Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

TAÞ OCAÐI YAPIMI SÜRÜYOR

UZMANLAR, KALP HASTALARINI UYARIYOR

SENOZ VADÝSÝNE SAHÝP ÇIKILSIN

GRÝP, KALP KRÝZÝNÝ TETÝKLÝYOR

Haberi sayfa 16’da

Haberi sayfa 15’te

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE / 60 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.307

www.yeniasya.com.tr

Krizin faturasýný çalýþanlar ödedi TÜRK-ÝÞ BAÞKANI KUMLU: 2009, EMEÐÝYLE GEÇÝNENLER ÝÇÝN ZOR GEÇTÝ. 2010 DA PEK PARLAK GÖRÜNMÜYOR. 400 BÝNDEN FAZLA ÝÞÇÝ ÝÞSÝZ KALDI

YASALAR DEMOKRATÝKLEÞMEDÝ

YENÝ ZAMLAR HAYRA ALÂMET DEÐÝL

nlKri­ze­kar­þý­ký­sa­sü­re­de­ted­bir­a­lýn­ma­dý,­a­lý­nan­lar­u­yum­lu­ol­ma­dý,­bek­le­nen­so­nuç­el­de­e­di­le­me­di.­lKriz­ne­de­niy­le­400­bin­den­faz­la­iþ­çi­iþ­siz­kal­dý.­Ka­yýt­dý­þý­e­ko­no­mi­nin­ka­yýt­al­tý­na a­lýn­ma­sý­ müm­kün­ ol­ma­dý.­ l Ýþ­çi­ ve me­mu­ra­ ya­pý­lan­ üc­ret­ zam­la­rý,­ kriz ge­rek­çe­siy­le­düþük­tutuldu.

nlÇa­lýþma­ha­ya­tý­ný­dü­zen­le­yen­ya­sa­lar,­ 2009’da­ da­ de­mok­ra­tik­leþ­ti­ri­le­me­di.­lVer­gi­a­da­le­ti­sað­la­na­ma­dý.­ lÝþ­çi­le­ri­kö­le­leþ­tir­me­ye­yö­ne­lik­po­li­ti­ka­lar­sür­dü­rül­dü.­ l As­ga­rî­üc­ret­yi­ne se­fa­let­ üc­re­ti­ o­la­rak­ be­lir­len­di.­ l Ö­lüm­lü­iþ­ka­za­la­rý­ve­hak­a­ra­yan­la­ra­o­ran­tý­sýz­güç­kul­la­ný­mý­devam­et­ti.

n A­lý­nan­ye­ni­zam­ka­rar­la­rý­2010­yý­lý­nýn­da­e­me­ði­i­le­ge­çi­nen­ler­a­çý­sýn­dan par­lak­geç­me­ye­ce­ði­nin­gös­ter­ge­si.­Yo­rum­lar­2010’da­da­e­þit­siz­li­ðin­de­vam­e­de­ce­ði,­üc­ret­zam­la­rý­nýn­her­ge­çen­gün e­ri­ye­ce­ði,­borç­sto­ku­nun­ar­ta­ca­ðý,­bü­yü­me­­ ek­si­den­ar­tý­ya­geç­se­bi­le­kri­zin süre­ce­ði­þek­lin­de.­ Haberi sayfa 4’te

MESCÝD-Ý AKSA ÝMAMI:

Filistin mücadelesi Türkiye’de baþladý HEPÝMÝZÝN ORTAK DÂVÂSI nKu­düs’te­ki­Mes­ci­d-i­Ak­sa­Ý­ma­mý Ra­id­Sa­lah,­Fi­lis­tin,­Ku­düs­ve­Mes­ci­d-i­Ak­sa’nýn­tüm­Müs­lü­man­ül­ke­le­rin­or­tak­dâvâsý­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­The­o­dor­Herzl’in,­Fi­lis­tin­top­rak­la­rý­ný­ta­rih­te­ilk­o­la­rak­2.­Ab­dül­ha­mid'den­Ýs­tan­bul’da­is­te­di­ði­ni ha­týr­la­tan­Sa­lah,­“bu­de­ðer­li­mü­ca­de­le­nin”­ilk­kez­Tür­ki­ye’de­baþ­la­dý­ðý­na­vur­gu­yap­tý.­Sayfa 7’de SÝVÝL UÇUÞLAR ARTACAK

Özdabak’ýn dâvâsý ertelendi Haberi sayfa 5’te

JÝTEM’in varlýðý kesin SUSURLUK RAPORU: VARLIÐI TARTIÞILSA DA EYLEMLERÝ GERÇEK nGe­nel­kur­may’ýn,­Jan­dar­ma­Ýs­tih­ba­rat­ve­Te­rör­le­Mü­ca­de­le­(JÝ­TEM)­ad­lý­bi­ri­m için­yaptýðý­“Yok”­açýklamasý­kim­se­yi­tat­min­et­me­di.­TBMM­Su­sur­luk­A­raþ­týr­ma Ko­mis­yo­nu­Baþ­ka­ný­Meh­met­El­kat­mýþ,­JÝ­TEM’in­var­lý­ðý­nýn­tar­týþ­ma­sýz­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­El­kat­mýþ,­Jan­dar­ma­Ge­nel­Ko­mu­tan­lý­ðýnýn­o­dö­nem­de­de­JÝ­TEM­di­ye­bir ku­ru­lu­þun­var­lý­ðý­ný­ka­bul­et­me­di­ði­ni,­an­cak­bu­ku­ru­lu­þun­yap­týk­la­rýy­la­a­yan­be­yan­or­ta­da­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­JÝ­TEM,­Su­sur­luk­Ra­po­runda­da­“Var­lý­ðý­tar­tý­þý­lan, an­cak­ey­lem­le­ri­tar­týþ­ma­sýz­ger­çek­o­lan”­di­ye­ta­rif­e­di­li­yor.­­Haberi sayfa 4’te SEFERBERLÝK KOMUTANLIÐINDAKÝ

BAÞBAKAN YARDIMCISI ÇÝÇEK:

Aramada 5. gün

Bize bilgi verilmez

ARAMALARI BÝR HAKÝM YAPIYOR

VERÝLMEMESÝ DE GEREKÝR

n Ö­zel­ Kuv­vet­ler­ Ko­mu­tan­lý­ðýna bað­lý­ Ki­raz­lý­de­re’de­ki­ Se­fer­ber­lik Böl­ge­ Ko­mu­tan­lý­ðýnda­ ha­kim­ ka­ra­rýy­la­ ger­çek­leþ­ti­ri­len­ a­ra­ma­la­rýn­ be­þ in­c i­s i­ ya­p ýl­d ý.­ A­r a­m a­l a­r ý An­ka­ra­Ad­li­ye­si­Ha­ki­mi­Ka­dir­Ay­han­ger­çek­leþ­ti­ri­yor.­

n Baþ­ba­kan­ Yar­dým­cý­sý­ Ce­mil­ Çi­çek,­ A­rýnç’a­ su­i­kast­ id­di­a­la­rý­ için ‘’Tar­tý­þý­yo­ruz­ bu­ ko­nu­yu­ kaç­ gün­dür,­ne­bi­li­yo­ruz?­Val­la­hi­ben­hiçbir þey­bil­mi­yo­rum.­Bi­ze­bil­gi­ve­ril­mez, ve­ril­me­me­si­ de­ ge­re­kir.­ Bu­ bir­ yar­gý­sal­iþ­lem­dir’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­

Haberi sayfa 5’te

Ýsrail ile bir anlaþma daha BÝRDEN FAZLA ÞÝRKET nTür­ki­ye­ i­le­ Ýs­ra­il,­ i­ki­ ül­ke­ a­ra­sýn­da­ bir­den­ faz­la­ ha­va­yo­lu­ iþ­let­me­si­nin­u­çuþ­ya­pa­bil­me­si­ko­nu­sun­da­ an­laþ­ma­ im­za­la­dý.­ U­laþ­týr­ma­ Ba­kan­lý­ðý­ Si­vil­ Ha­va­cý­lýk­ Ge­nel­ Mü­dür­lü­ðün­den­ ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­her­i­ki­ül­ke a­ra­sýn­da­ bir­den­ faz­la­ ha­va­yo­lu iþ­let­me­si­nin­ uç­ma­sý­ ko­nu­sun­da an­laþ­ma­sað­lan­dý.­Sayfa 7’de

MECLÝS SUSURLUK KOMÝSYONU BAÞKANI ELKATMIÞ:

Haberi sayfa 5’te

ERTUÐRUL ÖZKÖK’TEN SONRA

Aydýn Doðan da emekliye ayrýldý BÜTÜN GÖREVLERÝNÝ DEVRETTÝ

Afganistan’da çocuk katliamý Afganistan’ýn doðusundaki bir köye hafta sonunda yabancý güçlerin düzenlediði saldýrýda 10 kiþinin ölümüyle ilgili araþtýrma yapan cumhurbaþkanlýðý heyeti, saldýrýda hayatýný kaybedenlerin sivil olduðu sonucuna vardý. Heyet baþkaný Asadullah Vefa, Kunar vilâyetinin Narang bölgesindeki bir köy evinde bulunan cesetlerden 8’inin, 12 ilâ 14 yaþlarýndaki öðrencilere ait olduðunun tesbit edildiðini söyledi. Haberi sayfa 7’de

nHür­ri­yet­Ge­nel­Ya­yýn­Mü­dü­r ü­ Er­t uð­r ul­ Öz­k ök’ten son­ra­dün­Do­ðan­Gru­bun­da þok­bir­ge­liþ­me­da­ha­ya­þan­dý.­Ay­dýn­Do­ðan,­Do­ðan­Þir­ket­ler­ Gru­bu­ Hol­ding­ A.Þ. Yö­ne­tim­ Ku­r u­lu­ Baþ­kan­lý­ðý ve­ ü­y e­l i­ð in­d en­ ay­r ýl­d ý­ð ý­n ý bil­dir­di.­ Do­ðan’ýn­ ay­rýl­dý­ðý­ný­ bil­di­ren­ ka­rar,­ Ka­mu­o­yu Ay­dýn­lat­ma­ Plat­for­mu'nda a­çýk­lan­dý. Haberi sayfa 5’te ISSN 13017748

DOÐALGAZA ZAM DEÐÝL, ÝNDÝRÝM YAPILMALI

Haberi sayfa 11’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

LÂHÝKA

‘Bir ticaret yapmadým, nakd-i ömür oldu hebâ’

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Deyin­ki:­Biz­Allah'a­iman­boyasýyla­boyandýk­ve­onun­rengine­büründük.­Allah'tan­daha güzel­ boyasý­ olan,­ Ondan­ daha­ güzel­ bir­ din­ ile­ akýllarý­ ve­ kalpleri­ terbiye­ eden­ kim vardýr?­Biz­ancak­Ona­ibadet­ederiz. Bakara Sûresi: 138 / Âyet-i Kerime Meâli

Geçmiþe “âh” etmemek! . B ediuzzaman Said Nurs i

‘‘

Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlýk sabahýyla uyandýðým vakit kendime baktým, vücudum kabir tarafýna bir iniþten koþar gibi gidiyor.

ir­ za­man­ genç­lik­ ge­ce­si­nin­ uy­ku­sun­dan ih­ti­yar­lýk­sa­ba­hýy­la­u­yan­dý­ðým­va­kit­ken­di­me­ bak­tým,­ vü­cu­dum­ ka­bir­ ta­ra­fý­na bir­ i­niþ­ten­ ko­þar­ gi­bi­ gi­di­yor.­ Ni­ya­zi-i Mýs­rî’nin;­ “Gün­de­bir­ta­þý­bi­nâ-yý­öm­rü­mün­düþ­tü­ye­re, Can­ya­tar­ga­fil,­bi­na­sý­ol­du­vi­ran­bî­ha­ber”­ de­di­ði­gi­bi,­ru­hu­mun­ha­ne­si­o­lan­cis­mi­min­de her­gün­bir­ta­þý­düþ­mek­le­yýp­ra­ný­yor.­Ve­dün­ya­i­le be­ni­kuv­vet­li­bað­la­yan­ü­mit­le­rim,­e­mel­le­rim­kop­ma­ya­baþ­la­dý­lar.­Had­siz­dost­la­rým­dan­ve­sev­dik­le­rim­den­mu­fa­ra­kat­za­ma­ný­nýn­ya­kýn­laþ­tý­ðý­ný­his­set­tim.­O­mâ­ne­vî­ve­çok­de­rin­ve­de­vâ­sýz­gö­rü­nen­ya­ra­nýn­mer­he­mi­ni­a­ra­dým,­bu­la­ma­dým.­Yi­ne­Ni­ya­zii­Mýs­rî­gi­bi­de­dim­ki:­ “Dil­be­ka­sý,­Hak­fe­nâ­sý­is­te­di­mülk-ü­te­nim,­ Bir­de­vâ­sýz­der­de­düþ­tüm,­ah­ki­Lok­man­bî­ha­ber.”­­HAÞÝYE­ O­va­kit­bir­den­mer­ha­met-i­Ý­lâ­hi­ye­nin­li­sa­ný,­mi­sa­li,­tim­sa­li,­del­lâ­lý,­mü­mes­si­li­o­lan­Pey­gam­ber-i­Zî­þan­A­ley­his­sa­lâ­tü­Ves­se­lâ­mýn­nu­ru­ve­þe­fa­a­ti­ve­be­þe­re­ge­tir­di­ði­he­di­ye-i­hi­da­ye­ti,­o­der­man­sýz,­had­siz zan­net­ti­ðim­ya­ra­ya­gü­zel­bir­mer­hem­ve­tir­yak­ol­du.­Ka­ran­lýk­lý­ye’si­mi,­nur­lu­bir­ri­ca­ya­çe­vir­di.­ E­vet,­ey­be­nim­gi­bi­ih­ti­yar­lý­ðý­ný­his­se­den­muh­te­rem­ih­ti­yar­ve­ih­ti­ya­re­ler!­Biz­gi­di­yo­ruz,­al­dan­mak­ta fay­da­yok.­Gö­zü­mü­zü­ka­pa­mak­la­bi­zi­bu­ra­da­dur­dur­maz­lar;­sev­ki­yât­var.­Fa­kat­gaf­let­ten­ve­kýs­men de­ehl-i­da­lâ­let­ten­ge­len­zu­lü­mat­ev­ham­la­rýy­la­bi­ze fi­rak­lý­ve­ka­ran­lýk­lý­gö­rü­nen­ber­zah­mem­le­ke­ti,­ah­bap­la­rýn­mec­mâ­ý­dýr.­Baþ­ta­þe­fî­i­miz­o­lan­Ha­bi­bul­lah A­ley­his­sa­lâ­tü­Ves­se­lâm­i­le­bü­tün­dost­la­rý­mý­za­ka­vuþ­mak­â­le­mi­dir.­ E­vet,­bin­üç­yüz­el­li­se­ne­de,­her­se­ne­üç­yüz­el­li mil­yon­in­san­la­rýn­sul­ta­ný­ve­on­la­rýn­ruh­la­rý­nýn­mü­reb­bî­si­ve­a­kýl­la­rý­nýn­mu­al­li­mi­ve­kalb­le­ri­nin­mah­bu­bu­ve­her­gün­de,­es-se­be­bü­ke’l-fâ­il­sýr­rýn­ca,­bü­tün­o­üm­me­ti­nin­iþ­le­di­ði­ha­se­nâ­týn­bir­mis­li,­sa­hi­fei­ha­se­nâ­tý­na­i­lâ­ve­e­di­len­ve­þu­kâ­i­nat­ta­ki­ma­ka­sýd-ý â­li­ye-i­Ý­lâ­hi­ye­nin­me­da­rý­ve­mev­cu­da­týn­kýy­met­le­ri­nin­te­â­lî­si­nin­se­be­bi­o­lan­o­zât-ý­Ah­me­di­ye­A­ley­his­sa­lâ­tü­Ves­se­lâm,­dün­ya­ya­gel­di­ði­da­ki­ka­da­“Üm­me­tî,­üm­me­tî”­ri­va­yet-i­sa­hi­ha­i­le­ve­keþf-i­sa­dýk­la­de­di­ði­gi­bi,­mah­þer­de­her­kes­“Nef­sî,­nef­sî”­de­di­ði­za­man,­yi­ne­“Üm­me­tî,­üm­me­tî”­di­ye­rek­en­kud­sî­ve en­yük­sek­bir­fe­da­kâr­lýk­la,­yi­ne­þe­fa­a­tiy­le­üm­me­ti­nin­im­da­dý­na­ko­þan­bir­zâ­týn­git­ti­ði­â­le­me­gi­di­yo­ruz.­Ve­o­gü­ne­þin­et­ra­fýn­da­had­siz­as­fi­ya­ve­ev­li­yâ yýl­dýz­la­rýy­la­ý­þýk­la­nan­öy­le­bir­â­le­me­gi­di­yo­ruz.­ Ýþ­te­o­zâ­týn­þe­fa­a­ti­al­tý­na­gi­rip­ve­nu­run­dan­is­ti­fa­de­et­me­nin­ve­zu­lü­mat-ý­ber­za­hi­ye­den­kur­tul­ma­nýn­ça­re­si,­sün­net-i­se­niy­ye­si­ne­it­ti­bâ­dýr.­ Dör­dün­cü­Ri­câ­ Bir­za­man­ih­ti­yar­lý­ða­a­yak­bas­tý­ðým­dan,­gaf­le­ti­i­da­me­et­ti­ren­sýh­hat-i­be­de­nim­de­bo­zul­muþ­tu.­Ýh­ti­yar­lýk­la­has­ta­lýk­müt­te­fi­kan­ba­na­hü­cum­et­ti.­Ba­þý­ma­vu­ra­vu­ra­uy­ku­mu­ka­çýr­dý­lar.­Ço­luk­ço­cuk,­mal gi­bi­be­ni­dün­ya­i­le­bað­la­ya­cak­a­lâ­ka­lar­da­yok­tu. Genç­lik­ser­sem­li­ðiy­le­za­yi­et­ti­ðim­ser­ma­ye-i­öm­rü­mün­mey­ve­le­ri­ni,­bü­tün­gü­nah­lar,­ha­tî­at­lar­gör­düm.­Ni­ya­zi-i­Mýs­rî­gi­bi­fer­yad­ey­le­ye­rek­de­dim:­ Bir­ti­ca­ret­yap­ma­dým,­nakd-i­ö­mür­ol­du­he­bâ,­ Yo­la­gel­dim,­lâ­kin­göç­müþ­cüm­le­ker­van­bî­ha­ber.­ Að­la­yýp,­nâ­lân­e­dip,­düþ­tüm­yo­la­ten­hâ,­ga­rip,­ Dî­de­gir­yan,­sî­ne­bir­yan,­a­kýl­hay­ran,­bî­ha­ber.­ O­va­kit­gur­bet­tey­dim.­Me’yû­sâ­ne­bir­hü­zün­ve ne­da­met­kâ­râ­ne­bir­te­es­süf­ve­is­tim­dat­kâ­râ­ne­bir has­ret­his­set­tim.­ Bir­den,­Kur’ân-ý­Mû’ci­zü’l-Be­yan­im­da­da­ye­tiþ­ti. Ba­na­o­ka­dar­kuv­vet­li­bir­ri­ca­ka­pý­sý­ný­aç­tý­ve­öy­le ha­ki­kî­bir­te­sel­li­zi­ya­sý­ný­ver­di­ki,­o­va­zi­ye­ti­min­yüz de­re­ce­fev­kin­de­ki­ye’si­da­hi­i­za­le­e­der­ve­o­ka­ran­lýk­la­rý­da­ðý­ta­bi­lir­di.­ Ha­þi­ye: Ya­ni,­be­nim­kal­bim­bü­tün­kuv­ve­tiy­le­be­ka­is­te­di­ði­hal­de,­hik­met-i­Ý­lâ­hi­ye­ce­se­di­min­ha­ra­bi­ye­ti­ni­ik­ti­za e­di­yor.­He­kîm-i­Lok­man­da­ça­re­si­ni­bu­la­ma­dý­ðý,­der­man­sýz­bir­der­de­düþ­tüm.­

Lem’alar, 26. Lem’a, 3 ve 4. Ricâ’lar LÜGATÇE: nakd-i ömür: Ömür sermayesi. hebâ: Boþ, faydasýz, zayi olma.

binâ-yý ömr: Ömür binasý. viran: Yýkýk, harap. bîhaber: Habersiz. mufarakat: Ayrýlýk.

HASAN BULUT fatsahasan@hotmail.com

B

ar­la­Lâ­hi­ka­sý’nda­bir­mek­tup­o­ku­yo­rum.­Mek­tu­bun al­týn­da­ki­im­za,­Em­rul­lah­oð­lu­Be­kir.­Üs­tad­Be­di­üz­za­man’ýn­ tak­di­miy­le­ A­dil­ce­vaz­lý­ Be­kir­ A­ða.­ Nâm-ý di­ðer­ Kürt­ Be­kir.­ Þeyh­ Sa­id­ Ha­di­se­sin­den­ son­ra Bar­la’ya­ sür­gün­ e­di­len­ler­den.­ Be­di­üz­za­man’ý,­ Bar­la’da­bu­lun­du­ðu­yýl­lar­da­ta­nýr­ve­o­nun­ya­kýn­ta­le­be­le­rin­den­ o­lur.­ Is­par­ta’nýn­ köy­le­ri­ne­ Nur­ Ri­sâ­le­le­ri­nin­ da­ðý­týl­ma­sýn­da­ bü­yük­ e­me­ði­ ge­çer.­ Ay­ný­ za­man­da­Üs­tad’ýn­ya­ný­na­git­mek­is­te­yen­zi­ya­ret­çi­le­re de­mih­man­dar­lýk­ya­par. Ý­kin­ci­ Zeyl’in­ bu­ ilk­ mek­tu­bu­nun­ ba­þý­na­ Be­di­üz­za­man­ þöy­le­ bir­ not­ dü­þer:­ “Üm­mî,­ fa­kat­ al­lâ­me­le­rin­ i­þi­ni­ gö­ren­ ve­ es­râr-ý­ Kur’â­ni­ye­ye­ kar­þý­ Is­par­ta’nýn­ in­ti­bâ­hý­na­ se­bep­ o­lan,­ a­hi­ret­ kar­de­þim­ A­dil­ce­vaz­lý­Be­kir­A­ða­nýn­Söz­ler­hak­kýn­da­ih­ti­sâ­sâ­tý­dýr.”­ Be­kir­ A­ða’nýn­ üm­mî­ ol­ma­sý­na­ rað­men­ al­lâ­me­le­rin­i­þi­ni­gör­me­si­ve­es­râr-ý­Kur’â­ni­ye­ye­kar­þý­Is­par­ta’nýn­in­ti­ba­hý­na­se­bep­ol­ma­sýn­da­ki­sýr­ney­di­a­ca­ba? Hâl­bu­ki­al­lâ­mey­le­üm­mî­o­ka­dar­fark­lý­ko­num­da­lar ki,­ bi­ri­ il­min­ zir­ve­le­rin­de­ di­ðe­ri­ i­se­ o­ku­ma–yaz­ma bi­le­ bil­mi­yor.­ Bil­mi­yor­ a­ma­ ba­kýn­ ne­ ya­pý­yor Be­kir­A­ða:­Nur­Ri­sâ­le­le­ri­ni­o­ku­tup­din­li­yor.­ Bu­ öy­l e­ sý­r a­d an­ bir din­le­me­de­ðil­ta­biî

ki,­ruh­ve­kal­bi­ne­“fe­ye­zan­ve­coþ­kun­luk”­ve­ren­hâ­li ya­ka­la­ya­rak­din­li­yor.­Bu­hâl­o­nu­“bi­lâ­ih­ti­yar­bir­va­zi­fe­ye­ sevk­ et­mek­ i­çin­ he­men­ ‘Hay­di,­ hay­di’­ di­ye taz­yi­ka­ta”­baþ­lar.­O,­Nur­la­ra­kalp­ve­ruh­dün­ya­sý­nýn ka­pý­la­rý­ný­öy­le­si­ne­aç­mýþ­týr­ki,­o­nur­la­rýn­i­râ­e­et­ti­ði mif­tah­la­rý­gö­rür­/­gös­te­ril­miþ­tir.­Ya­ni­ar­týk­ye­rin­de du­ra­maz­ Be­kir­ A­ða.­ His­set­ti­ði,­ duy­du­ðu,­ an­la­dý­ðý ul­vî­ha­ki­kat­le­ri­baþ­ka­la­rý­na­u­laþ­týr­ma­yý­ken­di­ne­va­zi­fe­ bi­lir­ ve­ ha­re­ke­te­ ge­çer.­ Ýs­ter­se­niz,­ o­nun­ sa­mi­mi­ye­tin­zir­ve­le­rin­de­di­le­ge­tir­di­ði­þu­i­fa­de­le­ri­ni­hep be­ra­ber­o­ku­ya­lým: “An­la­dým­ki,­bu­a­nah­tar­lar­la­i­cap­e­den­ka­pý­la­rý­a­çýp,­ o­ Nur­l a­r a­ e­h il­ o­l an­ kar­d eþ­l e­r i­m i —min­ gay­r i had­din—a­ra­yýp­bul­mak­va­zi­ye­ti­a­de­ta­ba­na­em­ro­lu­nup,­ o­ Nur­lar­dan­ gü­neþ­ gi­bi­ nur­ sa­çýl­ma­sý­ hu­su­sun­da­ ben­ de­ bu­ hâ­li­ ken­di­me­ va­zi­fe­ ad­det­tim.­ O Nur­lar­dan­ al­mýþ­ ol­du­ðum­ a­nah­tar­la­rý­ tes­lim­le,­ hâ­in-i­ din­ o­lan­ mül­hid­le­rin­ el­le­ri­ ký­mýl­dan­ma­ya­cak de­re­ce­de­ký­rýl­ma­sý­i­çin,­ham­den­lil­lâh,­bu­kar­deþ­le­ri­mi­a­ra­yýp­bul­dum.­E­mâ­ne­tul­lah­ve­e­mâ­nât-ý­Pey­gam­be­rî­nin­(asm)­ga­yet­par­lak,­ya­kut­ve­züm­rüt­ten kýy­met­tar­o­lan­ha­zi­ne­le­ri­ni­o­zât­la­rýn­el­le­ri­ne­tes­lim et­tim.­El­ham­dü­lil­lâh,­Ce­nâb-ý­Hak­mu­vaf­fak­et­ti.” Ý­þin­ ö­zü,­ Be­kir­ A­ða­ ih­lâs-ý­ tâm­me­yi­ ka­zan­ma­ya mu­vaf­fak­ol­muþ­tur.­Ce­nâb-ý­Hak­da­o­nu­hiz­met­le­rin­de­ mu­vaf­fak­ et­miþ,­ Üs­tad’ý­ da­ o­na­ lâ­yýk­ ol­du­ðu pa­ye­yi­ ver­miþ­tir.­ Fa­kat­ bu­gün,­ en­ a­zýn­dan­ o­ku­ma yaz­ma­bi­len,­ya­hut­ko­ca­ko­ca­o­kul­lar­bi­ti­ren­biz­ler Ri­sâ­le­ o­ku­ma­la­rý­nýn­ ne­re­sin­de­yiz­ a­ca­ba?­ Ya­hut­ bu o­ku­ma­la­rýn­so­nu­cun­da­ruh­ve­kal­bi­mi­ze­fe­ye­zan­ve coþ­kun­luk­ ve­ren­ hâl­ler­ ya­þa­ya­bi­li­yor­ mu­yuz?­ Ý­çi­miz­den­bir­ses­“hay­di­hay­di”­di­ye­taz­yi­kâ­ta­baþ­lý­yor mu?­ Ve­ya­ Ri­sâ­le­le­ri­ ko­nu­ ko­nu,­ sa­týr­ sa­týr­ bi­le­cek ka­dar­çok­o­ku­ma­mý­za­ve­bel­li­bir­bi­ri­ki­me­sa­hip­ol­ma­mý­za­ rað­men,­ üm­mî­ Be­kir­ A­ða­ ka­dar­ mu­vaf­fak o­la­bi­li­yor­mu­yuz? Be­kir­A­ða’nýn­bu­mek­tu­bun­dan­þüp­he­siz­çý­ka­rý­la­cak­çok­ders­ler­var.­Fa­kat­ka­naa­tim­ce,­Üs­tad­ Be­di­üz­za­man’ýn­ Ýh­lâs­ Ri­sâ­le­si­nin­ so­nun­da­yap­tý­ðý­þu­duâ­ya­çok­ih­ti­ya­cý­mýz var:­ “Ce­nâb-ý­ Er­ha­mü’r-Râ­hi­min­den­bü­tün­Es­mâ-i­Hüs­nâ­sý­ný­þe­fa­at­çi­ya­pýp­ni­yaz­e­di­yo­ruz­ki, biz­le­ri­ ih­lâs-ý­ tâm­me­ mu­vaf­fak­ey­le­sin.­Â­min!”

Uzak dur Bid’at­ler­her­ta­raf­tan­hü­cum­et­ti­ði­za­man, A­teþ­ten­bir­kor­gi­bi­ya­kar­kalp­te­ki­i­man. Çý­ka­rýp­a­tar­i­sek­hâ­li­miz­o­lur­ya­man. Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­bi­dat’ler­den­u­zak­dur.. Rab­bi­min­rý­za­sýn­dan­u­zak­laþ­tý­rýr­gaf­let. Eð­len­ce­ye­dal­ma­yý­zan­ne­de­riz­ma­ri­fet. Far­ký­na­var­mý­yo­ruz­bu­ne­bü­yük­mu­sî­bet. Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­her­gaf­let­ten­u­zak­dur. Me­de­ni­yet­a­dý­na­iþ­le­riz­re­za­le­ti. Bo­þa­çýr­pý­nýp­dur­ma­yok­bu­nun­ma­ze­re­ti. Suç­lu­suç­suz­a­yý­rýr­Rab­bi­min­a­da­le­ti. Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­re­za­let­ten­u­zak­dur. Al­dý­ba­þý­ný­gi­der­baþ­ka­sý­na­ö­zen­ti. A­hi­ret­te­ce­za­yý­hak­e­de­riz­ga­ran­ti. Ha­ta­ve­ku­sur­lar­dan­ko­ru­bi­zi­Ya­Rab­bi. Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­ö­zen­ti­den­u­zak­dur.

Ki­me­ben­zi­yor­i­sek­bir­lik­te­yiz­mah­þer­de. He­sa­bý­ve­re­ce­ðiz­hem­ha­yýr­da­hem­þer­de. Ki­mi­se­vi­yor­i­sek­haþ­ro­lu­ruz­bir­yer­de. Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­ö­zen­ti­den­u­zak­dur. Kâr­de­ðil­za­rar­da­yýz­yap­týk­mý­he­sa­bý­ný? De­ne­mek­a­kýl­sýz­lýk­gü­na­hýn­gir­da­bý­ný. El­bet­te­cel­be­de­riz­Rab­bi­min­ga­za­bý­ný. Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­gü­nah­lar­dan­u­zak­dur. No­el­i­çin­çam­kes­tik­ni­çin­ya­pa­rýz­bu­nu. Hiç­kim­se­dü­þün­dü­mü­ne­o­lur­bu­nun­so­nu? Fark­et­me­den­o­lu­ruz­Ce­hen­ne­min­o­du­nu. Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­No­el­ler­den­u­zak­dur. Kur­ba­na­kar­þý­çý­kan­hin­di­ye­kar­þý­çýk­maz. Di­ni­me­sal­dýr­mak­tan­hiç­u­san­maz­ve­býk­maz. Ak­lý­ba­þýn­da­o­lan­a­hi­re­ti­ni­yýk­maz. Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­zýn­dýk­lar­dan­u­zak­dur.

Ka­na­li­zas­yon­gi­bi­ka­nal­lar­gü­nah­do­lu. Hip­noz­e­dil­miþ­gi­bi­bað­lý­yýz­e­li­ko­lu. Ha­ber­le­re­ba­kar­sýn­sap­týr­mýþ­doð­ru­yo­lu. Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­ka­nal­lar­dan­u­zak­dur. Pi­yan­go­ku­ma­rý­na­yak­laþ­ma­hiç­bir­za­man. Bi­le­ti­a­lýr­i­sek­a­hi­ret­o­lur­ya­man. Her­tür­lü­gü­nah­lar­dan­de­me­li­yiz­el-a­man Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­pi­yan­go­dan­u­zak­dur. Her­za­man­kul­la­rý­ný­Rab­bim­e­der­im­ti­han. Bu­dün­ya­bâ­kî­de­ðil­do­lup­bo­þa­lan­bir­han. Ý­ha­net­et­me­sa­kýn­e­ma­net­bi­ze­bu­can. Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­i­ha­net­ten­u­zak­dur. Re­su­le­ben­ze­ye­lim­ya­þa­ma­da­Ýs­lâ­mý. Kar­ný­mýz­tok­boþ­lâ­fa,­din­le­Ka­dim­Ke­lâ­mý Bu­da­ge­çer­Ya­Hu­de;­bý­rak­ke­de­ri­ga­mý. Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­boþ­lâf­lar­dan­u­zak­dur. Nu­mu­ne-i­im­ti­sal­baþ­ka­yer­de­a­ra­ma. Re­sû­lü­ör­nek­a­lýp­ben­ze­ye­lim­a­da­ma. He­lâl­den­ay­rýl­ma­yýn­yak­laþ­ma­yýn­ha­ra­ma. Ya­þa­dý­ðýn­müd­det­çe­ha­ram­lar­dan­u­zak­dur.

DOSTHANE ALÝ RIZA AYDIN hocazade68@hotmail.com

slanmak­ bilmeyen­ nefis­ hâlden­ hâle koyar­bizi.­Bir­gün­olsun­doymaz­gözü.

U

Üst­ perdeden­ bakýlýnca­ hayata,­ alçaltýyor, zelil­ediyor­caný.­Çünkü,­“ene”­çýkmýþ­perdeye, arkasýnda­kör­nefis!­ Ezâ­ cefâ­ çekilir,­ sýkýntý­ da­ görülür;­ “beterin beteri”ni­hemen­hatýrlamalý. Þükretmeli,­kocaman. Darlýk,­zorluk­yaþanýr,­olur­ya!­Midesine­“taþ baðlayan”­ sahâbî’yi­ anmalý;­ tasavvur­ etmeli onu. Dünyadaki­ zorluklar,­ dünya­ gibi­ geçici. “Sabreden­ derviþ,­ muradýna­ erermiþ”­ misâli, aþýlmayan­ne­var­ki? Her­þeyden­önce,­gönlü­ferah­tutmalý. Yaþanan­ sýkýntýlarý­ çabucak­ unutmalý;­ ders’ine­sahip­çýkýp,­kendini­býrakmalý.­Çünkü: “Zevâl-i­elem­lezzettir.” “Sýrça­ saray”lar­ oluþmuþ,­ gönlümüze­ taht kurmuþ­saadet­dolu­günler;­yâr­olmamýþ,­geçip gitmiþ­elinden.­ “Zevâl-i­lezzet­elemdir.” Me’yûs­olma,­üzülme! Bîkarar­ fânîlere­ bedel,­ bâkî­ þeylere­ meylet. Çünkü: Âh’ýn,­vâh’ýn­faydasý­yok­kimseye. Madem­ burada­ imtihan­ için­ varýz;­ baþa gelen­geldi­de,­geleceðe­razýyýz. Dünden­ibret­alarak­dünü,­dünde­býrakmak; daha­önemli­olan,­yarýnlarý­kurtarmak! Dün,­gitmiþ;­bugün,­olmuþ;­yarýna­da­henüz var.­Öyle­olunca: “En­hakikî­ömrünü­bulunduðun­gün­bil!” Gönlündeki­ güzel­ þeyi­ yaptýn,­ yaptýn;­ þu anda!­ Terk­ edecek­ ya­ o­ seni,­ ya­ sen­ onu, sonunda. Hz.­Ali­(r.a.):­”Hayra­niyet­edince­acele­et­ki, nefis­ seni­ yenip­ de­ niyetinden­ caydýrmasýn” diyor. Onum­ yok,­ bunum­ yok;­ onu­ alamadým, þunu­ satamadým;­ buna­ kavuþamadým­ deyip durup,­dövünme.­Bu,­nefsinin­desisesi.­ Rýza­göster­hâline.­Bugüne­bak.­­­ “Âh”­edilen­þeylerin­pek­çoðu­dünya­için. Deðer­mi? Esas­ kaygý,­ esas­ tasa,­ günahýmýz­ olmalý. Yapamadýðýmýzýn­ “emel”ine­ deðil,­ yapmadýklarýmýzýn­“elem”ine­düþmeli. Hz.­Ebû­Bekir­(ra):­“Þikâyetçi­olup­aðladýðým nice­ günler­ oldu­ ki,­ zaman­ gelip­ ona aðlamýþýmdýr”­ diyor.­ Saâdetli­ gününe­ “bal”, geçmiþe­“hanûb”­diyor. Kalbi­ hüþyâr­ “Sýddýk”tan­ gönlü­ “âmâ” bizlere,­“küpe”­kabilinden­bir­ders! Selmân-ý­Farisî­gibi:­ “Ey­nefis!­Kalk,­Rabbin’e­kulluk­et…” demek düþmez­mi­bize? Giden­gitmiþ­çare­yok,­kurtardýðýmýz­kârdýr. Ovuþturup­gözleri,­uyarmalý­“öz”leri! Zarar­tene­dokunmadan…

em benim, hem herkes için, þu dünya muvakkat bir ticaretgâh; ve hergün dolar, boþalýr bir misafirhane; ve gelen geçenlerin alýþ veriþi için yol üstünde kurulmuþ bir pazar; ve Nakkaþ-ý Ezelînin teceddüd eden, hikmetle yazar bozar bir defteri ve her bahar, bir yaldýzlý mektubu ve herbir yaz bir manzum kasidesi; ve o Sâni-i Zülcelâlin cilve-i esmâsýný tazelendiren, gösteren aynalarý; ve âhiretin fidanlýk bir bahçesi; ve rahmet-i Ýlâhiyenin bir çiçekdanlýðý; ve âlem-i bekada gösterilecek olan levhalarý yetiþtirmeye mahsus muvakkat bir tezgâhý mahiyetinde gördüm.

H

Bediüzzaman Said Nursî,

MEHMET KOVANCI SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

HA­BER

FARK

Havanda su mu dövdük?

JÝTEM’in varlýðý kesin GENELKURMAY'IN, JANDARMA ÝSTÝHBARAT VE TERÖRLE MÜCADELE (JÝTEM) ADLI BÝRÝMÝN VARLIÐINI ÝNKÂR ETMESÝ KÝMSEYÝ TATMÝN ETMEDÝ. TBMM SUSURLUK ARAÞTIRMA KOMÝSYONU BAÞKANI MEHMET ELKATMIÞ, JÝTEM'ÝN VARLIÐININ TARTIÞMASIZ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ.

