmesi çok sert tepkilerle karþýlanmýþ görevdeki bir Korgeneralin Silivri’de yargýlanan meslektaþlarýný ziyaret etmesi bile kabul edilemez bulunmuþtur. Zira böyle bir davranýþýn mahkemeyi etkilemeye yönelik bir hareket olduðu bütün hukukçular tarafýndan dile getirilmiþtir. Kýssadan hisse bu olmak gerektir ki “Adalet mülkün (devletin) temelidir.” Adalete ne asker, ne sivil hiçbir güç karýþmamalýdýr, vesselâm…

2

SORUYU soran, Ýsmail Tezer adlý genç bir gazeteci. Said-i Nursi'nin görüþlerini savunan Yeni Asya gazetesinde çalýþýyor. Sorusu aynen þöyle: - Risale-i Nurlardan okuduysanýz, orada sizi etkileyen ve paylaþmak istediðiniz bir þey var mý? Þu cevabý verdim: "Evet var. Mesela Divan-ý Harb-i Örfi'de sorduðu dördüncü sual: Bir masumu idam etmek mi, yoksa on caniyi affetmek mi daha zararlýdýr? Bu suali kendime ve baþkalarýna karþý avaz avaz haykýrarak sormak istiyorum. Adil bir toplum yaratmak istiyorsak, bu sorunun cevabýný da acilen vermeliyiz." *** "Mecmua" dergisine verdiðim ve bir bölümü Hürriyet Cumartesi'de yayýmlanan mülakat çok ilginç tepkilere neden oldu. Kendini "laik kesimde" gören bazý yazarlar, hakarete varan yazýlar yazdý. Buna karþýlýk, dindar çevreler sözlerime bu kadar aþýrý tepki vermedi. Ýþin en ilginci de, Yeni Asya gazetesi, benden bu konuda mülakat istedi. Satýrýna dokunmadan yayýnladýlar. Üstelik gazetenin geçen cumartesi günkü sayýsýnda sürmanþetten verdiler. "Hafta sonu" eklerinin birinci sayfasýnýn çok büyük bölümü buna ayrýlmýþtý. Hazýrladýklarý sayfalar profesyonel gözle baktýðýmda bana mükemmel göründü. Baský teknikleri iyi olsa, dünyadaki en iyi gazetelerle boy ölçüþebilecek sayfalardý. *** Yazdýðým her yazýya galiz küfürlerle karþýlýk veren insanlarý okudukça, eski görüþüm pekiþiyor. Dindar insanlar daha vicdan sahibi. Yeni Asya gazetesinin sahibine, genel yayýn yönetmenine teþekkür ediyorum. Mülakatý yapan Ýsmail Tezer'e, hoþgörülü davranýþý, medeni yaklaþýmý ve mülakatý mükemmel þekilde aktardýðý için teþekkür ediyorum. Genç fotoðrafçý Murat Sayan çok güzel bir çalýþma yaptý. Iþýk olaðanüstüydü, fotoðraflardaki derinlik mükemmeldi. Netice: Bugüne kadar tanýmadýðým bu dünyada, iyi, ama gerçekten çok iyi gazeteciler varmýþ, onu da

‘‘

Yeni Asya gazetesi benden mülâkat istedi. Satýrýna dokunmadan yayýnladý. Hazýrladýklarý sayfalar bana mükemmel göründü. Baský teknikleri iyi olsa, dünyadaki en iyi gazetelerle boy ölçüþebilecek sayfalardý.

SORDULAR: SÝZÝN ÝÇÝN YAÞAMANIN ANLAMI NEDÝR YENÝ Asya gazetesindeki mülakatta verdiðim cevaplardan bazýlarý: - Yaþamanýn anlamý ne sizin için? Neden yaþýyorsunuz? CEVAP: Benim için yaþamak, çalýþmaktan ibaret bir þey deðil. Allah'ýn bize bahþettiði bunca güzelliðin keyfini çýkarmak. Tabii herkesin kendine göre hayatý, yaþama biçimleri var. Descartes'ýn bir kitabýnýn adý þöyle: "Quod vitae sectabor iter" yani "Hangi yaþam yolunu tutayým". Neticede he

tý. yayýnlanmýþ nu ekimizde So ta af H da Haziran’ ýðý röportaj 18 Özkök ile yapt ul ðr tu pimiz kendimize ait bir yaþama Er n Ýsmail Tezer’i

öðrendim.. Ýçi nefretten baþka hiçbir duyguyu almayan, küfürden baþka üslup bilmeyen, öðrenemeyen, "merkez medya" mensuplarýna söyleyebileceðim tek þey ise þu: "Küfürbaz arkadaþlar; düþüncelerimi sansürleyebilirim, ama duygularýmý asla..." Tavsiyem, siz de helalleþin. Ýnsana iyi geliyor.

yolu seçiyoruz. Benimki, Allah'ýn bana bahþettiði güzellikleri yaþamak. Bunun maddi ve manevi bedelini ödemeye hazýrým. - Yaþamak sizin için hiç anlamsýzlaþtý mý? Hani hiç ölmeyi arzu ettiðiniz oldu mu? CEVAP: Kafam gençliðimden beri ölüm fikriyle çok dolup taþtý, ama ölmeyi arzu etmedim. Tabii ölümü kabullenmeyi öðrenecek bir yaþa doðru da gidiyorum.

- Ölümü nasýl tanýmlýyorsunuz? Hiç ölüm sonrasýný düþünür müsünüz? CEVAP: Þöyle diyeyim; ölüm konusuna çok kafa yoruyorum, ama kendi ölümüm üzerine fazla düþünmüyorum. "Memento mori", yani "Bir gün herkes ölümü tadacak." Geldiðinde gelir ve biz de o ilahi emre uyup gideriz. Neticede gideceðimiz yer, geldiðimiz yer deðil mi? - Dinin/inancýn sizin dünyanýzdaki yeri nedir? CEVAP: Dindar bir insan deðilim. Bunu övünerek söylemiyorum. Ýfade ettiðim þey sadece hakiki halim. Dindar insanlara çok büyük saygým var. Ama dindarlýðý fanatik bir baský aracý haline dönüþtürmeye çalýþanlara kýzýyorum. Onlar en büyük zararý inançlý insanlara veriyorlar. Benim için, "günahkâr" insan vardýr ama "zýndýk" diye bir insan türü yoktur. - Peki, sizin dünyanýzdaki "Allah"ý sorsak... Onu nasýl tanýyor ve biliyorsunuz? CEVAP: Diyorum ya, içimdeki Allah duygusu çok kuvvetli. O kadar kuvvetli ki, O'nunla arama bir boþluk alamayacak kadar güçlü bir sevgi ve inanç bu. - "Ýnsanlarýn beni nasýl bildiði deðil, Allah'ýn beni nasýl bildiði önemli" anlayýþýnýzdasýnýz sanýrým. Son röportajýnýzda bu anlamda cümleler vardý. Ve Allah'ýn sizi iyi bir kul olarak bildiðini düþünüyorsunuz... Bu duygunuzun temelinde ne var? Gerçekten O'nun istediði tarzda yaþayan bir kul olduðunuzu düþündüðünüzden mi bu? Yoksa O'nun "sonsuz affediciliðini" bilmekten kaynaklanan bir duygu mu? Hani her müminin (kendi kusurlarýný görmekle birlikte) Allah'ýn affýný ummasý gibi bir þey mi? CEVAP: Her ikisi de var. Facebook'un kurucu ortaklarýndan biri olan Sean Parker geçenlerde Paris'te yaptýðý konuþmada "Ýnternet ve blogger'lar benden bir canavar yarattý" dedi. 21'inci yüzyýlýn en hazin gerçeklerinden biri bu. Medya ve internet bazen bizim hakkýmýzda olduðumuzdan çok farklý bir gerçek yaratýyor. Bu çoðumuz için geçerli. Bense, üzerime zorla giydirilmeye uðraþýlan bu elbise ile yaþamaya çalýþýyorum. Yýllar boyunca tevekkül duygum çok geliþti. Umurumda da deðil. Çünkü ne olduðumu çok iyi biliyorum. Ertuðrul Özkök / Hürriyet, 23.6.2011

Sorununtemelindedarbeanayasasývar... YÜKSEK Seçim Kurulu’nun önceki gün akþam saatlerinde açýklanan Hatip Dicle kararý, bir yandan varolan gerilimi týrmandýrýrken, ayný zamanda yeni bir siyasi krizin de kapýsýný aralýyor. Demokratik Toplum Kongresi, baðýmsýz seçilen BDP milletvekilleri ayaða kalkýyor. Bu karar öncesi dile getirdikleri tehditleri daha da sertleþtiriyorlar. Meclis’i tanýmayacaklarýný, Hatip Dicle olmazsa diðer 35 baðýmsýz milletvekilinin de Meclis’e gitmeyeceðini söylüyorlar. Hatip Dicle sorunu, aslýnda önceki günün veya dünün olayý deðildi. Bu kriz baþýndan itibaren “geliyorum” demiþti. Ýlk iþaret fiþeði, adaylýk sürecinde, yine YSK’nýn bazý baðýmsýz adaylarý veto etmesiyle patlamýþtý. YSK’nýn viraj almasý, adaylarýn eksik belgelerini tamamlamasýyla seçim öncesindeki krizin üstü örtülebilmiþti. Ama sorunun köküne inilmeksizin, yüzeysel, zorlama bir çözümle... Þimdi 78 bin seçmenin oyunu alarak Diyarbakýr’dan baðýmsýz milletvekili seçilen Hatip Dicle’nin mazbatasýnýn iptali, daha derin bir

‘‘

Bütün bu demokrasi ayýplarýný üreten kaynak, yamalý bohçaya dönmüþ durumda olan yürürlükteki darbe anayasasýdýr.

krize neden olacak gibi gözüküyor. Çünkü BDP tabanýnýn ve tavanýnýn tepkisi çok sert. Yaþanan bu adaylýk ve üyelik iptali iþlemlerindeki sorumluluk baþýndan itibaren YSK’nýn üzerine yýkýlmaya çalýþýlýyor. Bazý AKP sözcüleri bile YSK’yý eleþtiriyorlar. Acaba gerçekten öyle mi? Tüm sorumluluk YSK’da mý? Hayýr deðil. Siyaset kurumu, en önemlisi de iktidar çoðunluðu sorumluluðu baþka tarafýn üstüne, yargýnýn ve seçim yargýsýnýn üstüne yýkýyor.

Ergenekoncusavaþlobisimi? TÜRKÝYE’NÝN hukuk üretemediðine, yeryüzünün ürettiði hukuku da içselleþtiremediðine, kýsacasý bir hukuk devleti olmadýðýna itiraz edecek pek birilerinin olmadýðýný düþünüyorum... Ama... Eðer itirazý olan birileri çýkar ise, ona da Türkiye’nin Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’nde 2010 yýlý itibariyle en çok mahkûm olan ülke olduðunu anýmsatýrým... Askeri ve yargýsal vesayete yönelik olumlu adýmlar öyle biranda kurumsallaþýp bir günde devleti dönüþtüremediði gibi, vesayete yönelik icraatýn kendi de maalesef bir hamlede hukukun üstünlüðü ve hukuk devleti inþasý haline gelemiyor... Ne yazýk ki hukukun ‘tutanýn elinde’ kaldýðý bir noktadan, ‘hukukun evrensel zihniyeti’nin hâkim olduðu bir noktaya gelmesi pek de kolay deðil... Genel seçim sonrasý Türkiye’nin huzurunu kaçýrmaya aday olan YSK’nýn Hatip Dicle kararýný

bu zeminde tahlil etmek gerekiyor... *** YSK’nýn Hatip Dicle ile ilgili kararýnýn gerekçesini dünkü Resmi Gazete’de okudum... Adaylýðýna onay verip, milletvekilliðine kýrmýzý ýþýk yakmayý adli sicil iþlemlerindeki geliþmelerle izah ediyor... Ýþlem ‘gecikse’, Hatip Dicle milletvekili olabilecekken, iþlem hemen seçim ertesinde gerçekleþtiði için milletvekili olamýyor... Resmi iþlemlerin Türkiye’de nasýl yürüdüðünü bilen tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olarak bu gerekçe bile beni tedirgin ediyor... Bu nedenle de tüm toplum her hukuksal gerekçe ardýnda bir bit yeniði arýyor... Ama yaþanan çetrefil süreçlerde bit yeniði olmadýðý da çýkarýlmamalý... Türkiye’de her þey mümkün çünkü... ***

Tabii ki, yargýnýn da bu meseledeki bazý kararlarý, bu kararlarýn zamanlamasý garip bulunabilir. Ama bu sorunun özünü deðiþtirmiyor. Yaþanan sorunun temeli, yürürlükteki darbe anayasasýna ve yasalardaki bazý anti demokratik hükümlere dayanýyor. Ve baþta iktidar çoðunluðu olmak üzere bu durumu, sorunun kaynaðýný baþýndan itibaren biliyor. Örneðin geçen dönemde, o zamanki DTP milletvekilleri Ahmet Türk, Aysel Tuðluk ve Emine Ayna’nýn yargýlamalarý sözkonusu olduðunda da Meclis’te kýyamet kopmuþtu. Hýrsýzlýk, rüþvet, suiistimal gibi haklarýnda çok aðýr, yüz kýzartýcý iddialar bulunan bazý milletvekilleri “dokunulmazlýk” kapsamýnda olduklarý için yargýlamadan muaf tutulurken, ifade özgürlüðü kapsamýnda sayýlabilecek suçlamalar yüzünden DTP’li vekiller dokunulmazlýk kapsamý dýþýnda kalmýþtý. Ve o yüzden Mahkeme Ahmet Türk, Aysel Tuðluk ve baþka bazý milletvekilleri hakkýnda yakalama kararý çýkarmýþtý. Sorun o günlerde siyasetin gündemine geldi. Muhalefet yürürlükteki anayasanýn 14. mad-

desinin deðiþtirilmesini, yasama dokunulmazlýðýnýn kapsamýnýn yeniden düzenlenmesini önerdi, ama iktidar oralý bile olmadý. Þimdi herkes iþin kolayýna kaçýyor. YSK’yý eleþtirerek siyaset, kendi üzerindeki sorumluluktan kurtulmaya çalýþýyor. Seçilmiþ bir milletvekilinin mazbatasýnýn iptal edilmesi elbette bir demokrasi ayýbýdýr. Bu ve ilerde doðabilecek benzeri ayýplarý temizleyebilmenin yolu, yeni Meclis’te uzlaþma ortamýnýn saðlanabilmesine baðlýdýr. Çünkü bütün bu demokrasi ayýplarýný üreten kaynak, yamalý bohçaya dönmüþ durumda olan yürürlükteki darbe anayasasýdýr. O nedenle mevcut anayasayý çöpe atýp, çaðdaþ, demokratik, özgürlükçü yeni bir anayasa yapmaktan baþka çare yoktur. Tabii ki en geniþ kapsamlý uzlaþma ile... Keþke BDP’liler de Diyarbakýr’dan tehditler savurmaktan, kýrýp dökmekten söz etmeyi bir yana býrakýp, daha serinkanlý bir uzlaþma zemini oluþmasýna katký verebilseler...

Hatip Dicle olayý, 12 Eylül askeri darbesi tarafýndan kendi zihniyetine göre oluþturulan ve otuz yýldýr kendisinin sivil olduðunu iddia eden siyasi partiler tarafýndan imha edilmek bir yana, neredeyse olduðu gibi korunan ‘siyaset kurumunun’, her an toplumsal maraza çýkarmaya açýk, tutarsýz bir köhne yýðýn haline geldiðini açýkça gözler önüne seriyor... Anayasa, Siyasi Partiler Yasasý, Seçim Yasasý, deðiþtirilen Türk Ceza Kanunu kendi içinde tutarlý ve demokratik bir yapý oluþturmaktan çok uzak... Meþruiyetin kaynaðý olan halk iradesinin önüne çýkan inanýlmaz barikatlar var... 12 Eylül zihniyetinin siyaset kurumuna bayrak açmayan siyaset de en olmadýk zamanda o sistemin kurbaný olabiliyor... Çünkü kurnazlýk her zaman aklýn düþmaný... *** Ýkinci olarak da bu geliþmenin ardýnda bir bit yeniði var mý, yok mu diye bakmak gerekir... Türkiye’de devasa bir Ergenekon yapýlan-

masý var... Ayrýca gene devasa bir savaþ lobisi var... Türkiye’yi Türk-Kürt ikilemi üzerinden yeniden germek kimin iþine yarar? Demokratik bir dönüþüm isteyenlerin iþine yaramayacaðý ortada... *** Devlet içi odaklar gibi Kandil’den Ýmralý’ya kadar da ‘barýþ ve savaþ lobisi’ ayrýþmýþ durumda... Kan ve silah üzerinden iktidar ve nüfuz ticareti yapanlar ile çocuklarýn ölümüne son verecek kalýcý bir barýþ ile demokratikleþtirmenin Türkiye’yi uçurmasý için didinip duranlar... *** Hatip Dicle kararý bakalým ne gibi geliþmelere yol açacak, o geliþmeler yaklaþým ve yorumlarýn hangisinin geçerli olduðu konusunda da daha keskin bir kanaat imkâný saðlayacak... Ancak, dileriz saðduyu ve normalleþme kazanýr...

Bilal Çetin Vatan, 23.6.2011

Mehmet Altan / Star, 23.6.2011


09:09.qxd

6/23/2011

3:37 PM

Page 1

MAKALE

Y

24 HAZÝRAN 2011 CUMA

9

Önce nefsimizi yerelim, tenkit edelim! fersadoglu@yeniasya.com.tr

osyal yaralarýmýzdan biri olan tenkit meselesinde öncelikle þu temel prensibi nazara almak gerekir: “Bir þahýs, kendi namýna hazm-ý nefs eder [kendini yerer], tefahur edemez [övünemez]. Millet namýna tefahur eder [övünür, gurur duyar], hazmý nefs edemez.” 1 Bediüzzaman, tenkit konusunda þu uyarýlarda bulunur: * Sakýn! Dikkat ediniz, ihtilâf-ý meþrebinizden ve zayýf damarlarýnýzdan ve derd-i maiþet zaruretiniz-

S

den ehl-i dalâlet istifade edip, birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz. 2 * Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeþlerinizi tenkit etmemek ve onlarýn üstünde faziletfüruþluk nev’inden gýpta damarýný tahrik etmemektir. Çünkü nasýl insanýn bir eli diðer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulaðýna itiraz etmez, kalb ruhun ayýbýný görmez. Belki birbirinin noksanýný ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacýna yardým eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücud-u insanýn hayatý söner, ruhu kaçar, cismi de daðýlýr. 3 * Sizler her zamandan ziyade bu fýrtýnada tesanüdünüzü ve ittihadýnýzý ve birbirinin kusuruna bakmamasý, birbirini tenkit etmemesi, Risâle-i Nur’un vazife-i kudsiye-i imaniyesi hesabýna mükellef ve muhtaçsýnýz. Sakýn birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkit etmeyiniz. Yoksa az bir zaaf gösterseniz, ehl-i nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. 4

* Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceðim ki, o düsturu cidden nazara almalýsýnýz: Hayat, vahdet ve ittihadýn neticesidir. Ýmtizaçkârâne ittihad gittiði vakit, mânevî hayat da gider. Tesanüd bozulsa cemaatin tadý kaçar. * Sakýn birbirinize tenkit kapýsýný açmayýnýz. Tenkit edilecek þeyler kardeþlerinizden hariç dairelerde çok var. 5 * Demek, bu dünyada o adâlet-i Ýlâhiye noktasýnda muâmele gerektir. Eðer bir adamýn iyilikleri fenalýklarýna kemiyeten [sayýsal olarak] veya keyfiyeten [nitelik olarak] ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstehaktýr. Belki, kýymettar birtek hasene ile, çok seyyiâtýna nazar-ý afla bakmak lâzýmdýr. 6 * Nefis ve þeytan, sizi, kardeþinize karþý itiraza ve haklý olarak tenkide sevk ettiði vakit, deyiniz ki: ‘Biz, deðil böyle cüz’î hukukumuzu, belki hayatýmýzý ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi Risâle-i Nur’un en kuvvetli rabýtasý

olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandýrdýðý netice itibarýyla dünyaya, enaniyete ait her þeyi feda etmek vazifemizdir’ deyip nefsinizi susturunuz. Medâr-ý nizâ bir mesele varsa, meþveret ediniz. 7 Bu ölçüleri ve prensipleri üst üste, ehl-i hizmetin hizmetlerini ve hatalarýný alt alta koyup; “Ey imân edenler! Adalet üzere olun ve Allah için þahidlik edin. Kendi aleyhinize veya anne ve babanýzla akrabalarýnýzýn aleyhine olsa bile. Hakkýnda þahidlik ettiðiniz kiþi, zengin de olsa, fakir de olsa doðruluktan ayrýlmayýn. Çünkü ikisini de Allah sizden daha iyi gözetir” 8 hükmünce kararýmýzý infaz edelim! Dipnotlar: 1- Sünûhat, s. 20. 2- Kastamonu, s. 183.; 3Lem’alar, 164-165. 4- Kastamonu, s. 172. 5- Barla Lâhikasý, s. 87. 6-Mektûbât, s. 354. 7- Kastamonu Lâhikasý, s. 181. 8- Kur’ân, Nisâ, 135.

