Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Yaðmur bereketin sembolüdür

Þifreli hayat çileden çýkartýyor

Haberi sayfa 3’te

Haberi sayfa 16’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyin

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

SAYI: 14.805

www.yeniasya.com.tr

BEYAZ ÝHTÝLÂLÝN YILDÖNÜMÜ

Motosikletli intihar eylemcileri tarafýnda yapýlan saldýrýda 20’si aðýr 115 kiþi de yaralandý.FOTOÐRAF: AA

ÝNTÝHAR SALDIRISI: 80 ÖLÜ

Bin Ladin misillemesi mi?

Demokratlarýn iktidarýnda insan yerine konulduk BEYAZ ÝHTÝLÂLÝN 61. YILINDA MERHUM MENDERES VE DP’NÝN HÝZMETLERÝ ZÝHÝNLERDE TAZELÝÐÝNÝ KORUYOR.

uPakistan’ýn kuzeybatýsýndaki Çarþadda’da polis eðitim merkezine düzenlenen iki ayrý intihar saldýrýsýnda en az 80 kiþi öldü. Çifte saldýrýyý, Taliban’ýn üstlendiði belirtildi. Haberi sayfa 7’de

27 YILLIK BASKI DÖNEMÝ KAPANDI, EZAN HASRETÝ SONA ERDÝ u27 yýllýk tek parti dönemini sona erdiren 14 Mayýs 1950 seçimlerinin 61. yýl dönümü kutlanýyor. 1923'ten beri ülkeyi tek baþýna idare eden Cumhuriyet Halk Partisi, bu seçimle iktidarý Demokrat Partiye devretti, ülkede bayram havasý esti. Tek parti döneminde yaþanan baský, yasak ve kýtlýklar hâlâ zihinlerde tazeliðini koruyor. Tek parti dönemini yaþayanlar, demokrasiye geçiþ ve DP iktidarý ile birlikte insan yerine konulduklarýný belirttiler.

GÖSTERÝCÝLERE OPERASYON

Suriye’de en az 700 ölü uUluslararasý Hukukçular Komisyonu, Suriye’de hükümete karþý protesto düzenleyen göstericilere yönelik operasyonda 700’den fazla kiþinin öldüðünü açýkladý. Haberi sayfa 7’de

AZ GELÝÞMÝÞ ÜLKELER ÝÇÝN

10 yýllýk plan açýklandý uBM En Az Geliþmiþ Ülkeler konferansý sonunda, bu ülkeler için gelecek 10 yýlda yapýlacaklarýn ve bu ülkelerin kendilerinin yapacaklarýnýn bir nevi yol haritasýný çizen Ýstanbul Eylem Planý yayýnlandý.n5’te ISSN 13017748

ADNAN MENDERES DÖNEMÝNDE ÝNSAN OLDUÐUMUZU ANLADIK uO meþ'um günleri yaþayanlardan Ataullah Taþkesenlioðlu, köy imamý olan babasýnýn bir gün cami çýkýþýnda baþýnda unuttuðu kavuðu sebebiyle jandarma tarafýndan yakalanýp Pasinler'de 20 gün hapis yatmasýný hiç unutamýyor. "Biz ne gördüysek, insanlýk, iyilik namýna 1950'de gördük. Ýnsanlýk, ilim, irfan varmýþ. Herkes ilmine, irfanýna sahip olmalý. Bunlarý Menderes zamanýnda öðrendik" dedi. Haberi sayfa 4’te

DEMOKRAT PARTÝLÝ YILLAR

Demokratlar, Ahrarlarýn devamý uDemokrat Parti’nin kökenleri, 1902 yýlýnda yapýlan Jön Türkler Kongresi’ne kadar uzanýr. Bu kongrede Jön Türkler, ikiye ayrýlmýþtý. Birinci grup Ahmet Rýza liderliðinde Ýttihat ve Terakki, Ýkinci grup Prens Sabahattin’in öncülüðünde Osmanlý Ahrar Fýrkasý adýný aldý. Bu akým 1946’da DP’yi kurdu. 14 Mayýs 1950’de iktidar oldu. uMUSTAFA GÖKMEN/ 13. SAYFADA

Demokrat Parti geldi, ama hâlâ demokrasi gelmedi uOSMAN ZENGÝN/ 9. SAYFADA

MAZLUM-DER’DEN

Ýdeolojik zorbalýða kýnama uGeçen Salý günü Burhaniye Saðlýk Meslek Lisesinde, bir öðretmenin bir kýz öðrencinin baþörtüsünü çýkartmaya zorlayarak ve baþýný duvara vurmasý ile ilgili açýklama yapan Mazlumder Genel Baþkan Yardýmcýsý M. Arif Koçer, “Bir öðretmenin, kendince yorumladýðý hukuku, ideolojik kaygýlarla uygulamaya baþladýðýnda ne derece yakýþýksýz, çirkin þeyler yapabileceðini göstermesi bakýmýndan ibret verici bir olaydýr. Bu olayý esefle kýnýyoruz” dedi. n5’te

DEMOKRAT EÐÝTÝMCÝLER:

Müstehcen yayýn terör kadar tehlikeli uDemokrat Eðitimciler Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Naci Tepir, reklâm panolarýnda yer alan müstehcen reklâmlarýn terör kadar tehlikeli olduðunu dile getirdi. Tepir, ülkemizde kol gezen ahlâksýzlýk mafyasýnýn, medya aracýlýðýyla özellikle büyük þehirlerde reklâm aracýlýðýyla iyice azgýnlaþtýðýný belirterek, “Son derece taciz edici bu görüntüler, örf, âdet, inançlarýmýz ve aile yapýsýna yönelik bir saldýrýdýr. Bizce asýl terör budur” dedi. n5’te

Ýþkence ve kötü muameleler devam ediyor

Vatandaþýn sýrtýndan vergi rekortmeni oldular

uUluslararasý Af Örgütü’nün dünyada insan haklarýnýn durumuna iliþkin yayýnladýðý yýllýk raporunda, iþkence ve diðer kötü muameleler bölümünde Türkiye’de gösteriler sýrasýnda ve gözaltý haricinde olmakla birlikte, gözaltýnda ve cezaevine nakil esnasýnda da iþkence ve diðer kötü muamele yapýldýðý iddialarýnýn devam ettiði bildirildi. Haberi sayfa 5’te

uÜcret, komisyon ve bankacýlýk hizmet gelirleri adý altýnda 80 iþlem için vatandaþtan yüksek miktarda ücret talep eden bankalar büyük kâr etti. Bankalarýn bu kârlarý ödeyecekleri kurumlar vergisine de yansýdý. Buna göre, Türkiye’nin en fazla kurumlar vergisi ödeyecek ilk 10 kuruluþun 6’sýný bankalar oluþturdu. Ýlk 100’deki banka sayýsý ise 22 oldu. Haberi sayfa 11’de SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

LÂHÝKA

Demokratlar çýktý, istibdadý bir derece kýrdý luk, komünistlik hesabýna bizi böyle iþkencelerle ezmeye çalýþmýþ. Þimdi o kuvveti kýracak baþka bir cereyan bu vatanda tezahüre baþladýðýný gördüm. Fazla bakmak mesleðimce iznim olmadýðýndan daha bakmadým. Emirdað Lâhikasý, Mektub No: 230, s. 513 *** Þimdiye kadar gizli komiteden, siyaseti dintuz seneden beri siyaseti býrakýp ha- siz li ðe ve zýn dý ka ya â let e den ler, is tib dad-ý vadislerini merak etmediðim halde, mutlakla Nurcularý ezdiler. Ýnþaallah, bir sebep mu’cizâtlý Kur’ân’ýmýzý iki buçuk se- çýkarHAÞÝYE o istibdadý kýracak, masum ve maz ne müsadere edip bi ze ver memek le lûm Nurcularý kurtaracak. Fakat çok dikkat ve beraber, dünyada emsâli vuku bul- ihtiyat lâzýmdýr. Risâle-i Nur, dünyada her cemamýþ bir tarzda Afyon Mahkemesi reyanýn fevkinde bulunmasý ve umumun malý bizi tâzip ve kitaplarýmýzýn neþrine mâni ol- olmasý cihetiyle, bir tarafa tabi ve dahil olmaz. mak cihetiyle, ziyade beni incitti. Ben de, beþ Belki mütecaviz dinsizlere karþý haklý tarafa on günde iki üç defa siyaset dünyasýna bak- yardýmcý olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti tým, acip bir hal gördüm. Müdafaatýmda dedi- hükmünde onlara bir nokta-i istinat olur. ðim gibi istibdad-ý mutlak ve rüþvet-i mutlaka Haþiye: Demokrat çýktý, bir derece kýrdý. ile hareket eden bir cereyan-ý zýndýka masonEmirdað Lâhikasý, Mektub No: 102. s. 276

‘‘

Eski tahribatý tamirata baþlayan hakikî vatanperverler olan Demokrat namýnda hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, Nur ve Nurcularý takdir etmelerine çok minnettarým. Onlarýn muvaffakiyetine çok duâ ediyorum. Ýnþaallah, o Ahrarlar istibdad-ý mutlaký kaldýrýp tam bir hürriyet-i þer’iyeye vesile olacaklar.

*** Otuz beþ senedir ki siyaseti býrakmýþtým ve Nurculara da “Býrakýnýz!” diyordum. Sebebi, siyaset ihlâsý kýrar. Fakat þimdi hissettim ki, bazý münafýklar dindarlarý perde yapýp dini siyasete âlet; sonra da siyaseti dinsizliðe âlet etmeye çalýþtýklarýndan safdil dindarlarýn hatýrý için bir-iki defa siyasete baktým, gördüm ki: Bizi bu üç-dört mahkemede “Dini siyasete âlet ediyor” diye itham edenler kendileri dessasane dini tezyif etmek için kendileri sonra da siyaseti dinsizliðe âlet etmek için dinsizlik düsturlarýný kanuna baðlamak gibi dünyada hiçbir þeddat, hiçbir zalimin yapmadýðý bir dehþet gördüm. Þiddetli bir me’yusiyetim içinde, hürriyet baþýnda bizimle, yani Ýttihad-ý Muhammedi (asm) Cemiyeti ile, Ýttihadçýlarýn bir kýsmýndaki gizli farmasonlara muârýz ve manen bizimle, yani Ýttihad-ý Muhammedi ile müttefik olan Ahrar Fýrkasý yine otuz beþ sene sonra

dirildi, yine uyandý. Birden þeâir-i Ýslâmiyenin baþýnda olan ezan-ý Muhammedi’yi farmasonlarýn zincirlerini kýrýp ilân etmesiyle; siyasetten kat-ý alâka eden, eskide “Ýttihad-ý Muhammedi” þimdi “Nurcular” namýný alan ve Ýttihad-ý Ýslâm içinde bulunan kardeþlerimiz yanlýþ basmamak için bazý þeyleri söylemek isterdim. Fakat Risâle-i Nur benim bedelime konuþuyor dedim, yüzümü çevirdim. Beyanat ve Tenvirler, s. 305 *** Saniyen: Benim son hayatýmý Isparta havâli sinde geçirmek büyük bir arzumdur. Ve Nur Efesinin dediði gibi demiþtim: “Isparta, taþýyla topraðýyla benim için mübarektir.” Hattâ yirmi beþ seneden beri beni iþkence ile tâzip eden es ki hükûmete kalben ne vakit hiddet etmiþsem, hiçbir zaman Isparta hükûmetine hiddet etmeyip, o mübarek vatandaki hükûmetin hatýrý için ötekileri de unutuyordum. Hususan oradaki eski tahribatý tamirata baþlayan hakikî vatanperverler olan Demokrat namýnda hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, Nur ve Nurcularý takdir etmelerine çok minnettarým. Onlarýn muvaffakiyetine çok duâ ediyorum. Ýnþaallah, o Ahrarlar istibdad-ý mutlaký kaldýrýp tam bir hürriyet-i þer’iyeye vesile olacaklar. Emirdað Lâhikasý, s. 519 ***

14 Mayýs bayramý 14 Mayýs seçimleriyle çeyrek asrýn diktatöryasý zîr ü zeber edilip çatýr çatýr yýkýlýrken, millet, kendi mukadderâtýna hâkim olmaktan duyduðu hudutsuz bir sevinç içersinde bayram ediyor. Nihat Yazar Tarihçe-i Hayat, s. 969, “Bediüzzaman’ý Zehirlediler” makalesinden... *** Üstadýn kýymetli hayatý hapishânede geçmiþtir. Halkçýlar ona çok mezâlim revâ gördü. Elhamdülillâh, bunlarýn devr-i istibdâdý gitmiþ, Demokratlar gelmiþtir. Biz Pâkistanlýlar, bunun için Menderes hükûmetinin hâmîsiyiz. Eðer Demokratlar olmasaydý, ne Türk-Pâkistan dostluðu olurdu, ne de Baðdat Paktý ve sizlerle taallûkat-ý îmâniye. Karachi Pâkistanlý Nur Þâkirdi Errabadlý M. Sabir Tarihçe-i Hayat, s. 622 LÛGATÇE: Ahrar: Hürriyetçiler; II. Meþrûtiyet devrinde Osmanlý Ahrar Fýrkasý (Partisi)’nýn mensuplarý. is tib dad-ý mut lak: Tam ve sýnýrsýz bir baský, mutlak diktatörlük, istibdat rejimi. farmason: Mason. taallûkat-ý îmâniye: Ý mânla ilgili olanlar. kat-ý a lâ ka: A lâ ka yý kesmek. mezâlim: Zulümler. hâmî: Koruyan, himâye eden.

Ýttihad-ý Muhammedî: Süheyl Paþa, Mehmed Sa dýk, Ferik Rýza Paþa, Derviþ Vahdeti ve arkadaþlarý tarafýndan 5 Nisan 1909 tarihinde Ýstanbul'da ku rulan cemiyetin adý. Ýt ti had çý lar: Os man lý Devleti'nde Ýkinci Meþrûtiyet'in ilânýna önayak olan ve 1908-1918 yýllarý arasýnda--kýsa kesintilerle--devlet yönetimine hakim olan siyasî örgüt. Batý dillerinde daha çok Jön Türkler olarak adlandýrýlýr.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 11 C. Ahir 1432

ISSN 13017748

Rumî: 1 Mayýs 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.48 3.44 4.07 4.05 3.58 3.24 3.25 3.10 3.54 3.40 4.04

Güneþ 5.25 5.28 5.44 5.49 5.43 5.03 5.06 4.55 5.38 5.17 5.42

Öðle 12.42 12.52 13.01 13.12 13.07 12.23 12.27 12.18 13.01 12.34 13.01

Ýkindi 16.29 16.43 16.47 17.03 16.59 16.11 16.16 16.10 16.52 16.21 16.49

Akþam 19.47 20.04 20.05 20.23 20.19 19.29 19.35 19.30 20.13 19.39 20.08

Yatsý 21.15 21.39 21.34 21.57 21.55 21.00 21.07 21.05 21.47 21.08 21.38

Yeþilay uyarýsýný tekrarladý TÜRKÝYE Ye­þi­lay­Ce­mi­ye­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Av.­Mu­har­rem­Bal­cý,­Tür­ki­ye­Ye­þi­lay­Ce­mi­ye­ti­o­la­rak­spor ku­lüp­le­ri­nin­kul­lan­dý­ðý­ve­al­ko­lü­ha­týr­la­tan­i­sim­le­rin­ko­nul­ma­sý­ko­nu­sun­da­has­sas­dav­ran­dý­ðý­ný­bir kez­da­ha­ka­mu­o­yu­na­a­çýk­la­dý.­Ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da, “Tü­tün­ve­Al­kol­Pi­ya­sa­sý­Dü­zen­le­me­Ku­ru­mu’nun (TAPDK)­ al­kol­lü­i­çe­cek­mar­ka­la­rý­nýn­spor­ku­lüp­le­ri­ne­i­sim­ver­me­si­ni­ya­sak­la­yan­ka­ra­rý­son­ra­sýn­da ye­ni­i­sim­a­ra­yý­þý­na­gi­ren­E­fes­Pil­sen­Ku­lü­bü’nün, “A­na­do­lu­E­fes” is­min­de­ka­rar­kýl­dý­ðý­ha­ber­le­re yan­sý­mýþ­týr.­De­fa­at­le­ha­týr­lat­mýþ­ol­ma­mý­za­rað­men,­kul­la­ný­la­cak­o­lan­ye­ni­is­min­al­kol­lü­iç­ki­mar­ka­sý­ný­çað­rýþ­tý­ra­cak­þe­kil­de­be­lir­len­miþ­ol­ma­sý­ný­i­yi ni­yet­li­bir­ter­cih­o­la­rak­ka­bul­et­me­miz­müm­kün

mad­de­sin­de,­spor­ku­lüp­le­ri­ve­ta­kým­la­rý­nýn­is­min­de al­kol­lü­iç­ki­mar­ka­la­rý­ný­çað­rýþ­tý­ran­i­sim,­lo­go,­amb­lem­ve­i­þa­ret­ler­kul­la­ný­la­ma­ya­ca­ðý­hük­me­bað­lan­dý­KANUNDA DÜZENLEME VAR, AMA... Ye­þi­lay’dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­7­O­cak­2011­ta­- ðý­da­i­fa­de­e­di­le­rek,­bu­sebep­le­E­fes­Pil­sen­Bas­ket­bol rih­ve 27808­sa­yý­lý­Tü­tün­Ma­mul­le­ri­ve­Al­kol­lü­Ýç­ki­- Ku­lü­bü­nün­is­mi­ni­A­na­do­lu­E­fes­o­la­rak­de­ðiþ­tir­me­le­rin­Sa­tý­þý­na­ve­Su­nu­mu­na­Ý­liþ­kin­U­sul­ve­E­sas­lar si,­yö­net­me­li­ðin­a­ma­cý­na­ve­genç­nes­lin­sað­lý­ðý­nýn Hak­kýn­da­Yö­net­me­li­ðin­24.­Mad­de­si­nin­2.­Fýk­ra­sý­- ko­run­ma­sý­ga­ye­si­ne­ay­ký­rý,­hat­ta­en­gel­le­yi­ci­ni­te­lik­te nýn­c-ç-g-h­bent­le­rin­de­al­kol­lü­i­çe­cek­le­rin­spor­tif­fa­- ol­du­ðu­vur­gu­lan­dý.­A­çýk­la­ma­da,­Ye­þi­lay’ýn­ku­ru­luþ a­li­yet­ler­le­a­ný­la­ma­ya­ca­ðý­na­da­ir­dü­zen­le­me­ler­i­çer­- a­ma­cý­o­lan­al­kol­le­mü­ca­de­le­de­yol­a­lý­na­bil­me­si,­ön­di­ði­ne­dik­kat­çe­ki­le­rek,­Bil­has­sa­24/2-h­hük­mü­i­le ce­lik­le­kul­lan­ma­yan­la­rýn­ve­genç­le­rin­bu­teh­li­ke­ye vur­gu­lan­mak­is­te­nen­hu­su­sun,­al­kol­lü­iç­ki­le­rin­hiç­- kar­þý­ko­run­ma­sý­i­le­müm­kün­o­la­ca­ðý­nýn­bi­lin­cin­de bir­su­ret­te­spor­tif­fa­a­li­yet­ler­le­a­ra­la­rýn­da­bir­bað­ku­- ol­du­ðu­da­i­fa­de­e­di­le­rek,­bü­tün­il­gi­li­le­ri­ve­yet­ki­li­ku­rul­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­yö­ne­lik­ol­du­ðu­nun­al­tý­çi­zil­- ru­luþ­la­rý­ya­pý­la­cak­o­lan­bu­bü­yük­ha­ta­ya­kar­þý­ön­di.­Ül­ke­miz­de­ha­zýr­la­nan­bir­yö­net­me­li­ðin­24/2-ç lem­al­ma­ko­nu­sun­da­u­ya­rýl­dý. Ýstanbul / Yeni Asya

gö­rün­me­mek­te­dir”­de­nil­di.

irtibat@yeniasya.com.tr

“Cemaat” ve kaset HP­yö­ne­ti­min­de­peþ­pe­þe­pat­lak­ve­ren ka­set­skan­dal­la­rý­nýn­kur­ban­la­rýn­dan bi­ri­de,­Bah­çe­li’nin­yar­dým­cý­la­rýn­dan Bü­lent­Di­din­mez’di.­Di­ðer­le­ri­gi­bi­giz­li­ka­me­ra gö­rün­tü­le­riy­le­gün­de­me­ge­len­Di­din­mez,­“Ö­zel ha­ya­tý­mýn­he­sa­bý­ný­a­i­lem­den­baþ­ka­kim­se­ye ver­mem”­di­ye­rek,­son­â­na­ka­dar­di­ren­me­ye­ça­lýþ­týy­sa­da,­ne­ti­ce­de­hem­baþ­kan­yar­dým­cý­lý­ðýn­dan,­hem­de­mil­let­ve­ki­li­a­day­lý­ðýn­dan­is­ti­fa­et­ti. Bu­skan­da­la­ka­dar­a­dý­ný­pek­duy­ma­dý­ðý­mýz Di­din­mez’i­sa­de­ce­bir­kez­a­jan­da­mý­za­not­düþ­mü­þüz.­O­da­ce­ma­at­ler­le­il­gi­li­söz­le­ri­se­be­biy­le. O­ söz­le­rin­de­ “Ar­týk­ ce­ma­at-ta­ri­kat-si­ya­set üç­ge­nin­de­ha­re­ket­e­den­ka­la­ba­lýk­lar­do­ðu­yor. Va­tan­daþ­ ol­mak­tan­ çý­kýp­ te­ba­a­ ol­ma­ya­ sü­rük­le­ni­yor­ top­lum”­ de­miþ­ Di­din­mez­ (Mil­li­yet,­15.9.10). Ce­ma­at­men­su­bi­ye­ti­ni­va­tan­daþ­lýk­sý­fa­týy­la bað­daþ­tý­ra­ma­yýp­ki­þi­yi­“te­ba­a”­ko­nu­mu­na­sü­rük­le­yen­bir­ir­ti­bat­o­la­rak­gö­ren­bu­yak­la­þý­mýn yan­lýþ­ve­so­run­lu­ol­du­ðu­nu­“Ce­ma­at­ler”­dos­ya­mýz­da­ge­niþ­þe­kil­de­or­ta­ya­koy­ma­ya­ça­lýþ­mýþ­týk. Pe­ki,­ Di­din­mez’in­ he­def­ se­çil­me­sin­de,­ ce­ma­at­ ko­nu­su­na­ böy­le­ ba­ký­yor­ ol­ma­sý­nýn­ da ro­lü­ o­la­bi­lir­ mi,­ bil­mi­yo­ruz.­ Ve­ san­mý­yo­ruz. A­ma­ka­set­o­la­yý­ný­da­dev­let­i­çe­ri­sin­de­ger­çek­leþ­ti­ði­id­di­a­e­di­len­ya­pý­lan­ma­bað­la­mýn­da­“ce­ma­at”le­ i­liþ­ki­len­di­ren­ yo­rum­la­rýn­ ya­pýl­mak­ta ol­du­ðu,­bir­vâ­ký­a. A­de­ta­her­ta­þýn­al­týn­da­ar­týk­“ce­ma­at”­a­ra­ný­yor.­ Ve­ bu­ du­rum,­ ya­pý­lan­ on­ca­ ya­lan­la­ma­ya ve­ve­ri­len­on­ca­ce­va­ba­rað­men,­ö­nü­ne­ge­çi­le­me­yen­ bü­yük­ bir­ sý­kýn­tý­ kay­na­ðý­ ol­ma­ya­ de­vam­e­di­yor. Bi­zim­tah­mi­ne­da­ya­lý­ka­na­a­ti­miz,­bu­al­gý­nýn o­luþ­ma­sýn­da­ rol­ oy­na­yan­ di­na­mik­le­rin,­ “ce­ma­at”­dý­þýn­da­iþ­gö­ren,­a­ma­bi­linç­li,­ka­sýt­lý­ve

M

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.54 4.14 3.32 3.39 3.55 3.23 3.34 3.11 3.09 3.40 4 .03

Güneþ 5.41 5.55 5.21 5.20 5.34 5.11 5.11 4.58 4.49 5.29 5.36

Öðle 13.07 13.15 12.48 12.41 12.53 12.38 12.28 12.25 12.10 12.56 12.49

Ýkindi 17.00 17.04 16.42 16.31 16.41 16.31 16.15 16.18 15.59 16.50 16.33

Akþam 20.22 20.23 20.04 19.50 20.00 19.53 19.33 19.39 19.18 20.12 19.50

3 Yatsý 22.00 21.54 21.43 21.22 21.31 21.32 21.02 21.17 20.50 21.51 21.15

plan­lý­bir­þe­kil­de,­yap­týk­la­rý­her­þe­yi­“ce­ma­at”e mal­e­derek,­san­ki­“ce­ma­at”­ya­pý­yor­muþ­iz­le­ni­mi­o­luþ­tur­ma­ya­gayret­gös­te­ren­o­dak­lar­ol­du­ðu­yö­nün­de. “Ce­ma­at­ler”­ça­lýþ­ma­mýz­da­vur­gu­la­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­mýz­ö­nem­li­nok­ta­lar­dan­bi­ri­de­i­þin­bu­ci­he­tiy­le­il­gi­liy­di.­Ta­ma­men­ma­ne­vî­hiz­met­le­re o­dak­lan­ma­la­rý­ge­re­ken­ce­ma­at­le­rin,­bun­la­rýn dý­þýn­da­si­ya­set,­bü­rok­ra­si,­dev­let,­kad­ro­laþ­ma, ti­ca­ret­v.s.­gi­bi­a­lan­la­ra­el­a­týp­ak­tif­þe­kil­de­mü­da­hil­ol­ma­la­rý,­bu­çe­þit­sý­kýn­tý­la­ra­se­bep­o­lu­yor. Hat­tâ­bir­nok­ta­dan­son­ra­ip­ler­ve­kon­trol­ta­ma­men­el­den­çý­ký­yor,­baþ­ka­la­rý­ta­ra­fýn­dan­ka­sýt­lý­o­la­rak­ya­pý­lýp­ce­ma­a­te­mal­e­di­len­þey­le­rin fa­tu­ra­sý­da­ce­ma­a­te­çý­ka­rý­lý­yor­ve­bun­dan,­ve­ril­mek­te­o­lan­ma­ne­vî­hiz­met­ler­de­za­rar­gö­rü­yor. O­nun­i­çin,­çað­rý­mý­zý­yine­tek­rar­lý­yo­ruz:­ Ce­ma­at­ler­â­ci­len­as­lî­hiz­met­le­ri­ne­dön­me­li. ***

AKP ve statüko 22­Ni­san­ta­rih­li­ya­zý­mýz­da­“Ge­li­nen­nok­ta, AKP’nin­Çan­ka­ya­ve­YÖK­gi­bi­kri­tik­‘mev­zi’le­re ha­kim­ol­du­ðu,­AYM­ve­HSYK­de­ði­þik­lik­le­ri son­ra­sý­yar­gý­da­da­bel­li­bir­et­kin­lik­sað­la­dý­ðý­ve as­ker­le­zým­nî­mu­ta­ba­kat­te­sis­et­ti­ði­bir­tab­lo­ya i­þa­ret­e­der­ken,­ay­ný­za­man­da­sta­tü­ko­i­le­na­sýl bü­tün­leþ­ti­ði­nin­de­fo­toð­ra­fý­ný­su­nu­yor.­(...) AKP’nin­de­sta­tü­ko­nun­par­ça­sý­ha­li­ne­gel­di­ði yö­nün­de­ki­gö­rüþ­gi­de­rek­güç­le­ni­yor”­de­miþ­tik. Tam­i­ki­haf­ta­son­ra­6­Ma­yýs­gü­nü­Sa­bah’ta Meh­met­Bar­las’ýn­da­“Her­a­lan­da­‘öz­gür­lük­çü­lük’­i­çin­yük­se­len­ses­le­re­AK­Par­ti’den,­san­ki­o­to­ri­ter­dev­le­tin­söz­cü­sü­ve­köh­ne­miþ­sta­tü­ko­nun­sa­hi­bi­bu­par­tiy­miþ­gi­bi­re­ak­si­yon­lar­ge­li­yor”­di­ye­yaz­dý­ðý­ný­gör­dük.­De­mek­ki,­bu­yo­rum her­ge­çen­gün­gi­de­rek­güç­le­ni­yor,­yay­gýn­la­þý­yor. ***

12 Eylül hesaplaþmasý 12­Ey­lül’le­he­sap­laþ­ma­bah­sin­de­“O­tuz­sene son­ra­da­ol­sa­ga­li­ba­ni­ha­yet­bu­iþ­o­la­cak”­de­dir­ten bazý­ge­liþ­me­ler­ya­þa­nýr­ken,­Ta­raf’ta­6­Ma­yýs­gü­nü­Yü­cel­Ya­man­im­za­sýy­la­çý­kan­“12­Ey­lül­ he­sap­laþ­ma­sý­ný­ et­ki­li­ ký­la­cak­ tek­nik­ alt­ya­pý a­da­let­ sis­te­min­de­ var­ mý?”­ baþ­lýk­lý­ ya­zý­da,­ ko­nu­nun­çok­ö­nem­li­bo­yut­la­rýn­dan­bi­ri­ne­dik­kat çe­kil­di.­ Ger­çek­ten,­ a­da­let­ sis­te­mi­ bu­ de­vâ­sâ he­sap­laþ­ma­nýn­ üs­te­sin­den­ gel­inebilme­si­ni müm­kün­ký­la­cak­tek­nik­do­na­ným­ve­alt­ya­pý­ya sa­hip­ mi?­ De­ðil­se,­ ek­sik­ler­ na­sýl­ ta­mam­la­na­cak?­ Te­men­nî­miz,­ sü­re­cin­ bu­ “de­tay”la­ra­ da ta­kýl­ma­dan­so­nuç­lan­ma­sý...

PROF. DR. SAYDAM: BU TEKLÝF KUR’ÂN-I KERÝM’DE DE YER ALIYOR

“Bereket yaðmurlarý yaðýyor, dýþarýya çýkýp ýslanýn” Hacettepe Ü­ni­ver­si­te­si­(HÜ) Çev­re Mü­hen­dis­li­ði­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Prof.­Dr. Ce­mal­Say­dam,­son­dö­nem­de­Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­gö­rü­len­yað­mur­la­rýn­Sah­ra Çö­lü­toz­la­rýn­dan­kay­nak­lan­dý­ðý­ný­ve be­r e­k e­t in­ gös­t er­g e­s i ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­va­tan­daþ­la­ra bu­yað­mur­da­dý­þa­rý­çý­ka­rak­ýs­lan­ma­sý­tav­si­ye­sin­de bu­lun­du.­Prof.­Dr. Say­dam,­son­dö­nem­de­ya­ðan­yað­mur­la­r ýn be­re­ket­gös­ter­ge­si­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti. Ya­ðýþ­la­rý­‘’nor­mal­mev­sim­ya­ðýþ­la­rý’’­o­la­rak­de­ðer­len­di­ren­Say­dam,­ik­lim­de­ði­þik­li­ði­a­çýk­la­ma­la­rý­nýn­da­yer­siz­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Va­tan­daþ­la­ra­‘’Çýk­sýn­lar,­bu yað­mur­da­ýs­lan­sýn­lar’’­tavsiyesin­de­bu­lu­nan­Say­dam,­bu­tavsiye­nin­mu­kad­des ki­tap­Ku­r’ân-ý­Ke­rim’de­de­yer­al­dý­ðý­ný be­lirt­ti.­­­Ankara / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

cakir@yeniasya.com.tr

Ne ad altýnda olursa olsun, müstehcenliðe hayýr a­va­la­rýn­ý­sýn­ma­sýy­la­bir­lik­te,­müs­teh­cen­li­ðin çe­þit­li­ba­ha­ne­ler­le­teþ­vik­e­dil­di­ði­ni­gö­rü­yo­ruz.­Ki­mi­‘spor’­a­dý­al­týn­da,­ki­mi­de­‘rek­lâm’ ve­ti­ca­rî­ka­zanç­ba­ha­ne­siy­le­a­çýk-sa­çýk­lý­ðý­‘iþ’le­ri­ne â­let­e­di­yor­lar.­Bu­gi­diþ­le­ö­nü­müz­de­ki­yaz­ay­la­rýn­da so­ka­ða­çý­ka­ma­ya­cak,­ga­ze­te,­der­gi­ve­‘ta­ný­tým­bro­þür­le­ri’ni­o­ku­ya­ma­ya­cak­ha­le­ge­le­ce­ðiz.­TV­ve­in­ter­net­dün­ya­sý­i­le­‘sa­nal­â­lem’i­ö­zel­lik­le­zik­ret­me­dik,­çün­kü­o­va­sý­ta­lar­bu­ko­nu­da­çok­tan­‘sý­nýr’ý­ve in­saf­düs­tur­la­rý­ný­yer­le­bir­et­miþ­du­rum­da. Bil­has­sa­bü­yük­þe­hir­ler­de­o­to­büs­du­rak­la­rý,­vit­rin­ler­ve­a­lýþ­ve­riþ­mer­kez­le­ri­a­çýk-sa­çýk,­müs­teh­cen­rek­lâm­ve­fo­toð­raf­la­rýn­iþ­ga­li­ne­uð­ra­mýþ­du­rum­da.­He­le­o­to­büs­du­rak­la­rý...­Ý­ETT­du­rak­la­rýn­da u­tan­ma­dan­ve­sý­kýl­ma­dan­ge­le­cek­o­to­bü­sü­bek­le­mek­müm­kün­ol­mu­yor.­Do­zu­art­tý­rýl­mýþ­müs­teh­cen­rek­lâm­la­ra­‘dur’­di­ye­bi­le­cek­bir­mev­ki,­bir­ma­kam,­bir­‘yet­ki­li’­yok­mu? Hiç­kim­se,­“Ser­best­pi­ya­sa­var,­bu­rek­lâm­la­ra mü­da­ha­le­e­di­le­mez.­Pa­ra­yý­ve­ren­rek­lâ­mý­a­sar”­de­me­sin.­Çün­kü­na­sýl­ki­‘si­ga­ra’nýn­rek­lâ­mý­ya­pý­la­mý­yor,­ay­ný­þe­kil­de­müs­teh­cen­li­ðin­teþ­vi­ki­ve­rek­lâ­mý da­ya­pý­la­maz,­ya­pý­la­ma­ma­lý.­Her­za­man­pa­ra­yý­ve­ren­rek­lâ­mý­ya­pa­bi­le­cek­ol­sa,­‘u­yuþ­tu­ru­cu/öl­dü­rü­cü’le­rin­de­rek­lâ­mý­ya­pý­la­bi­lir­di.­De­mek­ki­‘ser­best pi­ya­sa’nýn­da­sý­nýr­lan­dý­ðý­bir­‘çiz­gi’­var­ve­ol­ma­lý. El­bet­te­müs­teh­cen­lik,­a­çýk-sa­çýk­lýk­sa­de­ce­Tür­ki­ye’nin­prob­le­mi­de­ðil.­A­ma­bil­has­sa­Tür­ki­ye’de­bu­tür rek­lam­ve­ya­yýn­lar­ol­ma­ma­lý.­Mil­yon­lar­ca­in­sa­ný­mýz bu­tür­rek­lâm­lar­dan­ya­na­þi­kâ­yet­çi.­Ý­na­nýn,­müs­teh­cen­rek­lâm­la­rýn­fil­mi­ni­çe­ken­de,­a­fi­þi­ni­ba­san­da,­o­to­büs­du­ra­ðý­na­a­san­da­on­dan­ya­na­þi­kâ­yet­çi­dir.­Hat­ta ve­hat­ta,­‘plaj’lar­da­o­þe­kil­de­gi­yi­nen­ba­zý­‘müs­teh­cen gi­yin­me­yi­se­ver­ler’­bi­le­o­rek­lâm­lar­dan­ya­na­þi­kâ­yet­çi o­lur.­Çün­kü­o­rek­lam­lar­in­san­la­rýn­ve­bil­has­sa­genç­le­rin­kal­bi­ni­bý­çak­lý­yor,­ak­lý­ný­da­ðý­tý­yor.­ Pe­ki,­müs­teh­cen­gi­yi­me­i­ti­raz­sa­de­ce­Tür­ki­ye’de mi­di­le­ge­ti­ri­li­yor?­Ha­yýr,­tam­ak­si­ne­hiç­ak­la­gel­me­ye­cek­ül­ke­ler­de­bi­le­bu­tür­gi­yim­ve­ya­yýn­lar­dan­ya­na­þi­kâ­yet­ler­var.­Çün­kü­in­san­lýk­bü­tün­ya­nýlt­ma­ve al­dat­ma­ça­lýþ­ma­la­rý­na­kar­þý,­‘fýt­rat’a­doð­ru­yol­a­lý­yor, al­mak­is­ti­yor.­Me­se­lâ,­“Al­man­ya’da­e­tek­is­ya­ný”­baþ­lýk­lý­bir­ha­ber­de­þöy­le­de­nil­miþ:­“Dün­ya­Bad­min­ton Fe­de­ras­yo­nu’nun­ye­ni­ký­ya­fet­yö­net­me­li­ði­tep­ki­çek­ti.­1­Ma­yýs’tan­i­ti­ba­ren­yü­rür­lü­ðe­gi­re­cek­o­lan­ye­ni yö­net­me­lik­u­ya­rýn­ca,­ka­dýn­spor­cu­lar­tur­nu­va­lar­da sa­de­ce­mi­ni­el­bi­se­ve­ya­t-shirt­ve­mi­ni­e­tek­i­le­oy­na­ya­cak.­(...)­Bu­ka­rar,­Al­man­ya’da­bü­yük­tar­týþ­ma­la­ra ne­den­o­lur­ken,­Ku­zey­Ren­West­fal­ya­Öz­gür­lük­ler Ba­ka­ný­Bar­ba­ra­Stef­fens,­(...)­ka­ra­rý­‘Ka­bul­e­di­le­mez’ o­la­rak­ni­te­le­di.­Stef­fens,­þun­la­rý­söy­le­di:­‘Spor­mü­sa­ba­ka­la­rýn­da­gi­ye­cek­le­ri­ký­ya­fet­le­rin­ku­ral­lar­la­be­lir­len­me­si­ke­sin­lik­le­za­val­lý­lýk­ve­ka­bul­e­di­le­mez­bir du­rum­dur.­Ka­dýn­la­rýn­spor­mü­sa­ba­ka­la­rýn­da­ba­cak­la­rý­ný­da­ha­faz­la­gös­ter­me­le­ri­ni­sað­la­ya­cak­ku­ral­la­rýn­ko­nul­ma­sý­spo­ru­da­ha­çe­ki­ci­ha­le­ge­tir­mi­yor. Bu­dü­þün­ce­de­cin­sel­lik­ya­tý­yor.­(...)­Spor­da­ö­nem­li o­lan­gös­ter­di­ði­niz­per­for­mans­týr.­Giy­di­ði­niz­ký­sa­e­tek­ya­da­þort­de­ðil­dir.­Ka­dýn­spor­cu­la­ra­mü­sa­ba­ka­lar­da­na­sýl­gi­yin­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­dik­ta­et­mek­ka­bul e­di­le­mez.”­(Hür­ri­yet,­21­Ni­san­2011) Hem­cins­le­ri­ne­ku­ru­lan­‘tu­za­ðýn’­far­ký­na­va­ran­ve en­yük­sek­per­de­den­i­ti­raz­e­den­Ku­zey­Ren­West­fal­ya­Öz­gür­lük­ler­Ba­ka­ný­Bar­ba­ra­Stef­fens’i­al­kýþ­lý­yo­ruz.­Bu­çý­ký­þýn,­Tür­ki­ye’de­ki­‘ka­dýn­hak­la­rý­sa­vu­nu­cu­la­rý’na­da­ör­nek­ol­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz. Ger­çek­ten,­‘fe­mi­nist’ler­bu­ko­nu­da­ni­çin­ses­siz­ve sus­kun?­Ka­dý­nýn­rek­lâm­mal­ze­me­si­o­la­rak­kul­la­nýl­ma­sý­ve­a­þa­ðý­lan­ma­sý­on­la­rý­hiç­ra­hat­sýz­et­mi­yor­mu? Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­ler­bil­sin­ki,­bü­tün­bir­mil­let­müs­teh­cen­ya­yýn­lar­dan­ya­na­ra­hat­sýz­dýr...