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

009 yýlýnýn son gününde, geride býraktýðýmýz günlerin bir muhasebesini yapmakta fayda var. Her yýla olduðu gibi 2009’a da iyi temennilerle girmiþtik. Siyaset ve ticaret dünyasý 2009’dan çok þey bekliyordu. Ne var ki küresel kriz, bütün dünya ile bir lik te Tür ki ye’yi de de rin den sars tý. Þim di benzer umutlar, 2010 için dile getiriliyor. 2009’da en çok tartýþtýðýmýz konulardan biri de Türkiye’nin Avrupa Birliði yolundaki ilerlemesi oldu. Çok aðýr da olsa bu yolda adýmlar atýldý, ama yeterli olduðunu söylemek mümkün deðil. Zaten bu durumu hükümet temsilcileri de itiraf ediyor. Yar gý ko nu su da ge ri de bý rak tý ðý mýz yý lýn tartýþýlan konularýndan biri oldu. ‘Ergenekon dâvâsý’ etrafýnda geliþen hadiselere her gün bir ye ni si i lâ ve e dil di. Tam “her þey net le þi yor” derken ‘karartma’ çalýþmalarýna hýz verildiði de gö rül dü. Bü tün bun la ra rað men; dün ya þart larýndaki deðiþmenin de et kisiy le Tür kiye’nin daha hür ve daha demokrat olmasýnýn engellenemeyeceði söylenebilir. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi 2009’da da “kanunsuz baþörtüsü yasaðý”yla mücadele devam etti. Sivil toplum kuruluþlarýnýn gayretiyle konu sürekli gündemde tutuldu ve yasaðýn sona ermesi istendi. Hemen her hafta konu ile ilgili açýklamalar ve protestolar yapýldý. Bir ara yasaðýn kalkma ihtimali ortaya çýktý ki, araya giren ‘derin çevreler’ bunu engelledi. Bugün için baþörtüsü yasaðýnýn sona ermesine ihtimal vermeyenler olabilir. Ama bu kanunsuz yasaðýn devam etmesi mümkün deðildir, etmemelidir. Elbet bir gün ‘cesur bir rektör’ çýkýp; yürürlükteki hiçbir kanuna dayanmayan bu yasaðý tuz ile buz edecektir. Düne kadar baþörtüsü yasaðýna sessiz kalan Avrupa ülkeleri de artýk bu yasaðýn sona ermesini isteyen raporlara imza atýyor. Türkiye’deki yasakçýlarý korkutan ve ürküten de budur. Yakýn bir zamanda bu sesler daha gür çýkacak ve “baþörtüsü yasaðýný sona erdirmek” AB’ye üye olmak için sayýlan þartlar arasýnda yer alacaktýr. Çok mu iyimseriz? Öyleyiz ve kötümser olmayý gerektiren bir durum da görmüyoruz. Minareyi yasaklayan Ýsviçre’ye karþý en büyük itiraz kimden geldi? Tabiî ki hür ve demokrat düþünen Avrupalý yöneticilerden. Hatta ve hatta bazý kiliseler “Bizim ‘kule’mizi minare gibi kullanýn” diye Müslümanlara çaðrý bile yaptýlar. Bir adým daha atýp yýlbaþý kutlamalarý arasýna ‘minare’ figürlerini bile aldýlar. Bunu hangi güç, hangi kuvvet, hangi reklâm yaptýrabilirdi? Nasýl ki Ýsviçreliler böyle bir karar almakla insanlarýn Ýslâmý daha fazla merak etmesine—istemeyerek de olsa—sebep oldular, Türkiye’deki yasakçýlar da daha çok kiþinin tesettürü tercih etmesine sebep oluyorlar. Türkiye’nin tek problemi elbette baþörtüsü yasaðý deðil, ama acil çözülmesi gereken problemlerden biridir. “Bunun için ilk adým olarak 12 Eylül 1980 Ýhtilâl Anayasasý deðiþtirilsin” diyenlere elbette bir itirazýmýz olmaz. Türkiye’ye ayak baðý olan ihtilâl anayasasýný deðiþtirelim ve yasaklarý da ‘çöp’e atalým. 2009’da bu konularý her zaman gündeme taþýdýk, nasip olursa 2010’da da taþýmaya devam edeceðiz. Hiç kimse yaptýðýmýz iþi ‘havanda su dövme’ye benzetmesin. Niyetimiz ve duâmýz, daha hür, daha adil, daha müreffeh ve daha demokrat bir Türkiye için...

2

TEÞEKKÜR Geçirmiþ olduðum trafik kazasýndan dolayý evime bizzat gelerek veya telefonla, YENÝ ASYA'ya ilân vererek geçmiþ olsun dileklerini ileten bütün akraba, arkadaþ ve dostlarýmýza teþekkür ederiz.

Demirhan Kadýoðlu ve ailesi

TBMM Susurluk Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Mehmet Elkatmýþ, JÝTEM’in varlýðýnýn tartýþmasýz olduðunu söyledi. Elkatmýþ, Jandarma Genel Komutanlýðý’nýn o dönemde de JÝTEM diye bir kuruluþun varlýðýný kabul etmediðini, ancak bu kuruluþun yaptýklarýyla ayan beyan ortada olduðunu kaydetti. JÝTEM, Susurluk Raporu’nda da “Varlýðý tartýþýlan ancak eylemleri tartýþmasýz gerçek olan’ diye tarif ediliyor. Genelkurmay’ýn, Diyarbakýr 3. Aðýr Ceza Mahkemesi’nin Jandarma Genel Komutanlýðý ve Genelkurmay Baþkanlýðý’na gönderdiði “JÝTEM adlý bir birimin olup olmadýðý, var ise hangi tarihte kurulduðu, faaliyetine devam edip etmediði, iddianamede belirtilen kiþilerin kuruluþa üye olup olmadýklarý” cevabi yazýda “Genelkurmay Baþkanlýðý bünyesinde kurulmuþ JÝTEM adýnda herhangi bir birim mevcut deðildir.” açýklamasý JÝTEM’in varlýðýný bir kez daha tartýþmaya açtý. TBMM Susurluk Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Mehmet Elkatmýþ, JÝTEM’in varlýðýnýn dünya âlem tarafýndan bilindiðini ifade etti.

“YOK DEMEKLE YOK OLMUYOR” Elkatmýþ, Genelkurmay’ýn yaptýðý açýklamanýn JÝTEM gerçeðini deðiþtiremeyeceðini söyledi. Genelkurmay’ýn hala geçmiþte yapýlan hatalarýn üstünü örtme anlayýþý ile hareket ettiðini ileri süren Elkatkýþ, “Bir þeye yok demekle yok olmuyor. Nitekim o dönemde de Jandarma Genel Komutanlýðý Susurluk Araþtýrma Komisyonu’na gönderdiði bir yazý ile ‘JÝTEM diye bir kuruluþ yoktur’ diye bildirmiþti. Ama JÝTEM’in varlýðýný dünya alem biliyor. Nitekim resmi kayýt ve evraklarda var. Para ödenmiþ, takdirler verimli maaþ bordrolarý var. O tarihlerde JÝTEM’e baðlý çalýþan Binbaþý Cem Ersever’in açýklamalarý ve kitaplarý ortada. Yine Ergenekon sanýklarýndan Albay Arif Doðan övünerek ‘JÝTEM’i ben kurdum’ diyor. Geçmiþte bununla uðraþanlar var diyor.” þeklinde konutu. Elkatmýþ, adý ne olursa olsun böyle bir kuruluþun varlýðý konusunda kamuoyunun þüphe-

TBMM Susurluk Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Mehmet Elkatmýþ, JÝTEM’in varlýðýnýn dünya âlem tarafýndan bilindiðini ifade etti.

EYLEMLERÝ TARTIÞMASIZ GERÇEK ÖTE yandan o dönemde hukuk dýþý yapýlanmalarý ortaya çýkarmak amacýyla kurulan TBMM Susurluk Araþtýrma Komisyonu’nun kaleme aldýðý Susurluk Raporu’nda JÝTEM ile ilgili çarpýcý deðerlendirmeler yer alýyor. Buna göre, JÝTEM’in varlýðý, raporun öneriler kýsmýnýn 315. sayfasýnýn son iki paragrafýnda þu ifadelerle formüle ediliyor: “Devletin içinde çok sayýda istihbarat örgütü kurulurken, bunlar arasýnda koordinasyonsuzluk yaþandýðý anlaþýlmýþtýr. Hatta JÝTEM’in tam olarak ne görev yaptýðý öðrenilememiþtir. JÝTEM’in varlýðý tartýþýlýrken, eylemlerinin tartýþmasýz gerçek olduðu ortaya çýkmýþtýr.” Ankara / cihan

sinin bulunmadýðýný ifade etti. Elkatmýþ þu ifadeleri kullandý: “Ýsmine JÝTEM demezsin de baþka bir þey dersin. Burada önemli olan kamuoyunun nasýl algýladýðýdýr. Varlýðýný herkes biliyor. Ýcraatlarý var, faili meçhuller var. Yoksa Doðu ve Güneydoðu’daki faili meçhulleri kim iþledi? Ýtirafçýlarý kim kullandý, kullanýyor? Tür-

kiye’nin sýkýntýsý tam da budur. Bir þey dürüstçe ifade edilemiyor. Hatalar dile getirilmiyor. Tahammül edilemiyor.” Mehmet Elkatmýþ, dönemin Jandarma Genel Komutaný Teoman Koman’ý dinlemek üzere komisyona çaðýrdýklarýný ancak gelmeyerek yazýlý açýklama gönderildiðini söyledi. El-

Ümit Sayýn: Aklî dengem yerinde

Gizli tanýk ‘Anadolu’ olduðunu itiraf eden tutuklu sanýk Doçent Doktor Ümit Sayýn. FOTOÐRAF: CÝHAN

ERGENEKON ana davasýnýn tutuklu sanýðý Ümit Sayýn, avukatý Mehmet Aytekin’in vekillik görevinden istifa etmesinin ardýndan yaptýðý açýklamada aklî melekelerinin yerinde olduðunu söyledi. Ergenekon ana davasýnda diðer sanýklarýn yokluðunda yapýlan kapalý oturumda gizli tanýk ‘Anadolu’ olduðunu itiraf eden tutuklu sanýk Doçent Doktor Ümit Sayýn, avukatý Mehmet Aytekin’in istifasýnýn ardýndan açýklama yapmak istediðini söyledi. Talepler bölümünde kürsüye gelen Sayýn, 7 Aralýk 2009 tarihinde verdiði ifadesiyle ilgili olarak ek açýklama yapmak istediðini belirtti. Avukatý Mehmet Aytekin’in “Ümit Sayýn’ýn akli melekesini yitirdiðini sizin de gözlediðinizi düþünüyorum” sözlerine de cevap veren Sayýn, depresyonda olduðunu ilâç kullandýðýný ancak aklî melekelerinin yerinde olduðunu söyledi. Sayýn akli dengesinin yerinde oldu-

ðuna dair koðuþ arkadaþý Doç.Dr. Emin Gürses’i de tanýk gösterdi. Sayýn týp fakültesinin üzerine bir de hukuk fakültesi bitirmeyi hedeflediði için 5 aydýr matematik ve geometri çalýþtýðýný da duruþmada açýkladý. Ardýndan da “Ben akýl yürüterek problem çözüyorum. Akli dengesi yerinde olmayan bir insan bunu baþaramaz. Aklî melekelerim yerindedir” dedi. Duruþmalarda kendisinden çok bahsedildiðini de anlatan Sayýn, gizli tanýk olarak ifade vermek için savcýlardan baský görmediðini, hatta bunun için dilekçe verdiðini de aktardý. Tutuklu sanýk Ümit Sayýn, “Avukatým, savcý Zekeriya Öz’ün beni ‘35 yýl yatarsýn’ diye tehdit ettiðini söyledi. Ancak ben böyle bir tehdit almadým.” diye konuþtu. En çok “Komutanlar sana neden bu kadar güvendi” sorusunun yöneltildiðini belirten Sayýn bu konu hakkýnda açýklayýcý bilgi de vermek istediðini ifade etti. Ýstanbul / cihan

Ýntiharlara gizlilik kalkaný DÝYARBAKIR Milletvekili Akýn Birdal’ýn son günlerde TSK bünyesindeki intiharlara iliþkin soru önergesi, Millî Savunma Bakanlýðý’nca ‘gizlilik derecesi’ gerekçe gösterilerek cevaplandýrýlmadý. MSB ‘tasnif dýþý’ diye ayýrdýðý dosyada þu ifadelere yer verdi: “Soru önergesine konu olan bilgiler ‘GÝZLÝ’ gizlilik derecesi taþýmaktadýr. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý’nýn soru önergeleri ile ilgili yazýþmalarda da not olarak belirttiði üzere soru önergelerine verilecek cevaplara gizlilik kaydý konulamamaktadýr. Bu nedenle soru önergesinin cevaplandýrýlmasý mümkün olmamýþtýr.” Millî Savunma Bakaný Vecdi Gönül’ün imzasýný taþýyan cevap metninde soru önergesine konu olan intiharlarýn neden gizli olduðuna dair herhangi bir kanuni dayanak belirtilmedi. Akýn Birdal, 30 Eylül 2009 tarihinde TBMM Baþkanlýðý’na son günlerde intihar eden ordu mensubu sayýsýnýn arttýðýný ifade edip “Ýntiharlarýn yaygýnlýðý kuþku uyandýrmaktadýr. Bunun ortadan kaldýrýlmasý için kamuoyunun ve ailelerin bu konuda aydýnlatýlmasý, soruþturmalarýn yansýz bir þekilde yapýlmasý ve doðru bilgilendirme büyük önem taþýmaktadýr.” diyor. Ankara / cihan

Seminere Davet

ANKARA

Konu : Hac Ýbadetinin Sýr Ve Hikmetleri Konuþmacý: Ali Vapurlu Tarih : 3 Ocak 2010 Pazar Saat: 20.00 Yer : Asyanur Kültür Merkezi Adres : Yunusemre Cad. Kanarya Sok. Giriþi Lale Sok. 8/1 Pursaklar / ANKARA Not : Hanýmlar için özel yer ayrýlmýþtýr.

Seminere Davet Konu

DENÝZLÝ

: Demokratik Açýlýmda Kardeþlik ve Eðitim (Bediüzzaman Said Nursî'nin görüþleri ýþýðýnda) Konuþmacý: Halil Uslu Tarih : 1 Ocak 2010 Cuma Yer : Denizli Yeni Asya Temsilciliði Toplantý Salonu Ýrtibat : 0(258) 263 07 86 - 0(258) 265 05 42 - (0533) 264 61 40 Not : Denizli ve çevre il ve ilçelerden kardeþlerimiz dâvetlidir.

katmýþ, o dönemde gelen yazýlarda da JÝTEM’in varlýðýnýn inkar edildiðini ancak bunun hiçbir komisyon üyesini ikna edemediðini aktardý. Elkatmýþ, yaptýklarý araþtýrmalar sonucunda Doðu ve Güneydoðu’daki faili meçhullerin tamamýnýn JÝTEM tarafýndan iþlendiðini tesbit ettiklerini belirtti.

Krizin faturasý çalýþana kesildi n TÜRK-ÝÞ Baþkanlar Kurulu, konfederasyon genel merkezinde toplandý. Türk-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu, açýlýþta yaptýðý konuþmada, 2009’un gerek Türk siyaseti, gerekse çalýþma hayatý açýsýndan parlak bir yýl olmadýðýný söyledi. Türk siyasetinin çeþitli uygulamalarla beraber gelen polemiklerle oradan oraya savrulduðunu ve siyasetteki çatýþmacý üslubun toplumun her kesiminde büyük rahatsýzlýklara sebep olduðunu ifade eden Kumlu, Türkiye ekonomisinde de ciddi sorunlar yaþandýðýný, hayat kalitesi gün geçtikçe düþen çalýþanlarýn, sorumlusu olmadýklarý bir krizin tüm yükünü üstlenmek durumunda kaldýðýný belirtti. Kumlu, 2009’a iliþkin þu deðerlendirmelerde bulundu: ‘’-Krize karþý kýsa sürede önlem alýnmamýþ, alýnan önlemler uyumlu olmamýþ ve beklenen sonuç elde edilememiþtir. -Ekonomik kriz sebebiyle 4 yüz binden fazla iþçi iþsiz kalmýþtýr. Kayýt dýþý ekonominin kayýt altýna alýnabilmesi mümkün olmamýþtýr. -Ýþçilere ve memurlara kriz gerekçe gösterilerek yetersiz ücret zamlarý yapýlmýþtýr. -Çalýþma hayatýný düzenleyen yasalar, 2009’da da demokratikleþtirilmemiþtir. -Vergi adaleti saðlanamamýþtýr. -Asgari ücret yine sefalet ücreti olarak belirlenmiþ, Türk-Ýþ komisyon çalýþmalarýna katýlmayarak bu ayýba ortak olmamýþtýr. -Ölümlü iþ kazalarý 2009 yýlýnda da devam etmiþtir. ’’ Ankara / aa

Vergi artýþý sanayiciyi zora sokar n MÜSTAKÝL Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Bursa Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Çepni, doðalgaz zammý ve vergi artýþýna gidilmek istenmesine tepki göstererek, “Bütün dünyada kriz dönemlerinde vergi indirimine gidilirken, ülkemizde vergi artýþýnýn gündeme gelmesi, yüksek mevcut vergi aðýrlýðýndan dolayý zaten ezilen özel sektörü düþündürmektedir” dedi. MÜSÝAD Bursa Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Çepni, 2010 bütçesinin görüþülmesi esnasýnda Maliye Bakaný Mehmet Þimþek’in bazý maktu vergilerde güncelleme öngördüklerini ve vergi oranlarýnda artýþýn makro ekonomik þartlar doðrultusunda olabileceðini söylemesini deðerlendirdi. Çepni, verginin artýrýlmasý ve doðalgaza zam yapýlmasýyla sanayicilerin büyük bir yük altýnda kalacaðýný kaydetti. Bursa / iha


5

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

HABER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Umut YAVUZ

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 15 Muharrem 1431 Rumî: 18 K.Evvel 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.17 5.31 5.35 5.51 5.47 4.59 5.04 4.57 5.40 5.09 5.37

Güneþ 6.45 7.03 7.03 7.22 7.19 6.28 6.34 6.29 7.12 6.37 7.06

Öðle 11.49 11.59 12.07 12.18 12.14 11.29 11.33 11.25 12.08 11.40 12.08

Ýkindi 14.18 14.19 14.36 14.40 14.34 13.56 13.57 13.45 14.29 14.09 14.35

Akþam 16.40 16.42 16.59 17.03 16.56 16.18 16.20 16.08 16.52 16.32 16.57

Yatsý 18.01 18.07 18.20 18.27 18.21 17.40 17.43 17.33 18.16 17.53 18.19

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.48 5.52 5.29 5.19 5.29 5.19 5.03 5.05 4.47 5.37 5.22

Güneþ 7.22 7.21 7.04 6.49 6.58 6.53 6.31 6.39 6.17 7.12 6.48

Öðle 12.14 12.21 11.55 11.48 12.00 11.45 11.35 11.31 11.17 12.03 11.56

Ýkindi 14.31 14.46 14.11 14.12 14.26 14.01 14.04 13.49 13.42 14.19 14.30

Akþam 16.54 17.09 16.33 16.35 16.49 16.24 16.26 16.11 16.04 16.41 16.53

Yatsý 18.21 18.31 18.01 17.58 18.11 17.50 17.47 17.37 17.27 18.08 18.11

BAÞKENT YAZILARI

Türkiye’nin “2009 AB raporu”

CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

n­ca­“a­çý­lým”­id­di­a­la­rý­na­rað­men­Tür­ki­ye’nin de­mok­ra­tik­leþ­me­de­sý­nýf­ta­kal­ma­sý,­as­lýn­da­si­ya­sî­ik­ti­da­rýn­AB­fi­yas­ko­su­nun­bir­so­nu­cu… Kýb­rýs­Rum­Ke­si­mi’nin­ü­ye­li­ði­ni­en­gel­le­ye­me­yen­An­ka­ra,­Tür­ki­ye’nin­mü­zâ­ke­re­sü­re­ci­nin,­li­man­la­rý­ný­Rum­ge­mi­ve­u­çak­la­rý­na­aç­ma­sý­na­o­dak­lan­ma­sý­na­se­yir­ci.­Rum­ke­si­mi­AB’yi­þa­þýr­tý­yor; Tür­ki­ye’nin­li­man­la­ra­da­ir­yü­küm­lü­lü­ðü­nü­ye­ri­ne ge­ti­rip­ge­tir­me­di­ði­ne­da­ha­ge­le­cek­yýl­ye­ni­den­ba­ký­la­cak­mýþ.­An­ka­ra­AB’nin­KKTC’ye­ver­di­ði­söz­le­ri­tut­ma­da­ba­þa­rý­lý­o­la­mý­yor. Þu­ha­le­ba­kýn;­bü­tü­nüy­le­ABD’nin­kü­re­sel­ve böl­ge­sel­e­ge­men­lik­ve­çý­kar­la­rý­ný­ön­ce­le­yen­po­li­ti­ka­lar­la­AB­mü­zâ­ke­re­sü­re­ci­dur­ma­nok­ta­sýn­da. Av­ru­pa­Bir­li­ði­zir­ve­sin­de­Tür­ki­ye­i­le­mü­zâ­ke­re sü­re­ci­nin­göz­den­ge­çi­ril­me­si­ne­i­liþ­kin­bir­ta­rih­bi­le­ver­miþ­de­ðil.­­ Fran­sa,­as­ký­ya­a­lý­nan­se­kiz­mük­te­se­bat­baþ­lý­ðý­nýn­ya­ný­sý­ra­“söz­a­lý­nan”­beþ­baþ­lý­ðý­da­mü­zâ­ke­re ma­sa­sý­na­ge­tir­mi­yor.­Rum­ke­si­mi­al­tý­fas­lý­nýn­a­çýl­-

O

ma­sý­ný­tek­ba­þý­na­ve­to­e­de­ce­ði­ni­be­lir­ti­yor.­Tür­ki­ye­ha­len­11­baþ­lý­ðý­mü­zâ­ke­re­e­der­ken,­a­çý­la­bi­le­cek çev­re,­e­ði­tim-kül­tür,­sos­yal­po­li­ti­ka­lar­ve­e­ner­ji baþ­lýk­la­rýn­dan­an­cak­“çev­re”­baþ­lý­ðý­a­çýl­dý.­ AB­Baþ­mü­zâ­ke­re­ci­si­Ba­kan,­bu­va­zi­ye­ti­“ba­þa­rý­lý”­bu­lu­yor,­hat­ta­“Tür­ki­ye’nin­ka­tý­lým­he­de­fi­nin te­yi­di”­yo­ru­mu­nu­ya­pý­yor;­lâ­kin­Tür­ki­ye,­top­lam 33­fa­sýl­dan­þim­di­ye­ka­dar­an­cak­12’sin­de­mü­za­ke­re­le­ri­baþ­lat­mýþ.­Ýç­le­rin­de­fev­ka­lâ­de­ö­nem­li­ve­zor­lu­o­lan­18­baþ­lýk­a­çýl­ma­mýþ.­En­baþ­ta­de­mok­ra­tik­leþ­me­de,­i­nanç­ve­i­fâ­de­öz­gür­lü­ðün­de­AB­i­le­u­yum­ye­ter­siz… AB’YE REST, ABD’YE DESTEK! Tür­ki­ye’nin­AB­ký­rýl­gan­lý­ðý­nýn­a­sýl­se­be­bi,­ka­mu­o­yu­nu­o­ya­la­yan­ze­vâ­hi­ri­kur­ta­rý­cý­gü­nü­bir­lik mak­yaj­lar­la­de­mok­ra­tik­re­form­la­rýn­sü­rek­li­er­te­len­me­si.­An­ka­ra’nýn­AB’nin­de­ðil,­ABD’nin­pe­þi­ne düþ­me­si… Ger­çek­þu­ki­AB­sü­re­ci­nin­sü­rek­li­tav­sa­dý­ðý­son ye­di­yýl­lýk­AKP­ik­ti­da­rýn­da­Tür­ki­ye­hep­ABD’nin ya­nýn­da­yer­al­dý.­Hü­kû­met­mâ­lum­“tez­ke­re”yi Mec­lis’ten­ge­çi­re­me­di­a­ma­I­rak’ta­iþ­gal­ci­le­re­her tür­lü­lo­jis­tik­des­te­ði­ver­di.­Mec­lis’i­by­e­de­rek­“des­tek­ha­mû­le­si”yle­ha­va­a­lan­la­rý­ný­ve­li­man­la­rý­ný­A­me­ri­kan­as­ker­le­ri­nin­her­tür­lü­si­lâh,­sa­vaþ­u­ça­ðý ye­dek­par­ça­sý,­mü­him­mat­ve­teç­hi­za­tý­nýn­na­kil­ve da­ðý­tý­mý­na­aç­tý.­Ay­ný­i­nan­cý,­ta­ri­hi­ve­kül­tü­rü­pay­laþ­tý­ðý­Müs­lü­man­kom­þu­su­na­kar­þý­ok­ya­nus­lar­ö­te­sin­den­ge­len­ec­ne­bi­ler­le­“sa­vaþ­or­ta­ðý”­ol­du… Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­a­çýk­ça­“ABD’nin­Bü­yük­Or­-

ta­do­ðu­Pro­je­si­nin­eþ­baþ­ka­ný­ol­du­ðu­nu”­bü­tün dün­ya­ya­du­yur­du.­Mil­lî­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný,­Ýn­cir­lik Üs­sü’nden­ha­va­la­nan­u­çak­la­rý­nýn­I­rak­ü­ze­ri­ne dört­bi­ne­ya­kýn­sor­ti­yap­tý­ðý­ný­söy­le­di.­ Bu­dö­nem­de­Tür­ki­ye,­ABD’nin­Af­ga­nis­tan­iþ­ga­li­ne­de­tam­des­tek­ver­di,­ve­ri­yor.­Sar­kozy­gi­bi A­me­ri­kan­mu­hip­le­ri­bi­le­Af­ga­nis­tan’a­as­ker­ver­mez­ken,­A­me­ri­ka­zi­ya­re­ti­ön­ce­si­da­ha­O­ba­ma­is­te­me­den,­Af­ga­nis­tan’a­ye­ni­as­ke­rî­bir­lik­gön­de­ril­di­ði,­750­as­ke­re­bin­as­ke­rin­da­ha­i­lâ­ve­e­dil­di­ði,­biz­zat­Baþ­ba­kan­ta­ra­fýn­dan­a­çýk­lan­dý.­ Bu­sü­reç­te­her­fýr­sat­ta­AB’ye­rest­çe­ken­ve­mey­dan­o­ku­yan­Er­do­ðan,­I­rak­iþ­ga­li­ne­Tür­ki­ye’nin bun­ca­des­tek­ver­di­ði­ABD’nin­Sü­ley­ma­ni­ye’de Meh­met­çi­ðin­ba­þý­na­çu­val­ge­çir­me­si­ne­bir­þey­de­me­di.­Hat­ta­en­a­zýn­dan­bir­“no­ta”­ve­ril­me­si­ni­is­te­yen­le­re,­“Ne­no­ta­sý,­mü­zik­no­ta­sý­mý?”­di­ye­çý­kýþ­tý.­ Ke­za­ABD’nin­Tür­ki­ye’nin­bü­tün­has­sa­si­yet­le­ri­ni­al­tüst­et­me­si­ne,­“kýr­mý­zý­çiz­gi­le­ri”ni­çið­ne­me­si­ne­se­yir­ci­kal­dý.­I­rak’ýn­res­men­bö­lün­me­si­ne, top­rak­bü­tün­lü­ðü­nün­par­ça­lan­ma­sý­na,­peþ­mer­ge­le­ri­hi­mâ­yey­le­Ker­kük’ün­sta­tü­sü­nün­de­ðiþ­ti­ril­me­si­ne,­Türk­men­le­rin­ve­A­rap­la­rýn­kat­li­ne­ve­sü­rül­me­si­ne­ses­çý­kar­ma­dý.­ Tür­k i­y e’yi­ “stra­t e­j ik­ müt­t e­f ik”­ i­l ân­ e­d en Bush’tan­son­ra­“mo­del­or­tak”­gö­ren­O­ba­ma’nýn da­PKK’yý­-ni­hâ­yet-­“te­rör­ör­gü­tü”­ve­“or­tak­düþ­man”­et­me­si­ne­mu­ka­bil,­ABD’nin­böl­ge­de­ci­rit­a­tan­yüz­ler­ce­te­rö­rist­e­le­ba­þý­dan­bir­te­ki­ni­tes­lim et­me­me­si­ni­hiç­me­se­le­yap­ma­dý.­

ANKARA, AB’NÝN DEÐÝL, ABD’NÝN PEÞÝNDE… Yi­ne­ABD’nin­kon­tro­lün­de­ki­Ku­zey­I­rak’ýn Kan­dil’e­ve­te­rör­ör­gü­tü­ne­si­lâh,­i­lâç­ve­ma­lî­yar­dým­ka­nal­la­rý­ný­ka­pat­ma­ma­sý­na,­u­yuþ­tu­ru­cu,­in­san­ka­çak­çý­lý­ðý­ve­fi­nans­kay­nak­la­rý­ný­ka­pat­ma­ma­sý­na,­pro­pa­gan­da­mer­kez­le­ri­ni­a­çýk­tut­ma­sý­na­en u­fak­bir­ta’riz­de­bi­le­bu­lun­ma­dý.­ An­ka­ra’nýn,­O­ba­ma’nýn­“ri­câ­sý”­ve­“gü­ven­ce­si”yle­NA­TO­Ge­nel­Sek­re­ter­li­ði­ni­“o­nay­la­dý­ðý” Ras­mus­sen’in­Pey­gam­be­ri­mi­ze­ha­ka­ret­le­do­lu­ka­ri­ka­tür­ler­den­do­la­yý­“ö­zür­di­le­me”­ve­“bir­Müs­lü­ma­ný­Ge­nel­Sek­re­ter­Yar­dým­cý­lý­ðý­na­ge­tir­me”­va­a­di­ni­ye­ri­ne­ge­tir­me­me­si­ne­de­hü­kû­met­hiç­bir­tep­ki ver­me­di.­Baþ­ba­kan,­A­me­ri­ka’da­“ve­ri­len­söz­le­rin ye­ri­ne­ge­ti­ril­me­si­ni­bek­li­yo­ruz”­de­mek­le­ye­tin­di. Ö­zet­le,­AKP­dö­ne­min­de­An­ka­ra­AB­sü­re­ci­ne de­ðil,­ABD­en­deks­li­kü­re­sel­ve­böl­ge­sel­po­li­ti­ka­lar­la­ABD’nin­“te­rör­ve­gü­ven­lik­kon­sep­ti”ne­ka­pan­dý;­ye­ni­“si­vil­a­na­ya­sa”yý,­de­mok­ra­tik­re­form­la­rý,­hak­ve­öz­gür­lük­le­ri­ka­a­le­al­ma­dý… AKP­hü­kû­me­ti­AB’yi­bir­ta­ra­fa­bý­rak­mýþ, ABD’nin­ar­dý­na­düþ­müþ;­Tür­ki­ye’yi­AB­ka­pý­sýn­da bek­le­tip­ABD’ye­mec­bur­e­dil­me­si­tak­ti­ði­ni­gü­den “AB­i­çin­de­ki­A­me­ri­kan­cý­lar”ýn­“AB­ve­Tür­ki­ye kar­þýt­la­rý”nýn­in­sa­fý­na­terk­e­dil­miþ. Yýl­lar­ca­Be­yaz­Sa­ray’ýn­“ye­min­li­ter­cü­man­lý­ðý”ný yap­mýþ­bi­ri­ni­“AB’den­so­rum­lu­ba­kan”­ol­du­ðu AKP­hü­kû­me­ti­nin­AB­cid­di­ye­ti­ve­sa­mi­mi­ye­ti, “2009­AB­Tür­ki­ye­Ý­ler­le­me(me)­Ra­po­ru”yla­bel­ge­le­nen­bâ­riz­ba­þa­rý­sýz­lýk­la­or­ta­da…

Karargâhta beþinci arama n ÖZEL Kuv­vet­ler­Ko­mu­tan­lý­ðý’na­bað­lý­Ki­raz­lý­de­re’de­ki­Se­fer­ber­lik­Böl­ge­Ko­mu­tan­lý­ðý’nda­ha­kim­a­ra­rýy­la­ya­pý­lan­a­ra­ma­la­rýn be­þin­ci­si­ne­baþ­lan­dý.­A­ra­ma­la­rý­An­ka­ra­Ad­li­ye­si­Ha­ki­mi­Ka­dir­Ay­han­ger­çek­leþ­ti­ri­yor. Ay­han­ve­be­ra­be­rin­de­ki­ler­ka­rar­ga­ha­sa­at 11.15’de­gi­riþ­yap­tý­lar.­­Ankara / cihan

Reþadiye’de, köy muhtarý tutuklandý n TOKAT’IN Re­þa­di­ye­il­çe­sin­de­ki­te­rö­rist sal­dý­rýy­la­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­gö­zal­týn­da­bu­lu­nan­köy­muh­ta­rý,­tu­tuk­lan­dý. Te­rö­rist­sal­dý­rý­ya­yö­ne­lik­yü­rü­tü­len­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­ve­il­çe­de­ki­bir­kö­yün­muh­ta­rý­ol­du­ðu­bil­di­ri­len zan­lý­H.Ý,­jan­dar­ma­da­ki­sor­gu­ve­iþ­lem­le­ri­nin­ar­dýn­dan­Re­þa­di­ye­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­lý­ðý­na­sevk­e­dil­di.­Bu­ra­da­sav­cý­ta­ra­fýn­dan­i­fa­de­si­a­lý­nan­zan­lý­H.Ý,­sevk­e­dil­di­ði­Nö­bet­çi Mah­ke­me­ce­tu­tuk­lan­dý.­Re­þa­di­ye’de­7­as­ke­rin þe­hit­ol­du­ðu,­3­as­ke­rin­ya­ra­lan­dý­ðý­te­rö­rist­sal­dý­rýy­la­il­gi­li­o­la­rak,­a­ra­la­rýn­da­böl­ge­de­fa­a­li­yet gös­te­ren­ö­zel­bir­þir­ke­tin­ça­lý­þan­la­rý­nýn­da bu­lun­du­ðu­6­ki­þi­gö­zal­tý­na­a­lýn­mýþ,­bu­ki­þi­ler­den­5’i­i­fa­de­le­ri­nin­a­lýn­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan ser­best­bý­ra­kýl­mýþ­tý.­­Reþadiye / aa

Adalet Bakanlýðý’na personel atamasý n ADALET Ba­kan­lý­ðý,­taþ­ra­teþ­ki­lâ­tý­i­çin­2 bin­178­söz­leþ­me­li­za­být­kâ­ti­bi­a­la­cak,­220 mü­ba­þir­ve­80­þo­för­kad­ro­su­na­da­a­çýk­tan­a­ta­ma­ya­pý­la­cak.­Bu­na­gö­re,­Ad­li­ve­i­da­ri­yar­gý­da­ça­lýþ­tý­rýl­mak­ü­ze­re,­657­sa­yý­lý­Dev­let Me­mur­la­rý­Ka­nu­nu’nun­4/B­mad­de­si­u­ya­rýn­ca,­ilk­de­fa­is­tih­dam­e­dil­mek­ü­ze­re­2­bin 178­söz­leþ­me­li­za­být­kâ­ti­bi­po­zis­yo­nu­na,­a­da­let­ko­mis­yon­la­rýn­ca­ya­pý­la­cak­uy­gu­la­ma­lý ve­söz­lü­sý­nav­so­nu­cu­na­gö­re­per­so­nel­a­lý­na­cak.­A­da­let­ko­mis­yon­la­rýn­ca­ya­pý­la­cak uy­gu­la­ma­lý­sý­nav­ve­söz­lü­sý­na­va,­2008­yý­lý Ka­mu­Per­so­ne­li­Seç­me­Sý­nav­la­rýn­da­(KPSS2008),­li­sans­me­zun­la­rý­i­çin­KPSSP3,­ön­li­sans­me­zun­la­rý­i­çin­KPSSP93,­or­ta­öð­re­tim me­zun­la­rý­i­çin­KPSSP94­pu­an­tü­rün­den­70 ve­da­ha­yu­ka­rý­pu­an­a­lan­lar­baþ­vu­ra­bi­le­cek. Baþ­vu­ru­lar­21­O­cak­2010­Per­þem­be­gü­nü baþ­la­ya­cak,­8­Þu­bat­2010­Pa­zar­te­si­gü­nü me­sai­sa­a­ti­bi­ti­min­de­so­na­e­re­cek.­A­day­la­rýn­dak­ti­lo­ve­ya­bil­gi­sa­yar­i­le­vu­ruþ­he­sa­bý ya­pýl­ma­dan­üç­da­ki­ka­da­yan­lýþ­sýz­o­la­rak­en az­90­ke­li­me­ya­zýp­ya­za­ma­dýk­la­rý­nýn­tes­pi­ti i­çin­20­Þu­bat­2010­Cu­mar­te­si­gü­nü­uy­gu­la­ma­sý­na­vý­ya­pý­la­cak.­A­day­lar,­27­Þu­bat 2010’da­da­söz­lü­sý­na­va­a­lý­na­cak.­Ay­rý­ca,­ad­li ve­i­da­ri­yar­gý­da­ça­lýþ­tý­rýl­mak­ü­ze­re,­yar­dým­cý hiz­met­ler­sý­ný­fýn­da­ki­220­mü­ba­þir­kad­ro­su­na­ve­ge­nel­i­da­re­hiz­met­le­ri­sý­ný­fýn­da­bu­lu­nan­80­þo­för­kad­ro­su­na,­A­da­let­ko­mis­yon­la­rýn­ca­ya­pý­la­cak­söz­lü­sý­nav­so­nu­cu­na­gö­re a­çýk­tan­a­ta­ma­ya­pý­la­cak.­­Ankara / aa

Aydýn Doðan, Doðan Grubu'nu býraktýðýný açýkladý.

Aydýn Doðan da býraktý n HÜRRÝYET Ge­nel­Ya­yýn­Mü­dü­rü­Er­tuð­rul Öz­kök’ten­son­ra­dün­Do­ðan­Gru­bu’nda­þok­bir ge­liþ­me­da­ha­ya­þan­dý.­Ay­dýn­Do­ðan,­Do­ðan­Þir­ket­ler­Gru­bu­Hol­ding­A.Þ­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­kan­lý­ðý­ve­ü­ye­li­ðin­den­ay­rýl­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Do­ðan Þir­ket­ler­Gru­bu­Hol­ding­A.Þ’nin­Ka­mu­yu­Ay­dýn­lat­ma­Plat­for­mun­da­(KAP)­ya­yýn­la­nan­a­çýk­la­ma­sýn­da,­þöy­le­de­nil­di:­“Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­mu­zun bu­gün­ya­pý­lan­top­lan­tý­sýn­da­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu Baþ­ka­ný­Sa­yýn­Ay­dýn­Do­ðan­yö­ne­tim­ku­ru­lu­baþ­kan­lý­ðý­ve­ü­ye­li­ðin­den­1­O­cak­2010­ta­ri­hin­den ge­çer­li­ol­mak­ü­ze­re­ay­rýl­mýþ­o­lup,­yö­ne­tim­ku­ru­lu­ü­ye­le­ri­a­ra­sýn­da­ya­pý­lan­ye­ni­gö­rev­da­ðý­lý­mýn­da­Sa­yýn­Ar­zu­han­Yal­çýn­dað’ýn­bu­ta­rih­ten­i­ti­ba­ren­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­o­la­rak­gö­rev­len­di­ril­me­si­ne­ka­rar­ve­ril­miþ­tir.”

