Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÇALIÞMALAR SÜRÜYOR

FACÝA UCUZ ATLATILDI

TAMAMEN YERLÝ ÜRETÝM

DOMATES GÜVESÝNE KARÞI BÖCEK ÜRETÝLÝYOR

7 KATLI BOÞ BÝNA ÇÖKTÜ, CAN KAYBI YOK

MAYIN KORKUSUNA “PARS” ÝLE SON

uHaberi sayfa 6’da

uHaberi sayfa 5’te

uHaberi sayfa 3’te

GERÇEKTEN HABER VERiR

Y ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

SAYI: 14.795

www.yeniasya.com.tr

Bediüzzaman farký ÜSAME BÝN LADÝN’DE SÝMGELEÞTÝRÝLEN VE ÝSLÂMI TERÖRLE ÖZDEÞLEÞTÝREN KARA KAMPANYALAR, BARIÞÇI BEDÝÜZZAMAN MODELÝ ÝLE PÜSKÜRTÜLEBÝLÝR. DOÐRU ÝSLÂMI GÖSTEREN ÖRNEKLER u Ü­sa­me­bin­La­din'de­sim­ge­leþ­ti­ri­len­ve­Ýs­lâ­mý­te­rör­le­öz­deþ­leþ­tir­me­kam­pan­ya­la­rý­na­ye­ni mal­ze­me­ler­su­nan­yan­lýþ­lar­na­sýl­bü­tün­Müs­lü­man­la­rýn­hu­ku­ku­na­te­ca­vüz­e­dip­bü­yük­za­rar­lar­ve­ri­yor­sa,­“doð­ru­Ýs­lâ­mý­ve­Ýs­lâ­ma­lâ­yýk doð­ru­lu­ðu”­gös­te­ren­gü­zel­ör­nek­ler­de,­tam­ter­si­ne,­bü­tün­Müs­lü­man­la­rý­ra­hat­la­tý­yor.

Þehit Piyade Er Rýdvan Adam’ýn Konya’daki evine Türk bayraklarý asýldý. Þehit erin babaannesi evinin balkonuna çýkarak aðýtlar yaktý, gözyaþlarý döktü. FOTOÐRAF: AA

OPERASYON SÜRÜYOR

Hakkari’de çatýþma: 1 þehit

SAÝD NURSÎ'NÝN ÖRNEK TAVRI uBunun­ör­nek­leri­Ri­sa­le­-i­Nur'la­ya­þa­ný­yor.­Iraklý­Pro­f.­Ab­dül­ha­mid'in,­“Ri­sa­le­-i Nur­o­ku­ma­say­dým­in­ti­har­ey­lem­ci­si o­lur­dum”­ve­Su­ri­ye­li­Prof.­Bu­tî'nin­“A­raplar,­Be­di­üz­za­man'ýn­þid­de­ti­red­de­dip­si­ya­se­te­gir­me­yen­tavizsiz­tav­rý­ný ör­nek­al­ma­lý”­sözlerinde­belirtildiði­gibi.

uHak­ka­ri’nin­Çu­kur­ca­il­çe­sin­de,­I­rak sý­ný­rýn­dan­sýz­ma­ya­ça­lý­þan­te­rör­ör­gü­tü PKK­ü­ye­le­ri­i­le­gü­ven­lik­güç­le­ri­a­ra­sýn­da­çý­kan­ça­týþ­ma­da­1­as­ker­þe­hit­ol­du. Ça­týþ­ma­­ sonrasý­böl­ge­de­ge­niþ­çap­lý­o­pe­ras­yon­baþ­la­týl­dý.Haberi sayfa 4’te

Kâzým Güleçyüz’ün yazýsý sayfa 3’te

CIVAOÐLU VE BARLAS'A GÖRE u­ Mil­li­yet­ya­za­rý­Gü­ne­ri­Cý­va­oð­lu:­“Gö­rüþ­le­rim­u­yuþ­ma­sa­da­say­gý­duy­du­ðum Sa­id­Nur­sî­bir­bü­yük­Ýs­lâm­te­fek­kür­a­da­mýy­dý.­O­nun­i­zin­den­yü­rü­yen­mil­yon­lar var.”­Sa­bah­ya­za­rý­Meh­met­Bar­las:­“El Kaide­terörizminin­Ýslâmdaki­alternatifi Said­Nursî'nin­barýþçý­öðretisidir.”

TERÖR ALARMI- Bin Ladin’in öldürülmesinden sonra ABD, El Kaide’ye karþý alarma geçti. Ülke genelinde terör saldýrýlarýna karþý geniþ güvenlik tedbirleri alýndý. Bilhassa iþlek caddelerde köpekli polis ekipleri devriye geziyor. FOTOÐRAF: AA

AMERÝKALI MÜSLÜMANLARDAN

VAN’DA LÝTRESÝ 4.42 OLDU

Petrol düþtü, benzin çýktý uDün­ya­da­pet­rol­fi­ya­tý­dü­þer­ken,­Tür­ki­ye'de­95­ve­97­ok­tan­ben­zin­le­rin­sa­týþ­fi­ya­tý­dün­den­i­ti­ba­ren­lit­re­de­89­ku­ruþ­art­tý­rýl­dý.­95­ok­tan­kur­þun­suz­ben­zi­nin­sa­týþ fi­ya­tý­An­ka­ra­ve­Ýz­mir’de­lit­re­de­4,22­li­ra­dan­4,30­li­ra­ya,­Ýs­tan­bul’da­4,23­li­ra­dan­4,32­li­ra­ya,­Van’da­i­se­4,33­li­ra­dan 4,42­li­ra­ya­yük­sel­di. Haberi sayfa 11’de

YAZILARI MEDYA SAYFASINDA

“BÝN LADÝN'DEN HABERÝM YOKTU” DÝYEN

Beyaz sayfa çaðrýsý Pakistan’a ABD baskýsý uAmerikalý­Müslümanlar,­El­Kaide’nin­lideri­Usame­bin Ladin’in­öldürülmesini­memnuniyetle­karþýlarken,­bunun 11­Eylül­saldýrýsýndan­bu­yana­Müslüman­toplumuna yapýþtýrýlan­damganýn­ortadan­kalkmasýna­katký­saðlamasý ve­ABD’nin­Ýslâm­dünyasý­ile­iliþkilerinde­yeni­bir­sayfa açmasý­beklentisini­dile­getiriyorlar.­Haberi sayfa 7’de

Suriye’de gözaltýlar devam ediyor uSuriye Ulusal Ýnsan Haklarý Örgütü Baþkaný Ammar Kureybi, Cumartesi’den beri çeþitli vilâyetlerde ev ev yapýlan aramalarda gözaltýna alýnan bin civarýnda kiþinin ismini tesbit ettiklerini söyledi. Kurabi, birçok kiþinin de kayýp olduðunu belirtti. n7’de

Sýnýrdan geçiþler yarý yarýya azaldý uHatay’ýn Reyhanlý ilçesi Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Nihat Kýlýç, Suriye’deki iç karýþýklýk nedeniyle Cilvegözü Sýnýr Kapýsýnda giriþ çýkýþlarýn yüzde 50 azaldýðýný bildirdi. n4’te

Doðu’daki olaylar ve Nur talebeleri

uABD­Senatosu­Ýç­Güvenlik­Komitesi­Baþkaný­Joseph­Lieberman, Pakistan’ýn,­El­Kaide­lideri­Usame­Bin­Ladin’in­Ýslâmabad­yakýnlarýndaki­bölgede­bulunan­bir­binada­saklandýðýný­bilmediðini­ABD’ye­ispatlamasý­gerektiðini­söyledi.­Temsilciler­Meclisi­Ýstihbarat­Komitesi­Baþkaný Mike­Rogers­da,­ABD­olarak,­en­az­bir­düzine­üst­düzey­El­Kaide­liderinin Pakistan’da­olduðunu­düþündüklerini­belirtti.­Haberi sayfa 7’de

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ YAZDI BUGÜN 12. SAYFADA BAÞLADIK

AÝLENÝN AVUKATI KONUÞTU:

Dink medyada hedef gösterildi uHrant­Dink­cinayetiyle­ilgili­olarak tu­tuk­lu­sa­nýk­O­gün­Sa­mast’ýn­yar­gý­lan­dý­ðý­dâ­vâ­da­söz­a­lan­Dink­a­i­le­si­nin­a­vu­ka­tý­Feh­ri­ye­Çe­tin,­‘’Hrant Dink­ci­na­ye­tin­de,­o­nu­he­def­ha­li­ne ge­ti­ren­ve­bir­nef­ret­nes­ne­si­o­la­rak su­nan­sü­re­cin­en­ö­nem­li­par­ça­la­rýn­dan­bi­ri­med­ya­dýr’’­de­di.­Haberi 4’te ISSN 13017748

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

LAHÝKA

‘‘ Vazifemiz müsbet harekettir, menfî deðil

‘‘

ziz­kar­deþ­le­rim,­ Bi­zim­ va­zi­fe­miz­ müs­bet­ ha­re­ket­ et­mek­tir.­ Men­fî­ ha­re­ket­ de­ðil­dir.­ Rý­zayý­ Ý­lâ­hî­ye­ gö­re­ sýrf­ hiz­met-i­ i­ma­ni­ye­yi yap­mak­týr,­va­zi­fe-i­Ý­lâ­hi­ye­ye­ka­rýþ­ma­mak­týr.­Biz­ler­â­sâ­yi­þi­mu­ha­fa­za­yý­ne­ti­ce­ ve­ren­ müs­bet­ i­mân­ hiz­me­ti­ i­çin­de­ her­bir­sý­kýn­tý­ya­kar­þý­sa­býr­la,­þü­kür­le­mü­kel­le­fiz.­ Me­se­lâ,­ ken­di­mi­ mi­sal­ a­la­rak­ de­rim: Ben es­ki­den­ be­ri­ ta­hak­kü­me­ ve­ ter­zi­le­ kar­þý­ bo­yun­eð­me­mi­þim.­Ha­ya­tým­da­ta­hak­kü­mü­kal­dýr­ma­dý­ðým,­ bir­çok­ ha­di­se­ler­le­ sa­bit­ ol­muþ. Me­se­lâ,­Rus­ya’da­ku­man­da­na­a­ya­ða­kalk­ma­mak,­ Di­van-ý­ Harb-i­ Ör­fî­de­ i­dam­ teh­di­di­ne kar­þý­ mah­ke­me­de­ki­ pa­þa­la­rýn­ su­al­le­ri­ne­ beþ pa­ra­ e­hem­mi­yet­ ver­me­di­ðim­ gi­bi,­ dört­ ku­man­dan­la­ra­ kar­þý­ bu­ tav­rým,­ ta­hak­küm­le­re bo­yun­eð­me­di­ði­mi­gös­te­ri­yor.­Fa­kat­bu­o­tuz se­ne­dir­ müs­bet­ ha­re­ket­ et­mek,­ men­fî­ ha­re­ket­ et­me­mek­ ve­ va­zi­fe-i­ Ý­lâ­hi­ye­ye­ ka­rýþ­ma­mak­ ha­ki­ka­ti­ i­çin,­ ba­na­ kar­þý­ ya­pý­lan­ mu­a­me­l e­l e­r e­ sa­b ýr­l a,­ rý­z a­ i­l e­ mu­k a­b e­l e­ et­t im. Cer­cis­A­ley­his­se­lâm­gi­bi­ve­Be­dir,­U­hud­mu­ha­re­be­le­rin­de­çok­ce­fa­çe­ken­ler­gi­bi,­sa­býr­ve rý­za­i­le­kar­þý­la­dým.­ E­vet,­me­se­lâ­sek­sen­bir­ha­tâ­sý­ný­mah­ke­me­de­is­pat­et­ti­ðim­bir­müd­de-i­u­mu­mî­nin­yan­lýþ­ id­di­a­la­rý­ i­le­ a­ley­hi­miz­de­ki­ ka­ra­rý­na­ kar­þý, bed­du­â­da­hi­et­me­dim.­Çün­kü­a­sýl­me­se­le­bu za­ma­nýn­ ci­had-ý­ mâ­ne­vî­si­dir.­ Mâ­ne­vî­ tah­ri­ba­tý­na­kar­þý­sed­çek­mek­tir.­Bu­nun­la­da­hi­lî­â­sâ­yi­þe­bü­tün­kuv­ve­ti­miz­le­yar­dým­et­mek­tir.­ E­vet,­ mes­le­ði­miz­de­ kuv­vet­ var.­ Fa­kat­ bu kuv­v et,­ â­s â­y i­þ i­ mu­h a­f a­z a­ et­m ek­ i­ç in­d ir. “Hiç­bir­gü­nah­kâr­baþ­ka­sý­nýn­gü­na­hý­ný­yük­le­ne­mez”­ (En’am­ Sû­re­si:­ 164.)­ düs­tu­ru­ i­le—ki “Bir­ câ­ni­ yü­zün­den­ o­nun­ kar­de­þi,­ ha­ne­da­ný, ço­luk-ço­cu­ðu­ me­sul­ o­la­maz”—iþ­te­ bu­nun­ i­çin­dir­ki,­bü­tün­ha­ya­tým­da­bü­tün­kuv­ve­tim­le â­sâ­yi­þi­ mu­ha­fa­za­ya­ ça­lýþ­mý­þým.­ Bu­ kuv­vet da­hi­le­kar­þý­de­ðil,­an­cak­hâ­ri­cî­te­ca­vü­ze­kar­þý is­ti­mal­ e­di­le­bi­lir.­ Mez­kûr­ â­ye­tin­ düs­tu­ruy­la va­zi­fe­miz,­ da­hil­de­ki­ â­sâ­yi­þe­ bü­tün­ kuv­ve­ti­miz­le­ yar­dým­ et­mek­tir.­ O­nun­ i­çin­dir­ ki,­ â­lem-i­Ýs­lâm­da­â­sâ­yi­þi­ih­lâl­e­di­ci­da­hi­lî­mu­ha­re­bat­an­cak­bin­de­bir­ol­muþ­tur.­O­da­a­ra­da­ki bir­ iç­ti­had­ far­kýn­dan­ i­le­ri­ gel­miþ­tir.­ Ve­ ci­had-ý­mâ­ne­vi­ye­nin­en­bü­yük­þar­tý­da­va­zi­fe-i Ý­lâ­hi­ye­ye­ka­rýþ­ma­mak­týr­ki,­“Bi­zim­va­zi­fe­miz hiz­met­tir;­ ne­ti­ce­ Ce­nâb-ý­ Hakk’a­ â­it­tir.­ Biz va­zi­fe­mi­zi­yap­mak­la­mec­bur­ve­mü­kel­le­fiz.” Ben­ de­ Ce­lâ­led­din­ Har­zem­þah­ gi­bi,­ “Be­nim­ va­zi­fem­ hiz­met-i­ i­ma­ni­ye­dir;­ mu­vaf­fak et­mek­ ve­ya­ et­me­mek­ Ce­nâb-ý­ Hakk’ýn­ va­zi­fe­s i­d ir”­ de­y ip­ ih­l âs­ i­l e­ ha­r e­k et­ et­m e­y i Kur’ân’dan­ders­al­mý­þým.­ Ha­ri­cî­te­ca­vü­ze­kar­þý­kuv­vet­le­mu­ka­be­le­e­di­lir.­ Çün­kü­ düþ­ma­nýn­ ma­lý,­ ço­luk­ ço­cu­ðu ga­n i­m et­ hük­m ü­n e­ ge­ç er.­ Da­h il­d e­ i­s e­ öy­l e de­ðil­dir.­Dâ­hil­de­ki­ha­re­ket,­müs­bet­bir­þe­kil­de­ mâ­ne­vî­ tah­ri­ba­ta­ kar­þý­ mâ­ne­vî,­ ih­lâs­ sýr­rýy­la­ha­re­ket­et­mek­tir.­Ha­riç­te­ki­ci­had­baþ­ka, da­hil­de­ki­ ci­had­ baþ­ka­dýr.­ Þim­di­ mil­yon­lar ha­ki­kî­ ta­le­be­le­ri­ Ce­nâb-ý­ Hak­ ba­na­ ver­miþ. Biz­bü­tün­kuv­ve­ti­miz­le­da­hil­de­an­cak­â­sâ­yi­þi mu­ha­fa­za­ i­çin­ müs­bet­ ha­re­ket­ e­de­ce­ðiz.­ Bu za­man­da­ da­hil­ ve­ ha­riç­te­ki­ ci­had-ý­ mâ­ne­vi­ye­de­ki­fark­pek­a­zîm­dir.­ Emirdað Lâhikasý, s. 870 LÛGATÇE:

müsbet: Menfi olmayan, pozitif, olumlu. tahakküm: Zorbalýk etme, zorla hükmetme. terzil: Rezil etme, itibarýný düþürme. muharebe: Savaþma, savaþ, cenk, harp. müdde-i umumî: Savcý. içtihad: Anlayýþ, kanaat; dinî bir meseleyi kitap ve sünnet gibi kaynaklardan çýkarmak için gayret gösterme.

2

Kim­ki,­yanýnda­Müslüman­kardeþinin­gýybeti­yapýldýðý­halde,­gücü­yeterken­ona­yardým­etmezse Allah­onu­dünya­ve­âhirette­zelil­kýlar.­ Câmiü's-Saðîr, No: 3585 / Hadis-i Þerif Meâli

Suskunlar meclisi

Vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket deðildir. Bütün hayatýmda bütün kuvvetimle âsâyiþi muhafazaya çalýþmýþým. Bu kuvvet dahile karþý deðil, ancak hâricî tecavüze karþý istimal edilebilir. [U­mum­Nur­Ta­le­be­le­ri­ne­ Üs­tad­Be­di­üz­za­man’ýn­ve­fa­týn­dan­ön­ce ver­miþ­ol­du­ðu­en­son­ders­tir]

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

abdilyildirim26@hotmail.com

Arza hâcet yok, halim sana âyandýr, Söze gerek yok, sessizliðim sana beyandýr. Mevlânâ Celâleddin

K

onuþmak­insana­ait­bir­özellik­olarak­kabul edilir.­Ama­her­varlýðýn­kendine­mahsus­bir­dili ve­konuþma­þekli­vardýr.­Ýnsan­ise,­iki­türlü konuþur.­Birisi­lisan-ý­kal­denilen­ve­aðýzdan çýkan­seslere­dilin­þekil­vermesi­ile­meydana gelen­konuþma,­diðeri­de­lisan-ý­hal­denilen duruþ,­bakýþ,­görünüþ­tavýr­gibi­hâl­dili­ile­konuþmadýr.­Ama biz­konuþma­deyince,­genellikle­sesli­konuþmayý­anlarýz. Meramýmýzý­bu­þekilde­ifade­ederiz.­Hatta­çok­konuþmakla ve­yüksek­ses­çýkarmakla­kendimizi­daha­iyi­ifade­ettiðimizi zannederiz.­Halbuki,­kâmil­insanlar­hâl­dili­ile­konuþmayý daha­fazla­tercih­etmiþler.­Çünkü­hâl­dilinde­yalan­ve­yanlýþ bir­þey­söyleme­ihtimali­daha­azdýr.­Hâl­dili­daha­etkili­ve daha­anlamlýdýr.­Tercümana­ihtiyaç­býrakmaz.­Her­milletten insanlar­o­dili­rahatlýkla­anlayabilirler.­Ýnsan­en­saf,­en­berrak, en­duru­ve­en­doðru­sözleri­hâl­dile­ile­söyler.­ Lisan-ý­kal­ile­konuþurken­de­çok­itinalý­ve­iktisatlý­konuþmak­gerekir.­Zira­çok­sözün­arasýnda­çok­lüzumsuz­sözler­de sarf­ediliyor.­Onun­için­lüzumlu­olmayan­yerde­susmak, insaný­yalan­ve­yanlýþ­konuþmaktan­koruyacaktýr.­Üstâdýmýz da,­ “Her­ söylediðin doðru­olsun,­ama­her doðruyu­söylemek­doðru deðildir”­demiyor­mu? Bazý­hallerde­doðruyu bile­ söylemek­ doðru deðilken,­biz­yanlýþlarý­da Kâmil insanlar hâl dili ile doðru­gibi­söylemekten konuþmayý daha fazla çekinmiyorsak,­dilimizin kontrolünü­kaybetmiþiz tercih etmiþler. demektir.­ Çok­ konuþ- Çünkü hâl dilinde maktan­dolayý­kontrolden yalan ve yanlýþ çýkan­dil,­freni­patlamýþ kamyon­gibi­olur,­nereye bir þey söyleme bindireceði­belli­olmaz. ihtimali daha azdýr. Sonunda­büyük­hasarHâl dili daha etkili lara­sebebiyet­verebilir. Mevlânâ­Hazretleri, ve daha anlamlýdýr. esnaflarýn­bulunduðu­bir sokaktan­geçerken,­iki esnafýn­kavga­ettiklerini­görür.­Birisi­ötekine­“Bana­bak,­sen bana­bir­söylersen­benden­bin­lâf­iþitirsin”­diye­baðýrýr. Mevlânâ­da­o­adamýn­dükkânýnýn­önüne­gelir,­kapýda durarak­“Sen­de­bana­bak,­eðer­sen­bana­bin­söylesen,­benden­bir­bile­iþitemezsin”­der.­Bunun­üzerine­az­önce­bin­lâf saymaya­hazýr­olan­adam­mahcup­olur,­hem­komþusundan, hem­de­Mevlânâ’dan­özür­diler­ve­komþusu­ile­de­barýþýr. Burada­görüldüðü­gibi­söz­kavgayý­körüklerken,­sükût barýþý­saðlamýþ­oluyor. Bir­baþka­Mevlânâ,­Mevlânâ­Câmi­de,­az­söz söyleyen­ve­çok­þey­anlatan­bir­Allah­dostudur. Konuþmanýn­sakýncalarýný­ortadan­kaldýrmak­için

‘‘

kurulan­“suskunlar­meclisi”­diye­bir­meclis­vardýr.­Bu­meclis, az­konuþan­âlimler,­þairler­ve­derviþlerden­seçilen­otuz­kiþilik bir­meclistir.­Mevlânâ­Cami­de­bu­meclise­üye­olmak­ister. Dergâhýn­kapýsýna­varýr,­bu­isteðini­bir­kâðýda­yazarak­toplantý­halinde­olan­meclise­gönderir.­Meclis­üyeleri­talebi­deðerlendirirler,­sonra­da­bir­bardak­suyu­aðzýna­kadar­doldurup Mevlânâ­Câmi’ye­yollarlar.­Bu,­“Sayýmýz­tamam,­yeni­bir­üye alamayýz”­demektir.­Mevlânâ­Câmi­de,­orada­bir­gül­yapraðý koparýr,­dolu­bardaktaki­suyun­üzerine­býrakýr­ve­bardaðý­geri yollar.­Bu­da,­“Bardak­dolu­olsa­da­bir­gül­yapraðý­ile­taþmaz” demektir.­Bunun­üzerine­böyle­büyük­bir­insaný­da­meclise almayý­uygun­bulurlar.­Suskunlar­meclisinin­listesine­onu­da eklerler­ve­otuz­rakamýnýn­sonuna­bir­sýfýr­atarlar.­Bu­þekilde, “Senin­gelmenle­gücümüz­otuzdan­üç­yüze­çýktý”­demiþ olurlar.­Bunun­üzerine­Mevlânâ­Câmi­de­o­listeyi­alýr,­saðdaki sýfýrý­siler­ve­sola­bir­sýfýr­koyar.­Böylece,­“Ben­solda­sýfýrým, hiçbir­deðerim­yok”­diye­karþýlýk­vermiþ­olur.­ Bu­kýssada­da­görüldüðü­gibi,­hem­meclis­üyeleri,­hem­de Mevlânâ­Câmi,­hiç­konuþmadan­çok­hoþ­ve­anlamlý­bir­diyalog­sergilemiþlerdir.­Demek­ki­konuþmadan­da­çok­güzel­bir þekilde­anlaþmak­pekâla­mümkün­olabiliyormuþ.­ “Ýnsanlar­konuþa­konuþa­anlaþýr” diyoruz,­ama­konuþmanýn ayarýný­tutturup­âdâbýna­da­uyulursa­bu­söz­doðru­bir davranýþý­ifade­eder.­Yoksa­yerli­yersiz­konuþmak,­anlaþma yerine­kargaþaya,­diyalog­yerine­kuru­gürültüye­ve­kavgaya sebebiyet­verebilir.­ Atalarýmýz­ “Ýnsanlar­konuþa konuþa­anlaþýr”­ demiþler, ama­ayný­atalarýmýz­ “Çok para­haramsýz,­çok­söz yalansýz­olmaz”­ diye­de ilâve­etmiþler.

sami_cebeci@hotmail.com

Bir cemaate mensup olmak s­lâm­ ta­ri­hi­ bo­yun­ca­ üm­me­te­ reh­ber­lik e­den,­ yol­ gös­te­ren­ ve­ on­la­rýn­ ön­le­ri­ni ma­nen­ ay­dýn­la­tan­ mü­ced­did­ler,­ müç­te­hid­ler,­ku­tup­lar,­i­mam­lar­ve­mâ­ne­vî­bü­yük­zat­lar­gel­miþ­ve­tek­baþ­la­rý­na­nok­ta-i is­ti­nad­ o­la­rak­ Müs­lü­man­la­rýn­ hak­ yol­da yü­rü­me­le­ri­ne­ va­sý­ta­ ol­muþ­lar­dýr.­ Bü­yük ço­ðun­lu­ðu­ Ehl-i­ Beyt­ nes­lin­den­ ge­len­ bu mü­b a­r ek­ in­s an­l ar,­ mil­y on­l ar­c a­ in­s a­n ýn çev­re­sin­de­hal­ka­tut­tu­ðu­ve­on­dan­feyz­al­dý­ðý­mâ­ne­vî­bi­rer­kay­nak­týr­lar. Geç­miþ­a­sýr­la­rýn­bir­ci­het­te­fer­di­yet­as­rý ol­du­ðu­nu­ söy­le­yen­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri,­ i­çin­de­ ya­þa­dý­ðý­mýz­ â­hir­za­ma­nýn­ ce­ma­a t­ as­r ý­ ol­d u­ð u­n u­ be­y an­ et­m ek­t e­d ir. Ce­m a­a t­t en­ çý­k an­ bir­ þahs-ý­ mâ­n e­v î­n in hük­met­ti­ði­ni­tes­bit­et­mek­te­dir.­ “Fer­dî­þa­hýs­la­rýn­ de­ha­ ve­ ze­kâ­la­rý­ ne­ ka­dar­ yük­sek o­lur­sa­ol­sun,­ce­ma­at­ha­lin­de­hü­cum­e­den bir­ þahs-ý­ ma­n e­v î-i­ da­l â­l et­ kar­þ ý­s ýn­d a mað­lûp­tur” i­fa­de­le­ri­de­o­na­a­it­tir. Bu­ha­ki­ka­te­bi­na­en,­þah­sý­ný­nok­ta-i­is­ti­nad­ yap­ma­ya­rak­ Nur­ Ri­sâ­le­le­ri­ni­ ö­ne­ çý­ka­ran­ve­Ri­sâ­le-i­Nur­Ta­le­be­le­ri­un­va­nýy­la bir­þahs-ý­ma­ne­vî­o­luþ­tu­ran­Be­di­üz­za­man, deh­þet­li­bir­da­lâ­let­ce­re­ya­ný­na­kar­þý­de­mir gi­bi­ di­ren­miþ­ ve­ hak­ta­ se­bat­ e­de­rek­ ma­nen­ehl-i­da­lâ­le­te­ga­lip­gel­miþ­tir. Ri­sâ­le-i­Nur­mes­le­ði­nin­o­ri­ji­nal­kim­li­ði­ni­ko­ru­ma­yý­bir­mis­yon­o­la­rak­üst­le­nen­ve Zü­be­yir­ Gün­dü­zalp­ çiz­gi­si­ni­ ta­kip­ e­den Nur­ Ta­le­be­le­ri­ de,­ be­de­li­ ne­ o­lur­sa­ ol­sun bu­ mis­yo­nu­ ge­le­cek­ ne­sil­le­re­ ay­ný­ sa­fi­yet ve­ o­ri­ji­nal­li­ðiy­le­ ta­þý­ma­ya­ bü­tün­ güç­le­riy­le gay­ret­ e­di­yor­lar.­ On­lar,­ Üs­ta­dýn­ ta­bi­riy­le “Nu­run­ ha­ki­kî­ ve­ sa­dýk­ þa­kirt­le­ri­dir­ler.” Ýh­lâs,­ sa­da­kat­ ve­ te­sa­nüd­ sý­fat­la­rý­na­ tam sa­hip­o­lan­bu­bir­ký­sým­þa­kirt­ler­ne­ka­dar az­ da­ ol­sa­lar,­ ma­nen­ bir­ or­du­ ka­dar­ kuv­vet­li­ ve­ kýy­met­li­ sa­yý­lýr­lar.­ Bu­ tes­bit­ler­ de Be­di­üz­za­man’a­a­it­tir. Böy­le­si­ne­ha­lis­ve­sa­dýk­o­lan­bir­ce­ma­a­te dâ­hil­o­lan­lar,­el­bet­te­o­ce­ma­a­tin­te­mel­ka­i­de­l e­r i­n e­ ri­a ­y et­ e­d er­l er.­ Her­ me­s e­l e­s i­n i meþ­ve­ret­e­de­rek­hal­le­den­ve­ce­ma­a­tin­ge­nel­me­se­le­le­ri­ni­gö­rü­þe­rek­ka­ra­ra­bað­la­yan u­mu­mî­meþ­ve­re­te­de­i­ti­mat­e­de­rek­hu­zuru­kalp­le­a­lý­nan­ka­rar­la­rý­ic­ra­e­der­ler. Kal­dý­ ki,­ biz­ dün­ye­vî­ de­ðil,­ uh­re­vî­ bir ce­ma­a­tiz.­ As­lî­ va­zi­fe­miz,­ hem­ ken­di­mi­zi, hem­de­va­tan­daþ­la­rý­mý­zý­kab­rin­tek­ba­þý­na hap­sin­den­ kur­tar­mak,­ bu­ mem­le­ke­ti­ de mad­dî­ve­ma­ne­vî­a­nar­þi­den­mu­ha­fa­za­et­mek­tir.­ Çün­kü­ ka­bir­de­ kim­se­ye­ “Han­gi par­ti­den­ ve­ya­ han­gi­ ce­ma­at­ten­sin?”­ di­ye so­ru­so­rul­maz.­A­sýl­me­se­le,­i­ma­ný­nýn­kur­tul­ma­sý­na­hiz­met­et­ti­ði­miz­top­lum­fert­le­ri­nin,­ su­al­ me­lek­le­ri­ne­ doð­ru­ ce­vap­ ve­re­bi­le­cek­tah­ki­kî­bir­i­man­ve­o­i­ma­ný­ko­ru­ya­cak­o­lan­i­yi­a­mel­ler­ka­zan­dýr­mak­týr. Geç­ti­ði­miz­ Cu­mar­te­si­ ak­þa­mý­ Ka­ra­bük i­lin­dey­dik.­ Hiz­met­ mer­ke­zi­miz­de­ fe­yiz­li bir­ders­pay­la­þý­mýn­dan­son­ra,­bah­si­ge­çen ha­ki­kat­le­ri­ geç­ sa­at­le­re­ ka­dar­ ko­nuþ­tuk. Ce­ma­a­tin­ ge­nel­ te­ma­yü­lü­ an­la­tý­lan­ ha­ki­kat­ler­ is­ti­ka­me­tin­dey­di.­ Sa­da­kat­ de­ni­len þey­de­buy­du­za­ten. Pa­zar­gü­nü­çok­de­ðer­li­ve­müs­ta­kim­bir kar­de­þi­mi­zin­ ký­zý­ i­çin­ ya­pý­lan­ bir­ dü­ðün ko­nuþ­ma­sýn­dan­ son­ra,­ Çer­keþ­ il­çe­si­nin mül­ki­ye­ti­ sa­týn­ a­lý­nan­ hiz­met­ mer­ke­zi­ni zi­ya­ret­e­dip­i­kin­di­na­ma­zý­ný­o­ra­da­e­da­et­tik.­ Ay­ný­ ak­þam,­ Ka­ra­bük­lü­ler­ Der­ne­ði­ ve Ye­ni­ As­ya­ iþ­bir­li­ðiy­le­ ger­çek­leþ­ti­ri­len­ ve Kut­lu­ Do­ðum­ Haf­ta­sý­ mü­na­se­be­tiy­le­ ic­ra e­di­len­ kon­fe­ran­sa­ ye­tiþ­tik.­ Der­ne­ðin­ ilk de­fa­yap­tý­ðý­bir­prog­ram­ol­ma­sý­na­rað­men ba­þa­rý­lý­bir­ça­lýþ­may­dý.­Kur’ân-ý­Ke­rim­ti­lâ­ve­ti,­ Ý­lâ­hi­ ko­ro­su,­ Pey­gam­be­ri­mi­zin­ (asm) ha­ya­tý­ný­an­la­tan­bir­þi­ir­o­kun­ma­sý­ve­bi­zim sun­du­ðu­muz­ “Kâ­i­na­týn­ E­fen­di­si­ Haz­ret-i Mu­ham­med­(asm)”­ kon­fe­ran­sý­i­le­din­le­yi­ci­ler­ müs­tes­na­ bir­ ge­ce­ ya­þa­dý­lar.­ Bu­ mü­na­se­bet­le,­der­nek­baþ­ka­ný­Se­la­mi­Ak­su­ve yar­dým­cý­sý­ Sa­dýk­ Ak­ baþ­ta­ o­la­rak­ e­me­ði ge­çen­her­ke­si­bu­ra­dan­teb­rik­ve­da­ha­ni­ce ba­þa­rý­lý­ça­lýþ­ma­lar­ni­yaz­e­di­yo­rum.

Ý

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 1 C. Ahir 1432 Rumî: 21 Nisan 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.02 4.00 4.21 4.21 4.14 3.39 3.40 3.26 4.10 3.53 4.18

Güneþ 5.35 5.39 5.54 5.59 5.54 5.14 5.16 5.05 5.49 5.27 5.53

Öðle 12.43 12.53 13.01 13.12 13.08 12.23 12.27 12.19 13.02 12.34 13.02

Ýkindi 16.27 16.41 16.45 17.00 16.56 16.09 16.14 16.07 16.50 16.19 16.47

Akþam 19.38 19.54 19.56 20.13 20.09 19.20 19.26 19.20 20.03 19.30 19.59

Yatsý 21.03 21.24 21.21 21.43 21.41 20.47 20.54 20.51 21.33 20.55 21.25

‘Mayýn korkusu’na son DOÐU VE GÜNEYDOÐU’DA GÜVENLÝK GÜÇLERÝNÝN MAYIN KORKUSUNU ORTADAN KALDIRMAK ÝÇÝN GELÝÞTÝRÝLEN ZIRHLI ARAÇ, MAYINA KARÞI TAM KORUMA SAÐLIYOR. TÜRK mü­hen­dis­le­ri­ge­liþ­tir­dik­le­ri­yük­sek­ha­re­ket­ka­bi­li­yet­li,­son­ta­sa­rým­ve­tek­no­lo­ji­ye­sa­hip­a­raç­i­le­gü­ven­lik güç­le­ri­ne­ma­yý­na­kar­þý­tam­ko­ru­ma­sað­lý­yor.­FNSS Pro­je­Sa­týþ­Mü­dü­rü­Cey­hun­Sü­er­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da, þir­ket­o­la­rak­yük­sek­ha­re­ket,­ko­ru­ma­ve­yük­ta­þý­ma­po­tan­si­ye­li­ne­sa­hip­ye­ni­ne­sil­te­ker­lek­li­zýrh­lý­a­raç­lar­ge­liþ­tir­dik­le­ri­ni­ve­bun­la­ra­‘’Pars’’­a­dý­ný­ver­dik­le­ri­ni­be­lirt­ti. Bu­a­raç­lar­da­son­ta­sa­rým­ve­tek­no­lo­ji­le­rin­uy­gu­lan­dý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­Sü­er,­‘’Pars­8x8’’­zýrh­lý­mu­ha­re­be­a­ra­cý­nýn ya­ný­sý­ra­son­o­la­rak­ ‘’Pars­6X6’’ zýrh­lý­mu­ha­re­be­a­ra­cý­nýn­ü­re­ti­mi­ni­ta­mam­lan­dýk­la­rý­ný­bil­dir­di.­Ü­re­ti­mi­ta­mam­la­nan­a­ra­cýn­test­le­ri­nin­bü­yük­öl­çü­de­bit­ti­ði­ni­di­le ge­ti­ren­Sü­er,­a­ra­cýn­sa­tý­þý­na­yö­ne­lik­bir­çok­ül­ke­de­ça­lýþ­ma­la­rýn­sür­dü­ðü­nü­bil­dir­di.­Þir­ket­o­la­rak­ö­zel­lik­le­Or­ta Do­ðu­ve­U­zak­Do­ðu­pa­zar­la­rý­na­yö­nel­dik­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­Sü­er,­Or­ta­Do­ðu­da­ki­bir­çok­ül­ke­nin­zýrh­lý­mu­ha­re­be­a­raç­la­rý­na­yö­ne­lik­yo­ðun­il­gi­ve­ta­le­bi­nin­ol­du­ðu­nu an­lat­tý. Pars­zýrh­lý­mu­ha­re­be­a­raç­la­rý­ný­bir­çok­ül­ke­nin­ken­di þart­la­rýn­da­tes­te­sok­tu­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Sü­er,­en­son Ma­lez­ya’ya­257­‘’Pars­8x8’’­zýrh­lý­mu­ha­re­be­a­ra­cý­ný­ü­re­tip­tes­lim­et­mek­i­çin­an­laþ­ma­im­za­la­dýk­la­rý­ný­a­ným­sat­tý.­Pars­zýrh­lý­a­raç­la­rýn­ta­ma­men­Türk mü­hen­dis­le­rin­ce­ta­sar­lan­dý­ðý­na­dik­ka­ti çe­ken­Sü­er,­‘’Pars­bir­Türk­mar­ka­sý­dýr.­A­raç­la­rý­mýz­öz­gün­bir­Türk ü­rü­nü­dür.­TSK­i­le­di­ðer dost­ve­müt­te­fik­ül­ke­le­rin­kul­la­ný­mý­i­çin­bu a­raç­la­rý­mý­zý­su­nu­yo­ruz’’ de­d i.­ ‘’Pars­6X6’’ zýrh­l ý mu­ha­re­be­a­ra­cýn­da­di­ðer­a­raç­lar­dan­fark­lý­bir­ka­muf­la­jýn kul­la­nýl­dý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­Sü­er,­mes­kun­ma­hal­mu­ha­re­be­sin­de­de­kul­la­ný­la­cak­bu­a­ra­cýn­ka­muf­la­jý­nýn­söz­ko­nu­su

or­ta­ma­uy­gun­þe­kil­de­ya­pýl­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­A­ra­cýn­baþ­ta­sa­rým­cý­sý­Te­ker­lek­li­A­raç­lar­Grup­Þe­fi­Ko­ray­U­lu­i­se­a­raç­ta­mo­to­run­ön­ye­ri­ne­or­ta­da­ol­du­ðu­nu­bu­nun­da­ö­zel­lik­le­a­raç­ta­ki­yük­da­ðý­lý­mý­ko­nu­sun­da­bü­yük­a­van­taj sað­la­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Böy­le­ce­þo­för­ve­ko­mu­ta­na­da­ha­ge­niþ­kul­la­ným­a­la­ný­kal­dý­ðý­ný­an­la­tan­U­lu,­bu­tür­a­raç­lar i­çin­bu­nun­ö­nem­li­bir­ye­ni­lik­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­A­ra­cýn ön­ve­ar­ka­sýn­da­ka­me­ra­la­rýn­yer­al­dý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­U­lu,­‘’A­raç­ta­ki­gö­rüþ­a­çý­sý­ben­zer­a­raç­lar­dan­çok­da­ha­ge­niþ­tir.­Ne­re­dey­se­o­to­mo­bil­ler­ka­dar­gö­rüþ­a­çý­sý­na­sa­hip­tir’’­de­di.­A­raç­ta­ge­ce­gö­rüþ­sis­tem­le­ri­nin­ol­du­ðu­nu da­an­la­tan­U­lu,­a­ra­ca­fark­lý­si­lâh­sis­tem­le­ri­nin­ta­ký­la­bil­di­ði­ni­bil­dir­di.­A­ra­cýn­ta­sa­rý­mýn­da­ko­ru­ma,­a­teþ­gü­cü, ha­re­ket­ka­bi­li­ye­ti­i­le­ha­ber­leþ­me­sis­tem­le­ri­ni­kap­sa­yan du­rum­sal­far­kýn­da­lý­ða­ö­nem­ver­dik­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­U­lu,­a­ra­cýn­ge­nel­ta­sa­rým­pren­si­bi­sa­ye­sin­de­a­ðýr­lý­ðýn­aks­la­ra e­þ it­ da­ð ýl­m a­s ý­n ýn sað­lan­dý­ðý­ný­an­lat­tý.­

SUDA 10 KM HIZ YAPABÝLÝYOR “PARS 6x6’’nýn suda 10 kilo metreye kadar hýz yapabildiðini belirten Ulu, aracýn yüksek mayýn ve balistik koruma seviyesine sahip olduðunu vurguladý. Aracýn hareket kabiliyetinin de benzerlerine oranla yüksek olduðunu an latan Ulu, ‘’Pars 6x6’’nýn çok daha kýsa mesafede dönüþ yapmasýný saðlayan özel bir hareket sisteminin olduðunu söyledi. Araçta modüler zýrh sistemi ve dört aþamalý mayýn koruma sistemi mevcut. Aracýn içinde personelin bulunacaðý ‘yaþam hücresi’ olarak adlandýrýlan, mayýna karþý dirençli çelik bir gövde var. Araç, mayýn patlamasý durumunda etkiyi yayan ve personeli korumayý amaçlayan bir tasarýma sahip. Pars 6x6 bu koruma seviyesi ile, hem personel taþýma amacýyla üretilen mayýn korumalý kamyonlarýn koruma seviyesine sahip olmakta hem de mo dern bir zýrh lý muharebe aracýnda beklenen kabiliyetleri bünyesinde bulundurmakta. ‘’Pars 6x6’’ zýrhlý muharebe aracý 10-13 Ma yýs ta rih le rin de Ýs tan bul’daki IDEF 2011 Savunma Sanayi Fuarý’nda sergilenecek. Ankara / aa

irtibat@yeniasya.com.tr

Bediüzzaman farký sa­me­ bin­ La­din’in­ öl­dü­rül­dü­ðü­ ha­be­riy­l e­ il­g i­l i­ ya­z ý­m ýz­d a­ Hut­b e-i­ Þa­m i­ye’den­ ak­tar­dý­ðý­mýz­ söz­le­ri­nin­ de­va­mýn­da­Be­di­üz­za­man,­ko­nu­nun­müs­be­te­ ba­kan­ ci­he­ti­ne­ de­ þu­ i­fa­de­le­riy­le­ dik­kat­le­ri­mi­zi­çe­ki­yor: “(Þu­za­man­da) Bir­tek­ha­se­ne­ (i­yi­lik)­ ba­zen­bir kal­mý­yor,­bel­ki­ba­zen­bin­ler­de­re­ce­ye­te­rak­kî­e­di­yor.­(...)­Sey­yi­e (fe­na­lýk)­ böy­le­bin­le­re­çýk­tý­ðý­gi­bi, bu­za­man­da­ha­se­ne,­ya­ni­Ýs­lâ­mi­ye­tin­kud­si­ye­ti­ne