Belâlar çoðaldý; sadaka zamaný haliluslu1951@hotmail.com

GDO’nun tahribatlarý erhum Ali Ýhsan Tola Aðabeyimizin sevk ve teþvikiyle bitkiler ve yi yeceklerimiz üzerinde çalýþmalar yaptým ve yapmaktayým. Efendimiz (asm) “Ýnsanýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr.” 1 buyurmaktadýr. Faydalý olmak, ama nasýl faydalý olmak? Doðrularýn üzerinde durarak, baþta insana maddî ve manevî sahasýnda yardýmcý olmak, insanýn mülk ve melekût âlemine nüfuz etmek akl-ý selimin þiarýdýr. Bunlarla ilgili bir eserim de çýktý, fakat bu kitabýn götürdüðü âlemden bir türlü çýkamadým, çýkýlacak gibi deðil, çünkü bir ucu tâ Asr-ý Saadet’e dayanýyor. Efendimizin (asm) meyveler hakkýndaki övgüleri, insanlarý faydalý ve þifalý meyveleri yetiþtirmeye teþvik etmiþ; yetiþtirmesi zor olan bazý kaliteli meyve türlerinin kaybolmasý bu suretle engellenmiþtir. Peygamber Efendimiz (asm), özellikle Medine’de yetiþen acve hurmasýný çok severdi. “Acve hurmasý cennet yemiþlerindendir.” 2 buyurarak, acve hurmasýný övmüþtür. Onun (asm) övgüsü dolayýsýyla acve hurmasý tarih boyunca en çok aranan ve talep edilen hurma olmuþ ve muhafaza edilmiþtir. Son günlerde Efendimizin (asm) tam zýddýna olarak bitkiler üzerine bir katliâm ve bir imha hareketi var. Yazýlý ve görsel basýnda dikkatle takip ediyorum, hakperest ilim adamlarý bir noktaya dikkat çekmektedirler. 3 Konu GDO, yani “genetiði deðiþtirilmiþ organizma”. Bilim adamlarý 25 yýl önce, genleri DNA’dan (hücre çekirdeðinde yer alan, kromozomu içinde bulunduran protein) ayýrarak baþka bir canlýya yerleþtirebileceklerini keþfettiler. GDO’lu bitkiler yüksek alerji riski taþýyor. Ýnsan bilmediði besini tüketerek kendini riske atabiliyor. Rusya’da bir grup bilim adamý son beþ yýl içerisinde alerji belirtisi gösteren hastalarýn sayýsýnda 3 kat artýþ olduðunu ve bunun altýnda yatan sebebin genetiði deðiþtirilmiþ ürünlerin (GDO) tüketimi ola bileceðini açýkladýlar. Bu ürünlerin nasýl kullanýlacaðý, ne kadar kullanýlacaðý önemlidir. Rastgele kullanmak, yanlýþ ölçülerde kullanmak, istenmeyen sonuçlar doðurabilmektedir. Ayrýca bu bitkilerde GDO’lu maddeler olmamasý, Tarým Bakanlýðý’nýn denetiminde olmasý çok önemlidir. Acaba ne kadar denetleniyor? Yediklerimizde ve bizi sofrada yakalayan ayrý bir tehlike de þudur: Ankara Ticaret Odasý ve Türkiye Ziraatçýlar Derneði’nin basýna sunduklarý raporlarýna bakýnýz. “Sofradaki SOS” baþlýklý raporlardaki açýklamalar ürperticidir. Deniliyor ki: “Hormon, tarým ilâcý, antibiyotik, katký maddesi ve kimyasal gübreler ölçülü kullanýlmaz ve denetimi iyi yapýlmazsa insan saðlýðýný tehdit ediyor, hastalýklara, sakatlýklara, erken ölümlere dâvetiye çýkarýyor. Rapora göre, Türkiye’de 27 bin gýda sanayi iþletmesinin 10 bini denetlenemiyor. Çünkü bunlardan sadece 17 bini Tarým Bakanlýðý’nýn gýda siciline kayýtlý... Ya öbürleri? Türkiye’de 13 bin ton “ziraî mücadele ilâcý” topraða ya da bitkiye uygulanýyor. 15 bin çeþidi aþkýn katký maddesi bulunuyor. Hazýr gýdalardan dondurmalara, çikolatadan gofrete, dondurulmuþ ürünlerden konserve ve balýklara kadar binlerce gýdaya katký maddesi konuluyor. Katký maddelerinin yanlýþ kullanýmý ve zararsýz limitlerin üzerine çýkýlmasý, kalp hastalýklarýndan kansere, cilt hastalýklarýndan sindirim bo zukluklarýna kadar her türlü hastalýklarýn yaný sýra uykusuzluk, kaþýntý, mide bulantý sý, sinirlilik ve alerjiye yol açabiliyor. Çýkýþ yolu: Þüpheli þeylerden kaçýnmak, damga ve mühürlerine bakmak, her þeyin baþýnda az yemek, sebze ve meyvelerin özünü bulmak ve yetkilileri göreve dâvet et mektir. 7 milyarda herkes bir hisse sahibidir.

M

Dipnotlar: 1- Hadis-i Þerif, Feyzü’l-Kadir, 3.481., 2Tirmizî, Týbb 22; Ahmed b. Hanbel, 5/346., 3- Ankara Üniversitesi Týp. Fakültesi Öðretim üyesi Prof. Dr. Ýlker Durak.

latif@yeniasya.com.tr

uriye sýnýrýndaki gerginlik, bir türlü durmak, dinmek bilmiyor. Türkiye'ye sýðýnmýþ mültecilerin âkýbeti meçhûl. Sý ný rýn ö te sin de ki ak ra ba la rý mýz ve din kardeþlerimiz, âdeta diken üstünde ya þýyor. Öte yandan, iki komþu ülkede görülen askerî hareketlilik, büyük tehlike arz ediyor. Bölgede öylesine bir elektriklenme hasýl oldu ki, etrafa sýçrayacak bir tek kývýlcým dahi, ortalýðý yangýn yerine döndürebilir ki, Allah muhafaza... ***

S

E la zýð ve çev re sin de or ta þid det te bir sarsýntý meydana geldi. Yýkýcý depremler, hâl diliyle ve kuvvetli bir lisânla ikaz ve ilân ediyor ki: "Ey insanlar! Dikkat edin. Hatanýz ve ihmalleriniz var; günâhlarýnýz birikti, büyük bir yekûn tuttu... Günahlardan, kebâirden uzak durun. Ýbadetlerinizi aksatmayýn. Sadaka vermeyi ihmal etmeyin." E vet, kudsî kay naklar da bil dirili yor ki, sadaka, belâ ve musibetlerin def'ine en mühim bir sebeptir. Sa da ka nýn bir de mâ ne vî tür den o la ný vardýr ki, yazýnýn devamýnda hasseten ona temas edelim. *** Meteorolojiden, bu hafta sonu için "yaz ortasýnda kýþ havasý" uyarýsý yapýldý. Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde kuvvetli yaðýþlarla birlikte, yer yer 8–12 dereceye kadar varan sýcaklýk düþüþleri yaþanabilirmiþ. Anormal derecede görülen bu hava muhalefetinin kaderî mesajýný iyi okumalý. *** Dahilde zuhur eden bir diðer sancý da,

TARÝHTE BUGÜN

24 Haziran 1645

400 sene önce 400 gemiyle Girit seferi arihçi Ýsmail Hâmi Beyin naklettiðine göre, tam bir gizlilik içinde yürütülen Girit Adasý ve çevresine yönelik fetih hareketi, 24 Haziran 1645'te baþladý. Bilâhare Cezayir'den gelen 50 kadar geminin de katýlmasýyla, Osmanlý donanmasýndaki harp ve nakliye gemilerinin yekûnu 400 adedi buluyor. Sultan Ýbrahim döneminde plânlanýp uygulanan ve kesin zafer ile neticelenen Girit'in fethi, Osmanlý harp strateji sinin de en belirgin özellikle rinden birini yansýtýyor. Harp hazýrlýklarýna haftalar, aylar öncesinden baþlanýyor. Anadolu ve Rumeli'den binlerce asker toplanýyor. Yekûnu 101 bini bulan bu askerlerin 7 bini Yeniçeri, 14 bini Sipahi ve geri kalan kýsmý da muhtelif sýnýflardan müteþekkil Askerler, çeþitli limanlardan (Selanik, Sakýz, Termis, Nevarin...) gemilere bindirilirken, hazýrlýklarý tamamlanan bu büyük seferin Malta Adasýna yönelik olduðu duyurusu yapýlýyor. Hadisenin gizlilik içinde tutulmasýnýn sebebi, yakla-

T

Pirî Reis'in yapmýþ olduðu Girit Adasý haritasý.

þýk dört asýrdýr adayý ellerinde tutan saldýrgan Venediklileri gafil avlamak ve mümkün olan en az zayiatla adanýn tamamýný fethetmekti. Bu arada ifade edelim ki, Girit'in fethi ile Kýbrýs'ýn fethine dair gerekçeler arasýnda önemli paralellikler var. Her iki belde de vaktiyle "diyâr–ý Ýslâm" olup, sonradan tahribatçý küffarýn ve hak–hukuk tanýmaz korsanlarýn eline geçmiþtir. Dolayýsýyla, hem þerirlerin tedip edilmesi, hem de buralarda nizamýn saðlanmasý için "fetih elzem" olmuþtur. *** Sadece Girit Adasýnýn fethi için yüzlerce gemi ve

GÜN GÜN TARÝH

yüz bini aþan askerî kuvve tin tam bir nizam ve intizam içinde sevk ve idaresinin yapýlmasý, o tarihte Os manlý'nýn ulaþtýðý þevket ve azâmetin derecesi hakkýnda bir fikir veriyor. Ancak, buna raðmen, Girit'in fethi kolay olmuyor. Adadaki þehirlerin kuþatýlmasý ve ardýndan fethedilmesi, kademeli þekilde olmuþ ve bu ameliye yýllarca devam etmiþtir. Nihaî fetih, 1669'da tahakkuk etmiþ. Asýrlarca Osmanlý idaresinde kalan Girit, 1909 yýlý ortalarýnda elden çýkmýþ ve Avrupa devletlerinin de desteði sayesinde Yunan hakimiyetine girmiþtir.

Turhan Celkan

siyasî ve sosyal cenahta görünüyor. Seçimde rekor seviyede oy aldýðý halde, YSK tarafýndan milletvekilliði veto edilen bazý partililer ve baðýmsýzlar blokunun ne yapacaðýný da kestirmek kolay deðil. Ne var ki, durum bir hayli kritik görünü yor. Önümüzdeki hafta açýlýþ merasimi yapýlacak olan yeni Meclis bu sýkýntýya bir çözüm þekli bulamazsa, þiddetlenen sancýnýn dineceðini söylemek büyük bir saflýk olur.

Mânevî sadaka: Feyizli okumalar Bir yandan, diplomasideki gerginlik ve Suriye sýnýrýndaki endiþe verici geliþmeler... Bir yandan, arz ve semâ sayfalarýnda okunan zelzele ikazlarý ve mevsimsiz fýrtýnalar... Ve son olarak yer yer ortalýðý savaþ alanýna çeviren siyasî geliþmelerle ilgili reaksiyoner dalgalanmalar... Bütün bunlar gösteriyor ki, hayatý azaba döndürecek birtakým belâ ve musibetler pek ya ký ný mýz da bek li yor, hat ta yer yer baþýmýz üstünde dolaþýyor. Bu durum karþýsýnda, yetkili ve sorumlu mevkide bulunanlarýn mutlaka yapacaðý, yap ma sý ge re ken iþ ler, al ma sý ge re ken tedbirler var. Bunun yaný sýra, vatandaþlar ve halktan kimseler olarak, bizlere önemli vazifeler terettüp ediyor. Bu vesileyle, maddî sadaka dýþýnda, ayrýca unutulmamasý ve tatil edilmemesi gereken "mânevî sadakalarý" hatýrlatmak istedik. Bediüzzaman Hazretleri, bu "mânevî sadakalar" cümlesinden olarak, bilhassa Nur Risâlelerinin okunmasý ve intiþar etmesinin ehemmiyetinden söz ediyor. Ýþte, o sözlerden bir demet: * Risâle–i Nur, bu Anadolu memleketine, belâllarýn def’ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasýl belâlyý def ediyor; onun intiþarý ve okunmasý külli bir sadaka nev inde semavi ve arzi belâllarýn def’ine çok e mareler ve çok hadiselerle tebeyyün etmiþ. Hatta Kur’ân ýn iþaretiyle tahakkuk etmiþ. (Sikke–i Tasdik–i Gaybi, s. 180)

* Zelzele ve harp gibi belâlarýn ref’ine bir se bep Ri sâ le–i Nur’dur. O nun ta ti li belâlarý celb eder diye bir gizli îma olabilir. (Þualar , s . 27 4) * Evet, Risâle–i Nur, sefine–i Nuh gibi Anadolu’yu Cebel–i Cûdî hükmüne getirip, küre–i arzýn yangýnýndan ve tokatýndan kurtulmasýna bir sebeptir. Çünkü, zaaf–ý imandan gelen tuðyan, ekseri musibet–i âmmeyi celb ettiði gibi, imaný fevkalade kuvvetlendiren Risâle–i Nur, o musibet–i âmmeyi dairesinin haricine býrakmaya rahmet–i Ýlahiye tarafýndan vesile oldu. Bu ehl–i dünya, bu Anadolu halký Risâle–i Nur’a girmeseler de iliþmesinler. Eðer iliþseler, yakýnda bekleyen yangýnlar, tufanlar, zelzeleler ve taunlarýn istilâsýna uðrayacaklarýný düþünsünler, akýllarýný baþlarýna alsýnlar. (Sikke–i Tasdik–i Gaybi, s. 163)

turhancelkan@hotmail.com

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info (0 505) 648 52 50

Hz. Ali’nin (ra) bir duâsý: Kenzü’l-Arþ Ýstanbul’dan Ayþenur Aydoðdu ve Mehmet Koyuncu: “Kenzü’l-Arþ duâsý nedir? Kuvveti ve sýhha ti hakkýnda bilgi verir misiniz?”

nce þunu belirteyim: Bir duâ metninde önce sýhhat deðil; duânýn Kur’ân ve sünnetin genel ruhuna uygunluðu aranýr. Kur’ân’ýn ve sünnetin ruh-u aslisine uygun bulunan her metinle duâ yapýlýr. Çünkü esasen duâyý duâ yapan husus, metinden çok bizim hulus-u kalbimiz ve niyetimizdir. Kaldý ki, Kenzü’l-Arþ duâsý kuvvetli ellerden çýk mýþ ve bize kadar ulaþmýþ bulunmaktadýr. Hazret-i Ali (ra) tarafýndan tertip edildiði ve Ehl-i Beyt tari kiyle rivayet edilen ve aslý Kur’ân’dan alýnmýþ bulunan Kenzü’l-Arþ duâsý, Mecmuâtü’l-Ahzab’ta geçiyor. Ne kadar sýklýkla okuduðunu bilmesek de, bu duâyý bir hususî vird olarak kabul ettiðini bildiðimiz Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, Rumuzât-ý Semâniye Risâlesi olan Yirmi Dokuzuncu Mektûb’un Sekizinci Kýsmýnýn Ýkinci ve Üçüncü remizlerinde bu duâdan bahsetmektedir. Üstad Hazretleri bu remizleri, “Kenzü’l-Arþ duâsýnýn feyzinden gelen bir nükte-i Kur’âniye”, “Kenzü’l-Arþ’ýn birinci nükte-i Kur’âniyesi”, “Kenzü’l-Arþ duâsýnýn feyzinden gelen Üçüncü Nükte-i Ýcâziye” baþlýklarý ile iþlemektedir. Kenzü’l-Arþ duâsý baþta Peygamberler, büyük melekler ve “Bismillahirrahmanirrahim” hakký ve hürmeti için ve Fatiha Sûresinden baþlayýp Kur’ân’ýn Sûre-i Celilelerinin tamamýnýn ilk âyetlerini zikrederek, sûrelerin hakký ve hürmeti için, Kur’ân’daki kelime ve hecâ harflerinin hakký ve hürmeti için, peygamberlerden büyük meleklere ve büyük zatlara kadar bütün muhterem zatlarýn hakký ve hürmeti için, insanoðlunun ve melâikenin muhtelif hal ve sýfatlarý esnasýnda zikrettikleri Allah’ýn isimleri hakký ve hürmeti için Allah’tan af, baðýþlanma, maðfiret ve çok geniþ bir çerçeve içinde ihtiyaçlarýmýzýn karþýlanmasýný isteyen geniþ, faziletli ve tesirli bir duâdýr. Duânýn baþlangýç kýsmý Allah’ýn Erhamü’r-Râ himîn, Hannân, Mennan, Bedîü’s-Semâvâti ve’lArz, Zü’l-Celâli Ve’l-Ýkram isimlerine ve Allah’ýn Kerim zatýný zikre tahsis edilmiþ. Bu yüce isimlerin þefaatiyle özrümüzün kabulünü, ihtiyaçlarýmýzýn giderilmesini, isteklerimizin verilmesini, günahlarýmýzýn baðýþlanmasýný istiyoruz ve nitekim günahlarý Erhamü’r-Râhimîn olan Allah’tan baþka hiç kimsenin baðýþlayamadýðýný dile getiriyoruz. Duâda daha sonra ayný dilek ve isteklerimizi Hazret-i Âdem ve Havva, Hazret-i Nuh, Hazret-i Musa, Hazret-i Ýsa, Hazret-i Muhammed (asm), Cebrail (as), Mikâil (as), Ýsrafil (as), Azrail (as) hürmetlerine, Bismillahirrahmânirrahîm ve Elhamdülillahi Rabbi’lÂlemin, Elif lâm mim ile baþlayan Bakara Sûresi, Elif lâm mim ile baþlayan Al-i Ýmran Sûresi, Nisa Sûresi, Mâide Sûresi, En’âm Sûresi, Elif lâm mîm sâd ile baþlayan A’râf Sûresi, Enfâl Sûresi, Tevbe Sûresi, Elif lâm râ ile baþlayan Yûnus Sûresi, Elif lâm râ ile baþlayan Hûd Sûresi, Elif lâm râ ile baþlayan Yûsuf Sûresi, Elif lâm mîm râ ile baþlayan Ra’d Sûresi, Elif lâm râ ile baþlayan Ýbrâhîm Sûresi, Elif lâm râ ile baþlayan Hicr Sûresi, Nahl Sûresi, Ýsrâ Sûresi, Kehf Sûresi, Kâf hâ yâ ayn sâd ile baþlayan Meryem Sûresi, Tâhâ Sûresi hürmetlerine ve devam ederek sýra ile Kur’ân’ýn yüz on dört sûresinin her birisinin ilk âyetlerini zikri içine alarak bu sûrelerin ve âyetlerinin þefaatleriyle Cenâbý Hak’tan af ve baðýþlanma talebini içeriyor. Sû re le rin ar dýn dan Pey gam ber E fen di miz’e (asm) nazil olunan Kur’ân’ýn yirmi dokuz harfinin her birisini isim isim zikrederek bu harflerin hür metine af, maðfiret ve ihtiyaçlarýmýzla ilgili istekle rimizi Allah’a arz eden duâ metni, daha sonra yüz yirmi dört bin Peygamber hürmetine, insanlýðýn atasý Hazret-i Âdem ve Havva hürmetine, dört büyük meleklerin hürmetine, Kerrûbîn ve Hamele-i Arþ melekleri hürmetine, yedi kat gökyüzü ile yedi kat yeryüzü ve bu mülklerde bulunan melekler hürmetine baðýþlanma dileðini içeriyor. Ardýndan Allah’ýn isimlerini farklý bir açýdan ele alan duâ metni, bu isimlerin hepsiyle baðýþlanma ve af talebini dile getiriyor. Burada göze çarpan bir orijinallik þudur: Burada Allah’ýn isimlerine isim isim yer vermekten ziyade, bu yüce isimleri kendilerine sýðýnýlma halleri ile ele alýyor. Ardýndan peygamberlere ve vahye tâbi olan ve istikamet üzere bulunan muhterem zatlarýn hürmetine is tek ve dileklerimizi Cenâb-ý Hakk’a arz ediyor. Kur’ân’dan ve hadislerden alýnan bu duâ metnini, sýkýntýlý hallerimizde, günahlarýmýzdan af ve baðýþlanma istediðimiz ve ihtiyaçlarýmýzýn giderilmesini þiddetle arzuladýðýmýz her an, Allah’ýn merhametine ve þefkatine sýðýnmak için okuyabiliriz. Yukarýda da ifade ettiðimiz gibi, bu metin Hazret-i Ali Efendimizin tertip edip okuduðu, Ehl-i Beyt âlimlerinin sýhhatle okuduðu ve Allah’a sýðýndýðý ve nihayet Bediüzzaman Hazretlerinin muteber görerek okuduðu ve tefeyyüz ettiði bir duâ metnidir. Duânýn böylesine bir kabule mazhar olmasý, sýhhat açýsýndan yeterlidir.