Baykal: Suikast planý çýkarsa deprem etkisi yapar n CHP Ge­nel­Baþ­ka­ný­De­niz­Bay­kal,­Se­fer­ber­lik­An­ka­ra­Böl­ge­Baþ­kan­lý­ðý’nda­de­vam­e­den a­ra­ma­lar­dan­‘dar­be­ha­zýr­lý­ðý,­su­i­kast­pa­lan­la­rý’ i­çe­rik­li­bel­ge­ler­çýk­ma­sý­du­ru­mun­da­bu­nun dep­rem­et­ki­si­ya­pa­ca­ðý­ný bil­dir­di.­So­nu­cu­yar­gý­nýn­be­lir­le­ye­ce­ði­ne­i­þa­ret­e­den­Bay­kal,­ger­çek­le­rin­bir­an­ön­ce­or­ta­ya­çýk­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti. Par­ti­si­nin­MYK­top­lan­tý­sýn­da­ko­nu­þan­Bay­kal, Se­fer­ber­lik­An­ka­ra­Böl­ge­Baþ­kan­lý­ðý’nda­a­ra­ma ya­pý­la­rak­Türk­Si­lah­lý­Kuv­vet­le­ri­(TSK)’nin­þüp­he­li­ko­nu­mu­na­dü­þü­rül­dü­ðü­nü­i­le­ri­sür­dü.­Ýlk kez­bir­ku­ru­mun­böy­le­bir­du­ru­ma­dü­þü­rül­dü­ðü­nü­sa­vu­nan­Bay­kal,­so­ruþ­tur­ma­nýn­suç­iþ­le­yen­ler­ve­on­la­rýn­ir­ti­bat­lý­ol­du­ðu­ki­þi­le­ri­a­þan­bir­du­ru­ma­gel­di­ði­ni­ö­ne­sür­dü. Ankara / cihan

Abdullah Gül: “Adaptasyon sorunu yaþýyoruz”

Özdabak’ýn dâvâsý ertelendi - “Kamu görevlisine neþren hakaret” iddiasýyla hakkýnda dâvâ açýlan çizerimiz Ýbrahim Özdabak’ýn duruþmasý dün Bakýrköy Adliyesinde görüldü. Yazýþmalarýn devam ettiði dâvâ, 22 Þubat 2010, saat 09.25’e ertelendi. Adalet Bakanlýðý’nýn ihraç talebinde bulunduðu Sincan 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hakim Osman Kaçmaz’ýn “kamu görevlisine neþren hakaret” iddiasýyla çizerimiz Ýbrahim Özdabak hakkýnda açýlan davanýn ilk duruþmasý dün görüldü. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’le ilgili tartýþmalý karara imza atan Sincan 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Kaçmaz’ýn þikâyeti üzerine Bakýrköy Cumhuriyet Savcýsý Ali Çakýr, çizerimiz Özdabak hakkýnda 1 Mayýs 2009 tarihli Yeni Asya’da yayýnlanan karikatüründe “kamu görevlisine neþren hakaret” iddiasýyla dâvâ açmýþtý. Ýstanbul / Yeni Asya

Çiçek: Bize bilgi verilmez BAÞBAKAN YARDIMCISI CEMÝL ÇÝÇEK, BAÞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'A YÖNELÝK SUÝKAST ÝDDÝALARI HAKKINDA HERHANGÝ BÝR BÝLGÝSÝNÝN OLMADIÐINI ÝFADE ETTÝ. DEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Ce­mil Çi­çek,­Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­A­rýnç’a­yö­ne­lik­su­i­kast­id­di­a­la­rý­hak­kýn­da her­han­gi­bir­bil­gi­si­nin­ol­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Çi­çek, ‘’Tar­tý­þý­yo­ruz­bu­ko­nu­yu­kaç­gün­dür,­ne­bi­li­yo­ruz?­Val­la­hi­ben­hiç­bir­þey­bil­mi­yo­rum.­Bi­ze­bil­gi ve­ril­mez,­ve­ril­me­me­si­de­ge­re­kir.­Ne­den­bil­gi­ve­ri­le­cek?­Bu­bir­yar­gý­sal­iþ­lem­dir’’­de­di.­Çi­çek,­can­lý ya­yýn­da­NTV­An­ka­ra­Tem­sil­ci­si­Mu­rat­Ak­gün’ün­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý.­Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Ce­mil­Çi­çek,­‘’Tür­ki­ye’de­a­da­let ne­den­ya­vaþ­iþ­li­yor’’­þek­lin­de­ki­so­ru­yu­ce­vap­lar­ken,­bu­nun­sa­de­ce­Tür­ki­ye’ye­öz­gü­ol­ma­dý­ðý­ný be­lirt­ti.­Çi­çek,­‘’Yar­gý­nýn­a­ðýr­iþ­le­me­si­tem­bel­li­ðin­den­de­ðil,­ký­lý­kýrk­yar­ma­sýn­dan­kay­nak­la­nýr.­Bir sa­at­te­yar­gý­ka­rar­ve­ri­yor­sa,­ki­þi­hak­sýz­ye­re­suç­la­na­bi­lir,­ce­za­al­ma­sý­ge­re­kir­ken­be­ra­at­a­la­bi­lir.­Ýlk gün­den­in­san­la­rý­ya­mah­kum­e­di­yo­ruz,­ya­be­ra­at et­ti­ri­yo­ruz’’­gö­rü­þü­nü­di­le­ge­tir­di. ‘’Ger­çe­ði­or­ta­ya­çý­kar­ma­da­bir­ký­sým­hu­sus­la­rý ih­mal­e­der­se­niz­da­ha­bü­yük­so­nuç­lar­or­ta­ya­do­ðu­-

rur,­o­yüz­den­sa­býr­la­bek­le­me­li­si­niz’’­di­yen­Çi­çek,­ha­zýr­lýk­so­ruþ­tur­ma­sý­nýn­giz­li­ol­du­ðu­nu­da­a­ným­sa­ta­rak,­‘’Tar­tý­þý­yo­ruz­bu­ko­nu­yu­kaç­gün­dür,­ne­bi­li­yo­ruz?­Val­la­hi­ben­hiç­bir­þey­bil­mi­yo­rum.­Bi­ze­bil­gi­ve­ril­mez,­ve­ril­me­me­si­de­ge­re­kir.­Ne­den­bil­gi­ve­ri­le­cek?­Bu­bir­yar­gý­sal­iþ­lem­dir.­Bu­so­ruþ­tur­ma,­sa­de­ce so­ruþ­tur­ma­yý­ya­pan­la­rý­il­gi­len­di­rir’’­di­ye­ko­nuþ­tu. ‘’MGK MÝLLÎ TAKIMDIR’’ Çi­çek,­ko­nu­nun­Mil­li­Gü­ven­lik­Ku­ru­lu’nda (MGK)­gö­rü­þü­lüp­gö­rü­þül­me­di­ði­ne­yö­ne­lik­so­ru­yu­ce­vap­lar­ken­de­Tür­ki­ye’de­çok­yo­ðun­bil­gi­kir­li­li­ði­ya­þan­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­MGK­son­ra­sý­a­çýk­la­nan bil­di­ri­de,­top­lan­tý­da­ne­yin­ko­nu­þul­du­ðu­nun­be­lir­til­di­ði­ni­a­ným­sa­tan­Çi­çek,­med­ya­yý­e­leþ­tir­di.­Med­ya­ta­ra­fýn­dan­MGK’nýn­gün­de­mi­nin­be­lir­len­di­ði­ni­an­la­tan­Çi­çek,­bun­la­rýn­doð­ru­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Top­lan­tý­ta­ri­hi­ne­bir­kaç­gün­ka­la­med­ya­or­gan­la­rýn­da­‘’yük­sek­tan­si­yon­lu,­ger­gin,­ha­re­ket­li bir­top­lan­tý­o­la­ca­ðý’’­yö­nün­de­ha­ber­ler­ya­pýl­dý­ðý­na dik­ka­ti­çe­ken­Çi­çek,­‘’MGK­top­lan­tý­sýn­da­san­ki­o­-

ra­da­i­ki­ay­rý­ta­kým­var;­si­vil­ler­ve­as­ker­ler.­Bun­lar o­ra­da­gýrt­lak­gýrt­la­ða­gi­re­cek­ha­va­sýn­da­bir­tak­dim­ya­pý­lý­yor.­O­ra­sý­mil­li­ta­kým.­O­ra­da­ka­tý­lan­in­san­lar­Tür­ki­ye’de­en­üst­dü­zey­de­so­rum­lu­luk­ta­þý­yan­in­san­lar.­Ül­ke­nin­gü­ven­li­ði­i­le­gün­de­min­de­ki­ko­nu­lar­la­il­gi­li­dev­le­tin­or­tak­ak­lý­ný­tem­sil­e­di­yor’’­þek­lin­de­ko­nuþ­tu. Çi­çek,­‘’Geç­miþ­te­bir­i­ki­de­fa­(ger­gin­lik)­ol­du­di­ye,­i­ki­ay­da­bir­­ya­pý­yo­ruz­top­lan­tý­la­rý,­san­ki­bir kav­ga,­i­ki­ay­rý­ta­kým,­bir­bi­lek­gü­re­þi­ne­tu­tu­lu­yor. kim­ki­mi­ye­ne­cek.­Böy­le­bir­an­la­yýþ­i­çe­ri­sin­de­bir­a­na­ya­sal­or­ga­na­ba­kar­sak,­or­da­ki­mü­za­ke­re­le­re böy­le­bir­u­sül­le­sür­dü­rü­lü­yor­gö­rün­tü­sü­ve­rir­sek Tür­ki­ye’de­de­mok­ra­si­a­dý­na­söy­le­nen­laf­la­rýn­hep­si boþ’’­de­di.­Çi­çek,­top­lan­tý­la­ra­ye­di­yýl­dýr­ka­týl­dý­ðý­ný ve­‘’öy­le­bir­at­mos­fe­rin­hiç­ya­þan­ma­dý­ðý­ný’’­i­fa­de­et­ti. Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Ce­mil­Çi­çek, bir­baþ­ka­so­ru­ü­ze­ri­ne,­tek­nik­ta­kip­ko­nu­sun­da­ye­ni bir­ya­sal­dü­zen­le­me­yap­týk­la­rý­ve­im­za­ya­a­çýl­dý­ðý­ný bil­dir­di.­Çi­çek,­dü­zen­le­me­nin­yýl­ba­þýn­dan­son­ra TBMM’ye­ge­le­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­Ankara / aa

n CUMHURBAÞKANI Ab­dul­lah­Gül,­2009 Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­Kül­tür­ve­Sa­nat­Bü­yük­Ö­dül­le­ri­tö­re­nin­den­son­ra­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­lan­dý­rýr­ken,­“Son­dö­nem­de­TSK’ye hak­sýz­ya­kýþ­týr­ma­lar­be­ni­ra­hat­sýz­e­di­yor”­di­ye ko­nuþ­tu.­Hür­ül­ke­nin­me­se­le­le­ri­nin­ol­du­ðu­nu söy­le­yen­Gül,­Tür­ki­ye’nin­AB­i­le­ka­tý­lým­mü­za­ke­re­le­ri­ya­par­bir­ül­ke­ol­du­ðu­nu,­yol­ha­ri­ta­sý­nýn­bel­li­ol­du­ðu­nu,­bu­þe­kil­de­hu­kuk,­sað­lýk ve­e­ði­tim­gi­bi­ko­nu­lar­da­de­mok­ra­tik­stan­dart­la­rý­ný­yük­selt­ti­ði­ni­söy­le­di.­Gül,­“Be­nim­gör­dü­ðüm­bir­a­dap­tas­yon­so­ru­nu­ya­þý­yo­ruz.­Es­ki­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­mýz­var.­Bir­de­bu­gün­kü­hu­ku­ku­muz­var.­Bu­gün­kü­hu­ku­ku­mu­zu­ka­bul­len­me zor­la­ný­yo­ruz”­di­ye­ko­nuþ­tu.­“Son­so­ruþ­tur­ma­lar­la­dev­le­tin­ya­tak­o­da­sý­na­gi­ril­di”­þek­lin­de­yo­rum­lar­ya­pýl­dý­ðý­ný­böy­le­söy­le­nin­ce­de­in­san­la­rýn “ne­o­lu­yor?”­di­ye­sor­duk­la­rý­ný­söy­le­yen­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül,­“Or­ta­da­mev­cut­bir­du­rum­var.­A­dap­tas­yon­der­ken­bu­nu­di­yo­rum.­Hu­kuk­uy­gu­la­ný­yor.­Hu­ku­ka­her­ke­sin­ri­a­yet­et­me­si­ge­re­kir. Be­ni­ra­hat­sýz­e­den,­ko­nu­þur­ken,­ya­zar­ken­üs­lup ka­çý­lý­yor.­Ö­zel­lik­le­TSK­i­le­il­gi­li­tas­vip­et­me­di­ðim ya­zý­lar­çý­ký­yor.­Öl­çü­süz­ve­ra­hat­sýz­e­di­ci.­TSK’ya lü­zum­suz­ve­hak­sýz­ya­kýþ­týr­ma­lar­o­lu­yor.­Bun­lar yan­lýþ­þey­ler.­Di­ðer­yan­dan­hu­kuk uy­gu­la­ný­yor. Her­ku­ru­mun­i­çin­de­yan­lýþ­ya­pan­lar­çý­ka­bi­lir. An­cak­ku­rum­la­rý­hak­sýz­ye­re­yýp­rat­ma­yýn”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ankara / Mehmet Kara

MEB sözleþmeli öðretmen atadý n MÝLLÎ E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­163­kad­ro­lu,­6­bin­46 söz­leþ­me­li­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­6­bin­209­öð­ret­me­nin­a­ta­ma­sý­ný­yap­tý.­Ba­kan­lýk­tan­ya­pý­lan a­çýk­la­ma­da,­res­mî­e­ði­tim­ku­rum­la­rý­nýn­öð­ret­men­ih­ti­ya­cý­ný­kar­þý­la­mak­a­ma­cýy­la­165­kad­ro­lu,­6­bin­122­söz­leþ­me­li­ol­mak­ü­ze­re­top­lam 6­bin­287­boþ­kad­ro­ya­öð­ret­men­a­ta­ma­sý­nýn so­nuç­lan­dý­rýl­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Öð­ret­men­a­ta­ma­sý baþ­vu­ru­la­rý­i­çin­top­lam­25­bin­566­baþ­vu­ru­nun­ya­pýl­dý­ðý­be­lir­til­di.­A­ta­ma­nýn­ba­kan­lýk per­so­ne­li,­öð­ret­men­a­day­la­rý­ve­ve­li­le­rin­ha­zýr­bu­lun­du­ðu­ba­kan­lýk­top­lan­tý­sa­lo­nu­nun­da­dün­sa­at­10.00’da­bil­gi­sa­yar­or­ta­mýn­da ger­çek­leþ­ti­ril­di­ði­i­fa­de­e­dil­di.­A­çýk­la­ma­da, ‘’Bu­kap­sam­da­163­kad­ro­lu,­6­bin­46­söz­leþ­me­li­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­6­bin­209­öð­ret­men a­ta­ma­sý­ger­çek­leþ­ti­ril­miþ­tir’’­de­nil­di.­A­ta­ma­sý ya­pý­lan­öð­ret­men­ler­15­O­cak­2010­ta­ri­hin­den i­ti­ba­ren­gö­re­ve­baþ­la­ya­cak­lar.­­Ankara / aa


6

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

YURT­HABER

HA­BER­LER

Patlayan su borusu Ankara’nýn trafiðini aksattý nANKARA Eskiþehir yolu üzerindeki su borusunun dün sabah patlamasý araç trafiðini aksattý. Baþþehirliler sabah saatlerinde Eskiþehir Yolu’na çýktýklarýnda bir sürprizle karþýlaþtý. Eskiþehir Yolu üzeri Armada karþýsýnda su borusu patladý. Patlayan borudan akan sular yolda su birikintisine ve küçük bir göletin oluþmasýna sebep oldu. Su birikintisi araç trafiðini yavaþlattý. Sabah yoðun trafiðe su patlaðýnýn sebep olduðu gölet de eklenince sürücüler ne yapacaklarýný þaþýrdý. Patlayan boruyla ilgili herhangi bir tedbir alýnmadýðý için su, Eskiþehir yoluna dakikalarca aktý. Ankara / cihan

Trabzon sahili ormanlaþtýrýlýyor nTRABZON merkezinde sahil kesiminde bulunan bir milyon metrekarelik alana 4 bin 500 yetiþmiþ aðaç dikiliyor. Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, Trabzon’da aðaçlandýrma çalýþmalarýna büyük önem verdiklerini belirtti. Sahili aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn kendileri için çok önemli ve çok büyük bir proje olduðunu ifade eden Gümrükçüoðlu, ‘’Bütün sahilimizi yemyeþil bir orman haline getirmeyi çok önemli bir hedef olarak koyduk ve bunun için Çevre ve Orman Bakanlýðýmýzýn çok büyük katkýlarý oldu’’ dedi. Trabzon’da Beþirli ile 100. Yýl Parký arasýnda kalan 1 milyon metrekare alana 4 bin 500 yetiþmiþ, 34 çeþit aðaç dikileceðini kaydeden Gümrükçüoðlu, ‘’Bu alanda ayrýca 40 bin çalý türü bitki dikilecek. Bölgede bin 500 aðacý Çevre ve Orman Bakanlýðý hibe yoluyla verdi. Kalan 3 bin aðaç, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinden temin edilecek’’ diye konuþtu. Trabzon / aa

Ýhmâlin bedeli cana mal oldu 4-5 AYDIR BAKIM-ONARIM ÇALIÞMASI BULUNAN ARNAVUTKÖY-FENERTEPE YOLU’NDA ÝÞARET LEVHASI KOYULMAMASI SEBEBÝYLE, TERS YOLA GÝREN OTOMOBÝL, MÝNÝBÜS ÝLE KAFA KAFAYA ÇARPIÞTI. KAZADA OTOMOBÝL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ. ARNAVUTKÖY’DE ters yöne giren otomobil, yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpýþtý. Araç içerisinde sýkýþan sürücü Mustafa Hikmet ve beraberindeki Uður Þahin (30) olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafýndan sýkýþtýðý yerden kurtarýldý. Olayda Þahin ölürken Hikmet ve minibüs þöförü yaralandý. Görgü þahitleri, 4-5 aydýr bakým-onarým çalýþmasý bulunan yola iþaret levhasý koyulmamasý sebebiyle, sürücünün yolun daraldýðýný fark edemediðini ve kazanýn meydana geldiðini ifade ettiler. Edinilen bilgiye göre olay Fenertepe Yolu üzerinde saat 00.00 sýralarýnda meydana geldi. Çalýþma olan yolun daraltýlmýþ olduðunu fark edemeyen Mustafa Hikmet yönetimindeki 34 CA 8589 plâkalý Ford Fiesta marka otomobil karþý þeride geçti. Tam bu sýrada son seferini tamamlayan ve garaja gitmekte olan Abdulcelil Tan (29) yönetimindeki 34 M 5522 plâkalý GaziosmanpaþaArnavutköy hattýnda çalýþan minibüs, karþý istikametten gelen Hik-

met’in yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpýþtý. Kaza sonrasý araç, minibüsün altýna girdi. Otomobil içinde bulunan iki kiþi araç içinde sýkýþtý. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Þahin ve Hikmet’i sýkýþtýðý yerden kurtardý. Hikmet ve minibüs þoförü Tan yaralý olarak ambulansla hastaneye kaldýrýlýrken, Þahin’in vefat ettiði tesbit edildi. Polis ekipleri, olay yerinin çevresine þerit çekti. Kazanýn nasýl meydana geldiðini tesbit etmeye çalýþan trafik ve olay yeri inceleme ekipleri delil topladý. Ceset torbasýna konan Þahin’in cansýz bedeni Özel Batýbahat Hastanesi morguna kaldýrýldý. Otomobilin sürücüsünün ters yöne girdiðini ve minibüsle kafa kafaya çarpýþtýðýný belirten görgü þahidi Hikmet Altuntaþ, “Yolda 4-5 aydýr çalýþma var. Yol kenarýnda uyarý levhasý ve dubalar olmadýðý için yolun daraldýðýnýn farkýna varamayan sürücü, ters yola girmiþ ve kaza meydana gelmiþ” dedi. Ýstanbul / cihan

Minibüsle kafa kafaya çarpýþan otomobilin sürücüsü Uður Þahin ölürken, yanýndaki Mustafa Hikmet ve minibüs þoförü Abdulcelil Tan aðýr yaralandý. Görgü þahitleri kazanýn meydana geldiði yerde yol çalýþmasýnýn yapýldýðýný ve iþaret levhasý konmasýný söylediler.

GADER’den baþarýlý öðrencilere burs nÝSTANBUL’DAKÝ Sivil toplum kuruluþlarýndan GADER (Gaziosmanpaþa, Arnavutköy, Sultangazi Adýyamanlýlar Derneði), bu yýl da 100 baþarýlý öðrenciye burs ve ri yor. Ye ni ku rul ma sý na rað men ö nem li faaliyetlere ve hizmetlere imza atan GADER önceki yýl baþlattýðý burs geleneðine bu yýl da devam etti. GADER merkezinde gerçekleþtirilen, 2009-2010 Eðitim Öðretim yýlý burs daðýtým törenine Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Yaþar Demir’in yaný sýra; GADER Baþkaný Ramazan Okay ile siyasî partilerin ilçe baþkanlarý, Adýyaman Dergisi Yayýn Yönetmeni Abdurrahman Cüneyd Fidancý, öðrenciler ve velileri katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Dernek Baþkaný Okay, Türkiye’de eðitimin bugünkü durumuna dair bilgiler vererek, “Her þeyi devletten beklememeliyiz. Bizim dernek olarak bazý alanlarda çalýþmalarýmýz olmuþtur. 2010 yýlýnda 100 öðrenciye burs vermeyi hedefliyoruz. Tabi ki bu oraný yeterli bulmuyoruz ama bazý iþ adamlarýmýzýn desteði ile bu oraný daha da arttýrmayý hedefliyoruz” diye konuþtu. Ýstanbul / Yeni Asya

Bezirganbahçe’de ücretsiz göz taramasý yapýldý nKÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi ve Dünya Göz Hastanesi iþbirliðiyle Bezirganbahçe bölgesindeki vatandaþlar ücretsiz göz taramasýndan geçirildi. Halkýn göz saðlýðý bilincinin artýrýlmasý hedefiyle gerçekleþtirilen etkinlikte Bizim Halk’a Sosyal Kalkýnma Programý çalýþanlarý gün boyu bölge sakinlerine yardýmcý olurken vatandaþlar muayene olabilmek için uzun kuyruklar oluþturdu. Tam donanýmlý mobil göz kliniðinde gözyaþý kanalý týkanýklýðý, katarakt, hipermetrop, miyop, astigmat gibi göz kusurlarýna yönelik teþhisler konuldu ve vatandaþlara gerekli yönlendirmelerde bulunuldu. Ýstanbul/Yeni Asya

Yörük çocuðu olmak zor ANADOLU’NUN bin yýllýk efsanesi Yörüklerin son temsilcileri olan Sarýkeçililerin çocuklarý da anne ve babalarý gibi zor þartlar altýnda hayatlarýný sürdürüyor. Yaz mevsimini Konya ve Karaman yaylalarýnda geçiren, kýþýn ise sahil kesimlerine inen Sarýkeçili Yörüklerinin çocuklarý, eðitimlerine güç þartlar altýnda devam etmek zorunda kalýyor. Mersin’in Silifke ilçesi Narlýkuyu beldesi Hasanaliler Mahallesi’ne 1.5 kilometre mesafede yaþayan Sarýkeçili Yörüklerinin çocuklarý da zorlu hayat þartlarýnda, bütün imkânsýzlýklara raðmen kara çadýrda teknolojiden uzak yaþýyorlar. Sabahýn ilk ýþýklarýyla Toros Daðlarýnýn eteklerindeki çadýrlarýndan çýkýp, 1.5 kilometrelik yürüyüþle okul servislerine ulaþan çocuklar, mangal kömüründe ýsýnýyor, lüks lambasý ýþýðýnda ders çalýþýyorlar. Narlýkuyu Ýlköðretim Okulu 4. sýnýf öðrencisi 11 yaþýndaki Yörük kýzý Semra Gök de bu öðrencilerden biri. Okula gitmek için de daðlýk arazideki kýl çadýrdan çýkýp yaklaþýk 1.5 kilometre yürümenin kendisini çok yorduðunu anlatan Gök, ‘’Yaðmurda, çamurda çok zor oluyor. Ancak okumayý çok istediðim için bu zorluða katlanýyorum’’ dedi. En büyük hayalinin öðretmen olmak istediðini ifade eden Gök, kapýsýný anahtarla açacaðý bir evinin olmasýný çok istiyor. Silifke / aa

“Kadýköy-Kartal-Pendik” metro çalýþmasý için yaklaþýk 2 bin 500 iþçi yerin 45 metre altýnda gece gündüz çalýþýyor.

Pendik’te ulaþýmýn 5’i bir arada KARA, hava, deniz ve demiryolu ulaþýmýna sahip Pendik, ‘Kadýköy-Kartal-Pendik Metro Projesi’ kapsamýnda yapýlacak olan Pendik ve Kaynarca Ýstasyonlarýnýn hizmete girmesiyle, Ýstanbul’da ikinci, Anadolu Yakasý’nda tek ‘5 ulaþým yoluna sahip ilçe’ konumunda olacak. Marmaray’a entegre edilecek olan projede Pendik ve Kaynarca Ýstasyonlarýnýn inþasýnýn önümüzdeki dönemlerde baþlayýp 2011 yýlýnýn ilk yarýsýna doðru hizmete girmesi bekleniyor. Bütün istasyonlar tamamlanýp Marmaray’a entegre edildiðinde Pendik, mevcut Sabiha Gökçen Havaalaný, E-5 (D-100), TEM, Ý-

DO iskeleleri, Pendik Belediyesinin yap-iþletdevret modeliyle yaptýðý marina ve demiryolu ile birlikte metroya da kavuþmuþ olacak. Bu sayede bölge, Ýstanbul’da ikinci, Anadolu Yakasý’nda tek ‘5 ulaþým yoluna sahip ilçe’ konumunda olacak. 2 bin 450 iþçinin yerin 45 metre altýnda 24 saat esasýyla çalýþtýðý “KadýköyKartal-Pendik” metrosu tamamen bittiðinde, Pendik’ten hareket eden bir yolcu Kadýköy’e sadece 35 dakikada varmýþ olacak. Projede Kaynarca Ýstasyonundan Sabiha Gökçen Havaalaný’na da hat çekilerek istasyon kurulmasý planlanýyor. Ýstanbul / Yeni Asya

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2009/8759 E.

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz ve aðabeyimiz Tahir Mermer'in babasý ve Mimar Mustafa Mermer'in dedesi

Ahmet Mermer

'in

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

KONYA YENÝ ASYA OKUYUCULARI T. C. SÝVAS 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2008/2862 ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 21.01.2010 günü saat: 10.30-10.40’da ANKARA KARA YOLU BÖLGE TRAFÝK YANI ÖZKAR OTO PARKI SÝVAS yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 26.01.2010 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ CÝNSÝ 70.000,00 YTL 1 Ad. 58 NE 572 Plakalý 2006 Model Beyaz Renk Kupalý Ford Ýlv. Dam. Marka 6J56822 Motor, Nmob82Tedf6J56822 Þasi Nolu Ön Cam Çatlak Görünüm Ýtibariyle Hasarsýz Kamyon (Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) 70.000,00 YTL Toplam Yönetmelik Örnek No: 25 B: 75628

Adet 1

TÜRK Telekom, bütün müþterilerine yýlbaþýnda þehir içi ve þehirler arasý aramalarda kullanabilecekleri tam 4 saat konuþma hediye ediyor. 31 Aralýk 2009 günü 18:00’den 1 Ocak 2010 gecesi 23:59’a kadar kullanabilecek 4 saat bedava konuþma için herhangi bir baþvuru ya da taahhüt gerekmiyor. Ýstanbul / Yeni Asya

ÝÇDAÞ’a yýlda, 18,5 milyar Euro kazandýran iþçiye ödül MÝLLÎ Prodüktivite Merkezi (MPM), ÝÇDAÞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaþým Sanayi’de yýlda 18 milyon 530 bin euro kazanç elde edecek bir üretim sistemi geliþtiren iþçi Mustafa Yüksel ile Çelikhane Müdürü Fuat Erken Tekin’i yýlýn iþçisi ve iþvereni seçti. Yüksel ödülünü Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün’ün elinden aldý. ÝÇDAÞ ’ta çelikhane bölümünde refrakter iþçisi olarak 6 yýldýr çalýþan Yüksel, bir yýl önce “Daha iyi nasýl üretim yapabilirim” diye düþünerek geliþtirdiði yeni iþ modelinde ark ocaðý döküm deliði tuðlasýnýn delik çapýnýn ve tuðla ebatlarýnýn büyütülmesini saðladý. Yýlmaz, buna baðlý olarak tuðla et kalýnlýðý belirli oranda arttýrýlarak ve bu sayede döküm devirme süresinde döküm baþý 1 dakika, ortalama 150 döküm olan tuðla deðiþtirme ömrünü 250 döküme çýkararak yýlda 18 milyon 530 bin euro kazanç elde edilmesinin önünü açtý. Ýstanbul / Yeni Asya

T. C. GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI

Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 06.01.2010 saat 11.40-11.45 arasýnda Altkaynarca Mah. Kirazlý Sok. No: 6/A PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 11.01.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 13.11.2009 Lira 13.000-TL

Yýlbaþýnda telefon ile konuþmak bedava

Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 07 AYR 33 PLAKALI PEUGEOT 307XS 2005 MODEL 1.6 HDÝ GRÝ, SOL STOP KIRIK MUHTELÝF YERLERÝ ÇÝZÝK VASITA B: 75725

T. C. BAKIRKÖY 9. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/4415 Es. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 28.01.2010 saat 10.00-10.05 arasýnda BAÐCILAR/ÝSTANBUL Çýnar Mah. 6/2C Sokak No: 6 adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02.02.2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 23.274,00 TL 15516 Bayan-Erkek Çeþitli Renk ve Markalarda Kep 600,00 TL 1 Markasýz 3604 Seri nolu Komprasörlü Rüvat Makinasý PHÝLÝPS Marka LCD Ekran BZ000551210400 Seri nolu Toplama Bilgisayar 350,00 TL 1 250,00 TL 1 PHÝLÝPS Ekran, CX000406174601 Toplama Bilgisayar Takýmý 100,00 TL 1 HP Marka KR93887228 Seri nolu Monitör, (Kasasý Yok)

B: 75688

2009/2176 TAL Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 28/01/2010 saat: 11.00-1 1.05 arasýnda KOCAELÝ BARIÞ MAH. KOÞUYOLU CAD. 1803 SOK. 18/21 GEBZE adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02/02/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamenin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 24.12.2009 YTL 28.000,00

Adet 1

Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 34 EG 933 PLAKA SAYILI LASTÝKLERÝ NORMAL SAÐ MARÞ YERÝ EZÝK HONDA CÝVÝK MARKA OTOMOBÝL (RUHSATI YOK) 2008 MODEL BEYAZ RENKLÝ B: 75917

EYÜP 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2006/1517 Esas KARAR NO : 2008/1649 SATIÞ NO : 2009/11 Davacý Selami Eyüpoðullarý tarafýndan Davalý Kemal Öztürk aleyhine Ýstanbul ili Bayrampaþa ilçesi Saðmalcýlar Mahallesi Köyiçi Mevkii 9 Pafta 17 Ada 10 Parsel sayýlý taþýnmazdaki ortaklýðýn giderilmesi için açýlan davada duruþma günü ve mahkeme kararý Ýstanbul Bayrampaþa Yenidoðan Mahallesi Hürriyet Sokak No: 36/2 adresinde iken adresi tüm aramalara raðmen bulunamadýðýndan adresi meçhul kalan davalý Kemal Öztürk’e ilanen teblið edilmiþ olup, bilirkiþi raporunun da ilanen teblið edilmesine karar verilmiþtir. Söz konusu taþýnmaz 60.000,00 TL bedelle hissedarlardan Davacý Selami Eyüpoðullarý’na ihale edilmiþ olup, Selami Eyüpoðullarý tarafýndan hissesine düþen 20.000.00 TL bankaya depo edilmiþ ve paranýn daðýmý için bilirkiþiden alýnan rapora göre Kemal Öztürk’e 2/8 hissesi karþýlýðý 7.416,54 TL, Selami Eyüpoðullarý’na 6/8 hissesi karþýlýðý 11.617,46 TL, Mal Müdürlüðüne 526,00 TL, Av. Muhammet Öksüz’e 440.00 TL ödenmesi gerektiði bildirilmiþtir. Buna göre davalý Kemal Öztürk’ün iþbu ilanýn yayýmý tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde bilirkiþi raporuna itiraz edebileceði, aksi takdirde bilirkiþi raporunun bu hali ile geçerli sayýlýp taraflara ödeme yapýlacaðý, bilirkiþi raporunun tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 28/12/2009 B: 75921


7

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

DÜNYA

Filistin, ortak SORUNUMUZ KUDÜS'TEKÝ MESCÝD-Ý AKSA ÝMAMI RAÝD SALAH, FÝLÝSTÝN, KUDÜS VE MESCÝD-Ý AKSA'NIN BÜTÜN MÜSLÜMAN ÜLKELERÝN ORTAK SORUNU OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. SALAH, An­ka­ra’da­bu­lu­nan­Ýl­mi­ve­Kül­tü­rel­A­raþ­týr­ma­lar­Vak­fýn­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­Ýs­ra­il’in­bü­tün­ba­tý­lý­dev­let­le­rin­des­te­ði­ni­al­ma­sý­na­rað­men­Fi­lis­tin­hal­ký­nýn­bütün­gü­cüy­le­ken­di­mü­ca­de­le­si­ne­de­vam­et­ti­ði­ni­söy­le­di.­The­o­dor­Herzl’in,­Fi­lis­tin­top­rak­la­rý­ný­ta­rih­te­ilk­o­la­rak­2.­Ab­dül­ha­mit’ten­Ýs­tan­bul’da­is­te­di­ði­ni ha­týr­la­tan­Sa­lah,­“bu­de­ðer­li­mü­ca­de­le­nin”­ilk­kez­Tür­ki­ye’de­baþ­la­dý­ðý­na­vur­gu­yap­tý. Sa­lah,­dün­ya­da­ki­bütün­Müs­lü­man­la­rýn,­Ku­düs­ve Mes­cid-i­Ak­sa­i­çin­bir­leþ­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý ve­bu­böl­ge­nin­Müs­lü­man­lar­i­çin,­Mek­ke­ve­Me­di­ne ka­dar­kut­sal­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di.­“Si­yo­nist­ler­on­yýl­lar­ca­bu­top­rak­la­rý­zi­hin­le­rin­de­tut­tu­ve­za­yýf­lý­ðý­mýz­dan­fay­da­la­na­rak­bu­kut­sal­top­rak­la­rý­iþ­gal­et­ti”­di­yen Sa­lah,­þöy­le­de­vam­et­ti:­“Biz,­Ýs­ra­il’in­ço­cuk­la­rý­na­öð­-

ret­ti­ði­gi­bi,­Ku­düs­ve­Mes­cid-i­Ak­sa’nýn­ö­ne­mi­ni­her­ke­se­an­lat­ma­lý­yýz.­Ýs­ra­il,­bu­gün­Fi­lis­tin­me­se­le­si­ni,­Fi­lis­tin-A­rap­me­se­le­si­yap­mak­is­ti­yor.­Ha­yýr.­Fi­lis­tin­bir A­rap­me­se­le­si­de­ðil­dir.­Fi­lis­tin,­Ku­düs­ve­Mes­cid-i­Ak­sa­bü­tün­Müs­lü­man­la­rýn­or­tak­so­ru­nu­dur.­Biz­Müs­lü­man­lar­o­la­rak­Ýs­ra­il’in­bu­o­yu­nu­na­gel­me­me­li­yiz.” Ko­nuþ­ma­sý­nýn­so­nun­da­böl­ge­ye­tüm­Müs­lü­man­la­rýn­sa­hip­çýk­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­yen­Sa­lah,­“Si­ze­bir ör­nek­ve­re­yim;­e­ðer­bi­ri­si­Su­u­di­A­ra­bis­tan’ý­iþ­gal­e­der­se­biz­Müs­lü­man­lar,­Mek­ke­ve­Me­di­ne­iþ­gal­e­dil­me­miþ­tir­di­ye­bi­lir­mi­yiz?­Ha­yýr.­Bi­lâ­kis,­bu­du­rum,­bu­ra­lar­da­(Fi­lis­tin) iþ­gal­e­dil­miþ­tir­de­mek­tir.­Bir­Müs­lü­man o­la­rak­na­sýl­Mek­ke­ve­Me­di­ne’ye­sa­hip­çý­ký­yor­sak­Ku­düs­ve­Mes­cid-i­Ak­sa’ya­da­ay­ný þe­kil­de­sa­hip­çýk­ma­lý­yýz”­de­di.­­Ankara / aa

Afganistan’da sivil ve çocuklar öldü AFGANÝSTAN'IN doðusundaki bir köye hafta sonunda yabancý güçlerin düzenlediði saldýrýda 10 kiþinin ölümüyle ilgili araþtýrma yapan cumhurbaþkanlýðý heyeti, saldýrýda vefat edenlerin sivil olduðu sonucuna vardý. Cumhurbaþkanlýðý heyetinin baþkaný Asadullah Vefa, Kunar vilayetinin Narang bölgesindeki bir köy evinde bulunan cesetlerden 8’inin, 12 ila 14 yaþlarýndaki öðrencilere ait olduðunun tesbit edildiðini söyledi. Afganistan’daki Uluslararasý Güvenlik ve Destek Gücü’nün komutasýný yürüten NATO’nun bir yetkilisi, Pazar günkü çatýþmalara katýlan askerlerden alýnan ilk bilgilere göre ölenlerin hepsinin isyancý olduðunu ifade etmiþti. Kabil / aa

Danimarkalýlar da minareye karþý n ÝSVÝÇRE'DE halk­oy­la­ma­sýy­la­mi­na­re­le­re­ya­sak­ge­ti­ril­me­si­nin­ar­dýn­dan,­Da­ni­mar­ka’da­da­her­3­ki­þi­den­2’si­nin­ca­mi­ler­de­mi­na­re­ye­kar­þý­ol­du­ðu­bil­di­ril­di.­Da­ni­mar­ka­rad­yo­su­DR­ta­ra­fýn­dan­a­raþ­týr­ma þir­ke­ti­Ca­pa­cent’e­yap­tý­rý­lan­ka­mu­o­yu yok­la­ma­sýn­da,­hal­ka,­Ýs­viç­re’de­mi­na­re ya­sa­ðý­nýn­halk­oy­la­ma­sý­na­su­nul­ma­sýy­la il­gi­li­dü­þün­ce­le­ri­ve­mi­na­re­ko­nu­su­na yak­la­þým­la­rý­so­rul­du.­Ka­tý­lým­cý­la­rýn­3’te 2’si,­mi­na­re­in­þa­e­dil­me­si­ne­kar­þý­ol­du­ðu­nu­be­lir­tir­ken,­yüz­de­29,­ül­ke­de­ye­ni­ca­mi­le­rin­ya­pýl­ma­sý­ný­da­is­te­me­di­ði­ni­kay­det­ti.­Da­ni­mar­ka’da­i­ki­si­kub­be­li­ve­mi­na­re­li­ol­mak­ü­ze­re­ço­ðu­mes­cit­þek­lin­de­130 ca­mi­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­­Stockholm / aa

Nijerya kana bulandý n NJERYA'NIN ku­ze­yin­de­ki­Ba­uc­hi­þeh­rin­de­pa­zar­te­si­gü­nü­çý­kan­ça­týþ­ma­da­70 ki­þi­nin­öl­dü­ðü­bil­di­ril­di.­Þe­hir­has­ta­ne­si­nin­mor­gun­da­ça­lý­þan­bir­ki­þi,­morg­da­70 ce­se­din­bu­lun­du­ðu­nu­be­lir­tir­ken,­has­ta­ne­ye­gi­den­AFP­mu­ha­bi­ri­de­mor­gun­ko­ri­do­run­da­yer­le­re­se­ri­li­42­ce­set­gör­dü­ðü­nü­ak­tar­dý.­Bü­tün­ce­set­ler­de­kur­þun­ya­da pa­la­iz­le­ri­gö­rül­dü­ðü­de­be­lir­til­di.­Ka­to Ka­lo­ka­bi­le­si­ü­ye­le­ri­nin­“bir­bir­le­ri­ni­li­der­le­ri­ni­has­ta­et­mek­le­suç­la­ma­sýy­la”­çý­kan ça­týþ­ma,­ka­bi­le­ü­ye­le­ri­nin­bir­as­ke­ri­bir­li­ðe sal­dýr­ma­sýy­la­bü­yü­müþ,­o­lay­lar­gü­ven­lik güç­le­ri­nin­mü­da­ha­le­siy­le­so­na­er­di­ril­miþ­ti.­Ba­uc­hi’de­ge­çen­Tem­muz­da­baþ­ka­bir ka­b i­l e­n in­da­h il­ol­d u­ð u­ça­t ýþ­m a­l ar­d a 700’den­faz­la­ki­þi­öl­müþ­tü.­­Bauchi / aa

Suriye ile iliþkilerde sýnýrlar kalkýyor TÜRKÝYE-SURÝYE böl­ge­sel­iþ­bir­li­ði,­dýþ po­li­ti­ka­ve­e­ko­no­miy­le­sý­nýr­lý­ol­mak­tan çý­ký­yor.­ Genç­lik­ ve­ Spor­ Ge­nel­ Mü­dür­l ü­ð ü­ Dýþ­ Ý­l iþ­k i­l er­ Da­i ­r e­ Baþ­k a­n ý Mu­ham­med­ A­dak,­ “A­rap­ ül­ke­le­ri­ne yö­ne­lik,­ kom­þu­ ül­ke­ler­ tur­nu­va­sý­ dü­zen­l en­m e­s i”­ ko­n u­s un­d a­ ça­l ýþ­m a­l ar yap­týk­la­rý­ný­söy­le­di.­Su­ri­ye­i­le­ilk­an­laþ­ma­nýn,­ ge­çen­ haf­ta­ki­ Tür­ki­ye-Su­ri­ye Yük­sek­Dü­zey­li­Stra­te­jik­Ýþ­bir­li­ði­Kon­se­yi (YSDK) top­lan­tý­sýn­da­im­za­lan­dý­ðý­ný­ be­lir­ten­ A­dak,­ genç­lik­ ve­ spor­dan so­rum­lu­Dev­let­Ba­ka­ný­Fa­ruk­Na­fiz­Ö­zak’ýn­kom­þu­ül­ke­ler­a­ra­sý­tur­nu­va­fik­ri­nin­en­ký­sa­sü­re­de­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­si­ni­ is­te­di­ði­ni­ kay­det­ti.­ Su­ri­ye’nin,­ ö­nem­li­ Türk­ fut­bol­ ta­kým­la­rýn­dan­ bi­ri­ne­te­sis­ve­spor­o­ku­lu­ku­rul­mak­ü­ze­re a­ra­zi­ve­ril­me­si­ne­i­liþ­kin­ça­lýþ­ma­yü­rüt­tü­ðü­nü­kay­de­den­A­dak,­Su­ri­ye­Baþ­ba­ka­ný­ Na­ci­ It­ri’nin­ ko­nuy­la­ il­gi­li­ de­tay­lý

bir­ ça­lýþ­ma­ ya­pýl­ma­sý­ i­çin­ ta­li­mat­ ver­di­ði­ni­ söy­le­di.­ Ö­te­ yan­dan­ çe­þit­li­ ku­rum­lar­dan­ der­le­nen­ bil­gi­le­re­ gö­re,­ i­ki ül­ke­sað­lýk­ba­kan­lýk­la­rý­a­ra­sýn­da­ön­ce­ki yýl­lar­da­im­za­la­nan­iþ­bir­li­ði­an­laþ­ma­la­rý, ya­kýn­ge­le­cek­te­so­mut­mey­ve­le­ri­ni­ver­me­ye­baþ­la­ya­cak.­Bu­a­ra­da­Med­ya­ko­nu­sun­da­ yü­rü­tü­len­ iþ­bir­li­ði­nin,­ A­na­do­lu­ A­jan­sý­ ve­ Su­ri­ye­ res­mi­ ha­ber­ a­jan­sý­ SA­NA a­ra­sýn­da­da­ha­ön­ce­im­za­la­nan­ iþ­bir­li­ði­ an­laþ­ma­sý­nýn­ ar­dýn­dan, TRT i­le­Su­ri­ye­dev­let­te­le­viz­yo­nu­a­ra­sýn­da­ da­ sað­lan­ma­sý­ plan­la­ný­yor.­ Tür­ki­ye­i­le­Su­ri­ye­a­ra­sýn­da­ki­ö­nem­li­ko­nu­lar­ a­ra­sýn­da­ bu­lu­nan­ ü­ni­ver­si­te­ dip­lo­ma­la­rý­nýn­ denk­li­ði­nin­ sað­lan­ma­sý­na­ i­liþ­kin­sü­reç­de­hýz­lan­dý.­ YSDK top­lan­tý­sýn­da­ im­za­la­nan­ pro­to­ko­lün­ ar­dýn­dan­Tür­ki­ye’den­12­ü­ni­ver­si­te­nin­rek­tör­le­ri­nin­ ge­le­cek­ ay­ Su­ri­ye’ye­ gel­me­si bek­le­ni­yor.­­Ankara / aa

Irak’ta, çifte intihar saldýrýsý

Refah’ýn Mýsýr tarafýnda baþlatýlan, çelikten duvar örmeyi kapsadýðý belirtilen projenin ayrýntýlarý ortaya çýkýyor.