Ü

LYS için son gün Cuma YÜKSEKÖÐRETÝME Ge­çiþ­Sý­na­vý’nda (YGS) en­az­bir­pu­an­tü­rün­den­180 pu­an­ba­ra­jý­ný­a­þan­ü­ni­ver­si­te­a­da­yý­nýn­ka­tý­la­ca­ðý­ü­ni­ver­si­te­ye­gi­riþ­sý­nav­la­rý­nýn­i­kin­ci­a­þa­ma­sý­o­lan­ Li­sans Yer­leþ­tir­me­Sý­nav­la­rý’na­(LYS) baþ­vu­ru­lar­6­Ma­yýs­Cu­ma­gü­nü­so­na­e­re­cek.­LYS­pu­an­tür­le­ri­i­le­öð­ren­c i­a­l an­yük­s e­k öð­r e­t im prog­ram­la­rý­na­gir­mek­is­te­yen­a­day­la­rýn,­YGS’ye­ek­o­la­rak­LYS’ler­den­ter­cih­e­de­cek­le­ri­yük­se­köð­re­tim­prog­ram­la­rý­i­çin­ge­rek­li­o­lan­la­ra­da gir­me­le­ri­ge­re­ki­yor.­LYS­i­çin­ay­rý­bir ký­la­vuz­bu­lun­mu­yor.­2011­ Öð­ren­ci Seç­m e­ ve­ Yer­l eþ­t ir­m e­ Sis­t e­m i (ÖSYS) Ký­la­vu­zu­LYS’ler­de­da­hil, ÖSYS­i­le­il­gi­li­bütün­il­ke­ve­ku­ral­la­rý

kap­sý­yor.­A­day­la­rýn­baþ­vu­ru­yap­ma­dan­ön­ce­bu­ký­la­vu­zu­dik­kat­le­in­ce­le­me­l e­r i­ge­r e­k i­y or.­LYS’ye­ka­t ýl­m a hak­ký­ka­za­nan­a­day­lar,­beþ­ay­rý­ka­te­go­ri­de­ya­pý­la­cak­LYS’den­han­gi­le­ri­ne gi­re­cek­le­ri­ne­ka­rar­ver­dik­ten­son­ra LYS­üc­re­ti­ni­Zi­ra­at­Ban­ka­sý,­Va­kýf­lar Ban­k a­s ý,­ Halk Ban­ka­sý,­Ak­bank ve­Ga­ran­ti­Ban­ka­s ý­þu­b e­l e­r i­n e ya­tý­ra­bi­le­cek.­A­day­lar,­ka­tý­la­cak­la­rý­her­bir LYS­i­çin­20­TL­ö­de­ye­cek.­A­day­lar,­sý­nav­üc­re­ti­ni­ö­de­dik­ten­son­ra, baþ­vu­ru­la­rý­ný­bi­rey­sel­o­la­rak­in­ter­net­ten­ve­ya­baþ­vu­ru­mer­ke­zi­o­la­rak be­lir­le­nen­o­kul­mü­dür­lük­le­rin­den ya­pa­bi­le­cek.­­Ankara / aa

Cep Boy ÇIKIYOR YAKINDA l96 Sayfa l

te­mas­e­den­i­yi­lik,­yal­nýz­iþ­le­ye­ne­mün­ha­sýr­kal­maz.­Bel­ki­o­ha­se­ne,­mil­yon­lar­ehl-i­i­ma­na­ma­nen fay­da­ve­re­bi­lir.­Ha­yat-ý­ma­ne­vi­ye­ve­mad­di­ye­si­nin ra­bý­ta­sý­na­kuv­vet­ve­re­bi­lir.” (Es­ki­Sa­id­Dö­ne­mi­E­ser­le­ri,­Hut­be-i­Þa­mi­ye,­s.­350-1) Ü­sa­me­bin­La­din’de­sim­ge­leþ­ti­ri­len­ve­Ýs­lâ­mý te­rör­le­öz­deþ­leþ­tir­me­kam­pan­ya­la­rý­na­ye­ni­mal­ze­me­ler­su­nan­yan­lýþ­lar­na­sýl­bü­tün­Müs­lü­man­la­rýn­hu­ku­ku­na­te­ca­vüz­e­dip­bü­yük­za­rar­lar­ve­ri­yor­sa,­“doð­ru­Ýs­lâ­mý­ve­Ýs­lâ­ma­lâ­yýk­doð­ru­lu­ðu” gös­te­ren­gü­zel­ör­nek­ler­de,­tam­ter­si­ne,­bü­tün Müs­lü­man­la­rý­ra­hat­la­tý­yor;­Ýs­lâ­mýn­ö­nü­nü­a­çýp, a­ra­yýþ­i­çin­de­ki­in­san­lý­ðý­sa­de­ce­Kur’ân’da­mev­-

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 4.10 4.29 3.49 3.54 4.10 3.40 3.47 3.28 3.24 3.57 4 .16

Güneþ 5.52 6.05 5.32 5.31 5.45 5.22 5.21 5.09 5.00 5.40 5.46

Öðle 13.08 13.15 12.49 12.42 12.54 12.39 12.29 12.25 12.10 12.57 12.50

Ýkindi 16.58 17.02 16.39 16.29 16.40 16.29 16.13 16.15 15.57 16.47 16.32

Akþam 20.12 20.14 19.53 19.41 19.51 19.43 19.25 19.29 19.09 20.01 19.42

3 Yatsý 21.45 21.41 21.27 21.09 21.18 21.16 20.50 21.02 20.36 21.35 21.04

cut­o­lan­te­sel­lî­ve­müj­de­ler­le­bu­luþ­tu­ru­yor. Bu­mâ­nâ­yý­te­za­hür­et­ti­ren­en­gü­zel­ör­nek­ler ise­Ri­sa­le-i­Nur’un­u­laþ­tý­ðý­yer­ler­de­ya­þa­ný­yor. Si­ya­sî­çe­kiþ­me­le­rin,­i­de­o­lo­jik­kav­ga­la­rýn,­ik­ti­dar­ mü­ca­de­le­le­ri­nin­ u­za­ðýn­da,­ ta­ma­men­ i­man­la­rý­ kur­tar­ma­ he­de­fin­de­ o­dak­la­nan­ Ri­sa­le-i­ Nur­ hiz­me­ti,­ top­lum­da­ mer­ha­met,­ hür­met,­ em­ni­yet,­ ha­ram-he­lâ­li­ bi­lip­ ha­ram­dan çe­k in­m ek­ ve­ ser­s e­r i­l i­ð i­ bý­r a­k ýp­ i­t a­a t­ et­m ek pren­sip­le­ri­ni­ ha­kim­ kýl­mak­ su­re­tiy­le­ top­lum­sal­hu­zu­ru­saðlýyor. Ri­sa­le-i­Nur­hiz­me­ti­nin­te­mel­düs­tur­la­rýn­dan o­lan­müs­bet­ha­re­ket­pren­si­bi­de,­Müs­lü­man­lar baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­in­san­la­rýn­bir­bi­riy­le­uð­raþ­mak­ye­ri­ne­hiz­met­ya­rý­þý­na­gir­me­si­ni­ve­her­hal ve­þart­ta­a­sa­yi­þin­mu­ha­fa­za­sý­ný­ne­ti­ce­ve­ri­yor. Za­ten­ i­man­da­ o­dak­la­nan­ bir­ hiz­me­tin,­ bü­tün­ ah­lâ­kî­ gü­zel­lik­le­rin­ neþ­vü­ne­ma­ bul­du­ðu bir­ at­mos­fer­ o­luþ­tur­ma­sý,­ son­ de­re­ce­ fýt­rî­ bir ne­ti­ce. Çün­kü­bü­tün­ah­lâ­kî­has­let­le­rin­kay­na­ðý­i­man. Ri­sa­le-i­Nur­hiz­me­ti­nin­bir­baþ­ka­ö­nem­li­ö­zel­li­ði,­ bas­ký­ ve­ zor­la­ma­yý­ de­ðil,­ ik­na­yý;­ dýþ­la­ma­yý­ de­ðil,­ ku­cak­la­ma­yý;­ öl­dür­me­yi­ de­ðil,­ ya­þat­ma­yý;­ye­ni­ye­ni­ya­ra­lar­aç­ma­yý­de­ðil,­a­çýl­mýþ de­rin­ya­ra­la­rý­þef­kat­le­sa­rýp­te­da­vi­et­me­yi;­yýk­ma­yý­ de­ðil,­ yap­ma­yý;­ tah­ri­bi­ de­ðil,­ ta­mi­ri­e­sas­al­ma­sý. O­nun­ i­çin­dir,­ Ri­sa­le-i­ Nur,­ te­lif­ e­dil­di­ði­Tür­ki­ye­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re,­u­laþ­tý­ðý­ her­ yer­de­ bu­ mâ­nâ­la­rý­ ta­hak­kuk­et­ti­ri­yor,­a­kýl­la­rý­ve­gö­nül­le­ri­fet­he­di­yor,­ in­san­la­rýn­ dün­ya­la­rý­ný­ ay­dýn­la­tý­yor. Ye­ri­gel­dik­çe­tek­rar­la­dý­ðý­mýz­gi­bi, e­ðer­ Tür­ki­ye,­ bu­gün­ A­rap­ ül­ke­le­ri­nin­kur­tul­ma­san­cý­la­rý­ya­þa­dý­ðý­dik­ta­tör­lük­le­re­il­ham­kay­na­ðý­o­lan­ce­be­rut­bir­is­tib­dad-ý­mut­lak­re­ji­mi­ni kan­sýz,­ kav­ga­sýz­ ve­ ba­rýþ­çý­ bir­ ge­çiþ­le­a­þa­bil­diy­se,­bu­nun­en­ö­nem­li se­b e­b i,­ Ri­s a­l e-i­ Nur­ hiz­m e­t i­n in top­lum­sal­ bün­ye­ye­ ka­zan­dýr­dý­ðý o­lum­lu­de­ðer­ler­dir. A­rap­â­le­min­de­Ri­sa­le-i­Nur’u­i­yi­ bi­l en­l er­d en­ I­r ak­l ý­ Pro­f e­s ör Muh­sin­Ab­dül­ha­mid’in,­ül­ke­sin­de­ iþ­gal­ son­ra­sýn­da­ o­lu­þan­ or­ta­mý­an­la­týr­ken­söy­le­di­ði­“E­ðer­Ri­sa­le-i­ Nur­ o­ku­ma­mýþ­ ol­say­dým ben­ de­ in­ti­har­ ey­lem­ci­le­rin­den bi­ri­ o­lur­dum”­ sö­zü,­ bir­ baþ­ka il­ginç­ve­dü­þün­dü­rü­cü­ör­nek. Ay­ný­þe­kil­de,­Su­ri­ye’nin­en­ö­nem­li­â­lim­le­rin­den­Prof.­Dr.­Sa­id­Ra­ma­zan­el­Bu­tî’nin,­“A­rap dün­ya­sý,­Üstad­Be­di­üz­za­man’ýn þid­de­ti­red­de­den,­si­ya­se­te­gir­me­yen­ve­çiz­gi­sin­den­ta­viz­de ver­me­yen­tav­rý­ný­ör­nek­al­ma­lý”­çað­rý­sý­bir­di­ðe­ri. . .. Ke­za­Tu­nus­lu­â­lim­Ab­dül­lâ­t if­ Mo­u ­r o­u ’nun­ “Be­d i­ü z­z a­man’ýn­ fel­se­fe­si,­ Tür­ki­ye’nin­ her­ a­lan­da­ ge­liþ­me­sin­de­ö­nem­li­rol­oy­na­dý”­vur­gu­su­da. Bu­ör­nek­le­ri­ço­ðalt­mak­müm­kün. Bunlarýn­ ýþýðýnda,­ ön­ce­lik­le­ tek­ tek­ her­ bir in­sa­ný­mu­ha­tap­a­lýp,­o­nun­dün­ya­sý­ný­a­kýl­ve­i­lim­ des­tek­li­ bir­ i­man­la­ ay­dýn­la­tan­ ve­ be­ra­be­rin­de­bu­i­ma­nýn­ge­tir­di­ði­ah­lâ­kî­has­let­ler­le­do­na­tan­ Ri­sa­le-i­ Nur’da­ki­ Kur’â­nî­ yak­la­þým­ ve me­saj­lar­la­ in­san­lý­ðý­ ta­nýþ­týr­mak,­ bi­ri­ bin­ler, hat­t â­ mil­y on­l ar­ ya­p a­b i­l en­ en­ ö­n em­l i­ hiz­metlerin­baþýnda­geliyor. Bu­nun­far­kýn­da­o­lan­hiz­met­er­ba­bý,­Üstadýn “Ne­me­lâ­zým­de­yip­ken­di­ni­tem­bel­lik­dö­þe­ði­ne at­mak­za­ma­ný­de­ðil”­i­ka­zý­nýn­ön­ce­lik­li­mu­ha­ta­bý.

Hastasýndan etkilendi, Müslüman oldu ÜRGÜP Müf­tü­sü­Ke­mal­Top­çu’nun­be­yin­da­- mal­Bey­ler­le­de­ta­nýþ­ma­dan­ön­ce­Ýs­lâ­mi­yet’i­a­raþ­mar­la­rýn­da­ki­tý­ka­nýk­lýk­dolayýsýyla­ko­nuþ­ma­bo­- tý­rý­yor­dum,­a­ma­ka­rar­ve­re­mi­yor­dum.­Ý­çim­de­her zuk­lu­ðu­nu­te­da­vi­et­mek­ü­ze­re­Tür­ki­ye’ye­ge­len za­man­bir­yat­kýn­lýk­var­dý,­an­cak­son­dam­la­yý­bu­Rus­Dok­tor­O­fel­ya­Ý­u­di­ne­ve­20­ya­þýn­da­ki­oð­lu­A­- la­mý­yor­dum.­Ke­mal­Bey­te­da­vi­si­bo­yun­ca­ba­na Ýs­lâ­mi­yet­i­le­il­gi­li­bil­gi­ver­di,­va­az­et­ti. nar­Mov­lu­ov,­Top­çu’nun­an­lat­týk­Ýn­þal­lah­ö­le­ne­ka­dar­Müs­lü­man­o­la­la­rýn­dan­et­ki­le­ne­rek­Müs­lü­man­ol­rak­ya­þa­mak­is­ti­yo­rum.’’­Ý­u­di­ne,­Tür­du.­O­fel­ya­Ý­u­di­ne,­ken­di­si­nin­e­ki­ye’ye­yer­leþ­mek­is­te­di­ði­ni­an­cak mek­li­as­ke­rî­dok­tor­ol­du­ðu­nu­be­Tür­ki­ye’de­ya­ban­cý­dok­tor­la­rýn­ça­lýþ­lir­te­rek,­Ýn­gil­te­re,­Al­man­ya,­Fran­sa ma­iz­ni­ol­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­O­fel­ya gi­bi­ül­ke­ler­de­ve­Türk­Ký­zý­lay’ýn­da Ý­u­di­ne,­oð­lu­A­nar­Mov­lu­ov’un­da da­gö­nül­lü­o­la­rak­ça­lýþ­tý­ðý­ný­söy­le­di. Müs­lü­man­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­‘’O Tür­ki­ye’ye­6­yýl­ön­ce­ilk­kez­gel­be­nim­ya­pa­ma­dý­ðý­mý­yap­tý,­na­maz di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Ý­u­di­ne,­Rus­ya’da kýl­ma­ya­baþ­la­dý.­Za­ten­ilk­e­tap­ta­E­zan ya­þa­yan­Er­me­ni­bir­ka­dý­ný­te­da­vi se­sin­den­çok­et­ki­len­miþ­ti.­Rus­ya’da et­ti­ði­ni,­on­dan­son­ra­da­Er­me­ni­a­i­Rus Doktor Ofelya Ýudine Ýs­lâ­mi­yet’in­do­ðu­þu­nu­an­la­tan­‘Çað­rý’ le­nin­ken­di­si­ne­Ýs­tan­bul’da­da­bu du­rum­da­yar­dý­ma­ih­ti­ya­cý­o­lan­ak­ra­ba­la­rý­nýn­ol­- fil­mi­ni­iz­le­miþ­ve­on­dan­çok­et­ki­len­miþ­ti.­Bir­de du­ðu­nu­söy­le­me­si­ü­ze­ri­ne­yar­dým­i­çin­Tür­ki­ye’ye Ke­mal­Bey­Ýs­lâm’ý­an­la­týn­ca­o­da­Müs­lü­man­ol­gel­di­ði­ni­di­le­ge­tir­di.­Ý­u­di­ne,­þun­la­rý­söy­le­di:­”Ke­- du’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ýstanbul / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

HABER

Dink’i medya hedef gösterdi DÝNK AÝLESÝNÝN AVUKATI: HRANT DÝNK’Ý HEDEF HALÝNE GETÝREN VE BÝR NEFRET NESNESÝ OLARAK SUNAN SÜRECÝN EN ÖNEMLÝ PARÇALARINDAN BÝRÝ MEDYADIR. cakir@yeniasya.com.tr

Þiddet eken sistem me ri ka’nýn, U sa me bin La din’i öl dür mesiyle ilgili haberleri konuþup tartýþtýðýmýzýn yarýsý kadar; TV’lerin ve ‘sanal âlem’in bünyemizde meydana getirdiði tahriba tý ko nu þa bil sek bel ki de da ha kâr lý bir iþ yapmýþ oluruz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Baþkaný Prof. Dr. Davut Dursun, Ýstanbul’da düzenlenen bir toplantýda ‘baþ köþe’deki tehlikeye dikkat çekmiþ, ama bakalým “Tür ki ye’yi i da re e den” di ðer yö ne ti ci ler de ayný tehlikeye dikkat çekip, tedbir alma cihetine gidecek mi? RTÜK Baþkaný Prof. Dr. Davut Dursun, çocuklarýmýzýn yýlda 100 bin (yüzbin) þiddet sahnesi, 8 bin kadar da ölüm veya öldürme sahnesi izlediðini ifade etmiþ. Açýklamada bu rakamýn, ço cuk la rýn gün de 3 sa at TV iz le dik le ri ‘bil gi’sinden yola çýkýlarak hesaplandýðý anlaþýlýyor ki gerçek rakamýn çok dafa fazla olduðunu her halde hepimiz kabul ederiz. Tehlikeli bilgilerden biri de çocuklarýn yüzde 82’sinin, izledikleri programlarý kendilerinin seçtiði þeklinde ola nýdýr. Bu bilgi de her halde hiçbirimizi þaþýrtmaz, çünkü “Onu deðil, bunu izle” diyecek bir program olmadýðý gibi, çocuklara bunu kabul ettirmek de kolay deðil. Tabiî, tehlikeler bunlarla sýnýrlý deðil. Çocuklarýn yüzde 30’unun ‘kendilerine özel odalarý’ olduðu ve bu odalarda serbestçe TV, internet ve ‘sanal âlem’e daldýklarý hatýrlatýlýyor. Üstelik bütün bu ‘bilgi’ler, 2006 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya dayanýyormuþ. Varýn bugünkü hâli siz tasavvur edin! Þimdi böyle bir tablo karþýsýnda “hiçbir þey olmamýþ gibi” davranmaya devam edebilir miyiz? Bu ‘haber’ler, Ladin’in öldürülmesi ya da benzeri meraklý haberlerden daha fazla ilgi sahamýza girmesi gerekmez mi? 100 bin þiddet ve 10 binlerce öldürme, katliâm sahnesi izleyen çocuklardan ve gençlerden saðlýklý iþler bekleyebilir miyiz? Ayrýca bu fena tabloya, izlenen “müstehcen görüntü”leri de ilâve ettiðimizde, karþýmýzda “müthiþ bir yangýn” olduðu gerçeði çýkmýyor mu? Bu “yangýn”a karþý ne ile mücadele edeceðiz? Televizyon afetine dikkat çekerken, elbette internetteki olumsuzluklarý, müstehcen gazete ve benzeri vasýtalarý da unutuyor deðiliz. Bunlarýn tamamý birbirini destekleyen, tamamlayan ve teþvik eden kötülüklerdir. Müzisyen Kýraç da TV’den yana ciddî tenkitler dile getirmiþ. Kýraç, þöyle demiþ: “Hepimiz þapkayý önümüze koyup bir þeyler yapmamýz lâzým, ama sonuçta yetki devlette olduðu için devlete baðlýyoruz. Sürekli devleti suçlamanýn mânâsý da yok. Televizyonun günlük hayatýmýzda daha doðru bir yeri olmasý lâzým. Bize hiçbir þekilde hizmet etmiyor. Çekirdek yemekten daha az yararlý olduðunu düþünüyorum.” (AA, 30 Nisan 2011) Ne edip etmeli, “þiddet eken sistem”e bir son vermeliyiz. Bunu yapamadýðýmýz sürece ne okullardaki ‘kavga’larý, ne de ‘meclis’teki kavgalarý sona erdirmek mümkün olmaz. Çocuklarýn bile yýlda 100 bin þiddet sahnesisiyle muhatap olduðu ve bunu ‘normal’ karþýladýðý bir toplumda, “merhametli insan”lar kalabilir mi? Diyanet Ýþleri Baþkaný, “Kutlu Doðum” münasebetiyle yaptýðý bir açýklamada gazetelere ses lenmiþ ve “Hiç deðilse bir haf ta bo yun ca ‘merhamet haberleri’ne sayfalarýnýzý açýn” demiþti. Çok haklý bir talepti, ama bu kadar aðýr bir þiddetle “bombalanan” bir cemiyette “merhamet haberleri”ne yer kalýr mý? Kalplerde kalmayan “merhamet” haber olup gazete saflarýnda yer alabilir mi? TV’ler “þiddet”e son verirse, “merhamet” kapýlarý açýlýr inþaallah...

A

GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Yaþar Azmanoðlu'nun oðlu, Said Azmanoðlu'nun aðabeyi

Süleyman Azmanoðlu' nun beyin kanamasý geçirmesi neticesinde ameliyat olduðunu ve tedavisinin devam ettiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

Y

AGOS Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni iken öldürülen Hrant Dink ile ilgili davada dosyasý ayrýlan tutuklu sanýk Ogün Samast’ýn yargýlandýðý davada söz alan Hrant Dink ailesinin avukatý Fehriye Çetin, ‘’Hrant Dink cinayetinde, onu hedef haline getiren ve bir nefret nesnesi olarak sunan sürecin en önemli parçalarýndan biri medyadýr’’ dedi. Sirkeci’deki Ýstanbul 2. Çocuk Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmada söz alan Dink ailesinin avukatý Fethiye Çetin, Tunç Erden Yakan’ýn sadece hazýrlýkta ifadesinin alýndýðýný ancak 14. Aðýr Ceza Mahkemesindeki davada ifadesinin alýnmadýðýný belirterek,

Yakan’ýn görgü tanýðý olarak önemli ayrýntýlar verdiðini bu nedenle ifadesinin alýnmasýný talep etti. Avukat Çetin, Samast’ýn önceki celsedeki beyanlarýyla ilgili konuþmak istediðini ve Hrant Dink cinayetinin öncesinin olduðunu ifade ederek Agos gazetesinde 6 Þubat 2004 tarihinde yer alan Sabiha Gökçen ile ilgili haber ve daha sonra bu habere verilen tepkiyle yazýlan haberler ve geliþen olaylarý özetledi. ‘’Hrant Dink cinayetinde, onu hedef haline getiren ve bir nefret nesnesi olarak sunan sürecin en önemli parçalarýndan biri medyadýr’’ diyen avukat Çetin, bu bakýmdan Samast’ýn önceki duruþ ma da o ku du ðu mek tup ta, Hrant

Dink’in tek merkezden yönetilen ve planlý bir organizasyon tarafýndan öldürüldüðü gerçeðinin sadece bir yanýna iþaret ettiðini söyledi. Samast’ýn avukatý Levent Yýldýrým da söz alarak, müdahil vekillerinin Hrant Dink’in öldürülmesi aþamasýna kadar gelinen süreçte, medyanýn ve bir kýsým kiþi ve kurumlarýn da sorumluðu olduðu görüþlerine aynen katýldýðýný ifade etti. Mahkeme heyeti, Samast’a yöneltilen suçun vasýf ve mahiyeti, delil durumu, suçun yasal üst sýnýrýnýn dikkate alýnmasý ve kaçma þüphesinin bulunmasý sebebiyle sanýðýn tutukluluk halinin devamýna karar vererek duruþmayý erteledi. Ýstanbul / aa

AB’ye üyelik stratejik zaruret CUMHURBAÞKANI GÜL, "GÜÇ DENGELERÝNÝN DOÐU'YA VE ASYA'YA DOÐRU KAYDIÐI BÝR KONJONKTÜRDE, TÜRKÝYE'NÝN AB'YE ÜYELÝÐÝ ESASEN STRATEJÝK BÝR ZARURETTÝR" DEDÝ. CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, güç dengelerinin Doðu’ya ve Asya’ya doðru kaydýðý bir konjonktürde, Türkiye’nin AB’ye üyeliði esasen stratejik bir zaruret olduðunu belirtti. Avusturya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Heinz Fischer’in onuruna verdiði akþam yemeðinda konuþan Cumhurbaþkaný Gül, Türkiye ve Avusturya’nýn, demokrasi, çoðulculuk, hukukun üstünlüðü, insan hak ve özgürlükleri, kadýn-erkek eþitliði, adalet ve farklýlýklara saygý gibi ortak evrensel deðerleri paylaþtýðýný ifade et ti. Gül, ‘’Bah se ko nu müþterek deðer ve idealler Avrupa Birliði’ne tam üyelik vizyonumuzu stratejik bir tercih haline dönüþtürmektedir. Bu, sadece þimdiki neslin tercihi deðil, milletimizin yüzyýllara dayanan yöneliminin bir neticesidir’’ dedi. Cumhurbaþ-

kaný Gül, ‘’Avrupa’daki bazý dostlarýmýzýn, üyeliðimizin AB’nin iç uyumunu bozacaðý endiþesini taþýmalarý yersizdir. Türkiye, iç dayanýþmasý, iþbirliði ve entegrasyonu en üst seviyedeki bir Avrupa Birliðine üye olmak istemektedir. Esasen 1912 yýlýnda Anayasasý’nda Ýslamiyeti resmen tanýyan Avusturya, önyargýlarýn ve Avrupa kamuoyularýnda estirilmeye çalýþýlan korku ve endiþelerin ne denli yersiz ve yanýltýcý olduðunu en iyi takdir edecek devletlerden biridir’’ diye konuþtu. Türkiye’nin üyesi olacaðý Avrupa Birliðinin daha zayýf deðil, daha güçlü olacaðýný belirten Gül, ‘’Zira, uluslararasý güç dengelerinin Doðu’ya ve Asya’ya doðru kaydýðý bir konjonktürde, Türkiye’nin AB;ye üyeliði esasen stratejik bir zarurettir. AB’nin küre sel ölçekte geliþmelere yön verebilecek bir siyasi oluþum haline gelmesi arzu ediliyorsa Türkiye’nin üyeliði bu hedef doðrultusunda tarihi ve dev bir adým teþkil edecektir. Avusturya’dan bu konuda daha fazla dayanýþma ve iþbirliði bekliyoruz. Üstelik bu, ‘ahde vefa’nýn da gereðidir’’ dedi. Viyana / aa

HABERLER

Suriye'ye geçiþler azaldý nHATAY'IN Reyhanlý ilçesi Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Nihat Kýlýç, Suriye’deki iç karýþýklýk sebebiyle Cilvegözü Sýnýr Kapýsý’nda giriþ çýkýþlarýn yüzde 50 azaldýðýný bildirdi. Kýlýç, yaptýðý açýklamada, Cilvegözü Gümrük Kapýsý kurulduðundan buyana giriþ ve çýkýþlarda görülmemiþ bir azalma olduðunu, bunun ekonomiye olumsuz yansýmalarýn görüldüðünü söyledi. Reyhanlý ile Hatay’ýn ekonomisinin uluslararasý nakliye aðýrlýklý olduðunu ifade eden Kýlýç, ‘’Suriye’deki karýþýklýk nedeniyle Cilvegözü Sýnýr Kapýsý’ndan geçiþler TIR ve ticari taksi açýsýndan önceki aylara oranla yüzde 50 azaldý. Türkiye’den giriþ çýkýþ yapan TIR ve otobüslerin sayýsý þubat ve mart aylarýnda 800-1000 arasýnda iken Suriye’deki karýþýklýk sebebiyle 300-400’e kadar düþtü’’ dedi. Kýlýç, Cilvegözü gümrük kapýsýnda Suriye’deki karýþýklýk öncesinde kapýda yýðýlma yaþanýrken, bugün sessizliðin hakim olduðuna dikkati çekerek, Türk TIR’larýnýn Suriye’deki karýþýklýk sebebiyle tehlikeli ve can güvenliklerinin bulunmadýðý gerekçesiyle gümrük kapýsýna geçiþ yapmayarak tampon bölgede bekledikle rini kaydetti. Ortadoðu’ya geçmek için Türk TIR sürücülerinin olaylarýn týrmandýðý Dera’ya uðramak zorunda olduðundan ihracatýn durduðunu anlatan Kýlýç, Suriye’deki sorunlarýn çözümlenmesini beklediklerini kaydetti. Reyhanlý / aa

CHP, RTÜK Kanunu’nun iptalini istedi nCHP, Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýn Hizmetleri Hakkýnda Kanun’la ilgili Anayasa Mahkemesine iptal baþvurusunda bulundu. Baþvuruya iliþkin yapýlan açýklamada, ‘’Milli güvenliðin gerekli kýldýðý veya kamu düzeninin bozulmasýnýn muhtemel olduðu gibi soyut, belirsiz, keyfi kullanýma açýk gerekçeler temelinde baþbakan veya görevlendireceði bakana yayýn yasaðý koyma yetkisi’’ veren düzenlemenin iptalinin istendiði belirtildi.Yargýlama sürecini ve yargýlamanýn tarafsýzlýðýný etkiler nitelikte yayýn hizmeti yapýlamayacaðý ilkesine getirilen ‘’haber niteliði istisnasýnýn’’ da soyut bir ölçüsüzlük temelinde yargýlama sürecini ve yargýlamanýn tarafsýzlýðýný etkileyecek yayýnlarýn önünü açtýðý gerekçesiyle iptali talep edildi. Baþvuruda, yayýn hizmetlerinin ‘’müstehcen’’ olamayacaðýna yönelik düzenlemenin, Türki ye’nin taraf olduðu Avrupa Sýnýr Ötesi Televizyon Sözleþmesinde müstehcenliðin yer almamasý ve müstehcenliðin kiþiden kiþiye, kültürden kültüre de ðiþen soyut bir kavram olduðu iddiasýyla iptali isten di. Anayasada, 7 gün olan hakimin düzeltme ve cevap hakkýna iliþkin karar verme süresinin, kanunda 3 güne düþürülmesine itiraz edildi. Medya kuruluþlarýnda doðrudan toplam yabancý sermaye payýnýn, ödenmiþ sermayenin yüzde 50’sini geçemeyeceðine iliþkin düzenlemenin, toplam yabancý sermaye payýný ödenmiþ sermayenin yüzde 50’sine kadar çýkararak, ‘’ulusal korumanýn kapsamý dýþýna taþýdýðý’’ gerekçesiyle iptal edilmesi talep edildi. Ankara / aa

Arýnç: Anayasayý halka götüreceðiz

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde Irak’ýn kuzeyinde sýzmaya çalýþan teröristlerle çýkan çatýþmada þehit olan Piyade Er Rýdvan Adam’ýn, Konya’daki baba ocaðýnda büyük üzüntü yaþanýyor. Þehit erin babaannesi Türk Bayraðýnýn bulunduðu balkona çýkarak, Kürtçe aðýt yaktý. FOTOÐRAF: AA

Çukurca’da 1 asker þehit PÝYADE ER RIDVAN ADAM'IN ÞEHÝT OLDUÐU HABERÝNÝ ALAN BABAANNE, TÜRK BAYRAÐININ BULUNDUÐU BALKONA ÇIKARAK, KÜRTÇE AÐIT YAKTI. HAKKÂRÝ'NÝN Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmada, 1 asker þehit oldu. Alýnan bilgiye göre, Hakkari 20. Jandarma Sýnýr Tugay Komutanlýðýnda görevli askerler, Çukurca ilçesinin Serbes mevkisinde, Irak sýnýrýndan sýzmaya çalýþan terörist grupla sýcak temas saðladý. Çatýþmada, piyade er Rýdvan Adam þehit oldu. Çatýþmanýn ardýnda bölgede geniþ çaplý operasyon baþ la týl dý. Van As ke ri Has ta ne si morguna kaldýrýlan þehit askerin cenazesi, otopsinin ardýndan memleketi Konya’ya gönderildi.

ÞEHÝT ER ÝÇÝN KÜRTÇE AÐIT

Þehit Piyade Er Rýdvan Adam

Piyade er Adam’ýn þehit haberi, askeri yetkililer tarafýndan Konya’daki Mehmet Akif Mahallesi Kaynak Sokak’taki baba ocaðýnda ailesine bildirildi. Kürtçe aðýtlarýn yükseldiði evin önünde askeri ambulans hazýr bekletildi. Apartmana, Türk bayraðý asýldý. Þehit erin babaan nesi, Türk bayraðýnýn bulunduðu balkona çýkarak, Kürtçe aðýt yaktý. Þehit erin akrabasý Mehmet Adam, yeðeni Rýdvan Adam’ýn þehit olduðunu öðrenince ‘’Vatan saðolsun. Yeðenimiz þehit olduðu için onurlu ve gururluyuz. Kardeþçe yaþamak varken bunlar neden?’’ diye konuþtu. Daha önce annesinin üzerine kayýtlý olan þehit er Rýdvan Adam’ýn, yaklaþýk 2 ay önce izne geldiðinde babasýnýn üzerine kaydýný yaptýrarak, soyismini Adam olarak deðiþtirdiði öðrenildi. Þehit Rýdvan Adam’ýn babasý Nofal Adam ile annesi Zeynep Aktaþ’ýn dini nikahýyla birlikte yaþadýðý öðrenildi. Þehit er Adam’ýn cenazesinin bugün defnedileceði öðrenildi. Çukurca / aa

nDEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Anayasa deðiþikliðine iliþkin, “Anayasa mümkün olduðu kadar katýlýmcý yöntemlerle yapýlacak, ama býrakýn 367’yi, 467 ile bile Meclis’te kabul edilse halk oylamasýna götüreceðiz’’ dedi. Arýnç, Bursa’da, Yýl dý rým Be le di ye si Ca zi be Mer ke zi’nde CNN Türk’ün canlý yayýnýna katýlarak sorularý cevaplandýrdý. Arýnç, Anayasa deðiþikliðine iliþkin, ‘’Rektifiye götürmeyecek bir motor var elimizde. Onun için daha yenisini yapmamýz lazým. Daha kýsa, daha öz, temel haklarýn ön planda bulunduðu birey odaklý bir anayasa. Bu anayasa mümkün olduðu kadar katýlým cý ve demokratik yöntemlerle yapýlacak, ama býrakýn 367’yi, 467 ile bile Meclis’te kabul edilse halk oylamasýna götüreceðiz. Yani sonucu halk belirleyecek’’ dedi. Arýnç, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’nun Zonguldak mitinginde sarf ettiði sözlere iliþkin de ‘’Bu insan meydanlara çýktýðý zaman aðzý hakaret doluyor. Yani ‘insan deðilsiniz, sizde ahlak diye bir þey yok, ahlak yanýnýzdan bile geçmemiþ’ diyor. Ýþte ‘A’ derken, ana ve baþka þeyler iþin içine giriyor. Ýnsanlar bunun arkasýnýn nasýl geleceðini biliyorlar. Ýyi ki o kelimeleri sarf edemeden kendini tuttu. Yoksa herhalde büyük bir skandal olacaktý. Meydana bile çýkamaz hale gelecekti. Alenen hakaret var, küfür var. Hakaret ve küfrün çokça söylendiði, konuþuluðu bir seçim kampanyasý çirkin bir kampanyadýr. Kim yaparsa yapsýn...’’ dedi. Bursa / aa

TAZÝYE Aðabeyimiz

Ýrfan Ersöz

'ün

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenab-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimzi sunarýz.

Ali Þafak Kayýþ ve Ailesi


Y

Ses kaydýna suç duyurusu n ADALET Plat­for­mu­Baþ­ka­ný­A­dem­Çe­vik, ‘’2007-2009­ yýl­la­rýn­da­ Çan­ký­rý­ gar­ni­zo­nun­da­ gö­rev­ ya­pan­ bir­ al­ba­ya­ a­it­ ol­du­ðu­ i­le­ri sü­rü­len­ ses­ kay­dý’’­ i­le­ il­gi­li­ o­la­rak­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­ka­ný­ Or­ge­ne­ral­ I­þýk­ Ko­þa­ner, Ge­nel­kur­may­2.­Baþ­ka­ný­Or­ge­ne­ral­As­lan Gü­ner,­ Çan­ký­rý­ Gar­ni­zon­ Ko­mu­ta­ný­ Al­bay­ En­gin­ Ka­ba­daþ­ ve­ Kur­may­ Al­bay­ A­li Çan­kýr­i­le­TSK­ko­mu­ta­ka­de­me­si­hak­kýn­da­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­du.­A­dem­Çe­vik,­ suç­ du­y u­r u­s u­ di­l ek­ç e­s i­n i­ Çan­k ý­r ý Cum­hu­ri­yet­ Baþ­sav­cý­lý­ðý­na­ gön­de­ril­mek ü­ze­re­ An­ka­ra­ Cum­hu­ri­yet­ Baþ­sav­cý­lý­ðý­na sun­d u.­ Di­l ek­ç e­d e,­ söz­ ko­n u­s u­ ki­þ i­l e­r in ‘’hal­k ý­ kin­ ve­ düþ­m an­l ý­ð a­ tah­r ik’’,­ ‘’a­d il yar­gý­la­ma­yý­ et­ki­le­me­ye­ te­þeb­büs’’,­ ‘’su­çu ve­suç­lu­yu­öv­me’’,­‘’ka­nun­la­ra­uy­ma­ma­ya tah­rik’’,­ ‘’si­ya­set­ yap­ma’’­ gi­bi­ suç­lar­dan ce­za­lan­dý­rýl­ma­la­rý­ta­lep­e­dil­di.­Çe­vik,­di­lek­çe­si­nin­ bi­rer­ ör­ne­ði­ni­ Baþ­ba­kan­lýk,­ A­da­let, Mil­lî­ Sa­vun­ma­ ve­ Ý­çiþ­le­ri­ ba­kan­lýk­la­rý­ i­le Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­ve­TBMM’ye­de­gön­de­re­ce­ði­ni­­kay­det­ti.­Ankara / aa

Þener'in seçim otobüsüne ceza n SÝVAS’TAN ba­ðým­sýz­mil­let­ve­ki­li­a­da­yý­o­lan­Ab­dül­la­tif­Þe­ner’in­se­çim­ge­zi­le­rin­de kul­lan­dý­ðý­o­to­bü­se,­U­laþ­týr­ma­Ba­kan­lý­ðý’nýn de­ne­tim­is­tas­yo­nun­da­(D)­Yet­ki­Bel­ge­si­ol­ma­dý­ðý­ge­rek­çe­siy­le­pa­ra­ce­za­sý­ke­sil­di.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Tür­ki­ye­Par­ti­si­Si­vas­Ýl­Baþ­ka­ný Ah­met­Ku­zu­ve­be­ra­be­rin­de­ki­par­ti­yet­ki­li­le­ri,­is­tas­yo­na­ge­le­rek­a­ra­ca­ve­sü­rü­cü­ye­pa­ra ce­za­sý­ný­ ya­zan­ gö­rev­li­ler­le­ gö­rüþ­tü.­ Gö­rüþ­me­nin­ ar­dýn­dan­ ba­sýn­ a­çýk­la­ma­sý­ ya­pan Ku­zu,­ ce­za­nýn­ ya­zýl­ma­ ge­rek­çe­siy­le­ il­gi­li bil­gi­ ve­rir­ken,­ gö­rev­li­ler­le­ par­ti­nin­ genç­lik kol­la­rý­ ü­ye­si­ genç­ler­ a­ra­sýn­da­ ger­gin­lik­ ya­þan­dý.­ Gö­rev­li­le­rin­ ol­du­ðu­ ça­lýþ­ma­ o­fi­si­ne gir­mek­is­te­yen­par­ti­li­genç­ler­i­le­per­so­nel­a­ra­sýn­da­ar­be­de­ya­þan­dý.­Gü­ven­lik­gö­rev­li­le­ri­nin­ve­ka­ra­yo­lun­da­uy­gu­la­ma­ya­pan­tra­fik po­li­si­nin­a­ra­ya­gir­me­siy­le­genç­ler­ya­týþ­tý­rýl­dý. Ýs­tas­yo­na­çok­sa­yý­da­po­lis­e­ki­bi­ge­le­rek,­ted­bir­le­ri­ar­týr­dý.­Sivas / aa

HABER

Kaddafi’ye ‘býrak’ dedi

Medya, etik ilkelere uygun hareket etmeli

5

HABERLER

BAÞBAKAN ERDOÐAN, LÝBYA'DA YENÝ BÝR DÖNEM BAÞLADIÐINI BELÝRTEREK, KADDAFÝ'NÝN DERHAL ÝKTÝDARI BIRAKMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­“Lib­ya’da­söz­tü­ken­di.­Kad­da­fi der­hal­ik­ti­da­rý­bý­rak­ma­lý,­ül­ke­nin ge­le­ce­ði,­top­rak­bü­tün­lü­ðü­i­çin­bu ta­ri­hî­a­dý­mý­at­ma­lý”­de­di.­ Baþ­b a­k an­Er­d o­ð an,­Ýs­t an­b ul WOW­O­tel’de­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn top­lan­tý­sýn­da,­Tür­ki­ye’nin­baþ­tan be­ri­Lib­ya’da­iz­le­di­ði­po­li­ti­ka­yý­an­lat­tý.­Lib­ya’da­ge­liþ­me­le­re­ka­yýt­sýz ol­ma­la­rý­nýn,­ya­þa­nan­la­ra­bi­ga­ne kal­ma­la­rý­nýn,­Lib­ya­hal­ký­na­sýrt dön­me­le­ri­nin­as­la­söz­ko­nu­su­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Er­do­ðan, söz­le­ri­ni­þöy­le­sür­dür­dü:­‘’Biz­Tür­ki­ye­o­la­rak,­Lib­ya­me­se­le­si­ne­en ba­þýn­dan­i­ti­ba­ren­çok­bü­yük­bir has­sa­si­yet­le­yak­laþ­týk.­Ha­ma­si­nu­tuk­lar­dan­ö­zen­le­ka­çýn­dýk.­Po­pü­lizm­den,­þov­dan,­Lib­ya­ü­ze­rin­den çý­kar­sað­la­ma­kay­gý­sýn­dan­ta­ma­men­þah­sým,­ar­ka­daþ­la­rým­u­zak­ol­duk.­Her­za­man­i­fa­de­et­ti­ðim­gi­bi, biz­Lib­ya’da­bi­ri­le­ri­nin­yap­tý­ðý­gi­bi pet­rol­ku­yu­la­rý­ný­de­ðil,­ye­rin­üs­tün­de­ki­can­la­rý­gö­ren­ler­den­ol­duk.

