Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

“ÂLÝMLERÝN KIYMETÝNÝ BÝLMELÝYÝZ”

OKULDA CÝPS VE KOLA SATIÞI YASAK

HABERÝ SAYFA 6’DA

HABERÝ SAYFA 4’TE

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

SAYI: 14.807

www.yeniasya.com.tr

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr

Ergenekon hâlâ faal ALPER GÖRMÜÞ: SUSURLUK’TA EMNÝYET’ÝN ÜZERÝNE CENGÂVER GÝBÝ GÝDENLER, ERGENEKON’DA ÝÞ ORDUYA GELDÝÐÝNDE NEDEN TAVIR DEÐÝÞTÝRÝP FRENE BASTI? ERGENEKON KÖKLÜ BÝR YAPI, SÜRÜYOR u“Ergenekon çalýþýyor, silâh falan býrakmadý. Yoluna baþka araçlarla devam ediyor. Çünkü bu yapý köklü bir yapý. Cumhuriyet mitinglerinde de görüldüðü gibi, demokratik siyaseti bile araç olarak kullandý. Saçaklanýp toplumun belli bir kesimine sirayet etmiþ bu zihniyetin nereye gideceði çok açýk deðil.”

ÝÞ ORDUYA GELÝNCE REFLEKSLER DEÐÝÞTÝ

ÝNSANLAR SÝYASETEN ALIKLAÞTIRILDI

u“Susurluk'ta cengâver gibi olan gazeteciler Ergenekon’a gelince niye tavýr deðiþtirdi? Susurluk’ta daha çok emniyet üzerinden giden bir soruþturma vardý ve devlete sýzmýþ birkaç çapulcudan söz ediliyordu. Ancak Ergenekon’da iþ orduya geldiðinde refleksler deðiþti. Bu nedenle Ergenekon’da bazý gazeteciler frene bastýlar.”

u“Türkiye’nin normalleþip demokratik ve medenî bir devlet olmasýnýn önündeki en büyük engelin silâhlý kuvvetlerden kaynaklanan vesayetçi anlayýþ olduðunu düþünüyorum. Bu vesayetçi anlayýþ son yýllarda topluma da sirayet etti. Ýnsanlar ‘siyaseten’ alýklaþtýrýldý.” H. HÜSEYÝN KEMAL’ÝN RÖPORTAJI 12. SAYFADA

KONYA’DA GENÇLÝK BAHARI

OTEL GÖREVLÝSÝNE CÝNSEL SALDIRIDA BULUNMUÞ

IMF Baþkanýna þok eden gözaltý u­ ABD’nin New York þehrinde bir otel görevlisine cinsel saldýrýda bulunduðu þüphesiyle gözaltýna alýnan IMF Baþkaný Dominique Strauss-Kahn, “cinsel suç eylemi, tecavüz giriþimi ve yasadýþý biçimde alýkoymak”la suçlanýyor. Strauss-Kahn'ýn, Fransa'da gelecek yýl yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Sosyalist Parti'nin muhtemel adaylarý arasýnda adý geçiyor. n7’de

Dominique Strauss-Kahn

MISIR ORDUSU ARAP GENÇLERÝNE GEÇÝT VERMEDÝ

Gazze yürüyüþü ordu tarafýndan engellendi

Mehmet Kutlular açýlýþ konuþmasýný yaptý.

BÝT’ler vampir oldu u­ Ýzmir eski Belediye Baþkaný. Burhan Özfatura, yýllardýr halka gitmesi gereken kaynaklarýn, Belediye Ýktisadî Teþekkülleri tarafýndan sömürüldüðünü bildirdi. Özfatura, iþ temin etmenin yanýnda, seçim harcamalarýnýn, parti mitinglerinin, ziyafetlerin, herkesin altýna çekilen lüks araçlarýn, iç ve dýþ gezilerin, medyaya, spor kulüplerine ve þarkýcýlara paralarýn BÝT’lerden aktarýldýðýný yazdý. Yazýsý 8’de

u­ Risale-i Nur Enstitüsünün Konya'da organize ettiði Risale-i Nur Gençlik Þöleni büyük bir coþkuyla gerçekleþti. Þeb-i Arus törenlerinin yapýldýðý Mevlânâ Kültür Merkezinde düzenlenen þölene Türkiye’nin dört bir yanýndan binlerce insan katýldý. Manisa’dan Urfa’ya, Bursa’dan Nevþehir’e Afyon’dan Trabzon’a Türkiye’nin dört bir yanýndan birçok genç ve genç ruhlu insan Konya’da bir araya geldi. Elif Nur Kurtoðlu’nun haberi sayfa 5’te

u­ Çeþitli Arap ülkelerinden gençlik örgütlerinin, Araplar tarafýndan “Nakba” olarak adlandýrýlan felâket gününde Gazze þeridine yürüme planlarý, Mýsýr ordusu tarafýndan engellendi. Kahire’nin ünlü Tahrir Meydanýndan “Milyonlar Gazze’ye” sloganý ile baþlatýlan etkinlikte Arap gençleri 26 otobüsle Gazze’ye giderek Filistinlilerle dayanýþma içinde olduklarýný göstermek istiyorlardý. Haberi sayfa 7’de Ýbrahim Özdabak, karikatür albümünü imzaladý.

Ardahan’a Mayýs kar'ý uHaberi sayfa 3’te ISSN 13017748

Kýptîlere yine saldýrý u­ Mýsýr’ýn baþkenti Kahire’de Hýristiyan azýnlýða yönelik Selefî saldýrýlarýný protesto eden Kýptîlere kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan düzenlenen saldýrýda 22 kiþi yaralandý. Mýsýr devlet televizyonu ERTU 1 saldýrýnýn “Baltacý” tabir edilen suç gruplarý tarafýndan gerçekleþtirildiðini duyurdu. Haberi 7’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

LÂHÝKA

‘‘ Mülk Allah’ýndýr, sende emaneten duruyor

‘‘

Mülk Allah’ýndýr; sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalýrsa, meccânen zâil olur, gider.

Ý’lem­ey­yü­he’l-a­ziz! a­bir,­â­lem-i­â­hi­re­te­a­çýl­mýþ­bir­ka­pý­dýr.­ Ar­ka­ ci­he­ti­ rah­met­tir,­ ön­ ci­he­ti i­se­ a­zap­týr.­ Bü­tün­ dost­ ve­ sev­gi­li­ler o­ ka­pý­nýn­ ar­ka­ ci­he­tin­de­ du­ru­yor­lar.­Se­nin­de­on­la­ra­il­ti­hak­za­ma­nýn gel­me­di­ mi?­ Ve­ on­la­ra­ gi­dip­ on­la­rý zi­ya­ret­ et­me­ye­ iþ­ti­ya­kýn­ yok­ mu­dur?­ E­vet,­ va­kit yak­laþ­tý.­Dün­ya­ka­zû­ra­týn­dan­te­miz­len­mek­ü­ze­re­ bir­ gu­sül­ lâ­zým­dýr.­ Yok­sa,­ on­lar­ is­tik­zar­la­ ik­rah­e­de­cek­ler­dir. E­ðer­Ý­mam-ý­Rab­ba­nî­Ah­med-i­Fa­ru­kî­bu­gün Hin­dis­tan’da­ha­yat­ta­dýr­di­ye­zi­ya­re­ti­ne­bir­dâ­vet­vu­ku­bul­sa,­bü­tün­zah­met­le­re­ve­teh­li­ke­le­re­kat­la­na­rak zi­ya­re­ti­ne­gi­de­ce­ðim.­Bi­na­e­na­leyh,­Ýn­cil’de­“Ah­med,” Tev­rat’ta­“Ah­yed,”­Kur’ân’da­“Mu­ham­med”­is­miy­le mü­sem­mâ­i­ki­ci­ha­nýn­gü­ne­þi,­kab­rin­ar­ka­ta­ra­fýn­da mil­yon­lar­ca­Fa­ru­kî­Ah­med’ler­le­mu­hat­o­la­rak­sâ­kin­dir.­On­la­rýn­zi­ya­ret­le­ri­ne­git­mek­i­çin­ni­ye­a­ce­le­et­mi­yo­ruz?­Ge­ri­kal­mak­ha­tâ­dýr. Þu­e­sâ­sa­ta­dik­kat­lâ­zým­dýr: 1.­ Al­lah’a­ abd­ o­la­na,­ her­þey­ mu­sah­har­dýr;­ ol­ma­ya­na­her­þey­düþ­man­dýr. 2.­Her­þey­ka­der­le­tak­dir­e­dil­miþ­tir.­Kýs­me­ti­ne râ­zý­ol­ki,­ra­hat­e­de­sin. 3.­ Mülk­ Al­lah’ýn­dýr;­ sen­de­ e­ma­ne­ten­ du­ru­yor. O­e­ma­ne­ti­ib­ka­e­dip­se­nin­i­çin­mu­ha­fa­za­e­de­cek. Sen­de­ka­lýr­sa,­mec­câ­nen­zâ­il­o­lur,­gi­der. 4.­De­vam­ol­ma­yan­bir­þey­de­lez­zet­yok­tur.­Sen zâ­il­sin.­Dün­ya­da­zâ­il­dir.­Hal­kýn­dün­ya­sý­da­zâ­il­dir.­ Kâ­i­na­týn­ þu­ þekl-i­ hâ­zý­rý­ da­ zâ­il­dir.­ Bun­lar sa­ni­ye­ve­da­ki­ka­ve­sa­at­ve­gün­gi­bi­bir­bi­ri­ni­ta­ki­ben­ze­va­le­gi­di­yor­lar. 5.­Â­hi­ret­te­se­ni­kur­ta­ra­cak­bir­e­se­rin­ol­ma­dý­ðý tak­dir­de,­fâ­ni­dün­ya­da­bý­rak­tý­ðýn­e­ser­le­re­de­kýy­met­ver­me. *** Ý’lem­ey­yü­he’l-a­ziz! Süb­ha­nal­lah,­ El­ham­dü­lil­lah,­ Al­la­hu­ek­ber.­ Bu üç­ mu­kad­des­ cüm­le­nin­ fay­da­la­rý­ný­ ve­ ma­hall-i is­ti­mal­le­ri­ni­din­le:­ 1.­Kal­bin­de­ha­yat­bu­lu­nan­bir­in­san,­kâ­i­na­ta,­â­le­me­ba­kar­ken,­id­râ­kin­den­â­ciz,­bil­has­sa­þu­boþ­luk­ta ya­pý­lan­Ý­lâ­hî­ma­nev­ra­la­rý­gör­mek­le­hay­ret­ler­i­çin­de ka­lýr.­Ýþ­te­bu­gi­bi­hay­ret­ve­deh­þe­ten­giz­va­zi­yet­le­ri, an­cak­Süb­ha­nal­lah­cüm­le­sin­den­ne­be­ân­e­den­mâ-i zü­lâ­li­iç­mek­le­o­hay­ret­a­te­þi­sö­ner.­ 2.­ Ay­ný­ o­ in­san,­ gör­dü­ðü­ le­ziz­ ni­met­ler­den duy­du­ðu­ zevk­le­ri­ iz­har­ et­mek­le,­ hamd­ ün­vâ­ný al­týn­da­ in’â­mý­ Mün’im’de­ ve­ Mün’im’i­ in’am­da gör­mek­le­ i­da­me-i­ ni­met­ ve­ tez­yid-i­ lez­zet­ ta­le­bin­de­ bu­lu­na­rak,­ El­ham­dü­lil­lâh­ cüm­le­siy­le­ nî­met­ler­de­fi­ne­si­ni­bu­lan­a­dam­gi­bi­ne­fes­a­lý­yor.­ 3.­Ay­ný­o­in­san,­mah­lû­kat-ý­a­ci­be­ve­ha­re­kât-ý ga­rî­be­den­ ak­lý­nýn­ tar­ta­ma­dý­ðý­ ve­ zih­ni­nin­ i­çi­ne a­la­ma­dý­ðý­ þey­le­ri­ gör­dü­ðü­ za­man,­ Al­la­hü­ek­ber de­mek­le­ra­hat­bu­lur.­Ya­ni,­Hâ­lýk’ý­da­ha­a­zîm­ve da­ha­bü­yük­tür.­On­la­rýn­halk­ve­ted­bir­le­ri­ken­di­si­ne­a­ðýr­de­ðil­dir. *** Ý’lem­ey­yü­he’l-a­ziz! Ýn­san,­ sey­yi­a­týy­la­ Al­lah’a­ za­rar­ ver­miþ­ ol­mu­yor.­ An­cak­ nef­si­ne­ za­rar­ e­der.­ Me­se­lâ,­ ha­riç­te, vâ­ki­de­ ve­ ha­ki­kat­te­ Al­lah’ýn­ þe­ri­ki­ yok­tur­ ki,­ o­nun­hiz­bi­ne­gir­mek­le­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­mül­kü­ne ve­â­sâ­rý­na­mü­da­ha­le­e­de­bil­sin.­An­cak,­þe­ri­ki­zih­nin­de­dü­þü­nür,­boþ­ka­fa­sýn­da­yer­leþ­ti­rir.­Çün­kü, ha­riç­te­ þe­ri­kin­ ye­ri­ yok­tur.­ O­ hal­de­ o­ ka­fa­sýz, ken­di­e­liy­le­ken­di­e­vi­ni­yý­ký­yor.­ Mesnevî-i Nûriye, s. 207-209 LÛGATÇE:

is tik zar: Çir kin, pis ve kötü görmek. ik rah: Ýð ren mek. Tiksinmek. mu hat: Ý hâ ta o lun muþ. Etrafý çevrilmiþ. Etrafý kuþatýlan. ib ka: Ba ki leþ tir me, ebedîleþtirme. meccânen: Ücretsiz,

parasýz. zâil: Geçen, geçici. Devamlý olmayan. Tükenen. zeval: Zâil olma, so na erme. * Gitmek. Yerinden ayrýlýp gitmek. Mün’im: Ni met ve ren Allah. tezyid-i lezzet: Lez zeti arttýrma.

Al­lah,­pey­gam­ber­le­rin­den­di­le­di­ði­ni­se­çer­de,­gayb­dan­ba­zý­ha­ber­le­ri­o­na­bil­di­rir.­Siz­de­Al­lah’a­ve­pey­gam­ber­le­ri­ne­i­man­e­din.­E­ðer­i­man­e­der­ve­kö­tü­lük­ten­sa­ký­nýr­sa­nýz,­si­zin­i­çin­pek­bü­yük­bir­mü­kâ­fat­var­dýr. Âl-i Ýmran Sûresi: 179 / Âyet-i Kerime Meâli

Hayatýmýzýn baharýdýr duâlarýmýz nok­ta­da­ka­ça­ma­ya­ca­ðý­mýz,­son­bir­ku­cak­la­ma­ü­mi­di­nin­her­da­im ol­du­ðu­nu­bir­tür­lü­he­sa­ba­kat­mý­yor,­ka­ta­mý­yor­nef­si­miz.­Kaç­tý­mý, SELÝM GÜNDÜZALP u­zak­laþ­tý­mý,­tam­kaç­mak,­ta­ma­men­u­zak­laþ­mak­is­ti­yor.­Oy­sa­rah­me­ti­ne­tu­tu­na­cak­bir­da­lý­mýz,­bir­ü­mi­di­miz­her­da­im­ol­ma­lý­dýr. Öy­le­de­ðil­mi­Rab­bim? selimgunduzalp@hotmail.com “Her­han­gi­bir­in­san,­bir­sa­bah­her­han­gi­bir­çi­çek­ka­dar­þa­þýr­ta­Rah­me­tin­hiç­ek­sil­mi­yor­üs­tü­müz­den.­Biz,­bi­ze­ver­di­ðin­ni­met­bil­di­ðin­de­dün­ya­yý...­Her­þey­de­ði­þe­cek!” le­rin­þük­rü­nü­ye­ri­ne­ge­ti­re­mi­yo­ruz­ma­a­le­sef.­He­sa­bý­mýz­hep­a­çýk. Bir­tür­lü­ö­de­ye­mi­yo­ruz.­ Gökhan Özcan Borç­la­rý­mýz,­borç­yü­kü­müz­çok­faz­la.­ l­lah’ým,­söy­le­ne­cek­her­sö­zü­bil­di­ðin­i­çin,­söy­le­mek­te­güç­lük Þü­kür­ki­rah­me­tin,­bor­cu­muz­dan­da­ha­faz­la.­ çe­ki­yo­rum.­An­cak­duâ­et­me­yi­se­vi­yo­rum.­Se­nin­le­ko­nuþ­ma­Ye­ter­ki­Sa­na­borç­lu­o­la­lým,­kul­la­rý­na­de­ðil,­baþ­ka­sý­na­de­ðil.­ yý,­hâ­li­mi­Sa­na­arz­et­me­yi­ve­sa­de­ce­Se­nin­bil­me­ni­is­te­di­ðim Af­fe­der­sin­de­ðil­mi?­Bir­ka­lem­de­Sa­na­a­it­o­lan­borç­la­rýn­hep­si­ni ni­ce­ ni­ce­ dert­le­ri­mi,­ bir­ tek­ Sa­na­ aç­ma­yý­ ve­ Se­nin­le­ pay­laþ­- si­ler­sin­Rab­bim,­de­ðil­mi?­ ma­yý­se­vi­yo­rum. Ý­çi­miz­den­bir­ses­“Ne­ce­sa­ret,­ne­cü­ret­bu­söz­ler!”­de­se­de, Kal­ben­ve­vic­da­nen­bi­li­yo­rum­ki,­be­ni­du­yu­yor­sun.­Her­ha­li­me Al­lah’ým­af­fet!­Bu­gü­nah­kâr­ku­lu­nu­af­fet.­Rah­me­ti­son­suz­o­mut­ta­lî­sin.­Be­ni­i­þi­ten,­sa­de­ce­Sen­sin.­Bu­nu­bil­di­ðim­i­çin,­her­de­fa­- la­na­af­fet­mek­ya­ra­þýr.­Sen­den­o­nu­bek­le­ye­ne,­Sen­den­o­nu­is­sýn­da­kal­bim­ra­hat­lý­yor.­Ru­hu­mu­ve­kal­bi­mi­kat­kat­ku­þa­tan­ka­ran­- te­ye­ne,­ bek­le­di­ði­ni­ ver­me­mez­lik­ yap­maz­sýn,­ o­nun­ e­li­ni­ boþ lýk­lar,­bir­bir­a­çý­lý­yor.­Du­â­yý­bir­ni­met,­du­â­yý­bir­i­ba­det­bi­li­yo­rum. çe­vir­mez­sin.­ Ka­pýn­da­ bek­le­yen,­ hu­zu­run­da­ in­le­yen,­ sa­de­ce Hiç­bir­der­dim,­ta­sam­ol­ma­sa­da,­Se­nin­le­ko­nuþ­mak,­son­suz­hu­zur Sen­den­ is­te­yen­ ve­ bek­le­yen­le­ri­ yüz­ ge­ri­ et­mez­sin.­ “Ha­zi­nem ve­ri­yor­ba­na.­He­le­de­Nur­la­rýn­di­liy­le,­Kur’ân’ýn­i­fa­de­le­riy­le…­ ac­zim­dir”­di­yen­le­ri­boþ­çe­vir­mez­sin.­Ser­ma­ye­si­bit­miþ,­ha­ya­tý Son­su­za­ka­dar­El­ham­dü­lil­lah… boþ­iþ­ler­pe­þin­de­tü­ken­miþ,­ger­çek­müf­lis­va­zi­yet­te­bir­ku­lun Ha­ya­tý­mýn­ba­na­a­it­ol­ma­dý­ðý­ný,­an­cak­Se­nin­ba­na­e­ma­ne­tin­ol­- o­la­rak­Sen­den­ne­is­te­di­ði­mi­zi­Sen­biz­den­çok­da­ha­i­yi­bi­lir­sin.­ du­ðu­nu­bil­di­ðim­gün­den­be­ri,­bir­baþ­ka­yým.­Bu­bü­yük­ni­me­ti­ne Ýs­te­ye­ne­de­ve­rir­sin,­is­te­me­ye­ne­de.­A­ma­is­te­ye­ne,­is­te­di­ði­ni ya­pa­ca­ðý­mý,­na­sýl­kul­la­na­ca­ðý­mý­ye­ni­den­öð­ren­mek­az­min­de­yim. ya­na­ya­na­is­te­ye­ne,­ih­ti­ya­cý­ol­du­ðu­i­çin­Sen­den­di­le­ye­ne,­þüp­Bu­ya­þa­ka­dar,­bu­ko­nu­da­ki­ek­sik­le­ri­mi­dü­þün­dük­çe,­ma­zi­ye­doð­- he­siz­Sen­çok­da­ha­faz­la­sý­ný­ve­rir­sin.­Kal­bi­miz­ve­el­le­ri­miz­hiç ru­na­zar­et­tik­çe­ü­zü­lü­yo­rum,­bo­þa­ge­çen­gün­le­rim­i­çin­ha­yýf­la­ný­- boþ­dön­me­di­ka­pýn­dan.­ yo­rum.­­ Ha­ya­tý­mý­zýn­ba­ha­rý­dýr­duâ­la­rý­mýz.­Hiç­boþ­dön­me­dik­ka­pýn­dan. Ü­mi­dim,­rah­me­tin­dir.­E­lim­boþ­dön­me­di­ka­týn­dan.­Kal­bim­Se­Se­nin­le­ ko­nuþ­ma­ya­ ba­yý­lý­yo­rum­ Rab­bim.­ Bi­ti­yo­rum.­ Doð­nin­le­ne­za­man­ir­ti­ba­ta­geç­se,­Se­ni­an­sa,­Se­ni­zik­ret­se­di­lim,­Se­ni ru­su­bu­ya,­ko­nuþ­tuk­la­rý­mýn­a­çý­ða­çýk­ma­sý­ný­da­pek­is­te­mi­yo­an­dýk­ça­bü­yür­ha­ya­lim.­Ý­çim­a­rý­nýr­kir­ler­den.­Ak­la­ha­ya­le­gel­me­- rum,­ a­ra­mýz­da­ kal­sýn­ is­ti­yo­rum.­ An­cak­ bir­ ü­mi­dim­ var,­ bir dik­ni­ce­yan­lýþ­dü­þün­ce­ler­den­a­rý­nýr­te­miz­le­nir.­Bir­þeh­rin­so­kak­la­- dü­þün­cem­ var.­ Ay­ný­ du­rum­da­ ni­ce­ kar­deþ­le­rim­ var.­ Ko­nuþ­rý­nýn­mü­ba­rek­Ni­san­yað­mur­la­rýy­la,­ý­lýk­bir­gü­nün­ha­ber­ci­si­gi­bi, sun­lar,­ tü­ken­dik­le­ri­ nok­ta­da,­ der­di­ni­ sa­de­ce­ Sa­na­ aç­sýn­lar, si­li­nip­sü­pü­rül­me­si­gi­bi­ter­te­miz­o­lur­i­çim. Se­nin­le­ pay­laþ­sýn­lar­ is­ti­yo­rum.­ A­ra­cý­sýz­ ve­ per­de­siz­ Se­nin­le Bi­li­yo­rum,­i­fa­de­et­mek,­he­le­he­le­böy­le­an­lar­da­ko­nuþ­mak­hiç ko­nuþ­sun­lar.­ Rah­me­ti­nin,­ rah­met­ me­lek­le­ri­nin­ ve­ rah­met ko­lay­de­ðil...­Bi­li­yor­sun­söy­le­mek­is­te­di­ði­mi,­kal­bim­den,­ak­lým­dan Pey­gam­be­ri­nin­(asm)­son­suz­i­yi­lik­le­ri­ni­ha­týr­la­yýp,­ü­zer­le­rin­ge­çe­ni­de­bi­li­yor­sun,­geç­me­ye­ni­de...­ de­ki­hak­ký­ný­gö­ze­tip­o­nu­ra­nî­yol­dan­sa­lâ­vat­lar­la,­du­â­lar­la­yö­Ben­ gi­bi­ ni­ce­ a­ciz,­ ni­ce­ bî­ça­re­ ve­ rah­me­ti­ne­ muh­taç­ ni­ce ne­li­ver­sin­ler­ka­pý­na,­va­rý­ver­sin­ler­hu­zu­ru­na. in­san­lar­var.­Her­bi­ri­nin­ay­rý­ay­rý­ve­tek­tek­ih­ti­yaç­la­rý­ný­gi­Ha­ya­tý­mý­zýn­ba­ha­rý­dýr­du­â­la­rý­mýz.­Du­â­la­rý­mý­zýn­çi­çek­le­ri­dir­sa­de­ren,­ gö­ren,­ ne­ye­ muh­taç­ i­se­ on­la­rý­ bi­len­ ve­ ve­ren­ Sen­sin lâ­vat­la­rý­mýz. Rab­bim.­Ne­o­lur­be­ni­ve­ben­gi­bi­bî­ça­re­le­ri­de­Sen­siz­bý­rak­Bi­li­rim,­bir­tek­þe­yi­bi­li­rim: Gö­nül­den­is­te­ye­ni­boþ­çe­vir­mez­sin, ma.­Rah­me­tin­den­ü­mi­di­ni­ke­sik­bir­va­zi­yet­te­u­zak­lar­da­tut­- ha­yýr­de­mez­sin.­Se­nin­“ha­yýr”­de­men­bi­le­“e­vet”­o­lur­bi­zim­i­çin. ma. Bi­li­rim,­Sen­bi­zi­biz­den­da­ha­faz­la­dü­þü­nür­sün,­da­ha­faz­la­gö­ze­tir­O­ka­dar­çok­ki­dün­ya­i­þi­nin­ve­lez­zet­le­ri­nin­ca­zi­be­si,­sa­yý­sý,­çe­- sin.­Ne­ha­yýr­lýy­sa­bi­ze­o­nu­ve­rir­sin.­ kim­a­la­ný­çok­faz­la. Ýs­te­me­den,­hiç­de­lâ­yýk­bi­le­ol­ma­dý­ðý­mýz­hal­de­ha­ya­tý­ve­ren An­ne­si­nin­e­lin­den­tut­muþ­bir­ço­cuk,­na­sýl­bir­den­ko­par­sa­o­tut­- Sen­sin.­Bu­ha­ya­tý,­bu­gü­zel­ha­ya­tý­ve­rip­de­is­te­ye­ne­e­be­dî­bir­ha­ya­tý tu­ðu­el­den,­ka­la­ba­lýk­ta,­na­sýl­a­dým­a­dým­kay­bo­lur­sa­göz­ler­den, ver­mez­mi­sin­Rab­bim?­Cen­ne­ti­ni,­ce­ma­li­ni­lüt­fet­mez­mi­sin?­ “An­ne­e­e!”­di­yen­se­si­na­sýl­git­gi­de­a­za­lýr­sa,­a­ra­yan­ve­a­ra­nan­bir­bir­Ki­ta­bý­na,­Kur’ân’a­ha­li­mi­zi­arz­et­ti­ði­miz­de,­þüp­he­siz­ü­zün­tü le­ri­ni­na­sýl­fer­yat­fi­gân­a­rar­lar­sa,­ben­de­öy­le­a­rý­yo­rum,­ben­de­öy­le kap­lý­yor­i­çi­mi­zi.­Yi­ne­sý­nýf­ta­ka­lý­yo­ruz.­Her­gün­sý­nav­o­lu­yo­ruz, o­lu­yo­rum­bu­ka­la­ba­lýk­lar­ve­kes­ret­dün­ya­sýn­da.­Rah­me­tin­den,­o her­gün­kay­be­di­yo­ruz.­ son­suz­þef­ka­tin­den­ve­mer­ha­me­tin­den­u­zak­ta­kal­dý­ðým­da,­ka­la­ba­E­li­miz,­gö­zü­müz,­kal­bi­miz­çok­ya­ra­lý­ve­da­hi­i­ba­det­le­ri­miz­çok lýk­lar­da­kay­bo­lan­o­ço­cuk­gi­bi­o­lu­yo­rum.­Rah­me­ti­ne­sý­ðýn­mak­i­çin ku­sur­lu­yâ­Rab,­çok…­Yü­zü­müz­yok­bir­þey­is­te­me­ye,­a­ma­rah­me­bir­yer­a­rý­yo­rum. ti­nin­o­son­suz­ge­niþ­li­ðin­den­ü­mi­di­miz­var.­Var­iþ­te…­Ne­ya­pa­lým? Son­ra­bir­ca­mi­ye­gir­di­ðim­de,­a­ra­dý­ðý­mý­bul­muþ­gi­bi­o­lu­yo­rum. Ka­pýn­dan­ay­rýl­ma­yan­bir­di­len­ci­yiz.­Ver­sen­de,­ver­me­sen­de,­is­te­Kay­be­den­ler,­a­ra­dý­ðý­ný­Se­nin­a­dý­nýn­a­nýl­dý­ðý­yer­de­bu­lur­lar.­E­zan-ý me­ye­de­vam­e­de­ce­ðiz.­Rah­me­ti­nin,­son­suz­rah­me­ti­nin­e­þi­ðin­den Mu­ham­me­dî­u­laþ­tý­rý­yor­rah­me­ti­ni­gön­lü­mü­ze.­At­las­tan­ha­lý­lar ay­rýl­ma­ya­ca­ðýz. se­ri­yor­ru­hu­mu­za.­Bir­ý­þýk­dü­þü­yor­i­çi­mi­ze­ve­yü­rü­yo­ruz,­ko­þu­yo­“El­ham­dü­lil­la­hi­Rab­bi’l-â­le­mîn”. Ma­dem­ki­ken­di­ni­böy­le­ta­ný­ruz­se­vi­ne­rek,­kay­bet­ti­ði­mi­zi­tek­rar­bul­mak­i­çin,­rah­me­ti­nin­çeþ­- tý­yor­sun,­af­fe­di­ci,­Sen­sin;­ham­de­þük­re­lâ­yýk­o­lan­Sen­sin;­her­bir me­sin­de­yü­zü­mü­zü,­gön­lü­mü­zü­ak­et­mek,­pak­et­mek­i­çin. ni­me­tin­sa­hi­bi­ve­ma­li­ki­Sen­sin.­Bil­dik­Rab­bim.­Gaf­let­et­tik­i­se, Ne­bü­yük­bir­mut­lu­luk­ol­du­ðu­nu­o­va­kit­an­lý­yo­ruz.­Hu­zu­- gü­nah­la­ra­dal­dýk­i­se,­so­nun­da­ö­zür­di­le­me­ye­gel­dik.­Rah­me­tin­ru­na­dur­du­ðu­muz­da,­ký­yam­da,­rü­kû­da,­sec­de­de­ol­du­ðu­muz­da­an­lý­yo­ruz.­Se­lâm­ve­rir­ken­bir­hü­zün­kap­lý­yor­i­çi­mi­zi­bi­ti­yor­di­ye­hu­zu­run­da­du­ru­þu­muz.­Me­lek­le­ri­ne­se­lâm,­se­lâ­mýn sa­hi­bi­ne­se­lâm,­sa­ða,­so­la­se­lâm…­Ar­dýn­dan­sa­lât-u­se­lâm… Ha­bib-i­Ek­rem’e­(asm)­sa­lât-u­se­lâm… Gir­di­ði­gi­bi­çýk­mý­yor­na­maz­dan­in­san,­çý­ka­mý­yor.­Bom­boþ­gi­rer­ken,­dop­do­lu­çý­ký­yor­o­me­kân­lar­dan.­Yü­zü­gü­le­rek­ten­çý­ký­yor. Bu mevsim baharý dolu dolu yaþayaYe­ni­le­ni­yo­ruz­ve­ye­ni­den­ü­mit­le­ni­yo­ruz.­O­gü­zel­me­kân­lar­da­hu­masak da, “Bahar bir türlü gelmedi” zu­ru­na­dur­ma­nýn­e­be­dî­bir­haz­zý­ný­ya­þý­yo­ruz.­ Ö­nün­de­ki­ta­ne­ye­ih­ti­yat­la­yak­la­þan­gü­ver­cin­ür­kek­li­ðiy­le,­rýz­ký desek de, hayatýmýzýn hiç bitmeyen gör­mek­yet­mi­yor.­Tem­kin­le,­o­ni­me­te­kar­þý­bir­þü­kür­ce­va­bý­ta­þý­baharý olan duâlar bize göz kýrpýyor. yan­bir­zi­kir­se­siy­le,­ken­di­ne­mah­sus­bir­tes­bih­le­na­sýl­yak­la­þý­yor­sa Bahar kapýmýzda bekliyor. Hâlâ o­ta­ne­ye,­biz­de­öy­le­gi­ri­yo­ruz­o­gü­zel­me­kân­la­ra.­ “Lâ­yýk­mý­yýz?”­di­ye­dü­þün­dü­ðü­müz­o­lu­yor­çok­de­fa.­Çe­kin­gen açmayacak mýyýz? a­dým­lar­la…­Hat­ta­ba­zen­bir­ves­ve­se­de­kap­la­mý­yor­de­ðil­i­çi­mi­zi.­O za­man­o­mü­ba­rek­me­kân­lar­dan­u­zak­lar­da­da­ka­la­bi­li­yo­ruz. Oy­sa­rah­me­tin­gü­neþ­gi­bi.­Ý­çi­ne­al­ma­dý­ðý,­ku­cak­la­ma­dý­ðý­hiç­bir den­pa­yý­mý­za­dü­þen­ne­i­se,­af­fey­le,­lüt­fey­le­Rab­bim. þey­yok.­Dâ­ve­tin­ye­ti­þi­yor­im­da­dý­mý­za. Dol­dur­i­çi­mi­ze­Sen­li­ði,­gi­der­biz­den­ben­li­ði.­Mis­gi­bi­ko­ku­la­Ý­çi­miz­den­bir­ses,­bi­ze­a­it­ol­ma­yan­o­þey­ta­nî­ses,­ya­ný­ba­þý­mýz­da rýn­gel­di­ði­bir­gül­bah­çe­si­ne­dön­dür­i­çi­mi­zi.­Yý­ka,­ne­o­lur­yý­ka ku­ru­yor­tu­zak­la­rý­ný.­Se­ri­yor­ö­nü­mü­ze­dün­ya­nýn­en­se­fil­o­yun­cak­- yâ­ Rab­bi!­ Ni­san­ yað­mur­la­rý­nýn­ o­ be­re­ket­li­ dam­la­la­rýy­la.­ Rav­la­rý­ný,­se­ri­yor.­En­gel­le­ri­bir­bir­a­þa­rak­ge­li­yo­ruz.­Gös­ter­di­ðin­he­de­- za’nýn­en­gü­zel­gü­lü­nün­ko­ku­suy­la­yý­ka.­Ko­ku­lar­la­yý­ka,­gül­ler fe­doð­ru­koþ­mak,­he­le­de­bu­se­ken­ba­cak­la,­bu­a­ðýr­yü­rü­yen­a­yak­- gi­bi­ ko­kan­ ko­ku­lar­la...­ Gül­le­ dü­þüp­ kal­ka­na,­ gül­ gi­bi­ kok­mak lar­la­rah­me­ti­nin­ku­ca­ðý­na­a­týl­mak­ko­lay­ol­mu­yor­Rab­bim.­Ku­þa­týl­- ya­ký­þýr.­Gül­ler­kok­sun,­gül­ler­sar­sýn,­gül­o­la­lým­yâ­Rab­bi!­Gül­ler mý­þýz­iç­ten­ve­dýþ­tan­tu­zak­lar­la.­Ko­lay­ol­mu­yor­Rab­bim.­Þü­kür­ki, gi­bi­ o­la­lým.­ Gü­nah­la­rýn­ ko­ku­sun­dan­ a­rýn­sýn,­ te­miz­len­sin,­ yý­rah­me­tin­yar­o­lu­yor,­yo­lu­mu­zu­ay­dýn­la­tý­yor.­ Sen­ku­lun­dan,­kul­la­rýn­dan­ve­ya­rat­týk­la­rýn­dan­vaz­geç­me­yen­sin. Hiç­bir­an,­hiç­bir­za­man­on­la­rý­ih­mal­et­me­yen­sin.­Biz­ki,­gaf­le­te dü­þü­yo­ruz,­u­nu­tu­yo­ruz­iþ­te…­U­nu­tu­yo­ruz­na­sýl­son­suz­bir­rah­met­le­ku­þa­týl­dý­ðý­mý­zý,­bu­dün­ya­da­ki­me­a­it­ol­du­ðu­mu­zu,­ha­ya­tý­mý­zýn­Sen­den­bi­ze­na­sýl­bir­ar­ma­ðan­ol­du­ðu­nu­u­nu­tu­yo­ruz. Kab­re­gir­me­den­u­yan­ma­yý,­bu­u­ya­ný­þýn­ye­ni­den­bir­al­da­ný­þa dö­nüþ­me­me­si­i­çin­e­be­dî­bir­u­ya­ný­þýn­e­þi­ðin­de­ol­ma­yý­lüt­fey­le­bi­ze. Ka­pa,­ne­o­lur­ka­pa!­Ge­ri­ye­doð­ru­dö­nü­þün­bü­tün­yol­la­rý­ný­ka­pa. Ka­pat­ki­yâ­Rab­bi,­dön­me­ye­lim,­ý­þý­ðýn­dan­mah­rum­ka­lýp­da­sön­me­ye­lim.­Ha­ya­týn,­Se­nin­ver­di­ðin,­ba­ðýþ­la­dý­ðýn,­ar­ma­ðan­et­ti­ðin­bu e­ma­ne­tin­Nur­la­rýn­reh­ber­li­ðin­de­na­sýl­kul­la­nýl­dý­ðý­ný­bil­me­den­öl­me­ye­lim.­Bu­ra­da­üç­ku­ruþ­luk­dün­ya­lýk­ka­za­nýp­da­e­be­dî­ha­ya­tý­ný mah­vet­miþ­o­la­rak­hu­zu­ru­na­gel­me­ye­lim.­Ne­o­lur­yar­dým­ey­le,­af­fey­le­ve­mer­ha­met­ey­le. Hu­zu­ru­na­var­ma­ya­ma­ni­o­lan­ne­var­sa,­kal­dýr­a­ra­mýz­da­ki­per­de­le­ri­yâ­Rab!­Bir­kuþ­gi­bi­ha­fif­le­sin­i­çi­miz.­ Ü­mi­di­miz,­te­sel­li­miz,­rah­me­ten­li’l-â­le­mîn­dir.­Þe­fî­i­miz,­ön­de­ri­miz,­sev­gi­li­Pey­gam­be­ri­miz­dir­(asm).­ Bu­ya­ra­lý­a­sýr­da­de­ðil­de,­o­sa­a­det­as­rýn­da­ya­þa­say­dým,­ay­rýl­maz­dý­hiç­ya­ným­dan,­ay­rýl­maz­dý­hiç­ba­þým­dan.­Tu­tar­þef­kat­li­el­le­riy­le,­ok­þar­dý­ba­þý­mý.­­ Bi­li­rim,­rah­me­tin­o­nun­la­dýr.­O'­nu­(asm)­â­lem­le­re­rah­met­o­la­rak­gön­de­ren­Sen­sin,­bi­li­rim. Sev­gi­li­Pey­gam­be­ri­mi­zi­de­(asm)­tam­o­la­rak­an­la­mýþ­de­ði­lim ya…­Bir­in­san­mo­de­li­nin­ö­te­si­ne­çý­ka­rýp­ta­þý­ya­ma­dý­ðý­mýz­dan, bun­da­da­ya­nýl­ma­pa­yý­mýz­çok­faz­la.­Ne­ya­par­sak­ya­pa­lým,­son

kan­sýn­i­çi­miz.­Ne­var­sa­e­ma­ne­ti­ne­da­ir­üs­tü­müz­de,­te­miz­len­sin­bir­bir­yâ­Rab­bi!­Bir­ba­har­te­miz­li­ði­ol­sun.­Rah­me­ti­nin­yað­mur­la­rýy­la­yý­kan­sýn­i­çi­miz. Son­sö­zü­müz,­Mes­ne­vî-i­Nu­ri­ye’den­bir­du­â­ol­sun: “Acz,­ni­dâ­nýn­mâ­de­ni­dir.­Ýh­ti­yaç­du­â­nýn­men­ba­ý­dýr. Fe­yâ­Rab­bî,­yâ­Hâ­lý­kî,­yâ­Mâ­li­kî!­Se­ni­ça­ðýr­mak­ta­hüc­ce­tim,­hâ­ce­tim­dir.­Sa­na­yap­tý­ðým­duâ­lar­da­id­de­tim­fâ­ka­tim­dir.­Ve­si­lem,­fýk­dan-ý­hi­le­ve­fak­rým­dýr.­Ha­zi­nem­ac­zim­dir.­Re’sü’l-ma­lým,­e­mel­le­rim­dir.­Þe­fî­im,­Ha­bî­bin­a­ley­his­sa­lâ­tü­ves­se­lâm­ve­rah­me­tin­dir.­Af­fey­le,­mað­fi­ret­ey­le­ve­mer­ha­met­ey­le,­yâ­Al­lah,­yâ­Rah­mân,­yâ­Ra­hîm!­Â­min.”­(Mes­ne­vî-i­Nu­ri­ye,­s.­91)­ Duâ­yý­bir­i­ba­det­bi­li­yo­rum.­Duâ­mý­ve­i­ba­det­le­ri­mi­ka­bul­et­me­ni di­li­yo­rum.­Ba­ha­rý,­du­â­lar­da­ya­þa­mak­is­ti­yo­rum.­ Lüt­fey­le…­Ka­bul­ey­le…­Af­fey­le… *** Bu­mev­sim­ba­ha­rý­do­lu­do­lu­ya­þa­ya­ma­sak­da,­“Ba­har­bir­tür­lü gel­me­di”­de­sek­de,­ha­ya­tý­mý­zýn­hiç­bit­me­yen­ba­ha­rý­o­lan­duâ­lar bi­ze­göz­kýr­pý­yor. Ba­har­ka­pý­mýz­da­bek­li­yor.­Hâ­lâ­aç­ma­ya­cak­mý­yýz?

‘‘

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 13 C. Ahir 1432 Rumî: 3 Mayýs 1427

1 milyon çipli pasaport verildi pasaport biriminde verilen müracaat, ayný gün içerisinde tanzim merkezi tarafýndan tanzim ediliyor ve vatandaþýn müracaat sýrasýnda verdiði adresine en geç 3-4 gün içerisinde teslim ediliyor. Vatandaþlarýn, bulunduðu yerleþim merkezinden pasaport baþvurusunu yapabilmesi için 370 pasaport birimi hizmet veriyor. Yeni tip pasaportlarýn yürürlüðe konduðu 1 Haziran 2010 tarihinden bugüne kadar 1 milyon 112 bin 973 adet yeni tip pasaport tanzim edildi. 5682 sayýlý Pasaport Kanunu’nda yapýlan deðiþik likle, yeni tip pasaportlarýn uluslar arasý dolaþýma girmesiyle yine uluslar arasý kurallar

3. Kocaeli Kitap Fuarý açýldý

YENÝ ASYA Neþriyat’ta, 3. Kocaeli Kitap Fuarý’na katýldý. B 49 standýnda, 49 metrekarelik bir alanda bütün eserleri ile okuyucularý ile buluþuyor. Sekiz gün boyunca her gün en az bir yazar konferans salonunda konferans verecek ve devamýnda imza programý olacak. 14 Mayýs Cumartesi: Ali Ferþa doðlu / Ýslâmda Hak ve Hürriyetler, 15 Mayýs Pazar: Süleyman Kösmene / Esma ve Ahlâk konularýný iþlerken, 16 Mayýs Pazartesi: Sami Cebeci / Bedi üz za man’a Gö re Ci had An la yý þý, 17 Ma yýs Sa lý: Uzman Dr. Kenan Taþtan / Eþlerarasý Ýletiþim, 18 Mayýs Çarþamba: Kâzým Güleçyüz / Ýttihad-ý Ýslâm, 19 Mayýs Perþembe: Sebahattin Yaþar / Mutlu Aile Modeli, 20 Mayýs Cuma: Salih Çökren / Risâlei Nur Ýfadelerinde Orjinallik, 21 Mayýs Cumartesi: Meh met Kut lu lar / Ýs lâmda Hürriyet, 22 Mayýs Pazar olan fuarýn son günü de Ýslâm Yaþar / Bedi üzzaman ve Gençlik ko nusunu anlatacak.