Gazze’nin hayat damarlarý kesiliyor GAZZE'NÝN CAN DAMARI REFAH TÜNELLERÝ KAPATILIYOR. 3 YILDIR Ýs­ra­il’in­sý­ký­ab­lu­ka­sý­al­týn­da­ki,­yak­la­þýk­1,5­mil­yon­Fi­lis­tin­li’nin­ya­þa­dý­ðý­Gaz­ze­Þe­ri­di’ne­ne­fes­al­dý­ran­Re­fah­sý­ný­rýn­da­ki­tü­nel­le­rin­so­nu­ge­li­yor.­Re­fah’ýn­Mý­sýr­ta­ra­fýn­da­baþ­la­tý­lan,­çe­lik­ten­du­var­ör­me­yi­kap­sa­dý­ðý­be­lir­ti­len pro­je­nin­ay­rýn­tý­la­rý­or­ta­ya­çý­ký­yor.­Pro­je­kap­sa­mýn­da­çe­lik du­va­rýn­ya­ný­sý­ra­yer­al­tý­na­dö­þe­nen­de­lik­li­bo­ru­lar­la­tü­nel­le­rin­ta­ma­men­im­ha­e­dil­me­si­he­def­le­ni­yor.­Bo­ru­la­ra­su ve­ril­di­ðin­de,­top­ra­ðýn­ge­çir­gen­ol­du­ðu­sý­nýr­böl­ge­sin­de­tü­nel­ler­ta­ma­men­suy­la­do­la­cak,­var­sa­i­çin­de­ki­ler­bü­yük­ih­ti­mal­le­ö­le­cek­ve­tü­nel­ler­çö­ke­cek. Ha­mas­kay­nak­la­rý­nýn­ve­Re­fah’ta­tü­nel­i­þiy­le­uð­ra­þan­la­rýn­ ver­di­ði­ bil­gi­ye­ gö­re,­ sý­nýr­da­ in­þa­at­ ça­lýþ­ma­la­rý­ de­vam­e­den­pro­je­de,­Gaz­ze­i­le­Mý­sýr­a­ra­sýn­da­u­za­nan­10 ki­lo­met­re­do­la­yýn­da­ki­sý­nýr­böl­ge­si­ze­mi­ni­de­li­ne­rek,­her 30-40­ met­re­de­ bir,­ u­zun­lu­ðu­ 35­ met­re­yi­ bu­lan­ de­lik­li bo­ru­lar­yer­leþ­ti­ri­li­yor.­Sý­nýr­da­ki­in­þa­at­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­Re­fah’ýn­ Gaz­ze­ ta­ra­fýn­dan­ da­ iz­le­mek­ müm­kün.­ A­ðýr­ iþ

ma­ki­ne­le­ri,­ kep­çe­ler,­ bü­yük­ vinç­ler­ ve­ bul­do­zer­ler­ sü­rek­li­ça­lý­þý­yor­ve­kum­lu­ze­mi­ne­bo­ru­dö­þe­me­yi­sür­dü­rü­yor.­Pro­je­yi­A­rap­mü­te­ah­hit­le­ri­nin­üst­len­di­ði,­an­cak­in­þa­at­ça­lýþ­ma­la­rý­na­ba­zý­“ya­ban­cý”­mü­hen­dis­le­rin­de­eþ­lik et­ti­ði,­ in­þa­at­ta­ i­se­ Mý­sýr­lý­ iþ­çi­le­rin­ ça­lýþ­tý­ðý­ be­lir­ti­li­yor. De­lik­li­bo­ru­la­rýn­a­ra­sý­na­nor­mal­bo­ru­la­rýn­da­yer­leþ­ti­ri­le­ce­ði­kay­de­di­lir­ken,­6­i­la­18­ay­a­ra­sýn­da­ta­mam­lan­ma­sý bek­le­nen­ pro­je­ i­le­ sa­yý­sý­ 1000’in­ ü­ze­rin­de­ki­ i­ri­li­ u­fak­lý tü­nel­ler­ yok­ e­di­le­cek.­ Böy­le­ce,­ Ýs­ra­il’in­ u­zun­ za­man­dýr, si­lah­ka­çak­çý­lý­ðýn­da­kul­la­nýl­dý­ðý­ge­rek­çe­siy­le­ön­len­me­si­ni­is­te­di­ði­tü­nel­le­rin­de­so­nu­gel­miþ­o­la­cak.­Ýs­ra­il,­ ABD ve­Mý­sýr­a­ra­sýn­da­tü­nel­ler­den­ka­çak­çý­lý­ða­son­ver­mek­a­ma­cýy­la­ de­fa­lar­ca­ top­lan­tý­ ya­pýl­mýþ­tý.­ Tü­nel­ sa­hip­le­ri, tü­nel­ler­de­ ça­lý­þan­lar­ ve­ böl­ge­ye­ ge­len­ di­ðer­ Gaz­ze­li­ler, sý­ný­rýn­he­men­ö­te­ya­nýn­da­ki­ça­lýþ­ma­la­rý­en­di­þey­le­iz­ler­ken,­bu­pro­je­nin­Gaz­ze’yi­ar­týk­ta­ma­men­ya­þa­nýr­ol­mak­tan­çý­ka­ra­ca­ðýn­da­hem­fi­kir­ler.­­Refah / aa

n IRAK'IN ba­tý­sýn­da­ki­Ra­ma­di­þeh­rin­de dü­zen­le­nen­çif­te­in­ti­har­sal­dý­rý­sýn­da­en­az 20­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­bil­di­ril­di.­Po­lis­yet­ki­li­le­ri, sal­dý­rý­lar­da­ya­ra­la­nan­la­rýn­sa­yý­sý­nýn­da 100’den­faz­la­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Yet­ki­li­ler, yap­týk­la­rý­ilk­a­çýk­la­ma­da,­Ra­ma­di’nin­mer­ke­zin­de­dü­zen­le­nen­çif­te­in­ti­har­sal­dý­rý­sýn­da­en­az­10­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­nü,­40­ki­þi­nin ya­ra­lan­dý­ðý­ný­bil­dir­miþ­ti.­­Ramadi / aa

Ýsrail ile iki ülke arasýnda birden fazla havayolu iþletmesinin uçuþ yapabilmesi konusunda anlaþma imzalandý.

Amerika, Ýran’a yaptýrýmlarý arttýrabilir

Türkiye ile Ýsrail arasýnda yeni anlaþma

n ABD’NÝN Ý­ran’a­yö­ne­lik­yap­tý­rým­la­rý­a­ðýr­laþ­týr­ma­ya­ha­zýr­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Was­hing­ton­Post­ga­ze­te­si­nin,­ad­la­rý­nýn­giz­li tu­tul­ma­sý­ný­is­te­yen­yet­ki­li­le­re­da­ya­na­rak ver­di­ði­ha­ber­de,­“ABD Baþ­ka­ný­ Ba­rack O­ba­ma’nýn­ Ý­ran’a­ nük­le­er­ prog­ra­mýy­la il­gi­li­ bir­ yýl­lýk­ sü­re­ ver­me­sin­den­ 10­ ay son­ra,­ Was­hing­ton­ zor­ bir­ ter­cih­le­ kar­þý kar­þý­ya”­ i­fa­de­si­ kul­la­nýl­dý.­ Ha­ber­de,­ “A­me­r i­k an­ yö­n e­t i­m i,­ Ý­r an­ ka­m u­o ­y u­n u ken­di­a­ley­hi­ne­çe­vir­mek­ten­ka­çýn­mak­i­çin­ yap­tý­rým­la­rý­ çok­ ti­tiz­ce­ he­def­le­mek, a­ma­bir­yan­dan­da­nük­le­er­so­run­la­il­gi­li bir­ ka­ra­ra­ ka­pý­yý­ a­çýk­ bý­rak­mak­ is­ti­yor” de­nil­di.­ Muh­te­mel­ he­def­ler­ a­ra­sýn­da,­ Ý­ran­ re­ji­mi­nin­ i­de­o­lo­jik­ or­du­su­ Dev­rim Mu­ha­fýz­la­rý­nýn­bu­lun­du­ðu­be­lir­ti­len­ha­ber­de,­“Her­tür­lü­yap­tý­rý­mýn­a­ma­cý,­Tah­ran­hü­kü­me­ti­ni­a­tom­bom­ba­sý­ge­liþ­tir­di­ði­ya­da­hal­ký­na­yap­tý­ðý­mu­a­me­le­i­çin­ce­za­lan­dýr­mak­tan­zi­ya­de,­mü­za­ke­re­ma­sa­sý­na­ge­ri­dön­me­ye­mec­bur­bý­rak­mak”­i­fa­de­si­ne­yer­ve­ril­di.­ Washington / aa

TÜRKÝYE i­le­Ýs­ra­il,­i­ki­ül­ke­a­ra­sýn­da­bir­den­faz­la­ha­va­yo­lu­iþ­let­me­si­nin­u­çuþ ya­pa­bil­me­si­ko­nu­sun­da­an­laþ­ma­im­za­la­dý.­U­laþ­týr­ma­Ba­kan­lý­ðý­Si­vil­Ha­va­cý­lýk Ge­nel­Mü­dür­lü­ðün­den­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­Tür­ki­ye­ve­Ýs­ra­il­si­vil ha­v a­c ý­l ýk­ yet­k i­l i­l e­r i­n in­ 28­ A­r a­l ýk 2009’da­An­ka­ra’da­yap­tý­ðý­mü­za­ke­re­ler­de,­her­i­ki­ül­ke­a­ra­sýn­da­bir­den­faz­la ha­va­yo­lu­iþ­let­me­si­nin­uç­ma­sý­ko­nu­sun­da­an­laþ­ma­sað­lan­dý.­Ý­ki­ül­ke­a­ra­sýn­da 1951­yý­lýn­da­im­za­la­nan­an­laþ­ma­nýn­gü­nün­þart­la­rý­na­ce­vap­ver­me­me­si­se­be­biy­le­bir­a­ra­ya­ge­len­he­yet­ler,­ye­ni­u­çuþ nok­ta­la­rý­ný­i­çe­ren,­fre­kans­ký­sýt­la­ma­la­rý­nýn­kal­dý­rýl­dý­ðý­ve­çok­lu­ta­yin­i­çe­ren bir­an­laþ­ma­ya­im­za­at­tý.­Si­vil­Ha­va­cý­lýk Ge­nel­Mü­dü­rü­A­li­A­rý­du­ru­baþ­kan­lý­ðýn­da­Ýs­ra­il­si­vil­ha­va­cý­lýk­yet­ki­li­le­ri­i­le ya­pý­lan­mü­za­ke­re­ler­so­nun­da­im­za­la­nan­an­laþ­ma­ya­gö­re,­her­i­ki­ül­ke­de­be­lir­le­nen­nok­ta­la­ra­u­çuþ­ger­çek­leþ­tir­mek

i­çin­Tür­ki­ye­ve­Ýs­ra­il­bir­den­faz­la­ha­va­yo­lu­þir­ke­ti­ni­ta­yin­e­di­le­bi­le­cek. An­laþ­ma­çer­çe­ve­sin­de,­Türk­ha­va­yo­lu­ iþ­let­me­le­ri­ Ýs­tan­bul,­ An­ka­ra,­ Ýz­mir, An­tal­ya­ve­Da­la­man’dan­Ýs­ra­il’de­ki­Tel A­viv,­ Ha­i­fa­ ve­ Ov­da/E­i­lat­ nok­ta­la­rý­na u­çuþ­­ger­çek­leþ­ti­re­bi­le­cek.­Ýs­ra­il­li­ha­va­yo­lu­iþ­let­me­le­ri­de­Ýs­ra­il’de­ki­bu­üç­þe­hir­den­ Ýs­tan­bul,­ An­ka­ra,­ Ýz­mir,­ An­tal­ya­ve­Da­la­man’a­ta­ri­fe­li­se­fer­dü­zen­le­ye­bi­le­cek.­ Ta­ri­fe­li­ se­fer­ nok­ta­la­rý­ a­ra­sýn­da­fre­kans­ve­ka­pa­si­te­ký­sýt­la­ma­sý­ol­mak­sý­zýn­ yol­cu­ ve­ kar­go­ se­fer­le­ri­ yap­ma­la­rý­ko­nu­sun­da­mu­ta­býk­ka­lan­ta­raf­lar­ ay­rý­ca,­ ha­va­yo­lu­ þir­ket­le­ri­nin­ her­han­gi­ bir­ ha­va­ a­ra­cý­ ti­pi­ne­ yö­ne­lik­ sý­nýr­la­ma­la­rýn­ da­ kal­dý­rýl­ma­sý­na­ ka­rar ver­di.­An­laþ­ma­i­le­Türk­ve­Ýs­ra­il­li­ta­þý­yý­cý­la­rýn­ bir­bir­le­ri­ i­le­ ve­ ü­çün­cü­ ül­ke ha­va­yo­lu­þir­ket­le­ri­i­le­kod­pay­la­þým­an­laþ­ma­la­rý­ ya­pa­bil­me­le­ri­nin­ hu­ku­ki­ ze­mi­ni­de­ha­zýr­lan­mýþ­ol­du.­Ankara / aa


8 Mezhepçilik ve askeriyenin baðýþýklýk sistemi! MEZHEPÇÝLÝK meselesi ilk kez 28 Þubat sürecinde gündeme geldi ve büyük ölçüde perdelense de o dönemde saðda-solda dillendirilmeye baþlandý... Ancak sýzlanan Refah Partisi ve ona yakýn çevreler olunca konuyu önemseyen, söylenenlere fazla kulak asan olmadý... Sürecin rütbeli kahramanlarý ve Batý Çalýþma Grubu namýyla ünlenen büronun siyasi iktidar karþýsýnda takýndýðý tavýr ise, endazeyi kaçýrdýklarýna inanlar tarafýndan bile gerek silahlý kuvvetler tabanýnda gerekse basýnda ve kamuoyunda Atatürkçülük/laiklik hassasiyetiyle deðerlendirildi. Nihayet yargý erkinin üst katlarýnda da tablo beþ aþaðý beþ yukarý aynýydý... Asker ve yargý bürokrasisine mezhepçilik mikrobunun girdiði, kimi birimlerin sýnav, atama, seçim, terfi, emeklilik kararlarýnda bu ölçünün hâkim olmaya baþladýðý, gözle görülür, alçak sesle de olsa ifade edilir olmuþtu. 28 Þubat sürecinde belirleyici olan ve süreci þekillendiren grubun asker kanadý kritik makamlarda görev yapan kiþilerden oluþsa ve fiiliyatta etkin olsa da sayýca önemsenecek boyutta deðildi. Öyle sanýyorum ki gerçek manada kadrolaþma 1997 sonrasý baþladý... Ve hiç þüphe yok ki bu süreçte Genelkurmay Baþkanlýðý’na gelen Org. Hüseyin Kývrýkoðlu, Org. Hilmi Özkök ve Org. Yaþar Büyükanýt meselenin vardýðý boyut konusunda bilgilendikten sonra aþama aþama gerçekleþtirilecek radikal bir tasfiye kararýný oluþturmaya yöneldiler. Üç komutan da görevi Org. Ýlker Baþbuð’a devrederken gerek direnç odaklarýnýn adresi gerekse direncin ulaþacaðý boyutun yýpratýcý vasfýnýn herhalde farkýndaydýlar. Askerlik mesleði ve yargýçlýk açýsýndan bakýldýðýnda iki mesleðin ‘Þeytan Üçgeni’ belli: Irkçýlýk, mezhepçilik ve para!.. Ve bu üç unsur içinde kiþinin ruh dünyasýný kalýplayan, inanç temelli mezhep taassubunun ordu dahil çözemeyeceði, çökertemeyeceði yapý yok... Ýslam ve Osmanlý tarihi bu açýdan örnek olaylarla dolu; keza Avrupa tarihi de. Bugün Ortadoðu’da Ýslam ülkelerinin içinde bulunduklarý duruma bakýldýðýnda da yaþanan sýkýntýlarýn sebepleri arasýnda mezhep taassubunun yer aldýðýný görmemek imkânsýz. Bu durumu, 28 Þubat döneminde gerçekte geleneksel Ýslam inancýna baðlý kiþiler olmakla birlikte, laiklik ve Atatürkçülük gayretiyle, mezhepçi duygularla hareket eden kadrolara yaklaþýp onlarla taktik planda kalacaðýný düþündükleri iþbirliðine giden çekirdeðin yol açtýðý sonuç olarak görmek mümkün. Dolayýsýyla ortaya çýkan yapýnýn metastas yapma özelliðine sahip mezhepçilik karþýsýnda baðýþýklýk sisteminin kodlarýnda boþluk olan bünyeyi tahribe yöneldiðine hükmetmek de. Sonuç olarak, yýllar boyu biriktirip taþma noktasýna getirdiðimiz kokuþmuþ sorunlardan yayýlan toz ve pis kokunun zihinleri karýþtýrdýðý ortamda her þeyi Ergenekon sepetine atýp onun içinde mütalea etmek hatasýndan kultulmamýz lazým... Pek çok mesele belki biribiriyle iltisaklý ama ayný deðil. Mezhepçilik meselesi Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün kurumlarý için varlýk yokluk seviyesinde öneme sahip. Demokrasinin inþasýnda ayak baðý olmayacak, adaletin tesisinde hukukun dýþýnda ölçü tanýmayan yargýya ne derece ihtiyacýmýz varsa, askerlik mesleðini icrada tarihinin ve yasalarýn çerçevelediði profesyonelliðinin dýþýnda saiklerle hareket etmeyen bir orduya da o kadar ihtiyacýmýz var. Türkiye’nin bulunduðu coðrafyada siyaseten inþa etmeye çalýþtýðý vizyon ve izlediði dýþ politikanýn hedefine varmasýnýn siyasi istikrar dýþýndaki tek þartý, ordusunun gerek insani yetenekler gerekse teknolojik açýdan dünyanýn en güçlüleri seviyesinde olmasý... Bu ortamda tereddüt doðuran kimi ifadeleri bir yana býrakýp Org. Baþbuð ve silahlý kuvvetlerin komuta kademesinin demokratikleþmenin hayati öneminin idraki içinde hareket ettiðini görmemek bence haksýzlýk. Ülkeye olduðu kadar kendisine de sýkýntý veren sebepleri ortadan kaldýran bir ordu, þüphe yok ki uluslar arasý siyasetin hayal olmaktan çýkarttýðý vizyonun dayanaðý olarak gerek kendi halkýna gerekse bölge halklarýna güven verecektir. Avni Özgürel / Radikal, 30.12.2009

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

MEDYA-POLÝTÝK

Sorun nerede biliyor musunuz? EVET, böyle baþlayalým:-Sorun nerede biliyor musunuz? Þurada: -Devlette birileri vatandaþa güvenmiyor. Vatandaþýn içinde önemli bir kesim, devlette birilerine güvenmiyor. Ýlk cümleyi açalým: Ýþin ucu taa Osmanlý çözülüþ dönemine uzanýyor. Dýþarýdan güdümleme var, içeriden isyanlar var. Arkadan vurmalar var. Bu, “Kim sadýk vatandaþ” sorusunu getiriyor devletin gündemine. Osmanlý’nýn son dönemindeki bu kuþku, Cumhuriyet’e intikal ediyor. Milli mücadele, askerin öncülük ettiði sivil direniþle vücut buluyor. “Ýçerisi ile oynanma” ve “Arkadan vurulma” tedirginliði hep sürüyor. Milli mücadeleden sonra gelen devrimler, bir baþka halk tedirginliðini daha taþýyor devletin gündemine. Eskiden “Acaba baðýmsýzlýk için kýþkýrtma olur mu” kaygýsý ile diken üstünde duran devlet, þimdi bir de “Acaba rejime karþý halk kýþkýrtýlýr mý” kaygýsýna kapýlýyor. “Öyleyse halka karþý devleti tedbirli hale getirmek lazým” deniyor. Halkýn gözetlenmesi, fiþlenmesi vs. buradan çýkýyor. Devlet Aleviler’i bir sebeple, Sünniler’i (Dolayýsýyla Türkler’in büyük çoðunluðunu) baþka bir sebeple, Kürtler’i bir sebeple, gayrimüslimleri bir sebeple, saðcýlarý, solcularý, dindarlarý dinsizleri... Hep gözetliyor. Demokrasiye geçiliyor... Yani kaðýt üzerinde

halk iradesi daha belirleyici oluyor. Sandýk öne çýkýyor. Bu defa vatandaþta, devlet içinde birilerine yönelik güven sorunu baþlýyor. “Biz oyumuzu veriyoruz, bizi yönetecek olanlarý seçiyoruz ama bakalým, devlet içinde birileri, bizim tercihimize saygý gösterecek mi

daha önceden gizlice fiþlenmiþ olanlar, dosyasý tutulanlar, kimi zaman yargý da devreye sokularak ve kimi zaman fiziki varlýklarýný yok etmek dahil, tasfiye ediliyor. Kimi zaman, “yargýsýz infaz” diye bir sistem iþliyor. Yine o fiþlemelere baðlý. Bunlarýn adý “faili meçhul”e çýkýyor. Bu durumda, vatandaþýn güven duymamasý da haklý. Ýþte Türkiye böyle akýp giderken, “Dýþ dinamikler”in de devreye girmesiyle, “Artýk þu demokrasi ve hukuk devleti iþi biraz ciddiye alýnsa...” gibi bir noktaya geliniyor. Þu anda yaþanan hadise bununla baðlantýlý. Türkiye’nin bir yerinde yargý Daha bir demokrasi, daha bir hukuk devleti darbe þüphelilerini yargýlýyor, olabilecek miyiz? bir baþka yerinde halk temsilciHalkýn Ankara’ya gönderdiði insanlar, devlet leri yargýlanýyor. adýna güvensizlik karþýsýnda “Hele bir dur bakalým diyorlar. Devlet sadece senden ibaret olamaz. Kim, kimi, neden fiþlemiþ, fiþledikten sonra ne yapmýþ, neden sen daha güvenilirsin yoksa ‘Bunlar çarýklý insanlar, bunlarýn tercihle- de, ben deðilim, senin beni fiþleme meþruiyetin rine itibar edilmez, öyleyse bunlar seçsin ama nereden kaynaklanýyor, “Ýç tehdit”i nasýl belirmemleketi gene biz yönetelim. Bunlarýn seç- ledin, hangi kriterle” diye soruyor. tikleri, bizim irademize boyun eðmezse onlarý Bu arada birileri... dövelim’ der mi?” “-Ama sen þu çizgidesin, o çizgi ise vatandaþ Diyor nitekim! seçmiþ olsa bile Türkiye için tehdit oluþturuMemleket sýk sýk, halk iradesinin aslýnda iþe yor” diyor. yaramaz olduðu kanaatinden yola çýkan askeri “-Buna sen karar veremezsin” itirazý geliyor. müdahalelere sahne oluyor. Asker bu iþi yapar“-Bu memleket hukuk devleti ise hukukun ken, memleketin kimi siyasi, iktisadi, bürokra- sözü geçer kimse re’sen “tehlike” ya da “düþtik, medyatik, yargýsal ve akademik güç odaklaman” ilan edilemez.” rýyla birlikte hareket ediyor. Bu dönemlerde, Evet, iþte bu gerilimi yaþýyoruz.

‘‘

Bu gerilimin içine, hukuk bürokrasisinin kafa karýþýklýðý bile yansýyor zaman zaman. Çünkü hukuk bürokrasisine de, bir yerde halka yönelik kuþku mantýðý hakim olabiliyor. Halktan yüzde 47 oy almýþ bir siyasi kadronun, “laiklik karþýtý eylemlerin odaðý” diye mahkum edilmesi, hatta yüzde 95 oy alsa bile bu yaftanýn vurulabileceði gerçeði, net bir Türkiye garabeti olarak ortaya çýkýyor. Türkiye’nin bir yerinde yargý darbe þüphelilerini yargýlýyor, bir baþka yerinde halk temsilcileri yargýlanýyor. Türkiye, “Abdullah Gül cumhurbaþkaný olabilir mi”yi tartýþtý günlerce... Neden? Abdullah Gül “sakýncalý” bulunmuþtu çünkü bir kýsým odaklar tarafýndan. Seferberlik Tetkik Kurulu’nun incelemeye açýlmasý, bir güvenlik zaafý oluþturur mu? Neden oluþtursun ki... Cumhurbaþkanýna da, baþbakana da, hükümete de, Meclis’e de, hukuk adamlarýna da güvenirseniz böyle düþünürsünüz. Bunlardan þüphe ederseniz baþka türlü düþünebilirsiniz. Ama bu defa onlar da sizden þüphe ederler: -Ya, ülke savunmasý derken baþka iþler yapýyor iseniz, çeteleþmiþseniz, yargýsýz infaz yapýyorsanýz, çek-senet mafyasýna dönüþmüþseniz, uyuþturucu ve silah iþine girmiþseniz... Bu durumda, devlet yaþadýðýmýz süreçte kendi içinde güven testi de yapýyor demek mümkün. Ahmet Taþgetiren / Bugün, 30.12.2009

Tayyip Erdoðan’a Pýnarhisar’ý hatýrlatmak... ÞAMÝL Tayyar, gazeteci, Star gazetesi yazarý. Operasyon Ergenekon isimli son kitabýndan dolayý 20 ay hapis cezasýna mahkum edildi. Þamil Tayyar’ýn bugüne kadar 35 aya varan hapis cezalarý bu gidiþle 100 ayý bulabilir. Mehmet Baransu, gazeteci, Taraf gazetesi muhabiri. Bu yýl Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’nü aldý. Son olarak “Kod adý Kafes” adýný taþýyan bomba gibi bir haberden dolayý hapsi boylamasýna ramak kaldý. Anlaþýlan, Mehmet’in böyle haberler yazmasýndan memnun olmayan odaklar düðmeye bastý. Kafes Planý korkunçtu. Asker içindeki cuntalaþma faaliyetlerini, Türkiye’de darbe ortamý oluþturmak için yapýlacak suikastleri, düzenlenecek tüyler ürpertici tertipleri tüm çýplaklýðýyla gözler önüne seriyordu. Son tahlilde hükümeti devirme planýydý söz konusu olan... Mehmet’in haberi böyleydi. Peki, Þamil ne yaptý? Bir gazeteci olarak haberleri, yazýlarý ve kitaplarýyla Ergenekon‘un üstüne serilen gizlilik perdesini araladý. Unutmayýn! Ergenekon operasyonu ve davasý, bu ülkede

demokrasi ve hukuk devletini yakýndan ilgilendiriyor. Devletin daha çok hukukla tanýþtýrýlmasý ve askerin hukukun içine çekilmesi için, bir yerde Ergenekon‘un da aydýnlatýlmasý þart... Þamil Tayyar ve Mehmet Baransu parmaklarýný arý kovanlarýna sokabilen iki meslektaþým. Bugüne kadar öylesine gerçeklere haber olarak, kitap olarak ýþýk tuttular ki, deðiþik odaklarda düþmanlarý olmasý þaþýrtýcý deðil. Bu bir demokrasi mücadelesi çünkü, bir hukuk mücadelesi... Þu rahatça söylenebilir: Bu iki meslektaþýmýn ýþýk tuttuklarý gerçeklerin karanlýkta kalmasýný isteyenler, Türkiye’de birinci sýnýf demokrasi ve hukuk devletinin düþmanýdýrlar. Biliyorum, þimdi soruþturmanýn gizliliði ilkesinden söz edilecek. Çünkü Þamil Tayyar da, Mehmet Baransu da ‘soruþturmanýn gizliliði’ni ihlal gerekçesiyle kendilerini mahkemenin önünde buldular. Evet, soruþturmanýn gizliliði... Evet, tekzip müessesesi... Ýkisi de hukukun temelinde yatan ve de kiþileri koruyan hükümler. Ama bizim memleketimizde bu iki kurum öteden beri son derece istismar edilir ve gerçeklerin gizlenmesinde,

‘devletin korunmasý‘nda bir araç olarak kullanýlýr. Dün böyleydi. Bugünkü durum daha da vahim. 1980’lerde Genel Yayýn Yönetmenliði yaparken her iki kurumun da devlet güçlerince nasýl istismar edildiðine dair çok örnek yaþamýþtým. Bu nedenle ‘suç’ iþlemeyi göze alýp soruþturmanýn gizliliði ve tekzip hakkýna yan çizmiþtim. Mýh gibi belgeli haberlerimize gelen tekzipleri yayýnlamamýþtým. Soruþturmanýn gizliliðine uymayýp kamuoyunun gerçeði bilme hakkýný öne almýþtým. Ýkisi de ‘suç’tu. Ama suç iþlemeyi göze almýþtým, baþka türlü gerçeklerin aydýnlanamayacaðýný biliyordum çünkü... Bugün de durum farklý deðil. Þamil Tayyar, Mehmet Baransu gibi bazý yürekli meslektaþlarým ve onlarýn gazete yöneticileri doðru bildikleri yolda devam ediyorlar. Bu yolda, haberciliðin hýzýndan dolayý bazý yanlýþlar da yapýlabilir. Ama þunu iyi bilin: Bu ülkede arý kovanýna parmak sokmadan, bazý þeyleri göze almadan, demokrasi ve hukukun önü açýlamaz. Yaþananlar özünde demok-

rasi mücadelesidir çünkü... Bu arada, Þamil Tayyar’ýn Baþbakan Erdoðan’a yönelik bir uyarýsýný köþeme alýyorum: “Hükümetin tutumu üzüntü vericidir. Ergenekon sürecinde gazeteci ve yöneticilere açýlmýþ 4 bin civarýnda dava var. Mahkumiyet almýþ çok sayýda gazeteci cezaevi tehdidi altýnda. Hükümet, gazetecilerin en çok yargýlandýklarý TCK’daki dört maddede cezalarý daha da artýrmak için harekete geçti. O kanun çýkarsa, hükmün açýklanmasýný geri býrakma, erteleme ve paraya çevirme ihtimali ortadan kalkacaðý için gazetecilere doðrudan cezaevi yolu gözükecek. Hazin tarafý ise bu deðiþikliðin Genelkurmay’ýn talebi üzerine yapýlmak istenmesidir. Baþbakan’a nacizane tavsiyem, empati yapýp Pýnarhisar’ý (*) hatýrlamasýdýr.”(Þamil Tayyar, Pýnarhisar’daki Tayyip Bey’i arýyorum, Star, 28 Aralýk 09, s.11) (*) Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný’yken okuduðu bir þiirden dolayý mahkum olup Kýrklareli’nin Pýnarhisar ilçesinde hapis yatmýþtý. Hasan Cemal Milliyet, 30.12.2009

Özkök’ün vedasý! ERTUÐRUL Özkök Hürriyet Genel Yayýn Yönetmenliði’ne veda etti. Aslýna bakarsanýz, epeydir bekleniyordu bu geliþme. Özkök de pazar yazýlarýnda sýk sýk bunun iþaretlerini veriyordu. Yine de kimse bunun gerçekleþeceðine inanmýyordu. Öyle ya! Hürriyet’in en tepe noktasýnda geçirilen ve medyaya damgasýný vuran 20 yýldan söz ediyoruz. Dile kolay! Özkök’ün çalýþma arkadaþlarýna görevi býraktýðýný açýkladýðý toplantýdaki son sözü “That was a good life” (Güzel bir hayattý!) olmuþ. Ve bu sözleri söyledikten sonra gözyaþlarýný tutamamýþ. Ertuðrul Özkök’e yeni “hayat”ýnda baþarý ve mutluluk diliyorum. Ama kafama takýldý...