Lib­ya’nýn­top­lum­sal­ya­pý­sý,­si­ya­sî ya­pý­sý­böl­ge­i­çin­arz­et­ti­ði­ö­nem­ve Lib­ya’nýn­ba­zý­ül­ke­ler­i­çin­iþ­tah­ka­bar­tan­zen­gin­li­ði,­bu­ül­ke­ye­yö­ne­lik tav­rý­mý­zýn­bü­yük­bir­has­sa­si­yet­i­çin­de­be­lir­len­me­si­ni­ge­rek­li­kýl­dý. Sü­reç­i­çin­de­ki­ge­liþ­me­ler,­Lib­ya’da mev­cut­yö­ne­ti­min­her­han­gi­bir­ka­rý­þýk­lýk­du­ru­mun­da­ta­ký­na­ca­ðý­tu­tum­da­yi­ne­bi­zim­ü­ze­rin­de­du­yar­lý­lýk­gös­ter­di­ði­miz­bir­baþ­ka­ko­nu ol­du.’’­Tür­ki­ye’nin­Lib­ya­ko­nu­sun­da­ki­tav­rý­nýn,­‘’ta­raf­tut­mak,­bir­ta­ra­fý­des­tek­le­mek’’­þek­lin­de­ol­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Er­do­ðan,­þun­la­rý kay­det­ti:­‘’Bi­zim­Lib­ya­tav­rý­mýz,­þov yap­ma­ya,­çý­kar­sað­la­ma­ya,­bu­ra­dan bir­rant­el­de­et­me­ye,­nü­fuz­el­de­et­me­ye­yö­ne­lik­de­ol­ma­mýþ­týr.­Lib­ya’da­ki­tav­rý­mýz,­ta­ma­men­in­sa­ni bir­ta­výr­ol­muþ,­bir­tek­ki­þi­nin­da­hi bur­nu­nun­ka­na­ma­ma­sý­na­yö­ne­lik bir­ta­výr­ol­muþ­tur.­Biz­bu­ra­da­da so­ðuk­kan­lý­lý­ðý­mý­zý­kay­bet­me­dik, son­de­re­ce­is­tik­rar­lý,­tu­tar­lý­ve­il­ke­li bir­po­li­ti­ka­iz­le­dik.’’­Ankara / aa

“EN UYGUN ÇIKIÞ YOLU, EMANETÝ SAHÝBÝNE BIRAKMAK” LÝBYA’NIN zor bir dönemden geçtiðini ifade eden Erdoðan, Türkiye’nin, Libya halkýnýn bu zor dönemi en az zararla atlatmasý için çalýþtýðýný ifade etti. Daha önce açýkladýklarý ve destek aldýklarý yol haritasýný yineleyen Erdoðan, bütün bu çalýþmalarýn Trablus yönetimi tarafýndan dikkate alýnmadýðýný söyledi. Erdoðan, þunlarý vurguladý: “Libya tarihinde yeni bir dönem baþlamýþtýr. Libya meselesinde artýk söz tükenmiþtir. Bu noktada yapýlmasý gereken Libya’da Trablus’ta yönetimi elinde tutan Muammer Kaddafi’nin derhal iktidarý býrakmasý, üzerindeki tarihî sorumluluðu insani ve vicdani sorumluluðu derhal yerine getirmesidir. Muammer Kaddafi, Libya’nýn geleceði, toprak bütün lüðü, Libya’nýn barýþ ve huzuru adýna bu tarihî adýmý artýk atmaz zorundadýr. Mevcut þartlar altýnda en uy gun çýkýþ yolu, emaneti sahibine, yani iktidarý ve yönetimi, iktidarýn gerçek sahibi olan Libya halkýna iade etmesidir. Libya bir ailenin veya bir kiþinin mülkü deðildir. Tüm Libyalýlar’ýndýr. Libya’da dökülen kan Libyalýlarýn, kardeþlerin kanýdýr. Kardeþ kaný üzerine, istikbal, barýþ ve adalet tesis edilemez.”

Terörle tek baþýmýza mücadele ettik n BAÞBAKAN Yar­dým­cý­sý­Çi­çek,­Bin­La­din’in­öl­dü­rül­me­siy­le­il­gi­li­“Te­rör­ör­güt­le­riy­le il­gi­li­el­de­et­ti­ði­miz­bil­gi­le­ri­pay­laþ­týk.­An­cak PKK­söz­ko­nu­su­ol­du­ðun­da,­Tür­ki­ye­mü­ca­de­le­si­ni­tek­ba­þý­na­yap­tý”­de­di.­Çi­çek,­An­ka­ra Ha­li’ni­zi­ya­re­tin­de­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ü­ze­ri­ne­El­Ka­i­de’nin­bir­te­rör­ör­gü­tü­ol­du­ðu­na­i­fa­de­e­de­rek,­Tür­ki­ye’nin­bu­ko­nu­da­ü­ze­ri­ne dü­þe­ni­yap­tý­ðý­ný­söy­le­di.­Tür­ki­ye’nin­el­de­et­ti­ði­bil­gi­le­ri­il­gi­li­ül­ke­ler­le­pay­laþ­tý­ðý­na­i­þa­ret e­den­Çi­çek,­þöy­le­de­vam­et­ti:­“An­cak­ay­ný­iþ­bir­li­ði­ni,­ay­ný­an­la­yý­þý­PKK­te­rö­rüy­le­iþ­bir­li­ði söz­ko­nu­su­ol­du­ðun­da­ve­ya­di­ðer­te­rör­ör­güt­le­riy­le­mü­ca­de­le­söz­ko­nu­su­ol­du­ðun­da, Tür­ki­ye­bu­gü­ne­ka­dar­mü­ca­de­le­si­ni­tek­ba­þý­na­yap­mýþ­týr.­Bu­da­bi­zim­baþ­ka­ü­zün­tü­kay­na­ðý­mýz­dýr.­Ma­a­le­sef­suç­lu­la­rýn­i­a­de­si­doð­ru düz­gün­ça­lýþ­mý­yor.­‘Ya­yar­gý­la­ya­i­a­de­et’­te­mel­ku­ra­lý­ça­lýþ­mý­yor.­Suç­lu­la­rýn­Tür­ki­ye’ye i­ad ­ e­si­söz­ko­nu­su­ol­du­ðun­da­yar­gý­ba­ðým­sýz­lý­ðý­nýn­ar­ka­sý­na­sak­la­na­rak,­Tür­ki­ye’de­kan dök­müþ,­kin­ku­san­bir­ký­sým­in­san­la­ra­he­men­a­par­to­par­mül­te­ci­mu­a­me­le­si­ve­ril­mek su­re­tiy­le,­sý­ðýn­ma­cý­mu­a­me­le­si­ya­pýl­mak­su­re­tiy­le­bun­lar­hi­ma­ye­e­di­li­yor.”­Ankara / aa

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Ortaköy Camii restorasyonunun 450 gün sürmesi öngörülüyor.

Ortaköy Camii restorasyona alýnacak n ÝSTANBUL’UN sim­ge­le­rin­den­bi­ri­o­lan­ve­halk­a­ra­sýn­da­“Or­ta­köy­Ca­mi­i”­a­dýy­la­bi­li­nen “Bü­yük­Me­ci­di­ye Ca­mi­i” 13­Ma­yýs­Cu­ma­gü­nü­Cu­ma­na­ma­zýn­dan son­ra­res­to­ras­yo­na­a­lý­na­cak.­Be­þik­taþ’ta­ki­Fe­ri­ye­Lo­kan­ta­sý’nda­ba­sýn­top­lan­tý­sý­dü­zen­le­yen­Va­kýf­lar­Ge­nel Mü­dür­lü­ðü­Ýs­tan­bul­1.­Böl­ge­Mü­dü­rü­Ýb­ra­him­Ö­ze­kin­ci,­halk­a­ra­sýn­da­ “Or­ta­köy­Ca­mi­i”­ o­la­rak­bi­li­nen “Bü­yük­Me­ci­di­ye­Ca­mi­i”nin­iç,­dýþ­ve­ça­tý­ký­sým­la­rýn­da de­niz­tu­zu­ve­di­ðer­se­bep­ler­le­bo­zul­ma­lar­ol­du­ðu­nu be­lir­te­rek,­res­to­ras­yo­nun­450­gün­sür­me­si­ve­3­mil­yon­TL’ye­mal­ol­ma­sý­nýn­ön­gö­rül­dü­ðü­nü­bil­dir­di.­Ca­mi­nin­ça­tý­sýn­da­ya­ðýþ­lý­ha­va­lar­da­ak­ma­la­rýn­mey­da­na gel­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Ö­ze­kin­ci,­bu­ak­ma­lar­dolayýsýyla ca­mi­kub­be­sin­den­par­ça­lar­düþ­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ný­ve­bu du­ru­mun­ce­ma­at­a­çý­sýn­dan­teh­li­ke­o­luþ­tur­du­ðu­nu kay­det­ti.­Ö­ze­kin­ci,­Or­ta­köy­Ca­mi­si­res­to­ras­yo­nu­na 13­Ma­yýs­Cu­ma­gü­nü,­Cu­ma­na­ma­zýn­dan­son­ra­baþ­la­na­ca­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Res­to­ras­yo­nun­450­gün­sür­me­si­ve­3­mil­yon­TL’ye­mal­ol­ma­sý­ön­gö­rü­lü­yor.­Ca­mi, bu­sü­reç­te­i­ba­de­te­ka­pa­tý­la­cak’’­de­di.­Or­ta­köy­Ca­mii­i­ma­mý­nýn­Cu­ma­hut­be­sin­de­ca­mi­ce­ma­a­ti­ne­ko­nu­ya i­liþ­kin­a­çýk­la­ma­ya­pa­ca­ðý­ný­an­la­tan­Ö­ze­kin­ci,­‘’Hem ca­mi­ce­ma­a­ti,­hem­de­þe­hi­ri­çi­ve­dý­þýn­dan­Or­ta­köy Ca­mii’ne­na­maz­kýl­ma­ya­ge­len­ler­bu­du­rum­dan­et­ki­len­me­sin­di­ye,­ca­mi­dý­þý­na­kü­çük­bir­i­ba­det­ha­ne­ya­pý­la­cak’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ýstanbul / Ümit Kýzýltepe

Hakimlere tazminat dâvâsýnda görevsizlik

Malatya'da altýnda 2 iþyerinin bulunduðu boþ bir bina çöktü. 7 katlý binanýn enkazýnda arama kurtarma çalýþmalarý yapýldý. FOTOÐRAFLAR: AA

Malatya’da 7 katlý bina çöktü MALATYA'DA altýnda­2­iþyerinin­bulunduðu­7­katlý­boþ­bir­bina çöktü.­Binada­herhangi­bir­can­kaybýnýn­yaþanmadýðý­açýklandý. Alýnan­ bilgiye­ göre,­ Paþaköþkü­ Mahallesi­ Cengiz­ Topel Caddesi'ndeki­bina,­dün­saat­10.15­sýralarýnda­büyük­bir­gürültüyle çöktü.­Binanýn­giriþ­katýnda­iþyerlerinin­olduðu­ve­enkaz­altýnda insanlarýn­bulunabileceði­belirtildi.­Olay­yerine­çok­sayýda­itfaiye ve­arama­kurtarma­ekibi­ile­ambulans­sevk­edildi.­Enkazda incelemelerde­bulunan­Malatya­Valisi­Ulvi­Saran,­ellerine­ilk ulaþan­bilgilere­göre,­iþ­yerlerinin­kapalý­olduðunu,­bu­sebeple enkaz­altýnda­kalan­kimsenin­olmadýðýný­ifade­etti.­Malatya­Ýtfaiye Müdürü­Hanefi­Acar,­daha­önce­boþaltýlan­binanýn­altýnda­oto

lastik­tamircisi­ile­büfenin­bulunduðunu­söyledi.­Acar,­oto­lastik tamircisinin­çökme­öncesi­kendini­kurtardýðýný­öðrendiklerini belirtti.­­Malatya­Belediye­Baþkaný­Ahmet­Çakýr­da­þehirde­bulunan­eski­binalarýn­tesbiti­ve­yýkýmý­için­çalýþmalarýn­sürdüðünü,­bu binanýn­da­uzun­süredir­mahkemelik­olan­bir­bina­olduðunu­belirtti. Çakýr,­olayda­can­kaybý­olmadýðý­bilgisini­aldýklarýný,­bunun­sevindirici­olduðunu­dile­getirdi.­Malatya'da­bulunan­Saadet­Partisi­Genel Baþkaný­Mustafa­Kamalak­da­olay­yerine­gelerek­incelemelerde bulundu.­Malatya­Ýtfaiyesi,­Ýl­Afet­Müdürlüðü­ve­Malatya­AKUT ekiplerinin,­çöken­binada­kimsenin­olmadýðýný­belirlemesinin­ardýndan­enkaz­kaldýrma­çalýþmalarýna­baþlandý.­ Malatya / aa

n TVNET Dýþ­Ha­ber­ler­E­di­tö­rü­Ya­se­min­Ak­yol,­med­ya­nýn­be­lir­li­e­tik­il­ke­le­re­uy­gun­ha­re­ket­et­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­­‘’Bal­kan­Ül­ke­le­ri­Med­ya­Fo­ru­mu’’­kap­sa­mýn­da­‘’U­lus­la­ra­ra­sý­Ku­rum­lar,­Böl­ge­sel­Ba­rýþ­Gi­ri­þim­le­ri ve­Med­ya’’­ve­‘’Ge­le­ce­ðin­Kur­gu­lan­ma­sýn­da Med­ya­ya­Dü­þen­So­rum­lu­luk’’­baþ­lýk­lý­o­tu­rum­lar­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­‘’U­lus­la­ra­ra­sý­Ku­rum­lar,­Böl­ge­sel­Ba­rýþ­Gi­ri­þim­le­ri­ve­Med­ya’’o­tu­ru­mun­da­ko­nu­þan­TVNET­Dýþ­Ha­ber­ler­E­di­tö­rü­Ya­se­min­Ak­yol,­med­ya­nýn mo­dern­top­lum­da­ki­ye­ni­ve­ö­nem­li­ro­lü­nü ye­ri­ne­ge­ti­re­bil­me­si­i­çin,­en­for­mas­yon,­i­le­ti­þim­ve­im­ge­ye­da­ya­lý­bu­ye­ni­kül­tü­rün­kar­ma­þýk­sis­te­mi­ni­an­la­ma­nýn­zo­run­lu­ha­le­gel­di­ði­ni­kay­detti.­Ak­yol,­‘’Ak­si­tak­dir­de­yurt­taþ­la­rýn,­­e­dil­gen­li­ðin­ra­hat­lý­ðýn­dan­hoþ­lan­ma­la­rý­ne­de­niy­le­ve­med­ya­nýn­kö­le­le­ri­ha­li­ne gel­me­le­ri­so­nu­cun­da,­ki­þi­sel­ka­ný­lar,­he­ye­can ve­ren­ga­ze­te­baþ­lýk­la­rý­nýn­ve­rek­lam­slo­gan­la­rý­nýn­ol­ta­sý­na­ta­ký­la­bi­lir­ler.­Bu­ne­den­le med­ya­nýn­be­lir­li­e­tik­il­ke­le­re­uy­gun­ha­re­ket et­me­si­ge­rek­mek­te­dir’’de­di.­Bursa / aa

Filistin’deki baþlýca iki grup El Fetih ve Hamas’ýn temsilcilerinin Mýsýrlý yetkililerle görüþmeden sonra anlaþmaya imza attýðý belirtildi. FOTOÐRAF: ARÞÝV

“Ucube sergi”ye soruþturma

El Fetih ve Hamas anlaþmayý imzaladý

n ESKÝÞEHÝR’DE CHP’li­Te­pe­ba­þý­Be­le­di­ye­si’nin­ga­le­ri­sin­de­a­çý­lan­ve­di­ne­ha­ka­ret­e­dil­di­ði be­lir­ti­len­“u­cu­be­ser­gi”yle­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­baþ­la­týl­dý.­Es­ki­þe­hir­Ba­sýn­Sav­cý­lý­ðý,­ko­nu­nun­ba­sýn­da­yer­al­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­söz­ko­nu­su­ca­mi­yi­u­cu­be­ye­ben­ze­ten­re­sim­i­le­ba­þör­tü­lü­ka­dý­nýn­að­zý­ný­iç­ça­ma­þý­rý­i­le­ka­pa­tan­re­sim­le­ri ya­pan­res­sam­lar­hak­kýn­da­so­ruþ­tur­ma­baþ­lat­tý. “Di­ni­de­ðer­le­re­ha­ka­ret”­su­çun­dan­a­çý­lan­so­ruþ­tur­ma­da­il­gi­li­dos­ya­yý­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý Er­do­ðan­Yýl­dý­rým­in­ce­le­ye­cek.­Sav­cý­Yýl­dý­rým, ya­pý­lan­re­sim­ler­de­suç­ve­suç­un­su­ru­bu­lun­ma­sý­ha­lin­de­res­mi­ya­pan­ki­þi­ler­hak­kýn­da­id­di­a­na­me­ha­zýr­la­ya­cak.­.­Eskiþehir / cihan

FÝLÝSTÝN’DE Ba­tý­Þe­ri­a’yý­yö­ne­ten­El­Fe­tih­i­le Gaz­ze­Þe­ri­di’ni­yö­ne­ten­Ha­mas­a­ra­sýn­da­sað­la­nan­an­laþ­ma­Ka­hi­re’de­im­za­lan­dý.­Fi­lis­tin’de­ki­baþ­lý­ca­i­ki­grup­El­Fe­tih­ve­Ha­mas’ýn tem­sil­ci­le­ri­nin­Mý­sýr­lý­yet­ki­li­ler­le­gö­rüþ­me­den­son­ra­an­laþ­ma­ya­im­za­at­tý­ðý­be­lir­til­di. An­laþ­ma,­bir­ge­çi­ci­hü­kü­met­ku­ru­la­rak,­bir yýl­i­çin­de­Fi­lis­tin­baþ­kan­lýk­ve­par­la­men­to­se­çim­le­ri­nin­ya­pýl­ma­sý­ný­ön­gö­rü­yor.­Mev­cut ya­sa­lar­u­ya­rýn­ca,­11’i­Ba­tý­Þe­ri­a’da,­5’i­de­Gaz­ze­Þe­ri­di’nde­16­ay­rý­se­çim­böl­ge­sin­den­o­lu­þan­Fi­lis­tin’de­se­çim­ler,­kar­ma­se­çim­sis­te­mi­ne­gö­re­ya­pý­lý­yor.­Kahire-Tel Aviv / aa

n YARGITAY 4.­Hu­kuk­Da­i­re­si,­Er­ge­ne­kon­sa­ný­ðý Prof.­Dr.­Meh­met­Ha­be­ral’ýn­tah­li­ye­si­ni­red­de­den­ha­kim­ler­hak­kýn­da­aç­tý­ðý­taz­mi­nat­dâ­vâ­sýn­da­‘’gö­rev­siz­lik’’­ka­ra­rý­ver­di.­Da­i­re­nin­oy­çok­lu­ðuy­la­ver­di­ði­ka­rar­da,­dâ­vâ­la­rýn­6110­sa­yý­lý­ya­say­la­ Ce­za­Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu’nda­(CMK)­ya­pý­lan­de­ði­þik­lik­le­ha­kim­ve­sav­cý­lar­hak­kýn­da­a­çý­lan­taz­mi­nat­dâ­vâ­la­rý­nýn­ha­zi­ne­a­ley­hin­de­a­çý­la­ca­ðý­ve­a­ðýr­ce­za­mah­ke­me­le­rin­de­gö­rül­me­si­ge­rek­ti­ði­be­lir­til­di.­Er­ge­ne­kon­dâ­vâ­sý­kap­sa­mýn­da tu­tuk­lu­Prof.­Dr.­Ha­be­ral,­e­mek­li­or­ge­ne­ral­Çe­tin­Do­ðan,­Al­bay­Dur­sun­Çi­çek,­Ýþ­çi­Par­ti­si­Ge­nel­Baþ­ka­ný Do­ðu­Pe­rin­çek­ve­a­vu­kat­Ke­mal­Ke­rinç­siz’in­de­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­ba­zý­Er­ge­ne­kon­ve­‘’Bal­yoz­dâ­vâ­sý’’ sa­nýk­la­rý­nýn­tah­li­ye­ta­lep­le­ri­ni­red­de­den­ha­kim­ler­a­ley­hi­ne­aç­týk­la­rý­taz­mi­nat­dâ­vâ­la­rý­na­Yar­gý­tay­4.­Hu­kuk­Da­i­re­sin­de­de­vam­e­dil­di.­Da­va­cý­a­vu­kat­la­rý­nýn ka­týl­dý­ðý­da­i­re­de­ki­du­ruþ­ma­lar­da,­Da­i­re­Baþ­ka­ný­Þe­ri­fe­Öz­türk,­dâ­vâ­la­rýn­id­di­a­ve­da­ya­ný­lan­mad­dî­ol­gu­lar­i­ti­ba­riy­le­CMK’nýn­141.­mad­de­sin­de­be­lir­ti­len ko­ru­ma­ted­bir­le­ri­nin­uy­gu­lan­ma­sýn­dan­kay­nak­la­nan­taz­mi­nat­iþ­lem­le­ri­ol­du­ðu­nu­ha­týr­lat­tý.­Baþ­kan Öz­türk,­6110­sa­yý­lý­ya­say­la­CMK’nýn­141.­ve­144. mad­de­le­ri­nin­de­ðiþ­ti­ril­di­ði­ni­ve­ya­pý­lan­de­ði­þik­lik­le ha­kim­le­rin­hu­ku­kî­so­rum­lu­luk­la­rýy­la­il­gi­li­dâ­vâ­la­rýn a­ðýr­ce­za­mah­ke­me­le­rin­de­gö­rü­le­ce­ði­ni­ve­ha­kim­ler de­ðil­ha­zi­ne­a­ley­hi­ne­a­çý­la­bi­le­ce­ði­ni,­Yar­gý­tay­4.­Hu­kuk­Da­i­re­si­nin­bu­dâ­vâ­lar­da­gö­rev­li­ol­ma­dý­ðý­ný­be­lirt­ti­Öz­türk,­ken­di­si­nin­ve­da­i­re­ü­ye­si­Ay­þe­Tar­tý­cý Çe­vik­baþ’ýn­ka­ra­ra­mu­ha­lif­kal­dý­ðý­ný,­bu­sebep­le­ka­ra­rýn­oy­çok­lu­ðuy­la­a­lýn­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Baþ­kan­Öz­türk,­CMK’nýn­141.­ve­144.­mad­de­le­ri­nin­ip­ta­liy­le­il­gi­li­o­la­rak­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­ne­a­çý­lan­dâ­vâ­nýn­da bek­len­me­si­ne­ge­rek­ol­ma­dý­ðý­ný,­dâ­vâ­la­rýn­bu­a­þa­ma­da­da­so­nuç­lan­dý­rý­la­bi­le­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­­Ankara / aa

22 ülkeden hukukçular sivil anayasa için buluþuyor

RESMÎ TÖREN BUGÜN EL FETÝH ile Hamas arasýnda 4,5 yýldýr süren kanlý-býçaklý dönemi sona erdiren tarihi anlaþmaya iliþkin resmi tören bugün Kahire’de yapýlacak. Törene Filistin Yönetimi Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ile Hamas’ýn siyasi lideri Halid Meþal, diðer Filistinli parti ve örgütlerin liderleri ile bazý baðýmsýz isimlerin yaný sýra çok sayýda yabancý konuk ve gözlemci katýlacak. Filistin basýnýna göre, Mýsýrlý bir yetkili, Arap ülkeleri dýþiþleri bakanlarýnýn yaný sýra Çin, Rusya, Türkiye ve bazý Avrupalý liderlerin de imza törenine davet edildiklerini söyledi. Davetliler arasýnda BM Genel sekreteri Ban Ki-mun ile Arap Birliði Genel Sekreteri Amr Musa, Ýslam Konferansý Teþkilatý Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu ve AB Dýþ Politika ve Güvenlik Özel Temsilcisi Catherine Ashton da bulunuyor.

n ÝSTANBUL’DA 22­ül­ke­nin­a­na­ya­sa­ve­ce­za­hu­kuk­çu­la­rý­nýn­ka­tý­lý­mýy­la­si­vil­a­na­ya­sa­tar­tý­þý­la­cak.­11-14 Ma­yýs­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­ger­çek­le­þe­cek­kon­gre­nin­bu­gü­ne­ka­dar­dü­zen­le­nen­en­ge­niþ­ka­tý­lým­lý­a­na­ya­sa­tar­týþ­ma­sý­ol­ma­sý­bek­le­ni­yor.­“U­lus­la­r­a­ra­sý­A­na­ya­sa Kon­gre­si”,­Ýs­tan­bul­Ü­ni­ver­si­te­si­ön­cü­lü­ðün­de­ve­Ýs­tan­bul­Kül­tür­Ü­ni­ver­si­te­si’nin­des­tek­le­ri­i­le­11-14­Ma­yýs­2011­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­dü­zen­le­ne­cek.­Dün­ya­dan­ö­nem­li­hu­kuk­çu­lar,­si­vil­top­lum­ku­ru­lu­þu­tem­sil­ci­le­ri­ve TBMM’de­gru­bu­bu­lu­nan­si­ya­sî­par­ti­ge­nel­baþ­kan­la­rý ye­ni­ve­si­vil­bir­a­na­ya­sa­yý­tar­tý­þa­cak.­Tür­ki­ye’de­bu­gü­ne ka­dar­dü­zen­le­nen­en­ge­niþ­u­lus­la­r­a­ra­sý­ka­tý­lý­mýn­o­la­ca­ðý­a­na­ya­sa­tar­týþ­ma­sý,­ko­nu­ya­si­vil­bir­kat­ký­su­na­cak. Kon­gre,­ay­ný­za­man­da­21­ül­ke­den­ge­le­cek­a­ka­de­mis­yen­ve­uz­man­lar­i­le­a­na­ya­sa­hu­ku­ku­a­la­nýn­da­iþ­bir­li­ði­nin­sað­lan­ma­sý­ve­Tür­ki­ye’nin­bu­bir­li­ðin­mer­ke­zi­ko­nu­mu­na­ge­ti­ril­me­si­ne­de­hiz­met­e­de­cek.­A­na­ya­sa­hu­ku­ku­na­i­liþ­kin­dün­ya­nýn­fark­lý­ül­ke­le­rin­de­ki­bi­ri­kim­ler de­pay­la­þý­la­cak.­Kon­gre­ye;­ABD,­Al­man­ya,­Bel­çi­ka, Bir­le­þik­A­rap­E­mir­lik­le­ri,­Fran­sa,­Gü­ney­Ko­re,­Hol­lan­da,­I­rak,­Ýn­gil­te­re,­Ý­ran,­Ja­pon­ya­gi­bi­22­ül­ke­den­hu­kuk­çu­ka­tý­la­cak.­U­lus­la­ra­ra­sý­A­na­ya­sa­Kon­gre­si’nin­i­çe­ri­ði­ne­da­ir­ba­sýn­bil­gi­len­dir­me­si,­4­Mart­ta­ri­hin­de­çok­sa­yý­da­hu­kuk­çu­nun­ka­tý­lý­mýy­la­Ýs­tan­bul­Ü­ni­ver­si­te­si­Be­ya­zýt­Yer­leþ­ke­si’nde­dü­zen­le­ne­cek. Ýstanbul / cihan


6

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Y

YURT HABER

GÜVEYE KARÞI BÖCEK cevatcakir53@hotmail.com

Kaht azabý ve sarý altýn asýnda çýkan buðdayla ilgili bazý haberler, Said Nursî Hazretlerinin “Bu ahir zaman fitnesinde açlýk ehemmiyetli bir rol oynayacak” 1 ifadesiyle örtüþüyor gibi. Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO), aylýk gýda fiyatlarý endeksinin Þubat ayýnda küresel gýda fiyatlarýndaki artýþýn etkisiyle rekor düzeye çýktýðýný açýkladý. 1990’da açýklanmaya baþlamasýndan bu yana en fazla, gýda krizinin yaþandýðý 2008 yýlý Haziran ayýnda artýþ göstermiþti. Kuruluþun, buðday, pirinç ve mýsýr fiyatlarýný i çeren hububat fiyat endeksi, geçen ay bir önceki aya göre yüzde 3.7 oranýnda artarak 254 puana çýktý. FAO’nun açýklamasýnda, 2010 yýlýnda dünyada hububat üretiminde görülen düþüþ ve talep artýþý göz önünde bulundurulduðunda, küresel hububat stoklarýnýn bu yýl keskin bir þekilde düþmesinin beklendiði belirtildi. Dünya Bankasý Robert Zoellick, küresel gýda fiyatlarýnýn tehlikeli düzeye yükseldiðini ve bu artýþýn milyonlarca kiþiyi yoksulluða iterek siyasal istikrarsýzlýklarý körükleyebileceðini belirtmiþti. Dünya Bankasý hesaplamalarýna göre mýsýr, buðday gibi fiyatlarýndaki artýþ, Haziran ayýndan beri 44 milyon kiþinin daha ‘en yoksullar’ arasýna eklenmesine yol açtý. 2 Dünyada son altý ay içinde fiyatý 200 dolar seviyelerinden 350 dolara çýkan buðday, dünya siyasetinde güçlü bir argüman haline gelirken, “sarý altýn” nitelendirilmesini de artýk tam anlamýyla hak ediyor. Dünya buðday ticaretinin yüzde 30’unu elinde bulunduran Rusya’nýn yaklaþýk 6 ay önce ihracatý durdurma kararýyla fiyatlarýn bütün dünyada yükseliþe geçtiði bildiriliyor. Konya Ticaret Borsasý Baþkaný Uður Kaleli “Buðday, artýk uluslar arasý siyasetin argümaný oldu. Uluslar arasý siyasette bir koz olarak kullanýlmaya baþlandý” demiþ. Kaleli, þöyle devam etmiþ: “Zamanýn ABD Dýþiþleri Bakaný Kissinger’in meþhur sözüdür. ‘Araplarýn petrolü þimdilik önemli, fakat ileri petrolden daha deðerli bir þey olacak’ 3 Konya’da yapýlan bir araþtýrmada Türkiye’de yýlda 2.6 milyar ekmeðin tüketilmeden israf edildiðini ortaya koymakta. Üretilen ekmeðin yüzde 82’si israf ediliyor. Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker “Türkiye’de günde 123 milyon ekmek üretiliyor. Bunun yaklaþýk 6-14 milyonu israf ediliyor. 860 milyon insan aç 1.5 milyar insan ise, fazla kilosunu vermek için para harcýyor” demiþ. TMO Genel Müdürü Erkan Kalaycýoðlu da ekmekte israfýn maliyeti yýllýk 900 milyon TL’yi bulduðuna dikkat çekmiþ. “Hayat noktasýnda en büyük nimet olan ekmeðin” azalma emarelerinin görülmesindeki sebebi de Said Nursî Hazretleri þöyle izah ediyor: “Bu musîbetin sebebi, küfran-i nimet ve þükürsüzlük ve nimet-i Ýlahiyenin kýymetini takdir etmemeklikten gelen isyan olduðundan...” 4 Çare de þüphesiz ki Cenâb-ý Allah’ýn “Yiyin, için, fakat israf etmeyin” 5 emrine imtisal etmek ve Allah’a sýðýnmak, piþmanlýk duymak ve zekâtlarý vermektedir.

B

DÝPNOT: 1- Kastomonu Lâhikasý, 104. 2- Yeni Asya. 4 Mart 2011. 3- Yeni Asya, 24 Aralýk, 2010. 4- Kastomonu Lâhikasý, 104. 5- A’raf Sûresi, 31.

Noel Baba Müzesinde Nisan rekoru kýrýldý ANTALYA’NIN Demre ilçesindeki Noel Baba Müzesi ve Myra Antik Kenti’nde geçen ay, ziyaretçi ve gelir açýsýndan bütün zamanlarýn Nisan rekoru kýrýldý. Alýnan bilgiye göre, geçen yýl Nisan’da 20 bin 384 kiþinin ziyaret ettiði ve 104 bin 300 TL gelirin elde edildiði Noel Baba Müzesi’ni bu yýlýn Nisan ayýnda 45 bin 859 kiþi gezdi, karþýlýðýnda 222 bin 700 TL býraktý. Yetkililer, yýllara göre en fazla ziyaretin 2008 yýlýnda 25 bin 507 kiþi olarak gerçekleþtiðini belirterek, geçen ay, bütün zamanlarýn Nisan ayý ziyaretçi ve gelir rekorunun kýrýldýðýný bildirdi. Geçen yýlýn ayný ayýnda 20 bin 573 kiþinin ziyaret ettiði ve 109 bin 10 TL gelirin elde edildiði Myra Antik Kenti’ni ise bu yýlýn Nisan ayýnda 42 bin 110 kiþi ziyaret etti ve 224 bin 30 TL gelir elde edildi. Yetkililer, Myra Antik Kenti ziyaretinde Nisan ayý rekorunun kýrýldýðýný kaydetti. Öte yandan, geçen yýlýn ilk dört ayýnda 45 bin 838 kiþinin ziyaret ettiði ve 232 bin 375 TL gelirin elde edildiði Noel Baba Müzesi’ni, bu yýlýn ayný döneminde ziyaret edenlerin sayýsý 99 bin 7, elde edilen gelir 490 bin 160 TL olarak gerçekleþti. Geçen yýlýn dört aylýk döneminde 48 bin 327 kiþinin ziyaret ederek 252 bin 990 TL gelir býraktýðý Myra Antik Kenti’ni bu yýlýn dört aylýk bölümünde ziyaret edenlerin sayýsý 86 bin 239, elde edilen gelir ise 460 bin 540 TL oldu. Antalya / aa

ÇOMÜ’DE, ÖNCEKÝ YILLARDA ÜLKE GENELÝNDE DOMATESTE BÜYÜK ÜRÜN KAYBINA SEBEP OLAN TUTA ABSOLUTA (DOMATES GÜVESÝ) ÝLE MÜCADELE ÝÇÝN BÖCEK ÜRETÝLÝYOR. ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde (ÇOMÜ), ‘tuta absoluta’ (domates güvesi) ile mücadele kapsamýnda ‘’trichograma’’ türü böcek üretiliyor. Türkiye’de ilk kez 2009 yýlýnda görülen ve domates yetiþtiriciliðinde ekonomik düzeyde ürün ve kalite kaybýna sebep olan domates güvesi ile mücadele çalýþmalarý sürüyor. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ali Özpýnar, yaptýðý açýklamada, domates güvesinin Güney Amerika orijinli bir zararlý olduðunu dile getirdi. Bu zararlýnýn domatesin dýþýnda patates, patlýcan ve biberde de etkili olduðuna iþaret eden Özpýnar, bu tür zararlýlarýn çoðalma potansiyelinin yüksek olduðunu söyledi. Özpýnar, bu zararlýnýn her zaman besin bulabildiðini belirterek, ‘’Ama en önemli zarar verdiði bitki domates. Bu zararlý küçücük bir güve. Rüzgâra bile çok rahatlýkla kapýlabilecek küçüklükte. Yumurtalarýný yapraklar üzerine, yaprak saplarýna zaman zaman da meyveye býrakabiliyor. Dolayýsýyla yýlda çok sayýda döl verebiliyor. Neredeyse Aralýk ayýna kadar yumurta býrakabiliyor. Domates olmadýðýnda bu kez ebegümeci gibi otlar üzerine yumurtluyor ve yaþamýný devam ettiriyor’’ dedi. Güvenin domateste iki þekilde zarar oluþturduðunu anlatan Özpýnar, ‘’Birincisi domates yapraðýnýn iki tabakasý arasýna girerek galeriler açýyor. Larvalar buraya yerleþip, yapraðý kurutuyor. Bunun dýþýnda domatesin çiçek burnuna yakýn yerlerde, sapla birleþtiði noktalarda ürüne zarar veriyor. Domatesin sulumsu bir yapýsý olmasý nedeniyle çürütüyor’’ diye konuþtu.

Türkiye’de ilk kez 2009 yýlýnda görülen ve domates yetiþtiriciliðinde ekonomik düzeyde ürün ve kalite kaybýna sebep olan domates güvesi ile mücadele çalýþmalarý sürüyor.

Üretilecek böcek ile, dometes güvesinin larvalarý parazitlenecek ÖZPINAR, domates güvesinin Türkiye’ye materyal taþýnmasý sýrasýnda ya da araçlarla gelmiþ olabileceðini ifade ederek, þunlarý söyledi: ‘’Bu þekilde sadece domates güvesi deðil, bir çok zararlý bir yerden diðer yere taþýnabiliyor. Bu zararlýyla mücadele konusunda çeþitli çalýþmalar yapýyoruz. Üreticiler bu zararlýyla karþýlaþtýðýnda ilk olarak oldukça fazla kimyasal kullandý. Bilinçsizce yapýlan ilâçlama zaman zaman bu tür salgýnlarý daha da arttýrabiliyor. Bu zararlýyý yiyen doðal bir düþman varsa onlarý da beraberinde öldürüyor. Zararlýnýn ortaya çýkmasýyla mücadele

konusunda çeþitli projeler oluþturulmaya baþlandý. Þu anda Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý bu konuyu kamu projesi haline getirdi. Tüm enstitüleri bu anlamda birleþtirmeye çalýþýyor. Üniversitelerde bu yönde hareket etmeye baþladý.’’ Nematodlar (ipliksi, gözle görülmeyen zararlý) yardýmýyla zararlýlarla mücadele konusunda bölümlerinde TÜBÝTAK destekli bir proje hazýrlandýðýný ve kabul gördüðünü belirten Özpýnar, þunlarý kaydetti: ‘Domates güvesinin larvalarýyla mücadelede bir böcek var. Biz buna trichograma diyoruz. Bu türü üniversitemizde üretiyoruz. Bu 0.5

Kamyon ve TIR’lar þehir içine park edemeyecek

milimetre büyüklüðünde küçük bir arýcýk. Bunlar zararlýnýn yumurtasýný parazitliyor. Dolayýsýyla larva çýkýþýný engelliyor. Yumurtasýna doðrudan müdahale ediyor. Bunun yaptýðý parazitlemenin her türlü oraný, bizim için çok deðerli. Yüzde 5 oranýnda bile bir baþarý saðlarsak bu bizim için baþarý. Bu tür canlýlar, kimyasallardan daha iyi bir sonuç veriyor. Bu türü daha öncede baþka zararlýlara karþý mücadelede de kullandýk. Burada bunu üreten bir birimimiz var. Hedefimiz bunlarý tarlaya taþýyýp, zararlýyla mü cadele etmektir.’’ Çanakkale / aa

Tavuklu pilavdan 52 iþçi, zehirlendi KOCAELÝ’NÝN Gebze ilçesinde, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiði iddia edilen bir inþa at firmasýnda çalýþan 52 iþçi, hastanelere kaldýrýldý. Alýnan bilgiye göre, Barýþ Mahallesi’nde çalýþma yapan taþeron bir inþaat firmasýnýn iþçileri, akþam saatlerinde mercimek çorbasý ve tavuklu pilav yedi. Gece sa atlerinde fenalaþan iþçilerden 27’si Gebze Fatih Devlet Hastanesine ve 25’i de Darýca Farabi Devlet Hastanesine kaldýrýldý.Gýda zehirlenmesi teþhisi konulan iþçilerden bir bölümünün taburcu edildiði, bazýlarýnýn ise gözetim altýnda tutulduðu bildirildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Kocaeli/aa

Ovit Daðý yolu ulaþýma açýldý

Pendik Belediyesi kamyon ve iþ makineleri için bir ihbarname yayýnladý. Hazýrlanan ihbarnameye göre artýk þehir için kamuya ait bina ve a razilerde aðýr araçlar park edemeyecek. Hazýrlanan ihbarnameye göre þehir içerisinde sokak,

cadde, kamuya ait binalarýn önlerine ve kamu arazilerine TIR, kamyon, iþ makinesi vb. araçlar park edemeyecek. Ayrýca kullanýlamaz durumdaki motorlu araçlar ve bunlara ait parçalar cadde, sokak ve genel açýk yerlere býrakýlamayacak.

Ýþ makineleri ve traktörler belediyece belirlenen alanlara park edilecek. Tembihnamedeki maddelere uymayanlar hakkýnda 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu ve 1608 sayýlý Ceza Kanunu’na göre iþlem yapýlacak. Ýstanbul / Yeni Asya

Otobüsle minibüs çarpýþtý: 3 yaralý

Seyir halindeki kamyon yandý

TOKAT’IN Niksar ilçesinde otobüsle minibüsün çarpýþmasý sonucu biri aðýr, 3 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Ýstanbul’dan Ordu’nun Akkuþ ilçesine giden ve içinde cenaze bulunan Hacý Özay Ertekin’in (37) kullandýðý 34 TH 7267 plâkalý otobüs, 50. Yýl Mahallesi Cezaevi Kavþaðýnda, Yalçýn Eryýlmaz (34) yönetimindeki 60 RC 864 plâkalý minibüsle çarpýþtý. Kazada minibüs þoförü Yalçýn Eryýlmaz ile annesi Güleser Eryýlmaz (56) ve otobüs sürücüsü Hacý Özay Ertekin yaralandý. Niksar Devlet Hastanesine kaldýrýlan yaralýlardan Yalçýn Eryýlmaz’ýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. Otobüste bulunan yolcular ve cenaze baþka bir araçla Akkuþ’a gönderildi. Otobüstekilerin yakýný olduðu öðrenilen Niksar Belediye Baþkaný Duran Yadigar da kazazedelerle ilgilendi. Kaza dolayýsýyla karayolu yaklaþýk 1 saat ulaþýma kapandý. Niksar / aa

KONYA’DA sebze ve meyve yüklü kamyonda çýkan yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan güçlükle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Antalya’nýn Anamur ilçesinden yüklediði çilek ve patlýcaný Ankara’ya götürmek için yola çýkan Soner Yýldýrým idaresindeki 33 LV 742 plâkalý kamyon, Konya-Ankara karayolu havaalaný yakýnlarýnda alev aldý. Korku içinde aracý terk eden sürücü Yýldýrým, polis ve itfaiyeyi arayarak yardým istedi. Kýsa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis Konya-Ankara karayolunu trafiðe kapattý. Kullanýlan tonlarca suya raðmen plâstik kasalar yanmaya devam etti. Daha sonra kamyonun yükü boþaltýldý. Aracýn elektrik tesisatýndaki bir arýzadan çýktýðý belirlenen yangýnda yaklaþýk 100 bin liralýk maddi hasar meydana geldiði bildirildi. Konya / aa

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz

Salih, Said ve Emin Yýldýz’ýn babasý; Seraceddin Sayar’ýn kayýnpederi

Süleyman Yýldýz Aðabeyimizin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz.

