Page 1


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:19 PM Page 4

S350

4

SYSTEM

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:19 PM Page 5

S350

aluset

SYSTEM

ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES

5


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:19 PM Page 6

S350

SYSTEM

ÔÅ×ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION

TEXNIKH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Ç óåéñÜ aluset S 350 åßíáé Ýíá ðëÞñåò óõñüìåíï óýóôçìá áëïõìéíßïõ, êáôÜëëçëï ãéá ôçí êáôáóêåõÞ åðÜëëçëùí êáé ÷ùíåõôþí êïõöùìÜôùí. ÄéáèÝôåé 3 ìåãÝèç öýëëùí êáé 14 ôýðïõò ïäçãþí ïé ïðïßïé ÷ñçóéìïðïéïýí ôéò íÝåò êëåéäáñéÝò (ÇñáêëÞò, ¢ôëáò), ìïíïý Þ ôñéðëïý êëåéäþìáôïò êáé üëåò ôéò Üëëåò. Äßíåé ôçí äõíáôüôçôá óôïí êáôáóêåõáóôÞ íá ÷ñçóéìïðïéåß ôïí ßäéï ÷áìçëü ïäçãü ðåñéìåôñéêÜ, êüâïíôÜò ôïí 45ï, Þ äýï äéáöïñåôéêïýò ïäçãïýò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôïí ÷áìçëü óôï åðÜíù êáé êÜôù ìÝñïò êáé äéáöïñåôéêü ðëåõñéêü, êüâïíôÜò ôïí 90ï. ×ñçóéìïðïéåß ñÜïõëá ìïíÜ äéðëÜ Þ êáé ôåôñáðëÜ. ÐáñÝ÷åé ôçí äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò õáëïðéíÜêùí ðÜ÷ïõò 22 mm. H êáôåñãáóßá ôùí ðñïößë ãßíåôáé óôï åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíï ðñåóÜêé ôçò PIEJA. Åðßóçò õðÜñ÷åé ðëÞñçò ãêÜìá åîáñôçìÜôùí ôá ïðïßá äéáôßèåíôáé áðü ôçí alusetaccessories óå åìðüñïõò. ÐÑÏÓÏ×Ç! 1. ÊáôÜ ôçí êáôåñãáóßá ôùí ðñïößë óôá óçìåßá ôïìÞò, ãéá íá áðïöå÷èåß ìåëëïíôéêü ðñüâëçìá äéÜâñùóçò, ðñÝðåé íá ãßíåôáé åðéêÜëõøç ìå êüëëá (áñìüêïëëá). 2. Ãéá ôç óùóôÞ ëåéôïõñãßá ôùí êïõöùìÜôùí, íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åîáñôÞìáôá ðïõ ðëçñïýí ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôçò aluset.

6

TECHNICAL DESCRIPTION aluset S 350 series is a complete aluminium sliding system which can be used for constructing sliding doors and windows. The system disposes 3 slide leaves and 14 types of rails which use the new locks one or three locking positions. The constructor can use the same sash frame, cutting it 45°, or two different sash frames using the same upper-down and a different one on the vertical sides, by cutting it 90°. It uses single, double or even fourfold rollers. It gives the possibility of using glasses up to 20mm thickness. The process of the profiles is made with the PIEJA punching machine. Furthermore, the alusetACCESSORIES has in stock a full range of accessories to trades. ATTENTION! 1. A covering of glue for joints or silicone (siliconisation of the mitre cut) must be apllied during the processing of the profiles at the cut off points, in order to avoid future corrosion problems. 2. For the proper functioning of the frames, accessories that fulfil the standards of aluset must be used.