H

Erdoðan’dan Zeybek’e dâvâ BAÞBAKAN Er­do­ðan,­“Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ý­an­gut o­la­rak­i­lan­e­di­yo­rum”­di­yen De­mok­rat­Par­ti­(DP) Ge­nel­Baþ­ka­ný­Zey­bek’e­100­bin­li­ra­lýk­ma­ne­vî­taz­mi­nat dâ­vâ­sý­aç­tý.­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­a­vu­kat­la­rý­Fa­tih­Þa­hin,­Mu­am­mer­Ce­ma­loð­lu­ve­Bur­ha­net­tin Se­ven­can’ýn­ha­zýr­la­dý­ðý­da­va­di­lek­çe­sin­de,­DP­Ge­nel Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek’in,­Kü­tah­ya’nýn­ön­ce­ki gün­Si­mav­il­çe­sin­de­va­tan­daþ­la­ra­ses­len­di­ði­be­lir­til­di. Di­lek­çe­de,­Zey­bek’in­ko­nuþ­ma­sýn­da­ki,­“Ba­ký­nýz;­De­mok­rat­Par­ti­ik­ti­dar­la­rýn­da­hay­van­cý­lýk­o­ka­dar­güç­lüy­dü­ki­dý­þa­rý­ya­ih­raç­e­di­lir­di,­dý­þa­rý­ya­ka­çý­rý­lýr­dý,­ka­çak­çý­lýk­var­dý.­A­ma­þim­di­kur­ban­kes­mek­i­çin­bi­le­bu­an­gut, bu­an­gut­lar,­an­gus­sý­ðýr­la­rý­ge­ti­ri­yor­lar.­Ben­Re­cep Tay­yip­Er­do­ðan’ý­an­gut­o­la­rak­i­lân­e­di­yo­rum.­Be­ni mah­ke­me­ye­ver­sin.­Mah­ke­me­ye­ver­sin,­o­nun­an­gut ol­du­ðu­nu­is­pat­e­de­ce­ðim”­i­fa­de­le­ri­ne­yer­ve­ril­di.­“An­gut”­i­fa­de­si­nin,­Türk­Dil­Ku­ru­mu­Gün­cel­Söz­lü­ðü’nde, “ah­mak,­ka­ba­sa­ba”­an­la­mý­na­gel­di­ði­ne­ve­halk­a­ra­sýn­da­da­bu­an­lam­da­kul­la­nýl­dý­ðý­na­dik­kat­çe­ki­len­dâ­vâ­di­lek­çe­sin­de,­“Bu­den­li­a­ðýr­ha­ka­ret­le­rin­dü­þün­ce­a­çýk­la­ma­sý­o­la­rak­ka­bu­lü­ha­lin­de,­ki­þi­lik­de­ðer­le­ri­nin­hu­kuk ve­a­na­ya­sal­gü­ven­den­yok­sun­ka­la­ca­ðý­a­çýk­týr”­de­nil­di. Dâ­vâ­di­lek­çe­si­nin­son­bö­lü­mün­de,­DP­Ge­nel­Baþ­ka­ný Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek’ten,­hak­sýz­fi­il­ta­ri­hin­den­i­ti­ba­ren­iþ­le­ye­cek­ka­nu­ni­fa­i­ziy­le­bir­lik­te­100­bin­li­ra­ma­ne­vî­taz­mi­nat­ta­le­bin­de­bu­lu­nul­du.­­Ankara / aa

HABER

Memur þahane yaþýyordu

Gözyaþlarý içinde ilk ezan

DENÝZLÝ'DE Millî Þef Ýsmet Ýnönü’nü dönemini yaþayan 85 yaþýndaki Mehmet Necip Iþýk da insanlarýn Adnan Menderes döneminde rahatladýðýný ifade ederek, “Menderes geldikten sonra insanlar insan olduðunu gördü. Deðer verildiðini gördü. Halk rahat yaþamaya baþladý” diye konuþtu. Sena Kablo Yönetim Kurulu Baþkaný olan Iþýk, çok ekmek bulma sýkýntýsý çektiklerini ifade ederek, ekmek, gaz ve þekerin karneyle verildiði dönemde þehirden þehre un getirip götürmenin yasak olduðunu hatýrlattý. Tek parti döneminde her aileden alýnan 6 liralýk yol parasý vergisini ödeyemediði için angarya olarak yollarda çalýþtýrýldýðýný anlatan Iþýk, “Yol parasý isterlerdi. Halk ödeyemezdi. Bekçi veya jandarma gelirdi. Yol parasýný isterdi, vermezlerse yola götürürlerdi. 6 gün

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde yaþa- yaþý içinde kutladýðýný belirten Büyükkesyan eski Demokrat Parti (DP) delegesi kin, ezan kararýyla Menderes’in Anadolu Ramazan Büyükkeskin (86), Milli Þef dö - insanýnýn gönlünde taht kurduðunu kayneminin zor þartlarýný hiç unutamýyor. detti. Tek parti dönemindeki 18 yýllýk ezan Büyükkeskin, “Tek parti döneminde çok yasaðýnýn, 16 Haziran 1950 yýlýnda Ramafakirlik ve sýkýntý çektik. Ayaðýmýza giye- zan ayýnýn baþlanýlmasýna bir gün kala cek ayakkabý yoktu. En lüks yiyeceðimiz kalktýðý bilgisini veren Büyükkeskin, miek mek a ra sý so ðan ve nareden “Allah’u Ekber” sepeynirdi. Menderes iktidasini duyan halkýn cami avlura gelince el gücüyle yol su etrafýnda toplanarak gözyapým çalýþmasýna son yaþý döktüðünü kaydetti. verdi. Tek parti döneminBüyükkeskin, “Minarelerde de ürettiðin mahsulün ezan hep ‘Tanrý uludur, Tanrý yüzde 50’den yukarýsýný uludur’ diye okunuyordu. devlet vergi olarak alýyorMenderes, iktidara gelir gelRamazan du. Allah o dönemleri bir mez ezan ‘din dilinde’ okuBüyükkeskin daha yaþatmasýn bu mil nacak dedi. Ýlk ezaný camilete “ diye konuþtu. Korden hoca gözyaþlarý içinde 15 kuteli halkýnýn, ezanýn yeniden Arapça o- dakikada zor okudu. Cami etrafýna toplakunma sevincini bir birine sarýlarak göz- nan kalabalýðý da aðlattý” dedi.

çalýþtýrýrlardý. Günlük bir liraya. 6 lira büyük paraydý. Herkes veremezdi” ifadelerini kullandý. Tek parti döneminde çok kýtlýk olduðunu anlatan I þýk, “Memurla halkýn durumu ayrýydý. Memurlar maaþlarýný alýyorlar þaha ne yaþýyorlardý. Vatandaþlar bu ayrýmý ‘Atam kalkta bak Ýsmet’ine, ikiye ayýrdý milletine’ derlerdi” dedi. Tek parti döneminde Kur’an’ý Kerim öðreten ve öðrenenlere yapýlan baskýlardan da söz eden Iþýk, þunlarý kaydetti: “Jandarma Kur’an kurslarýný, þikayet olmasa bile bilhassa hocalarýn evlerini basarlardý. Çocuklarý daðýtýrlardý. ‘Neden okutuyorsun, yasak ol du ðu nu bil mi yor mu sun?’ Ben Kur’ân’ý Kerim’i 50 yaþýndan sonra öðrendim. Bizim küçükler, sonra rahatladýðý için onlar öðrendiler. Bizim zamanýmýzda çok sýkýydý.”

Denizli'de yaþayan Necip Iþýk

Menderes zamanýnda insan yerine konulduk BEYAZ ÝHTÝLÂLÝN 61. YILINDA MERHUM MENDERES VE DP’NÝN HÝZMETLERÝ ZÝHÝNLERDE TAZELÝÐÝNÝ KORUYOR. BUGÜN 27­yýl­lýk­tek­par­ti­dö­ne­mi­ni so­na­er­di­ren­14­Ma­yýs­1950­se­çim­le­ri­nin­yýl­dö­nü­mü.­1923’ten­be­ri­ül­ke­yi tek­ba­þý­na­i­da­re­e­den­Cum­hu­ri­yet Halk­Par­ti­si,­bu­se­çim­le­ik­ti­da­rý­De­mok­rat­Par­ti’ye­dev­ret­ti,­ül­ke­de­bay­ram­ha­va­sý­es­ti.­Tek­par­ti­dö­ne­min­de ya­þa­nan­sý­kýn­tý­lar­i­se­ha­la­zi­hin­ler­de ta­ze­li­ði­ni­ko­ru­yor.­Si­vas’ýn­Þar­kýþ­la­il­çe­sin­de­o­tu­ran­74­ya­þýn­da­ki­Ha­san Hü­se­yin­Bað­cý­i­le­e­þi­Ý­na­yet­Bað­cý­(74) tek­par­ti­li­dö­ne­mi­ni­an­la­týr­ken­a­de­ta o­gün­le­re­git­ti,­Ha­san­Bað­cý,­çek­tik­le­ri sý­kýn­tý­la­rý­an­la­týr­ken­göz­yaþ­la­rý­na­ha­kim­o­la­ma­dý.

CAMÝLER YIKILIP ARAZÝLERÝ SATILDI

“HAYVAN VE BUÐDAYLARI KAÇIRIP SAKLARDIK” Men­de­res­dö­ne­min­de­30­ay­as­ker­lik­ya­pan­Ha­san­Hü­se­yin­Bað­cý,­“Ü­ze­ri­miz­den­öy­le­bir­a­ðýr­lýk,­bas­ký­var­dý­ki Men­de­res­dö­ne­min­de­ye­ni­den­doð­muþ­gi­bi­ol­duk.­Biz­ler­den­a­lý­nan­ö­þür ver­gi­le­ri­o­ka­dar­a­ðýr­dý­ki­har­ma­ný­mý­zý­kal­dýr­dý­ðý­mýz­da­buð­da­yý­öl­çer­ler­di, ken­di­le­ri­nin­ki­ni­a­lýp­gi­der­ler­di.­Bi­ze de­ne­ka­lýr­sa.­O­nu­da­ge­nel­de­a­la­maz­dýk.­Biz­ler­de­hay­van­la­rý­mý­zý,­buð­day­la­rý­mý­zý­ka­çý­rýp­sak­lar­dýk,­yok­sa­ký­þýn aç­ka­lýr­dýk”­de­di.­

“ASKERDEN ÇOK ÇEKTÝK, ÇOK DAYAK YEDÝK” Ba­ba­sý­ve­am­ca­sý­nýn­2.­Dün­ya­Sa­va­þý’na­ ka­týl­dý­ðý­ný­ söy­le­yen­ Bað­cý,­ o dö­nem­de­ ö­zel­lik­le­ as­ke­rin­ köy­lü­ ü­ze­rin­de­ çok­ bas­ký­sý­ ol­du­ðu­nu­ vur­gu­la­dý.­“Kö­ye­ge­lir­ler­di,­ba­þýn­da­tak­ke­si­ o­lan­ var­sa­ o­nu­ ba­þýn­dan­ a­lýp yýr­tar­lar­dý,­ ta­ka­ný­ dö­ver­ler­di.­ Bý­çak ta­þý­mak­ bi­le­ suç­ sa­yý­lý­yor­du.­ Ka­ra­ko­la­ a­lýp­ ö­le­si­ye­ dö­vüp­ ge­ti­rip­ kö­yün­ ö­nü­ne­ a­tý­yor­lar­dý,­ kim­se­ se­si­ni çý­kar­ta­mý­yor­du.­ As­ker­den­ çok­ çek­tik,­çok­da­yak­ye­dik.­O­za­man­o­ku­ma­yaz­ma­yok­tu.­Tek­öð­ren­di­ði­miz Kur’ân-ý­ Ke­rim’di.­ O­nu­ da­ ‘as­ker­ler ge­li­yor’­de­yin­ce­sak­lar­dýk.­Bul­duk­la­rýn­da­ yýr­tar­lar­dý,­ ya­kar­lar­dý.­ O­ku­yan­la­rý­ve­o­ku­tan­la­rý­da­yak­tan­ge­çi­rir­ler­di,­ aç­ su­suz­ ne­za­ret­ha­ne­ler­de bý­ra­kýr­lar­dý”­di­ye­ko­nuþ­tu.

“ASKER TÜRKÇE EZAN NÖBETÝ TUTARDI” Ha­s an­ Hü­s e­y in­ Bað­c ý,­ tek­ par­t i dö­ne­min­de­ e­za­nýn­ Türk­çe­ o­kun­du­ðu­nu,­in­san­la­rýn­kor­ku­dan­ca­mi­ye­gi­de­me­di­ði­ni­an­lat­tý.­Bað­cý,­“Cu­ma­gün­le­ri­jan­dar­ma­ca­mi­de­nö­bet bek­ler­di­e­zan­Türk­çe­o­ku­nu­yor­mu di­ye.­Çok­sý­kýn­tý­lar­çek­tik­çok”­der­ken­ göz­y aþ­l a­r ý­n a­ hâ­k im­ o­l a­m a­d ý. “Rab­bim­ o­ gün­le­ri­ bi­ze­ tek­rar­ ya­þat­ma­sýn.”­di­ye­rek­du­a­et­ti.

“ÝNSANLAR AÇLIKTAN OTLA BESLENÝYORDU” E­þi­ Ý­na­yet­ Bað­cý­ i­se­ tek­ par­ti­ dö­ne­mi­hak­kýn­da­an­ne­sin­den­duy­duk­la­rý­ný­ þöy­le­ an­lat­tý:­ “Tek­ pa­ti­ dö­ne­min­de­ ot­ top­la­dý­ðý­ný,­ buð­da­yýn­ ol­ma­dý­ðý­dö­nem­ler­de­ar­pa­u­nu­i­le­o­tu bir­leþ­ti­rip­kü­çük­ek­mek­ler­yap­týk­la­rý­ný­ve­sa­de­ce­o­ek­mek­ler­le­aç­lýk­la­rý­ný­gi­der­dik­le­ri­ni­bi­ze­an­la­týr­dý.­Þim­di­bol­luk­za­ma­ný,­ha­li­mi­ze­þü­kür.”

Demokrat Parti'nin 4 Mayýs 1950 seçimlerinde iktidarý CHP'den devralmasý, ülkede bayram havasý yaþanmasýna sebep olmuþtu.

‘Ekmeði olan parmakla gösterilirdi’ TEK par­ti­li­yýl­la­rý­Er­zu­rum’un­üc­ra­köy­le­rin­den­Taþ­ke­sen’de­ya­þa­yan­A­ta­ul­lah­Taþ­ke­sen­li­oð­lu­(82)­i­se­tek­par­ti dö­ne­mi­nin­bas­ký­la­rý­i­le­ya­þa­dýk­la­rý­yok­lu­ðu­se­si­tit­re­ye­rek­an­la­tý.­1940’lý­yýl­lar­da­en­çok­ek­me­ðin­yok­lu­ðu­nu­ya­þa­yýp­his­set­tik­le­ri­ni­an­la­tan­Taþ­ke­sen­li­oð­lu,­ek­me­ði­o­lan­la­rýn­par­mak­la­gös­te­ril­di­ði­ni­be­lirt­ti.­A­na­do­lu­hal­ký­nýn­yok­luk­ve­yok­sul­lu­ðu­i­lik­le­ri­ne­ka­dar­ya­þa­dý­ðý­ný­i­fa­de e­den­A­ta­ul­lah­Taþ­ke­sen­li­oð­lu,­ö­zel­lik­le­köy­ler­de­ka­ra­sa­ba­na­ko­þa­cak­ö­küz­bu­la­ma­dýk­la­rý­ný­an­lat­tý.­ Taþ­ke­sen­li­oð­lu,­el­bi­se­bu­la­ma­dý­ðý­i­çin­bir­kýz­gi­bi­en­ta­ri­giy­di­ði­yýl­la­rý­þöy­le an­lat­tý:­“Kýz­lar­la,­er­kek­ço­cuk­la­rý­nýn­a­ra­sýn­da­gi­yim­ba­ký­mýn­dan­fark­kal­ma­mýþ­tý. Be­nim­giy­di­ðim­en­ta­ri­yi,­be­nim­ba­cým, kar­de­þim­gi­yer­di.­Kom­þu­lar­dan­þeh­re­gi­den­ler­var­sa­ço­cu­ðun­en­ta­ri­si­ni­is­ter­ve­ya ba­ba­ný­zýn­pal­to­su­nu­is­ter­di,­þeh­re­gi­dip Ataullah gel­mek­i­çin.”­ Taþkesenlioðlu

“SARIK SEBEBÝYLE 15 GÜN HAPSE ATTILAR” A­ta­ul­lah­Taþ­ke­sen­li­oð­lu,­köy­i­ma­mý­o­lan­ba­ba­sý­nýn bir­gün­ca­mi­çý­ký­þýn­da­ba­þýn­da­u­nut­tu­ðu­ka­vu­ðu­se­be­biy­le­jan­dar­ma­ta­ra­fýn­dan­ya­ka­la­nýp­Pa­sin­ler’de­20­gün ha­pis­yat­ma­sý­ný­hiç­u­nu­ta­mý­yor.­Taþ­ke­sen­li­oð­lu,­bu­o­la­yý­þöy­le­an­lat­tý:­“1941,­42.­O­za­man­ba­bam­ca­mi­de­na­maz­kýl­dýr­mýþ­dý­þa­rý­çý­kar.­A­ya­ðý­ný­a­tar­ca­mi­nin­ka­pý­sý­nýn­ö­nü­ne.­Dað­köy­le­rin­den­ge­len­i­ki­üç­jan­dar­ma,­o­sý­ra­da­‘ho­ca,­ho­ca’­di­ye­ses­le­ni­yor.­Ba­bam­dö­nü­yor.­‘Bir da­ki­ka­ge­lir­mi­sin?­Hay­di­düþ­ö­nü­mü­ze­Ha­san­ka­le’ye­gi­de­ce­ðiz’.­Ba­bam­‘su­çum­ne’­di­yor.­Jan­dar­ma­lar,­‘ba­þýn­da­ki­ka­vuk­yet­mi­yor­mu­su­çu­na?­Ba­bam­da­di­yor­ki ‘Ca­mi­den­çý­kýn­ca­mih­rap­ta­ba­þý­ma­ört­tü­ðüm­ka­vuk­bu.

Na­maz­kýl­dý­rý­yor­dum,­mih­ra­ba­bý­ra­ký­yor­dum,­dý­þa­rý­çý­kar­ken­ba­þým­da­u­nut­mu­þum­dal­gýn­lýk­la­çýk­mý­þým.’­Ba­ba­mý­bir­ka­vuk­yü­zün­den­15-­20­gün­i­çe­ri­at­tý­lar.”

ÇORUMLU 77 yaþýndaki Bahattin Altýkardeþ, tek parti döneminin canlý tanýklarýndan. Kur’ân kurslarýnýn kapatýlmasý, ezanýn Türkçe okunmasý, camilerin buðday ambarý olarak kullanýlmasýna kadar hemen her þeye þahit olan Bahattin Altýkardeþ, o karanlýk günleri hatýrlamak dahi istemiyor. Tek parti döneminde yaþananlarý anlatýrken gözleri dolan Altýkardeþ, þunlarý söyledi: “O dönemler gerçekten bu milletin yaþadýðý en zor dönemlerdi. Ezaný Türkçe okunmasý, camilerin kapatýl masý. Bunlarý kabul etmek çok zordu. Salat-ü selam dahi Türkçe söyleniyordu. Hatta camiler yýkýlýp arazisi vatandaþa satýlýyordu. Bir þey vardý o zamanlarda emre itaat diye. Biz de öyle yapmak zo run da kal dýk. Kur’an kurslarýnda Arapça kitap bulundurmak yasaktý, büyük cezalarý vardý. Kur’an dýþýnda ne yazý ne de kitap bulunduramýyorduk. Zor dönemrdeþ lerdi. Þimdiki gibi ne özka ltý A in tt Baha gürlük vardý ne demokrasi. Asker ne derse o oluyordu. Tek parti dönemi Türkiye’nin acý geçmiþi.” O dönemlerde Çorum’daki 10 kadar ibadet yerinin depo olarak kullanýldýðýný belirten Altýkardeþ, Çorum merkezde bulunan Abdibey Camii’nin buðday ambarý olarak kullanýldýðýný, bir camininde yýkýlarak yerinin vatandaþlara satýldýðýný söyledi. Kadýnlarýn mahalle aralarýnda Kur’an öðrettiðini söyleyen Altýkardeþ, “Jandarma geliyor, polis geliyor” denildiði zaman kaçtýklarýný dile getirdi.

CAMÝYÝ TAMÝRHANEYE ÇEVÝRDÝLER

TEK partili dönemde çocuk olan 82 yaþýndaki araþtýrmacý yazar Mehmet Ýh“MENDERES DÖNEMÝNDE san Gençcan ise 1939 yýlýndan sonra özellikle ibadet yerlerine karþý bir savaþ ÝNSAN OLDUÐUMUZU ANLADIK” baþlatýldýðýný söyledi. 14 Mayýs 1950’de Taþ­ke­sen­li­oð­lu,­“Biz­ne­gör­düy­sek,­in­san­lýk,­i­yi­lik­na­tek parti dönemine veda eden Türkimý­na­1950’de­gör­dük.­Ýn­san­lýk,­i­lim,­ir­fan­var­mýþ.­Her­ye’nin çileli dönemlerini bugün bile hakes­il­mi­ne,­ir­fa­ný­na­sa­hip­ol­ma­lý.­Bun­la­rý týrlamak istemediðini belirten astsubay Men­de­res­za­ma­nýn­da­öð­ren­dik.­Al­lah­o­nu emeklisi Gençcan, o dönem Çanakkarah­me­tiy­le­þad­ey­le­sin”­de­di.­Türk­çe­e­zan­o­le’de bulunan Týflý Camii’nin motor taku­ma­la­rý­ve­A­rap­ça­Kur’ân-ý­Ke­rim­o­ku­ma­mirhanesi, Fatih Camii’nin ise bir camima­la­rý­i­çin­tek­par­ti­dö­ne­min­de­a­ra­la­nin askerler için konaklama rýn­da­ba­ba­sý­nýn­da­bu­lun­du­ðu­köy­i­yeri olarak kullanýldýðýný söyledi. Fatih Camisi, 1950 yýmam­la­rý­na­ya­zý­lý­bel­ge­ve­ril­di­ði­ni­be­lýndan sonra bugünkü hali lir­ten­A­ta­ul­lah­Taþ­ke­sen­li­oð­lu,­“Bü­ni aldýðýný kaydeden Genç tün­köy­i­mam­la­rý­nýn­hep­si­ne­bu­bel­can, Çanakkale Savaþý sýge­e­li­niz­de­o­la­cak­di­ye­da­ðý­týr­lar­dý.­Bu rasýnda hasar gören ve tabel­ge­yi­o­kur­duk.­Bel­ge­nin­i­çin­de,­‘ben, dilatý yapýlmayan Dizdar A­rap­ça­e­zan­o­ku­ya­ca­ðým,­A­rap­ça Camii’nin ise tek parti Kur’ân­o­kut­ma­ya­ca­ðým’­gi­bi­4-­5­mü­him­mad­de döneminde ahýr olarak var­dý.­Ço­ðu­bu­nu­bil­mez­di­o­za­man­ki­i­mam­la­rýn. can kul la nýl dý ðý ný be li rt ti. met Ýh san Genç eh M La­tin­harf­le­ri­ni­o­kur­ya­zar­lý­ðý­yok­tu.­Ba­bam­Kur­nuç Gençcan, þunlarý söyledi: “Mi kö­yün­de­i­mam­dý.­Ken­di­öð­ren­ci­le­ri­nin­köy­le­riy­di­bu­ra­naresi saðlam olan caminin yeri, 1946 sý.­Kur­nuç’ta­ca­mi­de­ya­ban­cý­la­rýn­ol­ma­dý­ðý­za­man­lar­da yýlýnda satýldý. En enteresan olay ise o ca­mi­i­çe­ri­sin­de­mü­ez­zin­A­rap­ça­e­zan­o­kur­du.­Ar­dýn­dan dönemde, bugünkü Deðirmenlik Sokak na­maz­lar­ký­lý­nýr­dý”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Tek­par­ti­dö­ne­min­de dediðimiz yerde çýkan büyük bir yangýnYü­ce­Ya­ra­dan’ýn­ke­lâ­mý­nýn­giz­li­giz­li­a­hýr­lar­da­o­kun­du­dý. Sokaðýn hemen köþesinde Molla Yakup Camisi vardý. Yangýnda bu caminin ðu­nu­i­fa­de­e­den­Taþ­ke­sen­li­oð­lu,­þun­la­rý­kay­det­ti: küçük bir kýsmýnda hasar oldu. Bunun “Kur’an­hep­giz­li­o­ku­nur­du.­Bi­zim­ho­ca­mýz­Ha­fýz­Sey­üzerine cami kapatýldý. Bir süre sonra o fet­tin­E­fen­di­bi­ze­Kur’ân­der­si­ve­rir­di.­Kur’ân­der­si­ni­hep camiyi, matematik öðretmeni Gülseren giz­li­ce­ya­par­dýk.­Köy­ler­de­ve­þe­hir­ler­de­ho­ca­e­fen­di­ler Haným’a sattýlar.” ço­luk­ço­cuk­ca­hil­kal­ma­sýn­di­ye­giz­li­ya­pa­lar­dý.”


Y

HABER

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

HABERLER

Geç olmadan Zi­ra­ço­cuk­lar­in­ter­net­te­ders­ko­nu­su­a­rar­ken­bi­le­bu­tür­tu­zak­lar­la­kar­þý­la­þa­bi­li­yor.­ Ýn­san­la­rý­ o­ku­ma­dan­ so­ðu­tan­ ve­ gü­nü­nün­ bü­yük­ bir­ bö­lü­mü­nü­ fay­da­sýz­ bir þe­k il­d e­ iþ­g al­ e­d en­ te­l e­v iz­y on­l ar,­ ev­l i­l ik mkara@yeniasya.com.tr prog­ram­la­rý,­a­i­le­ya­pý­sý­ný­çö­ker­tir­ken,­ku­mar­ve­iç­ki­yi­“nor­mal­leþ­ti­ren”­gö­rün­tü­ler ü­rü­müþ­lük,­ çö­kün­tü,­ e­roz­yon…­ A­- her­ ge­çen­ gün­ top­lu­mu­ bo­zu­yor­ ve­ boz­dý­na­ne­der­se­niz­de­yin,­Türk­a­i­le­ya­- ma­ya­ da­ de­vam­ e­di­yor.­ Bir­ he­yet­le­ geç­ti­pý­sýn­da­ bü­yük­ bir­ de­je­ne­ras­yon­ ya­- ði­miz­ay­yap­tý­ðý­mýz­zi­ya­ret­te­An­ka­ra­Va­li­þa­ný­yor.­Her­kes­el­bir­li­ði­yap­mýþ­a­de­ta­“a­i­- si­A­lâ­ad­din­Yük­sel’in­yap­tý­ðý­þu­u­ya­rý­hâ­lâ ku­lak­la­rý­mýz­da,­ “15-20­ yýl­ i­çe­ri­sin­de­ kor­le”yi­ve­bu­kav­ra­mý­yok­et­me­ye­ça­lý­þý­yor. Bu­nu­ ya­par­ken­ de­ de­ði­þik­ yol­la­ra­ baþ­- ku­yo­rum­ ki­ bu­ me­se­le­ i­çin­den­ çý­ký­la­maz vu­ru­yor­lar!­ Bun­la­rýn­ ba­þýn­da­ in­ter­net­te­ki ha­le­ge­le­cek.­A­i­le­ya­pý­mýz­düþ­man­ba­zý­o­za­rar­lý­ ya­yýn­lar­ i­le­ te­le­viz­yon­lar­da­ki­ di­zi­- dak­lar­ta­ra­fýn­dan­a­de­ta­çö­ker­til­me­ye­ça­lý­ler­de­ a­i­le­ ya­pý­sý­ný­ bo­zan­ gö­rün­tü­ler­ ge­li­- þýl­mak­ta­dýr.­ Bu­ du­rum­ 35­ se­ne­mi­zi­ he­ba yor.­Top­lu­mun­ah­lâk­ya­pý­sý­ný­bo­zan­di­ðer e­den­ te­rör­den­ bi­le­ da­ha­ teh­li­ke­li­dir.­ A­i­le bir­ et­ken­ de,­ ga­ze­te­le­rin­ por­nog­ra­fik­ fo­- ya­pý­sý­nýn­ko­run­ma­sý­i­çin­þim­di­den­ted­bir­ler­a­lýn­ma­lý­dýr.” toð­raf­la­ra­say­fa­la­rýn­da­yer­ver­me­le­ri…­ ««« 22­ A­ðus­tos­ 2011­ ta­ri­hin­de­ yü­rür­lü­ðe BBP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Yal­çýn­Top­çu,­haf­ta gi­re­cek­ “Ýn­ter­ne­tin­ Gü­ven­li­ Kul­la­ný­mý­na­Ý­liþ­kin­U­sul­ve­E­sas­lar­Tas­la­ðý” ha­zýr­- ba­þ ýn­d a­ U­l us­l a­r a­r a­s ý­ Ba­s ýn­ Der­n e­ð i’nin la­yan­ve­ “in­ter­net­te­san­sür” ya­pa­cak­di­- “‘Se­çi­me­ doð­ru­ söy­le­þi­ler’”­ top­lan­tý­sý­nýn ye­e­leþ­ti­ri­len­Bil­gi­Tek­no­lo­ji­le­ri­ve­Ý­le­ti­- mi­sa­fi­riy­di.­Bir­çok­ga­ze­te­ci­gi­bi­biz­de­o­ra­þim­ Ku­ru­mu’nun­ Baþ­ka­ný­ Tay­fun­ A­ca­- da­ bu­lun­duk.­ Top­çu­ i­le­ ne­re­dey­se­ soh­be­rer’in­ söy­l e­d i­ð i­ þu­ cüm­l e­ çok­ ö­n em­l i. ti­mi­zin­ta­ma­mýn­da­a­i­le­ya­pý­sýn­da­ki­bo­zul­“Ben­in­ter­ne­te­gi­rer­ken­ya­ným­da­bi­ri­le­ri ma­la­rý­ve­ça­re­le­ri­ni­ko­nuþ­tuk.­Top­çu,­top­var­sa­ çe­ki­ni­yo­rum.­ Bu­ fil­tre­le­me­ler­ ol­- lum­da­ki­ ah­lâ­kî­ çö­kün­tü­nün­ iþ­siz­lik­ ve­ te­sa,­a­il­e­se­çe­ne­ðim­ol­sa­gö­nül­ra­hat­lý­ðýy­- rör­ka­dar­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yor. Si­ya­set­te­ki­ ka­set­ sa­vaþ­la­rý­nýn­ da­ bu­nun la­ gi­re­bi­li­rim.­ Ba­zen­ su­num­lar­da­ fa­lan gö­rün­tü­ in­di­rir­ken­ ö­düm­ pat­lý­yor.­ Dü­- bir­ gös­ter­ge­si­ ol­du­ðu­nu,­ ar­týk­ li­der­le­rin þü­nün­bü­tün­sa­lon­sey­re­di­yor.­Kaç­ki­þi­- mil­le­tin­ kar­þý­sýn­da­ bir­bir­le­ri­ne­ sö­vüp­ say­nin­ba­þý­na­gel­di­bu.­Bir­an­da­bir­por­no! ma­sý­nýn­ “va­ka-ý­ a­di­ye”den­ sa­yýl­ma­sý­nýn, ah­lâ­kî­çö­kün­tü­nün­ne­se­vi­ye­le­re­düþ­tü­ðü­Dur­du­ra­na­ka­dar­þo­ke­o­lur­su­nuz…”­­

Ç

n 4. BM En­Az­Ge­liþ­miþ­Ül­ke­ler­(E­A­GÜ) kon­fe­ran­sý­so­nun­da,­bu­ül­ke­ler­i­çin­ge­le­cek 10­yýl­da­ya­pý­la­cak­la­rýn­ve­bu­ül­ke­le­rin­ken­di­le­ri­nin­ya­pa­cak­la­rý­nýn­bir­ne­vî­yol­ha­ri­ta­sý­ný çi­zen­Ýs­tan­bul­Ey­lem­Pla­ný­ya­yým­lan­dý.­50 say­fa­lýk­“2011-2020­Dö­ne­min­de,­En­Az­Ge­liþ­miþ­Ül­ke­ler­Ý­çin­Ey­lem­Pla­ný” a­dý­ný­ta­þý­yan ve­bir­kaç­sa­at­son­ra­kon­fe­ran­sýn­ka­pa­nýþ­o­tu­ru­mun­da­ka­bul­e­di­le­rek­res­mi­yet­ka­za­na­cak­bel­ge­de,­en­az­ge­liþ­miþ­ül­ke­le­rin­kar­þý kar­þý­ya­bu­lun­du­ðu­bel­li­baþ­lý­so­run­la­ra­baþ­lýk­lar­ha­lin­de­yer­ve­ri­le­rek,­bu­so­run­lar­la mü­ca­de­le­de­bu­ül­ke­le­rin­ve­ge­liþ­miþ­or­tak­la­rý­nýn­ya­pa­bi­le­cek­le­ri­sý­ra­lan­dý.­Ýs­tan­bul­Ey­lem­Pla­ný’nda­ay­rý­ca­ge­çen­10­yý­lýn­yol­ha­ri­ta­sý­ný­çi­zen­Brük­sel­Ey­lem­Pla­ný­da­de­ðer­len­di­ril­di.­Ey­lem­pla­nýn­da­2011-2020­dö­ne­min­de­ya­pý­la­cak­la­ra­yer­ve­ri­lir­ken,­id­di­a­lý­bir he­def­le­2020­yý­lý­na­ka­dar­48­en­az­ge­liþ­miþ ül­ke­den­ya­rý­sý­nýn­bu­sta­tü­den­me­zun­ol­ma­sý­a­maç­la­ný­yor.­Ýs­tan­bul­Ey­lem­Pla­ný’nda, “En­az­ge­liþ­miþ­ül­ke­le­rin­yüz­de­75’in­den­faz­la­sý­hâ­lâ­yok­sul­luk­i­çin­de­ya­þar­ken,­bu­du­ru­ma­ka­yýt­sýz­ka­lý­na­maz.­E­A­GÜ,­en­yük­sek do­ðum­o­ran­la­rý­na­rað­men,­en­dü­þük­ki­þi ba­þý­na­dü­þen­ge­li­re­sa­hip­ül­ke­ler­ol­ma­yý­sür­dü­rü­yor.­En­fa­kir,­en­ký­rýl­gan,­en­za­yýf­ül­ke­ler­ve­halk­lar­o­lan­E­A­GÜ­i­le­iþ­bir­li­ði,­da­ya­nýþ­ma­ve­or­tak­lýk­i­çin­de­bu­lun­mak,­sa­de­ce ah­lâ­kî­de­ðil­ay­ný­za­man­da­e­ko­no­mik­ve­si­ya­sî­bir­zo­run­lu­luk”­de­nil­di.­­Ýstanbul / aa

“TSK’nýn yüzde 50’si ‘Kürþad’ý kullanýyor” n ÝKÝNCÝ ‘’Er­ge­ne­kon’’­dâ­vâ­sý­nýn­tu­tuk­lu­sa­nýk­la­rýn­dan­Mus­ta­fa­Le­vent­Gök­taþ,­çap­raz sor­gu­sun­da­sav­cý­Meh­met­A­li­Pek­gü­zel’in so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý.­Ýs­tan­bul­13.­A­ðýr­Ce­za Mah­ke­me­sin­de­ki­du­ruþ­ma­da­Gök­taþ,­a­vu­kat­lýk­bü­ro­sun­da­bu­lu­nan­ve­ba­zý­ha­kim­i­le sav­cý­la­rýn­ö­zel­gö­rün­tü­le­ri­nin­yer­al­dý­ðý­id­di­a e­di­len­51­No­lu­DVD’yi­ka­bul­et­me­di­ði­ni kay­det­ti.­Pek­gü­zel’in,­‘’Me­te,­Kür­þat­kod­ad­la­rý­ný­kul­lan­dý­nýz­mý?’’­so­ru­su­ü­ze­ri­ne­Gök­taþ,­‘’TSK’nýn­yüz­de­50’si­‘Kür­þat’­a­dý­ný­kul­la­nýr.­Ben­Gü­ney­do­ðu’da­‘Me­te’­kod­a­dý­ný kul­la­ný­yor­dum.­Be­ni­her­kes­Me­te­o­la­rak­ta­nýr’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ken­di­si­nin­bin­ba­þý­ol­du­ðu­dö­nem­de­A­sa­yiþ­Kuv­vet­Ko­mu­ta­ný’nýn Ha­san­Kun­dak­çý,­ko­mu­tan­yar­dým­cý­sý­nýn­i­se­e­mek­li­or­ge­ne­ral­Ýl­ker­Baþ­buð­ol­du­ðu­nu an­la­tan­Gök­taþ,­‘’Bir­bin­ba­þý­i­le­bir­kor­ge­ne­ral­ve­tüm­ge­ne­ra­lin­o­la­bi­le­ce­ði­i­liþ­ki­i­çin­dey­dik.­Be­ni­ko­mu­tan­lý­ða­ça­ðý­rýr­lar,­sý­za­bi­le­ce­ðim­kamp­la­rý­so­rar­lar­dý.­Ben­de­ge­ce­kam­pa sý­zar,­bom­ba­la­ya­cak­la­rý­yer­le­ri­bil­di­rir­dim’’ þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­­Ýstanbul / aa

Bulanýk olayýna 12’þer yýl n BULANIK il­çe­sin­de­15­A­ra­lýk­2009’da­2­ki­þi­nin­ö­lü­müy­le­so­nuç­la­nan­o­lay­la­rý­or­ga­ni­ze et­ti­ði­id­di­a­sýy­la­tu­tuk­la­nan­2­sa­nýk­hak­kýn­da, 12’þer­yýl­ha­pis­ce­za­sý­ve­ril­di.­A­lý­nan­bil­gi­ye gö­re,­DTP’nin­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si’nce­ka­pa­týl­ma­sý­ný­ba­ha­ne­e­den­gru­bun­yap­tý­ðý­2­ki­þi­nin­ö­lü­müy­le­so­nuç­la­nan­i­zin­siz­gös­te­ri­yi or­ga­ni­ze­et­ti­ði­id­di­a­sýy­la­2010­yý­lýn­da­gö­zal­tý­na­a­lý­na­rak­tu­tuk­la­nan­A­dem­Ar­týk­bo­ða­i­le Er­can­Ko­ca­mýþ­hak­kýn­da,­Van­4.­A­ðýr­Ce­za Mah­ke­me­si’nde­a­çý­lan­dâ­vâ­ta­mam­lan­dý. Dâ­vâ­nýn­ka­rar­du­ruþ­ma­sýn­da,­2­sa­nýk­hak­kýn­da,­‘’te­rör­ör­gü­tü­ü­ye­si­ol­ma’’­su­çun­dan 12’þer­yýl­ha­pis­ce­za­sý­ve­ril­di.­­Van / aa

ol­mak­tan­çý­kar­dý,­di­ðe­ri­uy­gu­la­dý”­di­yor. Top­lum­da­ki­ ah­lâ­kî­ çö­kün­tü­nün­ gel­di­ði son­ nok­ta­ya­ i­þa­ret­ e­den­ Top­çu­ þu­ çar­pý­cý tes­bit­te­de­bu­lu­nu­yor: “Kur’ân’da,­ka­vim­Aile yapýsýnýn yeniden tesisi için le­rin­he­lâ­kiy­le­il­gi­li­â­yet­ler­var.­Bun­lar­ib­ret­ve­ri­ci­â­yet­ler­dir.­Top­lum­da­çü­rü­me­ye de önce zararlý yayýnlarýn dur­ de­me­me­nin­ ne­le­re­ mal­ ol­du­ðu­na­ en evlerden uzak tutulmasý, bu gü­zel­ de­lil­ Kur’ân’da­ki­ ib­ret­li­ kýs­sa­lar­dýr. Bu­na­ dur­ de­mek,­ ah­lâ­ki­ çö­kün­tü­ye­ dur konuda görevli devlet de­mek­ge­re­kir…”­ kurumlarýnýn bu tür yayýnlara Top­çu’nun­ top­lum­da­ki­ a­i­le­ ya­pý­sý­nýn geçit vermemesi, verirlerse bo­zul­ma­sý­na­ver­di­ði­ör­nek­de­il­ginç.­Top­en aðýr þekilde cezalandýrýlmasý çu,­es­ki­den­güç­süz­ler­ve­ye­tim­yurt­la­rý­nýn ol­ma­dý­ðý­ný,­ye­tim­le­rin­bun­dan­30-40­se­ne milletin geleceði için ön­ce­ bir­ ya­ký­ný­ ta­ra­fýn­dan­ ba­kýl­dý­ðý­ný,­ ba­ký­ma­ muh­taç­ yaþ­lý­ ve­ has­ta­la­rýn­ da­ yi­ne çok önemlidir. ya­kýn­la­rý­ ta­ra­fýn­dan­ ba­kým­ ev­le­ri­ne­ bý­ra­kýl­ma­dý­ðý­ný­an­la­tý­yor.­ nün­ bir­ gös­ter­ge­si­ o­la­rak­ gös­te­ri­yor.­ Bu­««« nun­top­lum­sal­bir­me­se­le­o­la­rak­gö­rül­me­Ge­rek­ top­lum­da­ ge­rek­se­ de­ si­ya­set­te­ki si­nin­ge­rek­ti­ði­nin­al­tý­ný­çi­zi­yor­ve­“Bu­tür bu­ çü­rü­me­ye­ mut­la­ka­ “dur”­ de­nil­me­li­dir. o­lay­lar­ va­ka-i­ a­di­ye­ ha­li­ne­ gel­di,­ sý­ra­dan­- Bu­nun­ yo­lu­ da­ ma­ne­vi­ya­týn­ güç­len­di­ril­laþ­tý.­A­i­le­bi­zim­kut­sa­lý­mýz­dýr.­Bun­la­rý­de­- me­si­ i­le­ o­la­cak­týr.­ “Top­lum­da­ a­de­ta­ bir me­sek­bu­tür­va­ký­a­la­rý­meþ­rû­laþ­týr­mýþ­o­lu­- cin­net­ ya­þa­ný­yor”­ tü­rün­den­ ya­kýn­ma­lar ruz.­Be­nim­en­bü­yük­kor­kum,­bu­tür­ha­di­- kar­þý­sýn­da­ ka­yýt­sýz­ ka­lýn­ma­ma­lý.­ Mil­le­tin se­le­rin­top­lum­da­nor­mal­al­gý­la­nýr­ha­le­gel­- ah­lâk­ ve­ i­man­ nok­ta­sýn­da­ bi­linç­len­di­ril­me­si­o­lur”­di­ye­rek­i­kaz­lar­da­bu­lu­nu­yor. me­si­ha­ya­tî­ö­nem­ta­þý­yor. Si­ya­set­te­ki­ bu­ kir­li­ pro­pa­gan­da­la­rý­ 2005 A­i­le­ya­pý­sý­nýn­ye­ni­den­te­si­si­i­çin­de­ön­ce yý­lýn­da­TCK’da­zi­na­nýn­suç­ol­mak­tan­çý­ka­- za­rar­lý­ya­yýn­la­rýn­ev­ler­den­u­zak­tu­tul­ma­sý, rýl­ma­sý­ i­le­ i­zah­ e­den­ Top­çu’nun­ ­ “Bi­ri­le­ri bu­ko­nu­da­gö­rev­li­dev­let­ku­rum­la­rý­nýn­bu zi­na­yý­suç­ol­mak­tan­çý­kar­dý,­bi­ri­le­ri­i­se­bu­- tür­ya­yýn­la­ra­ge­çit­ver­me­me­si,­ve­rir­ler­se­en nun­þu­an­da­gö­rü­yo­ruz­ne­ya­zýk­ki­uy­gu­la­- a­ðýr­þe­kil­de­ce­za­lan­dý­rýl­ma­sý­mil­le­tin­ge­le­ce­ya­ný­ (si­ya­si­le­rin­ uy­gun­suz­ gö­rün­tü­le­ri­nin ði­i­çin­çok­ö­nem­li­dir. ya­yýn­lan­ma­sý­ný­ kas­te­di­yor) ol­du.­ Bi­ri­ suç Zi­ra­ya­rýn­çok­geç­o­la­bi­lir.

