Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

MAÐDURLAR ANLATIYOR BEKLEYÝNÝZ...

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr

26 ÞUBAT 2010 CUMA / 75 Kr

YIL: 41 SAYI: 14.364

DÝNÎ EÐÝTÝM ÝÇÝN

DEMOKRASÝ hesap verme ve sorma rejimidir

Amerika’da evde eðitim gören çocuklarýn sayýsý yaklaþýk 2 milyon ve bu çocuklarýn büyük bölümünü okullardaki müfredatý beðenmeyen Hýristiyan ailelerin çocuklarý oluþturuyor.

TOBB BAÞKANI RIFAT HÝSARCIKLIOÐLU: DEMOKRASÝNÝN KALÝTESÝNDEKÝ ARTIÞ, HERKESÝN HESAP VERÝP SORABÝLMESÝNE BAÐLI. SÝSTEMÝN YENÝDEN DÝZAYN EDÝLMESÝ LÂZIM

AYAÐIMIZDAKÝ EN BÜYÜK BAÐ BU ANAYASA

n“Demokrasi nedir? Hesap sor ma, hesap ver me iþidir. Demokraside herkes hesabýný verecek, hesabýný da soracak” diyen TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, “Demokrasinin kalitesini arttýrmak durumundayýz. Herkesin, ama herkesin hesabýný verebilir ve hesabýný sorabilir olmasý lâzým. Demokrasinin kalitesini arttýrmak istiyorsak hepimiz hesap verebilmeliyiz. Hesap sorabilmek ve verebilmek için muhakkak sistemin yeniden dizayný gerekli. Sistem bozuk” þeklinde konuþtu.

nSistemin ana omurgasýnýn anayasa olduðunu belirten Hisarcýklýoðlu, þunlarý söyledi: "Ayaðýmýzdaki en büyük bað bu anayasa. 72 milyonun mutabakat sözleþmesi olan yeni bir anayasaya ihtiyacýmýz var. Ama 72 milyonun mutabakatý içinde yapmamýz lâzým. Türkiye önümüzdeki dönemde dünyanýn en büyük 10 ekonomisi içinde olacaksa güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasiye ulaþabilmek için bir dizi yapýsal reform olmasý þart.” Haberi sayfa 5’te

YAÞANAN KRÝZ, ANAYASA KRÝZÝ Haberi sayfa 5’te

Amerika’da son beþ yýlda evlerini okula çeviren Müslüman ailelerin sayýsýnda bir patlama yaþanýyor.

ÇOCUKLARIN DAHA CÝDDÎ BÝR DÝN EÐÝTÝMÝ ALMASI ÝÇÝN

Müslüman aileler evlerini okula çeviriyor MÜSLÜMANLARA YÖNELÝK RAHATSIZ EDÝCÝ TAVIRLAR DA ARTINCA nABD’de Müslüman aileler arasýnda evde eðitim hakkýný kullananlarýn sayýsý gün geçtikçe artýyor. Washington Post gazetesine göre, Müslümanlara yönelik ‘rahatsýz edici’ tavýrlarýn artmasýnýn yaný sýra, çocuklarýnýn daha ciddî bir Ýslâmî eðitimden geçmesini isteyen Müslüman aileler, ABD’de uzun süredir velilere tanýnan bir hak olan ‘evde eðitim’ seçeneðini kullanýyor. Haberi sayfa 16’da

ABD DÜÞÜNCE KURULUÞUNDAN OBAMA'YA RAPOR

Diplomat ve askerler din eðitimi almalý “DAR KAFALI LAÝKLÝK ABD'NÝN DIÞ POLÝTÝKASINI SAKATLIYOR” nABD’deki düþünce kuruluþlarýndan Chicago Küresel Ýliþkiler Konseyi, raporunda, ABD Baþkaný Obama’ya dini dýþ politikanýn ayrýlmaz parçasý yapmasýný tavsiye etti. “Dar kafalý, eksik bilgilendirilmiþ, tavizsiz Batý laikliðinin ABD dýþ politikasýný sakatladýðý” belirtilen raporda, “Ýster diplomasi, ister ekonomi, isterse askerî alanda olsun, dýþ iliþkilerden sorumlu tüm yetkililer din eðitiminden geçirilmeli” denildi. Haberi sayfa 7’de

GENELKURMAY BAÞKANI: HATALAR YAPTIK

Rus ordusundan özeleþtiri HALKIN YÜZDE 75'Ý ORDUDA GÖREV ALMAK ÝSTEMÝYOR nRusya Genelkurmay Baþkaný Nikolay Makarov, halkýn yüzde 75'inin orduda görev almak istemediðini gösteren anket sonrasý, ordunun imajýnýn korunmasý konusunda hatalar yapýldýðýný kabul etti. Haberi sayfa 7’de

DEMOKRAT YARGI BAÞKANI:

Yargýda da emir-komuta iliþkisi var YARGIDA ÝDEOLOJÝ OLMAMALI n De mok rat Yar gý Ge nel Baþkaný Osman Can, yargýda, 1960 darbesinden sonra tek parti tüzüðüyle yeni bir sistem inþa edildiðini söyledi. HSYK ile yargýnýn kendi i çe ri sin de a de ta bir e mir-ko mu ta i liþ ki sinin kurulduðunu belirten Can, yargýnýn ide o lo ji den re fe rans aldýðýný ve bunun deðiþmesi gerektiðini vurgulayarak, toplum-yargý iliþkisinin de yeniden kurulmasý gerektiðini ifade etti. Haberi sayfa 4’te

Hacettepe yoðun bakýmdaydý.

YÖK'ÜN KURUCUSU

Doðramacý vefat etti PAZAR GÜNÜ DEFNEDÝLECEK nYÖK’ün kurucu baþkaný ve Bilkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý 95 yaþýnda vefat etti. Cenazesi Pazar günü öðle namazý sonrasý Bilkent Doðramacýzade Ali Paþa Camiinin avlusuna defnedilecek. Haberi sayfa 5’te

ISSN 13017748

ÇANKAYA: KURUMLAR YIPRATILMASIN

Haberi sayfa 4’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 26 ÞUBAT 2010 CUMA

LÂHÝKA

Bir Mevlid-i Þerif hatýrasý

. B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

Ýki üniversiteli ile, birgün hareket etmekte olan, hiçbir telle baðlý bulunmayan bir otomobilde bulunan radyo ile, uzakta bir mevlid-i þerif dinliyorduk.

(Nur Âleminin Bir Anahtarýnýn bir Haþiyesi ) u Nur Anahtarýnýn radyo bahsine dair, iki üniversiteli ile, birgün hareket etmekte olan, hiçbir telle baðlý bulunmayan bir otomobilde bulunan radyo ile, uzakta bir mevlid-i þerif dinliyorduk. O iki Nurcu üniversitelilere dedim: Nurda dahi, hayat, vücut gibi doðrudan doðruya kudret-i Ýlâhiyenin perdesiz tecellîsi bedahetle göründüðüne bir delil budur ki: Þimdi bu makinecikteki týrnak kadar bir hava, mânevî az bir nur, yalnýz bu mevlidden gelen kelimeleri dinler, söyler deðil, belki binler, milyonlar kelimeleri ayný anda dinler, söyler ki, binler istasyondaki ayrý ayrý kelimeleri þimdiki iþittiðimiz kelimeler gibi iþitir ve iþittirebilir, bize söyleyebilir. Demek en cüz’î, en küllî olur. Hem o küçücük, parçacýk hava, küre-i hava kadar vazife görür. En küçük, en büyük küre-i hava kadar büyür. Eðer cilve-i kudret-i Ezeliyeye verilmezse, öyle acip bir hurafeli tezat olur ki, hiçbir hayale gelmez. Birþey zýddýna inkýlâbý muhal olduðundan, böyle binler derece en cüz’î, zýddý olan en küllî olmak; en küçük, en büyük olmak; en câmid, câhil, þuursuz, âciz en muktedir, en dirâyetli ve iradetli ve þuurlu olmak lâzým gelir ki, yüzer tezad ve muhaller ve hurafetler içinde, emsâli bulunmaz bir hurafedir. Demek, bilbedâhe kudret-i Ezeliyenin bir cilvesidir. Ve o cilveyi küre-i havada umumen temsil eden bu gelen hadis-i þerifin meâli gösteriyor. Þöyle ki: Bir melâike var. Kýrk bin baþý var. Her baþýnda, kýrk bin dil var. Herbir dilde kýrk bin tesbihat yapýyor. 64 trilyon tesbihat ayný anda söylüyor. Demek küre-i hava, bu melâike gibidir. Yani, bu melâikenin tesbihatý adedince her kelime-i tayyibe, hava sayfasýnda yazýlýyor. Küre-i hava diyor ki: “Bu hadis, benden veya bana nezarete memur melekten haber veriyor. Çünkü, insandaki bütün konuþmalar ve sair bütün hadsiz sesler, karýþmalarý içinde karýþtýrýlmadan tam hurufatýyla ve söyleyenlerin þiveleriyle, mümtaz sesleriyle söylenmek gösterir ki, küllî bir þuurla yapýlan bu iþ yalnýz tek bir zerrenin vazifesi, ne bana, yani küre-i havaya ve ne de bütün esbaba vermesi hiçbir cihet-i imkâný yok. Demek her yerde hâzýr, nâzýr ehadiyet cilvesiyle ve içinde ihatalý bir irade, muhit bir ilim bulunan bir kudret-i Ezeliyenin cilvesidir. Buna milyonlar þahitlerinden birisi radyodur.” On Üçüncü Söz’de hikmet-i Kur’âniye ile hikmet-i felsefeyi muvazene bahsinde denilmiþ olan meselenin meâli budur ki: Felsefe-i insaniye, gayet harikulâde mu'cizât-ý kudret-i Ýlâhiyenin mu'cizât-ý rahmeti üstüne âdiyat perdesi çeker. O âdiyat altýndaki vahdaniyet delillerini ve o harika nimetlerini görmüyor, göstermiyor. Fakat âdetten huruç etmiþ hususî bazý cüz’iyâtý görür, ehemmiyet verir. Meselâ, hilkat-ý insaniyedeki kudret mu'cizelerini görmüyor, ehemmiyet vermiyor. Fakat, kaideden çýkmýþ iki baþlý, üç ayaklý bir insaný görüp, istiðrab ve velvele-i hayretle nazar-ý dikkati celb eder. Küllî, umumî mu'cizâtý âdet perdesinde saklar; cüz’î ve kanundan çýkmýþ ve taifesinden ayrýlmýþ maddeleri medâr-ý ibret yapar. Hem meselâ, hayvandan, insandan yavrularýn pek harika, pek mu’cizâtlý iaþelerini âdi görüp ehemmiyet vermiyor. Fakat bir vakit Amerika’da bir gazetenin neþrettiði gibi, taifesinden çýkmýþ, milletinden ayrýlmýþ, denizin dibine girmiþ bir böceðin, bir yeþil yaprak rýzýk olarak aðzýna verilmesini gören balýkçýlar aðlamýþlar; þâþaa ile ilân etmiþler. Halbuki; en cüz’î bir yavruda, memedeki âb-ý kevser gibi rýzkýnda, onun gibi binler mu'cizât-ý rahmet ve ihsan var. Felsefe-i beþeriye görmüyor ki þükretsin, o Rahmânü’r-Rahîmi tanýsýn, þükürle mukabele etsin. Ýþte, hikmet-i Kur’âniye, o âdiyat perdesini yýrtar. O küllî, umumî harika mu'cizeleri ve fevkalâde nimetleri beþere ders verir, Allah’ý tanýttýrýr. Küllî þükür namýna ubudiyete sevk eder. Devamý için bakýnýz: Emirdað Lâhikasý, s. 354, (yeni tanzim, s. 686)

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Benim ashabým iyice acýkmadan yemek yemezler. Yedikleri zaman da týka basa deðil, daha iþtahtan varken kalkarlar. Câmiü's-Saðîr, No: 136 / Hadis-i Þerif Meâli

Kâinatýn ölümü (kýyamet) SERENCAM AHMET ÖZDEMÝR ahmetozdemir@nurasya.com

M

tiði gibi, kâh olur bir bulut perdesiyle alýþ veriþini az yapar, kâh olur ay onun yüzüne karþý perde olur, muâmelesini bir derece çeker, metâýný ve muâmelât defterlerini topladýðý gibi, elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisâl edecektir. Hattâ hiçbir sebeb-i azl bulunmazsa, þimdilik küçük, fakat büyümeye yüz tutmuþ yüzündeki iki leke büyümekle, güneþ, yerin baþýna izn-i Ýlâhî ile sardýðý ziyâyý emr-i Rabbânî ile geriye alýp, güneþin baþýna sarýp, ‘Haydi, yerde iþin kalmadý’ der, ‘Cehenneme git, sana ibâdet edip senin gibi bir memur-u musahharý sadâkatsizlikle tahkir edenleri yak’ der.”5 Bundan anladýðýmýza göre dünya hayatýnýn mutlaka bir sonu geleceðinin maddî belirtileri olmaktadýr. Bunu doðrulayan diðer bir husus ise, güneþin “etken ömrü” bulunduðu gerçeðidir. Güneþin etken ömrü olduðu, yani bir gün güneþin enerjisinin tükeneceði ilmî ve matematik hesaplamalarla günümüzde ispatlanabilmektedir. Bediüzzaman’ýn “fennî bir hesap ile bir gün gelecek” þeklindeki ifadesi ile bu gerçeklere temas ettiði söylenebilir. Ayný konuda söylediði þu ifadeler özellikle dünyanýn sonunu daha da açýklýkla ortaya koymaktadýr: “Vaktâ ki, meclis-i imtihan kapandý, tecrübe vakti bitti, Esmâ-i Hüsnâ hükmünü icrâ etti, kalem-i kader mektubâtýný tamamýyla yazdý, kudret nukuþ-u san’atýný tekmil etti, mevcudât vezâifini ifâ etti, mahlûkat hizmetlerini bitirdi, her þey mânâsýný ifade etti, dünya âhiret fidanlarýný yetiþtirdi, zemin Sâni-i Kadîrin bütün mu’cizât-ý kudretini, umum havârik-ý san’atýný teþhir edip gösterdi, þu âlem-i fenâ sermedî manzaralarý teþkil eden levhalarý zaman þeridine taktý, o Sâni-i Zülcelâlin hikmet-i sermediyesi ve inâyet-i ezeliyesi o imtihan neticelerini, o tecrübenin neticelerini, o Esmâ-i Hüsnânýn tecellîlerinin hakikatlerini, o kalem-i kader mektubâtýnýn hakàikýný, o numûne-misâl nukuþ-u san’atýnýn asýllarýný, o vezâif-i mevcudâtýn faydalarýný, gàyelerini, o hidemât-ý mahlûkatýn ücretlerini ve o kelimât-ý kitâb-ý kâinatýn ifade ettikleri mânâlarýn hakikatlerini ve istidad çekirdeklerinin sünbüllenmesini ve bir mahkeme-i kübrâ açmasýný ve dünyadan alýnmýþ misâlî manzaralarýn göstermesini ve esbâb-ý zâhiriyenin perdesinin yýrtmasýný ve her þey doðrudan doðruya Hàlýk-ý Zülcelâline teslim etmesi gibi hakikatleri iktizâ etti; ve o mezkûr hakikatleri iktizâ ettiði için kâinatý daðdaða-i tegayyür ve fenâdan, tahavvül ve zevâlden kurtarmak ve ebedîleþtirmek için o zýdlarýn tasfiyesini istedi ve tegayyürün esbâbýný ve ihtilâfâtýn maddelerini tefrik etmek istedi; elbette kýyâmeti koparacak ve o neticeler için tasfiye edecek.”6 Dünya bir imtihan yeridir. Bir baþka ifadeyle insanlar dünyaya imtihan için gönderilmiþtir. Ýmtihan bitince herkes dýþarý çýkarýlýr, kâðýtlar açýlýr, sonuçlar okunur. Dünyadan baþka yer ise, her halde ahiret olacaktýr. Yine Said Nursî, dünyanýn sonu ile ilgili olarak tevhid açýsýndan þu görüþe de yer vermektedir: “Eðer ecrâm-ý ulviyeden tek bir cirm (yýldýz), kün emrine veya ‘Mihverinden çýk’ hitâbýna mazhar olunca, þu dünya sekerâta baþlar. Yýldýzlar çarpýþacak, ecrâmlar dalgalanacak; nihayetsiz fezâ-i âlemde, milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük toplarýn müthiþ sadâlarý gibi vâveylâya baþlar. Birbirine çarpýþarak kývýlcýmlar saçarak, daðlar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek. Ýþte, þu mevt ve sekerât ile Kadîr-i Ezelî kâinatý çalkalar, kâinatý tasfiye edip Cehennem ve Cehennemin maddeleri bir tarafa, Cennet ve Cennetin mevadd-ý münâsibeleri baþka tarafa çekilir; âlem-i âhiret tezâhür eder.”7 Yani kýyametin kopmasýna hiçbir þey engel deðildir. Dinin ve pozitif ilmin hüküm ve geliþmeleri, kýyameti kaçýnýlmaz þekilde zarurî kýlmaktadýr. Dünyanýn harap olmasý ve ahiretin olmasý dinen ve ilmen kesindir. Bu sonuçtan hiç kimse kaçamayacaktýr. Dünyaya gelmek bizim elimizde olmadýðý gibi!

adde tekâmüle tâbi olduðuna göre, bunun deðiþimi de kaçýnýlmazdýr. Bu deðiþimin daðýlmak, bozulmak ve parçalanmak þeklinde kendisini göstermesi tabiîdir. Mevcut kâinat nizamýnýn bugünkü iþleyiþ hâliyle ne kadar devam edeceði, onun bünyesindeki maddî deðiþimlerin neyi sonuç vereceði gibi konular, kâinatýn bir sonu olup olmadýðý meselesini ortaya çýkarmaktadýr. Maddenin ezeliyeti olmadýðý ilmen kesin olduðu gibi, dünya hayatýnýn ebediliðine gidilemeyeceði de ayný þekilde kesindir. Bilindiði gibi kýyamete ve ahirete iman, iman esaslarý içinde yer almaktadýr. Her þey gibi kâinat da bir tekâmüle tâbidir. Bu kanuna baðlý olan her þey de ölüme mahkûmdur. Bu gerçek Bediüzzaman’da þöyle ifadesini bulur: “Þu kâinatýn mevti (ölümü), mümkündür. Çünkü bir þey kanun-u tekâmülde dâhil ise, o þeyde alâküllihâl neþv ü nemâ vardýr. Neþv ü nemâ ve büyümek varsa, ona alâküllihâl bir ömr-ü fýtrî vardýr. Ömr-ü fýtrîsi var ise, alâküllihâl bir ecel-i fýtrîsi vardýr. Gayet geniþ bir istikrâ’ ve tetebbu ile sabittir ki, öyle þeyler mevtin pençesinden kendini kurtaramaz. Evet, nasýl ki insan küçük bir âlemdir, yýkýlmaktan kurtulamaz; âlem dahi büyük bir insandýr, o dahi ölümün pençesinden kurtulamaz. O da ölecek, sonra dirilecek veya yatýp, sonra subh-u haþirle (haþir sabahýyla) gözünü açacaktýr. Hem, nasýl ki kâinatýn bir nüsha-i musaððarasý olan bir þecerei zîhayat, tahrip ve inhilâlden (daðýlma) baþýný kurtaramaz; öyle de, þecere-i hilkatten teþâub etmiþ (yaratýlýþ aðacýndan þubelere ayrýlmýþ) olan silsile-i kâinat tâmir ve tecdid için, tahripten, daðýlmaktan kendini kurtaramaz. Eðer dünyanýn ecel-i fýtrîsinden evvel, Ýrâde-i Ezeliyenin izniyle, haricî bir maraz veya muharrip bir hâdise baþýna gelmezse ve onun Sâni-i Hakîmi dahi ecel-i fýtrîden evvel onu bozmazsa, her halde, hattâ fennî bir hesab ile bir gün gelecek ki, ‘Güneþ dürülüp toplandýðý, yýldýzlar döküldüðünde, daðlar yürütüldüðünde.’1 ‘Gök yarýldýðý zaman, yýldýzlar saçýldýðý zaman, denizler kaynayýp birbirine karýþtýðý zaman’2 mânâlarý ve sýrlarý Kadîr-i Ezelînin izni ile tezâhür edip, o dünya olan büyük insan, sekerâta baþlayýp acîb bir hýrýltý ile ve müthiþ bir savt ile fezâyý çýnlatýp dolduracak, baðýrýp ölecek, sonra emr-i Ýlâhî ile dirilecektir.”3 Bir gün gelecek güneþteki ýþýðýn ve ýsýnýn, kâinattaki bütün maddelerin enerjileri ilmî hesaplarýn da tesbit ettiði gibi tükenecektir. Kâinatta enerji birikimi maksimuma ulaþýnca, enerji akýþý da bitecektir. Sonunda hayat ister istemez durarak, dünya yaþanmaz bir hâle gelmekle kýyametin kopmasý kaçýnýlmaz olacaktýr. Bu da kâinatýn ölümü, yani sonu olacaktýr. Ýlmin bu yoldaki geliþmeleri kâinatýn er-geç sona ereceðini ihtar ettiði gibi, fiziken de sabittir. “Güneþ dürülüp toplandýðýnda” 4 âyetinin tefsirini yapan Said Nursî þöyle der: “Þu kelâm, tekvir lâfzýyla, yani ‘sarmak ve toplamak’ mânâsýyla parlak bir temsile iþaret ettiði gibi, nazîrini dahi îmâ eder. Cenâb-ý Hak tarafýndan adem ve esîr ve semâ perdelerini açýp, güneþ gibi dünyayý ýþýklandýran pýrlanta-misâl bir lâmbayý, hazîne-i rahmetinden çýkarýp dünyaya gösterdi. Dünya kapandýktan sonra, o pýrlantayý perdelerine sarýp kaldýracak. Veya ziyâ metâýný neþretmek Dipnotlar: ve zeminin kafasýna ziyâyý 1- Tekvir Sûresi, 1-3. zulmetle münâvebeten sar2- Ýnfitar Sûresi,1-3. makla muvazzaf bir memur 3- Bediüzzaman Said Nursî, olduðunu ve her akþam o Sözler, s. 863-864. memura metâýný toplattýrýp gizlet4- Tekvir Sûresi, 1.

5- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 690-691. 6- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 867-868. 7- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 865.

Ýkramlý sohbetler ve hizmete katkýlarý

HASBÝHAL NEJAT EREN nejateren@saidnursi.de - nejater07@gmail.com

kram, Cenâb-ý Hakk’ýn “Kerem” sýfatýnýn þehadet âleminde tecellilerindendir. Ýslâm ümmetinin de hayatýnýn bir parçasýna dönüþtürdüðü güzel bir âdettir. Ýnsanoðlunun da hem ikram etmekten hem de ikrama mazhar olmaktan büyük zevk aldýðý bilinen bir gerçektir. Bin yýldan beri Ýslâm’a bayraktarlýk yapan bu topraklarýn civanmert, sehavetkâr mensuplarý olan aziz milletimizin, genlerine iþleyen âdet ve gelenekleri vardýr. Bu mübarek ülkede, insanýmýzýn her türlü sosyal ve toplum olaylarýnda damarlarýna iþlemiþ vazgeçilmez hasletleri ve gelenekleri vardýr. Bu tür gelenekler de insanlar arasýndaki dostluðu, samimiyeti, muhabbeti, irtibatý, kardeþliði daha da pekiþtirici ve devam ettirici unsurlardýr. Anadolu’da on beþ yýldan beri yoðun olarak bire bir yaþayan ve sadece ve sadece Allah rýzasý ve “hizmet” için devamlý gezen, seyahat eden bir insan olarak hem mânevî, hem de maddî her türlü zevki kalbimde, duygularýmda, ruhumda yaþýyorum Elhamdülillâh. Maddî meseleleri zaten herkes çoklukla hem yaþýyor, hem de yazýyor. Bizim konumuzdaki insanlarýn ise üzerinde durmasý lâzým gelen “mânevî” atmosfer ve sofralara dikkati çekmektir. Buna vesile olan sahnelere dikkat çekmektir. Yoksa “nefsi körlemek ve sadece mideye hitap etmekten uzak bir þekilde, sadece bu ülkenin ve insanýmýzýn zenginliði” olarak ele alýp deðerlendirmektir. Bundan dolayýdýr ki, “ikramlý sofralarýn” hizmete vesile olan kýsýmlarýnýn da hakkýný vermek, buna vesile olanlarý da yine o bapta zikretmek lâzým diye düþünüyorum. Bunun için de güzel ülkemin, hizmet ehli güzel insanlarýnýn hazýrladýklarý “ikramlý sofralarýndan” bahsetmek istiyorum. Hakikî nimetleri vereni bilmek ve ona karþý minnettarlýðý ödemek þartýyla bunlar “tahdis-i nimet” derecesinde deðerlendirilmelidir. Amaca giden vasýtalar da meþrû ve müsbete yardým ediyorsa her þey güzeldir. Anadolu’nun birçok yerinde “kahvaltýlý, çið köfteli” olmak üzere çok çeþitli ve renkli hizmet vesilesi güzel âdetler ve sahneler var. Bunlardan benim örnek olarak hatýramda kalan; Ýzmirli dostlarýmýzýn Cuma günleri esnafla yaptýðý kahvaltýlý Risâle Sohbetleri, Antalya’mýzda Perþembe sabahlarý yapýlan “kahvaltýlý esnaf dersi”, Ýzmit “Bahçecikte” Pazar sabahlarý yapýlan “ikramlý ders” ve yýllardan beri dünya incisi Ýstanbul’umuzun Bayrampaþa semtinde ayda bir defa Çarþamba geceleri çevre mahallerin de katký ve katýlýmýyla tertiplenen “çið köfteli dersleri” sayabiliriz. Bayrampaþa sakinleriyle bir sene içerisinde ikinci defa çok hoþ samimî bir atmosferde böyle “çið köfteli” sohbette kalabalýk bir katýlýmla geçen Çarþamba günü yine beraber olduk. Anadolu’nun maddî ve manevî inanç ve geleneklerini sýcak ve samimî bir havada Ýslâm, Ýman ve Kur’ân dâvâsý için vesile yapan baþta Nejat Özdemir Aðabeyim olmak üzere katkýda bulunan bütün aðabey ve kardeþlerime teþekkürlerimi sunuyorum. Aþk ve þevkle bu manevî hizmetlerini ayný minval üzere devam ettirmelerini diliyorum. Þuur ve muhakeme sahibi olan bu mukaddes dâvânýn müntesiplerinin bütün Anadolu’da bu tür güzel âdetlerinin geliþerek devam etmesinin faydalý olacaðýna inanýyorum. En farklý sahnelerinden birisi ise, Alman asýllý Müslüman kardeþim Harun Bischoff kardeþimin bizimle beraber olup, farklý ve güzel bir gece yaþamasýydý. Kýyamete kadar Anadolu’nun baðrýndan çýkan bu güzel âdet ve geleneklerin, bu mukaddes “þahs-ý manevinin” ihlâslý ve istikametli havuzunda devam edip, nice hizmetlere vesile olmasý dilek ve temennisiyle. Not: Bütün dostlarýmýn ve Ýslâm âleminin geçmiþ “Mevlid Kandili”ni tebrik ediyor, hayýr ve rahmete vesile olmasýný Rabbimden niyaz ediyorum. N.E.

Ý

Beliyyelerin istilâsý ve muzýr þeylerin tasallutu, bâzý duâlarýn evkàt-ý mahsusalarýdýr ki, insan o vakitlerde aczini anlar; duâ ile, niyaz ile Kadîr-i Mutlakýn dergâhýna ilticâ eder. Bediüzzaman, Sözler, s. 287

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 26 ÞUBAT 2010 CUMA

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 12 R. Evvel 1431 Rumî: 13 Þubat 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.46 4.55 5.05 5.15 5.10 4.26 4.30 4.22 5.05 4.38 5.05

Güneþ 6.07 6.20 6.26 6.40 6.35 5.49 5.53 5.46 6.29 5.59 6.27

Öðle 11.59 12.09 12.17 12.29 12.24 11.39 11.43 11.35 12.18 11.51 12.18

Ýkindi 15.05 15.12 15.24 15.32 15.27 14.45 14.48 14.38 15.21 14.57 15.24

Eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarý çözülecek

CE ZA LAR ART TI RIL MA LI

n EÐÝTÝM-BÝR-SEN Ýzmir Þubesi, Ýzmir Ýl Millî Eðitim Müdürü Ragýp Üye’ye eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarý ve çözüm teklifleriyle ilgili dosya verdi. EðitimBir-Sen tarafýndan geçtiðimiz ay düzenlenen Eðitim-Öðretim-Bilim Hizmet Kolu Çalýþanlarý Sorunlarý ve Çözüm Önerileri Þûrasý’nda hazýrlanan sonuç bildirgesini inceleyen Ýl Millî Eðitim Müdürü Ragýp Üye, “Bu çalýþma bizim için çok faydalý oldu. Ýlçe Millî Eðitim Müdürlerimle bir toplantý düzenleyerek buradaki konularý detaylý olarak inceleyeceðiz” dedi. Ýzmir / Yeni Asya

TÜRKÝYE Psikiyatri Derneði Adli Psikiyatri Bilimsel Çalýþma Birimi Üyesi Dr. Hüseyin Soysal ise silâh kaçakçýlýðý ve ruhsatsýz silâh edinme cezalarýnýn arttýrýlmasý gerektiðine deðinerek, “Emniyet birimlerinin etkin mücadelesi saðlanmalýdýr. Silâh ruhsatlandýrmasýnda hekimlerin sorumluluk almasý uygulamasý kaldýrýlmalý, silâh ruhsatý almak isteyen kiþilerin muayeneleri ve silâh edinme kararlarý tek hekim sorumluluðuna býrakýlmamalý, temel sorumluluðun emniyet birimlerinde olduðu, hekimlerin sadece týbbî muayene ve bilirkiþilik uygulamalarýný yürüttüðü ayrý bir kurumsallaþma yapýsý tesis edilmelidir” dedi. Soysal ayrýca, alt yaþ sýnýrý yukarý çekilmesi, üst yaþ sýnýrý getirilmesi gibi tedbirlerin de alýnmasý gerektiðini kaydetti.

'Sýra gecesi' yapmak için sertifika þartý geliyor n ÞANLIURFA Ticaret ve Sanayi Odasý her yýl binlerce yerli ve yabancý turistin geldiði Þanlýurfa’da sýra gecesiyle aðýrlanan turistlere daha güzel hizmet verilmesi için sýra gecesi ekiplerinin ser ti fi ka lan dý rýl ma sý ný is te di. ÞUT SO’nun giriþimleriyle baþlatýlan çalýþmalarýn sonunda turistlerin, sertifikalý sýra gecesi ekiplerinden bundan sonra Þanlýurfa türkülerini dinleyeceði bildirildi. ÞUTSO Baþkan Vekili Cem Göncü, sýra gecesi ekiplerinin turistlerden bahþiþ almasýnýn önüne geçilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Þanlýurfa / cihan

BÝREYSEL SÝLÂHLANMA ARTIYOR TBMM’NÝN GÜNDEMÝNDEKÝ SÝLÂH YASA TASARISI BÜYÜK TEPKÝ ÇEKÝYOR. TÜRKÝYE Psikiyatri Derneði, TBMM gündemindeki yeni Silâh Yasa Tasarýsý’na tepki göstererek, bireysel silahsýzlanma çaðrýsý yaptý. Türkiye’de ortalama her 65 kiþiden birinin silâhý olduðu ve silâh sayýsýnýn son 10 yýlda 10 kat arttýðý, cinayetlerin yarýsýnýn ateþli silâhla gerçekleþtirildiði ve her yýl yaklaþýk 3 bin kiþinin silâhla ölüp, 12 bin kiþinin de yaralandýðý ifade edilen açýklamada, aile içi þiddet ve eþ öldürmeyle sonuçlanan olaylarýn da yüzde 35-40’ýnda silâh kullanýldýðý ifade edildi. Türkiye Psikiyatri Derneði Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Yumru yaptýðý açýklamada, Türkiye’de silah kullanýmýna baðlý suç ve þiddet olaylarýnýn arttýðýnýn bilindiðini belirterek, “Buna karþýn yeni hazýrlanan yasa taslaðý silâhlanmayý kolaylaþtýrmayý amaçlamaktadýr. Bu yasa taslaðý bu haliyle yasalaþtýðý takdirde silâh kullanýmý ve buna baðlý þiddet olaylarýnda artýþ olacaðý öngörülmektedir. Temel amaç ve strateji bireysel, sivil silâhlanmanýn kontrol altýna alýnmasý deðil, bireysel silâhlanmanýn önlenmesi, bireysel silâhsýzlanma olmalýdýr” dedi. Yumru, Türkiye’de ortalama her 65 kiþiden birinin silâhýnýn olduðunu, ülkelere göre, silâha sahip olma sýralamasýnda ise Türkiye dünya ülkeleri arasýnda 20. sýrada yer aldýðýný açýkladý. Yumru, Türkiye’de ruhsatlý ve ruhsatsýz silâh sayýsýnýn son 10 yýlda yaklaþýk 10 kat arttýðýna dikkat çekerek, “Halen Türkiye’de 2,5 milyonun üzerinde ruhsatlý silâh olduðu bilinmektedir. Bu sayýnýn, iki katýndan daha fazla ruhsatsýz silâh olduðu tahmin edilmektedir” dedi. Ýstanbul / Yeni Asya

Bilim adamlarý intihal maðduru n BÝR kiþinin eserinde, baþka kiþilerin ifade, buluþ veya düþüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiþ gibi kullanmasýna tepki gösteren bilim adamlarý, çoðu meslektaþlarýnýn bu durumdaki yasal haklarýndan haberdar olmadýðýný söylüyor. Ýntihal olayýnýn bilimsel hýrsýzlýk olduðunu vurgulayan bilim adamlarý, bu durum karþýsýnda maðdur olduklarýný belirtti. Çoðu bilim adamýnýn intihal olaylarýný neme lâzým diyerek umursamak istemediðini dile getiren Adýyaman Üniversitesi Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Nevzat Artuç, “Ýntihal ya da aþýrma bir bilim adamýnýn karþýlaþabileceði en kötü durumdur. Yani bilimsel hýrsýzlýk da diyebiliriz” diye konuþtu. Yard. Doç. Dr. Nevzat Artuç, intihale uðrayan kiþinin intihali gerçekleþtiren kiþiye Türk Ceza Kanununun 72. maddesi gereðince tazminat dâvâsý açabildiðini kaydetti. Adýyaman / iha

Adana'da Sabit ücret dolandýrýcýlýðý uyarýsý n TÜRK Telekom Güney 2 Bölge Müdürü Ramazan Gezer, bazý internet hizmeti veren özel þirketlerin kendilerini Türk Telekom yetkilisi gibi göstererek halký dolandýrdýðýný ileri sürdü. Gezer, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaretinde yaptýðý açýklamada, son zamanlarda kendilerine gelen telefon ihbarlarýnda, birtakým kiþilerin Türk Telekom’un sabit ücreti kaldýrdýðý bilgisiyle iþ yeri sahibi bazý vatandaþlarýn yanýna geldiklerini ve kendilerini Türk Telekom yetkilisi olarak tanýttýklarýný anlattý. Bu kiþilerin irtibat numarasý olarak Türk Telekom AÞ Güney 2 Bölge Müdürlüðü’nün ve 01 Nolu Bayisi’nin adýný verdiðini belirten Gezer, “Vatandaþlarýmýzý uyarmak istediðimiz konu, yanlýþ bilgi veren kiþiler hakkýnda gözlerini dört açmalarýdýr” dedi. Adana / iha

Muðla’nýn etnografik belgeseli çekiliyor n SAHÝP olduðu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, açýk hava müzesi konumundaki Muðla’da, yörenin etnografik ve kültürel zenginliklerini içeren “Etnografik Zenginliklerimiz” konulu belgesel film çekiliyor. TRT Ýzmir Televizyonu ve yapýmcý Dr. Abdullah Manaz yönetiminde, “Etnografik Zenginliklerimiz” belgeseli, Muðla Yörük Obalarý Derneði’ne ait, “Yörük ve Türkmen Müzesi”nde çekildi. Çekimlere, Muðla Valisi Dr. Ahmet Altýparmak da katýldý. Vali Altýparmak, Muðla ilinin çeþitli uygarlýklarýn izlerini taþýyan tarihî zenginliklerin yaný sýra, yöre halkýnýn geçmiþteki hayat kültürünü yansýtan, etnografik zenginliklere de sahip olduðunu belirtti. Muðla / iha

HER YIL YAKLAÞIK 3 BÝN KÝÞÝ SÝLÂHLA ÖLDÜRÜLÜYOR YUMRU, silâha baðlý suç oranlarýnda da benzer artýþ görüldüðüne iþaret ederek, istatistiksel verilere göre bireysel silâhlanmada ilk sýrayý mesleði gereði risk alanlarý, ikinci sýrayý bireysel korunmanýn, üçüncü sýrayý ise, yeterli gerekçe göstermeden “evde bulunsun” isteðiyle silâh edinenlerin oluþturduðunu bildirdi. Yumru, dördüncü sýrada da merak, hobi, aný gerekçesiyle silâh edinenlerin bulunduðunu kaydederek, “Avcýlýk ve atýcýlýk ayrý bir kategori olup ateþli silâhlarýn 2/3’ü bu amaçla ruhsatlanmaktadýr” dedi. Yumru, her yýl yaklaþýk 3 bin kiþinin silâhla öldüðünü, 12 bin kiþinin yaralandýðýný ve ateþli silâhlarla iþlenen suçlarýn yaklaþýk üçte ikisinin ruhsatsýz, üçte birinin ruhsatlý silâhlarla iþlendiðini belirtti.

Dünya barýþýna ilâhilerle katký AN TAK YA’DA faaliyet gösteren ve verdiði konserlerle dikkat çeken; Türkçe, Arapça ve Ermenice ilâhiler ve þarkýlar seslendiren ‘’Medeniyetler Korosu’’ önümüzdeki günlerde ABD ve Avrupa turnesine çýkacak. Antakya Medeniyetler Korosu Derneði Baþkaný Yýlmaz Özfýrat, koronun 2007 yýlýnda Turizm Haftasý’nýn Antakya’dan baþlamasýyla kurulduðunu hatýrlattý. Antakya’da yaþayan farklý din ve mezheplere mensup kiþilerden oluþan koroda, rahipler, imamlar, rahibeler, kuyumcu ve manav gibi farklý

meslek gruplarýndan kiþilerin bulunduðuna dikkati çeken Özfýrat, koronun uluslar arasý ilgi gördüðünü söyledi. Barýþ, kardeþlik ve hoþgörü adýna çýktýklarý yolda emin adýmlarla ilerlediklerini anlatan Özfýrat, özelde Antakya’nýn, genelde Türkiye’nin tanýtýmýna katký saðlamak istediklerini belirterek, þunlarý kaydetti: ‘’Camileri, kiliseleri ve sinagoglarý, Antakya’nýn güçlü geçmiþiyle þekillenen dar sokaklarýnýn yan yana duruþunu, dünyaya dinsel hoþgörü konusunda örnek olarak göstermek istiyoruz.’’ Hatay / aa

Antakya Medeniyetler Korosu Derneði Baþkaný Yýlmaz Özfýrat

HEDEFTE KUDÜS VAR ÖZFIRAT, en büyük hedeflerinin Kudüs’te Ýsrail ve Filistin Devlet Baþkanlarýný bir araya getirerek, konser vermek olduðunu söyledi. Bu amaçlarýný gerçekleþtirerek, Orta Doðu barýþýna ve kardeþliðine katký sunmayý hedeflediklerini dile getiren Özfýrat, ‘’En büyük hayalimiz Kudüs’te konser vererek akan kanýn durmasý için Ýsrail ve Filistin Devlet Baþkanlarýný kol kola görmek. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili giriþimleri baþlatacaðýz. Bu konuda devlet büyüklerimizden de yardým isteyeceðiz’’ diye konuþtu.

