Page 1

$1.75

×ÅÐÂÅÍÜ, 2010

JUNE, 2010

XLVI No 6

Þâ³ëåéíà ³êîíà Ïîêðîâà Áîæî¿ Ìàòåð³ ïÿì'ÿòêà 50-ð ð³÷÷ÿ ªïàðõ³¿ ñâ. î. Ìèêîëàÿ

Þ

Icon of Protection of the Mother of God Written for Jubilee of Eparchy

D

â³ëåéí³ ñâÿòêóâàííÿ ªïàðõ³¿ ñâ. î. Ìèêîëàÿ ç íàãîäè ¿¿ 50-ð³÷÷ÿ ïî÷íóòüñÿ âæå 4 ÷åðâíÿ 2010 ð., ó Äèòðîéò³, Ìèø., à çàâåðøóòüñÿ ó ×èêàãî, 6 ãðóäíÿ 2011 ð. ¯õíüîþ ïðîâ³äíîþ äóìêîþ áóäå ºäí³ñòü Áîæîãî ëþäó ó ïî÷èòàíí³ Ïîêðîâà Ïðå÷èñòî¿ Ä³âè Ìàð³¿: çîáðàæåíîãî íà þâ³ëåéí³é ³êîí³, ÿêó ç ö³º¿ íàãîäè íàïèñàâ ñâÿùåíèê íàøî¿ ªïàðõ³¿, î. Äàì'ÿí Õ³ãã³íñ. Âîíà ìàòèìå îñîáëèâå çíà÷åííÿ äëÿ óñ³õ, õòî áóäå ãëÿä³òè íà íå¿ î÷èìà â³ðè. Çã³äíî ç âêàç³âêàìè Ïðåîñâÿùåííîãî Âëàäèêè Ðèøàðäà Ñ. Ñåìåíþêà, çîáðàæåííÿ ³êîíè º áàçîâàíå íà ïðîîáðàç³ Ïîêðîâà Áîæî¿ Ìàòåð³, ùî ñèìâîë³çóº ìàòåðèíñüêó îï³êó Áîãîðîäèö³ íàä êàòåäðàëüíèì õðàìîì, ÿêèé ïðåäàñòàâëåíèé âäîëèí³. Âëàäèêà Ðèøàðä ïîáëàãîñëîâèâ âèùåçãàäàííó ³êîíó ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñò³ â³äêðèòòÿ, ÿêå â³äáóëîñÿ â íàéäàëüøå íà ñõ³ä âèñóíåí³é òåðèòî𳿠ªïàðõ³¿, çâ³äêè ³êîíà ïî÷íå ïàëîìíèöòâî ïî âñ³õ ïàðàô³ÿõ ³ ì³ñöÿõ òà ïîâåðíåòüñÿ äî ×èêàãî íà ñâÿòêóâàííÿ «Äíÿ ñâ. Ìèêîëàÿ». Ó÷àñíèêè òèõ øèðîêîçàêðîºíèõ òîðæåñòâ ìàòèìóòü íàãîäó âêëîíèòèñÿ â ïîøàí³ ö³é þâ³ëåéí³é ³êîí³ é îòðèìàþòü íà ïàì'ÿòêó ¿¿ êîï³þ. Ùîá ïàâèëüíî îö³íèòè ³êîíó, ïîÿñíþºìî, ùî âîíà âèêîíàíà íà äîøö³ ç òèãðîâîãî äåðåâà äåðåâàñòîï'ÿòè-äåñÿòë³òíüî¿ äàâíîñòè, ÿêå áóëî ÷àñòèíîþ îáëàäíàííÿ Þâ³ëåéíà ³êîíà Ïîêðîâà ìåáë³ â ì. Àâãóñòà, ø. Äæîðäæ³ÿ. Âîíî áóëî ïðèãîòîâàíå äëÿ îñâÿ÷åíî¿ ö³ë³, íàìî÷åíå ó ñïåö³ÿëüí³é õåì³÷íèé ì³êñòóð³, çàãîðíåíå â ñòàðå ïîëîòíî, ÿêå êîëèñü ïîêðèâàëî ïðåñò³ë ³ éîãî ïîäàðóâàëè äëÿ ò³º¿ ö³ë³ Ñåñòðè Âàñèë³ÿíêè ç Ôîêñ ×åéñ, ø. Ïåíñèëüâàí³ÿ. Ïîëîòíî áóëî ïîñèïàíå ñïåö³ÿëüíèì ã³ïñîì (ì³øàíèíè ðîçêðèøåíîãî ìàðìóðó ³ êëåþ ç³ çâ³ðÿ÷î¿ øê³ðè). Òîä³ ùîéíî âîíî áóëî ãîòîâå äëÿ ³êîíîïèñÿííÿ ïðèïèñàíîþ òåõí³êîþ. Íà ñàì ê³íåöü ³êîíà áóëà ïîêðèòà ëèñòêàìè 23 êàðàòîâîãî çîëîòà. Êîðîíà ïðèêðàøåíà ð³çíèìè, ïîäàðîâàíèìè ñàìîöâ³òàìè. Íà ³êîí³ Áîãîðîäèöÿ, ïðåäñòàâëåíà ç ï³äíåñåíèìè âãîðó ðàìåíàìè, â ðóêàõ òðèìຠðóøíèê-âóàëü, à äâà çîëîò³ ÿíãîëè êîðîíóþòü ãîëîâó. ²êîíó çáåð³ãàºòüñÿ ó ñïåö³àëüí³é ðàìö³, ïîêðèò³é äåðåâÿíèì â³êîì, íà ÿêîìó âèäí³º õðåñò, ùî éîãî ïîäàðóâàâ ï. Çåíîíî Êîðèòêî, íàðîäæåíèé â Óêðà¿í³, à ïðîæèâຠó ø. Àð³çîíà. Ðóøíèê-âóàëü âèøèëà â³äîìà ìàéñòðèíÿ, ïàðàô³ÿíêà óêðà¿íñüêî¿ êàòîëèöüêî¿ öåðêâè ñâ. Ñòåôàíà, ó ì. Êàëãàð³, Àëüáåðòà, Êàíàäà. Ïðèñóòí³ñü ö³º¿ ³êîíè áóäå íàòõíåííÿì äëÿ âñ³õ, õòî ç ïîáîæí³ñòþ âèìîâëÿº ñëîâà ìîëèòâè: «Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå - ñïàñè íàñ!» Þâ³ëåéíà ³êîíà Ïîêðîâà Áîæî¿ Ìàòåð³ - ïÿì'ÿòêà 50-ð³÷÷ÿ ªïàðõ³¿ ñâ. î. Ìèêîëàÿ

uring the Jubilee observations throughout St Nicholas Eparchy from June 4, this year in Detroit through concluding ceremonies, December 6, next year, in Chicago, a constant item will be present--to emphasize the unity of the people in dependence upon the Protection of the Mother of God. This special image written for the 50th Jubilee of the Eparchy of St Nicholas is from the hand of Fr Damian Higgins, a priest of the eparchy, and has significance for all who view it with eyes of faith. Following directives of His Grace, Bishop RICHARD (Seminack), the design for the icon was chosen from the prototypes of the Protection of the Mother of God. In this icon her particular Protection over the Cathedral Church--depicted at the bottom of the icon--is apparent. Bishop Richard blessed the icon at opening ceremonies in the eastern-most part of the eparchy. From there the holy image will be on a pilgrimage across the width and depth of the eparchy before being returned to the Midwest to be enshrined in Chicago for St Nicholas Day ceremonies next year. Participants of the various eparchy-wide celebrations will have the opportunity to venerate the image and be presented a copy for personal use. As a basis for appreciating it, it might be well to know that wood of the icon is tiger oak. It is from a one hundred-fifty-year-old board that was once part of a piece of furniture in Augusta, Georgia. The wood was Jubille Icon of Protection prepared for sacred use by being soaked in skin glues and wrapped with an old altar linen received from the Sisters of St Basil the Great in Fox Chase Manor, Pennsylvania. The linen surface was then gessoed (covered with a mixture of crushed marble and glues from animal hides) to be ready for the elaborate process. The technique used to create the icon employs egg tempera (a base of egg yolks and natural pigments taken from the earth). Further, the icon was leafed with 23K gold and the crown of the Theotokos includes donated gems of diamonds, opals, pearls, crystals and garnets. The Theotokos has her arms outstretched with a veil and is being crowned by two golden angels. The icon is presented in a case protected by a wooden cover with a cross created and donated by Zenon G Korytko, a native of Ukraine working in Tucson, Arizona. The towel/scarf was created and donated by a premier craftswoman from the Ukrainian Catholic parish of St. Stephen in Calgary, Alberta, Canada. Truly the presence of this icon is to be an inspiration for all who venerate it to utter the ageless words of praise and supplication taken from the services of our prayer-life: "Most Holy Mother of God, Save Us!"

Çàãàëëüíó ³íôîðìàö³³þ ïðî ïîäîðîæ æ ³êîíè ìîæ æíà çíàéòè íà ñò. 6.

A general itinerary of the travels of the icon may be found on page 11.

Dated material~~deliver by June 10

Non-Profit Org. BULK RATE U.S. Postage

PAID Permit No. 93 Calumet City, IL 60409

MOVING? attach old address (at left) and Send new address to us: Circulation Dept., New Star 2245 W Rice St Chicago IL 60622-4858

__________________________________________ name _________________________________________address ___________________________________________ city ________________________________________state, Zip use another sheet if necessary--allow six weeks for change. (Do not telephone or e-mail ANY address change information.)