Ýkindi 16.29 16.44 16.47 17.03 16.59 16.11 16.16 16.10 16.53 16.21 16.49

Akþam 19.48 20.06 20.07 20.25 20.21 19.31 19.37 19.32 20.14 19.40 20.09

Yatsý 21.18 21.42 21.36 22.00 21.58 21.02 21.10 21.08 21.50 21.10 21.40

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.50 4.12 3.29 3.37 3.53 3.19 3.31 3.08 3.06 3.37 4 .01

Güneþ 5.39 5.53 5.19 5.19 5.33 5.09 5.09 4.56 4.48 5.27 5.35

Öðle 13.07 13.15 12.48 12.41 12.53 12.38 12.28 12.25 12.10 12.56 12.49

Ýkindi 17.01 17.04 16.42 16.31 16.42 16.32 16.15 16.18 15.59 16.51 16.33

Akþam 20.24 20.25 20.06 19.52 20.02 19.55 19.35 19.41 19.20 20.14 19.52

Yatsý 22.03 21.57 21.46 21.25 21.33 21.35 21.05 21.20 20.52 21.54 21.18

FOTOÐRAFLAR: AA

Topaca, Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Baro Baþkaný Tamer Solakoðlu, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yazýcý, Genel Sekreter Yardýmcýlarý Dr. Tahir Büyüka kýn, Dr. Mustafa Çöpoðlu, Vali Yardýmcýlarý, Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri ve çok sayýda kitapsever katýldý. Yoðun ilgiyle açýlan 3. Kocaeli Kitap Fuarý 22 Mayýs Pazar gününe kadar 10.3021.00 arasýnda ziyaret edilebilecek. Ýzmit / M. Yasin Öðüt

Yeni Asya Neþriyat da fuarda

Öðle 12.42 12.52 13.01 13.12 13.07 12.23 12.27 12.18 13.01 12.34 13.01

G

Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Uluslararasý Fuar Merkezi’nde açýlan fuara bu yýl 315 yayýnevi katýlýyor. Fuar her gün saat 10.30-21.00 arasý ziyarete açýk. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN

Fuar boyunca çok sayýda yazar kitaplarýný imzalayacak.

Güneþ 5.23 5.26 5.42 5.47 5.41 5.02 5.04 4.53 5.36 5.15 5.41

“Cemaatler” kitabý çýktý

gereði, bu pasaportlarda refakat kayýt iþlemi ve temdit iþleminin kaldýrýlmasý yönünde yasal düzenlemeye gidildi. Diðer yandan, Deðerli Kâðýtlar Kanunu Genel Tebliði ve Harçlar Kanunu Genel Tebliði’nde deðiþiklik yapýlarak, 20 Haziran 2010 tarihinden i tibaren Pasaport Harçlarý ve Cüzdan bedellerinde ortalama yüzde 50’ye yakýn bir indirim saðlandý. Ayrýca, önceden en fazla 5 yýl süreli pasaport alma imkâný var iken, bu süre 10 yýla çýkarýlmak suretiyle hem vatan daþlarýn daha uzun süreli pasaport alma imkâný saðlandý hem pasaportlarýn maliyeti ucuzlatýldý. Ankara / cihan

KOCAELÝ Büyükþehir Belediyesi tarafýndan üçüncüsü düzenlenen Kitap Fuarý bu yýlki onur konuklarý Þakir Balký, Ahmet Nezih Galitekin ve Ahmet Ümit’in katýlýmýyla önceki gün açýldý. Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Uluslararasý Fuar Merkezi’nde açýlan ve bu yýl 315 ya yý ne vi i le 400’den faz la faaliyetin yer aldýðý Kocaeli Kitap Fuarý’na ilgi yoðun oldu. Açýlýþa ünlü ses sanatçýsý Nilüfer’in yaný sýra Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Kocaeli Valisi Ercan

Ýmsak 3.46 3.41 4.05 4.02 3.55 3.22 3.22 3.07 3.51 3.37 4.01

rý kullanarak üzerlerine gittiði cemaatler, bütün bu baskýlara raðmen yok edilemeyen ve yok edilmesi de mümkün olmayan birer sosyal gerçek olarak toplum bünyesindeki yerlerini aldýlar. “Son dönemde cemaatlerin bilhassa devlet, si yeniasyadansize@yeniasya.com.tr yaset ve bürokrasiyle iliþkileri baðlamýnda yoðun tartýþmalara konu olmasý da bunun bir tezahürü. “Bu tartýþmalarda cemaat gerçeðinin farklý boyutlarý, cemaat-birey iliþkileri, biat kültürü ve cemaat, iman-hayat-þeriat silsilesi içinde devlet ve siyaset bahislerinin yeri, cemaatler ve devlet, cemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý, cemaat-siyaset-ticaret konularýnda dikkat edilmesi geree nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç - ken ölçüler gibi baþlýklar etrafýnda þekilleniyor. “Bu konularýn Risale-i Nur’daki ölçü ve parayüz’ün kaleme aldýðý, geçtiðimiz 26 Nisan3 Mayýs tarihleri arasýnda gazetemizde di- metreler ekseninde deðerlendirildiði elinizdeki zi yazý olarak yayýnlanan ve büyük ilgiyle takip e - çalýþmanýn, tartýþmalara orijinal açýlýmlar getirip dilen “Cemaatler” dosyamýz, dizinin yayýný bit- önemli katkýlarda bulunacaðýný düþünüyoruz. “Zihinlere yeni ufuklar açmasý ve istifadeye vetikten sonra yine bu köþede duyurulduðu gibi, si le olmasý dileðiyle.” Yeni Asya Neþriyat tarafýndan kitaplaþtýrýldý. *** “Cemaatler ve Toplum-Siyaset-Devlet” adýyla, ARKA KAPAK YAZISI 95 sayfalýk bir cep kitabý formatýnda hazýrlanan Kitabýn arka kapaðýnda da, içerideki metinden kitaptaki bölüm baþlýklarý þöyle: þu iki pasaja yer verilmiþ: * Cemaatleþme ihtiyacý. “Türkiye’de cemaatler iddia edildiði gibi kutuplaþ* Dostsuz zamanda cemaat desteði. ma ve bölünmelere yol açmak þöyle dursun, tam * Cemaat ve birey. tersine maruz kaldýklarý onca kötüleme ve haksýzlýða * Cemaatte ferdiyet. ve de herþeye raðmen toplumda kardeþliðin, birlik * Biat kültürü ve cemaat. ve beraberliðin en saðlam dayanaðýný teþkil ettiler. * Aydýnlar ve din. “Devlet, siyaset, iktidar, kadrolaþma, zengin* Siyasette tekfir. leþme, sosyalleþme, kitleselleþme gibi baþlýklar, * Aðýr vebal. cemaat ve tarikatler açýsýndan son derece ciddî, * Cemaatlerle ilgili bazý sorular ve cevaplarý. hayatî, kritik sýnav alanlarýdýr.” * Cemaatler maksatta ittifak etmeli. *** * Din, devlet ve siyaset. O RÝ JÝ NAL MUH TE VA, YAPICI ÜSLÛP * Cemaatler ve devlet. Tür ki ye’nin ye ni bir seçime doðru gittiði bir * Cemaatlere küresel tuzaklar. süreçte, gündem oluþturan tartýþma konularýna * Nurcular ve AKP. da Risale-i Nur’daki temel parametreler çerçeve* Nurcular ve iktidar. sinde ýþýk tutan dikkat çekici ve düþündürücü o* Nurcular ve DP. rijinal muhtevasý ve kavl-i leyyin prensibini esas * Ýman-hayat-þeriat. alan yapýcý üslûbu ile bu kitabýn, zihinlerdeki so* Yüzde 99 ve yüzde 1. ru iþaretlerini cevaplamak, istifhamlarý izale et* Þeriat ikidir. mek ve belirsizlikleri netleþtirmek noktasýnda *** büyük istifadelere vesile olacaðý inancýndayýz. TAKDÝM YAZISI *** Kitabýn Takdim yazýsýnda þöyle deniyor: Fiyatý 4 TL olarak belirlenen kitabý temsilcilikleri “Cumhuriyet tarihi boyunca devlete hakim olan ve resmî ideolojiye dayanan hukuk tanýmaz ve an- mizden veya 0 212 655 88 59 numaralý santral teletidemokratik zihniyetin yýllar boyu ‘iç tehdit ve ye- fonumuz ya da satis-yeniasya.com.tr mail adreraltý örgütü’ olarak görüp, elindeki bütün imkânla- sinden Satýþ Servisimize ulaþarak temin edebilirsiniz.

YENÝ TÝP PASAPORTLARIN YÜRÜRLÜÐE KONDUÐU 1 HAZÝRAN 2010 TARÝHÝNDEN BUGÜNE KADAR 1 MÝLYON 112 BÝN 973 ADET YENÝ TÝP PASAPORT TANZÝM EDÝLDÝ. GEÇTÝÐÝMÝZ yýl uygulamaya konulan projeyle 1 milyon kiþiye çipli pasaport verildi. Pasaport süresi ise 10 yýla çýkarýldý. Türkiye adýna verilen pasaportlarýn uluslar arasý standartlara uygun olarak makinede okunabilir ve e-pasaport olarak tanzim edilmesi için yapýlan çalýþmalar tamamlandý ve günde 10 bin pasaport verilecek sistem kuruldu. Yeni tip e-pasaportlar 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüðe kondu. Yeni tip pasaportlarda sahteciliðe karþý alýnan tedbirler yanýnda tanziminin de daha güvenli hale getirilmesi için merkezi bir tanzim sistemi kuruldu. Vatandaþlarýn bulunduðu il, ilçe

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

3

Ardahan baharý beklerken kar yaðdý SOÐUK ve yaðýþlý havanýn etkisi altýnda bulunan Ardahan’a kar yaðdý. Ardahan’da önceki gün aralýklarla etkili olan yaðmur, gece saatlerinde soðuk hava ile birlikte kara dönüþtü. Sabah saatlerine kadar süren yaðýþýn ardýndan beyaz örtüyle kaplanan þehir merkezinde kar kalýnlýðý 5 santi metre olarak ölçüldü. Þehirde, gece en düþük sýcaklýk sýfýr derece olarak kaydedildi. Güne beyaz örtüyle uyanan Ardahanlýlar, Mayýs ayýnda kar yaðmasýnýn þaþkýnlýðýný yaþadý. Mayýs ayýnda Ardahan’a hâlâ kar yaðdýðýný belirten vatandaþlar, þaþkýnlýklarýný ‘’Bahar geliyor derken, kar yaðdý’’ ifadelerini kullanarak dile getirdiler. Ardahan / aa

Doðu Anadolu’da yüksek kesimler de kar altýnda DOÐU Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimleri ne kar yaðdý. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüðünden edinilen bilgiye göre, alçak basýnç sisteminin etkisi altýnda bulunan Doðu Anadolu Bölgesi’nde aralýklarla kuvvetli saðanak, gök gürültülü saðanak ve dolu yaðýþý etkili oluyor. Þehir merkezlerinde saðanak etkili olurken Palandöken Daðý’na kar yaðdý. Bu arada, meteoroloji yetkilileri, vatandaþý, ani sel, su baskýnlarý, toprak kaymasý ve çatý uçmasýna karþý dikkatli ve tedbirli olmalarý konusunda uyardý. Erzurum / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

HABER

Yeni dönem hazýrlýðý cakir@yeniasya.com.tr

Medvedev’i kýzdýran görüntü, bizimkileri niçin kýzdýrmaz? ü­tün­hak­lý­i­ti­raz­la­ra­rað­men­‘al­kol­lü­iç­ki’le­rin­ga­ze­te­ler­de­ki­rek­lâm­la­rý­de­vam­e­di­yor. Ger­çi­“hak­lý­i­ti­raz­lar”­de­dik,­a­ma­bu­nok­ta­da­i­ti­raz­ses­le­ri­çok­da­gür­çýk­mý­yor.­Bir­i­ki­si­vil top­lum­ku­ru­lu­þu­ve­ga­ze­te­dý­þýn­da,­bu­me­se­le­yi ken­di­le­ri­ne­‘dert’­e­di­nen­kim­se­ler­yok.­Ne­ya­zýk ki,­mü­te­dey­yin­o­lan­lar­da­hil­bü­yük­ço­ðun­luk ‘dün­ya­yý­kur­tar­ma­ya’­ça­lý­þýr­ken,­al­ko­lün­aç­tý­ðý­ya­ra­yý­gö­ren­ol­mu­yor.­Ki­mi­le­ri­ne­gö­re­‘kol­tu­ðu­mu­ha­fa­za’­her­hal­de­da­ha­ö­nem­li... Bü­tün­dün­ya­al­kol­lü­iç­ki­le­ri­en­gel­le­mek­i­çin­gay­ret­gös­te­rir­ken,­Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­le­rin­gün­de­min­de­böy­le­bir­me­se­le­yok.­ Tek­rar­la­mak­ta­fay­da var:­Gü­nü­müz­de,­ga­ze­te­ler­de­si­ga­ra­nýn­rek­lâ­mý­ya­pý­la­mý­yor,­a­ma­al­kol­lü­iç­ki­le­rin­rek­la­mý­ya­pý­la­bi­li­yor!­Pe­ki,­al­kol­lü­iç­ki­ler­si­ga­ra­dan­da­ha­az­mý­za­rar ve­rir?­Si­ga­ra­nýn­rek­la­mý­nýn­ya­pý­la­ma­dý­ðý­bir­yer­de, al­kol­lü­iç­ki­le­rin­rek­lâm­la­rý­na­sýl­de­vam­e­de­bi­lir?­(14 Ma­yýs­Pa­zar­gün­kü­ga­ze­te­ler­de­ma­a­le­sef­yi­ne­al­kol­lü­iç­ki­rek­lâm­la­rý­yer­al­dý.­Cum­hu­ri­yet’de­ki­rek­lâm­da­in­san­lar­‘ra­ký­fab­ri­ka­sý’nýn­ka­pý­sýn­da­kuy­ru­ða­gir­miþ­þe­kil­de­res­me­dil­miþ...­Gü­ya­bu­rek­lam­lar­‘teþ­vik e­di­ci’­de­ðil!­Teþ­vik­e­di­ci­ol­ma­sý­i­çin­da­ha­ne­ya­pýl­ma­sý­bek­le­ni­yor­ki?­Hür­ri­yet­ve­Ra­di­kal’de­ki­‘bi­ra’ rek­lâm­la­rýn­da­da­‘al­kol­süz­bi­ra’­al­dat­ma­ca­sý­var­dý. Türk­Gý­da­Ko­dek­si’ne­gö­re­hac­men­bin­de­beþ­ten da­ha­az­al­kol­i­çe­ren­bi­ra­lar,­‘al­kol­süz’­sa­yý­lý­yor­muþ. Fýk­hen,­tam­bir­al­dat­ma­ca...­Ön­ce­‘al­kol­süz­bi­ra’, son­ra­‘al­kol­lü­bi­ra’,­ya­son­ra?) Hiç­kim­se­“Biz­me­de­nî­ol­duk,­bu­me­se­le­ler­le­uð­raþ­mý­yo­ruz”­de­me­sin.­Ak­lol­lü­iç­ki­kul­la­nýp,­ak­lý dev­re­dý­þý­bý­rak­mak­hiçbir­þe­kil­de­me­de­nî­ol­mak an­la­mý­na­gel­mez.­Hem­“siz”­me­de­nî­ol­du­nuz­da, mese­lâ­Ýn­gil­te­re,­Rus­ya'ya­da­Sýr­bis­tan­me­de­nî­de­ðil mi?­Ba­ký­nýz,­Rus­ya­bi­le­genç­li­ði­ni­alkol­lü­iç­ki­ler­den ko­ru­mak­i­çin­na­sýl­gay­ret­gös­te­ri­yor.­ Kos­tur­ma­þehri­ne­yap­tý­ðý­ge­zi­de­bir­do­ðum­e­vi­ni zi­ya­ret­e­den­Rus­ya­Dev­let­Baþ­ka­ný­Dimit­ri­Med­ve­dev,­böl­ge­par­la­men­to­su­mil­let­ve­kil­le­riy­le­yap­tý­ðý bu­luþ­ma­da­‘al­ko­le­kar­þý­sert­mü­ca­de­le­ya­pýl­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni’­söy­le­miþ.­Rus­ya­li­de­ri,­genç­in­san­la­rýn bir­e­lin­de­iç­ki­þi­þe­si,­bir­e­lin­de­ço­cuk­la­so­kak­ta­do­laþ­ma­la­rý­nýn­ken­di­si­ni­çi­le­den­çý­kar­dý­ðý­ný­da­söy­le­miþ.­(Ci­han­Ha­ber­A­jan­sý,­13­Ma­yýs­2011) Alko­le­kar­þý­bir­ha­ber­de­Sýr­bis­tan’dan­gel­di: “Sýr­bis­tan’ýn­baþ­þehri­Bel­grad’da­bütün­iþ­yer­le­rin­de­ge­ce­yir­mi­i­ki­den­son­ra­al­kol­lü­iç­ki­sa­tý­þý­ya­sak­lan­dý. Belg­rad­Kent­Kon­se­yi­ve­Be­le­di­ye­si’nin­al­kol­ba­ðým­lý­lý­ðý­i­le­mü­ca­de­le­kap­sa­mýn­da­al­dý­ðý­ka­rar­doð­rul­tu­sun­da­sa­at­22.00’den­son­ra­al­kol­lü­iç­ki­sa­tý­þý­ya­pan­iþ yer­le­ri­ne­yak­la­þýk­100­ya­da­150­li­ra­a­ra­sýn­da­ce­za ke­si­le­cek.­Bu­iþ­yer­le­rin­de­ya­sa­ða­u­yu­lup­u­yul­ma­dý­ðý be­le­di­ye­za­bý­ta­sý­ve­mü­fet­tiþ­le­ri­ta­ra­fýn­dan­de­net­le­ne­cek.­Bel­grad­Kent­Kon­se­yi­ü­ye­si­Jely­ko­O­je­go­viç ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­17­yaþ­al­týn­da­ki­le­re al­kol­lü­iç­ki­ya­sa­ðý­nýn­bir­sü­re­dir­uy­gu­lan­dý­ðý þehirde,­a­lý­nan­ye­ni­ka­rar­la­rýn­hal­kýn­ya­ra­rý­na­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­(A.A,­14­Ma­yýs­2011) U­zun­yýl­lar­al­kol­lü­iç­ki­le­rin­tü­ke­til­me­si­ni­teþ­vik e­den­ül­ke­le­rin,­bu­gün­bu­‘be­lâ’dan­kur­tul­ma­ya­ça­lýþ­ma­sý­Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­le­ri­u­yan­dýr­ma­sý­ge­rek­mez­mi?­ Her­de­fa­sýn­da­ha­týr­la­tý­yo­ruz,­yi­ne­tek­kar­e­de­lim:­ Al­kol­ve­ben­ze­ri­kö­tü­lük­le­re­kar­þý­ted­bir­al­ma­mak­bü­yük­ha­ta­dýr.­He­le­he­le­bu­kö­tü­a­lýþ­kan­lýk­la­rýn­ga­ze­te­rek­lâm­la­rýy­la­teþ­vik­e­dil­me­si­da­ha­bü­yük­ha­ta­dýr.­En­bü­yük­ha­ta­da;­baþ­ta­Sað­lýk Ba­kan­lý­ðý­ve­A­i­le­den­So­rum­lu­Dev­let­Ba­kan­lý­ðý­o­la­rak­Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­le­rin,­bu­a­fet­kar­þý­sýn­da sus­ma­sý,­‘her­þey­yo­lun­da’­tav­rý­ser­ge­le­me­si­dir. Ta­biî­ki­bu­nok­ta­da­ka­ba­hat­li­o­lan­la­rýn­i­çin­de­‘du­yar­lý­med­ya’­da­var.­Ýs­ten­se­ve­bu­ko­nu­da bir­kam­pan­ya­ (“Al­kol­lü­iç­ki­le­rin­rek­lâ­mý­na­ha­yýr”­kam­pan­ya­sý) baþ­la­týl­sa­al­kol­lü­iç­ki­le­rin­rek­lâ­mý­bir­haf­ta­da­ya­sak­la­na­bi­lir. Se­çim­mey­da­ný­na­çý­kan­li­der­ler,­o­lur­ol­maz­þey­le­re­ký­za­cak­la­rý­na­“al­kol­lü­iç­ki­rek­lâm­la­rý­na”­ký­zýp “çi­le­den”­çýk­sýn­lar!

B

Hamzaçebi: Baraj yüzde 5’lere kadar indirilebilir nCHP Grup­Baþ­kan­ve­ki­li­A­kif­Ham­za­çe­bi,­‘’CHP­o­la­rak,­hal­kýn­i­ra­de­si­nin­par­la­men­to­ya­yan­sý­ma­sý­nýn­ö­nün­de­ki­en­gel­le­ri­kal­dý­ra­ca­ðýz’’­de­di.­Ham­za­çe­bi,­Tuz­la’da­ki­Ay­der­Res­to­ran’da­çe­þit­li­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­tem­sil­ci­le­riy­le­bir­a­ra­ya­gel­di.­Ham­za­çe­bi,­bu­ra­da­ki­top­lan­tý­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­Tür­ki­ye’de­de­mok­ra­si­nin­se­çim­le­re­in­dir­gen­di­ði­ni,­‘’Se­çim­ya­pý­lý­yor­sa­de­mok­ra­si­var­dýr’’­an­la­yý­þý­nýn­yan­lýþ­bir­an­la­yýþ­ol­du­ðu­nu di­le­ge­tir­di.­Ham­za­çe­bi,­si­ya­se­tin­te­mel­ku­rum­la­rýn­dan bi­ri­nin­par­la­men­to­ol­du­ðu­nu­ve­Tür­ki­ye’de­par­la­men­to­nun­hal­kýn­i­ra­de­si­ni­yan­sýt­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­de­rek,­‘’Se­çim­ba­ra­jý­nýn­mut­la­ka­in­di­ril­me­si­ge­re­ki­yor.­CHP­o­la­rak,­hal­kýn­i­ra­de­si­nin­par­la­men­to­ya­yan­sý­ma­sý­nýn­ö­nün­de­ki­en­gel­le­ri­kal­dý­ra­ca­ðýz’’­de­di.­Se­çim­ba­ra­jý­nýn yüz­de­5’le­re­ka­dar­in­di­ri­le­bi­le­ce­ði­ni­de­di­le­ge­ti­ren Ham­za­çe­bi,­si­ya­sî­par­ti­ler­le­il­gi­li­ya­sa­da­de­ði­þik­lik­yap­ma­yý­ta­ah­hüt­et­tik­le­ri­ni­de­söy­le­di. Ýstanbul / aa

MECLÝS 24. DÖNEM’E HAZIRLANIYOR. SEÇÝMLERE 1 AY KALA, MECLÝSTE YENÝ DÖNEME ÝLÝÞKÝN HAZIRLIKLAR DA SÜRÜYOR. VEKÝLLERE SEÇÝM BÖLGESÝ BÜROSU MASADA. MECLÝS, 24.­Dö­nem’de­mil­let­ve­kil­le­ri­ne­yö­ne­lik­ye­ni­hiz­met­ler­ver­me­ye­ha­zýr­la­ný­yor. TBMM­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Sa­det­tin­Kal­kan, yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Mec­li­sin­ye­ni­dö­nem­de­ki­en­ö­nem­li­ya­tý­rý­mý­nýn­te­me­li­a­tý­lan­ye­ni­halk­la­i­liþ­ki­ler bi­na­sý­o­la­ca­ðý­ný­be­lir­te­rek,­bit­ti­ðin­de­Mec­li­sin­tüm­ih­ti­yaç­la­rý­ný­kar­þý­la­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Bi­na­yý­i­ki­yýl­i­çin­de­ta­mam­la­ya­rak mil­let­ve­kil­le­ri­ni­ye­ni­o­da­la­rý­na­yer­leþ­tir­me­yi­plan­la­dýk­la­rý­ný­kay­de­den­Kal­kan, ye­ni­bi­na­bit­ti­ðin­de­es­ki halk­la­i­liþ­ki­ler­bi­na­la­rý­nýn ye­ni­den­el­den­ge­çi­ri­le­rek­per­so­nel­bü­ro­la­rý­o­la­rak­kul­la­na­cak­la­rý­ný, dý­þ a­r ý­d a­k i­ bü­r o­l a­r ý kam­püs­i­çi­ne­ta­þý­ya­cak­la­rý­ný­söy­le­di. Mec­l i­s in­ se­ç im ne­de­niy­le­ta­ti­le­gir­me­sin­den­ya­rar­la­na­rak­ba­zý­de­ði­þik­lik­le­re­gi­dil­di­ði­ni an­l a­t an­Kal­k an, a­na­bi­na­da­yal­nýz­ca­ka­dýn­mil­let­v e­k il­l e­r i­n in kul­la­na­ca­ðý­bir ku­a­för­sa­lo­nu­-

nun­ya­pýl­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Ka­dýn­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­bek­le­me­den,­is­te­dik­le­ri­an­da­kul­la­na­bi­le­cek­le­ri­bir­sa­lo­nu­­ya­pýp­hiz­met­le­ri­ne su­na­cak­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Kal­kan,­bu­nu­12 Ha­zi­ran’a­­ye­tiþ­ti­re­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­Kal­kan, Mec­li­sin­ta­ti­le­gir­di­ði­dö­nem­de­de­er­kek ber­ber­sa­lo­nu­nu­ye­ni­le­ye­cek­le­ri­ni­bil­dir­di. Mil­let­ve­kil­le­ri­nin­halk­la­i­liþ­ki­ler­bi­na­la­rýn­da­ki­o­da­la­rý­nýn­tef­ri­þi­nin­ye­ni­len­di­ði­ni be­lir­ten­Kal­kan,­kol­tuk­yüz­le­ri­ni­de­ðiþ­tir­dik­le­ri­ni,­ma­sa­ve­­san­dal­ye­le­rin­el­den­ge­çi­ril­di­ði­ni­an­lat­tý.­Mil­let­ve­kil­le­ri­nin­bu­o­da­la­rý ye­ni­bi­na­bi­tin­ce­ye­ka­dar,­2-3­yýl­da­ha­kul­la­na­cak­la­rý­ný­ha­týr­la­tan­Kal­kan,­bu­sebep­le ye­ni­len­me­sin­de­ih­ti­yaç­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý. TBMM­bi­na­sý­nýn­A­vus­tur­ya­lý­mi­ma­rý­o­lan­ve­1938­yý­lýn­da­a­çý­lan­pro­je­­ya­rýþ­ma­sý­ný­ka­za­nan­Prof.­Cle­mens­Holz­me­is­ter’in (1886-1983) a­ný­sý­na­bir­a­ný­týn­ya­pý­la­ca­ðý­ný be­lir­ten­Kal­kan,­tab­lo­þek­lin­de­ki­bu­a­ný­týn, mu­ha­le­fet­ku­li­si­ne­ya­nýn­da­ki­ar­ka­bah­çe or­ta­sý­na­ko­nu­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Kal­kan,­a­nýt­ta­Mi­mar­Holz­me­is­ter’in­kim­ol­du­ðu, ha­yat­hi­kâ­ye­si­ve­Tür­ki­ye’de­ne­ler­yap­tý­ðý­na­i­liþ­kin­bil­gi­ye­yer­ve­ri­le­ce­ði­ni­i­fa­de­et­ti. Bah­çe­dü­zen­le­me­le­ri­ne­ye­ni­lik­ge­tir­dik­le­ri­ni,­bu­yýl­ilk­kez­yer­leþ­ke­i­çi­ne­la­le­dik­tik­le­ri­ne­an­la­tan­Kal­kan,­‘’Mec­lis­bah­çe­si­da­ha­gü­zel­o­la­cak’’­de­di.­­Ankara / aa

‘’MAZBATA ALIRKEN BELGE DE ALACAK

SEÇÝM BÖLGESÝNDE BÜRO VE DANIÞMAN

KALKAN, seçimi kazandýktan sonra mazbatasýný alan milletvekillerinin Mecliste kayýt sýrasýnda doldurduklarý çok sayýda evrak bulunduðunu, bunun da zaman aldýðýný hatýrlatarak, ‘’Bu evraklarý kayýt sýrasýnda doldurtturmak istemiyoruz. Seçim kurulu ya da siyasî parti kanalýyla kendilerine bir dosya halinde ulaþtýracaKALKAN, 23.­Dö­nem’in­son­gün­le­rin­de ðýz. Kendileri bunlarý önceden doldurup gelecekler ve ya­pý­lan­Baþ­kan­lýk­Di­va­ný­top­lan­tý­sýn­da, hemen kayýtlarýný yapacaklar. Bunun üzerinde mil­let­ve­kil­le­ri­ne­bir­per­so­nel­da­ha çalýþýyoruz. YSK ile görüþüp bu belgele gö­rev­len­di­ril­me­si­yö­nün­de ri il seçim kurullarýna gönderip, ka­rar­a­lýn­dý­ðý­ný­ha­týr­la­ta­mazbatalarýný alýrken bu dosrak,­ü­çün­cü­per­so­ne­lin yalarýn kendilerine verilme han­gi­sta­tü­de­ça­lý­þa­sini saðlayacaðýz’’ diye ca­ðý­nýn­ye­ni­­o­luþ­konuþtu. Milletvekillerida tu­ru­la­cak­ Baþ­ya a nd sý na bi la iliþkiler ne Meclisi her yönüyle kek kan­lýk­Di­va­ný­na er Kalkan, yeni halk m he e rd ye tanýtan kapsamlý bir lonun olduðu sa l lbu pý ka i kal­dý­ðý­ný­söy­le­ya tç nu re salo ziya killeri için fitness kitap hazýrlanacaðýve et ill m n in di.­­Kal­kan,­bu dý rin ka lle etveki hem de ný anlatan Kalkan, kaydederek, mill ü ün üð et ko­nu­da­ki­gö­nd ar iþ þü ne dü ileceði masýný kitapta yasa yapma or yaparak atab sp nu rüþ­le­ri­ni­þöy­le e ðu lu nd yö un rg in bu günün yo sürecinin baþtan soan milletvekillerin m za i­ fa­de­et­ti: ‘’Be­an m za ce , ön an l 3 yý etti. Kalk na anlatýlacaðýný, ý, ancak bunun 2rýn la nim­yurt­ dý­þýn­uk nd lu 10 e bu e lis talept komisyon çalýþmala rguladý. Mec vu nu ðu du da­ k i­e­ d in­ d i­ðim ol r yapýlmasýnýn zo rýnýn nasýl yapýldýðý, Gen Kalkan, halen ire ld bi ý ýn að tec­ r ü­ b e,­ bel­ ki ac ýn al stenograf daha nel Kurul ile ilgili bütün nin tutanak þi ki 53 e se­ ç im­böl­ g e­ l e­ r in­ kt rli bi yöneticilerle bilgilerin yer alacaðýný söy görev e nd de­ça­ l ýþ­ m ak­ü­ z e­ r e ðü lü ür üd m ledi. Kalkan, geçmiþ yýllarda i. o­fis­ve­da­nýþ­man­o­la­yaptýðýný söyled bunun çok basit olarak hazýrlanbi­le­ce­ði­yö­nün­de­dir.­Bun­dýðýný hatýrlatarak, bu kez kanun yada­he­nüz­bir­ke­sin­lik­yok.­Bu­pým sürecini de içine alacak þekilde yapýlanu­da­ha­pro­je­o­la­rak­or­ta­ya­koy­ma­rak kayýt sýrasýnda milletvekillerine vereceklerini bildirdýk.­An­cak­ye­ni­Baþ­kan­lýk­Di­va­ný­na di. böy­le­bir­tek­lif­te­bu­lu­na­bi­li­rim.­Bu­gö­rü­þün,­ço­ðun­luk­ta­ra­fýn­dan­ka­bul­gör­me­si­la­zým.­Mil­let­ve­kil­le­ri­nin­se­çim­böl­ge­le­ri­ne­git­ti­ðin­de­va­tan­daþ­lar­la­bu­lu­þa­ca­ðý­bir­ye­ri­ol­ma­lý.­Si­ya­sî­par­ti­bi­na­la­rýn­da­gö­rü­þe­bi­li­yor­lar­a­ma­ken­di­o­fis­le­YENÝ dönemde yasama uzmanlarýný TBMM’nin irtibatlý rin­de­ol­ma­sý­da­ha­uy­gun­ve­ra­hat­o­la­olduðu ülkeler nezdinde ülke uzmanlýðýna dönüþtürecak­týr.­Bu­uy­gu­la­ma,­seç­men­le­rin­Mec­ceklerini belirten Kalkan, þöyle konuþtu: ‘’Her bir yasama li­se­gel­me­si­ni­de­en­gel­le­ye­bi­lir.­Ay­rý­ca, uzmanýna bir ülke verip, o ülkenin yasalarý, Meclisi konubu­ra­ya­ge­le­bi­len­var,­ge­le­me­yen­var. sunda uzmanlaþmasý saðlanacak. Uzman o ülkeyle ilgili Va­tan­daþ­la­rýn­bu­yol­la­se­çim­böl­ge­sin­de araþtýrma yapacak, o ülkeye gidecek olan milletvekili ve par­la­men­te­re­u­laþ­ma­sý­ve­der­di­ni­an­lat­dostluk gruplarýna istenen her türlü bilgiyi verecek. Sadece dýþ politika bakýmýndan deðil, ülkenin yasama faalima­sý­da­ha­ko­lay­o­la­bi­lir.­Be­nim­pro­jem, yetleriyle ilgili bilgilerle donatýlacak. Bunun fikir jimnastise­çim­böl­ge­sin­de­o­fis­ve­da­nýþ­man­teþ­ðini yaptýk, yeni dönemde uygulamasýna geçeceðiz. Yaki­la­tý­ný­kur­mak­týr.’’­Kal­kan,­se­çim­böl­sama uzmaný arkadaþlarýmýz da bu konuda hevesliler.’’ ge­sin­de­bü­ro­ve­da­nýþ­man­teþ­ki­la­tý­ný Kalkan, Araþtýrma Merkezi Müdürlüðünde görev yapan kur­ma­fik­ri­ni­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­si­ha­lin­de uzmanlarýn komisyonlarda görevlendirileceðini söyledi. Mec­lis­ta­ri­hin­de­ö­nem­li­bir­iþ­ba­þa­rýl­mýþ­o­la­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.

VEKÝLLERE NU FÝTNESS SALO

YASAMA UZMANLARI “ÜLKE UZMANI’’ OLACAK

TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan

Ceza gelirleri yardýma gitti SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMAYI TEÞVÝK FONU’NUN EN BÜYÜK GELÝR KAYNAKLARINDAN BÝRÝNÝ TRAFÝK CEZALARI OLUÞTURDU. 2010 YILINDA CEZALARDAN KURUMA 181 MÝLYON LÝRA AKTARILDI. SOSYAL Yar­dým­laþ­ma­ve­Da­ya­nýþ­ma­yý­Teþ­vik Fo­nu’nun­en­bü­yük­ge­lir­kay­nak­la­rýn­dan­bi­ri­ni tra­fik­ce­za­la­rý­o­luþ­tur­du.­Ku­ru­ma,­2010­yý­lýn­da tra­fik­ce­za­la­rýn­dan­el­de­e­di­len­ge­li­rin­yüz­de­50’si o­lan­181­mil­yon­li­ra­ak­ta­rýl­dý.­Tra­fik­ce­za­sý­ge­lir­le­ri,­bir­ön­ce­ki­yý­la­gö­re­yüz­de­198­o­ra­nýn­da­art­tý. Sos­yal­Yar­dým­laþ­ma­ve­Da­ya­nýþ­ma­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü’nün­2010­yý­lý­fa­a­li­yet­ra­po­ru­ya­yýn­la­dý. Ra­por­da,­Sos­yal­Yar­dým­laþ­ma­ve­Da­ya­nýþ­ma Teþ­vik­Fo­nu’nun­ge­lir­ve­har­ca­ma­la­rý­de­tay­lý­o­la­rak­yer­al­dý.­Ra­por­da,­2010­yý­lýn­da­fo­nun­ge­lir­le­ri­nin­ge­çen­yý­la­gö­re­yüz­de­29,7­o­ra­nýn­da­ar­týþ­ol­du.­Teþ­vik­Fo­nu’na,­di­ðer­fon­lar­dan­ak­tar­ma­lar­da­yüz­de­12­o­ra­nýn­da­a­zal­ma­o­lur­ken,­ge­lir­ve ku­rum­lar­ver­gi­sin­den­ak­tar­ma­lar­da­yüz­de­3,6­o­ra­nýn­da­ar­týþ­mey­da­na­gel­di.­Tra­fik­pa­ra­ce­za­la­rýn­dan­el­de­e­di­len­ge­lir,­bir­ön­ce­ki­yý­la­gö­re­yüz­de 196,­RTÜK­rek­lam­ge­lir­le­ri­yüz­de­358­o­ra­nýn­da

art­tý.­Ra­por­da,­Sos­yal­Yar­dým­laþ­ma­ve­Da­ya­nýþ­ma­Teþ­vik­Fo­nu­kap­sa­mýn­da­el­de­e­di­len­2­mil­yar 292­mil­yon­li­ra­nýn­1­mil­yar­900­mil­yo­nu­nun­yar­dým­a­maç­lý­kul­la­nýl­dý­ðý­be­lir­til­di.­Bu­mik­ta­rýn­76 mil­yo­nu­sað­lýk,­378­mil­yon­li­ra­sý­e­ði­tim,­113­mil­yo­nu­a­i­le­ye­des­tek­o­la­rak­ve­ril­di.­Fon­he­sa­býn­da, Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý’na­e­ði­ti­me­des­tek­a­ma­cýy­la 511­mil­yon,­TO­KÝ’ye­i­se­sos­yal­ko­nut­pro­je­le­rin­de­kul­la­nýl­mak­ü­ze­re­251­mil­yon­li­ra­ak­ta­rýl­dý. Sos­yal­Yar­dým­laþ­ma­ve­Da­ya­nýþ­ma­Fo­nu’nun ge­lir­le­ri­nin­bü­yük­bir­kýs­mý,­ge­lir­ve­ku­rum­lar ver­gi­si­i­le­tra­fik­pa­ra­ce­za­la­rý­na­i­liþ­kin­ge­lir­ler­den o­luþ­tu.­Ge­lir­ve­ku­rum­lar­ver­gi­si­tah­si­la­týn­dan­1 mil­yar­754­mil­yon­li­ra,­tra­fik­ce­za­la­rýn­dan­181 mil­yon­li­ra­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­1­mil­yar­936­mil­yon­li­ra­ak­ta­rýl­dý.­Rad­yo­ve­Te­le­viz­yon­Üst­Ku­ru­lu’nun­rek­lam­lar­dan­al­dý­ðý­pay­dan­i­se­ku­ru­ma­46 mil­yon­li­ra­ak­ta­rýl­dý.­­Ankara / cihan

Hasan Tahsin törenle anýldý KURTULUÞ Sa­va­þý’nda­ilk­kur­þu­nu­a­tan­Ga­ze­te­ci Ha­san­Tah­sin,­ö­lü­mü­nün­92.­yý­lýn­da­Ko­nak­Mey­da­ný’nda­dü­zen­le­nen­tö­ren­le­a­nýl­dý.­­Ýlk­Kur­þun­A­ný­tý­ö­nün­de­ki­tö­re­ne­Ýz­mir­Va­li­Yar­dým­cý­sý Nev­zat­Er­gün,­Ýz­mir­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­A­ziz­Ko­ca­oð­lu,­CHP­Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li­Meh­met­A­li­Su­sam, MHP­Ýz­mir­Mil­let­ve­ki­li­Þe­nol­Bal, as­ke­ri­yet­ki­li­ler,­Ha­san­Tah­sin­Ýl­köð­re­tim­O­ku­lu­öð­ren­ci­le­ri­ve­ga­ze­te­ci­ler­ka­týl­dý.­A­ný­ta­çe­lenk­bý­ra­kýl­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­say­gý­du­ru­þun­da­bu­lu­nul­du­ve­Ýs­tik­lâl­Mar­þý o­kun­du.­Ýz­mir­Ga­ze­te­ci­ler­Ce­mi­ye­ti ve­Tür­ki­ye­Ga­ze­te­ci­ler­Fe­de­ras­yo­nu Baþ­ka­ný­A­til­la­Ser­tel,­tö­ren­de­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­Kur­tu­luþ­Sa­va­þý’nýn­ilk­kur­þu­nu­nun 92­yýl­ön­ce­Ýz­mir’in­Ko­nak­Mey­da­ný’nda­a­týl­dý­ðý­ný ha­týr­la­ta­rak,­‘’Kur­tu­luþ­Sa­va­þý’nda­15­Ma­yýs­1919’da Ýz­mir’de­düþ­ma­na­ilk­kur­þu­nu­a­tan­Þe­hit­Ga­ze­te­ci

Ha­san­Tah­sin­sem­bo­lü­müz­dür,­gu­ru­ru­muz­dur’’ de­di.­Þe­hit­e­di­le­ce­ði­ni­bi­le­rek­ilk­kur­þu­nu­a­tan­ve mil­lî­mü­ca­de­le­yi­baþ­la­tan­Ha­san­Tah­sin’in­Türk ga­ze­te­ci­si­ne,­yurt­se­ver­le­re­ce­sa­ret,­mü­ca­de­le az­miy­le­ör­nek­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Ser­tel,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Ha­san­Tah­sin,­92 yýl­ön­ce­va­ta­ný­nýn­bö­lün­mez­bü­tün­lü­ðü­ve­ba­ðým­sýz­lý­ðý­i­çin­ca­ný­ný­se­ve se­ve­ver­di.­Ba­ðým­sýz­lýk­ga­ze­te­ci­nin ru­hun­da­var­dýr.­Ga­ze­te­ci­öz­gür­dür,­öz­gür­ol­ma­lý­dýr.­Ýs­te­ði­miz­ga­ze­te­ci­le­rin­e­li­nin­bun­dan­böy­le hep­ka­lem­tut­ma­sý­dýr.­Ba­ðým­sýz, de­mok­ra­tik­bir­Tür­ki­ye’de­ga­ze­te­ci­ler­öz­gür­ce­gö­re­vi­ni­ya­pa­bil­me­li­dir. Öz­gür­lü­ðü­i­çin­bü­yük­mü­ca­de­le­ler­ve­ren Türk­ba­sý­ný­bu­öz­gür­lü­ðün­den­hiç­bir­za­man ö­dün­ver­me­miþ­tir.’’­A­til­la­Ser­tel,­de­mok­ra­si­nin,­çok ses­li­li­ðin­ve­hal­kýn­ha­ber­al­ma­öz­gür­lü­ðü­nün­gü­ven­ce­si­ol­duk­la­rý­ný­söy­le­di.­­Ýzmir / aa

Zübeyde Haným Kýz Teknik Meslek Lisesi Kantininde, artýk saðlýklý ürünler satýlýyor. FOTOÐRAF: AA

Okulun kantininde kola, cips yasaklandý DÜZCE’DEKÝ Zü­bey­de­Ha­ným­Kýz­Tek­nik ve­Mes­lek­Li­se­sin­de­‘’o­be­zi­tey­le­mü­ca­de­le’’­kap­sa­mýn­da­baþ­la­tý­lan­uy­gu­la­may­la, o­kul­kan­ti­nin­de­ko­la,­cips,­ham­bur­ger­ve þe­ker­le­me­gi­bi­yi­ye­cek­ve­i­çe­cek­le­rin­sa­tý­þý­ya­sak­lan­dý.­O­ku­lun­Gý­da­Tek­nik­Öð­ret­me­ni­Mu­rat­Þan­da,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­i­le­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­o­kul­lar­da­o­be­zi­tey­le mü­ca­de­le­e­dil­me­si­i­çin­yö­net­me­lik­ler gön­de­ril­di­ði­ni­ha­týr­lat­tý.­Bu­yö­net­me­lik­ler­de,­o­kul­kan­tin­ler­de­ký­zart­ma­ve­gaz­lý i­çe­cek­le­rin­sa­tý­la­ma­ya­ca­ðý­na­da­ir­i­fa­de­le­rin­yer­al­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Þan­da,­bu­na­rað­men­kan­tin­le­ri­iþ­le­ten­le­rin­kâr­a­maç­lý­fir­ma­lar­ol­ma­sý­dolayýsýyla­uy­gu­la­ma­da­so­run­lar­ya­þan­dý­ðý­ný­söy­le­di.­O­kul­kan­tin­le­ri­ni­ki­ra­la­yan­la­rýn­pa­ra­ka­za­na­rak,­ev­le­ri­ne­ek­mek­gö­tür­me­ge­tir­me­der­din­de­ol­duk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Þan­da,­‘’Biz­öð­ret­men­o­la­rak­öð­ren­ci­le­rin­sað­lý­ðý­ný­dü­þü­-

nü­yo­ruz.­Ön­ce­öð­ren­ci­le­ri­o­be­zi­te­ye­teþ­vik­e­den­ü­rün­le­ri­be­lir­le­dik.­Cips,­ko­la, ham­bur­ger,­þe­ker­le­me­ler­gi­bi­a­bur­cu­bur ta­bir­e­di­len­ü­rün­le­ri­or­ta­dan­kal­dýr­dýk’’ de­di.­Uy­gu­la­ma­nýn­bir­an­da­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­si­nin­öð­ren­ci­ler­ü­ze­rin­den­et­ki­o­luþ­tur­ma­ma­sý­i­çin­söz­ko­nu­su­ü­rün­le­rin­ya­sak­lan­ma­sý­ný ka­de­me­li­o­la­rak­uy­gu­la­dýk­la­rý­ný­di­le­ge­ti­ren­Þan­da,­þöy­le­ko­nuþ­tu: "2009-2010­öð­re­tim­yý­lýn­da­ilk­ön­ce­cips ve­þe­ker­le­mey­le­baþ­la­dýk.­Bu­ü­rün­le­rin kan­ti­ne­gi­ri­þi­ni­ya­sak­la­dýk.­Ýlk­a­þa­ma­da öð­ren­ci­ler­‘ne­den­böy­le­ol­du­de­di­ler’­a­ma þu­an­da­bir­sý­kýn­tý­yok.­Bu­se­ne­i­kin­ci­a­dý­mý­at­týk­ve­kan­tin­ler­de­en­çok­tü­ke­ti­len­ü­rün­ler­den­ham­bur­ger­ve­ko­la­yý­lis­te­ye­al­dýk.­Öð­ren­ci­ler­ham­bur­ger­sor­du­ðu­za­man­‘yok’­de­dik.­Ko­la­yý­da­bu­ta­ma­men kal­dýr­mýþ­ol­duk.­Þim­di­öð­ren­ci­le­ri­mi­zin zih­nin­de­bu­ü­rün­le­rin­kan­tin­de­bu­lun­ma­ya­ca­ðý­ol­gu­su­yer­leþ­ti.’’­­Düzce / aa


Y

HABER

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

5

Sakal ve býyýk receptasci@yeniasya.com.tr

art ayý sanayi üretimi geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,4 artmýþ. Beyaz eþya, elektronik, otomotiv sektörü baþý çekiyor. Önceki aylarla mukayese edildiðinde bir yavaþlama söz konusu ise de artýþýn 16 aydýr kesintisiz sürmesi sevindirici. Ýlk çeyrek büyüme rakamlarýný olumlu etkiliyecektir. Rekorlar egale edilebilir. Ýktidar da övünecektir. Yalnýz bir sorun var. Hükümet hýzlý büyümeden dolayý tedirgin, keyfini süremiyor. Ekonomi kurmaylarý 6 aydýr frene basýyor, hýz kesmek istiyor. Akýllar karýþýyor. Hükümetten doyurucu ve halký aydýnlatýcý bir açýklama gelmiyor.