Patnos Yeni Asya Okuyucularý

T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2011/35 Karar No: 2011/186 Davacý/Davacýlar ÞABAN AKSU ile davalý/davalýlar NÜFUS ÝDARESÝ MÜDÜRLÜÐÜ arasýnda mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasý nedeniyle; Davanýn kabulü ile Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, Uluköy/Yeni mah/köy, cilt no: 69, Hane No: 32, Birey sýra no: 93'de kayýtlý 12412461102' TC vatandaþlýk nolu Kemal ve Kamile oðlu Dinar 10.05.1984 doðumlu Þaban Aksu'nun Þaban olan isminin ÞABAN SERHAT olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE, Dair 12.04.2011 tarihli kararýn TMK.'nun 27. mad. gereðince 1 yýl içinde itirazý kabil olmak üzere gazetede ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 29717

T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2011/29 Karar No: 2011/190 Davacý/Davacýlar KEZÝBAN BIÞAROÐLU ile davalý/davalýlar NÜFUS MÜDÜRLÜÐÜ arasýnda mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasý nedeniyle; Davanýn kabulü ile Þanlýurfa ili, Siverek ilçesi, Hayriye mah./köyü, cilt No: 7,Hane no: 635, Birey Sýra No: 11'de kayýtlý 45025924450 TC vatandaþlýk nolu Mahmut ve Muhside kýzý Siverek 01.04.1982 doð. KEZÝBAN BIÞAROÐLU'nun KEZÝBAN olan isminin ELÝF ola rak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE, Dair 12.04.2011 tarihli kararýn TMK.'nun 27. mad. gereðince 1 yýl içinde itirazý kabil olmak üzere gazetede ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 29740

YAKLAÞIK 20 gün önce çýð dolayýsýyla araç içerisinde vatandaþlarýn mahsur kalmalarýnýn ardýndan ulaþýma kapatýlan Rize-Erzurum karayolunun Ovit Daðý mevkii, ulaþýma açýldý. Rize Valisi Seyfullah Hacýmüftüoðlu, yaptýðý açýklamada, kar ve tipi dolayýsýyla Ocak ayýnýn sonlarýnda kapanan Rize-Erzurum karayolunun Ýkizdere-Ýspir arasýnda bulunan 2 bin 600 rakýmlý Ovit Daðý Daðý mevkiinin, Karayollarý Ýkizdere Þantiyesi ekiplerince yapýlan çalýþma lar sonucu Nisan ayý baþlarýnda tek þeritten ulaþýma açýldýðýný belirtti. Yolun ulaþýma açýlmasýnýn ardýndan 12 Nisan’da Ovit Daðý Üçoluklu Çeþme mevkiinde çýð dolayýsýyla 2 kam yon, 1 otomobil ve 1 midibüste 16 kiþinin mahsur kaldýðýný, yapýlan kurtarma çalýþmalarý sonucu mahsur kalanlarýnýn kurtarýldýklarý ný hatýrlatan Hacýmüftüoðlu, olayýn ardýndan yolun ulaþýma kapatýldýðýný ifade etti. Rize / aa

Barýþ mektubu Bursa’dan geçti ‘’MEKKE-Roma Dünya Barýþý Bisiklet Turu’’ kap sa mýn da Mek ke E mi ri Ha lid El Faysal’ýn yazdýðý mektubu Katolik âleminin ruhanî lideri Papa 16. Benediktus’a götürecek Türk ve Hollandalý 22 bisikletçi, Bursa’dan geçti. Mekke’den yola çýktýktan sonra Suriye üzerinden Türkiye’ye giriþ yapan ve Kilis, Gaziantep, Afyonkarahisar, Denizli güzergâhýný takip ederek Bursa’ya gelen bisikletçiler, bir gece konakladýktan sonra bugün turlarýna devam etti. Organi zasyonun Türkiye sorumlusu Þaban Rodop lu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Ýslâm ve Hýristiyan dünyasýnýn sembolik merkezleri olan Mekke ve Roma arasýnda bir köprü oluþturan 22 bisikletçinin, yarýn Ýstanbul’da olacaðýný söyledi. Bursa’nýn ardýndan gidilecek Yalova’da, Valiliðin faaliyetine katýlacak bisikletçilerin feribotla Ýstanbul’a geçeceðini vurgulayan Rodoplu, organizasyon kapsamýnda bugün Ayasofya’da tören düzenlene ceðini kaydetti. Rodoplu, Türkiye’nin ardýn dan Yunanistan’a geçerek Atina’ya gidecek olan ekibin, 12 Mayýs’ta Vatikan’a ulaþmayý planladýðýný bildirdi. Bursa / aa


Y

DÜNYA

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

7

PAKÝSTAN’A, ABD BASKISI ABD Senatosu Ýç Güvenlik Komitesi Baþkaný Joseph Lieberman, Pakistan’ýn, El Kaide lideri Usame bin Ladin’in Ýslamabad yakýnlarýndaki bölgede bulunan bir binada saklandýðýný bilmediðini ABD’ye ispatlamasý gerektiðini söyledi. Lieberman, düzenlediði basýn toplantýsýnda, ‘’Bin Ladin’in orada olduðunu bilmediklerini bize kanýtlamalarý için, Pakistan üzerinde gerçek bir baskýnýn zamaný olduðunu’’ belirtti. ABD Senatosu Silâhlý Hizmetler Komitesi Baþkaný Carl Levin de, Bin Ladin’in öldürülmesinden sonra Pakistan güvenlik birimlerinin cevaplamasý gereken sorular bulunduðunu kaydetti. Levin, ‘’Pakistan ordusu ve istihbaratýnýn, Bin Ladin’in saklandýðý yer, saklanma süresi ve bulunduðu bina-

nýn kendisi için inþa edildiði gerçeði ve Pakistan ordusunun merkezlerinden birine yakýnlýðý gibi konularda cevaplamasý gereken çok soru olduðunu’’ ifade etti. ABD Temsilciler Meclisi Ýstihbarat Komitesi Baþkaný Mike Rogers da, ABD’nin, en az bir düzine üst düzey El Kaide liderinin Pakistan’da olduðunu düþündüðünü belirtti. Rogers, ‘’El Kaide’nin 20 üst düzey liderinden en az bir düzinesinin Pakistan içinde bir yerlerde dolaþtýðýna inanýyoruz. Pakistan ile iliþkimizi sürdürmemiz çok önemli, böylece ABD’ye tehdit oluþturduðunu bildiðimiz hedeflerin peþinden gidebiliriz’’ dedi. Washington / aa

hibrahimcan@windowslive.com

Suriye’yi bekleyenler

S

ABD, ÝSLÂM DÜNYASI ÝLE BEYAZ BÝR SAYFA AÇMALI

ABD'deki Müslümanlar, 11 Eylül saldýrýlarý ile baþlayan sürecin artýk sona ermesini umarken, Amerikalý yetkililer, Bin Ladin'in Ýslamabad yakýnlarýndaki bir binada bulunmasýnýn Pakistan tarafýndan açýklanmasýný istiyor.

AMERÝKALI MÜSLÜMANLAR, BÝN LADÝN’ÝN ÖLÜMÜNÜ MEMNUNÝYETLE KARÞILARKEN, BU OLAYIN ABD’NÝN ÝSLÂM DÜNYASI ÝLE ÝLÝÞKÝLERÝNDE YENÝ BÝR SAYFA AÇACAÐI UMUDUNU DÝLE GETÝRÝYOR. AMERÝKALI Müs­lü­man­lar,­te­rör­ör­gü­tü­El­Ka­i­de’nin li­de­ri­U­sa­me­bin­La­din’in­öl­dü­rül­me­si­ni­mem­nu­ni­yet­le­kar­þý­lar­ken,­bu­nun­11­Ey­lül­sal­dý­rý­sýn­dan­bu ya­na­Müs­lü­man­top­lu­mu­na­ya­pýþ­tý­rý­lan­dam­ga­nýn or­ta­dan­kalk­ma­sý­na­kat­ký­sað­la­ma­sý­ve­ABD’nin­Ýs­lâm­dün­ya­sý­i­le­i­liþ­ki­le­rin­de­ye­ni­bir­say­fa­aç­ma­sý bek­len­ti­si­ni­di­le­ge­ti­ri­yor.­Bin­La­din’in­öl­dü­rül­me­si­nin­ar­dýn­dan­ABD’de­ki­Müs­lü­man­la­rýn­tep­ki­le­ri­de me­rak­e­di­len­ko­nu­lar­a­ra­sýn­da­yer­a­lý­yor.­Çün­kü­11 Ey­lül­o­lay­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­ül­ke­de­ki­Müs­lü­man­lar tar­týþ­ma­ko­nu­su­ol­muþ,­hat­ta­ge­çen­ay­lar­da­ABD Kon­gre­sin­de­“Müs­lü­man­la­rýn­ra­di­kal­leþ­me­si”ne­da­ir ya­pý­lan­o­tu­rum­bü­yük­tep­ki­top­la­mýþ­tý.­A­me­ri­ka­lý­lar a­ra­sýn­da­El­Ka­i­de­ve­Bin­La­din­dolayýsýyla­o­lu­þan­“Ýs­la­mo­fo­bi”,­ül­ke­de­Müs­lü­man­la­ra­kar­þý­ay­rým­cý­lý­ða yol­a­çan­ö­nem­li­un­sur­lar­dan­bi­ri­o­la­rak­gö­rü­lü­yor. Za­man­za­man­te­rör­ko­nu­sun­da­ABD’de­e­leþ­ti­ri­le­re­ma­ruz­ka­lan­A­me­ri­ka­lý­Müs­lü­man­la­rýn­en­bü­yük in­san­hak­la­rý­ör­güt­le­rin­den­A­me­ri­kan-Ýs­lâm­Ý­liþ­ki­le­ri­Kon­se­yi­(CA­IR)­ de­Bin­La­din’in­öl­dü­rül­me­si­ha­be­ri­nin he­m en­ar­d ýn­dan,­mem­nu­ni­yet­duy­du­ðu­nu be­lir­ten­a­çýk­la­ma­ya­y ým­l a­d ý. ABD’nin­ baþ­ken­ti­Was­hing­ton’da­ön­de­ge­len­ bir­ grup Müs­lü­man­ din a­d a­m ý­ da­ Bin La­din’in­ öl­dü­rül­m e­s i­ ve­ bu o­la­ya­ ABD’de­ki­ Müs­l ü­m an top­lu­mu­nun­tep­ki­si­hak­kýn­da­ba­sýn­top­lan­tý­sý­dü­zen­le­ye­rek,­ gö­rüþ­le­ri­ni­ di­le­ ge­tir­di.­ Ül­ke­de­ki­ en bü­yük­ Müs­lü­man­ ku­ru­luþ­lar­dan­ Ku­zey­ A­me­ri­ka Ýs­lâm­ Top­lu­mu­nun­ i­le­ti­þim­ di­rek­tö­rü­ Dr.­ Mu­ham­med­ El­sa­no­u­si,­ ABD­ Baþ­ka­ný­ Ba­rack­ O­ba­ma’ya,­ Bin­ La­din­ ko­nu­sun­da­ a­da­le­tin­ ye­ri­ni­ bul­ma­sý­na­ da­ir­ ver­miþ­ ol­du­ðu­ sö­zü­ ye­ri­ne­ ge­tir­me­sin­den­ do­la­yý­ te­þek­kür­ e­de­rek,­ “Bin­ La­din’in­ yok et­me­ye­yel­ten­di­ði,­u­lu­su­mu­za­a­it­hoþ­gö­rü­ve­her­kes­ i­çin­ öz­gür­lük­ gi­bi­ çok­ de­ðer­li­ fi­kir­le­ri­ ko­ru­mak­i­çin­ge­re­ken­her­þe­yin­ya­pýl­ma­sý­nok­ta­sýn­da­ki­ ka­rar­lý­lý­ðý­mýz­ ve­ bir­li­ði­miz­ bun­dan­ son­ra­ da­ha da­ar­ta­cak”­me­sa­jý­ný­ver­di.­El­sa­no­u­si,­ABD­Baþ­ka­ný­ O­ba­ma’nýn­ Tür­ki­ye­ ve­ Mý­sýr’da­ki­ ko­nuþ­ma­la­rýn­da­ Ýs­lâm­ dün­ya­sýy­la­ ye­ni­ bir­ baþ­lan­gýç­tan­ söz et­me­sin­den­son­ra,­Bin­La­din’in­öl­dü­rül­me­si­nin­de ABD­ i­l e­ Müs­l ü­m an­ dün­y a­s ý­ a­r a­s ýn­d a­k i­ i­l iþ­k i­y i güç­len­di­re­ce­ði­ni,­bu­nun­i­ler­le­yen­ay­lar­ve­yýl­lar­da gö­rü­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­­Washington / aa

u­ri­ye’de­E­sad­re­ji­mi­hiç­gö­zü­nü­kýrp­ma­dan­gös­te­ri­ci­le­rin­ü­ze­ri­ne­a­teþ­aç­ma­ya de­vam­e­di­yor.­Geç­Cu­ma­a­çý­lan­a­teþ­so­nu­cu­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­alt­mý­þýn­ü­ze­rin­de.­Ar­týk gün­geç­mi­yor­ki­gös­te­ri­ler­ol­ma­sýn­ve­“kim­li­ði bi­lin­me­yen­þa­hýs­lar”­ta­ra­fýn­dan­a­çý­lan­a­teþ­le­bir çok­ma­sum­in­san­vefat­et­me­sin. Pe­ki­Be­þar­E­sad­ne­ya­pý­yor?­ Gö­rü­nen­o­ki,­“sý­ký­yö­ne­ti­mi­de­kal­dýr­dýk,­da­ha ne­is­ti­yor­lar?”,­“Bu­ol­sa­ol­sa­Ýs­ra­il­ve­A­me­ri­ka’nýn i­þi­dir!”­gi­bi­söy­lem­le­rin­ar­dý­na­sý­ðý­nýp,­çýð­lýk­la­ra ku­lak­la­rý­ný,­ma­sum­ce­na­ze­le­ri­ne­göz­le­ri­ni­ka­pa­týp,­na­sýl­a­yak­ta­ka­la­ca­ðý­nýn­he­sap­la­rý­ný­ya­pý­yor. Bir­li­der­kan­la­ve­bas­kýy­la­ar­týk­kit­le­le­ri­dur­du­ra­ma­ya­ca­ðý­ný­gö­re­mez­mi?­ Gö­re­mi­yor. Tür­ki­ye­her­dü­zey­de­tel­kin­ler­de­bu­lun­ma­ya­ ve­ yol­ gös­ter­me­ye­ de­vam­ e­di­yor.­ En­ son MÝT­ Müs­te­þa­rý­ Fi­dan’ýn­ dev­let­ baþ­ka­ný­ ve baþ­ba­kan­la­ yap­tý­ðý­ gö­rüþ­me­ler­de,­ “pro­tes­to kül­tü­rü­tam­yer­leþ­me­miþ­kit­le­le­re­kar­þý­tank­la­ tü­fek­le­ mü­da­ha­le­ e­dil­me­me­si­ ge­rek­ti­ði” tel­ki­nin­de­ bu­lun­du­ðu­ bi­li­ni­yor.­ Dý­þiþ­le­ri­ Ba­ka­ný­Da­vu­toð­lu,­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan­çe­þit­li­ve­si­le­ler­le­ u­ya­rý­ ve­ tav­si­ye­le­ri­ni­ tek­rar­lý­yor­lar. An­cak­san­ki­E­sad­ve­hü­kü­me­ti­bu­söy­le­nen­le­ri­ne­za­ke­ten­din­li­yor­ve­a­nýn­da­u­nu­tu­yor.­ Pe­ki­bun­dan­son­ra­ne­ler­o­la­cak? Ar­týk­ok­yay­dan­çýk­mýþ­gö­rü­nü­yor.­Mý­sýr’da­ki­ gi­bi­ kon­trol­lü­ bir­ ge­çiþ­ i­çin­ E­sad’a­ rað­men hal­kýn­ya­nýn­da­yer­a­la­bi­le­cek­bir­güç­yok­Su­ri­ye’de.­Bu­du­rum­da­i­ki­se­çe­nek­var:­Ya­E­sad­gi­de­cek­ ya­ da­ hal­kýn­ tank­lar­la­ tü­fek­ler­le­ sus­tu­rul­ma­ya­ça­lý­þýl­dý­ðý­kan­lý­sa­vaþ­sü­re­cek.­ Tür­ki­ye­a­çý­sýn­dan­bek­le­nen­bir­so­nuç­or­ta­ya çýk­ma­ya­baþ­la­dý.­Sý­nýr­dan­çe­þit­li­þe­kil­ler­de­Tür­ki­ye’ye­geç­me­ye­ça­lý­þan­bin­ler­ce­in­san.­Bas­ký­dan ka­çan­ya­­da­bu­nu­ba­ha­ne­e­dip­Tür­ki­ye’ye­yer­leþ­mek­is­te­yen­ler­ko­nu­sun­da­hü­kü­me­tin­a­ci­len kap­sam­lý­tedbir­ler­al­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Da­ha­ön­ce ku­zey­I­rak’tan­ge­len­Kürt­sý­ðýn­ma­cý­lar­da­ya­þa­nan güç­lük­le­rin­ya­þan­ma­ma­sý­sað­lan­ma­lý.­ Dýþ­po­li­ti­ka­a­çý­sýn­dan­Su­ri­ye­ö­nem­li­bir­sý­nav ni­te­li­ðin­de.­Þam­gen’den­sý­ðýn­ma­cý­la­ra­hýz­lý­ge­çiþ­her­ke­si­þa­þýrt­mýþ­gi­bi­gö­rü­nü­yor.­As­lýn­da böl­ge­de­ki­di­ðer­ül­ke­ler­a­çý­sýn­dan­da­bu­ül­ke­de­ki­ge­liþ­me­ler­çok­ö­nem­li.­Bir­za­man­lar­Su­ri­ye’yi te­rö­rist­ül­ke­lis­te­si­ne­a­lan­A­me­ri­ka­ve­Su­ri­ye bi­le­E­sad’ýn­ka­lý­þý­ný­ter­cih­e­di­yor.­An­cak­bu­nun im­kân­sýz­lý­ðý­a­çýk.­Bu­yüz­den­böl­ge­ül­ke­le­ri­i­le bir­lik­te­A­me­ri­ka’nýn­da­mu­ha­lif­güç­ler­le­þim­di­den­i­le­ti­þim­kur­ma­te­lâ­þýn­da­ol­du­ðu­bi­li­ni­yor. Bu­ra­da­ki­mu­ha­lif­gü­cün­Mý­sýr’da­kin­den­fark­lý o­la­rak­Ýs­lâm­cý­güç­ler­ol­ma­dý­ðý,­çe­þit­li­lik­arz­et­ti­ði­dik­ka­te­a­lýn­dý­ðýn­da,­E­sad­son­ra­sý­dö­ne­min de­san­cý­lý­bir­ge­çiþ­le­ge­le­ce­ði­a­þi­kar. U­ma­rýz­E­sad’ýn­ak­lý­ba­þý­na­ge­lir­ve­bir­an­ön­ce ken­di­va­tan­da­þý­na­ö­lüm­yað­dýr­ma­nýn­ça­re­ol­ma­dý­ðý­ný­gö­rür.­Ak­si­hal­de­Su­ri­ye­ve­böl­ge­sin­de­su­la­rýn­du­rul­ma­sý­i­çin­çok­u­zun­za­man­ge­re­ke­cek.

Suriye’de gözaltýlar artýyor

Baþkan Barack Obama, Usame bin Ladin'in öldürüldüðü operasyonu, Amerikalý üst düzey yetkililerle birlikte izledi.

“EL KAÝDE'NÝN ETKÝSÝ GÝDEREK AZALIYOR” MÜSLÜMAN Halkla Ýliþkiler Konseyi Direktörü Haris Tarin de Müslüman Amerikan toplumunun Usame bin Ladin’in öldürülmesiyle derin rahatlama hissine büründüðünü belirterek, Bin Ladin’in sadece ABD topraklarýnda deðil, uluslar arasý çapta, Müslüman, Hýristiyan demeden “kaos ve terör saçan bir kukla” olduðunu kaydetti. “Dolayýsýyla Bin Ladin’in öldürülmesinin Müslüman dünyasýyla iliþkilerimizde yeni bir sayfa açacaðýný umuyoruz” diyen Tarin, Bin Ladin ve þiddete dayalý ideolojisinin Müslümanlarýn çoðunlukta olduðu ülkelerde giderek etkisini daha da kaybettiðini ve bu nun son birkaç aylýk sürede özgürlük, insan haklarý ve demokrasi taleplerinin seslendirildiði “Arap Baharý” ile görüldüðünü belirtti.

Bin Ladin'in öldürüldüðü belirtilen operasyonda, El Kaide liderinin bulunduðu evin krokisi kullanýldý.

“BÝN LADÝN’ÝN ÝDEOLOJÝSÝYLE MÜCADELEMÝZ SÜRECEK” KUZEY Amerika Ýslam Toplumunun din ve toplumlar arasý iliþkilerden sorumlu direktörü Dr. Seyid Syed de El Kaide’nin ortaya çýkmasýndan beri ABD’deki Müslümanlarýn onun yýkýcý ideolojisinden çok büyük kaygý duyduðunu, bu ideolojinin Müslüman toplumunun deneyimlerini, varlýðýný, baþarýlarýný, kalkýnmasýný ve demokratik bir ülkede yaþamasýný reddettiðini söyledi. Bu sebeple, Amerikalý Müslümanlar olarak El Kaide’nin ideolojisine karþý mücadele verdiklerini belirten Syed, “Bu baðlamda, Usame bin Ladin’in ölümü büyük bir dönüm noktasý, ancak bir son deðil. Bizim için kritik derecede önemli olan husus, Bin Ladin’in bedeninden ziyade, onun bu ideolojisi, nefreti, Ýslâm’ý yýkýcý yorumu. Dolayýsýyla bu ideolojiye karþý mücadelemizi, onun Ýslâm’a ne kadar yabancý bir ideoloji olduðunu gösterme gayretlerimizi sürdüreceðiz” diye konuþtu.

SURÝYE in­san­hak­la­rý­sa­vu­nu­cu­la­rý,­yet­ki­li­le­rin­son o­pe­ras­yon­lar­da­bin­den­faz­la­ki­þi­yi­gö­zal­tý­na­al­dýk­la­rý­ný­bil­dir­di­ler.­Su­ri­ye­U­lu­sal­Ýn­san­Hak­la­rý­Ör­gü­tü Baþ­ka­ný­Am­mar­Ku­rey­bi,­ör­gü­tün,­Cu­mar­te­sin­den be­ri­çe­þit­li­vi­la­yet­ler­de­ev­ev­ya­pý­lan­a­ra­ma­lar­da­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­bin­ci­va­rýn­da­ki­þi­nin­is­mi­ni­tes­bit­et­ti­ði­ni­söy­le­di.­Ku­ra­bi,­bir­çok­ki­þi­nin­de­ka­yýp­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Re­ji­me­kar­þý­gös­te­ri­le­ri­bas­týr­ma­ya­ça­lý­þan­Dev­let­Baþ­ka­ný­Beþ­þar­E­sad’ýn­bu­po­li­ti­ka­sý­ný yo­ðun­laþ­týr­dý­ðý­kay­de­di­li­yor.­­Beyrut / aa

Fransa: AB, Suriye’ye yaptýrým uygulamalý FRANSA, Av­ru­pa­Bir­li­ði’nin,­re­jim­a­leyh­ta­rý­gös­te­ri­ci­le­re­bas­ký­uy­gu­la­dý­ðý­ge­rek­çe­siy­le­Su­ri­ye­yö­ne­ti­mi­ne yap­tý­rým­uy­gu­la­ma­sý­ný­is­te­di.­Fran­sa­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný A­la­in­Jup­pe,­ba­sý­na­yap­tI­ðý­a­çýk­la­ma­da­‘’Biz­AB’de­ki or­tak­la­rý­mýz­la­bu­ko­nu­da­or­tak­ha­re­ket­et­mek­is­ti­yo­ruz’’­de­di.­Su­ri­ye­li­de­ri­Beþ­þar­E­sad’ýn­bu­yap­tý­rým­la­rýn he­de­fi­o­lup­ol­ma­ya­ca­ðý­yo­lun­da­ki­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne Jup­pe,­‘’Fran­sa’nýn­is­te­di­ði­bu’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­AB­ül­ke­le­ri­nin­bü­yü­kel­çi­le­ri,­Cu­ma­gü­nü­Brük­sel’de­Su­ri­ye’ye uy­gu­lan­ma­sý­is­te­ni­len­yap­tý­rým­la­rý­gö­rü­þe­cek.­Su­ri­ye’ye­si­lâh­am­bar­go­su,­yö­ne­ti­min­mal­var­lýk­la­rý­ný­don­du­rul­ma­sý,­hal­ka­bas­ký­ya­pan­ki­þi­le­re­vi­ze­ya­sa­ðý­ge­ti­ril­me­si­gi­bi­ko­nu­lar­top­lan­tý­da­e­le­a­lý­na­cak.­­Paris / aa


8

Y

MEDYA POLÝTÝK

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

CIA-Pentagon harekâtý ve cevapsýz sorular EL-KAÝDE lideri Usame bin Ladin, 2006 yýlýnda baþlayan CIA’nýn Pentagon kontrolüne girmesini öngören yapýlanma çerçevesinde yapýlan harekâtýn sonucunda öldürüldü. Pakistan, CIA-Pentagon iþbirliðinin merkezi olarak kabul ediliyor. CIA hedefleri belirliyor, Amerikan ordusu insansýz savaþ uçaklarýndan ateþlenen roketler ile hedefleri ortadan kaldýrýyor. Bu kez roket deðil, infaz ekibi kullanýldý.

‘‘

3. Usame bin Ladin Pakistan ordusu, istihbarat servisi ve siyasi yönetimindeki güçler dengesinde yaþanýlan deðiþim sonucu Amerika’ya teslim edildi. Bu du rum geçen 10 yýlýn sorgulanmasýna yol açtý. Eðer terörizmle savaþta Amerika’nýn en yakýn bölgesel müttefiki Ladin’i koru duysa, Afganistan’daki Amerikan askeri varlýðýnýn anlamý neydi? 4. Bin Ladin, sað olarak ele geçirilmeden infaz edilerek ilelebet susturuldu. Bunun Pakistan ve Amerikan istihbaratlarý arasýnda varýlan anlaþma sonucu yaþandýðý artýk biliniyor.

Bin Ladin’in susturulmasý ElKaide örgütünün arkasýndaki gerçek istihbarat baðlantýlarýný da tarihe gömmüþ oldu.

Onunla birlikte sýrlar da gömüldü Usame bin Ladin’in tutuklanma deðil öldürme amaçlý harekatýn hedefi olduðunu Amerikalý yetkililer kabul etti. Bu geliþme terör liderinin yakalanmasýndan çok koHarekat pek çok soru iþareti taþýyor: nuþmasýndan korkulduðunu gösteriyor. U1. Usame bin Ladin nasýl, Pakistan or- same bin Ladin, Sovyetler Birliði’nin 1979 dusunun merkezi olarak kabul edilen Ra- yýlýnda Afganistan’ý iþgal etmesinden sonra walpindi’ye 60 kilometre, baþkent Ýsla- bu ülkede Müslüman Mücahid direniþi örmabad’a çok yakýn bir noktada, hem de gütleyen, bu çerçevede CIA ve Pakistan isbir polis karakolunun hemen yanýndaki tihbaratý ile çalýþan isim olarak biliniyordu. bir malikanede yaþýyordu? Bin Ladin’in susturulmasý El-Kaide terör 2. Yaþanýlan yerin zenginliði El-Kaide örgütünün arkasýndaki gerçek istihbarat liderinin Pakistan yöneticilerinin bilgisi baðlantýlarýný da tarihe gömmüþ oldu. dahilinde orada yaþadýðýný gösteriyor. Ardan Zentürk/ Star, 3.5.2011

Said Nursî büyük mütefekkir BÝN Ladin’in cesedini Amerikalýlar denize atmýþlar. “Mezarý olmasýn, anýt mezara dönüþmesin” diye düþünmüþ olmalýlar. Said-i Nursi’ye yapýlan neydi? Hâlâ mezarý bilinmiyor. Onun mezarýnýn da “anýtlaþacaðý” düþünülmüþtü. Görüþlerim uyuþmasa da saygý duyduðum Said-i Nursi ile binlerce kiþinin ölümünde parmak izleri olan Bin Ladin’i kýyaslamam. Said-i Nursi bir büyük Ýslam tefekkür adamýydý. Siyasetin etkin isimlerinden biriydi. Onun izinden yürüyen milyonlar var. Bin Ladin ve Said-i Nursi isimlerini yan yana zikretmek bile yanlýþ olur.

Ama... ABD ve Türkiye arasýnda bu vesileyle paralel çizmek gerçekçidir. Yýllar önce Türkiye’nin Said-i Nursi’nin gömüldüðü yeri saklamasý ve mezarýnýn hâlâ sýr olmasýna karþýn, bedeni gene de- topraða karýþmýþtýr. Amerika ise Usame bin Ladin için “mezarý olmasýn” açýklamasýyla onun bedenini denize atmýþ. Türkiye’den ilham almýþsa bile abartmýþ. Ölüye ve Ýslam inancýna saygý göstermeliydi. Türkiye, Ýslam âleminde “örnek ülke (!..)” olarak algýlanýyor ama Amerika tam anlayamamýþ. Güneri Cývaoðlu/ Milliyet, 3.5.2011

ALTERNATÝF, SAÝD NURSÎ BÝN Ladin’in cesedinin “Denize gömülmesi”nin nedeni herhalde onun mezarýnýn yatýra dönüþmesi endiþesi olabilir. Buna benzer bir duruma galiba bizde de Bediüzzaman Said Nursî’nin mezarýnýn yerinin bilinmemesi ile tanýk olmuþtuk. 27 Mayýs 1960 darbesi ertesinde Said Nursi’nin naaþý Urfa’daki mezarýndan çýkartýlýp bilinmeyen bir yere nakledilmemiþ miydi? Oysa El Kaide terörizminin Ýslâm’daki alternatifi Said Nursî’nin barýþçý öðretisidir.

Mike Keefe, The Denver Post

Mehmet Barlas, Sabah, 3.5.2011

Usame bin Ladin sorularý USAME bin Ladin öldürüldü. Pakistan’da, Ýslamabad’ýn 50 kilometre yakýnýnda bir malikanede... Çatýþma oldu mu, meçhul. Yeri belirlenmiþti, Obama düðmeye bastý, operasyon yapýldý ve bilinen son... 10 yýl arandý, durdu. Koca Amerika, CIA’nýn dünyayý saran ajan aðýna raðmen Usame Bin Ladin’i bulamadý. Daðlar taþlar bombalandý, Afganistan iþgal edildi, siviller “yanlýþlýkla” öldürüldü, Amerika Afganistan’a yerleþti. Öldürülmeden yakalanamaz mýydý? Yakalansa ve konuþsaydý... AP ajansýna göre bir Amerikalý yetkili “Öldürüldü ve cesedi denize atýldý” dedi. Gerekçe olarak “Kimse bu cesedi kabul etmezdi” dendi. Acaba öldürülmesi ve cesedinin bile kaybolmasý mý istendi? Acaba Usame bin Ladin kimdi, hangi hareketin neresindeydi? Acaba El Kaide gerçekten neydi, nasýl bir örgütlenmeydi? Acaba 11 Eylül saldýrýsý gerçekten neydi? Bu sorular bugüne kadar çok soruldu. Birçok spekülasyon yapýldý. Ama iþte Bin Ladin gitti ve sorular geride kaldý. O, Amerikan tanýmlamasýna göre “uluslararasý bir terörist”ti. Ama Bin Ladin’e sorarsanýz, Amerika “Dünyanýn en büyük terörist devleti” idi. Terörizmin bir baþka ayaðýnda Ýsrail vardý, MOSSAD vardý. Amerika ve Ýsrail, mesela Hamas’ý da terör zincirine baðlamýþtý. Oysa Hamas, Filistinliler’in gözünde kurtuluþ mücadelesi vermekteydi. Terör tanýmlamalarý, durduðunuz yere göre deðiþmekteydi. Obama, “Hem Amerika’da hem de bütün dünyada dikkatli olmalýyýz. Bir kere daha söylüyorum. Bizim sorunumuz Ýslam’la deðil. Baþkan Bush’un dediði gibi,

bizim mücadelemiz Ýslâm’a karþý deðil, teröre karþý. Bin Ladin Ýslâmî bir lider deðil” demiþ. Bu iþ bu kadar yalýn ve masum mu, bilmiyorum. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Usame bin Ladin’in öldürülmesiyle ilgili “Bu þunu gösteriyor; teröristler ve terör örgütlerinin baþlarýnýn sonu, eninde sonunda canlý veya cansýz ele geçirilmektir. Dünyanýn en

‘‘

Bin Ladin kimdi, hangi hareketin neresindeydi? El Kaide gerçekten neydi, nasýl bir örgütlenmeydi? 11 Eylül saldýrýsý gerçekten neydi?

tehlikeli ve sofistike baþýnýn da bu þekilde ele geçirilmiþ olmasý, herkese ibret vesilesi olmalý. Büyük memnuniyetle karþýlýyorum” demiþ. Genel geçer bir duruþ. “Tehlikeli” ne demek, “sofistike” ne demek? Ýlk paralel tepkiler içinde þunlar da var: Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres: “Operasyon büyük baþarý. Sadece ABD deðil tüm dünya Bin Ladin’e verilen gecikmiþ ama haklý cezanýn ardýndan daha rahat nefes alacak.” Ýngiltere Baþbakaný David Cameron: Usame bin Ladin dünyanýn gördüðü en kötü terör saldýrýlarýndan sorumluydu. 11 Eylül ve diðer birçok saldýrý, birçoðu Ýngiliz binlerce insanýn hayatýna mal oldu. Bin Ladin’in bulunmasý ve küresel terör eylemlerini sürdüremeyecek olmasý çok büyük bir baþarý. Ýsrail Baþbakaný Benjamin Netanyahu: “Ýsrail devleti, Usame bin Ladin’in ortadan kaldýrýlmasýnýn ardýndan ABD halkýnýn sevincini paylaþýyor... ABD Baþkaný

Y se ri i lân lar Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk. Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

ELEMAN Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0212 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0212 655 88 59 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. 0535 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nElektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça 0545 771 76 23 Bahçelievler/Ýstanbul nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nGrafik ve Tasarým ele maný aranýyor. Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öð retmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nSultanahmet bölgesin de ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz.

Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

nKeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : 0 536 351 87 14 n Sahibinden Denizli'de

Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL 0533 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL

(0536) 313 81 79 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE

n Sahibinden Denizli'de

Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79

SATILIK ARSA

nYalova Merkezde 3000m2

sera bahçe 0532 615 29 16 n Arnavutköy 'de Sahibinden köyiçinde asfalta cepheli 500m2 25.000 TL Yarý Peþin Yarýsý vadeli arsa 0537 609 66 57 0212 597 80 71

n Yalova 'da göl manzaralý 850m2 triplex villa 0226 243 28 85 n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0212 597 99 21 0532 552 5973 n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman 0532 323 94 27 - 0282 653 66 67 - 0282 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda

Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75.000 TL Bodrum+3 Kat imarlý 0533 712 48 06 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555

VASITA

n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel

Barack Obama’yý adalet, özgürlük ve teröre karþý omuz omuza savaþan demokratik ülkelerin ortak deðerleri adýna elde ettiði zafer için tebrik ediyorum.” Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Avigdor Lieberman: “Gelecek birkaç gün çok önemli çünkü El Kaide’ye baðlý tüm organizasyonlar veya örgütü temsil edenler büyük bir saldýrý düzenlemek için her türlü çabayý gösterecek.” Ýþte böyle devam ediyor tepkiler... Ýslam ve terörün yan yana zikredilmesi Sovyet sonrasý Batý’nýn, Ýslam dünyasýný terbiye etmeye yönelik ideolojik bir operasyonu idi. Ayný zamanda Ýslam coðrafyasýna yönelik askeri harekâtlarýn gerekçesini oluþturdu. Rusya “Çeçen terörü”nü gerekçe göstererek Kafkaslar’da terör estirdi, Amerika “El Kaide terörü”nü gerekçe göstererek Irak-Afganistan harekâtlarýný gerçekleþtirdi, Ýsrail, Hamas’ý gerekçe göstererek Filistin’i vurdu... Devletler adýna gerçekleþtirilen sivil ölümleri terör olmadý!!! ..... Usame öldürüldü, demek ki zamaný geldi diye düþünmek de mümkün. Usame’nin Ýslamabad’ýn 50 kilometre yakýnýnda bir malikânede yaþýyor olmasýný garip buluyorsanýz, Usame’nin Beyaz Saray’ýn yakýnlarýnda bile yaþamýþ olduðunu düþünebilirsiniz. Bakýn insanlar, Saddam’ýn asýlmadýðýný, canlý yayýnda verilen görüntülerin onun dublörüne ait olduðunu bile iddia ediyorlar. Amerika’nýn güvenilirlik kýstasýnýn bir yansýmasý... Hoþ, insanlar ister güvensin ister güvenmesin, fark etmiyor, güçlü olduðunuz sürece zihinler üzerindeki hegemonyanýzý sürdürüyorsunuz. Þu an yaþanan da o. Ancak Usame’nin gerçek yargýsýnýn mahkeme-i kübrada olacaðýnda kuþku yok. Ahmet Taþgetiren Bugün, 3.5.2011

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94

NAKLÝYAT

n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80 n SAMARKANT Þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 217 29 30 0216 482 93 23 0532 590 16 03 n ALÝMOÐLU Evden eve marangozlu 150TL 0212 502 22 26

ZAYÝ n Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hatice Nurlu Mengencoðlu Tire / Ýzmir


Y

MAKALE

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

9

Hürriyet ve müsbet hareket iz­zet­ve­þe­ha­met-i­i­ma­ni­ye­si­bý­rak­ma­dý­ðý­gi­bi; baþ­ka­sý­nýn­hu­kuk­ve­hür­ri­ye­ti­ne­te­ca­vüz­et­me­ye­de­þef­kat-i­i­ma­ni­ye­si­mü­sa­a­de­et­mez.­ “Ben­ek­mek­siz­ya­þa­rým,­hür­ri­yet­siz­ya­þa­ya­mam”­­ 2 di­yen­Be­di­üz­za­man,­ “ha­ya­tý­nýn­en­e­sas­lý­düs­tu­ru­nun­hür­ri­yet”­­ 3 ol­du­ðu­nu­vur­gu­fersadoglu@yeniasya.com.tr lar.­Ki,­muh­te­þem­ta­ným­lar­ge­tir­di­ði­hür­ri­ye­ti e­di­üz­za­man­hür­ri­yet­me­se­le­si­ne­de­müs­- “Ka­nun-u­a­da­let­ve­te’dib­den­baþ­ka­hiç­kim­se bet­yak­la­þýr.­O­nu,­o­lum­suz­iþ­ler­de­ta­ma­- kim­se­ye­ta­hak­küm­et­me­sin.­Her­ke­sin­hu­ku­ku men­ser­best­lik­o­la­rak­gör­mez.­Ön­ce­lik­le mah­fuz­kal­sýn,­her­kes­ha­re­kât-ý­meþ­rû­a­sýn­da hür­ri­ye­ti,­“i­ma­nýn­bir­ö­zel­li­ði”­ve­“ma­ki­ne-i­ha­- þa­ha­ne­ser­best­ol­sun”­4 þek­lin­de­yo­rum­lar. Mo­dern­hu­kuk­çu­lar­da,­“Hür­ri­yet,­ka­nu­na­i­ya­týn­bu­ha­rý”­o­la­rak­tav­sif­e­de­rek;­i­man­ne­de­re­ce­mü­kem­mel­i­se­hür­ri­ye­tin­o­de­re­ce­par­la­- ta­at­et­mek,­ya­ni­ka­nu­nun­yap­de­di­ði­ni­yap­mak, yap­ma­de­di­ði­ni­yap­ma­mak­týr”­ 5 di­ye­ta­rif­e­der. ya­ca­ðý­ný­i­fa­de­i­le­Asr-ý­Sa­a­det’i­ör­nek­gös­te­rir.­1 Zi­ra,­Ý­man­i­le­Sul­tan-ý­Kâ­i­na­ta­im­ti­sâl­e­den Do­la­yý­sýy­la­hür­ri­yet­is­te­di­ði­ni­yap­mak­de­ðil, bir­a­dam­baþ­ka­la­rý­na­bo­yun­e­ðe­rek­zil­let­gös­- doð­ru­ve­meþ­rû­o­la­ný­yap­mak­týr.­Baþ­ka­la­rý­na­ve ter­mez.­Baþ­ka­sý­nýn­ta­hak­kü­mü­al­tý­na­gir­me­ye ken­di­ne­za­rar­ve­re­cek­þe­kil­de­ha­re­ket­et­mek,

B

em­ni­ye­ti­ih­lâl­et­mek,­hak­ve­hu­ku­ku­çið­ne­mek ke­sin­lik­le­hür­ri­yet­de­ðil­dir.­ Bu­nun­i­çin­Be­di­üz­za­man;­“Hür­ri­yet­o­dur­ki, ne­nef­si­ne­ne­de­gay­ri­ye­ (baþ­ka­sý­na)­ za­ra­rý­do­kun­ma­sýn”;­“Hür­ri­yet,­mü­râ­ât-ý­ah­kâm,­a­dab-ý þe­ri­at­ve­ah­lâk-ý­ha­se­ne­i­le­ta­hak­kuk­ve­neþv-ü ne­ma­bu­lur”;­“As­ya’nýn­ve­â­lem-i­Ýs­lâm’ýn­is­tik­bal­de­te­rak­ki­si­nin­bi­rin­ci­ka­pý­sý­meþ­rû­ti­yet-i meþ­rû­a­ve­þe­ri­at­da­i­re­sin­de­ki­hür­ri­yet­tir”­ 6 di­ye­rek­bu­nun­sý­nýr­la­rý­ný­be­lir­ler.­ Meþ­r û­t i­y et/de­m ok­r a­s i­ sis­t e­m i­ i­ç in­d e­k i mev­ziî­ bas­ký­ ve­ yan­lýþ­lar­la­ il­gi­li­ o­la­rak­ “Zu­lüm,­meþ­rû­ti­ye­tin­ha­ta­sý­de­ðil,­bel­ki­ka­fa­nýz­da­ki­ ce­ha­le­tin­ zul­me­tin­den­dir” di­ye­rek;­ ka­mu­o­yu­nun­bu­tür­yan­lýþ­la­ra­mey­dan­ver­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­lar: “Bir­mil­let­ce­hâ­let­le­hu­ku­ku­nu­bil­mez­se,­ehl-

i­ha­mi­ye­ti­da­hi­müs­te­bit­e­der.” “Ýs­te­riz­ki;­u­mum­mil­let­de­as­ker­gi­bi­müt­te­hit­ve­yek­vü­cud­ol­sun.­Ve­o­mu­hab­bet­ve­u­huv­ve­ti­kuv­ve­den­fi­i­le­çý­kar­sýn­lar.­Ve­mü­da­fi­ve mu­ha­fýz-ý­hu­kuk­ve­hal­lâ-i­müþ­ki­lat­(müþ­kül­le­ri­hal­le­den) ef­kâr-ý­âm­me­yi­(ka­mu­o­yu­nu)­tev­lid ve­teh­zip­et­sin­ (ter­bi­ye­et­sin).­Zi­ra­kat­re­kat­re su,­mü­te­fer­rik­kal­sa­ku­rur,­he­ba­ya­gi­rer.­Ýt­ti­hat i­le­bir­havz-ý­âb-ý­ha­yat­o­lur.”­7 Dipnotlar: 1- Münâzarât, 59. 2- Divan-ý H.Ö, 45. 3- Emirdað L. 1: 1–7. 4- Münâzarât, 17. 5- Baþgil, Demokrasi Yolunda, 97. 6- Divan-ý Harbi Örfi; 55. 7- 7 Nisan 1909, Volkan, sayý: 97.