NEW STAR--ÍÎÂÀ ÇÎÐß 2245 W. Rice Street Chicago, IL 60622-4858 ADDRESS SERVICE REQUESTED


2 Íîâà Çîðÿ

×åðâåíü, 2010

Ïàïà çàïðîñèâ âñ³õ êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â äî Ðèìó

ÓÃÊÖ ðîçâèâຠïðîãðàìè äóøïàñòèðñòâà îñ³á ç âàäàìè ñëóõó Ëܲ – Ó ïðèì³ùåíí³ ô³ëîñîôñüêî-áîãîñëîâñüêîãî ôàêóëüòåòó ÓÊÓ ç 5 ïî 23 ëèïíÿ 2010 ðîêó â³äáóäåòüñÿ íàâ÷àëüíèé ìîäóëü «²íòåíñèâí³ êóðñè æåñòîâî¿ ìîâè ³ êóëüòóðè ãëóõî¿ ëþäèíè». Çàõ³ä îðãàí³çîâàíèé Öåíòðîì äóøïàñòèðñòâà îñ³á ç âàäàìè ñëóõó «Íàä³ÿ» Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, Ëüâ³âñüêîþ Àðõèºïàðõ³ºþ ÓÃÊÖ òà ÓÊÓ, â ðàìêàõ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äóùïàñòèðñòâà îñ³á ç âàäàìè ñëóõó. ßê ïîâ³äîìèâ вÑÓ î. Àíäð³é Íàã³ðíÿê, ó÷àñíèêè ³íòåíñèâíèõ êóðñ³â ìàòèìóòü óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü ´ðóíòîâíî îñÿãíóòè áàçîâèé êóðñ æåñòîâî¿ ìîâè òà óâ³éòè â êóëüòóðíèé ñâ³ò ãëóõî¿ ëþäèíè. Íà íàâ÷àííÿ çàïðîøóþòüñÿ: íå÷óþ÷³ (ñëàáî÷óþ÷³) ç âèùîþ îñâ³òîþ, ÷ëåíè ñ³ìåé íå÷óþ÷èõ, â÷èòåë³, ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè, ìèðÿíè, ñâÿùåíèêè, ÷ëåíè ÷åðíå÷èõ çãðîìàäæåíü, ñåì³íàðèñòè, ñòóäåíòè ìåäè÷íèõ çàêëàä³â Íàâ÷àííÿ ïðîâîäÿòü äîñâ³ä÷åí³ ïðàö³âíèêè ëàáîðàòî𳿠æåñòîâî¿ ìîâè ²íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè ÀÏÍ Óêðà¿íè, ì.Êè¿â. Ïðîãðàìà áóëà ðîçðîáëåíà ï³ä êåð³âíèöòâîì Êóëüá³äè Ñâ³òëàíè ³êòîð³âíè – çàâ³äóâà÷êè ëàáîðàòî𳿠æåñòîâî¿ ìîâè ²íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè ÀÏÍ Óêðà¿íè, êàíä. ïåä.íàóê ñòàðøîãî íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà.  ïðîãðàì³ ìîäóëÿ: ñó÷àñí³ ïàðàäèãìè ñòàâëåííÿ äî íå÷óþ÷èõ îñ³á; óêðà¿íñüêà æåñòîâà ìîâà òà óêðà¿íñüêà äàêòèëîëîã³ÿ; îñîáëèâîñò³ ïåðåêëàäó ñïåö³àëüíèõ òåêñò³â; åòèêà ïåðåêëàäó, îñîáëèâîñò³ ñïðèéìàííÿ íå÷óþ÷èìè. - ÓÊÓ

ÂÀÒÈÊÀÍ – Ïàïà Áåíåäèêò XVI çàïðîøóº âñ³õ ñâÿùåíèê³â ïðè¿õàòè äî Ðèìó â ÷åðâí³, íà çàêðèòòÿ Ðîêó Ñâÿùåíñòâà, ùîá, ïåðåä îáëè÷÷ÿì íàïàäîê ç áîêó âîðîã³â Öåðêâè, ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâîþ ìóæí³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü, ³ äàë³ ñëóæèòè ëþäñòâó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïðåôåêò Êîíãðåãàö³¿ äóõîâåíñòâà êàðäèíàë Êëàóä³î Ãóììåñ ó ñâîºìó ïîñëàíí³, çâåðíåíîìó äî ñâÿùåíèê³â, ³íôîðìóº ÓͲÀÍ-ðåë³ã³¿. «Äîðîã³ ñâÿùåíèêè! – éäåòüñÿ ó ïîñëàíí³. – Ïàïà â³ä óñüîãî ñåðöÿ çàïðîøóº âàñ ïðèáóòè äî Ðèìó ç óñ³õ ê³íö³â ñâ³òó íà çàêëþ÷í³ öåðåìîí³¿ Ðîêó Ñâÿùåíñòâà, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ ç 9 ïî 11 ÷åðâíÿ». «Íå á³éòåñÿ â³äãóêíóòèñÿ íà òåïëå ³ ñåðäå÷íå çàïðîøåííÿ Ñâÿò³øîãî Îòöÿ. Ïðè¿æäæàéòå â Ðèì, ³ Áîã áëàãîñëîâèòü âàñ. Ïàïà õî÷å ï³äòðèìàòè ñëóæèòåë³â Öåðêâè. Ìàñîâà ïðèñóòí³ñòü ñâÿùåíèê³â íà ïëîù³ Ñâ. Ïåòðà ñòàíå åôåêòèâíèì ³ êðàñíîìîâíèì ñâ³ä÷åííÿì ¿õ ìóæíîñò³ ïåðåä ëèöåì íàïàäîê ³ ¿õ ãîòîâíîñò³ ñëóæèòè ëþäñòâó, âèêîíóþ÷è ì³ñ³þ, äîðó÷åíó ¿ì ²ñóñîì Õðèñòîì. Ïðèñóòí³ñòü ñâÿùåíèê³â íà ïëîù³ Ñâ. Ïåòðà, íà î÷àõ âñüîãî ñó÷àñíîãî ñâ³òó, ñòàíå ñïîâ³ùåííÿ ¿õ ì³ñ³¿: íå ñóäèòè ñâ³ò,

àëå ñïàñàòè éîãî. Ó öüîìó ñåíñ³ ñàìà ê³ëüê³ñòü ïðèñóòí³õ áóäå ìàòè âåëèêå çíà÷åííÿ». ßê äàë³ çàçíà÷èâ êàðäèíàë Ãóììåñ, ïðèñóòí³ñòü ñâÿùåíèê³â ó Ðèì³ ñòàíå «âèðàçîì íàøî¿ ñîë³äàðíîñò³ äîðîãîìó Ïàï³ Áåíåäèêòó XVI, âèðàçîì íàøî¿ ï³äòðèìêè Ïîíòèô³êà, äîâ³ðè éîìó ³ áåççàñòåðåæíîãî ñï³ëêóâàííÿ ç íèì ïåðåä îáëè÷÷ÿì íàïàäîê áåçïîñåðåäíüî íà éîãî àäðåñó, â òîé ìîìåíò, êîëè íèì ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äàëüí³ ð³øåííÿ ùîäî äóõîâíèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èí³â ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðó ïðîòè íåïîâíîë³òí³õ». «Çâèíóâà÷åííÿ çà àäðåñîþ Ïàïè ÿâíî íåñïðàâåäëèâ³, îñê³ëüêè äîâåäåíî, ùî í³õòî ³íøèé íå çðîáèâ ñò³ëüêè, ñê³ëüêè Áåíåäèêò XVI, ùîá çàñóäèòè çàçíà÷åí³ çëî÷èíè òà íàëåæíèì ÷èíîì áîðîòèñÿ ç íèìè. Ñàìå òîìó ìàñîâà ïðèñóòí³ñòü ñâÿùåíèê³â íà ïëîù³ Ñâ. Ïåòðà ñòàíå ñâ³ä÷åííÿì ð³øó÷îãî ñïðîñòóâàííÿ òèõ çâèíóâà÷åíü, æåðòâîþ ÿêèõ â³í ñòàâ. Òîìó ïðè¿æäæàéòå ùå é äëÿ òîãî, ùîá ï³äòðèìàòè Ñâÿòîãî Îòöÿ», - ïèøå êàðäèíàë. Çâåðòàþ÷èñü äî êë³ðèê³â, ïðåôåêò Êîíãðåãàö³¿ äóõîâåíñòâà íàïèñàâ: «Öåðêâà ëþáèòü âàñ, çàõîïëþºòüñÿ âàìè ³ ïîâàæàº

âàñ. Âè - ðàä³ñòü êàòîëèê³â óñüîãî ñâ³òó. Âîíè â³òàþòü ³ ï³äòðèìóþòü âàñ, îñîáëèâî â ÷àñè âèïðîáóâàíü. Çàâåðøåííÿ Ðîêó Ñâÿùåíñòâà ñòàíå, ÿêùî òàê ìîæíà âèñëîâèòèñÿ, íå ï³äâåäåííÿì ðèñêè, à çàòâåðäæåííÿì íîâîãî ïî÷àòêó. Òèì ñàìèì ìè ïîâåðíåìîñÿ äî âèêîíàííÿ íàøî¿ ì³ñ³¿ â Öåðêâ³ òà ñâ³ò³ ç íîâîþ ðàä³ñòþ ³ â ïåðåêîíàíí³, ùî Áîã, Ãîñïîäü ³ñòîð³¿, ïåðåáóâຠç íàìè ÿê ó õâèëèíè êðèç, òàê ³ â êðàù³ ÷àñè». Çã³äíî ç îñòàíí³ì âèäàííÿì ùîð³÷íîãî äîâ³äíèêà Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè «Annuario Pontifici», ó ñâ³ò³ íàë³÷óºòüñÿ 409 166 êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â.