M

Býrakýn büyüyelim. Frene basmak niye? Mantýklý bir soru. Cevabý halktan esirgenmemeli. Makyajlanmýþ ekonomik verilerle gerçekler gizlenmemeli. Teknik terimler kullanmadan günlük lisanla fotoðrafýn tamamý anlatýlmalý. Þurdan baþlayalým. Büyüme; üretim artýþýdýr. Bir ülkede üretilen mal ve hizmet artýþýný gösterir. Ama sadece üretmek yetmez. Nasýl ürettiðimiz de önemlidir. Ýþte sorun burda yatýyor. Öylesine bozuk ve çarpýk üretim yapýmýz var ki... Tam mânâsýyla dýþa baðýmlý. Kü re sel dün ya da her e ko no mi dý þa ba ðým lý, a ma biz de kan ta rýn to pu zu kaçmýþ. Üretim için... Hammadde, ara mal, enerji... Ýthal etmek zorundayýz. Üretim arttýkça ithalat kamçýlanýyor. Sonuç döviz açýðý.

Tehlike sýnýrýný aþmýþ durumda. Bu yüzden frene basýlýyor. Þu denebilir; Üretimi kýsacaðýna ihracatýný arttýr, döviz kazan, açýðý kapat. Maalesef süreç tersine iþliyor. Ýç talep canlý. Ürettiðimizi kendimiz iç piyasada tü ketiyoruz. Ýhracatýmýz sýnýrlý. 100 liralýk ithalata karþýlýk ihracatýmýz 60 lirayý bulmuyor. Makas giderek açýlýyor. Döviz gelir gider dengesi bozuluyor. Mart ayý döviz açýðý 10 milyar dolara dayandý. Yýllýk bazda 60,5 milyar dolarla bir re kor daha kýrdý. Millî gelire oraný yüzde 8’i zorluyor. Çok yüksek bir carî açýk. Dünya sýralamasýnda ipi göðüsleyebiliriz. Uluslar arasý piyasada dolaþan bol ve ucuz para ile þimdilik finanse ediliyor. Þimdilik diyoruz. Çünkü dünya, özellikle de ABD, parasal sýkýlaþmaya gittiði takdirde carî açý-

ðýn finansmaný kolay olmayacak. Kur ve faiz artýþý ile ekonomi darboðaza girecek. Bunu önlemek için izlenen politikanýn özeti þu: Üretim hýzýný düþürerek döviz ihtiyacýný azaltmak. Üretimi tetikleyen de iç talep. Ýç talep de banka kredileriyle besleniyor. O halde kredi hacmini daraltarak ve maliyetleri yükselterek talep kýsýlmalý. Yapýlmak istenen bu. Bugüne kadar iþe yaramadý. Mart ayý carî açýk rakamlarý bunun delili. Ýç talep dizginlenemedi. Sanayi de canlý talep karþýsýnda ithalat yaparak üretmeyi sürdürünce bu tablo ortaya çýktý. Tekrar altýný çizelim. Üretim arttýkça döviz açýðýmýz büyüyor. Halbuki zenginleþmek ve milyonlarca insana iþ imkâný saðlamak için üretmek yani büyümek þart. Aþaðý tükürsen sakal yukarý tükürsen býyýk. Sanayimizin dýþa baðýmlýlýðý azaltýlmadan bu sorundan kurtulamayýz.

Baðýþ; AB, Türkiye için bir diyetisyen DEVLET Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Türkiye’nin kalkýnmasýnda AB’nin olumlu rolü olduðunu, AB’yi bir diyetisyen gibi görmek gerektiðini söyleyerek, “Diyetisyenin kendisinin morali bozuk, kilolu olabilir. Kendisi asabi, kafayý daðýtmýþ da olabilir. Ama reçetesi iyiyse, ben o reçeteyi uygularým” dedi. Bazý televizyon kanallarýnda hafta sonu programlarýna katýlan Baðýþ, AB ile iliþkiler ve diðer bazý konulara iliþkin sorularý yanýtladý. Bakan Baðýþ, AKP iktidarý döneminde gerek hava gerekse demiryolu ulaþýmý alanlarýnda çok büyük ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, “Bu ülkede (demir aðlarla ördük) diye bize marþlar söylettiler ama ortada demir að falan yapýldýðý yoktu” diye konuþtu. Egemen Baðýþ, AB’nin Türki ye için bir diyetisyen olduðu yönündeki benzetmesini tekrarlayarak, “Diyetisyenin kendisinin morali bozuk, kilolu olabilir. Kendisi asabi, kafayý daðýtmýþ da olabilir. Ama reçetesi iyiyse, ben o reçeteyi uygula rým” dedi. Baðýþ, AB’nin kendi reçetelerini uygulamadýðýna, AB ülkelerinden 16’sýnýn Maastricht kriterlerine uymadýðýna da iþa ret etti. Ankara / aa

Engelliye 4 milyar kaynak saðlandý SON yýllarda engellilik alanýnda yapýlan düzenlemelerle getirilen hizmetler 2010 yýlý sonunda bir milyon 83 bin 619 engelliye ulaþtý. Engellilerin yaþama katýlýmý ve sosyal hayatta yer almalarýný saðlamak adýna yapýlan düzenlemelere 2010 yýlý sonunda 4 milyar 71 milyon 988 bin 334 liralýk kaynak aktarýldý. Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðýnýn derlediði bilgiye göre, 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarý ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Yönetmelikle getirilen özürlü aylýðý hizmetinden 2010 yýlý sonunda 514 bin 844 kiþi yararlandý. Engellilere çeþitli kurumlar tarafýndan yapýlan yardýmlardan 4 bin 28 engelli, taþýmalý eðitimden 35 bin engelli öðrenci, bakým ücretinden 288 bin 926, rehabilitasyon merkezlerindeki özel eðitimden de 223 bin 920 ve vergi indiriminde de 16 bin 901 engelliye kaynak aktarýldý. Engellilerin saðlýklý insanlar gibi hayatlarýný devam ettirebilmeleri için yapýlan düzenlemeler istihdama da yansýdý. Ankara / aa

Sabancý: Türkiye’nin AB üyeliði kaçýnýlmaz SA BAN CI Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Güler Sabancý, Türkiye’nin AB üyeliðinin kaçýnýlmaz olduðunu bildirdi. Sabancý Holding’den yapýlan yazýlý açýklamaya göre Güler Sabancý, Avustur ya lý ün lü e ko no mist Jo seph A. Schumpeter hatýrasýna verilen ‘’Schumpeter Ödülü’’nü almasýnýn ardýndan Avusturya’nýn önde gelen gazetelerinden Die Presse’ye konuþtu. Sabancý, ‘’Türkiye, Avrupa’nýn Kaderi’’ baþlýðý ile ya yýmlanan röportajda, AB ve Türkiye’de kadýnýn konumuna iliþkin görüþlerini paylaþtý. Röportajda Sabancý, ‘’Önemli olan varýlacak yer deðil, alýnan mesafe... Süreç, sonuçtan daha önemli. Demok ratikleþme ve insan haklarý noktasýnda bu süreç önemli ama AB’ye demokrasi ve rol model olmasý açýsýndan halen inanýyoruz. Her ülkenin kýsa vadeli iç politikalarý olduðunu kabul etmemiz gerekir. Demokrasilerde sabýr gerekir ve iyimser olmak da hepimizin görevidir’’ cevabýný verdi. Sabancý, "Türki ye’nin AB üyeliði kaçýnýlmazdýr’’ görüþünü dile getirdi. Ýstanbul / aa

Þeb-i Arus Törenleri'nin de yapýldýðý Mevlânâ Kültür Merkezi'nde düzenlenen gençlik þölenine Türkiye'nin birçok noktasýndan dâvetliler katýldý.

Konya’da Gençlik Baharý RÝSÂLE-Ý NUR ENSTÝTÜSÜ TARAFINDAN MEVLÂNÂ DÝYARI KONYA'DA GERÇEKLEÞTÝRÝLEN ÝKÝNCÝ RÝSÂLE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ, TÜRKÝYE'NÝN NUR GENÇLÝÐÝNÝ COÞKUDA BULUÞTURDU. biz de þölenimiz için bu ittihadý Ýslâm ve Risâle-i Nur temasýný seçtik ve müzakere ettik. Baþta gençlik þölenimiz olmak üzere bütün faaliyetlerimizde emek harcayan genç kardeþlerimizi tebrik ediyor, BÜYÜK bir heyecanla gerçekleþen Risâle- birikimleri ve tecrübeleriyle bize destek i Nur Gençlik Þöleni büyük bir coþkuyla olan yol gösteren muhterem büyükleribaþladý. Þeb-i Arus törenlerinin yapýldýðý mize teþekkürlerimizi sunuyoruz.” Progyer olan Mevlânâ Kültür Merkezi’nde ramda Amerikalý Nur Talebesi Ýmren düzenlenen þölene Türkiye’nin dört bir Kurter, yaptýklarý hizmetleri anlattý. yanýndan binlerce insan katýldý. Manisa’dan Urfa’ya Bursa’dan Nevþehir’e AfÜSTAD'I SÜRGÜN EDENLER yon’dan Trabzon’a Türkiye’nin dört bir UNUTULMASINI ÝSTEDÝ yanýndan bir çok genç ve genç ruhlu inArdýndan Risâle-i Nur Enstitüsü adýna san Konya’da bir araya geldi. konuþma yapan Mehmet Kutlular, BediProgramýn açýlýþ konuþmasýný Risâle- üzzaman’ý Barla’ya sürgüne gönderen i Nur Enstitüsü adýna Ýbrahim Efdal hakim iradenin mahrumiyetler köyünde yaptý. Efdal yaptýðý konuþmada yaþadý- unutulmasýný beklediklerini, fakat öyle ðýmýz ahir zamanýn ifratlar ve tefritler olmadýðýný belirtti. Kutlular þöyle devam hengâmesinde, bu en dehþetli karmaþa- etti; ‘Karþýmda müthiþ bir yangýn var, anýn tam merkezinde, iyiyle kötünün levleri göklere yükseliyor içinde evlâdým tam ortasýnda yaþayan ahirzaman insa- yanýyor imaným tutuþmuþ yanýyor. O nýnýn bu hüzünlü yok oluþunda bataklý- yangýný söndürmeye imanýmý kurtarma ðýnda boðulmamasý için çok büyük ça- ya koþuyorum’ diyen gençliðin derdiyle ba gerektiðini ifade etti. Ve bu bataklýk- dertlenen þefkat kahramaný Said Nursitan kurtulmak sonsuz mutluluk ve vus- 'yi tanýmýyorlar. Kur'ân'ýn sönmez ve latýný kazanýlmasý uðrunda gösterilecek söndürülmez bir güneþ olduðunu bütün çabanýn en büyük kýsmýnýn da gençle- dünyaya ispat edeceðim diye haykýran rin omzunda olduðunu söyledi. kahraman bir Ýslâm mücahidinin idealÝbrahim Efdal þöyle devam etti; “Bedi- lerini bilmiyorlardý. O milletimizin imaüzzaman’ýn yüz yýllýk öngörüsünü ispat ný uðrunda cehennemin alevleri içinde edecek þekilde inþallah ittihad-ý Ýslâma yanmaya razý olan, bu yolda deðil dün hizmet edeceðini beklediðimiz özellikle yasýný ahiretini bile feda etmeye hazýr gençlerin önderlik ettiði Ýslâm âleminde- bir Asr-ý Saadet Müslümanýydý.” ki hareketlenmelerle de tevafuk ederek Kut lu lar ko nuþ ma sýn da genç le re

ELÝF NUR KURTOÐLU KONYA

þöyle seslendi: Risâle-i Nur Entüsitisü olarak ulvî vazifeleri hakkýyla yerine getirebilmek için yetiþmiþ insan gücünün ne kadar ehemmiyetli olduðunun farkýndayýz. Onun için siz deðerli gençlere bir yandan yaþadýðýmýz topluma huzur iklimlerini sunacak iman ve güzel ahlâkla bezenmeniz diðer yandan da maddeten terakkinin kapýlarýný açacak müsbet ilimler alanýnda en iyi þekilde yetiþmeniz için gereken þartlarý hazýrlamaya gayret ediyoruz. Sizlerin bu þölen kapsamýnda ilim sanata ve marifet alanlarýnda gösterdiðiniz çabalar ortaya koyduðunuz çalýþmalar Üstadýmýzýn müjdelerinin gerçekleþmeye baþladýðýnýn iþaretidir. Sizin heyecanlý gayretleriniz bizim duâ ve desteðimiz inþallah ulvî maksatlarla çýkýlan bu yolda Cenâb-ý Hakk'ýn hepimize hedeflerimize ulaþtýrmasýna vesile olacaktýr.” Prog ram da ki skeç ler þö le ni iz le yen le ri kah ka ha ya boð du. Ri sâ le-i Nur Bilgi Yarýþmasý ve karikatür, kýsa film, fotoðraf, tiyatro senaryosu yarýþmalarýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Programda yapýlan çekiliþle 50 kiþi ödül kazandý. Programa gelen misafirlere saat 10’dan itibaren geleneksel Konya düðün pilavý ikram e dil di ve Meh ter Ta ký mý mi ni bir konser verdi. Risâle-i Nur Gençlik Þöleni’nin tamamý Kon Tv, Konya Tv ve Bizim radyodan canlý olarak yayýmlandý. Elif Nur Kurtoðlu / Konya

Ýþkence iddialarý kamera taktýrdý TOPLUMUN her kesiminin güvenlikle ilgili talep ve beklentilerini karþýlayan ve vatandaþýn ilk müracaat kapýsý olan polis merkezlerinin yüzde 98’ine ka mera yerleþtirildi. Amaç, polis mer kez le rin de iþ ken ce id di a la rý na kar þý ted bir al mak. Ül ke ge ne lin de bin 320’ye ulaþan sayýsýyla iþlevsel bir ko numa sahip polis merkezlerinin sunduðu hizmetin kalitesi, vatandaþlarýn güvenlik memnuniyetini saðlamada ve polis imajýnýn güçlendirilmesinde en önemli etkenlerden. Bu gerçekten hare ket le Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan

2009 yýlýnda ilan edilen ‘Polis Merkezleri Yýlý’ kapsamýnda yapýlan çalýþmalara 2010 yýlýnda da devam edildi. Polis merkezlerinde, vatandaþ ile polis arasýndaki diyaloðun þeffaflýk içinde olma sý, or ta ya a tý lan iþ ken ce ve kö tü muamelenin önüne geçilmesi için Ýçiþleri Bakanlýðý kameralý sisteme geçti. 2009 ve 2010 yýllarý içerisinde; polis merkezlerinin fizikî þartlarýnýn iyileþtirilmesi ve ihtiyacý olan techizat, malzeme ve araçlarýn alýmý için 81 milyon 248 bin TL harcandý. Polis merkezlerinin yaklaþýk yüzde 98’i kamera sistem-

leriyle donatýldý. 34 polis merkezinin inþaatýna baþlandý, bunlardan 15’i ta mamlanarak hizmete açýldý, 19’unun inþaatýna ise devam ediliyor. Bin 154 polis merkezinin de bakým ve onarýmý yapýlarak tefriþatý yenilendi. Ayrýca, Emniyet Genel Müdürlüðü, 81 ilde 2010 yýlý içerisinde yasa dýþý olarak düzenlenen 793 faaliyete müdahale etti. Müdahaleler esnasýnda zaman zaman yaþanan olumsuzluklarýn önlenmesi ve tekrar etmemesi amacýyla 16 farklý konuda 8 bin 992 çevik kuvvet personeli hizmet içi eðitime tabi tutuldu. Ankara / cihan

cevher@yeniasya.com.tr

“Muannidâne muâraza” siyaseti… iyasetteki çirkin propaganda ve “kaset savaþlarý”yla sathî ve seviyesiz politik polemikler, aslýnda en baþta ülkeye kaybettiri yor. Akl-ý selimden ve saðduyudan uzaklaþýlmakla, asimetrik kýþkýrtmayla birbirini yaralamasýyla topyekûn siyasetin de itibarý zedeleniyor… “Seçim beyannâmleri”nin tartýþýlmadýðý, Türkiye’nin önünde devasa problemlerin konuþulmadýðý süreçte, “inadýna muâraza siyaseti”, karþýlýklý gerginlik ve öfkeleri daha da azdýrýyor. Ve olup bitenler, Bedüzzaman’ýn “Ýslâm kahramaný Adnan Menderes”e yazdýðý mektuptaki siyasete ikazýný hâdiselerin nezdinde bir defa daha haklý çýkarýyor… Kur’ân’ýn birçok âyetinde tekrarla ehemmiyeti te’yid edilen “Hiçbir günâhkâr, baþkasýnýn gü nâ hý ný yük le ne mez (baþ ka sý nýn ha ta sýy la suçlanamaz)” meâlindeki (En’âm Sûresi, 164) âyetin hakikatini tefsirde, “siyaseti hâzýradaki particilik taraftarlýðý ile bir câninin cinâyeti yüzünden pek çok mâsumlara, taraftarlarýna, akrabalarýna þeni (kötü-fena) gýybetler ve tezyifler edilip bir tek cinâyetin yüz cinâyete çevrilmesi ve gâyet dehþetli bir kin ve adâveti damarlara dokundurup kin ve garaza mukabele-i bilmisile mecbur ediyor” mânevî ihtarýnýn ehemmiyetini ortaya koymakta. (Tarihçe-i Hayat, 533-537)

S

“ÝÇTÝMÂÎ VE SÝYASÎ ÝRTÝCA” Zira “bir tâifeden, bir cereyandan, bir aþiretten bir ferdin hatâsýyla o tâifenin, o cereyanýn, o aþiretin bütün fertleri mahkûm ve düþman ve mes’ul tevehhüm edilmekte (sanýlmakta); bir hatâ, binler hatâ hükmüne geçirilmekte…” Bunun “ittifak ve ittihadýn temel taþý” olarak nitelendirdiði “kardeþlik ve vatandaþlýk, muhabbet ve uhuvveti (mânevî kardeþliði) zîr ü zeber ettiðini önemle nazara veren Bediüzzaman’ýn Kur’ânî tesbitleri, bugünün siyasî ahlâktan mahrum politikanýn bâdirelerini haber vermekte. “Kardeþi de olsa, aþireti ve tâifesi de olsa, partisi de olsa, o cinâyete þerik (ortak) sayýlmaz. Olsa olsa, o cinâyete bir nevî tarafgirlikle yalnýz mânevî günahkâr olup âhirette mesul olur, dünyada olmaz” izâhý bunun içindir. Yine bunun içindir ki 1950’lerin siyasî tartýþmalarýna karþý, “Baþvekile ve dindar mebuslara verilmek üzere” yazdýðý “gâyet ehemmiyetli bir hakikattir” baþlýklý mektubunda, bu tür siyasetin vatana ve millete büyük zarar veren içtimâî ve siyasî “büyük tehlike”sinden sakýndýrýr. (E mirdað Lâhikasý, 318-321) “Garazkârâne ve anûdâne (inadýna) particilik” diye tanýmladýðý inadýna siyasî taraftarlýðýn, vahþet ve bedevîlik devirlerinden kalma “vahþiyâne kural”ýn “medeniyet” perdesindeki çaðdaþ “içtimaî ve siyasî irtica” olduðunu bildirir. Bunun yeryüzünde, toplumlarda huzur, adâlet, güvenlik ve barýþý mahvettiðine dikkat çeker. Bundandýr ki Bediüzzaman’ýn bu beyâný, “in sanlýk cemiyeti ile Ýslâmiyet milliyeti için hamiyetle çalýþanlar”a olduðu kadar, doðrudan “milletin hâkimiyeti ve memleketin selâmeti için çalýþan ehl-i siyaset” dediði siyasetçileredir… “MUKABELE-Ý BÝLMÝSÝL SÝYASETÝ”! Neticede, rakip siyasetlere hayat hakký tanýmayan particilikle, millete ve vatana “âdilâne hizmete muvaffak olunamadýðýndan, toplum tehlikeli siyasî ayrýþma, kamplaþma ve kutuplaþmaya itilir. Dahasý, “muannidâne muâraza”yla savrulan siyasî irâde, vatanýn ve milletin menfaatine, asâyiþ ve emniyeti muhâfazaya yetersizlikle, içte ve dýþta maddî ve mânevî rüþvetlere mecbur hale getirir… Hak uðruna olmayan siyasî cedelleþme ve inadýna particilikle, siyasî ve sosyal kaosla kalmaz; dahilde “birbirine karþý gelen muannid ve muârýz kuvvetlerin kuvvetsiz kalýp kuvvetsizlikle zayýflanmalarý” sonucu, birlik ve beraberlik isteyen ülke ve millet meselelerinde demokratik mutâbakattan yoksun ittifaksýzlýktan gelen zâfiyetle, hâriçte “ecnebînin politikasýna âlet olur.” En deh þet li si, kin ve ga ra zýn hük met ti ði “misliyle mukabele” siyaseti, siyasî karþýtlýðý ve kavgayý körüklemekle milletin ortak yaþama þuurunu tahrip etmekle sosyal hayatý zehirlemenin yaný sýra, “hâriçteki düþmanlarýn parmak karýþtýrmalarýna zemin hazýrlar.” Maazallah “etnik-ýrkî” ve “mezhebî” tefrikanýn tahrikiyle iftirak fitnesi, evvela mânevî birlik baðlarýný kopartýr, ardýndan kardeþi kardeþle çatýþtýrýr, daha tâmir edilemez ve iyileþip kapanamaz yaralar açar; “gizli, ifsadçý, anarþi hesâbýna çalýþan komiteler”in ifsadýyla milletin bütünlüðünü bölüp parçalayan eden vahim içtimâî belâlara ve fitnelere, ayrýlýkçýlýða sebebiyet verir. Biran evvel bu “muannidâne muârazalý, garazkâr, tarafgir, mukabele-i bilmisil siyaset” inden vazgeçilmesi gerekir. Vatan ve milletin selâmeti, va tandaþlarýn mânevî kardeþliði ve birliði hatýrýna...


6

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

HABERLER

Y

YURT HABER

Medeniyet kubbemizin direkleri hep âlimler oldu

Ýstanbul Boðazý'ndaki sis dün deniz ulaþýmýný aksattý.

Boðazý sis bastý, vapur seferleri aksadý ÝSTANBUL Bo­ða­zý’nda­ki­tran­sit­ge­mi­ge­çiþ­le­ri,­yo­ðun­sis dolayýsýyla­çift­yön­lü­o­la­rak­dur­du­rul­du.­Ýs­tan­bul­Ge­mi Tra­fik­Hiz­met­le­ri­Mü­dür­lü­ðün­den­a­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re, Ýs­tan­bul­Bo­ða­zý,­yo­ðun­sis­dolayýsýyla­sa­at­05.30’dan­i­ti­ba­ren­çift­yön­lü­o­la­rak­tran­sit­ge­mi­ge­çiþ­le­ri­ne­ka­pa­týl­dý. Si­sin­da­ðýl­ma­sýy­la­öð­le­sa­at­le­rin­de­Bo­ðaz­tek­rar­ge­mi se­fer­le­ri­ne­a­çýl­dý.­Ý­tan­bul­Bo­ða­zý’nda­et­ki­li­o­lan­yo­ðun sis­dolayýsýyla­Üs­kü­dar-E­mi­nö­nü,­Üs­kü­dar-Ha­liç­i­le­Ka­ba­taþ-A­da­lar­hat­týn­da­ki­va­pur­se­fer­le­ri­bir­sü­re­ya­pý­la­ma­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Ýs­tan­bul­Bo­ða­zý’nda­et­ki­li­o­lan­yo­ðun­sis,­de­niz­u­la­þý­mý­ný­o­lum­suz­yön­de­et­ki­le­di. Yo­ðun­sis­dolayýsýyla­Ýs­tan­bul­Þe­hir­Hat­la­rý’na­a­it­Üs­kü­dar-E­mi­nö­nü,­Üs­kü­dar-Ha­liç­i­le­Ka­ba­taþ-A­da­lar­hat­la­rýn­da­ki­va­pur­se­fer­le­ri,­sa­at­08.00­i­ti­ba­riy­le­ge­çi­ci­o­la­rak dur­du­rul­du.­Se­fer­ler,­si­sin­et­ki­si­ni­yi­tir­me­si­nin­ar­dýn­dan yak­la­þýk­bir­sa­at­son­ra­nor­ma­le­dön­dü.­­Ýstanbul / aa

Borç kavgasý kanlý bitti KARAMAN’DA 5­bin­li­ra­lýk­bor­cu­na­ke­fil­ol­du­ðu­ye­ðe­niy­le­bor­cu­nu­ö­de­me­di­ði­i­çin­tar­tý­þan­am­ca,­ye­ðe­ni­ta­ra­fýn­dan­av­tü­fe­ðiy­le­vu­ru­la­rak­öl­dü­rül­dü.­E­di­ni­len­bil­gi­ye gö­re,­Mü­mi­ne­Ha­tun­Ma­hal­le­si’nde,­M.­A.­(45)­i­le­5­bin li­ra­bor­cu­na­ke­fil­ol­du­ðu­ye­ðe­ni­N.­A.­(26)­a­ra­sýn­da­tar­týþ­ma­çýk­tý.Tar­týþ­ma­nýn­kav­ga­ya­dö­nüþ­me­si­so­nu­cu,­N. A,­am­ca­sý­ný­av­tü­fe­ðiy­le­vu­ra­rak­öl­dür­dü.­Po­lis­e­kip­le­ri­nin­o­lay­ye­rin­de­yap­tý­ðý­in­ce­le­me­nin­ar­dýn­dan­ce­set,­o­top­si­i­çin­Ka­ra­man­Dev­let­Has­ta­ne­si­nin­mor­gu­na­kal­dý­rýl­dý.­N.­A.­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý.­M.­A’nýn­5­bin­li­ra­lýk­borç­ö­den­me­yin­ce­ic­ra­lýk­ol­du­ðu­öð­re­nil­di.­­Karaman / aa

4 terörist, teslim oldu TERÖR ör­gü­tü­PKK’dan­ka­ça­rak­Þýr­nak’ýn­Si­lo­pi­il­çe­sin­de­gü­ven­lik­güç­le­ri­ne­tes­lim­o­lan­4­te­rö­rist,­Di­yar­ba­kýr’a gön­de­ril­di.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­I­rak’tan­Si­lo­pi­il­çe­si­ya­kýn­la­rýn­da­ki­Ha­bur­Sý­nýr­Ka­pý­sý’ndan­ön­ce­ki­gün­Tür­ki­ye’ye­gi­riþ­ya­pa­rak­gü­ven­lik­güç­le­ri­ne­tes­lim­o­lan­4­te­rö­rist,­Si­lo­pi­Jan­dar­ma­Ko­mu­tan­lý­ðýn­da­ki­sor­gu­nun­ar­dýn­dan­Si­lo­pi­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na­çý­ka­rýl­dý.­Sav­cý­lýk­ça­i­fa­de­le­ri­a­lý­nan­4­te­rö­rist,­ha­zýr­lýk­dos­ya­la­rýy­la­bir­lik­te Di­yar­ba­kýr­Ö­zel­Yet­ki­li­Sav­cý­lý­ðý­na­gön­de­ril­di.­Silopi / aa

DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI MEHMET GÖRMEZ,“MEDENÝYET KUBBEMÝZÝN DÝREKLERÝ HEP ÂLÝMLER OLMUÞTUR. BÝZ ONLARA NE KADAR KIYMET VERÝRSEK, MEDENÝYETÝMÝZ O KADAR BAKÎ OLUR’’ DEDÝ. DÝYANET Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Meh­met Gör­mez,­‘’Me­de­ni­ye­ti­mi­zi­a­yak­ta tu­tan,­me­de­ni­yet­kub­be­mi­zin­di­rek­le­ri­hep­â­lim­ler­ol­muþ­tur.­Biz â­lim­le­ri­mi­ze­ne­ka­dar­kýy­met­ve­rir­sek,­me­de­ni­yet­kub­be­miz­o­ka­dar­ba­ki­o­lur’’­de­di. Ba­þak­þe­hir­ Be­le­di­ye­sin­ce,­ Çý­nar­ Kon­gre­ Mer­ke­zi’nde­ dü­zen­le­n en­ ‘’Tür­k i­y e­ Müf­t ü­s ü­ Ha­l il Gö­nenç’’­ baþ­lýk­lý­ say­gý­ prog­ra­mýn­da­ Kur’ân-ý­ Ke­rim­ o­kun­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­ko­nu­þan­Gör­mez, bu­ top­lan­tý­nýn­ in­san­la­ra­ ve­fa­kâr ol­ma­yý­ha­týr­lat­tý­ðý­ný­söy­le­di. Gör­mez,­ Gö­nenç’in­ böy­le­ bir top­l an­t ý­y a­ ih­t i­y a­c ý­ ol­m a­d ý­ð ý­n ý be­lir­te­rek,­an­cak­o­na­ve­fa­bor­cu i­çin­de­o­lan­ta­le­be­le­ri­nin­bir­top­lan­tý­yap­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­kay­det­ti.­ Gö­n enç’e­ en­ ve­f a­k ar­ ol­m a­s ý ge­re­ken­ ku­ru­mun­ Di­ya­net­ Ýþ­le­ri Baþ­kan­lý­ðý­ ol­du­ðu­nu­ i­fa­de­ e­den Gör­mez,­‘’Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ð ýn­d a­ þu­ an­d a­ hiç­b ir­ müf­t ü yok­tur­ki­Ha­lil­Gö­nenç­Ho­ca­dan ders­ al­ma­mýþ­ ol­sun.­ Ya­ ken­di­sin­den­ ya­ da­ ta­le­be­le­rin­den.­ O sa­de­ce­ müf­tü­le­rin­ ho­ca­sý­ de­ðil, müf­tü­le­rin­ ho­ca­la­rý­nýn­ da­ ho­ca­sý ol­du’’­þek­lin­de­ko­nuþ­tu. Gör­mez,­ Gö­nenç’in­ al­dý­ðý­ e­ði­ti­min­ bir­ kýs­mý­ný­ al­ma­ im­kâ­ný­na sa­hip­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­þun­la­rý kay­det­ti:­‘’Keþ­ke­Tür­ki­ye’nin­her­han­gi­bir­ye­rin­de­ha­ya­tý­ný­il­me­a­-

ne­sa­hip­o­lun­du­ðu­nu­vur­gu­la­ya­rak,­ ‘’Me­de­ni­ye­ti­mi­zi­ a­yak­ta­ tu­tan,­ me­de­ni­yet­ kub­be­mi­zin­ di­rek­le­ri­hep­â­lim­ler­ol­muþ­tur.­Biz â­lim­le­ri­mi­ze­ne­ka­dar­kýy­met­ve­rir­s ek,­ me­d e­n i­y et­ kub­b e­m iz­ o ka­dar­ba­ki­o­lur.­Bi­zim­me­de­ni­yet kub­be­mi­zi­a­yak­ta­tu­ta­cak­o­lan­â­lim­l er­d ir’’­ de­d i.­ Di­y a­n et­ Ýþ­l e­r i Baþ­ka­ný­ Gör­mez,­ an­ne-ba­ba­la­ra da­þöy­le­ses­len­di:­"Hiç­bir­an­ne­ve ba­ba,­ev­lâ­dýy­la­il­gi­li­i­de­al­le­ri­ni­bi­zim­le­ pay­la­þýr­ken­ ya­ da­ dün­ya­ya gel­di­ðin­de­ ku­la­ðý­na­ fý­sýl­dar­ken, ‘sen­ bü­yü­yün­ce­ â­lim,­ â­li­me­ o­la­cak­sýn’­ de­me­me­ye­ baþ­la­dý.­ Baþ­ba­kan,­ va­li,­ dok­tor,­ mü­hen­dis, bü­tün­ pa­ye­le­ri­ sa­yý­yo­ruz­ ço­cuk­la­r ý­m ý­z ýn­ ku­l ak­l a­r ý­n a,­ a­m a­ hiç kim­se­ ev­lâ­dý­na­ ‘sen­ â­lim­ o­la­cak­sýn’­ de­mi­yor­ ya­ da­ bu­nu­ di­yen an­ne­ve­ba­ba­la­rýn­sa­yý­sý­çok­a­zal­Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Çýnar Kongre Merkezi'nde konuþtu. dý.­Bü­tün­an­ne­ve­ba­ba­la­ra­di­yo­da­mýþ,­ha­ya­tý­nýn­bü­yük­bir­kýs­mý­‘’Çey­rek­a­sýr­lýk­bir­fet­ret­dö­ne­- rum­ki­ö­zel­lik­le­ze­ki­o­lan­ev­lât­la­ný­i­lim­yo­lun­da­sarf­et­miþ­ho­ca­la­- mi­miz­var­bi­zim’’­di­yen­Gör­mez, rý­mý­za,­‘ev­lâ­dým­ben­bü­tün­gü­cü­rý­m ýz­ bir­ þe­k il­d e­ Di­y a­n et­ Ýþ­l e­r i ‘’Ý­lim­yo­lun­da­her­tür­lü­çi­le­ye­kat­- mü­sarf­e­de­ce­ðim,­sen­me­de­ni­yet Baþ­k an­l ý­ð ý­n ýn­ Ha­s e­k i­ E­ð i­t im la­na­rak,­fet­ret­dö­ne­mi­nin­da­ha kub­be­mi­zi­ a­yak­ta­ tu­ta­cak­ bir­ â­Mer­ke­zi­ gi­bi­ bu­ mü­es­se­se­le­rin­de san­cý­sýz­geç­me­si­ni­sað­la­mak­i­çin lim­ o­la­cak­sýn’­ di­ye­lim.­ Al­lah­ si­ze bu­luþ­tu­ru­la­bil­sey­di,­ ge­le­cek­ ku­- ça­ba­gös­te­ren­bü­yük­bir­ne­sil­var. Ha­lil­Ho­ca­mýz­gi­bi­â­lim­o­la­cak­ve þak­lar­la­ ha­ya­tý­ný­ il­me­ a­da­mýþ­ in­- O­nes­lin­bü­yük­kýs­mý­dar-ý­be­ka­ya me­de­ni­yet­ kub­be­mi­zi­ a­yak­ta­ tu­san­l a­r ýn­ bu­l uþ­m a­s ý­ bi­r az­ da­h a ir­ti­hal­et­ti.­Ha­lil­Gö­nenç­Ho­ca­mýz ta­cak­ev­lât­lar­ih­san­ey­le­sin.’’ ‘’Tür­ki­ye­Müf­tü­sü’’­ ad­lý­bel­ge­sel faz­la­ ol­say­dý.­ Þim­di­ ül­ke­mi­zin­ i­- gi­bi­ba­zý­la­rý­ber­ha­yat.­Ýn­san­la­rýn gös­ te­ri­mi­nin­de­ya­pýl­dý­ðý­prog­ra­çin­den­ geç­ti­ði­ bir­ta­kým­ sý­kýn­tý­la­rý en­ha­yýr­lý­sý,­öm­rü­u­zun,­a­me­li­gü­ma,­Cum­ hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Gül gör­dü­ðü­müz­de,­bu­yay­gýn­la­þa­bil­- zel­o­lan­dýr.­Ho­ca­mý­za­u­zun­ö­ve­Baþ­ b a­ k an­Re­cep­Tay­yip­Er­do­sey­di­bel­ki­çok­da­ha­fark­lý­bir­tab­- mür­ler­di­li­yo­rum’’­di­ye­ko­nuþ­tu. ðan­me­ s aj­gön­ der­di.­­Ýstanbul / aa Gör­mez,­ bir­ i­lim­ me­de­ni­ye­ti­loy­la­kar­þý­kar­þý­ya­ka­la­bi­lir­dik.’’

ÇADIRDA CUMA NAMAZI DOÐRU DEÐÝL insanlar kardeþtir’’ þeklinde konuþtu. Ýslâm’da böyle bir þeyin olmadýðýný anlatan Gönenç, þunlarý kaydetti: ‘’Peygamberimiz (asm) zamanýnda Müslümanlar bir tek camide namaz kýlýyorlardý. Hatta bazý mez heplere göre de ihtiyaç olmadan ikinci bir camide Cuma namazý kýlmak caiz deðildir. Cuma namazýný kýlmanýn anlamý, birliði saðlamaktýr. Ýnþallah onlar da uyanacak ve bu iþi terk edecekler.’’

BU arada, Halil Gönenç, program öncesi gazetecilerin sorularýný cevapladý. BDP’lilerin cuma namazýný ‘’sivil itaatsizlik’’ eylemi çerçevesinde çadýrlarda kýlmalarýyla ilgili bir soru üzerine Gönenç, Cuma namazýnýn dinen büyük bir ibadet olduðunu söyledi. Gönenç, bu ibadetin Allah için yapýlmasý gerektiðini vurgulayarak, ‘’Irkçýlýk namýna bunu yapmak dinen kabul edilemez. Bütün mü'minler, Araplar da, Türkler de, Kürtler de Müslüman’dýr. Bu milletlerin birlikte olmalarý gerekiyor. Bütün inanan

Y se ri i lân lar ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0212 655 88 59

Otomativ Sektöründe

Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0212 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

Yeni Asya Medya Grup Bünyesinde Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Alýnacaktýr. Tel: 0212 655 88 59 Dahili: 404-405 ademalp@yeniasya.com.tr

yeniasya Medya Grup

Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0212 422 22 23 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. 0535 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öð retmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nSultanahmet bölgesin de ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor.