‘‘

Müstehcen yayýnlar terör kadar zararlý DEMOKRAT EÐÝTÝMCÝLER DERNEÐÝ BAÞKANI TEPÝR, MÜSTEHCEN REKLÂMLARIN TERÖR KADAR TEHLÝKELÝ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. DEMOKRAT E­ði­tim­ci­ler­Der­ne­ði­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Na­ci­Te­pir,­þeh­rin çe­þit­li­ yer­le­rin­de­ki­ rek­lâm­ pa­no­la­rýn­da ya­yýn­la­nan­ müs­teh­cen­ rek­lâm­la­rýn­ te­rör­ka­dar­teh­li­ke­li­ol­du­ðu­nu­belirtti. Te­p ir,­ yap­t ý­ð ý­ a­ç ýk­l a­m a­d a,­ ül­k e­d e kol­ge­zen­ah­lâk­sýz­lýk­maf­ya­sý­nýn,­med­ya­ a­ra­cý­lý­ðýy­la­ i­yi­ce­ sý­rýt­tý­ðý­ný­ i­fa­de­ e­de­rek,­þun­la­rý­söy­le­di: “Son­ gün­ler­de­ yüz­ bin­ler­ce­ in­sa­nýn gö­re­bi­le­ce­ði­ bil­bo­ard­lar­da,­ top­lu­ ta­þý­ma­ du­r ak­l a­r ýn­d a,­ hat­t a­ i­l âç­ rek­l â­m ý ba­ha­ne­siy­le­ ec­za­ne­le­rin­ vit­rin­le­rin­de bi­le­ müs­teh­cen­ gö­rün­tü­ler­ ser­gi­len­-

mek­te­dir.­ Son­ de­re­ce­ ta­ciz­ e­di­ci­ bu gö­r ün­t ü­l er,­ mil­l î­ örf,­ a­d et,­ i­nan­ca­ ve­ hat­ta­ a­i­le­ye­ yö­ne­lik bir­ sal­dý­rý­dýr.­ Biz­ce­ a­sýl­ te­rör bu­dur.­Bu­sal­dý­rý­la­rýn­en­çok gö­rül­dü­ðü­ bü­yük­ þe­hir­ler­de, bü­yük­þe­hir­ be­le­di­ye­le­ri­ bu­ i­lan­l a­r a­ na­s ýl­ i­z in­ ve­r i­y or, di­ð er­ il­g i­l i­l er­ de­ na­s ýl göz­yu­mu­yor­lar?­A­i­le­den­ So­r um­l u­ Dev­l et Ba­ka­ný­ ve­ di­ðer­ yet­ki­li­ ve­ so­rum­lu­lar ne­r e­d e?­ Hu­-

kuk­çu­lar­ ne­re­de?­ Ýn­san­la­rýn­ ru­hu­nu ya­ra­la­yan­bu­o­lum­suz­dav­ra­nýþ­la­ra ne­ za­m a­n a­ ka­d ar­ göz­ yu­m u­l a­cak?­Yok­sa,­ka­nun­suz­ve­hu­kuk­suz­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­da­yat­ma­ca­sý­nýn­al­týn­da­müs­teh­cen­li­ði­yay­ma­a­ma­cý­mý­var?­ Bü­t ün­ yet­k i­l i­l e­r i­ ve so­rum­lu­la­rý­ top­lum a­çý­sýn­dan­ son­ de­re­ce­ö­nem­ta­þý­yan­bu yan­gý­ný­ sön­dür­me­ye­ dâ­vet­ e­di­yo­ruz.” Naci Tepir

Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez

Vakýf desteði kaybedildi din hizmetleri devlete kaldý n DÝYANET Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Meh­met­Gör­mez,­din­hiz­met­le­ri­nin­va­kýf­des­te­ði­ni­21.­yüz­yýl­da­kay­bet­ti­ði­ni­bun­dan­son­ra­da­is­ter­is­te­mez­din­hiz­met­le­ri­nin­dev­le­tin­hi­ma­ye­si­ne­kal­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­a­zýn­lýk­gru­bu­nun­da­ken­di va­kýf­la­rý­na­ka­vuþ­ma­sý­nýn­bir­he­ye­can­o­luþ­tur­du­ðu­ve­bu­nun­da­gö­zar­dý­e­di­le­me­ye­ce­ði­ni­söy­le­di.­‘’5.­Va­kýf­la­rýn Fýkh­So­run­la­rý’’­ko­nu­lu­sem­poz­yum­da­ko­nu­þan­Gör­mez,­va­kýf­mü­es­se­se­si­nin­Ýs­lam­me­de­ni­ye­ti­nin­var­lýk­an­la­yý­þý­nýn,­in­sa­na­ba­kýþ,­ha­yýr­ve­er­dem­an­la­yý­þý­nýn­i­yi­lik yap­mak,­ha­yýr­iþ­le­mek­ve­fay­da­lý­ol­mak,­sev­gi­ve­rah­met an­la­yý­þý­nýn­te­za­hü­rü­o­la­rak­or­ta­ya­çýk­tý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­va­kýf­mü­es­se­se­si­nin­Ýs­lam­di­ni­nin­in­san­lý­ðýn­ö­ner­di­ði­bü­tün­er­dem­le­rin­mü­es­se­se­leþ­miþ­ha­li­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti. Va­kýf­la­rýn­kay­na­ðý­ný­doð­ru­dan­Kur’ân-ý­Ke­rim’den­al­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Gör­mez,­va­kýf­la­rýn­si­vil­ha­ya­týn­da­ö­nem­li­bir­mü­es­se­se­si­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý.­Yüz­yýl­ön­ce­si­ne ka­dar­gün­de­lik­ha­ya­týn­he­men­her­a­la­nýn­da­ger­çek­le­þen in­san­mer­kez­li­tüm­hiz­met­le­rin­va­kýf­lar­e­liy­le­yü­rü­tül­dü­ðü­nün­bi­lin­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Gör­mez,­ge­le­nek­sel­top­lum­sal­ya­pý­da­va­kýf­la­rýn­sos­yal­bir­tam­pon­me­ka­niz­ma gö­re­vi­üst­len­di­ði­ni­de­di­le­ge­tir­di.­Gör­mez,­Ýs­lam­dün­ya­sýn­da­ki­bü­tün­va­kýf­la­rýn­hu­ku­ki­so­run­la­rý­bu­lun­du­ðu­nu be­lir­te­rek,­ko­nuþ­ma­sý­ný­þöy­le­sür­dür­dü:­“Bal­kan­lar’da­ki her­þeh­rin­ne­re­dey­se­üç­te­bi­ri­ec­da­dýn­e­ma­net­o­la­rak­bý­rak­tý­ðý­va­kýf­lar­dan­o­lu­þu­yor.­An­cak­bu­va­kýf­la­rýn­bü­yük kýs­mý­o­dev­let­ler­ta­ra­fýn­dan­gasp­e­dil­miþ­du­rum­da.­Hiç­bir­u­lus­la­ra­ra­sý­me­ka­niz­ma­nýn­bu­ko­nu­da­du­yar­lý­lý­ðý­his­se­di­lir­de­ðil.­Müs­lü­man­a­zýn­lýk­la­rý­ko­ru­ya­cak­va­kýf­lar,­il­gi­li­ül­ke­ler­ta­ra­fýn­dan­gasp­e­dil­di.­Bü­tün­bun­la­ra­se­yir­ci ka­lý­yo­ruz.­Tür­ki­ye’de­de­va­kýf­lar­çok­zor­sü­reç­ler­den geç­ti.­Va­kýf­lar­ih­ya­e­di­li­yor­a­ma­bir­kaç­ek­sik­lik­var.­Va­kýf­la­rýn­ta­ri­hi­ne­bak­tý­ðý­mýz­za­man­va­kýf­la­rýn­bü­yük­bir kýs­mý­ay­ný­za­man­da­din­hiz­met­le­ri­ve­din­e­ði­ti­mi­hiz­met­le­ri­nin­kay­na­ðý­ol­muþ­tur.­Bu,­din­hiz­met­le­ri­nin­si­vil ta­bi­a­tý­na­da­çok­uy­gun­dur.­Va­kýf­mü­es­se­se­si­di­ni­ve­din hiz­met­le­ri­ni­ge­liþ­tir­miþ­ve­hi­ma­ye­et­miþ­tir­ta­rih­bo­yun­ca.­Din­hiz­met­le­ri­nin­si­vil­ta­bi­a­tý,­va­kýf­des­te­ði­ni­i­çi­ne gir­di­ði­miz­a­sýr­da­ma­a­le­sef­kay­bet­miþ­tir.­Din­hiz­met­le­ri, is­ter­is­te­mez­dev­le­tin­hi­ma­ye­si­ne­muh­taç­ol­muþ­tur.­Bu­gün­ar­týk­Tür­ki­ye’de­de­din­hiz­me­ti­ve­din­e­ði­ti­mi­a­maç­lý ku­ru­lan­bü­tün­va­kýf­la­rýn­din­hiz­me­ti­ne­ve­din­e­ði­ti­mi­ne hiz­met­e­der­ha­le­ge­ti­ril­me­si­ge­re­ki­yor.’’­­ Ýstanbul / aa

Ýþkence ve kötü muameleler devam ediyor

Ýstanbul / Yeni Asya

Ýdeolojik zorbalýða kýnama FOTOÐRAF: CÝHAN

Az geliþmiþ ülkeler için 10 yýllýk plan

5

n ULUSLARARASI Af­Ör­gü­tü’nün­dün­ya­da­in­san­hak­la­rý­nýn­du­ru­mu­na­i­liþ­kin­ya­yým­la­dý­ðý­yýl­lýk­ra­po­run­da, Tür­ki­ye’de­gös­te­ri­ler­sý­ra­sýn­da­ve­gö­zal­tý­ha­ri­cin­de­ol­mak­la­bir­lik­te,­gö­zal­týn­da­ve­ce­za­e­vi­ne­na­kil­es­na­sýn­da da­iþ­ken­ce­ve­di­ðer­kö­tü­mu­a­me­le­ya­pýl­dý­ðý­id­di­a­la­rý­nýn de­vam­et­ti­ði­bil­di­ril­di.­Mer­ke­zi­Ýn­gil­te­re’nin­baþ­ken­ti Lon­dra’da­bu­lu­nan­ve­ken­di­si­ni­“in­san­hak­la­rý­nýn­ko­run­ma­sý­ko­nu­sun­da­kam­pan­ya­yü­rü­ten­u­lus­la­r­a­ra­sý­bir­ha­re­ket”­o­la­rak­ta­ným­la­yan­U­lus­la­ra­ra­sý­Af­Ör­gü­tü,­2011 ra­po­run­da­Tür­ki­ye­i­le­il­gi­li­de­ðer­len­dir­me­ler­de­bu­lun­du. Ra­por­da,­“Te­rör­le­Mü­ca­de­le­Ka­nu­nu’nda­ve­a­na­ya­sa­da ya­pý­lan­de­ði­þik­lik­ler­ve­dü­zen­le­me­ler­in­san­hak­la­rý­nýn ge­liþ­ti­ril­me­si­a­çý­sýn­dan­o­lum­lu­a­dým­lar­ol­sa­da­ge­rek­li kök­lü­de­ði­þi­min­sað­lan­ma­sýn­da­ye­ter­siz­ka­lýn­dý­ðý”­kay­de­dil­di.­Ý­fa­de­öz­gür­lü­ðü­hak­ký­ný­ih­lal­e­den­ce­zai­ko­vuþ­tur­ma­la­rýn­de­vam­et­ti­ði­nin­bil­di­ril­di­ði­ra­por­da,­Tür­ki­ye’de­“ta­bu­ha­li­ne­gel­miþ­ko­nu­lar­la­il­gi­li­da­ha­a­çýk­tar­týþ­ma­lar­yü­rü­tül­dü­ðü”­an­cak­“Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­ri,­Er­me­ni­ve Kürt­le­rin­du­rum­la­rý­ný­ve­de­vam­e­den­ad­lî­ko­vuþ­tur­ma­la­rý­e­leþ­ti­ren­ler­hak­kýn­da­Ce­za­Ka­nu­nu’nun­fark­lý­mad­de­le­rin­den­da­va­lar­a­çýl­dý­ðý”­be­lir­til­di.­Af­ör­gü­tü­nün­ra­po­run­da­“ka­dýn­ve­kýz­ço­cuk­la­rý­na­yö­ne­lik­þid­det”­bö­lü­mün­de­i­se­þu­i­fa­de­le­re­yer­ve­ril­di:­“Hü­kü­me­tin­a­i­le­i­çi­þid­det­le­mü­ca­de­le­i­çin­ha­zýr­la­dý­ðý­2007-2010­U­lu­sal­Ey­lem Pla­ný,­ko­or­di­nas­yon­ek­sik­li­ði,­ye­ter­siz­kay­nak­tah­si­si­ve öl­çü­le­bi­lir­he­def­le­rin­nok­san­lý­ðý­na­bað­lý­o­la­rak­ö­nem­li­bir i­ler­le­me­kay­det­me­di.­A­i­le­i­çi­þid­de­te­uð­ra­yan­ka­dýn­la­ra yö­ne­lik­sý­ðýn­ma­ev­le­ri­sa­yý­sý­nýn­ya­sa­lar­da­be­lir­ti­le­nin­çok al­týn­da­ol­ma­sý,­kri­tik­bir­du­rum­arz­et­mek­te­dir.­Res­mi ka­yýt­la­ra­gö­re,­ge­çen­yýl­a­çý­lan­se­kiz­sý­ðýn­ma­e­vi­i­le­bir­lik­te­sý­ðýn­ma­ev­le­ri­nin­sa­yý­sý­57ol­muþ­tur.” Londra / aa

AB'deki Müslüman sayýsý 20 milyona dayandý Burhaniye Saðlýk Meslek Lisesi'nde, okul çýkýþýnda iki kýz öðrencinin baþörtüsünün öðretmen Bekir H. (45), tarafýndan zorla çýkarýlarak ve kafalarýnýn duvara vurulmasý büyük tepti çekmiþti.

MAZLUMDER Genel Baþkan Yardýmcýsý M. Arif Koçer, “Bir öðretmenin, kendince yorumladýðý hukuku, ideolojik kaygýlarla uygulamaya baþladýðýnda ne derece yakýþýksýz, çirkin þeyler yapabileceðini göstermesi bakýmýndan ibret verici bir olaydýr. Bu olayý esefle kýnýyoruz” dedi. Koçer yaptýðý açýklamada, Burhaniye Saðlýk Meslek Lisesinde, bir öðretmenin iki baþörtülü öðrencinin örtüsünü zorla açmasý ve onlara saldýrmasýna tepki göstererek, þunlarý söyledi: “Öðrencisine þefkat ve merhametle davranmasý gereken bir öðretmenin, kendince yorumladýðý hukuku ideolojik kaygýlarla uygulamaya baþladýðýnda ne derece yakýþýksýz, çirkin þeyler yapabileceðini göstermesi bakýmýndan ibret verici bir olaydýr. Bu olayý esefle kýnýyoruz. Yaþanan bu olay bize, herhangi bir sorunu fiilen çözmenin veya çözmüþ gibi yapmanýn ne derece yanlýþ olduðunu ve yetersiz kaldýðýný da göstermektedir. Özellikle baþörtüsü gibi, 25 yýllýk geç -

miþi olan, on binlerce insanýmýzýn eðitim ve çalýþma hakkýnýn ihlâl edildiði, çaðdýþý bu yasak konusunda, anketlere göre toplumun % 70'lere varan büyük çoðunluðunun eðitimde ve kamuda çalýþma konusunda serbest olmasýný düþünmesine dayanarak, hiçbir kayda baðlanmadan, toplumun yaþamýnda olanýn, hukukî garanti altýna alýnmasý gerekir. Aksi takdirde farklýlýklarý içine sindiremeyenlerin bu çeþit provakatif, toplumsal barýþý, insanca yaþama ortamýný zedeleyecek eylemleri her zaman yapmalarý olasýdýr. Ayrýca, sadece baþörtüsünün de deðil, militarist bir mantýkla hazýrlanmýþ mevzuattaki kýlýk – kýyafeti tanzime dönük tüm kayýtlarýn da çýkartýlmasý ve bu alandaki düzenlemenin huku kun deðil, ahlâkýn alaný içinde kaldýðýnýn kabullenilmesi gerekir. Devlet kanun perdesi altýnda vatandaþlarýnýn giyim–kuþamýna müdahale etmekten vazgeçmelidir.” Ýstanbul / Yeni Asya

n Türk-Al­man­E­ði­tim­ve­Bi­lim­sel­A­raþ­týr­ma­lar­Vak­fý (TA­VAK)­ Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Fa­ruk­Þen,­ Av­ru­pa­Bir­li­ði (AB)­sý­nýr­la­rý­i­çin­de­ya­þa­yan­Müs­lü­man­la­rýn­sa­yý­sý­nýn­20 mil­yon­sý­ný­rý­na­u­laþ­tý­ðý­ný­söy­le­di.­Prof.­Dr.­Þen,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­þun­la­rý­söy­le­di:­“AB­sý­nýr­la­rý­i­çin­de­ya­þa­yan 500­mil­yon­luk­kit­le­nin­19­mil­yo­nu­göç­yo­luy­la­AB’ye gel­miþ­Müs­lü­man­lar­dan­o­lu­þu­yor.­Her­ne­ka­dar­Av­ru­pa Bir­li­ði­Ýs­lâ­ma­kar­þý­tav­rý­ný­sür­dür­se­de­19­mil­yon­luk­kit­le i­le­bu­nü­fus­bu­gün­ki­Hol­lan­da­nü­fu­sun­dan­4­mil­yon faz­la­ve­Yu­na­nis­tan’ýn­nü­fu­su­nun­i­ki­mis­li­ni­o­luþ­tu­ru­yor. Bu­gü­ne­ka­dar­Al­man­ya’da­ha­la­Ýs­lam­Din­der­si­nin­res­men­o­kul­lar­da­o­ku­tul­ma­ma­sý­ve­Al­man­ü­ni­ver­si­te­le­rin­de­an­cak­ye­ni­ye­ni­bu­e­ði­ti­me­a­ðýr­lýk­ve­ril­me­si,­baþ­ta­Al­man­ya­ol­mak­ü­ze­re­AB’nin­ko­nu­ya­cid­di­yet­le­e­ðil­me­di­ði­ni­or­ta­ya­çý­kar­mak­ta­dýr.­An­ti­se­mi­tiz­min­ye­ri­ni­Ýs­la­ma­fo­bi­nin­al­dý­ðý­AB­ül­ke­le­ri­nin­ö­zel­lik­le­Hol­lan­da,­Fran­sa, Al­man­ya­ve­A­vus­tur­ya’da­ge­li­þen­a­kým­la­rý­ön­le­yi­ci­ka­rar­lar­al­mak­ve­gi­ri­þim­ler­baþ­lat­mak­AB’nin­bir­gö­re­vi ol­ma­lý­dýr.­Ýs­la­ma­kar­þý­o­lan­ön­yar­gý­nýn­gi­de­ril­me­si­i­çin ö­zel­lik­le­o­kul­lar­da­Al­man­genç­le­ri­ne­de­Ýs­la­ma­yö­ne­lik ob­jek­tif­bil­gi­ve­ril­me­si­þart­týr.”­ Ýstanbul / Yeni Asya


6

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

HABERLER

Y

YURT HABER

Kýzlar, okulu AB ile sevecek AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI ÝÞBÝRLÝÐÝYLE GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK OLAN VE 16 ÝLÝ KAPSAYAN “KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAÞMA ORANLARININ ARTTIRILMASI PROJESÝ” BAÞLADI.

Umut Can Yörükoðlu, Bem-Bir-Sen'den ödül aldý.

“Robot itfaiyeci”nin mucidine Bem-Bir-Sen’den plaket n MÝLLÎ E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­i­le­TÜ­BÝ­TAK­ta­ra­fýn­dan­il­köð­re­tim­öð­ren­ci­le­ri­ne­yö­ne­lik­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti­ri­len “Bu­Be­nim­E­se­rim-­Ma­te­ma­tik­ve­Fen­Bi­lim­le­ri­Pro­je Ya­rýþ­ma­sý”nda­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­ “Ro­bot­it­fa­i­ye­ci” Pro­je­si­i­le­fi­na­le­ka­lan­ve­ilk­100­pro­je­i­çin­de­ö­dül­a­lan U­mut­Can­Yö­rü­koð­lu’na­bir­ö­dül­de­Bem-Bir-Sen’den gel­di.­Ar­da­han­Te­kel­75.­yýl­Ya­tý­lý­Böl­ge­Ýl­köð­re­tim­O­ku­lu­8.­sý­nýf­öð­ren­ci­si­o­lan­U­mut­Can­Yö­rü­koð­lu,­da­nýþ­man­öð­ret­me­ni­Se­vil­Ru­ki­ye­Ka­ra­koç­i­da­re­sin­de “Yan­gý­na­Can­sýz­Mü­da­ha­le” i­sim­li­bir­pro­je­­ger­çek­leþ­tir­di.­Ö­dül­tö­re­ni­ön­ce­si­an­ne­si­i­le­bir­lik­te­Bem-BirSen­Ge­nel­Mer­ke­zi’ni­zi­ya­ret­e­de­rek­mu­'ci­di­ol­du­ðu “Ro­bot­it­fa­i­ye­ci” hak­kýn­da­bil­gi­ve­ren­U­mut­Can­Yö­rü­koð­lu,­pro­je­nin­ö­zü­nü­“Pro­je­miz­yan­maz­mal­ze­me i­le­kap­lý­ve­yan­gýn­la­ra­mü­da­ha­le­e­de­bil­me­si­i­çin­ta­sar­lan­mýþ­bir­ro­bot­ve­­e­kip­man­la­rýn­dan­o­lu­þu­yor”­þek­lin­de­ö­zet­le­di.­­Ankara /­Recep Gören

Modern karakollarý Ýstanbul Emniyet Müdürü Çapkýn açtý.

Sultanbeyli’ye iki modern polis merkezi n SULTANBEYLÝ Be­le­di­ye­si­ve­Ýl­çe­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­ta­ra­fýn­dan­il­çe­ye­ka­zan­dý­rý­lan­tam­do­na­ným­lý­ve in­te­rak­tif­bil­gi­sa­yar­o­da­la­rý­nýn­ol­du­ðu­Ah­met­Ye­se­vi ve­Fa­tih­Po­lis­Mer­kez­le­ri­hiz­me­te­a­çýl­dý.­Po­lis­mer­kez­le­ri­nin­a­çý­lýþ­la­rý­ný­Ýs­tan­bul­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Hü­se­yin­Çap­kýn­ve­Sul­tan­bey­li­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Hü­se­yin Kes­kin­yap­tý.­Tek­no­lo­jik­ve­fi­zik­sel­a­çý­dan­bir­po­lis mer­ke­zin­de­ol­ma­sý­ge­re­ken­her­tür­lü­do­na­ný­ma­sa­hip po­lis­mer­kez­le­ri,­mo­dern­bek­le­me­o­da­la­rý,­spor­sa­lon­la­rý­ve­20’þer­ki­þi­lik­in­te­rak­tif­bil­gi­sa­yar­sý­nýf­la­rý­i­le ör­nek­teþ­kil­e­de­cek­þe­kil­de­di­zayn­e­dil­di.­Ay­rý­ca­göz­lem­al­tý­na­a­lý­nan­zan­lý­la­rýn­sor­gu­la­ma­la­rý­da­po­lis mer­ke­zin­de­ka­me­ra­i­le­ka­yýt­al­tý­na­a­lý­na­cak.­Gü­ler­yü­zün­ha­kim­o­la­ca­ðý­po­lis­mer­kez­le­rin­de­va­tan­da­þýn­ra­ha­týn­dan­po­lis­le­rin­spor­yap­ma­im­kâ­ný­na­ka­dar­her þey­dü­þü­nül­müþ­du­rum­da.­­Ýstanbul / Yeni Asya

AVRUPA Bir­li­ði­ve­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­iþ­bir­li­ðiy­le,­kýz­ço­cuk­la­rý­nýn­te­mel­e­ði­ti­me­ka­tý­lým­o­ra­ný­nýn­art­tý­rýl­ma­sý,­o­kul­dan­ay­rý­lan­ve ay­rýl­ma­ris­ki­bu­lu­nan­öð­ren­ci­le­ri­ge­ri­ka­zan­mak­a­ma­cýy­la,­ “Ö­zel­lik­le­Kýz­Ço­cuk­la­rý­nýn O­kul­laþ­ma­O­ran­la­rý­nýn­Ar­tý­rýl­ma­sý­O­pe­ras­yo­nu”­a­dý­ve­ri­len­bir­pro­je­ha­ya­ta­ge­çi­yor.­ 2­yýl­sü­rey­le,­A­dý­ya­man,­Að­rý,­Bat­man, Bay­burt,­Bin­göl,­Bit­lis,­Di­yar­ba­kýr,­Er­zu­rum, Ga­zi­an­tep,­Kars,­Mar­din,­Muþ,­Si­irt,­Þan­lý­ur­fa,­Þýr­nak­ve­Van’ý­kap­sa­yan­16­þe­hir­de­uy­gu­la­na­cak­pro­je­nin­böl­ge­sel­mer­ke­zi­Þan­lý­ur­fa se­çi­lir­ken,­o­luþ­tu­ru­lan­Pro­je­Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi­ça­lýþ­ma­la­rý­na­baþ­la­dý.­Þan­lý­ur­fa­Va­li­si­Nu­ri­O­ku­tan,­Þan­lý­ur­fa’nýn­Av­ru­pa­Bir­li­ði Ka­tý­lým­Ön­ce­si­Ma­lî­Yar­dým­Prog­ra­mý­I­PA ça­lýþ­ma­la­rýn­da,­9­pro­jey­le­yer­al­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­þeh­rin,­kýz­ço­cuk­la­rý­nýn­o­ku­tul­ma­sý­ve­o­kul­ön­ce­si­e­ði­tim­yay­gýn­laþ­tý­rýl­ma­sýn­da­Tür­ki­ye’de­ön­cü­rol­üst­len­di­ði­ni­söy­le­di.­2­yýl­sü­re­cek­pro­je­kap­sa­mýn­da,­il­köð­re­tim­de,­or­ta­öð­re­tim­de­o­ku­yan,­o­kul­dan­ay­rý­lan­ve­ay­rýl­ma­ris­ki­bu­lu­nan­kýz­ço­cuk­la­rý­nýn,­o­ku­lu­terk o­ra­ný­nýn­a­zal­týl­ma­sý­he­def­le­ni­yor.­ Tür­ki­ye’de­e­ði­tim­se­vi­ye­si,­o­kul­laþ­ma­o­ra­ný­ve­kül­tü­rel­bi­ri­kim­ü­ze­ri­ne­ya­pý­lan­a­raþ­týr­ma­lar,­Gü­ney­do­ðu­ve­Do­ðu­A­na­do­lu­böl­ge­le­rin­de­e­ði­tim­ih­ti­ya­cý­nýn­ya­þam­sal­ö­ne­mi­ni or­ta­ya­ko­yu­yor.­Bil­gi­nin en­ö­nem­li­de­ðer­o­la­rak ta­ným­lan­dý­ðý­gü­nü­müz dün­ya­sýn­da,­ge­li­þen­tek­no­lo­ji­nin­sun­du­ðu­im­kân­lar­dan­da­ya­rar­la­na­rak­o­kul­laþ­ma­nýn­en­üst se­vi­ye­ye­çý­ka­rýl­ma­sý­ve­e­ði­tim­ka­li­te­si­nin­yük­sel­til­me­si,­a­cil­çö­züm­ü­re­til­me­si ge­re­ken­so­run­la­rýn­ba­þýn­da­ge­li­yor.­Pro­je­nin­ge­nel­he­de­fi­i­se,­“e­ði­ti­min­ka­li­te­si­nin­art­tý­rýl­ma­sý,­e­ði­tim­ve­iþ­pi­ya­sa­sý­a­ra­sýn­da­ki­ba­ðýn­güç­len­di­ril­me­si­ve­ö­zel­lik­le­kýz­la­rýn­e­ði­ti­me­her­dü­zey­de­ka­tý­lým­o­ra­ný­nýn yük­sel­til­me­si”.­

for­ma­tör­o­la­rak­e­ði­ti­le­cek.­Bu­öð­ret­men­ler, di­ðer­reh­ber­lik­öð­ret­men­le­ri­ne­ve­ü­ni­ver­si­te öð­ren­ci­le­ri­ne­e­ði­tim­ve­re­cek­ler.­Ö­zel­lik­le­Ya­tý­lý­Ýl­köð­re­tim­Böl­ge­O­kul­la­rý’nda­ki­reh­ber­lik ve­da­nýþ­man­lýk­hiz­met­le­ri­ge­liþ­ti­ri­lir­ken,­e­ði­tim­al­mýþ­öð­ret­men­ler­ve­ü­ni­ver­si­te­öð­ren­ci­le­ri,­kýz­ço­cuk­la­rý­nýn­o­ku­la­gön­de­ril­me­si­i­çin a­i­le­ler­le­gö­rü­þüp,­bil­gi­len­dir­me­top­lan­tý­la­rý ya­pý­la­cak.­Far­kýn­da­lý­ðý­arttýr­ma­ya­yö­ne­lik­fa­a­li­yet­ler­ve­kam­pan­ya­lar­da­dü­zen­le­nir­ken, pi­lot­il­le­rin­9’un­da­bu­lu­nan­18­Kýz­Mes­lek Li­se­si’ne­2­mil­yon­Av­ro’luk­e­kip­man­a­lý­mý ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­ Pro­je­nin­a­na­o­fi­si­An­ka­ra’da­o­luþ­tu­ru­lur­ken,­böl­ge­de­ki­fa­a­li­yet­le­rin­da­ha­et­kin­yü­rü­tül­me­si­i­çin­Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­A­na­do­lu böl­ge­le­rin­mer­kez­o­fi­si­o­lan­Pro­je­Ko­or­di­nas­yon­Mer­ke­zi­Þan­lý­ur­fa’da­ku­rul­du.­Þan­lý­ur­fa­Ýl­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dür­lü­ðü­bün­ye­sin­de­ki Pro­je­Ko­or­di­nas­yon­Mer­ke­zi’nde,­psi­ko­lo­jik ve­reh­ber­lik­uz­man­la­rý­i­le­i­le­ti­þim­ve­halk­la­i­liþ­ki­ler­uz­man­la­rý­gö­rev­a­lý­yor.­

VALÝ OKUTAN: GELECEK, ANCAK EÐÝTÝMLE KAZANILIR

Pro­jey­le­il­gi­li­bir­a­çýk­la­ma­ya­pan­Þan­lý­ur­fa Va­li­si­Nu­ri­O­ku­tan,­“Top­lum­la­rýn­ge­liþ­me­sin­de­ki­en­bü­yük­fak­tör­kuþ­ku­suz e­ði­tim.­Gü­ven­du­yu­lan­bir­ge­le­cek i­çin,­ge­le­ce­ðin­güç­lü­Tür­ki­ye’si­nin­o­luþ­tu­rul­ma­sý­nýn­en­ö­nem­li te­mi­na­tý­i­yi­bir­e­ði­tim­dir.­Bu­nun­i­çin­il­köð­re­tim­ve­or­ta­öð­re­tim­de­ki­mev­cut­ye­ter­siz­lik­Þanlýurfa le­ri­mi­zi­hýz­la­gi­der­me­miz­ge­Valisi Nuri re­ki­yor.­Ö­zel­lik­le­kýz­ço­cuk­la­rý­Okutan mý­zýn­e­ði­ti­me­ka­týl­ma­sý,­o­kul­la­rýn­dan­ay­rý­lan­ve­ya­ay­rýl­ma­ris­ki bu­lu­nan­ço­cuk­la­rý­mýz­ve­a­i­le­le­rin mut­la­ka­ka­za­nýl­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Bu­nun­la be­ra­ber­e­ði­tim­de­sü­rek­li­li­ði­sað­la­dý­ðý­mýz müd­det­çe­ge­li­þe­bi­li­riz”­de­di.­ Va­li­O­ku­tan,­söz­le­ri­ne­þöy­le­de­vam­et­ti: “Kýz­la­rý­mý­zýn­o­kul­laþ­ma­sýn­da­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­bir­ar­týþ­göz­le­ni­yor,­an­cak­bu­ar­týþ­he­nüz­ye­ter­li­dü­zey­de­de­ðil.­Hýz­la­a­lýn­ma­sý­ge­re­ken­bir­hay­li­yol­var.­E­ði­tim­a­la­nýn­da­ya­pý­PROJEDE NELER YAPILACAK? 16­pi­lot­i­li­kap­sa­ya­cak­pro­je­kap­sa­mýn­da la­cak­bu­tür­pro­je­ler,­bu­yo­lu­ký­sal­ta­cak­týr. her­il­i­çin­ey­lem­pla­ný­o­luþ­tu­ru­la­cak,­her­il­de Böy­le­si­da­ha­faz­la­pro­je­ye­ih­ti­yaç­var.­Þan­lý­ça­lýþ­tay­lar­dü­zen­le­nip,­kýz­ço­cuk­la­rý­nýn­o­ku­la ur­fa­Va­li­li­ði­o­la­rak,­bu­pro­je­nin­hýz­la­yol­al­de­vam­du­rum­la­rý­ta­kip­e­di­le­cek.­Pro­je­kap­sa­- ma­sý­i­çin­e­li­miz­den­ge­len­her­tür­lü­des­te­ði mýn­da­ay­rý­ca,­se­çil­miþ­reh­ber­lik­öð­ret­men­le­ri sað­la­ya­ca­ðýz.”­­Þanlýurfa / Yeni Asya

Konya “þölene” hazýr KONYA’DA yarýn yaþanacak büyük coþku için, caddeler afiþ ve ilânlarla donaltýldý. Risale-i Nur Enstitüsü ve Genç Yaklaþým Dergisi’nin ortaklaþa gerçekleþtireceði Risale-i Nur Gençlik Þöleni, bu yýl da tüm gençleri ve kendini genç hissedenleri bir araya getiriyor. Þeb-i Arus törenlerinin yapýldýðý Mevlânâ Kültür Merkezi’nde düzenlenecek þölene Türkiye’nin dört bir yanýndan binlerce kiþinin katýlýmýna sahne olmasý bekleniyor. Ýkincisi tertip edilen þölen, Risale-i Nur’a gönül veren gençleri bir araya getirmek, ortak hedefler etrafýnda kenetlenmelerini temin edecek sinerjiyi ortaya çýkarmak ve gençlerin dâvâlarýna olan inançlarýný, sadakatlerini saðlamlaþtýrmayý amaçlýyor.

Barla’da Diriliþ Þ. Urfa’da

Y se ri i lân lar ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0212 655 88 59

Otomativ Sektöründe

Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0212 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

Yeni Asya Medya Grup Bünyesinde Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Alýnacaktýr. Tel: 0212 655 88 59 Dahili: 404-405 ademalp@yeniasya.com.tr

yeniasya Medya Grup

Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0212 422 22 23 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. 0535 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öð retmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nSultanahmet bölgesin de ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32

0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL 0533 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER

Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m , 2+1, bina yaþý 2

nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor.

1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE n 400 TL Taksitle

Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde %82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: 0532 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 3122295555

SATILIK ARSA

n Ýzmir Yenifoça'da sahil

arsasý 275 m2 17.500 TL 0535 359 39 60 n Bursa Yeniþehirde 9400 m2 tarla 19,500 TL 0537 435 74 85 n Bursa Yeniþehirin köyünde köyünde bahçeler arasýnda dönümü 1.500 TL n Bilecik Merkeze baðlý köyde muhtelif ebatlarda arsalar 0535 359 39 60 n Arnavutköy'de Sahibinden TOKÝ Karþýsýnda camiiye okula yakýn Caddeye cepheli 670 m2 135,000 TL yarý peþin yarý vadeli arsa 0212 597 80 81 0537 609 66 57 n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0212 597 99 21 0532 552 5973 n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman 0532 323 94 27 0282 653 66 67 - 0282 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75.000 TL Bodrum+3 Kat imarlý 0533 712 48 06 n KAYSERÝYE 18 km

Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637

ÜSTAD Be­di­üz­za­man Sa­id­Nur­sî’nin­ha­ya­tý­ný­ko­nu­a­lan­“Bar­la­da Di­ri­liþ” ad­lý­ti­yat­ro bu­gün­Mo­za­ik­Kül­tür­Mer­ke­zin­de­14:00 ve­20:00’de­i­ki­se­ans ol­mak­ü­ze­re­ser­gi­le­ne­cek.­Al­ter­na­tif­Sa­nat­ta­ra­fýn­dan­or­ga­ni­ze­e­di­len­ti­yat­ro­nun­dâ­ve­ti­ye­le­ri­Ye­ni As­ya,­Rad­yo­Me­ga, NT­Ki­tap­Kýr­ta­si­ye, Ca­hit­Ki­tap­Kýr­ta­si­ye ve­Ký­zý­lay-Sil­ver­gü­ven­lik­ten­te­min­e­di­le­bi­lir.­­Þanlýurfa / Safa Kerem Artan

VASITA n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ

nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94 nAcele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane 0539 260 53 08/Fatih

NAKLÝYAT n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

ZAYÝ

n Nüfus Cüzdaným kaybettim.Hükümsüzdür. Ýncili Akkoç/Ankara n 34 TDB 22 Plakalý ticari taksimin belediye ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Fatma Gürbüz


Y

DÜNYA

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

7

Filistinliler ‘devlet’e hazýr FÝLÝSTÝN YÖNETÝMÝ BAÞBAKANI SELAM FEYYAD, FÝLÝSTÝNLÝLERÝN BÝR DEVLET ÝÇÝN GEREKLÝ BÜTÜN ÞARTLARI YERÝNE GETÝRDÝKLERÝNÝ, KURULACAK BAÐIMSIZ FÝLÝSTÝN DEVLETÝNE HAZIR OLDUKLARINI BÝLDÝRDÝ. FÝLÝSTÝN Yö­ne­ti­mi­Baþ­ba­ka­ný Se­lam­Fey­yad,­Fi­lis­tin­li­le­rin bir­dev­let­i­çin­ge­rek­li­tüm þart­la­rý­ye­ri­ne­ge­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek,­“Gö­rev­ta­mam­lan­mýþ­týr”­de­di.­Fey­yad,­Ha­a­retz ga­ze­te­si­ne­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­“sa­de­ce­bir­kaç­yýl­ön­ce­siy­le­ya­pý­la­cak­bir­kar­þý­laþ­týr­ma­da,­or­ta­da­çar­pý­cý­bir­de­ði­þik­lik­ol­du­ðu­nu,­ (bir­dev­le­ti) ba­þa­ra­bi­le­ce­ði­miz­ko­nu­sun­da ger­çek­bir­fýr­sa­týn­ol­du­ðu­nu ve­bu­ko­nu­da­i­yim­ser­lik­duy­gu­su­nun­bu­lun­du­ðu­nu”­i­fa­de et­ti.­Bir­dev­let­i­çin­ha­zýr­lan­ma­nýn­ni­hai­he­def­ol­ma­dý­ðý­ný kay­de­den­Fey­yad­“An­cak­biz 1967­sý­nýr­la­rýy­la­ken­di­dev­le­ti­miz­al­týn­da­o­nur­lu­bir­þe­kil­de­ya­þa­dý­ðý­mýz­da­ger­çek­gö­rev­ta­mam­lan­mýþ­týr­di­ye­bi­le­ce­ðim”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­Ha­a­rezt,­Fey­yad­i­çin­“Ka­mu­o­yu nez­din­de­böy­le­si­ne­say­gýn­bir baþ­ka­A­rap­li­de­ri­zor­bu­lu­nur.­Ba­tý­da­Ku­zey­Af­ri­ka’dan do­ðu­da­ki­Kör­fez­ül­ke­le­ri­ne ka­dar­her­yer­de­halk­hü­kü­met­le­rin­ve­hor­tum­cu­li­der­le­-

FEYYAD, ABBAS'A YAKIN

Filistin Baþbakaný Selam Feyyad

rin­git­me­si­ni­is­ti­yor.­A­ma Fey­yad,­fark­lý­bir­hi­ka­ye”­i­fa­de­l e­r i­n i­kul­l an­d ý.­Ga­z e­t e, Gaz­ze’de­Ha­mas’ýn­yö­ne­ti­mi e­le­al­ma­sýn­dan­bu­ya­na­gö­rev ya­pan­Fey­yad’ýn,­Ha­mas’la­El Fe­tih’in­uz­laþ­ma­sý­ve­bir­Fi­lis­tin­U­lu­sal­Bir­lik­Hü­kü­me­ti ku­rul­ma­sý­ný­ön­gö­ren­an­laþ­ma­çer­çe­ve­sin­de­e­mek­li­ye­ay­rýl­ma­sý­ge­re­ke­ce­ði­yo­lun­da­ki ha­ber­le­rin­ar­dýn­dan­gel­di­ði­ne dik­kat­çek­ti.­Ha­a­retz,­üst­dü­zey­El­Fe­tih­ve­Ha­mas­li­der­le­ri­nin,­Fey­yad’ýn­baþ­ba­kan­lýk­tan­ay­rýl­ma­sý­ný­is­te­dik­le­ri­ni de­vur­gu­la­dý.­­Tel Aviv / aa

FÝLÝSTÝN Yönetimi Devlet Baþkaný Mahmud Abbas’a yakýn Filistinli kaynaklarýnsa, Abbas’ýn Feyyad’ýn baþbakan olarak kalmasýnda ýsrarlý olduðunu ileri sürdüðü hatýrlatýlan haberde, üst düzey Hamas yetkililerinden Ýzzet El Riþk ile Gazze’deki Hamas Baþbakaný Ýsmail Haniye’nin, geçtiðimiz günlerdeki açýklamalarýnda, Feyyad’ýn baþbakanlýðýný ihtimal dýþý saymadýklarý ifade edildi. Gazeteye göre, Hamas liderleri de Feyyad’a uluslararasý toplumda, ABD ve hatta Ýsrail’de, Batý Þeria’daki hükümette köklü deðiþiklikler yapýp, yolsuzlukla mücadelesi ve uyguladýðý kapsamlý reformlar dolayýsýyla büyük saygý duyulduðunun farkýndalar. Hepsinden öte, hem Hamas hem de El Fetih, Feyyad’ýn neredeyse imkansýz bir görevi yerine getirerek, “belki Eylül’de” bir Filistin devletinin kurulmasý için gereken altyapýyý hazýrladýðýný da biliyorlar. Ancak Feyyad’ýn Eylül ayýndaki BM Genel Kurulu’ndaki hazýrlýklar ve bu konuyla ilgili tahminlerde bulunmayý da kabul etmediðini belirten Haaretz, Feyyad’ýn bu konuda “Ben yalnýzca üzerimdeki sorumlulukla, Eylül ayýna kadar olup biteceklerle ilgileniyorum” dediðini aktardý.