Logosunda “Türkiye Türklerindir” yazan bir gazetenin tepe yöneticisi neden orada geçen günlerini Ýngilizce bir deyimle özetler? Bir süredir gazetesine “sit-com” diyordu Özkök. Yani Hürriyet’teki çalýþma düzenini Amerikalýlarýn tiyatro tadý taþýyan komedi dizilerine benzetiyordu. “That was a good life” lafý sit-com’un bittiðine yapýlmýþ bir gönderme mi? Hepsi bir yana... Belki bu tavrýn arkasýnda medyamýzýn temel sorunlarýndan biri gizlidir. Bu kadar hayati bir anda aðzýndan Hollywood karakterlerine özgü laflar çýkan bir kiþinin “buralý” gibi yaþadýðýný ve ülkede olup bitenleri “buralý” gibi deðerlendirdiðini söyleyebilir miyiz? Haþmet Babaoðlu/ Sabah, 30.12.2009

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Necati Yüce'nin hanýmý, kardeþlerimiz Sermin, Hatice ve Mustafa'nýn annesi,

Hanife Yüce

'nin

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Kemal Yücesoy ve Ailesi


9

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

MAKALE Son yolculukta görevlerimiz

YERÝN KULAÐI

Varlýða bakýþýmýzý doðru çizgiye çekelim

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

Rusya Nartkala KBR’den Recep Mavlyudov: “Bir Müslüman ölünce, onu topraða koyuncaya kadar onun için Kur’ân ve sünnete uygun olarak ne yapýlmalýdýr?” Topraktan yaratýlan insanýn, ölünce yeniden topraða tevdî edilmesi mükerrem oluþu ve kerâmeti sebebiyledir. Nitekim insan topraktan yaratýlmýþtýr. Ölen bir Müslüman’ý yýkamak, cenaze namazýný kýlmak, onu kabre kadar sükûnetle ve tefekkürle taþýmak ve onu yeniden dirileceði güne kadar, kendisinden yaratýldýðý topraða iâde etmek; yani topraða defnetmek farz-ý kifayedir. Cenazeyi kabre kýbleye dönük olarak koymak vaciptir. Sað yaný üzerine koymak ise sünnet-i seniyyedir. Cenazeyi kabre indirenler, “Bismillâhi ve alâ milleti resûlillâhi Sallallahü Aleyhi Vesellem” demelidir; bu müstehaptýr. Cenaze kabre baþka bir yönde yatýrýlmýþ ve üzerine toprak atýlarak kabir kapatýlmýþ ise artýk bir daha kabir açýlmaz; ama eðer henüz toprak atýlmadan hatâ yapýldýðý anlaþýlmýþ ise düzeltilir. Ancak Hanbelî ve Þafiî mezheplerine göre; cenazenin baþý kýble tarafýndan baþka bir yönde konulmuþ ise, kabir kapatýlmýþ bile olsa açmak ve baþýný kýbleye çevirmek vaciptir. Kabir içinde ölünün baþ ve ayaklarýný, toprak ve taþ gibi þeylere dayamak müstehaptýr. Yer nemli ve yumuþak ise sanduka içinde konulabilir; aksi halde sanduka içinde koymak, beraberinde yastýk ve örtü gibi þeyleri bulundurmak dört mezhebe göre mekruhtur. Cenaze kabre konulduktan sonra orada hazýr bulunanlarýn her birisinin, iki avucuyla üçer def’a toprak atmalarý; toprak atarken birinci atýþta, “Minhâ halaknâküm” (Sizi topraktan yarattýk); ikinci atýþta, “Ve fîhâ nu’îdüküm” (Ve sizi oraya iâde edeceðiz); üçüncü atýþta ise, “Ve minhâ nuhricüküm târaten uhrâ” (Ve sizi bir kez daha topraktan çýkaracaðýz) 1 âyetini okumalarý müstehaptýr. Bu durumda üç atýþta Tâ-hâ Sûresinin 55. Âyet-i kerîmesini okumuþ olmaktadýrlar. Bundan sonra, kabir tamamen kapatýlýncaya kadar kürekle veya mümkün olan araç-gereçlerle toprak atýlýr. Cenazenin gündüz defnedilmesi müstehaptýr. Gece defnedilmesi ise, câizdir. Kabrin üzerine toprak atýlýrken tefekkür edilmesi için susulabileceði gibi, bu esnada Kur’ân-ý Kerîm’den âyetler veya sûreler de okunabilir. Resûlullah Efendimiz (asm) definden sonra kabrin baþýnda bir müddet durur; etrafýnda bulunanlara, “Kardeþiniz için Allah’tan maðfiret isteyin; sorguyu þaþýrmadan cevaplandýrmasýný dileyin; o þu anda hesaba çekilmektedir” 2 buyururdu. Cenazeyi defnettikten sonra hemen oradan ayrýlmayýp, bir müddet duâ ve istiðfar ile meþgul olmak sünnet-i seniyyedir. Telkin mes’elesine gelince; Resûlullah Efendimiz’in (asm); “Ölülerinize lâ ilâhe illallah'la telkin ediniz” 3 hadis-i þerifi bazý âlimler tarafýndan “ölmek üzere olanlar için telkin yapýlacaðý, yani yanýnda yumuþak ve tatlý bir sesle lâ ilâhe illallah söylenerek ona hatýrlatýlacaðý” þeklinde yorumlanmýþ; bazý Hanefî âlimlerince de defnedildikten sonra telkin vermenin yasaklanmadýðý dikkate alýnarak, telkin vermek meþru’ görülmüþtür. Ölen kimsenin yakýnlarýnýn, imkânlarý nispetinde, sevabýný ölene baðýþlamak üzere fakirlere sadaka vermeleri sünnettir. Yemek vereceklerse, yemeði fakirlere tahsis etmeli ve sevabýný ölüye baðýþlamalýdýrlar. Sadaka veya yemek vermeye güçleri yetmezse, kendilerini zorlamamalýdýrlar. Sevabýný baðýþlamak üzere nafile namaz kýlýnabileceði gibi, ölü için duâ, tövbe ve istiðfar da edilebilir. Ölen kiþiyi iyilikleriyle anmak ve ona duâ etmek, kötülükleriyle anmamak ve ona bedduâ etmemek sünnet bulunmaktadýr. Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Ölülerinizin iyiliklerini anýn, kötülüklerini anmayýn.” 4 Enes bin Malik (ra) bildirmiþtir: “Bir cenaze geçirildi ve hayýrla anýldý. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm): ‘Vâcip oldu. Vacip oldu. Vacip oldu’ buyurdu. Bir cenaze daha geçirilmiþti. Bu da þerle anýldý. Bunun için de Peygamber Efendimiz (asm) tekrar: ‘Vacip oldu. Vacip oldu. Vacip oldu’ buyurdu. Hazret-i Ömer (ra): “Anam babam sana feda olsun yâ Resûlallah! Bir cenaze geçirildi ve hayýrla anýldý. Siz üç defa ‘vacip oldu’ buyurdunuz. Bir cenaze daha geçirildi. Bu da þerle anýldý ve siz tekrar üç defa ‘vacip oldu’ buyurdunuz. Bunun sebebi nedir?” diye sordu. Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm): “Hayýrla andýðýnýz kimseye Cennet vacip oldu. Þer ile andýðýnýz kimseye de Cehennem vacip oldu. Çünkü sizler yeryüzünde Allah’ýn þahitlerisiniz. Sizler yeryüzünde Allah’ýn þahitlerisiniz. Sizler yeryüzünde Allah’ýn þahitlerisiniz” buyurdu.5 Cenâb-ý Hak, ölenlerimize rahmetiyle muâmele buyursun; âmin. Dipnotlar: 1- Tâ-hâ Sûresi, 20/55. 2- Ebû Davud, c. 3, s. 209. 3- Müslim, Cenâiz, 1. 4- Tirmizî, Cenâze, 33; Nesâî, Cenâze, 51. 5- Müslim, Cenâiz, 20; Nesâî, Cenâze, 50.

eytan ile nefsimizin bizi maskaraya çevirmesinin sebeplerinden birisi; varlýða ve dünyaya olan çarpýk bakýþýmýz, yanlýþ deðerlendirmemizdir. Þeytan bizi dünyanýn cazibedâr, maddî, fânî yüzüyle aldatmaya kalkmaktadýr. Eðer bakýþýmýzý rayýna oturtabilirsek; duygularýmýzýn kontrolünü de ele geçirebiliriz. Bunu nasýl baþarabiliriz? * Kâinata, varlýða mânây-i harfî ile bakmak gere-

Þ

kir. Yâni, bir cümledeki harflerin, kelimelerin þekline, maddî yapýsýna, rengine deðil, onlarýn anlamýna bakmak, kimin niçin yazdýðýna, yarattýðýna bakmak gerekir. * Yaratýlanlarý alabildiðine, ancak Allah hesabýna sevmeli. * Ene/benlik, ego kendisine mânây-ý ismiyle baksa, kendisine hýyânet eder. * Dünya, kâinatýn kalbi, imtihan ve hizmet yeridir. * Allah, dünyayý bir bayram yeri gibi yapmýþ, bütün güzellikleri ve isimleri ve sýfatlarýný onda tecelli ettirmiþtir. * Dünyanýn üç yüzü vardýr. Ahiretin tarlasý ve Allah’ýn isim ve sýfatlarýnýn tecelli ettiði yüzü sevilmeli; kendisine, maddeye bakan ciheti ilgiye deðmez. Bekaya/sonsuzluða giden yol, fani dünyadan geçiyor. * Dünya, âhiret âleminin bir fihristesidir, bir nü-

mûnegâhýdýr ve Allah’ýn Samedânî mektubudur. O mektuplarý okumak için buradayýz. * Dünya, ahirete giden vasýtanýn bekleme salonudur. Ona neden dalýyoruz ki? * Zamanýn en dehþetli, en büyük musîbeti, dünyayý âhirete severek tercih etmektir. * Dünya âhiret hesabýna sevilmelidir. * Din ile dünya avýna gidilmemelidir. * Ýnsan dünyayý sýrtlanýrsa, altýnda ezilir. Maddî cephesini ayaklarý altýna alýrsa rahat eder. * Gaddar dünya, bir üzüm yedirir, yüz tokat vurur. * Dünya mutluluðu, dünyaya Kur’ân dürbünüyle bakmak, dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarýndan uzaklaþmakla elde edilir. * Dünyadaki lezzet, dünyevî lezzeti terk etmekle olur. * Dünya ve içindekileri Allah hesabýna sevilirse

BEDESTEN

deðer kazanýr, lezzet verir. Aksi halde, ni’metler soldukça insan da onlarla beraber solar... * Dünya saadeti, meþrû dairedeki keyif ile elde edilir. * Dünyayý bedenen, cismen deðil, kalben terk etmek gerekir. * Sýrf dünya için yaratýlmadýk ki, bütün vatktimizi ona sarf edelim. * Dünya, mü’minin zikirhane-i Rahmanî’sidir. * Dünya bir misafirhanedir. Ýnsan ise onda az duracaktýr. Misafir, ev sahibine tâbidir ve beraberinden getirmediði þeylere baðlanmaz. * Dünyanýn bütün güzellikleri Cennetin yanýnda bir hiçtir. Katrilyonlarca rakamýn sonsuzun yanýnda ne deðeri olabilir ki! * Dünya, ebedî kalmak için yaratýlmýþ bir menzil deðil. Ýnsan, yatýrýmlarýný, asýl vatanýna, devamlý kalacaðý mekâna yapmalý...

Yeni yýl

Nuristan'a doðru... M. LATÝF SALÝHOÐLU latif@yeniasya.com.tr

u ül ke nin in san la rý, her ha lü kâr da bir lik te ve bi ra da ya þa mak du ru mun da. Bir ke si min çe kip git me si, bu vataný býrakýp terk etmesi, söz konusu dahi olamaz. Ek se ri ye ti ni Türk ler ve Türk leþ miþ unsurlar teþkil etmekle birlikte, Anadolu ve Ru me li'de ki top rak la rý mýz ü ze rin de bugün en az otuz beþ ayrý din ve etnik temele dayalý unsur yaþamakta. Bunlarýn da mutlak ekseriyetini Müslümanlar oluþturmakta. Gayr–ý müslimler ile Ýslâmiyetten çýkmýþ olanlarýn yekûnu yüzde beþi dahi bulamamakta.

B

Bu durum gösteriyor ki, bu vatanda iç sa vaþ çýk maz. Çýk ma sý i çin, da hi lî ve ha ri cî i ha net o dak la rý her tür lü do la bý çevirdi, her türlü fitneyi körükledi, ancak yine de baþarýlý olamadýlar, biiznillah olamayacaklar. Zi ra, bu va tan da ha kim o lan þey din hissidir, kardeþlik baðlarýdýr. Ýman kardeþliðinin yerini, baþka hiçbir þey tutamaz. Tutmamýþtýr da... Ý mân nur dur, kuv vet tir, ser vet tir. En büyük þevk ve zenginlik kaynaðýmýzdýr. Bu kaynak var olduðu müddetçe, vatan daþ lar ve din daþ lar a ra sýn da ki ba ðý ko par ma ya hiç bir ce re yan güç–kuv vet yetiremez. Ý man da ki bu mu az zam ha zi ne, ül ke nin sýnýrlarýný da aþýyor. Alem–i Ýslâmý, hatta bütün dünyayý dolaþýyor.

Tarihin yorumu

31 Aralýk 1920

"Ethem'in üzerine gidin!" talimatý us ta fa Ke mal, 1920 yýlýnýn son gününde Sey yar Kuv vet ler Ku man da ný Et hem Be yin ü ze ri ne gi dil me si ve kuv vetlerinin daðýtýlmasý talimatýný verdi. Ta li ma tý a lan Ba tý Cep hesi Komutaný Miralay Ýsmet Bey (Pa þa), i þi–gü cü bý ra ka rak Çer kes Et hem'i takibe koyuldu. Bu sý ra da, Yu nan kuv vetleri Bilecik ve Bozöyük'ü iþgal etmiþ, Ýnönü sýnýrýna gelip dayanmýþtý. Düþmanýn istilasý Anadolu'nun iç le ri ne doð ru hýz la yol alýrken, Albay Ýsmet Bey de Kütahya (Gediz) taraflarýn da Et hem Be yi ko va la makla meþguldu. Bu takip kovalama hareketi, yaklaþýk 20 gün sürdü. Ethem Bey, nihayet 22 Ocak (1921) günü, emrindeki Seyyar Kuvvetlere baðlý askerlere "Kuva–yý Milliye" birlik le ri ne ka týl ma yö nün de teþvik ve tavsiyelerde bulunarak, o çok sevdiði Anadolu topraklarýný terk etmek mecburiyetinde kaldý.

M

Ankara'daki yöneticilerle anlaþmazlýða düþen Çerkez Ethem (uzun boylu kalpaklý), yanýnda Eþref Kuþçubaþý olduðu halde, Yunanlardan sýnýr ötesine geçiþ talebinde bulundu. (Ocak 1921)

*** Et hem Bey, ö zel lik le iç is yan lar da ba þa rý üs tü ne baþarý kazanmýþ bir cengâverdi. Gerçek bir vatanperverdi. Vatan uðrunda elinden gelen her türlü gayreti sergiledi. Ancak, Ankara'nýn âfâkýný saran entrikalardan habersizdi. Albay Ýsmet tarafýn dan ku yu su nun sin si ce ka zý la ca ðý ný hiç he sa ba katmamýþtý. Kuvâ–yý Milliye'de yer alan herkesi kendisi gibi va-

GÜN GÜN TARÝH

tanperver, milletperver olarak görüyordu. Cesurdu; ancak, ayak oyunlarýný bilmiyordu. Sonunda, sinsice hazýrlanan bir tuzaða düþmekten kurtulamadý. Týpký, daha sonralarý benzer tuzaklara düþmekten Ali Þükrü Bey, Hüseyin Avni Bey, Kâ zým Ka ra be kir, A li Fu at Paþa, Refet Bele, Cafer Tayyar Paþa, Dr. Adnan Adývar, Dr. Rýza Nur ve Rauf Orbay gibi Millî Mücadelenin en ön safýnda yer alan þahýslarýn kurtulamadýðý gibi...

Bu mukaddes nurdur ki, bütün cihaný nuristana döndürüyor. Dolayýsýyla, herkese yetecek kadar nur var, sürûr var, huzur var, bu iman kardeþliði dairesinde. Baþ ka da i re ye gir me ye, baþ ka yer ler dolaþmaya, baþka kapýlarý çalmaya ihtiyaç býrakmýyor. Nur–u i mân da i re si i çi ne gi ren ler, ken di a ra la rýn da ha ri ku la de bir an laþ ma, uz laþ ma ve pay laþ ma yý sað lar lar. Her þe yi kar deþ çe bö lü þüp pay la þýr lar. Allah'ýn yarattýðý meþrû hiçbir þeye yasak getirmez, hiçbir þeyi birbirinden esirgemezler. Onlar, dünyaya ve dünyalýlara yaranmak için zillet göstermezler. Daima izzet içinde, vakar içinde, ciddiyet içinde kalarak hizmetlerini sürdürürler. Baþ ka la rý na ta bi ol ma, baþ ka la rý nýn pe þin den git me e zik li ði gös ter mez ler; dünyalýlara perestiþ etme ihtiyacýný hissetmezler. Ýman ve imandaki nur, onlara kâfi geliyor, vâfi geliyor. *** Bu seneki Þarkî Anadolu'ya yaptýðýmýz bir se ya hat es na sýn da, ba zý mil li yet çi genç ler et ra fý mý za top lan dý lar. Soh bet es na sýn da, on lar dan bi ri þu nu söy le di: "Latif Bey. Siz yýllardýr Türkistan için çalýþýyorsunuz. Biraz da Kürdistan için çalýþsanýz ne o lur?" Onlara kýsaca þunlarý söyledim: "Türkistan (Büyük Turan) için çalýþanlar var. Kürdistan için çalýþanlar da var. Benim ise, dâvâm baþka. Ben 'Nuristan' için çalýþýyorum. Bütün hayatýmda, bütün gayretim le ben Nur kar deþ le rim le bir lik te dün ya yý nu ris ta na çe vir me ye ça lý þý yo rum. Bu çalýþma, bütün insanlarý Nuristan vatandaþý yapýncaya kadar, dolayýsýyla kýyâmete kadar devam edecek demektir. Biz, bu büyük ve mukaddes hizmeti býrakýp baþka dâvâlarýn peþinde gitmeyiz. Git mek mec bu ri ye tin de de de ði liz. Herkesin dâvâsý kendisine..." E vet, hiç te red düt e se ri da hi gös ter mek si zin i na ný yo ruz ki, in san la rý mý zýn ve bütün insanlýðýn kurtuluþu Nur'dadýr: Ýmân nuru, Kur'ân nuru, Ýslâmýn nuru... Bu mu az zam nu run dý þýn da ki her þey ve her yer zifiridir, karanlýktýr, bulanýktýr, bataklýktýr... O ka ran lýk lý ba tak lýk la ra gir me ye hiç mi, hiç niyetimiz yok. Allah, âhir ömre kadar bizi Nur dairesi i çin de is tih dam et sin ve bu mâ nâ da ki Nuristan'dan ayýrmasýn.

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

ANADOLU’NUN SÝNESÝ RAÞÝT YÜCEL rasityucel-19@hotmail.com

Aslýnda deðiþen bir þey yok. Güneþ yine doðudan doðuyor, yine batýdan batýyor. Asýr baþkalaþmýyor. Zaman deðiþmiyor. Þartlar baþkalaþmýyor. Ýnsanýn acizliði, Ýnsanýn çaresizliði, Ýnsanýn fakirliði bitmiyor. Her þey bir anlamda yerli yerinde duruyor. Sadece takvimler deðiþiyor. Günler yine yedi gün olarak aynen devam ediyor. Sabah oluyor, Öðle oluyor, Ýkindi oluyor, Akþam oluyor, Yatsý oluyor, Gecenin karanlýðý devam ediyor. 2009 bitiyor, 2010 milâdî yýlý baþlýyor. Fark sadece bu... Bazýlarýnca bu bir çýlgýnlýk âleti olabiliyor. Þu hâle bir bakýnýz! Milyonlarca insanýn ümidi piyangoya baðlý. Milyonda bir þansýn þanslýðýna inananlara ne denir? Buna bir mânâ veremiyorum. Üstelik bunun devlet eli ile yapýlmasýna kahroluyorum. Üstelik “millî” ünvaný altýnda… Düþen bir sonbahar yapraðý gibi, Solan bir gül goncasý gibi…. “Nasýl geçti habersiz o güzelim yýllarým?” Bir fýrtýna gibi, Bir rüzgâr gibi… “Eyvah aldandýk” demeden, “Keþke toprak olsa idim, bu âkýbet baþýma gelmese idi” demeden, “Cümle göçmüþ kervan bîhaber” demeden, “Ölüm Allah’ýn emri, þu ayrýlýk olmasaydý?” demeden… Neyin eðlencesini yapýyoruz anlamýyorum? “Güleriz aðlanacak halimize” demiþlerdi bir zamanlar. Yeni yýl iþte her insanýn dünyasýnda ayrý ayrý mânâlar canlandýrýyor. Kimi aðlýyor, kimi ise divaneliðini çýlgýnlýðýna veriyor. Hayat ise böylece çekip gidiyor. Þeytanýn kol gezdiði kepazelikler yaþanýyor. Biz ise; iki elimizi baþýmýza koyarak Rabbimizden affýmýzý diliyoruz. Evet, ”Nasýl geçti habersiz o güzelim yýllarým?” diyebiliyoruz. Halbuki her þey haberli ve belirli idi. Hayýrlý yýllar ve günler efendim.

Ýnsan, yaþayýþ vaziyetince, bir daðdan kopup sel içine düþen veya yüksek bir apartmandan düþüp yuvarlanan bir þahýs gibidir. Evet, hayat apartmaný yýkýlýyor. Ömür tayyaresi þimþek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarýný sür'atle çalýþtýrýyor. Arz sefinesi de, sür'atle giderken "Bulutlarýn geçiþi gibi geçip gider" (Neml Suresi, 27:88) âyetini okuyor. Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 94


10

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

KÜLTÜR-SANAT

Osmanlý ve Batý’da müzikle tedâvi... MÜZÝK YAZILARI ALÝ OKTAY

ÇANAKKALE ZAFERÝ'NÝN NUSRAT’I KOPYALANIP, MÜZE YAPILACAK Çanakkale il Kültür ve Turizm Müdürü Haznedar, “Nusrat Mayýn Gemisi, Gölcük Tersane Komutanlýðý’nda aslýna uygun olarak inþa edilecek ve müze olarak kullanýlacak” dedi.

alioktay@alioktay.net

smanlý’da yaygýn olarak müzikle tedavinin kullanýldýðý bilinen bir tarihî gerçektir. Ancak biraz daha geriye giderek 9. yüzyýldan beri Türklerin bu tedavi yolunu kullandýðýný söylemek mümkün. Avrupa’da ruhsal hastalýklarý olanlar olmadýk eziyetlere maruz býrakýlýrken, Osmanlý’da darüþþifalarda bu hastalara çare aranýyordu. Buna dair çarpýcý bir misal verelim: 1802 yýlýnda Ayasofya Camii’nde Binbaþý Abdullah Aða isimli biri namaz kýlar ve akabinde cemaatten birini kýlýcý ile yaralar. Kaçarken bir çocuðu daha yaralar. Abdullah Aða yakalanýr ve tutuklanýr. Muayene sonucu bu kiþide bilinç bozukluðu olduðu anlaþýlmasý üzerine Süleymaniye Darüþþifasý’na (Akýl hastanesi) konur. Yine ilk psikiyatri hastanesinin Kahire’de Türkler tarafýndan kurulduðunu tarihçiler yazar. 1154 yýlýnda Nureddin Zengi tarafýndan kurulan Nureddin Hastanesi, Amasya Darüþþifasý (Bimarhane), Kayseri Gevher Nesibe Týp Medresesi, Divriði Ulu Camii Darüþþifasý, Süleymaniye Týp Medresesi ve Þifahanesi, Fatih Darüþþifasý, Edirne II. Bayezid Darüþþifasý, Enderun Hastanesi Osmanlý ve Türk týp tarihinde tedavide müziðin kullanýldýðý bazý þifahanelerdir. Birkaç yýl önceki Edirne seyahatimizde Edirne Þifahanesini de gezmiþtik. Evliya Çelebi 1653 yýlýnda Edirne’yi ziyaretinde Edirne Þifahanesinden bahseder. II Bayezid akýl hastalarý için bir müzik heyeti kurulmasýný istemiþtir. Heyet haftada 3 gün hastanede konser vermiþtir. Bu hastalarýn ipek yorganlarda yattýklarýný, çok güzel yemekler yediklerini, ilâç ve müzikle tedavinin yaný sýra güzel kokularda kullanýldýðýný Evliya Çelebi anlatýr. Anlaþýlan bugünkü doktorlar ve hastanelerimizin daha yapacaðý ve öðreneceði çok þey var. Aradaki fark o kadar belirgin ki... Peki Batý’da durum nasýldý? Batý’da müzikle tedaviyi kliniðe sokmak isteyen ilk isimlerden biri nörolog Phillipe Pinel’dir. Amerika’da ise Dr. Willer Van Der Wall’u görmekteyiz. Dr Wall, hapishane ve hastanelerde müziðin yatýþtýrýcý etkileri olduðunu belirlemiþtir. Özellikle 1950’lerden itibaren gerek Avrupa, gerekse ABD’de bu daha yaygýn bir hal almýþtýr. Nitekim 1980’den sonra müzikterapi alanýnda oldukça ilerlemeler kaydedilmiþtir. Müzikterapi, 1997 yýlýnda Amerikan Müzikterapi Birliði’nin yaptýðý tanýmla: “Ýhtiyaç duyan bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarýný karþýlamada müziði ve müziksel aktiviteleri kullanan bir uzmanlýk dalýdýr.” II. Dünya Savaþý sonrasý yaralý askerlerin tedavisinde müzik kullanýmý ile bu dalýn farkýna varýlmýþtýr. Batýlý tarihçilerden Kraft Ebing, Avrupa’nýn müzikle tedaviyi Türklerden öðrendiðini yazar. Bu gerçeðin bir ifadesi olarak Batýlýlarýn kurduðu Farabî Enstitüsü bunun en güzel delillerinden biri olsa gerektir. Bugün ABD ve Avrupa’da pek çok üniversite de müziðin tedavide kullanýmýna dair ciddî araþtýrmalar ve deneyler yapýlmaktadýr. Bu yazýda, kitabýndan yararlandýðým, kendisi de bir uzman psikiyatr ve müzik adamý olan ve yine bir dönem üniversite korosunda da birlikte bulunduðumuz Dr. Adnan Çoban’ýn bu alanda yazdýðý “Müzikterapi” isimli kitabýný tavsiye etmek isterim.

O

Müzikte makamlar ve etkileri.. Fârâbi, týp, astronomi ve fizik alanýndaki bilgisinin yaný sýra müzik biliminde de söz sahibi idi. Farabi, müzikteki makamlarýn insan ruhuna etkilerini ve daha çok hangi zaman dilimlerinde kendini hissettirdiðini þu þekilde açýklar: Rast Makamý: Ýnsana neþe ve huzur verir. Güneþ iki mýzrak boyu yükselince etkilidir. Rehavî Makamý: Ýnsana beka düþüncesi verir. Ýmsak vakitlerinde etkilidir. Isfahan Makamý: Güven hissi verir. Gün batarken etkilidir. Uþþak Makamý: Gülme duygusu uyandýrýr. Öðle vaktinde etkilidir. Zirgüle Makamý: Uyku hali verir. Sabah ve öðle arasý etkilidir. Saba Makamý: Þecaat yani kuvvet ve cesaret hissi verir. Hüseyni Makamý: Barýþ, sakinlik ve rahatlýk hissi verir. Sabah vakti etkilidir. Hicaz Makamý: Tevazu verir. Ýkindi vakti etkilidir. Osmanlý’dan beri ezanýn muhtelif makamlarda okunmasýnda, bu etkilerinin büyük hissesinin olduðu anlaþýlmaktadýr.

Çanakkale Savaþlarýnda önemli bir yere sahip olan Nusrat Mayýn Gemisi.

“Fakat o kulak, küfürle týkandýðý zaman, o leziz, mânevî, yüksek savtlardan mahrum kalýr. Ve o lezzetleri îras eden avazlar, mâtem sesine inkýlâp eder. Kalbde, o ulvî hüzünler yerine, ahbabýn fýkdanýyla ebedî yetimlikler, mâlikin ademiyle nihayetsiz vahþetler ve sonsuz gurbetler hasýl olur.”

Ýþârâtü’l-Ý’câz

ye Tabyasý’nýn onarýlarak, kültürel amaçlarda kullanýlmak üzere, 20 yýl süreyle Kültür ve Turizm Bakanlýðý kullanýmýna ve protokol yapma yetkisi ise Çanakkale Boðaz Komutanlýðý’na verilmiþtir. Nusrat Mayýn Gemisi, Gölcük Tersane Komutanlýðý’nda aslýna uygun olarak inþa edilecek ve Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlýðý tarafýndan da müze olarak kullanýlacak. Çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan 2010 yýlý Mayýs ayýnda da hizmete girecek.’’ Haznedar, 2009’da 21 tane sergi açýldýðýný ve sergilere yeteri kadar katýlým saðlanamadýðýný ifade ederek, yurt içi ve dýþýndaki birçok fuara da katýldýklarýný ve 2010’da ise en az 8 tane yurt dýþý fuara katýlmayý düþündüklerini dile getirdi. Beþ bin yýllýk geçmiþe sahip Çanakkale’nin kendine ve tarihine yakýþan bir kültür merkezine ihtiyacý olduðunun altýný çizen Haznedar, ‘’Hamidiye Tabyasý’nýn da bunun için uygun bir yer olabileceðini düþünüyorum’’ dedi. Çanakkale / aa

FABRÝKASYON ÜRÜNLERE VE ÇÝN MALLARINA YENÝK DÜÞTÜ

Aðaç oymacýlýðý tarihe karýþýyor ZAHMETLÝ bir el san'atý olan aðaç oymacýlýðý, fabrikasyon ürünler ve Çin mallarýna yenik düþerken, mesleðin son temsilcileri yok olmaya yüz tutan bir mesleði icra etmenin hüznünü yaþýyor. Aðaç oymacýlýðý diðer el san'atlarý gibi dar mekânlara hapsolmuþ durumda. Bu san'atýn son temsilcileri ekonomik krizlerin etkisiyle miadlarýný doldurmayý bekliyor. Bilecik’te bu mesleðin son temsilcisi olan Halil Kösemen, aðaç oymacýlýðýnýn artýk can çekiþtiðini söyledi. Odunluktan bozma sekiz metrekarelik dükkânýnda aðaç oymacýlýðý yapan Kösemen, bu meslekte aðacýn dantel gibi iþlendiðini ifade etti. Kösemen, artýk bu san'atýn

Bilecik’te mesleðin son ustasý Halil Kösemen, artýk iþ yapamamaktan yakýndý. Kösemen, mesleðin gelecek kuþaklara aktarýlmamasýna üzülüyor. FOTOÐRAF: ÝHA

SAMSUN’UN Vezirköprü ilçesinde 57 yýldýr saat tamirciliði yapan Þükrü Ýðci, san'atýn bittiðini söyledi. Bir zamanlarýn gözde meslek-

leri arasýnda gösterilen saat tamirciliði de týpký, demircilik, semercilik ve ayakkabý tamirciliði gibi son dönemlerini yaþýyor. Teknolojik geliþmeler, usta çýrak iliþkisine dayanan birçok köklü meslek gibi saat tamirciliðini de bitirme noktasýna getirdi. Eskiden bu alanda çalýþmak isteyen kiþiler saat ustalarýnýn yanýnda iþe girebilmek için yoðun uðraþ verirken, þimdi mesleði devam ettirmeye çalýþan esnafýn kapýsýný çalan yok. Vezirköprü’de Tarihî Bedesten’de ‘saat profesörü’ olarak bilinen Þükrü Ýðci, bu mesleðin son üstatlarýndan birisi. Mesleðinin son durumunu anlatan Þükrü Ýðci, saat tamirciliði için çýrak bulamamaktan yakýnýyor. Tamirciliðin bir baba mesleði olduðunu anlatan Ýðci, saatleri

BULMACA 1 1 2 3

NURDAN DAMLALAR

ÇANAKKALE Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Þinasi Haznedar, Çanakkale Savaþlarý’nda önemli bir yere sahip olan Nusrat Mayýn Gemisi'nin, Gölcük Tersane Komutanlýðý’nda aslýna uygun olarak inþa edileceðini ve Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlýðý bünyesinde müze olarak kullanýlmasý için çalýþmalara baþlandýðýný bildirdi. Haznedar, Çanakkale’nin kültür ve turizm faaliyetleri açýsýndan oldukça güzel bir yýl geçirdiðini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan saðlanan ‘’Müze Kart’’ uygulamasýnýn yoðun talep gördüðünü belirten Haznedar, ‘’2010’da Bozcaada Kalesi’nde restorasyon çalýþmalarý baþlayacak. Babakale’deki kurtarma kazýlarý devam edecek ve Gelibolu Yarýmadasý Tarihî Millî Parký’nda bulunan Þehitler Abidesi’nin karþýsýndaki rölyef, bronza dönüþtürülecek’’ dedi. Troya Müzesi’ndeki çalýþmalarýn da sürdürüldüðünü aktaran Haznedar, þu bilgileri verdi: ‘’Millî Savunma Bakanlýðý tarafýndan, Hamidi-

4 5 6 7 8 9 10

2

3

4

erdalodabas@mynet.com

5

6

7

8

9 10 11 12

kaybolmaya yüz tutmuþ meslekler arasýna girdiðini ve bu san'atýn gelecek kuþaklara aktarýlmasý için yetkililerin bir an önce bu konuya el atmalarýný istedi. Kösemen, “Bu iþten para kazanamýyorum, buranýn elektrik parasýný dahi ödemekte güçlük çekiyorum. Dükkânýmý öðleden sonra açmaktayým. Ben bu san'ata âþýðým. Bu iþi 10 yýldýr hobi olarak yapýyorum. Geçmiþte oyma sehpa, telefonluklar, tavlalar, rahleler yapýyorduk. Þimdi küçük iþlerle uðraþýyoruz. Anahtarlýk gibi þeyler yapýyoruz” diye konuþtu. Hediyelik eþya konusunda birtakým teþebbüsleri olduðunu, el san'atlarý ile uðraþan kiþilere belediye tarafýndan yol güzergâhý üzerinde dükkânlar yapýlmasý gerektiðini söyleyen Kösemen, “Yetkililere hem Bilecik’i tanýtalým, hem de bu iþi icra edelim diye teklifler götürdük, ama deðerlendirilemedi. Son yýllarda el san'atlarýnýn gerilemesinin sebebi para kazanýlamamasý. Eþyalar satýlamýyor. Çin’den, Tayvan’dan kalitesiz ürünler geldi. Emek harcamadan bu iþ yapýlamaz. Köylerimizde de el san'atlarý yok oluyor. Merkez Cumalý Köyü'nde mýsýr saplarýndan kök boyalarý ile rengârek yumurta sepetleri yapýlýyordu. Bu san'at artýk bitti. Pazaryeri ilçesine baðlý Dereköy’de aðaçtan aðýzlýk yapýlýrdý. Bu san'atý devam ettirenler de zor durumda” diye dert yandý. Bilecik / iha

Þu köþede bir saat tamircisi vardý, ama...

tamir etmekten büyük keyif aldýðýný belirtiyor. Ýðci, “Bu iþe 1953 yýlýnda babamýn yanýnda baþladým. O günden beri de devam ettiriyorum. 57 yýldýr iþimi severek yapýyorum. Eskisi gibi usta çýrak ve kalfa yetiþmiyor. Yaz tatillerinde Bedesten bir okuldu. Þimdi çalýþtýrmaya adam bulamýyoruz. Eskiden insanlar çocuklarýný getirirlerdi. Para istemezlerdi. Yeter ki san'at öðrensinler diye. Eskiden 4 çarklý, 5 çarklý saatler vardý. Þimdi teknoloji ilerledi, pil bitmediði sürece saatler bozulmuyor. Ýnsan akþam yatýp sabah kalktýðýnda saatlerin yeni modelleriyle karþýlaþýyor. Çok deðiþik modeller çýkýyor. Yeni modellerin çýkmasý bizi olumsuz etkiliyor. Piyasada eski saatler de kalmadýðý için cam takýyoruz, pil takýyoruz, kayýþ deðiþtiriyoruz. Baþka da bir iþ yapmýyoruz. San'atkârlýk öldü, bitti” dedi. Samsun / iha

SOLDAN SAÐA — 1. Efsaneye göre içene ölümsüzlük veren su, bengisu. - Belli bir iþe ayrýlmýþ belli ölçüde para. 2. Kýylükal, fýþ. Yüksek düzeyde programlama dili. 3. Sana sýðýndým, baðýþla beni mânâlarýnda kullanýlan ifade. - Göz ile kulak arasýnda kalan kýsým. 4. Cisimlerin hareket ve denge kanunlarýyla ilgili ilim. - Ateþe dayanýklý, yaprak þekilli bir nev'î þeffaf þekilli taþ. 5. Ün, þan, þöhret. - Kürkü çok makbul olan bir sansar türü. 6. Hz. Peygamberin (asm.) vefatýndan sonra ortaya çýkan, ekseriya sünnete aykýrý uygulama. - Bir harf veya heceyi uzatarak okuma. - Tantalý simgeleyen harfler. 7. Milâdî takvimde otuz günlük süre. - Ýskân edilmemiþ yer, insan bulunmayan ýssýzlýk. - Engel, set. 8. Bir cümle veya mýsrada birbirinin zýddý mânâlarý bir arada kullanma san'atý. - Sayýlarý gösteren iþaret. 9. Baðlýlýk, ilgi. 10. Kiþilerin birbirlerini tanýmasý için askerlikte kullanýlan ve önceden kararlaþtýrýlmýþ söz. - Aruzda vezin icabý kýsa heceyi uzun okuma.

Yalovalý çiftçi Beyzat Berraksu, unutulmaya yüz tutan palamut kahvesini baþta yakýnlarý olmak üzere herkese ikram ediyor.

Yap bir padiþah içeceði, palamut kahvesi! OSMANLI döneminde padiþah içeceði olarak bilinen palamut kahvesinin birçok hastalýða iyi geldiði bildirildi. Yalovalý çiftçi Beyzat Berraksu, unutulmaya yüz tutan bu içeceði yaygýnlaþtýrmaya uðraþýyor. Diktiði 20 aðaçtan elde ettiði palamutlarý çeken Berraksu, bundan yaptýðý kahveyi baþta yakýnlarý olmak üzere herkese ikram ediyor. Palamut kahvesinin Osmanlýlar devrinde büyük raðbet gördüðünü anlatan Berraksu, “Palamut kahvesi padiþahlarýn en keyifli anlarýnda içtikleri bir içecekti. Bilhassa saray hekimleri tarafýndan da padiþahlara sýk sýk içirilirdi. Palamut kahvesi saðlýk kaynaklarýndan birisi olarak bilinir. Ancak zamanla unutulan ve Osmanlý Ýmparatorluðu’nun son yýllarýna doðru neredeyse tamamen ortadan kalkan bu içeceði yeniden Türk halkýna tanýtmak istiyorum. Bunun için Ýnegöl’de kendime ait Antik Doðal Köy’de ektiðim 20 aðaçtan yaklaþýk 50 kilo palamut elde ettim. Bunlarý çekip kahvelerini herkese ikram ederek tanýtmaya çalýþýyoruz. Ýleriki dönemlerde ambalajlayarak satmak en büyük hayalim” dedi. Berraksu, izin alabildiði takdirde Topkapý Sarayý’nýn önünde bir stant açarak bu kahveyi turistlere ikram etmek istediðini sözlerine ekledi. Palamut, kabýzlýk yapýcý etkisinden dolayý ishal vak'alarýnda, mikrop öldürücü ve kanama durdurucu etkisinden dolayý açýk yaralarýn sarýlmasýnda, iltihap giderici olarak boðaz, göz, karaciðer iltihaplanmalarýnda, yine kanama durdurucu özelliði açýsýndan mide kanamalarýnda, damarlar üzerindeki yatýþtýrýcý etkisinden dolayý basur gibi rahatsýzlýklarýn yaný sýra egzama ve arpacýk gibi hastalýklarda da kullanýlýyor. Yalova / iha

YUKARIDAN AÞAÐIYA——1. Yokluk ülkesi. 2. Þehirlerde temizlik vb hizmetleri yürütmek için kurulmuþ idare. 3. (Tersi) Osmalý’da savcýlýkla hakimlik yetkilerini birlikte kullanan mahkeme üyesi. - Kolay olmayan. 4. Asya'da bir dað sýrasý. 5. Akmakta olan. - Belirli bir müddet dinlenme maksatlý iþe ara verme. 6. Çorum yöresinde Yunus'un söyleniþi.- Güney Afrika'nýn trafik iþareti. 7. Lânetlenmiþ bir kavim. - Gemi odasý. 8. Güreþte rakibin sýrtýný yere getirme. - Menfaat ler, fay da lar. 9. Sü tun, di rek. - Han gi ki þi anlamlý soru. 10. Ekonomik gücü zayýf olan kimse. - Yerli ve büyük taþ kitlesi. 11. Mihrak. Ýnþaat iþinde alt yapý çalýþmasý, baþlangýç. - 12. Müzikte ritmik söz tekrarý. - Mühendis cetveli.

DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI SOLDAN SAÐA: 1. HAZÝNE. AZAMÝ. 2. ATONAL. TEMAS. 3. RAK. NÝKELAJ. 4. ÝBADET. RA. ÖN. 5. CA. NÝL. RE. 6. ÝR. MADEN. 7. YILAN. HAVANA. 8. ACARA. ADAM. 9. AMAN. KARA. 10. AVANE. ÝTÝKAT. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA: 1. HARÝCÝYE. 2. ATABARI. AV. 3. ZOKA. LAMA. 4. ÝN. DAMACAN. 5. NANE. ANANE. 6. ELÝT. 7. NEHARÝ. 8. ATERÝNA. 9. ZELAL. VAKÝ. 10. AMA. SADAK. 11. MAJÖR. NARA. 12. ÝS. NEDAMAT.