0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL 0533 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER

Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý

1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE n 400 TL Taksitle

Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde %82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: 0532 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06

SATILIK ARSA n Ýzmir Yenifoça'da sahil arsasý 275 m2 17.500 TL 0535 359 39 60 n Bursa Yeniþehirde 9400

m2 tarla 19,500 TL 0537 435 74 85 n Bursa Yeniþehirin

köyünde köyünde bahçeler arasýnda dönümü 1.500 TL n Bilecik Merkeze baðlý köyde muhtelif ebatlarda arsalar 0535 359 39 60 n Arnavutköy'de Sahibinden TOKÝ Karþýsýnda camiiye okula yakýn Caddeye cepheli 670 m2 135,000 TL yarý peþin yarý vadeli arsa 0212 597 80 81 0537 609 66 57 n Arnavutköy 'de

Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0212 597 99 21 0532 552 5973 n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman 0532 323 94 27 0282 653 66 67 - 0282 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda

n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79

Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75.000 TL Bodrum+3 Kat imarlý 0533 712 48 06

Þüpheli çanta paniðe yol açtý SAKARYA’NIN A­da­pa­za­rý­il­çe­sin­de­sa­hi­bi­nin­park­ta­u­nut­tu­ðu­çan­ta­ký­sa­sü­re­li­pa­ni­ðe­yol­aç­tý.­Kent­Park’ta­ço­cuk­par­ký­nýn­bu­lun­du­ðu­bö­lüm­de­ki­çöp­ku­tu­su­nun­ü­ze­rin­de­sa­hip­siz­bir­çan­ta­bu­lun­du.­Va­tan­daþ­la­rýn­ih­ba­rý ü­ze­ri­ne­o­lay­ye­ri­ne­ge­len­po­lis,­çan­ta­da­pat­la­yý­cý­mad­de bu­l u­n a­b i­l e­c e­ð i­ þüp­h e­s iy­l e par­kýn­çev­re­si­ni­gü­ven­lik­þe­ri­di­ne­al­dý.­Ya­rým­sa­at­lik­bek­le­yi­þin­ar­dýn­dan­o­lay­ye­ri­ne ge­len­bir­ka­dýn,­po­lis­le­re­çan­ta­nýn­ken­di­si­ne­a­it­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­Ý­çin­de­fo­toð­raf­ma­ki­ne­s i­bu­l un­d u­ð u­öð­r e­n i­l en çan­ta,­ký­sa­sü­re­li­in­ce­le­me­nin ar­dýn­dan­a­dý­nýn­a­çýk­lan­ma­sý­ný­is­te­me­yen­ka­dý­na­tes­lim­e­dil­di.­­Sakarya / aa

Emniyet, 2 ton inci kefaline el koydu BÝTLÝS'ÝN Ah­lat­il­çe­sin­de­ya­sak­dö­nem­de­av­la­ný­lan­yak­la­þýk­2­ton­in­ci­ke­fa­li­ba­lý­ðý­na­el ko­nul­du­ðu­bil­di­ril­di.­A­lý­nýn bil­gi­ye­gö­re,­bir­ih­ba­rý­de­ðer­len­di­ren­Ah­lat­Ýl­çe­Em­ni­yet Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­ri,­A­dil­ce­vaz’dan,­Tat­van­is­ti­ka­me­ti­ne se­yir­ha­lin­de­o­lan­M.­B­yö­ne­ti­min­de­ki­65­DK­694­plâ­ka­lý kam­yo­ne­ti­dur­dur­du.­E­kip­ler,­kam­y o­n e­t in­ka­s a­s ýn­d a bu­lu­nan­2­ton­in­ci­ke­fa­li­ba­lý­ðý­na­el­koy­du.­A­raç­sü­rü­cü­sü M.B’ye­il­gi­li­mev­zu­a­ta­gö­re 780­TL­ce­za­uy­gu­la­nýr­ken, ba­lýk­la­rýn­Ah­lat­Ýl­çe­Mal­Mü­dür­lü­ðü­ne­tes­lim­e­dil­di­ði­öð­re­nil­di.­Ahlat / aa

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

n KAYSERÝYE 18 km

Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555

VASITA n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94 nAcele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane 0539 260 53 08/Fatih

NAKLÝYAT n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80


Y

DÜNYA

IMF Baþkanýna þok gözaltý ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Baþkaný Dominique Strauss-Kahn, New York’ta bir otel görevlisine cinsel saldýrýda bulunduðu þüphesiyle gözaltýna alýndý. Strauss-Kahn’ýn, resmen tutuklanmasý ve hakkýnda suçlama yöneltilmesinin beklendiði bildirildi. Uluslar arasý haber ajanslarýnda yer alan haberlere göre, New York Polis Teþkilatý Sözcüsü Paul Browne, yaptýðý açýklamada, 62 yaþýndaki Strauss-Kahn’a, “cinsel suç eylemi, tecavüz giriþimi ve yasadýþý biçimde alýkoyma” suçlamalarýnýn yöneltileceðini kaydetti. Browne, Strauss-Kahn’ýn bir avukat tuttuðunu ve polise açýklama yapmadýðýný da söyledi. Bu arada, Strauss-Kahn’ýn avukatý Benjamin Brafman, Reuters’a yaptýðý açýklamada, IMF Baþkanýnýn kendisi hakkýndaki suçlamalarý reddedeceðini kaydetti. Fransa’da gelecek yýl yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Sosyalist Parti’nin olasý adaylarý arasýnda adý geçen Strauss-Kahn, Air France havayollarýna ait uçakla New York’taki JFK Havaalanýndan Paris’e uçmasýna 10 dakika kadar kala uçaðýndan indirilmiþ ve Times Meydaný yakýnýndaki lüks Sofitel Oteli’nin geceliði 3 bin dolar olan suitinde bir otel görevlisine “cinsel saldýrý”da bulunduðu þüphesiyle polis tarafýndan sorguya alýnmýþtý. Washington / aa

“FRANSA’NIN ÝMAJI ÝÇÝN BÝR FELAKET”

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

7

HABERLER

FRANSA’DA Sosyalist Parti’nin 2007’deki seçimlerde cumhurbaþkaný adayý olan Segolene Royal, Uluslararasý Para Fonu (IMF) Baþkaný Dominique Strauss-Kahn’ýn New York’ta bir otel görevlisine cinsel saldýrýda bulunduðu þüphesiyle gözaltýna alýnmasýnýn “teyid edilmesi gereken sarsýcý bir haber” olduðunu belirtti. Segolene Royal, Europe 1 radyosuna yaptýðý açýklamada, bunun þok edici olduðunu, teyid edilmesi gereken bu konudaki sarsýcý haberi öðrendiðini belirtti. Sosyalist Parti Genel Sekreteri Martine Aubry ise, bu “beklenmedik olay” karþýsýnda “çok þaþýrdýðýný” belirterek, partisinin “birlik halinde kalmasý” çaðrýsýnda bulundu. Bu arada, iktidar Partisi UMP’nin milletvekillerinden Renaud Muselier, “ülkemiz için, Fransa’nýn imajý için bir felaket. Çünkü kendisi IMF baþkaný. Bu durum cumhurbaþkanlýðý seçimindeki kartlarý da tamamen deðiþtirdi” dedi. Paris / aa 6 büyüklüðündeki deprem Afganlýlarý korkuttu.

Gençlerin Gazze yürüyüþüne MISIR ORDUSU ENGEL OLDU MISIR ORDUSU, GENÇLERÝN SINIRDAKÝ REFAH ÞEHRÝNE GÝRMESÝNE ÝZÝN VERMEDÝ.

n BM, Kuzey Kore ile Ýran’ýn, düzenli olarak balistik füze teknolojisi alýþ veriþinde bulunduðunu bildirdi. BM’nin bir kuruluþunun raporunu ele geçiren Reuters, güvenilir BM raporuna göre, Kuzey Kore ile Ýran’ýn, BM yaptýrýmlarýný ihlâl ederek, düzenli biçimde balistik füze teknolojisi alýþ veriþinde bulunduðunu belirtti. Raporda, “bu yasa dýþý teknoloji transferi aktarýmýnýn komþu bir üçüncü ülke tarafýndan yapýldýðý” kaydedildi. Bazý BM diplomatik kaynaklarý, söz birliði etmiþcesine bu ülkenin Çin olduðunu söyledi. New York / aa

Ýsrail, 4 Filistinli göstericiyi öldürdü Ýsrail ordusu, iþgal altýnda tuttuðu Suriye’nin Golan tepelerinde, Suriye tarafýndan yaklaþmaya çalýþan Filistinli ve Suriyeli göstericilere ateþ açtý. Ýsrail ordusu açýklamasýnda ateþ açýldýðýný doðruladý, ancak bunun uyarý ateþi olduðunu ileri sürdü. Ýsrail’in Kanal 2 televizyonu 4 kiþinin öldüðünü, Ýsrail Radyosu da, onlarca yaralý olduðunu duyurdu. Ýsrail ulusal kurtarma hizmetleri kurumu da 10 ila 20 kiþinin yaralandýðýný bildirdi. Daha önceki haberlerde de, Filistinlilerin Nakba (Felâket) günü olarak andýðý Ýsrail’in kuruluþ yýldönümü olan düzenlenen faaliyetler kapsamýnda, Filistin yanlýsý göstericilerin Golan’da Ýsrail’in diktiði bariyerleri yýkarak, Ýsrail askerlerinin kontrol ettiði bölgeye girmeye çalýþtýðý belirtildi. Kudüs / aa

Ahmedinejad: Bin Ladin zaten ABD’nin elindeydi NATO uçaklarý Trablus’u bombaladý NATO uçaklarý önceki akþam Trablus’un güneybatýsýndaki Bir El-Ganam ve Njila bölgeleriyle El-Aziziye þehrini bombaladý. Jana ajansýnýn askeri bir kaynaða dayanarak verdiði haberde, bu bölgelerdeki “sivil ve askerî” tesislerin “Haçlý sömürgeci NATO saldýrganlýðýnýn hedefi” olduðu belirtildi. Ajans, bombardýmanýn “can ve mal kaybýna yol açtýðýný” duyurdu. Trablus / aa

Çin’den AB’ye tepki

Kuzey Kore, Ýran balistik alýþ veriþi

NEDEN ENGELLENDÝLER?

Saldýrýda can ve mal kaybý meydana geldi. FOTOÐRAF: AA

n AFGANÝSTAN'IN kuzeyinde önceki gece sabaha karþý 6 büyüklüðünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araþtýrmalar Kurumuna göre merkezi Tacikistan ve Pakistan sýnýrýna uzak olmayan bir mesafedeki Feyzabad þehri yakýnlarýnda ve nüfusu yoðun olmayan bir bölge. Depremin yerin 200 kilometre derininde olduðu kaydedildi. Depremin kayýp veya hasara yol aç týðýna dair bir açýklama yapýlmadý. Londra / aa

n PEKÝN yönetimi, Avrupa Birliði’ni (AB) Çin’den ithal edilen bir ürüne ilk kez ayný anda antidamping ve antisübvansiyon vergisi uygulama sýný protesto etti. Çin Ticaret Bakanlýðý sözcüsü Yao Cien bakanlýðýn internet sitesinde yaptýðý açýklamada, AB’nin Çin’den ithal edilen yüksek kalite kaðýda ayný anda antisübvansiyon ve antidamping vergisi uygulamasýnýn Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarýna aykýrý olduðunu ileri sürdü. Sözcü Yao, Çin hükümeti ve iþletmelerinin yüksek kalite kâðýt sektöründe piyasa ekonomisi kurallarýnýn geçerli olduðu ve hükümetin iþletmelerin operasyonlarýna ve fiyat belirlemelerine müdahale etmediðini kanýtlarýyla gösterdiðini savundu. Yao, AB’nin Çinli iþletmelerin çýkarlarýna zarar veren bu uygulamasýna karþý çýktýklarýný ifade etti. Pekin / aa

ÇEÞÝTLÝ Arap ülkelerinden gençlik örgütlerinin, Araplar tarafýndan “Nakba” olarak adlandýrýlan felâket gününde Gazze þeridine yürüme planlarý, Mýsýr ordusu tarafýndan engellendi. Kahire’nin ünlü Tahrir Meydaný’ndan “Mil yonlar Gazze’ye” sloganý ile baþlatýlan faaliyette Arap gençleri 26 otobüs ile Gazze’ye giderek Filistinliler ile dayanýþma içinde olduklarýný göstermek istiyorlardý. Mýsýr’ýn Gazze sýnýrýndaki Refah kasabasýna otobüsler ile giderek sýnýrdaki 20 kilometrelik yolu yürüyerek geçmeyi planlayan gençleri, Mýsýr ordusu bölgede kurduðu 100’den fazla kontrol noktasý ile engelleyerek geri döndürdü. Kahire’den önceki gün yola çýkan 12 otobüs dolusu aktivitist, Ýsmailiye þehrinde bekletildikten sonra Kahire’ye geri dönmek zorunda kaldý. Hüsnü Mübarek Barýþ Köprüsü’ne ulaþmayý baþaran 60 kadar Arap genci de burada asker engeline takýldý. Daha önceden sýnýra 50 kilometre uzaklýktaki Ariþ kasabasýna gelen gençler Refah’a gitmek istediler, fakat askerler tarafýndan engellenerek geri çevrildiler.

Mýsýrlý Ahmet Ýbrahim adlý genç, Ariþ þehrine Ýskenderiye’den geldiðini belirterek, ordunun, Gazze’ye geçiþlerini “resmen engellediðini” söyledi. Mustafa Taha isimli bir baþka aktivitist ise “Buraya ulaþana kadar her kontrol noktasýnda bekletildik. Ariþ’ten sonra askerler Refah’a gidiþimize engel oldular. Ben bu tutumu anlamýyorum. Mýsýr ordusu neden bizim Gazze’ye gidip Filistinli kardeþlerimiz ile kucaklaþmamýzý engelliyor? Biz terörist deðiliz ve barýþçýl bir eylem yapmak istiyoruz. Bu engellemeler neden?” diye konuþtu. Mýsýr ordusunun Ariþ þehrinde bulunan Filistinlilerin Gazze’ye gitmelerine izin vermediðini savunan Ebu Eyüp ise, Gazze’de oturduðunu ifade ederek, Filistinli 5 arkadaþý ile Gazze’ye dönmek için Refah sýnýrýna giderken araçlarýnýn askerlerler tarafýndan durdurularak geri çevrildiðini iddia etti. Ebu Eyüp, “Askerler Gazze’ye yarýn gidebileceðimizi söyleye rek bizleri geri çevirdi. Yarýn engelleme olmaz ise Gazze’ye döneceðim” þeklinde konuþtu. Ariþ / aa

Afganistan’da deprem

ÝRAN Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad, terör örgütü El Kaide’nin ele baþý Usame bin Ladin’in öldürülmeden uzun bir süre önce Amerikan güçlerinin elinde ve kontrolünde olduðunu söyledi. Ýran’ýn resmî haber ajansý IRNA’nýn haberine göre, Ahmedinejad, Tahran’da yapýlan ‘’Terörizm’’ konulu u luslar arasý konferansa katýlan yabancý misafirleri kabulünde yaptýðý konuþmada, Bin Ladin’in öldürülmesi konusuna deðindi. Bin Ladin’in terörizmle mücadele için deðil, ABD iç siyasetinde halkýn dikkatini çekebilmek ve oy avcýlýðý için öldürüldüðünü ifade eden Ahmedinejad, ‘’Elimizdeki kesin bilgilere göre, Bin Ladin öldürülmeden uzun bir süre önce Amerikan güçlerinin elinde ve kontrolündeydi’’ dedi. Ahmedinejad, ABD eski Baþkaný’nýn, ülke eko nomisini kurtarmak ve oy için Ortadoðu’ya saldýrdýðýný ve bir milyon kiþiyi öl dür dü ðü nü, onun halefinin de ay ný yön tem le iþ baþýna geldiðini söy ledi. Tahran / aa

Bahreyn’de uzlaþma saðlanabilecek mi? n BAHREYN'DE iktidarýn temsilcisi Abdulaziz El Halife, gelecek ay olaðanüstü hal uygulamasý nýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan muhalif gruplarla görüþmelere baþlayacaklarýný umduðunu söyle di. Eski diplomat ve basýn danýþmaný El Halife, olaðanüstü hal uygulamalarýnýn 1 Haziran’da kaldýrýlmasýnýn planlanmasýnýn, Þiîlerin önderliðindeki protestocularla görüþmeler için bir þans olduðunu ifade etti. El Halife, gelecek üç ayýn Bahreyn’de uzlaþý yolunda önemli bir dönem olduðunu da sözlerine ekledi. Sünnî azýnlýðýn iktidarda olduðu Bahreyn’de, nüfusun çoðunlu ðunu oluþturan Þiilerin siyasî özgürlük, anayasal monarþi ve mezhep ayrýmcýlýðýnýn sona erdirilmesi talebiyle Þubat ayýnda baþlattýðý ayaklanma, Mart ayýnda Suudi Arabistan ordusunun yardýmýyla bastýrýlmýþtý. Dubai / aa

Hindistan-Pakistan sýnýrýnda gerginlik n HÝNDÝSTAN ile Pakistan askerlerinin, bir Hintli askerin ölmesinin ardýndan sýnýrda karþýlýklý ateþ açtýklarý bildirildi. Hindistan’ýn kuzeyindeki sorunlu bölge Keþmir’in kýþlýk baþþehri Cammu’ya 30 kilometre mesafedeki sýnýr noktasýnda çýkan olayda, iki tarafýn askerlerinin 30 dakika birbirlerine ateþ açtýklarý kaydedildi. Bölgede rutin devriyesini yapan Hintli bir asker Pakistanlý askerlerin açtýðý ateþ sonucu vefat etmiþti. Keþmir’de 2003 yýlýnda varýlan ateþkes anlaþmasýna raðmen, taraflar hemen hemen her ay birbirlerine ateþ açýyor. Cammu / aa

Kýptîlere yine saldýrý Mýsýr’ýn baþþehri Kahire’de Hýristiyan azýnlýða yönelik Selefi saldýrýlarýný protesto eden Kýptilere kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan düzenlenen saldýrýda 22 kiþi yaralandý. Mýsýr’da yayýmlanan yarý resmî The Egptian Gazette’nin haberine göre, devlet televizyonunun da bulunduðu Enformasyon Bakanlýðý önünde gösteri yapan Hýristiyanlara, kimliði bilinmeyen kiþiler tarafýndan ateþ açtý. Hýristiyanlar ile saldýrganlar arasýnda çýkan çatýþmada 22 kiþi yaralanarak hastaneye kaldýrýldý. Mýsýr devlet televizyonu ERTU 1 ise saldýrýnýn “Baltacý” tabir edilen suç gruplarý tarafýndan gerçekleþtirildiðini duyurdu. Olay ile ilgili soruþturma baþlatýlýrken, yaralýlardan en az üçünün durumunun aðýr olduðu belirtildi. Geçen hafta Kahire’de Müslüman olduðu için kilisede alýkonulduðu ileri sürülen Cemile Þahata için Müslümanlar ile Hýristiyanlar çatýþmýþ, çýkan olaylarda 12 kiþi ölürken, 250 kiþi yaralanmýþ ve 1 kilise ile çok sayýda iþ yeri ateþe verilmiþti. 85 milyon nüfusu olan Mýsýr’da Hýristiyan Kýptilerin nüfusun yüzde 6 ila 10’nu oluþturduklarý tahmin ediliyor. Kahire / aa

Korsanlar 7 milyon dolar fidye almýþ n HÝNT Okyanusu’nda geçen Aralýk ayýnda kaçýrýlan iki Ýspanyol denizcinin serbest býrakýlmasý için Somalili korsanlara 7 milyon dolar (yaklaþýk 11 milyon TL) fidye ödendiði iddia edildi. AFP’nin telefonla baðlantý kurduðu Somalili bir korsan, “kýyý yakýnýnda birbirinden ayrý olarak tutulan iki Ýspanyol rehineyi salývermek üzere korsanlarýn 7 milyon dolarý aldýklarýný” söyledi. Somalili korsan, anlaþma gereði paranýn korsanlarýn elinde bulunan bir Ýtalyan gemisine hava yoluyla getirildiðini, serbest býrakýlan denizcilerin de bu gemiye gönderildiðini belirtti. Mogadiþu / aa


8

BÝT’ler vampir oldu DR. BURHAN ÖZFATURA

ýl­lar­dýr,­hal­ka­git­me­si­ge­re­ken­kay­nak­lar, be­le­di­ye­Þir­ket­le­ri­ta­ra­fýn­dan;­ah­lâ­ka­/­hu­ku­ka­/­vic­da­na­sýð­ma­yan­bir­tarz­da­sö­mü­rül­mek­te­dir.­Ýk­ti­da­rý­ve­mu­ha­le­fe­ti­i­le,­bütün­par­ti­ler­de­bu­na­göz­yum­mak­ta­dýr­lar.­Zi­ra­tamamý suç­lu­dur.­E­le­ge­çir­di­ði­be­le­di­ye­ler­de­ay­ný­sö­mü­rü dü­ze­ni­ni­per­va­sýz­ca­sür­dür­mek­te­dir­ler. -­Baþ­ta,­bü­yük­þe­hir­be­le­di­ye­baþ­kan­la­rý­ol­mak ü­ze­re,­cid­dî­bir­de­ne­tim­ya­pýl­sa,­çok­baþ­ka­nýn­ba­þý að­rý­ya­bi­lir.­Zi­ra­bu­gü­ne­ka­dar­sü­ren­de­ne­tim­siz­li­ðe,­göz­yum­ma­ya­gü­ve­ne­rek,­çok­per­va­sýz­dav­ran­mak­ta­dýr­lar. -­Be­le­di­ye­þir­ket­le­ri,­tam­bir­yað­ma­ve­yol­suz­luk a­la­ný­dýr.­E­þe-dos­ta­/­par­ti­da­þa­/­mez­hep­da­þa­/ böl­ge­da­þa­ (BDP’li­be­le­di­ye­ler­de­te­rö­rist­ya­kýn­la­rý­na)­ iþ­te­min­et­me­mer­ke­zi­dir.­Ý­na­nýl­maz­sa­yý­da kad­ro­lar­sað­lan­mak­ta­dýr. Ma­hal­lî­ve­ge­nel­se­çim­har­ca­ma­la­rý;­Cum­hu­ri­yet­mi­ting­le­ri;­par­ti­mi­ting­le­ri;­ge­nel­baþ­kan­kar­þý­la­ma­la­rý;­sa­yý­sýz­zi­ya­fet­ler;­her­ke­sin­al­tý­na­çe­ki­len sü­per­lüks­a­raç­lar­/­bit­me­yen­iç­ve­dýþ­ge­zi­ler­/ med­ya­ya –­fut­bol­ku­lüp­le­ri­ne­–­yan­daþ­þar­ký­cý­la­ra a­ký­tý­lan­mu­az­zam­pa­ra­lar­/­vs.­hep­bu­ra­lar­dan sað­lan­mak­ta­dýr.­(BDP’li­be­le­di­ye­ler­de,­bütün­kay­nak­la­rý­ný­te­rör­ör­gü­tü­ne­ak­tar­mak­ta­dýr­lar.) -­Ka­mu­i­ha­le­le­ri­nin­bü­yük­bö­lü­mü­þa­i­be­li­dir. Bu­nun­en­iþ­lek­yo­lu­da­­BÝT’le­ri­kul­lan­mak­týr. -­Nay­lon­fa­tu­ra­ti­ca­re­ti­nin­en­bü­yük­müþ­te­ri­si, bu­BÝT’ler­dir. -­Hiç­bir­bal­ta­ya­sap­o­la­ma­mýþ­dost­/­ah­bap­ve ak­ra­ba­lar,­“da­nýþ­man”­a­dý­al­týn­da,­bu­ra­lar­dan yem­len­mek­te­dir. Vel­ha­sýl,­ser­gi­le­nen­yol­suz­luk­/­ah­lâk­sýz­lýk­ve­is­raf­la­rý­say­mak­la­bi­ti­re­me­yiz.­Ne­ti­ce­de­ta­ma­mý­na ya­ký­ný,­as­tro­no­mik­za­rar­e­der.­Türk­Ti­ca­ret­Ka­nu­nu­na­gö­re­tas­fi­ye­e­dil­me­si­ge­re­ken­du­ru­ma­dü­þer.­He­men­Be­le­di­ye­Mec­li­sin­de­bir­ka­rar­a­lý­nýr­ve ser­ma­ye­ar­tý­þý­ya­pý­lýr.­Böy­le­ce,­bütün­yol­suz­luk­lar be­le­di­ye­büt­çe­sin­den­kar­þý­lan­mýþ­o­lur.­­ Yar­gý­sus­kun­dur.­De­ne­tim­bi­rim­le­ri­il­gi­siz­dir. Med­ya­nýn­cid­dî­bir­bö­lü­mü­mut­lu­dur.­Par­ti­teþ­ki­lât­la­rý­ve­i­ha­le­ta­kip­çi­le­ri­ (es­ki­ve­ye­ni­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­ba­zý­la­rý,­e­mek­li­ge­ne­ral­ve­bü­rok­rat­lar)­ ka­zanç­lý­dýr.­Ve­za­val­lý­hal­kým­hiz­met­bek­le­mek­te­dir. Pe­ki­be­nim­baþ­kan­lýk­dö­ne­mim­de,­Ýz­mir­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­nin­þir­ket­le­ri­­yok­muy­du?­­El­bet­te­var­dý.­­An­cak; -­Tamamýnýn­de­ne­tim­ve­yö­ne­tim­ku­rul­la­rýn­da,­Be­le­di­ye­Mec­li­sin­de­ü­ye­si­bu­lu­nan­her­par­ti­nin­bir­tem­sil­ci­si­mev­cut­tu.­Ay­rý­ca­(de­vam­lý­kont­rol­ya­pýl­ma­sý­i­çin)­ Mec­lis­te­bir­de­“þir­ket­ler­ko­mis­yo­nu"­ku­rul­muþ­tu. -­Her­þir­ke­tin,­mut­la­ka­bir­ (ba­zý­la­rý­nýn­bir­den faz­la­) ye­min­li­ma­lî­mü­þa­vir­le­ri­mev­cut­tu. -­Þir­ket­le­rin­tamamý­ (u­la­þým­da­hil) kâr­e­di­yor­du.­Bu­kâr­la­e­ði­tim­ve­sað­lýk­ko­nu­la­rýn­da­­çok­cid­dî­har­ca­ma­lar­ya­pý­lý­yor­du.­Þeh­rin­her­ta­ra­fýn­da üst­ge­çit­ler­/­park­lar­/­ço­cuk­o­yun­bah­çe­le­ri­/­kreþ ve­a­na­o­kul­la­rý­in­þa­e­di­yor­lar­dý. Ve­her­ku­ru­þun­he­sa­bý­so­ru­lu­yor­du.­Ne­ti­ce­de de­hiç­bi­ri­i­çin­bir­þa­i­be­söz­ko­nu­su­ol­ma­dý.­A­çýk ve­þef­faf­ol­ma­nýn­ya­ra­rý­gö­rül­dü. Bu­se­çim­or­ta­mýn­da,­hiç­bir­ge­nel­baþ­ka­nýn,­be­le­di­ye­þir­ket­le­ri­i­le­il­gi­li­tek­bir­söz­sarf­et­ti­ði­ne­þa­hit­ol­mu­yo­ruz. 1–­Bu­yað­ma­dü­ze­ni­ni­so­na­er­dir­me­yi­dü­þü­nü­yor­mu­su­nuz­?­Bu­nun­i­çin­ne­gi­bi­ted­bir­ler­ön­gör­mek­te­si­niz? 2–­Cid­dî­bir­de­ne­tim­me­ka­niz­ma­sý­ku­ra­cak, mev­cut­de­ne­tim­bi­rim­le­ri­ni­gö­rev­len­di­re­cek­mi­si­niz?­Baþ­kan­la­rý­ný­zýn,­par­ti­teþ­ki­lât­la­rý­ný­zýn,­mil­let­ve­kil­le­ri­ni­zin­ku­lak­la­rý­ný­çe­ke­cek­mi­si­niz? 3-­­Gü­ney­do­ðu­da­dev­let­o­to­ri­te­si­ni­ku­ra­bi­le­cek, BDP’nin­te­rö­re­kay­nak­ak­tar­ma­sý­nýn­he­sa­bý­ný­so­ra­bi­le­cek­mi­si­niz?­Yok­sa­oy­av­cý­lý­ðý­uð­ru­na­ve par­ti­niz­de­ki­Kürt­çü­lo­bi­bas­ký­sý­na­da­ya­na­ma­ya­rak,­ta­viz­ver­me­yi­sür­dü­re­cek­mi­si­niz? 4-­Kul­hak­ký,­sa­çý­bit­me­miþ­ye­tim­hak­ký­kav­ram­la­rý­nýn­ö­ne­mi­ni­ne­za­man­id­rak­e­de­cek­si­niz?

Y

Y

MEDYA POLÝTÝK

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

“19 Nisan 1919’da Trabzon’a çýktým” BUNDAN tam­22­yýl­ön­ce­“Za­man”­ga­ze­te­si­nin man­þe­ti­gün­de­mi­sar­sý­yor­du:­“A­ta­türk,­Sam­sun’a­Ýn­gi­liz­vi­ze­siy­le­git­ti.” Ne­zih­U­zel’in­ha­be­ri­ne­gö­re,­1972­yý­lýn­da­gö­rüþ­tü­ðü­Ýn­gi­liz­le­rin­is­tih­ba­rat­da­i­re­si­baþ­ka­ný Yüz­ba­þý­Ben­nett,­Ýn­gi­liz­le­rin,­“mil­lî­ha­re­ke­ti”­baþ­lat­mak­ü­ze­re­A­na­do­lu’ya­git­ti­ði­nin­far­ký­na­var­ma­la­rý­na­rað­men­Mus­ta­fa­Ke­mal’e­en­gel­ol­ma­dýk­la­rý­ný­söy­le­miþ­tir.­He­men­i­ti­raz­lar­ge­lir:­Ma­dem­Ýn­gi­liz­ler­vi­ze­ver­di,­öy­ley­se­bel­ge­si­ne­re­de?­ Bu­nun­ce­va­bý­ný­Tür­ki­ye­2­yýl­son­ra­yi­ne­ga­ze­te­miz­den­öð­re­ne­cek­tir.­19­Ma­yýs­1991­ta­rih­li “Za­man”ýn­man­þe­ti­bu­de­fa­“Sam­sun’a­Ýn­gi­liz vi­ze­si”­þek­lin­de­dir­ve­tam­6­bel­ge­ilk­kez­gö­rü­cü­ye­çýk­mak­ta­dýr.­(Son­ra­dan­ba­zý­hok­ka­baz­lar ki­tap­la­rýn­da­bu­bel­ge­le­ri­ilk­de­fa­ken­di­le­ri­nin ya­yýn­la­dý­ðý­ný­ya­za­rak­pay­kap­ma­ya­ça­lý­þa­cak­týr a­ma­na­fi­le.) Ha­be­ri­ya­pan­Veh­bi­Vak­ka­soð­lu, bel­ge­le­rin­ken­di­si­ne,­kim­li­ði­ni­bil­me­di­ði­“Bir dost”un­gön­der­di­ði­ni­yaz­mýþ­týr.­Bu­be­nim­de ta­ný­ma­þan­sý­na­e­riþ­ti­ðim­“dost”un­kim­li­ði­ni­20 yýl­son­ra­a­çýk­lý­yo­rum:­Kâ­zým­Ka­ra­be­kir’in­da­ma­dý­mer­hum­Prof.­Fa­ruk­Ö­ze­ren­gin.­ Böy­le­ce­Tür­ki­ye,­o­za­ma­na­ka­dar­dü­me­ni­ký­rýk,­pu­su­la­sý­bo­zuk,­es­ki­bir­va­pur­la­Ýs­tan­bul’dan ka­ça­rak­Sam­sun’a­çýk­tý­ðý­ný­söy­le­dik­le­ri­Mus­ta­fa Ke­mal­Pa­þa’nýn,­as­lýn­da­res­mi­bir­gö­rev­len­dir­mey­le­ve­en­ö­nem­li­si­de,­Ýn­gi­liz­le­rin­o­na­yýy­la­A­na­do­lu’ya­gön­de­ril­di­ði­ni­öð­ren­miþ­ol­du.­ Bu­a­ra­da­baþ­ka­þa­þýr­tý­cý­ay­rýn­tý­lar­da­çýk­tý­kar­þý­mý­za.­Ge­nel­kur­may­A­TA­SE­Ar­þi­vi’nde­ki­bir­bel­ge­bi­ze­Mus­ta­fa­Ke­mal­Pa­þa’nýn­ya­nýn­da­hiç­de a­zým­san­ma­ya­cak­bü­yük­lük­te­bir­“ka­rar­gâh”­gö­tür­dü­ðü­nü­gös­ter­mek­te­dir.­Bu­bel­ge­ye­gö­re­Ban­dýr­ma­va­pu­ru­na­20­su­bay,­5­me­mur,­50­kü­çük su­bay­ve­51­de­si­lah­sýz­kü­çük­su­bay­bin­di­ri­le­cek,

tap­la­rýn­da­bi­ze­Mil­li­Mü­ca­de­le’nin­fark­lý­bir­an­la­tý­sý­ný­ve­ri­yor.­La­kin­kim­se­nin­týn­dý­ðý­yok.­Pe­ki­bu a­dam­ha­in­mi?­De­ðil.­Hýr­sýz­mý?­As­la.­Na­mus­suz mu?­Ha­þa.­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­an­ma­top­lan­tý­sý­dü­zen­le­di­ði­ne­gö­re­res­men­be­nim­se­ni­yor da.­Öy­ley­se­ne­den­söy­le­dik­le­ri­ka­a­le­a­lýn­mý­yor?­ Me­se­la­Ka­ra­be­kir,­Mil­li­Mü­ca­de­le’nin­fark­lý bir­öy­kü­sü­nü­an­lat­ma­ya­þöy­le­baþ­lý­yor:­ “19­Ni­san­1919’da­Trab­zon’a­çýk­tým.­Do­ðu’da­ki­as­ke­ri­va­zi­yet­þöy­ley­di...”­ Bu­ sert­ cüm­le,­ Ga­zi­ Mus­ta­fa­ Ke­mal­ Pa­þa’nýn­ “Nu­tuk”u­na­ baþ­lar­ken­ kul­lan­dý­ðý­ “19 Ma­yýs­ 1919’da­ Sam­sun’a­ çýk­tým”­ cüm­le­si­ne Mustafa Kemal, aslýnda bir­tür­mey­dan­o­ku­ma­dýr.­Ar­ka­sýn­dan­da­ö­zet­le­þun­la­rý­der:­ resmî bir görevlendirmeyle Ýs­tan­bul’a­dön­dü­ðüm­de­her­ke­si­çok­u­mut­suz ve en önemlisi, Ýngilizlerin gör­düm.­Ar­ka­da­þým­Ýs­met­ (Ý­nö­nü) “Bu­iþ­bit­ti onayýyla Anadolu’ya Kâ­zým,­gi­dip­çift­lik­sa­týn­a­la­lým,­sen­Kâ­zým­A­ða gönderilmiþti. ol,­ben­Ýs­met­A­ða­o­la­yým.”­di­yor­du.­Mus­ta­fa­Ke­mal’le­Þiþ­li’de­ki­e­vin­de­gö­rüþ­tük.­Has­tay­dý.­Ýs­tan­bul’da­kal­ma­nýn­teh­li­ke­li­ol­du­ðu­nu­ve­bir­an­ön­coþ­ku­lu­nu­tuk­lar­at­ma­tav­rý­na­gö­mül­müþ­ler­dir. ce­Do­ðu’ya­gi­dip­o­ra­nýn­hýr­pa­lan­ma­mýþ­ko­lor­du­Bü­tün­bu­ça­lýþ­ma­lar­da­an­lý­þan­lý­pro­fe­sör­le­rin, suy­la­ve­mert­hal­kýy­la­el­e­le­ve­rip­is­tik­lal­mü­ca­de­“U­lu­Ön­der­A­ta­türk’ün­de­di­ði­gi­bi...”­di­ye­baþ­- le­si­ni­baþ­la­ta­lým­de­dim.­Fa­kat­o­sý­ra­da­Pa­þa’nýn la­yan­ma­ka­le­le­ri­ni­o­ku­yun­ca­ta­rih­bi­li­mi­a­dý­na ak­lý­Ýs­tan­bul’da­ka­lýp­ka­bi­ne­ye­ba­kan­o­la­rak­gir­hü­zün­len­me­mek­el­de­de­ðil.­Bir­ki­þi­yi­ta­rih­üs­- mek­tey­di.­Ba­na­“Bu­da­bir­fi­kir­dir”­de­di.­Ben­de tü­bir­þah­si­yet­yap­ma­ya,­o­nu­her­ba­kým­dan o­na­“Fi­kir­de­ðil,­ka­rar­dýr”­de­dim.­Ve­en­ký­sa­za­hak­lý­çý­kar­ma­ya­ça­lýþ­ma­ya­ça­lý­þan­bir­an­la­yý­þýn, man­da­bir­yo­lu­nu­bu­lup­Do­ðu’ya­gi­de­ce­ði­mi, 1945­ön­ce­si­Ý­tal­ya­ve­Al­man­ya’sýn­da­ki­ta­rih­çi­- gel­me­si­ha­lin­de­ken­di­si­ni­baþ­ko­mu­tan­o­la­rak lik­ten­pek­far­ký­kal­mý­yor.­ kar­þý­la­ya­ca­ðý­mý­söy­le­dim.­Ba­na­“Ý­yi­o­la­yým,­dü­Ýþ­te­Þark­Fa­ti­hi­Kâ­zým­Ka­ra­be­kir­Pa­þa’nýn­ki­- þü­nü­rüz”­di­ye­ce­vap­ver­di.­Ben­de­ta­yi­ni­mi­Er­zu­tap­la­rý,­1933’ten­be­ri­res­mi­ta­ri­he­bay­rak­aç­ma­sý­- rum’a­çý­kar­ta­rak­12­Ni­san­1919­gü­nü­“Gül­ce­na,­A­li­Fu­at­Ce­be­soy’un­ha­tý­ra­la­rý­1950’ler­den­i­ti­- mal”­va­pu­ruy­la­Ýs­tan­bul’dan­va­pur­la­yo­la­çýk­tým. ba­ren­ya­yýn­lan­ma­sý­na,­on­ca­bel­ge­ye­rað­men­gel­- 17­Ni­san’da­Sam­sun’a,­19­Ni­san’da­da­Trab­zon’a di­ði­miz­nok­ta­1927’de­ki­an­la­yý­þý­a­þa­bil­miþ­de­ðil.­ çýk­tým.­O­ra­da­ki­Mu­ha­fa­za-i­Hu­kuk­ve­Mü­da­fa­aKâ­zým­Ka­ra­be­kir,­ya­kýn­ta­ri­hi­de­þif­re­et­ti­ði­ki­- i­Hu­kuk­Ce­mi­ye­ti­ü­ye­le­riy­le­gö­rü­þe­rek­Er­zu­rum yan­la­rý­na­17­bi­nek­hay­va­ný,­49­ka­týr­vs.­i­le­4­ta­ne de­o­to­mo­bil­ve­ri­le­cek­tir.­ (Ak­ta­ran:­Z.­Türk­men, “Mü­ta­re­ke­den­Mil­li­Mü­ca­de­le’ye­Mus­ta­fa­Ke­mal­Pa­þa”,­Ben­gi­su­Yay.,­2010,­s.­146.)­ La­kin­bü­tün­bun­lar­or­ta­ya­çýk­sa­da,­Tür­ki­ye’de Ýn­ký­lap­ta­rih­le­ri­nin­zýr­hý­ný­de­lip­i­çi­ne­gi­re­mez. Gi­re­mez,­çün­kü­Ýn­ký­lap­ta­rih­le­ri­bu­ta­výr­la­rýy­la bi­lim­ol­ma­ni­te­lik­le­ri­ni­yi­tir­miþ­ler,­bir­re­to­ri­ðe,

‘‘

Kon­gre­si’nin­ya­pýl­ma­sý­na­ka­rar­ver­dik­ve­Mus­ta­fa­Ke­mal­Pa­þa’yý­da­vet­et­tik.­Baþ­lan­gýç­ta­Er­zu­rum­lu­lar­Mus­ta­fa­Ke­mal’e­gü­ven­me­dik­le­ri­i­çin o­nu­kon­gre­ye­al­mak­is­te­me­di­ler­ve­ben­den­gü­ven­ce­is­te­di­ler.­Ben­de­hem­ken­di­le­ri­ne­gü­ven­ce ver­dim­hem­de­hu­zu­rum­da­Pa­þa’ya­ye­min­et­tir­dim.­M.­Ke­mal­Pa­þa’nýn­Er­zu­rum­Kon­gre­si’ne ka­týl­ma­sý­nýn­ö­nü­nü­aç­tým.­ Ka­ra­be­kir­Pa­þa’nýn­söz­le­ri­bu­þe­kil­de­sü­rü­yor. An­cak­an­lat­týk­la­rý­nýn­bi­zi­çok­fark­lý­bir­ya­kýn­ta­rih­res­miy­le­kar­þý­kar­þý­ya­ge­tir­di­ði­ke­sin.­ Þöy­le­de­dü­þü­ne­bi­lir­si­niz:­ E­ðer­Ka­ra­be­kir­Pa­þa­sa­vaþ­tan­son­ra­ik­ti­da­rý­e­le ge­çir­miþ­ol­say­dý­bel­ki­de­biz­19­Ma­yýs­ye­ri­ne­19 Ni­san’ý­Ýs­tik­lal­Sa­va­þý’nýn­baþ­lan­gýç­ta­ri­hi­o­la­rak o­ku­ya­cak,­Ban­dýr­ma­va­pu­ru­ye­ri­ne­Gül­ce­mal’i ha­týr­la­ya­cak,­kut­la­ma­la­rý­i­se­Sam­sun­ye­ri­ne Trab­zon’da­ya­pa­cak­týk.­Ya­da­A­li­Fu­at­Ce­be­soy’un­ha­tý­ra­la­rý­ný­e­sas­al­say­dýk­o­nu­Mil­li­Mü­ca­de­le’nin­baþ­la­tý­cý­sý­o­la­rak­gö­re­cek­tik.­ Ne­de­mek­is­te­di­ði­mi­þöy­le­net­leþ­ti­re­yim:­ Tek­o­dak­lý­bir­ta­rih,­ta­ri­hin­an­cak­bir­kýs­mý­ný ay­dýn­la­ta­bi­lir.­Bir­ko­nak­dü­þü­nün.­Biz­sa­de­ce­bir o­da­sý­ný­ay­dýn­lat­mý­þýz,­di­ðer­le­ri­ka­ran­lýk.­E­lek­trik bað­lat­mý­yo­ruz,­bað­la­týl­ma­sý­na­da­kar­þý­çý­ký­yo­ruz. Bu­du­rum­da­o­ko­na­ðýn­ta­ma­mý­ný­tem­sil­et­ti­ði­mi­zi­na­sýl­id­di­a­e­de­bi­li­riz?­ Biz­de­di­yo­ruz­ki,­ko­na­ðýn­bü­tün­o­da­la­rý­na­e­lek­trik­bað­lan­sýn,­her­kes­ko­nuþ­sun,­i­çi­ni­dök­sün. Ço­cuk­la­rý­mýz­da­bu­fark­lý­ta­rih­an­la­tý­la­rý­ný­o­ku­yup­tar­tý­þa­rak­ta­ri­hin­ay­ný­za­man­da­de­mok­ra­si­nin­de­öð­ret­me­ni­ol­du­ðu­nu­öð­ren­sin­ler.­Za­ten ne­gel­diy­se­tar­tý­þa­ma­mak­tan­gel­me­di­mi­ba­þý­mý­za?­“19­Ni­san­1919’da­Trab­zon’a­çýk­tým”­sö­zü­nü bir­de­bu­ý­þýk­al­týn­da­o­ku­ma­ya­ne­der­si­niz? Mustafa Armaðan / Zaman-Pazar, 15.5.2011

Eðitim, bilgi ve müfredat ÇOK il­ginç­bir­top­lum­sal­dö­nü­þü­mün i­çin­den­ge­çi­yo­ruz.­ Top­lum­da,­hem­Tür­ki­ye’de,­hem dün­ya­da­bi­ri­le­ri­bu­dö­nü­þü­mü­al­gý­lý­yor,­bi­ri­le­ri­de­al­gý­la­ya­mý­yor.­ Ý­þin­il­ginç­ta­ra­fý­bu­dö­nü­þü­mü­al­gý­la­ma­da­en­so­run­lu­ke­si­min­e­ði­tim sek­tö­rü­ve­ça­lý­þan­la­rý­ol­ma­sý.­ E­ði­tim-öð­re­tim­sek­tö­rü­ça­lý­þan­la­rý bu­dö­nü­þü­mü­al­gý­la­ya­ma­dýk­la­rý­öl­çü­de­de­sek­tör­e­ko­no­mi­nin­ge­ri­si­ne, çok­ge­ri­si­ne­dü­þü­yor.­ Ka­ným­ca­al­gý­la­na­ma­yan­ger­çe­ðin te­me­lin­de­bil­gi­kav­ra­mý­nýn­ya­þa­dý­ðý mu­az­zam­dö­nü­þüm­ya­tý­yor.­ 1990’la­rýn­ba­þý­na­ka­dar­bil­gi­ned­ret ku­ra­lý­na­ta­bi­bir­mal­i­di.­ Baþ­ka­bir­i­fa­de­i­le,­bil­gi­bir­kýt­ (na­dir) fak­tör­i­di,­u­la­þýl­ma­sý­i­çin­zah­met ve­ma­li­yet­ge­re­ki­yor­i­di.­ E­ði­tim-öð­re­tim­sek­tö­rü­nün­tüm ya­pý­sý­da­bil­gi­nin­bir­kýt­kay­nak­ol­ma­sý­ü­ze­ri­ne­di­zayn­e­dil­miþ­i­di.­ Da­ha­so­mut­ol­mak­ge­re­kir­i­se,­il­ko­kul­dan­ü­ni­ver­si­te­ye­ka­dar­tüm müf­re­dat­prog­ram­la­rý­öð­ren­ci­ye­bil­gi ak­tar­mak­ü­ze­ri­ne­di­zayn­e­dil­miþ prog­ram­lar­i­di,­hâ­lâ­da­öy­le.­

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimizden

Kahraman Gürsoy'

un

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Trabzon Yeni Asya Okuyucularý

BASKILI ÇUVAL alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/69600 1- Ýdarenin a) Adresi

: GÜZELTEPE MAHALLESÝ FATÝH SULTAN MEHMET BULVARI 33 34060 EYÜP ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý : 0 212 626 95 49 - 0 212 427 60 36 c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@istanbulagac.com.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Ýdarenin isteði doðrultusunda Alibeyköy ve Kurtköy Fidanlýklarýna teslim edilecektir. c) Teslim tarihleri : Sözleþme konusu malýn teslimatý, idarenin depo durumuna göre, aylýk dilimler halinde yapýlacak olup; aylýk 200.000 (Ýkiyüzbin) adet olmak üzere teslimat gerçekleþecektir. Teslimat tarihlerini gösteren liste sözleþme imzalandýktan sonra yükleniciye ayrýca verilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarý no: 33 Alibeyköy/Ýstanbul b) Tarihi ve saati : 06.06.2011 -14:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde

gel­di­ði­bir­dün­ya­da­ne­bü­yük­bir­yan­lýþ­lýk,­ne­bü­yük­bir­gaf­let.­ Müf­re­dat­an­la­yý­þý­tü­müy­le­de­ðiþ­mek­zo­run­da­dýr­di­yen­le­re­de­en­çok tep­ki­e­ði­tim-öð­re­tim­sek­tö­rü­ça­lý­þan­la­rýn­dan­ge­li­yor.­ Tek­rar­e­di­yo­rum,­il­ko­kul­dan,­hat­ta­a­na­o­ku­lun­dan­ü­ni­ver­si­te­ye­ka­dar tüm­müf­re­dat­an­la­yý­þý­an­lam­sýz­ha­le gel­miþ­tir,­kök­ten­de­ðiþ­me­li­dir.­ De­ði­þi­min­kö­ke­nin­de­de­bil­gi­kav­ra­mý­nýn­dö­nü­þü­mü­ol­du­ðu­i­çin­ye­ni müf­re­dat­ya­pý­lan­ma­sý­ye­ni­bil­gi­an­la­yý­þý,­ya­ni­bil­gi­nin­ned­ret­ku­ra­lýn­dan sýy­rýl­dý­ðý­bir­dün­ya­te­mel­li­ol­ma­lý­dýr.­ Öð­ren­ci­le­re­bil­gi­ak­tar­ma­nýn­ha­la e­ði­tim-öð­re­tim­ol­du­ðu­nu­zan­net­mek­ka­dar,­ta­bi­ri­ma­zur­gö­rün,­ap­tal­ca­bir­þey­pek­kal­ma­dý.­ A­ma­tek­ser­ma­ye­si­bu­o­lan­bir­öð­re­ti­ci,­bil­gi­ak­ta­rý­cý­ke­sim­di­re­ni­yor.­ El­yaz­ma­cý­la­rýn­mat­ba­a­ya,­el­tez­ga­hý­kul­la­nan­la­rýn­ma­ki­ne­leþ­me­ye­ta­rih­te­di­ren­dik­le­ri­gi­bi­di­re­ni­yor­lar­a­ma­bu­du­ru­mun­ko­mik­ol­du­ðu­nu gör­mek­i­çin­i­ki-üç­a­sýr­ge­rek­me­ye­cek.­ Eser Karakaþ/ Star, 15.5.2011

TERME ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ÝLAN

Kibar Gürsoy'un aðabeyi ve Adnan Gürsoy'un amcasý

BASKILI ÇUVAL SATIN ALINACAKTIR ÝSTANBUL AÐAÇ VE PEY EÐÝ. HÝZ. HAY. BAH. ÝSL. SAN. TÝC. A.Þ.