KGB arþivi internette LÝTVANYA, Sov­yet­iþ­ga­li­dö­ne­min­de­Rus­giz­li­is­tih­ba­rat­ser­vi­si­KGB’nin­bu­dö­nem­de­ki­fa­a­li­yet­le­ri­ne­i­liþ­kin­bel­ge­le­ri­in­ter­net­te­ki­bir­si­te­de­ya­yý­na­ ver­di.­ Lit­van­ya­ Baþ­ba­ka­ný­ An­dri­us­ Ku­bi­li­us,­ ya­zý­lý­ a­çýk­la­ma­sýn­da,­‘’U­zun­yýl­lar­bo­yun­ca ger­çek­giz­len­di,­çün­kü­ger­çek­bir­çok­ki­þi­yi­ra­hat­sýz e­di­yor­du’’­de­di.­Ku­bi­li­us,­bu­a­çýk­la­ma­yý­KGB­fa­a­li­yet­le­ri­ne­i­liþ­kin­bel­ge­le­rin­‘’www.kgbve­ik­la.lt.’’­si­te­de­ya­yým­lan­ma­sý­do­la­yý­sýy­la­yap­tý.­Bu­a­ra­da,­Lit­van­y a’nýn­ba­ð ým­s ýz­l ý­ð ý­n ýn­ mi­m a­r ý­ Vyta­u ­t as

Land­sber­gis­ de­ ‘’Bu­ an­lam­lý­ bir­ i­ler­le­me.­ Çok geç­ ve­ sý­nýr­lý­ ol­du­ðu­ ke­sin,­ a­ma­ yi­ne­ de­ bir­ a­dým­dýr­bu.­O­lay­ö­nem­li­dir,­çün­kü­pek­de­o­nur­lu ol­ma­yan­ þey­le­ri­ sak­la­mý­yo­ruz,­ sak­la­ma­ya­ca­ðýz’’ di­ye­ ko­nuþ­tu.­ Þu­ an­da­ si­te­de­ 1960-1991­ dö­ne­mi­ne­a­it­159­bel­ge­nin­a­çýk­lan­dý­ðý,­bun­lar­a­ra­sýn­da­7­KGB­li­de­ri­nin­bi­yog­ra­fi­si­nin­de­bu­lun­du­ðu be­lir­til­di.­Bu­bel­ge­le­rin­a­çýk­lan­ma­sý­nýn­30­Ha­zi­ran­ 2010’da­ ka­b ul­ e­d i­l en­ bir­ ya­s a­ sa­y e­s in­d e müm­kün­ol­du­ðu­i­fa­de­e­di­li­yor. Vilnius / aa

Pakistan'ýn kuzey batýsýndaki polis eðitim merkezine düzenlenen intihar saldýrýlarýnda 80 kiþi ölürken 22'si aðýr 115 kiþi yaralandý. FOTOÐRAF: AA

Pakistan çifte saldýrýyla sarsýldý PAKÝSTAN’IN ku­zey­ba­tý­sýn­da­ki­po­lis­a­ka­de­mi­si­ne­ya­pý­lan­in­ti­har­sal­dý­rý­la­rýn­da­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­80’e­u­laþ­tý.­Çif­te­sal­dý­rý­yý,­Ta­li­ban­üst­len­di.­El­Ka­i­de’nin­müt­te­fi­ði­ Pa­kis­tan­Ta­li­ban­Ha­re­ke­ti’nin­(PTH) söz­cü­sü Ýh­sa­nul­lah­Ýh­san,­AFP­a­jan­sý­na­te­le­fon­la yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Pa­kis­tan’ýn­ku­zey­ba­tý­sýn­da­po­lis­e­ði­tim­mer­ke­zi­ni­he­def­le­yen­çif­te­sal­dý­rý­nýn­“þe­hit­U­sa­me­bin­La­din’in­in­ti­ka­mý­nýn­a­lýn­ma­sý­i­çin­ilk­ey­lem”­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­Ta­li­ban­söz­cü­sü,­“Pa­kis­tan­ve­Af­ga­nis­tan’da­da­ha­bü­yük­sal­dý­rý­lar­bek­le­yin”

Mübarek’in gözaltý süresi 15 gün uzatýldý n MISIR a­da­le­ti,­es­ki­Dev­let­Baþ­ka­ný­Hüs­nü Mü­ba­rek’in­pa­ra­ak­la­ma­su­çun­dan­gö­zal­tý­sü­re­si­nin­15­gün­da­ha­u­za­týl­ma­sý­na­ka­rar­ver­di. Res­mî­Me­na­a­jan­sý­nýn­ha­be­ri­ne­gö­re,­A­da­let Ba­kan­lý­ðý­Ka­nun­Dý­þý­Ge­lir­ler­Da­i­re­si­Baþ­ka­ný Es­sam­El­Go­ha­ri,­Mü­ba­rek’in­pa­ra­ak­la­ma suç­la­ma­sýy­la­Þarm­El­Þeyh’te­üç­sa­at­sü­ren sor­gu­su­nun­ar­dýn­dan­15­gün­gö­zal­tý­ta­li­ma­tý ver­di.­Mý­sýr­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý­sa­lý­gü­nü,­yol­suz­luk­i­le­mu­ha­lif­gös­te­ri­le­re­kan­lý­mü­da­ha­le so­ruþ­tur­ma­sý­çer­çe­ve­sin­de­Mü­ba­rek’in­gö­zal­tý sü­re­si­ni­i­kin­ci­kez­15­gün­u­zat­mýþ­tý.­11­Ni­san’da­halk­a­yak­lan­ma­sýy­la­ik­ti­dar­dan­dev­ri­len­83­ya­þýn­da­ki­Mü­ba­rek,­ge­çir­di­ði­kalp­kri­zi­nin­ar­dýn­dan­12­Ni­san’dan­be­ri­Þarm­El­Þeyh u­lus­la­r­a­ra­sý­has­ta­ne­sin­de­te­da­vi­gö­rü­yor­ve gö­zal­týn­da­tu­tu­lu­yor.­Kahire / aa

di­ye­teh­dit­et­ti.­Pa­kis­tan­ma­kam­la­rý­da,­sý­nýr­po­lis­me­mur­la­rý­nýn­e­ði­tim­mer­ke­zi­ne yö­ne­lik­sal­dý­rý­da­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­nýn­80’e­u­laþ­tý­ðý­ný­a­çýk­la­dý.­Sal­dý­rý­da,­20’si­a­ðýr­115­ki­þi­nin­de­ya­ra­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Mo­to­sik­let­li in­ti­har­ko­man­do­la­rýn­ca­ger­çek­leþ­ti­ri­len sal­dý­rý­da­10­ki­log­ram­pat­la­yý­cý­mad­de­kul­la­nýl­dý­ðý­be­lir­til­di.­U­sa­me­bin­La­din’in­Pa­kis­tan’ýn­ku­ze­yin­de­A­me­ri­kan­ko­man­do­la­rý­ta­ra­fýn­dan­öl­dü­rül­me­sin­den­11­gün son­ra­Ta­li­ban’ýn­et­kin­ol­du­ðu­a­þi­ret­ler­böl­ge­si­nin­ya­ký­nýn­da­ki­Þar­sad­da’da­gi­ri­þi­len

bu­bü­yük­sal­dý­rý­da­ilk­bom­ba­nýn­in­ti­har sal­dýr­ga­ný­ta­ra­fýn­dan­pat­la­týl­dý­ðý­ný­be­lir­ten Pa­kis­tan­ma­kam­la­rý,­sal­dý­rý­nýn­sý­nýr­la­rý­ko­ru­yan­ko­ru­cu­teþ­ki­lâ­tý­Fron­ti­er­Cons­ta­bu­lary’nin­e­ði­tim­mer­ke­zin­de­e­ði­tim­a­lan genç­em­ni­yet­men­sup­la­rý­ný­he­def­le­di­ði­ni kay­det­ti.­Sal­dý­rý­nýn,­genç­em­ni­yet­men­sup­la­rý­nýn,­10­gün­lük­i­zin­le­ri­ne­git­mek­i­çin­o­to­büs­le­re­bin­dik­le­ri­sý­ra­da­mey­da­na gel­di­ði­be­lir­til­di.­Ye­rel­te­le­viz­yon­lar,­sal­dý­rý­da­ha­sar­gö­ren­çok­sa­yý­da­a­raç­ve­bi­na­nýn­gö­rün­tü­sü­nü­ya­yým­la­dý.­Ýslamabad / aa

BM: Suriye’de ölenler 850’ye çýkmýþ olabilir BM Ýn­san­Hak­la­rý­Yük­sek­Ko­mi­ser­li­ði,­Su­ri­ye’de­gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­yö­ne­tim­kar­þýt­la­rý­na­mü­da­ha­le­sin­de­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­nýn 850’ye­çýk­mýþ­o­la­bi­le­ce­ði­ni­bil­dir­di.­­Yük­sek­Ko­mi­ser­li­ðin­söz­cü­sü­Ru­pert­Col­vil­le, yap­tý­ðý­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sýn­da,­Su­ri­ye­hü­kü­me­ti­ne­i­ti­dal­li­ol­ma,­güç­kul­la­ný­mý­na­ve mu­ha­lif­le­ri­sus­tur­mak­i­çin­top­lu­gö­zal­tý­la­ra­son­ver­me­çað­rý­sý­ný­yi­ne­le­di.­Ýn­san­hak­la­rý­sa­vu­nu­cu­la­rýn­dan­al­dýk­la­rý­bil­ge­le­re gö­re­ö­lü­sa­yý­sý­nýn­700­i­la­850­ol­du­ðu­nu be­lir­ten­söz­cü,­bu­ra­kam­la­rýn­ger­çek­lik­ih­ti­ma­li­nin­e­pey­yük­sek­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­

Ö­te­ yan­dan­ U­lus­la­ra­ra­sý­ Hu­kuk­çu­lar Ko­mis­yo­nu,­ Su­ri­ye’de­ hü­kü­me­te­ kar­þý pro­tes­to­dü­zen­le­yen­gös­te­ri­ci­le­re­yö­ne­lik o­pe­ras­yon­da­ 700’den­ faz­la­ ki­þi­nin­ öl­dü­ðü­nü­be­lirt­ti.­U­lus­la­ra­ra­sý­a­lan­da­üst­dü­zey­ a­vu­kat­ ve­ ha­kim­ler­den­ o­lu­þan­ ve mer­ke­zi­ Ce­nev­re’de­ bu­lu­nan­ Ko­mis­yon, Su­ri­ye­li­gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­si­vil­le­ri­he­def a­lan­ sal­dý­rý­la­rý­nýn­ u­lus­la­ra­ra­sý­ hu­ku­ka gö­re­ suç­ ol­du­ðu­nu­ha­týr­lat­tý­ve­gü­ven­lik güç­le­ri­nin­sý­ký­ön­lem­le­ri­hak­kýn­da­ki­bil­gi­nin,­a­vu­kat­lar­i­le­in­san­hak­la­rý­sa­vu­nu­cu­la­rýn­dan­a­lýn­dý­ðý­ný­a­çýk­la­dý.­Cenevre / aa

Ýspanya’daki depremde 10 bin kiþi evsiz kaldý n ÝSPANYA’NIN gü­ney­do­ðu­sun­da­ki­Mur­ci­a þehri­nin­Lor­ca­il­çe­sin­de­11­Ma­yýs­ta­mey­da­na ge­len­ve­9­ki­þi­nin­ö­lü­mü­ne­yol­a­çan­i­ki­dep­rem­den­son­ra,­10­bin­ki­þi­nin­ev­siz­kal­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Ýs­pan­yol­ba­sý­nýn­da­Lor­ca­be­le­di­ye­si kay­nak­la­rý­na­da­ya­na­rak­ve­ri­len­ha­ber­ler­de, dep­rem­ler­den­son­ra­ev­ler­de­ha­sar­tes­pit­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­yüz­de­70’i­nin­ta­mam­lan­dý­ðý­be­lir­til­di.­Yak­la­þýk­10­bin­ki­þi­nin­ev­le­ri­ne­gi­re­me­ye­cek­du­rum­da­ol­du­ðu­be­lir­ti­lir­ken,­bi­na­la­rýn­yüz­de­17’si­nin­yý­ký­lýp­ye­ni­den­in­þa­e­dil­me­si,­yüz­de­38’i­nin­de­cid­dî­o­na­rým­dan­geç­me­si­ge­rek­ti­ði­kay­de­dil­di.­­Bu­a­ra­da­Baþ­ba­kan Jo­se­Lu­is­Rod­ri­gu­ez­Za­pa­te­ro­ve­ve­li­aht Prens­Fe­li­pe,­dep­rem­de­ö­len­9­ki­þi­nin­ce­na­ze tö­ren­le­ri­i­çin­dün­Lor­ca’ya­git­ti.­Za­pa­te­ro,­­yý­ký­lan­ev­le­rin­or­ta­va­de­de­tek­rar­in­þa­e­di­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­Za­pa­te­ro,­Lor­ca’da­ki­ta­ri­hî­mi­ras i­lan­e­di­len­bi­na­la­rýn­da­bü­yük­ha­sar­gör­dü­ðü­nü­i­fa­de­etti.­Lor­ca’da­ki­4,4­ve­5,2­þid­de­tin­de­ki­dep­rem­ler­yak­la­þýk­300­ki­þi­nin­de­ya­ra­lan­ma­sý­na­yol­a­çar­ken,­2­ki­þi­nin­du­ru­mu­nun cid­di­ol­du­ðu­bil­di­ril­di. Madrid / aa

Lampedusa Adasýna, göçmen akýný sürüyor n ÝTALYA’NIN Af­ri­ka­ký­t'a­sý­na­en­ya­kýn­top­rak­par­ça­sý­o­lan­Lam­pe­du­sa­a­da­sý­na­ka­çak göç­men­ler­gel­me­ye­de­vam­e­di­yor.­Tu­nus’un 138­ki­lo­met­re­a­çý­ðýn­da­bu­lu­nan­Lam­pe­du­sa A­da­sý­na,­bu­sa­bah­sa­at­le­rin­de­166­göç­men ta­þý­yan­bir­tek­ne­nin­dev­ri­ye­gö­re­vi­ni­ya­pan po­lis­bo­tu­eþ­li­ðin­de­a­da­ya­var­dý­ðý­bil­di­ril­di. Tek­ne­de­ki­166­göç­men­den­9’u­nun­ka­dýn, 4’ü­nün­ço­cuk­ol­du­ðu­i­fa­de­e­dil­di.­Tek­ne­nin, Si­cil­ya­Bo­ða­zýn­dan­ge­çer­ken­ a­cil­yar­dým­u­ya­rý­sý­(SOS) yap­tý­ðý­be­lir­til­di.­A­da­ya­u­la­þan ilk­tek­ne­nin­ar­dýn­dan,­ka­çak­göç­men­ta­þý­yan 5­tek­ne­nin­da­ha­po­lis­ve­sa­hil­gü­ven­lik­bi­rim­le­rin­ce­tes­bit­e­dil­di­ði­kay­de­dil­di.­A­da­ya var­ma­sý­bek­le­nen­i­kin­ci­tek­ne­de­200,­Lib­ya ka­ra­su­la­rý­i­çe­ri­sin­de­tesbit­e­di­len­bir­baþ­ka tek­ne­de­i­se­500­ki­þi­nin­yer­al­dý­ðý­tah­min­le­ri ya­pý­lý­yor.­Ýtalya,­Ku­zey­Af­ri­ka’da­baþ­la­yan­is­yan­ha­re­ket­le­ri­son­ra­sýn­da­göç­men­a­ký­ný­na uð­ra­yan­Lam­pe­du­sa­i­çin­çö­züm­a­ra­yý­þý­ný sürdürüyor.­Göç­men­le­rin­ço­ðu­nu­Tu­nus­ vatandaþlarý­ol­uþturuyor.­­Floransa / aa

Esad’dan ateþ açmama emri SURÝYE Devlet Baþkaný Beþþar Esad’ýn güvenlik güçlerine, göstericilerin üzerine ateþ açmama emri verdiði bildirildi. Muhalif yazar Louai Hüseyin’in Facebook’taki sayfasýnda yazdýðýna göre, Esad’ýn danýþmaný Butayna Þaban, telefon görüþmesinde kendisine, göstericilerin üzerine ateþ açýlmamasý yönünde devlet baþkanlýðý talimatý yayýmlandýðýný açýkladý. Þaban’ýn kendisine, bu emri çiðneyenlerin bütün sorumluluðu üstleneceklerini söylediðini belirten Hüseyin, bu talimatýn bugün yapýlacak gösterilerde ve sonrakilerde de uygulanmasýný ümit ettiðini belirtti ve göstericileri güvenlik güçlerinin tutumu ne olursa olsun barýþçýl gösteri yapmaya çaðýrdý. Esad’ýn görevlendirdiði Butayna Þaban, geçen hafta aralarýnda Luai Hüseyin, yazar Michel Kilo, ekonomist Arif Dalila’nýn bulunduðu muhalif isimlerle görüþmüþ, Suriye medyasý görüþmede, çoðulcu demokrasi ve seçim yasalarý ile medya konularýnýn ele alýndýðýný bildirmiþti. Þam / aa

Rus istihbaratý Umarov’un peþinde KENDÝSÝNÝ “Kaf­kas­E­mi­ri” o­la­rak­i­lân­e­den Çe­çen­ay­rý­lýk­çý­li­der­Do­ku­U­ma­rov’un Tür­ki­ye­ve­ya­Gür­cis­tan’da­sak­lan­dý­ðý­id­di­a e­dil­di.­Rus­“Li­fe­News”­si­te­si,­gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­Mart­a­yýn­da­Ýn­guþ­Cum­hu­ri­ye­ti’nde­yü­rüt­tük­le­ri­ö­zel­o­pe­ras­yo­nun­ar­dýn­dan­U­ma­rov’un­böl­ge­de­ol­ma­dý­ðý­ko­nu­sun­da­e­min­ol­duk­la­rý­ný­be­lir­te­rek,­iç­is­tih­ba­rat­tan­so­rum­lu­Fe­de­ral­Gü­ven­lik­Ser­vi­si’nden­(FSB) a­dý­a­çýk­lan­ma­yan­bir­yet­ki­li­nin,­U­ma­rov’un­Tür­ki­ye­ve­ya­Gür­cis­tan’a kaç­mýþ­o­la­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di­ði­ni­kay­det­ti. FSB­yet­ki­li­si,­U­ma­rov’un­bü­yük­ihtimalle Tür­ki­ye’de­bu­lun­du­ðu­nu­i­le­ri­sü­re­rek,­“U­ma­rov’un­kar­de­þi­Va­ha­Ýs­tan­bul’da­ya­þý­-

yor.­Va­ha­di­ðer­kar­deþ­le­ri­Mu­sa­ve­Ý­sa’nýn ö­lü­mün­den­son­ra­mi­li­tan­lar­la­i­liþ­ki­si­ni kes­ti­ði­ni­söy­le­miþ­ve­Do­ku­i­le­ir­ti­ba­tý­nýn ol­du­ðu­nu­red­det­miþ­ti”­de­di.­Ýn­guþ­Cum­hu­ri­ye­ti­FSB­De­part­ma­ný­tem­sil­ci­si­Dmit­ri Ma­lov­i­se­Kom­so­mols­ka­ya­Prav­da­ga­ze­te­si­ne­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­U­ma­rov’un­Tür­ki­ye’de­sak­lan­dý­ðý­na­i­nan­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­“Bu­müm­kün­de­ðil.­Tür­ki­ye’de­bu­lun­sa­Türk­­is­tih­ba­rat­ser­vi­si­nin­gö­rüþ­a­la­ný­na gi­rer­ve­a­nýn­da­tu­tuk­la­nýr.­U­ma­rov,­bir Av­ru­pa­ül­ke­si­ne­de­gi­de­mez.­U­ma­rov,­bi­zim­le­u­lus­la­r­a­ra­sý­te­rö­rist­le­ri­ya­ka­la­ma ko­nu­sun­da­iþ­bir­li­ði­ya­pan­A­me­ri­ka­lý­la­rýn da­lis­te­sin­de”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Moskova / aa


8

Suriye ile imtihan SURÝYE’DE de­vam­e­den­o­lay­la­rýn­Tür­ki­ye’nin­ba­þý­ný­e­pey­ce­að­rý­ta­ca­ðý­gö­rü­lü­yor.­E­sad­yö­ne­ti­mi­ta­viz­ver­mek­ten­ya­na­de­ðil­ve­a­yak­lan­ma­yý­re­ji­min a­lý­þa­gel­di­ði­u­sül­ler­le,­kan­dö­ke­rek­bas­týr­ma­yý­ter­cih­et­ti­ði­an­la­þý­lý­yor.­Þim­di­den­ö­lü­sa­yý­sý­2000­ci­va­rýn­da­ve­da­ha­da­art­ma­sý­muh­te­mel.­Tür­ki­ye­i­se i­ki­a­ra­da­bir­de­re­de­kal­mýþ­du­rum­da.­Bir­yan­da ha­ya­tý­ný­kay­be­den­si­vil­ler,­di­ðer­yan­da­i­se­bir­sü­re­dir­i­ti­na­i­le­in­þa­e­dil­miþ­i­ki­li­i­liþ­ki­ler.­Ba­zý­i­ki­lem­le­ri­miz­var,­bun­la­rý­ö­zet­le­ye­lim. 1-­Tür­ki­ye’nin­A­rap­ba­ha­rý­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan bu­sü­reç­ten­mem­nun­ol­du­ðu­nu­söy­le­mek­i­çin ne­den­ler­var.­Her­þey­den­ön­ce­böl­ge­de­ki­an­ti­de­mok­ra­tik­re­jim­le­rin­yý­kýl­ma­sý­ve­ye­ri­ne­in­san­hak­la­rý­ba­ký­mýn­dan­ge­liþ­miþ­yö­ne­tim­le­rin­gel­me­si, de­mok­ra­si­ye­i­na­nan­ve­çað­daþ­ya­þam­stan­dar­dý­ný il­ke­e­din­miþ­bir­ül­ke­i­çin­i­yi­bir­se­çe­nek.­Et­ra­fý­mýz­da­as­ker­ve­ya­po­lis­gü­cüy­le­a­yak­ta­du­ran­de­mir­yum­ruk­yö­ne­tim­le­rin­bu­lun­ma­sýn­dan­sa, halk­tan­al­dý­ðý­des­tek­le­var­o­lan,­hal­ký­na­he­sap­ve­ren­hü­kü­met­le­rin­yer­al­ma­sý­sür­dü­rü­le­bi­lir­ba­rýþ or­ta­mý­nýn­da­en­ö­nem­li­ko­þu­lu.­Tür­ki­ye­bir­sü­re­dir­böl­ge­nin­en­bü­yük­as­ke­ri­gü­cü­o­la­rak­de­ðil,­en güç­lü­e­ko­no­mi­si­o­la­rak­a­ný­lý­yor.­Ye­ni­po­li­ti­ka­mýz soft­po­wer’a­ya­ni­e­ko­no­mik,­kül­tü­rel­sos­yal­ve­si­ya­sal­a­raç­lar­la­sür­dü­rü­len­et­kin­li­ðe­da­ya­ný­yor.­Bu ba­kým­dan­sa­vaþ­tan­de­ðil­ba­rýþ­tan­bes­le­nen­bir­pa­ra­dig­ma­yý­sa­vu­nu­yor,­ken­di­mi­zi­o­nun­i­çin­de­ko­num­lan­dý­rý­yo­ruz.­De­mok­ra­si­nin­ba­rý­þý­in­þa­e­den bi­rin­cil­fak­tör­ol­du­ðu­ta­rih­sel­bir­ve­ri.­Bu­na­mu­ka­bil,­Tür­ki­ye’nin­bu­gü­ne­ka­dar­kur­du­ðu­i­liþ­ki­ler de­mok­ra­tik­o­lup­ol­ma­dý­ðý­na­ba­kýl­mak­sý­zýn­mev­cut­yö­ne­tim­ler­le.­Üs­te­lik­bu­i­liþ­ki­le­re­bir­sü­rü­po­li­tik­ve­e­ko­no­mik­ya­tý­rým­ya­pýl­mýþ­du­rum­da.­Su­ri­ye i­le­ge­liþ­tir­di­ði­miz­i­liþ­ki­ler­i­se­bun­lar­dan­en­ö­nem­li­si­ve­en­de­ri­ni.­Son­bir­kaç­se­ne­de­on­lar­ca­an­laþ­ma­im­za­lan­mýþ,­bel­li­ko­nu­lar­da­or­tak­ta­výr­lar­a­lýn­mýþ.­Þim­di­ler­de­i­se­ki­e­tik­pren­sip­a­ra­sýn­da­sý­kýþ­mýþ­du­rum­da­yýz.­Dos­tu­mu­za­her­hal­ve­þart­ta­ve­fa­duy­gu­su­i­le­des­tek­mi­o­la­ca­ðýz,­si­vil­ya­þa­ma­ve in­san­hak­la­rý­na­say­gý­kri­ter­le­ri­ge­re­ðin­ce­kö­tü­ye ‘dur’­mu­di­ye­ce­ðiz? 2-­‘Kom­þu­lar­la­Sý­fýr­So­run’­yak­la­þý­mý­nýn­son­dö­nem­Türk­dýþ­po­li­ti­ka­sý­nýn­en­ö­nem­li­di­re­ði­ol­du­ðu­bi­li­ni­yor.­(...)­Bu­na­mu­ka­bil,­þim­di­ler­de­kom­þu­lar­la­so­run­la­rý­mýz­çok­ön­plan­da­ol­ma­sa­da,­kom­þu­lar­da­so­run­lar­ay­yu­ka­çýk­mýþ­va­zi­yet­te.­Hat­ta so­run­suz­kom­þu­muz­yok­de­sek­ye­ri­dir.­Tüm­bu so­run­la­rýn­ta­raf­la­rý­var­ve­Tür­ki­ye’den­bek­le­nen­i­se­bu­ta­raf­lar­dan­bi­ri­nin­ya­nýn­da­yer­a­la­rak­po­zis­yo­nu­nu­be­lir­le­me­si.­Bu,­‘sý­fýr­so­run­ko­nu­su­nun’ sýrf­bi­zim­i­yi­ni­ye­ti­miz­le­de­ðil,­e­sa­sen­kon­jonk­tür­le­ve­u­lus­la­ra­ra­sý­sis­te­min­ge­rek­le­riy­le­il­gi­li­ol­du­-

Y

MEDYA POLÝTÝK

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

ðu­nu­da­gös­te­ri­yor.­Su­ri­ye­i­le­sý­fýr­so­run­der­ken, Su­ri­ye’de­ki­so­run­lar­ve­böl­ge­de­ki­de­ði­þim­ler­se­be­biy­le,­da­ha­bü­yük­so­run­lar­la­yüz­leþ­me­miz­ka­çý­nýl­maz­ha­le­ge­le­bi­li­yor.­La­kin­bu­du­ru­mun­rüz­gar ne­re­den­e­ser­se­o­na­gö­re­dav­ran­mak­ye­ri­ne­pro­ak­tif­po­li­ti­ka­uy­gu­la­ma­ya­ça­lý­þan­her­ül­ke­a­çý­sýn­dan ay­ný­de­re­ce­de­prob­lem­li­ol­du­ðu­nu­da­be­lir­te­lim. 3-­Tür­ki­ye,­Or­ta­do­ðu’da­her­dö­nem­de­en­bü­yük­risk­o­la­rak­ka­bul­e­di­len­Sün­nî-Þiî­ge­ri­li­min­de­her­han­gi­bir­saf­tut­ma­mak­i­çin­cid­di­ça­ba gös­te­ri­yor.­La­kin­bu­pa­ra­dig­ma­gi­de­rek­da­ha­da sý­cak­bir­po­li­tik­me­nü­ye­dö­nüþ­mek­te.­A­rap­Ba­ha­rý’nýn­sert­bir­ký­þa­çev­ril­me­­ih­ti­ma­li­i­se­gi­de­rek­yük­se­li­yor.­Böl­ge­halk­la­rý­nýn­ser­gi­le­di­ði­tu­tum,­10­yýl­i­çe­ri­sin­de­ABD­ve­Ýs­ra­il’e­kar­þý­ol­ma çiz­gi­sin­den,­þim­di­ler­de­ken­di­ka­tý­yö­ne­tim­le­ri­ne kar­þý­di­ren­me­a­þa­ma­sý­na­geç­miþ­du­rum­da.­Bu­nun­bir­son­ra­ki­mer­ha­le­si­i­se­hal­kýn­bir­bi­ri­i­le ça­týþ­ma­sý­o­la­bi­lir.­Ge­niþ­halk­ha­re­ket­le­ri­nin­de­mok­ra­tik­ta­lep­ler­den­mez­hep­sel­kim­lik­ta­lep­le­ri­ne­doð­ru­kay­ma­sý,­bü­yük­bir­fe­la­ke­tin­ka­pý­da

‘‘

Arap Baharý’nýn sert bir kýþa çevrilme ihtimali giderek yükseliyor.

ol­du­ðu­nu­gös­te­rir.­Mý­sýr’dan­Su­ri­ye­ve­Lüb­nan’a,­Bah­reyn’den­S.­A­ra­bis­tan­ve­I­rak’a­ka­dar her­yer­ay­ný­teh­dit­le­yüz­yü­ze­bu­lu­u­yor.­Bu­ça­týþ­ma­nýn­u­lus­la­ra­ra­sý­plat­form­da­ki­yan­sý­ma­sý­i­se S.­A­ra­bis­tan­li­der­li­ðin­de­bir­Sün­ni­blo­ka­kar­þý,­Ý­ran’ýn­li­der­li­ðin­de­Þii­it­ti­fa­ký­o­la­rak­þe­kil­le­ne­cek gi­bi.­Tür­ki­ye’nin­bir­sü­re­dir­en­ö­nem­li­ön­ce­li­ði bu­ça­týþ­ma­yý­dur­dur­mak.­(...)­Tür­ki­ye­böl­ge­de­ki 3.­yo­lu­tem­sil­e­de­rek,­Sün­ni­ya­da­Þi­i­lik­ten­ya­na ta­výr­ser­gi­le­me­yen,­Müs­lü­man­la­rý­tüm­den­ku­cak­la­yan­bir­pro­fil­ol­ma­ar­zu­sun­da.Su­ri­ye­i­se­bu ba­kým­dan­ö­nem­li­bir­test­a­la­ný.­Nu­say­ri­a­zýn­lý­ðýn­Sün­ni­ço­ðun­lu­ðu­yö­net­ti­ði­bir­ül­ke.­Böy­le bir­yö­ne­tim­hak­kýn­da­söy­le­ne­cek­her­sö­zün­i­çiþ­le­ri­ne­mü­da­ha­le­an­la­mý­na­ge­le­ce­ði­gi­bi­mez­hep­sel­bir­ko­num­lan­ma­da­ya­ra­ta­bi­lir.­Su­ri­ye yö­ne­ti­mi­ne­kar­þý­dur­ma­nýn­ol­du­ðu­ka­dar,­des­tek­le­me­nin­de­mez­hep­sel­komp­li­kas­yon­la­rý­var ve­o­da­AKP’nin­ü­ze­ri­ne­o­tur­du­ðu­seç­men­ta­ba­ný­a­çý­sýn­dan­so­run­lu.­Ký­sa­ca­Su­ri­ye­me­se­le­si ne­re­den­ba­kar­san­bak,­zor­ze­na­at.. Deniz Ülke Arýboðan, Akþam, 13 Mayýs 2011

AB rüzgârý kesildi, reformlar bitti GEÇEN Pa­zar­te­si­9­Ma­yýs­Av­ru­pa­Gü­nü­i­di.­Bu ve­si­ley­le­Ba­kan­E­ge­men­Ba­ðýþ­ve­AB­Ge­nel Sek­re­ter­li­ði­Liz­bon­Ant­laþ­ma­sý’nýn­Türk­çe­ye ka­zan­dý­rý­lan­çe­vi­ri­si­ni­ta­nýt­tý.­Bu­et­kin­lik­dý­þýn­da­di­þe­do­ku­nur­bir­þey­ol­ma­dý.­Mâ­lum,­AB ar­týk­gün­dem­de­de­ðil.­A­ma­AB­il­ke­le­ri­nin­ (ül­ke­le­ri­nin­de­ðil)­ ö­ne­mi­ni­an­la­mak­i­çin­ön­ce 2004’te­ki­öz­gür­lük­or­ta­mý­ný­ve­öz­gü­ve­ni­ha­týr­la­mak­ve­þim­di­ler­de­na­sýl­hýz­la­ge­ri­ye­düþ­tü­ðü­mü­zü­gör­mek­kâ­fi.­Bu­nun­i­çin­de­gün­lük­ha­ya­tý­mý­za­bak­ma­mýz­ye­ter­li.­AB­rüz­gâ­rý­ke­sil­dik­ten­son­ra­ki­te­mel­so­ru­Tür­ki­ye’nin­re­form sü­re­ci­ni­ken­di­ba­þý­na­sür­dü­rüp­sür­dü­re­me­ye­ce­ði­i­di.­Ce­vap­a­çýk:­Sür­dü­re­me­ye­cek! Bir­za­man­lar­Ka­tý­lým­Or­tak­lý­ðý­Bel­ge­si­(KOB) di­ye­bir­þey­var­dý.­Bel­ge­AB­i­le­ya­pý­lan­ü­ye­lik mü­za­ke­re­le­rin­de­AB­ta­ra­fý­nýn­ha­zýr­la­dý­ðý,­Tür­ki­ye’nin­ü­ye­lik­ve­ci­be­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­tir­mek­i­çin yap­ma­sý­ge­re­ken­ya­sal­ve­tek­nik­iþ­le­rin­ký­sa­ve u­zun­va­de­ye­ya­yýl­mýþ­lis­te­siy­di.­Ge­re­ken­ler­ya­pýl­dýk­ça­bel­ge­gün­cel­len­di,­ya­pý­lan­lar­lis­te­den düþ­tü.­Ö­lüm­ce­za­sý­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý­gi­bi.­Ýlk­bel­ge­2001’de­ve­ril­diy­di,­i­çe­ri­ði­2003,­2006­ve­en son­Þu­bat­2008’de­ta­ze­len­di.­O­ta­rih­ten­be­ri, ya­ni­üç­yýl­dýr­týk­yok.­Bu­gün­ye­ni­le­ne­cek­ol­sa or­ta­ya­an­cak­2003­mo­del­bir­bel­ge­çý­kar. Tür­ki­ye­A­ra­lýk­2004’te­AB­i­le­ü­ye­lik­mü­za­ke­re­si­ne­o­tur­ma­ya­ge­rek­çe­o­luþ­tu­ran­Ko­pen­hag­Si­ya­sî­Kri­te­ri’nde­ka­tet­ti­ði­me­sa­fe­nin­ar­týk ge­ri­si­ne­düþ­müþ­bir­ül­ke.­Ya­pý­lan­iþ­yok­mu, çok­var.­Ba­kan­Ba­ðýþ­ve­e­ki­bi­e­lin­den­ge­len­her þe­yi­ya­pý­yor­a­ma­i­ra­de­ar­týk­fark­lý­yön­de­te­cel­li e­di­yor.­2008­KOB’da­ki­si­ya­sî­bek­len­ti­le­re­rast­ge­le­bir­göz­at­mak­ye­ter­li. -As­ke­rî­ve­sa­vun­ma­po­li­ti­ka­la­rý­ve­il­gi­li­tüm har­ca­ma­lar­i­çin­dýþ­de­ne­tim­de­dâ­hil­ol­mak­ü­ze­re­tam­par­la­men­ter­gö­ze­ti­min­te­sis­e­dil­me­si; as­ke­rî­mah­ke­me­le­rin­yar­gý­yet­ki­si­nin­as­ke­rî

per­so­ne­lin­as­ke­ri­gö­rev­le­riy­le­sý­nýr­lan­dý­rýl­ma­sý. Her­i­ki­re­form­da­ek­sik­ya­pýl­dý. -Hu­ku­kî­yar­dým­ve­ni­te­lik­li­ter­cü­me­hiz­met­le­ri­sað­la­mak­i­çin­ça­lýþ­ma­la­rýn­güç­len­di­ril­me­si. Bkz.­KCK­da­va­sýn­da­Kürt­çe­ko­nuþ­ma­kri­zi. -Ye­rel­yö­ne­tim­le­rin­güç­len­di­ril­me­si­a­ma­cýy­la­mer­ke­zi­yö­ne­ti­min­re­for­mu­ve­yet­ki­le­rin­ye­rel­yö­ne­tim­le­re­dev­ri­ve­ye­ter­li­mad­di­kay­na­ðýn sað­lan­ma­sý.­Ya­ný­na­yak­la­þýl­ma­dý. -Böl­ge­ler­a­ra­sý­e­þit­siz­lik­le­rin­gi­de­ril­me­si­ne­ yö­ne­lik­ kap­sam­lý­ bir­ yak­la­þým­ ser­gi­len­me­si.­Ke­za.

me­si.­Bas­ký­ay­nen­sü­rü­yor. -Sen­di­ka­lar­la­il­gi­li­tüm­hak­la­rýn,­ö­zel­lik­le de­ör­güt­len­me,­grev­ve­top­lu­söz­leþ­me­hak­la­rý­nýn,­AB­stan­dart­la­rý­na­ve­il­gi­li­I­LO­söz­leþ­me­le­ri­ne­uy­gun­ol­ma­sý­nýn­sað­lan­ma­sý.­Ýl­gi­li­mü­za­ke­re­fas­lý­bu­yüz­den­a­çý­la­mý­yor. -Ka­dýn­hak­la­rý­na­i­liþ­kin­mev­cut­mev­zu­a­týn uy­gu­lan­ma­sý­ve­na­mus­suç­la­rý­da­dâ­hil­her­tür­lü­þid­det­ey­le­mi­ne­kar­þý­ön­lem­ler­a­lýn­ma­sý.­Er­kek­ler­ço­ða­la­rak­ka­dýn­öl­dür­me­ye­de­vam­et­ti. -Ders­ki­tap­la­rýn­da­ve­müf­re­dat­ta,­ay­rým­cý­lý­ða­yol­a­çan­hu­sus­la­rýn­kal­dý­rýl­ma­sý­na­yö­ne­lik­ça­ba­la­rýn­güç­len­di­ril­me­si.­Ye­ter­siz­bir i­ki­dü­zelt­me­ya­pýl­dý. -Gü­ney­do­ðu­da­ki­köy­ko­ru­cu­lu­ðu­sis­te­mi­nin fes­hi.­Hoþ­bir­te­men­ni­o­la­rak­du­ru­yor. -Sav­cý­la­rýn,­id­di­a­la­ra­i­liþ­kin­o­la­rak­fa­il­le­rin AB rüzgârý kesildikten sonraki be­lir­le­nip­mah­ke­me­ler­ta­ra­fýn­dan­ce­za­lan­dý­temel soru Türkiye’nin reform rýl­ma­sý­ný­sað­la­ya­cak­þe­kil­de­za­ma­nýn­da­ve et­ki­li­so­ruþ­tur­ma­lar­yü­rüt­me­le­ri­nin­sað­lan­sürecini kendi baþýna sürdürüp ma­sý.­Yo­rum­suz! sürdüremeyeceði idi. Cevap -A­zýn­lýk­la­rýn­ka­nu­ni­ya­sa­lar­la­ko­run­ma­sý­ve açýk: Sürdüremeyecek! ö­zel­lik­le­A­ÝHS’in­1­nu­ma­ra­lý­pro­to­ko­lü­ne­uy­gun­bi­çim­de­ba­rýþ­çýl­mül­ki­yet­hak­la­rý­nýn­te­mi­-Ý­fa­de­öz­gür­lü­ðü­ne­tam­o­la­rak­u­yul­ma­sý­ný nat­al­tý­na­a­lýn­ma­sý.­Sür­ya­nî­ler,­Pro­tes­tan­lar,­Er­sað­la­mak­a­ma­cýy­la,­ba­sýn­öz­gür­lü­ðü­dâ­hil­i­- me­ni­ler,­Rum­lar,­Ya­hu­di­ler,­A­le­vî­ler­ü­ze­rin­de fa­de­öz­gür­lü­ðü­ne­i­liþ­kin­mev­zu­a­týn,­A­ÝHS­ve din­ve­vic­dan­öz­gür­lü­ðü­ko­nu­sun­da­gi­de­rek A­ÝHM­ka­rar­la­rý­na­uy­gun­o­la­rak­re­vi­ze­e­dil­- ar­tan­bas­ký­var­ba­sit­va­tan­daþ­lýk­hak­la­rý­ko­nu­me­si.­BÝ­A’nýn­O­cak-Þu­bat-Mart­ra­po­ru­na sun­da­di­þe­do­ku­nur­i­ler­le­me­yok. gö­re­62’si­ga­ze­te­ci­103­ki­þi­‘dü­þün­ce­ve­i­fa­de’ -Türk­çe­dý­þýn­da­ki­dil­le­rin­öð­re­til­me­si­nin su­çun­dan­yar­gý­la­ný­yor teþ­vi­ki­ne­yö­ne­lik­uy­gun­ted­bir­le­rin­a­lýn­ma­-Si­ya­si­par­ti­le­re­yö­ne­lik­mev­zu­a­týn­AB­ü­ye sý.­A­lý­na­ma­dý. ül­ke­le­rin­de­ki­en­i­yi­uy­gu­la­ma­la­ra­pa­ra­lel­ha­le KOB,­Ýn­ter­net­ya­sak­la­rý­na­gir­me­miþ,­sa­ge­ti­ril­me­si.­Hiç­bir­re­form­ya­pýl­ma­dý. de­ce­‘Mev­cut­AB­Dü­zen­le­yi­ci­Çer­çe­ve­si­i­le -Vic­da­ni­ ve­ya­ di­ni­ se­beb­ler­le­ as­ker­lik u­yum­lu­ ye­ni­ bir­ E­lek­tro­nik­ Ha­ber­leþ­me hiz­me­ti­ni­ yap­ma­yý­ red­de­den­le­rin­ yi­ne­le­- Ka­nu­nu’nun­ka­bul­e­dil­me­si’­di­yor.­Ye­ni­ya­nen­ þe­kil­de­ yar­gý­lan­ma­la­rý­ný­ ve­ mah­kû­mi­- sak­lar­ye­ni­KOB’a­gi­rer­ar­týk!­ yet­le­ri­ni­ ön­le­ye­cek­ mev­zu­a­týn­ ka­bul­ e­dil­Cengiz Aktar, Vatan, 13 Mayýs 2011

‘‘

Demokrasi yoksa geliþme de yok! GAPMÝNDER VAKFI'NIN gü­zel­ta­raf­la­rýn­dan bi­ri,­tek­tek­ül­ke­le­ri­dün­ya­nýn­ge­ri­ka­la­nýn­dan­i­zo­le­e­dip­kar­þý­lýk­lý­ký­yas­la­ma­la­ra­da­i­zin ver­me­si. Tür­ki­ye­i­le­Yu­na­nis­tan'ýn,­Tür­ki­ye­i­le­Bre­zil­ya'nýn,­Tür­ki­ye­i­le­Gü­ney­Ko­re'nin,­hat­ta Tür­ki­ye'nin­bu­üç­ül­key­le­ay­ný­an­da­ký­yas­la­ma­sý­çok­a­çýk­la­yý­cý­so­nuç­lar­ve­re­bi­li­yor.

