Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Gazete ile birlikte 75 Kr

Y

CUMARTESÝ GÜNÜ YENÝ ASYA ÝLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ

GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 40 SAYI: 14.328

www.yeniasya.com.tr

21 OCAK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

HASAR GÖREN MAÐAZA VE DEPOLAR TALAN EDÝLÝYOR

DEHÞET VEREN ÝDDÝALAR

Yaðmacýlar iþbaþýnda BM, ASAYÝÞÝ SAÐLAMAK ÝÇÝN BÖLGEYE 3 BÝN 500 POLÝS DAHA GÖNDERÝYOR nHa­i­ti’de­12­O­cak’ta­mey­da­na­ge­len­dep­re­min­ar­dýn­dan­or­ta­ya­çý­kan­yað­ma­la­ma­o­lay­la­rý­de­vam e­di­yor.­Dep­rem­de­tah­rip­o­lan­iþyer­i,­ma­ða­za­­ve­de­po­la­ra­gi­ren­yað­ma­cý­lar,­ta­þý­ya­bil­dik­le­ri­herþe­yi­a­lýr­ken,­Ha­i­ti­po­li­si­nin­dü­ze­ni­ye­ni­den­sað­la­mak­ta­ve­yað­ma­la­ma­o­lay­la­rý­ný­dur­dur­ma­da­ba­þa­rý­sýz­ol­du­ðu­be­lir­ti­li­yor.­BM­Gü­ven­lik­Kon­se­yi,­gü­ven­li­ði­sað­la­mak­ve þid­det­o­lay­la­rý­ný­so­na­er­dir­mek­i­çin­böl­ge­ye­3­bin 500­po­lis­ve­as­ker­da­ha­gön­der­me­ka­ra­rý­al­dý.­

6.1 büyüklüðünde artçý deprem Haberleri sayfa 7’de

ÖNCEKÝ DARBE PLANI ÝDDÝALARI AYDINLATILMAYI BEKLERKEN, YENÝ CUNTA ÝDDÝALARI ORTAYA ATILDI. ESKÝ 1. ORDU KOMUTANI ÇETÝN DOÐAN'A CUNTA SUÇLAMASI n 2003-4'te­ha­zýr­lan­dý­ðý­ö­ne­sü­rü­len­ve­Sa­rý­kýz,­A­yý­þý­ðý,­Ya­ka­moz,­El­di­ven­gi­bi­kod ad­la­rýy­la­a­ný­lan­dar­be­plan­la­rý­na­i­liþ­kin­id­di­a­larla­ilgili­olarak­yargý­süreci­devam ederken,­ ayný­ dönem­ için­ yeni­ bir­ cunta­ iddiasý­ daha­ ortaya­ atýldý.­ Dö­ne­min­ 1. Or­du­Ko­mu­ta­ný­Or­ge­ne­ral­Çe­tin­Do­ðan'ýn­baþ­kan­lý­ðýn­da­ki­bir­cun­ta­nýn­2003­yý­lýn­da­ha­zýr­la­dý­ðý­ö­ne­sü­rü­len­dar­be­pla­nýn­da­akýl­almaz­ey­lem­ler­yer­a­lý­yor.­

FATÝH VE BEYAZIT CAMÝLERÝNE BOMBALI SALDIRI HAZIRLIÐI n Ta­raf­ga­ze­te­sin­de­yer­a­lan­ha­ber­de,­Doðan­önderliðindeki­bir­grup­üst­rüt­be­li­su­bayýn­"Bal­yoz­Ha­re­kâ­tý"­a­dý­al­týn­da­ay­rýn­tý­lý­bir­dar­be­pla­ný­­ha­zýr­la­dý­ðý­id­di­a­e­dil­di.­Bu­na gö­re,­dar­be­or­ta­mý­nýn­sað­lan­ma­sý­i­çin­Fa­tih­ve­Be­ya­zýt­Ca­mi­le­ri­ne­bom­ba­lý­sal­dý­rý­plan­lan­dý­ðý­ö­ne­sü­rü­lürken,­12­Eylül'ü­model­alan­darbe­planýnda,­önce­Türkiye­çapýnda sýkýyönetim­ilâný,­ardýndan­Meclisin­kapatýlmasý­ve­hükümetin­devrilmesi­amaçlanýyor.

ÇARÞAF, SAKAL, SUGA VE ORAJ BAÞLIKLI EYLEM PLANLARI n Ga­ze­te,­hal­kýn­ka­ný­ný­a­kýt­ma­yý­ve­bir­Türk­je­ti­ni­Yu­nan­u­çak­la­rý­na­dü­þür­te­rek­bu­nun so­rum­lu­lu­ðu­nu­hü­kü­me­te­yýk­ma­yý­he­def­a­lan­plan­kap­sa­mýn­da­Çar­þaf,­Sa­kal,­Su­ga­ve O­raj­baþ­lýk­lý­ey­lem­plan­la­rý­nýn­yer­al­dý­ðý­ný,­1.­Or­du­Ko­mu­tan­lý­ðý­nýn­ön­cü­lü­ðün­de­yü­rü­tü­len­ha­zýr­lýk­la­ra­Ka­ra­cý­la­rýn­ya­ný­sý­ra­Ha­va,­De­niz­ve­Jan­dar­ma'dan­da­üst­rüt­be­li­per­so­ne­lin­ka­týl­dý­ðý­ný­gös­te­ren­çok­sa­yý­da­bel­ge­bu­lun­du­ðu­nu­ö­ne­sür­dü.­Haberi sayfa 4’te

700 Haitili yetim ÝHH himayesinde Haiti’ye âcil yardým çalýþmalarýný sürdüren ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý, depremde yetim kalan 700 çocuðun sürekli bakýmýný üstlendi. ÝHH Haiti Temsilcisi Halil Demir, “700 yetim çocuða düzenli olarak sýcak yemek veriyoruz. Onlarý korumamýz altýna aldýk. Bu sayýyý arttýracaðýz. Çok sayýda yetim var. Çocuklarýn rehabilitasyonu için Amerika’dan uzman psikologlar getireceðiz. Depremden sonra da yardýmlarýmýzý sürdüreceðiz” dedi. Haberi sayfa 7’de

BAÞBAKAN ERDOÐAN AÇIKLADI

Suud vizeyi kaldýrmýyor DÝPLOMAT VE ÝÞADAMLARINA KOLAYLIK GELEBÝLÝR nSu­u­di­ A­ra­bis­tan’la­ vi­ze­le­rin­ kal­dý­rýl­ma­sý­ ko­nu­sun­da­ dip­lo­mat­ ve i­þa­dam­la­rý­ nok­ta­sýn­da­ bir­ me­sa­fe­ a­lý­na­bi­le­ce­ði­ni­ di­le­ ge­ti­ren­ Baþ­ba­kan­ Er­do­ðan,­ bu­nun­la­ bir­lik­te­ Su­ri­ye,­ Ür­dün,­ Lüb­nan,­ Lib­ya­ i­le ya­pýl­dý­ðý­ gi­bi­ bir­ vi­ze­ mu­a­fi­ye­ti­ni­ Ri­yad’la­ ger­çek­leþ­tir­me­le­ri­nin müm­kün­ ol­ma­dý­ðý­ný­ söy­le­di.­ Er­do­ðan,­ “Te­men­nî­ e­de­riz­ ki,­ i­le­ri­de bu­da­o­lur”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­Haberi sayfa 5’te

Fitneci yargýlanýyor

Finans krizi tekrarlanabilir

DÜÞMANLIÐI TAHRÝKLE SUÇLANIYOR

ÇÝFT DÝPLÝ GERÝLEME RÝSKÝ VAR

nHol­lan­da’da­Ýs­lâm­ve­ya­ban­cý kar­þý­tý­tu­tu­muy­la­ta­ný­nan­a­þý­rý sað­cý­Öz­gür­lük­Par­ti­si­li­de­ri­Ge­ert Wil­ders’in,­top­lum­i­çin­de­düþ­man­lýk­duy­gu­la­rý­na­yol­aç­mak­ve bir­top­lum­ke­si­mi­ne­ha­ka­ret­ler­de bu­lun­mak­su­çun­dan­yar­gý­lan­ma­sý­na­dün­baþ­lan­dý.­ Sayfa 7’de

nHer­ke­sin­kriz­den­ön­ce­ki­fa­a­li­yet­le­ri­ne­ge­ri­dön­me­sin­den­en­di­þe­duy­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­IMF Baþ­ka­ný­Do­m i­n i­q u­e ­ Stra­u ss­Kahn,­ teþ­vik­ pa­ket­le­ri­nin­ çok er­ken­ ge­ri­ çe­kil­me­si­ ha­lin­de çift­ dip­li­ ge­ri­le­me­ ris­ki­ ol­du­ðu­nu­vurguladý.­Haberi sayfa 11’de

FBI’dan yok yere terör alarmlarý n Amerikan iç istihbarat servisi FBI’ýn telefon dinlemeleri yoluyla bazý bilgilere ulaþmak için yok yere terör alarmlarý vererek hukuku ihlâl ettiði ortaya çýktý. Haberi sayfa 7’de

ISSN 13017748

ASKERÎMAHKEME: ASKERLER ÞEHÝT OLANA KADAR ÇATIÞMALIYDI

Haberi 4. sayfada

SiyahMaviKýrmýzýSarý


2

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

LÂHÝKA

Bütün eþyanýn dizginleri Rahîm-i Hakîm’in elindedir

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Allah­yolunda­öldürülenlere­ölü­demeyin.­Doðrusu­onlar­diridirler;­lâkin­siz­farkýna varmazsýnýz. Bakara Sûresi: 154 / Âyet-i Kerime Meâli

Yaratýlýþla ilgili soru(n)lar . B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

Mikroptan tâ tâun ve tûfan ve kaht ve zelzeleye kadar bütün eþyanýn dizginleri o Rahîm-i Hakîmin elindedirler. O Hakîm’dir, abes iþ yapmaz; Rahîm’dir, rahîmiyeti çoktur.

ur’ân’ýn­cad­de-i­nu­râ­ni­ye­si,­bü­tün­ehl-i­da­lâ­le­tin­çek­ti­ði­ya­ra­la­rý­ha­kâ­ik-ý­i­mâ­ni­ye­i­le­te­dâ­vi­e­der,­bü­tün­ev­vel­ki­yol­da­ki­zu­lü­mâ­tý da­ðý­týr,­bü­tün­da­lâ­let­ve­he­lâ­ket­ka­pý­la­rý­ný ka­pa­týr.­Þöy­le­ki:­ Ýn­sa­nýn­za­af­ve­ac­zi­ni­ve­fakr­ve­ih­ti­ya­cý­ný,­bir­Ka­dîri­Ra­hî­me­te­vek­kül­i­le­te­dâ­vi­e­der.­Ha­yat­ve­vü­cu­dun yü­kü­nü,­O­nun­kud­re­ti­ne,­rah­me­ti­ne­tes­lim­e­dip,­ken­di­ne­yük­le­me­yip,­bel­ki­ken­di­si­o­ha­ya­tý­na­ve­nef­si­ne bi­ner­hük­mün­de­bir­ra­hat­ma­kam­bu­lur.­Ken­di­si­nin nâ­týk­bir­hay­van­de­ðil,­bel­ki­ha­ki­ki­bir­in­san­ve­mak­bul bir­mi­sa­fir-i­Rah­mân­ol­du­ðu­nu­bil­di­rir.­ Dün­ya­yý­bir­mi­sa­fir­hâ­ne-i­Rah­mân­ol­du­ðu­nu­gös­ter­mek­le­ve­dün­ya­da­ki­mev­cu­dât­i­se,­es­mâ-i­Ý­lâ­hi­ye­nin­ay­na­la­rý­ol­duk­la­rý­ný­ve­mas­nu­â­tý­i­se,­her­va­kit­ta­ze­le­nen­mek­tu­bât-ý­Sa­me­dâ­ni­ye­ol­duk­la­rý­ný­bil­dir­mek­le,­in­sa­nýn­fe­nâ-i­dün­ya­dan­ve­ze­vâl-i­eþ­ya­dan­ve hubb-u­fâ­ni­yât­tan­ge­len­ya­ra­la­rý­ný­gü­zel­ce­te­dâ­vi­e­der ve­ev­hâ­mýn­zu­lü­mâ­týn­dan­kur­ta­rýr.­ Hem,­mevt­ve­e­ce­li­â­lem-i­ber­za­ha­gi­den­ve­â­lem-i­ be­k â­d a­ o­l an­ ah­b ab­l a­r a­ vi­s âl­ ve­ mü­l â­k ât mu­kad­di­me­si­ o­la­rak­ gös­te­rir.­ Ehl-i­ da­lâ­le­tin­ na­za­rýn­da­bü­tün­ah­ba­býn­dan­bir­fi­râk-ý­e­be­dî­te­lâk­kî­et­ti­ði­ö­lüm­ya­ra­la­rý­ný­böy­le­ce­te­dâ­vi­e­der.­Ve­o fi­râk,­ayn-ý­li­kâ­ol­du­ðu­nu­is­pat­e­der.­ Hem,­kab­rin­â­lem-i­rah­me­te­ve­dâr-ý­sa­a­de­te­ve­bâ­ðis­tân-ý­Ci­nâ­na­ve­nu­ris­tân-ý­Rah­mâ­na­a­çý­lan­bir­ka­pý ol­du­ðu­nu­is­pat­et­mek­le,­be­þe­rin­en­müt­hiþ­kor­ku­su­nu i­zâ­le­e­dip,­en­e­lîm­ve­ka­sâ­vet­li­ve­sý­kýn­tý­lý­o­lan­ber­zah se­ya­ha­ti­ni,­en­le­ziz­ve­ün­si­yet­li­ve­fe­rah­lý­bir­se­ya­hat ol­du­ðu­nu­gös­te­rir.­Ka­bir­i­le­ej­der­ha­að­zý­ný­ka­pa­týr,­gü­zel­bir­bah­çe­ye­ka­pý­a­çar.­Ya­ni,­ka­bir­ej­der­ha­að­zý­ol­ma­dý­ðý­ný,­bel­ki­bâ­ðis­tân-ý­rah­me­te­a­çý­lan­bir­ka­pý­ol­du­ðu­nu­gös­te­rir.­ Hem,­mü’mi­ne­der:­Ýh­ti­yâ­rýn­cüz’î­i­se,­ken­di­Mâ­li­ki­nin­i­râ­de-i­kül­li­ye­si­ne­i­þi­ni­bý­rak.­Ýk­ti­da­rýn­kü­çük­i­se, Ka­dîr-i­Mut­la­kýn­kud­re­ti­ne­i­ti­mad­et.­Ha­ya­týn­az­i­se, ha­yat-ý­bâ­ki­ye­yi­dü­þün.­Öm­rün­ký­sa­i­se,­e­be­dî­bir­öm­rün­var;­me­rak­et­me.­Fik­rin­sö­nük­i­se,­Kur’ân’ýn­gü­ne­þi­al­tý­na­gir.­Ý­mâ­nýn­nu­ruy­la­bak­ki,­yýl­dýz­bö­ce­ði­o­lan fik­rin­ye­ri­ne­her­bir­â­yet-i­Kur’ân,­bi­rer­yýl­dýz­mi­sil­lü sa­na­ý­þýk­ve­rir.­Hem­had­siz­e­mel­le­rin,­e­lem­le­rin­var­sa, ni­ha­yet­siz­bir­se­vap­ve­had­siz­bir­rah­met­se­ni­bek­li­yor. Hem­had­siz­ar­zu­la­rýn,­ma­kâ­sý­dýn­var­sa,­on­la­rý­dü­þü­nüp­muz­ta­rip­ol­ma;­on­lar­bu­dün­ya­ya­sý­ðýþ­maz,­on­la­rýn­yer­le­ri­baþ­ka­di­yar­dýr­ve­on­la­rý­ve­ren­de­baþ­ka­dýr.­ Hem­der:­Ey­in­san! Sen­ken­di­ne­mâ­lik­de­ðil­sin.­Sen, kud­re­ti­ni­ha­yet­siz­bir­Ka­dîr,­rah­me­ti­had­siz­bir­Ra­hîm-i­Zât-ý­ Zül­ce­lâ­lin­ mem­lû­kü­sün.­ Öy­le­ i­se­ sen, ken­di­ ha­ya­tý­ný­ ken­di­ne­ yük­le­yip­ zah­met­ çek­me; çün­kü,­ ha­ya­tý­ ve­ren­ O­dur,­ i­da­re­ e­den­ de­ O­dur. Hem,­ dün­ya­ sa­hip­siz­ de­ðil­ ki,­ sen­ ken­di­ ka­fa­na dün­ya­yü­kü­nü­yük­let­ti­re­rek­eh­vâ­li­ni­dü­þü­nüp­me­rak­et­me.­Çün­kü,­o­nun­sa­hi­bi­Ha­kîm’dir,­A­lîm’dir; sen­de­mi­sa­fir­sin,­fu­zû­lî­o­la­rak­ka­rýþ­ma,­ka­rýþ­týr­ma.­ Hem­in­san­lar,­hay­van­lar­gi­bi­mev­cu­dât­ba­þý­boþ­de­ðil­ler;­bel­ki­va­zi­fe­dar­me­mur­dur­lar,­bir­Ha­kîm-i­Ra­hî­min­na­za­rýn­da­dýr­lar.­On­la­rýn­â­lâm­ve­me­þak­kat­le­ri­ni dü­þü­nüp,­ru­hu­na­e­lem­çek­tir­me.­Ve­on­la­rýn­Hâ­lýk-ý Ra­hî­mi­nin­rah­me­tin­den­da­ha­i­le­ri­þef­ka­ti­ni­sür­me. Hem,­sa­na­düþ­man­lýk­va­zi­ye­ti­ni­a­lan­mik­rop­tan­tâ­tâ­un­ve­tû­fan­ve­kaht­ve­zel­ze­le­ye­ka­dar­bü­tün­eþ­ya­nýn diz­gin­le­ri­o­Ra­hîm-i­Ha­kî­min­e­lin­de­dir­ler.­O­Ha­kîm’dir,­a­bes­iþ­yap­maz;­Ra­hîm’dir,­ra­hî­mi­ye­ti­çok­tur. Yap­tý­ðý­her­i­þin­de­bir­ne­vi­lü­tuf­var.­ Sözler, Otuz Ýkinci Söz, s. 579, (yeni tanzim, 1034) LÜGATÇE: dalâlet: Hak ve hakîkatten, dinden sapma. zulümât: Karanlýklar; haksýzlýklar. Kadîr-i Rahîm: Herþeye gücü yeten ve sonsuz þefkat sahibi olan Allah. nâtýk: Konuþan, dile getiren. esmâ-i Ýlâhiye: Allah’ýn isimleri. mektubât-ý Samedâniye: Herbiri Cenâb-ý Hakk’ýn birer mektubu olan, yani O’nun isim ve sýfatlarýný anlatan varlýklar. fenâ-i dünya: Dünyanýn fâni, geçici olan yönü. zevâl-i eþya: Eþyanýn sonu, eþyanýn kayýplara karýþmasý. hubb-u fâniyât: Gelip geçici þeyleri sevmek. evhâm: Olmayan birþeyi olur zanný ile meraklanmak, ve-

himler, kuruntular. mevt: Ölüm. âlem-i berzah: Kabir âlemi. visâl: Vâsýl olma, kavuþma, ayrýlýktan kurtulma. tâun: Vebâ denen dehþetli bir bulaþýcý hastalýk; salgýn hastalýk. Rahîm-i Hakîm: Nihâyetsiz hikmetlerle rahmet ve bereketini ihsan eden Allah. dâr-ý saadet: Saadet yeri olan Cennet. bâðistân-ý Cinân: Cennet baðlarý. nuristân-ý Rahmân: Her varlýðýn rýzkýný ummadýðý yerden veren Cenâb-ý Hakk’ýn aydýnlýk âlemi. bâðistân-ý rahmet: Rahmet bahçesi. Cenâb-ý Hakkýn merhamet ve þefkatle ihsan ettiði þeyler bulunan bahçe. âlâm: Elemler, acýlar.

ti­ni­kar­þý­mý­za­çý­kar­mak­ta­dýr. Eþ­ya­yý,­ do­la­yý­sýy­la­ kâ­i­na­tý­ ya­rat­ma­ kud­re­ti­ yal­nýz­ca­ Al­lah’ta­ ol­du­ðu­nu­ gö­rü­yo­ruz.­ Sa­id­ Nur­sî,­ ya­ra­tý­lýþ­ o­la­yý­ný þöy­le­a­çýk­la­mak­ta­dýr: “Þu­mev­cu­dat,­i­ra­de-i­Ý­lâ­hi­ye­i­le­sey­yâ­le­dir.­Þu­kâ­i­nat,­emr-i AHMET ÖZDEMÝR Rab­ bâ­nî­i­le­sey­ya­re­dir.­Þu­mah­lû­kat,­izn-i­Ý­lâ­hî­i­le­za­man­neh­rin­ d e­mü­te­ma­di­yen­a­ký­yor,­â­lem-i­gayb­dan­gön­de­ri­li­yor,­â­lem-i ahmed@ahmedozdemir.com þe­ha­det­te­vü­cud-u­zâ­hi­rî­giy­di­ri­li­yor,­son­ra­â­lem-i­gay­ba­mun­ta­za­man­ya­ðý­yor,­i­ni­yor.­Ve­emr-i­Rab­bâ­nî­i­le­mü­te­ma­di­yen­is­tik­bal­den­ge­lip­hâ­le­uð­ra­ya­rak­te­nef­füs­e­der,­ma­zi­ye­dö­kü­lür.”3 Bu­i­fa­de­ler,­her­þe­ye­hâ­kim­bir­i­ra­de­nin­kâ­i­na­tý­yok­luk­tan­var­ün­ya­ya­gö­zü­nü­a­çan­her­in­sa­nýn,­du­rup­dü­þün­- lý­ða­çý­kar­dý­ðý­ný­is­pat­et­mek­te­dir.­Var­lýk­lar­Al­lah’ýn­i­ra­de­si­ne­ta­mek­fýr­sa­tý­ný­bul­du­ðu­an­zih­ni­ne­hü­cum­e­den­ba­zý bi­dir.­Kâ­i­nat­Al­lah’ýn­em­ri­i­le­ha­re­ket­et­mek­te­dir.­Var­lýk­lar e­sas­lý­so­ru­lar­var­dýr:­Ben­ki­mim?­Bu­dün­ya­da­ne­a­- Al­lah’ýn­iz­ni­i­le­za­man­neh­rin­de­sü­rek­li­a­ký­yor,­gayb­â­le­min­rý­yo­rum?­Ni­çin­bu­ra­ya­gel­dim?­Bun­dan­son­ra­ne­- den­gön­de­ri­li­yor,­þe­ha­det­â­le­min­de­za­hi­rî­bir­vü­cut­giy­di­ri­li­re­ye­gi­de­ce­ðim?­Be­nim­le­bu­dün­ya­yý­pay­la­þan­bu yor­ve­son­ra­tek­rar­gayb­â­le­mi­ne­gön­de­ri­li­yor­lar.­Ya­ni­Al­ka­dar­in­san­ve­can­lý­can­sýz­var­lýk­ne­re­den­ge­lip­ne­- lah’ýn­em­ri­i­le­var­lýk­lar­is­tik­bal­den­gü­nü­mü­ze­uð­ra­yýp­ký­sa re­ye­gi­di­yor­lar?.. bir­sü­re­ka­lýp­son­ra­ma­zi­ye­dö­kül­mek­te­dir.­A­de­ta­gö­zü­mü­Kâ­i­na­týn­ne­re­si­ne­ba­kar­sa­nýz­ba­kýn,­ge­rek­siz,­yer­siz­ya­ra­- zün­ö­nün­de­res­mi­ge­çit­ya­pý­yor­lar.­Ay­ný­za­man­da­bun­lar­ka­týl­mýþ­hiç­bir­þe­yi­gö­re­mez­si­niz.­A­yak­lar­yü­rü­mek,­ka­nat­lar yýt­al­tý­na­a­lýn­mak­ta­dýr.­Bü­tün­bun­lar­bir­hik­met­ve­in­ti­zam­la uç­mak,­göz­ler­gör­mek,­ku­lak­lar­i­þit­mek­i­çin­ve­ril­miþ­tir.­Her sü­rek­li­de­vam­et­mek­te­dir.­Bu­mâ­nâ­yý­Be­di­üz­za­man’ýn­þu­i­fa­þey­yer­li­ye­rin­ce­ya­ra­týl­mýþ,­her­þey­son­suz­bir­hik­met­le­tak­- de­le­rin­de­ga­yet­a­çýk­lýk­la­gö­rü­yo­ruz: dir­e­dil­miþ­tir.­Ýn­sa­nýn­zih­ni­ne­yük­le­nen­so­ru­lar­da­mak­sat­“Þu­mah­lû­ka­týn­þu­se­ye­lâ­ný,­ga­yet­ha­kî­mâ­ne,­rah­met­ve­ih­san sýz­ve­mâ­nâ­sýz­o­la­maz. da­i­re­sin­de­ve­þu­se­ye­ra­ný,­ga­yet­a­lî­mâ­ne,­hik­met­ve­in­ti­zam­da­i-­ Bu­gün­kâ­i­na­týn­ya­ra­tý­lý­þý­na­da­ir­çe­þit­li­te­o­ri­ler­i­le­ri­sü­rül­mek­- re­sin­de­ve­þu­ce­re­ya­ný,­ga­yet­ra­hî­mâ­ne,­þef­kat­ve­mi­zan­da­i­re­te,­he­sap­la­ma­lar­ya­pýl­mak­ta­ve­de­ði­þik­ra­kam­lar­sý­ra­lan­mak­ta­- sin­de,­baþ­tan­a­þa­ðý­ya­ka­dar­hik­met­ler­le,­mas­la­hat­lar­la,­ne­ti­ce­ler­dýr.­Bu­ra­da­ve­ri­len­ra­kam­la­rýn­i­sa­bet­li­ve­i­sa­bet­siz­ol­ma­sýn­dan le­ve­ga­ye­ler­le­ya­pý­lý­yor.­De­mek,­bir­Ka­dîr-i­Zül­ce­lâl,­bir­Ha­kîm-i ön­ce­ö­nem­li­o­lan­ko­nu,­kâ­i­na­týn­ya­ra­týl­mýþ­ol­ma­sý­ger­çe­ði­nin Zül­ke­mâl,­mü­te­ma­di­yen­ta­vâ­if-i­mev­cu­dâ­tý­(mev­cu­dat­tay­fa­la­rý­ka­bul­e­dil­me­si­dir.­De­mek­ki,­kâ­i­nat­bir­za­man­lar­yok­tu.­Ya­ni­a­- ný) ve­her­ta­i­fe­i­çin­de­ki­cüz’i­yâ­tý­ve­o­ta­i­fe­ler­den­te­þek­kül­e­den­â­dem­den­ (yok­luk­tan) vü­cu­da­ (var­lý­ða)­ çýk­tý.­Bu­du­rum­da­he­nüz lem­le­ri,­kud­re­tiy­le­ha­yat­ve­rip var­lýk­mef­hu­mu­nun­yok­ol­du­ðu­bir­za­man­da­var­lý­ðý­yok­lu­ða tav­zif­e­der,­son­ra­hik­ter­cih­e­de­cek­ve­bu­ter­ci­hi­ni­mey­da­na­ge­ti­re­cek,­ya­ni­ya­ra­ta­cak me­tiy­le­ ter­his­ e­dip bir­kud­re­te­ih­ti­yaç­var­dýr.­Pe­ki,­o­kud­ret­ne­dir?­Be­di­üz­za­mev­te­maz­har­e­der, man’ýn­i­fa­de­siy­le,­“Vü­cud;­mü­mey­yi­ze,­mu­has­sý­â­lem-i­gay­ba­gön­de­sa,­mü­es­si­re­ol­mak­ü­ze­re,­‘i­lim,­i­ra­rir,­da­i­re-i­kud­ret­de,­kud­ret’­sý­fat­la­rý­ný­is­ten,­da­i­re-i­il­me­çe­til­zam­ e­vi­rir.­ Ýþ­te­ hiç der.”1 müm­kün­mü­dür Bu­ öl­çü­ki,­þu­kâ­i­na­tý­he­den­ha­re­ket­le yet-i­mec­mu­a­de­ni­le­bi­lir­ki, sýy­la­çe­vir­me­ye eþ­ya­nýn­mey­da­muk­te­dir­ol­na­ge­le­bil­me­si­i­ma­yan­ ve çin­i­lim,­i­ra­de­ve bü­tün­ za­kud­ret­gi­bi­sý­fat­la­m a n ­l a ­r a ra­ih­ti­yaç­var­dýr.­Ý­h ü k ­m ü lim­sý­fa­tý,­ya­ra­týl­ma­sý g e ç ­m e -­ söz­ko­nu­su­o­lan­bir yen­ve­â­lem­le­ri þe­yin­il­men­çe­þit­li­ih­ha­ya­ta,­mev­te­bir­fert­gi­bi ti­mal­ler­i­çin­de­dü­þü­maz­har­et­me­ye­kud­re­ti­yet­me­yen­ve­ba­nül­me­si­dir.­ Bu­ i­se, har­la­rý,­bir­çi­çek­gi­bi­ha­yat­ve­rip,­yer­yü­zü­ne­ta­kýp, “mü­mey­yiz”lik­vas­fý­ný son­ra­mevt­le­on­dan­ko­pa­rýp­a­la­ma­yan­bir­zat,­mevt­ve­i­mâ­te­ye ya­ni­eþ­ya­â­le­min­de­mad­sa­hip­çý­ka­bil­sin?­E­vet,­en­cüz’î­bir­zî­ha­ya­týn­mev­ti­da­hi,­ha­ya­tý­gi­de­yi­bir­bi­rin­den­a­yýrt­e­de­bi,­bü­tün­ha­ka­ik-i­ha­yat­ve­en­vâ-ý­mevt­e­lin­de­bu­lu­nan­bir­Zât-ý bil­me,­se­çi­ci­lik­vas­fý­ný­so­nuç­ver­- Zül­ce­lâ­lin­ka­nu­nuy­la,­iz­niy­le,­em­riy­le,­kuv­ve­tiy­le,­il­miy­le­ol­mak mek­te­dir.­“Ý­lim”­sý­fa­tý­nýn­var­lý­ðý,­böy­le­bir­a­yýrt­e­di­ci­li­ði­sað­la­- za­ru­rî­dir.”­4 mak­ta­dýr. Bu­i­fa­de­ler­den­var­lýk­ger­çe­ði­ve­var­lýk­ü­ze­rin­de­ta­sar­ruf­et­me “Ý­ra­de”­sý­fa­tý­i­se,­çe­þit­li­ih­ti­mal­ler­i­çin­de­en­uy­gu­nu­nu­se­çip­a­- hak­ký­Al­lah’ýn­ya­ra­tý­cý­kud­re­ti­ne­a­it­ol­du­ðu­nu­an­lý­yo­ruz.­Her­þey yýr­mak­o­lan­“mu­has­sý­sa”­hâ­li­ni­ne­ti­ce­ve­rir.­Bu­du­rum­i­ra­de­sý­- bi­li­ne­rek­hik­met­ve­in­ti­zam­da­i­re­sin­de,­þef­kat­ve­in­ce­öl­çü­ler­le, fa­tý­nýn­ge­re­ði­ni­ak­la­ge­ti­re­cek­tir. baþ­tan­so­na­ka­dar­hik­met­ler­le,­mas­la­hat­lar­la­ve­yük­sek­ga­ye­ler­le Ü­ze­rin­de­ka­rar­ve­ri­len­ve­se­çi­len­tar­zýn­mey­da­na­ge­ti­ril­me­si ya­pýl­mýþ­týr.­En­bü­yük­þey­de­ne­ka­dar­in­ti­zam­var­sa,­en­kü­çük “mü­es­si­re”­vas­fý­nýn­ge­re­ði­dir­ki,­bir­kud­ret­sa­hi­bi,­kud­re­tiy­le­ya­- þey­de­de­o­ka­dar­in­ti­zam­var­dýr.­Var­lýk­grup­la­rý­na­ve­her­grup rat­ma­yý­i­ra­de­et­ti­ði­þe­yi­ter­cih­e­de­rek­ya­ra­týr.­Bu­i­se­kud­ret­sý­fa­tý­- i­çin­de­ki­par­ça­la­ra­kud­re­tiy­le­ha­yat­ve­rip­gö­rev­len­di­rir,­son­ra nýn­ge­re­ði­ol­du­ðu­nu­or­ta­ya­koy­mak­ta­dýr.­Bu­du­ru­ma­gö­re­yok­- hik­me­tiy­le­as­ker­gi­bi­ter­his­e­der,­gayb­â­le­mi­ne­gön­de­rir.­Bir luk­hâ­li­nin­bir­ter­cih­le­var­lýk­þek­li­ne­dö­nüþ­tü­ðü­gö­rül­mek­te­dir. ba­ký­ma­kud­ret­da­i­re­sin­den­i­lim­da­i­re­si­ne­a­lýr.­Eþ­ya­nýn­yok­Ma­dem­var­lýk­yok­lu­ða­ter­cih­e­dil­miþ­tir.­Öy­ley­se,­“Bu­ter­ci­hi­kim luk­tan­var­lý­ða­çýk­ma­sý­ve­bu­nun­bü­yük­bir­in­ti­zam­i­çin­de­dü­yap­mýþ­týr?”­so­ru­su­ak­la­gel­mek­te­dir.­Bu­so­ru­nun­ce­va­bý,­kâ­i­na­- zen­len­me­si,­kâ­i­nat­ta­muk­te­dir­bir­gü­cün­hük­met­ti­ði­ne­en týn­ya­ra­tý­lý­þýn­da­ta­kip­e­di­len­mak­sat­ve­ga­ye­le­rin­tes­bit­ve­a­çýk­la­- bü­yük­de­lil­dir.­Bu­ger­çek­de,­an­cak­tek bir­Al­lah­i­nan­cýy­la­a­çýk­ma­sý­i­le­a­çýk­la­na­bi­lir. la­na­bi­le­ce­ði­ni­or­ta­ya­koy­mak­ta­dýr.­ Ý­çin­de­ya­þa­dý­ðý­mýz­mad­dî­â­le­min­na­sýl­ve­ni­çin­ya­ra­týl­dý­ðý,­fel­Þu­â­yet-i­ke­ri­me­ya­ra­tý­lýþ­hak­kýn­da­ki­ha­re­ket­nok­ta­mý­zý se­fe­i­le­po­zi­tif­i­lim­le­rin­baþ­ta­ge­len­meþ­gu­li­yet­le­ri­a­ra­sýn­da­yer teþ­kil­et­mek­te­dir: al­mak­ta­dýr.­Ay­rý­ca­eþ­ya­nýn­va­ro­luþ­ger­çe­ði­ni­bir­da­ya­na­ða­bað­la­“Na­sýl­Al­lah’ý­in­kâr­e­der­si­niz­ki,­siz­bir­ta­kým­can­sýz­mad­de­ya­rak­a­çýk­la­mak­da­i­ma­ak­lý­meþ­gul­e­den­prob­lem­le­rin­ba­þýn­da ler­den­i­ba­ret­i­ken­O­si­zi­ya­ra­týp­ha­ya­ta­ka­vuþ­tur­du.­Son­ra­O gel­miþ­tir.­Çün­kü­var­lýk­tan­söz­e­de­bil­mek­var­lý­ðýn­mey­da­na­gel­- si­zi­öl­dü­re­cek,­son­ra­tek­rar­di­ril­te­cek­tir.­So­nun­da­O­'nun­hu­me­sin­de­ger­çek­et­ki­sa­hi­bi­o­lan­i­lim,­i­ra­de,­kud­ret,­sem’­ (i­þit­- zu­ru­na­dön­dü­rü­le­cek­si­niz.”­­5 mek),­ba­sar­ (gör­mek) ve­ke­lâm­ (ko­nuþ­mak) gi­bi­sý­fat­la­rýn­sa­hi­Dipnotlar: bi­nin­var­lý­ðý­na­i­nan­mak­mec­bu­ri­ye­ti­var­dýr.­Bü­tün­bu­sý­fat­lar 1- Bediüzzaman Said Nursî, Ýþaratü’l-Ý’caz, s. 33. 2- Bediüzzaman Said Nursî, Ýþaratü’l-Ý’caz, s. 33. so­nuç­ta­bi­rin­ci­sý­fa­tý­o­lan­ha­yat­sa­hi­bi­bir­kud­re­tin­var­lý­ðý­ný­zo­3- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 404. run­lu­ký­lar.2 Ak­si­tak­dir­de­ya­ra­tý­lan­eþ­ya­nýn­ve­on­da­hük­me­den 4- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 404-405. ka­nun­la­rýn­ba­þý­boþ­bi­rer­te­sa­düf­e­se­ri­ol­du­ðu­nu­ka­bul­et­mek 5- Bakara Sûresi, 28. ge­re­ke­cek­tir.­Bu­nun­im­kân­sýz­lý­ðý,­Al­lah­i­nan­cý­na­bað­lý­lýk­za­ru­re­-

SERENCAM

Þu zamanda, kizb ve sýdkýn ortasýndaki mesafe o kadar kýsalmýþ ki, adeta omuz omuza vermiþler. Sýdktan yalana geçmek, pek kolay gidiliyor. Hattâ, siyaset propagandasý vasýtasýyla yalancýlýk, doðruluða tercih ediliyor. Bediüzzaman, Sözler, s. 446

Câh

DOSTHANE ALÝ RIZA AYDIN hocazade68@hotmail.com

a­kam­ mev­kî­ ol­ta­sýy­la­ ko­lay­ tu­tu­lan­ da­mar:­Câh.­Þan,­þe­ref,­i­ti­bar­duy­gu­su.­Baþ­ka­la­rý­ta­ra­fýn­dan­tu­tul­ma­sý­çok­ko­lay,­sa­hi­bin­ce­vaz­geç­me­si­öy­le­zor! Dün­ya­da­ki­ ca­zi­be­den­ bi­rin­ci­si­ ser­vet,­ i­kin­ci­si, ma­kam­mev­kî­ar­zu­su. Top­lum­ha­ya­týn­da­ki­ba­zý­hiz­met­le­rin­ye­ri­ne­ge­ti­ril­me­si,­ ye­me,­ iç­me,­ gi­yim­ ve­ mes­ken­ gi­bi­ be­þe­rî ih­ti­yaç­la­rýn­ kar­þý­lan­ma­sý­ i­çin­ bir­ gö­re­ve­ ta­lip­ ol­mak,­bir­ma­ka­ma­o­tur­mak­el­bet­te­ki­müm­kün­dür. Meþ­rû­va­sý­ta­lar­la! Di­ni­miz­ce­ mü­bah­ gö­rü­len­ þart­lar­ çer­çe­ve­sin­de bir­ma­ka­ma­ta­lip­ol­mak­câ­iz;­ya­lan­do­lan,­de­si­sey­le va­rýp­kon­mak­ha­ram­dýr.1 Ý­mam-ý­ Ga­za­lî,­ top­lum­ ha­ya­týn­da­ ya­þa­nan­ hu­zur­suz­luk­la­rýn­ te­mel­ se­bep­le­rin­den­ bi­ri­ o­la­rak mev­kî­tut­ku­su­nu,­do­la­yý­sýy­la­in­sa­nýn­ben­cil­ar­zu­la­rý­ný­ger­çek­leþ­tir­me­mey­li­ni­gö­rü­yor.2 Mev­kî­el­de­et­me­ih­ti­ra­sýn­da­o­lan­ki­þi,­sa­hip­ol­du­ðu­ ve­ya­ sa­hip­ ol­du­ðu­nu­ zan­net­ti­ði­ ya­ da­ öy­le gör­dü­ðü­ me­zi­yet­ler­ do­la­yý­sýy­la­ ken­di­si­ hak­kýn­da hay­ran­lýk­ u­yan­dý­ra­rak­ hay­ran­la­rý­ný­ ken­di­ne­ bað­lar;­“Hür­le­ri­ken­di­ne­kö­le­ya­par.”­3 “Ýn­san­da,­ ek­se­ri­yet­ i­ti­ba­riy­le­ hubb-u­ câh­ de­ni­len­hýrs-ý­þöh­ret­ve­hod­fü­rûþ­luk­ve­þân­ü­þe­ref­de­ni­len­ ri­ya­kâ­râ­ne­ halk­la­ra­ gö­rün­mek­ ve­ na­zar-ý âm­me­de­mev­kî­sa­hi­bi­ol­ma­ya,­ehl-i­dün­ya­nýn­her fer­din­de­cüz’î­–­kül­lî­ar­zu­var­dýr.”­4 Ki­þi­ye­ top­lum­da­ say­gýn­lýk­ ka­zan­dý­ran­ ve­ bir tut­ku­hâ­li­ni­a­la­rak­ah­lâ­kî­ha­ya­ta­za­rar­ve­re­bi­le­ce­ði­ dü­þü­nü­len­ þan,­ þöh­ret,­ mev­kî­ hýr­sý­ mâ­nâ­sý­na ge­len­câh,­di­ðer­bir­i­fa­de­siy­le­hubb-u­câh,­bir­ah­lâk­ve­ta­sav­vuf­te­ri­mi­dir. Bu­nu,­“ba­zý­in­san­la­rýn­sa­hip­ol­du­ðu­ve­di­ðer­in­san­la­rý­yö­net­me­im­kâ­ný­sað­la­yan­bir­güç”­þek­lin­de yo­rum­la­yan­Ýbn­Hal­dun,­Zuh­ruf­Sû­re­si­'nin­32.­â­ye­ti­ni­bu­na­de­lil­gös­ter­mek­te­dir. Ce­nâb-ý­Hak,­bu­â­yet­te:­“Rab­bi­nin­rah­me­ti­ni­on­lar mý­pay­laþ­tý­rý­yor­lar?­Dün­ya­ha­ya­týn­da­on­la­rýn­ge­çim­le­ri­ni­a­ra­la­rýn­da­biz­pay­laþ­týr­dýk.­Bir­bi­ri­ne­iþ­gör­dür­me­le­ri­i­çin­ki­mi­ni­ö­te­ki­ne­de­re­ce­ler­le­üs­tün­kýl­dýk.”5 Böy­le­ol­mak­la­bir­lik­te,­bu­nun­pek­de­ko­lay­bir­iþ­ol­ma­dý­ðý­ný,­bir­so­rum­lu­luk­üst­le­niþ­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den bir­ha­dis-i­þe­rif­te­Pey­gam­be­ri­miz­(asm):­“Ý­le­ri­de­siz­ler yö­ne­ti­ci­li­ðe­çok­düþ­kün­o­la­cak­sý­nýz;­fa­kat­â­hi­ret­te­bun­dan­do­la­yý­piþ­man­lýk­du­ya­cak­sý­nýz”6 bu­yur­mak­ta­dýr. Pe­ki,­bu­na­gö­re,­mü­te­dey­yin­in­san­lar­mev­kî­sa­hi­bi­ol­ma­ya­cak­lar,­bir­ma­ka­ma­gel­me­ye­cek­ler­mi?­ El­bet­te­ki­ge­le­cek­ler.­Bil­has­sa­gel­me­li­ler! Bu­na­ ta­lip­ de­ o­la­cak­lar;­ a­ma,­ va­sý­ta­lar­ meþ­rû ol­mak­þar­týy­la! Hz.­Yu­suf­(as),­ken­di­si­nin­gü­ve­ni­lir­ve­bil­gi­li­bir kim­se­ ol­du­ðu­nu­ ya­ni­ “e­hil”­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­ye­rek Mý­sýr­me­li­kin­den­gö­rev­ta­le­bin­de­bu­lun­muþ,­ha­zi­ne­nâ­zýr­lý­ðý­ma­ka­mý­na­ge­ti­ril­me­si­ni­is­te­miþ­tir. Hâ­di­se­mâ­lûm: Mý­sýr­ me­li­ki,­ gör­dü­ðü­ rü­ya­nýn­ yo­ru­mu­nu­ Hz. Yu­suf’tan­ (as)­ din­le­yip­ ül­ke­sin­de­ bü­yük­ bir­ kýt­lýk ya­þa­na­ca­ðý­ný,­ bu­na­ kar­þý­lýk­ ted­bir­ler­ a­lýn­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­i­þit­ti­ðin­de­“Pe­ki­bu­i­þi­kim­ya­pa­cak?”­di­ye­so­run­ca­Hz.­Yu­suf­(as): “Be­ni­ül­ke­nin­ha­zi­ne­le­ri­ne­ta­yin­et!­Çün­kü­ben (on­la­rý)­ çok­ i­yi­ ko­ru­rum­ ve­ bu­ i­þi­ bi­li­rim”7 de­di. Bu­nun­ü­ze­ri­ne,­bü­tün­Mý­sýr,­Hz.­Yu­suf’un­(as)­i­da­re­si­ne­ve­ta­sar­ru­fu­na­ve­ril­di. Ser­vet­gi­bi­ma­kam­mev­kî­de­dün­ya­ha­ya­tý­nýn­ge­çi­ci­pa­ye­le­rin­den­dir.­Dün­ye­vî­her­im­kân­gi­bi,­ma­kam­dan­da­â­hi­ret­he­sa­bý­na­fay­da­la­nýl­ma­lý;­“hiz­met”e­kul­la­nýl­ma­lý.­Çün­kü,­“Mah­ke­me­ka­dý’ya­mülk­de­ðil.” Ö­zet­le:­ Ma­kam­mev­kî­tek­ba­þý­na­bir­ga­ye­ol­ma­ma­lý,­ö­zel­lik­le­di­nî­de­ðer­ler­bu­na,­bu­ga­ye­ye­â­let­e­dil­me­me­li. Çün­kü: “…Rý­za-yý­Ý­lâ­hî­ve­il­ti­fat-ý­Rah­ma­nî­ve­ka­bul-ü Rab­ba­nî­öy­le­bir­ma­kam­dýr­ki;­in­san­la­rýn­te­vec­cü­hü ve­is­tih­sa­ný,­o­na­nis­be­ten­bir­zer­re­hük­mün­de­dir.”8 El­de­ im­kân­ var­ i­ken,­ el­ u­zat­mak­ ge­re­kir;­ e­þe, dos­ta,­kar­de­þe. Sal­ta­nat­son­bu­lun­ca­bir­þey­ka­la­cak­de­ðil! Bâ­ki­ka­la­cak­de­ðer,­an­cak­O’nun­rý­za­sý…­

M

Dipnotlar: 1- TDV Ýslâm Ans. 7: 14 (Râzî, s. 137-138; Hâdimî, 11: 65-66). 2- Ýhyâ, 3: 279. 3- A.g.e., 279. 4- Said Nursî, Mektûbat, 386. 5- Zuhruf Sûresi, 32. 6- TDV Ýslâm Ans. 7: 14 (Buhârî, Ahkâm, 7; Neseî, Bi’at, 39). 7- Yusuf Sûresi, 55. 8- Said Nursî, Mektûbat, 387.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

3

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Umut YAVUZ

Genel Müdür

Recep TAÞCI

Spor Editörü Erol DOYRAN

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

2009-2010 EÐÝTÝMÖÐRETÝM YILININ ÝLK YARISI YARIN TAMAMLANACAK. YAKLAÞIK 15 MÝLYON ÖÐRENCÝ KARNE ALARAK, ÝKÝ HAFTALIK TATÝLE ÇIKACAK.