Ö

KENZÜ’L-ARÞ’TAN BÝR DUÂ “Rabbim! Sana ihtiyaçlarýmý arz ediyorum ve Senden yükselten ve düþüren ve yaþatan ve öldüren isimlerin hürmetine, Seninle Hazret-i Muhammed (asm) arasýndaki eþsiz muhabbet hürmetine, canlýlara hareket veren bin bir ismin hürmetine, belâya uðrayanlarýn imdada çaðýrdýklarý isimlerin hürmetine, Nemrud’un ateþinden kurtardýðýn Ýbra him Aleyhisselâm’ýn zikrettiði isimlerin hürmetine, uðradýðý amansýz derdi giderdiðin Eyyüb Aleyhisselâm’ýn zikrettiði i simlerin hürmetine, bildiðimiz bilmediðimiz Esma-i Hüsnân hürmetine istiyoruz ki: Bizi kulluðuna muvaffak kýl! Tövbemizi kabul buyur! Ýmanýmýzý sabit kýl! Bize merhamet eyle! Bizden ve Muhammed (asm) ümmetinden razý ol! Âmin...”


10

KÜLTÜR SANAT

24 HAZÝRAN 2011 CUMA

rifatokyay@hotmail.com

Aðabeylerim, kardeþlerim! üzgârlara baþ eðmeyen rüzgâr gibi hizmetin arzu ve isteðiyle yaþayan ve esen. Himmetin, gayretin en yükseðine talip olan ve himmetini daima hizmete arz eden. Ümidin ümid olduðunu, hiç bitmeyen hizmet ve hizmete gönül verme ümidiyle gösteren. Þevk nedir diye sormayacak kadar, þevkin engin ufuklarda þevki olan. Hademeliði hizmetlerde baþlayarak, bir baþtan hademelikle hizmetlerini sonlandýrmak isteyen. Kardeþlerine gýy-lu halden hiç dem vurmayan, duymayan ve duyurmayan. Kudsî manevî hizmetin içinde olmanýn kesbiyle deðilde ihsan ve ikramla nasip olduðunun þuurunda olan. Dünyanýn bir bakýþýna, bir yakýnlaþmasýna, bir aldatmasýna, bir yalancý zenginliðine elindeki kýymetli hizmet elmaslarýný harcamayan. Zamanýn bediisini, Bediüzzaman’ý maddî-manevî, dünyevî-uhrevî olarak okuyan, tanýyan ve tanýttýran. Allah’ý (cc), Resulullah’ý (asm), Kur’ân-ý Kerim’i, Ýslâm’ý ve imaný bizlere hakkýyla ve zamanýnda tam olarak anlatan Risâle-i Nurlarý bilen, tanýyan, tanýttýran, okuyan, anlayan. En büyük cihad yolunda, en küçük taþlar nefis, þeytan ve gafletle gelen her türlü engellere kulak asmayan. Hizmetlerle alâkalý kendimizle veya baþkalarýnca en küçük görünen bir faaliyet-i hayrý hiç esgeçmeyen ve daðlar gibi büyük, tesirler, manevî, kudsî bir hayýrlý faaliyet olduðunu ilân eden ve alkýþlayan. Fýtratlarý gereði ayrýlýk, gayrýlýklardan nemalanan, beslenen ve hayat bulanlardan uzak duran, ehemmiyet vermeyen. Ne oldum belâsýndan ziyade, kulaðýnda ne olacaðým küpesiyle gezen. Daima duâ ve niyaz ile hizmetin selâmeti ve muvaffakiyeti için tesbihatýyla tahmidatýyla, tazarrusu ile Rabbine müteveccih el açan. Ekmeksiz yaþamayý hürriyetinde bulan, hizmetin selâmeti ve muvaffakiyeti için her türlü hürriyetine gem vurabilen. Hizmetin içinde cumhuriyetçi karýnca misali, her iþe sahip çýkan, her iþe koþan, her hizmete razý olan. Son asrýn, son zamanýn, ahir zamanýn, Ashab-ý Sufle özlemiyle kýymetini tehlikeleriyle bilen ve bu þuurda havf ve reca ortasýnda nurlara sadakat gösteren. Ve bir bahar mevsimi için mevsimin geçtiðini unutmayan benim istikbale ümide bakan, münevver, muazzez, aðabeylerim, kardeþlerim; Yeis yok !... “Þu istikbal inkýlâbatý içinde en yüksek gür sada Ýslâm’ýn sadasý olacaktýr inþallah …” Bu kudsî manevî yolda Allah’a emanet olunuz...

R

VatikanarþivlerindenEvliya Çelebi’ninNilharitasýçýktý EVLÝYA Çelebi’nin seyahat notlarýna dayanan ve Çelebi’nin gözetiminde yapýldýðý tarihî belgelerle kesinlik kazanan Nil Haritasý, 1453 Ýstanbul Kültür ve Sanat Dergisi’nin 12. sayýsýna konu oldu. Evliya Çelebi’nin belgesel izi sayýlabilecek harita, bu gün Vatikan Kütüphanesi arþivlerinde bulunuyor ve Çelebi’ye ait Seyahatname’den sonra en önemli belge olarak kabul ediliyor. Daha önce hiçbir yerde yayýnlanmayan bilgi ve belgeleri gün yüzüne çýkaran dosya, Evliya Çelebi’nin Belgesel Ýzleri baþlýðýyla Bilkent Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Nuran Tezcan tarafýndan kaleme alýndý. Dr. Tezcan, Chicago Üniversitesi öðretim görevlisi Robert Dankoff ile beraber Vatikan arþivlerine girerek ve haritayý gün yüzüne çýkardý.

ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN

Okuyucu mesajlarý hakkýnda…

Nil Haritasý’nýn Kahire’den Vatikan’a yolculuðu Evliya Çelebi 1672-73’te Nil yolculuðuna çýkar. Amacý Nil’in kaynaðýný görmektir. Nil’in Kuzey kollarý üzerinde Kahire’den Ýskenderiye ve Reþid’e daha sonra Dimyat’a gider. Tekrar Kahire’den yola çýkarak Nil’in kaynaðý olan Cebel-i Kamer’e doðru Güney yönünde Nil’in sahillerini gezer. Sudan ortalarýna kadar inen Evliya, Nil’e 32 konak yaklaþtýðýný, fakat vahþi tabiat ve barbar kavimler yüzünden daha ileriye gidemediðini ifade eder. Evliya Çelebi yolculuðunda harita ile seyahat iliþkisinin önemini kavramýþtýr. Daha önce coðrafyacýlarýn Sudan tarafýna sýcaktan ulaþamadýðýný, bu bölgenin bilinmediðini, dolayýsýyla kendisinin üstadý Nakkaþ Hükmizâde Alî Beg’den öðrendiði üzere seyahati

Nil Haritasý, 1453 Ýstanbul Kültür ve Sanat Dergisi’nin 12. sayýsýna konu oldu.

esnasýnda resmetmiþ olduðu kaleleri, þehirleri, nehir, dað ve gölleri, Nil ve Fûncistân seyahatini tamamlandýktan sonra, Papamunta –resimli ilk dünya haritasý Mappamundi– gibi haritada göstermek amacýndadýr. Ve bunun mevcut coðrafya eserlerine ve haritalarýna bir ek olacaðýný da bildirir. Bugün Vatikan’da Biblioteca Apostolica’da Evliya Çelebi’nin seyahat notlarýna dayanan Nil haritasý, onun seyahatinin sonunda bu projeyi gerçekleþtirmiþ olduðunu gösteriyor.

Nil haritasýndaki bütün bilgiler seyahatname’nin 10. cildinde 18. yüzyýlda Seyahatname’nin Ýstanbul’a gönderildiði yýllarda Kahire’den Vatikan’a gelen bu harita, kaba bez üzerine çizilmiþ. Uzunluðu 543 cm olan haritanýn yukarýsýnda Nil’in kaynaðý, aþaðýsýnda Nil deltasý bulunuyor. Yani Güney yukarýda, Kuzey aþaðýda yer alýyor. Eni, yukarýda 88, aþaðýda 45 cm olan harita üzerinde Nil, kaynaðý olarak kabul edilen Cebel-i Kamer Daðý'ndan

ANADOLU’NUN manevî mimarlarý arasýnda yer alan Somuncu Baba ve Hulusi Efendi, dünyaca ünlü hafýzlarýn okuduðu Kur’ân-ý Kerim ziyafeti ile anýldý. Merkezi Malatya’nýn Darende ilçesinde bulunan Hulusi Efendi Vakfý tarafýndan Ýstanbul, Bursa ve Ankara’da anma törenleri düzenleniyor. Anma faaliyetleri kapsamýnda Bursa’da düzenlenen programda dünyaca üncü Mýsýrlý hafýzlar Anadolu Erenleri için Kur’ân ziyafeti sundu. Bu yýl onuncusu tertiplenen “Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinlikleri” kapsamýnda Anadolu erenlerinden Somuncu Baba ile onun neslinden gelen mutasavvýf ve divan þairi Osman Hulusi Ateþ Efendi daha

Nil Haritasý (üstte). Sultan Gavri Hayratý Su Kemerleri Kahire Kalesi (altta).

çýkar, Kýzýldeniz ile Libya çölü arasýna sýkýþtýrýlmýþ biçimde uzanýr, Kahire’de iki kola ayrýlýp Akdeniz’e ulaþýr. Eski coðrafya kaynaklarýna göre Nil’in kaynaðý Cebel i Kamer Daðý'dýr, haritanýn bu anlayýþa göre çizilmiþ olduðu görülür. Üzerinde 500’e yakýn þehir, kale, dað, vadi, göl, kavimler, vahþi hayvanlar, altýn yataklarý, ticaret mallarý vb. üzerine bilgileri yer alýr. Evliya’nýn Seyahatname’nin 10. cildinde geçtiði yerleþim yerleri hakkýnda verdiði bilgiler bu haritada rahatlýkla izlenmektedir. Kültür Sanat Servisi

kapsamlý olarak anýlýyor. Bursa Ulu Cami’de ki anma faaliyetinde de yine Kur’ân ziyafeti ve ilâhilerle gece renklendi. Ulu Camiyi dolduran vatandaþlar okunan Kur’ân ile duygulu anlar yaþadý. Bursalýlar Mýsýrlý hafýzlarýn okuduðu Kur’ân-ý Kerim ile kendinden geçti. Bursa’daki programda Mýsýr’ýn ünlü hafýzlarýndan Seyyid Mütevelli (64) ve Hafýz Muhammed Ahmet Amir (84) tarafýndan Kur’ân-ý Kerim okudu. Bursa’da ki törende ayrýca Somuncu Baba Ýlâhî Grubu da Hulusi Efendi Divaný’ndan tasavvuf musikîsi eserleri seslendirdi. Program sonunda camiden çýkanlara Somuncu Baba ekmeði ikram edildi. Bursa / cihan

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ildiðiniz gibi, Yeni Asya Neþriyat (YAN) olarak faaliyetlerimiz hakkýnda siz okuyucularýmýzý bilgilendirirken, ayrýca Yeni Asya Neþriyat’la ilgili tepkilerinizi iletmenizi de istemekteyiz. Sað olunuz, siz aziz okuyucularýmýzdan genelde ölçülü ve de gayrete getirici geri bildirimler alýyoruz. Bu baðlamda, özellikle yazýlý tepkilerinize bu hafta toplu bir cevap verme durumu hâsýl oldu. Yazýlý tepkiler, tabiî ki “yeniasya.com.tr” ile “sentezhaber.com”dan derlendi. Tahmin ettiðiniz gibi, bunlar haftalýk yazýlarýmýza yapýlan yorumlardan ibaret. Þimdi, her birini ayrý ayrý vermektense, bize göre öne çýkanlarý isim vererekten cevaplamaya çalýþalým. *Þeref Mert isimli okuyucumuza göre, “kat edecek çok yolumuz var.” Bu tesbite katýlmamak mümkün mü? Deðil elbette! Evet, 40 yýlý aþkýn yayýncýlýk hizmetinde her zaman “ilk”lere imza atmýþ olan köklü yayýnevimiz, bu geleneðini sürprizlerle sürdürme azminde. Fakat yine de, deðiþimin her an hissedildiði bu modern zamanlarda “mükemmel”e ulaþmak zor mu zor! Yüce Yaratýcýmýzýn kâinata koyduðu ve “hayat kanunlarý” dediðimiz prensipler mucibince, hangi kurum ya da kiþi ne kadar çok çabalasa da, hiçbir zaman istediði hedefe ulaþamýyor; ulaþtýðýný sandýðý anda ise geçildiðini ve geride kaldýðýný hüzünle idrak ediyor! Dolayýsýyla, “zafer” ya da “baþarma” sevinçleri hep kýsa süreli olur. Bu sebeple de hedefler hep revize edilir, daha iyiye ulaþmanýn yollarý aranýp durur… *Hakan Durak da, yeni logomuzun YAN’a çok yakýþtýðýný belirtmiþ. Keza “Yeni Asya Neþriyat’ýn web sayfasýnýn yenilenme gereði”nden bahsettiði mesajýnda, bir de “Ýnternet üzerinden istediðimiz kitabý sipariþ etsek, kapýda ödesek; bu tür uygulamalara girseniz…” tarzýnda istekte bulunmuþ. Yeni logomuz gerçekten de çok beðenildi. Gerek kurum içinden, gerekse dýþýndan çok olumlu tepkiler almaya devam ediyoruz. Biz de YAN ekibi olarak, logomuzun “ömürlük” olmasýný diliyoruz! Ýkinci konuya deðinecek olursak… Artýk www.yeniasyakitap.com adresli online satýþ sitemize ulaþýlabilmekte ve istenilen kitap sipariþ verilebilmekte. Bilgilerinize... * F. Ö. ise, köþemizi düzenli olarak takip ettiðini belirtirken, burada “ileriye dönük neþriyat haberlerinin de verilmesi” arzusunu kaydetmiþ. Aslýnda bunu mümkün mertebe yapmaya çalýþýyoruz. Fakat ön duyurularý yapabilmemiz için matbaa programýný da dikkate almak zorunluluðumuz var. Ancak biz yine de, bu uyarýyý ciddiye alýyor ve inþaallah haftalýk yazýlarýmýzda geleceðe dönük faaliyetlerimizi daha fazla duyurabilmeyi ümit ediyoruz. Yazýlý mesajlarda öne çýkan dilekler þimdilik bu kadar. Elbette yazýlý geri bildirimler bunlarla sýnýrlý deðil. Ayrýca Þeref Sert, Ali Güzel, Y. Daðlý, Þahin Tokmak, Eþref Mert, Roni isimli/rumuzlu ve de imzasýz (!) okuyucularýmýzý da anmamýz gerek. Onlar da diðerleri gibi, kitaplarýmýzla ilgili (meselâ Yýlmaz Yenidinç’in “Baþarýya Giden Yol,” Ýslâm Yaþar’ýn “Âsitâne,” Abdülkadir Menek’in “Nurlu Destan,” vs.) beðenilerini dile getirip bizi tebrik etmiþler. (Biz de yazarlarýmýzý tebrik ediyoruz!) Yukarýdan aþaðýya deðin adýný verdiðimiz ya da veremediðimiz okuyucularýmýzýn tamamýna teþekkürü bir borç biliriz. Hepsi de mesajlarýnda bize, tuttuðumuz yolun doðru olduðunu ihsas edip þevk verdiler. Lâyýk olmaya çalýþacaðýz. Sað olsunlar, var olsunlar… Dünden bugüne her zaman olduðu gibi Yeni Asya Neþriyat olarak biz, yine azimli ve de kararlýyýz. Bizi biz yapan deðerlerimizden ve prensiplerimizden taviz vermeksizin siz aziz okuyucularýmýza en güzel eserleri ulaþtýrmayý vazife addediyoruz. Haftalýk yazýmýza son verirken, sevgi ve saðlýk dolu günler diliyoruz.