Ben­her­se­fe­rin­de­bu­ül­ke­le­rin­ki­þi­ba­þý­na ge­lir­le­ri­ni­fark­lý­bil­gi­ler­le­ký­yas­la­dým­a­ma­ki­þi ba­þý­na­ge­lir­ye­ri­ne­baþ­ka­bir­þey­le­ký­yas­la­mak­da­müm­kün.­El­de­et­ti­ðim­ge­nel­so­nuç, Tür­ki­ye'nin­ve­say­dý­ðým­di­ðer­ül­ke­le­rin­e­sas zen­gin­li­ði­de­mok­ra­si­ye­ge­çiþ­le­rin­den­son­ra art­mýþ. 1950'ye­ka­dar­çok­da­ha­ya­vaþ­i­ler­le­yen­ve

zen­gin­le­þen­bir­Tür­ki­ye­var.­Ta­bii­2.­Dün­ya Sa­va­þý'ný­ve­1929­Bü­yük­Buh­ra­ný­ný­gör­mez­den­ge­le­me­yiz­a­ma­50­son­ra­sý­zen­gin­li­ðin hýz­la­art­tý­ðý­ný­göz­lü­yo­ruz. Bu­da­bi­ze­bir­þey­söy­lü­yor:­Çok­par­ti­li­de­mok­ra­tik­ha­yat­bi­ze­ve­ço­cuk­la­rý­mý­za­çok da­ha­i­yi­bir­ha­yat­sað­lý­yor. Ýsmet Berkan,


Y

MAKALE

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

9

Hangi siyasetten kaçýnmalý? Hal­bu­ki,­ po­li­ti­ka­cý­lar­ da­ i­man­ hiz­met­le­ri­ni her­þe­yin­üs­tün­de­gö­re­bil­me­li­dir.3 *­Mü’min,­si­ya­se­ti­bir­hiz­met­va­sý­ta­sý­o­la­rak gör­me­li.­ Din­ na­si­hat­tan­ i­bâ­ret­tir.­ Si­ya­set­ i­se, o­nu­ na­si­hat­lik­ten­ çý­ka­rýr;­ ken­di­ne­ â­let­ e­der. Din­si­ya­se­te­de­ðil,­si­ya­set­di­ne­hiz­met­e­dip,­â­fersadoglu@yeniasya.com.tr let­e­dil­me­li.­Ha­ki­kat-i­Ýs­lâ­mi­ye­bü­tün­si­ya­set­le­rin­ fev­kin­de­dir.­ Bü­tün­ si­ya­set­ler­ o­na­ hiz­*­“Þe­ri­at­da,­yüz­de­dok­san­do­kuz­ah­lâk,­i­ba­det, met­kâr­o­la­bi­lir.­Hiç­bir­si­ya­se­tin­had­di­de­ðil­ki, â­hi­ret­ve­fa­zi­le­te­a­it­tir.­Yüz­de­bir­nis­pe­tin­de­si­ya­- Ýs­lâ­mi­ye­ti­ken­di­ne­â­let­et­sin. se­te­mü­te­al­lik­tir;­o­nu­da­u­lü’l-e­mir­le­ri­miz­dü­“Her­va­kit,­hu­su­san­bu­za­man­da­ve­bil­has­sa þün­sün­ler.”1 Týp­ký,­fý­rýn­cý,­ma­ran­goz,­dok­tor­ve da­lâ­let­ten­ge­len­gaf­let-i­u­mu­mi­ye­de,­si­ya­set­ve mü­hen­dis­le­rin­iþ­le­ri­ni­her­ke­sin­dü­þün­me­me­si fel­se­fe­nin­ga­le­be­sin­de­ve­e­na­ni­yet­ve­hod­fü­ruþ­gi­bi;­si­yâ­sî­me­se­le­le­ri­de­her­ke­sin­her­an­dü­þün­- lu­ðun­he­ye­can­lý­as­rýn­da­bü­yük­ma­kam­lar­her­þe­me­si,­ta­kip­et­me­si,­ko­nuþ­ma­sý­ge­rek­mez.­ yi­ken­di­ne­tâ­bi­ve­ba­sa­mak­ya­par.­Hat­ta­dün­ye­vî *­Bu­za­man­da,­di­ne­hiz­met­te­en­ö­nem­li­me­- ma­kam­lar­i­çin­da­hi­mu­kad­de­sa­tý­ný­â­let­e­der. se­le,­“i­mâ­na”­ça­lýþ­mak­týr.­Oy­sa­si­ya­set­le­meþ­- Ma­ne­vi­ma­kam­lar­ol­sa,­da­ha­zi­ya­de­â­let­e­der.­U­gul­ o­lan­ mü­te­dey­yin­ler­ bi­le,­ is­ter­ is­te­mez,­ i­- mu­mun­na­za­rýn­da­ken­di­ni­mu­ha­fa­za­et­mek­ve mân­ hiz­me­ti­ni­ i­kin­ci,­ ü­çün­cü­ de­re­ce­ye­ a­tar.2 o­ma­kam­la­ra­ken­di­ni­ya­kýþ­týr­mak­i­çin­ba­zý­kud­sî

hiz­met­le­ri­ni­ve­ha­ki­kat­le­ri­ba­sa­mak­ve­ve­si­le­ya­pý­yor...”­(E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­s.­67) Nur­mes­le­ðin­de,­î­man­ve­Kur’ân­hiz­me­ti,­mad­dî­ve­ma­ne­vî hiç­bir­ma­ka­ma­ba­sa­mak­ya­pý­la­maz. *­Þey­tan­dan­ve­“fa­sýk­si­ya­set­da­þý­ný­me­lek;­din­dar­mu­ha­li­fi­ni­þey­tan­gör­me”­gi­bi­deh­þet­li­ve­lâ­net­len­miþ­si­ya­sî­an­la­yýþ­tan­Al­lah’a­sý­ðýn­mak.­ *­“Din­a­dý­na­or­ta­ya­çý­kan”,­“gayr-i­meþ­rû”,­i­dâ­re­ve­a­sâ­yi­þe­za­rar­ve­ren;­ 4 ak­lý­da­ðý­týp­mâ­ne­vî­ bir­ di­va­ne,­ kal­bi­ da­ðý­týp­ mâ­ne­vî­ bir­ din­siz;­fik­ri­da­ðý­týp­mâ­ne­vî­bir­ec­ne­bî­ 5 ha­li­ne­ge­ti­ren­si­ya­set­ten­sa­kýn­ma­lý. “Zul­me­ se­be­bi­yet­ ve­ren­ ta­raf­gir”,­ dec­ca­liz­min­ gü­dü­mün­de­ki,­ “kalb­le­ri­ bo­zan”,6 “din­de his­se­si­ ol­ma­yan­ si­ya­si­le­ri­ bü­yük­ var­ta­la­ra­ a­tan”­ 7,­“gad­dar­ve­za­lim­pro­pa­gan­da­nýn,­a­ra­la­rýn­da­had­siz­bir­me­sa­fe­bu­lu­nan­ya­lan­ve­doð­ru­lu­ðu­ bir­bi­ri­ne­ ka­rýþ­týr­dý­ðý”,8 “men­fa­a­ti­ e­sas tu­tan­ ca­na­var”,9 “fik­ri­ he­ze­yan­laþ­tý­ran”,10 ya­-

lan­cý­ve­in­san­lý­ðýn­mas­la­ha­tý­na­zýt­ 11 o­lan­si­ya­set­ten­fik­ren­de,­fi­i­len­de­kaç­ma­lý. *­Din­a­dý­na­si­ya­se­te­gi­ril­se­di­nî­si­ya­se­te­â­let et­me­ye­mec­bur­kal­ma­du­ru­mu­i­le­kar­þý­kar­þý­ya­ka­lý­na­cak­týr.­ (E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­s.­386.) Bu da­di­ne­hu­cüm­e­dil­me­si­ne­ve­bir­çok­si­ya­sî­ra­kip­le­rin­din­a­ley­hi­ne­dön­me­si­ne­se­be­bi­yet­ve­re­cek­tir.­Bu­i­se,­a­zam-ý­þer­dir. Ýþ­te­ Be­di­üz­za­man­ bu­ çe­þit­ si­ya­set­ler­den kaç­mak­ge­rek­ti­ði­ni­söy­ler. Dipnotlar: 1- Divan-ý Harb-i Örfî, s. 28.; 2- Kastamonu Lâhikasý, s. 80, 81, 139.; 3- Kastamonu Lâhikasý, s. 190.; 4- Hizmet Rehberi, s. 86.; 5- Þuâlar, s. 306.; 6- Kastamonu Lâhikasý, s. 34.; 7- Emirdað Lâhikasý-2, s. 177.; 8- Age, 51-52.; 9- Hutbe-i Þâmiye, s. 78.; 10- Emirdað Lâhikâsý-1, s. 204.; 11- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, 6.

Ýç sýkýntýlarý ve gönül ferahlýðý osmanzengin@yeniasya.com.tr

Demokrat Parti geldi, ama hâlâ demokrasi gelmedi u­gün­14­Ma­yýs.­De­mok­rat­Par­ti’nin ik­ti­da­ra­ ge­li­þi­nin­ 61.­ yý­lý.­ De­mok­rat Par­t i­ o­ gün­ ik­t i­d a­r a­ gel­m iþ,­ a­m a ma­a­le­sef­o­gün­bu­gün­dür­Tür­ki­ye’ye­de­mok­ra­si­ hâ­lâ­ gel­me­miþ­tir,­ ge­le­me­miþ­tir, da­ha­doð­ru­su­ge­ti­ril­me­miþ­tir. Os­man­lý­Dev­le­ti­nin­yý­kýl­ma­sýn­dan,­yýk­tý­rýl­ma­sýn­dan­ son­ra­ bir­ dev­let­ doð­muþ­tur. As­lýn­da­ca­ný­ný­di­þi­ne­ta­kan­bir­mil­let,­va­ta­ný­ iþ­gal­den­ kur­ta­ra­rak­ bu­ dev­le­tin­ ku­ru­lu­þu­nu­sað­la­mýþ­týr.­Mil­le­tin­bu­mü­ca­de­le­sin­de,­ za­fe­rin­ ka­za­nýl­ma­sýn­dan­ son­ra­ mil­let­le iþ­le­ri­ bi­ten­ ba­zý­ ha­in­ler,­ o­nun­ can­ da­ma­rý me­sa­be­sin­de­ki­ de­ðer­le­ri­ne­ sal­dý­rýp,­ mil­le­te yýl­lar­ca­kan­kus­tur­muþ,­on­la­rý­fet­ret­dev­ri­ne­dû­çâr­ey­le­miþ­ler.­Þaþ­kýn­mil­let­ne­ya­pa­ca­ðý­ný­ bi­le­mez­ken,­ yýl­lar­ son­ra­ çok­ par­ti­li se­çim­le­rin­il­ki­o­lan­1946­þa­fa­ðý­i­le­u­yan­mýþ, a­ma­o­ra­da­da­ha­in­ler­þey­tâ­nî­bir­plân­la,­ “a­çýk­ oy,­ giz­li­ tas­nif”­ þek­lin­de­ki­ san­dýk­ o­yu­nuy­la,­ oy­lar­la­ i­yi­ bir­ oy­na­mýþ­týr.­ As­lýn­da­ o se­çim­de­ de­ mil­let­ ik­ti­da­ra­ gel­miþ­ti.­ Fa­kat, san­dýk­ta­ ya­pý­lan­ a­li­cen­giz­ o­yu­nuy­la­ De­mok­rat­Par­ti’yi­ik­ti­da­ra­ge­tir­me­miþ­ler­dir. Bü­yük­le­ri­miz­an­la­týr.­A­çýk­ça­DP’ye­oy­ve­re­nin­“vay­ha­li­ne”­de­nil­di­ði­bir­du­rum.­Ya­ni­a­ba­nýn­al­týn­dan­so­pa­gös­ter­mek...­A­ma­san­dýk­lar­a­çý­lýp­sa­yý­lýn­ca,­DP’ye­çý­kan­pu­su­la­la­rý­bi­le u­tan­ma­dan,­yüz­le­ri­ký­zar­ma­dan­“Yaz­CHP” di­yen­bir­zih­ni­yet.­Ta­bi­î,­DP’nin­ka­za­na­ca­ðý bek­le­nen­se­çim­böy­le­ce­kay­be­dil­miþ­o­lur. Ve­1950­se­ne­si­ge­lir,­a­yýn­on­dör­dü­dür. Ay­o­ge­ce­çok­gü­zel­par­lar,­ha­ni­is­miy­le­mü­sem­ma,­a­yýn­on­dör­dü­ol­muþ­tur.­Mil­le­tin­de bah­tý­par­la­mýþ­týr­o­ge­ce.­De­mok­rat­Par­ti mil­let­le,­mil­let­De­mok­rat­lar­la­par­la­mýþ­týr. He­le­a­ka­bin­de­e­za­nýn­o­kun­du­ðu­gün.­U­nu­tu­lur­mu­hiç?­Mil­le­tin­Ýs­tik­lâl­Sa­va­þýn­da­ki ci­had­far­zi­ye­ti­gi­bi,­bu­þe­â­ir­de­o­nu­mest­ey­le­miþ­tir.­Göz­yaþ­la­rý,­se­vinç­göz­yaþ­la­rý­i­çin­de, göz­ler­mi­na­re­le­re­ba­kar­ken,­ “Al­la­hu­Ek­ber!” di­ye­rek­kur­ban­ke­sil­mek­te­dir­bir­ta­raf­tan­da. O­gün,­a­ziz­mil­let­i­çin­en­gü­zel­bay­ram­ol­muþ­tur­a­de­ta.­Be­di­üz­za­man’ýn­va­tan,­mil­let ve­din­nâ­mý­na­si­ya­sî­ler­den­ta­lep­et­ti­ði­üç­ar­zu­sun­dan­bi­ri­ger­çek­leþ­miþ­tir­o­gün.­Fa­kat­o gün­ay­ný­za­man­da,­De­mok­rat­la­rýn­i­dam­fer­ma­ný­da­im­za­lan­mýþ­týr,­mil­let­ve­mem­le­ket düþ­ma­ný­ha­in­güç­ler­ta­ra­fýn­dan.­On­se­ne son­ra­ya­te­hir­e­di­le­rek… De­mok­rat­Par­ti­hü­kü­me­te­gel­miþ,­mil­let ik­ti­da­ra­gel­miþ;­fa­kat,­ha­kim­güç­ler­hep muk­te­dir,­mil­let­de­hep­on­la­rýn­e­si­ri­ol­muþ­tur­bir­ci­het­te.­Ha­ni­rah­met­li­Men­de­res’in, Ýs­lâm­kah­ra­ma­ný­Men­de­res’in­i­fa­de­siy­le, “Biz­hü­kü­me­te­gel­dik,­a­ma­ik­ti­dar­da­hâ­lâ CHP­var”­de­di­ði­gi­bi.­Bu­“hâ­lâ”­da­de­ðiþ­me­miþ­tir.­90­se­ne­ol­muþ,­a­ma­kay­da­de­ðer­ge­liþ­me­pek­yok­tur­or­ta­lýk­ta.­De­mok­rat­Par­ti ik­ti­da­ra­gel­se­de,­bun­lar­Tür­ki­ye’ye­de­mok­ra­si­nin­gel­me­si­nin­ö­nü­nü­kes­miþ­ler­dir. Ha­a ,­ Tür­k i­y e’ye­ ne­ za­m an­ de­m ok­r a­s i ge­lir­ bi­li­yor­ mu­su­nuz?­ Bir­ çok­ kim­se­nin ü­ze­rin­de­ müt­te­fik­ ol­du­ðu­ gi­bi,­ ne­ za­man ki­ Ge­nel­kur­may­ baþ­ka­ný,­ Mil­lî­ Sa­vun­ma Ba­ka­ný­nýn­ ar­ka­sýn­dan­ yü­rür­se,­ iþ­te­ o­ za­man,­o­­man­za­ra­yý­gör­dü­ðü­nüz­za­man­bi­lin­ ki,­ Tür­k i­y e’ye­ de­m ok­r a­s i­ gel­m iþ­t ir, “Gö­zü­nüz­ay­dýn­ol­sun!“­de­riz­ar­týk. Eðer­ gün­ gelir,­ Ayasofya­ tekrar­ aslî hüviyetine­kavuþur­da­cami­olursa,­minarelerinden­okunan­ezan,­dünyanýn­dört­bir tarafýna­aksederek,­âlem-i­Ýslâma­da­müjdenin en­büyüðünü­yollarsa,­o­zaman­Türkiye, Bediüzzaman’ýn­üç­arzusundan­birinin­daha gerçekleþtiði­sevinciyle­payidar­olur,­payitaht olur­Ýslâm­âleminin­nazarýnda.­“Ýnþâallah!” temennisiyle,­istikbalî­duâlarýmýzla­intizar edelim,­bekleyelim­o­günleri…

B

n­san­ ya­þa­dý­ðý­ ha­yat­ bo­yun­ca­ tür­lü­ tür­lü hal­le­ri­ kal­bin­de­ ve­ ru­hun­da­ his­se­der.­ Ba­zen­o­lur­mâ­ne­vî­o­la­rak­tu­tuk­lu­luk­hâ­li,­gö­nül­dar­lý­ðý,­sý­kýn­tý­his­se­der,­ba­zen­de­kal­bi­ge­niþ­ler,­ zih­ni­ en­ muð­lak­ me­se­le­le­ri­ çö­ze­bi­le­cek­se­vi­ye­ye­ge­lir,­se­vinç­hâl­le­ri­ya­þar. Havf­ve­re­ca­i­le­ka­rýþ­tý­rý­lan­bu­hal­ler,­as­lýn­da­kabz­ve­bast­hal­le­ri­dir.­Ya­ni­mut­lak­ü­mit­ ve­ mut­lak­ ü­mit­siz­lik­ bir­ so­nuç­tur­ ve has­ta­lan­ma­dýr.­ Kabz­ ve­ bast­ hal­le­ri­ i­se,­ bir sü­reç­ve­hal­dir. Havf­ve­re­ca­her­þey­den­ön­ce­bir­i­nanç­i­þi­dir.­Ý­na­nan­in­san­ü­mit­li­ve­ü­mi­di­de­i­nan­cý­ nis­pe­tin­de­dir.­ Kabz­ ve­ bast­ hal­le­ri­ i­se, her­ mer­te­be­de,­ her­ ma­kam­da­ki­ ki­þi­ler­de gö­rü­le­bi­lir. Al­lah’ýn­ Kâ­býd,­ Bâ­sýd­ i­sim­le­ri­nin­ bir­ te­cel­l î­s i­ o­l a­r ak­ Al­l ah­ ba­z en­ kal­b i,­ in­þ i­r a­h a gark­e­der,­ba­zen­de­ih­san­ve­lü­tuf­la­rý­ný­ke­ser,­ gö­nül­ fe­rah­lý­ðý­ný­ a­lýr.­ Kabz­ ha­li,­ sý­kýn­tý ver­me­ha­lin­den­çok­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­gö­nül fe­rah­lý­ðý­ ve­ in­þi­ra­hý­ al­ma­ hâ­li­dir.­ Böy­le­lik­le ruh,­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­lüt­fuy­la­fe­rah­la­na­maz ve­sý­kýn­tý­ya­dü­þer. Bu­i­sim­le­rin­te­cel­li­le­ri­her­in­san­da­o­lur.­Fa­kat­i­nanç­za­a­fi­ye­ti­o­lan­lar­da­bu­kabz­te­sir­le­ri bu­na­lým,­stres­þek­lin­de­be­lir­ti­gös­te­rir.­Bu­hal in­ti­ha­ra­ka­dar­sü­rük­le­ye­bi­lir.­ Ý­na­nan­ in­san­lar­da­ i­se­ kabz­ ha­li,­ kal­bi­ Ce­nâb-ý­ Hakk’a­ gö­tü­ren­ sý­ðýn­ma­la­rýn,­ töv­be­ ve is­tið­fa­rýn­art­tý­ðý­bir­hal­o­la­rak­de­ðer­len­di­ri­lir. Ýç­sý­kýn­tý­sý­de­di­ði­miz­kabz­hal­le­ri­ba­zen­u­zun,­ba­zen­de­ký­sa­o­la­bi­lir.­Al­lah’tan­u­zak­laþ­ma,­ gaf­let­ ve­ gü­nah­la­rýn­ ne­ti­ce­sin­de­ de­ o­lu­þa­bi­len­bu­hâl­sü­re­sin­ce­töv­be­ve­is­tið­fa­ra­yö­nel­mek,­ sý­kýn­tý­ ha­li­nin­ sü­re­si­ni­ ký­sal­ta­bi­lir. Zi­ra­kabz­ha­li­nin­u­zun­sür­me­si­in­sa­ný­ü­mit­siz­lik­has­ta­lý­ðý­na­a­ta­cak­týr. Kalp­le­ri­ e­vi­rip­ çe­vi­ren­ Al­lah’týr.­ Bu­ yüz­den­in­san­sü­rek­li­bir­du­â­ha­li,­ta­zar­ru­ve­ni­yaz­la­iç­sý­kýn­tý­sý­hal­le­rin­de­Rah­met­ka­pý­sýn­dan­ ay­rýl­ma­ma­lý­dýr.­ Bu­ ya­þa­dý­ðý­ hal­le­ri­ bir im­ti­han­bil­me­si,­kul­luk­tan­hiç­bir­þe­kil­de­ta­viz­ver­me­me­si­ge­re­kir. Kal­bin­kabz­ve­bast­hal­le­ri­nin­el­bet­te­hik­met­le­ri­ var­dýr.­ Zi­ra­ in­san­ hýz­lý­ ge­lip­ ge­çen gün­d em­l er­ ve­ dün­y a­n ýn­ ca­z i­b e­d ar­l ý­ð ý­ i­l e ken­di­ni­ih­mal­et­mek­te,­mu­ha­se­be­ve­mu­ra­ka­be­ ya­pa­ma­mak­ta­dýr.­ En­fü­sî­ te­fek­kü­re­ bir kam­çý­o­la­bi­lir. Has­sas­ ya­pý­lar­da,­ du­yar­lý­ in­san­lar­da­ bu hal­ler­ da­ha­ çok­ his­se­di­lir.­ Ken­din­de­ ve­ ya­kýn­çev­re­sin­de­ol­ma­sa­bi­le­ma­ne­vî­ha­va­nýn na­s ýl­l ý­ð ý­ böy­l e­ in­s an­l a­r ý­ kabz­ ha­l i­n e­ ve­y a bast­ha­li­ne­so­ka­bi­lir. Be­di­üz­za­man’da­ da­ bu­ hal­ler­ gö­rül­mek­te­dir.­Ta­le­be­le­ri­nin­ba­þý­na­gel­miþ­o­lan­ve­ya­Ri­sâ­le-i­ Nur­ hiz­me­tin­de­ki­ sý­kýn­tý­la­rý,­ ru­hun­da, kabz­hâ­li­o­la­rak­his­set­miþ,­bun­la­rý­mek­tup­la­rýn­da­zik­ret­miþ­tir. Ru­hun­bu­hal­le­ri­ni­kal­bin­de­his­se­den­has­-

Ý

mek,­kad­ri­ni­bi­le­me­mek­gi­bi­gaf­let­hal­le­ri­ne düþ­me­yi­ ne­ti­ce­ ve­re­bi­lir.­ Bu­ yüz­den­ bast kab­za,­ kabz­ ha­li­ de­ bas­ta­ ih­ti­yaç­ du­yar.­ Ýn­san­Ý­lâ­hî­ni­met­ler­ke­sil­di­ðin­de,­gö­nül­hu­zu­ru­bit­ti­ðin­de­an­cak­on­la­rýn­kýy­met­le­ri­ni­an­la­yýp,­ni­met­le­re­ha­ki­kî­þü­kür­e­de­bi­lir.­ yyasar@yeniasya.com.tr Kalp­le­ri­ Al­lah’tan­ baþ­ka­ kim­se­ bast­ e­de­mez.­O’nun­lüt­fuy­la­in­san­an­cak­fe­rah­la­ya­bi­lir.­Kas­ta­mo­nu­Lâ­hi­ka­sý’nda­Be­di­üz­za­man þöy­le­bir­tesbit­te­bu­lun­muþ­tur:­ “Sâ­ir­te­el­lü­mat-ý­ru­ha­ni­ye­i­se,­sab­ra,­mü­ca­he­de­ye­a­lýþ­týr­mak­ i­çin­ Rab­bâ­nî­ bir­ kam­çý­dýr.­ Çün­kü emn­ ve­ ye’sin­ var­ta­sý­na­ düþ­me­mek­ hik­me­tiy­le­ havf­ ve­ re­ca­ mu­va­ze­ne­sin­de­ sa­býr­ ve þü­kür­de­ bu­lun­mak­ i­çin,­ kabz-bast­ hâ­let­le­ri ce­lâl­ ve­ ce­mâl­ te­cel­li­sin­den­ in­ti­bah­ eh­li­ne gel­me­si,­ehl-i­ha­ki­kat­çe­me­dar-ý­te­rak­kî­bir düs­tur-u­meþ­hur­dur.” Bu­ra­dan­ da­ an­la­þý­lý­yor­ ki,­ ru­hun­ de­ði­þik hal­le­ri,­ sý­kýn­tý­lar­ in­san­la­rý­ sab­ra­ ve­ ne­fis­le mü­ca­he­de­ye­ a­lýþ­týr­mak­ i­çin­ ve­ri­len­ Rab­ba­ni bi­rer­kam­çý­gi­bi­dir.­Bu­hal­ler,­ül­fet­per­de­le­ri­ni­yýrt­ma­ya,­gaf­le­ti­da­ðýt­ma­ya­yö­ne­lik­tir.­Ýn­san­his­set­ti­ði­bu­du­rum­la­rý­i­yi­o­kur­sa­ve­ge­rek­le­ri­ni­de­ya­par­sa,­ru­hen­yýp­ran­maz.­Fa­kat var­ta­la­rý­da­mev­cut­tur.­Sý­kýn­tý­ve­gö­nül­dar­lý­ðý­hal­le­rin­de­in­san­e­ðer­sab­ra­a­lýþ­maz­sa,­sa­býr­la­ ha­re­ket­ et­mez­se,­ ye’se­ dü­þe­bi­lir.­ Ra­hat ve­ hu­zur­lu­ dö­nem­le­rin­de­ de­ þü­kür­ ih­mâ­li ya­par,­ havf­ den­ge­si­ni­ bo­zar­sa,­ ken­di­si­ni­ re­sas­ve­du­yar­lý­in­san­lar­as­lýn­da­bü­yük­þey­ler ha­ve­te­a­týp­yi­ne­kay­ba­dü­þe­bi­lir. ya­pa­bi­le­cek,­him­met­le­ri­bü­yük­da­va­in­san­la­rý Mut­lak­ ye­is­ de,­ mut­lak­ em­ni­yet­ hâ­li­ de ol­ma­ya­nam­zet­tir­ler.­Zi­ra­baþ­ka­la­rý­nýn­sý­kýn­tý­- kü­für­dür.­Do­la­yý­sýy­la­kabz­hâ­li­nin­ye­i­se­yu­la­rý­ný­ve­ya­se­vinç­le­ri­ni­ru­hun­da­his­set­mek var­lan­ma­dan­ ce­lâ­lî­ bir­ te­cel­lî­ ol­du­ðu­nun yük­sek­ruh­la­rýn­þe’ni­dir.­Fa­kat­bu­hal­le­ri­o­ku­- far­ký­na­ var­ma­lý,­ sa­býr­ ve­ duâ­ i­le­ sý­ðýn­ma­lar ya­ma­yan­ul­vî­dâ­vâ­lar­i­çin­de­þahs-ý­ma­ne­vi­nin art­tý­rýl­ma­lý­dýr.­ Bast­ ha­lin­de­ de­ mut­lak­ bir bir­fer­di­o­la­ma­yan­in­san­lar­ma­a­le­sef­ký­sýr em­ni­yet­ his­set­me­den­ ce­mâ­lî­ bir­ te­cel­li­ye dön­gü­le­rin­i­çin­de,­nef­sin­pen­çe­sin­den­kur­tu­- maz­har­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nüp,­þük­rün­art­tý­rýl­la­ma­yan­dep­re­sif­ki­þi­ler­o­la­cak­týr.­Bu­has­sas ma­sý,­is­ti­ka­me­ti­ne­ti­ce­ve­re­cek­tir. hal­le­ri­ka­za­ný­ma­çe­vir­mek,­him­me­ti­mil­le­ti­o­Hâ­sý­lý,­þu­nu­da­bil­mek­ge­re­kir­ki,­kabz­ha­li la­cak­bir­ru­ha­sa­hip­o­la­bil­mek,­ka­bu­ðu­nun­i­- de­ bast­ ha­li­ de­ Ý­lâ­hî­ i­ra­de­ i­le­dir.­ Bu­ hal­le­rin çin­den­çý­ka­ma­yan,­þahs-ý­ma­ne­vi­nin­bir­a­za­sý her­i­ki­si­de­hem­ka­za­ným,­hem­de­teh­li­ke­li­o­o­la­ma­yan,­i­man­ve­Kur’ân­hiz­me­tin­de­bu­lun­- la­bi­lir.­Bu­yüz­den­her­i­ki­hal­de­de­töv­be­is­tið­ma­yan­in­san­la­rýn­ya­pa­ca­ðý­bir­þey­de­ðil­dir. far­ ya­pýl­ma­lý,­ iþ­le­nen­ gü­nah­lar­ he­men­ töv­be Kabz­ ha­li­ ka­dar,­ bast­ ha­li­ de­ teh­li­ke­li­dir. i­le­te­miz­len­me­li­dir.­Hat­ta­ya­pý­lan­ha­ta­la­rýn­a­Bast­ ha­lin­de­ in­sa­nýn­ kal­bi­ bir­ çok­ ha­ki­ka­te ka­bin­de­ha­yýr­yap­mak,­kabz­hâ­li­nin­kalk­ma­a­çýk­týr.­Fa­kat­kal­be­ge­len­in­þi­rah­hâ­li­ha­ya­tý­- sý­na­ ve­ya­ ký­sal­ma­sý­na­ ve­si­le­ o­la­bi­lir.­ Gön­lün nýn­di­ðer­bü­tün­ka­re­le­ri­ni­si­lip­â­na­hap­se­de­- sý­kýl­dý­ðý­an­lar­da,­kal­bin­da­ral­dý­ðý­za­man­lar­da bi­lir.­ Geç­miþ­ ve­ ge­le­cek­ ki­þi­nin­ na­za­rýn­da ay­nen­öf­ke­a­nýn­da­ki­Pey­gam­ber­tav­si­ye­si­tu­ka­ra­ra­bi­lir.­ Sü­rek­li­ bir­ bast­ ha­lin­de­ ol­mak tu­la­bi­lir.­Yal­nýz­i­sek­ko­nu­þup­dert­le­þe­cek­sa­teh­li­ke­li­dir.­Zi­ra­se­be­bi­ni­bil­me­di­ði­bu­iç­ra­- mi­mî­dost­lar­bul­mak,­ka­la­ba­lýk­la­rýn­a­ra­sýn­da hat­lý­ðý­kalp­ne­þe­si­i­le­ye­rin­de­du­ra­ma­yan­bir i­sek­ uz­le­te­ çe­kil­mek,­ hu­zur­ ve­ sa­kin­ or­tam­hâl­ ser­gi­ler.­ Fa­kat­ bu­ hal­de­ bi­le­ yi­ne­ töv­be lar­da­mu­ha­se­be­ve­mu­ra­ke­be­ye­dal­mak­ge­re­ve­is­tið­far­yap­mak­lâ­zým­dýr.­Çün­kü­bast­ha­li kir.­Gü­zel­na­si­hat­ler­ve­re­cek,­þevk­ve­gay­re­te de­ in­sa­ný­ gaf­le­te­ sü­rük­le­yip­ yan­lý­þa­ a­ta­bi­lir. ge­ti­re­cek­ar­ka­daþ­lar­la­be­ra­ber­i­man­ha­ki­kat­E­na­ni­yet­ ve­ ri­ya­ or­ta­ya­ çý­kýp­ kal­bin­de­ki­ fe­- le­ri­ mü­za­ke­re­le­ri­ne­ ka­týl­mak,­ Kur’ân­ din­le­ra­hý­ken­di­ne­mal­e­de­bi­lir.­O­hal­de,­in­san­ka­- mek­ bu­ hal­le­ri­ ha­fif­le­te­cek­tir.­ Bu­ra­da­ a­sýl­ o­yýp­ta­ da­ ka­zanç­ta­ da,­ ba­þa­rý­da­ da­ ba­þa­rý­sýz­- lan,­ in­sa­nýn­ hiç­bir­ ü­mit­ ý­þý­ðý­ gö­re­me­di­ði­ ka­lýk­ta­da­kabz­hâ­lin­de­de­bast­ha­lin­de­de­töv­- dar­ ka­rar­dý­ðý­ bu­ ruh­ hal­le­rin­de,­ bu­nun­ Al­be­ is­tið­far­ yap­ma­lý­ ve­ Al­lah’a­ yö­nel­me­li­dir. lah’tan­ge­len­bir­im­ti­han­ol­du­ðu­nu­bil­me­si­ve Ý­lâ­hî­ih­san­la­rý­id­rak­e­de­me­mek,­þük­re­de­me­- ü­mit­siz­li­ðe­var­dýr­ma­ma­sý­dýr.

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info (0 505) 648 52 50

Hz. Ýsa’nýn (as) iniþi ve teklif sýrrý Al­man­ya/Stutt­gart’tan­Öz­can­Bül­bül:­“Haz­ret-i έsa’nýn­(as)­â­hir­za­man­da­ge­lip­gel­me­ye­ce­ði hu­su­sun­da­ka­fa­ka­rýþ­tý­rý­cý­tar­týþ­ma­lar­ya­pý­lý­yor.­Þu­so­ru­lar­çok­so­ru­lu­yor:­Haz­ret-i­Î­sa’nýn­(as)­ge­le­ce­ði­ha­ber­le­ri­sa­hih­mi­dir?­Bu ha­ber­ler­tek­lif­sýr­rý­na­uy­gun­mu­dur?­Ne­den ge­le­cek­tir?­Haz­ret-i­Ý­sa­(as)­ge­lin­ce­her­kes­o­nu­ta­ný­ya­cak­mý­dýr?”