Akþam 17.38 17.45 17.57 18.05 18.00 17.17 17.21 17.11 17.54 17.30 17.56

Yatsý 18.52 19.03 19.11 19.23 19.18 18.33 18.37 18.29 19.12 18.44 19.11

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.10 5.19 4.51 4.45 4.57 4.41 4.32 4.28 4.14 4.59 4.54

Güneþ 6.37 6.41 6.18 6.08 6.20 6.08 5.54 5.54 5.37 6.26 6.13

Öðle 12.24 12.31 12.05 11.58 12.10 11.55 11.45 11.41 11.26 12.13 12.07

Ýkindi 15.26 15.36 15.06 15.03 15.16 14.56 14.51 14.43 14.31 15.14 15.15

Akþam 17.59 18.09 17.40 17.36 17.48 17.30 17.24 17.16 17.04 17.48 17.47

Yatsý 19.18 19.25 18.59 18.52 19.04 18.49 18.38 18.36 18.20 19.07 19.00

TAHLÝL

Talihsiz çýkýþlar

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

KP’nin Millî Görüþ kökenli Kahramanmaraþ Milletvekili Avni Doðan’ýn, önce parti yönetiminden uyarý almasýna yol açýp, ardýndan kendisini disipline sevk ettiren ve “Maksadýmý aþtým, deþifreyi kast etmiþtim” diyerek tevile çalýþtýðý konuþmasýnda öne çýkarýlan “Þimdiye kadar onlar bizi fiþliyordu, artýk biz onlarý fiþliyoruz” sözünün dýþýnda baþka beyanlarý da var. Ve onlar, bir zihniyet arkaplanýný gözler önüne sermesi açýsýndan çok daha kritik ve önemli. “Biz hükümetiz, yapýlan herþeyi biz yaparýz, bizim istemediðimiz birþeyi de kimse yapamaz” diyor Doðan. Ve bu sözüyle de, yakýnlarda bir kez daha “Ýktidar olmakla muktedir olmak farklý þeyler” diyen Genel Baþkanýyla açýkça çeliþiyor. Yapýlacak herþeyi kendisi yapan ve istemediði hiçbir þeyi de yaptýrmayan bir hükümet anlayýþý, yine Baþbakanýn zaman zaman ifade ettiði “Bize oy vermeyenlerin de hükümetiyiz. onlarýn da duyarlýlýklarýný dikkate alacaðýz, adýmlarýmýzý mutabakatla atacaðýz” mesajlarýyla da örtüþmüyor. AKP iktidarý için “Sivil dikta peþinde” iddialarýnýn söz konusu olduðu bir dönemde bir partili vekilin bunlara kuvvet ve koz verip partiyi kendi içinden zora sokacak söylemlerle ortaya çýkmasý da, herhalde izahý kolay bir durum olmasa gerek. Gerçi Doðan’ýn bilhassa seçim öncesi aday belirleme süreçlerinde de parti yönetimini rahatsýz eden aykýrý çýkýþlarda bulunduðunu hatýrlýyoruz. Ama seçmen tabaný güçlü olmalý ki, buna raðmen seçimde listenin ön sýralarýnda aday gösterilip AKP milletvekili olarak TBMM’ye girmiþ. Ve gündemdeki sözleri, AKP adýna defaatle seslendirilen “Deðiþtik” söylemlerine raðmen, bilinçaltýnda deðiþen birþey olmadýðýnýn iþareti. Buradaki en trajik nokta ise, “Biz hükümetiz, herþeyi biz yaparýz, istemediðimizi de yaptýrmayýz” sözünün, milletin reyleriyle görev verip iþbaþýna getirdiði bir iktidar için geçerli olmasý gereken alanlarda hiçbir hükmünün bulunmayýþý. Dahasý, tam tersinin geçerli olmasý. AKP, sekizinci yýlýný da tüketmeye baþlayan iktidarýnda, kendisine büyük ümit ve beklentilerle oy veren kitlelerin hangi temel problemini çözdü ve hangi maðduriyetini ortadan kaldýrdý? Baþörtüsü yasaðý mý sona erdi? Katsayý sorunu mu çözüldü? Kur’ân derslerine konulan yaþ sýnýrý mý kalktý? Ýmam hatiplerin orta kýsýmlarýný kapattýran sekiz yýllýk kesintisiz eðitim mi revize edilip düzeltildi? Evet, bunlarýn hangisi yapýldý? Bütün bunlarda Avni Doðan’ýn “Biz hükümetiz, yapýlan herþeyi biz yaparýz” sözü mü iþledi, “Ýstemediðimiz birþeyi kimse yapamaz” beyaný mý geçerli oldu; yoksa tam tersi mi cereyan etti? Yedi seneyi aþkýn zamandýr yaþananlar ve þu anda gelinen nokta, hepinizin gözü önünde. Ve durum bu iken, bu tarz söylemlerle milletin karþýsýna geçip nutuk atmanýn izahý ve mantýðý ne? Farklý bir konuþmasýyla disipline giden diðer bir AKP’li milletvekilinin sözlerine de bakalým: Basýndaki haberlere göre Çorum Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ, “Ýktidara karþý çýkanlarýn kanýný tahlile yollamak lâzým. Bu kaný bozuklar gizli sözleþmeler yaparak ihanet etmiþlerdir” demiþ. Burada büyük ihtimalle “cýmbýzlanarak” seçilip baðlamýndan koparýlarak aktarýlan ifadeler söz ko nu su. Ni te kim bu baþ lýk la ve ri len ha be rin metninde Aydoðmuþ’un, “görevde iken Ýsrail’le yapýlan anlaþmalara imza atýp, emekli olunca Ýsrail firmalarýna danýþmanlýk yapan” birilerinden söz ettiði görülüyor. Ama ne olursa olsun, ortada yine ciddî bir üslûp sorunu olduðu görülüyor. “Kaný bozuk” ifadesi, baþlý baþýna bir problem. Bunun “iktidar karþýtlarý” için kullanýlmasý, sýkýntý ve problemi daha da ileri boyutlara taþýyor. Aydoðmuþ’un, “asil kan” safsatasýyla yoðrulmuþ bir bilinçaltýný dýþa vuran sözlerini savunmaya çalýþýrken, “Söylediklerim anayasanýn ilk üç maddesinde belirtiliyor. Aksini düþünen varsa onlarýn kaný bozuktur” gibisinden yeni inciler döktürmesi ise, meseleyi iyice vahimleþtiriyor. Hem kendisi, hem de partisi açýsýndan...

A


4

YENÝASYA / 26 ÞUBAT 2010 CUMA

HA­BER

FARK

“Önce demokrasi” diyenler çoðalmalý

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

ek çok olumsuzluklara raðmen; konuþa konuþa, tartýþa tartýþa iyi noktalara varacaðýmýzý gösteren hadiseler de yaþanýyor. Meselâ, kuruluþ gayesi olarak ekonomiyi birinci gündem maddesi yapan ve bu da garip karþýlanmayan Türkiye Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD), belki de alýþýk olunmadýk þekilde “önce ekmek” yerine “önce demokrasi” demeye baþladý. Kamuoyunda “Patronlar Kulübü” olarak da bilinen TÜSÝAD’ýn yeni baþkaný Ümit Boyner, yaptýðý açýklamalarla ilgi çekiyor. Boyner’in ilk açýklamalarýndan biri de meslek lisesi ve katsayý konusuyla ilgiliydi. O açýklamasýnda da alýþýlmýþ ‘patron’ açýklamalarýndan farklý sözler söyledi ve kamuoyunda da olumlu tepkiler aldý. TÜSÝAD’ýn yeni baþkaný Ankara ziyaretinde de doðru mesajlar vermiþ. Ankara’ya 2 günlük ziyarette bulunan Boyner ve ekibi, gelinen noktada demokratikleþme ve yargý reformunun Türk ekonomisinin en büyük problemleri olan istihdam ve mikro reformlardan öncelikli bir konu hâlini aldýðýný belirtmiþ. Boyner ekonomide saðlanabilecek geliþim için demokratikleþme alanýndaki adýmlarýn þart olduðunu da hatýrlatmýþ. Buraya bir nokta koymakta fayda var. “Demokratikleþme ve yargý reformu”nun “istihdam”dan daha öncelikli olduðunu bir sosyolog ya da bir siyasetçi söylemiþ olsa bu ölçüde dikkat çekmeyebilirdi. Ama bunu ‘patronlar kulübü’nün baþkaný söylüyorsa daha fazla tebriði hak ediyor. Boyner, þunu da ilâve etmiþ: “Aslýnda þu geldiðimiz noktada yaþadýðýmýz gerginlik sürecinde, bu gündeme dönebilmemiz için demokratikleþme konusunda, yargý reformu konusunda da Türkiye’nin ciddî olarak yol almasý gerekiyor.” (Star, 25 Þubat 2010) Ýþsizlik, elbette ki Türkiye’nin çözmesi gereken en önemli problemleri arasýndadýr. Ayný þekilde ‘ekmek’ temin edebilmek de geniþ halk kitleleri için vazgeçilmez bir ihtiyaçtýr. Fakat þunu hepimiz görmeliyiz ki, ‘ekmek’ temin edebilmenin saðlýklý yolu da, hürriyetlerin kâmil mânâda geliþmesine baðlýdýr. Gerek siyasetçi ve gerekse ekonomistler bunu bilip, buna göre politikalar geliþtirmedikçe sýkýntýlarý geride býrakamayýz. Muhtemelen önümüzdeki ilk seçimde bu konular siyasî partilerin gündemini daha fazla meþgul edecek. Ýþ adamlarý dernekleri ‘önce ekmek deðil, önce hürriyet’ demeye baþladýklarýna göre; siyasî partiler de bu konuya daha fazla önem vermeye baþlayacaklar. Seçim propagandalarýnda ‘Ben daha fazla hürriyet ve demokrasi için mücadele edeceðim’ diyen kazanacak. “Önce ekmek” diyen her anlayýþ, görünüþte kazansa bile gerçekte kaybedenler sýnýfýnda yer alacak. Aslýnda bu anlayýþý eðitim sistemine de yerleþtirmek lâzým. Sabah akþam ‘ekmek’le yoðrulan genç beyinlerin, ilerleyen yaþlarda hürriyet, adalet ve demokrasi konusunda kendisini geliþtirmesi zor oluyor. Çok deðil, on yýl önce bir iþ adamlarý derneði baþkaný böyle bir söz sarfetmiþ olsa en baþta üyeleri olan diðer iþ adamlarý itiraz ederdi. Bugün bu tesbitlerin itiraz yerine destek görüyor olmasý, gelecek günlerin daha iyi olacaðýna delildir. Bu vesile ile neredeyse bir asýr önce, muâsýrlarýnýn itirazlarýna ve yanlýþ anlamalarýna raðmen “Ekmeksiz yaþarým, hürriyetsiz asla!” diyen ‘büyük âlim’i rahmetle hatýrlayalým...

P

GEÇMÝÞ OLSUN Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin talebelerinden, muhterem aðabeyimiz Mustafa Sungur’un, bir süredir tedavi görmekte olan oðlu

AHMET SUNGUR

’a

“Geçmiþ olsun” diyor, Cenâb-ý Haktan hayýrlý ve âcil þifalar niyaz ediyoruz.

c

Eski kuvvet komutanlarý adliyedeydi ESKÝ KUVVET KOMUTANLARI ÝBRAHÝM FIRTINA VE ÖZDEN ÖRNEK ÝLE 1. ORDU ESKÝ KOMUTANI EMEKLÝ ORGENERAL ERGÝN SAYGUN, EMNÝYET'TE 3 GÜN TUTULDUKTAN SONRA DÜN ÝSTANBUL ADLÝYESÝ'NDE SORGULANDI. HAVA Kuvvetleri eski Komutaný emekli Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna, Deniz Kuvvetleri eski Komutaný emekli Oramiral Özden Örnek ile Birinci Ordu eski Komutaný Emekli Orgeneral Ergin Saygun Beþiktaþ’taki Ýstanbul Adliyesi’ne dün, saat 10.00 sularýnda getirildi. Emekli komutanlarýn sorgusu, Ulusal Yargý Aðý Projesi’ndeki (UYAP) problemin giderilmesiyle, ancak saat 13.30’da baþladý. Ýbrahim Fýrtýna’nýn ifadesini Baþsavcý Vekili Turan Çolakkadý ile Balyoz Soruþturmasý savcýlarýndan Mehmet Berk, Ergin Saygun’un ifadesini ise Balyoz soruþturmasý savcýlarýndan Ali Haydar aldý.

BALYOZ PLANI SORUÞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANANLARIN SAYISI 20'YE YÜKSELDÝ Son olarak, emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçýn, emekli Albay Kubilay Aktaþ, emekli Tuðgeneral Ýzzet Ocak ve 5 muvazzaf subay tutuklandý. Tutuklanan emekli Korgeneral Yalçýn, emekli Albay Aktaþ ve emekli Tuðgeneral Ocak Metris Cezaevi’ne, 5 muvazzaf subay ise Hasdal Askeri Cezaevi’ne gönderildi. Ayný soruþturma kapsamýnda adliyeye sevk edilen Tuðgeneral Ahmet Baki Erdoðan, Tuðgeneral Gafur Aksu, emekli Albay Mustafa Çalýþ, emekli Albay Yusuf Ziya Toker, emekli Albay Musa Ýstek ve iki muvazzaf subay da savcýlýk sorgularýnýn ardýndan serbest býrakýldý. Emekli Albay Suat Aytýn, emekli Kurmay Albay Emin Küçükkýlýç, emekli Koramiral Feyyaz Öðütçü ve 2 muvazzaf subay daha önce tutuklanmýþtý. Böylece adliyeye sevk edilen 20 kiþiden 6’sý emekli, 7’si muvazzaf 13 subay tutuklandý.

Emekli Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna

Emekli Oramiral Özden Örnek

Emekli Orgeneral Ergin Saygun

Çetin Doðan bugün adliyeye sevk edilecek

Emekli Orgeneral Çetin Doðan. FOTO: CÝHAN

“BALYOZ planý”nýn altýnda imzasý olduðu iddia edilen emekli Orgeneral Çetin Doðan için 1 günlük ek gözaltý süresi alýnýrken, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Çetin Doðan’ýn avukatlarýndan Ýsmail Tepecik, süre uzatýmýný “yasal zulüm” olarak deðerlendirdi. Ýsmail Tepecik, “Müvekkilim görevinin gereðini yapmýþtýr. Burada kendisine sorular yöneltildiðinde susma hakkýný kullandý” dedi. Avukatlarýndan Celal Ülgen de Beþiktaþ’taki Ýstanbul Adliyesi’nde gazetecilere yaptýðý açýklamada, emekli Orgene-

ral Çetin Doðan’ýn bugün adliyeye çýkarýlacaðýný söyledi. Kimin hangi savcý ile görüþeceðini belirleyen Cumhuriyet savcýsý ile konuþtuðunu anlatan Avukat Celal Ülgen, müvekkili Çetin Doðan’ýn bugün saat 09.00 ile 09.30 arasýnda ifadesini vermesinin planlandýðýný aktardý. “Çetin Doðan, emniyette susma hakkýný kullandý. Bu nedenle birþey sorulmadý” diyen Ülgen, Çetin Doðan’ýn cumhuriyet baþsavcýsý ya da baþsavcý vekilleri gözetiminde ifadesinin alýnmasý gerektiðini ileri sürdü.

Tutuklu sayýsý 20’ye yükseldi

Çankaya: Problemler anayasal düzen içinde çözülecek ÇANKAYA’DAN yapýlan açýklamada, gündemdeki meselelerin anayasal düzen ve kanunlar çerçevesinde çözüme kavuþturulacaðý ve bu süreçte kurumlarýn yýpranmamasý için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiði belirtildi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün daveti üzerine dün Baþbakan Tayyip Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð, Çankaya Köþkü’nde buluþtu. Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný’nýn zirveye ellerinde çanta ile geldiði görüldü. Saat 11.00’de baþlayan kritik zirve tam 3 saat sürdü. Zirvenin ardýndan Çankaya

Köþkü’nün internet sitesinde yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadeler yer aldý: “Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, Sayýn Baþbakan ve Sayýn Genelkurmay Baþkaný ile bu haftaki olaðan görüþmelerini birlikte yapmayý uygun bulmuþlardýr. Görüþmede son günlerde kamuoyunda tartýþýlan konular ayrýntýlý bir biçimde ele alýnmýþtýr. Bu baðlamda gündemdeki meselelerin anayasal düzen ve kanunlarýmýz çerçevesinde çözüme kavuþturulacaðýndan vatandaþlarýmýzýn emin olmalarý ve bu süreçte kurumlarýmýzýn yýpranmamasý için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiði hususlarý vurgulanmýþtýr.”

Yargýda emir-komuta iliþkisi var DEMOKRAT Yargý Genel Baþkaný Osman Can, yargýnýn kendi içerisinde adeta bir emir-komuta iliþkisi olduðunu savundu. Stratejik Dü þün ce Ens ti tü sü ta ra fýn dan düzenlenen “Demokratikleþme Sürecinde Hukukun Üstünlüðü ve Yargý” konulu konferansýn açýlýþýnda konuþan Can, bütün diktatörlüklerin modernlikten üretildiðine dikkat çekti. Modernliði en çok dile getirenlerin demokratikleþmeye en çok karþý çýkanlar olduðunu dile getiren Can, 1961 Anayasasý’nda 63 tane temel hak ve özgürlüklerle ilgili madde bulunduðunu ancak hayata hiçbir zaman geçirilmediðini ifade etti. Temel sorunun sistem olduðunu vurgulayan Can, yargý sisteminin referansýný özgürlüklerden deðil baþka yerlerden aldýðýný ileri sürdü. Yargýnýn ideolojiden referans aldýðýný ve bunun deðiþmesi gerektiðini anlatan Can, toplumyargý iliþkisinin yeniden kurulmasý gerektiðini söyledi. Bir ‘çerçeve anayasasý’ hazýrlanmasý gerektiði-

nin altýný çizen Can, “Buna hiçbir te mel hak koy ma yýn. Yar gý i le toplumsal dinamikler arasýnda baðlantý kurulmalý. Sistem inþasýný yeniden düþünmemiz lazým. Bu sistem inþasýný Temyiz Mahkemeleri üzerinden ve HSYK üzerinden, belli ölçülerde Adalet Bakanlýðý üzerinden yapacaðýmýz reformlar var. Kurumsal reformlar var. Bu inþa, yani bu yargý ideolojisi, yargý kültürü üreten ayný zamanda yargýnýn kendi içerisinde bir hiyerarþik yapýsýdýr. Adeta bir emir-komuta iliþkisi vardýr. Bu neyle saðlanýyor; notlandýrma sistemiyle çünkü tecrübe çok önemli, HSYK’nýn elindeki terfi araçlarý, sicil araçlarý, meslekten atabilme araçlarýyla saðlanýyor. Bütün bunlarý deðerlendirdiðiniz zaman þimdi yargýdan çok farklý alt derece mahkemelerden çok farklý bir dinamik ortaya çýkýyor. Ama bu dinamiðe karþý bu mekanizma, çok rahat bir þekilde sindirici adýmlar atabiliyor” diye konuþtu. Ankara / cihan

n BALYOZ soruþturmasý kapsamýnda mahkemeye sevk edilen 5’i muvazzaf, 3’ü emekli, 8 subay daha tutuklandý. Aralarýnda emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçýn, emekli Albay Kubilay Aktaþ ve emekli Tuðgeneral Ýzzet Ocak’ýn da bulunduðu 8 kiþi, cezaevine gönderildi. Balyoz soruþturmasýnda tutuklu sayýsý 20’ye çýktý. Balyoz darbe planý iddialarýyla ilgili olarak yürütülen soruþturma kapsamýnda savcýlýk sorgusu tamamlanan emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçýn, emekli Albay Kubilay Aktaþ ve emekli Tuðgeneral Ýzzet Ocak ile 5 muvazzaf subay, tutuklanmalarý talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetci Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi, 8 kiþinin de tutuklanmasýna karar verdi. Daha önce mahkemeye sevk edilen emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öðütçü, emekli Albay, Emin Küçükkýlýç, emekli Albay Suat Aytýn ile iki muvazzaf subay tutuklanarak saat 21.00 sýralarýnda cezaevine gönderildi. Mahkeme, emekli Albay Musa Ýstek’i ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býraktý. Savcýlýk sorgularýnýn ardýndan emekli Tuðgeneral Gaffur Aksu, emekli Tuðgeneral Ahmet Baki Erdoðan, emekli Albay Yusuf Ziya Toker, emekli Albay Mustafa Çalýþ ile bir muvazzaf subay serbest býrakýldý. Bir muvazzaf subay da adli kontrol kararýyla serbest kaldý. Önceki gün 7 kiþinin tutuklandýðý Balyoz soruþturmasýnda bugün de 6’sý emekli, 7’si muvazzaf 13 subay, tutukladý. Balyoz soruþturmasýnda tutuklu sayýsý böylece 20’ye çýktý.

Astsubay ‘parola’dan tutuklandý

Güneþ: Çiçek’in Genelkurmay’a gitmesi vahim CHP’li eski Ýçiþleri Bakaný Hasan Fehmi Güneþ, Baþbakaný temsil eden Devlet Bakaný Cemil Çicek’in Genelkurmay’a gitmesini “vahim” olarak niteledi. Balçicek Pamir’in Habertürk’teki programýnda konuþan eski Ýçiþleri Bakaný Hasan Fehmi Güneþ, “Baþbakaný temsil eden biri, çaðrýldýðý için Genelkurmay’a gidiyorsa bu vahimdir. Denildiði gibi baþbakana hakaret içeren parolayý sormak için gittiyse de yanlýþtýr. Bununla ilgili ya gereði yapýlýr yada sorulacaksa sorumlular çaðrýlýr. Þayet ortada devlet anlayýþý diye bir þey varsa bunun böyle olmasý gerekir” diye konuþtu. Çiçek’in bunlarý bilmesi gereken bir isim olduðunu vurgulayan Güneþ, darbe türü geliþmelerin bu tür zayýf tavýrlardan cesaret bulduðunu belirtti. Balçicek Pamir’in Habertürk’teki programýnda konuþan Güneþ, Balyoz darbe planý hakkýnda da demokrasi açýsýndan sýrf o toplantýnýn yapýlmýþ olmasýnýn bile yeterince vahim olduðunu vurguladý. Güneþ, “Böyle planlar demokrasi noktasýnda kabul edilemez” þeklinde konuþtu. Ýstanbul / cihan

n “PAROLA: Adi Baþbakan’ haberleri üzerine baþlatýlan soruþturmada Erdek Deniz Üs Komutanlýðý’nda görevli bir astsubayýn evinde arama yapýldý. Suçunu itiraf eden astsubay bugün tutuklandý. Taraf Gazete’sinde yer alan haberde Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanlýðý’nda nöbet tutacak erlere yönelik garnizon parolasýnýn “adi”, iþaretinin ise “Baþbakan” olarak belirlendiði iddia edilmiþti. Bu iddia üzerine Erdek’teki Mayýn Filo Komutanlýðý’nda askeri savcýlýk tarafýndan soruþturma baþlatýlmýþtý. Soruþturma kapsamýnda Erdek Deniz Üs Komutanlýðý Mayýn Filosu Komutanlýðý’nda görevli bir astsubayýn evinde arama yapýldý. Deniz astsubay üstçavuþun Atatürk Mahallesi Göktürk Caddesi’ndeki evine Gölcük Donanma Komutanlýðý’ndan bazý görevliler geldi. Polisin de eþlik ettiði arama da ev de bu lu nan ba zý ev rak ve CD’lere el konuldu. Gözaltýna alýnan astsubay, bugün tutuklandý ve cezaevine gönderildi. Astsubayýn sorgusunda suçunu itiraf ettiði öðrenildi.


5

YENÝASYA / 26 ÞUBAT 2010 CUMA

HABER BAÞKENT YAZILARI

ANKARA

Çözüm, demokratikleþmede…

Aklýnýzdan dahi geçirmeyin

di­þe­ve­ri­ci­ol­du­ðu­nu,­bu­na­bað­lý­o­la­rak­An­ka­ra’nýn­ “de­mok­ra­tik­leþ­me­ a­dým­la­rý”­ at­ma­sý­nýn ge­re­ði­ne­ dik­kat­ çe­ki­yor.­ A­na­ya­sa­ de­ði­þik­li­ði­nin­bir­an­ön­ce­ya­pýl­ma­sý­ný­is­ti­yor. Yi­ne­Av­ru­pa­Par­la­men­to­su­Tür­ki­ye­ra­por­tö­rü Ri­a­O­o­men-Ru­ij­ten­de­“Tür­ki­ye’nin­ye­ni­bir­a­na­ya­saya­ih­ti­ya­cý­ol­du­ðu­nu”­i­fa­de­e­dip­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­çað­rý­sýn­da­bu­lu­nu­yor.­Ad­lî­sis­tem­de­ki­re­for­mun ger­çek­leþ­me­me­si­en­di­þe­ve­ri­ci­ol­du­ðu­nu­söy­le­yen O­o­men­Ru­ij­ten,­“yar­gý­re­for­mu­stra­te­ji­si”nin­be­lir­len­di­ði­ni”,­re­form­ol­ma­yý­þýy­la­hu­ku­kî­boþ­lu­ðun cid­dî­sý­kýn­tý­la­ra­yol­a­ça­ca­ðý­ný­u­ya­rý­yor…

hak­la­rý­na­dö­nük­ya­sal­dü­zen­le­me­le­re­a­ðýr­lýk­ve­ril­me­si”­o­la­rak­yo­rum­la­ma­sý,­tam­bir­ga­râ­bet­o­la­rak kar­þý­mý­za­çý­ký­yor.­­ Pa­ket­te­baþ­ta­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si’ne­A­ÝHM hü­küm­le­ri­çer­çe­ve­sin­de­te­mel­hak­ve­öz­gür­lük­le­re­i­liþ­kin­ki­þi­sel­baþ­vu­ru­la­ra­a­çýl­ma­sý­ol­mak­ü­ze­re,­A­na­ya­sa’nýn­“in­san­hay­si­ye­ti”ne­da­ir­“Te­CEVHER ÝLHAN mel­hak­ve­hür­ri­yet­le­rin­ni­te­li­ði”­baþ­lýk­lý­12. cevher@yeniasya.com.tr mad­de­de,­“Ki­þi­hür­ri­ye­ti­ve­gü­ven­li­ði”­baþ­lýk­lý 19.­mad­de­de­“Yer­leþ­me­ve­se­ya­hat­hür­ri­ye­ti” al­yoz­ dar­be­ plâ­ný”yla­ kuv­vet­ ko­mu­baþ­lýk­lý­23.­mad­de­de­ön­gö­rü­len­de­ði­þik­lik­ler­el­tan­la­rý­nýn­Ýs­tan­bul’da­ad­li­ye­de­sav­cý­bet­te­ö­nem­li.­Ay­rý­ca­“ka­mu­de­net­çi­li­ði”­i­le­“par­ti la­r a­ i­f â­d e­ ver­d i­ð i­ sý­r a­d a­ Çan­k a­y a ka­pa­týl­ma­la­rý­nýn­zor­laþ­tý­rýl­ma­sý”­da­kay­da­de­ðer.­ Köþ­kü’nde­“o­la­ðan”a­dö­nüþ­tü­rü­len­“kri­tik­üç­lü “MÝNÝ PAKET” GÜDÜK KALACAK! Fa­kat­bu­nun­“de­mok­ra­tik­leþ­me”­i­çin­çok­gü­zir­ve”nin­ya­pýl­ma­sý,­ol­duk­ça­il­ginç­ol­du.­ Ne­var­ki­bu­ko­nu­da­An­ka­ra’da­ki­en­i­le­ri­a­çýk­la­- dük­ka­la­ca­ðý­ný­Ku­zu­da­ka­bul­e­di­yor.­Zi­ra­þim­Bel­li­ki­her­tür­lü­spe­kü­las­yo­na­a­çýk­ve­rey­tin­gi yük­sek­gü­nü­bir­lik­ge­liþ­me­ler­le­ka­mu­o­yu­bir­baþ­ka ma­lar­da,­“dar­kap­sam­lý­bir­a­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði”­i­le di­ye­ka­dar­16­kez­100’e­ya­kýn­mad­de­si­de­ðiþ­ti­bi­çim­de­o­ya­la­ný­yor.­Gün­ler­dir,­geç­miþ­te­kim­se­nin ka­lý­na­ca­ðý­pe­þi­nen­bil­di­ri­li­yor.­“AB­va­ad­le­ri”,­“mi­ni ri­le­rek­ kev­gi­re­ çev­ril­di­ði­ hal­de,­ ya­ma­lar­la­ de­ha­ber­dar­ol­ma­dý­ðý,­“dü­þü­nül­müþ”,­“plân­lan­mýþ”­lâ­- pa­ket”le­sý­nýr­lan­dý­rý­lý­yor.­“Bu­A­na­ya­sa,­o­gü­nün mok­ra­tik­bir­a­na­ya­sa­çýk­ma­dý­ðý­gö­rü­lü­yor.­ kin­fi­i­li­ya­ta­dö­kül­me­miþ­dar­be­le­rin­so­ruþ­tu­rul­ma­sý þart­la­rýn­da­doð­ru­ol­du­ðu­nu­dü­þü­ne­bi­li­riz.­Biz­de ye­ri­gel­di­bu­A­na­ya­sa’nýn­i­yi­yön­le­ri­ni­sa­vun­duk” BUGÜNKÜ ANAYASA’DAN “ÇÖZÜM” ÇIKMAZ… ve­“yar­gý­re­for­mu”­ü­ze­rin­de­tar­týþ­ma­lar­sü­rü­yor.­ Bu­nun­i­çin­dir­ki­AB­söz­cü­le­ri­nin­de­bil­dir­di­Bü­tün­bun­lar­o­lur­ken­Av­ru­pa­Bir­li­ði,­ö­te­den di­yen­Mec­lis­A­na­ya­sa­Ko­mis­yo­nu­Baþ­ka­ný­Prof. be­ri­“dar­be­a­na­ya­sa­sý”na­kar­þý­“si­vil­de­mok­ra­tik Ku­zu’nun,­“Gön­lü­müz­den­ge­çen­el­bet­te­ki­ye­ni­bir ði­ gi­bi,­ di­bâ­ce­sin­den­ ka­dük­ “dev­rim­ ka­nun­la­a­na­ya­sa”­çað­rý­sýn­da­bu­lu­nu­yor.­Brük­sel’de­63. A­na­ya­sa’nýn­ya­pýl­ma­sý”­de­dik­ten­son­ra­“mi­ni­pa­- rý”ný­ko­ru­ma­al­tý­na­a­lan­mad­de­le­ri­ne,­dar­be­le­ri Tür­ki­ye-Av­ru­pa­Bir­li­ði­Kar­ma­Par­la­men­to­Ko­- ket”le­ye­tin­me­si­il­ginç.­2001’de­ya­pý­lan­34­mad­de­- ve­dar­be­ci­le­ri­ko­ru­yup­kol­la­yan­“ge­çi­ci­mad­de­mis­yo­nu­top­lan­tý­sýn­da­ko­nu­þan­Av­ru­pa­Ko­mis­- lik­de­ði­þik­li­ði­nin­ye­ter­siz­li­ðin­den­ya­ký­nan­Ku­- le­ri”ne­ ka­dar,­ bu­ a­na­ya­sa­nýn­ top­ye­kûn­ de­ðiþ­yo­nu’nun­Ge­niþ­le­me­den­so­rum­lu­ü­ye­si­Ste­fan zu’nun­pe­þin­den­de­“ta­ma­men­Av­ru­pa­Bir­li­ði­bað­- me­si­ge­re­ki­yor.­Ke­za­baþ­ta­HSYK’nin­ya­pý­sý­ol­Fu­le,­Tür­ki­ye’nin­AB­ü­ye­lik­sü­re­cin­de­si­ya­sî­kri­- la­mýn­da­ha­zýr­lan­mýþ­13-14­mad­de­lik­de­ði­þik­lik”le mak­ü­ze­re­“yar­gý­re­for­mu”nun­AB’ye­söz­ve­ri­len­kri­ter­le­re­gö­re­ya­pýl­ma­sý­za­rû­re­ti­do­ðu­yor.­­ ter­le­rin­ö­zel­lik­le­te­mel­hak­lar­ko­nu­sun­da­re­- ik­ti­fa­e­di­le­ce­ðin­den­bah­set­me­si,­en­te­re­san… Ay­rý­ca­bu­nu­“AB­re­form­la­rý­çer­çe­ve­sin­de­AB­i­le An­cak­“Ev­ve­la­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­i­çin­des­tek­a­form­la­rýn­ön­ce­lik­li­ö­ne­mi­ni­na­za­ra­ve­ri­yor.­ Fu­le,­dar­be­gi­ri­þi­miy­le­il­gi­li­ge­liþ­me­le­rin­en­- i­liþ­ki­le­ri­güç­len­dir­mek,­de­mok­ra­tik­leþ­me­ve­in­san ra­ya­ca­ðýz,­ol­maz­sa­re­fe­ran­dum­i­çin­þap­ka­yý­ö­nü­-

“B

AB sürecinde birçok problem çözüldü n DIYARBAKIR Ticaret­ve­Sanayi­Odasý (DTSO)­ Baþkaný­ Galip­ Ensarioðlu, Türkiye’nin­yarým­asýrlýk­AB­macerasý sýrasýnda­birçok­kazanýmlar­elde­ettiðini belirterek,­AB­rotasýnda­devam­edilmesi gerektiðini­ söyledi.­ DTSO’da­ ‘Basýnda Türkiye-AB­Ýliþkilerinin­50.­Yýlý’­konulu­bir sergi­açtý.­Açýlýþta­konuþan­DTSO­Baþkaný Galip­Ensarioðlu,­Türkiye’nin­yarým­asýrlýk AB­macerasý­sýrasýnda­birçok­kazanýmlar elde­ettiðini­söyledi.­Avrupa­kapýsýnda­en uzun­bekleme­rekorunun­Türkiye’nin­elinde olduðunu­hatýrlatan­Ensarioðlu,­bunun ‘hedeften­vazgeçmemiþ­olmak­ve­kararlýlýk göstergesi’­olduðunu­belirtti.­Ensarioðlu, AB’yi­neden­bu­kadar­istediklerini­ise­þöyle anlattý:­“Zaman­zaman­Türkiye’yi­çok­büyük sýkýntýlara­sokan­siyasî­partilerin­kapatýlmasýdýr.­Yargýda­yaþanan­sorunlarýmýzdýr. Demokrasi­ve­insan­haklarý­konusundaki sýkýntýlarýmýzdýr.­Baðýmsýz­bir­hukuk­sisteminin­geliþmemesidir.­Türkiye,­sorunlarýnýn büyük­kýsmýna­AB­sürecinde­çözüm­bulma þansýna­sahiptir.­Kopenhag­Kriterleri;­temel hak­ve­özgürlükler­konusunda­temel­engelleri­deyim­yerindeyse­tamamen­ortadan kaldýrýyor.­Venedik­Kriterleri;­parti­kapatma önünde­ ciddî­ bir­ engel­ oluþturuyor. Amsterdam­ Sözleþmesi;­ ayrýmcýlýkla mücadele­konusunda­insanlýðýn­ciddi­bir mesafe­almasýna­yol­açýyor.­Mastricht Kriterleri’yle­bölgesel­eþitsizlik­ve­yoksullukla mücadele­ve­ekonomik­ayrýmcýlýk­konusunda­mücadelesini­kararlýlýkla­sürdürüyor.” Diyarbakýr / cihan

Demokrasi hesap verme ve hesap sorma rejimidir DEMOKRASÝNÝN HESAP SORMA VE HESAP VERME ÝÞÝ OLDUÐUNU BELÝRTEN HÝSARCIKLIOÐLU, DEMOKRASÝNÝN KALÝTESÝNÝ ARTTIRMAK ÝÇÝN HERKESÝN HESAP VERMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ VURGULADI. TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, “Demokrasi nedir? Hesap sorma, hesap verme iþidir. Öyle mi? Demokraside herkes hesabýný verecek, hesabýný da soracak” dedi. TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, Vergi Haftasý dolayýsýyla, Afyonkarahisar Defterdarlýðý, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý (ATSO) ve Afyonkarahisar Ticaret Borsasý’nýn (ATB) Oruçoðlu Termal Otel’de ortaklaþa düzenlediði ödül törenine katýldý. Törende konuþan Hisarcýklýoðlu, “Eðer kendi insanýnýza sahip çýkarsanýz, kendi deðerinize sahip çýkarsanýz, o zaman alýr baþýnýzý gidersiniz. Eðer sizin idarecileriniz valiniz, belediye baþkanýnýz, milletvekilleriniz, oda ve borsa baþkanlarýnýz, sivil toplum kuruluþu baþkanlarýnýzýn Afyonkarahisar’a hizmet yapmasýný istiyorsanýz doðru yapýlan iþleri takdir edeceksiniz. O zaman Afyon bugünkünden daha farklý olacaktýr” dedi. Hizmet etmedi mi? Günü geldiði zaman hesabýný sor” diyen Hisarcýklýoðlu, “Allah’tan kimse daha sandýðý elimizden alamadý. Sandýk hiç olmazsa 4 senede 5 senede önümüze geliyor. Benim bir arkadaþým diyor ki; ‘Ben hanýmýma her yerde itimat ederim, bir yer hariç’ deyince, benim gözler fal taþý gibi açýldý. Dedi ki, ‘Baþkan benim eþim dört dörtlük ama o seçim sandýðýna giderken, ya haným þuraya oy at diyorum, perdenin arkasýna gidiyor ama nereye oy attýðýný bilmiyorum’ dedi. Onun için en özgür olduðunuz alan da orasý. Sandýða da sýmsýký sahip çýkýn. Bu sandýk sizin ve bizim 72 milyonun en özgür olduðu alan. Onun içinde demokrasiye sandýða sýmsýký sahip çýkýn. Allah’tan orayý karýþtýrmadýlar” diye konuþtu.