Yarýn karne günü OKUL ön­ce­si,­il­köð­re­tim­ve­or­ta­öð­re­tim öð­ren­ci­le­ri,­ya­rýn­kar­ne­al­ma­ya­ha­zýr­la­ný­yor.­Yak­la­þýk­15­mil­yon­öð­ren­ci­kar­ne a­la­rak,­i­ki­haf­ta­lýk­ta­ti­le­çý­ka­cak.­O­kul­la bu­yýl­ta­ný­þan­1­mil­yon­307­bin­il­köð­re­tim­öð­ren­ci­si­de­ilk­kar­ne­le­ri­ni­a­la­cak. 2009-2010­e­ði­tim­öð­re­tim­yý­lý­nýn­i­kin­ci ya­rý­sý­8­Þu­bat­Pa­zar­te­si­gü­nü­baþ­la­ya­cak. E­ði­tim­öð­re­tim­yý­lý­18­Ha­zi­ran­Cu­ma gü­nü­ta­mam­la­na­cak.­Ý­kin­ci­dö­nem,­il­köð­re­tim­i­kin­ci­ka­de­me­öð­ren­ci­le­ri­i­le­li­se­son­sý­nýf­öð­ren­ci­le­ri­i­çin­sý­nav­he­ye­ca­nýy­la­ge­çe­cek.­Ýl­köð­re­tim­i­kin­ci­ka­de­me öð­ren­ci­le­ri­ Se­vi­ye­Be­lir­le­me­Sý­nav­la­rý­na (SBS)­ ka­tý­la­cak.­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­nýn­sý­nav­tak­vi­mi­ne­gö­re,­SBS,­il­köð­re­tim­6.­sý­nýf­öð­ren­ci­le­ri­i­çin­12­Ha­zi­ran­da

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

ya­pý­la­cak.­Ýl­köð­re­tim­7.­sý­nýf­öð­ren­ci­le­ri SBS’ye­6­Ha­zi­ran­da,­8.­sý­nýf­öð­ren­ci­le­ri­i­se­5­Ha­zi­ran­da­gi­re­cek.­Ýl­köð­re­tim­5.­sý­nýf­i­le­li­se­le­rin­9,­10­ve­11.­sý­nýf­la­rýn­da­o­ku­yan­öð­ren­ci­le­rin­ka­týl­dý­ðý­Pa­ra­sýz­Ya­tý­lý­lýk­ve­Burs­lu­luk­Sý­na­vý­(PYBS)­2­Ma­yýs­ta­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­Li­se­son­sý­nýf­öð­ren­ci­le­ri­nin­ka­tý­la­ca­ðý­ü­ni­ver­si­te­ye­gi­riþ­sý­nav­la­rý­nýn­ilk­a­þa­ma­sý­o­lan­ Yük­se­köð­re­ti­me­Ge­çiþ­Sý­na­vý­(YGS)­ i­çin­18­O­cak Pa­zar­te­si­gü­nü­baþ­la­yan­baþ­vu­ru­lar­12 Þu­bat­ta­so­na­e­re­cek.­YGS­11­Ni­san­da ya­pý­la­cak.­Ü­ni­ver­si­te­ye­gi­riþ­te­i­kin­ci­a­þa­ma­o­lan­Li­sans­Yer­leþ­tir­me­Sý­nav­la­rý’nýn (LYS)­baþ­vu­ru­ta­ri­hi­3-14­Ma­yýs,­LYS­ta­rih­le­ri­de­19-20­Ha­zi­ran­i­le­26-27­Ha­zi­ran­o­la­rak­be­lir­len­di.­­­Ankara / aa

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 6 Safer 1431 Rumî: 8 K. Sani 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.16 5.29 5.35 5.49 5.45 4.58 5.03 4.56 5.39 5.08 5.36

Güneþ 6.42 6.59 7.00 7.18 7.15 6.24 6.30 6.25 7.08 6.34 7.03

Öðle 11.57 12.07 12.15 12.27 12.22 11.37 11.41 11.33 12.16 11.49 12.16

Ýkindi 14.35 14.38 14.543 14.59 14.53 14.14 14.16 14.05 14.48 14.27 14.53

Akþam 17.00 17.03 17.19 17.23 17.17 16.38 16.40 16.29 17.12 16.51 17.17

ya­ca­ðý­ný­da­ha­güç­lü­vur­gu­lar­la­i­lân­et­ti. 90’lar­da­ A­ta­türk’e­ ha­ka­ret­ id­di­a­sýy­la­ yar­gý­la­nýp mah­kûm­ e­di­len­ es­ki­ RP­ mil­let­ve­ki­li­ Ha­san­ Me­zar­cý da­ha­pis­ten­çýk­tý­ðýn­da­ben­zer­id­di­a­ve­söy­lem­ler­ve bu­na­ uy­dur­du­ðu­ ga­rip­ ký­ya­fet­ler­le­ arz-ý­ en­dam­ et­miþ;­ a­ma­ bi­lâ­ha­re­ ka­yýp­la­ra­ ka­rýþ­mýþ­ ve­ ken­di­sin­den­bir­da­ha­ha­ber­a­lý­na­ma­mýþ­tý. Að­ca­i­se­da­ha­id­di­a­lý­ve­ha­zýr­lýk­lý­gö­rü­nü­yor. Da­ha­ha­pis­ten­çýk­ma­dan­Ý­tal­yan­ga­ze­te­le­ri­ne­be­ya­nat­lar­ve­ri­yor;­çýk­týk­tan­son­ra­þov­se­re­mo­ni­le­riy­le Me­sih­lik­ id­di­a­sý­ný­ tek­rar­lý­yor­ ve­ Katolik­ âleminin sýrlarýný­çözecek­ifþaatlarda­bulunacaðýný­söylüyor. KÂZIM GÜLEÇYÜZ Te­tik­çi­Að­ca,­Ý­pek­çi­ci­na­ye­tiy­le,­Tür­ki­ye’de­dar­irtibat@yeniasya.com.tr be­ or­ta­mý­ o­luþ­tur­ma­yý­ a­maç­la­yan­ o­lay­lar­ di­zi­sin­deki­en­kri­tik­rol­ler­den­bi­ri­ni­üst­len­miþ­ti.­Ger­çi­te­v­ve­lâ­ Tür­ki­ye’yi­ 12­ Ey­lül­ dar­be­si­ne­ gö­tü­ren ti­ði­çe­ke­nin­o­de­ðil,­baþ­ka­la­rý­ol­du­ðu­nu­söy­le­yen­ler kan­lý­sü­re­cin­ö­nem­li­ki­lo­met­re­taþ­la­rýn­dan­bi­ri de­var.­A­ma­bu,­so­nu­cu­de­ðiþ­tir­miyor. me­sa­be­sin­de­ki­Abdi­Ý­pek­çi­ci­na­ye­ti­ne­im­za­a­Að­ca’nýn­po­lis­ta­ra­fýn­dan­ya­ka­lan­dýk­tan­ký­sa­sü­re­son­týp,­ar­dýn­dan,­hem­de­sý­ký­yö­ne­tim­dö­ne­min­de­as­ke­rî ra,­sor­gu­su­sü­rü­yor­ken­sý­ký­yö­ne­tim­ko­mu­tan­lý­ðýn­ca­a­lý­nýp ce­za­e­vin­den­fi­rar­e­de­rek­git­ti­ði­Ro­ma’da­Pa­pa’ya­su­- as­ke­rî­ce­za­e­vi­ne­ko­nul­ma­sý­ve­o­ra­dan­Tür­keþ’in­“dev­let i­kast­gi­ri­þi­min­de­bu­lun­mak­su­re­tiy­le,­te­tik­çi­lik­ka­ri­- o­pe­ras­yo­nu”­de­di­ði­bir­or­ga­ni­zas­yon­la­ka­çý­rýl­ma­sý,­dar­be ye­ri­ne­ u­lus­la­ra­ra­sý­ bir­ bo­yut­ da­ ka­tan­ Að­ca’nýn­ 30 plan­la­rý­na­yap­tý­ðý­hiz­me­tin­bir­ö­dü­lü­müy­dü,­bil­mi­yo­ruz. yýl­lýk­ ha­pis­ ha­ya­týn­dan­ son­ra­ ser­best­ kal­ma­sý,­ yer­li Da­ha­ son­ra­ Pa­pa’ya­ yö­ne­lik­ su­i­kast­ gi­ri­þi­min­de ve­ya­ban­cý­med­ya­nýn­bir­nu­ma­ra­lý­gün­de­mi­ol­du. kim­ler­den­des­tek­al­dý­ðý­ný­bil­me­di­ði­miz­gi­bi. Ken­di­si­ne­ o­dak­la­nan­ ka­me­ra­ ve­ mik­ro­fon­la­ra A­ma­ o­ gi­ri­þi­min,­ Po­lon­ya­lý­ Pa­pa’nýn­ ko­mü­nist Ýn­gi­liz­ce­ ve­ Ý­tal­yan­ca­ o­la­rak­ söy­le­di­ði­ söz­ler,­ es­ki re­ji­me­ kar­þý­ baþ­lat­tý­ðý­ ses­siz­ ve­ ba­rýþ­çý­ mü­ca­de­le­yi te­tik­çi­nin­þim­di­Me­sih­li­ðe­so­yun­du­ðu­nu­bir­kez­da­- en­gel­le­yip­sa­bo­te­et­me­yi­a­maç­la­dý­ðý­ke­sin. ha­çok­a­çýk­bir­þe­kil­de­göz­ler­ö­nü­ne­ser­di. Dev­rin­Va­ti­kan­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­da­Pa­pa’nýn­ken­Me­sih­lik­ id­di­a­sý­ný­ da­ha­ ön­ce­ de­ ses­len­dir­miþ­ti, di­si­ni­he­def­a­lan­su­i­kast­gi­ri­þi­mi­nin­kay­na­ðý­ný­Sov­a­ma­bu­de­fa­ö­nü­ne­“e­be­dî”­sý­fa­tý­ný­da­ek­le­ye­rek,­ha­- yet­blo­ku­o­la­rak­gös­ter­di­ði­ni­söy­le­miþ­ti. ya­tý­nýn­ bun­dan­ son­ra­ki­ kýs­mý­ný­ bu­ “mis­yo­n”a­ a­da­Ni­te­kim­I­I.­John­Pa­ul’ün­Pa­pa­lýk­ma­ka­mý­na­o­tu­rur­o­-

TAHLÝL

Tetikçi "Mesih"

E

Okuldaki þiddet önlenecek

MÝLLÎ E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý,­þid­det­o­lay­la­rý­nýn­ya­þan­dý­ðý­o­kul­lar­da,­per­so­ne­lin­ta­ma­mý­ný­hiz­met i­çi­e­ði­tim­den­ge­çi­re­cek.­ MEB ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­la­nan­2010-2014­Stra­te­jik­Pla­ný’nda,­o­kul­lar­da þid­de­tin­ön­len­me­si­ne­yö­ne­lik­he­def­le­re­yer­ve­ril­di.­Pla­na,­ve­ri­le­re­gö­re­‘’ma­ni­dar­dü­zey­de­þid­det­o­lay­la­rý­nýn­ya­þan­dý­ðý­o­kul­ve­ku­rum­la­rýn per­so­ne­li­nin­ta­ma­mý­i­le­di­ðer­o­kul­ve­ku­rum­-

Yatsý 18.18 18.25 18.37 18.45 18.40 17.58 18.01 17.51 18.34 18.10 18.37

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.46 5.51 5.27 5.18 5.29 5.17 5.03 5.03 4.46 5.35 5.22

Güneþ 7.17 7.18 6.59 6.45 6.55 6.48 6.28 6.34 6.13 7.07 6.46

Öðle 12.22 12.30 12.03 11.56 12.08 11.53 11.43 11.39 11.25 12.11 12.05

Ýkindi 14.51 15.05 14.31 14.31 14.45 14.21 14.21 14.08 14.00 14.38 14.47

Akþam 17.15 17.29 16.55 16.55 17.09 16.45 16.46 16.33 16.24 17.03 17.12

Yatsý 18.39 18.49 18.20 18.16 18.29 18.09 18.04 17.56 17.44 18.27 18.28

tur­maz­ilk­dýþ­ge­zi­si­ni­Po­lon­ya’ya­ya­pýp­mil­yon­la­ra­ses­len­me­si,­ar­dýn­dan­Wa­le­sa­ön­der­li­ðin­de­ki­ter­sa­ne­iþ­çi­le­ri­nin di­re­ni­þi,­ko­mü­nist­re­ji­min­so­nu­nu­ge­tir­miþ,­ar­dýn­dan­bü­tün­Sov­yet­Blo­ku­da­ðýl­ma­sü­re­ci­ne­gir­miþ­ve­1989’da­Ber­lin­Du­va­rý­nýn­yý­kýl­ma­sýy­la­bu­sü­reç­ta­mam­lan­mýþ­tý. Bu­sü­re­ce,­o­dö­nem­de­ül­ke­le­rin­de­ki­Sov­yet­iþ­ga­li­ne­kar­þý­mü­ca­de­le­ve­ren­Af­gan­mü­ca­hit­le­ri­nin­de ta­ri­hî­bir­kat­ký­sý­ol­muþ­ve­Po­lon­ya­lý­lar­ba­tý­dan,­Af­gan­lar­ do­ðu­dan­ din­siz­ bir­ dik­ta­tör­lük­ sis­te­mi­ne kar­þý­fi­i­lî­bir­it­ti­fak­o­luþ­tur­muþ­lar­dý. Ýþ­te­o­hen­gâm­da­Tür­ki­ye’den­sah­ne­ye­sü­rü­len­ve Müs­lü­man­is­mi­ta­þý­yan­bir­suikastçýnýn­Pa­pa’ya­si­lâh­doð­rult­ma­sý,­bu­Müs­lü­man-Hý­ris­ti­yan­da­ya­nýþ­ma­sý­ný­sa­bo­te­a­maç­lý­bir­pro­vo­kas­yon­du. A­ma­ ba­þa­rý­lý­ o­la­ma­dý.­ Að­ca’yý­ ö­ne­ sü­ren­ KGB de,­ ko­ru­ma­ya­ ça­lýþ­tý­ðý­ Sov­yet­ sis­te­mi­ de­ çök­tü.­ Ve Pa­pa,­Ýs­lâm­dün­ya­sý­na­a­çý­lým­la­rý­ný­sür­dür­dü. Þim­di­ay­ný­Að­ca,­dün­ya­yý­hep­11­Ey­lül­at­mos­fe­rin­de,­sü­rek­li­di­ken­üs­tün­de­tut­ma­yý­he­def­le­yen­ar­dý­ ar­ka­sý­ gel­mez­ ter­tip­ ve­ tez­gâh­la­rýn­ sah­ne­len­di­ði bir­or­tam­da,­Me­sih­lik­id­di­a­la­rýy­la­yi­ne­Hý­ris­ti­yan­â­le­mi­ni­pro­vo­ke­et­me­gö­re­vi­ni­üst­len­miþ­e­da­lar­ta­ký­na­rak­dün­ya­nýn­ö­nü­ne­çý­ký­yor. A­ma­hem­te­tik­çi­geç­mi­þi;­hem­yi­ne­ko­ru­yup­kol­la­ma a­maç­lý­ve­GA­TA­çý­kýþ­lý­çü­rük­ra­por­la­rýy­la­bel­ge­le­nen ki­þi­lik­bo­zuk­lu­ðu;­hem­de­bu­de­fa­ki­at­rak­si­yon­la­rý­nýn, ko­nu­mu­nu­ran­ta­çe­vir­me­he­sa­bý­na­da­ya­lý­ol­du­ðu­nun çok­a­çýk­bir­þe­kil­de­göz­ler­ö­nün­de­ol­ma­sý,­üst­len­me­ye nam­zet­ol­du­ðu­bu­ye­ni­ro­lü­de­fi­yas­koy­la­son­lan­dý­ra­cak. Çünkü­Hý­ris­ti­yan­la­rýn­da,­Müs­lü­man­la­rýn­da­den­ge­siz­pro­vo­ka­tör­le­ri­cid­dî­ye­al­ma­sý­bek­le­ne­mez.

lar­da­ki­per­so­ne­lin­yüz­de­60’ý­nýn­2014­yý­lý­so­nu­na­ka­dar­hiz­met­i­çin­e­ði­tim­den­ge­çi­ril­me­le­ri’’ he­de­fi­ko­nul­du.­Plan­da,­gü­ven­li­ve­þid­det­ten­u­zak­e­ði­tim­or­tam­la­rý­sað­lan­ma­sý­a­ma­cýy­la­top­lum­sal­du­yar­lý­lý­ðý­art­tý­ra­rak,­o­kul­lar­da­þid­det­ve þid­de­te­kay­nak­lýk­e­den­o­lay­sa­yý­sý­nýn­her­yýl yüz­de­10­o­ra­nýn­da­a­zal­týl­ma­sý­ön­gö­rü­lü­yor.­Bu çer­çe­ve­de,­þid­det­ve­ne­den­le­ri,­i­le­ti­þim­yön­tem­-

le­ri­gi­bi­ko­nu­lar­da­e­ði­tim­fa­a­li­yet­le­ri­dü­zen­le­ne­cek­ve­öð­ren­ci­le­rin­ken­di­le­ri­ni­her­tür­de­þid­det, is­tis­mar­ve­ih­mal­den­ko­ru­ma­la­rý­ko­nu­sun­da­bi­linç­len­di­ril­me­le­ri­sað­la­na­cak.­E­ði­tim­per­so­ne­li ve­a­i­le­ler,­ço­cuk­ve­in­san­hak­la­rý­ko­nu­la­rýn­da bil­gi­len­di­ri­le­cek.­Bu­ko­nu­lar­da­e­ði­tim­yö­ne­ti­ci­le­ri­nin­‘’ça­ðýn­ge­re­ði­o­lan­tu­tum­ve­dav­ra­nýþ­lar ge­liþ­tir­me­le­ri­hu­su­sun­da’’­ted­bir­ler­a­lý­na­cak.­


4

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

HA­BER

Askerler þehit olana kadar çatýþmalýydý

FARK

Haydi, gerçekleri görmeye!

MAHKEMENÝN DAÐLICA YORUMU: ASKERLER ÞEHÝT OLAN ARKADAÞLARI GÝBÝ SONUNA KADAR ÇATIÞMALIYDI.

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

ir­dö­nem­Ý­ran’ýn­Tür­ki­ye’ye­“re­jim”­ih­raç e­de­ce­ði­pro­pa­gan­da­sý­ya­pý­lýr­ve­Ý­ran­ü­ze­rin­den­“Müs­lü­man­kom­þu­ül­ke­ler”e­düþ­man­lýk­ pom­pa­la­nýr­dý.­ “Bir­ dö­nem”­ der­ken­ çok es­ki­yýl­lar­ak­la­gel­me­sin.­Bu­an­la­yýþ­ya­kýn­za­ma­na­ka­dar­de­vam­et­ti. Ar­týk­Tür­ki­ye,­hem­de­kom­þu­ol­ma­yan­baþ­ka ül­ke­le­re­“kam­pan­ya­ih­raç”­e­der­du­ru­ma­gel­miþ! Bir­ ga­z e­t e­d e,­ “Af­g a­n is­t an­ ve­ Pa­k is­t an’da­ da ‘Hay­di­ kýz­lar­ o­ku­la’­ kam­pan­ya­sý­ a­çý­la­ca­ðý”­ ha­be­ri­ni­gö­rün­ce­Ý­ran’ýn­“re­jim­ih­raç”­e­de­ce­ði­id­di­a­e­di­len­yýl­lar­ak­lý­mý­za­gel­di. A­na­do­lu­A­jan­sý­kay­nak­lý­ha­be­re­gö­re,­Tür­ki­ye,­ Af­ga­nis­tan­ ve­ Pa­kis­tan­ Mil­lî­ E­ði­tim­ Ba­kan­la­rý­ a­ra­sýn­da­ e­ði­tim­de­ iþ­bir­li­ði­ pro­to­ko­lü­ im­za­lan­mýþ.­ Mil­lî­ E­ði­tim­ Ba­ka­ný­ Ni­met­ Çu­buk­çu,­ dü­zen­len­ top­lan­tý­da­ yap­tý­ðý­ ko­nuþ­ma­da,­ Af­ga­nis­tan ve­ Pa­kis­tan­ i­le­ ta­rih­ten­ ge­len­ ya­kýn­ dost­luk­ ve kar­deþ­lik­ i­liþ­ki­le­ri­mi­zin­ bu­lun­du­ðu­nu­ be­lirt­miþ ve­bu­i­ki­ül­ke­i­le­e­ði­tim­a­la­nýn­da­çok­ya­kýn­bir iþ­bir­li­ði­nin­bu­lun­du­ðu­nu­da­ha­týr­lat­mýþ. Ger­çek­leþ­ti­ri­le­bi­le­cek­ pro­je­le­re­ de­ði­nen­ Çu­buk­çu,­“Bu­top­lan­tý­mýz­bir­ilk­tir.­Bu­o­luþ­tur­du­ðu­muz­ ze­mi­ni­ so­mut­ pro­je­ler­le­ güç­len­di­re­lim ve­ zen­gin­leþ­ti­re­lim.­ Tür­ki­ye­ o­la­rak­ bu­ ko­nu­da kat­ký­sað­la­ma­ya­ha­zý­rýz”­de­miþ. Top­lan­tý­dan­ son­ra­ ga­ze­te­ci­le­rin­ so­ru­la­rý­ný ce­vap­lan­dý­ran­ Ba­kan­ Çu­buk­çu,­ “‘Hay­di­ Kýz­lar O­k u­l a­ Kam­p an­y a­s ý’nýn­ Af­g a­n is­t an­ ve­ Pa­k is­tan’da­ mo­d el­l en­m e­s i­ i­ç in­ bir­ ö­n e­r i­n iz­ ol­d u mu?”­þek­lin­de­ki­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne­de­þun­la­rý­söy­le­miþ:­“Ba­kan­lar­la­yap­tý­ðý­mýz­i­ki­li­gö­rüþ­me­ler­de en­çok­ü­ze­rin­de­dur­du­ðu­muz­ko­nu­la­rýn­ba­þýn­da­ bu­ ko­nu­ ge­li­yor.­ Af­ga­nis­tan’da­ Tür­ki­ye’nin aç­tý­ðý­bir­kýz­li­se­si­var.­Bu­li­se­de­Tür­ki­ye’den­gi­den­öð­ret­men­le­ri­miz­450­öð­ren­ci­ye­hiz­met­ve­ri­yor.­ Sa­yýn­ Ba­kan­ da­ ö­zel­lik­le­ 7­ böl­ge­ye­ 7­ kýz mes­lek­ li­se­si­ in­þâ­ e­dil­me­si­ ko­nu­sun­da­ biz­den yar­dým­ is­te­di.­ Di­ðer­ bir­ hu­sus­ da­ ‘çað­ nü­fu­su’ de­di­ði­miz­kýz­ço­cuk­la­rý­nýn­o­kul­laþ­ma­sýn­da­ki­o­ran­la­rýn­yük­sel­til­me­si­ko­nu­sun­da­hü­kü­met­o­la­rak­ al­dý­ðý­mýz­ ted­bir­ler,­ kam­pan­ya­lar­ ko­nu­sun­da­ fi­kir­ a­lýþ­ ­ve­ri­þin­de­ bu­lun­duk.­ Bu­ ko­nu­da­ da iþ­bir­li­ði­ne­ a­çýk­ ol­du­ðu­mu­zu­ i­fa­de­ et­tik.­ E­ði­ti­min­mo­der­ni­zas­yo­nu­ve­kýz­ço­cuk­la­rý­nýn­o­kul­laþ­ma­sý­ ko­nu­sun­da­ i­ki­li­ iþ­bir­lik­le­ri,­ so­mut­ a­dým­lar­a­ta­ca­ðýz.”­(Star,­20­O­cak­2010) Ta­biî­ki­Tür­ki­ye’nin­kom­þu­su­ol­sun­ya­da­ol­ma­sýn,­bil­has­sa­“Müs­lü­man­ül­ke­ler”le­iþ­bir­li­ði­ni art­týr­ma­sý­ ge­rek­li­dir.­ Fa­kat,­ ih­raç­ et­me­yi­ dü­þün­dü­ðü­müz­ kam­pan­ya­la­rýn­ o­ ül­ke­le­re­ uy­gun ol­ma­sý­ ilk­ þart­ de­ðil­ mi­dir?­ Tür­ki­ye’de­ baþ­la­tý­lan­ “Hay­di­ kýz­lar­ o­ku­la”­ kam­pan­ya­sý,­ ‘söz’­ o­la­rak­ ku­la­ða­ hoþ­ ge­lir,­ fa­kat­ uy­gu­la­ma­nýn­ te­mel­le­ri­ sað­lam­ de­ðil­dir.­ Da­ha­ ön­ce­ de­ za­man­ za­man­i­fa­de­et­me­ye­ça­lýþ­tý­ðý­mýz­gi­bi­bu­kam­pan­ya,­en­a­zýn­dan­bir­ký­sým­öð­ren­ci­ler­i­çin­“Hay­di kýz­lar,­ o­ku­lun­ ka­pý­sýn­dan­ ge­ri­ dön­me­ye!”­ an­la­mý­na­ ge­lir.­ Çün­kü­ ba­þý­ný­ ör­ten­ kýz­ öð­ren­ci­ler hiçbir­þe­kil­de­o­ku­la­ka­bul­e­dil­mi­yor.­A­sýl­sý­kýn­tý da­ bu­ nok­ta­da­ baþ­lý­yor.­ Ba­zý­ ü­ni­ver­si­te­ler­de, ba­zý­ fa­kül­te­ler­de­ ve­ i­mam­ ha­tip­ li­se­le­rin­de­ ba­þör­tü­lü­ i­le­ ders­le­re­ gi­ril­me­si­ bu­ ger­çe­ði­ de­ðiþ­tir­mi­yor.­Böy­le­bir­kam­pan­ya­nýn­ba­þa­rý­lý­ol­ma­sý­nýn­ilk­þar­tý,­o­ku­mak­i­çin­o­ku­la­gi­den­öð­ren­ci­le­ri­ sýrf­ ‘ba­þý­ ör­tü­lü’­ di­ye­ ge­ri­ çe­vir­me­mek­ten ge­çer.­ Bu­ Tür­ki­ye’de­ böy­le­ ol­du­ðu­ gi­bi­ baþ­ka ül­ke­ler­de­de­böy­le­dir. Bu­gün­i­ti­ba­rýy­la­Af­ga­nis­tan’da­böy­le­bir­ya­sak yok.­Kýz­öð­ren­ci­ler­il­ko­kul­bi­rin­ci­sý­nýf­tan­i­ti­ba­ren­ baþ­la­rý­ný­ ör­te­rek­ o­ku­la­ gi­de­bi­li­yor­lar.­ Kor­ka­rýz­ ki­ Tür­ki­ye’nin­ ih­raç­ e­de­ce­ði­ bu­ kam­pan­ya,­ Af­ga­nis­tan­ o­kul­la­rýn­da­ da­ ya­sak­çý­ an­la­yý­þýn gün­de­me­gel­me­si­ne­se­bep­o­la­bi­lir. “Müm­kün­de­ðil”­de­me­yin.­‘Ya­sak­çý­an­la­yýþ’ýn ne­ za­man­ ve­ ne­re­de,­ ne­ ya­pa­ca­ðý­ bel­li­ ol­maz. Tür­ki­ye,­ kam­pan­ya­ ih­raç­ et­me­den­ ön­ce­ ger­çek­le­ri­gör­sün.

B

HAKKÂRÝ’NÝN Yük­se­ko­va­il­çe­si­Dað­lý­ca­Ta­bur­Ko­mu­tan­lý­ðý’na­21­E­kim­2007’de­ya­pý­lan bas­kýn­la­il­gi­li­da­va­nýn­ge­rek­çe­li­ka­ra­rý­a­çýk­lan­dý.­Te­rör­ör­gü­tü­PKK­ü­ye­le­ri­nin­tes­lim al­dý­ðý­8­as­ker­hak­kýn­da­ki­da­va­da­Er­Ra­ma­zan­Yü­ce’yi­“as­ker­le­ri­em­re­i­ta­at­siz­li­ðe­teþ­vik”­su­çun­dan­2­yýl­6­ay­ha­pis­ce­za­sý­na­çarp­tý­ran­Van­As­ke­ri­Mah­ke­me­si,­il­ginç­de­ðer­len­dir­me­ler­de­bu­lun­du.­As­ker­le­rin,­þart­lar ne­o­lur­sa­ol­sun­þah­si­teh­li­ke­kor­ku­su­nu­ye­ne­rek­so­nu­na­ka­dar­mü­ca­de­le­et­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­sa­vu­nan­mah­ke­me,­þe­hit­dü­þen­le­ri­ör­-

nek­gös­ter­di.­Ýn­sa­ni­duy­gu­lar­ba­ha­ne­e­di­le­rek­o­la­ya­yak­la­þýl­ma­sý­du­ru­mun­da­as­ker­lik mes­le­ði­nin­ya­pý­la­ma­ya­ca­ðý­be­lir­ti­len­ge­rek­çe­li­ka­rar­da,­“Ya­kýn­ta­ri­hi­miz­de­da­ha­da­o­lum­suz­þart­la­ra­rað­men­a­ta­la­rý­mý­zýn­ha­yat­la­rý­ný­fe­da­e­de­rek,­bu­va­ta­ný­biz­le­re­e­ma­net et­miþ­ol­duk­la­rý­ný­göz­den­u­zak­tut­ma­mak ge­rek­mek­te­dir.­Üst­böl­ge­sin­de­gö­rev­li­o­lan 12­per­so­ne­lin­þe­hit­ol­ma­sý­na­ve­17­per­so­ne­lin­ya­ra­lan­ma­sý­na­rað­men­can­la­rý­pa­ha­sý­na ça­týþ­ma­ya­de­vam­et­miþ,­si­lah­la­rý­ný­bý­ra­ka­rak tes­lim­ol­ma­mýþ­lar­dýr”­de­nil­di.­Van / cihan

ASKERLER SALDIRIYA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI MAHKEMENÝN kararýnda, taburun üst bölgesindeki asker sayýsýnýn az olduðu belirtildi. Ardýndan da þu deðerlendirmede bulunuldu: “Ani baþlayan saldýrý ile askerlerin hazýrlýksýz olduðu, irtibat kopukluðu, sevk ve idare yaþanan olumsuzluklar nedeniyle etkin mücadele yapamadýklarý ne yazýk ki bir gerçektir.” Gerekçeli kararda, askeri helikopterlerin olay yerine geç intikal etmesiyle ilgili iddialar da yer aldý. Mahkemenin konuyla ilgili olarak Yüksekova’daki tugay komutanlýðýna sorduðu sorulara Yarbay Onur Dirik cevap verdi. Dirik’in konuyla ilgili ifadesi þöyle: “Olaydan 20 dakika sonra helikopter desteði istendi. Mevcut imkânlar dahilinde havalanan helikopterler, hava aðarmadan saat 03.30’da olay yerine müdahale edebilmiþtir. Tehdit deðerlendirmesi, güzergâh planlamasý, uçuþ emniyeti tedbirlerinin gözden geçirilmesi gibi nedenlerle bu süre normaldir.” Daðlýca saldýrýsýnda 12 asker þehit olmuþ, 8 asker teröristler tarafýndan kaçýrýlarak Kuzey Irak’taki kamplara götürülmüþtü. Olaydan 14 gün sonra serbest býrakýlan askerler hakkýnda dâvâ açýlmýþtý.

DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, ‘’Fatih Camii’nin bombalanacaðý’’ yönünde basýnda yer alan haberlere iliþkin ‘’Gerekli araþtýrma yapmadan konuyla ilgili deðerlendirme yapmanýn yanlýþ ve eksik olacaðýný’’ söyledi. Gölbaþý HASVAK Devlet Hastanesi Semt Polikliniði’nin açýlýþ törenine katýlan Çiçek, törene geliþinde gazetecilerin sorularýný cevapladý. Taraf Gazetesi’nin ‘’Fatih Cami bombalanacaktý’’ haberine iliþkin bir soru üzerine Çiçek, son zamanlarda bu tip yayýnlar yapýldýðýný belirterek, ‘’Böyle haberler gündeme geliyor, ancak bunun gerçekliði nedir, bunu tam bilmeden, gerekli araþtýrma yapýlmadan ve konuyla ilgili açýklamalarýn tümünü görmeden bir deðerlendirme yapmak yanlýþ ve eksik olur’’ dedi. Türkiye’nin yaþadýðý en büyük sýkýntýnýn

baþýnda bilgi kirliliði geldiðini ifade eden Çiçek, þunlarý kaydetti: ‘’Bir konu gündeme geliyor, bu konuyla ilgili benim söylediðim, tüm unsurlar ortaya konulmadan deðerlendirme yaptýðýmýzda, bunu da siyasetin gündemine oturttuðumuz da vatandaþýn kafasý karýþýyor. Toplum daha farklý deðerlendirmelerin içine itiliyor. Onun için bu konu önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olanlar varsa ilgili kurumlar belki bir açýklama yapar. Ondan sonra deðerlendirme yapmayý tercih ederim. Kaldý ki bu tip haberler zaten basýn yoluyla veya bir þekilde gündeme geldiðinde yargý makamlarý suç teþkil eden bir yaný varsa inceliyor ve araþtýrýyorlar. Dolayýsýyla iþin bir de o yanýný görmek gerekir. Sabýrla beklemek bence daha doðru olur.’’ Ankara / aa

Arkadaþýmýz ve kardeþimiz Ayþen Aktaþ'ýn annesi, Mevlüt Aktaþ'ýn kayýnvalidesi, Hacý Ali Sabah'ýn hanýmý

Hanife Sabah

' ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

GÖLCÜK YENÝ ASYA OKUYUCULARI

MÝLLÎ Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­Vec­di­Gö­nül,­Tür­ki­ye’nin­de­or­tak­la­rý­a­ra­sýn­da­ol­du­ðu­A400M­as­ke­rî­nak­li­ye­u­ça­ðý­pro­je­sin­de­bir­so­run­la­kar­þý kar­þý­ya­o­lun­du­ðu­nu­bil­dir­di.­AKP­Bay­rak­lý­il­çe teþ­ki­lat­men­sup­la­rýy­la­kah­val­tý­da­bir­a­ra­ya­ge­len Ba­kan­Gö­nül,­Tür­ki­ye’nin­de­or­tak­ol­du­ðu­A­ir­bus­400­M­as­ke­ri­nak­li­ye­u­ça­ðý­nýn­ü­re­ti­min­de so­run­ya­þan­dý­ðý­yö­nün­de­ki­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne­Ba­kan­Gö­nül,­“Al­dý­ðý­nýz­bil­gi­doð­ru.­Bir­so­run­la kar­þý­kar­þý­ya­yýz­o­ra­da”­ce­va­bý­ný­ver­di.­Gö­nül, Av­ru­pa­Bir­li­ði­nin­en­bü­yük­pro­je­le­rin­den­bi­ri­o­lan­A­400M­nak­li­ye­u­ça­ðý­pro­je­si­ne­Tür­ki­ye’nin, bu­u­çak­lar­dan­10­ta­ne­al­mak­ü­ze­re­da­hil­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Ba­kan­Gö­nül­þöy­le­de­vam­et­ti:­“Bu, sa­týn­al­ma­de­ðil,­müþ­te­rek­ü­re­tim­dir.­Ni­te­kim bu­gü­ne­ka­dar­bi­zim­fab­ri­ka­la­rý­mýz­da­bu­u­çak­la­rýn­400­mil­yon­luk­bir­par­ça,­bö­lü­mü­i­mal­e­dil­di ve­gön­de­ril­di.­Hem­di­zayn­e­dil­di,­hem­gön­de­ril­di.­Bir­so­run­la­kar­þý­kar­þý­ya­yýz.­Yep­ye­ni­bir­pro­je ol­du­ðu­i­çin­baþ­lan­gýç­ta­ki­he­sap­lar­son­ra­dan­ger­çek­leþ­me­di,­ö­zel­lik­le­mo­tor­i­ma­lin­de­ger­çek­leþ­me­di.­Þim­di­ge­cik­me­den­do­la­yý­ba­zý­söz­leþ­me hü­küm­le­ri­var,­on­la­rý­tar­tý­þý­yo­ruz.­Ma­li­ye­tin­ar­tý­þýn­dan­do­la­yý­söz­leþ­me­hü­küm­le­ri­var,­on­la­rý tar­tý­þý­yo­ruz.­Ý­ki­gö­rüþ­var:­Bir­gö­rüþ­di­yor­ki,­‘Ay­ný­pa­ra­yý­ve­re­lim­az­u­çak­a­la­lým.’­Biz­de­di­yo­ruz ki,­‘Ha­yýr,­ay­ný­u­ça­ðý­a­la­lým,­müm­kün­se­ay­ný­pa­ra­dan­a­la­lým.’­U­çak­sa­yý­sý­a­za­lýn­ca­bi­rim­yük­se­lir. U­ça­ðýn­sa­yý­sý­ný­ay­ný­tut­mak­ta­fay­da­var.­Sa­vun­ma­Sa­na­yi­Müs­te­þa­rý­mýz­mü­za­ke­re­le­re­ka­týl­mak ü­ze­re­yurt­dý­þýn­da­top­lan­tý­da.­Bu­ay­so­nu­na­ka­dar­bi­ze­bir­ne­ti­ce­ge­ti­re­cek­ler,­biz­o­na­gö­re­so­nuç­lan­dý­ra­ca­ðýz.­Fi­yat­ko­nu­sun­da­TBMM’nin bi­ze­ver­di­ði­bir­üst­sý­nýr­var.­Bu­üst­sý­ný­rý­aþ­ma­mýz­e­sa­sen­söz­ko­nu­su­de­ðil­dir.” Ýzmir / aa

Dehþet veren iddialar 2003”TE DÖNEMÝN 1. ORDU KOMUTANI ORGENERAL ÇETÝN DOÐAN'IN BAÞKANLIÐINDAKÝ BÝR CUNTANIN HAZIRLADIÐI ÖNE SÜRÜLEN DARBE PLANINDA, HAYRETE DÜÞÜRECEK EYLEMLER YER ALIYOR. TARAF ga­ze­te­si,­AKP’nin­2002’de­hü­kü­me­ti­kur­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­bir­grup­üst­rüt­be­li­su­ba­yýn­“Bal­yoz Ha­re­ka­tý”­a­dý­al­týn­da­çok­ay­rýn­tý­lý­bir­dar­be­pla­ný­nýn ha­zýr­la­dý­ðý­ný­id­di­a­et­ti.­Bu­na­gö­re,­dar­be­or­ta­mý­nýn sað­lan­ma­sý­i­çin­Fa­tih­ve­Be­ya­zýt­ca­mi­le­ri­ne­bom­ba­lý sal­dý­rý­plan­lan­dý­ðý­ö­ne­sü­rü­lü­yor.­AKP’nin­8­yýl­ön­ce tek­ba­þý­na­ik­ti­dar­ol­ma­sýn­dan­he­men­son­ra­baþ­la­tý­lan­dar­be­gi­ri­þi­mi­nin­5­bin­say­fa­yý­bu­lan­bel­ge­si­Ta­raf­Ga­ze­te­si’nde­ya­yýn­lan­ma­ya­baþ­la­dý.­ Dar­be­pla­ný­ný­1.­say­fa­sýn­da­ve­or­ta­say­fa­la­rýn­da­de­tay­lan­dý­ran­Ta­raf,­ha­be­ri,­“1.­Or­du­Ko­mu­ta­ný­Çe­tin Do­ðan­cun­ta­sý­nýn­2003­yý­lýn­da­ki­dar­be­plan­la­rý­ný­e­le ge­çir­dik”­di­ye­ver­di.­­1.­Or­du­Ko­mu­tan­lý­ðý’nýn­ön­cü­lü­ðün­de­29’u­ge­ne­ral­162­su­ba­yýn­ka­týl­dý­ðý­bir­top­lan­tý­da­ka­rar­laþ­tý­rýl­dý­ðý­i­le­ri­sü­rü­len­dar­be­pla­ný,­12 Ey­lül’ü­mo­del­a­lýr­ken,­2003­dar­be­si­nin­“Bal­yoz”­o­la­rak­i­sim­len­di­ril­miþ.­“Çar­þaf”­ve­“Sa­kal”­gi­bi­i­sim­le­ri o­lan­ey­lem­plan­la­rý,­ca­mi­ler­de­ka­os­ya­þat­ma­yý­he­def­ler­ken,­Ha­va­Kuv­vet­le­ri’ne­a­it­je­tin­Yu­na­nis­tan­a­çýk­la­rýn­da­dü­þü­rül­me­siy­le­AKP­hü­kü­me­ti­nin­dýþ­po­li­ti­ka­da­a­ciz­ol­du­ðu­ha­va­sý­es­ti­ri­le­cek.­Plan­da,­dar­be­den son­ra­iþ­bir­li­ði­ya­pý­la­cak­137­ga­ze­te­ci­nin­ve­tu­tuk­la­na­cak­36­ga­ze­te­ci­nin­i­sim­le­ri­bi­le­be­lir­len­miþ.­ “Çar­þaf”­ve­“Sa­kal”­kod­lu­ey­lem­plan­la­rý­na­gö­re, dar­be­or­ta­mý­o­luþ­tur­mak­a­ma­cýy­la­Fa­tih­ve­Be­ya­zýt ca­mi­le­ri­nin­Cu­ma­gü­nü­bom­ba­lan­ma­sý­da­plan­lan­mýþ.­Ýd­di­a­ya­gö­re,­sal­dý­rý­la­rýn­ay­rýn­tý­la­rý­nýn­yer­al­dý­ðý kro­ki­ler­de­var.­Kro­ki­le­re­gö­re­öf­ke­li­ka­la­ba­lý­ðý, bom­ba­la­ma­o­la­yý­son­ra­sýn­da­av­lu­da­top­la­mak­he­def­le­ni­yor.­Pa­nik­ha­va­sý­i­ki­ka­me­ra­i­le­gö­rün­tü­le­nir­ken­hal­kýn­öf­ke­i­le­so­ka­ða­çýk­ma­sý­ve­taþ­kýn­lýk­yap­ma­sý­ön­gö­rü­lü­yor. Jan­dar­ma­Yüz­ba­þý­H.T.­ko­mu­ta­sýn­da­ki­9­ki­þi­lik­ ey­lem­ ti­mi­nin,­ cep­ te­le­fo­nu­ dü­ze­nek­li­ pat­la­yý­cý­yý­ ce­ma­a­te­ en­ ya­kýn­ a­yak­ka­bý­lý­ða­ yer­leþ­tir­me­si­ ve­ Cu­ma­ na­ma­zý­nýn­ far­zý­nýn­ ký­lýn­ma­sý­nýn ar­dýn­dan­düð­me­ye­ba­sýl­ma­sý­plan­lan­mýþ.­Böl­ge­de­ki­ a­jan­lar­ da­ pro­vo­kas­yon­ a­ma­cýy­la­ ha­re­ke­te geç­me­si­ ön­gö­rül­müþ.­ Be­ya­zýt­ Ca­mi­i’ne­ yö­ne­lik Sa­kal­ Ey­lem­ Pla­ný’na­ gö­re,­ tah­rip­ dü­ze­ne­ði­nin bir­çan­ta­ya­yer­leþ­ti­ri­le­ce­ði­ve­þa­dýr­van­da­u­nu­tul­muþ­ gö­rün­tü­sü­ ve­ri­le­rek­ þa­dýr­va­na­ bý­ra­kýl­ma­sý dü­þü­nül­müþ.­ Jan­dar­ma­ Bin­ba­þý­ H.Ö.­ ko­mu­ta­sýn­da­ki­tim,­bom­ba­yý­yi­ne­Cu­ma­gü­nü­e­zan­dan 10­da­ki­ka­ön­ce­pat­lat­ma­sý­plan­lan­mýþ.­Ýstanbul

KKTC, Orams Dâvâsý kararýný uygulamayacak

Bugüne kadar yayýnlanan en ayrýntýlý ve kapsamlý darbe planý, Fatih Camii’nin bombalanmasýndan, Hava Kuvvetleri’ne ait bir jetin düþürülmesine kadar pek çok kaos emrini de içeriyor.