Meydan siyaseti rasityucel-19@hotmail.com

Hastalýklar n­san­be­de­ni­nin­bo­zul­ma­sý­i­le­an­la­þýl­dý ba­zý­þey­ler. Çe­þit­çe­þit­has­ta­lýk­lar­mey­da­na­gel­di. A­de­ta­or­gan­la­rý­mýz­a­de­din­ce­has­ta­lýk­lar­o­luþ­tu. A­sýr­lar­bo­yu­in­san­lýk­bu­has­ta­lýk­lar­i­le iç­i­çe­ya­þa­dý. Ki­mi­ne­ça­re­bu­lun­du. Ki­mi­ne­bu­lu­na­ma­dý. Ý­lâç­lar­þi­fa­ya­ve­si­le­ol­du. Her­ö­lüm­de­bir­se­bep­a­ra­dý­in­san­lýk. Vü­c ut­ der­m an­s ýz­ ka­l ýr.­ Bu­ yüz­d en “Has­ta­ya­dö­þek­so­rul­maz.” “Ge­ce­nin­u­zun­lu­ðu­nu­has­ta­lar­bi­lir” Ve­ “Al­lah­sev­di­ði­ne­dert­ve­rir”­ de­miþ a­ta­la­rý­mýz. Has­ta,­dün­ya­nýn­ta­dý­ný­an­la­ma­ya­baþ­lar. Sýh­hat­li­i­ken­fark­e­de­me­di­ði­mi­zi,­has­ta­lýk­an­la­rýn­da­an­la­rýz. Bu­nu­ Fit­nat­ Ha­ným­ bak­ ne­ gü­zel­ di­le ge­tir­miþ: “Bil­me­dim­ zevk-i­ vi­sâ­lin­ çek­me­yin­ce fir­ka­tin Ol­ma­yýn­ca­has­ta­kad­rin­bil­mez­â­dem sýh­ha­tin” Bu­an­lam­da­bir­çok­ehl-i­kalp­ve­sa­lih­in­san­lar­has­ta­lýk­lar­i­le­im­ti­han­ol­muþ­lar­dýr. En­a­cý­þek­li­ni­Ey­yûb­A­ley­his­se­lâm­ya­þa­mýþ­týr. Ve­ Be­d i­ü z­z a­m an,­ has­t a­l a­r a­ ma­n e­v î bir­þi­fa­o­la­cak­o­lan­ “Has­ta­lar­Ri­sâ­le­si”ni te­lif­et­miþ­tir. Has­ta­lýk­ta­ mo­ral,­ dok­tor­la­rýn­ i­fa­de­si i­le­yüz­de­el­li­þi­fa­kay­na­ðý­dýr. Mo­ra­lin­en­gü­ze­li­ma­ne­vî­te­sel­li­ler­dir. Has­ta­lý­ðýn­ bir­ baþ­ka­ ver­si­yo­nu­ ha­yat hal­le­ri­miz­de­ya­þa­nýr. Bu­ çok­ has­ta­lýk­lý­ ve­ kan­gren­ ha­li­ne ge­len­ in­san­ ve­ o­lay­lar­da­ki­ in­ce­ me­se­le­le­ri­di­le­ge­ti­rir­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri. Ba­zý­sap­ma­la­rý­ha­týr­la­týr. Ký­rýk­lýk­la­rý­di­le­ge­ti­rir. “A­sýl­mu­sî­bet­di­ne­ge­len­mu­sî­bet­tir”­der. Öl­çü­le­ri­ze­de­le­yen,­pren­sip­le­ri­yý­kan, ba­sit­si­ya­set­me­se­le­le­ri­ve­si­ya­set­çi­ler­i­çin me­lek­gi­bi­kar­deþ­le­ri­ne­a­da­vet­e­den,­Ri­sâ­le­ler­de­ki­sað­lam­ba­his­le­ri­ken­di­ar­zu­su­is­ti­ka­me­tin­de­yo­rum­la­yan,­meþ­ve­re­ti­suç­la­yan,­bir­çok­gü­na­ha­ve­si­le­lik­ya­pan­ha­yat hal­le­ri­de­bir­ne­vî­has­ta­lýk­lar­dýr. Göz­ö­nü­ne­ge­len­kü­çük­bir­par­ça­i­le­dað gi­bi­ha­se­ne­le­ri­yok­sa­yar­ba­zen­in­san. Dâ­v â­d an­ çok­ þa­h ýs­l a­r ý­ ko­n uþ­m a­y a baþ­lar. Bu­nun­ a­dý­ ba­zen­ “ma­raz-ý­ ru­hî”,­ ba­zen­de “ma­raz-ý­kal­bî” o­lur. Ru­hî­bir­has­ta­lýk­týr,­kal­bî­bir­has­ta­lýk­týr. Ka­rýn­ca­yý­in­ci­tir,­ke­le­bek­le­ri­ra­hat­sýz­e­der. Böy­le­ in­san­la­rýn­ söz­le­ri­ ehl-i­ ke­ma­li ra­hat­sýz­e­der. Ýn­san­dýr;­ bir­ çýr­pý­da­ her­ þe­yin­ al­tý­ný üs­tü­ne­ge­ti­rir. Bun­lar­bir­ne­vî­has­ta­lýk­lar­dýr. Vü­cu­du­muz­da­mey­da­na­ge­len­has­ta­lýk­lar­dün­ye­vî­ha­ya­tý­mý­zý­teh­dit­e­der;­a­ma fik­rî­has­ta­lýk­la­rý­mýz­ma­ne­vî­ha­ya­tý­mý­zý...

Ý

VECÝZE Nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir kemâl ve cemâl Sahibine mahsustur; ne vakit Hakiki Sahibine verdin, o vakit bütün eþyayý Onun nâmiyle ve Onun aynasý olduðu cihetle ýzdýrapsýz sevebilirsin. Bediüzzaman Said Nursî

latif@yeniasya.com.tr

e­çim­le­re­kýrk­gün­den­az­bir­za­man­kal­dý.­ Bu­na­ rað­men,­ kit­le­ler­de­ es­ki­ye­ na­za­ran­he­ye­can­yok,­coþ­ku­za­yýf,­ü­mit­ler sö­nük­va­zi­yet­te. Ço­ðu­kim­se­"e­ski­tas­es­ki­ha­mam"­de­vam­e­de­cek­di­ye­ba­ký­yor,­si­ya­set­a­re­na­sý­na. Ö­te­yan­dan,­si­ya­sî­par­ti­li­der­le­ri­çýk­mýþ mey­dan­mey­dan­tur­lu­yor,­sa­lon­sa­lon­ge­zi­yor,­(tv'ler­de)­ka­nal­ka­nal­do­la­þý­yor. Bu­nu­yap­mak,­el­bet­te­on­la­rýn­hak­ký. El­bet­te­ki­ge­ze­cek­ler,­do­la­þa­cak­lar;­ek­ran ve­mik­ro­fon­lar­dan­ses­le­nip­ko­nu­þa­cak­lar. Ken­di­le­ri­ni­ta­ný­ta­cak­lar,­par­ti­le­ri­nin­prog­ra­mýn­dan­söz­e­de­cek­ler.­(Ger­çi,­böy­le­yap­-

S

mak­ye­ri­ne,­da­ha­zi­ya­de­yek­di­ðe­ri­nin­a­ley­hin­de­ko­nu­þu­yor,­ra­ki­bi­ni­ka­ra­la­ma­ya­ça­lýþ­ýyor­ya,­ney­se...) Va­tan­daþ­da­on­la­rý­din­le­ye­cek­(ya­da hiç­din­le­me­ye­rek)­ve­ter­ci­hi­ni­o­na­gö­re ya­pa­cak. Bu­a­ra­da,­bi­zim­mes­lek­te­o­lan­kim­se­ler de,­ki­mi­ha­be­ri­ni­su­na­cak,­ki­mi­de­ya­pý­lan­lar­dan­ve­söy­le­nen­ler­den­yo­la­çý­ka­rak­ba­zý yo­rum­ve­de­ðer­len­dir­me­ler­de­bu­lu­na­cak. Bu­da­biz­le­rin­hak­ký. Ýþ­te­bu­hak­ka­da­ya­na­rak­bu­gün­bir­þey­ler ka­ra­la­ma­ya­ça­lý­þa­lým.

Doðrunun diðer yarýsý AKP­li­de­ri­Er­do­ðan,­dün­TUS­KON­top­lan­tý­sýn­da­ko­nu­þur­ken,­e­zân–ý­Mu­ham­me­dî'nin­ya­sak­lan­ma­sýn­dan­söz­e­de­rek,­bir doð­ru­nun­ya­rý­sý­ný­an­lat­mak­la­ki­fa­yet­et­ti. CHP'ye­ça­tar­ken,­1941'de­e­zan­o­ku­ya­na

TARÝHTE BUGÜN

4 Mayýs 1904

Bir mühendislik harikasý: Panama Kanalý lam yük miktarý 210 milyon tonu geçiyor.

ünyanýn ikinci büyük sun'î kanalý olan Panama Kanalý'nýn inþasýna 4 Mayýs 1904'te baþlandý. Kanalýn tam kapasite faaliyete geçmesi ise, 1914 yýlý Aðustos'unda mümkün olabildi. Orta Amerika'da yer alan Panama Kanalýnýn yönetimi, ay ný zamanda inþasýný da gerçekleþtiren ABD'nin elinde.

D

Faturasý aðýr oldu

Teknik bilgiler Osmanlý Devleti idaresinde ve imkânlarýyla inþa edilen (1861–69) Süveyþ Kanalý, 160 km uzunluðuyla dünyanýn en büyük ve en stratejik mevkideki sun'î kanaldýr. Süveyþ'ten yaklaþýk 45 yýl sonra inþa edilen Panama Kanalýnýn uzunluðu ise, Sü veyþ'in ancak yarýsý (80 km) kadardýr. Bununla beraber, deniz taþýmacýlýðýnda yine de bir mühendislik harikasýdýr, Panama Kanalý. Zira, aðýr tonajlý yük gemileri, deniz seviyesinde yaklaþýk 28 metre daha yükseðe çýkarýlarak bu kanaldan geçiriliyor. Gemileri yükseðe çýkarma–indirme iþi, kapaklý ve kaldýraçlý–ingirgeçli büyük havuzlar marifetiyle gerçekleþtiriliyor. Orta kýsmý ayný zamanda

Aðýr tonajlý gemiler, deniz seviyesinden 28 metreye kadar yükselen Panama Kanalýndan kaldýraçlý–indirgeçli teknikle çalýþan büyük kapaklý havuzlarýn marifetiyle geçiyor.

sun'î göl/baraj olan 80 km'lik Panama Kanalýndan gemilerin geçiþi, yaklaþýk 9 saati buluyor. Pasifik ile Atlas Okyanusunu birbirine baðlayan bu kanal sayesinde, deniz yolculuðu 15.000 km kadar kýsalmýþ oldu. Günümüz itibariyle, yýlda 14.500 geminin bu kanaldan geçtiði tahmin ediliyor. Buna göre, taþýnan top-

GÜN GÜN TARÝH

Panama Kanalýnýn inþasýný, önce bir Fransýz þirketi üstlendi. Yýllarca süren çabalarýn neticesi iflas oldu. Ýflas eden Fransýz þirketi, kanalýn ihalesi hakkýný dev let destekli bir ABD þirketine devretti. Bütün engelleri aþarak 4 Mayýs 1904'te kanal inþasýna baþlayan ABD, burada on yýl müddetle sayýsýz insan çalýþtýrdý. Kanal açma çalýþmasý esnasýnda, sýtma, sarý humma denilen kanamalý ateþ ve toprak kaymalarý sebebiyle, bazý tahminlere göre 27 binden fazla insan canýndan oldu. Bu aðýr faturaya raðmen, kanal açma çalýþmalarý kesintisiz þekilde devam etti. 100 yýl sonra... Yüz yýl önceki teknoloji ve sair imkânlarla böylesine muazzam bir kanal yapýldýðýna göre, bugün itibariyle bu tür iþler çok daha kolay þekilde yapýlabilir. Yeter ki, elde edilen faydanýn masrafýndan ve zararýndan daha yüksek olduðu gerçeði vüzûha kavuþsun.

ve­ri­len­ce­za­dan­bah­set­ti. Oy­sa­bu­an­lat­tý­ðý­ký­sým,­bir­a­cý­ger­çe­ðin ya­rý­sý­dýr.­Hat­ta,­ya­rý­sý­na­bi­le­te­ka­bül­et­mi­yor. Zi­ra,­a­sýl­yý­kým­1932'de­ya­pýl­dý.­Þe­â­ir­den o­lan­Mu­ham­me­dî­e­za­na­ya­sak­ge­ti­ri­le­rek, Ýs­lâm­ta­ri­hi­nin­en­a­ðýr­dar­be­si­vu­rul­du.­Bir þar­ký­dan­fark­sýz­o­lan­"Türk­çe­e­zan"­o­kun­ma­sý­mec­bu­rî­tu­tul­du. 1941'de­baþ­la­tý­lan­uy­gu­la­ma­i­se,­var­o­lan ya­sa­ðý­ih­lâl­e­de­ne­(ya­ni­Mu­ham­me­dî­e­zan o­ku­ya­na)­pa­ra­ve­ha­pis­ce­za­sý­ge­ti­ril­di. A­ma,­ne­hik­met­se,­ba­zý­kim­se­ler­hep 1938'den­son­ra­sý­na­ça­tar­lar,­bu­ta­rih­ten ön­ce­ki­uy­gul­ama­la­ra­i­se­toz­kon­dur­maz­lar. *­*­* Ra­ki­bi­Ký­lýç­da­roð­lu'na­ça­tan­Er­do­ðan, ön­ce­ki­gün­de­þun­la­rý­söy­le­di:­"Bu­ar­ka­daþ SSK'yý­ba­týr­dý.­1999­se­çim­le­rin­de­DSP'den a­day­ol­du.­Mer­hûm­E­ce­vit­o­nu­be­ðen­me­di,­ve­to­et­ti." Bu­man­tý­ða­gör­e,­sa­yýn­Er­do­ðan­da,­ken­di­par­ti­sin­den­mil­let­ve­kil­li­ði­a­day­a­day­lý­ðý mü­ra­ca­a­týn­da­bu­lu­nan­5550­ki­þi­den­5­bin ki­þi­yi­be­ðen­me­yerek­ve­to­et­miþ­ol­du. Bunlar­yarýn­çýkýp­siyaset­yapmasýnlar­mý? Kal­dý­ki,­"28­Þu­bat­sü­re­ci"nin­si­ya­sî­uy­gu­la­ma­la­rýn­dan­bi­rin­ci­de­re­ce­de­so­rum­lu o­lan­E­ce­vit'tir.­Er­do­ðan­da,­bu­sü­re­cin­bir re­ak­si­yo­ner­ne­ti­ce­si­o­la­rak­si­ya­set­a­re­na­sýn­da­boy­gös­ter­di. So­nuç:­Ký­lýç­da­roð­lu,­SSK'yý­ba­týr­dý.­E­ce­vit,­2001­kri­ziy­le­ül­ke­e­ko­no­mi­si­ni­ba­týr­dý. Er­do­ðan'a­gö­re,­bu­gün­Ký­lýç­da­roð­lu­"tu­ka­ka",­E­ce­vit­i­se­"ne­i­yi­a­dam"­o­lu­ver­di.

Reklâm ve meydan farký Tv'ler­de­ki­rek­lâm­spot­la­rýn­da­ga­yet­o­tu­rak­lý­ve­a­ðýr­baþ­lý­bir­i­maj­o­luþ­tu­ran­CHP­li­de­ri­Ký­lýç­da­roð­lu,­mey­dan­lar­da­i­se,­hem að­zý­ný­boz­du,­hem­de­söz­ve­ta­výr­la­rýy­la­ga­yet­ha­fif­ve­ba­si­te­in­dir­gen­miþ­bir­gö­rün­tü ver­me­ye­baþ­la­dý. Ký­lýç­da­roð­lu'nun­þim­di­vâ­det­tik­le­riy­le, par­ti­si­nin­mis­yo­nu­ve­geç­miþ­te­ki­uy­gu­la­ma­la­rý­a­ra­sýn­da­bir­pa­ra­lel­lik­bul­mak­da, ne­re­dey­se­im­kân­sýz­bir­du­rum.

Hýrçýnlaþan siyaset Ge­rek­MHP­li­de­ri­Bah­çe­li­ve­ge­rek­se BDP­des­tek­li­ba­ðým­sýz­lar,­mey­dan­lar­da son­de­re­ce­sert­bir­üs­lûp­kul­la­na­rak­ve­ga­yet­hýr­çýn­ta­výr­lar­da­bu­lu­na­rak­dik­kat­çek­me­ye­ça­lý­þý­yor­lar. Bel­li­ki,­bir­hay­li­sý­kýn­tý­lý­dýr­lar.­Bu,­se­çi­lip­se­çi­le­me­me,­ya­hut­ba­ra­jý­a­þýp­a­þa­ma­ma ris­ki­nin­de­ö­te­sin­de­bir­sý­kýn­tý­nýn­i­fa­de­si ol­sa­ge­rek­tir. Sa­býr,­ha­zým­ve­ta­ham­mül­sý­nýr­la­rý­ný zor­la­ya­rak­si­ya­set­yap­ma­nýn­kim­se­ye­bir fay­da­ge­tir­me­di­ði­ta­ri­hin­tes­ci­lin­de­i­ken, ne­den­hâ­lâ­ay­ný­ha­ta­da­ýs­rar­e­di­li­yor,­an­la­mak­ko­lay­de­ðil.

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info (0 505) 648 52 50

Allah’ýn konuþmasý Nu­ray­Ha­ným: “Al­lah’ýn­ko­nuþ­ma­sý­nýn­ve il­ham­la­rýn­key­fi­ye­ti­na­sýl­dýr?­Ýl­ham­lar sevk-i­Ý­lâ­hî­mi­dir?­Â­ye­tü’l-Küb­râ’da­ge­çen in­san­il­hâ­mý,­hay­van­il­hâ­mý­ve­me­lek­il­hâ­mý­ný­ör­nek­ler­le­a­çýk­lar­mý­sý­nýz?” e­nâb-ý­Al­lah­e­ze­lî­ve­e­be­dî­ke­lâm­Sa­hi­bi­dir. Pey­gam­ber­le­ri­ne­va­hiy­gön­der­di­ði­gi­bi, mah­lû­kâ­týy­la­da­il­hâm­yo­luy­la­ko­nu­þur, mah­lû­kâ­tý­nýn­her­ih­ti­yâ­cý­ný­on­la­ra­il­ham­yo­luy­la bil­di­rir,­on­la­ra­im­dat­e­der.­Kul­la­rý­nýn­kal­bi­ne­di­le­di­ði­bil­gi­le­ri­il­ham­la­ak­ta­rýr,­doð­ru­la­rý­il­ham­e­der.­­ Ce­nâb-ý­Hak,­Pey­gam­ber­le­riy­le­va­hiy­yo­luy­la­ko­nu­þur.­Haz­ret-i­Mû­sâ’nýn­(as)­Tûr­Da­ðý'n­da­vah­ye maz­har­ký­lý­ný­þý­ný­ve­Al­lah’ýn­ke­lâ­mý­na­mu­ha­tap­o­lu­þu­nu­Kur’ân’da­þöy­le­bu­lu­ruz:­“Ta­yin­et­ti­ði­miz va­kit­te­ge­lin­ce,­Rabb’i­o­nun­la­(Mû­sâ­i­le) ko­nuþ­tu.”­1 Bir­son­ra­ki­â­yet:­“Ey­Mû­sâ!­Se­ni­gön­der­dik­le­rim­le ve­ko­nuþ­mam­la­in­san­lar­a­ra­sýn­dan­seç­tim.”­ 2 Bir baþ­ka­â­yet­te­þöy­le­bu­yu­ru­lur:­“Bir­ký­sým­pey­gam­ber­le­ri­sa­na­da­ha­ön­ce­an­lat­týk.­Bir­kýs­mý­ný­i­se­sa­na an­lat­ma­dýk.­Al­lah,­Mû­sâ­i­le­ger­çek­ten­ko­nuþ­tu.”­3 Þu­â­yet­de,­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­kul­la­rýy­la­ko­nuþ­ma­sý­nýn­key­fi­ye­ti­hak­kýn­da­bi­ze­bil­gi­ver­mek­te­dir: “Al­lah­bir­in­san­la­an­cak­va­hiy­sû­re­tiy­le­ve­ya­per­de ar­ka­sýn­dan­ko­nu­þur.­Ya­hut­bir­el­çi­gön­de­rir;­iz­niy­le­di­le­di­ði­ni­vah­ye­der.”­4 Ýl­ham­lar­da­Al­lah’ýn­çok­per­de­ler­den­geç­miþ ko­nuþ­ma­la­rý­dýr.­Fa­kat­va­hiy­ka­dar­göl­ge­siz­ve­sâ­fî de­ðil­dir.­Üs­tad­Sa­îd­Nur­sî­Haz­ret­le­ri­ne­gö­re,­il­ham­la­rýn­hu­sû­si­yet­ve­kül­li­yet­ci­he­tin­de­çok­çe­þit­li de­re­ce­le­ri­var­dýr.­En­cüz’î­si­ve­en­ba­si­ti­hay­van­la­rýn­il­ha­mý­dýr.­On­lar­dan­bi­raz­yük­sek,­a­vâm­in­san­la­rýn­il­ham­la­rý­gel­mek­te­dir.­Son­ra­sý­ray­la­il­ham­lar, a­vâm­me­lâ­i­ke­nin­il­ham­la­rý,­ev­li­yâ­il­ham­la­rý­ve me­lâ­i­ke-i­i­zam­il­ham­la­rý­tar­zýn­da­de­re­ce­de­re­ce yük­sel­mek­te­dir.­Ýl­ham­sýr­rý­na­bi­nâ­en­her­bir­ve­lî kal­bi­nin­te­le­fo­nuy­la:­“Kal­bim­be­nim­Rabb’im­den ha­ber­ve­ri­yor”­di­ye­bil­mek­te­dir.­5 Ce­nâb-ý­Hak,­ya­ra­týk­la­rý­na­va­zî­fe­le­ri­ni­il­ham­la bil­di­rir,­il­ham­la­tel­kin­e­der,­kul­la­rý­na­is­ti­ka­me­ti­il­ham­la­gös­te­rir­ve­hi­dâ­yet­ve­rir.­Bil­has­sa­hay­va­nâ­týn he­men­hep­si­dün­ya­ya­gel­dik­le­ri­za­man­na­sýl­ha­re­ket­e­de­cek­le­ri­ni,­rý­zýk­la­rý­ný­ne­ler­den­ve­na­sýl­el­de­e­de­cek­le­ri­ni,­has­ta­lýk­la­rýn­da­na­sýl­þi­fâ­bu­la­cak­la­rý­ný, ha­yat­þart­la­rý­na­na­sýl­a­yak­uy­du­ra­cak­la­rý­ný­“Ý­lâ­hî­sâ­ik”­hâ­lin­de,­ya­ni “sevk-i­Ý­lâ­hî”­tar­zýn­da,­ya­ni­tel­kin­e­dil­miþ­bil­gi­pa­ket­le­ri­tar­zýn­da­be­yin­le­rin­de­bul­mak­ta­dýr­lar.­Bu­gün­bi­lim­bu­na­iç­gü­dü­de­mek­te,­ma­a­le­sef­Ý­lâ­hî­bo­yu­tu­gö­zar­dý­et­mek­te­dir.­Ce­nâb-ý­Hak bütün­can­lý­la­ra­ya­þa­dýk­la­rý­sü­re­ce­ih­ti­yaç­la­rý­o­lan þey­le­ri­ek­sik­siz­tel­kin­ve­il­ham­et­mek­te­dir. Ýn­sa­nýn­il­ha­ma­ve­vah­ye­maz­har­ol­mak­la­be­râ­ber­ 6 fýt­rî­va­zî­fe­si­nin­i­lim­öð­ren­mek­le­ke­mâ­le­er­mek­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­yan­Üs­tad­Be­dî­üz­za­man Haz­ret­le­ri,­hay­va­nýn­as­lî­va­zî­fe­si­nin­i­se­tâ­lim­ve öð­ren­mek­le­ke­mâ­le­u­laþ­mak­ol­ma­dý­ðý­ný,­on­la­ra ih­ti­yâ­cý­o­lan­bil­gi­le­rin­doð­ru­dan­il­hâm­e­dil­di­ði­ni, on­la­rýn­yal­nýz­ca­is­ti­dat­la­rý­na­gö­re­a­mel­et­mek­le mü­kel­lef­bu­lun­duk­la­rý­ný­be­yan­e­der.­7 Be­dî­üz­za­man’a­gö­re,­va­hiy­göl­ge­siz­ve­sâ­fî­dir.­Ýl­ham­i­se­göl­ge­li­dir,­renk­ler­ka­rý­þýr­ve­u­mû­mî­dir. Me­lâ­i­ke­il­ham­la­rý,­in­san­il­ham­la­rý,­hay­van­il­ham­la­rý gi­bi­muh­te­lif­il­ham­lar­Al­lah­ke­lâ­mý­nýn,­de­niz­le­rin kat­re­le­ri­ka­dar­tek­si­ri­ne­me­dâr­son­suz­bir­ze­min teþ­kil­et­mek­te­dir.­“Rabb’i­min­söz­le­ri­ni­yaz­mak­i­çin bü­tün­de­niz­ler­mü­rek­kep­ol­sa,­Rabb’i­min­söz­le­ri tü­ken­me­den­o­de­niz­ler­tü­ke­nir­di.”­8 â­ye­ti­bu­na­i­þâ­ret­et­mek­te­dir.­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­kul­la­rýy­la­ve­mah­lû­kâ­týy­la­ko­nuþ­ma­la­rý,­on­la­rý­sev­di­ði­nin­ve­du­â­la­rý­na­fi­i­liy­le­ve­sö­züy­le­ce­vap­ver­di­ði­nin­be­lir­ti­si­dir.­9 Üs­tad­Sa­îd­Nur­sî’ye­gö­re­il­ham­la­rýn­mâ­hi­ye­ti ve­hik­me­ti­dört­nûr­dan­i­bâ­ret­tir: 1-­Ce­nâb-ý­Hak­ken­di­ni­mah­lû­kâ­tý­na­fi­i­len­sev­dir­di­ði­gi­bi;­il­ham­tar­zýn­da­sö­züy­le,­hu­zû­ruy­la­ve soh­be­tiy­le­de­sev­dir­mek­is­ter.­Al­lah’ýn­Ve­dû­di­ye­ti ve­Rah­mâ­ni­ye­ti­bu­nu­ge­rek­ti­rir.­ 2-­Ce­nâb-ý­Hak­kul­la­rý­nýn­du­â­la­rý­na­fi­i­len­ce­vap ver­di­ði­gi­bi;­il­ham­þek­lin­de­sö­züy­le­de­i­câ­be­ti­ni per­de­ler­ar­ka­sýn­dan­his­set­ti­rir.­Ce­nâb-ý­Al­lah’ýn Ra­hî­mi­ye­ti­bu­nu­is­ter.­ 3-­Al­lah­Te­â­lâ­a­ðýr­be­lâ­la­ra­ve­þid­det­li­hal­le­re dü­þen­kul­la­rý­na­fi­i­len­im­dat­et­ti­ði­gi­bi;­ko­nuþ­ma­sý hük­mün­de­il­hâ­mî­ka­vil­le­ri­i­le­de­im­da­da­ye­ti­þir. Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­Ru­bû­bi­ye­ti­nin­lâ­zý­mý­bu­dur.­­ 4-­Al­lah­u­A­zî­müþ­þân,­çok­â­ciz,­çok­za­yýf,­çok fa­kir­ve­çok­ih­ti­yaç­lý,­ken­di­mâ­li­ki­ni,­hâ­mi­si­ni, mü­deb­bi­ri­ni­ve­ko­ru­yu­cu­su­nu­bul­ma­ya­pek­çok muh­taç­o­lan­kul­la­rý­na­ken­di­var­lý­ðý­ný,­hu­zû­ru­nu ve­hi­mâ­ye­si­ni­fi­i­len­his­set­tir­di­ði­gi­bi;­kul­la­rý­i­le­sâ­dýk­il­ham­lar­per­de­sin­de­has­te­le­fo­nuy­la­ko­nuþ­ma­sý­da,­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­U­lû­hi­yet­þef­ka­ti­nin­ve­Ru­bû­bi­yet­rah­me­ti­nin­za­rû­rî­ve­vâ­cip­bir­ge­re­ði­dir.­10 Be­dî­üz­za­man’a­gö­re,­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­ko­nuþ­ma­sý­bütün­var­lýk­lar­da­bir­den­te­cel­lî­e­de­bi­lir.­Hiç­bir­su­âl­bir­su­â­le,­bir­iþ­bir­i­þe,­bir­hi­tâp­bir­hi­ta­ba, bir­ko­nuþ­ma­bir­ko­nuþ­ma­ya­mâ­ni­ol­maz,­ka­rýþ­maz­ve­ka­rýþ­tý­rýl­maz.­Ce­nâb-ý­Hak­her­ke­sin­ih­ti­ya­cý­na­gö­re,­her­kes­i­le­ko­nu­þur.­Bü­tün­o­cil­ve­ler,­ko­nuþ­ma­lar­ve­il­ham­lar,­bi­rer,­bi­rer­ve­hep­si­be­râ­ber, Al­lah’ýn­hu­zû­ru­na,­zo­run­lu­var­lý­ðý­na,­vah­de­ti­ne­ve e­ha­di­ye­ti­ne­de­lâ­let­ve­þe­hâ­det­et­mek­te­dir­ler.­11

C

Dipnotlar: 1- A’râf Sûresi, 7/143. 2- A’râf Sûresi, 7/144. 3- Nisâ Sûresi, 4/164. 4- Þûrâ Sûresi, 42/51. 5Sözler, s. 124. 6- Sözler, s. 296. 7- Sözler, s. 286. 8- Kehf Sûresi, 18/109. 9- Þuâlar, s. 116. 10- Þuâlar, s. 117. 11- Þuâlar, s. 117.


10

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Y

KÜLTÜR SANAT

sliha87@hotmail.com

Ergen psikolojisine dair birkaç kelâm u harikulâde bahar günleri, beni kýþkýrtmak için seferber olsa da; lâleler günbegün veda ederken, dallar sürpriz yaparcasýna meyveye dururken, martýlar balýkçý tezgâhlarýnýn yakýnlarýnda aheste aheste uçarken, pencereden izlemekle yetindiðim tabiatý keþfe çýkamadýðýma hem melûl hem mahzunum. Zira bugünlerde yaþadýðým yoðun bir telâþem var; master tezimi üç hafta içinde toparlayýp, son rötuþlarýný yapýp teslim etmem gerekiyor. Hayatýmýn gündemine oturttuðum bu meþgale, ilginç tesbitlere ulaþmamý saðlayarak ufak da olsa akademi dünyasýna katkýda bulunmamýn yaný sýra bunlarý sizlerle paylaþmama da vesile oluyor þimdi. Bir yýldýr, “15-18 Yaþ Lise Öðrencisi Kýzlarýn Dini Tutum ve Davranýþlarý” konusu üzerine çalýþýyorum. Bulunduðum þehirdeki üç okuldan iki yüz kýrk kýz öðrenciye danýþman hocamla beraber hazýrlamýþ olduðum anketi uyguladým. Kýz öðrencileri seçmemin, elbette feministlikle bir ilgisi yok. Amacým, ergen genç kýz psikolojisiyle ilgili daha detaylý araþtýrma yapmak. Anketimizde öðrencilere, demografik sorularýn yanýnda asýl araþtýrma konumu oluþturan Allah’a inanýp-inanmama durumlarýný, namaz kýlýp kýlmadýklarýný, kýlmýyorlarsa eðer sebeplerini, oruç tutup tutmadýklarýný, dinî bilgilerini nereden öðrendiklerini, hangi konularda þüpheye düþtüklerini, zekât, hac, sadaka, duâ, ölüm ve ahiret hakkýndaki düþüncelerini irdeleyen kýrk soru sordum. Ýki yüz kýrk öðrenciden sadece birisi Allah’a inanmadýðýný söyledi. Öðrencilerin % 30,8’i düzenli olarak beþ vakit namazý kýldýðýný, % 72,5’i eksiksiz olarak Ramazan orucunu tuttuðunu belirtti. Peki, gençler en çok hangi konuda þüpheye düþüyor derseniz, % 32,9 oranýyla günahlar konusu baþý çekiyor, daha sonra % 22,5’lik bir kýsmý kader konusu, % 17,9’u ahiret hakkýnda þüpheye düþtüðünü bildiriyor. Ergenlerin yaþadýðý bu þüpheyi olaðan karþýladým, çünkü günümüzde geleneksel Ýslâm’ýn uzandýðý her nokta, neredeyse her þeyi günah olarak nitelendirirken, öðrencilerin bu çetrefilli durumda kendi çabasýyla, arzusuyla araþtýrma yapmadan safî bir bilgiye ulaþmasý, imkânsýz deðilse de oldukça zor. Ýfrat ve tefritin sýnýrlarýný bilmeyen aileler, çocuklarýný ne yazýk ki bu bilinçsizliðin esiri olarak yetiþtiriyor. Deli dolu çaðlarýný yaþayan, anne-babanýn her sözünü baský ve otorite þeklinde algýlayan gençler, dine karþý tutumlarýnda ya ilgisiz yahut taklitçi bir tavýr geliþtiriyor. Sözü daha fazla uzatmadan son olarak bir hususa daha iþaret edeyim: Anketimizde ‘Eðer imkânýnýz olsaydý hangi özelliðinizi deðiþtirmek isterdiniz?” sorusunu yönelttiðim öðrencilerin neredeyse tamamýna yakýný, ‘çabucak sinirlenmemi, öfkelenmemi’ cevabýný vermiþ. Hani, anne babalar, sizler sürekli þikâyet eder durursunuz ya, çocuðum her lâfýma kýzýyor, baðýrýyor, çaðýrýyor, beni üzmekten adeta zevk alýyor diye… Aslýnda onlar da bu ruhî ve duygusal boþalmanýn farkýnda. Ve bundan hiç mi hiç memnun deðiller. Ancak ellerinden bir þey gelmiyor, zira yaþadýklarý buhranlý çaðýn özelliklerini taþýyorlar. Kuþkusuz ergenlik devri sona erip birer yetiþkin olduklarýnda her biri o hallerini kâbus olarak niteleyip hüzünle anacak. Öyleyse, sevgili anne-babalara düþen çocuklarýna profesyonelce bir yaklaþým; içinde bol miktarda hoþgörü, sevgi ve anlayýþ barýndýran. Bir de sabýr, nevalesinde çokça bulunan.

Elhamra Sarayý, Endülüs’ten sonra bütün tahriplere raðmen ihtiþamý ve büyüleyici mimarisi ile dimdik ayakta duruyor . Her yýl milyonlarca turist, bu sarayý görebilmek, fotoðraflayabilmek ve yüzyýllar öncesinin masalsý hayatýna þahit olabilmek için akýn ediyor.

Þ

FOTOÐRAFLAR: AA

Endülüs’ün kýzýl sarayý: Elhamra ÝSLÂMIN YAKLAÞIK 800 YIL HÜKÜM SÜRDÜÐÜ ENDÜLÜS’ÜN ÇAÐLARA MEYDAN OKUYAN ELHAMRA SARAYI, TABÝATLA ÝÇ ÝÇE, HAVUZLARI, CENNET BAHÇELERÝ VE MUHTEÞEM MÝMARÝSÝYLE GÖRENLERÝ BÜYÜLÜYOR. ÝSPANYA’NIN güneyinde 756 yýlýnda kurulan, doðudan batýya ilim, bilim ve sanatý götüren ve bir anlamda Rönesansýn da ilk kývýlcýmýný yakan Endülüs’ün Avrupalýlarca ele geçirilmesinden sonra yakýlan kütüphaneleri, tahrip edilen yapýlarý, bir medeniyetin nasýl dramatik sonla karþý karþýya kaldýðýný apaçýk gösteriyor. Kütüphanelerinde en az bir milyon kitabýn yakýlarak yok edildiði Endülüs için ‘’yanýk mede niyet’’ demek mümkün. Yakýlan sadece Endülüs deðil, aslýnda bütün dünyanýn ilerlemesini saðlayacak bir birikimdi. Fransýz fizikçi P. Curie, bu gerçeði þöyle ifade eder: ‘’Endülüs’ten bize otuz kitap kaldý, atomu parçalayabildik. Eðer yakýlan bir milyon kitabýn yarýsý kalmýþ olsaydý, çoktan uzayda galaksiler arasýnda geziyorduk.’’

Endülüs’ün kuþkusuz en önemli eseri ‘’kýzýl saray’’ anlamýna gelen Elhamra Sarayý’dýr. Sarayýn temeli 1232 yýlýnda bugünkü adýyla Granada olan Gýrnata Emirliðini kuran 1. Muhammed tarafýndan atýldý. Elhamra Sarayý, daha sonraki hükümdarlar tarafýndan yaptýrýlan eklemelerle geniþletildi. Ýslâmýn yaklaþýk 800 yýl hüküm sürdüðü Endülüs’ün çaðlara meydan okuyan sarayýdýr El hamra. Tabiatla uyumlu, havuzlarý, cennet bahçeleri ve muhteþem mimarisiyle görenleri adeta büyülüyor. Ortaçað’ýn soðuk ve karanlýk yüzüne isyan edercesine neþe ve huzur veren rengiyle

ÝLK seferini Þubat ayýnda Adana’ya yapan Kütahya Seramik ve Kütahya Yapý Kimyasallarý’na ait eðitim otobüsünün bu ayki ilk duraðý Çorlu. 2011 yýlýnda 95 farklý il ve ilçede, 15 bin ustaya ulaþmayý hedefleyen eðitim otobüsü, Mayýs ayýnda Edirne, Adapazarý, Bolu, Zonguldak, Rize, Erzurum, Sivas gibi pek çok ilde mola verecek. 2009 yýlýnýn Mart ayýnda kurulan ve kýsa sürede üye sayýsý 15 bine ulaþan Kütahya Seramik ve Kütahya Yapý Kimyasallarý bünyesindeki Usta Kulübü’nün organize ettiði eðitimler Kasým ayýnda son bulacak.

Elhamra Sarayý, belki de dünyanýn en dramatik sonunu yaþayan Endülüs’ten sonra bütün tahriplere raðmen ihtiþamý ve büyüleyici mimarisi ile dimdik ayakta duruyor bugün de. Her yýl milyonlarca turist, bu sarayý görebilmek, fotoðraflayabilmek ve yüzyýllar öncesinin masalsý hayatýna þahit olabilmek için akýn ediyor. Yüreði sýzlayan bir emirin hýçkýra hýçkýra aðlayarak vedasýna ve bir annenin tarihe mal olmuþ sözlerine de þahitlik eden Elhamra Sarayý, Granada’yý terk eden bu son emirin gözyaþý döktüðü son kaledir ayný zamanda. Elhamra Kararnamesi’ni kabul ederek, þehrin anahtarlarýný Aragon Kralý Ferdinand’a teslim eden Endülüs’ün son hükümdarý Ebu Abdullah Muhammed bin Ali, yakýn akrabalarý ile þehri terk ettikten sonra Gözyaþý Tepesi’nden son kez dönüp bakar Granada’ya ve Elhamra Sarayý’na. 2 Ocak 1492’de kulelerden birine büyükçe bir haç dikildiðini görünce içi sýzlar, hýçkýrarak aðlamaya baþlar ve ‘’Elveda Elhamra, Elveda Endülüs’’ sözcükleri dökülür aðzýndan. Oðlunun bu halini gören annesi, Mehmet Âkif Ersoy’un Süleymaniye Kürsüsü’nden þiirinde mýsralara döktüðü þu tarihi sözleri söyler: ‘’Çarpýþmadýn erkek gibi düþmanlarla, þimdi hiç yoksa kadýnlar gibi olsun aðla.’’ Granada / aa

Malatya ‘Dünya Kitap Okuma Rekoru’na talip

A. Hamdi Tanpýnar’a büyük ilgi

MALATYA’DA kitap-kýrtasiye maðazalar zinciri NT’nin öncülüðünde ‘Dünya Kitap Okuma Rekoru’ denemesi gerçekleþtirilecek. Rekor denemesi Malatya Valiliði ve Millî Eðitim Müdürlüðü ile iþ birliði içinde 12 Mayýs tarihinde Ýnönü Stadyumu’nda düzenlenecek. Kitap okuma bilincinin arttýrýlmasý planlanan faaliyete 25 bin kiþinin katýlacak. Faaliyette katýlýmcýlar ayný anda yüksek sesle kitap okuyacak. Geçen yýl 15 milyonu aþan kitap satýþýyla Türkiye dahil 8 ülkeye ‘Kitapla dostluk’ teklifinde bulunan NT Maðazalarý gerçekleþtirilen deneme baþarýlý olursa, geçtiðimiz yýl Mersin’de kýrýlan rekor Malatya’ya taþýnacak. Malatya / cihan

TÜRK edebiyatýnýn usta ismi Ahmet Hamdi Tanpýnar hatýrasýna düzenlenen ‘Mektup’ yarýþmasý, yoðun ilgi gördü. Yarýþmaya yurt içi ve yurt dýþýndan 218 eser katýldý. Bursa merkez Osmangazi Belediyesi tarafýndan edebiyatýn deðiþik dallarýnda düzenlenen yarýþmalarýn onuncusu, ‘Ýkinci Zamana Mektuplar’ temasýyla bu yýl mektup dalýnda yapýlýyor. 30 Nisan’da açýklanmasý beklenen yarýþma sonuçlarý, yoðun katýlým dolayýsýyla 7 Mayýs tarihine ertelendi. Yarýþmaya, yurt içinden çeþitli þehirlerin yaný sýra yurt dýþýndan Ýsviçre, Kanada, Almanya, Kýbrýs gibi bir çok ülkeden 218 eser katýldý. Eserlerin okunmasý için jüriye bir hafta daha zaman verildi. Bursa / cihan

BULMACA 1

Kütahya Seramik’ten “Otobüste” eðitim

dizayný ile keyifli bir yolculuða götürür ziyaretçilerini. Suyun ve yeþilin göz alýcý bir ahenkle buluþtuðu zarif bir saraydýr Elhamra. Sarayýn havuzlarý, fýskiyeleri ziyaretçilerin gözlerini okþarken, çeþit çeþit aðaçlarýn havaya saldýðý hoþ kokular da ruha tazelik verir. Cennetül Arifin (Bilgelerin Cenneti) adý verilen bahçeden geçerken insan, cennete olan özleminin bu dünyada oluþturulduðu hissine kapýlýr.