B

SomuncuBabaveHulusiEfendi,Kur’ânziyafetiileanýldý

ALAÇAM Yeni Asya Hizmet Merkezi tarafýndan organize edilen yaz okuma programý üniversite ve lise öðrencilerini bir araya getirdi. Bir hafta süren okuma programýnda gençler Risâle-i Nurlar ile haþýr neþir oldular. Program sonrasýnda N. Serkan Daðlý, Risâle-i Nur’da Ýhlâs, uhuvvet ve kardeþlik, Risâle-i Nurda Hizmet Metodu ve Lâhikalar’ýn önemi, Risâle-i Nur’da siyasî ve içtimâî meseleler ile ilgili bir seminer verdi. Okuma programý Alaçam mesire alanýnda yapýlan piknik ile taçlandý. Muhammet Ali Uysal / Alaçam

nesriyat@yeniasya.com.tr

EVLÝYA ÇELEBÝ’NÝN BELGESEL ÝZÝ SAYILABÝLECEK HARÝTA, VATÝKAN KÜTÜPHANESÝ ARÞÝVLERÝNDE BULUNUYOR.

Bursa’daki programda Mýsýr’ýn ünlü hafýzlarýndan Seyyid Mütevelli ve Hafýz Muhammed Ahmet Amir tarafýndan Kur’ân-ý Kerim okudu. Ulu Camii dolduran vatandaþlar okunan Kur’ân ile duygulu anlar yaþadý. FOTOÐRAF: CÝHAN

Alaçam’da Nurlu program

Y

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SOLDAN SAÐA— 1. Cankurtaran sandalý. - Sabahýn güneþ doðmadan önceki zamaný. 2. Saygýnlýk. - Kas. 3. Osmanlýlarda halk dilinde Roma þehrine verilen ad. - Petrol gibi yanýcý bir madde yakarak veya elektrik akýmýyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ýþýk veren alet. - Ýndiyum elementinin sembolü. 4. Sýcak ülkelerde yetiþen bir aðaç. - Ödün. 5. Türkiye'nin Doðu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. - Aðacý kesme, yarma, yontma vb. iþlerde kullanýlan aðaç saplý, demir araç. - Arsenik elementinin simgesi. 6. Yanlýþ. - Bir tören sýrasýnda, askerleri bir araya toplamak, törenin baþladýðýný bildirmek vb. amaçlarla çalýnan borazanýn çýkardýðý ses. 7. Bir iþin ne biçimde, hangi yolla olduðunu belirtmek için kullanýlan bir söz. - Gam dizisinde “sol” ile “si” arasýndaki ses. - Dizi, sýra. 8. Kullandýðýmýz alfabenin on beþinci harfinin adý, okunuþu. - Futbolda topun ele deðmesi. - (Kýsaca) Farsçada Benzetme edâtý olan "âsâ"nýn hafifletilmiþidir. 9. Antalya iline baðlý ilçelerden biri. - Geçimini güçlükle saðlayan, yoksul. 10. Yapýlan iþ, edim. -Ýstanbulda bir semt. YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Eski Mýsýr hükümdarlarýna verilen unvan. - Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasýndaki ses. 2. Özen. - Bilen. 3. Gemilerin barýnmalarýna, yük alýp boþaltmalarýna, yolcu indirip bindirmelerine yarayan tabiî veya sun'î sýðýnak. - Yýl. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI 4. Gibi'nin ortasý. - Kur'ân alfabesinde bir harf. - Þehrin niteliklerini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 taþýyan büyük yerleþim yeri. 5. Çok sayýda insanýn bir araya 1 A R A B A P A Z A R I A gelmesiyle oluþan insan topluluðu. 6. Müslüman inanýþýna göre, 2 S A N A K A E E L A A A kýyamet günü bütün ölülerin toplanacaklarý yer. - Alfabemizdeki ilk iki sesli harf. 7. Zambakgillerden, yapraklarý uzun ve sivri, 3 A M Ý R A L Y V A S A T çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi. 8. Yerinden 4 Y A M A A A A A B A Ý O oynamayan, yerini deðiþtirmeyen, duraðan. - Kýþlalarda askerlere I Z A K M A E H A T K N 5 ders verilen yer. 9. Bir iþ için gerekli olan malzemelerin, parçalarýn 6 M A T A R A Ý Ý L T S A tamamý. - Tahta vb. bir þeye vurulduðunda veya silâh patlayýnca 7 U N O E L D A R I E A L çýkan tok ve sert ses. 10. Ýstek uyandýrmak için kullanýlan bir söz. 8 S R Ý S A A T Ç K A V A Dumanýn deðdiði yerde býraktýðý kara leke. - Düz yer. 11. Enzimle 9 A A R E Z M A L A K A R baðlanmýþ immünosorbent deneyi. - Soylu. 12. Ev geyiði. 10 K K A R M A Þ A A A Þ I Afrika'nýn doðusunda toplu olarak yapýlan vahþi hayvan avý.


EKONOMÝ

1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

DÖVÝZ SATIÞ

1.6068 1.6993 0.30996 2.3121 2.5953

1.6145 1.7104 0.31149 2.3233 2.6089

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.6057 1.6915 0.30974 2.3105 2.5935

1.6169 1.7207 0.31221 2.3268 2.6128

ALIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU 1SUUDÝARABÝSTAN RÝYALÝ 100 JAPON YENÝ

DÖVÝZ SATIÞ

1.9054 0.25108 1.6515 5.8051 0.29234 0.42974 1.9999

1.9177 0.25369 1.6590 5.8816 0.29431 0.43051 2.0132

EFEKTÝF ALIÞ

SATIÞ

1.9025 0.25090 1.6454 5.7180 0.29214 0.42652 1.9925

1.9206 0.25427 1.6653 5.9698 0.29499 0.43374 2.0209

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

DÜN 1,6280 ÖNCEKÝ GÜN 1,6160

DÜN 2,3180 ÖNCEKÝ GÜN 2,3230

DÜN 80,70 ÖNCEKÝ GÜN 80,301 EURO

ALIÞ

Cinsi

11

C. ALTINI DÜN 543,43 ÖNCEKÝ GÜN 540,78Cinsi

Ekonomi hâlâ kýrýlgan

Bakan Ergün gazetecilerin sorularýný cevaplandýrdý.

Ergün: Otomotivde yeni vergi yok

 SANAYÝ ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, otomotiv sektörüne yönelik ek vergi çalýþmalarý olmadýðýný belirterek, ‘’Otomotiv sektörü için ek vergiler düþünülmüyor. Bugün itibariyle böyle bir planlamamýz söz konusu deðil’’ dedi. Haliç Kongre Merkezi’nde 6.’sý düzenlenen Kariyer Zirvesi’nin ardýndan ekonomi gündemine iliþkin gazetecilerin sorularýný cevaplayan Bakan Ergün, bir gazetecinin, daha önce yaptýðý, ‘’Cari açýða yönelik önlemler kapsamýnda gerekirse otomotiv sektörüne ek vergiyi gündeme getirebiliriz’’ açýklamasýný hatýrlatmasý üzerine, otomotiv sektörüne yönelik ek vergi çalýþmalarýnýn olmadýðýný bildirdi. Ergün, henüz hükümetin kuru lup, E ko no mi Ko or di nas yon Ku ru lu’nun (EKK) toplanýp bu konularla ilgili bir karar almadýðýný belirterek, bu konuyla ilgili önceden de alýnmýþ bir karar bulunmadýðýný kaydetti. Türkiye ekonomisinde tüketici kredilerinde bazý aþýrý geniþlemelerin önlenmesi amacýyla alýnan birtakým tedbirler olduðunu anlatan Ergün, uygulamada bu tedbirlerin öngörülmeyen bir þekilde reel sektörü de olumsuz etkileyecek bazý etkiler meydana getirmesi halinde, gerekli önlemlerin alýnacaðýný kaydetti. Ýstanbul / aa

CARÎ AÇIK BAÞTA OLMAK ÜZERE, GÝDERÝLEMEYEN YAPISAL SORUNLARIN EKONOMÝDE KIRILGANLIK OLUÞTURMAYA DEVAM ETTÝÐÝNÝ VURGULAYAN ÝSO BAÞKANI KÜÇÜK, “YENÝ DÖNEMDE EKONOMÝDE HEDEF, YAPISAL DÖNÜÞÜM OLMALIDIR’’ DEDÝ. ÝSTANBUL Sanayi Odasý Baþkaný Tanýl Küçük, ‘’Carî açýk baþta olmak üzere henüz giderile meyen yapýsal sorunlar ekonomide kýrýlganlýk yaratmaya devam etmektedir. Yeni dönemde ekonomide hedef, yapýsal dönüþüm olmalýdýr’’ dedi. Sanayi Odasý Haziran ayý Meclis toplantýsýnýn açýlýþýnda konuþan Küçük, yeni hükümetin kurulmasýyla birlikte, dikkatlerin sür'atle ekonomiye ve çözüm bekleyen diðer temel meselelere yoðunlaþmasýný beklediklerini söyledi. Ekonomide olumlu geliþmelere karþýn dýþ ticaret açýðý ve carî açýktaki hýzlý artýþýn devam ettiðine iþaret eden Küçük, 2011 yýlýnýn Ocak-Nisan döneminde ihracatýn ithalatý karþýlama oranýnýn bir önceki yýla göre 10 puan azalarak yüzde 56,3’e gerilediðini kaydetti. Küçük, yýlýn ilk dört ayýnda dýþ ticaret açýðýnýn 33,7 milyar dolara, carî iþlemler açýðýnýn ise 29,6 milyar dolara dayandýðýný ifade ederek, ilk dört aydaki eðilim baz alýndýðýnda yýl sonu itibarýyla, 80 milyar dolar civarýnda hatta üzerinde bir carî açýðýn söz konusu olabileceðini söyledi. IMF’nin öngörüsünün de Türkiye’nin 2011’de millî gelirinin yüzde 8’i civarýnda bir

MB: Gerekirse ilâve tedbirler alýnabilir

 MERKEZ Bankasý Para Politikasý Kurulu, politika faizini deðiþtirmeyerek yüzde 6.25’te býraktý. Borçlanma faiz oraný yüzde 1,50, borç verme faiz oraný yüzde 9 düzeyinde kaldý. Banka zorunlu karþýlýk oranlarýnda artýþ yapmadý. Zorunlu karþýlýklarda da bankanýn bu ay deðiþikliðe gitmeyeceði tahmin ediliyordu. Merkez Bankasý’nýn kararý sonrasýnda dolar 1,63’ün üzerine çýktý. Merkez Bankasý Mayýs ayý toplantýsýnda da faizde deðiþikliðe gitmemiþti. Para Politikasý Kurulu’ndan yapýlan açýklamada þöyle denildi: “Son dönemde iktisadi faaliyete dair açýklanan veriler Enflasyon Raporu’nda sunulan çerçeveyi teyid etmektedir. Ancak, ithalat fiyatlarýndaki birikimli artýþlarýn gecikmeli yansýmalarýna ve baz etkisine baðlý olarak kýsa vadede temel (çekirdek) enflasyon göstergelerindeki sýnýrlý yükseliþin süreceði tahmin edilmektedir. Ayrýca Kurul, Mayýs ayýnda sýçrama gösteren iþlenmemiþ gýda fiyatlarýnýn Haziran ayýnda belirgin bir düþüþ göstereceðini ve bu düzeltmeyle yýllýk enflasyonun, Enflasyon Raporu’nda öngörülen seviyelere döneceðini not etmiþtir. Son dönemde Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun aldýðý tüketici kredilerine yönelik önlemler iç ve dýþ talebin dengelenmesine katkýda bulunacaktýr. Kurul, uygulanan politikalar sayesinde yýlýn son çeyreðinden itibaren cari dengede iyileþmenin gözlenmeye baþlayacaðýný teyid etmiþtir. Sonuç olarak Kurul, fiyat istikrarýna ve finansal istikrara iliþkin risklerin azaltýlmasý açýsýndan, mevcut politika bileþiminin sýkýlaþtýrýcý yöndeki etkilerinin yakýndan izlenmeye devam edilmesinin ve gerekli görüldüðü takdirde ayný doðrultuda ilave tedbirler alýnmasýnýn uygun olacaðýný belirtmiþtir.” Ankara / aa

carî açýðý olacaðý ve 2012 ve 2013’te de yüzde 8’in üzerindeki açýðýn devam edeceði yönünde olduðunu hatýrlatan Küçük þunlarý kaydetti: ‘’Türkiye büyüme ihtiyacý içinde olan bir ülke, o nedenle, carî açýk vermesi kaçýnýlmaz ama, burada mesele, taþýnabilir düzeylerde, makul seviyelerde bir carî açýktýr. Millî gelirimizin yüzde 8-10’larý civarýnda bir carî açýk, kanaatimizce her zaman ciddî bir kýrýlganlýk nedenidir. Þimdiye kadar, carî açýða karþý pa ra politikasý merkezli önlemler gündeme geldi. 2010 yýlýnýn sonlarýndan itibaren, Merkez Bankamýz, carî açýða karþý önlem olarak zorunlu karþýlýk oranlarýný arttýrma yoluna git ti. Son olarak BDDK da hafta sonu yayýmladýðý teblið ile Merkez Bankasý’nýn uygulamalarýna destek verdi. Carî açýkla mücadele için tek baþýna Merkez Bankasý’nýn uygulamalarý yeterli olamaz. Zira, Merkez Bankasý’nýn elinde, sadece, faiz oranlarý, zorunlu karþýlýk oranlarý gibi para politikasý araçlarý bulunmaktadýr. Ekonomiye müdahalede, bir diðer önemli ayak olan maliye politikasý ve maliye politikasý araçlarý ise hükümetin elindedir.’’

YENÝ DÖNEMDE HEDEF YAPISAL DÖNÜÞÜM OLMALI ÝSO Baþkaný Tanýl Küçük, Türkiye’nin carî açýk vermesinin, ani dýþ kaynaða ihtiyaç duymasýnýn iki ana sebebinin yüksek dýþ ticaret açýðý ve iç tasarruflarýnýn yetersizliði olduðunu belirterek, ‘’Bu iki ana nedeni bertaraf edecek yapýsal dönüþüm politikalarýný hayata geçirmekte de hükümet iradesine ihtiyaç vardýr’’ dedi. Ýç tasarruflarý arttýrmak için kayýt dýþýný kayýt altýna alarak, kamu gelirlerini arttýracak bir vergi reformunun bu anlamda en önemli ilk adýmlardan biri olduðunu ifade eden Küçük, özel sektör tarafýndaki tasarruflarý arttýrmak için de rekabet gücü desteklenerek, þirketlerin kaynak oluþturma kapasitelerinin arttýrýlmasý, iþsizlik sorununun çözülmesi, tarým sektörünün verimlilik temelinde yenide yapýlandýrýlmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Kü çük, ih ra cat ve it ha lat a ra sýn da ki dengesizliði makul düzeylere çekmek i çin ise, üretim ve ihracatýn güçlendirilmesi gerektiðini ifade ederek, üretimde ve ihracatta katma deðeri yüksek üretim yapýsýný öne çýkarýlTanýl Küçük masý gerektiðini kaydetti. Ýstanbul / aa

Satýnalma gücünde sondan 6’ncýyýz

Türkiye Finans, bireysel bankacýlýða aðýrlýk verecek TÜRKÝYE Finans Genel Müdürü V. Derya Gürerk, Türki ye Finans’ýn, Mayýs 2011 itibariyle 12 milyar lira aktif büyüklüðe ulaþýrken, 8,9 milyar lira nakdi kredi kullandýrdýðýný ve 8,7 milyar lira fon topladýðýný, bu süreçte 77 milyon lira net kâr saðladýðýný açýkladý. Türkiye Finans tarafýndan düzenlenen toplantýda, görevine yeni baþlayan Gürerk, ilk yarý performansýný deðerlendirdi, yönetim deðiþikliðini ve gelecek hedeflerini paylaþtý. Toplantýda konuþan Türkiye Finans Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Boydak, yaptýklarý ortaklýk çerçevesinde Suudi Arabis tan’dan 1 milyar 200 milyon dolarýn üzerinde bir serma yeyi Türkiye’ye getirdiklerini belirtti. Türkiye Finans’ýn önemli altyapý çalýþmalarýný bitirdiðini, þu anda 182 þube ile hizmet verdiðini, 500 þubenin üzerinde hizmet verebilecek altyapýyý organize ettiklerini anlatan Boydak, Türkiye Finans’ýn özellikle bireysel, perakende bankacýlýk anlamýn-

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz

Prof. Dr. Cuma Bindal'ýn deðerli eþi;

Nilgün Bindal

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Y

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Þevket, Ahmet Turan ve

Þükrü Bulut'un annesi

Hacý Fatýma Bulut

'un

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ankara Yeni Asya Okuyucularý

23 HAZÝRAN 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARIHABERLER

24 HAZÝRAN 2011 CUMAY

da hacmini çok daha geliþtirmesi gerektiðini vurguladý. Boydak, ‘’Türkiye Finans, orta vadede 300 þubeye gelecek yapýyý kurmuþ olacak. En az 250... Hatta 300 þubeye kadar da gideceðiz, verimlilik ve kârlýlýk hedeflerimizden ödün vermeden...’’ dedi. Sorularý cevaplarken de, 2011’in bankacýlýk sektörü açýsýndan toparlanma yýlý ilân edildiðini ve büyümelerin sýnýrlandýrýldýðý bir yýl olacaðýný belirten Boydak, önümüzdeki yýldan itibaren tekrar þubeleþme çalýþmalarýna baþlayacaklarýný bildirdi. Türkiye Finans Yönetim Kurulu Üyesi ve The National Commercial Bank (NCB) Uluslararasý Sektör Baþkaný Donald Paul Hill ise, “Farklý faizsiz yatýrým enstrümanlarýnýn geliþtirilmesi Körfez Bölgesi fonlarýnýn Türkiye’ye geliþi açýsýndan önemli olacaktýr. Türkiye Finans ile gücünü her geçen gün artýran ülke ekonomisinin en önemli bankalarýndan birisi olmayý sürdürmeyi amaçlýyoruz’’ diye konuþtu. Ýstanbul / Ümit Kýzýltepe

ÝLAN Öz Gýda-Ýþ Sendikasý Ýstanbul I Nolu Þube 8. Olaðan Genel Kurulu 19.06.2011 tarihinde yapýlmýþ olup; Fatih Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýnýn 21.06.2011 tarih ve C.05.0.SKB.4.34-09-0011/235 sayýlý kararý ile kesinleþen Zorunlu Organlarý aþaðýdaki gibi teþekkül etmiþtir. 2821 sayýlý yasanýn ilgili maddeleri uyarýnca ilan olunur. YÖNETÝM KURULU Adý ve Soyadý Görevi Mesleði Ýþyeri Ýkamet Adresi 1- Ahmet KAYA Þube Baþkaný Ýþçi Ülker Çik.San M.Kemalpaþa Mh,Köroðlu Sk.No:166/9 Avcýlar/ÝST. 2-Tayfun KOCATÜRK Þb.Yön.Kur.Üyesi " Ýst.Halk.Ek. Silahtaraða Mh.Silahtaraða Cad. No:13 Eyüp/ÝST. 3-Sadi YILMAZ Þb.Yön.Kur.Üyesi " Ülker Çik.San. Cuma Mh. Harem Sk. No:4 D.7 Eyüp/ÝST. 4-Mustafa ÇÝÇEK Þb.Yön.Kur.Üyesi " Ülker Bis.San. Kayabaþý Mh.Kayaþehir Taki Evleri 10.Bölge No:68/9 Baþakþehir/ÝST. 5-Mustafa BABAYÝÐÝT Þb.Yön.Kur.Üyesi " Ülker Çik.San. Merkez Mh. Ahlat Sk. No:30 D.2 G.Osmanpa/ÝST. 6-Zeki TOSLU Þb.Yön.Kur.Üyesi " Ülker Çik.San. Yeþilpýnar Mh. Mercan Sk. No:15 D.5 Alibeyköy/ÝST. 7-Hüseyin KANYILMAZ Þb.Yön.Kur.Üyesi " Ham.Kay.Sul. Yýldýrým Mh. Koç Sk. No:30 D.1 Bayrampaþa/ÝST. DENETÝM KURULU Adý ve Soyadý Görevi Mesleði Ýþyeri Ýkamet Adresi 1-Salih BOZARSLAN Denetim Kur.Üyesi Ýþçi Ülker Çik.San. Ýnönü Mh. 30/6 Sk. No:68 D.3 Baðcýlar/ÝST. 2-Ünal SARAÇ Denetim Kur.Üyesi " Ýst.Halk.Ek. Sakarya Mh. Karadeniz Cad. No:4 D.5 Eyüp/ÝST. 3-Hasan TURAN Denetim Kur.Üyesi " Ülker Bis.San. Akþemsettin Mh.C.Topel Cad. Ülker Sitesi F1 Blok D.11 Eyüp/ÝST. DÝSÝPLÝN KURULU Adý ve Soyadý Görevi Mesleði Ýþyeri Ýkamet Adresi 1-Ercan AKÇA Disiplin Kur.Üyesi Ýþçi Ülker Bis.San. Merkez Mh. 61.Sk. No:23 D.1 Arnavutköy/ÝST. 2-Emrah AKIN Disiplin Kur.Üyesi " C.Con.Comp. Reþadiye Mh. Atatürk Bulvarý 3.Sk. No:11/A Çorlu/TEKÝRDAÐ 3-Ayhan KAPUKAYA Disiplin Kur.Üyesi " Ham.Kay.Sul. U.Mumcu Mh. Þeyh Þamil Cd. Doðu Anadolu Sitesi No:24 D.19 Kartal/ÝST.