ELKATMIÞ, ERBAKAN'I UYARMIÞ DÖNEMÝN 1. Ordu Komutaný Orgeneral Çetin Doðan’ýn baþkanlýðýndaki bir cuntanýn, 2003 yýlýnda hazýrladýðý öne sürülen darbe planý tartýþma konusu olurken; yine Doðan’ýn da içinde yer aldýðý bir cuntanýn Erbakan hükümetine yönelik darbe hazýrlýðý yaptýðý ileri sürüldü. 28 Þubat döneminde Doðan, Genelkurmay Hareket Dairesi Baþkanlýðý görevini yürütüyordu. Bir ihbar mektubuyla baþlayan darbe hazýrlýðý giriþimi, dönemin Baþbakaný Necmettin Erbakan’a da bildirilmiþ. Ancak konuya iliþkin bir iþlemin yapýlýp yapýlmadýðý ise bilinmiyor. Ýhbar mektubu, eski Susurluk Komisyonu Baþkaný Mehmet Elkatmýþ’a gönderilmiþ. Konuyu açýklayan Elkatmýþ, 1996-1997 yýllarýnda kendisine bir ihbar mektubunun geldiðini söyledi. Tarihini tam olarak bilmediðini dile getiren Elkatmýþ, “Bana bir ihbar gelmiþti. Erbakan da Baþbakan idi o zaman. Bana gelen bu mektubu, o zaman sayýn Erbakan’a da ilettim. Çok detaylý bir mektuptu. Fakat þu an içeriðini hatýrlamam mümkün deðil. Çetin Doðan denince ismi ordan kaldý. Bir darbe hazýrlýðý yaptýklarý yönünde bir takým isimler vardý. Çetin Doðan da vardý. Bir iþlem yapýlýp yapýlmadýðýný bilmiyorum” dedi. Ankara / cihan

Elektronik yolla da tebligat yapýlabilecek

TAZÝYE

Askerî nakliye uçaðýnda sorun

GERÇEKLER BÝLÝNMEDEN DEÐERLENDÝRÝLMEZ

ELEKTRONÝK yol­la­da­teb­li­gat­ya­pýl­ma­sý­na­im­kan­sað­la­yan ya­sa­ta­sa­rý­sý­nýn­3­mad­de­si­A­da­let­Ko­mis­yo­nun­da­ka­bul­e­dil­di.­Ko­mis­yon­da,­‘’Teb­li­gat­Ka­nu­nu­i­le­Ad­li­Si­cil­Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik­Ya­pýl­ma­sý­na­Da­ir­Ya­sa­Ta­sa­rý­sý’’­i­le­AKP­Kah­ra­man­ma­raþ­Mil­let­ve­ki­li­Vey­si­Kay­nak’ýn­Teb­li­gat­Ka­nu­nu­i­le Ka­ra­yol­la­rý­Tra­fik­Ka­nu­nun­da­de­ði­þik­lik­ön­gö­ren­ya­sa­tek­li­fi bir­leþ­ti­ril­di.­Bu­se­bep­le,­ta­sa­rý­nýn­a­dý­‘’Teb­li­gat­Ka­nu­nu­i­le Ba­zý­Ka­nun­lar­da­De­ði­þik­lik­Ya­pýl­ma­sý­na­Da­ir­ka­nun­Ta­sa­rý­sý’’­o­la­rak­de­ðiþ­ti­ril­di.­Ya­pý­lan­gö­rüþ­me­le­rin­ar­dýn­dan­ta­sa­rý­nýn­3­mad­de­si­ö­ner­ge­ler­le­de­ðiþ­ti­ri­le­rek­ka­bul­e­dil­di.­Bu­na gö­re,­is­te­ye­ne­e­lek­tro­nik­yol­la­da­teb­li­gat­ya­pý­la­bi­le­cek.­A­no­-

nim,­li­mi­ted­ve­ser­ma­ye­si­pay­la­ra­bö­lün­müþ­þir­ket­le­re­e­lekt­ro­nik­yol­la­teb­li­gat­ya­pýl­ma­sý­zo­run­lu­o­la­cak.­E­lek­tro­nik­yol­la­teb­li­ga­týn­zo­run­lu­bir­se­bep­le­ya­pý­la­ma­ma­sý­ha­lin­de,­di­ðer u­sul­le­re­gö­re­teb­li­gat­ya­pý­la­cak.­E­lek­tro­nik­yol­la­teb­li­gat, mu­ha­ta­býn­e­lek­tro­nik­ad­re­si­ne­u­laþ­tý­ðý­ta­ri­hi­iz­le­yen­be­þin­ci gü­nün­so­nun­da­ya­pýl­mýþ­sa­yý­la­cak.­Bi­li­nen­en­son­ad­re­sin teb­li­ga­ta­el­ve­riþ­li­ol­ma­dý­ðý­nýn­an­la­þýl­ma­sý­ve­ya­teb­li­gat­ya­pý­la­ma­ma­sý­ha­lin­de,­mu­ha­ta­býn­ad­res­ka­yýt­sis­te­min­de­bu­lu­nan­yer­le­þim­ye­ri­ad­re­si­bi­li­nen­en­son­ad­re­si­o­la­rak­ka­bul­e­di­le­cek­ve­teb­li­gat­bu­ra­ya­ya­pý­la­cak.­Ta­sa­rý­nýn­gö­rü­þül­me­si­ne­öð­le­den­son­ra­de­vam­e­di­le­cek.­­Ankara / aa

KKTC Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­Söz­cü­sü­Ha­san­Er­ça­ký­ca,­KKTC’nin­O­rams­dâ­vâ­sýy­la­il­gi­li­ka­ra­rý­uy­gu­la­ma­ya­ca­ðý­ný,­Ýn­gi­liz­Ýs­ti­naf­Mah­ke­me­si­nin­ka­ra­rýn­uy­gu­lan­ma­sý­nýn­yo­lu­nu­da­bul­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Er­ça­ký­ca­i­le­Lin­da­O­rams,­Gü­ney­Kýb­rýs’ta­Ýn­gi­liz­ce­ya­yým­la­nan­Cyprus­Ma­il­ga­ze­te­si­ne­yap­týk­la­rý­a­çýk­la­ma­da,­Ýn­gi­liz­mah­ke­me­si­nin O­rams­da­va­sýy­la­il­gi­li­ön­ce­ki­gün­kü­ni­hai­ka­ra­rý­ný­de­ðer­len­dir­di.­O­rams,­ya­kýn­da­Kýb­rýs’a­ge­le­cek­le­ri­ni,­bir­kaç­gün­i­çin­de­a­vu­kat­la­rý­nýn­ya­pa­ca­ðý­is­ti­þa­re­le­re­de­bað­lý­o­la­rak­e­vin­yý­kýl­ma­sý­i­çin baþ­vu­ru­da­bu­lun­ma­la­rý­ge­re­ke­ce­ði­ni­söy­le­di. Mah­ke­me­ye­i­ta­at­siz­lik­et­me­mek­i­çin­el­le­rin­den ge­le­ni­ya­pa­cak­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­O­rams,,­“Ko­nu Kýb­rýs’ý­aþ­mýþ­týr.­Mah­ke­me­ka­rar­la­rý­na­uy­mak zo­run­da­yýz”­de­di.­KKTC­Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý Söz­cü­sü­Ha­san­Er­ça­ký­ca­i­se­ga­ze­te­ye­ver­di­ði­de­meç­te,­“Ýn­gil­te­re­Mah­ke­me­si,­ka­ra­rý­ný­na­sýl­ha­ya­ta­ge­çi­re­ce­ði­hak­kýn­da­da­ka­rar­ver­me­li­dir.­Ka­ra­rý­uy­gu­la­ma­ya­ca­ðýz”­de­di.­KKTC’nin­O­rams­çif­ti­ni­ko­ru­mak­i­çin­müm­kün­o­lan­her­þe­yi­ya­pa­ca­ðý­ný­ve­çif­ti­yal­nýz­bý­rak­ma­ya­cak­la­rý­ný­i­fa­de­e­den Er­ça­ký­ca,­“E­ðer­ (dâ­vâ­cý­Me­le­tis)­ A­pos­to­li­des­ta­þýn­maz­ma­lý­ný­ge­ri­is­ti­yor­sa­o­za­man­Ta­þýn­maz Mal­Ko­mis­yo­nu­na­baþ­vu­ra­bi­lir”­de­di.­Ka­ra­rýn, Kýb­rýs­mü­za­ke­re­le­ri­ne­na­sýl­bir­et­ki­ya­pa­ca­ðýy­la il­gi­li­o­la­rak­Er­ça­ký­ca,­ka­ra­rýn­mü­za­ke­re­sü­re­cin­de be­lir­gin­bir­o­lum­suz­et­ki­o­luþ­tur­ma­ya­ca­ðý­ný­dü­þün­dü­ðü­nü­be­lirt­ti.­Er­ça­ký­ca,­“Bu­ye­ni­bir­þey­de­ðil.­Ý­zo­las­yon­al­týn­da­yýz.­Bu­da­i­zo­las­yon­la­ra­fark­lý­bir­ör­nek­tir”­de­di.­­­Lefkoþa / aa

TAZÝYE Ensar Kitabevi / (Aksaray) ortaklarýndan deðerli arkadaþýmýz Nazým Kasal'ýn kardeþi

Selman Kasal

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

y


5

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

HABER HABERLER

BAÞKENT YAZILARI

Siyasî kumpas...

CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

k­ti­dar­ par­ti­si­nin­ a­na­ya­sa­ de­ði­þik­lik­le­ri­ i­çin­ re­fe­ran­dum­ sü­re­si­ni­ ký­salt­ma­ te­þeb­bü­sü,­ilk­e­tap­ta­“kap­sam­lý­ye­ni­de­mok­ra­tik­a­na­ya­sa”­i­çin­u­mut­la­rý­art­týr­dý.­Ne­var­ki Baþ­ba­kan’dan­ ve­ ik­ti­dar­ par­ti­si­ söz­cü­le­rin­den­ ge­len­ “mi­nî­ pa­ket”­ a­çýk­la­ma­la­rý,­ hü­kû­me­tin­“re­fe­ran­dum­dü­zen­le­me­si”nde­de­yi­ne­ ka­mu­oyu­nu­ o­ya­la­ma,­ göz­bo­ya­ma­ ve­ si­ya­sî­a­van­taj­sað­la­ma­a­ma­cý­ný­güt­tü­ðü­nü­or­ta­ya­çý­ka­rý­yor.­ Tes­bit­ þu­ ki­ si­ya­sî­ ik­ti­dar­ ev­ve­la,­ hâ­len Mec­lis­ A­na­ya­sa­ Ko­mis­yo­nu’nda­ bu­lu­nan “re­fe­ran­dum”­ü­ze­rin­de­baþ­la­ya­cak­tar­týþ­ma­la­rý­gün­de­me­ge­ti­re­cek.­Pe­þin­den­de­“sý­nýr­lý ve­dar­kap­sam­lý­de­ði­þik­lik­pa­ke­ti”­or­ta­ya­a­tý­la­rak,­ mil­let­ nez­din­de­ mu­ha­le­fe­tin­ uz­laþ­maz­lý­ðý­si­ya­sî­tar­týþ­ma­la­rý­a­lev­len­di­ri­le­cek.­ BDP’nin­des­te­ði­ol­sa­bi­le­330­i­le­367­oy­a­ra­s ýn­d a­ ka­l a­c ak­ AKP’nin­ “mi­n i­ pa­k et­l e­ri”nde­ki­ ta­sa­rý­la­rýn­ Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­ hal­ko­yu­na­ sun­ma­sýy­la,­ ge­niþ­ çap­lý­ bir­ “ik­ti­darmu­h a­l e­f et­ kam­p an­y a­s ý­ ve­ ku­t up­l aþ­m a­s ý” mey­da­na­ge­ti­ri­le­cek.­Ye­ni­den­“ye­ni­a­na­ya­sa” va­a­di­ve­ri­le­cek… Bu­hay­huy­i­çin­de,­der­de­de­va­ol­ma­yan­“a­na­y a­s al­ de­ð i­þ ik­l ik­l e­r i”­ po­l e­m i­ð iy­l e­ se­ç im sath-ý­ ma­i­li­ne­ gi­ri­le­cek;­ ve­ mil­le­te­ dö­nü­lüp, yi­n e­ “yap­m ak­ is­t e­d ik­ a­m a­ yap­t ýr­m a­d ý­l ar”

Ý

Ankara'da mühimmat ÇAYYOLU Do­dur­ga­Ma­hal­le­si­gü­ney­çev­re yo­lu­Türk­ko­nut­kav­þa­ðý­ya­kýn­la­rýn­da­a­ðaç di­ken­Or­man­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­iþ­çi­le­ri çok­sa­yý­da­mü­him­mat­bul­du.­O­la­yýn­po­li­se­bil­di­ril­me­si­ü­ze­ri­ne­Te­rör­le­Mü­ca­de­le Bom­ba­Ým­ha­e­kip­le­ri,­bu­lun­tu­mü­him­ma­týn­75­a­det­M-16­o­to­ma­tik­tü­fe­ði­mer­mi­si, üç­a­det­ka­laþ­ni­kof­mer­mi­si,­i­ki­a­det­u­çak­sa­var­mer­mi­si,­bir­a­det­doç­ka­mer­mi­si,­bir a­det­T40­bom­ba­a­tar­fi­þe­ði,­i­ki­a­det­av­tü­fe­ði­fi­þe­ði,­bir­a­det­Smith­Wes­son­si­la­ha­a­it fi­þek­ten­o­luþ­tu­ðu­nu­be­lir­le­di.­Bom­ba­im­ha e­kip­le­ri,­söz­ko­nu­su­mü­him­ma­tý­in­ce­le­mek­ü­ze­re­po­lis­kri­mi­nal­la­bo­ra­tu­va­rý­na gön­der­di.­­Ankara / aa

mað­du­ri­ye­tiy­le­ “ye­ni­ a­na­ya­sa”­ i­çin­ bir­ dö­nem­da­ha­oy­is­te­ne­cek. Böy­le­ce­ dar­be­ a­na­ya­sa­sý­ný­ is­te­me­yen,­ ja­ko­b en­ ve­ te­p e­d en­ in­m e­ sis­t e­m e­ kar­þ ý­ de­mok­ra­tik­leþ­me­yi,­ hu­ku­kun­ üs­tün­lü­ðü­nü,­ i­nanç­ve­dü­þün­ce­yi­i­fâ­de­öz­gür­lü­ðü­nü,­te­mel hak­ve­hür­ri­yet­le­ri­e­sas­a­lan­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­yý­ve­de­mok­ra­tik­sis­te­mi­öz­le­yen­seç­me­nin o­yu­bir­de­fa­da­ha­el­de­e­di­le­cek…

‘‘

SÝYASÎ GÖZAÇIKLIK… AKP’nin­“plâ­ný”­bu.­Si­ya­sî­i­nat­laþ­ma,­ger­gin­lik­ve­ça­týþ­ma­lar­dan­si­ya­sî­rant­el­de­et­me tak­ti­ði… Ký­sa­ca­sý­ si­ya­sî­ ik­ti­dar­ tam­ bir­ si­ya­sî­ gö­za­çýk­lýk­i­çin­de.­Za­man­za­man­mu­ha­le­fe­tin­“yan­lýþ”­tep­ki­si­ve­ta­ma­men­po­li­tik­i­ti­raz­la­ra­o­dak­la­nan­ek­sik­si­ya­se­ti,­ek­me­ði­ne­yað­sü­rü­yor.­ Ye­di­ yýl­dýr,­ sis­te­mi­ de­mok­ra­tik­leþ­ti­re­cek cid­dî­ bir­ dü­zen­le­me­ ya­pa­ma­yan­ si­ya­sî­ ik­ti­dar,­ “yan­daþ”­ ve­ hat­ta­ “kar­þýt”­ med­ya­nýn­ da des­tek­ des­te­ðiy­le­ de­mok­ra­si­ ha­va­ri­si­ pro­pa­gan­da­ e­di­li­yor.­ Mil­let­ ek­se­ri­ye­ti­ni­ et­ki­le­yen ve­“te­ðet”­geç­me­yen­e­ko­no­mik­kriz­or­ta­sýn­da,­ rant­ da­ðý­tý­mý­na­ dö­nü­þen­ ö­zel­leþ­tir­me­ i­hâ­le­le­riy­le,­ yol­suz­luk­lar­la,­ men­fa­at­ ü­ret­me me­kâ­niz­ma­sýy­la­de­mok­ra­tik­ah­lâ­ký­ze­hir­len­di­ði­ne­ba­kýl­ma­dan… Bun­ca­gü­rül­tü­ye­kar­þý­or­ta­ya­kök­lü­bir­a­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­ve­de­mok­ra­tik­leþ­me­ze­mi­ni­çý­kar­sa­gâm­yok.­ Ne­var­ki­hü­kû­me­tin­gün­de­me­ge­tir­di­ði­ve par­ça­ par­ça­ te­lâf­fuz­ et­ti­ði­ “mi­ni­ pa­ket­ler”in muh­te­va­sý­na­ ba­kýl­dý­ðýn­da,­ ne­ yar­gý­ re­for­mu, ne­si­ya­sî­sis­te­min­dü­zel­til­me­si,­ne­e­ði­ti­min­de­mok­ra­tik­leþ­ti­ril­me­si,­ne­de­öz­gür­lük­ler­ko­nu­sun­da­kay­da­de­ðer­i­yi­leþ­tir­me­yok… Oy­sa­as­ke­rî­yar­gý­i­le­si­vil­yar­gý­a­ra­sýn­da­ki

AKP’nin “plâný” siyasî inatlaþma, gerginlik ve çatýþmalardan siyasî rant elde etme taktiði… Siyasî iktidar tam bir siyasî gözaçýklýk içinde. Zaman zaman muhalefetin “yanlýþ” tepkisi ve tamamen politik itirazlara odaklanan eksik siyaseti, ekmeðine yað sürüyor.

gö­rev­a­yý­rý­mý­ný­dü­zen­le­yen­A­na­ya­sa’nýn­145. mad­de­si­nin­ â­ci­len­ dü­zel­til­me­si­ za­ru­re­ti­ or­ta­da.­­ Hâ­len­ A­na­ya­sa­ Mah­ke­me­si’nde­ o­lan­ “ge­ce­ya­rý­sý­ya­sa­de­ði­þik­li­ði”nin­ye­ter­siz­ol­du­ðu, mut­la­ka­il­gi­li­A­na­ya­sa­mad­de­si­nin­de­ðiþ­ti­ril­me­s i;­ as­k e­r î­ yar­g ý­ a­l a­n ý­n ýn­ as­k e­r î­ ni­t e­l ik­l i suç­lar­la­sý­nýr­lan­dý­rýl­ma­sý­ve­o­nun­dý­þýn­da­si­vil­yar­gý­nýn­yet­ki­li­ký­lýn­ma­sý­ge­rek­ti­ði­be­lir­ti­li­yor.­Bu­na­da­ir­bir­ça­lýþ­ma­yok.­ Ke­za­þim­di­ye­ka­dar­yüz­ler­ce­su­bay­ve­ast­su­ba­yýn­“di­sip­lin­su­çu”­per­de­sin­de­sor­gu­suzsu­al­siz­mev­hum­“ir­ti­ca­is­na­dý”yla­ha­yat­la­rý­ný ver­dik­le­ri­ni­ va­zi­fe­le­rin­den­ ih­raç­la­rý­na­ kar­þý, hu­kuk­dev­le­ti­ne­ya­ký­þýr­bir­bi­çim­de­YAÞ­ka­rar­la­rý­ný­ yar­gý­ de­ne­ti­mi­ne­ a­çan­ bir­ dü­zen­le­me­de­bu­lun­mu­yor.­ Hü­kû­met,­ Hâ­kim­ler­ ve­ Sav­cý­lar­ Yük­sek

Yük treninin vagonu raydan çýktý ESKÝÞEHÝR'ÝN Bey­li­ko­va­il­çe­si­ya­kýn­la­rýn­da­mo­to­rin­yük­lü­tre­nin­bir­va­go­nu­ray­dan­ çý­kýp­ yan­ yat­tý.­ A­lý­nan­ bil­gi­ye­ gö­re, Ýz­mit’ten­ ha­re­ket­ e­den­ mo­to­rin­ yük­lü 14002­se­fer­sa­yý­lý­yük­tre­ni­nin­bir­va­go­nu Bey­li­ko­va­ il­çe­si­ ya­kýn­la­rýn­da­ 07.07­ su­la­rýn­da­ray­dan­çý­kýp­yan­yat­tý.TCDD­e­kip­le­ri,­ ray­dan­ çý­kan­ va­go­nu­ ye­ni­den­ de­mir yo­lu­na­ yer­leþ­tir­mek­ ve­ ge­rek­li­ o­na­rý­mý yap­mak­ i­çin­ ça­lýþ­ma­ baþ­lat­tý.­ Bu­ a­ra­da An­ka­ra’dan­ Es­ki­þe­hir­ ve­ Ýs­tan­bul,­ Ýs­tan­bul­ve­Kü­tah­ya­gü­zer­ga­hýn­dan­da­An­ka­ra is­ti­ka­me­ti­ne­se­fer­ya­pan­yol­cu­tren­le­ri­Ýz­mir­Ma­vi­Tren,­Gü­ney­ve­Fa­tih­eks­pres­le­ri,­ Bey­li­ko­va­ i­le­ Mi­ha­lýç­çýk’ýn­ Yu­nus Em­re­ bel­de­sin­de­ki­ is­tas­yon­lar­da­ TCDD ta­ra­fýn­dan­te­min­e­di­len­o­to­büs­ler­le­gi­de­cek­le­ri­yer­le­re­u­laþ­tý­rýl­dý.­Eskiþehir / aa

DEMOKRATÝKLEÞME DEÐÝL, SÝYASÎ RANT Yi­ne­“AKP­Â­cil­Ey­lem­Plâ­ný”nda­söz­ve­ri­len,­ her­ se­ç im­ bil­d ir­g e­s in­d e­ ve­ hü­k û­m et prog­ra­mýn­da­tek­rar­la­nan,­si­ya­sî­sis­te­min­AB de­mok­ra­tik­ norm­la­ra­ gö­re­ dü­zel­til­me­si­ de “mi­ni­pa­ket­ler”de­yer­al­mý­yor.­Ad­lî­mer­ci­ler­ce­ o­n ay­l a­n an­ ü­y e­l e­r in­ hâ­k im­ ne­z â­r e­t in­d e par­ti­ yö­ne­ti­ci­le­ri­ni­ seç­ti­ði,­ si­ya­sî­ par­ti­ler­de ge­nel­mer­kez­sul­ta­sý­na­son­ve­ren,­“ter­cih­sis­te­m i”yle­ va­t an­d aþ­l a­r ýn­ is­t e­d ik­l e­r i­ a­d ay­l a­r ý seç­me­si­ne­ fýr­sat­ ta­ný­yan,­ har­ca­ma­ ve­ fi­nans kay­nak­la­rý­ný­de­ne­tim­al­tý­na­a­lan­si­ya­sî­par­ti­ler­ve­se­çim­ka­nu­nu­da­“mi­ni­pa­ket­ler”e­­ko­nul­muþ­de­ðil.­ Mil­yon­lar­ca­ seç­me­nin­ Mec­lis’te­ tem­si­li­ni en­gel­le­yen­yüz­de­10­“se­çim­ba­ra­jý”ný­de­mok­ra­tik­ül­ke­ler­de­ki­gi­bi­yüz­de­5­ya­da­7’ye­dü­þü­re­cek­bir­dü­zen­le­me­de­ya­pýl­mýþ­de­ðil. Bu­nun­ye­ri­ne­bir­tek­“Tür­ki­ye­mil­let­ve­kil­li­ði”­ i­le­ ba­raj­ al­týn­da­ ka­lan­ par­ti­le­rin­ bir-i­ki mil­let­ve­ki­liy­le­ “Mec­lis’te­ tem­sil­le­ri”ni­ ön­gü­ren,­lâ­kin­tek­ba­þýy­la­gü­dük­ka­lan­bir­ö­ne­riy­le­ik­ti­fa­e­di­li­yor… Ö­zet­le­ AKP­ si­ya­sî­ ik­ti­da­rý,­ cid­dî­ ve­ kap­sam­lý­ bir­ de­mok­ra­tik­leþ­me­ ça­ba­sýn­da­ ol­ma­dý­ð ý­n ý,­ “ye­n i­ de­m ok­r a­t ik­ si­v il­ a­n a­y a­s a”­ i­l e baþ­lat­tý­ðý­ “de­mok­ra­tik­leþ­me”­ ve­ “a­çý­lým”­ sü­re­cin­de­ gün­de­me­ ge­tir­di­ði­ ký­sýt­lý­ ve­ muh­te­va­sýz­“mi­ni­pa­ket­ler”le­or­ta­ya­ko­yu­yor… “Re­fe­ran­dum”la­ baþ­lat­tý­ðý­ si­ya­sî­ ve­ psi­ko­lo­jik­ kav­gay­la,­ mu­ha­le­fe­te­ kum­pas­ kur­ma pe­þin­de.­Bu­nun­dý­þýn­da­“de­mok­ra­tik­leþ­me”yi dert­e­din­mi­yor…

Erdoðan: Düzeltme olmazsa süreç zedelenir BAÞBAKAN ERDOÐAN, ERMENÝSTAN’IN PROTOKOLLER ÜZERÝNDE OPERASYONA KALKIÞTIÐINI ÝFADE EDEREK, BUNUN DÜZELTÝLMEMESÝ DURUMUNDA SÜRECÝN ZEDELENMÝÞ OLACAÐINI SÖYLEDÝ. DAVUTOÐLU NALBANTYAN’A RAHATSIZLIÐINI ÝLETTÝ

Rötara kýzdý, tahliye botunu patlattý ATATÜRK Ha­va­li­ma­ný’nda­u­çak­la­rý­buz­lan­ma­ya­kar­þý­ko­ru­mak­i­çin­ger­çek­leþ­ti­ri­len­‘’De-I­cing’’­iþ­lem­le­rin­de­ki­yo­ðun­luk,­u­çak­se­fer­le­rin­de­rö­tar­la­ra­se­bep­o­lur­ken, ge­cik­me­ye­tep­ki­gös­te­ren­bir­yol­cu,­O­nur A­ir­u­ça­ðýn­da­‘’sli­de’’­a­dý­ve­ri­len­yol­cu­tah­li­ye­bo­tu­nun­pat­la­ma­sý­na­se­bep­ol­du.­Ýs­tan­bul’da­ki­so­ðuk­ha­va­ve­kar­ya­ðý­þý­se­be­biy­le ön­ce­ki­gün­ak­þam­sa­at­le­rin­de­A­ta­türk­Ha­va­li­ma­ný’nda­buz­lan­ma­ya­kar­þý­u­çak­la­ra ‘’De-I­cing’’­uy­gu­la­ma­sý­ya­pýl­dý.­Uy­gu­la­ma sý­ra­sýn­da­u­çuþ­lar­da­yak­la­þýk­üç­sa­a­te­va­ran ge­cik­me­ler­ya­þan­dý.­O­nur­A­ir’in­Ýs­tan­bulDi­yar­ba­kýr­se­fe­ri­ni­ya­pa­cak­u­ça­ðý­da­‘’DeI­cing’’­iþ­le­mi­se­be­biy­le­ya­þa­nan­yo­ðun­luk yü­zün­den­dört­sa­at­rö­tar­yap­tý.­Bu­sý­ra­da ge­cik­me­ye­tep­ki­gös­te­ren­bir­yol­cu,­ka­bin gö­rev­li­le­ri­i­le­tar­tý­þa­rak,­u­ça­ðýn­ar­ka­ka­pý­sý­ný­a­çýn­ca­‘’sli­de’’­a­dý­ve­ri­len­tah­li­ye­bo­tu pat­la­dý.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­u­çuþ­ip­tal­e­di­le­rek yol­cu­da­ka­ra­ko­la­gö­tü­rül­dü.­O­nur­A­ir’in Di­yar­ba­kýr­yol­cu­la­rý­da­ha­son­ra­baþ­ka­bir u­çak­ve­u­çuþ­e­ki­bi­i­le­Di­yar­ba­kýr’a­git­ti.­Bu a­ra­da,­Ýs­tan­bul-Di­yar­ba­kýr­se­fe­rin­de­ya­þa­nan­ge­cik­me­ne­de­niy­le­203­yol­cu­su­bu­lu­nan­Di­yar­ba­kýr-Ýs­tan­bul­se­fe­ri­de­ge­cik­me­li­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­Ýstanbul / aa ­

Ku­ru­lu’nun­ ya­pý­sýn­dan­ ya­ký­ný­yor;­ lâ­kin­ bu ya­pý­yý­AB­ve­de­mok­ra­tik­ül­ke­le­re­gö­re­ya­pý­lan­dýr­ma­ya­ya­naþ­mý­yor.­

DIÞÝÞLERÝ Bakaný Ahmet Davutoðlu, Ermenistan Dýþiþleri Bakaný Edvard Nalbantyan ile bir telefon görüþmesi yaparak, Ermenistan Anayasa Mahkemesinin protokoller hakkýnda yayýmladýðý ayrýntýlý karar hakkýndaki rahatsýzlýðýný iletti. Davutoðlu, Ermenistan hükümetinden duruma açýklýk getirmesini ve gerekli siyasi iradeyi sergilemesini beklediklerini kaydetti.

BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­Er­me­nis­tan­A­na­ya­sa Mah­ke­me­si’nin­Tür­ki­ye­i­le­im­za­la­nan­pro­to­kol­ler­hak­kýn­da­ki ka­ra­rýy­la­il­gi­li­o­la­rak­“Er­me­nis­tan,­met­nin­ü­ze­rin­de­o­pe­ras­yo­na­kal­kýþ­tý.­Bu­dü­zel­til­mez­se­sü­reç­ze­de­len­miþ­o­lur”­de­di.­ Ýs­lam­Kon­fe­ran­sý­Teþ­ki­la­tý­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ek­me­led­din­Ýh­sa­noð­lu­i­le­or­tak­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da­so­ru­la­rý­ce­vap­la­yan­Er­do­ðan,­Er­me­nis­tan’ýn­tav­rýy­la­il­gi­li­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne,­“Er­me­nis­tan A­na­ya­sa­mah­ke­me­si­nin­ver­di­ði­ka­ra­rýn­ge­rek­çe­sin­de,­te­mel­il­ke­o­la­rak­as­la­ka­bul­e­di­le­me­ye­cek­bir­yak­la­þým­tar­zý­ol­du­ðu­nu” söy­le­di.­Er­do­ðan,­“Biz­bu­met­ni­he­men­par­la­men­to­mu­za­gön­der­dik,­her­han­gi­bir­ku­ru­mu­a­ra­cý­o­la­rak­sok­ma­dýk.­Cüm­le­ler a­ra­sýn­da­o­pe­ras­yon­da­yap­ma­dýk.­Ay­nen­gön­der­dik­ve­biz­o­ra­da­sa­mi­mi­yet­gös­ter­dik.­Þu­an­da­Er­me­nis­tan,­met­nin­ü­ze­rin­de o­pe­ras­yon­yap­ma­ya­kal­kýþ­tý.­Bu­nun­ta­bii­dü­zel­til­me­si­la­zým, bu­dü­zel­til­me­dik­ten­son­ra­sü­reç­ze­de­len­miþ­o­lur.­Kal­dý­ki­Er­me­nis­tan-A­zer­bay­can­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­yi­bu­i­þin­dý­þýn­da­tut­mak­gi­bi­bir­lük­sü­müz­de­yok”­de­di.

“EMROLUNDUÐU GÝBÝ DOSDOÐRU OLACAKSINIZ ” Er­do­ðan,­“Tür­ki­ye’nin,­A­rap­hal­ký­na­kar­þý­de­ði­þen­o­lum­lu tav­rý­nýn,­AB’ye­ü­ye­lik­du­ru­mun­da­de­ði­þip­de­ðiþ­me­ye­ce­ði”­yö­nün­de­ki­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne,­“Bi­zim­bir­de­ðiþ­mez­il­ke­miz­var”­di­ye­rek­Kur’an’dan­bir­a­yet­le­kar­þý­lýk­ver­di:­ “Em­ro­lun­du­ðu­gi­bi­dos­doð­ru­o­la­cak­sý­nýz.­Biz­Or­ta­do­ðu’da­ki tav­rý­mý­zý,­bir­de­fa­ken­di­de­ðer­le­ri­miz­den­ge­len­in­sa­ni­bir­ta­výr o­la­rak­or­ta­ya­koy­duk.­Bu­tav­rý­mý­zý­biz­Gür­cis­tan’da­da­or­ta­ya koy­duk,­dün­ya­nýn­bir­baþ­ka­ye­rin­de­ol­sa­ay­ný­tav­rý­yi­ne­ko­ya­rýz.­AB­bu­nu­as­la­de­ðiþ­tir­mez.­Biz­AB’yi­Hý­ris­ti­yan­klu­bü­o­la­rak­de­ðil­si­ya­si­klüp­o­la­rak­gö­rü­yo­ruz.­50­yýl­dýr­AB­ka­pý­sýn­da bek­le­ti­len­baþ­ka­bir­ül­ke­ol­ma­mýþ­týr.­AB­bu­ra­da­a­dil­dav­ran­ma­mýþ­týr.”

SUUDÝ ARABÝSTAN VÝZEYÝ KALDIRMIYOR Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­Su­u­di­A­ra­bis­tan’la­vi­ze­nin­kal­kýp­kalk­ma­ya­ca­ðý­yo­lun­da­ki­so­ru­ü­ze­ri­ne,­ko­nuy­la­il­gi­li­da­ha­çok­dip­lo­mat­ve­i­þa­dam­la­rý­ný­kap­sa­yan­bir­ge­liþ­me­o­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­­ Bu­nun­la­bir­lik­te­Su­ri­ye,­Ür­dün,­Lüb­nan,­Lib­ya­i­le­ya­pýl­dý­ðý gi­bi­bir­vi­ze­mu­a­fi­ye­ti­ni­Ri­yad’la­ger­çek­leþ­tir­me­le­ri­nin­müm­kün­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­yen­Er­do­ðan,­“Te­men­ni­e­de­riz­ki,­i­le­ri­de bu­da­o­lur”­de­di.

Aðca’ya GATA’da verilen raporun detaylarý belli oluyor.

Aðca'ya zihnî travma teþhisi n MÝLLÎ Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­Vec­di­Gö­nül,­Meh­met­A­li­Að­ca’nýn­‘’as­ker­li­ðe­el­ve­riþ­li­ol­ma­dý­ðý­na’’­i­liþ­kin­ra­por­la­il­gi­li­o­la­rak,­‘’Zan­ne­di­yo­rum ra­po­run­ge­rek­çe­si­ge­çir­di­ði­ha­pis­ha­ne­sü­re­si­ve zih­ni­trav­ma.­Bi­zim­ar­ka­daþ­la­rý­mýz­da­in­ce­li­yor­lar’’­de­di.­Bir­ga­ze­te­ci­nin,­Að­ca’nýn­çok­faz­la ek­ran­da­gö­rün­dü­ðü­ve­ga­ze­te­ler­de­yer­al­dý­ðý­i­çin­e­leþ­ti­ri­ler­ya­pýl­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­as­ker­lik­le­il­gi­li­al­dý­ðý­ra­po­ra­i­liþ­kin­so­ru­su­na­Ba­kan­Gö­nül, þu­ce­va­bý­ver­di:­“Þim­di­bi­zi­il­gi­len­di­ren­ta­ra­fý yal­nýz­as­ker­lik.­Di­ðer­le­ri­ni­ta­biî­siz­da­ha­i­yi­de­ðer­len­di­re­bi­lir­si­niz.­Ba­na­gö­re­ba­zý­yan­lýþ­lar­o­lu­yor­bu­iþ­te.­Ha­týr­lar­sa­nýz­i­ki­se­ne­ev­vel­yi­ne ser­best­bý­ra­kýl­mýþ­tý.­O­za­man­da­bir­ra­por­al­mýþ­tý­‘As­ker­lik­ya­pa­maz’­di­ye.­An­cak­ye­ni­den ha­pis­ha­ne­ye­ko­nul­du­ðu­i­çin­o­ra­por­ne­ti­ce­len­me­miþ­ti.­Ga­ze­te­le­re­yan­lýþ­bir­yan­sý­ma­var.­‘O za­man­Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý­ra­po­ru­tas­dik­et­me­di,­ya­ni­as­ke­re­gi­der­de­di,­þim­di­as­ke­re­git­mez’ de­ni­yor,­öy­le­de­ðil.­Tek­rar­ha­pis­ha­ne­ye­gir­di­ði i­çin­ra­po­run­te­kem­mül­et­me­si,­ya­ni­so­nu­ca­u­laþ­ma­sý­na­ge­rek­kal­ma­mýþ­týr.­Þim­di­ben­ze­ri­bir ra­por­al­dý­ve­bi­zim­ar­ka­daþ­la­rý­mýz­da­in­ce­li­yor­lar.­Bu­de­fa­ser­best­ha­pis­ha­ne­ye­ye­ni­den­dön­me­si­söz­ko­nu­su­de­ðil.’’ Ýzmir / aa

Seçim Kurullarý yurt dýþýnda da kurulacak n YÜKSEK Se­çim­Ku­ru­lu (YSK) ka­ra­rý­na­gö­re, il,­il­çe­se­çim­ku­rul­la­rý­nýn­ya­ný­sý­ra­yurt­dý­þýn­da da­il­çe­se­çim­ku­rul­la­rý,­25­O­cak­2010­gü­nün­den­i­ti­ba­ren­bir­haf­ta­i­çin­de­ve­i­ki­yýl­sü­re­i­çin ku­ru­la­cak.­YSK’nýn­ko­nu­ya­i­liþ­kin­ka­ra­rý,­Res­mi Ga­ze­te­de­ya­yým­lan­dý.­Ka­ra­ra­gö­re,­2008­yý­lý­O­cak­a­yýn­da­ku­ru­lan­il­ve­il­çe­se­çim­ku­rul­la­rý­nýn i­ki­yýl­lýk­gö­rev­sü­re­le­ri­bu­ay­do­la­ca­ðýn­dan,­298 sa­yý­lý­Se­çim­le­rin­Te­mel­Hü­küm­le­ri­ve­Seç­men Kü­tük­le­ri­Hak­kýn­da­Ka­nu­nun­il­gi­li­mad­de­le­ri u­ya­rýn­ca­bu­ku­rul­la­rýn­bu­a­yýn­son­haf­ta­sý­i­çin­de­i­ki­yýl­sü­re­i­çin­ye­ni­den­ku­rul­ma­sý­ge­re­ke­cek.­22­Mart­2008’de­çý­kan­5749­sa­yý­lý­Se­çim­le­rin­Te­mel­Hü­küm­le­ri­ve­Seç­men­Kü­tük­le­ri Hak­kýn­da­Ka­nun­da­De­ði­þik­lik­Ya­pýl­ma­sý­na­Da­ir­Ka­nun­i­le­‘’yurt­dý­þýn­da­ya­þa­yan­va­tan­daþ­la­rýn bu­lun­du­ðu­yer­de­san­dýk­ku­rul­ma­sý,­e­lek­tro­nik oy­la­ma­iþ­le­miy­le­oy­kul­la­nýl­ma­sý­ve­güm­rük­ka­pý­la­rý­na­san­dýk­ku­rul­ma­sý’’­im­ka­ný­ta­nýn­mýþ­tý. Bu­Ka­nun­kap­sa­mýn­da,­gö­rev­sü­re­le­ri­do­lan­il ve­il­çe­se­çim­ku­rul­la­rý­nýn­ye­ni­den­o­luþ­tu­rul­ma­sý­nýn­ya­ný­sý­ra­yurt­dý­þýn­da­da­se­çim­ku­ru­lu­ku­rul­ma­sý­ge­re­ke­cek.­Ankara / aa


6

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

YURT­HABER

HA­BER­LER

Kýzýlay’dan okula kütüphane desteði

Meyve üreticileri soðuklardan endiþeli nSON yýl­la­rýn­en­sý­cak­ký­þý­ný­ya­þa­yan­Bey­þe­hir­Gö­lü­Hav­za­sý’nda­mey­ve­a­ðaç­la­rý­nýn­bun­dan­za­rar gö­re­bi­le­ce­ði­be­lir­til­di.­Kon­ya’nýn­Bey­þe­hir­Ýl­çe­si Zi­ra­at­O­da­sý­Baþ­ka­ný­Dur­sun­Er­söz­lü,­O­cak­a­yý or­ta­la­rý­na­ge­lin­me­si­ne­rað­men­Bey­þe­hir­Gö­lü Hav­za­sý’nda­he­nüz­be­yaz­ör­tü­nün­ol­ma­ma­sý­nýn ö­zel­lik­le­mey­ve­ü­re­ti­ci­le­ri­a­çý­sýn­dan­risk­o­luþ­tur­du­ðu­nu­söy­le­di.­Bey­þe­hir­Gö­lü­ký­yý­sýn­da­son­yýl­lar­da­el­ma,­ki­raz­gi­bi­mey­ve­ü­rün­le­ri­nin­ye­tiþ­ti­ril­me­sin­de­ar­týþ­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Er­söz­lü, ha­va­la­rýn­bu­yýl­ý­lý­man­git­me­si­ve­kar­ya­ðý­þý­ol­ma­ma­sý­sebebiy­le­ya­ný­la­rak­ba­zý­a­ðaç­la­rýn­dal­la­rýn­da­çi­çek­len­me­ve­to­mur­cuk­lan­ma­gö­rül­dü­ðü­nü söy­le­di.­Er­söz­lü,­mey­ve­a­ðaç­la­rý­nýn­da­ya­ný­la­rak­çi­çek­len­me­si­ha­lin­de­ü­rün­kay­bý­ya­þa­na­bi­le­ce­ði­ne dik­kat­çe­ke­rek,­yö­re­de­ki­ü­re­ti­ci­le­rin­bu­te­dir­gin­li­ði ya­þa­dý­ðý­ný­di­le­ge­tir­di.­­Konya / aa

Hýzlý trenle 1 milyon kiþi seyahat etti nANKARA-Es­ki­þe­hir­a­ra­sýn­da­kar­þý­lýk­lý­o­la­rak­ilk se­fe­ri­ne­13­Mart­2009’da­baþ­la­yan Yük­sek­Hýz­lý Tren­(YHT) i­le­10­ay­da­1­mil­yon­ki­þi­se­ya­hat­et­ti. TCDD­Ge­nel­Mü­dü­rü­Sü­ley­man­Ka­ra­man,­hýz­lý tren­se­fer­le­ri­nin­hiz­me­te­gir­me­siy­le­ka­ra­yo­luy­la 2,5-3­sa­at­te­ka­te­di­le­bi­len­An­ka­ra-Es­ki­þe­hir­a­ra­sý­nýn­1,5­sa­a­te­düþ­tü­ðü­nü­söy­le­di.­YHT’nin­hiz­me­te­gir­di­ði­13­Mart­2009’dan­bu­ya­na­ge­çen­10 ay­da­yak­la­þýk­1­mil­yon­ki­þi­nin­hýz­lý­tren­le­se­ya­ha­ti­ter­cih­et­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Ka­ra­man,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Hýz­lý­tren­se­fer­le­ri­nin­yo­ðun­il­gi­gör­me­si biz­le­ri­mem­nun­e­di­yor.­Ý­ki­kent­te­ya­þa­yan­lar­dan ö­zel­lik­le­öð­ren­ci­ler,­öð­ret­men­ler,­as­ke­ri­per­so­nel i­le­ka­mu­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rýn­da­ça­lý­þan­ki­þi­ler, sa­bah­gi­dip­ak­þam­sý­cak­yu­va­la­rý­na­gü­ven­li­bir­þe­kil­de­dö­ne­bil­mek­te­dir.­An­ka­ra’da­ya­þa­yan,­an­cak Es­ki­þe­hir’de­ça­lý­þan­ve­ya­Es­ki­þe­hir’de­ya­þa­yýp­An­ka­ra’da­gö­rev­ya­pan­bir­çok­ki­þi­hýz­lý­tre­ni­kul­la­ný­yor.’’­Ka­ra­man,­hýz­lý­tren­le­bu­yýl­2­mil­yon­ki­þi­yi­ta­þý­ma­yý­he­def­le­dik­le­ri­ni­di­le­ge­tir­di.­­Eskiþehir / aa

Bankamatiðe sýkýþan kartý 555 liraya mal oldu nBURSA’NIN Mus­ta­fa­ke­mal­pa­þa­il­çe­sin­de,­ban­ka­ma­tik­ci­ha­zý­na­sý­ký­þan­kar­týn­dan­555­li­ra­sý­çe­ki­len­þa­hýs­þi­kâ­yet­çi­ol­du.­Bir­ban­ka­ya­a­it­ban­ka­ma­tik­ci­ha­zýn­dan­pa­ra­çek­me­ye­gi­den­Re­fik B.(67),­kar­tý­nýn­ban­ka­ma­tik­ci­ha­zý­na­sý­kýþ­ma­sý ü­ze­ri­ne­ban­ka­ya­gi­de­rek­kar­tý­nýn­sý­kýþ­tý­ðý­ný­söy­le­di.­Gö­rev­li­le­rin,­sa­at­17.00’de­gel­me­si­ni­söy­le­me­si­ü­ze­ri­ne­ge­ri­dö­nen­Re­fik­B.,­be­lir­ti­len­sa­at­te ban­ka­ya­gel­di­ðin­de­kar­tý­nýn­ci­haz­da­ol­ma­dý­ðý­ný söy­le­di.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­he­sa­bý­ný­kon­trol­e­den­Re­fik B.,­555­li­ra­lýk­pa­ra­sý­nýn­çe­kil­miþ­ol­du­ðu­nu­gö­rün­ce þok­ol­du.­Re­fik­B.,­ka­ra­ko­la­gi­de­rek­þi­kâ­yet­çi­ol­du. O­lay­la­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­baþ­la­týl­dý.­Bursa / cihan

SÝVAS’TA 237­öð­r en­c i­n in­e­ð i­t im gör­dü­ðü­bir­il­köð­re­tim­o­ku­lu­nun kü­tüp­ha­ne­si,­Ký­zý­lay­Þu­be­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­kat­ký­la­rýy­la­o­luþ­tu­rul­du.­Dört Ey­lül­Ma­hal­le­si’nde­ki­Yah­ya­Ke­mal Ýl­köð­re­tim­O­ku­lu­nun­Ký­zý­lay­Si­vas Þu­be­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­kat­ký­la­rýy­la­o­luþ­tu­ru­lan­kü­tüp­ha­ne­si,­dü­zen­le­nen­tö­ren­le­öð­ren­ci­le­rin­hiz­me­ti­ne­su­nul­du.­Si­vas­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dü­rü­A­li Mu­rat­Ta­ner,­tö­ren­de­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­ye­ni­o­lan­o­ku­lun­ih­ti­yaç­la­rý­nýn­kar­þý­lan­ma­sý­i­çin­gay­ret­et­tik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­‘’Ký­zý­lay­her­za­man­ol­du­ðu­gi­bi­yi­ne­e­ði­ti­min­ya­nýn­da­ol­-

Ýstanbul’da Cumartesi günü öðle saatlerinden itibaren Sibirya üzerinden gelecek soðuk hava ve tipi þeklindeki yoðun kar yaðýþýnýn etkili olacaðý açýklandý. FOTOÐRAF: CÝHAN