Memur-Sen: En önemli sorun, anayasa krizi n MEMUR-Sen­ Genel­ Baþkaný­ Ahmet Gündoðdu,­Türkiye’nin­en­önemli­sorununun­anayasa­krizi­olduðunu­söyledi. Sakarya­ “Sivil­ Toplum­ ve­ Kuþatýlmýþ Demokrasi”­konulu­konferansa­konuþmacý olarak­ katýlan­ Memur-Sen­ Baþkaný Gündoðdu,­ülkenin­en­büyük­sorununun darbe­ anayasasý­ olduðunu­ kaydetti. Gündoðdu,­Anayasa­Mahkemesi,­Danýþtay ve­HSYK­gibi­yüksek­yargý­organlarýnýn verdikleri­kararlarla­TBMM’yi­devre­dýþý býraktýðýný,­yürütme­yetkisine­müdahale ettiðini­iddia­ederek,­“Ülke­bir­ekonomik krizden­geçiyor,­bir­de­demokratikleþme sancýlarý­çekiyor.­Ülkenin­en­önemli­sorunu anayasa­krizidir.­Darbe­anayasasýnýn­oluþturduðu­kriz.­Bu­anayasada­var­olan­geçici­15. madde­baþta­olmak­üzere­geçici­maddelerle hala­darbecileri­koruyan,­millet­iradesinin saygýnlýðýný­güvence­altýna­almayan,­bu mevzuat­krizidir.­Hürriyetin­özgün­kýlýnacaðý adýmlar­önemli­ama­bu­anayasa­varlýðýný sürdürdüðü­sürece­bu­açýlýmlarýn­bir­noktaya­takýlýp­kalacaðý­endiþesini­taþýyoruz” dedi.­Bu­ülkenin­sorunlarýnýn­çözüm­yerinin meclis,­çözüm­tarafýnýn­millet­olduðunu söyleyen­Gündoðdu,­“Terörü­ve­terörden beslenmeyi­iþ­edinenler,­ülkemiz­için­büyük sorun.­Bunu­iþ­edinenler­siyasetçi,­sendikacý, terörist­olmuþ­fark­etmez.­Bu­ülkenin­sorunlarýnýn­çözüm­yeri­meclis,­çözüm­tarafý­millettir.­Bataklýðý­kurutmak­için­ülkenin­kirlerinden­arýnmasý­lazým.­JÝTEM,­faili­meçhul cinayetler,­sýr­odalarý,­kozmik­odalar,­ýslak imzalar­gibi­ne­olduðu­belirsiz­kirliliklerden kurtulup­þeffaf­ülkeyi­tesis­etmemiz­gerekir. Bu­ülkenin­enerjisi­boþa­harcanmamalý”­diye konuþtu.­Sakarya / iha

mü­ze­ko­yar,­dü­þü­nü­rüz”­di­yen­A­da­let­Ba­ka­ný­Er­gin’in­Av­ru­pa­Ko­mis­yo­nu’na­sun­du­ðu­“Yar­gý­Re­for­mu­Stra­te­ji­si”­de­bu­hu­sus­ta­bir­ü­mit­ver­mi­yor.­ Tür­ki­ye’nin­ger­çek­an­lam­da­de­mok­ra­tik­bir­hu­kuk­dev­le­ti­ne­dö­nü­þe­bil­me­si­i­çin­þart­o­lan­yar­gý re­for­mu­nun­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­si­yö­nün­de­ö­nem­li bir­baþ­lan­gýç­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Ba­kan’ýn,­“i­ki­yýl­i­çin­de­bi­tir­me­yi­ön­gör­dük­le­ri­he­def”e­ne­ka­dar­u­la­þý­la­ca­ðý,­is­tif­ham­lar­la­do­lu.­Ku­rul’un­ü­ye­sa­yý­sý­nýn­art­tý­rý­lýp­hem­ö­zerk­hem­de­çok­da­ha­ka­tý­lým­cý ve­çok­ses­li­ký­la­ca­ðý­ný­an­la­tý­yor.­Ba­zý­Av­ru­pa­ül­ke­le­rin­de­ki­mev­cut­uy­gu­la­ma­yý­ör­nek­ve­ri­yor.­ Bu­na­mu­ka­bil,­AB’nin­ü­ye­lik­mü­zâ­ke­re­le­rin­de­ Tür­ki­ye’den­ ön­ce­lik­li­ ta­lep­le­ri­nin­ ba­þýn­da ge­len­ yar­gý­ re­for­mu­nun­ AB’nin­ an­laþ­ma­lar­la gü­ven­ce­ al­tý­na­ a­lý­nan­ yar­gý­ ba­ðým­sýz­lý­ðý­ný­ ne de­re­ce­te­min­e­de­ce­ði­so­ru­su­du­ru­yor. Çö­züm,­AB­krit­rer­le­ri­ne­gö­re­kök­lü­“mi­ni” de­ðil,­kök­lü­bir­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ðin­de.­AB’nin ö­ner­di­ði­yar­gý­re­for­mu”nda;­HSYK’nin­ta­raf­sýz­lý­ðý­ný,­ob­jek­tif­li­ði­ni­ve­þef­faf­lý­ðý­ný­sað­la­mak­ta… Ve­en­baþ­ta­da­ya­týl­mýþ­ve­fi­i­li­ya­ta­dö­kül­müþ, yüz­bin­ler­ce­ va­tan­da­þa­ iþ­ken­ce­ et­miþ,­ mil­yon­lar­ca­sý­ný­ mad­dî­ ve­ mâ­ne­vî­ pe­ri­þan­lý­ðýn­ i­çi­ne at­mýþ­dar­be­le­ri­ve­de­mok­ra­si­ký­tal­le­ri­ni­top­ye­kûn­yar­gý­la­ya­cak,­he­sâ­ba­çe­ke­cek­de­mok­ra­tik­leþ­me­re­form­la­rýn­da… Bu­na­lý­mýn­çö­zü­mü,­“üç­lü­zir­ve”nin­ar­dýn­dan þek­len­a­çýk­la­nan­“A­na­ya­sal­dü­zen­ve­ka­nun­lar­çer­çe­ve­sin­de”­de­ðil.­Ol­say­dý,­þim­di­ye­ka­dar­o­lur­du…

"YENÝ BÝR ANAYASA'YA ÝHTÝYACIMIZ VAR" GÜÇLÜ e­ko­no­mi,­ka­li­te­li­de­mok­ra­si­den­ay­rý­la­ma­ya­cak­la­rý­ný­be­lir­ten­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­de­mok­ra­si­nin ka­li­te­si­ni­ar­tý­ra­bil­me­nin­yo­lu­nun­da­ka­yýt­dý­þý­e­ko­no­mi­nin­bit­me­si­ne­bað­lý­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ge­ri ka­lan­söz­le­rin­hep­si­nin­hi­ka­ye­söz­ler­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu­þöy­le­de­vam­et­ti:­“Ý­þin­ba­þý bu­ra­dan­baþ­lý­yor.­De­mok­ra­si­ne­dir?­He­sap­sor­ma, he­sap­ver­me­i­þi­dir.­Öy­le­mi?­De­mok­ra­si­de­her­kes he­sa­bý­ný­ve­re­cek,­he­sa­bý­ný­da­so­ra­cak.­Ha­di­ba­ka­yým­sen­Tür­ki­ye’de­he­sap­sor­ma­ya­kalk­ba­ka­yým. Ý­çi­niz­de­he­sap­so­ra­bi­le­cek­bir­ba­ba­yi­ðit­var­mý? Yok­mu?­Þim­di­han­gi­de­mok­ra­si­den­bah­se­de­ce­ðiz.­Ya­de­mok­ra­si­he­sap­ver­me­he­sap­sor­ma­de­ðil mi?­Pe­ki­han­gi­de­mok­ra­si­den­bah­se­de­ce­ðiz?­De­mok­ra­si­nin­ka­li­te­si­ni­ar­týr­mak­du­ru­mun­da­yýz. Her­kes­a­ma­her­ke­sin­he­sa­bý­ný­ve­re­bi­lir­ve­he­sa­bý­ný­so­ra­bi­lir­ol­ma­sý­la­zým.­De­mok­ra­si­nin­ka­li­te­si­ni ar­týr­mak­is­ti­yor­sak­he­pi­miz­he­sap­ve­re­bil­me­li­yiz.

He­sap­ve­re­bil­mek­i­çin­de­mu­hak­kak­sis­te­min­ye­ni­den­di­zay­ný­ge­rek­li.­Bu­ka­dar­ver­gi­nin­yük­sek­ol­du­ðu­yer­de­ka­yýt­dý­þý­o­lur­mu,­ol­maz­mý?­Þim­di ka­yýt­dý­þý­e­ko­no­mi­yi­ben­mi­ya­pý­yo­rum­sis­tem­mi be­lir­li­yor.­Suç­lu­ben­mi­yim,­on­lar­mý?­Pe­ki­ni­ye dü­zelt­mi­yor­su­nuz­ar­ka­daþ?” Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­uy­gu­la­nan­se­çim­sis­te­mi­nin­de yan­lýþ­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek­söz­le­ri­ni­þöy­le­sür­dür­dü;­“Sis­tem­ne­yi­ön­gö­rü­yor.­Si­ya­si­par­ti­ler­se­çim ya­sa­sý­de­ðiþ­sin­di­ye­ni­ye­söy­le­mi­yor­sun?­Sen­se­çer­sen­an­cak­he­sap­so­ra­bi­lir­sin,­he­sap­ve­re­bi­lir­sa­na.­Sis­tem­bo­zuk.­Sis­te­me­kýz.­De­ki­ar­ka­daþ­lar­bu si­ya­si­par­ti­ler­se­çim­ya­sa­sý­ba­na­uy­gun­de­ðil.­Ben söz­sa­hi­bi­ol­mak­is­ti­yo­rum,­be­nim­ve­ki­li­mi­ben seç­mek­is­ti­yo­rum.­Bak­ba­ka­lým­o­za­man­se­nin­sö­zün­na­sýl­ge­çi­yor.­Sis­te­min­her­ta­ra­fý­ar­týk­bi­zi­bu­ra­ya­ge­tir­di.­Bun­dan­i­le­ri­git­mi­yor.­Sis­te­min­a­na­o­mur­ga­sý­da­A­na­ya­sa.­72­mil­yo­nun­mu­ta­ba­kat­söz­-

leþ­me­si.­Ben­i­þin­e­ko­no­mik­ta­ra­fý­ný­a­lý­yo­rum.­1982 A­na­ya­sa­sý­o­gün­kü­kal­kýn­ma­mo­de­li­ne­gö­re­ya­pýl­mýþ.­O­gün­kü­kal­kýn­ma­mo­de­li­ne­di­yor?­‘Dev­let ve­ö­zel­sek­tör­e­liy­le­ül­ke­kal­ký­nýr’­di­yor.­1990­da­ne ol­du­da­bu­an­la­yýþ­yý­kýl­dý.­Ne­i­le,­du­var­la­rýn­yý­kýl­ma­sý­i­le.­Bü­tün­ül­ke­le­rin­kal­kýn­ma­nýn­mo­de­li­ne­ö­zel­sek­tö­rü­koy­muþ­lar.­A­ma­be­nim­A­na­ya­sam­ha­la­ne­di­yor?­‘Kal­kýn­ma,­dev­let­ve­ö­zel­sek­tör­i­le­o­la­cak’­di­yor.­Ýþ­te­a­ya­ðý­mýz­da­ki­en­bü­yük­bað­bu.­O­nun­i­çin­72­mil­yo­nun­mu­ta­ba­kat­söz­leþ­me­si­o­lan ye­ni­bir­A­na­ya­sa’ya­ih­ti­ya­cý­mýz­var.­A­ma­72­mil­yo­nun­mu­ta­ba­ka­tý­i­çin­de­yap­ma­mýz­la­zým.­Ýþ­te Tür­ki­ye­ö­nü­müz­de­ki­dö­nem­de­dün­ya­nýn­en­bü­yük­10­e­ko­no­mi­si­i­çe­ri­sin­de­o­la­cak­sa­o­za­man güç­lü­e­ko­no­mi,­ka­li­te­li­de­mok­ra­si­ye­u­la­þa­bil­mek i­çin­bir­di­zi­ya­pý­sal­re­form­ol­ma­sý­la­zým”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Afyonkarahisar / cihan

Prof. Dr. Doðramacý, Ali Paþa Camii avlusuna defnedilecek TÜR KÝ YE Yük­s ek­ Öð­r e­n im­ Ku­r u­m u’nun (YÖK) ve­ Bil­kent­ Ü­ni­ver­si­te­si’nin­ ku­ru­cu­su­ Prof.­ Dr.­ Ýh­san­ Doð­ra­ma­cý,­ te­da­vi­ gör­dü­ðü­ has­ta­ne­de­ öldü.­ Bir­ sü­re­dir­ Ha­cet­te­pe­Týp­Fa­kül­te­sin­de­te­da­vi­gö­ren­95­ya­þýn­da­ki­ Prof.­ Dr.­ Ýh­san­ Doð­ra­ma­cý­ ge­ce­ ya­rý­sý ve­fat­et­ti.­Doð­ra­ma­cý’nýn,­‘’çok­lu­or­gan­yet­mez­l i­ð i’’­ sebebiy­l e­ öldüðü­ bil­d i­r il­d i.­ Prof. Doð­r a­m a­c ý,­ 9­ Ka­s ým­ 2009­ ta­r i­h in­d en­ bu

ya­na­ Ha­cet­te­pe­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Has­ta­ne­le­rin­de­ yo­ðun­ ba­kým­ te­da­vi­si­ gö­rü­yor­du.­ Doð­ra­ma­cý­ i­çin­ 27­ Þu­bat­ Cu­mar­te­si­ gü­nü­ sa­bah­ sa­a t­l e­r in­d e­ bir­ dö­n em­ rek­t ör­l ü­ð ü­n ü yü­rüt­tü­ðü­ Ha­cet­te­pe­ Ü­ni­ver­si­te­sin­de,­ öð­len­de­ku­ru­cu­su­ol­du­ðu­ve­o­nur­sal­baþ­kan­lý­ðý­ný­ yap­tý­ðý­ Bil­kent­ Ü­ni­ver­si­te­sin­de­ tö­ren dü­zen­le­ne­cek.­ Ku­ru­cu­su­ ve­ ilk­ baþ­ka­ný­ ol­du­ðu­ YÖK’te­ de­ Ýh­san­ Doð­ra­ma­cý­ i­çin­ 28

Þu­bat­ Pa­zar­ gü­nü­ sa­bah­ sa­at­le­rin­de­ tö­ren ya­pý­la­cak.­ Ýh­san­ Doð­ra­ma­cý’nýn­ na­a­þý,­ Ko­ca­te­pe­ Ca­mi­i’nde­ öð­le­ na­ma­zýn­dan­ son­ra ký­lý­na­cak­ ce­na­ze­ na­ma­zý­nýn­ ar­dýn­dan­ Bil­kent’e­ gö­tü­rü­le­cek.­ Ýh­san­ Doð­ra­ma­cý,­ Bil­kent’te­k i­ Doð­r a­m a­c ý­z a­d e­ A­l i­ Pa­þ a­ Ca­m ii av­lu­sun­da­ ha­zýr­la­nan­ bö­lüm­de­ def­ne­di­le­cek.­ Doð­ra­ma­cý,­ 28­ Þu­bat­ Pa­zar­ gü­nü­ Bil­kent’te­top­ra­ða­ve­ri­le­cek.­Ankara / aa

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

n­ka­ra­ha­re­ket­li­bir­haf­ta­yý­da­ha­ya­þý­yor. Geç­ti­ði­miz­haf­ta­ya­þa­nan­yar­gý­kri­zin­den son­ra­a­ra­la­rýn­da­i­ki­es­ki­kuv­vet­ko­mu­ta­ný­i­le bir­or­du­ko­mu­ta­ný­nýn­da­yer­al­dý­ðý­ki­þi­le­rin­gö­zal­tý­na­a­lýn­ma­la­rý­i­le­baþ­la­yan­“Bal­yoz­gö­zal­tý­la­rý” Tür­ki­ye’nin­tan­si­yo­nu­nu­i­yi­ce­art­týr­dý. 2003’te­1.­Or­du­Ko­mu­tan­lý­ðýn­da­“bal­yoz­dar­be­plan­la­rý”nýn­ya­pýl­dý­ðý­id­di­a­sýy­la­top­lam­49­ki­þi­nin­ gö­zal­tý­na­ a­lý­nýp­ sor­gu­lan­ma­sý­nýn­ yan­ký­la­rý hâ­lâ­sü­rü­yor.­ Baþ­ba­kan’ýn­Ýs­pan­ya’dan­dön­dü­ðü­sa­at­ler­de­Ge­nel­kur­may’dan­bir­a­çýk­la­ma­düþ­tü.­Ba­zý­la­rý­nýn “bom­ba­düþ­tü”­yo­ru­mu­nu­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma,­a­kýl­la­ra “de­ði­þik­þey­ler”­ge­tir­di.­Söz­ko­nu­su­a­çýk­la­ma­da,­“Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðýn­ca­yü­rü­tül­mek­te­o­lan­bir­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­or­ta­ya­çý­kan­cid­dî du­ru­mu­de­ðer­len­dir­mek­ü­ze­re,­bu­gün­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­Ka­rar­gâ­hýn­da­Türk­Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­rin­de­gö­rev­li­bü­tün­Or­ge­ne­ral­ve­O­ra­mi­ral­le­rin­ka­tý­lý­mý­i­le­bir­top­lan­tý­ic­ra­e­dil­miþ­tir…”­de­ni­li­yor­du.­ Ký­sa­ a­çýk­la­ma­da,­ gö­rüþ­me­nin­ ne­ti­ce­si­ i­le­ il­gi­li her­han­gi­ bir­ a­çýk­la­ma­ ya­pýl­ma­dý.­ Or­ge­ne­ral­ ve o­ra­mi­ral­ler­“cid­dî­du­ru­mu”­de­ðer­len­dir­miþ­ler­di. A­ma­so­nu­cu­mu­am­ma...­ Ge­nel­kur­may­a­çýk­la­ma­sýn­da­du­ru­mun­“cid­dî” ol­du­ðu­söy­le­ni­yor­du.­Ger­çek­ten­de­du­rum­cid­dî.­Dar­be­plan­la­mak­çok­cid­dî­bir­me­se­le­dir.­A­sýl­Bal­yoz­plâ­nýn­da­or­ta­ya­çý­kan­id­di­a­la­rý­yar­gý­ya­ta­þý­ma­mak­çok­cid­dî­bir­yan­lýþ­lýk­o­lur­du.­ Bu­a­çýk­la­ma­nýn­ön­ce­sin­de­as­ker­le­rin­bir­baþ­ba­kan­yar­dým­cý­sý­ný­Ge­nel­kur­may’a­ça­ðý­rýp­“top­lu­ is­ti­fa­ res­ti”­ çek­ti­ði­nin­ fý­sýl­tý­ þek­lin­de­ or­ta­ya çýk­ma­sý­i­le­de­An­ka­ra’da­tan­si­yon­i­yi­ce­yük­sel­di. Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Ce­mil­Çi­çek’in­‘Ge­nel­kur­may’a­ben­git­tim,­a­ma­pa­ro­la­ko­nu­su­nu­ko­nuþ­tuk’­de­me­si­de­tan­si­yo­nu­dü­þür­me­di.­ Ý­ki­es­ki­kuv­vet­ko­mu­ta­ný­nýn­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­gün­de­ya­pý­lan­bu­gö­rüþ­me­de­sa­de­ce­“baþ­ba­ka­n a­ ha­k a­r et­ i­ç e­r en­ i­þ a­r et­ ve­ pa­r o­l a­ ko­n u­su”nun­ gö­rü­þül­dü­ðü­nün­ a­çýk­lan­ma­sý­ i­nan­dý­rý­cý bu­lun­ma­dý.­ Zi­ra­ bu­ me­se­le­ bir­ baþ­ba­kan­ yar­dým­cý­sý­nýn­Ge­nel­kur­may’a­çað­rýl­ma­dan­da­hal­le­di­le­bi­le­cek­bir­me­se­ley­di.­Çi­çek’in­Köþk’e­ya­pa­ca­ðý­du­yu­ru­lan­‘Bil­gi­len­dir­me­zi­ya­re­ti’nin­de ‘Yan­lýþ­an­la­þý­lýr’­ge­rek­çe­siy­le­sür­priz­þe­kil­de­ip­tal­e­dil­me­si­me­rak­la­rý­i­yi­ce­art­týr­ma­ya­yet­miþ­ti. Er­do­ðan’ýn­Ýs­pan­ya’dan­dön­dük­ten­son­ra­ken­di­ e­vin­de­ A­da­let­ Ba­ka­ný­ Sa­dul­lah­ Er­gin,­ Ý­çiþ­le­ri Ba­ka­ný­ Be­þir­ A­ta­lay­ ve­ ge­nel­kur­may­la­ bir­ gün ön­ce­ gö­rü­þen,­ Ce­mil­ Çi­çek’le­ 1.5­ sa­at­ gö­rüþ­me­si de­bu­he­ye­ca­ný­art­tý­ran­baþ­ka­bir­ge­liþ­me­ol­du. Bü­tün­ bu­ sý­cak­ gö­rüþ­me­le­rin­ ar­dýn­dan­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ Ab­dul­lah­ Gül’ün­ yük­sek­ yar­gý­ baþ­kan­la­rý­i­le­yap­tý­ðý­gö­rüþ­me­böy­le­kri­tik­bir­dö­ne­meç­te­ ger­çek­le­þen­ Baþ­ba­kan­ Tay­yip­ Er­do­ðan­ i­le Ge­nel­kur­may­ Baþ­ka­ný­ Org.­ Ýl­ker­ Baþ­buð­ i­le­ gö­rüþ­me­si­tan­si­yo­nu­dü­þür­müþ­gö­zü­kü­yor.­ AKP­Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Sa­lih­Ka­pu­suz’un­de­di­ði­gi­bi,­“Han­gi­top­lan­tý,­a­çýk­la­ma­men­fî et­ki­e­de­cek­se­ta­rih­ö­nün­de­so­rum­lu­lu­ðu­var…”­ Ta­rih­er­ya­da­geç­so­rum­lu­luk­la­rý­ha­týr­la­týr.­Ya ha­yýr­la­yad­e­di­lir­si­niz,­ya­da­ha­yýr­sýz…­Ba­kar­sý­nýz, Star­ya­za­rý­Þa­mil­Tay­yar’ýn­de­di­ði­gi­bi­bu­top­lan­tý­i­le­ri­de­“Yar­gý­ya­23­Þu­bat­muh­tý­ra­sý”­di­ye­ha­týr­la­týr. Bu­yüz­den­her­ke­sin­so­rum­lu­dav­ran­ma­sý­ge­re­kir. Bu­ gö­rün­tü­le­rin­ de­mok­ra­tik­ bir­ ül­ke­ye­ ya­ký­þan­ gö­rün­tü­ler­ ol­ma­dý­ðý­ mu­hak­kak.­ De­vam­ et­mek­te­o­lan­bir­yar­gý­la­ma­var­ken­bu­top­lan­tý­la­rýn ya­pýl­ma­sý­“yar­gý­yý­et­ki­le­me”ye­dö­nük­o­la­rak­yo­rum­lan­maz­ mý?­ Tür­ki­ye­ bir­ dö­ne­meç­ten­ ge­çi­yor,­ bu­ dö­ne­meç­te­ her­ke­sin­ dik­kat­li­ ol­ma­sý­ ge­re­ki­yor.­Ma­dem­her­kes­yar­gý­ö­nün­de­e­þit­se… Tür­ki­ye’yi­bu­sar­mal­dan­kur­ta­rýp­de­mok­ra­si­si­ni­güç­lü­ha­le­ge­tir­mek­i­çin­her­kes­as­lî­gö­re­vi­ne dön­me­li.­Tür­ki­ye­ar­týk­nor­mal­leþ­me­li…­Çö­zü­mün­ad­re­si­de­de­mok­ra­si­i­çin­de­a­ran­ma­lý. De­mok­ra­si­ye­her­za­man­kin­den­da­ha­çok­sa­hip çýk­ma­za­ma­ný.­Ön­ce­lik­le­de­si­ya­si­le­rin­bu­na­dik­kat­et­me­le­ri­ge­re­kir.

A

Doðan ile Aydoðmuþ Disiplin Kurulu’nda n AKP “40­yýl­dýr­on­lar­bi­zi­fiþ­le­di,­þim­di­de­biz on­la­rý­ fiþ­li­yo­ruz”­ di­yen­ Kah­ra­man­ma­raþ­ mil­let­ve­ki­li­Av­ni­Do­ðan­i­le­“Bi­ze­kar­þý­çý­kan­ka­ný bo­zuk­la­rý­tah­lil­et­me­li”­di­yen­Ço­rum­mil­let­ve­ki­li­ Ah­met­ Ay­doð­muþ’u­ söz­le­ri­ dolayýsýyla­ di­sip­li­ne­ sevk­ et­ti.­ AKP­ Grup­ Yö­ne­tim­ Ku­ru­lu, dün­ yap­t ý­ð ý­ top­l an­t ý­d a,­ hak­k ýn­d a­ in­c e­l e­m e baþ­la­tý­lan­ i­ki­ ­ mil­let­ve­ki­li­nin­ du­ru­mu­nu­ de­ðer­l en­d ir­d i.­ Top­l an­t ý­n ýn­ ar­d ýn­d an­ Do­ð an­ i­l e Ay­d oð­m uþ’un,­ Müþ­t e­r ek­ Di­s ip­l in­ Ku­r u­l u­n a sevk­e­dil­me­si­ka­rar­laþ­tý­rýl­dý.­Yar­gý­tay­Cum­hu­ri­yet­ Baþ­sav­cý­sý­ Ab­dur­rah­man­ Yal­çýn­ka­ya,­ i­ki mil­let­ve­ki­li­nin­ söz­le­ri­ni­ in­ce­le­me­ye­ al­dý­ðý­ný ön­ce­ki­gün­a­çýk­la­mýþ­tý.­­Ankara / aa


6

YENÝASYA / 26 ÞUBAT 2010 CUMA

YURT HABER

Ev almanýn tam zamaný KAYSERÝ EMLAKÇILAR ODASI BAÞKANI KÂZIM TEMEL, EKONOMÝK KRÝZ DOLAYISIYLA ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE YAÞANAN DURGUNLUÐUN KONUT FÝYATLARINI ÝYÝCE DÜÞÜRDÜÐÜNÜ SÖYLEDÝ. KAYSERÝ Emlakçýlar Odasý Baþkaný Kazým Temel, ekonomik kriz dolayýsýyla inþaat sektöründe yaþanan durgunluðun konut fiyatlarýný iyice düþürdüðünü belirtti. Ka zým Te mel, konut fiyatlarýnýn bugün itibarýyla düþebileceði en dü þük se vi ye ye in di ði ni be lir te rek, “Ev al ma nýn tam za ma ný dýr. Çün kü

bahar aylarý ile inþaat sektöründe bir canlanma bekliyoruz. Talepteki artýþ sektörü canlandýracak. Bu durumda ev fiyatlarýnýn da ciddî anlamda yükselmesini bekliyoruz.” dedi. Konut fiyatlarýnda 2010 yýlýnda bir kýpýrdanmanýn olacaðýný dile getiren Emlakçýlar Odasý Baþkaný Kazým Temel, Euro’nun düþmesi ve bankalarýn faizleri indirerek yeniden yapýlandýrmaya gitmesi dolayýsýyla konut fiyatlarýnýn gerilediðini söyledi. 2007

yýlýna görev konut fiyatlarýnýn çok ucuzladýðýný belirten Temel, “2008 ve 2009 yýlýnda müteahhitlerin az inþat yapmasý ve kriz döneminde inþaat sektörünün geriye gitmesi ev almanýn tam zamaný olduðunu gösteriyor. 2010 yýlýnýn son çeyreðinden þimdiki fiyatlarý görmemiz mümkün deðil. Eðer gayrimenkule yatýrým yapmayý düþen vatandaþlar, bu dönemi kaçýrmamalarý gerekir.” açýklamasýnda bulundu. Temel, yastýk altýndaki döviz ve altýnlarýn gayrimenkule çevirme zamaný olduðunu belirterek, geçmiþ yýllarda yastýk altýndaki paralarý arsa veya gayrimenkule yatýranlarýn yüzde 100 kâr ettiðini sözlerine ekledi. Kayseri / cihan

Adana’da eylemcilere 58 bin TL ceza kesildi n TÜRKÝYE’DE ilk kez Adana’da baþlatýlan uygulamayla Valilik tarafýndan belirlenen yerlerin dýþýnda toplantý, gösteri ve yürüyüþ yapanlara 58 bin 590 TL para ceza kesildi. Vali Ýlhan Atýþ baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen asayiþ toplantýlarýnýn ardýndan 6 Kasým 2009 tarihinde basýn açýklamalarý ve imza stantlarý ile ilgili düzenlemelere aykýrý davrandýðý tesbit edilenlere ceza kesilmesi karara baðlandý. Yurtta ilk kez gerçekleþtirildiði belirlenen uygulamayla ilgili Valilik, 10 Kasým’da yaptýðý bir açýklamayla gündüz saatlerinde trafik ve yaya akýþýný aksatmadan basýn açýklamasý yapýlabilecek ve imza standý açýlabilecek yerleri kamuoyuna duyurdu. Bu çalýþmalar sonucunda geçen yýl 11 olayda 155 eylemcinin kimlikleri tespit edilerek toplam 21 bin 700 TL ceza kesildi. Bu yýl da sürdürülen uygulamayla, 13 olayda 258 kiþinin adreslerine 36 bin 890 TL idari para cezasý teblið edildi. Yapýlan bu uygulama bazý kesimler tarafýndan olumlu karþýlanýrken, birçok sivil toplum kuruluþu tepki gösterdi. Bazý sendika ve dernek yöneticilerinin cezaya itirazlarýnýn ise mahkeme tarafýndan reddedildiði öðrenildi. Adana / aa

Engelli oðlunu her gün okula taþýyor n BOLU’DA yaþayan 60 kiloluk anne, 30 kilo aðýrlýðýndaki engelli oðlunu her gün kucaðýnda taþýyarak okulun merdivenlerinden çýkarýyor ve dersten çýkana kadar bekliyor. Bolu’nun Sümer Mahallesi’nde yaþayan bedensel engelli 14 yaþýndaki Ýsmail Çayýrlý, annesinin yardýmý olmadan sýnýfýna çýkamýyor. Çocukken geçirdiði menenjit dolayýsýyla elleri ve ayaklarýný kullanamayan Ýsmail’i annesi merdivenlerden çýkararak sýnýfýna götürüyor. Okula kadar tekerlekli sandalyeyle giden bedensel engelli Ýsmail Çayýrlý, ‘’Dersleri tekerlekli sandalyemde oturarak izliyorum. Sýnýf arkadaþlarým bana sürekli destek oluyor. Annem beni merdivenlerden çýkarýrken çok yoruluyor. Okulumuzda engelli asansörü olsaydý annem bu kadar yorulmazdý. Tek isteðim okuluma engelli asansörü yapýlmasý ve akülü sandalye alýnmasý’’ dedi. Bolu / aa

Demre’de seralar sular altýnda n ANTALYA’NIN Demre ilçesinde gece yaðan saðanak dolayýsýyla çok sayýda sera ile bazý evleri su bastý. Gece yarýsý þiddetlenen yaðýþ Demre ilçe merkeziyle Beymelek beldesinde yaklaþýk 800 dekar seranýn sular altýnda kalmasýna sebep oldu. Þiddetli yaðýþ dolayýsýyla tarým iþçilerinin konakladýklarý ve yörede ‘’Ortakçý evleri’’ olarak bilinen çiftçi evlerinden bazýlarý da sular altýnda kaldý. Yetkililer, önceki gece ilçede metrekareye 127 kilogram yaðýþ düþtüðünü, hasarýn belirlenmesi için bugün çalýþmalara baþlanacaðýný bildirdi. Bu arada, Finike’ye baðlý Sahilkent beldesinde de þiddetli yaðýþýn etkili olduðu, yýldýrým düþmesi sonucu bir aðacýn devrildiði öðrenildi. Demre / aa

Konya’da kazalarýn yüzde 66.4’ünün yaþandýðý kavþaklarda en çok ölümlü kaza, saat 17.00 sularýnda oldu.

Kazalar ne zaman oluyor? TRAFÝK açýsýndan Türkiye’nin önemli geçiþ noktalarýndan olan Konya’da 2009 istatistiklerine göre, kazalarýn yüzde 66.4’ünün yaþandýðý kavþaklarda en çok ölümlü kaza, saat 17.00 sularýnda oldu. Konya Emniyet Müdürlüðü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Konya yollarýnda araç kullanan sürücülerin profili ve kaza sýklýðý ise Türkiye ortalamasýna yakýn bir seyir izliyor. 2009 yýlýnda Emniyet Müdürlüðünce tutulan istatistikler, 2009’da Konya’da meydana

gelen toplam kazalarýn yüzde 66.4’ünün kavþaklarda, ölümlü kazalarýn ise yüzde 79’unun ýþýksýz kavþaklarda yaþandýðýný ortaya koydu. Ýstatistikler, trafik kazalarýnýn Mart ayýndan itibaren yükseliþe geçtiðini, Ekim ayýndan itibaren ise azalmaya baþladýðýný gösteriyor. Konya’da kavþaklarda meydana gelen kazalar en çok Nisan (114), Aðustos (128) ve Eylül (136) aylarýnda yaþandý. Kýþ ayý olmasýna karþýn en az trafik kazasý Ocak ayýnda (67) gerçekleþti. Konya / aa

Seminere Davet

DENÝZLÝ

Konu : Kader Konuþmacý: Eðitimci-Ýlahiyatçý Yazar Ýsmail Aksoy Tarih : 26 Þubat 2010 Cuma Saat: 20.30-22.30 Yer : Denizli Yeni Asya Temsilciliði Toplantý Salonu Ýrtibat : 0 (258) 265 05 42 - 263 07 86 Gsm: (0 533) 264 61 40

Konferansa Davet

NEVÞEHÝR

Aydemir, “Biz pastacýlar artýk sesimizi gür sesle duyurmak istiyoruz. Sektörümüzü sýðýntýlýktan çýkartacaðýz” dedi.

Türkiye’nin en ‘tatlý’ derneði, pastacýlarý biraraya getiriyor PASTACILAR VE TEDARÝKÇÝLERÝ DERNEÐÝ YENÝ YILLA BÝRLÝKTE HEDEFLERÝNE ULAÞMAK ÝÇÝN ÇALIÞMALARINA HIZ VERDÝ. ÜLKEMÝZ pastacýlýk san'atýný ve san'atçýlarýný daha iyiye ve güzele götürecek çalýþmalar yapmayý amaçlayan Pastacýlar ve Tedarikçileri Derneði yeni yýlla birlikte bu hedeflerine ulaþmak için çalýþmalarýna hýz verdi. Der nek Baþ ka ný E min Aydemir, pastacýlar derneðinin kuruluþu ve geleceðiyle ilgili olarak, “Biz pastacýlar artýk sesimizi gür sesle duyurmak istiyoruz. Sektörümüzü sýðýntýlýktan çýkartacaðýz” ifadelerini kullandý. Türkiye’de 450 - 500 bin pastacýnýn olduðunu belirten Aydemir, Ýstanbul’da böyle bir derneðin varlýðýnýn bütün sektöre faydalý olacaðýna deðinerek, bir ‘pastacýlar millî takýmý’ oluþturma gayesinde ol duk la rý nýn me sa jý ný

PASTACILAR VE TEDARÝKÇÝLERÝ DERNEÐÝNÝN AMAÇLARI

Dernek Baþkaný Emin Aydemir

verdi. Pastacýlar Odasýyla dernek arasýnda birçok farkýn olduðunu belirten Aydemir, “Sektörümüzde yer alan herkes derneðimize üye olabilir, biz bir sivil toplum kuruluþuyuz. Odalara ise sadece vergi mükellefleri katýlabiliyor” þeklinde konuþtu. Aydemir, bütün sektör çalýþaný pastacýlarý derneðe katýlmaya dâvet etti. Ýstanbul / Cüneyt Üstün

DERNEÐÝN amaçlarý arasýnda pastacýlarý, gýda ekipman ve tedarikçileri ile buluþturmak, genç pastacýlarýn ve geleneksel tatlýcýlar ile unlu mamul san’atçýlarýnýn yetiþmeleri için AB normlarýnda eðitim imkânlarý oluþturmak, Avrupa’da ve dünyada bu alandaki yenilikleri en kýsa sürede üyelere ulaþtýrmak, yurdýþýndaki uzman ve üretici kuruluþ yöneticilerinin ülkemize gelerek kurslar düzenlemesini saðlamak, pastacýlýk camiasýný, üretici, ithalatçý ve daðýtýcýlar ile ayrýca gýda saðlýðý, gýda güvenliði, ilgili yerel yöneticiler, eðitim görevlileri ve basýn ile mümkün olan her fýrsatta bir araya getirmek yer alýyor. Bu amaçlara baðlý olarak, belli aralýklarla buluþmalar düzenlenmesi planlanýyor. Böylelikle fikir alýþveriþine imkân doðacak ve genç üyelerin de camiada tanýnmasý saðlanacak. Ayrýca sivil toplum kuruluþlarýyla irtibat halinde bulunularak, ziyaretler düzenlenecek. 0212 621 37 53 telefon numarasýndan ulaþýlabilecek derneðin posta adresi, Guraba Hüseyin Aða Mh. Ýmam Murat Sk. No: 23/2 Aksaray / Fatih / Ýstanbul. Epostalar için mail adresi ise, info@pastder.org.

T. C. ÝSTANBUL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN 7 ÖRNEK ÖDEME EMRÝ

T. C. ÝSTANBUL 13. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN 7 ÖRNEK ÖDEME EMRÝ

Dosya No: 2008/25825 Alacaklý : Türkiye Vakýflar Bankasý T.A.O. Vekil/leri : Av. Meral Navdar Zeytinlik Mah. Türkçü Sok. Özserezli Ýþ Haný No: 9/A K: 2 D: 20 Bakýrköy/Ýstanbul Borçlu HAMÝT KARBUZ Borç : 1375 (faiz ve masraflar hariç) Müstenedatý : Örnek 7 ödeme emri Adýnýza çýkartýlan ödeme emri bila iade edilmiþ ve zabýta adresiniz tespiti mümkün olmadýðýndan gazetede ilanýna ve kanuni süreye 15 gün ilave edilmesine karar verilmiþtir. Yazýlý borç ve masraflarý iþ bu ödeme emrinin neþri tarihinden itibaren 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair bir itirazýnýz varsa, senet altýndaki imza siz ait deðilse yine ayný süre içerisinde açýkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz takdirde icra imzayý reddettiðiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz; buna uymazsanýz itirazýnýzýn geçici olarak kaldýrýlacaðý; senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde 74'üncü madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi halde hapisle tazyik olunacaðýnýz, hiç mal beyanýnda bulunmaz veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz; dava ve takip iþlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduðunuz; adresinizi deðiþtirdiðiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediðiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediði durumda, takip talebinde gösterilen adrese çýkarýlacak tebligata size yapýlmýþ sayýlacaðý; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceði ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.

Dosya No: 2008/12763 Alacaklý : Türkiye Vakýflar Bankasý T.A.O. Vekil/leri : Av.Meral Navdar Zeytinlik Mah. Türkçü Sok. Özserezli Ýþ Haný No: 9/A K: 2 D: 20 Bakýrköy/Ýstanbul Borçlu HÜSEYÝN KÜÇÜK Borç : 6.336 (faiz ve masraflar hariç) Müstenedatý : Örnek 7 ödeme emri Adýnýza çýkartýlan ödeme emri bila iade edilmiþ ve zabýta adresiniz tespiti mümkün olmadýðýndan gazetede ilanýna ve kanuni süreye 15 gün ilave edilmesine karar verilmiþtir. Yazýlý borç ve masraflarý iþ bu ödeme emrinin neþri tarihinden itibaren 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair bir itirazýnýz varsa ,senet altýndaki imza siz ait deðilse yine ayný süre içerisinde açýkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz takdirde icra imzayý reddettiðiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz; buna uymazsanýz itirazýnýzýn geçici olarak kaldýrýlacaðý; senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde 74'üncü madde gereðince mal beyanýnda bulanmanýz, aksi halde hapisle tazyik olunacaðýnýz, hiç mal beyanýnda bulunmaz veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz; dava ve takip iþlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduðunuz; adresinizi deðiþtirdiðiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediðiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediði durumda, takip talebinde gösterilen adrese çýkarýlacak tebligatýn size yapýlmýþ sayýlacaðý borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceði ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.

B: 11904

B: 11905

Konu : Nesil Yetiþtirmede Dengeli Yaklaþým Konuþmacý: M. Latif Salihoðlu (Gazeteci- Yazar) Tarih : 26 Þubat 2010 Cuma Saat: 19.30 Yer : Ürgüp Kongre Salonu Organizasyon: Ürgüp Yeni Asya Temsilciliði Not: Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr.