Ü­ni­ver­si­te­ler­den­bir­ör­nek­ve­re­lim;­ül­ke­miz­de­i­yi­ü­ni­ver­si­te­ba­tý­da ü­re­ti­len­bil­gi­yi­ça­buk­ve­i­yi­ak­ta­ran, kö­tü­ü­ni­ver­si­te­i­se­ay­ný­bil­gi­yi­geç­ve kö­tü­ak­ta­ran­ku­rum­de­mek.­­ 1980’ler­de­tek­no­lo­ji­de­bü­yük­bir dev­rim­ya­þan­dý,­in­ter­net­de­nen­bir sis­tem­gün­lük­ha­ya­tý­mý­za­gir­di.­ Ve­in­ter­net,­bil­gi­nin­ni­te­li­ði­ni­kök­ten­de­ðiþ­tir­di.­ Bil­gi­gü­nü­müz­de­ar­týk­bir­kýt­kay­nak­de­ðil,­a­me­ri­kan­ca­ta­bi­riy­le­bir “fre­e­go­od”,­bir­ser­best­mal­ya­ni­u­la­þýl­ma­sý­a­de­ta­be­da­va­ve­zah­met­siz­bir mal­ha­li­ne­gel­di.­ E­li­niz­de­stan­dart­bir­di­züs­tü­bil­gi­sa­yar­var­sa,­stan­dart­bir­Ýn­gi­liz­ce­bil­gi­si­ne­de­sa­hip­i­se­niz­dün­ya­nýn­ü­re­til­miþ­tüm­bil­gi­sto­ku­beþ­da­ki­ka­i­çin­de­ö­nü­nüz­de.­ Bu­dö­nü­þü­mün­ne­an­la­ma­gel­di­ði ba­zý­la­rý­ve­ö­zel­lik­le­de­e­ði­tim-öð­re­tim­sek­tö­rü­ça­lý­þan­la­rý­ta­ra­fýn­dan­i­yi al­gý­la­na­mý­yor.­ Ve­hâ­lâ­tüm­müf­re­dat­prog­ram­la­rý bil­gi­ak­tar­ma­te­me­lin­de­o­luþ­tu­ru­lu­yor.­ Bil­gi­nin­ser­best,­be­da­va­mal­ha­li­ne

ESAS NO: 2009/553 Esas. KARAR NO: 2011/272 Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Davalýnýn tüm araþtýrmalara raðmen tebligata yarar adresi bulunamadýðýndan tebligat yapýlamamýþ olup; Davacýnýn davasýnýn KABULÜ ile; Samsun ili Terme ilçesi Kesikkaya Köyü Cilt No: 50, Hane No: 27, Bsn No: 18 de nüfusa kayýtlý, 51136623984 TC Nolu Halis ve Zakire kýzý, 20.11.1975 d.lu Davacý HATÝCE AL ile ayný yer nüfusuna kayýtlý Bsn No; 14, 51145623692 TC nolu, Ýbrahim ve Esme oðlu, 01.01.1974 d.lu Davalý AYDIN AL'ýn BOÞANMALARINA, Taraflarýn müþterek çocuklarý 08.07.1997 d.lu Erdal, 29.09.1998 d.lu Zeynep ve 19.09.2001 d.lu Orhan AL'ýn velayetlerinin davacý anneye verilmesine karar verilmiþ olup, davalýya tebligatýn ilan yolu ile yapýlmasý gerektiðinden iþ bu ilanýn yapýldýðý tarihten itibaren 15 gün içerisinde herhangi bir itirazý olan Terme Asliye Hukuk Mahkemesinin yukarýda esas numarasý yazýlý bulunan dosyaya müracaat etmeleri aksi halde kararýn kesinleþeceði ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 32389

uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5.Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 10 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Her türlü çuval imalatý, alým ve satýmý benzer iþ olarak kabuÝ edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Ýdare Adresi ,Muhasebe Müdürlüðü-Muhasebe Þefliði adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 60 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini BANKA ADI: VAKIFBANK ÞUBE ADI : VALÝDESULTAN ÞB. KODU : 345 HESAP NO : 00158007260921025 IBAN : TR78 0001 5001 5800 7260 9210 25 yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarý no: 33 Alibeyköy-ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. www.bik.gov.tr B: 32702


Y

MAKALE

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

9

Siyaset ve dindarlar lü­kül­tür­ku­ru­luþ­la­rýy­la­bir­lik­te­2010’da­yap­tý­ðý­dev­bir­a­raþ­týr­ma­nýn­so­nuç­la­rý:­ -­Kur’ân’a­i­na­nan­la­rýn­yüz­de­20’si,­o­na­e­li­ni­sür­me­miþ. -­E­li­ni­sü­ren­le­rin­yüz­de­60’ý­yü­zün­den­o­fersadoglu@yeniasya.com.tr ku­ma­sý­ný­bil­mi­yor. e­di­üz­za­man,­ si­ya­si­le­re­ ve­ mil­le­te­ yol -­Yüz­de­80’i­na­maz­sû­re­le­ri­ni­bil­mi­yor. gös­ter­mek­ an­la­mýn­da­ çok­ ö­nem­li­ te­-­Kur’ân­o­ku­yan­lar­yüz­de­9. mel­öl­çü­le­ri­or­ta­ya­koy­du­ðu­e­ser­le­rin­-­ Na­ma­zý­ný­ de­vam­lý­ ký­lan­lar­ (5­ va­kit­ ký­de­ki­ be­ya­nat­la­rý­nýn­ dý­þýn­da­ ve­ va­tan­daþ­lýk lan­lar) yüz­de­1.5 va­zi­fe­si­o­lan­oy­kul­lan­ma­nýn­ha­ri­cin­de­si­ya­Ya­sos­yal­ha­ya­tý­dü­ze­ne­ko­yan,­kin­ve­nef­set­le­ zih­nen­ ve­ fi­i­len­ meþ­gul­ ol­mak­tan­ ka­- ret­le­ri­en­gel­le­yen,­sev­gi,­þef­kat­ve­ko­ru­may­çýn­mýþ;­ken­di­ni,­“za­af-ý­di­ya­net­ (i­man­za­yýf­- la­ bir­lik­te­ kay­naþ­ma­yý­ ne­ti­ce­ ve­ren­ ze­kâ­tý lý­ðý)”­o­la­rak­tes­bit­et­ti­ði­ça­ðýn­ma­ne­vî­has­ta­- hak­kýy­la­ve­ren­ler­ne­ka­dar? lý­ðý­ný­te­da­vi­ye,­ya­ni­Ri­sâ­le-i­Nur­e­ser­le­ri­yo­Ya,­ in­san­lý­ðýn­ ra­hat­ ve­ hu­zu­ru­nu­ bo­zan, luy­la­ “i­man­ hiz­me­ti”ne­ ver­miþ­tir.­ Pe­ki­ bu­- Müs­lü­man­la­rý­ pa­sif­leþ­ti­ren,­ baþ­ka­la­rý­nýn­ sýr­nun­se­be­bi­ne­dir? týn­dan­pa­ra­ka­zan­ma­yý­ve­ka­rý­þýk­lýk­la­rý­do­ðu­Ýþ­te­bu­nun­ce­va­bý­na­yýl­lar­son­ra­da­hi­ý­þýk ran,­fert­le­ri­fa­kir­leþ­ti­ren­fa­iz­den­ka­çý­nan­lar? tu­ta­cak;­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­gö­nül­El­bet­te­bu­va­zi­yet­te­o­lan­Müs­lü­man­lar,­si­-

B

ALÝ SARIKAYA

ya­set­cep­he­si­ne­sü­rül­me­le­ri­ha­lin­de,­ma­kammev­ki,­hubb-u­cah,­ta­ma­i­çin,­bir­bir­le­ri­ni,­yýp­rat­ma,­ya­lan,­rüþ­vet,­if­ti­ra­kur­þun­la­rý­na­he­def e­dip,­din­dar­lýk­la­rý­ný­bi­le­kay­be­de­bi­le­cek­ler­dir. Ki­mi,­na­maz­la­rý­ný­bi­le­terk­e­de­bi­le­cek­tir. Ki­m i­s i,­ si­y a­s e­t in­ ca­z i­b e­d ar­ tu­z ak­l a­r ý­n a dü­þe­cek­tir. Ki­mi­le­ri,­ bo­ðaz­la­rý­na­ ka­dar­ si­ya­sî­ rüþ­vet ve­ah­lâk­sýz­lý­ðýn­gir­da­bý­na­dü­þe­cek­ler­dir. Ma­a­le­sef,­di­ne,­din­dar­la­ra­de­ðil,­dec­ca­liz­me­hiz­met­et­ti­ri­le­cek­ler­dir! Be­di­üz­za­man,­din­dar­la­rýn­si­ya­se­te­so­yun­ma­öl­çü­le­ri­ni­þöy­le­be­lir­le­miþ­ti: “Ýt­ti­had-ý­Ýs­lâm­Par­ti­si,­ [top­lu­mun] yüz­de alt­mýþ,­ yet­mi­þi­ tam­ mü­te­dey­yin­ ol­mak­ þar­týy­la,­ þim­di­ki­ si­ya­set­ ba­þý­na­ ge­çe­bi­lir.­ Di­ni si­ya­se­te­â­let­et­me­me­ye,­bel­ki­si­ya­se­ti­di­ne­â­let­ et­me­ye­ ça­lý­þa­bi­lir.­ Fa­kat­ çok­ za­man­dan be­ri­ ter­bi­ye-i­ Ýs­lâ­mi­ye­ ze­de­len­me­siy­le­ ve

þim­di­ki­ si­ya­se­tin­ ci­na­ye­ti­ne­ kar­þý­ di­ni­ si­ya­se­te­ â­let­ et­me­ye­ mec­bur­ o­la­ca­ðýn­dan,­ þim­di­lik­o­par­ti­ba­þa­geç­me­mek­lâ­zým­dýr.”­1 “Yüz­de­alt­mýþ-yet­miþ­tam­mü­te­dey­yin­ol­mak” þar­tý­na­ i­se,­ top­lu­mu­ o­luþ­tu­ran­ bü­tün kat­man­lar­ da­hil­dir.­ Ya­ni,­ hal­kýn­ yüz­de­ 6070’i,­ öð­ret­men­le­rin­ yüz­de­ 60-70’i,­ ü­ni­ver­si­te­le­rin­ yüz­de­ 60-70’i,­ hu­kuk­çu­la­rýn­ yüz­de 60-70’i,­ tek­nik­çi­le­rin­ yüz­de­ 60-70’i,­ ba­sý­nýn yüz­de­60-70’i,­as­ker­le­rin­yüz­de­60-70’i…­vs. E­vet,­din,­mâ­ne­vî­de­ðer­ler­her­ke­sin­mu­kad­des­ma­lý­dýr;­si­ya­set­çi­ler­da­hil­kim­se­te­ke­li­ne a­la­maz.­Her­kes,­ka­bi­li­ye­ti­ne­gö­re­di­ni­ya­þa­ya­bi­lir,­o­na­ay­na­o­la­bi­lir,­o­nun­gü­zel­lik­le­ri­ni ak­set­ti­re­bi­lir.2 Dipnotlar: 1- Emirdað Lâhikasý, s. 386. 2- Þuâlar, s. 405.

Engeller sadece görenedir

ali-sarikaya@yahoo.com

Kahramanlar düþmez ü­þe­nin­ dos­tu­ ol­maz” di­yor­lar. Ýn­san­la­rýn­ yan­lýþ­ dav­ra­nýþ­la­rýn­dan­ bi­ri­ de­ dü­þe­ne­ sýr­tý­ný­ dön­me­s i­d ir.­ Ý­y i­ gü­n ün­d e­ hep­ ya­n ýn­d a,­ her tür­lü­des­te­ði­ha­zýr,­her­hiz­me­ti­ne­â­mâ­de, an­cak­kö­tü­gü­nü­o­lun­ca­et­ra­fýn­da­kim­se­ler­yok,­yal­nýz­ve­ça­re­siz­bý­ra­kýl­mak­ta­dýr. Ýn­san­lar,­ sa­de­ce­ gur­bet­ el­de­ gur­bet­lik çek­mi­yor,­ ka­la­ba­lýk­la­rýn­ a­ra­sýn­da,­ ken­di ül­ke­sin­de,­ ak­ra­ba­ ve­ dost­la­rý­nýn­ a­ra­sýn­da da­ gur­b et­l ik­ duy­g u­s u­n u­ ya­þ a­y a­b i­l i­y or. Ka­la­ba­lýk­la­rýn­a­ra­sýn­da­yal­nýz­la­þý­yor.­E­þin dos­tun­a­ra­sýn­da­kim­se­siz­ka­la­bi­li­yor. Bu­ yal­nýz­laþ­týr­ma­nýn,­ ki­þi­nin­ þah­si­ye­tin­den­bir­þey­ler­a­lýp­gö­tür­me­si­müm­kün­dür. Him­me­ti­ mil­le­ti­ o­lan­lar­ an­cak­ þah­si­yet­ e­roz­yo­nu­na­ uð­ra­maz­lar.­ On­lar­ düþ­se­ de kal­ka­cak­týr.­ Ye­re­ düþ­se­ bi­le­ cev­her­ kadr­ ü kýy­me­tin­den­ bir­ þey­ yi­tir­me­ye­cek­tir.­ “Bü­yük­ in­san­ kim­dir?” so­ru­su­na­ ve­ri­le­cek­ ce­vap­lar­dan­ bi­ri­si­ de­ her­ke­sin­ ye­re­ düþ­tü­ðü za­man­da­a­yak­ta­kal­ma­yý­ba­þa­ran­in­san­o­la­cak­týr.­Að­rý­Da­ðý­gi­bi­ba­þý­dik­o­la­cak,­ba­þýn­da­fýr­tý­na­lar­ol­sa­da­o­nun­ba­þý­hep­dik­ka­la­cak­týr.­O­lur­ol­maz­rüz­gâr­lar­dan­et­ki­len­me­ye­cek,­ ba­þý­hep­du­man­lý­ve­kar­lý­o­la­cak­týr. Ký­þýn­þid­de­ti­da­ðý­na­gö­re­ol­mak­ta­dýr. Ta­r ih­ böy­l e­ kah­r a­m an­l a­r ý­ çok­ faz­l a gör­mez.­Dün­ya­nü­fu­su­na­gö­re­sa­yý­la­rý­az da­ol­sa­on­lar­in­san­lýk­ta­ri­hi­nin­ku­tup­yýl­dýz­la­rý­dýr.­ Halk­ kit­le­le­ri­ on­la­ra­ ba­kar­lar. Ýs­ti­ka­met­le­ri­ni­on­la­ra­gö­re­dü­zel­tir­ler. Baþ­ta­pey­gam­ber­ler­ol­mak­ü­ze­re,­on­la­rýn ar­ka­sýn­dan­gi­den­bü­yük­þah­si­yet­ler,­a­rý­be­yi gi­bi­do­ðuþ­tan­bey­o­la­rak­do­ðan­bu­in­san­lar in­san­lý­ðýn­baþ­ta­cý­dýr.­Reh­ber­ve­ký­la­vu­zu­dur.­Ha­yat­on­lar­sa­ye­sin­de­kýy­met­ka­za­nýr, ve­rim­li­hâ­le­ge­lir.­As­rý­mý­zýn­reh­ber­þah­si­ye­ti Üs­tad­Be­di­üz­za­man­da­böy­le­bir­þah­si­yet­tir. Bu­in­san­lar,­ken­di­le­ri­ne­ya­pý­lan­hak­sýz­lýk­la­ra­mis­liy­le­mu­ka­be­le­et­mez­ler.­On­lar­pa­ra­to­ner­ka­rak­ter­li­in­san­lar­dýr.­Þim­þek­le­ri­ü­ze­ri­ne­çe­ker­ler,­böy­le­ce­di­ðer­le­ri­nin­ra­hat­et­me­si­ne­hiz­met­e­dip­za­rar­gör­me­le­ri­ni­en­gel­ler­ler.­On­lar­hep­ve­rir­ler,­ken­di­le­ri­bir­þey­is­te­mez­ler.­Ya­sin­Sû­re­si’nin­þu­â­ye­ti­on­lar­hak­kýn­da­çok­ma­ni­dar­dýr:­ “Siz­den­hiç­bir­üc­ret is­te­me­yen­kim­se­le­re­u­yun,­on­lar­hi­da­ye­te er­di­ril­miþ­kim­se­ler­dir.”­(Ya­sin­Sû­re­si­36/21) On­lar­hep­ve­rir­ler,­kar­þý­lý­ðýn­da­mad­dî­bir üc­ret­is­te­mez­ler.­Ýs­te­dik­le­ri­sa­da­kat­ve­se­bat­týr.­Sa­mi­mi­yet­ve­ih­lâs­týr.­Hiz­met­nok­ta­sýn­da bir­lik­le­ri­ni­ve­bir­lik­te­lik­le­ri­ni­ko­ru­ma­la­rý­dýr. On­lar­top­rak­gi­bi­dir­ler.­Bir­çe­kir­dek­ve­rir­sin,­ar­ka­sýn­dan­sa­býr­la­bek­ler­sin,­sa­na­ku­cak­do­lu­su­mey­ve­ve­rir­ler.­Ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken,­a­ða­cý­yaþ­tut­mak­týr.­Su­bi­le­ö­lü­yü­bað­rýn­da­ba­rýn­dýr­maz,­dý­þa­rý­a­tar.­Ma­nen­ö­len­ler­on­la­rýn­top­ra­ðýn­da­ye­þer­mez­ler.­Ma­ne­vî ha­ya­týn­can­lý­lý­ðý­ný­gös­te­ren­bir­ký­rýn­tý­bi­le, on­la­rýn­top­ra­ðýn­da­can­lan­mak­ve­mey­ve ver­mek­i­çin­ye­ter­li­dir.­On­la­rýn­ha­yat­su­yun­dan­i­çer­ve­ken­dilerini­kur­ta­rýr­lar. On­lar­ in­ti­kam­ al­maz­lar.­ Ek­sik­ ve­ nok­san­bul­duk­la­rý­bir­ko­nu­da­da­ha­faz­la­gay­ret­ gös­te­re­rek­ o­ ek­sik­li­ði­ or­ta­dan­ kal­dýr­ma­þek­lin­de­bu­duy­gu­la­rý­ný­kul­la­nýr­lar. On­la­rýn­i­þi­ça­lýþ­mak­týr.­Mu­vaf­fak­ol­ma­yý­ dü­þ ün­m ez­l er.­ “Va­z i­f e­m iz­ hiz­m et­t ir” der­ler,­hiz­me­tin­bü­tün­þart­la­rý­ný­en­gü­zel þe­kil­de­ ye­ri­ne­ ge­tir­me­ye­ ça­lý­þýr­lar,­ ge­ri­si­ni­va­zi­fe­nin­sa­hi­bi­ne­bý­ra­kýr­lar.­Üc­ret­le­ri­ni­sa­de­ce­Al­lah’tan­is­ter­ler.­ Him­me­ti,­mil­le­ti­o­lan­bir­in­san,­bir­mil­let­ka­dar­bü­yük­tür.­ “E­der­ted­vir-i­â­lem­bir­me­kî­nin­kuv­ve-i az­mi Ci­han­tit­rer­se­bat-ý­pay-ý­er­bab-ý­me­ta­net­ten.” Namýk Kemal

“D

MERVE ÝRÝYARI mantarrr_89@hotmail.com

n­gel­li­ler­Haf­ta­sý­as­lýn­da­en­þük­re­di­le­cek­ haf­ta­lar­dan­ bi­ri­si.­ Çok­ þü­kür bütün­ u­z uv­l a­r ý­m ýz­ ye­r in­d e,­ a­m a

E

þim­d i­l ik.­ Þük­r et­m ek­ i­ç in­ þu­ a­n a­ ka­d ar çok­vak­ti­miz­ol­du,­a­ma­ço­ðu­za­man­þük­ret­me­yi­u­nut­tuk.­Çün­kü­“Her­an­bu­ö­zel­lik­le­re­ sa­hip­ o­lu­ruz”­ dü­þün­ce­si­ ak­lý­mý­zýn bir­ kö­þe­sin­de­ yer­ et­miþ­tir.­ Be­den­sel­ en­gel­li­ bi­ri­si­ a­ra­ba­sý­nýn­ ar­ka­sý­na­ þu­ ya­zý­yý as­mýþ­tý:­“Bir­sa­ni­ye­de­be­nim­gi­bi­o­la­bi­lir­sin,­o­hal­de­ni­ye­þük­ret­mi­yor­sun?” Gö­züm­gö­rü­yor,­ku­la­ðým­du­yu­yor,­a­yak­la­rým­yü­rü­me­em­ri­ni­al­mýþ­ve­yü­rü­yor.­“Ya bun­la­ra­sa­hip­ol­ma­say­dým?”­di­ye­dü­þü­nün­düm­ve­göz­le­ri­mi­ka­pat­tým.­Beþ­da­ki­ka­zi­fi­ri bir­ka­ran­lýk...­His­se­de­mi­yo­rum,­yü­rü­ye­mi­yo­rum,­o­ku­ya­mý­yo­rum...­Bir­sü­re­son­ra­da­ya­na­ma­dým­ve­göz­le­ri­mi­aç­tý­ðým­da­ý­þýk­ve­her þe­yin­gö­rün­tü­sü…­O­ka­dar­þük­ret­tim­ki… Son­r a­ zi­h in­s el­ en­g el­l i­l e­r i­ dü­þ ü­n ün­c e bin­ler­ce­ke­re­þük­ret­tim,­çün­kü­on­lar­hem gö­rü­yor,­ hem­ du­yu­yor­ ve­ yü­rü­ye­bi­li­yor­lar.­ A­ma­ sað­lýk­lý­ bir­ þe­kil­de­ dü­þü­ne­mi­yor­l ar,­ ta­n ý­y a­m ý­y or­l ar,­ an­l a­y a­m ý­y or­l ar. Be­de­nen­en­gel­li­o­lan­lar­bir­þe­kil­de­te­fek­kür­ya­pa­bi­li­yor­ken;­on­lar­du­yu­la­rýy­la­his­set­tik­le­ri­ni­an­la­mý­yor­lar. Zi­hin­sel­ en­gel­li­ bir­ ço­cuk­ ta­ný­yo­rum. Ço­c u­ð a­ yap­t ý­ð ý­ i­ç in­ kýz­d ý­ð ý­n ýz­ za­m an, (Al­lah­ on­la­rý­ çok­ güç­lü­ ya­rat­mýþ) e­li­ni­zi

bi­le­sýk­tý­ðýn­da­ke­mik­le­ri­ni­zin­çok­a­cý­dý­ðý­ný­his­se­di­yor­su­nuz.­A­ma­sev­gi­i­le­yak­laþ­tý­ðý­nýz­da,­o­da­si­ze­kar­þý­çok­sev­giy­le­yak­la­þý­yor.­ O­ ço­cuk­la­rýn­ dýþ­ gö­rü­nüþ­le­ri­ ve fi­z i­k î­ ya­p ý­l a­r ý­ di­ð er­ ya­þ ýt­l a­r ýn­d an­ çok fark­lý.­ Za­ten­ ilk­ gö­rüþ­te­ he­men­ an­la­þý­lan ya­pý­la­rý­ var.­ Be­lir­li­ ra­hat­sýz­lýk­lar­da­ u­zun bir­ e­ð i­t im­d en­ son­r a­ ko­n u­þ a­b i­l i­y or­ ve ken­di­ ken­di­ne­ bi­raz­ da­ ol­sa­ ih­ti­yaç­la­rý­ný

‘‘

Þükretmek için þu ana kadar çok vaktimiz oldu, ama çoðu zaman þükretmeyi unuttuk. Çünkü “Her an bu özelliklere sahip oluruz” düþüncesi aklýmýzýn bir köþesinde yer etmiþtir.

kar­þý­la­ya­bi­li­yor­lar. En­gel­li­le­re­kar­þý­en­i­yi­dav­ra­ný­þý­mýz­on­la­ra­te­bes­süm­et­me­miz­dir.­E­ðer­on­la­ra­a­lay­cý­göz­le­bak­ma­dý­ðý­mý­zý­an­lar­lar­sa,­on­lar­ da­ ö­zür­le­ri­nin­ as­lýn­da­ u­ta­ný­la­cak­ bir du­rum­ol­ma­dý­ðý­ný­an­lý­yor­lar. Al­lah­ be­lir­li­ bir­ en­ge­li­ o­lan­ kul­la­rý­na çok­de­ði­þik­ö­zel­lik­ler­de­ve­ri­yor.­Gör­me­yen,­ a­ma­ çok­ gü­zel­ re­sim­ çi­zen­ ve­ ö­zel al­fa­be­le­ri­ne­ gö­re­ o­ku­yan­lar­ var­dýr.­ Yi­ne

GÜN GÜN TARÝH

genç­lik­yýl­la­rýn­da­ta­ma­men­i­þit­me­kay­bý­na­uð­ra­yan­dün­ya­ca­ün­lü­bes­te­ci­Be­et­ho­ven,­ ha­ya­tý­nýn­ son­ra­ki­ dö­nem­le­rin­de­ bi­le öz­rü­nü­bir­þe­kil­de­yen­miþ­ve­çok­gü­zel­e­ser­le­re­im­za­at­mýþ­týr. Be­den­ö­zür­lü,­a­ma­ken­di­ne­gö­re­rek­lâm iþ­le­riy­le­uð­ra­þan­ve­ken­di­ba­þý­na­her­i­þi­ni ya­pa­bi­len­bi­ri­si­ni­bi­li­yo­rum.­Ya­ni­her­du­rum­da­þük­re­der­sek,­bir­þe­kil­de­Al­lah­bi­ze

o­nun­ sab­rý­ný­ ve­ ö­dü­lü­nü­ de­ ve­ri­yor.­ Zi­hin­sel­en­gel­li­ler,­a­i­le­si­i­çin­Cen­ne­te­gö­tü­ren­bir­ve­si­le­o­lu­yor­ay­rý­ca­me­se­lâ... En­gel­li­ o­lan­la­ra­ her­ gün­ ye­ni­ ko­lay­lýk­lar­ sað­lan­ma­ya­ baþ­la­dý.­ En­gel­li­ ol­mak­ u­ta­ný­la­cak,­çe­ki­ni­le­cek­bir­du­rum­de­ðil­dir. E­ðer­ en­gel­li­le­ri­ hor­ gö­ren­ler­ var­sa­ a­sýl en­gel­li­le­rin­ on­lar­ ol­du­ðu­na­ bütün­ kal­bim­le­ i­na­ný­yo­rum.­ Al­lah­ kim­se­ye­ çe­ke­me­ye­ce­ði­ dert­ler­ ver­me­sin.­ Son­ o­la­rak, Be­e t­h o­v en’ýn­ ha­y a­t ýn­d an­ bir­ a­l ýn­t ý­ i­l e bütün­en­gel­li­le­rin­haf­ta­sý­kut­lu­ol­sun.­ “An­nem­ve­rem­has­ta­sý,­ba­bam­da­al­ko­lik­ti.­ Ben­se­ cý­lýz­ ve­ çe­lim­siz­ kal­mýþ­tým. Ço­cuk­lu­ðum­ yok­sul­luk­ i­çe­ri­sin­de­ geç­ti. Se­vi­le­cek­ gü­zel­ bir­ yü­züm­ ol­ma­dý­ðý­ gi­bi genç­ ya­þým­da­ i­þit­me­ du­yu­mu­ da­ kay­bet­miþ­tim.­ Fa­kat­ ne­ bu­ tür­ fe­lâ­ket­ler,­ ne­ de kar­þý­laþ­tý­ðým­di­ðer­zor­luk­lar­be­ni­yýl­dý­ra­ma­dý.­ A­zim­le,­ se­bat­la­ ça­lý­þa­rak,­ Al­lah’ýn da­ yar­dý­mýy­la­ i­de­al­le­ri­me­ u­laþ­tým.­ Ben gay­ret­ gös­ter­dim,­ Al­lah’ýn­ tak­di­ri­ ol­du. Bu­ im­ti­han­ dün­ya­sýn­da­ mu­sî­bet­ler,­ zor­luk­lar­ kar­þý­sýn­da­ sa­býr­ gös­te­re­rek­ Al­lah’a te­vek­kül­et­tim.­Bu­nun­mü­kâ­fa­tý­ný­da­he­de­fi­me­ u­laþ­mak­la­ gör­düm.”­ (Genç­ Be­yin der­gi­si,­Tem­muz-2002)

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

ailecaysaati@gmail.com

Dünyayý sevelim; ama... Selman Nur: “Dünya sevgisinde ölçü nedir? Bediüzzaman Hazretleri dünyanýn üç yüzü olduðunu söylüyor. Bunu açýklar mýsýnýz?” Cenâb-ý­Hak­dünyayý­ve­dünyadaki­her­þeyi güzel­yarattýðýný,­fakat­bunlarýn­geçici­olduðunu, aldanýlmamasý­gerektiðini,­asýl­dönülecek­ve varýlacak­yerin­Allah’ýn­huzuru­olduðunu bildiriyor.­ “Nefsanî­arzulara,­kadýnlara,­oðullara, hesapsýz­þekilde­biriktirilip­istif­edilmiþ­altýn­ve gümüþe,­salma­atlara,­davarlara­ve­ekinlere­karþý düþkünlük­insanlara­çekici­kýlýndý.­Bunlar­dünya hayatýnýn­geçici­menfaatleridir.­Hâlbuki­varýlacak­güzel­yer,­Allah’ýn­katýdýr.”­­1­ Bediüzzaman­Saîd­Nursî­Hazretlerine­göre dünyanýn­üç­yüzü­vardýr:­ 1-­Dünyanýn­birinci­yüzü,­Cenâb-ý­Hakk’ýn isimlerine­bakar.­Allah’ýn­isimlerinin­nakýþlarýný gösterir.­Mânâ-yý­harfiyle,­yani­ayna­gibi baþkasýný­gösteren­vücudu­ile­Allah’ýn­isimlerinin­aynasý­hükmündedir.­Dünyanýn­bu­yüzü Allah’ýn­hadsiz­isimlerinin­hadsiz­mektuplarý mahiyetindedir;­bu­yüz­gayet­güzeldir.­Nefrete deðil;­aþk­derecesinde­sevilmeye­lâyýktýr.­Çünkü dünyanýn­bu­yüzü­sevildikçe,­neticede­Allah’ýn isimleri­sevilmiþ­olur,­Allah­sevilmiþ­olur. 2-­Dünyanýn­ikinci­yüzü­âhirete­bakar.­Âhiretin tarlasýdýr.­Cennetin­fidanlýðýdýr.­Rahmetin­çiçekliðidir.­Dünyanýn­bu­yüzü­de,­birinci­yüzü­gibi güzeldir.­Çünkü­bu­yüzde­ekilen­her­þey­Allah’ýn izniyle­âhirette­ebediyen­meyve­verecektir.­Þu halde­bu­yüz­de­tahkire­deðil;­muhabbete­lâyýktýr. 3-­Dünyanýn­üçüncü­yüzü,­insanýn­heveslerine bakan,­gaflet­perdesi­olan­ve­ehl-i­dünyanýn­oyuncaðý­hükmünde­bulunan­yüzüdür.­Dünyanýn­bu yüzü­gayet­çirkindir,­gayet­tehlikelidir.­Çünkü­fanidir.­Çünkü­yok­olucudur.­Çünkü­elemlidir.­Çünkü keder­vericidir.­Çünkü­aldatýcýdýr.­Ýþte­âyetlerin­ve hadislerin­dikkat­çektiði­ve­sevgisine­aldanmamak için­uyardýðý­yüz,­bu­yüzdür.­Sevilmemesi­gereken, nefret­edilmesi­gereken,­kendisinden­Allah’a sýðýnýlmasý­gereken­yüz,­bu­yüzdür. Üstad­Said­Nursî­Hazretlerine­göre­dünyayý tahkir­edenler­dört­sýnýftýr:­ 1-­ Ehl-i­ marifettir.­ Yani­ Allah’ý­ bilenlerdir. Bu­ sýnýf,­ Cenâb-ý­ Hakk’ý­ derinden­ bilmeye, O'nu­ tanýmaya,­ sevmeye,­ rýzasýný­ kazanmaya ve­ O'na­ ibadet­ etmeye­ set­ çektiði­ ve­ mâni olduðu­için­dünyayý­sevmez.­ 2-­Ehl-i­âhirettir.­Yani­kendisini­ahirete­vermiþ olanlar.­Âhiret­nimetlerine­düþkün,­gece­gündüz âhiret­için­hazýrlanan,­ebedî­hayat­için­çalýþan­bu kimseler­dünyanýn­geçim­derdi,­çoluk­çocuk derdi,­aþý­ve­iþi­gibi­bir­takým­zorunlu­çalýþmalarýndan­rahatsýz­olurlar.­Âhireti­bilen­ve âhirete­ hazýrlanan,­ fakat­ dünyanýn­ zarurî iþlerinden­dolayý­âhiret­amelinden­geri­kalan­bu kimseler,­Cennetin­güzelliklerine­nispeten dünyayý­çirkin­görürler.­Nitekim­dünyanýn­bütün güzellikleri,­Cennetin­güzelliklerine­oranla­hiç hükmündedir.­Cennetin­bir­sinek­kanadý­kadar nuru,­dünya­ve­içindekilerden­daha­kýymetlidir.­ 3-­ Dünyayý­ sevmeyen­ üçüncü­ sýnýf­ insan grubu­ ehl-i­ dünyadýr.­ Bir­ kýsým­ ehl-i­ dünya dünyayý­ sevmez;­ çünkü­ eline­ geçiremez. Kovalar­ durur.­ Dünya­ bir­ türlü­ eline­ geçmez. Bu­ sevmemek­ makbul­ deðildir,­ çünkü­ bu dünyanýn­ nefretinden­ deðil;­ dünyanýn sevgisinden­ ileri­ geliyor.­ Çünkü­ dünya­ eline geçse­sevecek,­fakat­geçmiyor.­ 4-­Dünyayý­sevmeyen­dördüncü­sýnýf­insan­da yine­ehl-i­dünyadýr.­Bu­kýsým­ehl-i­dünya,­dünyayý eline­geçiriyor,­yatýyla,­katýyla,­parasýyla,­puluyla dünyayý­ayaklarýna­serilmiþ­buluyor,­dünyayý­dolu dolu­yaþýyor.­Fakat­ne­çare;­dünya­durmuyor,­gidiyor. Onu­da­beraber­götürüyor.­O­da­bunu­hissediyor ve­kýzýyor.­Sýrf­teselli­bulmak­için­dünyadan­nefret ettiðini­söylüyor.­“Pistir!”­diyor.­Oysa­bu­hakaret­de dünya­sevgisinden­ileri­geliyor.­ Makbul­tahkir,­ilk­iki­sýnýf­olan­ehl-i­marifet­ve ehl-i­âhiretin­tahkiridir.­2 Dünyayý­âhiretin­bir­tarlasý­ve­Cenâb-ý­Hakk’ýn isimlerinin­aynasý­ve­geçici­bir­misafirhanesi olarak­sevmenin,­nefs-i­emmâre­karýþmamak þartýyla­Cenâb-ý­Hakk’a­ait­bir­sevgi­olduðunu bildiren­Bedîüzzaman­Hazretleri,­bunun­için dünyayý­ve­dünyadaki­varlýklarý­mânâ-yý­ismiyle deðil,­mânâ-yý­harfiyle­sevmemiz­gerektiðini kaydediyor.­Yani­Bedîüzzaman’a­göre­dünya, “Ne­güzeldir!”­diye­deðil;­“Ne­güzel­yapýlmýþ­ve yaratýlmýþtýr!”­diye­sevilmelidir,­kalbimizin­içine Allah’tan­baþka­sevgilerin­ve­muhabbetlerin girmesine­izin­vermemelidir,­çünkü­kalbin­içi Allah’a­mahsustur.­ Dünyada­böylesine­Allah­sevgisini­kazanmak­ve muhafaza­etmek­için­Allah’a­duâ­etmeli­ve “Allah’ým!­Bize­Kendi­sevgini­ve­bizi­Sana­yaklaþtýracak­þeylerin­sevgisini­nasip­et!”­demeliyiz.­3 Üstad­ Bedîüzzaman­ Hazretleri,­ dünyayý âhiretin­ tarlasý­ ve­ Allah’ýn­ isimlerinin­ aynasý hükmünde­görerek­sevmenin­âhiretteki­neticesinin, dünya­kadar,­fakat­fânî­dünya­gibi­fânî­olmayan bâkî­bir­Cennet­olduðunu­bildiriyor.­4 Cenâb-ý­Hak­bizi,­dünyayý­âhiretin­tarlasý­ve Allah’ýn­isimlerinin­aynasý­görerek­sevenlerden eylesin­ve­fani­dünyanýn­fitnelerinden­bütün Müslümanlarý­korusun.­Âmin.­ Dipnotlar: 1- Âl-i Ýmrân Sûresi, 3/14. 2- Sözler, s. 571, 572. 3- Sözler, s. 584. 4- Sözler, s. 592.