ELVEDA ELHAMRA, ELVEDA ENDÜLÜS

Dýþarýdan görünümü aðýr bir kaleyi andýran sarayýn içi, dýþ görünümünün aksine ince iþlemeler, estetik ve etkileyici dizayný ile keyifli bir yolculuða götürür ziyaretçilerini. Suyun ve yeþilin göz alýcý bir ahenkle buluþtuðu zarif bir saraydýr Elhamra.

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

Eðitim otobüsünün bu ayki duraðý Çorlu olacak.

Akdeniz’in sýcaklýðýný yansýtan saray, ihtiþamý ve mütevazýlýðý ayný anda içinde barýndýran hü zünlü bir medeniyeti simgeliyor. Elhamra Sarayý’nýn en önemli sýrrý birçok yerine yazýlmýþ olan ‘’La Galibe Ýllallah’’, yani ‘’Al lah’tan baþka galip yoktur’’ sözcüðüdür. Sarayýn sütun, kemer, kubbe, tavan ve duvarlarýnda bu sözcüðe sýkça rastlanýr. Dýþarýdan görünümü aðýr bir kaleyi andýran sarayýn içi, dýþ görünümünün aksine ince iþlemeler, estetik ve etkileyici

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SOL­DAN­SA­ÐA—­1. Kanunlar, yönetmelikler uyarýnca bir veya daha çok aday arasýndan belli birini veya birkaçýný seçme, intihap. - Baþýnda tarak biçi minde tüyleri olan bir çeþit kuþ. 2.­El örgüsü çoraplarda kelebek motifi. - Üzüm, meyve aðaçlarý ve bitkilerin dizisi. 3.­Pamuklarý kozadan ayýrmak. - Koruyan, himaye eden. 4.­Bir denizimiz. - Büyükler, ulular. 5.­Genel olarak bitkiler. - Toptan, götürü, hepsi birden. 6.­Kedi, köpek yavrusu. - Lineer enerji transferi. 7.­ (Tersi) Yama, ilâve. - Tesbih baþlýðý. - Dünyamýzýn uydusu. 8. Cehennem meleði. - Numaranýn kýsasý. 9.­Kuvvetlerin maddeler ve hareket ler üzerine etkisini inceleyen fizik dalý. - Deste sayýsý. 10.­Kesin delil, yoruma gerek býrakmayacak netlikte yazýlmýþ Kur'ân hükmü. YU­KA­RI­DAN­ A­ÞA­ÐI­YA—­ 1.­ Birinin yerine seçilebilecek bir baþka yol,

yöntem, tutum, alternatif. - Galyum elementinin simgesi. 2.­ Sýralý oluþ. 3. Mevlevî tarikatýna mensup kimse. - Çocuklarýn oyun için kazdýklarý ufak çukur. 4.­Bir baðlaç. - Bir iþ veya durumun sonu, sonuç. 5.­Mehmet kelimesinin bazý yörelerimizde söyleniþi. - Akdeniz iklimi bitki örtüsü. 6.­ Tatlý çörek. Yüzün göz, kulak ve burun arasýndaki bölümü. 7.­Elma, armut kurusu. - Billur, þeffaf cam veya þiþe. 8.­Genel alýcý kan grubu. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI - Belli hafif figürlere, a1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dým atýþlara, çoðunlukla sahne düzenine ve müzi- 1 T U R A M C A G A Y A N ðe dayalý gösteri türü. - 2 E S A S Ü A S A B Ý Y E Köpek, kelp. 9.­ Hýrýsti- 3 K A K A K K A S A V E T yanlýkta bayan din gö- 4 E R A T A A L Ý T M M Ý revlisi. - Teyemmümün 5 S E M Ý H E E L M A A D farz sayýsý. 10.­ Aðrý Da 6 A S U L A N T M A S A R ðý'nýn eski adý. 11.­ Eski Türklerde din görevlisi. - 7 K E L E T E T A K Ý L C Elektrotta artý uç. 12. 8 A B A N Ý K E S A H Ý T Canlýlýk, hayatiyet, can- 9 L A M A C A H Ý L Ý Y E landýrma. 10 I T A T E Þ E N E V A L

Ustalarýn tablolarý müzayedede PORTAKAL Sanat ve Kültür Evi tarafýndan düzenlenen, ‘’Büyük Üstatlardan Tablolar’’ Gece Mü zayedesinde, Türk resminin büyük ustalarýndan Hüseyin Zekai Paþa’nýn ‘’Meyveli Natürmort’’ tablosu 3 milyon 850 bin liraya alýcý buldu. Portakal Sanat ve Kültür Evi sahibi Raffi Portakal yönetiminde Beþiktaþ Conrad Otel’de düzenlenen ve 46 eserin satýþa sunulduðu müzayedenin ilk bölümünde, Türk resim tari hinin üstatlarýndan Hüseyin Ze kai Paþa, Þeker Ahmed Paþa, son Halife Þehzade Abdülmecid, Halil Paþa, Nazmi Ziya, Namýk Hikmet Onat, Ýbrahim Çallý, Fikret Mualla ve Mübin Orhon’un eserleri satýþa sunuldu. Müzayedede eserlerine çok az rastlanan Hüseyin Zekai Paþa’nýn tuval üzerine yaðlý boya ‘’Meyveli Natürmort’’ adlý tab losu, açýk arttýrmaya çýkarýldýðý fiyat olan 3 milyon 850 bin liradan satýldý. Ýstanbul / aa


Y

EKONOMÝ Cinsi

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

Cinsi 1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.7408 0.24990

1.7520 0.25250

1.7382 0.24973

1.7546 0.25308

1.5947 5.4653

1.6019 5.5373

1.5888 5.3833

1.6080 5.6204

1.5127 1.6533

1.5200 1.6641

1.5116 1.6457

1.5223 1.6741

1 KANADA DOLARI

0.30220 2.2537

0.30051 2.2413

0.30290 2.2571

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.30072 2.2429

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.28737 0.40457

0.28931 0.40530

0.28717 0.40154

0.28998 0.40834

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.5223

2.5355

2.5205

2.5393

100 JAPON YENÝ

1.8534

1.8657

1.8465

1.8728

1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU

1 KUVEYT DÝNARI

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5300 ÖNCEKÝ GÜN 1,5210

DÜN 2,2630 ÖNCEKÝ GÜN 2,2570

DÜN 76,05 ÖNCEKÝ GÜN 76,05

DÜN 510,69 ÖNCEKÝ GÜN 510,69

p

p

tu

2 MAYIS 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

tu

HA­BER­LER

11

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Lüks projelerle vurgun Benzine yapýlan 8-9 kuruþluk zamla Van'da fiyatý 4,42 liraya çýktý.

GELÝR ÝDARESÝ FAALÝYET RAPORUNA GÖRE, TÜRKÝYE’DE EN FAZLA VERGÝ KAÇAÐI GAYRÝMENKUL SEKTÖRÜNDE. LÜKS PROJELERDE BÜYÜK ORANDA VERGÝ KAÇAÐI TESBÝT EDÝLDÝ.

Petrol düþtü, benzin çýktý

GELÝR Ý­da­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­2010­yý­lý­Fa­a­li­yet­Ra­po­ru,­Tür­ki­ye’de­en­faz­la­ver­gi­ka­ça­ðý­nýn­gay­ri­men­kul­sek­tö­rün­de­ya­þan­dý­ðý­ný­or­ta­ya­koy­du.­Fa­a­li­yet­Ra­po­run­dan­der­le­nen­bil­gi­le­re­gö­re,­ver­gi­de­ne­ti­min­de­risk­a­na­li­zi­ça­lýþ­ma­la­rý­çer­çe­ve­sin­de,­ge­çen­yýl ‘’POS­Sa­týþ­la­rý,­Na­kit­A­na­li­zi,­Muh­ta­sar­ve­Ge­lir­Ver­gi­si­Be­yan­la­rý­nýn­Çap­raz­A­na­li­zi, De­ðer­Ar­týþ­Ka­zan­cý,­Ko­nut­Kre­di­le­ri-Mü­te­ah­hit­Be­yan­la­rý­Kar­þý­laþ­tý­rýl­ma­sý,­A­vu­kat­lar­ve­POS’lu­Te­fe­ci­lik’’­pro­je­le­ri­ne­dö­nük­in­ce­le­me­ler­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­De­ðer­Ar­týþ ka­zan­cý­Risk­A­na­li­zi­Pro­je­sin­de,­1,896­in­ce­le­me­ya­pýl­dý.­Sa­týn­al­dý­ðý­gay­ri­men­ku­lu 5­yýl­i­çin­de­sa­tan­em­lak­sa­hip­le­ri­nin,­de­ðer­ar­týþ­ka­zan­cý­kap­sa­mýn­da­86­mil­yon 330­bin­90­li­ra­ka­zanç­be­yan­et­ti­ði,­bu­na­kar­þý­lýk­514­mil­yon­400­bin­95­li­ra­lýk­ge­li­ri dev­let­ten­ka­çýr­dý­ðý­an­la­þýl­dý.­De­ne­tim­e­le­man­la­rý,­o­lu­þan­de­ðer­ar­týþ­ka­zan­cý­ný­ek­sik bil­di­ren­em­lak­sa­hip­le­ri­ne­43­mil­yon­664­bin­633­li­ra­ver­gi­ta­hak­kuk­et­ti­rir­ken,­69 mil­yon­472­bin­532­li­ra­da­ce­za­kes­ti.­Ge­lir­Ý­da­re­si­Baþ­kan­lý­ðý,­ge­çen­yýl­fa­tu­ra,­fiþ ve­sevk­ir­sa­li­ye­si­gi­bi­bel­ge­le­rin­kon­trol­e­dil­di­ði­3­mil­yon­753­bin­669­mü­kel­lef nez­din­de­yay­gýn­ve­yo­ðun­de­ne­tim­de­de­bu­lun­du.­­Söz­ko­nu­su­de­ne­tim­ler­de,­fa­a­li­yet­gös­ter­di­ði­hal­de,­ka­yýt­dý­þý­ça­lý­þan­37­bin­965­ki­þi­i­çin­mü­kel­le­fi­yet­te­sis­et­ti­ril­di.­1472­iþ­ye­rin­de­fi­i­li­en­van­ter,­37­bin­785­iþ­ye­rin­de­de­ha­sý­lat­tes­pi­ti­ya­pýl­dý.­Ýþ­let­me­le­re­150­mil­yon­326­bin­505­li­ra­u­sul­süz­lük­ce­za­sý­ke­sil­di.­Ça­lýþ­ma­lar­es­na­sýn­da­4­bin­391­iþ­çi­nin­de­si­gor­ta­sýz­ça­lýþ­tý­rýl­dý­ðý­or­ta­ya­çý­ka­rýl­dý.­­­­

n AKARYAKIT ü­rün­le­rin­den­95­ve­97­ok­tan­ben­zin­le­rin sa­týþ­fi­ya­tý­dün­den­ge­çer­li­ol­mak­ü­ze­re­lit­re­de­8-9­ku­ruþ ar­tý­rýl­dý.­A­kar­ya­kýt­da­ðý­tým­þir­ket­le­rin­den­O­PET’te­95 ok­tan­kur­þun­suz­ben­zi­nin­sa­týþ­fi­ya­tý­An­ka­ra­ve­Ýz­mir’de lit­re­de­4,22­li­ra­dan­4,30­li­ra­ya,­Ýs­tan­bul’da­4,23­li­ra­dan 4,32­li­ra­ya,­Van’da­i­se­4,33­li­ra­dan­4,42­li­ra­ya­yük­sel­di. BP­ve­Pet­rol­O­fi­si­ba­yi­le­rin­de­zam­son­ra­sý­95­ok­tan­kur­þun­suz­ben­zi­nin­lit­re­fi­ya­tý­An­ka­ra’da­4,21­li­ra­dan­4,30 li­ra­ya,­Ýz­mir’de­4,20­li­ra­dan­4,29­li­ra­ya­çýk­tý.­Ýs­tan­bul’da­i­se­BP­ba­yi­le­rin­de­ben­zi­nin­fi­ya­tý­4,21­li­ra­dan­4,30­li­ra­ya, PO’da­i­se­4,20­li­ra­dan,­4,29­li­ra­ya­yük­sel­di.­Van’da­i­se­95 Ok­tan­kur­þun­suz­ben­zi­nin­fi­ya­tý­BP’de­4,40­li­ra­ya,­PO’da i­se­4,39­li­ra­ya­çýk­tý.­Shell­ba­yi­le­rin­de­i­se­95­ok­tan­ben­zi­nin­lit­re­fi­ya­tý­An­ka­ra­ve­Ýs­tan­bul’da­4,30­li­ra,­Ýz­mir’de 4,29­li­ra,­Van’da­i­se­4,40­li­ra­o­la­rak­be­lir­len­di.­Bu­a­ra­da zam­son­ra­sý­97­ok­tan­ben­zi­nin­lit­re­si­i­se­üç­bü­yük­þe­hir­de,­4,40­li­ra­ya­ka­dar­yük­sel­di.­­Ankara / aa

KREDÝ KARTI DA DURDURAMADI

Diplomalý iþsizler ordusu büyüyor n TÜRKÝYE Ka­mu-Sen’den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­‘’dip­lo­ma­lý­iþ­siz­le­rin­o­ra­nýn­yüz­de­30’la­ra­çýk­tý­ðý’’­i­le­ri­sü­rül­dü.­Tür­ki­ye­Ka­mu-Sen’den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­Tür­ki­ye’de­her­yýl­700­bin­gen­cin­ü­ni­ver­si­te­yi­bi­ti­re­rek­ha­ya­ta­a­týl­dý­ðý­i­fa­de­e­di­le­rek,­ü­ni­ver­si­te­me­zu­nu­genç­ler­a­ra­sýn­da­iþ­siz­lik­o­ra­ný­nýn­yüz­de­11,2­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­Ü­ni­ver­si­te­me­zu­nu­her­100­genç­ten­20’si­nin­iþ­bul­ma­ü­mi­di­ol­ma­dý­ðý­ge­rek­çe­siy­le­ça­lýþ­ma­ha­ya­tý­nýn­dý­þýn­da kal­dý­ðý­nýn­i­le­ri­sü­rül­dü­ðü­a­çýk­la­ma­da,­‘’dip­lo­ma­lý­iþ­siz­le­rin­o­ra­ný­nýn­yüz­de­30’la­ra­ka­dar­týr­man­dý­ðý’’­kay­de­dil­di.­Her­yýl­KPSS’ye­900­bi­nin­ü­ze­rin­de­ü­ni­ver­si­te me­zu­nu­nun­baþ­vur­du­ðu­be­lir­ti­le­rek,­ü­ni­ver­si­te­me­zu­nu­genç­le­rin­u­mu­du­nu­ka­mu­da,­ge­lir­ga­ran­ti­li­bir­iþ bul­ma­ya­bað­la­mýþ­ol­duk­la­rý­i­fa­de­e­dil­di.­A­çýk­la­ma­da, son­yýl­lar­da­ka­mu­da­söz­leþ­me­li­ve­4/C’li­sta­tü­de­ça­lýþ­ma­ne­de­niy­le­gü­ven­ce­siz­is­tih­da­mýn­art­tý­ðý,­ku­rum­lar a­ra­sýn­da­a­da­let­siz­lik­uy­gu­la­ma­la­rý­nýn­gö­rül­dü­ðü­ö­ne sü­rü­le­rek,­ça­lý­þan­la­rýn­so­run­la­rý­nýn­­çö­zü­le­bil­me­si­nin yo­lu­nun,­ör­güt­lü­ol­mak­ve­yö­ne­ti­me­ka­týl­mak­tan­geç­ti­ði­kay­de­dil­di.­Ko­nu­ya­i­liþ­kin­de­ðer­len­dir­me­ya­pan Tür­ki­ye­Ka­mu-Sen­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ýs­ma­il­Kon­cuk, genç­le­rin­yýl­lar­ca­e­ði­tim­gör­dük­ten­son­ra­iþ­siz­kal­ma kor­ku­suy­la­ya­þa­dýk­la­rý­ný­i­le­ri­sü­re­rek,­‘’Ü­ni­ver­si­te­me­zu­nu­genç­le­ri­mi­zin­ne­re­dey­se­ya­rý­sý­iþ­a­ra­mak­ta­dýr. An­cak­da­ha­faz­la­is­tih­dam­i­çin­ya­tý­rým­ya­pýl­mak­zo­run­da­dýr’’­de­di.­­Ankara / aa

Elektrikte üretim azaldý, tüketim arttý n ELEKTRÝK tü­ke­ti­mi,­Ni­san­a­yýn­da­bir­ön­ce­ki­yý­lýn ay­ný­a­yý­na­gö­re­yüz­de­9,8­o­ra­nýn­da­ar­tar­ken,­tü­ke­tim ar­tý­þý­bir­ön­ce­ki­a­ya­gö­re­hýz­kes­ti.­Tür­ki­ye­E­lek­trik­Ý­le­tim­A­no­nim­Þir­ke­ti­(TE­Ý­AÞ)­ve­ri­le­rin­den­der­le­nen­bil­gi­le­re­gö­re,­bu­yý­lýn­Ni­san­a­yýn­da­e­lek­trik­tü­ke­ti­mi­bir ön­ce­ki­yý­lýn­ay­ný­a­yý­na­gö­re­yüz­de­9,8­o­ra­nýn­da­ar­ta­rak,17­mil­yar­861,3­mil­yon ki­lo­vat­sa­a­te­(kwh) çýk­tý. 2010­yý­lý­nýn­Ni­san­a­yýn­da­tü­ke­tim­16­mil­yar­262­mil­yon­kwh­se­vi­ye­sin­dey­di.­Ni­san­a­yýn­da­tü­ke­tim­Mart­a­yý­na­gö­re­i­se­yüz­de­7,4­o­ra­nýn­da­ge­ri­le­di.­Bu­yý­lýn­Mart a­yýn­da,­19­mil­yar­282,2­mil­yon­kwh­e­lek­trik­tü­ke­til­miþ­ti.­Bu­çer­çe­ve­de­ay­lýk­baz­da­bir­ön­ce­ki­yý­la­ký­yas­la,­O­cak­a­yýn­da­yüz­de­13,3,­Þu­bat­a­yýn­da­yüz­de­13,4,­Mart a­yýn­da­yüz­de­13,2­ar­týþ­gös­te­ren­e­lek­trik­tü­ke­ti­mi,­bu yý­lýn­Ni­san­a­yýn­da­9,8’lik­tü­ke­tim­ar­tý­þý­i­le­yüz­de­10­se­vi­ye­si­nin­al­tý­na­düþ­müþ­ol­du.­Bu­yý­lýn­ilk­4­a­yýn­da­top­lam­tü­ke­tim­i­se­74­mil­yar­617,7­mil­yon­ki­lo­vat­sa­at­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti.­Ö­te­yan­dan,­Ni­san­a­yýn­da­17­mil­yar 732,2­mil­yon­kwh­e­lek­trik­ü­re­til­di.­330,7­mil­yon­kwh dýþ­a­lým­la­bir­lik­te­tü­ke­ti­me­su­nu­lan­e­ner­ji­mik­ta­rý­18 mil­yar­62,9­mil­yon­kwh’yý­bul­du.­­Ankara / aa

Milliyet ve Vatan’ýn satýþý tamamlandý n DOÐAN Ga­ze­te­ci­lik,­Mil­li­yet­ve­Va­tan­ga­ze­te­le­ri­nin sa­tý­þý­nýn­ta­mam­lan­dý­ðý­ný­du­yur­du.­Do­ðan­Ga­ze­te­ci­lik’in­ Ka­mu­yu­Ay­dýn­lat­ma­Plat­for­mu’nda­(KAP) ya­yým­la­nan­a­çýk­la­ma­sýn­da,­þir­ket­bün­ye­sin­de­ya­yýn­la­nan Mil­li­yet­Ga­ze­te­si’ne­a­it­tüm­mar­ka­ve­i­sim­hak­la­rý­i­le­in­ter­net­si­te­si­a­lan­ad­la­rý­nýn­KDV­da­hil­47­mil­yon­960­bin do­lar­be­del­ü­ze­rin­den,­þir­ke­tin­129­mil­yon­li­ra­ser­ma­ye­sin­de­yüz­de­99,99­o­ra­nýn­da­pay­sa­hi­bi­ol­du­ðu­ve­bün­ye­sin­de­Va­tan­Ga­ze­te­si’nin­tüm­mar­ka­ve­i­sim­hak­la­rý i­le­in­ter­net­si­te­si­a­lan­ad­la­rý­ný­ba­rýn­dý­ran­Ba­ðým­sýz­Ga­ze­te­ci­ler­Ya­yýn­cý­lýk­A.Þ’de­sa­hip­ol­du­ðu­1­mil­yon­289 bin­996­a­det­his­se­se­net­le­ri­nin­ta­ma­mý­nýn­26­mil­yon do­lar­be­del­ü­ze­rin­den,­De­mi­rö­ren­ve­Ka­ra­can­Gru­bu’nun­or­tak­gi­ri­þim­þir­ke­ti­DK­Ga­ze­te­ci­lik­ve­Ya­yýn­cý­lýk­A.Þ’ye­dev­ri­nin­ta­mam­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di.­A­çýk­la­ma­da, ö­de­me­nin,­söz­leþ­me­nin­im­za­lan­dý­ðý­ta­rih­te­13­mil­yon 33­bin­561­do­lar­a­vans­a­lýn­ma­sý,­31­Ma­yýs­2011­ta­ri­hin­den­da­ha­geç­ol­ma­ya­cak­þe­kil­de­13­mil­yon­33­bin­561 do­lar­pe­þin­ö­de­me­ve­ka­lan­tu­ta­rýn­2012­yý­lý­ba­þýn­dan­i­ti­ba­ren­her­ay­ol­mak­ü­ze­re­40­e­þit­tak­sit­te­ö­den­me­si þek­lin­de­o­la­ca­ðý­be­lir­til­di.­­Ýstanbul / aa

Fa­a­li­yet­Ra­po­ru,­Ge­lir­Ý­da­re­si­nin­her­ay­ban­ka­lar­dan­top­lu­dö­küm­al­dý­ðý­kre­di­kart­la­rýy­la­ya­pý­lan­sa­týþ­lar­da­bi­le­iþ­let­me­sa­hip­le­ri­nin­ver­gi­ka­çýr­mak­tan­kork­ma­dý­ðý­ný­göz­ler­ö­nü­ne­ser­di.­POS­Sa­týþ­la­rý­Ýz­le­me­Pro­je­si­a­dý­al­týn­da­752­mü­kel­le­fin­be­yan­ve­sa­týþ­bil­gi­le­ri­kar­þý­laþ­tý­rýl­dý. Bu­mü­kel­lef­le­rin­kre­di­kar­tý­yo­luy­la­be­yan­et­tik­le­rin­den­39­mil­yon­828­bin­290­li­ra­da­ha­faz­la­sa­týþ­yap­tý­ðý­an­la­þýl­dý.­Sa­týþ­la­rý­ný dü­þük­gös­te­ren­iþ­let­me­le­re­9­mil­yon­115­bin­980­li­ra­ver­gi­ve ce­za­ta­hak­kuk­et­ti­ril­di.­Kre­di­kar­týy­la­sa­týþ­lar­da­gö­nül­lü­u­yum kap­sa­mýn­da­da,­12­bin­529­iþ­let­me,­944­mil­yon­li­ra­lýk­mat­rah­ta 180­mil­yon­li­ra­lýk­ar­tý­þa­git­ti.­KDV­Ý­a­de­si­Risk­A­na­li­zi­Sis­te­mi çer­çe­ve­sin­de­de,­186­bin­841­KDV­i­a­de­ta­le­bi­a­na­li­ze­ta­bi­tu­tul­du.­Bu­ta­lep­ler­i­çin­284­bin­981­a­det­ra­por­dü­zen­le­nir­ken,­68 bin­490­mü­kel­le­fin­KDV­be­yan­la­rýn­da­o­lum­suz­luk­tes­bit­e­dil­di. KDV­i­a­de­si­de­ne­tim­le­rin­de,­15­bin­311­ki­þi­nin­i­þi­ni­terk­et­ti­ði hal­de,­­ka­yýt­lar­da­ih­ra­cat­çý­ya­mal­ve­hiz­met­sa­tý­yor­gi­bi­gös­te­ril­di­ði,­11­bin­118­mü­kel­le­fin­de­mal­sat­tý­ðý­hal­de­KDV­be­yan­na­me­si­ver­me­di­ði­be­lir­len­di.­­Ankara / aa

Makina sektörüne yol haritasý SANAYÝ Ticaret­ Bakanlýðý’nca­ hazýrlanan­ ‘’Türkiye Makina­ Sektörü­ Strateji­ Belgesi­ ve­ Eylem­ Planý’’na göre,­üreticilere­saðlanan­KDV­iadesi­uygulamasý­hýzlandýrýlacak,­ finansal­ kiralama­ iþlemlerinin­ KDV karþýsýndaki­ durumu­ deðerlendirilecek­ ve­ varsa aksayan­ yönlerin­ düzeltilmesine­ yönelik­ çalýþmalar yapýlacak.­ Makina­ Sektörü­ Strateji­ Belgesi­ ve­ Eylem Planý­ (2011–­ 2014), Sanayi­ Bakaný­ Ergün­ tarafýndan düzenlenen­tanýtým­toplantýsý­ile­açýklandý.­Belge­ile­5 hedef­ ve­ 39­ eylem­ belirlendi.­ Çalýþmada­ vizyon, ‘’Makina­Sektöründe­Teknoloji­Üretim­Üssü­Olmak’’, genel­amaç­ise­‘’Makina­Sektörünün­Geliþtirilmesi­ve Yüksek­ Teknolojili­ Ürünlerin­ Ýmal­ Edilmesinin Saðlanmasý’’­olarak­tespit­edildi.­Öte­yandan­çalýþmayla,­ ‘’Katma­ deðeri­ ve­ marka­ deðeri­ yüksek­ makina sanayine­ dönüþümü­ saðlayýcý­ hukuki­ düzenlemeleri ve­ yapýsal­ tedbirleri­ hayata­ geçirmek,­ Türk­ makina sektörünün­ kalite,­ güven­ ve­ teknoloji­ unsurlarýný­ ön plana­çýkaran,­yurt­içinde­ve­dýþýnda­etkin­bir­tanýtým yapmak­ve­ihracatý­arttýrmak,­global­düzeyde­rekabet edebilen,­katma­deðerleri­yüksek­ürünler­üretebilmek için­ AR-GE­ ve­ inovasyon­ yapmak­ hedeflerinden hareketle,­ stratejinin­ sahada­ uygulanmasýný­ temin edecek’’­ 39­ eylemden­ oluþan­ tedbirler­ setini­ içeren Eylem­Planý­oluþturuldu. Ýstanbul / aa

GEÇMÝÞ OLSUN Rize Çayeli eþrafýndan manifaturacý Yaþar Azmanoðlu'nun oðlu

Süleyman Azmanoðlu'nun beyin kanamasý sonucu ameliyat olduðunu öðrendik, Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

Hasan Tahsin Keni

LÜKS PROJELERDE YÜZDE 59’LUK KAÇAK

DENETÝM birimleri, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi büyük þehirlerde lüks konutlar inþa eden, ev ve daireleri de daha proje aþamasýnda satan büyük müteahhitlik þirketleri ni de mercek altýna aldý. Söz konusu firmalardan 282’si Konut Kredileri-Müteahhit Beyanlarý Karþýlaþtýrýlmasý Projesi uyarýnca denetime tabi tutuldu. Denetimler, müteahhitlerin her 100 bin liralýk konut satýþýn da, devlete 41 bin liralýk konut sattýk þeklinde beyanda bulunduðunu, 59 bin lirayý i se kaçýrdýðýný gösterdi. Proje kapsamýnda 282 müteahhitin, beyan ettiði satýþ geliri 30 milyon 406 bin 548 lira, kaçýrdýklarý gelir de 42 milyon 602 bin 453 lira oldu. Ýncelemeler sonucunda müteahhitlere 1 milyon 876 bin lira vergi farký çýkarýldý. 4 milyon 910 bin lira da ceza uygulandý.

POS TEFECÝLER VE AVUKATLAR

KONTÖR ve Altýn Ticareti Yapan Mükellef ler Projesi ile de 227 POS tefeci denetime alýndý. Bunlarýn 63 milyon 575 bin 318 lira gelir elde ettiði, ancak bunun 32 milyon 235bin 165 lirasýný bildirip, 31 milyon 340 bin 153 lirayý gizlediði belirlendi. POS tefecilere de 12 milyon 997 bin 848 lira vergi ve ceza kesildi. 42 avukatý da özel incelemeye alan Gelir Ýdaresi, bu meslek grubunda yüzde 29’luk bir vergi kaçaðý tesbit etti. Avukatlarýn, 3 milyon 914 bin 723 liralýk be yana karþýlýk, 1 milyon 531 bin 984 lirayý kayýt dýþý býraktýðý gözlendi.

Enflasyon Nisan’da yükseliþe geçti MART ayýnda 41 yýlýn en düþük düzeyine gerileyen enflasyon Nisan’da yükseliþe geçti. Türkiye’de Nisan ayý itibariyle yýllýk enflasyon tüketici fiyatlarýnda (TÜFE) yüzde 4,26, üretici fiyatlarýnda (ÜFE) yüzde 8,21 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, 2011 Nisan ayýnda aylýk bazda enflasyon TÜFE’de yüzde 0,87, ÜFE’de ise yüzde 0,61 artýþ gösterdi. TÜFE’de bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,26, 12 aylýk ortalamalara göre yüzde 6,79 artýþ meydana geldi. Yýlýn ilk 4 ayýnda da TÜFE yüzde 2,45 olarak hesaplandý. TÜFE’de ana harcama gruplarý itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artýþ, yüzde 10,91 ile giyim ve ayakkabý grubunda görüldü. Yýllýk bazda ise TÜFE’de en yüksek artýþ yüzde 8,21 ile çeþitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. 2011 yýlý Nisan ayýnda aylýk bazda ÜFE yüzde 0,61, yýllýk bazda yüzde 8,21 ve on iki aylýk ortalamalara göre de yüzde 9,17 arttý. 4 aylýk döneme iliþkin ÜFE ise yüzde 6,04 oldu. Ankara / aa

Kazakistan Cumhurbaþkaný Nazarbayev, 4. Astana Ekonomi Forumu'nun açýlýþýnda konuþtu.

Yeni bir küresel paraya geçilmeli Tavuk etinin kilosu 5 TL’ye yükseldi BÜTÜN piliçte perakende fiyatýnýn, üretim yetersizliði dolayýsýyla 4,75 TL’den psikolojik sýnýr olan 5 TL’ye yükseldiði bildirildi. Beyza Piliç Genel Koordinatörü Necmettin Çalýþkan, yaptýðý açýklamada, Türkiye’de kanatlý eti üretiminin son 10 yýlda nüfus artýþýna paralel olarak arttýðýný, kiþi baþýna tüketimin ise 20 kiloya yaklaþtýðýný, halk bilinçlendikçe bu tüketimin daha da artacaðýný söyledi. Hafta sonlarýnda yapýlan mitinglerin, halký piknik yapma yerine miting alanlarýna çektiðini anlatan Çalýþkan, ‘’12 Haziran’da planlanan milletvekili seçimleri de yapýlýp biterse, bizim için bir önemli engel daha kalkmýþ olacak’’ dedi. Üretim yetersizliði dolayýsýyla bütün piliç kilosunun perakendede psikolojik sýnýr olan 5 TL’den satýþa sunulduðunu bildiren Çalýþkan, ancak yine de kýrmýzý etle kýyaslandýðýnda olmasý gereken rakamýn çok altýnda kaldýðýný kaydetti. Çalýþkan, üretilen tavuk etinin yüzde 10-15’inin ihraç edildiðini, bunun da maliyetin altýnda gerçekleþtiðini söyledi. Adana / aa

KAZAKÝSTAN Cum­hur­baþ­ka­ný­Nur­sul­tan­Na­zar­ba­yev,­ye­ni­bir­kü­re­sel­pa­ra bi­ri­mi­ne­ge­çil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di. Ka­za­kis­tan­E­ko­no­mi­ve­Ti­ca­ret­Ba­kan­lý­ðý­i­le­Av­ras­ya­E­ko­no­mik­A­raþ­týr­ma­lar Ens­ti­tü­sü­ta­ra­fýn­dan­or­ga­ni­ze­e­di­len, dün­ya­e­ko­no­mi­si­nin­ge­le­ce­ði­nin­ma­sa­ya­ya­tý­rýl­dý­ðý­4.­As­ta­na­E­ko­no­mi­Fo­ru­mu,­Ba­ðým­sýz­lýk­Sa­ra­yýn­da­baþ­la­dý.­‘’Ye­ni­On­yýl­So­run­lar­ve­Pers­pek­tif­ler’’­a­na baþ­lý­ðý­i­le­top­la­nan­fo­ru­mun­a­çý­lý­þýn­da ko­nu­þan­Ka­za­kis­tan­Cum­hur­baþ­ka­ný Nur­sul­tan­Na­zar­ba­yev,­ya­þa­nan­bü­yük kü­re­sel­e­ko­no­mik­kriz­den­ders­çý­kar­týl­ma­sý­ný­ve­kü­re­sel­ma­na­da­or­tak­bir­pa­ra­bi­ri­mi­ne­ge­çil­me­si­ni­is­te­di.­Bütün u­lus­la­rýn­or­tak­ka­ra­rý­i­le­o­luþ­tu­ru­la­cak pa­ra­bi­ri­mi­nin­þef­faf­lý­ðý­da­be­ra­be­rin­de ge­ti­re­ce­ði­ni­an­la­tan­Na­zar­ba­yev,­‘’Be­lir­le­ne­cek­ye­ni­pa­ra­bi­ri­mi­ve­o­luþ­tu­ru­la­cak­or­tak­re­zerv­le­þef­faf­bir­e­ko­no­mik­ya­pý­in­þa­e­di­le­bi­le­cek­tir.­Böy­le­ce ge­le­ce­ðe­da­ir­bütün­u­lus­la­rýn­u­mut­la­rý güç­le­ne­cek,­e­ko­no­mik­ge­liþ­me­da­ha­da hýz­ka­za­na­cak­týr’’­de­di.

GELÝR DAÐILIMINDAKÝ UÇURUM SAATLÝ BOMBA GÝBÝ

TÜM dünyayý etkisi altýna alan küresel ekonomik krizden herkesin gerekli dersleri çýkartmasý gerekti ðini söyleyen Nazarbayev, þunlarý belirtti: ’’Toplumlar içindeki gelir daðýlýmýndaki eþitsizliðin, fakirlik, yoksulluk ve iþsizliðin yeni krizlere neden olabileceðini aklýmýzdan çýkartmamalýyýz. Sermayenin kontrolsüz bir þekilde büyümesi ve belli ellerde toplanarak, gelir daðýlýmýndaki eþitsizliðin büyümesi yeni krizlere davetiye çýkartabilir. Sermayenin kontrolsüz büyümesi ve gelir daðýlýmýndaki uçurumun büyümesi adeta bir saatli bomba gibi karþýmýzda durmaktadýr. Her an patlayabilecek bu bomba hepimiz için büyük bir tehdidi içinde barýndýrýyor.’’ Eski Merkez Bankasý Baþkaný Gazi Erçel ile Türkiye’den çok sayýda ekonomistin de katýldýðý forum bugün tamamlanacak. Astana / aa


12

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Y

DÝZÝ

Eðitimci –Yazar Hüseyin Gültekin:

Müsbet hareket tarzý çok daha büyük sýkýntýlarýn önünü aldý

Yard. Doç. Dr. Abdullah Günen: “Kanaatimce Güneydoðu’yu Türkiye Cumhuriyeti’ne baðlý tutan güvenlik güçleri deðil, o bölgenin dindar insanlarýdýr.” FOTOÐRAF: AA

Kürt meselesine reçete

MÜNÂZARÂT’TADIR

o­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu’da­ki­o­lay­la­rýn bir­çok­se­be­bi­ol­mak­la­be­ra­ber­en ö­nem­li­se­bep­le­ri­ce­ha­let,­ma­ne­vî de­ðer­ler­den­u­zak­bir­ya­þan­tý­ve­dev­le­tin yan­lýþ­po­li­ti­ka­la­rý­dýr.­Yö­re­hal­ký­nýn­ka­hir ek­se­ri­si­nin­ye­ter­li­bil­gi­ve­kül­tü­re­sa­hip ol­ma­ma­sý,­fýr­sat­çý­la­rýn­i­þi­ni­ko­lay­laþ­tý­rý­yor.­Ay­rý­ca­hal­kýn­ço­ðu­din­dar­ol­sa­da, bu­din­dar­lýk­yü­zey­sel­ve­klâ­sik­mâ­nâ­da­ki bir­din­dar­lýk­tan­i­ba­ret­tir.­Do­la­yý­sýy­la tah­ki­kî­ve­þu­ur­lu­ol­ma­yan­bir­di­nî­ya­þan­tý­ya­þan­mak­ta­o­lan­hu­zur­suz­luk­la­ra de­va­o­la­mý­yor.

D

BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ HAZRETLERÝ YÜZYIL ÖNCE MÜNÂZARÂT VE HUTBE-Ý ÞAMÝYE ÝSÝMLÝ ESERLERÝNDE, BÖLGE PROBLEMLERÝNE, AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NDEN DAHA HÜRRÝYETÇÝ VE DAHA ÝNSÂNÎ ÇÖZÜMLER ÜRETMÝÞTÝR.