Haz­ret-i­Î­sâ’nýn­(as)­â­hir­za­man­da­gök­ten­i­ni­þi­hu­su­sun­da­gü­ve­ni­lir­ha­dis­kay­nak­la­rý­sa­hih­ha­dis­ler­le do­lu.­Me­se­lâ,­Bu­hâ­rî’de­ve­Tir­mi­zî’de­E­bû­Hü­rey­re (ra)­ri­vâ­ye­tiy­le­Re­sûl-i­Ek­rem­E­fen­di­miz’in­(asm), “Ha­ya­tým­kud­ret­e­lin­de­o­lan­Al­lah’a­ye­min­e­de­rim ki,­Mer­yem­oð­lu­Î­sâ­i­ne­cek,­a­ra­nýz­da­a­mel­e­de­cek, â­dil­bir­hâ­kim­o­la­rak­Sa­lîb’i­ (hu­râ­fe­ler­le­dol­du­rul­muþ­Hý­ris­ti­yan­lý­ðý)­ ký­ra­cak.”­ 1 bu­yur­du­ðu;­yi­ne­Bu­hâ­rî’de,­E­bû­Hü­rey­re­(ra)­ri­vâ­ye­tiy­le­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz’in­(asm);­“Mer­yem­oð­lu­Î­sâ­(as)­gök­ten­si­zin­ya­ný­ný­za­in­di­ði­ve­i­ma­mý­ný­za­uy­du­ðu­za­man­ba­ka­lým­na­sýl­o­lur­su­nuz?”­2 bu­yur­du­ðu­zik­re­di­lir. Müs­lim’in­i­se­ko­nu­i­le­il­gi­li­o­la­rak­Î­mân­bö­lü­mün­de,­“Mer­yem­oð­lu­Î­sâ’nýn­(as)­Pey­gam­be­ri­miz Haz­ret-i­Mu­ham­med’in­(asm)­þe­rî­â­tý­i­le­hük­me­di­ci o­la­rak­in­me­si­bâ­bý”­baþ­lý­ðý­i­le­ay­rý­bir­bab­aç­tý­ðý­ný gö­rü­rüz.­Bu­ra­da­yu­ka­rý­da­Bu­hâ­rî’den­al­dý­ðý­mýz­her i­ki­ha­dis-i­þe­rif­yer­al­mak­la­be­râ­ber­ko­nuy­la­il­gi­li baþ­ka­ri­vâ­yet­ler­de­yer­al­mak­ta­dýr. Bu­ ri­v â­y et­l e­r in­ hak­ ve­ ha­k î­k at­ ol­d u­ð un­d a þüp­he­ol­ma­dý­ðý­ný­ha­ber­ve­ren­Üs­tad­Be­dî­üz­za­man­Sa­îd­Nur­sî­Haz­ret­le­ri,­Haz­ret-i­Î­sâ’nýn­(as) i­ni­þi­ i­le­ il­gi­li­ ri­vâ­yet­ ve­ ha­ber­le­ri­ sos­yal­ o­lay­la­rýn­sey­ri­i­le­yo­rum­lar­ve­bu­sey­ri­en­az­üç­yüz yýl­lýk­bir­za­man­di­li­mi­ne­ya­yar. Þüp­he­siz­Ce­nâb-ý­Hak­Ha­kîm’dir­ve­hik­met­le­iþ ya­par.­Bu­ha­dis­ler,­Haz­ret-i­Î­sâ’nýn­(as)­gök­ten­i­nip, ak­þam­dan­sa­ba­ha­dec­ca­lý­ve­ko­mi­te­si­ni­et­ki­siz­bý­ra­ka­ca­ðý...­vs­gi­bi­tek­lif­sýr­rý­na­ay­ký­rý­bi­çim­de­yo­rum­lan­ma­ma­lý.­Haz­ret-i­Î­sâ­(as)­ma­dem­ki­gök­ten­i­ne­cek;­bu­i­niþ­ken­di­di­ni­nin­hu­ra­fe­ler­den­a­rýn­ma­sý­ve Al­lah’ýn­son­di­ni­o­lan­Ýs­lâ­mi­yet’le­ba­rýþ­ma­sý­gi­bi­bir bü­yük­te­cel­li­ye­ve­si­le­o­la­cak­týr.­Bu­ve­si­le­lik­du­ru­mu da­öy­le­ak­þam­dan­sa­ba­ha­de­ðil;­Al­lah’ýn­Ha­kîm­ve Fâ­týr­i­sim­le­ri­ne­uy­gun­bi­çim­de,­o­lay­la­rýn­fýt­rî­o­la­rak ya­þan­dý­ðý­sos­yal­bir­sü­reç­te­va­ki­o­la­cak­týr.­Ya­ni­hiç þüp­he­siz­tek­lif­sýr­rý­na­uy­gun­o­la­cak­týr. Ýþ­te­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­Haz­ret-i­Î­sâ’nýn­(as) gök­ten­i­ni­þi­i­le­il­gi­li­ha­dis­le­ri­böy­le­bir­çer­çe­ve­i­çin­de yo­rum­lu­yor.­Me­se­lâ,­Be­dî­üz­za­man’a­gö­re,­bin­ye­di yüz­lü­yýl­lar­da­Av­ru­pa’da­Ka­to­lik­mez­he­bi­ne­ve­uy­gu­la­ma­la­rý­na­kar­þý­hal­kýn­i­lim­a­dam­la­rýy­la,­dü­þü­nür­le­riy­le,­ay­dýn­la­rýy­la­bir­lik­te­a­yak­lan­ma­sý­ve­il­me,­ak­la, dü­þün­ce­ye,­hür­ri­ye­te­ve­in­san­hak­la­rý­na­da­ha­e­ðim­li ve­yak­la­þým­lý­o­lan­ve­Tev­hid­i­nan­cý­na­bir­a­dým­yak­laþ­mýþ­bu­lu­nan­Pro­tes­tan­lýk­mez­he­bi­nin­doð­ma­sý­i­le so­nuç­la­nan­o­lay­lar,­â­hir­za­man­la­il­gi­li­ha­dis-i­þe­rif ha­ber­le­ri­nin­ger­çek­leþ­me­ye­baþ­la­dý­ðý­o­lay­lar­dýr. Ni­te­kim­Ka­to­lik­mez­he­bi­nin­ma­ri­fe­ti­o­lan­ve­Hý­ris­ti­yan­lar­i­çin­de­yüz­yýl­lar­ca­sü­ren­kan­lý­iç­sa­vaþ­la­ra­sebep­o­lan­ka­tý­“ruh­ban­lýk”­ku­ru­mu­nun­a­fo­roz­lar­la­(din­den­çý­kar­ma­lar­la),­gü­nah­çý­kart­ma­lar­la,­il­mi,­ak­lý­ve­dü­þün­ce­yi­mah­kûm­e­den­an­la­yý­þýy­la ken­di­din­da­þý­na­dün­ya­yý­ce­hen­ne­me­çe­vi­ren­uy­gu­la­ma­la­rý­Pro­tes­tan­lýk­mez­he­biy­le­or­ta­dan­kal­dý­rýl­mýþ;­ak­la,­il­me­ve­dü­þün­ce­ye­im­kân­ta­nýn­mýþ,­her bir­ku­lun­Al­lah’a­a­ra­cý­sýz­ve­doð­ru­dan­u­la­þa­bi­le­ce­ði an­la­yý­þý­ge­ti­ril­miþ­ti.­Þüp­he­siz­bu­ye­ni­an­la­yý­þý­i­le­Hý­ris­ti­yan­lýk­Tev­hi­de­doð­ru­bir­a­dým­at­mýþ­o­lu­yor­ve Haz­ret-i­Î­sâ’nýn­(as)­i­ni­þi­i­le­il­gi­li­ha­ber­le­ri­doð­ru­la­yan­o­lay­lar­zin­ci­ri­de­böy­le­ce­baþ­la­mýþ­o­lu­yor­du.­­­­ Üs­tad­Sa­îd­Nur­sî­Haz­ret­le­ri­“Nas­râ­ni­yet­ (Hý­ris­ti­yan­lýk), ya­in­ti­fâ­(sö­ne­cek) ve­ya­ýs­tý­fâ­e­dip­Ýs­lâ­mi­yet’e kar­þý­terk-i­si­lâh­e­de­cek­tir.­Nas­râ­ni­yet­bir­kaç­de­fa yýr­týl­dý,­Pro­tes­tan­lý­ða­gel­di.­Pro­tes­tan­lýk­da­yýr­týl­dý, Tev­hî­de­yak­laþ­tý.­Tek­rar­yýr­týl­ma­ya­ha­zýr­la­ný­yor.­Ya in­ti­fâ­bu­lup­sö­ne­cek­ve­ya­ha­kî­kî­Nas­râ­ni­ye­tin­e­sâ­sý­ný­câ­mi­o­lan­ha­kâ­ik-i­Ýs­lâ­mi­ye­yi­kar­þý­sýn­da­gö­re­cek, tes­lim­o­la­cak­týr.­ Ýþ­te­bu­sýrr-ý­a­zî­me­Haz­ret-i­Pey­gam­ber­A­ley­his­sa­lâ­tü­Ves­se­lâm­i­þâ­ret­et­miþ­tir­ki: ‘Haz­ret-i­Î­sâ­na­zil­o­lup­ge­le­cek,­üm­me­tim­den­o­la­cak,­þe­rî­a­tým­la­a­mel­e­de­cek­tir.’­ 3 i­fâ­de­le­riy­le­ve, ‘Prut­lu­ða­ (Pro­tes­tan­lý­ða) tâ­gel­di.­Prut­luk­ta­ (Pro­tes­tan­lýk­ta) gör­me­di­o­na­sa­lâh­ve­re­cek.­Per­de­yi­ne­yýr­týl­dý,­mut­lak­da­lâ­le­düþ­tü.­Bir­kýs­mý­lâ­kin­bâ­zý­ya­kýn­laþ­tý­Tev­hî­de;­on­da­fe­lâh­gö­re­cek.”­4 i­fâ­de­le­riy­le­yýr­tý­lan­Hý­ris­ti­yan­lý­ðýn­bir­kýs­mýn­dan­da­lâ­let­çýk­tý­ðý­ný, ya­ni­Sos­ya­lizm,­Fre­o­dizm,­A­te­izm,­Ko­mü­nizm­gi­bi a­kým­la­rýn­tü­re­di­ði­ni,­fa­kat­bu­a­kým­lar­ka­yýt­sýz-þart­sýz­da­lâ­let­ol­du­ðun­dan,­in­sa­noð­lu­na­kur­tu­luþ­ver­me­ye­ce­ði­ni;­bir­kýs­mý­nýn­i­se­Tev­hî­de­yak­laþ­tý­ðý­ný, ger­çek­kur­tu­lu­þu­Tev­hîd’de­ve­Ýs­lâ­mi­yet­ha­kî­kat­le­ri­ne­tes­lim­ol­mak­ta­bu­la­ca­ðý­ný;­böy­le­ce­de­bu­o­lay­la­rýn­Hâ­te­mü’l-En­bi­yâ­o­lan­â­hir­za­man­Pey­gam­ber’i­nin­(asm)­ha­ber­le­ri­ni­doð­ru­la­ya­ca­ðý­ný­bil­di­ri­yor. Ni­te­kim­gü­nü­müz­dün­ya­sýn­da­ar­týk,­mer­hum Ce­mil­Me­riç’in­“de­li­göm­lek­le­ri”­di­ye­ni­te­di­ði “izm”le­rin­güç­ve­kud­re­tin­den­e­ser­kal­ma­dý­ðý­gi­bi; Ba­tý­da­ve­Hý­ris­ti­yan­lar­i­çin­de­Al­lah’ýn­Tev­hîd­di­ni o­lan­Ýs­lâ­mi­yet’e­bü­yük­bir­yö­ne­li­þin­baþ­la­dý­ðý­ný,­Hý­ris­ti­yan­la­rýn­da­bu­yö­ne­li­þi­nor­mal­kar­þý­la­dý­ðý­ný,­hat­tâ­Ýs­lâ­mi­yet’in­Av­ru­pa’nýn­ye­ni­dî­ni­o­la­rak­te­cel­lî­et­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ný­Al­lah’ýn­lüt­fu­i­le­gör­mek­te­yiz.­­ Üs­tad­Be­dî­üz­za­man’a­gö­re,­ken­di­di­ni­ni­i­ki­bin yýl­lýk­hu­ra­fe­ler­den­ve­ba­týl­i­nanç­lar­dan­a­rýn­dýr­mak hik­me­tiy­le­nü­zul­e­de­cek­o­lan­Haz­ret-i­Ý­sa­(as)­gel­di­ðin­de­her­kes­o­nun­ha­ki­kî­Ý­sa­ol­du­ðu­nu­ta­ný­ma­ya­cak­týr.­Sa­de­ce­o­nun­ma­ne­vî­ya­ký­ný­o­lan­kâ­mil­i­man sa­hip­le­ri­i­man­nu­ru­i­le­o­nu­bi­le­cek­ler­dir.­5 Dipnotlar: 1- Buhârî, 6/1018; Tirmizî, Fitne, 44; 2Buhârî, 9/1406; 3- Mektûbât, s. 454; Hutbe-i Þamiye, s. 103; 4- Sözler, s. 643 ; 5- Mektûbât, s. 61.


10

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

Y

KÜLTÜR SANAT

Kubbealtý’ndan yetiþenler TÜRK müziðine 41 yýldan beri hizmet eden Kubbealtý Akademisi Kültür ve Sanat Vakfý’nda yetiþen mûsýkîþinaslar önemli bir konser verecek. Bugün vakfýn hizmet verdiði Çemberlitaþ’taki Köprülü Medresesi’nde saat 16.00’da baþlayacak olan konserde Kubbealtý mûsýkî kurslarýnde yetiþmiþ, ses ve saz sanatçýlardan oluþan muhteþem koro, bestekâr ve koro þefi Yusuf Ömürlü’nün idaresinde deðerli eserlerini seslendirecek. Herkesin iþtirak edebileceði konserle alâkalý olarak ayrýntýlý bilgi almak isteyenlerin 0 (212) 516 23 56-518 92 09 numaralý telefonlarý arayabilecekleri veya www.kubbealti.org.tr sitesini ziyaret edebilecekleri öðrenildi. Kültür Sanat Servisi

Ýstanbul Modern, 18 Mayýs’ta ücretsiz olarak gezilecek ÝSTANBUL Modern Sanat Müzesi, Müzeler Haftasý kapsamýnda, ziyaretçilerine 18 Mayýs Çarþamba günü gece saat 22.00’ye dek ücretsiz olarak müzeyi ziyaret etme imkâný sunuyor. Ziyaretçiler 18 Mayýs Çarþamba günü ülkemizin modern ve çaðdaþ sanatýnýn geliþimini yansýtan “Yeni Yapýtlar, Yeni Ufuklar” ve tabiat ile teknoloji iliþkisini ele alan dijital medya ve videolardan oluþan “Kayýp Cennet” sergilerinin yaný sýra geleneksel Çin resmi estetiðini yeniden oluþturarak, çaðdaþ Çin’in deðiþimini yansýtan çalýþmalarýn yer aldýðý “Yao Lu’nun Yeni Manzaralarý” baþlýklý fotoðraf sergisini görebilecek. Çocuklar ve gençler, Genç Ýstanbul Modern’in “Sanat Sirki” baþlýklý faaliyetine katýlabilecek. Kültür Sanat Servisi Müzede, dünyanýn bilinen en eski batýðý ‘’Uluburun Batýðý’’ da dahil olmak üzere dünya sualtý arkeolojisinin temellerinin atýldýðý sualtý kazýlarýnda ortaya çýkarýlan binlerce eþi bulunmaz eser sergileniyor. FOTOÐRAFLAR: AA

Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesi’nde tarihe yolculuk Akþehir’de 2007 yýlýnda hizmete açýlan Çorba Çeþmesi, hergün 4 bin kâseye yakýn çorba daðýtýyor.

Çorba Çeþmesi tescillendi AKÞEHÝR’DE zengin-fakir ayýrt etmeden herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiði Çorba Çeþmesi Türk Patent Enstitüsü tarafýndan tescillendi. Akþehir Belediyesi tarafýndan Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleþtirilen ve vatandaþlardan yoðun ilgi gören Çorba Çeþmesi 24 Aðustos 2007 yýlýnda hizmete açýlmýþtý. Akþehir Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü bünyesinde kurulan Çorba Çeþmesi’nde, zengin-fakir ayrýmý yapýlmadan herkes çeþmeden akan sýcak çorbayý porselen kâselerine doldurarak ücretsiz olarak içebiliyor. Sabah 08.00’den akþam 20.00’ye kadar açýk olan Akþehir’deki Çorba Çeþmesi’nde, günlük 4 bin kâseye yakýn çorba tüketiliyor. Ayrýca isteyen herkesin dilediði kadar çorba içebildiði mekânda ekmek de ücretsiz olarak sunuluyor. Ýstanbul / Yeni Asya

SAINT JOHN ÞÖVALYELERÝNCE ÝNÞA EDÝLEN BODRUM KALESÝ ÝÇÝNDE KURULAN VE ‘’YAÞAYAN MÜZECÝLÝÐÝN’’ HEYECAN VERÝCÝ ÖRNEKLERÝNDEN BÝRÝ OLAN BODRUM SUALTI ARKEOLOJÝ MÜZESÝ ÇOK SAYIDA YERLÝ VE YABANCI TURÝSTÝ AÐIRLIYOR SAÝNT John þövalyelerince inþa edilen Bodrum Kalesi içinde kurulan ve ‘’Yaþayan Müzeciliðin’’ heyecan verici örneklerinden biri olan Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesi, çok sayýda yerli ve yabancý turisti aðýrlýyor. Umutlarýný Anadolu kýyýlarýnda batarak kaybetmiþ Antik Çað gemicilerinin yaþadýðý zamanlara götüren ve Türkiye’de konusunda tek olan müze, zengin tarihî geçmiþi bulunan Bodrum Kalesi ile ayrýlmaz bütünlük oluþturuyor. Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesi Müdürü Yaþar Yýldýz, Bodrum Kalesi’nde yer alan müzenin cazibe merkezi haline geldiðini söyledi. Bodrum’u ziyaret eden yerli ve yabancý turistlerin kaleyi ve müzeyi görmeden dönmediklerini belirten Yýldýz, müzede yaklaþýk 10 bin arkeolojik, 2 bin etnografik eser ve 4 bin sikke Müzede yaklaþýk 10 bin arkeolojik, 2 bin etnografik eser ve 4 bin sikke bulunuyor. bulunduðu söyledi. Türkiye’de tek örnek olan müzenin antik gemileri barýndýran ve tarih içinde yolculuða çýkaran bir özel liði olduðunu dile getiren Yýldýz, ‘’Biz zengin bir müzeyiz, bu A nadolu’nun bize armaðaný adeta. Uzun yýllardýr sürdürülen ve yapýlan kazýlarýn da etkisi büyük’’ dedi. Müzede gezilecek çok fazla alan olduðunu belirten Yýldýz, sözlerini þöyle sürdürdü: ‘’Müze içinde daha önce var olan, ancak sonradan kapatýlan ‘sikke ve taký’ salonunu yeniden

Malatya Ýnönü Stadý’nda ayný anda 23 bin 800 kiþi, 20 dakika sesli kitap okudu.

Malatya’da kitap okuma rekoru MALATYA’DA ayný anda 23 bin 800 kiþinin katýlýmý ile kitap okuma rekor denemesi gerçekleþtirildi. Valilik, Millî Eðitim Müdürlüðü ve NT Kitap Kýrtasiye Maðazalarý’nýn koordinatörlüðünde Ýnönü Stadý’nda yapýlan denemede, ayný anda 23 bin 800 kiþi, 20 dakika sesli kitap okudu. Ýnönü Stadý’nda saat 09.00’dan itibaren kapýlar açýlmaya baþlandý. Her katýlýmcýya noter huzurunda bir bilet verildi. Bu biletlerin sandýklara atýlmasýyla katýlýmcý sayýsý belirlendi. Katýlýmcýlar, önce ellerindeki kitabýn bir bölümünü sessizce okudu. Daha sonra sunucu ile birlikte 20 dakika sesli bir þekilde, Victor Hugo’nun “Garip Bir yolcu” isimli kitabýndan 4 sayfa okundu. Ýstanbul / Yeni Asya

BULMACA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

açtýk. Bu salonu gezen bir ziyaretçi antik çaðda para neymiþ, ne, ne kadara satýn alýnabiliyormuþ, bir iþçi günlük çalýþmasý karþýlýðýnda ne kazanýyormuþ hepsini öðrenebiliyor. Salonu imece usûlü çalýþarak yeniden müzeye kazandýrdýk. Camcýsý, marangozu katký saðladý. Salonu destekleyen çok güzel bir yazýt bulundu. Ýstanbul Üniversitesindeki bir arkadaþýmýza bu yazýtý okuttuk. Sandalet ve ayakkabý fiyatlarýyla ilgili bir genelge ol duðu anlaþýldý. Bir kadýn çizmesinin fiyatýný belirliyor. Salonumuzu destekleyen bir yazýt olduðu için burada sergilemeye baþladýk.’’ Bodrum / Ankara / aa

Müze hakkýnda bilgi BODRUM Sualtý Arkeoloji Müzesi, St. Jean Þovalyaleri tarafýndan inþa edilen Bodrum Kalesi içinde yer alýyor. Kalenin bütün kuleleri bugün Bodrum Müzesi’nin sergileme alaný olarak hizmet veriyor. Bunun yaný sýra Serçe Limaný Batýðý, Uluburun Batýðý gibi bazý özel sergilemeler için kalenin atmosferini bozmayacak yeni yapýlar da kale içine inþa edilerek sergileme alanlarý muhtelif tarihlerde geniþletilmiþ. Pazartesi hariç haftanýn her günü açýk olan müzede, dünyanýn bilinen en eski batý ‘’Uluburun Batýðý’’ da dahil olmak üzere dünya sualtý arkeolojisinin temellerinin atýldýðý sualtý kazýlarýnda ortaya çýkarýlan binlerce eþi bulunmaz eser sergileniyor. Müzedeki eserler, ilgili tarihlerdeki hayat þartlarýyla sergileniyor. ‘’Yaþayan Müzecilik’’ anlayýþý ile çok geniþ kitlelerin ilgi alaný çekim merkezi olmasý saðlanýyor. Müzenin giriþinde amforalar kronolojik olarak sergileniyor. Antik çaðdan günümüze kadar amforalarýn deðiþimi sýralanýyor. Türk hamamýnýn sergilendiði bölüm de ziyaretçiler tarafýndan ilgiyle geziliyor. Cam Batýðý salonu, Karyalý Prenses, sikke ve taký salonu, Tunç Çaðý batýklarý, Uluburun Batýðý da müzenin görülmeye deðer yerlerinden.

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com) SOL­DAN­SA­ÐA—­1. Denizlerde veya tatlý sularda yaþayan, yüzücü, orta büyüklükte kabuklu bir deniz hayvaný. - Meteoroloji ile ilgili olaylarýn bütünü. 2.­Güneyde bir ilimiz. - Herkese kendine uygun düþeni, kendi hakký olaný verme, doðruluk. 3.­Kutsal Hint destaný. - Yesevi tekkesinde þeyh. 4.­ Yeni emeklemeye baþlamýþ çocuk. Kur'ân-ý Kerîm'in 68. sûresi. 5.­ Atardamar ve toplardamarlarýn içinde dolaþarak hücrelerde özümleme, yadýmlama görevlerini saðlayan plazma ve yuvarlardan oluþmuþ kýrmýzý renkli sývý. - Duraðan bir noktadan geçen ve kapalý bir eðriye dayanarak hareket eden bir doðrunun çizdiði yüzey, mahrut. - Mola, fasýla. 6.­Ye BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI tersiz miktarda bulunan. - Beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 çalýþýp geliri paylaþmak üzere bir araya gelen topluluk. 7.­ Ortalama. - 1 M A R E Þ A L Ö F A N Ý Baþlama vuruþunu yapan oyuncu. 2 E L E M E N T P Ý L A M 8.­Sýnýr aþan bir akarsuyumuz. - U- 3 S A S A H A M A Þ Ý N A zaklýk belirten bir nida. - Arka, art, 4 U B U D Ý Y E T A M E N birþeyin gerisi, sonu. 9.­ Türkiye, 5 L A L E T A M A S A L Ý Mýsýr ve Ýran'da yetiþen Lawsonia i 6 Ý M E K A S Ý K O N Ý K nermis'in öðütülmüþ yapraklarýndan ibaret bir kahverengi boya. - 7 Y A S A M A K E M E K E Vilayet, yurt. - Arjantin'in plâka iþa- 8 E T U L A Ý E T A R A L reti. 10.­Baþþehri Tahran olan ülke. 9 T E R E K E M E S A D A - Alýnan yolun harcanan zamana o - 10 Ý S E M Ý N E R A H A M raný, sür'at.

YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­1.­Yüksekliði 35 metre kadar olabilen, kabuðu koyu renkli bir kavak türü. 2.­Marmara bölgesinde bir ilimiz. 3.­Baþlýca petrol bölgemiz. - San'atla yaratan yaratýcý. 4.­Bir erkek adý. - Herhangi bir olayýn yol açtýðý kýrýlma, dökülme, yýkýlma gibi zarar. 5.­Bir insaný veya bir hayvaný dövme iþi, sopa, patak, kötek. 6.­Boðan otundan çýkarýlan ve hekimlikte kullanýlan zehirli bir madde. 7.­Baþak tutmaya engel olan bir çeþit tahýl hastalýðý. - Bayraðýmýzýn rengi. 8.­Saatin altmýþta biri. 9.­Hafniyumun simgesi olan harfler. Resmî kuruluþlarda, iþ yerlerinde, temizlik ve getir götür iþlerine bakan görevli, hizmetli, hademe. 10.­Kamufle etmek, gizlemek. 11.­Hayvan saðlýðý ile ilgilenen görevli. 12.­Kazaklarda seçimle iþ baþýna gelen baþkan. - Anadolu'nun doðu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuþularak oynanan, aðýr ritimli bir halk oyunu.


Y

EKONOMÝ Cinsi

ü­re­ti­mi­ni­can­lan­dýr­dý.­Yý­lýn­ilk­4­a­yýn­da­ki­ü­re­tim, ge­çen­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re­yüz­de­80’den­faz­la art­tý.­Yý­lýn­ilk­2­a­yýn­da­çift­çi­ye­ya­pý­lan­sa­týþ­da­ön­ce­ki­yý­la­gö­re­yüz­de­349­ar­ta­rak,­8­bin­217’ye­çýk­tý. Türk­Ta­rým­A­let­ve­Ma­ki­na­la­rý­Ý­ma­lat­çý­la­rý­Bir­li­ði (TAR­MAK­BÝR)­ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­Tür­ki­ye’de,­O­cakNi­san­dö­ne­min­de­18­bin­952­a­det­trak­tör­ü­re­til­di. Ü­re­tim,­ge­çen­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re­yüz­de 80,15­art­tý.­Ge­çen­­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­min­de,­10­bin 520­trak­tör­ü­re­til­miþ­ti.­Ýlk­4­ay­da,­18­bin­952­trak­tör­ü­re­ti­lir­ken,­bu­nun­18­bin­758’i­ba­yi­le­re­sa­týl­dý. Ve­ri­le­re­gö­re,­O­cak-Þu­bat­dö­ne­min­de,­çift­çi­le­re 8217­trak­tör­sa­týl­dý.­Çift­çi­le­re­sa­tý­lan­trak­tör­mik­ta­rý,­ge­çen­yýl­1828­a­det­ti.­Ge­çen­yý­lýn­ay­ný­a­yý­na gö­re­çift­çi­ye­trak­tör­sa­tý­þý­yüz­de­349­art­mýþ­ol­du. Türk­­ Tak­tör­Ge­nel­Mü­dü­rü­Mar­co­Vot­ta,­25­ya­þýn­da­ki­trak­tör­le­re­hur­da­in­di­ri­mi­nin­sek­tö­rün­ta­ma­mý­nýn­E­u­ro3­mo­to­ra­ge­çi­þi­ni­ta­mam­la­ma­sýn­dan­son­ra­uy­gu­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni,­ak­si­tak­dir­de ve­rim­siz­li­ðe­yol­a­ça­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Ankara / aa

Hatay, rüzgâr enerjisi üssü olmaya aday

EFEKTÝF SATIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU

1.5791 1.6648

1.5902 1.6935

1 KANADA DOLARI

0.30190 2.2510

0.30021 2.2386

0.30259 2.2544

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.30042 2.2402

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.5719

2.5853

2.5701

2.5892

1 AVUSTRALYA DOLARI

n TRAKTÖRDE hur­da­teþ­vi­ði­bek­len­ti­si,­sek­tö­rün

ALIÞ

1.5878 1.6834

1 DANÝMARKA KRONU

Traktöre hurda teþviði sektörü canlandýrdý

DÖVÝZ SATIÞ

1.5802 1.6725

1 ABD DOLARI

25 yaþýndaki traktörlere hurda indirimi sektörü canlandýrdý.

ALIÞ

Cinsi

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.7771 0.24824

1.7885 0.25082

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.7744 0.24807

SERBEST PÝYASA

1.7912 0.25140

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5810 ÖNCEKÝ GÜN 1,5850

DÜN 2,2590 ÖNCEKÝ GÜN 2,2440

DÜN 76,85 ÖNCEKÝ GÜN 75,70

DÜN 518,00 ÖNCEKÝ GÜN 510,38

p

p

p

1.6354 5.6843

1.6428 5.7592

1.6293 5.5990

1.6490 5.8456

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.28617 0.42262

0.28810 0.42338

0.28597 0.41945

0.28876 0.42656

100 JAPON YENÝ

1.9477

1.9606

1.9405

1.9681

1 KUVEYT DÝNARI

Vatandaþýn sýrtýndan vergi rekortmeni oldular TÜRKÝYE'NÝN EN FAZLA KURUMLAR VERGÝSÝ ÖDEYECEK ÝLK 10 KURULUÞUN 6'SINI BANKALAR OLUÞTURURKEN, ÝLK 100'DEKÝ BANKA SAYISI ÝSE 22 OLDU. nin­4’ün­cü­sý­ra­sýn­da­bu­lu­nan­Ak­bank,­bu­yýl­bir­ba­sa­mak­yu­ka­rý­çýk­tý.­Re­kort­men­ler­lis­te­sin­de­Ga­ran­ti Ban­ka­sý,­E­ÜA ­ Þ­ve­Ak­bank’ý,­Ge­A­raþ­týr­ma­ve­Mü­þa­vir­lik­Ltd.­Þti,­Zi­ra­at­Ban­ka­sý,­Ýþ­Ban­ka­sý,­Türk­Te­le­ko­mü­ni­kas­yon­A.­Þ,­Halk­Ban­ka­sý,­Turk­cell­ve­Ya­pý Kre­di­Ban­ka­sý­iz­le­di.­Tür­ki­ye’nin­en­faz­la­ku­rum­lar ver­gi­si­ö­de­ye­cek­ilk­10­ku­ru­lu­þun­6’sý­ný­ban­ka­lar­o­si­Baþ­kan­lý­ðý­2010­yý­lý­ge­lir­le­ri­i­çin­Ni­san­a­yý­i­çe­ri­sin­- luþ­tur­du.­Ýlk­100’de­ki­ban­ka­sa­yý­sý­i­se­22­ol­du.­Ýlk de­ve­ri­len­ku­rum­lar­ver­gi­si­be­yan­la­rý­na­gö­re­Tür­ki­- 100’de­ka­mu­da­baþ­ta­ban­ka­lar­ve­e­ner­ji­KÝT’le­ri ye’nin­en­faz­la­ver­gi­ö­de­ye­cek­ilk­100­þir­ke­ti­ni­be­lir­- ol­mak­ü­ze­re­19­ku­ru­luþ­la­tem­sil­e­dil­di.­Lis­te­de­o­le­di.­Lis­te­nin­ilk­sý­ra­sýn­da­ge­çen­yý­lýn­Tü­ki­ye­i­kin­ci­si to­mo­tiv­sek­tö­rü­4­fir­may­la­yer­a­lýr­ken,­çok­sa­yý­da o­lan­Ga­ran­ti­Ban­ka­sý­yer­al­dý.­Ga­ran­ti­Ban­ka­sý,­2010 bü­yük­mü­te­ah­hit­lik­fir­ma­sý­da­ver­gi­re­kort­me­ni yý­lý­i­çin­4­mil­yar­851­mil­yon­291­bin­456­li­ra­ge­lir­bil­- ol­du.­En­faz­la­ku­rum­lar­ver­gi­si­ö­de­ye­cek­ilk­100 dir­di.­Kar­þý­lý­ðýn­da­da­ban­ka­ya­970­mil­yon­258­bin mü­kel­le­fin­55’i­Ýs­tan­bul’dan­çýk­tý.­Lis­te­ye­An­ka­291,33­li­ra­ku­rum­lar­ver­gi­si­ta­hak­kuk­et­ti­ril­di.­Lis­te­- ra’dan­26,­Ýz­mir,­Ko­ca­e­li­ve­Muð­la’dan­3’er,­An­tal­nin­i­kin­ci­sý­ra­sýn­da­E­lek­trik­Ü­re­tim­A.Þ­bu­lu­nur­ken, ya,­Bur­sa,­De­niz­li,­Kay­se­ri,­Kýrk­la­re­li,­Kon­ya,­Kü­E­Ü­AÞ’ýn­ver­gi­mat­ra­hý­4­mil­yar­683­mil­yon­126­bin tah­ya,­Ma­ni­sa,­Mar­din­ve­Ri­ze’den­de­1’er­fir­ma 786­li­ra,­ver­gi­si­de­936­mil­yon­625­bin­357­li­ra­ol­du. gir­di.­Lis­te­de­ki­21­ku­ru­lu­þun­100­mil­yon­li­ra­nýn­ü­149­mil­yon­432­bin­li­ra­lýk­ver­gi­i­le­2010’un­ku­rum­lar ze­rin­de­ku­rum­lar­ver­gi­si­ö­de­ye­ce­ði­an­la­þý­lýr­ken,­ilk ver­gi­si­re­kort­men­le­ri­lis­te­sin­de­14’ün­cü­sý­ra­da­yer­a­- 100’de­ki­en­dü­þük­ver­gi­tu­ta­rý­17­mil­yon­980­bin­4 lan­E­Ü­AÞ’ýn­bu­yýl­ki­ku­rum­lar­ver­gi­si­tu­ta­rýn­da­böy­- li­ra­ol­du.­Re­kort­men­ler­lis­te­sin­de­ilk­100’e­gi­ren­7 le­ce­6­kat­lýk­bir­ar­týþ­mey­da­na­gel­di.­Ge­çen­yýl­lis­te­- fir­ma­i­se­is­mi­nin­a­çýk­lan­ma­sý­ný­is­te­me­di.

ÜCRET,­komisyon­ve­bankacýlýk­hizmet­gelirleri­adý altýnda­80­iþlem­için­vatandaþtan­yüksek­miktarda ücret­talep­eden­eden­bankalar­büyük­kâr­etti. Bankalarýn­bu­kârlarý­ödeyecekleri­kurumlar­vergisine de­yansýdý.­Buna­göre,­Türkiye’nin­en­fazla­kurumlar vergisi­ödeyecek­ilk­10­kuruluþun­6’sýný­bankalar­oluþturdu.­Ýlk­100’deki­banka­sayýsý­ise­22­oldu.­Gelir­Ýda­re­-

KURUMLAR VERGÝSÝNDEN 25 MÝLYAR LÝRA GELÝR MALÝYE Bakaný Mehmet Þimþek, kurumlar vergisi mükelleflerinin son verilere göre 125 milyar 56 milyon 941 bin 300 lira gelir beyanýnda bulunduðunu bildirdi. Bu dönem için tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarýnýn da 24 milyar 937 milyon 780 bin lira olduðunu belirten Þimþek, bu þekilde beyan edilen gelirde geçen yýla göre yüzde 12,25, tahakkuk eden vergide ise yüzde 12 artýþ saðlandýðýný söyledi. Ýstanbul’un matrah bakýmýndan ilk sýrada bulunduðunu kaydeden Þimþek, kurumlar vergisinde toplam matrahýn yüzde 53,19’unun Ýstanbul’daki kurumlar tarafýndan beyan edildiðini, bu ili yüzde 24,59’luk oranla Ankara’nýn, yüzde 3,66’lýk oranla da Ýzmir’in takip ettiðini söyledi. Maliye Bakaný, toplam matrahýn yüzde 49,46’sýnýn ilk 100 mükellef tarafýndan beyan edildiðini, verginin yüzde 49,52’sinin de ilk 100’deki mükelleflerce ödendiðini vurguladý. Ankara / aa

n RÜZGÂR e­ner­ji­si­a­çý­sýn­dan­ö­nem­li­bir­po­tan­si­ye­li­ba­rýn­dý­ran­Ha­tay’da­e­ner­ji­san­tra­li­kur­mak­is­te­yen­54­ya­tý­rým­cý­nýn­o­nay­bek­le­di­ði­bil­di­ril­di. Va­li­Meh­met­Ce­la­let­tin­Le­ke­siz,­Ha­tay’ýn­son­dö­nem­de­ya­tý­rým­cý­la­rýn­ar­tan­il­gi­si­dolayýsýyla­Tür­ki­ye’nin­rüz­gâr­ha­ri­ta­sý­i­çin­de­yer­a­lan­Ça­nak­ka­le, E­dir­ne­gi­bi­il­ler­le­ya­rýþ­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­ný­söy­le­di. Ha­tay’ýn,­rüz­gâr­e­ner­ji­san­tra­li­ya­tý­rým­la­rý­a­çý­sýn­dan­ö­nem­li­bir­ko­num­da­bu­lun­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Le­ke­siz,­‘’Ken­ti­miz­de­mev­cut­4­e­ner­ji­san­tra­li­miz­var.­E­ner­ji­Pi­ya­sa­sý­Dü­zen­le­me­Ku­ru­lu’ndan (EPDK)­ o­nay­bek­le­yen­54­ya­tý­rým­cý,­rüz­gâ­rý­çok de­ðer­li­o­lan­bu­böl­ge­de­san­tral­kur­mak­is­ti­yor. EPDK’ya­mü­ra­ca­at­e­den­ya­tý­rým­cý­la­rýn­li­sans­al­ma­sýy­la­kenti­miz­a­de­ta­e­ner­ji­üs­sü­ol­ma­ya­a­day­il­ler­a­ra­sý­na­gi­re­cek.­54­ya­tý­rým­la­bir­lik­te­ken­ti­miz­de­rüz­gâr­e­ner­ji­san­tra­li­nin­ku­ru­lu­gü­cü­4­bin­238 me­ga­va­ta­u­la­þa­cak.­Ye­ni­te­sis­le­rin­li­sans­a­lýp­fa­a­li­ye­te­geç­me­siy­le­ken­ti­mi­zin­yýl­lýk­e­ner­ji­ih­ti­ya­cý­ný kar­þý­la­ya­bi­le­ce­ðiz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Hatay / aa

Beyaz et sektörü Suudi Arabistan’ý bekliyor n HAFTALIK 30­bin­ton­luk­ü­re­tim­hac­mi­ne­u­la­-

þan­ Tür­ki­ye­ be­yaz­ et­ sek­tö­rü,­ Su­u­di­ A­ra­bis­tan’a ih­ra­cat­ yo­lu­nun­ a­çýl­ma­sý­ný­ bek­li­yor.­ Kes­ki­noð­lu Þir­ket­ler­ Gru­bu­ Yö­ne­tim­ Ku­ru­lu­ Ü­ye­si­ Ýs­ma­il Kes­ki­noð­lu,­ ‘’Sek­tö­rün­ haf­ta­lýk­ ü­re­ti­mi­ 30­ bin ton­la­rýn­ ü­ze­ri­ne­ çýk­tý.­ Tür­ki­ye’nin­ tü­ke­ti­mi­ 26 bin­ ton­ ci­va­rýn­da.­ Ge­ri­ ka­la­ný­ ih­ra­ca­ta­ gi­di­yor’’ de­di.­Ýh­ra­cat­ta­u­mut­lu­ol­duk­la­rý­ný­be­lir­ten­Kes­ki­noð­lu,­ þun­la­rý­ kay­det­ti:­ ‘’Yaz­ ay­la­rýn­da­ ü­re­ti­min da­ha­da­art­ma­sý­ný­bek­li­yo­ruz.­Su­u­di­A­ra­bis­tan’la cid­dî­ an­laþ­ma­ ya­pýl­mak­ ü­ze­re.­ Dev­let­ yet­ki­li­le­ri bü­yük­ ça­ba­ gös­te­ri­yor­lar,­ say­gý­ du­yul­ma­sý­ ge­re­ken­ça­lýþ­ma­ya­pý­yor­lar.­O­ra­dan­ge­len­he­yet­ü­re­ti­ci­le­ri­de­net­le­di,­sek­tör­ha­zýr­þu­an­da.­Ge­çen­haf­ta de­ne­tim­ gör­dük.­ Çok­ ba­þa­rý­lý­ geç­ti­ de­ne­tim­ler. Su­u­di­ A­ra­bis­tan,­ dün­ya­da­ en­ bü­yük­ it­ha­lat­çý­lar­dan­ bi­ri­si.­ On­la­ra­ mal­ ve­ril­me­ye­ baþ­la­nýr­sa­ ye­ni bir­pa­zar­ve­çok­i­yi­o­la­cak.­Þu­an­da­Türk­cum­hu­ri­yet­le­ri­ne­bir­mik­tar­ih­ra­cat­var.­Ý­ran­ve­I­rak’a­o­la­cak.­Su­u­di­A­ra­bis­tan,­ka­li­te­li­ü­rün­ta­lep­e­di­yor. Türk­ü­re­ti­ci­le­ri­de­bu­alt­ya­pý­ya­sa­hip.­Bek­len­ti­miz,­Su­u­di­A­ra­bis­tan’la­a­çý­lan­ye­ni­pa­zar,­bi­zi­da­ha­da­ge­liþ­ti­re­cek.’’­­Bursa / aa

Ayçiçek sapý ekonomiye kazandýrýlýyor Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Orman Fakültesi (KSÜ) Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hakký Alma’nýn yaptýðý çalýþma ile atýl durumdaki ayçiçek saplarýndan yeni bir izolasyon maddesi geliþtirildi. Üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan desteklenen proje ile her yýl yakýlarak yok edilen 600 bin ton ayçiçek sapý ekonomiye kazandýrýlacak. Prof. Dr. Alma, yaklaþýk 2 yýldýr sürdürdükleri çalýþmalarda son aþamaya geldiklerini ve yapýlan testlerin ardýndan ayçiçek sapýnýn ekonomik olarak deðerlendirileceðini belirtti. Alma, üniversitede yaptýklarý testlerde ayçiçek sapýnýn baþta laminant levha olmak üzere bina arasýnda mono blok duvar olarak kullanýlabileceðini söyledi. Projenin dünyada ilk olduðunu hatýrlatan Prof. Dr. Alma, ‘’Bu çalýþmanýn önemli bir özelliði de Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan destekleniyor olmasýdýr. Ayrýca ilimizde sanayi-üniversite iþbirliði anlamýndaki ilk örneði oldu. Bakanlýðýmýz projeye yüzde 75 oranýnda destek verdi. Mobilyacý olan sanayici ortaðýmýz üretim için gerekli makineleri aldý, testler baþarýyla tamamlandý ve önümüzdeki günlerde üretime geçilecek’’ diye konuþtu. Kahramanmaraþ / aa

GEÇMÝÞ OLSUN Ýlimiz Yeni Asya gazetesi muhabiri ve daðýtýcýsý Hüseyin Küçükoðlu'nun oðlu kardeþimiz

Mahmut Küçükoðlu'nun rahatsýz olup hastanede tedavi olduðunu öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

Mersin Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mehmet Açýkel'in kýzý

Fatma Ýmamoðlu ve torunu

Emine Seda Ýmamoðlu'nun elim bir trafik kazasýnda vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhumelere Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Cebeci Yeni Asya Okuyucularý

6 yýlda 34 bin memur istifa etti MÝLYONLARCA ki­þi­me­mur­luk­ha­ya­li­ku­rar­ken,­ka­mu­da­6­yýl­da­34­bin­me­mur­is­ti­fa­et­ti. E­ner­ji-Bir-Sen'in­yaptýðý­araþtýrmaya­gö­re,­ka­mu­i­da­re­le­rin­den­2005-2010­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da çe­þit­li­kad­ro­ve­po­zis­yon­lar­da­gö­rev­ya­pan top­lam­70­bin­716­ki­þi­is­ti­fa­et­ti.­Ýs­ti­fa­e­den per­so­ne­lin­ya­rý­sý­na­ya­ký­ný­ný­me­mur­lar­o­luþ­tu­ru­yor.­Ka­mu­da,­son­5­yýl­da­is­ti­fa­e­den­me­mur sa­yý­sý­34­bin­112’e­u­laþ­tý.­2005-2010­dö­ne­min­de­ka­mu­da­12­bin­368­söz­leþ­me­li­per­so­nel,­12 bin­226­iþ­çi,­9­bin­794­ge­çi­ci­iþ­çi,­bin­68­kap­sam­dý­þý­per­so­nel,­223­ge­çi­ci­per­so­nel­is­ti­fa­et­ti.­Sen­di­ka­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ha­cý­Bay­ram­Ton­bul,­ka­mu­da­ki­is­ti­fa­la­rýn­ar­ka­sýn­da­ka­mu­nun iz­le­di­ði­is­tih­dam­po­li­ti­ka­sýn­da­ki­so­run­la­rýn yat­tý­ðý­ný­söy­le­di.­Per­so­nel­a­lým­la­rý­nýn­baþ­ta Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­il­le­ri­ol­mak­ü­ze­re­per­so­nel­te­mi­nin­de­güç­lük­çe­ki­len­il­le­re­yö­ne­lik­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Ton­bul,­bu­ra­la­ra­a­ta­nan per­so­ne­lin­bel­li­bir­sü­re­bu­ra­da­is­tih­dam­zo­run­lu­ðu­nun­bu­lun­ma­sý­nýn­ça­lý­þan­la­rý­za­man­la güç­du­rum­da­bý­rak­tý­ðý­ný­söy­le­di.­Ton­bul,­bu kap­sam­da­ki­le­rin­za­man­la­ev­len­me­le­ri,­eþ­le­ri­nin­ta­yi­ni,­sað­lýk­prob­lem­le­ri­dolayýsýyla­il­de­ðiþ­tir­mek­du­ru­mun­da­kal­dýk­la­rý­ný,­bu­nun­ger­çek­le­þe­me­di­ði­du­rum­lar­da­i­se­mec­bur­kal­dýk­la­rý­i­çin­is­ti­fa­et­tik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­Ma­aþ­ar­týþ­la­rý­nýn­dü­þük­kal­dý­ðý­na­dik­ka­ti­çe­ken­Ton­bul,­bu­na­kar­þýn­ö­zel­sek­tör­de­iþ­im­kân­la­rý­nýn­art­tý­ðý­ný,­ö­zel­sek­tör­de­ki­üc­ret­se­vi­ye­le­ri­nin­de­ka­mu­da­ki­ni­ge­ri­de­bý­rak­tý­ðý­ný­di­le­ge­tir­di.­Ton­bul,­ö­zel­lik­le­a­la­nýn­da­ye­tiþ­miþ,­ka­li­fi­ye­per­so­ne­lin­çok­da­ha­i­yi­üc­ret­ler­de­ö­zel­sek­tör­de­iþ bul­ma­sý­nýn­ka­mu­da­ki­is­ti­fa­la­rýn­bir­di­ðer sebebi­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ankara / aa