Îñîáëèâîñò³ äóøïàñòèðñüêîãî ñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêèì ì³ãðàíòàì ïðåäñòàâèëè ï³ä ÷àñ ªâðîïåéñüêîãî ì³ãðàö³éíîãî êîíãðåñó â ²ñïàí³¿ ²ÑÏÀÍ²ß - 26 êâ³òíÿ - 1 òðàâíÿ ó Ìàëàç³ (²ñïàí³ÿ) ïðîõîäèâ VIII ªâðîïåéñüêèé ì³ãðàö³éíèé êîíãðåñ Ðàäè ºïèñêîïñüêèõ êîíôåðåíö³é ªâðîïè (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae - CCEE), ùî ç³áðàâ áëèçüêî 100 ó÷àñíèê³â ³ç 23 êðà¿í ªâðîïè. Óêðà¿íñüêó Ãðåêî-Êàòîëèöüêó Öåðêâó ïðåäñòàâëÿëè Âëàäèêà Éîñèô (̳ëÿí), ãîëîâà Ïàñòîðàëüíîì³ñ³éíîãî â³ää³ëó Ïàòð³àðøî¿ êóð³¿, î. Âàñèëü Ïîòî÷íÿê ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ³ää³ëó, òà Ãðèãîð³é Ñåëåùóê, ãîëîâà Êîì³ñ³¿ ÓÃÊÖ ó ñïðàâàõ ì³ãðàíò³â. Íà äàíèé ÷àñ â ªâðîï³ ïðîæèâàþòü 34 ìëí ³ìì³ãðàíò³â, ç ÿêèõ 22 ìëí íå º ãðîìàäÿíàìè êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Òåìà Êîíãðåñó: «ªâðîïà ì³ãðóþ÷èõ ëþäåé. Äîëàþ÷è ñòðàõ – âèçíà÷àþ÷è ïåðñïåêòèâè», ÿêó ðîçãëÿäàëè ó òðüîõ àñïåêòàõ: âèêëèêè ñ³ì’¿, ä³ÿëüí³ñòü öåðêîâíèõ ñï³ëüíîò òà ðîëü ñóñï³ëüñòâà.

Àðõèºïèñêîï Àíòîí³î Ìàð³ÿ Âåëüî, Ïðåçèäåíò Ïàïñüêî¿ ðàäè ó ñïðàâàõ äóøïàñòèðñòâà ì³ãðàíò³â òà íåîñ³ëèõ, ï³äêðåñëèâ, ùî ñüîãîäí³ ñòຠâñå á³ëüø î÷åâèäíî íåãàòèâíå ñïðèéíÿòòÿ ì³ãðàíò³â ó ªâðîï³, â ÿêîñò³ çàãðîçè äëÿ íàö³îíàëüíèõ ðèíê³â ïðàö³ òà äæåðåëà êðèì³íàë³çàö³¿. Íàòîì³ñòü, Öåðêâà ïîâèííà ïîøèðþâàòè «êóëüòóðó ãîñòèííîñò³ ³ ñòàâàòè íà çàõèñò ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàâ ì³ãðàíò³â». ϳä ÷àñ ïðàö³ â ãðóïàõ, Âëàäèêà Éîñèô ðîçêðèâ îñîá-

Àäì³í³ñòðàòèâíèé ðåäàêòîð: î. Äæîí Ëóêàñ ÑhurÑhatNewstar@cs.com

Îô³ö³éíå âèäàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ ªïàðõ³¿ Ñâ. Ìèêîëà. Ïóáë³êóºòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî ç áëàãîñëîâåííÿ Ïðåîñâÿùåíîãî Âëàäèêè гøàðäà (ÑÅÌÅÍÞÊ), ªïèñêîïà Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ ªïàðõ³¿ ó ×èêà´î.

Ðåäàêòîð óêðà¿íñüêî¿ âåðñ³¿: Ïåòðî Ðóäêà newstarua@esnucc.org

Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ òà äîïèñóâà÷³: î. Äæîí Ëóêàñ, Ïåòðî Ðóäêà î. ßê³â Êàðåï³í, î. Äåí³ Ìîëèòâè, Þð³é Ìàòâèøèí, Îëåíêà Ïðèéìà, Íàçàð Ñëîáîäà, Áàðáàðà Âðóáë³öêà, Ôèëèñ Ìóðèí Çàïàðàíþê, Ñåðã³é Ìèõàëþê

ëèâîñò³ äóøïàñòèðñüêî¿ îï³êè äëÿ ñõ³äíèõ êàòîëèê³â ó êðà¿íàõ ªâðîïè. Çîêðåìà, îáãîâîðþâàëîñü ïèòàííÿ ïàñòèðñüêîãî ñëóæ³ííÿ îäðóæåíèõ ñâÿùåíèê³â íàøî¿ Öåðêâè ó ëàòèíñüêèõ 䳺öåç³ÿõ. Äëÿ åôåêòèâíî¿ ïðàö³ öåðêîâíèõ ñòðóêòóð ìîãëà á áóòè óñï³øíà ìîäåëü ñëóæ³ííÿ ÓÃÊÖ ó ìèíóëîìó ñòîë³òò³ ó Áðàçè볿 òà ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿, äå ì³ñöåâèìè Êîíôåðåíö³ÿìè ºïèñêîïàòó áóëè ïðèçíà÷åí³ â³êàð³ÿìè óêðà¿íñüê³ ñâÿùåíèêè òà ºïèñêîïè. Çàâäÿêè öüîìó íàø³ ëþäè çáåðåãëè äóõîâíó òà íàö³îíàëüíó ³äåíòè÷í³ñòü òà ìîæóòü ñâÿòêóâàòè ñòîë³òí³ þâ³ëå¿ åì³ãðàö³¿. Ö³êàâèì äîñâ³äîì äëÿ çàïîçè÷åííÿ ó ñëóæ³íí³ ì³ãðàíòàì ìîæå áóòè ïðèêëàä ²òàë³éñüêî¿ Öåðêâè òà Ïîðòóãàëüñüêî¿ äåðæàâè, íàãîëîñèâ î. Âàñèëü. Çîêðåìà, â ²òà볿 â³ä Êîíôåðåíö³¿ ªïèñêîïàòó 䳺 ïàñòîðàëüíèé êîîðäèíàòîð, íàø³ ñâÿùåíèêè ïðàöþþòü íà îñíîâ³ äâîõñòîðîíí³õ óãîä ïðî

Àäðåñà ðåäàêö³¿: New Star 2245 West Rice Street Chicago, IL 60622 Òåë. (773) 276-5080 Ôàêñ (773) 276-6799 Ïåðåäïëàòà: Òåë. (773) 276-9500

äóøïàñòèðñüêó îï³êó â³ðíèõ ÓÃÊÖ ó 125 öåðêîâíèõ ãðîìàäàõ. Ó Ïîðòóãà볿 äåðæàâà íàäຠô³íàíñîâó äîïîìîãó ì³ãðàíòàì äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ âëàñíèõ øê³ë ³ íà äàíèé ÷àñ 䳺 9 óêðà¿íñüêèõ ñóáîòí³õ øê³ë. Îñîáëèâà óâàãà ó÷àñíèê³â Êîíãðåñó áóëà çîñåðåäæåíà íà âèêëèêàõ, ÿê³ çóñòð³÷ຠñ³ì’ÿ ì³ãðàíòà. «Ïîïðè òå, ùî ïîòðåáè ñ³ì’¿ íàé÷àñò³øå çìóøóþòü ëþäåé øóêàòè çàðîá³òêó çà êîðäîíîì, ñàìå ñ³ì’ÿ íàé÷àñò³øå ñòຠïåðøîþ æåðòâîþ ì³ãðàö³¿. Æèòòÿ íà â³äñòàí³ ìîæå ñòàòè íåïîäîëàíîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ çáåðåæåííÿ ïîäðóææÿ, ð³âíî æ ÿê ³ äëÿ ï³äòðèìàííÿ æèâèõ òà â³äêðèòèõ â³äíîñèí ³ç ä³òüìè», – â³äçíà÷èâ Ã. Ñåëåùóê. «Öåðêâà ïåðåêîíàíà, ùî ëþäè ìàëè á â³äêðèâàòèñü íà òðàíñöåíäåíòí³ñòü, äîëàþ÷è ïåðåïîíè â³äì³ííîñòåé, ðîçâèâàþ÷è ùîðàçó ãëèáø³ â³äêðèò³ ñï³ëüíîòè ³ ñîë³äàðí³ñòü», ãîâîðèòüñÿ ó çàêëþ÷íîìó äîêóìåíò³ êîíãðåñó.

Ñòàòò³ òà äîïèñè, ï³äïèñàí³ àâòîðàìè, íå çàâæäè â³äïîâ³äàþòü ïîãëÿäàì ðåäàêö³¿. Ïåðåäðóêè òà ïåðåêëàäè äîçâîëåí³ çà ïîäàííÿì äæåðåëà.

Ðåäàêö³ÿ çàñòåð³ãຠçà ñîáîþ ïðàâî êîðåêòè ³ ñêîðî÷åíü îòðèìàíèõ ìàòåð³àë³â. Êîðèñòóþ÷èñü ìàòåð³àëàìè ÓÃÊÖ òà ³íøèõ äæåðåë, çàòðèìóºìî âæèâàíèé íèìè ïðàâîïèñ.