10

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

syasar33@yahoo.com

Þikâyetçi olanlar adým atmayanlardýr “Ey iman edenler! Siz kendinize bakýn. Siz doðru yolda oldukça sapýtmýþ olanlar size zarar vermez..” (Maide 105). Müfritane irtibat, hizmette olsa gerektir. “Görüþme hakkýmýzý kullanmak istiyoruz.” Bu, epeyce bir zamandýr görüþmemiþ olan ehl-i iman iki dostun bir araya geliþi esnasýnda kullandýðý cümlelerdi. Gecikmiþ görüþmenin özlem cümleleriydi. Yani, demek ki, ehl-i imanýn birbiriyle görüþmek istemesi bir haktýr. Hem de müfritane irtibat halinde olmasý gereken bir hak. O zaman, kimse kimsenin cemaat görüþmesi hakkýna müdahale etmesin. Hem de aþýrýya varacak kadar görüþmek. Bu bir asrýn problemlerini çözmeye dönük çözüm adýmýdýr. Bu adýmý atmayan, problem þikâyetlerini gündeme getirmesin. Görüþmüyorsanýz, problem üretiyorsunuzdur. Çünkü nefis ve þeytan, yalnýzlarýn yanýndadýr. ** Konya, Risâle-i Nur Gençlik Þölenindeyiz. Yine renkli sahneler, yine uzun uzun otobüsler, yine çocuklarýyla, gençleriyle, ihtiyarlarýyla, kadýn ve kýzlarýyla bir bütün halinde yekvücut olmuþ bir camia. Dimdik duran bir þahs-ý manevî. Yeni Asya okuyucularý, genç yaklaþým okuyucularý, bizim aile okuyucula rý, can kardeþler ve Risâle-i Nur Enstitüsü mensuplarý daha bir baþý dik þekilde hizmet meydanlarýnda. ** Cemaat kardeþlerimizle, dostlarýmýza toplu görüþmelerin tadýný ‘Kocatepe Camii Mevlitleri’nde daha bir derinden hissetmiþtik. Þimdi ayný lezzetleri Risâle-i Nur Kongrelerinde, Gençlik Þölenlerinde yaþýyoruz. Bu tür faaliyetler daha bir yakýndan tanýþmayý, kaynaþmayý, kucaklaþmayý netice veriyor. Ehl-i iman arasýnda, ehl-i cemaat ara sýnda bu kucaklaþmalar arttýkça ülke daha rahat nefes alacak demektir. Nur kucaklaþmalarý azalýrsa, maddî ve manevî problemler artar. Ýttihad-ý Ýslâm’ýn ilk antrenmanlarý, bireysel kucaklaþmalardýr. Bireysel olarak kucaklaþamayanlar camia olarak da kucaklaþamayacaklardýr. Zaten dalâlet ehlinin bütün meselesi de insanlarýn kucaklaþmalarýný engellemektir. Zaman hýzla geçiyor, ama insanlar arasýndaki kucaklaþmalarýn önüne konulan engeller azalýyor deðil. Önemli olan ayný düþüncedeki insanlarýn kucaklaþmasý deðil, bununla birlikte önemli olan meslekî, siyasî, kültürel düþünceleri farklý olsa da, maksat ittifaký içindeki insanlarýn kucaklaþmalarýný saðlayabilmektir. Batý toplumsal kucaklaþmasýný tamamladý, þimdilerde toplumlar arasý kucaklaþma noktasýna geldi. Birlikler, artýk pek çok ülke sýnýrlarýný içine aldý. Hatta ülke sýnýrlarý bile sembolik hale geldi. Ortak para kullanýyorlar. Ortak güvenlik, ekonomik güçler oluþturuyorlar. Bunlar ne güzel haberler. Ama gelin görün ki, ‘Allah’ý bir, dini bir, peygamberi bir, daha binlerce birlikleri olan…’ insanlar bir araya geldiðinde hemen birileri telâþa kapýlýyorlar. Ülkemizin neden bu ‘birlik’ yolunda ayak sürüdüðünü þimdi daha iyi anlýyorsunuz deðil mi? Ülkemiz kendi haline kaldýkça, baþka larýnýn kontrolü devam edecek demektir. ‘izm’ler rahat edecek demektir. Þimdi seçime iyice yaklaþmýþken bun larý konuþmak çok anlamlý (!) deðil. Geçelim bunlarý. ‘Yollarýnýzý yaptým kardeþlerim, betonarme binalarýnýzý diktim, artýk rahat zamanlar yaþýyoruz. Yirmi yýl son ralarýnýn hesabýný yapýyoruz... Ama lâf aramýzda, öyle çok demokrasiden, öy le çok Avrupa birliði gibi anlaþýlmaz þeylerden bahsetmeyin. Her þey yapýn, ama bir araya gelerek deðil.” Acý ki, Kocatepe Camii Mevlidi din

kardeþliði kucaklaþmasýný engelleyenler den hâlâ herhangi bir özür gelmiþ deðil. Gerçi bu camia için bu yeni deðil. Bu camiaya çok özür borcu olan bulunuyor. Yeni Asya camiasý, ehl-i iman için günah keçisi seçilmiþ neredeyse. Hatta onun açtýðý özgürlük yolculuðunda yürüyenler bile onun ciddî katkýsýný çoktan unuttular. Nasýl ki Said Nursî’nin Türkiye’nin demokrasi geleneðindeki yeri ve katkýsý unutuldu ise, þimdilerde ihtilâller ve 28 Þubat geleneðindeki Yeni Asya’nýn yeri de öyle unutuldu. Oysa Türkiye’nin demokrasisi, Said Nursî’ye çok þeyler borçlu. Demokrasi, uðrunda bedel ödeyenlerle geliþir. Oysa kazanýlmýþ bedelleri tüketenler ne kadar da çok. Hizmette, bedelde öncü; ücrette geri planda olanlara ne mutlu. Ülkede, her düþünce kesimi de o kadar þanslý ve mutlu deðil. Mutluluk, daha çok hak edenlerindir. Doðrusu, yol açýlýnca üzerinde yürü yenler bolca bulunuyor. Tasasýný çekenler, hapislere katlananlar, hak uðrunda sürgünler, baskýlar yaþayanlar elbette keyfini sürenlerden daha farklý bir tat hissedeceklerdir. Süreçte katkýsý olanlar, sonucun tadýný daha çok yaþayacaklardýr. Biz toplum olarak bir þeyi elde edince, onun nasýl elde edildiðini hemence unutuveriyoruz. Ama, Allah unutmaz. Kim ne yapmýþsa, neden yapmýþsa, nasýl yapmýþsa hepsinin bir bir hesabýný verecektir. Halen bu yasaklar aþýlmýþ deðil. Halen Kur’ân kurslarýna istediðiniz yaþta çocuðunuz gidebiliyor deðil. Halen farklý düþündüðünüz için, muhalefet edebildiðiniz için anlayýþla karþýlanýyor deðilsiniz. Halen insan olduðunuz için deðil, taraftar olduðunuz için seviliyor, ilgileniliyorsanýz bu pek de içe sinen bir þey deðil. Demokrasi, sadece size uyduðu için, sizi mutlu ettiði için, hesabýnýza geldiði için güzel bir uygulama alaný deðil. Demokrasi, sizin gibi düþünmeyenlerin de en az sizin kadar mutlu olduðu, haklý olduðu, eþit olduðu bir idare þekli. Henüz o günlerin epeyce uzaðýndayýz. Ýnsan haklarý konusunda, Avrupa Birliði konusunda, inanç hürriyeti konu sun da mey dan lar da söy le ne cek çok bir þey yok. Ýleri demokrasi lâflarýyla biraz daha tükeneceðe benziyoruz. Haydin hayýrlýsý bakalým. Neredeydik, nerelere geldik. Son günlerde bolca yaðmur yaðýnca, zemin kayganlaþtý. Biz de, cemaat kucaklaþmasýndan nerelere sürüklendik. Biz yine de dönelim asýl meselemize. ** Cemaat, kucaklaþmak istiyor, faaliyet istiyor, hareket istiyor. Gençlere, hanýmlara, çocuklara dö nük ve herkesime dönük programlar gerekiyor. Þam kucaklaþmalarý, gençlik buluþmalarý bu tür faaliyetleri çok özlediðimizi gösteriyor. Kon ya’nýn Mev lâ nâ bah çe sin de, cad de le rin de, kül tür mer ke zin de Konya, Gençlik Þöleni çerçevesinde yüzlerce, binlerce kardeþ, aðabey ve ablalarýmýzda duâlaþtýk. Kendi kiþisel aðabey, kardeþ, dost, arkadaþ albümlerimize yeni yenilerini ilâve ettik. Zenginleþtik. Bu manzaralarýn her geçen gün art masý gerekiyor. Faaliyetsiz geçen zaman larý her geçen gün azaltmak gerekiyor. Okumaklar, görüþmekler, konuþmak lar þevk veriyor. Ýman ve Kur’ân talebele ri, birbirleriyle görüþme haklarýný kullanmak istiyor. Þevkiniz bol olsun efendim. Tebrikler, Konya Yeni Asya Tem silciliði. Dimdik duruþlara hizmetle devam. Ýnsanlar hizmetleri kadardýr. Müfritane irtibat, gerçekte hizmette olsa gerektir. Görüþmekler artýyorsa, geliþmeler gü zel demektir. Görüþmek dileðiyle.

KÜLTÜR SANAT

Y

Bediüzzaman’a göre, hürriyet olmadan Müslümanlýk olmaz CUMA AKÞAMI BOZYAZI'DA, CUMARTESÝ AKÞAMI TEKELÝ'DE KONFERANS VEREN ÝSLÂM YAÞAR,“SAÝD NURSÎ HÜRRÝYETLE ÝMANI BÝRLÝKTE ELE ALMIÞ, MÜSLÜMANLARIN HÜRRÝYETÝ ÝMANLA BÝRLEÞTÝREREK YAÞAMAK VE HÝSSETMEK ZORUNDA OLDUKLARINI BELÝRTMÝÞTÝR” DEDÝ. cek kadar büyük bir âlimdir. Said Nursî hürriyetle imaný birlikte ele almýþ, Müslümanlarýn hürriyeti imanla fatmanurcomce@hotmail.com birleþtirerek yaþamak ve hissetmek zorunda olduklarýný belirtmiþtir. Ýnsanlý -7 Mayýs günlerinde Akdeniz’de heðýn ve Ýslâm âleminin kurtuluþ reçetesiyecan ve coþku doruktaydý. Denizin ni Kur’ân ve sünnette aramýþtýr. Her zahýrçýn dalgasýný sakinleþtiren, esen man müsbet hareket etmeyi tavsiye etfýrtýnayý tatlý bir melteme çeviren çok gümiþ, iman ve Kur'ân’a kalemle hizmet etzel hizmetler gerçekleþti. Cuma akþamý menin önemini vurgulamýþtýr. Bozyazý’da, Cumartesi akþamý Tekeli’de Ayrýca Said Nursî’nin Ýslâm âleminin Ýslâm Yaþar’ýn “Bediüzzaman’a göre Ýssaadeti için tesbit ettiði üç nokta vardýr. lâm Toplumlarýnýn Geleceði ve Dünya Bunlar; ezanýn Arapça’ya çevrilmesi, devBarýþý” konulu konferanslarýna katýldýk. let tarafýndan Risâle-i Nurlarýn neþredilKonferansta Anamur, Bozyazý, Tekeli mesi ve Ayasofya’nýn ibadete açýlmasýdýr. ve Tekmen halkýnýn yaný sýra çeþitli il ve Birinci hedefi gerçekleþmiþ Menderes hüilçelerden gelen katýlýmcýlar da bulunu kümeti ezaný aslýna çevirerek milletin yordu. Özellikle, Ermenek’ten çok sayý manevî deðerlerini kabul etmiþtir. Risâleda dinleyicinin gelmesi, konferansa ayrý lerin devlet eliyle neþredilmesi Ýslâmibir güzellik kazandýrdý. Bu konferansla- Eðitimci-yazar Ýslâm Yaþar'ýn konferansý büyük ilgiyle takip edildi. yet’in herkes tarafýndan doðru bir þekilde rýn ardýndan Pazar günü piknik yapýldý öðrenilmesine vesile olacaktý. Çeþitli ve Anamur’da muhabbetin, dostluðun devam etti. Müslümanlara kan ve göz ya - yanmasýndan elem duyduðu gibi, in- sebeplerden dolayý Risâleler devlet taraarttýðý dopdolu bir hafta sonu geçirdik. þýnýn hakim olmasýnýn sebeplerine ve bu- sanlarýn cehennem ateþinde yanma- fýndan basýlmamýþ, fakat Nur TalebeleriKonferans sözlerin en güzeli olan günkü Ýslâm toplumlarýnýn sorunlarýna, larýna gönlü razý olmamýþ ve insan- nin gayretiyle çoðaltýlmýþtýr. Fatih Sultan Kur’ân tilâvetiyle baþladý. Açýlýþ konuþ- 100 sene önce Said Nursî’nin çözümler larla cehennem ateþinin arasýna Risâ- Mehmet, Ýstanbul’u fethettiðinde ilk olamasýnýn ardýndan ilköðretim 4. sýnýf getirdiði, fakat 100 yýldýr Said Nursî’nin le-i Nur’dan bir set çekmiþtir. rak Ayasofya’yý camiye çevirerek Ýslâmiöðrencisi Hasan Hüseyin Uçar kendi- sesi dinlenmediði için bu kargaþanýn son Anne ve baba bir insanýn en tesirli yet’in gücünü, kuvvetini ve hakimiyetini sinin kaleme aldýðý þiiri seslendirdi. bulmadýðý belirtildi. Bu durum zihinlere muallimleridir. Eðer bir evin manevî debütün dünyaya göstermiþtir. Ne zaman “Asya’nýn Bahtýnýn Miftahý” isimli si- Said Nursî’nin yýllar öncesinden bugünün ðerleri yüksek olursa o ortamda yetiþen Ayasofya ibadete açýlýrsa o zaman Ýslâminevizyon gösterisinden sonra heye- problemlerine reçete sunabilecek ilmi se- çocuklar dünyadayken cenneti yaþamýþ yet’in fecr-i sadýk’ý gerçekleþecek ve Ýslâm canla beklediðimiz an geldi. viyeye nasýl ulaþtýðý sorusunu getirmiþtir. olurlar. Said Nursî aile ortamýnda cenneti toplumlarý huzura kavuþacaktýr. Konferansýn sunucusu Ýslâm Yaþar Ýslâm Yaþar, bu sorunun cevabýný Said bulmuþ, bütün ilimlerinin temelini aile Daha sonra Ýslâm Yaþar, Bediüzzahakkýnda önemli tesbitlerde bulundu. A- Nursî’nin yetiþtiði aile ortamýný anlatarak hayatýnda oluþturmuþtur. Allah ve Pey man’ýn Ýslâm toplumlarýnýn geleceði ve namur’un Kýzýlca Köyünde doðduðunu, vermiþtir. Said Nursî’yi Bediüzzaman ya- gamber sevgisini ailesinden öðrenmiþtir. dünya barýþý için ortaya koyduðu esaslarýn Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinpan esaslarýn temelinde aile eðitimi var- Hayatýný sünnete göre yaþayarak Pey- gerçekleþmesinde hepimizin üzerine düden mezun olduktan sonra öðretmenliðe dýr. Said Nursî, yýlýn 8 ayý karlý geçen bir gamberi anlamýþtýr. Peygamberi anladýðý þen bazý görevlerin olduðunu belirtti. Bizbaþladýðýný, fakat öðretmenlikle yetinmebeldede, küçük bir evde, kalabalýk bir aile ve anlattýðý için büyük bir Ýslâm âlimi ol- lerin Ýslâm’a ve iman hakikatlerine sarýlayerek araþtýrmalar yapýp çeþitli basýn ve ortamýnda büyümüþtür. Ailesi, küçük Sa- muþtur. Bu yüzden sadece kendi saadeti rak, sünnete uygun bir þekilde yaþamamýz yayýn organlarýnda yazý yazdýðýný, doðru id’in yetiþtirilmesinde çok titiz davran- için deðil, bütün insanlýðýn saadeti için gerektiðini; duâlarýmýzýn, manevî baharlaÝslâmiyeti ve Ýslâmiyete lâyýk doðruluðu mýþtýr. Annesi Nuriye Haným, bir kez ol- gayret sarf etmiþtir. rýn birer çekirdeði hükmünde olduðunu hayatýnýn en büyük gayesi haline getirdisun abdestsiz emzirmemiþ; babasý Mirza Çocuklarýn yetiþtirilmesinde ailenin unutmayarak insanlýðýn ve Ýslâm âlemiðini söyledi. Kendisini tarih ve edebiyat Efendi de otlatmaya götürdüðü hayvanla- vazifeleri hakkýnda önemli tesbitlerde bu- nin saadeti için duâa etmemizin çok büsevdalýsý olarak tanýdýðýmýz Ýslâm Yaþar’ýn rýn baþkalarýnýn tarlasýndan ot yememesi lunduktan sonra Said Nursî’nin gençlik yük öneminin bulunduðunu söyledi. malayani ve boþ þeyleri sevmediðini; çað için aðýzlarýný baðlamýþtýr. Çocuklarýnýn dönemlerine ve kiþisel özelliklerine deðiKonferansýn sonuna yaklaþmamýza açýp çað kapatan Fatih’in bizlere en büyük he lâl rý zýk la bü yü me le ri ne son de re ce ö nen Ýs lâm Ya þar þun la rý söy le miþ tir: Sa id rað men bütün dikkatler Ýslâm Yaþar’dayemaneti olan “Ayasofya’nýn ibadete açýlnem ve ren bu an ne ba ba nýn, kü çük yaþ ta Nur sî 20 ya þýn day ken ha yat ta ki he def le ri dý. Ýn sanlar gündüz bahçelerde ve seralarmasý konusunu bütün konuþmalarýnda Pey gam ber Efendimizi (asm) rü ya sýn da ni Ku r'ân’ý tef sir et mek, 50 ta le be ye tiþ da ça lýþýp yorulmalarýna aldýrmadan büdile getirdiðini ve ittihad-ý Ýslâm için bugör dü ðün de he ye can lan ma yýp te lâ þa ka tir mek, din ve fen i lim le ri nin bir lik te o yük bir istekle Ýslâm Yaþar’ýn derin ilnun kaçýnýlmaz olduðunu adeta gök kub pýl ma dan Pey gam ber’den i lim ta lep e den, ku tul du ðu bir ü ni ver si te aç mak o la rak min den istifade etmeye gelmiþlerdi. Kubeyi çýnlatýrcasýna haykýrdýðýný belirtti. da ha 13 ya þýn day ken ce viz le ri ni kay bet ti be lir le miþ tir. Bu he def le rin hep si kü çük ru muþ top raðýn yaðmurun yaðmasýyla Hakkýnda verilen bu kýymetli bilgilerðin de Ab dul ka dir-i Gey la ni’ye “Ey Þeyh fark lar la ger çek leþ miþ tir. Ri sâ le-i Nur la can la nýp ha yat bulmasý gibi bu tür faaliden sonra, söz sýrasý kendisine gelen Ýssa na bir Fa ti ha ba na ce viz le ri mi bul dur” Ku r'ân’ýn tef si ri ni yap mýþ ve yüz ler ce yetlere duyulan özlem herkesi Ýslâm Yalâm Yaþar, konuþmasýna baþladý. Her bir cümlesi, baharýn gelmesiyle topraðý renk- diyebilecek bir makama ulaþýp, onunla talebe yetiþtirmiþtir. Din ve fen ilimleri- þar’a baðlamýþtý. Çok verimli geçen bu lendiren çiçekler gibi, gönül iklimimizde manevî âlemlerde diyalog kurabilecek il- nin birlikte okutulduðu bir üniversite konferanstan sonra gönüllerimize bahar tomurcuk olup açtý. Çocukluðunun ve mî derinliði kazanan bir evlâtlarý olmuþ- açmak için çok çabalamýþ olmasýna rað- mevsimi geldi, ruhlarýmýza cemreler gençliðinin geçtiði topraklarda, aralarýnda tur. Said Nursî, küçük bir çocukken ca - men çeþitli sebeplerden dolayý bu hedefi düþtü ve kalplerimizde filizler yeþerdi. Elannesinin, babasýnýn ve akrabalarýnýn bu- mide gaz lambasýnýn ýþýðýnda ders aldýðý yarým kalmýþ, fakat Nur dershaneleri bu lerimizi semaya açtýðýmýzda dilimize yeni bir duâ yerleþti: Ya Rab, Müslümanlarýn lunduðu bir topluluða hitap etmek Ýslâm esnada kelebeklerin lambanýn ýþýðýna ge- görevi yerine getirmiþtir. le rek a teþ te yan dýk la rý ný mü þa he de et miþ, Sa id Nur sî i dam la yar gý la nýp be ra at et ve Ýslâm topraklarýnýn cennetasa baharlaYaþar’ý belki de hiçbir konferansýnda olba ba sýn dan ke le bek le rin yan ma ma sý i çin tiðinde teþekkür etmek yerine, zalimin rý yaþamalarýný nasip eyle. Amin. madýðý kadar heyecanlandýrmýþtýr. Bu heSon olarak, Bediüzzaman’ý ve onun dâyecan ve mutluluk hepimize yansýdý, gö - lambanýn etrafýna kafes örmesini istemiþ- zulmünü yüzüne haykýrýp “Zalimler için tir. Babasý oðlunun bu isteðini ciddiye al- yaþasýn cehennem!” diyebilecek kadar vâsýný hayatýnýn yegâne dâvâsý haline getinüllerimize huzur getirdi. Bediüzzaman’ýn ‘Mariz bir asrýn, hasta mýþ ve lambalarýn etrafýna kafes örerek yüce bir imana sahiptir. Gerektiðinde ren, derin araþtýrmalardan sonra son debir unsurun, alil bir uzvun reçetesi, ittiba-ý kelebeklerin yanmasýna engel olmuþtur. silâhýný alýp cepheye koþar, ama yanýna rece önemli eserler kaleme alarak günü Kur'ân’dýr. Azametli, bahtsýz bir kýt’anýn; Eðer, o gün, babasý bu isteði önemseme- kalem ve kâðýdýný almayý da ihmal et- müz insanýna ve gelecek nesle ýþýk tutmuþ þanlý, tali’siz bir devletin; deðerli, sahipsiz seydi, küçük Said’in gönlü kelebeklerin mez. Said Nursî savaþ esnasýnda sipere ve onlara en büyük mirasý býrakmýþ olan bir kavmin reçetesi, ittihad-ý Ýslâm’dýr” yanmasýndan bir kez kanar, iki kez kanar girme gereði duymayacak kadar cesur Ýslâm Yaþar’a ve bu konferanslarýn hazýrsözleriyle baþlayan konferans Ýslâm ülke- sonra kabuk baðlar bir daha kanamazdý. bir komutan; savaþa ara verildiðinde ise lanmasýnda emeði geçen herkese sonsuz lerinin durumunun deðerlendirilmesiyle Fakat Said Nursî, kelebeklerin ateþte Ýþaretü’l Ýcaz’ý yazdýrmaya devam ede- teþekkürlerimizi sunmayý bir borç biliriz.

FATMA NUR ÇÖMÇE BOZYAZI

6

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SOL­DAN­SA­ÐA—­1. Biyolojide uzantýsý olmayan nöron. - Çorum'un bir ilçesi. 2. Minyeli Abdullah filminde baþrolü paylaþan bayan sanatçý. 3.­Kimi yörelerimizde erkek. - Ayaklý tabla. - Gazete okuyucusu. 4.­ Roma þehrinin eski adý. - Tantalý simgeleyen harfler. - Kabirde sual soran bir melek. 5.­ Sürgün etmek, kovmak. Türk Standartlarý Enstitüsü'nün kýsa yazýlýþý. - Dünyamýzýn uydusu. 6.­Gazetemi zin eski bir yazarý….. Bugonoya. - Mutluluk refah. 7.­ Milâdî yýlýn birinci ayý. Farsça’da nefi edatý. - Soketin ilk hecesi. 8.­Doðu bölgelerimizde bayanlarýn yaptýrdýklarý dövme. - Mahkemede suçsuzluðu tescil. - Çok olmayan. 9.­Yaðlý duman kiri. - Tellürü simgeleyen harfler. - ABD'de bir eyalet. 10.­Erkek evlât. - Devletin malýný zimmetine geçirme. YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­1.­Hareketli kýsmý sarsýntýsýz çalýþmaya baþlamýþ cihaz.

2. Kapadokya bölgesinde görülen garip yeryüzü þekilleri. 3.­Ordu'nun kýsa yazýlýþý. - Ankara'nýn bir ilçesi. 4.­Küçük limon. - Ýrade dýþý kas hareketi. - UBÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI zaklýk belirtir bir nida. 5.­Arapçada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir. - Birinci tekil þahýs. 6.­Gözlem K A R Ý D E S Ö H A V A 1 evi. 7.­Kelime baþýnda kullanýlarak olumsuzluk mânâsý katan ön ek. - 2 A D A N A N A D A L E T Hazar Denizi'ne dökülen bir akar- 3 R A M A Y A N A Þ A T A suyumuz. 8.­ Aleyhi Selâmýn kýsa 4 A P A L A K E K A L E M yazýlýþý. - (Tersi) Ýkinci tekil þahýs. - 5 K A N E K O N Ý S A R A Yüce, ulu. 9.­Lakla cilâlanmýþ eþya. 6 A Z E H A N Ý K O M Ý N - Boyada birinci kat. 10.­Amerikan V A S A T Ý K A D A N E armudu. - Saka’nýn sessizleri. 11. 7 A 8 R A SA T A T A K E B Halayýk. - Aðanýn kimi yöelerimiz9 K I N A K Ý L E C A R A de söyleniþi. 12.­Kur'ân’da on âyet10 Ý S Ý R A N E H I Z A R lik bölüm. - Çeliþki, zýtlýk.


Y HA­BER­LER

Ýkinci el konut fiyatlarý en çok Adana’da arttý ÝKÝNCÝ el konutlarý içeren Reidin.com EmlakEndeks’e göre Adana, ikinci el konut fiyatý artýþýnda geçen ay þampiyon oldu. Garanti’nin desteðiyle Reidin.com ve Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý Derneði (GYODER) tarafýndan Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ýstanbul, Ýzmir ve Kocaeli’deki ikinci el ve yeni konutlara yönelik hazýrlanan emlak endekslerinin 2011 Nisan ayý raporu açýklandý. Reidin.com EmlakEndeks’e göre Adana, Nisan’da bir önceki aya göre ikinci el satýlýk konut fiyatlarýnda metrekare baþýna yüzde 0,80’lik deðer artýþýyla fiyatlarýn en fazla yükseldiði il oldu. Ayný dönem içinde ikinci el konut satýþ fiyatlarý Ankara’da yüzde 0,46, Ýstanbul’da yüzde 0,23 ve Ýzmir’de yüzde 0,09 oranýnda artarken, Antalya’da yüzde 0,51, Kocaeli’de yüzde 0,46 ve Bursa’da yüzde 0,33 oranýnda azaldý. Antalya, fiyatlarýn en fazla deðer kaybettiði il oldu. Nisan ayýndaki metrekare baþýna kira deðerleri incelendiðinde Bursa yüzde 1,13 deðer artýþý ile kiralarýn en fazla yükseldiði kent oldu. Ýstanbul / aa

Ýcradan satýlýk jet BAKIRKÖY 12. Ýcra Müdürlüðü, 8 kiþilik jet yolcu uçaðýný icra dolayýsýyla satacak. ‘’Ýcramatik.com’’dan alýnan bilgiye göre, bir borçtan dolayý rehinli olan 8 kiþilik jet yolcu uçaðý 8 milyon 857 bin 180 lira muhammen bedelle, açýk artýrma yoluyla satýþa çýkarýlacak. Uçaðýn satýþý için birinci açýk artýrma, Bakýrköy Adliyesi 265 numaralý duruþma salonunda, 27 Mayýs 2011’de, 10.20-10.30 saatleri arasýnda yapýlacak. Alýcý çýkmadýðý takdirde ikinci açýk artýrma, ayný yer ve saatlerde 1 Haziran 2011’de düzenlenecek. Uçaðýn teknik özelliklerine iliþkin rapor ile satýþ þartnamesi icra dosyasýnda görülebilecek. Ankara / aa

EAACI’nýn kongresinden 40 milyon euro bekleniyor

EKONOMÝ

Esanstan yýlda 40 milyon dolar gelecek PARFÜM ve kiþisel bakým ürünleri sektörünün önde gelen firmalarýndan Seluz Kimya’nýn yeni tesisleri törenle açýldý. Açýlýþa AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve eski Ýçiþleri Bakaný Abdülkadir Aksu ve Silivri Kaymakamý Ahmet Mesu, Demirkol Belediye Baþkaný Özcan Iþýklar’ýn da aralarýnda bulunduðu 500’ü aþkýn dâvetli katýldý. Seluz Kimya Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Öztürk yeni üretim tesisiyle yerli ve yabancý üretici firmalara pazarlarýnda daha iyi rekabet edebilmeleri için dünya standartlarýnda daha düþük maliyetle ürün tedariði saðlamak amacýnda olduklarýný söyledi. Sektörde Türkiye’nin en büyük üç firmasýndan biri olduklarýný belirten Öztürk “Yeni tesis lerimizin açýlmasýyla yýllýk 20 milyon dolarlýk ihracat hedefini iki katýna çýkarmayý hedefliyoruz” diye konuþtu. Tesislerde bay-bayan parfümleri, deterjan, kiþisel bakým ve ev temizlik ürünlerinin yaný sýra bebekler için ürünler de üretile cek. Ýstanbul / Yeni Asya

Araþtýrmacý oldular maaþlarý düþtü TÜRK ENERJÝ-SEN TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORA GÖRE, ÖZELLEÞTÝRÝLEN KÝT’LERDEN BAÞKA KURUMLARA ‘’ARAÞTIRMACI’’ KADROSUYLA ATANANLARIN MAAÞLARI YAKLAÞIK 700 LÝRA AZALDI. TÜRK Enerji-Sen tarafýndan hazýrlanan rapora göre, özelleþtirilen KÝT’lerden baþka kurumlara ‘’araþtýrmacý’’ kadrosuyla atananlar ciddi bir gelir kaybýyla karþý karþýya kaldý. Sendika, özelleþtirilen kamu kuruþlarýndan baþka kurumlara atananlarýn yaþadýðý sorunlara iliþkin bir rapor hazýrladý. Rapora göre, KÝT’lerde genel müdür, genel müdür yardýmcýsý, daire baþkaný, þube müdürü ve benzeri görevlerde bulunan devlet memurlarý, çalýþtýðý kurumlarýnýn özelleþtirilmesi dolayýsýyla baþka devlet dairelerine ‘’araþtýrmacý’’ kadrosu verilerek atandý. Devlet Personel Baþkanlýðý aracýlýðýyla yapýlan bu atamalar çalýþanlarýn ekonomik durumlarýnda gerilemeye sebep oldu. KÝT’lerde memur ve veri hazýrlama kontrol iþletmeni gibi kadrolarda bulunan personel, özelleþtirme sonrasý baþka kurumlara

kendi kadrolarýyla atanýrken genel müdür, genel müdür yardýmcýsý, daire baþkaný, þube mü dürü unvanlarda bulunanlarýn araþtýrmacý olarak atanmasý malî ve özlük haklarýnda kayýplara yol açtý. Araþtýrmacý olarak atanan bir mühendis þube müdürünün maaþýnýn 760 lira, idarî þube müdürünün ise 631 lira düþtüðüne maaþýnýn düþtüðüne dikkat çekilen raporda, daire baþkanlarýnýn aldýðý maaþýn yarýsýnýn, genel müdür yardýmcýlarýnýn ise maaþlarýnýn üçte birine çalýþmak zorunda kaldýklarý ifade edildi. Raporda, söz konusu atamalarýn emeklilikte de çalýþanlarý maðdur ettiði, þube müdürlüðünden gelenlerin emekli olamadýklarý, ikramiyeler açýsýndan da kayýplarý olduðu kaydedildi. Raporda, þube müdürüyken araþtýrmacý yapýlan memurlarýn daha önce sahip olduklarý kadroya tekrar

ALANINDA dünyanýn en büyük organizasyonu olan Avrupa Alerji ve Klinik Ýmmünoloji Akademisi’nin (EAACI) 30. Yýllýk Kongresi’nin Ýstanbul ekonomisine önemli katký saðlamasý bekleniyor. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün himayelerinde, 11-15 Haziran 2011 tarihleri arasýnda Lütfü Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý’nda gerçekleþtirilecek kongreye, tüm dünyadan 10 bin kiþi katýlacak. Katýlýmcýlarýn, kiþi baþý 4 bin euro harcamasý beklenirken, bu da toplamda 40 milyon euroya denk geliyor. Kongrenin Türkiye organizatörü Plaza Turizm Genel Müdür Yardýmcýsý Ersoy Tabaklar, kongrenin Türkiye’de yapýlmasýna karar verilen ‘’en büyük týp kongresi’’ olarak literatürdeki yerini aldýðýný kaydedetti." Ýstanbul / aa

sahip olmak için yeniden sýnava girmek zorunda olduðuna dikkat çekildi. Türk Enerji-Sen Genel Baþkaný Celal Karapýnar, rapora iliþkin deðerlendirmesinde, KÝT’lerin özelleþtirilmesi sonucunda çalýþanlar maðdur edildiðini savundu. Karapýnar, þöyle konuþtu: ‘’Bu kiþilerin maaþlarý düþtü, ikramiyeleri azaldý, unvanlarýný kaybettiler. Belli bir hayat standardýnda olan bu kiþiler, maaþlarýndaki anormal düþüþler nedeniyle geçimi sýkýntýsý çeker hale geldi. Daha önceki unvanlarýna göre, amiri olduklarý kiþilerin emrine verildiler. Psikolojik olarak da açýkça maðdur edildiler. Türk Enerji-Sen olarak bu haksýzlýða son verilmesini ve bu kiþilerin unvanlarýnýn iade edilmesini istiyoruz. Bu haksýzlýk ancak böyle giderilebilir.’’ Ankara / aa

ATO'LU ÝÞ ADAMLARINA KREDÝ DESTEÐÝ

100 kamu binasý enerji verimli hale getirilecek BAYINDIRLIK ve Ýskân Bakanlýðý, 100 kamu binasýnýn enerji verimli hale getirilmesi amacýyla proje hazýrladý. Devlet Planlama Teþkilâtý’na (DPT) sunulan proje kapsamýnda, öncelikle ofis, hastane, yurt gibi farklý fonksiyonlarý bulunan 100 kamu binasý tesbit edilecek. Binalarýn, mevcut durumda ve enerji verimli hale getirildikten sonraki emisyonlarý, oluþturulacak bu altyapýda izlenebilecek. Binalarýn mevcut durumunun fotoðrafýný çekmeye yönelik bu sürecin maliyeti 4 milyon lira olarak öngörüldü. Bakanlýk, bu ilk projeyle ‘’ortalama maliyetleri’’ de belirlemiþ olacak. Hangi tip kamu binasýnýn, enerji verimliliði için metrekare maliyetinin ne kadar olacaðý yaklaþýk ortaya konulacak. 2 yýl proje, 1 yýl da yapým süreci olmak üzere yaklaþýk 3 yýllýk süre öngörülen çalýþmanýn ardýndan ikinci adým da bu veriler esas alýnarak hedef 1000 kamu binasýna çýkarýlacak. Kamu binalarýnda saðlanacak dönüþüm için Hazine garantili dýþ finansman imkanlarýndan yararlanýlacak. Ankara / aa

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

Kuveyt Türk, dünya altýn piyasasýna girdi Kuveyt Türk Katýlým Bankasý, dünya altýn piyasasýnda etkin bir oyuncu olma yolundaki kararlýlýðý çerçevesinde, The London Bullion Market Association’a (Londra Kýymetli Madenler Birliði) üye olan ilk ve tek Türk bankasý oldu. Kuveyt Türk, Londra Kýymetli Madenler Birliði’ne (LBMA) dahil olarak altýn bankacýlýðý alanýndaki konumunu daha da güçlendirecek önemli bir adýma imza attý. Geçtiðimiz hafta içinde LBMA CEO’su Stewart Murray, Kuveyt Türk’e gerçekleþtirdiði bir ziyaret ile üyelik (“Associate”) sertifikasýný Kuveyt Türk Genel

Müdür Yardýmcýsý Murat Çetinkaya’ya takdim etti. Ziyaret sonrasýnda bir açýklama yapan Çetinkaya, “Kuveyt Türk olarak sürekli geliþen ve çeþitlenen ihtiyaçlar karþýsýnda yeni ürünler ve yeni hizmetler ile bireysel yatýrýmcýdan kurumsal yatýrýmcýya kadar oldukça geniþ bir müþteri tabanýnda altýn ve kýymetli madenler alanýnda hizmet sunuyoruz. Bu alanda global finansal kurumlar, rafineriler ve diðer iþ ortaklarýmýzla kurduðumuz iliþki aðýna bu kez Londra Kýymetli Madenler Birliði’ni eklemiþ bulunuyoruz” diye konuþtu. Ýstanbul / Yeni Asya

Adana Ticaret Odasý (ATO), kredi bulmaktaki sýkýntýlarýna çözüm üretmek amacýyla Kuveyt Türk Katýlým Bankasý A. Þ ile kredi protokolü imzaladý. Ýmza töreninde konuþan Kuveyt Türk Katýlým Bankasý A. Þ. Genel Müdürü Ufuk Uyan, ATO ile imzalanan protokolle birlikte KOBÝ’lere, finansman ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna yönelik yeni bir hizmet daha sunabilmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Kredi talebinde bulunacak firmalarýn, ATO’ya üye olduklarýna dair yazýlý belge ile Kuveyt Türk þubelerine baþvurmalarýnýn yeterli olduðunu ifade eden Uyan þunlarý kaydetti: “Adana’daki þubelerimize baþvuran ATO üyelerine konuyla ilgili kapsamlý bilgiler verilecek ve kredi uygulamasýndan yararlanabilmeleri konusunda gerekli tüm kolaylýklar saðlanacaktýr. Küçük ölçekli iþletmelerin kaliteli ve hýzlý hizmeti almalarý noktasýnda önemli yatýrýmlar yapýyoruz. Bu tip iþletmelerin geliþmesi ve büyümesine yardýmcý olacak ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceðiz. Ku veyt Türk olarak bu protokoldeki acýmýz tüm Türkiye’de sunduðu muz kaliteli hizmeti Adana’daki KOBÝ’ler ile tanýþtýrmaktýr.” ATO Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Gizer ise, Kuveyt Türk ile imzalanan protokolle ATO üyelerine uygun fýrsatlarda kredi kullanabilme imkaný saðlandýklarýný ifade etti.

TEBRÝK

TAZÝYE

Muhterem kardeþimiz

Suluova eþrafýndan kardeþlerimiz Bayram, Ahmet, Hüseyin ve Kenan Çolak'ýn kardeþi, Ensar ve Alperen Çolak'ýn babasý muhterem kardeþimiz

Abdullah Direktaþ ile Fidan Direktaþ Hanýmefendinin

Rumeysa adýný verdikleri bir kýz çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýklý ömürler dileriz.

Nihat Orhan, Gülizar Orhan ve Esmanur Eslem Orhan

Ýrfan Hasan Çolak'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabrý cemil niyaz eder taziyetlerimizi sunarýz.

