Page 1

166

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

±ı‹fiı ±Î ¿‹Î‰Î ‹ÎÀı ±Î ⁄‘_ …‰_ ’Õı »ı. ŒÌÀfiıÁ ◊÷_ fi◊Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı «ÎÏflhÎ fi◊Ì. «ÎÏflhÎ⁄‚ Ωı¥±ı ! ≠ë¿÷ν — Ωı ÏÂZο˘ … Á_’ÒHν ˢ› fiËŸ, ÷˘ ±ı ·˘¿˘ VÀ<ÕLÀ

fiı ¿¥ flÌ÷fiÎ ÷ˆ›Îfl ¿flÌ Â¿ı, ’ÒHν ◊‰Î ‹ÎÀı ? ÿÎÿÎlÌ — VÀ<ÕLÀ ÷˘ ÏfiÂ΂‹Î_, «ÎÏflhΉÎfi ’vÊ ¬˘‚Ì ¿ÎœÌ

±fiı ±ı¿-±ı¿ …HÎfiı ËΩfl-ËΩfl »˘¿flÎ_ Á˘Ó’˘ ÷˘ ÷ˆ›Îfl ◊Λ ! ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ı¿ ·Î¬ ‹ÎHÎÁ ·Î‰˘, Ë_ ω‘Ìfi ‰fi ›fl ÷ˆ›Îfl ¿flÌ ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl »\_ ! ±ı¿ ·Î¬ VÀ<ÕLÀ˘ ·Î‰˘ ! vvvvv

(9) ‹‘fl-ŒÎ‘flfiÌ ŒÏfl›Îÿ˘ ! ‹˘Õ˘ ∂Ãı ÷˘ ‹Î-⁄Î’fiÌ ¿«¿«; ¿Ëı ‰ Îfi _ ⁄_ ‘ ¿fl˘ ±ı … flV÷˘ Á«! ≠ë¿÷ν — ˉı ±‹ı ÷˘ »˘¿flÎ_fiı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ¤¥, Á‰Îflı

‰Ëı·Î ∂Ã˘, ‰Ëı·Î ¤H΢. ’HÎ ±Î…fiÎ »˘¿flα˘ ⁄‘Î … ‹˘ÕÎ ∂Ãı, ÁÒ›˝‰_ÂÌ. ˉı ±Î fl˘…fiÌ … ÀÁ· CÎfl‹Î_ ◊›Î ¿flı »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiı ÷‹ı ¿ıÀ·Î ‰Î√ı ∂Ã˘ ? ≠ë¿÷ν — Ë_ ÷˘ ’Î_« ‰Î√ı ∂Ã<_ »\_. ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ÁÎËı⁄ ? ≠ë¿÷ν — ÁÎËı⁄ ’HÎ ’Î_«-ÁÎÕÎ ’Î_«ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ¿ı ! ÷˘ ’»Ì ˉı ±ı‹fiı, »˘¿flÎ_±˘fiı ±Î

Á‹Ω‰Ì-’ÀΉÌfiı ¿Î‹ ·ı‰_ ’Õı. ≠ë¿÷ν — »˘¿fl˘ ÿÁ ‰Î√÷Î Á‘Ì ¨CÎÌ flËı÷˘ ˢ›, ÷˘ ‹fiı

√VÁ˘ ±Î‰ı ±fiı ÷ıfiı Ë_ T›Î…⁄Ì √b_ »\_ !


168

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ √VÁ˘ ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì »˘¿fl˘ ‹Îfiı fiËŸ, Ωı

√VÁ˘ fiÎ ±Î‰÷˘ ˢ› ÷˘ »˘¿fl˘ ÷‹Îv_ ‹ÎL› flάı. ÷‹ÎflÌ fi⁄‚Î¥ ÿı¬ı ±ıÀ·ı ±ı »˘¿fl˘ Â_ ΩHÎı ¿ı ±Î‹fi˘ V‰¤Î‰ … ±ı‰˘ »ı, ωϫhÎ V‰¤Î‰‰Î‚Î »ı ±fiı ⁄ËÎfl ·˘¿˘fiı ¿Ëı › ¬fl˘ ¿ı “‹ÎflÎ ŒÎ‘fl ±ıÀ·Î ωϫhÎ V‰¤Î‰fiÎ »ı, ‰Î÷ ‰Î÷‹Î_ Ï«Ïœ›Î ¿flı »ı ! ±ı‰_ ⁄˘·ı ±ı. ±ı ÷˘ ⁄Î’ ≠¤Î‰ÂÎ‚Ì Ë˘‰˘ Ωı¥±ı ! ⁄Î’ »˘¿flÎ ΩıÕı √VÁ˘ fiÎ ◊Λ fiı ÷˘ »˘¿fl˘ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı … ! ±Î ÷˘ √VÁı ◊Λ ÷ı fi⁄‚Î¥ ÿı¬ı »ı fiı ±ıÀ·ı ¤Õ¿ı »ı ¿ı ±Î @›Î_ ŒÁΛ˘ Ë_ ±ËŸ ! ±Î‰Î ‹Î⁄Î’ @›Î_ ‹Y›Î ! ±ı‰_ ⁄‘_ ÃÁΛ ‹fi‹Î_ ! ‹fiı »˘¿flÎ ¿ËÌ ÿı »ı, ¿ı ±‹ÎflÎ ‹Î-⁄Î’ ÷˘ ÁΉ ¿oÕ‹ »ı ! ±Î’HÎı ¿oÕ‹ fiËŸ flËı‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı Ï⁄·¿<· ¿flı@À, ±ıÀ·ı fi⁄‚Î¥ fiÎ µI’Lfi ◊Λ. fi⁄‚Î¥ ∂¤Ì ◊÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ fiËŸ ¿Ëı‰_ ÁÎv_, ±ı¿ …B›Î±ı ⁄ıÁÌ flËı‰_. ±fiı ¿èÎÎ◊Ì Á‘fl÷˘ fi◊Ì. fi⁄‚Î¥ ˢ› I›Î_ Á‘Ì Á‘flı … fiËŸ. I›Î_ Á‘Ì ÷˘ ’ı·˘, ÷‹ÎflÎ ÿı¬Î‰ ¬Î÷fl ¿flı. ’λ‚◊Ì ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ±‰‚˘ ¿flı. ≠ë¿÷ν — Á‹Î…fiÌ T›‰V◊Î ’HÎ Ω‚‰Ì flά‰Ì ’Õı, fiËŸ ÷˘

±ı ±T›‰„V◊÷. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı Á‹Î…fiÌ T›‰V◊Î Ω‚‰Ì fi ¿Ëı‰Î›. fiÎ

Á‹…‰Î◊Ì ’˘÷ı √‹ı ÷ı‹ ‰÷ı˝, √VÁ˘ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. Á‹Î… ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ¿ı √VÁ˘ ¿fl˘. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‘Îfl˘ ¿ı ±ËŸ›Î ¿˘¥ √LÕα˘ «˘flÌ ¿fl÷Πˢ›

±fiı ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ±ıfiı ÿoÕ fiÎ ¿flı ÷˘ ±ı «Î·ı fiËŸfiı. ÿoÕ ÷˘ ¿fl‰˘ … Ωı¥±ıfiı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿fl‰_ … ’Õı. ±ı‹Î_ «Î·ı … fiËŸ. ÿoÕ ¿fl˘ ÷ıfi˘

‰Î_‘˘ fiËŸ, ’HÎ √VÁ˘ ◊‰˘ ±ı ‰Î_‘˘ »ı. fi⁄‚Î¥ fiÎ ◊‰Ì Ωı¥±ı. ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_, fi⁄‚Î¥ ◊Λ ÷˘ Á΋Π‹ÎHÎÁ µ’fl ≠¤Î‰ fiÎ ’Õı ±fiı ≠¤Î‰ fiÎ ’Õı ±ıÀ·ı ¿Î›˝ ◊Λ fiËŸ. ¿˘¥ ’HÎ ¿Î›˝, Ëo‹ıÂÎ ≠¤Î‰◊Ì … ◊Λ »ı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ω«ÎflÌ ±fiı fi⁄‚Î¥ ˢ› ÷˘ ⁄˘·‰ÎfiÌ fiËŸ. ±Î‰_ fi⁄‚Î¥◊Ì ‹ÎHÎÁfiı »˘¿flα˘ ⁄‘Î ⁄√ÕÌ Ω› »ı ⁄‘Î. ±ıfi˘

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

169

±Î‰÷˘ ¤‰ ⁄√ÎÕı »ı Ï⁄«ÎflÎ_. ±I›Îflı ÷˘ ±Î’HÎÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ÿ˘Õı, ’HÎ ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ¿flı ¿ı ±Î‰_ ‹fiı ¬˘À<_ ¿Ëı »ı fiı ¨‘ı flV÷ı ÿ˘flı »ı, ±ıÀ·ı ±‰‚_ ⁄√ÎÕı ±ıfi˘ ±Î‰÷˘ ¤‰. ±ıÀ·ı ±Î‰÷˘ ¤‰ fi ⁄√Õı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î’HÎı ±ıfiı ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ëı‰_. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì CÎfl‹Î_ ±I›Îflı ⁄‘Î ¤ı√Î_ flËı÷Πˢ›, ÷˘ ¿Â_ ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸfiı ±ı‹. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ¿Ëı‰Îfi_ ⁄‘_ ›, ’HÎ flÎ√¶ıÊ ‰√flfi_ Á‰Îflı ¿Ë̱ı ¿ı ÷‹ı ⁄‘Î ‰Ëı·Î µÃ˘ ÷˘ Â_ ¬˘À<_ ? I›Îflı ¿Ëı, “±‹ı ‰Ëı·Î fi◊Ì ∂ÉÎfiÎ, ⁄Ë ¿« ¿« fiÎ ¿flÌ” I›Îflı ¿Ëı‰_, “ˉı ¿« ¿« fiËŸ ¿v_” ±ı‹ ¿Ëı‰Îfi_ ±Î’HÎı, ·˘¿˘ ÷˘ ¿« ¿« ¿flıfiı ! ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ⁄‘Î ⁄Ë ±Î »˘¿flα˘ ˢ›, V¿>·ı ÁÎ◊ı …‰Îfi_ ˢ›. LËΉÎ-‘˘‰Îfi_ ˢ› ±fiı ±ı ⁄‘Î ±Îfl΋◊Ì ¿fl÷Πˢ›fiı, ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı ±ı ¿Ëı, ÷Îflı ¿Â_ ¿˘¥fiı ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿Ëı‰_ ’Õı ¬v_, ¿Ëı‰_ ÷˘ ’Õı, ˷Ή_ ÷˘ ’Õı. CÎ_À ‰√ÎÕ‰˘. ≠ë¿÷ν — ±fiı ±ı ÷˘ Á‰ÎflfiÎ fiÌ¿‚Ì Ω› fiı flÎhÎı ±Î‰ı. ±ıÀ·ı CÎfl‹Î_ Â_ ±Î‰ı Ω›, ¬Î‰Î-’̉Îfi_ ’»Ì ¬⁄fl ’Õı fiËŸ. hÎHÎ √ı·fi ÷˘ ÿÒ‘ ·Î‰‰Îfi_ fl˘…. ÿÒ‘ ±ÎÀ·_ fiΠˢ› ÷˘ “ÿÒ‘ fi◊Ì” ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ÷˘ ’Õıfiı, ±ıÀ·ı ±Î ‹fiı ¿Ëı, ÷Îflı ¿Â_ ¿˘¥fiı ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ ±ı‹. ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ¿Ëı‰Îfi_. fiËŸ ¿Ëı‰_ ±ı › √fi˘ »ı ±fiı “¿Ëı ¿Ëı ¿fl‰_” ±ı › √fi˘ »ı. ¿Ëı‰Îfi_ ±fiı flÎ√-¶ıÊ fiËŸ flά‰Îfi˘. ≠ë¿÷ν — fiÎ, flÎ√¶ıÊ ÷˘ …flÎ › fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — “fiÎ ¿Ëı‰_” ±ı ±ı¿ Ω÷fi˘ ±Ëo¿Îfl »ı. …ı fiÌ¿‚Ì Ω›, ±ı ⁄˘·Ì √›Î ’»Ì ’ı·Î ¿ËıÂı, ±Î‰_ Â_ ⁄˘·˘ »˘ ? ÷˘ ¿Ë̱ı, ±Î ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ √¥. ˉı fiËŸ ⁄˘·_. ±ı¿ ¤¥ ¿Ëı »ı, ±‹Îfl˘ ¤hÎÌΩı fl˘… fi‰ ‰Î√ı ∂Ãı »ı. CÎfl‹Î_ ¿Â_ ¿Î‹ ◊÷_ fi◊Ì. ’»Ì CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ‹ÎHÎÁ˘fiı ’Ò»›_ ¿ı ±Î ‰Ëı·˘ fi◊Ì


170

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

∂Ã÷˘ ±ı ÷‹fiı ⁄‘Îfiı fi◊Ì √‹÷_ ? I›Îflı ⁄‘Î_ › ¿Ëı »ı ¿ı ±‹fiı fi◊Ì √‹÷_, »÷Î_ › ±ı ‰Ëı·˘ ∂Ã÷˘ … fi◊Ìfiı. ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ±ÎT›Î ’»Ì ÷˘ ∂Ãı »ı ¿ı fi◊Ì ∂Ã÷˘ ? I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı I›Îfl ’»Ì › ±ı¿ ¿·Î¿ı ∂Ãı »ı. ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ÁÒ›˝fiÎflΛÎHÎfiÌ › ‹›Î˝ÿÎ fi◊Ì flά÷˘ ? ‹ÎÀı ÷˘ ±ı ⁄Ë ‹˘À˘ ‹ÎHÎÁ ËÂı fiı ? fiËŸ ÷˘ ·˘¿ ÷˘ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ±Î‰÷Î ’Ëı·Î_ ’˘÷ı ∂ÃÌ Ω›, ’HÎ ±Î ÷˘ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiı › fiËŸ √Î_Ã÷˘. ’»Ì ±ı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, ˉı ÷‹ı ¿o¥¿ Ã’¿˘ ±Î’˘. ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ±‹Îflı Ã’¿˘ fiÎ ±’Λ. ±‹ı Ã’¿˘ ±Î’‰Î_ fi◊Ì ±ÎT›Î. ±‹ı Á‹…HÎ ±Î’‰Î ±ÎT›Î »Ì±ı. ±‹Îfl˘ Ã’¿Îfi˘ ‰ı’Îfl … fiËŸ. ±‹Îflı ÷˘ Á‹…HÎ ±Î’‰Îfi˘ ‰ı’Îfl. ’»Ì ±ı »˘¿flÎ_fiı ¿èÎ_ ¿ı ÿ½fi ¿flÌ ·ı, ’»Ì ⁄˘·…ı ¿ı ÿÎÿÎ, ‹fiı ‰Ëı·_ ∂ÉÎfiÌ Â„@÷ ±Î’˘. ±ıÀ·_ ¿flÎT›Î ’»Ì CÎflfiÎ_ ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘fiı ¿èÎ_ ¿ı ˉı ±ı «ÎfiÎ ÀÎ¥‹ı fiÎ ∂Ãı ÷˘ ±Î’HÎı ’Ò»‰_ ¿ı ±˘œÎÕ<_ ¤¥ ÷fiı. ‰¬÷ı Ï›΂ÎfiÌ ÃoÕÌ »ı ÷ı ±˘œ‰_ ˢ› ÷˘ ±˘œÎÕ<_. ±ıÀ·ı ‹U¿flÌ ¬Î÷fl fiËŸ, flÌ÷Áflfi_ ±ıfiı ±Î’HÎı ±˘œÎÕ‰_. CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘±ı ±ı‰_ ¿›*. ÷ı » ‹ÏËfi΋Î_ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ‰Ëı·˘ ∂Ãı »ı ±ı ¤¥, ¿ı CÎflfiÎ_ ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘fiÌ ⁄Ò‹ ‹ÀÌ √¥. ±Î ·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı ±‹Îflı ±ı‹fiı Á‘Îfl‰ÎfiÎ fiËŸ ? …ı Á‘ÎflfiÎflÎ ±ËŸ …√÷‹Î_ ’Î@›Î »ı fiı ±ı ·˘¿˘±ı … ±Î‹fiı ⁄√ÎÕuÎ »ı. ¿ÎflHÎ ±ı flV÷˘ ΩHÎ÷Î_ fi◊Ì. ‰¿Ì·Î÷fi˘ ‘_‘˘ ¿fl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õ÷˘ ˢ›. ±ı ‹ÎHÎÁfiı ‰¿Ì·Î÷ ¿fl‰Î ÷ıÕÌ …¥±ı ÷˘ ?

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

171

⁄‘Ì ‹‚Âı.

fl‹÷̛΂fiı ‰Î‚‰Î ¤HΉÎ; ›˘…fiÎ ¥fi΋fiÌ ¿Îœ˘ ∞÷‰Î! ≠ë¿÷ν — ±Î…fiÎ »˘¿flα˘ ¤HΉΠ¿fl÷Î_ fl‹÷‹Î_ K›Îfi ‰‘Îflı

±Î’ı »ı, ÷ı±˘fiı ¤HÎ÷fl ÷flŒ ÿ˘fl‰Î_ ÷ı‹fiÌ ’ÎÁı◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î‹ ·ı‰_, …ı◊Ì »˘¿flα˘ ≠I›ı ¿o¿ÎÁ ∂¤˘ fiÎ ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ¥fi΋fiÌ ›˘…fiÎ ¿Îœ˘ fiı. »˘¿flÎfiı ¿Ë̱ı ¿ı ’Ëı·˘

fi_⁄fl ±Î‰Âı ÷ıfiı ±ÎÀ·_ ¥fi΋ ±Î’Ì ±fiı »ß˘ fi_⁄fl ±Î‰Âı ÷ıfiı ±ÎÀ·_ ¥fi΋. ±fiı ’ÎÁ ◊Âı ÷ıfiı ±ÎÀ·_ ¥fi΋. ¿o¥¿ ±ıfiı ÿı¬ÎÕ˘. Ë‹HÎı ÷fl÷ … ‰ı’Îfl ◊Λ ±fiı ÷ı‹Î_ fiŒ˘ ◊Λ ±ı‰_ ¿o¥¿ ÿı¬ÎÕ˘ ±ıfiı ÷˘ ··¿ÎflÂı. ⁄ÌΩı flV÷˘ Â_ ¿fl‰Îfi˘ ! fiËŸ ÷˘ ≠ı‹ flά˘. Ωı ≠ı‹ ˢ› fiı ÷˘ »˘¿flÎ ⁄‘_ › ‹Îfiı. ‹ÎflÌ ΩıÕı »˘¿flα˘ ⁄‘_ › ‹Îfiı »ı. Ë_ …ı ¿Ë_ ±ı ¿fl‰Î ÷ˆ›Îfl »ı. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕ ’ÎÕ ¿fl‰Ì ’Õı. ’»Ì …ı ¿flı ±ı ÁΫ_. ≠ë¿÷ν — »˘¿fl˘ ¿o¥ ⁄Ì…\_ ¿o¥ ¤HÎ÷˘ fiΠˢ› I›Îflı ÷˘ ±ı‹fiı

‰œ‰_ ’Õı, ±ıfiı ¿Ëı‰_ ’Õıfiı ‰Î_«‰Î ⁄ıÁ‰Î ‹ÎÀı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ¿ıÀ·Ì ‰Îfl ? ⁄ı ¿·Î¿ Á‘Ì ? ≠ë¿÷ν — fiÎ, fiÎ, ±ı‹ fiËŸ. ⁄ı ¿·Î¿ ±ı‹ fiËŸ.

±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷ …\ÿÌ ÷ı ‹˘Õ˘ ∂Ãı fiı ¿Î‹ ‰‘Îflı ¿flı fiı ±yfl‹Ì «Îfl ‰ÎB›Îfi˘ ∂Ãu˘ ˢ› ÷˘ › ¿Â_ fiÎ ¿flı. Ë_ › ÿflı¿ ¿Î‹‹Î_ Ë_‹ıÂÎ_ “·ıÀ” Ë÷˘. V¿>·‹Î_ › CÎ_À ÁÎ_¤Y›Î ’»Ì◊Ì CÎıfl◊Ì fiÌ¿‚÷˘ ±fiı ¿Î›‹ ‹ÎV÷flfi˘ ¿¿‚ÎÀ ÁÎ_¤‚÷˘ ! ˉı ‹ÎV÷flfiı ÂÌ ¬⁄fl ¿ı ‹ÎflÌ ≠¿ÚÏ÷ Â_ »ı ? ÿflı¿fi_ “flVÀfi” …\ÿ_, “’ÌVÀfi” …\ÿ_ …\ÿ_ ˢ›. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‹˘Õ΋Î_ “ÏÕÏÁ„M·fi” fiÎ flËı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹˘Õ˘ ∂Ãı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÷‹ı ¿¿‚ÎÀ ¿fl˘ ÷ı …

“ÏÕÏÁ„M·fi” fi◊Ì. ‹ÎÀı ÷‹ı ¿¿‚ÎÀ ¿fl‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘. ÷‹Îflı …ı …ı „@÷±˘ ‹Î√‰Ì ˢ›, ÷˘ ±Î “ÿÎÿΔ ’ÎÁı fl˘… Á˘-Á˘ ‰¬÷ ‹Î√Ωı,

ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Ì ‰Îfl ¿Ëı‰_ ’Õı ? ≠ë¿÷ν — ±ı »˘¿flÎfi_ ¤HΉ΋Î_ ·ZÎ … fi◊Ì. ±ı »˘¿flÎfiı ⁄Ì∞

¿˘¥ ·Î¥fifiÌ ±_ÿfl flÁ »ı, ¤HΉ΋Î_ flÁ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁfiı flÁ fiΠˢ› fiı ÷ı …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı

‹ıÏÀˇ¿ Á‘Ì Ω› ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. ±ı Ï⁄{fiıÁ‹ıfi ◊‰Îfi˘ ˢ› ±fiı ’»Ì ‹ËŸ ≠¿ÚÏ÷ ±ı‰Ì ˢ›, ÷ıfiı ¿˘¥ Â_ ¿flı ? fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ¤HΉÎfi_ »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ ¿Ë̱ı ÷˘ › fiÎ »˘ÕÌ ÿı. »˘¿fl΋Î_ Ωı‰_ ¿ı ¿›Î ¿›Î √H΢ ±ıfi΋Î_ ‰÷ı˝ »ı. ÷ı ±Î’HÎı Ωı‰_


172

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

¿ı «˘flÌ ¿fl÷˘ fi◊Ì, ΩHÎÌ Ωı¥fiı ∞‰ÕÎ_ ‹Îfl÷˘ fi◊Ì. ±ı‰_ ⁄‘_ Ωı¥ ·ı‰_ ’Õı, ÷˘ «·Î‰Ì ·ı‰Î›. ≠ë¿÷ν — ‹Ò‚ ≠ë ±ı‹ »ı ¿ı »˘¿flα˘fiı ±Î’HÎı CÎHÎÌ flÌ÷ı Á‹Ω‰Ì±ı ¤HΉΠ‹ÎÀı. ’HÎ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ÷˘ › ±ı ·˘¿˘ Á‹…÷Î_ fi◊Ì, ±Î’b_ ÁÎ_¤‚÷Î fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷ı fi◊Ì ÁÎ_¤‚÷Î ±ıÀ·ı ‹Î ◊÷Î_ ±Î‰Õu_ fiËŸ

÷ı◊Ì. ‹Î ◊÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘ ¿ı‹ fiÎ ÁÎ_¤‚ı ? ¿ı‹ ±ıfi˘ »˘¿fl˘ ‹Îfi÷˘ fi◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı, “±ıfiÎ ‹Î-⁄Î’fi_ ±ıHÎı ‹ÎL›_ … fiˢ÷_ fiı.” ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı‹Î_ ‰Î÷ΉflHÎfi˘ ÿ˘Ê ¬fl˘ ¿ı fiÏË ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ‰Î÷ΉflHÎfi˘ ÿ˘Ê fiËŸ. ‹Î-⁄Î’fiı ‹Î-⁄Î’ ◊÷Î_

… ±Î‰Õu_ fi◊Ì. ‹Î-⁄Î’ ◊‰_ ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ »ı, ‰ÕÎ≠‘Îfi ◊‰_ ±ı …‰Î⁄ÿÎflÌ ±˘»Ì ˢ›. ≠ë¿÷ν — ±ı ¿¥ flÌ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ‰ÕÎ≠‘Îfi ◊‰Îfi_ ±ı ÷˘ ·˘¿˘fi_ ±˘’flıÂfi ◊‰Îfi_. ±Î

÷˘ ’˘÷ÎfiÎ_ »˘¿flÎfi_ … ±˘’flıÂfi ◊‰Îfi_. CÎfl‹Î_ ’ıÁ̱ı ⁄Î⁄˘-⁄ı⁄Ì ⁄‘Î_ ¬ ¬ ◊¥ Ω›. ±fiı ±I›Îflı ÷˘ »˘¿flÎ_ Â_ ¿Ëı ? “±‹ÎflÎ ŒÎ‘fl fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ÁÎv_ CÎfl‹Î_. ±S›Î ‹Ò±Î, Â_ ◊Λ I›Îflı ?!