ÝSTANBUL’A ‘SÝBÝRYA’ UYARISI CUMARTESÝ GÜNÜ YOÐUN KAR YAÐIÞI BEKLENÝYOR ÝSTANBUL Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si’nden­ (ÝBB)­ ya­pý­lan ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Ýs­tan­bul’da­ön­ce­ki­gün­baþ­la­yan­kar ya­ðý­þý­nýn­ö­nü­müz­de­ki­gün­ler­de­et­ki­si­ni­ar­ttý­ra­rak­de­vam­e­de­ce­ði­du­yu­rul­du.­Kar­ya­ðý­þý­nýn­Per­þem­be­gü­nü­ne­ka­dar­kar­la­ka­rý­þý­yað­mur­ve­kar­þek­lin­de­de­vam­e­de­ce­ði­be­lir­ti­len­a­çýk­la­ma­da,­Cu­mar­te­si­öð­le­den­son­ra ge­le­cek­a­þý­rý­so­ðuk­lar­la­il­gi­li­u­ya­rý­da­bu­lu­nul­du.­Dev­let Me­te­o­ro­lo­ji­Ýþ­le­ri­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­ve­A­KOM Me­te­o-­ ro­lo­ji­Bi­ri­mi’nin­tah­min­le­ri­doð­rul­tu­sun­da­Cu­mar­te­si gü­nü­öð­le­den­son­ra­Ýs­tan­bul’un­Si­bir­ya­ü­ze­rin­den­gel­me­si­bek­le­nen­so­ðuk­ha­va­nýn­et­ki­si­al­tý­na­gir­me­si­nin bek­len­di­ði­i­fa­de­e­di­len­a­çýk­la­ma­da,­“Cu­mar­te­si­öð­le­ye sa­at­le­rin­den­son­ra­Si­bir­ya­ü­ze­rin­den­gel­me­si­bek­le­nen

so­ðuk­ha­va­i­le­ti­pi­þek­lin­de­da­ha­kuv­vet­li­ka­ra­bý­ra­ka­ca­ðý­tah­min­e­di­li­yor“­i­fa­de­le­ri­yer­al­dý.­Kar­ya­ðý­þýn­dan­ön­ce­a­lar­ma­ge­çen­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­e­kip­le­ri,­kar­la­mü­ca­de­le­kap­sa­mýn­da­1774­per­so­nel­ve­520­a­raç­la­i­ki­var­di­ya­ha­lin­de­ça­lýþ­tý.­E­kip­ler­buz­lan­ma­ya­kar­þý,­6­ton­tuz­ve­54­ton­so­lüs­yon­kul­lan­dý.­Bu­a­ra­da,­Da­rü­la­ce­ze­Mü­dür­lü­ðü­ko­or­di­nas­yo­nun­da­so­kak­ta­ka­lan 80­er­kek,­7­ka­dýn­ve­5­ço­cuk­ev­siz,­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir Be­le­di­ye­si­nin­an­laþ­ma­yap­tý­ðý­o­tel­de­mi­sa­fir­e­dil­di.­E­kip­ler­ta­ra­fýn­dan­am­bu­lans­lar­la­o­te­le­ge­ti­ri­len­92­va­tan­da­þýn­te­miz­lik,­gi­yim­ve­sað­lýk­ih­ti­yaç­la­rý­kar­þý­lan­dý.­Bu ki­þi­ler,­ha­va­þart­la­rý­dü­ze­lin­ce­ye­ka­dar­o­tel­de­mi­sa­fir­e­di­le­cek.­­Ýstanbul / aa

Suçun önlenmesinde polis imam iþbirliði MALATYA Em­n i­y et­Mü­d ür­l ü­ð ü Top­lum­Des­tek­li­Po­lis­lik­Bü­ro­A­mi­ri­Yu­suf­Çak­mak,­su­çun­iþ­len­me­den­ön­len­me­si­nin­va­tan­da­þýn hiç­mað­d ur­ol­m a­m a­s ý­an­l a­m ý­n a gel­di­ði­ni­be­lir­tip,­bu­ne­den­le­de­gü­ven­lik­hiz­met­le­rin­de­su­çun­ön­len­me­si­nin­ön­ce­lik­li­he­def­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­Ma­lat­ya­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü’nün,­gü­ven­lik­hiz­met­le­rin­de­su­çun­ön­len­me­si­ne­yö­ne­lik­fa­a­li­yet­le­ri­çer­çe­ve­sin­de;­Ma­lat­ya­Ýl­Müf­tü­lü­ðü­bün­ye­sin­de­il­mer­ke­zin­de­gö­rev­ya­pan­ca­mi­i­mam­la­rý­na­Be­le­di­-

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/4

ye­Kon­fe­rans­Sa­lo­nu’nda­se­mi­ner ve­ril­di.­Top­lum­Des­tek­li­Po­lis­lik Bü­ro­A­mi­ri­Yu­suf­Çak­mak,­po­lis­lik hiz­met­le­ri­nin­bir­par­ça­sý­o­lan;­iþ­len­miþ­suç­la­rýn­ay­dýn­la­týl­ma­sý­nýn, va­tan­da­þýn­mað­du­ri­ye­ti­nin­gi­de­ril­me­si­ne­yar­dým­cý­ol­du­ðu­nu,­an­cak su­çun­iþ­len­me­den­ön­len­me­si­nin va­tan­da­þýn­hiç­mað­dur­ol­ma­ma­sý an­la­mý­na­gel­di­ði­ni­bu­ne­den­le­de gü­ven­lik­hiz­met­le­rin­de­su­çun­ön­len­me­si­nin­ön­ce­lik­li­he­def­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Su­çun­ön­len­me­si­so­rum­lu­lu­ðu­nun­i­se­sa­de­ce­po­li­se­a­it

ol­ma­dý­ðý­ný,­po­li­sin­her­an­her­yer­de o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­Çak­mak, da­ha­gü­ven­li,­hu­zur­lu­bir­top­lum­da ya­þa­ya­bil­mek­i­çin­her­ke­sin­ge­rek­li gü­ven­lik­ted­bir­le­ri­ni­al­mak­ya­da þüp­he­li­du­rum­lar­la­il­gi­li­o­la­rak­po­li­se­ih­bar­da­bu­lun­mak­gi­bi­ba­sit­a­ma­et­ki­li­va­tan­daþ­lýk­gö­rev­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­tir­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­Çak­mak,­bu­bil­gi­le­rin­hal­ka­u­laþ­tý­rýl­ma­sý­ve­halk­ta­ra­fýn­dan­be­nim­sen­me­sin­de,­i­mam­la­rýn­ka­na­at­ön­der­le­ri­o­la­rak­ö­nem­li­gö­rev­le­re­sa­hip­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/10

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Teknepýnar köyü, 11045 ada, 1 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 73/19012 hissesinin (taþýnmazýn imar uygulamasý öncesindeki kayýtlarý Samsun ili, Canik ilçesi, Yeþilova mah. 6536 ada, 7 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 1/2 hissesi) Yeþilova mah. Oðul Geçidi. No: 2 Canik/Samsun adresindeki bina ADA NO : 11045 PARSEL NO :1 VASFI : BÝNA ve Arsa MALÝKÝN ADI VE SOYADI : ÝLHAN YILMAZ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Samsun ili, Canik ilçesi, Teknepýnar köyü, 11045 ada, 1 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 73/19012 hissesinin (taþýnmazýn imar uygulamasý öncesindeki kayýtlarý Samsun ili, Canik ilçesi, Yeþilova mah. 6536 ada, 7 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 1/2 hissesi) Yeþilova mah. Oðul geçidi. No: 2 Canik/Samsun'daki bina

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : YEÞÝLOVA MAH. OÐUL GEÇÝDÝ NO: 6 (16) CANÝK /SAMSUN ADA NO : 11035 PARSEL NO :1 VASFI : BÝNA ve Arsa MALÝKÝN ADI VE SOYADI : DURSUN YOLDAÞ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI-ANKARA KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Samsun ili Canik ilçesi, Hacýismail köyü 11035 ada, 1 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan “64/1807” hissesinin(taþýnmazýn imar uygulamasý öncesindeki kayýtlarý, Samsun ili Canik ilçesi Yeþilova Mah. 6536 ada, 14 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 1879/2400 hissesi)

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/4 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 06/01/2010 B: 2991

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/10 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 06/01/2010 B: 2982

du­ðu­nu­gös­ter­miþ­tir.­Ký­zý­lay’ý­mýz bu­ra­da­o­lum­lu­bir­ça­lýþ­ma­baþ­lat­tý­ve ta­mam­la­dý’’­de­di.­Ký­zý­lay­Þu­be­Baþ­ka­ný­Ü­nal­Fý­rat­i­se­e­ði­ti­me­ve­öð­re­ti­me­her­ke­sin­e­lin­den­gel­di­ðin­ce­des­tek­ol­m a­s ý­ge­r ek­t i­ð i­n i­be­l ir­t e­r ek, ‘’Der­ne­ði­mi­zin­i­li­miz­de­ki,­ül­ke­miz­de­ki­ve­dün­ya­da­ki­fa­a­li­yet­le­ri­or­ta­da­dýr.­Ký­zý­lay­i­yi­bir­der­nek­tir,­yap­tý­ðý­mýz­hiz­met­de­e­ði­ti­me­ol­du­ðu­i­çin­i­yi­bir­hiz­met­tir’’­de­di.­Prog­ram­da­Ký­zý­lay’ýn­ka­dýn­ko­mis­yo­nun­da­yer­a­lan­ve­kü­tüp­ha­ne­ye­ki­tap­ba­ðýþ­la­yan e­mek­li­ka­dýn­öð­ret­men­le­re­de­te­þek­kür­bel­ge­le­ri­ve­ril­di.­­Sivas / aa

Biçer’den berberlere yeni açýlým ÝS TAN BUL Er­k ek­Ber­b er­l er­O­d a­s ý Baþ­kan­lý­ðý­se­çi­mi­21­O­cak’da­ya­pý­lý­yor.­Mu­rat­Bi­çer,­Ýs­tan­bul’da­yer­a­lan ber­ber­le­rin­so­run­la­rý­ný­çöz­mek­a­ma­cýy­la­baþ­kan­lý­ða­a­day­lý­ðý­ný­a­çýk­la­dý­ðý­ný be­lirt­ti.­Ba­þýn­dan­ge­çen­ü­zü­cü­bir­o­lay ne­de­niy­le­baþ­kan­lý­ða­a­day­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Bi­çer,­“Oð­lum­ta­lih­siz­bir ka­za­ya­þa­dý.­A­ya­ðýn­dan­a­ðýr­bir­a­me­li­yat­geç­ti.­Bu­sü­reç­te­o­dam­dan­ye­ter­li des­te­ði­gö­re­me­dim.­Ben­de­bu­nun­ü­ze­ri­ne­a­day­ol­ma­ya­ka­rar­ver­dim”­de­di.­Am­bu­lans­tan­ce­na­ze­a­ra­cý­na­ka­dar bir­çok­hiz­me­ti­ü­ye­le­ri­nin­a­ya­ðý­na­gö­tü­re­cek­le­ri­nin­al­tý­ný­çi­zen­baþ­kan­a­da­yý­Bi­çer,­ay­rý­ca­ü­ye­le­ri­nin­ö­de­di­ði­yüz­de­18­KDV’yi­de­yap­tý­ðý­gi­ri­þim­ler­so­nu­cu­yüz­de­8’e­dü­þü­re­cek­le­ri­ni­id­di­a

Murat Biçer

et­ti.­E­ko­no­mik­kri­zin­ber­ber­le­ri­de­de­rin­den­et­ki­le­di­ði­ni­bil­di­ren­Bi­çer,­“Bi­zim­gö­zü­müz­de­tüm­mes­lek­taþ­la­rý­mýz ay­ný­ö­ne­me­sa­hip­tir.­On­la­rýn­so­run­la­rý­ný­çöz­mek­i­çin­e­ki­bim­le­bir­lik­te­ge­ce gün­düz­ça­lý­þa­ca­ðýz”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Bi­çer,­GSM­þir­ket­le­riy­le­an­laþ­týk­la­rý­ný kon­tör­kar­þý­lý­ðýn­da­va­tan­da­þý­traþ­e­de­cek­le­ri­ni­de­söz­le­ri­ne­ek­le­di.­

Önce meslek, sonra iþ edindiler GAZÝANTEP Va­li­Yar­dým­cý­sý­Ýb­ra­him Yur­da­kul,­ Sos­yal­Des­tek­Prog­ra­mý (SO­DES) kap­sa­mýn­da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­is­tih­dam­pro­je­le­riy­le­455­ki­þi­nin mes­lek,­278­ki­þi­nin­iþ­e­din­di­ði­ni­söy­le­di.­Yur­da­kul,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da, SO­DES’in­GAP­kap­sa­mýn­da­ki­il­ler­de sos­yal­kal­kýn­ma­nýn­ger­çek­leþ­ti­ril­me­si ve­sos­yal­re­fa­hýn­art­tý­rýl­ma­sý­a­ma­cýy­la­yü­rü­tül­dü­ðü­nü­be­lir­te­rek,­prog­ra­mýn­uy­gu­lan­ma­sý­na­2008’de­baþ­lan­dý­ðý­ný­ha­týr­lat­tý.­Ga­zi­an­tep’te,­2008 yý­lýn­da­‘’sos­yal­i­çer­me’’,­‘’is­tih­dam’’, ‘’kül­tür­sa­nat’’­ve­‘’spor’’­baþ­lýk­la­rý­al­týn­da­ha­zýr­la­na­rak­DPT­müs­te­þar­lý­ðý­na­su­nu­lan,­top­lam­büt­çe­si­2­mil­yon­940­bin­820­li­ra­tu­ta­rýn­da­ki­37 pro­je­nin­fi­nans­ma­ný­nýn­uy­gun­bu­-

lun­d u­ð u­n u­i­f a­d e­e­d en­Yur­d a­k ul, þun­la­rý­söy­le­di:­‘’Pro­je­le­rin­uy­gu­lan­ma­ya­baþ­lan­dý­ðý­a­ra­lýk­a­yýn­dan­bu ya­na­Ga­zi­an­tep’te­sos­yal­ge­liþ­me­an­la­mýn­da­ö­nem­li­þey­ler­ol­du.­Hal­ký­mýz­pro­je­ler­çer­çe­ve­sin­de­dü­zen­le­nen­et­kin­lik­le­re­ka­týl­dý­ve­pro­je­le­ri­is­tek­li­bir­þe­kil­de­sa­hip­len­di.­Ýs­tih­dam pro­je­le­ri­kap­sa­mýn­da­455­va­tan­da­þý­mýz­mes­le­kî­e­ði­tim­al­dý,­278­kur­si­ye­ri­miz­i­þe­baþ­la­dý.’’­Yur­da­kul,­prog­ram­kap­sa­mýn­da­ha­ya­ta­ge­çi­ri­len­si­ne­ma­ve­ti­yat­ro­þen­lik­le­riy­le­19­bin 500­ço­cu­ðun­si­ne­ma­ve­ti­yat­ro­iz­le­me­mut­lu­lu­ðu­ya­þa­dý­ðý­ný,­ger­çek­leþ­ti­ri­len­söy­le­þi­ler­le­ço­cuk­la­rýn­si­ne­ma ve­ti­yat­roy­la­il­gi­li­me­rak­la­rý­nýn­gi­de­ril­di­ði­ni­kay­det­ti.­­Gaziantep /aa

ÝLAN T. C. BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2008/1350 Esas Davacý Hatice Kanbur vs. vekili Av. Mehmet Bahadýr Karakaþ tarafýndan davalýlar ÖMER (HATÝCE'NÝN HAFÝDÝ) ve AYÞE (HATÝCE'NÝN KIZI) vs.aleyhine mahkememizde ikame olunan Ortaklýðýn Giderilmesi davasýnýn yapýlan açýk yargýlamalarý sýrasýnda Bartýn ili, Orduyeri Mah. 417 ada, 21 parselde kayýtlý taþýnmazýn satýlarak ortaklýðýnýn giderilmesine karar verilmesi istenmiþ olmakla, Bahsi geçen davada davalý olarak bulunan ÖMER (HATÝCE'NÝN HAFÝDÝ) ve AYÞE (HATÝCE'NÝN KIZI) ‘nin tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olduðundan: Yukarýda ismi yazýlý bulunan davalý ÖMER (HATÝCE'NÝN HAFÝDÝ) ve AYÞE (HATÝCE'NÝN KIZI) Duruþma Günü: 04/03/2010 günü saat: 10:15’de duruþmada bizzat hazýr bulunmasý, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

B: 258

T.C. ÇAY ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ SAYI: 2009/693 Tal.

ÖRNEK: 25

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/16 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : YEÞÝLOVA MAH. KARACILAR SK. NO: 42 CANÝK/SAMSUN “Samsun ili, Canik ilçesi, Teknepýnar köyü 11043 ada, 1 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 1/418 hissesinin (taþýnmazýn imar uygulamasý öncesindeki kayýtlarý Samsun ili, Canik ilçesi, Yeþilova mah. 1349 ada, 21 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 873/2400 hissesi) “ ADA NO : 11043 PARSEL NO :1 VASFI : BÝNA VE ARSA MALÝKÝN ADI VE SOYADI : DURSUN ALÝ OFLAZ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Samsun ili, Canik ilçesi, Teknepýnar köyü, 11043 ada, 1 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 1/418 hissesinin (taþýnmazýn imar uygulamasý öncesindeki kayýtlarý Samsun ili, Canik ilçesi, Yeþilova mah. 1349 ada, 21 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 873/2400 hissesi) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/16 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. B: 2986 08/01/2010

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/3 Esas KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER :Gazi mah. Fas geçidi. No: 21 Canik/Samsun ADA ve PARSEL NO : Canik ilçesi, Teknepýnar köyü 11045 ada, 1 parsel(taþýnmazýn imar uygulamasý öncesindeki kaydý Samsun Canik ilçesi Gazi mah. 6568 ada, 9 parsel) VASFI : BÝNA ve Arsa MALÝKÝN ADI VE SOYADI : BEKÝR DEMÝRCAN KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI BÝLKENT/ANKARA KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Samsun ili, Canik ilçesi, Teknepýnar köyü 110/45 ada, 1 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 19/4753 hissesinin (taþýnmazýn imar uygulamasý öncesindeki kaydý Samsun Canik ilçesi, Gazi mah. 6568 ada, 9 parselde davalý adýna kayýtlý bulunan 1112/2400 hissesi) ve kentsel dönüþüm projesi içinde yer alan davalýnýn Gazi Mah. Fas Geçidi. No: 21 Canik/Samsun adresindeki bina Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/3 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 06/01/2010 B: 2990

Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, Adet ve Kýymetleri yazýlý menkul mal satýþý çýkartýlmýþtýr. Birinci artýrma 25.02.2010 tarihinde saat 10.00-10.10 saatleri arasýnda ADLÝYE BÝNASI ÖNÜ ÇAY /AFYONKARAHÝSAR adresinde yapýlacak ve O gün kýymetin % 60’ýna istekli bulunamadýðý takdirde 02.03.2010 tarihinde ayný yer saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadarki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna, rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýna paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu ve mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V. nin, damga vergisi alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmasý ilan olunur. NOT: Damga vergisi ve KDV alacaklýya aittir. Tellaliye satýþ bedelinden ödenecektir. Ýþtirakçilerden % 20 oranýnda geçici teminat alýnacaktýr. —Ýþ bu ilan tüm ilan tüm ilgililere teblið yerine kaimdir. S.NO: TAKTÝR EDÝLEN DEÐERÝ: ADEDÝ: CÝNSÝ - NÝTELÝÐÝ VE ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ: 1. 30.000 TL 1 03 PH 311 Plakalý 2008 Model Ford Transit Sf Model Buz Beyazý renkli 7x85067 Motor Nolu Yanlarýnda cam olmayan 3 koltuklu çalýþýr Durumda kamyonet. Araç üzerinde Yapý Kredi Bankasý lehine rehin bulunmaktadýr. B: 2980


7

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

DÜNYA

Kral Faysal ödülü ve Suudi Arabistan

Fitneci yargýlanýyor

GENÝÞ AÇI

HOLLANDA'DAKÝ ÖZGÜRLÜK PARTÝSÝ LÝDERÝ GEERT WÝLDERS'ÝN, TOPLUM ÝÇÝNDE DÜÞMANLIK DUYGULARINA YOL AÇMAK VE BÝR TOPLUM KESÝMÝNE HAKARETLERDE BULUNMAK SUÇUNDAN YARGILAMASINA BAÞLANDI. HOLLANDA’DA Ýs­lâm­ve­ya­ban­cý­kar­þý­tý­tu­tu­muy­la­ ta­ný­nan­ a­þý­rý­ sað­cý­ Öz­gür­lük­ Par­ti­si (PVV)­ li­de­ri­Ge­ert­Wil­ders’in,­top­lum­i­çin­de düþ­man­lýk­duy­gu­la­rý­na­yol­aç­mak­ve­bir­top­lum­ke­si­mi­ne­ha­ka­ret­ler­de­bu­lun­mak­su­çun­dan­ yar­gý­lan­ma­sý­ dün­ baþ­la­dý.­ Wil­ders,­ ilk cel­s e­y e­ ka­t ýl­m a­d ý.­ Wil­d ers’in,­ Ams­t er­dam’da­ki­mah­ke­me­nin­hak­kýn­da­so­ruþ­tur­ma baþ­la­týl­ma­sý­ yö­nün­de­ ver­di­ði­ ka­ra­ra­ kar­þý, “ül­ke­nin­fi­kir­öz­gür­lü­ðü­ya­sa­sý­na”­da­ya­na­rak üst­ mah­ke­me­ye­ yap­tý­ðý­ i­ti­raz­ red­de­dil­miþ­ti. Ams­ter­dam­ sav­cý­lý­ðý­ da­ ilk­ ka­ra­rýn­da­ “fi­kir öz­gür­lü­ðü”­ ya­sa­sý­ný­ Wil­ders­ le­hi­ne­ kul­lan­-

Danimarka’da çarþaf ve burkaya yer yok! n DANÝMARKA Baþ­ba­ka­ný­ Lars­ Lök­ke­ Ras­mus­sen,­“Da­ni­mar­ka’da­ka­ra­çar­þaf­ve­bur­ka­ya­yer­yok”­de­di.­Ko­pen­hag’da­ba­sýn­top­lan­tý­sý ya­pan­Ras­mus­sen,­hü­kü­me­tin,­bü­tün­vü­cu­du ör­ten­bu­giy­si­le­rin­gi­yil­me­si­ne­na­sýl­ký­sýt­la­ma ge­ti­ri­le­bi­le­ce­ði­ni­a­raþ­týr­dýk­la­rý­ný­bil­dir­di.­“Hü­kü­me­ti­mi­zin­bu­ko­nu­da­ki­tav­rý­a­çýk:­Bur­ka­ve çar­þa­fýn­Da­ni­mar­ka­top­lu­mun­da­ye­ri­yok”­di­yen­Ras­mus­sen,­“Bu­giy­si­ler,­bi­zim­ta­ma­men kar­þý­ ol­du­ðu­muz­ ve­ Da­ni­mar­ka­ top­lu­mun­da mü­ca­de­le­et­mek­is­te­di­ði­miz­ka­dýn­ve­in­san­lýk an­la­yý­þý­ný­sem­bo­li­ze­e­di­yor”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý. Da­ni­mar­ka­ top­lu­mu­nun,­ “o­kul­ ve­ya­ iþ­yer­le­rin­de­ in­san­la­rýn­ ko­nuþ­tuk­la­rý­ kim­se­le­ri­ gör­dü­ðü­ a­çýk­ ve­ de­mok­ra­tik­ top­lum”­ ol­du­ðu­nu be­lir­ten­baþ­ba­kan,­“Bu­ne­den­le­bu­giy­si­yi­top­lum­da­ya­sak­la­mak­is­ti­yo­ruz”­de­di­ve­a­na­ya­sa­ya­ters­düþ­me­den­bu­nu­ya­pa­bil­me­nin­“hu­ku­ki­ yol­la­rý­ný”­ a­ra­dýk­la­rý­ný­ an­lat­tý.­ Ko­pen­hag­ ü­ni­ver­si­te­si­nin­ha­zýr­la­dý­ðý­ra­po­ra­gö­re,­5,5­mil­yon­luk­ Da­ni­mar­ka’da­ 100­ bin­ ka­dar­ Müs­lü­man­ ka­dýn­ ya­þý­yor.­ Bun­la­rýn­ bin­de­ 15­ ka­da­rý çar­þaf­gi­yi­yor.­Bur­ka­gi­yen­ka­dýn­la­rýn­sa­yý­sý­i­se­çok­da­ha­az.­­Kopenhag / aa

mýþ­tý.­Wil­ders,­bü­yük­ü­zün­tü­duy­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti­ði­ka­ra­rýn­“si­ya­sî­kay­gý­lar­la”­ve­ril­di­ði­ni ö­ne­sür­dü­ve­in­ter­net­si­te­sin­de,­“dü­þün­ce­ve i­f a­d e­ öz­g ür­l ü­ð ü­n e­ teh­d it­ o­l uþ­t u­r an­ du­r u­mun,­so­nun­da­ken­di­si­nin­be­ra­a­týy­la­so­nuç­la­na­ca­ðýn­dan­e­min­ol­du­ðu­nu”­­be­lirt­ti.­Wil­ders hak­k ýn­d a,­ yö­n e­t i­m i­n i­ yap­t ý­ð ý­ Ýs­l âm­ kar­þ ý­t ý “Fit­ne”­ fil­mi­ baþ­ta­ ol­mak­ ü­ze­re,­ Müs­lü­man­lar­ve­Kur’ân-ý­Ke­rim­hak­kýn­da­ki­a­çýk­la­ma­la­rý­ do­la­yý­sýy­la­ ge­çen­ yýl­lar­da­ çok­ sa­yý­da­ suç du­yu­ru­sun­da­ bu­lu­nul­du.­ Wil­ders,­ “Ýs­lâm’ý Na­zizm’e­ben­zet­miþ­ve­Ýs­lâm­di­ni­nin­fa­þizm­le­öz­deþ­ol­du­ðu­nu­ve­Hit­ler’in­“Me­in­Kampf:

HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

Kav­gam”­ ki­ta­bý­nýn­ Kur’ân-ý Ke­rim’i­ an­dýr­dý­ðý­ný­ ö­ne­ sü­rü­yor­du.­ Mah­ke­me­de­ dün­kü ilk­du­ruþ­ma,­sa­de­ce­dâ­vâ­lý ve­ dâ­v â­c ý­ ta­r af­l a­r ýn þahitlerini­ mah­ke­me­ye sun­ma­sý­ve­cel­se­nin­i­le­ri­ta­ri­he­a­lýn­ma­sý­ü­ze­ri­ne ya­pýl­dý.­Wil­ders’in­a­þý­rý­sað­cý­Öz­gür­lük­Par­ti­si,­2011­Ma­yý­sýn­da­ki­ ge­nel­ se­çim­de­ Hol­lan­da­ par­la­men­to­sun­da­ en­ bü­yük­ par­ti­ ol­ma­yý­he­def­li­yor.­­Amsterdam / aa

B

ÝHH, HAÝTÝ'DE 700 YETÝMÝN BAKIMINI ÜSTLENDÝ HAÝTÝ’YE acil yardým çalýþmalarýný sürdüren ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý, depremde yetim kalan 700 çocuðun sürekli bakýmýný üstlendi. ÝHH Haiti Temsilcisi Halil Demir, “700 yetim çocuða düzenli olarak sýcak yemek veriyoruz. Onlarý korumamýz altýna aldýk. Bu sayýyý artýracaðýz. Çok sayýda yetim var. Çocuklarýn rehabilitasyonu için Amerika’dan uzman psikologlar getireceðiz. Baþþehir Port-au-Prince’de bir büro açacaðýz. Depremden sonra da yardýmlarýmýzý sürdüreceðiz” dedi. ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým ise yaptýðý yazýlý açýklamada Haitili yetim çocuklarýn bir kýsmýný Türkiye’ye getirmek için giriþimlere baþladýklarýný ifade etti. Yýldýrým, isteyen ailelerin ayda 70 TL ile bir Haitili yetime sponsor olabileceðini belirtti. Yardým çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Yýldýrým, komþu ülke Dominik Cumhuriyeti’nden temin ettikleri yardým malzemelerini Haiti’deki afetzedelere daðýttýklarýný kaydetti.

ABD insansýz uçakla vurdu: 6 ölü n ABD’NÝN in­san­sýz­ u­çak­lar­la­ Pa­kis­tan’ýn ku­ze­yin­de­ki­ a­þi­ret­ler­ böl­ge­si­ne­ dü­zen­le­di­ði sal­d ý­r ý­l ar­d a­ 6­ ki­þ i­ öl­d ü.­ Res­m i­ kay­n ak­l ar, Ku­zey­ Ve­zi­ris­tan’ýn­ Mi­ran­þah­ böl­ge­sin­de­ki bir­e­ve­2­fü­ze­a­týl­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­ABD’nin­in­san­sýz­u­çak­lar­la­bu­a­yýn­ba­þýn­dan­be­ri­Pa­kis­tan­ top­rak­la­rý­na­ yap­tý­ðý­ 10­ sal­dý­rý­da­ 50’den faz­la­ ki­þi­ öldü.­ Ýn­san­sýz­ u­çak­la­rýn,­ Pa­kis­tan top­rak­la­rýn­da­dü­zen­le­di­ði­sal­dý­rý­lar,­ka­mu­o-­ yun­da­‘’e­ge­men­lik­hak­ký­nýn­ih­lâ­li’’o­la­rak­gö­rü­lü­yor­ve­ABD­a­leyh­ta­rý­tep­ki­le­re­sebep­o­lu­yor.­­Ýslamabad / aa

Abluka, Gazzelilerin saðlýðýný tehlikeye atýyor n ÝNSANÎ yar­dým­ku­ru­luþ­la­rý,­Ýs­ra­il­ve­Mý­sýr’ýn Gaz­ze­Þe­ri­di’ne­uy­gu­la­dý­ðý­ab­lu­ka­nýn­böl­ge­de­ki­sað­lýk­sis­te­mi­ni­bal­ta­la­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­A­ra­la­rýn­da­BM­ku­rum­la­rý­ve­U­lus­la­ra­ra­sý­Kal­kýn­ma Ku­rum­la­rý­Bir­li­ði­nin­de­bu­lun­du­ðu­ku­ru­luþ­lar, ab­lu­ka­nýn­böl­ge­de­ya­þa­yan­1,5­mil­yon­Fi­lis­tin­li­nin­sað­lý­ðý­ný­teh­li­ke­ye­at­tý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­Ýs­ra­il ve­Mý­sýr’a,­Gaz­ze’ye­ge­çiþ­nok­ta­la­rý­ný­aç­ma­la­rý çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­Yar­dým­ku­ru­luþ­la­rý,­Ýs­ra­il’in­ab­lu­ka­sý­yü­zün­den­has­ta­ne­le­rin­te­mel mal­ze­me­le­re­u­la­þa­ma­dý­ðý­na­dik­ka­ti­çek­ti.­Ýs­ra­il­i­se­Ha­mas’ýn­si­lâh­ya­pý­mýn­da­kul­la­na­bi­le­ce­ði mal­ze­me­le­rin­a­ký­þý­ný­sý­nýr­lan­dýr­dý­ðý­ný­sa­vu­nu­yor.­Ab­lu­ka,­Ha­mas’ýn­Gaz­ze­Þe­ri­di’nin­de­ne­ti­mi­ni­ta­ma­men­e­le­ge­çir­di­ði­2007’den­bu­ya­na­uy­gu­la­ný­yor.­­Gazze / aa

Kriz, yoksul ülkelerde eðitimi de vuruyor n BM E­ði­tim,­Bi­lim­ve­Kül­tür­Ör­gü­tü (U­NES­CO), ABD’den­ baþ­la­ya­rak­ bütün­ dün­ya­yý­ sa­ran­ kü­re­sel­ e­ko­no­mik­ kri­zin­ yok­sul­ ül­ke­le­rin da­ha­ çok­ ço­cu­ðun­ o­ku­la­ git­me­si­ne­ yö­ne­lik ça­ba­la­rý­ný­ bal­ta­la­ya­bi­le­ce­ði­ u­ya­rý­sýn­da­ bu­lun­du.­ U­NES­CO ta­ra­fýn­dan­ ha­zýr­la­nan­ “Kü­re­sel E­ði­tim­ Ýz­le­me­ Ra­po­ru”nda,­ o­ku­la­ gi­de­me­yen ve­a­zýn­lýk­o­la­rak­ta­ným­la­nan­grup­la­ra­men­sup ço­cuk­lar­ i­le­ kýr­sal­ böl­ge­ler­de­ ya­þa­yan­ kýz­ ço­cuk­la­rý­nýn­du­ru­mu­na­da­ha­çok­ö­zen­gös­te­ril­me­si­ve­bu­ko­nu­da­da­ha­çok­fon­ay­rýl­ma­sý­is­ten­di.­ 2007­ yý­lýn­da­ 72­ mil­yon­ ço­cu­ðun­ o­ku­la gi­de­me­di­ði­ kay­de­di­len­ ra­por­da,­ 2015­ yý­lýn­da bu­sa­yý­nýn­56­mil­yon­o­la­ca­ðý­tah­mi­nin­de­bu­lu­nul­du.­E­ko­no­mik­kri­zin­ar­dýn­dan­zen­gin­ül­ke­le­rin­yok­sul­ül­ke­le­re­yö­ne­lik­yar­dým­la­rý­ný­a­zalt­týk­la­rý­na,­ge­liþ­mek­te­o­lan­ül­ke­le­rin­i­se­büt­çe­a­çýk­la­rý­ne­de­niy­le­ken­di­e­ði­tim­har­ca­ma­la­rýn­da­ bi­le­ ke­sin­ti­ye­ git­mek­ du­ru­mun­da­ kal­dýk­la­rý­na­i­þa­ret­e­di­len­ra­por­da,­iþ­siz­li­ðin­git­gi­de­ art­tý­ðý­ ve­ ge­li­rin­ a­zal­dý­ðý­ yok­sul­ ül­ke­ler­de a­i­le­le­rin­ço­cuk­la­rý­ný­o­ku­la­gön­der­me­me­yi­ter­cih­et­tik­le­ri­gö­rü­þü­ne­yer­ve­ril­di.­­Paris / aa

6.1 BÜYÜKLÜÐÜNDE ARTÇI DEPREM—

Haiti, ülkeyi yerlebir eden 7 büyüklüðündeki depremden 8 gün sonra, dün 6.1 büyüklüðündeki artçý bir depremle yeniden sarsýldý. ABD Jeolojik Araþtýrma Merkezinden yapýlan açýklamada, TSÝ 13.03’te meydana gelen artçý depremin merkez üssünün, Jacmel þehrinin 42 kilometre batý-kuzeybatýsý olduðu belirtildi. Washington / aa

Haiti’de yaðmalamalar sürüyor HAÝTÝ’DE 12­O­cak’ta­mey­da­na­ge­len­ve­9 mil­yon­luk­nü­fu­sun­en­az­üç­te­bi­ri­ni­et­ki­le­yen­ 7.0­ þid­de­tin­de­ki­ dep­re­min­ ar­dýn­dan­or­ta­ya­çý­kan­yað­ma­la­ma­o­lay­la­rý­de­vam­e­di­yor.­Dep­rem­den­en­çok­et­ki­le­nen böl­ge­ler­den­ bi­ri­ o­lan­ baþ­þehir­ Port-A­uPrin­ce’de­ gý­da­ da­ðý­tým­ nok­ta­la­rýn­da­ i­tiþ ka­kýþ­ o­lay­la­rý­ sýk­lýk­la­ ya­þa­nýr­ken,­ yað­ma­la­ma­gi­bi­suç­ih­bar­la­rý­da­ar­tý­yor.­Ti­ca­ret böl­ge­si­ o­lan­ baþþehir­ Port-a­u-Prin­ce’te þid­det­ o­lay­la­rý­ ar­tar­ken,­ iþ­ ye­ri­ sa­hip­le­ri ve­ça­lý­þan­la­rý­eþ­ya­la­rý­ný­en­kaz­i­çin­den­çý­ka­ra­rak­ ko­ru­ma­ya­ ça­lý­þý­yor.­ Ha­i­ti­ po­li­si­nin­ dü­ze­ni­ ye­ni­den­ sað­la­mak­ta­ ve­ yað­ma­la­ma­ o­lay­la­rý­ný­ dur­dur­ma­da­ ba­þa­rý­sýz

ol­du­ðu­be­lir­ti­li­yor.­Tah­rip­o­lan­iþ­yer­le­ri, ma­ða­za­lar­ ve­ de­po­la­ra­ gi­ren­ yað­ma­cý­lar, ta­þý­ya­bil­dik­le­ri­ her­ þe­yi­ a­lý­yor.­ Po­lis­ yað­ma­cý­la­rý­ cop­lar­la­ ko­va­lar­ken,­ BM­ Ýn­sa­nî Ýþ­ler­Ko­or­di­nas­yon­Bü­ro­su­i­se­du­ru­mun ger­gin­ an­cak­ sa­kin­ ol­du­ðu­nu­ i­fa­de­ e­di­yor.­ Böl­ge­de­ is­tik­rar­ ve­ gü­ven­li­ðin­ sað­lan­ma­sý­na­yar­dým­e­den­BM­Ha­i­ti­Ýs­tik­rar Gü­cü’ne­bað­lý­yak­la­þýk­3­bin­bir­lik,­in­sa­nî yar­dým­da­ðý­tým­la­rý­na­ve­kon­voy­la­ra­eþ­lik e­di­yor.­ Ay­rý­ca­ Gü­ven­lik­ Kon­se­yi’nin­ de gü­ven­li­ði­ sað­la­mak­ ve­ þid­det­ o­lay­la­rý­ný so­na­er­dir­mek­i­çin­böl­ge­ye­3­bin­500­po­lis­ ve­ as­ker­ da­ha­ gön­der­me­ ka­ra­rý­ al­dý­ðý kay­de­dil­di.­­Port-au-Prince / aa

aþ­ba­kan­Er­do­ðan,­E­ner­ji­Zir­ve­si­son­ra­sýn­da geç­ti­ði­Su­u­di­A­ra­bis­tan’da­ken­di­si­ne­Kral Fay­sal­U­lus­lar­a­ra­sý­Ö­dü­lü­nü­ve­ren­Su­u­dî­le­re­te­þek­kür­et­ti.­On­lar­da­öv­gü­ler­yað­dýr­dý­lar. Kral­Fay­sal­Ö­dül­le­rin­den­Ýs­lâ­ma­hiz­met­da­lýn­da ve­ri­len­ö­dül­bu­yýl­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’a­ve­ril­di.­Ö­dül­ko­mi­te­si­ge­rek­çe­sin­de;­“Si­ya­sal­ve­i­da­rî­ba­þa­rý­la­rý­nýn­Ýs­lâm­dün­ya­sýn­da­ted­bir­li­li­der­lik­ör­ne­ði­o­luþ­tur­ma­sý­ný”­gös­ter­di.­“Ay­rý­ca­Ýs­lâm­üm­me­ti­nin hak­la­rý­ve­hak­lý­dâ­vâ­la­rý­ný,­ö­zel­lik­le­Fi­lis­tin­hal­ký­nýn hak­la­rý­ný­güç­lü­bir­þe­kil­de­sa­vun­ma­sýy­la­Ýs­lâ­ma mu­az­zam­öl­çü­de­hiz­met­et­ti.­Kü­re­sel­dü­zey­de­Er­do­ðan­Me­de­ni­yet­ler­a­ra­sý­an­la­yý­þýn­Müs­lü­man­ku­ru­cu­la­rýn­dan­bi­ri­si­ve­dün­ya­nýn­fark­lý­kül­tür­le­ri­a­ra­sýn­da­güç­lü­bir­di­ya­log,­ba­rýþ­i­çin­de­bir­lik­te­ya­þa­ma­ve­u­lus­lar­a­ra­sý­iþ­bir­li­ði­nin­güç­lü­bir­sa­vu­nu­cu­su­dur”­di­ye­rek­ö­dül­ver­me­nin­ge­rek­çe­si­a­çýk­lan­dý. Er­do­ðan­i­ki­li­gö­rüþ­me­ler­de­A­ra­bis­tan’ýn­vi­ze­yi kal­dýr­ma­sý­ný­ve­Tür­ki­ye’ye­da­ha­çok­ya­tý­rým­yap­ma­sý­ný­is­te­di.­A­rap­lar­i­se­Türk­i­þ­a­dam­la­rý­na­ko­lay­lýk­gös­te­re­cek­le­ri­ni,­on­la­rýn­ge­lip­Su­u­dî­A­ra­bis­tan’da­iþ­yap­ma­sý­ný­is­te­dik­le­ri­ni­bil­dir­di­ler.­ Bü­tün­ bu­ sý­cak­ gö­rüþ­me­le­re­ ba­ka­rak,­ Su­u­dî A­ra­bis­tan’ýn­ he­men­ Tür­ki­ye­ ve­ böl­ge­sin­de­ki di­ðer­ ül­ke­ler­le­ da­ha­ ya­kýn­ bir­ iþ­bir­li­ði­ne­ gi­de­ce­ði­ni­ dü­þün­mek­ yan­lýþ­ o­la­cak­týr.­ Böl­ge­de­ki­ Ý­ran-A­r a­b is­t an­ re­k a­b e­t i­n in­ Ýs­l âm­ Kon­f e­r an­s ý Ör­gü­tü­ ta­ra­fýn­dan­ dü­zen­le­ne­cek­ Ýs­lâ­mî­ Da­ya­nýþ­ma­O­yun­la­rý’nýn­Kör­fez’in­a­dý­nýn­“Fars­Kör­fe­zi­ ya­ da­ Ý­ran­ Kör­fe­zi”­ mi­ yok­sa­ “Bas­ra­ ve­ya A­rap­ Kör­fe­zi”­ mi­ ol­du­ðu­ ko­nu­sun­da­ki­ tar­týþ­ma­lar­ yü­zün­den­ ip­tal­ e­dil­me­si­ne­ yol­ aç­tý.­ Ye­men’den­ A­ra­bis­tan­ top­rak­la­rý­na­ ta­þan­ iç­ sa­va­þýn­Ý­ran­ta­ra­fýn­dan­des­tek­len­di­ði­i­nan­cý­Su­u­dî­le­ri­öf­ke­len­dir­me­ye­de­vam­e­di­yor.­ Ö­bür­ yan­dan­ Bi­rin­ci­ Kör­fez­ Sa­va­þýn­dan­ i­ti­ba­ren­ A­me­ri­ka’nýn­ en­ sa­dýk­ müt­te­fi­ki­ o­la­rak ha­re­ket­e­den­Su­u­dî­A­ra­bis­tan,­Fi­lis­tin-Ýs­ra­il­ih­ti­lâ­fýn­da­da­Fi­lis­tin’in­ya­nýn­da­sað­lam­bir­du­ruþ ser­gi­le­me­di.­Kör­fez­Sa­va­þý­dolayýsýyla­A­me­ri­ka ve­müt­te­fik­le­ri­nin­55­mil­yar­do­lar­lýk­mas­ra­fý­ný A­ra­bis­tan­üst­len­di.­ An­cak­son­yýl­lar­la­bu­Ba­tý­ya­ba­ðým­lý­lýk­Su­u­di A­ra­bis­tan’ýn­ çý­kar­la­rýy­la­ ça­týþ­ma­ya­ baþ­la­dý.­ Ö­zel­lik­le­ A­me­ri­ka’nýn­ I­rak,­ Af­ga­nis­tan­ ve­ þim­di de­Ye­men’de­baþ­lat­tý­ðý­Müs­lü­man­la­ra­kar­þý­sa­vaþ­la­rý,­A­rap­ka­mu­o­yun­da­bu­ül­key­le­i­liþ­ki­le­rin sor­gu­lan­ma­sý­na­yol­a­çý­yor.­Tür­ki­ye’nin­son­yýl­lar­da­ser­gi­le­di­ði­Ýs­ra­il’e­kar­þý­Ýs­lâm­dün­ya­sý­nýn hak­l a­r ý­n ý­ sa­v u­n an,­ böl­g e­ ül­k e­l e­r iy­l e­ i­l iþ­k i­l e­r i ge­liþ­ti­ren­po­li­ti­ka­sý­Or­ta­do­ðu­ül­ke­le­ri­nin­halk­la­rý­ a­ra­sýn­da­ mem­nu­ni­yet­le­ kar­þý­la­ný­yor.­ Bu mem­nu­ni­ye­tin­ya­vaþ­ya­vaþ­yö­ne­tim­ka­de­me­le­ri­ne­de­yan­sý­ma­sý­di­le­ði­miz.­ Bu­a­ra­da­A­rap­ser­ma­ye­si­nin­Ba­tý­ül­ke­le­ri­ne­gü­ve­ni­ni­kay­bet­me­si­yü­zün­den­Tür­ki­ye’ye­ka­ya­ca­ðý­na­yö­ne­lik­bek­len­ti­ler­ma­a­le­sef­is­te­nen­öl­çü­ler­de ger­çek­leþ­me­di.­Bun­da­Tür­ki­ye’ye­ya­tý­rým­yap­mak is­te­yen­A­rap­þir­ket­le­ri­nin­ve­rim­li­ol­ma­yan­ya­tý­rým­la­ra­yön­len­di­ri­le­rek­ta­bi­ri­ca­iz­se­“ka­zýk­lan­ma­sý”,­Ka­ra­yol­la­rý­a­ra­zi­si­ve­Le­vent­ Ý­ETT a­ra­zi­si­ör­nek­le­rin­de­gö­rül­dü­ðü­ü­ze­re,­ta­mam­la­nan­i­ha­le­le­rin­yar­gý­ta­ra­fýn­dan­ip­tal­e­di­le­rek­be­lir­siz­lik­do­ðu­rul­ma­sý­gi­bi­fak­tör­le­rin­ö­ne­mi­bü­yük.­ Bütün­bun­la­ra­rað­men,­Kral­Fay­sal­Ö­dü­lü­ve böl­ge­hal­ký­nýn­Tür­ki­ye’ye­ar­tan­sem­pa­ti­si,­böl­ge­de ül­ke­mi­zin­ge­le­ce­ði­a­çý­sýn­dan­ö­nem­li­gös­ter­ge­ler. U­ma­rýz­bu­po­li­ti­ka­ka­lý­cý­o­lur­ve­Tür­ki­ye­böl­ge­sin­de­ki­ko­nu­mu­nu­güç­len­di­re­rek,­Ba­tý­i­le­i­liþ­ki­le­ri­ni de­denk­le­rin­i­liþ­ki­si­ne­dö­nüþ­tü­rür­ve­Ýs­lâm­dün­ya­sý­nýn­öz­le­nen­bir­li­ði­ne­kat­ký­sý­ný­art­tý­rýr.

7 GÜN SONRA CANLI KURTARILDI HAÝTÝ’NÝN baþþehri Port-au-Prince’i yerle bir eden depremden 7 gün sonra 25 yaþýnda bir genç kýz, bir bakkalýn enkazýndan canlý çýkarýldý. Basýn mensuplarýnýn bildirdiðine göre, Hoteline Losana isimli genç Haitili’yi kurtarmak için 9 saat ortaklaþa çalýþan Fransýz sivil toplum kuruluþu Sýnýr Tanýmayan Kurtarýcýlar, Haiti itfaiyesi ve bir Amerikan kurtarma ekibi, enkazdan çýkarýlan depremzedenin bilincinin açýk ve saðlýk durumunun iyi olduðunu belirtti.