Seminere Davet

DENÝZLÝ

Konu : Kader (Bayanlara özel) Konuþmacý: Eðitimci-Ýlahiyatçý Yazar Ýsmail Aksoy Tarih : 27 Þubat 2010 Cumartesi Saat: 14.00-16.00 Yer : Denizli Yeni Asya Temsilciliði Toplantý Salonu Ýrtibat : 0 (258) 265 05 42 - 263 07 86 Gsm: (0 533) 264 61 40 BURSA

Güney Marmara Bölgesi Eðitim Hizmetlerini Planlama ve Paylaþým Programý Ýlker Kardaþ Ýsmail Kartal Münir Þ. Aðaryýlmaz M.Said Ýþeri Metin Yalçýn

Eðitim Hizmetlerinin Organizasyonu Eðitim Hizmetlerinin Planlanmasý Eðitim Hizmetlerine Sistemli Bir Yaklaþým Eðitim Hizmetlerinde Meþveret Sistemi Ortaöðrenim Hizmetleri Ve Ergen Psikolojisi

Katýlýmcý Ýller: Bursa, Balýkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskiþehir ve Ýl ve Ýlçe Eðitim Komisyonlarý Tarih : 27 Þubat 2010 Saat: 08.00 - 18.00 Yer : Yeni Asya Derneði Salonu -Bursa Organizasyon: Bursa Eðitim Komisyonu Ýrtibat: (0532) 662 93 04 -(0505) 500 70 46 bursaegitim@hotmail.com

ÞANLIURFA

Pazar Seminerleri Konu : Risâle-i Nur'da Nebatat Konuþmacý : Doç. Dr. Hasan Akan Tarih : 28 Þubat 2010 Pazar saat: 13.00 Yer : Bahçelievler 1. sokak, Kürkçüoðlu Apartmaný, No: 4 Þanlýurfa Organizasyon:Risale-i Nur Enstitüsü Þanlýurfa Temsilciliði Tel : (0530) 348 16 20

Konferansa Davet

ANKARA Sincan

Konu : Bediüzzaman ve Demokratik Açýlým Konuþmacýlar: Mehmet Kutlular (Yeni Asya Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi) Kâzým Güleçyüz (Gazeteci - Yazar) Tarih : 28 Þubat 2010 Pazar Saat: 18.30 Yer : Belediye Konferans Salonu - Lale Meydaný Organizasyon : Sincan Yeni Asya Gazetesi Temsilciliði Ýrtibat : (0 535) 629 33 06


7

YENÝASYA / 26 ÞUBAT 2010 CUMA

DÜNYA Çýkmaza giren iki dýþ açýlým

Hocalý katliâmý, Londra’da da anýldý HOCALI katliâmýnda vefat edenler, Ýngiltere’nin baþþehri Londra’da ünlü Thames nehrinde bir vapurda düzenlenen faaliyetle anýldý. Ermenilerin Yukarý Karabað’ý iþgali sý ra sýn da kat let ti ði A ze ri le rin a nýl dý ðý faaliyete, Azerbaycan’ýn Ýngiltere Büyükelçisi Fahreddin Kurbanov ile Azeri ve Ýngiliz toplumundan temsilciler katýldý. Avrupa Azerbaycan Derneði tarafýndan düzenlenen faaliyette konuþan Büyükelçi Kurbanov, bugünün Azerbaycan tarihinde bir kara gün olduðunu söyledi. Yüzlerce masum insanýn hunharca katledildiðini belirten Fahreddin Kurbanov, ülkesinin bu günü asla unutmayacaðýný dile getirdi. Her yýl Hocalý katliâmýný andýklarýný söyleyen Kurbanov, bu yýl farklý bir þeklide, vefat edenleri güller ve gökyüzüne salacaklarý balonlarla kutlayacaklarýný dile getirdi. Büyükelçinin konuþmasýnýn ardýndan faaliyetin yapýldýðý vapurdan ünlü Thames nehrine güller býrakýldý. Faaliyete katýlan yaklaþýk 100 kiþi, ellerindeki gülleri nehrin sularýna býraktý. Anma faaliyetinin yapýldýðý vapurda açýlan sergide Hocalý katliâmýný anlatan fotoðraflar da yer aldý. Londra / cihan

GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

H

Rusya Genelkurmay Baþkaný: Hata yaptýk RUSYA Genelkurmay Baþkaný Nikolay Makarov, Russia Today televizyonuna verdiði özel röportajda ordunun imajýnýn korunmasý konusunda bir kýsým hatalarýn yapýldýðýný kabul etti. Devlet araþtýrma kuruluþu VTsIOM’un halkýn yüzde 75’inin orduda görev almak istemediði yönündeki araþtýrmasýný yayýnlamasýnýn ardýndan, Makarov da önemli açýklamalarda bulundu. Rusya’da Savunma Bakaný Yardýmcýsý olarak görev yapan Makarov’un iç politika ve siyasetle ilgili açýklamalarda bulunma yerine, ordunun yeniden yapýlanma süreci ve dýþ tehdit algýlamalarý ile deðerlendirmede bulunmasý dikkat çekti. NATO’nun geniþlemesi, füze kalkaný, Gürcistan ve profesyonel ordunun kurulmasý ile ilgili de deðerlendirmelerde bulunan Rusya Genelkurmay baþkaný, “Orduda yeniden yapýlanma planlarýnýn arkasýnda insanlarýn çocuklarýný askere gönderirken endiþe etmemelerini saðlamak var” dedi. Zorunlu görev yerine profesyonel ordu anlayýþýnýn ikame edilmeye çalýþýldýðýna dikkat çeken Makarov, henüz bu konuda da ilerleme saðlayamadýklarý yönünde öz eleþtiride bulundu. Moskova / cihan

Obama’ya tavsiye: Dini, dýþ politikanýn ayrýlmaz parçasý yap DÝN VE ÝNANÇ UZMANLARI, AMERÝKAN DIÞ POLÝTÝKASININ 'TANRI EKSÝKLÝÐÝ' ÇEKTÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. RADÝKAL'ÝN haberine göre, ABD’deki düþünce kuruluþlarýndan Chicago Küresel Ýliþkiler Konseyi, ABD Baþkaný Barack Obama’ya dini dýþ politikanýn ayrýlmaz parçasý yapmasýný tavsiye etti. Ýki yýllýk araþtýrmanýn ürünü olan dinin dýþ politikadaki yerine iliþkin raporunu Beyaz Saray’a sunan Chicago Küresel Ýliþkiler Konseyi, eski hükümet yetkilileriyle çeþitli din ve inanýþtan uzmanlarýn oluþturduðu 32 kiþilik bu görev gücü, Amerikan dýþ politikasýnýn ‘tanrý eksikliði’ çektiði sonucuna vararak, Baþkan Barack Obama’ya dini dýþ politikanýn ayrýlmaz parçasý yapmasýný tavsiye etti.

BÜTÜN YETKÝLÝLER, DÝNÎ EÐÝTÝMDEN GEÇÝRÝLMELÝ

BATI LAÝKLÝÐÝ ABD DIÞ POLÝTÝKASINI SAKATLIYOR Haberde, “Rapora göre ‘dar kafalý, eksik bilgilendirilmiþ ve tavizsiz bir Batý laikliði’ ABD dýþ politikasýný sakatlýyor” denilerek þu görüþlere yer veriliyor: “Zira bu tip laiklik, dinci aþýrýlýkçýlýðý besliyor, geleneksel kültürleri tehdit ediyor ve dini gruplarýn barýþ ve insan haklarýný teþvikine set çekiyor. ‘Dinin Afganistan, Pakistan, Hindistan, Irak, Ýran, Nijerya ve Yemen gibi uluslar arasý güvenlik açýsýndan hayatî önemdeki ülkelerin akýbetinde çok önemli rol oynadýðýný’ dile getiren rapor, ABD’nin dinin küresel rol oynadýðý (Latin Amerika’da Pentekostalizm, Afrika’da Evanjelizm, Uzakdoðu’da dini azýnlýklarýn artan etkisi gibi) durumlara etkin cevap vermekte geciktiðini savunuyor.

Ýran ve Suriye vizeleri kaldýrdý ÝRAN ve Suriye arasýnda vizeler kalktý. Dün Þam’da bir araya gelen Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad ve Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad, vizelerin kaldýrýlmasý konusunda anlaþtýklarýný açýkladý. Ýki lider, baþkanlýk sarayýnda gerçekleþen görüþmenin ardýndan bir basýn toplantýsý düzenledi. Beþþar Esad, buradaki konuþmasýnda iki ülke arasýnda vizelerin kaldýrýlmasýna yönelik anlaþmayý tamamladýklarýný ve imzaladýklarýný söyledi. Esad, bu anlaþmanýn iki ülke arasýndaki iletiþimi artýracaðýný ve iki ülke halkýnýn ortak çýkarlarýna baðlý olduðunu belirtti. Ýki ülke arasýndaki iliþkilerin sadece siyasilerle sýnýrlý kalamayacaðýný, ekonomik iliþkilerin de sadece büyük þirketlerle sýnýrlandýrýlamayacaðýný belirten Esad, gerçek iliþkinin bireylerden baþlayarak aþaðýdan yukarýya doðru iki ülke halklarý arasýnda olduðunu vurguladý. Esad, söz konusu anlaþmanýn da bu yönde iki ülke iliþkilerini güçlendireceðini ifade etti. Þam / cihan

Yanukoviç iþbaþý yaptý UKRAYNA’DA cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kazanan Bölgeler Partisi lideri Viktor Yanukoviç, Ukrayna Parlamentosu’nda yemin ederek resmi görevine baþladý. Parlamento sivil plaka araçla gelen Yanukoviç, kapýda askerler tarafýndan karþýladý. Parlamentoya girerek sadakat yemini eden Yanukoviç daha sonra plakasýna cumhurbaþkanlýk forsu takýlý makam aracý ile parlamentodan ayrýldý. Yemin törenine Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis Baþkaný Mevlüt Çavuþoðlu’nun yaný sýra 11 ülkenin devlet baþkaný, 15 ülkenin dýþiþleri bakaný, 4 parlamento baþkaný ve 4 uluslararasý örgüt baþkaný iþtirak etti. Kiev / cihan

ükümetin dýþ politika alanýndaki iki ayrý açýlýmý da çýkmaza girmiþ gibi görünüyor: Kýbrýs ve Ermenistan açýlýmlarý. Her ikisinde de umutlarý karartýcý geliþmeler oldu. Peki neydi bunlar? Öncelikle Kýbrýs’ta Rum kesimi müzakere edilen anlaþmada garantörlük hakkýnýn bulunmasýna karþý çýktý. Bunu “Avrupa Birliði’ne üye bir devlet olan ‘birleþik Kýbrýs Cumhuriyeti’nde garantiler ve garantörler düþünülemez” ifadesinin yer aldýðý bir bildiriyi mecliste oybirliði ile kabul ederek gösterdi. KKTC Meclisi de buna tep ki o la rak “Tür ki ye’nin ga ran tör lü ðün den vaz ge çi le mez” ol du ðu nu be lir ten bir bil di ri yi oybirliði ile kabul etti. Böylece Kuzey’deki seçim çalýþmalarý yüzünden zaten fiilen felç olan müzakereler iyice çýkmaza girmiþ oldu. Bizce seçim sonrasý hükümetin sürdüreceði müzakerelerde garantörlük hakkýnýn vazgeçilemez olup olmadýðý tekrar gözden geçirilmelidir. AB’ye üye, baðýmsýz bir federal devlet kuracaksýnýz; ama yine de dýþ ülkeleri garantör olarak kabul edeceksiniz. Bunun kabul edilmesini beklemek hayli güç. Ýlk garantörlük anlaþmasýnýn yapýldýðý 1959 yýlýndan bu yana uluslar arasý þartlarýn hayli deðiþtiði unutulmamalýdýr. Ermeni açýlýmý da benzer bir çýkmazda. Önce Ermenistan anayasa mahkemesinin protokolü deðiþtirerek—hem de Türkiye’nin en çok önem verdiði ortak sýnýrlarýn tanýnmasý ve soykýrýmý iddiasýný inceleyecek tarih komisyonu kurulmasý hususlarýný yok sayarak—onaylamasýyla ortam gerginleþti. Türkiye protokolün uzlaþýlan haline dönülmemesinin kabul edilemez olduðunu açýkladý. Þimdi de Ermenistan parlamentosundan uluslar arasý antlaþmalarýn geri alma yetkisi veren bir yasa tasarýsý onaylanarak geçti. Böylelikle protokoller Ermenistan parlamentosunda onaylansa bile, cumhurbaþkaný daha sonra bu antlaþmadan çekiliyoruz diyebilecek. Bu þekilde düðümlenen müzakerelere, Türkiye’nin Yukarý Karabað sorununu ön þart yapmasý, Ermenistan’ýn ise ‘bu husus protokollerde yok’ diyerek karþý çýkmasý da yeni bir düðüm ekledi. Türkiye’nin ise Azerbaycan’a verdiði söz yüzünden bu önþarttan vazgeçme, protokolleri bu sorunda önemli adýmlar atýlmadan meclisten geçirme þansý yok. Son düðümü ise sözde soykýrýmý tasarýsýnýn gelecek hafta Amerikan Temsilciler Meclisi Dýþ Ýliþkiler Komitesinde görüþülecek olmasý. Bütün bu düðümleri çözecek bir kýlýç ise ortada yok. Öte yandan 24 Nisan kâbusu yine Ankara’nýn rüyalarýna girmeye baþladý. Bize göre Obama, geçen sene yaptýðý manevrayý bu sene de yapacak ve Ermenilerin duymak istediklerini söylemeyecektir. Ayrýca bu yasa tasarýsý da asla Temsilciler Meclisinden geçmeyecektir. Ama gerginlik politikasýndan medet uman Ermeni diasporasý, istediðini yapýp bu protokolleri engellemeyi baþarmýþ gibi görünüyor. Görüldüðü üzere; her iki açýlým da çýkmazda. Bunlara bir de erken seçim dedikodularý ve seçim sürecinde hükümetin siyasî risk taþýyan konularda kararlý adýmlar atamayacaðý gerçeði eklenince, her iki konuda da seçimin bir baþka bahara kaldýðýný söylemek mümkündür. Umarýz haklý çýkmayýz.

Obama'nýn dýþ politikada din konusunu önemsemesi isteniyor.

Raporda, ‘ABD’nin dünyada dinle iþtigal ediþinin süreksiz ve koordinesiz doðasýný sona erdirmek’ için þu tavsiyelere yer veriliyor: “Ýster diplomasi, ister ekonomi, isterse askeri alanda olsun, dýþ iliþkilerden sorumlu tüm yetkililer din eðitiminden geçirilmeli. Irak ve Afganistan’dan dönen asker ya da sivillerin beceri ve uzmanlýklarýndan yararlanýlmalý. Hükümet daire ve ajanslarýna, insan haklarý ve barýþýn teþviki, saðlýk hizmeti gibi konularda merkezi rol oynayan yerel dini topluluklarla sýký iliþki kurulmasý yetkisi verilmeli. Amerikan dýþ politikasýnda dini özgürlüðün rolü irdelenip netleþtirilmeli. Zira Ortadoðu, Rusya, Çin ve Hindistan gibi bölgelerde ABD yönetimlerinin dini özgürlüðe yaptýðý vurgu bir tür emperyalizm olarak algýlanýyor.” Haberde, görev gücünün eþbaþkanlýðýna önde gelen Evanjelist lobicilerinden Richard Cizik’i getiren kuruluþun, Obama’ya çok yakýn olduðu belirtilirken. First Lady Michelle Obama’nýn, yönetim kurulunda olduðu ifade ediliyor. Haberde, Konseyin araþtýrma bölümünü yöneten Thomas Wright, Beyaz Saray’ýn Ýnanç Temelli Ortaklýk Ofisi ile Dýþiþleri’nin raporu olumlu karþýladýðý da kaydedildi.

ABD, operasyon yaptýðý Marcah’a Afgan bayraðý çekilmesini övdü AFGANÝSTAN'DAKÝ Amerikan Donanmasýnýn komutaný General Larry Nicholson, güneydeki operasyon kapsamýnda Marcah kasabasýna Afgan bayraðýnýn çekilmesini ‘’tarihi bir gün’’ olarak niteledi. Helmand Valisi Gülab Mangal, yüzlerce Afgan’ýn yaný sýra NATO’nun üst düzey yetkililerinin önünde bayraðý göndere çekti. Yoðun güvenlik tedbirlerinin alýndýðý törende konuþan General Nichol-

son, 12 gün önce 15 bin kadar askerle geniþ çaplý operasyon düzenlenen Marcah’a Afgan bayraðýnýn çekilmesi törenindeki konuþmasýnda, ‘’Bu tarihî bir gün, yeni bir baþlangýç’’ dedi. General Nicholson, ‘’Gördüðüm þey, buraya gelenlerin sayýsý beni çok heyecanlandýrdý’’ ifadesini de kullandý. Marcah, 13 Þubatta baþlatýlan Müþterek adlý operasyonun ana hedeflerinden biriydi. Marcah / aa

Avustralya, Ýsrail büyükelçisini çaðýrdý Eski devlet adamlarýnýn sözleri takdir topladý. FOTOÐRAF: CÝHAN

G. Kore’lilerden demokrasi dersi GÜNEY Kore eski Baþbakaný Prof. Dr. Lee Soo Sung ve eski Genelkurmay Baþkaný Cho Yung Kil ile iktidar ve muhalefet parti milletvekilleri demokrasiye örnek olacak davranýþ sergiledi. Dönemin Baþbakaný ve Genelkurmay Baþkaný’nýn demokrasi ve özgürlüðe olan sözleri alkýþ alýrken, ülkenin iktidar ve ana muhalefet parti milletvekilleri de birbirlerine jest yaparak övgüyle bahsetti. Hür Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (HÜRSÝAD), aralarýnda Güney Koreli bürokrat ve gazetecilerin de yer aldýðý bir gruba Türkiye ziyareti anýsýna yemek verdi. Yemeðe damgasýný vuran ise dönemin Baþbakaný Prof. Dr. Lee Soo Sung’un Güney Kore’nin eski Genelkurmay Baþkaný’na hitaben “Genelkurmay Baþkanýmýz demokrasiye gönülden baðlý ve özgürlükten yana bir insan” sözleri oldu. Genelkurmay Baþkaný Cho Yung Kil ise bu sözler karþýlýðýnda eski Baþbakan Lee Soo Sung’a ve dâvetlilere karþý selâm durdu. Ankara / cihan

AVUSTRALYA Baþbakaný, Hamas liderlerinden Mahmud Abdurrauf El Mabhuh’un Dubai’de öldürülmesi ve olayda 3 Avustralya pasaportunun kullanýlmasýyla ilgili açýklama istemek üzere Ýsrail Büyükelçisinin Bakanlýða çaðrýldýðýný açýkladý. Baþbakan Kevin Rudd, açýklamasýnda, ‘’Avustralya pasaportlarý bir cinayet amacýyla kullanýlýyor ya da tahrif ediliyorsa, bundan ciddî endiþe duyarýz. Þimdi olaylarý açýða çýkaracaðýz’’ ifadesini kullandý. Bu arada, Avustralya Dýþiþleri Bakaný Stephen Smith, parlamentodaki açýklamasýnda, olayda kullanýlan Avustralya pasaportlarýnýn üzerinde oynandýðýný söyledi. Olayda kullanýlan 2 Fransýz pasaportunun ise gerçek olduðu açýklandý. Fransýz uzman Christophe Naudin, olayda kullanýlan 3 Fransýz pasaportundan 2’sinin gerçek olduðunu, ancak pasaporttaki kimlik bilgileriyle oynandýðýný kaydetti. Naudin, 24 Mayýs 2002 tarihli Melanie Heard ve 27 Temmuz 2005 tarihli David Bernard Lapierre adýna düzenlenmiþ pasaportun ‘’mükemmel’’ ve gerçek pasaportlarla ayný olduðunu belirtti. Belgelerin gerçek olduðunu, bu isimde kiþilerin gerçekten var olduðunu belirten Naudin, bununla birlikte kimliklerle oynandýðýný söyledi. Sidney, Paris / aa


8

YENÝASYA / 26 ÞUBAT 2010 CUMA

MEDYA - POLÝTÝK

Muallimül-ekber… DOÐU VEYA BATI ÞÜKRÜ BULUT s.bulut@saidnursi.de

hirzaman dinsizlik cereyanlarýnýn birleþerek “Ahirzaman Peygamberine” canhýraþâne saldýrdýklarý dehþetli bir mevsimi yaþýyoruz. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle bu zamanýn dehþetli dinsizlik hareketinin birincisi “þeriat-ý Ahmediye” ile, ikincisi bizzat ulûhiyyet-i Ýlâhiye ile çarpýþtýklarý halde; muhabere ve muvasaladaki mu'cizâne inkiþaflarla, bu iki dinsizlik hareketinin her cihetten ittifak halinde meydana çýktýklarýný, ahirzaman gözlükleriyle olaylarý inceleyenler göreceklerdir. Kemalizmin Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünnetine ve hayatý takdim biçimine olan derin muhalefetini Türkiye Müslümanlarý iyi bilirler. Onu hatýrlatacak, onu yâd edecek veya onun sevgisiyle kültürümüze girmiþ her unsur, kelime ve çizgiyi hayatýmýzdan silmeye çalýþan Kemalistlerin tarihteki icraatlarý; Hulâgu'nun Baðdat'ta, Çizgin'in Maveraünnehir'de Ýslâma yaptýklarý mezalimi arattýrmayacak cinstendir. Kapalý görünen þu cümlelerin açýlmasýna, yine Anadolu´da tek parti zulmünü yaþayanlar þahittir. Gençlerimiz, bilhassa altmýþ beþi geçmiþ büyüklerimize müracaat ederek, o günlerin hazin hikâyesini az da olsa dinleyebilirler. Kemalizmin mahiyetini az çok bilen insanlarýmýz; Amerika, Ýngiltere, Avrupa ve Avustralya´daki “Þeriat-ý Ahmediye” düþmanlýðýný yadýrga mý yor de ðil ler. Zi ra Hz. Mu ham med'in (a.s.m.) hayatý, elindeki Kur'ân’ý ve insanlýða takdim ettiði dersi hakkýnda bilgileri olmayan, Batý kültürüyle yoðrulmuþ ve Avrupa deðerleriyle yetiþen insanlara hitap eden medyadaki “Hz. Muhammed (a.s.m.) düþmanlýðý”ný yadýrgamakta, Müslümanlar elbette haklýdýrlar. Lawrence Wright gibi küresel olarak Ýslâmiyetle mücadele edenlerin hissettikleri veya bildikleri bir hakikati burada paylaþmak istiyoruz. Dünyanýn geliþen teknoloji ile küçülmesi, bir yandan kýt'alar arasý beraberliðe insanlarý mecbur ediyor. Hürriyet, medeniyet ve faziletin global deðerlerde ortaya çýkmasý “Kur'ân karþýtý Kemalizmi” Türkiye´de zayýflattý. Bunu hisseden ikinci cereyan mensuplarý, cihanþümûl mânâda hem komünizme ve hem de Kemalizme çalýþýrlarken, birinci tehlike olarak Hz. Muhammed'in (a.s.m.) insanlýða takdim ettiði mesajý görüyorlar. Þayet dünyanýn teknolojide ileri “medenî” coðrafyalarý bu mesajla karþýlaþýr ve mesajýn mahiyetini idrak ederlerse; her türlü insanî medeniyet, kutsal deðer ve ahlâký tahribe çalýþan komünizm ile Kemalizm kaybedecekler. Muhammedî (a.s.m.) mesajýn dünyaya yayýlmasýna karþý kendilerince tedbir alýyorlar. Ýkinci cereyanýn pratisyen ve teorisyenleri, Ýslâm âlemindeki üniversite ve STK'lar da ça lýþ týk la rý e le man la rý a ra cý lý ðýy la Müslümanlarýn nabzýný tutuyorlar. Geliþen hadiselere karþý stratejiler geliþtirdikleri gibi, birçok yerde de olaylarý kendi inisiyatiflerinde yönlendirmeye çalýþýyorlar. Medya, üniversiteler, eðitim müfredatlarý ve bazý STK´larýn üzerinde çalýþtýklarý projeler þu iddiamýzý ispat ediyor. Burada Müslümanlarýn ve bilhassa da Hýristiyanlarýn bilmesi ve üzerinde durmasý gereken bir nok ta var. Dün ya mý zý ü ze rin de ya þa yan bütün canlýlarýyla yok etmek isteyen bu birinci ve ikinci cereyana karþý koyacak mesaj sadece Hz. Muhammed'e (a.s.m.) aittir. Bir baþka mesaj veya düþüncenin çare olduðunu iddia edenler varsa, ortaya çýkmak zorundadýr. Müslümanlar Hz. Muhammed'i (a.s.m.) yalnýzca kendilerine gönderilmiþ bir rehber, öðretmen ve yol gösterici olarak görmemeli. Bilhassa ehl-i kitap, dinlerinde kaldýklarý halde bu mesajý dinleyebilirler. Ayný gezegeni paylaþan insanlar, gezegenlerine karþý yapýlan tahrip edici hücumlara karþý ittifak et mek zo run da de ðil ler mi? Hz. Mu ham med'in (a.s.m.) dersi yalnýzca bir milleti, bir coðrafyayý, belli bir zamaný ve sayýlý problemleri içine almýyor. O (a.s.m.), belki kâinat geniþliðinde, bütün insanlarý ve cinleri muhatap alýp, ilk yaratýlýþtan kýyamete kadar bütün zamanlarý içine alarak Hz. Muhammed bize ders veriyor. Ýnsanlýðý Âdem babamýzdan kýyamete kadar, bir mektepteki yaþ sýnýrlamasýna göre þubelendirdiðimizde, her haliyle Efendimizin en son ve en yüksek þubede muallim olduðunu göreceðiz. Ýnsanlýðýn tarih içindeki geliþme seyrinde, geçmiþte öðretmenlik yapmýþ olan Peygamberlere de inanan ve seven Müslümanlar, onlarý, insanlýða gelen en son ve bütün geçmiþi kapsayan sahifelerle birlikte kabul ediyorlar. Ýnsanlýðý birinci derecede ilgilendiren þey, onu sýkýþtýran felâketler, sosyal belâlar ve ruhlarýný kemiren korkular deðil mi? Þayet bütün bunlara kesin çözümleri, yaralarý iyileþtiren iksirleri, sosyal bozulmayý durduran çareleri ve her gün birbirine düþman olan insanlýða barýþ ve sevgiyi Hz. Muhammed (a.s.m.) sunuyorsa, kabul etmek insanlýðýýn gereði olsa gerek. Hem böyle bir muallim en büyük rehber ve ne büyük öðretmen sayýlmaz mý?

A

28 Þubat kime darbe vurdu? BÝRKAÇ gün sonra post modern darbenin bilmem kaçýncý yýldönümü anýlacak. Bir yönüyle bin yýldan uzun süreceðini ilan eden bir Genelkurmay baþkanýnýn kehaneti tutmamýþ sayýlabilir. Düz siyaset a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da 28 Þu ba týn maðdurlarý iktidarda görünüyor. Baþbakan ve Cumhurbaþkanýnýn eþlerinin baþörtülü olduðu bir ülkedeyiz artýk. Diðer taraftan ayný yöneticilerin kýzlarýnýn baþýný kapatarak üniversiteye giremediði bir ülkedeyiz. Hatta devletin baþý eþiyle bir orduevine bile giremiyor! Mesele bu kadar basit deðil tabii ki. Bin yýl sürecek post modern darbe sürecinin bu ülkede nelere mal olduðunu sýralamanýn alemi yok. Toplum mühendisliðinin en kaba tarzda oynandýðý bir ülkede devletin ve milletin birbirine yabancýlaþmasý kaçýnýlamazdý, bunu aþmanýn yolu da maðdurlarýn iktidar iþtihalarýnýn tatmin edilmesiydi. Bu siyasal didiþme ortamýnda siyasal ve toplumsal maðduriyetin ötesinde darbenin yol aç tý ðý en te lek tü el mað du ri yet da ha doðrusu fikri erozyon neredeyse hiç gündeme getirilmez. Fikir sahiplerinin bizzat erozyonun kurbaný olduðu bir vasatta bunu kim dillendirebilir ki? Post modern darbenin asýl sarsýcý etkisi, Müslüman aydýnlarýn fikrî gündemlerinde yaþanan daralma, kýrýlma ve geri çekilme. Her þeyden önce olanca yetersizliðine raðmen Ýslami iddialarý olan entelektüel kesim ken di di li ni ö nem li öl çü de yi tir di. Kendi özgüvenini kaybetme süreciyle birlikte yaþanan bu özgün dilin kaybý aslýnda Türkiye’nin geleceði açýsýndan en önemli kayýptýr. Bu gerçeði henüz Ýslami hassasiyeti olan kesimler fark edebilmiþ, vahame-

bir toplumun (buna bir dava, iddia da diyebilirsiniz) bir kez, toparlanmasý, ayaða kalkmasý zor. Fazlasýyla siyasete indirgenmiþ gündem Baðýmsýz kalmasý zihinleri rehin almýþtý. Siyasetin doðasý gereði güçle olan iliþkisi, gücü önceleyen refbeklenen aydýnlar lekslerin gelmesine neden oldu. Üst siyaraportör bürokratlara, set yerine günlük politika gündemi doldanýþmanlara dönüþtü. durdu. Siyaset ve güç iliþkileri entelektüel gündemi teslim aldý. 28 Þubatýn maðduru görünen kesimin sani sorunlar siyasi, sosyal ve toplumsal düzeyde tartýþýlýrken kendi dilini kurmaya, iktidara gelmesi, neticede, güç iliþkisine obaþka kültür ve insanlýk birikimiyle temasa daklanan aydýnlarý da bu günübirlik siyageçmekten, yüzleþmekten kaçýnmayan bir setin içine çekmesi kaçýnýlmazdý. Baðýmsýz kalmasý beklenen aydýnlar raözgüven içinde meselelerini dillendirmeye özen gösteren, arayýþ içindeki bir toplam portör bürokratlara, danýþmanlara dönüþtü. Siyasetin gündemi zihinlerini doldurçabadan söz edilebilirdi. du ðu gibi aydýnlar hem entelektüel hem Siyasetin adeta rehin aldýðý ülke gibi, ayde fi zi ki ba ðým sýz lýk la rý ný kay bet ti ler. dýnlarýn gündemleri de rehin alýndý. Kendi dilleriyle konuþmayý terk ettiler Gündemin peþinde koþan resmi aydýnlara ilkin. Ortak paydada buluþmak adýna ken- dönüþtü önemli kýsmý. Bunun dýþýnda kaldi olmaktan çekindiler. Kendi olmayan, maya çalýþanlar ya marjinalleþti ya da sesi ken di si ne say gý duy ma yan hiç bir fik rin kýsýk kaldý, ister istemez. Muhtemelen önümüzdeki günlerde post baþkasýndan da saygý beklemeye hakký olamo dern darbenin sene-i devriyesinde yamayacaðýný unuttular. pý la cak etkinlikler ve yazýlýp çizilenlerde Despotik toplum mühendisliðine karþý ortak mücadele adýna kol kola girdikleri- kullanýlan argümanlara, kullanýlan dile ve nin di li ni be nim se mek te ge cik me di ler. ittifaklara bakýldýðýnda, nerden nereye geKendine olan güveni kaybolmaya görsün lindiði anlaþýlabilir. Þimdi yeniden nerede kalmýþtýk ve gündemimiz neydi sorusunu sormanýn vaktidir. Evet, en son neleri tartýþýyorduk? Teknoloji, medeniyet, bilim felsefesi, Ýbni Arabi, þehir düþüncesi, mazlumlar-ezilenler, Ýslami bilginin epistemolojisi, adalet, “inAydýnlarýn bu “kader sillesi”ne maruz kalmasýnda, yazýda sözü edilen entelektüel tarsan ve hak” tanýmý... týþma konularýný da kapsayan, ama onlarý da aþan bir çerçeve içinde, herþeyin tahkikî Hatýrlayan varsa, buyurun gündem! iman temelinde yeniden inþa edilmesini öngören Risâle-i Nur’a gerekli ilgi ve dikkati Akif Emre göstermeyiþlerinin rolü de sorgulanmalý, deðil mi? Yeni Þafak, 25.2.2010

tini kavrayabilmiþ deðiller. Post modern darbe öncesi yayýn faaliyetlerinden entelektüel gündemi iþgal eden baþlýklara göz atýldýðýnda bugünle kýyaslanamayacak bir zenginlik ve yoðunluk gözlemlenir. Tartýþýlan konularýn içinin ne kadar dolu olup olmadýðý ayrý bir konu, en azýndan farklý düzlemlerde gözlemlenen entelektüel arayýþ, içi doldurulmaya çalýþýlan “iddia”lar kendi sesini bulma çabalarýydý. Bilginin Ýslamileþmesinden gelenek tartýþmalarýna, þehirleþmeden alternatif tarih okumalarýna çok farklý alanlarda zengin bir tartýþma yeni yeni baþlýyor gibiydi. Doðu dan ve Ba tý dan dü þün ce a dam la rý nýn uðrak yeri haline gelmiþti Türkiye... Henüz baþlangýç aþamasýndaki bu entelektüel canlýlýk sol ve saðýn söyleyecek sözünün kalmadýðý, tükendiði, resmi söylemin iyice kýsýrlaþýp nakarata dönüþtüðü bir ortamda Ýslam düþüncesi etrafýnda Türkiye’nin, Dünyanýn geleceðine dair, evrensel sorunlara hem felsefi anlamda hem kültürel ve toplumsal düzeyde çözüm arayýþlarý olarak önemli yer tutuyordu. Müslümanlýðýn bu ülkedeki birikimi, dünyaya bir muþtu gibi yayýlan soluðu en azýndan içi doldurulmayý bekleyen bir iddia olarak aydýnlarýn gündemindeydi. Tüm bu yerel ve evrensel, Ýslami ve in-

‘‘

YENÝ ASYA’NIN NOTU:

Operasyonlarý kim yaptý? EMEKLÝ generalle dört muvazzaf amiralin gözaltýna alýnmýþ olmasýný ‘iktidarýn askerle hesaplaþma çabasý’ olarak görmek, en azýndan iþi çok basite indirgemek oluyor. Bu iþler bu kadar basit mi? Tayyip Erdoðan, son yýllarýn en güçlü baþbakanlarýndan biri. Savcýlara iþaret verip 17 emekli generali bir sabah toparlatacak kadar güçlü deðil. Türkiye’de kimse o kadar güçlü deðil! Dahasý böyle bir geliþme, her siyasi iktidarý tedirgin de eder. Nihayet, her iktidar ‘devlet katýnda uyum’ ister. Bu gözaltýlarýn arkasýnda ‘hükümet telkinleri’ ya da bir ‘cemaat etkileri’ aramak abesle iþtigal. Boþ yere öküz altýnda buzaðý aramayýn. Ne iktidar partisinin ne de Türkiye’deki herhangi bir cemaatin gücü böylesine büyük bir gözaltý dalgasýný tetiklemeye yeter.

‘TETÝKÇÝ’ ARAMAYIN Öyleyse olan ne? Kim yapýyor bunlarý? Bir ‘tetikçi’ aranýyorsa, hemen belirtelim. Bu süreci yöneten hükümet ya da cemaat falan deðil, ‘yeni dünya gerçekleri’ ve o dünyadaki ‘yeni Türkiye dinamikleri’dir. Artýk iþler eskisi gibi yürümez, yürümüyor. Halkýn yüzde 34 oyla tek baþýna iktidar yetkisi verdiði bir partiyi seçimden dört hafta geçmeden devirmeyi planlýyorsanýz, bunun bedelini ödersiniz. Eskiden ödemiyorduk ama! Artýk ödeyeceksiniz. Zira devir deðiþti. ‘Yeni Türkiye’ derken kastýmýz budur. Türkiye’de sistemin temel taþlarý yerli yerine oturmaya baþlýyor. O taþlarý yerinden oynatmaya kalkacak olan asker de olsa hükümet de olsa büyük tepki görür. Bedel öder. Türkiye’de ‘tam teþekküllü son darbe’ (12 Eylül) Soðuk Savaþ yýllarýnda ve 30 yýl önceki Türkiye þartlarýnda yapýlabilmiþti.

Bundan 17 yýl sonra yapýlacak olan ‘müdahale’nin (28 Þubat) öyle tankla topla yapýlacak hali yoktu. Ýster istemez ‘post modern’ özellikler taþýmak zorundaydý. Bazý holdingleri zengin etmek dýþýnda ‘kalýcý etkiler’ de yaratamadý. Bundan üç yýl önceki ‘son müdahale’ ise (27 Nisan e-muhtýrasý) tam bir fiyasko oldu. Eþi baþörtüsü takan bir Cumhurbaþkanýný seçtirmemeye yönelik bir müdahaleydi. AK Par ti’yi yüz de 47’ye, Ab dul lah Gül’ü de Çankaya Köþkü’ne taþýyan bu son had bilmezliktir.

‘‘

Bu süreci yöneten hükümet ya da cemaat deðil, ‘yeni dünya gerçekleri’ ve o dünyadaki ‘yeni Türkiye dinamikleri’dir.

kuralsýzlýklarýn, kendinden önceki dönemlerde yapýlan hatalarýn bedelini ödeyerek ayrýlýyor. Onun dönemi herþeye raðmen dünyadaki yeni dinamiklerin doð ru o kun ma sý an la mýn da bir þans olarak kabul edilebilir. Birkaç ay sonra Genelkurmay’ýn baþýna geçecek olan Orgeneral Iþýk Koþaner’i • süreci doðru okumasý bu açýlardan çok önemli. Türk ordusuna komutanlýk yapanlar, ordunun gerçek gücünü elindeki silahtan deðil içinden çýktýklarý milletin gözündeki ve gönlündeki yerinden aldýðýný biliyor olmalý. Bunu idrâk edememiþlerse hiçbir þeyi idrâk edememiþler demektir. Son on yýldýr süren yýpranma sürecinin artýk durmasý gerekiyor. Þu ya da bu gazetenin yayýnlarýna bakýp öfke nöbetlerine kapýlmanýn manasý yok. Yapýlacak iþ orduyu ‘müdahalecilik mikrobu’ndan arýndýrmak, varoldu ðu nu söy le dik le ri so ruþ tur ma la rý gerçekten sonuçlandýrmaktýr.

ÇARIKLI ERKÂN-I HARP

IÞIK PAÞA’YA DÜÞEN Halk kimi seçerse o baþbakan olur. Meclis kimi seçerse o cumhurbaþkaný olur. Bir sonraki seçimde cumhurbaþkanýný da halkýn kendisi seçecektir. Herkes sistemdeki yerini bilecek, ona göre davranacak. Aksi halde, bedelini ödeyecek. Bu bedeli kiþilerin ödemesinin hiçbir önemi yok, gelgelelim kurumlar ve kurumlarýn üzerinden devlet ve millet ödüyor, sýkýntý burada. Türk genelkurmayý ordudaki ‘kurum kültürünü’ bir an önce gözden geçirmeli. Ýlker Baþbuð, içinde bulunmadýðý

Eðer karargahtaki kurmay kadrosunun içini ferahlatacaksa Türk seçmeninin son 20 yýldýr yaptýðý siyasi tercihleri kendilerine hatýrlatmak isteriz. 1987 seçimlerinde seçmenin birinci par tisi ANAP’týr. 1991 seçimlerinde DYP’dir. 1995’te Refah’týr. 1999’da ise DSP’dir. Bu tercihlerde görüldüðü üzere saðcýsý da solcusu dincisi de vardýr. Seçmen tarafýndan getirilmiþler ve götürülmüþlerdir. AK Parti’ye haddini bildirmek gerekiyorsa onu da millet bildirir ve mutlaka bildirir. Nihayet o ‘çarýklý erkân-ý harp’tir. Had bildirme yetkisi milletindir. Seçmen iradesine müdahale 2000’li yýllar Türkiye’sinde kimsenin haddi deðildir. Gürkan Zengin, Star, 15.2.2010

SULTANBEYLÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ÝLAN

T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

ESAS NO: 2008/902 Esas KARAR NO: 2009/996 Davacý ERSÝN AKTÜRK aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; KARAR: Yukarýda açýklanan nedenlerle; Davanýn kabulü ile BAYBURT Ýli, MERKEZ Ýlçesi, GÜNEYDERE KÖYÜ Cilt: 97, hane: 57 BSN: 74 TC: 19202837642‘de nüfusa kayýtlý, FAHRÝ ve MEMNUNE’den olma, 10/03/1979 doðumlu davacý ERSÝN AKTÜRK ile FRANSA UYRUKLU GEORGES VE ISABELLE CHRÝSTÝANE GEORGETTE'den olma 10.01.1985 DOÐUMLU davalý ESTELLE LUDMÝLA ANDREE SZYMANSKI AKTÜRK’ün BOÞANMALARINA, Davalý adresinden tüm aramalara raðmen tebliðe sarih adresi bulunamadýðýndan iþbu kararýn ilan tarihinden itibaren 15 günlük yasal süresi içinde adý geçen davalý tarafýndan temyiz edilmediði takdirde kesinleþmiþ sayýlacaðý hususu teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur.. 10/02/2010 B: 11906

ESAS NO: 2009/651 Esas KARAR NO: 2010/36 “Diyarbakýr ili, Çermik ilçesi, Pamuklu Köyü, Cilt No: 64, Hane No: 22, BSN: 68’de nüfusa kayýtlý, Abubekir ve Seher’den olma, 13/09/1979 Üsküdar doðumlu, TC No: 27940525318, davacý Özgür Fýrat Pamukci’nin, Pamukci olan soyadýnýn EÞÝNE DE ÞAMÝL OLMAK ÜZERE SOYADININ PAMUKÇU OLARAK Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/651 Esas, 2010 Karar, 05/02/2010 tarihli kararý ile düzeltilmiþtir. Ýlan olunur.