Suluova-Merzifon Amasya Yeni Asya Okuyucularý

11

Yeni kömür havzalarý özel sektörü bekliyor MADEN Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðünün (MTA) yeni bulduðu kömür havzalarý, termik santral kurulum amaçlý deðerlendirilmek üzere özel sektörü bekliyor. MTA’nýn yeni bulduðu toplam 2,8 milyar tonluk rezerve sahip kömür hav za la rý nýn ö zel sek tö re dev ri planlanýyor. Kömür rezervine dayalý termik santral kurulmasý ve en uygun yatýrým modelinin bulunmasý için Enerji Bakanlýðý ve Elektrik Üretim A.Þ (EÜAÞ) tarafýndan ça lýþma baþlatýldý. Buna göre, yeni kömür havzalarýndan Konya-Karapýnar sahasýnda 1 milyar 800 milyon ton, Afþin-Elbistan sahasýnda 515 milyon ton, Tekirdað-Çerkezköy sahasýnda ise 498 milyon ton olmak üzere toplam 2 milyar 813 milyon tonluk rezerv bulunuyor. Bu rezervlerin 2 milyar 637 milyon tonu ise iþletilebilir seviyede. Kurulabilecek kapasiteler ise Konya-Karapýnar sahasýnda 5 bin megavat, Afþin-Elbistan ile Tekirdað-Çerkezköy’de ise bin megavat düzeyinde bulunuyor. Sahalar için iþletmecilik ve çevre açýsýndan detaylý çalýþmalarýn yapýlmasý ve sonrasýnda yatýrýmlarýn hayata geçirilmesi planlanýyor. Öte yandan yeni sahalarýn, ‘’2007’de tek lif gel me di ði i çin, 2008’de de gelen tekliflerin uygun bulunmamasý nedeniyle ihalesi iptal edilen Afþin Elbistan C ve D sahalarý ve daha önce hiç ihaleye çýkýlmamýþ E sahalarýyla’’ birlikte ihale edilmesi düþünülüyor. Yetkililer, daha önceki ihale iptalleri de dikkate alýndýðýnda Afþin Elbistan’daki söz konusu sahalarýn özel sektöre devrine önem verdiklerini belirtiyor. Bakanlýk ve EÜAÞ, kömür rezervlerine dayalý olarak termik santral kurulmasý için ‘’Rödövans modeli’’, kamu özel sektör ortaklýðý modeli ve ‘’kamu yatýrým (açýk ihale, yap-iþlet, Yap-iþlet-devret modelleri) modeli’’ üzerinde duruyor. Ankara / aa MADENLER REFAHI ARTTIRMAK ÝÇÝN KULLANILMALI

MÜSÝAD Ürdün’e gidiyor MÜSTAKÝL Sanayici ve Ý þadamlarý Derneði (MÜSÝ AD), 2011 yýlýnýn ilk bölgesel IBF-Uluslararasý Ýþ Forumu’nu düzenleyeceði Ürdün’e, 100’e yakýn iþadamý ile bir iþ gezisi düzenliyor. MÜSÝAD’ýn, Ürdün’e düzenleyeceði ve 16-19 Mayýs 2011 tarihlerinde gerçekleþtireceði is gezisine, 100’e yakýn MÜSÝAD üyesi katýlýyor. Bu gezide 3 önemli ilk yaþanacak. Bu ilklerden birincisi, MÜSÝAD heyetinin, bu yýl ilk defa düzenlenecek olan ve Ürdün Hükümeti tarafýndan desteklenen Al Rakhaa Uluslararasý Ticaret Fuarý’na katýlacak olmasý. Fuara stant bazýnda da katýla cak olan MÜSÝAD’ýn üyelerinin fuar süresince binlerce iþ görüþmesi yapmasý bekleniyor. Gezinin ikinci özelliði, kýsa adý IBF olan Uluslararasý Ýþ Forumunun bu yýl ilk defa bölgesel bir kimlikle Ürdün’de 2011/I adýyla gerçekleþtirilecek ol masý. Üçüncü olarak da, Genel Baþkan Ömer Cihad Vardan baþkanlýðýndaki MÜSÝAD heyeti, Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakaný’nýn yaný sýra Ürdün Sanayi Odasý, Ürdün Ticaret Odasý ve Amman Sanayi Odasý yetkilileri ile de bir araya gelecek ve ikili iþbirliði anlaþmalarý imzalayacaklar. Ýstanbul / Yeni Asya

TÜRKÝYE Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) Maden Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu, 11-13 Mayýs tarihleri arasýnda Ankara’da düzenlenen 22. Ulusla rarasý Madencilik Kongresinin sonuç bildirgesini açýkladý. Bildiride, oluþumunda hiçbir kiþi ya da sýnýfýn emeði olmadýðý için madenlerin insanlýðýn ortak deðerleri olduðu, bu nedenle toplumlarýn refahý ve yaþam kalitesinin yükseltilmesi amaçlarý doðrultusunda üretilmeleri gerektiði kaydedildi. Ankara / aa

91 milyon dolarlýk silâh ihracatý yapýldý TÜRKÝYE’NÝN savunma sanayi için silâh ve mühimmat ihracat kayýtlarý, Ocak-Nisan döneminde 91,2 milyon dolara ulaþtý. Orta Anadolu Ýhracatçý Birlikleri Genel Sekreterliði’nin kayýtlarýna göre, geçen yýlýn Ocak-Nisan döneminde 81 milyon 515,2 milyon dolar olan savunma sanayii için silâh ve mühimmat ihracat kayýt tutarý, bu yýl, ayný dönem için yüzde 11,9 artýþla 91 milyon 272 bin dolara yükseldi. Bu dönemde kayýt altýna alýnan savunma sanayi için silâh ve mühimmat ihracatýnýn, miktar olarak azalmasýna karþýn deðer olarak artýþý dikkat çekti. Verilere göre, Ocak-Nisan döneminde, 91,2 milyon dolar olan silâh ve mühimmat ihracat kayýtlarýnýn büyük bölümü Azerbaycan ve Suudi Arabistan’a yönelik oldu. Diðer taraftan, Türkiye’nin Ocak-Mart döneminde silâh ve mühimmat fiili ihracatý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 47,2 artýþla 59,2 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti. Silâh ve mühimmat ihracatý, makine sektörü içinde deðerlendiriliyor. Ocak-Nisan döneminde, makina ve aksamlarý sektörünün toplam ihracat kaydý, geçen yýlýný ayný dönemine göre yüzde 22,1 artarak, 3 milyar 117,7 milyon dolardan 3 milyar 806,5 milyon dolara yükseldi. Ankara / aa


12

Y

RÖPORTAJ

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

ERGENEKON SÝLÂH BIRAKMADI, ÇALIÞIYOR ERGENEKON TEÞKÝLÂTI'NIN ZAYIFLADIKÇA ZÝHNÝYET OLARAK GÜÇLENDÝÐÝNÝ SÖYLEYEN ALPER GÖRMÜÞ, ERGENEKON ÇALIÞIYOR, SÝLÂH FALAN BIRAKMADI. YOLUNA BAÞKA ARAÇLARLA DEVAM EDÝYOR. ÇÜNKÜ BU YAPI KÖKLÜ BÝR YAPI" DEDÝ. dank­di­ye­vu­ran­Dar­be­Gün­lük­le­ri­ya­yýn­lan­dýk­tan son­ra­ki­med­ya­nýn­tav­rý­ol­du.­ n Dar­be­ Gün­lük­le­ri’ni­ be­ra­ber­ ya­yýn­la­ma tek­li­fin­de­bu­lun­du­nuz,­a­ma­bu­ka­bul­gör­me­di.­ Da­ha­ son­ra­ i­se,­ ba­zý­ ga­ze­te­ler­ bu­nun­ hu­ku­kî­ o­la­rak­ ger­çek­li­ði­ is­pat­lan­mýþ ol­sa­ da­ gün­lük­le­ri­ ya­lan­la­dý­lar.­ Pe­ki,­ siz gün­lük­le­rin­bu­ka­dar­ger­çek­ol­du­ðu­na­na­hhkemal@yeniasya.com.tr sýl­ka­na­at­ge­tir­di­niz?­Bir­ga­ze­te­ci­i­çin­zor bir­ka­rar­de­ðil­mi? Bu­ül­ke­nin­de­zen­for­mas­yon­cen­ne­ti­ol­du­ðu­Türkiye’de darbe giriþimlerini belgesiyle ilk faþ enun­far­kýn­da­yým.­Za­ten­bu­gü­ne­ka­dar­ba­zý­ha­den ve darbe dâvâsýna dayanak haline getiren gaber­le­rin­na­sýl­de­zen­for­mas­yon­o­la­rak­kul­la­nýl­dý­ðý­zetecilerden biri Alper Görmüþ. Büyük bir cesaret ný­gös­ter­me­ye­ça­lýþ­tým.­Öz­den­Ör­nek’in­gün­lük­ve bilgelik örneði göstererek Özden Örnek’in günle­ri­ö­nü­me­gel­di­ðin­de­i­çin­de­ta­biî­ki­de­zen­for­lüklerini yayýnlayan Görmüþ, o günden itibaren bamas­yon­bom­ba­la­rý­nýn­dö­þen­miþ­o­la­bi­le­ce­ði­ne­te­zý kesimlerin nefret ettiði bir insan olsa da darbeleo­rik­o­la­rak­ih­ti­mal­ver­dim;­“A­ca­ba?­Baþ­ka­bir­þey re karþý olanlar için artýk tarihe geçmiþ bir isim. o­la­bi­lir­mi?”­de­dim.­­ Kendisinin mütevazýlýðý tabiî bu baþarýsýnýn üstünü Kuþ­ku­la­rý­mý­bü­yük­öl­çü­de­i­za­le­e­den­me­tin­ü­örtüyor gibi görünse de basýn tarihi kendisinden ze­rin­de­üç­haf­ta­ça­lýþ­mam­ol­du.­Gün­lük­le­rin­ay­sýklýkla bahsedecektir. Geçen hafta Etkileþim Yarýn­tý­dü­ze­yi­ni­bil­me­yen­ler­i­çin­bir­sa­hih­lik­tar­týþ­yýnlarýndan çýkan “Büyük Medya’da Ergenekon Ha ma­sý­o­la­bi­lir,­an­cak­ay­rýn­tý­dü­ze­yi­ni­bi­len­ler­i­çin berciliði” adlý kitabý yine zihniyetleri açýk eden bir bu­or­ta­dan­kal­ký­yor.­ turnusol kâðýdýný ortaya koydu. Kitabý okuduðunuzda Türkiye Medyasý’nýn içler acýsý durumuna an Muh­te­me­len­gün­lük­le­ri­i­çin­de­ki­bil­gi­le­cýmamak elde deðil. Ancak insanýn içini rahatlatan, ri­doð­ru­lat­mýþ­ol­ma­nýz­ge­re­ki­yor… darbelere karþý yeni bir medya etiðinin oluþmasý. Gün­lük­i­çin­de­ki­ba­zý­o­lay­la­rýn­doð­ru­lat­ma­sý­ný Biz de sizin için Görmüþ’le Türkiye’de medyanýn yap­týk.­Gün­lük­te­ta­rih­ve­re­rek­“ka­rý­mý­þu­has­ta­darbelere bakýþýný konuþtuk. ne­ye­gö­tür­düm”­gi­bi­kim­se­nin­bi­le­me­ye­ce­ði­bil­gi­le­ri­doð­ru­lat­týk.­Bir­ta­ne­bi­le­çe­liþ­ki­çýk­ma­dý.­Ta­biî n Bü­yük­Med­ya’da­Er­ge­ne­kon­Ha­ber­ci­li­ði ki­bu­nun­ya­nýn­da­gün­lük­te­ba­zý­bil­gi­le­ri­o­ta­rih­te ki­ta­bý­nýn­çý­kýþ­nok­ta­sý­ne­dir? ya­yýn­la­nan­ga­ze­te­ha­ber­le­riy­le­kar­þý­laþ­týr­dýk.­A­ma kay­na­ðý­na­doð­ru­la­ta­ma­ya­ca­ðým­bir­ha­ber­söz­ko­ak­la­þýk­ 12­ yýl­dýr­ med­ya­ ta­ki­bi­ ya­nu­suy­du.­ pan­bir­ga­ze­te­ci­yim.­Bu­ta­ki­be­Bil­gi Bi­li­yor­su­nuz­ Mus­ta­fa­ Bal­bay,­ “Öz­den­ Ör­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­ha­ber­a­na­li­zi­ders­nek’in­ Gün­lük­le­ri­ bi­ze­ gel­di,­ an­cak­ kay­na­ðý­na le­r i­ ver­d ik­t en­ son­r a­ baþ­l a­d ým. doð­r u­l a­t a­m a­d ý­ð ý­m ýz­ i­ç in Çün­kü­o­dö­nem­ü­ni­ver­si­te­­ bün­ye­kul­lan­ma­sin­d e­ Kür­þ at­ Bu­m in,­ Ü­m it­ Ký­vanç’la­bir­lik­te­Med­ya­Kro­nik­ha­ber­e­leþ­ti­ri­si­te­si­ni­ kur­duk.­ Si­te­de­ med­ya­nýn­ ha­ber­le­ri­ni, yo­rum­la­rý­ný­de­ðil,­ken­di­ne­has­bir­dil­le­e­leþ­ti­ri­yor­duk.­Son­üç­yýl­da­da­bu­nu­yap­ma­ya­de­vam et­tim.­Bu­üç­yýl­da­ö­ne­çý­kan­ha­ber­ler­da­ha­çok Tür­ki­ye’nin­ ka­ran­lýk­ yü­zü,­ ör­güt­len­me­ler,­ dar­be­gi­ri­þim­le­riy­le­il­gi­liy­di.­Ki­tap­ta­yer­a­lan­ya­zý­lar da­bu­üç­yýl­da­med­ya­nýn­dar­be­id­di­a­la­rý­na­kar­þý ba­kýþ­a­çý­sý­ný­or­ta­ya­çý­ka­rý­yor.­

Y

n Ga­ze­te­ci­lik­ ha­ya­tý­nýz­da­ zor­ bir­ a­lan­ o­lan­mi­li­ta­rizm­le­mü­ca­de­le­yi­seç­miþ­si­niz.­ Bu­nun­ül­ke­ye­ba­kýþ­a­çý­sýy­la­il­gi­li­bir­ta­ra­fý­var. Bir­ de­ ki­þi­sel­ ta­ra­fý­ var.­ Tür­ki­ye’nin­ geç­mi­þin­den­ kay­nak­la­nan­ çok­ ö­zel­ bir­ ta­ri­hi­ ol­du­ðu­nu dü­þü­nü­yo­rum.­ An­cak­ Tür­ki­ye’nin­ nor­mal­leþ­me­si,­de­mok­ra­tik­ve­me­de­nî­bir­dev­let­ol­ma­sý­nýn­ ö­nün­de­ki­ en­ bü­yük­ en­ge­lin­ si­lâh­lý­ kuv­vet­ler­den,­dev­let­ten­kay­nak­la­nan­ve­sa­yet­çi­an­la­yýþ ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­rum.­Bu­ve­sa­yet­çi­an­la­yý­þýn son­yý­llar­da­top­lu­ma­si­ra­yet­et­ti­ði­ni,­a­raç­o­la­rak da­ kor­ku­nun­ kul­la­nýl­dý­ðý­ný­ gö­rü­yo­rum.­ Bu­ ne­den­le­de­in­san­la­rýn­“si­ya­se­ten”­a­lýk­laþ­tý­rýl­dý­ðý­bir dö­nem­de­yiz.­ Ya­ni­ ve­sa­yet­çi­ an­la­yý­þýn­ si­vil­ bir be­den­ de­ ge­ri­ dön­dü­ðü­nü­ ve­ da­ha­ dik­kat­li­ iz­len­me­si­ ge­rek­ti­ði­ni­ dü­þü­nen­ler­de­nim.­ Çün­kü de­rin­dev­let­fik­ri­nin­top­lu­ma­si­ra­yet­et­ti­ði­ni­gö­rü­yo­rum.­Bu­gün­en­bü­yük­me­se­le­bu. n Si­zin­le,­Dar­be­Gün­lük­le­ri­or­ta­ya­çýk­ma­dan­ön­ce­bir­rö­por­taj­yap­mýþ­týk.­O­ra­da­mi­li­ta­rist­ ga­ze­te­ci­li­ðin­ son­ bu­la­ca­ðý­ný­ söy­le­miþ­ti­niz.­Bu­yo­ru­mu­dün­ya­nýn­git­ti­ði­nok­ta­da­ ar­týk­ bu­ tür­ ga­ze­te­ci­lik­ an­la­yý­þý­nýn son­ bu­la­ca­ðý­ný­ dü­þün­dü­ðü­nüz­ i­çin­ mi, yok­sa­ da­ha­ ön­ce­sin­den­ Dar­be­ Gün­lük­le­ri gi­bi­þey­le­rin­or­ta­ya­çý­ka­ca­ðý­ný­bil­di­ði­niz­i­çin­mi­yap­mýþ­tý­nýz? Ta­biî­ki­i­kin­ci­si­de­ðil!­2002­yý­lýn­da­U­mur­Ta­lu i­le­med­ya­ü­ze­ri­ne­tar­tý­þý­yor­duk.­Med­ya­yý­to­pa­tu­tu­yor­duk.­So­ðuk­sa­va­þýn­bit­me­si,­ko­mü­nist­blo­kun­teh­li­ke­ol­mak­tan­çýk­ma­sý,­dün­ya­ü­ze­rin­de­in­san­hak­la­rý­ný­ön­ce­le­yen­si­ya­se­tin­ken­di­ni­his­set­tir­me­si­ni­be­ra­be­rin­de­ge­ti­ri­yor­du.­Ar­týk­Ba­tý­nýn çý­ka­rý­nýn­Tür­ki­ye’de­dar­be­ler­dö­ne­mi­nin­ka­pa­týl­ma­sý­yö­nün­de­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yor­ve­med­ya­nýn da­dar­be­le­re­kar­þý­du­ra­ca­ðý­i­yim­ser­li­ði­mi­di­le­ge­ti­ri­yor­dum.­U­mur­Ta­lu’ya­“Ar­týk­bu­iþ­bit­ti”­de­miþ­tim.­Bu­nu­da­ya­kýn­dö­nem­de­ya­þa­nan­28­Þu­bat’ýn­pes­pa­ye­lik­le­ri­nin­or­ta­ya­çýk­ma­sýy­la,­med­ya­nýn­u­ta­nýr­ha­le­gel­di­ði­tesbi­ti­ü­ze­rin­den­yap­mýþ­tým.­An­cak­U­mur­Ta­lu,­“Bu­ka­dar­i­yim­ser­ol­ma, i­þa­ret­fi­þe­ði­a­týl­dý­ðýn­da­iþ­ler­de­ði­þir.­Bu­nun­al­týn­da top­la­na­cak­çok­ga­ze­te­ci­o­la­cak­týr”­de­di.­As­lý­na ba­kar­sa­nýz­i­yim­ser­li­ði­me­li­mon­sýk­tý­ðý­i­çin­si­nir­len­miþ­tim.­Da­ha­son­ra­U­mur’un­hak­lý­lý­ðý­ný­an­la­dým.­Ak­Par­ti’nin­ik­ti­da­ra­ge­li­þin­den­son­ra­med­ya­nýn­tav­rý­ný­çok­ü­zü­cü­bul­dum,­an­cak­ka­fa­ma

men­le­ri­kul­la­na­rak­ik­ti­da­ra­ge­len­Cas­tro’yu­de­vir­mek­is­ter.­Bu­nun­i­çin­de­Kü­ba’ya­çý­kar­ma­ya­pa­cak­týr.­Bu­nu­Was­hing­ton­Post­is­tih­bar­e­di­yor ve­doð­ru­la­tý­yor.­“A­ca­ba­dev­le­te­za­rar­ge­lir­mi?” di­ye­ a­kýl­la­rý­na­ gel­me­den­ ga­ze­te­yi­ ha­zýr­lý­yor­lar. Bu­nu­ Be­yaz­ Sa­ray­ du­yu­yor­ ve­ CI­A­ baþ­ka­ný­ný en­gel­le­me­si­i­çin­gö­rev­len­di­ri­yor.­“Bu­ha­be­ri­ya­yýn­lar­sa­nýz­ ca­ný­ný­za­ o­ku­ruz”­ de­ni­yor.­ Ga­ze­te­nin­yö­ne­tim­ku­ru­lu­top­la­na­rak­ha­be­ri­ge­ri­çe­ki­yor­lar­ve­Do­muz­lar­Kör­fe­zi o­pe­ras­yo­nu­ger­çek­le­þi­yor.­ Hâ­lâ­ u­tanç­la­ a­ný­la­cak­ bir­ o­pe­ras­yon ger­çek­le­þi­yor.­Bir­se­ne­son­ra­Ken­nedy,­W. Post’u­zi­ya­ret­e­di­yor­ve­ya­zý­iþ­le­ri­top­lan­tý­sý­na­ka­tý­lý­yor­“Keþ­ke­bi­ze­kar­þý­di­re­nip­ha­be­ri­ ya­yýn­la­say­dý­nýz.­ Biz­ de­ bu­ çý­kar­ma­dan­vaz­geç­mek­zo­run­da­ka­la­cak­ve­bu­re­za­le­ti­ya­þa­ma­mýþ­o­la­cak­týk.­A­sýl­u­lu­sal­çý­ka­rý­mýz­ si­zin­ ha­be­ri­ ya­yýn­la­ma­nýz­day­mýþ”­ di­yor.­ An­la­þý­lan­ o­ ki,­ bir­ ha­be­rin dev­le­tin­ çý­ka­rý­na­ o­lup­ ol­ma­dý­ðý­na­ ka­rar ve­re­cek­o­lan­ta­rih­tir.­Ga­ze­te­ci­ba­zý­kay­gý­lar­la­ha­re­ket­e­dip­ha­be­ri­ya­yýn­la­maz­lýk e­de­mez.­

Gazeteci - Yazar Alper Görmüþ

n Dar­be­ gi­ri­þim­le­ri­nin­ bil­gi­ ve­ bel­ge­le­riy­le­ay­yu­ka­çýk­tý­ðý­dö­ne­mi­ya­þý­yo­ruz.­Siz­ce­med­ya­bun­dan­ders­çý­kar­dý­ mý,­ yok­sa­ a­tý­la­cak­ fi­þe­ði­ mi bek­li­yor? Kýs­mî­ba­þa­rý­lar­var,­a­ma­bu­tor­tu­la­rýn­hâ­lâ­güç­lü­bir­þe­kil­de­ga­ze­te­ci­le­rin­be­yin­le­ri­nin­ve­kalp­le­ri­nin­ge­ri­sin­de­dur­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­rum.­Ta­lu’nun­söy­le­di­ði­gi­bi­i­þa­ret­fi­þe­ði­a­týl­dý­ðýn­da,­gün­bu­gün­dür­de­nil­di­ðin­de­bu tor­tu­la­rýn­kuv­ve­den­fi­i­le­çýk­tý­ðý­ný­gö­re­bi­li­yo­ruz. Er­ge­ne­kon­böy­le­bir­þey­dir.­Su­sur­luk'­ta­cen­gâ­ver gi­bi­o­lan­ga­ze­te­ci­le­rin­Er­ge­ne­kon’a­ge­lin­ce­ne­den ta­výr­de­ðiþ­tir­di­ði­çok­ö­nem­li­bir­me­se­le­dir.­Su­sur­luk’ta­da­ha­çok­em­ni­yet­ü­ze­rin­den­gi­den­bir­so­ruþ­tur­ma­var­dý­ve­dev­let­i­çi­ne­sýz­mýþ­bir­kaç­ça­pul­cu­dan­söz­e­di­li­yor­du.­An­cak­Er­ge­ne­kon’da­iþ dev­le­te,­or­du­ya­gel­di­ðin­de­ref­leks­ler­de­ðiþ­ti.­Bu

DARBE GÜNLÜKLERÝNÝ AHMET ÞIK HAZIRLAMADI Darbe Günlükleri geldikten sonra üç hafta eve kapandým. Üç bin sayfalýk metnin darbelerle ilgili bölümlerini özetledim. Darbe Günlükleri’nin varlýðýný yazýiþleri müdürleri dýþýnda kimse bilmiyordu. Ama onlarýn da içerikten haberleri yoktu. Haberi Ahmet Þýk da, diðer Nokta Dergisi çalýþanlarý gibi, dergi basýldýðýnda önlerinde gördüler. Bu gerçeði bilen Hasan Cemal bile, son tartýþmalarda Ahmet Þýk’ýn Darbe Günlükleri’ni yazdýðýný söyledi. Bunun üzerine kendisini aradýðým ve gerçeði hatýrlattýðýmda ise, “Ýnsanýn basireti baðlanýyor” dedi. Oral Çalýþlar da ayný hatayý yaptý. Ben de hakikatin hatýrýný ve kendi onurumu korumak için Ahmet Þýk’ýn Darbe Günlükleri’nin yayýna hazýrlanmasýyla ilgili bir çalýþmasý olmadýðýný açýkladým. Zaten, Þýk da cezaevinden yaptýðý açýklamada “Alper Abi haklý” dedi. Bana gelen maillerde Darbe Günlükleri’ni Ahmet Þýk’ýn yazdýðý ve benim dört yýl boyunca Þýk’ýn yaptýðý habere çöktüðüm gibi bir izlenim ortaya çýkýyordu. Eðer bu gerçeði açýklamasaydým, gerçekten geceleri uyuyamazdým. Solcularýn eleþtireceðini bile bile geceleri rahat uyumak için bu açýklamayý yapmak zorundaydým.

dýk”­ de­di.­ Hik­met­ Çe­tin­ka­ya,­ Bal­bay’ý­ e­leþ­ti­re­rek­“Ben­bu­na­ga­ze­te­ci­lik­de­mem”­e­leþ­ti­ri­sin­de bu­lun­du.­ Ka­mu­sal­ de­ðe­ri­ çok­ yük­sek­ o­lan­ bu ha­be­ri­ mi­li­mi­ mi­li­mi­ne­ doð­ru­la­ta­maz­sý­nýz,­ o­nun­i­çin­de­ga­ze­te­ci­bel­li­öl­çü­ler­de­risk­al­ma­lý­dýr.­Dar­be­Gün­lük­le­ri­böy­le­bir­ha­ber­dir. n Dar­be­ha­ber­le­ri­ni­u­lus­la­r­a­ra­sý­a­re­na­nýn bir­ o­yu­nu­ o­la­rak­ gö­ren­ler­ ol­du.­ Siz­ bu gün­lük­le­ri­ ya­yýn­lar­ken­ Tür­ki­ye­ ü­ze­rin­de oy­na­nan­bir­o­yun­par­ça­sý­o­la­bi­le­ce­ði­ni­dü­þün­dü­nüz­mü? Ga­ze­te­ci­i­çin­“Bu­ger­çek­mi?”­so­ru­su­ö­nem­li­dir.­Gö­re­vi­ha­be­ri­doð­ru­lat­mak­i­çin­ya­pý­la­bi­le­cek her­þe­yi­yap­mak­týr.­Bir­mik­tar­risk­kal­sa­da­o­nu üst­le­ne­rek­ya­yýn­la­mak­týr.­Ak­tü­el­Der­gi­si’nde­ge­nel­ya­yýn­yö­net­men­li­ði­yap­tý­ðým­dö­nem­de,­ka­pak ha­be­ri­ni­doð­ru­lat­mak­i­çin­tam­mâ­nâ­sýy­la­ge­re­ke­ni­yap­ma­dý­ðý­mýz­i­çin­is­ti­fa­et­tim.­Hal­bu­ki,­ba­zý­la­rý i­çin­o­ha­ber­ger­çek­le­çe­liþ­mi­yor­du.­ n Bir­ka­pak­ha­be­ri­nin­ek­sik­ya­da­yan­lýþ­bil­gi ver­me­si­do­la­yý­sýy­la­is­ti­fa­e­di­yor­su­nuz,­a­ma ö­bür­ta­raf­tan­Tür­ki­ye’yi­il­gi­len­di­ren­Dar­be Gün­lük­le­ri’ni­ya­yýn­lý­yor­su­nuz.­Bu­ha­be­ri­ni­ze çok­gü­ven­di­ði­ni­zi­gös­te­rir­ga­li­ba? Ga­ze­te­ci­nin­ so­rum­lu­lu­ðu­ ger­çe­ðe­ kar­þý­dýr. Yok­sa­ T.­ C.­ ne­ ya­par?­ Zor­ du­rum­da­ mý­ ka­lýr? Bun­lar­ ga­ze­te­ci­nin­ so­ru­la­rý­ de­ðil­dir.­ Ta­rih­te dev­le­ti­zo­ra­so­kar­di­ye­ya­yýn­lan­ma­mýþ­ha­ber­le­r ya­yýn­lan­say­dý­ dev­le­tin­ çý­ka­rý­na­ o­la­ca­ðý­ or­ta­ya çýk­mýþ­týr.­ Bu­nun­ en­ gü­zel­ ör­ne­ði­ Do­muz­lar Kör­fe­zi­ Çý­kar­ma­sý’dýr.­ Ken­nedy,­ Kü­ba’da­ göç­-

‘‘

“Ergenekoncular Cumhuriyetçi Güç Birliði diye bir þey kurdu, Ergenekonculuktan vazgeçenler de CHP’ye girdi’ deniliyor. Bu yorumu aþýrý iyimser ve naif buluyorum. Tam tersine Ergenekon’un son sür'at çalýþtýðý kanaatindeyim. Ergenekoncular CHP’ye, erimek için deðil, kendi siyasetini empoze etmek ve geliþtirmek için girmiþ olabilir.

ne­den­le­Er­ge­ne­kon’da­ba­zý­ga­ze­te­ci­le­rin­fre­ne bas­ma­la­rýn­da­þa­þý­la­cak­bir­du­rum­yok.­ n Ki­mi­le­ri­“Yar­gý,­YÖK­ve­Ba­sýn­el­de­ðiþ­tir­di.­Ar­týk­Er­ge­ne­kon­cu­la­rýn­ya­pa­ca­ðý­bir þey­kal­ma­dý”­di­yor.­Ka­tý­lýr­mý­sý­nýz?

n Pe­ki,­ Er­ge­ne­kon­ na­sýl­ eh­lî­leþ­ti­ri­le­cek? CHP­ i­çin­de­ yük­se­lip­ ye­ni­den­ ge­ri­ dön­me ris­ki­var­mý? Bu­tah­mi­ni­zor­bir­þey.­Sa­çak­la­nýp­top­lu­mun bel­li­bir­ke­si­mi­ne­si­ra­yet­et­miþ­bu­zih­ni­ye­tin­ne­re­ye­gi­de­ce­ði­çok­a­çýk­de­ðil.­CHP­i­çin­de­ki­mü­ca­de­le­nin­na­sýl­so­nuç­la­na­ca­ðý­bi­lin­mi­yor.­A­ma­bil­di­ði­miz­bir­þey­var­ki,­Er­ge­ne­kon­ça­lý­þý­yor,­si­lâh fa­lan­bý­rak­ma­dý.­Yo­lu­na­baþ­ka­a­raç­lar­la­de­vam­e­di­yor.­Çün­kü,­bu­ya­pý­kök­lü­bir­ya­pý.­

n Bu­zih­ni­yet­le­na­sýl­hal­le­þi­le­cek? Ta­biî­ki­on­la­rýn­yön­tem­le­riy­le­de­ðil.­An­cak­de­mok­ra­si­ve­hu­kuk­i­çin­de­fik­rî­o­la­rak­mü­ca­de­le­e­di­le­bi­lir.­De­mok­rat­la­rýn­ve­li­be­ral­le­rin­i­yi­bir­sý­nav ver­me­di­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum.­CHP’nin­dar­be­ta­raf­tar­lý­ðý­nýn­ne­re­den­kay­nak­lan­dý­ðý­ný­sor­gu­la­mý­yor­lar.­Çün­kü­ken­di­le­ri­nin­de­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­or­ta sý­nýf­et­ra­fýn­da­ki­ler­den­kor­ku­yor­lar­ve­bir­tür­nef­Er­ge­ne­kon­cu­lar­ Cum­hu­ri­yet­çi­ Güç­ Bir­li­ði ret­ge­liþ­ti­ri­yor­lar.­Bu­nok­ta­da­ba­zý­de­mok­rat­ve di­ye­ bir­ þey­ kur­du,­ Er­ge­ne­kon­cu­luk­tan­ vaz­li­be­ral­ler­et­ra­fýn­da­ki­bu­zih­ni­ye­ti­e­leþ­tir­mek­ten ge­çen­ler­de­CHP’ye­gir­di­de­ni­li­yor.­Bu­yo­ru­ka­çý­ný­yor­lar.­Çün­kü­bu­in­san­lar­bel­ki­a­i­le­le­ri­bel­ki mu­ a­þ ý­r ý­ i­y im­s er­ ve­ na­i f­ bu­l u­y o­r um.­ Tam de­ya­kýn­ar­ka­daþ­la­rý… ter­si­ne­ Er­ge­ne­kon’un­ son­ sü­r'at­ ça­lýþ­tý­ðý­ ka­na­a ­t in­d e­y im.­ Er­g e­n e­k on­c u­l ar­ CHP’ye,­ e­r i­n Er­ge­ne­kon’a­ kar­þý­ o­lan­ ke­si­min­ de­ di­li­mek­ i­çin­ de­ðil,­ ken­di­ si­ya­se­ti­ni­ em­po­ze­ et­nin­ çok­ siv­ri­ ol­ma­sý­ on­la­rý­ da­ha­ çok­ bi­le­mek­ve­ge­liþ­tir­mek­i­çin­gir­miþ­o­la­bi­lir.­Bu­nu mi­yor­mu? da­ CHP’nin­ ta­b a­n ý­n a­ ba­k a­r ak­ ken­d i­l e­r i­n e Bu­ra­da­ken­di­min­de­öz­e­leþ­ti­ri­si­ni­yap­mam­ge­hak­ o­la­rak­ gö­rü­yor­lar,­ çün­kü­ CHP­ ta­ba­nýn­re­ki­yor.­Ben­de­ken­di­mi­za­man­za­man­çok­sert da­ Er­ge­ne­kon­cu­ zih­ni­yet­ can­lý.­ Bak­tý­ðý­nýz­da bu­la­bi­li­yo­rum.­Po­pü­list­or­ta­sý­nýf­la­rýn­kay­gý­la­rý­e­da­Er­ge­ne­kon­sa­nýk­la­rý­nýn­par­ti­ye­gel­me­si­ne leþ­ti­ril­me­di­ðin­de­si­nir­le­ni­yo­rum.­Bu­se­fer­e­leþ­ti­ri­ta­ban­ hiç­bir­ i­ti­raz­da­ bu­lun­ma­dý.­ Bu­nun­ ya­mi­da­ha­sert­ya­pý­yo­rum.­As­lý­na­ba­kar­sa­nýz,­bi­raz nýn­da­ Er­ge­ne­kon,­ Cum­hu­ri­yet­ Mi­ting­le­rin­da­ha­sa­kin­ol­mak­lâ­zým.­Bir­gün­ba­na­Al­per­is­de­de­gö­rül­dü­ðü­gi­bi,­de­mok­ra­tik­si­ya­se­ti­bi­min­de­bir­ki­þi­ma­il­at­tý.­Ma­i­lin­de,­“Siz­den­o­ka­dar le­a­raç­o­la­rak­kul­lan­mýþ­týr.­ nef­ret­e­di­yo­rum­ki,­34­ya­þýn­da­yým,­bir­kaç­gün son­ra­mah­ke­me­ye­baþ­vu­rup­a­dý­mý­de­ðiþ­ti­re­ce­n Dev­le­tin­ a­raç­la­rýn­dan­ mah­rum­ ka­lan ðim”­ya­zý­yor­du.­Ben­de­ce­vap­o­la­rak­“Si­zin­i­çin bir­Er­ge­ne­kon­na­sýl­et­kin­o­la­bi­lir? ya­pa­cak­çok­þe­yim­ol­ma­dý­ðý­i­çin­üz­gü­nüm,­a­ma Teþ­k i­l ât­ baþ­k a,­ zih­n i­y et­ baþ­k a!­ Ýl­g inç­ bir bi­r­an­ön­ce­uz­ma­na­baþ­vu­run”­yaz­dým.­Ma­i­li þe­kil­de­ teþ­ki­lât­ za­yýf­la­dýk­ça­ zih­ni­yet­ top­lum gön­de­rir­gön­der­mez­piþ­man­ol­dum.­Bu­du­rum­i­çin­de­ki­et­ki­si­ni­güç­len­di­ri­yor.­Ge­niþ­or­ta­sý­lar­da­yap­tý­ðým­gi­bi,­ký­zý­mý­a­ra­dým­ve­o­la­yý­an­lat­nýf­l ar­ gi­d e­r ek­ ar­t an­ bir­ þe­k il­d e­ top­l u­m un tým.­Ký­zým,­“Ba­ba­na­sýl­böy­le­bir­þey­yap­týn?­Sen bel­li­ bir­ ke­si­mi­ni­ “iç­ düþ­man”­ o­la­rak­ gö­rü­öy­le­bi­ri­de­ðil­sin”­de­yin­ce­te­le­fo­nu­ka­pa­týp­Al­yor.­ “Biz­ bun­la­rý­ se­çim­le­ gön­de­re­me­yiz”­ di­per’e­tek­rar­ma­il­gön­der­dim.­“Ben­den­nef­ret­et­ye­rek­ Er­ge­ne­kon­cu­lu­ðu­ tek­ se­çe­nek­ o­la­rak me­ye­de­vam­e­din,­a­ma­lüt­fen­söy­le­dik­le­rim­i­çin des­tek­li­yor­lar.­ As­lý­na­ ba­kar­sa­nýz­ “Or­du­ za­be­ni­ba­ðýþ­la­yýn,­çok­piþ­man­ol­dum”­de­dim.­Son­ra yýf­lý­yor”­e­de­bi­ya­tý­or­du­nun­dar­be­yap­ma­gü­ge­len­ce­vap­ma­i­lin­de­“Al­per­Bey­e­þek­lik­ben­de, cü­nün­a­zal­dý­ðý­an­la­mý­na­ge­li­yor,­yok­sa­or­du bu­hi­kâ­ye­yi­baþ­la­tan­be­nim.­Nef­ret­e­di­yo­rum­di­mo­der­ni­ze­ e­di­le­rek­ sa­vaþ­ma­ ka­bi­li­ye­ti­ yük­yen­ben­dim.­Lüt­fen­siz­be­ni­ba­ðýþ­la­yýn.­Ba­na­ders sel­t i­l i­y or.­ Or­d u­n un­ dar­b e­ yap­m a­ ka­b i­l i­y e­t i ol­sun­di­ye­bu­ma­il­leþ­me­yi­sil­me­ye­ce­ðim”­yaz­mýþ­a­zal­dýk­ça,­ ba­zý­la­rý­ kor­ku­ya­ ka­pý­lý­yor,­ Er­ge­tý.­Gör­dü­ðü­nüz­gi­bi,­kul­la­ný­lan­di­lin­se­çi­mi­ne­gö­ne­kon’a­ka­pý­lan­ma­ar­tý­yor.­ re­kar­þý­nýz­da­baþ­ka­bir­ta­výr­bu­la­bi­li­yor­su­nuz.­


DÝZÝ

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

13

DP, MUHALEFETTE ÝKTÝDARA HAZIRLANDI

mok­ra­si­ar­zu­la­rý­bir­de­fa­da­ha­vur­gu­la­nýr­ken bun­la­rý­i­çe­ren­Hür­ri­yet­Mi­sa­ký­ (ye­mi­ni) ka­bul e­dil­di.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­ik­ti­dar­ta­ra­fýn­dan­DP’ye sert­hü­cum­lar­baþ­la­dý.­Ha­zi­ran­a­yýn­da­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ýs­met­Ý­nö­nü­i­le­De­mok­rat­Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ce­lâl­Ba­yar­a­ra­sýn­da­bir­di­zi­gö­rüþ­me­ler­ya­pýl­dý­ve­so­nun­da­Ý­nö­nü­12­Tem­muz 1947’de­ “12­Tem­muz­Be­yan­na­me­si”ni­ya­yýn­la­dý.­Be­yan­na­me­de­Ý­nö­nü,­si­ya­sal­par­ti­le­rin­Türk de­mok­ra­si­si­nin­vaz­ge­çil­mez­un­sur­la­rý­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý.­ Baþ­ba­kan­Re­cep­Pe­ker­ay­rýl­dý,­ye­ri­ne­Ha­san Sa­ka­ge­ti­ril­di.­DP­i­çer­isin­de­bu­yu­mu­þa­ma­ve ik­ti­dar­la­dü­zel­ti­len­i­liþ­ki­ler­tep­ki­çek­ti­ve­bu­nun gü­düm­lü­de­mok­ra­si­ol­du­ðu­nu­ö­ne­sü­ren­bir grup­par­ti­den­ay­rýl­dý.­Bu­grup­20­Tem­muz 1948’de­ Mil­let­Par­ti­si’ni­(MP) ku­ran­grup­tur..­Böy­le­ce­12­Tem­muz­Be­yan­na­me­si­i­le hem­CHP­hem­de­DP­sert­l ik­yan­l ý­s grup­lar­dan­kur­tul­muþ­bu­lu­nu­yor­du. DP,­17­E­kim­1948’de­a­ra­se­çim­le­re, se­çi­me­gü­ven­duy­ma­dý­ðý­i­çin­MP­i­le bir­lik­te­ka­týl­ma­dý.­16­E­kim­1949­a­ra se­çim­le­rin­de­de­bu­tav­rý­ný­sür­dür­dü. DP­i­kin­ci­bü­yük­ku­rul­ta­yý­ný­20­Ha­zi­ran­1949’da­yap­tý.­Se­çim­ler­de­mil­let­ve­ki­li­a­day­la­rý­nýn­yüz­de­80’i­nin­teþ­ki­lât­lar­ta­ra­fýn­dan­be­lir­len­me­si­ka­bul­e­dil­di.­CHP,­16­Þu­bat­1950’de­se­çim­ler­de “giz­li­oy,­a­çýk­tas­nif­ve­yar­gý­de­ne­ti­mi­ni” ka­bul­et­ti.­Yar­gý­tay­ve­Da­nýþ­tay­ü­ye­le­rin­den o­lu­þan­bir­Yük­sek­Se­çim­Ku­ru­lu’nu­ön­gö­ren se­çim­ya­sa­sý­ka­bul­e­dil­di.­DP­bu­ka­nu­na­çok­ça­ba­la­ma­sý­na­rað­men­nis­pi­tem­sil­il­ke­si­ni­koy­du­ra­ma­dý.­1950­se­çim­le­ri­ne­ka­dar­ge­çen­sü­reç son­de­re­ce­san­cý­lý­geç­ti.­Mec­lis’te­ki­kü­çük­DP 21­Tem­muz­1946’da­ya­pý­lan­se­çim­tek­de­re­- Gru­bu,­yap­tý­ðý­mu­ha­le­fet­le­CHP’yi­hýr­pa­la­ma­ya ce­liy­di,­a­ma­yar­gý­de­ne­ti­mi­yok­tu.­Se­çim­ler­de­ki baþ­la­mýþ­tý.­Ta­raf­lar­bir­bir­le­ri­ni­suç­la­yýp­du­ru­hi­le­le­re­DP­bü­yük­tep­ki­gös­ter­di­ve­top­lu­mu­ve yor­du.­DP’nin­yap­tý­ðý­de­mok­ra­si­mü­ca­de­le­si, ay­rý­ca­ba­sý­ný­ya­nýn­da­bul­du.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­ik­- CHP’yi­de­mok­rat­laþ­tý­rý­yor­du.­A­day­la­rýn­sa­de­ce ti­dar­ba­sýn­ka­nu­nun­da­de­ði­þik­li­ðe­git­me­ye­ka­- par­ti­mer­ke­zin­ce­de­ðil,­yüz­de­70­o­ra­nýn­da­ye­rel rar­ver­di.­Ýk­ti­da­rýn­ba­sýn­ü­ze­rin­de­ki­bas­ký­sý­da­- teþ­ki­lât­lar­ca­be­lir­len­me­si­ne­ka­rar­ve­ril­miþ­ti. ha­da­art­tý.­Bu­yüz­den­CHP­i­le­DP’nin­i­liþ­ki­le­ri Va­li­ler­ar­týk­ay­ný­za­man­da­par­ti­il­baþ­ka­ný­o­la­kav­ga­lýy­dý.­Ta­biî­bu­du­ru­mun­TBMM’de­i­ki ma­ya­cak­tý.­Par­ti­ler­san­dýk­baþ­la­rýn­da­tem­sil­c bu­lun­du­ra­bi­le­cek­ler­di.­Bun­lar­hep­mu­ha­le­fe­tin par­ti­nin­i­liþ­ki­le­ri­ne­de­yan­sý­ma­sý­ka­çý­nýl­maz­dý. Bo­zuk­o­lan­e­ko­no­mi­de­dýþ­ö­de­me­den­ge­si­- ta­lep­le­riy­di.­An­cak­nis­pi­tem­sil­ye­ri­ne­ço­ðun­luk nin­bo­zul­ma­sý­so­nu­cu­7­Ey­lül­1946’da­Türk­Li­- sis­t e­m i­n e­de­v am­e­d i­l i­y or­d u­ve­bu­sis­t em ra­sý’nýn­de­ðe­ri­dü­þü­rül­dü.­Bu­o­lay­DP’ye­da­ha CHP’ye­pa­ha­lý­ya­mal­ol­du.­Ya­ni­CHP­ken­di çok­prim­ka­zan­dýr­dý­ve­ik­ti­da­rýn­güç­yi­tir­me­si­- kaz­dý­ðý­ku­yu­ya­düþ­tü.­Bu­þart­lar­al­týn­da­Tür­ki­ne­sebep­ol­du.­1947­büt­çe­gö­rüþ­me­le­ri­sý­ra­sýn­- ye,­14­Ma­yýs­1950­se­çim­le­ri­ne­git­ti. da­Baþ­ba­kan­Re­cep­Pe­ker­i­le­DP’li­ler­a­ra­sýn­da sert­tar­týþ­ma­lar­ya­þan­dý.­DP,­TBMM’yi­terk­et­ti. YARIN: MÝLLETÝN Cum­hur­baþ­ka­ný­Ýs­met­Ý­nö­nü’nün­a­ra­ya­gir­me­si ZAFERÝ: BEYAZ i­le­so­run­kýs­men­a­þýl­dý.­7­O­cak­1947’de­DP­ilk ku­rul­ta­yý­ný­yap­tý.­Bu­top­lan­tý­da­öz­gür­lük­ve­de­ÝHTÝLÂL MUHALEFET yýl­la­rýn­da­DP’nin­bi­rin­ci­a­ma­cý de­mok­ra­tik­leþ­me­yi­sað­la­mak­tý.­CHP­ik­ti­da­rý­bu yön­de­ki­þi­kâ­yet­le­ri­kar­þý­la­mak­ü­ze­re­Tür­ki­ye ta­ri­hin­de­ilk­kez­tek­de­re­ce­li­se­çi­mi­ge­tir­di.­Ga­ze­t e­ka­p at­m a­yet­k i­s i­n i­hü­k ü­m et­t en­a­l a­r ak mah­ke­me­le­re­ver­di.­Ü­ni­ver­si­te­le­re­ö­zerk­lik­ve­ril­di.­Köy­lü­ve­iþ­çi­nin­des­te­ði­ni­ka­zan­mak­i­çin Top­rak­Mah­sul­le­ri­Ver­gi­si­kal­dý­rýl­dý,­Ça­lýþ­ma Ba­kan­lý­ðý­ve­Ýþ­çi­Si­gor­ta­la­rý­Ka­nun­la­rý­çý­ka­rýl­dý. Ý­nö­nü’nün­“de­ðiþ­mez­ge­nel­baþ­kan”­sý­fa­tý­na­son ve­ril­di.­Sý­nýf­par­ti­le­ri­nin­ve­sen­di­ka­la­rýn­ku­ru­la­bi­le­ce­ði­ka­bul­e­dil­di.­