⁄΂¿ ÁÎ◊ı ⁄΂¿ ⁄fiÌ Ω›; ¿ÎµLÀfl ’·Ì ‹Ò¿Ì ±ıÕ…VÀ ◊Ή! ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ »˘¿fl˘ ¤HÎ÷˘ fiΠˢ›, ≠ëfi˘ …‰Î⁄ ±Î’÷˘ fiΠˢ› ÷˘ ‹ÎV÷fl ±ıfiı ‰œı fiı, “¿o¥ Á‹… ’Õı »ı ÷fiı ? ⁄˘· fiı ⁄˘·, ‹Òfl¬ ⁄˘· !” ˉı I›Î_ ’flÌZÎ΋Î_ ’ÎÁ ◊Λ ‹ÎÀı ‹ÎV÷flfi_ ÀuÂfi flάı »ı. ’HÎ ±Î‹ ¿flı ÷˘ ’ı·˘ »˘¿fl˘ Ï⁄«Îfl˘ ⁄ÎC΢ ⁄fiÌ Ω› fiı ±Î ‹ÎV÷fl ±¿‚ΛΠ¿flı. ÷ı ‹ÎV÷flfiÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ. ÷ı ±Î’HÎÎ …ı‰Î ΩıfiÎfl ¿Ëı ¿ı ±ı ⁄ÎC΢ ◊¥ √›˘. ÷_ Â_ ¿fl‰Î ±Î‹ √Î_ÕÎ ¿Îœı »ı ? ’Î_Áfl˘ ‹flfiı ! ÁÌ‘˘ ‹flfiı ! fiÏË ÷˘ ÷_ ÷ÎflÌ ⁄¥fiÎ ¿Î‹‹Î_ fiÏË flË_ ! ±ı »˘¿fl˘ Ï⁄«Îfl˘ ⁄ÎC΢ ◊¥ √›˘ ! ±ıfiı ÷ÎflÌ ‰Î÷ ‹ËŸ

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

173

’ˢӫ÷Ì fi◊Ì, ±ıÀ·ı ⁄ÎC΢ ◊¥ √›˘ »˘¿fl˘ Ï⁄«Îfl˘. ±ı‹Î_ ±Î √Î_ÕÎ ¿Îœ ¿Îœ ¿flı, ÷ı Ï«œÎ› Ï«œÎ› ¿flı. fiı “⁄˘·fiı ⁄˘·, ¿o¥ ⁄˘·÷˘ fi◊Ì, ‹Ò_√˘ ◊¥ √›˘ »\_.” ±fiı ±Î‹ ¿Îfi’|Ì ’¿ÕΉı ! «yfl, Â_ ¿fl‰Î ±Î‰_ ¿›Î˝ ¿flı »ı ? ¿ıÀ·Î› ‹ÎV÷fl˘ ±Î‰_ ¿flı »ı. À›Âfi flάı »ı fiı ±Î‰_...! ¿ıÀ·Î› ¿flı »ı ±fiı ’»Ì Â_ ¿Ëı ¿ı »˘¿fl˘ ‹fiı ‹Î◊ı ’Õu˘ »ı ! ±S›Î, »˘¿fl˘ fi◊Ì ‹Î◊ı ’Õu˘, ÷_ »˘¿flÎfiı ‹Î◊ı ’Õu˘ »ı. ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î »˘¿fl˘ Õ· »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiı Õ·fiıÁ‹Î_ …ıÀ·_ ’ÎHÎÌ Ï’‰ÕΉΛ ±ıÀ·_ ’Ή_, ⁄Ì…\_ ‰‘ÎflÎfi_ ’ÎHÎÌ ’Ή_ fiËŸ. ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ¿Ï‰÷Î √˘¬Ì ·Î‰…ı. ’»Ì fiÎ ⁄˘·ı ÷˘ ¿o¥ fiÏË. ’HÎ ±Î ÷˘ ‹fifiÌ ¿S’fiα˘ ¿flı, “Áη˘ ⁄˘·÷˘ … fi◊Ì. ‹Ò_√˘ »ı !” “±S›Î Lˢ› ‹Ò_√˘. ±ıfiı ‰Î÷ ’ˢӫ÷Ì fi◊Ì. ÷_ ‰Î÷ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı ±ı ±ıfiı ’ˢӫ÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ı ¿<_ÏÃ÷ ◊¥ √›˘ »ı Ï⁄«Îfl˘ ! ±ıfiı ÷_ ⁄Ë ±ı ¿fl ¿fl ¿flÌÂ, √˘ÿÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿flÌÂ, ÷˘ ±ıfiı ÂΘ¿ ·Î√Âı. ¥·ı„@Àˇ¿fi˘ ÂΘ¿ ·Î√ı fiı ‹ÎHÎÁ ◊¥ Ω›, ±ı‰˘ ±ı ’»Ì ◊¥ Ω›. ‰√fl ¿Î‹fi˘ √˘ÿÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿flı ! ˉı Ωı ±ıfiı ⁄ˆflÌ ±Î‰Ì ‹‚Ì Ë˘› fiı fiÎ Á‹…ı ±ı‰Ì, ÷˘ Â_ ◊Λ ÷ı ? ±Î¬Ì Ï…Lÿ√Ì ÂÌ flÌ÷ı ¿Îœı ? ≠ë¿÷ν — ‹˘ÀÎ ¤Î√fi_ ÷˘ ’˘÷ı …ı Á‹F›˘ ˢ› ÷ı ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ

÷fl÷ Á‹∞ Ω›, ±ı‰˘ ±Î√˛Ë ‰‘Îflı µI’Lfi ◊¥ …‰Î◊Ì ±‰‚Î_ ’ÏflHÎ΋ ∂¤Î_ ◊¥ Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÌ ƒ„WÀ◊Ì Á΋Îfiı ‹Î’ı »ı. ÷_ Á΋ÎfiÌ ƒ„WÀ

¢‘Ì ¿Îœ. Á΋ÎfiÌ ƒ„WÀ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ÿflı¿fiı ±ıÕ…VÀ ◊‰_ ±ı‰Ì ƒ„WÀ◊Ì Ωı. ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ƒ„WÀ◊Ì Á΋Îfiı ‹Î’ ‹Î’ ¿flı »ı. ¿ıÀ·Î_ ωÂıÊHÎ ⁄˘S›˘ ?! “‹Ò_√˘ »ı, ±S›Î, ‹flÌ Ω fiı !” ’λ˘ “‹flÌ Ω” Ë™ ¿Ëı. »˘¿flÎfi˘ ⁄Î’ ÁÎ_¤‚ı ÷˘, ±ı ¿Ëı, “‹ÎV÷fl, ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Â˘. ±‹Îfl˘ ±ı¿fi˘ ±ı¿ »˘¿fl˘ »ı.” ±Î‹ ±ıfiÎ ‹Î-⁄Î’ ’λÎ_ ¿·ı¥‹ ‹Î_Õı ¿ı ‹ÎV÷fl ±Î‰_ ⁄˘·Â˘ fiÏË. ≠ë¿÷ν — ±‹ı ‰Î÷˘ ¿fl‰Î‹Î_ ±ıÀ·Î ⁄‘Î ‹Ì¿ıÏfi¿· ◊¥ …¥±ı

»Ì±ı ¿ı ¿ÎµLÀfl ’·Ì √˘Ã‰‰ÎfiÌ ΩB≤Ï÷ …÷Ì flËı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁ Ω÷ ÷˘ ⁄Ë «˘yÁ Ω÷ »ı. ‹ÎHÎÁ ¿o¥ CÎı·Ì


174

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

Ω÷ fi◊Ì. ·˘¿˘ ±ı ‹ÎHÎÁ Ω÷fiÌ µ’fl ’˘÷ı ±iÎÎfi ±˘œı »ı. fiÏË ÷˘ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ fi◊Ì. ±Î‰ÕÎ_ fiÎfiÎ_ «Îfl ‰Ê˝fiÎ »˘¿flÎ_fiı ¿Ëı ¿ı, “÷_ ±y· ‰√flfi˘ »ı, ‹Îv_ Á‹…÷˘ fi◊Ì.” I›Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄˘·Î› ? ±ıfiÌ ¿Î·Ì ¤ÎÊ΋Î_ ·˘¿ ⁄˘·ı. ±Î »˘¿flÎ_fiÌ ΩıÕı ·˘¿˘ ¿Î·Ì ¿Î·Ì ¤ÎÊ΋Î_ ⁄˘·ı. ±Î hÎHÎ-«Îfl ‰Ê˝fiÌ ™‹flfiÎ_ »˘¿flÎ_ ΩıÕı ‹˘ÀÌ ™‹flfiÎ_ »˘¿flÎ_ …ı‰_ fiÎ ⁄˘·ı. ÂÎ◊Ì ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·ı ? ≠ë¿÷ν — ±ıfiı ±ıfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ‰Î÷ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ı ⁄‘_ Á‹…ı »ı ¿ı ±Î ⁄΂¿ ¤ÎÊÎ »ı. ±Î’HÎı

⁄΂¿ ¤ÎÊ΋Î_ ‰Î÷ ¿fl˘, fiËŸ ÷˘ ±ı Ï⁄«Îfl˘ Á‹…Âı fiËŸ. ±ıfiı ÷˘ ¿Ëı‰_, “Ωı ⁄Î⁄Î, ±Î fl‹¿Õ<_ ’ı·Î …ı‰_ »ı fiı ? ÷ı ’ı·_ Ωı›_ Ë÷_ fiı ?” ±ı‹ ⁄ı-«Îfl ‰¬÷ ¿Ëı‰_. I›Îflı ±ı ¿ËıÂı, “ËΔ. I›Îflı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ‹ËŸ ’ˢÓE›_. ˉı ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎfiÌ ΩıÕı ±Î’HÎı ‰Î÷ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Îfi_ Õ· ‹√… »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ⁄΂¿ …ı‰Ì ±‰V◊Î »ı ±ıÀ·ı “⁄Î⁄Î, ⁄Î⁄Δ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ⁄΂¿fiÌ ±‰V◊Î Á‹…‰Î‹Î_ «ı÷fi÷Îfi˘ µ’›˘√

Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ › ⁄΂¿ ΩıÕı ±ıfiÌ ‹Î Á_ÿfl

T›‰ËÎfl ¿flı »ı. ⁄΂¿fiÌ ΩıÕı ±ıfiÌ ‹Î Á_ÿfl T›‰ËÎfl fiËŸ ¿fl÷Ì Ë˘› ? ±ı ¿˘HÎı Â̬‰ÎÕu_ ±ı‹fiı ?

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

175

≠ë¿÷ν — »˘¿flÎ_ ΩıÕı »˘¿flÎ_ ◊¥ …‰_ ±fiı ±ı flÌ÷ı ‰÷˝‰_, ÷˘

±ı ¿¥ flÌ÷ı ! ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ ÷flÌ¿ı ±I›Îflı »˘¿flÎ ΩıÕı ‰÷˝fi flά˘ »˘.

±ıÀ·ı ±Î’HÎı ‹˘ÀÎ_ ˢ› ÷˘ ±ıfi˘ ¤› ·ÎB›Î ¿flı. ±ı ¤› fiÎ ·Î√ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷˝‰_ Ωı¥±ı ±Î’HÎı. ±ı Á‹…HÎ ’ÎÕÌfiı ±ıfi˘ ÿ˘Ê ¿Îœ‰˘ Ωı¥±ı, ⁄̉ÕΉÌfiı fiÎ ¿Îœ‰˘ Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ ⁄̉ÕΉÌfiı ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸ. ÷‹ı ‹˘ÀÌ ™‹flfiÎ, ±ı fiÎfiÌ ™‹flfiÎ, ¤Õ¿Ì Ω› Ï⁄«ÎflÎ ! ’HÎ ÷ı◊Ì ¿o¥ ÿ˘Ê Ω› fiËŸ, ÿ˘Ê ÷˘ ‰K›Î ¿flı ±_ÿfl. ’HÎ Ωı Á‹Ω‰Ìfiı ¿Îœ˘ ÷˘ Ω›, fiËŸ ÷˘ Ω› fiËŸ. ≠ë¿÷ν — ‹ÎfiÏÁ¿ ™‹fl fiÎfiÌ Ë˘› fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ‹ÎfiÏÁ¿ ™‹fl Ωı¥fiı ±Î’HÎı ±ıÕ…VÀ ¿fl‰_

Ωı¥±ı. ±‹ı ÿflı¿fiÌ ΩıÕı ‰Î÷ ¿fḻı ÷ı ±ıfiÌ ‹ÎfiÏÁ¿ ™‹fl ¿ıÀ·Ì »ı ±ı Ωı¥fiı ±ıfiı ±Î’̱ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±‹ı ¿ÎµLÀfl ’·Ì ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±‹Îflı ±◊Õ΋HÎ ◊÷Ì fi◊Ì, ‹÷¤ıÿ ◊÷˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ¿ÎµLÀfl ’·Ì ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı fiı ! ±ıfi_ ‹ÎfiÏÁ¿ √˛ıÕıÂfi, ‰ÎÏ«¿ √˛ıÕıÂfi, ÂflÌflfi_ √˛ıÕıÂfi ¿ı‰_ »ı ±ı ⁄‘_ … Ωı¥ ·¥±ı. ÂflÌfl◊Ì ™‹fl‹Î_ ‹˘À˘ »ı, ‰ÎHÎÌ‹Î_ ⁄Ë …⁄fl˘ »ı, ÂÒfl˘ »ı. ’HÎ ‹ÎfiÏÁ¿ ⁄‘_ ·Î˜ (fiÌ«_) »ı. ±ıÀ·ı fl̉˘S›Âfi ±˘»Î_ ¿flÌ fiά‰Î_. ⁄΂¿ …ı‰_ … ‹ÎfiÌ ·ı‰Îfi_. ≠ë¿÷ν — ‹Îflı ‹ÎflÎ ‹˘ÀÎ ÿÌ¿flÎ ΩıÕı ⁄Ë ¬À’À ◊Λ »ı. ÷˘

≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì »ı. ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷Ì fiËŸ, ±Î‰Ì ⁄‘Ì ±Î’HÎÌ ±_ÿfl ΩB≤Ï÷ »ı.

’HÎ ‹˘ÀÌ ™‹flfi˘ ◊Λ »ı ±ıÀ·ı ’λ˘ ±Ë‹˚ ⁄Ë ∂¤˘ ◊Λ »ı. I›Î_ ÷‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ÷˘ ‹˘À˘ ◊›ı·˘ »ı. ±Î ±Î‰_ ¿ı‹ ¿flı »ı ? fiÎfiÎfiı ±Î‰_ ˢ›, ‹˘ÀÎfiı ’HΠˢ› ? ’HÎ ‹˘ÀÎfiı ⁄Ì∞ ¤ÎÊ΋Î_ ÷_ Á‹… ¿ı ±Î fiÎfiÎ ¿fl÷Î_ › ‹˘À˘ ¤Ò_Õ˘ »ı Ï⁄«Îfl˘ ! ±ıÀ·ı ‹˘À˘ Õ· ·Î√ı ÷˘ ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı hÎHÎ ‰Ê˝fi_ »˘¿v_ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ΩıÕı ±ı‰_ ±Î’HÎı ‰÷˝fi flά‰_ Ωı¥±ı. ’»Ì ±Î‹◊Ì ±Î‹ √˘ÿ˘ ‹Îflı. ¿˘HÎ ’»Ì ÁÎ_¤‚ı ?

¿ÎµLÀfl ’·Ì fiά‰Ì @›Îflı ? @›Î ≠¿ÎflfiÌ ? ±ı Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì ±fiı ≥E»Î fi ˢ‰Î »÷Î_ ⁄ŒÎÀ ◊¥ …÷˘ ˢ› »ı. ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ≥E»Î ‰√flı › ⁄ŒÎÀ ◊¥ Ω› »ı ! ±Î ÷˘ Ë_

÷‹fiı flV÷˘ ÿı¬ÎÕ<_ »\_, ÷ı flV÷ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ÷‹Îflı √˘Ã‰HÎÌ ¿fl‰ÎfiÌ »ı. ⁄Î⁄˘ ÿÁ-⁄Îfl ‰flÁfi˘ ˢ›, ±ıfiÌ ΩıÕı ÷‹ı ‰Î÷ ¿fl˘, ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ Á‹…ı ¿ı fiÎ Á‹…ı ? ±‹¿ ‰Î÷˘ fi Á‹…ı fiı ! ±ı‰_ fiÎ ⁄fiı ? ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ◊Λ »ı, ±Î ÷˘ ‹Îfl˘ ’˘÷Îfi˘ ±fi¤‰ »ı ±ı


176

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

… ¿Ë_ »\_, ‹Îfl˘ …ı ≠ë »ı ±ı … ‰Î÷ »ı. ±Î ‹Îfl˘ ’˘÷Îfi˘ … ≠ë »ı ±fiı ‰Îflı CÎÕ̱ı ‹Îflı ±Î‰_ ⁄fiÌ … …÷_ ˢ› »ı.

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

177

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰Î ⁄‘Î ◊¥ √›Î ˢ›, ÷ıfiÌ ΩıÕı ⁄΂¿ …ı‰Ì

⁄Ï© flά̱ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ⁄Ï© ±ıfiı ‰Î√ı fiËŸ.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı Ë_ ±Î ÿά·˘ ±Î’_ »\_ ¿ı ⁄Î⁄˘ ÷‹Îfl˘

≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, CÎflÕÎ_ ‹ÎHÎÁ ’HÎ ±Î’HÎÌ ÁÎ◊ı ±ı‰_ ‰÷˝fi

ˢ› ÷˘ ±ı ⁄Îfl ‰Ê˝fi˘ ˢ›, ˉı ±ıfiı ÷‹ı ⁄‘Ì ‰Î÷ ¿fl˘. ÷˘ ⁄‘Ì ‰Î÷‹Î_ ¿ıÀ·Ì¿ ‰Î÷ ±ı Á‹∞ ¿ı ±fiı ¿ıÀ·Ì¿ ‰Î÷ fiÎ Á‹∞ ¿ı ? ÷‹ı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√˘ »˘ ÷ı ±ıfiÌ Á‹…‹Î_ ±Î‰÷_ fi◊Ì. ÷‹Îfl˘ T› ’˘¥LÀ Â_ »ı ±ıfiÌ Á‹…‹Î_ fi◊Ì ±Î‰÷_ ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ëı‰_ ¿ı ‹Îfl˘ Ëı÷ ±Î‰˘ »ı. ‹Îfl˘ T› ’˘¥LÀ ±Î‰˘ »ı. Ë_ ±Î‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »\_. ÷fiı Á‹Ω› ¿ı fiÎ Á‹Ω›, ‹fiı ¿Ëı…ı. ±fiı ÷ÎflÌ ‰Î÷ ‹fiı fiËŸ Á‹…‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ Ë_ Á‹…‰Î ≠›Ifi ¿flÌÂ, ¿Ë̱ı. ±ı Á‹… ’ÕÌfiı ? ±ıÀ·ı ±Î’H΢ ±ıfiÌ ΩıÕı Œ˘Õ ¿flÌ ·ı‰˘ Ωı¥±ı ±fiı ¿ı‰˘ ? ¡ıLÕ·Ì À˘fi‹Î_ ˢ‰˘ Ωı¥±ı.

¿flı, ±ı‹fiÎ ‹_÷T›˘ ’ı·Î …^fiÎ ⁄_‘Î¥ √›Î ˢ›, ÷˘ ’HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı ±ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ËıLÕ· ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ¿ı‰Ì ⁄Ï©◊Ì ?

÷ı◊Ì ±Î’HÎı ·˘¿˘±ı ¿èÎ_fiı ¿ı ¤¥, Á˘‚ ‰Ê˝ ’»Ì, ±‹¿ ‰Ê˝ ’»Ì ¡ıÓÕ ÷flÌ¿ı V‰Ì¿ÎflΩı ±ı‹ ¿èÎ_, fi◊Ì ¿èÎ_ ? ¡ıÓÕ·Ì À˘fi‹Î_ ˢ› ÷˘ ±Î’H΢ À˘fi ÁÎfl˘ fiÌ¿‚ı. fiËŸ ÷˘ fl˘… ⁄Î’ ◊‰Î …¥±ı fiı, ÷˘ ¤·Ì‰Îfl ±Î‰ı fiËŸ. «Î·ÌÁ ‰Ê˝fi˘ ◊¥ √›˘ ˢ› ±fiı ±Î’HÎı ⁄Î’ ◊‰Î Œfḻı, ÷˘ Â_ ◊Λ ?!

√ÎÕÌfi_ ’_«fl ¿flÌ, ¿ı‰_ Á_‰Îflı? ±ı ‹ CΈ Õ Ì›Îfi _ xÿ› ÃÎflı !

ÿÎÿÎlÌ — ±Î √ÎÕÌfiı ’_¿«fl ’Õı, ¬flı ÀÎ¥‹ı µ÷Ή‚ ˢ› fiı,

÷˘ ±Î’HÎı ’»Ì ±ıfiÎ ÏTË·fiı ‹Îfl-‹Îfl ¿fl‰_ ? ≠ë¿÷ν — fiÎ. ÿÎÿÎlÌ — ¬flı ÀÎ¥‹ı µ÷Ή‚ ˢ› fiı, √ÎÕÌfiı ’_¿«fl ’Õu_. ÷˘

„TË·fiı ¿o¥ ‹flΛ ? ±ı ÷˘ {À’À ÁΫ‰Ìfiı ±Î’HÎı ¿Î‹ ¿flÌ ·ı‰Îfi_. √ÎÕÌ ÷˘ Ï⁄«ÎflÌ ’_¿«fl ’Õı …. ±ı‹ CΈÕÎ ‹ÎHÎÁfi΋Î_ ’_¿«fl ’Õı …. ±Î’HÎı ÁΫ‰Ì ·ı‰Îfi_. √ÎÕÌfiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flΛ ? ≠ë¿÷ν — fiÎ ¿flΛ.

»˘¿flÎ_ ±_ ÿ fl˘±_ ÿ fl ·œı ; Ωı › Î ¿flı ÷˘ … Á_ ⁄ _ ‘ ⁄œı ! ≠ë¿÷ν — ⁄ı Ïÿ¿flα˘ ±_ÿfl ±_ÿfl ·œ÷Πˢ›. ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı

¿ı ±Î ¿˘¥ Á‹…‰Îfi_ fi◊Ì. ÷˘ I›Î_ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ Œıfl˘ ⁄Lfiıfiı ⁄ıÁÎÕÌfiı ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı ‹Î_è΢‹Î_èÎ

“¿˘¥fiı ÿ—¬ fi ◊Λ” ±ı‰Ì ⁄Ï© ˢ‰Ì Ωı¥±ı. fiÎfi_ ⁄΂¿ ˢ› ÷ıfiı › ÿ—¬ fi ◊Λ ±ı‰Ì ⁄Ï© ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±ı ⁄΂¿ ΩıÕı ⁄΂¿ …ı‰_ ‹ı‚‰Ì ·¥±ı. I›Î_ ÷ÌZHÎ ⁄Ï© flά̱ı ÷˘ Â_ ◊Λ, ⁄΂¿ ΩıÕı ? ⁄΂¿ »˘·Î¥ Ω› Ï⁄«Îfl˘. ±ıÀ·ı ±Î‰Ì ‰Î÷ »ı, ⁄Ì∞ ¿o¥ fiËŸ. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ‰ÕÌ·˘ ÁÎ◊ı ¿ı‰Ì ⁄Ï© flά‰ÎfiÌ ? ±ı‹Î_ ’HÎ

÷ÌZHÎ ⁄Ï© flά‰ÎfiÌ ? ÿÎÿÎlÌ — ‰ÕÌ·˘ ÁÎ◊ı ⁄΂¿ …ı‰Ì ⁄Ï© flά‰ÎfiÌ. ≠ë¿÷ν — ±ı‹fiÎ ’HÎ …^fiÎ ⁄‘Πω«Îfl˘ «V÷ ◊¥ √›Î ˢ› !

‰œ‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ fiËŸ, ·Z‹Ì …÷Ì flËıÂı. ≠ë¿÷ν — ’»Ì ±ı ‹Îfi‰Î … ÷ˆ›Îfl fi ˢ› ÷˘ Â_ ¿fl‰_, ÿÎÿÎ ? ÿÎÿÎlÌ — flËı‰Î ÿı‰_. …ı‹ »ı ÷ı‹ flËı‰Î ÿ˘. ≠ë¿÷ν — »˘¿flα˘ ±Î’Á‹Î_ ·œı, ±ı‹Î_◊Ì ‹˘À<_ ◊¥ Ω›,

±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ¿ı‹ ◊¥ √›_ ±Î‹ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiı µ’ÿı ·ı‰Î ÿ˘fiı, ±Î’Á‹Î_ ·œÌfiı ±ı‹fiÌ ‹ı‚ı

… ¬⁄fl ’ÕÂı, ¤Îfi ◊Âı fiı ! ±Î‹ ±Î_÷fl ±Î_÷fl ¿fḻı fiı, I›Î_ Á‘Ì


178

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

µ’ÿı ‹‚ı fiËŸ. …√÷ ÷˘ Ωı›Î ¿fl‰Î …ı‰_ »ı ! ≠ë¿÷ν — …ı ‰V÷ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı »˘¿flα˘fiı, ±ı ±ı¿⁄ÌΩfiı ’»Ì ‹Îflı, ±ıfiı ·¥fiı ±ı µ’ÎÏ‘ ±Î’HÎı … ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — µ’ÎÏ‘ ±Î’HÎı ¿fḻı Â_ ¿Î‹ ? ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? µ’ÎÏ‘ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ, ⁄‘_ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ¿›Î˝ ¿fl˘ ¿ı ¤¥, ¿ı‹ ‹Îflı »ı ? ±Î‹ ÷ı‹, ±Î‹ ÷ı‹ ! ≠ë¿÷ν — @›Îflı¿ ËÎ◊ µ’ÕÌ Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ◊ µ’ÕÌ Ω› ±ı ⁄‘_ ¬˘À<_, ±Î’HÎÎ ËÎ◊fiı ‰Î√ı. ±Î…fiÎ »˘¿flÎ_±˘ ÷˘ ‰√fl Œ˘Õuı, ÀıÀÎ eÀÌ Ω› ±ı‰Î_ »ı. ±ËŸ ÀıÀÎ ‹Ò@›Î ˢ› ÷˘ ÿı‰÷Î-⁄ı‰÷Î fiÎA›Î ‰√fl ±ı‹ fiı ±ı‹ eÀı ÷˘ ±Î’HÎfiı fiÎ Á‹…HÎ ’Õı, ±Î ¿¥ Ω÷fiÎ_ ÀıÀÎ ? ÿı‰÷Î ’ÕuÎ ‰√fl eÀı. ÿ<¿Îfi‹Î_ ‹Ò@›Î ˢ› fiı I›Î_ eÀı. ±Î’HÎı ÷˘ ∂SÀ<_ ±ıfiı ¿Ë̱ı ¬Ò⁄ ‰œ˘ı. ±Î…ı ±‹Îflı Ωı‰_ »ı, ¬Ò⁄ ·œ˘ ±Î… ‹Îfl_‹Îfl ¿fl˘, ¿Ë̱ı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, ÷‹ı ·œ˘. I›Îflı fiÎ ·œı ‹Ò±Î ! ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, fiÎ ·œÂ˘, I›Îflı ·œı. ⁄‘_ ‰Î_¿<_ ¿fl‰_ ±ıfi_ fi΋ »˘¿flÎ_ ±Î…fiÎ_. ±ı‹fiı ¿ËıΩı, “·œΩı, ÷‹ı ⁄‘Î ·œ˘ Ωı¥±ı, ¿˘HÎ ∞÷ı »ı ? ±ı ‹Îflı Ωı‰_ »ı !” ¿˘¥fiÎ »˘¿flÎ_ … fi◊Ì Ë˘÷Î_ ±Î ⁄‘Î_, ±Î ÷˘ ‹Î◊ı ’Õı·Ì …_Ω‚ »ı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ‹ÿÿ ¿fl‰Ì ±ı‹fiÌ. ’HÎ ‹ËŸ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ flËı‰_.

