Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

PROF. DR. SEVÝL ATASOY:

HER FEN BÝLÝMCÝNÝN GELDÝÐÝ NOKTA ALLAH’TIR “Kâinattaki dengeyi, üzerinde bulunduðumuz gezegendeki canlýlarýn yapýlarýný, bir kelebeðin kanadýndaki bir sarý rengin, bir lekenin dahi bir iþe yaradýðýný görmeye baþladýðýnýz zaman ‘Burada baþka birþey var’ demeye baþlarsýnýz.” Röportajý sayfa 8’de

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

Camilerde 12 ay Kur’ân eðitimi Haberi sayfa 3’te

Uzun tatillerin bilançosu aðýr oluyor Haberi sayfa 6’da

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.633

22 KASIM 2010 PAZARTESÝ / 75 Kr

DÝNÝN YERÝNE MÝLLÝYETÝ KOYDULAR M. KEMAL’E SUNULAN ÇALIÞMA “DÝN YOK MÝLLÝYET VAR; BENÝM DÝNÝM BENÝM TÜRKLÜÐÜMDÜR” BAÞLIÐINI TAÞIYORDU BÝLÝM ÝLERLEDÝKÇE DÝNÝN ORTADAN KALKACAÐI DÜÞÜNÜLÜYORDU n Cumhuriyet kurucularý, din ve dinin toplumsal rolü konusundaki kavramsallaþtýrmalarý temelde Garbcýlýk ve Türkçülük hareketlerinin temel tezlerine dayanarak yaptýlar. Her iki hareket de bu temel tezleri, bilimin ilerlemesi karþýsýnda kýsa sürede ortadan kalkacaðý düþünülen "din"in yerinin nasýl doldurulacaðý ve yeni kutsallýðýn nasýl oluþturulacaðý konusundaki tartýþmalardan yola çýkarak geliþtirdiler.

MÝLLÝYETÇÝ SEMBOL VE TÖRENLER BU AMAÇLA KUTSALLAÞTIRILDI

Komuta ve kontrol kararý Mart’ta n Zirve kararlarýnda, füze savunmasýnda kontrol ve komutanýn Mart, eylem planýnýn Haziran ayýndaki NATO Savunma Bakanlarý toplantýlarýnda ele alýnacaðý belirtilerek, bu süreçte hazýrlýk yapmasý için NATO Konseyine görev verildi. Haberi sayfa 5’te

YASAÐI ANLAMSIZ BULDU

Peçe ve camiye Papa desteði “CAMÝDE ÝBADET DOÐAL”

n Roma Katolik Kilisesinin lideri Papa 16. Benediktus, bazý Müslüman kadýnlarýn kendi iradeleriyle yüzlerini de kapatacak biçimde örtünmelerine yasalarla yasak getirmenin anlamsýz olduðunu kaydetti. Körfez ülkelerinde Hýristiyanlarýn ayin yapabilecekleri kiliselerin bulunmasýný memnuniyetle karþýladýklarýný ifade eden 16. Benediktus, “Dolayýsýyla Müslümanlarýn da bizim ülkelerimizde camilerde ibadet için bir araya gelebilmeleri doðaldýr’’ yorumunda bulundu. Haberi sayfa 16’da

n Eski bir Teþkilât-ý Mahsusa mensubu olup, 1932-1943 arasýnda Samsun milletvekilliði yapan Ruþenî (Barkýn)'ýn Mustafa Kemal'e sunduðu “Din Yok Milliyet Var: Benim Dinim, Benim Türklüðümdür” baþlýklý çalýþmada dile getirilen milliyetçilikle kutsallaþtýrýlan vatandaþlýk ahlâkýnýn din boþluðunu dolduracaðý düþünüldü, milliyetçi sembol ve törenler bu amaçla kutsallaþtýrýldý. Þükrü Hanioðlu'nun yazýsý Medya-Politik’te

FÜZE KALKANINDA EYLEM PLANI HAZÝRAN'DA GÖRÜÞÜLECEK

www.yeniasya.com.tr

AFGANÝSTAN’DA

Kurban Bayramý dolayýsýyla yapýlan 9 günlük tatil sona erdi. Tatil için þehir dýþýna çýkan vatandaþlar, dün evlerine döndüler. Yollarda araç sayýsý artarken, þehirler arasý otobüs terminallerinde de yoðunluk yaþandý. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN

ARAÇLAR TRAFÝKTE SIKIÞTI, BOÐAZLAR KAPATILDI

Yoðun siste dönüþ çilesi n Ýstanbul, Çanakkale ve Düzce’de etkili olan yoðun sis hayatý olumsuz etkiledi. Tatil dönüþünde trafik yoðunluðuna sis de eklenince tatilcilerin dönüþ yolculuðu çileye dönüþtü. Trafik ekipleri, Düzce TEM otoyolunda sürücülere sise karþý dikkatli seyretmeleri konusunda megafonla uyarýlarda bulundular. Haberi sayfa 6’da

YA ZAR ER GUN BA BA HAN:

CUMHURÝYET ARTIK TOPLUMLA BARIÞIYOR H. Hüseyin Kemal’in röportajý sayfa 12’de

Yine sivilleri vurdular n Afganistan’da NATO güçlerinin saldýrýsýnda “kazara” üç Afgan sivil öldü, dört kiþi de yaralandý. NATO’dan yapýlan açýklamada, açýlan ateþte hedefin saparak bir köy yakýnýna düþen bombalarýn sivillerin ölümüne ve yaralanmasýna sebep olduðu belirtildi. Haberi sayfa 7’de

Yeni kral Prens Nayif mi? Sayfa 7’de

Yaðýþlý hava geliyor n Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü, Marmara Bölgesinin, yarýndan itibaren Akdeniz üzerinden gelecek yaðýþlý havanýn etkisi altýna gireceðini ve hava sýcaklýðýnýn 56 derece düþeceðini bildirdi. Sayfa 5’te ISSN 13017748

OBAMA’DAN TÜRKÝYE’YE AB DESTEÐÝ

Haberi sayfa 5’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

LÂHÝKA

Hayat musîbetlerle tasaffî eder, kemâl bulur

.

‘‘

Be­di­uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

Hayat musîbetlerle, hastalýklarla tasaffî eder, kemâl bulur, kuvvet bulur, terakkî eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar.

ÝKÝNCÝ NÜKTE irmi Altýncý Sözde sýrr-ý kadere dair beyan edildiði gibi, musîbet ve hastalýklarda insanlarýn þekvâya üç vecihle haklarý yoktur. Birinci Vecih: Cenâb-ý Hak, insana giydirdiði vücut libasýný san’atýna mazhar ediyor. Ýnsaný bir model yapmýþ; o vücut libasýný o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, taðyir eder, muhtelif esmâsýnýn cilvesini gösterir. Þâfî ismi hastalýðý istediði gibi, Rezzak ismi de açlýðý iktiza ediyor, ve hâkezâ... “Mülkün mâliki, mülkünde dilediði gibi tasarruf eder.” Ýkinci Vecih: Hayat musîbetlerle, hastalýklarla tasaffî eder, kemâl bulur, kuvvet bulur, terakkî eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döþeðindeki hayat, hayr-ý mahz olan vücuttan ziyade, þerr-i mahz olan ademe yakýndýr ve ona gider. Üçüncü Vecih: Þu dâr-ý dünya, meydan-ý imtihandýr ve dâr-ý hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri deðildir. Madem dâr-ý hizmettir ve mahall-i ubudiyettir. Hastalýklar ve musîbetler, dinî olmamak ve sabretmek þartýyla, o hizmete ve o ubudiyete çok muvafýk oluyor ve kuvvet veriyor. Ve herbir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiðinden, þekvâ deðil, þükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kýsýmdýr: Bir kýsmý müsbet, diðeri menfî. Müsbet kýsmý malûmdur. Menfî kýsmý ise, hastalýklar ve musîbetlerle, musîbetzede zaafýný ve aczini hissedip, Rabb-i Rahîmine ilticâkârâne teveccüh edip, O’nu düþünüp, O’na yalvarýp hâlis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riyâ giremez, hâlistir. Eðer sabretse, musîbetin mükâfâtýný düþünse, þükretse, o vakit herbir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kýsacýk ömrü, uzun bir ömür olur. Hattâ bir kýsmý var ki, bir dakikasý bir gün ibadet hükmüne geçer. Hattâ bir âhiret kardeþim, Muhacir Hafýz Ahmed isminde bir zâtýn müthiþ bir hastalýðýna ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi: “Onu tebrik et. Herbir dakikasý bir gün ibadet hükmüne geçiyor.” Zaten o zât sabýr içinde þükrediyordu.

Y

ÜÇÜNCÜ NÜKTE Bir iki Söz’de beyan ettiðimiz gibi, her insan geçmiþ hayatýný düþünse, kalbine ve lisanýna ya “ah” veya “oh” gelir. Yani, ya teessüf eder, ya “Elhamdülillâh” der. Teessüfü dedirten, eski zamanýn lezâizinin zeval ve firakýndan neþ’et eden mânevî elemlerdir. Çünkü zevâl-i lezzet elemdir. Bazan muvakkat bir lezzet daimî elem verir. Düþünmek ise, o elemi deþiyor, teessüf akýtýyor. Eski hayatýnda geçirdiði muvakkat âlâmýn zevâlinden neþ’et eden mânevî ve daimî lezzet, “Elhamdü lillâh” dedirtir. Bu fýtrî hâletle beraber, musîbetlerin neticesi olan sevap ve mükâfât-ý uhreviye ve kýsa ömrü musîbet vasýtasýyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düþünse, sabýrdan ziyade, þükreder, “Küfür ve dalâletten baþka her türlü hal için Allah’a hamd olsun” demesi iktiza eder. Meþhur bir söz var ki, “Musîbet zamaný uzundur.” Evet, musîbet zamaný uzundur. Fakat örf-ü nâsta zannedildiði gibi sýkýntýlý olduðundan uzun deðil, belki uzun bir ömür gibi hayatî neticeler verdiði için uzundur. Lem’a­lar,­s.­15-16 LÜGATÇE þekvâ: Þikâyet. libas: Elbise. tebdil: Deðiþtirme. taðyir: Bozma, baþkalaþtýrma. esmâ: Ýsimler. Allah’ýn isimleri. cilve: Görünme, yansýma. tasaffi: Saflaþma, arýnma. terakki: Ýlerleme, geliþme. tekemmül: Mükemmelleþme. vazife-i hayatiye: Hayat vazifesi. yeknesak: Monoton, tekdüze. hayr-ý mahz: Tam bir hayýr. þerr-i mahz: Tam bir þer, kötülük. adem: Yokluk. dâr-ý dünya: Dünya âlemi. dâr-ý hizmet: Hizmet yeri. mahall-i ubudiyet: Kulluk, ibadet yeri. muvafýk: Uygun. ilticâkârâne: Sýðýnýrcasýna, sýðýnýr tarzda. riyâ: Gösteriþ, iki yüzlülük. ubudiyet: Kulluk, ibadet etmek.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Îsâ, Yahudilerin inkârda ýsrarlarýný ve ihanetlerini hissedince, “Allah yoluna dâvette benim yardýmcýlarým kimdir?” dedi. Havâriler de “Allah’ýn dinine yardýmcýlar biziz,” dediler. “Biz Allah’a iman ettik. Sen de þahit ol ki, biz gerçekten Müslümanlarýz.”

Âl-i Ýmran Sûresi: 52 / Âyet-i Kerime Meâli

HAK DÂVÂ ETMEYE HAKKIMIZ VAR MI? NûRÝSTAN CEMÝL ARIKAN cemil-1954@hotmail.com

Ý

nsan olarak çoðu zaman hazmetmekte zorlandýðýmýz, hattâ þikâyet ettiðimiz þeyler vardýr. Bir musîbete, bir hastalýða, hattâ nefsimizin hoþuna gitmeyen bir hâlâta dûçâr olduðumuz zaman “kaderi tenkît” cür’etine kadar vardýrdýðýmýz yakýnmalar, þikâyetler sergileriz. Haklý olup olmadýðýmýza, lâyýk olup olmadýðýmýza bakmadan hayattan beklentilerimizin gerçekleþmesini ister, verilenleri hor görür, hep daha fazlasýný talep eder, hep daha yükseklere gözümüzü dikeriz. Ýstediðimiz verilmeyince, beklentimiz karþýlanmayýnca, hele de sâhip olduklarýmýz elimizden alýnýnca þikâyete kalkar, feryâdý basarýz. Peki, hakîkaten haklý mýyýz? Gerçekten sýzlanmaya, þikâyete hakkýmýz var mý? Âhir zaman insanýnýn bütün hastalýk ve problemlerine Kur’ân’dan re çe te ler ve çözümler bulan Üstâd Bedîüzzamân Said Nursî, bu hastalýðýn çaresini de bizlere 24. Söz ile göstermiþtir. Ma’lûmdur ki, þikâyet bir haktan doðar. Ya’nî bir kimsenin herhangi bir þeyden þikâyet edebilmesi için o þey üzerinde bir hakký, bir hukûku olmalý ve o hakkýný alamamýþ bulunmalýdýr ki, þikâyet edebilsin. Bu noktadan hareketle Bedîüzzamân Hazretleri, mevcûdâtýn Vâcibü’l-Vücûd’a karþý hiçbir haklarýnýn olmadýðýný ve hak dâvâ edemeyeceklerini söyler. Ve bu husûsu hârika bir misâl ile anlatýr: “Nasýl ki mahir bir san’atkâr, kýymettar bir elbiseyi murassâ ve münakkaþ surette yapmak için, bir miskin adamý, lâyýk olduðu bir ücrete mukabil model yaparak, kendi san’at ve maharetini göstermek için, o elbiseyi o miskin adam üstünde biçer, keser, kýsaltýr, uzatýr; o adamý da oturtur, kaldýrýr, muhtelif vaziyetler verir. Þu miskin adamýn hiçbir hakký var mýdýr ki, o san’atkâra desin: ‘Beni güzelleþtiren bu elbiseye neden iliþip tebdil ve taðyir ediyorsun ve beni kaldýrýp oturtup meþakkatle benim istirahatýmý bozuyorsun?’ “Aynen öyle de, Sâni-i Zülcelâl, herbir nevî mevcudatýn mahiyetini birer model ittihaz ederek ve nukuþ-u esmâsýyla kemâlât-ý san’atýný göstermek için, herbir þeye, husûsan zîhayata, duygularla murassâ bir vücut libasýný giydirerek, üstünde kalem-i kazâ ve kaderle nakýþlar yapar, cilve-i esmâsýný gösterir. Herbir mevcuda dahi, ona lâyýk bir tarzda bir ücret olarak, bir kemal, bir lezzet, bir feyiz veriyor. ‘Mülk sahibi mülkünde dilediði gibi tasarruf eder.’ (Ýbrahim Sûresi, Âyet: 27) sýrrýna mazhar olan o Sâni-i Zülcelâl’e karþý hiçbir þeyin hakký var mýdýr ki, desin, ‘Bana zahmet veriyorsun, benim istirahatimi bozuyorsun.’ Hâþâ!” 1 Ýnsaný aldatan en önemli husûs, kendisine “emânet” olarak verilen her þeyi “mülk” zannetmesidir. Ya’nî kendi muhâfazasýna ve istifâdesine tevdî edilen vücûdu kendi mülkü, kendi malý zannetmesi, kendini kendine “mâlik” tevehhüm etmesidir. Ýnsan, eline “benim elim”, gözüne “benim gözüm”, evlâdýna “benim evlâdým”, hayâtýna “benim hayâtým” demekte beis görmez. Zanneder ki sâhip olduklarýnýn hakîkî mâliki kendisidir. Hakîkatte ise bu sâhiplenme ancak bir aldanmadan, bir vehimden ibârettir. Oysa þöyle bir düþündüðümüzde bu sâhiplenmeye aslâ hakkýmýzýn olmadýðýný görüveririz. Elimizi, gözümüzü, evlâdýmýzý, hayâtýmýzý ne satýn almýþýzdýr; ne yolda bulmuþuzdur; ne kendimiz îcâd etmiþizdir. Bunlar bize emânet olarak verilmiþ, istifâdemize sunulmuþ, günü geldiðinde de geri alýnacaðý açýkça beyân edilmiþ þeylerdir. Elimiz Cenâb-ý Hakk’ýndýr; biz sâdece ihtiyâcýmýz ânýnda kullanýrýz. Ayaðýmýz, gözümüz, kalbimiz, mîdemiz ve hâkezâ! Ve hattâ evlâdýmýz, hayâtýmýz. Onlarda tasarruf hakký, Mâlik-i Hakîkî olan Sânî-i Zülcelâl’indir. Yukarýdaki misâlde ifâde edildiði gibi; vücûdumuz hayattâr bir kumaþtýr. O kumaþýn terzisi, san’atkârý, sâhibi Cenâb-ý Allah’dýr. Ýstediði zaman vücûd elbîsesini keser, biçer, uzatýr, kýsaltýr; tamir eder; taðyîr eder. Kumaþ O’nun ise tasarruf hakký da O’nundur. Biz bu vücûd için, bu hayât için bir ücret ödemediðimiz gibi, hattâ emânet olarak verilen bu vücûdun devamý için lâzým olan levâzýmatý bu vücûda yetiþtirirken bile ücret alýyoruz. Vücûdun ihtiyaç duydu-

ðu gýdalar lezzetli deðilse yemekte nazlanýyoruz; iþtahýmýz yerinde deðilse vücudumuzun bekasý çok fazla umurumuzda olmuyor. Hakîkat-i hâl böyle iken sâhip olduðumuzu zannettiðimiz þeyler üzerinde hak dâvâ etmek, hakkýmýz da, haddimiz de olmamalýdýr. “Evet, mevcûdâtýn hiçbir cihetle Vâcibü’l-Vücûd’a karþý hak dâvâ etmeye haklarý olmadýðý” gibi, “haklarý dâima þükür ve hamd ile, verdiði vücûd mertebelerinin hakkýný edâ etmektir.” Çünkü Bedîüzzamân’ýn ifâdesiyle, “verilen bütün vücûd mertebeleri vukuâttýr, birer illet ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkânattýr. Ýmkânat ise ademdir, hem nihayetsizdir. Ademler ise illet istemezler. Nihayetsize illet olamaz.” 2 Bir mevcûdun, bir mahlûkun yokluk karanlýklarýndan ziyâdar varlýk âlemlerine çýkabilmesi için hakîkî bir sebebe, bir illete ihtiyâcý vardýr. Kendi baþýna vücûda gelmesi aklen ve iz’ânen mümkün deðildir. Varlýklarýn vücûda gelmelerinin illeti Sânî-i Zülcelâl’in Ýrâdesidir. O istemeseydi zaten hiçbir varlýk vücûda

gelmezdi. Dolayýsýyla verilmeyen þeyi istemek hiçbir mevcûdun hakký olamaz. Her mevcûd verilmeyene gözünü dikmemeli, verilene þükretmelidir. “Meselâ madenler diyemezler: ‘Niçin nebâtî olmadýk?’ Þekvâ edemezler; belki vücud-u madenîye mazhar olduklarý için, haklarý Fâtýrýna þükrandýr. Nebâtat, ‘Niçin hayvan olmadým?’ deyip þekvâ edemez. Belki, vücut ile beraber, hayata mazhar olduðu için, hakký þükrandýr. Hayvan ise, ‘Niçin insan olmadým?’ diye þikâyet edemez.

Belki, hayat ve vücut ile beraber, kýymettar bir ruh cevheri ona verildiði için, onun üstündeki hakký, þükrandýr. Ve hâkezâ, kýyas et.” 3 Madenlerin nebâtî hayat mertebesine çýkamadýklarý için þikâyete haklarý yoktur. Zîra yokluk karanlýklarýndan çýkarýlmýþlar, varlýk âlemine getirilmiþlerdir. Yok iken var edilmiþlerdir. “Hiçbir þey” iken “bir þey” olmuþlardýr. Öyleyse haklarý bir sonraki hayat mertebesine neden ulaþtýrýlmadýklarýný sorgulamak deðil, yokluktan varlýða çýkarýldýklarý için þükretmektir. Hâkezâ bitkilerin, “Niçin hayvan olmadýk?” diye þekvâya haklarý olmadýðý gibi, hayvanlarýn da “niçin insan olmadýk?” diyerek þikâyete haklarý yoktur. Zîra hem varlýk âlemine çýkarýlmýþlar, hem hayata mazhar kýlýnmýþlar, hem de kýymettar bir rûh cevheri ile taltif edilmiþlerdir. Hâl böyle iken, verilenle iktifâ etmesini bilmeyen, kolay kolay tatmîn olmayan insana ne oluyor ki, hâlinden þikâyet ediyor; dahâ fazlasýný istiyor; hep gözünü yükseklere dikiyor! Oysa sâhip olduðu, kendisine ikrâm edilen nîmetlere bir baksa; nelerle þereflendiðini bir bilse! Ne güzel söylüyor Üstâd: “Ey insan-ý müþtekî! Sen ma’dûm kalmadýn, vücut nimetini giydin, hayatý tattýn, câmid kalmadýn, hayvan olmadýn, Ýslâmiyet nimetini buldun, dalâlette kalmadýn, sýhhat ve selâmet nimetini gördün, ve hâkezâ...” 4 Öyle deðil mi? Bizler yoklukta kalmadýk; vücûd nîmetini giydik. Hayâtý, hayâtýn güzelliklerini, lezzetini tattýk. Mâdenler ve taþlar gibi cansýz kalabilirdik; kalmadýk. Hayvan olmadýk; insan olduk. Ýnsan olmakla da kalmadýk; Ýslâmiyet nîmetini bulduk. Dalâlette kalmadýk; mü’mîn olduk. Bu sûretle hem dünyada halîfe-i zemîn olduk; hem âhiret saâdetine namzet olduk. Sýhhat ve selâmet nîmetini gördük. Öyle müthîþ nîmetlere mazharýz ki, sanki nîmetler deryâsýnda yüzüyoruz; ancak kýymetini takdîr edemiyoruz. “Ol mâhîler ki deryâ içredir; deryâyý bilmezler” misillû, sayýlamayacak kadar çok ve çeþitli nîmetlerle kuþatýlmýþýz, ama çoðunun nîmet olduðunun farkýnda deðiliz. Allah bize hayât vermiþ, Ýslâmiyet vermiþ; saâdet vermiþ. Saymaya kalksak sayabilir miyiz? Vücûd, akýl, hayâl, kalb, rýzk, anne-baba, eþ, çocuk, su, hava, toprak, hissiyât, þefkat, muhabbet, korku! Korku deyince aklýmýza takýlýyor deðil mi? Korku da nîmet olur mu? Eðer Cenâb-ý Hakk bize ihsân ettiði duygularý vermeden önce bize sorsa idi; çoðumuz bu “korku” hissine sâhip olmak bile istemezdik. Ama biraz tefekkür edince anlýyoruz ki, korku hissinin bizim hayâtýmýzýn muhâfazasýnda mühîm bir yeri var. Aslâ bilemediðimiz, anlayamadýðýmýz, hayâlimizin bile ulaþamayacaðý nîmetlerle donatýlmýþýz; ama en ufak bir aksaklýkta, küçük bir sýnamada imtihâný kaybedecek tavýrlar sergiliyoruz. “Âdetâ minare baþýna çýkmak gibi âlî derecâtlý bir makama” çýkmýþýz; “Niçin o minareden daha yükseðine çýkamadým?” diye þekvâ ediyoruz. Hem de lâyýk olup olmadýðýmýzý düþünmeden! Mevlâm sâhip olduklarýmýzýn kýymetini bilmeyi, “kaderi tenkît” etmenin mes’ûliyetini anlamayý, verilenlere þükretmeye muvaffak olmayý nasîp etsin! Dipnotlar: 1- Mektûbât, s. 276., 2- A.g.e. s. 276. 3- A.g.e. s. 276., 4- A.g.e. s. 276.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYRAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ

ISSN 13017748

Hicrî: 16 Zilhicce 1431 Rumî: 9 T. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.51 5.04 5.10 5.24 5.20 4.33 4.38 4.31 5.14 4.43 5.11

Güneþ 6.17 6.34 6.35 6.53 6.50 6.00 6.05 6.00 6.43 6.09 6.38

Öðle 11.32 11.42 11.50 12.02 11.57 11.12 11.16 11.08 11.51 11.24 11.51

Ýkindi 14.10 14.13 14.29 14.33 14.27 13.48 13.50 13.39 14.22 14.02 14.27

Öðrenciler okula deðil, çapaya götürülüyor n ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesine baðlý Koruyaka Köyünde geçimini göçer iþçilikle saðlayan aileler, pamuk toplama ve pancar çapasý dönemlerinde çocuklarýný da yanlarýnda götürdükleri için 50 öðrencinin okula devam edemediði bildirildi. Koruyaka Köyü Muhtarý Yahya Yýldýrým, köyde yaþayan 20 ailenin pamuk toplamaya Antalya’ya ya da pancar çapasý için Ankara’ya gittiðini ve bu dönemlerde çocuklarýný da yanlarýnda götürdükleri için, çocuklarýnýn eðitimine devam edemediðini belirtti. Koruyaka Ýlköðretim Okulu’nda 200 öðrenci bulunduðunu, bunlardan 50’sinin eðitim öðretim yýlýnýn baþýndan itibaren derslere giremediðini söyleyen Yýldýrým, ‘’Bu sorunun giderilmesini istiyoruz. Ya çocuklarýmýza yatýlý okul ayarlanmalý ya da bu ailelere sürekli gelir getirici bir imkân saðlanmalý’’ diye konuþtu. Isparta / aa

Güneþ 6.52 6.53 6.34 6.20 6.30 6.24 6.03 6.09 5.48 6.42 6.21

Öðle 11.57 12.04 11.38 11.31 11.43 11.28 11.18 11.14 10.59 11.46 11.40

Ýkindi 14.25 14.39 14.05 14.05 14.19 13.55 13.56 13.42 13.34 14.13 14.22

Akþam 16.50 17.04 16.30 16.30 16.44 16.20 16.20 16.07 15.58 16.37 16.46

Yatsý 18.14 18.24 17.54 17.50 18.03 17.44 17.39 17.31 17.19 18.02 18.03

eçtiðimiz Ekim ayý baþýnda Ýstanbul Ýlim ve Kültür Vakfýnýn tertiplediði Risale-i Nur Sempozyumunun açýlýþýnda Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý sýfatýyla en dikkat çekici konuþmalardan birini yapan Prof. Dr. Mehmet Görmez’in, 4 Ekim’de haber olarak verip 12 Kasým’da da tam metnini yayýnladýðýmýz konuþmasýnýn sonunda açýkladýðý tarihî gerçeði, kendi ifadelerinden özetleyerek bir kez daha hatýrlatacak olursak: “Mâlûm olduðu gibi, Risale-i Nur Külliyatý ülkemizin tarihinde muhtelif dönemlerde mahkemelerde yargýlanmýþtýr. “Bu mahkemelerin de zaman zaman bilirkiþi raporlarý desteðini alabilmek için Diyanet’e müracaatlarý olmuþtur. “Türkiye’nin büyük mahkemelerine Diyanet’çe, Heyet-i Müþavere azalarýnca, bazen il müftülerince takdim edilen tarihî belgeleri okuduktan sonra; iç dünyamda oluþan coþkuyu sizlerle paylaþmak istiyorum. “Türkiye’nin en zor zamanlarýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca bu mahkemelere verilen 17 ayrý bilirkiþi raporunda risalelerle ilgili menfî bir tek kelimenin olmayýþýnýn, Baþkanlýðýn tarihine þerefle yazýlmasý gereken bir belge olarak kaydedilmesini düþünüyorum. “Rize Müftüsü merhum Yusuf Karaali’den, Diyanet’i 25 yýl omuzunda taþýyan, emek veren Ahmet Hamdi Akseki merhuma kadar, Ali Rýza Hakses’e kadar, Heyet-i Müþâvere içerisinde yer alan bu büyük âlimlerin her birisi sizce ‘Henîen leküm, henîen leküm’ (Kutlu olsun) mesajýný hak etmiyorlar mý?” Bu ifadelerin sahibi olan Prof. Dr. Mehmet Görmez, 10 Kasým’da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna getirildi ve ertesi gün, 11 Kasým’da, yaklaþýk sekiz yýldýr Baþkanlýk koltuðunda oturan Prof. Dr. Ali Bardakoðlu’dan devraldý. Devir-teslimin gerçekleþtiði gün, Genel Yayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz, Prof. Görmez’e þöyle bir tebrik mesajý gönderdi: “Sayýn Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna getirilmeniz vesilesiyle tebriklerimi sunar, Allah’tan hayýrlý baþarýlar dilerim. “Selâm, saygý ve muhabbetlerimle.” Prof. Görmez de, cevabî teþekkür mesajýný, Kurban Bayramý tebriði ile birleþtirerek verdi: “Dindarlýk bilincimizi tazeleyen, millet olma irademizi diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýmýzý pekiþtiren, rahmet dini Ýslâmýn evrensel mesajýyla gönülleri dolduran Kurban Bayramýnýzý en içten duygularla kutlar; ülkemiz, Ýslâm dünyasý ve bütün insanlýk için hayýrlara vesile olmasýný Yüce Allah’tan niyaz eder; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý görevine atanmam sebebiyle gönderdiðiniz tebrik mesajý için çok teþekkür eder; bilvesile selâm ve sevgilerimi sunarým.” Göreve baþlama mesajýnda son derece önemli ve anlamlý açýlýmlarýn iþaretlerini veren Prof. Görmez’e buradan da tekrar tebriklerimizi sunuyor; öncelikle ve özellikle, geçmiþ dönemde yapýlan ve halen de devam eden bazý yanlýþlarýn düzeltilmesinden baþlayarak, Diyanet’i “Ýslâmýn çaðrýsýyla 21. yüzyýl insanýný buluþturma” hedefine yönelik çalýþmalara yoðunlaþtýrma noktasýndaki gayretlerinde Cenab-ý Haktan hayýrlý baþarýlar niyaz ediyoruz. *** Bir cezaevi mektubu Nevþehir E tipi Kapalý Cezaevinden yazan Mehmet Güneri’nin mektubunu birlikte okuyalým ve mektubun sonunda dile getirdiði talebe özellikle dikkat edelim: Ben yaklaþýk beþ yýldýr cezaevindeyim. Aslen Diyarbakýrlý olup Adana’da ikamet etmekteydim. Bir yýldan beri Nevþehir Cezaevindeyim. Burada Yeni Asya’yý elimden geldiði kadar takip etmeye çalýþýyor ve beðenerek okuyorum. Gazetenizin “seri ilânlar” bölümünde, Kayseri’de bulunan Nurs Kitabevinin reklamýný gördüm. Sahibi Ahmet Serbest Beye mektup yazarak, kitap yardýmýnda bulunmasýný rica ettim. Allah sizden de, ondan da razý olsun, beni kýrmayýp kitap gönderdi. Þimdi sizin aracýlýðýnýzla, Ahmet Serbest Beye teþekkür ediyorum. Vesile olduðunuz için size ve Yeni Asya’nýn tüm elemanlarýna da ayrýca teþekkürlerimi sunuyorum. Bu arada, bir rica ve talebimi de iletmek istiyorum: Bir takým Risale-i Nur Külliyatý edinmeme de yardýmcý olursanýz minnettar olurum. Saygýlarýmý sunar, baþarýlar ve saadetler temennî ederim. Allah’a emanet olun.

G

10 bin 287 hafýz camilerde imamlýk yapýyor Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn hafýzlarýn camilerde imam-hatip olarak görev almasý için yaptýðý teþvik etkili oldu. Türkiye genelinde kadrolu olarak görev yapan 59 bin 159 imamdan 10 bin 287’si hafýzlardan oluþuyor. Diyanet bu sayýsý daha da arttýrmak istiyor, camilerde imam hatip olmak isteyenlerden hafýz olanlara öncelik veriyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’ndan alýnan bilgiye göre Türkiye’de hafýzlýk belgesi alanlarýn sayýsý 95 bin 11’e yükseldi. Hafýzlarýn 65 bin 208’i erkek, 29 bin 803’e bayan. Türkiye genelinde kadrolu olarak görev yapan imamlardan hafýz olanlarýn sayýsý artýyor. Son atamalarla birlikte Türkiye’de camilerde görev yapan 59 bin 159 imamdan 10 bin 287’sini hafýzlar oluþturuyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý camilere imam-hatip olmak isteyenlerden hafýz olanlara öncelik veriliyor, görev almak için teþvik ediyor. Türkiye Camii ve Kur’ân Kurslarý Dernekleri Federasyonu Baþkaný Recep Kýyak, hafýzlýk müessesesinin sonsuza dek süreceðini belirtti. Sakarya / cihan

Hac görevini tamamlayan milyonlarca hacý, Medine’de Peygamberimizin (asm) kabrinin bulunduðu Mescid-i Nebevi’yi ziyaret ediyor. - FOTOÐRAF: AA

Hacýlar, Mescid-i Nebevî’ye akýn ediyor MEKKE'DE hac görevini tamamlayan milyonlarca hacý, Medine’de Peygamberimizin (asm) kabrinin bulunduðu Mescid-i Nebevi’yi ziyaret ediyor. Mescitte namaz kýlan hacýlar çýkýþta Peygamberimizin (asm) kabri ve Ravza-i Mutahhara önünde uzun kuyruklar oluþturuyor. Mekke’de görevlerini tamamlayan hacýlar, Medine’ye akýn ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) ile bazý sahabelerin kabirlerini ziyaret eden hacýlar, çýkýþta da Mescid-i Nebevi bahçesinde topluca duâ ediyorlar. Türk hacýlar da Mekke’nin ardýndan Medine’ye geliyor. Kafileler halinde Medine’ye gelen Türk hacýlar, vakit namazlarýnýn ardýndan Peygamber Efendimizin (asm) kabri baþýnda ve Mescid-i Nebevi avlusunda duâ ediyor. Mekke / cihan

Ýmsak 5.21 5.26 5.02 4.53 5.04 4.52 4.38 4.38 4.21 5.10 4.57

yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

600 bin derslik bilgisayarlý eðitim sýnýfý olacak n ULAÞTIRMA Bakaný Binali Yýldýrým, ‘’40 bin okulumuzda, 600 bin civarýnda dersliðin tamamýný ‘FATÝH’ projesiyle bilgisayarlý eðitim sýnýfý haline getiriyoruz. Sýnýflarý üç yýl içinde en son biliþim teknolojileriyle donatýyoruz’’ dedi. Ulaþtýrma Bakaný Yýldýrým, yaptýðý yazýlý açýklamada, son 8 yýlda, okullarýn tamamýnda, bilgisayar sýnýflarý oluþturmak ve yazýlým destek programlarý saðlamak suretiyle bütün öðrencileri bilgisayarla tanýþtýrdýklarýný ve bilgisayar okuryazarý yaptýklarýný belirtti. Yaptýklarýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Yýldýrým, kýsa adý ‘’FATÝH’’ olan ‘’Fýrsatlarý Artýrma Teknolojiyi Ýyileþtirme Hareketi’’ projesi ile Türkiye’nin en büyük eðitim hamlelerinden birini baþlattýklarýný belirterek, þunlarý kaydetti: ‘’40 bin okulumuzda, 600 bin civarýnda dersliðin tamamýný ‘FATÝH’ projesiyle bilgisayarlý eðitim sýnýfý haline getiriyoruz. Sýnýflarý üç yýl içinde en son biliþim teknolojileriyle donatýyoruz. Proje, tabiatý itibarýyla 72 milyon vatandaþýmýzýn tamamýný ilgilendiriyor. Böylece bölgeler arasýndaki farklýlýklarý ortadan kaldýrarak, her okulumuzu yüksek standartlý eðitim imkânýna kavuþturuyoruz. Eðitimde fýrsat eþitliðini de gerçekleþtirmiþ oluyoruz.’’ Ulaþtýrma Bakanlýðý ile Millî Eðitim Bakanlýðý tarafýndan koordineli olarak yürütülecek projenin protokol imza töreni, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn da katýlýmýyla bugün yapýlacak. Ankara / cihan

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

YE­NÝ­AS­YA’dAN­SÝ­ZE

CAMÝLERÝN UYGUN BÝR KISMI KUR'ÂN KURSU ÝÇÝN DÜZENLENEREK, YAÞI KAÇ OLURSA OLSUN TALEP EDEN HERKESE CAMÝLERDE 12 AY KUR'ÂN-I KERÝM ÖÐRETÝLECEK. þöyle konuþtu: “Kur’ân kurslarý yetersiz kalýyor. Bu bakýmdan camilerde Kur’ân öðretilmesi çok önemli bir geliþme. Bu amaçla camilerin sadece Cuma ve Bayram namazlarýnda dolan balkon kýsýmlarý kullanýlabilir. Bu amaç için balkonlar yani camilerin ikinci katý kurs olarak düzenlenebilir.” Sakarya Ýl Müftüsü Sinan Cihan, Kur’ân Kursu bulunmayan mahallelerdeki camilerin içindeki bir bölümün Kur’ân Kursu olarak düzenleme çalýþmalarýna baþladýklarýný vurguladý. Cihan, sadece Kur’ân Kursu’na gidenlerin deðil, vatandaþlarýn da Kur’ân-ý Kerim öðrenmek istediklerini ve kurslarýn bu ihtiyacý karþýlayamadýklarýný belirterek, “Neredeyse bugün her mahallede bir cami var. Ancak Kur’ân Kurslarý sýnýrlý. Biz de her mahallede bulunan camilerin içinin bölümünü Kur’ân Kursu hizmeti verecek þekilde düzenleyeceðiz. Böylelikle isteyen herkes yaþý kaç olursa olsun Kur’ân-ý Kerim okumayý öðreteceðiz. Zaten 2010 yýlý Kur’ân Yýlý ilân edilmiþti” diye konuþtu. Sakarya / cihan

Yatsý 17.53 17.59 18.12 18.20 18.14 17.32 17.35 17.26 18.09 17.45 18.11

Risale-i Nur ve Diyanet

Camilerde 12 ay Kur’ân öðretilecek DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý, camilerin sadece yaz tatilinde deðil 12 ay Kur’ân kursu hizmeti vermesi için harekete geçti. Camilerin uygun bir kýsmý Kur’ân Kursu için düzenlenecek. Yaþý kaç olursa olsun talep eden herkese camilerde Kur’ân-ý Kerim öðretilecek. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý il müftülüklerine bir yazý göndererek camilerin ayný anda Kur’ân Kursu olarak hizmet vermesini saðlayacak düzenlemelerin yapýlmasýný istedi. Kur’ân kursu bulunmayan ya da yetersiz kalan mahallelerdeki caminin içindeki bir bölüm Kur’ân Kursu olarak düzenlenecek. Yaþý kaç olursa olsun talep eden herkese bu camilerdeki kurslarda imam hatip tarafýndan Kur’ân-ý Kerim öðretilecek. Cami ve Kur’ân Kurslarý Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Recep Kýyak, camilerin sadece bir ibadethane deðil, ayný zamanda bir eðitim merkezi olduðunu söyledi. Camilerin eðitim konusunda halka açýlmasýnýn çok önemli olduðunu belirten Kýyak

Akþam 16.34 16.37 16.53 16.58 16.52 16.13 16.15 16.03 16.47 16.26 16.52

Hediyelik eþya pazarý canlandý HAC görevlerini tamamlayan hacýlarýn Türkiye’ye dönüþü baþlarken, hacýlarýn ziyarete gelenlere verecekleri hediyelik eþyalarýn satýþý da hareketlendi. Kayseri’de hacýlara yönelik hediyelik eþya satýcýlýðý ve toptancýlýðý yapan Hasan Çay, hacýlarýn yurda dönmeye baþlamasýyla birlikte hediyelik eþya satýþlarýnýn da artmaya baþladýðýný, çok sayýda hacýnýn hediyelik eþyalarýný kendi ülkesinden almayý tercih ettiðini söyledi. Türkiye’de hacý-

lara yönelik hediyelik eþyalarýn Mekke ve Medine’ye göre daha ucuz olduðunu ifade eden Çay, ‘’Uçaklarda yanlarýnda istedikleri kadar hediyelik eþya getiremeyen hacýlarýmýz, eksiklerini buradan tamamlýyor. Bazý hacýlarýmýz da tüm hediyeliklerini buradan satýn almayý tercih ediyor. Bizde takkeden inciye, tespihten seccadeye ve hurmaya kadar her türlü hediyelik eþya bulunuyor. Buradaki fiyatlar Mekke ve Medine’ye göre daha ucuz’’ diye konuþtu. Çay, hacýlarýn en çok zemzem suyu satýn aldýklarýný dile getirerek, 20 litrelik vakumlu bidonlarla getirilen zemzemleri 40 liradan sattýklarýný kaydetti. Kargo þirketlerinin getirdikleri 20 litrelik zemzem suyunu sahibine 70 liraya teslim ettiðini anlatan Çay, ‘’Fiyatlarýmýz uygun olduðu için zemzem ilgi görüyor. Getirdikleri zemzemler yetmeyen hacýlarýmýz da bize gelerek yeniden zemzem satýn alýyor’’ dedi. Kayseri / aa


4

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

HA­BER

AKP ve adalet mefhumu... DOÐU­VEYA­BATI ÞÜKRÜ BULUT

meydana çýktý. 80 küsur senedir Kemalizmin ve onun ordu içindeki misyonerleri olan ihtilâlcilerin inim inim inlettikleri mazlûm milletimiz, haklý olarak ‘insanî ve Ýslâmî’ sembolleri dalgalandýrma iddiasýndaki siyasî harekete ümitlerini baðladý.