GEÇEN yýl kiþi baþýna hacim endeksi en yüksek ülke 283 ile Lük semburg, en düþük ülke ise 29 ile Arnavutluk oldu. Türkiye’nin 2010 yýlý kiþi baþýna hacim endeksi ise 48 olarak gerçekleþti. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Satýn Alma Gücü Paritesiyle Kiþi Baþýna Gayrisafi Yurtiçi Hasýla 2010 Yýlý Geçici Tahminlerini açýkladý. TÜÝK haber bülteninde, EUROSTAT ve OECD iþbirliðiyle yürütülen Satýnalma Gücü Paritesi çalýþmalarý temelindeki uluslar arasý karþýlaþtýrmalara yönelik 2010 yýlý geçici tahminlerine göre Kiþi Baþýna Gayrisafi Yurtiçi Hasýla (GSYH) hacim endekslerine yer veriliyor. Karþýlaþtýrmalarda, 27 Avrupa Birliði ülkesi, 4 aday ülke (Türkiye, Hýrvatistan, Makedonya ve Karadað), 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliði (EFTA) ülkesi (Ýsviçre, Ýzlanda ve Norveç) ile 3 Batý Balkan ülkesi (Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Sýrbistan) yer alýyor. Karþýlaþtýrmalarda, Satýnalma Gücü Paritesi kullanýlarak elde edilen kiþi baþýna reel GSYH deðerleri temel alýnýrken, endeksler, 37 ülke için Avrupa Birliðine üye 27 ülkenin ortalamasý 100 olacak þekilde kiþi baþýna reel GSYH deðerlerini ifade ediyor. TÜRKÝYE’NÝN KÝÞÝ BAÞINA HACÝM ENDEKSÝ 48 2010 yýlý geçici tahminlerine göre, karþýlaþtýrmalarda yer alan 37 ülke arasýnda kiþi baþýna hacim endeksi en yüksek ülke 283 ile Lüksemburg, en düþük ülke ise 29 ile Arnavutluk oldu. Türkiye’nin 2010 yýlý için kiþi baþýna hacim endeksi ise 48 olarak gerçekleþti. Geçen yýl Hollanda’da kiþi baþýna GSYH endeksi 134, Ýrlanda, Avusturya ve Danimarka’da 125, Ýsveç’te 123, Almanya’da 119, Belçika’da 118, Finlandiya’da 116, Ýngiltere’de de 113 oldu. Ankara / aa

ECB: Borç krizi yayýlabilir AVRUPA Merkez Bankasý (ECB) ve Avrupa Sistemsel Risk Kurulu Baþkaný Jean Claude Trichet, Euro Bölgesi’ndeki borç krizinin Avrupa Birliði ve ötesine olasý yayýlma risklerine karþý tetikte olma uyarýsýnda bulundu. Trichet, Avrupa Sistemsel Risk Kurulu toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, Euro Bölgesi’nde finansal istikrar için risk iþaretlerinin, borç krizinin bankalarý etkilemesi tehditlerinin bulunduðu ortamda ‘’kýrmýzý’’ olduðuna iþaret ederek, Avrupa Birliði’nin finansal istikrarýnýn önündeki en büyük tehlikenin bankacýlýk sistemi ve bazý üye ülkelerin kamu maliyesindeki kýrýlganlýklar arasýndaki baðlantý kurulmasý olduðuna dikkati çekti. Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný Trichet, Eu ro Bölgesi’ndeki borç krizinin Avrupa’nýn ötesine yayýlabileceði uyarýsýnda bulunarak, ‘’Kiþisel olarak, risk sinyallerinin ‘kýrmýzý’ olduðunu söyleyebilirim’’ dedi. Tüm yetkililere sorumluluklarýný üstlenmeleri çaðrýsýnda bulunan Trichet, bazý ülkelerin uygula dýðý tasarruf tedbirlerindeki zorluklarýn finansal sistem açýsýndan tehlike oluþturduðunu ifade etti. Frankfurt / aa

TAZÝYE

TAZÝYE

TAZÝYE

Risâle-i Nur kahramanlarýndan gönül ve hizmet eri muhterem aðabeyimiz

Birecik eþrafýndan Müslüm Bingöl'ün kýzý, gazetemiz eski yazarlarýndan M. Nuri Eminler ile Zekeriya ve Ý. Halil Bingöl'ün kardeþi, Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Cuma Bindal'ýn eþi

Gazetemiz Yönetim Kurulu üyesi, deðerli kardeþimiz Þükrü Bulut'un muhtereme validesi;

Mehmet Kalpak'ýn (Yaðcý Mehmet) vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder taziyetlerimizi sunarýz.

Tokat - Turhal - Zile Yeni Asya Okuyucularý

Nilgün Bindal vefat etmiþtir. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet, yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz.

Birecik Yeni Asya Okuyucularý ÞANLIURFA

Hacý Fatýma Bulut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Üsküdar Yeni Asya Okuyucularý


12

ÝLAN

24 HAZÝRAN 2011 CUMA

HATAY ASLÝYE 3. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2011/224 ESAS. Davacý TEDAÞ tarafýndan Hatay ili, Antakya ilçesi, Çekmece köyü 1836 parsel sayýlý Süleyman oðlu Yusuf Karaçay'a ait taþýnmazýn 974,94 m2.lik kýsmýnda KAMULAÞTIRMA yapýlmýþ olup, Kamulaþtýrma Kanununun 10. Maddesi gereðince kamulaþtýrma bedellerinin tespiti ile kamulaþtýrýlan taþýnmazýn davacý TEDAÞ adýna tapuya tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiþtir. Bu taþýnmazlardaki hak sahiplerinin ve 3. Kiþilerin tebliðden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaþtýrmanýn iptali için idari Yargýda ya da maddi hatalarýn düzeltilmesi için Adli Yargýda dava açabilecekleri, açýlacak davada husumetin kamulaþtýrmayý yapan Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. (TEDAÞ)'ye yöneltileceði, bu süre içerisinde, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, Mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedellerinin yargýlama sýrasýnda hak sahipleri adýna VAKIFBANK Antakya þubesine yatýrýlacaðý, ilgililerin davaya ve taþýnmazlarýn deðerine iliþkin bütün savunma ve delillerini de tebliðden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazýlý olarak ibraz etmeleri gerektiði 2942 s. Kamulaþtýrma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereðince ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 40489

HATAY 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/166 Davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan Hatay Ýli, Antakya Ýlçesi, Ilýca Beldesinde kain 374 parsel sayýlý, 95.331,00 m2 yüzölçümünde taþýnmazýn 1/8 hissesi için MÜLKÝYET kamulaþtýrmasý yapýlmýþ olup, Kamulaþtýrma Kanununun 10. maddesi gereðince kamulaþtýrma bedellerinin tespiti ile kamulaþtýrýlan kýsmýn davacý adýna tapuya tesciline karar verilmesi mahkememizden istenilmiþtir. Bu taþýnmazlardaki hak sahiplerinin ve 3. kiþilerin tebliðden itibaren 30 gün içerisinde kamulaþtýrmanýn iptali için idari yargý ya da maddi hatalarýn düzeltilmesi için Adli Yargýda dava açabilecekleri, açýlacak davada husumetin kamulaþtýrmayý yapan Karayollarý Genel Müdürlüðüne yöneltileceði, bu süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemlerine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedellerinin yargýlama sýrasýnda hak sahipleri adýna Vakýfbank Antakya þubesine yatýrýlacaðý, ilgililerin davaya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin bütün savunma ve delillerini de tebliðden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak ibraz etmeleri gerektiði 2942 s. Kamulaþtýrma Kanununun ilgili maddeleri gereðince ilanen teblið olunur. 03.06.2011 www.bik.gov.tr B: 40184

1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/171 Davacý Maliye Hazinesi vekili tarafýndan davalý kayyým Hatay Defterdarý aleyhine mahkememize açýlan "Gaiplik Nedeniyle Hazine Adýna Tescil" davasýnda; Hatay, Merkez 3. Mýntýka 345 parsel sayýlý taþýnmazda, tapu maliki Ýbrahim Kasbur oðlu Ahmet payýnýn 10 yýldan uzun süredir yasal kayyým olarak atanmýþ Hatay Defterdarý tarafýndan idare edildiði belirtilerek, TMK. m. 588 gereðince bu payýn hazine adýna tescilini ve payýn idaresinden elde edilen Ziraat Bankasý Antakya Þubesinde bulunan gelirin de hazine adýna irat kaydýna karar verilmesi istenilmiþtir. Nüfus idaresinde kaydý bulunmayan, bu güne kadar sað olup olmadýðý ve adresi tespit edilemeyen paydaþ Ýbrahim Kasbur oðlu AHMET'den haberi olanlarýn veya yerini bilen ve bu kiþiyi tanýyanlarýn ALTI AY içerisinde, Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/171 esas sayýlý dosyasýna haber vermeleri TMK. 588 ile 32 ve 33. maddeleri gereðince ÝLAN olunur. 03/06/2011 www.bik.gov.tr B: 40186

1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/242 Davacý TEDAÞ tarafýndan Hatay Ýli, Antakya Ýlçesi, Çekmece köyünde kain 577 parsel sayýlý 4.79 m2 yüzölçümündeki taþýnmazýn 4286.17 m2 lik kýsmý için MÜLKÝYET HAKKI kamulaþtýrmasý yapýlmýþ olup, Kamulaþtýrma Kanununun 10. maddesi gereðince kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlan kýsmýn davacý adýna tapuya tesciline karar verilmesi mahkememizden istenilmiþtir. Bu taþýnmazlardaki hak sahiplerinin ve 3. kiþilerin tebliðden itibaren 30 gün içerisinde kamulaþtýrmanýn iptali için idari yargý ya da maddi hatalarýn düzeltilmesi için Adli Yargýda dava açabilecekleri, açýlacak davada husumetin kamulaþtýrmayý yapan TEDAÞ'a yöneltileceði, bu süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemlerine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedellerinin yargýlama sýrasýnda hak sahipleri adýna Vakýfbank Antakya þubesine yatýrýlacaðý ilgililerin davaya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin bütün savunma ve delillerini de tebliðden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak ibraz etmeleri gerektiði 2942 s. Kamulaþtýrma Kanununun ilgili maddeleri gereðince ilanen teblið olunur. 03/06/2011 www.bik.gov.tr B: 40185

ARMUTALAN BELEDÝYESÝ ÝTFAÝYE ERÝ ALIM ÝLANI Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan 21.10.2006 tarih ve 26326 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlatýlan, Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde; Belediyemizde 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48'inci maddesinin (A) fýkrasýnda yer alan þartlarý taþýmak koþulu ile Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan aþaðýda sýnýfý, unvaný, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puaný ve öðrenim durumu belirtilen 8 Adet Ýtfaiye Eri kadrosuna 2010 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavýna (KPSS) girmiþ ve Belediyemiz sýnav komisyonunca belirlenen aþaðýdaki taban puanlarýna göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasýndan, en yüksek puandan baþlamak üzere kadro ve öðrenim durumlarý itibariyle ilan edilen sayýlarýn 3'er katý aday belirlenerek sözlü sýnava çaðýrýlacaktýr.

ÝTFAÝYE ERLÝÐÝNE BAÞVURU ÞARTLARI Ýtfaiye erliðine baþvuruda bulunmak için 657 sayýlý Kanunun 48'inci maddesindeki genel þartlarýn yaný sýra: 1) Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak. 2) Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla erkeklerde en az 1.67 m, kadýnlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, 3) Ýtfaiye Eri sýnavýnýn yapýlacaðý 12/07/2011 günü itibariyle 30 yaþýný (12/07/1981 ve sonrasý doðumlu olanlar) doldurmamýþ olmak, 4) Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme (ÖSYM) tarafýndan yapýlan 2010 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavýna (KPSS) girmiþ olmalarý sýnav komisyonun taban puaný ve üzerinde KPSS puaný almalarý þarttýr. Baþvurularda yukarýdaki þartlar aranacaktýr. BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ: Baþvuru süresi 04/07/2011 tarihinde baþlayacak ve 08/07/2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Baþvurular; Armutalan Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðüne baðlý görevli Personele þahsen baþvuru yapýlacaktýr. Posta ve e-mail yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER : 1) Aday tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru Formu (Boþ Baþvuru Formu örneði Belediyemizden temin edilecek veya www.armutalan.bel.tr adresinden indirilecektir.) 2) 2010 yýlý KPSS Sonuç Belgesi örneði (aslý ibraz edilecektir.) 3) Nüfus Cüzdaný aslý veya onaylý sureti (T.C. Vatandaþlýk Nosu olan)

T. C. KARÞIYAKA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAN SAYI: 2011/4122 Esas. KARÞIYAKA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝÝK.nun 153. maddesi gereði MUHTIRA TEBLÝÐÝ Karþýyaka Tapu Sicil Müdürlüðünce, aþaðýda isimleri yazýlý ipotek alacaklýlarý lehine Ýzmir ili, Karþýyaka ilçesi, Dedebaþý Mahallesi, cilt: 25, sayfa: 2373, ada: 32469, parsel: 11'de kayýtlý, 138,00 m2 mesahalý taþýnmaz üzerinde alacaklýlar: Süleyman Lütfi Acunel, Ahmet Refik Acunel, Ahmet Talat Acunel lehine 20.02.1987 tarih, 973 yevmiye no.lu 2,20 TL.(2,200.00 ETL.) ipotek bulunmaktadýr. Ýpotek akdinin kaldýrýlmasý için ipotek borçlularý vekili tarafýndan bu güne kadar iþlemiþ yasal faizi ile birlikte toplam 19.06 TL. dosyamýza depo edilmiþtir. Açýlan icra takibi nedeniyle, ipotek alacaklýsý olarak iþ bu muhtýranýn ilan tarihinden itibaren, yasal süreye 15 gün ilavesi ile 30 (Otuz) gün içerisinde dosyamýzdan hak ettikleri bedelleri almalarý, süresi içinde bedellerin dosyadan alýnmamasý ve ipotek fekki için ferað verilmemesi halinde, ipotek bedelinizin adýnýza hýfzý ve ÝPOTEK KAYDININ TERKÝNÝ için Ýcra mahkemesine müracaat yolu açýlacaðý, ÝÝK.nun 153. maddesi gereðince aþaðýda isimleri yazýlý ipotek alacaklýlarýna teblið olunur. ÝPOTEK ALACAKLILARI: 1- Süleyman Lütfi Acunel 3- Ahmet Refik Acunel 4- Ahmet Talat Acunel www.bik.gov.tr B: 41849

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2011/55 KARAR NO: 2011/292 Mahkememize açýlan soyisim tashihi davasý gereðince; Mahkememizin yukarýda esas ve karar sayýlý ilamý ile Yozgat ili, Sarýkaya ilçesi, Karabacak köyü, Cilt No: 36, Hane: 11, Bsn: 80'de nüfusa kayýtlý Hacý Mahmut ve Hatice oðlu, 20/01/1975 doðumlu 42644027920 T.C No.lu TANER DAÞTAN'ýn kayden TANER olan adýnýn MURAT TANER olarak tashihine karar verilmiþ olup ilan olunur. 15/06/2011 www.bik.gov.tr B: 41923

T. C. KARTAL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/3904 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 08/07/2011 saat 09:30-09:40 arasýnda Eyüp Sultan Mah. Kýzýlay Cad. Kosava sk. No: 3 Samandýra Sancaktepe ÝST. adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 13/07/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr ) 20/06/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 15.000 TL 1 Turanlar Marka T-EB601S kodlu, EDGEBANDING modelli 603100280 seri nolu Turanlar Mak. San. ve Tic. A.Þ. etiketli makine. www.bik.gov.tr B: 41894