B: 11851

Vesayet bitmiþmiþ: Güldürmeyin lütfen EMEKLÝ ya da muvazzaf, darbe heveslisi subaylar yargýnýn önüne çýkarýlýyor ya... Birileri hemen, adeta çocuk kandýrýr gibi, “Tamam iþte ‘askeri vesayet’ denilen rejim son erdi” demeye baþladý. Devlette köklü bir reform yapmadan, vesayet rejimi biter mi? Elbette bitmez. Çünkü demokrasi karþýtý bu düzenin çekirdeðinde yer alan askeriye, tek baþýna deðil. Demokrasinin karþýsýnda güçlü bir koalisyon var. Bu koalisyonda, askeriyeden baþka sadece Anayasa Mahkemesi, Yargýtay, Danýþtay, HSYK gibi kurumlar yer almýyor. CHP ile MHP bu koalisyonun siyasetteki destekçisi ve temsilcisi. Barolar Birliði yönetimi, Yargýçlar ve Savcýlar Birliði, Ýstanbul Barosu yönetimi gibi odaklar da ona arka çýkýyor.

‘‘

Size basit bir ölçüt: Büstüyle, resmiyle, özlü sözüyle Atatürk’ün olduðu her yerde vesayetçilik hüküm sürer. Askeriyesinden barosuna, adýný saydýðýmýz bu ve benzeri organizasyonlarda hukukun üstünlüðüne inanmýþ nice demokrat var. Ama onlarýn etkisi zayýf... Çoðunluk ve yapý, bürokratik yönetimin sürmesini istiyor. Dolayýsýyla “vesayet rejimi bitmiþtir” demek için henüz erken: Gidiþat o yönde ama vesayetin bittiði filan yok. 80 yýlda kurulmuþ bir düzen öyle bugünden yarýna deðiþmez. *** Gündemi sarsan yargýlamalar ancak müstakbel darbecilerin þevkini kýrar. O kadar! Öte yandan Kemalizm yaþýyor: Bu ideolojinin askeriye ve yargýdaki aðýrlýðý sürüyor. Ayrýca hatýrý sayýlýr bir medya ve sermaye desteði de var Kemalizm’in. (...)Günümüzün en önemli deðerleri; “demokrasi”, “insan haklarý” ve “hukukun üstünlüðüdür.” Ancak bu deðerler, Kemalizm’in kapsamýnda yer almaz. Hatta onunla zýtlýk oluþturur. O halde iþte size basit bir ölçüt: Büstüyle, resmiyle, özlü sözüyle Atatürk’ün olduðu her yerde vesayetçilik hüküm sürer. Bana inanmayan çevresine baksýn. Emre Aköz, Sabah, 25.02.2010


9

YENÝASYA / 26 ÞUBAT 2010 CUMA

MAKALE Borçluya vefa, alacaklýya merhamet yakýþýr

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr / www.fikih.info 0 505 648 52 50

Ömer Bey: “Ödenmeyen borç yüzünden alacaklý faize girse alacaklýnýn faiz günahý ile borçlunun kul hakký günahý birbirini eþitler mi? Günah daðýlýmý nasýl olur? Hangisi daha çok günahkâr olur? Borcunu zamanýnda ödemeyip de, karþý tarafý da günaha sokan kiþi daha çok günahkâr olmaz mý?”

er­za­man­ha­týr­la­dý­ðý­mýz­bir­ha­dis-i­þe­rif­var­dýr:­“A­mel­ler­ni­yet­le­re­gö­re­dir­ve­mü­'mi­nin ni­ye­ti­a­me­lin­den­ha­yýr­lý­dýr.” 1 Bir­di­ðer­ha­dis­te­de­Sev­gi­li­Pey­gam­be­ri­miz­(asm),­ “Se­bep­o­lan­ya­pan­gi­bi­dir” bu­yur­muþ­tur.­Ö­te­yan­dan­bir­çok­borç­lan­ma­nýn,­ik­ti­sat­sýz­lýk­ve­is­raf­yü­zün­den­ol­du­ðu­nu ak­lý­mýz­dan­çý­kar­ma­ya­lým.2 Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­ne­gö­re:­“Ýk­ti­sat­et­me­yen,­zil­le­te­ve­ma­nen­di­len­ci­li­ðe­ve­se­fa­le­te­düþ­me­ye­nam­zet­tir.­Bu­za­man­da­is­râ­fâ­ta­me­dar­o­la­cak­pa­ra­çok­pa­ha­lý­dýr.­Mu­ka­bi­lin­de ba­zen­hay­si­yet,­na­mus­rüþ­vet­a­lý­ný­yor.­Ba­zen­mu­kad­de­sât-ý­di­ni­ye­mu­ka­bil­a­lý­ný­yor,­son­ra­men­hus bir­pa­ra­ve­ri­li­yor.­De­mek,­mâ­ne­vî­yüz­li­ra­za­rar­la mad­dî­yüz­pa­ra­lýk­bir­mal­a­lý­nýr.”­3 Bor­cun­ gü­nü­ gel­di­ðin­de,­ a­la­cak­lý­nýn­ pe­þi­ne düþ­me­si­ne­ge­rek­du­yur­ma­dan­borç­lu­nun­bor­cu­nu­ö­de­me­si­ay­rý­bir­in­san­lýk­bor­cu­dur.­Bi­le­rek­ve ö­de­me­ gü­cü­ var­ken­ ö­de­me­yip­ ge­cik­tir­di­ðin­de, a­la­cak­lý­nýn­bun­dan­do­la­yý­düþ­tü­ðü­her­ka­yýp­tan, gir­di­ði­her­za­rar­dan­ve­uð­ra­dý­ðý­her­mað­du­ri­yet­ten­ borç­lu­nun­ pa­yý­ el­bet­te­ var­dýr.­ Fa­kat­ borç­lu im­kân­sýz­lýk­ dolayýsýyla­ bor­cu­nu­ ö­de­ye­me­miþ­se, bu­ du­rum­da­ a­la­cak­lý­ya­ dü­þen­ þey,­ müm­kün­se borç­lu­ya­ ko­lay­lýk­ ta­ný­mak­týr.­ Borç­lu­ya­ ko­lay­lýk ta­ný­mak­ta­þüp­he­siz­se­vap­var­dýr.­ Ö­te­yan­dan,­bor­cu­nu­bi­le­rek­ö­de­me­mek­bü­yük bir­cü­rüm­dür.­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­borç­lu o­la­rak­ö­len­kim­se­nin­na­ma­zý­ný­bor­cu­nu­ö­de­me­yi ta­ah­hüt­e­den­bi­ri­si­çý­kýn­ca­ya­ka­dar­kýl­ma­mýþ­týr.­Ve bu­yur­muþ­tur­ki:­ “Si­zin­en­ha­yýr­lý­la­rý­nýz,­bor­cu­nu­en gü­zel­þe­kil­de­ö­de­ye­ni­niz­dir.”­ 4 Yi­ne­bu­yur­muþ­tur­ki: “Bor­cun­hak­ký­te­þek­kür­et­mek­ve­söz­ve­ri­len­va­kit­te ver­mek­tir.”­5 Yi­ne­bu­yur­muþ­tur­ki:­“Borç­lu­kab­rin­de zin­ci­re­vu­rul­muþ­tur.­An­cak­bor­cu­nun­ö­den­me­siy­le kur­tu­lur.” 6 Yi­ne­bu­yur­muþ­tur­ki:­“Bir­a­la­cak­lý,­borç­lu­su­nun­ya­nýn­dan­hoþ­nut­o­la­rak­dö­ner­se,­ka­ra­nýn hay­van­la­rý­ve­de­ni­zin­ba­lýk­la­rý­o­na­ (bor­cu­nu­ö­de­ye­ne) mað­fi­re­ti­i­çin­du­â­e­der­ler.­Bir­borç­lu­da,­ö­de­me­ye­gü­cü­yet­ti­ði­hal­de,­a­la­cak­lý­sý­ný­ge­ri­çe­vi­rir­se,­Al­lah her­gün­ve­her­ge­ce­o­na­bir­gü­nah­ya­zar.” 7 Fa­kat­di­ðer­yan­dan,­bor­cu­nu­ö­de­me­güç­lü­ðü­çe­ken­kim­se­ye­yar­dým­cý­ol­mak­da­bü­yük­se­vap­lar­dan­dýr.­Re­sû­lul­lah­E­fen­di­miz­(asm)­bu­yur­muþ­tur­ki: “Ki­þi,­Al­lah’ýn­hoþ­lan­ma­dý­ðý­bir­ye­re­har­ca­mak­i­çin borç­lan­ma­dý­ðý­sü­re­ce,­bor­cu­nu­ö­de­yin­ce­ye­ka­dar Al­lah­o­nun­la­be­ra­ber­dir.”­ 8 Yi­ne­bu­yur­muþ­tur­ki: “Siz­den­ön­ce­ki­üm­met­le­re­men­sup­bir­a­dam­he­sa­ba çe­kil­di.­Yap­tý­ðý­hiç­bir­hay­ra­rast­lan­ma­dý.­An­cak­o dün­ya­da­i­ken­ha­li­vak­ti­ye­rin­de­bi­riy­di.­Ýn­san­lar­la ha­þýr­ne­þir­o­lur,­hiz­met­çi­le­ri­ne­fa­kir­o­lan­la­rýn­borç­la­rý­ný­af­fet­me­le­ri­ni­em­re­der­di.­Al­lah­me­lek­le­ri­ne þöy­le­bu­yur­du:­‘Biz­ay­ný­sý­ný­yap­ma­ya­on­dan­da­ha çok­la­yý­ðýz.­Siz­de­o­nu­af­fe­din.’”­9 Yi­ne­bu­yur­muþ­tur ki:­“Bi­ri­si­nin­di­ðe­ri­ü­ze­rin­de­bir­a­la­ca­ðý­o­lup­da,­o­nu bel­li­bir­vak­te­ka­dar­er­te­ler­se,­bu­o­nun­i­çin­bir­sa­da­ka­o­lur.­E­ðer­va­de­si­gel­di­ðin­de­ (borç­lu­su­nun­ih­ti­ya­cý­ný­göz­ö­nü­ne­a­la­rak)­ bu­sü­re­yi­da­ha­da­u­za­týr­sa, ge­çen­her­gün­i­çin­bir­sa­da­ka­se­va­bý­ka­za­nýr.”­10­ Borç­lu­ve­a­la­cak­lý­i­liþ­ki­le­rin­de­e­sas­o­lan:­Borç­lu­nun­bor­cu­nu­va­de­si­i­çin­de­ö­de­me­ye­ça­lýþ­ma­sý­ve­a­la­cak­lý­sý­ný­üz­me­me­ye­gay­ret­et­me­si,­bor­cu­nu­ö­der­ken­de­te­þek­kür­e­de­rek­he­lâl­lik­al­ma­sý­dýr.­E­ðer­ö­de­me­güç­lü­ðü­i­çin­dey­se,­va­kit­li­ce­a­la­cak­lý­sý­na­gi­de­rek du­ru­mu­nu­arz­et­me­si­ve­sü­re­is­te­me­si­ye­rin­de­o­lur. Ken­di­li­ðin­den­ve­a­la­cak­lý­sý­nýn­rý­za­sý­ný­al­ma­dan­sü­re u­za­tý­mý­na­git­me­si­doð­ru­ol­maz.­A­la­cak­lý­da,­a­la­ca­ðý gün­gel­di­ðin­de­ne­za­ket­çer­çe­ve­sin­de­bu­nu­ha­týr­la­ta­bi­lir.­E­ðer­a­la­cak­lý­sý­bi­raz­sü­re­is­ter­se,­im­kâ­ný­var­sa ö­de­me­sü­re­si­ver­me­si­­ken­di­si­i­çin­ha­yýr­dýr,­se­vap­týr.­ Borç­lu­ a­la­cak­lý­ i­liþ­ki­le­rin­de­ dü­rüst­ ol­mak,­ sa­mi­mî­ol­mak,­bir­bi­ri­ne­say­gý­lý­ol­mak,­bir­bi­ri­ni­al­dat­ma­ya­ kalk­ma­mak­ Al­lah’ýn­ ra­zý­ ol­du­ðu­ gü­zel dav­ra­nýþ­lar­dan­dýr.­ Borç­lu­ö­de­me­güç­lü­ðü­çek­ti­ði­i­çin­ö­de­me­ya­pa­mý­yor,­a­la­cak­lý­da­bun­dan­do­la­yý­fa­i­ze­gi­ri­yor­sa,­bu­ra­da­söy­le­ne­cek­þey,­a­la­cak­lý­nýn­ke­sin­lik­le­fa­i­ze­gir­me­me­si­dir.­Gü­nah­da­ðý­lý­mý­yap­mak­bi­ze­düþ­mez. Fa­kat­biz­þu­nu­söy­le­ye­bi­li­riz:­Bir­a­la­cak­lý,­sýr­týn­da borç­lu­su­nun­der­di­ni­ta­þýr­ken­ve­bun­dan­do­la­yý­se­va­ba­ve­Al­lah’ýn­rý­za­sý­na­maz­har­ol­muþ­ken,­fa­i­ze­de gir­mez­i­se­Al­lah­ka­týn­da­ki­de­re­ce­si­ni­art­týr­mýþ­o­lur. Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­bir­du­â­sýn­da:­ “Al­lah’ým!­Borç­al­týn­da­e­zil­mek­ten,­düþ­ma­nýn­ga­lip­gel­me­sin­den­ve­düþ­man­la­rý­mýn­ba­na­gül­me­sin­den­Sa­na­sý­ðý­ný­rým”­11 bu­yur­muþ­tur.­

H

Dipnotlar: 1- Camiü’s-Saðir, 3/411. 2- Lem’alar, s. 145. 3- Lem’alar, s. 146. 4- Camiü’s-Saðir, 2/356. 5- Camiü’s-Saðir, 2/66. 6- Camiü’s-Saðir, 2/510. 7- Camiü’s-Saðir, 3/246. 8- Camiü’s-Saðir, 1/482. 9- Camiü’s-Saðir, 2/314. 10- Camiü’s-Saðir, 1/236. 11- Nesai, Ýstiaze, 24, 31,32.

Yapýp-bozma mekanizmasýnýn kulluk hayatýna yansýmasý

YERÝN KULAÐI

o­ku­ma­ya­baþ­lar­ken­çek­ti­ði­miz­is­ti­â­ze,­Hac­i­bâ­de­ti­nin­pren­sip­le­rin­den­þey­tan­taþ­la­ma­ya­pýpboz­ma­sa­vun­ma­me­ka­niz­ma­sý­ör­nek­le­rin­den sa­yý­la­bi­lir.­Ne­den­bu­me­ka­niz­ma­ya­mü­ra­ca­at e­di­yo­ruz?­Çün­kü,­im­ti­han,­mü­ca­de­le­ve­i­ler­le­me­o­la­bil­me­si­i­çin­i­ti­ci­bir­güç­o­la­rak­þey­tan ya­ra­týl­mýþ­týr.­An­cak,­in­san­þey­ta­ný­din­le­se­a­þa­ðý­la­rýn­en­a­þa­ðý­sý­na­dü­þer.1 Do­la­yý­sýy­la­her­in­ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr san­her­za­man­“Ey­Rab­bim!­Þey­ta­nýn­ves­ve­se­le­rin­den­sa­na­sý­ðý­ný­rým”2­ di­ye­rek­þey­ta­nýn­þer­a­pýp-boz­ma,­na­di­ren­kar­þý­la­þý­lan­bir­sa­- rin­den­Al­lah’a­sý­ðýn­mak­la­“is­ti­â­ze”­e­de­rek­o­nun vun­ma­me­ka­niz­ma­sý­dýr.­An­cak,­bir­çok o­luþ­tur­du­ðu­kö­tü­dü­þün­ce,­e­ner­ji,­stres­ve­duy­dav­ra­ný­þýn­alt­ya­pý­sý­ný­et­ki­ler.­A­me­ri­kan gu­sal­ça­týþ­ma­yý­ha­fif­let­me­ye­yö­nel­me­li.­ Psi­ki­yat­ri­Bir­li­ðin­ce;­“Bi­rey,­e­mas­yo­nel­ (duy­gu­Dün­ya­nýn­ka­rar­sýz,­dal­ga­lý,­fýr­tý­na­lý­ol­ma­sý;­is­sal)­ça­týþ­ma­ya­da­iç­ve­dýþ­stres­et­ken­le­ri­ne­kar­- tik­bâ­lin­ne­ler­ge­ti­re­ce­ði­nin­bi­lin­me­me­si­kay­gý­sý­þý,­ka­bul­e­dil­me­yen­dü­þün­ce,­duy­gu­ve­ey­lem­le­ri nýn­bas­ký­sý­al­týn­da­ka­lan­in­san­güç­lü­bir­sa­vun­sim­ge­sel­o­la­rak­dü­zel­te­rek­ya­da­yad­sý­may­la­þe­- ma­me­ka­niz­ma­sý­na­ih­ti­yaç­du­yar.­Ýþ­te­kul,­her kil­len­miþ­söz­cük­ler­sarf­e­de­rek­ve­ya­dav­ra­nýþ­lar ha­yýr­lý­i­þin­ba­þýn­da­ve­Kur’ân’dan­bir­sû­re­o­ku­ser­gi­le­ye­rek­tep­ki­ve­rir”­þek­lin­de­ta­rif­e­di­lir. ma­ya­baþ­la­dý­ðýn­da­“E­u­zu­bil­la­hi­mi­neþ­þey­ta­nýr­ra­Þey­tan­dan­Al­lah’a­sý­ðýn­ma­ (is­ti’a­ze),­Kur’ân cim”­ di­ye­rek­Ka­dîr-i­Kül­li­Þey’e­sý­ðý­nýr;­bü­yük

Y

bir­gü­ven,­ta­rif­e­dil­mez­bir­ra­hat­lýk­his­se­der. Hac­da­da,­sem­bo­lik­o­la­rak,­ha­ya­tý­nýn­en­bü­yük stres­fak­tör­le­rin­den­bi­ri­o­lan­þey­ta­ný­ve­do­la­yý­sýy­la­ken­di­þey­ta­ný­ný,­nefs-i­em­ma­re­si­ni­taþ­la­mak­la,­a­de­ta­bi­rik­miþ­ne­ga­tif­e­ner­ji­si­ni,­stre­si­ni bo­þal­týp,­ra­hat­lar.­Ýþ­te­bu,­“ya­pýp-boz­ma”­me­ka­niz­ma­sý­nýn­kul­luk­ha­ya­tý­na­yan­sý­ma­sý­ve­ku­lun bah­si­ge­çen­stres­le­re­ve­duy­gu­ça­týþ­ma­la­rý­na kar­þý­ken­di­ni­ko­ru­ma­sý­dýr. “Kü­für,­þetm­ve­be­lâ”­top­lum­da­yay­gýn­o­la­rak kul­la­ný­lan­ne­ga­tif­sa­vun­ma­me­ka­niz­ma­la­rýn­dan­dýr.­Her­han­gi­bir­hak­sýz­lý­ða,­zul­me­ma­ruz ka­lýp­stres­i­çe­ri­si­ne­gi­ren­fert,­duy­gu­ça­týþ­ma­la­rý ya­þar;­ya­kü­für,­ya­þetm­ve­ya­be­lâ­þek­lin­de­tep­ki ve­rir.­Ki­mi­za­man­da­si­nir­le­nir,­þid­de­te­yö­ne­lir; ma­sa­yý,­du­va­rý­yum­ruk­lar.­Bu­tep­ki­le­rin­te­me­lin­de­ki­psi­ko­lo­ji­in­kâr­ve­ya­ka­bul­et­me­me­dir.­Ýn­kâr­psi­ko­lo­ji­si­nin­en­deh­þet­li­þe­kil­de­ya­þan­dý­ðý hâl­i­se,­i­mân,­yâ­ni­tev­hîd­ko­nu­sun­da­or­ta­ya­çý­kar.­Bu­â­le­min­bir­ya­ra­tý­cý­sý­ol­du­ðu­nu­in­kâr...­Bu

du­rum­da­“sim­ge­sel­o­la­rak­dü­zelt­me”,­i­na­nan­ki­þi­le­re­ve­ya­i­nan­cý­i­fa­de­e­den­i­þa­ret­le­re­sal­dý­rý­þek­lin­de­or­ta­ya­çý­kar.­An­cak­bu­in­kâr­psi­ko­lo­ji­si­var­lý­ðýn­ge­ne­li­kar­þý­sýn­da­bir­yal­nýz­lýk­ve­sa­hip­siz­lik duy­gu­la­rý­ný­da­be­ra­be­rin­de­ge­ti­rir.­Ki­þi­iþ­le­yi­þin ge­ne­li­ni­ken­di­ruh­â­le­min­de­çö­ze­me­di­ði­i­çin,­bü­tün­i­çin­de­ki­ko­nu­mu­nun­ö­nem­siz­li­ði­ni­gör­dük­çe­ya­da­dü­þün­dük­çe­bir­de­ðer­siz­lik,­an­lam­sýz­lýk, sa­hip­siz­lik­psi­ko­lo­ji­si­ne­ka­pý­lýr.­Duy­gu­la­rý­da­ðýl­mýþ,­par­ça­lan­mýþ­týr.­Ha­ya­tý­mâ­nâ­sýz­ve­sý­kýn­tý­lý bul­mak­ta­dýr.­Ýn­sâ­nî­de­ðer­ve­mü­nâ­se­bet­ler­bit­miþ­tir.­Yal­nýz­lýk­ar­týk­kor­kunç­bir­fe­lâ­ket­gi­bi­o­nu tit­ret­mek­te­dir.3 Ýþ­te­bü­tün­bun­lar,­iç­te­ki­“ya­pýpboz­ma”­me­ka­niz­ma­sý­nýn­bir­u­zan­tý­sý­o­la­rak­or­ta­ya­çý­kar.­An­cak,­bun­lar­ki­þi­yi­ra­hat­lat­mak­tan çok,­sý­kýn­tý­ya­so­kar­ve­yal­nýz­lýk,­ça­re­siz­lik,­kim­se­siz­lik­duy­gu­la­rý­ný­da­ha­da­art­tý­rýr.­ Dipnotlar: 1- Sözler, s. 297; 2- Kur’ân, Mü’minûn, 97; 3- Yeni Asya, 17.10.2003, Enstitü.

Ödemiþ’ten Ýzmir’e

BAÞET

Yemek yemek bir mu'cizedir AHMET SANDAL sandalahmet@hotmail.com

e­mek­ye­mek,”­bi­ri­i­sim,­bi­ri­mas­tar­e­ki­al­mýþ­ve­her­i­ki­si­de­ay­ný harf­ler­den­mü­te­þek­kil­i­ki­ke­li­me. Bu­her­i­ki­ke­li­me,­yan­ya­na­gel­di­ðin­de­“ye­mek­ye­me”­þek­lin­de­ki­i­sim­fi­i­li­o­luþ­tu­ru­yor. “Ye­mek­ye­mek,”­her­i­ki­si­de­ay­ný­harf­ler­den­o­luþ­tu­ðu­ve­her­i­ki­si­bir­a­ra­ya­gel­di­ðin­de­fark­lý­bir­an­lam­o­luþ­tur­du­ðu­i­çin,­di­li­mi­ze­öz­gü­il­ginç­bir­du­rum­bu.­Üs­te­lik,­“ye­mek­ye­mek”­ha­ya­tý­mýz­da­ol­duk­ça­sýk­kul­lan­dý­ðý­mýz­bir­de­yim.­ Ger­çi,­a­sýl­an­lat­mak­is­te­di­ðim,­ko­nu­nun bu­dil­yö­nü­de­ðil.­Fa­kat,­gi­riþ­kýs­mýn­da­bu­il­ginç­lik­ten­do­la­yý, mec­bu­ren­dil­bil­gi­si­yö­nü­ne­de­de­ðin­dim.­An­cak, a­sýl­de­ðin­mek­is­te­di­ðim­hu­s us,­“ye­mek­ ye­m ek” de­d i­ð i­m iz

“Y

ve­çok­da­ba­si­te­al­dý­ðý­mýz­bu­ol­gu­nun­as­lýn­da­ne­mu­az­zam­bir­va­ký­a­ve­ne­bü­yük bir­ha­ki­kat­ol­du­ðu­dur.­ “Ye­mek­ye­mek”,­i­ki­mu­az­zam­ni­me­tin bir­a­ra­ya­gel­me­si­dir.­Bir­ta­raf­ta­“ye­mek”­de­di­ði­miz,­Al­lah­ta­ra­fýn­dan­ih­san­e­dil­miþ­ve ya­þa­yan­can­lý­la­ra­su­nul­muþ,­ni­met­ve­gý­da var.­Bu­ni­met­ler,­bu­gý­da­lar­had­siz­ve­he­sap­sýz.­Her­an,­her­sa­at,­her­gün,­her­ay,­her yýl­gü­zel­bir­plan­ve­sis­tem­i­çe­ri­sin­de­biz­le­re su­nul­mak­ta,­mev­sim­mev­sim,­a­de­ta­bir­sof­ra­gi­bi­ö­nü­mü­ze­se­ril­mek­te­dir.­Biz­ler­gö­rün­tü­de­bu­ni­met­le­ri­san­ki­bir­ça­lýþ­ma,­bir üc­ret­ve­bir­be­del­kar­þý­lý­ðý­a­lý­yor­muþ­gi­biy­sek­de,­biz­le­re­o­be­de­li­el­de­et­mek­i­çin,­o ça­lýþ­ma­yý­gös­ter­mek­i­çin,­o­üc­re­ti­ö­de­mek i­çin­ge­rek­li­o­lan­kol­gü­cü­nü­ve­a­kýl­gü­cü­nü ve­ren­de­Al­lah’týr­(cc).

Bir­ba­ký­yor­su­nuz,­kýþ­gel­miþ,­ký­þýn­mey­ve­si­fark­lý.­Bir­ba­ký­yor­su­nuz­yaz­gel­miþ­ya­zýn­mey­ve­si­da­ha­fark­lý.­Ýlk­ba­ha­rýn,­son­ba­ha­rýn­mey­ve­si­fark­lý.­Her­mev­si­min­seb­ze­si, mey­ve­si­fark­lý­ol­mak­la­iþ­bit­mi­yor.­Al­lah (cc),­her­mev­si­me­gö­re­ay­rý­bir­iþ­tah­ve­is­tek­ve­ri­yor.­Al­lah­(cc),­mev­si­mi­ne­gö­re­hal­ket­ti­ði­gý­da­ya­gö­re­iþ­tah­da­ve­ri­yor.­Ya­zýn ye­mek­i­çin­að­zý­nýn­su­lan­dý­ðý­bir­mey­ve­yi bir­kýþ­gü­nü­ma­nav­da­gö­rür­se­niz,­bý­ra­ký­nýz að­zý­ný­zýn­su­lan­ma­sý,­i­çi­niz­tit­rer­ve­ü­þür­sü­nüz.­Ben­ge­çen­gün,­bir­ma­nav­da,­bu­ka­ra ký­þýn­or­ta­sýn­da,­bir­kaç­a­det­kar­puz­gör­düm,­i­çim­tit­re­di,­iþ­ta­hým­gel­me­di­ði­gi­bi bü­yük­bir­ü­þü­me­his­si­u­yan­dý­ben­de.­Hal­bu­ki,­o­gý­da­yaz­gü­nü­yen­di­ðin­de­se­rin­lik ve­ri­yor.­De­mek­ki,­ye­mek­gý­da­sý­nýn­ve­ril­me­siy­le,­iþ­bit­mi­yor­“iþ­ta­hýn­da­ve­ril­me­si­ve

son­suz­ni­met­ler­gön­der­miþ­ve­gön­der­di­ði son­suz­ni­met­le­ri­ye­mek­i­çin­de­çe­þit­çe­þit or­gan­lar­hal­ket­miþ­ve­ye­me­duy­gu­su­nu­(iþ­ta­hý)­da­ver­miþ­tir. Þim­di,­“ye­mek­ye­mek”­de­yi­min­i­ki­kýs­mý­nýn­mev­cut­ol­du­ðu­nu­ve­di­ðer­kýs­mý­nýn mev­cut­ol­ma­dý­ðý­ný­var­sa­ya­lým.­Ya­ni,­þu­nu var­sa­ya­lým:­Að­zý­mýz,­di­þi­miz,­di­li­miz,­tü­kü­rük­bez­le­ri­miz,­yu­ta­ðý­mýz­yok,­an­cak­dün­ya­da­biz­le­bir­lik­te­“ye­mek”­de­di­ði­miz­gý­da­lar­var.­“Ye­mek­var,­ye­mek­ye­me­u­zuv­la­rý ve­his­si­yok”.­Bir­i­þe­ya­ra­maz.­Þim­di­de­þu­nu­var­sa­ya­lým:­Dün­ya­da­biz­va­rýz,­“ye­mek” de­di­ði­miz­gý­da­lar­yok,­an­cak,­að­zý­mýz,­di­þi­miz,­di­li­miz,­tü­kü­rük­bez­le­ri­miz,­yu­ta­ðý­mýz­var.­Ya­ni, “ye­mek­yok,­ye­mek­ye­me u­zuv­la­rý­ve­his­si­var”.­Yi­ne bir­i­þe­ya­ra­maz. Öy­ley­se, yu­ka­rý­da­an­la­tý­lan­la­rý­bir bü­tün­o­la­rak­dü­þün­dü­ðü­müz­de,­“ye­mek­ye­mek”­de­di­ði­miz­hu­su­sun­as­lýn­da­ne mu­az­zam­bir­ha­di­se,­ne­a­zim­bir­o­lay­ol­du­ðu­nu an­la­rýz.­E­sa­sýn­da,­çok da­ha­kap­sam­lý­te­fek­kür­ et­t i­ð i­m iz­d e, “ye­m ek­ ye­m ek” de­di­ði­miz­hu­su­sun­bir­mu'­ci­ze ol­du­ðu­nu­fark­e­de­r iz.­ Her­ gün bir­kaç­kez­tek­rar­la­dý­ðý­mýz­i­çin­ü­ze­rin­den faz­la­ca­dü­þün­me­yip­de geç­ti­ði­miz­ve­“Ne­gü­zel­ye­mek ye­dik,­ne­hoþ­ye­mek­ye­dik,­ne­tat­lý ye­mek­ye­dik”­de­yip­de,­yal­nýz­ca­gý­da­la­rýn ye­- gü­zel­li­ði­ne,­hoþ­lu­ðu­na,­tat­lý­lý­ðý­na­a­týf­ta­bu­ri­za­ma­ný­na lun­du­ðu­muz,­an­cak­ço­ðun­luk­la­yu­ka­rý­da­ki gö­re­ve­ril­me­si­ge­re­ki­yor.” kap­sa­mý­ný­dü­þün­me­di­ði­miz­“ye­mek­ye­mek” Ye­mek­ye­mek­i­çin,­ön­ce­iþ­tah­ge­re­kir.­Ýþ­- de­yi­min­de­du­rum­o­ka­dar­da­ba­sit­de­ðil.­ tah­ol­ma­sý­yet­mi­yor.­Ye­mek­ye­mek­i­çin­a­“Ye­mek­ye­mek”­de­yip­her­gün­bir­çýr­pý­ðýz­lâ­zým,­diþ­lâ­zým.­Diþ­ol­ma­sý­yet­mi­yor, da­söy­le­yip­de­geç­ti­ði­miz,­de­yi­mi­nin­kap­sa­di­þi­miz­le­ö­ðüt­tü­ðü­müz­gý­da­la­rýn­dil­yar­dý­- mý­ný,­ni­te­li­ði­ni­ve­bir­bü­tün­o­la­rak­ö­zel­li­ði­mýy­la,­yu­ta­ða­doð­ru­i­til­me­si­ge­re­ki­yor.­Ya­ni ni­dü­þün­me­di­ði­miz­de­ve­ko­nu­yu­ba­si­te­al­dil­ge­re­ki­yor.­Yu­tak­ge­re­ki­yor.­Ye­mek­bo­- dý­ðý­mýz­da,­gaf­let­ve­nan­kör­lük­i­çin­de­o­lu­ru­su­nun­ö­nün­de­ka­pý­va­zi­fe­si­gö­ren­yu­tak ruz.­Ýn­san­la­rýn­bir­ço­ðu­bu­hu­sus­ta-–ma­a-­ ol­ma­sý­yet­mi­yor,­bu­yu­ta­ðýn­ça­lý­þa­bil­me­si­i­- le­sef—nan­kör­lük­ve­gaf­let­i­çin­de­dir.­Bu çin­tü­kü­rük­bez­le­ri­nin­ça­lýþ­ma­sý­ge­re­ki­yor. du­rum,­çok­a­cý­bir­ger­çek­tir.­ Ni­met­le­ri­ba­si­te­al­mak,­in­sa­na­has­bir Ya­ni,­dil­i­le­ta­dý­ný­a­la­rak­ye­di­ði­miz­gý­da­la­rý ye­mek­bo­ru­su­na­gön­der­mek­i­çin­tü­kü­rük nan­kör­lük­tür.­Ar­týk,­ba­si­te­al­dý­ðý­mýz­o­ni­bez­le­ri­ve­yu­tak­ge­rek­mek­te­dir.­Gö­rül­dü­ðü met­ler­i­çin­de­da­hi­son­suz­ni­met­ler­sak­lý­ol­gi­bi­“ye­mek­ye­mek”­de­di­ði­miz­ey­le­min­i­- du­ðu­nu­fark­e­de­lim­ve­bu­nan­kör­lük­ten kin­ci­kýs­mýn­da­da­ni­ce­ni­ce­ni­met­ler,­da­ha vaz­ge­çe­lim.­Yü­ce­Rab­bi­mi­ze­(cc)­son­suz doð­ru­su­hep­si­de­bi­rer­ni­met­o­lan­or­gan­lar bir­þe­kil­de­þük­re­de­lim.­Ve­her­ye­mek­ye­var.­“Ye­mek­ye­mek”­þek­lin­de­ki­de­yi­min me­ye­baþ­la­dý­ðý­mýz­da­Bis­mil­lah­i­le­baþ­la­yýp hem­bi­rin­ci­kýs­mýn­da,­hem­de­i­kin­ci­kýs­- El­ham­dü­lil­lah­i­le­bi­ti­re­lim­ve­or­ta­da­da­te­mýn­da,­son­suz­þü­kür­ge­rek­mek­te­dir.­O­(cc) fek­kür­e­de­lim,­Ýn­þa­al­lah.