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 29

S350

aluset

SYSTEM

ÐÉÍÁÊÁÓ ÊÏÐÙÍ ÐÅÑÓÉÄÙÍ - CUTTING SLATS TABLE

29


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 30

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ 35210 RUNNING SLIDE SASH WITH WING 35210 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 32mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 32mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

30

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 31

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

31


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 32

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2΄΄

32

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 33

S350

aluset

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

33


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 34

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ 35210 RUNNING SLIDE SASH WITH WING 35210 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 45mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 45mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

34

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 35

S350

aluset

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

35


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 36

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΡΑΓΑ 85mm DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX RAIL 85mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 42,5mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 42,5mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

36

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 37

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

37


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 38

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΡΑΓΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΣΑ 85mm DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX RAIL ΑΝD LATERAL FRAME 85mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 55,5mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 55,5mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

38

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 39

S350

aluset

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

39


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 40

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ MΕ ΦΥΛΛΑ 35225 - 35235 (ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ - ΚΑΣΑ) DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH WINGS 35225 - 35235 (FLAT CUTTING WING - FRAME) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ TΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 20mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS ΜULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH (FL - 20mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

40

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 41

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

41


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 42

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

42

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 43

S350

aluset

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

43


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 44

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΔΙΦΥΛΛH ΕΠΑΛΛΗΛH ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ 35218 DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH LATTERAL FRAME AND WING 35218 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 61mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 61mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

44

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 45

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

45


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 46

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΔΙΦΥΛΛH ΕΠΑΛΛΗΛH ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΜΕ ΦΥΛΛΟ 35218 DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH LATTERAL FRAME AND WING 35218 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 48mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 48mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

46

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 47

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

47


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 48

S350

48

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 49

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

49


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 50

S350

50

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 51

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

51


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 52

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΟΔΗΓΟ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX FRAME (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 43mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 43mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

52

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 53

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

53


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 54

S350

54

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 55

S350

aluset

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

55


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 56

S350

56

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 57

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

57


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 58

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 36,5mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 36,5mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

58

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 59

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

59


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 60

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ME ANOΞΕΙΔΩΤΟ ΟΔΗΓΟ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX RAIL FRAME (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 43mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 43mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

60

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 61

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

61


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 62

S350

62

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 63

S350

aluset

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

63


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 64

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ - ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ TΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 84mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS ΜULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH FL - 84mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

64

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 65

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

65


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 66

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΔΙΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ - ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) DOUBLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ TΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 140mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS ΜULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH (FL - 140mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

66

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 67

S350

aluset

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

67


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 68

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ME ANOΞΕΙΔΩΤΟ ΟΔΗΓΟ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX RAIL FRAME (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 36,5mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 36,5mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

68

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 69

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

69


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 70

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 43mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 43mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

70

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 71

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

71


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 72

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΦΥΛ.-ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ-ΣΙΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 84mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS MULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH FL - 84mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

72

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 73

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

73


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 74

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΦΥΛ.-ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ-ΣΙΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 90mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS MULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH FL - 90mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

74

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 75

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

75


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 76

S350

76

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 77

S350

aluset

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

77


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 78

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΔIΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΦΥΛ.-ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ-ΣΙΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) DOUBLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 43mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS MULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH (FL - 43mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

78

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:20 PM Page 79

S350

aluset

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

79


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 80

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ - CUTTING DIMENSIONS

ΔIΦΥΛΛΗ ΕΠΑΛΛΗΛΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΦΥΛ.-ΚΑΣΑ) DOUBLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 3mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS MULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH (FL - 3mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm

80

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 81

S350

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2΄΄ SCREW 8x1/2"

aluset

81


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 82

S350

82

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 83

S350

aluset

SYSTEM

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÅÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ - CONSTRUCTION DETAILS

83


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 84

S350 FL

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ ÃÉÁ 3ÖÕËËÁ/4ÖÕËËÁ - CUTTING DIMENSIONS FOR TRIPLE FOUR FOLD

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΑ & ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (IΣΗΣ ΚΟΠΗΣ) TABLE OF CUTTING FOR TRIPLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING)