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

179

⁄Î’Î ’ÎÁı Ω› fiı ¿Ëı, “⁄Î’Î, ±Î ⁄Î⁄αı ‹fiı ±Î‹, ±Î‹ ¿èÎ_” ÷ı ’»Ì ⁄Î’Î ÷fl÷ … ⁄ı⁄ÌfiÎ ’Z΋Î_ ⁄ıÁÌ Ω›fiı, ⁄Î⁄Îfiı ¿Ëı ¿ı “±ı › ±ËŸ ±Î‰ ! ±Î‹ ¿ı‹ ¿›* ?” ±S›Î, ⁄Î⁄Îfiı ¤Î_Õ÷Î ’Ëı·Î_ ⁄Î⁄Îfiı ’Ò», ⁄ı⁄ÌfiÌ ‰Î÷fi˘ ’ÕC΢ ¢ Ë÷˘ ? ±fiı ¿ı‹ ⁄ı⁄̱ı ŒÏfl›Îÿ ¿flÌ ? ⁄Î⁄αı ¿ı‹ ŒÏfl›Îÿ fiÎ ¿flÌ ? ⁄Î⁄αı Â_ ¿›* Ë÷_ ? ±Î ÷˘ ’˘÷ı Áı„LÁÏÀ‰ ÷ı ⁄ı⁄ÌfiÌ ‰Î÷ ÁÎ«Ì ‹ÎfiÌ ·ı. ’λ˘ ¿Ëı ¿ı Ë_ …flÎ ¿Îfifi˘ ¿Î«˘, ÷ı ¤Ò· ◊¥ √¥ ! ±Î ÷˘ ’˘÷ı ÕŒ˘‚ fiı ¿ÎfifiÌ ¤Ò· ¿Ëı »ı ! ’˘÷ı ÷ÎflHÎ fiÎ ¿Îœı ¿ı ⁄ı⁄Ì √fiı√Îfl ÷ı ’Ëı·Ì ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±Î‰Ì ! CÎfl‹Î_ ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ◊Λ, ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄‘ÎfiÌ ŒÏfl›Îÿ ◊Λ ÷˘ ±‹ı Â_ ¿fl÷Î ¿ı ⁄‘Î_fiÌ ‰Î÷˘ ÁÎ_¤‚̱ı fiı ’»Ì L›Î› ¿fḻı. ÁΫ˘ L›Î› ¿fl‰Î◊Ì √fiı√Îfl ’»Ì ‰‘ı fiËŸ. √fiı√Îfl Á‹…ı ¿ı ±Î ÷˘ L›Î› ¿flı »ı, ‹ÎÀı ±Î’HÎÌ ¤Ò· ’¿ÕÎ¥ …Âı ! CÎfl‹Î_ «Îfl »˘¿flÎ_ ˢ›. ÷ı‹Î_ ⁄ıfiÌ ¿o¥ ¤Ò· fiΠˢ› ÷˘ › ⁄Î’ ±ı‹fiı ÀˆÕ¿Î› ÀˆÕ¿Î› ¿flı ±fiı ⁄ÌΩ ⁄ı ¤Ò·˘ ¿›Î˝ … ¿flı, ÷˘ ’HÎ ±ıfiı ¿o¥ fiÎ ¿flı. ±Î ⁄‘_ ±ıfiÌ ’λ‚fiÎ “wÀ¿˘{”fiı ·¥fiı »ı. ’˘÷Îfiı CÎıfl ⁄ı »˘¿flÎ_ ˢ›, ’HÎ ⁄ıµ Áfl¬Î_ ·Î√‰Î_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ¿˘¥fiÎ ’Z΋Î_ ˢ¥Â_ ¿ı “±Î ‹˘À˘ …flÎ ÿ›Î‚ »ı fiı ±Î fiÎfi˘ ¿Î«˘ ’ÕÌ Ω› »ı.” ÷˘ ±ı ⁄‘_ ⁄√ÕÌ √›_. ⁄ıµ Áfl¬Î_ ·Î√‰Î_ Ωı¥±ı. ÷‹fiı Ë…\ ’ı·˘ ’ZÎ flè΢ »ı fiı ?

…ı ’Ëı · Ì ¿flı ŒÏfl›Îÿ; ÷ı … √fiı√Îfl flά ›Îÿ!

±ıÀ·ı ±Î hÎÎ…‰_ fi‹ı fiı ’ı·_ hÎÎ…‰_ ¨«_ Ω› ÷˘ ’ı·Î_ hÎÎ…‰Î‹Î_ ‰ı¥À ‹Ò¿Ìfiı Áfl¬_ ¿fl˘. ˉı ±ı ‰ı¥À ±Î’HÎı ⁄ÌΩ‹Î_◊Ì ¿Î’Ìfiı ±Î‹Î_ fiÎ ‹Ò¿Î›. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ⁄ËÎflfi_ ‰ı¥À ‹Ò¿Ìfiı ’HÎ Áfl¬_ ¿fl‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı F›Îflı …\±˘ I›Îflı ±Î’HÎı ⁄ı·ıLÁ Ωı‰_, fiËŸ ÷˘ ’ZÎÎ’ZÎÌ ◊¥ Ω›.

’Ëı·_ ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ¿˘HÎ ±Î‰ı ? ¿Ï‚›√‹Î_ ÷˘ √fiı√Îfl ˢ›, ÷ı … ’Ëı·˘ ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±Î‰ı ! ±fiı Á÷˚›√‹Î_ …ı ÁΫ˘ ˢ› ÷ı ’Ëı·Î ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±Î‰ı. ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ L›Î› ¿flfiÎflÎ ’HÎ ±ı‰Î ¿ı …ıfi_ ’Ëı·_ ÁÎ_¤Y›_ ±ıfiÎ ’Z΋Î_ ⁄ıÁÌ Ω› !

flÌÁΛ »˘v_ ÷˘ ⁄Î’ ‹_{Λ; ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ±ı … µ’Λ!

±Î fiÎfiÌ ⁄ı⁄Ì Ë˘› ÷ı ÁÎ_…ı ⁄Î’Î CÎıfl ±Î‰ı ¿ı ÷fl÷ … ⁄ı⁄Ì

≠ë¿÷ν — ⁄Î⁄˘ …SÿÌ ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ ‰Îflı flÌÁÎ¥ Ω› »ı.


180

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

ø˘‘Ì »˘¿flÎ_ ÁÎ◊ı Â _ ◊Λ? ’Ëı · Î_ ’˘÷ı ⁄_ ‘ ¿flı ÁÿÎ ›!

ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ÓCÎÎ ⁄Ëfiı ! ‹˘ÓCÎÎ ⁄Ë ±ıÀ·ı ’»Ì Â_ ◊Λ ? ⁄ı⁄Ì

ÁV÷Ì ÷ı flÌÁΛ fiËŸ Ï⁄«ÎflÌ. ≠ë¿÷ν — ±Î flÌÁΉÎfi_ ÂÎ◊Ì ◊÷_ ËÂı, ÿÎÿÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’ı·Î ŒflÌ ⁄˘·Î‰ı ±ıÀ·ı. ‹ÎflÌ ’ÎÁı flÌÁΛ

Ωı¥±ı ?! ¿˘¥ flÌÁΛı·_ … fiËŸ ‹ÎflÌ ΩıÕı. ŒflÌ ⁄˘·Î‰_ … fiËŸ fiı ! ŒflÌ ⁄˘·Î‰_ fiËŸ. ¬Î› ¿ı fiÎ ¬Î› ÷˘ › ŒflÌ ⁄˘·Î‰_ fiËŸ. ±ı Ë_ Ωb_ ¿ı ¿<Àı‰ ’ÕÌ Ω› ∂SÀÌ, ‰‘Îflı ¿<Àı‰ ’ÕÌ Ω›. fiÎ, fiÎ, ⁄Î⁄Î …‹Ì ·ı, ⁄Î⁄Î …‹Ì ·ı. ±flı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¤Ò¬ ·Î√Âı ±ıÀ·ı ⁄Î⁄˘ …‹Âı. @›Î_ …‰Îfi˘ »ı ? ÷‹Îflı ±Î‰_ fiÎ ¿fl‰_ ’Õı, ±ı‹ ÷˘ ±‹fiı ÷˘ ⁄Ì∞ ¿‚α˘ ±Î‰Õı. ⁄Ë ±ÎÕ<_ ◊›_ ˢ›, ÷˘ ¤ÒA›_ ◊Λ ÷˘ › fiÎ ¬Î›. ±ıÀ·ı ±‹ı ’λΠ±ıfiÎ ‹ËŸ ωϑ ‹Ò¿Ì±ı ’»Ì. ÷‹Îflı ±Î‰_ fiÎ ¿fl‰_. ÷‹ı ÷˘ …ı ¿fl˘ »˘ ±ı ¿fl˘. ⁄Î¿Ì flÌÁΛ fiËŸ ‹ÎflÌ ΩıÕı ! fiı flÌÁÎ¥fiı Â_ ¿Îœı ? ≠ë¿÷ν — ‹ÎÀı Â̬‰ÎÕ˘fiı ÿÎÿÎ ±ı ¿‚Î. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î

flÌÁΉÎfi_-‹fiΉÎfi_ ÷˘ ⁄‘Îfiı fl˘…fi_ ˢ› ÿÎÿÎ. ÷˘ ±Î «Î‰Ì ±ı¿ÎÿÌ ±Î’Ì ÿ˘ ÷˘ ⁄‘Îfiı ∂¿ı· ±Î‰Ì Ω› fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’H΢ ⁄Ë √flΩ‰ ˢ› I›Îflı ±ı flÌÁΛ.

±ıÀ·Ì ⁄‘Ì √fl… ÂÌ ‰‚Ì ?

181

≠ë¿÷ν — fiÎfiÎ_ ⁄΂¿˘fiı √VÁ˘ ÿÒfl ¿fl‰Î À>_¿ÎH΋Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı

¿Ëı‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fi˘ √VÁ˘ ÿÒfl ¿flÌfiı Â_ ŒÎ›ÿ˘ ? ≠ë¿÷ν — {CÎÕı fiËŸ ±Î’HÎÌ ΩıÕı. ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ÃoÕ<_ ’ÕÌ Ω› ±ı ÷˘. ‹ËÎ’flÎHÎı ÿ‰Î±˘ ¿fḻı

I›Îflı √VÁ˘ ◊Λ ‹ÎHÎÁfiı. ’λ\_ ÀÎœ<_ ’ÕÌ Ω›, ÀÎœ<_ ’ÕÌ Ω› ±ı ÷˘ ÁÎv_ fiËŸ, √VÁ˘ ÁÎfl˘. ≠ë¿÷ν — fiÎ, fiÎ, ±ı‹ fiËŸ. »˘¿flÎ_ ¿˘¥ ‰¬÷ ⁄Ë ˢÀ-

ÀıQ’flfiÎ_ ˢ› fiı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ_ ‹ÎÀı ÷˘ ÿ‰Î ⁄Ì∞ ¿fl‰Î_ ¿fl÷Î_ ±ıfiÎ ‹Î-⁄Î’ı

√VÁÎfi˘ ÿı¬Î‰ fi ÿı¬ı ±ı‰Ì flÌ÷ı flËı‰_ Ωı¥±ı. ±ı ÿı¬Ìfiı ◊Λ »ı ¿ı ‹ÎflÎ ŒÎ‘fl ¿flı »ı, Ë_ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ Á‰Î›˘ √VÁ˘ ¿v_ I›Îflı ¬fl˘. ±ı ÷˘ ÷‹Îflı ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘, ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ±Î ‹ıÓ ⁄_‘ ¿›˘˝ »ı, ‹Îfl˘ ⁄_‘ ◊¥ √›˘ »ı, ÷˘ ¿˘¥ ‹ÎflÌ ΩıÕı ¿fl÷_ … fi◊Ì. Ë_ ¿Ë_ ¿ı √VÁı ◊Ή ÷˘ ’HÎ fiËŸ ◊÷Î_. »˘¿flα˘ › fiËŸ ◊÷Î_, Ë_ ‹ÎflÌ ÷˘ › fiËŸ ◊Λ √VÁı.

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Â_, fiÎ Á‹Ω›_, ⁄Ë √flΩ‰ ˢ› I›Îflı

flÌÁΛ ? ¿˘fiı √fl… ˢ› ?

√ V Á˘ ¿fl˘ »˘ ¿ı ◊Λ »ı ? ±ı »ı ‰Ì¿fiı Á ±_ ÷ ı ÷˘ ◊Λ »ı ! !

ÿÎÿÎlÌ — Á΋Îfiı √fl…. ±Î flÌÁÎfiÎfl˘ ‹ÎHÎÁ, Á΋Îfiı √fl…

±ıfiÌ Ë˘› I›Îflı flÌÁΛ. ≠ë¿÷ν — »˘¿flÎfiı ÁÎflÎ ‹Î√ı˝ ‰Î‚‰Î ‹Î-⁄Î’fiÌ Œfl… ÷˘ ’ÒflÌ ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı √fl… … fiËŸ ÿı¬ÎÕ‰ÎfiÌ.

’ÎÕ‰Ì Ωı¥±ıfiı, ±ıÀ·ı √VÁ˘ ÷˘ ¿fl‰˘ ’Õı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — √fl… ˢ› … fiËŸ. √fl… ÂıfiÌ ‰‚Ì ÷ı ! ¿‹˝fiÎ µÿ›ı

ÿÎÿÎlÌ — √VÁ˘ Â_ ¿fl‰Î_ ¿fl‰˘ ’Õı ? ±ı‹ fiı ±ı‹ Á‹Ω‰Ìfiı

…ı ⁄fi‰Îfi_ ËÂı ±ı ⁄fiÂı, ±ıfiÌ √fl… ¿ıÀ·Ì flά‰ÎfiÌ ! ±fiı ’λÎ_ ¿‹˝fiÎ µÿ› … »ı. √fl… ÿı¬ÎÕ‰Î◊Ì ËÃı «œı ∂SÀ<_.

¿Ëı‰Î‹Î_ Â_ ‰Î_‘˘ »ı ? √VÁ˘ ÷‹ı ¿fl÷Î fi◊Ì. √VÁ˘ ◊¥ Ω› »ı ÷‹fiı. ¿flı·˘ √VÁ˘ ±ı √VÁ˘ √HÎÎ÷˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı Ω÷ı ¿fḻı √VÁ˘,


182

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

±ı ÷˘ ±Î’HÎı ÿ⁄ÕΉ̱ı ±ı fiËŸ, ±ı √VÁ˘ fi ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı √VÁ˘ ¿flΩı. ’HÎ √VÁı ◊¥ Ω‰ »˘ ÷‹ı. √VÁ˘ ¿fl÷Πˢ¥±ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ı¿ ⁄΂¿ »ı ÷ı ±Î ¿˘¥ ‰V÷ Œı_¿ı ÷˘ ΩHÎÌ Ωı¥fiı Œ_ı¿ı, ±ıÀ·ı ¤Î_√‰Î fiÎ ÿı ’HÎ ±ı‹ fiı ±ı‹ Œı_¿ı ÷˘ ’ÕÌ Ω› ±ı ÷˘ ¤Î_√Ì Ω›. ±ı‰_ √VÁ˘ ÷‹Îflı fi◊Ì ¿fl‰˘ ÷˘ › ◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı √VÁ˘ Ωı ¿fl˘ fiı ÷˘ ¿oÀˇ˘·ı⁄· ˢ›. √VÁ˘ ¿fḻı ±Î’HÎı, ÷˘ ¿oÀˇ˘·ı⁄· ˢ› ¿ı fiΠˢ› ? ⁄Î⁄Î @›Î_ √›˘ Ë÷˘ ? ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı ? ⁄˘·Ì±ı ’HÎ ‹ËŸ ø˘‘ fiΠˢ›, √VÁ΋Î_. ±Î ÷˘ ÷‹ı √VÁı ◊¥ Ω‰ »˘ ±ıÀ·ı ∂·À˘ ⁄Î⁄˘ Á‹∞ Ω› »ı ¿ı ±Î ‹Q‹Ì fi⁄‚Î V‰¤Î‰fiÌ »ı, ›{·ıÁ »ı, ÁÎflÌ fi◊Ì ±ı‰_ Á‹…ı. ±ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ±Î’Ì ÿı. ≠ë¿÷ν — √VÁı ◊¥ …‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ω¿fiıÁ. ±ı ω¿fiıÁ »ı ! ±ıÀ·ı ±ı ’˘÷ı √VÁı ◊÷˘

fi◊Ì. ±ı √VÁı ◊¥ √›Î ’»Ì ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õı »ı, ±Î Áη_ ¬˘À<_ ◊¥ √›_, ±Î‰_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ¿Î⁄Ò fi◊Ì. ±Î ‹ÂÌfi √fl‹ ◊¥ √›_ »ı, flı¥{ ◊¥ √›_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷ı CÎÕ̱ı …flÎ ÃoÕ<_ flËı‰_. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ÀÎœ<_ ◊Λ ±ıÀ·ı ËÎ◊ CÎη‰˘.

»˘flÎ_fiı ‰œ˘ Á‹F›Î ‰√fl ¥LÁÌÕLÁ; ¤Ò·Ì √›Î_ fi‰ ‹ÏËfiÎfi˘ flıÁÌÕLÁ?

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

183

ÿÎÿÎlÌ — flV÷΋Î_ ¿Î_À˘ ‰Î√Ì Ω› ÷˘ ±ıfiÌ µ’fl √VÁ˘ ±Î‰ı

¬fl˘ ? ≠ë¿÷ν — fiÎ, ÷ıfiÌ µ’fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‰ı √VÁ˘ ? ÷ıfiÌ µ’fl

√VÁ˘ fiÎ ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ fiÎ ±Î‰ı ? ≠ë¿÷ν — ≥À˚Á ±ı ±˘O…ı@À fiı. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î › …Õ … »ı ‰V÷, ±Î › ÷‹fiı …ı ÿı¬Î›

±ı …Õ … ‰V÷ …\±˘ »˘. ±fiı ⁄Î⁄Î µ’fl ÷˘ √VÁ˘ ¿flΛ fiËŸ, ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Î⁄Îfiı ÷˘ ±Î’HÎı fi‰ ‹ÏËfiÎ ’ıÀ‹Î_ flάı·˘. ˉı ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ¿Î‹ ¿›˝. ËıS’ ¿flÌ fiı ’»Ì ˉı √VÁ˘ ¿flÌfiı Â_ ¿Î‹ »ı ? ’»Ì ±Î √VÁ˘ ¿flÌfiı ÕıÏ⁄À Â_ ¿Î‹ ¿flΉ̱ı ? F›Î_ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ …‹ı ◊›_ ˢ› ÷˘ ÕıÏ⁄À ¿fl‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? fi‰ ‹ÏËfiÎ ¿˘HÎ flάı ±Î‰_ flıÏÁÕLÁ ?! fi‰ ‹ÏËfiÎ ±ÎÀ·˘ µ’¿Îfl ¿›˘˝, ÷˘ ˉı √VÁ˘ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fiΠˢ›. »˘¿flα˘ ΩıÕı ÷‹ı Ï«œÎ±˘ ÷˘ ±ıfiÌ fi‰Ì ·˘fi ·Ì‘Ì ¿Ëı‰Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı Ï«œÎ‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ÷‹ı ’˘÷ı Ï«œÎ±˘ »˘ ÷ı ‰Î_‘˘ »ı. ≠ë¿÷ν — »˘¿flα˘ »ı ÷ı ‰œÌ±ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ÂÎ_÷ … fiÎ

◊Λfiı, ±ıÀ·ı ‰œ‰_ ’Õıfiı ! ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ‰œ‰Îfiı ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ Ω÷ı ‰œ˘ »˘ ±ıÀ·ı

ÿÎÿÎlÌ — ˉı ÷fiı ¿˘fiÌ µ’fl √VÁ˘ ±Î‰ı »ı ? ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ‹ÎflÎ ⁄Î⁄Î µ’fl √VÁı ◊¥ …™. ‰¿Û µ’fl

√VÁı ◊¥ Ω™.

÷‹Îv_ ‹˘œ<_ ⁄√ÕÌ Ω› »ı, ±ıÀ·ı …‰Î⁄ÿÎflÌ »ı. ÷‹Îv_ ‹˘œ<_ ⁄√Õı fiËŸ fiı ‰œ˘fiı, ‹˘œ<_ ÁÎv_ flάÌfiı ‰œ˘, ¬Ò⁄ ‰œ˘ ! ÷‹Îv_ ‹˘œ<_ ⁄√Õı »ı ±ıÀ·ı ÷‹ı …ı ‰œ‰Îfi_ »ı ÷ı ÷‹ı ±Ëo¿Îfl ¿flÌfiı ‰œ˘ »˘ ! ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÷˘ »˘¿flα˘fiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±Î ¬˘À<_ ¬˘À<_ ‰œı

ÿÎÿÎlÌ — ¿Î‹ µ’fl ¿˘fiÌ µ’fl ±Î‰ı »ı ?

»ı ! ≠ë¿÷ν — ¿˘-‰¿Ûfl ÁÎ◊ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı ±ıÀ·_ ΩHÎı ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. ÷˘ ±ıfiı ±Áfl ÿÎÿÎlÌ — ±ı ·˘¿˘ ¿o¥ ¤Ò· ¿flı ÷ı◊Ì √VÁ˘ ±Î‰Ì Ω›, ¬v_ ! ≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl.

’ÕÂı, fiËŸ ÷˘ ±Áfl … fiËŸ ’Õı. ÷‹ı ¬Ò⁄ ‰œ˘ ±ıÀ·ı ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î fi⁄‚Î ‹ÎHÎÁ »ı. ±ı ·˘¿˘ ‹fiı ¿Ëı »ı, ±‹ÎflÎ ŒÎ‘fl ⁄Ë fi⁄‚Î


184

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

‹ÎHÎÁ »ı, ⁄Ë Ï«œÎ›-Ï«œÎ› ¿flı »ı.

¿ı‹ ¿Îœı ±Î‰˘ À˘fi? ‰œÌfiı ·ı fi‰Ì ·˘fi!

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

185

±ı ΩHÎı ¿ı …ı‰_ ‹ÎflÎ ⁄Βαı ‹fiı ±ÎM›_ »ı ÷ı‰_ Ë_ ‹ÎflÎ »˘¿flÎfiı ±Î’_. ÷˘ ±ı‹ ‰œo‰œÎfi_ … «ÎS›_fiı, ÷˘ Á¬ … Â_ flËıÂı. ±ıÀ·ı ÏËÁÎ⁄ ÿı¬ÎÕÌ Á‹Ω‰Ì ·¥±ı ÷˘ ±ı »˘¿v_ ±Î√‚ ±Î‰Âı ±fiı »˘¿v_ › Á‹…ı ¿ı ⁄Î’Î ÁÎflÎ ‹Y›Î »ı, fiËŸ ÷˘ ±ı Á‹…ı ¿ı ±fi˚ÀıVÀıÕ »ı ±ı‰_ Á‹∞ Ω› ‹ËŸ. ±Î ⁄Î’ ÀıVÀıÕ fi◊Ì, ¿ËıÂı.

±Î’HÎÎ ·˘¿ ÏËÁÎ⁄ ÷˘ «Ò¿‰ı »ı, ’HÎ fi‰Ì ·˘fi ·ı »ı. fi‰Ì ·˘fi ·ı fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎÌ ‹„@÷ ◊Λ.

»˘¿flÎ_ F›‹˚ ’οı·Î_ «Ì¤ÕÎ_; ±Õ÷Î_ … ŒÎÀı ‘Ò±˘ ±˘flÕÎ_!