T. C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 7ESAS NO KARAR NO Davalý Davacý

: 2010/380 Esas. : 2011/335 : 1- MELEK KAÞ : 2- SELVÝ KAÞ 3- YUSUF KAÞ 4- YILDIZ CEYLAN 5- YILMAZ KAÞ Mahkememizden verilen 26/04/2011 tarih ve yukarýda numarasý yazýlý kararý ile (Kabul) Tam Kabul karar verilmiþtir. 1- Davacýlarýn davasýnýn KABULÜ ile, Mersin ili, Anamur ilçesi, Demirören köyü, 152 ada, 7, 13, 17 ve 29 parsellerde tam hisse olarak taraflarýn ortak murisi Yusuf oðlu Halit KAÞ adýna tapu sicilinde kayýtlý olan taþýnmazlardaki Ýþtirak halindeki mülkiyetin müþterek mülkiyete ÇEVRÝLMESÝNE, Buna göre; Dava konusu Anamur Demirören köyü 152 ada 7, 13, 17, 29 parsel sayýlý taþýnmazlarda Yusuf ve Fadime'den olma, 1940 d.lu, Halit Kaþ'ýn tam hisse kabul edilerek; A- (4) payýn Þevki kýzý SELVÝ KAÞ'a, B- (3)'er hisse ayrý ayrý olmak üzere Halit evlatlarý 1970 d.lu, YUSUF KAÞ, 1986 D.LU, MELEK KAÞ, 1988 D.LU, YILDIZ KAÞ, 1992 D.LU, YILMAZ KAÞ adlarýna tapuya kayýt ve tesciline, 2- Davacýlar tarafýndan yapýlan 25,15 TL harç, 25,00 TL posta gideri, 80,00 TL bilirkiþi ücreti olmak üzere toplam; 130,15 TL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýlara verilmesine, Dair verilen karar davacýlarýn yüzüne karþý tebliðden itibaren 8 günlük yasa yolu açýk olmak üzere açýkça okunup usulen anlatýldý. Mahkeme kararý yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen teblið olunur. 11/05/2011 www.bik.gov.tr B: 34298 4) Diploma aslý veya onaylý sureti 5) Askerlikle iliþiði olmadýðýna dair beyan 6) Görevini devamlý olarak yapmaya engel bir durumu olmadýðýna dair beyan 7) 2 adet yeni çekilmiþ vesikalýk fotoðraf (1 adedi Baþvuru Formuna yapýþtýrýlacaktýr.) 8) 3 adet küçük boy zarf (www.armutalan.bel.tr adresindeki örneðe göre doldurulacak) SINAV YERÝ VE ZAMANI: Sýnav Armutalan Belediye Baþkanlýðý Belediye Cad. No: 4 ArmutalanMarmaris/MUÐLA adresinde 12/07/2011 Salý günü saat 09:00'da baþlayacak olup, dayanýklýlýk testi ve sözlü mülakat olarak yapýlacaktýr. Belediyemizin www.armutalan.bel.tr adresinden ilan edilecek sýnav takvimine göre sýnav yapýlacak olup, çaðrýlan adaylarýn tamamý bitirilmediði takdirde takip eden tarihlerde sýnava devam edilecektir. Sýnava müracaat eden adaylar, müracaatlarý sýrasýnda baþvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü Saðlýk Ocaðý hekimine onaylatacaklardýr. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylý olmayan adaylar sözlü sýnava alýnmayacaktýr. SINAV ÞEKLÝ VE DEÐERLENDÝRME 1) Sözlü sýnav mülakat þeklinde yapýlýr. Sýnavýn yeri, baþlama gün ve saati, adaylara yazýlý ve Belediyemizin www.armutalan.bel.tr adresinden duyurulur. Adaylarýn bu sýnava alýnmalarý alfabetik soyadý sýrasýna göre olur. Sözlü sýnavda deðerlendirme, komisyon baþkaný ve üyelerinin 100 üzerinden ayrý ayrý takdir edecekleri notlarýn toplamýnýn ortalamasý alýnarak yapýlýr. 2) Sözlü sýnav komisyonu, sýnava giren adaylarý dayanýklýlýk testi dâhil olmak üzere, Ýtfaiye Yönetmeliði ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel þartlarý taþýyýp taþýmadýklarý açýsýndan deðerlendirir. 3) Baþarý notu sözlü sýnavda alýnan nottur. Sözlü Sýnav Komisyonu, sýnav sonuçlarýný sözlü sýnavda en yüksek not alandan baþlayarak sýralandýrmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sýnavda baþarýlý olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 4) Sýnav ilanýnda belirtilen kadro sayýsý kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sýnav listesindeki baþarý sýralamasýna göre sýnavýn bitiþ tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panolarý ile www.armutalan.bel.tr Ýnternet adresinde ilan edilir. Sýnav sonuçlarý kazanan adaylara da ayrýca yazýlý olarak teblið edilir. Bu tebligatta sözlü sýnavý kazanmýþ olanlarýn atanmasý için gerekli belgeler ve iþlemler ile bunlarýn belediyeye teslimi için tanýnan süre belirtilir. 5) Sýnav ilanýnda belirtilen kadro sayýsýnýn yarýsý kadar yedek baþarý listesi ilan edilir. Sýnavý kazanan adaylardan süresi içinde baþvurmayanlarýn yerine birinci yedekten baþlayarak yedek baþarý listesindeki sýraya göre aday çaðrýlýr. SÖZLÜ SINAV KONULARI: 1) Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 16. maddesinin 5. bendi gereði sözlü sýnava giren adaylarý dayanýklýlýk testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel þartlarý taþýyýp taþýmadýklarý açýsýndan deðerlendirmesi, 2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, 3) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi, 4) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 5) Mahalli Ýdarelerle ilgili temel mevzuattan oluþacaktýr. (NOT: Sözlü sýnava girmeye hak kazanan adaylarýn yanlarýnda dayanýklýlýk testi için eþofman ve spor ayakkabýsý getirmeleri gerekmektedir.) ÝLANEN DUYURULUR. www.bik.gov.tr B: 42002

Y

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Þevket, Ahmet Turan ve Þükrü Bulut'un muhtereme annesi

Hacý Fatýma Bulut

un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. '

Dalçýk Ailesi TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Ahmet, Mustafa, Mehmet ve Osman Önal'ýn annesi; Said, H. Ýbrahim ve

Fatma Önal

'ýn Faruk B. Önal'ýn babaannesi vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Bekir Ýbiþ, Ali Said, Ýbiþ ve Ailesi Tekirdað

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/72 Esas. KARAR NO: 2011/914 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Kars ili, Kaðýzman ilçesi, Esenkýr köyü nüfusuna kayýtlý Cafer ve Zarife'den olma, 1993 doðumlu ARZEM KURT hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Halis ve Nafia'dan olma, 1960 doðumlu CAFER KURT'un VELAYETÝ ALTINA ALINMIÞTIR. Ýlan olunur. 13/06/2011 www.bik.gov.tr B: 41795

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2009/350 KARAR NO: 2010/464 Mahkememize açýlan soyisim tashihi davasý gereðince; Mahkememizin yukarýda esas ve karar sayýlý ilamý ile Ýstanbul Ýli, Sarýyer Ýlçesi, Demirciköy köyü, Cilt No: 15, Hane: 5, Bsn: 30'da nüfusa kayýtlý Þerafettin ve Azize oðlu, 30/06/1950 doðumlu 556900502274 T.C. No.lu HAMDÝ TANER ULCAY'ýn kayden ULCAY olan soyadýnýn KORHAN olarak tashihine karar verilmiþ olup, ilan olunur. 22/06/2011 www.bik.gov.tr B: 42046

BAKIRKÖY 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/487 KARAR NO: 2011/363 1- Davanýn KABULÜ ile; KASTAMONU Ýli, BOZKURT Ýlçesi, GÜNVAKTI Köyü/mah. Cilt 17, hane 21'de nüfusa kayýtlý, (Evlenerek Akseki ilçesi 58 cilt 182 hane 60 sýradan gelen önceki soyadý BALCIOÐLU) KASIM ve AYÞE'den olma, 14/11/1972 Ýstanbul doðumlu 54082173640 TC kimlik nolu davacý GÜLÇÝN KALENDER ile ayný hanede nüfusa kayýtlý MUSTAFA ve YÜKSEL'den olma 28/07/1971 Ýstanbul doðumlu 54145171514 TC kimlik nolu davalý MAHMUT KALENDER'in TMK.'nýn 166/1 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, 2- Taraflarýn müþterek çocuklarý 1998 d.lu Aleyna KALENDER ve 1999 d.lu Mustafa KALENDER'in velayetinin anneye verilmesine, velayeti anneye verilen çocuklar ile babanýn her ayýn 1. ve 3. Cumartesi günleri sabah saat 10:00'dan akþam saat 18:00'e dek, dini bayramlarýn 2. günü saat 10.00'dan 3. günü saat 18:00'e dek ve her yýlýn 1 Temmuz saat 10:00'dan 30 Temmuz saat 18:00'e dek babanýn çocuklarýný yanýna almak suretiyle þahsi iliþki kurulmasýna, 3- Velayeti anneye verilen müþterek çocuklar Aleyna ve Mustafa için ayrý ayrý aylýk 150 TL iþtirak nafakasýnýn dava tarihinden itibaren davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, fazla talebin reddine, 4- Davacý için aylýk 200 TL tedbir nafakasýnýn dava tarihinden itibaren davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, karar kesinleþtiðinde yoksulluk nafakasýna dönüþtürülmesine, fazla talebin reddine, 5- Talep olmadýðýndan davacý lehine maddi-manevi tazminat, mal tasfiyesi ve eþya hususlarýnda davalý lehine nafaka, maddi-manevi tazminat, mal tasfiyesi ve eþya hususlarýnda hüküm kurulmasýna yer olmadýðýna, 6- Velayeti anneye verilen çocuklar adýna kayýtlý menkul ve gayrimenkul mal varlýðý olmadýðý belirtildiðinden TMK'nýn Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasýna Ýliþkin Tüzüðün 4. maddesinin 1. fýkrasýnýn taktiren uygulanmasýna yer olmadýðýna, 7- Harçlar Kanunu gereðince alýnmasý gereken 18,40 TL ilam harcýndan peþin yatýrýlan 17,15 TL harcýn mahsubu ile bakiye 1,25 TL harcýn davalýdan alýnarak hazineye gelir kaydýna, 8- Yargýlama giderlerinin davacý üzerinde býrakýlmasýna, 06/05/2011 tarihli duruþmada karar verilmiþ olmakla, TAHTAKALE CAD. NO: 1/1 EMÝNÖNÜ/ÝST. ADRESÝNDE bulunamayan davalý MAHMUT KALENDER'in iþbu ilanýn yayýnýndan itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý ve tebliðden itibaren 15 gün içinde temyiz etmediði taktirde kararýn kesinleþeceði karar tebliði yerine geçmek üzere ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 41966

T. C. BUCAK ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI Davacý Bucak Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kiþiliði vekili tarafýndan aþaðýda ili, ilçesi, köyü/mah. Ada, parsel nosu, malikleri ve kamulaþtýrmaya iliþkin özet bilgileri belirtilen taþýnmazlar Bucak Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kiþiliði tarafýndan kamulaþtýrýlmýþ olup, Mahkememizde 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 10. maddesine göre kamulaþtýrma bedel tespiti ve tescil davasý açmýþtýr. Kamulaþtýrma iþlemine karþý, teblið tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltme davasý açýlabileceði, açýlacak davalarda husumetin Atila Mah. 1752 Sok. No: 5 BUCAK/ BURDUR adresinde bulunan Bucak Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kiþiliði'ne yöneltilmesi gerektiði, 30 gün içinde idari yargýda iptal davasý açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurma kararý aldýðýnýzý belgelemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden dava konusu taþýnmazlarýn kamulaþtýrmayý yapan idare adýna tescil edileceði, Mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin adýnýza Türkiye Halk Bankasý Bucak/Burdur Þubesine yatýrýlacaðý, konuya ve taþýnmazlarýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi hususlarý ilgililerine 4650 Sayýlý Kanun ile deðiþik 2942 sayýlý kanunun 10. maddesi gereðince ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 35694


AÝLE - SAÐLIK BULAÞMADA ETKÝLÝ OLAN BESÝNLER

‘EHEC’

bakterisine dikkat UZMANLAR, SON ZAMANLARDA KENDÝNÝ GÖSTEREN VE ÇOK SAYIDA KÝÞÝNÝN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN ‘’EHEC’’ÝN BÝR VÝRÜS DEÐÝL BAÐIRSAK BAKTERÝSÝ OLDUÐUNU BELÝRTÝYOR.

EHEC’DEN KORUNMA YOLLARI NELER?

Almanya'da salatalýktan insanlara geçtiði tesbit edilen "Ehec" virisünü kapan hastalarýn antibiyotik ve ishale karþý kullanýlan ilâçlardan uzak durmasý gerekiyor.

HASTALIK YENÝ DEÐÝL

TAZÝYE

sak iltihabý ve kanamasý olmuyor. Ayný zamanda bakterinin salgýladýðý toksin kana karýþarak kýrmýzý hücrelerde yýkýma sebep oluyor ve kan yýkým ürünleri böbreklerden atýlýyor. Bazý hastalarda kan yýkýmý çok aðýr seyrediyor ve yýkým ürünlerinin fazlalý ðý dolayýsýyla böbreklerde yetmezliðe ve arkasýndan da kanda üre seviyesinin yükselmesi durumu ortaya çýkýyor. Týpta Hemolitik Üremik Sendrome (HUS) denilen bu durumun geliþmesi halinde hastanýn vefat etme tehlikesi artýyor. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin 20 Haziran 2011 tarih ve 19 Sayýlý bildirimine göre Kuzey Almanya merkezli son salgýnda toplam 3 bin 604 EHEC enfeksiyonu görülmüþ. Bunun 852’inde Hemolitik Üre mik Sendrome (HUS) geliþmiþ ve bunlardan da 28’i ölmüþtür. Geriye kalan 2 bin 752 EHEC vak'asýndan ise 12’si ölmüþtür. Böylece Kuzey Almanya merkezli son salgýnda toplam ölüm sayýsý 40’dýr. Hastalýk genellikle çocuklarda ve yaþlý hastalarda aðýr komplikasyonlu seyrediyor. Almanya merkezli son salgýn daha çok 18 yaþ üstünü ve kadýnlarý tutmuþtur. Enfeksiyonun kuluçka süresi yani bakteriyi aldýktan sonra belirtilerin görülmesi için geçen ortalama süre 3-5 gün kadardýr. Aðýr klinik tablo geliþmeyen hastalarýn tamamý 10 gün zarfýnda iyileþiyor.’’ Ankara / aa

TAZÝYE

Muhterem kardeþimiz, Yönetim Kurulu Üyemiz ve yazarýmýz Þükrü Bulut'un muhtereme annesi

Muhterem kardeþlerimiz

Hacý Fatýma Bulut'un

Þevket, Ahmet Turan ve Þükrü Bulut'un annesi

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz.

Tekirdað Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Faik Cengiz'in damadý

Orhan Eren'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz

Tekirdað Yeni Asya Okuyucularý

13

‘Çayda domuz kaný’ beyanýna itibar edilmesin

BAKTERÝNÝN, baðýrsak orijinli olduðu için, insanlara bulaþmanýn özellikle insan ya da hayvan dýþkýsý ile bulaþan yiyeceklerin yenmesi ile olduðuna dikkati çeken Akdur, ‘’En tehlikeli yiyecekler et ve et ürünleri ile ham süttür. Özellikle çið etle yapýlan veya iyi piþmemiþ etlerden yapýlan yiyecekler çok tehlikelidir. Ayrýca insan ve hayvan dýþkýsýnýn gübre olarak kullanýldýðý yerlerde üretilen çið sebze ve meyve ile bulaþma da söz konusu olabilir’’ dedi.

SON zamanlarda kendini gösteren ve çok sayýda kiþinin ölümüne sebep olan baðýrsak bakterisi ‘’EHEC’’te, et, et ürünleri ve ham süt bulaþmada en tehlikeli yiyecekler olarak gösteriliyor. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý AKDUR’UN verdiði bilgiye göre, Baþkaný Prof. Dr. Recep Akdur, yaptýðý abakteri 1982 yýlýnda Amerika’da ve çýklamada, son aylarda ölümlere yol açan daha sonrada 1996 yýlýnda Japon‘’Ehec’’in bir virüs deðil baðýrsak bakterisi ya’da salgýn yaptý. Yani, yeni tanýmlanan bir hastalýk deðil. Baþlangýçta olduðunu söyledi. Sýcakkanlý hayvanlarýn Almanya yetkilileri hastalýðýn Ýsbaðýrsaðýnda milyarlarca eþeriþia koli bakpanya özellikle de Ýspanya’dan itterisi bulunduðunu ve bunlarýn büyük ço hal edilen salatalýk ve domatesðunluðunun zararsýz bakteriler iken bazý ten bulaþtýðýný açýkladý. Bunun larýnýn insanlarda hastalýk yaptýðýný beliryanlýþ olduðu anlaþýldý. Yanlýþ olten Akdur, EHEC’in de bunlardan biri olduðu bir yana DSÖ’nün 20 Haziduðunu ve insanlarda aðýr hastalýða yol aran tarihli bildirimine göre, 16 ülçabildiðini ifade etti. Akdur, EHEC’in Enkede toplam 3 bin 604 vak'a götero Hemorajik Eþeriþia Koli kelimelerinin rülmüþ olup, bunun 3 bin 494’ü baþ harflerinden yararlanýlarak üretilmiþ Almanya’da geriye kalan 110’nun bir kýsaltma olduðunu dile getirdi. diðer ülkelerde, bunlardan da yalnýzca iki tanesi Ýspanya’da görüldü. Mayýs ayýnda baþlayan ve halen devam Diðer ülkelerde görülen vak'alarýn eden ve Almanya’da salgýn olarak görülbüyük çoðunluðunda Almanya ömeye baþlanmasýyla güncelliðini koruyan zellikle Kuzey Almanya ziyareti buEHEC’in bazý basýn organlarýnda ‘’virüs’’ olunuyor. Almanya yetkililerince enlarak adlandýrýldýðýný, ancak ‘’bakteri’’ olfeksiyonun kaynaðý olarak gösterilen duðunu vurgulayan Akdur, EHEC’in sýsebze filizleri, EHEC enfeksiyonu için cakkanlýlarýn özellikle de büyükbaþ ve dibir ‘’kaynak’’ deðil ‘’aracý’’ olarak gösðer kesimlik hayvanlarýn baðýrsaðýnda buteriliyor. Önemli olanýn, bakterinin bu lunan bir bakteri olduðunu söyledi. Akdur, filizlere nereden (su, gübre, eller) bulaþtýhayvanlarda bulunduðu zaman hastalýk oðýnýn bulunmasý olduðu vurgulanýyor. luþturmadýðýný, yalnýzca insanlarda kalýn baðýrsak iltihabýna sebep olduðunu belirterek, ‘’Kalýn baðýrsaklarý tutmasý nedeniyle BÖBREK YETMEZLÝÐÝ RÝSKÝ kiþide dizanteriye benzeyen bir tablo ile Bakteriden salgýlanan zehrin, kuvvetli yani yüksek ateþ, karýnda kramplar ve aðrý, bir kýrmýzý kan hücresi parçalayýcý olduðukanlý ishal ve bazen kusma ile seyreden bir nu ifade eden Akdur, þöyle devam etti: ‘’Bu hastalýk yapýyor’’ diye konuþtu. nedenle, hastalýk sýrasýnda yalnýzca baðýr-

24 HAZÝRAN 2011 CUMA

Hacý Fatýma Bulut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk' tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Avrupa Yeni Asya Okuyucularý

EHEC’DEN korunma yollarý þöyle: ’’-Hastalýða yakalananlarýn, yani karýn aðrýsý ve kanlý ishali olanlarýn, gecikmeden hastanelerin intaniye kliniklerine baþvurmasý gerekiyor. Kesinlikle kendi kendine tedavi yöntemlerine baþvurmamalarý, özellikle antibiyotik ve ishal kesici ilâçlar kul lanmamalarý isteniyor. Bu ilâçlar, hastalýðýn aðýrlaþmasýna neden oluyor. Çið et ve ürünleri ile yapýlan yiyeceklerden uzak durulma sý isteniyor. Bakteri 70 derecenin üzerindeki sýcaklýkta tahrip oluyor. Bu nedenle özellikle et ve et ürünleri, özellikle kýymadan hazýrlanan köfte türü yiyecekler iyi piþirilmeli ve köfte hamburger ve benzeri yiyecekleri piþirme sýrasýnda en ortadaki kýsýmda sýcaklýk 72 dereceyi geçmeli. Bu nedenle de fast food türü beslenme yerlerinde çalýþan personelin, el temizliði ve et ürünlerini iyi piþirmesi önem taþýyor. Tuvalet sonrasý her tür gýdaya hazýrlamadan önce bir kez daha ellerin mutlaka ve dikkatlice yýkanmasý gerekiyor. Çið süt tüketilmemesi ve sokak satýcýlarýndan alýnan sütlerin iyice kaynatýlmadan kullanýlmamasý önem taþýyor. Kaynaðý belli olmayan kirli sular ile sulanan veya gübre olarak ham hayvan veya insan dýþkýsý kullanýlan sebze meyvelerin tüketilmemeleri isteniyor. Çið tü ke ti len her tür lü sebze ve meyvelerin çok iyi yý kanmasý gerekiyor. Meyve ve sebzelere sirke eklenmesi yarardan çok zarar taþýyor. E HEC’den ko run ma da DSÖ’nün beþ altýn kural olarak isimlendirdiði, el temizliði, gýda malzemelerini güvenli kaynaklardan alma ve güvenli su kullanma, gýdalarýn buzdolabýnda saklamasý, iyi piþirme, piþmiþ ve çið yiyeceklerin birbiri ile temas etmemesi gerekiyor.

TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Adem Ataþ ile Adile Ataþ Hanýmefendinin

Merve adýný verdikleri bir kýz çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýklý uzun ömürler dileriz.

Çekmeköy Yeni Asya Okuyucularý

TARIM ve Köyiþleri Bakanlýðý, ‘’çayda domuz kaný’’ bulunduðu iddiasýnýn gerçeði yansýtmadýðýný belirterek, ‘’bu tür yanlýþ beyanlara itibar edilmemesini’’ istedi. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, basýn yayýn organlarýnda, bir kaçak çay operasyonu sýrasýnda ele geçirilen çaylarla ilgili olarak ‘’çaylarda domuz kaný bulunduðu’’ iddiasýna yer verildiði kaydedilerek, iddianýn gerçeklerle ilgisi bulunmadýðýna iliþkin Bakanlýk açýklamasýnýn yayýmlandýðý hatýrlatýldý. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn her türlü gýdada olduðu gibi çayda da ‘’halkýn güvenli gýda tüketiminin en büyük teminatý’’ olduðu kaydedilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: ‘’Bakanlýðýmýz, yaygýn teþkilâtý

ve yetkin personeli ile denetimlerini aralýksýz sürdürmekte, muhtemel olumsuzluklarý daha kaynaðýndayken, tüketiciyle buluþmamýþken bertaraf etmektedir. Vatandaþlarýmýzca ‘millî içecek’ olarak adlandýrýlacak kadar yaygýn bir tüketimi olan çayda da Bakanlýðýmýz kötü niyetli giriþimlere son örnek olayda olduðu gibi müdahale etmektedir. Halkýmýzýn çaya karþý olan kullaným alýþkanlýklarýný menfi yönde etkileyen bu tür yanlýþ beyanlara vatandaþlar tarafýndan itibar edilmemesi, Bakanlýðýmýz tarafýndan da böyle bir tesbitin yapýlmadýðý hususu kamuoyuna bir kez daha saygýyla duyurulur.’’ Ankara / aa

Kravat takanlara uyarý REEM Nöropsikiyatri Merkezinden Nöroloji uzmaný Dr. Mehmet Yavuz, iþ hayatýnda takým elbise ve kravat zorunluluðu olan erkeklerin farkýnda olmadan ciddî bir tehlike altýnda yaþadýðýný belirterek, özellikle sýký baðlanan kravatlarýn, baþ aðrýsýndan damar sertliðine, kireçlenmeden gýrtlak kanserine kadar birçok ciddî rahatsýzlýða sebep olabildiðini dile getirdi. Yavuz, yaptýðý açýklamada, günün en az 8 saatinin geçirildiði kapalý ortamdaki iþ yerlerinin çalýþanlar için ciddî bir stres kaynaðý olduðuna iþaret ederek, erkeklerin takým elbise ve kravat giymesinin zorunlu olmasýnýn ise mevcut stresi arttýran bir faktör olduðunu kaydetti. Özellikle sýký baðlanan kravatlarýn erkeklerde baþ aðrýsý ve konsantrasyon eksikliðine sebep olduðunu belirten Yavuz, gün boyu gevþetilmeden kullanýlan kravatlarýn beyin ve boyun problemlerini beraberinde getirdiðini vurgu-

ladý. Sýký baðlanan kravatýn vücuttan beyne kan pompalayan damarlarýn verimini azalttýðýný da ifade eden Yavuz, þu bilgilere yer verdi: "Ýþ hayatýnda takým elbise ve kravat zorunluluðu olan erkekler farkýnda olmadan ciddî bir tehlike altýnda yaþýyor. Özellikle sýký baðlanan kravatlar, baþ aðrýsýndan damar sertliðine, kireçlenmeden gýrtlak kanserine kadar birçok ciddî rahatsýzlýða sebep olabiliyor. Uzun yýllar kullanýlan sýký kravatlar boyundaki þah damarlarýnda kireçlenme ve damar sertliðine neden oluyor. Stresi arttýran sýký kravat kiþide çabuk sinirlenme, hoþgörü kaybý ve anksiyeteye de neden olabiliyor. Kravatýn boyun bölgesinde oluþturduðu baský gýrtlak kanserini tetikleyen kronik irritasyona da yol açabiliyor.’’ Yavuz, ciddî rahatsýzlýklarý önlemek için kravatýn düðüm bölgesinin gevþek ve gýrtlaða baský yapmayacak þekilde kullanýlmasý gerektiðini de vurguladý. Ankara / Ahmet Terzi

BÜROLAR TOPLANTISINA DÂVET

Gündem: Ramazan ayýnda gazetemizle verilecek olan hediye Kur'ân kampanyasý Yer: Yeni Asya Merkez Binasý / Güneþli Tarih: 2 Temmuz 2011 Cumartesi Saat: 09:30 Program 08:30-09:30 Kahvaltý 09:30-14:00 Toplantý 15:00-17:00 Boðaz Gezisi Not: Bütün il ve ilçe gazete temsilcilerinin katýlýmýný bekliyoruz.

Y


14

SPOR

24 HAZÝRAN 2011 CUMA

Y HABERLER

EMRE TRABZONSPOR CAMÝASINI KIZDIRDI

‘‘

F.Bahçe'nin millî futbolcusu Emre Belözoðlu'nun Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener hakkýndaki sözleri bordo-mavili camiada tepkiyle karþýlandý. Kulüpten yapýlan açýklamada, "Baþkanýmýz Sadri Þener'i deðil eleþtirmek, ismini dahi aðzýna almak Emre Belözoðlu'nun haddi deðildir" denildi. Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener, Emre'ye çok kýzdý.

TRABZONSPOR Kulübü, Emre Belözoðlu'nun dün bir gazetede Sadri Þener'e yönelik yer alan açýklamalarýný þiddetle kýnadýðýný bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamada, bir futbolcunun, kendi sýnýrlarýný unutarak, bir baþka kulübün baþkanýyla polemiðe girme çabasýnýn, o oyuncunun hangi terbiyeye sahip olduðunun en açýk ifadesi olduðu ifade edilerek, ''Sayýn Baþkanýmýz Sadri Þener'i deðil eleþtirmek, ismini dahi aðzýna almak Emre Belözoðlu'nun haddine deðildir. Fütursuzca bu saygýsýzlýðý yapan bir futbolcunun, sahada hakemlere ve rakip takým oyuncularýna nasýl davrandýðýný þimdi çok daha iyi yorumlayabiliyoruz'' denildi. Kendinde bu hakký gören Emre'nin neden o-

yundan atýlamadýðýnýn da ayrý bir soru iþareti olduðu kaydedilen açýklamada, þöyle devam edildi: ''Milli formanýn arkasýna sýðýnmaya çalýþan birinin, ayný forma üzerindeyken defalarca sergilediði saygýsýzlýklar, Türk futbol camiasýnýn hafýzalarýndan kaybolmamýþtýr. Burada þaþýrtýcý olan Emre'nin tavýrlarýndan çok, böyle bir oyuncuya ay-yýldýzlý formanýn ve takým kaptanlýðýnýn nasýl emanet edildiðidir. Ýlgisiz bir konuda, sýrf polemik çýkarmak amacýyla suçluluk psikolojisiyle söylendiði belli olan bu sözlerin sahibi þunu çok iyi bilmelidir ki, baþkanýmýz, Belçika-Türkiye milli maçýna kimsenin davetlisi olarak deðil, kendi imkanlarýyla gitmiþ ve dönmüþtür. Bunu sorgulamak deðil Emre Belözoðlu'na, hiç kimseye

düþmez.'' ''Trabzonspor Kulübü olarak bir kez daha Emre'yi uyarýyor, camiamýza yönelik söylem ve eylemlerine son vermesini bekliyoruz'' ifadelerinin yer aldýðý açýklamada, þunlar kaydedildi: ''Ayrýca bu oyuncunun formasýný giydiði kulübün yetkililerinin yapýlan saygýsýzlýða karþý ne tür bir tavýr sergileyeceklerini de merakla bekliyoruz. Türk futbolunda gerginliðin azalmasýna ihtiyaç duyulan bir dönemde, söylemleriyle bu süreci körüklemeye devam eden Emre'nin acilen Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevkini ve hak ettiði cezayý almasýný talep ediyoruz.'' EMRE NE DEMÝÞTÝ? Mesaj olaylarý nedeniyle Trabzonspor'un tavrýna ve bordo-mavililerin baþkaný Sadri Þener'in de milli takýmýn Belçika'da kamp yaptýðý Conrad Otel'de kalmasýna tepkili olan Emre canlý yayýndaki bombardýmana karþý sakinleþmedi. Ay-yýldýzlý kafile Türkiye'ye dönmek için havaalanýna giderken, Emre tüm oyuncularýn girmesini bekledikten sonra en son uçaða bindi. Emre uçakta Business Class'tan ekonomi sýnýfýna doðru ilerlerken, "Biz bu milli takým için oynuyoruz. Karþýlýðýnda anamýza avradýmýza küfür yiyoruz. Sadri bey rahat rahat karýsýyla Brüksel sokaklarýnda geziyor, maç seyrediyor. Nasýl olacak bu iþ böyle? Bizi kim koruyacak?" diyerek baðýrdý. Bu çýkýþýn ardýndan takým arkadaþlarý ve teknik heyet Emre Belözoðlu'nu sakinleþtirip uçaðýn en arkasýna götürdüler.

F.Bahçe Þükrü Saracoðlu Stadý yenileniyor FENERBAHÇE Þükrü Saracoðlu Stadý'nda yenileme çalýþmalarý sürüyor. Fenerbahçe Kulübü'nden yapýlan açýklamada, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda yenileme çalýþmalarý ve yeni sezon hazýrlýklarýnýn hýzla devam ettiði bildirildi. Yapýlan açýklamada, yenileme çalýþmalarý çerçevesinde Fenerium Alt ve Maraton Alt tribünlerinde bulunan koltuklarýn taraftarlarýn daha rahat ve konforlu bir biçimde maçlarý takip edebilmeleri adýna deðiþtiði kaydedildi. Deðiþen koltuklar ile birlikte bloklarýn isimleri de reklam verenlerin isimleri ile birlikte anýlmaya baþlanacak. Yeni sezonda Fenerium Alt B ve F blok ile Maraton Alt B blok ''Fenerium Alt B nesine.com blok'', ''Fenerium Alt F nesine.com blok'' ve ''Maraton Alt B nesine.com blok'' olarak isimlendirilecek.

Real Madrid 450 milyon avro rekor gelir saðladý

ÝSPANYA'NINReal Madrid kulübü bu sezon 450 milyon avro gelir elde ederken, dünya spor tarihinde bunun bir rekor olduðu iddia edildi. 2010-2011 sezonunun bilançosunu gelecek pazartesi günü yapacaðý genel kurulda açýklamasý beklenen Real Madrid'in þimdiden 450 milyon avro gelir saðladýðýný yazan Marca gazetesi, Ýspanyol kulübünün karýnýn ise 30 milyon avro olduðunu öne sürdü. 2009-2010 sezonunda 442 milyon avroluk gelir elde eden Real Madrid'in kasasýný doldurmasýndaki en baþlýca nedenler, maç bilet fiyatlarý, Þampiyonlar Ligi gelirleri, Santiago Bernabeu Stadý ve kulüp müzesi turlarý, marketing ve kulüp ürünleri satýþlarý olarak gösteriliyor.

Özgener: Tek adaylý seçime karþýyým Emre Belözoðlu mesaj olayýnda baþkan Sadri Þener'i suçladý.

Ferrari'nin Beþiktaþ kariyeri bitti BEÞÝKTAÞ'IN ESKÝ YÖNETÝCÝSÝ BÜLENT DERÝÞ, "FERRARÝ FENERBAHÇE MAÇINDA YAPTIÐI HATA ÝLE KARIYERÝNÝ BÝTÝRDÝ" DEDÝ.

Ferrari Beþiktaþ'ta yýlda 2,5 milyon avro ücret alýyor.

BEÞÝKTAÞ'IN eski yönetim kurulu üyesi Bülent Deriþ, takýmdaki geleceði belirsiz olan Matteo Ferrari'nin Beþiktaþ kariyerinin bittiðini söyledi."Bana göre Ferrari, geçen sezon Fenerbahçe maçýnda, Beþiktaþ kariyerini bitirdi.'' diyen Deriþ, Radyospor'a yaptýðý açýklamada, ''Kalmasý Beþiktaþ'a zarar getirir, fayda getirmez. Ferrari'nin bir an önce Beþiktaþ'tan ayrýlmasý gerektiðine inanýyorum." dedi.''Fernandes'e çok para verilip, takým için dengeler bozulmamalý.'' diyen Bülent Deriþ, siyah beyazlýlarýn bonservisi konusunda Valencia ile anlaþtýðý, ancak kendisiyle henüz anlaþma saðlanamayan Fernandes'i eleþtirdi. FERNANDES DENGELERÝ BOZAR Ýngiltere'ye gitmek istediðinden bahsedilen Portekizli oyuncuya çok para verilip, takým içi dengelerin bozulmamasý gerektiðini savunan Deriþ, "Fernandes konusunda menajer oyunu olduðunu düþünüyorum. Yönetim futbolcunun bonservisini almakla çok iyi yaptý; ama oyuncu fazla para istiyor. Ama Beþiktaþ, Fernandes'i istediði parayý verirse takým içi dengeler bozulur. Oyuncular arasýn-

da ikilik olur bu nedenle verilen ücretler birbirine yakýn olmalý. Yönetim bu konuda doðru bir tutum sergiliyor. Fernandes, çok büyük paralar istiyorsa verilmesin. Dengeler bozulmasýn." dedi. TAYFUR HOCA BAÞARILI OLACAK Bu sezon takýmýn baþarýlý olacaðýna inandýðýný belirten Deriþ, "Tayfur Havutçu'ya güveniyorum. Bana göre baþarýlý olacak. Ýçimizden biri, iyi bir Beþiktaþlý. Transfer edilen oyuncular iyi; ama bazý oyuncularýn kiralýk olarak alýnmasý sýkýntý yaratýyor. Beþiktaþ'ta baþarýlý olan kiralýk oyuncu ertesi sene kalmak istemiyor ya da büyük paralara kalmak istiyor. Bu da iyi karþýlanmýyor. Bu nedenle kiralýk olarak gelen oyuncularýn sözleþmelerinde belli bir para karþýlýðýnda gelecek sezonda kalmalarýný saðlayacak bir madde olmasý gerekiyor." þeklinde konuþtu. Amatör þubelerdeki durumu da deðerlendiren Bülent Deriþ, "Basketbol baþta olmak üzere, amatör branþlarda sponsor bulan kulüpler baþarýlý oluyor. Sponsor bulmak için Beþiktaþlýlarý ve kulübün sevenlerin bu konuda çalýþmasý ve kaynak bulmasý gerekiyor.'' diyerek sözlerini tamamladý.

TÜRKÝYE Futbol Federasyonu’nun Baþkaný Mahmut Özgener, 29 Haziran'da yapýlacak seçimli olaðan genel kurulda tek adayýn yarýþmasýnýn doðru olmadýðýný söyledi. TFF Baþkanlýðýna yeniden aday olmamasýnýn tamamen kendi kararý olduðunu belirten Mahmut Özgener, "Süper Lig kulüplerinin yaný sýra alt liglerden de büyük destek gördüm. Bu ortamda yine de býrakma kararý aldým. Kararýma saygý duyulmasý lazým. Bazen mücadele koltukta oturarak deðil, koltuktan kalkarak da verilir. Federasyon baþkanlýðýný býrakmam futboldan uzaklaþacaðým anlamýna gelmez. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Karakterimde pes etmek yoktur.'' dedi.

Bursaspor'un Avusturya programý belli oldu

Halil Altýntop marka olan kulübü seçti TRABZONSPOR Asbaþkaný Nevzat Þakar, Halil Altýntop'un marka olan kulübü tercih ettiðini söyledi. ''Halil Altýntop ile 3 yýllýk sözleþme yaptýk, transfer hýzlý geliþti.'' diyen Þakar, Radyospor'a yaptýðý açýklamada, "Halil Altýntop'la 3 yýllýk kontart imzaladýk. Opsiyonu yok. Halil, beðendiðimiz bir futbolcuydu; daha önceden de ilgimiz vardý; ama bu tranfer ani geliþti." dedi. Yönetici Tuncay Bekiroðlu'nun Halil Altýptop ile görüþtüðünü ve anlaþmayý hemen yaptýðýný belirten Þakar, "Trabzonspor marka bir takým olduðu için Halil Altýntop markayý seçti. Halil markayý seçti. Tansfer görüþmemiz son derece kýsa sürdü. Biz kendisini transfer etmek istediðimizi söyler söylemez Halil kabul etti. Yönetici Tuncay Bekiroðlu, arkadaþýmýz kendisiyle görüþtü ve anlaþmayý hemen yaptý." þeklinde konuþtu.

BURSASPOR'UN 7-21 Temmuz tarihleri arasýnda yapacaðý Avusturya kampýnýn maç programý belli oldu. Alýnan bilgiye göre, yeni sezon hazýrlýklarý çerçevesinde 7 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek olan yeþil-beyazlýlar, burada 4 hazýrlýk maçý oynayacak. Ýlk hazýrlýk maçýný 10 Temmuz'da Romanya'nýn Steau Bükreþ takýmýyla yapacak Bursaspor, ikinci hazýrlýk maçýnda 12 Temmuz'da Hýrvatistan'ýn Hajdut Split takýmýyla karþýlaþacak. Üçüncü hazýrlýk maçýný 16 Temmuz'da Hollanda'nýn güçlü takýmý PSV Eindhoven ile oynayacak Bursaspor, buradaki son hazýrlýk maçýný 20 Temmuz'da Ýngiltere temsilcisi Leiceister City ile yapacak. Yeþil-beyazlýlar 21 Temmuz'da Bursa'ya dönecek.

Drogba'nýn transferi için Milan da devreye girdi GALATASARAY'IN transfer listesinin baþýnda bulunan Didier Drogba için Milan'da devreye girdi. Milan'ýn Ýkinci Baþkaný Gaia Brunelli, "Rivaldo, Redondo ve Ronaldinho'nun geliþi ses getirmiþti. Massimilliano Allegri'nin gelmesiyle genç ve maliyeti düþük oyunculara odaklandýk ama Drogba için bu durum deðiþebilir." ifadelerini kullandý. Ýnzaghi'nin ilerlemiþ yaþý ve Ýbrahimoviç'in dýþýnda bir alternatif forvetin olmamasýnýn Milan'ý Drogba transferine hýz vermeye zorladýðý belirtildi.