Yard. Doç. Dr. Abdullah Günen anlatýyor ü­ney­do­ðu­ve­Do­ðu,­Çal­dý­ran­son­ra­sý­kýs­men sa­vaþ,­kýs­men­de­Ýd­ris-i­Bit­li­sî­Haz­ret­le­ri­a­ra­sýn­da­ki­an­laþ­may­la­Os­man­lý’ya­ka­týl­mýþ­týr. Ya­ni­bu­böl­ge­Os­man­lý’ya­Yu­na­nis­tan,­Ro­man­ya, Bul­ga­ris­tan,­Ma­ke­don­ya­ve­Sýr­bis­tan’dan­son­ra­ka­týl­mýþ­týr.­Zor­bir­böl­ge­dir.­Sa­vaþ­la­rýn­geç­ti­ði­bir böl­ge­dir.­Ka­vim­le­rin,­din­le­rin­iç­i­çe­geç­ti­ði­bir­böl­ge­dir.­Rus,­Fars,­A­rap­ve­Türk­le­rin­et­ki­ve­ha­re­ket a­la­nýn­da­dýr.­Ý­ran’da­Þah­Ýs­ma­il’in­re­ji­mi­ni­güç­len­di­ren,­yük­sel­ten­a­na­güç­A­na­do­lu’dan­gi­den­Þiî Türk­men­ler­dir.­A­na­do­lu­bir­li­ði­ni,­Os­man­lý­bir­li­ði­ni­sý­nýr­da­ko­ru­yan,­Ya­vuz’un­ve­Ka­nu­ni’nin­Ý­ran Kür­dis­tan’ýn­dan­ge­ti­rip­Dic­le­Neh­ri­bo­yun­ca­Mu­sul’a­ka­dar­yer­leþ­tir­di­ði­Sün­nî­Kürt­a­þi­ret­le­ri­dir.­ 1660’lý­yýl­lar­da­böl­ge­ye­ge­len­Ev­li­ya­Çe­le­bi:­“Bu­ra­da­ki­Kürt­a­þi­ret­le­ri­ol­ma­sa­Os­man­lý’nýn­Sa­fe­vi­ler kar­þý­sýn­da­du­ru­mu­çok­zor­o­lur­du.­Bu­sý­ný­rý,­Os­man­lý­sý­ný­rý­ný­ko­ru­ma­da,­Os­man­lý’ya­des­tek­ol­ma­da­Kürt­a­þi­ret­le­ri­nin­ro­lü­çok­bü­yük­tür”­de­miþ­tir. Ya­ni­Os­man­lý­nýn­a­ley­hi­ne­o­dö­nem­de­Türk­men­ler Sa­fe­vi­le­ri­güç­len­dir­miþ­tir.­Sün­nî­Kürt­ler­i­se­A­na­do­lu­bir­li­ði­ve­Ýs­lâm­kar­deþ­li­ði­i­çin­Os­man­lý­nýn­ya­nýn­da­yer­almýþtýr.­I­I.­Mah­mut’un­1810­son­ra­sý­mer­ke­zi­yö­ne­ti­mi­güç­len­dir­me­uy­gu­la­ma­la­rý­Ya­vuz­Sul­tan­Se­lim­ve­Ýd­ris-i­Bit­li­si­a­ra­sýn­da­ki­ant­laþ­ma­nýn ih­lâ­li­ni­ne­ti­ce­ver­miþ­tir.­1810’lar­dan­i­ti­ba­ren­Os­man­lý­yö­ne­ti­mi­nin­yan­lýþ­la­rý­ve­dýþ­et­ken­ler­do­la­yý­sýy­la­ka­rý­þýk­lýk­lar­baþ­la­mýþ­týr.­ 1789­Fran­sýz­Ýh­ti­lâ­li­son­ra­sý­mil­li­yet­çi­lik­et­ki­le­yi­ci­un­sur­lar­dan­ol­ma­ya­baþ­la­mýþ­týr.­Son­ra­sýn­da­Os­man­lý-Rus­Sa­va­þý­böl­ge­yi­mað­dur­et­miþ,­yi­ne­de baþ­ta­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­ol­mak­ü­ze­re­böl­ge in­sa­ný­Ça­nak­ka­le’de,­Me­di­ne’de,­Ka­nal­Sa­va­þý’nda, Ýs­tik­lâl­Sa­va­þý’nda­Sevr­An­tlaþ­ma­sý­na­da­kar­þý­çý­ka­rak­ha­li­fe­ye,­dev­le­te,­23­Ni­san­1920­son­ra­sýn­da An­ka­ra­yö­ne­ti­mi­ne­bað­lý­lýk­gös­ter­miþ­tir.­23­Ni­san 1920’de­ve­ri­len­söz­le­rin­ak­si­ne­hi­lâ­fe­tin­kal­dý­rýl­ma­sý,­Ýs­lâm­di­ni­ne­kar­þý­a­lý­nan­ta­výr,­Türk­çü­lü­ðün res­mî­i­de­o­lo­ji­ha­li­ne­ge­ti­ril­me­si,­dö­ne­min­o­kul ders­ki­tap­la­rý­na­ka­dar­gir­miþ­o­lan­ka­fa­ta­sý­öl­çüm­le­ri,­a­na­ya­sal­va­tan­daþ­lýk­kav­ra­mý­ye­ri­ne­Türk­çü­lü­ðün­ön­pla­na­a­lýn­ma­sý,­Tür­ki­ye­ta­ri­hi­ye­ri­ne Türk­Ta­ri­hi­de­nil­me­si;­re­ji­min­a­dý­nýn­Cum­hu­ri­yet,­an­cak­tek­par­ti­dik­ta­tör­lü­ðü­nün­uy­gu­lan­ma­sý;­e­za­nýn,­din­e­ði­ti­mi­nin,­med­re­se­le­rin ya­sak­lan­ma­sý­o­böl­ge­yi­bü­tü­ne­bað­la­yan te­mel­le­ri­za­yýf­la­ta­rak­Kürt­ýrk­çý­lý­ðý­ný­or­ta­ya­çý­kar­mýþ­týr.­Þeyh­Sa­id­a­yak­lan­ma­sý­son­ra­sý­uy­gu­la­ma­lar,­1924­son­ra­sýn­da­sür­gün­ler,­1937-1938­Der­sim­Kat­li­â­mý,­27­Ma­yýs­1960­Ýh­ti­lâ­li,­12­Ey­lül 1980­Ýh­ti­lâ­li,­28­Þu­bat­uy­gu­la­ma­la­rý­sý­kýn­tý­la­rý­zir­ve­ye­çý­kar­mýþ­týr. Nur­Ta­le­be­le­rinin­tu­tum­ve­dav­ra­nýþ­la­rý­bu­va­tan­in­san­la­rý­ný­bir­leþ­ti­ri­c i­d ir.­ Ha­p is­h a­n e

G

-1MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ m.ozturkozturkcu@hotmail.com

ÜLKEMÝZÝN Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­böl­ge­le­rin­de­u­zun za­man­dan­be­ri­ce­re­yan­e­den­ha­di­se­ler­her­yön­den hu­zur­suz­luða­se­bep­ol­mak­ta­dýr.­Bun­la­rýn­ba­þýn­da­i­se te­rör­be­lâ­sý­gel­mek­te­dir.­Te­rör­o­lay­la­rý­nýn­ya­ný­sý­ra­a­de­ta­mü­es­se­se­le­þen­un­sur­lar­mev­cut­tur.­Bun­la­rý­a­ða­lýk,­a­þi­ret­li­der­li­ði,­ge­ri­kal­mýþ­lýk,­coð­ra­fî­se­bep­le­rin men­fî­e­ko­no­mik­et­ki­le­ri,­ýrk­çý­lýk­vb.­sýralayabiliriz. Böl­ge­de­ki­mev­cut­prob­lem­ler­ve­prob­lem­le­re­hal ça­re­si­de­gün­dem­de...­Prob­lem­le­rin­i­za­le­si­yö­nün­de a­tý­lan­a­dým­lar­ko­nu­þul­mak­ta. Ý­le­ri­sü­rü­len­ça­re­ler­ne­ya­zýk­ki­ka­lý­cý­ça­re­o­la­ma­dý. Prob­lem­ler­ve­çö­züm­ça­re­le­ri,­gü­nü­müz­de­‘’De­mok­ra­tik­A­çý­lým’’,­‘’Kürt­so­ru­nu’’­‘’Mil­lî­bir­lik­pro­je­le­ri”­þek­lin­deki­söylemlerle­i­fa­de­e­dil­mek­te­dir.­Si­vil Top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­da­bir­ta­kým­tek­lif­ler­i­le­ri­sür­me gay­ret­le­ri­i­çin­de.... Peki­Ri­sâ­le-i­Nur­e­ser­le­riy­le­bes­le­nen­Nur­Ta­le­be­le­ri­nin­ha­di­se­le­re­ba­ký­þý­na­sýl­dýr?­On­lar­bes­len­dik­le­ri kay­nak­lar­bað­la­mýn­da­böl­ge­nin­mev­cut­prob­lem­le­ri­ne­na­sýl­ça­re­ler­dü­þü­nü­yor­lar?­Be­di­üz­za­man’ýn ta­kip­çi­le­ri­o­la­rak­ne­ler­söy­lü­yor­lar?­On­la­rýn­bu­böl­ge­de­mey­da­na­ge­len­o­lay­la­ra­ba­kýþ­la­rý,­prob­lem­le­ri tes­bit­le­ri­ve­çö­züm­tek­lif­le­ri­nelerdir? Be­di­üz­za­man­ve­Ri­sâ­le-i­Nur’­dan­al­dýk­la­rý ders­le­re­bi­na­en­ha­re­ket­tarz­la­rý­na­sýl­dýr? Mev­cut­prob­lem­ler­i­çin­de­ki­tu­tum­ve­dav­ra­nýþ­la­rý­na­sýl­ol­muþ­tur?­Ça­re­o­la­rak­i­le­ri sür­dük­le­ri­re­çe­te­ler­ne­ler­dir? Ýþte­Do­ðu’da­ce­re­yan­e­den­o­lay­lar­bað­la­mýn­da­Nur­Ta­le­be­le­ri­nin­ba­kýþ­la­rý­ný yan­sý­tan­bir­a­raþ­týr­ma­yap­týk.­Fi­kir­le­ri­ne baþ­vur­du­ðu­muz­in­san­lar­ge­nel­lik­le­bu­böl­ge­ler­de­ya­þa­yan­ve­ya­o­yö­re­ler­de­u­zun­yýl­lar ka­la­rak­gö­rev­ya­pan­si­ma­lar­dýr. U­mu­lur­ ki,­ bu­ ça­lýþ­may­la ül­ke­mi­zin­Do­ðu­ve­Gü­ney­d o­ð u­ o­l ay­l a­r ý­n ýn çözümüne­ bir­ ka­pý­ a­ra­la­nýr. Gö­rüþ­ve­dü­þün­ce­le­ri­ne­baþ­vur­du­ðu­muz Yard. Doç. Dr. kim­se­le­re­sor­du­ðu­muz Abdullah Günen su­al­ler­ve­al­dý­ðý­mýz­ce­vap­la­rý­pay­la­þý­yo­ruz.

dok­tor­lu­ðum­dö­ne­min­de,­Be­di­üz­za­man’a­mev­lit o­kut­mak­i­çin­i­zin­di­lek­çe­si­ve­ren,­bu­se­bep­le­tu­tuk­la­nan­Se­la­hat­tin­Ak­yýl­ve­Ra­if­Zer­nek­li­gi­bi­i­ki Nur­Ta­le­be­si­nin;­ci­na­yet­ten­hü­küm­lü­30­mah­kû­mu,­sor­gu­suz­su­al­siz­ci­na­yet­iþ­le­ye­bi­len­bu­in­san­la­rý “Ya­ta­ðý­mýz­da­ki­tah­ta­ku­ru­su­nu­öl­dür­sem­gü­nah­o­lur­mu?”­ dü­ze­yi­ne­ge­ti­re­rek­ýs­lâh­et­tik­le­ri­ni gö­züm­le­gör­düm.­Bu­o­lay­la­ra­çö­züm­o­la­rak­mu­hab­bet,­sev­gi,­Al­lah’ý­mýz­bir,­Ki­ta­bý­mýz­bir,­Pey­gam­be­ri­miz­bir,­Kâ­be’miz­bir­an­la­yý­þý­ný­ve­fen­ve din­i­lim­le­ri­nin­bir­a­ra­da­ba­rý­þýk­o­la­rak­o­ku­tul­du­ðu çok­sa­yý­da­ü­ni­ver­si­te­yi­çö­züm­o­la­rak­gö­rü­yor­lar.

DEVLET YÖNETÝMÝ VE HALK BÝRBÝRÝNE GÜCENMEMELÝ; GÜVEN EKSÝKLÝÐÝ VAR 1924­yý­lýn­da­Van’ýn­Þeyh­Sa­id­is­ya­ný­na­ka­tý­lý­mý­ný­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ mü­el­li­fi­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­ en­gel­le­miþ­tir.­ Çok­ bü­yük­ hiz­met­ yap­mýþ­týr.­Ta­le­be­le­ri­de­bu­va­tan­in­san­la­rý­nýn­mut­lu­lu­ðu­i­çin­gay­ret­et­mek­te­dir­ler. Be­di­üz­za­man’ýn­fi­kir­le­ri­bel­li­öl­çü­de­ta­le­be­le­ri ta­ra­fýn­dan­an­la­þý­lý­yor.­Da­ha­i­yi­an­la­ma­nýn­yo­lu Ri­sâ­le-i­Nur’u­da­ha­çok­o­ku­mak­tan­ge­çer. Ka­na­a­tim­ce­Gü­neydo­ðu’yu­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti’ne­bað­lý­tu­tan­gü­ven­lik­güç­le­ri­de­ðil,­o­böl­ge­nin din­dar­in­san­la­rý­dýr.­Din­dar­in­san­la­rýn­gay­re­ti­ol­ma­say­dý,­kar­þý­lýk­lý­men­fi­mil­li­yet­çi­lik­çok­da­ha­bü­yük bo­yut­la­ra­va­rýr­dý.­As­ya­mü­na­fýk­la­rý­na­ve­Av­ru­pa des­sas­la­rý­na­çok­da­ha­bü­yük­im­kân­lar­do­ðar­dý. Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­Mü­nâ­za­rât­i­sim­li­e­serin­de,­te­rör­çýk­ma­dan­76­yýl­ev­vel­te­rö­rün­çý­ka­bilece­ði­ni,­çok­kan­dö­kü­le­bilece­ði­ni,­a­ma­Mü­nâ­za­rât’ta­ki­ve Hut­be-i­Þa­mi­ye’de­ki­fi­kir­le­rin­uy­gu­lan­ma­sý­du­ru­mun­da­bu­sý­kýn­tý­la­rýn­ön­le­ne­ce­ði­ni­an­lat­mýþ­týr.­Bu­ra­da­ki­gö­rüþ­ler­pro­ak­tif­tir,­re­ak­tif­de­ðil­dir.­O­ri­ji­nal­dir.­Bu­böl­ge­nin­sos­yo­lo­ji­si­ne­uy­gun­dur.­Bu­me­se­le­nin­çö­zü­mü­Be­di­üz­za­man’ýn­gö­rüþ­le­rin­de­dir. As­ya­mü­na­fýk­la­rý­ve­Av­ru­pa­des­sas­la­rý­nýn­o­yun­la­rý­na­gel­me­mek­lâ­zým.­A­maç­la­nan­þey­ev­ve­la­Türk-Kürt­Sa­va­þý;­son­ra­sýn­da­A­rap­la­rý,­Kürt­le­re­sal­dýrt­mak­þek­lin­de­dir.­Bediüzzaman­ “Ben­ek­mek­siz­ya­þa­rým,­hür­ri­yet­siz­ya­þa­ya­mam” de­miþ­tir.­Bu­böl­genin­problemlerini­ne­Ba­asçý,­ne­it­ti­hat­çý-halk­çý,­ne­de­Türk-Kürt­ýrk­çý­yö­ne­tim­an­la­yýþ­la­rý­çö­ze­bi­lir.­Çö­züm­Mü­nâ­za­rât’ta,­Hut­be-i Þa­mi­ye’de­an­la­týl­mýþ­týr.­Bu­ra­da­102­yýl­ön­ce­Av­ru­pa­Bir­li­ði’n­den­da­ha­hür­ri­yet­çi,­da­ha­in­sa­nî­çö­züm­ler­ü­re­til­miþ­tir.­Ay­ný­za­man­da­böl­ge­de­Av­ru­pa­Bir­li­ði­an­la­yý­þý­uy­gu­la­na­bi­lir­se,­bu­da­çö­zü­me­bü­yük­kat­ký­lar­sað­la­ya­cak­týr.­ Son­söz­Bediüzzaman'dan:­ “Ya­þa­sýn­sýdk,­öl­sün ye­is,­mu­hab­bet­de­vam­et­sin.­Þû­râ­kuv­vet­bul­sun. Bü­tün­levm­ve­i­tap,­he­vâ­ve­he­ve­se­tâ­bi­o­lan­la­rýn­ü­ze­ri­ne­ol­sun.”­“Þu­is­tik­bal­in­ký­lâ­bâ­tý­i­çe­ri­sin­de­en­gür sa­da­Ýs­lâ­mýn­sada­sý­o­la­cak­týr.”­Â­hirza­man­da­Ýs­lâm tüm­dün­ya­da­sulh-u­u­mu­mî­ge­ti­re­cek­tir­inþaallah.

Abdullah Günen, 1956 Kayseri doðumlu. 1983 Erzurum Týp Fakültesi mezunu. 1983-1986 arasý Van Kapalý Cezaevi doktorluðu, bu arada Çorlu’da 16 aylýk yedek subaylýk yaptý. 1986-1989 Ankara’da KBB ihtisasý, 1989-1995 SSK Ankara Hastanesi KBB uzmanlýðý, 1994-1997 Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyeliði görevlerinde bulundu. 1997’den beri özel sektörde KBB uzmanlýðý yapmakta. Hâlen Bursa Doruk Özel Bursa Hastanesinde KBB uzmanlýðý yapýyor.

‘‘

Her Nur Talebesinin, Risale-i Nur'dan aldýðý ‘müsbet hareket dersi’ ile gönüllü polis gibi toplumda önemli bir vazife üstlenmesi, baþta terör olarak birçok sýkýntý ve problemlerin asgariye inmesinde önemli rol oynuyor.

Ay­rý­ca­ dev­le­tin­ Türk­çü­lük­ ü­ze­ri­ne ku­ru­lu­po­li­ti­ka­sý­da­yö­re­hal­ký­nýn­dev­le­te­küs­me­si­ne­se­bep­ol­mak­ta­ve­te­rör ör­güt­le­ri­nin­tu­za­ðý­na­düþ­me­si­ni­ko­lay­laþ­týr­mak­ta­dýr.­ Dev­let­ yet­ki­li­le­ri­nin Türk­le­rin­ dý­þýn­da­ki­ di­ðer­ ýrk­la­rý­ yok say­ma­sý­ mâ­nâ­sýn­da­ki­ yak­la­þý­mý­ yö­re hal­ký­nýn­dýþ­lan­ma­sý­ný­ne­ti­ce­ver­mek­te, bu­da­te­rör­ör­gü­tü­nün­i­þi­ni­ko­lay­laþ­týr­mak­ta­dýr.­Ay­rý­ca­ya­tý­rým­la­rýn­ya­pýl­ma­ma­sý,­ dev­let­ im­kân­la­rý­nýn­ bu­ yö­re­den e­sir­gen­me­si­ de­ hu­zur­suz­luk­la­rýn­ ö­nem­li­se­bep­le­rin­den­dir. Nur­ Ta­le­be­le­ri­nin­ e­lin­de­ki­ re­çe­te­ler;­ bu­ra­da­ ya­þa­nan­ sý­kýn­tý­ ve­ prob­lem­le­rin­ye­gâ­ne­ça­re­si­dir.­Ço­ðu­za­af-ý di­ya­net­ten­kay­nak­la­nan­sý­kýn­tý­ve­hu­zur­suz­luk­larýn­ giderilmesi,­ þu­ur­lu­ ve tah­ki­kî­ bir­ i­man­ ve­ i­ti­kat­ i­le­ müm­kün­dür.­Bugün­i­ti­ba­rýy­la­bu­im­kân­la­rýn­yö­re­hal­ký­na­ye­te­ri­ka­dar­su­nul­du­ðu­ söy­le­ne­mez.­ Bu­ nok­ta­da­ Nur­ Ta­le­be­le­ri­nin­ da­ha­ çok­ gay­ret­ ve­ ça­ba gös­ter­me­le­ri­ ge­re­kir.­ Çün­kü­ Be­di­üz­za­man’ýn­ or­ta­ya­ koy­du­ðu­ ted­bir­ ve ça­r e­l er­ te­r ö­r ün­ ve­ bü­t ün­ sý­k ýn­t ý­ ve hu­z ur­s uz­l uk­l a­r ýn­ so­n u­n u­ ge­t i­r e­c ek re­ç e­t e­l er­d ir.­ Der­d e­ de­v a­ o­l a­c ak­ bu im­kân­la­rý­ hal­kýn­ is­ti­fa­de­si­ne­ su­na­cak o­lan­lar­­da­Nur­Ta­le­be­le­rin­den­baþ­ka­la­rý­ de­ðil­dir.­ U­zun­ yýl­lar­dan­ bu­ ya­na

Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­böl­ge­le­rin­de­de­vam­et­mek­te­o­lan­sý­kýn­tý­la­rýn­gi­de­ril­me­s in­d e­ dev­l et­ yet­k i­l i­l e­r i­n in­ der­d e de­va­ o­la­cak­ bir­ ça­lýþ­ma­nýn­ i­çin­de­ ol­du­ð u­n u­ dü­þ ün­m ü­y o­r um.­ Çö­z üm makamýndaki­si­ya­sî­ik­ti­dar­lar­ve­di­ðer par­ti­ler­ bu­ra­da­ sü­re­ge­len­ ka­os­ or­ta­mý­ný­ da­hi­ si­ya­set­le­ri­ne­ â­let­ e­de­rek, bu­ra­da­her­gün­sý­kýn­tý­lar­la­iç­i­çe­o­lan va­tan­daþ­lar­dan­‘Na­sýl­ve­ne­þe­kil­de­oy a­la­bi­li­riz?’­ di­ye­ he­sap­lar­ ya­pý­yor­lar. Da­ha­ da­ ö­te­si­ çö­züm­ a­dý­ al­týn­da­ ýrk­çý­lýk­ ya­pý­yor­lar,­ res­mî­ i­de­o­lo­ji­yi­ da­yat­ma­yý­ça­re­o­la­rak­gö­rü­yor­lar. Ri­sâ­le-i­Nur’da­ki­hak­ve­ha­ki­kat­ler, pren­sip­ve­düs­tur­lar­ye­te­ri­ka­dar­yö­re hal­ký­na­an­la­tý­la­bil­se,­yan­sý­tý­la­bil­se,­ha­ya­ta­ge­çi­ri­le­bil­se,­prob­lem­ve­sý­kýn­tý­la­rýn­bü­yük­öl­çü­de­çö­zü­le­ce­ði­gö­rü­le­cek­tir.­Ma­a­le­sef­gö­rü­len­o­ki­bu­nok­ta­da Nur­Ta­le­be­le­ri­o­la­rak­ye­ter­siz­kal­dý­ðý­mýz­a­cý­bir­ger­çek­o­la­rak­or­ta­da­du­ru­yor.­El­bet­te­bu­ye­ter­siz­li­ðe­rað­men­Nur ca­mi­a­sý­nýn­bu­böl­ge­ler­de­or­ta­ya­koy­du­ðu­hiz­met­ler­in­kâr­e­di­le­mez.­Bu­ca­mi­a ol­ma­say­dý,­bu­böl­ge­ler­de­sý­kýn­tý­ve­hu­zur­suz­lu­ðun­çok­da­ha­faz­la­o­la­ca­ðý­mu­hak­kak­tý.­Ve­lâ­kin­hiz­met­ve­fa­a­li­yet­le­ri­miz­ki­fa­yet­et­me­miþ­ol­ma­lý­ki,­sý­kýn­tý­lar­de­vam­e­di­yor.­ Be­di­üz­za­man’ýn­fi­kir­ve­dü­þün­ce­le­ri­nin­bü­tün­Nur­Ta­le­be­le­rin­ce­doð­ru­al­gý­la­nýp,­ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ði­ni­söy­le­mek­ma­a­le­sef müm­kün­de­ðil.­Be­di­üz­za­man’ýn fi­kir­ve­dü­þün­ce­le­rini­ol­du­ðu­gi­bi­öð­re­nip­yan­sýt­mak­la­mü­kel­lef o­lan­mün­te­sip­ler,­za­man­za­man þah­s î­gö­r üþ­ve­dü­þ ün­c e­l e­r i­n i hal­ka­tak­dim­ve­tav­si­ye­e­di­yor­lar.­Ay­rý­ca­Nur­ca­mi­a­sýn­da­ki bö­lün­müþ­lük­ve­ih­ti­lâf­lar­da­yö­re­hal­ký­ü­ze­rin­de­müs­bet­bir­iz bý­rak­mý­yor.­Her­þe­ye­rað­men Nur­Ta­le­be­le­ri­nin­kar­deþ­lik,­þef­kat­ve­mer­ha­met­ü­ze­ri­ne­ku­ru­lu o­lan­müs­bet­ha­re­ket­tar­zýn­da­ki hiz­met­le­ri­ol­ma­say­dý,­sý­kýn­tý­ve prob­lem­le­rin­bo­yu­tu­çok­da­ha kor­kunç­o­lur­du.­Her­Nur­Ta­le­be­si­nin­gö­nül­lü­bir­nev’î­po­lis­o­la­rak­top­lum­da­ö­nem­li­bir­va­zi­fe­üst­len­me­si­baþ­ta­te­rör­o­la­rak­bir­çok­sý­kýn­tý ve­prob­lem­le­rin­as­ga­ri­ye­in­me­sin­de­ö­nem­li­rol­oy­nu­yor. Bu­ böl­ge­le­ri­miz­de­ de­vam­ et­mek­te o­lan­baþ­ta­te­rör­ve­di­ðer­prob­lem­le­rin so­na­ er­di­ril­me­sin­de­ Be­di­üz­za­man’ýn ça­re­ ve­ devâ­ o­la­rak­ tav­si­ye­ ve­ teþ­vik et­ti­ði,­yol­gös­ter­di­ði­pren­sip,­düs­tur­ve e­sas­lar­ is­ti­mal­ e­di­le­bil­se­ bah­si­ ge­çen sý­kýn­tý­ ve­ prob­lem­le­rin­ bü­yük­ öl­çü­de son­bu­la­ca­ðý­na­i­na­ný­yo­rum.­Be­di­üz­za­man’ýn­ bu­ me­yan­da­ or­ta­ya­ koy­du­ðu, tav­si­ye­ et­ti­ði­ hal­ ça­re­le­ri­ni­ bu­ra­da­ tek tek­ sý­ra­la­mak­ el­bet­te­ müm­kün­ de­ðil. Irk­çý­lýk,­kin,­ce­ha­let­ve­hu­sû­met­ü­ze­ri­ne­ bi­na­ e­di­le­rek­ de­vam­ e­den­ þim­di­ki prob­lem­le­rin­so­na­er­me­si­i­çin­Be­di­üz­za­man’ýn­tav­si­ye­et­ti­ði­ma­ri­fet,­kar­deþ­lik,­ þef­kat,­ mer­ha­met­ hoþgö­rü­ gi­bi­ te­da­vi­ e­di­ci­ yak­la­þým­lar­la­ kro­nik­leþ­miþ o­lan­bu­böl­ge­de­ki­bü­tün­prob­lem­le­rin te­da­vi­si­ el­bet­te­ müm­kün­dür.­ Bun­dan baþ­ka­da­her­han­gi­bir­ça­re­yok­tur. Be­di­üz­za­man’ýn­ “Av­ru­pa­üf­lü­yor,­biz bu­ra­da­oy­nu­yo­ruz”,­“Biz­mü­te­har­rik-i biz­zat­de­ði­liz” tes­bit­le­rin­den­ha­re­ket­le bu­böl­ge­le­ri­miz­de­ki­o­lay­lar­da­dýþ­güç­le­rin­pa­yý­çok­bü­yük.­Sü­rege­len­te­rör­ve di­ðer­prob­lem­le­rde­yanlýþ­dev­let­politikalarý­ya­nýn­da,­bun­dan­rant­sað­la­yan iç­ve­dýþ­mih­rak­la­rý­da­göz­ö­nün­de­bu­lun­dur­ma­mýz­lâ­zým. Bu­böl­ge­le­ri­miz­de­bit­mek­bil­me­yen bu­a­cý­ve­ren­o­lay­lar­da­i­þin­ka­de­re­ba­kan yö­nü­nü­de­a­kýl­dan­çý­kar­ma­mak­lâ­zým. “Be­þer­zu­lüm­e­der;­ka­der­a­da­let­e­der” ha­ki­ka­ti­ni­i­yi­o­ku­yup,­ge­rek­fert­o­la­rak, ge­rek­o­böl­ge­ler­de­o­lan­la­rýn­be­de­li­ni çek­mek­te­o­lan­in­san­lar­o­la­rak,­ge­rek bü­tün­bir­ül­ke­o­la­rak­ken­di­mi­zi­sor­gu­ya çe­kip,­i­yi­bir­ne­fis­mu­ha­se­be­si­yap­ma­mýz­lâ­zým.­Du­rup­du­rur­ken­Ce­nâb-ý Hak­fe­lâ­ket­ve­mu­sî­bet­le­ri­ver­mez.­Ba­þa ge­len­fe­lâ­ket­ve­be­lâ­lar,­ha­ta­ve­gü­nah­la­rý­mý­zýn­bir­so­nu­cu,­ge­le­cek­o­lan­mü­kâ­fat­la­rýn­da­mu­kad­di­me­si­o­la­bi­lir.

{

YARIN: ÇARE MÂNEVÎ DEÐERLERÝ ÝHYÂDA

{

Hüseyin Gültekin, 1945 yý­lýn­da­A­dý­ya­man’ýn­Çe­lik­han­il­çe­sin­de­doð­du.­Ýl­ko­ku­lu­ay­ný­il­çe­de­o­ku­du.­1965­yý­lýn­da Ak­ça­dað­Ýl­köð­re­tim­O­ku­lu’ndan­me­zun ol­du.­Da­ha­son­ra­i­ki­yýl­lýk­ön­li­san­sý­ta­mam­la­dý.­Yak­la­þýk­5­yýl­Çe­lik­han’da­Ýl­köð­re­tim­Mü­dür­lü­ðü­yap­tý.­Muð­la,­A­dý­ya­man,­Di­yar­ba­kýr­ve­Ma­lat­ya­il­le­ri­nin Köy­ve­il­çe­le­rin­de­sý­nýf­öð­ret­men­li­ði yap­týk­tan­son­ra­1996­yý­lýn­da­e­mek­li­ oldu.­Hâlen,­Ma­lat­ya’da­i­ka­met­etmekte ve­yak­la­þýk­25­yýl­dan­beri­Ye­ni­As­ya­Ga­ze­te­sin­de­haf­ta­lýk­ya­zý­la­r­ya­zmaktadýr.


AÝLE - SAÐLIK

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Annelik araþtýrmasýnda Türkiye kaçýncý sýrada?

Nikotinin güçlü bir uyuþturucu ve baðýmlýlýk yapan bir madde olduðunu belirten uzmanlar, sigara kullanan herkesin nikotin ihtiyacý duymaya baþladýðýný belirtiyor.

SÝGARA TÝRYAKÝLERÝNÝN, SÝGARADAKÝ NÝKOTÝN MADDESÝNÝN ZARARLARINI YETERÝNCE BÝLMEDÝÐÝ BELÝRTÝLDÝ. UZMANLAR NÝKOTÝNÝN, KOKAÝN YA DA AMFETAMÝN KADAR GÜÇLÜ BÝR UYARICI MADDE OLDUÐUNU SÖYLÜYOR. BURSA Ýl­Sað­lýk­Mü­dür­lü­ðü’nden ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­si­ga­ra­tir­ya­ki­si­ne­sü­rek­li­si­ga­ra­iç­me­is­te­ði­ve­ren mad­de­nin­‘ni­ko­tin’­ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­kil­di.­Ni­ko­ti­nin­si­ga­ra­i­çen­ki­þi­yi­u­yar­dý­ðý­nýn­be­lir­til­di­ði­a­çýk­la­ma­da,­si­ga­ra­iç­me­ye­baþ­la­dýk­tan son­ra­ki­þi­de­kalp­çar­pýn­tý­sý­ol­du­ðu, ki­þi­nin­tan­si­yo­nu­nun­yük­sel­di­ði­ve ne­fes­a­lýþ­ve­ri­þi­nin­hýz­lan­dý­ðý­na­i­þa­ret­e­dil­di.­Si­ga­ra­nýn­bu­et­ki­le­ri­nin, 20­da­ki­ka­i­çin­de­kay­bol­du­ðu­ve­tir­ya­ki­nin­bir­si­ga­ra­da­ha­yak­tý­ðý­nýn vur­gu­lan­dý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­þu­i­fa­de­le­re­yer­ve­ril­di:­“Si­ga­ra­kul­la­nan her­kes­ni­ko­tin­ih­ti­ya­cý­duy­ma­ya

baþ­lar.­Ni­ko­tin­güç­lü­bir­u­yuþ­tu­ru­cu­dur­ve­mut­la­ka­ba­ðým­lý­lýk­ya­pa­cak­týr.­Si­ga­ra­da­bu­lu­nan­‘kar­bon­mo­nok­sit’in­de­ký­sa­bir­sü­re­i­çin­ge­ri­li­mi,­kýz­gýn­lý­ðý­bas­týr­ma­sý­nýn­ya­ný sý­ra­ki­þi­yi­ser­sem­leþ­ti­ri­ci­et­ki­si­var­dýr.­Her­ne­fes­si­ga­ra­yak­la­þýk­100 bin­be­yin­hüc­re­si­ni­öl­dü­rür.­Si­ga­ra iç­me­ye­de­vam­e­den­ki­þi­nin­za­man i­çin­de­ref­leks­le­ri­kay­bo­la­cak­týr.­Si­ga­ra­iç­me­yen­ki­þi­ler­da­ha­can­lý­ve e­ner­jik­tir­ler.­Ak­ci­ðer­le­ri­de­si­ga­ra­nýn­o­lum­suz­luk­la­rýn­dan­et­ki­len­me­di­ði­i­çin­da­ha­ra­hat­so­luk­a­lýp­ve­rir­ler.­Bu­da­on­la­rýn­ha­re­ket­ký­sýt­lý­lý­ðý­na­se­bep­ol­maz.”­Bursa / cihan

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI SÝGARANIN, solunum yolu hastalýklarýna da dâvetiye çýkardýðýnýn kaydedildiði açýklamada, sigaranýn öksürük, balgam, nefes darlýðý, kronik farenjit, larenjit, ses telleri nodülleri, kronik bronþit, zatürree, amfizem, kanser gibi hastalýklarda sigaranýn baþrol oynadýðýna dikkat çekildi. Sigaranýn damarlarda daralma ve týkanmalara yol açtýðýnýn belirtildiði açýklamada, “Eller ve bacaklara yeterli kan ulaþamadýðýndan eller ve ayaklar soður. Kramplar, zamanla kangrenler meydana gelebilir. Bu durumda kol ve bacaklarýn kesilmesine kadar giden sonuçlar ortaya çýkabilir. Sigaranýn içindeki karbonmonoksit kandaki oksijeni yok eder. Buna baðlý olarak damarlarda kolesterol depolanýr. Kandaki zararlý kolesterol yükselir. Damar duvarlarýnda (arteriosklerotik plak) yapýsal deðiþiklikler meydana gelir” denildi.

Genç ölümlerin üçte biri kalpten KAYSERÝ Ö­zel­Tek­den­Has­ta­ne­si­Kar­di­yo­lo­ji­Uz­man­la­rýn­dan­Dr.­Yü­cel­Yýl­maz,­17-25­yaþ­a­ra­sý­mey­da­na­ge­len ö­lüm­le­rin­ne­re­dey­se­üç­de­bi­ri­nin kalp­ra­hat­sýz­lý­ðýn­dan­kay­nak­la­nan a­ni­ö­lüm­ler­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­ Dr.­Yü­cel­Yýl­maz,­a­ni­kalp­dur­ma­sý­nýn­top­lum­sað­lý­ðý­ný­il­gi­len­di­ren­ö­nem­li­ko­nu­lar­dan­bi­ri­si­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek,”Ö­zel­lik­le­bek­len­me­dik­bu­tür­ö­lüm­ler,­ön­ce­lik­le ö­le­nin­ya­kýn­la­rý­ný­et­ki­le­mek­le­bir­lik­te, du­yul­du­ðun­da­di­ðer­in­san­lar­da­da­ü­zün­tü­i­le­bir­lik­te­te­dir­gin­lik­mey­da­na­ge­tir­mek­te­dir.­Genç­in­san­lar­da­ve­ço­cuk­lar­da mey­da­na­ge­len­a­ni­kalp­dur­ma­sý­so­nu­cu­o­lu­þan­ö­lüm­ler­med­ya­da­da­ha­faz­la­yer­bul­mak­ta,­ü­zün­tü­ve­te­dir­gin­lik­da­ha­faz­la­art­mak­ta­dýr.­A­ca­ba­bi­zim­ya­kýn­la­rý­mý­za­da­o­lur­mu­en­di­þe­si­du­yul­mak­ta­dýr”­de­di.­Dr. Yýl­maz,­a­ni­ö­lü­mün,­þi­kâ­yet­ler­baþ­la­dýk­tan son­ra­ki­ilk­24­sa­at­i­çin­de­mey­da­na­ge­len­ö­lüm­ler­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­þu­bil­gi­le­ri­ver­di:­“Ký­sa­sü­re­de­mey­da­na­ge­len­ö­lüm­le­rin ta­ma­mý­na­ya­ký­nýn­dan­“kalp”­so­rum­lu­di­ye­bi­li­riz.­Ço­cuk­lar­da­ve­genç­ler­de­a­ni­ö­lüm­e­riþ­kin­ler­i­le­kar­þý­laþ­tý­rýl­dý­ðýn­da­çok­az­sa­yý­da göz­lem­len­me­si­ne­rað­men,­17-25­yaþ­a­ra­sý mey­da­na­ge­len­ö­lüm­le­rin­ne­re­dey­se­üç­de

KERMESE DÂVET

bi­ri­kalp­ten­kay­nak­la­nan­a­ni­ö­lüm­ler­dir.­40 ya­þýn­ü­ze­rin­de­ki­ki­þi­ler­de­mey­da­na­ge­len­a­ni­ kalp­ ö­lüm­le­rin­den­ ge­nel­de­ kalp­ da­mar has­ta­lýk­la­rý­ so­rum­lu­ i­ken,­ da­ha­ genç­ o­lan­lar­da­i­se­kalp­ka­sý­has­ta­lýk­la­rý­ilk­sý­ra­da­yer a­lýr.­ Di­ðer­ sebep­ler­ i­se,­ ge­ne­tik­ kalp­ has­ta­lýk­la­rý­ve­ritm­bo­zuk­luk­la­rý­dýr.­A­ni­kalp­ö­lü­-

Yeni Asya Vakfý Hanýmlar Kolu'nun öðrenciler yararýna düzenlediði kermesimizde; birbirinden güzel hediyelikler, yöresel tatlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonumuz içli köfteler, çið köfteler, börekler, dolmalar, tatlý çeþitleri, yaþ pastalar…. Züccaciye, giyim aradýðýnýz her þeyi bulacaðýnýz kermesimize katýlýmlarýnýzla bu hayýr yarýþýna sizlerde ortak olun…! TARÝH : 28.04.2011-05.05.2011 YER : Ýstiklâl Mahallesi, Þehzade Caddesi, No-6/B Ümraniye / ÝSTANBUL ÝRTÝBAT: 0(216) 474 43 05 GSM : (0535) 645 43 91

ABD’DE 164 ülke arasýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre, dünyada anne olmak için en iyi ülke sýralamasýnda Norveç baþý çekerken, Afganistan en son sýrada yer aldý. Norveç, anne ve çocuk ölümü oranlarýnýn düþük olmasý, kadýnlarýn daha uzun ömürlü olmasý, okuma oranýnýn yüksekliði, doðum izninin en az bir yýl olmasý gibi kriterlerle bu araþtýrmada ilk sýrayý aldý. ‘’Save the Children’’ adlý kuruluþun 12’ncisini hazýrladýðý annelik araþtýrmasýnda, geliþmiþ ülkeler arasýnda Avustralya ikinci, Ýzlanda üçüncü, ABD ise 31’inci sýrada yer aldý. Kadýnlarýn ömrünün ortalama 45 yýl olduðu Afganistan’ýn, anne olmak için en kötü ülke olduðu belirtildi. Afganistan’da her 11 kadýndan biri doðumda ölüyor ve her 5 çocuktan biri 5 yaþýný göremeden hayata gözlerini kapatýyor. Daha az geliþmiþ ülke ler arasýnda ikinci grupta yer verilen Türki ye ise Küba’nýn birinci, Ýsrail’in ikinci ve Kýbrýs Rum kesiminin üçüncü olduðu bu listede, anne olmak için en iyi ülkeler sýralama sýnda 55’inci oldu. Türkiye’de her bin çocuktan 20’sinin, 5’inci doðum gününü göremeden öldüðü belirtildi. Annelerin hamilelik ve doðumla baðlantýlý ölüm riski ise Türkiye’de 1900’de bir olarak açýklandý. Türkiye’de kadýnlarýn ömrünün ortalama 75 yýl olduðu ifade edildi. New York / aa

mü­mey­da­na­ge­len­le­rin­bir­ço­ðun­da­ön­ce­sin­de­ her­han­gi­ bir­ þi­kâ­yet­ ol­maz.­ Sýk gö­rü­len­ þi­kâ­yet­ler,­ çar­pýn­tý,­ gö­ðüs að­rý­sý­ne­fes­dar­lý­ðý,­gö­ðüs­te­sý­kýþ­ma his­si,­ baþ­ dön­me­si,­ göz­ ka­rar­ma­sý ve­fe­na­lýk­his­si­dir.­An­cak­bir­çok has­ta­lýk­ta­o­la­bil­di­ði­gi­bi­þi­kâ­yet­ler baþ­la­dýk­tan­ son­ra­ ö­lüm­ ký­sa­ sü­re­de­ mey­da­na­ gel­di­ði­ i­çin­ an­la­mak­ zor­dur.”­ Ya­kýn­la­rý­ a­ra­sýn­da ve­ö­zel­lik­le­genç­yaþ­ta­a­ni­ö­lüm­hi­kâ­ye­si­o­lan­la­rýn­risk­al­týn­da­ol­du­ðu­nu i­fa­de­e­den­Yýl­maz,­“Bun­lar­mut­la­ka­bir kar­di­yo­lo­ji­uz­ma­ný­na­baþ­vur­ma­lý­dýr.­Te­mel­o­la­rak­kalp­gra­fi­si­ve­kalp­ul­tra­so­nu­gi­bi­ ba­sit­ tet­kik­ler­le­ risk­li­ ki­þi­le­rin­ bir­ço­ðu be­lir­le­ne­bi­lir.­A­ni­kalp­ö­lü­mü­mey­da­na­ge­len­ler­de­ ilk­ yar­dým­ ha­ya­tî­ ö­nem­ ta­þýr.­ Bi­linç­li­ te­mel­ hayat­ des­te­ði­ ya­ni­ kalp­ ma­sa­jý ve­su­n'î­so­lu­num­ya­pýl­ma­lý­dýr.­Ya­þa­ma­dö­nen­ler­de­ ve­ risk­ al­týn­da­ki­ di­ðer­ ki­þi­ler­den ritm­ bo­zuk­lu­ðu­ tesbit­ e­di­len­ler­de­ e­lek­tro­fiz­yo­lo­jik­ ça­lýþ­ma­ de­nen­ iþ­lem­ i­le­ te­da­vi­ e­di­le­bi­lir.­ Ge­rek­li­ o­lan­lar­da­ kalp­ a­me­li­yat­la­rý ö­ne­ri­le­bi­lir.­ Kalp­ ka­sý­ has­ta­sý­ o­lan­lar­da­ da tam­ te­da­vi­ sað­la­na­ma­ya­bi­li­yor.­ Bun­lar­da kalp­pi­li­ve­ya­ritm­bo­zuk­lu­ðu­nu­dü­zel­ten (kar­di­yak­de­fib­ri­la­tör) ci­haz­lar­ta­kýl­ma­sý­ge­re­bi­li­yor”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Kayseri / cihan

Saðlýk Bakanlýðýndan Pakistan’a destek SAÐLIK Ba­kan­lý­ðý,­Pa­kis­tan­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­na­i­ki­mo­bil­has­ta­ne­i­le­bu­has­ta­ne­le­rin­iþ­le­til­me­si­i­çin­týb­bî­ci­haz,­sarf­mal­ze­me­si,­i­lâç­ve­tek­nik­mal­ze­me­hi­be­et­ti. ‘’Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­i­le­Pa­kis­tan­Ýs­lâm­Cum­hu­ri­ye­ti­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­A­ra­sýn­da­Sað­lýk­A­la­nýn­da­Hi­be Ya­pýl­ma­sý­na­Da­ir­An­laþ­ma’’,­Res­mî­Ga­ze­te’nin­dün­kü­sa­yý­sýn­da­ya­yým­la­na­rak, yü­rür­lü­ðe­gir­di.­An­laþ­ma­ya­gö­re,­Türk ta­ra­fý­Pa­kis­tan­ta­ra­fý­nýn­ih­ti­yaç­duy­du­ðu ve­ha­len­Pa­kis­tan’da­bu­lu­nan­i­ki­mo­bil has­ta­ne­yi­ve­bu­has­ta­ne­le­rin­iþ­le­til­me­si­i­çin­ge­rek­li­týb­bî­ci­haz,­sarf­mal­ze­me­si,­i­-

laç­ve­tek­nik­mal­ze­me­yi­üc­ret­siz­hi­be­e­de­cek.­Bu­hi­be,­Türk­ta­ra­fýn­dan,­Pa­kis­tan ta­ra­fý­nýn­sað­lýk­hiz­met­le­ri­nin­ sür­dü­rül­me­si­ça­lýþ­ma­la­rý­na­des­tek­sað­la­mak­a­ma­cýy­la­bir­dost­luk­ve­i­yi­ni­yet­jes­ti­ o­la­rak ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­Hi­be­e­di­len­ mal­ze­me, tes­li­ma­týn­ar­dýn­dan­Pa­kis­tan­ta­ra­fý­na­ a­it o­la­cak­ve­bu­ül­ke­nin­sað­lýk­hiz­met­le­ri­nin sür­dü­rül­me­si­ça­lýþ­ma­la­rýn­da­kul­la­ný­la­cak. Ý­ki­mo­bil­has­ta­ne­ve­has­ta­ne­le­rin­ iþ­le­til­me­si­i­çin­bü­tün­týb­bî­ci­haz,­sarf­ mal­ze­me­si,­i­lâç­ve­tek­nik­mal­ze­me,­ du­ru­mun a­ci­li­ye­ti­ne­gö­re­ta­raf­lar­a­ra­sýn­da­ be­lir­le­ne­cek­u­sul­i­le­tes­lim­e­di­le­cek.­Ankara / aa

Tüylü hayvan beslemek astýmý tetikleyebilir ZONGULDAK Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Rüstem Albayrak, 3 Mayýs Dünya Astým Günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, astým dan kurtulmak için evde sigara içilmemesi ve tüylü hayvan beslenmemesi gerektiðini söyledi. Nefes yollarýnýn aþýrý duyarlý olmasý olarak ifade edilen ve öksürük (genellikle kuru ve krizler halindedir gece uykudan uyandýrabilir), hýrýltýlý solunum, göðüste týkanýklýk ve sýkýþma hissi, soluk alýp verirken ýslýk sesi ve nefes darlýðý gibi belirtileri olduðu belirtilen astýmla ilgili açýklamada, “Astýmlý hastalarý solunum yolu enfeksiyonlarý, polenler, ev tozu a karlarý, aðýr eforlar, tüylü hayvanlar, hamam böceði, egzoz gazlarý ve stres etkiler. Tedavinin en önemli kýsmý, krizleri baþlatabilecek etkenlerden uzak durmaktýr. Bunun için hastanýn eðitimi çok önemlidir. Evde hayvan beslenmemesi, ev içinde sigara içilmemesi, sprey, kokulu deterjan ve parfüm kullanýlmamasý gerekmektedir” denildi. Zonguldak / cihan

Alzheimer hastalarý için ‘Yaþam Evi’ açýldý TÜRKÝYE Alzheimer Derneði ve Þiþli Belediyesi, alzheimer hastalarýnýn bakýmý için ücretsiz hizmet verecek ‘’Yaþam Evi’’ni aç tý. Þiþli Halil Rýfat Paþa Mahallesi Güler So kak’ta açýlan Yaþam Evi, sabah 09.00’tan akþam 17.00’ye arasý faaliyet gösterecek. Alzheimer hastalarý bu merkeze giderek, kendileri gibi hasta olan yaþýtlarýyla sosyalleþip keyifli vakit geçirebilecek. Merkezde görevli uzmanlar hastalara, çeþitli faaliyetler hazýrlayacak. Ayný anda 20 kiþiyi aðýrlayabilecek merkeze bir hasta, haftada en fazla 3 kez gidebilecek. Merkezde hemþire, hasta bakýcý, psikolog, sosyal hizmetli ve diðer görevliler olacak. Açýlýþta konuþan dernek baþkaný Prof. Dr. Murat Emre, derneði kurduklarý günden itibaren alzheimer hastalarýnýn hayat kalitesini yükseltmeyi amaçladýklarýný söyledi. Emre, Yaþam Evi ile bu amaçlarýný gerçekleþtireceklerini belirterek, ‘’Neden gündüz bakým evi? Hasta yakýnlarý özellikle hastalarýna bakarken çok zorlanabilirler, kendilerine vakit ayýramayabilirler, fiziksel duygusal olarak yýpranabilirler. Hasta yakýnlarý hastalarýný buraya getirerek kendilerine vakit ayýrabilir, iþlerini yapabilirler’’ dedi. Ýstanbul / aa

13

HABERLER

Yanlýþ beslenme ve hareket azlýðý obeziteye sebep oluyor.