≠ë¿÷ν — fi‰Ì ·˘fi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’H΢ »˘¿fl˘ ¿˘·ı…‹Î_ ˢ› fiı ⁄fl˘⁄fl ¤HÎ÷˘ fiÎ

ˢ›, ÷˘ ±ıfiÌ ΩıÕı ¬Ò⁄ «ÌœÎ‰ ÷˘ ±ı fi‰Ì ·˘fi ·Ì‘Ì ¿Ëı‰Î›. ÷ı Ë∞ …^fiÌ ·˘fi Ë÷Ì ÷ı ÷˘ ±Î’HÎÎ◊Ì ’ÒflÌ ◊¥ fi◊Ì. I›Îfl ’Ëı·Î_ fi‰Ì ·˘fi ±Î’HÎı …‹ı ¿flΉÌ. ¿Î›ÿ˘ Â_ ¿Ëı »ı ? «ÌœÎ‰Îfi˘ ¿˘¥ ¿Î›ÿ˘ fi◊Ì. ÷ı ±Î∂À ±˘Œ ¿˘LÀˇÎ@À ◊›_ ¿Ëı‰Î›. ¿˘LÀˇÎ@ÀfiÌ Âfl÷˘fiÌ ⁄ËÎflfi_ ±Î ◊›_, ±ıÀ·ı “±ı¿VÀˇÎ ±Î¥À‹” ◊¥ Ω› »ı. ⁄‘Î_ ÿı‰Î_ ±ıfiÎ_ ∂¤Î_ ◊¥ Ω› »ı. ±Î‹ …^fiÎ_ ÿı‰Î_ ±Î’÷˘ Ω› »ı fiı fi‰Î_ ÿı‰Î_ ∂¤Î_ ¿fl÷˘ Ω› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ÿÊ‹¿Î‚fiÎ ∞‰˘ »ı ⁄‘Î, ‹ıÓ ÿı¬ÎÕu_ ˢ› ¿ı ±Î ¤Ò·

◊¥ ÷˘ ’λ˘ …÷˘ flËıÂı, ŒflÌ ¿˘¥ ÿËÎÕı fiËŸ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ’ÀÎ‰Ì ’ÀΉÌfiı ¿Î‹ ·¥±ı ±‹ı. ≠ë¿÷ν — ’ı·˘ «Ì¤ÕÎ_fi˘ ÿά·˘ ±ÎM›˘”÷˘ fiı, ’οı·Î_ «Ì¤ÕÎ_

…ı‰Î_. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’οı·Î_ «Ì¤ÕÎ_ …ı‰Î_ »ı ±Î…fiÎ ∞‰˘, ÷ı ±Î’HÎı

±Ëo¿Îfl Â_ ‹fiΉÕΉı ¿ı Ë_ ⁄‘_ Á‹…\_ »\_ ±fiı Ë_ Ωb_ »\_, ⁄Á. ±ıÀ·_ ‹fiΉÕΉı fiı, ±ıÀ·ı ΩHΉÎfiÌ ‰Î÷ flËÌ Ω›. ±ıÀ·_ ’ı·_ ±iÎÎfi÷Î◊Ì ±Î ‹Î√˝ »ı ⁄‘˘. F›Î_ F›Î_ ¿o¥ ’HÎ ±Õ«HÎ ±Î‰ı »ı ÷ı ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì »ı, Á‹…HÎ fiËŸ ’Õ‰Î◊Ì. Á‹…HÎ◊Ì ±Õ«HÎ fiÌ¿‚Ì Ω›. ˉı Á‹…HÎ fi◊Ì ±fiı ±Ëo¿Îflfi˘ V‰¤Î‰ ±ı‰˘ ¿ı …ı‹ ‹˘À˘ ◊Λ ÷ı‹ ±ı ⁄‘Îfiı ¿Ëı ¿ı Ë_ ÷˘ Ωb_ ⁄‘_, ⁄‘_ Ωb_ »\_.

w‹‹Î_ ±_ÿfl ‹Ò@›Î_ ˢ› ±fiı Ωı ˷Ή̱ı ÷˘, ’οı·_ «Ì¤Õ<_ ŒÎÀÌ Ω› ±fiı ±Î¬˘ ±˘flÕ˘ ‘˘‰˘ ’Õı. ÷ı‹ ±Î »˘¿flÎfiı Ωı ‰œÌ±ı, ÷˘ ŒÎÀÌ Ω› ÷˘ ÷˘ ’λ˘ ±ıfiı ‹fiΛ ‹fiΛ ¿fl‰˘ ’Õı. ±Î ¿Î‚ ±ı‰˘ »ı. ÿÊ‹¿Î‚fiÎ ∞‰˘ »ı ±ıÀ·ı ±‹ı ¿˘¥fiı › ÁËı…ı › ˷Ή̱ı fiËŸ. ‹ÎflÌ ΩıÕı ±‰‚_ ⁄˘·ıfiı, ÷ıfiı › fiΠ˷Ή̱ı. ⁄ıÁ ⁄fl˘⁄fl »ı ÷ÎflÌ ‰Î÷.

±fiı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿¿‚ÎÀ ¿›Î˝ ¿fl÷Î_ ˢ›. ¿˘¥ »˘¿v_ ⁄ı-hÎHÎ ‰V÷ ¬˘¥fiı ±ÎT›_ ˢ› fiı ÷˘ »˘¿flÎfiı ÀˆÕ¿Î‰ı. ±S›Î, ±ı‹Î_ ¬˘¥fiı ±ÎT›_, ÷ı ±ı‹Î_ ¿›_ ÁΛLÁ ±Î‹Î_ ¿Î‹ ·Î√Âı, ÷ı ÀˆÕ¿Î‰_ »\_ ? »˘¿v_ Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î ⁄‘_ ⁄fl¿÷ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±Î ÀˆÕ¿Î‰ı »ı. »˘¿v_ › Á‹…ı ¿ı ’ÕÌ √›_ ±ıfi˘ µ’Λ Â_ ? ÷˘ › ‹Î ‰œı. ±fiı µ’Λ ˢ› ÷˘ ‰œ‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. Œ@÷ Á‹Ω‰ÎfiÌ …wfl »ı ⁄‘Î_fiı. ‰œÎ› ¿ı‹ ¿flÌfiı ? ±Î’HÎı »˘¿flÎfiı ‰œÌ±ı ÷˘ ±ı › ’λ˘ ⁄Î’ ÷˘ ◊‰Îfi˘ fiı !

±ı¿ ⁄Î’ı ±ıfiÎ »˘¿flÎfiı ÁËı… … Ë·ÎT›˘ ±ıÀ·ı »˘¿fl˘ ŒÎÀÌ √›˘, fiı ⁄Î’fiı ¿Ëı‰Î ·ÎB›˘ ¿ı, “‹Îflı fiı ÷‹Îflı fiËŸ ŒÎ‰ı.” ’»Ì ⁄Î’ »˘¿flÎfiı ¿Ëı‰Î ·ÎB›˘ ¿ı, “¤Î¥ ! ‹ıÓ ÷fiı ¿Â_ ¬flÎ⁄ fi◊Ì ¿èÎ_. ÷_ Â_ ¿Î‹ √VÁı ◊Λ »ı ?” I›Îflı ‹ıÓ ⁄Î’fiı ¿èÎ_ ¿ı, “ˉı Â_ ¿Î‹ ±˘flÕ˘ ‘Ò±˘ »˘ ? ’Ëı·Î_ Ë·ÎT›_ Â_ ¿Î‹ ? ¿˘¥fiı ˷Ή¢ fiËŸ, ±Î ’οÎ_ «Ì¤ÕÎ_ »ı. ¿Â_ ⁄˘·Â˘ fiËŸ. ‹ıflÌ ¤Ì «Ò’ fiı ÷ıflÌ ¤Ì «Ò’. ¬¥, ’Ìfiı ‹˘… ¿fl˘.”


186

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

Â̬, »˘flÎ_ fi ı ·œ‰ÎfiÌ flÌ÷; fiÎÀ¿Ì ·œ‰ _ fiı fiÎÀ¿Ì ≠Ì÷!

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

187

¿ı “≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.” ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎÎ◊Ì fiÎfi˘ ˢ›, ±Î’H΢ Ïÿ¿fl˘ ˢ› ÷˘

±ı ¿ı‹ ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Ì ? ≠ë¿÷ν — ÷‹ı flV÷˘ ¿o¥¿ ⁄÷Ή˘ ¿ı ø˘‘ …÷˘ flËı. ÿÎÿÎlÌ — ±_ÿfl◊Ì ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Ì. xÿ›◊Ì ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Ì. ÿÎÿÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ı »˘¿flα˘fiı ’»Ì ÂÌ flÌ÷ı ‰œÌ ? ËÏ◊›Îfl …÷_

±Î‹ ÿı¬Î› ±fiı ±ı‹fiÌ ÁÎZÎ̱ı ±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ-≠I›ÎA›Îfi ±ı »˘¿flÎfiÎ_ ¿fḻı ÷˘ ÷fl÷ ’Ë˘Ó«Ì Ω›.

≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ¿o¥¿ fiÎ ◊Λ ¿ı »˘¿flÎfiı ‰œ‰_ … fiÎ ’Õı.

«_ÿ¤Î¥ »˘¿flÎ ’fl √VÁı ◊¥ √›Î fiı «_ÿ¤Î¥±ı ±ı¿-⁄ı ‘˘· ±Î’Ì ÿÌ‘Ì. ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, »˘¿flÎfiı ‹˘œı ¿Ëı‰_ fiËŸ, ’HÎ ±ıfiÎ_ ‹fi◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±Î »˘¿flÎfiı ‘˘· ‹ÎflÌ ±ı ¤Ò· ¿flÌ Ë‰ı ŒflÌ fiËŸ ¿v_ ±Î‰_. ±ıfiı ‹˘Óœı ¿Ë̱ı ÷˘ »˘¿v_ ±‰‚_ ŒÎÀı. ±ı › ⁄Ï©Â΂Ìfiı ’λ\_ ±ıfi˘ ÿv’›˘√ ◊Λ Ëo‹ıÂÎ_. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ÷ı ±ı ΩHÎı fiËŸ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿flÌ ·ı‰_. fiËŸ ÷˘ ±ı «œÌ ⁄ıÁı ’λÎ_.

flËı.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ‰œ‰_ ÷˘ ’Õı. ±ı ÷˘ ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ flèÎÎ ±ıÀ·ı

‰œ‰_ ÷˘ ’Õı fiı ! ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ‰œ‰Îfi_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î’HÎfiı ’˘÷Îfiı …

‹fi‹Î_ ω«Îfl˘ ±ÎT›Î ¿flı ±fiı ’˘÷Îfiı ±Áfl flèÎÎ ¿flı ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¬˘À<_ »ı. ±ı‰_ ‰œ‰Îfi_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ‰œ‰Îfi_

Á’flN·±Á, …ı‹ ¿ı ±Î fiÎÀ¿‹Î_ ·œı »ı ±ı‰Ì flÌ÷fi_ ˢ›. fiÎÀ¿‹Î_ ·œı »ı, “¿ı‹ ÷_ ±Î‹ ¿v_ »\_ fiı ±Î‹ ÷ı‹” ⁄‘_ ⁄˘·ı, ’HÎ ‹ËŸ ¿Â_ › fiΠˢ› ±ı‰_ ‰œ‰Îfi_ ˢ›.

ÿ—¬ ◊Λ »˘¿flÎ_fiı, ‰œ‰Î◊Ì; «˘A¬_ ◊Λ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì!

ø˘‘ ¿flı ËÌ÷ ‹ÎÀı ‹Î-⁄Î’! ’H›ˆ ⁄_‘Λ, fi◊Ì ±ı‹Î_ ’Î’! ¿˘¥ ⁄Î’ ’˘÷ÎfiÎ »˘¿flÎ ’fl √VÁ˘ ¿flı ±fiı ±ıfi˘ ±ı … ⁄Î’ ’ÎÕ˘ÂÌ ΩıÕı √VÁ˘ ¿flı, ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl Â_ ? ≠ë¿÷ν — ⁄Î’fi˘ ’hÎ ≠I›ıfi˘ √VÁ˘ ËÂı ÷ı ¿o¥¿ ±_Âı Œ‚ÿΛÌ

ËÂı, ±ı ’fl’‡·Ì ¿fl÷˘ ËÂı. ≠ë¿÷ν — »˘¿flÎ_±˘fiı ¿Ëı‰Î …ı‰_ ·Î√ı ÷˘ ‰œÌ±ı, ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬

’HÎ ·Î√ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±Î’HÎı ±_ÿfl ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·ı‰Ì. ±Î ⁄ıfifiı ‰‘Îflı

’Õ÷_ ¿Ëı‰Î¥ √›_ ˢ› fiı ÿ—¬ ◊¥ √›_ ˢ› ÷˘ ÷‹Îflı ⁄ıfifiı ¿Ëı‰_ ¿ı, ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_. ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰Î …ı‰_ ˢ› ÷˘ ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı ±_ÿfl◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷ı ÷‹ı ÷˘ “Â©ÎI‹Î” »˘. ÷ı ÷‹Îflı «_ÿ·Î·fiı ¿Ëı‰_ ¿ı “≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷‹Îflı ⁄ıµ …\ÿÎ ¤Î√ flά‰Î.” ±Î’HÎı ¬Îfi√Ì‹Î_ ±_ÿfl ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ⁄˘·Ì±ı ¿ı “Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ” ±ı‰_ ⁄˘·Ωı. ±fiı ÷ı‹ »÷Î_ »˘¿flÎfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ë̱ı

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ’HÎ ±Î ⁄ıµ √VÁÎ … ¿Ëı‰Î›fiı ? ≠ë¿÷ν — ’HÎ ⁄Lfiı›‹Î_ Œıfl »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ¢ Œıfl ? ≠ë¿÷ν — ’ı·˘ …ı √VÁ˘ ¿flı »ı, ÷ıfi˘ Ëı÷ ’ı·Îfiı Á‘Îfl‰Î

‹ÎÀıfi˘ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ·˘¿ ÷˘ ±ı‹ … ΩHÎıfiı ¿ı ±Î ⁄Î’ »˘¿flÎ ΩıÕı

√VÁ˘ ¿flı. ±ı‰_ ¿Ëı ¿ı fiÎ ¿Ëı ?


188

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

≠ë¿÷ν — ·˘¿ ÷˘ ¿Ëı. ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î ’ÎÕ˘ÂÌ ΩıÕı › √VÁ˘ ¿›˘˝. ±Î ¿ıÀ·Î ø˘‘Ì

‹ÎHÎÁ »ı. ±Î »˘¿flÎ ’flı › √VÁ˘ ¿›˘˝. ±ı Ëı÷ ’»Ì Ωı‰Îfi˘ ˢ›, ’HÎ ±Î‹ ÿı¬Î‰‹Î_ Â_ ÿı¬Î› »ı ? ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ¿˘¥fiı ‰œÌ±ı, ’HÎ ±ıfiÎ ÁÎflÎ ‹ÎÀı ‰œ÷Î_

ˢ¥±ı. ˉı »˘¿flÎ_fiı ‰œÌ±ı ÷˘ ±ı ’»Ì ’Î’ √HÎΛ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ’H› ⁄_‘Λ. »˘¿flÎfiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ‰œÌ±ı,

‹Îfḻı ÷˘ › ’H› ⁄_‘Λ. ±ı ø˘‘ ¿flı·Îfi_ ’H› ⁄_‘Λ »ı. I›Î_ ¤√‰Îfifiı CÎıfl ÷˘ ±L›Î› ˢ› … fiËŸ fiı ! »˘¿flÎfiı ÏË÷fiı ‹ÎÀı ’˘÷Îfiı ±¿‚΋HÎ ◊¥, »˘¿fl˘ ±Î‰_ ¿flı »ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±¿‚΋HÎ ◊¥ ±fiı ±ı »˘¿flÎfiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ±ıfiı ⁄ı ‘˘·˘ ‹ÎflÌ, ÷˘ › ±ıfi_ ’H› ⁄_‘Λ. ±ı‰_ Ωı ±ı ’Î’ √HÎÎ÷_ ˢ› ÷˘ ±Î øÏ‹¿‹Î√˝fiÎ ⁄‘Î ÁΑ±Î«Î›˘˝ ¿˘¥ ‹˘ZÎı … fiÎ Ω›. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ÏÂW› ΩıÕı ±¿‚ΛΠ¿flı, ’HÎ ⁄‘_ ’H› ⁄_‘Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ’Îfl¿ÎfiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ±ı ø˘‘ ¿flı »ı. ’˘÷ÎfiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ø˘‘ ¿fl‰˘ ±ıfi_ fi΋ ’Î’. ÷ı L›Î› ¿ı‰˘ ÁflÁ »ı ±Î ! ¿ıÀ·_ ⁄‘_ L›Î›Ì »ı ! ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfi˘ L›Î› ¿ı‰˘ Á_ÿfl »ı, ±ı L›Î› ÷˘ ‘‹˝fi˘ ¿Î_À˘ … »ı fiı !! ±ıÀ·ı »˘¿flÎ_fiı ‰œ÷Î_ ˢ›, ‹Îfl÷Î_ ˢ› ±ıfiÎ ¤·Î ‹ÎÀı ÷˘ ’H› ⁄_‘Λ. ’HÎ ±ıfiÎ_ Ωı ’λΠ¤Î√ ’Õı. “Ë_ ⁄Î’ »\_, ±ıfiı ÷˘ …flÎ ‹Îfl‰_ ’Õı” ±ı‰˘ ⁄Î’fi˘ ¤Î‰ ‹ËŸ ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ’λ\_ ’Î’ ⁄_‘Λ. ±ıÀ·ı Ωı Á‹…HÎ fiΠˢ› ÷˘ ’λ\_ ¤Î√ ’ÕÌ Ω› !! ±ıÀ·ı ⁄Î’ »˘¿flÎ ’fl ±¿‚Λ ÷˘ ÷ıfi_ Œ‚ Â_ ±Î‰ı ? ’H›ˆ ⁄_‘Λ.

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

189

±ı‹fiı ·ı‰Îÿı‰Î, »÷Î_ ÏÂW› µ’fl ±¿‚Λ »ı !! ±Î’HÎı ±ËŸ ‰œ‰Îfi_ Ï⁄·¿<· fiËŸfiı ! ‰œ‰Î◊Ì ‹ÎHÎÁ «˘A¬_ ¿Ëı fiËŸ fiı ’»Ì ¿’À ¿flı. ±Î ⁄‘Î ¿’À ÷ı◊Ì ∂¤Î_ ◊›Î_ »ı …√÷‹Î_ ! ‰œ‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì …√÷‹Î_. »˘¿fl˘ ÁÌfiı‹Î Ωı¥fiı ±Î…ı ±ÎT›˘ ˢ› ±fiı ±Î’HÎı ÷ıfiı ‰œÌ±ı ÷˘ ⁄Ì…ı ÿΔÕı ⁄Ì…\_ ¿o¥ ¿ËÌfiı, ‹ÎflÌ V¿>·‹Î_ ¿o¥¿ Ë÷_ ÷ı‹ ¿flÌfiı ÁÌfiı‹Î Ωı¥ ±Î‰ı ! …ıfiÎ CÎfl‹Î_ ‹Î ¿Õ¿ ˢ› ÷ıfiÎ »˘¿flÎfiı T›‰ËÎfl fiÎ ±Î‰Õı. ≠ë¿÷ν — CÎfl‹Î_ ±Î’b_ fiÎfi_ ⁄΂¿ ˢ›, ÷ı ±Î’HÎÌ ¥E»Î fi ˢ‰Î »÷Î_ ’HÎ ±ıfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î¥ … Ω›. ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î fi◊Ì … Ωı‰_, »÷Î_ ’HÎ ±Î’HÎÌ fi…fl‹Î_ ±ı‰_ ±Î‰Ì … Ω› ¿ı ±Î ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ıfiı À¿˘fl ¿fl‰Ì ’Õı, fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎÎ_ ‹fi‹Î_ ±ıfiı ‹ÎÀı ÿ—¬ ◊Λ, ‹fi‹Î_ ¿·ı ◊Λ. ±Î ⁄‘_ Â_, ±Î ¿¥ Ω÷fi˘ ‰÷ı˝ »ı ? ÷˘ ±Î ⁄‘Îfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ¿ı ±Î’HÎÌ ΩB≤Ï÷ ¨‘ı flV÷ı »ı. ±Î’HÎÌ ΩB≤Ï÷ Ï‹J›ÎI‰‹Î_ »ı. ±I›Îflı ÷‹ÎflÌ ƒ„WÀ ±ı ⁄Î…\ »ı ±ıÀ·ı ±‰‚_ ⁄‘_ ÿı¬Î› »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ƒ„WÀ Œıfl‰Ì ±Î’ı ±ıÀ·ı ±Î ΩB≤Ï÷ ÁQ›¿˚I‰‹Î_ Ω›. I›Îfl ’»Ì ΩB≤Ï÷ »÷ı flV÷ı ±Î‰ı, I›Îflı ±Î’HÎfiı ⁄‘_ »÷_ ÿı¬Î›. Ï‹J›ÎI‰ ±ıÀ·ı ±‰‚Ì ƒ„WÀ ±fiı ÁQ›¿˚I‰ ±ıÀ·ı Á‰‚Ì ƒ„WÀ. Á‰‚Ì ƒ„WÀ ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄‘_ Á¬ ◊Λ. I›Î_ Á‘Ì ±I›Îflı ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ¨‘Ì ƒ„WÀ◊Ì ⁄‘_ ¿fl˘ »˘, ÷ı◊Ì ‹ËŸ ÿ—¬ ◊Λ »ı. »÷Î_ › ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ±Î‰_ ⁄‘_ ¿flı »ı ±ıÀ·ı ’H› ⁄_‘Λ. ÷‹ı »˘¿flÎ_fiı ±ÎÂfl˘ ±Î’˘, ÁÎflÎ_ Á_V¿Îfl ‹ÎÀı À¿˘fl ¿fl˘, ±ı ⁄‘Î◊Ì ÷‹fiı ’H› ⁄_‘Λ. ±ıfi_ ¤˙Ï÷¿ Á¬ ‹‚ı. ’HÎ ±ı Á¬˘ ⁄‘Î ÀıQ’flflÌ Ë˘›. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ƒ„WÀ Á‰‚Ì ¿flÌ ±Î’ı, ±ıÀ·ı ’»Ì ’fl‹ıfiLÀ Á¬ µI’Lfi ◊Λ.

≠ë¿÷ν — ⁄Î’ ÷˘ ±¿‚Λ, ’HÎ »˘¿fl˘ Á΋ı ±¿‚Λ ÷˘ Â_

◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — »˘¿fl˘ ’Î’ ⁄Î_‘ı. øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÏÂW›

µ’fl ±¿‚Λ ÷˘ ±ıfi_ …⁄fl…V÷ ’H› ⁄_‘Λ, ’H›Îfi⁄_‘Ì ’H› ⁄_‘Λ. ±ı ±¿‚΋HÎ ¿_¥ fi¿Î‹Ì …÷Ì fi◊Ì. fi◊Ì ±ı‹fiÎ_ »˘¿flÎ_, fi◊Ì

±‰‚Î «Î·ı I›Î_ ¿fl‰Ì ’Õı À¿˘fl; fiÏË ÷˘ ‹Îfiı ±‹ı »Ì±ı ⁄fl˘⁄fl! »˘¿flÎ◊Ì M›Î·Î ’ÕÌ √›Îfiı eÀÌ √›Î, ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ Ï⁄«Îfl˘


190

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

√¤flÎ¥ √›˘. M›Î·˘ eÀÌ Ω› ±ıfiÌ ’fl ‰œ‰Îfi_ fi◊Ì. ’HÎ, ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “¿ı‹ ‘¿‹¿ ¿›Î˝ ¿flı »ı ? ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı «Î·.” À¿˘fl ÷˘ ¿fl‰Ì … Ωı¥±ı fiı ! Ëflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ À¿˘fl ÷˘ ˢ‰Ì … Ωı¥±ı. ±‹◊Î ±‹◊Î fiËŸ. ’HÎ ÁΑÎflHÎ À¿˘fl ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ ¿Ëı »ı, “Ë_ ¿Â_ ¿Ëı÷˘ fi◊Ì !” ’Ëı·Î »˘¿flÎ_ ΩHÎı ¿ı “±Î’HÎı …ıÀ·_ ¿fḻı »Ì±ı ±ı ⁄‘_ ¿flı@À … »ı. ⁄Î’ ¬ÂÌ ◊¥fiı V‰Ì¿ÎflÌ ·ı »ı ! ’˘÷ı …ıÀ·_ ¿flı »ı ±ı ¿flı@À … »ı, ±ı ‹ÎfiÌ ·ı »ı. ˉı ¥L¿flı@À ˢ› ±ıÀ·ı «ı÷‰˘ ¿ı ±Î ¬˘À<_ »ı. ±ËŸ fiËŸ, ±Î‹ fiËŸ «Î·ı. ’»Ì «·Î‰Ì ·ı‰_ ’Õı. ’HÎ ’Ëı·_ ±Î’HÎı ⁄˘·‰_, ±ı ±ı‹ fi ΩHÎÌ Ω› ¿ı “±Î Ë_ ⁄˘·_ »\_, ¿v_ »\_ ±ı ⁄‘_ ⁄fl˘⁄fl »ı.” ±ıÀ·ı »˘¿flÎ_±˘fiı »ı ÷ı ‰œÌ±ı fiËŸ fiı, I›Î_ ±Î√‚ ±ıfiı ’һ̱ı ¿ı ¤¥, ÿ{Λ˘ fi◊Ì fiı. I›Îflı ¿Ëı, fiÎ, fi◊Ì ÿ{Λ˘. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı …flÎ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı «Î·…ı. ±ıÀ·_ … ±ı¿ … ‰Î@› ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl ¿ı ÷_ ω«Îfl…ı ±ıfiÌ µ’fl. ÷˘ ’»Ì ±ı ω«Îflı ¿ı “Áη_ ˉı ‹ÎflÌ @›Î_ ¤Ò· ◊Λ »ı”, ±ı ¢‘¬˘‚ ¿flı. ±Î ÷˘ ±ıfiı ‹Îfl˘, ±ıÀ·ı ’»Ì ’ı·˘ Â_ ¿Ëı, “±ı‰_ … ¿fl‰Îfi˘.” ±ı‰_ ±‰‚_ «Î·Âı. ±Î’HÎÎ ·˘¿, ≥„LÕ›fi˘ ¿ı‰_ «Î·ı ? ±‰‚Î «Î·‰_ ±ı ±Î ≥„LÕ›fifi˘ V‰¤Î‰. ÷‹ı ‹Îfl˘ fiı ÷˘ › ¿ËıÂı, “ˉı ±ı‰_ … ¿fl‰Îfi˘. Ω‰, ÷‹ÎflÎ◊Ì …ı ◊Λ ±ı ¿flΩı.” ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı, ±‰‚Î «Î·ı ¿ı fiÎ «Î·ı? ≠ë¿÷ν — «Î·ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î ±‰‚Î fiÎ «·‰Â˘, ∂·ÀÎ_ ⁄√ÎÕı »ı ±fiı

±ıfiÎ ‹Î◊ı ËÎ◊ Œıfl‰Ìfiı ¿Ë̱ı, “¤¥, ˉı ŒflÌ ±Î‰_ fiÎ ◊Λ, ±ı‰_ ¿fl…ı. ±Î’HÎÎ ¿ıÀ·Î ’ˆÁÎ ⁄√ÎÕuÎ Ωı ±Î ! ±fiı ÷ÎflÎ ⁄√ÕuÎ fiı, ‹ÎflÎ Â_ ⁄√Õ‰ÎfiÎ »ı ? ±Î ÷Îflı ¤Î√ı ±Î‰Ìfiı ⁄√ÕuÎfiı.” ±ı‰_ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ’λ\_ Á‹…ı. ⁄‘_ Á‹…ı »ı ±fiı ±Î ±ı ÷˘Õ÷˘ fi◊Ì. ¬flı¬fl ±Î ÷˘ ±Î ¿<ÿfl÷ ÷˘Õı »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı fiËŸ ÷˘ ’ı·Î M›Î·ÎfiÎ ¿Îfl¬ÎfiΉ΂Îfi_ «Î·ı … fiËŸ. ±Î ÷˘ Ë_ Ωı¥fiı ⁄˘·_ »\_, √M’_ fi◊Ì ±Î, ±ı¿{ı@À ¿Ë_ »\_ Ë_ ÷‹fiı. ‹ÎÀı ±Î ’V÷¿ ‰Î_«Ωı fiı CÎflfiÎ {CÎÕÎ ‹ÀÎÕÌ ÿıΩı. ’Ëı·Î_ CÎflfiÎ {CÎÕÎ ‹À‰Î Ωı¥±ı.