FH

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ TRIPLE RUNNING SLIDE SASH ΚΑΣΑ 35120 - ΦΥΛΛΟ 35210 FRAME 35120 - WING 35210 ΚΑΣΑ 35120 - ΦΥΛΛΟ 35215 FRAME 35120 - WING 35215 ΚΑΣΑ 35120 - ΦΥΛΛΟ 35218 FRAME 35120 - WING 35218 WL=(FL+107)/3

35120 35210 21,5

WL=(FL+107)/3

75

WL=(FL+128)/3

85,5

85,5 WL=(FL+128)/4 85,5

FL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 128mm)/3 21,5 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm

WL=(FL+139)/3

35120 35218 21,5

WL=(FL+107)/3

WL=(FL+128)/3

35120 35215 21,5

75

FL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 107mm)/3 21,5 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm

WL=(FL+139)/3

91

FL

91

WL=(FL+139)/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 139mm)/3 21,5 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm

FL

FH

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ FOURFOLD RUNNING SLIDE SASH ΚΑΣΑ 35120 - ΦΥΛΛΟ 35210 FRAME 35120 - WING 35210 ΚΑΣΑ 35120 - ΦΥΛΛΟ 35215 FRAME 35120 - WING 35215 ΚΑΣΑ 35120 - ΦΥΛΛΟ 35218 FRAME 35120 - WING 35218 35120 35210 21,5

WL=(FL+105)/4

35120 35215 21,5

WL=(FL+127)/4 35120 35218

21,5

84

WL=(FL+138)/4

WL=(FL+105)/4

75 WL=(FL+127)/4

1,3

FL 1,3

85,5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 105mm)/4 75 WL=(FL+105)/4 21,5 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm WL=(FL+127)/4

85,5 85,5 WL=(FL+127)/4

FL WL=(FL+138)/4

WL=(FL+105)/4

1,3

WL=(FL+138)/4

91

91 FL

21,5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 127mm)/4 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm

WL=(FL+138)/4

21,5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 138mm)/4 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 85

S350

SYSTEM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ ÃÉÁ 3ÖÕËËÁ/4ÖÕËËÁ - CUTTING DIMENSIONS FOR TRIPLE FOUR FOLD

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (IΣΗΣ ΚΟΠΗΣ) TABLE OF CUTTING FOR TRIPLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING) FL

FH

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ (IΣΗΣ ΚΟΠΗΣ) TRIPLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING) ΟΔΗΓΟΣ / ΚΑΣΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ 35155 ΦΥΛΛΟ 35225 - ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 35235 / ΤΡΑΒΕΡΣΑ 35330 FRAME 35120 / LATTERAL FRAME 35155 WING 35225 / WING WITH HOOK 35235 / MULLION 35330

FL ML2=(FL+142.5/3

38,8

35155

38,8 35330 35235

60

1,3

69,5

35225 1,3

1,3

35330

35160

15

ML1=(FL-15)/3 =

ML1=(FL-15)/3 =

=

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL1 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 15mm)/3 ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL2 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 142,5mm)/3 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm

15

FL

FH

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ (IΣΗΣ ΚΟΠΗΣ) TRIPLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING)

FL ML2=(FL+193)/3

38,8

35155 35230

1,3

1,3

35160

15

ML1=(FL+10)/3 =

aluset

38,8 35335

77

1,3

=

ΟΔΗΓΟΣ / ΚΑΣΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ 35155 ΦΥΛΛΟ 35230 - ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 35240 / ΤΡΑΒΕΡΣΑ 35335 FRAME 35120 / LATTERAL FRAME 35155 WING 35230 / WING WITH HOOK 35240 / MULLION 35335

35240

35335

ML1=(FL+10)/3 =

1,3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL1 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 10mm)/3 ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL2 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 193mm)/3 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm

15

85


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 86

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ 45a ΓΙΑ ∆ΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ CONSTRUCTION DETAIL FOR DOUBLE SASH OPPOSED WINDOW WITH 45a CUTTED SASHES

Ο∆ΗΓΟΣ 35120 SASH FRAME 35120

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΝΟΧ 35135 INOX PROFILE 35135

ΓΩΝΙΑ E 3509 CORNER E 3509

Ο∆ΗΓΟΣ 35140 SASH FRAME 35140

86

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 87

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ο∆ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ∆ΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ RUNNING SASH FRAME FOR DOUBLE SASH WINDOW ASSEMBLY DETAIL

Ο∆ΗΓΟΣ 35171 SASH FRAME 35171

Ο∆ΗΓΟΣ 35120 SASH FRAME 35120

aluset

87


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 88

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ο∆ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ SASH FRAME FOR GLASS - SCREEN - SHUTTER ASSEMBLY DETAIL

Ο∆ΗΓΟΣ 35174 SASH FRAME 35174

ΕΝΙΣΧΥΣΗ INOX INOX PROFILE

Ο∆ΗΓΟΣ 35145 SASH FRAME 35145

88

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 89

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ο∆ΗΓΟΥ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ 35158 ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ Ο∆ΗΓΟ 35165 ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ SASH FRAME 35158 WITH ADDITIONAL SASH FRAME 35165 FOR GLASS - SCREEN SHUTTER ASSEMBLY DETAIL

Ο∆ΗΓΟΣ 35158 SASH FRAME 35158

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 35165 ADDITIONAL SASH FRAME 35165

ΕΝΙΣΧΥΣΗ INOX 35135 ΙΝΟΧ PROFILE 35135

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 35145 HORIZONTAL SASH FRAME 35145

aluset

89


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 90

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ο∆ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΙΤΑ RUNNING SASH FRAME WITH SCREEN DETAIL

Ο∆ΗΓΟΣ 35176 SASH FRAME 35176 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 35177 ADDITIONAL SASH FRAME 35177

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΝΟΧ 35135 INOX PROFILE 35135

Ο∆ΗΓΟΣ 35138 SASH FRANE 35138

90

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 91

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ 35215 ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH 35218

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ E 3556 SASH STOPPER E 3556

ΦΥΛΛΟ 35215 SASH 35215

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ E 0485 CORNER JOINT E 0485

ΡΑΟΥΛΟ E 3541 ROLLER E 3541

aluset

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ E 4201 ALIGNMENT CORNER E 4201

91


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 92

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ 35218 ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH 35218

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ E 3550 SASH STOPPER E 3550

ΦΥΛΛΟ 35218 SASH 35218

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ E 0485 CORNER JOINT E 0485

ΡΑΟΥΛΟ E 3536 ROLLER E 3536

92

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ E 4201 ALIGNMENT CORNER E 4201

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 93

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ 35220 ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH 35220

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ Ε 3505 SCREEN STOPPER Ε 3505

ΦΥΛΛΟ 35220 SASH 35220

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Ε 0404 CORNER JOINT E 0404

ΡΑΟΥΛΟ Ε 3530 ROLLER E 3530

aluset

93


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 94

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΣΙΤΑΣ 28830 ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH SCREEN 28830

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ Ε 2805 SCREEN STOPPER E 2805

ΦΥΛΛΟ 28830 SASH 28830

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Ε 0460 CORNER JOINT E 0460

ΡΑΟΥΛΟ Ε 2830 ROLLER E 2830

94

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 95

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ SASH FOR LOCK ASSEMBLY DETAIL

ΦΥΛΛΟ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ 35225 Ή 35230 SASH FOR LOCK 35225 OR 35230

ΤΡΑΒΕΡΣΑ 35330 Ή 35335 TRANSOM 35330 OR 35335

aluset

95


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 96

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ SASH WITH HOOK ASSEMBLY DETAIL

ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 35235 Ή 35240 SASH WITH HOOK 35235 OR 35240