ADALET DUYGUSUNA NE OLDU? Ýktidarýn her iffetli ve namusluyu baþtan çýkarabilecek cazibesine AKP’lilerin de kapýldýðýný söyleyenler o kadar çok ki... Bu iktidarýn ‘ekonomik istikrar’ için Ýsimlerin tedai ettikleri mânâ o kadar önemli ki… desteklenmesi uðruna medyayý büyük rüþvetlerle susÇocuk isimleri üzerinde yapýlacak araþtýrma, anne baba turan dahilî ve haricî çevrelere raðmen, hak ve adalet veya büyüklerin hayal dünyalarýný, sevgilerini, tutku ve- duygusunu millet nezdinde ciddî sarsýntýlara uðrataya aþklarýný tasvirleriyle ortaya çýkaracaktýr. Þahsî teþeb- cak yüz misali bir çýrpýda söyleyebilecek artýk yüzlerce büslerin meyveleri olan kurumlarda da buna yakýn mâ- insan var meydanlarda.. nâlarýn çaðrýþýmý söz konusudur. Yeni anayasa düzenlemesiyle adalet arayanlarý içer28 Þubat’ýn darmadaðýn ettiði siyaset meydanýnda deki labirentlere sokan iktidar mensuplarý bu uzun yolu ‘yenilikçiler’ olarak yükselen hareketin neden ‘ADA- tamamlayamadan ölenlerin vebaliyle ‘’huzur-u Ýlâhî’ye LET VE KALKINMA’ adýný seçtiðini, bu hareketin i- çýkmayacaklar mý? Dünkü nutuk, vaaz ve müsameresim babalarýna sormak lâzým. ’Adalet’ ve ‘Kalkýnma’ ke- lerde Kudüslü Hýristiyan kadýn ile Sultan Selâhaddin’in limelerini münferiden siyasî partiler tarihinde de görü- hikâyesini anlatanlar dönüþüm projelerini, Ýstanbul’u yoruz. ’Kalkýnma’yý evvela ÝTTÝHAD’cýlar kullaný- kirleten piramitleri ve Fatih’in yeþilinin katlediliþini de yor. ’Ýttihad ve Terakkî’nin üç önemli sloganýndan biri- görmek zorundalar. Rum mimar ile Sultanýn hikâyesini nin ‘Adalet’ olduðunu da bilvesile hatýrlayalým. Daha AKP’li kadrolar daha ortaokul sýralarýnda öðrendiler. sonra ‘Terakkiperver Cumhuriyet’ Fýrkasý kýsa bir süre Ýstanbul’u ve Ankara’yý idare edenler, Ýsveç ve Norveç için kurulacaktýr. Fakat en önemlisi 1960’larda 12 Eylül idarecileri kadar korumasýzca halkýn arasýna katýlýp ‘Ýþte ihtilâline kadar ülkede ’demokratlarý’ temsil eden ‘Ada- yakamýz’ diyebiliyorlar mý? Halbuki biz Müslümanýz. let Partisi’ olarak karþýmýza çýkar. Adalet ve Kalkýnma Hz. Ömer’in kendi iþinde yaktýðý mumu ders veriyoruz. ismini alanlar yukardaki tarihî mânâlarý düþündüler mi, Baþta Baþbakanýmýz ve Cumhurbaþkanýmýz olmak üzebilemiyoruz. Belki de Özal’ýn yolundan giderek hem re AKP kurmaylarýnýn çoðu Âkif in kocakarý ile Ömer Kemalist Ýttihadcýlarý, hem demokratlarý, hem de oyununda rol almýþ insanlarýmýzdýr. Baþbakanýn hafýzaTürkçüleri içine alacak siyasî bir oluþum düþünmüþ o- sýnda: “Kenar-ý Dicle’de bir kurt aþýrsa bir koyunu, gelir labilirler. Kendileri ‘siyasal Ýslâm’ yelpazesinden geldik- de adl-i Ýlâhî sorar Ömer’den onu” mýsralarý da vardýr. lerinden 4 eðilimi de tamamlamýþ oldular. Demokrasilerde siyasî iktidarlarýn ömrü çok kýsadýr. Yukarýdaki varsayýmlarýmýz yalnýzca birer fantezi AKP’li kadrolarýn bugün için birlikte hareket ettikleri de olabilir. Onlar hakikaten kültürümüzün ‘mülkün Ýttihad ve Terakkîli Beyaz Türklerin ne kadar zalim ve temeli’ kabul ettiði insanî adalet duygusunu esas al- acýmasýz olduklarýný kendilerinden önce Türkiye’yi idamýþ da olabilirler. re etmiþ olanlara sorabilirler. Onlar yalnýzca AKP’lileri Hepimizin bildiði üzere Allah’ýn büyük isimlerinden vurmayacaklar, bu dindar siyasetçilerin þahsýnda insanî birisidir EL-ADL. Bediüzzaman Hazretleri Ýmam-ý A- ve Ýslâmî deðerleri de vuracaklar. li'nin (ra) mazhar olduðu altý büyük isimden biri olan ADL’i, Eskiþehir zindanýnda tefsir eder. Bu yazýmýzda, ENDÝÞELERÝMÝZ.. insanî bir temel duygu olan adalet ihtiyaç ve talebinBirçoðumuzun 28 Þubat’tan sonraki dönemden güden yola çýkarak, aktüel siyasetin maalesef kirlettiði nümüze þahit olduðu negatif deðiþim ve dönüþümleri dindar AKP kadrolarýna bir hatýrlatmada bulunmak is- anlatmak için kitaplýk çalýþmalara ihtiyaç olacak. Detiyoruz. Çoðu imam hatipli, dindar çevrelere mensup, ðerlerimizin içinin boþaltýlmasý, menfîden müsbete muhafazakâr, taþralý, bir zamanlar fakrýyla iftihar eden mânâ kaymalarý ve ahlâkî erozyon. Þayet toplum ‘adaailelerin çocuklarý… Þu kirli siyasetin dünün temiz ço- let’e itimad duygusunu kaybederse veya hukuku ‘ihcuklarýný da bataklýðýna çektiðini esefle izliyoruz. Tür- kak-ý hak’ usûlüyle aramaya baþlarsa ortaya çýkacak kiye'nin en ücra köþesinden Ankara ve Ýstanbul gibi si- felâketin tasavvuru bile dehþetli olur. Adalet ve hakkayaseti dizayn eden merkezlere kadar; menfaat, rant, niyet mefhumlarýnýn içlerini þahsî menfaatlerimiz uðrüþvet ve haksýz rekabetlerle kirlenen bir yapý oluþuyor runa boþalttýðýmýzda, oradan cemiyetin içine anarþi Türkiye’de. AKP’li kadrolarla sempatizanlarýnýn geç- sökün edecektir. Ahirzamanda kýt'alarý yakýp yýkacak miþ dönemlerdeki ‘su-i istimalleri’ göstererek bugünle- deccalýn; anarþi, terör, zulüm, kaos ve tahribatla iþ ri müdafaaya imkânlarý var mý acaba? gördüðünü hepimiz biliyoruz. Deccala zemin hazýrlaDünde kalanlar ne dini temsil ediyorlardý, ne de ma durumuna düþmeyelim. Devletin tahrip olduðu, dindarlarý… Onlarýn namazlarý, haccý ve cemaatî emniyet ve asayiþin kaybolduðu, dünyanýn en büyük mensubiyetleri onlara kimlik oluþturmuyordu. Ýnsanî ADLÝYE saraylarýna güvenin sarsýldýðý bir Türkiye’deveya Ýslâmî deðerleri temsil iddiasýnda olmadýklarýn- ki anarþiyi ancak bir üst kuvvete sahip bir istibdat dan, hatalarý yalnýzca onlarý baðlýyordu. Oysa AKP durdurabilir. Bu istibdatlardan da herkesten önce biz hem insanî ve hem de Ýslâmî deðerleri seslendirerek zararlý çýkarýz. Yani Müslümanlar… s.bulut@saidnursi.de

HA­BER­LER

Nöbet tutan asker silâhla aðýr yaralandý SAKARYA'DAKÝ Ferizli L Tipi Cezaevinde nöbet sýrasýnda silahla yaralanan asker, hastanede tedavi altýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, cezaevindeki bir nöbet kulesinde nöbet tutan jandarma er Yunus A. (24) silâhla göðsünden yaralandý. Silâh sesini duyan askerlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen saðlýk ekiplerince ilk müdahalesi yapýlan Yunus A, Sakarya Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Ameliyat edilen Yunus A’nýn saðlýk durumunun ciddi olduðu öðrenildi. Olayýn sebebinin henüz belirlenemediði bildirildi. Sakarya Ýl Jandarma Alay Komutaný Albay Adnan Arslan hastaneye gelerek bilgi aldý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Sakarya / aa

Bayramlaþmak için Suriye’ye geçen 158 kiþi dönmedi SINIR ötesi bayramlaþma uygulamasý kapsamýnda, Þanlýurfa’nýn Akçakale ilçesinden Suriye’ye geçen vatandaþlardan 158’i, 48 saatlik sürenin dolmasýna karþýn yurda dönme di. A lý nan bil gi ye gö re, Su ri ye’deki yakýnlarýyla bayramlaþmak üzere Kurban Bayramýnýn 2. ve 3. günleri Akçakale Sýnýr Kapýsýndan toplam 4 bin 637 kiþi ‘’idari mektupla’’ bu ülkeye gitti. Burada 48 saatlik sürelerini tamamlayanlardan 4 bin 479 kiþinin dönüþ yaptý, 158 kiþi ise süreleri dolmasýna karþýn henüz yurda giriþ yapmadý. Uygulamada, dönüþ süresini aþanlara 3 yýl ‘’idari mektupla’’ geçiþ yasaðý cezasý veriliyor. Þanlýurfa / aa

Kapkaççýlar kaçamadý FATÝH'TE bir kadýnýn çantasýný kapkaç yöntemiyle çaldýklarý öne sürülen 3 ki þi, po lis e kip le rin ce E sen ler’de yakalandý. Alýnan bilgiye göre, Ereðli Mahallesi Ýskenderaða Camii Sokakta önceki gün akþam saatlerinde bir kadýnýn çantasýný kapkaç yön te miy le çal dýk la rý id di a e di len Emrah G. (24), Ýsmail Y. (21) ve Engin T. (22), otomobille olay yerinden kaçtý. Olayla ilgili çalýþma baþlatan polis, Esenler’de durdurduðu otomobildeki þüphelileri gözaltýna aldý. Fatih Ýlçe Emniyet Müdürlüðündeki iþlemleri tamamlanan 3 þüpheli, adliyeye sevk edildi. Ýstanbul / aa

Kutsal topraklarda hac görevlerini tamamlayan hacýlar ile 9 günlük bayram tatilinin son gününde Ýstanbul’a havayoluyla dönen tatilciler, Atatürk Havalimaný’nda yoðunluða sebep oldu. Kurban Bayramý dolayýsýyla 9 günlük tatilin ardýndan havayoluyla Ýstanbul’a dönen yolcular Atatürk Havalimaný iç ve dýþ hat terminallerinde yoðunluk yaþanmasýna

yol açýyor. Kutsal topraklardan hac görevlerini yerine getirdikten sonra dönen hacýlar ile onlarý karþýlamaya gelen yakýnlarý, Atatürk Havalimaný dýþ hatlar geliþ terminalindeki yoðunluðu daha da arttýrýyor. TAV iþletmelerince yolcu çýkýþ kapýsý ile karþýlama alaný arasýna konulan bariyerlerle hacýlar ile yakýnlarýnýn buluþmalarý saðlanýyor. Ýstanbul / aa

Kolluk kuvvetleri UYAP ve KÝHBÝ üzerinden iþbirliði yapacak KOLLUK kuvvetlerinin daha verimli çalýþabilmesi için bütün ülkeyi kapsayacak entegrasyon çalýþmalarý baþlatýldý. Projeyle Kaçakçýlýk Ýstihbarat ve Bilgi Toplama Sistemi (KÝHBÝ) ile Adalet Bakanlýðý’nýn Ulusal Yargý Aðý Projesi (UYAP) bilgi sisteminde yer alan bilgilerin kullanýmý saðlanacak. Çalýþmalar tamamlandýðýnda ülke çapýnda yargý mercilerince çýkarýlan tüm yakalama emirleri UYAP üzerinden güvenlik kuvvetlerince sorgulanabilecek. Sistemlerin bütünleþmesi ile güncel suç ve suçlu bilgileri baðlý birimleri olan polis, jandarma ve sahil güvenliðin her an kullanýmýna sunulacak. Bu sayede iþlemler hýzlanacaðý gibi güvenlik kuvvetleri açýsýndan da ciddi bir iþ gücü tasarrufu saðlanacak. Bu sistem aracýlýðýyla 2010 yýlý içinde 19 Ekim’e kadar 225 bin 625 kiþinin yakalanarak veya bulunarak ilgili yerlere, ayrýca 12 bin 690 kayýp ya da çalýntý aracýn da bulunarak sahibine teslimi yapýldý. Jan-

darma Genel Komutanlýðý, en son haberleþme ve bilgi sistem teknolojilerinin sunduðu imkân ve kabiliyetleri kazandýrmak ve bilginin en küçük jandarma birimine kadar kesintisiz, eþ zamanlý, doðru ve emniyetli þekilde ulaþtýrýlmasýný saðlamak maksadýyla dünya standartlarýnda kýsa adý JEMUS olan Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi Projesi’ni geliþtirdi. JEMUS Projesi telsiz sistemi 28 ilde faaliyete geçirildi. 7 ilde kurulum ve montaj çalýþmalarýna devam ediliyor. 15 ilde ise arazi keþif çalýþmalarý sürdürülüyor. Projenin 2016 yýlý sonuna kadar ülke genelinde tamamlanmasý hedefleniyor. Ayrýca bütün sahillerin iç sularý olan Marmara Denizi, Ýstanbul ve Çanakkale Boðazlarýnda, liman ve körfezlerinde, karasularýnda, deniz güvenliðinin sürekli ve etkin bir þekilde tesisi için denizlerin MOBESE’si olacak Sa hil Gö zet le me Ra dar Sis te mi (SGRS) projesi baþlatýldý. Ankara / cihan

Ýstanbul’un bütçesi, 12 bakanlýðý geçti

BÜTÇE MARATONUNA DEVAM TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu da 2011 yýlý Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarýsýný görüþmeye devam edecek. Görüþmeler, bugün saat 11.00’de, diðer günler ise saat 10.00’da baþlayacak. 13.30-14.30 arasýnda öðle arasý verilecek. Akþam 19.00-20.00 saatleri arasýnda verilecek aranýn ardýndan da günlük programýn bitimine kadar çalýþmalar sürecek. 2011 yýlý bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüþmelerin ardýndan, Aralýk ayý içerisinde TBMM Genel Kurulunda da kabul edildikten sonra Meclisin yaklaþýk 2 ay süren bütçe maratonu tamamlanmýþ olacak.

Meclis kaldýðý yerden devam edecek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe maratonu, Kurban Bayramý tatili dolayýsýyla verilen aranýn ardýndan bu hafta tamamlanacak. TBMM Genel Kurulu da bayram tatili dolayýsýyla ara verdiði çalýþmalarýna bu haftadan itibaren devam edecek. Genel Kurulda, yarýn, sözlü sorularýn cevaplanmasýnýn ardýndan, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi’nin görüþülmesi bekleniyor. Teklife göre, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (YURTKUR) Baþbakanlýða baðlanacak; Baþbakan, yetkilerini bir bakana devredebilecek. YURTKUR, halen yürüttüðü görevleri yurtiçinde ve dýþýnda yapabilecek. YURT-

Havalimanýnda bayram ve hac dönüþü yoðunluðu

KUR’dan kredi alan lisans öðrencileri, kredilerini öðrenim süresinin bitiminden 2 yýl sonra geri ödemeye baþlayacak; lisansüstü eðitim yapan öðrenciler ise kredi borcunu mezuniyetten 3 yýl sonra yerine, 4 yýl sonra ödemeye baþlayacak. TOKÝ, yurt binasý yapabilecek. YURTKUR’un mal varlýðý haczedilemeyecek. YURTKUR’un merkez teþkilatýnda 157, taþra teþkilâtýnda da bin 453 personel görevlendirilecek. Ýzmir’de Türkiye Tabipler Vakfýnca ‘’Þifa Üniversitesi’’ adýyla; Trabzon’da da Maçka Ýmar Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfýnca ‘’Avrasya Üniversitesi’’ adýyla vakýf üniversiteleri kurulacak. Özel öðretim kurumlarýna, iþ yeri açma ve

çalýþma ruhsatý belediyeler yerine Millî Eðitim Bakanlýðýnca verilecek. Bakanlýk, bu yetkisini valiliklere devredebilecek. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumunda istihdam edilecek personel için yabancý dil yeterliliði þartýnýn aranmayacaðý tarih, 31 Aralýk 2010’dan 31 Aralýk 2012 tarihine uzatýlacak.Teklife göre, baba, kardeþ, eþ veya çocuðu vefat eden erlere, istemeleri halinde 10 gün izin verilebilecek. Tugay, alay ve eþiti birlik komutanlýðýnýn onayýyla verilecek bu izin, askerlik hizmetinden sayýlacak. TBMM Genel Kurulunun, yarýn 15.0020.00, 24-25 Kasým Çarþamba ve Perþembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasýnda çalýþmasý bekleniyor. Ankara / aa

ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesinin ÝSKÝ, ÝETT ve baðlý 25 þirketiyle birlikte 18 milyar 54 milyon 984 bin TL olarak belirlenen 2011 tahmini konsolide bütçesi, aralarýnda Diþiþleri, Ýçiþleri, Adalet, Millî Savunma, Saðlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn da bulunduðu 12 bakanlýk ile Cumhurbaþkanlýðý, TBMM ve Anayasa Mahkemesinin bütçelerini geride býraktý. Alýnan bilgiye göre, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin 2011 yýlý tahmini bütçesi bir önceki yýla göre yüzde 6,35 artýþla 6 milyar 700 milyon TL olarak belirlendi. Belediyenin baðlý kuruluþlarýndan ÝSKÝ’nin bütçesi 3 milyar 256 milyon 532 bin TL, ÝETT’nin 1 milyar 800 milyon 445 bin TL ve baðlý 25 þirketin 6 milyar 298 milyon 7 bin TL olarak belirlendi. Böylece Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin tahmini konsolide bütçesi 18 milyar 54 milyon 984 bin TL olarak öngörüldü. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin tahmini konsolide bütçesi, bütçe ödenek teklifi 17 milyar 226 bin 763 bin 630 TL olan Saðlýk Bakanlýðý, 16 milyar 975 milyon 986 bin 900 TL olan Millî Savunma Bakanlýðý, 8 milyar 398 milyon 387 bin TL olan Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, 4 milyar 303 milyon 639 bin 500 TL olan Adalet Bakanlýðý, 2 milyar 252 milyon 16 bin TL olan Ýçiþleri Bakanlýðý, 1 milyar 171 milyon 14 bin 700 TL olan Dýþiþleri Bakanlýðý, 1 milyar 848 milyon 428 bin TL olan Ulaþtýrma Bakanlýðý, 1 milyar 214 milyon 635 bin TL olan Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 921 milyon 344 bin TL olan Çevre ve Orman Bakanlýðý, 588 milyon 555 bin TL olan Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, 479 milyon 989 bin TL olan Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile 106 milyon 51 bin TL olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlýðýný geride býraktý. Büyükþehir Belediyesinin bütçesi, bakanlýklarýn yaný sýra 116 milyon 900 bin TL olan Cumhurbaþkan lý ðý nýn, 512 mil yon 935 bin TL o lan TBMM’nin, 655 milyon 923 bin TL olan Baþbakanlýðýn ve 16 milyon 326 bin TL olan Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý, Yargýtay, Danýþtay, Sayýþtay, MÝT Müsteþarlýðý ile MGK Genel Sekreterliðinin tahmini bütçelerini de geçti. Ýstanbul / aa

Kadir Topbaþ, dünya þehirlerinin de baþkaný ÝSTANBUL Büyükþehir Belediye Baþkaný Topbaþ, BM üyesi 192 ülkenin 136’sýndan binlerce yerel yönetimin üyesi olduðu Birleþmiþ Kentler ve Yerel Yönetimler Teþkilatýnýn yeni baþkaný oldu. 3. Dünya Kongresi çerçevesinde Mineria Sarayý’nda toplanan Birleþmiþ Kentler ve Yerel Yönetimler Teþkilâtý (UCLG) Dünya Konseyi, teþkilatýn 20102013 dönem baþkanýný seçti. Baþkanlýk için en güçlü aday olarak gösterilen Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Lizbon Belediye Baþkaný Antonio Costa’nýn kendisiyle birlikte çalýþmayý istediðini belirterek çekilmesi üzerine tek aday olarak girdiði seçim sonunda teþkilatýn yeni baþkaný oldu. Kadir Topbaþ konseyde yaptýðý konuþmada, bugünden sonra yeni bir dönem baþladýðýný belirterek, “Artýk daha güçlü ve kendisini ciddi þekilde hissettiren, beklentilere cevap veren bir UCLG olacak. Bunu birlikte yapacaðýz” dedi. Bu arada, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, dünya nüfusunun yarýsýndan fazlasýnýn temsil edildiði UCLG’nin baþkanlýðýna seçilen Topbaþ’ý telefonla arayarak kutladý. Mexico City / aa


5

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

HABER MAKRO - DALGA

BAÞKENT YAZILARI

Hediye paketi

“Füze Kalkaný” oyunu ve yanýltmasý (1)

RECEP TAÞCI receptasci@yeniasya.com.tr

A­re­fe­Gü­nü­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­A­li­Ba­ba­can­ta­ra­fýn­dan­a­çýl­dý. Or­ta­lýk­bay­ram­ye­ri­ne­dön­dü. Ýþ­dün­ya­sý­se­vinç­ten­uç­tu. Borç­lu­lar­çif­te­bay­ram­yap­tý. Çün­kü; Sos­y al­gü­v en­l ik­prim­l e­r i­i­ç in­Ha­z i­r an 2010,­ver­gi­ler­i­çin­31­Tem­muz­ta­ri­hin­den ön­ce­ki­borç­lar­ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­rý­lý­yor. Ay­rý­ca; Su,­a­týk­su,­e­lek­trik­borç­la­rý,­tra­fik­ce­za­la­rý, Yurt­-Kur­ve­KOS­GEB’e­o­lan­borç­lar,­sah­te fa­tu­ra­kul­la­nan­lar,­stok­ve­ka­sa­mev­cut­la­rý­i­-

le­ka­yýt­la­rý­a­ra­sýn­da­fark­o­lan­iþ­let­me­ler,­Var­lýk­Ba­rý­þý­Ka­nu­nu’ndan­ya­rar­lan­dý­ðý­hal­de yü­küm­lü­lük­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­ti­re­me­yen­ler­ve mat­rah­art­tý­rý­mýn­da­bu­lun­mak­is­te­yen­ler­­ de ta­sa­rý­kap­sa­mýn­da. Ne­sað­lý­yor? Ver­gi­as­lý­na­bað­lý­o­la­rak­ke­si­len­ce­za­lar­i­le i­da­rî­pa­ra­ce­za­la­rý­nýn­ta­ma­mý­af­fe­di­li­yor. SGK’nýn­uy­gu­la­dý­ðý­i­da­rî­pa­ra­ce­za­la­rý­nýn yüz­de­50’si­si­li­ni­yor. Bütün­borç­larda­ge­cik­me­fa­i­zi­ve­zam­mý kal­dý­rý­lý­yor,­ye­ri­ne­yýl­lýk­enf­las­yon­o­ra­nýn­da fa­iz­ge­ti­ri­li­yor. Ýh­ti­lâf­lý­a­la­cak­larda­borç­lu­dâ­vâ­sý­ný­ge­ri çe­ker­se;­du­ru­ma­gö­re­a­na­pa­ra­nýn­yüz­de 50’si­ve­ya­yüz­de­20’si­ni­ö­de­ye­rek­ka­lan­borç­tan­ve­ce­za­sýn­dan­kur­tu­lu­yor. Stok­ve­ka­sa­mev­cu­du­i­le­def­ter­ka­yýt­la­rý fark­lý­o­lan­mü­kel­lef­ler,­cüz’î­bir­ver­gi­ö­de­ye­rek­bu­fark­lý­lý­ðý­gi­de­re­bi­le­cek­ler. Geç­miþ­yýl­lar­da­be­yan­et­tik­le­ri­mat­rah­la­rý­ný bel­li­o­ran­lar­da­art­tý­ran­mü­kel­lef­ler­hiç­bir­þe­-

‘‘

Borçlulara çifte bayram yaþatan hediye paketinden borcunu zamanýnda ödeyen dürüst insanlarýn küçük de olsa gönlünü alacak bir jest dahi çýkmamasý düþündürücü ve üzücü.

kil­de­ver­gi­in­ce­le­me­si­ne­ta­bi­tu­tul­ma­ya­cak. Ye­ni­den­he­sap­la­na­cak­borç­lar­18­tak­sit ha­lin­de­36­a­ya­ya­yý­la­cak. Ö­de­me­ler­ka­nu­nun­çýk­tý­ðý­a­yý­ta­kip­e­den ü­çün­cü­a­yýn­so­nun­da,­SGK­ö­de­me­le­ri­i­çin­i­se­dör­dün­cü­a­yýn­so­nun­da­baþ­la­ya­cak. Ö­zet­ler­sek; Ke­sin­leþ­miþ­borç­la­rýn­a­na­pa­ra­sýn­da,­ya­ni ver­gi­ve­prim­as­lýn­da­her­han­gi­bir­in­di­rim­yok. Ce­za­sý,­ge­cik­me­zam­mý­ve­fa­i­zi­si­li­ne­cek.

Enf­las­yon­o­ra­nýn­da­fa­iz­a­lý­na­rak­ve­36­a­ya ka­dar­va­de­ta­ný­na­cak. Ye­ri­miz­kal­ma­dý. E­leþ­ti­ri­le­ri­mi­zi­sak­lý­tu­tu­yo­ruz. Þim­di­lik­þu­ka­da­rý­ný­söy­le­ye­lim. Ha­len­uy­gu­lan­mak­ta­o­lan­ge­cik­me­fa­iz­ve zam­mý­o­ran­la­rý­çok­yük­sek­tir. Oy­sa,­ge­cik­me­fa­iz­ve­zam­mý,­a­la­ca­ðýn enf­las­yon­kar­þý­sýn­da­de­ðer­yi­tir­me­si­ni­ön­le­mek­a­ma­cýy­la­a­lýn­ma­lý­dýr. Ül­ke­de­enf­las­yon­yüz­de­8’ler­de­i­ken,­bu­o­ran­la­rýn­yüz­de­23,40­ol­ma­sý­in­saf­la­bað­daþ­ma­mak­ta­dýr. Ge­cik­me­fa­i­zi­ve­zam­mý­nýn­enf­las­yon­se­vi­ye­si­ne­çe­kil­me­si­ha­lin­de,­ka­mu­vic­da­ný­ný ya­ra­la­yan­böy­le­af­ka­nun­la­rý­na­da­ha­az­ih­ti­yaç­du­yu­la­cak­týr. Þöy­le­bað­la­ya­lým. Borç­lu­la­ra­çif­te­bay­ram­ya­þa­tan­he­di­ye­pa­ke­tin­den­bor­cu­nu­za­ma­nýn­da­ö­de­yen­dü­rüst in­san­la­rýn­kü­çük­de­ol­sa­gön­lü­nü­a­la­cak­bir jest­da­hi­çýk­ma­ma­sý­dü­þün­dü­rü­cü­ve­ü­zü­cü.

Kontrol ve komuta Mart'ta görüþülecek n NATO dev­let­ve­hü­kü­met­baþ­kan­la­rý­nýn­it­ti­fa­kýn­ge­le­cek­10-15­yý­lý­ný­þe­kil­len­dir­di­ði­Liz­bon­Zir­ve­si’nde­a­lý­nan­ka­rar­lar,­Tür­ki­ye’nin bek­len­ti­le­ri­ni­kar­þý­la­dý.­Zir­ve­ka­rar­la­rýn­da, NA­TO­fü­ze­sa­vun­ma­sis­te­mi­nin­yay­gýn­la­þan ba­lis­tik­fü­ze­tek­no­lo­ji­si­teh­di­di­ne­kar­þý­‘’NA­TO’nun­Av­ru­pa­lý­halk­la­rý­nýn,­top­rak­la­rý­nýn ve­güç­le­ri­nin­ta­ma­mý­ný­kap­sa­ya­ca­ðý­ve­ko­ru­ma­al­tý­na­a­la­ca­ðý’’­vur­gu­la­na­rak,­bu­kap­sam­da ‘’NA­TO’da­gü­ven­li­ðin­bö­lün­mez­li­ði,­NA­TO da­ya­nýþ­ma­sý,­risk­ve­so­rum­lu­luk­la­rýn­a­dil­pay­la­þý­mý­ve­ma­kul­sý­na­ma’’­il­ke­le­ri­ne­da­ya­ný­la­ca­ðý­kay­de­dil­di.­Dip­lo­ma­tik­kay­nak­lar,­Tür­ki­ye’nin­ýs­ra­rýy­la­met­ne­gi­ren­i­fa­de­nin­An­ka­ra’nýn­fü­ze­sa­vun­ma­sý­nýn­ge­liþ­ti­ril­me­si­a­þa­ma­sýn­da­ki­bek­len­ti­le­ri­nin­kar­þý­lan­ma­sýn­da­ö­nem­ta­þý­dý­ðý­ný­vur­gu­la­dý.­Ka­rar­lar­da,­Tür­ki­ye’nin­is­te­di­ði­þe­kil­de­fü­ze­sa­vun­ma­sýn­da­hiç­bir­ül­ke­teh­dit­o­la­rak­gös­te­ril­mez­ken­sis­te­min ‘’Ýt­ti­fa­kýn­ü­ze­rin­de­uz­laþ­tý­ðý­son­teh­dit­de­ðer­len­dir­me­le­ri­ne’’­uy­gun­ta­sar­la­na­ca­ðý­be­lir­ti­le­rek,­NA­TO’nun­giz­li­as­ke­rî­bel­ge­le­ri­ne­a­týf ya­pýl­dý.­Zir­ve­ka­rar­la­rýn­da,­fü­ze­sa­vun­ma­sýn­da­kon­trol­ve­ko­mu­ta­nýn­Mart,­ey­lem­pla­ný­nýn­Ha­zi­ran­a­yýn­da­ki­NA­TO­Sa­vun­ma­Ba­kan­la­rý­Top­lan­tý­sýn­da­e­le­a­lý­na­ca­ðý­be­lir­ti­le­rek,­bu­sü­reç­te­ha­zýr­lýk­yap­ma­sý­i­çin­NA­TO Kon­se­yi­ne­gö­rev­ve­ril­di.­Ka­rar­lar­da­Rus­ya­da fü­ze­sa­vun­ma­sýn­da­iþ­bir­li­ði­ne­da­vet­e­di­le­rek, kar­þý­lýk­lýk,­a­za­mî­þef­faf­lýk­ve­kar­þý­lýk­lý­gü­ven te­me­lin­de­or­tak­ça­lýþ­ma­ar­zu­su­di­le­ge­ti­ril­di. Dip­lo­ma­tik­kay­nak­lar,­NA­TO­fü­ze­sa­vun­ma sis­te­min­de­Tür­ki­ye’nin­ko­mu­ta­kon­trol­ya­pý­sý­i­çin­de­yer­al­mak­is­te­di­ði­ni­ve­zir­ve­ka­rar­la­rý­nýn­bu­na­i­zin­ve­re­cek­þe­kil­de­a­lýn­dý­ðý­ný­vur­gu­lu­yor.­­Lizbon / aa

3 milyarlýk destek esnafa büyük katký saðlayacak n KÜÇÜK ve­Or­ta­Öl­çek­li­Ýþ­let­me­le­ri­Ge­liþ­tir­me­ve­Des­tek­le­me­Ý­da­re­si­Baþ­kan­lý­ðý (KOS­GEB) A­dý­ya­man­Mü­dü­rü­Ci­hat­U­lu­soy,­ya­pý­lan­3­mil­yar­lýk­des­te­ðin­es­na­fa­bü­yük­kat­ký­sað­la­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di.­ A­dý­ya­man Sa­na­yi­ci­ve­Genç­Ýþ­A­dam­la­rý­Der­ne­ði’ni (AS­GÝ­AD)­ zi­ya­ret­e­den­U­lu­soy,­ye­ni­a­çýk­la­nan­des­tek­ler­hak­kýn­da­bil­gi­ver­di.­A­çýk­la­nan­des­tek­le­me­nin­es­na­fýn­bek­len­ti­le­ri­ni kar­þý­la­ya­ca­ðý­ný­i­fa­de­e­den­U­lu­soy,­“KOS­GEB,­Öl­çek­En­deks­li­Bü­yü­me­Kre­di­si­Des­tek­Prog­ra­mý­i­le­Ýh­ra­cat­Kre­di­si­Des­tek Prog­ram­la­rý’ndan­ya­rar­lan­ma­la­rý­i­çin­top­lam­da­3­mil­yar­TL’lik­fo­nu,­dün­ya­i­le­ül­ke­mi­zi­de­et­ki­le­yen­kri­zin­ar­dýn­dan­hýz­la­bü­yü­yen­es­naf-sa­nat­kâr­lar­ve­KO­BÝ’le­ri­mi­zin ta­lep­ve­bek­len­ti­le­ri­nin­kar­þý­lan­ma­sý­a­ma­cýy­la­KOS­GEB­ve­ri­ta­ba­ný­na­kay­dý­o­nay­lý­iþ­let­me­le­re­uy­gun­ko­þul­lar­da­fi­nan­sal­des­tek sað­la­ya­cak­týr”­de­di.­­Adýyaman / cihan

Din dersi kitaplarýnda Caferîlik de yer alacak n TÜRKÝYE Ca­fe­ri­le­ri­Li­de­ri­Se­la­hat­tin­Öz­gün­düz,­‘’Din­der­si­ki­tap­la­rýn­da­yer­a­la­cak Ca­fe­ri­ler­i­le­il­gi­li­ko­nu­la­rý­ba­kan­lý­ða­tes­lim et­tik’’­de­di.­Öz­gün­düz,­bir­top­lan­tý­ya­ka­týl­mak­ü­ze­re­gel­di­ði­Ið­dýr’da­ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­din­der­si­ki­tap­la­rýn­da­Ca­fe­ri­lik­i­le­il­gi­li­ko­nu­la­rýn­da­yer­a­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Dev­let­Ba­ka­ný­Fa­ruk­Çe­lik’in­ken­di­le­rin­den­din­der­si­ki­tap­la­rýn­da­yer­a­la­cak­o­lan bil­gi­le­ri­is­te­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Öz­gün­düz, ‘’Biz­Ca­fe­ri­ler­o­la­rak­din­ders­le­ri­ki­tap­la­rýn­da­yer­a­la­cak­o­lan­bil­gi­le­ri,­Ca­fe­ri­mez­he­bi­nin­ö­zel­lik­le­ri­ni­ya­zýp­ba­kan­lý­ða­tes­lim­et­tik. Bi­zim­ha­zýr­la­dý­ðý­mýz­A­le­vi­lik­ve­Ca­fe­ri­lik­i­le il­gi­li­bil­gi­ler­ko­mis­yon­ca­de­ðer­len­di­ri­lip,­ki­tap­la­ra­ko­nu­la­cak.­Bir­ak­si­lik­ol­ma­sa­20112012­öð­re­tim­yý­lýn­da­din­der­si­ki­tap­la­rýn­da yer­a­la­cak’’­di­ye­­ko­nuþ­tu.­­Iðdýr / aa

CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

KP­ik­ti­da­rýn­da­Tür­ki­ye,­ABD’nin­i­ki­mil­yon­dan­faz­la­si­vi­li­kat­let­ti­ði­Müs­lü­man­kom­þu­I­rak­ve­yüz­bin­ler­ce­in­sa­nýn­öl­dü­rül­dü­ðü­Af­ga­nis­tan­iþ­ga­li­ne­tam des­tek­ve­rip­kan­lý­“kir­li­sa­vaþ”ýn­or­ta­ðý­e­di­lir­ken,­bu­kez­A­me­ri­kan­kü­re­sel­he­ge­mon­ya­ve­çý­kar­la­rý­na­“kal­kan”­e­di­li­yor. Ger­çek­þu­ki,­Tür­ki­ye­top­rak­la­rýn­da­ve­de­niz­le­rin­de ko­nuþ­lan­dý­rý­la­cak­ “Oy­nak­ Fü­ze­ Sa­vun­ma­ Sis­te­mi”, NA­TO­ pa­ra­va­nýn­da­ mak­yaj­la­nan­ Bush­ dö­ne­min­den kal­ma­bir­“A­me­ri­kan­pro­je­si”. Zi­ra,­ A­me­ri­kan­ Baþ­ka­ný­ O­ba­ma,­ Sa­vun­ma­ Ba­ka­ný Ga­tes­ve­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný’nýn­o­nay­la­dý­ðý­17­Ey­lül­ta­rih­li­Be­yaz­Sa­ray­dam­ga­lý­“ge­nel­bil­gi­ler”de­a­çýk a­çýk­ “Fü­ze­ sa­vun­ma­ sis­te­mi,­ Ý­ran­ teh­di­di­ al­gý­la­ma­sý te­me­li­ne­da­ya­lý­dýr”­de­ni­li­yor.­ Po­lon­ya­ve­Çek­Cum­hu­ri­ye­ti’nde­o­luþ­tu­rul­ma­sý­plân­la­nan,­an­cak­Rus­ya’nýn­kar­þý­çýk­ma­sý­sebebiy­le­Tür­ki­ye ü­ze­ri­ne­o­dak­la­nan­“pro­je”nin­a­ma­cý,­Pen­ta­gon­bel­ge­le­rin­de­a­çýk­ça­“Ý­ran’a­kar­þý­A­me­ri­kan­fü­ze­le­ri­nin­güç­len­di­ril­me­si”­o­la­rak­ta­ným­la­ný­yor.­Di­ðer­bü­tün­A­me­ri­kan­bel­ge­le­rin­de­de­fü­ze­le­rin­“ABD­ve­Gü­ney­Av­ru­pa’yý­Ý­ran’ýn fü­ze­teh­di­din­den­ko­ru­mak(!)”­ol­du­ðu­be­lir­ti­li­yor… As­lýn­da­Pen­ta­gon’un­Av­ru­pa­ve­NA­TO­po­li­ti­ka­la­rýn­dan­so­rum­lu­üst­dü­zey­yet­ki­li­si­Jim­Town­send’ýn,­en­baþ­ta An­ka­ra­i­le­de­rin­gö­rüþ­me­ler­yap­týk­la­rý­ný,­Tür­ki­ye’ye­yer­leþ­ti­ri­le­cek­fü­ze­le­rin­he­de­fi­nin­Ý­ran­ol­du­ðu­nu­söy­le­me­si,­a­sýl­he­de­fin­Ý­ran­ol­du­ðu­nun­i­kra­rýy­dý…­ Bu­nun­i­çin­dir­ki,­“Ý­ran”­ke­li­me­si­nin­çý­ka­rýl­ma­sý,­bir­ya­nýlt­ma­o­la­rak­kar­þý­mý­za­çý­ký­yor…

A

“KARÞIYMIÞ” GÖRÜNTÜSÜYLE KAMUOYU ALIÞTIRILDI…

Hava sýcaklýðý 5-6 derece düþerken, beklenen en yüksek hava sýcaklýðý Bursa ve Ýstanbul’da 16, Balýkesir ve Çanakkale’de ise 17 derece olacak.

Güneþ yerini yaðýþa býrakacak MARMARA, ya­rýn­dan­i­ti­ba­ren­Ak­de­niz­ü­ze­rin­den­ge­le­cek­ya­ðýþ­lý­ha­va­nýn­et­ki­si­al­tý­na­gi­re­cek.­Ha­va­sý­cak­lý­ðý­i­se­5-6­de­re­ce dü­þe­cek.­Dev­let­Me­te­o­ro­lo­ji­Ýþ­le­ri­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðün­den­a­lý­na­bil­gi­ye­gö­re,­9­gün­lük­Kur­ban­Bay­ra­mý­ta­ti­li­ni­gü­neþ­ha­va­da­ge­çi­ren­Mar­ma­ra’da­ö­nü­müz­de­ki­haf­ta­i­çin­de­ya­ðýþ­lar­et­ki­li­o­la­cak.­Ha­va­sý­cak­lý­ðý­nýn­mev­sim­nor­mal­le­ri­nin­ü­ze­ri­ne­sey­-

ret­ti­ði­Bur­sa,­Ýs­tan­bul,­Ba­lý­ke­sir,­Ça­nak­ka­le,­ya­rýn­dan­i­ti­ba­ren Ak­de­niz­ ü­ze­rin­den­ ge­le­cek­ ya­ðýþ­lý­ ha­va­nýn­ et­ki­si­ al­tý­na­ gi­re­cek.­ Ha­va­ sý­cak­lý­ðý­ 5-6­ de­re­ce­ dü­þer­ken,­ bek­le­nen­ en­ yük­sek ha­va­ sý­cak­lý­ðý­ Bur­sa­ ve­ Ýs­tan­bul’da­ 16,­ Ba­lý­ke­sir­ ve­ Ça­nak­ka­le’de­i­se­17­de­re­ce­o­la­cak.­Ö­zel­lik­le­25­Ka­sým­Per­þem­be­gü­nü tüm­böl­ge­de­sa­ða­nak­bek­le­ni­yor.­ Bursa / aa

Obama’dan AB desteði ABD BAÞKANI OBAMA, ETNÝK FARKLILIKLAR, GELENEKLER VE ÝNANÇLARIN, AVRUPA AÇISINDAN BÝR KAZANÇ OLDUÐUNU BELÝRTEREK, “TÜRKÝYE'NÝN ÜYELÝÐÝ AVRUPA'NIN TEMELLERÝNÝ DAHA DA SAÐLAMLAÞTIRACAKTIR” DEDÝ. ABD Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma, Tür­ki­ye’nin­ü­ye­li­ði­nin­Av­ru­pa Bir­li­ði’nin­te­mel­le­ri­nin­da­ha­da sað­lam­laþ­ma­sý­ný­be­ra­be­rin­de­ge­ti­re­ce­ði­ni­sa­vun­du.­ O­ba­ma,­Ý­tal­yan­ga­ze­te­le­rin­den­La­Re­pubb­li­ca’da­ya­yým­la­nan­de­me­cin­de,­ýrk­sal,­din­sel­ve kül­tü­rel­çe­þit­li­li­ðin­bir­ka­zanç­o­la­rak­gö­rül­me­si­ge­rek­ti­ði­ne­i­þa­ret­e­de­rek,­“Et­nik­fark­lý­lýk­lar,­ge­le­nek­ler­ve­i­nanç­lar,­Av­ru­pa­a­çý­sýn­dan­bir­ka­zanç­týr.­Tür­ki­ye’nin ü­ye­li­ði­Av­ru­pa’nýn­te­mel­le­ri­ni da­ha­da­ge­niþ­le­te­cek­ve­sað­lam­laþ­tý­ra­cak­týr”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý. ABD­Baþ­ka­ný­O­ba­ma,­ken­di­si­ne­yö­nel­ti­len,­“NA­TO­ü­ye­si Tür­ki­ye’nin,­Av­ru­pa­Bir­li­ði’ne ü­ye­lik­yo­lu­na­set­çe­kil­di­ði­gö­rü­lü­yor.­Siz­Tür­ki­ye’nin­AB’ye­gi­ri­þi­ni­des­tek­le­me­yi­sür­dü­rü­yor mu­su­nuz?­Bu,­Ýs­lâm­ül­ke­le­ri­ne ve­Av­ru­pa’da­ki­Müs­lü­man­göç­men­le­re­yö­ne­lik­ne­tür­bir­me­saj­i­çe­re­cek­tir?”­so­ru­su­nu,­þu söz­ler­le­ce­vap­la­dý: “Bu­n un­ bi­z im­ a­l a­c a­ð ý­m ýz bir­ ka­r ar­ ol­m a­d ý­ð ý­n ý­ bi­l i­y o­rum.­An­cak­ABD,­Tür­ki­ye’nin

AB’ye­ gi­r i­þ i­n i­ bütün­ gü­c üy­l e des­tek­le­me­ye­ de­vam­ et­mek­te­dir.­Tür­ki­ye’nin­de­u­cu­a­çýk­bir sü­reç­ o­lan­ ü­ye­lik­ i­çin­ ge­rek­li re­form­la­rý­yap­ma­yo­lun­da­i­ler­le­me­si­ni­ di­li­yo­ruz.­ AB’ye­ ü­ye­lik­ kri­ter­le­ri­ni­ ye­ri­ne­ ge­ti­re­bi­le­c ek­ dü­z ey­d e­k i­ bir­ Tür­k i­ye’nin­ bir­li­ðin­ bi­za­ti­hi­ ken­di­si­ne­bir­kat­ký­o­la­ca­ðýn­dan­da,­söz ko­nu­su­ kri­ter­le­ri­ ya­ka­la­ma­ yö­nün­de­ki­ ça­ba­la­rýn­ Tür­ki­ye’nin ya­ra­rý­na­ o­la­ca­ðýn­dan­ da­ e­mi­niz.­Ge­çen­Ni­san­a­yýn­da­An­ka­ra’da­da­söy­le­di­ðim­gi­bi­Tür­ki­ye’nin­ Av­ru­pa’yla­ i­liþ­ki­le­ri,­ Bo­ða­zi­çi’nde­ki­köp­rü­le­rin­çok­da­ha­ö­te­sin­de­dir.­Yüz­yýl­lar­ca­sür­müþ­or­tak­ta­rih,­kül­tü­rel­ve­ti­ca­rî­a­lýþ­­ve­riþ,­siz­le­ri­bir­leþ­me­ye it­m ek­t e­d ir.”­ O­b a­m a,­ Tür­k i­ye’nin­ ü­ye­lik­ mü­za­ke­re­le­ri­ne hýz­ ka­zan­dý­rýl­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni be­lir­te­rek,­ “Mü­za­ke­re­le­rin­ rö­lan­ti­ye­gir­di­ði­þu­dö­nem­de,­ben her­ i­ki­ ta­ra­fý­ da­ hep­ be­ra­ber­ i­ler­le­ye­bil­me­ yo­lun­da­ki­ ça­ba­la­rý i­ki­ka­tý­na­çý­kar­ma­ya­teþ­vik­e­di­yo­rum”­de­ðer­len­dir­me­sin­de­de bu­lun­du. Roma / aa