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

191

±ıÀ·ı »˘¿flÎfiı ËÎ◊ı ¿Â_ ÷ÒÀÌ Ω›, ÷˘ ‰œÌ fiËŸ. ≠ë¿÷ν — ÷ÒÀÌ Ω› ÷˘ fi◊Ì ‰œ÷Ì. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Â_ ¿flı I›Îflı ‰œ<_ »\_ ? ≠ë¿÷ν — ⁄Ë ’ıMÁÌ ’̱ı, ⁄Ë ¿˘¿ ’̉ı, «˘¿·ıÀ ⁄Ë ¬Î›

I›Îflı ‰œ<_. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ‰œ‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl, ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı ¿ı ⁄Ë

¬Î‰Î◊Ì fi¿ÁÎfi ◊Âı. ÷fiı ¿˘HÎ ‰œı »ı ?! ±Î ÷˘ µ’flÌ’HÎÎfi˘ ±Ëo¿Îfl »ı ¬˘À˘. “‹Î” ◊¥fiı ⁄ıÃÎ_ ‹˘ÀÎ_ !! ‹Î ◊÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ±fiı »˘¿flÎfiı ‰œ-‰œ ¿›Î˝ ¿flı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ › ! ±ı ÷˘ ÁÎÁ ‰œ÷Ì Ë˘› fiı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı. »˘¿flÎfiı ‰œ‰Îfi_ ¿˘¥fiı ÁÎv_ ·Î√÷_ ˢ› ! »˘¿flÎfiı › ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ÁÎÁ ¿fl÷Î_ › ¤Ò_ÕÌ »ı. ±ıÀ·ı ‰œ‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı »˘¿flÎfiı. ‘Ì‹ı flËÌfiı Á‹…HÎ ’ÎÕ‰Ì ¿ı ±Î fiÎ ¬‰Î›, ÂflÌfl ÷Îv_ ⁄√ÕÂı ±‹◊_. ‘HÎÌfiı ˵ ‰œ<_ »\_ ?! ≠ë¿÷ν — fiÎ, ±ı ‹fiı ‰œı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÂÎfi˘ ‰œı ’λ˘ ! ¿o¥ ·¬Ì ±ÎM›_ »ı ?! ‰œ‰Îfi_

¿o¥ ·¬Ì ±ÎM›_ fi◊Ì. ±ıfiı ¿Ëı…ı ¿ı ÿÎÿÎ ¿Ëı÷Î ¿ı “‰œ‰Îfi_ ·¬Ì ±ÎM›_ fi◊Ì. ÷‹Îflı …ı ¿Ëı‰_ ˢ› ÷ı ÁÌ‘Ì ‰Î÷ ¿fl˘.” ‰œ‰Îfi_ ˢ÷_ ËÂı ?! ±Î ÷ı √Λ˘-¤ıÓÁ˘ »ı ¿ı ‰œı »ı ! ‹ÎHÎÁ »ı ±Î ÷˘. ‹ÎHÎÁfiı ‰œ‰Îfi_ ˢ› ? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ! ±Î’HÎ΋Î_ ‹Îfi‰÷Î fiΠˢ› ?! √Λ˘-¤ıÓÁ˘ ·œÌ ’Õı !

√ V Áı ◊Λ ÷ı fi Ì Á΋ı Á‹÷Î; »Î’ ’Õı iÎÎfifiÌ, fiı ‰‘ı ’ÒF›÷Î! ÷‹Îflı CÎfl‹Î_ ‰œ‰ÎÕ˘ ⁄_‘ »ı ¿ı fiËŸ ? Ï⁄·¿<·ı › ⁄_‘ ? ≠ë¿÷ν — ˉı ±Î ‰œ‰Îfi_ ŒÎ‰÷_ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Â_ ¿fl‰Î ⁄˘·Ì±ı ? ’˘÷Îfi_ ‹√… ⁄√ÎÕ‰_, ‹Òfl¬

⁄fi‰_ ±ı ¿˘fiÎ CÎflfiÌ ‰Î÷ »ı ÷ı ? ’˘÷ı ‹Òfl¬ ⁄fiı ±fiı ’λ˘ ‹√…


192

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

⁄√ÎÕı ! Â_ ¿Îœu_ ÁÎfl‹Î_ ? ÁÎfl ¿Â˘ ¿Îœ‰Îfi˘ fiËŸ !! ‹˘ÀΤΥ ¿«¿« ¿fl÷Πˢ› fiı, ÷˘ › ±Î’HÎı ¿«¿« ¿fl‰Î …ı‰Ì fi◊Ì. ±ı ±Î’HÎfiı ‹Òfl¬ ΩHÎı ÷˘ ‹Òfl¬ ΩHΉ_. ±ı‹fiÎ ËÎ◊‹Î_ ¿o¥ ±˘»˘ ¿Î›ÿ˘ »ı ‹˘ZÎı ·¥ …‰Îfi˘ ? ÿÎÿÎfiÌ ’ÎÁı ÁÀaŒÌ¿ıÀ ·ı‰_, ⁄Á ! ±fiı ⁄fiı ±ı‰_ ±Î’HÎÎ Á_Ωı√‹Î_ ±Î‰ı fiı, ÷˘ ±ıfiÌ ΩıÕı ±ı‰_ ‰÷˝fi ¿fl‰_ ¿ı ±ıfiÌ »Î’ ’Õ‰Ì Ωı¥±ı. ÷‹fiı iÎÎfi »ı ÷˘ ÷‹ı »Î’ ’ÎÕÌ Â¿˘ ¿ı fiÎ ’ÎÕÌ Â¿˘ ? ’ı·˘ ±¿‚Λ˘ ˢ› ÷˘ ÷‹ı ÂÎ_÷ flËÌ Â¿˘ ¿ı fiÎ flˢ ? ≠ë¿÷ν — «˘yÁ. ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±ıfiı »Î’ ’Õı ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! ±Î ¿ı‰Î ‹ÎHÎÁ »ı.

÷ı …\±˘fiı Ë_ √VÁı ◊›˘ »\_, ÷˘ › ¿ı‰Î ÂÎ_÷ »ı ±Î ! ’HÎ ÷ı ±ı »Î’ … @›Î_ ’Õı »ı ±I›Îflı ÷˘. Ωı »˘¿fl˘ «ÌœÎ›˘ ±ıÀ·ı ⁄Î’ ⁄Îfl √b_ «ÌœÎ›. I›Îflı »˘¿fl˘ ¿ËıÂı, ±Î‰Ì Ω‰ !! ±Î …ıÀ·Î_ ‹Î-⁄Î’ »ı, ÷ı »˘¿flÎ_fiı ·œı »ı. ±ıfiÌ »˘¿flÎ_±˘ ¿o¥ fi˘Ó‘ fi◊Ì ¿fl÷Î_. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ‰œuÎ ‰√flfi_ ˢ› »ı, ÷ıfiÌ fi˘Ó‘ ◊Λ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ŒÎ‘fl ≠I›ı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ’ÒF›÷Î fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±Î ÿÊ‹¿Î‚fiÎ ≠÷Î’ı ±ııÀ·ı ’»Ì ¨‘_ ¿flı »ı !

fi◊Ì ¤Ò·‹Î_ ÿÌ¿fl˘ ¿ı ŒÎ‘fl; ·œÎ¥ »ı ’Ò ‰ ˝ ¿ ‹˝ fi Ì ŒÎ«fl! ·œ‰Îfi˘ ¢¬ ˢ› »ı ? »˘¿flÎ fiı ⁄Î’ ·œı ¬flÎ_, ’HÎ ·œ‰Îfi˘ ¢¬ ¿˘fiı ˢ› »ı ? ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ …ıfi_ ‹Î◊_ √fl‹ ˢ› ±ı ·œı. …ıfi˘ …ıfi˘

V‰¤Î‰ √fl‹ ˢ› ÷ı ·œı. ±ı‹Î_ »˘¿flÎfi˘ V‰¤Î‰ √fl‹ ˢ› ÷˘ »˘¿fl˘ ·œı fiı ⁄Î’fi˘ V‰¤Î‰ √fl‹ ˢ› ÷˘ ⁄Î’ ·œı.

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

193

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î’fi˘ ÃoÕ˘ ˢ› fiı ’ı·Îfi˘ √fl‹ ˢ›, ÷˘ ·œ‰_ ÂÎ

‹ÎÀı ’HÎ ? ≠ë¿÷ν — »˘¿fl˘ ·œı ±ıÀ·ı ±ı ·œı ±ı‹. ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ⁄Î’ Â_ ¿flı ? ⁄Î’ ’»Ì Â_ ¿Ëı ? ‹ÎflÎ ‹˘œÎ‹Î_

±Î_√‚Î CÎηÌfiı ÷_ ⁄˘·Î‰ÕΉ_ »\_. ’HÎ Ωı ÃoÕÎ »˘, ÷˘ ÷‹Îflı ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl »ı ±Î ? ’HÎ fiÎ flËı‰Î›, ÃoÕÎ ÂÌ flÌ÷ı flËı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’˘÷ı «_ÿ¤Î¥ »ı. ¬ÿÎfi˘ ⁄_ÿ˘ ◊›˘ ˢ÷ ÷˘ fiÎ ¤Î_…√Õ ±Î‰÷. ’HÎ ±ı ÷˘ «_ÿ¤Î¥ flèÎÎ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ¤Î_…√Õ ±Õı … fiı ’»Ì ! ˉı ¬flÌ flÌ÷ı ⁄Î’-ÿÌ¿flÎfiı ‰œ‰ÎÕ˘ ◊Λ »ı, ±ı‹Î_ ÿÌ¿flÎfiÌ › ¤Ò· fi◊Ì fiı ⁄Î’fiÌ › ¤Ò· fi◊Ì. ¿‹˝fiÌ ŒÎ«fl »ı. ¿‹˝ ’ı·Îfiı µU¿ıflı »ı ±fiı ±Îfiı › µU¿ıflı »ı, ¿‹Î˝‘Ìfi. ¿wHÎÎ ¬Î‰Î …ı‰_ ! ±ıfiı ±Î’HÎÎ_ ·˘¿ ¿ËıÂı, “Â_ ±Î ⁄Î’fiı √΂˘ ÿı »ı ? fiηΛ¿ ‹ÎHÎÁ˘ !” fiÎ, ±Ï¤≠Λ fiÎ ±Î’¢ ¤¥. “±ı ÿı »ı ¿ı ¿˘¥ ÿı‰ÕΉı »ı ?” ±ı ÷‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì. ÂÎ ‹ÎÀı ±Ï¤≠Λ ±Î’˘ »˘ ? ±ı ÿı »ı ¿ı ¿˘¥ ÿı‰ÕΉı »ı ? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÿı‰ÕΉı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ¿˘”¿ ÿı‰ÕΉı »ı. ¿˘¥ ¤Ò÷fi_ ‰‚√HÎ »ı ±ıfiÌ ’λ‚. ±Î’HÎÎ_ ·˘¿˘ L›Î› ¿flÌ fiάı. “Â_ ±Î fiηΛ¿ »ı, ⁄Î’fiı √΂˘ ÿı »ı !!” fiÎ, ÷_ L›Î› fiÎ ¿flÌ ‹Ò±Î. ÷Îflı L›Î›Î‘Ì ◊‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ‰Î‚‰_ ˢ› ÷˘ ‰Î‚ ⁄Lfiıfiı. ÷fiı ‰Î‚‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı, L›Î›Î‘Ì ◊‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿‹˝fiÎ_ µÿ›˘ ⁄‘_ ·œÎ‰ı »ı Ï⁄«ÎflÎ_fiı. ¿‹˝fiÎ_ µÿ›˘ ⁄‘_ ±Î ¿flı »ı ±fiı ÁÎv_ flάı »ı ÷ı › ¿‹˝fiÎ_ µÿ›˘. ±Î ÷˘ ‹Îfl˘ V‰¤Î‰ ÁÎfl˘ ÷ı CÎfl‹Î_ Ë_ {CÎÕ˘ ◊‰Î ÿı÷˘ fi◊Ì. ’HÎ ±ı ÷˘ ±ı¿ ±Ëo¿Îfl »ı. ¿‹˝fiÎ_ µÿ› ÁÎflÎ »ı, ÷ı ±ıÀ·ı {CÎÕÎ fi◊Ì ◊›Î. …ıfiı Á_ÁÎfl ‰‘Îfl‰˘ ˢ› ÷ıHÎı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ‰œo‰œÎ ¿fl‰Ì, ⁄‘_ › ¿fl‰_. …ıfiı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷ıfiı ±‹ı “Â_ ⁄fiı »ı” ÷ıfiı “…\±˘” ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ‰œÌfiı ¿Â_ Á‘fl‰Îfi_ fi◊Ì, ∂·À˘ ‹fi‹Î_ ±Ëo¿Îfl ¿flı »ı ¿ı Ë_ ¬Ò⁄ ‰œu˘. ‰œuÎ ’»Ì …\±˘ ÷˘ ‹Î· Ë÷˘ ÷ıfi˘


194

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

÷ı … ˢ›, Ï’k΂fi˘ ˢ› ÷ı Ï’k΂fi˘ …. fiı ¿Î_ÁÎfi˘ ˢ› ÷ı ¿Î_ÁÎfi˘ … flËı. Ï’k΂fiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flı ÷˘ ±ıfiı ¿ÎÀ «œuÎ ‰√fl flËı ? fiÎ flËı. ¿ÎflHÎ Â_ ? ÷˘ ¿Ëı, ¿ÎÀ «œ‰Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı ±ıfi˘. ±ıÀ·ı ‹˙fi flËı‰Îfi_. …ı‹ ÁÌfiı‹Î‹Î_ fiÎ √‹÷˘ ÁÌfi ±Î‰ı ÷˘ ÷ı◊Ì ¿flÌfiı I›Î_ ±Î’HÎı …¥fiı ’Õÿ˘ ÷˘ÕÌ fiά‰˘ ? fiÎ, ±ı › Ωı‰Îfi_. ⁄‘Î … √‹÷Î_ ÁÌfi ±Î‰ı ¿o¥ ? ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ÁÌfiı‹Î‹Î_ ¬flÂÌ ’fl ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ¿ı, “±ı › ‹ÎflÌ fiάÂı, ‹ÎflÌ fiάÂı !” ±Î ‹˘ÀÎ ÿ›Î‚fiÎ_ ¬˘¬Î_ Ωı¥ S›˘ ! ±Î ÷˘ ⁄‘_ Ωı‰Îfi_ »ı. ¬Î‰, ’̉˘, …\±˘ fiı ‹{Î ¿fl˘ !!

ÕflΉÌfiı ¿fl‰Î Ω› ¿o À ˇ ˘ ·; ≠ı‹ ÏÁ‰Î› fi ∞÷Λ, ÕŒ˘‚! CÎfl‹Î_ ‘HÎÌfiı ’HÎ ¤› fiÎ ·Î√ı ±Î’H΢. »˘¿flÎ_fiı ¿˘¥fiı ±Î’H΢ ¤› fiÎ ·Î√ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ∞‰fi ∞‰‰_ Ωı¥±ı. ≠ë¿÷ν — Ë_ ±ı‰Î ±Î›◊Ì ¿fl÷Ì fi◊Ì ¿ı ±ı‹fiı ¤› ·Î√ı,

’HÎ ¿ÿΫ ¿o¥ ·Î√÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı ¬⁄fl fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ’HÎ ¿ÎflHÎı ¤› fiÎ ·Î√‰˘ Ωı¥±ı. ≠ı‹V‰w’

◊‰_ Ωı¥±ı. ¤› fiÎ ·Î√‰˘ Ωı¥±ı ±Î’H΢. ≠ë¿÷ν — ˉı ±ı‰˘ ≠›Ifi ¿flÌÂ_. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷‹fiı ¤› ·√Ή˘ ±ı‰_ √‹ı »ı ? ≠ë¿÷ν — ¿oÀˇ˘· flά‰˘ √‹ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ¤›◊Ì … ÷‹ı Â̬‰ÎÕ˘. ‹˘À˘ ◊Âı ¤›◊Ì, ’»Ì

¿S›ÎHÎ ¿ÎœÌ fiάÂı (!) ≠ë¿÷ν — ⁄΂¿fiı ±Î’HÎı ¿oÀˇ˘· ÷˘ flά‰˘ ’Õıfiı, ±ıÀ·ı ¿oÀˇ˘·

flά‰Î ‹ÎÀı ’»Ì ±ıfiı ⁄Ì¿ ÷˘ ·Î√ı … fiı, ±Î’HÎı ±ı‰_ ¿o¥ ¿fḻı ÷˘ ! ±ıfiı ÏÕÏÁ„M·fi ÷˘ Â̬‰ÎÕ‰Ì ’Õıfiı ?! ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ÏÕÏÁ„M·fi‰Î‚Î ◊›Î »ı ¬flÎ_ ?

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

195

≠ë¿÷ν — ±‹¿ ‰V÷‹Î_ ’»Ì ±ı Â̬ı »ı ¿ı ±Î ¬˘À<_ »ı ¿ı ±Î

ÁΫ_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — √M’_ »ı ⁄‘_ ! ¿˘¥fiı › ¤› fiËŸ ’‹ÎÕ‰Î_ Ωı¥±ı.

±Î’HÎfiı ¿˘¥ ’‹ÎÕı, ÷ı ±Î’HÎı ÁËfi ¿flÌ ·ı‰Îfi_. ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿ CÎıfl ¿˘¥fiı ‹Îfl΋Îfl fiÎ ¿flı ’HÎ ¤› ⁄Ë ’‹ÎÕı. ⁄Ì÷Ì fiı ⁄Ì÷Ì flËı Ï⁄«ÎflÌ, ‰Î¥Œ. »˘¿flÎ_ flÎ÷-ÿËÎÕ˘ ⁄Ì÷Î_ fiı ⁄Ì÷Î_ flËı. ‹Ò±Î, ±Î‰_ Â_ ¿fl‰Î_ ¿flı »ı ?! ¤› ÷˘ ¿˘¥ ∞‰ fiÎ ’΋‰˘ Ωı¥±ı ±Î’HÎÎ◊Ì. ±Î ¤› ¿˘HÎ ’‹ÎÕı ¿ı ‰Î¥SÕ Ωfi‰fl˘ »ı, ÷ı ¤› ’‹ÎÕı ±fiı ‰Î¥SÕ ‹ÎHÎÁ˘. …ı‰Î Ωfi‰fl˘ ‰Î¥SÕ Ë˘› »ı, ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ˘ ’HÎ ‰Î¥SÕ Ë˘› »ı ÷ı ¤› ’‹ÎÕı. ⁄Î¿Ì ±Î √Λ˘, C΢ÕÎ ¿o¥ ¿˘¥fiı ¤› ’‹ÎÕı ? ±ı¿ ÿÌ’Õ˘ ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ±Î¬Î fl˘Õ µ’fl ‹ÎHÎÁ ±ÎCÎ_’λ\_ ◊¥ Ω›. ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ˘ › ‰Î¥SÕ ¬flÎ_. Ωı›ı·Î ‹ÎHÎÁ˘ ‰Î¥SÕ ? ≠ë¿÷ν — fi◊Ì Ωı›Î. ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ CÎıfl CÎıfl ‹Ò±Î »ı. »˘¿flÎ_ ›

ÿflfl˘… ¿Ëı, “’M’Î ‹ÎflÂı, ’M’Î ‹ÎflÂı.” ’M’˘ ‹Îflı › ¬fl˘. ≠ë¿÷ν — ’Ëı·Î_fiÎ …‹Îfi΋Î_ ¿Ëı‰Î÷_ Ë÷_ ¿ı Á˘ÀÌ ‰Î√ı «‹

«‹ fiı ωzÎ ±Î‰ı C΋ C΋. F›Î_ Á‘Ì ‹Îfl fiÎ ’Õı I›Î_ Á‘Ì Ï‰zÎ «œı fiËŸ ±ı‹. ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·ÎfiÎ_ …‹Îfi΋Î_ ÷˘ ±ı ±ı¿·Ì ¿Ëı‰÷ fiˢ÷Ì.

“⁄‘ı fiÎfl ’Î_ÁflÌ” ¿Ëı÷Î_ Ë÷Î_. ±ı …‹ÎfiÎfiÌ ±Î ‰Î÷˘ ⁄‘Ì, Õı‰·’ …‹ÎfiÎfiÌ fiËŸ. ÷ı ÿËÎÕı ±Ï√›Îfl ‰Ê˝fiÎ_ ◊÷Î_ I›Î_ Á‘Ì ·_√Ì ’Ëıfl÷Î_ Lˢ÷Î. ÷ı …‹ÎfiÎfiÌ ‰Î÷ ±Î ±fiı ±I›Îflı ¿ı‰ÕÎ_ »˘¿flÎ_ ·_√Ì ’Ëıflı »ı ?! …L‹ı I›Îfl◊Ì Ë˘›. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±‹¿ ‰Î÷fi˘ ÷˘ ¤› ˢ‰˘ … Ωı¥±ı.

‘Îfl˘ ¿ı ’flÌZÎÎfi˘ ¤› fi ˢ›, ÷˘ »˘¿flÎ_ ‰Î_«ı … fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ‰Î¥SÕ ¤› fiËŸ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ‰Î¥SÕ fiΠˢ‰˘

Ωı¥±ı. ¤› ‰ÕÌ· ÷flÌ¿ıfi˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı.


196

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

‹Îfl ÁËı ⁄fiÌ ⁄Î’ÕÎ_; ‰ıfl ⁄Î_‘Ì ⁄fiı ÿÌ’ÕÎ! ±ı ¬˘À_< ¿fl÷˘ ˢ›, ÷˘ ±ıfiı ‘Ì⁄ ‘Ì⁄ ¿fl‰Îfi˘ fiΠˢ›. ¬˘À<_ ¿fl÷˘ ˢ› ±fiı ±ıfiı ‘Ì⁄ ‘Ì⁄ ¿fḻı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ı¿ …HÎ ÷˘ ·√ÕÎ_ ‘±ı ±ı‹ ‘˘÷˘”÷˘. ±S›Î ‹Ò±Î ! ⁄Î’ ◊¥fiı ±Î »˘¿flÎfiÌ ±Î ÿÂÎ Â_ ¿flı »ı ? »˘¿fl˘ ‹fi‹Î_ Â_ fiyÌ ¿flı »ı ÷ı ΩH΢ »˘ ÷ı CÎÕ̱ı ? ÁËfi fiÎ ◊Λ fiı, ÷ı ¿Ëı, “‹˘À˘ ◊™ ±ıÀ·ı ÷‹fiı ‹Îv_, Ωı¥ ·˘.” ‹ËŸ Ïfi›Îb_ ¿flÌ fiάı ±ı ! ’»Ì ±ıfiı ‹Îfl ‹Îfl … ¿flı fl˘… ‹˘À˘ ◊¥fiı ’»Ì ! I›Îflı ‹Ò±Î ±I›Îflı Â_ ¿fl‰Î ⁄√ÎÕu_ »˘¿flÎ_ ΩıÕı ? flÌ÷Áfl ±ıfiı Á‹Ω‰Ì, ’˘’·Î‰Ìfiı ¿Î‹ ·ı ! Ëo‹ıÂÎ_ ‹Îfl‰Î◊Ì ÿflı¿ ¿Î‹ ⁄√Õı »ı. ‹Îfl‰_ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ±ıfiÎ◊Ì ±ı ¤› ’ÎQ›˘ ˢ›. ÷ı › ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ … ! ¬Î·Ì ¤› … ’‹ÎÕ‰ÎfiÌ …wfl »ı. ±ıfiı ‹Îfl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î ⁄Î…\fiÎ ¤Î‰ ¿fl‰ÎfiÎ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı. ’»Ì ±fiı ±Î ¬˘À<_ »ı ±ı‰_ Á‹Ω¥ Ω› ±ıfiı.