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

HALÝL USLU haliluslu1951@hotmail.com

de­miþ­li,­Ti­re­li,­Ba­yýn­dýr­lý­ve­Ýz­mir­li­gö­nül dost­la­rý­mýz,­bu­mez­kûr­mer­kez­le­re­gel­me­miz ve­çe­þit­li­dal­lar­da­kon­fe­rans,­se­mi­ner­ve­soh­bet­yap­ma­mý­zý­is­te­miþ­ler­dir.­Bu­bab­da­Ö­de­miþ’te­i­ka­met­e­den­Ýz­mir­es­ki­mil­let­ve­ki­li­muh­te­rem­Meh­met­Öz­kan­ve­Þa­hin­kar­de­þi­mi­zin­him­met­le­riy­le­Ö­de­miþ­Tu­tuk­lu­ve­Ce­za­e­vin­de,­de­mir­par­mak­lýk­lar ar­ka­sýn­da­e­ði­tim­ba­býn­da­“Hz.­Pey­gam­ber­(asm)­ve kar­deþ­lik”,­ay­rý­ca­“Hz.­Yu­suf­(as)­ve­Sa­ha­be­den­Vah­þi­(ra)”­baþ­lýk­lý­i­ki­kon­fe­rans­ver­dik.­Gör­dü­ðü­müz man­za­ra­ve­þa­hit­ol­du­ðu­muz­di­ya­log­lar­cüm­le­mi­zin göz­le­ri­ni­ya­þart­mýþ­týr.­Yet­ki­li­le­re­bü­yük­al­kýþ­lar... Tür­ki­ye’de­524­ce­za­e­vi­ve­i­çin­de­tu­tuk­lu­ve­ce­za­al­mýþ­100­bi­ni­aþ­kýn­mah­kûm­var­dýr.­Fa­kat­Ýs­tan­bul em­ni­ye­ti­nin­a­çýk­la­ma­sý­na­gö­re­çý­kan­la­rýn­yüz­de­34’ü ge­ri­gel­mek­te­dir.­Kin­ve­kan­dâ­vâ­la­rý­ve­za­rar­lý­a­lýþ­kan­lýk­lar­ve­em­sâ­li­suç­lar­yi­ne­in­san­bün­ye­sin­de­de­vam­et­mek­te­dir.­Bu­i­ti­bar­la­te­da­vi­an­cak­e­ði­tim­ve öð­re­tim­bâ­býn­da­ver­di­ði­miz­bu­gi­bi­kon­fe­rans­lar­la­o­lur.­Bu­e­ði­tim­le­rin­“kalp,­a­kýl­ve­ruh­la­ra”­ak­set­me­si,­o­ra­lar­da­neþ­vü­ne­mâ­bul­ma­sýy­la­ve­in­sa­nýn­na­sýl­bir eþ­ref-i­muh­lû­kat­ol­du­ðu­nun­bi­lin­me­siy­le,­o­ki­þi­ler­va­ta­na­ve­mil­le­te­nâ­fi­bi­rer­u­zuv­o­la­cak­ve­tek­rar­bu yer­le­re­düþ­me­ye­cek­tir­in­þal­lah.­Geç­miþ­te­ki­“Med­re­se-i­Yu­su­fi­ye”­tat­bi­kat­la­rýy­la,­bu­ra­la­rýn­bir­mâ­ne­vî bah­çe­ol­ma­sý­na­ça­lýþ­mak­ta­yýz­ve­ça­lý­þýl­ma­lý­dýr. Ay­ný­gü­nün­ak­þa­mý­Ö­de­miþ­Ye­ni­As­ya­tem­sil­ci­lik bi­na­sýn­da­çev­re­den­de­ge­len­ler­le­“U­huv­vet­ve­E­ði­tim”­ü­ze­rin­de­bir­soh­be­ti­miz­ol­du.­Ar­dýn­dan­ha­tý­ra ve­su­al­ler­le­ce­vap­lar­de­vam­et­ti.­Sa­ba­hý­il­çe­mer­ke­zin­de­ki­çe­þit­li­zi­ya­ret­le­rin­a­ka­bin­de­Meh­met­Öz­kan Bey­le­Ti­re­il­çe­si­nin­yo­lu­nu­tut­tuk.­Es­naf­zi­ya­ret­le­ri yap­týk.­A­ka­bin­de­hiz­met­va­kýf­bi­na­sýn­da­çok­ka­la­ba­lýk­bir­gru­ba­ve­yi­ne­çev­re­den­ge­len­genç­le­re,­Hz. Be­di­üz­za­man’ýn­Ha­þir­Ri­sâ­le­si­nin­so­nun­da­ü­ze­rin­de dur­du­ðu,­bü­yük­dün­ya­a­i­le­si­nin­dört­ö­nem­li­is­ti­nad du­va­rý­me­sa­be­sin­de­o­lan­“ço­cuk­lar,­ih­ti­yar­lar,­genç­ler­ve­a­i­le­ha­ya­tý”­ü­ze­rin­de­ki­tesbit­le­ri­ni­an­lat­týk.­Bu soh­be­tin­a­ka­bin­de­Ri­sâ­le-i­Nur­la­rýn­e­hem­mi­ye­ti­ü­ze­rin­de­4-5­a­det­ma­zi­den­þa­hit­ol­du­ðu­muz­ha­tý­ra­la­rý­bü­yük­bir­iþ­ti­yak­la­an­lat­týk. Sa­ba­hýn­da­muh­te­rem­Ab­dün­nur­Ke­se­li­kap­tan­lý­ðýn­da,­ye­ni­ye­ni­genç­le­rin­cý­výl­daþ­tý­ðý,­mad­dî­ve mâ­ne­vî­çeh­re­si­git­tik­çe­de­ði­þen­Ba­yýn­dýr­il­çe­mi­ze var­dýk.­Va­kýf­bi­na­sýn­da­biz­le­ri­bek­le­yen­can­dost­la­rý­mý­za­mu­ha­tap­ol­duk.­Kül­li­ya­týn­genç­le­re­ba­kan sa­hi­fe­le­rin­den­neþ­ri­yat­la­il­gi­li­su­âl­le­ri­nin­ce­vap­la­rý­na­ka­dar,­sa­mi­mî­bir­ha­va­da­soh­bet­le­ri­miz­de­vam et­ti.­Bu­ra­da­dik­kat­et­ti­ðim­ve­se­vin­di­ðim­hu­sus­i­se; þar­kýn­bir­çok­vi­lâ­ye­tin­de­ki­genç­le­rin,­o­ku­mak­i­çin bu­ra­la­ra­ka­dar­ge­lip­i­lim­tah­sil­et­me­siy­di. A­ka­bin­de­yi­ne­Ab­dün­nur­A­ða­be­yi­mi­zin­baþ­kan­lý­ðýn­da­ve­þi­ir­gi­bi­a­kan­yol­lar­da­ken­di­mi­zi­Ýz­mir­Pý­nar­ba­þý­Ye­ni­As­ya­va­kýf­bi­na­sýn­da­bul­duk.­Ge­ce­nin­de­rin­lik­le­ri­ne­ka­dar,­Ýz­mir’in­bir­çok­sem­tin­den­ge­len­kar­deþ­le­ri­miz­le­Kur’ân’ýn­bu­as­ra­ba­kan­sa­týr­la­rý­ü­ze­rin­de ve­ö­zel­lik­le­Hz.­Be­di­üz­za­man’ýn­“Bir­tek­ga­yem­var­dýr”­ve­“Kar­þým­da­müt­hiþ­bir­yan­gýn­var,­i­çin­de­ev­lâ­dým­ya­ný­yor”­ser­lev­ha­sý­al­týn­da­“A­hi­re­te­i­man­e­sa­sý­nýn ço­cuk­lar,­ih­ti­yar­lar,­genç­ler­ve­a­i­le­ha­ya­týn­da­ki­fay­da­la­rý­ve­i­nan­ma­ma­nýn­za­rar­la­rý”­ü­ze­rin­de­çe­þit­li­mi­sâl ve­ra­kam­lar­la­dur­duk.­Ý­kin­ci­bö­lüm­de­ki­soh­be­ti­miz is­tek­ve­ar­zu­ü­ze­ri­ne­ma­zi­den­ge­len­ve­ta­ma­men­Ri­sâ­le-i­Nur’u­ta­ný­mak­la­i­le­il­gi­li­hem­te­bes­süm,­hem­de bir­ço­ðu­mu­zu­að­la­tan­ha­tý­ra­lar­la­geç­ti.­Ýz­mir­Ü­ni­ver­si­te­sin­de­ki­genç­ler­i­se­ay­rý­bir­þevk­un­su­ru­i­di.­Pý­nar­ba­þý­baþ­lý­ba­þý­na­ý­þýk­sa­çan­bir­mer­kez­ol­muþ.­Me­sut­lar,­Ad­nan­lar,­Sa­lih­ler,­Meh­met­ler,­E­rol­lar­vs.’ler. Ma­zi­de­ki­tar­tý­þýl­maz­zor­luk­la­rý,­iþ­ken­ce­le­ri,­ýz­tý­rap­la­rý­te­mâ­þâ­et­mek­le,­bu­gün­da­ha­çok­koþ­ma­yý­ve ça­lýþ­ma­yý­yap­mak­mec­bu­ri­ye­ti,­in­san­ve­hâs­se­ten “dâ­vâ­a­da­mý­yým”­di­yen­le­rin­his­set­me­si­ve­o­ku­ma­sý za­ru­rî­ol­du­ðu­or­ta­da­dýr.­Hz.­Be­di­üz­za­man’ýn­“Mev­cut­la­ik­ti­fa­dûn­him­met­lik­tir”­tes­bi­ti­nin­sev­gi­ve­te­fek­kür­do­lu­ça­tý­sý­ve­kub­be­si­al­týn­da­yü­rü­me­li­yiz,­ko­nuþ­ma­lý­yýz,­yaz­ma­lý­yýz.­Bun­la­rý­ya­pan­la­rý­bir­mil­let o­la­rak­teb­rik­e­di­yor­ve­a­yak­ta­al­kýþ­lý­yo­ruz.­Ta­ri­hî­ve ma­ne­vî­bü­yük­bir­hiz­me­ti­haþ­met­le­ve­meþ­rû­ve­he­lâl­da­i­re­de­ya­pan­la­ra,­bü­tün­mil­let­can­dan­ve­gö­nül­den du­a­lar­et­mek­te­dir.­Her­ke­si­ku­cak­la­ya­rak,­mil­lî­bir­lik­ve be­ra­ber­lik­i­çin­de­yü­rü­mek­bi­zim­va­zi­fe­miz­dir.

Ö


10

YENÝASYA / 26 ÞUBAT 2010 CUMA

KÜLTÜR-SANAT

Akýllý mýyýz?

HARMAN RÝFAT OKYAY rifatokyay@hotmail.com

a­ha­i­yi­yi­da­ha­gü­ze­li­ya­ka­la­mak,­el­de­et­mek ve­i­lân­et­mek­i­çin,­çok­bü­yük­bir­gay­ret­ve ça­lýþ­ma­biz­le­ri­bek­li­yor...­Ha­yal­le­ri­mi­zi­ve ko­nuþ­ma­la­rý­mý­zý­süs­le­yen­i­yi­ni­yet­ve­he­def­le­ri­mi­zi,­raf­lar­dan­in­di­re­rek­tat­bi­kat­sa­ha­sý­na­koy­ma­lý­yýz... Kö­tü­lü­ðü­kö­tü­lük­le­kal­dý­ra­ma­ya­ca­ðý­mýz­gi­bi, tem­bel­li­ði­mi­zi­de­ba­ha­ne­ler­le­süs­lü­tem­bel­lik­le or­ta­dan­kal­dý­ra­ma­yýz.­Geç­mi­þin­süs­lü­ve­a­bar­tý­lý ba­þa­rý­la­rý­bi­le­ge­le­ce­ði­mi­ze­ha­li­ha­zýr­da­ki­ha­ya­tý­mý­za­fay­da­ver­mez.­Ýl­la­ki­ça­lýþ­mak,­bü­yük­bir gay­ret­ve­ü­mid­le­ça­lýþ­mak­la­ha­ya­tý­mý­zý­dü­zen­le­me­dik­ten­son­ra... Ak­lý­mý­zýn­a­kýl­sýz­lýk­la­rý,­is­pat­ve­is­kat­i­çin­ko­þuþ­tur­du­ðu­hiçbir­ça­lýþ­ma­ve­ça­lýþ­ma­or­ta­mý­bi­ze doð­ru­la­rý­ya­ka­la­mak­ve­ya­þa­mak­i­çin­fýr­sat­ver­me­ye­ce­ði­gi­bi,­ya­ný­na­bi­le­yak­laþ­týr­ma­ya­cak­týr... Al­tý­ný­üs­tü­nü,­sa­ðý­ný­so­lu­nu­he­sap­la­ma­dan­dü­þün­mek,­biz­le­ri­an­cak­ken­di­dü­þün­ce­le­ri­mi­ze­ve fi­kir­le­ri­mi­ze­mah­kûm­e­de­cek­tir...­Bi­zim­i­çin­en uy­gun­ko­nuþ­ma­ve­fi­kir­be­yan­et­me­or­ta­mý­dü­þü­ne­rek­ol­ma­lý­dýr.­Ken­di­e­li­miz­le­ken­di­di­li­mi­zi bað­la­ma­ya­lým... A­kýl­lý­mý­zýn­dü­rüst­lü­ðü­ser­gi­le­me­gay­ret­le­ri­ak­lýn­ö­nü­ne­ge­çer­se,­a­kýl­lý­ol­ma­mý­zý­da­en­gel­ler... Ger­çek­ne­i­se­doð­ru­luk­da,­dü­rüst­lük­de­o­nun­i­çin­de­dir­ve­a­kýl­lý­lýk­da­bu­dur.­Kim­se­dün­ya­ku­rul­du­ku­ru­la­lý­zor­la­a­kýl­lý­ol­ma­dý­ðý­gi­bi,­ak­lý­ný­kul­lan­ma­dan­da­doð­ru­ve­dü­rüst­ol­ma­mýþ­týr...­El­bet­te­ki bu­dü­rüst­lük­ve­doð­ru­luk­bi­zim­ça­lýþ­ma­dü­ze­ni­miz­de­ak­lýn­en­bü­yük­yar­dým­cý­la­rý­dýr. Ken­di­mi­ze­ya­zý­la­cak­en­ký­sa­ve­öz­lü­mek­tup ah­lâ­ken­ve­il­men­bil­gi­sa­hi­bi­o­la­rak­ken­di­mi­zi­i­yi ve­gü­zel­þey­le­re­sevk­ve­ka­na­li­ze­et­mek­gi­bi­bir gü­zel­lik­or­ta­yer­de­du­rur­ken­ken­di­mi­zi­an­lat­mak i­çin,­baþ­ka­la­rý­ný­kö­tü­le­mek­gi­bi­a­þa­ðý­la­rýn­ya­pa­ca­ðý­bir­i­þe­te­ves­sül­e­dil­me­si­an­la­þý­lýr­gi­bi­de­ðil­dir... Var­lý­ðý­mýz­e­ðer­gu­rur­ve­ki­bi­ri­miz­den­ne­ma­la­na­rak­yük­sek­ve­ka­lýn,­du­yar­sýz­du­var­la­rýn­ar­ka­sýn­da­sak­la­ný­yor­ve­biz­de­bu­na­se­yir­ci­ka­lý­yor­sak, ya­zýk­ki­ne­ya­zýk­bi­zim­o­kü­çü­cük­ak­lý­mý­za... Ba­þýn­vü­cut­ta­ki­en­yük­sek­ye­ri­iþ­gal­et­me­si­i­çin­de­ki­ak­lýn­ol­ma­sýn­dan­de­ðil­dir.­Çün­kü­ni­ce­a­kýl­sýz baþ­lar­var­ki­a­yak­la­rýn­pe­þin­de­pe­ri­þan­ol­muþ­lar­dýr...­Ak­lýn­ev­ve­la­ak­la­yol­a­çan­bir­i­man­ve­i­nanç me­þa­le­si­ol­ma­sý­ge­rek­mez­mi? Bat­mak,­bit­mek­ve­yok­ol­mak­kor­ku­su­nun­ruh­la­rý­sar­dý­ðý­bir­or­ta­mý­an­cak­i­nanç­lý­bir­a­kýl­se­lâ­me­te­çý­ka­ra­bi­lir...­Ha­yat­tan­bek­len­ti­le­ri­bu­dün­ya­yý­a­þan­bir­ak­lýn­i­man­ta­ri­kiy­le­el­de­e­de­me­ye­ce­ði hiç­bir­sa­a­det­ve­lez­zet­yok­tur. Genç­ken­ha­ya­týn­ta­dý­ný­ve­gi­di­þa­tý­ný­ze­hir­le­yen bir­a­kýl,­ih­ti­yar­lý­ðýn­sa­a­de­ti­ni­ve­lez­ze­ti­ni­ha­yal­bi­le e­de­mez.­Bu­ba­kým­dan­ak­lý­ye­rin­de­ve­ya­ra­tý­cý­sý­nýn­yo­lun­da­kul­lan­mak­el­bet­te­en­bü­yük­a­kýl­lý­lýk o­la­cak­týr. A­kýl­ak­lý­ve­re­nin­is­te­ði­ve­e­mir­le­ri­doð­rul­tu­sun­da­kul­la­ný­lýr­sa,­an­cak­a­kýl­o­la­bi­lir.­Ne­mut­lu­o­ki­þi ki­ak­lý­ný­i­man­ve­Ýs­lâ­mi­yet­le­süs­le­miþ­tir.

D

En büyük zenginlik ailedeki huzurdur AÝLE DANIÞMANI VE GAZETEMÝZ YAZARLARINDAN HALÝT ERTUÐRUL, "DÜNYANIN EN BÜYÜK ZENGÝNLÝÐÝ AÝLEDEKÝ HUZURDUR. ALLAH, HAYATINIZI AÝLE DRAMINA ÇEVÝRMESÝN. RABBÝM SÝZLERÝ EÞLERÝNÝZ VE ÇOCUKLARINIZLA ÝMTÝHAN ETMESÝN" DEDÝ. ruz.­Bu­du­rum­da­ço­cuk­ta­so­rum­suz­luk­duy­- uy­gu­lar.­ Ço­cuk­lar­ na­si­hat­le­ri­ din­le­mez­ler. gu­su­ge­li­þir.­Zen­gin­lik­ay­rý­bir­þey­ço­cuk­la­rý Ya­þan­tý­la­rý­mý­zý­ ha­ya­tý­mýz­la­ an­la­ta­lým.­ Ço­zen­gin­li­ðe­boð­mak­ay­rý­bir­þey­dir.­Ev­de­i­yi­bir cuk­la­rý­ný­zýn­ han­gi­ ru­ha­ sa­hip­ ol­ma­sý­ný­ is­ti­di­sip­lin­o­lur­sa­ço­cu­ðun­i­yi­o­la­ca­ðý­dü­þü­nül­- yor­sa­nýz,­ön­ce­ken­di­ru­hu­nu­za­ve­dav­ra­ný­þý­ÞANLIURFA Ef­su­ni­Gi­yim­ve­Me­rak­A­i­le­O­- mek­te­dir.­Ev­de­ço­cu­ða­her­gün­mah­ke­me­ku­- ný­za­ba­kýn.­Hz.­A­li­(r.a)­di­yor­ki:­‘Kö­tü­bir­ço­ku­lu’nun­dü­zen­le­di­ði­“A­i­le­ve­Genç­lik­E­ði­ti­- ru­lur­sa,­si­tem­e­di­lip,­he­sap­so­ru­lur­sa­ço­cuk cuk­yok­tur,­kö­tü­bir­a­na­ba­ba­var­mi”­ko­nu­lu­kon­fe­rans­ta­ko­nu­þan­a­i­le­da­nýþ­- dep­res­yo­nu­baþ­gös­te­rir.­Ý­ki­in­san­bir­bi­dýr,­kö­tü­bir­öð­ren­ci­yok­tur,­kö­ma­ný­ve­ga­ze­te­miz­ya­zar­la­rýn­dan­Ha­lit­Er­tuð­- ri­ni­kýs­kan­maz;­a­na-ba­ba­ço­cu­ðu­nu, tü­bir­öð­ret­men­var­dýr’ de­di. rul,­dün­ya­da­ki­en­bü­yük­zen­gin­li­ðin­a­i­le­de­ki ho­ca­i­se­öð­ren­ci­si­ni.­Ba­zý­a­na­ba­ba­lar, Ko­nuy­la­il­gi­li­Pey­gam­be­ri­hu­zur­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. ra­hat­or­tam­i­çin­ço­cu­ðu­o­ka­dar­kol­mi­zin­ha­dis­le­ri­ni­de­ak­ta­ran Þan­lý­ur­fa­Mo­za­ik­AVM­Be­le­di­ye­Kon­fe­rans lar­lar­ki;­‘a­man­sen­ya­pa­maz­sýn’­di­ye­Er­tuð­rul,­þun­la­rý­söy­le­di:­“Ço­Sa­lo­nun­da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­kon­fe­ran­sýn­a­çý­lý­- rek­çok­ko­ru­yu­cu­o­lu­yor­lar.­En­ba­þa­rý­lý cuk­la­rý­nýn­hu­zu­run­da­prob­lem­þýn­da­Ef­su­ni­Gi­yim­a­dý­na­ko­nu­þan­Sü­ley­man in­san­ha­ya­tý­i­yi­o­ku­yan,­ha­ya­tý­i­yi­ez­le­ri­kav­ga­i­le­çöz­me­ye­baþ­la­yan, Taþ­çý,­sos­yal­so­rum­lu­luk­kap­sa­mýn­da­böy­le ber­le­yen­in­san­dýr.­Her­kes­ken­di­kre­di­si­ço­cuk­la­rý­na­kav­ga­yý­öð­ret­miþ­o­bir­prog­ram­dü­zen­le­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Prog­ra­- ni­ku­lan­sýn,­ço­cuk­ba­ba­sý­nýn­kre­di­si­lur.­A­na-ba­ba­ço­cuk­la­mýn­a­çý­lýþ­ko­nuþ­ma­sý­ný­Har­ran­Ü­ni­ver­si­te­si ni­kul­lan­ma­sýn.”­ rý­nýn­ya­nýn­da­ö­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Yrd.­Doç.­Dr.­M.­Cü­neyt­Gök­zel­lik­le­bir­bir­çe­yap­tý.­ MODEL OLMAK le­ri­ne­il­ti­fat­et­A­i­le­Da­nýþ­ma­ný­ve­A­hi­Ev­ran­Ü­ni­ver­si­te­si An­n e­ ve­ ba­b a­l a­r ýn m e ­l i ­d i r ­l e r . öð­re­tim­ü­ye­si­Ya­zar­Ha­lit­Er­tuð­rul,­“Dün­ya­- ço­c uk­l a­r a­ ör­n ek­ ol­Genç­lik­ça­lýþ­nýn­en­bü­yük­zen­gin­li­ði­a­i­le­de­ki­hu­zur­dur. ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ vur­ma­sýn­da­va­Al­lah­i­çi­ni­zi­yak­ma­sýn,­ha­ya­tý­ný­zý­a­i­le­dra­mý­na gu­l a­y an­ Er­t uð­r ul, rý­lan­so­nuç­çe­vir­me­sin,­Rab­bim­siz­le­ri­eþ­le­ri­niz­ve­ço­cuk­- “A­na­ ba­ba­ ne­ yap­ta;­a­na-ba­ba la­rý­nýz­la­im­ti­han­et­me­sin”­di­ye­rek­din­le­yen­le­- ma­lý­dýr:­ Ön­ce­ siz i­l e­ kav­g a­ e­re­du­a­e­de­rek­ko­nuþ­ma­sý­na­baþ­la­dý. ço­cuk­la­ra­ mo­del den­ço­cuk­la­Er­tuð­rul,­a­i­le­da­nýþ­ma­ný­ol­du­ðu­sü­reç­i­çe­ri­- o­lun.­0-16­yaþ­a­ra,­söz­din­le­sin­de­üç­yan­lý­þýn­ya­pýl­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek­on­la­rý ra­s ý­ ço­c uk­l ar me­yen­genç­Aile Danýþmaný ve Ahi Evran þöy­le­a­çýk­la­dý:­“Zan­ne­di­yor­lar­ki­ço­cu­ðun­her na­s i­h at­l e­r i­ de­le­re­sýk­rast­lan­Üniversitesi öðretim üyesi de­di­ði­ni­ya­par­sak,­i­yi­bir­ço­cuk­ye­tiþ­tir­miþ­o­lu­- ðil,­ gör­dük­le­ri­ni Yazar Halit Ertuðrul dý­ð ý­gö­r ül­m üþ­t ür.

SAFA KEREM ARTAN ÞANLIURFA

Osmanlý saray kadýnlarýnýn kýyafetleri: Kaftanlar Hasan Nail Canat sanal âlemde yaþatýlýyor ÜNLÜ þa­ir,­ya­zar­ve­ti­yat­ro­cu­Ha­san­Na­il­Ca­nat a­dý­na­bir­in­ter­net­si­te­si­ku­rul­du.­21­E­kim­2004 yý­lýn­da­e­be­di­ye­te­göç­e­den­sa­n'at­çý­nýn,­bu­gü­ne ka­dar­ya­yým­lan­ma­mýþ­e­ser­le­ri­ve­hal­ka­a­çýl­dý­ðý e­ser­le­ri,­bu­si­te­de­me­rak­lý­la­rý­na­su­nul­du.­Ha­san Na­il­Ca­nat­41­yýl­lýk­sa­n'at­ha­ya­týn­da­bir­çok­öz­gün­e­se­re­im­za­at­tý.­Ti­yat­ro­yu­in­san­la­ra­sev­dir­mek­a­dý­na­A­na­do­lu’da­ken­di­si­nin­de­oy­na­dý­ðý gös­te­ri­ler­dü­zen­le­di.­Ýn­ter­net­or­ta­mýn­da­e­ser­le­ri,­ha­ya­tý,­vi­de­o­la­rý,­fo­toð­raf­la­rý­i­le­Ha­san­Na­il Ca­n at­ sa­n al­ â­l em­d e­ a­d e­t a­ ya­þ a­t ý­l ý­y or. http://www.ha­san­na­il­ca­nat.com­ad­lý­in­ter­net si­te­sin­den­ge­liþ­me­le­ri­ta­kip­e­de­bi­lir­duy­gu­ve dü­þün­ce­le­ri­ni­zi­þe­ref­def­te­ri­ve­an­ma­def­te­rin­de­pay­la­þa­bi­lir­si­niz.­­Kültür Sanat Servisi

ÝSTANBUL A­ta­köy’de­ bu­lu­nan­ A­ir­port­ O­ut­let Cen­ter­8­Mart­Dün­ya­Ka­dýn­lar­Gü­nü­se­be­biy­le­ “Os­m an­l ý­ Sa­r ay­ Ka­d ýn­l a­r ý­n ýn­ Ký­y a­f et­l e­r i: Kaf­tan­lar”­ser­gi­si­ni­5­Mart­2010­ta­ri­hin­de­a­çý­yor.­A­ir­port­O­ut­let­Cen­ter­ve­ÝS­MEK­iþ­bir­li­ði­i­le­ ger­çek­leþ­ti­ri­len­ ser­gi­ de­ 18.­ ve­ 19.­ yüz­yýl­da­ Os­man­lý­Sa­ra­yý’nda­Pa­di­þah­ve­eþ­le­ri­ta­ra­fýn­dan­gi­yi­len ký­ya­fet­ler­ ve­ kaf­tan­lar­ ser­gi­le­ni­yor.­ ÝS­MEK­ öð­ret­men­le­ri­ ve­ öð­ren­ci­le­ri­ ta­ra­fýn­dan­ ya­pýl­dýk­la­rý­ dö­ne­m e­ a­i t­ renk, mo­d el­ ve­ iþ­l e­me­ tek­nik­le­ri­ne sa­dýk­ ka­lý­na­rak­ ye­ni­den­ü­re­ti­len­kaf­tan­la­rýn her­bi­ri­u­zun­bir­sü­re­de­ ta­mam­la­na­bi­li­yor. Ko­ton­ ve­ i­pek­ ka­di­fe,­ i­pek­ san­tuk,­i­pek­taf­ta,­dü­þeþ­sa­ten­vs.­gi­bi­ku­maþ­lar­kul­la­ný­la­rak ü­re­ti­len­ kaf­tan­lar­ al­týn­ ve­ gü­müþ­ sim­ ip­ler­le­ iþ­le­ni­yor. Ser­gi­de­ kaf­tan­la­ra­ ek­ o­la­rak­ Os­man­lý­ sa­ray­ ka­dýn­la­rý­ ta­ra­fýn­dan­kul­la­ný­lan­þem­si­ye,­el­di­ven,­kal­pak,­fes­ve­kul­la­ný­lan­ta­ký­la­ra­da­yer­ve­ri­li­yor.­ A­ir­port­ O­ut­let­ Cen­ter’da­ki­ ser­gi­ 14­ Mart­ 2010­ ta­ri­hi­ne­ ka­dar­ haf­ta­ i­çi­ her gün­üc­ret­siz­o­la­rak­ge­zi­le­bi­lir.­­Ýstanbul / Yeni Asya

SEVÝLMEK ÖNEMSENMEKTÝR “Ben­ ye­tim­ bü­yü­dü­ðüm­ i­çin­ ço­cu­ðu­ma ba­ba­di­yo­rum.­O­da­ba­na­di­yor.­Böy­le­ce­ba­ba­sýz­lý­ðýn­ne­de­mek­ol­du­ðu­nu­bir­de­re­ce­ha­fif­let­miþ­o­lu­yo­rum”­di­yen­Er­tuð­rul,­ba­ba­ta­ra­fýn­dan­ se­vi­len­ ço­cu­ðun­ ba­ba­ya­ prob­lem ol­ma­ya­ca­ðý­ný,­ Pey­gam­be­rî­ bir­ me­tot­ o­la­rak; “Gö­nül­le­re­ gi­ril­me­den­ ka­fa­la­ra­ gi­ri­le­mez” ço­cu­ðun­ mut­la­ka­ se­vil­di­ði­ne­ i­nan­ma­sý­ lâ­zým­gel­di­ði­ni­söy­le­di. “Ço­cuk­lar­ev­de­naz­lan­mak­is­ter,­to­le­rans­lý o­lun.­Kü­çük­ha­ta­la­ra­bo­ðul­ma­yýn.­Her­ha­lü­kâr­da­on­la­rý­se­vin.­Ço­cuk­la­ra­o­lum­suz,­kö­tü bir­de­ðer­biç­me­yin,­ço­cuk­ken­di­ni­öy­le­zan­ne­der”­þek­lin­de­ko­nu­þan­Ha­lit­Er­tuð­rul,­“Ba­þar­mak­ba­þar­ma­ya­i­nan­dýr­mak­la­baþ­lar.­Bir ta­le­be­si­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­ne ‘Üs­ta­dým­ba­þar­mak­is­ti­yo­rum’­de­miþ.­O­da dö­ne­rek­‘kâ­i­na­ta­ba­þa­rý­nýn­bir­sýr­rý­var­dýr:­Sa­mi­mi­yet­ve­fe­da­kâr­lýk­týr’­di­ye­ce­vap­ver­miþ” di­ye­ko­nuþ­tu. Ha­lit­Er­tuð­rul,­kon­fe­ran­sýn­ar­dýn­dan­ka­tý­lým­cý­la­ra­ki­tap­la­rý­ný­im­za­la­dý.

BULMACA 1

2

3

4

erdalodabas@mynet.com

5

6

7

8

9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SOLDAN SAÐA — 1. Anadolu Selçuklu devlet adamý. Cinsiyet hücreleri dýþýnda, vücut hücrelerinin tümü. 2. Ant daðlarýnda meþhur bir bölge. - Kuruþun kýsasý. 3. Eþlik etmek, yanýnda bulunmak. 4. Hint - Avrupa dil ailesi. Normal þartlar altýnda ruh ve fizik yapýsý itibariyle saðlam olan Müslümana ilk etapta meþrû kýlýnan þey. 5. Uzun zaman kapalý kalmýþ susuz kuyu, maðara gibi yerlerdeki karbondioksitli pis hava. - Bir elektrik kablosunun ucunu oluþturan ve onu yapýnýn bir bölümüne baðlayan parça. 6. Hayvanlara ya da eþyaya vurulan damga, iþaret. - Eski Ýran hükümdarlarýna verilen unvan. 7. Ýnce yapýlý, yepelek, nazenin. - Danimarka, Ýsveç, Norveç, Ýzlanda, Estonya ve Çek Cumhuriyeti ulusal paralarýna verilen ad. 8. Güven, güvenç, emniyet. - Radyumu simgeleyen harfler. 9. Güney Afrika'nýn trafik iþareti. - Görkem, gösteriþ, heybet. - Deste sayýsý. 10. Bir açýklýðý örtmek için bir þeyi, açýk yerin üzerine getirmek. - Konuþanýn temel olarak aldýðý bir þeyden daha uzak olan yer veya þey, mavera.

YUKARIDAN AÞAÐIYA — 1. Türkiye'nin kuzeyindeki büyük deniz. 2. Gümüþ balýðý. - Tülbent, baþ örtüsü, beyaz yaþmak. 3. Arýtým evi. 4. Aðabey, büyük kardeþ. Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiþ, basýlý veya yazýlý kâðýt yapraklarýn bütünü. 5. Ýki ülke arasýnda yapýlan alýþ veriþin karþýlýklý olarak malla ödenmesi. -Çekiþme, bozuþma, kavga. 6. Ata binen kadýn. - Çocuklarýn oynadýðý kaydýrak oyunu. 7. Kaybedilmiþ, yitirilmiþ. Adem köprüsü. 8. Ahýrdaki gübreyi dýþarý atmak için kullanýlan kapaklý veya kapaksýz delik, pencere. - Eþi olmayan, biricik, yegâne. 9. Ateþli silâhlarda ateþlemeyi saðlamak için çekilen küçük parça. 10. Meta'da sessizler. - Stronsiyum elementinin simgesi. 11. Makine Kimya Endüstrisi'nin kýsasý. - Sýcak iklimlerde yetiþen maranta adlý kamýþtan ve baþka bitkilerin kökünden çýkarýlan, çocuk mamasý yapmaya yarayan un. 12. Bir þeyin temel tutulan yüzünün tam ters yaný. - Gelenek, görenek.

Erzurum 2. Tiyatro Festivali yapýlacak ERZURUM Va­li­li­ði­Er­zu­rum­Genç­lik­ve­Spor­Ýl Mü­dür­lü­ðü­Genç­lik­Mer­ke­zi­Mü­dür­lü­ðü­Genç­lik Ti­yat­ro­su­nun­bu­2.si­ni­dü­zen­le­ye­ce­ði­“Er­zu­rum­2. Genç­lik­Mer­ke­zi­Ti­yat­ro­Gün­le­ri”­bu­yýl­18-31­Ma­yýs­ta­rih­le­rin­de­Er­zu­rum­Dev­let­Ti­yat­ro­la­rý­Sah­ne­sin­de­ger­çek­le­þe­cek.­U­lu­sal­ve­u­lus­la­r­a­ra­sý­ni­te­lik­li fes­ti­val;­pro­fes­yo­nel,­a­ma­tör­ve­ü­ni­ver­si­te­ti­yat­ro­la­rý­ný­a­ðýr­la­ya­cak.­14­gün­bo­yun­ca­sü­re­cek­fes­ti­val,­ti­yat­ro­top­lu­luk­la­rý­a­ra­sýn­da­i­le­ti­þi­mi­baþ­la­ta­rak­sos­yal­kül­tü­rel­ve­sa­nat­sal­yön­den­ge­li­þim­le­ri­ne­kat­ký­da­bu­lun­ma­yý­a­maç­lý­yor.­Genç­le­re­gü­zel­sa­n'at­lar ve­ti­yat­ro­a­la­nýn­da­ki­be­ce­ri­le­ri­ni­ser­gi­le­mek­i­çin fýr­sat­lar­ta­ný­mak.­ti­yat­ro­yu­top­lu­mun­her­ke­si­mi­ne yay­mak,­ti­yat­ro­iz­le­yi­ci­si­sa­yý­sý­ný­ve­ka­li­te­si­ni­art­týr­mak­a­ma­cý­i­le­ge­le­nek­sel­leþ­me­si­dü­þün­ce­siy­le­ha­re­ket­e­di­len­fes­ti­val,­her­yýl,­yýl­da­bir­kez­dü­zen­le­ne­cek.­Fes­ti­val,­ay­rý­ca,­genç­le­rin­sah­ne­ler­de­ki­var­lý­ðý­na­þahit­ol­ma­yý­ve­iz­le­yi­ci­yi­genç­sa­n'at­çý­lar­la­ve­sa­n'at­çý­a­day­la­rýy­la­bu­luþ­tur­ma­yý­he­def­li­yor.­Bu­nun ya­nýn­da,­bu­faaliyet­bir­bi­rin­den­fark­lý­yer­li­ve­ya­ban­cý­me­tin­ler­le,­iz­le­yi­ci­ye­de­ði­þik­lez­zet­ler­tat­tý­ra­ca­ðý­na­i­na­ný­lan­bu­fes­ti­val­pro­fes­yo­nel­ve­a­ma­tör genç­ti­yat­ro­cu­lar­i­çin­de­ta­nýþ­ma­im­kâ­ný­o­la­cak­týr. Ka­tý­lý­mýn­ve­gös­te­rim­le­rin­a­ra­lýk­sýz­sü­re­ce­ði­fes­ti­val,­Er­zu­rum­Va­li­li­ði­nin,­Er­zu­rum­Genç­lik­Spor­Ýl Mü­dür­lü­ðü­nün,­Genç­lik­Mer­ke­zi­nin­ve­Er­zu­rum Dev­let­Ti­yat­ro­la­rý­nýn­son­yýl­lar­da­ti­yat­ro­ya­ver­di­ði des­te­ðin­de­va­mý­ni­te­li­ðin­de­o­lan­bir­kül­tür­hiz­me­ti o­la­rak­gö­ze­çar­pý­yor.­­Erzurum / YENÝ ASYA

Bir­in­san­ne­ka­dar­tak­dir­e­di­lir,­se­vi­lir­se­o­de­re­ce­ba­þa­rý­lý­ve­se­vim­li­o­lur.­Pey­gam­be­ri­miz (asm):­‘Be­nim­en­sev­di­ðim­üm­me­tim­a­çýk­ka­pa­tan­dýr,­a­çýk­a­ra­yan­de­ðil­dir’ bu­yur­muþ­lar­dýr.”

DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI — SOLDAN SAÐA: 1. VAZÝFEÞÝNAS. 2. ATEÞEMÝLÝTER. 3. RAMAN. NÝHALE. 4. AK. REVAK. KAT. 5. SERÝN. 6. EK. TALASEMÝK. 7. LAV. LAYIK. KÝ. 8. ERENAY. FAS. 9. ALÝYE. IRAMA. 10. ANÝ. ITIR. FAZ. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. VARAGELE. 2. ATAK. KARAN. 3. ZEM. VELÝ. 4. ÝÞARET. NÝ. 5. FENER ALAYI. 6. EM. VÝLAYET. 7. ÞÝNANAY. 8. ÝLÝK. SIFIR. 9. NÝH. BEKAR. 10. ATAK. SAF. 11. SELANÝK. MA. 12. RET. KÝRAZ.