Avrupa Bölgeler Komitesi'nden tepki çeken sergiye yeniden izin çýktý AVRUPA Bölgeler Komitesi, “kültürel bir olaya siyaset karýþtýrdý” diyerek kapatýlmasý emrini verdiði Rumlara ait bir sergiyi gelen büyük baskýlar sonucu yeniden açma kararý aldý. ABHaber’e göre, Avrupa Bölgeler Komitesi’nin kararýný deðiþtirmesinde Rum ve Yunan lobisiyle AB’deki Türkiye karþýtý ülkelerin delegasyonlarý etkili oldu. KKTC’deki kültürel mirasýn tahrip edildiðini ispatlamak amacýyla Brüksel’deki Avrupa Bölgeler Komitesi binasýnda sergi açan Rumlar için Avrupa Bölgeler Komitesi’nin serginin kapatýlmasý için aldýðý kararý geri çekti. Avrupa Bölgeler Komitesi’nin, serginin alt yazýlarýnda kullanýlan “Türk istilâsý” ifadesini “Türkiye için hakaret” diye niteleyerek kapatýlmasýna karar vermiþti. Ancak gelen büyük baskýlar sonucu Komite, aldýðý karardan geri adým atmak zorunda kaldý. Serginin tekrar açýlmasý için gelen baskýlar üzerine Avrupa Bölgeler Komitesi Baþkaný Mercedes Bresso’nun, serginin kapatýlmasýna iliþkin uyarýnýn geri çekilmesi talimatý verdi. Avrupa Bölgeler Komitesi Sözcüsü, Rum Belediyeler Birliði’ne yeni bir mektup göndererek, mektupta serginin önceden programlandýðý gibi 25 Kasým’a kadar açýk kalabileceðini belirtti. Ýstanbul / Yeni Asya

Bi­lin­di­ði­ gi­bi,­ en­ ev­vel­ NA­TO­ Ge­nel­ Sek­re­te­ri­ Ras­mus­sen,­“Teh­dit­al­týn­da­yýz.­Dün­ya­da­30’dan­faz­la­ül­ke ba­lis­tik­ fü­ze­ tek­no­lo­ji­si­ ü­ze­rin­de­ ça­lý­þý­yor­ ve­ ba­zý­la­rý­nýn­men­zi­li­Av­ru­pa’ya­u­la­þý­yor”­de­miþ­ti.­Pe­þin­den­Ga­tes,­ABD’nin­Av­ru­pa’ya­kur­ma­yý­plân­la­dý­ðý­ye­ni­stra­te­jik­ kon­sept­ çer­çe­ve­sin­de­ki­ “ha­va­ sa­vun­ma­ komp­lek­si” i­çin­Tür­ki­ye’ye­bas­ký­yap­ma­dýk­la­rý­ný,­an­cak­ko­nu­yu­u­zun­sü­re­dir­gö­rüþ­me­ye­de­vam­et­tik­le­ri­ni­du­yur­du. Ar­dýn­dan­Mil­lî­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­Gö­nül,­19-20­Ka­sým’da­ Liz­bon’da­ki­ NA­TO­ zir­ve­sin­de­ de­ði­þen­ ye­ni teh­dit­al­gý­la­ma­sýy­la­a­lý­na­cak­ka­rar­la­Ka­ra­de­niz,­Do­ðu ve­Ku­zey­do­ðu­A­na­do­lu’ya­SM-3­­ve­Pat­ri­ot­PAC­3­fü­ze­le­rin­ko­nuþ­lan­dý­rý­la­ca­ðý­ný­te’yid­et­ti.­ Pe­þin­den­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­“Bu­i­þin­ko­mu­ta­sý­nýn­ki­me ve­ri­le­ce­ði­hu­su­su”nu­gün­de­me­ge­ti­re­rek,­“Ö­zel­lik­le­top­rak­la­rý­mý­zýn­ge­ne­lin­de­böy­le­bir­þey­dü­þü­nü­lü­yor­sa,­za­ten ke­sin­lik­le­bu­bi­ze­ve­ril­me­li,­ak­si­tak­dir­de­böy­le­bir­þe­yin ka­bu­lü­müm­kün­de­ðil”­de­di.­“Ta­biî­yer­le­þim­nok­ta­sý­bun­la­rýn,­çok­çok­ö­nem­li.­Ve­bu­ser­pil­me­ne­re­de­o­la­cak,­na­sýl o­la­cak,­bu­ö­nem­li.­Han­gi­ir­ti­fa­da­o­la­cak,­bun­lar­ö­nem­li” di­ye­rek,­ka­mu­o­yu­na­“di­ren­dik­le­ri”­me­sa­jý­ný­pom­pa­la­dý.­ Er­do­ðan,­bu­nun­la­da­kal­ma­dý.­“Liz­bon­Zir­ve­si’nde­e­ðer mu­ta­ba­kat­sað­la­nýr­sa­ne­â­lâ,­sað­lan­maz­sa­söy­le­ye­cek­bir­þey yok”­cüm­le­siy­le­Tür­ki­ye’nin­þart­la­rý­ka­bul­e­dil­mez­se­vaz­ge­çe­cek­le­ri­ha­va­sý­ný­ver­di.­“Þu­an­da­ve­ril­miþ­o­lan­ni­haî­bir­ka­rar­söz­ko­nu­su­de­ðil­dir”­cüm­le­siy­le,­Tür­ki­ye’nin­cid­dî­bir mü­zâ­ke­re­ve­pa­zar­lýk­i­çin­de­ol­du­ðu­i­ma­jý­ný­ver­me­ye­ça­lýþ­tý. Ne­ var­ ki,­ Gü­ney­ Ko­re’ye­ gi­der­ken­ fü­ze­ kal­ka­ný­nýn ABD’nin­ pro­j e­s i­ ol­d u­ð u­n u­ na­z ar­l ar­d an­ ka­ç ý­r a­r ak, “NA­TO’nun­bir­ü­ye­si­o­la­rak­þüp­he­siz­ki­bu­kap­sam­da a­tý­la­cak­bir­a­dým”­i­fâ­de­siy­le­“Fü­ze­Kal­ka­ný”na­ilk­“sý­cak sin­yal­le­ri”­ çak­tý.­ Se­ul’de­ gö­rüþ­tü­ðü­ O­ba­ma’ya­ “Fü­ze Kal­ka­ný”­Pro­je­si­i­le­il­gi­li­Tür­ki­ye’nin­has­sa­si­ye­ti­ni­ak­tar­dý­ðý­ný­ söy­le­dik­ten­ son­ra,­ “Bu­nun­ NA­TO­ çer­çe­ve­sin­de ol­ma­sý­ha­lin­de­bu­a­dý­mý­a­ta­bi­le­ce­ðiz”­ye­þil­ý­þý­ðý­ný­yak­tý. Ký­sa­ca­sý,­hü­kû­met­çe­ön­ce­“Fü­ze­Kal­ka­ný”na­“kar­þýy­mýþ” gö­rün­tü­sü­ve­ri­le­rek­ka­mu­o­yu­a­dým­a­dým­ha­zýr­lan­dý!..

TÜRKÝYE’NÝN HANGÝ HASSASÝYETÝ DÝKKATE ALINDI? Ve­“Ýn­gi­liz­Kra­li­yet­ö­dü­lü”­i­çin­Lon­dra’ya­gi­den­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül’ün,­“ka­rar­la­rý­ný­ver­dik­le­ri­ni”­a­çýk­la­ma­sý, son­nok­ta­ol­du.­Er­do­ðan’ýn­di­le­ge­tir­di­ði­bek­len­ti­le­ri­tek­rar­la­yan­Gül’ün,­zir­ve­nin­i­kin­ci­gü­nün­de­“il­ke­sel­o­la­rak­ar­zu et­ti­ði­miz­çer­çe­ve­de­bir­ka­rar­çýk­tý”­de­me­si­bu­nun­i­fâ­de­si. Oy­sa­ “stra­te­jik­ bel­ge”de­ “Ý­ran”­ zik­re­dil­mez­se­ de her­kes­he­de­fin­“Ý­ran”­ol­du­ðu­nu­bi­li­yor.­ Böy­le­ce,­zir­ve­ye­ka­týl­mak­i­çin­Liz­bon’a­ha­re­ke­tin­den ön­ce,­“Ý­ran­ve­ya­baþ­ka­bir­ül­ke­nin­he­def­gös­te­ril­me­si­ni as­la­ka­bul­et­me­yiz”­sö­züy­le­An­ka­ra’nýn­þart­la­rý­ný­â­de­ta­bi­re­in­di­ren­te­mi­na­tý­nýn­da­bir­an­la­mý­kal­mý­yor. Ne­ti­ce­de,­or­ta­ya­at­tý­ðý­“Tür­ki­ye’nin­çe­kin­ce­le­ri”nin­hiç­bi­ri­ye­ri­ne­ge­ti­ril­me­den,­Tür­ki­ye­“Fü­ze­Kal­ka­ný”­emr-i­va­ki­si­ne­res­men­ge­ti­ri­li­yor.­Ý­le­ri­sü­rü­len­“þart­lar”ýn­ka­mu­o­yu­nu­o­ya­la­mak­ve­a­lýþ­týr­mak­tak­ti­ðiy­le­ol­du­ðu­a­çý­ða­çý­ký­yor. An­ka­ra,­baþ­tan­be­ri­yet­ki­li­le­rin­að­zýn­dan­“Fü­ze­Kal­ka­ný’­ka­ra­rýn­da­ön­ce­lik­le­ül­ke­men­fa­at­le­ri­nin­e­sas­a­lý­na­ca­ðý”­id­di­a­sýn­day­dý… Sor­mak­ lâ­zým,­ “Tür­ki­ye’nin­ ar­zu­ et­ti­ði­ çer­çe­ve­de bir­ka­rar­çýk­tý”­mý?­Tür­ki­ye’nin­han­gi­has­sa­si­ye­ti­dik­ka­t e­ a­l ýn­d ý?­ Ko­m u­t a-kon­t rol­ Tür­k i­y e’de­ mi­ yok­s a baþ­ka­la­rýn­da­mý­o­la­cak?­Ger­çek­ten­“Fü­ze­Kal­ka­ný”nda Tür­ki­ye’yi­mem­nun­e­de­cek­han­gi­ta­le­bi­ye­ri­ne­ge­ti­ril­di­ki­Cum­hur­baþ­ka­ný­“mem­nu­ni­ye­ti”ni­bil­di­ri­yor?­ Bu­ so­ru­la­rýn­ ce­va­bý­ “ay­rýn­tý­lar”a­ ha­va­le­ e­dil­miþ;­ ve “ay­rýn­tý­lar”­da­ge­le­ce­ðe­ö­te­len­miþ... Ya­ni­“Fü­ze­Kal­ka­ný”­Tür­ki­ye’de­ko­nuþ­lan­dýrýldýk­tan ve­iþ­iþ­ten­geç­tik­ten­son­ra…


6 HABERLER

Kazalarýn bilânçosunu bilmiyoruz

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

YURT HABER EN BÜ YÜK SE BEP SÜ RÜ CÜ HA TA SI

ÝSTATÝSTÝKLER, kazalarýn önüne geçilmesi için sürücülere büyük görev düþtüðünü gösteriyor. Kazalarýn yüzde 29’u sürücülerin aracýnýn hýzýný yol ve hava þartlarýna uydurmamasýndan, yüzde 21’i kavþaklara ve dönemeçlere yaklaþýrken yavaþlamamasýndan, yüzde 15’i doðrultu deðiþtirme manevralarýný yanlýþ yapmalarýndan, yüzde 12’si þehit ihlâlinden, yüzde 12’si arkadan çarpma gibi hatalardan kaynaklanýyor. Kazalarýn yüzde 90’ý kuru yol üzerinde, yüzde 78’i iki yönlü yollarda meydana geliyor.

TRAFÝK Maðdurlarý ve Trafik Güvenliði Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný (TRAMAD) Fahrettin Onur Sezer, trafik kazasý sonucu ölenlerin net sayýsýnýn, geliþmiþ teknolojiye raðmen net olarak bilinmediðini bildirdi. Sezer, 21 Kasým Dünya Trafik Maðdurlarýný Anma Günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, kazalarda sadece olay yerindeki can kayýplarýnýn istatistiklere geçtiðini söyledi. Trafik kazalarý sonucu hastanelerdeki can kayýplarýnýnda dahil olduðu sayýyla birlikte trafik kazalarý sonucu ölümlerin açýklanandan çok daha fazla olduðunu ifade eden Sezer, þunlarý kaydetti: ‘’Ýstatistiklerimiz eksik bilgilerle hazýrlanmakta, durumun ciddiyeti gösterilmemektedir. Karayollarýnda yitirdiðimiz canlarýmýzýn sayýsýný teknolojinin getirdiði tüm imkanlarýna raðmen gerçek anlamda bilemiyoruz. Son yýllarda, hastanede ve ambulans da yaþanan kayýplarla senede 12 bin olan can kaybýmýzý sadece olay yerindeki kayýplarýn sayýsýný vererek 4 binlerde göstermek bu terörün azalmasýna katký saðlamamaktadýr. Gerçekler bilinmeli çözümler ona göre hazýrlanmalýdýr.’’ Trafik Güvenliði Yýllarý projesi’nin kararlýlýkla uygulanmasý gerektiðine vurgu yapan Sezer, sözlerine þöyle devam etti: ‘’Toplumun her kesiminde ayný ‘dumansýz hava sahasý’ kampanyasýnda olduðu gibi kararlýlýk gösterilmelidir. Bilinçlendirme ve sonuca yönelik kampanyalar ile toplumun geneline trafik güvenliði bilinci ve kültürü verilmelidir. Bunlar yapýlýrken cezalar mutlaka caydýrýcý olacak þekilde arttýrýlmalý ve hiçbir þekilde af edilmemelidir.” Edirne / aa

Ýzmir’de rekora giden kamulaþtýrma nÝZMÝR Büyükþehir Belediyesi, Hatay’ý Karabaðlar Yeþillik Caddesi’ne baðlayacak 6.5 km’lik yeni güzergâh için bugüne kadar 12.5 milyon lira kamulaþtýrma bedeli ödedi. Bu bedel kamulaþtýrýlacak alanýn yaklaþýk dörtte birine tekabül ediyor. Büyükþehir, bu yol için 28 bin metrekarelik kamulaþtýrma daha yapacak. Bölgenin trafiðini rahatlatacak ve Hatay’ý Karabaðlar’a baðlayacak çalýþmalar kapsamýnda toplam 39 bin 519 metrekarelik bir alanda kamulaþtýrma yapýlacaðý açýklandý. Ýzmir trafiðini rahatlatmak amacýyla, projelerin yatýrým bedellerinden çok kamulaþtýrma parasý ödemeyi göze aldýklarýný belirten Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, “Bunu yapmak zorundayýz, çünkü yapýlaþmasý tamamlanmýþ bölgelerde yeni yol ve cadde açmamýzýn baþka olanaðý yok” dedi.

Edirne ziyaretçi akýnýna uðradý, ciðercilerin yüzü güldü nKURBAN Bayramý tatili nedeniyle çevre illerden Edirne’ye ziyarete gelenler, özellikle ciðerci esnafýnýn yüzünü güldürdü. Edirne’de, bu bayram son 30 yýlýn en kalabalýk günlerinin yaþandýðý ifade ediliyor. Son bir hafta içinde özellikle Ýstanbul, Çanakkale gibi yakýn iller baþta olmak üzere yurt genelinden en az 30 bin kiþinin ziyaret ettiði tahmin edilen þehirdeki yoðunluk, esnafýn iþine yaradý. Tava ciðeri ile öne çýkan þehirde turistler, zaman zaman ciðercilerin önünde kuyruklar oluþturdu. Edirne Tanýtýmý ve Tava Ciðeri Kalite Koruma Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Bahri Dinar, þehirde bu bayram yaþanan hareketin daha önce hiç yaþanmadýðýný söyledi. Esnafýn memnuniyetini dile getiren Dinar, þunlarý kaydetti: ‘’Edirne’yi bir hafta içinde 30-40 bin kiþi ziyaret etti. Son derece mutluyuz. Edirne’nin en kalabalýk günleri Kýrkpýnar dönemidir, ama bu bayram süresi Kýrkpýnar kalabalýðýný gölgede býraktý. Ciðerci arkadaþlarýmýz da iyi para kazandý, iyi sunum yaptýlar. Alnýmýzýn akýyla çýktýk. tatil süresince yaklaþýk 5 tona yakýn ciðer satýþý yapýldý.’’ Edirne / aa

Balýk yine revaçta nKURBAN Bayramý’nýn hemen sonrasý olmasýna raðmen hamsi baþta olmak üzere balýk büyük talep görürken, ençok talep edilen balýk sýralamasýnda, 3 liralýk fiyatýyla hamsi birinci sýrada bulunuyor. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Baþkaný Mehmet Kabakçý, Marmara Denizi’nde hamsi bolluðu yaþandýðýný söyledi. Balýkçýlarýn hamsiyle yüzünün güldüðünü ifade eden Kabakçý, ‘’Fazla çýkmasý fiyatlarý düþürdü. Hamsinin kilosu perakendede 3 liraya kadar düþtü. Kurban Bayramý’nýn hemen sonrasý olmasýna raðmen balýk yine revaçta ve büyük talep görüyor’’ dedi. Vatandaþlar, düþük fiyatlarý dolayýsýyla en fazla hamsi ve barbuna ilgi gösterirken, ‘’mevsim balýðý’’ olarak nitelendirilen istavrit de büyük ilgi görüyor. Bursa / aa

Emniyet Genel Müdürlüðü istatistiklerine göre en acý bayramlar 9 günlük uzun tatillerde yaþanýyor. Kazaya karýþan sürücülerin yüzde 62’si, 26-45 yaþ aralýðýnda. En fazla kazaya, yüzde 52 ile B sýnýfý ehliyet sahipleri karýþýyor.

Tatil uzun, bilanço aðýr TÜRKÝYE GENELÝNDE SON BEÞ YILDAKÝ RAMAZAN BAYRAMI TATÝLLERÝNDE 431, KURBAN BAYRAMI TATÝLLERÝNDE ÝSE 502 OLMAK ÜZERE TOPLAM 933 KÝÞÝ TRAFÝK KAZALARINDA VEFAT ETTÝ. TÜRKÝYE genelinde son beþ yýldaki Ramazan Bayramý tatillerinde 431, Kurban Bayramý tatillerinde ise 502 olmak üzere toplam 933 kiþi trafik kazasýnda öldü. En aðýr bilânçolar ise dokuz günlük tatillerde yaþandý. 2006 yýlýndaki dokuz günlük Kurban Bayramý tatilinde 125, 2008’dekinde 147, ayný yýl dokuz günlük Ramazan Bayramý tatilinde ise 127 kiþi kazalarda can verdi. Dokuz günlük üç bayram tatilinde, toplam 399 kiþi aramýzdan ayrýldý. Emniyet Genel Müdürlüðü istatistiklerine göre en acý bayramlar 9 günlük uzun tatillerde yaþanýyor. 30 Aralýk 2006 ile 3 Ocak 2007 arasýndaki beþ günlük tatilde 86, 19-23 Aralýk 2007’de yine beþ günlük bayram tatilinde 63 kiþi kazalarda öldü.

2009 yýlýndaki beþ günlük bayram tatilinde ise 81 kiþi vefat etti. Son beþ yýldaki Ramazan Bayramý tatillerinde de en fazla can kaybý, 27 Eylül ile 5 Ekim 2008 arasýnda 127 kiþiyle oldu. 2009 yýlýndaki beþ günlük Kurban Bayramý tatilinde ölen 81 kiþinin 55’i yerleþim yeri dýþýnda, 26’sý ise þehir içi kazalarda vefat etti. En çok can kaybý, 22 kiþiyle bayramýn son günü meydana geldi. Kazalarýn yüzde 52’si, 12.00 ile 16.00 saatleri arasýnda yaþandý. Kazaya karýþan sürücülerin yüzde 62’si, 26-45 yaþ aralýðýnda. En fazla kazaya, yüzde 52 ile B sýnýfý ehliyet sahipleri karýþýyor. E sýnýf ehliyet sahipleri ise yüzde 21’le ikinci sýrada. Kazalarýn yüzde 70’i, tek taraflý kazalardan oluþuyor. Ýzmir / cihan

Duble yollar ölümlü trafik kazalarýný yüzde 18 azalttý DUBLE yollarýn yapýmýyla ölümlü trafik kazalarýnda yüzde 18 azalma yaþandý. Ülke genelinde toplam 19 bin 50 km olan duble yol aðýnýn 12 bin 949 km’si AKP hükümetleri döneminde yapýldý. Böylece 6 bin 101 km olan duble yol aðý 3 katýna çýkarýldý. Kara yollarýnda gerek altyapýnýn iyileþtirilmesi gerekse duble yollarýn hizmete girmesiyle trafik kazalarýnda önemli oranda azalma meydana geldi. Araç sayýsýndaki artýþlara raðmen, projenin ilk yýlý olan 2008’de 2007 yýlýna göre ölümlü kaza sayýsýnda yüzde 15.6, ölü sayýsýnda yüzde 15.4 azalma meydana geldi. Projenin ikinci yýlý olan 2009’da 2007 yýlýna göre; ölümlü kaza sayýsýnda yüzde 14.2, ölü sayýsý 14.1 azalma oldu. 2010 yýlýnýn ilk 9 ayýnda 2007 yýlýnýn ilk 9 ayýna göre ise ölümlü kaza sayýsýnda yüzde 18.1, ölü sayýsý yüzde 19.2 azalma meydana geldi.

Baþakþehir’deki kazada ölü sayýsý 14’e çýktý

1 MÝLYON 800 BÝN TUTANAK DÜZENLENDÝ ÝÞLEMLERÝN kolaylaþtýrýlmasýna yönelik olarak maddî hasarla sonuçlanan trafik kazalarýnda taraflarýn trafik polisini beklemeden uzlaþarak tutanak tutmalarýna imkân saðlayan düzenleme 1 Nisan 2008 tarihinde baþladý. 30 Eylül 2010 tarihine kadar olan 30 aylýk dönemde meydana gelen 2 milyon 305 bin 87 maddî hasarlý trafik kazasýndan 1 milyon 814 bin 768’inde taraflar anlaþarak kendi aralarýnda tutanak düzenledi. 490 bin 319 kazaya ise trafik ekiplerince müdahale edildi. Böylece maddî hasarlý kazalarýn yüzde 78.7’si anlaþma ile sonuçlandý. “Araç Tescil ve Sürücü Belgesi Ýþlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapýlmasý Projesi” kapsamýnda, eskiden aylýk ortalama 142 bin araç satýþý ve tescili yapýlýrken, yeni uygulamada yüzde 114’lük bir artýþla aylýk ortalama 304 bin aracýn satýþý ve tescili yapýlmaya baþlandý. Ankara / cihan

BAÞAKÞEHÝR’DE 13 kiþinin vefat ettiði trafik kazasýnda aðýr yaralanan Sa li ha Þah bu dak, 70 gündür tedavisi süren hastanede vefat etti. Alýnan bilgiye göre, 12 Eylül’de meydana gelen kazanýn ardýndan, kaldýrýldýðý Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yoðun bakým ünitesinde tedavisi sürdürülen Þahbudak, vefat etti. Baþakþehir’den Altýnþehir yönüne giden Fuat Barýn’ýn kullandýðý 34 M 5384 plâkalý yolcu minibüsüne, TEM yanyolda Adem Cildan’ýn kullandýðý 34 GC 0053 plâkalý su tankeri çarpmýþ, kazada Saliha Þahbudak’ýn yakýnlarý olan Bahri ve Ayþe Þahbudak’ýn da aralarýnda bulunduðu 13 kiþi ölmüþtü. Kazada 11 kiþi de yaralanmýþtý. Ýstanbul / aa

TAG otoyolunda nakit ödeme kaldýrýldý nÝSTANBUL-Ankara ile Ýstanbul-Edirne, Ýzmir-Aydýn ve Ýzmir-Çeþme’den sonra Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan Anadolu’daki Tarsus-AdanaGaziantep (TAG) Otoyolu’nda da ‘’Nakit Ödemeli Sistem’’ uygulamasýna bugünden itibaren son verildiði bildirildi. Karayollarý 5. Bölge Müdürlüðü yetkililerinden alýrar bilgiye göre, Karayollarý Genel Müdürlüðü’nce bir süre önce baþlatýlan otoyollardaki nakit ödeme sistemi kaldýrýlmasý çalýþmalarý Anadolu’daki otoyollarýna da kaydýrýlmýþtý. Bu kapsamda, TAG Otoyolu’nda da 22 Kasým’dan itibaren nakit ödeme sisteminin kaldýrýlmasý kararlaþtýrýldý. Pazar gününü Pazartesi gününe baðlayan saat 24.00’dan itibaren bütün geçiþler, Otomatik Geçiþ Sistemi (OGS) ve Kartlý Geçiþ Sistemi (KGS) ile yapýlacak. Adana / aa

TIRI GELÝN ARABASI YAPTI Samsun’un Havza ilçesinde bir TIR þoförü, düðününde TIR'ýný gelin arabasý olarak kullandý. Yaklaþýk 3 yýldýr TIR þoförlüðü yapan Barýþ Süme, çok sevdiði TIR'ýný düðününde gelin arabasý olarak kullanarak, en mutlu gününde de aracýndan ayrýlmamýþ oldu. Dorsesi çýkarýlarak süslenen TIR'a damadýn TIR þoförü arkadaþlarý, týrlarýyla katýldýklarý düðün konvoyunda eþlik etti. Havza cadde ve sokaklarýnda meraklý gözlerle izlenen TIR'lar, daha sonra kýz evinin bulunduðu merkez Yeni Mahalle’ye geldi. Gelin arabasýnýn bir TIR olduðunu gören kýz evindekiler de olup bitenleri þaþkýnlýkla takip etti. Duâ okunmasýnýn ardýndan gelin Ahu Süme, biraz zorlansa da TIR'a bindi. Tebrikleri kabul eden 24 yaþýndaki damat Barýþ Süme, ‘’Düðünümün farklý ve özel olmasýný istiyordum. TIR'larýyla konvoya katýlan arkadaþlara teþekkür ederim’’ dedi. Samsun / aa

ÝSTANBUL’U SÝS BASTI Ýstanbullular Pazar gününe sisle uyandý. Sabah saatlerinde etkili olan sis þehrin her tarafýný kapladý. Özellikle viyadüklerde ve dere yataklarýnda etkili olan sis görüþ mesafesini düþürdü. Ýstanbul’un iki yakasýný birleþtiren Boðaziçi Köprüsü yoðun siste hayalet köprü görünümü aldý. Köprü siste bir göründü bir kayboldu. Sürücüler TEM otoyolunda ve E-5 karayolunda araçlarýnýn sis farlarýný açarak ilerleyebildi. Yoðun deniz ulaþýmýný da etkiledi. Ýstanbul boðazý sis dolayýsýyla uzun süre transit gemi geçiþlerine kapatýldý. Çanakkale Boðazý’nda da etkili olan yoðun sis dolayýsýyla bazý bölümlerinde görüþ mesafesi sýfýra düþtü. Boðaz, sis sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçiþlerine kapatýldý. Sisin etkisini kaybetmesinin ardýndan boðaz trafiði normale döndü. Yoðun sis Düzce’de de etkili oldu. Trafik ekipleri TEM otoyolunda araçlarýnda bulunan megafonla sürücülere sise karþý dikkatli seyretmeleri konusunda uyarýlarda bulunuyor. Ýstanbul / Çanakkale / aa


7

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

DÜNYA Filistinli çocuðu kalkan yapan Ýsrailli askerlere rütbe indimi ÝSRAÝL’ÝN yak­la­þýk­i­ki­yýl­ön­ce­Gaz­ze Þe­ri­di’nde­ dü­zen­le­di­ði­ ve­ “Dök­me Kur­þun­O­pe­ras­yo­nu” a­dý­ve­ri­len­sal­dý­rý­lar­sý­ra­sýn­da,­Fi­lis­tin­li­bir­ço­cu­ðu “kal­kan”­ o­la­rak­ kul­la­nan­ i­ki­ Ýs­ra­il­li as­ke­re,­rüt­be­in­dir­me­ve­3’er­ay­te­cil­li­ ha­pis­ ce­z a­sý­ ve­r il­di.­ Ýs­r a­il­ as­ke­r î mah­ke­me­si,­ bom­ba­ bu­lun­du­ðun­dan þüp­he­len­dik­le­ri­ bir­ çan­ta­yý­ Gaz­ze­li bir­ço­cuk­tan­aç­ma­sý­ný­is­te­yen­Gi­va­ti tu­ga­yý­nýn­ i­ki­ as­ke­ri­ni,­ bir­ ay­ ön­ce­ki du­ruþ­ma­da­“ya­ký­þýk­sýz­dav­ran­mak­ve yet­ki­le­ri­ni­ aþ­mak­tan”­ suç­lu­ bul­muþ­tu.­As­ke­rî­mah­ke­me,­ký­dem­li­ça­vuþ­la­rýn­ rüt­be­le­ri­ni­ ça­vu­þa­ in­di­rir­ken, ay­rý­ca­ her­ bi­ri­ne­ 3­ ay­ sü­rey­le­ ha­pis ce­za­sý­ver­di.­An­cak,­sa­nýk­la­rýn­as­ker­li­ðe­ de­vam­ et­me­ yö­nün­de­ki­ ta­lep­le­ri göz­ ö­n ün­d e­ bu­l un­d u­r u­l a­r ak­ þart­l ý tah­li­ye­le­ri­ne­ ve­ ce­za­la­rý­nýn­ er­te­len­me­si­ne­ ka­rar­ ve­ril­di.­ Mah­ke­me­nin bu­ ka­ra­rý,­ as­ker­ler­ ve­ ya­kýn­la­rý­ ta­ra­fýn­dan­ se­vinç­le­ kar­þý­lan­dý.­ Ýs­ra­il­ or­du­su,­a­ra­ma­lar­ve­ta­kip­sý­ra­sýn­da­in­san­la­rýn­can­lý­kal­kan­o­la­rak­kul­la­nýl­ma­sý­ný­ya­sak­lý­yor.­As­ke­rî­mah­ke­me­ye­yan­sý­yan­o­lay,­O­cak­2009’da,­Gaz­ze­ þeh­ri­nin­ Tel­ El­ Ha­va­ ma­hal­le­sin­de­mey­da­na­gel­miþ­ti.­Þu­an­da­11­ya­þýn­da­ o­lan­ Gaz­ze­li­ ço­cu­ða­ aç­tý­rý­lan þüp­he­li­ çan­ta­dan­ kor­ku­la­cak­ bir­ þey çýk­ma­mýþ­tý. Tel Aviv / aa

'Kazara' sivil katliâmý sürüyor AFGANÝSTAN’DA ko­a­lis­yon­ güç­le­ri­nin­ sal­dý­rý­sýn­da­ “ka­za­ra” üç­ Af­gan si­v il­ öl­d ü,­ dört­ ki­þ i­ de­ ya­r a­l an­d ý. NA­TO’dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­Ku­nar­ vi­la­ye­ti­ne­ bað­lý­ Peç­ böl­ge­sin­de ko­a­lis­yon­güç­le­ri­ne­a­teþ­a­çýl­dý­ðý,­a­çý­lan­ kar­þ ý­ a­t eþ­t e­ he­d ef­ sa­p a­r ak­ bir köy­ ya­ký­ný­na­ dü­þen­ bom­ba­la­rýn­ si­vil­le­rin­ ö­lü­mü­ne­ ve­ ya­ra­lan­ma­sý­na se­bep­ ol­du­ðu­ be­lir­til­di.­ Ka­bil’de­ki NA­TO­ o­pe­ras­yon­lar­ mer­ke­zi­ mü­dü­rü­ Al­bay­ Ra­fa­el­ Tor­res,­ si­vil­ ka­yýp­la­rý­ön­le­mek­i­çin­el­le­rin­den­ge­le­ni­ yap­ma­la­rý­na­ kar­þýn­ bu­ kez­ bu­nu ba­þa­ra­ma­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­­Kabil / aa

Suudi Arabistan’da yeni kral senaryolarý

GENÝÞ AÇI

KRAL ABDULLAH'IN HASTANEYE KALDIRILMASININ ARDINDAN TAHTA KÝMÝN OTURACAÐI KONUÞULUYOR. PRENS NAYÝF, ADAYLAR ARASINDA ÖNE ÇIKIYOR.

HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

SUUDÝ A­ra­bis­tan­Kra­lý­Ab­dul­lah­has­ta­ne­ye­kal­dý­rýl­dý.­Ha­len­dün­ya­nýn en­yaþ­lý­dev­let­baþ­ka­ný­sý­fa­tý­ný­e­lin­de­bu­lun­du­ran­Kral­Ab­dul­lah’ta bel­fý­tý­ðý­ve­kan­pýh­tý­laþ­ma­sý­nýn­se­bep­ol­du­ðu­ra­hat­sýz­lýk­lar­bu­lun­du­ðu­a­çýk­lan­dý.­Kra­lýn­muh­te­mel­bir­ö­lü­mü­ya­da­gö­rev­den­ay­rýl­ma­sý­du­ru­mun­da­ye­ri­ne­ki­min­ge­çe­ce­ði­ko­nu­sun­da­i­se­fark­lý spe­kü­las­yon­lar­ya­pý­lý­yor.­Su­u­di­ka­nun­la­rý­na­gö­re­kra­lýn­ye­ri­ne ve­li­aht­prens­a­ta­ný­yor.­An­cak­Kral­Ab­dul­lah’ýn­ü­vey­kar­de­þi­ve Su­dey­ri­a­i­le­si­nin­en­yaþ­lý­ü­ye­si­Ve­li­aht­Prens­Sul­tan­bin­Ab­dü­la­ziz­de­i­ki­yýl­dýr­yurt­dý­þýn­da­te­da­vi­o­lu­yor.­Bu­du­rum­da­geç­ti­ði­miz­haf­ta ka­bi­ne­top­lan­tý­sý­na­baþ­kan­lýk­e­den­ve­35­yýl­dýr­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­gö­re­vi­ni­yü­rü­ten­Prens Na­yif­bin­Ab­dü­la­ziz’i­(77)­de­fac­to­ve­li­aht prens­ya­pý­yor.­Kral­lý­ðýn­ya­ný­sý­ra­baþ­ba­kan­lýk­gö­re­vi­ni­de­yü­rü­ten­Kral­Ab­dul­lah, 2009­yý­lýn­da­Prens­Na­yif’i­baþ­ba­kan yar­dým­cý­lý­ðý­gö­re­vi­ne­a­ta­mýþ­tý.­Fa­kat Çar­þ am­b a­ gü­n ü­ Kral’ýn,­ oð­l u Mit’eb’i­ken­di­kon­tro­lün­de­ki­260 bin­ki­þi­lik­Ö­zel­Mu­ha­fýz­Bir­lik­le­ri­nin­ba­þý­na­ge­tir­me­si­ve­Ba­kan­lar Kon­se­yi­ü­ye­si­yap­ma­sý,­“Kral­ken­din­den­son­ra­oð­lu­nun­tah­ta­geç­me­si­ni­is­ti­yor”­yo­rum­la­rý­na­yol­a­çý­yor.­Kral­Ab­dul­lah’ýn­1962­yý­lýn­dan be­ri­ba­þýn­da­bu­lun­du­ðu­ve­ken­di­el­le­riy­le­o­luþ­tur­du­ðu­Mu­ha­fýz­Bir­lik­le­ri,­Su­u­di­A­ra­bis­tan­or­du­sun­dan da­ha­e­ði­tim­li­ve­da­ha­et­kin­o­la­rak ad­lan­dý­rý­lý­yor.­Ön­ce­le­ri­ta­ma­men res­mi­me­ra­sim­ler­i­çin­tan­zim­e­di­len Mu­ha­fýz­Bir­lik­le­ri,­da­ha­son­ra­kra­li­yet a­i­le­si­ni­ko­ru­mak­i­çin­kul­la­nýl­ma­ya­baþ­lan­dý.­Kra­li­yet­a­i­le­si­ne­men­sup­sa­de­ce prens­le­rin­sa­yý­sý­nýn­7­bi­ni­bul­du­ðu tah­min­e­di­li­yor.­ Kahire / cihan

SADAKAT KOMÝSYONU

Kral Abdullah, üvey kardeþi Kral Fahd’ýn 2005 yýlýnda ölmesiyle tahta oturmuþtu.

KRAL Abdullah Ekim 2006’da yaptýðý bir düzenleme ile tahta kimin oturacaðýný daha þeffaf bir hale getirmiþti. Buna göre Kral Abdülaziz’in mirasçýlarýndan oluþan bir Sadakat Komisyonu oluþturulmuþ ve bu komisyon, Kral’ýn ölümü ya da iþ yapamamasý durumunda yerine kimin geçeceðine karar verecek. Ancak bu komisyonun þu anda iþlevinin nasýl olacaðý konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kral Abdullah’tan önce tahta geleneksel olarak Sudairi 7’lisi olarak adlandýrýlan Kral Abdülaziz bin Suud’un Sudairi kabilesinden olan eþi hanýmý Hassa’dan olan çocuklarý geçiyordu. Ancak Kral Fahd, bu kuralýn dýþýna çýkarak yerine üvey kar de þi Ab dul lah’ý ve li aht prens olarak tayin etmiþti. Ancak Kral Abdullah tekrar eski geleneðe dönerek Sudairi 7’lisinin hayattaki en yaþlý üyesi Prens Sultan’ý veliaht tayin etmiþti. Uzmanlar, dünyanýn en büyük petrol rezervlerine sahip ve en büyük ihracatçýsý Suudi Arabistan’da muh te mel bir taht kavgasýnýn sadece Suudi Arabistan’ý deðil, bü tün dün ya yý etkileyeceðini, dolayýsýyla baþta ABD olmak üzere dünyanýn buna seyirci kalamayacaðýný belirtiyor.

TEDAVÝ GÖREN KÝÞÝLERÝN SAYISI 18 BÝNÝ GEÇTÝ

Londra’da savaþ karþýtý gösteri ÝNGÝLTERE’NÝN baþ­þeh­ri­ Lon­dra’da bin­ler­ce­ ki­þi­nin­ ka­týl­dý­ðý­ gös­te­ri­de Af­ga­nis­tan’da­ki­sa­vaþ­pro­tes­to­e­dil­di. ‘’Sa­va­þý­ Dur­du­run­ Ko­a­lis­yo­nu’’,­ o­nun­cu­ yý­lý­na­ yak­la­þan­ sa­va­þa­ kar­þý dü­zen­le­nen­gös­te­ri­ye­yak­la­þýk­10­bin ki­þi­nin­ ka­týl­dý­ðý­ný­ bil­dir­di.­ NA­TO ön­cü­lü­ðün­de­ki­or­du­ya­en­çok­as­ker­le­ kat­ký­da­ bu­lu­nan­ i­kin­ci­ ül­ke­ o­lan Ýn­gil­te­re’nin­ sa­de­ce­ bu­ yýl­ Af­ga­nis­tan’da­100­as­ke­ri­öl­dü.­­Londra / aa

2014 sonrasýný tahmin etmek zor ABD Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma,­ABD’nin 2014’ten­son­ra­Af­ga­nis­tan’da­tam­o­la­rak­na­sýl­bir­rol­oy­na­ya­ca­ðý­ný­tah­min et­me­nin­zor­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. O­ba­ma,­Liz­bon’da­ya­pý­lan­NA­TO­zir­ve­si­nin­ bi­ti­min­de­ dü­zen­le­di­ði­ ba­sýn top­l an­t ý­s ýn­d a,­ bu­ ta­r ih­ i­t i­b a­r ýy­l a ABD’nin­ bü­yük­ mu­ha­re­be­ o­pe­ras­yon­la­rý­na­son­ver­me­yi­ve­as­ker­sa­yý­sý­ný­ ö­nem­li­ öl­çü­de­ a­zalt­ma­yý­ a­maç­la­dýk­la­rý­ný­ söy­le­di.­ Baþ­kan­ O­ba­ma, “Bu­nun­ ö­te­sin­de,­ 2014­ i­ti­ba­rýy­la­ A­me­ri­kan­ hal­ký­nýn­ gü­ven­li­ði­ni­ ko­ru­mak­ i­çin­ ne­yin­ ge­rek­ti­ði­ni­ tam­ o­la­rak­tah­min­et­mek­çok­zor”­di­ye­ko­nuþ­tu.­ Nük­le­er­ si­lâh­la­rýn­ a­zal­týl­ma­sýy­la­ il­gi­li­ ye­ni­ START­ an­laþ­ma­sýy­la il­gi­li­o­la­rak­da­O­ba­ma,­ABD­se­na­to­su­nun­ an­laþ­ma­yý­ o­nay­la­ma­sý­nýn­ za­ma­ný­nýn­ gel­di­ði­ni,­ Cum­hu­ri­yet­çi­le­rin­ bu­n u­ er­t e­l e­m ek­ i­ç in­ i­y i­ bir sebep­le­ri­nin­ bu­lun­ma­dý­ðý­ný­ söy­le­di. O­ba­ma,­ ABD’nin­ Av­ru­pa’da­ki­ müt­te­fik­le­ri­nin­ de­ an­laþ­ma­nýn­ o­nay­lan­ma­s ý­n ý­ is­t e­d ik­l e­r i­n i­ be­l irt­t i.­ ABD Baþ­k a­n ý,­ 60­ se­n e­ ön­c e­ Av­r u­p a’yý Sov­yet­ler­Bir­li­ði’nin­sal­dý­rý­sýn­dan­ko­ru­mak­ü­ze­re­ku­ru­lan­NA­TO’nun­ar­týk­Rus­ya’yý­“düþ­man­de­ðil­or­tak­o­la­rak”­gör­dü­ðü­nü­söy­le­di.­­Lizbon / aa

Füze savunma kalkanýna alternatif kullaným alanlarý

Kolera salgýnýnýn her geçen gün etkisini arttýrdýðý ülkede, binlerce kiþi tedâvi için hastanelere akýn ediyor. Þartlarýn gittikçe aðýrlaþtýðý Haiti, acilen uluslar arasý yardým bekliyor.