‹Î ⁄Î’fiÌ ‘ο ˢ› ‹ÎhÎ ±Î_¬◊Ì; @›Îflı¿ ÿoÕ ¿ı Á_¿˘flÌ ≠ı‹ ’Î_¬◊Ì! ≠ë¿÷ν — CÎHÎÎfiı ±ı‰Ì ⁄ÌÏ·Œ ˢ› »ı ¿ı »˘¿flÎ_fiı ‹Îfḻı ÷˘

… ÁÌ‘Î_ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ⁄√ÕÌ Ω›. ±Î’HÎı ‹ÎflÌfiı ‘ο‹Î_ flά‰Î_ … Ωı¥±ı. ÷˘ … »˘¿flÎ_ ’Î_ÁflÎ «Î·ı, ±ı Â_ ⁄fl˘⁄fl »ı ? ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì ‹Îfl‰Î …ı‰Ì ±ıfiÌ ™‹fl ˢ› I›Î_ Á‘Ì

‹Îfl‰Î Ωı¥±ı ±fiı 30 ‰Ê˝fiÌ ™‹fl ◊¥ fiı ‹Îfl‰Î …¥±ı ÷˘ ? ≠ë¿÷ν — ±ı Á΋Π±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ±‹ı ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı ‹ÎflΩı ±fiı ±ı‹ı › ¿Ë̱ı

¿ı fiÎ ‹ÎflΩı. F›Î_ Á‘Ì ¬‹Ì ¿ı ±ı‰˘ ±ıfi˘ ±Ëo¿Îfl ΩB≤÷ ◊›˘ fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì »ı‰Àı ‹ÎflÌfiı ’HÎ ÁÌ‘Î flά‰Î_ Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ ±‰‚ı flV÷ı Ω›.

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

197

¬flÌ flÌ÷ı ÁÌ‘Î ¿fl÷Î_ ·˘¿˘fiı ±Î‰Õ÷Î_ fi◊Ì. ±ı‰_ iÎÎfi fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ±ı ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. fiËŸ ÷˘ »˘¿flÎ_fiı ÁÌ‘Î ¿fl‰Î ‹ÎÀı ≠ı‹fiÎ …ı‰_ ÷˘ ±˙Ê‘ … fi◊Ì. ’HÎ ±ı‰˘ ≠ı‹ flËı fiËŸfiı, ‹ÎHÎÁfiı √VÁ˘ … ±Î‰ıfiı ! »÷Î_ ±ı √VÁ˘ ¿flÌfiı ‹ÎflÌfiı › ±ıfiı Á‰‚ı flV÷ı ·Î‰ı »ı ±ı ÁÎv_ »ı. fiËŸ ÷˘ ±ı ±‰‚ı flV÷ı «ÎS›˘ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı iÎÎfi … fi◊Ì ±fiı 30 ‰Ê˝fiÌ ™‹flfiÎfiı ±Î’HÎı ‹Îfḻı ÷˘ ±ı Á΋˘ ◊Λ. ÷ı F›Î_ Á‘Ì ±Î’b_ «Î·ı I›Î_ Á‘Ì ¿flÌ ·ı‰_. fiÎ «Î·ı ÷˘ ’Õ÷_ ‹ı·‰_. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ¿èÎ_ ‹Îfiı fiËŸ, ±ıÀ·ı ¿˘¥ ‰¬÷ ‹Îfl‰Î_ ’Õı

⁄΂¿˘fiı ! ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ‹Îfiı, ÷ı ‹Îfl‰Î◊Ì ¿¥ ‹ÎfiÌ Ω› »ı ? ±ı ÷˘

‹fi‹Î_ flÌÁ flάı ‹˘À˘ ◊¥Â I›Îflı ‹ÎflÌ ‹Q‹Ìfiı Ωı¥ ·¥Â, ¿ËıÂı. ‹fi‹Î_ flÌÁ flάı …, ÿflı¿ ∞‰ flÌÁ flάı … ! ’˘÷ı Ëo‹ıÂÎ_ Á‹Î‘ÎfiÌ’Ò‰˝¿ ¿Î›˝ ¿fl˘, ÿflı¿ ¿Î›˝ ! ‹Îfl‰_ ˢ› ÷˘ ¿Ëı‰_, “¤¥ ÷_ ¿Ëı÷˘ ˢ› ÷˘ ÷fiı ‹Îv_, fiËŸ ÷˘ fiËŸ ‹Îv_.” ±ı ¿Ëı ¿ı “fiÎ, ‹fiı ‹Îfl˘.” ÷˘ ‹Îfl˘, Á‹Î‘Îfi’Ò‰˝¿ ‹flΛ. ±ı‰_ ¿o¥ ‹flÎ÷_ ËÂı ? fiËŸ ÷˘ ±ı ‰ıfl ⁄Î_‘ı ! ±ıfiı fiÎ √‹÷_ ˢ› fiı ÷‹ı ‹Îfl˘ ÷˘ ‰ıfl ⁄Î_‘ı. fiÎfi˘ ˢ› I›Îflı ‰ıfl fiÎ ⁄Î_‘ı, ’HÎ ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿flı ¿ı ±Î Ë_ ‹˘À˘ ◊¥Â fiı ‹Q‹Ìfiı ‹ÎflÌ ! ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ‹ÎflÌ ⁄ı⁄Ì ±ıfiı ÷˘ ±Î’HÎı ‰œÌ±ı ÷˘ ¿Â_

fiËŸ, Áı¿LÕ‹Î_ ⁄‘_ ¤Ò·Ì Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤Ò·Ì Ω› »ı. ÷˘ ¿_¥ ±ıÀ·Ì «Î·Î¿Ì ±˘»Ì »ı.

«_«‚÷Î ±˘»Ì »ı …flÎ, ±ıÀ·ı ¤Ò·Ì Ω›. ’HÎ «_«‚ ‹ÎHÎÁ˘ ⁄Ë ∂√˛ ˢ›. ±ıÀ·ı ‰œ‰Îfi_ Â_ ¿Î‹ »ı ˉı ? ⁄Î⁄Îfiı ¿Ëı‰_ ‰œ‰_ ˢ› ÷˘ ¿ı ⁄˘· ÷fiı Ë_ ‰œ<_ ±Î‰_ ¿Î‹ ¿›* fiı ¬flÎ⁄ ¿›* ±Î. Ë_ ÷fiı ‰œ<_ ÷˘ ¿Ëı, “ËÎ, ‰œ˘.” ÷˘ ±Î’HÎı ‰œ‰_. ±ı ¬ÂÌ ◊¥fiı ‰œ‰Îfi_ ¿Ëı, ÷˘ ±Î’HÎı ‰œ‰_. »˘¿flÎ_fiı ÷‹ı ‹Îfl¢ fiËŸ, »˘¿flÎfi_ T›„@÷I‰ »ı.


198

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

≠ë¿÷ν — ±Î’HÎ΋Î_ ¿Ëı fiı ¿ı ⁄΂¿ µ’fl ‘ο flά‰Ì ‹Î-

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

199

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‘ο ÷˘ Œ@÷ ±Î_¬fiÌ … ˢ‰Ì Ωı¥±ı, ËÎ◊fiÌ

Ω›. µ’fl◊Ì ÁÎΩ_ Á‹Î_ ÿı¬Î›, ’HÎ ‹ËŸ ¤Î_√Ì Ω›. ⁄ÌΩfiı “±ıL¿flı…” ¿fl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ’»Ì ‹˙fi flËı fiı, «Î ’Ìfiı »Îfi˘‹Îfi˘. ⁄‘Î_fiÎ ‹˘œÎ_ Ωı÷˘ Ω, ±Î ⁄ı ’Ò÷‚Î_ ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õı »ı ÷ıfiı Ωı÷˘ Ω. ±Î ±Î’HÎÎ ¿Î⁄‹Î_ fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ ±ÎfiÎ_ ΩHοÎfl … »Ì±ı.

fiËŸ. ±fiı fl˘… …ı ≠ı‹ ±Î’÷Πˢ fiı, ÷ı ⁄_‘ ¿fḻı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ‹ËŸ Á‹∞ Ω›.

‹Îfl‰Î◊Ì …√÷ fiÎ Á‘flı, ‰œ‰Î◊Ì ¿ı Ï«œÎ‰Î◊Ì ¿˘¥ Á‘flı fiËŸ. ¿flÌ ⁄÷Ή‰Î◊Ì Á‘flı »ı. …ıÀ·_ ⁄˘S›Î_ ÷ıÀ·_ √Î_Õ’HÎ.

⁄Î’ı. ÿÎÿÎfi_ Â_ ‹Îfi‰_ »ı ? ⁄Î’ ¿ı ‹ÎfiÌ ‘ο ˢ‰Ì Ωı¥±ı ? ¿ı‰Ì ˢ‰Ì Ωı¥±ı ?

≠ë¿÷ν — ±ı‰Ì ÷‹ı ‹ËÎI‹Î±˘ µ’fl flά˘ »˘ fiı !

‰_Ãı·Îfiı ‰Î‚˘ ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì; fiËŸ ÷˘ Á΋˘ ◊Âı Ïfiÿ˝›÷Î◊Ì!

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, flά_ »\_. ±ı‰Ì ÁËı… flά̱ı fiËŸ fiı ÷˘ ±ıfiı

¬⁄fl ÂÌ flÌ÷ı ’Õı ? ÿoÕ ◊›ı·˘ ±ı‰_ ! ±ıÀ·ı ΩB≤Ï÷ flά‰Î ‹ÎÀı. ±ıÀ·ı ±Î ±Î‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰_, ±ıfiı ⁄Ì…\_ ¿o¥ ‹flΛ fiËŸ. »˘¿flÎ_±˘fiı Á˘‚ ‰Ê˝ ’»Ì ÷˘ Ï‹hÎ … ¿flÌ fiά‰Îfi˘, Á˘‚ ‰Ê˝ Á‘Ì À¿˘fl ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. »˘¿flÎ_fiı Á‹…HÎ ’ÕΛ. Á‹Ω‰Ì-’ÀΉÌfiı ¿Î‹ ·ı‰Îfi_. ±ı ÷˘ ‹flΛ fiËŸ Ï⁄«ÎflÎfiı. ±ı‹fiÌ ⁄Ï© Ë…\ ≠√À ◊¥ fi◊Ì, ‹Îfl‰Î◊Ì ∂SÀ<_ ¤Õ¿Ì Ω›. ±Î ÷˘ ⁄ı ‘˘·˘ ‹ÎflÌ ÿı. ±S›Î ‹Ò±Î, fiÎ ‹flΛ »˘¿flÎ_fiı. ±ı ÷˘ e· …ı‰Î_ ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν — ±ËŸ›Î_ ⁄ËÎflfiÎ …ı ±‹ıÏfl¿fi˘ »ı, ±‹ıÏfl¿fi˘fi_

‰Î÷ΉflHÎ …ı »ı, ±ı‹fiÎ_ …ı Á_V¿Îfl, ±ıfiÌ ±Áfl ±Î’HÎÎ ⁄΂¿˘ µ’fl fiÎ ’Õı ? ÿÎÿÎlÌ — ’Õı. ±Î’HÎı CÎıfl »ı ÷ı ‹Îfl-‹Îfl ¿fḻı »˘¿flÎfiı, ÷˘

±ı flZÎHÎ ¬˘‚ı. ±ıÀ·ı …‰Îfi ¡ıLÕ ‹‚Ì ±Î‰ı ¿ı ◊›_, «ÎS›_. ±Î’HÎı ÷˘ »˘¿flÎfiı ‹Îfl-‹Îfl fiÎ ¿flΛ, »˘¿flÎfiı ÷˘ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı @›Îflı CÎıfl …™ ÷˘ ‹ÎflÎ ’M’Î∞fiÌ ’ÎÁı ⁄ıÁ_. ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ≠ı‹ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ ‹Îfl-‹Îfl ¿flı ±ıÀ·ı ≠ı‹ … fiΠˢ› Ï⁄«ÎflÎ_, ±ıÀ·ı √‹ı I›Î_ fl¬ÕÌ ‹flı »ı. Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ fi◊Ì ?

≠ë¿÷ν — »˘¿flÎ_±˘fiı ⁄Ë ¿èÎÎ ’»Ì ’HÎ Ωı fiÎ ‰‚÷Î_ ˢ›

÷˘ ’»Ì ±ı‹fiı ‹Îfl‰Î_ ? CÎıfl◊Ì ⁄ËÎfl ¿Îœ‰Î_ ¿ı ’»Ì ±ı‹fiı ±ı‹fiÎ_ …ı Ëη ◊Λ ÷ı ’fl »˘ÕÌ ÿı‰Î_ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı Ï‹·¿÷ ±Î’‰ÎfiÌ Ë˘› ÷˘ CÎfl ⁄ËÎfl

¿ÎœΩı. ’HÎ I›Îflı ±ı ÿΉ˘ ‹Î_Õı, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ CÎfl‹Î_ flËı‰Î ÿıΩıfiı ! ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı ‹ÎflÌ Ω÷ı Ï‹·¿÷ fiËŸ ±Î’_ ? ÷˘ ±ı ÿΉ˘ ‹Î_ÕÂı, ±ıÀ·ı ¬˘À<_ ÷˘ ÿı¬ÎÂı fiı ! CÎflı flάÌfiı ¢¤Î flάΩı. ‹Îfl ‹Îfl ÷˘ ¿fl¢ … fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ΩıflÿÎfl ‰‘Îflı ˢ› ‹Ò±˘, ±Î’HÎı CΈÕÎ ◊›ı·Î ˢ¥±ı I›Îflı ⁄ÿ·˘ ‰Î‚ı. ≠ë¿÷ν — ±Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ≠ë Á˘S‰ ¿fl‰˘ ? Ωı »˘¿flα˘fiı

±Î’HÎı ±Î’HÎÎ flV÷ı ·Î¥fi‹Î_ fiÎ ·¥±ı, fi ‰Î‚Ì Â¿÷Πˢ¥±ı, ÷˘ Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’b_ ¿Ëı·_ fiÎ ‹Îfi÷Πˢ› ÷˘ ? ≠ë¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ◊¥ flèÎ_, ±Î’HÎı ËÎ◊‹Î_◊Ì ·√΋ »ÒÀÌ √¥. ’»Ì

≠ë¿÷ν — ‹Îfl‰Î◊Ì »˘¿flÎ_ Á‘flı ¿ı fiËŸ ?

¿fl‰_ Â_ ÷ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ Á‘flı fiËŸ, ‹Îfl‰Î◊Ì ¿Â_ Á‘flı fiËŸ. ±Î

±ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ‹˘¿·ı ÷˘ Á‘ÎflÌ ±Î’̱ı. ⁄Î¿Ì ¿˘¥ Á‘ÎflfiÎfl˘ »ı fiËŸ. ±Î Œıflı »˘¿flÌfiı ¿èÎ_ ¿ı ‹ÌÀ fiËÌ ¬Î‰Îfi_. ÷ı ±˘·flÎ¥À ◊¥

“‹ÂÌfi”fiı ‹ÎflÌ …\±˘ ÷˘ ! ±ı ¤Î_√Ì Ω›. ÷ı‹ ±Î »˘¿flÎ_ › ¤Î_√Ì


200

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

√›_ ’ı·Ì »˘¿flÌfiı !

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

201

flËı »ı ¿ı fi◊Ì flËı÷_ ?

≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Îfi_ Á˘S›Âfi Â_ ?

≠ë¿÷ν — flËı fiı.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±ı »˘¿flα˘ ÏÕÏÁ„M·fi flάı »ı fiı, ÷ı

ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ¢ ‰Î_‘˘ »ı ? ±ı‰_ »ı fiı ¬flÌ flÌ÷ı ÷˘ ±Î’b_

ÏÕÏÁ„M·LÕ ’vÊ˘ ’ÎÁı … flάı »ı. ’HÎ ±fi˚-ÏÕÏÁÏM·LÕ ’ÎÁı ±ı ÏÕÏÁ„M·fi flάı … fiËŸ. ±ıÀ·ı ⁄‘˘ ‹Î-⁄Î’fi˘ … ÿ˘Ê »ı.

ÁΛLÁ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ‹Îfl÷Ì ‰¬÷ı ÷‹ı ±ıfiı Ωı›Î_ ¿fl˘. “«_ÿ¤Î¥” »˘¿flÎ_fiı ‹Îfl÷Î_ ˢ› ÷ı CÎÕ̱ı ÷‹Îflı “«_ÿ¤Î¥”fiı Ωı›Î_ ¿fl‰_. “«_ÿ¤Î¥” Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı, ±ıÀ·_ … Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ±fiı ’»Ì “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±Î ÷‹ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›*, ÂÎ ‹ÎÀı ±Î Ï⁄«ÎflÎfiı ‹Î›* ? ÷‹ÎflÎ◊Ì ±Î‰_ ‰œÎ›, ÷‹ı ¿ı‹ ‰œuÎ ? ‹ÎÀı ±Î ⁄‘Îfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±ıÀ·ı “«_ÿ¤Î¥” »˘¿flÎ_fiı ‹Îflı ÷ı CÎÕ̱ı ÷‹Îflı ΩH›Î … ¿fl‰_ ±fiı ΩıÕı ΩıÕı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΛ ¿flΛ ¿fl‰_. ±Î‰_ ŒÎ‰ı fiı ?

±ı¿ ¤Î¥ Ë÷Î. ÷ı flÎhÎı ⁄ı ‰Î√ı Â_ Â_ ¿flÌfiı CÎıfl ±Î‰÷Î_ ËÂı ÷ıfi_ ‰Hνfi ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ÷‹ı ΩHÎÌ Ω±˘. ÷ı ’»Ì CÎfl‹Î_ ⁄‘Î_±ı Ïfiç› ¿›˘˝ ¿ı ±Î‹fiı ‰œ‰_ ¿ı CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î fiÎ ÿı‰Î_ ? ¢ µ’Λ ¿fl‰˘ ? ÷ı ÷ıfi˘ ±fi¤‰ ¿flÌ ±ÎT›Î. ‹˘ÀΤΥ ¿Ëı‰Î √›Î, ÷˘ ±ı ‹˘ÀΤΥfiı ¿Ëı ¿ı, “÷‹fiı ‹Î›Î˝ ‰√fl »˘ÕÌ fiËŸ.” ’»Ì CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ‹fiı ’Ò»‰Î ±ÎT›Î ¿ı, “±Îfi_ Â_ ¿fl‰_ ? ±Î ÷˘ ±Î‰_ ⁄˘·ı »ı.” I›Îflı ‹ıÓ CÎflfiÎ_fiı ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı, “¿˘¥±ı ÷ıfiı ±ZÎflı › ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ. ÷‹ı ⁄˘·Â˘ ÷˘ ±ı ‰‘Îflı “¡_À” ◊¥ …Âı, ±fiı CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î fiËŸ ÿ˘ ÷˘ ±ı ⁄ËÎfl‰À<_ ¿flÂı. ±ıfiı F›Îflı ±Î‰‰_ ˢ› I›Îflı ±Î‰ı fiı F›Îflı …‰_ ˢ› I›Îflı Ω›. ±Î’HÎı flÎ¥Àı › fiËŸ ⁄˘·‰Îfi_ fiı fl˘Ó√ı › fiËŸ ⁄˘·‰Îfi_. flÎ√ı › fiËŸ flά‰Îfi˘ fiı ¶ıÊı › fiËŸ flά‰Îfi˘. Á‹÷Î flά‰ÎfiÌ, ¿vHÎÎ flά‰ÎfiÌ.” ÷ı hÎHÎ-«Îfl ‰Ê˝ ’»Ì ±ı ¤Î¥ ÁflÁ ◊¥ √›˘ ! ±Î…ı ±ı ¤Î¥ ‘_‘΋Î_ ⁄Ë ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı ! …√÷ fiο΋fi_ fi◊Ì, ’HÎ ¿Î‹ ·ı÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı. ⁄‘Î … ¤√‰Îfi »ı, ±fiı ÿflı¿ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ¿Î‹ ·¥fiı ⁄ıÃÎ_ »ı, ‹ÎÀı fiÎ √‹÷_ flά¢ fiËŸ.

iÎÎfi‹Î_ Â_ ⁄fiı ÷ı …\±˘; ÁÎ◊ı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ‘Ò±˘! ≠ë¿÷ν — ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ »˘¿flÎ_ ⁄ËÎfl fl¬Õı. CÎflfi_ ¿Î‹ ˢ›,

±√I›fi˘ Œıfl˘ ¬Î‰Îfi˘ ˢ›, ÷ı‰_ ÷˘ ±ıHÎı ¿fl‰_ Ωı¥±ı fiı. ‰œÌ±ı ÷˘ › ¿Â_ ¿flı fiËŸ. ’»Ì ‹˙fi flËı‰Î› fiËŸ fiı »˘¿flÎ ’fl ËÎ◊ µ’ÕÌ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ‹˙fi ◊¥ …‰Î› fiËŸ. ÷‹Îflı Â©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ

±ı¿ ‹ÎHÎÁ Á_ÕÎÁfiÎ ⁄ÎflHÎÎ_fiı ·Î÷˘ ‹Îfl ‹Îfl ¿fl÷˘ Ë÷˘. ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ¿ı‹ ·Î÷˘ ‹Îfl˘ »˘ ? I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı ⁄Ë ÁÎŒ ¿fl_ »\_, ÷˘ › √_‘Λ »ı. ¬Ò⁄ ÁÎŒ ¿v_ »\_ ÷˘ › √_‘Λ »ı. ⁄˘·˘, ˉı ±ı ‹Ò¬Î˝¥ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¿Ëı‰Î› ? Ω…wfiÎ ⁄ÎflHÎÎfiı ·Î÷˘ ‹Îfḻı ÷˘ › √_‘Λ »ı. ÷ı‹Î_ ¤Ò· ¿˘fiÌ ? ≠ë¿÷ν — ·Î÷˘ ‹ÎflfiÎflfiÌ. ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ¤Ò· ¿Ëı‰Î›fiı ? ¿o¥ ÿfl‰ÎΩfi˘ ÿ˘Ê »ı

Ï⁄«ÎflÎfi˘ ? ±Î ·Î÷˘ ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı …√÷ ±Î¬_ √_‘Λ ÷ıfiı ÁÎŒ ¿fl‰Î Ω› »ı. ’HÎ ±ı Á_ÕÎÁfiÎ ⁄ÎflHÎÎfiı ·Î÷˘ ‹ÎflÌfiı ’˘÷Îfiı µ’ÎÏ‘ ◊Λ »ı ±fiı ⁄ÎflHÎÎ_ › ÷ÒÀÌ Ω› »ı. ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Î ‹U¿ı·Ì±˘. Á_ÁÎfl ⁄‘˘ ‹U¿ı·Ì‹Î_ ‹¿Î›˘ »ı, fiËŸ Á‹…HÎ ’Õ‰Î◊Ì ‹U¿ı·Ì‹Î_ ‹¿Î›˘ »ı. ±Î ‹U¿ı·Ì Á˘S‰ ◊¥ Ω› ¿ı ¿S›ÎHÎ ◊¥ √›_. ≠ë¿÷ν — ˉı ⁄Ì…\_ ¿Ë̱ı fiı ¿ı Õ¬˘Õ¬· ¿fl‰Ì fiËŸ ±fiı

Ωı›Î ¿fl‰_ ⁄‘_. ˉı CÎfl‹Î_ «Îfl ‰Ê˝fi_ ⁄΂¿ ˢ› ±fiı ¿o¥ ¬˘À<_ ¿fl÷˘ ˢ›, ÷ı ±Î’HÎfiı ±ı‹ ¿ı ˉı ±Î ±ıfiı Á‹…HÎ ±˘»Ì »ı ±ıÀ·ı ·Î‰ ±Î’HÎı ±ıfiı À¿˘fl ¿fḻı ¿ı ‰œÌ±ı, Õ¬˘ ¿fḻı. ±ı‰_ ◊¥ Ω› ±Î’HÎÎ◊Ì, ±Î’HÎı ±ı‰_ ¿fl‰_ ’Õı, ±Î’b_ ⁄΂¿ »ı ±ı‹ ¿flÌfiı. ÷˘


202

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

±ı Â_ ⁄flÎ⁄fl ¿Ëı‰Î› ¿ı Â_ ¿fl‰_ I›Î_ ?! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ …ı ¿flı ±ı, ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ≠ë¿÷ν — ¿Â_ ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — “«_ÿ¤Î¥” ±ıfiı ‰œ÷Πˢ›, ‹Îfl÷Πˢ› ÷˘ › Ωı›Î

¿fl‰Îfi_, ’HÎ ‰‘ ‹Îflı I›Îflı ¿Ëı‰_ ¿ı ¤¥ ±Î‰_ fiÎ ‹flΛ. ≠ë¿÷ν — ˉı ‹Îfl‰Îfi_ fiËŸ. ’HÎ Â_ »ı, ±Î’HÎı ΩHÎ÷Πˢ¥±ı

¿ı ±Î “«_ÿ¤Î¥” … ¿flı »ı. ’HÎ ±ı …ı ±_ÿfl Õ¬· ¿flÌ ±ıfiÌ Ïø›Î‹Î_, ±ı ›˘B› »ı ¿ı ±›˘B› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿fl‰_ ⁄‘_ ›. Õ¬˘, À¿˘fl-⁄¿˘fl ⁄‘_ › ¿fl‰_. ¿fl‰Ì

±ı‰˘ ¤Î‰ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı, Â_ ◊Λ »ı ±ı Ωı‰Îfi_. ¿fl‰Ì ±ı ÷˘ ¿fl‰Î’b_ flèÎ_ … fiËŸfiı ˉı. ¿÷ν’ÿ … flèÎ_ fiËŸ fiı ˉı. Â_ ◊Λ »ı ±ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ±ı Õ¬˘ ¿flÌ fiάı ÷ı Ωı‰_ ±fiı ±Î ÁÎv_ ¿flı ÷ı › Ωı‰_ ! ≠ë¿÷ν — »˘¿flα˘ ⁄Ë ÷˘ŒÎfiÌ ◊¥ Ω›, ÷˘ ’»Ì Á‹Î… ±ıfiı

V‰Ì¿Îflı fiËŸfiı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ÷‹Îfl΋Î_ Á‘Îfl‰ÎfiÌ Â„@÷ ˢ› ÷˘ Á‘Îfl˘.