Vehip Sinan’a saygý programý yapýlacak ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Kültür A.Þ.’nin her ay düzenlediði “Yaþayanlara Saygý” programýnýn Þubat ayý konuðu mizah tutkunlarýnýn yakýndan tanýdýðý usta çizer Vehip Sinan olacak. “Yaþayanlara Saygý: Sevimli Çizgilerin Sevecen Babasý Vehip Sinan” baþlýklý faaliyet, yarýn saat 15.00’de Tarýk Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleþtirilecek. Gazetemizde de uzun yýllar çalýþan ve ülke gündemini yorumladýðý karikatürleri ve çizgi romanlarýyla dikkat çeken Vehip Sinan, sevimli çizgileriyle de çocuklarýn gönlünde taht kurdu. Kalabalýklardan uzakta mütevazi bir hayatý tercih eden basýn

dünyasýnýn usta kalemi Vehip Sinan onuruna düzenlenen programda açýk oturum, belgesel film gösterimi ve sergi yer alacak. Açýlýþ konuþmalarýyla baþlayacak olan programda, yönetmenliðini Ahmet Ünal’ýn yaptýðý “belgesel film” gösteriminin ardýndan açýk oturuma geçilecek. ÝBB Kültür A.Þ tarafýndan düzenlenen “Yaþayanlara Saygý” programýna geçtiðimiz aylarda Yücel Çakmaklý (vefat etmeden önce), Nevzat Yalçýntaþ, Hekimoðlu Ýsmail, Nezih Uzel, Halil Ýnalcýk, Oktay Aslanapa, Ömer Faruk Akün, Semavi Eyice ve Fuat Sezgin konuk olmuþlardý. Kültür Sanat Servisi


11

YENÝASYA / 26 ÞUBAT 2010 CUMA

E­KO­NO­MÝ HA­BER­LER

Türk Büyükelçilere "Tekel" mektubu nDÜNYANIN 155 ülkesinde 311 ulusal sendika örgütünü ve 175 milyon iþçiyi temsil eden Uluslararasý Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) Tekel iþçilerine destek olmak amacýyla ilân ettiði ‘’Küresel Dayanýþma Eylem Günü’’nde yarýn Türk büyükelçilerine mektup verilecek. TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu’nun, iþçi ve memur sendikalarý konfederasyonlarýnýn aldýklarý karar doðrultusunda yapýlan giriþimin ardýndan uluslar arasý sendikal örgütlerin Tekel iþçileriyle dayanýþma amacýyla vereceði desteðin þekli belirlendi. Türkiye’deki sendikal haklar ve Tekel iþçilerinin durumunu içeren örnek bir mektup hazýrlayan ITUC, bütün ülkelerdeki üyelerinden kendilerine uyarlayacaklarý mektuplarý Türk büyükelçilere vermelerini istedi. Merkezi Brüksel’de bulunan ITUC yöneticileri de Belçika’daki üyesi konfederasyonlarla birlikte buradaki Türk Büyükelçiliðine giderek Tekel iþçilerinin taleplerinin bir an önce karþýlanmasýný talep edecek. Türk büyükelçilerine verilecek mektupta, mektubun geçen yýl sendikal haklarý konusunda çok sýk bir biçimde ihlâllerle karþýlaþan Türk meslektaþlarla dayanýþma amacýyla hazýrlandýðý belirtildi. Ankara / aa

Biyodizelde umutlar hüsrana dönüþtü nBÝR DÖNEM çevresel özelliði ve uygun fiyatý ile umut haline gelen biyodizeli üretmek için büyük yatýrýmlar yapan firmalar, uzun süredir bekledikleri yasal düzenlemeler gerçekleþmeyince milyonlarca dolarlýk tesislerinin atýl duruma geldiðini bildirdiler. Biyodizel üretimi yapabilmek amacýyla aspir, kanola gibi yað bitkilerini yetiþtirebilmek için çok sayýda çiftçi ile anlaþma yapan yatýrýmcýlar, bunun yaný sýra atýk yað toplama tesisleri de kurdular. Baþlangýçta görülen ilgi dolayýsýyla milyonlarca dolarlýk tesislerde üretime aðýrlýk veren biyodizel üreticileri, bekledikleri yasal düzenlemeler gerçekleþmeyince iþletmelerinde üretim yapamaz hale geldi. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan lisans verilen ilk iki þirketten biri olan ve Adana’da kurulu Paksoy Yað Fabrikalarý Genel Müdürü Bülent Þen, yaptýðý açýklamada, biyodizele olan ilginin ilk baþlarda çok iyi olduðunu belirterek, bu ilginin Türkiye genelinde milyonlarca dolarlýk yatýrýmý beraberinde getirdiðini söyledi. Þen, þöyle devam etti: ‘’2005 yýlýnda yurt genelinde yaklaþýk 2 milyon ton kurulu kapasite vardý. Çok sayýda firma çiftçiler ile anlaþma yaparak yað bitkisi yetiþtiriyordu. Biyodizel hem firmalar hem çiftçiler hem de çevrenin korunmasý için büyük umut olmuþtu. Ancak, beklenen yasal düzenlemeler gerçekleþmeyip, biyodizel fiyatý artýnca motorin ve mazot ile rekabet edemez hale geldik. Biyodizel fiyatlarý motorinin üstüne çýktý. Böyle olunca da ilgi azaldý. Büyük umutlarla kurulan çoðu tesis atýl duruma geldi. Yola çok iyi baþlayan sektör þu an bitme noktasýnda.’’ Adana / aa

Petrol Ofisi, 287 milyon lira kâr açýkladý nPETROL Ofisi, 2009 yýlýnda 14 milyar lira ciro elde ettiðini, net kârýný ise yüzde 185 artýrarak 287 milyon liraya yükselttiðini bildirdi. Petrol Ofisi’nden yapýlan açýklamada, ‘’Türkiye’nin lider akaryakýt daðýtým ve madeni yað þirketi Petrol Ofisi’nin, üstün nitelikli ürünleri ve müþteri memnuniyeti odaklý çalýþmalarýna 2009 yýlýnda da hýz kesmeden devam ettiði’’ belirtildi. Petrol Ofisi’nin 2009 yýlý net satýþ tutarýnýn 14,095 milyar lira (9,119 milyar ABD Dolarý) olduðu dile getirilen açýklamada, þirketin net kârýnýn ise bir önceki yýla göre yüzde 185 oranýnda artarak 287,4 milyon liraya (186 milyon ABD Dolarý) ulaþtýðý kaydedildi. Þirketin 2009 yýlý finansal sonuçlarýný deðerlendiren Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Melih Türker, geçen yýl küresel kriz ile birlikte, hem serbest piyasa yapýsýndaki aksamalarýn hem de akaryakýt ürünleri üzerindeki vergi artýþlarýnýn, sektördeki kuruluþlarý ve tüketicileri oldukça zorladýðýný belirterek, ‘’2010 ve sonrasýnda bizleri belki daha iyimser, ancak kesinlikle daha atak ve talepkar bir rekabet ortamý bekliyor’’ ifadesini kullandý. Türker, þöyle devam etti: ‘’2009 yýlýnda temel önceliðimiz, krizin ve diðer olumsuzluklarýn iþimiz, iþ ortaklarýmýz ve çalýþanlarýmýz baþta olmak üzere tüm paydaþlarýmýz üzerindeki etkisini minimumda tutmak, müþteri odaklý çalýþmalarýmýza ve yatýrýmlarýmýza planlý olarak devam etmek oldu.’’ Ýstanbul / aa

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI

1.4199

1.4290

1.4178

1.4311

1 ÝSVEÇ KRONU

0.21139

0.21359

0.21124

0.21408

1 ABD DOLARI

1.5376

1.5450

1.5365

1.5473

1 KANADA DOLARI

1.4558

1.4624

1.4504

1.4680

1 AVUSTRALYA DOLARI

1.3646

1.3735

1.3583

1.3817

1 KUVEYT DÝNARI

5.2802

5.3497

5.2010

5.4299 0.26105

1 DANÝMARKA KRONU

0.27976

0.28114

0.27956

0.28179

1 NORVEÇ KRONU

0.25870

0.26045

0.25852

1 EURO

2.0827

2.0927

2.0812

2.0958

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.41124

0.41198

0.40816

0.41507

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.3732

2.3856

2.3715

2.3892

100 JAPON YENÝ

1.7029

1.7142

1.6966

1.7207

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1.5440 ÖNCEKÝ GÜN 1.5435

DÜN 2.0840 ÖNCEKÝ GÜN 2.0895

DÜN 54.350 ÖNCEKÝ GÜN 54.218

DÜN 363.000 ÖNCEKÝ GÜN 364.400

p

u

nONDOKUZ Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulunca baþlatýlan bir çalýþma ile Türkiye’de tarla ve yol kenarlarýnda tabiî olarak yetiþen ve binbirdelik otu, kan otu gibi adlarla bilinen ve Hýristiyan inancýnda kutsal sayýlan kantaron otunun yaygýn üretiminin amaçlandýðý bildirildi. OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Çýrak yaptýðý açýklamada, çok yýllýk otsu bir týbbî bitki olan kantaron bitkisini ekonomiye kazandýrma amacýnda olduklarýný söyledi. Bafra ilçesindeki ormanlýk köylerden topladýklarý kantaron bitkisinin kültürünü geliþtirmek için çalýþtýklarýný anlatan Çelik, bitkinin yaygýn olarak üretilmesinin amaçladýðýný ifade etti. Çýrak, ‘’Günümüzde kantarondan hazýrlanan farklý formlardaki farmakolojik ürünlerin satýþ deðeri dünya genelinde her yýl milyonlarca dolara ulaþmaktadýr. Ülkemiz kantaron türleri bakýmýndan önemli bir merkezdir ve mevcut türlerin çoðu endemiktir. Dolayýsýyla kantaron ülkemiz için deðerlendirilmesi gereken tabiî bir zenginliktir’’ diye konuþtu. Çýrak, tabiî ortamdan toplanan bitki örneklerinin seralarda çoðaltýlarak kültürünü alacaklarýný bildirdi. Bir sonraki aþamada yöre çiftçisi ile iþbirliði yaparak yaygýn olarak üretiminin planlandýðýný belirten Çýrak, projenin yaklaþýk 3 yýllýk bir süreç içinde hayata geçmesinin planlandýðýný da söyledi. Samsun / aa

Cinsi

ALIÞ

u

‘Kantaron’ ekonomiye kazandýrýlacak

Cinsi

p

24 ÞUBAT 2010

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

Tekstil, Türkiye için vazgeçilmez DÝSK TEKSTÝL ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI GENEL BAÞKANI RIDVAN BUDAK, ''TÜRKÝYE ÝÇÝN KRÝZDEN ÇIKIÞ YOLU DA TEKSTÝL SEKTÖRÜDÜR. ANCAK SEKTÖR ÞÝMDÝLERDE RAKÝPLERÝYLE REKABET EDEMEZ DURUMA DÜÞMÜÞTÜR'' DEDÝ. DÝSK Tekstil Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkaný Rýdvan Budak, tekstil sektörünün Türkiye için vazgeçilmez bir sektör olduðunu söyledi. Budak, yaptýðý açýklamada, sanayileþmesini tamamlamamýþ ülkelerde atýl iþ gücünün üretim sürecine katýlýmýnýn saðlanmasý için bazý sektörlerin desteklenmesinin zorunlu olduðunu belirtti. Türkiye’nin iþsizi bol bir ülke olduðunu ve iþsizler ordusuna her yýl binlerce kiþinin eklendiðini vurgulayan Budak, ‘’Ýstihdam ihtiyacýnýn giderilmesi için öncelikle desteklenmesi gereken sektör tekstildir. Tekstil sektörü Türkiye için vazgeçilmezdir’’ dedi. Budak, bir kiþinin istihdamý için tekstil sektöründe 3-5 bin liralýk bir yatýrýmýn yeterli olduðuna dikkati çekerek, ‘’Diðer sektörlerde bir kiþinin istihdamý için yapýlmasý gereken yatýrýmýn tutarý 100 bin dolarlarý bulmaktadýr’’ diye konuþtu. Türkiye’nin bütçe açýðý veren bir ülke olduðunu kaydeden Budak, sözlerini þöyle sürdürdü: ‘’Bütçe açýðý olan, ihracatý ile ithalatý arasýnda çok ciddî farklar olan ve sürekli borçlanan ülkelerde insanlara çalýþabilecekleri iþ sunulabilmesinin yolu tekstil, turizm ve tarým sektörlerinin desteklenmesinden geçiyor. Çünkü bu sektörlerde yatýrým maliyetleri diðer sektörlere göre düþüktür. O halde iþsizlik sorununun çözümü bakýmýndan tekstil sektörü ülkemiz için çok önemlidir. Bu bakýmdan tekstil sektörümüzün sorunlarýnýn çözümüne duyarsýz kalýnmamalý, destekler ve önlemler ötelenmemelidir.’’

“KRÝZDEN ÇIKIÞ YOLU’’

YENÝ MARKALAR ORTAYA ÇIKMALI BUDAK, Türk tekstil sektörünün, çok önemli bir mesini ve ekonomik kalkýnmasýný tamamlasektör olmasýna karþýn sorunlarýnýn ve sýkýntýla- mýþ, demokrasisini geliþtirmeyi baþarmýþ ülrýnýn arttýðýný vurguladý. Türk tekstil sektörünün kelerin böyle yaptýðýný görüyoruz. Ama biz günümüzde dünyanýn çok önemli markalarý i- bunu baþaramamýþýz. Baþaramamýþýz ama baþarabiliriz. Pamuk üretimimiz hýzlý düþüçin üretim yaptýðýný ifade ederek, Türk yor. Yunanistan’dan pamuk satýn alýyotekstil sektörünün kendi markalarýný ruz. Oysa bizim çok daha verimli ve çok üretebilecekleri yeni bir süreç baþladaha geniþ tarým alanlarýmýz var. Türtýlmasý gerektiðini bildirdi. kiye’nin büyük zenginlerinin yüzde Türk tekstil sektörünün kendi 90’ý sermaye birikimlerini tekstil sektömarkalarýný yaratacaðý sürecin devrü sayesinde yapmýþ ve daha sonra yatýlet desteðiyle baþlatýlabileceðini söyrýmlarýný diðer sektörlere yaymýþlarleyen Budak, þunlarý anlattý: ‘’Bu südýr. Koç la rýn, Sa ban cý la rýn reç devlet destekleriyle baþzenginleþmelerine bu seklatýlmalý. Bu süreç ünitörün katkýsý büyüktür ve versitelerle iþ birliði yapýbu sektör önemsendiði taklarak kýsa, orta ve uzun dirde yeni zenginler de yavadeli planlar yapýlarak baþ la týl ma lý. Sa na yi leþ - DÝSK Tekstil Ýþçileri Send. Gnl. Baþk. Rýdvan Budak ratacaktýr.’’ Gaziantep / aa

BUDAK, ‘’Türkiye için krizden çýkýþ yolu da tekstil sektörüdür. Ancak sektör þimdilerde rakipleriyle rekabet edemez duruma düþmüþtür’’ dedi. Çin, Hindistan, Bangladeþ gibi ülkelerin tekstil sektörlerinin çok ucuz girdilerle çalýþtýklarýný kaydeden Budak, örneðin bu ülkelerde iþçiliðin çok ucuz olduðunu, bu ülkelerin hükümetlerinin destekler vererek, sektörlerinin rekabet gücünü yükselttiklerinin bilindiðini ifade etti. Budak, Türk tekstil sektörünün o ülkelerin tekstil sektörlerine tanýnan kolaylýk ve desteklerden mahrum olduðunu belirterek, açýklamasýný þöyle tamamladý: ‘’Türkiye’nin batýsýnda tekstil sektörüne bir teþvik yok. Doðu ve Güneydoðu’da teþvik var, ama orada da yatýrým yok. Bu bölgelerdeki sorunlar ve sýkýntýlar giderilmediði sürece giriþimciler Doðu ya da Güneydoðu’da yatýrým yapmayacak. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek gibi görünüyor. Türkiye’nin bugün içinde bulunduðu ekonomik sorunlardan çýkýþ yolu sahip olduðu tekstil sektörüdür, ancak sektörün uluslar arasý alanda rekabet gücünün arttýrýlmasý zorunludur. Sektöre enerji, vergi ve sigorta primleri konularýnda kolaylýklar saðlanmalý. Türkiye’nin ekonomik krizden kurtulmasýnýn yolu tekstil sektöründen geçmektedir. Devlet ‘bir yýl sigorta primi almayacaðým’ desin Türkiye’de tekstil sektörü uçar. Her yýl 700-800 bin gencine iþ bulmak zorunda olan Türkiye için tekstil her bakýmdan önemli bir sektördür.’’

Mobil cihaz satýþlarý PC satýþlarýný sollayacak

Hayvancýlýða destek projesi DOÐU Anadolu Projesi (DAP) kapsamýndaki 16 ilde etçi ve kombine ýrklarla kurulacak damýzlýk sýðýr iþletmesi yatýrýmlarýna, 2010-2012 yýllarý arasýnda hibe desteði uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar belirlendi. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn ‘’DAP Kapsamýndaki Ýllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damýzlýk Sýðýr Ýþletmesi Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesine Ýliþkin Uygulama Tebliði’’, Resmî Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Teblið ile DAP kapsamýndaki Aðrý, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazýð, Erzurum, Gümüþhane, Hakkâri, Iðdýr, Kars, Malatya, Muþ, Tunceli ve Van illerinde, üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacaklarý öz sermayeye dayalý, en az 50 baþ ve üzeri kapasiteye sahip pro-

jeli, et ve süt üretiminde verimlilik ve kalitenin arttýrýlmasý ve bölgesel kalkýnmayý saðlamaya yönelik, etçi ve kombine ýrklarla kuracaklarý damýzlýk amaçlý sýðýr iþletme yatýrýmlarýna, 2010-2012 yýllarý arasýnda hibe desteði uygulanmasýna iliþkin usûl ve esaslar belirlendi. Tebliðe göre, baþvurusu onaylanarak yeni inþaat yapýmý, damýzlýk gebe düve alýmý ve kombine ýrklarla kurulacak iþletmelerde sabit süt saðým ünitesi ve soðutma tanký alýmýný birlikte gerçekleþtiren gerçek ve tüzel kiþiler ile ayrýca iþletmesinde baþvuru öncesinde destekleme konularýndaki bir veya iki yatýrýmý olup, eksik kalan bir veya iki yatýrýmlarý için baþvurusu onaylanan ve yatýrýmý gerçekleþtirilen gerçek ve tüzel kiþiler, desteklemeden yararlandýrýlacak. Ankara / aa

2011 yýlýna kadar 400 milyon adet akýllý cep telefonunun pazara girerek ilk kez, taþýnabilir PC satýþlarýný sollayacaðý belirtildi. Deloitte Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Grubunun hazýrladýðý Deloitte Telekomünikasyon Öngörüleri raporunun dokuzuncusunu yayýnladý. Rapora göre, 2011 yýlýna kadar 400 milyon adet akýllý cep telefonu pazara girerek ilk kez taþýnabilir PC satýþlarýný sollamýþ olacak. Bir yýl sonra ise akýllý cep telefonlarý taþýnabilir ve masaüstü bütün PC satýþlarýnýn önüne geçecek. Cep telefonu yazýlýmlarýnda ortalama 2 milyar dolara yakýn bir hacim oluþturmasý beklenen Mobil Arama, 2010 sonundan itibaren klâsik cep telefonu uygulamalarý arasýnda yerini almýþ olacak. MOBÝL ARAMA ÖNE ÇIKIYOR Günümüzün gezgin tüketicisi, akýllý cep telefonlarýný, sesli haberleþmenin yaný sýra daha çok e-posta, takvim ve web tarayýcý özellikleri ile tanýyor. Deloitte, 2010 sonuna kadar en çok kullanýlan bu uygulamalara bir yenisinin daha ekleneceðini öngörüyor. Mobil arama uygulamalarýnýn 2010 sonuna kadar 2 milyar dolara yakýn bir iþ hacmi oluþturmasý bekleniyor. Mevcut web arama motorlarýnýn iþlevlerini mobil ortamlara uyarlamasý, mobil arama konusunda yeni giriþimlerin ortaya çýkmasý, ürün ve hizmet pazarlamasýný desteklemek amacýyla geliþtirilen uygulamalar, mobil arama teknolojilerinin geliþmesi ile sonuçlanacak. Ýstanbul / aa

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Ayþegül, Mahir, Yavuz, Tahir, Server, Enver Ataþ, Ayten Akkaþ'ýn ve Esengül Baklan'ýn babasý

Memet Ataþ

'ýn

DUYURU Yeni Asya Gazetesinin elden daðýtýmýnýn yapýldýðý yeni bölgeler • Esenyurt • Haramidere • Sanayi • Kýraç • Beylikdüzü

• Yakuplu • Gürpýnar • Beykent • Kavaklý • Ýhlas siteleri 1. ve 2. kýsým

Daðýtým sorumlusu: Ýzzet 0536 641 96 85 Abone Servisi: 630 48 35 655 88 59 Dahili (219, 220, 221)

Fitch: Siyasî gerilim artarsa not etkilenir KREDÝ derecelendirme kuruluþu Fitch, Türkiye’de siyasi gerilimi arttýracak geliþmelerin kredi notunu etkileyebileceðini ve yatýrým yapýlabilir seviyeye yükselmesini geciktirebileceðini söyledi. Fitch’in ülke derecelendirme birimi yöneticilerinden David Heslam, “Eðer durum gerginleþir ve 3-4 yýl öncesinde görüldüðü gibi hükümetin yönetme gücü konusunda belirsizliðe yol açan baskýlar oluþursa kredi notu üzerinde olumsuz etkileri olur. Henüz o noktada olduðumuzu sanmýyorum” dedi. Heslam “Orta vadede siyasî istikrar ve güven Türkiye’yi yatýrým yapýlabilir seviyeye yükseltmek için gereksinimlerimiz arasýnda” diye konuþtu. Türkiye’nin kredi notunu Aralýk’ta iki kademe arttýran Fitch, notu “BB+” seviyesinde, görünümü ise “duraðan” olarak belirlemiþti. Heslam “Aralýk ayýndaki deðiþiklik kýsmen yýllardýr süregelen siyasî geliþmelerden dolayý ülkenin notunu deðiþtirmenin zorluðunu yansýtýyor, diðeri ise ülkenin notunun yeniden belirlenmesini gösteriyor. Türkiye yine de yatýrým yapýlabilir seviyenin altýnda” dedi. Türkiye’nin kredi notu geçen Aralýk ayýndan beri bütün kredi kuruluþlarý tarafýndan yükseltildi. S&P Türkiye’nin kredi notunu geçen hafta bir kademe yükseltmiþti.

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Damla Yayla ve ailesi GAZÝOSMANPAÞA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝ’NDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/821 Esas KARAR NO : 2010/39 Mahkememizin 2009/821 Esas - 2010/39 Karar Sayýlý, 10/02/2010 tarihli ilamý ile; Ordu Ýli, Ýkizce Ýlçesi, Yoðunoluk-Seymenli Mahallesi, 100 Cilt, 10 Hane ve 282 BSN' de nüfusa kayýtlý bulunan Hüseyin ve Ýpek’den olma 01/08/1986 doðumlu KADER SEKMEN'in nüfus kayýtlarýndaki adýnýn KADÝR olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE karar verilmiþ olup, ilan olunur. 24/02/2010 B: 12295


12

YENÝASYA / 26 ÞUBAT 2010 CUMA

ÝLAN

y seri ilânlar ÝÞ ARIYORUM n ÝKÝTELLÝ, BAÞAKÞEHÝR civarýnda iþ arýyorum.. Daha önce Tekstil'de çalýþtým, ama diðer sektörler de her tür iþ olabilir.. Tel: (0 537) 499 97 98 n E SINIFI EHLÝYETLÝ, lise mezunu, 1981 Ýstanbul doðumlu þöförüm. Ýstanbul'u iyi biliyorum. Tel: (0 536) 266 48 50 n A. ÝZZET BAYSAL Gerede MYO Dericilik bölümü 2007-2008 mezunu-anadolu üniversitesi uluslararasý iliþkiler 2009-2010 öðretim yýlý 1. sýnýf öðrencisiyim, globus dünya þirketler grubu yabancý yayýnlar departmaný operasyon ve sevkiyat bölümünde çalýþtým. Ýþ arýyorum. Ramazan Hasoðlu 0531 568 60 69 n TOPOÐRAFIM ÝÞ arýyorum Süleyman Boyraz Tel: (0542) 832 12 89 n FATÝH/AKSARAY civarýnda, Ýngilizce olarak yurtdýþý konuþma ve yazýþmalarý yapabileceðim, tesettürlü çalýþabileceðim bir iþ arýyorum. Deneyimliyim... Tel: (0 536) 311 72 89

KÝRALIK DAÝRE n EYÜP'TE KÝRALIK daireler Tel: 0(212) 418 36 66 Gsm: (0532) 413 28 70

SATILIK DAÝRE n MECÝDÝYEKÖY'de SATILIK süper lüks daire 450.000.TL Ýstanbul Mecidiyeköy Ortaklar Caddesinde satýlýk sýfýrlanmýþ dubleks daire 165 metrekare-4 oda 1 salon 2 banyo 1 mutfak 4. kat-asansörlü jakuziliteraslý-herþeyiyle yenilenmiþ masrafsýz satýlýk daire Tel: 0(212)-232-67-54 n SAHÝBÝNDEN ÜMRANÝYE Tantavi'de satýlýk daire 160.000.TL 130 m2 - 3 +1 Ümraniye merkeze 5 dk. yürüme mesafesi - toplu ulaþýma 1 dk. yürüme mesafesi geniþ mutfaklý - banyosu yenilenmiþ - kombili - 3 adet balkonlu - açýk otoparklý - ilköðretim okula çok yakýn - önü kapanmaz - krediye uygun... satýlýk daire Gsm: (0535) 367 19 20 n SAHÝBÝNDEN BAÐCILAR Göztepe Mahallesi'nde site içerisinde, kira getirili 3+1 120 m2 daire. Pazarlýk payý vardýr. 115.000.TL Gsm: (0532) 468 46 46 n BAHÇELÝEVLER'de 140.000.TL 130 m2 kombili daire. 3. katta (Cumhuriyet Mahallesinde Parsellere yakýn ) Gsm: (0505) 877 56 37 n SAHÝBÝNDEN BEYLÝKDÜZÜ Ýstanbul Evleri'nde 2+1 110 m2 daire. 160.000.-TL Ayrýntýlý bilgi: www. garantialsat.com'da

Ýlan No: 14483 Tel: 0(212) 444 6 400 n 300 TL TAKSÝTLE sýfýr peþinat sýfýr faizle Kapaklý toplu konutlarýnda site içerisinde çocuk oyun parklarý, kamelyalar, þelale 24 saat kameralý güvenlik, çekilisiz kurasýz 2010 yýlýnýn ilk kampanyasýndan ev sahibi olmak için acele edin. Kampanyamýzda son gün 28 Þubat 2010'dur. daire sayýmýz sýnýrlýdýr. ön kayýt için merkez : Tel: 0(212) 652 05 34 Pbx satýþ ofisi : Tel: 0(282) 717 12 30 Gsm: (0532) 593 19 72 www.alangayrimenkul.net

SATILIK ARSA n BURSA ORHANGAZÝ'de

5000 m2 þeftali bahçesi, 2.600 m2 zeytinlik, 12.000 m2 tarla, (m2'si 2 TL'den tarlalar). Yalovada 1.000 dönüm üzeri araziler ve liman yerleri. (0532) 574 11 15 (0532) 416 29 37 n BAÐCILAR'da MERKEZ'de, Fevzi Çakmak'ta, Kazým Karabekir'de, Yavuz Selim'de, Ýnönü Mahallesi'nde satýlýk arsalar. Tel: 0(212) 553 46 69 Gsm: 0542 417 37 54 n ACELE SAHÝBÝNDEN Çatalca Yassýören'de 20.000 m2 yeni yapýlacak 3. köprü yoluna yakýn kelepir arsa. Gsm: (0533) 305 31 35

T. C. KIRKLARELÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/204 TALÝMAT

Örnek No: 63

Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17/03/2010 günü saat: 14:20-14:30 arasýnda ÖZTÜRK BULVARI FULYA APT. (ÖNÜNDE) NO: 9 MERKEZ / KIRKLARELÝ de yapýlacak ve o günü kýymetleri % 60‘ýna istekli bulunmadýðý takdirde 22/03/2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %......Oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra Dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurularý, ilgililere ilanýn teblið edilememesi durumunda gazete ilanýnýn, ilgililere teblið yerine geçeceði husus ilan olunur. Menkulün takdir edilen kýymeti TL adedi 12.000 1

CÝNSÝ MAHÝYETÝ VE ÖNEMLÝ NÝTELÝKLERÝ 39 DS 625 PLAKALI, FIAT MARKA. CÝNSÝ KAMYONET, 2007 MODEL, TÝPÝ DOBLOCARG0 1.4 AC, K.AMACI: HUSUSÝ. HASARSIZ. B: 12117

VASITA nSATILIK ÝLK SAHÝBÝNDEN Era - 22.500.-TL 2009 model 1.4 team abs modelidir. Fabrika çýkýsý lpg'lidir. 22.000 km temiz araçtýr. Farlar ve sisler zenon daha yeni alýnmýþ. 15 jant lastik müzik tesisatý herþeyiyle temiz araç 25 000 liraya kadar 2006 üstü otomatik araçla takas olur. Panjur ve tampon serviste deðiþti. Gsm: (0532) 740 43 96 nKELEPÝR ORJÝNAL 4.000.-TL + 1.250 TL bandrol borcu alýcýya ait araç orjinal. Fabrika etiketleri dahi duruyor. Deðiþen hiçbir parçasý yok. Tüp dahi hiç takýlmadý. 3'üncü sahibiyiz, motoru ilk defa biz açtýrdýk, komple yenilendi. Baský balata sýfýr takýldý. Gsm: (0545) 522 44 30 n 33.000 KM GOLF pasifik - 33.750.-TL 2004 model 33.000 km çok temiz golf pasifik (21143022) sahibinden araç ilk günkü gibi temiz ve bakýmlý kullanýlmadýðýndan dolayý satýyorum. Kaza vuruk çizik gibi hasarlarý yoktur. Aracýn 28.000 km bakýmý yapýlmýþ olup bir sonraki bakýmý 38.000 de yapýlacaktýr. Gsm: (0532) 310 13 29 nÝLK SAHÝBÝNDEN emsalsiz vip modeli 17.950.-TL 2004 model doblonun en lüks modeli olan (VÝP) modeli araç ilk sahibinden olup 2 airbag camlarý ruhsata iþlenmiþ orijinal film-

lidir. Orijinal cd çalarlý orijinal çelik jantlý 4 lastik sýfýr ayarýndadýr. Arka koltuk camlarý orijinal açýlýrkapanýr desi marka alarm vardýr. Tel: 0(212) 220 30 27 nSAHÝBÝNDEN 3.30ia 2001 model - 44.500.-TL borusan çýkýþlýdýr. Tiptronik Þanzuman araçta brc marka lpg mevcuttur. En ufak bir problemi yoktur. Sol çamurluk deðiþmiþ ve sol ön kapýda boya vardýr. Bixenon ve ev takip (farlar) far yýkama otomatik kararan dikiz aynasý sunroof elektrikli arka perde elektrikli ýsýtmalý aynalar spor koltuklar deri döþeme. Gsm: (0532) 739 09 09 nDACÝA LOGAN 1.6 mpi laureate - 18.900.-TL arka kapýlarda çocuk kilidi yüksekliði ayarlanabilir. Sürücü koltuðu ön panjur krom sýralý five star Ýtalyan lpg yolcu okuma lambasý 3 noktadan baðlý arka emniyet kemeri anahtarla devre dýþý býrakýlan yolcu ön hava yastýðý 3 noktadan baðlý ve yükseklik ayarlý ön emniyet kemerleri. Gsm: 0(212) 470 10 95 nYAKIT TASARRUFU benzin ve motorin kullanan bütün araçlarda yüzde 10-30 tasarruf. Güçte fark edilir artýþ. Yüzde 80 eksoz emisyonunda azalma, siyah dumaný azaltma, motor ömrünü uzatma vb...Made in USA. 230 ülkede kullaným, nasa patentli, epa ve tuv onaylý. garantili zararsýz mucize ürünler. Gsm: (0533) 665 66 17

nYAKIT TASARRUFU ve performansda devrim 200.-TL nanocharger nano teknolojisiyle üretilen özel bor film filtresi ve nano-tube ile donatýlmýþ bir sistemdir. Nanocharger tüm 4 zamanlý motorlar için vakum üreten hava besleme sistemidir. Nanocharger sürücünün kullaným alýþkanlýklarýna baðlý olarak 8 ile arasýnda yakýt tasarrufu saðlayan bir sistemdir. Tel: 0(212) 280 35 39

ÇEÞÝTLÝ n TOPTAN ve

PERAKENDE pazar çantalarý Salih Kaya / Niksar-Tokat Tel: 0(356) 527 89 03 n METÝNLER A.V.M. Hep ucuz, en ucuz Adresler: M. Akif Ersoy Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 27 Ý.H.L. Yaný TEL: 0 (384) 213 77 75 Y. Kayseri Cad. No: 5/C Turizm Ýl Müdürlüðü Karþýsý 0 (384) 213 76 14 Hacý Rüþtü Mah. Demir Hafýz Cad. No: 12 0 (384) 213 16 73 2000 Evler Ragýp Üner Mah. Zübeyde Haným Cad. No: 81 (Çatlýoðlu Mobilya Yaný) 0 (384) 215 37 37 Demir Hafýz Cad. Mezar Sok. No: 8 (Eski Zahire Pazarý Karþýsý) 0 (384) 213 15 41 Ragýp Üner Mah. Vefa Küçük Cad. No: 46/1 0 (384) 215 21 76 n DEVREN SATILIK

HATAY 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI

T. C. KIRKLARELÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/204 TALÝMAT Örnek No: 63 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17/03/2010 günü saat: 14:00-14:10 arasýnda ÖZTÜRK BULVARI FULYA APT. (ÖNÜNDE) NO: 9 MERKEZ / KIRKLARELÝ'de yapýlacak ve o günü kýymetleri % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 22/03/2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %......Oranýnda KDV nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra Dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý, ilgililere ilanýn teblið edilememesi durumunda gazete ilanýnýn, ilgililere teblið yerine geçeceði husus ilan olunur. Menkulün takdir edilen kýymeti TL adedi CÝNSÝ MAHÝYETÝ VE ÖNEMLÝ NÝTELÝKLERÝ 12000 1 39 DS 524 PLAKALI, FIAT MARKA, CÝNSÝ KAPALI KASA. 2007 MODEL, TÝPÝ DOBLOCOM 1.4 AC,K.AMACI: HUSUSÝ. HASARSIZ.

110.000,00 YTL

31 F 8685 Plakalý 2006 model Volvo marka Beyaz renkli FH 42 TB 440 HP tip 22600 Motor YV2AS02A76B436870 Þasi nolu Çekici Toplam B: 12112

2009/5443 TALÝMAT

T. C. SÝVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/911 Davacý Hacý Ali Yýldýz tarafýndan davalý Maliye Hazinesi ve Kartalca Köyü muhtarlýðý aleyhine mahkememizde açýlan Tapu Ýptal ve Tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda. Sivas merkez Kartalca köyü Elmalý mevkiinde davacý Hacý Ali Yýldýz'a ait 7 nolu parselin doðu tarafýnda ve 7 nolu parselin uzantýsý ve dere yataðý olarak 4.581.15 dönüm yüzölçümündeki taþýnmazý, davacý kendisine babasý Ali Osman Yýldýz’dan miras yoluyla kaldýðýný, diðer mirasçýlarý ile kendi aralarýnda rýzaen anlaþtýklarýný aralarýnda herhangi bir husumetin olmadýðýný bu nedenle dava konusu yerin kendi adýna kayýtlý bulunan Elmalý mevkii 7 nolu parsele birleþtirilmesini talep etmiþtir. Davacýnýn murisi Ali Osman Yýldýz'ýn 1982 yýlýnda ölümü ile mirasçýlarý aþaðýda belirlenmiþtir. Davacýnýn talebi doðrultusunda mahkemece karar verileceðinden iþ bu taþýnmaz üzerinde hak iddia edenlerin ÝLAN TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN 3 AY SÜRE ÝÇERÝSÝNDE mahkememizin 2009/911 esas sayýlý dosyasýna müracaat etmeleri ilan olunur. 05.02.2010 ÖLÜ ALÝ OSMAN MÝRASÇILARI 1 - Senem Yýldýz (Cengi) 2- Esma Yýldýz (Arslan) 3- Hacý Ali Yýldýz 4- Ömer Yýldýz 5- Hacý Ýbrahim Yýldýz 6- Kiraz Yýldýz 7- Ayten Yýldýz 8- Gülten Yýldýz

B: 11683

T. C. TUZLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2010/287 TALÝMAT Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 05.03.2010 CUMA saat 09:50-10:00 arasýnda TUZLA TEM YANYOL ÜNÝVERSÝTE CD. NO: 4 ORHANLI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 10.03.2010 ÇARÞAMBA günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resminin alýcýya ait olacaðý, tellaliye ve aynýndan doðan vergi borcunun satýþ bedelinden ödeneceði ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.) 11.02.2010 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 7.600,00 380 ADET LAMAZE MUHTELÝF ÇOCUK OYUNCAÐI 14.400,00 1800 ADET THEFÝRST YERS DÝÞ FIRÇASI, ÝLAÇ ÞÝRÝNGASI 3.250,00 650 ADET THEFÝRST YEARS BEBEK ELDÝVENÝ -TIRNAK ÇITÇITI 8.600,00 860 ADET THE FÝRST YEARS MAMA KASESÝ ALIÞTIRMA BARDAÐI.

B: 12098

B: 12115

1

T.C. TUZLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI

B: 12099

Akdere Caddesinde 90 m2 yapýlý devren satýlýk Cafe Piknik Ankara Ýrtibat: (0535) 673 51 84 n KESTEL-TOKÝ BURSA'da sahibinden devren satýlýk konut. 3+1, merkezi sistem, 10.kat, güney-batý cepheli, ýsý yalýtýmý çok iyi. 48.000 TL. Aylýk ödemeler: 727 TL. Tel: (0505) 500 70 46 n OKULUMUZDA TÝYATRO, sinema, diksiyon, org kurslarý baþ la mýþ týr. Mil lî E ði tim onaylý sertifika verilir, iþ imkâný saðlanýr. Tel: 0(212) 250 77 28 n NUR KÝTAP Kemal Adem her türlü kitap temin edilir www.nurkitap.com nurkitap@hotmail.com Tel: (0 555) 456 36 64 (0 536) 556 06 21 n DOSTLAR BÜFE paket servisimiz vardýr Prof. Kazým Ýsmail Gürkan Cad. Üretmen Han No: 27/1-2 Caðaloðlu/ÝST 0 (212) 513 02 09 512 74 62 Gsm: (0532) 482 96 97 n KANAAT BÜFE fast food Ýsmail Çakýl (0 537) 660 70 89 Yüksel Ergin (0 539) 774 23 83 Prof. Ýsmail Gürkan Cd. No: 27 Caðaloðlu/ÝST Tel: 0 (212) 513 78 75 0 (212) 519 16 37 n YENÝ KARADENÝZ aile pide ve kebap salonu hýzlý paket servisimiz vardýr. Yerebatan Cad. Hamam Sokak No: 2 Caðaloðlu-ÝSTANBUL Tel: 0 (212) 520 76 82526 64 13

Dosya No : 2009-1052 Ta. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ Ýskenderun Yolu Üzeri 6. Km Volva servisi - Antakya adresinde yapýlacaktýr. Birinci artýrma 12.03.2010 günü saat 10,00-10,10 arasýnda yukarýda yazýlý adreste yapýlacaðý ve o günü kýymetinin % 60'ýný ve öncelikle alacaklarý, satýþ masrafý ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek kaydý ile satýlacaðý, böyle bir bedel ile alýcý çýkmadýðý takdirde 17.03.2010 günü saat 10,00-10,10 arasýnda yukarda yazýlý adreste ikinci artýrma yapýlarak tahmin edilen deðerinin % 40'ýný ve öncelikli alacaklýlarý, satýþ masraf ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek koþulu ile satýlacaðý, alýcý çýkmadýðý takdirde satýþ talebinin düþürüleceði, ihaleye katýlmak isteyenlerden tahmin edilen kýymetinin % 20 oranýnda nakit veya teminat mektubunun isteneceði, aksi halde ihaleye dahil edilmeyecekleri ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, teslim masraflarý, ihale damga resmi ve % 18 KDV alýcýya ait olduðu ilan olunur. 19.02.2010 Ýþ bu Ýlan ayný zamanda ilgililere teblið hükmündedir

110.000,00 YTL

Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 05.03.2010 CUMA saat 09:35-09:45 arasýnda TUZLA TEM YANYOL ÜNÝVERSÝTE CD. NO: 4 ORHANLI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 10.03.2010 ÇARÞAMBA günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resminin alýcýya ait olacaðý, tellaliye ve aynýndan doðan vergi borcunun satýþ bedelinden ödeneceði ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin %20'si kadar teminat alýnacaktýr.) 11.02.2010 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 4.350,00 290 ADET LAMAZE IÞIKLI - SÝSLÝ MUHTELÝF OYUNCAK 16.830,00 1530 ADET LAMAZA MUHTELÝF OYUNCAK ( BEBEK GRUBU) 5.000,00 200 ADET CLEMENTONR PUZZLE HALISI 5.200,00 650 ADET THEFÝRST YEAR BÜYÜTCALR BEBEK TIRNAK MAKASI.

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

T.C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Dosya No: 2008/1371 TAL. Örnek No: 2 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 12.03.2010 günü Saat 10:00-10:05 BARIÞ MAH. KOÞUYOLU CAD. ÇELÝKEL OTOPARKI-GEBZE yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %60‘ýna istekli bulunmadýðý takdirde 17.03.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %40’ ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize buþvurmalarý ilan olunur. 22.02.2010 S.No Bedeli(YTL) Adedi Cinsi 1 16.000,00 YTL 1 Adet 34 EC 2520 PLAKALI 2006 MODEL KIA BONGO K2500 SKD MARKA KUTUP BEYAZI RENKLÝ AÇIK SAÇ KASA KAMYONET. Toplam: 16.000,00 YTL

B: 12323

T.C. TUZLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2009/1235 TALÝMAT Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18.03.2010 PERÞEMBE saat 10:20 - 10:30 arasýnda TUZLA ORG. DERÝ SANAYÝ BÖLGESÝ 9 YOL C-25 PARSEL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23.03.2010 SALI günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resminin alýcýya ait olacaðý, tellaliye ve aynýndan doðan vergi borcunun satýþ bedelinden ödeneceði ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.) 22.02.2010 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 40.000,00 5 ADET 30 TONLUK PRES YEÞÝL RENKLÝ ÝBARESÝZ.

B: 12310

T. C. MARMARA EREÐLÝSÝ ÝCRA ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI DOSYA NO: 2010/27 Tal. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 24/03/2010 günü saat 14.00-14.10'da MARMARAEREÐLÝSÝ BAKÝ OTOPARKI DÝASA YANI ADRESÝNDE; yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 29/03/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden yasada belirtilen oranda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve ihaleye katýlmak isteyenlerin takdir edilen deðerin %20’si nispetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubu ile ihaleye iþtirak edebileceði ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilân olunur. 16.02.2010 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ. Adedi Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri 22.000,00 TL. 59 VA 928 plakalý FIAT marka 2008 Model Kapalý kasa kýrmýzý renkli fýorina Cargo 1.3 Dizel Kamyonet. TESPÝTLERÝ: Aracýn dýþ görünümünde ön tampon kaportadan az ayrýlmýþ þekilde, arka tamponun sað tarafýnda çatlak olduðu, stepnesinin olmadýðý, muhtelif yerlerinde çiziklerin olduðu, teybinin olduðu görülmüþtür. (ÝÝK m.114/1, 114/3)

B: 12034


13

YENÝASYA / 26 ÞUBAT 2010 CUMA

ÝLAN AFYONKARAHÝSAR ASLÝYE 1. HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO DAVACI

: 2009/352 : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

VEKÝLÝ : Av. Ýsmail Coþkun- Selçuklu Mah. Gazlýgöl Cad. Defterdarlýk Binasý Kat: 6 Afyonkarahisar DAVALILAR: 1- LEVENT ÝPEK-Akýn Simav Mah. Þehit NÝhatbey Cad. No: 211 Ýç kapý no: 2 Konak/Ýzmir 2- AÐAH ÝPEK - Murat Reis Mah. 255/3 Sok. No: 2 Ýç Kapý No: 5 Konak/ Ýzmir 3- BÜLENT ÝPEK - Akýn Simav Mah. Þehit NÝhatbey Cad. No: 211 Ýç kapý No: 2 Konak Ýzmir 4- BEDRÝYE DÖNMEZ- Çankaya Mah. Mithatpaþa Cad. No: 798/1 Ýç Kapý No: 8 Konak/ ÝZMÝR 5-YAÞAR NURSEVÝM ÝPEK - Akýn Simav Mah. Þehit Nihatbey Cad. No: 211 Ýç kapý no: 2 Konak izmir DAVA : KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN TESBÝTÝ VE TESCÝL DAVA TARÝHÝ : 11.12.2009 DURUÞ. GÜNÜ : 01.04.2010 Saati: 09:35 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez, Çetinkaya Mah. 632 ada, 20 parsel sayýlý taþýnmaz 1664,00 M2 a) 2942 Sayýlý Kanunun 14. Maddede ön görülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal veya Adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceðiniz, b) 2942 Sayýlý Kanunun 14. Maddede öngörülen süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný, belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceðininý bilinmesi, c) Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna T.C. Vakýflar Bankasý Afyonkarahisar Þubesi hesabýna yatýrýlacaðý, konuya veya taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olaral bildirmeniz gerektiði, d) Duruþmaya gelmediðiniz taktirde yokluðunuzda karar verileceði ilanen teblið olunur.