Íîâà Çîðÿ 3

×åðâåíü, 2010

Ñâÿòà Òàéíà Ñïîâ³äè Ãð³õ – öå õâîðîáà äóø³, ÿêà ïîðóøóº ïåðâîçäàííó ãàðìîí³þ Áîæåñòâåííîãî ïëàíó ùîäî ñâ³òó. Ñàìå âèë³êóâàííÿ ëþäèíè, â³äíîâëåííÿ çäîðîâ’ÿ ¿¿ äóø³ – ö³ëü Òà¿íè Ïîêàÿííÿ. ×îìó òàê áàãàòî õðèñòèÿí ïðèçâè÷à¿ëîñü ïðèñòóïàòè äî Ñâÿòî¿ Òàéíè Ñïîâ³äè ëèøå ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê àáî íàâ³òü îäèí ðàç, ó ÷àñ³ Âåëèêîãî ïîñòó? Òàêà òåíäåíö³ÿ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî âîíè íå ñâ³äîì³ òîãî, íàñê³ëüêè âåëèêå çíà÷åííÿ ìຠÑâÿòà Òàéíà Ñïîâ³äè äëÿ õðèñòèÿíèíà. Êîæíîãî ðàçó, êîëè ëþäèíà ãð³øèòü, âîíà âìèðຠäëÿ â³÷íîãî æèòòÿ. Ñâ. àï. Ïàâëî ïèøå: «Áî çàïëàòà çà ãð³õ – ñìåðòü» (Ðèì. 6,23). Ïðîòå Ãîñïîäü, ÿêèé ïîñòðàæäàâ íà õðåñò³, â³äêóïèâøè ëþäñüêèé ð³ä, äàðóº ëþäèí³ ñïàñ³ííÿ ³ â³÷íå æèòòÿ. À íàøå ïîêàÿííÿ º â³äïîâ³ääþ Áîãîâ³, âîíî äຠìîæëèâ³ñòü îñòàòî÷íî âèáðàòè æèòòÿ. ²ñóñ Õðèñòîñ çàêëèêຠäî ïîêàÿííÿ: «Ïîêàéòåñÿ, áî íàáëèçèëîñü Öàðñòâî Áîæå» (Ìò.4,17), òèì äຠçðîçóì³òè, ùî âîíî íåîáõ³äíå äëÿ îñÿãíåííÿ Öàðñòâà. Öå ïîêàÿííÿ ïåðåä Áîãîì äຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíèòè Õðèñòîâà Öåðêâà, óñòàíîâèâøè Òàéíó Ñïîâ³äè. Ñïîâ³äü – öå äàð Áîæîãî Âñåïðîùåííÿ. Íåîö³íåííèé äàð Ãîñïîäü ïîäຠëþäèí³ ùîðàçó, êîëè âîíà ó ïîêîð³ âèçíຠñâî¿ ïðîâèíè. Ëþáîâ Õðèñòîâà çàâæäè ïðàãíå ï³äíÿòè ëþäèíó ç êîæíîãî ¿¿ ïàä³ííÿ òà çíåâ³ðè, çíàþ÷è äîáðå, ùî ñàòàíà çâîäèòèìå ¿¿ âñ³ìà ìîæëèâèìè ñïîñîáàìè, ùîá äîâåñòè ¿¿ äî ãð³õà, äî ñïðîòèâó Áîæ³é âîë³. Ãîñïîäü ÷åðåç ñâî¿õ ïîñëàíö³â-ïðîðîê³â ïîñò³éíî çàêëèêàâ äî ïîêàÿííÿ: «Îáìèéòåñÿ, ñòàíüòå ÷èñòèìè; óñóíüòå ç-ïåðåä ìî¿õ î÷åé í³ê÷åìí³ âàø³ â÷èíêè; ïåðåñòàíüòå ÷èíèòè çëî! Íàâ÷³òüñÿ äîáðî ÷èíèòè; øóêàéòå ïðàâäè, çàõèùàéòå ïðèãíîáëåíîãî, îáîðîíÿéòå ñèðîòó, çàñòóïàéòåñÿ çà âäîâó! Õîä³òü æå é ðîçñóäèìîñü, – ãîâîðèòü Ãîñïîäü, – êîëè á ãð³õè âàø³ áóëè, ÿê áàãðÿíèöÿ, âîíè ñòàíóòü á³ëèìè, ÿê ñí³ã; êîëè, ìîâ êàðìàçèí, áóëè ÷åðâîí³, ñòàíóòü, ÿê âîâíà. ßê ñõî÷åòå áóòè ñëóõíÿíèìè, òî ¿ñòèìåòå â³ä áëàã êðà¿íè» (²ñ. 1,16-19). Òÿæêèé ãð³õ íàçèâàºìî ñìåðòíèì ãð³õîì, áî â³í ñïðè÷èíÿº ñìåðòü íàøî¿ äóø³, ïîçáàâëÿº ¿¿ îñâÿ÷óâàëüíî¿ Ëàñêè, ïðîãàíÿþ÷è Ñâÿòîãî Äóõà. Ëàñêà Áîæà – öå æèòòÿ íàøî¿ äóø³. ×åðåç ñïîâ³äü, ùèðèé æàëü ³ òâåðäå áàæàííÿ âèïðàâëåííÿ, ðîçãð³øåííÿ òà ïîêóòó

Ñâÿòèé Äóõ ïîâåðòàºòüñÿ äî äóø³ êàÿííèêà, â³äæèâëÿº ¿¿ Ëàñêîþ ³ ñàì çíîâó îñåëÿºòüñÿ â î÷èùåí³é äóø³. Ñàìå ÷åðåç äîáðó ñïîâ³äü ³ ïîâåðíåííÿ Ñâÿòîãî Äóõà íàøà äóøà â³äðîäæóºòüñÿ äî Áîæîãî æèòòÿ, áî â íüîìó ìè ñòàºìî çíîâó ä³òüìè Áîæèìè. Ïîêàÿííÿ ïî-ãðåöüêè - «ìåòàíîÿ» ³ îçíà÷ຠ«ïåðåì³íó ðîçóìó».  Ïîêàÿíí³ ëþäèíà îáíîâëÿºòüñÿ ³ çì³íþºòüñÿ, äóõîâíî î÷èùóºòüñÿ ³ ïåðåîáðàæóºòüñÿ. Ïîêàÿííÿ çàâåðøóºòüñÿ íàâ³òü íå òîä³, êîëè ëþäèíà ïîêàÿëàñÿ íà Ñïîâ³äè ïåðåä ñâÿùåíèêîì. Îñòàòî÷íå ïîêàÿííÿ – ÿê ïðàâäèâà ïåðåì³íà ðîçóìó – íàñòóïàº, êîëè ëþäèíà îïèíÿºòüñÿ ïåðåä ìîæëèâ³ñòþ ïîâòîðèòè ãð³õ, àëå éîãî íå ïîâòîðþº, òîìó ùî ãð³õ âæå íå ìຠâ í³é ñâîãî íà÷àëà. Õî÷à íå ñë³ä çàáóâàòè ïðî òå, ùî öåíòðàëüíèì, íàéâàæëèâ³øèì ìîìåíòîì ïîêàÿííÿ º âèçíàííÿ ãð³õà ïåðåä ºðåºì ³ î÷èùåííÿ äóø³ ñèëîþ Áîæåñòâåííî¿ áëàãîäàòè. ²ñòèííå ïîêàÿííÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá íå ò³ëüêè âèçíàòè ãð³õè, àëå òàêîæ íå ïîâåðòàòèñü äî ïîïåðåäí³õ çëèõ ä³ë, ïðîâîäèòè ñâîº æèòòÿ â áåçïåðåðâíîìó éîãî âèïðàâëåíí³; ç³ ñåðäå÷íèì ñîêðóøåííÿì æàë³òè çà ðàí³ø ó÷èíåíå; â³ääàòè çà â÷èíåí³ ãð³õè íåìàëèìè òðóäàìè ïîêàÿííÿ, ÿê³ á íå ò³ëüêè çð³âíÿëèñü ³ç ãð³õàìè, àëå é ïåðåâåðøèëè á ¿õ. Ïðîöåñ ïîêàÿííÿ âêëþ÷ຠê³ëüêà åòàï³â. Íàéãîëîâí³øèì, àëå íå ºäèíèì, º âèçíàííÿ ãð³õ³â ïåðåä ñâÿùåíèêîì. Ñïî÷àòêó ëþäèíà ïðîõîäèòü ñòàä³þ ðîçêàÿííÿ, óñâ³äîìëþþ÷è âñþ íèçüê³ñòü ñâîãî ïàä³ííÿ ³ â³äñòóïëåííÿ â³ä Áîãà. Îäíàê òàêî¿ ïðîñòî¿ êîíñòàòàö³¿ ãð³õîâíîñòè çîâñ³ì íåäîñòàòíüî. Íåîáõ³äíî ùå äîñÿãíóòè íàâåðíåííÿ äî Áîãà – ïî÷àòè øóêàòè ïðîùåííÿ ãð³õ³â ³ Áîæåñòâåííî¿ ìèëîñòè. Òðåò³é åòàï äîñòóïíèé äëÿ ãð³øíèêà â Öåðêâ³ Õðèñòîâ³é – ÷åðåç âèçíàííÿ ãð³õ³â ïåðåä Áîãîì ³ ñâÿùåíèêîì â Òà¿íñòâ³ Ïîêàÿííÿ. Íàñòóïíèé åòàï ïîêàÿííÿ çàëåæèòü âæå íå â³ä ëþäèíè, àëå â³ä Áîãà, ÿêèé äàðóº êàÿííèêîâ³ ïðîùåííÿ ãð³õ³â Ñâîºþ áëàãîäàòòþ. Òóò Ãîñïîäü îíîâëþº ðîçóì ³ âîëþ ëþäèíè, ïîäຠ¿é ñèëè íàäàë³ áîðîòèñÿ ç³ ñïîêóñàìè. Ï’ÿòèì åòàïîì ïîêàÿííÿ ìîæíà ââà-