Hýristiyan- Müslüman iliþkileri sorunlu

Nijerya'da din çatýþmasý: 288 ölü

VATÝKAN, Ýs­lâm’ýn­halk­a­ra­sýn­da­en­yay­gýn­din­ko­nu­mun­da­ol­du­ðu­ül­ke­ler­de­Hýris­ti­yan­lar­i­le­Müs­lü­man­lar­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­le­rin­“zor­lu­ve­de­so­run­lu”­bir­ni­te­lik­arz­et­ti­ði­ni­ö­ne­sür­dü.­Pis­ko­pos­lar­Ge­nel­Ku­ru­lu­ta­ra­fýn­dan­E­kim­a­yýn­da­Or­ta­Do­ðu­ko­nu­sun­da­ dü­zen­le­ne­cek­ ö­zel­ o­tu­rum­da­ e­le­ a­lý­na­cak­ so­run­la­rýn sý­ra­lan­dý­ðý­bel­ge­de,­“Hýris­ti­yan­lar­i­le­Müs­lü­man­lar­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­ler­ge­nel­de­zor­lu­ve­de­so­run­lu­dur.­Bu­du­rum­ö­zel­lik­le­de Müs­lü­man­la­rýn­din­i­le­si­ya­set­a­ra­sýn­da­ay­rým­yap­ma­ma­la­rý­ne­ti­ce­sin­de,­ Hýris­ti­yan­la­rýn­ yurt­taþ­lýk­ hak­kýn­dan­ u­zak­ has­sas­ bir ko­nu­ma­i­til­me­le­rin­den­kay­nak­lan­mak­ta­dýr”­gö­rü­þü­sa­vu­nul­du. Ýs­lâm­dün­ya­sýn­da­Tür­ki­ye­ha­ri­cin­de­la­ik­li­ðin­ol­ma­dý­ðý­i­fa­de­e­di­len­bel­ge­de,­þe­ri­at­ku­ral­la­rý­nýn­ki­mi­kez­Müs­lü­man­ol­ma­yan ki­þi­le­re­de­uy­gu­lan­dý­ðý­i­le­ri­sü­rül­dü. Vatikan / aa

NÝJERYA’NIN or­ta­ke­sim­le­rin­de­ki­Jos­ken­tin­de,­as­ke­rî­gü­ven­lik tedbir­le­ri­ve­so­ka­ða­çýk­ma­ya­sa­ðý­na­rað­men­üç­gün­dür­de­vam­e­den­top­lum­lar­a­ra­sý­ça­týþ­ma­lar­da­ö­lü­sa­yý­sý­288’e­yük­sel­di.­Ni­jer­ya Fe­de­ras­yo­nu­Dev­let­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Go­od­luck­Jo­nat­han,­ça­týþ­ma­la­rýn­ar­dýn­dan­ya­yým­la­dý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­o­lay­la­rý­ka­bul­e­di­le­mez ve­ül­ke­bü­tün­lü­ðü­nü­teh­dit­e­di­ci­o­la­rak­ni­te­le­di­ve­bu­kri­ze­son ver­mek­i­çin­ka­lý­cý­bir­çö­züm­bul­ma­ya­ka­rar­lý­ol­duk­la­rý­ný­be­lirt­ti. Jo­nat­han,­te­da­vi­i­çin­Su­u­di­A­ra­bis­tan’a­gi­den­Dev­let­Baþ­ka­ný­U­ma­ru­Yar’a­du­a’ya­ve­kâ­let­e­di­yor.­Ni­jer­ya’nýn­Müs­lü­man­ku­ze­yi­i­le Hýris­ti­yan­ve­a­ni­mist­gü­ne­yi­a­ra­sýn­da­ka­lan­Jos­ken­ti­nin­Hris­ti­yan ma­hal­le­sin­de­ca­mi­in­þa­et­me­ye­baþ­lan­ma­sýy­la­pa­zar­gü­nü­çý­kan ça­týþ­ma­la­rýn­ar­dýn­dan,­çe­þit­li­kay­nak­lar­ta­ra­fýn­dan­o­luþ­tu­ru­lan­bi­lan­ço­ya­gö­re­288­ki­þi­öldü.­­Kano / aa

FBI, yok yere acil terör alarmý vermiþ AMERÝKAN iç­is­tih­ba­rat­ser­vi­si­FBI’ýn­te­le­fon­din­le­me­le­ri­yo­luy­la­ba­zý­bil­gi­le­re­u­laþ­mak­i­çin­yok­ye­re­te­rör­a­lar­mý­ve­re­rek­hu­ku­ku­ih­lal­et­ti­ði­or­ta­ya­çýk­tý.­A­me­ri­kan Was­hing­ton­Post­ve­Ýn­gi­liz­The­Gu­ar­di­an­ga­ze­te­le­rin­de­ko­nuy­la­il­gi­li­ha­ber­de,­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý’nýn­ha­zýr­la­dý­ðý­ra­por­da­FBI’nýn­2002­yý­lýn­dan­bu­ya­na­bel­li­a­ra­lýk­lar­la­te­rör­a­lar­mý­ver­di­ði­ne­dik­kat­çe­ki­li­yor.­A­ma­cýn­i­se te­rör­a­lar­mý­ve­re­rek­ga­ze­te­ci­ler­de­da­hil­hal­kýn­te­le­fon ko­nuþ­ma­la­rý­na­u­laþ­mak­ol­du­ðu­be­lir­ti­li­yor.­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý,­o­la­yýn­or­ta­ya­çýk­ma­sýn­dan­son­ra­FBI’nýn­e­lin­de bu­lun­dur­du­ðu­te­le­fon­ka­yýt­la­rý­na­el­ko­nul­ma­sý­em­ri­ni ver­di.­O­la­yý­or­ta­ya­çý­ka­ran­Was­hing­ton­Post,­hu­ku­kun si­vil­öz­gür­lük­le­ri­ko­ru­mak­la­yü­küm­lü­FBI­ta­ra­fýn­dan çið­nen­di­ði­yo­ru­mu­nu­yap­tý.­FBI­i­çin­de­o­lay­dan­ha­ber­dar­o­lan­ba­zý­ça­lý­þan­la­rýn­bu­du­ru­mu­sor­gu­la­dýk­la­rý­an­cak­bir­so­nuç­a­lýn­ma­dý­ðý­kay­de­dil­di.­Ha­ber­de,­Was­hing­ton­Post­ve­New­York­Ti­mes­ga­ze­te­le­rin­de­ça­lý­þan­la­rýn­FBI­ta­ra­fýn­dan­giz­li­ce­din­le­nil­di­ði­nin­de­or­ta­ya çýk­tý­ðý,­an­cak­FBI’nýn­her­i­ki­ga­ze­te­den­de­ö­zür­di­le­di­ði­ne­dik­kat­çe­ki­li­yor.­­Londra / cihan


8

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

MEDYA-POLÝTÝK

Viyana’ya uzak olmak AVUSTURYA MEKTUBU MÝKAÝL YAPRAK mikailyaprak@gmail.com

vusturya’da olup da Viyana’ya uzak olmanýn hüznü, sanýrým Türkiye’de, Ýstanbul’a uzak yaþayanlarýn hüznü gibidir. Ýstanbul’u sevmenin, Ýstanbul’u özlemenin, kendine has gerekçeleri vardýr. Bir de Ankara’yý düþünün, mecbur kalmadýkça uzaklardan kalkýp kim oraya gitmek ister ki..(Ankara’daki gönül dostlarýmýz ve okurlarýmýz bizi oraya mecbur eden unsurlarýn baþýnda gelir.) Derdi olan, baþý aðrýyan Ankara’ya koþar ama, çoðu zaman derdine deva deðil, dert katar. Ýstanbul’a ise, ya iþ ve ticaret ortamý ve hakikaten derde deva bulmak için göçülür, ya da imkânlar nisbetinde gezip görmek, tarih ve kültür soluklamak için gidilir. Viyana, Avusturya’nýn baþþehri olmasýna raðmen, bürokratik meselelerde vatandaþýn buraya pek de iþi düþmez. Zira bu ülkenin idarî sistemi, vatandaþý bürokratik ve idarî ko nu lar da Vi ya na’ya mah kûm etmiyor. Bu yönüyle de Ýstanbul’a benzemektedir.

A

««« Ýstanbul, 2010 yýlý Avrupa Kültür Baþkenti seçildi. Aslýnda o, 1453’ten sonra dünyanýn bir kültür baþkenti olma özelliðine zaten sahip olmuþtur. Fatih Sultan Mehmet, Ýstanbul’u, farklý inanç ve kültürlerin barýþýk olduðu bir bilim ve kültür merkezi haline getirmiþtir. Yirminci yüzyýl içinde cereyan eden iþgaller ve Cum hu ri yet dö ne min de ki darbeler ve antidemokratik uygulamalar, Ýstanbul’un bu özelliðine ve güzelliðine gölge düþürmüþse de, bunun böyle devam etmeyeceði kesindir. Þimdilerde Viyana, eski Ýstanbul’un misyonunu üstlenmiþ gibi.. Burada inanç ve fikir hürriyetinin, demokrasi ve insan haklarýnýn korunmasý (siyaseten sancýlý geçse de) resmen ve devlet politikasý olarak gözlenmektedir. Türkiye’de baþörtüleri dolayýsýyla okuma hakkýndan mahrum býrakýlanlarýn adeta sýðýnak yeri olmuþtur Viyana. Bu hal, tarih boyunca insan haklarýnýn bütün dünyada takipçisi olan Osmanlý mirasýna sahip bir ülke için üzücü ve düþündürücü olmalýdýr. Ülkemizde bu antidemokratik uygulamalarýn devam etmesi biraz da halkýmýzýn, haklarýný haklý zeminlerde aramasýný çok da iyi bilmemelerinden ileri geliyor. Hani þu Aziz Nesin’in Türk halký hakkýnda meþhur tesbiti var ya.. Haydi o tesbiti biz ona iade edelim de, ya peki Makyavelli’nin yüzlerce yýl önce, Türklerle Fransýzlarý karþýlaþtýrmasýna ne diyelim? Ona göre, “Fransýzlarý ele geçirmek kolay, ama idare etmek zordur. Türkleri ele geçirmek zor, ama idare etmek kolaydýr.” ««« Kýþ ay la rýn da Av ru pa þehirleri bir baþka çekici olur. Süslenip püslenip bütün güzelliklerini ortaya döker. Bu güzellerden biri de Viyana’dýr. Ce nap Þa ha bet tin’e göre, “Viyana’da biraz Paris, biraz Beyoðlu rayihasý vardýr. Sonradan görme bir þehir olmayan Viyana sokaklarý insana kollarýný açar.. Þehirde Habsburg hanedaný kadar kýdemli bir asalet hissi solunur. Din ve san'at, savaþ ve sevgi,

siyaset ve fikir burada beraberce yaþamýþtýr.” Ce nap Þa ha bet tin’in de ðinmediði bazý noktalar bizden gelsin: Viyana’ya yolunuz düþerse; Belvedere sarayýný, Osmanlý kuþatmasýyla ilgili malzemeleri de saklayan askerî müzeyi, Schön brunn sa ra yý ný, Stephansdom’u, Osmanlý izlerini taþýyan Kahlenberg tepesini ve Türkenschanzpark’ý gezmeden ve bu parkta dostluk niþanesi olarak yaptýrýlan Yunus Emre Çeþmesini görmeden Viyana’dan ayrýlamayacaðýnýza eminim. Viyana’yý tepeden kuþbakýþý izlemek için Praterde (Luna Parkda) dönme dolaba binmeniz, sularýn içinden görmek isterseniz Tuna Nehri’nde bir tekne gezisi yapmanýz gerekecek. Prater içinde Lunaparkta Viyana’nýn sembollerinden olan Ri e sen rad (Dön me Do lap) onbeþ vagonludur. Eski Viyana’nýn Ortaçað dönemi sokaklarýný geçip Schwedenplatz’a kadar yürümek, Viyana’yý hissetmek için iyi bir fýrsattýr. Sokaklarýnda asilzadeler gibi atlarýn çektiði bir arabada gezmek istiyorsanýz, Viyana faytonlarýyla bir þehir turu yapabilirsiniz. Bu arada, at ve kahve kültürünün, Osmanlý kuþatmasý sýrasýnda Viyana’ya geçtiðini unutmamalýsýnýz. Kahve ve at, Osmanlý ordusuyla Batý’ya geçmiþtir.

Adnan Menderes Said Nursî’nin elini öptü mü? 27 MAYIS 1960 askeri darbesinden önceki CHP muhalefetinin önemli argümanlarýndan birisi, dönemin Baþbakaný Adnan Menderes’in Nurculuðun kurucusu Saidi Nursi’nin elini öptüðü iddiasýydý. Bu iddia, Demokrat Parti’nin ülkeyi ‘þeriat’ rejimine doðru sürüklediði endiþesinin sömürülmesine hizmet ediyordu. Darbenin hemen öncesindeki bir Meclis oturumunda CHP Genel Baþkaný Ýsmet Ýnönü’nün, Said Nursi’nin Demokrat Parti’nin seçim propagandalarýnda kullanýldýðýný iddia etmesi ve buna dönemin Baþbakaný Adnan Menderes’in sert bir dille yanýt vermesi, gerilimi týrmandýrmýþtý. Söylentiler kýsa sürede þehir efsanesine dönüþmüþ, ‘Adnan Menderes Said Nursi’nin elini öptü’ þeklinde bir öykü yayýlmaya baþlamýþtý. Geçenlerde bu konuyu ben de köþemde dile getirdim... Yazým üzerine mesajlar yollayan okurlar, ‘el öpme’ iddiasýnýn ger-

çekleri yansýtmadýðýný, Menderes ile Saidi Nursi’nin hayatlarýnda hiç karþýlaþmadýklarýný ifade ettiler. Bu uyarýlar üzerine yaptýðým araþtýrmada ilginç sonuçlarla karþýlaþtým. Bu iddianýn günümüzde de sürdürüldüðünü gördüm. Bazý araþtýrma kitaplarýnda da

yer alan bu iddia, son dönemde TV kanallarýnda dile getiriliyor. Saidi Nursi’ye yakýn olarak bilinen çevreler, bu iddialar üzerine þu açýklamayý gönderdiler: “Said Nursi ve Adnan Menderes hiçbir zaman ayný mekânda, ayný anda bu-

YENÝ ASYA’NIN NOTU: MENDERES’ÝN, Said Nursî’nin elini öpmediði, ikisinin hiçbir zaman bir araya gelmediði ve yüz yüze görüþmedikleri bilgisi doðrudur, ancak eksiktir. Said Nursî, Menderes’in baþbakanlýðýndaki DP hükümetinin, halk üzerinde tek parti döneminden kalma devlet baskýsýný kaldýrmaya yönelmesi, bilhassa düþünce, ifade, din ve vicdan özgürlükleri üzerinde baskýlarý hafifletmesi, CHP iktidarý tarafýndan Türkçeleþtirilen ezaný aslî þekline çevirmesi, din eðitiminin önünü açmasý, Ýslâm ülkeleriyle iliþkileri geliþtirmesi gibi icraatlarýna destek vermiþ; gönderdiði mektuplarla tebrik, tavsiye ve uyarýlarýný iletmiþ; hattâ Menderes’i “Ýslâm kahramaný” olarak nitelemiþtir. Bununla ilgili örnekler, Said Nursî’nin Tarihçe-i Hayat’ýnda ve Emirdað Lâhikasý isimli eserinde mevcuttur.

Zorunlu askerliði kaldýrýn...

Pavel Constantin Romanya

««« Avusturya’da yaþayan biri olarak Viyana’dan uzaklýðýmýz dan ya ký na lým der ken, meramýmýz dan u zaklaþtýk.. Viyana, Ýstanbul’u çaðrýþtýrýrken, her ikisi Ýmparatorluklarý hatýrlatýp, tarihten ses getirdi. Ýstanbul ile Viyana arasýnda tarihî serüven olarak büyük benzerlik bulunur. Viyana, Ýstanbul tarafýndan iki defa kuþatýlmasýna raðmen alýnamamýþ ve çöken iki Ýmparatorluðun baþþehirleri olarak tarihe mal olmuþlardýr. Sonuçta kimin kazanýp, kimin kaybettiði ni Mev lâ’mýz bi lir. Zi ra maðlûpken bile galip sayýlmak, tarihî misyonumuzun ve imanýmýzýn bize býraktýðý en güzel mirastýr. Zira bundan sonrasýnda asýl olan manevî kuþatmalar olmalý ve bu kuþatmalar ile insanlýðýn kurtuluþu hedeflenmelidir. Kýyamet kapýmýzda iken, toprak hýrsýna kapýlmanýn bir âlemi yoktur. Her ülkenin kendi sýnýr la rý, (e ðer ga sýp de ðil se) her millete mübarek olsun. Yeter ki, sýnýrlar insanlýk namýna her türlü güzelliðe, yeniliðe, mükemmelliðe, bilime, düþünceye ve maneviyata açýk tutulsun. Yeter ki kazanan insanlýk olsun. ««« Vi ya na’ya u zak lý ðý mý her düþündüðümde, Ahmet Kutsî Tecer’in þu mýsralarý dilime düþer: Orda bir köy var, uzakta / O köy bi zim kö yü müz dür. Gezmesek de, tozmasak da / O köy bizim köyümüzdür. Siz, isterseniz “köy” yerine “kent” diyerek, ayný mýsralarý kendi adýnýza kullanabilirsiniz. Rusya esaretinden dönüþünde Bediüzzaman’ý da mi sa fir e den Vi ya na i çin, “Gezmesek de, tozmasak da; o kent bi zim ken ti miz dir” diyebilirsiniz.

Parmak izleri ayak izleri! BU karmaþýk, kanlý tarihin biri zor, biri kolay iki anlatýmý var. “Zor” olan; hakikatin tüm ayrýntýlarýnýn, tüm aktörlerinin ortaya çýkmasý, çýkarýlmasý. “Kolay” olan ise þu: Cesetlerin üstüne basarak “devlet” olanlarýn, bu yola koyulanlarýn tespiti! « Kestirmeden söyleyeyim: Kenan Evren mesela, Abdi Ýpekçi’nin cesedine basarak cumhurbaþkaný bile oldu bu ülkede! Ve benim barýþçý, mülayim, saðduyulu, insansever milletimin yüzde 90’dan fazlasý, buna maalesef “hür basýn ve çok sayýda gazeteci” de dahil; sandý ki, Evrenler esasta kan akmasýný önlemiþtir... Çocuklarýna Evren adý verdi, sokaklarýna da... Oyunu verdi. Onurunu verdi. Tarihin en büyük utançlarýndan biri, sadece darbeyle deðil; bir de millet marifetiyle ülkenin ruhuna, hafýzasýna, unutkanlýðýna, vicdanýna, kaderine yapýþtý. « Tabii ki Evren bizzat basmadý Ýpekçi’nin cesedine. Maraþ’ta, Çorum’da, yurdun her köþesinde katledilenlerin; Kaftancýoðlu’nun, Öz’ün, Yurdakul’un, Doðanay’ýn, Tütengil’in, Darendelioðlu’nun, üniversite önünde paramparça öðrencilerin, telle boðulan gençlerin cesetlerine bizzat kendi ayaðýyla, parlak postalýyla basmamýþtý. Ama o cesetler üstünden... Kýlýçlarýnda da kýçlarýnda da ABD, IMF ittirmesi olan generaller ile faþizanlaþmýþ “iþ dünyasý”nýn kimi büyüðü, milliyetçiliði millet kaný sanmýþ kimileri yürüdü. Baþbakanlýðýnda, Çankaya’da “þu ya bu açýlým”a vesile olmuþ, belki daha iyisini de istemiþtir ama... Kimileri asla kabul etmese de, tarih bu: Özal da, öncelikle “MC’nin de, askeri darbenin de ekonomi beyni” olarak o cesetlere basýp yürüdü. « Mülayim, beyefendi olduðu besbelli; gü-

lunmamýþlardýr. Yüz yüze hiçbir zaman gö rüþ me miþ ler dir. Ad nan Men de res Said Nursi´nin elini öpmemiþtir. Adnan Menderes Said Nursi´ye araba hediye etmemiþtir. Bunlarýn aksini iddia edenler, belge sunmak zorundadýrlar.” ««« ‘El öpme’ öyküsü bir tarihi bilgi hatasý olarak düzeltilebilir. Asýl tehlikeli olansa, yalanlar üzerinden bir psikolojik gerilim ortamý yaratmak ve birtakým hassas imgeleri kaþýyarak bir toplumsal kamplaþmaya zemin hazýrlamak yönündeki çabalarýn sürdürülmekte olmasý. 27 Mayýs 1960 askeri darbesine giden ortamýn taþlarý, bu tür yalanlarla ve ‘þeriat geliyor’ iddialarýyla döþenmiþti. O dönemin Meclis zabýtlarý gözden geçirildiðinde, bu havanýn nasýl oluþturulduðu ve sürecin nasýl ilerlediði daha iyi anlaþýlabiliyor... Oral Çalýþlar Radikal, 20.1.2010

lümseyen yüzüyle bu mevzularda pek akla gelmeyen 12 Eylül baþbakaný “Denizci” Bülend Ulusu da... Belki hiçbir cesedin düþüþünden haberi yoktu; muhtemelen hiçbir tetikçiyi tanýmazdý; belki Org. Üruð’un deyiþiyle “Özel Harp Dairesi’nde birileri”nin yaptýklarýný satýr satýr bilmezdi... Ama o da cesetlere basarak yürüdü. Cuntanýn diðer generalleri, iþkenceciler; Ýþçinin, memurun, köylünün, basýnýn, üniversitenin; itiraz edebilecek herkesin zapturapta alýnmasýndan memnun mesut iþ dünyasýnýn saygýn beyleri, hanýmefendileri de o cesetlerin üstüne basýp yürüdü! « “Basit anlatým” her dönem ayný karmaþýklýklarýn ayný basit ifadesidir. Ýþte Þemdin Sakýk bile Can Dündar’a ezbere sayývermiþ: Tek baþýna 1993 yýlý: Uður Mumcu, Eþref Bitlis, Cem Ersever, Bahtiyar Aydýn, 33 erin katli... Hatta kimine göre Özal’ýn ölümü bile. Belli ki birileri yine cesetlere basýverdi, üstünde yürüdü. Daha da yürümek istediler. Gazeteci, general, asker, itirafçý katlederek koþturdular. Sonra, daha dün gibi: Hablemitoðlu’ndan Dink’e kadar. Yine birileri cesetlere basarak yürümek istedi iþte! « Karmaþýklýk “parmak izleri”ni bulmayý þart koþar. “Sadece tetikçinin izi” ile bulandýrýlsa bile. “Basit anlatým” ise, hemen “ayak izleri”ne bakar. Her bir cesedin üstündeki benzer ayak izleri. Koca ayaklarýn altýndaki kan izleri! Bir kaldýrýversinler ayaklarýný; yaþlý veya köhne vicdanlar azýcýk uyanýrsa, kendileri bile görecek; ister 80’lerinde, 30 yýl mesafede olsunlar, ister daha dün gibi, bugün gibi. Ayak izleri kabak gibi ortadadýr. Görüverirsin, hangi cesetlere basarak kim yürümüþ, kim yola koyulmuþ! Ayaklar itirafçýdýr! Ýtirafçýlar ayaktýr! Umur Talu Haber Türk, 20.1.2010

ÝÞ, “bizim ordu böyledir caným, kendini memleketin sahibi sanýr” dalgacýlýðýnýn çok ötesine geçmiþ durumda. Herhalde hepsi deðil ama generallerin büyük çoðunluðu hastalanmýþ gibi gözüküyor. Neredeyse her yýl yeni bir darbe planý hazýrlýyorlar. Bizim bugün yayýmladýðýmýz darbe planý, bugüne dek görülenlerin en kapsamlýsý, binlerce sayfadan oluþuyor, her aþamasý en ince ayrýntýsýna kadar hazýrlanmýþ. Birinci Ordu’nun eski komutaný tarafýndan organize edilmiþ. Kara Kuvvetleri’ne baðlý dört ordu var biliyorsunuz, Birinci Ordu, Ýkinci Ordu, Üçüncü Ordu ve Ege Ordusu. Her yýl bu ordular, bir “düþman saldýrýsýna karþý” zihinsel tatbikatlar yapýyorlar. Ordularýn generalleri kendi aralarýnda toplanýyorlar, “en kötü senaryoyu” oluþturuyorlar ve bunlara karþý alýnacak önlemlerde kimlerin hangi görevleri üstleneceðini, görevlerin nasýl daðýlacaðýný belirliyorlar. Bu “tatbikatlarýn” amacý “düþmana” karþý alýnacak önlemleri saptamak. 2003 yýlýnda Birinci Ordu’nun generalleri de bu “tatbikatý” yapmak için toplanýyorlar. Görüntüde düþmana karþý hazýrlanacaklar. Ama bu sadece “görüntü”, bu görüntünün arkasýna saklanýp darbe planlarý yapýyorlar. Yapacaklarý darbe için 12 Eylül’ün darbe örgütlenmesini örnek alýyorlar. Ýki aþamasý var planýn. Birinci aþama “sýkýyönetim” ilanýný saðlamak. Bunu gerçekleþtirebilmek için “düþmanýn” bile aklýna gelmeyecek planlar hazýrlýyorlar. Bir tanesi Fatih Camii’nde bir Cuma namazýnda bomba patlatmak. Bombayý nereye yerleþtireceklerini belirleyen krokiyi çiziyorlar, bombanýn yerleþtirilip patlamasýndan sorumlu personeli belirliyorlar, bomba patladýðý sýrada oluþacak vahþeti ve paniði “kayda alacak” kameralarýn konulacaðý yerleri bile saptýyorlar. Son ra Be ya zýt Ca mi i’nde de bir bomba patlatacaklar. Arkasýndan Yunan Hava Kuvvetleri’yle çatýþmalara girmeyi, bu çatýþmada bir Türk jetinin “düþürülmesinin” saðlanmasýný, bu saðlanmazsa kendi jetimizin bizzat kendi uçaklarýmýz tarafýndan düþürülmesini planlýyorlar. Sýkýyönetim olsun da arkasýndan darbe yapýlabilsin diye kendi uçaðýmýzý düþürüp, kendi pilotumuzu þehit edeceðiz.

Bu nasýl bir kafa yapýsý, nasýl bir iktidar hýrsý, nasýl bir gözüdönmüþlük... Darbe planlarýyla her karþýlaþtýðýmda “hiç böylesini görmedim” diyorum, arkasýndan daha beteri çýkýyor. Sýkýyönetimin ilan edilmesini saðladýktan sonra darbe yapacaklar. Darbenin manifestosunu yazmýþlar. Darbeden sonra kurulacak kabinenin üyelerini belirlemiþler. Tutuklanacaklarýn listelerini yapmýþlar. “Çok kan döküleceðine” baþtan karar vermiþler. Hangi gazetecilerle iþbirliði yapýlacaðýný isim isim sýralamýþlar. Görevden alýnacak belediye baþkanlarý ve yerlerine atanacak askerî personel bile belli. Binlerce sayfa, “ýslak imzalar”, konuþma metinleri, patlatma krokileri, görevlendirilecek personel listeleri, bunlarýn hepsini kayýtlara geçmiþler. Þimdi bir düþünün, bu adamlar “düþmana” karþý alýnacak önlemleri sap ta mak i çin top la ný yor lar ve “düþmanla” ilgili hiçbir çalýþma yapmayýp, “darbe” için bu ülkeye yapacak la rý “düþ man lýk la rý”, ca mi le ri bombalamayý, uçaklarýmýzý düþürmeyi planlýyorlar. “Düþmana” karþý bir hazýrlýklarý yok ama kendi ülkelerine “düþmanlýk” için bütün hazýrlýklarý tamam. Ve sürekli darbe hazýrlýðý yapýyorlar, en sonuncusu 2009 yýlýndaki Kafes Planý’ydý, þu anda birilerinin de yeni planlar yapmadýðýndan kimse emin olamaz. Bu ordunun yapýsýný “radikal” bir þekilde deðiþtirmeden bu generallerin hastalýklarýný iyileþtiremeyiz, generallerin kendi ülkelerine “düþmanlýk etmeyi” görev zannetmelerinin önüne geçemeyiz. Bu binlerce sayfalýk belgeden, bu generallerin ve subaylarýn çok “boþ zamaný” olduðu anlaþýlýyor. Gerçekten çalýþacak, “boþ zamaný” olmayacak, kendi ülkesine düþmanlýk etmeyecek, “düþmana” karþý ciddiyetle hazýrlanacak bir orduya ihtiyacýmýz var. Zorunlu askerliði mümkün olduðu kadar çabuk kaldýrýp, ordunun örgütlenme þemasýný tümden deðiþtirmeliyiz. Askerliði profesyonel ve ciddi bir meslek haline getirmeliyiz. Yoksa biz bu “darbecilik” hastalýðýndan arýndýramayacaðýz bu orduyu. Kendi ordumuz, kendi bombamýzla bizi öldürecek. Ve, hep bizi öldürmek için hazýrlýk yapacak. Ahmet Altan Taraf, 20.1.2010


9

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

MAKALE Ýletiþime dair bir sünnet: Selâmlaþma

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Veysi Bey: “Gayr-i Müslimlere selâm vermenin usûlü nedir? Yöremizde Yezidî ve Hýristiyan vatandaþlara Allah’ýn selâmý yerine günaydýn, merhaba... vb. gibi hitap þekilleri yaygýndýr. Bu uygun mudur ve selâm bakýmýndan yeterli midir?” üslüman olmayanlarla iliþkilerimizi koparmamýz doðru olmaz. Esasen Müslümanlarýn, Müslüman olmayanlara hidayet kapýsýný açýk býrakacak þekilde yakýn durmalarý ve gerek salih amelleriyle, gerekse ihtiyaç oldukça dilleriyle dinlerini teblið etmeleri bir vazifedir. Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, Kur’ân’ýn bile beþer aklýna ve seviyesine inmiþ bir Ýlâhî tenezzül olduðunu ifade eder.1 Kur’ân’a muhatap olup Kur’ân’ý anlayanlarýn ve iman edenlerin ise, Kur’ân’ý bilmeyenlere karþý, onlardan düþmanlýk görmedikçe ve bir zarar ummadýkça, Kur’ân’ýn teb li ði a dý na —ta bir ca iz se— on la ra te nez zül borcu vardýr. Yani, onlarla anlayýþlarý seviyesince iletiþim kurmamýz bir vazifedir ve bunda bir sakýnca görülmez. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) kendisinden zarar ummadýðý ve hayýr beklediði baþka din mensuplarýna selâm vermiþtir. Fakat þer umduðu ve hayýr beklemediði baþka din mensuplarýna ise, nezaketini, hilmini ve yumuþak huyunu kaybetmemekle beraber, selâm vermemiþtir. Meselâ; Peygamber Efendimiz (asm) hidaye te e re cek de re ce de i yi ni yet li o lu þun dan þüphe etmemiþ olmalý ki, Habeþ Kralý Necâþî’ye yaz dý ðý mek tu ba “Se lâm ü ze ri ni ze ol sun!” diyerek baþlamýþtýr. Necâþî de, bu mektuptan sonra hidayete ermiþtir. Peygamber Efendimiz (asm) Rum Kralý Herakliyüs’e yazdýðý mektuba, “Selâm hidayete erenlerin üzerine olsun” diyerek baþlamýþtýr. Rum hükümdarý iman etmiþ, fakat imanýný gizlemiþtir. Resûlullah Efendimiz (asm) Ýran hükümdarý Kisrâ b. Hürmüz’e ise yazdýðý mektuba: “Selâm, hidayete tâbi olup Allah’a ve O’nun Resûlüne iman eden ve Allah’tan baþka ilâh bulunmadýðýna, O’nun þerik ve benzeri olmadýðýna ve Muhammed’in de O’nun kulu ve elçisi olduðuna þehâdet edenlerin üzerine olsun!” diye selâm vererek baþlamýþtýr.2 Bilindiði gibi Ýran Kisrâsý iman etmemekle beraber, Peygamberimizin mektubunu yýrtmýþtýr. Ebû Hüreyre (ra) anlatýyor: “Resulullah (asm) buyurdular ki: ‘Hýristiyan ve Yahudilerle karþýlaþýnca önce siz selam vermeyin, (onlar size versinler, siz onlarýn selâmýný alýn).’”3 Hz. Âiþe anlatýyor: “Yahudilerden bir grup Resulullah’ýn (asm) huzuruna girdi ve: ‘Essâmu Aleyke (ölüm üzerine olsun)’ diye tel’in ifadesini selâma benzeterek kullandýlar. Peygamber Efendimiz (asm) de nazikçe: “Ve aleyküm.” (Size de olsun!) buyurdu. Fakat ben bu cevapla yetinmeyip: ‘Sâm ve lânet size olsun’ dedim. Resulullah Efendimiz (asm) ise: ‘Ey Âiþe, sâkin ol! Çünkü Allah her iþte rýfkla (tatlýlýkla ve yumuþaklýkla) hareket etmeyi sever!’ buyurdular. Ben: ‘Ey Allah’ýn Resulü, ne söylediklerini iþitmedin mi?’ dedim. Resulullah (asm) : ‘Ama ben de, ‘Size de olsun!’ dedim’ cevabýný verdiler.4 Ýbnu Ömer (ra) anlatýyor: Resulullah (asm) buyurdular ki: “Yahudiler size ‘Essâmu Aleyküm’ (ölüm üzerine olsun) diye selâm veriyorlar. Siz de onlara ‘Ve aleyke!’ (Sana da olsun!) deyiniz.”5 Demek oluyor ki, Müslüman olmayanlar ile karþýlaþtýðýmýzda mümkünse onlarýn selâm vermelerini bekleriz. Ve selâmlarýný anladýklarý dilden ve anladýklarý kelimelerle alýrýz. Eðer biz selâm verme durumunda olursak, onlarýn anladýklarý ve algýladýklarý dilden selâm vermemiz gerekir. Müslümanlar ile karþýlaþtýðýmýzda ise sünnette olan þekliyle selâm vermeli ve almalýyýz.

M

Dipnotlar: 1- Þuâlar, s. 115. 2- El-Bidâye, 7/269. 3- Müslim, Selam 13, (2167); Tirmizî, Ýsti’zân 12, (2701); Ebû Dâvud, Edeb 149, (5205). 4- Kütüb-ü Sitte, 10/185. 5- Buhârî, Ýsti’zân 229; Ýstitâbe 4; Müslim, Selam 8, (2164); Muvatta, Selam 3, (2, 960); Ebû Dâ vud, E deb 149, (5206); Tir mi zî, Si yer 41, (1603).

YERÝN KULAÐI

Þeytan mesajlarýný kimlere verir? Ki, Nâs sûresinde, insan ve cinlerin sinsice fýsýldadýðý vesveselerden bahsedilir ve Allah’a sýðýnmamýz istenir. Þeytan mesajýný/vesvesesini herkese ulaþtýrmaya çalýþýr. Onun iþi budur. Peygamberimiz (asm) “Benim þeytaným sizin þeytanýnýzdan daha büyüktür” buyurarak bu noktaya iþâret eder. Zaten þeytanýn görevi budur. ALÝ FERÞADOÐLU Kalbini iþleten, pozitif duygularýný geliþtiren; fersadoglu@yeniasya.com.tr nefsine, hislerine hâkim olup kontrol edebilen nsî, cinnî þeytanlarýn ve nefsimizin ortaklaþa meleklerden, iyi ruhlu kimselerden ilhamlar alýr. durmadan bizi vesvese bombardýmanýna tut- Kalb ehli, ilim ve fikir erbabý pozitif ilhamlar, metuðunu hepimiz hisseder, anlar ve vicdânen bi- sajlar alýr. Ruhânîler (melekler ve iyi ruhlar) ehl-i liriz. Tercihimizi kötü, negatif duygulardan, ha- hizmeti takdir ederler, alkýþlarlar. Çünkü, þeytanbis/pis ruhlardan yana kullanýrsak; ilhamlar da la ilham meleði, kalb tarafýnda yan yanadýr.1 Nefsini ve olumsuz cephesini geliþtiren, olumnegatifleþip vesveseye dönüþecek; kimi zaman suz duygularýný öne çýkaran, þeytan ve habis ruhevham tarzýnda gelecektir. Bir kýsým zihnî dürtüler, kuruntular, tasallut ve lardan vesveselere, dürtülere hedef olur ve negatif tahakkümler; bedenli ve bedensiz varlýklar, insî mesajlar alýr. Bu, her insan için geçerlidir. Çünkü, veya cinnî þeytanlar ve hattâ nefsimizden gelir. her insanýn bir þeytaný vardýr. Peygamber Efendi-

Ý

miz (asm), “Her insanýn bir þeytaný vardýr...”2 buyurur. Zalim, diktatör, nefisperestler ise þeytandan mesaj alýr. Bazý kadýn gruplarýnýn þeytanýn kumandasýnda Ýslâm ahlâkýna zarar verdikleri de3 mâlûm. Kur’ân-ý Kerim’e göre þeytanlar kendi dostlarýna bazý telkinlerde bulunurlar.4 Ýþte bu þeytan, insandan ve cinden þerre açýk, nefislerini ýslâha kapatmýþ, vicdanlarýný kirletmiþ olanlarý kendine yardýmcý edinir. On la rý yal dýz lý söz ler le kan dý rýp ken di ne meylettirir. Sonra da kendi uðursuz gayesi adýna kullanýr. Hep beraber sýradan insanlarýn dýþýnda peygamberlere bile sataþýr: “Böylece biz, her peygambere, insan ve cin þeytanlarýný düþman yaptýk. Bunlar birbirlerine yaldýzlý sözler fýsýldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlardý. Artýk onlarý düzmekte olduklarý yalanlarýyla baþbaþa býrak. Ki ahirete inanmayanlarýn kalbleri onlarýn yaldýzlý sözle-

BEDESTEN

Ýkinci nefisle nasýl baþa çýkýlýr? M. LATÝF SALÝHOÐLU latif@yeniasya.com.tr

ün yer darlýðý sebebiyle açýklýk geti re me di ði miz "i kin ci nefs–i em mâre" ile mücadele etme ve onunla baþa çýkma tarzý üzerinde kýsaca durmaya çalýþalým.

D

Tarihin yorumu

21 Ocak 1774

Hazin bir saltanat deðiþikliði smanlý tarihinin en hazin sayfalarýndan birini, 21 Ocak 1774'te yaþa nan sal ta nat de ði þik li ði teþkil ediyor. O gün, Sultan III. Mustafa'nýn vefatý sebebiyle yerine Sultan I. Abdulhamid geçer. Ýþin hazin olan tarafý ise, 57 yýllýk (1717–74) ömrünün çoðunu nice sýkýntý ve elemler i çin de ge çi ren Sul tan Mustafa'nýn, yine almýþ olduðu üzücü bir haberin tees sü rü i le fe na la þýp ve fat etmesiydi. Sultan III. Mustafa, Sultan I I I. Ah med'in oð lu dur. Babasýnýn 1730'da saltanattan çekilmesi üzerine, yerine Sultan III. Osman geçti. Bu arada, kendisi de—her ihtimale karþý—kafes gerisine hapsedildi. Kafes hayatý ise, tam 27 sene sürdü. Amcasýnýn oðlu Sultan III. Osman'ýn 1757'de vefatý üzerine, kendisi 40 yaþýnda iken tahta geçti. Onun tahta geçtiði esnada, dev le tin he men hiç bir çarký doðru dürüst iþlemiyor du: Do nan ma da za a fi yet ler baþ gös ter miþ, ka ra birlikleri gevþemiþ, bürokrasi dumura uðramýþ ve devlet kapýsýnda—kendi tabiriyle—"hezele" takýmý mevzilenmiþ durumdaydý. Siyasette, bürokraside ve diplomaside istihdam edilecek mazbut adamlarýn bulunamamasý sebebiyle, bu döne me "kaht–ý ri câl/a dam kýt lý ðý" ger çe ði dam ga sý ný

O

Sultan III. Mustafa'yý, asýl Küçük Kaynarca Antlaþmasý yýktý. Bu antlaþmaya göre, Kýrým'ýn hakimiyeti Rusya'ya býrakýlýrken, Osmanlý devleti, ayrýca yüklü bir tazminata mahkûm edildi.

vurmuþtur. Lâle Devrinin yadigârý olarak Lâleli Camiinin inþasýný tamamlayan Sultan Mustafa, bir yandan da depremler le yý ký lan Fa tih Ca mi i ni yeniden mamur hale getirdi. Bu gü zel ve ha yýr lý hiz metler devam ederken, dýþ dün ya da i se, Os man lý'nýn ba þý Ýn gil te re ve Rus ya i le derde girmiþti. Osmanlý'ya karþý müþterek hareket ediyorlardý. Ni te kim, 6 Tem muz 1770'te yaþanan Çeþme Fâciasý, iþte bu Rus ve Ýngiliz müþ te rek ha re ke ti nin bir neticesiydi. Çeþme'de (Ege De ni zi) a te þe ve ri len Os manlý donanmasý, zincirleme alev almasý sonucu kül olup gitti. Ay ný za man da zar fýn da, yine Ýngiltere'nin desteklemiþ olduðu Rusya, Osmanlý'ya karþý karadan da saldýr-

GÜN GÜN TARÝH

ma ya de vam e di yor du. Beþ–altý yýllýk bir savaþýn ardýn dan, Os man lý mað lup düþ tü ve Ký rým ü ze rin de ki hakimiyetinden vazgeçmek durumunda kaldý. Üs tü ne üst lük, Os man lý diplomasisindeki periþaniyet sebebiyle, Rusya'ya çok yüklü bir tazminat ödemek durumunda kalýndý. Bütün bu kayýplarýn tescil e dil di ði Kü çük Kay nar ca Antlaþmasýnýn imzalanmasý, Sultan III. Mustafa'yý teessürlere gark etti. Hastalanarak yataklara düþtü. Bir müddet sonra, Silistre ile Varna'da kazanýlan kýsmî zaferler ise, padiþahý teselli etmeye yetmedi. Hemen akabinde gelen yeni maðlubiyetlerle morali iyice bozulan Sultan III. Mustafa, altý hafta süren þiddetli bir rahatsýz lý ðýn ar dýn dan, 21 O cak (1774) günü vefat etti.

lTurhan Celkan

Çoðu zaman akýl ve kalbi dinlemeyen, ihtiyar ve irade engelini aþarak kör–kütük giden bu ikinci nefsin mahiyeti ve ona kar þý ya pý la cak mü ca de le hu su su hakkýnda, ilgili bahiste þu ifadeler zikrediliyor: "Bu ikinci nefs–i emmârede þuur suz kör his si yât bu lun du ðu i çin, a kýl ve kal bin söz le ri ni an la mý yor ve din le miyor ki, onlarla ýslâh olsun ve kusurunu anlasýn... Yalnýz tokatlar ve elemler ile nefret edip—veya tam bir fedâiliðe— her hissini maksadýna fedâ etsin ve Risâle–i Nur’un erkânlarý gibi, herþeyini, enâniyetini býraksýn. Bu acîb asýrda dehþetli bir aþýlamak ve þýrýnga ile, hem hakîki, hem mecâzî iki nefs–i emmâre ittifak e dip, öy le sey yi â ta, öy le gü nah la ra se ve rek gi ri yor; kâ i na tý, hid de te ge ti ri yor." (Kastamo nu Lâhikasý, s. 175) Bu ra da, mev zuy la il gi li dik ka ti çe ken iki mühim nokta var. Birincisi þudur: Nefs–i emmârenin yola gelmesi, hiç olmazsa zarar vermeden var lý ðý ný sür dü re bil me si i çin, Ce nâb–ý Hak, bâzan kulunu musibetlerle tokatlýyor, ona elemli hastalýklar veriyor ki, o kul nefsin azgýnlýðýyla mânen helâk edecek yollara sürüklenmesin. Kiþi, imân ve hidayet dairesinde kendini muhafaza etsin. Bediüzzaman Hazretlerinin, yanýna gelip hastalýðý için duâ isteyen bazý gençlere duâ etmek istememesinin sebebi budur. Onlara "Ben senin bu hastalýðýnýn aleyhinde deðilim. Hem, emsâllerine nisbeten âhiretini daha ziyade düþünüyorsun" diyerek, teselli ediyor. Nefs–i em mâ re i le ba þa çýk ma nýn i kin ci yo lu i se: Bu ra da "tam bir fe dâ i lik"ten söz e di li yor. Bir ta le be, týp ký "Nur'un erkânlarý" gibi enaniyeti býrakmak ve her hissini dâvâsýna fedâ etmek sûretiyle ancak dehþetli nefs–i emmârenin þerrinden kurtulabilir. Burada geçen "erkânlar" tâbirini okurken, gözlerimin önünden Asýmlar, Feyzi ler, Cey lan lar, Ta hi ri ler, Zü be yir ler, Hafýz Aliler gibi kahramanlar geçiyor. *** Akýl ve iradeyi dinlemeyen bu dehþetli nefs–i em mâ re yi diz gin le mek, za rar sýz kýlmak ve bilhassa onu "hadd–i vasat"ta tutabilmek için, Nur Külliyatýnýn deðiþik ba his le rin de, ay rý ca þu hu sus lar na za ra veriliyor: Tilâvet–i Kur'ân. Sünnet–i Seniyyeye riayet. Risaleleri, hususan Ýhlâs Ri sâ le le ri o ku ma yý fâ sý la ver me den de vam etirmek.

turhancelkan@hotmail.com

rine kayýp kansýn. Ondan hoþlansýnlar ve iþledikleri suçlarý devam edip dursunlar.”5 Bu âyetin tefsiri ile ilgili olarak Ýbni Abbas (ra) hem insanlardan hem de cinlerden þeytanlarýn bulunduðuna vurgu yaparak bazan cinnî þeytanlarýn insî þeytanlarý devreye sokarak insanlarý aldatmaya çalýþtýðýný belirtmiþtir. Nitekim Allah Resûlü (asm), Ebu Zerr’e hitaben, “Cin ve insan þeytanlarýndan Allah’a sýðýndýn mý?” demiþ, Ebu Zerr de, “Ýnsandan da þeytan olur mu?” diye sorduðunda Resûl-i Ekrem (asm): “Evet olur, hatta onlar cin þeytanlarýndan daha tehlikelidir” buyurmuþtur. Dipnotlar: 1- Sözler, s. 249. 2- Tirmizî, “Edeb,” 78. 3- Gençlik Rehberi, s. 33. 4- Kur’ân, En’am, 121. 5- Kur’ân, En’am, 112.