Kolera, hastaneleri doldurdu KOLERA SALGINI SONUCU BÝNDEN FAZLA KÝÞÝNÝN VEFAT ETTÝÐÝ HAÝTÝ'DE, TEDAVÝ GÖREN KÝÞÝLERÝN SAYISININ DA 18 BÝNÝ GEÇTÝÐÝ BÝLDÝRÝLDÝ. KOLERA sal­gý­ný­so­nu­cu­bin­den­faz­la­ki­þi­nin öldüðü­Ha­i­ti’de,­te­da­vi­gö­ren­ki­þi­le­rin­sa­yý­sý­nýn­ da­ 18­ bi­ni­ geç­ti­ði­ bil­di­ril­di.­ O­cak­ a­yýn­da­ ya­þa­nan­ dep­rem­ fe­lâ­ke­ti­nin­ ya­ra­la­rý­ný­ sar­ma­ya­ ça­lý­þan­ Ha­i­ti’nin­ ku­ze­yin­de,­ E­kim­a­yý­nýn­son­la­rý­na­doð­ru­ilk­va­k'ay­la­kar­þý­la­þýl­dý­ðý,­te­miz­su­kay­nak­la­rý­nýn­ye­ter­siz­li­ði­ se­be­biy­le­ ko­le­ra­nýn­ teh­li­ke­ o­luþ­tur­ma­ya de­vam­ et­ti­ði­ be­lir­til­di.­ Ha­i­ti’de­ te­miz­ su kay­nak­la­rý­nýn­az­lý­ðý­se­be­biy­le­sal­gý­nýn­ül­ke­nin­ bü­tü­nü­ne­ ya­yýl­ma­sýn­dan­ en­di­þe­ e­di­li­yor.­Ha­i­ti’de­ki­ko­le­ra­sal­gý­nýy­la­mü­ca­de­le­e­den­Me­de­cins­Sans­Fron­ti­e­res:­ Sý­nýr­ Ta­ný­ma­yan­ Dok­tor­lar­ (MSF)­ i­le­ti­þim­so­rum­lu­su­I­sa­bel­le­Je­an­son,­ba­kan­lý­ðýn ko­le­ra­ va­k'a­la­rý­nýn­ ül­ke­nin­ ku­ze­yin­de­ baþ­la­d ý­ð ý­n ý­ du­y ur­d u­ð u­n u­ ha­t ýr­l at­t ý.­ Sal­g ýn­l a mü­ca­de­le­e­den­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­nýn,­dün­ya­-

nýn­ bir­çok­ ye­rin­de­ ko­le­ray­la­ mü­ca­de­le­ ko­nu­sun­da­ de­ne­yi­me­ sa­hip­ ol­ma­sý­ se­be­biy­le MSF’den­yar­dým­is­te­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Je­an­son,­þun­la­rý­söy­le­di:­‘’MSF,­ilk­ko­le­ra­va­k'a­sý­nýn­ du­yul­ma­sýn­dan­ bir­ ay­ son­ra­ 18­ bin­den­ faz­la­ ko­le­ra­ va­k'a­sý­na­ mü­da­ha­le­ et­ti. Ha­len­ ko­le­ra­ mer­kez­le­ri­mi­ze­ baþ­vu­ran­ ve ko­le­ra­semp­tom­la­rý­gös­te­ren­ki­þi­ler­le­il­gi­le­ni­yo­ruz.­Ýn­san­la­rýn­ko­le­ra­nýn­yay­gýn­laþ­ma­sý­ný­ön­le­yi­ci­ted­bir­le­ri­al­dýk­la­rýn­dan­e­min­ol­mak­is­ti­yo­ruz.­Ýn­san­la­rýn­el­le­ri­ni­yý­ka­ma­la­rý, te­miz­su­ya­ka­vuþ­ma­la­rý­ve­te­miz­su­da­ye­mek pi­þir­me­le­ri,­sal­gý­nýn­çev­re­ül­ke­le­re­ya­yýl­ma­ma­sý­a­çý­sýn­dan­bü­yük­ö­nem­ta­þý­yor.­Bu,­bir nu­ma­ra­lý­en­di­þe.­Ý­kin­ci­en­di­þe­i­se­ken­di­si­ni has­ta­his­se­den­ki­þi­le­rin­MSF’e­baþ­vur­ma­la­rý.’’ Ül­ke­ge­ne­lin­de­16­mer­kez­le­ri­bu­lun­du­ðu­nu kay­de­den­Je­an­son,­‘’Ö­zel­lik­le­‘bi­rim’­o­la­rak

ad­lan­dý­rý­lan­kü­çük­mer­kez­le­ri­miz­var.­Þe­hir­de­ (Port­A­u­Prin­ce)­ 4’ü­kü­çük,­4’ü­bü­yük­ol­mak­ü­ze­re,­8­mer­ke­zi­miz­var.­Ül­ke­nin­ku­ze­yi baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re,­muh­te­lif­böl­ge­ler­de­8 mer­ke­zi­miz­da­ha­var’’­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­nýn­bin­den­faz­la­ki­þi­nin­ko­le­ra­dan­ öl­dü­ðü­nü­ a­çýk­la­dý­ðý­ný­ ha­týr­la­tan­ Je­an­son,­ söz­le­ri­ni­ þöy­le­ ta­mam­la­dý:­ ‘’Bu,­ hü­kü­me­tin­ a­çýk­la­dý­ðý­ ra­kam.­ Ko­le­ra­ sal­gý­nýn­dan bu­ ya­na­ bin­den­ faz­la­ ki­þi­ öl­dü.­ MSF­ mer­kez­le­rin­de­ top­lam­da­ þu­ an­da­ te­da­vi­ e­di­len has­ta­ sa­yý­sý­ ül­ke­ ge­ne­lin­de­ tah­mi­nen­ 3­ bin ki­þi.­MSF­Ha­i­ti’ye­20­yýl­ön­ce­gel­miþ­ti,­6­yýl ön­ce­ de­ ka­rý­þýk­lýk­ ne­de­niy­le­ ge­ri­ gel­dik­ ve son­ra­sýn­da­ da­ dep­rem...­ Dep­rem­de­ sað­ ka­lan­in­san­la­ra­mü­da­ha­le­et­tik.­MSF’nin­i­ki­yýl ve­ya­ da­ha­ faz­la­ sü­rey­le­ ül­ke­de­ ka­la­ca­ðý­ný tah­min­e­di­yo­rum.’’­ Port-Au-Prince / aa

ri­tik­NA­TO­zir­ve­si­ya­pýl­dý­ve­bek­le­nen­ol­du.­Ar­týk­nur­to­pu­gi­bi­bir­fü­ze­sa­vun­ma kal­ka­ný­mýz­o­la­cak.­ Ha­yýr­lý­ol­sun. Türk­ he­ye­ti­ so­nuç­lar­dan­ mem­nun.­ Ý­ran­ teh­dit­ o­la­rak­ is­men­ be­lir­til­me­di.­ Ger­çi­ Sar­kozy­ o­yun­bo­zan­lýk­ e­dip­ “biz­ ke­di­ye­ ke­di­ de­riz”­ de­di. Ya­ni­ teh­di­din­ a­dý­nýn­ ko­nul­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ ve bu­n un­ Ý­r an­ ol­d u­ð u­n u­ be­l irt­t i.­ Bütün­ dün­y a –Rus­ya’nýn­da­ö­zel­o­la­rak­o­nay­la­dý­ðý-­bu­sa­vun­ma­sis­te­mi­nin­Ý­ran’a­kar­þý­ku­rul­du­ðu­nu­bi­li­yor; a­ma­bel­ge­de­Ý­ran’ýn­a­dý­ya­zýl­ma­dý.­ Tür­ki­ye’nin­di­ðer­ta­lep­le­ri­de­ –ko­mu­ta­kont­rol­de­ söz­ sa­hi­bi­ ol­ma,­ is­tih­ba­ra­týn­ NA­TO­ ü­ye­si ol­ma­yan­lar­ca­pay­la­þýl­ma­sý­gi­bi- ka­bul­e­dil­di. Pe­ki­þim­di­ne­o­la­cak?­ Ge­le­cek­yýl­Ha­zi­ran­a­yý­na­ka­dar­sis­te­me­ni­haî þek­li­ ve­ri­le­cek.­ On­dan­ son­ra­ iþ­ tak­vi­mi­ne­ gö­re sis­tem­ku­ru­la­cak.­ Pe­ki­bu­fü­ze­sa­vun­ma­sis­te­mi­ne­i­þi­mi­ze­ya­ra­ya­cak?­Ý­ran­‘düþ­man’­ya­­ da­‘teh­dit’­o­la­rak­be­lir­til­me­di­ði­ne­gö­re,­biz­bu­kal­ka­ný­baþ­ka­a­maç­lar­la kul­la­na­bi­lir­mi­yiz? Bay­ram­son­ra­sý­re­ha­ve­ti­i­çin­de­þöy­le­bir­be­yin jim­nas­ti­ði­ ya­pa­rak,­ bu­ ö­nem­li­ kal­ka­ný­ kim­le­re kar­þý­kul­la­na­bi­le­ce­ði­mi­zi­bir­dü­þü­ne­lim. Ý­ki­de­ bir­ var­lýk­ se­be­bi­ni­ Tür­ki­ye­ düþ­man­lý­ðý­na­da­yan­dý­ran,­bo­yu­na­bak­ma­dan­ül­ke­miz­top­rak­la­rý­na­göz­dik­miþ­Er­me­ni­le­re­kar­þý­kul­la­na­bi­li­riz.­ A­ma­ yan­lýþ­ an­la­ma­yýn,­ Er­me­nis­tan’a­ kar­þý de­ðil,­her­fýr­sat­ta­her­yol­dan­ül­ke­mi­ze­gi­rip­ka­rýn­tok­lu­ðu­na­ka­çak­iþ­çi­lik­ya­pa­rak,­bi­zim­iþ­siz­le­ri­mi­zin­ ek­me­ði­ni­ e­lin­den­ a­lan­ ka­çak­ iþ­çi­le­re kar­þý­kul­la­na­bi­li­riz! Bi­raz­ a­þa­ðý­ çe­vi­rip,­ Kürt­le­ri­ hü­kü­met­ pa­zar­lýk­la­rýn­da­ za­yýf­lat­ma­ya­ ve­ Ta­la­ba­ni’yi­ cum­hur­baþ­ka­ný­yap­ma­ma­ya­da­ya­lý­ku­lis­le­ri­mi­zin­i­þe­ya­ra­ma­dý­ðý,­Ta­la­ba­ni’nin­de­bu­nu­bil­di­ði­ve­hu­su­met­bes­le­di­ði­I­rak’a­kar­þý­kul­la­na­bi­li­riz!­Böy­le­ce Ta­la­ba­ni’nin­ ça­týk­ kaþ­la­rý­nýn­ al­tý­na­ giz­len­miþ de­li­ci­göz­le­rin­den­ko­ru­nu­ruz. Hat­ta,­ hazýr­ I­rak’a­ çe­vir­miþ­ken,­ Kan­dil’den “ço­ban­ký­lý­ðýn­da”­ge­lip,­ka­ra­kol­la­rý­mý­zý­ba­sýp­yü­re­ði­mi­zi­ya­kan­te­rö­rist­le­re­kar­þý­da­kul­la­na­bi­li­riz! Ol­maz­sa,­ “A­çýn­ li­man­la­rý­ný­zý­ gi­re­lim!”­ di­ye tut­tu­ran­ Kýb­rýs­lý­ Rum­la­rýn­ ge­mi­ ve­ u­çak­la­rý­na kar­þý­ fü­ze­ sa­vun­ma­ sis­te­mi­ni­ kul­la­nýr,­ Tür­ki­ye’ye­ dü­men­ ký­ran­ ge­mi­ ve­ ro­ta­sý­ný­ çe­vi­ren­ u­çak­la­rý­sý­nýr­la­rý­mý­za­sok­ma­yýz! NA­TO­ü­ye­si,­AB­ka­le­si­nin­i­nat­çý­ko­ru­yu­cu­su Mer­kel­ve­Sar­kozy’nin­en­gel­le­me­le­ri­ne­kar­þý­da it­ti­fa­kýn­ bu­ kal­ka­ný­ný­ kul­la­nýp,­ ar­dý­na­ sak­la­na­rak­ar­ka­ka­pý­dan­AB’ye­gi­re­bi­li­riz! Yal­nýz­ sa­vun­ma­ kal­ka­ný­ný­ i­yi­ ko­ru­ma­mýz­ ge­rek.­NA­TO­pet­rol­hat­la­rý­ný­de­lip,­a­kar­ya­kýt­çal­ma­yý­ mes­lek­ e­din­miþ­ hýr­sýz­la­rý­mýz,­ kal­ka­ný­ da ça­lýp­hur­da­cý­ya­sat­ma­ya­kal­ka­bi­lir. Gör­dü­ðü­nüz­gi­bi,­NA­TO’nun­i­nat­la­ül­ke­mi­ze ku­ra­ca­ðý­fü­ze­sa­vun­ma­kal­ka­ný­bir­çok­a­lan­da­i­þi­mi­ze­ya­ra­ya­bi­lir. Þa­ka­bir­ya­na,­Ý­ran’a­kar­þý­Ýs­ra­il’i­ko­ru­ma­a­sýl a­ma­cý­na­ hiz­met­ e­de­cek­ o­lan­ bu­ sis­te­min­ ül­ke­mi­ze­fay­da­sý­yu­ka­rý­da­sa­yý­lan­ih­ti­mal­ler­de­kul­la­nýl­ma­sýn­dan­bi­le­da­ha­az.­ U­ma­rýz,­ fü­ze­ sa­vun­ma­ kal­ka­ný,­ ül­ke­miz­de­ ve bi­z im­ kon­t ro­l ü­m üz­ dý­þ ýn­d a­ sa­a t­l i­ bom­b a­d an fark­sýz­ þe­kil­de­ du­ran­ a­tom­ bom­ba­la­rý­ gi­bi,­ Ti­mur­lenk’in­fi­li­ha­lin­de­ba­þý­mý­za­kal­maz.

K

Ýhsanoðlu, Ýngiltere’nin ilk Müslüman bakanýný kabul etti n ÝSLÂM Kon­fe­ran­sý­Teþ­ki­lâ­tý­(ÝKT) Ge­nel­Sek­re­te­ri Ek­me­led­din­ Ýh­sa­noð­lu,­ Ýn­gil­te­re’de­ ilk­ Müs­lü­man ka­bi­ne­ ba­ka­ný­ ka­dýn­ o­lan­ Ba­ro­nes­ Se­yi­de­ War­si’yi, Cid­de’de­ki­ÝKT­ge­nel­mer­ke­zin­de­ka­bul­et­ti.­ÝKT­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sýn­da,­‘’Bir­le­þik­Kral­lýk­ta­ri­hi­nin­ilk­Müs­lü­man­ba­ka­ný­o­lan­Ba­ro­nes­Se­yi­de­War­si’nin­na­zik­zi­ya­re­ti­ni­mem­nu­ni­yet­le­kar­þý­la­yan­Ge­nel­Sek­re­ter­Ýh­sa­noð­lu,­bu­zi­ya­re­tin­Bir­le­þik Kral­lý­ðýn­ÝKT­i­le­ye­ni­iþ­bir­li­ði­a­lan­la­rý­oluþtur­ma­sýn­da­ki­is­te­ði­nin­a­çýk­bir­de­li­li­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti’’­de­nil­di.­ Ýn­sa­noð­lu­ ve­ War­si’nin­ al­tý­ ay­ i­çin­de­ i­kin­ci de­fa­bir­a­ra­ya­gel­dik­le­ri­ve­gö­rüþ­me­le­rin­de,­ÝKT-Ýn­gil­te­re­ i­liþ­ki­le­ri­ni­ de­rin­leþ­tir­me­nin­ yol­la­rý­ný­ e­le­ al­dýk­la­rý­ kay­de­dil­di.­ A­çýk­la­ma­da­ ‘’Ba­ro­nes­ Se­yi­de War­si,­ bu­ bu­luþ­ma­nýn­ Ýs­lâm­ dün­ya­sý­nýn­ en­ seç­kin teþ­ki­lâ­tý­ o­lan­ ÝKT­ i­le­ Bir­le­þik­ Kral­lý­ðýn­ i­liþ­ki­le­ri­nin sað­lam­laþ­týr­ma­sý­ yo­lun­da­ çok­ o­lum­lu­ bir­ a­dým­ ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­der­ken,­ÝKT'nin­u­lus­la­r­a­ra­sý­a­lan­da yap­tý­ðý­ ça­lýþ­ma­la­ra­ Bir­le­þik­ Kral­lý­ðýn­ ver­di­ði­ des­te­ðin­de­al­tý­ný­çiz­di’’­ifadeleri­kullanýldý.­ Ankara / aa


8

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

MEDYA- POLÝTÝK

Füze Kalkaný efsaneleri WALL Stre­e t­ Jo­u r­n al­ Ga­z e­t e­s i­ de ABD’nin­ba­þý­çek­ti­ði­Av­ru­pa­i­çin­a­þa­ma­lý u­yar­la­na­bi­lir­fü­ze­kal­ka­ný­pro­je­si­nin, NA­TO­ka­pa­si­te­si­o­la­rak­ka­bul­e­dil­di­ði­ni du­yur­du­ðu­ha­ber­de­þöy­le­de­di.­“Tür­ki­ye’nin­top­lan­tý­dan­ön­ce­ki­haf­ta­lar­da­or­ta­ya­at­tý­ðý­ta­lep­le­ri­nin­ço­ðu­ya­bir­ke­na­ra i­til­di,­ya­da-­kon­trol­mer­ke­zi­nin­Tür­ki­ye’de­ol­ma­sý­na­i­liþ­kin­o­la­ný­gi­bi-­da­ha son­ra­gö­rü­þül­mek­ü­ze­re­er­te­len­di.­Zir­ve­ye­ka­tý­lan­lar,­Türk­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Gül’ün­bu­ko­nu­la­rý­Cu­ma­gü­nü bas­týr­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di­ler.”­­ Sa­de­ce­ü­ye­le­rin­den­bi­ri­de­ðil,­en­es­ki ve­en­gü­ve­ni­lir­ü­ye­le­rin­den­ol­du­ðu­muz NA­TO­i­le­i­liþ­ki­ler­de­bu­bi­lek­gü­re­þi­üs­lu­bu,­NA­TO­ta­ri­hin­de­var­o­la­ge­len­pa­zar­lýk­la­rýn­bir­si­ya­si­show­ha­li­ne­dö­nüþ­tür­me­e­ði­li­mi­Tür­ki­ye’nin­a­lý­þýk­ol­du­ðu bir­üs­lup­de­ðil.­ Pa­zar­lýk­ol­maz­mý?­Ta­bii­ki­var.­NA­TO­i­le­Av­ru­pa­or­du­su­a­ra­sýn­da­ki­iþ­bir­li­ðin­de­Kýb­rýs­pü­rü­zü­a­þý­la­ma­dý­ðý­i­çin u­zun­za­man­dan­be­ri­tar­týþ­ma­lar­ve­pa­zar­lýk­lar­sü­rü­yor.­ Af­ga­nis­tan’a­as­ker­gön­der­me­ko­nu­sun­da­da­öy­le.­ Da­ha­ön­ce­ki­yýl­lar­dan,­NA­TO’nun­be­þin­ci­mad­de­si­nin­Tür­ki­ye’nin­te­rör­le mü­ca­de­le­sin­de­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­si­i­çin NA­TO­ku­lis­le­rin­de­cid­di­tar­týþ­ma­lar­ya­pýl­dý­ðý­ný­da­a­ným­sý­yo­rum.­­ A­ma­Rass­mus­sen’in­ge­nel­sek­re­ter­li­ðe ge­ti­ril­me­sin­den­son­ra­i­kin­ci­kez­Tür­ki­ye NA­TO­i­le­a­le­nen­rest­le­þi­yor.­Da­ha­doð­ru­su­öy­le­bir­ha­va­ve­ri­li­yor. Ne­den?­Çün­kü­AKP’nin­he­def­kit­le­si­ i­le­ NA­TO’nun­ he­def­le­ri­ a­ra­sýn­da ay­rýþ­ma­var.­Ve­bu­ay­rýþ­ma,­tar­týþ­ma­la­rý­ku­lis­ler­den,­mey­dan­la­ra­ta­þý­dý­ðý­i­çin­ Tür­ki­ye­ ne­re­ye­ gi­di­yor­ so­ru­la­rý­na mu­ha­tap­ o­lu­yo­ruz.­ Tür­ki­ye­ i­le­ il­gi­li tar­týþ­ma­lar­ “is­te­di­ði­ni­ al­dý­ mý­ al­ma­dý mý”­nok­ta­sý­na­in­dir­ge­ni­yor.­ *­*­*­­­­­ ABD­Baþ­ka­ný­O­ba­ma,­ge­çen­yýl­ey­lül a­yýn­da,­Bush’un­fü­ze­sa­vun­ma­pro­je­sin­de­de­ði­þik­lik­ka­ra­rý­na­im­za­a­tar­ken,­sa­vun­ma­ba­ka­ný­Ga­tes’in­ö­ne­ri­le­ri­ni­dik­ka­te­al­dý­ðý­ný­a­çýk­la­mýþ­tý.­­Bu­na­gö­re,­Ý­ran’ýn u­zun­men­zil­li­ba­lis­tik­fü­ze­prog­ra­mý­sa­nýl­dý­ðý­gi­bi­hýz­la­i­ler­le­mi­yor­du.­E­sas­teh­di­din­Ý­ran’ýn­or­ta­ve­ký­sa­men­zil­li­fü­ze­ler­den­gel­di­ði­be­lir­len­miþ­ti.­ O­yüz­den,­ký­ta­la­ra­ra­sý­fü­ze­le­re­þim­di­lik ge­rek­yok­tu.­ Av­ru­pa’da­ki­fü­ze­sis­tem­le­ri­i­le­A­me­ri­ka’nýn­Ak­de­niz­ve­Do­ðu’ya­yer­leþ­ti­re­ce­ði fü­ze­ler­ve­i­le­ri­ra­dar­sis­tem­le­ri­i­le­pro­je NA­TO­þem­si­ye­si­al­tý­na­a­lý­nýr­sa­Mos­ko­va’yý­da­ra­hat­sýz­et­me­ye­bi­lir­di.­ O­ba­ma­ye­ni­pro­je­nin­es­ki­si­ne­gö­re­çok

da­ha­“hýz­lý­ve­et­ki­li”­o­la­ca­ðý­ný­a­çýk­la­mýþ­tý.­ ABD­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý Car­tright­geç­ti­ði­miz­yýl­pro­je­i­le­il­gi­li­ba­sý­na­ver­di­ði­bil­gi­de­Rayt­he­on­fir­ma­sý­ta­ra­fýn­dan­ü­re­ti­le­cek­o­lan­stan­dart­fü­ze­in­ter­sep­tö­rü­(SM)-3­le­rin,­2011’den­i­ti­ba­ren­Ak­de­niz­ve­Ku­zey­De­ni­zi’ne­ko­nuþ­la­na­cak­A­me­ri­kan­De­niz­Kuv­vet­le­ri’ne­a­it­ge­mi­le­re­yer­leþ­ti­ri­le­cek­le­ri­ni­a­çýk­la­dý.­ Bush’un­pro­je­sin­de­her­ta­ra­fa­ba­kan­ve Çek­top­rak­la­rý­na­yer­leþ­ti­ril­me­si­dü­þü­nül­müþ­o­lan­ra­dar­dan­fark­lý­o­la­rak­sa­de­ce­Ý­ran’a­ba­kan­ra­dar­lar­ta­ra­fýn­dan­des­tek­le­ne­cek.­Sis­te­min­te­me­li­ni­bu­ra­dar­o­luþ­tu­-

‘‘

NATO belgelerinde hedef ülke olarak Ýran’dan söz edilmiyor ama bu durum, Ýran’ý ikna ediyor mu? NATO Zirvesi ile ilgili olarak “Ýstediðimiz oldu”, “Türkiye’nin üç talebi de yerine getirildi” manþetleriyle verilen haberleri izledik.

ru­yor.­Tür­ki­ye’ye­yer­leþ­ti­ril­me­si­plan­la­nan­yük­sek­ka­pa­si­te­li­ra­da­rýn,­bir­ko­mu­ta kon­trol­mer­ke­zi,­e­ner­ji­san­tra­li­nin­o­la­ca­ðý­ve­70­bin­met­re­ka­re­lik­bir­a­la­ný­kap­sa­ya­ca­ðý­tah­min­e­di­li­yor.­­ *­*­*­­ TÜR­KÝ­YE’nin­ta­le­bi­doð­rul­tu­sun­da NA­TO­bel­ge­le­rin­de­he­def­ül­ke­o­la­rak­Ý­ran’dan­söz­e­dil­mi­yor­a­ma­bu­du­rum,­Ý­ran’ý­ik­na­e­di­yor­mu?­ E­ðer­öy­le­ol­say­dý,­Tah­ran­ge­liþ­me­le­ri “son­de­re­ce­þüp­he­li­bul­du­ðu­nu”­söy­ler miy­di?­ Cu­ma­gü­nü­Liz­bon’da­NA­TO­ö­ne­ri­yi o­nay­lar­ken,­Ý­ran­Dev­rim­Mu­ha­fýz­la­rý Ko­mu­ta­ný­Ge­ne­ral­A­mir­A­li­Ha­ci­za­de, Tah­ran­ve­ül­ke­nin­ba­zý­böl­ge­le­rin­de­u­lu­sal­fü­ze­kal­ka­ný­ge­liþ­tir­mek­te­ol­duk­la­rý­ný a­çýk­lar­mýy­dý. Ve­“Top­rak­la­rý­ný­bi­ze­kar­þý­fü­ze­fýr­lat­ma­ram­pa­sý­o­la­rak­kul­lan­dý­ra­cak­her­ül­ke­düþ­man­ül­ke­mu­a­me­le­si­gö­re­cek­tir” der­miy­di?­ Bü­tün­bun­lar­göz­ö­nü­ne­a­lýn­dý­ðýn­da NA­TO’da­ye­ni­dö­ne­min­es­ki­sin­den­çok fark­lý,­Tür­ki­ye’nin­ro­lü­nün­so­ðuk­sa­vaþ­ta­kin­den­da­ha­ko­lay­o­la­ca­ðý­ný­söy­le­mek müm­kün­mü?­ Ferai Týnç / Hürriyet, 21.11.2010

Galiba Lizbon’da bizi kazýkladýlar! CUMA gü­nü­ Liz­bon’da­ Na­to­ Zir­ve­si top­lan­dý. Zir­ve­nin­gün­de­min­de­ay­lar­dýr­tar­tý­þý­lan­fü­ze­kal­ka­ný­me­se­le­si­ol­du­ðu­i­çin, ben­de­il­giy­le­ta­kip­et­tim.­Öð­ren­me­ye, an­la­ma­ya­ça­lýþ­tým. Tür­ki­ye­ i­çi­ne­ düþ­tü­ðü­ sý­ký­þýk­lýk­tan sýy­rý­la­bi­le­cek­miy­di? Ý­ran’la­bu­ka­dar­ya­kýn­i­liþ­ki­ler­yü­rü­tür­ken,­o­na­kar­þý­ha­zýr­la­nan­bir­pro­je­nin­ par­ça­sý­ ol­mak­tan­ kur­tu­la­bi­le­cek miy­di? Yok­sa­ “ha­yýr”­ de­me­ þan­sý­ ve­ gü­cü za­ten­hiç­yok­muy­du? Tür­ki­ye’nin,­fü­ze­sa­vun­ma­sis­te­mi­i­çin­de­ ta­lep­le­ri­ kar­þý­lan­mýþ­ öð­ren­di­ði­mi­ze­gö­re.­Fü­ze­kal­ka­ný­ku­ru­la­cak­mýþ a­ma­ kim­se­ Ý­ran’a­ “düþ­man­ ül­ke”­ de­me­ye­cek­miþ.­Tür­ki­ye­de­ra­hat­la­ya­cak­mýþ­böy­le­ce. Ya­ni­ge­rek­ti­ðin­de­Ý­ran’a­kar­þý­kul­la­ný­la­cak­ si­lah,­ Tür­ki­ye’nin­ top­rak­la­rýn­da­du­ra­cak­a­ma­bu­nun­Ý­ran’a­kar­þý­ol­du­ðu­söy­len­me­ye­cek. Þim­di­lik­böy­le­gö­zü­kü­yor.­Bu­nun­i­çin­ge­re­ken­uz­la­þý­sað­lan­dý­zir­ve­de. Pe­ki­ as­lýn­da­ tam­ o­la­rak­ ne­ o­lu­yor me­rak­et­mi­yor­mu­su­nuz? Fü­ze­kal­ka­nýy­la­il­gi­li­dün­Ta­raf­Ga­ze­te­si’nde­bir­ha­ber­var­dý. Bir­uz­man,­NA­TO’da­þu­an­da­tar­tý­þý­lan­ sa­vun­ma­ sis­tem­le­ri­nin,­ as­lýn­da A­me­ri­kan­si­lah­ya­pým­cý­la­rý­na­pa­ra­ak­tar­mak­i­çin­ha­zýr­la­nan­bir­pro­je­ol­du­ðu­nu­söy­le­miþ. “A­maç­la­rý­ in­san­la­rý­ ko­ru­mak­ de­ðil. Ý­ran’dan­ Av­ru­pa’ya­ bir­ fü­ze­ teh­di­di ris­ki­ne­i­nan­mý­yo­rum”­de­miþ. Ak­la­ya­kýn­bir­id­di­a.

Pe­ki,­ dün­ya­da­ si­lah­ sa­tý­þý­nýn­ de­vam et­me­si­ni,­ si­lah­ har­ca­ma­la­rý­nýn­ art­ma­sý­ný­is­te­yen­ler­kim­ler? Bu­ ko­nu­lar­da­ pek­ bir­ þey­ bil­mi­yo­ruz. Bi­len­ler­de­bil­me­mez­lik­ten­ge­li­yor. Ben­her­þe­yi­bil­mek­is­ter­dim. Dün­ya­ ü­ze­rin­de­ oy­na­nan­ tüm­ o­yun­la­rý­ öð­ren­mek,­ giz­li­ ko­nuþ­ma­la­rý duy­mak,­sak­lý­i­liþ­ki­le­ri­sez­mek,­ap­tal­la­rý­güç­süz­le­ri­gör­mek,­çok­güç­lü­le­ri­bil­-

‘‘

Savunma sistemleri, aslýnda Amerikan silâh yapýmcýlarýna para aktarmak için hazýrlanan bir proje mi?

mek­is­ter­dim. Bun­la­rý­bil­mi­yo­rum. A­ma­bir­þe­yi­se­zi­yo­rum. Ga­li­ba­bi­zi­ka­zýk­lý­yor­lar... Ýl­gi­ni­zi­ çe­ki­yor­sa,­ dün­ya­ çok­ zevk­li bir­o­yun­a­la­ný­as­lýn­da.­U­lus­la­ra­ra­sý­i­liþ­ki­ler­ve­ham­le­ler­de­bu­o­yu­nun­en­he­ye­can­lý­par­ça­sý. Ku­ral­ þu­ gi­bi­ gö­zü­kü­yor:­ hiç­ kim­se her­þe­yi­ bil­me­ye­cek.­ A­ma,­ ba­zý­la­rý­ ‘hiç kim­se’­sa­yýl­ma­ya­cak. Ya­ni­ ba­zý­la­rý­ bi­ri­le­rin­den­ hep­ da­ha faz­la­bi­le­cek. Zevk­li­de­ðil­mi? Sanem Altan / Vatan, 21.11.2010

“Din Yok Milliyet Var” ile “Vecibesiz ve Müeyyidesiz Bir Ahlâk” arasýnda ÝKÝNCÝ Meþ­ru­ti­yet­Dö­ne­mi­fi­kir­ha­re­ket­le­ri­nin­er­ken­ Cum­hu­ri­yet­ kav­ram­sal­laþ­týr­ma­ ve­ si­ya­set­le­ri­nin­o­luþ­tu­rul­ma­sýn­da­ki­et­ki­si­ol­duk­ça­faz­la­dýr.­Dö­ne­min­en­te­lek­tü­el­tar­týþ­ma­sý­ný­ya­kýn­dan­iz­le­yen­ya da­ bu­na­ biz­zat­ ka­tý­lan­ Cum­hu­ri­yet­ ku­ru­cu­la­rý, din­ ve­ di­nin­ top­lum­sal­ ro­lü­ ko­nu­sun­da­ki­ kav­ram­sal­laþ­týr­ma­la­rý­da­te­mel­de­Garb­cý­lýk­ve­Türk­çü­lük­ ha­re­ket­le­ri­nin­ te­mel­ tez­le­ri­ne­ da­ya­na­rak yap­mýþ­lar­dýr.­ Ýl­ginç­ o­lan­ her­ i­ki­ ha­re­ke­tin­ de­ bu te­mel­tez­le­ri,­Av­ru­pa­dü­þün­ce­si­i­çin­de­bi­li­min­i­ler­le­me­si­kar­þý­sýn­da­ký­sa­sü­re­de­or­ta­dan­kal­ka­ca­ðý dü­þü­nü­len­“din”in­ye­ri­nin­na­sýl­dol­du­ru­la­ca­ðý,­ye­ni­kut­sal­lý­ðýn­na­sýl­ya­ra­tý­la­ca­ðý­ko­nu­sun­da­ki­tar­týþ­ma­lar­dan­yo­la­çý­ka­rak­o­luþ­tur­ma­sý­dýr.­ 1859­son­ra­sýn­da­a­na­tez­le­ri­ni­Dar­wi­nizm­i­le­de bað­daþ­tý­ran­ po­pü­ler­ bi­lim­ci­ ha­re­ke­ti­ iç­sel­leþ­ti­ren Garb­cý­lýk­ bir­ yan­dan­ bu­ a­ký­mýn,­ yer­le­þik­ din­le­rin or­ta­dan­ kal­ka­ca­ðý­ ge­le­ce­ðin­ top­lu­mun­da­ “bi­li­min ken­di­ fel­se­fe­si­ni­ o­luþ­tu­ra­ca­ðý”­ var­sa­yý­mý­na­ sa­hip çý­kar­ken,­ ö­te­ yan­dan­ da­ Je­an-Ma­ri­e­ Gu­ya­u’nun “ve­ci­be­siz,­mü­ey­yi­de­siz,­bi­rey­sel­din­dar­lýk”­dü­þün­ce­si­ni­be­nim­si­yor­du.­ Top­lum­sal­ah­lâ­ka­i­liþ­kin­ku­ral­ve­de­ðer­le­rin­çö­zül­me­si­so­nu­cun­da­or­ta­ya­çý­kan­“ku­ral­sýz­lýk”­du­ru­mu­nu­an­lat­mak­i­çin­kul­la­ný­lan­“a­no­mi”­kav­ra­mý­nýn ya­ra­tý­cý­sý­o­lan­Gu­ya­u,­bu­kav­ram­ü­ze­ri­ne­in­þa­et­ti­ði ku­ram­la­rýy­la­þöh­ret­ka­za­nan­Durk­he­im­ben­ze­ri­bir et­kin­lik­ger­çek­leþ­tir­me­miþ,­bu­na­kar­þýn,­ve­fa­týn­dan u­zun­sü­re­son­ra,­en­po­pü­ler­ya­ban­cý­dü­þü­nür­ler­den bi­ri­si­ha­li­ne­gel­di­ði­1920­ve­30’lu­yýl­lar­Tür­ki­ye­si’nde­ki­din­al­gý­sý­ný­de­rin­den­et­ki­le­miþ­ti.­ Gu­ya­u,­dö­ne­min­yay­gýn­i­nan­cý­o­lan­bi­li­min­ge­liþ­me­si­nin­din­ve­din­te­mel­li­top­lum­sal­ah­lâ­kýn­çö­zül­me­si­ne­yol­aç­mak­ta­ol­du­ðu­te­zi­ni­ka­bul­et­mek­le­be­ra­ber­bi­lim­ci­bir­ah­lâk­ya­da­po­zi­ti­viz­min­bun­la­rýn ye­ri­ni­dol­du­ra­ma­ya­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yor­du.­Ken­di­si­ne gö­re­yer­le­þik­din­ler­yer­le­ri­ni­“bi­lim­ci­lik”­ya­da­“po­zi­ti­vizm”­ben­ze­ri­se­kü­ler­i­nanç­bi­çim­le­ri­ne­de­ðil­so­yut­an­la­mýy­la­“bi­rey­ci­li­ðe”­bý­ra­ka­cak­lar­dý.­ Gu­ya­u­ “a­no­mi”nin­ bi­rey­ci­li­ðe­ dar­be­ vu­ra­ca­ðý­ný dü­þü­nen­Durk­he­im’ýn­ter­si­ne­o­nun,­din­le­ri­za­yýf­la­týr­ken,­ bi­rey­ci­li­ði­ güç­len­di­re­ce­ði­ni­ var­ sa­yý­yor­du. Gu­ya­u’ya­gö­re­bi­li­min­ge­liþ­me­si­kar­þý­sýn­da­or­ta­ya çý­ka­cak­ah­la­kî­ku­ral­sýz­lýk,­bi­rey­le­rin­ör­güt­lü­din­ler­le­i­liþ­ki­le­ri­ni­so­na­er­di­rip,­ken­di­bi­linç­le­ri­ne­da­ya­nan,­ ku­ral­la­rý­ ve­ mü­ey­yi­de­le­ri­ ol­ma­yan­ din­ler­ ya­rat­ma­la­rý­na­ne­den­o­la­cak,­baþ­ka­bir­de­yiþ­le,­on­la­rý fel­se­fî­ an­lam­da­ din­dar­ ya­pa­cak­tý.­ Dar­wi­nist­ ku­ra­mý­da­tez­le­ri­nin­mer­ke­zi­ne­yer­leþ­ti­ren­Gu­ya­u,­bi­rey­le­rin­ fi­kir­le­ri­ ev­ril­dik­çe,­ ya­rat­týk­la­rý­ din­ al­gý­sý­ný da­de­ðiþ­ti­re­cek­le­ri­ni­dü­þü­nü­yor­du.­

Týp­ký­Gu­ya­u’yu­baþ­ka­bir­a­lan­da­yan­lýþ­yo­rum­la­yan­ Kro­pot­kin­ gi­bi,­ son­ dö­nem­ Os­man­lý,­ er­ken Cum­hu­ri­yet­ en­te­lek­tü­el­le­ri­ de­ o­nun­ bi­lim­ci­lik­ ve po­zi­ti­viz­me­cid­dî­e­leþ­ti­ri­ler­ge­ti­ren­ah­lâk­çý­lý­ðýn­dan te­mel­o­la­rak­ki­tap­la­rý­nýn­bi­ri­si­nin­baþ­lý­ðý­o­lan­me­sa­jý­ a­lý­yor­lar­dý.­ “Ýs­tik­bâ­lin­ Din­ Yok­lu­ðu”­ a­dýy­la Türk­çe­ye­çev­ri­len­bu­ki­tap,­ge­le­ce­ðin­top­lu­mun­da ör­güt­len­miþ­ din­le­rin­ or­ta­dan­ kal­ka­ca­ðý­ný­ var­ say­mak­la­ bir­lik­te,­ in­sa­nýn­ baþ­ka­ tür­lü­ dav­ran­ma­sý müm­kün­ol­ma­dý­ðý­i­çin­“ah­lâk­lý”­ol­du­ðu­nu,­bu­ne­-

kal­ka­cak­ör­güt­len­miþ­di­nin­ye­ri­ni­“va­tan­daþ­lýk­ah­lâ­ký­nýn”­ a­la­ca­ðý­ ön­gö­rü­sün­de­ bu­lu­nu­yor­du.­ Kut­sal­laþ­tý­rý­lan­mil­li­yet­çi­sem­bol­ler,­tö­ren­ler­ve­sem­bol­ler­ a­ra­cý­lý­ðýy­la­ ya­ra­tý­la­cak­ bu­ ye­ni­ ah­lâk­ ye­ni top­lum­da­ di­nin­ ge­le­nek­sel­ top­lum­lar­da­ oy­na­dý­ðý ro­lü­i­fa­e­de­cek­ti.­ Cum­hu­ri­yet­ku­ru­cu­la­rý­ge­rek­Zi­ya­Gö­kalp­a­ra­cý­lý­ðýy­la,­ge­rek­se­de­doð­ru­dan­e­ser­le­ri­ni­o­ku­ya­rak­et­ki­len­dik­le­ri­ Durk­he­im’dan­ te­mel­ o­la­rak­ ör­güt­len­miþ­ di­nin­ ye­ri­ni­ mil­li­yet­çi­lik­le­ kut­sal­laþ­tý­rý­la­cak “va­tan­daþ­lýk­ah­lâ­ký”nýn­dol­du­ra­ca­ðý­dü­þün­ce­si­ni­a­lý­yor­lar­dý.­Ni­te­kim­li­se­ders­ki­tap­la­rýn­da­“hi­kâ­ye­ve hu­ra­fe”le­re­ da­ya­nan­ di­nin,­ bi­li­min­ i­ler­le­me­sin­den ön­ce­ in­san­la­rýn­ kor­ku­ ve­ za­af­la­rýn­dan­ kay­nak­lan­dý­ðý­ an­la­týl­dýk­tan­ son­ra,­ bun­la­rýn­ “di­ma­ðýn...­ ye­ni il­mî­ke­þif­ler­le­nur­lan­ma­sý­sa­ye­sin­de”­or­ta­dan­kalk­tý­ðý­ve­ar­týk­“her­tür­lü­te­kâ­mül,­hu­zur­ve­em­ni­ye­Erken Cumhuriyet kavramsaltin­men­ba­ý”nýn­“ce­mi­yet”­ol­du­ðu­vur­gu­la­ný­yor­du.­ laþtýrmalarý geleceðin topluÝl­ginç­tir­ki­ye­ni­kav­ram­sal­laþ­týr­ma­lar­bir­yan­dan munda örgütlenmiþ dinlerin Gu­ya­u’dan­et­ki­le­ne­rek­din­dar­lý­ðýn­bi­rey­sel­dü­ze­ye olmayacaðý varsayýmýna i­ne­ce­ði­ni­sa­vu­nur­ken,­ö­te­yan­dan­da­Durk­he­im­te­si­riy­le­mil­li­yet­çi­lik­te­mel­li­top­lum­sal­bir­ah­lâk­ya­dayanarak yapýlmýþtý. ra­týl­ma­sý­nýn­ge­rek­li­li­ði­ni­vur­gu­lu­yor­lar­dý.­Bu­il­ginç bað­daþ­týr­ma­nýn­ ü­ze­rin­de­ ya­ra­týl­dý­ðý­ ze­min­ i­se­ ör­güt­len­miþ­ din­le­rin­ ge­le­ce­ðin­ top­lu­mun­da­ var­ ol­den­le­ de­ is­tik­bâ­lin­ din­ yok­lu­ðun­da­ ye­ni­ bir­ ah­lâk ma­ya­cak­la­rý­ ve­ ol­ma­ma­la­rý­nýn­ ge­rek­li­li­ði­ te­ziy­di. ge­liþ­ti­re­ce­ði­ni­ sa­vu­nu­yor­du.­ Bu­ te­zin­ bi­lim­ci­ ku­- Bu­ i­se­ sos­yo­lo­jik­ tah­lil­ler­den­ zi­ya­de­ bi­lim­ci­ ku­ram­la­ bað­daþ­tý­rýl­ma­sý­ son­ de­re­ce­ zor­du.­ An­cak ram­dan­çý­kar­týl­mak­tay­dý.­ Türk­en­te­lek­tü­el­le­ri­bu­il­ginç­bað­daþ­týr­ma­yý­ya­pa­Gu­ya­u’nun­bi­rey­sel,­fel­se­fî­din­dar­lýk­dü­þün­ce­si­i­bi­li­yor­lar­dý.­ le­en­ba­sit­leþ­ti­ril­miþ­for­mü­las­yo­nu­es­ki­bir­Teþ­ki­Gu­ya­u’nun­“bi­rey­sel­dü­zey­de,­fel­se­fî­din­dar­lýk” lât-ý­Mah­su­sa­men­su­bu­o­lup,­1932-1943­a­ra­sýn­da fik­ri­ er­ken­ Cum­hu­ri­yet­ i­de­o­lo­ji­si­nin­ di­ne­ biç­ti­ði Sam­sun­ mil­let­ve­kil­li­ði­ ya­pan­ Ru­þe­nî­ (Bar­kýn)’ýn top­lum­sal­ro­le­faz­la­sýy­la­u­yum­gös­te­ri­yor­du.­An­- Mus­ta­fa­Ke­mal­(A­ta­türk)’e­sun­du­ðu­Din­Yok­Mil­cak­týp­ký­Ý­kin­ci­Meþ­ru­ti­yet­Garb­cý­la­rý­gi­bi­bu­tür li­yet­ Var:­ Be­nim­ Di­nim,­ Be­nim­ Türk­lü­ðüm­dür din­dar­lý­ðý,­ bi­li­min­ ken­di­ fel­se­fe­si­ni­ ya­ra­ta­ca­ðý, baþ­lýk­lý­ ça­lýþ­ma­sýn­da­ di­le­ ge­ti­ri­len­ mil­li­yet­çi­lik­le hat­tâ­bi­li­min­bi­za­ti­hi­bir­fel­se­fe­ol­du­ðu­dü­þün­ce­- kut­sal­laþ­tý­rý­lan­ va­tan­daþ­lýk­ ah­lâ­ký­nýn­ din­ boþ­lu­ðu­siy­le­ ek­lem­leþ­ti­ren­ er­ken­ Cum­hu­ri­yet­ i­de­o­lo­ji­si, nu­dol­du­ra­ca­ðý­te­zin­den­ol­duk­ça­il­ginç­bir­bað­daþ­bun­la­ra­ i­lâ­ve­ten­ ör­güt­len­miþ­ din­le­rin­ or­ta­dan týr­ma­ya­ra­týl­dý­ðý­þüp­he­siz­dir.­ kalk­ma­sýy­la­do­ða­cak­boþ­lu­ðu­fark­lý­bir­“kut­sal”­i­le Bu­ bað­daþ­týr­ma­ya­ kar­þýn­ er­ken­ Cum­hu­ri­yet’in dol­dur­mak­is­ti­yor­du.­ ay­ný­za­man­da­ne­den­kap­sam­lý­bir­di­nî­re­form­baþ­Yu­ka­rý­da­ zik­re­dil­di­ði­ gi­bi­ “a­no­mi”nin­ Gu­ya­- lat­tý­ðý­ný­kav­ra­ya­bil­mek­ko­lay­de­ðil­dir.­Bu­i­se­an­cak u’nun­var­say­dý­ðý­nýn­ter­si­ne­bi­rey­ci­li­ðe­dar­be­vu­ra­- Ý­kin­ci­ Meþ­ru­ti­yet­ Garb­cý­la­rý­nýn­ en­ ün­lü­ slo­gan­la­ca­ðý­ný­ i­le­ri­ sü­ren­ Durk­he­im,­ la­ik­ va­tan­daþ­la­rýn, rýn­dan­bi­ri­si­o­lan­“ilm­ha­vas­sýn­di­ni,­din­a­va­mýn­il­mil­li­yet­çi­lik­yar­dý­mýy­la,­kut­sal­lý­ðý­baþ­ka­bir­bo­yu­ta mi­dir”­ ve­ci­ze­si­ ý­þý­ðýn­da­ an­la­þý­la­bi­lir.­ Er­ken­ Cum­ak­ta­ra­rak­bir­dev­let­ta­pýn­ma­sý­e­da­e­de­cek­le­ri­ni­dü­- hu­ri­yet­ kav­ram­sal­laþ­týr­ma­la­rý­nýn­ ge­le­ce­ðin­ top­lu­þü­nü­yor­du.­ Gu­ya­u’nun­ e­se­ri­nin­ e­leþ­ti­ri­si­ni­ ya­zar­- mun­da­ ör­güt­len­miþ­ din­le­rin­ ol­ma­ya­ca­ðý­ var­sa­yý­ken­ i­fa­de­ et­ti­ði­ gi­bi­ Durk­he­im,­ di­nin­ “sos­yo­lo­jik” mý­na­ da­ya­na­rak­ ya­pýl­mýþ­ ol­ma­sý­nýn­ et­ki­le­ri­ni­ i­se bir­ fe­no­men­ ol­du­ðu­nu­ i­le­ri­ sü­rer­ken,­ “Ro­bin­gü­nü­müz­de­da­hi­his­set­me­mek­müm­kün­de­ðil­dir. son’un­bi­le­a­da­sýn­da­ken­di­ne­uy­gun­bir­din­ge­liþ­ti­re­ce­ði­ni”­sa­vu­nu­yor­du.­An­cak­Gu­ya­u’dan­fark­lý­o­Þükrü Hanioðlu la­rak­ Durk­he­im,­ ge­le­ce­ðin­ top­lu­mun­da­ or­ta­dan Sabah, 21.11.2010