’HÎ ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı fiÎ Á‘flı ±ı. ‹ÎflÌ Ã˘¿‰ÎfiÎ ±ı¿ … flV÷Î◊Ì fiÎ Á‘flı. ±ı ÷˘ ’K‘÷Áfl Á‘flı. ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfiı ÿÁ Ï‹ÏfiÀ ∂¤Î flά̱ı ±◊‰Î ±ı‰Ì

flÌ÷ı ’Ïfi (ÏÂZÎÎ) ¿fḻı, ÷˘ ±ıfiÎ ±ÎI‹Îfiı ËÀÛ (ÿ—¬) ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ÏÂZÎÎ ¿fl‰Î◊Ì Â_ ŒÎ›ÿ˘ ¿Îœ‰Îfi˘, ÏÂZÎÎ ¿flÌfiı !

ÏÂZÎÎ ¿fl‰Î ¿fl÷Î_ ÷fiı ÃÌ¿ ·Î√ı ±ı ¤√‰Îfifi_ fi΋ ·ı…ı, ¿Ë̱ı. ±fiı ‹ÎŒÌ ‹Î√…ı. ÷˘ ¿o¥¿ ±ı‹Î_ ‹fi ÁÎv_ ◊Λ ⁄Y›_, ±ı‹ ‹Îfi˘ fiı ÷‹fiı ÏÂZÎÎ ¿flı ‘HÎÌ ÷˘ ÷‹ı Â_ ¿fl˘ ?! ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı @›Îflı ‰¬÷ ±Î‰ı ÷˘ ±ı‹fi_ ÷ı· ¿ÎœÌ fiά_. ±ı‹fiı ‹ÎflÎ CÎÎÀ‹Î_ ±Î‰‰Î ÿ˘! ‹Ω fi◊Ì ±Î‹Î_, ±Î‰_ fiΠˢ›. …ı‰Î »ı ±ı‰Î, ÷‹ı Ωı ≠ı‹ flά˘ ÷˘ …√÷ ≠ı‹‰Î‚_ ËÂı. …√÷ ÷‹Îfl˘ Œ˘À˘ … »ı, ±flÌÁ˘ … »ı ⁄‘˘ ÷‹Îfl˘.

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

203

‹ÎflÌ ’ÎÁı ’«ÎÁ ËΩfl ‹ÎHÎÁ »ı, ’HÎ ‹Îflı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õ÷˘ fi◊Ì. ±ı ‹fiı ¿Ëı ¿ı “÷‹ı ÿÎÿÎ «˘fl »˘.” ÷˘ Ë_ ¿Ë_, “⁄ıÁ ¤¥, ‹fiı ÂÌ flÌ÷ı «˘fl »\_ ?” ±ı ‹fiı ÷_ Á‹Ω‰. I›Îflı ¿Ëı »ı, ÷‹ÎflÎ ¿˘ÀfiÌ ’λ‚ ·A›_ »ı ¿ı “ÿÎÿÎ «˘fl »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¿flı@À.” ·¬ı·_ ˢ› ÷˘ ’»Ì ±ı‰_ ¿Ëı … fiı ·˘¿˘. ·A›_ ˢ› ÷˘ fiÎ ¿Ëı ?! ≠ë¿÷ν — ËÎ, ¿Ëı. ÷˘ ’»Ì ⁄‘˘ Á‹Î… »ı ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı ¿ı, ±Î

‹Î ⁄flÎ⁄fl fi◊Ì, »˘¿flÎ_±˘fiı ÁΫ‰÷Ì fi◊Ì. ±ı‰Ì flÌ÷fiÎ ‹Îfiı ⁄‘Î ‰√˘‰ı ¿ı, ±ı‰_ fiÎ ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎÎ ‹fifiÎ ¬˘ÀÎ_ ¤› »ı, ·˘¿˘ ‹fiı ±Î‹

‹ÎfiÂı fiı ÷ı‹ ‹ÎfiÂı ! »˘¿flÎ_±˘ Á‘fl‰Î_ … Ωı¥±ı ±Î’HÎÎ_. ±Î’HÎÎ Á_V¿Îfl ±ı‰Î Á_ÿfl ¿flÌ fiά˘ ¿ı »˘¿flÎ_±˘ Á‘flı. ±Î ÷˘ »˘¿flÎ_±˘ Â_ ¿flı »ı ¿ı ’M’˘ fiı ‹Q‹Ì ⁄ı ‰œ÷Πˢ› «Î‚Î ¿flÌfiı, ÷ı CÎÕ̱ı ⁄Î⁄˘ ±ı‹ Ωı›Î ¿flı. “’M’˘ … ¬flÎ⁄ »ı, ±Î ‹Q‹Ì ÷˘ Ï⁄«ÎflÌ ÁÎflÌ »ı.” ÷ı CÎHÎÎ ‹Î-⁄Î’fiı ÷˘ ‹ıÓ ≥„L՛΋Î_ ¿ËÌ ÿÌ‘ı·_ ¿ı ‹Ò±Î ±Î‰_ fiÎ ¿fl¢, fiËŸ ÷˘ ±ı »˘¿flÎ_ ‹˘ÀÎ ◊Âı fiı, I›Îflı ‹Q‹Ì fiı »˘¿flÎ_ ⁄‘Î ¤ı√Î ◊¥fiı ÷‹Îv_ ÷ı· ¿ÎœÌ fiάÂı. ‹ÎÀı ±ı‰_ fiÎ ¿fl˘. ±Î ≠ı‹‹› ∞‰fi ∞‰˘. ±Î‰_ ÂÎ ‹ÎÀı ¿fl˘ »˘ ?! ˉı ÷‹ı ÏË÷‹Î_ ¿fl‰Î Ω‰ »˘. ÷‹ı ±ÏË÷ fi◊Ì ¿fl÷Î, ’HÎ ÏË÷ ¿fl÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì, ÷ıfi_ Â_ ◊Λ ÷ı ?! ∞‰fi ∞‰‰_ ±ı ÷˘ ¿‚Î »ı. ÏË÷ ¿fl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı ! ‹Îflı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ fi◊Ì ’Õ÷˘, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ËÂı ?! ÷˘ ÷‹Îflı ’«ÎÁ-Á˘ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ fiÎ ’Õ‰˘ Ωı¥±ı ±ıÀ·_ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ±ıÀ·_ ? ≠ë¿÷ν — ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — Ëo.... ‹ÎÀı ◊¥ ¿ı ±ı‹ »ı, ÷‹ı fiyÌ ¿fl˘ ±ı¿ ‰Îfl

¿ı ±Î’HÎı ±Î‹ … ∞‰fi ∞‰‰_ »ı ±Î‰_. ÷˘ ÷‹ÎflÌ ·Î¥Œ ∂·ÀÌ Á‘flÌ Ω› »ı ÁflÁ. ±fiı ±Î’HÎÎ CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘fiı ÷˘ Á¬ ˢ‰_ … Ωı¥±ı. ÷‹Îflı ‹Îfl‰Îfi˘ ¢¬ ˢ› ÷˘ ⁄ËÎfl ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı ‹ÎflÌfiı ±Î‰˘. ’HÎ ±Î ·˘¿˘fiÌ ΩıÕı ¿Â_ ±ı‰_ fiÎ ¿fl˘. ÷‹fiı ¢¬ ˢ› ÷˘ ⁄ËÎfl ÷‹ÎflÎ ËÎ◊ ¨«Î ¿fl˘ ±fiı ±ËŸ CÎfl‹Î_ ?! fiΠ¢¤ı ±Î’HÎfiı.


204

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

205

±Î’HÎı ¬ÎfiÿÎfi ¿‰Î˜Ï·ÀÌ, ±Î’HÎı ±fiÎÕÌ fi ˢ›. ±Î’HÎı ±Î›˝ ≠Ω »Ì±ı ±fiı ⁄ıfi˘±ı ‰ıfl fiÎ ‰Î‚‰_ Ωı¥±ı ¿˘¥ ’HÎ flÌ÷ı, ±ı‹HÎı ±ı‹fiÌ ‹›Î˝ÿ΋Î_ flËı‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹›Î˝ÿ΋Î_ flËı‰_ Ωı¥±ı.

fi◊Ì fiı ⁄Î’ ◊›˘ »ı ÷ı ’flÎHÎı ±ΩHÎ’HÎı ⁄Î’˘ ◊¥ √›˘ »ı. ±Î ÷˘ ÿÒ‘Ì›_ ‰ÎT›_, ±ıÀ·ı ÿÒ‘Ì›_ ’Ëı·Î_ ⁄ı ’Î_ÿÕÎ eÀı. ’»Ì ’Î_ÿÕı ’Î_ÿÕı ±Î‰Õ<_ ÿÒ‘Ì›_ ⁄ıÁı.

≠ë¿÷ν — »˘¿flα˘ ΩıÕı ¿¿‚ÎÀ, {CÎÕ˘ ◊¥ Ω› »ı. ÷ı ±ıfi_

I›Îflı ±Î ‘Ì⁄‰ÎfiÌ ‰V÷ fiΠˢ›. ±ı ⁄_Õ· µ’fl ·A›_ ˢ› ¿ı “B·ÎÁ ‰Ì◊ ¿ıfl.” ÷˘ ±ı ·˘¿˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı µ÷Îflı ?

Â_ ¿ÎflHÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹Î ◊÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ±ıÀ·ı. »˘¿flÎ_ ÷˘ ⁄΂¿˘

»ı Ï⁄«ÎflÎ_, ±ı ÷˘ ÷˘ŒÎfi ¿flı … fiı ! ’HÎ ‹Îfiı ‹Î ◊‰_ Ωı¥±ıfiı ! ÷ı ÷˘ŒÎfi ‰‘Îflı ¿flı fiı ÷˘ ‘Ì⁄ ‘Ì⁄ ¿flı.

»˘¿flÎ_ ÁΫ‰˘ B·ÎÁ ‰Ì◊ ¿ı fl ; ±Î »ı ¤Îfl÷fiÎ ¤Îω Ëı › fl!

≠ë¿÷ν — ÁΫ‰Ìfiı µ÷Îflı. ÿÎÿÎlÌ — ’ı·Ì ÁÌ‹ıÓÀfiÌ √HÎ̱˘ µ÷Îflı ±ı‰_ fiËŸfiı ?!

±Î ⁄΂¿˘ »ı, ±ı ¿o¥ ·˘¬_ÕfiÎ CÎÕı·Î fi◊Ì ¿ı CÎHÎ◊Ì ‹Îfl‰ÎfiÎ_ ˢ› ! ±Î ÷˘ “B·ÎÁ ‰Ì◊ ¿ıfl.” B·ÎÁfiı ‰‘Îflı ‹flΛ ? ≠ë¿÷ν — ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı.

¿ıÀ·Î¿ ÷˘ »˘¿flÎfiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flı, ±Î ‹flÎ÷Ì ËÂı «Ì… ?! ±Î ÷˘ B·ÎÁ‰ıfl »ı. B·ÎÁ‰ıfl ÷˘ ‘Ì‹ı flËÌfiı ‹Ò¿Î›. B·ÎÁ‰ıflfiı ±Î‹ ŒıÓ¿ı ÷˘ ? ËıLÕ· ‰Ì◊ ¿ıfl ! ±ıÀ·ı ‘Ì‹ı flËÌfiı ‹Ò¿‰Îfi_. ˉı ±Î‰_ fiÎ ¿flΛ. ≠ë¿÷ν — CÎfl‹Î_ »˘¿flÎ_-»˘¿fḻ˘ √Î_Ã÷Î_ fi◊Ì. Ë_ ¬Ò⁄ ‰œ<_ »\_

÷˘ › ¿¥ ±Áfl ◊÷Ì fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±Î flı·‰ıfiÎ_ “’ÎÁ˝·” ’fl “·ı⁄·” ‹Îflı·_ ÷‹ı Ωı›_

»ı ? “B·ÎÁ ω◊ ¿ıfl” ±ı‰_ ˢ› »ı fiı ? ÷ı‹ CÎfl‹Î_ ’HÎ “B·ÎÁ ω◊ ¿ıfl” flά‰_. ˉı B·ÎÁ ˢ› ±fiı ÷‹ı Ë◊˘ÕÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿fl˘ ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ı‹ CÎfl‹Î_ ‹ÎHÎÁ˘fiı ¿Î«fiÌ …ı‹ ÁΫ‰‰Î_ Ωı¥±ı. ÷‹ı ±ı ⁄_Õ· ’fl √‹ı ÷ıÀ·Ì «Ìœ «œÌ ˢ› ÷˘ › ÷ıfiı fiÌ«ı ŒıÓ¿˘ ? ÷fl÷ ‰Î_«Ì ·˘ ¿ı “B·ÎÁ ω◊ ¿ıfl !” ±Î CÎfl‹Î_ Â_ ◊Λ »ı ¿ı ¿o¥¿ ◊›_ ÷˘ ÷‹ı ÷fl÷ … »˘¿flÌfiı ¿Ëı‰Î ‹_ÕÌ ’Õ˘, “¿ı‹ ±Î ’οÌÀ ¬˘¥ fiÎA›_ ? @›Î_ √¥ Ë÷Ì ? ’οÌÀ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬˘‰Î¥ √›_ ?” ±Î ÷‹ı Ë◊˘ÕÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿fl˘ »˘. ±Î “B·ÎÁ ω◊ ¿ıfl” Á‹…ı, ÷˘ ’»Ì V‰w’iÎÎfi fiÎ ±ÎM›_ ˢ› ÷˘ › Á‹∞ Ω›. ±Î’fiı Á‹Ω›_ fiı ? »˘¿flÎ_ ±ı “B·ÎÁ ‰Ì◊ ¿ıfl »ı.” ‹Ò±Î Á‹…÷Î fiËŸ. »˘¿flÎ_fiı ‘Ì⁄‰ÎfiÎ_ ˢ› ?! ’HÎ ±ı Á‹…HÎ … ’Õ÷Ì

ÿÎÿÎlÌ — “B·ÎÁ ‰Ì◊ ¿ıfl” ±ıÀ·ı ’»Õ÷_ fiÎ fiάı ±fiı

ÁΫ‰Ìfiı µ÷Îflı. ±Î’HÎÎ »˘¿flÎ_ ’»Õ÷Î_ fiάı »ı. ±S›Î ‹Ò±Î, ±Î »˘¿flÎ_ ±ı ÷˘ “B·ÎÁ ‰Ì◊ ¿ıfl” »ı, ÁΫ‰Ìfiı ‹Ò¿. ·˘¿˘ »˘¿flÎ_ ’»Õ÷Î_ fiάı »ı. ±Î »˘¿flÎ_ ±ıÀ·ı ÷˘ ¤Îω ’ıœÌ ±Î’HÎÎ ÏËLÿV÷ÎfifiÌ »ı. ±ıfiı ¿ı‹ ⁄√ÎÕΛ ÷ı ! ±Î‹fiı Á˘Ó’Ìfiı ÷˘ …‰Îfi_ ±Î’HÎı ÿÏfi›Î‹Î_◊Ì. ÿÏfi›Î ±Î‹fiı Á˘Ó’‰ÎfiÌ ⁄‘Ì, …\±˘fiı ¤¥⁄_‘ Ë÷Îfiı ÷ı Á˘Ó’Ìfiı √›Îfiı ⁄‘Îfiı ! Á˘Ó’Ìfiı … …‰Îfi_ »ı. ˉı ’»Ì ‹ıÓ »˘¿flα˘ Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı “B·ÎÁ ‰Ì◊ ¿ıfl” ·A›_ »ı. ˉı ⁄˘@ÁfiÌ ’λ‚ …\±˘ ÷˘ ¬flÎ_. ≠ë¿÷ν — B·ÎÁ ‰Ì◊ ¿ıfl.

»˘ÕÌfiı ‹Îfl‰Î◊Ì ‰‚Λ? ’Îfl¿Ì ◊Î’HÎ, Á˘Ó’Ì ÿı “ÿÎÿΛ”! ·ı ÷_ ¿o¥ ’Ò»÷Ì ¿fl÷Ì fiËŸ fiı Ωı›Î ¿flı »ı ! ‰Î_‘˘ fiËŸ, ±ı ÷˘ ’һΛ ⁄‘_. ≠ë¿÷ν — Ë_ ’Ò»\_ ±ıfiÎ ‰÷Ì. ±ıfiı ±ı¿ ⁄ı⁄Ì »ı, ’HÎ ±ıHÎı ±ıfiı

ÁΫ‰‰Ì ⁄Ë ¤Îflı ’Õı »ı.


206

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ? ≠ë¿÷ν — ⁄Ë ’…‰ı »ı, ±ı‹ ¿Ëı »ı. ±ı ±ıfiı ≠˘O·ı‹ (≠ë)

‹˘À˘ »ı ⁄ı⁄Ìfi˘. ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘˘ ≠˘O·ı‹ ±ıfiı, ’Ëı·ı◊Ì ¿èÎ_, ±ı ŒÎ¥· »ı. ŒÎ¥·

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

207

±I›Îfl Á‘Ì ! ±ı ÷˘ ±Î’HÎÌ ’Ή÷Î »ı. »˘¿flÎ_±˘ ‹Îfl‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì. Á‹Ω‰Ìfiı ÕÎèÎÎ_ ¿fl‰Î ‹ÎÀı »ı, “±ı{ ŒÎfl ±ı{ ’˘ÁÌ⁄·.” ±fiı fiÎ ◊Λ ÷˘ ±ıfi_ fiÁÌ⁄, ±Î’b_ Â_ ? ¬˘À √¥ ÷˘ ±ıfiı √¥, ±Î’HÎı Â_ ? …ıfiı fi΋ ¿Îœ‰_ ˢ› ÷ıfiı ¤Î_…√Õ. ±Î’HÎı fi΋ ÷˘ ¿Îœ‰_ fiËŸ fiı !

±ıÀ·ı ≠˘O·ı‹ … »ı fiı ! ≠ë¿÷ν — ±ı …flÎ ±ıfiÌ ‰‘Îflı »ı, ⁄Ï© ⁄Ë Õı‰·’ ‰‘Îflı

◊›ı·Ì »ı. ÷˘ ¿Ëı ¿ı ±ı ¨‘ı flV÷ı fiÎ Ω›, ±ıfiÌ ‹fiı ⁄Ì¿ ·Î√ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ŒÎ¥· »ı ±ıÀ·ı ±ı‰Ì … ˢ›. ¿˘¥ «Ì¿HÎÌ Ë˘›, ¿˘¥

‹˘‚Ì Ë˘›. ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ … »ı fiı ±Î ÷˘. ±ıÀ·ı ŒÎ¥· »ı. ŒÎ¥·fi_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ ¿ı‰Ì fiÌ¿‚ı ±ı ! ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ·ı …ı, ÿÎÿÎfi_ fi΋ ·¥fiı ¿fl…ı fiı ⁄‘_. Ë_ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ

±Î’ÌÂ. ±ı »˘¿flÌ »ı ÷ı ÁÎflÌ »ı. ÷ı ¿˘¥¿fiı CÎıflı …÷Ì flËıÂı. »˘¿fl˘ ˢ÷ ÷˘ ±Î¬Ì ∞_ÿ√Ì Á‘Ì....

‹ıÓ ±ı¿ ¤¥fiı ’Ò»›_, ÷‹Îflı fi΋ ¿Îœ‰_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, fiÎ ⁄Î, Ë_ ÷˘ ◊Î@›˘. ¿oÀÎY›˘ ±Î ŒÎ¥·˘◊Ì. ‹ıÓ ¿èÎ_, ‹fiı Á˘Ó’Ì ÿ˘. ÷ı ’»Ì ±Î «Ì¿HÎÌ ŒÎ¥·˘ ⁄‘Ì ‹fiı Á˘Ó’Ì ÿÌ‘Ì. ˉı ±ı › flÎ√ı ’ÕÌ √¥. ’ı·˘ ÷˘ ¿Ëı, ˉı ‹Îflı ÷˘ ÿÎÿÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ Ωı¥±ı »ı. ÷ı ¬fl˘ ŒÎ‰Ì √›˘. ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ÂÎ_Ï÷ ◊¥ √¥. ‹fiı Á˘Ó’Ì ÿı‰Ì «Ì¿HÎÌ ŒÎ¥·˘. Ë_ ¿o¥ ±ıfi_ ≠ÎflO‘ ⁄ÿ·Ì ¿<_ fiËŸ, ≠ÎflO‘ ÷ı ¿o¥ ⁄ÿ·Î› fiËŸ, ’HÎ ≠ÎflO‘ œÌ·_ ¿flÌ ±Î’_. ÿ—¬ ±Î‰‰Îfi_ ˢ› fiı ÷ıfiı Ë·¿<_ ¿flÌ ±Î’_. ¤Î√οÎfl ¿fl÷Î_ ±Î‰Õı fiı ⁄Y›_ ! ≠ë¿÷ν — ËÎ ∞. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¤√‰Îfifiı ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı ÂıÊ ÷‹ÎflÌ,

≠ë¿÷ν — ÿ—¬Ì ¿fl÷. ÿÎÿÎlÌ — Ëo.... ‹ÎÀı ±ı‰_ ! ±Î’HÎı ‹fi‹Î_ Á‹…‰_ ¿ı ±ıfiı CÎıfl

…÷Ì flËı‰ÎfiÌ »ı. »˘¿flÌ »ı ÷ı ‰Î_‘˘ fiËŸ. »˘¿fl˘ ˢ› ÷˘ ‹ÎflÌfiı ’Î_Áfl˘ ¿flı. fiÎ Á‹…HÎ ’ÕÌ ?

¤Î√οÎfl ‹Îfl˘. ¤Î√οÎfl ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ÂıÊ ‰‘ı ÷ı ÷‹ÎflÌ ±fiı ¤Î√οÎfl ‹Îfl˘ ’»Ì.

Á‹Ωı Â _ »ı ¿< ÿ fl÷fi˘ …‰Î⁄; ⁄Î’ ¿flı ‹…^flÌ fiı ÿÌ¿fl˘ fi‰Î⁄!

≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±‹fiı ÷fl÷ … ω«Îfl ±ÎT›˘ ¿ı ±Î »˘¿flÌ »ı

fiı ! ÿÁ ‰Ê˝ Á‘Ì √˛Ë fiÕı, ’»Ì ? ±ıfiı CÎıfl …÷Ì flËı. ±ıfiı ‘HÎÌ ±ı‰˘ ‹‚Ì ±Î‰ı ’λ˘. »˘¿fl˘ ˢ› ÷˘ µ’ÎÏ‘. Ãıà ¬ÎÀ·Î‹Î_ ’ÕuΠˢ› ÷˘ › Ë…\ ’ÎHÎÌ-’ÎHÎÌ ‹Ò±˘ ¿flΉ÷˘ ˢ›. ≠ë¿÷ν — ±ı‰Ì ŒÎ¥· «Ì¿HÎÌ Ë˘›, ÷˘, ±ıfiı ‹ÎflÌfiı ÁÌ‘Ì

¿fl‰ÎfiÌ ? ±ıfiı {ÎÀ¿‰ÎfiÌ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Y›_, ±ı ‹Îfl‰Î◊Ì Á‘fl÷_ ˢ› ÷˘ ‹ÎflÌfiı Á‘flı fiËŸ

≠ë¿÷ν — ±ı¿⁄ÌΩ ÁÎ◊ı ‹ı‚ fi◊Ì ⁄ıÁ÷˘. ⁄‘Î ±ı¿⁄ÌΩ ÁÎ◊ı

·ÕuÎ ‰√fl flËı, ±ıfiı ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ⁄ıÁı, ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ⁄ıÃ˘ … fi◊Ìfiı. ±Î ¿Ï‚›√ »ı

fiı, Á÷˚›√‹Î_ ⁄ıÁ÷˘ Ë÷˘. ‹fiı ÷‹ÎflÎ ŒÎ‘fl ¿Ëı÷Î Ë÷Î, ‹fiı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ‹ı‚ fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ⁄‘Î ‹fi‹˘∞ flÌ÷ı flËı, …ıfiı …ı‹ flËı‰_ ˢ› ±ı‹ flËı.

±ıfi_ Â_ ¿fl‰_ ?


208

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

ÿÎÿÎlÌ — ÂÎfiÎ ‹ÎÀı ? ≠ë¿÷ν — ¿<À<_⁄‹Î_ ⁄‘Î ’˘÷Îfiı ‹fi ŒÎ‰ı ±ı‹ flËı, ÷˘ ±ıfiı ‹ÎÀı

Â_ ¿fl‰_ ±Î’HÎı ?

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

209

≠ë¿÷ν — ±ı‰_ »ı, CÎfl‹Î_ ‹Îflı ⁄‘Ì ‹Ëıfi÷ ¿fl‰Ì ’Õı »ı.