11

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

E­KO­NO­MÝ 29 ARALIK 2009

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI Cinsi

Kaza teminatý, 175 bin TL’ye yükseltildi

1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU 1 EURO

nZORUNLU Karayolu Taþýmacýlýk Malî Sorumluluk Sigortasýnda, otomobil, minibüs ve otobüsler için ‘’tedavi giderleri ile sakatlanma ve ölüm teminatý’’, kiþi baþýna 175 bin TL’ye yükseltildi. Teminatlar, Mart 2010’dan itibaren uygulanacak. Devlet Bakanlýðýnýn konuyla ilgili talimatý Resmî Gazete’de yayýmlandý. Buna göre, 2010 yýlýnýn Mart ayýndan itibaren otomobil, minibüs ve otobüsler için tedavi gideri, sakatlanma ve ölüm asgari sigorta teminatý, kiþi baþýna 175 bin TL olarak uygulanacak. Tedavi gideri, sakatlanma ve ölüm teminatý kaza baþýna ise otomobillerde 1 milyon 225 bin TL, koltuk sayýsý 8 ile 14 arasýnda olan minibüslerde 2 milyon 450 bin TL, 15 ile 29 arasýnda koltuk sayýsýna sahip otobüslerde 5 milyon 75 bin TL, koltuk sayýsý 30’un üzerinde olan otobüslere ise 8 milyon 750 bin TL olarak saptandý. Diðer yandan, tedavi gideri, sakatlanma ve ölüm asgari sigorta teminatý 1 Ocak 2011’den itibaren otomobil, minibüs ve otobüsler için kiþi baþýna 200 bin TL’ye çýkacak.

Almanya’da iflâslar, 250 milyar Euro’yu buldu n2009 yýlý Almanya’da adeta iflâslar yýlýydý. Bütün dünyayý sallayan ve devasa þirketleri çatýrdatan küresel kriz Almanya’da da Arcandor, Woolworth, Qimonda, Karmann gibi önceleri göz kamaþtýran þirketlerin iflas bayraðýný çekmesine sebep oldu. Krizin daha da tetiklediði iflâslar konusunda 2000 yýlýndan sonraki rakamlara bakýldýðýnda ise baþka bir rekor göze çarpýyor. Almanya’da 2000 yýlýndan sonra yaþanan iflâslarýn yol açtýðý zarar 250 milyar Euro’yu buluyor. Ekonomi bilgilendirme kurumu Creditreform’un verdiði bilgilere göre, bu tarihten sonra tam 340 bin firma iflâs etti, beþ milyon çalýþan iþsiz kaldý. Kuruma göre, 2010 yýlýnda da 38 bin firmanýn iflâs edeceði tahmin ediliyor. Creditreform’dan Hardy Gude, “Almanya’da baþka hiç bir 10 yýl içinde bu kadar büyük iflâslar yaþanmadý” diyor. Öte yandan Köln Sanayi ve Ticaret Odasý (IHK) 2010 yýlý baþýnda firma iflâslarýnda patlama yaþanmasýndan endiþe ettiklerini açýkladý. Yaptýklarý konjonktür anketinin sonuçlarýný açýklayan IHK Müdürü Herbert Ferger, endiþe verici veriler elde ettiklerini belirtti. Buna göre Almanya’daki her üç firmadan biri kredi desteðine ihtiyaç duyuyor. Köln / cihan

Asya ülkelerinden 120 milyar dolarlýk nakit nGÜNEY Asya Milletleri Topluluðu’nun (ASEAN) Japonya, Çin ve Güney Kore ile birlikte 120 milyar dolarlýk bir yabancý döviz rezerv havuzu oluþturmak için anlaþma imzaladýðý bildirildi. Bloomberg’in haberine göre Çeng May Giriþimi olarak adlandýrýlan fon, küresel ekonomide artan riskler ve tehlikelere karþý bölgenin kapasitesini güçlendirecek. Giriþim Mayýs ayýnda Endonezya’nýn Bali þehrinde ilân edilmiþti. Anlaþma dahilinde üye ülkeler kriz zamanlarýnda kendi döviz kurlarýný savunma amacýyla karþýlýklý döviz deðiþimi çerçevesinde oluþturulan havuzdan faydalanabilecek. Güney Asya ülkeleri havuza yüzde 20 oranýnda katkýda bulunacak. Japonya 38.4 milyar dolar, Çin ve Hong Kong beraber 38.4 milyar dolar, Güney Kore ise 19.2 milyar dolar koyacak. Uzmanlar, bu havuzun bölgedeki kýsa vadedeki nakit sýkýntýsý ve ödeme güçlüklerine yardýmcý olacaðýný ve uluslar arasý finansal anlaþmalarý destekleyeceðini kaydetti. Kaynaklara göre Bruney ve Myanmar hariç bu ülkelerin yabancý para rezervinin deðeri 4.1 trilyon dolarý geçiyor ve toplam miktarýn yarýdan fazlasý Çin’in elinde bulunuyor.

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.5026 1.3434 0.29130 2.1680 2.4067

1.5098 1.3522 0.29273 2.1785 2.4193

ALIÞ

Cinsi 1 ÝSVÝÇRE FRANGI

EFEKTÝF SATIÞ

1.5015 1.3372 0.29110 2.1665 2.4050

1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI

1.5121 1.3603 0.29340 2.1818 2.4229

1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100 JAPON YENÝ

DÖVÝZ SATIÞ

1.4557 0.20824 1.4445 5.1959 0.25990 0.40178 1.6360

1.4651 0.21041 1.4510 5.2643 0.26165 0.40250 1.6469

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.4535 0.20809 1.4392 5.1180 0.25972 0.39877 1.6299

1.4673 0.21089 1.4565 5.3433 0.26225 0.40552 1.6532

SERBEST PÝYASA

DOLAR DÜN 1,5070 ÖNCEKÝ GÜN 1,5010

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 2,1600 ÖNCEKÝ GÜN 2,1680

DÜN 54.75 ÖNCEKÝ GÜN 53.75

DÜN 368.000 ÖNCEKÝ GÜN 360.000

p

p

p

Doðalgaza zam deðil, indirim yapýlmalý TOBB ENERJÝ MECLÝSÝ BAÞKANI YILMAZ ‘’DOÐALGAZA BIRAKIN ZAMMI, DAHA UYGUN YAKIT OLMASI ÝÇÝN PROMOSYON YAPILARAK GAZ KULLANIMININ TEÞVÝK EDÝLMESÝ GEREKÝR’’ DEDÝ. TÜR KÝ YE Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Enerji Meclisi Baþkaný Mahmut Yýlmaz, yeni yýlda doðal gaza yüzde 50 oranýnda zam yapýlacaðý iddialarýyla ilgili olarak, ‘’Doðal gaza býrakýn zammý, daha uygun yakýt olmasý için promosyon yapýlarak gaz kullanýmýnýn teþvik edilmesi gerekir’’ dedi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluþu (OSBÜK) Baþkaný da olan Yýlmaz, BOTAÞ’ýn aldýðý doðal gazý satabilmesi için fiyat mekanizmasý içinde hareket etmesi ve doðal gazýn rekabetçi yönünü kullanmasý gerektiðini belirtti. Yýlmaz, doðal gaz fiyatlarýnýn mevcut haliyle yeterince yüksek olduðunu, buna karþýlýk diðer ülkelerde alternatif enerji kaynaklarýna dönüldüðü için gaz arzýnda fazlalýk olduðunu ifade ederek, ‘’Doðal gaza býrakýn zammý, daha uygun yakýt olmasý için promosyon yapýlarak gaz kullanýmýnýn teþvik edilmesi gerekir. BOTAÞ’ýn zam yerine kontratlarýný gözden geçirip, daha uygun gaz teminiyle ilgili çalýþmalarýný hýzlandýrmasý gerekir’’ diye konuþtu. Kömürün bugün itibarýyla kalorifik deðer hesabý açýsýndan doðal gaz ile kýyaslandýðýnda, fiyatýnýn avantajlý konuma geçtiðine dikkati çeken Yýlmaz, doðal gaza zammýn reel sektörün rekabet þansýný azaltacaðýný vurguladý. Yýlmaz, ayrýca kömür kullanýmýný özendirecek sonuçlar doðurabilecek bu zamdan kaçýnýlmasý gerektiðini ifade ederek, ‘’Proseslerinde doðal gaz kullanan sanayiciler veya buhar elde etmek için doðal gaz harcayan sanayiciler, derhal alternatif yakýtlarý aramak zorunda kalacaklar. Bu da gaz tüketimini aþaðýya çekecektir’’ diye konuþtu. Kömürün çevre açýsýndan bazý mahsurlarý olduðuna iþaret eden Yýlmaz, ‘’Konutlardan çýkan emisyonlar, hava kalitesi açýsýndan sorun yaratýyor. Yine fabrikalardaki baca emisyonlarýný kontrol etmek daha zor. Bu bakýmdan doðal gaza zam yapýlmasýný kesinlikle doðru bulmuyorum’’ dedi. Yýlmaz, BOTAÞ’ýn gaz satamamasý durumunda Ýran ve Rusya’ya ‘’al ya da öde’’ kuralý gereði para ödemek zorunda kalabileceðini anlatýrken, olasý zammýn bu yükümlülükleri arttýracaðýný savundu. Türki ye’nin, e lek trik ü re ti mi nin yüz de 50’si ni do ðal gazdan elde ettiðine de deðinen Yýlmaz, doðal gaza gelecek zammýn, elektriðe de zam anlamýna geleceðini söyledi. Yýlmaz, elektrikten alýnan TRT payýna da deðinerek, ‘’TRT’nin artýk elektrik iþinden tamamen çekilmesi gerekir’’ dedi.

TÜDEF Baþkaný Ali Çetin: "Doðalgaz zamlarýnýn durdurulmasý için her seferinde dâvâ açtýk. Ancak iki yýldýr bu dâvâlar bir türlü sonuçlanmadý."

TÜDEF: VATANDAÞ KÖMÜRE YÖNELIYOR TÜKETÝCÝ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Baþkaný Ali Çetin, doðalgaz fiyatlarýnýn pahalýlýðý sebebiyle vatandaþlarýn tekrar soba kurmaya yöneldiðini belirtti. Çetin, yaptýðý yazýlý açýklamada, 2008 yýlýnda doðalgaz fiyatýnýn yüzde 82 arttýðýný, bu kýþ da insanlarýn yüksek doðalgaz fiyatlarý dolayýsýyla ‘’yeniden soba kurmaya baþladýðýný’’ ifade etti. Ali Çetin, özetle þunlarý kaydetti: ‘’Doðalgaz zam oranýnýn 2010

yýlýnda yüzde 40 ile 50 arasýnda olacaðý beklenmektedir. TÜDEF olarak doðalgaz zamlarýnýn durdurulmasý için her seferinde dâvâ açtýk. Ancak iki yýldýr bu dâvâlar bir türlü sonuçlanmadý. Hukukun temel bir kuralý da geciken adaletin adalet olmadýðýdýr.’’ Açýklanan asgarî ücret tutarýný da düþük bularak eleþtiren Çetin, ‘’2002 yýlýndan bu yana kamu çalýþanlarýnýn bütçedeki paylarý yüzde 42’den 2010 bütçesinde yüzde 21’e düþtü. Çalýþan tüketiciler bu sürede reel olarak yarý yarýya yoksullaþtý’’ dedi. Ankara / aa

Türkmenistan’da gaz üretimi için dev yatýrým

Yazýlýmla, yüzde 20 yakýt tasarrufu nARACIN kontrol ünitesine yüklenen yazýlýmla en az yüzde 20 yakýt tasarrufu saðlandý. Adana’da Çukurova Oto sahibi Servet Doðan’ýn geliþtirdiði program sayesinde aracýn egzosundan fazladan atýlan yakýtlar depoda kalarak tasarruf saðlanýyor. Benzinli ve dizel araçlar da otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, TIR, iþ makinasý, tarým makinalarýnda bu uygulama kullanýlabiliyor. Söz konusu yazýlýmý en son 1998 model bir araca yüklediklerini anlatan Servet Doðan, vatandaþlardan da yoðun talep aldýklarýný söyledi. Doðan, “Aracýn yanma hücresine gelen yakýtýn yanmasýndan sonra bir takým zehirli gaz atýklarý oluþur. Bu gazlar hem çevreyi kirletir hem de kullanýlmayan bir enerjidir. Benim yaptýðým iþlem, sistemli yandýktan sonra kirli atýða dönüþen miktardaki yakýtýn sisteme girmesini engelleyecektir. Bu sistem, aracýn kontrol ünitesine yani halk tabiriyle ‘beynine’ özel hazýrlanýp yükleniyor” dedi. Programýn en az yüzde 20 tasarruf saðladýðýný ve sistemle ilgili henüz bir maliyet çýkarmadýklarýný anlatan Servet Doðan, yaklaþýk bin TL’ye bu sistemi araçlara yükleyeceklerini sözlerine ekledi. Adana / cihan

ALIÞ

p

HA­BER­LER

Narenciye tarlada 40 kuruþ, markette 2 lira TÜRKÝYE’NÝN narenciye deposu Çukurova’da, tarlada 40-50 kuruþa satýlan ürünlerin, yýlbaþý sebebiyle pazardaki kilogram fiyatý 1,52 TL’ye kadar yükseldi. Tüketiciler yüksek fiyattan þikâyet ederken, üreticiler ise yaþanan artýþtan kazananýn kendileri deðil, aracýlar olduðunu belirtiyor. Narenciyede bol sulu ve kaliteli çeþitlerle ön plana çýkan Çukurova’da, bu yýl ihracat sebebiyle adeta ‘’altýn yýl’’ yaþanýrken, iç tüketimde ise fiyat dengesizliði hem üretici hem de tüketiciyi üzüyor. Hasadýn sürdüðü yörede mandalina bahçede 50 kuruþ, portakal 40-45 kuruþ arasýnda alýcý bulurken, fiyatlar market ve semt pazarlarýnda ise katlanýyor. Özellikle aracýlar dolayýsýyla hasat sonrasý fiyatlarýn beklenenden daha fazla arttýðýný belirten üreticiler, tüketimi arttýrmak amacýyla çalýþma yürütürken bu kez de piyasada yýlbaþý sebebiyle yukarýya seyreden ivme yaþanýyor. ‘’Yýlbaþýný fýrsat bilen’’ aracýlar sebebiyle tarlada 50 kuruþa satýlan ürünler semt pazarlarý ile marketlerde 1,5-2 TL’ye kadar yükselirken, yüksek fiyat ise sadece aracýlarý memnun ediyor.

TÜRKMENÝSTAN hükümeti, Güney Yolöten sahasýndaki doðal gaz yataklarýnýn üretime açýlmasý için yabancý þirketlerle 9,7 milyarlýk dev anlaþmaya imza attý. Ülkenin Güneyinde yer alan Güney Yolöten-Osman doðal gaz yataðýnda arama, sondaj ve arýtma tesisleri için Türkmengaz Devlet Kurumu tarafýndan açýlan ihaleleri Çin’in CNPC, Birleþen Arap Emirliklerinin (BAE) Petrofac International, yine BAE’nin Gulf Oil and Gas FZE ve Güney Kore’nin LG International Corporation ve Hyundai Engineering Co., LTD konsorsiyumu kazandý. Bu þirketlerle varýlan anlaþmalar Türkmenistan Devlet Baþkaný Gurbangulý Berdimuhamedov tarafýndan da onaylanýrken, Türkmen liderin katýlýmýyla imza töreni düzenlendi. Yaklaþýk 14 trilyon metre küp doðal gaz rezervi bulunduðu tahmin edilen Güney Yolöten-Osman gaz yataðýnda Çin’in CNPC Chuanding Drilling Engineering Company Limited þirketi 3 milyar 128 milyon dolarlýk anlaþma gereðince yýlda 10 milyar metre küplük doðal gaz arama ve üretim çalýþmalarýnda bulunacak. BAE’nin Petrofac International LLC þirketi ise ayný bölgede 3 milyar 978 milyon dolarlýk anlaþma gereðince senede 10 milyar metre küp kapasitelik doðal gaz arýtma tesisi ve bunun yaný sýra yýlda 20 milyar metre küp doðal gaz üretim ve iþletim tesisi inþa edecek. Güney Kore’nin LG International Corporation ve Hyundai Engineering Co.,LTD konsorsiyumu ise 1 milyar 484 milyon dolara senede 10 milyar metre küp doðal gazý arýtma kapasitesine sahip tesis kuracak. Yine de BAE’nin Gulf Oil and Gas FZE þirketi ile ise Güney Yolöten sahasýnýn belirlenen bölgesinde yýlda 20 milyar metre küp doðal gazýn arama ve üretim çalýþmalarýnda bulunmak üzere 1 milyar 150 milyon dolara anlaþma saðlandý. Aþkabat / aa

Güney Kore, Emirlikler’le büyük anlaþma imzaladý GÜNEY Kore, 20 milyar dolarlýk nükleer enerji projesinin ardýndan Birleþik Arap Emirlikleri’nde 1 milyar dolarlýk gaz entegre tesisi anlaþmasý imzaladý. Abu Dabi Gaz Sývýlaþtýrma Þirketi (Adgas) ile Hyundai Mühendislik, Tedarik ve Ýnþaat Aðýr Endüstriler þirketi arasýnda Das adasýnda entegre gaz tesisi için 1 milyar dolarlýk anlaþma imzalandýðý belirtildi. Anlaþma Adgas genel müdürü Fehmi Kazým ile Hyundai üst düzey baþkan yardýmcýsý Çang Jun Kang arasýnda Abu Dabi’de imzalandý. 49 ay sürecek projenin sahasýnda dünyadaki en büyük projelerden birisi olduðu, hem kýyýda hem kýyý ötesinde birden fazla alanda çalýþmalar yapýlacaðý bildirildi.

Rekabet’ten Turkcell’e 36 milyon lira ceza nREKABET Kurulu Turkcell hakkýnda baþlattýðý soruþturma sonuçlandý. Kurul, rekabeti ihlâl ettiði gerekçesiyle hakim operatöre 36 milyon 72 bin 230 lira ceza verdi. Ankara / aa

Faydalý model tescili, patenti geçti nTÜRKÝYE’DE ‘’faydalý model’’ tescil oranýnýn, patent baþvurularý oranýný geçtiði bildirildi. Grup Ofis Marka & Patent tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, Türkiye’de son 10 yýl içerisinde buluþlar için yapýlan yerli baþvurulardan, fay da lý mo del le rin yüz de 59’u tescil edilirken, patent baþvurularýnda bu oran yüzde 14’te kaldý.

Sayaçlarýn tamir ayar ücretleri belli oldu nSU, elektrik ve doðal gaz sayaçlarýnýn tamir ve ayarlarý için alýnacak bedeller, 2010 yýlý için yeniden düzenlendi. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn, konuyla ilgili tebliði Resmî Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüðe girdi. Tebliðe göre, su sayaçlarýnýn ayar ve tamir ücretleri 5,78 TL, elektrik sayaçlarýnýn tamir ve ayar ücretleri 4,4-8 TL, gaz sayaçlarýnýn tamir ve ayar ücretleri de 6,3-31 TL arasýnda deðiþecek. Ankara / aa

KKTC ile ekonomik iþbirliði protokolü onaylandý nTÜRKÝYE Cumhuriyeti Hükümeti ile Ku zey Kýb rýs Türk Cum hu ri ye ti (KKTC) Hükümeti Arasýnda Ekonomik ve Malî Ýþbirliði Protokolü onaylandý. Resmî Gazetenin dünkü sayýsýnda yayýmlanan milletler arasý andlaþmaya göre, Türkiye ile KKTC Hükümeti aralarýnda ekonomik ve malî iþbirliðinin 2010, 2011 ve 2012 yýllarýnda sürdürülmesi hususunda anlaþtýlar. Andlaþma uyarýnca, KKTC reformlarý hayata geçirerek ve malî disiplin çerçevesinde cari bütçe açýðýný kademeli olarak 2010 yýlýnda 450 milyon lira, 2011 yýlýnda 350 milyon lira ve 2012 yýlýnda 320 milyon liraya indirerek uygulayacak. Ankara / aa


12

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

ÝLAN

y seri ilânlar ELEMAN n ACELE BEYLÝKDÜZÜ civarýndan, binek- kango doblo türü lpg veya dizel türü kendi aracýyla çalýþacak þoförler aranýyor. Tel: (0 532) 385 40 48 n TERMAL HASTANE ve termal tatil köyü projemize Vizyon ve Misyon Sahibi, dinamik, lider ruhlu Genç/emekli, bay/bayan danýþmanlar Tel: (0 507) 218 39 51 e-posta: hl_ozdogan@hotmail.com

ÝÞ ARIYORUM n 15 YILLIK DENEYÝMLÝ

þoförüm (src2), (src4), (psikoteknik) belgelerim (c) sýnýfý ehliyetim var özel ve makam þoförlüðü tecrübem var. Türkiyenin her yerinde çalýþýrým. Gsm: (0539) 830 55 00 n 6 YIL YÖNETÝCÝ asistanlýðý ve 3 yýl ön muhasebe dalýnda tecrübeliyim. Anadolu Yakasýnda yönetici asistanlýðý pozisyonunda iþ aramaktayým. Ebru Kýsaoðlu Tel: (0534) 619 14 68 n ÝSTANBUL AVRUPA Yakasýnda sigortasý olan þoförlük iþi arýyorum. Gsm: (0 535) 783 24 42

SIFIR SERMAYELÝ EK ÝÞ FIRSATI www.qmuenst.com

SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN SATILIK

115 m2 daire Eyüp/Silahtar Medayin Dikilitaþ (0532)731 46 33 n ANKARA TEMEL'li ile Polatlý arasýnda 3000 m2 arazi üzerinde 2 katlý villa 50.000 TL

(0532) 365 06 37 n GÖZDAÐI'nda FINDIKLI'da Karlýtepe'de kelepir faizsiz daireler (0534) 403 40 27 0(216) 452 97 52 n 40 AYA kadar sýfýr faizli daireler Gözdaðý, Fýndýklý, Yakacýk, Karlýtepe 0534 403 40 27 0216 451 45 28 n GEBZE MERKEZ'de Kelepir Daire Daireye ait açýk otoparký bulunmaktadýr. Çamlýk Parkýna 3 sokak mesafede. 77.000 TL Tel: 0 (212) 282 85 55 n ÝSTANBUL ÇATALCA kabakça içinde yola cephe elektiriði suyu su kuyusu telefonu meyva aðaçlarý bulunan bulunan 90m müstakil ev satýlýktýr. 270m, 75.000 tl Tel: 0 (212) 795 02 11 n BURSA ÝVAZPAÞA semtinde satýlýk ev Tel: 0 (224) 223 71 08 n KONYA KARATAY Fetihkent Siteleri'nde 6 katlý apartmanýn 1. katýnda kuzeydoðu cepheli, 147 m2 ve merkezi sistem kaloriferli, 3+1 özelliðine sahip 65.000 TL deðerinde satýlýk ev. Gsm: (0 533) 769 04 02 (0 505) 547 51 60

SATILIK ARSA n ACÝL ÝZNÝK GÜLLÜCE'de 2500m 2 yol, su, elektrik göl manzaralý 10.000TL Cep: (0534) 558 02 68 n BURSA ORHANGAZÝ'de sahibinden 12.000 m 2 , 5.000 m2, 2100 m2, 2600 m2, þeftali ve zeytinlikler 0538 888 68 45 0532 574 11 15 n ADA'DAN ÇEKEZKÖY kapaklý, Büyükyoncalý ve Saray'da imarlý, ifrazlý arsa lar, 1-20 dö nüm a ra sý

tarlalar, hemen tapu, 24 ay taksit imkâný. 0 (212) 592 91 49 (0 532) 624 08 12 n ANKARA MAMAK Kýbrýs Köyünde 39321/8 i mar lý 1000 m 2 ar sa 150.000 TL 0 (312) 369 14 44 (0544) 554 10 67

VASITA nFORD CONNECT - 2004 Model - Gri - 42.000 km Temiz - Sahibinden - 90'lýk - Yeni Lastikler - Dizel Tel: 0(332) 582 32 71 Gsm: (0 544) 487 72 60 n 2001 MODEL Renault Laguna 1.9 DTÝ Dizel 177.000 km orijinal servis, bakýmlý 14.250 TL. Tel: 0 (216) 310 46 58 Gsm: (0 552) 333 90 03

DEVREN n YALNIZLIKTAN

DEVREN satýlýk kuruyemiþ. Fatih/Ýst. Gsm: (0 538) 843 79 96

ÇEÞÝTLÝ n ÝLAÇLIK KESTANE BALI

Artvin'in Arhavi ilçesindeki ta biî or tam da bu lu nan ko van lar dan el de e di len çok ka li te li kes ta ne ba lý mevcuttur. Toptan fiyatý 25 TL, perakende 27 TL'dir. Tür ki ye'nin her ye ri ne gönderim yapýlýr. Hüseyin Karakaþ Gsm: (0544) 673 91 90 siz çaldýrýn biz arayalým. n 1 ADET XETEC marka Dotn 400 model na vi gas yon ci ha zý 200 TL’ye satýlýk sýfýr kutusu açýlmamýþ garantili, Ýstanbul içi elden teslim Ýstanbul dýþý kargo alana aittir.

Ümit Kýzýltepe Gsm: (0535) 799 29 95 n ÖZGÜR PASTANE Baklava Salonu Taþdelende hizmetinize girmiþtir. 0(216) 429 40 21 n GÜRSEL NAKLÝYAT evden eve taþýmacýlýk 0537 932 26 66 0212 343 40 34 0216 566 19 09 n YAÞINIZ 19-60 aralýðýnda ise evden, iþten part time / full time istediðiniz kadar çalýþarak ayda 500 - 3000 TL arasý ek gelir elde etmek isterseniz www.istegeleceginfirsati.net deki iþ baþvurusunu doldurunuz. n TELEKOM SEKTÖRÜNDE Türkiyenin her tarafýna bayilikler verilecektir. www.elbistantelekom.com Ýrtibat: 0(344) 413 12 80 n TAÞKÖPRÜ KUZU ÇEVÝRME yöresel damak tadý. Özel günlerinizde bizi mutlaka arayýnýz. Kalitemiz ve yýllarýn tecrübesi ile kuzu çevirme denince akla biz geliriz. www.taskoprukuzucevirme.com Sipariþ Telefonlarýmýz : 0212 434 53 08 0212 435 39 42 Fezvi Çakmak Mah. 8.Sok No:59/A Baðcýlar Ýstanbul. n BÜYÜK ADANA KEBAPÇISI DÝYOR KÝ : Adana'ya gitmeden Adana yenir mi? Bize gelin kararý siz verin! Kalitemiz tescillidir. Satýr kýymasýyla Adana kebabý büyük Adana kebapçýsýnda yenir. Eþsiz mekanýmýzla özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sipariþ Telefonu: 0216 350 0 350 Adres : Gülnur Sokak Sal Apartmaný No: 17/A Göztepe-Kadýköy.

T.C. SAMSUN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2009/337 Esas Davacý Samsun Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý vekili Av. Tuncay Buldan tarafýndan Davalýlar MEHMET BÝNÝCÝ VE MEVLÜDE BÝNÝCÝ aleyhine açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti davasýnda; Davalýlarýn maliki bulunduðu, Samsun Merkez Saitbey Mahallesi 7149 Ada 3 Nolu parsel’de kayýtlý Zeytinlik Mahallesi Unkapaný Caddesi No: 121 adresindeki taþýnmaz Belediye Encümeninin 21/09/2007 tarih ve 1140 sayýlý kararýyla kamulaþtýrýlmýþtýr. Kýymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taþýnmaz maliki yukarýda isim ve soyadý yazýlý davalýya tebligat yapýlarak 15 gün içinde taþýnmazýný anlaþma yoluyla Samsun Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý satmak veya satmamak konusundaki taleplerini yazýlý olarak bildirmesi istenilmiþ ise de; anlaþma konusunda bir sonuç alýnamadýðýndan; Mahkememize 2009/337 Esas numaralý tespit ve tescil davasý açýlmýþ olup, duruþmasý 12.01.2010 günü saat 09.00'a tensip kýlýnmýþtýr. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel Ziraat Bankasý Samsun Merkez Þubesine davalý adýna açýlacak hesaba yatýrýlacaktýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 27/08/2009

B: 55845

T.C. SAMSUN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO : 2009/338 Esas Davacý Samsun Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý vekili Av. Tuncay Buldan tarafýndan Davalýlar ELMAS MALAY, BURHAN MALAY, ASÝYE MALAY, TURAN MALAY, YAVUZ MALAY, YETER MALAY, MELÝHA KAVAK, GÜLBAHAR ÖZKAN, SEVÝM ORDU, NÝZAMETTÝN MALAY, ALAATTÝN MALAY, CEMALETTÝN ARSLAN, AYNUR KURT, ESMA BOZALÝ, ÞENGÜL ARSLAN HÜRÜZ, RECEP ARSLAN, EMÝNE YEÞÝLADA, NURETTÝN ARSLAN, NURAY TOPAL aleyhine açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti davasýnda; Davalýlarýn maliki bulunduklarý, Kýlýçdede Mahallesi 18K3a pafta 9746 Ada 2 Parsel iken 12/12/2007 gün ve 15608 yevmiye ile imar uygulamasý sonucu 9746 Ada 3 Parsel olan taþýnmaz üzerindeki ORHAN MALAY ve YAKUP MALAY mirasçýlarýna ait Çay Mahallesi Nasrettin Hoca Sokak. NO: 29 Adresindeki bina ve arsadaki Yakup MALAY’ýn 39/25247, Orhan MALAY’ýn 38/25247 hisseleri Belediye Encümeninin 19/10/2007 tarih ve 1285 sayýlý kararýyla kamulaþtýrýlmýþtýr. Kýymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taþýnmaz maliki yukarýda isim ve soyadý yazýlý davalýlara tebligat yapýlarak 15 gün içinde taþýnmazýný anlaþma yoluyla Samsun Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý satmak veya satmamak konusundaki taleplerini yazýlý olarak bildirmesi istenilmiþ ise de; anlaþma konusunda bir sonuç alýnamadýðýndan; Mahkememize 2009/338 Esas numaralý tespit ve tescil davasý açýlmýþ olup, duruþmasý 12.01.2010 günü saat 09.00'a tensip kýlýnmýþtýr. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel Ziraat Bankasý Samsun Merkez Þubesine davalýlar adýna açlacak hesaba yatýrýlacaktýr. 2942 SayÝý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 27/08/2009

B: 55845

n TEKBÝR ORGANÝZASYON Manevi saadetin ilk adresi kutlu doðum etkinliklerinizde, düðün, sünnet, niþan, tüm milli ve manevi gün ve gecelerinizde. ezgiler, marþlar, semazenler ve naatlarla sanatçýnýz ufuk akýn ve ekibi sizlerle. Gsm: 0532 682 64 81 www.tekbirorganizasyon.net ufuktanbakis@hotmail.com www.ufukakin.com n EVÝNÝZDE ETÜD, bayan öðretmenden ilk öðretim öðrencilerine hafta içi, hafta sonu tüm dersler Kadýköy Bostancý arasý 0532 211 44 42 n BAYAN ÖÐRETMENDEN ilk öðretim öðrencilerine Ýngilizce dersi verilir. Kadýköy Bostancý arasý 0532 211 44 42 n KADIKÖY de ek gelir fýrsatý 0543 863 20 63 n HARBELLÝFE BESLENME ürünleri distirübütörlüðü yapacak kiþiler aranmaktadýr. Baðýmsýz distirübütör Fatma-Ali Sivri bilgi için arayýnýz . 0543 863 20 63 n BOYA ve BADANA iþleriniz itina ile yapýlýr. 7x24 Mustafa Oran G.O.Paþa / Ýstanbul Gsm: 0546 941 10 28 n ALFA NAKLÝYAT ve evden eve taþýmacýlýk nakliyat-evden eve þehiriçi- þehirlerarasý taþýmacýlýk ücretsiz ekspertiz garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Tel: 0 216 5764419 0 212 2171001 0 532 7107166 uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Kredi kartý geçerlidir. Depomuz mevcuttur. n ARAS EVDEN eve

nakliyat evden eve þehiriçi- þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Tel: 0 216 3055823 0 532 2970992 ücretsiz ekspertiz ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. Kredi kartý geçerlidir. n ATANUR EVDEN eve nakliyat evden eve þehiriçi- þehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Tel: 0 212 4327636 0 532 3859741 ücretsiz ekspertiz ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. n AÐATUR EVDEN eve nakliyat ltd. þti. irtibat: 0212 227 4310 0216 387 8272 0532 765 4010 www.agaturnakliyat.com agaturonline@gmail.com yýllarýn getirdiði tecrübe ve yarýnlarýmýzýn getirdiði teknoloji ile evinizi taþýyoruz. n ASLAN EVDEN eve nakliyat þehir içi þehirler arasý sigortalý depomuz mevcutdur 0216 383 34 90 0212 273 06 72 0532 799 31 95 aslan kurumsal taþýmacýlýk 1974 yýlýndan günümüze dek sürdürdüðümüz aile mesleðinde, aslan genç ve dinamik yapýsý, profesyonel elemanlarý ve kurumsal taþýmalara getirdiði yepyeni boyut ile evden eve ve kurumsal taþýmacýlýðýn þüphesiz yeni lideri olmuþtur. www.aslanevdeneve.com info@aslanevdeneve.com n BURAK NAKLÝYAT ve

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 evden eve taþýmacýlýk evden eve - þehiriçiþehirlerarasý taþýmacýlýk garantili, sigortalý, ambalajlý, marangozlu Telefon: 0 212 2242800 0 532 4312672 ücretsiz ekspertiz ve uzman kadromuzla tüm eþyalarýnýz itina ile taþýnýr. Depomuz mevcuttur. n SATILIK ARISIYLA birlikte Elli kovan arý (0534) 558 02 68

SANSET ELEKTRÝK her türlü tesisat, tamirat, bakým ve onarým iþleri yapýlýr. Gsm: (0 546) 417 33 97 n KÝRALIK PANELVANLAR, minübüsler, dizeller. Metin Tümay Tel: 0(212) 217 08 70 Gsm: (0533) 470 29 90 n TAÞKIN OTO Ýhsan TAÞKIN Eski Edirne asfaltý No: 734 Sultangazi TEL: 668 94 66-2HAT CEP: (0 533) 244 50 77 www.arabam.com n FÝ NAN SAL YA TI RIM uzmaný'ndan bireysel emeklilik fýrsatý! Bireysel emeklilik ve tüm hayat sigortasý ürünlerinde kiþiye ö zel bi ri kim, ya tý rým ve teminat planlarý ile sigorta poliçesi hazýrlanýr. bilgi ve baþvuru: (0 505) 768 10 01 n ATAKAN ÖZEL güvenlik ve sü rü cü kurs la rý 2495 sa yý lý ya sa ge re ði kim lik yenileme 31.12.2009' da sona erecektir. Yenileme eðitimleri için acele ediniz. Uygun fiyat ve ödeme þartlarýyla kaydýnýzý yaptýrabilirsiniz. Baðcýlar meydaný Tel: 0 (212) 462 92 32 n DÝNÇER NAKLÝYAT Ev den e ve þe hir ler i çi þe hir ler a ra sý, si gor ta lý, marangozlu, ambalajlý. www.evdenevedincer.com

T.C. RÝZE ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2009/469 HAKÝM . RIFAT TURANLI 41126 KÂTÝP : SERDAR KARACA 97243 Davacý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan Mahkememizde açýlan kamulaþtýrma bedelinin tesbiti ve tescil davasýnda verilen ara kararý gereðince; Davalýlar Mehmet Nuri Gelgin, Mehmet Muhittin Gelgin, Mehmet Selahattin Gelgin, Fatma Melek Iþýl, Emine Zeycan Dinçbaþ, Melahat Oral, Simin Oral, Güney Olgay, Ayten Karan, Fatma Melda Dinçel, Demir Arýer, Þükrü Arýer, Mehmet Arýer, Emine Arýer, Ahmet Arýer, Mustafa Arýer, Ali Hamza Oral, Aptullah Fahrettin Oral, Metin Oral, Çetin Oral adýna kayýtlý ve davacý idare tarafýndan kamulaþtýrýlan Rize Ýli, Merkez, Kaplýca Mahallesi, 1020 ada, 2 nolu parselin kamulaþtýrýlmasýna karar verildiði, 4650 Sayýlý Yasa ile deðiþik 8. Maddesine göre oluþturulan kýymet takdir komisyonu tarafýndan taþýnmazlarýn tahmini bedellerinin tesbit edilmiþ olduðu, ayný madde uyarýnca tapu malikleri davalýlar ile hiçbir þekilde taþýnmazlarýn idare adýna devri konusunda anlaþmaya varýlamadýðýndan bahisle kamulaþtýrmayý yapan idarece 2942 sayýlý yasanýn 10. maddesi “gereðince taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile Maliye hazinesi adýna tesciline dair mahkememizde dava açýlmýþtýr. 1- Ýþbu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal ve maddi hatalara karþý da adli yargýda düzeltme davasý açýlabileceði , 2- Açýlacak davalarda husumetin davacý idareye yöneltileceði , 3- Kamulaþtýrma kanunun 14. Maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tesbit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, 4- Mahkemece tesbit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Rize Vakýflar Bankasý Þubesine yatýrýlacaðý, 5- Mahkememizce tensiben verilen ara karar gereðince duruþma gününün 07/01/2010 günü saat: 10.25’e býrakýldýðý, Mahkememize yapýlacak itirazlarýn ve sunulacak belge ve bilgilerin duruþma tarihi esas alýnarak mahkememize sunulmasý . 6- 2942 Sayýlý Yasanýn 4650 S.Y. ile deðiþik 10. Maddesi 4. Fýkrasý gereðince ilan olunur. 01/12/2009 B: 72484

ESAS NO

T.C. BAKIRKÖY 2. AÝLE MAHKEMESÝ : 2009/72 KARAR NO : 2009/803

ÝLAN METNÝ: Davacý Arzu Ulufer tarafýndan davalý Eyup Murat Ulufer hakkýnda açýlan boþanma davasýnýn, mahkememizde yapýlan 08/12/2009 günlü duruþmasýnda, Davanýn kabulü ile Adýyaman, Merkez, Musalla Cilt 6 Hane 181 ‘de nüfusa kayýtlý, Rýza ve Rahime’den olma 1984 d.lu 59128299926 TC kimlik nolu ARZU ULUFER ile ayný yerde nüfusa kayýtlý Kazim ve Gülseren’den olma 1970 d.lu 16156301014 TC kimlik nolu EYUP MURAT ULUFER’in TMK.nýn 166/1. maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, Müþterek çocuklarý 2004 d.lu MELÝH ULUFER ve 2005 d.lu NUR SEDA ULUFER’in velayetlerinin anneye verilmesine, velayeti anneye verilen çocuklar ile babanýn her ayýn 1. ve 3. cumartesi günleri sabah saat: 10’dan akþam saat: 18’e dek, dini bayramlarýn 2. günü saat: 10’dan 3. günü saat: 18’e dek ve her yýlýn 1 Temmuz saat: 10’dan 30 Temmuz saat: 18’e dek babanýn çocuklarýný yanýna almak suretiyle þahsi iliþki kurulmasýna, Mahkememizin 09/04/2009 günlü celsesiyle dava tarihinden baþlamak üzere çocuklar MELÝH ULUFER VE NUR SEDA ULUFER için hükmedilen ayrý ayrý aylýk 100 TL iþtirak nafakasýnýn aynen devamýna, davalýdan tahsili ile davacýya ödenmesine, Talep olmadýðýndan taraflar için nafaka ve tazminata hükmedilmesine yeri olmadýðýna, davacýnýn yüzüne karþý HUMK.nun 432. maddesi gereðince kararýn kendilerine teblið tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içinde kararý temyiz edebilecekleri, temyiz incelemesinin ilgili Yargýtay Hukuk Dairesinde yapýlacaðý Ýhtarý ile Yasa yolu açýk olmak üzere karar verilmiþtir Yenibosna Hürriyet Mah. Çiðdem Sk. No: 18-3 B.Evler/Ýst. Adresinde ikamet ettiði bildirilen ancak bu adreste bulunamayan ve baþka bir adresi de tespit edilemeyen DAVALI : EYUP MURAT ULUFER’e karar tebliði yerine geçmek üzere yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra tebliðin yapýlmýþ sayýlacaðý ve tebliðden itibaren temyiz etme müddetinin 15 B: 75914 gün olduðu ilanen teblið olunur.