‘‘

PROF. DR. SEVÝL ATASOY:

Her fen bilimcinin geldiði nokta Allah’týr ge­lir­si­niz.­Da­ha­ön­ce­ge­le­mez­si­niz.­

-A­hi­ret­i­nan­cý­nýz­var­mý?­ -E­vet,­var.­Ý­yi­lik­yap­ma­nýn­ö­nem­li­ol­du­ðu­na­i­na­ný­yo­rum.­Te­mel­düs­tur­la­rým­dan­bir­ta­ne­si­bu.­Ý­yi­bir­in­san­o­la­ca­ðým­di­ye­çýk­tým­yo­la.­Kim­se­i­le­il­gi­li­kö­tü­lük yap­ma­yý­dü­þün­me­dim.­Yap­ma­dým.­O­nu­ra­hat­sýz­e­de­cek,­in­ci­te­cek,­ha­lel­ge­ti­re­cek­hiç­bir­þey­yap­ma­dým­ha­ya­tým­da.­Ve­bu­na­ha­ki­ka­ten­bü­tün­gön­lüm­ce­ri­a­yet et­tim.­Kö­tü­lük­ak­lý­ma­gel­mi­yor.­Ya­ni­þu­nu­þöy­le­ya­pa­yým­da­a­ya­ðý­ný­kay­dý­ra­yým,­þu­nun­no­tu­nu­ký­rý­ve­re­yim.­ -Ve­ya­mes­lek­taþ­la­rý­mý­ih­bar­e­de­yim!­ -Bu­dün­ya­gö­rü­þüm­i­çin­de­ha­ki­ka­ten­ka­rýn­ca­yý­da­hi in­cit­mek­ten­çe­ki­nen­bi­ri­si­o­la­rak­ken­di­mes­lek­taþ­la­rý­mýn­a­ley­hi­ne­böy­le­bir­þey­yap­mýþ­ol­mak­la­suç­lan­mak ba­na­baþ­ka­tür­lü­bir­a­cý­ve­ri­yor.­He­sap­ve­re­ce­ði­mi­ze­i­na­ný­yo­rum.­Bu­he­sap­ver­me­nin­ge­rek­li­lik­le­rin­ta­ma­mý­ný­ye­ri­ne­ge­tir­me­di­ði­mi­de­bi­li­yo­rum.­Ben­i­yi­bir Müs­lü­ma­ným­de­di­ðim­za­man­bir­ke­re­ko­nu­nun­bü­tün­bo­yu­tu­nu­i­yi­bi­li­yo­rum.­Di­ðer­din­le­ri­de­bi­li­yo­rum. Mu­ka­ye­se­et­ti­ðim­za­man­za­ten­hiç­bir­bi­çim­de­baþ­ka di­ne­men­sup­o­la­bil­me­nin­müm­kün­o­la­ma­dý­ðý­ný­da gö­rü­yo­rum.­Bu­söz­ko­nu­su­bi­le­o­la­maz.­En­i­yi­si,­en doð­ru­su­bu­dur­di­yo­rum.­E­ðer­bi­ri­i­na­na­cak­sa­za­ten bun­dan­baþ­ka­yo­lu­nun­ol­ma­dý­ðý­ný­da­gö­rü­yo­rum.­ -Sur­üf­le­ne­cek.­Her­kes­me­zar­la­rýn­dan­kal­ka­cak­gi­bi­bir­re­sim­var­mý­ka­fa­nýz­da?­ -E­vet.­Bu­nu­na­sýl­gör­sel­leþ­tir­di­ði­niz­yi­ne­ken­di­bey­ni­niz­de­o­lan­bir­þey.­A­ma­gü­nün­bi­rin­de­bu­o­la­cak.­O­nun­i­çin­ben­i­yi­lik­ya­pa­yým­de­mi­yo­rum.­En­u­fak­bir bi­çim­de­ya­he­sap­ve­re­mez­sem­di­ye­rek­ten­bir­kay­gýy­la yap­ma­dý­ðým­þey­ler­yok.­Böy­le­ya­ra­týl­mý­þým­di­ye­gö­rü­yo­rum.­ -Pe­ki­bir­Al­lah­aþ­ký­kav­ra­mý­var­mý­gön­lü­nüz­de?­ -Her­i­yi­fen­bi­lim­ci­gü­nün­bi­rin­de,­i­zah­e­de­me­di­ði bir­þey­le­kar­þý­la­þýr.­Ön­ce­genç­ken,­az­bi­lir­ken­her­þey o­la­bi­lir­di­ye­ba­kar­sý­nýz.­O­la­bi­lir,­ben­de­ya­pa­rým.­Ý­ki tüp,­bil­mem­ne­a­lýr,­bu­nu­da­ya­pa­rým.­Her­þey­o­la­bi­lir di­ye­ba­kar­sý­nýz.­Bil­gi­niz­i­ler­le­dik­çe­he­le­ka­i­na­tý­glo­bal an­lam­da­ve­bü­tün­iþ­te­di­ðer­ge­ze­gen­ler­de­o­lan­la­rý,­o­lan­bi­te­ni,­bu­den­ge­yi,­bu­ü­ze­rin­de­bu­lun­du­ðu­muz­ge­ze­gen­de­ki­de­ði­þik­bil­di­ði­niz­can­lý­la­rýn­ya­pý­la­rý­ný,­bir­ke­le­be­ðin­ka­na­dýn­da­ki­bir­sa­rý­ren­gin­da­hi,­bir­le­ke­nin

‘‘

Ýnançlý insanlar için hele ki fen bilimleri okumanýn þart olduðunu hep söylüyorum.

da­hi­as­lýn­da­bir­i­þe­ya­ra­dý­ðý­ný­gör­me­ye­baþ­la­dý­ðý­nýz­za­man­ko­par­sý­nýz­ar­týk.­Bu­ra­da­baþ­ka­bir­þey­var­de­me­ye baþ­lar­sý­nýz.­Her­i­yi­fen­bi­lim­ci­nin­so­nun­da­gel­di­ði­nok­ta­Al­lah’dýr.­ -Bu­nun­baþ­ka­i­za­hý­yok­mu­dur­si­zin­i­çin?­ -Bu­nun­i­za­hý­yok­ya­ni­baþ­ka­tür­lü.­Ve­de­hay­ran­ka­lýr­sý­nýz.­O­ku­duk­ça,­öð­ren­dik­çe­hay­ran­ka­lýr­sý­nýz.­Ve tes­lim­o­lur­su­nuz.­Bu­dur­si­zi­gö­tü­re­cek.­O­nun­i­çin­i­nanç­lý­in­san­lar­i­çin­o­ku­ma­nýn­þart­ol­du­ðu­nu,­he­le­ki fen­bi­lim­le­ri­o­ku­ma­nýn­þart­ol­du­ðu­nu­hep­söy­lü­yo­rum.­Çün­kü­bir­ku­þun­ga­ga­sý­nýn­ne­den­öy­le­kýv­rýk­o­lup­da­böy­le­kýv­rýk­ol­ma­dý­ðý­ný­an­la­dý­ðý­nýz­za­man,­ne­i­þe­ya­ra­dý­ðý­ný­an­la­dý­ðý­nýz­za­man­hiç­bir­þe­yin­te­sa­dü­fi ol­ma­dý­ðý­ný­ve­her­þe­yin­bir­se­be­bi­ol­du­ðu­nu­gör­dü­ðü­nüz­de­iþ­te­o­za­man­a­kan­su­lar­du­rur.­

-Si­zin­i­çin­þöy­le­bir­baþ­lýk­at­sam­doð­ru­o­lur mu?­Ben­Al­lah’a­a­þý­ðým.­ -El­bet­te.­A­ma­bu­her­tür­lü­di­ni­ve­ci­be­yi­ye­ri­ne­ge­tir de­mek­de­ðil.­Al­lah’a­a­þý­ðým­doð­ru­bir­ta­ným­la­ma.­Ger­çek­ten­bir­nok­ta­da­ha­ki­ka­ten­ka­fa­ný­zýn­dur­du­ðu­ve vay­a­na­sý­na­de­di­ði­niz­bir­nok­ta­o­lu­yor.­Bu­nu­de­me­den ön­ce­gel­di­ði­niz­kül­tür,­ya­þam­bi­çi­mi,­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­nuz­ku­þak,­ar­ka­daþ­la­rý­nýz­ve­sa­i­re­fark­lý.­Da­ha­çok­a­te­iz­me­gi­den­in­san­la­rýn­i­çin­den­ge­li­yor­su­nuz.­Ya­ni­be­nim­ya­þým­da­ki­in­san­lar,­o­68­ku­þa­ðý­ge­nel­lik­le­ma­ter­ya­list­tir.­Uh­re­vi­þey­le­ri­lü­zum­suz­gö­ren,­bun­lar­la­va­kit kay­bet­me­nin­an­lam­sýz­lý­ðý­na­i­na­nan...­Þim­di­bu­ra­dan böy­le­gel­di­ði­niz­za­man­si­ze­hiç­bir­bi­çim­de­her­han­gi bir­þey­em­po­ze­e­dil­me­den­gel­di­ði­niz­i­çin­çok­ö­nem­li.­ -A­i­le­de­yok­muy­du­bu­ko­nu­lar?­ -Ha­yýr,­hiç­ko­nu­þul­maz­dý.­ -“Bu­du­rum­ba­na­za­man­kay­bet­tir­di”­di­ye dü­þü­nür­mü­sü­nüz?­ -Ha­yýr,­ben­dü­þün­mü­yo­rum­o­nu.­Çün­kü­bu­þe­kil­de ken­di­ken­di­ne­bir­ye­re­var­mýþ­ol­ma­nýn­ta­dý­ný­çý­kar­mak­ta­yým­þu­an­da.­Ve­ben­ce­bu­çok­ö­nem­li.­Hiç­bir þey­dog­ma­tik­de­ðil.­Hiç­bir­þey­si­ze­öð­re­til­miþ­de­ðil.­Siz a­dým­a­dým­kâ­i­na­týn­dü­ze­ni­ni­gör­dü­ðü­nüz­za­man­he­le bir­dur­di­yor­su­nuz.­Ben­ce­bun­dan­da­ha­ö­nem­li­bir­þey o­la­maz.­A­ma­bu­an­cak­bu­ko­nu­yu­o­ku­yan­in­san­la­rýn ba­þý­na­ge­le­bi­le­cek­bir­þey­dir.­Ben­e­ðer­bir­ta­rih­çi­ol­say­dým­me­se­la­hiç­bir­þey­i­fa­de­et­me­ye­cek­ti­be­nim­e­ði­ti­mim.­Te­sa­düf­e­se­ri­i­çin­den­geç­ti­ðim­mes­lek­e­ði­ti­mi be­ni­bu­nok­ta­ya­ge­tir­di.­Ben­bir­e­de­bi­yat­çý­ol­say­dým, ma­te­ma­tik­çi­ol­say­dým­za­ten­bu­nok­ta­ya­ge­le­mez­dim.­

-Öy­ley­se­i­çi­niz­de­bir­þü­kür­duy­gu­su­ol­ma­lý.­ -Var.­Her­kes­çe­de­bi­li­nen,­her­za­man­da­gü­lü­nen­bir þü­kür­duy­gu­su.­Ben­bir­bar­dak­su­i­çe­rim­çok­þü­kür de­rim.­Bir­lok­ma­ek­mek­ye­rim­çok­þü­kür­de­rim.­Çok þü­kür­sað­lý­ðým­ye­rin­de­de­rim.­Çok­þü­kür­ak­lým­ça­lý­þý­yor,­e­lim­tit­re­mi­yor­de­rim.­Ha­ki­ka­ten­bü­tün­bun­la­rýn bir­he­ di­ye­ol­du­ðu­na­i­na­ný­rým.­Ve­de­ha­ki­ka­ten­þük­re­-Ne­za­man­dýr­böy­le­dü­þü­nü­yor­su­nuz?­ -Son­on­se­ne­dir.­Çün­kü­i­þi­mi­an­cak­son­on­se­ne­dir de­rim.­Çok­kü­çük­yaþ­lar­dan­be­ri­du­a­bi­li­rim.­Ba­ba­an­çok­i­yi­bil­di­ði­me­i­na­ný­yo­rum.­Bi­yo­kim­ya­dýr­be­nim­þey ne­min­sa­ye­sin­de­i­cap­e­den­her­þe­yi­bi­li­rim.­ Konuþan: Nuriye Akman / Zaman, 21.11.2010 yap­tý­ðým.­Bi­yo­kim­ya­yý­an­cak­el­li­li­yaþ­lar­da­i­yi­bi­lir­ha­le


9

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

MA­KA­LE Namazýn bize kazandýrdýklarý

FIKIH­GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Zü­be­yir­Yü­rek­li:­ “Na­ma­zýn­bi­ze­ne­ler­ka­zan­dýr­dý­ðý­ný­i­yi­ni­yet­le­ve­öð­ren­mek­i­çin­so­ran­öð­ren­ci­ler­var.­Bu­ko­nu­yu­iþ­ler­mi­si­niz?” a­maz­ön­ce­lik­le,­bi­ze,­in­þal­lah­Al­lah’ýn­rý­za­sý­ný ka­zan­dý­rýr.­Bu­ö­zel­lik,­Al­lah­i­çin­kýl­mýþ­ol­ma­mýz þar­týy­la,­ek­sik­ol­sun,­ol­ma­sýn,­bi­zim­her­na­ma­zý­mýz­da­var­dýr.­Be­di­üz­za­man’ýn­i­fa­de­siy­le,­her­na­maz, na­ma­zýn­yük­sek­nu­run­dan­his­se­dar­dýr.1 Na­ma­zýn­bi­ze­ne­ler­ka­zan­dýr­dý­ðý­ko­nu­sun­da­þüp­he­siz­söz­Ki­tap­ve­Sün­ne­tin­dir.­Na­ma­zýn­fa­zi­let­le­ri­ni­iþ­le­yen­çok­sa­yý­da­a­yet­ve­ha­dis­var­dýr.­On­lar­dan­sa­de­ce bir­ka­çý­ný­bu­ra­ya­a­la­bi­le­ce­ðiz. *“Ý­man­e­dip­sâ­lih­a­mel­iþ­le­yen­le­rin,­na­ma­zý­ký­lýp­ze­kâ­tý­ve­ren­le­rin­mü­kâ­fat­la­rý­Rab’le­ri­ka­týn­da­dýr.­On­lar­i­çin­hiç­bir­kor­ku­yok­tur­ve­on­lar­ü­zül­me­ye­cek­ler­dir.”­2 *“An­cak­def­te­ri­sað­dan­ve­ri­len­ler­böy­le­de­ðil­dir­ler. On­lar­Cen­net­te­dir­ler.­Müc­rim­le­re­so­rar­lar:­“Si­zi­bu­ya­ký­cý­a­te­þe­sü­rük­le­yen­ne­dir?”­On­lar­der­ler­ki:­“Biz­na­maz­ký­lan­lar­dan­de­ðil­dik!­Düþ­kü­nü­do­yur­mu­yor­duk. Ba­tý­la­da­lan­lar­la­bir­lik­te­biz­de­da­lý­yor­duk.­Ce­za­gü­nü­nü­ya­lan­lý­yor­duk.­Ö­lüm­bi­ze­o­hal­dey­ken­gel­di!”3 *U­bâ­de­bin­es-Sâ­mit­(ra)­der­ki:­Al­lah­Re­su­lü­(asm) þöy­le­bu­yur­du:­“Al­lah­kul­la­rý­na­beþ­va­kit­na­ma­zý­farz kýl­dý.­Kim­bun­la­rý­ha­fi­fe­al­ma­dan­ve­kas­ten­terk­et­me­den­hak­kýy­la­e­dâ­e­der­se,­Al­lah­Te­â­lâ­o­nu­Cen­ne­ti­ne ko­ya­ca­ðý­na­söz­ver­miþ­tir.­Kim­de­beþ­va­kit­na­ma­zý­kýl­maz­sa,­Al­lah’ýn­on­la­ra­hiç­bir­va­a­di­yok­tur.­Di­ler­se­a­zab e­der,­di­ler­se­Cen­ne­ti­ne­a­lýr.”4 *E­bû­Hü­rey­re­(ra)­ri­va­yet­et­miþ­tir:­Re­su­lul­lah­(asm) bu­yur­du­ki:­“Her­han­gi­bi­ri­ni­zin­ka­pý­sýn­da­gün­de­beþ de­fa­yý­kan­dý­ðý­bir­ne­hir­ol­sa,­o­kim­se­nin­ü­ze­rin­de­kir­den­e­ser­ka­lýr­mý?”­As­hab-ý­Ki­ram­(ra):­ “Ha­yýr,­hiç­bir­kir­kal­maz­Ya­Re­su­lal­lah!”­de­di­ler.­ Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Re­sul-i­Ek­rem­E­fen­di­miz­(asm): “Ýþ­te­beþ­va­kit­na­maz­da­böy­le­dir.­Al­lah­bu­nun­la­gü­nah­la­rý­im­ha­e­der!”­5 *E­bû­ Hü­rey­re­ (ra)­ der­ ki:­ Re­sû­lul­lah’tan­ (asm) duy­dum.­Bu­yur­du­lar­ki:­“Kul­ön­ce­na­maz­dan­he­sa­ba­ çe­ki­le­cek!­ E­ðer­ na­ma­zý­ ta­mam­sa­ kur­tu­la­cak, me­sut­ o­la­cak!­ Na­ma­zý­ ta­mam­ de­ðil­se­ pe­ri­þan­ o­la­cak,­hüs­ra­na­uð­ra­ya­cak­týr!­E­ðer­farz­na­ma­zý­ek­sik­se,­Al­lah­Te­â­lâ:­“Ku­lu­mun­na­fi­le­na­maz­la­rý­var­mý ba­kýn!”­bu­yu­rur.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­nok­san­o­lan­farz­la­rý­na­fi­le­ler­le­ta­mam­la­nýr.­Di­ðer­a­mel­le­rin­de­ki­ek­sik­lik­ler­de­bu­þe­kil­de­ta­mam­la­nýr.”­6 *E­bû­Ey­yüb­(ra)­an­la­tý­yor:­Bir­a­dam:­“Ya­Re­sû­lal­lah! Be­ni­Cen­ne­te­so­ka­cak­bir­a­mel­söy­le!”­de­di. Al­lah­Re­su­lü­(asm):­“Al­lah’a­kul­luk­e­der,­O’na­hiç­bir þe­yi­or­tak­koþ­maz­sýn!­Na­ma­zý­ký­lar,­ze­kâ­tý­ve­rir,­ak­ra­ba­yý­zi­ya­ret­e­der­sin!”­bu­yur­du.­7 *U­mâ­re­bin­Rü­vey­be­tü’s-Sa­ka­fî­(ra)­an­la­týr:­Re­sû­lul­lah’tan­(asm)­duy­dum.­Bu­yur­du­lar­ki:­“Gü­neþ­doð­ma­dan­ön­ce­ve­gü­neþ­bat­ma­dan­ön­ce­na­ma­zý­ný­ký­lan kim­se­as­la­Ce­hen­ne­me­gir­mez!”­8 *Ýbn-i­Me­sut­(ra)­de­miþ­tir­ki:­Re­sû­lul­lah’a­(asm) sor­dum:­“Han­gi­a­mel­da­ha­fa­zi­let­li­dir?” Re­sû­lul­lah­ (asm)­ bu­yur­du­ ki:­ “Vak­tin­de­ ký­lý­nan na­maz!”­9 *E­bû­Fi­ras­Ra­bi­a­bin­Ka’b­el-Es­le­mî­(ra)­an­lat­mýþ­týr: Re­sû­lul­lah­(asm)­i­le­be­ra­ber­o­nun­e­vi­nin­ka­pý­sýn­da­ge­ce­ler,­o­na­ab­dest­su­yu­nu­ve­sa­ir­ih­ti­yaç­la­rý­ný­ge­ti­rir­dim. Bir­de­fa­sýn­da­ba­na: “Di­le­ben­den!”­bu­yur­du.­Ben: “Cen­net­te­Se­nin­le­be­ra­ber­ol­mak­is­te­rim!”­de­dim. Al­lah­Re­su­lü­(asm): “Baþ­ka­bir­þey­is­te!”­bu­yur­du.­Ben: “Ýs­te­ðim­bu­dur!”­de­dim.­Re­sul-i­Ek­rem­(asm): “O­hal­de,­çok­sec­de­et­mek­su­re­tiy­le­nef­si­ne­kar­þý ba­na­yar­dým­cý­ol!”­bu­yur­du.10 *E­bû­Hü­rey­re­(ra)­an­lat­mýþ­týr:­Bir­a­dam­Re­sû­lul­lah’a­ (asm)­ ge­le­rek:­ “Ya­ Re­sû­lal­lah!­ Ba­na­ yap­tý­ðým tak­dir­de­ Cen­ne­te­ gi­re­ce­ðim­ bir­ a­mel­ gös­te­ri­niz!” de­di.­Al­lah­Re­su­lü­(asm): “Al­lah’a­ i­ba­det­ e­der­sin,­ O’na­ hiç­bir­ þe­yi­ or­tak koþ­maz­sýn.­Farz­o­lan­na­maz­la­rý­dos­doð­ru­ký­lar­sýn. Farz­o­lan­ze­kâ­tý­ve­rir­sin.­Ra­ma­zan­o­ru­cu­nu­tu­tar­sýn.”­bu­yur­du.­A­dam: “Nef­sim­kud­ret­e­lin­de­o­lan­za­ta­and­ol­sun­ki,­ben, siz­den­i­þit­ti­ðim­bu­i­ba­det­ler­ü­ze­ri­ne­hiç­bir­i­ba­det­zi­ya­de­et­me­ye­ce­ðim!”­de­di.­ A­dam­ dö­nüp­ git­ti­ðin­de­ Pey­gam­ber­ E­fen­di­miz (asm): “Kim­Cen­net­hal­kýn­dan­bi­ri­si­ni­gör­mek­is­ter­se­þu­te­miz­yüz­lü­ye­bak­sýn!”­bu­yur­du.­11

N

DU Ey­Hâ­lýk-ý­Mü­te­keb­bir!­Yal­nýz­Se­ni­bü­yük­gör­me­yi,­yal­nýz­Se­ni­tes­bih­et­me­yi,­yal­nýz­Se­ni­teh­lil­et­me­yi, yal­nýz­Sa­na­ham­det­me­yi,­yal­nýz­Se­ni­tek­bir­et­me­yi, yal­nýz­Se­ni­zik­ret­me­yi,­yal­nýz­Sen­den­havf­et­me­yi, yal­nýz­Se­ni­sev­me­yi­ben­den­e­sir­ge­me!­Ba­na,­Sa­na yak­laþ­ma­lüt­fu­i­le­il­ti­fat­bu­yur!­Be­ni­Sen’den­u­zak­kýl­ma!­Be­ni­Sen’den­ga­fil­bý­rak­ma!­Sec­de­mi­ha­lis­kýl! Na­ma­zý­mý­mak­bul­kýl!­Â­min!” Dipnotlar: 1- Sözler, 21. Söz., 2- Bakara Sûresi, 2/277., 3- Müddessir Sûresi, 74/42-47., 4- Nesâî, Salât, 6., 5- Nesâî, Salât, 7., 6- Nesâî, Salât, 9., 7- Nesâî, Salât, 10., 8- Nesâî, Salât, 13., 9- Tirmizî, Salât, 173., 10- Rýyâzu’s-Sâlihîn, 106., 11- Buhârî, 5/688.

YERÝN KULAÐI

BEDESTEN Meddahlarýn karalamalarý (5)

Harbî düþman yapmaz bunu a­týþ­lar­dýr.­Hiç­bir­id­dia­sý­na­de­lil,­is­pat ge­tir­mi­yor,­kay­nak­is­mi­be­lirt­mi­yor. Sa­de­ce­ve­sa­de­ce­ko­nu­dan­ba­ðým­sýz bir­tek­cüm­le­si­nin­so­nu­na­Üs­tad'ýn "Nu­tuk"­i­sim­li­ki­ta­bý­i­çin­"Kü­tüb­hâ­ne–i Ýc­ti­had,­Ýs­tan­bul,­1326"­di­ye­bir­not düþ­müþ­ki,­bu­da­ta­ma­men­bir­kan­dýr­ma­ca­dan,­bir­yut­tur­ma­ca­dan,­bir­göz bo­ya­ma­dan­i­ba­ret­tir. Zi­ra,­o­kay­nak­e­se­rin­muh­te­va­sýy­la, müf­te­ri­nin­if­ti­ra­la­rý­a­ra­sýn­da­zer­re­ce bir­bað,­bir­mü­na­se­bet­yok­tur. Bu­kay­nak­be­lirt­me­nu­ma­ra­sýy­la,­gû­yâ­di­ðer­id­di­a­la­rý­na­de­lil­ge­tir­miþ­gi­bi ha­vay­la­o­ku­yu­cu­yu­res­men­ya­nýlt­ma­ya ça­lý­þý­yor. Ge­le­lim­"Ab­dül­ha­mid­med­da­hý"­pa­tent­li­ya­za­rýn,­Nu­tuk­ki­ta­býy­la­da,­hak ve­ha­ki­kat­la­da­hiç­bir­a­lâ­ka­sý­bu­lun­ma­yan­is­nat­ve­if­ti­ra­la­rý­na... Ez­cüm­le,­di­yor­ki: 1)­Sul­tan­Ab­dül­ha­mid'e­mu­ha­le­fet ken­di­le­ri­ne­hiç­ya­kýþ­ma­yan­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî,­pek­geç­kal­mýþ­ol­sa­da, â­hir­öm­rün­de­bun­dan­do­la­yý­ne­dâ­met gös­ter­miþ­tir. 2)­Be­di­üz­za­man,­1960­yý­lýn­da­ve­fâ­týy­la­ni­ha­yet­le­nen­Ur­fa­se­ya­ha­ti­ne­çý­kar­ken,­Sul­tan­Ab­dül­ha­mid'in­An­ka­ra'da­ki to­ru­nu­Na­mi­ka­Sul­tan'ýn­e­vi­ni­zi­ya­ret et­miþ­ve­de­de­si­a­dý­na­on­dan­he­lâl­lik­di­le­miþ­tir.­(De­vam­la...­"Ha­ki­ka­ten­o­an­da Ur­fa'ya­git­mek­ü­ze­re­yo­la­çýk­mýþ­bu­lu­nu­yor­du.­Ur­fa'ya­var­mýþ­ve­ký­sa­bir müd­det­son­ra­da­o­ra­da­ve­fat­et­miþ­tir."

de­ðil­dir.­Öm­rü­nün­so­nu­na­ka­dar­te­lif et­ti­ði­ki­tap­ve­lâ­hi­ka­la­rýn­hiç­bi­rin­de, hür­ri­ye­ti,­meþ­rû­ti­ye­ti­mü­da­fa­a­et­ti­ðin­den­do­la­yý­bir­piþ­man­lýk­duy­du­ðu­nu yaz­ma­mýþ­týr.­A­sýl,­fik­rin­den­do­la­yý­Be­di­üz­za­man'ý­hap­se­a­týp­ce­za­lan­dý­ran­la­M. LATÝF SALÝHOÐLU rýn­on­dan­ö­zür­di­le­me­si­ge­re­kir:­Hem latif@yeniasya.com.tr Mut­la­ki­yet­çi­le­rin,­hem­Ýt­ti­hat­çý­la­rýn, hem­de­Halk­çý­la­rýn...­ 2)­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­23­Mart ay­ram­haf­ta­sý­ön­ce­sin­de­ya­rým­bý­1960'ta­ve­fa­týy­la­ne­ti­ce­le­nen­Ur­fa­yol­rak­tý­ðý­mýz­ko­nu­ya­kal­dý­ðý­mýz­yer­cu­lu­ðu­es­na­sýn­da­An­ka­ra'ya­uð­ra­mýþ den­de­vam­e­di­yo­ruz. da­hi­de­ðil.­Yol­gü­zer­gâ­hý,­E­mir­dað'dan Me­se­le­nin­ö­zü­ve­ö­ze­ti­þu­dur­ki:­Hal­ha­re­ket­le­Ýs­par­ta,­Kon­ya,­Po­zan­tý,­A­da­kýn­na­za­rýn­da­din­dar­o­la­rak­bi­li­nen­ba­na,­An­tep­ve­Ur­fa­þek­lin­de­ol­muþ­tur. zý­mü­te­câ­viz­ler,­han­gi­mak­sa­da­hiz­Yol­ar­ka­da­þý­ta­le­be­le­ri­nin­an­lat­týk­la­rý met­tir­bi­lin­mez,­Üs­tad­Be­di­üz­za­man'a mey­dan­da;­hat­ta­þo­för­lü­ðü­nü­ya­pan kar­þý­has­ma­ne­bir­tu­tum­iz­le­me­ye­baþ­Muh­te­rem­Hüs­nü­Bay­ram­ha­len­ha­yat­la­dý­lar.­Ak­la­ha­ya­le­gel­me­dik­is­nat­ve ta.­Do­la­yý­sýy­la,­ya­za­rýn­"An­ka­ra'dan if­ti­ra­lar­da­bu­lu­nu­yor­lar.­Öy­le­si­ne­ið­geç­ti..."­þek­lin­de­ki­söz­le­ri­ta­ma­miy­le­bir renç­ka­ra­la­ma­la­rý­sý­ra­lý­yor­lar­ki,­bu­gü­uy­dur­ma­dan­i­ba­ret­tir.­Týp­ký,­di­ðer­uy­ne­ka­dar­bu­nu­ne­har­bî­düþ­man­lar­yap­dur­ma­la­rý­gi­bi... mýþ,­ne­de­þey­ta­na­til­miz­lik­e­den­fýr­la­3)­Be­di­üz­za­man,­i­dam­la­yar­gý­lan­dý­ðý ma­la­rýn­ak­lý­na­gel­miþ­tür­den. Di­vân–ý­Harb–i­Ör­fî­Mah­ke­me­sin­de, Bü­tün­bu­sal­dý­rý­ve­ka­ra­çal­ma­lar bu­ko­nu­da­Sul­tan­Ab­dül­ha­mid'e­hi­ta­gös­te­ri­yor­ki,­teh­li­ke­nin­bü­yü­ðü­ar­týk­i­ben­ga­ze­te­li­sâ­nýy­la­þun­la­rý­söy­le­di­ði­ni çe­ri­den­ge­li­yor. be­yan­e­di­yor:­­“Mün­ha­sif­(sö­nük­leþ­miþ) Es­ki­den­teh­li­ke­dý­þa­rý­dan­ge­li­yor­du. Yýl­dýz’ý­dâ­rül­fü­nûn­et,­tâ­Sü­rey­yâ­ka­dar Bu­na­kar­þý­ko­nul­ma­sý­nis­be­ten­ko­lay­dý. a‘lâ­ol­sun...."­(Bkz:­Ay­ný­i­sim­li­e­ser,­Ya­rý Þim­di­ler­de­i­se,­kurt­göv­de­nin­i­çi­ne­gir­Ci­na­yet­bö­lü­mü.) miþ,­bün­ye­yi­ha­bi­re­ke­mi­rip­tah­ri­be­ça­Kal­dý­ki,­Be­di­üz­za­man'ýn­öy­le­ne­zâ­lý­þý­yor. ket­ten­u­zak­söz­le­ri­sarf­et­mek­gi­bi­bir Me­se­lâ,­dost­pos­tu­na­bü­rün­müþ­bi­ri­â­de­ti­nin­ol­ma­dý­ðý­na,­o­nu­ta­ný­yan­ve­e­le­ri­çý­ký­yor­or­ta­ya,­bü­tün­ser­ma­ye­si­ni ser­le­ri­ni­o­ku­yan­yüz­bin­ler­þe­ha­het­e­Üs­tad­Be­di­üz­za­man'ýn­"sey­yid­ol­ma­dý­der. ðý"­ü­ze­ri­ne­bi­na­e­der­ce­si­ne­ah­kâm­üs­S.­Ab­dül­ha­mid,­s.­22)­ 4)­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­gi­bi­bir tü­ne­ah­kâm­ke­si­yor. 3)­Sa­id­Nur­sî,­Zey­nep­Kâ­mil­Ko­na­þah­si­ye­ti­"gör­gü­süz­lük"le­it­ham­e­den­ve O­mu­az­zez­zâ­týn­sey­yid­ler­den­ol­ma ðýn­da­bir­kon­fe­rans­ver­miþ­ve­Sul­tan­I­I. Sul­tan­Ab­dül­ha­mid'le­gö­rü­þe­me­me­nin ih­ti­ma­li­ne­da­hi­a­teþ­püs­kü­rü­yor­lar. Ab­dül­ha­mid­hak­kýn­da­i­le­ri–ge­ri­söz­ler ye­gâ­ne­se­be­bi­ni­de­be­lin­de­ki­ka­ma­yý­çý­Ni­ye­ki?­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­gi­bi sarf­e­de­rek­"Sul­tan­tek­ba­þý­na­ko­ca­bir kar­ma­ma­sý­þek­lin­de­id­di­a­lar­sa­vu­ran þu­â­hir­za­man­da­Kur'â­nî­bir­çý­ðýr­a­çan sa­ra­yý­­iþ­gal­e­di­yor.­Çýk­sýn­o­ra­dan!­Ben bir­kim­se­ye­ilk­de­fa­rast­la­ný­yor.­Be­di­üz­ve­mil­yon­la­rýn­i­mâ­ný­ný­kur­tar­ma­ya­hiz­- o­ra­yý­mek­tep­ya­pa­ca­ðým!" de­miþ­tir. za­man'ýn­i­dam­e­dil­me­si­ni­is­te­yen­har­bî met­e­den­bir­þah­si­ye­tin­sey­yid­ol­ma­sýn­4)­­Sa­id­Nur­sî,­Sul­tan­Ab­dül­ha­mid'le düþ­man­la­rý­da­hi­ne­böy­le­si­ne­if­ti­ra­lar dan­da­ha­mâ­kul,­da­ha­nor­mal­ne­o­la­bi­- il­gi­li­söz­le­ri­yü­zün­den­tý­mar­ha­ne­ye uy­dur­muþ,­ne­de­bu­tarz­söz­le­ri­sarf­et­lir? sev­k­e­dil­miþ.­An­cak,­dok­tor­lar:­“Ak­lýn­miþ. O­nun­sey­yid­ol­ma­sýn­dan­ni­çin­bu­de­- da­bir­nok­san­lýk­ol­ma­dý­ðý­ný­ve­sýrf­gör­5) Bu­þe­ni'­if­ti­ra­ya,­bir­haf­ta­ön­ce­ki re­ce­ra­hat­sýz­lýk­du­yu­lu­yor?­Ne­den­hop gü­süz­lü­ðü­se­be­biy­le­ya­ký­þýk­sýz­söz­ler ya­zý­lar­da­ce­vap­ver­dik.­Ay­rý­ca,­þun­la­rý kal­kýp­hop­o­tu­ru­yor­lar?­A­ca­ba­bun­dan sar­f­et­ti­ði­ni” söy­le­ye­rek­o­nu­ser­best­bý­i­lâ­ve­et­mek­te­fay­da­var:­Üs­tad­Be­di­üz­ki­min­han­gi­men­fa­a­ti­ze­de­le­ni­yor? rak­mýþ­lar.­Da­ha­son­ra­Ma­beyn’e­ge­le­za­man'ý­az–bu­çuk­ta­ný­yan,­e­ser­le­ri­ni­o­Ba­ký­nýz,­bu­ta­ham­mül­süz­ler­ku­yan­her­kes,­o­nun­is­tið­nâ­sý­na den­bi­ri­çý­ký­yor­ve­Üs­tad­Be­di­ü-­ þa­hit­lik­e­der.­O­nun­kim­se­den­en za­man'ýn­bir­ta­le­be­si­nin­ha­tý­ra­tý­u­fak­bir­yar­dým­ta­le­bin­de­bu­lun­ný­nak­le­der­ken,­sa­de­ce­ve­sa­de­ce ma­dý­ðý­ný,­kim­se­nin­he­di­ye­si­ni­da­"Kar­de­þim,­sen­Meh­di'yi­gö­re­hi­mu­ka­bil­siz­al­ma­dý­ðý­ný­bi­lir. cek­sin"­kýs­mý­ný­cým­býz­la­yýp­na­za­Kal­dý­ki,­Üs­tad'ýn­Sul­tan­Re­ra­ve­ri­yor. þad'la­se­ya­ha­ti­1911­Ha­zi­ran'ýn­da Oy­sa,­Hz.­Üs­tad,­o­þah­sýn­sor­ol­muþ,­ar­dýn­dan­Bal­kan­ve­Dün­ya ma­sý­ü­ze­ri­ne­þun­la­rý­da­söy­lü­yor: Harb­le­ri­ya­þan­mýþ,­Üs­tad­Rus­la­ra "An­nem­Hü­sey­nî,­ba­bam­Ha­se­Üstad Beidüzaman'nýn has talebe ve hizmetkârlarýndan e­sir­düþ­müþ,­i­ki­bu­çuk­yýl­sü­ren nî’dir." (Þa­hi­ner;­Son­Þa­hit­ler–I­I­I­: "Büyük ruhlu Küçük Ali"nin mektubunda, Hz. Üstad'ýn e­sa­ret­ten­son­ra­Ýs­tan­bul'a­ge­lip 238) seyyid ve Âl–i Beyt'ten olduðu kat'îdir deniliyor. (Bkz: 22 Dâ­r'ul­hik­me­ti'­l-Ýs­lâ­mi­ye'de­en Ya­ni,­Üs­tad­Be­di­üz­za­man,­hem Lem'a'nýn Hatimesi, YAN 2007 baskýsý.) yük­sek­ma­aþ­la­ça­lýþ­ma­ya­baþ­la­mýþ an­ne­ta­ra­fýn­dan­hem­de­ba­ba­ta­ve­bu­ma­a­þý­nýn­kýsm–ý­â­za­mý­ný­da ra­fýn­dan­sey­yit­ol­du­ðu­nu­o­zâ­ta ki­tap­la­rý­nýn­ba­sý­mý­na­sarf­e­dip söy­le­di­ði­hal­de,­ba­zý­la­rý­ka­sýt­lý­þe­kil­de rek­Pa­di­þah­i­le­gö­rüþ­mek­is­te­miþ,­fa­kat mec­câ­nen­da­ðýt­týr­mýþ. bu­nu­gör­mez­ve­as­la­gör­mek­is­te­mez. bü­tün­ýs­rar­la­ra­rað­men­be­lin­de­ki­han­Ha­ya­tý­bo­yun­ca­çok­az­bir­gý­da­i­le­ta­Çün­kü,­iþ­le­ri­ne­gel­mez. çe­ri­çý­kar­mak­is­te­me­di­ðin­den,­bu­gö­gad­di­e­den,­84­ya­ma­lý­cüb­be­si­ni­da­hi Ba­ka­lým,­bu­ka­sýt­lý­sap­týr­ma­ve­ka­rüþ­me­va­ki­o­la­ma­mýþ­týr. at­ma­yýp­hu­su­sî­ha­ya­týn­da­gi­yi­nen,­da­i-­ rart­ma­la­rýn­so­nu­ne­re­ye­va­ra­cak?­Al­lah 5)­Sul­tan­Re­þad'dan­Van'da­ki­med­re­ma­"â­za­mî­ik­ti­sad"­düs­tu­ru­i­le­ya­þa­yan ö­mür­ve­rir­se­bu­nu­da­gör­müþ­o­lu­ruz. se­i­çin­pa­ra­al­mýþ­ve­ha­ya­tý­nýn­so­nu­na bir­in­sa­na,­tu­tup­"dev­le­tin­pa­ra­sý­ný­ye­Ge­le­lim,­dost­gö­rü­nüm­lü­bir­baþ­ka ka­dar­bu­pa­ray­la­ya­þa­mýþ.­Ar­ta­ka­lan di"­di­ye­if­ti­ra­at­mak,­â­hi­ret­te­ol­du­ðu­gi­ka­ra­la­ma,­sap­týr­ma­ve­hat­ta­hiç­gö­rül­al­týn­lar­la­da,­bu­gün­kü­Hay­rat­Vak­fý­ku­- bi­her­hal­de­dün­ya­da­da­hi­kar­þý­lýk­sýz me­dik,­du­yul­ma­dýk­sal­dý­rý­ör­ne­ði­ne... rul­muþ­tur. (A­ge,­s.­23) kal­ma­ya­cak. Söz­ko­nu­su­ki­tap­ta,­da­ha­baþ­ka­he­ze­Kaynak belirtme numarasý yan­lar,­des­tek­siz­is­nat­ve­id­di­a­lar­da NOT­LAR:­ var.­Fa­kat,­da­ha­faz­la­sab­rý­ný­zý­zor­la­ma­1)­Ay­ný­þa­hýs(la­rýn)­ka­bih­if­ti­ra­la­rý­na Kim­se­yi­be­ðen­me­yen,­her­ke­se­bir dan,­ce­vap­la­ra­ge­çe­lim... Muh­te­rem­Ab­dül­ka­dir­Ba­dýl­lý'nýn­da kulp­ta­kan,­a­de­ta­bir­gu­rur­ve­ki­bir *­*­* ga­yet­müs­kit­ve­müs­ta­kim­ce­vap­lar hey­ke­li­gi­bi­kar­þý­mý­za­di­ki­len­þa­hýs, 1)­Da­ha­ev­vel­ki­bö­lüm­ler­de­ve­da­ha ver­di­ði­ni,­in­ter­net­te­ki­bir­kaç­web­si­te­yaz­dý­ðý­Sul­tan­I­I.­Ab­dül­ha­mid'le­il­gi­li es­ki­ya­zý­la­rý­mýz­da­da­ge­niþ­çe­i­fa­de­et­ti­- sin­de­gör­düm.­Ar­zu­e­den­ler,­o­ad­res­ki­ta­býn­ö­zel­lik­le­22­ve­23.­say­fa­la­rýn­da ði­miz­gi­bi,­Üs­tad­Be­di­üz­za­man,­Sul­tan ler­de­ki­ya­zý­la­ra­da­ba­ka­bi­lir.­(if­ti­ra­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­hak­kýn­da­vic­dan­Ab­dül­ha­mid'in­þah­si­ye­ti­ni­he­def­a­lan, lar.blog­cu.com;­www.ih­van­fo­rum.org) la­rý­sýz­la­tan­id­di­a­ve­is­nat­lar­da­bu­lu­o­nu­tah­kir­ve­ya­tez­yif­e­di­ci­be­yan­lar­da 2)­Bu­a­ra­da,­Hay­rat­Vak­fýn­dan­bir­a­nu­yor. bu­lun­ma­dý­ðý­i­çin,­bir­ö­zür­di­le­me,­bir çýk­la­ma­ge­lir­se,­o­nu­da­ma­al­mem­nu­ni­Ve­i­na­nýn,­bun­la­rýn­ta­ma­mý­des­tek­siz ne­dâ­met­duy­ma­du­ru­mu­da­söz­ko­nu­su ye­dik­ka­te­a­lý­rýz.