11

p

11 MAYIS 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Avni Malçok'un annesi, Enes ve Cemil kardeþlerimizin babaannesi

Nazmiye Malçok'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Eskiþehir Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE Kardeþimiz Cemal Çakýr'ýn abisi, Muhterem

Osman Çakýr'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Adapazarý Yeni Asya Okuyucularý

Babacan: Carî açýðýn sebebi hýzlý büyüme DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, hýzlý büyümenin getirdiði bir enflasyonist baskýnýn þu anda olmadýðýný belirterek, ‘’Türkiye’deki ýsýnma daha çok hýzlý büyümenin getirdiði bir yüksek carî açýk tablosu’’ dedi. Babacan, TRT Türk televizyonunda katýldýðý bir programda sorularý cevapladý. Babacan, carî açýkla ilgili bir soru üzerine, ekonomide ýsýnma tabirinin aðýrlýklý olarak büyüme ile beraber enflasyonun da yükselmesiyle anýldýðýný belirterek, ‘’(Isýnma nedir?) diye sorduðunuzda ilk tanýmý budur. Bizde o anlamda hýzlý büyüme nin getirdiði bir enflasyonist baský þu anda yok. Türki ye’deki ýsýnma daha çok hýzlý büyümenin getirdiði bir yük sek carî açýk tablosu’’ dedi. Enerji faktörünün carî açýðý kaçýnýlmaz þekilde arttýran bir numaralý faktör olduðunu ifade eden Babacan, geçen sene carî açýðýn 48 milyar dolar, enerji ithalatýnýn ise 37 milyar dolar olduðuna dikkati çekti. Babacan, þöyle devam etti: ‘’Bunun dýþýnda carî açýk niye yüksek diye rakamlara bakacak olursanýz, bizim sanayicimiz, üreticimiz, iþ dünyamýz harýl harýl yatýrým harcamasý yapýyor ve bunlarýn bir kýsmýný ithal ediyor. En hýzlý ithalatýn arttýðý gruplardan bir tanesi yatýrým ürünleri ithalatý. Biz bundan çok korkmuyoruz açýkçasý. Niye? Bugünün makine ithalatý, yarýnýn ürün ihracatýdýr. Hýzla büyüyen bir ekonomik yapýda, hýzla bü yüyen bir yatýrým tablosunu beraber düþündüðünüzde ona baðlý olarak carî açýkta geçici yükselmeler olabiliyor. Bu bizi çok korkutmaz açýkçasý.’’ Carî açýðýn Mart ayýn da bir miktar yüksek çýkýþýnýn Mart ayýna özel sebepleri bulunduðuna iþaret eden Babacan, bazý uluslar arasý þirketlerin Mart ayý sonun da bilânçolarýnýn çýktýðýný ve söz konusu þirketlerin bu bilânçolarla ilgili temettülerinin bir kýsmýný yurt dýþýna transfer ettiðini anlattý. Ankara / aa

BOTAÞ aldýðý gazý 3. kiþilere devredecek BORU Hatlarý ile Petrol Taþý ma A no nim Þir ke ti’ (BO TAÞ), imzaladýðý ithalat sözleþmelerini üçüncü kiþilere devretmek üzere ihale açtý. BOTAÞ, Alýcý olarak tarafý bulunduðu, Doðal Gaz Alým ve Satým Sözleþmelerinin ü çüncü taraflara devrine iliþkin olarak, þu anda gaz arzý nýn devam ettiði Gazprom Export LLC ile 15 Aralýk 1997 tarihinde imzalanmýþ olan Doðal Gaz Alým Satým Söz leþmesi kapsamýnda, 250 milyon kontrat m3/yýllýk lotlar halinde, söz konusu sözleþmedeki mevcut bütün hak ve yükümlülüklerini ihale yöntemi ile devredecek. BOTAÞ’ýn, Doðal Gaz Alým Satým Sözleþmesi (Ýthalat Sözleþmesi) devir ihalesine iliþkin duyurusu, Resmî Gazetenin dünkü sayýsýnda ya yým lan dý.Du yu ru ya gö re, BOTAÞ’ýn söz konusu sözleþmede mevcut bütün hak ve yükümlülüklerinin devre dilmesi için, sözleþme katýlýmcýlara açýlmayacak þekilde ihale gerçekleþtirilecek. Sözleþmenin sona erme ta rihi 1 Ocak 2026 olarak belirle nir ken top lam 24 lo tu kapsayacak. Ankara / aa


12

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

T. C. ÇATALCA SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/1237 Esas. Davacý Mehmet Uslu vs tarafýndan davalýlar Cemal Gezergil vs aleyhine Mahkememizde Çatalca ilçesi Kaleiçi mahallesi 202 ada 5 parsel hakkýnda açýlan Ortaklýðýn Giderilmesi davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde adý geçen bahse konu taþýnmazda miras yolu ile hissedar bulunan Ahmet oðlu 1972 d.lu SADIK ÇALGICI'nýn belirtilen adresine duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adý geçen davalýya çýkartýlan dava dilekçesinin ve duruþma gününün tebliði mümkün olmadýðýndan ve yapýlan Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 16/09/2011 günü saat: 09:55'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 11/05/2011 www.bik.gov.tr B: 32305

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/385 TAL. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 07/07/2011 saat 10:00-10:05 arasýnda PENDÝK/ÝSTANBUL PENDÝK EMNÝYET OTOPARKI DOÐU MH. ÝNCE SK. adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 12/07/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýr ma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 20.000,00 1 adet 34 FF 3266 PLAKALI 2008 MODEL FORD TRANSÝT CONNECT GRÝ (AYTOZU) RENKLÝ ÖN SÝS LAMBASI KIRIK, MUHTELÝF ÇÝZÝKLERÝ VAR, RUHSATI OLMAYAN ANAHTARI OLAN KAMYONET. www.bik.gov.tr B: 32553

T. C. PENDÝK 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/2043 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10/06/2011 saat 11:00-11:05 arasýnda PENDÝK/ÝSTANBUL PENDÝK MERKEZ OTOPARKI DOÐU MAH. 2.YAN YOL CAD. PENDÝK HOSPÝTAL YANI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15/06/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 20.000,00 1 adet 34 NC 300 PLAKALI 2004 MODEL CITROEN C5 SX 2.0 BREAK HDI TÝPÝ, HUSUSÝ OTOMOBÝL, SAÐ ÖN TAMPON SÜRTÜLMÜÞ, MUHTELÝF EZÝK VE ÇÝZÝKLER MEVCUT, ANAHTAR VE RUHSAT YOK, SAÐ ÇAMURLUK VURUK. www.bik.gov.tr B: 32554

T.C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sayý: 2010/537 Davacý, Veyis TURGUT vekili Av. Yusuf ÞANLI tarafýndan hasýmsýz olarak Mahkememize açýlan Mirasçýlýk Belgesi Ýstemi davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonucunda Erzurum Ýli Yakutiye Ýlçesi Muratpaþa Mahallesi C: 50, H: 163'de nüfusa kayýtlý olarak bulunduðu sýrada 22/04/1976 yýlýnda dul olarak ölen Battal ve Binnaz'dan olma 1890 d.lu Fatma TUTAL'ýn Mahkememizce yapýlan araþtýrmalar sonucunda, mirasçýsý bulunmadýðýndan Medeni Kanun 594. maddesi gereðince Miras býrakanýn mirasçýlýk sýfatlarýný mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davasý açma hakký saklý kalmak üzere mirasýn Medeni kanun 501. maddesi gereðince Devlete geçeceði hususu ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 24616

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU Sayý : 2009/2 Satýþ. 12/05/2011 Konu : BÝLÝRKÝÞÝ EK KIYMET TAKTÝRÝ TEBLÝÐÝ ÝLANEN TEBLÝGAT BÝLÝRKÝÞÝ EK KIYMET TAKDÝRÝ TEBLÝÐÝ Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002-2551 esas, 2007-1188 karar sayýlý ilamý ile satýlarak ortaklýðýnýn giderilmesine karar verilen Avcýlar ilçesi, Cihangir mevkii 107 ada 6 parselde kayýtlý bulunan 3.444,39 m2 miktarlý taþýnmaza bilirkiþi tarafýndan 4.120.068,00 TL. deðer takdir edildiði 09.03.2011 tarihinde ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, bilirkiþi kýymet takdiri raporunda maddi hata olduðundan bilirkiþiden maddi hatanýn düzeltilmesi için ek kýymet takdiri raporu istenilmiþ ve bilirkiþi tarafýndan ek rapor verilmiþtir. Avcýlar ilçesi, Cihangir mevkii 107 ada 6 parselde kayýtlý bulunan 3.444,39 m2 miktarlý taþýnmaza 4.133.268,00 TL. deðer takdir edilmiþtir, iþ bu ilanýn yayýný tarihinden itibaren 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý tebliðinden itibaren 8 gün içinde itiraz edilmediði takdirde kýymet takdirinin kesinleþeceði hissedarlar (ALÝ KEÇELÝ mirasçýlarý) ADÝL ÖZCAN-AKÝF ÖZCAN-NADÝRE KARAKAYA-BAKÝYE DUMAN-AYHAN ÖZCANDÖNDÜ ÖZCAN-MEHMET ÖZCAN-NÝHAT ÖZCAN-GÜLNUR ÖZCAN(ÞEN)-HANDAN ÖZCAN(DEMÝRBAÞ) - GÜNAY ÖZCAN- SARUHAN ÖZCAN-AYÞE ÖZCAN-NEDÝME ÖZCAN-YÜKSEL ÖZCAN(TURHAN)-OSMAN ÖZCAN-FEVZÝ ÖZCAN- BÝRSEL ÖZCAN (SÜNGERLÝ)-ALÝ ÖZCAN- BAÐDAGÜL ÖZCAN(GÜLEN)-DERYA ÖZCAN(GERÇEK)SONER ÖZCAN-AYTEKÝN ÖZCAN'a kýymet takdiri yerine geçerli olmak üzere ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. www.bik.gov.tr B: 32590

SANDIKLI ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/281 Davacý Mustafa Kunt vekili tarafýndan davalý Kamil Demir ve Dinçer Gücüm aleyhine açýlan Boþanma davasýnýn alýnan ara kararý uyarýnca, Duruþma gününün ve dava dilekçesinin ve yenileme dilekçesinin kendisine tebligat yapýlamayan, zabýta marifetiyle de adresi tespit edilemeyen davalý KAMÝL DEMÝR'E tebligat kanunun 28. maddesine göre ilanen tebliðine karar verilmiþ olduðundan, Belli edilen duruþma günü olan 28.07.2011 günü saat 09:40'da Sandýklý Asliye Hukuk Mahkemeleri duruþma salonunda hazýr bulunmanýz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, duruþmaya gelmediðiniz ve bir vekil tarafýndan temsil edilmediðiniz takdirde tahkikat ve yargýlamaya devam edileceði ve karar verileceði davalý KAMÝL DEMÝR adýna dava dilekçesi özeti ve duruþma günü ve saati yerine kaim olmak üzere Ýlanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 32455

T. C. SEFERÝHÝSAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ESAS NO : 2010/288 Esas. DAVALI : FADÝME YAVUZ Cumhuriyet Cad. No: 2/1 Ürkmez Seferihisar/ ÝZMÝR Davacý Haþim Yavuz tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýla masýnda; Mahkemenizin yukarýda numarasý yazýlý dosyasý 03/05/2011 tarihli celsede baþvuruya býrakýlmýþ olup, davacý tarafça 05/05/2011 tarihli dilekçe ile yenilenmekle davanýn kaldýðý yerden devamýna karar verilmiþ, yenileme dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 19/07/2011 günü saat: 14:15'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý (HUMK'nun 213, 216. maddeleri) hususu ile yenileme dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 32517

Y

Ý­LAN UÞAK ÝLÝ SÝVASLI BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN ÝTFAÝYE ERÝ ALIMI ÝLANI 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15. maddesindeki ile bu yönetmeliðin 11 Nisan 2007 tarihinde yapýlan deðiþikliklere ve 657 Sayýlý Devlet memurlarý Kanununun 48. maddesinin (A) fýkrasý þartlarýný taþýmak koþulu ile Belediyemizde boþ bulunan aþaðýda Ünvan, Derece, Sýnýfý ve sayýlarý belirtilen Ýtfaiye Eri kadrolarýna 657 Sayýlý Devlet memurlarý Kanununa tabi olarak çalýþtýrýlmak üzere personel alýnacaktýr.

ADAYLARIN BAÞVURU ÞARTLARI a) 657 Sayýlý Devlet memurlarý kanununun 48. maddesinin(A) fýkrasýnda belirtilen þartlarý taþýmak. b) Ýtfaiye Sýnavýnýn yapýlacaðý tarih olan, 26/05/2011 tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. c) Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak, d) Tartýlma ölçülme aç karýna soyunuk ve Çýplak ayakla olmak kaydý ile erkeklerde en az 1.67 M boyunda, kadýnlarda en az 1.60 M boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg dan fazla olmamak. e) Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan 2010 yýlý Kamu Personel Sýnavýna girmiþ ve KPSSP3 (lisans Mezunu Olmak), KPSSP93 (Ön lisans Mezunu Olmak), KPSSP94 ( Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak) puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 50 ve üzeri puan almýþ olmak. SINAVA BAÞVURU Baþvuru süresi 16/05/2011 Pazartesi günü baþlayýp, 20/05/2011 Cuma günü mesai bitiminde ( 17:30 ) sona erecektir. Baþvurular; Sivaslý Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. Telefon, posta ve e-mail yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. SINAV YERÝ VE ZAMANI: Sýnav Sivaslý Belediye Baþkanlýðý Ýtfaiye Binasý Bahçesi Sivaslý/ UÞAK adresinde 26/05/2011 günü saat 10.00'da sözlü ve uygulamalý sýnav olarak yapýlacaktýr. Çaðrýlan adaylarýn 26/05/2011 günü tamamý bitirilmediði takdirde takip eden tarihlerde sözlü sýnava devam edilecektir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER : 1- Aday tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru Formu (Boþ Baþvuru Formu örneði

ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/17 KARAR NO: 2008/157 Davacý Orman Genel Müdürlüðü tarafýndan davalýlar aleyhine mahkememizde açýlan Kadastro (Tespite Ýtiraza Ýliþkin) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Davacýnýn davasýnýn KABULÜ ÝLE; 1- Zonguldak Ýli Merkez Gerdek Köyünde bulunan 135 ada 95 parsel ile 135 ada 30 ve 31 parseller arasýnda yol olarak býrakýlan fen bilirkiþi Ýlker Eker'in krokisinde 1 nolu yol olarak gösterilen 1.791.82 m2 lik kýsmýnýn yüzölçümünün 135 ada 95 parsel sayýlý taþýnmaza eklenerek orman vasfý ile Maliye Hazinesi adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, 2- Zonguldak ili Merkez Gerdek Köyünde bulunan 135 ada 95 parsel ile 137 ada 18, 19, 21, 22 parsel sayýlý taþýnmazlar arasýnda yol olarak býrakýlan fen bilirkiþi Ýlker Eker'in krokisinde 2 nolu yol olarak gösterilen 3.048.80 m2 lik kýsmýnýn 135 ada 95 parsel sayýlý taþýnmaza eklenerek orman vasfý ile Maliye Hazinesi adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, 3- Zonguldak Ýli Merkez Gerdek Köyünde bulunan 135 ada 95 parsel ile 136 ada 24 ve 25 parseller arasýnda yol olarak býrakýlan fen bilirkiþi Ýlker Eker'in krokisinde 3 nolu yol olarak gösterilen 918.38 m2 lik kýsmýnýn 135 ada 95 parsel sayýlý taþýnmaza eklenerek orman vasfý ile Maliye Hazinesi adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, karar verilmekle; Davacý Orman Genel Müdürlüðü tarafýndan mahkememize verilen 07/12/2009 tarihli tavzih dilekçesine istinaden - Mahkememizin 04/07/2008 tarih 2007/17 Esas, 2008/157 Karar sayýlý kararýnýn hüküm kýsmýnýn Zonguldak Ýli Merkez Gerdek Köyünde bulunan 135 ada 30 ve 31 parseller ile 137 ada 18, 19, 21, 22 ve 136 ada 24 ve 25 parsel sayýlý taþýnmazlarýn tespit gibi TAPUYA TESCÝLLERÝNE olarak tavzihine, þeklinde karar verilmiþ olup; Ýþbu gerekçeli karar ve tavzih kararý tüm aramalara raðmen Celal ve Havva oðlu 24/04/1970 doðumlu Celalettin KAHRAMAN, Celal ve Havva oðlu 08/01/1965 doðumlu Yaþar KAHRAMAN, Celal ve Havva kýzý 01/03/1956 doðumlu Fatma WÝEGMANN'a teblið edilemediðinden; ilanen teblið yoluna gidilerek; Ýþbu gerekçeli karar ve tavzih kararýnýn ilanýndan itibaren 15 günlük süre içinde temyizi kabil olan yukarýda esas ve karar numarasý yazýlý gerekçeli karar ve tavzih kararý teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 25/04/2011 www.bik.gov.tr B: 32460

TÝREBOLU ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2011/92 Davacý Giresun Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü tarafýndan davalý Zeki Özden ve arkadaþlarý aleyhine mahkememize açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnýn yapýlan tensip ara kararý uyarýnca; Giresun Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü tarafýndan davalýnýn maliki ve mutasarrýfý olduðu, Giresun Ýli, Doðankent Ýlçesi, Süttaþý Mahallesi, Çöcen Mevkiinde kain ada no: 170 parsel no: 177 parselde kayýtlý taþýnmazýn 166,62 m2. lik kýsmýnýn kamulaþtýrýlmasýna karar verildiðinden; Ýlgililerin, 4650 S.K. nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaþtýrma iþlemine idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, açýlacak davada husumetin Giresun Ýl Özel Ýdare Müdürlüðüne yöneltilmesi, 14. maddede öngörülen süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin Doðankent T.C. Ziraat Bankasý þubesine yatýrýlacaðý, davanýn duruþmasýnýn Tirebolu Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini, ilanýn gazetede yayýmý tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarýda esas numarasý belirtilen dosyasýna yazýlý olarak bildirmesi 4650 Sayýlý Kanun ile deðiþik 2842 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 10/4 maddesi uyarýnca ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 21586

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/2872 TAL. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 01/07/2011 saat 09:20-09:25 arasýnda PENDÝK/ÝSTANBUL PENDÝK POLÝS HÝZ. GÜÇ. DER. OTOPARKI BAHÇELÝEVLER MH. AYDINLIYOLU CD. GÜLÞEN SK. NO: 22 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 06/07/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 5.5.2011 (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 36.000,00 1 adet 34 SVF 73 PLAKALI 2009 MODEL MITSUBISHI FE83/ CANTER FE839 MARKA SAÐ ARKA LAMBASI KIRIK, MUHTELÝF ÇÝZÝKLERÝ OLAN KAMYONET. www.bik.gov.tr B: 32551

kurumdan temin edilecek veya www.bilgi@sivasli.bel.tr adresinden indirilecektir.) Ýþ talep formu aday tarafýndan eksiksiz ve okunaklý bir þekilde Tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aþaðýdaki belgeler eklenecektir. 2- KPSS Sonuç Belgesi 3- Nüfus Cüzdaný fotokopisi (T.C. Kimlik No'lu) 4- Son altý ay içerisinde çekilmiþ 2 Adet vesikalýk fotoðraf ( 1 adedi) Baþvuru Formuna yapýþtýrýlacaktýr 5- Öðrenim durumlarýný gösterir belge 6- Kalýcý ve bulaþýcý hastalýðý olmamak, Ýtfaiye görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak, 7- Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmýþ veya tecilli olmak. SINAVA GÝRÝÞ BELGESÝ KPSS Baþarý puanýna göre en yüksek puanlý adaydan baþlamak özere boþ kadro sayýsýnýn üç katý kadar aday sýnava çaðrýlacak olup, sýnava çaðrýlan adaylarýn listesi Belediyemiz ( www.bilgi@sivasli.bel.tr) internet sitesinde yayýnlanacak ve 21 Mayýs ve 22 Mayýs 2011 Tarihlerinde Belediye binasý giriþ kapýsý ilan panosunda ilan edilecektir. SINAV KONULARI: a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, b- Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi, c- 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, d- Mahalli Ýdarelerle ilgili temel mevzuatlar. e- Dayanýklýlýk testi. DEÐERLENDÝRME : Baþvurular arasýnda en yüksek puana sahip adaydan baþlamak üzere ilan edilen kadro sayýsýnýn 3 katý aday belirlenerek sözlü sýnava çaðrýlacaktýr. Sözlü sýnavda baþarýlý olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almýþ olmak gerekir. Baþarý notu sözlü mülakat sýnavýnda alýnan not dur. Sýnavý kazananlar Belediye ilan tahtasý ile yazýlý olarak bildirilecektir. Atama yapýlanlardan göreve baþlamayanlarýn yerine yedek adaylar arasýndan baþarý sýrasýna göre atama yapýlacaktýr. Sýnav komisyonu sýnav sonunda personel alýmý için ilana çýktýðý kadrolardan baþarý puanýný düþük bulduðu veya yeterli bulmadýðý takdirde sýnav duyurusunda ilan edilenlerin bir kýsmýný ya da hiçbirini alýp almama hakkýna sahiptir. Baþvuru iþlemleri sýrasýnda gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu veya her hangi bir þekilde gerçeði sakladýðý tespit edilenlerin sýnavlarý geçersiz sayýlýr. Ve bunlarýn atamalarý yapýlmaz. Bu gibi durumlarý tespit edilenlerin atama yapýlmýþ olsa dahi atamalarý iptal edilir. Bu kiþiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur. ÝLAN OLUNUR. www.bik.gov.tr B: 32760

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/1457 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 02/06/2011 saat 12:40-12:45 arasýnda KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL BAHAT OTOPARKI BEÞYOL MAH. SANCAK TÜL YANI SEFAKÖY adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 07/06/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 18.000,00 1 adet 34 DV 0076 PLAKALI 2006 MODEL VOLKWAGEN CADDY DEL VAN 1.9 TDI PAN.MAN. TÝPÝ KAPALI KASA KAMYONET, MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. www.bik.gov.tr B: 32556 T. C. ÜMRANÝYE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/1498 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 20/05/2011 saat 10:00-10:05 arasýnda ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL BARAJYOLU OTOPARKI ESENÞEHÝR BARAJYOLU CAD. NO: 33/1 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 20/05/2011 günü ayný yer ve saratler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde, þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20' si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 20.000,00 1 adet 34 UB 1899 PLAKALI 2003 MODEL HONDA CIVIC 4 KAPI, GÜMÜÞ RENKLÝ ARAÇTA MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT, MUHTELÝF HAFÝF EZÝKLER MEVCUT, ANAHTAR VE RUHSAT YOK. www.bik.gov.tr B: 32557 T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/1142 TAL. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 15/06/2011 saat 12:00-12:05 arasýnda PENDÝK/ÝSTANBUL LÝDER OTOPARKI YEÞÝLBAÐLAR MH. TURGUTPAÞA CD. NO: 66 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 20/06/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymeti nin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi nin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüzle baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) 10.5.2011 LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 30.000,00 1 adet 34 EE 7808 PLAKALI 2007 MODEL RENAULT MASTER 12,6 M3 2,5 DCI MARKA BEYAZ RENKLÝ, MUHTELÝF ÇÝZÝKLERÝ OLAN ANAHTARI VE RUHSATI OLMAYAN OTOBÜS. www.bik.gov.tr B: 32552 T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/1456 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 08/06/2011 saat 12:30-12:35 arasýnda AVCILAR/ÝSTANBUL FESLÝPAÞA OTOPARKI AMBARLI MAH. REÞÝTPAÞA CAD. NO: 121/B adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 13/06/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. arttýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) 2/5/2011 LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 18.000,00 1 adet 34 YPG 23 PLAKALI RENAULT MARKA 2006 MODEL, MEGANE II SEDAN DYN 1.5 DCI TÝPÝ VASITA MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. www.bik.gov.tr B: 32555


DÝZÝ

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

13

DP’NÝN KÖKENLERÝ…

Ýkinci Dünya Savaþý sürerken Rusya'nýn Yalta þehrindeki konferansta buluþan ABD Baþkaný Roosevelt, Churchill ve Stalin savaþ sonrasý kurulacak düzeni konuþtular.

San Francisco’nun DEMOKRASÝ ÞARTI

DEMOKRAT Parti’nin kökenlerine gelince Demokrat Parti’nin kökenleri, 1902 yýlýnda yapýlan Jön Türkler kongresine kadar uzanýr. Bu kongrede Jön Türkler, merkezi otoritenin güçlü olmasýný savunanlar ile liberal bir yönetim biçimini savunanlar þeklinde ikiye ayrýlmýþtý. Birinci grup Ah met Rýza liderliðinde Ýttihat ve Terakki adýný aldý. Ýkinci grup Prens Sabahattin çevresinde toplandý ve Osmanlý Ahrar Fýrkasýný oluþturdu. Ýttihat ve Terakki an layýþý ise I. Dünya Savaþý ve ardýndan baþla yan Kur tu luþ Sa va þý yýl la rýn da TBMM’de Birinci Grup ve sonradan Halk Fýrkasý’ný en sonunda da Cumhuri yet Halk Partisi’ni ortaya çýkardý. 1929 bunalýmý ve II. Dünya Savaþý arasý geçen yýllarda, dünyada Faþizm ve otoriter yönetimler güçlenmekteydi. 1924 ve 1930’da iki defa çok partili demokratik hayata geçmeyi deneyen Türkiye, bunda baþarýsýz olunca, özellikle 1930’dan sonra

iktidarý elinde bulunduran Cumhuriyet Halk Partisi devlet ile özdeþleþmeye baþladý. Parti ilkeleri (1937) anayasaya girin ce de bu süreç zirve noktaya ulaþtý. CHP Genel Baþkaný ve Cumhurbaþkaný Atatürk 1938’de ölünce yerine seçilen Ýsmet Ý nö nü, I I. Dün ya Sa va þý baþ la yýn ca (1939), eski devrin küskünlerini de etrafýnda toplayarak ülkede geçici bir süre tekrar otoriteyi saðladý. Ýkinci Grup, Ahrar, Hürriyet ve Ýtilâf ile cumhuriyetin ilâný sonrasý Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý ve Serbest Cumhuriyet Fýrkasý adlarýyla partileþti. Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý ve Ser best Cum hu ri yet Fýr ka sý, he nüz cumhuriyet devrimlerinin tam oturmadýðý aþamalarda ortaya çýktýðý için, demokratik hayatýn birer parçasý olamadan tarihten silinip gittiler. 1946’da kurulan Demokrat Parti bu ikinci gruptan teþekkül etmiþ ve iktidar olmuþtur.

SAN FRANCÝSCO KONFERANS'INDA TÜRKÝYE'NÝN KONUMU TARTIÞILDI. TÜRKÝYE'NÝN "ÇOK PARTÝLÝ DEMOKRASÝ"YE GEÇMESÝ HALÝNDE BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER'E ÜYE OLUP HÜR DÜNYANIN YANINA KABUL EDÝLECEÐÝ BELÝRTÝLDÝ.

Ýstemeye istemeye demokrasiye evet! 1

MUSTAFA GÖKMEN r mgokmen@yeniasya.com.t

ürkiye’de uzun yýllar süren tek parti diktasýnýn millet eliyle yýkýlmasý her ne kadar 14 Mayýs 1950 tarihine tekabül etse de as lýnda biraz daha gerilere gidilip tarihî süreci analiz etmekte yarar var. Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý devrin güçlü devletleri tarafýndan hem bu anlaþmazlýklarýn bir çözüme baðlanmasý hem de savaþ sonrasý dünyasýnýn ana çizgileriyle düzenlenmesi amacýyla SSCB’nin Yalta þehrinde liderler düzeyinde bir konferans toplanmasýna karar verilmiþti. Bu toplantý, 4 Þubat 1945 - 11 Þubat 1945 arasý Birleþik Devletler, Birleþik Krallýk, ve Sovyetler Birliði’ni temsilen Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, ve Josef Stalin’in sýrasýyla katýldýðý toplantýdýr. Birleþmiþ Milletler örgütünün kurulacaðý San Francisco’da bir konferansýn toplanmasýna burada karar verilmiþtir. 4-11 Þubat 1945 tarihleri arasýnda cereyan eden Yalta Konferansý’nda görüþülen konular arasýnda þüphesiz Türkiye de yer aldý. Özellikle Cemiyet-i Akvam’ýn yerine kurulacak Birleþmiþ Milletler’in kuruluþu baðlamýnda Türkiye konusunda sert tartýþmalar yaþandý. Burada bahis konusu olan veto ve üyelik meselesiydi. Güvenlik Konseyi’nin daimî üyeleri için veto ilkesi kabul edildi. Üyelik konusunda ise Sovyetler, Türkiye baþta olmak üzere SSCB ile diplomatik münasebet kurmamýþ olan Güney Amerika devletlerinin Birleþmiþ Milletler Teþkilâtý’na üye olarak alýnmamalarýný teklif etti. Müzakereler sonunda; 1 Mart 1945’e kadar ortak düþmana savaþ ilân etmiþ olanlarýn üyeliðe alýnmalarýna karar verildi. Bu karar üzerine Türkiye, 23 Þubat 1945’de Almanya ve Japonya’ya savaþ ilan etti. Yalta Konferans’ýnda Almanya’nýn savaþ sonrasýnda silâhsýzlandýrýlmasý, Avrupa’nýn etki alanlarýnýn taraflarca belirlenmesi gibi hususlarýn yaný sýra, Birleþmiþ Milletler’in kurulmasý da kabul edildi ve Birleþmiþ Milletler Sözleþmesi’nin temel ilkeleri belirlendi. Birleþmiþ Milletler Hazýrlýk Konferansý’nýn ABD’nin San Francisco þehrinde yapýlmasý kararlaþtýrýldý ve 1 Mart 1945 tarihinden önce Almanya’ya savaþ açan ülkelerin bu toplantýya kurucu üye olarak katýlabilecekleri ilkesi getirildi. Türkiye bu sebeple 23 Þubat 1945’te Almanya’ya savaþ açtý. Yalta Konferansý’nýn 10 Þubat 1945’te yapýlan 6. oturumunda Stalin, Ýstanbul ve Çanakkale Boðazla rý’na iliþkin Montreux Sözleþmesi’nin gözden geçirilmesini ve deðiþtirilmesini istedi. Yalta Konferasý’ndan Stalin gayet memnun olarak, Churchill ise, düþündüklerini elde edememenin üzüntüsü içinde

T

24 NÝSAN 1945 günü ABD’nin San Francisco þeh rinde bir kongre toplandý. Kongre aslýnda galip devletlerin dünyayý yeniden kendi arzularý doðrultusunda þekillendirme gayesi ile toplandý. Dýþarýya yansýtýlan görüntü ise “demokrasiyi geliþtirmek” ve iþlevini yitiren Cemiyet-i Akvam’ýn yerine “Birleþmiþ Milletler” teþkilâtýný kurmak þeklindeydi. 51 devletin yer aldýðý bu ülkeler arasýnda Türkiye de vardý. Türkiye’nin yeni kurulacak Birleþmiþ Milletler (BM) Teþkilâtýna üye olabilmesi için çok partili rejime geçmesi þartý masaya konuldu. Türkiye, kendisinden toprak talebinde bulunan Rusya’ya karþý güvence arayýþý içindeydi. Rusya, Türkiye’den Kars-Ardahan gibi doðu vilayetlerini ve Ýstanbul ve Çanakkale Boðazlarýnýn yönetiminin kendisine verilmesini istiyordu. Bu þartlar altýnda 22 yýldýr tek baþýna Türkiye’yi idare eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) San Francisco Konferansý’nda teklif edilen “Çok partili rejime geç, BM’ye üye ol. Kendini güvenceye al” teklifine karþý yapabileceði pek bir þey yoktu. Yani CHP istemeye istemeye bu teklife “Evet” demek zorunda kaldý.

iktidardan düþürülmüþ ve 29 Eylül 1960’ta kapatýlmýþtýr. Demokrat Partinin kýsa adý “DP”dir. Demokrat sözcüðüne ayak uyduramayan halk arasýnda Demirkýrat olarak tanýnmýþtýr.

SAVAÞ ZENGÝNLERÝ VE ÞEHÝR BURJUVAZÝSÝ II. Dünya Savaþý’nýn özellikle ekonomiyi kötü yönde etkilemesi, büyük þehirlerde karaborsacýlýðýn ortaya çýkmasý, sermayenin belirli ellerde toplanmasýný kolaylaþtýrdý ve bu, bir þehir Burjuvazisi oluþturdu. Kýrsal kesimde, genç nüfusun silâh altýna alýnmasý küçük ve orta büyüklükteki çiftçinin üretimini düþürdü. Büyük toprak sahipleri arzý kendileri kontrol etmeye baþladý. Artan talep karþýsýnda arzdaki daralma enflasyonu ve hayat pahalýlýðýný arttýrdý. Ýkti darýn tedbir olarak düþündüðü çözümlerden ilki Var lýk Vergisi oldu. Devlet tarafýndan salýnan aðýr vergi leri ödeyemeyen bütün iþ adamlarý Aþkale’ye gönderilerek orada taþ kýrmak gibi iþlerde amele olarak kullanýldý. Keyfi uygulamalara sebep olan bu vergi þehir burjuvazisini iktidara cepÝLK MUHALEFET ‘KUZU PARTÝSÝ’ he almaya itti. Diðer ted Bilinenin aksine Türkiye’de bu döbir ise Çiftçiyi Topraklannemde kurulan ilk muhalefet partisi dýrma Kanunu idi. Bu kaDemokrat Parti deðil, Nuri Deminunla büyük toprak sarað adlý müteahhit bir vahiplerinin topraklarý bö tandaþýn kurduðu lünerek, küçük çiftçiye Mil li Kal kýn ma destek saðlamak hePar ti si’dir. Bu defleniyordu. Ancak parti yöneticileri bu, devletin TürkiAnkara’da ziyaye’deki bütün ara fet ler ve rir di. zilerin zaten yüzde Ziyafetlerin ana 70’ten fazlasýna sayemeði “kuzu” hip olduðunu bilen ol du ðu i çin bu toprak sahiplerini par ti ye da ha muhalefet saflarýna son ra la rý “Ku zu yönlendirdi. Par ti si” a dý ve ril I I. Dün ya Sa va þý miþ tir. De mok rat 1945’te demokrasilerin zaPartiye gelince 7 Ocak feri ile son bulduðunda Türkiye 1946’da ku ru lan ve bu durumda idi. Ayný zamanda sadört yýl sonra yapýlan sevaþýn sonlarýna doðru ülkede özellikle basýn çimlerde (14 Mayýs 1950’de) 27 yýllýk tek parti dö - ve aydýn çevrelerde, demokrasi arzusu artýk yüksek nemini sona erdiren, Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk sesle dillendirilir olmuþtu. Sovyet tehdidine karþý defa serbest seçimle iktidarý kazanan partidir. Sý- demokrasi ile yönetilen Amerika ve Ýngiltere’ye yak rasýyla 1950, 1954 ve 1957 seçimlerini kazanmýþ ve laþmak zorunda kalan Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü, on yýl boyunca (1950-1960) iktidar olmuþtur. De- 19 Mayýs 1945 günü yaptýðý konuþmada bu arzuya mokrat Parti, 27 Mayýs 1960 Askerî Müdahalesi ile yeþil ýþýk yaktý.

ayrýldý. Bunun içindir ki, Churchill, hatýralarýnýn Yalta ile baþlayan kýsmýna “Demir Perde” adýný koymuþ ve Yalta’yý final olarak nitelendirmiþtir. Gerçekten de Yalta, Büyük Ýttifak’ýn sonu olmuþ ve iþbirliðinin yerini rekabet ve mücadele almýþtýr. San Francisco Konferansý’na gelince bu konferans Birleþmiþ Milletler Örgütü’nün kurulmasý ile sonuç lanmýþ, (25-26 Nisan 1945) II. Dünya Savaþý’nýn sonuna doðru Müttefikler uluslar arasý bir örgütün kurulmasý çabalarýný yoðunlaþtýrmýþlardý. San Francisco Konferansý’na Müttefiklerin siyasal amaçlarýný ele alan Birleþmiþ Milletler Bildirisi’ni imzalamýþ kýrk altý ülke ile Mihver devletlerine karþý savaþmýþ yirmi ülkenin temsilcisi katýlmýþtýr. Konferansta büyük ve küçük devletler arasýnda çeþitli anlaþmazlýk-

lar çýktý. Konferans’ýn çoðunluðunu oluþturan küçük devletlerin istekleri þunlardý: Örgütün bütün ülkelerin eþitlik ilkesi çevresinde temsil edildiði Genel Kurul’un yetkilerinin geniþletilmesi, uluslar arasý Adalet Divaný’nýn yetkilerinin geniþletilmesi, kurulacak örgüt ile ilgili olarak iþleme alýnacak anlaþmayý yorumlama yetkisinin Genel Kurul ya da Adalet Divaný’na verilmesi, büyük devletlerin “veto” yetkisinin sýnýrlandýrýlmasý. Küçük devletlerin isteklerinden çok azý gerçekleþti. Konferansýn savaþýn devam ettiði bir ortamda yapýlmasý ve Mihver Devletlerine karþý yürütülen mücadelede büyük devletlerin önemi, onlarýn isteklerinin kabul edilmesini kolaylaþtýrmýþtýr. Konferans 26 Haziran’da elli ülkenin BM Antlaþmasýný imzalamasý ile sonuçlanmýþtýr.

5 yýl süren II. Dünya Savaþý'nda yüzbinlerce insan ölürken, binlerce insan sakat kaldý.