Tel: 0 (212) 217 29 30 0 (216) 307 05 45 (0 532) 590 16 03 n BELEDÝYELER ÖZEL kuruluþlar Ýstanbulun her semtinde araþtýrmaya yönelik anketleriniz adet üzerinden çok uygun ekonomik olarak yapýlýr. Gsm: (0 538) 288 43 00 n GELENEK YAYINEVÝ olarak yýllarýn tecrübesi ile yeni adresimiz Esenler'de sizlerin hizmetinizdeyiz, bize bir telefon kadar yakýnsýnýz. Tel: 0 (212) 562 01 71 Adres: Fevzi Çakmak Mah.. Fevzi Çakmak Caddesi. No: 39/2 Esenler / ÝSTANBUL n BENNU SPOT ev-büro eþyalarýnýz deðerinde alýnýr satýlýr Tel: 0 (216) 342 40 07 Gsm: (0 532) 484 50 33 n ACÝL BAÐCILARDA 9000 m 2 , yüksek kira gelirli, her iþe uygun bir kýsmý arsa ile takas olur fabrika satýlýktýr. Gsm: (0 532) 593 85 77

n MÝNARE YAPIMI, ta di la tý, bo ya sý i ti na i le yapýlýr. Deneyimli e ki bi miz le yurt dý þý ve yurt içi hertürlü minare yapýmý, kubbe yapýmý, cami boyasý, deprem yönetmeliðine uygun be to nar me tü nel ka lýp sistemi minare yapýyoruz. Ayrýca kararmayan kubbe ve minare alemi temin edilir. Ercan Usta Gsm: (0 555) 243 92 53 (0 506) 260 23 28 ercancengiz@hotmail.com n ÝMALATCI FÝRMADAN garantili koltuk takýmlarý sadece 1250 TL Tel: 0 (212) 493 40 00

ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Öngüner / ANKARA Nüfus Cüzdanýmý ve Güvenlik Sertifikamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ercan Batak / ANKARA

TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Hüseyin Þahin'in torunu Derya ve Orhan Can kardeþlerimizin

Aysu Zeren ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

Baþkaya ailesi adýna Adem ve Nevin Baþkaya T.C. SÝNOP ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2007/756 Esas DAVALI : ÖMER ÖZDEMÝR Davacý Sinop Orman Ýþletme Müdürlüðü vekili tarafýndan davalýlar aleyhlerine Sinop merkez Osmaniye köyünde kain 628 nolu parselin fiili durum itibari ile orman vasfýnda olmasý nedeniyle tapu kaydýnýn iptali ile dava konusu taþýnmazýn orman vasfý ile Hazine adýna tapuya kayýt ve tesciline karar verilmesi için açýlan Tapu Ýptali Ve Tescil davasýnýn yapýlan yargýlamalarýnda, davalý Mustafa oðlu ÖMER ÖZDEMÝR adýna dava dilekçesi ve duruþma gününü bildirir davetiye teblið edilememiþtir. Bu nedenle davalýlara Sinop Asliye Hukuk Mahkemesinde yapýlacak olan 16.02.2010 günü saat: 10.00'da duruþmada bizzat hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiði, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluklarýnda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 44674

T.C. HANAK KADASTRO MAHKEMESÝ SAYI ÝLAN METNÝ 2006/40 Esas 03.08.2009 Davacý Adnan Ergürler’in davalý Hamdi Cenkeri ve arkadaþlarý aleyhine açmýþ olduðu tespite itiraz davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Ardahan ili Damal ilçesi Eskikýlýç Köyü hudutlarý dahilinde 108 ada 263 parsel, 108 ada 267 parsel, 108 ada 269 parsel, 108 ada 379 parsel, 108 ada 381 parsel, 108 ada 507 parsel, 108 ada 511 parsel, 108 ada 508 parsel sayýlý taþýnmazýn kadastro çalýþmalarý sýrasýnda davalýlar adýna tespit görmüþ olduðunu, tespitin iptali ile kendi adýna kayýt ve tescilini talep etmiþ, Ýlgiyi dava dilekçesi davalý Aþur Ergürler mirasçýlarýndan Hüseyin Ergürler ve Alibey Ergürler’in adresinin tespit edilememesi nedeniyle teblið edilemediði, bu nedenle davalý Aþur mirasçýlarýndan Hüseyin Ergürler ve Alibey Ergürler’e ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý dava dilekçesi içeriðinin 7201 SY. nýn 31. Maddesi uyarýnca son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra teblið iþleminin yapýlmýþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur. Davalý mirasçýsý : 1- Hüseyin ERGÜRLER, Aþur ve Güle oðlu 1973 D.lu Ardahan ili Damal ilçesi Eskikýlýç Köyü nüfusuna kayýtlý. 2- Alibey ERGÜRLER, Aþur ve Güle oðlu 1968 D.lu Ardahan ili Damal ilçesi Eskikýlýç Köyü nüfusuna kayýtlý. Duruþma günü: 02.03.2010 Duruþma saati: 11.20 Duruþma yeri : Hanak Adliye duruþma salonu B: 49108


13

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

ARAÞTIRMA

Demokratik açýlým ve Doðu-Güneydoðu meselesi hakkýnda görüþler ve teklifler PROF. DR. MUSTAFA NUTKU nutkumustafa@yahoo.com

em­le­ke­ti­mi­zin,­bil­has­sa­Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­A­na­do­lu­Böl­ge­si­nin­ha­len­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­me­se­le­le­rin­kýs­men de­ol­sa­çö­zü­mü­ve­ya­bu­mev­zu­da­ki ba­zý­en­gel­le­rin­a­þýl­ma­sý­mev­zu­un­da,­Do­ðu­A­na­do­lu’nun­bir­ü­ni­ver­si­te­sin­de­bir­sü­re­öð­re­tim­ü­ye­li­ði­yap­mýþ­bir­ki­þi­o­la­rak,­gö­rüþ­le­ri­mi­ve­tek­lif­le­ri­mi­di­le­ge­tir­mek­is­ti­yo­rum. Çö­züm­le­il­gi­li­tek­lif­le­ri­min­ta­ma­mý­nýn­he­men uy­gu­la­ma­ya­ko­nul­ma­sý­el­bet­te­ki­müm­kün­ol­ma­ya­bi­lir;­çün­kü,­bun­la­rýn­bir­kýs­mý­ký­sa,­bir­kýs­mý or­ta­ve­bir­kýs­mý­da­u­zun­va­de­li­dir.­Fa­kat,­bu­ve ben­ze­ri­gö­rüþ­le­rin­bir­bü­tün­o­la­rak­dü­þü­nül­me­sin­de­ve­bu­böl­ge­le­rin­me­se­le­le­ri­nin­yüz­yýl­ka­dar bir­geç­mi­þi­ol­du­ðun­dan,­çö­zü­mü­i­çin­de­bel­ki­o ka­dar­u­zun­va­de­li­bir­plân­la­ma­nýn­ya­pý­lýp­uy­gu­lan­ma­sýn­da­fay­da­var­dýr.­

M

MESELENÝN SOSYOLOJÝK YÖNÜ: 1.­Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­A­na­do­lu’da­ki­prob­lem, yýl­la­rýn­ih­ma­li­so­nu­cu­bü­yü­müþ,­kan­gre­ne­dö­nüþ­müþ­ve­i­çin­den­çý­kýl­maz­gi­bi­gö­rü­nen­bir­hal­al­mýþ­týr.­ Me­se­le­le­ri­ye­ni­or­ta­ya­çýk­mýþ­ol­ma­yýp­as­lýn­da­en az­yüz­yýl­lýk­bir­geç­mi­þe­sa­hip­ol­du­ðu­söy­le­ne­bi­len bu­böl­ge,­hem­Bi­rin­ci­Dün­ya­Har­bi­es­na­sýn­da­ve hem­de­Ý­kin­ci­Dün­ya­Har­bi­ve­son­ra­sýn­da­he­def­se­çil­miþ;­bil­has­sa­dýþ­mih­rak­la­rýn­plan­lý­o­la­rak­de­vam­lý­tah­ri­ki­ne­ve­ken­di­e­mel­le­ri­doð­rul­tu­sun­da kul­lan­ma­ya­ça­lýþ­ma­la­rý­na­ma­ruz­kal­mýþ­týr.­ 2.­Bü­yük­ek­se­ri­ye­ti­i­le­Ýs­lâm­di­nî­ne;­“din­dar”­de­ni­le­cek­þe­kil­de­bað­lý­o­lan­bu­böl­ge­in­sa­ný­nýn­ma­ne­vî­de­ðer­le­ri,­son­yüz­yýl­i­çin­de­ba­zý­i­da­re­ci­ler­ta­ra­fýn­dan­ma­a­le­sef­göz­ar­dý­e­dil­miþ­tir.­Hat­tâ­bu­nun­la­da­ka­lýn­ma­yýp,­tam­ak­si­ne;­dýþ­mih­rak­la­rýn ba­zý­o­yun­la­rý­na­ge­li­ne­rek­on­la­rýn­ma­ne­vî­de­ðer­le­ri­nin­tah­ri­bi­yö­nün­de,­bu­böl­ge­in­sa­ný­ný­bir­bi­ri­ne bað­la­yan­ma­ne­vî­ha­yat­la­rý­bü­yük­öl­çü­de­tah­rip­e­dil­miþ,­bu­nun­ye­ri­ne­men­fî­mil­li­yet­çi­lik­ve­ýrk­çý­lý­ðý e­sas­a­lan­po­li­ti­ka­lar­iz­le­ne­rek,­bü­yük­tah­ri­bat mey­da­na­ge­ti­ril­miþ­tir.­ 3.­Geç­miþ­te­ki­bu­i­da­rî­ha­ta­la­ra­rað­men,­mev­cut hü­kü­me­tin­bu­mev­zu­da­ki­o­lum­lu­te­þeb­büs­ve gay­ret­le­ri­çok­ye­rin­de,­ce­sur­ve­ay­ný­za­man­da­da zo­run­lu­dur.­Bek­le­nen­ne­ti­ce­le­ri­he­men­a­lý­na­ma­sa bi­le,­bu­mü­him­me­se­le­yi­çöz­mek­te­þeb­bü­sü­nün bi­le,­halk­a­ra­sýn­da­fev­ka­lâ­de­müs­bet­bir­te­sir­mey­da­na­ge­tir­di­ði­a­çýk­ça­gö­rül­mek­te­dir.­ Bu­ko­nu­da­ö­zet­le­ya­pýl­ma­sý­te­lif­e­di­len­ler­

yýl­dýr­çe­þit­li­et­nik­grup­la­rýn­bir­a­ra­da­ya­þa­mýþ­ol­ma­sý­nýn­sýr­rý­o­lan­mil­lî­ve­ma­ne­vî­de­ðer­le­re­da­ha faz­la­ö­nem­ve­ril­me­li­dir.­ Böy­le­ce,­in­san­la­rý­mý­zý;­ken­di­le­ri­ne,­a­i­le­le­ri­ne­ve va­ta­na­da­ha­ya­rar­lý­yap­mak­ya­nýn­da,­te­rö­re­ka­tý­lým­la­rý­da­a­zalt­ma­ya­ça­lý­þýl­ma­lý­dýr.­ 3.­O­kul­la­rý­mýz­da­öð­re­ti­len­din­ders­le­rin­de,­ta­ma­mý­na­ya­ký­ný­Þa­fiî­mez­he­bin­den­o­lan­Do­ðu­lu­ve Gü­ney­do­ðu­lu­va­tan­daþ­la­rý­mýz­i­çin,­Þa­fiî­mez­he­bi­ne­de­yer­ve­ril­me­li­dir.­ 4.­Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­hal­ký­mý­zýn­et­nik

ya­ve­ü­ret­me­den­tü­ket­me­ye­de­a­lýþ­tý­ra­bi­le­ce­ðin­den;­yal­nýz­sos­yal­yar­dým­yap­mak­la­kal­ma­yýp,­o böl­ge­in­san­la­rý­ný­as­ga­rî­ge­çim­le­ri­ni­sað­la­ya­cak tarz­da­iþ­sa­hi­bi­yap­ma­nýn­yol­la­rý­a­ran­ma­lý­dýr.­ 3.­Ýk­ti­sat­ve­ka­na­at­le­ha­ya­tý­de­vam­et­tir­mek­hu­-

‘‘

dev­let­ta­ra­fýn­dan­ön­le­ri­ne­ko­nan­en­gel­ler­kal­dý­rýl­ma­lý;­in­san­lar­i­nanç­la­rý­i­le­dev­le­tin­ka­nun­la­rý­a­ra­sýn­da­ter­ci­he­zor­lan­ma­ma­lý­dýr.­ 3.­Ku­zey­I­rak­i­le­i­liþ­ki­ler,­düþ­man­ca­ve­ya­kor­ku­ya­da­ya­lý­de­ðil;­ak­si­ne,­bin­yýl­lýk­be­ra­ber­li­ði­o­lan Müs­lü­man­ka­vim­le­rin­kar­deþ­li­ði­çer­çe­ve­sin­de­e­le a­lýn­ma­lý­dýr.­ 4.­Av­ru­pa­Bir­li­ði­pro­je­si­ve­bu­nun­hal­ka­ge­ti­re­ce­ði­a­van­taj­lar;­Tür­ki­ye’li­ol­mak­la­Av­ru­pa­Bir­li­ði­ne­de­gi­re­bi­le­ce­ði­o­böl­ge­ler­de­ki­et­nik­grup­la­ra­i­yi­an­la­týl­mak­la,­on­la­rýn­Tür­ki­ye’den

Devletin adaleti, yalnýz suçluyu cezalandýrmakla kalmayýp, hakký olanýn da hakkýný vermeyi gerektirdiðinden, bu husustaki noksanlýklar ve ihmaller telâfi edilerek, o bölge halklarý maðduriyet hissinden arýndýrýlmalýdýr.

Büyük ekseriyeti ile Ýslâm dinîne; “dindar” denilecek þekilde baðlý olan bu bölge insanýnýn manevî deðerleri, son yüzyýl içinde bazý idareciler tarafýndan göz ardý edilmiþtir.

grup­la­rý­nýn,­A­na­do­lu’nun­bi­ze­va­tan­ya­pýl­ma­sýn­da­ki­kat­ký­la­rý (Ma­laz­girt,­Çal­dý­ran­Sa­vaþ­la­rý­gi­bi), Os­man­lý­ta­ri­hin­de­ki­di­ðer­hiz­met­le­ri­ve­ya­kýn­ta­rih­te­ki­ (Bi­rin­ci­Dün­ya­Sa­va­þýn­da­ve­Ýs­tik­lâl­Sa­va­þýn­da­ki)­ rol­le­ri­an­la­tý­la­rak,­on­la­rýn­a­na­va­ta­ný­mý­za bað­lý­lýk­his­le­ri­pe­kiþ­ti­ril­me­li­dir.­ 5.­O­kul­la­rý­mýz­da­a­na­di­li­miz,­mut­la­ka­çok­i­yi öð­re­til­me­li­dir.­Ay­rý­ca,­bu­böl­ge­de­gö­rev­a­lan­üst dü­zey­bü­rok­rat­la­rýn­ma­hal­lî­di­li­de­bil­me­le­ri­sað­lan­ma­lý­dýr.­ 6.­Et­nik­a­yý­rým­cý­lý­ðýn­ve­ýrk­çý­lý­ðýn,­a­kýl,­man­týk, ta­rih,­din­ve­böl­ge­ger­çek­le­ri­a­çý­sýn­dan­za­rar­la­rý, hem­bü­tün­ül­ke­mi­zin­hal­ký­na­ve­hem­de­te­rö­rün yo­ðun­ol­du­ðu­o­böl­ge­ler­de­ki­hal­ký­mý­za­çok­i­yi­an­-

su­sun­da­halk­e­ði­til­me­li­dir.­ 4.­Böl­ge­ler­a­ra­sý­e­ko­no­mik­kal­kýn­mýþ­lýk­far­ký­as­ga­ri­ye­in­di­ril­me­li­ve­o­böl­ge­le­re­ya­tý­rým­yap­mak sa­de­ce­ö­zel­sek­tö­rün­in­sa­fý­na­bý­ra­kýl­ma­ma­lý­dýr.­ Ta­bi­at­þart­la­rý­da­zor­o­lan­böl­ge­le­re­ö­zel­sek­tö­rün­ya­tý­rým­yap­mak­ta­is­tek­siz­dav­ran­dý­ðý­göz­ö­nü­ne­a­lý­na­rak,­dev­le­tin­ya­pa­ca­ðý­ik­ti­sa­dî­ya­tý­rým­la­rý­na­ön­ce­lik­ve­ril­me­li­dir. DEVLETÝN ÝÇ VE DIÞ SÝYASETÝNÝN YENÝDEN YAPILANDIRILMASI 1.­Bü­tün­ül­ke­de­tam­de­mok­ra­si­nin­ge­rek­le­ri­ya­pýl­ma­lý­dýr.­Böy­le­bir­or­tam,­te­rö­rü­ve­ay­rý­lýk­çý­dü­þün­ce­sa­hip­le­ri­ni­bi­ti­re­bi­lir.­Çün­kü­o­böl­ge­ler­de­ki

ay­rýl­ma­is­tek­le­ri­ol­ma­ya­cak­ve­ya­bu­tip­dü­þün­ce­ler­des­tek­bul­ma­ya­cak­týr.­ 5.­A­sýl­yer­ve­þa­hýs­i­sim­le­ri­nin­kul­la­nýl­ma­sý­ö­nün­de­ki­her­çe­þit­en­gel­kal­dý­rýl­ma­lý­dýr.­ 6.­O­böl­ge­ler­de­ki­et­nik­grup­la­rýn­nü­fu­su,­o­böl­ge­le­rin­bü­yük­lük­le­ri­ve­ye­ral­tý­zen­gin­lik­le­ri­dik­ka­te­a­lý­na­rak­ha­re­ket­e­dil­me­li;­bu­et­nik­grup­lar­o böl­ge­ler­dý­þýn­da­ki­güç­ler­le­iþ­bir­li­ði­yap­ma­ya­mec­bur­bý­ra­kýl­ma­ma­lý­dýr. 7.­Dev­let­a­ley­hi­ne­iþ­le­nen­suç­lar­i­çin­bir­“ge­nel af”­i­lân­e­di­le­rek;­af­fe­di­le­me­ye­cek­kan­lý­o­lay­la­ra bu­laþ­ma­mýþ­o­lan­lar­hür­ri­yet­le­ri­ne­ka­vuþ­tu­rul­ma­lý­dýr.­ 8.­Geç­miþ­hü­kü­met­ler­gi­bi­te­rör­le­mü­ca­de­le­yi

ETNÝK GRUPLARA ÂDÝL YAKLAÞIM 1.­Bü­tün­et­nik­grup­la­ra­e­þit­me­sa­fe­de­o­lun­ma­lý, o­et­nik­grup­la­rýn­ta­ma­mý­dev­le­tin­im­kân­la­rýn­dan a­da­let­öl­çü­süy­le­ya­rar­lan­dý­rýl­ma­lý­ve­on­la­ra­fýr­sat e­þit­li­ði­sað­lan­ma­lý­dýr.­ 2.­Bü­tün­et­nik­grup­la­rýn­dil,­din­ve­kül­tür­le­ri­nin var­lý­ðý­ka­bul­e­dil­me­li­ve­o­kül­tür­de­ðer­le­ri­nin­ko­run­ma­sý­ve­ge­liþ­ti­ril­me­si­i­çin,­dev­let­ta­ra­fýn­dan her­tür­lü­des­tek­sað­lan­ma­lý­dýr.­ 3.­O­böl­ge­le­ri­miz­de­ki­et­nik­grup­lar­a­ra­sýn­da­ki bað,­“din­bir­li­ði”­ü­ze­ri­ne­te­sis­e­dil­me­li­dir.­Zi­ra­din, o­ra­da­bü­tün­et­nik­grup­lar­a­ra­sýn­da­te­sis­e­di­le­bi­le­cek­en­kuv­vet­li­bað­dýr.­ BÖLÜCÜ TERÖRÜN ÖNLENMESÝ 1.­Te­rö­rü­ön­le­me­nin­en­mü­es­sir­yo­lu,­o­nu­bes­le­yen­iç­ve­dýþ­kay­nak­la­rýn­ku­ru­tul­ma­sý­dýr.­Bu­nun­i­çin:­ a)­Ba­ðým­sýz­lýk­ve­ö­zerk­lik­de­da­hil,­te­rör­ör­gü­tü­nün­ken­di­ne­mal­ze­me­yap­ma­ya­ça­lýþ­týk­la­rý­hak­kýn­da,­o­böl­ge­le­rin­hal­ký­i­yi­bi­linç­len­di­ril­me­li­dir.­ b)­Hiç­kim­se­ye­baþ­ka­sý­nýn­yan­lý­þý­yük­le­ne­me­ye­ce­ðin­den,­þe­hit­a­na­ve­ba­ba­la­rý­gi­bi,­ö­len­te­rö­ris­tin an­ne­ve­ba­ba­sý­nýn­da­bu­va­ta­nýn­ev­lâ­dý­ol­duk­la­rý ve­bu­dev­le­tin­hi­ma­ye­sin­de­bu­lun­duk­la­rý­ih­sas­e­dil­me­li­dir.­ c)­Dev­le­tin­te­rö­ris­tin­ki­þi­li­ði­ne­de­ðil,­“te­rö­rist” ni­te­li­ði­ne­kar­þý­ol­du­ðu­di­le­ge­ti­ri­le­rek,­te­rör­den vaz­ge­çip­kur­tul­mak­is­te­yen­le­re­te­rör­den­çý­kýþ­ka­pý­sý­ha­zýr­lan­ma­lý­dýr.­ d)­O­böl­ge­vi­la­yet­le­rin­de­gö­rev­ya­pan­me­mur­lar,­müm­kün­ol­du­ðu­ka­dar­mes­le­ðin­de­ba­þa­rý­lý, ma­hal­lî­et­nik­di­li­bi­len,­din­dar­ve­na­ma­zý­ný­ký­lan­lar­dan­se­çil­me­ye­ça­lý­þýl­ma­lý­dýr.­ e)­Dev­le­tin­a­da­le­ti,­yal­nýz­suç­lu­yu­ce­za­lan­dýr­mak­la­kal­ma­yýp,­hak­ký­o­la­nýn­da­hak­ký­ný­ver­me­yi ge­rek­tir­di­ðin­den,­bu­hu­sus­ta­ki­nok­san­lýk­lar­ve­ih­mal­ler­te­lâ­fi­e­di­le­rek,­o­böl­ge­halk­la­rý­mað­du­ri­yet his­sin­den­a­rýn­dý­rýl­ma­lý­dýr.­ EÐÝTÝM 1.­E­ði­tim,­ge­liþ­miþ­Ba­tý­ül­ke­le­rin­de­ol­du­ðu­gi­bi, et­nik­söy­lem­ler­den­a­rýn­dý­rýl­ma­lý­dýr.­ 2.­O­kul­la­rý­mýz­da­ki­ders­müf­re­dat­la­rýn­da,­bin

la­týl­ma­lý­dýr.­ 7.­ O­ böl­ge­le­ri­miz­de­ki­ fark­lý­ et­nik grup­la­rýn­ ken­di­le­ri­ni­ i­fa­de­ e­de­bil­me­le­ri­nin­ ö­nün­de­ki­ her­ çe­þit­ en­gel­ kal­dý­rýl­ma­lý;­ on­la­rýn­ genç­le­ri­nin­ bir­ te­rör­ ör­gü­tü­ li­de­ri­ne­ bað­lan­ma­la­rý­ gi­bi a­cýk­lý­bir­psi­ko­lo­jik­du­ru­ma­düþ­me­le­ri ön­len­me­li­dir.­ 8.­Top­lu­mun­her­ke­si­min­de,­e­ði­tim­dü­ze­yi­hýz­la­yük­sel­til­me­li­dir;­mes­le­kî­e­ði­ti­me da­ha­faz­la­ö­nem­ve­ril­me­li,­ö­zel­e­ði­tim­ku­rum­la­rý­a­çýl­ma­sý­teþ­vik­e­di­le­rek­bun­la­rýn­sa­yý­la­rý­ve ni­te­lik­le­ri­art­tý­rýl­ma­lý­dýr.­ EKONOMÝK ÇÖZÜMLER 1.­Ýþ­siz­lik­ve­fa­kir­lik,­te­rö­rün­tek­se­be­bi­ol­ma­mak­la­be­ra­ber,­te­rö­re­ze­min­ha­zýr­la­yý­cý­ve­is­tis­ma­ra­en­a­çýk­ko­nu­lar­dan­ol­du­ðun­dan,­bun­la­ra kar­þý­mü­es­sir­ted­bir­ler­a­lýn­ma­lý­dýr.­ 2.­Sos­yal­yar­dým­lar­ge­rek­li­ve­te­rö­rü­a­zalt­mak­ta da­fay­da­lý­ol­mak­la­be­ra­ber,­bu­yar­dým­lar­da­öl­çü­nün­ka­çý­rýl­ma­sý­ha­zýr­cý­lý­ða,­ça­lýþ­ma­dan­ka­zan­ma­-

‘‘

Devlet aleyhine iþlenen suçlar için bir “genel af” ilân edilerek; affedilemeyecek kanlý olaylara bulaþmamýþ olanlar hürriyetlerine kavuþturulmalýdýr. 8. Geçmiþ hükümetler gibi terörle mücadeleyi sadece askere havale etmeyip, daha müessir baþka yöntemler de uygulanmalýdýr.

et­nik­grup­la­rýn­ço­ðun­lu­ðu,­on­lar­a­dý­na­ha­re­ket­e­di­yor­gi­bi­gö­rü­nen­te­rör­ve­si­ya­set­ör­güt­le­ri­nin tam­des­tek­çi­si­de­ðil­dir. 2.­Ka­nun­lar­da­ki­in­san­hak­ve­öz­gür­lük­le­ri­nin­ö­nü­ne­ko­nul­muþ­bü­tün­en­gel­ler­kal­dý­rýl­ma­lý­dýr. Bil­has­sa,­fi­kir­öz­gür­lü­ðü­tam­o­la­rak­sað­lan­ma­lý­dýr. Ýn­san­la­rýn­i­nanç­la­rý­nýn­ge­rek­le­ri­ni­yap­ma­sýn­da

sa­de­ce­as­ke­re­ha­va­le­et­me­yip,­da­ha mü­es­sir­baþ­ka­yön­tem­ler­de­uy­gu­lan­ma­lý­dýr.­ Bu­nun­ya­nýn­da,­de­mok­ra­tik­a­çý­lý­mýn­ger­çek­leþ­ti­ril­me­siy­le,­te­rör­ör­gü­tü­ü­ze­rin­den­kir­li­ba­zý­uy­gu­la­ma­lar­la ül­ke­nin­za­ra­ra­so­kul­ma­sý­da­ön­len­me­li­dir.­ 9.­Hiç­b ir­en­d i­þ e­y e­ka­t ýl­m a­d an­ve kork­ma­dan,­o­böl­ge­ler­de­ki­ma­hal­lî­i­da­re­ler­güç­len­di­ril­me­li­dir.­Böy­le­ce,­o­böl­ge­ler­de ek­se­ri­ye­ti­teþ­kil­e­den­et­nik­grup­la­rýn­na­sýl­ya­þa­mak­is­te­dik­le­ri­nin,­ne­yap­mak­is­te­dik­le­ri­nin­da­ha i­yi­or­ta­ya­çýk­ma­sý­sað­lan­ma­lý­dýr.­ Tür­ki­ye’nin­her­ta­ra­fý­na­da­ðýl­mýþ­ve­git­tik­le­ri yer­ler­de­bü­yük­ya­tý­rým­lar­ya­pa­rak­yer­leþ­miþ­bu­lu­nan­ül­ke­miz­de­ki­çe­þit­li­et­nik­grup­men­sup­la­rý­nýn ül­ke­miz­den­kop­ma­ya,­bö­lün­me­ye­ta­raf­o­la­ma­ya­ca­ðý,­Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­da­­ma­hal­lî­i­da­re­le­rin güç­len­di­ril­me­sin­den­ül­ke­mi­zin­za­rar­gör­me­ye­ce­ði,­ak­si­ne;­ma­hal­lî­i­da­re­le­rin­güç­len­di­ril­me­si­nin­o böl­ge­ler­de­ki­et­nik­grup­la­rýn­ül­ke­le­ri­ne­o­lan­sev­gi­-

si­ni­ve­bað­lý­lý­ðý­ný­art­tý­ra­ca­ðý­göz­ö­nü­ne­a­lýn­ma­lý­dýr. 10.­Ýs­tib­dat;­is­ter­fer­dî­ol­sun,­is­ter­bir­gru­bun ve­ya­is­ter­se­bir­ku­ru­mun­ol­sun,­mut­la­ka­or­ta­dan kal­dý­rýl­ma­lý­dýr.­ 11.­Bu­hu­sus­ta,­söz­ko­nu­su­böl­ge­le­rin­in­sa­ný, as­rý­mý­zýn­bü­yük­din­â­li­mi­ve­mü­te­fek­ki­ri­o­lan­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî’nin,­en­bü­yük­düþ­ma­ný­mý­zýn;­ce­ha­let,­za­ru­ret­ve­ih­ti­lâf­ol­du­ðu­na­da­ir­teþ­hi­si,­tes­bi­ti­ve­bu­en­bü­yük­düþ­man­la­rý­mý­za­kar­þý gös­ter­di­ði­ça­re­ler,­Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­me­se­le­si ve­de­mok­ra­tik­a­çý­lým­ko­nu­sun­da­yýl­lar­ön­ce­be­lirt­ti­ði­gö­rüþ­le­ri­ni­ö­zet­le­yen­ba­zý­la­rý­o­lan­a­þa­ðý­da nak­le­di­len­söz­le­ri­de,­mut­la­ka­dik­kat­le­gö­zö­nü­ne a­lýn­ma­lý­ve­de­ðer­len­di­ril­me­li­dir:­ “…­Hem­55­se­ne­den­be­ri,­Med­re­se­tü’z-Zeh­ra na­mýn­da­Þark­Ü­ni­ver­si­te­si­nin­te­si­si­ne­ça­lýþ­mak­ve o­ü­ni­ver­si­te­yi­bi­ri­Van’da,­bi­ri­Di­yar­ba­kýr’da,­bi­ri de­Bit­lis’te­ol­mak­ü­ze­re­üç­ta­ne­ve­ya­hiç­ol­maz­sa bir­ta­ne­Van’da­te­sis­et­mek­i­çin,­Hür­ri­yet­ten­ev­vel Ýs­tan­bul’a­gel­dim.­Hür­ri­yet­çýk­tý,­o­me­se­le­de­ge­ri kal­dý.­ Son­ra­Ýt­ti­hat­çý­lar­za­ma­nýn­da­Sul­tan­Re­þad’ýn Ru­me­li’ye­se­ya­ha­ti­mü­na­se­be­tiy­le­Ko­so­va’ya­git­tim.­O­va­kit­Ko­so­va’da­bü­yük­bir­Ýs­lâ­mî­da­rül­fü­nun­te­si­si­ne­te­þeb­büs­e­dil­miþ­ti.­Ben­o­ra­da­hem­Ýt­ti­hat­çý­la­ra,­hem­Sul­tan­Re­þad’a­de­dim­ki:­‘Þark böy­le­bir­da­rül­fü­nû­na­da­ha­zi­ya­de­muh­taç­ve­â­lem-i­Ýs­lâ­mýn­mer­ke­zi­hük­mün­de­dir.’ *** O­va­kit­ba­na­va­ad­et­ti­ler.­Son­ra­Bal­kan­Har­bi çýk­tý.­O­med­re­se­ye­ri­is­ti­lâ­e­dil­di.­Ben­de­de­dim­ki: ‘Öy­ley­se­o­20­bin­al­týn­li­ra­yý­Þark­Da­rül­fü­nu­nu­na ve­ri­niz.’­Ka­bul­et­ti­ler.­ Ben­de­Van’a­git­tim.­Ve­bin­li­ra­i­le­Van­Gö­lü ke­na­rýn­da­Ar­te­mit’te­te­me­li­ni­at­týk­tan­son­ra Harb-i­U­mu­mî­çýk­tý.­Tek­rar­ge­ri­kal­dý.­ E­sa­ret­ten­kur­tul­duk­tan­son­ra­Ýs­tan­bul’a­gel­dim. Ha­re­ket-i­Mil­li­ye­ye­hiz­me­tim­den­do­la­yý­An­ka­ra’ya­ça­ðýr­dý­lar.­Ben­de­git­tim.­Son­ra­de­dim:­‘Bü­tün­ha­ya­tým­da­bu­da­rül­fü­nu­nu­ta­kip­e­di­yo­rum. Sul­tan­Re­þad­ve­Ýt­ti­hat­çý­lar­20­bin­al­týn­li­ra­yý­ver­di­ler.­Siz­de­o­ka­dar­i­lâ­ve­e­di­niz.’­On­lar­150­bin bank­not­ver­me­ye­ka­rar­ver­di­ler.­Ben­de­dim:­‘Bu­nu­me­bus­lar­im­za­et­me­li­dir­ler.’­ Ba­zý­me­bus­lar­de­di­ler:­‘Yal­nýz­sen­med­re­se­u­sû­lüy­le­sýrf­Ýs­lâ­mi­yet­nok­ta­sýn­da­gi­di­yor­sun.­Hal­bu­ki þim­di­garp­lý­la­ra­ben­ze­mek­lâ­zým.’­ De­dim:­O­vi­lâ­yat-ý­Þar­ki­ye­â­lem-i­Ýs­lâ­mýn­bir nev'î­mer­ke­zi­hük­mün­de,­fü­nûn-u­ce­di­de­ya­nýn­da u­lûm-u­di­ni­ye­de­lâ­zým­ve­el­zem­dir.­Çün­kü,­ek­ser en­bi­ya­Þark­ta­ve­ek­ser­hü­ke­ma­Garp­ta­gel­me­si gös­te­ri­yor­ki,­Þar­kýn­te­rak­ki­ya­tý­din­i­le­ka­im­dir.­ *** Baþ­ka­vi­lâ­yet­ler­de­sýrf­fü­nûn-u­ce­di­de­o­kut­tur­sa­nýz­da,­Þark­ta­her­hal­de­mil­let,­va­tan­mas­la­ha­tý na­mý­na,­u­lûm-u­di­ni­ye­e­sas­ol­ma­lý­dýr.­Yok­sa­Türk ol­ma­yan­Müs­lü­man­lar,­Tür­ke­ha­ki­kî­kar­deþ­li­ði his­se­de­me­ye­cek.­Þim­di­bu­ka­dar­düþ­man­la­ra­kar­þý­te­a­vün­ve­te­sa­nü­de­mec­bu­ruz.”­ *** …­Fa­kat­o­a­zîm­ü­ni­ver­si­te­nin­te­mel­le­ri­ve­e­sa­sâ­tý­ve­mâ­ne­vî­bir­prog­ra­mý­ve­mu­az­zam­bir­ted­ri­sa­tý…”­1 *** “Bu­mil­let-i­Ýs­lâ­mýn­ce­ma­at­le­ri,­çen­dan­bir­ce­ma­at­na­maz­sýz­kal­sa,­fâ­sýk­da­ol­sa,­yi­ne­baþ­la­rýn­da­ki­ni­mü­te­dey­yin­gör­mek­is­ter.­Hat­tâ,­u­mum­Þark­ta,­u­mum­me­mur­la­ra­da­ir­en­ev­vel­sor­duk­la­rý­su­al bu­i­miþ:­‘A­ca­ba­na­maz­ký­lý­yor­mu?’­der­ler.­Na­maz ký­lar­sa­mut­lak­em­ni­yet­e­der­ler;­kýl­maz­sa,­ne­ka­dar muk­te­dir­ol­sa­na­zar­la­rýn­da­müt­te­hem­dir. *** En­bi­ya­nýn­ek­se­ri­Þark­ta­ve­hü­ke­ma­nýn­að­le­bi Garp­ta­gel­me­si­ka­der-i­e­ze­lî­nin­bir­rem­zi­dir­ki, Þar­ký­a­ya­ða­kal­dý­ra­cak­din­ve­kalb­dir,­a­kýl­ve­fel­se­fe­de­ðil.­Þar­ký­in­ti­ba­ha­ge­tir­di­niz;­fýt­ra­tý­na­mu­va­fýk bir­ce­re­yan­ve­ri­niz.­Yok­sa,­sa’yi­niz­ya­he­bâ­en­gi­der,­ve­ya­mu­vak­kat,­sat­hî­ka­lýr. *** ­lem-i­kü­für,­bü­tün­ve­sa­i­tiy­le,­me­de­ni­ye­tiy­le, fel­se­fe­siy­le,­fü­nu­nuy­la,­mis­yo­ner­le­riy­le­â­lem-i­Ýs­lâ­ma­hü­cum­ve­mad­de­ten­u­zun­za­man­dan­be­ri­ga­le­be­et­ti­ði­hal­de,­â­lem-i­Ýs­lâ­ma­di­nen­ga­le­be­e­de­me­di.­Ve­da­hi­lî­bü­tün­fý­rak-ý­dâl­le-i­Ýs­lâ­mi­ye­de, bi­rer­kem­mi­ye-i­ka­li­le-i­mu­zýr­ra­su­re­tin­de­mah­kûm­kal­dý­ðý;­ve­Ýs­lâ­mi­yet­me­ta­ne­ti­ni­ve­sa­lâ­be­ti­ni sün­net­ve­ce­ma­at­le­mu­ha­fa­za­ey­le­di­ði­bir­za­man­da,­lâ­ü­bâ­li­yâ­ne,­Av­ru­pa­me­de­ni­yet-i­ha­bi­se­kýs­mýn­dan­sü­zü­len­bir­ce­re­yan-ý­bid’at­kâ­râ­ne,­si­ne­sin­de­yer­tu­ta­maz.­De­mek,­â­lem-i­Ýs­lâm­i­çin­de mü­him­ve­in­ký­lâp­vâ­ri­bir­iþ­gör­mek,­Ýs­lâ­mi­ye­tin de­sâ­ti­ri­ni­in­ký­yad­la­o­la­bi­lir,­baþ­ka­o­la­maz.­Hem ol­ma­mýþ,­ol­muþ­sa­da­ça­buk­ö­lüp­sön­müþ.”­2 Dipnotlar: 1) Bediüzzaman’ýn Reis-i Cumhur ve Baþbakana yazdýðý mektuptan. 2) Bediüzzaman’ýn 1923 yýlýnda Millet Meclisi’ne hitaben yazdýklarýndan.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

SPOR

BEÞÝKTAÞ'IN SAÐLAM BÝR DELGADO'YA ÝHTÝYACI VAR SÜPER LÝG'DE ÝKÝNCÝ YARI ÖNCESÝNDE TAKIMA YAPILACAK TRANSFERLER KONUSUNDA, "BÝZ BÝZE YETERÝZ" DÝYEN TEKNÝK DÝREKTÖR MUSTAFA DENÝZLÝ, "DELGADO KONUSUNDA FAZLA BEKLEMEYE ZAMANIMIZ YOK. DOKTORLARIN ÝYÝ RAPOR VERMESÝ ÖNEMLÝ DEÐÝL. BENÝM ONU ÝYÝ GÖRMEM ÖNEMLÝ" DEDÝ. BEÞÝKTAÞ Tek­nik­Di­rek­tö­rü­Mus­ta­fa­De­niz­li,­i­kin­ci­ya­rý­ön­ce­sin­de­ta­ký­ma­ya­pý­la­cak­trans­fer­ler ko­nu­sun­da­"Biz­bi­ze­ye­te­riz"­di­ye­rek­trans­fe­re ge­rek­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Be­þik­taþ'ýn­i­kin­ci­ya­rý ha­zýr­lýk­la­rý­nýn­baþ­la­dý­ðý­ilk­an­tren­man­sý­ra­sýn­da ba­sýn­men­sup­la­rý­nýn­ya­ný­na­ge­le­rek­soh­bet­e­den tec­rü­be­li­tek­nik­a­dam,­pa­zar­gü­nü­ta­kým­dan­ay­rý­la­cak­fut­bol­cu­la­rýn­bel­li­o­la­ca­ðý­ný­be­lir­te­rek, "Bi­zim­kad­ro­muz­ye­ter­li.­Biz­bi­ze­ye­te­riz."­de­di. Sa­kat­lý­ðý­ne­de­niy­le­ilk­ya­rý­for­ma­gi­ye­me­yen­Del­ga­do'nun­du­ru­mu­nun­so­rul­ma­sý­ü­ze­ri­ne­De­niz­li, "Del­ga­do­ile­ilgili­að­lýk­e­ki­bi­i­le­ko­nuþ­tuk.­Bi­ze sað­lam­bir­Del­ga­do'ya­ih­ti­yaç­var.­Del­ga­do'nun du­ru­mu­ya­kýn­da­bel­li­o­lur.­An­cak­bi­zim­faz­la bek­le­me­ye­za­ma­ný­mýz­yok.­A­yýn­15'i­ne doð­ru­tüm­du­rum­lar­bel­li­o­lur"­di­ye ko­nuþ­tu.­De­niz­li,­Del­ga­do'nun dok­tor­la­rýn­i­yi­ra­po­ru­ver­me­si­nin­ö­nem­li­ol­ma­dý­ðý­ný­ken­di­si­nin­sa­ha­da­o­nu­i­yi­gör­me­si­n in­ ö­n em­l i­ ol­d u­ð u­n u kay­det­ti.­Rüþ­tü'nün­te­da­-

BEÞÝKTAÞLI OYUNCULAR EN ÇOK NELERE SEVÝNDÝ?