B: 75088

GAZÝOSMANPAÞA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝ’NDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/739 Esas KARAR NO: 2010/1 1 Mahkememizin 2009/739 Esas - 2010/11 Karar Sayýlý, 30/01/2008 tarihli ilamý ile; Erzurum ili. Tekman ilçesi, Yiðitler Köyü. Cilt: 0073, Hane: 14 Sýra: 153 numaralarýnda nüfusa kayýtlý, Mehmet Emin ve Hakime’’den olma, 01/06/2005 doðumlu YAZÝCAN NARÝN’in adýnýn ZÝLAN olarak, TASHÝHEN TESCÝLÝNE karar verilmiþ olup. ilan olunur. 23/02/2010 B: 11926

T. C. YOZGAT SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MÜDÜRLÜÐÜ KIYMET TAKTÝR ZAPTI ÝLANI Esas No: 2010/1 Satýþ Hissedarlar arasýnda taksimi mümkün olmayan taþýnmazýn satýþýna karar verilmiþ ve hüküm kesinleþmiþ olup davacý vekili tarafýndan satýþýna karar verilen taþýnmazýn kýymet taktirinin yapýlmasýný talep edilmiþ davacý tarafça yatýrýlan avanstan karþýlanmak üzere Yozgat Adliyesine ait vasýta ile berabere alýnan bilirkiþiler Osman Þahin ve Mehmet Etli ile birlikte Yozgat ili Merkez Ýstanbulluoðlu mahallesi 588 ada 4 ve 14 nolu parsel sayýlý taþýnmazýn kýymet taktiri 04.02.2010 tarihinde yapýlmýþtýr. ÝNÞAAT BÝLÝRKÝÞÝSÝ RAPORU: Dava konusu taþýnmazlar. 1- Yozgat Ýstanbulluoðlu mahallesinde olup tapu kaydýnda 588 ada 4 parselde kayýtlý 262.34 m2 arsadýr þu anda üzerinde herhangi bir yapý bulunmamaktadýr. Þehir merkezinin yaklaþýk 900 metre batýsýndadýr. Ýstiklal Lisesi Yeni cezaevi yolu üzerindedir. Sungurlu caddesi olarak bilinen caddedir. Parsel boþ durumda olup düz eðimli arazidir. Arsanýn alaný büyük olsada parsel arada kalmýþ olup yola 2-3 m cephesi vardýr. Cephesi 7 m az olduðu için parsele müstakil olarak inþa yapýlamaz. Þehir merkezine yakýn olmasý parselin deðerini artýrýrken kendi baþýna müstakil ruhsatý alamamasý deðerini düþürmektedir. Yan komþu parsellerle birleþirse her türlü yapý yapýlýr. Tarihi Karslýoðlu konaðý nedeni ile koruma alaný içerisinde olup her türlü tamir ve inþaat onarým iþlerinde onay alýnmak zorundadýr. Elektrik su gibi her türlü alt yapý hizmetinden yararlanmaktadýr. Þehir imar planýnda 4 katlý konut alanýdýr. TOPLAM DEÐERÝ: 55.091,00 TL dir. 2- Yozgat Ýstanbulluoðlu mahallesinde olup tapu kaydýnda 588 ada 14 parselde kayýtlý 42.93 m2 tandýrlýk olarak kayýtlýdýr. Þehir merkezinin yaklaþýk 900 metre batýsýndadýr. Ýstiklal Lisesi Yeni cezaevi yolu üzerindedir. Sungurlu caddesi olarak bilinen caddedir. Tarihi Karslýoðlu konaðý yanýndadýr. Parsel doðudan cepheli diðer yönlerden zemin kotu altýndadýr. Üzerinde kapýsý kilitli 40 m2 depo vardýr. Cephesi 7 m az olduðu için parsele müstakil olarak inþa yapýlamaz. Þehir merkezine yakýn olmasý parselin deðerini artýrýrken kendi baþýna müstakil ruhsatý alamamasý deðerini düþürmekledir. Yan komþu parsellerle birleþirse her türlü yapý yapýlýr. Tarihi Karslýoðlu konaðý nedeni ile koruma alaný içerisinde olup her türlü tamir ve inþaat onarým iþlerinde onay alýnmak zorundadýr. Elektrik su gibi her türlü alt yapý hizmetinden yararlanmaktadýr. Þehir imar planýnda 4 katlý konut alanýdýr. TOPLAM DEÐERÝ: 11.662,00 TL FEN BÝLÝRKÝÞÝSÝ RAPORU: Dava konusu edilen Ýstanbulluoðlu mahallesi 588 ada 4 ve 14 parselin beraberinde mevcut bulunan pafta ve krokisi zemine uygulanýp aynen uyduðu sýnýrlarýnda hiçbir deðiþikliðin bulunmadýðý zeminde parselin boþ durumda bulunup üzerinde hiçbir yapýlaþmanýn olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Bu nedenlerle taþýnmazýn mirasçýlarýndan: Hissedarlardan Mehmet Sait ÜÇOK, Ünal DÝDÝNAL ve Tülin YÜRÜKAN‘a kýymet takdiri zaptý bilirkiþi raporu teblið yerine kain olmak üzere ilan olunur. 16.02.2010 B: 11674

T.C. BAKIRKÖY 8. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝ ÝLAN

T.C. KADIKÖY 1. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN

Dosya no: 2009 / 327 E - 2010 / 7 K. Davacý Ergin GÜNDOÐDU tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan Nüfus (Ad ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda; Mahkememizin 2009 / 327 Esas - 2010 / 7 Karar sayýlý 25.01.2010 tarihli kararý ile davacýlar Ergin ve Zübeyde Gündoðdu'nun velayeti altýnda bulunan oðullarý 10.12.2003 doðumlu Emrullah’ýn adýnýn Eyüp olarak deðiþtirilmesine dair karar ilanen tebliði olunur. 01/02/2010 B: 12298

Davacý Abdülkadir Ege Samur’a velayeten Leman Sedef Öge tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan isim tashihi davasýnda; Ýstanbul ili, Kadýköy Ýlçesi, Zühtüpaþa mah. Cilt No: 22, Hane No: 995, BSN: 9’ da nüfusa kayýtlý Hakan ve Leman Sedef oðlu, 26.02.1993 doðumlu davacý Abdülkadir Ege’nin nüfustaki Abdülkadir iptaline ve buna göre kimliðinin nüfusa EGE SAMUR olarak kaydýna karar verilmiþtir. Ýlan olunur. / / 2008 B: 12103

ÝHALE ÝLANI Boðaziçi Elektrik Daðýtým A. Þ. Genel Müdürlüðü 80x10 mm2 ve 100x10 mm2 Bakýr Bara alýmý iþi, Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. Genel Müdürlüðü ve Baðlý Daðýtým Þirketlerinin 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 3'üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamýnda Yapacaðý Mal ve Hizmet Alýmlarý Hakkýnda Yönetmeliðe göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale kayýt numarasý: 2010/22089 1- Ýdarenin a) Adresi : Abdülhakhamit Cd. No: 21 34437 Taksim-Beyoðlu/ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý : 0212 361 85 48- 0212 361 85 46 c) Elektronik posta adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý:

b) Teslim [yeri/yerleri] : BEDAÞ BAKIRKÖY MERKEZ ÝÞLETME AMBARI , c) Teslim [tarihi/tarihleri]:Ýþe baþlama tarihinden itibaren temrin planýna göre 30 gün 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Boðaziçi EDAÞ Genel Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : 05.03.2010 günü saat 10:30:00 4- Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý veya ilgili meslek odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkârlar odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, c) Bu Þartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Bu Þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn Saymanlýk ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatýrýldýðýný gösteren makbuzlar, d) Bu Þartnamenin 7.4 ve 7.5'inci maddelerinde belirtilen, þekli ve içeriði Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde düzenlenen yeterlik belgeleri, e) Vekâleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, bu Þartname ekinde yer alan standart forma uygun iþ ortaklýðý beyannamesi, g) Alt yüklenici çalýþtýrýlmasýna izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündüðü iþlerin listesi, ð) Yerli malý teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajý tanýnmasý durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malý belgesi, h) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.1.1. Ýþ ortaklýðýnýn her bir ortaðý tarafýndan 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrý ayrý sunulmasý zorunludur. Ýþ ortaklýðýnýn tüzel kiþi ortaðý tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadýr. 4.1.2. Bu madde boþ býrakýlmýþtýr. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1- Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10'undan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatý gösteren banka referans mektubu. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir. 4.2.24.2.34.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taþýmasý

gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliðin belirlenmesine iliþkin olarak Teknik Þartnamelerde Tekliflerle Birlikte Ýstenilecek Belgeler veya benzer baþlýk altýnda düzenleme yapýlabilmektedir. Ýstekliler, Teknik Þartnameleri bu açýdan da inceleyerek, sehven bu kýsma taþýnmamýþ belge varsa o belgeleri de vermek zorundadýr. 4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.4.14.3.4.24.3.4.34.3.4.44.3.5-Kaliteye iliþkin belgeler: 7.5.6.1. Bu ihalede isteklilerin teklifleri ekinde aþaðýdaki belgeleri sunmalarý zorunludur. n Türk Standardýna Uygunluk Belgesi (TSE Belgesi) n ISO 9001:2000 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi Ýstenilen belge(ler)in, ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir. 4.3.5.2. Alým konusu malýn piyasaya arzýna iliþkin belgeler: Bu ihalede isteklilerin, ürünlere iliþkin teknik mevzuatý hazýrlamaya ve yürütmeye yetkili kýlýnan kamu kurum veya kuruluþlarýnýn düzenlemeleri ile, ürünün/malýn piyasaya arzý için zorunlu kýlýnan aþaðýda yazýlý belgeleri teklifleri ekinde sunmalarý zorunludur. n Garantili Özellikler Listesi: Ýþ ortaklýðýnda teklif edilen mala iliþkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafýndan sunulmasý yeterlidir. 4.3.64.3.7- Tedarik edilecek mallarýn numuneleri: Bu ihalede isteklilerin, teklif edilen malýn teknik þartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluðunun belirlenmesi amacýyla aþaðýda yazýlý malzemelere ait numuneleri, teklifleri ekinde sunmalarý zorunludur. n Çekme deneyi için tip test raporu n Sertlik deneyi için tip deney raporu n Özdirenç deneyi için tip deney raporu 4.3.8- Tedarik edilecek mallarýn kataloglarý, fotoðraflarý: Bu ihalede isteklilerin, teklif edilen malýn teknik þartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluðunun belirlenmesi amacýyla teknik bilgilerin yer aldýðý katalog ile fotoðraf cinsinden aþaðýda yazýlý belgeleri, teklifleri ekinde sunmalarý zorunludur. n Ýmalat resimleri 4.3.94.45- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif; teklif edilen fiyatlarýn en düþük olanýdýr. 6- Ýhalenin yabancý isteklilere açýklýðý: Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7- Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný idarenin adresinde görülebilir ve 50.00.-TL karþýlýðý Ticaret Müdürlüðü Kat: 3 adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, doküman bedelini aþaðýda belirtilen hesap numara(lar)ýna yatýrmak zorundadýr. - Ziraat Bankasý Taksim Þubesi TR 760001000843057582455142 IBAN nolu Þirketimiz hesabýna - Merkez Vezne Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8- Teklifler, 05.Mart.2010 saat 10:30:00'a kadar Boðaziçi Elektrik Daðýtým A.Þ. Genel Müdürlüðü Genel Evrak Þefliði Kat: 3'e verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9- Ýstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. 10-Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13- Ýstekliler tekliflerini TL cinsinden verebilir. Ödeme Para Birimi TL dir. 14- Ýhalede alternatif teklif verilemez. 15- Ýhalede kýsmi teklif verilebilir. 16- Ýhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununa tabi deðildir.

B: 12120

T. C. DÜZCE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2009/787 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10/03/2010 saat 14:15- 14:25 arasýnda DÜZCE DÜZCE ÇOBAN OTOPARKI ÞEREFÝYE MAH. AKEBE YANI NO: 1 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15/03/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA 18.500,00

ADET 1 adet

MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 34 DB 0089 PLAKALI 2008 MODEL HUSUSÝ OTO RENAULT CLIO SYMBOL ALÝZE 1.5 DCI BEYAZ RENKLÝ MOTOR NO: K9KA7D 104556 ÞASÝNO: VF1LB240534569675 ÖN CAMIN ÇATLAK OLDUÐU ÖN KAPUTUN EZÝK OLDUÐU SAÐ AYNANIN KIRIK OLDUÐU VE MUHTELÝF YERLERDE ÇÝZÝK OLDUÐU ANLAÞILDI. B: 12251

T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2009/611 KARAR NO: 2010/10 HÜKÜM: Gerekçeleri yukarýda açýklandýðý üzere; 1- Davanýn KABULÜ ile, Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Gülbahçesi mahallesi. Cilt No: 177 Hane no: 85 BSN No: 9, TC No: 17464182586’da nüfusa kayýtlý Hüsnü ve Mediþah’tan olma 04. 06. 1979 d.lu Cahit Hulagü‘nün mevcut nüfus kaydýnda Hulagü olan soy isminin iptaline soy isminin ÖZBEY olarak TASHÝHÝNE Davacýnýn ad ve soyadýnýn nüfus kayýtlarýna CAHÝT B: 11558 ÖZBEY olarak TESCÝLÝNE.

T. C.TUZLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2009/3464 TALÝMAT Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 05.03.2010 CUMA saat 10:05-10:10 arasýnda TUZLA TEM YANYOL ÜNÝVERSÝTE CD. NO: 4 ORHANLI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 10.03.2010 ÇARÞAMBA günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resminin alýcýya ait olacaðý, tellaliye ve aynýndan doðan vergi borcunun satýþ bedelinden ödeneceði ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.) 11.02.2010 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 16.175,00 647 ADET HEYE 2000 PARÇA PUZZLE 8.823,00 519 ADET HEYE 1000 PARÇA PUZZLE 8.052,00 671 ADET LAMIZE MUHTELÝF ÇOCUK OYUNCAÐI 4.240,00 424 ADET DISNEY MUHTELÝF ÇOCUK OYUNCAÐI.

B: 12097

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2009/7121 Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11/03/2010 saat 09:50-09:55 arasýnda RBS OTOPARKI TEVFÝK BEY MH. MEKTEP SK. NO: 17 RUMELÝ HASTANE YANI SEFAKÖY/ÝST. adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16/03/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þukadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin %20'si kadar teminat alýnýr.) 14.02.2010 LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 22.000.00 TL 1 adet 34 BN 8647 PLAKALI FIAT MARKA FIORINO COMBIMIX 1.3 MJ ACTÝVE TÝPÝ ARACIN SOL ÖN ÇAMURLUK, SOL ÖN FAR VURUK, ARKA SOL ÇAMURLUK VURUK DARBELÝ. 2009 MODEL. B: 12253

T. C. KOCAELÝ 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2009/644 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10/03/2010 saat 10:20-10:30 arasýnda ÝZMÝT/KOCAELÝ SEFA SÝRMEN BULVARI HAYRETTÝN UZUN CAD. NO: 33 BÜYÜK KÖRFEZ OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15/03/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 20.000,00 1 34 KM 924 PLAKALI 2006 MODEL A9131 OPEL ASTRA 1.3 CDTI HB ENJOY GRÝ RENKLÝ Z13DTH1019579 MOTOR W0L0AHL4868071321 ÞASÝ NOLU ARKA KOLTUKLARIN OLMADIÐI SOL ARKA FARLARI KIRIK, DÝZEL YAKITLI MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER OLDUÐU GÖRÜLDÜ. B: 12250

T. C. KOCAELÝ 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2010/7 TAL. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 12/03/2010 saat 11:00-11:10 arasýnda ÝZMÝT/KOCAELÝ KOCAELÝ ADLÝ YEDÝEMÝN OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 17/03/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA 18.000,00

ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 1 adet 41 F 2087 PLAKALI 2005 MODEL FORD TOURNEO CONNECT TÝPLÝ ÇÝFT SIRA KOLTUKLU ÝÇÝNDE BÖLME YOK YANDAN CAMLI 4 KAPILI KAMYONET KAPALI KASA ÖN VE ARKA TAMPONLARIN SAÐ TARAFLARI HASARLI, ÖN KAPUT ARALIKLI MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER VAR ANAHTAR VAR RUHSAT YOK.

B: 12252


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA /26 ÞUBAT 2010 CUMA

SPOR

Dünya güreþine Türk damgasý

GÜREÞ FEDERASYONU GENEL SEKRETERÝ RODÝKA YAKÞÝ, FILA YÖNETÝMÝNE GÝRÝYOR. YENÝ KURULAN AKDENÝZ GÜREÞ FEDERASYONLARI BÝRLÝÐÝ'NDE RODÝKA YAKÞÝ GENEL SEKRETER, EÞÝ ÖNDER YAKÞÝ ÝSE YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ OLARAK GÖREV YAPIYOR.

GÜREÞ Federasyonu'nda, 1 Þubat 2010'da genel sekreter olarak göreve getirilen Rodika Yakþi, dünya güreþinin yönetiminde de aktif görev almak için gün sayýyor. Türk güreþine eþi Önder Yakþi ile birlikte yýllardýr çeþitli kademelerde hizmet veren ve özellikle uluslaraasý güreþ camiasýnda çok iyi iliþkileri bulunan Ro di ka Yak þi'nin, Rus ya'nýn baþ ken ti Mos ko va'da, Ey lül a yýn da dü zen le ne cek

Dünya Þampiyonasý öncesi gerçekleþtirilecek FILA (Uluslararasý Güreþ Federasyonlarý Birliði) genel kurul toplantýsýnda yönetim kuruluna girmesine kesin gözüyle bakýlýyor.FILA'nýn 19 kiþilik yönetim kurulunda, 2 bayan kontenjaný bulunuyor. Halen yönetimde yer alan ve Eylül ayýnda görev süresi dolacak 6 isimden biri olan Avusturyalý Nikola Dünser Hartmann'ýn yeniden aday olmayacaðý, çok

büyük ihtimalle Rodika Yakþi'nin yeni yönetimde yer alacaðý öðrenildi. Rodika Yakþi'ye, FILA Yönetim Kurulu Üyeliði teklifinin ilk olarak Ýsviçreli Baþkan Raphael Martinetti'den geldiði, göreve geldiði günden bu yana Türk güreþinin uluslararasý alandaki etkinliðini artýrmak için yoðun çaba harcayan Güreþ Federasyonu Baþkaný Osman Aþkýn Bak da bu öneriyi son derece olumlu karþýladýðý bildiril-

di. 6'sý çok iyi düzeyde olmak üzere, 8 dili konuþabilen Rodika Yakþi, trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Avrupa, dünya ve olimpiyat þampiyonu efsanevi Rus güreþçi Ývan Yarýguina'nýn eþi Natalia Yarýguina ile birlikte FILA yönetiminde yer alan ikinci bayan olacak. Öte yandan Eylül ayýnda görev süresi dolacak olan Ahmet Ayýk da, yeniden FILA yönetimine aday olacaðýný açýkladý.

ulusal bir lig haline gelmiþtir. 53 il ve 6 ilçe olmak üzere toplam 59 merkezde düzenlenecek organizasyona katýlacak 48 bin futbol sevdalýsý hem futbola doyacak hem de 3 yýl geçerli olan Herkes ÝçinFutbol (HiF) lisansý almýþ olacak." dedi. 2017 YILINA KADAR ÝÞBÝRLÝÐÝ SÜRECEK Ülke genelinde yaklaþýk 12 bin halý saha bulunduðuna dikkat çeken Baþkan Özgener, þöyle devam etti: "GSGM ile imzaladýðýmýz protokol kapsamýnda halý saha açma izninin verilmesi ve denetlenmesi tarafýmýza geçmiþ durumda. Böylece futbolseverler, kayýt altýna alýnmýþ halý sahalarda futbol oynayabilecek. Ayrýca protokolle birlikte, yüksek standartlardaki halý sahalar ile düþük olanlarý ayrýþtýrýlarak sertifiye edileceði gibi yeni açýlacak sahalar için de giriþimcilere yön gösterilecek. Tüm bu çalýþmalar; saðlýk ve futbol keyfi için daha ideal þartlar sunan halý sahalarý ülkemize kazandýracak. 2017'ye kadar iþbirliðimizi devam ettirme kararý aldýðýmýz Nike'a Milli Takýmlar ana sponsorluðunun yanýsýra böyle bir oluþuma da destek verdiði için teþekkür ediyorum."

Baþlama vuruþu Özgener'den Futbol Federasyonu Mahmut Özgener, Nike Halý Saha Ligi'nin yeni sezon toplantýsý dolayýsýyla Türkiye Spor Yarzarlar Derneði'nin halý sahasýnda gazetecilerin yaptýðý maçýn baþlama vuruþunu yaptý. Özgener, Milli Takýmlar Altyapý Sorumlusu olarak göreve getirilen Ersun Yanal'a yeni görevinde baþarýlar dileyerek, konuyla ilgili olarak geniþ kapsamlý bir basýn toplantýsý düzenleyeceklerini kaydetti.

Mehmet Okur'lu Jazz, Charlotte'yi devirdi: 102-98

NBA'DE milli basketbolculardan Mehmet Okur'un ormasýný giydiði Utah Jazz, sahasýnda aðýrladýðý Charlotte Bobcats'i 102-93 yenerek bu sezonki 37. galibiyetini elde etti. Salt Lake City'deki EnergySoluions Arena'da 19 bin 911 biletli seyircinin izlediði maçta Charlotte'ý aðýrlayan Utah Jazz, yýldýz oyuncuu Carlos Boozer'ýn etkili oyunuyla rakibini devirmeyi baþardý. Boozer 33 sayý, 16 ribauntluk baþarýmýyla double-double' yaparken, Deron Williams da 20 sa-

yý, 12 asistlik oyunuyla galibiyette baþrol oynayan isimler arasýnda yer aldý. Utah'ta oyuna kenardan dahil olan Kyle Korver ise 30:17 dakikada 18 sayý, 4 ribaunt, 3 asist yaparak galibiyete önemli katký saðladý. Utah Jazz formasý giyen milli yýldýz Mehmet Okur ise ilk 5 baþladýðý karþýlaþmada 30:13 dakika süre aldý. Okur, bu süre içerisinde 9 sayý, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla mücadeleyi tamamladý. Milli basketbolcu 3/10 genel þut ortalamasý tutturdu.

Kadroya giremeden takýmdan ayrýldý nBANK Asya 1. Lig ekiplerinden Hacettepe'nin devre arasý transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattýðý Trinidad Tobago'lu golcü Juma Clarence, kadroya bile giremeden ülkesine döndü. Alýnan bilgiye göre, Trinidad Tobago'dan büyük umutlarla transfer edilen 21 yaþýndaki Juma Clarence'nin Hacettepe kariyeri baþlamadan bitti. 29Ocak 2010 tarihinde Hacettepe ile 2.5 yýllýk sözleþme imzalayan genç golcü, Türkiye'ye alýþamadýðýný ifade ederek takýmdan ayrýlmak istedi. Bu geliþme üzerine Juma Clarence ile yollar ayrýldý. Takýmda bulunduðu süreçte kadroya giremeyen Juma Clarence, geçen yýl Mýsýr'da düzenlenen U-20 Dünya Kupasý'nda gösterdiði performansla dikkatleri çekmiþti.

Voleybol Millî Takýmý'nýn baþýna Basic getirildi

Nike Halý Saha Ligi'nde 48 bin futbolsever mücadele edecek

NÝKE ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) taraýndan organize edilen Nike Halý Saha Ligi'nin yeni sezonu baþlýyor. Nike Halý Saha Ligi'nin tanýým toplantýsý, Türkiye Spor Yazarlarý Derneði'nde Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Mahmut Özgener, Baþkanvekili Lütfi Arýboðan, Milli Takýmlar Altyapý Sorumlusu Ersun Yanal ve Nike Türkiye Genel Müdürü Matthijs W. Visch'in kaýlýmýyla gerçekleþti. 59 merkez ve 86 halý sahada gerçekleþecek olan turnuvaya 48 bin futbolseverin katýlmasý hedefleniyor. Turnuvanýn kayýtlarý 27 Þubat- 19 Mart arasýnda yapýlacak. Nike Halý Saha Ligi tanýtým toplantýsýnda konuþma yapan TFF Baþkaný Mahmut Özgener, "Halý sahalar, Türkiye'de amatör sporcularýn futbol oynamayý istedikerinde akýllarýna gelen ilk yerlerden biri olmasý dolayýsýyla bizim için çok önemli. Ana sponsorumuz Nike ile bugüne kadar birçok baþarýlý çalýþmaya imza attýk. Bu çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam ediyor. Geçtiðimiz sene sadece 4 il ve 1 ilçede baþlangýcýný yaptýðýmýz Nike Halý Saha Ligi

HABERLER

nÝTALYAN antrenör Fausto Polidori'nin görev süresinin tamamlanmasýyla boþalan Erkek Voleybol Millî Takýmý'nýn baþýna Veljko Basic getirildi. Çok parlak bir sporculuk kariyeri olduðu belirtilen Basic, antrenörlük kariyerini Fransýz kulüplerini Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde 2 kez finale götürerek; 2 yýl süren Tunus Millî Takýmý antrenörlüðü döneminde Tunus Millî Takýmý ile Akdeniz Oyunlarý'nda yarý final oynayarak ve takýmýný Ýtalya'da yapýlan dünya þampiyonasýna taþýyarak sürdürdü. Disiplinli, ciddi ve baþarýlý bir antrenör olarak bilinen Veljko Basic, Türk antrenörlerle çalýþmayý çok önemsediðini söyledi. Basic, bunun Türk Voleybolunu tanýmak açýsýndan hayati deðer taþýdýðýný vurguladý ve A Erkek Millî Takýmý çalýþmalarýnýn dýþýnda kalan her anýný olimpiyatlara gidecek bir erkek yapýsý oluþturmak üzere alt yapý takýmlarýyla geçirmek istediðini söyledi.

Kayseri evinde Beþiktaþ'a puan kaptýrmýyor Ýzmir Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Ýlköðretim Okullarý Arasý Grekoromen Güreþ Ýl Birinciliði 21 okuldan 100 öðrencinin katýlýmý ile Buca Spor Salonu'nda yapýldý. FOTOÐRAF: ÝHA

Minderde büyük çekiþme ÝZMÝR'DE 21 OKULDAN 100 ÖÐRENCÝ KIYASIYA GÜREÞTÝ. ÝZMÝR Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Liselerarasý Grekoromen Güreþ Ýl Birinciliði 21 okuldan 100 öðrencinin katýlýmý ile Buca Spor Salonu'nda yapýldý. Yamanlar Koleji'nin 4 birincilik çýkardýðý müsabakalar genç güreþçilerin büyük çekiþmesine sahne oldu. Müsabakalar sonunda Karþýyaka Yamanlar Koleji 85 puanla birinci oldu. Konak Motor Meslek Lisesi 84 puanla ikinci olurken, 28 puan alan Kemalpaþa Yamanlar Koleji'de üçüncü oldu. Özel Yamanlar Koleji Müdürü Þakir Ural, müsabakalarýn çok zevkli ve heyecanlý geçtiðini belirterek, "Öðrencilerimiz Balýkesir'de yapýlacak grup müsabakalarýn-

da Türkiye þampiyonasý vizesi almak için mücadele edecekler. Güreþin marka okuluyuz. " dedi. Kilolarýnda þu öðrenciler birinci oldu: 46 kilo: Ömer Caner-Konak Motor Meslek Lisesi, 50 kilo: Yunus Uysal-Karþýyaka Yamanlar Koleji, 55 kilo: Murat Zengin-Konak Motor Meslek Lisesi, 60 kilo: Zafer Tuncel-Karþýyaka Tic. Mes. Lisesi, 66 kilo: Oðuzhan Cengiz-Karþýyaka Yamanlar Koleji, 74 kilo: Nahit Ünlüsoy-Karþýyaka Yamanlar Koleji, 84 kilo: Cengiz Terzi - Konak Motor Meslek Lisesi, 96 kilo: Cemal Kasap-Karþýyaka Yamanlar Koleji, 120 kilo: Mehmet ÇelikKonak Motor Meslek Lisesi.

nSÜPER Ligin 23. haftasýnda konuk edeceði Beþiktaþ karþýsýnda sahasýnda oynadýðý son 3 lig maçýný kaybetmeyen Kayserispor, bu geleneðini sürdürmek istiyor. Beþiktaþ ile 2006-2007 sezonunda sahasýnda oynadýðý maçý 3-0, 2007-2008'de 2-0, 2008-2009'da da 1-0 kazanan sarý-kýrmýzýlý ekip, 4. randevuda da rakibini Ýstanbul'a eli boþ göndermek için mücadele edecek. Kayserispor, Galatarasay'a da son 4 sezondur evinde hiç yenilmedi, Fenerbahçe'ye bir kez maðlup oldu.

Efes, gözünü Real Madrid'le yapacaðý rövanþa dikti nBASKETBOLDA ULEB Avrupa Ligi'nde Ýsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv takýmýný 63-56 yenen Efes Pilsen'de genel menajer Engin Özerhun, karþýlaþmadan galibiyetle ayrýldýklarý için sevinçli olduklarýný söylerken, önümüzdeki hafta Ýstanbul'da aðýrlayacaklarý Real Madrid maçý için iddialý konuþtu. Özerhun, ilk maçý 72-62'lik skorla yitirdiklerini hatýrlatarak, ''Öncelikli hedefimiz galip gelmek sonra da bu 10 sayýlýk farký kapatmaktý. Zaman zaman istediðimiz noktalara ulaþtýk. Ancak rakibimiz uyguladýðý iyi savunmayla farkýn açýlmasýna izin vermedi" dedi.

LUGANO'YA DAVET YOK

Trabzon, Antalya'da galibiyet arýyor

FENERBAHÇE'NÝN Uruguaylý savunma oyuncusu Diego Lugano, ülkesinin Ýsviçre ile yapacaðý dostluk maçýnýn kadrosuna, sakatlýðý nedeniyle çaðrýlmadý.

LÝG'DE 23. HAFTANIN ÝLK MAÇINDA ANTALYASPOR ÝLE TRABZONSPOR BUGÜN KARÞILAÞACAK. TÜRKCELL Süper Ligi'nde 23. haftanýn ilk maçýnda Trabzonspor ile Antalyaspor bugün Antalya Atatürk Stadý'nda karþýlaþacak. Halis Özkahya'nýn yöneteceði karþýlaþma saat 20.00'de baþlayacak. Bu karþýlaþma ile birlikte ligde 30. kez karþý karþýya gelecek iki takým arasýnda yapýlan 29 maçta Trabzonspor'un 20, Antalyaspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük saðlayamadýlar. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 57 gol atarken kalesinde ise 24 gol gördü. Trabzonspor, Antalya'daki maçlarda da rakibi karþýsýnda bariz bir üstünlük saðladý. Bordo-mavili takým Antalya'da yaptýðý 14 maçýn 10'unu kazanýrken 3 maç ev sahibi takýmýn üstünlüðü ile sona erdi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandý.

Trabzonspor ile Antalyaspor ligde 30. defa karþýlaþacak.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y 26 ÞUBAT 2010 CUMA

Amerika’da yaþayan Müslüman aileler, evlerini okula çeviriyor AYRIMCILIKTAN MUZDARÝP AMERÝKALI MÜSLÜMAN AÝLELER, EVDE EÐÝTÝM SEÇENEÐÝNÝ KULLANIYOR. AMERÝKA'DAKÝ Müslüman aileler arasýnda evde eðitim hakkýný kullananlarýn sayýsýnýn gün geçtikçe arttýðý ifade edildi. Washington Post gazetesinde yer alan bir habere göre, Müslümanlara yönelik ‘rahatsýz edici’ tavýrlarýn artmasý ve okullarda artan ayrýmcýlýðýn yanýsýra, çocuklarýnýn daha ciddî bir Ýslâmî eðitimden geçmesini isteyen Müslüman aileler, ABD’de uzun süredir velilere tanýnan bir hak olan ‘evde eðitim’ seçeneðini kullanýyor. Bu ailelerden biri, Meksika asýllý bir Müslüman olan Priscilla Martinez’in ailesi. Kendisi de bir öðretmen, müdür ve rehberlik danýþmaný olan Martinez, yaþlarý 2 ile 12 arasýnda deðiþen altý çocuðunu “Amentü” ile matematik, dilbilgisi ve fen derslerinin yer aldýðý bir müfredatla evde eðitiyor.

iTunes, 10 milyar þarký sattý n BÝLÝÞÝM þirketi Apple, 7 yýl önce baþlattýðý online maðaza iTunes’den indirilen þarkýlarýn sayýsýnýn 10 milyar eþiðini aþtýðýný açýkladý. Dev þirket, indirilen þarký miktarýný kaydeden sayacýn önceki gün 10 milyarý gösterdiðini ve 10 milyarýncý þarkýyý indiren internet kullanýcýsýna 10 bin dolar ödül verileceðini bildirdi. Apple, 10 milyondan fazla þarkýyý parça baþýna 69 cent ve 1,29 dolar arasýnda satýyor. Ankara / aa

Washington’da yaþayan Martinez, son beþ yýlda evlerini birer okula çeviren Müslüman ailelerin sayýsýnda bir patlama olduðunu söylüyor. Amerika’da evde eðitim gören çocuklarýn sayýsý yaklaþýk 2 milyon, ve bu çocuklarýn büyük bölümünü okullardaki müfredatý beðenmeyen Hýristiyan ailelerin çocuklarý oluþturuyor. Ulusal Eðitim Araþtýrma Enstitüsü baþkaný Brian Ray, “daha güçlü akademik eðitim, aile ile daha fazla zaman ve sosyal etkileþim, güvenli bir ortam saðlama isteði, çocuklarýna kendi deðerleri, inançlarý ve dünya görüþlerini aktarma” gibi amaçlarýn bu seçimde rol oynadýðýný anlatýyor. Müslüman ailelerin, Ýslâmî okullarýn uzaklýðý ya da ücretlerinin fazlalýðý sebebiyle de evde eðitim seçeneðini deðerlendirdikleri ifade ediliyor.

HELÂL YEMEK SORUNU

ABD'de okul müfredatýndan memnun olmayan yaklaþýk 2 milyon çocuðun ailesi evde eðitim hakkýný kullanýyor.

Han ailesinin evde eðitim seçeneðini gündeme al ma sý na, dört yýl ön ce bir anaokulu öðretmeni ile yaþadýklarý sorun sebep olmuþ. Okulda verilen dýþýnda yiyecek getirmesi yasaklanan küçük oðullarýnýn dinî hassasiyet le ri nin gö zar dý e dil me si ve No el, Ca dý lar Bay ra mý ya da do ðum gü nü partileri gibi “kü çük ama önemli sorunlar”, Za ki a Han’ýn e vi ni bir o ku la dö nüþ tür me siyle çözümlenmiþ. Ýstanbul / YENÝ ASYA

Müslüman toplum, 15 yýldýr açýlmasýný bekliyor.

Amsterdam’daki caminin açýlmasý için imza kampanyasý n 15 YIL önce Müslümanlarýn yardýmlarý ile Amsterdam Baarsjes semtinde satýn alýnan 10 bin metrekare arsa üzerine Türk-Ýslâm mimarisine uygun, Amsterdam’ýn kültürel yapýsýna da zenginlik katacaðýný düþünülen Westermoskee (Ayasofya Camii)’in inþasýnýn baþlamasý için hiçbir engel kalmadý. Her türlü izin ve prosedürler hazýr olmasýna raðmen Amsterdam Belediyesi bürokratik engeller çýkarmaya devam ediyor. Þehirde yaþayan Müslüman toplum, kanunî haklarýnýn uygulanmasýný istiyor. Ayrýca Westermoskee projesinin yapýlmasý konusunda anlaþmalar yapýlan Stadgenoot ev bürosundan da anlaþmalara uyulmasý isteniyor. Anlaþmalara göre Stadgenoot, projenin finansý konusunda garantör olmasý gerekirken, gereðini yapmadýðý gibi dernek hesabýnda bulunan 4 milyon euroyu da kullanmasýna izin vermiyor. Bütün bu þartlar altýnda dernek, yine de baþka inþaat þirketleri ile anlaþarak camiyi yaptýrmak için gerekli çalýþmalarý baþlatmýþ durumda. Müslüman toplum, 15 yýldýr hayaliyle yaþadýðý Westermoskee’in yapýmýna baþlamak istiyor. Bunun için de bir imza kampanyasý düzenlendi. Ýstanbul / Said Temur

Cezaevi’nde YGS’ye hazýrlýk n MARDÝN’ÝN Midyat ilçesindeki M Tipi Kapalý Cezaevi’nde Yük se köð re tim Ge çiþ Sý navý (YGS)’na girmek isteyen 18 hükümlüye üniversiteye hazýrlýk kursu açýldý. Ýlçe Halk Eðitim Merkezi ve cezaevi müdürlüðü iþbirliði ile açýlan kursta konuþma yapan Baþsavcý Yavuz Temizel, tutuklu ve hükümlülerden gelen talep doðrultusunda kursun açýldýðýný belirterek, eðitimin her zaman gerekli olduðunu söyledi. Okumanýn yaþý olmadýðýný vurgulayan Temizel, “Hiçbir þey için geç kalýnmýþ sayýlmaz” diyerek, kurs görecek hükümlülere baþarý dileklerinde bulundu. Mardin / cihan

Pegasus'tan 40 TL kampanyasý n PEGASUS Havayollarý, 26 Þubat’ta flypgs.com’daki yeni kampanyasý ile Mart sonuna kadar yurtiçi uçuþlarda 39.99 TL’ye seyahat fýrsatý sunuyor. Yeni kampanya ile biletini hemen alanlar, Mart ayý sonuna kadar bütün yurtiçi uçuþlarýný her þey dahil 39.99 TL’ye gerçekleþtiriyor. Kampanya ile Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman, Diyarbakýr, Elazýð, Gaziantep, Hatay, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon, Van tüm Pegasus misafirlerini aðýrlýyor. Kontenjanla sýnýrlý kampanyanýn tek yön, yurtiçi direkt seferlerde geçerli fiyatý her þey dahil 39.99 TL. Ýstanbul / iha

Kalabalýk ülkede 30 yýl boyunca þehirlere göç artacak.

Çin’de 500 milyon köylü þehre iniyor n ÇÝN'ÝN 900 milyonluk kýrsal kesim nüfusunun 30 yýlda 5 yüz milyon azalarak 4 yüz milyona düþeceði tahmin ediliyor. Pekin Haberleri Gazetesi’nin haberine göre, Devlet Konseyi’ne tavsiyelerde bulunan Araþtýrma Geliþtirme Merkezi adlý düþünce kuruluþundan kýrsal kesim politikalarý uzmaný Han Jun, toplam kýrsal kesim nüfusunun 720 milyonunun köylerde, 180 milyonunun da 6 aydan fazla bir süredir þehirlerde yaþayanlar olmak üzere toplam 900 milyon olduðunu söyledi. Han, daha çok kýrsal kesim nüfusunun þehirlerde yaþamak ve þehir halký olmak istediðini ifade etti. Çin’de genç köylüler daha iyi iþ bulabilmek için büyük þehirlere gidiyorlar. Son istatistiklere göre, Çin’de 240 milyon kýrsal kesim iþçisi bulunuyor. Geçen ay yayýmlanan bir siyaset bildirisinde, hükümetin, özellikle genç göçmen iþçilere þehirlerde oturum imkâný verecek ‘oturum kayýt sistemi reformu için çok çalýþtýðý’’ ileri sürüldü. Çin’deki oturum kayýt sistemi dolayýsýyla özellikle göçmen iþçiler memleketleri haricinde gittiði þehirlerde oturum izni sorunu yaþýyor ve çoðu sosyal haklardan yerel halk gibi yararlanamýyor. Bu durumdan ötürü, ülkede bu alanda uzun yýllardýr reform yapýlmasý tartýþmalarý yaþanýyor. Pekin / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

26 Şubat 2010  

Yeni Asya´nın 26 Şubat 2010 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you