Savaþ sonrasýnda Batý ile yakýnlaþma II. Dünya Savaþý sonrasýnda Türkiye ile kale) iki ülke tarafýndan ortak savunul Batý arasýnda özellikle ABD ile bir yakýn - masýný istediði ortaya çýktý. Sovyetler lýk baþladý. Nisan 1946 baþýnda Missouri bunu resmen istemiþ, Türkiye de redzýrhlýsýnýn Ýstanbul’a gelmesi, bu yakýn- detmiþtir. Yine bu sýralarda Gürcislaþmayý simgeliyordu. 12 Mart 1947 gü- tan’da bazý profesörlerce Kars ve Arnü ABD Cum hur baþ ka ný Tru man, dahan’ýn ülkelerine iadesinden, BulgaKongre’ye, Türkiye ve Yunanistan’ý Sov- ristan’da Türkiye ile sýnýr “düzeltmeyet tehdidinden korumak üzere kendi a- sinden” söz edildiði görüldü. Sovyetledýyla anýlan bir siyaset baþlattýðýný bildir- rin henüz Batýlý ülkelerle arasý bozuldi (Truman Doktrini). Ayný yýl Türkiye- mamýþtý. Türkiye’nin savaþa geç katýlABD Askerî Yardým Antlaþmasý yapýldý. ma sý, sa vaþ sý ra sýn da Al man ya’ya 1948’de yine ABD ile bir iktisadî yardým krom satmasý, Stalin’in Batýlýlar nezantlaþmasý yapýldý. Bu, Avrupa’nýn ko- dinde Türkiye aleyhinde kullandýðý münizme kaymamasý için ABD’nin baþ- konulardý. Batýlýlarýn Sovyetlerle ipleri latmýþ olduðu “Marshall Yardýmý” çerçe - koparmadýklarý sürede Türkiye uluslar vesindeydi. 1949’da Türkiye Avrupa arasý alanda bir yalnýzlýk yaþadýðý için Batý’ya yakýnlaþtý. Konseyi üyesi oldu. 1939 yýlýnda baþlayan ve 1946’ya, ya ni De mok rat 1945’e kadar süren ÝkinPar ti’nin ku ru lu þun dan ci Dünya Savaþý, Alönceki dünyanýn genel manya, Ýtalya ve Ja haline bir göz atacak ponya’daki totaliter o lur sak, I I. Dün ya rejimlerin yenilgiSa va þý’nýn so nu cu, siyle sonuçlandý. yalnýzca Avrupa’da Ba tý â le min de he ge mon ya kur ABD’nin öncülümak is te yen Al ðünde bir demokman ya ve Ý tal ya i le rasi rüzgârý esmeUzak Doðu’da hegeye baþladý. Bu rüzmonya peþinde olan gâr savaþ sýrasýnda Ja pon ya’nýn ye nil gi si bazen Ýngiltere’ye, baanlamýna gelmiyordu. Ýsmet Ýnönü zen de Almanya’ya yakýn Ayný zamanda bu ülkeledurmaya çalýþan Türkiye’yi rin ideolojisi olan faþizmin de yakýndan etkiledi. Cumhurive ýrkçýlýðýn da yenilgisi anlamýna geliyordu. Artýk dünyada demokratik- yetin ilk yýllarýndan itibaren yönetime kapitalist ve komünist ideolojiler boy hâkim olan CHP’li elitler, toplumu kenölçüþecekti. Türkiye 1939’da Batý bur- di istedikleri tarzda þekillendirebilmek ijuva demokrasilerinin yanýnda yer al- çin, insanlarýn hürriyet alanýný önemli mýþtý. O zaman SSCB Almanya ile bir ölçüde daraltmýþlardý. Ayrýca, bu amaçolmuþ, Türkiye’ye yönelik yayýlmacý e- larýný gerçekleþtirebilmek için, toplummel le ri ni bel li et miþ ti. Da ha son ra sal ve siyasal muhalefete de uzun süre iSSCB, Alman saldýrýlarýna uðrayýnca zin vermediler. Cumhuriyetin ilk on yýBatý Demokrasileriyle saf tutmuþtu. lýnda kurulan Terakkiperver CumhuriNe var ki, yayýlmacý siyasetini sürdü- yet Fýrkasý (TCF) ve Serbest Cumhurirüyordu. Stalin yönetimindeki Sovyet- yet Fýrkasý (SCF) zaman içerisinde topler Birliði, I. Dünya Savaþý sonunda lumsal muhalefeti temsil eden bir niteÇarlýk Rusyasý topraklarý olan ülkeleri lik kazanýnca kapatýldý. Bu denemelergeri almak istiyordu. 19 Mart 1945’te den sonra Türkiye, tek partinin KemaSSCB 1925’te Türkiye ile imzalanmýþ list projelerinin uygulandýðý uzun ve olduðu Dostluk ve Saldýrmazlýk Ant- baskýcý bir sürece girdi. laþmasýný yenilemeyeceðini, yeni bir antlaþma yapmak istediðini bildirdi. YARIN: Türkiye yeni bir antlaþma yapmaya DÖNÜM NOKTASI: ha zýr ol du ðu ce va bý ný ver di. Fa kat SSCB’nin Boðazlarýn (Ýstanbul-ÇanakDÖRTLÜ TAKRÝR

{


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

SPOR

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

Y

Burak, Alex'i yakalar mý? LÝGÝN YERLÝ GOLCÜSÜ BURAK YILMAZ, F.BAHÇE'NÝN YILDIZI ALEX DE SOUZA'YI YAKALAMAK ÝSTÝYOR. GOL KRALLIÐI YARIÞINDA 22 GOLLE ÝLK SIRADA BULUNAN ALEX'Ý 18 GOLLE BURAK ÝZLÝYOR.

Burak, son 5 yýlýn en çok gol atan yerli oyuncusu.

SÜPER Lig’in son iki haftasýna kýyasýya þampiyonluk mücadelesi içinde giren Fenerbahçe ile Trabzonspor 76’þar puan topladý. Bu süreçte takýmlarýný sýrtlayan isimler ise Fenerbahçe’den Alex De Souza ile Trabzonspor’dan Burak Yýlmaz oldu. Castrol performans verileri her iki oyuncunun bu sezon gösterdikleri baþarýlý performansý mercek altýna aldý: Alex, gol kralý olduðu takdirde ikinci kez gol kralý olan ilk Ayabancý oyuncu olacak Süper Lig’de geride kalan 32 haftada 22 gol kaydeden Alex, en yakýn rakibi Burak Yýlmaz’ýn 4 gol önünde yer aldý. Ligde son 2 haftada konumunu koruduðu takdirde Alex “2. kez gol kralý olan ilk yabancý oyuncu” unvaný ile tarihe geçecek. Burak 1 gol daha atarsa, son 5 sezonda en çok gol atan yerli oyuncu olacak Süper Lig’de geride kalan 32 haftada 18 gol atarak ligin en çok gol atan yerli oyuncusu olan Burak Yýlmaz, kalan 2 haftada 1 gol daha atarsa son 5 yýlda ligin bir sezonda en çok gol atan yerli oyuncusu olacak. Alex ve Burak attý, takýmlarý kazandý Alex ve Burak Yýlmaz’ýn gol attýðý maç-

Selanik'ten Ýstanbul'a 710 km. pedal çevirdiler n IÞIK Üniversitesinin, 125. yýl kutlamalarý kapsamýnda düzenlediði ''Iþýk Yolculuðu'' bisiklet turunda, Selanik'ten yola çýkan bisikletçiler, Ýstanbul'a ulaþtý. Iþýk Üniversitesinin kuruluþ kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen ''Iþýk Yolculuðu'' bisiklet turu, okulun temellerinin atýldýðý Selanik þehrinde 6 Mayýs'ta start aldý. Bisikletçiler, son etabýnýn baþlangýç yeri olan Iþýk Okullarý Niþantaþý Kampüsüne ulaþtý. ''Iþýk Yolculuðu''na, iki Yunan bisikletçinin de bulunduðu 21 sporcu katýldý. Feyziye Mektepleri Vakfý Okullar Genel Müdürü Turgut Binzet, meþakkatli, uzun ve yorucu 710 kilometrelik yolculukta iki Yunan bisikletçinin de Türkiye ve Yunanistan arasýndaki dostluðu pekiþtirdiðini ifade etti.

Benzema'ya 30 milyon Avro nÝTALYA'NIN Juventus kulübünün Fransýz forvet Karim Benzema'nýn transferi için Real Madrid'e 30 milyon avro önerdiði ileri sürüldü. Ýtalyan La Gazzetta Dello Sport'un haberinde, Madrid'de Juventus yetkilileriyle görüþen Real Madrid Baþkaný Florentino Perez'in 23 yaþýndaki golcüyü býrakmak istemediði belirtildi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, Perez ile ayný fikirde olmadýðý ve Ýtalyan kulübünün ýsrarýný sürdürdüðü kaydedildi.

larda takýmlarý da kazandý. Alex’in gol attýðý 16 maçýn 15’ini (% 94 kazanma oraný), Burak Yýlmaz’ýn gol attýðý 13 maçýn 12’sini (% 92 kazanma oraný) takýmlarý galip bitirdi. Burak 5 gol - 1 asist - Alex 3 gol - 3 asist Süper Lig’in son 6 haftasýnda her iki takým da 5 galibiyet 1 beraberlik alýp 16 puan topladý. Trabzonspor’da Burak Yýlmaz, son 6 haftada 5 gol – 1 asistlik performansý, Alex ise 3 gol – 3 asistlik performansý ile takýmlarýnýn galibiyetlerinde büyük rol oynadý. Burak kariyer rekoru kýrdý, Alex tarihe geçti Süper Lig’de bu sezon 18 gol atan Burak Yýlmaz kariyerinin en baþarýlý sezonuna ulaþýrken, ilk kez bir sezonda 18 gole ulaþtý. A lex ise sezonun ilk yarýsýnda 100’ler kulübüne girerek tarihe geçti. En çok þut atan oyuncu Burak, kaleyi en çok bulan oyuncu Alex Geride kalan 32 haftada Burak Yýlmaz 107 þut ile ligin en çok kaleyi deneyen ismi oldu. 107 þutta 48 kez kaleyi bulan ve %45 baþarý oraný yakalayan Burak Yýlmaz karþýsýnda Alex ise kaleye en çok isabetli þut atan oyuncu (%53 baþarý oraný) kategorisinde ilk sýrada yer aldý.

F.Bahçe'nin U-15 takýmý Macaristan'da iyi baþladý n U-15 takýmlarýnýn katýldýðý Nike Premier Avrupa Kupasý maçlarý Macaristan'ýn Flecsut kentinde baþladý. 19 takýmýn katýldýðý kupada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe U-15 takýmý, ilk maçýnda Hollanda'nýn PSV Eindhoven takýmýný 2-0 yenerek kupaya iyi bir baþlangýç yaptý. 20 dakikadan 2 devre halinde yapýlan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 17 ve 30. dakikalarda Aziz attý. Kulübün altyapý sorumlusu Þenol Çorlu, yaptýðý açýklamada,PSV maçýndan memnun ayrýldýklarýný, hedeflerinin finale yükselerek Ýngiltere'de yapýlacak Nike Premier Dünya Kupasýnda yer almak olduðunu söyledi.

NBA'de finalin adý belli oldu: Chicago Bulls-Miami Heat n AMERÝKAN Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA)Doðu Konferansýndaki maçta, Chicago Bulls, Atlanta Hawks'ý 93-73 yenerek seriyi 4-2 kazandý ve adýný konferans finaline yazdýrdý. Bulls'da 23 sayý, 10 ribauntla ''double-double'' yapan Carlos Boozer en skorer oyuncu oldu. Sezonun en deðerli oyuncusu seçilen Derrick Rose'un 19 sayý, 12 asist ve 4 ribautla ''double-double'' yaptýðý Bulls'da Luol Deng 13, Joakim Noah 11, Taj Gibson 10 sayý kaydetti. Hawks'da ise en skorer isim 19 sayý atan Joe Johnson oldu. Sadece 2 oyuncunun çift haneli sayýlara ulaþabildiði Atlanta ekibinde Josh Smith 18 sayý kaydetti. Jamal Crawford ise 8 sayýyla takýmýn en skorer 3. oyuncusu oldu. Chicago Bulls, konferans finalinde Miami Heat ile karþýlaþacak. Alex, Türkiye'de “2. kez gol kralý”olmak istiyor.

Keçeli: Beþiktaþ taraftarý olay çýkarýrsa Bursa'ya verilen ceza bize de verilsin BEÞÝKTAÞ Kulübü Ýkinci Baþkaný Metin Keçeli, kazandýklarý Ziraat Türkiye Kupasý'nýn siyah-beyazlý kulübün geleceði için bir milat olacaðýný belirterek, ''Kazandýðýmýz kupanýn karþýlýðýný gelecek yýl Avrupa'da Türk futbolseverlere ödeyeceðiz'' dedi. Beþiktaþ'ýn iyi bir kadro kurduðunu, ancak bunun karþýlýðýný ligde alamadýðýný, hatta Avrupa kupalarýna katýlamama tehlikesi yaþadýðýný ifade eden Keçeli, þunlarý söyledi: ''Çok þükür dünkü maçý kazandýk ve kupayý aldýk. Bu sayede Avrupa'ya gidiyoruz. Bu, bu sene yaþadýðýmýz kaostan kaynaklanmýþtýr. Ben inanýyorum Beþiktaþ gelecek yýl, herkesin beklediði bir takým hüviyetinde oynayarak belli bir noktaya gelecek, ligin en iddialý takýmý olacak. Uyum sorunu bizi hedeften uzaklaþtýrmýþtý. Hatta Avrupa kupa-

HABERLER

larýna katýlamama tehlikesi yaþamýþtýk. Bunu aþmamýz tüm Beþiktaþlýlar olduðu gibi beni de çok mutlu etti. Kazandýðýmýz kupanýn karþýlýðýný gelecek yýl Avrupa'da Türk futbolseverlere ödeyeceðiz.'' Bursaspor'a verilen cezayý da deðerlendiren Keçeli, benzeri olaylarýn Ýstanbul, Ankara, Kayseri gibi kentlerde de yaþanabildiðine iþaret ederek, þiddet olaylarýnýn futbolun önüne geçtiðini vurguladý. Keçeli, þunlarý kaydetti: ''Bursa gibi, Türkiye'nin en güzel, en medeni, sporun en eski olduðu bir ili miz de, Ýs tan bul'dan gelen BeMetin Keçeli

þiktaþ sahaya gidip maç oynayamadý. Bunun nedenlerini tüm futbolseverler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek tek incelemeli. Devlet, bu konuya el koydu ve futbolda terörün, þiddetin önüne geçmek için bir kanun çýkardý. Ben bu kanunu destekliyorum. Uygulanmasýný istiyorum. Ayný þey bizim taraftarlarýmýz tarafýndan da yapýlsa ayný þekilde cezalandýrýlmalý. Bursaspor'a verilen cezanýn mahiyeti beni ilgilendirmiyor. Önemli olan futbol terörünü önlemek için caydýrýcý hamlelerde bulunmak.'' Keçeli, cezanýn adil olmadýðý yönündeki eleþtirilere iliþkin ise, ''Ben onlarý bilmem, onlarý federasyon cevaplar. Bizim statta, bizim çevremizde, bizim taraftarlarýmýzda böyle olaylar olursa fe derasyonun ayný þekilde ceza vermesine katýlýrým'' diye konuþtu.

SÜPER LÝG'DE BUGÜN 3 MAÇ VAR 14 Mayýs Cumartesi: 16.00 Manisaspor-Bucaspor: Mustafa Öðretmenoðlu 16.00 Konyaspor-Sivasspor: Çaðatay Þahan 20.00 Gençlerbirliði-Galatasaray: Tolga Özkalfa 15 Mayýs Pazar: 16.00 Kayserispor-Gaziantepspor: Fýrat Aydýnus 16.00 Kasýmpaþa-Bursaspor: Mustafa Kamil Abitoðlu 20.00 Fenerbahçe-Ankaragücü: Cüneyt Çakýr 20.00 Trabzonspor-Ýstanbul B.B: Kuddusi Müftüoðlu 16 Mayýs Pazartesi: 20.00 Beþiktaþ-Eskiþehirspor: Özgün Yankaya

BANK ASYA 1. LÝG'DE SON HAFTA Maçlarýn tamamý Pazar günü oynanacak. 14.00 Giresunspor-Kayseri Erciyesspor: Hüseyin Göçek 14.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Süleyman Abay 14.00 Denizlispor-Orduspor: Ýlker Meral 14.00 Adanaspor-Altay: Bünyamin Gezer 14.00 Tavþanlý Linyit-Akhisar Belediye: Abdullah Yýlmaz 14.00 Diyarbakýrspor-Gaziantep B. B: Kutluhan Bilgiç 14.00 Karþýyaka-Güngören Belediye: M. Ýlker Coþkun 14.00 Boluspor-Kartalspor: Halis Özkahya

EKRANDA BUGÜN 17.00 Manchester City-Stoke City (NTV Spor) 20.00 Gençlerbirliði-Galatasaray (Lig TV) 21.00 Roma Tenis Turnuvasý Yarý Final (NTV Spor) 21.45 Milan-Cagliari (TV8)

BAYERN VE DORTMUND ALTAY'LI OKAY'IN PEÞÝNDE

Okay Yokuþlu

ALMANYA Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) þampiyonu Dortmund ile Bayern Münih'in, Altay'da forma giyen genç futbolcu Okay Yokuþlu'yu takibe aldýklarýný bildirildi. 1994 doðumlu olan uzun boylu futbolcunun Altay ile profesyonel anlaþma imzalamasý ve 17 Yaþ Altý Milli Takýmý'nda forma giymesinin ardýndan uluslararasý transfer piyasasýnda geleceði parlak yetenekler arasýnda gösterildiði ifade edildiBayern Münih kulübüne yakýn kaynaklardan alýnan bilgiye göre, kulübün futbolcu izleme menajerlerinden Wolfgang Dremmler, Ýzmir'e gi-

derek futbolcuyu izledi ve yönetime olumlu rapor sundu. Kulüp yönetiminin de bonservis ücretinin yüksek olmamasý durumunda futbolcuyu renklerine baðlamak istediði ifade edildi. Bu sezon Bundesliga'da þampiyon olan Dortmund'un da genç futbolcuyu yakýn takibe aldýðý ve Almanya'da yapýlan Avrupa 17 Yaþ Altý Milli Þampiyonasý elemelerinde futbolcuyu izlettirdiði öðrenildi. Öte yandan Okay'ýn kendisini izlemeye gelen kulüp menajerlerinden haberi olduðu ve Avrupa'ya transfer olma konusuna da sýcak baktýðý belirtildi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

SPOR

Roma'da ilk sürpriz:

CEZAYI BURSA DEÐÝL, SUÇLULAR ALMALIYDI ne­ ve­ Bur­sa’ya­ ke­sil­me­si­ni­ ka­bul­ e­de­mi­yo­ruz”­di­ye­ko­nuþ­tu. OLAYLARIN MAÇLA ÝLGÝSÝ YOKTU “Suç­ve­ce­za­kar­þý­lýk­lý­dýr”­di­yen­Baþ­kan Bursa Büyükþehir Belediye Al­te­pe,­“Su­çu­iþ­le­ye­ne­ce­za­ve­ril­me­liy­di. Baþkaný Recep Altepe, Bu­su­çu­be­lir­le­mek­le­il­gi­li­ku­rum­la­rýn,­i­yi teþ­his­ler­yap­týk­tan­son­ra­suç­lu­o­lan­la­rýn Futbol Federasyonu ce­za­lan­dý­rýl­ma­sý­ge­re­ki­yor­du.­Bi­rin­ci­de­re­tarafýndan Bursaspor'a verce­gü­ven­lik­böl­ge­si­nin­dý­þýn­da­ya­þa­nan ilen 5 maç seyircisiz maç top­lum­sal­o­lay­dan­do­la­yý­maç­er­te­len­di.­Ý­yi oynama cezasý ile hükmen ki­de­er­te­len­di.­Maç­son­ra­sýn­da­da­ha­a­ðýr maðlubiyetin aðýr bir karar so­nuç­lar­o­la­bi­lir­di.­O­lay­lar,­kim­ol­duk­la­rý gö­rü­nen­bir­ta­kým­ki­þi­ler­le­po­lis­a­ra­sýn­da olduðunu belirterek, "Suçu ya­þan­dý.­Di­ðer­ku­lü­bün­ta­raf­tar­la­rý­ya­da iþleyene ceza verilmeliydi" ta­ký­mýy­la­ve­maç­la­il­gi­si­yok­tu.­Bu­ce­za­il­diye konuþtu. Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Aktepe. gi­li­ki­þi­le­re­ke­sil­me­si­ge­re­ki­yor­du.­Bu­gü­ne BURSA Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Re­- ðil.­ Bu­ ka­rar­la­ Bur­sa­ hal­ký­ ve­ Bur­sa­ þeh­ri ka­dar­böy­le­bir­uy­gu­la­ma­duy­ma­dýk.­Sa­ha­cep­ Al­t e­p e­ ve­ Bü­y ük­þ e­h ir­ Be­l e­d i­y e­s i ce­za­lan­dý­rýl­mýþ­týr.­ Her­ þe­yi­ i­le­ ör­nek­ bir ya­çýk­ma­dan,­maç­oy­nan­ma­dan­bir­ta­ký­Mec­lis­ Ü­ye­le­ri,­ Fut­bol­ Fe­de­ras­yo­nu’nun, kent­o­lan­Bur­sa­kav­ga­dan­me­det­um­ma­- mýn­hük­men­mað­lup­ol­du­ðu­nu­ilk­kez­bu Bur­sas­por’a­ver­di­ði­a­ðýr­ce­za­la­ra­sert­tep­- dan­sa­ha­i­çin­de­ve­sa­ha­dý­þýn­da­en­cen­til­- ka­r ar­d a­ du­y u­y o­r uz.­ Ýstanbul’da ki­ gös­ter­di.­ Baþ­kan­ Re­cep­ Al­te­pe,­ Be­þik­- men­ ta­kým­ o­la­rak­ þam­pi­yon­ ol­muþ­tur. Galatasaray-Leeds­United­maçý­öncesi taþ­ ma­çý­ ön­ce­si­ çý­kan­ o­lay­lar­ se­be­biy­le Ra­kip­ ta­kým­la­ra­ bi­le­ sý­kýn­tý­ ver­me­ye­cek çýkan­olaylarda­iki­kiþinin­öldüðünü­ve Bur­sas­por’a­ Fut­bol­ Fe­de­ras­yo­nu­ ta­ra­fýn­- bir­üs­lup­la­ça­lý­þan­bir­ta­ký­mý­mýz­fa­irp­lay­- buna­raðmen­maçýn­oynandýðýný­hatýrlatan dan­ve­ri­len­a­ðýr­ce­za­la­ra­Bü­yük­þe­hir­Be­- de­de­þam­pi­yon­ol­du.­7­Ma­yýs’ta­ya­þa­nan Baþkan­Altepe,­“O­zaman­dahi­böyle­aðýr le­di­ye­ Mec­li­si’nden­ sert­ tep­ki­ gös­ter­di. o­lay­lar­ sa­ha­nýn­ dý­þýn­da,­ stad­yu­mun­ gü­- cezalar­verilmedi.­Bursa’ya­verilen­bu Bur­sa­ hal­ký­na­ bü­yük­ hak­sýz­lýk­ ya­pýl­dý­ðý­- ven­lik­ sa­ha­sý­nýn­ dý­þýn­da­ ger­çek­leþ­miþ­tir. cezalarý­kabullenemiyoruz.­Bursa­bunu nýn­al­tý­ný­çi­zen­Baþ­kan­Al­te­pe,­“Fe­de­ras­- Bu­o­lay­la­rýn­fa­tu­ra­sý­nýn­Bur­sas­por­yö­ne­- hak­etmiyor.­Bursamýzýn­gözbebeði­olan yo­nun­ka­ra­rý­hu­ku­ka­uy­gun­bir­ce­za­de­- ti­mi­ne,­ fut­bol­cu­la­rý­na,­ tek­nik­ di­rek­tö­rü­- takýmýmýzýn­arkasýndayýz"­diye­konuþtu.­­­­­­­­

‘‘

TSYD-Ülker Spor Ödülleri sahiplerini buldu TSYD-Ül­ker­Spor­Ya­zar­la­rý­Ar­ma­ða­ný­Ya­rýþ­ma­sý'nda­ve­Spor­tif­Ý­le­ti­þim­ve­Ba­þa­rý­Ö­dül­le­ri'nde­de­re­ce­ye­gi­ren­ler­ö­dül­le­ri­ni­al­dý. Swis­so­tel'de­dü­zen­le­nen­ö­dül­tö­re­ni­ne, Tür­ki­ye­Fut­bol­Fe­de­ras­yo­nu­Baþ­ka­ný­Mah­mut­Öz­ge­ner­i­le­Ba­sýn­Ý­lan­Ku­ru­mu­Ge­nel Mü­dü­rü­Meh­met­A­ta­lay'ýn­da­a­ra­la­rýn­da bu­lun­du­ðu­çok­sa­yý­da­da­vet­li­ka­týl­dý.­TSYD Ge­nel­Baþ­ka­ný­E­sat­Yýl­ma­er,­ge­le­nek­sel­ha­le ge­len­ya­rýþ­ma­da­Ül­ker­Gru­bu'na­te­þek­kür et­ti.­Ya­rýþ­ma­nýn­her­ge­çen­yýl­da­ha­i­le­ri­git­-

ti­ði­ni­vur­gu­la­yan­Yýl­ma­er,­ö­dül­a­lan­la­rý­kut­la­dý.­Ül­ker­Ku­rum­sal­Ý­le­ti­þim­Ge­nel­Mü­dü­rü­Zu­hal­Þe­ker­de­TSYD­i­le­iþ­bir­lik­le­ri­nin sü­re­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­Fut­bol­Fe­de­ras­yo­nu­i­le ''HER­KE­Si­çin­FUT­BOL''­pro­je­si­çer­çe­ve­sin­de­200­bi­ne­ya­kýn­ço­cu­ða­spor­yap­týr­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Þe­ker,­bu­tür­or­ga­ni­zas­yon­la­ra ba­sý­nýn­des­te­ði­nin­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­di­le ge­tir­di.­Ko­nuþ­ma­la­rýn­ar­dýn­dan­ö­dül­tö­re­ni­ne­ge­çil­di.­Spor­tif­Ý­le­ti­þim­ve­Ba­þa­rý­Ö­dü­lü'ne­la­yýk­bu­lu­nan­mil­li­at­let­Ne­vin­Ya­nýt,

mil­li­vo­ley­bol­cu­Nes­li­han­Dar­nel,­Bas­ket­bol Er­kek­Mil­li­Ta­kým­lar­Tek­nik­Ko­or­di­na­tö­rü Bog­dan­Tan­je­viç,­Vo­ley­bol­Fe­de­ras­yo­nu­E­rol­Ü­nal­Ka­ra­bý­yýk­ve­Bur­sas­por­Tek­nik­Di­rek­tö­rü­Er­tuð­rul­Sað­lam­i­le­NTVSPOR, Spor­max­ve­Sports­Tv'ye­ö­dül­le­ri­ve­ril­di. Tö­re­ne­ma­ze­ret­bil­di­re­rek­ka­tý­la­ma­yan­Fe­ner­bah­çe­Fut­bol­Ta­ký­mý­Kap­ta­ný­A­lex­de So­u­za­i­le­Trab­zons­por­Tek­nik­Di­rek­tö­rü Þe­nol­Gü­neþ'e­i­se­ö­dül­le­ri­nin­da­ha­son­ra ve­ri­le­ce­ði­a­çýk­lan­dý.

15

FEDERER ELENDÝ ROMA TENÝS TURNUVASI'NDA TENÝSÝN EF SANELERÝ ARASINDA GÖSTERÝLEN ÝSVÝÇRELÝ RAKET ROGER FEDERER 3. TURDA FRANSIZ GASQUET'YE ELENEREK, VEDA ETTÝ. ROMA A­çýk­Te­nis­Tur­nu­va­sý,­er­kek­ler­ve­ka­dýn­lar­da ya­pý­lan­ü­çün­cü­tur­maç­la­rýy­la­sü­rer­ken,­tur­nu­va­da­ki ilk­sür­priz,­dün­ya­sý­ra­la­ma­sý­nýn­3­nu­ma­ra­sý­Ýs­viç­re­li Ro­ger­Fe­de­rer'in­e­len­me­siy­le­ger­çek­leþ­ti.­Ý­tal­ya'nýn baþ­ken­ti­Ro­ma'da­ki­''Fo­ro­I­ta­li­co''­böl­ge­sin­de­yer­a­lan top­rak­kort­lar­da­dü­zen­le­nen­ve­top­lam­4­mil­yon­800 bin­do­lar­ö­dül­lü­tur­nu­va­nýn­be­þin­ci­gü­nün­de,­mü­ca­de­le­le­ri­ge­ce­geç­sa­at­le­re­ka­dar­sür­dü.­Tur­nu­va­da­en dik­kat­çe­ken­so­nu­cu­i­se­er­kek­ler­te­ni­sin­de­237­haf­ta zir­ve­de­kal­ma­yý­ba­þa­ra­rak,­te­nis­ef­sa­ne­le­ri­a­ra­sýn­da­ye­-

ri­ni­a­lan­3­nu­ma­ra­lý­se­ri­ba­þý­Ro­ger­Fe­de­rer'in­16­nu­ma­ra­lý­se­ri­ba­þý­Fran­sýz­Ric­hard­Gas­qu­et'ye­4-6,­7-6(2) ve­7-6(4)­set­ler­le­2-1­ye­ni­le­rek,­e­len­me­siy­le­or­ta­ya­çýk­tý.­Ro­ma­i­le­yýl­dý­zý­bir­tür­lü­ba­rýþ­ma­yan­Fe­de­rer,­ge­çen se­zon­da­tur­nu­va­ya­ilk­tur­da­ve­da­et­miþ­ti.­Er­kek­ler­de dün­ya­sý­ra­la­ma­sý­nýn­1­nu­ma­ra­lý­is­mi­Ýs­pan­yol­ra­ket Ra­fa­el­Na­dal,­va­tan­da­þý­Fe­li­ci­a­no­Lo­pez'i­6-4­ve­6-2'lik set­ler­le­2-0­yen­di.­Na­dal,­çey­rek­fi­nal­de­tur­nu­va­nýn­11 nu­ma­ra­lý­se­ri­ba­þý­ABD'li­Mardy­Fish'i­7-6(6)­ve­6-3'lük set­ler­le­mað­lup­e­den­Hýr­vat­Ma­rin­Ci­lic­i­le­oy­na­ya­cak.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L ÝN K I LÂ BI Ý Ç ÝN D E E N Y ÜK S E K G ÜR S A D Â ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

TEKNOLOJÝYÝ BÝLMEMEK MAÐDUR EDÝYOR

Y 14 MAYIS 2011 CUMARTESÝ

ÞÝFRELÝ HAYAT ÇÝLESÝ KREDÝ KARTI, CEP TELEFONU, ÝNTERNET BANKACILIÐI, BÝLGÝSAYAR GÝBÝ BÝR ÇOK ALANDA ZORUNLU OLAN ÞÝFRELER, EZBERLEME ZORLUÐU AÇISINDAN ÝNSANLARI ADETA ÇÝLEDEN ÇIKARIYOR. GÜNLÜK ha­ya­týn­vaz­ge­çil­mez­le­ri­o­lan kre­di­kar­tý,­ban­ka­kar­tý,­cep­te­le­fo­nu,­in­ter­net­ban­ka­cý­lý­ðý,­bil­gi­sa­yar,­sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri,­e-pos­ta­gi­bi­bir­çok­a­ra­cý­kul­la­na­bil­mek­i­çin­zo­run­lu­o­lan­þif­re­ler,­gü­ven­lik­i­çin­fay­da­lý­ol­sa­da­ez­ber­le­me­zor­lu­ðu­a­çý­sýn­dan­in­san­la­rý­a­de­ta­çi­le­den­çý­ka­rý­yor.­Son­yýl­lar­da­tek­no­lo­ji­nin­‘’baþ dön­dü­rü­cü’’­hýz­la­ge­li­þi­miy­le­in­san­la­rýn ha­yat­la­rý­na­da­hil­o­lan­bu­a­raç­lar,­bir­çok a­çý­dan­ha­ya­tý­ko­lay­laþ­tý­rýr­ken,­ço­ðu­za­man­da­kul­la­ným­i­çin­ge­rek­li­þif­re­le­rin­ez­ber­len­me­si,­a­kýl­da­tu­tul­ma­sý­ba­ký­mýn­dan sý­kýn­tý­o­luþ­tu­ru­yor.­Söz­ko­nu­su­a­raç­la­rý so­run­suz­kul­la­na­bil­mek­i­çin­yak­la­þýk­810­fark­lý­þif­re­nin­ez­ber­len­me­si­ge­re­ki­yor. Ba­zý­a­raç­lar­da­yal­nýz­ca­þif­re­ez­ber­le­mek ye­ter­li­o­lur­ken,­ba­zý­la­rýn­da­‘’kul­la­ný­cý­a­dý’’ da­be­lir­len­me­si­ge­re­ki­yor.­Res­mî­ku­rum­-

lar­da­da­hil­ol­mak­ü­ze­re­bir­çok­ku­ru­lu­þun,­mu­ha­tap­la­rý­nýn­iþ­lem­l e­r i­n i­yap­m a­l a­r ý­i­ç in web­si­te­le­ri­ne­yön­len­dir­me­le­ri,­hem­ko­lay­lýk,­hem zor­luk­i­çe­ri­yor.­Ýn­ter­net­ü­ze­rin­den­ya­pý­lan­bu­iþ­lem­ler­de bir­so­run­çýk­ma­sý­ha­lin­de­ço­ðu kez­bir­yet­ki­li­ye­dert­an­lat­mak ne­re­dey­se­im­kân­sýz­o­lu­yor.­Sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri,­e-pos­ta­he­sap­la­rý­i­le­an­lýk­me­saj­laþ­ma­prog­ram­la­rýn­da­be­lir­le­nen­þif­re­le­rin­u­nu­tul­ma­sý ve­ya­baþ­ka­sý­nýn­e­li­ne­geç­me­si­du­ru­mun­da­da­kul­la­ný­cý­lar­ne­re­dey­se­taz­mi­ni müm­kün­ol­ma­yan­za­rar­la­ra­uð­ra­ya­bi­li­yor.­Kul­la­ný­mý­git­tik­çe­yay­gýn­la­þan­ve­gü­ven­lik­tedbir­le­ri­nin­üst­dü­zey­de­tu­tul­du­ðu­in­ter­net­ban­ka­cý­lý­ðýn­da­i­se­þif­re­ve­kul­-

kul­la­ný­cý­nýn­cep­te­le­fo­nu­na­SMS­gön­de­ri­yor.­Ýn­ter­net­ban­ka­cý­lý­ðýn­da­ay­rý­ca­ne­re­dey­se­her­ban­ka,­þif­re­le­rin­her­ay­de­ðiþ­ti­ril­me­si­ni­zo­run­lu­ký­lý­yor.­Tü­ke­ti­ci­le­rin­en çok­þi­kâ­yet­et­ti­ði­ko­nu­la­rýn­ba­þýn­da­i­se söz­ko­nu­su­a­raç­lar­da­kul­la­ný­lan­þif­re­ler­de bir­stan­dart­ol­ma­ma­sý­ge­li­yor.­Ba­zen­sa­de­ce­ra­kam,­ba­zen­harf­ve­ra­kam­kul­la­ný­lýr­ken,­ki­mi­4,­ki­mi­5,­ki­mi­6-8­ha­ne­li­ol­ma­sý­zo­run­lu­tu­tu­lan­þif­re­ler,­zi­hin­le­ri­bir l a­- hay­li­zor­lu­yor.­Ko­nu­ya­i­liþ­kin­a­çýk­la­ma ný­cý­a­dý ya­pan­ Tü­ke­ti­ci­Der­nek­le­ri­Fe­de­ras­yo­nu be­l ir­l e­m ek (TÜ­DEF) Ge­nel­Baþ­ka­ný­Sýt­ký­Yýl­maz,­tü­de­yet­mi­yor.­Ço­ðu ke­ti­ci­nin­çok­sa­yý­da­þif­re­ez­ber­le­mek­zo­ban­ka­çe­þit­li­i­sim­ler­ve­- run­da­kal­mak­tan­mað­dur­ol­du­ðu­nu­sa­re­rek­sis­te­mi­ne­eks­tra­bir vun­du.­Yýl­maz,­top­lu­mun­tek­no­lo­ji­ko­gü­ven­lik­a­þa­ma­sý­da­ha­ko­yu­yor. nu­sun­da­ki­e­ði­tim­dü­ze­yi­nin­ye­te­rin­ce­i­yi Bu­nun­la­da­ye­tin­me­yen­bir­çok­ban­ka, ol­ma­ma­sý­nýn­da­bu­mað­du­ri­yet­te­pa­yý­ol­‘’tek­kul­la­ným­lýk­þif­re’’­ gi­bi­uy­gu­la­ma­lar­la du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di. Ankara / aa

Bilgisayarýnýz sizi gözünüzden tanýyacak AZINLIK Ra­po­ru­fil­mi­ger­çek­ol­du.­Bun­dan­böy­le­göz­re­ti­na­sý­ný­o­ku­ya­bi­len­bil­gi­sa­yar­lar­la­ban­ka­cý­lýk­iþ­lem­le­ri­þif­re­siz­ ya­pý­la­cak.­ Bun­dan­ son­ra­ kul­la­ný­cý­lar­ bil­gi­sa­yar­la­rý­na göz­ ta­ný­ma­ sis­te­miy­le­ e­ri­þe­bi­le­cek.­ Göz­ i­ri­sin­den­ sa­hi­bi­ni ta­ný­ya­ya­cak­ e­ye-lock­ i­sim­li­ ü­rün­ sa­ye­sin­de­ ki­þi­ in­ter­net­te ban­ka­cý­lýk­ iþ­lem­le­rin­den­ ma­il­ ad­res­le­ri­ne­ gi­ri­þe­ ka­dar­ her þe­ye­þif­re­siz­u­la­þa­bi­le­cek.­ABD’li­fir­ma­Ho­yos­Grup­ta­ra­fýn­dan­ta­ný­tý­lan­ü­rün­bil­gi­sa­ya­ra­sa­de­ce­bir­USB­kab­lo­a­ra­cý­lý­ðýy­la­ bað­la­ný­yor.­ Fa­ce­bo­ok­ ya­ da­ twit­ter’da­ do­la­þýr­ken­ ki­þi sa­de­ce­bir­göz­ha­re­ke­tiy­le­is­te­di­ði­is­mi­me­nü­sü­ne­ek­le­yip, çý­ka­ra­bi­le­cek.­Sa­týþ­di­rek­tö­rü­Tracy­Ho­yos,­“Bil­gi­sa­yar­sa­de­ce­ o­ gö­zün­ sa­hi­bi­ne­ a­çý­la­cak.­ Sis­te­min­ fi­ya­tý­ 99­ do­lar. Ö­nü­müz­de­ki­yýl­se­ri­ü­re­ti­me­ge­çi­le­cek”­de­di.

Bu yýl 3'üncüsü düzenlenecek kitap fuarý öncesi Ýzmit yürüyüþ yolunda aðaçlara asýlan kitaplarý görenler þaþýrdý.

Aðaçlar kitap açtý KOCAELÝ’NDE bu­yýl­3’ün­cü­sü­dü­zen­le­ne­cek ki­tap­fu­a­rý­ön­ce­si,­Ýz­mit­yü­rü­yüþ­yo­lun­da­a­ðaç­lar­ki­tap­aç­tý,­ki­tap­a­dam­yol­da­yü­rü­dü.­Dün­ya­ca­ün­lü­ya­zar­la­rýn­can­lý­ma­ket­le­ri­yol­da­ki­tap o­kur­ken,­va­tan­daþ­lar­a­ðaç­dal­la­rýn­da­ki­ki­tap­la­rý­al­dý.­Sa­bah­er­ken­den­i­þe­ve­o­ku­la­gi­den­ler, Ýz­mit­yü­rü­yüþ­yo­lun­da­bir­sür­priz­le­kar­þý­laþ­tý, her­gün­git­tik­le­ri­yol­da­bu­gün­ta­ri­hî­çý­nar­a­ðaç­la­rý­nýn­dal­la­rýn­da­ki­tap­lar­la­kar­þý­laþ­tý.­Ön­ce­þa­þý­ran­va­tan­daþ­lar,­da­ha­son­ra­ki­tap­la­rý­ko­pa­ra­rak­al­dý.­Ay­rý­ca,­yü­rü­yüþ­yo­lu­bo­yun­ca­çok­sa­yý­da­dün­ya­ca­ün­lü­ya­za­rýn­can­lý­ma­ke­ti­de­ye­-

ri­ni­al­dý.­Ya­zar­lar,­ki­tap­o­ku­ya­rak­va­tan­daþ­la­rý se­lâm­la­dý.­Ay­rý­ca,­ki­tap­lar­dan­o­lu­þan­bir­ký­ya­fet­gi­yen­ki­tap­a­dam­da­et­kin­li­ðe­ka­týl­dý.­Ki­mi­si ki­tap­a­da­mýn­ü­ze­rin­de­ki­ki­tap­la­rý­o­ku­du,­ki­mi­si­i­se­el­sal­la­ya­rak­sev­gi­si­ni­di­le­ge­tir­di.­Ki­tap sür­pri­zi­i­le­kar­þý­la­þan­va­tan­daþ­lar,­a­ðaç­la­rýn­ki­tap­aç­tý­ðý­na­þa­þýr­dýk­la­rý­ný­be­lir­te­rek,­faaliyetin il­ginç­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Yol­da­ya­zar­la­rý­zi­ya­ret e­de­rek­faaliyete­ka­tý­lan­Ko­ca­e­li­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ýb­ra­him­Ka­ra­os­ma­noð­lu,­ki­tap o­ku­ma­nýn­ö­ne­mi­ne­de­ði­ne­rek­kor­san­la­ra­i­zin ve­ril­me­me­si­ni­is­te­di.­­Kocaeli / cihan

Dolandýrýcýlarýn yeni hedefi Facebook ÝNTERNET gü­ven­li­ði­i­le­il­gi­li­bir­u­lus­la­ra­ra­sý­a­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­son­yýl­lar­da­Fa­ce­bo­ok­gi­bi­sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri­nin­kul­la­ný­cý­la­rý­na­yö­ne­lik­do­lan­dý­rý­cý­lýk­gi­ri­þim­le­rin­de­ar­týþ­var. Mic­ro­soft’un­a­raþ­týr­ma­sý,­kul­la­ný­cý­la­rýn­ki­þi­sel­bil­gi­le­ri­ni­e­din­me­ye­yö­ne­lik­do­lan­dý­rý­cý­lýk­gi­ri­þim­le­ri­nin­12­kat­art­tý­ðý­ný gös­te­ri­yor.­Ra­por­da­da­“Sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri­nin­po­pü­ler­li­ði­suç­lu­lar­i­çin­ye­ni­fýr­sat­lar­do­ður­du.­Suç­lu­lar­bu­þe­kil­de­yal­nýz­ca­kul­la­ný­cý­la­ra­de­ðil,­ay­ný­za­man­da­kul­la­ný­cý­la­rý­tak­lit­e­de­rek­ar­ka­daþ­la­rý­na,­a­i­le­le­ri­ne­ve­iþ­ar­ka­daþ­la­rý­na­da­u­la­þa­bi­li­yor”­den­di.­A­raþ­týr­ma,­600­mil­yon­bil­gi­sa­yar­dan­a­lý­nan­ve­ri­le­re­da­ya­ný­yor.­Do­lan­dý­rý­cý­lýk­gi­ri­þim­le­ri­nin­ço­ðun­da,­ki­þi­le­re i­çe­ri­ði­ö­nem­li­gi­bi­gö­rü­nen­me­saj­lar­gön­de­ri­li­yor.­Me­saj­la­rýn i­çin­de­ki­in­ter­net­bað­lan­tý­la­rý­i­se­a­lý­cý­la­rý­sah­te­si­te­le­re­yön­len­di­ri­yor.­Ki­þi­ler,­bu­si­te­ler­de­sah­te­ya­zý­lým­prog­ram­la­rý­sa­týn­a­lý­yor­ya­da­ö­nem­li­ki­þi­sel­bil­gi­le­ri­ni­ve­ri­yor.­ Ýstanbul / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 Mayıs 2011  

Yeni Asya'nın 14 Mayıs 2011 baskısı