Ayný hataya iki defa düþmek ANADOLUNUN SÝNESÝ RAÞÝT YÜCEL rasityucel-19@hotmail.com

“Hafýza-i beþer nisyan (unutkanlýk) ile malüldür” derler. Hatalarýmýz olur, kabahatlerimiz olur. Ama hatayý bir daha veya devamlý yapmak affedilemez. Rabbimiz de bu hatalara mühlet verir ve tevbe kapýsýný açýk býrakýr. Temsil bu ya efendim; Gel zaman git zaman, adamýn birisi sýcaktan bunalmýþ, yol üstündeki çeþmeden besmeleyi çekerek kana kana su içmeye baþlamýþ. Çeþmenin üzerini kapatan devasa aðaçtan inen bir maymun bizim yolcunun þapkasýný kaptýðý gibi aðacýn en üstüne çýkmýþ. Adamýn aðacýn üzerine çýkmasý mümkün deðil, çýksa da maymundan þapkayý almasý mümkün deðil. El kol hareketi yapýyormuþ, yalvarýyormuþ, maymun adama sýrýtýyor, fakat þapkayý bir türlü yere atmýyormuþ. Sonunda “Allah seni kahretsin” diye elini yukarýdan aþaðýya sallayýnca maymun þapkayý yere atývermiþ. Gel zaman git zaman ayný adamýn oðlu o çeþme baþýnda su içmeye gelmiþ. Tabi babasý baþýna gelenleri ona anlattýðý için, baþýna yine böyle bir olay gelirse ne yapacaðýný biliyormuþ. Yorgunluk ve hararetini gidermek için eðilmiþ su kurnasýna, suyu kanarak içerken eski maymunun yavrusu yere inerek kapmýþ baþýndaki þapkayý, çýkmýþ aðacýn en tepesine ve sýrýtmaya baþlamýþ. Adam kendinden emin bir þekilde babasýnýn yaptýðý ayný hareketi yapmýþ; ama o da ne, maymun þapkayý yere atmýyor. Dona kalmýþ orada. Ayný hareketi bir-iki defa daha yapmýþ, maymun yine þapkayý atmýyormuþ. Sonunda maymun aþaðýya inmiþ ve muhatabýna þiddetli bir tokat patlatmýþ ve þu mânâlý cevabý vermiþ: “Senin baban var da, bizim babamýz yok mu?” Yani, onun babasý da demek ki ona bu durumu anlatmýþ, ”Böyle bir hataya düþtüm, sen ayný hataya düþme” demiþ. Ve sür'atle aðaca çýkmýþ, þapkayý vermemiþ, kafasýna yerleþtirmiþ. Ýþte hayat böyledir efendim. Ýnsanýn yapýsýnda bu var. “Bir mü’min ayný delikten iki defa ýsýrýlmaz“ demiþ Peygamberimiz (asm). Bazý hatalarýn dönüþü olmaz. Týpký dünyadan ahirete gittiðimizdeki piþmanlýðýmýz gibi. Fakat son piþmanlýk fayda vermez. Geri dönmek mümkün olmaz. Vefat edenler, yeni vefat edenlere sorarlarmýþ hallerini. “Biz yanýldýk, keþke onlar aldanmasa ve yanýlmasa” diye. Dünyada bile nice piþmanlýklarýmýz olur. Affýmýz için neler yaparýz. Müracaat etmediðimiz kapý kalmaz. Ama yine unuturuz, yine ayný hatalarý tekrar ederiz. Hatadan dönenler ise hep kazanýr. Piþman oluruz. Gözyaþlarýmýz günahlara kefaret olur. Affediliriz. Ayný hatayý tekrarlamayýz. Ýmtihan böyle kazanýlýr. Hatasýz kul olmaz. Ama, hatadan dönmek de bir fazilettir. Öyle mi efendim? “Evet öyle”


10

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

KÜLTÜR-SANAT

Vefatýnýn 19. yýlýnda Yesâri Asým Arsoy

MÜZÝK YAZILARI ALÝ OKTAY alioktay@alioktay.net

9 Ocak tarihi merhum bestekârýmýz Yesâri Asým Arsoy’un vefat yýldönümüdür. Bu sebeple yazýmýzda dilerseniz 20. yüzyýla eserleriyle iz býrakmýþ bestekârýmýzý tanýmaya çalýþalým. 19 Ocak 1992 yýlýnda vefat eden Yesâri Asým Bey 1900 yýlýnda Drama’da doðmuþtur. Atalarý Avrupa’ya yapýlan akýnlar sýrasýnda göç ederek Konya’dan Drama’ya yerleþmiþtir. Prizren’de bir tekke yaptýran babasýnýn dedesi Þeyh Ömer Efendi, sol eli ile yazý yazan tanýnmýþ bir hattattýr. Gerek bestekârýmýz gerekse ablasý sol ellerini kullandýklarýndan “solak” anlamýnda “Yesâri” sýfatýný almýþlardýr. Maliye memurluðu, kâtiplik, muhasebecilik gibi pek çok iþe girip çýkmýþsa da hiçbirinde devamlý çalýþmamýþtýr. Sesi güzel olduðu için çocukluk yýllarýnda mahallenin camiinde ezan okumuþ, dindar olan babasýnýn arzusuna raðmen hafýz olmamýþtýr. Fehmi Tokay, Zeki Arif Ataergin, Hafýz Osman Efendi’den müzik bilgisini ilerletme de yararlandý. “Yar saçlarýn lüle lüle”, “Menekþe gözler hülyalý”, “Biz Heybeli’de her gece mehtaba çýkardýk”, “Sazlar çalýnýr Çamlýca’nýn bahçelerinde”, “Öm-

1

Yesâri Asým Arsoy

rüm seni sevmekle nihayet bulacaktýr” gibi 250 civarýnda sevilen bestesi vardýr. Ýstanbul’da 92 yaþýnda iken vefat etmiþtir. Yesâri Asým Arsoy’un talebelerinden ve önemli ud sanatkârlarýndan Osman Nuri Özpekel bir sohbetimizde bize, hocanýn manevî dünyasýndan, iç âleminin zenginliðinden, Rabbine karþý duyduðu muhabbetten bahsetmiþti. Sanýrým yine bu köþe de okuyacaðýnýz Sami Özey’in aktardýðý hatýrada bunu teyid etmektedir. Vefat yýl dönümünde merhum bestekârýmýza Allah’dan rahmet diliyoruz.

GEÇMÝÞ ZAMAN OLUR KÝ...

Yesâri Asým Arsoy’dan bir hatýra Gazeteci Sami Özey anlatýyor... “1960’LI yýllarýn baþýydý. O zamanlar Çamlýca’da oturuyorduk. Arkadaþlarla top oynadýðýmýz pýrýl pýrýl bir Nisan gününde Ýstanbul asilzadesi olduðu her halinden belli, þýk giyimli, kravatlý, ayakkabýlarý boyalý ve bastonu gümüþ gibi parlayan altmýþ küsur yaþlarýnda bir zât bizden 40-50 metre ileride bir aðaca dayanmýþ vaziyette oturmuþ, ellerini kavuþturmuþ öylece duruyordu. ‘Kim ola ki bu tertemiz kýyafetli nur yüzlü insan?’ diye kendi kendime sordum. Onunla tanýþmak için can atmaya baþladým. Kendimi topladým, yanýna gitmeye karar verdim. ‘Ýyi günler amca’ dedim. Fakat sanki beni duymamýþtý. Sonra doðruldu ‘Söyle yavrum ne istiyorsun, beni merak ediyorsun deðil mi?’ ‘Vay canýna’ dedim. Amca her þeyi nasýlda tahmin ediyor. Bana sorular sordu. Musýkî ile alâkalý olup olmadýðýmý da sordu. Kendimi anlattým. ‘Peki siz kimsiniz bey amca’ dedim. ‘Yavrum benim adým Yesâri Asým. Ben bestekârým evlâdým. Bu mevsimde buralara gelir bu güzellikleri temâþâ eder ve Cenâb-ý Hakký düþünürüm. Onun verdiði nimetlere þükrederim, e-

ðer o lutfederse de bir þeyler mýrýldanýrým.’ Çok heyecanlanmýþtým. Üstad Yesari Asým’la tanýþmamýzý ve konuþmamýzý arkadaþlarýma da anlattým. Sonraki günlerde konuþmaya devam ettik. Daha sonra üstad görünmedi. Sonra anladým ki bu insanlar bal arýlarý gibidir. Nerede bal veren çiçekler varsa oraya giderler. Üç beþ yýl önce bir Ramazan gecesi televizyon kanallarýndan birinde sahur programý izliyorum. Güzel sesli bir icracý ‘Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktýr’ þarkýsýný okumaz mý? Tabi bu hüzzam eserin bestesi Yesari Asým Arsoy’a aitti. O programda eseri okuyan icracý tarafýndan açýklandý ki o unutulmaz þarkýnýn güzel sözleri Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) için yazýlmýþtý. Demek biz yýllardýr o eseri dinlerken boþuna haz duymamýþýz.” Efendim, benim de çok sevdiðim güftesi Fitnat Duyar’a bestesi Yesari Asým Arsoy’a ait hüzzam þarkýnýn sözleri þu þekildedir:

Tv izleyerek kültürlü olunmaz ÜMRANÝYE BELEDÝYESÝ’NÝN DÜZENLEDÝÐÝ KONFERANSTA KONUÞAN PROF. DR. ÝSKENDER PALA, OKUMANIN KÜLTÜRÜN ÝLK BASAMAÐI OLDUÐUNU SÖYLEYEREK, “TV ÝZLEYEREK KÜLTÜRLÜ OLUNMAZ” DEDİ. ÜMRANÝYE Belediyesi’nin düzenlediði konferansta konuþan Prof. Dr. Ýskender Pala, bilgi, kültür ve medeniyet kavramlarý ile ilgili çarpýcý tesbitlerde bulundu. Okumanýn kültürün ilk basamaðý olduðunu söyleyen Pala, ‘TV izleyerek kültürlü olunmaz’ dedi. Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediði kültür ve sanatsal faaliyetler kapsamýnda düzenlenen ‘Gönül Sohbetleri’nin konuðu olan Prof. Dr. Ýskender Pala, kültür ve medeniyet kavramlarý üzerinde durduðu konuþmasýnda, çarpýcý tesbitlerde bulundu. Prof. Dr. Pala, kültürün izahý zor bir olgu olduðunun altýný çizdi. Kültürün belirli bir sebebe dayanmadýðýný, doðuþtan edinilmediðini ifade eden Pala, sözlerini þöyle sürdürdü:

KÜLTÜR ÝÇÝN ‘NEDEN’ SORUSU SORULAMAZ “Çocuk doðduðunda vicdan sahibi deðildir. Zaman içerisinde yaþadýðý evin, mahallenin, toplumun deðerleriyle tanýþýr, zamanla akýl balið oldukça, anlayýþ kazanýr. Vicdan daha ziyade 18 yaþlarýnda oluþur. Kültürün yerli yerine oturmasý ise hemen hemen evlilik yýllarýnda olur. Evliliði görmesi lâzým ki belirli kültür çevreleri, kimlik sahibi olduðu toplumun verileri ile hareket edilebilsin. Kültür farklýlýklar barýndýrýr. Örneðin bir coðrafyada düðünden sonra ziyarete sebze götürmek gerekirken, bir baþka coðrafyada bu yanlýþ kabul edilir. Bir coðrafyada evlerin tavaný yüksek, bir diðerinde alçaktýr. Çünkü yükseklik ve alçaklýðý, mekânlarýn yapýsýný, nite-

liklerini oranýn iklimi belirler. Yine bazý yerlerde baþörtüsü þu an salonda oturan bazý hanýmlarýn tarzýnda baðlanýr, diðer bir yerde farklý baðlanabilir. ‘Neden böyle oluyor’un cevabý yoktur. Çünkü bunlar zaman ve birikimlerle oluþmuþ þeylerdir. Bu nedenle bir milletin maddî, manevî deðerler toplamý, san'at ve fikir eserlerinin bütünü, ortak duyuþ þekilleri ve tarih boyunca biriktirilmiþ deðer yargýlarýnýn bütününü kültür kavramýyla ifadelendiriyoruz.” Konuþmasýnda bilgi-kültür iliþkisine deðinen Prof. Dr. Ýskender Pala, bilgi ile kültür arasýnda güçlü bir iliþki olduðunu söyledi. Kültür sahibi olmak için toplum verilerinin yetmediðini hatýrlatan Pala, bilgiyi ilk basamak olarak tarif etti ve ‘kültürün oluþmasý için hiç durmadan okumak lâzým’ dedi.

KOMÞUDAN DÝNLEYEREK, TV ÝZLEYEREK KÜLTÜR OLUNMAZ Dinleyicilerin sorularýyla katýldýðý konuþmasýnda kültür kavramýyla ilgili yanlýþ algýlara dikkat çeken Prof. Pala, þunlarý söyledi: “Türkiye, bilgi sahibi olmadan kültür sahibi olduðunu zan ne den in san lar la do lu dur. Herkes kendini kültürlü zanneder. Bilgi sahibi olmadan kültür sahibi olunmaz. Komþudan, TV’den dinleyerek kültürlü olunmaz. Kültürün temelinde hiç durmadan okumak vardýr. Pek çok alanda okumamýz, sonra da ortak noktalar bulup, okuduklarýmýzý harmanlamamýz gerekiyor.”

Hanende’ye konuk olarak aldýk. Dinleyicilerimizin de dinlemek istediði þarkýlarý canlý olarak icra etti. Biz de udumuzla eþlik ettik. 69 yaþýndaki Kenan Bey sýk sýk Türkiye’ye geliyor ve her geldiðinde buradaki müzik korolarýna katýlýyor. 1960’lý yýllarýn baþýnda Belediye Konservatuarýnda eðitim alýrken askerlik dönüþü Amerika’ya gidince artýk orada bir düzen kurmuþ ve bir daha da Türkiye’ye dönmek nasip olmamýþ. Yi-

ne 60’lý yýllarda yapýlan ses yarýþmasýnda bayanlarda Emel Sayýn, erkeklerde ise Kenan Bey birinci olmuþ. Ancak ABD’deki yeni hayat düzeni Türkiye’de bu sahada çalýþmalar yapmasýna engel olmuþtu. “Oradaki müzik hayatý nasýl?”

Maket Uçak Atölyesi çalýþmasý yapýlacak. Çocuklarý eðlendirirken el becerilerini de geliþtirmeyi amaçlayan atölye çalýþmasý 23-24 Ocak,- 30-31 Ocak, 6-7 Þubat tarihleri arasýnda 14:00-19:00 saatleri arasýnda yapýlacak. Ücretsiz olarak gerçekleþtirilecek Maket Uçak atölye etkinliðinde çocuklarýn yapmýþ olduklarý uçaklar kendilerine hediye olarak verilecek.

BULMACA 1

sorumuza “eskisi gibi deðil” diye cevap verdi. Hele Ýrfan Doðrusöz hocanýn vefatýndan sonra eski koro çalýþmalarý kalmamýþ. Yine de New York’taki konsolosluk binasýnda Türk Müziði çalýþmalarý yapýlýyormuþ. Orada bu tür çalýþmalarýn eksikliðinin hissedildiðini ifade etti misafirimiz. Ben, o yýllarda New Jersey eyaletinde yine Türklerin kalabalýk þekilde katýldýðý bu tarz bir koro çalýþmasýnda bulunmuþtum. Hatta ud dersi verdiðim biri Türk, biri Hýristiyan Arap öðrencim dahi olmuþtu. Kenan Bey’le gazete binamýza girdiðimizde kitap satýþ bölümündeki Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili kitaplarý görünce “O! Said Nursî” dedi. “Tanýyor musunuz?” diye sorunca, “Elbette” dedi. Program sonrasý kendisine gazetemizi, Hastalar Risâlesi’ni ve Bediüzzaman Hazretlerini tanýtan kitapçýðý hediye ettim. Memnun oldu ve teþekkür etti. Ýnþallah Nisan ayýnda geldiðinde tekrar misafirimiz olacak.

MEDENÝYET kavramýna da deðinen Prof. Pala, “Eskilerin tarz-ý hayat dedikleri, kültür malzemesinin zaman içinde hayat biçimi olmasýna medeniyet diyoruz” dedi. Üç kavramýn bilgi, kültür ve medeniyet sýralamasýyla oluþtuðunu ifade eden Prof. Dr. Ýskender Pala, yaþadýðýmýz toplumun kültür ve medeniyet algýsýyla ilgili olarak de eleþtirilerde bulundu. Nesilden nesle aktarýlan birçok deðerin aþýndýðýna dikkat çeken Pala, atalarýmýzýn bize muazzam bir medeniyet býraktýðýný belirterek, yeni nesillerin bu deðerlere sahip çýkmasý gerektiðini söyledi.

ÝSTANBUL Ataköy’de bulunan Airport Outlet Center’da öðrencileri yarýyýl tatilinde birbirinden deðiþik eðlenceler, yarýþmalar, oyuncak sergisi, maket ve hamur atölyesi faaliyetler bekliyor. Airport Outlet Center’ýn yarýyýl faaliyetleri kapsamýnda öðrencileri ilk hediye 24 Ocak tarihinde saat 16:00’da yapýlacak olan Karne Þenliði ile baþlayacak. Karne þenliðine katýlan çocuklarý bul-getir, haydi sen de þarkýný söyle gibi birbirinden eðlenceli yarýþmalar ve sürpriz hediyeler bekliyor.

MAKET UÇAK ATÖLYESÝ— Karne Þenliðinde

BÝZÝM Radyo’da her hafta Cumartesi günü 21:00’de, hazýrlayýp sunduðumuz “Hanende” programýnýn bu defaki konuðu Kenan Öztemürlenk idi. Kenan Bey’le 2003 yýlýnda yaklaþýk 10 ay kadar bulunduðumuz ABD New York‘taki Türk Evi’nde tanýþmýþtýk. Her Pazar günü rahmetli Dr. Ýrfan Doðrusöz Hocanýn þefliðindeki Türk Müziði Korosundaki çalýþmalara katýlýyorduk. Hatta orada 1S2 konser de vermiþtik. Kenan Bey kýsa süreliðine Türkiye’ye gelmiþken

ATALARIMIZ MUAZZAM BÝR MEDENÝYET BIRAKTI

Airport Outlet’te yarýyýl þenliði

Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktýr Yalnýz senin aþkýn ile ruhum solacaktýr. Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktýr Yalnýz senin aþkýn ile ruhum solacaktýr.

ABD’de Türk Müziði

Prof. Dr. Ýskender Pala, kültür sahibi olmak için toplum verilerinin yetmediðini belirterek, bilgiyi ilk basamak olarak tarif etti ve ‘kültürün oluþmasý için hiç durmadan okumak lâzým’ dedi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4

5

erdalodabas@mynet.com

6

7

8

9 10 11 12

Yitik hazinenin kâþifine saygý

Eski oyuncaklar sergisi Yarýyýl faaliyetleri kapsamýnda öðrencilere “Eski Oyuncaklar” sergiside bekliyor. Türkiye’nin en önde gelen oyuncak koleksiyonerlerinden Bülent Aðcabay, Can Özkarakoç, Çoþkun Sakarya, Cumhur Sönmez, Fadime Geleþ, Faik Tamer Gürlek, Ýlhan Uçak, Ýrfan Yalýn, Ömer Kýrkpýnar, Þerif Antepli, Turgay Tuna, Yeþim Armutak’a ait yüzlerce yerli ve yabancý oyuncak sergilenecek. Sergide yer alan oyuncaklar arasýnda 1940’lý yýllara ait kurþun askerler, yüzyýlýn ilk çeyreðin-

ÝSLÂM bilimler tarihi alanýnda yaptýðý 50 yýllýk çalýþmalarý ve eserleriyle dünyanýn en önemli ismi kabul edilen Prof Dr. Fuat Sezgin onuruna 23 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’de Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde bir saygý programý düzenleniyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür A.Þ. tarafýndan düzenlenen programa basýn, san'at ve üniversite camiasýndan çok sayý-

SOLDAN SAÐA — 1. Birkaç rengin karýþýmýndan oluþan renk. Diyarbakýr iline baðlý ilçelerden biri. 2. Boksta bir vuruþ. - Ay tekerinin tamamen karanlýk olduðu evre. 3. Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taþýtý. - Geçmiþteki büyükler, atalar. 4. Kimi yörelerimizde çocuk. - Ýsviçre'de bir akarsu. 5. Kamuflaj. - En basit, en ilkel toplum tipi. 6. Bir tür etli ve büyük zeytin. - Ýki nesne arasýndaki boþluk. 7. Voleybol ve teniste topu yukarýdan aþaðýya doðru sertçe yere vurma, küt. - Erkek yardýmcý. 8. Bir kuvvetin çok kýsa bir süre için etkimesi durumunda, kuvvetin büyüklüðü ile etki süresinin çarpýmý. - Kan baðýyla birbirine baðlý olan kimseler. 9. Gam dizisinde la ile do arasýndaki ses. - Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattýnýn yatay doðrultuya göre yokuþ olan bölümü. - Kýþ yaðýþý. 10. Sesin bir yere çarpýp geri dönmesi, yankýlanmasý. Birbirini kesen iki yüzey veya ayný noktadan çýkan iki yarým doðrunun oluþturduðu geometrik biçim, zaviye. - Sodyumu simgeleyen harfler.

YUKARIDAN AÞAÐIYA — 1. Bir canlýda sürekli veya geçici yaþayarak ona zarar veren baþka canlý, parazit. - Bir þart eki. 2. Bir tür taze, yumuþak ve tuzsuz beyaz peynir. - Taþýtlarýn jantlarýna yerleþtirilen, elastiki tekerlek bandajý. 3. Eti beyaz ve lezzetli, az kýlçýklý, kýrmýzý ve siyah benekli sazan cinsinden tatlýsu balýðý. 4. Peygamber çiçeði. 5. Avuçlama. - Yabanî hayvan yakalama iþi. 6. Ulaþmak istenilen sonuç, maksat. 7. Arapçada benlik, ego. - Bir binek hayvaný. - Konya'da bir barajýmýz. 8. Dileyiþ, dileme, dilek. - Akýl veren. 9. Küçük, ayakkabý çivisi. Utanma duygusu. 10. Bir ölçünün doðruluðunu belli bir örneðe göre düzeltmek, doðrulamak. 11. TSM'de bir makam. 12. Ayý barýnaðý. - Yer yüzünü oluþturan her bir kara parçasý.

DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI — SOLDAN SAÐA: 1. SLAYT. KÝLÝSE. 2. TAS. EDÝNÝM. 3. ALÝM. ÝLAM. LÝ. 4. MUAVÝN. BAL. 5. ÜS. AKASMA. HE. 6. UMMAN. ARTAN. 7. ÝYÝMSER. 8. TOKAY. ÝLKSAN. 9. ELA. AYBALA. 10. KUPA. BAKIR. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. STATÜ. ÝTEK. 2. LAL. SUYOLU. 3. ASIM. MÝKAP. 4. MUAMMA. 5. TE. AKASYA. 6. DÝVANE. YB. 7. KÝLÝS. RÝBA. 8. ÝNANMA. LAK. 9. LÝM. ARAKLI. 10. ÝM. SAR. 11. LAHANA. 12. ESÝLEN. NOT.

de yapýlan peluþ oyuncaklar, bebekler, 45-50 yýllýk teneke arabalar, çocuklarýn gönlüne taht kuran el oymasý tahtadan atlar, elde özel olarak üretilen porselen bebekler, el kuklalarý ve birçok deðiþik oyuncak bulunuyor.

Hamur atölyesi Bir diðer faaliyet de çocuk eðlence katýnda gerçekleþtirilen hamur atölyesi çalýþmasýnda çocuklar oyun hamurlarý ile el becerileri geliþtirirken eðlenceli vakitler geçirecekler. Recep Bozdað / Ýstanbul

da davetli katýlacak. “Yitik Hazinenin Kâþifi: Fuat Sezgin” baþlýklý program, hocanýn hayatýndan kesitlerin yer aldýðý belgesel film gösterimi ile baþlayacak. Oturum baþkanlýðýný Prof. Dr. Salih Tuð’un yapacaðý panelin ardýndan Prof. Dr. Sezgin, “Ýslâm dünyasýnda bilim çalýþmalarý ne zaman ve neden duraklamaya baþladý” baþlýklý bir konferans verecek. Kültür Sanat Servisi

hakdin.net yayýnda ÝSLÂM dini hakkýnda hazýrlanan en kapsamlý internet sitelerinden biri olmak isteyen Hakdin.net yayýn hayatýna baþladý. Benzeri sitelerden farklý olarak, tasarýmý ve zengin muhtevasý ile dikkat çeken Hakdin.net geliþen teknoloji ile bilgi için en çok baþvurulan kaynak olan internette, Ýslâm Dini’ne ait merak edilen sorulara cevaplar bulmayý hedefliyor.


11

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

E­KO­NO­MÝ ALIÞ

1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU 1 EURO 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

Karabük halký 1 TL’ye ayakkabý alabilmek için maðazaya akýn etti.

Aydi Ayakkabý’dan 1 TL’ye ayakkabý nAYDÝ A­yak­ka­bý,­46’ýn­cý­ma­ða­za­sý­ný­Ka­ra­bük’de­aç­tý. A­çý­lýþ­ta­ga­ze­te­ci­le­re­a­çýk­la­ma­ya­pan­Ay­di­A­yak­ka­bý Ma­ða­za­cý­lýk­A.Þ’nin­Ba­sýn­Da­nýþ­ma­ný­A­dil­Ko­ça­lan,­ül­ke­ge­ne­lin­de­46.­ma­ða­za­la­rý­ný­aç­ma­nýn­mut­lu­lu­ðu­nu ya­þa­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­A­çý­lý­þa­gös­te­ri­len­il­gi­den­mem­nun­kal­dýk­la­rý­ný­an­la­tan­Ko­ça­lan,­‘’Þe­hir­den­bu­ka­dar il­gi­bek­le­mi­yor­duk.­hiz­met­le­ri­miz­de­vam­e­de­cek.­Kri­ze i­nat­ya­tý­rým­la­ra­ve­1­li­ra­ya­a­yak­ka­bý­sa­tý­þý­ný­sür­dü­re­ce­ðiz’’­de­di.­A­çý­lý­þa­ö­zel­1­TL’ye­on­lar­ca­ba­yan­ve­ço­cuk a­yak­ka­bý­sý­sa­tý­la­ca­ðý­ný­du­yan­çok­sa­yý­da­va­tan­daþ­lar­a­çý­lýþ­ta­ma­ða­za­ya­a­kýn­et­ti.­Re­yon­lar­da­ki­a­yak­ka­bý­la­rý­a­la­bil­mek­i­çin­a­de­ta­bir­bir­le­riy­le­ya­rýþ­tý.­A­çý­lýþ­ta,­ký­sa­sü­re­li­iz­di­ham­da­ya­þan­dý,­gö­rev­li­ler­iz­di­ha­mý­ön­le­mek­i­çin­u­zun­sü­re­uð­raþ­ver­di.­‘30­Bin­TL­ye­iþ­kur­ma­fýr­sa­tý a­ya­ðý­ný­za­gel­di’­slo­ga­nýy­la­Türk­gi­ri­þim­ci­le­ri­ne­kâr­lý­bir ya­tý­rým­ka­pý­sý­aç­týk­la­rý­ný­be­lir­ten­Ko­ça­lan,­kon­sept­i­çe­ri­sin­de,­stan­dýn­dan­de­ko­ras­yo­nu­na,­bay,­ba­yan,­ço­cuk a­yak­ka­bý­çe­þit­le­ri,­in­sert,­rek­lam,­ta­ný­tým­hiz­met­le­ri­i­le bir­lik­te­a­nah­tar­tes­li­mi­ma­ða­za­lar­kur­duk­la­rý­ný­söy­le­di. 2014­yý­lý­na­ka­dar­500­ma­ða­za­aç­ma­yý­he­def­le­dik­le­ri­ni kay­de­den­Ko­ça­lan,­“Ta­lep­ü­ze­ri­ne­ö­nü­müz­de­ki­gün­ler­de­Af­yon­ka­ra­hi­sar,­An­tal­ya,­Bur­sa,­De­niz­li,­Er­zu­rum,­Geb­ze,­Is­par­ta,­Ýz­mir,­Kah­ra­man­ma­raþ,­Kay­se­ri, Ký­rýk­ka­le,­Kon­ya,­Ma­lat­ya,­Muþ,­Þan­lý­ur­fa,­To­kat,­ve Tür­ki­ye’nin­bir­çok­nok­ta­sýn­da­Ma­ða­za­la­rý­mý­zýn­a­çý­lýþ­la­rý­na­ha­zýr­la­ný­yo­ruz”­de­di. Ýstanbul / Yeni Asya

1.4521 1.3381 0.27987 2.0831 2.3795

nSABANCI Hol­ding­E­ner­ji­Grup­Baþ­ka­ný­Se­la­hat­tin Hak­man,­2011’den­i­ti­ba­ren­bir­e­ner­ji­kri­zinin­ka­pý­ya da­yan­dýðýný­söyledi.­Ak­man,­ö­zel­leþ­tir­me­den­al­dýk­la­rý­Baþ­kent­E­lek­trik­Ge­nel­Mü­dü­rü­Ye­tik­Kad­ri­Mert ve­E­ner­ji­sa­Ma­li­Ýþ­ler­den­so­rum­lu­eþ­Ge­nel­Mü­dü­rü Fu­at­Ök­süz’le­bir­lik­te­ba­sýn­la­soh­bet­top­lan­tý­sý­dü­zen­le­di.­Tür­ki­ye’nin­e­ner­ji­kri­zi­ne­gir­me­me­si­i­çin 2020’ye­ka­dar­100­mil­yar­do­lar­lýk­ya­tý­rým­yap­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­yan­Hak­man­“E­ner­ji­ya­tý­rým­la­rý­ö­te­len­di­ya­da­ip­tal­e­dil­di.­Bu­du­rum,­Tür­ki­ye’nin­arz gü­ven­li­ði­so­ru­nu­nun­da­ha­u­zun­bir­za­man­di­li­mi­ne ya­yý­la­ca­ðý­na­i­liþ­kin­en­di­þe­le­ri­güç­len­dir­mek­te­dir”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Hak­man­þöy­le­ko­nuþ­tu:­“2010­yý­lý­tah­min­le­ri­ne­ba­kýl­dý­ðýn­da­i­se­Tür­ki­ye­e­ko­no­mi­si­nin yüz­de­3.5­bü­yü­me­si­bek­le­nir­ken,­e­lek­trik­ta­le­bi­nin yüz­de­4-5­art­ma­sý­ön­gö­rül­mek­te­dir.­2011­yý­lýn­dan­i­ti­ba­ren­e­lek­trik­ta­le­bi­nin­kriz­ön­ce­si­ar­týþ­o­ra­ný­ný­ya­ka­la­ma­sý­ve­2018­yý­lý­na­ka­dar­yüz­de­7.5­se­vi­ye­sin­de art­ma­ya­de­vam­et­me­si­ön­gö­rül­mek­te­dir.”­­

OHRÝ - STRUGA - RESNE ve CÝVARI KÜLTÜR ve DAYANIÞMA DERNEÐÝNÝN OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 22 Ocak 2010 Cuma saat: 15:00'de ilk toplantýnýn yapýlmasýna, çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 31 Ocak 2010 Pazar günü saat: 15:00'de dernek Merkezi Balipaþa Cad. 80/2 Fatih / ÝSTANBUL adresinde yapýlmasýna karar verilmiþtir. Tüm üyelerimiz davetlidir. YÖNETÝM KURULU GÜNDEM Dernek Merkezi Gayrimenkulünün satýn alýnmasý.

1 ÝSVÝÇRE FRANGI

EFEKTÝF SATIÞ

1.4511 1.3319 0.27967 2.0816 2.3778

1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI

1.4613 1.3550 0.28190 2.0962 2.3955

1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100 JAPON YENÝ

1.4083 0.20447 1.4131 5.0266 0.25505 0.38837 1.5983

1.4174 0.20660 1.4195 5.0928 0.25677 0.38907 1.6089

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.4062 0.20433 1.4079 4.9512 0.25487 0.38546 1.5924

SERBEST PÝYASA

1.4195 0.20708 1.4249 5.1692 0.25736 0.39199 1.6150

DOLAR DÜN 1.4680 ÖNCEKÝ GÜN 1.4610

p

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 2.0760 ÖNCEKÝ GÜN 2.0890

DÜN 53.035 ÖNCEKÝ GÜN 53.150

DÜN 357.000 ÖNCEKÝ GÜN 356.000

p

Finansal kriz tekrarlanabilir HERKESÝN KRÝZDEN ÖNCEKÝ FAALÝYETLERÝNE GERÝ DÖNMESÝNDEN ENDÝÞE DUYDUÐUNU DÝLE GETÝREN IMF BAÞKANI STRAUSSKAHN, TEÞVÝK PAKETLERÝNÝN ÇOK ERKEN GERÝ ÇEKÝLMESÝ HALÝNDE ÇÝFT DÝPLÝ GERÝLEME RÝSKÝ OLDUÐUNU VURGULADI. U LUS LA RA RA SI Pa­r a­ Fo­n u (IMF)­ Baþ­ka­ný­ Do­mi­ni­qu­e­ Stra­uss-Kahn,­fi­nan­sal­kri­zin­tek­ra­rý­ný­ ön­le­mek­ i­çin­ fi­nans­ sek­tö­rün­de­k i­ re­f orm­l a­r ýn­ de­v am­ et­m e­s i ge­r ek­t i­ð i­n i­ vur­g u­l a­d ý.­ Stra­u ssKahn­ Hong­ Kong’da­ dü­zen­le­nen As­ya­ Fi­nans­ Fo­ru­mun­da­ yap­tý­ðý ko­nuþ­ma­da,­‘’Re­form­la­ra­ve­po­li­tik­ i­ra­de­ye­ ih­ti­ya­cý­mýz­ var’’­ di­ye­rek,­da­ha­ya­pý­la­cak­çok­þey­ol­du­ðu­nu­ söy­le­di.­ Kü­re­sel­ e­ko­no­mik kriz­den­ a­lý­nan­ ders­le­rin­ u­nu­tul­ma­sýn­dan­ve­al­tý­i­la­o­ni­ki­ay­i­çin­de­her­ke­sin­da­ha­ön­ce­ki­fa­a­li­yet­le­ri­ne­ ge­ri­ dön­me­sin­den­ en­di­þe duy­du­ðu­nu­ di­le­ ge­ti­ren­ Stra­ussKahn,­ fi­n an­s al­ kri­z in­ tek­r a­r ý­n ý

ön­le­mek­i­çin­hü­kü­met­le­ri,­fi­nans sek­t ö­r ün­d e­k i­ re­f orm­l a­r ý­n a­ de­vam­ et­me­le­ri­ ge­rek­ti­ði­ ko­nu­sun­da­u­yar­dý.­Ye­ni­bir­re­ses­yon­teh­li­ke­si­ne,­ e­ko­no­mik­ can­lan­ma­nýn çok­ güç­süz­ ve­ ka­rar­sýz­ ol­du­ðu­na i­þa­ret­ e­den­ Stra­uss-Kahn,­ teþ­vik pa­ket­le­ri­nin­çok­er­ken­ge­ri­çe­kil­me­si­ ha­lin­de­ çift­ dip­li­ ge­ri­le­me ris­ki­ ol­du­ðun­dan­ söz­ et­ti.­ Do­mi­ni­q u­e ­ Stra­u ss-Kahn,­ IMF’nin dün­ya­e­ko­no­mi­siy­le­il­gi­li­2010­yý­lý­ bü­yü­me­ tah­mi­ni­ni­ yüz­de­ 3’ün ü­z e­r i­n e­ çý­k a­r a­c a­ð ý­n ý­ söy­l e­d i. Stra­u ss-Kahn,­ Ja­p on­y a­ dý­þ ýn­d a As­ya­ül­ke­le­rin­de­i­se­bu­yýl­yüz­de 7’nin­ ü­ze­rin­de­ bir­ bü­yü­me­ bek­len­di­ði­ni­an­lat­tý.

Bu­a­ra­da­Stra­uss-Kahn,­Yu­na­nis­tan’ýn­ büt­çe­ a­çý­ðý­ný­ cid­dî­ bir so­run­ o­la­rak­ de­ðer­len­dir­di.­ Hong Kong’da­ Blo­om­berg­ te­le­viz­yo­nu­na­ ko­n u­þ an­ Stra­u ss-Kahn,­ ‘’Bu cid­dî­bir­so­run.­An­cak­bu­nun­Av­ro­ Böl­ge­si’nin­ da­ðýl­ma­sý­na­ yol­ a­ça­ca­ðý­ný­ dü­þün­mü­yo­rum’’­ de­di. IMF’nin­Çin’in­pa­ra­bi­ri­mi­yu­a­nýn de­ðe­ri­ni­ dü­þür­me­si­ gö­rü­þü­nü­ yi­ne­le­yen­Stra­uss-Kahn,­‘’Çin’in­kü­re­sel­e­ko­no­mi­de­ki­ro­lü­nün­bü­yü­me­si­ne­de­niy­le­Çin’in­pa­ra­bi­ri­mi­nin­ bü­yük­ rol­ oy­na­ma­sý­ný­ bek­le­mek­doð­ru.­Yu­a­nýn­de­ðe­ri,­u­lus­la­ra­ra­sý­pa­ra­bi­ri­mi­o­la­rak­dü­þü­nül­me­den­ön­ce­pi­ya­sa­ta­ra­fýn­dan­be­lir­len­me­li’’­de­di.­Hong Kong / aa

Dünya Bankasý: Türkiye’nin ekonomisi saðlam DÜNYA Bankasý Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, Türkiye ekonomisinin toparlanmaya baþladýðýný, ekonominin te mel le ri nin ha la sað lam ol du ðu nu söyledi. Dünya Bankasý Türkiye Direktörü Zachau, Türkiye ekonomisindeki son ge liþ me ler, 2010 yý lý tah min ve beklentilerine iliþkin sorularýný cevapladý. Küresel krizin, bütün dünya ekonomisini ve Türkiye ekonomisi etkilediðini belirten Zachau, ancak Türkiye ekonomisinin, geçen yýlýn son çeyreðinde topar lan ma ya geç ti ði ni vur gu la ya rak þunlarý söyledi: ‘’Küresel ekonomik belirsizlik hala yüksek düzeyde ve ayný durum Türkiye için de geçerli. Öte yandan, Türkiye ekonomisinin 2010 yýlýndaki görünümüyle ilgili olarak olumlu

Helâl sertifikasý ihracatçýya umut oldu GIDA ve­Ýh­ti­yaç­Mad­de­le­ri­De­net­le­me­ve­Ser­ti­fi­ka­la­ma­A­raþ­týr­ma­la­rý­Der­ne­ði­(GÝM­DES) Baþ­ka­ný­Dr.­Hü­se­yin­Ka­mi­Bü­yü­kö­zer,­GÝM­DES’in­yak­la­þýk­3­yýl­dýr­ü­ze­rin­de­ça­lýþ­ma­la­rý­ný sür­dür­dü­ðü­‘GÝM­DES­HE­LAL­STAN­DAR­DI’ný­ta­mam­la­dý­ðý­ný­bil­dir­di. GÝM­DES­Baþ­ka­ný­Dr.­Hü­se­yin­Kâ­mi­Bü­yü­kö­zer­Ýs­tan­bul­Ce­viz­li­bað’da­ki­AS­KON­Ge­nel­Mer­ke­zi’nde­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da­Tür­ki­ye’de­ki­He­lal­Gý­da­Ser­ti­fi­ka­ça­lýþ­ma­la­rý­hak­kýn­da­bil­gi­ver­di.­Dr.­Hü­se­yin­Ka­mi­Bü­yü­kö­zer,­he­lal­gý­da­da­hýz­lý­bir­þe­kil­de­ta­lep­ar­tý­þý­ol­du­ðu,­ba­zý­Müs­lü­man­ül­ke­le­rin­he­lal­lo­go­su­bu­lun­ma­yan­mal­la­rý­ka­bul­et­me­me­si­ü­ze­ri­ne­Türk­ih­ra­cat­çý­sý­nýn­he­lal­bel­ge­si­al­ma­ya yö­nel­di­ði­ni­kay­det­ti.­ Bü­yü­kö­zer,­dün­ya­da­ya­þa­nan­glo­bel­leþ­me­nin­bü­tün­in­san­lý­ðý­et­ki­le­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­“Ül­ke­ler­ar­týk­sa­de­ce­ken­di­top­lum­la­rý­i­çin­ü­re­tim yap­mý­yor.­Ýn­san­la­rýn­ö­zel­lik­le­Müs­mü­lan­la­rýn ken­di­i­nanç­la­rý­na­ve­de­ðer­le­ri­ne­uy­gun­þart­lar­da­ü­re­ti­len­gý­da­la­rý­tü­ke­te­bil­me­le­ri­te­mel in­sa­ni­bir­hak­týr”­de­di. Tür­ki­ye’de­þu­an­da­u­lus­la­ra­ra­sý­ak­re­di­te­ol­muþ,­He­lal­Gý­da­Ser­ti­fi­ka­sý­ve­ren­tek­ku­ru­lu­þun­GÝM­DES­ol­du­ðu­nu­ha­týr­la­tan­Bü­yü­kö­zer, der­nek­o­la­rak,­­‘Ýh­ra­ca­ta­Dö­nük­He­lal­Ser­ti­fi­ka­la­ma’­ça­lýþ­ma­la­rý­i­le­ih­ra­cat­çý­la­ra­ye­ni­im­kan­lar­sun­duk­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti.­­GÝM­DES’den bu­gü­ne­ka­dar­‘He­lal­Ser­ti­fi­ka’­ta­lep­e­den­fir­ma sa­yý­sý­60’a­u­laþ­tý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Bü­yü­kö­zer, bun­lar­dan­30’u­nun­ser­ti­fa­ka­al­dý­ðý­ný,­bir­kýs­-

T. C. ÝSTANBUL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2009/43 Tal Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 12/02/2010 günü saat: 12.00 ile 12.10 Terzihane Sok. Kaleaðasý han. Kat. 1 Sultanahmet/Ýst. adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 17/02/2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin yüzde kýrkýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, K.D.V. ve Damga resmi bedelinin alýcýya ait olacaðý ve satýþa iþtirak etmek isteyenlerin hacizli mallarýn deðerleri toplamýnýn % 20'si oranýnda nakti veya muteber bir bankaya ait teminat mektubu ibraz etmeleri, satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. ADETÝ 3 Adet 3 Adet 1 Adet 1 adet 1 adet

1.4591 1.3469 0.28125 2.0931 2.3919

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

MUSTAFA GÖKMEN ÝSTANBUL

Kriz bitti, enerji darboðazý kapýda

MUHAMMEN KIYMETÝ LÝRA 1 - 6.000,00-TL. 2- 1.350,00-TL 3350,00-TL 440,00- TL 5300,00- TL 5- 14,000,00-TL

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

p

Cinsi

Cinsi

p

19 OCAK 2010

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

CÝNSÝ ( Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Samsung 106 Ekran TV Casper marka toplama bilgisayar HP 1020 Yazýcý HP 1360 Yazýcý HP 3030 Yazýcý B-A-S Hoparlör (Dörtlü)

GÝMDES Baþkaný Büyüközer, krizde çýkýþ arayan ihracatçýnlarýn "Helâl Sertifikasý" almaya yöneldiðini söyledi.

mý­nýn­ser­ti­fa­ka­al­ma­ya­hak­ka­zan­dý­ðý­ný,­ba­zý­la­rýn­da­i­se­de­ne­tim­le­rin­sür­dü­ðü­nü­bil­dir­di. Baþ­la­tý­lan­bu­ça­lýþ­ma­la­rýn­Tür­ki­ye’ye­cid­di­bir ih­ra­cat­po­tan­si­ye­li­ka­zan­dý­ra­ca­ðý­ný­dü­þün­dük­le­ri­ni­di­le­ge­ti­ren­Bü­yü­kö­zer­“Tür­ki­ye`nin­kriz se­be­biy­le­kay­bet­ti­ði­ih­ra­cat­pa­zar­la­rý­a­çý­ðý­ný­da He­lal­Ser­ti­fi­ka­lý­ü­rün­ler­le­a­þa­bi­le­ce­ði­ni­vur­gu­la­mak­is­ti­yo­ruz”­di­ye­ko­nuþ­tu. He­lal­Gý­da­kav­ra­mý,­Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler­u­lus­la­ra­ra­sý­gý­da­stan­dart­la­rý­top­lu­lu­ðu­Co­dex A­li­men­ta­ri­us­Ko­mis­yo­nu­do­kü­man­la­rýn­da “Ýs­la­mi­ku­ral­lar­doð­rul­tu­sun­da­i­zin­ve­ri­len gý­da”­an­la­mýn­da­yer­a­lý­yor.­Þu­an­da­i­se­Tür­ki­ye’nin­de­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­170’den­faz­la ül­ke­Co­dex­A­li­men­ta­ri­us­ü­ye­si.­­Dün­ya­He­lal Kon­se­yi­(WHC),­dün­ya­ça­pýn­da­He­lal­Bel­ge­len­dir­me­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­o­luþ­tur­duk­la­rý­bir­fe­de­ras­yon.­GÝM­DES­bu­kon­se­ye­ak­re­di­te­o­lan

bir­ku­ru­luþ.­He­lal­gý­da­pa­za­rý­nýn­bu­gün­kü de­ðe­ri­nin­850­mil­yar­ABD­do­la­rý,­tüm­he­lal pi­ya­sa­sý­nýn­i­se­2­tril­yon­ABD­do­la­rý­ci­va­rýn­da ol­du­ðu­tah­min­e­di­li­yor.­He­lal­gý­da­pa­za­rý­nýn 1­mil­yar­400­mil­yon­luk­kýs­mý­57­ül­ke­de­ya­þý­yor.­Gü­ney­do­ðu­As­ya­ve­Or­ta­do­ðu­ül­ke­le­ri­nin­ço­ðu­it­hal­et­tik­le­ri­gý­da­ü­rün­le­rin­de­he­lal lo­go­su­a­rý­yor.­­­2009­yý­lý­Kon­gre­si­ni­Çin’de ger­çek­leþ­ti­ren­Dün­ya­He­lal­Kon­se­yi,­2010 Kon­g re­s i­n i­ Tür­k i­y e’de­ ya­p a­c ak.­ E­k im 2010’da­Ýs­tan­bul­CNR’de­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek Kon­gre­i­le­bir­lik­te­ay­ný­gün­ler­de­U­lus­la­ra­ra­sý He­lal­Ü­rün­ler­Fu­a­rý­da­dü­zen­le­ne­cek.­2010 yý­lýn­da­Ýs­tan­bul’un­‘Av­ru­pa­Kül­tür­Baþ­ken­ti’ et­kin­lik­le­ri­nin­i­çe­ri­sin­de­50­ül­ke­den­HE­hal Ü­rün­Ser­ti­fi­ka­Ku­rum­la­rý­nýn­ka­tý­la­ca­ðý­bu kon­gre­nin­Tür­ki­ye’ye­ö­nem­li­bir­i­maj­ka­zan­dý­ra­ca­ðý­dü­þü­nü­lü­yor.