æàòè âêîð³íåííÿ â ÷åñíîò³ – ÿê òâåðä³ñòü õðèñòèÿíèíà â éîãî äîðîç³ Ñïàñ³ííÿ, ÿê ñâîáîäó â³ä ñïîêóñ ³ ÿê ïåðåáîðåííÿ çàëåæíîñòè â³ä êîëè-íåáóäü â÷èíåíîãî ãð³õà. ×åðåç ãð³õ ëþäèíà äîáðîâ³ëüíî â³ää³ëÿº ñåáå â³ä Áîãà. Ëþäèíà, ÿêà òÿæêî ãð³øèòü, ñòàâèòü ñåáå ïîçà Öåðêâîþ ³ ïîçà Ñïàñ³ííÿì. Ãð³õ – öå õâîðîáà äóø³, ÿêà ïîðóøóº ïåðâîçäàííó ãàðìîí³þ Áîæåñòâåííîãî ïëàíó ùîäî ñâ³òó. Ñàìå âèë³êóâàííÿ ëþäèíè, â³äíîâëåííÿ çäîðîâ’ÿ ¿¿ äóø³ – ö³ëü Òà¿íè Ïîêàÿííÿ. Ùî æ â³äáóâàºòüñÿ ç ãð³õîì â ìîìåíò Ñïîâ³äè? ³í çíèùóºòüñÿ, ïåðåñòຠáóòè ÷àñòèíîþ äóøåâíîãî âíóòð³øíüîãî çì³ñòó ³ â³äíîñèòüñÿ äî òîãî ìèíóëîãî, ÿêå ïåðåêðåñëåíî, çíèùåíî. Âò³ì, öå íå îçíà÷àº, ùî âñ³ â÷èíåí³ íàìè ðàí³øå ãð³õîâí³ â÷èíêè, â ÿêèõ ìè âèñïîâ³äàëèñü ïåðåä ñâÿùåíèêîì, íå çä³éñíþþòü íà íàñ âæå í³ÿêîãî âïëèâó. Çä³éñíþþòü. Àëå âæå íå ÿê âèíà, à ÿê íàøà ïàì’ÿòü, íàø³ ïåðåæèâàííÿ, ñë³äè, øðàìè, ÿê³ çàëèøèëèñü ó äóø³. Êð³ì òîãî, âàðòî ðîçð³çíèòè ò³ ãð³õè, ïðî ÿê³ ìîæíà âæå íå çãàäóâàòè, ³ ò³, çà ÿê³ ìè íåñåìî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä Áîãîì ³ ëþäüìè, áî âîíè â³äîáðàæàþòüñÿ íà íàøèõ áëèçüêèõ. Áàãàòî ç òîãî, ùî áóëî ç ëþäèíîþ äî ïîêàÿííÿ, íàçàâæäè íàêëàäຠíà íå¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çðîáëåí³ â÷èíêè. Òðåáà ïàì’ÿòàòè, ùî íå ³ñíóº òàêîãî ãð³õà, ÿêèé áè íå çì³ã ïðîáà÷èòè íàì âñåìîãóòí³é, ìèëîñåðäíèé ³ ëþáëÿ÷èé Ãîñïîäü – ëèøå á íàøå ïîêàÿííÿ áóëî ùèðèì ³ ïîâíèì. Ïîêàÿííÿ ÷àñòî íàçèâàþòü «äðóãèì Õðåùåííÿì», îíîâëåííÿì Õðåùåííÿ. Çàâäÿêè ïëîäàì ïîêàÿííÿ çíîâó â³äðîäæóºòüñÿ âçàºìíà ñâÿòà ëþáîâ ì³æ Áîãîì òà õðèñòèÿíñüêîþ äóøåþ.  Ïîêàÿíí³ ëþäèíà íå ïðîñòî ÷åðåç áëàãîäàòü ïåðåìàãຠâ ñîá³ âëàäó ãð³õà ³ ðîáèòüñÿ òèì «÷èñòèì ëèñòêîì ïàïåðó», íà ÿêîìó ¿é íàëåæèòü â ìàéáóòíüîìó âò³ëèòè âëàñíèé õðèñòèÿíñüêèé ïîäâèã. Âîíà, çàâäÿêè äàðó Òâîðöÿ, â³äíàõîäèòü äèâîâèæíó çäàòí³ñòü îñÿãàòè âîëþ Áîæó ùîäî ñàìî¿ ñåáå. Ëþäèíà íàä³ëÿºòüñÿ ñèëàìè öþ Áîæåñòâåííó âîëþ

ñïîâíèòè. Öå îçíà÷àº, ùî âîíà íå ò³ëüêè çäîáóâຠâì³ííÿ, íàâèê íà ìàéáóòíº óíèêàòè ãð³õà, â³äíèí³ õðèñòèÿíèí ìîæå ÿñíî â³ä÷óòè, ÿê éîìó ñë³ä éòè ïî øëÿõó Ñïàñ³ííÿ ³ ÿê öåé éîãî øëÿõ âèÿâèòüñÿ â³äïîâ³äíèì äî Áîæåñòâåííîãî Ïðîìèñëó. ³í ï³çíຠÁîæåñòâåííó âîëþ ùîäî ñâîãî çåìíîãî æèòòÿ, õðèñòèÿíñüêîãî ïîêëèêàííÿ ³ ïîäâèãó, ñòîñóíê³â ³ç áëèæí³ìè. ³í íå ò³ëüêè ñòຠçä³áíèì ïåðåìàãàòè ãð³õ, àëå, çàâäÿêè ïîêàÿííþ ÿê ïðàâäèâ³é ïåðåì³í³ ðîçóìó, â³äíèí³ çäîáóâຠðîçóì Õðèñòîâèé. Âèÿâëÿºòüñÿ íàä³ëåíèì òîþ çä³áí³ñòþ, ÿêó ïðèéíÿòî íàçèâàòè äàðîì ïðîðîöòâà. Ñòຠçäàòíèì çíàòè âîëþ Áîæó ïðî ïóò³ Ñïàñ³ííÿ ùîäî ñåáå.  òåêñò³ Ñâÿòîãî Ïèñüìà ìè çíàõîäèìî ö³ëèé ðÿä ñâ³äîöòâ ïðî çíà÷åííÿ ïîêàÿííÿ. Ïåðåä÷óòòÿ ìàéáóòíüîãî Áîæåñòâåííîãî äàðó Òà¿íñòâà Ïîêàÿííÿ ÿê ìîæëèâîñòè ïðîùåííÿ ãð³õ³â, â³äðîäæåííÿ â Áîç³ äî íîâîãî ñâÿòîãî æèòòÿ, ïðèñóòíº âæå ó ñòàðîçàâ³òí³õ ïðîðî÷èõ êíèãàõ: «Êîëè æ çëèé â³äâåðíåòüñÿ â³ä óñ³õ ñâî¿õ ãð³õ³â, ÿêèõ íàêî¿â, ³ áóäå ïèëüíóâàòè âñ³ ìî¿ óñòàíîâè, ÷èíèòè çà çàêîíîì òà ñïðàâåäëèâ³ñòþ, – â³í áóäå æèòè, íå âìðå. Óñ³ ïåðåñòóïè, ùî ¿õ ó÷èíèâ, íå áóäå ïðèãàäóâàíî éîìó á³ëüøå; çà ñâîþ ñïðàâåäëèâ³ñòü, ùî ÷èíèâ, â³í áóäå æèòè. Õ³áà æ ìåí³ ñìåðòü ãð³øíèêà ìèëà, – ñëîâî Ãîñïîäà Áîãà, – à íå òå, ùîá â³í â³äâåðíóâñÿ â³ä ñâ ïîâåä³íêè òà é æèâ?» (ªç. 18,21-23). Àëå ðåàë³çàö³ÿ öüîãî î÷³êóâàííÿ âò³ëþºòüñÿ ëèøå â Íîâîìó Çàâ³ò³: «Ïîêàéòåñü, áî Íåáåñíå Öàðñòâî áëèçüêî» (Ìò. 4,17), «Ñïîâíèâñÿ ÷àñ, ³ Öàðñòâî Áîæå áëèçüêî; ïîêàéòåñÿ ³ â³ðòå â ªâàíãå볺» (Ìê. 1,15). Ö³ ñëîâà çàêëèêàþòü íàñ äî íîâîãî ñòàíó – äî îíîâëåííÿ ðîçóìó, äî ïåðåì³íè ðîçóìó â Õðèñò³.  íîâîçàâ³òíüîìó òåêñò³ òåìà ïîêàÿííÿ òàêîæ âèÿâèëàñÿ çâ’ÿçàíîþ ç³ ùå îäíîþ òà¿íñòâåííîþ, çàãàäêîâîþ ïî䳺þ, îïèñàíîþ â 20 ãëàâ³ ªâàíãåë³ÿ â³ä Éîàíà. Êîëè Ñïàñèòåëü ç’ÿâèâñÿ ï³ñëÿ Ñâîãî Âîñêðåñ³ííÿ ïåðåä àïîñòîëàìè â çàêðèòîìó äîì³, ³í äìóõíóâ íà íèõ ³ ñêàçàâ: «Ïðèéì³òü Äóõà Ñâÿòîãî! Êîìó â³äïóñòèòå ãð³õè – â³äïóñòÿòüñÿ ¿ì, êîìó æ çàòðèìàºòå – çàòðèìàþòüñÿ»