E 3562

ΤΡΑΒΕΡΣΑ 35330 Ή 35335 TRANSOM 35330 OR 35335

96

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 97

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟ 35215 LOCK PLACEMENT DETAIL IN WING 35215 20

170

ΦΥΛΛΟ 35215 SASH 35215

46

17

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟ 35225 LOCK PLACEMENT DETAIL IN WING 35225 20

170

ΦΥΛΛΟ 35225 SASH 35225

46

17

aluset

97


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 98

S350

SYSTEM

TÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÅÓ ÔÏÌÅÓ - 3D SECTIONS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ Ε 3504 ΓΙΑ ∆ΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ COVER CLIP E 3504 FOR PROFILE 35325

ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΙΝΙ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - 76 mm RABBET CUTTING HEIGHT = SASH HEIGHT - 76 mm

ΦΥΛΛΟ 35215 SASH 35215

ΜΠΙΝΙ 35325 RABBET 35325 Ο∆ΗΓΟΣ 35120 FRAME 35120

ΤΑΠΑ Ε 3504 COVER CLIP E 3504

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ Ε 3553 ΓΙΑ ∆ΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ COVER CLIP E 3553 FOR PROFILE 35317

ΤΑΠΑ Ε 3553 COVER CLIP E 3553 ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΙΝΙ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - 76 mm RABBET CUTTING HEIGHT = SASH HEIGHT - 76 mm

ΦΥΛΛΟ 35215 SASH 35215

ΜΠΙΝΙ 35317 RABBET 35317 Ο∆ΗΓΟΣ 35120 FRAME 35120

98

ΤΑΠΑ Ε 3553 COVER CLIP E 3553

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 99

S350

SYSTEM

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) E 0485 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ SCREWING CORNER JOINT

E 0404 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 35220 SCREWING CORNER JOINT

E 0460 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 28830 SCREEN CORNER JOINT 28830

E 3501 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ STOPPER

E 3502 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ STOPPER

aluset

99


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 100

S350

SYSTEM

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) E 3503 ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ COVER CLIP FOR HOOK

E 3504 ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ 35317 COVER CLIP FOR ADAPTOR 35317

E 3505 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ ABSORBER FOR SCREEN WING

E 2805 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ 28830 ABSORBER FOR SCREEN WING 28830

E 3550 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ 35210 & 35218 ABSORBER FOR WING 35210 & 35218

100

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 101

S350

SYSTEM

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) E 3510 ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΟΠΕΡ ∆ΙΦΥΛΛΩΝ DOUBLE WING STOPPER

E 3511 ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΟΠΕΡ ∆ΙΦΥΛΛΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΙΤΑΣ 28830 STOPPER FOR SMALL DOUBLE SCREEN WING 28830

E 4201 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (5,5x1,5) ALIGNMENT CORNER (5,5x1,5)

E 3509 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ ALIGNMENT CORNER FOR SASH FRAME

E 3553 ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ 35325 COVER CLIP FOR ADDAPTOR 35325

aluset

101


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 102

S350

SYSTEM

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) E 3515 ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ LOCK FOR SLIDING SASH

E 3516 ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ HANDLE FOR SLIDING SASH

E 3517

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ LOCK FOR SLIDING SASH

E 3519 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΠΟΥΤΟΝ LOCKING HANDLE

102

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 103

S350

SYSTEM

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) E 3512 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ WEATHER STRIP

E 3562 ΤΑΠΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ FLAT CUTTING COVER CLIP FOR WING

E 3556

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ 35215 ABSORBER FOR WING 35215

E 3535 ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟ Q22 ΓΙΑ 35210, 35218 SINGLE ROLLER Q22 FOR 35210, 35218

E 3540 ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟ Q25 ΓΙΑ 35215, 35230, 35235 SINGLE ROLLER Q25 FOR 35215, 35230, 35235

aluset

103


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 104

S350

SYSTEM

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) E 3536 ΡΑΟΥΛΟ ∆ΙΠΛΟ Q22 ΓΙΑ 35210, 35218 SINGLE ROLLER Q22 FOR 32510, 35218