»˘¿flÎ_±˘ ¿Â_ ¿fl÷Î_ fi◊Ì. ±Î’HÎı »˘¿flÎ_±˘fiı l‹ ¿fl÷Î_ Â̬‰ÎÕ̱ı ÷˘ ±ı ⁄flÎ⁄fl «Î·ı. ’HÎ ±ı ·˘¿˘ l‹ ¿Â_ ¿fl÷Î_ fi◊Ì, ¿Î‹ ¿Â_ ¿fl÷Î_ fi◊Ì, …ı ¿Ë̱ı ÷ıfiÎ◊Ì ∂·À<_ «Î·ı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î’HÎı ⁄‘Î ¤ı√Î_ ◊¥fiı ¿o¥¿ ¿Î›ÿ˘ ¿fl‰Îfi˘.

¿Î›ÿ˘ ¿fl‰˘ ¿ı ±Î ≠‹ÎHÎı flËı‰_ Ωı¥±ı. √‹ı ÷ı‰_ V‰E»_ÿÌ ‰÷˝fi fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ¿o¥¿ ¿Î›ÿıÁfl ˢ‰_ Ωı¥±ı ‰÷˝fi. ≠ë¿÷ν — ±fiı fiÎ ‹Îfiı ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ‹Îfiı ÷˘ √›_. »˘¿fl˘ fiÎ ‹Îfiı ÷˘ »˘¿fl˘ …\ÿ˘ ◊¥

Ω› ±fiı ⁄Î’ …\ÿ˘ ◊¥ Ω›. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì …\ÿÎ ◊¥ …¥±ı ÷˘ ¿˘¥ ‰ÕÌ· ˢ› ÷˘

¿ËıÂı, ÷‹ı ¿ı‹ K›Îfi Lˢ÷_ flÎA›_ »˘¿flα˘fi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿Ëı ÷˘ ¬flÎ_, À¿˘fl ¿flı fiı ·˘¿˘. ‹˙fi flËı‰_

±ı ‰¬÷ı ±Î’HÎı. ±Î ‰Î÷ ÷˘ ¬flÌfiı ! ±Î’HÎÌ ¿o¥¿ ¤Ò· ÷˘ ◊¥ ÷ı◊Ì »˘¿flÎfiÌ ΩıÕı ±Î‰_ ◊›_ fiı. ⁄‘ı … ±ı‰_ ◊›Î ¿fl‰Îfi_ ±ı ÷˘. ≠ë¿÷ν — CÎflfiÎ …ı ‹A› ‹ÎHÎÁ ˢ›, ±ıfiı …ı Ï«_÷Πˢ› ±ı

¿¥ flÌ÷ı ÿÒfl ¿fl‰Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ »ı, ¿ı “∞‰ ÷_ ÂÌÿfiı ¢«fiÎ

¿flı, ¿ÚWHÎfiı …ı ¿fl‰_ ˢ› ÷ı ¿flı.” ±ı‰_ ‰Î_«‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ? ≠ë¿÷ν — ‹Îv_ ±ı‰_ ‹Îfi‰_ »ı ¿ı ‹ÎHÎÁı l‹ ÷˘ ¿fl‰˘ …

Ωı¥±ı, ÿı¬¤Î‚ ÷˘ ¿fl‰Ì … Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — l‹ ÷˘ ’W¿‚ ¿fl‰˘. l‹ ÷‹ı ’Î_« ‰Î√ı ∂ÃÌfiı ¿›Î˝

¿fl˘, ’HÎ Ï«_÷Î-‰flÌ{ ÷‹Îflı Â_ ¿fl‰Î ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı ? ≠ë¿÷ν — CÎflfiÎ_ «Î·ÌÁ ‹ÎHÎÁ˘ ¬flÎ_fiı, ±ıÀ·ı g«÷Î ÷˘ flèÎÎ

… ¿fl‰ÎfiÌ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±Î ÷‹ı «·Î‰˘ »˘ ? ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi Â_ ¿Ëı

»ı ¿ı ‹fiı «·Î‰‰Î ÿ˘ fiı ! ÷‹ı Â_ ¿fl‰Î ¤Î_…√Õ ¿fl˘ »˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ¿ı ±Î ÷˘ ±I›ÎflfiÎ_ »˘¿flÎ_±˘fiÌ g«÷Î

±Î’HÎı ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ’HÎ √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ »˘¿flÎ_ Ë÷Î, ÷ıfi_ Â_ ¿›* ? ÿflı¿ ±‰÷Îfl‹Î_ ⁄E«Î_ ‹Ò¿Ì ‹Ò¿Ìfiı ±ÎT›Î »ı, …ı ±‰÷Îfl‹Î_ ±ÎT›Îfiı ÷ı ±‰÷Îfl‹Î_ ⁄E«Î_ ‹Ò¿Ì ‹Ò¿Ìfiı ±ÎT›˘ »ı, ÷ı fiÎfiÎ fiÎfiÎ ±Î‰ÕÎ_ fl¬ÕÌ Ω› ±ı‰_ ‹Ò¿Ìfiı ±ÎT›˘ »ı. I›Î_◊Ì …‰Îfi_ …flÎ › √‹÷_ fiˢ÷_ ÷˘ › I›Î_◊Ì ±ÎT›Î. ’»Ì ¤Ò·Ì √›˘ fiı ’λÎ_ ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ⁄ÌΩ ⁄E«Î_ ! ±ıÀ·ı ⁄E«Î_fi˘ ¿¿‚ÎÀ Â_ ¿fl‰Î ¿fl˘ »˘ ? ‘‹˝fiı flV÷ı ‰Î‚Ì ÿ˘ ±ı‹fiı, ÁÎflÎ_ ◊¥ …Âı. ±ı¿ Âıà ‹fiı ¿Ëı, “±Î ‹ÎflÎ »˘¿flÎfiı ¿Â_ ¿Ë˘fiı, ‹Ëıfi÷ ¿fl‰Ì fi◊Ì. ÏfiflÎ_÷ı ¤˘√‰ı »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¿Â_ ¿Ëı‰Î …ı‰_ … fi◊Ì.” ±ı ±ıfiÎ ’˘÷ÎfiÌ ¤ÎB›fiÌ ’H›ˆ ¤˘√‰÷˘ ˢ›. ±ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Î Õ¬˘ ¿fḻı ? I›Îflı ±ı ‹fiı ¿Ëı ¿ı, “±ı‹fiı ÕÎèÎÎ_ fi◊Ì ¿fl‰Î_ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı “…√÷‹Î_ …ı ¤˘√‰ı »ı ±ı ÕÎè΢ ¿Ëı‰Î›, ⁄ËÎfl fiÎ¬Ì ÿı ±ıfiı √Î_Õ˘ ¿Ëı‰Î› fiı ‹Ëıfi÷ ¿›Î˝ ¿flı ±ı ÷˘ ‹…Òfl ¿Ëı‰Î›.” ’HÎ ‹Ëıfi÷ ¿flı »ı ±ıfiı ±Ëo¿Îflfi˘ flÁ ‹‚ı fiı. ·Î_⁄˘ ¿˘À ’ËıflÌfiı Ω› ±ıÀ·ı ·˘¿˘ “Âıà ±ÎT›Î, Âıà ±ÎT›Î” ¿flı ±ıÀ·_ … ⁄Á. ±fiı ¤˘√‰fiÎflfiı ±ı‰Ì ¿o¥ ÂıÃ-⁄ıÃfiÌ ’Õı·Ì fiΠˢ›. ±Î’HÎı ÷˘ ±Î’b_ ¤˘√T›_ ±ıÀ·_ ÁΫ_. ≠ë¿÷ν — »˘¿flÎ_ ±ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ Á‹∞fiı flËı÷Î_ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — …‰Î⁄ÿÎflÌ “T›‰„V◊÷”fiÌ »ı, ±ı ÷˘ ±ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ

Á‹…ı·˘ … »ı. ±ıfiı ¿Ëı÷Î_ ÷‹fiı ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ÷ı◊Ì Õ¬˘ ◊Λ »ı. Á΋˘ ‹Îfiı I›Îflı ±Î’b_ ¿Ëı·_ ¿Î‹fi_. ±Î ÷˘ ‹Î-⁄Î’ ⁄˘·ı √Î_Õ<_, ’»Ì »˘¿flÎ_ › √Î_ÕÎ_ ¿Îœı. ≠ë¿÷ν — »˘¿flα˘fiı Œfl‰Îfi_ ⁄Ë ˢ› »ı. ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ_ ¿˘¥ ±Î’HÎÎ_ ⁄_‘Λı·Î_ fi◊Ì, ÁËÁËfiÎ


210

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

⁄_‘fi‹Î_ »ı. ±Î’HÎı ÷˘ ±ıÀ·_ ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı, “‰Ëı·Î ±Î‰Ωı.” ’»Ì F›Îflı ±Î‰ı I›Îflı “T›‰„V◊÷.” T›‰ËÎfl ⁄‘˘ ¿fl‰Îfi˘, ’HÎ ¿ÊΛflÏË÷ ¿fl‰Îfi˘. T›‰ËÎfl ¿ÊΛflÏË÷ ◊›˘ ÷˘ ‹˘ZÎ fiı ¿ÊΛÁÏË÷ T›‰ËÎfl ÷ı Á_ÁÎfl. ±Î »˘¿fl˘ ÷‹Îfl˘ fiı ? ˉı ±ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ Á΋˘ ◊Λ »ı ¬fl˘ ? ±ı Á΋˘ ◊Âı I›Îflı ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı Á¬Ì flËı¢ ? ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ‹fl∞.

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

211

‰¿Ì·fiı ±ı·.±ı·.⁄Ì.fi_ ÁÀaŒÌ¿ıÀ ‹‚ı ÷ı »ı ±ÎCÎ_’λ\_ ◊Λ »ı ’»Ì ? F›Îflı …\±˘ I›Îflı..... ±fiı ⁄Î’fi_ ±Î’ı·_ ÷˘ ¿·Î¿ı ¿·Î¿ı Œflı. ⁄Î’ ‘Ï‹˝WÃ Ë˘› ÷˘ »˘¿flÎ_fiÌ ¬˘Õ ¿Îœ ¿Îœ ¿flı. ≠¿ÚÏ÷fiÌ ¬˘Õ ¿Îœ‰Ì fiÎ Ωı¥±ı. ≠¿ÚÏ÷fiÌ ¬˘Õ ¿Îœ‰Î◊Ì ¤√‰Îfifiı ‰Î÷ ’ˢӫı »ı. ≠¿ÚÏ÷ Ïfi›Ï‹÷ »ı, “T›‰„V◊÷” »ı.

‹Îfiı , ⁄ ß ÎfiÌ ⁄ Ï © ⁄Ëı fl ‹ÎflÌ; ÷˘ › ≠ı ‹ ◊Ì ÷˘ Á_ ⁄ _ ‘ Á ‘ ÎflÌ!

ÿÎÿÎlÌ — ‰‚Ì ‹fl∞ ¿˘¥¿fiı CÎıfl ±ı‰_ ¿ı‹ ? ±Î »˘¿flÎ_

±Î’HÎÎ_, ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ ±Î’HÎı …¥±ı, Õ̷̉flÌ ±Î’HÎı ¿flΉ̱ı ±fiı ’Î»Ì ‹fl∞ ’Îfl¿ı CÎıfl ? ±ı‰_ ÷ı ˢ÷_ ËÂı ? ‹fl∞ ¿˘¥¿fiÌ Ë˘÷Ì ËÂı ? ±Î’HÎı CÎıfl ±Î’HÎÌ ‹fl∞. ÷‹ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹fl∞fi_ Âο ·Î‰˘ »˘ ? ±Î ÁÎÕ̱˘ › ÷‹ÎflÌ ‹fl∞fiÌ … ·Î‰˘ »˘ fiı ! ±fiı ±Î‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ‹fl∞ ?! ¤√‰Îfifi˘ ¿Î√‚-⁄Î√‚ ¿Â_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±Î‰ı·˘ ? ÂÌ flÌ÷ı ±Î ·˘¿˘fi_ «Î·ı »ı √ÎÕ<_ ? ¿ı ‘¿‹˚ ‘yÎ … ’»Ì ? »˘¿fl˘ Á΋˘ ◊›˘ ¿ı ’»Ì ÿËÎÕ˘ Á¬‹Î_ Ω› ¬v_ fiı ? (!) ’˘÷Îfi˘ »˘¿fl˘ Á΋˘ ◊Λ ¬fl˘ ?

≠ë¿÷ν — »˘¿flÎ_±˘ ±ı‰_ ‹Îfiı »ı ¿ı ⁄äα˘‹Î_ ⁄Ï© ±˘»Ì »ı.

±ıÀ·ı ±ı ·˘¿˘ ±Î’b_ ‹Îfiı … fiËŸ. ±‹ı ¿fl÷Î_ ˢ› ±ı‹ ¿fl‰Î ÿ˘ ±‹fiı, ±ıÀ·ı »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ ±ı ·˘¿˘fiı ¿ı ¤¥, «Î·˘ ÷‹Îv_ ¬v_. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. »˘ÕÌ fiËŸ ÿı‰Îfi_. ±Î’HÎı ±Î’b_ ¿›Î˝ …‰Îfi_.

±ı √Q‹ı ÷ı‰_ ⁄˘·ı ÷˘ › ±Î’HÎı ±Î’b_ ¿›ı˝ …‰_. ±Î’HÎÌ Œfl… »ı, «Ò¿Î› fiËŸ. »˘¿flÎ_ fi◊Ì √Î_Ã÷Î_ ±ı ±Î’HÎÌ ¤Ò·˘ »ı, ±Î’HÎÌ ¬Î‹Ì »ı, ÏÕŒı@À »ı. ≠ë¿÷ν — ±ı ¬Î‹Ì ÿÒfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ?

≠ë¿÷ν — ◊Λ »ı fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ≠ı‹ ¿ı‚‰‰˘ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ »˘¿flÎ◊Ì fl¿Î⁄Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿Â_ fiÎ ⁄fiı ±ı‰_ fi◊Ì fiı ! ⁄‘_

… ⁄fiı ±fiı Ωı¬‹ ¿ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ ?! »˘¿flÎ_ ˢ› ’»Ì »˘Õ̱˘ Ë™ ˢ› ! ±Î’HÎı ’һ̱ı ¿ı ⁄Ëıfi˘ ÷‹ı Â_ ¿fl‰Î ±Î‰Ì ? I›Îflı ¿ËıÂı ¿ı ±ı ’Ò»Â˘ fiËŸ, ±‹ÎflÎ ÏËÁÎ⁄◊Ì ±‹ı ±ÎT›Î fiı ÷‹ÎflÎ ÏËÁÎ⁄◊Ì ÷‹ı »˘. ±Î‰_ ¿Ëı, ÷ı ±Î’HÎÎ◊Ì ¿Â_ ’һΛ ’HÎ fiËŸ. ±ıÀ·ı ¿˘¥ ¿˘¥fiÌ µ’fl µ’¿Îfl fi◊Ì ¿fl÷Î, ±ı‰_ ÁflÁ »ı ±Î …√÷ !

¤Î_√Ì √¥. ÷ÎflÎ ËÎ◊ ¤Î_√·Î, ±ı‹ ¿ËÌfiı »ı ÷ı ⁄ı-«Îfl ‹Ã̱˘ ‹ÎflÌ ÿı. ≠ë¿÷ν — ±Î …‹Îfi΋Î_ ±Î’HÎÎ_ … Á_÷Îfi˘ ±Î’b_ ÁÎ_¤‚÷Î_

fi ˢ›, ±fiı ±‰‚ı flV÷ı «œÌ √›Î_ ˢ›. ÷˘ ±ı‹fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’λÎ_ ‰Î‚‰Î_ ? ±fiı Ωı fi ‹Îfiı ÷˘ ±ı‹fiı Â_ ¿fl‰_ ? …‰Î ÿı‰Î_ ±ı‹fiı flV÷ı ?

≠ë¿÷ν — »˘¿flÎ_ ÷˘»ÕÎ¥◊Ì ⁄˘·ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — Â_ ¿flı ÷ı, fiÎ ‹Îfiı ÷ıfiı ? ‹Îfiı fiËŸ, ÷ıfiı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı ⁄_‘ ¿fl¢ ? ±Î ÷˘

Á΋Á΋_ ⁄_‘ ◊Λ fiı ÷˘ ⁄‘Îfi_ ÁÎv_ ◊Λ. ¿˘·ı…fi_ ÁÀaŒÌ¿ıÀ ±ÎT›_ ¿ı ±ÎCÎ_’λ\_ fiÎ ◊Λfiı ? …\±˘fiı, ±Î

±Î’HÎ΋Î_ ⁄Î’ ◊‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ … fiΠˢ›, Á‹…HÎ … fiΠˢ› ⁄Î’ ◊‰ÎfiÌ, ±ıÀ·ı ’»Ì ‹Îfiı … ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfi_ › ·˘¿ ‹Îfiı »ı, fiÏË ? ±ı ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ »ı Ωı ±fiı ±Î ⁄Î’ ◊›Î ÷˘ fiÎ ‹Îfiı ?


212

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

Á΋ _ »˘¿flÎ_ ±Î’ı ‰HÎ÷˘S› _ ; fi˘Ó ‘ … fi flά˘ √‹ı ÷ı ⁄˘S› _ ! »˘¿fl˘ Á΋˘ ◊Λ ÷˘ ÷‹ı Â_ ¿fl˘ »˘ ? ≠ë¿÷ν — Á‹Ω‰_ ¿ı ±Î ¬˘À<_ »ı, ±Î‰_ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.

‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

213

±‹Îfl˘ ±ı¿ ±˘‚¬ÎHΉ΂˘ ±Î’Ì …÷˘ Ë÷˘ ±Î‰Õ<_ ±Î‰Õ<_, ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ıÓ Â_ ¿›* ? ±Î ‰HÎ÷˘S›_ fiı ‰H΋ÎM›_ ±Î’ı »ı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ËŸ ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì flά˘. ±Î’HÎı ¿o¥ ⁄˘·‰Î …¥±ı ±√fl ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ÷˘· ÷˘· ¿fḻı ÷˘ µ’ÎÏ‘ ◊Λ. ÷‹ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ¿Â_ ÷˘·ı·_ ? ’Ëı·Î_ ÷˘S›_ ËÂıfiı ?!

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı Á΋˘ ◊Λ, I›Îflı ÷‹ı ¿Õ¿ fiÎ ◊¥ Ω‰ ?

≠ë¿÷ν — ËÎ∞, ¿˘¥¿‰Îfl ⁄L›_ ˢ›.

≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ‰Îfl ±ı‰_ ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘·ı. flÎ÷ı ÷˘·ı ’λ˘ Ëo, ÁÎÕÎ ±Ï√›Îfl-⁄Îfl

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±◊Õ΋HÎ fiÎ ◊¥ Ω› ? ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‰ÎÁH΢

¬¬Õ÷Î_ fi◊Ì ? ≠ë¿÷ν — ¬¬Õı. I›Îflı …flÎ e_ŒÎÕ˘ ‹Îfl‰˘ ’Õı. ⁄Á ±ıÀ·_ …,

⁄Ì…\_ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — e_ŒÎÕ˘ ‹Îfl˘ »˘ ? I›Îflı ’ı·˘ Á΋ı e_ŒÎÕ˘ ‹Îflı ÷˘ Â_

◊Λ ÷˘ › ÷˘·ı. “±˘Ë˘Ë˘, ±Î‰_ ‹˘À<_, ±Î‰_ ‹˘À<_ !” ¿ÎÀ·Î fiΠˢ›, ¿Â_ › fiΠˢ› fiı ÷˘·ı !! ≠ë¿÷ν — »˘¿fl˘ ¬flÎ⁄ ÂOÿ ⁄˘S›˘, Á΋˘ ◊›˘ ˢ›, ÷ı fi˘Ó‘Ì

flÎA›_. ÷˘ ±ı ±Ï¤≠Λ◊Ì ·˙Ï¿¿ ‰÷˝fi‹Î_ √Î_à ’ÕÌ Ω›. ±ÎfiÎ◊Ì Á΋ÎL› T›‰ËÎfl √Ò_«Î¥ fiÎ Ω› ? ÿÎÿÎlÌ — fi˘Ó‘ … ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ fi¿Î‹Ì »ı. fi˘Ó‘ … ±Î

◊Λ ? ≠ë¿÷ν — ±ı‰˘ ±fi¤‰ fi◊Ì ◊›˘, ±ı Á΋ı fi◊Ì e_ŒÎÕ˘ ‹Îfl÷˘. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı e_ŒÎÕ˘ ‹Îflı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ‹ÎÀı e_ŒÎÕ˘ ›

fiÎ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. e_ŒÎÕ˘ Âıfiı ‹ÎÀı ? e_ŒÎÕ˘ ÁÎ’ ¿flı. ±Î’HÎı Âıfiı ‹ÎÀı e_ŒÎÕ˘ ¿fl‰˘ ’Õı ? e_ŒÎÕ˘ ÷‹fiı ±Î‰Õı ’HÎ ÂÌ flÌ÷ı ? e_ŒÎÕ˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î›, ±ı ’HÎ ÷‹ı ΩHÎ÷Î fi◊Ì. e_ŒÎÕ΋Î_ ±Ëo¿Îfl fiΠˢ›. ÷‹ÎflÎ e_ŒÎÕ΋Î_ ÷˘ ±Ëo¿Îfl ˢ› fiı ! fiËŸ ÷˘ œıÕŒ…ı÷˘ … ◊Λfiı ! ±ı ±Î’HÎfiı fiηΛ¿ ¿Ëı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ⁄Ì…\_ ËÏ◊›Îfl ‰Î’fḻı, ’»Ì flèÎ_ … Â_ CÎfl‹Î_ ? ’»Ì ·˘¿˘ ¤ı√Î ◊Λ, “…\±˘fiı, ±Î »˘¿fl˘ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ¤HÎı·˘ »ı, ±Î ⁄Î’fi΋Î_ ±y· fiËŸ fiı !” ¿ËıÂı. ±ı ±Î’HÎÌ ±y· ’λΠ·˘¿ …\±ı. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎÌ ±y· ±Î’HÎı … Ωı¥±ı, ±ı Â_ ¬˘ÀÌ ? fiËŸ ÷˘ ·˘¿ ÷˘ ÷ΛŒ˘ …\±ı ! ·˘¿˘fiı ÷˘ Ωı¥±ı »ı ±ı‰Î ÷ΛŒÎ !! ±ıÀ·ı ±Î ¢‘¬˘‚ »ı ‹ÎflÌ !! ±fiı »˘¿flÎfiı ÷˘ ¿Ë̱ı ¿ı ·¥ Ω ’ı·Ì ’˘À·Ì ! ¤¥, ÷ÎflÌ ’˘À·Ì ·¥ Ω. ±ı‰_ ‹ıÓ T›‰ËÎfl‹Î_ ¿Ëı·_.

ÿÏfi›Î‹Î_ fi¿ÁÎfi ¿flı »ı. ¿˘”¿ ⁄Ë ‹Îfi ±Î’ı ÷ı fi˘Ó‘ fiÎ flά̱ı. ±fiı ¿˘”¿ √΂˘ ¤Î_Õı, ““÷‹ı fiηΛ¿ »˘, ±fiŒÌÀ »˘.”” ÷ı ÁÎ_¤‚Ì fiı fi˘Ó‘ fiËŸ flά‰ÎfiÌ. fi˘Ó‘ ±ıHÎı flά‰Ì ˢ› ÷˘ flάı. ±Î’HÎı ±Î ’ÌÕÎ @›Î_ ·¥±ı ’Î»Ì ?! «˘’ÕÎ-⁄˘’ÕÎ ·Î‰Ìfiı ’Î»Ì fi˘Ó‘˘ flά‰Î ‹Î_Õ̱ı !! fi˘Ó‘‰ËÌ fiı ±ı ⁄‘_ ±ı ¿›Î˝ ¿flı. …ıfiı ¬Î÷ΉËÌ flά‰Ì ˢ› ÷ı, ±Î’HÎı ÷˘ fi˘Ó‘̱ı fiËŸ, ÷fiı …ı ⁄˘·‰_ ˢ› ÷ı ⁄˘·. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±Î√·Î ÏËÁÎ⁄ ËÂı ÷˘ … ⁄˘·ÎÂı, fiËŸ ÷˘ ⁄˘·ÎÂı fiËŸ. ≠ë¿÷ν — µÿ›¿‹˝fi_ »ı ±ı‹ Á‹…ı ÷˘ ’»Ì fi˘Ó‘fi˘ Á‰Î· …

fi ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı µÿ›¿‹˝ Á‹…ı ÷˘ ’»Ì ¿Â_ »ı fiËŸ, ⁄‘_

… µÿ›¿‹˝ »ı. ±Î ¿Â_ »ı fiËŸ. ±Ëo¿Îfl ΩB≤÷ ◊Λ ±ıÀ·ı Á΋˘ …‰Î⁄ ±Î’ıfiı. F›Î_ Á‘Ì ±Ëo¿Îfl »ı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ±ıfiÎ_ ’√ ’ˢӫ÷Î fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ±ı ’˘÷Îfi ‘Îflı·_ ¿flı fiËŸ. ‹˘À˘ ◊›˘, ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ ‹fi ‘Λ* ¿flıfiı,

08 pg 166 to 213  
08 pg 166 to 213  

‹˘Õ˘ ∂Ãı ÷˘ ‹Î-⁄Î’fiÌ ¿«¿«; ¿Ëı ‰ Îfifi _ ⁄_ ‘ ¿fl˘ ±ı … flV÷˘ Á«! 166 ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_ fi ˘ T›‰ËÎfl ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_ fi ˘ T›‰ËÎfl 169 168 ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_ fi...

Advertisement