(Éî. 20,22-23). ×åðåç öåé ïîäèõ Ãîñïîäü äàðóâàâ àïîñòîëàì áëàãîäàòü Äóõà Ñâÿòîãî. Çíà÷åííÿ öüîãî ïîäèõó â òîìó, ùî Õðèñòîñ ïîäàâ ¿ì îñîáëèâó ºðàðõ³÷íó áëàãîäàòü ñâÿùåííîñëóæ³ííÿ.  öüîìó äàð³ áëàãîäàòè Ãîñïîäü ïîäຠÑâî¿ì àïîñòîëàì ñèëó çâåðøóâàòè Òà¿íñòâî Ïîêàÿííÿ: ïðîùàòè ãð³õè. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè ïðî òå, ùî õðèñòèÿíèí, ÿêèé ñïîâ³äóº ñâî¿ ãð³õè â Òà¿íñòâ³ Ïîêàÿííÿ, ïðè âèäèìîìó âèÿâëåíí³ ïðîùåííÿ ç³ ñòîðîíè ñâÿùåíèêà, íåâèäèìî ðîçð³øàºòüñÿ â³ä ãð³õ³â ñàìèì Ãîñïîäîì ²ñóñîì Õðèñòîì. Ñâÿùåíèê ñï³â䳺 ç Áîãîì, çä³éñíþº ðàçîì ³ç Õðèñòîì âñå òó æ òà¿íñòâåííó ñèíåðã³þ. Áåçóìîâíî, ñâÿùåíèêîâ³ äàíà âëàäà «çâ’ÿçóâàòè ³ ðîçâ’ÿçóâàòè», àëå âñå æ áëàãîäàòü Áîæà ïðè çä³éñíåíí³ Òà¿íñòâà ñâÿùåíèêó íå íàëåæèòü, õî÷à Ãîñïîäü ïðè öüîìó 䳺 ñàìå ÷åðåç íüîãî. Îòæå, áëàãîäàòü íàëåæèòü Áîãîâ³, ³ âñÿêå Öåðêîâíå Òà¿íñòâî â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ çâåðøóº Ñàì Ãîñïîäü, õî÷à ó ñï³âñëóæ³íí³ ñâÿùåíèêà. Ñïðàâä³, Öåðêâà â÷èòü, ùî òðåáà õî÷à á ðàç ó ð³ê ñïîâ³äàòèñÿ. Ïðîòå ðàäèòü öå ðîáèòè ÷àñò³øå ç îãëÿäó íà ñêàçàíå âèùå. Ìîæëèâî, îäí³ºþ ç ïðè÷èí çàíåäáàííÿ Ñïîâ³äè â³ðíèìè º áðàê ðîçóì³ííÿ ö³º¿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâî¿ Òàéíè. Ïðîòå óñâ³äîìèâøè, ÷èì º öÿ âåëèêà Áîæà áëàãîäàòü ³ ùî â³ðóþ÷èé âòðà÷àº, çàíåäáóþ÷è ñïîâ³äü, ñòຠâàæêî ïåðåîö³íèòè áóäü-ÿêó èíøó ïðè÷èíó. Àäæå íàø Îòåöü ÷åêຠêîæíîãî, ÿê áëóäíîãî ñèíà ÷è äîíüêó, ùîá äàðóâàòè æèòòÿ â ïîâíîìó ñåíñ³ öüîãî ñëîâà. ³í íå õî÷å, ùîá ìè æèëè â öàðñòâ³ òåìðÿâè, àëå â ñï³ëêóâàíí³ ç Íèì ÷åðåç ²ñóñà Õðèñòà òà â Éîãî ëàñö³. Ãîñïîäü Áîã äàðóº íàì ñâîº æèòòÿ ÷åðåç ïðèìèðåííÿ ó Òàéí³ Ñïîâ³äè. ³í ãîòîâèé ïðîùàòè êîæíî¿ õâèëèíè, ÿêùî ò³ëüêè â³ðóþ÷èé óñâ³äîìèòü ïîòðåáó â ïðîùåíí³ ³ çàõî÷å éîãî ïðèéíÿòè. ×îìó á íàì íå â³äêèíóòè âñ³ ãð³õîâí³ çâè÷êè, ÿê³ íàñ òðèìàþòü ³ íå äàþòü çìîãè ïîâåðíóòèñÿ ó ñï³ëêóâàííÿ òà â³÷íå æèòòÿ ç Áîãîì? - Ìèêîëàé ÙÅÐÁÀÊ Ï³çíàé Ïðàâäó


4 Íîâà Çîðÿ

×åðâåíü, 2010

Äåëåãàö³ÿ ç Óêðà¿íè âçÿëà ó÷àñòü â åêóìåí³÷íîìó ç’¿çä³ ó ͳìå÷÷èí³ Í²ÌÅ××ÈÍÀ – Ç 12 ïî 16 òðàâíÿ â Ìþíõåí³ â³äáóâñÿ Åêóìåí³÷íèé Öåðêîâíèé ç'¿çä, â ÿêîìó òàêîæ âçÿëà ó÷àñòü äåëåãàö³ÿ ç Õàðêîâà íà ÷îë³ ç ºïèñêîïîì Õàðê³âñüêî-Çàïîð³çüêèì Ìàð’ÿíîì Áó÷åêîì (ÐÊÖ). Çà ïîâ³äîìëåííÿì êàòîëèöüêîãî ÷àñîïèñó «Credo», äî ñêëàäó äåëåãàö³¿ óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè õàðê³âñüêî¿ ïàðàô³¿ ªâàíãåëüñüêî¿ Öåðêâè òà ðèìîêàòîëèêè. Ïðîòÿãîì 4 äí³â â³äáóâàëèñÿ åêóìåí³÷í³ ìîëåáí³, äèñêóñ³¿, êîíöåðòè òà çóñòð³÷³ ìåòîþ ÿêèõ áóëî çáëèæåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ êîíôåñ³é. Ó äèñêóñ³¿ âçÿëè ó÷àñòü òàê³ í³ìåöüê³ ïîë³òèêè, ÿê ïðåçèäåíò ͳìå÷÷èíè Õîðñò Êåëåð, êàíöëåð Àíãåëà Ìåðêåëü, ãîëîâà Áóíäåñòàãó Íîðáåðò Ëàììåðò òà áàãàòî ³íøèõ. Öå áóâ âæå äðóãèé Åêóìåí³÷íèé Öåðêîâíèé Ç'¿çä ͳìå÷÷èíè (ïåðøèé â³äáóâñÿ â Áåðë³í³ 2003 ðîêó). Îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü, ùî âæå íåçàáàðîì áóäóòü ïëàíóâàòè òðåòþ ïîä³áíó çóñòð³÷.

Âñåóêðà¿íñüêà Ðàäà Öåðêîâ ï³äòðèìóº çóñèëëÿ âëàäè ó ñïðàâ³ çàõèñòó ìîðàëüíèõ çàñàä ñóñï³ëüñòâà Êȯ – Âñåóêðà¿íñüêà Ðàäà Öåðêîâ ³ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (ÂÐÖ³ÐÎ) 28 êâ³òíÿ ç³áðàëàñü íà ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóëîñü ó ì.Âîðçåëü Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Îêðåìó óâàãó ãëàâè êîíôåñ³é çâåðíóëè íà ïðîåêò ðåçîëþö³¿ ÏÀЪ ç þðèäè÷íîãî âèçíàííÿ îäíîñòàòåâèõ ïàðòíåðñòâ ó âñ³õ êðà¿íàõ ªâðîïè. Ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ áóëè îäíîñòàéí³ â íåïðèïóñòèìîñò³ çàç³õàííÿ íà òðàäèö³éí³ ìîðàëüí³ òà ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³ ï³ä âèãëÿäîì áîðîòüáè ç äèñêðèì³íàö³ºþ ñåêñóàëüíèõ ìåíøèí. Êð³ì öüîãî, äóõîâí³ ë³äåðè Óêðà¿íè ç çàíåïîêîºííÿì ñïðèéíÿëè ³íôîðìàö³þ ïðî ñïðîáè ïðèõîâàòè ÷è âèïðàâäàòè çëî÷èíè ñòàë³í³çìó. Âîíè çãàäàëè æîðñòîê³ ïåðåñë³äóâàííÿ õðèñòèÿí, çàñëàííÿ ó êîíöòàáîðè òà ðîçñòð³ëè ñîòí³ òèñÿ÷ â³ðóþ÷èõ, ö³ëåñïðÿìîâàíå ðóéíóâàííÿ óñ³º¿ ðåë³ã³éíî¿ ñïàäùèíè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ùî ìàëî ì³ñöå çà ÷àñè àâòîðèòàðíîãî á³ëüøîâèöüêîãî ðåæèìó. - вÑÓ

«Âñåëåíñüêà Öåðêâà ïîâ'ÿçóº ç ðîçâèòêîì ÓÃÊÖ âåëèê³ íà䳿» Âñåëåíñüêà Öåðêâà ïîâ'ÿçóº ç ðîçâèòêîì ÓÃÊÖ âåëèê³ íà䳿, ïðî ùî âèðàçíî çàçíà÷èâ Ñâÿò³øèé Îòåöü Âåíåäèêò XVI â ëèñò³ äî Áëàæåíí³øîãî Ëþáîìèðà ç íàãîäè 60-ë³òòÿ Ëüâ³âñüêîãî ïñåâäîñîáîðó. Ïðî öå ñêàçàâ â ³íòåðâ’þ æóðíàëó «Ïàòð³àðõàò», Âëàäèêà Áîãäàí (Äçþðàõ), êåð³âíèê Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàòð³àðøî¿ êó𳿠ÓÃÊÖ. Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè âëàäèêè, «Ñâÿò³øèé Îòåöü áà÷èòü ïîäâ³éíå ïîêëèêàííÿ íàøî¿ Öåðêâè: ç îäíîãî áîêó, öå çáåð³ãàòè ó âñ³é ÷èñòîò³ é ïîâíîò³ òðàäèö³þ ñõ³äíîãî õðèñòèÿíñòâà â ëîí³ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, à ç ³íøîãî –

áóòè ìîñòîì ºäíàííÿ ïîì³æ Öåðêâàìè ñõ³äíî¿ òà çàõ³äíî¿ òðàäèö³¿». ßê â³äçíà÷èâ êåð³âíèê Ïàòð³àðøî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, «ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ºïèñêîï³â

ÓÃÊÖ â Ðèì³ íà ïî÷àòêó 2008 ðîêó, ç íàãîäè â³çèòó ad limina ªïèñêîïè ÓÃÊÖ ìàëè íàãîäó ïåðåêîíàòèñÿ ó â³äêðèòîñò³ ïàïñüêèõ ³íñòèòóö³é äî ñï³âïðàö³ ç íàøîþ Öåðêâîþ çàäëÿ ¿¿ ðîçâèòêó íà ìàò³ðíèõ çåìëÿõ ³ íà ïîñåëåííÿõ. Ïðåäñòàâíèê Ðèìñüêîãî Àïîñòîëüñüêîãî Ïðåñòîëó â Óêðà¿í³ – Ïàïñüêèé íóíö³é, Àðõèºïèñêîï ²âàí Þðêîâè÷ çàáåçïå÷óº æèâèé çâ'ÿçîê ì³æ íàøîþ Öåðêâîþ ³ Ðèìîì». Äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî í³ùî òàê íå äîïîìàãຠêðàùîìó ïîðîçóì³ííþ é âèð³øåííþ ð³çíèõ, ÷àñîì âàæêèõ ïèòàíü, ÿê áåçïîñåðåäí³é êîíòàêò ç