SPOR

Y

24 HAZÝRAN 2011 CUMA HABERLER

Tesisleri yaptýk, sýra sporcularda

Hidayet'in genç yeteneklere yönelik kampý baþlýyor

SPOR GENEL MÜDÜRÜ YUNUS AKGÜL, ''2016 VE 2020 OLÝMPÝYAT OYUNLARI'NDA ÝLK 10 ÜLKE ARASINA GÝRMEK ÝSTÝYORUZ'' DEDÝ. GENÇLÝK ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Türkiye'nin sporda büyük bir potansiyeli olduðunu belirterek, ''2016 ve 2020 Olimpiyat Oyunlarý'nda ilk 10 ülke arasýna girmek istiyoruz'' dedi. Akgül, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðünün (GSGM) internet sitesine, Türkiye'nin olimpiyat hedefleriyle ilgili açýklamalarda bulundu. Türkiye'de büyük bir spor potansiyeli bulunduðunu ifade eden Akgül, yaptýklarý tesisleþme hamlesiyle bu potansiyeli harekete geçirmeye baþladýklarýný ve bunun sonucunu da en kýsa süre içinde alacaklarýna inandýðýný belirtti. Sporda elde edilen madalyalarýn önemli olduðunu, ancak spor yapan bir nesil yetiþtirmenin daha önemli olduðunu dile getiren Akgül, ''Gençlik ve Spor Genel Müdürü olarak benim görmek istediðim tablo, saðlýklý nesillerin yetiþmesi. Her bireyin spor yaptýðý bir nesil görmeyi arzuluyorum. Yurt dýþýna baktýðýmýz zaman bunu görebiliyoruz. Bunu ülkemizde de görmek istiyorum'' dedi.

Yunus Akgül, sporun ülke tanýtýmýnda çok önemli bir yer tuttuðuna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: ''Günümüzde sporda alýnan uluslararasý baþarýlar büyük önem taþýyor. Spor müsabakalarý ülkelerin modern savaþlarý durumunda. Avrupa, dünya þampiyonalarý ve olimpiyatlar büyük prestij haline geldi. Artýk ülkeler, tanýtýmlarý için en büyük payý spora veriyor. Biz de bunun farkýndayýz. Bu konuda her türlü desteði veriyoruz. Sporda bir çýkýþ içinde olan ülkemizi dünyanýn söz sahibi ülkelerinden birisi haline getirmeyi amaçlýyoruz.'' Türkiye'nin olimpiyatlarda ilk 10 ülke içinde yer alacak potansiyele sahip olduðunu dile getiren Akgül, ''Biz, bu potansiyeli uyandýrdýk. Benim rüyam Türkiye'nin olimpiyatlarda ilk 10 ülke içinde yer almasý. Bu da kýsa süre içinde gerçekleþebilecek bir rüya. 2016 ve 2020 Olimpiyat Oyunlarý'nda Türkiye'nin ilk 10 ülke içinde yer aldýðýný göreceðiz'' ifadelerini kullandý.

Özel Olimpiyatlar'da 106 Türk sporcusu mücadele edecek 25 Haziran–4 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda Yunanistan’ýn baþkenti Atina’da gerçekleþtirilecek Özel Olimpiyatlar 2011 Yaz Oyunlarýna yaklaþýk 180 ülkeden 10 bin civarýnda zihinsel engelli sporcu katýlacak. Türkiye’nin TÖSSED tarafýndan desteklenen 106 sporcu ve 26 antrenör ile temsil edileceði Özel Olimpiyatlar 2011 Yaz Oyunlarý’na TÖSSED Baþkaný Ali Aðaoðlu ve dernek yöneticileri de katýlarak des-

tek verecek. Atina seyahati öncesi konuyla ilgili bir açýklama yapan TÖSSED Baþkaný Ali Aðaoðlu, “Bu çocuklar bizim birer parçamýz. Önceleri evlerinden çýkamýyor, eðitim dahi göremiyorlardý. Bugün ise ülkemizi uluslararasý alanda temsil edip, olimpiyat þampiyonluklarý kazanýyorlar. Onlarla ne kadar gurur duysak azdýr. 25 Haziran’da biz de Atina’da olup onlarýn coþkusuna ortak olacaðýz”dedi.

15

Bayrampaþa Belediye Baþkaný Atila Aydýner kendisini ziyarete gelen milli basketbolcu Semih Erden'e kompleks hakkýnda bilgi verdi.

BAYRAMPAÞA'NIN GURURU OLDULAR BAYRAMPAÞA BELEDÝYE BAÞKANI ATÝLA AYDINER, BAYRAMPAÞA'DA BÜYÜYÜP, YETÝÞEN MÝLLÝ SPORCULAR HÝDAYET TÜRKOÐLU, ARDA TURAN VE SEMÝH ERDEN'LE GURUR DUYDUKLARINI SÖYLEDÝ. BU yýl NBA deki ilk yýlýný geçiren ve geçirdiði sakatlýða raðmen iyi bir performans gösteren Bayrampaþa’nýn gururu milli basketçimiz Semih Erden,tatile giren NBA dönemi sebebi ile büyüdüðü yer olan Bayrampaþa’ya geldi.Semih Erden Türkiye’ye gelir gelmez Bayrampaþa Belediye Baþkaný Atila Aydýner’i makamýnda ziyaret etti. Bayrampaþa Belediyesi'nde gerçekleþen görüþme öncesi basýn mensuplarýyla konuþan Baþkan Aydýner, ilk olarak spor komplekslerine ismi verilen Hidayet Türkoðlu ve Semih Erdem'in ardýndan Bayrampaþada büyüyen Arda Turan'ýn ismini de yeni yapýlan spor tesisine vermek istediklerinin müjdesini verdi. Bayrampaþa'nýn bu sporcularla iftihar ettiðini belirten Baþkan

Hidayet Türkoðlu

Arda Turan

Aydýner, 'Onlar bizim evlatlarýmýz. Ülkemizi temsil ediyor. Uluslararasý camiada ay yýldýzlý bayraðý taþýyorlar. Bundan daha güzeli yok. Yýllardýr Bayrampaþa da Spor Tesisleri anlamýnda büyük hizmetler sunduk halkýmýza. Bayrampaþa'nýn sporcu potansiyeli çok fazla. Bunu baþarýlarý ile sporcu kardeþlerimiz tek tek ispatlýyorlar zaten. Bundan sonra da spor tesisleri anlamýnda büyük projelerimiz devam edecek. Semih Erden ve Hidayet Türkoðlu Spor Komplekslerimizin açýlýþý da çok yakýnda gerçekleþecek. Hepsiyle gurur duyuyorum’’dedi.

Baþkan Aydýner’in konuþmasýyla duygulanan Semih Erden ise ’’Beni çok güzel bir þekilde karþýladýnýz.Bu spor salonu Bayrampaþa ve Türkiye adýna yapýlabilecek en güzel þeylerden bir tanesi.Ýsmimin konulmasý ayrýca gurur verici bir tablo.Baþkaným Atila Aydýner'e uðraþlarý ve ilgisi için çok teþekkür ediyorum.Bu bizim peþimizden gelen sporcular için de bir yatýrýmdýr.Daha iyi bir çalýþma imkaný ve hocalarý olacak.Bayrampaþa'nýn bu konuda ne kadar zengin olduðunu görüyorum.Bu da baþka ilçelere ve belediyelere örnek olur umarým’’ diye konuþtu.

Ýngiliz kaleci Scott Carson Bursa'yý çok sevdi

BURSASPOR'UN anlaþtýðý Ýngiliz kaleci Scott Carson, Acýbadem Bursa Hastanesi’nde saðlýk kontrolünden geçti. Helikopterle geldiði Bursa'da teknik direktör Ertuðrul Saðlam tarafýndan karþýlanan Carson, Özlüce Tesisleri'ni gezip yöneticilerle görüþmüþtü. Tercümanýyla birlikte kenti gezen Carson'un Bursa’ya çok beðendiði öðrenildi.

Karamürsel Yaðlý Güreþleri yarýn baþlýyor 2011 yýlý 30.'su düzenlenecek olan Karamürsel Altýnkemer Yaðlý Pehlivan Güreþleri 25 Haziran cumartesi günü yapýlacak. Kýrkpýnardan sonra deðiþik yerlerde yaðlý güreþler yapýlmasýna raðmen Kýrkpýnar'ýn rövanþ müsabakasý olarakta görülen ve 30.'su yapýlacak olan Karamürsel Altýnkemer Yaðlý Pehlivan Güreþleri'nin bu senede çekiþmeli geçmesi bekleniyor. Güreþ Müsabakasý her yýl olduðu gibi bu yýlda Karamürsel Levent Erdoðan Güreþ alanýnda yapýlacak.

Manisaspor'da yeni sezon hazýrlýðýna start SÜPER Lig ekiplerinden Manisaspor, yeni sezon hazýrlýklarýna baþladý. Tarýk Almýþ Spor Tesisleri’nde toplanan siyah – beyazlý takýmda 23 kiþilik kadroda yeni transferlerden ve alt yapýdan gelen bazý isimlerde yer aldý. Takýma yabancý oyunculardan sadece Ýwanski katýlýrken, diðer yabancý oyuncular ve kaptan Ýlker Avcýbay ilk antrenmanda yer almadý. Manisaspor, 26 Haziran tarihine kadar kendi tesislerinde çalýþmalarýný sürdürdükten sonra 2. etap çalýþmalar için 27 Temmuz tarihinde Münih üzerinden Avusturya’ya gidecek.

''HÝDAYETTürkoðlu Basketbol Yetenek Kampý'' bugür baþlayacak. NBA'de forma giyen milli basketbolcu ile ilk özel sporcu geliþim merkezi olan Athletic Performans Center tarafýndan organize edilen, basketbol yeteneðini, bilgisini üst düzeye taþýmak isteyen sporculara yönelik düzenlenen kampta, Hidayet Türkoðlu'nun yaný sýra Orlando Magic'in asistan koçu Steven Clifford, NCAA'de Saint Anselm Koleji'nde 25 yýldýr baþantrenörlük yapan Keith Dickson, Türk antrenörler Ekrem Memnun, Ýhsan Bayülgen, Murat Özyer, kuvvet-kondisyon antrenörleri Ernest Radjen ile Muratcan Üner eðitim verecek. 10-18 yaþ arasý çocuklarýn katýlacaðý ve 9 antrenmanýn yapýlacaðý kampta, antrenörler ile Hidayet Türkoðlu, tecrübe, bilgi birikimlerini genç sporculara aktaracak. Kampta, ''En Yetenekli Oyuncu'', ''En Teknik Oyuncu'', ''En Atletik Oyuncu'' ve ''En Ýyi Þutör''e çeþitli ödüller verilecek.

Bocce'nin þampiyonu Kazan Belediyesi oldu TÜRKÝYE Birinci Bocce Ligi final etabý Eskiþehir’de yapýlan Petank etabý ile tamamlandý. Birinci lig final müsabakalarý 20-21 Haziran tarihlerinde Eskiþehir Porsuk Spor tesislerinde oynandý. 18 takýmýn mücadele ettiði final mücadelesi, Kazan Belediyesi Spor Kulübü ile Konak Belediyesi Spor kulübünün nefes kesen þampiyonluk mücadelesine sahne oldu. Altýn Nokta oyunlarýyla öne geçen Konak Belediyesi, takým müsabakasýnda 2-1 maðlup olunca þampiyonluðu da rakibine kaptýrmýþ oldu. Ligin üçüncü sýrasýnda ise geçen yýlýn þampiyonu Bursa Hasanaða TOKÝ Spor Kulübü yer aldý.

“Minik Ustalar” ýn satranç þenliði devam ediyor

 BU yýl altýncýsý düzenlenecek olan “Türkiye Ýþ Bankasý Minikler Satranç Þenliði”Çamlýca Spor Tesisleri’nde gerçekleþtiriliyor. 6-8 yaþ arasýndaki çocuklara yönelik düzenlenen þenlikte 600'ün üzerinde minik sporcular hem yaþýtlarý ile satranç oynayýp yeteneklerini geliþtirecek hem de çeþitli oyun ve aktivitelerle eðlenme fýrsatý bulacaklar.

2011 Kamyon Yarýþlarý Ýspanya'da yapýldý AVRUPA'NIN en heyecanlý ve seyirci katýlýmý en yüksek yarýþlarýndan olan Kamyon Yarýþlarýnýn 3. Ayaðý da Ýspanya’da koþulan yarýþ ile tamamlandý. Ýtalya’nýn Misano pistinde gerçekleþen ve büyük çekiþmelere sahne olan 2. yarýþta, Renault TrucksMKR Technology ekibi klasmanda ikinciliðini korurken, gençler arasýnda popülerliði gün geçtikçe artan Junior takýmý üyeleri Adam Lacko ve Antony Janiec ise junior takýmý podyumda en üst basamaða çýkarmayý baþardý. 3.yarýþýn sonunda da Renault Trucks MKR Technology ekibi, birincinin yalnýzca 9 puan gerisinde kalarak takýmlar sýralamasýndaki Avrupa ikinciliði yerini korudu.


KÖY HAYATI HUZUR VERÝYOR

Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý ST Ý K B A L ÝN K I L ÂB I Ý Ç Ý ND E E N Y Ü K S E K G Ü R S ADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 24 HAZÝRAN 2011 CUMA

Almanya'daki Heidelberg Üniversitesinde yürütülen araþtýrmalarda beyinde duygu ve kaygýyý düzenleyen, tehlikeyi algýlayan iki bölge, stres altýndaki þehirli insanlarda aþýrý faal hale geliyor.

Þehirde yaþamak ruh saðlýðýný bozuyor ARAÞTIRMALAR, ÞEHÝRLERDE YAÞAYANLARDA ENDÝÞE BOZUKLUÐU RÝSKÝNÝN YÜZDE 21, DUYGU DURUM BOZUKLUÐU RÝSKÝNÝN ÝSE YÜZDE 39 ORANINDA ARTTIÐINI GÖSTERÝYOR. BÝLÝM adamlarýnýn yaptýklarý beyin taramalarýna göre, beyinde duygu ve kaygýyý düzenleyen, tehlikeyi algýlayan iki bölge, stres altýndaki þehirli insanda aþýrý faal hale geliyor. BBC Türçe’de yer alan haberde uzmanlar, bu farklýlýklarýn ruh saðlýðý bozukluklarýnýn þehirlerde daha sýk görülmesini de açýklayabileceði görüþünde. Önceki araþtýrmalar, þehirlerde yaþayanlarda kaygý bozukluðu riskinin yüzde 21, duygu du-

rum bozukluðu riskinin ise yüzde 39 oranýnda arttý ðýný gösteriyordu. Buna ek olarak þizofreni vak'alarý nýn, þehirlilerde ya da þehirlerde büyümüþ insanlarda ikiye katlandýðý biliniyor. Almanya’daki Heidelberg üniversitesinde yürütülen yeni araþtýrmaya þehirler ve kýrsal kesimlerden 50’yi aþkýn saðlýklý denek katýldý. Deneyler, katýlýmcýlarýn performanslarý konusunda kaygýlanmalarý üzerine tasarlandý.

Araþtýrmanýn sonuçlarý, Nature dergisinde yayýmlandý. Buna göre þehirliler stres altýndayken beynin ilgili bölgesi aþýrý faaldi. Doktorlar, bunun beynin tehlikeyi algýlayan bölümü olduðunu, bunun da anksiyete ve depresyonla doðrudan iliþkili olduðunu belirtiyor. Guardian gazetesi, 2050 yýlýna gelindiðinde insanlarýn yüzde 70’inin þehirlerde yaþýyor olacaðý yolunda tahminlere de yer veriyor.

Google, 1 milyar kullanýcýya ulaþtý AMERÝKAN internet grubu Google, geçen Mayýs’ta ilk kez bir milyardan fazla ziyaretçiye ulaþmayý baþardý. ComScore veri analiz firmasýnýn rakamlarýna göre, Google ve web siteleri YouTube (video), Orkut (sosyal að) ve Gmail (elektronik posta) 1,009 milyar ziyaret çiyle Microsoft (905 milyon), sosyal að Facebook (713 milyon) ve Yahoo!’nun (689 milyon) önünde yer aldý. ComScore’un rakamlarý, 1 milyar kullanýcýya ulaþmasýna karþýn Google’ýn diðer dört internet devi arasýnda en mutedil geliþmeyi saðladýðýný gösteriyor. Google zi-

yaretçi sayýsýný bir yýlda yüzde 8,4 arttýrýrken, Microsoft’un sitelerindeki artýþ yüzde 14,75, Yahoo!’da yüzde 10,8 olarak kaydedildi. Facebook ise yüzde 30,2 sýçrama gösterdi. Rakamlara göre, Facebook ayrýca Mayýs 2011’de internette geçirilen zamanýn yüzde 12,7’si ile bu alanda þampiyon oldu. Microsoft’un siteleri internette geçirilen zamanýn yüzde 10,4, Google’ýn siteleri yüzde 10,1’ini elde ederken, bu oran Yahoo! için sadece yüzde 4,8 oldu. Facebook Ocak’ta da internette en çok zaman geçirilen web sitesi oldu. New York / aa

Kaçkarlar büyülüyor KAÇKAR Daðlarý Millî Parký, dünyanýn hiçbir yerinde bulunmayan bitki türleriyle ziyaretçileri adeta büyülüyor. Doðu Karadeniz sahili boyunca uzanan, büyük bölümü Rize’nin Çamlýhemþin, geri kalaný da Artvin’in Yusufeli ilçesi sýnýrlarýnda yer alan, en yüksek noktasýný ise 3937 rakým ile Kaçkar Kavrun Daðýnýn oluþturduðu Kaçkar Daðlarý Millî Parký, zengin faunasýnýn yaný sýra dört mevsim karlý zirveleri, buzullarý, buzul gölleri, çayýrlarý ve sýk ormanlarýyla tabiat tutkunlarýnýn en gözde mekânlarý arasýnda yer alýyor. Yöre, daðcýlýk, kaya týrmanýþý, tracking, rafting ve kayak sporlarý merkezi haline dönüþmüþ durumda. Baþka hiçbir yerde bulunmayan bitki ve kelebek türleri ile yaban hayatý ve eþsiz tabiî güzellikleri görmek isteyenler, dünyanýn dört bir yanýndan yöreye akýn ediyor. Rize / aa

Dünyanýn en büyük akvaryumu Ýstanbul’da FLORYA’DA 100 dönüme kurulan Ýstanbul Akvaryum Kompleksi, 25 Haziran Cumartesi günü törenle açýlýyor. Büyükþehir Belediyesi tarafýndan projelendirilen dünyanýn en büyük tematik akvaryumu olma özelliðini taþýyan Florya’daki Ýs tan bul Ak var yum Komp lek si Cumartesi günü açýlacak. Her biri 6 bin 800 metreküp su hacmine sahip 64 tankýn bulunduðu akvaryumda bin 500 çeþit toplam 15 bin deniz ve kara canlýsý yer alacak. Canlýlar, tabi ortamlarýna en yakýn þartlarda hayatlarýný sürdürecek.

Akvaryumun gezi güzergâhý bölü münde Karadeniz’den, Pasifik’e Yaðmur ormanlarý’ndan Atlantik’e kadar uzanan 16 tematik alan var. Geçen hafta Kadir Topbaþ’ýn tanýtýmýný yaptýðý iki kattan o luþan toplam 22 bin metrekarelik akvaryumda, interaktif oyunlar, eðlence mekânlarý, 5 boyutlu cep sinemasý, kafe ve çocuk oyun alanlarý da yer alýyor. Kompleksin yaklaþýk 268 milyon TL’lik toplam maliyetinin 138 mil yon TL’si ni Bü yük þe hir Belediyesi, geri kalaný ise yüklenici firma karþýladý. Ýstanbul / aa

24 Haziran 2011  

Yeni Asya'nın 24 Haziran 2011 baskısı

24 Haziran 2011  

Yeni Asya'nın 24 Haziran 2011 baskısı

Advertisement