Yanlýþ beslenen çocuk þiþmanlýyor n UZMANLAR, çocuklarýn­çok­yedikleri­için­deðil, yanlýþ­þeyler­yiyip,­az­hareket­ettikleri­için­þiþmanladýðý­uyarýsýnda­bulundu.­Özel­Bahar­Hastanesi Çocuk­Saðlýðý­ve­Hastalýklarý­Uzmaný­Dr.­Yasemin Akarlar,­ev­yemeklerinin­yerine­hazýr­çorbalar,­pizza, dondurulmuþ­yiyecekler­tüketilmesi­yanlýþlýðýna dikkat­çekti.­Özellikle­fast­food­yiyecekler,­kolalý­içeceklerin­çocuklarda­þiþmanlýða­sebep­olduðunu­ifade eden­Akarlar,­çocuk­obezitesinin­bu­sebeple­arttýðýný dile­getirdi.­Hareketsizliðin­bir­diðer­önemli­faktör olduðunu­vurgulayan­Akarlar,­“Çocuklar­çok­yedikleri­için­þiþmanlamýyor,­yanlýþ­besinler­tükettikleri­ve hareket­etmedikleri­için­þiþmanlýyor”­dedi.­Çocuklarýn­televizyon­ya­da­internet­aracýlýðýyla­çok­ciddî bir­yiyecek­reklâmýna­maruz­kaldýðýna­iþaret­eden Akarlar,­bu­gýdalar­hakkýnda­þu­bilgileri­verdi: “Lezzetini­arttýrmak­için­þeker­ve­yað­oranlarý­arttýrýlan­bu­tür­yiyeceklerin­besleyici­deðeri­neredeyse hiç­yoktur.­Kolalý­ve­kafeinli­içecekler,­çocuklarýmýzýn­ulaþabileceði­hemen­her­yerde­satýlýyor. Çocuklar,­bir­sürü­zararlý­atýþtýrmalarla­günlerini geçiriyor.”­Bunun­yanýna­bir­de­hareketsizlik­eklenince,­þiþmanlamanýn­kaçýnýlmaz­olduðunu­vurgulayan­Akarlar,­“Eskiden­sokaklarda,­parklarda­koþuþturan­çocuklar,­þimdilerde­evde­bilgisayar­ya­da oyunlarýn­baþýndan­kalkmýyor.­Onlarýn­az­hareket etmeleri­sonucu­obezite­sorunu­da­ciddî­boyutlara ulaþýyor”­diye­konuþtu.­Akarlar,­“Hazýr­yiyecekleri çocuklarýnýzdan­uzak­tutun.­Doðal­beslenme­yöntemi­uygulayýn,­özellikle­kahvaltýyý­asla­aksatmayýn" diyerek­ailelere­tavsiyelerde­bulundu.­Bursa / cihan

Türkiye'deki obezite sýklýk oraný yüzde 32.

Erkeklerde kilo fazlalýðý, kadýnlarda obezite görülüyor n ANKARA Ýl­Sað­lýk­Mü­dür­lü­ðü­E­ði­tim­Þu­be­si­Bes­len­me­ve­Fi­zik­sel­Ak­ti­vi­te­bi­rim­ko­or­di­na­tö­rü­Dr. Ya­se­min­Gök­çe,­Tür­ki­ye’de­o­be­zi­te­sýk­lýk­o­ra­nýn yüz­de­32­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­er­kek­ler­de­ki­lo­faz­la­lý­ðý,­ka­dýn­lar­da­da­o­be­zi­te­gö­rül­dü­ðü­nü­söy­le­di.­O­be­zi­te­nin­Av­ru­pa’da­er­kek­ler­de­yüz­de­5­-23,­ka­dýn­lar­da yüz­de­7­-36­a­ra­sýn­da­ki­o­ran­lar­da­de­ðiþ­ti­ði­ni­be­lir­ten Gök­çe,­“2005­yý­lýn­da­ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma­ya­göre Tür­ki­ye’de­o­be­zi­te­sýk­lý­ðý­yüz­de­32.­Ger­çek­ten­yük­sek­bir­ra­kam.­Er­kek­ler­de­ki­lo­faz­la­lý­ðý,­ka­dýn­lar­da­o­be­zi­te­gö­rü­lü­yor.­Ge­nel­o­la­rak­da­e­riþ­kin­yaþ­lar­da Türk­top­lu­mun­da­2/3’si­ki­lo­lu­ve­ya­o­bez.­Ya­ni­so­kak­ta­gör­dü­ðü­müz­üç­ki­þi­den­i­ki­si­böy­le­bir­teh­li­ke al­týn­da”­de­di.­O­be­zi­te­nin­kü­re­sel­bir­halk­sað­lý­ðý prob­le­mi­ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­ken­Dr.­Gök­çe,­“Biz­o­be­zi­te­yi­has­ta­lýk­o­la­rak­ta­ným­lý­yo­ruz.­Bu­has­ta­lýk­çok kat­la­na­rak,­hýz­lý­i­ler­le­yen­bir­has­ta­lýk.­A­ma­bu­has­ta­lý­ðýn­mik­ro­bu­yok.­Bu­has­ta­lýk,­ter­cih­ler­le,­se­çim­ler­le ve­a­lýþ­kan­lýk­lar­la­mey­da­na­ge­len­bir­has­ta­lýk.­Ön­le­me­de­ki­en­ö­nem­li­et­ken­e­ði­tim”­dedi.­Gökçe,­o­be­zi­te­de­kent­sel­ve­kýr­sal­o­la­rak­çok­an­lam­lý­bir­far­kýn­ol­ma­dý­ðý­nýn­da­altýný­çizdi. Ankara / aa


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

SPOR

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Y

HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ

POLAT: LÝNÇ EDÝLDÝM G.SARAY BAÞKANI ADNAN POLAT, KULÜBÜN ZARAR GÖRMEMESÝ ÝÇÝN GECE GÜNDÜZ ÇALIÞTIÐINI BELÝRTEREK, "AMA BÝZÝ ÝSTEMEYENLER BÝZE ÇOK ACI YAÞATTILAR" DEDÝ.

‘‘

Galatasaray, artýk düzlüðe çýktý, yýllarca uðraþýlýp çivi bile çakýlamayan stadýný bu yönetim bitirdi. Mali problemleri artýk yok. Buna raðmen sal dýrdýlar, yýprattýlar bizi linç ettiler.

GALATASARAY Kulübü­Baþ­ka­ný­Ad­nan­Po­lat,­­Ma­li­Ge­nel­Ku­rul'da­yö­ne­tim­o­la­rak­ib­ra­e­dil­me­me­le­ri­nin­ar­dýn­dan­ya­þa­nan­ge­liþ­me­ler­ve­ko­nu­lan­ih­ti­ya­ti­ted­bir­ka­ra­rý­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý­na­se­vin­di­ði­ni­söy­le­di.­Baþ­kan­Po­lat, Cihan'a­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­mah­ke­me­nin­yö­ne­ti­min­14 Ma­yýs'ta­ki­se­çim­ka­ra­rý­i­çin­al­dý­ðý­yü­rüt­me­yi­dur­dur­ma ka­ra­rý­ný­kal­dýr­ma­yö­nün­de­ki­ter­ci­hi­ne­se­vin­di­ði­ni­de­be­lir­te­rek,­''Se­çi­min­ö­nün­de­ki­en­ge­lin­kalk­ma­sýn­dan­mem­nu­ni­yet­du­yu­yo­rum.''­de­di.­Po­lat,­se­çi­min­ö­nün­de­bir­en­gel­kal­ma­ma­sý­nýn­ken­di­si­ni­çok­se­vin­dir­di­ði­ni­de­be­lirt­ti­ði­a­çýk­la­ma­da,­a­day­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­net­bir­þe­kil­de­i­fa­de­e­de­rek,­''Ga­la­ta­sa­ray'ý­bu­du­ru­ma­Ad­nan­Po­lat­ve­þu­an­ya­nýn­da­o­lan­yö­ne­ti­ci­ar­ka­daþ­la­rý­dü­þür­me­di.­Sað­du­yu­sa­hi­bi­Ga­la­ta­sa­ray­lý­lar­bu­nu­bi­li­yor.­Biz­çok­bü­yük­hiz­met­ler­yap­týk,­bu­nun­gu­ru­ru­bi­ze­ye­ter.­Ya­þa­nan­la­rý­ve­bu­nu ya­þa­tan­la­rý­da­ka­mu­o­yu­nun­vic­da­ný­na­bý­ra­ký­yo­rum.''­di­ye­ko­nuþ­tu.­Be­yoð­lu­2.­As­li­ye­Hu­kuk­Mah­ke­me­si'nin­ka­ra­rý­na­se­vin­di­ði­ni­yi­ne­le­yen­Po­lat,­hak­ký­ol­ma­sý­na­rað­men­baþ­kan­lýk­i­çin­ke­sin­lik­le­a­day­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di.

Po­lat,­ya­þa­nan­la­rý­nýn­hiç­bi­ri­ni­ha­ket­me­dik­le­ri­ni,­Ga­la­ta­sa­ray'ý­borç­ba­ta­ðýn­da­sü­rün­dü­ren­le­rin,­stat­ya­pý­mý­sü­re­cin­de­çok­na­hoþ­o­lay­lar­ya­þan­dý­ðý­ný­ve­bir­çi­vi­bi­le­ça­ký­la­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­''Be­yoð­lu­2.­As­li­ye­Hu­kuk­Mah­ke­me­si'ne­ve­ka­ra­rý­ve­ren­ha­kim­le­re­te­þek­kür­e­di­yo­rum, be­ni­çok­ra­hat­la­tan­bir­ka­rar­ver­di­ler.­Bun­ca­ya­þa­nan­la­rýn,­bi­ze­çek­ti­ri­li­nen­le­rin­ar­dýn­dan­ke­sin­lik­le­a­day­ol­ma­ya­ca­ðým.­Þim­di­böy­le­bir­hak­ký­mýn­ol­du­ðu­nu­ve­son­gün bu­nu­de­ne­ye­ce­ði­mi­söy­lü­yor­lar.­Bu­nu­söy­le­yen­ler­Ad­nan­Po­lat'ý­ta­ný­ma­mýþ­lar.­Baþ­kan­a­day­lý­ðý­ný­dü­þün­mü­yo­rum­ve­bu­nu­gün­de­me­ge­tir­mem­da­hi­söz­ko­nu­su­de­ðil. Bin­ler­ce­in­san­be­nim­git­me­mi­is­ti­yor­du,­is­te­dik­le­ri­ol­du, a­day­ol­ma­ya­ca­ðým.­Ra­hat­ol­sun­lar."­di­ye­ko­nuþ­tu. BÝZE ÇOK ACI YAÞATTILAR Po­lat,­''Ay­lar­ca­hem­be­ni­hem­de­yö­ne­tim­ku­ru­lun­da­ki­ar­ka­daþ­la­rý­mý­linç­et­ti­ler.­Ýs­te­dik­le­ri­ol­du,­mu­rad­la­rý­na er­di­ler,­ar­týk­ra­hat­u­yur­lar­sa­ný­rým.''­de­di.­Baþ­kan­Po­lat, hem­ma­li­o­la­rak­hem­de­i­da­ri­o­la­rak­Ga­la­ta­sa­ray'ýn­za­rar­gör­me­me­si­ve­sý­kýn­tý­la­rýn­dan­kur­tul­ma­sý­i­çin­ge­ce gün­düz­ça­lýþ­tý­ðý­ný­da­be­lir­te­rek,­söz­le­ri­ni­þöy­le­ta­mam­la­dý:­"Ba­zý­la­rý­ta­ra­fýn­dan­is­ten­me­dik,­bu­nun­i­çin­çe­þit­li­o­lay­lar­ya­þan­dý­ve­bi­ze­çok­a­cý­ya­þat­tý­lar.­Ma­li­o­la­rak­ba­þa­rý­lý­bu­lu­nup­ib­ra­e­dil­dik.­A­ma­i­da­ri­o­la­rak­bi­zi­is­te­me­di­ler.­Çün­kü­Ga­la­ta­sa­ray,­ar­týk­düz­lü­ðe­çýk­tý,­yýl­lar­ca­uð­ra­þý­lýp­çi­vi­bi­le­ça­ký­la­ma­yan­sta­dý­ný­bu­yö­ne­tim­bi­tir­di. Ma­li­prob­lem­le­ri­ar­týk­yok.­Bu­na­rað­men­sal­dýr­dý­lar, yýp­rat­tý­lar­bi­zi­linç­et­ti­ler.­Bun­la­rý­an­la­rým­da­Ga­la­ta­sa­ray'ý­bun­dan­son­ra­ne­re­le­re­sü­rük­le­dik­le­ri­nin­far­kýn­da de­ðil­ler­o­na­ü­zü­lü­rüm.­Bu­ib­ra­o­la­yý­bun­dan­son­ra­ki­ge­nel­ku­rul­lar­i­çin­de­ör­nek­teþ­kil­e­de­cek.­Ba­ka­lým­bun­dan son­ra­ma­li­ge­nel­ku­rul­lar­da­ne­o­la­cak?"

üper Lig'de 31. hafta tamamlanýrken, sahasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, 73 puan ve averajla liderliðini sürdürdü.Ligde kritik haftalara girilirken, Fenerbahçe, Türkiye Kupasý'nda adýný finale yazdýran Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'u konuk etti. Trabzonspor ile ayný puana sahip olup, averajla lider konumda bulunan Fenerbahçe, çýktýðý kritik maçta rakibini 2-0 maðlup etmeyi baþardý ve yerini korudu. Þampiyonluk hesaplarý yapan Trabzonspor da ligin güçlü takýmlarýndan Gaziantepspor'u 3-0 yenerek 73 puan ve averajla 2. sýrada takibini sürdürdü.

S

TOPLU SONUÇLAR Sivasspor-Gençlerbirliði...................................: 1-1 Medical Park Antalyaspor-Bucaspor......................: 3-3 Kasýmpaþa-Konyaspor.....................................: 2-2 Beþiktaþ-Galatasaray...............................................: 2-0 Manisaspor-Eskiþehirspor................................: 3-1 Kayserispor-Bursaspor.............................................: 1-0 Fenerbahçe-Ýstanbul Büyükþehir Belediye........: 2-0 Trabzonspor-Gaziantepspor.....................................: 3-0 Ankaragücü-Kardemir Karabükspor.................: 0-0

GOL KRALLIÐI Fenerbahçe'nin Brezilyalý kaptaný Alex, gol krallýðý yarýþýný 22 golle önde götürüyor. Trabzonsporlu Burak'ýn 17 golle ikinci sýrada yer aldýðý yarýþta, Fenerbahçeli Niang ise 15 golle 3. basamakta kaldý.

HAFTANIN KARMASI Vjekoslav (Karabükspor), Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Mehmet Arelio (Beþiktaþ), Murat Erdoðan (Manisaspor), Selçuk (Trabzonspor), Necati Ateþ (Antal yaspor), Burak Yýlmaz (Trabzonspor), Kahe (Manisaspor), Alex (Fenerbahçe), Simao (Beþiktaþ).

HAFTANIN FUTBOLCUSU

Gökhan Gönül (F.Bahçe) HAFTANIN HAKEMÝ ÝSTEDÝKLERÝ OLDU: Hem kendisini hem de yönetiminde büyük hizmetler veren arkadaþlarýný aðýr dille eleþtirenler olduðunu da belirten Polat, ''Aylarca hem beni hem de yönetim kurulundaki arkadaþlarýmý linç ettiler. Ýstedikleri oldu, muradlarýna erdiler, artýk rahat uyurlar sanýrým.'' dedi.

Fýrat Aydýnus FENERBAHÇE - ÝSTANBUL B. BELEDÝYESPOR

HAFTANIN TAKIMI

Mahkeme G.Saray'da seçimin önünü açtý

ÜNLÜ PÝLOTLAR SAHAYA ÇIKIYOR

GALATASARAY'DA kaos­sona­erdi,­tedbir kararý­kaldýrýldý,­sarý­kýrmýzýlýlar­seçime­gidiyor. Beyoðlu­2.­Asliye­Hukuk­Mahkemesi,­14 Mayýs'ta­yapýlacaðý­açýklanan­Olaðanüstü­Genel Kurul­üzerindeki­tedbir­kararýný­kaldýrdý. Böylece­seçimin­yapýlmasý­önünde­hiçbir­engel kalmadýðý­için­sarý­-­kýrmýzýlý­kulüp­14­Mayýs'ta Ünal­Aysal,­Mehmet­Helvacý­ve­Turgay Kýran'dan­oluþan­3­listeyle­seçime­gidecek.

Futbol Akademisi seçmeleri 23 Mayýs'ta GALATASARAY Fut­bol­A­ka­de­mi­si'nin­2011­yý­lý­seç­me­le­ri,­23-24­Ma­yýs'ta­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek. Sa­rý-­kýr­mý­zý­lý­ku­lüp­ten­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da, Tür­ki­ye'de­bün­ye­sin­den­(A)­ta­ký­mý­na­en­çok o­yun­cu­ve­ren­fut­bol­alt­ya­pý­or­ga­ni­zas­yo­nu­o­lan­Ga­la­ta­sa­ray­Fut­bol­A­ka­de­mi­si'nin,­Ýs­tan­bul'da­i­ka­met­e­den­1998­i­le­2002­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­doð­muþ­li­sans­lý­ve­ya­li­sans­sýz­fut­bol­cu­ve ka­le­ci­a­day­la­rý­nýn­ka­tý­la­bi­le­ce­ði­Fut­bol­A­ka­de­mi­seç­me­le­ri­ni,­2324­Ma­yýs'ta­ge­rek­li­þart­la­rý ye­ri­ne­ge­ti­ren­her­ke­se­a­çýk­o­la­rak­Flor­ya­Me­tin Ok­tay­Te­sis­le­ri'nde­dü­zen­le­ye­ce­ði­be­lir­til­di. Ka­yýt­i­çin,­''www.ga­la­ta­sa­ray.org''­in­ter­net­si­te­sin­de­yer­a­lan­for­mun­dol­du­rul­muþ­o­la­rak­seç­me­ler­de­yer­a­la­cak­spor­cu­nun­ya­nýn­da­bu­lun­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­i­þa­ret­e­dil­di.

''FOR MU LA FUT BOL ÞÖ LE NÝ'', BU GÜN FENERBAHÇE ÞÜKRÜ SARACOÐLU STADI'NDA YAPILACAK. VETTEL, BUTTON VE MASSA GÝBÝ F1 PÝLOTLARI, ESKÝ FUTBOLCU, TÝYATROCU VE DÝZÝ OYUNCULARIYLA KARÞILAÞACAK.

Trabzonspor'da Burak Yýlmaz son 5 sezonun en fazla gol atan oyuncularýn baþýnda geliyor. FOTOÐRAF: A.A

En golcü Burak TRABZONSPOR'DA bu­sezon­31.­hafta­sonunda­17­golle en­fazla­gol­atan­oyuncu­olan­Burak­Yýlmaz,­son­5­sezonun­da­en­golcü­bordo-mavili­oyuncusu­oldu.­Burak sezonun­tamamlanmasýna­henüz­3­maç­olmasýna­raðmen,­bugüne­kadar­kaydettiði­17­golle,­2005-2006­sezonunda­21­gol­atan­ve­o­sezonun­ardýndan­Rusya'nýn Zenit­Petersburg­takýmýna­transfer­olan­Fatih­Tekke'den sonraki­5­sezonda­en­fazla­golü­atan­oyuncu­durumuna geldi.­Bordo-mavili­futbolcu,­söz­konusu­dönemde­fazla gol­atan­oyunculardan­Umut,­Gökhan­Ünal,­Ersen Martin,­Gökdeniz­Karadeniz,­Ýbrahima­Yattara,­Gustavo Colman­gibi­oyuncularý­da­geride­býraktý.

TÜRKÝYE O­to­mo­bil­ Spor­la­rý­ Fe­de­ras­y o­n u­ (TOS­F ED)­ ta­r a­f ýn­d an, Tür­ki­ye­Fut­bol­Fe­de­ras­yo­nu­ve­Fe­ner­bah­çe­ KA­u­lü­bü'nün­ de­ des­te­ðiy­le­ bu­ yýl­ ''For­mu­la­ Fut­bol­ Þö­le­ni''nin­ be­þ in­c i­s i­ dü­z en­l e­n e­c ek. Dün­ya­nýn­en­hýz­lý­pi­lot­la­rý­nýn­o­luþ­tur­du­ðu­ta­kým­i­le­Tür­ki­ye'nin­çe­þit­li­ a­lan­lar­da­ki­ en­ ün­lü­ i­sim­le­ri­nin Sebastian Vettel bu­luþ­tu­ðu­ ''All­ Star''­ ta­kým­la­rý­nýn­ ye­þil­ sa­ha­lar­da­ki­ mü­ca­de­le­si,­sa­at­19.00'da­Fe­ner­bah­çe­Þük­rü­Sa­ra­coð­lu­Sta­dý'nda ya­pý­la­cak.­Bi­le­tix'te­(www.bi­le­tix.com)­10­TL­ve­20­TL'den sa­tý­þa­ su­nu­lan­ tüm­ bi­let­ ge­lir­le­ri,­ yurt­ i­çi­ ve­ yurt­ dý­þýn­da ko­run­ma­ya­muh­taç­ço­cuk­lar­ya­ra­rý­na­kul­la­ný­la­cak.­Se­bas­ti­an­Vet­tel,­Fer­nan­do­A­lon­so,­Fe­li­pe­Mas­sa,­Je­ro­me­d'Am­bro­si­o,­I­van­Ca­pel­li,­Ma­ro­En­gel,­Vi­tan­to­ni­o­Li­uz­zi,­Chris­ti­an­Mon­ta­na­ri,­Ju­les­Bi­anc­hi,­An­dre­a­Fer­ra­ri,­Johnny­Ce­cot­to,­Al­ber­to­Va­le­ri­o,­Ser­gi­o­Pe­rez,­Ja­i­me­Al­gu­er­su­a­ri,­Vi­taly­Pet­rov­ve­Pa­ul­Di­Res­ta­gi­bi­F1­ve­GP2­pi­lot­la­rý,­Ýs­tan­bul­ Park'tan­ ön­ce­ ye­þil­ sa­ha­la­ra­ çý­ka­cak­lar.­ All­ Star­ ta­ký­mýn­da­i­se­Yýl­maz­Er­do­ðan,­Sarp­A­pak,­Ke­rem­A­lý­þýk,­Fer­hat­Gö­çer,­E­ge,­En­gin­Al­tan­Düz­ya­tan,­Can­sel­El­çin,­Su­at Ka­ya,­Er­han­Ö­nal,­Ha­san­Þaþ­gi­bi­i­sim­ler­yer­a­la­cak.

Beþiktaþ 32. HAFTANIN PROGRAMI 6 Mayýs Cuma: 20.00 Eskiþehirspor-Kayserispor, 7 Mayýs Cumartesi: 16.00 Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor-Medical Park Antalyaspor, 20.00 Gaziantepspor-Manisaspor, 20.00 Bursaspor-Beþiktaþ, 8 Mayýs Pazar: 16.00 Gençlerbirliði-Konyaspor, 20.00 Sivasspor-Ankaragücü, 20.00 Kardemir KarabüksporFenerbahçe, 20.00 Bucaspor-Trabzonspor, 9 Mayýs Pazartesi: 20.00 Galatasaray-Kasýmpaþa.

PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. FENERBAHÇE 2. TRABZONSPOR 3. BURSASPOR 4. GAZÝANTEPSPOR 5. BEÞÝKTAÞ 6. KAYSERÝSPOR 7. ESKÝÞEHÝRSPOR 8. KARABÜKSPOR 9. MKE ANKARAGÜCÜ 10. ÝSTANBUL B. BELEDÝYE 11. MANÝSASPOR 12. MP ANTALYASPOR 13. GENÇLERBÝRLÝÐÝ 14. GALATASARAY 15. SÝVASSPOR 16. BUCASPOR 17. KONYASPOR 18. KASIMPAÞA

O G B M A Y AV P 31 23 4 4 73 31 42 73 31 22 7 2 60 21 39 73 31 15 10 6 46 26 20 55 31 15 7 9 41 32 9 52 31 13 8 10 47 35 12 47 31 13 8 10 40 38 2 47 31 11 11 9 35 35 0 44 31 11 8 12 44 47 -3 41 31 10 10 11 49 52 -3 40 31 12 4 15 38 41 -3 40 31 12 3 16 45 49 -4 39 31 9 11 11 36 43 -7 38 31 9 10 12 39 46 -7 37 31 11 4 16 33 43 -10 37 31 8 9 14 38 51 -13 33 31 6 7 18 31 56 -25 25 31 4 11 16 26 44 -18 23 31 5 8 18 30 61 -31 23

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SPOR

4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

15

Trabzonspor'dan Beþiktaþ'a tepki BORDO-MAVÝLÝ KULÜP, EGEMEN KORKMAZ'IN BEÞÝKTAÞ ÝLE ANLAÞTIÐI YOLUNDAKÝ HABERLER ÜZERÝNE SERT BÝR AÇIKLAMA YAPTI. TRABZONSPOR Kulübü, Egemen Korkmaz'ýn Beþiktaþ ile anlaþtýðý yönündeki haberler dolayýsýyla bir açýklama yaptý. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, son günlerde Egemen Korkmaz'ýn Beþiktaþ ile anlaþmaya vardýðý yönündeki haberlerin sýklýkla yer almaya baþladýðýna iþaret edilerek, ''Þampiyonluk yarýþýnýn tüm hýzýyla sürdüðü ve ligin son 3 haftasýna girdiðimiz süreçte, ne Beþiktaþ gibi büyük bir kulübün tüm etik deðerleri hiçe sayarak oyuncumuzla görüþtü ðüne ne de, futbolcumuzun bu aþamada transferi düþündüðüEgemen Korkmaz ne inanmak istiyoruz'' ifadesi kullanýldý. Açýklamada, Trabzonspor Kulübü olarak sözleþmesi bitse dahi bir oyuncunun kulübüyle baðlarý kopmadan transfer teklifi yapýlmasýnýn doðru bulunmadýðý belirtilerek, þunlar kaydedildi: ''Geçtiði miz sezon sonu Fenerbahçeli Semih'le ilgili yaþanan geliþmeler bu duruþumuzun en önemli örneðidir. Futbolda nasýl sahada kazanmak için her yolu mubah görmüyorsak, özellikle büyük kulüpler olarak transferde atacaðýmýz adýmlara da dikkat etmeliyiz. Beþiktaþ Kulübü'nün kýsa süre önce yaptýðý açýklamaya baðlý kalarak sezon sonuna kadar ayný tavrý sürdüreceðine inanýyor, tüm kesimlerden takýmýmýzla ilgili gündemin, lig yarýþý dýþýna taþmasýna yol açacak eylemlerden uzak durmasýný istiyoruz.''

AEK-Panathinaikos taraftarlarý çatýþtý

nsokur@gmail.com

Guti ve Almeida dý derbi olmaktan öteye geçmeyen BeþiktaþG.Saray maçýný geride býraktýk. Amatör maçlarda bile bu heyecandan fazlasý olurdu. Lige haftalar önce havlu atmýþ bu iki takým, hazýrlýk maçý havasýndaydýlar.Orta sahalarýn belirleyeceði maçý, daha kaliteli oyunculara sahip olan Beþiktaþ tarafý kazandý. Beþiktaþ devre arasýnda alýnan oyuncularla birlikte, ligin en kaliteli kadrosuna sahip olan takýmlardan biri oldu. Shuster'in kafasýndan Beþiktaþ'ý erken silmesi, takým olabilmenin olmazsa olmazý "istikrar" ýn, hayata geçmesine mani oldu. Büyük isimlerin, takým olmadan baþarýlý olmaya yetmediðini Beþiktaþ takýmýnda bu sezon açýkça gördük. Avrupa'da iþi bitmiþ bir oyuncunun gelip Türkiye'de kariyer yapma adýna kendini sýkýntýya sokacaðýný düþünmek, hayalciliktir.Ancak gönül eðlendirmeye geldiklerini basýndan hep beraber izliyoruz. Mesela Guti defalarca magazin basýnýna menfi yönde malzeme olmuþtur. Ýçkili olarak kaza yapmýþ, sabahlara kadar kulüplerde uygunsuz vakit geçirmiþ bir meþhur yabancý oyuncudur. Böyle bir oyuncunun performansýný üst düzeyde beklemek, mümkün deðildir. Öyleyse neden yöneticiler bu tür oyuncuyu transfer etmektedir? Bunun bir tek cevabý var. Hem kulüp, hemde genel anlamda popüleratisini artýrmaktýr. Dolayýsýyla hem paralar heba olup gitmekte, hem kulüpler zaman kaybetmekte, hemde ülke futbolu bu iþlerden zararlý çýkmaktadýr. Hiç bir Avrupa kulübü alacaðý oyuncuyu kapalý gözle transfer etmez. Ayrýntýlý olarak hemde uzunca süre taip edip transferi öyle bitirir. Ýleride satmanýn hesaplarýný mutlaka yapar. Gereksiz transferler kulüplerimizi bir gün bitme noktasýna getirmekedir. Bobo ve Nobre varken Almeida transferi, sansasyondan baþka bir þey deðildir. G.Saray cephesinde durum son derece daha vahimdir. Bunca fiyaskodan sonra asýl fiyasko, seçimin 14 Mayýs'ta yapýlamamasý olur. Kulübün gelmiþ olduðu son durum, sen-ben kavgasý durumudur. G.Saray camiasýnýn aðýr toplarý her þeyi bir tarafa býrakýp, 14 Mayýs'taki kongreyi mutlaka gerçekleþtirmelidirler. Bu kaotik durum, kongre gerçekleþtirilmezse çok derin yýkýmlara sebep olabilir. Gelecek sezon bu yýlki tablo aranýr hale gelebilir. Çünkü G.Saray takýmý eðer yeni bir ivme kazandýrýlmazsa, bu halin gerisinde kalacaðý sinyallerini yoðun bir þekilde vermektedir. Sahada tüm heycanýný kaybetmiþ G.Saray'ý izlemek artýk usanç vermektedir. G.Saray kurmaylarý eðer takýmlarýný seviyorlarsa, þahsi ihtiraslarý bir kenara býrakýp, çok sevdikleri kulüplerinin ayaða kalkmasý için gereðini yaparlar.

A

'ALS-MNH Derneði tarafýndan "Bir Nefes De Sen Ver'' sloganýyla yapýlan geceye katýlan teknik direktörler maddi ve manevi destek sözü verdiler. FOTOÐRAF: A.A

ALS'ye destek gecesi ALS HASTASI ESKÝ TRABZONSPORLU FUTBOLCU ÝSMAÝL GÖKÇEK, ALS HASTALARI ÝÇÝN DESTEK ÝSTEDÝ. ÝSTANBUL WOW HOTEL'DE TERTÝPLENEN GECEYE TEKNÝK DÝREKTÖRLER FATÝH TERÝM, ABDULLAH AVCI, ERTUÐRUL SAÐLAM ÝLE TOLUNAY KAFKAS DA KATILDI. ALS-MNH Derneði'ne destek gecesi, WOW Hotel Kongre Merkezi'nde yapýldý. ''Bir Nefes De Sen Ver'' sloganýyla yapýlan gecede, 2009 yýlýnda hayatýný kaybeden Fenerbahçe'nin eski futbolcularýndan Sedat Balkanlý'nýn da yakalandýðý Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalarýnýn sorunlarýna dikkat çekilirken, Trab-

YUNANÝSTAN'IN baþkenti Atina'da, 1. lig takýmlarýndan AEK ile Panathinaikos taraftarlarý arasýnda çatýþma çýktý, 2 kiþi yaralandý.Yunan medyasý, önceki gece geç saatlerde meydana gelen olayda, Panathinaikoslu taraftarlarýn baþkent merkezindeki ''Aleksandras'' caddesinde bulunan AEK taraftar derneðine saldýrdýklarýný duyurdu. Motosiklet kasklarý takan ve yüzlerini maskeler ile kapatan yaklaþýk 30 kiþiden oluþan grubun AEK derneðine molotofkokteyli attýðý belirtilen haberlerde saldýrýda gerek dernekte gerekse önünde park halinde bulunan 2 araçta ciddi maddi hasar meydana geldiði belirtildi. Ýki takým taraftarlarý arasýnda yaþanan çatýþmada býçaklanan 2 kiþinin ise hastaneye sevk edildiði açýklandý. Fatih Terim ve Ertuðrul Saðlam, bilgisayar programý yardýmýyla iletiþim kurabilen Ýsmail Gökçek'e yardým sözü verdi.

zonspor'un eski oyuncularýndan ALS hastasý Ýsmail Gökçek'in baþkanlýðýný yürüttüðü 2001 yýlýnda kurulan ALS-MNH Derneði tanýtýldý. Bilgisayar programý yardýmýyla iletiþim kurabilen Ýsmail Gökçek, katýlýmcýlardan ALS hastalarý için destek istedi. Geceye (A) Milli Futbol Takýmý eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcý, Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'nin eski futbolcularýndan Rýdvan Dilmen, Saffet Sancaklý, Fenerbahçeli EROL DOYURAN futbolcular Mert Günok, Özer Hurmacý ile erol@yeniasya.com.tr Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Türk Sanat Müziði Sanatçýsý Ahmet Özhan ve Pop Mü zik sanatçýlarý Altay ile Bora Gencer ve çok sayýda davetli katýldý. Fatih Terim, gecede yaptýðý konuþmada, ''Ýnsanýn gönlünden çok þey yapmak geçiyor. Futbol dünyasý olarak da yaptýklarýmýzý çok az insan yapmýþtýr, ancak biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Tok açýn halinden anlamalý. Olanlar olmayanlara yardým etmeli'' þeklinde konuþtu. Mehmet Atalay ise spor camiasýnýn önemli isimlerinin bir araya geldiði gecenin önemli olduðunu belirtti. Rýdvan Dilmen, ''Burada bulunduðum için mutluyum, ama biraz da mahcubum. Hem maddi hem manevi olarak derneðe daha çok destek vermemiz gerektiðini düþünüyorum'' diye konuþtu. Abdullah Avcý, tüm ALS hastalarýna ''geçmiþ olsun'' dileklerinde bulundu. Tolunay Kafkas, geceye katýldýðý için mutlu olduðunu belirtti. Ertuðrul Saðlam, dernek için hem maddi hem manevi anlamda destek olmaya çalýþacaklarýný ifade etti.

Karateciler bugün Ýsviçre yolcusu n KARATE Milli Takýmý, Zürih’teki Avrupa Þampiyonasý için bugün Ýsviç re’ye hareket edecek. Karate Federasyonu Baþkaný Esat Delihasan, milli sporcular ve teknik heyet þampiyonaya hareket etmeden önce yarýn Atatürk Havalimaný’nda basýnýn karþýsýna çýkacak. Baþkan Delihasan'ýn sporcularýn son durumu ve þampiyonada ki hedefleri ile ilgili açýklamalar yapacak ve basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplandýracak.

Antalyaspor'da çifte doðum günü kutlamasý nSÜPER Lig’in 32. haftasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Medical Park Antalyaspor, bu maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kýrmýzý beyazlý ekipte Hasan Subaþý Tesisleri’nde yapýlan an tren man ön ce sin de futbolcu Ýlkem Özkaynak ve Analiz Uzmaný Antre nör Bulut Ferruhlar için do ðum gü nü kut la ma sý ya pýl dý.Ýl kem’in do ðum gü nü, Bu cas por ma çý sonrasý verilen izin nedeniyle bir gün gecikmeli o larak kutlandý. Ýlkem ve Bulut, tesis sahasýna getirilen pastayý alkýþlar eþli ðinde kesti.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

I S Ýbrikçinin yetkisi I Kargaþayý doðurdu verdiði yersiz karar. dönüp düzeltti; gel gör ki, neye yarar! R Sonra "YaSaK!" dedi, sonunu düþünmeden Y.S.K. G Ölen, yaralanan var; mal-mülkte hayli zarar... A SEYFEDDÝN YAÐMUR isirgan60@hotmail.com N

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L Ý N K I LÂ B I Ý Ç ÝN D E EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

HABERLER

Y 4 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA FOTOÐRAF: AA

'Âkif'ten Bir Mýsra' okuma yarýþmasý düzenlendi.

Mehmet Âkif yýlýnda öðrencilere Safahat

ARAÞTIRMALAR YAPILACAK— Proje kapsamýnda özellikle Orta Asya ülkelerinde Ýpek Yolu üzerinde yer alan kültürel ve tarihî miraslarýn korunmasý ve yeniden öðrenilmesi öngörülüyor. Bu çerçevede Japonya ve bazý Batý ülkelerinin destekleriyle Türkmenistan’da antik Merv, Özbekistan’da Þahruhiya ve Kanka þehirlerinin, Tacikistan’da Gissar veya Hulbuk kalýntýlarýnýn, ayrýca Kýrgýzistan’daki güzergâhlarýn arkeolojik açýdan yeniden araþtýrýlmasý planlanýyor.

Ýpek Yolu yeniden canlanýyor

n KAYSERÝ’NÝN Develi ilçesinde, belediye ve Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü’nün ortaklaþa düzenlediði “Âkif’den Bir Mýsra” okuma yarýþmasýnda dereceye giren 200 öðrenciye, Mehmet Âkif’in þiirlerini topladýðý Safahat isimli eseri hediye edildi. “Âkif’den Bir Mýsra” yarýþmasýnda, her okulda yapýlan ön elemeler sonucu beþer öðrenci, Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezi’ndeki yarýþmaya katýldý. Belediye Baþkaný Recep Özkan; yýl içerisinde benzeri sosyal ve kültürel faaliyet olarak 140 faaliyet yapmayý planladýklarýný kaydetti. Kayseri / cihan

TARÝHÎ ÝPEK YOLU’NUN UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MÝRASI LÝSTESÝNE ALINMASI GÝRÝÞÝMÝ ÝÇÝN, 12 ÜLKENÝN TEMSÝLCÝLERÝ TÜRKMENÝSTAN’DA BÝR ARAYA GELDÝ. PROJEYLE ÝPEK YOLU YENÝDEN HAREKETLENECEK. ÝLKÝ Kasým 2009’da Çin’de düzenlenen Ýpek Yolu’nun UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesine Alýnmasý koordinasyon toplantýsýnýn ikincisi, Türkmenistan Dýþiþleri Bakanlýðýnda baþladý. 3 gün sürecek olan toplantýya UNESCO yetkililerinin yaný sýra Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Güney Kore, Tacikistan, Kýrgýzistan, Ýran, Japonya, Nepal, Afganistan, Hindistan ve Çin gibi ülkelerin temsilcileri katýlýyor. Çin, Türkmenistan, Kazakistan, Kýrgýzistan, Özbekistan ve Tacikistan’ýn ortak giriþimleri sonucu baþlatýlan koordinasyon toplantýsýnda konuþan Türkmenistan Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Murat Nazarov, Türkmenistan ile UNESCO arasýndaki iþbirliðine dikkati çekerek, ülkesinde Tarihi Nusay, Köneürgenç ve antik Merv gibi kültürel varlýklarýn UNESCO Kültür Mirasý listesine dahil edildiðini hatýrlattý. Toplantýda UNESCO Tahran Temsilcisi Quinli Han, UNESCO Dünya Kültür Mirasý Komitesi Baþkaný Francesco Bandarin’in mesajýný okudu. Bu projenin çoðul kimlikleri ve ortak mirasý anlamaya yönelik konsepti desteklediðini belirten Bandarin, Ýpek Yolu’nun kültürel güzergâhlarýnýn 2 bin yýldýr kültürler arasý diyalog, entegrasyon ve deðiþim yolu olduðunu vurguladý. Aþkabat / aa

Hayýrseverler, ihtiyaç sahiplerine ulaþýyor.

Sevgi Market’e baðýþlar sürüyor

Hadis okuma yarýþmasýnýn finali için düzenlenen programda öðrenciler ilâhiler seslendirerek, sema gösterilerinde de bulundu. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN

40 Hadis’i ezbere okudular HATAY Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan düzenlenen 40 Hadis Ezbere Okuma Yarýþmasýnýn finali Otoman Palace’de gerçekleþtirildi. Okul Müdürü Hüseyin Çakýr, Peygamber Efendimizin (asm) örnek alýnmasý gerektiðini aktararak “Onu örnek almak, Müslüman insan için dinî bir görevdir. Çünkü Allahü Teâlâ, Peygamberimize (asm) hitaben ‘Muhakkak sen,

çok yüce bir ahlâk üzeresin’, insanlara hitaben de ‘And olsun Allah’ý ve ahireti uman ve Allah’ý çokça zikredenler için Allah’ýn Resulünde en güzel örnekler vardýr” buyuruyor" þeklinde konuþtu. Çakýr, Peygamber Efendimizin (asm) çok þefkatli ve merhametli, sevgi dolu bir insan olduðunu belirterek, "Âlemlere rahmet olarak gönderilmiþtir" dedi. Hatay / cihan

n BURSA merkez Yýldýrým Belediyesi’nin örnek sosyal belediyecilik projelerinden Sevgi Market, hayýrseverlerin katkýsýyla büyüyor. Maddî durumu iyi olmayan vatandaþlarýn ihtiyaçlarýný karþýlayan markete, duyarlý vatandaþlarýn baðýþlarý sürüyor. Sevgi Market’e, son olarak Türkiye Pe rakendeciler Federasyonu’ndan bir kamyon dolusu yardým geldi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Baþkaný Doðan Seyhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, kuru bakliyat, deterjan, temizlik gereçleri, gýda gibi bir çok kalem malzemeyi getir di. Yardýmlarý, Yýldýrým Belediyesi Sosyal Yar dým Ýþleri Müdürlüðü’ne teslim eden Doðan Seyhan, sevgi market aracýlýðý ile ihtiyaç sahibi vatandaþlara yardýmda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarýný dile getirdi. Bursa / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

04 Mayıs 2011  

Yeni Asya'nın 4 Mayıs 2011 baskısı