óêðà¿íñüêîþ öåðêîâíîþ ä³éñí³ñòþ. Òîìó ìè íàìàãàºìîñÿ ùîðîêó çàïðîøóâàòè ïðåäñòàâíèê³â Çàõ³äíî¿ Öåðêâè â Óêðà¿íó. Ñï³ëüíà ìîëèòâà é áðàòåðñüê³ çóñòð³÷³ çì³öíþþòü çâ'ÿçêè â³ðè é ëþáîâ³ ì³æ íàøèìè Öåðêâàìè», – íàãîëîøóº âëàäèêà. «Àïîñòîëüñüêà Ñòîëèöÿ ñïðàâä³ ç âåëèêèì çàö³êàâëåííÿì ñòåæèòü çà ðîçâèòêîì íàøèõ ñòðóêòóð â Óêðà¿í³ òà ïîçà ¿¿ ìåæàìè ³ áåðå â öüîìó ïðîöåñ³ àêòèâíó ó÷àñòü – â³äïîâ³äíî äî öåðêîâíîãî çàêîíîäàâñòâà», – ñêàçàâ íà çàâåðøåííÿ Âëàäèêà Áîãäàí. - Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ ÓÃÊÖ

Íå Äåíü ïåðåìîãè, à Äåíü ïàì‘ÿò³ 8 òðàâíÿ 2010 ðîêó íà ßí³âñüêîìó êëàäîâèù³ ó Ëüâîâ³ â³äáóëàñÿ àêö³ÿ Ïàì‘ÿò³ æåðòâ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Êîì³ñ³ÿ ÓÃÊÖ «Ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ ìèð» ó ñï³âïðàö³ ç Êîì³ñ³ºþ äëÿ ñïðèÿííÿ ºäíîñò³ ì³æ õðèñòèÿíàìè ç 2005 ðîêó ùîð³÷íî ³í³ö³þþòü ³ ïðîâîäÿòü óïîðÿäêóâàííÿ ïîõîâàíü òà åêóìåí³÷íó ìîëèòâó á³ëÿ ïàì‘ÿòíîãî çíàêó ßí³âñüêîãî êîíöòàáîðó, ìîãèëè æåðòâ öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ Ëüâîâà (1941-1943 ðð.) òà íà êëàäîâèù³ í³ìåöüêèõ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ, ùî çàãèíóëè òóò 1945-1949 ðð. Ìåòà àêö³¿ – õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ òà ñï³ëüíèì çâåðíåííÿì äî Áîãà âøàíóâàòè áîë³ñíó ³ñòîð³þ âîºííèõ ëèõîë³òü, ùîá ïåðåíåñòè ãîëîâíèé àêöåíò ïî䳿 ç «ïåðåìîãè» íà «ïàì‘ÿòü», ÿêà â³äêðèâຠøëÿõ äî ïðèìèðåííÿ ëþäåé, ïîêîë³íü òà íàðîä³â. «Òóò ïîõîâàí³ ÷è¿ñü ä³òè, áàòüêè, áëèçüê³ – ëþäè ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé ³ â³ðîñïîâ³äàíü. Ìè õî÷åìî ìîëèòâîþ çà ¿õíþ ïàì‘ÿòü âøàíóâàòè æåðòâè, áëàãîñëîâèòè ìàéáóòíº ³ âèïðîñèòè Áîæó ëàñêó, ùîá á³ëüøå í³êîëè íå ïîâòîðèëîñÿ öå æàõ³òòÿ», – ñêàçàëà ãîëîâà Êîì³ñ³¿ «Ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ ìèð» Ëåñÿ Êîâàëåíêî, ÿêà ïðèéøëà íà àêö³þ ç³ ñâîºþ îäíîð³÷íîþ äîíå÷êîþ ͳêîþ (ç ãðåö. - ïåðåìîãà) – íàéìîëîäøîþ ó÷àñíèöåþ Äíÿ ïàì‘ÿò³. ϳä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ïàíàõèäè îòåöü Ìèõàéëî Äèìèä, äèðåêòîð ²íñòèòóòó öåðêîâíîãî ïðàâà Óêðà¿íñüêîãî êàòîëèöüêîãî

óí³âåðñèòåòó, çàçíà÷èâ: «Äëÿ íàñ, õðèñòèÿí, íàéãîëîâí³øå ³, âîäíî÷àñ, íàéâàæ÷å º ïðèìèðèòè âëàñíó ïàì‘ÿòü – îñîáèñòó, ðîäèííó, ñóñï³ëüíó, íàö³îíàëüíó, âñåñâ³òíþ. Ìè áà÷èìî ñåðåä ð³çíèõ íàðîä³â ªâðîïè ³ ñâ³òó, ùî öå ìîæëèâî. Áî, ÷è ìè º ñåðåä ïåðåìîæö³â, ÷è ïåðåìîæåíèõ, ó êîæíîìó êîíôë³êò³ çàâæäè âèíí³ îáèäâ³ ñòîðîíè. Òðåáà ñì³ëèâî âèçíàòè ïîìèëêè ³ ïðîãð³õè, ùîá âèçâîëèòèñü ç ìèíóëîãî ³ éòè äî ³íøèõ, ïðèíîñÿ÷è ¿ì ä³éñíå âèáà÷åííÿ ³ ä³éñíèé ìèð. À íàø Ãîñïîäü, ÿêèé º îäèí äëÿ âñ³õ, äîïîìîæå â öüîìó». Ó÷àñòü â àêö³¿ Ïàì‘ÿò³ æåðòâ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè âçÿëè ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ êîíôåñ³é Ëüâîâà: ÓÃÊÖ òà ÐÊÖ â Óêðà¿í³, ³ðìåíñüêî¿ Àïîñòîëüñüêî¿, Ëþòåðàíñüêî¿, ªâàíãåëüñüêî¿ öåðêâè «Ãåòñèìà-

í³ÿ», Öåðêâè «Æèâå Ñëîâî». À òàêîæ ÷ëåí ãðîìàäè ïðîãðåñèâíîãî þäà¿çìó òà ºïèñêîï Öåðêâè õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿. Òàêèì ÷èíîì íà ßí³âñüêîìó êëàäîâèù³ â öåé äåíü óðî÷èñòî çâó÷àëè ìîëèòâè óêðà¿íñüêîþ ³ â³ðìåíñüêîþ ìîâàìè òà ìåëîä³éíå áëàãîñëîâåííÿ íà ³äèø.  ÷èñë³ çàïðîøåíèõ áóëè òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ÓÏÖ, ÓÏÖ ÊÏ, ÓÀÏÖ, àëå ïîïðè îá³öÿíêè, æîäåí ç íèõ ó÷àñò³ ó åêóìåí³÷í³é ìîëèòâ³ íå âçÿâ. Âê³íö³ êîæíî¿ ïàíàõèäè ó÷àñíèêè çàïàëþâàëè ñâ³÷êè é ïîêëàäàëè êâ³òè äî ìîãèë çàãèáëèõ. Íà ïðîõàííÿ îäíîãî ç àêòèâ³ñò³â çàõîäó, áóëî çâåðøåíî òàêîæ ïîìèíàëüíó ñëóæáó íà ì³ñö³ çàõîðîíåííÿ âî¿í³â ÓÃÀ. Àäæå, ÿê ñêàçàâ ùå íà ïî÷àòêó àêö³¿ ïàì‘ÿò³ ïàñòîð öåðêâè «Ãåòñèìàí³ÿ» Âàëåð³é Ìàð÷åíêî: «Ìè íå ìîæåìî âèá³ðêîâî øàíóâàòè ëþäåé, ÿê³ ëåæàòü ó ö³é çåìë³. Ïåðåä Áîãîì, ùî äàâ æèòòÿ, ð³âí³ âñ³...» Çàâåðøèâñÿ çàõ³ä ñï³âîì «Õðèñòîñ âîñêðåñ!» Îðãàí³çàòîðè Äíÿ ïàì‘ÿò³ ïåðåêîíàí³, ùî ñâ³òëèé ñïîãàä ïðî æåðòâ ð³çíèõ â³éí çí³ìå ñóñï³ëüíó ³ ïîë³òè÷íó íàïðóãó íàâêîëî 65-î¿ ð³÷íèö³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. - Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ ÓÃÊÖ

Óêðà¿íñüêà ãðîìàäà Ôðàíö³¿ ìîëèëàñÿ ó õðàì³, ÿêèé ôóíäóâàëà Àííà ßðîñëàâíà, Êîðîëåâà Ôðàíö³¿ Âæå ñòàëî òðàäèö³ºþ óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè â Ôðàíö³¿ ðàç â ð³ê, ó òðàâí³, ìîëèòèñÿ â õðàì³ ñâÿòîãî ³íöåíò³ÿ â Ñàíë³ñ, ôóíäîâàíîãî Àííîþ ßðîñëàâíîþ, Êîðîëåâîþ Ôðàíö³¿. Öåé ð³ê íå ñòàâ âèíÿòêîì. Íà Ñâÿòó ˳òóðã³þ, ÿêó â³äñëóæèâ î.Ìèõàéëî Ðîìàíþê, íàñòîÿòåëü êàòåäðè Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî â Ïàðèæ³, â ñóïðîâîä³ êàòåäðàëüíîãî õîðó, ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè ó

Ôðàíö³¿, ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêîãî äèïëîìàòè÷íîãî êîðïóñó, ìåð òà ãðîìàäà ì³ñòà Ñàíë³ñ, ãîñò³ ç Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ÿêèé ï’ÿòèé ð³ê º ïîáðàòèìîì ì³ñòà Ñàíë³ñ, ïàí³ ßðîñëàâà Õîðòÿí³ ç Áóäàïåøòà – ãîëîâà ªÊÓ, ó÷í³ ³ â÷èòåë³ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî â Ïàðèæ³. ̳ñòå÷êî Ñàíë³ñ ðîçòàøîâàíå íåïîäàë³ê â³ä Ïàðèæà ³ º ïàì’ÿòíå òèì, ùî Àííà Êè¿âñüêà ìåøêàëà â íüîìó äî