AVM’ler Pazar günü kapalý olsun TÜRKÝYE Pe­ra­ken­de­ci­ler­Fe­de­ras­yo­nu­Baþ­ka­ný­Þe­ref­Son­gör,­Av­ru­pa­ül­ke­le­ri­nin­hep­sin­de­AVM’le­rin­pa­zar gün­le­ri­ka­pa­lý­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek, ‘’Hat­ta­ba­zý­la­rý­cu­mar­te­si­öð­le­den son­ra­da­hiz­met­ver­mi­yor.­Biz­de AVM’le­rin­pa­zar­gün­le­ri­ka­pa­lý­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yo­ruz’’­de­di. Son­gör,­Hü­kü­me­tin­ü­ze­rin­de­ça­lýþ­tý­ðý­AVM­ya­sa­tas­la­ðýy­la­il­gi­li,­fe­de­ras­yon­o­la­rak­4­a­na­ko­nu­ü­ze­rin­de­ti­tiz­lik­le­dur­duk­la­rý­ný­ve­bu­ko­nu­la­rýn Hü­kü­met­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­la­cak­dü­-

zen­le­me­ler­de­dik­ka­te­a­lýn­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­Ýn­di­rim­le­rin­kon­trol­süz ya­pýl­ma­sý­nýn­ö­nü­ne­ge­çil­me­si­ni­vur­gu­la­yan­Son­gör,­AVM’le­rin­arz­ta­lep

den­ge­si­gö­ze­ti­le­rek,­ih­ti­ya­ca­uy­gun þe­kil­de­a­çýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti. Ça­lýþ­ma­sa­at­le­ri­ye­ni­den­dü­zen­le­ne­rek,­Pa­zar­gün­le­ri­nin­de­ta­til­ol­ma­sý­ný kay­de­den­Son­gör,­“Av­ru­pa­ül­ke­le­ri­nin­hep­sin­de­AVM’ler­pa­zar­gün­le­ri ka­pa­lý.­Hat­ta­ba­zý­la­rý­cu­mar­te­si­öð­le­den­son­ra­da­hiz­met­ver­mi­yor.­Biz de­AVM’le­rin­pa­zar­gün­le­ri­ka­pa­lý­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yo­ruz’’­de­di. Son­gör,­kü­çük­es­na­fýn­Pa­zar­ta­ti­li­sa­ye­sin­de­ra­hat­bir­ne­fes­a­la­ca­ðý­ný­da söz­le­ri­ne­ek­le­di.­Konya / aa

düþünüyorum. Ekonomi toparlanmaya baþladý. 2010 yýlýnda ekonomik büyümenin, iç tüketimdeki hafif bir artýþla yüzde 34 gibi olmasýný bekliyoruz.’’ Ýstihdamdaki iyileþmenin, ekonomik büyümeyi arkadan takip ettiðinin altýný çizen Zachau, istihdamýn artmasýnda özel sektördeki toparlanmayla 2010 bütçesi ve Orta Vadeli Programýn güçlü bir þekilde uygulanmasýnýn da önemine dikkat çekerek, yüksek iþsizlik oranlarýnýn görülmeye devam edeceðini vurguladý. 2010 yýlý için açýklanan emekli maaþ zamlarýnýn sosyoekonomik etkilerinin olacaðýný belirten Zachau, bu zamlarla maaþ farklarýnýn biraz kapanacaðýný, maliyetinin de, telafi edici önlemlerle karþýlanacaðýný kaydetti. Ankara/aa

HA­BER­LER

GDO'da þirketlerin lehine deðiþiklik nGDO Yö­net­me­li­ði’nde­ya­pý­lan­ye­ni­de­ði­þik­lik­le, 1­Mart’a­ka­dar­de­ne­tim­siz­o­la­rak­Tür­ki­ye’ye­gi­re­cek­ü­rün­ler­i­çin­kap­sam­ge­niþ­le­di.­GDO’lu­ü­rün­le­rin­be­bek­ma­ma­sýn­da­kul­la­nýl­ma­sý­na­ge­ti­ri­len­ya­sak­da­bir­ay­er­te­len­di.­Ta­rým­ve­Kö­yiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý’nýn­ü­çün­cü­GDO­yö­net­me­li­ði, Res­mi­Ga­ze­te’de­ya­yým­la­na­rak­yü­rür­lü­ðe­gir­di. Ye­ni­yö­net­me­lik,­20­Ka­sým­2009­ta­rih­li­i­kin­ci yö­net­me­li­ðin­1­Mart­2010’a­ka­dar­er­te­le­di­ði “GDO­De­ne­tim­le­rin­den­Mu­a­fi­yet”­kap­sa­mý­ný ge­niþ­le­ti­yor.­GDO­i­çe­ren­ü­rün­ler­i­çin­“Risk­de­ðer­len­dir­me­si­ya­pýl­ma­sý”­ve­“GDO’lu­ol­du­ðu be­lir­le­nen­ü­rün­le­rin­Tür­ki­ye’ye­gi­ri­þi­ne­i­zin­ve­ril­me­me­si­ni”­ön­gö­ren­i­ki­mad­dey­le­de­ne­tim ko­þul­la­rý­ný­be­lir­le­yen­mad­de­nin­uy­gu­la­ma­ta­ri­hi,­i­kin­ci­yö­net­me­lik­le­1­Mart­2010’a­er­te­len­miþ­ti.­Er­te­le­me,­26­E­kim­2009’dan­ön­ce­kon­trol bel­ge­si­a­lan­ü­rün­ler­i­çin­ge­çer­liy­di.­An­cak­ü­çün­cü­yö­net­me­lik,­bu­ta­ri­hi­20­O­cak’a­ka­dar ge­niþ­let­ti.­20­O­cak’a­ka­dar­kon­trol­bel­ge­si­a­lan ü­rün­ler­i­çin­de­ne­tim­þar­tý­nýn­1­Mart’a­ka­dar kal­dý­rýl­ma­sý,­“þir­ket­le­rin­le­hi­ne”­o­la­rak­yo­rum­lan­dý.­Uz­man­lar,­“De­ne­ti­mi­er­te­le­yen­i­kin­ci­yö­net­me­lik­ten­son­ra­bi­le­güm­rük­ler­de­ta­ký­lan­var­sa,­1­Mart’a­ka­dar­ül­ke­ye­gi­riþ­i­çin­ön­le­ri­a­çý­lý­yor”­yo­ru­mu­ya­pý­yor.­­Ankara / ntv

Eþi çalýþtýðý halde ‘aile yardýmý’ alanlar takipte TÜRKÝYE ge­ne­lin­de­ilk­kez­A­da­na­Def­ter­dar­lý­ðýn­ca­ya­pý­lan­bir­ça­lýþ­ma­da,­Sos­yal­Gü­ven­lik­Ku­ru­mu­(SGK) ka­yýt­la­rýn­da­ya­pý­lan­in­ce­le­me­de,­e­þi­nin­ça­lýþ­tý­ðý­ný­giz­le­di­ði­tes­pit­e­di­len­le­rin,­bu­gü­ne­ka­dar­al­dýk­la­rý­bütün­ö­de­nek­le­rin­ma­aþ­la­rýn­dan­ke­sil­di­ði­bil­di­ril­di.­A­da­na­Def­ter­da­rý­Ta­mer Ut­ku­cu,­sa­de­ce­e­þi­ça­lýþ­ma­yan­ka­mu­per­so­ne­li­ne­ö­den­me­si­ge­re­ken­‘’a­i­le­yar­dý­mý­ö­de­ne­ðin­den’’­e­þi­ça­lý­þan­la­rýn­da­ya­rar­lan­dý­ðý­ný­a­raþ­týr­dýk­la­rý­ný­ve­hak­sýz­ye­re­a­i­le­yar­dý­mý­a­lan­267­per­so­ne­le­bil­di­rim­de­bu­lu­na­rak,­eþ­le­ri­nin­ça­lýþ­ma­ya baþ­la­dý­ðý­ta­rih­ten­i­ti­ba­ren­al­dýk­la­rý­tüm­ö­de­nek­le­ri­ma­aþ­la­rýn­dan­kes­tik­le­ri­ni­kay­det­ti.­Bu­ra­ka­mýn­ar­ta­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­e­den­Ut­ku­cu,­‘’Bu­ça­lýþ­ma­yý­ra­por­ha­lin­de­ba­kan­lý­ðý­mý­za­su­nup,­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­bütün­il­def­ter­dar­lýk­la­rýn­ca­uy­gu­lan­ma­sý­ný­tek­lif­e­de­ce­ðiz’’­de­di.­Def­ter­dar­Ut­ku­cu’nun­yap­tý­ðý­he­sap­la­ma­la­ra­gö­re,­267­per­so­ne­lin­ay­da­al­dýk­la­rý­86,07­li­ra­i­se­top­lam­da­ay­da­22 bin­980­li­ra,­yýl­da­275­bin­768­li­ra­ya­pý­yor.­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­bir­he­sap­la­ma­ya­pýl­dý­ðýn­da­da­ay­lýk ö­de­me­1­mil­yon­505­bin­li­ra­yý,­yýl­lýk­ö­de­me­i­se 18­mil­yon­li­ra­ya­u­la­þý­yor.­­Adana / aa

B: 3469

T. C. BAKIRKÖY 11. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2006/2773 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18.02.2010 saat 10.00-10.10 arasýnda BAÐCILAR/ÝSTANBUL Yavuz Selim Mah. Ahmet Yesevi cad. No: 26/A adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23.02.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00TL 1 34 GS 5350 Plakalý Mercedes Vaneo CDI 1,7 2003 model Siyah renkli Minivan. 20.000,00TL TOPLAM B: 3468

TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Hasan Yýlmaz'ýn oðlu, Mesut Yýlmaz'ýn kardeþi

Bahtiyar Yýlmaz'ýn elim bir trafik kazasý sonucu vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

DEMETEVLER YENÝ ASYA OKUYUCULARI ANKARA

ELEMAN ARANIYOR Gazetemizin Abone çalýþmasýný yapacak dinamik, diksiyonu düzgün, Ýstanbul'da ikamet eden bay elemanlar aranýyor.

Maaþ+Yemek+Yol+SSK Müracaat þahsen abone servisine yapýlacaktýr.

y Gülbahar Cad. Günay Sok. No: 4. Güneþli / ÝSTANBUL


12

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

ÝLAN

y seri ilânlar ÝÞ ARIYORUM n 15 YILLIK Deneyimli þöförüm (SRC2) (SRC4) (psikoteknik) belgelerim, ( C ) sýnýfý ehliyetim var. Özel ve makam þoförlüðü tecrübem var. Türkiye'nin her yerinde çalýþýrým. Ýþe çok ihtiyacým var. (0539) 830 55 00

SATILIK ARSA nÝZNÝK YENÝÞEHÝR arasýnda tabiat, göl manzaralý bahçeler. Müstakil tapulu. 2.956 m2, 15.000 TL. 2.822 m2 14.000 TL. 2.327 m2 13.000 TL. Tel: 0(212) 249 37 61 Gsm: (0532) 400 82 85 n TEKÝRDAÐ YENÝÇÝFTLÝK'te sahibinden satýlýk arsalar elektrik suyu hazýr imarlý ifrazlý kat mülkiyetli yerleþim alaný hýzla geliþiyor % 0 faizle hemen tapu teslim her bütçeye uygun ödeme koþullarý ile sizi arsa sahibi yapýyoruz haftanýn 7 günü ücretsiz servisimiz vardýr, görmeden karar vermeyin. 0 212 657 10 84 n BURSA YENÝÞEHÝR'de 4.300 m2 yol, su, elektrik havaalanýna 10 km 25.000 TL takas olur. (0534) 558 02 68 nBURSA ORHANGAZÝ'DE sahibinden 12.000 m 2 5.000 m2-2.100 m2 2.600 m2 þeftali ve zeytinlikler. Gsm: (0538) 888 68 45 (0532) 574 11 15

SATILIK DAÝRE n BURSA GEMLÝK'te müstakil 3 katlý satýlýk ev, toplam 180 m2 dir. Katlar 60'ar m2. 3 katda deniz görür, dýþ camlar PVC çift cam ve güney cephelidir. Denize 35 metre, hastaneye, okula, caddeye, çevre yoluna yakýn, her katta ayrý aile oturabilir veya bir aile tümünü kullanabilir. Ayrý ayrý kiraya verilirse 900 TL gelir getirir. Bursa'ya her 15 dk.'da bir belediye otobüsü kalkar ve 20 dk.'da Bursa merkeze varýr. Ýhtiyaçtan satýlýktýr. Ankara’dan daire ile takas olur. nBARLA'da SAHÝBÝNDEN satýlýk 3 katlý müstakil ev ilgilenenler 0(258) 377 46 02 Kemal Karta (0537) 464 41 31 nolu telefondan bilgi alabilirler n SAHÝBÝNDEN SATILIK 115 m2 daire Eyüp/Silahtar Medayin Dikilitaþ (0532)731 46 33 n 40 AYA kadar sýfýr faizli daireler Gözdaðý, Fýndýklý, Yakacýk, Karlýtepe 0534 403 40 27 0216 451 45 28

VASITA n ÝLK SAHÝBÝNDEN Satýlýk Hyundai Minibüs 99 Model 187.000 km kazasýz 11+1 minibüs. Fiyat: 11.500 Tel: (0532) 625 99 71 n SAHÝBÝNDEN 2.El satýlýk 1.6 xlý toyota

corolla 1.6 xlý toyota corolla Adana 1995 model metal gri merkezi kilitli ve alarmlý ön cam otomatik enjeksiyonlu hidrolik direksiyon çelik jant pioner müzik seti komple boyalý fiyat: 11.200 TL 0536.778 40 31 0530.340 93 69 okyanusdeniz63@hotmail.com

ÇEÞÝTLÝ n ELMAS EVDEN eve

nakliyat þehir içi-þehirler arasý taþýmacýlýk Telefon: 0 (212) 643 07 91 Cep: (0 532) 342 50 48(0532) 376 37 47 Adres: Siyavuþpaþa Cad. Sünbül Sk. No: 45/7 Bahçelievler am ba laj lý, si gor ta lý, ga rantili, marangozlu kredi kartý geçerlidir. depomuz mevcuttur. www.elmasevdeneve.com n AY GAYRÝMENKUL aracýlýk hizmetleri Ýstanbul'un parlayan yýldýzý Çatalca ilçesi ve 48 köyü ile birlikte size en iyi gayrimenkul danýþmanlýðý saðlamak için gereken kaliteli kadrosuyla hazýr. • Sadece arayýn isteðinizi bildirin • Biz araþtýralým • Ýsteklerinize göre gayrimenkulleri bulalým • Sizi haberdar edelim • Gelin gayrimenkulu yerinde inceleyin • Gayrimenkul sahibi olun her bütçeye istenilen boyuta miktara göre kelepir veya yatýrým gayrimenkulleri konut, villa, arsa, tarla, dükkân, daire, fabrika ve aklýnýza gelebilecek tüm

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

TÝN MÜHENDÝSLÝK Laboratuvar Sektöründe Faaliyet gösteren Firmamýza, aþaðýda belirtilen pozisyonlar için Avrupa Yakasýnda Ýkamet Eden, personeller alýnacaktýr. Pozisyon 1 • Meslek Lisesi veya MY Okullarýndan, • Elektrik Elektronik, Kimya, Gýda, Çevre Bölümlerinden Mezun, • Araç Kullanabilen Bay Personeller Pozisyon 2 • Çay, Kahve, Yemek ve Telefonlara bakacak Bayan Personel Ýlgililerin CV'lerini serpil.ata@tin.com.tr 'ye göndermeleri rica olunur. Tin Mühendislik Tel: O (212) 673 09 70 Faks: O (212) 673 09 71 n FURKAN BALIK MANAV Ýhsan Furkan Savaþ Adres: Aydýnpýnar Cad. Þakuç Köprüsü yaný No: 1. DÜZCE Tel: 0 (380) 524 33 99 n BAL ÇITASI yapýlýr. (0 535) 892 55 33 n TELEKOM SEKTÖRÜNDE Türkiyenin her tarafýna bayilikler verilecektir. www.elbistantelekom.com Ýrtibat: 0(344) 413 12 80 n ALFA NAKLÝYAT ve evden eve taþýmacýlýk nakliyat-evden eve þehiriçi- þehirlerarasý taþýmacýlýk ücretsiz ekspertiz garantili,

sigortalý, ambalajlý, marangozlu Tel: 0 216 5764419 0 212 2171001 0 532 7107166 uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. n ARAS EVDEN eve nakliyat evden eve þehiriçi- þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Tel: 0 216 3055823 0 532 2970992 ücretsiz ekspertiz ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. Kredi kartý geçerlidir. n ATANUR EVDEN eve nakliyat evden eve þehiriçi- þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Tel: 0 212 4327636 0 532 3859741 ücretsiz ekspertiz ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. n AÐATUR EVDEN eve nakliyat ltd. þti. irtibat: 0212 227 4310 0216 387 8272 0532 765 4010 www.agaturnakliyat.com agaturonline@gmail.com yýllarýn getirdiði tecrübe ve yarýnlarýmýzýn getirdiði teknoloji ile evinizi taþýyoruz. n ASLAN EVDEN eve nakliyat þehir içi þehirler arasý sigortalý depomuz mevcutdur 0216 383 34 90 0212 273 06 72 0532 799 31 95

aslan kurumsal taþýmacýlýk 1974 yýlýndan günümüze dek sürdürdüðümüz aile mesleðinde, aslan genç ve dinamik yapýsý, profesyonel elemanlarý ve kurumsal taþýmalara getirdiði yepyeni boyut ile evden eve ve kurumsal taþýmacýlýðýn þüphesiz yeni lideri olmuþtur. www.aslanevdeneve.com info@aslanevdeneve.com n BURAK NAKLÝYAT ve evden eve taþýmacýlýk evden eve - þehiriçiþehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Telefon: 0 212 2242800 0 532 4312672 ücretsiz ekspertiz ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. n YAÞINIZ 19-60 aralýðýnda ise evden, iþten part time / full time istediðiniz kadar çalýþarak ayda 500 - 3000 TL arasý ek gelir elde etmek isterseniz www.istegeleceginfirsati.net deki iþ baþvurusunu doldurunuz.

ZAYÝ Kdz. Ereðli Meslek Açýköðretim Lisesinden aldýðým 9921588719 nolu Öðrenci Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hacý Harun Yahyaoðlu 34 TBP 93 plâkalý Ticarî Taksinin 016801-016850 arasý Fiþ Koçanýný kaybettim. Hükümsüzdür Zülfiye Karakuþ

ESAS NO: 2010/6 Esas

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : GAZÝ MAH. ÖZBEK SK. NO: 5 CANÝK/SAMSUN ADA NO : 11045 PARSEL NO :1 VASFI : BÝNA MALÝKÝN ADI VE SOYADI : SALÝH NAS KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI -ANKARA KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Samsun ili, Canik ilçesi, Teknepýnar köyü 11045 ada, 1 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan (taþýnmazýn imar uygulamasý öncesindeki kayýtlarý, Samsun ili, Canik ilçesi, Gazi Mah. 6576 ada, 3 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/11 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 06/01/2010

B: 2983

Ýhale Ýlaný Motorin (Kýrsal) Satýn Alýnacaktýr. ÝSTANBUL AÐAÇ VE PEYZAJ EÐÝTÝM HÝZ. SAN. TÝC. A.Þ. Motorin (Kýrsal) Alýmý Ýþi. alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt No: 2010/2836 1. Ýdarenin a ) Adresi

: GÜZELTEPE MAH. FATÝH SULTAN MEHMET BULVARI NO: 33 ALÝBEYKÖY-EYÜP/ÝSTANBUL b ) Telefon ve Faks Numarasý : 212 626 95 49 - 212 427 6036 c ) Elektronik Posta Adresi : bilgi@istanbulagac.com.tr. ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): -

2. Ýhale konusu malýn a ) Niteliði, Türü ve Miktarý : 35.000 (Otuzbeþbin) Litre Motorin (Kýrsal) Alýmý Ýþi. b ) Teslim Yeri : Ýdarenin ihtiyacý doðrultusunda 30.000 (Otuzbin) Litre Motorini Ýdarenin Alibeyköy Fidanlýðýndaki deposuna, 5.000 (Beþbin) Litre Motorini idarenin Kurtköy’deki deposuna teslim edecektir. c ) Teslim Tarihi : Sözleþme Ýmzalanmasýndan itibaren 31/12/2010 tarihine kadar teslimat yapýlacaktýr.

b ) Tarihi ve Saati

malý, asansörlü+yük asansörlü, 6 katlý, 2400 m 2 1.sýnýf sýfýr bina, sahibinden kiralýktýr. Ýrtibat Tlf. 0532 214 07 47 - 0212 651 91 92

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

ESAS NO: 2010/11

3. Ýhalenin a) Yapýlacaðý Yer

gayrimenkulleri sizler için araþtýrmaya ve sizleri birer gayrimenkul sahibi yapmaya hazýrýz. Bunun için aramanýz yeterli. 0 212 789 60 88 (sabit) 0 542 768 57 20 Ýrfan Bey (gsm turkcell) 0 545 643 08 76 Ýrfan-(gsm avea) n LAMÝNANT PARKE yaptýrmak hiç bu kadar ucuz olmamýþtý......... iddia ediyoruz ---vario---floorpan-- moonlock----laminant parke herþey dahil ( nakliye montaj) sadece.: 16 TL evet sadece 16 TL aramanýz yeter 0 506 976 28 84 n SAHÝBÝNDEN SATILIK, Eminönü'nün en iþlek caddesinde (Yeniyol. Prof. Cemil Birsel Caddesi No: 14 Eminönü - Ýst.) adresinde. Mercan Vergi Dairesine çýkan, ana caddenin üstünde, saðdan 8 veya 9. bina taban oturumu 40 m2. (toplam: 240.m 2 .) bodrumla beraber toplam 6,5 katlý kelepir sahibinden satýlýk komple bina. Her iþe, toptan ve perakende satýþýna uygun. Her katý müstakil bina. (Emlakçýlar lütfen aramasýn) - Orhan Ekin Tel : 0 533 216 45 85. Ýþ: 0212 527 08 00 - komple satýlýk bina fiyatý: 800.000.usd. (pazarlýk payý vardýr.) n YENÝBOSNADA DOÐU sanayii ve Altýnyýldýza, Yeþilköy havaalaný ve serbest bölgeye yakýn, üç yol cepheli, kapalý garajlý, çift showroom maðazalý, þirket merkezine, ihracatçý firmalara uygun, cam kapla-

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

: Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarý No: 33 Alibeyköy/Eyüp/ÝSTANBUL : 05.02.2010 - 14:00

4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticare ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge.

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : YEÞÝLOVA MAH. KARACILAR SK. NO: 40 CANÝK/SAMSUN ADA NO : 11035 PARSEL NO :1 VASFI : BÝNA ve Arsa MALÝKÝN ADI VE SOYADI : FETÝ DUZAK KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI- ANKARA KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Samsun ili, Canik ilçesi, Hacýismail köyü, 11035 ada, 1 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 19/3614 hissesinin (taþýnmazýn imar uygulamasý öncesindeki kaydý Samsun ili, Canik ilçesi, Yeþilova mah. 1349 ada, 21 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 872/2400 hissesi) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/6 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 06/01/2010 B: 2989

4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge. 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Ýstekliler, Enerji Piyasasý Kurumundan aldýklarý Bayilik Lisansýný ibraz, edeceklerdir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat, 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn/iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 70 Türk Lirasý karþýlýðý ayný adresten satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güzeltepe Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvarý No: 33 Alibeyköy/Eyüp-ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. B: 3556

AFYONKARAHÝSAR

Seminere Davet Konu : Ýttihadý Ýslâm Konuþmacý: Hamza Kara Tarih : 23 Ocak 2010 Cumartesi Saat: 20.00 Yer : Afyon Ýlme Hizmet Vakfý Seminer Salonu Organizasyon: Afyonkarahisar Yeni Asya Temsilciliði

Konferansa Davet

ÝSTANBUL

Konu : Mutlu Evlilik, Mutlu Aile Konuþmacý: Ali Ferþadoðlu Tarih : 23 Ocak 2010 Cumartesi Saat: 15.00 Yer : Yeni Asya Vakfý Konferans Salonu Vefa, Cemal Yener Tosyalý Caddesi, No: 117, Süleymaniye, Eminönü, Ýstanbul. Organizasyon: Yeni Eðitimciler Derneði Ýstanbul Þubesi

T. C. KIZILTEPE /MARDÝN ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerine haciz yolu ile yapýlacak takip taleplerinde ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ Örnek No: 163 : 2008/3273 ESAS : Çifçiler Tarým Ltd. Þti. : Av. Nazan Kaya Ramazanoðlu Psj. 1/3 Kýzýltepe / MARDÝN BORÇLU : Ziya Çetin Akçen Hacý Hüssam Sokak. No: 7/2 Moda Kadýköy / ÝSTANBUL BORÇ MÝKTARI : 43.432,33 TL. nin takip tarihinden itibaren fazlaya iliþkin haklarýmýz saklý kalmak kaydý ile asýl alacaða iþliyecek % 27 avans faizi, icra masraflarý ve vekâlet ücretleri ile birlikte BK’ nýn 84 m. Gereðince kýsmi ödemeler öncelikle faiz ve masraflardan mahsubu ile tahsili emridir. Borçlunun yukarýda yazýlý yerleþim yerine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliðe gönderilmiþ, borçlunun yerleþim yerinden ayrýldýðýndan bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiþtir. Zabýtaca yaptýrýlan araþtýrmada borçlunun tebligata yarar yerleþim yeri tespit edilemediðinden ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþ bu ödeme emrinin ilanen tebliðinden itibaren, yukarýda yazýlý borcu masraflarý ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödemeniz, takibin dayanaðý senet kambiyo niteliðini haiz deðilse 5 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrýca ve açýk dilekçe ile Ýcra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altýndaki imzanýn sizden sadýr sayýlacaðý imzanýzý haksýz yere inkâr ederseniz sözü edilen senede dayanan takip konusu alacaðýn % 40 oranýnda para cezasý ile mahkûm edileceðiniz ve Merciden bu itirazýnýzýn kabulüne dair karar getirmediðiniz takdirde cebri icraya devam olunacaðý, Borçlu olmadýðýnýz veya borcun itfa veya mehil verildiði veya zaman aþýmýna uðradýðý hakkýnda veya yetki itirazý varsa sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek Merciden itirazýn kabulüne dair bir karar getirmediðiniz takdirde cebri icraya devam olunacaðý, itiraz edilmediði veya borcu ödemediði takdirde 25 gün içerisinde Ý.Ý.K.’nun 74. maddeye, itiraz edilipte reddedildiði takdirde ise üç gün içinde 75'inci maddeye göre mal beyanýnda bulunmanýz, bulunmazsanýz hapisle tazyik olunacaðýnýz, mal beyanýnda bulunmaz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz ayrýca hapisle cezalandýrýlacaðýnýz ihtar olunur. 06/01/2010 B: 3005 DOSYA NO ALACAKLI VEKÝLÝ


13

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

ÝLAN T.C. BURSA VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YEÞÝL VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Vergi Dairemiz mükelleflerinden olup, adlarýna tanzim edilen ödeme emirleri mükelleflerimizin bilinen adreslerinde bulunamamasý nedeniyle teblið edilememiþtir. 213 Sayýlý Vergi Usul Kanununun 103106’ncý maddeleri ve 345 Seri Nolu VUK. Genel Tebliðinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, ilan listesinin Vergi Dairemiz ilan koymaya mahsus yerine asýldýðý tarih olan 15.01.2010 tarihini izleyen 15’inci gün ilan tarihi olup, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde vergi dairemize bizzat veya bilvekâle müracaat edilmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adresin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur.

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Hasan Asar'ýn eþi ve muhterem kardeþimiz Muammer Asar'ýn annesi, Sadýk Akýn ve Mehmet Okur'unkayýnvalidesi

Satý Asar

'ýn

B: 3402

ÝLAN T.C. DOÐANÞEHÝR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA)

T. C. NÝÐDE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATI ÝLE ) ESAS NO: 2005/605 KARAR NO: 2009/693

-ÝLANDavacýsý Havize Arýsoy davalýlarý Murat Alpay ve ark. olan Nüfusta Kayýt iptali davasýnýn yargýlamasý sonunda verilen hükmün davalý Murat Alpay’ýn adresinin belli olmadýðýndan ilanen tebliðine karar verilmiþ olmakla; Niðde Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 02.12.2009 tarih 2005/605 esas 2009/693 karar sayýlý ilamý ile: SÜBUT BULAN DAVACININ DAVASININ KABULÜ ÝLE-Niðde Merkez Yýldýztepe Kasabasý Bahçelievler Mah. Cilt no: 70 Hane no: 23 Bsn: 47’de 56794369144 TC nosu ile Nüf. Kayýtlý bulunan Mevlüt ve Gülüzar’dan olma 24.11.1973 Niðde d.lu MURAT ALPAY’ýn bu hanede bulunan KAYDININ ÝPTALÝ ÝLE, Niðde Merkez Yýldýztepe Kasabasý Cilt no: 70 Hane no: 23 Bsn: 7’de Mehmet ve Hava’dan olma 1933 d.lu Recep Alpay ve ayný yer Bsn: 23'de Nüf. Kayýtlý Eyüp ve Ümmehani’den olma 1935 d.lu Þerife Alpay hanesine, BABA ADININ RECEP, ANNE ADININ ÞERÝFE OLARAK YAZILMAK SURETÝ ÝLE KAYIT VE TESCÝLÝNE, Dair verilen kararýn ilanen tebliðine, ilanýn yayýn tarihinden 7 gün sonra Davalý MURAT ALPAY tarafýndan teblið edilmiþ sayýlacaðýna ve teblið tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde hükmün kesinleþeceði ilanen teblið olunur. 07.01.2010

B: 2896

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/5 Esas KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : GAZÝ MAH. BÜKREÞ SK. NO: 4 CANÝK/SAMSUN ADA NO : 11045 PARSEL NO :1 VASFI : BÝNA ve Arsa MALÝKÝN ADI VE SOYADI : HÝKMET ZEKTÝR KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI-ANKARA KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Samsun ili, Canik ilçesi, Teknepýnar köyü 11045 ada, 1 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 65/19012 hissesinin (taþýnmazýn imar uygulamasý öncesindeki kayýtlarý Samsun ili, Canik ilçesi, Gazi mah. 6573 ada, 7 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 206/2400 hissesi) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/5 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 06/01/2010

B: 2988

ÝLAN T. C. TARSUS 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN Esas No: 2010/12 Esas

Davacý DSÝ vekili Av. Filiz Maðaracý tarafýndan davalý Himmet kýzý Sultan Mirasçýlarý aleyhine mahkememize açýlan (Mersin ili Tarsus ilçesi Kayadibi köyünde kain 302 parsel sayýlý gayrimenkul ile ilgili olarak) kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve maliye hazinesi adýna tescili davasýnýn yapýlan yargýlamalarý sonunda 16.12.2008 tarihinde davanýn kabulüne dair verilen karar davacý vekili tarafýndan temyiz edilmiþ ve Yargýtay 18. Hukuk Dairesinin 05/10/2009 gün ve 2009/6062 esas 2009/7877 karar sayýlý ilamý ile BOZULMASINA karar verilmiþ olmakla, karar tashihi karar edilmediðinden; dava mahkememizin 2010/12 esasýna kaydedilmiþ olup, verilen tensip ara kararý gereðince; Tüm araþtýrmalara raðmen davalý Himmet kýzý Sultan mirasçýlarý’nýn adresi tespit edilemediðinden ve bu güne kadar adlarýna davetiye teblið edilemediðinden, davalý Himmet kýzý SULTAN MÝRASÇILARINI’na duruþma günü olan 23.02.2010 günü saat 09:25’de mahkememiz duruþma salonunda hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, duruþmaya gelmedikleri ve kendilerini davada bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargýlamanýn yokluklarýnda yapýlarak karar verileceði hususlarý HUMK.213 VE 337. maddeleri uyarýnca dava dilekçesi, duruþma günü tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 13.01.2010

B: 3024

T. C. ÇAY ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ SAYI : 2009/692 Tal.

B: 75978

T. C. ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLANEN DAVETÝYEDÝR ESAS NO: 2009/108 Esas Davacý T.Ýþ Bankasý A.Þ. Vekili tarafýndan davalýlar Erhan Mendilli ve diðerleri aleyhine Adana ili, Seyhan ilçesi, Kurtuluþ Mah. 1701 ada, 479 Parsel, Blok/giriþ: C/12 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý taþýnmazlar üzerindeki ortaklýðýn giderilmesi talebiyle Ortaklýðýn Giderilmesi davasý açýlmýþtýr. Mahkememizce yapýlan açýk yargýlama sýrasýnda verilen ara karar gereðince, Davalý Tuðba Mendilli (Örgen) adýna çýkartýlan davetiyenin teblið edilemediði zabýtaca da adresi tespit edilemediðinden ilanen davetiye çýkartýlmasýna karar verilmiþ olmakla, duruþmanýn atýlý olduðu 24/03/2010 günü saat 10:00’da duruþmada hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gýyabýnda duruþma yapýlarak karar verileceði hususu Tebligat Kanununun 28 ve devamý maddeleri gereðince dayetiye yerine geçerli olmak üzere davalý Tuðba Mendilli (Örgen)’e ilanen teblið B: 3145 olunur. 11/01/2010

ÝLAN GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ESAS NO: 2008/107 Esas KARAR NO: 2009/236 Davalý Pakize aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Davanýn kabulü ile Sinop ili Gerze ilçesi Belören Köyü'nün Cilt No: 11, Hane No: 62'de nüfusa kayýtlý Mustafa oðlu 1933 Gerze Doðumlu 20705653592 TC Kimlik No lu Davacý Hasan Ýyi ile ayný yer nüfusuna kayýtlý Halit kýzý 03/05/1957 Palu doðumlu 31444480974 TC Kimlik No lu Davalý Pakize Ýyi'nin 4721 sayýlý TMK'nýn 166/1 maddesi uyarýnca boþanmalarýna, Taraflar birbirlerinden maddi manevi tazminat ve nafaka talep etmediklerinden bu konuda hüküm kurulmasýna yer olmadýðýna, Yargýlama giderlerinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, Kararýn davalý Pakize Ýyi’nin tüm araþtýrmalara raðmen açýk adresinin tespit edilememiþ olmasý nedeniyle ilanen tebliðine karar verilmiþ olup iþ bu ilanýn gazetede yayýn tarihinden yedi gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur. B: 76290

Ý L A N T. C. CEYHAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2002/60 KARAR NO: 2005/140 Davacý Maliye Hazinesi vekili tarafýndan davalýlar Bedia Sökmen vs aleyhine Mahkememizde açýlan tapu iptali ve tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Mahkememizce verilen 07.04.2005 tarih ve 2002/602005/140 esas karar sayýlý ilamda davanýn kýsmen kabulüne karar verilmiþ olup davacý Maliye Hazinesi vekili tarafýndan dosyamýz temyiz edilmiþ ve Yargýtay 1.H.D.nin 04.05.2009 tarih ve 2009/2889-5173 esas karar sayýlý ilamý ile bozulmuþtur. Davacý Maliye Hazinesi vekili 18.06.2009 tarihli dilekçesi ile tashihi karar talebinde bulunmuþ ve davalýlardan Ömer kýzý Sakine Garipoðlu, Selim oðlu Ýnci’den olma 1955 doðumlu, Rýfat Düzgün’ün adresleri yapýlan tüm araþtýrmalara raðmen tespit edilememiþ olduðundan Sakine Garipoðlu ve Rýfat Düzgün adýna Yargýtay bozma ilamý ve tashihi karar dilekçesi tebliði yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 14.12.2009

B: 2873

Sayý: 2005/186 Esas 18/01/2010 Davacý, ALÝ COÞKUN ile Davalý, ÝRFANÝ KAYA arasýnda mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Satýmdan Kaynaklanan) davasý nedeniyle; Davacý vekili dava dilekçesinde tazminat miktarýný ýslah etmekle 10.000,00 TL. Tazminat miktarýný 80.000,00 TL.ye çýkarmýþ olmakla ýslah dilekçesinin Eyüp Alibeyköy çýrçýr mah. Kaygan sokak. No: 8 giriþ kata mukim davalýlar TAHÝR KAYA ve ÝRFANÝ KAYA’nýn adresleri zabýta araþtýrmasýna raðmen tesbit edilemediðinden duruþmanýn býrakýldýðý 24/02/2010 günü saat: 09.00'a býrakýlan duruþmada hazýr bulunmadýklarý taktirde gýyaplarýnda devam edilerek karara baðlanacaðýný bildirir meþruhatlý daB: 340 vetiye yerine ilanen teblið olunur.

ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2009/664 KARAR NO: 2009/496 HÜKÜM: Gerekçeleri yukarýda açýklandýðý üzere; Davanýn KABULÜNE kabul nedeni ile; 1- Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Hadýrlý mahallesi Cilt no: 107, Hane No: 132, BSN No: 90, TC No: 10729405390’da nüfusa kayýtlý Bilal Zeki ve Sibel’den olma 01.05.1986 d.lu Þerafettin Dirlik’in Þerafettin olan adýnýn önüne Can eklenmek sureti ile adýnýn CAN ÞERAFETTÝN olarak deðiþtirilmesine davacýnýn ad ve soyadýnýn Can Þerafettin DÝRLÝK olarak nüfus kayýtlarýna TESCÝLÝNE. B: 2688

ANKARA YENÝ ASYA OKUYUCULARI

TAZÝYE Kýymetli kardeþimiz Cafer Tarým'ýn annesi ve Serap Tarým'ýn kayýn validesi

Kadriye Tarým'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

KÜTAHYA YENÝ ASYA OKUYUCULARI T. C. ÝSKENDERUN AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN SAYI: 2008/902

ÝLAN GÝRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN

ESAS NO: 2005/576 DAVALILAR : 1- ALÝ BULAM 2- MUSTAFA CUMHUR BULAM 3- AHMET ÞÜKRÜ BULAM 4- KADRÝYE GÜLAY DEMÝRBAÞ 5- EMÝN GÜRSU 6 - YILMAZ BULAM Davacý vekili tarafýndan aleyhinize açýlan Ortaklýðýn Giderilmesi davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz veya tanýnmadýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü olan 11/03/2010 günü saat:10:30’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý ve karar verileceði hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.

B: 2902

T. C. ÞANLIURFA ÝÞ MAHKEMESÝ ÝLAN

DAVALI: Necmettin GÖL - Dýrgan ve Fatma oðlu Ýskenderun 1965 doðumlu Adresi bilinmiyor. Davacý Senem GÖL tarafýndan davalý Necmettin GÖL aleyhine açýlan boþanma davasýnýn Mahkememizde verilen ara kararý uyarýnca; Davalý adresi tespit edilemediðinden dava dilekçesinin ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma günü olan 11/02/2010 günü saat: 09.00’da yapýlacak olan duruþmaya gelmeniz veya sizi temsilen bir vekil göndermeniz, gelmediðiniz veya vekille temsil ettirmediðiniz takdirde HMUK’nun 213. ve 377. maddeleri uyarýnca davanýn yokluðunuzda devam edeceði ve karar verileceði TK.'nun 28. maddesi uyarýnca ilanen teblið olunur. 06/01/2010 B: 2884

SULTANBEYLÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ESAS NO: 2007/1196 Esas KARAR NO : 2009/523 SÝVAS Ýli, MERKEZ Ýlçesi, ASARCIK Köyü/mah. Cilt 83, hane 33, BSN: 157 TC: 37924533062‘de nüfusa kayýtlý, DURAN VE HATÝCE‘den olma, 04.03.1979 doðumlu davacý AYNUR ÇAÐLAYAN ile ayný hane BSN: 107 TC: 38029529592' de nüfusa kayýtlý SALÝ ve YETER’den olma 12/10/1981 doðumlu davalý EMRAH ÇAÐLAYAN’ýn mahkememizde yapýlan yargýlamasý sonunda boþanmalarýna karar verilmiþ olup, davalý Emrah ÇAÐLAYAN adresinden tüm aramalara raðmen tebliðe sarih adresi bulunamadýðýndan iþ bu kararýn ilan tarihinden itibaren 15 günlük yasal süresi içinde adý geçen davalý tarafýndan temyiz edilmediði takdirde kesinleþmiþ sayýlacaðý hususu teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. B: 3483

ESAS NO: 2008/296 KARAR NO: 2009/506 Davacý Enver Uçar vekili Av. Rüstem TÝKEN tarafýndan davalýlar Lami Saraç ve SGK Baþkanlýðý aleyhine mahkememize açýlan Hizmet Tespiti davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda: Mahkememizin 30.12.2009 tarih 2008/296 esas ve 2009/506 sayýlý kararý ile açýlan davanýn kabulüne, davacý Enver Uçar’ýn Lami Saraç nezdinde 01/04/1984 tarihinde 1 (bir) gün süre ile ve asgari ücretle çalýþtýðýnýn TESPÝTÝNE, Duruþmada vekil ile temsil edilen davacý lehine avukatlýk asgari ücret tarifesine göre avukatýn emeði, çabasý, iþin önemi ve niteliði ve davanýn süresi göz önüne alýnarak 575.00 TL. Vekâlet ücreti takdirine, bu ücretin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya verilmesine, Dosya içinde görülen ve davacý tarafýndan yapýlan toplam 248.00 TL.nin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya verilmesine temyiz yolu açýk olmak üzere karar verilmiþ, Dava aþamasýnda adreslerinde bulunamayan ve Ýlanen Tebligat yapýlan davalý Lami Saraç’a ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, kararýn ilgiliye ilanen tebliðinden itibaren 15 gün içerisinde yasa yoluna baþvurmalarý aksi takdirde kararýn ilgililer yönünden kesinleþmiþ olacaðý ilanen teblið olunur. 12.01.2010 B: 2887

ÝLAN T.C. BALIKESÝR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2009/185 Davacý Müþerref Uzdur Vekili Av. M. Birol Þahin tarafýndan davalý Fatma Mönce aleyhine açýlan ipotek bedelinin arttýrýlmasý davasýnýn yargýlamasýnda verilen ara kararýmýz gereðince; Davalý Ýsmail Hakký kýzý 1956 D.lu Fatma Mönce’ye Balýkesir Mrk. Gündoðan Mh. Tezger Cd. No: 12/2 adresi itibariyle tebligat yapýlamadýðý gibi zabýtaca da adresinin tespiti mümkün olmadýðýndan ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Adý geçenin duruþma günü olan 09/03/2010 günü saat 09.00'da mahkememiz de yapýlacak duruþmasýna bizzat katýlmasý veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediði veya kendisini bir vekille temsil ettirmediði taktirde yokluðunda duruþmaya devam olunacaðý ve bir karar verilebileceði HUMK.nun ilgili maddeleri gereðince dava dilekçesi ve gün tebliðine kain olmak üzere ilanen teblið olunur. 16.01.2010 L.M.

B: 2981

ÖRNEK: 25

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, Adet ve Kýymetleri yazýlý menkul mal satýþý çýkartýlmýþtýr. Birinci artýrma 25.02.2010 tarihinde saat: 10.30-10.40 saatleri arasýnda ADLÝYE BÝNASI ÖNÜ ÇAY /AFYONKARAHÝSAR adresinde yapýlacak ve O gün kýymetin % 60’ýna istekli bulunamadýðý takdirde 02.03.2010 tarihinde ayný yer saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadarki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýna paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu ve mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V. nin, damga vergisi alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmasý ilan olunur. NOT: Damga vergisi ve KDV alacaklýya aittir. Tellaliye satýþ bedelinden ödenecektir. Ýþtirakçilerden % 20 oranýnda geçici teminat alýnacaktýr. --Ýþ bu ilan tüm ilan tüm ilgililere teblið yerine kaimdir. S.NO: 1.

ESAS NO: 2009/119 Esas Davacý Ahmet Batur tarafýndan davalý Songül Batur aleyhine açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 16/02/2010 günü saat: 09:40’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, boþanma içerir dava dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 22.12.2009

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN (NULL SIFATIYLA)

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

TAKTÝR EDÝLEN DEÐERÝ: 22.000 TL

ADEDÝ: CÝNSÝ - NÝTELÝÐÝ VE ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ: 1 03 PH 475 Plakalý 2007 model Ford Marka Kapalý Kasa Transit Van Kamyonet Buz Beyazý Renkli yanlarýnda cam olmayan çalýþýr olup araç üzerinde Yapý Kredi Bankasý Lehine B: 2981 (Koçbank) rehin Bulunmaktadýr.