DEMOKRAT PARTÝ, 1946 SEÇÝMLERÝNDE GÝRDÝÐÝ MECLÝS'TE CHP'YE KARÞI SERT BÝR MUHALEFET YÜRÜTTÜ. ÝNÖNÜ, DP'NÝN MUHALEFETÝ KARÞISINDA BAZI OLUMLU ADIMLAR ATTI. mu­h a­l e­f et­ güt­m ek­l e­ suç­l u­y or­d u.­ Fa­k at DP’nin­ bu­ bi­çim­de­ bö­lün­me­si,­ 1950­ se­çim­le­ri­nin­de­gös­te­re­ce­ði­gi­bi,­ta­ba­na­faz­la yan­sý­ma­dý.­ Yi­ne­ de­ 1950’ye­ ge­lin­ce­ye­ ka­dar­DP’nin­mil­let­ve­ki­li­sa­yý­sý­ya­rý­ya­in­miþ­ti.­Bu­a­ra­da­Baþ­ba­kan­Þem­set­tin­Gü­nal­tay Hü­kü­me­ti­ku­rul­du­ve­ül­ke­yi­bu­hü­kü­met 1950­se­çim­le­ri­ne­ta­þý­dý. Þem­set­tin­ Gü­nal­tay,­ Ha­san­ Sa­ka­ ve Re­cep­ Pe­ker­ gi­bi­ sert­lik­ yan­lý­sý­ de­ðil­di. A­ma­ DP’nin­ uð­run­da­ mü­ca­de­le­ et­ti­ði de­mok­ra­tik­leþ­me­yi­ ger­çek­leþ­ti­re­cek­ i­ra­de­den­ yok­sun­du.­ 1948’de­ çý­kar­dý­ðý­ ye­ni se­çim­ya­sa­sý,­yar­gý­de­ne­ti­mi­ni­i­çer­me­di­ði­i­çin,­DP,­a­ra­ve­ye­rel­se­çim­le­ri­boy­kot et­ti.­ 15­ O­cak­ 1949­ ta­ri­hin­de­ Sa­ka­ is­ti­fa et­ti.­ Ye­ri­ne­ Þem­set­tin­ Gü­nal­tay­ gel­di. 3 Gü­nal­tay­bir­ta­rih­çiy­di.­I­I.­Meþ­rû­ti­yet­te Ýs­lâm­cý­ a­ký­mýn­ i­çin­de­ yer­ al­mýþ­tý.­ Gü­ve­no­yu­ a­lýr­ken­ sað­lam­ bir­ de­mok­ra­si EN MUSTAFA GÖKM kur­ma­va­a­di­ver­di.­Ýlk­uy­gu­la­ma­la­rý­din r m.t a.co iasy yen en@ a­la­nýn­da­ol­du.­1948’de­i­mam-ha­tip­ye­okm mg tiþ­tir­mek­ ü­ze­re­ 10­ ay­lýk­ kurs­lar­ a­çýl­mýþ­tý.­ (DP­ ik­ti­da­rý­ 1951’de­ bu­ kurs­la­rý o­ku­la­ dö­nüþ­tür­dü.) Gü­nal­tay­ hü­kü­me­ti is­ti­fa­et­ti.­ CHP­gru­bu­nun­da­ha­ön­ce­al­mýþ­ol­du­ðu­bir Ye­ri­ne­Ha­san­Sa­ka­Hü­kü­me­ti­ku­rul­du­ (9 ka­rar­doð­rul­tu­sun­da­il­ko­kul­la­ra­seç­me­li­din Ey­lül­ 1947). Tam­ bu­ sý­ra­da­ De­mok­rat­ Par­ti der­si­koy­du.­Ay­ný­bi­çim­de,­An­ka­ra­Ü­ni­ver­i­çin­de­par­ça­lan­ma­ol­du.­CHP­i­çin­de­ki­sert­- si­te­si­ne­ bað­lý­ bir­ Ý­la­hi­yat­ Fa­kül­te­si­ ku­rul­du. lik­ uz­laþ­ma­ yan­lý­la­rý­ kav­ga­sý­ DP­ i­çin­de­ de, 1956’da­din­der­si­or­ta­o­kul­la­ra­(is­te­me­yen­ler hem­ de­ da­ha­ þid­det­li­ o­la­rak­ ce­re­yan ço­cuk­la­rý­ný­ bu­ ders­ten­ mu­af­ tu­ta­bi­li­et­mek­tey­di.­ Sert­lik yor­lar­dý),­1967’de­li­se­le­re­seç­me­li­o­la­rak­kon­du.­1974’te­or­ta­o­kul­ve­li­se­le­re­ zo­run­lu­ ah­lâk­ der­si­ kon­du.­ Bu uy­gu­la­ma­lar­ A­ta­türk­ dö­ne­min­de­ki uy­gu­la­ma­lar­dan­fark­lý­da­ol­sa,­la­ik­li­ðe­ ay­ký­rý­ de­ðil­di.­ Da­ha­ son­ra­la­rý 12­ Ey­lül­ yö­ne­ti­mi­ bu­ ders­le­ri­ zo­run­l u­ ký­l ýp­ bu­n u­ da­ a­n a­y a­s a­y a yaz­dýr­dý. DP­ 20­ Ha­zi­ran­ 1949’da­ Ý­kin­ci Bü­yük­Kon­gre­si­ni­yap­tý.­Mil­let Par­ti­si’nin­ da­ný­þýk­lý­ mu­ha­le­fet suç­la­ma­sý­nýn­ bas­ký­sý­ al­týn­da o­l an­ DP,­ bu­ kon­g re­d e­ Mil­l î Te­m i­n at­ An­d ý­ di­y e­ bir­ bil­dir­ge­ or­ta­ya­ çý­kart­tý.­ Bu­na gö­re,­ oy­la­ra­ te­ca­vüz­ e­di­lir­se,­ “ya­ni­ se­çim­ hi­le­si­ ya­pý­lýr­sa”,­halk­meþ­rû­sa­vun­ma du­r u­m un­d a­ ka­l a­c ak­t ýr. Meþ­r û­ sa­v un­m a­ ya­s al yol­lar­dan­ ya­pý­la­cak­týr,­ a­ma­hi­le­ya­pan­yö­ne­tim­de­u­lu­sun­hu­sû­me­yan­l ý­l a­r ý­ DP tiy­le­ kar­þý­la­þa­cak­týr.­ Bu­ hu­sû­met­ söz­cü­Gru­bu­na­ e­ge­men­di­ler­ ve­ par­ti ðün­d en­ ha­r e­k et­l e­ CHP,­ bil­d ir­g e­y e­ Mil­l î na­- yö­ne­ti­mi­ni­yu­mu­þak­lýk­la­suç­lu­yor­lar­dý.­A­ra­- Hu­sû­met­ An­dý­ a­dý­ný­ tak­tý.­ Her­ ­hal­de­ bu me­si’ni­ya­yým­la­dý.­Bu, da­ki­ger­gin­lik­i­le­ri­bir­nok­ta­ya­va­rýn­ca­Mart bas­k ý­n ýn­ da­ kat­k ý­s ýy­l a­ hü­k ü­m et,­ Þu­b at i­liþ­ki­le­ri­ hay­li­ yu­mu­þat­tý.­ Fa­kat­ Pe­ker 1948’de­bir­ký­sým­mil­let­ve­ki­li­nin­ve­yan­daþ­- 1950’de­TBMM’ye­ye­ni­bir­se­çim­ya­sa­sý­ta­sa­rý­sý­ge­tir­di.­Ta­sa­rý­ilk­kez­yar­gý­de­ne­ti­mi­hýr­çýn­lýk­yan­lý­sýy­dý.­Ya­ni­çok­par­ti­li­li­ði­sin­di­- la­rý­nýn­par­ti­ü­ye­li­ði­ne­son­ve­ril­di.­ Bun­lar­ ön­ce­ Mec­lis­te­ Müs­ta­kil­ De­mok­- ni­de­ge­ti­ri­yor­du.­So­nun­da­ya­sa­DP’nin­oy­re­me­miþ­ti.­O­nun­i­çin­de­Ý­nö­nü,­CHP­i­çin­de Pe­ker’e­kar­þý­bir­ha­re­ket­baþ­lat­tý.­Mil­let­ve­ki­- rat­lar­ Gru­bu­nu­ o­luþ­tur­du­lar,­ son­ra­ da­ 20 la­rý­da­ek­le­ne­rek­ka­bul­e­dil­di.­Tek­sa­kýn­ca­li­Ni­hat­E­rim’in­ba­þý­ný­çek­ti­ði­bir­grup­genç Tem­muz­1948’de Mil­let­Par­ti­si­(MP)­ ku­rul­- sý,­ nis­pî­ tem­sil­ ye­ri­ne­ ço­ðun­luk­ sis­te­mi­ni mil­let­ve­ki­li,­CHP­gru­bun­da­Pe­ker’e­kar­þý­oy du.­Ku­ru­cu­la­rý­a­ra­sýn­da­Ma­re­þal­Fev­zi­Çak­- ka­bul­et­me­siy­di.­CHP­bu­sis­te­min­ken­di­le­kul­lan­dý­lar­ (35’ler­ ha­re­ke­ti). Pe­ker,­ yan­daþ­- mak,­ Hik­met­ Ba­yur,­ Ke­nan­ Ö­ner,­ Os­man hi­ne­o­la­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yor­du.­An­cak­DP’nin la­rýy­la­ bir­lik­te­ bir­ kaç­ gün­ Ý­nö­nü­ i­le­ mü­ca­- Bö­lük­ba­þý,­ Sa­dýk­ Al­do­ðan­ var­dý.­ Çak­mak i­þi­ne­ ya­ra­dý.­ Bu­ sis­tem­ 50’li­ yýl­lar­da,­ ya­pý­de­le­ye­gi­re­cek­miþ­gi­bi­dav­ran­dý.­Fa­kat­son­ra ge­nel­ baþ­kan­ ol­du.­ MP,­ DP’yi­ da­ný­þýk­lý­ bir lan­3­se­çim­de­CHP­a­ley­hin­de­iþ­le­ye­cek­ti.­ ÇOK par­ti­li­ si­ya­sî­ ha­ya­ta­ ge­çil­dik­ten­ son­ra da­ Ýs­met­ Ý­nö­nü­ CHP’yi­ yö­net­me­ye­ de­vam e­di­yor­du.­ Bu­ ye­ni­ dö­nem­de­ Ý­nö­nü,­ Þük­rü Sa­ra­çoð­lu­ ye­ri­ne­ Re­cep­ Pe­ker’i­ baþ­ba­kan­lý­ða­ge­tir­di.­Pe­ker’in­Türk­li­ra­sýn­da­yap­tý­ðý­ve “7­Ey­lül­Ka­rar­la­rý” di­ye­ta­ný­nan­de­va­lü­as­yon bü­yük­yan­ký­u­yan­dýr­dý.­Çün­kü­o­de­vir­de­pa­ra­nýn­ de­ðe­ri­nin­ de­ðiþ­me­si­ çok­ o­la­ðan­dý­þýy­dý.­ 1­ ABD­ do­la­rý­ 1.40­ TL’den,­ 2.80­ TL’ye dü­þü­rül­dü.­ Pe­ker’in­ TBMM’de­ Men­de­res’e si­nir­le­ne­rek­ e­leþ­ti­ri­le­ri­ni­ “psi­ko­pat­ bir­ ru­hun­i­fa­de­si”­di­ye­ni­te­le­me­si­ve­Ba­yar’ý­hal­ký is­ya­na­ kýþ­kýrt­mak­la­ suç­la­ma­sý­ ü­ze­ri­ne,­ DP Mec­lis’i­terk­et­ti.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Ý­nö­nü­mü­da­ha­le­e­de­rek,­Ba­yar’la­gö­rüþ­tü.­Or­ta­lýk­ya­týþ­tý.­DP­ilk­Bü­yük­Kon­gre­si­ni­O­cak­1947’de yap­tý.­Kon­gre’de­Hür­ri­yet­Mi­sa­ký­a­dýn­da­bir bil­dir­ge­ya­yým­lan­dý.­Bu­na­gö­re­DP’nin­ki­mi si­ya­sal­ ta­lep­le­ri­ ka­bul­ e­dil­mez­se­ DP­ mil­let­ve­kil­le­ri­ TBMM’den­ ay­rý­la­cak­lar­dý.­ Bu­ ta­lep­ler,­ A­na­ya­sa­ya­ ay­ký­rý­ ya­sa­la­rýn­ a­yýk­lan­ma­sý,­dü­rüst­se­çim­le­ri­sað­la­ya­cak­bir­se­çim ya­sa­sý,­ dev­let­ baþ­kan­lý­ðý­nýn­ par­ti­ baþ­kan­lý­ðý i­le­ay­ný­ki­þi­de­bir­leþ­me­me­si­ (Ý­nö­nü’nün­du­ru­mu)­di­ye­ö­zet­le­ne­bi­lir.­ DP­ne­den­li­sert­mu­ha­le­fet­ya­par­sa­Re­cep Pe­ker­ de­ ay­ný­ sert­lik­ ve­ hýr­çýn­lýk­la­ kar­þý­lýk ve­ri­yor­du.­ Mec­li­si­ terk­ et­me­ teh­di­di­ni­ hü­kü­met­ “ko­mü­nist­ tak­ti­ði”­ di­ye­ ni­te­li­yor­du. Ý­n ö­n ü­ bu­ du­r u­m un­ çok­ par­t i­l i­l ik­ i­ç in­ i­y i þey­ler­ va­at­ et­me­di­ði­ni­ gö­rü­yor­du.­ Ý­nö­nü, ha­kem­ ro­lü­nü­ üst­le­ne­rek­ Ba­yar’ý­ ve­ Pe­ker’i bir­ kaç­ kez­ din­le­dik­ten­ son­ra,­ i­ki­ ta­ra­fý­ uz­laþ­t ýr­ma­ya­ ça­lý­þan­ 12­ Tem­muz­Be­yan­-

{

{

DEMOKRAT PARTÝNÝN MUHALEFET YILLARI


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

SPOR

Y

HABERLER

SORUMLULUÐUMUZ ÇOK BÜYÜK AYSAL REKOR OY ALDI

Galatasaray’da 34. baþkan olan Ünal Aysal, rekor bir oyla bu göreve getirildi. Aysal, 2 bin 998 oyla bugüne kadar en fazla oy alan baþkan adayý olarken, daha önceki seçimde bu rekoru 2 bin 944 oyla kýran eski baþkan Adnan Polat’ý geçti. Divan Kurulu Baþkaný Ýrfan Aktar, Aysal’ýn baþkanlýðýný rekor oyla kazandýðýný açýklayýnca, salondan büyük alkýþ koptu. Galatasaray Kulübü’nün 34. baþkanýn seçildiði olaðanüstü seçimli genel kurulu oldukça sakin bir atmosferde geçti. Aysal, hiçbir sandýkta 100 oyun altýna düþmedi. Kongreye, siyaset ve sanat dünyasýnýn renkli isimleri de katýldý. Eski baþbakanlardan Mesut Yýlmaz her zaman olduðu gibi kongreye gelip oyunu kullanýrken, eski TBMM Baþkaný ve AKP Zonguldak milletvekili Köksal Toptan da genel kurula katýldý. Ünlü tiyatrocu Erol Günaydýn, tekerlekli sandalye ile kongreye geldi.

Yeni baþkan, vakit kaybetmeden çalýþmalarýna baþlayacaklarýný söyledi. FOTOÐRAF: AA

Fransa Kupasý Lille’nin nFRANSA Kupasý’nýn final maçýnda Paris Saint-Germain ile karþýlaþan Lille, rakibini 1-0 yendi ve kupanýn sahipi oldu. Ligue 1’de de þampiyonluða koþan Lille, Paris ekibini 89. dakikada Ludovic Obraniak’ýn serbest vuruþtan kazandýrdýðý golle yendi. Lille, bu galibiyetle kupayý 6. kez kazandý ve 56 yýllýk kupa özlemine son vermiþ oldu.

GALATASARAY Kulübünde 34. baþkan olarak seçilen Ünal Aysal, büyük bir sorumluluklarýnýn olduðunu söyledi. Seçim sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan basýn mensuplarýna kýsa bir açýklamada bulunan Aysal, kendilerinden önce kulübe hizmet etmiþ yöneticilerle birlikte el ele çalýþacaklarýný belirtti. Aysal, daha sonra bayraðý sonrakilere býrakacaklarýný belirteFutbolcular, Gençlerbirliði rek, ‘’Galatasaray köklü bir kulüpgalibiyetini yeni tür. Burasý demokrasinin mabebaþkanlarýna di olan yerdir. Bu, benim için hediye etti. en önemli güçtür. Galatasaray’ý hem saha içinde, hem saha dýþýnda en iyi þekilde temsil edeceðiz’’ dedi. Ünal Aysal, Galatasaray Lisesi’ndeki öðrenciliði döneminde kulüp baþkaný olabileceðini düþünüp düþünmediði yönündeki soru üzerine, ‘’Bu koridorlarda 8 yýlým geçti. Ancak baþkan olacaðým hatrýmdan geçmedi. Galatasaray Baþkanlýðý bambaþka bir dünya. Umarým camiaya hayýrlý oluruz’’ diye ko-

nuþtu. Hemen çalýþmalara baþlayacaklarýný dile getiren Aysal, ‘’Mazbata almaya geçecek kadar süre içinde de durmadan çalýþacaðýz. Mazbata almadýðýmýz için vere mediðimiz karar süreçlerini hýzlandýracaðýz. Teknik direktör seçimi ve futbolcu seçimini en iyi þekilde deðerlendirerek sonuca ulaþ týracaðýz. Eski baþkan Adnan Polat ile bir araya geleceðiz. Ben onun halefeyim. O benim eski dostum. Hepimiz arkadaþýz. En güvendiðim destekçim Adnan Polat olacaktýr. Muhakkak ona her konuda danýþacaðým’’ þeklinde konuþtu. Ünal Aysal, taraftarlarýn netice beklediðini bildiðini vurgulayarak, ‘’Yeterince basýn önünde oldum. Artýk basýnýn önünde deðil makine dairesinde oturup görevimi yapacaðým. Taraftarlarýmýzýn da baþýný önüne eðdirmeyeceðim, bu sözü verdim’’ dedi.

Haftanýn son maçý Dolmabahçe’de nSPOR Toto Süper Ligde 33. haftanýn kapanýþ mücadelesinde Beþiktaþ ile Eskiþehirspor Fi Yapý Ýnönü Stadýnda karþýlaþýyor. Saat 20:00’de baþlayacak 90 dakikayý hakem Özgür Yankaya yönetecek. Beþiktaþ, bu maçla birlikte ligde bu sezon son kez seyircisi önüne çýkacak. Ýki takým, bugün yapacaklarý maçla birlikte lig tarihinde 50. kez karþý karþýya gelecek. Geride kalan 49 lig maçýnda Beþiktaþ, Eskiþehirspor’a galibiyet sayýsýnda 23-13, gol sayýsýnda da 60-40 üstünlük kurarken, iki ekip arasýndaki 13 maç berabere sonuçlandý. Sezonun ilk yarýsýnda Eskiþehir’de yapýlan maçý ev sahibi ekip 2-0 kazanmýþtý.

Hentbolde Kartal farký nERKEKLER Hentbol Süper Ligi’nde play-off final serisinin ikinci maçýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi’ni 33-27 yenen ve seride durumu 2-0’a getirerek þampiyonluða ulaþan Beþiktaþ, üst üste 3. kez þampiyon olmanýn mutluluðunu yaþýyor. Seriyi 2008-09 sezonundaki þampiyonlukla baþlatan ve 2009-2010 sezonunda ayný baþarýyý gösteren siyah-beyazlý ekip, bu sezonu da þampiyon tamamlayarak, üst üste 3. kez mutlu sona ulaþtý. Son dönemde aldýðý kupalarla kendinden söz ettiren Beþiktaþ Hentbol Takýmý, daha önce 2004-05 ve 2006-07 sezonlarýnda þampiyonluða ulaþmýþtý. Siyah-beyazlý ekip, böylece son 7 sezonda 5. kez ligde mutlu sona ulaþma baþarýsý gösterdi.

P. Karþýyaka - E. Pilsen nBEKO Basketbol Ligi’nde play-off çeyrek final serisinin 3. maçýnda Pýnar Karþýyaka ile Efes Pilsen bugün Ýzmir’de karþýlaþacak. Seride Ýstanbul’da oynanan iki maçý da kazanan Efes Pilsen, bugünkü müsabakayý da kazanmasý halinde yarý finalde Fenerbahçe Ülker’in rakibi olacak. Karþýlaþmayý Pýnar Karþýyaka’nýn kazanmasý halinde, serinin 4. maçý 18 Mayýs Çarþamba günü yine Ýzmir’de oynanacak. Karþýyaka Spor Salonu’nda saat 20.30’da baþlayacak Pýnar Karþýyaka-Efes Pilsen maçýnýn biletlerinin 10 liradan satýlacaðý bildirildi.

Buca, gollerle veda ediyor!

30 maçta sadece 3 kez berabere kalan Porto, ikinci Benfica'ya 21 puan fark attý. FOTOÐRAF: AA

Porto, namaðlûp

ÞAMPÝYON OLDU PORTEKÝZ 1. Futbol Ligi, önceki gece oynanan maçlarla tamamlandý. 30 maçta yenilgi yüzü görmeyen Porto, en yakýn takipçisi Benfica’nýn 21 puan önünde þampiyon oldu. Þampiyonluðunu 5 hafta önce, Benfica’yý deplasmanda 2-1 yenerek garantileyen Porto, sezonu 27 galibiyet ve 3 beraberlikle, 84 puana ulaþarak namaðlûp tamamladý. Ligde oynadýðý 30 maçta rakip aðlarý 73 kez havalandýran ve kalesinde sadece 16 gol gören Porto, böylece 25. þampiyonluðunu kazanmýþ oldu. Sezonu 6 galibiyet, 7 beraberlik, 17 maðlubiyetle tamamlayan Portimonense ile 5 galibiyet, 8 beraberlik, 17 maðlûbiyet alan Naval ise küme düþtü. Sýralamaya göre Porto gelecek yýl Avrupa Þampiyonlar Ligi’ne doðrudan katýlma hakkýný kazandý. Ýkinci sýrada yer alan Benfica ise Þampiyonlar Ligi ön eleme maçý oynayacak. Sporting, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nacional Madeira, UEFA Avrupa Ligi’ne katýlacak.

nSPOR Toto Süper Lig’de deplasmanda 2-1 öne geçtiði müsabakada Manisaspor’a 4-2 maðlûp olan Bucaspor, son 5 maçta 12 gol atmasýna raðmen sadece 1 puan alabildi. Ligde geçen hafta Trabzonspor’a yenilerek lige veda eden Bucaspor, daha önce yaþadýðý gol sýkýntýsýný aþmasýna raðmen, istediði sonuçlarý alamadý. Sezona Bülent Uygun idaresinde baþlayan ve 7 maçta sadece 4 gol atabilen Bucaspor, Uygun yöneti minde maç baþýna 0,58 gol ortalamasýyla mücadele etti. Uygun’un ardýndan Samet Aybaba ile yoluna devam eden sarý lacivertli ekip, 20 maçta 16 gol atarken, tecrübeli teknik adamla maç baþýna 0,8 gol ortalama sýna ulaþtý. Aybaba’nýn ardýndan göreve gelen Karafýrtýnalar idaresinde 6 maçta 14 gol kaydeden sarý lacivertli ekip, bu müsabakalarda kalesinde 20 gol gördü. Karafýrtýnalar idaresinde 2,33 gol ortalamasýna ulaþan sarý lacivertli ekip, ligde oynadýðý son 5 maçta 12 gol atmasýna raðmen sadece 1 puan alabildi.

Roma Açýk'ta final günü nROMA Açýk Tenis Turnuvasý’nda bugün erkekler ve kadýnlarda final karþýlaþmalarý oynanacak. Ýtalya’nýn baþþehri Roma’daki ‘’Foro Italico’’ bölgesinde yer alan toprak kortlarda düzenlenen turnuva toplam 4 milyon 800 bin dolar ödüllü. Bugünkü final müsabakalarýnda önce kadýnlarda 6 numaralý seribaþý Samantha Stosur ile 7 numaralý seribaþý Maria Sharapova karþýlaþacak. Erkeklerde ise Sýrp Novak Djokovic, finalde dünya 1 numarasý Ýspanyol Rafael Nadal ile oynayacak.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað (recepbozdag@yeniasya.com.tr )

Ümit Kýzýltepe (umitvar@yeniasya.com.tr)

OTOMOBÝL

Toyota dünyanýn en deðerli otomobil markasý

Me Rena g u 1.5 ane lt dC HB i

TOYOTA dünyanýn en deðerli 100 global markasý raporunda tüm otomobil markalarýný geride býrakarak yeniden birinci sýraya yerleþti. Dünyanýn en deðerli markalarýnýn sýralandýðý raporda ilk sýrayý alan Toyota’nýn marka deðeri de yüzde 11 artarak 24,2 milyar dolara yükseldi. Raporda; Toyota’nýn çevreci ve düþük yakýt ekonomisine sahip araç satýþlarýnda büyük artýþlar meydana gelmesinin bu baþarý da büyük rol oynadýðýna da dikkat çekildi.

TEKNÝK ÖZELLÝKLER: Motor: 1461cc, dört silindirli Maksimum güç: 105 Hp / 4000 d/d Maksimum tork: 240 Nm / 2000 d/d Maksimum hýz: 190 km/s 0-100 km/s hýzlanma: 10.9 sn Aðýrlýk: 1290 kg Þanzýman: 6 Ýleri Düz Depo hacmi: 60lt Bagaj hacmi: 405/1160 lt

Chevrolet Cruze liderlik zirvesinde!

YAKIT TÜKETÝMÝ: Þehiriçi: 5.5 lt/100km Þehirdýþý: 4.0 lt/100km Ortalama: 4.5 lt/100 km Test ortalama: 5.4 lt/100km

Saðlam ve ekonomik DÜÞÜK YAKIT TÜKETÝMÝYLE SINIFINDA DÝKKAT ÇEKEN 105 HP'LÝK RENAULT MEGANE HB 1.5 DCÝ, GENÝÞ ÝÇ MEKÂN, MALZEME KALÝTESÝ, YOL TUTUÞU VE ZENGÝN DONANIMI ÝLE DÝKKATLERÝ ÇEKÝYOR. kýsmýný görebiliyorsunuz. ZAMAN zaman test aÐ Kýsaca yine test aracýmýzla raç la rý ný i kin ci kez RECEP BOZDA ilgili bilgi verelim. kullandýðýmýz oluyor. a.com.tr sy nia ye g@ Renault Megane’nýn üda Yeni iken ve sonrasýnrecepboz çüncü jenerasyonu daha daki durumlarýný karteknolojik ve üst düzey donanýmlarýyla, þýlaþtýrma imkâný olu yor. Demem o ki, bir sene önce kullaným kullanýcýsýna konfor, performans ve ekoile þimdi arasýnda Megane HB için fazla nomiyi bir arada sunuyor. 90’lý yýllarýn orda fark bulamýyorsunuz. Her zaman için tasýndan bu yana Renault markasýnýn baliderliðe oynayan Renault’un bu perfor- þarý ile temsil eden Megane, 2002 yýlýnda mansý yakalamasýndaki ipuçlarýnýn bir tamamen yenilendi ve 2005 yýlýnda da

16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ Sayfa Tasarým: Sedat Serdar

makyajlandý. 2009 yýlýnda ise üçüncü nesliyle karþýmýza çýkmýþtý. Yeni Megane tasarýmýna oval hatlar kendisini fazlasý ile hissettiriyor. Küçük hava giriþli ön radyatör bölümü ve ça murluklara kadar uzatýlan farlarda markanýn son tasarým trendleri fazlasý ile hissediliyor. Yine oval hatlarýn aðýrlýkta olduðu arka bölümde ilk dikkat çeken detay ise, aracýn stoplarý ön farýn ters görüntüsünü çaðrýþtýrmasý.

C-SEDAN segmentinin baþarýlý oyuncusu Chevrolet Cruze, Türkiye’de 2011 Nisan ayýnda kompakt sedan benzinli segmentinin 1 numarasý oldu. C-Sedan Segmentinin baþarýlý oyuncusu Cruze 100’den fazla ülkede gösteriði baþarý perfomansýný Türkiye’de de sürdürüyor. Cruze, Dün ya ü ze rin de son bir yýl da 750.000 adetlik satýþa Nisan 2011 itibarýyla ulaþtý. Bu satýþlarýn 150.000 adedi ise bu yýlýn ilk çeyreðinde gerçekleþti.

Yeni þehirli; Jeep®Compass JEEP®’ÝN eðlence ve keþif geleneði ile yetiþtirilmiþ yeni þehirli SUV Compass, sofistike tarzýn getirdiði akýllý tasarýmý ile göz kamaþtýrýyor. Yepyeni Jeep® Grand Cherokee’nin þekillendirilmiþ hatlarýný yansýtan Compass, yeni tasarýmý ile oldukça dikkat çekici. 30’dan fazla güvenlik ve emniyet özelliðine sahip Compass’ýn 2.0 litre benzinli motoru 190 NM tork ve 156 hp güç üretiyor ve 59.800 TL’den baþlayan fiyatlarla satýlýyor.

Hyundai i40 Sedan Dünya prömiyerini yaptý HYUNDAÝ'NÝN D Segmentine yeni bir boyut kazandýracak modeli i40’ýn Sedan ver si yo nu Bar ce lo na Mo tor Show’da ilk kez görücüye çýktý. Mart ayýnda Cenevre’de Station karoseri ile dünya prömiyerini gerçekleþtiren ve otoritelerden geçer not alan i40, Sedan Karoseri ile de büyük beðeni topladý. Hyundai’nin D Segmenti’ndeki yeni modeli, markanýn “New Thin king. New Possibilities – Yeni Yaklaþým. Yeni Olanaklar” anlayýþý çerçevesinde piyasaya sunduðu ilk model olma özelliðinde. 4.74 metre uzunluðundaki yeni model ücretsiz yol yardýmý, ücretsiz Check-up ve garanti ayrýcalýðý sunarak markaya sektörde farklýlýk kazandýran “5 Yýl, Üçlü Bakým Pa keti” ile müþterilerle buluþacak.

sedat@yeniasya.com.tr

15

KAMPANYALAR

Yeni Nissan Micra ile bahar þenliði nNÝSSAN, Yeni Micra’daki avantajlý ödeme imkânlarýyla Mayýs ayýnda eþsiz avantajlar sunuyor. Mayýs ayý kampanyasý ile benzersiz fýrsatlar sunan Nissan, yoðun ilgi gören “Þehrin Anahtarý” Yeni Micra modelini 15 bin TL için 15 ay boyunca yüzde 0’lýk faiz oranýyla tüketiciyle buluþturuyor. Nissan, kampanya kapsamýnda ayrýca düz viteslerde bin 733 TL’ye varan takas desteði de sunuyor. Yeni Nissan Micra’ya 28,708 TL’den baþlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Peugeot’un teklifleri bitmiyor nPEUGEOT fýrsatlarý Mayýs ayýnda da devam ediyor. Peugeot sunduðu uygun fiyatlarýn yanýsýra 12 ay % 0 faiz ve ilk dört ay ödemesiz kredi saðlýyor. Ayrýca Peugeot Finans’dan düþük taksitli ve balon ödemeli finansman seçenekleri bulunuyor. Peugeot, bu kampanya ile bütün müþterilerine binek otomobilde 25 bin TL’ye, panel vanlarda ise KOBÝ’lere özel 10 bin TL’ye varan tutarlarda, 12 ay % 0 faizli ve ilk dört ay ödemesiz kredi imkâný saðlýyor. Böylece aracýný Mayýs ayýnda alan Peugeot müþterileri ilk taksitlerini Ekim ayýnda ödüyorlar.

Ayda 777 TL taksitle Subaru Legacy nLEGACY Sedan, Legacy SW ve yeni Forester modellerinde özel

indirimler uygulayan Subaru, Mayýs ayýnda da cazip fýrsatlar sunmaya devam ediyor. Yaza Subaru ile girmek isteyen herkes TEB Cetelem anlaþmasý kapsamýnda özel kredi ve ödeme planlarýyla istediði model Subaru’ya sahip olabilecek. Tüketiciler, 5 bin TL’lik indirim oranýyla satýþa sunulan Legacy’ye eski araçlarýný verip 48 ay vade ile ayda sadece 777 TL’lik taksit imkânýyla sahip olabilecek.

Kia’nýz ilk günkü gibi kalsýn nKÝA, 15 Haziran tarihine kadar bütün Kia kullanýcýlarýný, Kia Yetkili

Servisleri’ne dâvet ediyor. Kia’nýn garantisi biten araç sahiplerine özel olarak yapýlan kampanya süresince, iþçilikte % 30, orjinal yedek parçada % 20, motor yaðlarýnda ise % 15 oranýnda indirimler sunuluyor. Kampanya kapsamýnda, servise gelen araçlar ücretsiz muayene, ön control ve check-up hizmetinden de yararlanabiliyorlar.

Her zaman güvenliði ön planda tutan ve Euro N-Cap çarpýþma testlerinde 5 yýldýz alan tek marka olan Renault, Yeni Megane HB’de de bu konuda oldukça baþarýlý.

Megane HB, test süresince ortalamada 5.4 lt. yakýt tüketti ÝÇ MEKÂNDA yenilikler kendini hissettiriyor, ama sadelik hakim. Kullanýlan yumuþak plastik ve deri malzemeler kaliteyi arttýrýrken, Orta konsol üzerine konumlandýrýlan bilgilendirme ekra ný hoþ duruyor. Hýz, yakýt ve sý caklýk göstergeleri dijital, devir göstergesi ise analog… Kart anah tar sis te mi ve start/stop düðmesi, bir önceki nesilde de vardý. Bu yüzden hiç de yabancý deðil. Hýz sabitleme veya sýnýrlama düðmesi ise vites kolunun yanýna konumlandýrýlmýþ. Yeni Megane’ýn ses sistemi oldukça baþarýlý. Sesi dijital olarak iþleyerek sekiz hoparlörden 3 boyutlu yüksek kaliteli olarak algýlanmasýný saðlý yor. Opsiyonel olarak panoramik cam ta- gaj hacmi, arka koltuklarýn yatýrýlmasý ile van da alabiliyorsunuz. Böyle olunca iç 1160 litreye kadar geniþletilebiliyor. 1.5 litrelik turbo dizel motor 4000d/d’de mekânýn daha da ferah olmasýný saðlaya 105BG güç, 2000d/d’deyse 240 Nm tork bilirsiniz.. Megane HB’in 405 litrelik ba-

üretiyor. Alt devirlerde torkun oldukça his se dil di ði o to mo bil 6 i le ri ma nu el þanzýmanýn desteði ile yakýt tüketiminde de oldukça baþarýlý. Fabrika verilerine göre 100 km’de þehiriçinde 5,5 lt. þe hir dý þýn da 4 lt. ve kar ma 4,5 lt. motorin tüketen Megane HB, test süresince ortalamada 5.4 lt. yakýt tüketti. Her za man gü ven li ði ön planda tutan ve 11 ayrý modeli ile Euro N-Cap çarpýþma testlerinde 5 yýldýz alan tek marka olan Renault, Yeni Megane HB’de de bu konuda oldukça baþarýlý. Zorlu þartlarda otomobilin hakimiyeti, özellikle kaygan zeminlerde maksimum etkinlik için virajda savrulma kontrolü CSV ile birleþtirilen yörünge kontrolü ESP ile optimum seviyeye ulaþtýrýlmýþ.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

I S Ýstanbul’u bölmekmiþ! I Bahçeli söyler idi: "Bölecek memleketi, giderse eðer, Ak Parti hükûmeti..." R "Böyle Haklý çýktý bu kere. Baþbakan açýkladý: G Ýstanbul'u ortadan (!) bölmek imiþ niyeti... A SEYFEDDÝN YAÐMUR isirgan60@hotmail.com N

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK B A L Ý N K I L Â BI Ý Ç ÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y Âkif, kavmiyetçiliðe karþý mücadele verdi 16 MAYIS 2011 PAZARTESÝ

“MÝLLÎ ÞAÝR, KAVMÝYET KAVRAMININ ÝNSANA DOÐUÞTAN VERÝLDÝÐÝNE VE BU YÜZDEN ÜSTÜNLÜK KONUSU OLAMAYACAÐINA ÝNANIYORDU.” MEHMET Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfý Baþkan Yardýmcýsý ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coðrafya Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin ‘’Mehmet Âkif, sadece bir þair, milletvekili, dergi çýkaran bir adam veya baytar deðildi. O, içine doðduðu milletin yerli, millî, Ýslâmî deðerleriyle donanmýþ ve nurlanmýþ bir aydýndý’’ dedi. Türk Ocaklarý Ýstanbul Þubesince düzenlenen ‘’Büyük Türkiye’ye Doðru’’ sempozyum serisinin ikincisi olan ‘’Mehmet Âkif’’ sempozyumu Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleþtirildi. Sempozyumun ‘’Mehmet Âkif’te Milliyetçilik ve Kavmiyet’’ baþlýklý oturumunda konuþan Çetin, Mehmet Âkif’in Millî Mücadele döneminde konuþmalarýyla ve vaazlarýyla halký bilinçlendirdiðini söyledi. Âkif’in kendi varlýðýný milletin varlýðýnda erittiðini, onun dertlerine çare üretmek adýna bütün ömrünü vakfettiðini belirten Çetin, Âkif’in, milletin kurtuluþu için öz eleþtiriden hiç kaçmadý ðýný ve eserlerinin çoðunda Müslümanlarýn problemlerine yer verdiðini dile getirdi. Prof. Dr. Çetin, Âkif’in üzerinde yoðunlaþtýðý 4 sorun olduðuna iþaret ederek bunlarýn, cahillik, ümitsizlik, tembellik ve ihtilâf olduðunu ifade etti. Kavmiyetçiliðin günümüzde olduðu gibi o zaman da bir sorun olduðunu dile getiren Çetin, Âkif’in eserlerinin ve vaazlarýnýn incelendiðinde kavmiyetçilik sorunu-

Mehmet Âkif sempozyumu, Fatih'teki Ali Emiri Kültür Merkezinde gerçekleþtirildi. FOTOÐRAF: AA

nun aslýnda dýþ kaynaklý ve Batýnýn amaçlarýna uygun bir proje olduðunu, Osmanlý’yý parçalamayý amaçladýðýný ve Tanzimat’tan itibaren batýnýn Osmanlý ve Türkiye’ye yönelik politikalarýnda bu planýn uygulandýðýný kaydetti.

SADECE BÝR ÞAÝR DEÐÝLDÝ Âkif’in bu tür sorunlara getirdiði çözümlerin milletin deðerlerine baðlý çözümler olduðunu bil-

diren Çetin, Âkif’in kavmiyet kavramýnýn insana doðuþtan verildiðine ve bu yüzden üstünlük konusu olamayacaðýna inandýðýný dile getirdi. Prof. Dr. Çetin þöyle devam etti: ‘’Âkif, doðrudan Allah tarafýndan verilen kavmiyetten dolayý kavmiyetçilik yapmayý doðru bulmuyordu ve bunu yapanlarý eleþtiriyordu. Meselâ bir yerde kendisi ‘Ben Arnavutum, ancak Arnavutlar kavmiyetçilik yapýyor, Osmanlý’dan ayrýlýyor. Böylece Batý projesine

tabi oluyorlar’ demiþtir. Kavmiyetçilik yapmaz, ama Türk Millî Birliðine Ýstiklâl Marþý ve bazý þiirlerinde yer vermiþtir. O, tefrikacýlýklara ve kavmiyetçiliðe karþý mücadele etmiþtir. Mehmet Âkif daha Mil lî Mü ca de le dö ne min de Kastamonu Nasrullah Camiinde yaptýðý konuþmasýnda sadece yabancýlara ve Batý milletlerine karþý konuþma yapmamýþ ve Kürt sorununa deðinmiþtir. Bu ve benzeri meselelerin sun’î olarak gündemimize getirildiðini, bizim meþgul edilmemiz için elimize verilmiþ oyuncak olduðunu ve düþman parmaðýyla ortaya çýkarýlmýþ meseleler olduðunu söyledi. Âkif, o zaman da eðer bu tür oyunlara gelirsek elimizde kalan son topraðýn da gideceðini, o güne kadar kaybedilen topraklardaki halklarýn gidecek yeri olduðunu ancak artýk gidecek yer kalmadýðýný söylemiþtir. Müslümanlýkta kavimciliðin olmayacaðýný ve bunu Peygamber Efendimizin (asm) lânetlediðini þiirlerinde göstermiþtir. Mehmet Âkif, sadece bir þair, milletvekili, dergi çýkaran bir adam veya baytar deðildi. O, içine doðduðu milletin yerli, millî, Ýslâmî deðerleriyle donanmýþ ve nurlanmýþ bir aydýndý.’’ Ýstanbul / aa

Elektrik sorunu dolayýsýyla fýrlatýlmasý ertelenmiþti. FOTOÐRAF: AA

Endeavour fýrlatýlýyor AMERÝKAN Havacýlýk ve Uzay Dairesi NASA, elektrik sorunu dolayýsýyla iki hafta önce fýrlatýlmasý ertelenen uzay mekiði Endeavour’un bugün uzaya gönderilmesini onayladý. Uluslararasý Uzay Ýstasyonu’na (UUÝ) yapýlacak 16 günlük sefer, 30 yýllýk NASA’nýn uzay mekiði programýnýn, sondan bir önceki uçuþu olacak. Atlantis’in Haziran ayýndaki seferinden sonra uzay mekikleri emekliye ayrýlacak. Endeavour, uzay istasyo nu için özel önem taþýyan bazý parçalarla, 2 milyar dolarlýk atomaltý parçacýk fiziði detektörünü de UUÝ’ye taþýyacak. Cape Canaveral / aa

Mississippi taþabilir! ABD’DEKÝ Mississippi Nehri’nin sularý, eriyen kar sularý ve saðanak sebebiyle son 70 yýlýn en yüksek düzeyine ulaþýnca, Baton Rouge ve New Orleans þehirleri ile çok sayýda petrol rafinerisi ve kimya fabrikasý için ortaya çýkan sel tehlikesini önlemek amacýyla, ‘’taþkýn önleme sistemleri’’ devreye girdi. New Orleans þehri için, 2005 yýlýnda bü yük bir yý ký ma yol a çan Kat ri na Ka sýr ga sý’ndan daha tehlikeli olabilecek selin önlenmesi için Morganza bent kapaklarý yaklaþýk 40 yýldýr ilk kez açýldý ve suyun bir bölümü baþka mecraya yönlendirildi. Kapaklarýn açýlmasýyla 40 hektar kuru alan, yarým saat içerisinde 0,3 metre yüksek liðinde suyla doldu. Yetkililer, Mississippi boyunca sel önleme amacýyla inþa edilmiþ bütün sistemleri kullanacaklarýný belirtiyor. Morganza / aa

Sokaktan sanata SOKAKTA satýcýlýk yaparken, Çocuk ve Gençlik Merkezi ile tanýþan Güneydoðulu öðrenciler, þimdi sanat icra etmenin mutluluðunu yaþýyor. Kimisi simit satan, kimisi de çöplerde ekmek ka zanmaya çalýþan çocuklarýn elleri, artýk fýrça tutuyor. Özellikle resim dalýnda gösterdikleri yetenekleri büyük takdir toplayan Batmanlý çocuklar, kendilerine verilen destekle, ileride iyi bir sanatçý olabileceklerini müjdeliyor. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bünyesinde kurulan 80. Yýl Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde eðitim gören ve Gaziantep’te yeteneklerini sergile yen çocuklar, bundan 1-2 yýl öncesine kadar, sokaklarda para kazanýp, ailelerinin geçimine katký saðlamaya çalýþýyorlardý. Gaziantep / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 Mayıs 2011  

Yeni Asya'nın 16 Mayıs 2011 baskısı