B

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

Fitne ve fesatla imtihanýmýz

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

a­li­ba­ en­ az­ dü­þün­dü­ðü­müz­ þey,­ bu dün­ya­ya­im­ti­han­ol­ma­ya­gön­de­ril­di­ði­miz­ger­çe­ði­dir.­Her­þey­le,­her­hâ­li­miz­le­im­ti­han­da­yýz…­Fit­ne­ve­fe­sat­a­te­þiy­le­ de...­ Ke­lâm-ý­ E­ze­lî­ o­lan­ Kur’ân’da­ bu­na þöy­le­i­þa­ret­e­di­lir: “Biz­ in­sa­ný­ me­þak­kat,­ im­ti­han­ ve­ çi­le­ i­le iç­li­ dýþ­lý­ ya­rat­týk.”,­ “Kö­tü­lük­ler­den­ dö­nüþ ya­par­lar­di­ye­on­la­rý­gâh­ni­met­ler,­gâh­mu­sî­bet­ler­le­im­ti­han­et­tik.”­1 Fit­ne;­be­lâ,­im­ti­han,­sý­kýn­tý,­mih­net,­me­þak­kat­de­mek­tir.­Is­tý­lâ­hî­an­la­mý­i­se;­in­san­lar­ ve­ mü’min­ler­ a­ra­sýn­da­ tef­ri­ka­ çý­kar­mak,­on­la­ra­za­rar­ver­mek,­sý­kýn­tý­ya,­gü­na­ha­sok­mak;­is­ya­na­teþ­vik­et­mek­tir. En­fal­ Sû­re­si­ 28.­ â­yet­te­ ge­çen,­ “ev­lât­la­rý­nýz,­ sa­de­ce­ bi­rer­ fit­ne”­ ke­li­me­si,­ ki­mi­ za­man­ be­lâ­ ve­ mu­sî­bet­ þek­lin­de­ yo­rum­lan­mýþ­týr.­Oy­sa­bu­ra­da,­“im­ti­han”­an­la­mýn­da.­ Fit­ne­yi,­ cin­nî­ þey­tan­lar­dan­ ders­ a­lan­ in­sî­ler­ kö­rük­ler.­ Ba­zý­ saf­ Müs­lü­man­la­rýn­ da â­let­ ol­du­ðu­na­ Kur’ân­ þöy­le­ dik­kat­ çe­ker: “A­ra­nýz­da­ on­la­rý/fit­ne­ci­le­ri­ din­le­ye­cek­ ki­þi­ler­de­var­dý.”­2 Bun­lar­ öy­le­ o­yun­baz­ ve­ des­sas­lar­ ki,­ Ýs­lâm­ha­ki­kat­le­ri­ni,­hat­ta­Kur’ân’ý­da­fit­ne­le­ri­ne­ â­let­ e­de­bi­le­cek­le­ri­ þöy­le­ ha­ber­ ve­ri­lir: “O­Kur’ân’ýn­â­yet­le­rin­den­bir­kýs­mý,­mâ­nâ­sý­a­çýk­o­lan­muh­kem­â­yet­ler­dir­ki,­ki­ta­býn as­lý­ ve­ a­na­sý­ bun­lar­dýr.­ Di­ðer­ bir­ ký­sým­ â­yet­ler­ i­se­ mü­te­þa­bih­ â­yet­ler­dir.­ Kalb­le­rin­de­sa­pýk­lý­ða­me­yil­bu­lu­nan­lar,­muh­kem­â­yet­le­ri­bý­ra­kýp­fit­ne­a­ra­mak­ve­ya­lan­yan­lýþ yo­rum­la­mak­ i­çin­ mü­te­þa­bih­ â­yet­le­re­ yö­ne­lir­ler.­ Hal­bu­ki­ o­ â­yet­le­rin­ tef­si­ri­ni­ Al­lah’tan­baþ­ka­sý­bi­le­mez.­Ý­lim­de­de­rin­lik­ve is­ti­ka­met­sa­hi­bi­o­lan­lar­i­se,­’Biz­bu­na­i­nan­dýk;­hep­si­Rab­bi­mi­zin­ka­týn­dan­in­di­ril­miþ­tir’­der­ler.­Bun­la­rý­an­cak­a­kýl­sa­hi­bi­o­lan­lar dü­þü­nüp­an­lar.”­3 Ýf­sat­ko­mi­te­le­ri­nin­ö­zel­lik­le­genç­le­rin­he­ye­can­ve­duy­gu­la­rý­ný­tah­rik­e­de­rek­kul­la­na­bi­le­cek­le­ri­ne,­ Pey­gam­be­ri­miz­ (asm)­ “Üm­me­ti­min­he­lâ­ký­se­fih­genç­ler­e­liy­le­o­la­cak”­ 4 þek­lin­de­i­þa­ret­e­der. Son­El­çi­(asm),­“Ý­çi­miz­de­sa­lih­ler,­din­dar­lar­ol­du­ðu­hal­de­he­lâk­o­lur­mu­yuz?”­so­ru­su­na­ “kö­tü­lük­ler­ çok­ o­lun­ca”­ di­ye­ ce­vap­ ver­miþ­ti.­ 5 Yi­ne­ Me­di­ne’de­ sa­ha­be­le­ri­ne­ “Ben þüp­he­siz­ev­le­ri­ni­zin­i­çi­ne­yað­mur­gi­bi­gi­re­cek­fit­ne­ler­gö­rü­yo­rum”­6 bu­yur­muþ­tu.­ A­ca­ba,­ be­lâ,­ sý­kýn­tý,­ mih­net­ ve­ mu­sî­bet o­lan­ “ay­rý­lýk­ fit­ne­si­ni”­ na­sýl­ sa­vuþ­tu­ra­bi­li­riz?­“Al­lah’ýn­i­pi­ne­sým­sý­ký­sa­rýl­mak”,­fit­ne­ci­le­rin­o­yun­la­rý­na­gel­me­mek,­te­sa­nüd,­me­ta­net,­ bir­lik­ ve­ be­ra­ber­li­ði­ sür­dür­mek­ ve mü­te­yak­kýz­ol­mak­la... Gay­b â­þ i­n â­ gö­z üy­l e­ a­s ýr­l a­r ý­ ta­r a­y an Pey­gam­be­ri­miz­ (asm),­ “Ya­kýn­da­ bü­yük fit­ne­ler­ o­la­cak,­ o­ fit­ne­ler­de­ (ye­rin­de)­ o­tu­ran­lar­ a­yak­ta­ki­ler­den,­ a­yak­ta­ki­ler­ yü­rü­y en­l er­d en,­ yü­r ü­y en­l er­ ko­þ an­l ar­d an, da­ha­ha­yýr­lý­o­la­cak­lar.­Kim­o­fit­ne­i­çin­de bu­lun­muþ­o­lur­sa,­on­dan­u­zak­dur­sun.­O za­man­ bir­ il­ti­ca­ ye­ri,­ sý­ðý­na­cak­ me­kân bu­lur­sa­o­na­sý­ðýn­sýn.”­7 Bir­baþ­ka­ha­dis-i­þe­rif­te­i­se,­“Ý­le­ri­de­bü­yük fit­ne­ler­o­la­cak,­ki­þi­o­fit­ne­ler­de­kar­de­þin­den ve­ba­ba­sýn­dan­ay­rý­la­cak”­ 8 bu­yu­ra­rak­i­nanç, fi­kir­ ay­rý­lýk­la­rý­na,­ fel­se­fik­ a­kým­la­ra­ da­ i­þa­ret e­der.­U­nut­ma­ya­lým,­yü­ce­Ne­bî­(asm)­a­sýr­la­rý ta­ra­yan­ u­ya­rý­sý­ný­ yap­tý:­ “Fit­ne­ uy­ku­da­dýr. Al­lah,­o­nu­u­yan­dý­ra­na­lâ­net­et­sin.”­9

G

Dipnotlar: 1- Kur’ân, Beled, 4., A’raf, 168.; 2- Kur’ân, Tevbe, 47.; 3- Kur’ân, Âl-i Ýmrân, 7.; 4- Sahihu’l-Buhari, VIII, 88; Sunenu Ýbn-i Mace II, 1331 (no: 4015).; 5- A.g.e., 88; Sunenu Ýbn-i Mace II, 1305 (no: 3954).; 6- A.g.e., 89.; 7- A.g.e., 92; Tefriru’l-Kur’âni’l-Azim II, 43; Sunenu Ýbn-i Mace, II, 3961.; 8- el-Müfredat s. 61.; 9- Ramuz El Ehadis, Sh: 226, No: 5.

VECÝZE Bu ahirzaman çok çalkalanýyor; bu fitne-i ahirzaman acip þeyler doðuracaðýný ihsas ediyor. (Barla Lâhikasý)


10

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

KÜLTÜR-SANAT

POZÝTÝF PENCERE

Her þeyi duygu taþýr, her þey duygu taþýr

Keþan Bezi Boyama Kursu’nun öðretmeni Güzin Sakallýoðlu, evlerde bulunan her türlü eþyanýn elden geçirilerek kullanýlabileceðine dikkati çekerek, son dönemde kendilerine eski gaz lambalarýnýn deðerlendirilmesi amacýyla baþvurulduðunu söyledi.

SEBAHATTÝN YAÞAR syasar33@yahoo.com

FOTOÐRAF: AA

Her­þe­yin­duy­gu­ya­do­ku­nan­bir­ta­ra­fý­var­dýr. Duy­gu­suz­ne­bir­a­dým­a­tý­lýr,­ne­de­bir­ne­fes­a­lý­nýr. Ya­þa­mak­is­te­ði­bi­le­bir­duy­gu­ya­do­ku­nur. Bir­að­gi­bi­ha­ya­tý­mý­zýn­her­a­ný­ný­ör­müþ­tür­duy­gu­lar. Sev­gi,­þef­kat,­ve­fa,­mer­ha­met,­sa­býr;­ke­der,­a­cý,­nef­ret, in­ti­kam­hep­si­duy­gu­et­ra­fýn­da­ge­li­þi­yor. Ya­ni­i­çin­de­duy­gu­ol­ma­yan­hiç­bir­þey­yok­gi­bi. Duy­gu­suz­luk­da­duy­gu­yok­sun­lu­ðu­nun­so­nu­cu.­Ya­ni boþ­luk­yok,­an­lam­lý­o­lan­lar­yok­sa,­an­lam­sýz­lar­o­la­cak­de­mek­tir. Kâ­i­na­týn­ya­ra­tý­lý­þý­sev­gi­ü­ze­ri­ne­i­se,­duy­gu­suz­luk­di­ye bir­þey­yok­tur.­O­ma­ya­her­þe­yi­sar­mýþ­týr. Duy­gu­an­lam­dýr. O­nun­i­çin­duy­gu­suz­bir­ba­kýþ­an­lam­sýz­dýr. Ý­çin­de­duy­gu­ol­ma­yan­bir­ke­li­me,­an­lam­sýz­dýr. Duy­gu­ol­mak­sý­zýn­bir­yer­le­re­git­mek,­bir­þey­ler­ko­nuþ­mak,­bir­þey­ler­yap­mak­im­kân­sýz­dýr.­Her­þe­yi­duy­gu­ta­þýr, her­þey­duy­gu­ta­þýr.­Her­þey­dö­nüp­do­la­þý­yor­bir­þe­kil­de duy­gu­et­ra­fýn­da­ge­li­þi­yor. Ham­dü­þün­ce­yi,­duy­gu­ol­gun­laþ­tý­rý­yor. Ham­dav­ra­nýþ­la­rý­duy­gu­þe­kil­len­di­ri­yor. Duy­gu,­can­sýz­ci­sim­le­re­þe­kil­ve­ri­yor,­ha­yat­ve­ri­yor. Ha­sý­lý­duy­gu­Ya­ra­tý­cý­nýn­Ken­din­den­in­sa­na­sun­du­ðu­dur. ** E­ði­tim­sis­te­mi­nin­ýs­ka­la­dý­ðý­en­bü­yük­ger­çek­tir,­duy­gu. O­kul­ön­ce­le­rin­den­baþ­la­yýp,­ta­ü­ni­ver­si­te­sý­ra­la­rý­na­ka­dar­sü­ren­e­ði­tim­se­rü­ve­ni­miz,­ne­a­cý­ki­‘duy­gu­suz’dur. Duy­gu­yu­e­ði­ten,­or­ta­ya­çý­ka­ran­bir­der­si­miz­yok. Duy­gu­e­ði­ti­mi­di­ye­bir­þey­ler­duy­ma­dan­me­zun­o­lan ni­ce­öð­ren­ci­ler­ol­du. Duy­gu­la­rý­e­ði­til­me­den­el­le­ri­ne­si­lâh­ve­ri­len­ni­ce­gü­ven­lik­çi­le­ri­miz­ol­du. O­nun­i­çin­e­li­si­lâh­lý,­a­ma­duy­gu­su­yon­tul­ma­mýþ­su­re­ten­in­san­lar,­ko­ru­mak­la­gö­rev­li­ol­du­ðu­ni­ce­köy­le­rin,­köy­lü­le­rin­can­la­rý­na­o­ku­du­lar.­ Su­re­ten­in­san­lar,­bir­ko­ca­man­ha­ya­tý­si­ret­o­la­rak­ca­na­var­ca­ya­þa­dý­lar­ve­ya­þat­tý­lar­in­san­la­ra. Duy­gu­e­ði­ti­mi­gör­me­den,­duy­gu­la­ra­do­ku­nan­öð­ret­men­le­ri­miz,­duy­gu­suz­do­ku­nuþ­lar­la­ni­ce­le­rin­ha­ya­tý­ný­ka­rart­tý­lar. Duy­gu­iþ­le­me­si­ni­bil­me­den­ev­le­nen­ni­ce­gen­ci­miz, dün­ya­ya­ge­len­mi­sa­fir­le­ri­ne­ni­ce­a­cý,­duy­gu­suz­do­ku­nuþ­lar­yap­tý,­on­la­rýn­ha­yat­la­rý­na­duy­gu­suz­lu­ðu­kat­tý. Ýn­san­la­mu­ha­tap­o­lan­la­ra,­o­la­cak­la­ra­na­sýl­duy­gu­kont­ro­lü­ya­pýl­maz,­na­sýl­on­lar­e­ði­til­me­den­çý­ký­ve­ri­yor­lar­in­san­la­rýn­kar­þý­la­rý­na,­bu­þaþ­kýn­lýk­ve­ri­ci… O­nun­i­çin­in­san­lar­cum­hur­baþ­ka­ný­ol­du,­baþ­ba­kan­ol­du,­ba­kan­ol­du,­ge­ne­ral­ol­du,­öð­ret­men­ol­du,­dok­tor­ol­du, pat­ron­ol­du,­zen­gin­ol­du,­ba­ba­ol­du,­an­ne­ol­du,­ol­du,­ol­du,­ol­du­lar…A­ma­bir­þey­o­la­ma­dý­lar. Duy­gu­do­lu­in­san­lar,­duy­gu­yük­lü­in­san­lar­o­la­ma­dý­lar. O­nun­i­çin­de­hak,­hu­kuk,­a­da­let­gör­me­di­ler­in­cit­ti­ler, að­lat­tý­lar,­da­ðýt­tý­lar. Duy­gu­a­ya­rý,­duy­gu­fre­ni,­duy­gu­den­ge­si­ol­ma­dan,­in­san­la­ra­yük­le­nen­bü­tün­güç­ler­in­sa­ný­mut­lu­et­me­di. Fiz­yo­lo­ji­e­ði­til­di,­u­ya­rýl­dý,­a­ma­psi­ko­lo­ji­ih­mal­e­dil­di.­O­nun­i­çin­de­psi­ko­lo­ji­fiz­yo­lo­ji­yi­de­yok­et­ti. ** E­ði­tim­sis­te­mi­miz­duy­gu­yu­keþ­fet­me­li­dir. Ýn­san­la­rýn­iç­dün­ya­la­rýn­da­ki­duy­gu­pa­ket­çik­le­ri,­ki­lit­li bir­ha­zi­ne­gi­bi­a­çý­la­ca­ðý­gü­nü­bek­li­yor. Her­bi­ri­a­çýl­sa,­ha­yat,­hem­o­pa­ket­çik­le­ri­ta­þý­yan­lar­i­çin ve­hem­de­on­lar­la­ya­þa­yan­lar­i­çin­ne­de­gü­zel­o­la­cak.­ Ýn­sa­nýn­ duy­gu­la­rý­ e­ði­til­me­den­ mut­lu­luk­ ol­ma­ya­cak.­ Sev­gi­ e­ði­ti­mi,­ mer­ha­met­ e­ði­ti­mi,­ ve­fa­ e­ði­ti­mi, þef­kat­ e­ði­ti­mi,­ sa­býr­ e­ði­ti­mi,­ du­â­ e­ði­ti­mi,­ ta­ham­mül e­ði­ti­mi,­öf­ke­e­ði­ti­mi… Ýþ­te­in­san,­e­ði­til­di­ði­ka­dar­in­san­dýr. Bir­gün­e­ði­tim­si­ze­þöy­le­ses­le­ne­cek;­ve­fa­der­si­ne­hoþ gel­di­niz. Mer­ha­met­e­ði­ti­mi­ne­hoþ­gel­di­niz.­Þef­kat­e­ði­ti­mi­ne­hoþ gel­di­niz. Vic­dan­e­ði­ti­mi­ne­hoþ­gel­di­niz. Ha­ya­li­bi­le­gü­zel. Ki­min­bu­güç­kay­nak­la­rý­na­ih­ti­ya­cý­yok­ki. Bu­e­ði­tim­le­ri­biz­in­san­lar­o­la­rak­sa­de­ce­e­ði­tim­den­bek­ler­sek,­çok­bek­le­riz. Bu­na­he­men­baþ­la­ma­lý­yýz.­ Sev­gi­po­tan­si­ye­li­mi­zi­art­týr­mak,­diz­gin­le­mek­bi­raz ol­sun­öf­ke­mi­zi,­an­lýk­tep­ki­ler­den­u­zak­tut­mak­ken­di­mi­zi,­ ‘has­bü­nel­lah’ di­ye­bil­mek,­‘var­dýr­bir­ha­yýr’de­yi­ver­mek­çok­an­lam­lý. O­za­man­bi­rey­sel­o­la­rak­diz­çök­me­li­ki­tap­la­rýn­ö­nün­de. Diz­çök­me­li,­â­lim­le­rin­ders­le­rin­de. Diz­çök­me­li,­ya­þý/ya­þa­dýk­la­rý­bü­yük­le­rin­ö­nün­de. Ve­diz­çök­me­li,­duy­gu­yu­ha­ya­ta­ka­tan,­þef­ka­ti­in­sa­na ba­ðýþ­la­yan­yü­ce­Kud­re­tin­ö­nün­de. ** Duy­gu­yu­keþ­fet­me­li­yiz. Ev­de,­o­kul­da,­iþ­yer­le­rin­de­ve­ha­ya­týn­her­ye­rin­de­o­var. Duy­gu­i­le­da­ha­ya­kýn­dan­ta­nýþ­ma­lý­yýz. Duy­gu­mu­zu­bü­yüt­me­li­yiz. Ol­gun­laþ­týr­ma­lý­yýz. O­ol­gun­laþ­týk­ça,­biz­de­ol­gun­la­þa­ca­ðýz. Çün­kü­biz­ta­þý­dý­ðý­mýz­duy­gu­yuz. E­vet,­her­þe­yi­duy­gu­ta­þýr,­her­þey­duy­gu­ta­þýr.

Gaz lambalarý yine baþ köþede

Maðazalarýn raflarýnda birkaç parça çini ve seramik eser kaldý. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN

Olçar’ýn eserleri yoðun ilgi görüyor DÜNYACA ÜNLÜ ÇÝNÝ USTASI SITKI OLÇAR’IN ESERLERÝ, VEFATINDAN SONRA ÝLGÝ GÖRMEYE BAÞLADI. MAÐAZALARDA ÝLK GÜNDE BÝN 200’DEN FAZLA ESER SATILDI. ÝSTANBUL’DA te­da­vi­gör­dü­ðü­has­ta­ne­de­vefat­e­den­dün­ya­ca­ün­lü­çi­ni­ us­ta­sý­ Sýt­ký­ Ol­çar’ýn­ Kü­tah­ya’da­ki­ ma­ða­za­la­rýn­da­ yer­ a­lan bin­200’den­faz­la­e­se­ri­nin,­bir­gün­de­ko­lek­si­yo­ner­ler­ve­va­tan­daþ­lar­ca­sa­týn­a­lýn­dý­ðý­or­ta­ya­çýk­tý.­15­Ka­sým’da­Ýs­tan­bul’da vefat­e­den­ve­16­Ka­sým’da­Kü­tah­ya­U­lu­Ca­mi­i’nde­ký­lý­nan­ce­na­ze­na­ma­zý­nýn­ ar­dýn­dan­ Mu­sal­la­ Me­zar­lý­ðý’nda­ def­ne­di­len­ Ol­çar’ýn­ e­ser­le­ri,­ ö­lü­mün­den­son­ra­yo­ðun­il­gi­ve­ta­lep­gö­rü­yor.­Kü­tah­ya-Es­ki­þe­hir­ka­ra­yo­lu­nun­33. ki­lo­met­re­sin­de,­mer­kez­A­ta­türk­Bul­va­rý’nda­ve­Çar­þý­Kü­tah­ya­A­lýþ­ve­riþ­Mer­ke­zi’nde­ki­sa­týþ­ma­ða­za­la­rý,­ko­lek­si­yo­ner­ler­ve­va­tan­daþ­la­rýn­a­ký­ný­na­uð­ra­dý.­Ol­çar’ýn­ma­ða­za­la­rýn­a­çýl­dý­ðý­ilk­gün,­bin­200’den­faz­la­e­se­ri­sa­týl­dý.­Ma­ða­za­la­rýn­raf­la­rýn­da­bir­kaç­par­ça­çi­ni­ve­se­ra­mik­e­ser­kal­dý.­Ol­çar’ýn­ö­lü­mün­den ön­ce­te­da­vi­gör­dü­ðü­Ýs­tan­bul’da­ki­ Veh­bi­Koç­Vak­fý­(VKV)­ A­me­ri­kan Has­ta­ne­si’ne­ge­len­Mu­se­vi­ve­Er­me­ni­din­a­dam­la­rý­nýn,­has­ta­ne­o­da­sýn­da o­nun­sað­lý­ðý­na­ka­vuþ­ma­sý­i­çin­duâ­et­tik­le­ri­öð­re­nil­di.­1980–2010­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­dün­ya­nýn­çe­þit­li­ül­ke­le­rin­de­ser­gi­ler­a­çan­Sýt­ký­Ol­çar,­8­ay­ön­ce­ya­ka­lan­dý­ðý­pan­kre­as­kan­se­ri­has­ta­lý­ðý­dolayýsýyla­15­Ka­sým’da­A­me­ri­kan­Has­ta­ne­si’nde­62­ya­þýn­da­ve­fat­et­miþ­ti.­Sýt­ký­Us­ta’nýn­iz­le­ri­ni­ta­þý­dý­ðý­e­ser­ve­ça­lýþ­ma­la­rýn­kýz­la­rý­ta­ra­fýn­dan­de­vam­et­ti­ri­le­ce­ði­be­lir­til­di.­­Kütahya / cihan

Iþýkkent’in Mostar’ý onarýldý

Tarihî ve mimarî yapýsýyla Bosna’daki Mostar Köprüsü’ne çok benzeyen köprü aslýna uygun þekilde onarýlarak yenilendi. FOTOÐRAF: CÝHAN

BULMACA

SOLDAN SAÐA- 1. Hardalgiller (Brassicaceae)

familyasýndan, 50 cm kadar boylanabilen, parçalý yapraklý, sarýmtýrak çiçekli, yapraklarý çið olarak salata gibi yenen tek yýllýk, otsu bir bitki. - Bulanýklýk, kir, açýk veya berrak olmama. 2. Yüz kýsým kauçuðun otuz iki kýsým kükürtle iþlenmesinden elde edilen plastik madde. Dökülen tohumlarla ertesi yýl kendiliðinden çýkan tahýl, soðan vb. 3. Baþýn her iki yanýnda bulunan iþitme organý. - Ýran'da bir þehir. 4. Hoþ koku. - Geçmiþte yaþanmýþ çeþitli olaylardan belleðin sakladýðý her türlü iz, hatýra. 5. Ýslâmiyetçe, günün belirli beþ vaktinde (sabah, öðle, ikindi, akþam, yatsý) yapýlmasý emredilen, altýsý içinde, altýsý dýþýnda olmak üzere on iki farzý bulunan, kýyam, rükû, sücûd gibi hareketleri ihtivâ eden, âyetler ve belli duâlar okunarak gerçekleþtirilen ibâdet, Ýslâmýn beþ þartýndan biri olan salât. - Yalý'da sessizler. 6. (2 Nisan 1840 – 29 Eylül 1902) Fransa'da natüralizm akýmýnýn öncüsü olan ünlü bir yazar. - Resmî Haber ajansýmýzýn kýsasý. 7. Uzaklýk belirtir bir nida. - Karadeniz yelkenlisi. - Ahirete ait mükâfat, hayýr, ceza. 8. Güreþte bir oyun. - Kur'ân-ý Kerîm'in 54. Sûresi. 9. Tedavi. - Olumsuz bir ön ek. 10. Karþýlýk vermek, karþýlýkta bulunma.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

den­ge­çi­ri­le­rek­kul­la­ný­la­bi­le­ce­ði­ne­dik­ka­ti­çe­ke­rek,­son­dö­nem­de­ken­di­le­ri­ne­es­ki­gaz lam­ba­la­rý­nýn­de­ðer­len­di­ril­me­si a­ma­cýy­la­baþ­vu­rul­du­ðu­nu­söy­le­di.­A­i­le­ya­di­gâ­rý­gaz­lam­ba­la­rý­ný­ev­le­ri­nin­baþ­kö­þe­si­ne­koy­mak­is­te­yen­le­rin,­bu­ü­rü­nün el­den­ge­çi­ril­me­si­ni­is­te­dik­le­ri­ni­be­lir­ten­Sa­kal­lý­oð­lu,­‘’Bu­ki­þi­ler­bi­ze­gaz­lam­ba­la­rý­nýn­na­sýl de­ko­ra­tif­bir­ü­rün­ha­li­ne­ge­ti­ri­le­bi­le­ce­ði­ni­sor­du­lar.­Biz­de lam­ba­nýn­gaz­ko­nu­lan­haz­ne­si­i­le­a­te­þin­yan­dý­ðý­bö­lüm­de­ki­cam­la­rý­gu­aþ­bo­ya­i­le­bo­ya­ma­ya­baþ­la­dýk.­Bu­bö­lüm­le­ri ki­þi­nin­zev­ki­ne­gö­re­renk­ve de­sen­ler­le­süs­lü­yo­ruz’’­de­di. Sa­kal­lý­oð­lu,­yap­týk­la­rý­bu­ça­lýþ­ma­nýn­il­gi­gör­dü­ðü­nü­i­fa­de­e­de­rek,­‘’Þim­di­ev­le­rin­de­gaz lam­ba­sý­o­lan­lar­bu­lam­ba­la­rý de­ko­ras­yo­nun­bir­par­ça­sý­o­la­rak­de­ðer­len­dir­mek­a­ma­cýy­la bi­ze­baþ­vu­ru­yor.­Ýs­te­yen­le­re bo­ya­ma­iþ­le­mi­ni­öð­re­ti­yo­ruz, is­te­yen­le­rin­lam­ba­sý­ný­i­se­bel­li bir­üc­ret­kar­þý­lý­ðýn­da­biz­ha­zýr­la­ya­rak­ve­ri­yo­ruz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Trabzon / aa

Ýlk santral müze olsun

BORNOVA’DAKÝ OSMANLI DÖNEMÝNE AÝT KÖPRÜ, MOSTAR KÖPRÜSÜ’NE BENZÝYOR

ÝZMÝR Bor­no­va­Be­le­di­ye­si,­I­þýk­kent­A­rap De­re­si­ü­ze­rin­de­ki­Os­man­lý­dö­ne­mi­ne­a­it köp­rü­o­na­rýl­dý.­Ta­ri­hî­ve­mi­ma­rî­ya­pý­sýy­la Bos­na’da­ki­Mos­tar­Köp­rü­sü’ne­çok­ben­ze­yen­köp­rü­as­lý­na­uy­gun­þe­kil­de­o­na­rý­la­rak ye­ni­len­di.­Ta­ri­hî­de­ðer­le­ri­or­ta­ya­çý­ka­ran pro­je­le­riy­le­ö­ne­çý­kan­ve­Ta­ri­hî­Kent­ler­Bir­li­ði­ü­ye­li­ði­ne­de­ka­bul­e­di­len­Bor­no­va­Be­le­di­ye­si­bu­uy­gu­la­ma­la­rý­na­bir­ye­ni­si­ni­da­ha­ek­le­di.­I­þýk­kent’te­mi­ma­rî­ya­pý­sýy­la­Bos­na’da­ki dün­ya­ca­ün­lü­‘Mos­tar­Köp­rü­sü’ne­çok­ben­ze­yen­Os­man­lý­dö­ne­mi­ne­a­it­köp­rü,­Bor­no­va­Be­le­di­ye­si’nin­ça­lýþ­ma­la­rýy­la­ye­ni­den­ha­yat­bul­du.­A­rap­De­re­si’nin­ü­ze­rin­den­ge­çen ve­u­zun­yýl­lar­dýr­yý­kýk­ve­ha­ra­be­bir­va­zi­yet­te ka­lan­köp­rü,­be­le­di­ye­ça­lýþ­ma­la­rý­i­le­as­lý­na uy­gun­þe­kil­de­res­to­re­e­dil­di.­­Ýzmir / cihan

GENELLÝKLE a­i­le­ya­di­gâ­rý­o­lan­gaz­lam­ba­la­rý­nýn­a­týl­va­zi­yet­te­dur­ma­sý­ný­is­te­me­yen­ler, gaz­lam­ba­la­rý­ný­ev­le­ri­nin­bir par­ça­sý­ha­li­ne­ge­tir­mek­i­çin çe­þ it­l i­yön­t em­l er­de­n i­y or. Cam­bö­lüm­le­ri­is­te­ni­len­renk ve­de­sen­de­bo­ya­nan­gaz­lam­ba­la­rý,­ev­de­de­ko­ras­yo­nun­bir par­ça­sý­o­la­rak­kul­la­ný­la­bi­li­yor. Trab­zon­Va­li­li­ði­ta­ra­fýn­dan 14­yýl­ön­ce ‘’Ge­le­nek­sel­El­Sa­nat­la­rý­ve­Ýs­tih­da­mý­Ge­liþ­tir­me­Pro­je­si’’ kap­sa­mýn­da­a­çý­lan­Ke­þan­Be­zi­Bo­ya­ma­Kur­su’nun­öð­ret­me­ni­Gü­zin­Sa­kal­lý­oð­lu,­kurs­kap­sa­mýn­da yak­la­þýk­200­ki­þi­ye­e­ði­tim­ver­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Kur­si­yer­le­rin bo­ya­ma­i­þi­ne­da­ha­son­ra­ev­le­rin­de­de­vam­et­ti­ði­ni­be­lir­ten Sa­kal­lý­oð­lu,­‘’Kur­su­mu­zu­ta­mam­la­yan­lar­þim­di­ta­lep­ler doð­rul­tu­sun­da­ha­zýr­la­dýk­la­rý ev­eþ­ya­la­rý­ný­sa­ta­rak­ge­lir­el­de e­di­yor.­Bir­çok­ka­dýn­bu­sa­ye­de­e­vi­nin­mut­fak­ih­ti­ya­cý­ný, ço­cu­ðu­nun­o­kul­mas­ra­fý­ný kar­þý­lý­yor’’­de­di. Gü­zin­Sa­kal­lý­oð­lu,­ev­ler­de bu­lu­nan­her­tür­lü­eþ­ya­nýn­el­-

MERSÝN’ÝN Tar­sus­il­çe­sin­de, 1902­yý­lýn­da­Tür­ki­ye’de­ilk­e­lek­trik­e­ner­ji­si­nin­ü­re­til­di­ði­ta­ri­hî­de­ðe­re­sa­hip­san­tra­lin­sa­na­yi­mü­ze­si­ne­dö­nüþ­tü­rül­me­si i­çin­ça­lýþ­ma­baþ­la­týl­ma­sý­is­ten­di.­Tar­sus­Kay­ma­ka­mý­Or­han Þe­fik­Gül­di­bi,­1902­yý­lýn­da Tür­ki­ye’de­ilk­de­fa­Tar­sus­lu­la­rýn­e­lek­trik­le­ta­nýþ­ma­sý­nýn,­il­çe­nin­ne­ka­dar­ö­nem­li­bir­þe­hir­ol­du­ðu­nu­bir­kez­da­ha­or­ta­ya­koy­du­ðu­nu­söy­le­di.­Gül­di­bi,­Tar­sus’un,­dün­ya­nýn­en es­ki­yer­le­þim­yer­le­rin­den­bi­ri ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­re­rek,­‘’Tür­ki­ye’de­ilk­kez­e­lek­trik­le­ta­ný­þan­Tar­sus,­e­lek­trik­e­ner­ji­si­nin bir­fab­ri­ka­da­ilk­kez­kul­la­nýl­ma­sý­na­da­ön­cü­lük­et­miþ­tir.­Ýlk de­fa­Tar­sus­hal­ký­A­na­do­lu’da

am­pul­le­rin­ý­þý­ðý­al­týn­da­ay­dýn­lan­ma­þan­sý­na­ka­vuþ­muþ­lar. Bu,­ö­vünç­kay­na­ðý­dýr’’­de­di. San­tra­lin­ö­ne­mi­ne­dik­ka­ti­çe­ken­Gül­di­bi,­þun­la­rý­kay­det­ti: ‘’A­na­do­lu’da­1902­yý­lýn­da­ilk de­fa­2­ki­lo­vat­gü­cün­de­tür­bin­le­e­lek­trik­ü­re­til­me­si­bi­zim­i­çin çok­ö­nem­li­dir.­Da­ha­son­ra­ih­ti­yaç­la­rýn­art­ma­sýy­la­1934­yý­lýn­da­2­ye­ni­tür­bin­ve­di­na­mo­lar­la­450­ki­lo­vat­gü­cü­ne­e­ri­þil­miþ­tir.­Bu­ta­ri­hî­te­sis­Tar­sus’u Tar­sus­ya­pan­ö­nem­li­de­ðer­ler­den bi­ri­si­dir.­ Bu­ra­nýn­ sa­na­yi mü­ze­si­ya­da­ta­ri­hî­e­ser­o­la­rak,­ ge­zi­le­bi­le­cek­ bir­ me­kân ha­l i­n e­ dö­n üþ­t ür­m e­l e­r i­n i bek­li­yo­ruz.­ Biz­ de­ bu­ ko­nu­da­ e­li­miz­den­ ge­le­ni­ yap­ma­ya­ha­zý­rýz.’’­­­Tarsus / aa

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YUKARIDAN AÞAÐIYA - 1. Ayný amacý güden kimseler arasýndaki çekiþme, yarýþma, yarýþ. - Mistik Hint hecesi. 2. Gereðinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen. - Pazarlýksýz, deðeri ve pahasý biçilmiþ. 3. Birlik durumda yaþayan ayný türden organizmalarýn oluþturduðu topluluk. - Boyacýlýkta kullanýlan, kýrmýz böceðinin üst deri bezlerinin salgýladýðý madde. 4. Varlýklar toplamýndan borçlar düþüldükten sonra geriye kalan katkýsýz varlýk. - Eski dilde baðýrsaklar. 5. Bir yerde oturma, eðleþme. - Genel alýcý kan grubu. 6. Kýta'nýn sessizleri. - Nereden ve kimden geldiði belli olmayan ok. 7. Büyük balýklarý tutmakta kullanýlan, küçük balýk biçiminde, ucu iðneli kurþun parçasý. 8. Klâsik Türk müziðinde bir birleþik makam. Bir önceki bulmacanýn cevaplarý Mikroskopta incelenecek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 maddelerin üzerine konulE Z Ý Y E T 1 D E K A N duðu dar, uzun cam parçasý. 2 A L Ý B E Y T S Ý MA 9. Antalya iline baðlý ilçeler3H Ý K A Y E K AB Ý N den biri. - Benlik. 10. Fazilet R 4 Ý M MU B O N E sahibi, üstün ahlâklý. - Er, 5 L A L A H A N E E R onbaþý ve çavuþlara verilen 6 Ý N Ý Ý T A U M 7 Y E S Ý E RME N E K genel ad. 11. Üzme, sýkýntý 8E A MR B A D A N A verme. - Aktinyum elemen9 A A ME N A F Z N K tinin simgesi. 12. MadagasL D E N E ME 10 A M A S kar'ýn baþþehri.


YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

EKONOMÝ HA­BER­LER

Ceyhan’da arsa tavan yaptý, yatýrýmcý kaçtý nCEYHAN'DA arsa fiyatlarýnýn tavan yapmasý yatýrýmcýyý kaçýrýyor. Hollanda, Singapur, Çin ve Almanya’dan çok sayýda firmanýn rafineri ve tersane yapýmý için incelemelerde bulunduðu Ceyhan’da dönümü 2 bin lira olan arsa fiyatlarý 80-100 bin liraya kadar yükseldi. Yatýrým yapacaklar için ayrýlan Ceyhan Serbest Bölge’deki alanýn metrekaresini 2 dolardan kiralamak yerine mülk edinmeyi tercih eden yatýrýmcýlarýn yaný sýra ucuz arsa kapatýp yüksek fiyata yatýrýmcýya satmak isteyen rant çevreleri de fiyatlarýn tavan yapmasýna neden oldu. Ceyhan Serbest Bölge Müdürü Muharrem Pusat, yatýrýmcýlar için 4.6 milyon metrekare (4 bin 600 dönüm) bir alan ayrýldýðýný yatýrým yapýlmasý halinde bu alanýn büyütüleceðini söyledi. “Þimdiye kadar ciddi bir yatýrým” olmadý diyen Pusat, “Bölgede bir rafineri yapmak için bin 500 2 bin dönüm arazi gerekiyor. Kiralandýðý takdirde metrekaresinin yýllýðý 2 dolar. Yatýrýmcý için çok cazip fiyat. Ancak yatýrýmcýlar kiralamak yerine satýn almak istiyor. Bölgede arazinin dönümü 80 bin liraya yükseldi” ifadesini kullandý. Ceyhan Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný Ali Duru ise þunlarý kaydetti: “Çin, Hollanda, Singapur gibi ülkelerden firmalar yatýrým için gezdi. 25 milyar dolar yatýrým planlayan firmalar var. Bölgeye 200 milyar dolarlýk yatýrým planlanýyor, ancak Çalýk Grubu bile ÇED raporunu 1 yýlda ancak aldý. Yatýrýmcýya yol gösterilmeli. Her türlü kolaylýk saðlanacak denilse de bir un fabrikasý kurmak isteyen 2 yýl uðraþmadan üretime geçemiyor. Bir rafinerinin inþaatý 4.5 yýl sürüyor. 2 yýl da izin süresi olsa 7 yýl. Türkiye’deki en küçük banka bile daha çok kazanýyor. Rafineri kurmak için müracaat eden 4 firma 40 milyon ham petrol iþleyecekti. Ancak, yatýrýmcý bürokrasinin içinde kayboluyor. Arazi isteyene arazi verilmiyor. Köylüden almak isteyen uçuk rakamlarla karþýlaþýyor. Mahkemelerle uðraþmak istemeyen yatýrýmcý da çekip gidiyor.”

8 milyar lira harç toplanacak DEVLET YENÝ YILDA VATANDAÞTAN 8 MÝLYAR 9 MÝLYON LÝRA HARÇ TOPLAYACAK. BUNUN 3 MÝLYAR 479 MÝLYON LÝRASI GAYRÝMENKULDEN, 2 MÝLYAR 903 MÝLYON LÝRASI YARGI VE 755 MÝLYON LÝRA DA PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARINDAN GELECEK. DEVLET, yeni yýlda vatandaþtan 8 milyar 9 milyon 800 bin lira harç toplayacak. Maliye Bakanlýðý’ndan derlenen verilere göre, 2010 yýlý Bütçesinde 5 milyar 556 milyon 427 milyon lira olarak yeralan harç gelirlerinin, yýl sonunda 7 milyar 210 milyon 399 bin lira þeklinde gerçekleþmesi bekleniyor. Böylece, devletin harç gelirlerinin geçen yýla göre yüzde 48 oranýnda artacaðý ve bu þekilde 2 milyar 337 milyon 55 bin lira daha fazla harç toplanacaðý belirtiliyor. 2011 yýlýnda ise harç gelirlerinde yüzde 11,09’luk bir artýþ öngörülüyor ve harçlardan 8 milyar 9 milyon 800 bin liralýk bir tahsilat yapýlmasý hedefleniyor.

Kýrsal kalkýnma destek baþvurularý 30 Kasým’da sona erecek

EMLÂK, MALÝYEYÝ GÜLDÜRDÜ

YARGI HARÇLARINDAN 957 BÝN LÝRA

VERÝLERE göre, bütçedeki 8 milyar 9 milyon liralýk harcýn yüzde 43,4’ünü gayrimenkul alýp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yýlda 3 milyar 479 milyon 244 bin liralýk tapu harcý yatýrýlacak. Emlak piyasasýnýn canlanmasý, son yýllarda duraðan bir seyir izleyen tapu harcý gelirlerini de arttýrdý. 2009 yýlýndaki 2 milyar 496 milyon liralýk tapu harcý tahsilatýnýn ardýndan, 2010 Yýlý Bütçesinde 2 milyar 539 milyon 432 bin liralýk tapu harcý geliri öngörüldü. Ancak, yýl içinde gayrimenkul satýþlarýnýn artmasýyla birlikte tapu harcý gelir beklentisi 3 milyar 146 milyon 927 bin liraya yükseltildi. Böylece önceki yýllarda 171 milyon lira ile 274 milyon lira arasýnda gerçekleþen tapu harcý gelirlerindeki yýllýk artýþýn bu yýl 1 milyar 238 milyon lirayý aþacaðý ortaya çýktý.