E 3541 ΡΑΟΥΛΟ ∆ΙΠΛΟ Q25 ΓΙΑ 35215, 35330, 35335 DOUBLE ROLLER Q25 FOR 35215, 35330, 35335

E 3542 ΡΑΟΥΛΟ ΤΕΤΡΑΠΛΟ Q25 ΓΙΑ 35215, 35330, 35335 QUADRUPLE ROLLER Q25 FOR 35215, 35330, 35335

E 3530 ΡΑΟΥΛΟ ΣΙΤΑΣ 35220 ROLLER FOR PROFILE 35220

E 2830 ΡΑΟΥΛΟ ΣΙΤΑΣ 28830 ROLLER FOR PROFILE 28830

104

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 105

S350

SYSTEM

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ACCESSORIES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) E 3575 ΚΑΛΥΜΠΡΑ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ (ΦΥΛΛΟ 35210) JIG FOR LOCKS (WING 35210)

E 3585 ΚΑΛΥΜΠΡΑ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ (ΦΥΛΛΟ 35215) JIG FOR LOCKS (WING 35215)

E 3591 ΚΑΛΥΜΠΡΑ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ (ΦΥΛΛΟ 35218) JIG FOR LOCKS (WING 35218)

E 2014 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ (ΦΟΥΣΚΑΚΙ) SEALING GASKET

E 3514 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΤΑΣ SCREEN MESH HOLDER

aluset

105


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 106

S350

SYSTEM

ÐÑÅÓÓÁÊÉ - PERFORATOR

ΠΡΕΣΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ S-350 - ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ PERFORATOR FOR SLIDING SYSTEM S-350 - PERFORATION PHASES FOR PROFILES B. ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΧΥΤΗ Ο∆ΗΓΩΝ S 350 & S 280 WATER DRAINAGE FRAME PERFORATION

C. ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΘ. Ο∆ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

PERFORATION FOR VERTICAL FRAMES FOR ASSEMBLING WITH HORIZONTAL

Α. ∆ΙΑΤΡΗΣΗ Ο∆ΗΓΩΝ 45a ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΓΩΝΙΑ Ε 3509 PERFORATION FOR CORNER E 3509

K. ΚΟΠΤΙΚΟ ΝΕΥΡΩΝ KΑΘΕΤΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ

D. ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 35220 PERFORATION FOR CORNER JOINT FOR SCREEN 35220

RIB PUNCHING FOR VERTICAL SASH FRAMES

A

B

C

D

E

F G

H

I

J

K

aluset

E 3528

F. ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ∆ΙΦΥΛΛΗΣ ΣΙΤΑΣ 35315 SCREEN RABBET 35315 PUNCHING

E. ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ PERFORATION FOR CORNER JOINT FOR SASHES

G. ΚΟΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ ΚΟΠΗΣ 90° ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ∆ΕΣ PUNCHING FOR 90° SASHES FOR CONNECTION WITH TRANSOM

H. ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ 90° ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ 90° PERFORATION 90° SASHES FOR TRANSOM CONNECTION & HOOK COVER

106

I. ΚΟΠΤΙΚΟ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ 45° HOOK COVER PERFORATION FOR 45° SASHES

J. ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 28830 PERFORATION FOR CORNER JOINT FOR SCREEN 28830

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 107

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ aluset

107


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 108

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 108

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 109

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ aluset

109


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 110

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 110

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 111

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ aluset

111


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 112

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 112

aluset


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 113

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ aluset

113


S350_21x29rahi8mm_S350_21x29rahi8mm.qxd 7/20/2011 2:21 PM Page 114

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ - NOTES

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 114

aluset

s350  

aluset 4 ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES aluset 5 ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES 6 ATTENTION! 1. A covering of g...