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/9 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : YEÞÝLOVA MAH. CEVDET PAÞA SK. TALAS GEÇÝDÝ NO: 4 CANÝK/SAMSUN ADA NO : 11030 PARSEL NO :2 VASFI : BÝNA ve Arsa MALÝKÝN ADI VE SOYADI : ÞEHRÝ KALYONCU KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI-ANKARA KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Samsun ili, Canik ilçesi, Hacýismail köyü 11030 ada, 2 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 163/8067 hissesinin (taþýnmazýn imar uygulamasý öncesindeki kayýtlarý Samsun ili, Canik ilçesi, Yeþilova Mah. 6548 ada, 3 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan hissesi) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/9 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 07/01/2010 B: 2984

T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/7 Esas KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : YEÞÝLOVA MAH. OÐUL GEÇÝDÝ. NO: 18 CANÝK/SAMSUN ADA NO : 11045 PARSEL NO :1 VASFI : BÝNA ve Arsa MALÝKÝN ADI VE SOYADI : MUHAMMET ÖZTÜRK KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI-ANKARA KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Samsun ili, Canik ilçesi, Teknepýnar köyü 11045 ada, 1 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan “139/19012 hissesinin” (taþýnmazýn imar uygulamasý öncesindeki kayýtlarý, Samsun ili, Canik ilçesi, Yeþilova mah. 6536 ada, 11 parsel numarasýnda davalý adýna kayýtlý bulunan 1/1 hissesi) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/7 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 06/01/2010 B: 2987


14

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

SPOR

Millî takýmý çalýþtýracak yeterlilikte deðil miyiz? BURSASPOR TEKNÝK DÝREKTÖRÜ ERTUÐRUL SAÐLAM, FUTBOL FEDERASYONU BAÞKANI MAHMUT ÖZGENER'ÝN YABANCI TEKNÝK DÝREKTÖR ISRARINI ANLAYAMADIÐINI SÖYLEDÝ. ur­sas­por'un­ ba­þa­rý­lý­ tek­nik­ di­rek­tö­rü­ Er­tuð­rul Sað­lam,­ mil­li­ ta­ký­mýn­ ba­þý­na­ ka­ri­yer­ sa­hi­bi­ ya­ban­cý­bir­an­tre­nör­ge­ti­re­ce­ðiz­di­yen­fe­de­ras­yon baþ­ka­ný­Mah­mut­Öz­ge­ner­ve­yö­ne­ti­ci­le­ri­ne­kýr­gýn­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­"Ye­ter­siz­ol­du­ðu­mu­zu­dü­þün­mü­yo­rum,­Mil­li­ta­ký­mýn­ba­þý­na­ye­ter­li­bir­Türk­an­tre­nör bu­la­ma­dýk­la­rý­ný­ söy­le­me­le­ri­ne­ bir­ an­lam­ ve­re­mi­yo­rum.­Ba­na­bir­tek­lif­ge­lir­se­ka­bul­et­me­ye­ce­ðim"­þek­lin­de­si­tem­de­bu­lun­du.­Bur­sas­por'da­bu­se­zon­Av­ru­pa­ ku­pa­la­rý­na­ ka­týl­mak­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­ten­ Er­tuð­rul Sað­lam­so­ru­la­rý­­þöy­le­ce­vap­la­dý:

B

Tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de de futbola büyük bir ilgi var. Evlerde sohbetlerin büyük bölümü futbol konuþularak geçiyor. Bunun sebebi nedir? Doð­ru,­fut­bol­en­faz­la­se­vi­len­spor­da­lý.­Ar­týk­ba­yan­la­rýn­da­fut­bo­lu­tar­týþ­ma­ya,­ko­nuþ­ma­ya­ve­yaz­ma­ya baþ­la­dý­ðý­ný­gö­rü­yo­ruz.­Eþ­le­ri­miz,­an­ne­le­ri­miz­de­fut­-

Kay­bet­me­yi­haz­met­mek­ka­zan­mak­tan­da­ha­zor­dur. Biz­ler­spo­run­i­çin­de­kay­bet­me­nin­de­ka­zan­ma­nýn­da ol­du­ðu­nu­in­san­la­ra­an­lat­ma­mýz­ge­rek.­Fut­bol­bir spor,­spo­run­da bir­ba­rýþ­un­su­ru,­eð­len­ce­ol­du­ðu­nu­in­san­la­ra­an­lat­ma­lý­yýz. Biz­bu­nu­an­la­týr­ve ö­züm­ser­sek­spo­ra­ba­kýþ­a­çý­mýz­de­ði­þir­se­yap­tý­ðý­mýz­iþ­da­ha­fay­da­lý­o­lur. Dün­ya­da­bir­kriz­var,­fa­kat­fut­bol­bu­kriz­den­en­az­et­ki­le­nen­sek­tör.­Bu­da­bi­ze­e­li­miz­de­çok­de­ðer­li­bir ü­rün­ol­du­ðu­nu­gös­te­riy­lor.­Biz­de­bu­ü­rü­nün­kýy­me­ti­ni­bil­me­li­yiz.­Bu­nun­i­çin her­ke­sin­e­lin­den­ge­le­ni­yap­ma­sý­la­zým. Biz­bir­zir­ve­ya­rý­þý­nýn­i­çin­de­yiz­bu­nun da­bas­ký­sý­ný­ya­þý­yo­ruz.­A­ma­bü­tün bun­la­ra­rað­men­düz­gün­ve­fa­ir­play i­çin­de­ol­ma­lý­yýz.­Lig­de­ü­çün­cü­yüz, fa­ir­play­li­gin­de­de­i­kin­ci­yiz.­Bu­da bi­ze­mut­lu­luk­ve­ri­yor.

Medyadaki eleþtirilerden ve yapýlan yorumlardan kendinize pay çýkarýyor musunuz? Med­ya­bi­zim­i­þi­mi­zin­bir­par­ça­sý, spor­ba­sý­ný­ol­ma­dan­spo­run­o­la­ca­ðý­na­da­i­nan­mý­yo­rum.­Türk­top­lu­mu­nu­yön­len­di­ren­ki­þi­ler­o­la­rak­doð­ru ha­ber­ci­lik­le­bu­nu­ya­par­sak­da­ha fay­da­lý­o­lu­ruz.­Ra­kam­lar­la­de­ðer­Bursaspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, Spor Editörümüz len­dir­me­ler­ya­par­ken­ha­ta­lar­da Erol Doyran'a, " Süper Ligde üçüncüyüz, fair play liginde de ikinya­ pa­bi­li­riz.­Li­gi­3.­sý­ra­da­bi­ti­ren­bir ciyiz. Bu da bize büyük mutluluk veriyor" þeklinde konuþtu. ta­kým­Türk­fut­bo­lu­a­dý­na,­bu­lun­bo­la­il­gi­du­yu­yor,­yo­rum­lar­ya­pý­yor­lar.­Bu­il­gi­ma­le­sef du­ðu­þe­hir­a­dý­na­hiç­bir­kat­ký­da ta­raf­ta­rý­ol­du­ðu­ta­kým­la­rýn­ta­raf­ta­rý­o­la­rak­ken­di­ne­sta­- bu­lu­na­maz­alt­ya­pý­dan­e­le­man­a­tü­be­lir­le­me­ye­baþ­lý­yor.­Ben­çok­in­san­ta­ný­yo­rum­ta­- la­maz,­8.­sý­ra­da­bu­lu­nan­bir­ta­raf­ta­rý­ol­du­ðu­ta­kým­ma­çý­kay­be­din­ce­i­þi­ne­ya­da­o­ku­- kým­hem­üst­ta­ký­ma­hem­de­bu­lu­na­git­mi­yor.­Be­nim­oð­lum­da­kay­bet­ti­ði­miz­maç­so­- lun­du­ðu­þeh­re­kat­ký­lar­ya­par­bu nun­da­o­ku­la­git­me­ye­ce­ði­ni­söy­lü­yor.­Spo­run­de­ðer­le­ri ta­kým­da­ha­ba­þa­rý­lý­dýr.­E­leþ­ti­ri­ve­ev­ren­sel­li­ði­ta­ma­men­kay­bol­du.­Es­ki­den­maç­lar­da, lir­ken­ya­pý­lan­e­leþ­ti­ri­ler­den­bir­maç­lar­dan­son­ra­kav­ga­e­di­lir­di,­þim­di­i­se­ý­sýn­ma­ya­çý­- þey­ler­al­mak­is­ti­yo­ruz.­Bun­la­ra kan­lar­maç­tan­45­da­ki­ka­ön­ce­kav­ga­e­di­yor­lar. da­dik­kat­et­me­li­yiz. Kazanýnca herþey toz pembe, kaybedince vurup kýrýyoruz. Spor centilmenlik deðil mi?

A Milli Takým teknik direktörlüðü teklifi gelirse

kabul etmeyeceðinizi söylediniz. Neden böyle bir açýklamada bulundunuz? Mil­li­ ta­ký­mýn­ ba­þý­na­ ka­ri­yer sa­hi­bi­ya­ban­cý­bir­an­tre­nör­ge­ti­re­ce­ðiz­di­yen­fe­de­ras­yon­baþ­ka­ný­ve­yö­ne­ti­ci­var.­Ay­rý­ca­ya­ban­cý­ tek­nik­ a­dam­ is­te­yen ba­sýn­men­sup­la­rý­da­var. Bu­nu­an­la­ya­mý­yo­rum. Mil­li­ ta­kým­da­ gö­rev yap­mak­ bi­zim­ i­çin þe­ref­tir,­ fa­kat­ þu­an bir­ tek­lif­ ge­lir­se­ is­te­mi­yo­rum­ de­rim. Çün­k ü­ TFF'nin Baþ­k a­n ý­ da­ mil­l i ta­k ým­l ar­d an­ so­rum­l u­ yö­n e­t i­c i­s i de­ ya­ban­c ý­ ho­c a ge­ti­re­ce­ði­ni­söy­le­miþ.­ Ye­t er­s iz­ ol­du­ðu­mu­zu­dü­þün­mü­y o­r um,­ Mil­l i ta­ký­mýn­ ba­þý­na­ ye­ter­li­ bir­ Türk­ an­tre­nör­ bu­la­ma­dýk­la­rý­ný­ söy­le­me­le­ri­ne bir­an­lam­ve­re­mi­yo­rum.­ Ben­ is­te­mi­yo­rum,­ a­ma­ Türk­ tek­nik a­dam­l a­r ýn­ mil­l i­ ta­ký­mýn ba­þýn­da­ la­yý­kýy­la­ gö­rev­ ya­pa­cak­la­rý­na­da­i­na­ný­yo­rum. Bur sas por'da bu se zon neler hedefliyorsunuz? Bur­sas­por'la­Av­ru­pa­ku­pa­la­rý­na­ ka­týl­ma­yý,­ bü­yük­ ta­kým­lar­la þam­pi­yon­ ol­mak­la­ eþ­de­ðer­ gö­rü­yo­rum.­ Sam­suns­por,­ Kay­se­ris­por,­Be­þik­taþ'ýn­bir­bö­lü­mün­de­ ve­ Bur­sas­por'da­ çok­ de­ðer­li in­san­lar­la­ ça­lýþ­tým.­ Be­þik­taþ'ta çok­ da­ cid­di­ye­ al­ma­dý­ðým­ ba­zý çý­kýþ­lar­ da­ ya­þan­dý.­ Bir­ dö­ne­min­de­de­sý­kýn­tý­ya­þa­dým.­Fa­kat þu­an­da­ bu­lun­du­ðum­ ku­lüp­ten­çok­mem­nu­num.

‘Çöl Kaplaný’ ödülle dönüyor ARJANTÝN ÝLE ÞÝLÝ TOPRAKLARINDA 1-17 OCAK TARÝHLERÝ ARASINDA DÜZENLENEN 32. DAKAR RALLÝSÝ'NDE YARIÞAN KEMAL MERKÝT MEKANÝK DESTEK ALMADAN YARIÞANLAR KATEGORÝSÝNDE BÝRÝNCÝLÝK KUPASINI KAZANDI.

Bugs Bunny "Basket Show" 3-7 Þubat'ta GEÇEN yýl­Ýstanbul'da­gerçekleþtirdikleri­buz­gösterisi­ile­çocuklarýn­tatiline­keyif­katan,­ünlü­çizgi film­kahramaný­Bugs­Bunny­ve arkadaþlarý,­Þubat­ayýnda­yeniden Türkiye'ye­geliyor.­Üstelik­bu­kez Ýbrahim­Kutluay­ve­Face­Team­ile basketbol­sahasýnda­olacaklar­Bugs Bunny­ile­"Basket­Show"­gösterisi­3 -­7­Þubat­2010­tarihleri­arasýnda Ýçim­Smartt­ana­sponsorluðunda, BKM­ve­NTV­Spor­organizasyonuyla­Türkiye'de­olacak.­Gösteriler Ýstanbul­ile­sýnýrlý­deðil.­Ekip­3 Þubat­2010­Çarþamba­günü­Ankara Atatürk­Spor­Salonu'nda,­4­Þubat Perþembe­günü­Ýzmir­Karþýyaka Spor­Salonu'nda­ve­6-7­Þubat­tarihlerinde­Ýstanbul­Abdi­Ýpekçi­Spor Salonu'nda­da­seyirciyle­buluþacak. Show­bo­yun­ca­dans­gös­te­ri­le­ri­ni, bas­ket­bol­gös­te­ri­le­ri­iz­le­ye­cek.­

MEKANÝK des­tek­ al­ma­dan­ ya­rý­þan­lar ka­te­go­ri­si­1.ci­si­Ke­mal­Mer­kit,­Da­kar Ral­li­si'nden­ ö­dül­le­ dö­nü­yor.­ 1-17­ O­cak­ ta­r ih­l e­r i­ a­r a­s ýn­d a­ Ar­j an­t in-Þi­l i top­rak­la­rýn­da­ dü­zen­le­nen­ 32.­ Da­kar Ral­l i­s i­ so­n a­ er­d i.­ ­ Bu­ bü­y ük­ ral­l i­d e Tür­ki­ye'yi­ tem­sil­ e­den­ Ke­mal­ Mer­kit zor­lu­ ya­rý­þý­ bi­ti­re­rek­ Ge­nel­ Klas­man­da­ilk­50­a­ra­sýn­da­yer­al­dý.­Mer­kit­ay­rý­ca­"Mal­le­Mo­to"­me­ka­nik­des­tek­al­ma­dan­ya­rý­þan­lar­ka­te­go­ri­sin­de­1.ci­lik ku­p a­s ý­n ýn­ sa­h i­b i­ ol­d u.­ 33­ ül­k e­d en 500'ün­ ü­ze­rin­de­ ta­ký­mýn­ start­ al­dý­ðý 15­ gün­lük­ ya­rýþ­ta­ fi­ni­þe­ va­ra­bi­len­ ya­rýþ­ma­cý­lar­ bü­yük­ bir­ o­nur­ ve­ se­vinç ya­þa­dý­lar.­Ya­rýþ­ta­start­a­lan­150­mo­to­sik­let­çi­den­ 88'i­ zor­lu­ ral­li­yi­ ta­mam­la­ya­rak­ fi­niþ­ pod­yu­mu­na­ çýk­ma­ya­ hak ka­zan­dý.­Ül­ke­mi­zi­55­nu­ma­ra­i­le­mo­to­sik­let­ka­te­go­ri­sin­de­tem­sil­e­den­Ke­mal­Mer­kit­KTM­690­En­du­ro­R­mo­to­sik­le­tiy­le­ya­rý­þý­ba­þa­rýy­la­ta­mam­la­dý. Mer­kit­top­lam­da­71sa­at­28­da­ki­ka­44 sa­ni­ye­ i­le­ Ge­nel­ Klas­man­da­ 49.­ sý­ra­yý el­de­ et­ti.­ Çöl­ Kap­la­ný­ la­kap­lý­ Ke­mal Mer­kit­21­O­cak­Per­þem­be­ak­þa­mý­sa­at­ 20..0'de­ A­t a­t ürk­ Ha­v a­l i­m a­n ý'na THY'nin­ta­ri­fe­li­u­ça­ðý­i­le­ge­le­cek. FÝNÝÞTE TÜRK BAYRAÐI DALGALANDI 17­ O­cak­ Pa­zar­ gü­nü­ Ar­jan­tin'nin baþ­ken­ti­ Bu­e­nos­ A­i­res'de­ bir­kez­ da­ha bin­ler­ce­ki­þi­nin­ka­týl­dý­ðý­Pod­yum­Se­re­mo­no­si­ i­le­ so­na­ e­ren­ 32.­ Da­kar­ Ral­li­si'ný­ mo­to­sik­let­ ka­te­go­ri­sin­de­ Fran­sýz Cyril­ Des­pres­ ka­zan­dý.­ 2.'li­ði­ Nor­veç­li Pal­ an­ders­ Ul­le­val­se­ter,­ 3.lü­ðü­ Þi­li'li

mo­to­sik­let­çi­Lo­pez­Con­tar­do­el­de­et­ti. Da­kar­Türk­Ta­ký­mý­da­bu­bü­yük­ya­rýþ­ta­ Tür­ki­ye'yi­ en­ i­yi­ þe­kil­de­ tem­sil­ et­me­y e­ ça­l ý­þ ýr­k en,­ pod­y um­d a­ Ke­m al Mer­kit­i­le­Türk­bay­ra­ðý­dal­ga­lan­dý.­Ke­mal­Mer­kit­"­Her­þey­þu­an­i­çin­di.­Fi­niþ pod­yu­mun­da­Türk­bay­ra­ðý­ný­dal­ga­lan­-

dýr­mak.­9.000­ki­lo­met­re­lik­zor­lu­yol­cu­lu­ðu­ta­mam­la­dý­ðým­i­çin­ve­ül­ke­me­bi­rin­c i­l ik­ ö­d ü­l üy­l e­ dö­n ü­y or­ ol­m a­n ýn mut­lu­lu­ðu­nu­ ya­þý­yo­rum.­ 15­ gün­ bo­yun­ca­ zor­lan­dý­ðým­ çok­ an­lar­ ol­du­ an­cak­yýl­ma­dan­bu­zor­lu­ya­rý­þý­5.­kez­bi­tir­dim."­di­ye­rek­gö­rüþ­le­ri­ni­be­lirt­ti.­

BUGÜN DÖNÜYOR: Türkiye'yi 55 numara ile motosiklet kategorisinde temsil eden Kemal Merkit, KTM 690 Enduro R motosikletiyle yarýþý baþarýyla tamamladý. Merkit, toplamda 71 saat 28 dakika 44 saniye ile genel klasmanda 49. sýrayý elde etti. 'Kemal Merkit, bu akþam Ýstanbul'a gelecek. FOTOÐRAF: CÝHAN

DAKAR RALLÝSÝ KAZA VE ÖLÜMLE GÜNDEME GELDÝ 32. Dakar Rallisi 2010 yýlýnda da birçok kaza ve ölümle gündeme geldi. Yarýþýn ilk gününde Arjantin'li bir seyircinin ölümü ile sarsýlan ralli 3. etapda 25 motosikletçinin yarýþ dýþý kalmasýyla zorluðunu birkez daha gösterdi. 5. etapta da 12 motosikletçi yarýþ dýþý kaldý. Hep üst sýralarda kendine yer bulan Fransýz David Casteu da bu etapda yarýþ dýþý kalan motosikletçiler arasýnda yer alýrken, 56 numara ile yarýþan Kutlu Torunlar da bu etapda sað el bileðindeki kýrýk nedeniyle yarýþ dýþý kalmak zorunda kaldý.

Disiplinsiz hareketleri yüzünden Fenerbahçe'de gözden çýkarýlan Önder Turacý'nýn, Ýngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'la görüþtüðü ve anlaþmak üzere olduðu belirtildi.

Everton Önder Turacý'yý kiralýk oynatmak istiyor FENERBAHÇE'DE Ka­zým'la­ bir­lik­te göz­den­ çý­ka­rý­lan­ Ön­der­ Tu­ra­cý'nýn, Ýn­gil­te­re­ Pre­mi­er­ Li­gi­ e­kip­le­rin­den E­ver­ton'la­gö­rüþ­tü­ðü­ve­an­laþ­mak­ü­ze­re­ ol­du­ðu­ be­lir­til­di.­ Lu­cas­ Ne­ill'i Ga­la­ta­sa­ray'a­ ve­ren­ E­ver­ton'ýn­ Ön­der'i­dört­ay­lý­ðý­na­ki­ra­la­mak­i­çin­Fe­ner­bah­çe­ ku­lü­bü­ne­ baþ­vur­du­ðu­ id­di­a­ e­dil­di.­ Rad­yos­por'da­ ye­ra­lan­ ha­be­re­ gö­re,­ E­ver­ton'lý­ yet­ki­li­le­rin­ se­zon­ so­nun­da­ Ön­der'in­ sa­týþ­ op­si­yo­nu­nu­da­is­ter­ken,­bu­yön­de­ki­ya­zýþ­ma­la­rýn­ de­vam­ et­ti­ði­ öð­re­nil­di.­ Ön­der'i­ af­fet­me­yi­ dü­þün­me­yen­ Fe­ner­bah­çe­ yö­ne­ti­mi­nin­ de­ ge­len­ tek­li­fe

sý­cak­ bak­tý­ðý­ bil­di­ril­di.­ E­ver­ton'ýn, Ga­la­ta­sa­ray'a­ gi­den­ Lu­cas­ Ne­ill'ýn ye­ri­ni­ dol­dur­mak­ ve­ sa­vun­ma­ya­ al­ter­na­tif­o­luþ­tur­mak­a­ma­cýy­la­Ön­der i­çin­ha­re­ke­te­geç­ti­ði­öð­re­nil­di.­ F.BAHÇE'DEN "NENE" AÇIKLAMASI Fe­ner­bah­çe­ Ku­lü­bü,­ Mo­na­co­lu fut­bol­cu­ Ne­ne­ ­ i­le­ il­gi­len­dik­le­ri­ne yö­ne­lik­ ya­zý­lý­ ve­ gör­sel­ ba­sýn­da­ yer a­lan­ha­ber­le­rin­ger­çe­ði­yan­sýt­ma­dý­ðý­ný­ a­çýk­la­dý.­ Sa­rý-la­ci­vert­li­ ku­lüp­ten­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­''Mo­na­co­lu fut­bol­cu­yu­ku­lü­bü­mü­ze­trans­fer­et­me­ye­yö­ne­lik­hiç­bir­gi­ri­þi­mi­miz­ol­ma­mýþ­týr''­de­nil­di.

Trabzon Fatih Tekke'nin transferini askýya aldý TRABZONSPOR Ku­lü­bü­Rus­ya'nýn Ze­nit­Pe­ters­burg­ta­ký­mý­o­yun­cu­su­Fa­tih­Tek­ke'nin­trans­fe­ri­ni­don­dur­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­yö­ne­tim­ku­ru­lu­nun­ca­mi­a­dan­ge­len­ta­le­bi de­göz­ö­nün­de­bu­lun­du­ra­rak,­tek­nik kad­ro­nun­da­o­lu­ruy­la,­bir­sü­re­dir­es­ki fut­bol­cu­la­rý­Fa­tih­Tek­ke'nin­trans­fe­riy­le­il­gi­li­sü­re­ci­baþ­lat­tý­ðý­ve­bu­yön­de cid­di­bir­ça­lýþ­ma­yü­rüt­tü­ðü­be­lir­til­di. A­çýk­la­ma­da,­þöy­le­de­vam­e­dil­di:­''An­cak­ka­rar­lý­gi­ri­þim­le­re­rað­men,­ma­a­le­sef­trans­fe­rin­so­nuç­lan­dý­rýl­ma­sý­a­dý­na­o­lum­lu­me­sa­fe­kay­de­di­le­me­miþ­tir.­Se­zon­ba­þýn­da­bon­ser­vi­sin­a­lýn­ma­sýy­la­il­gi­li­te­mas­la­rýn so­nuç­ver­me­me­si­nin­ar­dýn­dan,­Fa­tih­Tek­ke­i­le­va­rý­lan mu­ta­ba­ka­ta­rað­men,­­söz­ko­nu­s u­an­l aþ­m a­n ýn­da kar­þý­ta­raf­tan­yok sa­yýl­ma­sý,­gö­rüþ­me­le­rin­sey­ri­ne sek­t e­ vur­m u þ ­t u r . ' ' Ze­nit­Ku­-

lü­bü­i­le­yü­rü­tü­len­te­mas­la­rýn­trans­fer u­mu­du­nu­do­ður­du­ðu­­kay­de­di­len­a­çýk­la­ma­da,­þöy­le­de­nil­di:­''An­cak­bon­ser­vis­i­çin­ya­pý­lan­ye­ni­se­ya­hat­pla­ný­na ve­­tüm­ýs­rar­lý­a­ra­ma­la­ra­rað­men­Fa­tih Tek­ke'ye­u­la­þý­la­ma­mýþ­týr.­Bu­gün­i­se­o­yun­cu­nun­ken­di­siy­le­ger­çek­leþ­ti­ri­len te­le­fon­gö­rüþ­me­sin­de,­da­ha­ön­ce­av­ro de­ðe­ri­o­la­rak­ya­pý­lan­­an­laþ­ma­nýn­ye­ni söz­leþ­me­ye­te­mel­o­la­ma­ya­ca­ðý­tav­rýy­la kar­þý­la­þýl­mýþ­týr.­Bu­a­ra­da,­Ze­nit­Ku­lü­bü­yet­ki­li­le­ri,­gö­re­ve­ge­len­tek­nik­di­rek­tör­le­ri­nin­Fa­tih­Tek­ke'yi ye­ni­dö­nem­i­çin­baþ­la­ya­cak ha­zýr­lýk­kam­pýn­da­gör­mek­is­te­di­ði­bil­gi­si­ni­ta­ra­f ý­m ý­z a­i­l et­m iþ­l er­d ir. Böy­le­lik­le,­yö­ne­tim­ku­ru­lu­muz­lko­nu­nun­da­ha­faz­la­gün­de­mi­meþ­gul­et­me­me­si­i­çin­bu trans­fe­rin­don­d u ­r u l ­m a ­s ý k a ­r a ­r ý ­n a var­mýþ­týr.''

Arda'dan Neill'e: Hoþgeldin G.SARAY'IN YENÝ TRANSFERÝ ÝLK ÝDMANINDA SICAK KARÞILANDI. GALATASARAY, Ga­zi­an­teps­por­i­le haf­ta­so­nun­da­oy­na­ya­ca­ðý­Turk­cell Sü­per­Lig'in­i­kin­ci­ya­rý­ilk­ma­çý­nýn­ha­zýr­lýk­la­rý­ný­sür­dür­dü.­Tek­nik­di­rek­tör Frank­Rij­ka­ard­yö­ne­ti­min­de,­Flor­ya Me­tin­Ok­tay­Te­sis­le­ri'nde­ger­çek­leþ­ti­ri­len­ve­yak­la­þýk­bir­sa­at­sü­ren­ça­lýþ­ma­da,­ye­ni­trans­fer­Lu­cas­Ne­ill­de­yer al­dý.­A­vus­tral­ya­lý­fut­bol­cu­nun­ilk­ça­lýþ­ma­sýn­da­is­tek­li­ve­tek­nik­ha­re­ket­le­ri dik­ka­ti­çek­ti.­Kap­tan­Ar­da­Tu­ran,­Lu­cas­Ne­ill'a­sa­mi­mi­bir­þe­kil­de­''Hoþ­gel­din''­der­ken,­tec­rü­be­li­o­yun­cu­nun­ta­kým­ar­ka­daþ­la­rý­na­he­men­ý­sýn­dý­ðý­gö­rül­dü.­Kar­la­kap­lý­alt­sa­ha­da­ya­pý­lan id­man­da­fut­bol­cu­lar,­ý­sýn­ma­ha­re­ket­le­ri­nin­ar­dýn­dan,­bir­bir­le­ri­ni­sýrt­la­rýn­da­ta­þý­yýp,­ha­va­da­gö­ðüs­gö­ðü­se­çar­pý­þa­rak­il­ginç­ha­re­ket­ler­yap­tý­lar.­Fut­bol­cu­la­rýn­bir­hay­li­hýrs­lý­ve­is­tek­li­ol­du­ðu göz­le­nen­an­tren­man,­dar­a­lan­da­top kap­ma­ve­pas­ça­lýþ­ma­sý­i­le­so­na­er­di. CUADRAT'A KARLI ÞAKA Ga­la­ta­sa­ray­lý­fut­bol­cu­lar,­Ar­da­ve E­la­no'nun­ön­der­li­ðin­de­kon­dis­yo­ner Car­los­Cu­ad­rat'a­''kar­lý''­þa­ka­yap­tý­lar. An­tren­ma­nýn­ar­dýn­dan­üst­sa­ha­da tur­a­tan­fut­bol­cu­lar,­bu­sý­ra­da­a­ra­la­rýn­da­an­la­þýp­Ýs­pan­yol­kon­dis­yo­ne­ri ye­re­yýk­tý­lar­ve­hep­si­bir­den­Cu­ad­rat'a­kar­to­pu­at­tý­lar.­An­tren­man­böy­le­ce­eð­len­ce­li­bir­þe­kil­de­so­na­er­di.

Hidayet Türkoðlu 3 sayýda kaldý nNBA To­ron­to­ Rap­tors'ýn­ dep­las­man­da­ Cle­ve­land­ Ca­va­li­ers'a­ 108100­ ye­nil­di­ði­ maç­ta,­ mil­li­ bas­ket­bol­c u­ Hi­d a­y et­ Tür­k oð­l u­ 3­ sa­y ý kay­det­ti.­ Qu­ic­ken­ Lo­ans­ A­re­na'da 20­bin­562­ki­þi­nin­iz­le­di­ði­kar­þý­laþ­ma­nýn­ 24­ da­ki­ka­sý­ný­ sa­ha­da­ ge­çi­ren­Tür­koð­lu,­3­sa­yý­ü­re­tip,­3­a­sist yap­tý,­ 3­ sa­vun­ma­ ri­ba­un­du­ a­lýp,­ 2 de­top­çal­dý.­Rap­tors'da­21­sa­yý,­10 ri­ba­unt­ ve­ 3­ a­sist­le­ ''do­ub­le-do­ub­le''­ ya­pan­ Chris­ Bosh'un­ per­for­man­sý­ye­nil­gi­yi­ön­le­ye­medi.

Hakemler açýklandý n22 Ocak Cuma, 20.00­ Fe­ner­bah­çe-De­niz­lis­por:­ Bün­ya­min­ Ge­zer, 23 Ocak Cumartesi 14.00­ Es­ki­þe­hirs­por-Ma­ni­sas­por:­ Ab­dul­lah­ Yýl­maz,­ 14.00­ Ka­sým­pa­þa-Bur­sas­por: Yu­nus­ Yýl­dý­rým,­ 19.00­ Be­þik­taþ-Ýs­tan­bul­ Bü­yük­þe­hir­ Be­le­di­yes­por: Cü­neyt­Ça­kýr,­24 Ocuk Pazar, 14.00 Kay­se­ris­por-Genç­ler­bir­li­ði:­ Mus­ta­fa­Ka­mil­A­bi­toð­lu,­14.00­An­ka­ra­gü­cü-Di­yar­sa­kýrs­por:­ Ser­kan­ Çý­nar, 15.00­ Trab­zons­por-Si­vass­por:­ Tol­ga­Öz­kal­fa,­19.00­Ga­la­ta­sa­ray-Ga­zi­an­teps­por:­Ay­te­kin­Dur­maz.­


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 21 OCAK 2010 PERÞEMBE

ÇEVRE

“Su Manifestosu” yayýnlandý

Karada ve denizde çýkan fesad

ÇEVRECÝ BAKIÞ

TÜRKÝYE’NÝN 81 ÝLÝNDEN GELEN KATILIMCILARLA GERÇEKLEÞTÝRÝLEN TÜRKÝYE SU MECLÝSÝ’NÝN GENEL KURULU’NCA “SU MANÝFESTOSU” YAYINLANDI. MANÝFESTODA “SU ALINIP SATILACAK TÝCARÎ BÝR MAL DEÐÝLDÝR” DENÝLDÝ. ÖMER ÞENÖZ ÝKÝZDERE / RÝZE

CEVAT ÇAKIR cevatcakir53@hotmail.com

ürkiye’de uygulanan su politikalarýnýn maðdur ettiði insanlar 16-17 Ocak 2010’da Rize Ýkizdere’de düzenledikleri ilk genel kurul toplantýsýnda Türkiye Su Meclisi’ni kurdu. Türkiye’nin 81 ilinden gelen katýlýmcýlarla gerçekleþtirilen Türkiye Su Meclisi’nin Genel Kurulu’nda Yürütme Kurulu Üyeliði’ne Artvin’den Bedrettin Kalýn, Muðla’dan Berna Babaoðlu Ulutaþ, Çanakkale’den Güneþin Oya Aydemir, Ýstanbul’dan Güven Eken, Antalya’dan Hediye Gündüz, Rize’den Kadem Ekþi, Ýstanbul’dan Ümit Gürses, Konya’dan Pervin Çoban ve Zonguldak’tan Yakup Okumuþoðlu seçildi. Suyla ilgili yanlýþ uygulamalarý engellemek amacý ile çalýþacak Türkiye Su Meclisi, toplantý sonrasýnda “Su Manifestosu”nu da ilan etti. Ýkizdere’deki RÝDOS Otel’deki toplantý sonrasý ilân edilen “Su Manifestosu”nda “Yaþam, suyla baþlamýþtýr. Su olmadýðýnda sona erecektir. Su alýnýp satýlacak ticari bir mal deðildir, tüm canlýlarýn ulaþmaya hakký olan doðal bir varlýktýr” denildi. “Türkiye’nin dereleri, nehirleri, gölleri ve yer altý sularý son elli yýldýr artan bir hýzla talan edilmektedir. Kýsa bir süre içinde, Marmara Denizi’nden daha büyük bir göl alaný kurutulmuþ, yüzlerce nehir ve derenin doðal iþleyiþi bozulmuþ, yer altý sularýmýz onlarca metre aþaðýya inmiþtir” denilen açýklamada þu görüþlere yer verildi: “Bu nedenlerle, sayýsýz canlý türünün nesli tükenmiþ, tarým alanlarý çoraklaþmýþ, coðrafi belleðimiz parçalanmýþ ve atalarýmýzdan miras aldýðýmýz çok sayýda doðal ve tarihi alan sular altýnda kalmýþtýr. Barajlar, hidroelektrik santraller, doðal göllerin kurutulmasý ve yanlýþ sulama uygulamalarý bu yok oluþun ana nedenleridir. Oysa, insan dahil olmak üzere doðanýn her bir zerresi, hayatta kalabilmek için göl, nehir, dere ve yer altý sularýnýn bütünlüðüne, yani saðlýklý bir su döngüsüne muhtaçtýr. Durum böy-

T

Y

Ýki gün süren ve 17 Ocak 2010’da sora eren “Türkiye Su Meclisi” toplantýsý, Rize’nin Ýkizdere ilçesindeki RÝDOS Otel’de düzenlendi. Konya’dan gelerek toplantýya katýlan Yörük temsilcisinin kýyafeti büyük ilgi gördü. Türkiye Su Meclisi, “Sular boþa akmasýn” anlayýþýný deðiþtirmek için “Su Boþa Akmaz” pankartlarý taþýyarak yürüyüþ yaptý.

le devam ederse, bu coðrafyadaki yaþam, tarihte hiç görülmediði kadar tehlike altýna girecektir. Türkiye’deki bitki ve hayvan türlerinin büyük kýsmý yok olacak ve yüz binlerce insan doðduklarý topraklarý terk edecektir.” “Su hakký, insan haklarýnýn gerçekleþmesi için bir zorunluluktur” denilen “Su Manifestosu”nda “Su, insan dahil tüm canlýlar için ayný derecede deðerlidir. Suyla ilgili meseleler, ancak böyle bir anlayýþýn hakim olduðu adalet duygusu ile çözülebilir” görüþüne de yer verildi. Manifestoda ayrýca þu tesbitler de yapýldý: “Su, günübirlik deðiþen yasal düzenlemelerin öznesi olamaz. Kesin düzenlemelere sahip ekolojik te-

melli bir su yasasý, su ihtiyacýnýn doðru ve adil temini için en temel zorunluluktur. Su korsanlýðý ile buna aracýlýk eden hiçbir ulusal veya uluslar üzeri örgütlenmeler desteklenemez. Yer altý sularýndan doðal dolum hýzýndan daha fazlasý çekilemez. Kurak iklime sahip bölgelerde salma sulama yapýlamaz. Suyun havzalar arasýndaki veya bulunduðu havza içerisindeki doðal döngüsünü parçalayan faaliyetler oluþturduklarý ekolojik, ekonomik ve sosyolojik zararlar nedeniyle kabul edilemez. Suya eriþim hakký, toplumun tüm kesimleri için sürekli ve eþit olmalýdýr. Bizler, Türkiye’nin dört bir yanýndan gelen sivil toplum kuruluþlarý, hukukçular ve bilim

insanlarý, Rize, Ýkizdere’de buluþtuk. Burada, yukarýda tanýmlanan koþullar ve nedenlerden dolayý, Türkiye Su Meclisi’ni kurduk. Amacýmýz, doða hakkýný anayasal güvence altýna alarak suyun kamu tarafýndan sahiplenilmesini saðlamaktýr. Bu gerçekleþene kadar, tüm hidroelektrik santral (HES), baraj ve drenaj projelerinin, havzalar arasý su transferi ve sulama projelerinin karþýsýndayýz. Türkiye Su Meclisi, yukarýda belirtilen esaslarýn tamamý uygulanana kadar çalýþmalarýný sürdürmeye kararlýdýr. Meclis, havadan, topraktan ve sudan aldýðýmýz yaþam enerjisinin, insan eliyle üretilen enerjilerden çok daha önemli olduðunun farkýndadýr.”

Yaban hayatý için ekolojik köprüler YOL VE OTOBANLARLA BÖLÜNEN TABÝÎ ALANLAR, EKOLOJÝK KÖPRÜLERLE BÝRBÝRÝNE BAÐLANACAK. ÇEVRE ve Orman Bakanlýðý Orman Genel Müdürlüðünce baþlatýlan proje kapsamýnda, yol ve otobanlarla bölünen tabiî alanlar, biyoçeþitliliðin sürdürülebilmesi için ekolojik köprülerle birbirine baðlanacak. Orman Genel Müdürü Osman Kahveci nüfusun çoðalmasýyla birlikte artan ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna yönelik ortaya çýkan kentsel, endüstriyel, tarýmsal ve benzeri alan kullanýmlarýnýn, tabiî hayat alanlarýnýn parçalanmasýnýn en yaygýn sebebi olduðunu belirtti. Araþtýrmalara göre, bu sürecin bazý türlerin tükenmesinde giderek artan bir etkiye sahip olduðunu ifade eden Kahveci, Türkiye’de,

ýllar önce bir yazýmýn baþlýðý “yanýyor ve üþüyoruz” þeklindeydi. Ýstanbul’da Ocak ayýnda sýcaklýk 17-20 derecelerde seyrediyor. Oysa biz kar beklentisine girmiþtik. Ýklimlerin deðiþtiðini herkes fark ediyor. Bir zamanlar karla dolan araziler þimdilerde o “beyaz kefenden”1 mahrumdur. Dünyanýn ateþini söndürmek için geçtiðimiz Aralýk ayýnda 193 ülkenin baþkaný toplanmýþ ve çareler aramýþtý. Küresel ýsýnmayla ilgili bir çok haberler duyuluyor. Nitekim 11 Ocak tarihli bir gazetede çýkan haberler insanlarýn rahatýný kaçýracak cinstendi: “Kuzey kutbundaki þiddetli kýþ mini buz devrinin habercisi. Ýklim bilimciler 2013’te buzullarýn erimesiyle 30 yýl rekor soðuklar yaþanacak... ABD Ulusal Kar ve Buz Merkezi ve Almanya Kiel Üniversitesinden bilim adamlarý okyanuslarýn soðuduðuna dikkat çekmekte. Prof. Mojib Latif, “Önümüzdeki 20 sene yazlar da soðuk ve yaðýþlý geçecek... Wisconsin Üniversitesi Baþkaný Prof. Anastasios 19151940 yýllarý arasýnda ýsýnma baþladý. Artýk felâketi durdurmak için çok geç” dedi.2 Küresel ýsýnmanýn en önemli sebebi fosil yakýtlarý denen petrol, kömür ve doðal gazýn aþýrý kullanýmýndan dolayý atmosfere býrakýlan gazlardýr. Ýnsanlýðýn doymak bilmeyen ihtirasý aþýrý harcama ve kazanma hýrsý dünyayý yaþanamaz hale getirmektedir. ABD’li bir iktisatçýnýn “Alýþ veriþi bir ibadet þekline sokmamýz gerekir” ifadesi vardýr. Bugün Batý medeniyetinin insanlýða hediye ettiði bu aþýrý tüketim tiryakiliði bütün insanlýðý bir sara illeti gibi sarmýþtýr. Kredi kartlarý, bankalar ve alýþ veriþ merkezleriyle insanlar bu yola itilmiþtir. Günümüz insanlarýnda var olan aþýrý tüketim tiryakiliði ilâhî dengeye zarar vermektedir. Ýlâhî dengenin zarar görmemesi için insanlýk ortak bir akýlla elindeki tüketim oyuncaklarýný atmak zorundadýr. Yoksa sadece kendisinin deðil, gelecek nesillerin de yaþama alanlarýný yok edecektir. Ýnsanlarýn fiillerine manevî bir fren konmadýkça, bu konuda yapýlan çalýþmalar yeterli olmayacaktýr. Gereðinden fazla harcamayý yasaklayan dinimizin bu konudaki kuralý çok önemlidir. Eðer insanlýk iktisadý esas almazsa, karada ve denizde çýkmasýna sebep olacaðý fesadda boðulabilir.

2008 yýlý sonu itibarýyla 2 bin kilometresi otoban olmak üzere yaklaþýk 64 bin kilometre yol bulunduðunu, bu kadar yoðun bir yol aðýnýn mevcut yabanî hayat alanlarýný bölüp parçaladýðýný dile getirdi. Kahveci, Türkiye’de ormanlarda yaklaþýk 10 bin çeþit bitki, yüzlerce kuþ türü, memeliler, sürüngenler ve bir çok yabani hayvan yaþadýðýný hatýrlatarak, bu canlýlarýn, tabiî alanlarýn yollarla bölünmesinden olumsuz etkilendiklerini söyledi. Yollarýn tabiî alanlarý, parçalamanýn yanýnda, hem araçlardan kaynaklanan kirlilik hem de rekreasyon ve yerleþim aktivitelerinin hýzlanma-

sýna sebep olduðu için dolaylý yoldan da etkilediðini anlatan Kahveci, bu durumun ayný zamanda birçok hayvan ve bitki türünün hareketliliðini önemli ölçüde sýnýrladýðýný ifade etti. Tabiî alanlardaki parçalanmanýn buralarda daha küçük popülasyonlarýn oluþmasýna ve tükenmeye karþý daha hassas bir konuma gelmelerine sebep olduðunu belirten Kahveci, ‘’Doðal alanlardaki parçalanmanýn, yaban hayatýna yönelik olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, doðal alanlar arasýnda baðlantý kurulmasýna baðlýdýr’’ dedi. Kahveci, þunlarý kaydetti: ‘’Tabiatta, ormanlarda yaþayan canlýlarýn, yaban hayatlarýna

devam edebilmeleri, karýnlarýný doyurabilmek, üremek, korunmak, avlanmak gibi faaliyetlerini sürdürebilmeleri için belli bir yaþam alanýna ihtiyaçlarý olduðu gibi, doðada her yerde bulunmayan, örneðin su gibi kaynaklara ulaþabilmeleri için yaþam alanlarýnýn yollarla dikenli tellerle veya duvarlarla kapatýlmamasý gerekmektedir. Elbette medeniyetin gereði ve insanlýðýn ihtiyaç duyduðu tesisler yapýlacaktýr. Ancak yaban hayatý da düþünülerek, baðlantý koridorlarýna, geçiþ köprülerine yani ekolojik köprülere olan gereksinim ve zorunluluk göz önünde bulundurulmalýdýr.”

Dipnot: 1- Said Nursî, Sözler, s. 15. 2- Star gazetesi, 11 Ocak 2010.

Ýspanya’dan rekor ÝSPANYOL Enerji Þirketi Red Electrica de Espana (REE) tarafýndan yapýlan açýklamada 14 Ocak 2010 tarihinde yerel saat ile 1.33’de rüzgar’dan enerji üretmede ülkede yeni bir rekor kýrýldý. Böylece Ýspanya’da elektrik talebinin % 40’ý rüzgârdan karþýlandý. Yapýlan açýklamada 11.693 MW üretime ulaþarak Ýspanyol yarýmadasýndaki elektrik talebinin %42’si rüzgâr enerjisinden saðlanabildi. Yeþil Ekonomi adlý internet sitesinin haberine göre bir önceki rekor 8 Kasým’da kaydedilmiþ ve 11.620 MW elektrik üretimi saðlanarak anlýk elektrik talebinin % 53’ünün rüzgâr enerjisinden saðlanabilmiþti.

“Konya nüfusu” kadar fidaný toprakla buluþturma hedefiyle yola çýkan Konya Þeker, iki yýl önce gerçekleþtirdiði bu hedefini büyüttü ve “Türkiye nüfusu” kadar fidaný toprakla buluþturmayý yeni hedef olarak belirledi.

Konya Þeker’den, 5 yýlda 5 milyon fidan PANKOBÝRLÝK Genel Baþkaný, Anadolu Birlik Holding ve Konya Þeker Yönetim Kurulu Baþkaný Recep Konuk’un bundan 5 yýl önce baþlattýðý “Konya nüfusu” kadar fidaný toprakla buluþturma hedefiyle yola çýkan Konya Þeker, iki yýl önce gerçekleþtirdiði bu hedefini büyüttü ve “Türkiye nüfusu” kadar fidaný toprakla buluþturmayý yeni hedef olarak belirledi. Tarýma ve tarýmsal sanayiye kazandýrdýðý yatýrýmlarla sektöre damgasýný vurarak adýný tüm dünyaya duyuran ve sosyal sorumluluklarýný da unutmayarak, aðaçlandýrmaya ciddi anlamda katký veren ve bu çerçevede Çumra Þeker Kampüsü’ne yýllýk 1.5 milyon kapasiteli fidanlýk kurulmasýný saðlayan Pankobirlik Genel Baþkaný Recep Konuk, bugüne kadar 5 milyonu aþkýn fidaný toprakla buluþturdu. Aðaçlandýrma çalýþmalarýný satýh esaslý yürüten Konya Þeker bu çerçevede hinterlandý içerisinde bulunan tüm ilçe, köy ve kasaba yolunu iki yönlü olarak aðaçlandýr-

mayý hedefledi. Bu çerçevede de toplamda 273 köy ve kasabayý Konya’ya, ilçelere ya da birbirine baðlayan 3400 km. yol çift taraflý aðaçlarla donatýldý. Aðaçlandýrma çalýþmalarý bununla da kalmadý ve Konya’nýn komþu illere olan baðlantýsýný saðlayan karayolu güzergâhlarýnda da ormanlýk alanlar kuruldu. KonyaKaraman, Konya-Aksaray, Konya-Ankara ve KonyaAdana karayollarýnda yaklaþýk 4 bin dekarlýk alanda ve 25 ayrý noktada Konya Þeker ve Torku Ormanlýklarý oluþturuldu. Konya ve çevresinin aðaçlandýrýlmasýna büyük önem veren ve aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn kar-kýþ ve soðuk-sýcak demeden aralýksýz sürdürülmesini saðlayan Pankobirlik Genel Baþkaný ve Konya Þeker Yönetim Kurulu Baþkaný Recep Konuk, aðaçlandýrma sayesinde Konya’nýn ikliminde bir deðiþiklik olduðunu ve Konya Ovasý’nýn “çöl” görüntüsünden kurtulduðuna da dikkat çekti. Ýstanbul / Yeni Asya

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SiyahMaviKýrmýzýSarý

21 Ocak 2010  

Yeni Asya´nın 21 Ocak 2010 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you