YENÝ yýlda tahsil edilmesi beklenen 8 milyar liralýk harcýn 2 milyar 903 milyon 957 bin lirasý da yargý harçlarýndan gelecek. Bütçe verilerine göre, yargý harçlarýndan 1 milyar 547 milyon 491 bin lira, diðer yargý harçlarýndan 1 milyar 352 milyon 352 bin lira, vergi yargýsý harçlarýndan da 4 milyon 114 bin lira tahsilat yapýlacak. 2011 yýlýnda pasaport alanlar ve vize isteyenler 755 milyon 662 bin lira harç ödeyecek, trafik harçlarýndan da bütçeye 383 milyon 647 bin lira aktarýlacak. Avcýlýk belgesi alanlar, 14 milyon 944 bin lira harç ödemesinde bulunurken, yurt dýþýna çýkanlar da, 15’er liralýk çýkýþ harcý karþýlýðý 63 milyon 386 bin lira yatýracak. Yurt dýþý çýkýþ harcý gelirleri de, 2010 yýlýnda beklentilerin üzerinde gerçekleþecek. Baþlangýçta 50 milyon 237 bin lira olan çýkýþ harcý gelir hedefi, bütçedeki son revizyonla 60 milyon 655 bin liraya çýkarýldý. Ankara / aa

TARIM ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) tarafýndan Kýrsal Kalkýnma Programý kapsamýnda tarým ve hayvancýlýk alanýnda yatýrým yapmak isteyen iþletmelere yönelik saðlanan desteklemelerle ilgili baþvurular 30 Kasým’da sona erecek. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý kurumu olan TKDK’nýn Kýrsal Kalkýnma Programý kapsamýnda saðladýðý desteklemeler sona eriyor. Desteklemelerden faydalanmak isteyenler için 1 Eylül’de baþlayan baþvurular 30 Kasým’da sonlanýyor. Tarýmsal iþletmelerin yeniden yapýlandýrýlmasý, süt üreten tarýmsal iþletmelere yatýrým, et üreten tarýmsal iþletmelere yatýrým, üretici gruplarýnýn kurulmasýna destek, tarým ve balýkçýlýk ürünlerinin iþlenmesi, süt ve süt ürünlerinin iþlenmesi-pazarlamasý, et ve et ürünlerinin iþlenmesi-pazarlamasý, meyve ve sebzelerin iþlenmesi-pazarlamasý, su ürünlerinin iþlenmesi-pazarlamasý, kýrsal turizm ve kültür balýkçýlýðý geliþtirilmesine yönelik alanlarda karþýlýksýz destekler saðlanýyor. TKDK destekleri kapsamýnda yýlda en fazla 50 ton üretim kapasitesine sahip bir tesise sahip olanlar kültür balýkçýlýðýnýn geliþtirilmesine yönelik 15 bin-200 bin Euro arasýnda desteklemeden faydalanabiliyor. Yine süt üreten tarýmsal iþletmelere yatýrým projelerinde en az 15 bin euro, en fazla ise 1 milyon euro destek saðlanýyor.

Çeþme suyuna 5 milyon TL yatýracak nTABÝATTAKÝ kaynak suyu oluþumunu taklit ederek ürettiði Tordes markalý su mineralleþtirme cihazlarýyla piyasaya giren Zet Group, yurt içi bayilik çalýþmalarýna hýz verdi. Yýl sonuna kadar 30 bayiye ulaþmayý hedeflediklerini aktaran Zet Group Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ra ma zan A rý kan, 2011 yýlýnda 5 milyon TL yatýrým ve 100 bayi sayýsýna ulaþacaklarýný ifade etti. Avrupa ve ABD baþta olmak üzere bütün dünyada mineralli suya ilginin arttýðýna dikkat çeken Arýkan, “Ürettiðimiz yerli teknoloji sayesinde tüm çeþmelerden mineralli kaynak suyu akacak. Kimyasal arýtma veya elektrik kullanmadan tabiî taþlarla suyu temizleyip, mineralleþtiriyoruz. 120 kiþiye istihdam saðlayarak tamamen yerli ve ilk su mineralleþtirme cihazýný ürettik. Yýlda en az 70 bin cihaz satmayý planlýyoruz. Gelecek ay ilk ihracatýmýzý Ukrayna’ya yapacaðýz” dedi. Doðu Avrupa ülkeleri, Ortadoðu ve Rusya’ya ihracat çalýþmalarý olacaðýný ifade eden Arýkan, Ýran, Irak, Suriye, Libya, Romanya, Ukrayna ile ihracat anlaþmalarýnýn yapýldýðýný bildirdi. Yýlda 30 bin adet ihracat hedeflediklerini kaydeden Arýkan, þöyle konuþtu; “Ýç pazarla birlikte yýllýk 70 bin satýþ rakamýný rahatlýkla yakalayacaðýz. Yýlsonuna kadar 10 bin adet ürün satarak 1 milyon dolarlýk ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Aldýðýmýz talepler bu rakamý rahatlýkla aþacaðýmýzý gösteriyor.” Ýstanbul / Yeni Asya

T. C. DURAÐAN KADASTRO MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2009/1 Esas. DAVALI: MUSTAFA TANGALOÐLU, Bekir oðlu 1977 D.lu. Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Kadastro (Orman Kadastrosuna itiraz) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 26/11/2010 günü saat: 09.40'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 78264

11

Bakan Ergün’den elektrikli otomobil müjdesi nSANAYÝ ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, elektrikli otomobiller ve hibrid motorlu araçlarýn üretimi ve seri tadilatý gibi yeni teknoloji uygulamalarýna iliþkin yönetmeliði tamamlayarak, Baþbakanlýða gönderdiklerini bildirdi. Ergün, elektrikli otomobillere yönelik düzenlemelere iliþkin yaptýðý açýklamada, bu yýlýn sonundan itibaren Türkiye’de üretimine baþlanacak elektrikli otomobillere iliþkin altyapý düzenlemelerinin hýzla yapýldýðýný anlattý. Bakan Ergün, otomotiv sanayiinde ileri düzeyde olan ülkelerde elektrikli araçlar için gerekli altyapý çalýþmalarý ve elektrik þarj istasyonlarýnýn kurulmasý çalýþmalarýnýn yaný sýra, bu araçlarý kullanacak kiþiler için özel þerit, park yeri ve maliyet azaltma gibi teþviklerin de gündem olduðunu kaydetti. ‘’Ülkemizde de dünyadaki bu trendi yakalamak ve otomotiv sanayiinde yeni dönemin sunacaðý fýrsatlarý kaçýrmamak için Bakanlýðýmýzca büyük çaba harcanmaktadýr’’ diyen Ergün, bu çerçevede, Bakanlýk olarak uzun süredir üzerinde çalýþtýklarý elektrikli otomobiller ve hibrid motorlu araçlarýn üretimi ve seri tadilatý gibi yeni teknoloji uygulamalarýna iliþkin yönetmeliði tamamlayarak Baþbakanlýða gönderdiklerini bildirdi. Söz konusu yönetmeliðin çok yakýn bir zamanda Resmî Gazete’de yayýmlanarak, yürürlüðe gireceðini ve böylece elektrikli araçlarla ilgili yasal altyapýnýn tamamlanmýþ olacaðýný dile getiren Ergün, ‘’Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi’’nin Kurban Bayramý’ndan sonra EKK’da görüþülerek Hükümet belgesi haline getirileceðini vurguladý.

Savunma sanayiinin devleri

2011 yýlýnda fýndýk için 707 milyon lira ödeme yapýlmasý, alternatif ürüne geçenlere tütün için 8 milyon lira, fýndýk için 19 milyon lira ödenmesi öngörülüyor.

Tarýma 2011’de 6,1 milyar lira destek BU yýl 5 milyar 869 milyon lira olarak gerçekleþmesi öngörülen tarým destekleme bütçesi gelecek yýl 256 milyon lira artýþla 6 milyar 125 milyon liraya yükselecek. 2011 Yýlý Programý’na göre, gelecek yýl alan bazlý tarýmsal destekleme ödemelerine 2 milyar 213 milyon lira, fark ödemesi destekleme hizmetlerine 2 milyar 68 milyon lira, hayvancýlýk desteklerine 1 milyar 267 milyon lira ayrýlacak. Alan bazlý tarýmsal destekleme ödemelerinin 101 milyon lirasý organik tarým, iyi tarým, toprak analizi için kullanýlacak. Mazot için 550 milyon lira, gübre için 680 milyon lira, sertifikalý tohum ve fidan kulla-

nýmý için 70 milyon lira, çevre amaçlý tarým alanlarýnýn korunmasý için 13 milyon lira ödenecek. 2011 yýlýnda fýndýk için 707 milyon lira ödeme yapýlmasý, alternatif ürüne geçenlere tütün için 8 milyon lira, fýndýk için 19 milyon lira ödenmesi öngörülüyor. Öte yandan, bu yýl 11 milyon lira olarak gerçekleþmesi öngörülen patates siðili desteði gelecek yýl verilmeyecek. Çay budama tazminatý ve masraflarý için 65 milyon lira destek saðlanacak. Fark ödemesi destekleme hizmetlerine ise 2 milyar 68 milyon lira ayrýlacak. Bu miktarýn 1 milyar 116 milyon lirasý arz açýðý olan ürünler için, 790 milyon lirasý

hububat, 115 milyon lirasý çay, 47 milyon lirasý ise bakliyat (kuru fasulye, nohut, mercimek) için kullanýlacak. Kýrsal kalkýnma amaçlý tarýmsal desteklere 302 milyon lira, tarým sigortasý destekleme hizmetlerine 100 milyon lira ödenecek. Afetten zarar gören çiftçilere yardým ödemelerinin 11 milyon lira olmasý planlanýyor. Bu rakamýn bu yýl için 138 milyon lira olarak gerekleþmesi bekleniyor. Diðer tarýmsal amaçlý desteklere ise 50 milyon lira ayrýlacak. 2011 yýlý programýnda, GAP Eylem Planý kýrsal kalkýnma ve hayvancýlýk destekleri ise 114 milyon lira olarak öngörüldü. Ankara / aa

nSAVUNMA Sanayi Müsteþarlýðý (SSM), son 5 yýla ait bilânçolar, üretimler ve satýþlara göre, Türkiye’nin önde gelen 25 savunma þirketini belirledi. Buna göre bu yýlýn önde gelen 25 savunma sanayi þirketi arasýnda ilk 5’i ASELSAN, TUSAÞ Havacýlýk ve Uzay Sanayi A.Þ (TAI), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Þ (OTOKAR) ve TUSAÞ Motor Sanayi A.Þ (TEI) oluþturdu. Savunma Sanayi Müsteþarlýðý, son yýllarda hýzlý bir yükseliþ trendi yakalayan ve dikkat çeken performans sergileyen Türk Savunma Sanayiini mercek altýna aldý. Alýnan veriler çerçevesinde Türkiye’nin önde gelen 25 savunma sanayi kuruluþu belirlendi. Söz konusu 25 firmanýn, Türkiye’deki savunma sanayii sektöründe toplam savunma ve havacýlýk ihracatýnýn yüzde 92’sine, toplam Ar-Ge’nin yüzde 61’ine, toplam savunma cirosunun da yüzde 66’sýna sahip olduðu kaydedildi. Net satýþlarý 2 milyar 585 milyon dolar, toplam ihracatlarý 799 milyon dolar, Ar-Ge harcamalarý 306 milyon dolarý bulan söz konusu 25 firma, 19 bin 725 kiþiye de istihdam saðlýyor. Ýþ gücü verimliliði açýsýndan savunma sanayinin en baþarýlý firmasý 2009 yýlý verilerine göre FNSS Savunma Sistemleri A.Þ olurken, net ihracat kategorisinde ise 2009 yýlý verilerine göre savunma sanayinin en baþarýlý firmasý TAI oldu. Ankara / aa

MERSÝN URAY VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAN

T. C. DURAÐAN KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/2 DAVALILAR : 1 - FATMA KÖKÇÜ-Nuri kýzý 1943 D.lu 2- EMÝNE TANGAL - Nuri kýzý 1927 D.lu 3- ÞAZÝYE TANGAL-Mahmut kýzý 1943 D.lu Davacý Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan aleyhinize açýlan Kadastro (Orman Kadastrosuna itiraz) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 26/11/2010 günü saat: 09.30'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

www.bik.gov.tr B: 782 18

Yukarýda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri bilinen adreslerine teblið edilememiþtir. Ýlgililerin iþ bu ilan yazýsýnýn askýya çýkarýldýðý tarihi izleyen 15 (onbeþ)’inci gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, ilan tarihinden baþlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiþ ne de adresini bildirmiþ olanlara bir ayýn sonunda teblið edilmiþ sayýlýr. Dava açma süresi teblið tarihinden itibaren 7 gündür. ÝLAN OLUNUR. www.bik.gov.tr B: 78292


12

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

RÖPORTAJ

Cumhuriyet artýk toplumla barýþýyor YAZAR ERGUN BABAHAN, "CUMHURÝYETLE ÝNSANLARIN BÝR KAVGASI OLDUÐUNA ÝNANMIYORUM. KÝMSE ARTIK "PADÝÞAHLIK DAHA ÝYÝYDÝ. PADÝÞAHLIÐI GETÝRELÝM" DEMEZ, ÇÜNKÜ ÝNSANLAR ARTIK CUMHURÝYETÝN ÝNSANCIL YÜZÜNÜ DE GÖRÜYOR. DÜNE KADAR CUMHURÝYET ZAPT U RAPTCIYDI.”

"‘VERGÝ VER, ASKERE GÝT, ÞAPKA TAK, KRAVAT TAK’. HALKLA DEVLET BÜROKRATI ARASINDA BÝR KAST SÝSTEMÝ VAR GÝBÝYDÝ, ARTIK BUNLAR DA KIRILIYOR. CUMHURÝYET, ARTIK TOPLUMLA BARIÞIYOR. CUMHURÝYET DEÐERLERÝNÝN BU TOPRAKLARDA ÇOK TARTIÞMA KONUSU OLDUÐUNA ÝNANMIYORUM."

CHP’DEKÝ DEÐÝÞÝMÝN AKTÖRÜ “DEVLET”

H. HÜSEYÝN KEMAL hhkemal@yeniasya.com.tr

Tür­ki­ye­ de­ði­þi­yor.­ Pe­ki,­CHP­de­ði­þi­yor­mu?

Türkiye’nin deðiþim rüzgârý sistemi deðiþtirirken sistemin sahipleri kadar sistemin deðiþtiricilerini de sorgulanýr hale getiriyor. Demokrasi dediðimiz þey de aslýnda hep bir sorgu hali deðil midir? Sorgulamak-sorgulanmak bütün bu sorgulardan yeni bir senteze varmak… Bu hafta, Türkiye’deki deðiþimi, laik kesimi ve muhafazakâr kesimi yakýndan tanýyan yazar Ergun Babahan’a sordum. Babahan, Türkiye’de cumhuriyetin halkla barýþmaya baþladýðýný söylüyor, ancak CHP’deki deðiþimin týpký Ecevit operasyonu gibi derin güçler tarafýndan yapýldýðýný varsayýyor. CHP’nin, Atatürk ilkeleriyle hesaplaþmadan sosyal demokrat olamayacaðýný da ekliyor. Öbür taraftan, Türkiye’de deðiþimin siyasî taþýyýcýsý olan AKP’nin de ANAP’ýn eski haline döndüðünü söyleyerek, yeni bir tartýþma baþlatýyor.

CHP’deki deðiþim, devlet eliyle bir deðiþim. Yargý ve as ke rî ve sa yet ký rý lýn ca, CHP’nin eski iþlevi artýk iþe yaramaz oldu. Deniz Baykal’ýn komp lo ya ma ruz kalmasýnýn nedeni, kendi kendine deðiþmeyecek olduðu gerçeðiydi. Bu­nu­ya­pan­kim­pe­ki? Ortak akýl, Devlet, Sermaye… Bir zamanlar Ecevit’i dev re dý þý bý rak mak planýný devreye sokanlar, bu gün de ay ný þe yi ya pý yor lar. Müm kün se, CHPMHP koalisyonu tasarlanýyor. Ben CHP’nin yaþadýðý dönemi, katý Kemalist dönemden sosyal demokrasiye gidiþte ara dönem olarak yorumluyorum.

Siz,­ Tür­k i­y e’de,­ in­s an­l a­r ýn­ cum­h u­r i­y et­l e­ bir kav­ga­sý­ ol­du­ðu­nu­ dü­þü­nü­yor­ mu­su­nuz?­ Cum­hu­ri­yet­ a­dý­na­ ya­pý­lan­ yan­lýþ­lýk­lar­la­ cum­hu­ri­ye­tin­ ken­di­ a­ra­sýn­da­ki­ ay­rým­ ya­pýl­ma­ya­ baþ­lan­dý ga­li­ba? umhuriyetle insanlarýn bir kavgasý olduðuna inanmýyorum. Kimse, artýk “Padiþahlýk daha iyiydi. Padiþahlýðý getirelim” demez, çünkü insanlar artýk cumhuriyetin insancýl yüzünü de görüyor. Düne kadar cumhuriyet zapt u raptçýydý; “Vergi ver, askere git, þapka tak, kravat tak”. Halkla devlet bürokratý arasýnda bir kast sistemi var gibiydi, artýk bunlar da kýrýlýyor. Cumhuriyet, artýk toplumla barýþýyor. Cumhuriyet deðerlerinin bu topraklarda çok tartýþma konusu olduðuna inanmýyorum. Tabiî, deðiþimin sizi güçlendirmeyip zayýflattýðýný düþünürseniz, “Cumhuriyet elden gidiyor” dersiniz. Bugün baþörtüsüne karþý çýkanlarýn düne kadar kadýnlarýn genel sorunlarýyla ilgili hiçbir çaba içinde olmadýðýný da görüyoruz. Kadýný hatýrlamalarý da ancak baþörtüsüyle oluyor. Ayný durum muhafazakâr kesim için de geçerli…

C

Post­mo­dern­Ke­ma­lizm mi? Ilýmlý Kemalizm diyorum buna. Kemalist model, bugü nün Tür ki ye’sin de de mode bir modeldir. E­ðer­bu­pla­nýn­yü­rü­tü­cü­sü­“Dev­let”se, CHP’den öz­gür­lük­çü­ bir­ po­li­ti­ka­bek­le­mek­a­bes­her ­hal­de?

Cum­hu­ri­ye­tin­ in­san­cýl­ yü­zü­nün­ ol­ma­ma­sý­ ne gi­bi­so­nuç­lar­do­ður­du? Türkiye’deki deðiþimi, laik kesimi ve muhafazakâr kesimi yakýndan tanýyan yazar Ergun Babahan’a sorduk.

Biz, yüzyýl sonraya dönüp deðerlendirme yapýyoruz. O dönem devrimler, toplumsal geliþimleri hýzlandýrmak için moda haline gelmiþti. Bugün, sadece yol yapmakla övünülemiyor. Bunun yanýnda demokratik standartlarda ve insan haklarý düzeyinde de geliþmeler kaydetmek gerekiyor. O dönemin ideolojisinde devletin ve toplumun deðerleri üzerinden giden bir siyaset var. Ýnsan odaklý bir siyaset yok. “Dö­ne­min­þart­la­rý”­söy­le­mi­nin­in­san­vic­da­ný­nýn hak­sýz­lýk­la­ra­ kar­þý­ sus­kun­ kal­ma­sý­na­ yet­me­ye­ce­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum.­ Zamanýn ruhu diye bir þey var… Bu­gün,­ Tür­ki­ye’nin­ de­mok­ra­tik­ bir­ dev­rim­ ge­çir­di­ði­ni­ söy­le­yen­ler­ var.­ Dev­rim­ler­ in­san­la­rýn ca­ný­na­o­ku­ma­hak­ký­ve­rir­mi? Þu an taleplerimizi daha fazla dile getirme olanaðýmýz var. O dönem “Devlet vatandaþýna istediðini yapabilir” anlayýþý hâkim. Kimse, Varlýk Vergilerini göstererek, “Azýnlýklara haksýzlýk ediyorsun” demiyor. Dün­ya­da­ki­ di­ðer­ dev­let­le­rin­ za­lim­ ol­ma­sý,­ bi­zi de­mi­za­lim­ol­mak­zo­run­da­bý­ra­ký­yor­ya­ni? Bu felsefî bir tartýþmanýn konusu. 2010’lu­ yýl­lar­da­ Av­ru­pa­ fa­þiz­me­ geç­se,­ biz­ de ken­di­ in­san­la­rý­mý­za­ fa­þi­zan­ bir­ tu­tum­ mu­ iz­le­mek­zo­run­da­ka­la­ca­ðýz?­2110’da­da­ge­le­cek­ne­sil,­dün­ya­nýn­þart­la­rý­öy­ley­miþ­mi­di­ye­cek?

‘‘

Devlet, kendine göre steril bir Ýslâm anlayýþý geliþtiriyor. Müslümanlýðýn kalýplarýný çiziyor: Baþörtülü olmayacaksýn. Cuma’ya gidebilirsin, ancak her gün camiye gitmeyeceksin. Devletin çizdiði ölçüde Türk ve Müslüman olman gerekiyor.

yapýyorsun. Türkiye’de, genelde hem Alman faþizminden, hem Stalin komünizminden etkilenmiþ. Hep toplum öne çýkmýþ. Ýnsanýn siyasette öne çýkýþý daha yeni. Biz, yüz yýl önce Türk-Sünnî toplumunu önemsemenin bedellerini çok aðýr ödemiþiz. Bir imha kültürü yaþamýþýz. 20.y.y. baþlarýný insanlýðýn Fetret Devri olarak yorumluyorum. Dünya savaþlarýnýn yaþandýðý, milyonlarca insanýn öldüðü bir dönem… Biz ise, imparatorluðu kaybetmenin travmasý içindeyiz. Travma dönemlerinde insanlar saðlýklý kararlar veremezler. Son yýllarda Türkiye’nin ekonomik anlamda büyümesi siyasî alanda da insanlarý cesaretlendiriyor. TC’nin­ Sün­nî­ ol­du­ðu­ söy­le­nir.­ Öy­ley­se,­ dev­let Sün­nî­ ser­ma­ye­nin­ güç­len­me­sin­den­ ne­den­ kor­kar?­Lis­te­ler­ha­zýr­lar?

Devlet, kendine göre steril bir Ýslâm anlayýþý geliþtiriyor. Müslümanlýðýn kalýplarýný çiziyor: Baþörtülü olmaBu deneyimler olmasa idi, biz de Singapur gibi, Asya’nýn geliþmiþ olmasýna raðmen, baskýcý yanlarý aðýr yacaksýn. Cuma’ya gidebilirsin, ancak her gün camiye basan ülkeleri gibi olabilirdik. Türkleþtirme olmuþ, bu gitmeyeceksin, camiye gidersen de sokaklara saçýlmayatopraklar üzerindeki baþka kültürlerin zenginliðinden caksýn… Dinî kurallarý Diyanet belirliyor. Memur imahrum kalmýþýz. Askerî darbeler olmuþ, ama Güney mamlar var. Ne bileyim; din felsefesi, teolojisi açýsýndan Amerika’daki gibi on yýllýk bir askerî rejim olamamýþ, Türkiye’de özgür bir ortam yok. Devletin kendi içinde kalamamýþlar. Kontrollerini saðlayacak mekanizmayý çeliþkili yönleri var. Devletin çizdiði ölçüde Türk ve Müslüman olman gerekiyor. yaratmýþlar, ancak yönetimde kalamamýþlar. Yan­lýþ­tec­rü­be­le­re­ba­ka­rak­ders­al­ma­mýz­ge­rek­ti­ði­doð­ru­o­la­bi­lir?

A­le­vî­ler­ ­de­ dev­le­tin­ ger­çek­ten­ Sün­nî­ ol­ma­dý­ðý­nýn­far­kýn­da­mý?

Toplumu biçimlendirme gücüne sahipsen, tepede yer alan diktatör de, cunta de, ne dersen de orada bir tercih

A le vî le rin Sün nî kor ku su, “en eh ven-i þer Sün nî, CHP’li Sünnîdir” algýsýna yol açýyor. AKP’nin temsil et-

tiði Sünnî geleneðinin dönüp dolaþýp kendilerini yok edeceði korkusu… CHP, Alevîlikle ilgili tek bir hak tartýþmasý baþlatmasa bile, CHP’yi yaþam sigortasý olarak görmelerine neden oluyor. CHP’yi Sünnîliði denetim altýnda tutan sistemin sigortasý olarak görüyorlar. Bunun yanýnda, CHP'de Alevîler bir þey olabiliyor, ama Alevî kimliðini öne çýkarmadan. Ce­mev­le­ri­res­mî­bir­sta­tü­ye­ka­vu­þur­sa,­dev­le­tin tek­çi­din­an­la­yý­þý­ne­o­la­cak? Devletin Diyanet üzerinden þekillendirdiði tek tipçi kontrol zedelenebilir. Bugün, AKP’nin önde gelenlerine sorsanýz, ne kadar muhafazakâr olursa olsun, devletin dini kontrol etmesini savunacaklardýr. Sonuçta, Tayyip Erdoðan da devletin Ýmam Hatip Lisesi’nden çýkmýþ biri, medreseden çýkmamýþ. Türk­ in­sa­ný­nýn­ sa­de­ce­ din­ ü­ze­rin­den­ si­ya­se­te bak­tý­ðý­gö­rü­þü­ne­ka­tý­lý­yor­mu­su­nuz? Muhafazakâr kesim içinde de sýnýf farklarý var. Cipe binen olduðu gibi, baþý örtülü olduðu için baþý açýðýn üçte biri maaþla çalýþmak zorunda olan kadýnlar var. Sigortasýz çalýþtýrýlan, kendi gruplarý içinde dýþlanan kadýnlar var. Bunlara sahip çýkacak sosyal demokrat bir parti, dini referans göstererek oy istemek zorunda deðil. Bu haksýzlýklarý gündeme getirerek, bunlarýn kavgasýný vererek oy alabilir. Müslüman kesim, hayat tarzlarýna müdahale edilmeyeceðine inanýrsa, bu tür partilere oy verebilir. Pe­ki,­or­tak­hayat­kur­ma­ko­nu­sun­da­sa­de­va­tan­da­þýn­bir­bi­riy­le­so­ru­nu­var­mý? Devlet tahriki olmazsa, Kahramanmaraþ, Çorum olaylarý gibi olaylarýn olmayacaðý açýk. Bu olaylara karýþan insanlarýn ellerine keserler, baltalar verilerek, ceplerine para koyularak kamyonlarla taþýndýðý ortaya çýktý. Sokakta kimse içki içiyor diye, üç yüz kiþi birleþip birini linç etmiyor, sen Alevîsin, Kürtsün diye saldýrmýyor. PKK meselesinde de bunu görmek mümkün. Kürt milliyetçiliðiyle Müslümanlýðý birbirine karýþtýrdýðýnda, insanlarýn bunu kabul etmediði bariz þekilde ortada… Örgütün bölgede bu kadar güçlü olmamasýnda milliyetçilikle dinî duygular arasýndaki rekabetin payý var.

De ði þim, bek len me dik þeyler de doðurur. 28 Þu-

bat, Erdoðan’ý Baþbakan, Gül’ü cumhurbaþkaný yapmak için planlanmamýþtý. Dolayýsýyla, her þeyi planla ya mý yor su nuz. Bü yük güç merkezlerinin bir kýsmý elinizde ise, neyin olmadýðý ný gö rüp, o nu de ðiþ tir meye çalýþmanýz daha kolaydýr. CHP’de, önceden de Bay kal’ý tas fi ye ha re ke ti vardý, ancak becerilemiyordu. Dikkat ederseniz, kaset o la yý ný mu ha fa za kâr medya deðil, CHP’ye yakýn medya büyüttü. CHP,­ na­sýl­ de­mok­ra­tik sis­te­me­u­yum­sað­la­ya­bi­lir? CHP, altý oku tartýþmadan sosyal demokrat olamaz. Kürt meselesi gibi bir mesele varken, Milliyetçilik il ke si ni ne ya pa cak sý nýz? Bu kadar serbest piyasa ekonomisinin güçlendiði bir yerde devletçilik ne olacak? Ýnsanlarýn, kadýnlarýn yaþam biçimlerine karý þýl ma ya ca ðý ný gün de me getirdiðinizde, laiklik ilkesini nasýl yorumlayacaksýnýz? Bunlar sorgulanýp siyasî ve felsefî anlamda hesaplaþýlmasý gereken alanlar… CHP, bu de ði þi mi, sosyal demokratik ilkenin bakýþ açýsýyla yapabilecek kabiliyeti gösterirse varlýðýný sürdürebilir. Yoksa, iki se çim son ra e sa me si o kunmayabilir.

«

BAÞBAKAN BÝR DE BEDELLÝYLE ASKERÝ SIKIÞTIRMAK ÝSTEMEMÝÞ OLABÝLÝR Er­ge­ne­kon­ sü­re­ci­ i­ler­ler­k en­ as­k e­r î­ ve­s a­y et siz­ce­ne­du­rum­da? Toplum nezdinde, asker, ar týk do ku nul maz de ðil. Önceden cami ve kýþla kutsal mekânlar bakýmýndan neredeyse birbirine eþitti. Fakat askerî yapýda bir geri le me ol ma sý na rað men, as ke rî yar gý var lý ðý ný hâ lâ sür dü rü yor. Sa yýþ tay’ýn, Meclis’in askerî harcamalar ko nu sun da de ne tim yetkisi yok. Bir askerin kaç li ra ya mal ol du ðu nu he saplayan birileri var mý, bilmiyorum. Neden, 750 bin kiþilik orduya ihtiyaç duyuyoruz sorgulamýyoruz? Bülent Arýnç’ýn savunmasýna raðmen, Baþbakan “Bedelli askerlik olmaz” konumuna geldi. As­ke­rin­si­vil­a­la­na­et­ki gü­cü­na­sýl­siz­ce? Asker her þeyi kendi açýsýndan ve seni korkutarak

yapmaya çalýþýr. Sen, sivil bakýþ açýsýný, sorgu gücünü yüksek tutamazsan, askere teslim oluyorsun. Türkiye’de asker kendini siviller karþýsýnda köþeye sýkýþmýþ gibi hissettiðinden, Baþbakan, “Bir de bedelli askerliði ha ya ta ge çir me ye lim” demiþ olabilir. Or­d u­y u­ pro­f es­y o­n el­leþ­t ir­m ek­ hü­k ü­m et­ i­çin­ de­ bir­ zor­luk­ de­ðil mi?­So­nuç­ta­ken­di­i­da­re­sin­de­ki­bir­ku­rum­ve ba­þa­rý­sýz­lýk­ ken­di­si­ne mal­e­di­le­bi­lir? AKP açýsýndan asýl sýkýntý teþ ki lât la rýn, ve kil le rin halk la i liþ ki le ri. AKP, es ki ANAP dönemine dönmüþ vaziyette. Baþbakanýn kiþili ði ü ze rin den gi den bir parti yapýsý var. Artýk kapý kapý dolaþan insanlar yok. Bu da bize, demokrasi yolunda alacaðýmýz çok yolumuz olduðunun baþka bir göstergesi.


13

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

SPOR

Barcelona'dan 8 gol yiyen Almeria hocasýz kaldý

Saðlam: Yarýþtan koptu diyenler cevaplarýný aldý MEDYANIN SKORA GÖRE YORUM YAPTIÐINI BELÝRTEN BURSASPOR TEKNÝK DÝREKTÖRÜ ERTUÐRUL SAÐLAM, "MANÝSASPOR'U DEPLASMANDA YENEREK ZÝRVE YARIÞINI SÜRDÜRÜYORUZ" DEDÝ.

Bursaspor deplasmanda Manisaspor'u 2-0 yenerek zirve yarýþýný sürdürdü. FOTOÐRAF: A.A

BURSASPOR Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, Manisaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçýn genelinde pozisyon vermeyen, bol pozisyona giren oyuncularýný tebrik etti. Saðlam, son hafta lar da ki pu an ka yýp la rýy la birlikte liderlikten üçüncülüðe kadar düþtüklerini hatýrlatarak, maçýn daha da geriye düþmemeleri ve zirve ya rý þý ný sür dür me le ri i çin çok önemli olduðunu söyledi. Maçta defanstan hücuma futbolun doðrularýný uyguladýklarýný ifade eden Saðlam, ''Maçýn genelinde pozisyon vermeyen, bol pozisyona giren oyuncularýmý tebrik ederim. Manisaspor karþýsýnda aldýðýmýz galibiyet, hem ligin zir ve sin de ki ye ri mi zi sað lamlaþtýrmak hem de Valencia maçý öncesi moral kazanmamýz açýsýndan önemliy di'' de di. Sað lam, Trab zonspor maðlubiyetinin ardýndan bazý kiþilerin ''Bursaspor düþüþe mi geçti'' sorusunu gündeme getirdiðine

iþaret ederek, ''Biz bu eleþtiri le ri ka bul et me miþ tik. Trabzonspor maçýnda ortaya koyduðumuz mücadeleye raðmen istediðimiz sonucu el de e de me miþ tik. Spor medyasýnýn bir kýsmý, ne yazýk ki skora göre görüþ bildiriyor'' diye konuþtu. OYUNCULAR NE DEDÝ? Kaptan Ömer Erdoðan da galibiyeti hak ettiklerini belirterek, þöyle konuþtu: ''Futbolumuzu daha da yukarý çýkarmak, Valencia maçýndan umudumuzu son maça taþýyacak sonuçla dönmek istiyoruz. Maçta skor üstünlüðünü yakalamamýza raðmen oyun disiplininden kopmadýk. Bugün oynadýðýmýz oyunu sergilersek niye Valencia'dan istediðimiz puaný almayalým. Ýyi günümüzde kimsenin beklemediði farklý bir skorla Ýspanya'dan dönebiliriz. Teslim olmaya gitmiyoruz.'' Ýbrahim Öztürk de galibiyete odaklandýklarýný ve hak ettikleri bir galibiyetle Bursa'ya döneceklerini ifade etti.

Beþiktaþ beraberliði Konyaspor'a büyük moral oldu KONYASPOR Basýn Sözcüsü Cengiz Yönet, Beþiktaþ karþýsýnda aldýklarý 1 puanýn oyuncular için büyük moral kaynaðý olduðunu, deplasmanda 1 puan aldýklarý için sevinçli olduklarýný söyledi. Yönet,deplasmanda oynadýklarý Beþiktaþ maçýna puan ya da puanlar alabilmek için çýktýklarýný, 1 puaný aldýklarý için de çok mutlu olduklarýný belirtti. Futbolcularýn, istekli bir oyun sergilediklerini ve

maçý son ana kadar býrakmadýðýný ifade eden Yönet, þunlarý kaydetti: ''Maçta ciddi pozisyonlar yakaladýk. Ýlk yarý sonlarýnda kaçýrdýðýmýz pozisyonlar vardý. Ýlk yarý 2-2 de bitebilirdi. Oyuncularýmýzýn performansýndan memnunuz. Beþiktaþ karþýsýnda aldýðýmýz 1 puan oyuncularýmýz için büyük moral kaynaðý oldu. Beþiktaþ'a karþý deplasmanda 1 puan aldýðýmýz için sevinçliyiz. Ýnþallah ilk

yarýyý, devre arasýna kadar olan süreci en az kayýpla atlatmak istiyoruz. Manisaspor karþýsýnda da deplasmanda 3 puan almýþtýk. Deplasmanlarda gösterdiðimiz baþarýyý iç sahada da yakalamak lazým. Beþiktaþ rakibimiz olan takýmlardan deðil. Bu nedenle Beþiktaþ karþýsýnda aldýðýmýz puanýn anlamlý olabilmesi için Kasýmpaþa ve Gençlerbirliði maçlarýndan da galip gelmemiz lazým.''

Sivasspor sahasýnda konuk ettiði Kardemir Karabükspor'u 5-1 yenerek aylar sonunda taraftarlarýnýn yüzünü güldürdü. FOTOÐRAF: A.A

Sivas 10 maç sonra galibiyetle tanýþtý SÝVASSPOR Teknik Direktörü Rýza Çalýmbay, Kardemir Karabükspor'u 5-1 maðlup ettikleri için mutlu olduklarýný belirterek, ''Camia olarak böyle bir galibiyete ihtiyacýmýz vardý'' dedi. Çalýmbay, Sivasspor'daki görevine geldikten sonra Beþiktaþ ve Kasýmpaþa maçýný iyi oynamalarýna raðmen kaybettiklerini, ancak bu maçta ise skora yansýtacak þekilde iyi futbol oynadýklarýný belirtti. Oyuncularýný kutlayan Çalýmbay, yollarýnýn çok uzun olduðunu, zorlu maçlara çýkacaklarýný anlatarak, ''Ama þu oyun gösterdi ki daha iyi þeyler yapabiliriz. Daha iyi mücadele edebiliriz. Kendimize güvendiðimiz takdirde çok iyi þeyler olacaðý muhakkak'' dedi. Zor bir dönemeçte olduklarýný vurgulayan Çalýmbay, ilk

y seri ilânlar ELEMAN n ALZHEÝMER HASTASI

hanýmýn bakým, yemek vs. iþlerini yapacak eleman aranmakta. Ýzmit'de iskân ve iaþesi saðlanýr. Ücret verilir Ali Bilginer: (0 536) 870 00 41 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456)317 40 29 (0536) 857 23 29 n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) 456 33 00 n LOGO KULLANAN Ön Muhasebe bilen bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Bayrampaþa/Mega Center Tel: 0532 716 71 67

alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis 0(212) 452 51 52 0(212) 452 52 34 (0534) 689 80 46 (0537) 749 18 64

ÝÞ ARIYORUM n KUYUMCUYUM, 6 yýllýk deneyimim var, branþým pres. Ýlginize teþekkür ederim. Selçuk KUTAS Tel: 0538 246 91 09

KÝRALIK DAÝRE n DÝKMEN ÖVEÇLER

Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 16-20 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE n BAHÇEÞEHÝR'de

SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Etap 210 m² 4+1 Ankastreli (0532) 262 51 76 n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de satýlýk çok güzel daire 120 m2, 2+1, 3 katlý, 2.kat, doðalgaz (kombi) 165.000 TL (0535) 231 11 96

ACÝLEN Þirketimiz bünyesinde stand elemanlarý, sekreterler, Halkla iliþkiler uzmanlarý, muhasebeciler ve ofis içerisinde çalýþacak elemanlar

SATILIK ARSA ADA'dan

ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) 624 08 12 0(212) 592 91 49 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ÝSTANBUL GÜVEN arsa ofisinden geleceði parlak projelerle deðeri yükselen Adapazarý Kaynarca'da dönümü 7.000 TL ile 15.000 TL arasý müstakil tapulu araziler (0536) 770 04 97 n BEREKET GAYRÝMENKUL'den Adapazarý Kaynarca'da yarý peþin yarýsý 10 ay vadeli 465 m2 14.000TL 2000 m2 22.000TL 710 m2 14.000TL müstakil tapulu araziler (0536) 330 33 32 n YALOVA'DA 5.000 m2 tarla 75.000 TL (0532) 631 12 25 n SAHÝBÝNDEN BABAESKÝ'de tapulu tarlalar. 2.600 m2 10.250 TL 3.150 m2 13.650 TL 9.600 m2 35.000 TL otoyla takaslanýr. (0532) 773 41 91

VASITA n 2006 STAREX panelvan

çok temiz vade takas olur, 66.000 km, motor hacmi, 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, gümüþ gri renkli, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 12.500 TL.

(0543) 902 18 36 n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88

ÇEÞÝTLÝ n ÝHLAS ARMUTLU'da

Kiralýk 400 TL veya satýlýk 8000 TL mülk 3-18 Kasým dönemi 2. Bl. G.11. Kat: 4. 98 m2 ALÝ Bilginer: (0 536) 870 00 41 n ANKARADA BAYRAMDA 1. günü 6 saat çalýþacak kiralýk araç aranýyor. Þaban YÜCETÜRK

yarýnýn kalan 4 maçýndan en iyi skorlarla ayrýlmak istediklerini, devreyi iyi yerde bitirdikten sonra, ara dönemde gerekli takviyeleri ve çalýþmalarý yapacaklarýný anlattý. Bu kritik maçta kazanmak için gereken her þeyi yaptýklarýný ifade eden Çalýmbay, bu oyunlarýnýn üzerine koyarak ve ekip mücadelesiyle daha iyi yerlere geleceklerini aktardý. Bundan sonra böyle olacak'' dedi. Maçta 3 gol atan Suarez'in iyi bir forvet olduðunu vurgulayan Çalýmbay, karþýlaþmada sakatlanan Sedat Bayrak'ýn durumunun da iyi olduðunu sözlerine ekledi.Takým kaptaný Mehmet Yýldýz ise ekip halinde inanýlmaz derecede iyi mücadele ettiklerini, bu galibiyetin kendileri açýsýndan çok önemli olduðunu belirtti.

ÝSPANYA LaLiga'da dün oynanan maçta evinde Barcelona'ya 8-0 yenilen Almeria'da, teknik direktör Juan Manuel Lillo'nun görevine son verildi. Kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamada, yönetim kurulunun maçtan hemen sonra toplandýðýný ve Lillo'nun görevinden alýnmasýna karar verildiði bildirildi. Açýklamada, ilgili kararýn Lillo'ya, maçýn oynandýðý Mediterranean Games Stadý'ndan ayrýlmadan önce iletildiði kaydedildi. La Liga'ya kötü bir baþlangýç yapan 45 yaþýndaki Lillo'ya yönelik baský son haftalarda oldukça artmýþtý. Oynadýðý 12 maçta sadece 9 puan toplayan Almeria, 20 takýmlý ligde 18. sýrada bulunuyor.

2015 Dünya Atletizm Þampiyonasý Pekin'de ULUSLARARASI Atletizm Federasyonlarý Birliði (IAAF), 2015 Dünya Atletizm Þampiyonasý'nýn Pekin'de yapýlmasýna karar verdi. IAAF Baþkaný Lamine Diack, atletizm ile atletizm kültürüne, 1,6 milyar kiþinin yaþadýðý bir ülkede katkýda bulunacak olmayý bir fýrsat olarak gördüklerini söyledi. Pekin, atletizm þampiyonasýndaki oyunlarý Bird's Nest Stadý'nda düzenleyecek. Bu salon, 2008 yýlýndaki olimpiyat oyunlarýnda da ana tesis olarak kullanýlmýþtý. Londra, olimpiyat stadýnýn geleceðinin belirsizliði nedeniyle atletizm þampiyonasýna evsahipliði adaylýðýndan çekilmiþti.

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 YÜCETEPE ZEMÝN MARKET 0 (312) 229 55 55 n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n 50 m2 kelepir satýlýk dükkân 30.000 TL. 0(212) 640 58 88 n ÇOK GÜZEL merkezi yerde iþ yeri 90 m2 doðalgaz (merkezi) 100.000 TL. (0543) 902 18 36


14

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

SPOR

FENER'DE TATLI YARIÞ

PENCERE

Schuster'le olmuyor

LÝG TARÝHÝNDEKÝ 53 SEZONDA 1710 MAÇTA 2999 GOLÜ BULUNAN FENERBAHÇE, BUGÜN BUCASPOR KARÞISINDA 1 GOL DAHA ATARSA, 3000. GOLE ULAÞACAK. NADÝ AKSOY nadiaksoy@mynet.com.

‘‘

Sarý-lacivertliler 53 sezonda oynadýðý 1710 maçta 966 galibiyet elde ederken, 462 beraberlik 282 maðlubiyet aldý. Sarý-lacivertli ekip rakip filelere 2999 gol atarken, kalesinde 1441 gol gördü.