FERRARÝ'NÝN AMELÝYATI 3 SAAT SÜRDÜ

nBEÞÝKTAÞLI futbolcularýn arasýnda düzenlenen ankette siyah-beyazlý oyuncular, en çok sevindikleri maç sorusuna Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri karþýlaþma cevabýný verdi. Kulübün internet sitesinden yayýmlanan ankette, "Ýlk yarýda en sevindiðiniz maç?" sorusuna yanýt Fenerbahçe galibiyeti olurken, "Ýlk yarýda en beðendiðiniz gol" sorusunun yanýtý Fink'in Fenerbahçe'ye attýðý gol seçildiði ifade edildi. Beþiktaþlý futbolcularýn en çok üzüldüðü karþýlaþma sorusuna ise aðýrlýklý olarak Galatasaray yenilgisi cevabý geldi. Bu arada "Ýlk yarýda en iyi performans gösteren futbolcumuz kimdi?" sorusunda da, ön plana çýkan isim kaleci Hakan Arýkan oldu.

ÝTALYAN Futbolcumuz Matteo Ferrari, Maslak Acýbadem Hastanesi'nde baþarýlý bir operasyon geçirdi. Ýlk yarýnýn son karþýlaþmasý olan Bursaspor maçýnda sakatlanarak oyundan çýkmak zorunda kalan Matteo Ferrari, yüzündeki þiþliðin inmesinin ardýndan dün ameliyat oldu. Doç. Dr. Þafak Karslýoðlu tarafýndan ameliyat edilen Ferrari'nin durumuyla ilgili olarak Kulüp Doktoru Devrim Urgun bir açýklama yaptý. Ameliyatýn baþarýlý geçtiðini belirten Urgun, "Yaklaþýk üç saat süren operasyonda oyuncumuzun orbita bölgesi alt tabanýndaki kýrýða yama yapýldý" þeklinde konuþtu.

vi­si­nin­sür­dü­ðü­nü­di­le­ge­ti­ren­De­niz­li,­"Muh­te­me­len­An­tal­ya'da­bi­zim­le­ça­lýþ­ma­la­ra­baþ­la­ya­cak."­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­Ö­te­yan­dan,­ta­ký­ma trans­fer­e­di­len­ka­le­ci­Ra­ma­zan'ý­þart­lar­uy­du­ðu­i­çin­kad­ro­la­rýn­da­hil­et­tik­le­ri­ni­di­le­ge­ti­ren­tec­rü­be­li­ça­lýþ­tý­rý­cý,­"Hem­o­nun­hem­de­bi­zim­e­ko­no­mik­þart­la­rý­mýz­uy­du­ðu­i­çin­trans­fe­ri­ger­çek­leþ­tir­dik.­Ha­kan­en­az­i­ki­ay­sa­ha­lar­dan­u­zak­ka­la­cak.­Rüþ­tü'de­so­run­var.­Bu­ne­den­le­bir­ka­le­ci­al­ma­mýz­ge­re­ki­yor­du.­Ra­ma­zan'ýn­hem­þart­la­rý hem­de­tec­rü­be­si­ol­du­ðu­i­çin­kad­ro­mu­za­da­hil et­tik"­di­ye­ko­nuþ­tu.­De­niz­li,­Del­ga­do'nun­ta­ký­ma dön­me­siy­le­bir­lik­te­kad­ro­dan­ay­rýl­mak­is­te­yen bir­fut­bol­cu­nun­bu­lu­nup­bu­lun­ma­dý­ðý­þe­kiln­de­ki bir­so­ru­ya­i­se­"Þu­a­na­ka­dar­git­mek­i­çin­bi­ze­mü­ra­cat­ta­bu­lu­nan­ol­ma­dý"­ce­va­bý­ný­ver­di. BATUHAN MUHTEMELEN GÝTMEK ÝSTÝYOR Bu­a­ra­da,­Ýs­pan­yol­med­ya­sýn­da­yer­a­lan­"Be­þik­taþ­Gu­ti'yi­a­lý­yor"­þek­lin­de­çý­kan­ha­ber­le­ri­i­se­De­niz­li,­as­pa­ra­gas­o­la­rak­de­ðer­len­dir­di.­Geç­ti­ði­miz gün­ler­de­A2­Ta­ký­mý'ndan­ba­zý­ye­te­nek­li­o­yun­cu­la­rýn­A­ta­ký­ma­a­lýn­ma­dý­ðý­þek­lin­de­çý­kan­ha­ber­le­rin­ha­týr­la­týl­ma­sý­ü­ze­ri­ne­tec­rü­be­li­ça­lýþ­tý­rý­cý,­þun­la­rý­söy­le­di:­"Ben­alt­ya­pý­so­rum­lu­muz­Gök­han­Kes­kin­i­le­gö­rüþ­tük.­Bu­ko­nu­da faz­la­ko­nuþ­mak­is­te­mi­yo­rum.­Ca­mi­a­þu­nu bil­sin­Alt­ya­pý­yý­i­yi­ta­kip­e­di­yo­ruz.­E­ðer­alt­ya­pý­mýz­da­Sü­per­Lig'de­oy­na­ya­cak­o­yun­cu­var­sa­he­men­hiç­dü­þün­me­den­kad­ro­mu­za­da­hil e­de­riz."­Bir­ga­ze­te­ci­nin­geç­ti­ði­miz­gün­ler­de Rý­za­Ça­lým­bay'ýn,­"Be­þik­taþ­oy­nat­ma­ya­cak­sa Ta­ba­ta'yý­is­te­riz"­þek­lin­de­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­la­rý söy­le­me­si­ü­ze­ri­ne­De­niz­li,­"Rý­za'nýn­böy­le­bir dü­þün­ce­si­ol­sa­ba­na­söy­ler­di.­Ba­na­ge­len­bir tek­lif­yok.­Yi­ne­gör­dü­ðüm­ka­da­rýy­la­muh­te­me­len­Ba­tu­han'da­git­mek­is­ti­yor"­de­di.­De­niz­li,­i­kin­ci­ya­rý­ön­ce­sin­de­ta­ký­mý­ha­zýr­gör­dü­ðü­nü­kay­det­ti.­A­Mil­li­Ta­kým'ýn­ba­þý­na­ge­çe­ce­ði­þek­lin­de­çý­kan­spü­kü­las­yon­lar­i­çin­se­De­niz­li,­"Gör­dü­ðü­nüz­gi­bi­ben­bur­da­mut­lu­yum" di­ye­rek­söz­le­ri­ni­ta­mam­la­dý.

Trabzonspor Antalya'da 2. yarýya hazýrlanýyor Trabzonspor, devre arasý çalýþmalarý için geldiði Antalya'da çalýþmalarýný sürdürüyor. Belek Gloria Golf Otel'de konaklayanTrabzonspor, 6 Ocak'a dek sürecek kamptateknik direktör Þenol Güneþ yönetiminde ikinci yarýya hazýrlanacak. Çalýþmalara, (A) takýmndan 12 futbolcu, (A)2 takýmdan da 6 futbolcu katýldý. Þenol Güneþ'in Güney Kore'de birlikte çalýþtýðý antrenör Þeref Çiçek de takýmla antrenmana çýktý. Bordo-mavililer, basýna toplu halde poz verdikten sonra koþu yaparak antrenmana baþladý. Giray, takým arkadaþlarýndan ayrý olarak salonda çalýþtý. Ýbrahima Yattara'nýn sakatlýðý nedeniyle kampa katýlmayacaðý öðrenilirken, takýmdaki diðer yabancý futbolcular Cale, Gabriç, Alanzinho ve Colman'ýn 2 Ocak Cumartesi gününe dek izinli olduklarý kaydedildi.

KOBE'DEN WARRÝORS POTASINA 44 SAYI

RÝBERY ALMANYA'DA SAVCI ÖNÜNE ÇIKACAK

NBA'DE Los­An­ge­les­La­kers'ýn­sa­ha­sýn­da­Gol­den Sta­te­War­ri­ors'ý­124-118­yen­di­ði­maç­ta,­Ko­be Bryant­44­sa­yýy­la­ge­ce­nin­yýl­dý­zý­ol­du.­Stap­les­Cen­ter'da­18­bin­997­ki­þi­nin­iz­le­di­ði­kar­þý­laþ­ma­da, 2008-2009­se­zo­nu­þam­pi­yo­nu­Los­An­ge­les­La­kers'ýn­yýl­dý­zý,­fi­nal­se­ri­si­nin­''En­De­ðer­li­O­yun­cu­su (MVP)''­ABD'li­Bryant,­44­sa­yý,­11­a­sist­ve­7­ri­ba­unt­la­'do­ub­le-do­ub­le''­ya­pa­rak,­ge­ce­nin­dik­ka­ti­çe­ken­is­mi­ol­du.­Bu­se­zon­ilk­kez­bu­sa­yý­ya­u­la­þan Bryant'ý­27­sa­yý,­12­ri­ba­unt­ve­2­a­sist­le­''do­ub­le-do­ub­le''­ya­pan­Ýs­pan­yol­Pa­u­Ga­sol­ta­kip­e­der­ken,­Jor­don­Far­mer­12,­La­mar­O­dom­ve­An­drew­Bynum da­11'er­sa­yýy­la­ga­li­bi­ye­te­kat­ký­yap­tý.­Ko­nuk­ta­kým­da­25­sa­yýy­la­Co­rey­Mag­get­te­et­ki­li­o­yun­lar ser­gi­le­se­de­La­kers'a­ye­nil­mek­ten­kur­tu­la­ma­dý.­

ALMANYA 1.­ Fut­bol­ Li­gi­ (Bun­des­li­ga)­ ­ ta­kým­la­rýn­dan­ Ba­yern­ Mü­nih'te­ oy­na­yan­ yýl­dýz­ fut­bol­cu Franck­Ri­bery,­­Ga­la­ta­sa­ray'dan­Oly­mpi­qu­e­Mar­sil­ya­ ta­ký­mý­na­ ge­çer­ken­ ya­þa­nan­ ba­zý­ o­lay­lar­ ne­de­niy­le­Mar­sil­ya­Sav­cý­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­i­fa­de­ver­me­ye­çað­rýl­dý.­Al­man­Bild­ga­ze­te­si­nin­ha­be­ri­ne­gö­re, Ri­bery'nin­2005­ve­2007­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­me­na­jer­li­ði­ni­ya­pan­Bru­no­He­i­ders­che­id,­ta­nýn­mýþ­o­yun­cu­yu­ve­Oly­mpi­qu­e­Mar­sil­ya­ku­lü­bü­nün­ba­zý­yö­ne­ti­ci­le­ri­ni,­sah­te­bel­ge­dü­zen­le­ye­rek­ve­ya­lan­i­fa­de­ ve­re­rek,­ ken­di­si­ne­ ve­ril­me­si­ ge­re­ken­ 600­ bin Av­ro'luk­ pri­mi­ ö­de­me­mek­le­ suç­lu­yor.­ Bu­ o­la­yýn Ri­bery'nin­2005­yý­lýn­da­Ga­la­ta­sa­ray'dan­ay­rý­la­rak Fran­sa'nýn­ O­lim­pi­qu­e­ Mar­sil­ya­ ta­ký­mý­na­ git­me­si sý­ra­sýn­da­ya­þan­dý­ðý­kay­de­dil­di.

KIZ TAKIMI EYLEM YAPTI n RÝ ZE'DE dü­z en­l e­n en 2009-2010­e­ði­ti­möð­re­tim yý­lý­il­köð­re­tim­o­kul­la­rý­Yýl­dýz­lar­Bas­ket­bol­Ký­z­Er­kek Ýl­Bi­rin­ci­li­ði­mü­sa­ba­ka­la­rýn­da,­Ri­ze­Ar­de­þen­Me­sut­Ka­ra­oð­lu­Ýl­köð­re­tim O­ku­lu­kýz­bas­ket­bol­ta­ký­mý­o­kul­la­rý­nýn­er­kek­öð­ren­ci­ta­ký­mý­nýn­hak­ký­nýn yen­di­ði­id­di­a­sýy­la­sa­ha­da o­tur­ma­ey­le­mi­yap­tý.­

SUSÝÇ BOSNA HOCASI OLDU nTEKNÝK di­rek­tör­Mi­ros­lav­Bla­ze­vic'in­gö­re­vi­bý­rak­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan,­Bos­na Her­sek­Mil­li­Ta­ký­mý'nýn ba­þý­na,­An­ka­ras­por'un­es­ki ça­lýþ­tý­rý­cý­Saf­fet­Su­siç­ge­ti­ril­di.­Bos­na­Her­sek­Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­(NFSBiH)­yö­ne­ti­ci­si­Jas­min­Ba­ko­vic,­ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­fe­de­ras­yon­yö­ne­tim­ku­ru­lu­nun,­oy­bir­li­ðiy­le­al­dý­ðý ka­rar­so­nu­cun­da,­mil­li­ta­ký­mý­bun­dan­böy­le­Su­siç'in ça­l ýþ­t ý­r a­c a­ð ý­n ý­ bil­d ir­d i. Bosna­ Hersek­ Milli Takýmýný­daha­önce­teknik direktör­Mi­ros­lav­Bla­ze­vic çalýþtýrýyordu.

ÝPEKOÐLU'NA SPONSOR nMil­li­ Te­nis­çi­ Ý­pek­ Þe­noð­lu,­ A­cý­ba­dem­ Sað­lýk Gru­bu­ i­le­ bi­rey­sel­ sað­lýk spon­s or­l u­ð u­ an­l aþ­m a­s ý im­z a­l a­d ý.­ Ý­p ek­ Þe­n oð­l u tö­ren­de­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ ''Bu­ se­ne­ tek­rar­ for­mu­ma­ka­vuþ­tum,­sað­lý­ðý­mý­A­cý­ba­dem­Sað­lýk­Gru­bu'na­ e­ma­net­ et­tim.­ U­ma­rým­her­i­ki­ta­raf­i­çin­de sað­lýk­lý­ve­ba­þa­rý­do­lu­bir se­zon­ge­çer''­de­di.

Galatasaray Futbol Akademisi Koordinatörü Evert Jan Derks:

15 yaþýndaki bir Türk oyuncu için 3 milyon avro istediler GALATASARAY Fut­bol­ A­ka­de­mi­s i­ Ko­o r­d i­n a­t ö­r ü­ E­v ert­ Jan Derks,­ a­m a­c ý­n ýn­ sa­r ý-kýr­m ý­z ý­l ý genç­ fut­bol­cu­la­ra­ mo­dern­ fut­bo­lu­ öð­ret­mek­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di.­Ga­la­ta­sa­ray­Der­gi­si'nin­a­ra­lýk a­yý­ sa­yý­sý­na­ a­çýk­la­ma­lar­da­ bu­lu­nan­Hol­lan­da­lý­tek­nik­a­dam,­da­ha­ ön­ce­ Ga­la­ta­sa­ray­ Tek­nik­ Di­rek­tö­rü­Frank­Rij­ka­ard­ve­an­tre­nör­Jo­han­Ne­es­kens­i­le­ça­lýþ­tý­ðý­ný,­ bu­ i­sim­le­rin­ alt­ya­pý­ ça­lýþ­tý­rý­cý­sý­na­ ih­ti­yaç­ duy­duk­la­rý­ný­ söy­le­ye­rek­ ken­di­si­ni­ a­ra­ma­la­rý­ ü­ze­ri­ne­de­tek­li­fi­ka­bul­et­ti­ði­ni­i­fa­de et­t i.­ Bü­t ün­ a­k a­d e­m i­l er­ i­ç in­ ö­nem­li­o­la­nýn,­i­yi­o­yun­cu­ye­tiþ­tir­mek­ ol­d u­ð u­n u­ vur­g u­l a­y an Derks,­ þun­la­rý­ söy­le­di:­ ''Kü­çük­ken­ al­mak,­ o­nu­ ye­tiþ­tir­mek,­ öð­ret­mek­ ve­ A­ ta­ký­ma­ ha­zýr­la­mak he­def.­Þam­pi­yon­luk­lar­da­ö­nem­li­ a­ma­ o­yun­cu­ ye­tiþ­tir­mek­ çok da­ha­ ö­nem­li.­ Ken­di­ni­zi­ þam­pi­yon­lu­ða­a­dap­te­e­der­se­niz,­hiç­bir þey­ ya­pa­maz­sý­nýz­ a­ma­ o­yun­cu ye­tiþ­ti­rip­ A­ ta­ký­ma­ gön­der­me­ye a­dap­te­ o­lur­sa­nýz,­ þam­pi­yon­luk

da­ge­lir.­Çün­kü­i­yi­o­yun­cu­lar­ye­tiþ­tir­miþ­ o­lur­su­nuz.­ Ýs­te­di­ðim, genç­ Ga­la­ta­sa­ray­lý­ fut­bol­cu­la­ra mo­dern­ fut­bo­lu­ öð­ret­mek.­ Tür­ki­ye'de­o­yun­cu­lar­bi­rey­sel­fut­bol oy­nu­yor.­ Ha­la­ 'Ben'­ ön­ plan­da ge­li­yor.­ Bu­nu­ 'Biz'­ yap­mak,­ ta­kým­ ol­mak­ is­ti­yo­ruz.­ Ve­ bu­nun Türk­ kül­tü­rün­de­ çok­ zor­ o­la­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­rum.'' BÝR TÜRK OYUNCU ÝSTEDÝM AMA Alt­ya­pý­dan­her­se­ne­1­o­yun­cu­yu­A­ta­ký­ma­ver­me­nin­ba­þa­rý­o­la­ca­ðý­ný­ söy­le­yen­ E­vert­ Jan­ Derks, ''Þan­sý­nýz­var­sa­i­kin­ci­yi­ve­rir­si­niz. Þans­sýz­sa­nýz­da­hiç­kim­se­yi­ve­re­me­ye­bi­lir­si­niz.­ Hol­lan­da'da­ Se­e-­ dorf,­ Klu­i­vert,­ Zen­den,­ Brug­gink gi­bi­ i­sim­ler­le­ ça­lýþ­tým.­ A­ma­ bir ta­ne­ o­yun­cu­ var­dý­ ki,­ hep­sin­den i­yiy­di.­ Þim­di­ye­ ka­dar­ gör­dü­ðüm en­ i­yi­ o­yun­cuy­du­ di­ye­bi­li­rim.­ 17 ya­þýn­da­bit­ti.­Kýz­lar,­al­kol,­si­ga­ra, u­yuþ­tu­ru­cu­ der­ken­ fut­bol­dan­ u­zak­laþ­tý.­ Bun­lar­ bi­zim­ e­li­miz­de de­ðil.­E­li­miz­de­14-15­ya­þýn­da­4-5 çok­ i­yi­ o­yun­cu­nuz­ o­la­bi­lir­ a­ma

bun­la­rýn­ i­çin­den­ bir­ ta­ne­si­ çý­kýþ ya­pa­bi­lir''­ di­ye­ ko­nuþ­tu.­ Hol­lan­da­lý­ ça­lýþ­tý­rý­cý,­ Av­ru­pa'da­ki­ gur­bet­çi­ Türk­ o­yun­cu­lar­la­ il­gi­li­ de­ðer­len­dir­me­sin­de­i­se­''Av­ru­pa'da­ki­ Türk­ o­yun­cu­lar,­ 14-16­ yaþ­la­rýn­da­çok­i­yi­ler.­17­ya­þýn­dan­son­ra­ i­se­ si­li­nip­ gi­di­yor­lar.­ Ben­ bu­nun­ne­den­ol­du­ðu­nu­bil­mi­yo­rum An­cak­ta­bii­ki­ta­kip­e­di­yo­ruz''­de­di.­ Be­ðen­dik­le­ri­ genç­ o­yun­cu­la­rý alt­ ya­pý­ya­ ka­zan­dý­ra­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­yen­ Derks,­ ba­þýn­dan­ ge­çen bir­ du­ru­mu­ an­la­týr­ken,­ ''Ge­çen haf­t a­ 15­ Yaþ­ Al­t ý­ Mil­l i­ Ta­k ým maç­la­rý­ný­ iz­le­mek­ ü­ze­re­ Hol­lan­da'day­dým.­ Çok­ çok­ i­yi­ bir­ Türk fut­bol­cu­gör­düm­o­ra­da.­O­ak­þam he­men­ trans­fe­ri­ i­çin­ yö­ne­ti­ci­ler­le ko­nuþ­tum.­ Ým­kan­sýz­ di­ye­rek­ ge­ri dön­dü­ler.­De­ðe­ri­mil­yon.­Üs­te­lik 1­ de­ðil,­ 3­ mil­yon.­ Do­lar­ da­ de­ðil Av­ro.­ 15­ ya­þýn­da­ o­yun­cu­ 3­ mil­yon­av­ro­ol­maz.­Genç­Hol­lan­da­lý fut­bol­cu­lar­ i­çin­ böy­le­ bir­ pa­ra yok.­ Fut­bol­cu­lar­ ol­ma­dan­ de­ðil, ol­duk­tan­son­ra­bu­de­ðer­le­re­u­laþ­ma­lý''­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

YENÝASYA / 31 ARALIK 2009 PERÞEMBE Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

A­Ý­LE­-­SAЭLIK

15

Grip, kalp krizini tetikliyor KARDÝYOLOJÝ UZMANI DR. REFÝK EMRE ALTEKÝN, GRÝPTEN ÖLÜM RÝSKÝNÝN SAÐLIKLI ERÝÞKÝNLERE GÖRE KALP-DAMAR HASTALIÐI OLANLARDA 52 KAT, AKCÝÐER HASTALIÐI OLANLARDA 120 KAT, KALPDAMAR HASTALIÐIYLA BÝRLÝKTE ÞEKER HASTALIÐI OLANLARDA ÝSE 241 KAT ARTTIÐINI SÖYLEDÝ AN-DEVA Hayat Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Dr. Refik Emre Altekin, bilinen bir kalp hastalýðý olan kiþilerin gribe yakalandýklarýnda kalp krizinden ölme riskinin yüksek olduðunu belirtti. Grip virüsünün damarlarda týkanmaya yol açabileceðini söyleyen Altekin, kalp krizinin en önemli sebebinin kalp damarlarýnda daralmaya yol açan aterom plaklarýnda ani yapýsal deðiþiklik ve bunun sonunda damarlarda ani týkanma olduðunu ifade etti. Aterom plaklarýndaki ani deðiþikliðin plaklardaki hücrelerde iltihap olduðunu vurgulayan Altekin, “Grip gibi hastalýklar vücuttaki iltihabi durumun artmasýna yol açmaktadýr. Bu iltihabi durum aterom plaklarýný da etkileyerek kalp krizi oluþmasýný tetiklemektedir” dedi.

KALP HASTALARI GRÝPTEN NASIL KORUNACAK?

KIÞ AYLARINDA FAZLA Kalp ve damar hastalýklarýna baðlý ölümlerin ortaya çýkýþýnda mevsimsel farklýlýklar bulunduðunu da sözlerine ekleyen An-Deva Hayat Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Dr. Refik Emre Altekin, þunlarý söyledi: “Kýþ aylarýnda ortaya çýkan üst solunum yolu rahatsýzlýklarýnýn büyük bir bölümü grip olarak adlandýrýlýr ve influenza adý verilen bir virüs sebep olur. Bu virüse karþý oluþturulan savunma mekanizmalarýnýn kalp krizini tetiklediði düþünülmektedir. Bu virüsün etkisi dýþýnda kýþ aylarýnda soðuk hava dolayýsýyla hareket imkânýnýn azalmasý, daha standart bir hayatýn tercih edilmesi ve soðuðun kalp damarlarýnda ani kasýlmaya yol açmasý da kalp krizi riskini arttýrýr.” Stent takýlmýþ ya da by-pass olmuþ hastalarýn daha dikkatli olmasý gerektiðini belirten Altekin, “Bu hastalarýn ciddî olarak tesbit edi-

Kardiyoloji Uzmaný Dr. Refik Emre Altekin, kalp hastalarýnýn gripten korunmak için, ellerini sýk yýkamasý, sývý tüketmeleri ve bol bol C vitamini almalarý gerektiðini söyledi. FOTOÐRAF: CÝHAN

lip tedavi edilen damarlarý dýþýnda, ciddî olamayan fakat aterom plaðý içeren yaygýn damar hastalýklarý bulunmaktadýr. Bu sebeple yeni bir kalp krizi geçirme ihtimalleri daha yüksektir. Ayrýca bu kiþilerin tedavi öncesi olan damar týkanýklýðý dolayýsýyla kalbinin bazý bölgelerindeki hücre kaybýna baðlý ortaya çýkan kalp yetmezlikleri mevcut ise bu hasta-

larda gripten dolayý ani nefes darlýðý ataklarý ve akciðerde halk arasýnda su toplamasý olarak bilinen akciðer ödemi tablosu geliþebilir. Ayrýca piyasada bulunan ve gribin neden olduðu þikâyetleri gideren ilâçlarýn içeriðindeki maddeler ani tansiyon yüksekliði, çarpýntý, þeker hastalýðý varsa þeker kontrolünde bozulmaya yol açabilir” þeklinde konuþtu.

KALP has ta la rý nýn grip ten ko run mak i çin, tedbirler almasý gerektiðini bildiren Altekin, ellerin sýk yýkanmasý, bol sývý tüketilmesi ve C vitamini alýnmasý gerektiðini söyledi. ABD’deki Hastalýklarý Kontrol ve Önleme Merkezi (CBC), koroner arter hastalýðý olan, damar týkanýklýðý sürecini yaþayan, by-pass olmuþ, stent takýlmýþ ya da balonla damarlarý açýlmýþ hastalara ve kalp yetmezliði olan bireylere grip aþýsýný önerdiðini hatýrlatan Altekin, sözlerini þöyle sürdürdü: “Kalp sorunu yaþayanlar, gribe yakalanma açýsýndan daha fazla risk taþýmýyor. Ancak kalp yetersizliði olan hastalarda grip ataklarýndan sonra daha ciddî solunum yollarý enfeksiyonlarýnýn oluþtuðunu ve zatürrelerin de arttýðý biliniyor. Grip aþýsý bunlara karþý da bir koruma saðlýyor. Rakamlar grip aþýsýnýn kalp hastalýklarýna olan faydasýný destekliyor. Bir yýl içinde eriþkin bireylerin yüzde 10 ile 20’sinde grip hastalýðý görülüyor. Koroner arter hastalýðý olan bireylerde aþýlanma oraný yüzde 30’lar seviyesinde. Herhangi bir kalp krizi, planlanmýþ bir anjiyoplasti stent iþlemi için hastaneye yatan hastalara aþý yapýldýðý takdirde, özellikle grip mevsiminde bu hastalardaki ölüm yaklaþýk yüzde 50 oranýnda azalýyor. Aþýlanmayan bireylerde tekrar kalp krizi geçirme ya da ölüm oraný, yaklaþýk olarak yüzde 23’ler civarýnda belirlenirken, aþý olmuþ bireylerde bu rakam yüzde 11’e düþüyor. “ Yapýlan çalýþmalara göre gribin her 100 bin kiþiden 2’sinde öldürücü seyrettiðine de dikkat çeken Altekin, ölüm riskinin saðlýklý eriþkinlere göre kalp-damar hastalýðý olanlarda 52 kat, akciðer hastalýðý olanlarda 120 kat, kalp-damar hastalýðýyla birlikte þeker hastalýðý olanlarda ise 241 kat arttýðýný söyledi. Antalya / iha

Horlamayý hafife almayýn ORDU Devlet Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Fatma Küçüker, horlamanýn evliliði olumsuz etkilediðini belirterek, ‘’Evli çiftler ilk olarak yataklarýný, sonra odalarýný ayýrýr, sonuçta da bu boþanmaya kadar gidebilir’’ dedi. Dr. Küçüker, Ordu Devlet Hastanesi bünyesinde geçen Mart ayýnda açýlan uyku laboratuvarýnýn Türkiye’de devlet hastaneleri bünyesinde bir ilk olduðunu ve þu ana kadar horlama þikâyeti ile gelen 150 dolayýnda hastanýn tedavi gördüðünü bildirdi. Horlamanýn çeþitli sebepleri olduðunu anlatan Küçüker, þu bilgileri verdi: ‘’Horlama, aðýz ve burun arkasýndaki hava yolunda darlýk olduðunda ortaya çýkan gürültü biçimindeki ses olarak biliniyor. Sebebi dengesiz beslenme, boðaz-burun bölgelerindeki rahatsýzlýklar ve hastanýn yatak üzerinde dengesiz yatmasý olabiliyor. Sigara da ayný þekilde horlamaya neden olabilir. Yine kiþi eðer çok yorgun ise horlama baþlar. Burada önemli unsur horlamanýn sürekli olmasýdýr.’’ Çocuklarda görülen horlamalarýn ise genellikle kilodan kaynaklandýðýný ve bu konuda ailelerin daha dikkatli olmasý gerektiðini belirten Küçüker, horlamanýn ciddî bir sorun teþkil ettiðini kaydetti. Horlamanýn sosyal olarak evli çiftler arasýnda da soruna sebep olabildiðini vurgulayan Küçüker, þunlarý dile getirdi: ‘’Horlayan kiþi ailenin diðer bireyleri için de uykusuz gecelerin sorumlusu tutulur. Horlayan kiþi tatil ve iþ gezilerinde istenilmeyen oda arkadaþý olur. En önemlisi evli çiftler ilk olarak yataklarýný ayýrýr, sonra odalarýný ayýrýr, sonuçta da bu boþanmaya kadar gidebilir. Bu sebeple horlama hali hafife alýnmamalý.’’ Ordu / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y Senoz Vadisi köylerinde yaþayanlar her fýrsatta çevrenin tahrip edilmesine itiraz ediyorlar. Ormancýk Köyünde ikamet edenler de itiraz edenlerin baþýnda geliyor.

31 ARALIK 2009 PERÞEMBE

Vadide akan sular, açýlan tünellerle birleþtirilerek tabiî denge bozuluyor.

Senoz Vadisi’ne sahip çýkýlsýn DOÐU KARADENÝZ'ÝN ÝNCÝLERÝNDEN "SENOZ VADÝSÝ'NDE HALEN, MAHKEMELERÝN 'DURDURMA' KARARINA RAÐMEN FAALÝYET GÖSTEREN TAÞOCAKLARI VE YAPIMI DEVAM EDEN HES PROJELERÝ VADÝYÝ OLUMSUZ ETKÝLÝYOR. VADÝNÝN 'SÝT ALANI' ÝLAN EDÝLMESÝ ÝSTENDÝ, ANCAK KURUL; 'GEÇ KALINDI' DEDÝ. KARADENÝZ'DEKÝ hidroelektrik santrallara (HES) karþý yürütülen mücadele, ‘tavuk mu yumurtadan, yumurta mý tavuktan...’ noktasýna geldi. Doðu Karadeniz’in incilerinden Senoz Vadisi’nde 11 köyün muhtarý, 2008’de Trabzon Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu’na baþvurmuþ ve “Vadimizi sit alaný ilân edin” demiþti. Rize’nin Çayeli ilçesine gelerek bölgede incelemelerde bulunan kurul kararýný verdi. Kurul “Senoz Vadisi’nde halen faaliyet gösteren taþocaklarý ve yapýmý devam eden HES projeleri vadiyi olumsuz etkilemiþ. Söz konusu alan doðal sit alaný özelliklerini yitirmiþtir” dedi! TEMA Vakfý Rize Temsilcisi Nevzat Özer, “Deniz seviyesinden baþlayan ve kýsa sürede 3 bin metrelerin üzerine çýkan derin vadileri, þelâleler yaparak denize ulaþan dereleri, doðal yaþlý ormanlarý, binlerce bitki türü ve yaban hayatý, ilginç coðrafyasý, yöreye özgü mimarisi ve doðayla bütünleþmiþ sosyal ve kültürel özellikleriyle doðal sit alaný olduðu açýktýr” dedi. Özer, mahkeme kararlarýna raðmen süren inþaatlar sebebiyle çevrenin tahrip edildiðini hatýrlattý: “Senoz’da yapýmýna baþlanan iki HES projesinde Rize Ýdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararý vermesine raðmen inþaat faaliyetleri sürdü. Tabiî sit karakteri taþýyan bir alanda HES projelerine kolaylýkla ‘ÇED gerekli deðildir’ kararý verilmekte.”

Mustafa Duman 1 TL'ye ayakkabý satýyor. FOTOÐRAF: CÝHAN

Bu da ayakkabý açýlýmý! n HÜKÜMETÝN ‘demokratik açýlýmý’ndan esinlenen Bursalý ayakkabýcý, baþlattýðý ‘ayakkabý açýlýmý’ ile 1 TL’ye ayakkabý satýþýna baþladý. 50 yýllýk ayakkabýcý, elinde bulunan stoklarý eritmek için 1 ile 9 TL arasýnda ayakkabý satýþý yapmasý sebebiyle vatandaþlarýn akýnýna uðradý. Beþyýldýz Ayakkabý sahibi Mustafa Duman, Hükümetimizin baþlattýðý demokratik açýlýmdan esinlenerek biz de burada bir ayakkabý açýlýmý baþlattýk. Maksadýmýz burada hem elimizde biriken stoklarýmýzý eritmek, hem de ‘ekonomik açýlým’ yaparak halkýmýzýný alým gücüne katkýda bulunmak. 1 ile 9 TL arasýnda ayakkabý satýyoruz.” þeklinde konuþtu. Bursa / cihan

Dünya Kur’ân okuma birincileri Muðla’daydý n ANADOLU Gençlik Derneði Muðla Þubesi tarafýndan düzenlenen Kur’ân programý yoðun ilgi gördü. Sunuculuðunu Kur’ân okuma dünya birincisi Mustafa Özcan Güneþdoðdu’nun yaptýðý programda Yasin’den sonra diðer bazý sûrelerden bölümler, þiirler ve ilahiler okudu. Programa, belediye baþkanlarý ve yaklaþýk 3 bin 500 vatandaþ katýldý. Dünya Kur’ân okuma birincileri Suriyeli Hafýz Mustafa Cüleylati, Ýranlý Hafýz Muhammede Said Tusi ve Güney Afrikalý Hafýz Abdurrahman Sadien de Kur’ân ziyafeti verdi. Muðla / cihan

Meydana gelen 17 bin yangýnýn sebebi sigara n ÝSTANBUL'DA bu yýlýn 10 aylýk döneminde meydana gelen 28 bin 736 yangýndan 16 bin 965’i, yanýk haldeki sigara izmaritinden çýktý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý’nca hazýrlanan rapora göre, 2009 yýlý Ekim ayý sonuna kadar yaþanan 42 bin 608 itfaiye vak'asýndan 28 bin 736’sýný yangýnlar oluþturdu. Çýkýþ nedenlerine bakýldýðýnda, yangýnlarýn 16 bin 965’ine yanýk halde unutulan veya atýlan sigara izmariti, 1968’ine de kibrit, çakmak ya da elektrikli ev aletleriyle oynayan çocuklarýn sebep olduðu görüldü. Elektrik kontaðý sonucu 3 bin 855 yangýn çýkarken, baca yangýnlarýnýn sayýsý 1024 olarak raporda yer aldý. En fazla yangýn sýrasýyla Haziran, Temmuz ve Aðustos aylarýnda çýkarken, sadece Haziran ayýnda 6 bin 683 yangýn vak'asý kayýtlara geçti. Bu arada, 2008 yýlýnda meydana gelen 24 bin 889 yangýndan 13 bin 496’sý yanýk haldeki sigara izmariti nedeniyle çýkmýþ, 1367 yangýna da çakmak ya da kibritle oynayan çocuklar sebep olmuþtu.

Çevre Bakanlýðý kararýydý

Senoz Vadisi'nde yapýlan HES projelerinin, planlara göre yapýlmadýðý ifade ediliyor. Köylüler, vadinin; yayla turizmi geliþtirilerek deðerlendirilmesini istiyorlar. Bölgede, bütün itirazlara raðmen çevre tahribatý devam etti. FOTOÐRAFLAR: www.senozderesi.com arþivinden alýnmýþtýr.

HÜKÜMET, Doðu Karadeniz’de HES ataðýna kalkmaya karar verince, Rize’de ilk olarak Senoz Vadisi’ndeki iki projeye verilmiþti. Çevre ve Orman Bakanlýðý; 43 MW ve 20 MW’lýk her iki projeye de “ÇED ‘Çevresel Etki Deðerlendirme) Raporu Gerekli Deðildir” kararý vererek, santral inþaatlarýna baþlanýlmasýnýn yolunu açtý. Sonradan mahkeme kararlarýyla Bakanlýðýn “ÇED gerekmez” kararý iptal edildi, ancak inþaatlar sürdü.

Bayrak gibi buzaðý! n ARDAHAN'IN Posof ilçesindeki kýrmýzý renkli buzaðýnýn alnýndaki ay yýldýz, görenleri þaþýrtýyor. Aþýk Zülali Köyünde hayvancýlýk yapan Gökay Uludað’a bir yaþýndaki buzaðý, al nýn da ki hi lâl ve yýl dýz dan dolayý herkesin ilgi odaðý haline geldi. Büyümesiyle alnýndaki ay yýldýzýn daha da belirginleþtiði buzaðýya gözü gibi baktýðýný söyleyen çiftçi Uludað, bu hayvaný kesmeyeceðini ve çok iyi besleyeceðini belirtti. Ardahan / iha

Dev petrol platformu Çanakkale’den geçti n TÜRKÝYE Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) ile Brezilya firmasý Petrobras’ýn iþbirliðinde Karadeniz’de sondaj çalýþmasý yapmak için Norveç’ten yola çýkarýlan dev petrol arama platformu “Leiv Eiriksson” Çanakkale Boðazý’ndan geçti. Le iv, Ýs le Of Man bay rak lý “Normand Pioner” isimli römorkör tarafýndan çekilen 120 metre uzunluðunda, 86 metre ge niþ li ðin de ki dün ya nýn en büyük petrol platformlarýndan birisi. Çanakkale / iha

SiyahMaviKýrmýzýSarý

31 Aralik 2009  

Yeni Asya´nın 31 Aralık 2009 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you