SÜPER Lig'de bugün kendi sahasýnda Bucaspor ile karþýlaþacak Fenerbahçe, rakibi karþýsýnda lig tarihindeki 3000. golünü atmak istiyor. Lig tarihindeki 53 sezonda 1710 maçta 2999 gol atan Fenerbahçe, bugün kümücadelede 1 gol daha atarsa 3000. golüne ulaþacak. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde bol gollü bir sezon geçirerek 12 haftada rakip fileleri 30 kez havalandýran sarý-lacivertliler, Bucaspor karþýsýnda 3 puanýn yaný sýra 3000. golü de arayacak. Fenerbahçe 1710 maçta 966 galibiyet elde ederken, 462 beraberlik 282 maðlubiyet aldý. Sarý-lacivertli ekip rakip filelere 2999 gol atarken, kalesinde 1441 gol gördü. TARÝHÝ GOLLERÝ KÝMLER ATTI? Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk golüne Ergun Öztuna, 1000. golüne Erol Togay ve 2000. golüne de Nijeryalý Uche Okechukwu imzasýný atarken, 3000. golün sahibinin kim olacaðý merak ediliyor. Eski adýyla Birinci Futbol Ligi'nde Fenerbahçe'nin 1959 sezonunda yaptýðý ve Ankaragücü'nü 3-1 yendiði ilk maçta ilk golü Ergun Öztuna atarken, 1000. golü 1979-1980 sezonunda 1-1'lik eþitlikle tamamlanan Adana Demirspor maçýnda penaltýdan Erol Togay kaydetmiþti. Sarý-lacivertli ekibin 2000. golüne ise unutulmaz yabancý oyuncularýndan Nijeryalý Uche imzasýný koydu. Uche, 1996-1997 sezonunda Kadýköy'de takýmýnýn Trabzonspor'u 1-0 yendiði maçta 2000. golü kaydeden isim oldu.

H

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gaziantepspor'a 2-1 yenilerek zirve yarýþýnda yara alan Fenerbahçe'nin 21 puaný bulunuyor. FOTOÐRAF: A.A

F.BAHÇE KADIKÖY'DE ÝLK DEFA BUCASPOR'U AÐIRLIYOR

SÜPER Lig'de 13. haftanýn son maçýnda Fenerbahçe ile Bucaspor bugün Ýstanbul'da karþý karþýya gelecek. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda saat 20.00'de baþlayacak maçý hakem Mustafa Kamil Abitoðlu yönetecek. Lig tarihinde ilk kez birbirlerine rakip olacak iki takýmýn maçý Lig TV'den naklen yayýnlanacak. Ligde 12. hafta maçlarý sonucunda Fenerbahçe'nin 21 puaný bulunuyor. Lige Bülent Uygun idaresinde baþladýktan sonra 8. haf-

tadan itibaren Samet Aybaba ile yoluna devam eden Bucaspor, 12. haftayý 1 galibiyet ve 5 beraberlikle 8 puanla tamamladý.Ligde oynadýðý 12 maçýn 9'unda gol atamayan ve 3. haftada aldýðý Gençlerbirliði galibiyetinin ardýndan 3 puan elde edemeyen sarý lacivertli ekip, dün Sivasspor'un kazandýðý 3 puanýn ardýndan ligde 17. sýraya kadar geriledi. Bucaspor, Beþiktaþ, Galatasaray ve Bursaspor'a 1-0'lýk sonuçlarla maðlup oldu.

Beþiktaþ'ta gelen gideni arattý ALMAN TEKNÝK ADAM BERND SCHUSTER, MUSTAFA DENÝZLÝ VE ERTUÐRUL SAÐLAM'IN GERÝSÝNDE KALDI. SÝYAH-BEYAZLILAR, ALMAN TEKNÝK ADAM DÖNEMÝNDE SON 4 YILIN EN KÖTÜ SEZONUNU GEÇÝRÝYOR.

Schuster'in çalýþtýrdýðý Beþiktaþ, 13. haftalar itibariyle son 4 yýlýn en baþarýsýz dönemini geçiriyor.

Siyah-beyazlýlar, geçen sezon Mustafa Denizli yönetiminde 13. haftada 27puana ulaþmýþtý.

2007-08 sezonunda 13 hafta sonunda Ertuðrul Saðlam yönetiminde 24 puan toplamýþtý.

SÜPER Lig'de Konyaspor ile berabere kalarak þampiyonluk yarýþýnda büyük bir yara alan Beþiktaþ'ta gelen gideni arattý. Alman teknik adam Bernd Schuster'in çalýþtýrdýðý Beþiktaþ, 13. haftalar itibariyle son 4 yýlýn en baþarýsýz dönemini geçiriyor. Bernd Schuster, 13. haftalar sonunda toplanýlan puan bakýmýndan Mustafa Denizli ve Ertuðrul Saðlam'ýn gerisinde kalýrken, Jean Tigana ile ayný performansý gösterdi. Bu sezon 13. hafta sonunda 21 puana ulaþan siyah-beyazlýlar, geçen sezon Mustafa Denizli yönetiminde 27, 2008-09 sezonunda ilk 6 haftasý Ertuðrul Saðlam, 7 haftasý da Denizli'nin yönetiminde olmak üzere 25, 2007-08 sezonunda ise Saðlam yönetiminde 24 puan toplamýþtý.

Beþiktaþ, Schuster yönetimindeki bu dönemin aynýsýný 4 yýl önce 2006-07 sezonunda Fransýz teknik adam Jean Tigana döneminde de yaþadý ve bu sezonda olduðu gibi 13 haftanýn ardýndan 21 puana ulaþtý. Beþiktaþ bu iki sezonda da 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 de yenilgi alýrken, kalesinde de 14'er gol gördü. Siyah-beyazlýlar, bu sezon rakip kalelere 21 gol býrakýrken, 2006-07'de ise 18 gol kaydetmiþti. Bu sezon 21 puan toplamasýna raðmen maç fazlasýyla 6. sýrada yer alan ''Kara Kartallar'', 4 yýl önce ise ayný puanla 4. sýrada yer aldý. Siyah-beyazlýlar, 2006-07 sezonundaki bu kötü baþlangýca raðmen ligi 70 puanla þampiyon tamamlayan Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde 61 puanla 2. sýrada tamamladý.

Hidayet'in 18 sayýsý Suns'a yetmedi

Kartal sakatlýklardan bir hayli sýkýntý yaþadý SEZONA flaþ transferler ve büyük umutlarla giren, ancak son haftalarda kötü sonuçlar alan Beþiktaþ, bu sezon sakatlýklardan bir hayli sýkýntý yaþadý. Siyah-beyazlýlar, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupasý'nda toplam 25 maça çýkarken, bu karþýlaþmalarda 28 futbolcu forma giydi. ''Kara Kartallar''da geride kalan 25 maçta toplam 18 futbolcu sakatlýklarý nedeniyle bazý maçlarda görev alamazken, 10 futbolcu ise sakatlýk yaþamadý. Geçen sezon Manisaspor maçýnda ayaðý kýrýlan Rýdvan, bu sezon 25 maçýn 20'sinde sakatlýðý nedeniyle kadroya alýnmadý. Takýmla birlikte çalýþmalara baþladýktan sonra bu kez de eli kýrýlan genç futbolcu, 5 maçta ise henüz hazýr olmadýðý gerekçesiyle kadroya giremedi. Beþiktaþ'ta bu sezon yaþanan sakatlýklar nedeniyle takýmlarýný en çok yalnýz býrakan futbolcular ise Ekrem Dað ile Matteo Ferrari oldu. Ekrem, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasýndaki Fenerbahçe derbisinde sakatlandýktan

ýrs, kazanma azmi, iyi niyet, saha ve seyirci avantajý kazanmak için yeterli olmuyor. Beþiktaþ Konyaspor karþýsýnda kazanmayý çok isteyen bir takým görüntüsü ile maça baþladý. Rakip sahaya yýkýlmýþ, hücum aðýrlýklý bir oyun, sonuçsuz ataklar veee.. Savunmanýn gerisine atýlan tek topla yenilen gol. Aslýnda biz bu filmi Ýnönü'de çok seyrettik. Sonra rakibin kendi kalesine attýðý golle zar zor kazanýlmýþ bir beraberlik ve Holosko ile gelen galibiyet golü. Ýlk yarýyý önde bitiren bir takým için ikinci yarý daha kolay olur diye bekliyorsunuz ama nafile. Takým gayretli, takým çalýþýyor ama gol vuruþlarý etkisiz. Holosko, Tabata ve Nobre farký ikiye çýkaracak golü atsalar 3 puan gelecek ama ol mu yor. “A ta ma yan yer”ka i de si iþ li yor ve müzmin hastalýk depreþiyor, kolay gol yeme hastalýðýnýn yeni bir örneði ile Beþiktaþ öyle bir gol daha yiyor ki evlere þenlik. Topa sahip olma, topla oynama, kazanýlan kornerler, ceza sahasýna orta, gol pozisyonu gibi saha içindeki tüm verilerde üstünsün ama sonuç berabere. Rakip sadece 3 atak yapýp 2 gol atabiliyorsa orada durup düþünmesi gereken teknik direktörden baþkasý deðildir. Yediðin 14 golün 10'unu kendi sahanda kendi seyircinin önünde, üstelik hepsini benzer þekilde yiyip sonrada “1960 yýllarýn futbolu oynanýyor” diyorsan sormazlar mý adama: Takýmýn önde oynarken böyle bir savunma anlayýþý tarihin hangi döneminde var? Oyunu tutamayan, aceleci ve daðýnýklýða çare bulamayan takýmýný yedek kulübesinde o bildik asýk suratý ile izleyen bay Schuster’e bakýyorsunuz takýmdan ümidini kesmiþ, yanýndaki kiþi ile þikayetvâri konuþurken görüyorsunuz. Sanki bu sonucun sorumlusu kendisi deðil baþkalarýymýþ gibi. Oyuncu deðiþikliði yaparken defans aðýrlýklý oyunculardan medet bekliyorsun. Takým 2-2'nin þokuyla þuursuz ataklar geliþtirip çaresizliði oynarken, yedek kulübesine bakýyorsunuz ne bir orta saha ne forvet var. Sahi Schuster’in maç kötü giderken bir hamle yapýp ta oyuna müdahale edip herhangi bir maçý lehine çevirdiðine þahit oldunuz mu? Guti cezalýymýþ, Bobo yokmuþ, Quaresma ve Ersan’ýn sakatlýðý etkilemiþ, Fatih Tekke niye oynamamýþ, þöyle olsaymýþ böyle olsaymýþ, bunlarýn hepsi hikâye. Onlarýn oynadýðý zamanlarda da bu takým ayný þekilde kaybetti. Oysa problem belli. Taa baþtan beri söyleyip,”kara delik” diye uyardýðýmýz, Schuster’in çizgi defans anlayýþý ve arkaya atýlan toplarda tek hatta yakalanan savunmanýn kolay gol yemesi. Beþiktaþ Ýnönü’de aldýðý bu beraberlikle þampiyonluk þansýný Kaf Daðýnýn arkasýna atmýþtýr. Schuster, “Türkiye de böyle futbol oynandýðýný bilmiyordum” diyerek baþarýsýzlýðýný örtmeye çalýþmaktadýr. Ama bu baþarýsýzlýktaki en büyük pay kendisinindir. Beþiktaþ taraftarý hak etmediði bir üzüntü yaþamaktadýr ve ne yazýk ki bu üzüntü ligde olduðu gibi kupa ve Avrupa maçlarýnda da sevince dönüþecek gibi görünmemektedir.

sonra bir daha takýmýna dönemedi. Ekrem, bu sakatlýðý nedeniyle 13 maçtýr takýmdaki yerini alamýyor. Matteo Ferrari de bu sezon sakatlýklardan yana þanssýz olan isimlerdendi. Sakatlýðý devam e den Ý tal yan fut bol cu tam 12 maçta sakatlýðý nedeniyle forma giyemedi. Bu iki futbolcuyu sezona sakat giren Yusuf Þimþek 11 maçla izledi. Beþiktaþ'ýn yýldýz transferi Ricardo Quaresma da bu sezon 8 karþýlaþmada sakatlýklar nedeniyle takýmýný yalnýz býraktý. Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçýnda sakatlanan Quaresma, 8 maçta takýmýyla birlikte olamadý. Konyaspor ile dün yapýlan maçta sahaya ilk 11'de çýkan Quaresma henüz ilk yarý bitmeden yeniden sakatlandý ve yapýlan kontrollerin ardýndan ilk yarýyý kapadýðý açýklandý. Böylece Portekizli futbolcu, takýmýnýn ilk yarý bitimine kadar Spor Toto Süper Lig'deki 4, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2, Ziraat Türkiye Kupasý'ndaki 1 maçý olmak üzere 7 resmi maçýnda daha forma giyemeyecek.

QUARESMA G.SARAY DERBÝSÝNDE YOK BEÞÝKTAÞ'IN Konyaspor ile 2-2 berabere kaldýðý maçýn ilk yarýsýnda sakatlanarak oyundan çýkan siyahbeyazlýlarýn Portekizli yýldýzý Ricardo Quaresma'nýn en az üç hafta sahalardan uzak kalacaðý açýklandý. Beþiktaþ Kulübü Basýn Sözcüsü Mete Düren, kulübün resmi internet sitesinde yaptýðý açýklamada, oyundan çýktýktan sonra Acýbadem Maslak Hastanesi'nde MR'ý çekilen Quaresma'nýn sol üst arka adalesinde yýrtýk tespit edildiðini ve yýldýz oyuncunun en az üç hafta sahalardan uzak kalacaðýný kaydetti. Beþiktaþ'ýn Galatasaray ile gelecek hafta yapacaðý derbi maçta forma giyemeyecek olan Quaresma, ligde Bursaspor ve Eskiþehirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de CSKA Sofya karþýsýnda forma giyemeyecek.

n NBA'DE Time Warner Cable Arena'da oynanan maçta Phoenix Suns'ý aðýrlayan Charlotte Bobcats, sahadan 123-105 galip ayrýlan taraf oldu. Maça yýldýz oyuncusu Steve Nash'den sakat olduðu için yoksun baþlayan Suns'da Türk basketbolcu Hidayet Türkoðlu 18 sayýyla oynarken, takým arkadaþý Grant Hill 23 sayýyla en skorer ismi oldu. Bobcats'te ise Stephen Jackson, 24 sayý, 10 ribaund ve 10 asistle hem gecenin yýldýzý oldu, hem de Bobcats'in tarihindeki ilk ''triple double''ý gerçekleþtirdi. Kariyerinde ikinci kez ''triple double'' yapan Jackson, bunu ilk kez Golden State Warriors formasýyla, yine Suns'a karþý gerçekleþtirmiþti. GECENÝN EN HEYECANLI MAÇI Bir diðer Türk basketbolcu, Ersan Ýlyasova'nýn for ma sý ný giy di ði Mil wa u ke e Bucks da ge ce yi maðlubiyetle kapatan takýmlar arasýnda yer aldý. Milwaukee'deki Bradley Center'da oynanan maçta Oklahama City Thunder'ý aðýrlayan Bucks, rakibine 82-81 yenilirken, karþýlaþmanýn en skorer oyuncusu 25 sayýyla evsahibi ekipten Brandon Jennings oldu. Ýlyasova maçý 9 sayý 5 ribaundla tamamladý. Maça, NBA'in en skorer oyuncusu Kevin Durant'tan yoksun baþlayan Thunder'da ise James Harden, 23 sayýyla takýmýnýn sayý yükünü çeken oyuncu rolünü üstlendi. NBA'de gecenin en heyacanlý maçý Memphis Grizzlies ile Miami Heat arasýnda oynandý. Heat'in yýldýz oyuncularýndan Dwayne Wade'in sakatlýðý nedeniyle forma giyemediði maçta Grizzlies, Rudy Gay'in üstün performansýyla sahadan 97-95 galip ayrýldý.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

YENÝASYA / 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað recepbozdag@yeniasya.com.tr

Ümit Kýzýltepe umitvar@yeniasya.com.tr

OTOMOBÝL

Sayfa Tasarým: Sedat Serdar

sedat@yeniasya.com.tr

15

RECEP BOZDAÐ recepbozdag@yeniasya.com.tr

YAZININ baþlýðýnda “Gölcük” adýný özellikle kullanmak istedim. Zira “Gölcük” þehrinin, Ford’un ana üssünü olmasý yanýnda, benim hayatýmda çok önemli bir yere sahiptir. Zira üniversiteye kadar olan dönemdeki nefeslerimi orada aldým. Neyse... Gelelim 2002 yýlýnda tüketicinin beðenisine sunulup, 2009 yýlýnda da bir makyaj ge çi ren Ford Tran sit Con nect, Tür ki ye’nin haliyle de Gölcük fabrikasýnýn övünç kaynaðý olmaya devam ediyor. Ticaretle hayatýný kazananlarýn oldukça raðbet ettiði modellerden biri olan ve 2002’den bu yana kalitesini ispatlayan Ford Transit Connect, bu özelliklerinden ödün vermeye niyeti yok. FERAH ÝÇ MEKÂN Ýç mekâna adým attýðýnýzda ferah bir kokpit size “hoþ geldiniz” diyor. Ýç mekânýnda diðer Ford modellerinden tanýyageldiðimiz bir çok parçayý görmek mümkün. 4 kollu direksiyon simidi rahat bir kullaným saðlarken, diðer kontrol butonlarýnýn kullanýmý sýkýntý meydana getirmiyor. Benim takýldýðým, kapýlarý kilitleme düðmesinin yeri. Bana ters geldiðini söylemeden geçmeyeyim. Bir de müzik kumanda sisteminin

TEKNÝK ÖZELLÝKLER Motor Hacmi: 1753 cc Silindir Adedi: 4 Maksimum Güç: 110 hp 3750 d/d Maksimum Tork: 280 Nm 1700-2500 d/d Maksimum Hýz: 163 km/s Yakýt Türü: Dizel Yakýt Tüketimi: Þehir Ýçi 7,6 lt / Þehir Dýþý 5,2 lt / Karma 6 lt / Test (þehirdýþý) 5.7 lt Uzunluk: 4324 mm Geniþlik: 1795 mm Yükseklik: 1837 mm Bagaj Hacmi: 1553 lt Yakýt Depo Kapasitesi: 60 lt Boþ Aðýrlýk: 1609 kg

Ý C D T 8 . 1 t ec n n o C o e n r u Ford To

kullanýlmasý bana zor geldi. Tavanda ve kapý gözlerinde birçok eþya gözü bulunduran araçta yer sýkýntýsý yok. Açýk renkli iç döþemesiyle kokpitin ferah olmasýnda baþlýca etken olsa gerek. “Ford Connect’de kullanýlan malzemelerin kalitesi daha iyi olabilir miydi” diye sordum kendime. Sanýrým, daha iyisini hakediyoruz. Arka koltuklardaki diz mesafesi insaný rahatsýz etmiyor. En azýndan arkada oturan -acýmasýz eleþtirileri olan- yolcularým þikâyetçi olmadý.

KONFOR VE YOL TUTUÞ Test sü rü þü nü ger çek leþ tir di ði miz Ford Connect, camlý seçenek olduðu için hem iþiniz de, hem de a i le niz le ge zi ler de ra hat lýk la kul la na bi li yor su nuz. Ger çi sa de ce ti ca rî a maçla kullananlar ise van modelini tercih edebiliyor. Ford Connect ile ailenizi de taþýyor olsanýz bile, neticede o bir ‘ticarî’ araç. Haliyle fazla konfor beklemek ona haksýzlýk olur. Yaprak yaylardan oluþan arka süspansiyon sistemi yüzünden Ford Connect’in arka kýsmý biraz fazla zýplýyor ve bu da rahatsýzlýk verebiliyor. Ancak bu rahatsýzlýðý koltuklarýn konforu bir yere kadar tolere edebiliyor. Diðer bir deyiþle, ticarî bir araçtan fazla konfor sunan koltuklar ve rahat oturma pozisyonu uzun yolculuklarda bile fazla yormuyor. Ford Connect yüksek yapýsý dolayýsýyla fazla gövde salýnýmý olan bir araç. Hýzlý yapýlan manevralarda aðýr yapý ve yüksek tavan dolayýsýyla kaymaya baþlayan araç, ESP’nin müdahaleleriyle çizgisini buluyor. Geniþ bir ön cama sahip araçta, önde görüþ sorunu olmazken, arka görüþ büyük çiftli aynalarý sayesinde oldukça iyi. Hassas, direkt tepkiler veren direksiyon sistemi, net geçen vitesler ve istekli motor da eklenince bir ticarî araçtan beklenmeyen sürüþ zevki ortaya çýkýyor.

KÖÞELÝ DIÞ TASARIM Tavan yüksekliðiyle ve köþeli ön tasarýmýyla rüzgârla dansýn kurallarýný bir kenara býrakan -küçük oðlumun deyiþiyle dayýmýn arabasý- Ford Connect’i belki de güçlü gösteren bu özelliði. Ford Connect, makyajdan sonrasý eklenen krom ön ýzgarasýyla daha bir þýk durmuþ. Gövde renginde olmayan çamurluða ait plastik çýkýntýlar, ‘aman kendimi çizdirmeyeyim’ havasýnda. Sürgülü kapý camlarý bir parmak da olsa açýlsa iyi olurmuþ. Öte yandan arka kýsmýnda da sade bir tasarýma sahip olan Connect, alçak yükleme eþiði ve burada kullanýlan plâstik malzemeyle yükleme yapmayý kolaylaþtýrýrken aracýn zarar görmesini de engelliyor.

MOTOR Connect’in motor kaputunun altýnda direkt yakýt püskürtmeli 1.8 TDCi motor görev yapýyor. Sesli çalýþan motor bin 600 kg’lýk aðýrlýða sahip Ford Connect’i taþýmakta zorlanmýyor. Ford Connect’i 0’dan 100 km/s hýza ulaþtýrmak için 12.5 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Testimizin þehir dýþý kullanýmýný, optimum deðerleri baz olarak söylediðimizde, 100 km’de ortalama 5.7 litre yakýt tüketti. Netice olarak, bu tarz araçlar içinde kullanýmý en uygun araç Ford Connect diyebiliriz. Bunu, 3 ticarî araçtan birinin Ford olmasýndan da anlayabiliyoruz.

Partner Tepee cam tavan ile bir adým önde

Partner Tepee’nin imaj ve deðer algýsýný geliþtirirken, otomotiv sektörü için yenilikçi bir ekipman olan Zenith tavan ile araca statü boyutu da kazandýrýyor.

PARTNER Tepee ürün ailesi geniþlemeye devam ediyor. Yakýn zamanda ürün gamýna dahil olan geliþmiþ çekiþ kontrol sistemi Grip Control’e sahip Outdoor versiyonundan sonra, Peugeot’nun yenilikçi kimliðinin diðer bir yansýmasý olan Partner Tepee Premium Zenith Pack 1.6 HDi 110 hp özel seri olarak sunuluyor. Sýnýfýnda bir ilk olarak cam tavan özelliðini getiren Partner Tepee Premium Zenith Pack, mevcut Partner Tepee’nin imaj ve deðer algýsýný geliþtirirken, otomotiv sektörü için yenilikçi bir ekipman olan Zenith tavan ile araca statü boyutu da kazandýrýyor. Artýk bir ticarî araçta da cam tavan imtiyazý yaþanabilecek. Zenith tavan, araca dýþarýdan bakýldýðýnda gözlere hitap ederken, içeride sunduðu ferah ve aydýnlýk ortam, havalandýrma kanallarý ve araç içi parfüm sistemi ile yolcularýn keyifli ve rahat seyahat etmelerine hizmet ediyor. Partner Tepee Premium Zenith Pack’de, Premium Pack 110 hp versiyonuna ek olarak; 4 parça camdan oluþan Zenith tavan, tavan konsolunda eþya saklama gözleri, araç içi parfüm sistemi ve havalandýrma kanallarý, yük bölümünde tavana entegre eþya saklama kutusu, uzunlamasýna veya yanlamasýna takýlabilen tavan barlarý, park yardým sistemi, elektrikli katlanýr yan aynalar ve 16” Arenal tipi alaþým jantlar standart olarak sunuluyor.

Los Angeles Autoshow 2010, ziyaretçilerini aðýrlamaya baþladý

Los Angeles otomobil fuarýnda en çok ilgiyi yine elektrikli araçlar ve konsept otomobilleri görüyor.

19 KASIM tarihinden itibaren ziyaretçilerini aðýrlamaya baþlayan Los Angeles otomobil fuarýnda en çok ilgiyi yine elektrikli araçlar ve konsept otomobilleri görüyor. 50’den fazla elektrikli aracýn sergilendiði fuarda dünyaca ünlü markalar 2011 yýlýnda piyasaya çýkaracaklarý yeni modelleri de görücüye çýkardý. Ýlk kez tanýtýmý yapýlan konsept otomobiller arasýnda, Honda Fit EV, Toyota RAV4’ün elektrikli modeli ve Jaguar C-X75 elektrikli hibrid modelleri yer aldý. Ayrýca Chevrolet Volt Hybrid ve elektrikli Nissan Leaf fuarýn diðer gözde otomobilleri arasýnda. Gelecek yýl piyasaya sürülecek olan Nissan Murano Cross Cabriolet, Range Rover’ýn ürettiði en çevreci model olan Evoque ile Volkswagen Eos gibi modeller de sergileniyor.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 22 KASIM 2010 PAZARTESÝ

Çin, ‘Çin malý’na karþý n ÇÝN’ÝN bir­çok­þeh­rin­de­ün­lü­mar­ka­la­rýn­sah­te­ü­rün­le­ri­nin­sa­tý­þý­ný­en­gel­le­mek a­ma­cýy­la­ül­ke­ge­ne­lin­de­sý­ký­ted­bir­ler­a­lý­na­cak.­Çin­Ka­mu­Gü­ven­li­ði­Ba­ka­ný Yar­dým­cý­sý­Li­u­Cin­gu­o,­yer­li­ve­ya­ban­cý ün­lü­mar­ka­la­rýn­fik­rî­mül­ki­yet­hak­la­rý­nýn­ko­run­ma­sý­i­çin­ül­ke­de­de­net­le­me­le­rin­art­tý­rýl­ma­sý­ve­ön­len­me­si­i­çin­o­pe­ras­yon­lar­baþ­la­tý­la­ca­ðý­ný­du­yur­du.­Li­u Cin­gu­o,­ül­ke­ge­ne­lin­de­ki­tap,­mü­zik,­ya­zý­lým,­i­lâç,­gý­da­ve­ben­ze­ri­bir­çok­ü­rü­nün­sah­te­si­nin­ü­re­ti­mi­nin­ve­sa­tý­þý­nýn en­gel­len­me­si­i­çin­Çin’in­‘’bü­yük­ça­ba sarf­e­de­ce­ði­ni’’­be­lirt­ti.­Ül­ke­ge­ne­lin­de sah­te­ü­rün­ler­le­mü­ca­de­le­kam­pan­ya­sý, ge­le­cek­yý­lýn­Mart­a­yý­na­ka­dar­sü­re­cek. Çin’in­Þang­hay­þeh­rin­de­EX­PO 2010 dün­ya­fu­a­rý­ön­ce­sin­de­sah­te­ü­rün­le­re kar­þý­de­net­le­me­ler­art­tý­rýl­mýþ­ve­dün­ya­ca ün­lü­bir­çok­mar­ka­nýn­sah­te­si­nin­ü­re­til­di­ði­ve­sa­týl­dý­ðý­yer­le­re­o­pe­ras­yon­lar­dü­zen­len­miþ­ti.­­Þanghay / aa

Günde, 2 buçuk gram tuz yeterli TÜRKÝYE’DE ki­þi­ba­þý­na,­sað­lýk­lý­bir­ki­þi­nin­gün­lük­al­ma­sý­ge­re­ken tuz­mik­ta­rý­nýn­tam­6­ka­tý­tuz­tü­ke­til­di­ði,­bu­nun­da­bir­çok­has­ta­lý­ða dâ­ve­ti­ye­çý­kar­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Trak­ya­Ü­ni­ver­si­te­si­Týp­Fa­kül­te­si­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Doç.­Dr.­Se­dat­Üs­tün­dað,­a­þý­rý­tuz­tü­ke­ti­mi­nin­böb­rek ra­hat­sýz­lýk­la­rýn­dan­hi­per­tan­si­yo­na­bir­çok­has­ta­lý­ða­dâ­ve­ti­ye­çý­kar­dý­ðý­ný­kay­de­de­rek­þun­la­rý­söy­le­di;­‘’Gün­de­sa­de­ce­2­bu­çuk­gram­tuz a­lýn­ma­sý­ge­re­kir­ken,­Tür­ki­ye’de­gün­lük­ki­þi­ba­þý­18­gram­tuz­a­lý­ný­yor.­Vü­cu­du­muz­yo­ru­lu­yor,­suy­la­do­lu­yor,­böb­rek­le­ri­mi­ze­faz­la yük­bi­ni­yor.’’­Ta­biî­be­sin­ler­de­var­o­lan­tu­zun­ye­ter­li­ol­du­ðu­nu,­bu­nun­dý­þýn­da­da­ha­faz­la­tuz­kul­la­ný­mý­nýn­sað­lýk­a­çý­sýn­dan­bü­yük­so­run­lar­do­ðu­ra­ca­ðý­nýn­al­tý­ný­çi­zen­Üs­tün­dað,­‘’Tuz­suz­pi­þi­ril­miþ­bir ta­bak­ýs­pa­nak­tan­bi­le­gün­lük­tuz­ih­ti­ya­cý­mý­zý­kar­þý­la­ya­bi­le­cek­ken, biz­hâ­lâ­ye­mek­le­re­tuz­a­tý­yo­ruz.­Ö­zel­lik­le­tan­si­yon­has­ta­la­rý,­böb­rek has­ta­la­rý­ke­sin­lik­le­tuz­lu­yi­ye­cek­ye­me­me­li.­Bu­tür­has­ta­lýk­la­rý­o­lan has­ta­la­rý­mý­zýn,­pey­nir­le­ri­da­hi­su­da­bek­le­tip­ye­me­si­ge­re­kir,­tur­þuy­du,­ev­sal­ça­sýy­dý­bun­la­ra­do­ku­nul­ma­ya­cak’’­de­di. Edirne / aa

TTNET - Microsoft Türkiye iþbirliði n TTNET ve­Mic­ro­soft­Tür­ki­ye,­Li­sans­lý Of­f i­c e­ 2010­ i­ç in­ iþ­b ir­l i­ð i­n e­ git­t i. TTNET’ten­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­ya gö­re,­TTNET­a­bo­ne­le­ri,­Mic­ro­soft­Of­fi­ce­2010’un,­Word,­Ex­cel,­Po­wer­Po­int­ve O­ne­No­te­uy­gu­la­ma­la­rý­ný­i­çe­ren­ev­ve öð­ren­ci­sü­rü­mü­ne­3,99­li­ra/36­ay­ve­ya 5,79­li­ra/24­ay­tak­sit­imkân­la­rýy­la­sa­hip o­la­bi­li­yor.­­Ýstanbul / aa

Tarýma sýcaklýk tehdidi

Filipinler'in baþþehri Manila'da halk, Türk yetkililerin daðýttýðý Kurban etlerini büyük sevinç içinde aldý. FOTOÐRAF: AA

Otuz bin yoksul aileye Kurban eti KÝMSE YOK MU DERNEÐÝ, TAYLAND'IN ARDINDAN FÝLÝPÝNLER'DE DE ÝHTÝYAÇ SAHÝBÝ ÝNSANLARA KURBAN YARDIMLARINDA BULUNDU. TAYLAND’IN baþ­þeh­ri­Bang­kok’ta­Kur­ban Bay­ra­mý­do­la­yý­sýy­la­yok­sul­a­i­le­le­re­kur­ban e­ti­da­ðý­tan­Kim­se­Yok­Mu­Der­ne­ði,­ar­dýn­dan­yak­la­þýk­18­mil­yon­nü­fus­lu­Fi­li­pin­ler’in baþ­þeh­ri­Ma­ni­la’da­yar­dým­lar­da­bu­lun­du. San­Ju­an­Va­li­si­Gi­a­Go­mez­Es­ra­da,­Kim­se

Yok­Mu­Der­ne­ði’nin­or­ga­ni­zas­yo­nuy­la­Fi­li­pin­li­ler­ve­Türk­ler­a­ra­sýn­da­sev­gi­ve­kar­deþ­lik­ba­ðý­o­luþ­tu­rul­du­ðu­nu­vur­gu­la­ya­rak, ‘’Çok­gü­zel­ve­fay­da­lý­bir­or­ga­ni­zas­yon­ya­pýl­dý.­Or­ga­ni­zas­yo­nu­dü­zen­le­yen­her­ke­se te­þek­kür­e­di­yo­rum.­Bu­tür­fa­a­li­yet­ler­ül­ke­-

ler­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­le­ri­ve­kar­deþ­li­ði­güç­len­di­re­cek­tir’’­de­di.­Fi­li­pin­ler­ge­ne­lin­de­bin­350 ci­va­rýn­da­bü­yük­baþ­kur­ban­ke­sil­di­ve­yak­la­þýk­30­bin­a­i­le­ye­kur­ban­e­ti­da­ðý­týl­dý.­Ma­ni­la’da­da­ha­ön­ce­be­lir­le­nen­yak­la­þýk­4­bin­500 ki­þi­ye­kur­ban­e­ti­da­ðý­týl­dý.­­Manila / aa

Moskova’da özür dileme servisi

Mobil ekiplerin sokak baþarýsý

RUSYA’NIN baþ­þeh­ri­ Mos­ko­va’da­ hiz­met­ ver­me­ye­ baþ­la­yan ‘Ö­zür­ di­le­me­ ser­vi­si’­ ma­kul­ be­del­ler­ kar­þý­lý­ðýn­da­ küs­le­ri­ ba­rýþ­tý­rý­yor.­Hiz­met­sa­ye­sin­de­ki­þi­ler,­sev­di­ði­an­cak­ya­kýn­gün­ler­de­kav­ga­et­ti­ði,­ar­ka­daþ­lýk­yap­tý­ðý­fa­kat­yan­lýþ­lýk­la­üz­dü­ðü herhan­gi­bi­ri­siy­le­ba­rýþ­ma­im­kâ­na­sa­hip.­‘Ö­zür­di­le­me­ser­vi­si’nde­ ça­lý­þan­ Al­yo­na,­ “Ö­zür­ di­le­me­ye­ ge­lin­ce­ in­san­lar­ çe­kim­ser­dav­ra­nýr.­Bu­du­rum­da­yar­dý­ma­ih­ti­yaç­la­rý­var.­Ben­ce in­san­la­rýn­a­ra­sý­ný­dü­zelt­mek,­ba­rýþ­ma­la­rý­ný­sað­la­mak­çok­gü­zel­ bir­ dü­þün­ce”­ di­yor.­ Ö­zür­ di­le­mek­ i­çin­ on­lar­ca­ yön­te­me sa­hip­ol­duk­la­rý­ný­be­lir­ten­Al­yo­na,­“Fa­kat­her­yön­te­min­müþ­te­ri­nin­ ken­di­ ta­ra­fýn­dan­ ha­zýr­lan­ma­sý­ný­ ve­ya­ ger­çek­leþ­ti­ril­me­si­ni­tav­si­ye­e­di­yo­ruz.­Ay­rý­ca­pos­ta­kar­tý,­o­yun­cak­lar,­ba­lon ve­çi­çek­de­gön­de­ri­yo­ruz”­þek­lin­de­bil­gi­ver­di. Moskova / cihan

SOSYAL Hiz­met­ler­Ýl­Mü­dür­lü­ðü’ne­bað­lý­Mer­sin­ Ço­cuk­ve Genç­lik­Mer­ke­zi­(ÇO­GEM) Mü­dü­rü­Mus­ta­fa­Sa­rý,­o­luþ­tu­ru­lan­mo­bil­e­kip­ler­sa­ye­sin­de­so­kak­ta­ça­lý­þan­ço­cuk­sa­yý­sý­nýn­a­zal­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Sa­rý,­1990­yý­lýn­da­191­ül­ke­i­le­Tür­ki­ye’nin­de im­za­la­dý­ðý­Ço­cuk­Hak­la­rý­Söz­leþ­me­si­nin­ha­ya­ta­geç­me­si­nin ço­cuk­lar­i­çin­bir­ka­za­ným­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Ço­cuk­hak­la­rý­a­çý­sýn­dan­en­ö­nem­li­so­ru­nun­so­kak­ta­ça­lý­þan­ya­da­ça­lýþ­tý­rý­lan ço­cuk­lar­ol­du­ðu­nu­an­la­tan­Sa­rý,­“ÇO­GEM’in­o­luþ­tur­du­ðu­mo­bil­e­kip­sa­ye­sin­de­so­kak­ta­ça­lý­þan­ço­cuk­sa­yýn­sý­cid­dî­o­ran­da­a­zal­dý.­Mer­sin’de­tra­fik­ý­þýk­la­rýn­da­4­yýl­ön­ce­si­cam­si­len­on­lar­ca ço­cuk­var­ken­bu­gün­ar­týk­bu­ço­cuk­lar­re­ha­bi­li­te­e­di­le­rek­e­ði­ti­me­ka­zan­dý­rýl­dý.­Cam­si­len,­men­dil­sa­tan,­di­le­nen­ço­cuk­sa­yý­sý bit­me­nok­ta­sý­na­gel­di”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­­Mersin / cihan

n HÝNDÝSTAN hü­kü­me­ti­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­bir­ra­po­ra­gö­re,­2030­yý­lý­na­ka­dar ha­va­sý­cak­lýk­la­rýn­da­ki­1,2­C­i­la­2C­a­ra­sýn­da­ki­yük­sel­me­ül­ke­de­ki­su­kay­nak­la­rý,­ta­rým­ü­rün­le­ri­ve­or­man­la­rý­bü­yük­öl­çü­de teh­dit­e­de­cek.­Son­yýl­lar­da­ki­a­þý­rý­mu­son yað­mur­la­rý,­yaz­sý­cak­la­rý­nýn­u­zun­sür­me­si ve­ký­þýn­geç­gel­me­si­gi­bi­mev­sim­bo­zuk­luk­la­rý­i­se­bu­nun­gös­ter­ge­si.­Ay­rý­ca­de­niz se­vi­ye­si­nin­yük­sel­me­si­ve­bir­çok­böl­ge­de mey­da­na­ge­len­sel­fe­lâ­ket­le­ri­de­bu­sý­cak­lýk­ar­tý­þý­nýn­ne­ti­ce­si.­Hin­dis­tan­Ýk­lim­De­ði­þik­li­ði­De­ðer­len­dir­me­A­ðý­(INC­CA) ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­la­nan­ra­por­da­2030­yý­lýn­da­ki­ik­lim­de­ði­þik­li­ði­se­nar­yo­la­rý­de­ðer­len­di­ri­lir­ken­ül­ke­de­gý­da­yet­mez­li­ði­nin­de ya­þa­na­bi­le­ce­ði­be­lir­ti­li­yor.­Ra­por,­ül­ke­de ha­va­de­ði­þik­li­ði­i­le­bir­lik­te­pi­rinç,­ta­hýl­ve mý­sýr­ü­re­ti­min­de­a­zal­ma­o­la­ca­ðý­ný­bu­ik­lim­de­ði­þik­li­ðin­den­ül­ke­nin­en­ve­rim­li böl­ge­si­o­lan­Hi­ma­la­ya­böl­ge­si­nin­bi­le­et­ki­le­ne­ce­ði­id­di­a­e­di­li­yor.­Ra­po­ru­ba­sý­na­a­çýk­la­yan­Çev­re­Ba­ka­ný­Ja­i­ram­Ra­mesh, Hin­dis­tan’dan­baþ­ka­dün­ya­ü­ze­rin­de­bir­çok­ül­ke­nin­ge­le­cek­20­yýl­da­ik­lim­de­ði­þik­li­ði­ne­kar­þý­sa­vun­ma­sýz­ka­la­ca­ðý­ný söz­le­ri­ne­ek­le­di.­­Yeni Delhi / cihan

Papa: Peçeyi kendi istekleriyle kullanýyorlarsa bunu neden yasaklamak gerek?

Papa: Peçe yasaðýný anlayamýyorum ROMA Ka­to­lik­Ki­li­se­si’nin­li­de­ri­Pa­pa­16.­Be­ne­dik­tus,­ba­zý­Müs­lü­man­ka­dýn­la­rýn­ken­di­i­ra­de­le­riy­le­yüz­le­ri­ni­de­ka­pa­ta­cak­bi­çim­de­ör­tün­me­le­ri­ne­ya­sa­lar­la­ya­sak­ge­tir­me­nin­an­lam­sýz­ol­du­ðu­nu­sa­vun­du.­Pa­pa­16.­Be­ne­dik­tus,­ö­nü­müz­de­ki­gün­ler­de­pi­ya­sa­ya­çý­ka­cak­o­lan­‘’Lu­ce­del­mon­do’’­(Dün­ya­nýn­ý­þý­ðý) ad­lý­ye­ni­ki­ta­býn­da,­ba­zý­Müs­lü­man­ka­dýn­la­rýn­pe­çe­kul­lan­ma­la­rýy­la­il­gi­li­o­la­rak,­‘’Ben­ge­nel­ya­sa­ðýn­ge­rek­çe­si­ni­an­la­ya­mý­yo­rum.­Ba­zý­ka­dýn­la­rýn­pe­çe­yi­ken­di­is­tek­le­riy­le­kul­lan­ma­dýk­la­rý,­bu­nun­on­la­ra­bir­an­lam­da­da­ya­týl­mýþ­ol­du­ðu söy­le­ni­yor.­Böy­le­bir­þey­le­hem­fi­kir­o­lu­na­ma­ya­ca­ðý­a­çýk­týr.­An­cak pe­çe­yi­ken­di­is­tek­le­riy­le­kul­la­ný­yor­lar­sa­on­la­ra­bu­nu­ne­den­ya­sak­la­mak­ge­rek­ti­ði­ni­an­la­ya­mý­yo­rum’’­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­Pa­pa,­Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­Müs­lü­man­la­rýn­ca­mi­aç­ma­la­rý­ný­i­se­þu­söz­ler­le­yo­rum­la­dý:­‘’Kör­fez­ül­ke­le­rin­de­Hý­ris­ti­yan­la­rýn­a­yin­ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ki­li­se­le­rin bu­lun­ma­sý­ný­mem­nu­ni­yet­le­kar­þý­lý­yo­ruz.­Bu­nu­baþ­ka­yer­ler­de­de­gö­re­bil­mek­is­ti­yo­ruz.­Do­la­yý­sýy­la­Müs­lü­man­la­rýn­da­bi­zim­ül­ke­le­ri­miz­de­ca­mi­ler­de­i­ba­det­i­çin­bir­a­ra­ya­ge­le­bil­me­le­ri­do­ðal­dýr.’’­­Roma / aa

Sultansazlýðý’nda çevre temizliði SULTANSAZLIÐI Millî Parký’nda tabiî hayatýn korunmasý için çevre temizliði çalýþmasý baþlatýldý. Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn ‘’Millî Parkým Geleceðim’’ sloganýyla yola çýkýlan ve Kayseri Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen çalýþma kapsamýnda, Sultansazlýðý Millî Parký çevresindeki Develi ilçesinde Soysallý ve Çayýrözü Köyleri ile Büðleðen su kaynaðý, Yeþilhisar ilçesinde ise Ovaçiftliði Köyünde evsel atýklarýn toplanmasýna baþlandý. Göçmen kuþlarýn önemli uðrak yerlerinden olan Sultansazlýðý’nda, tabiî hayatýn korunmasýna yönelik baþlatýlan çevre temizliði çalýþmasý için bölgeye 40 adet konteyner yerleþtirildi. Uygula-

manýn ilk gün faaliyetlerine Yeþilhisar Kaymakamý Cafer Sönmez, Ýl Çevre ve Orman Müdürü Ali Rýza Baykan, Çevre Doða Koruma ve Millî Parklar Þube Müdürü Orhan Ceylan ile köy muhtarlarý ve vatandaþlar katýldý. Proje kapsamýnda evsel atýklarýn düzenli toplanmasý için köylerde Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ekiplerince çocuklara ve ailelere yönelik eðitim verilmesi planlanýyor. Konteynerlerde biriktirilen evsel atýklarýn, haftada bir gün ilgili firma tarafýndan bir araç ve 5 kiþilik ekip ile toplanacaðý bildirildi. Çevre temizliði çalýþmalarýnýn, millî park alanýndaki tabiî hayatýn sürdürülebilmesi için önem taþýdýðý vurgulandý. Kayseri / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

22 Kasım 2010  
22 Kasım 2010  

Yeni Asya'nın 22 Kasım 2010 baskısı

Advertisement