îäðóæåííÿ ç êîðîëåì Ôðàíö³¿ Ãåíð³õîì ². ϳä ÷àñ â³í÷àííÿ â êàòåäðàëüíîìó ñîáîð³ ì³ñòà Ðåéìñ, Àííà ïîäàðóâàëà ïðèâåçåíå ç Êèºâà ªâàíãå볺 (ªâàíãåë³ñòåð³é), íà ÿêîìó ïðèíîñèëè êëÿòâó âñ³ ï³çí³ø³ êîðîë³. (Íèí³ öÿ óí³êàëüíà ïàìÿòêà çáåð³ãàºòüñÿ â á³áë³îòåö³ ì. Ðåéìñà). Íàéäàâí³øà ÷àñòèíà ö³º¿ ðóêîïèñíî¿ ïàì'ÿòêè íàïèñàíà êèðèëèöåþ, ÿêà áóëà îô³ö³éíèì ïèñüìîì Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. o.Ìèõàéëî Ðîìàíþê, íàñòîÿòåëü êàòåäðè Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî â Ïàðèæ³


Íîâà Çîðÿ 5

×åðâåíü, 2010

Õðèñòèÿíñüêèé ñîë³äàðèçì ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî Ïðè âòðàò³ îñîáèñòîñòÿìè ïðèðîäíîñò³ ñâîãî æèòòÿ, ïðè ïðèíèæåíí³ îñîáèñòîñò³ äî ñòàòóñó «ãâèíòèê³â», ñóñï³ëüñòâî ìåðò⳺, ðîçïàäàºòüñÿ, âòðà÷ຠîð³ºíòàö³þ íà ïðèðîäí³ ö³ë³. Òàê ìîæå â³äáóâàòèñÿ «îìåðòâ³ííÿ» ñ³ì’¿, ãðîìàäè, íàö³¿. Ö³ ñï³ëüíîòè ìàþòü áóòè çáåðåæåí³... òîìó ùî âîíè º ïðèðîäíèìè äëÿ îñîáèñòîñò³. Ñüîãîäí³, êîëè ñòàþòü àêòóàëüíèìè ïîøóêè óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿, ÿêà á ñòàëà ðåàëüíîþ àëüòåðíàòèâîþ äî áåççàêîííîãî ïîðÿäêó, çíîâó ñòàþòü àêòóàëüíèìè äóìêè Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî ïðî ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî, ïðàâîâó äåðæàâó ³ ñàìîñò³éíå ³ñíóâàííÿ íàö³é. Çã³äíî ³ç â÷åííÿì âåëèêîãî Ìèòðîïîëèòà, ³ñíóâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ Äåðæàâè – òàêèé æå ïðèðîäí³é ñïîñ³á æèòòÿ ëþäèíè, ÿê ³ ³ñíóâàííÿ â ñ³ì’¿. Ïðèðîäí³ ïðàâà ìàþòü îñîáèñò³ñòü ³ íàö³ÿ, àëå íå «öèâ³ë³çàö³¿» ÷è «³ìïå𳿻. Öåé âèñíîâîê òåîëîã³÷íî¿ ³ ðåë³ã³éíî-ô³ëîñîôñüêî¿ åòèêè Øåïòèöüêîãî ÿê îäíîãî ³ç ïðåäñòàâíèê³â íåîòîì³çìó ñüîãîäí³ íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèé, ÿê ³ â÷åííÿ ïðî íåäîïóñòèì³ñòü áóäü-ÿêî¿ ôîðìè òîòàë³òàðèçìó.

Ïðèðîäí³ñòü òà åòè÷í³ñòü ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ Ó åòè÷íîìó â÷åíí³ òîì³çìó ³ íåîòîì³çìó òåîð³ÿ ïðî ëþäñüêèé çàêîí (lex humana) çàéìຠîäíå ³ç öåíòðàëüíèõ ì³ñöü. Ëþäñüêà ìîðàëü ³ñíóº çàâäÿêè ïðèðîäíîìó çàêîíó. Àëå ïðèðîäíèé çàêîí âò³ëþºòüñÿ ïåðø çà âñå ÷åðåç çàêîíè ïèñàí³, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ äåðæàâîþ. Ñóêóïí³ñòü ïèñàíèõ çàêîí³â ³ º «ëþäñüêèì çàêîíîì» äëÿ êîíêðåòíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ëþäñüêèé çàêîí íåîáõ³äíèé ç îãëÿäó íà ê³ëüêà ïðè÷èí. Ïðèðîäíèé çàêîí º çàãàëüíèì, ìîðàëüí³ êîë³ç³¿ – êîíêðåòíèìè. Ëþäñüêèé çàêîí ñòຠñïîëó÷íîþ ëàíêîþ ì³æ ïðèðîäíèì çàêîíîì ³ êîíêðåòíèìè æèòòºâèìè îáñòàâèíàìè.  ³äåàë³ ëþäñüêèé çàêîí ìàâ áè îõîïèòè âñå ìîðàëüíå æèòòÿ. Àëå òàêîãî ðîäó ³äåàë º ðåàëüíî íåäîñÿæíèì. Òîìó ëþäñüêèé çàêîí çàáîðîíÿº íå âñ³ ãð³õè, à ò³ëüêè íàéòÿæ÷³ òà íåáåçïå÷í³ äëÿ ³ñíóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà. Ïî ò³é æå ïðè÷èí³ ëþäñüêèé çàêîí ïðèìóøóº íå äî ïîâíîãî âèêîíàííÿ âñ³õ ïðèïèñ³â ïðèðîäíîãî çàêîíó, àëå äî òàêîãî, ùî º ðåàëüíî ìîæëèâèì â öüîìó êîíêðåòíîìó ñóñï³ëüñòâ³. ² âèíàãîðîäæóº â³í íå âñ³ ÷åñíîòè, à ò³ëüêè íàéíåîáõ³äí³ø³ äëÿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ â êîíêðåòí³é ³ñòîðè÷í³é ñèòóàö³¿. Òàêèì ÷èíîì, òîì³çì íå çíຠðîçðèâó ì³æ þðèäè÷íèì òà

åòè÷íèì. Þðèäè÷íå – öå ÷àñòêîâå âò³ëåííÿ åòè÷íîãî, âèçíà÷åíå äåðæàâîþ ÿê îáîâ’ÿçêîâå ³ ñàíêö³îíîâàíå ñèëîþ äåðæàâè. Çíàìåíèòîþ ñòàëà äóìêà ðîñ³éñüêîãî ô³ëîñîôà Â. Ñîëîâéîâà ïðî òå, ùî çàâäàííÿì äåðæàâè ³ ïðàâà º çàõèñò â³ä çëà, à óòâåðäæåííÿ äîáðà â³äíîñèâ äî ñôåðè ä³é öåðêâè ³ ìîðàë³. Òîì³çì íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ³ ïðàâî, ³ äåðæàâà ìîæóòü âèêîíóâàòè ôóíêö³þ óòðèìàííÿ ëþäåé â³ä çëà ò³ëüêè òîìó, ùî ãîëîâíèì ¿õ çàâäàííÿì º óòâåðäæåííÿ äîáðà. Äåðæàâà ³ ëþäñüêèé çàêîí íå äîçâîëÿþòü ñóñï³ëüíîìó æèòòþ ïåðåòâîðèòèñÿ íà ïåêëî ò³ëüêè òîìó, ùî íàìàãàþòüñÿ âò³ëèòè ðàéñüêå äîáðî – íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè öå º ðåàëüíî ìîæëèâèì.  ïîð³âíÿíí³ ³ç êëàñè÷íèì òîì³çìîì ³ ðàíí³ì íåîòîì³çìîì Øåïòèöüêèé äîäຠäîäàòêîâèé âàæëèâèé åëåìåíò äî òåî𳿠ïðî ëþäñüêèé çàêîí. Ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî, çà Øåïòèöüêèì, ³ñíóº íå ÿê äîâ³ëüíå îá’ºäíàííÿ ³íäèâ³ä³â, à ÿê ïðèðîäí³ ºäíîñò³ îñîáèñòîñòåé. Íàéâèùîþ ïðèðîäíîþ ºäí³ñòþ º ëþäñòâî, äðóãîþ çà ïîðÿäêîì – íàö³ÿ. Íàéíèæ÷îþ ôîðìîþ îðãàí³÷íîãî ºäíàííÿ º ñ³ì’ÿ, ÿêà º íàéì³öí³øîþ òà ³ñòîðè÷íî âèíèêëà ïåðøîþ – â³äðàçó ³ç ïîÿâîþ ëþäåé. ̳æ íàö³îíàëüíîþ ºäí³ñòþ òà îñîáèñò³ñòþ ³ñíóº ïðîñò³ð äëÿ ïðîì³æíèõ ôîðì îðãàí³÷íîãî ºäíàííÿ. Ö³ îá’ºäíàííÿ º ãðîìàäàìè, ÿê³ Øåïòèöüêèé âèçíà÷ຠòàê: «ãðîìàäà, ñåáòî çëóêà ëþäåé, ùî æèâóòü â

îäí³é ì³ñöåâîñò³ òà çâ’ÿçàí³ ç³ ñîáîþ ñóñ³äñòâîì ³ ñï³ëüíîòîþ áàãàòüîõ ïîòðåá ³ ³íòåðåñ³â» [²äåàëîì íàøîãî ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ // Öåðêâà ³ ñîö³àëüíå ïèòàííÿ, ñ. 519]. ² ñ³ì’ÿ, ³ ãðîìàäà, ³ íàö³ÿ òâîðÿòüñÿ ëþäüìè, à òîìó âèíèêàþòü êîíâåíö³éíî, çà çãîäîþ. ² çàêîíè æèòòÿ öèõ ñï³ëüíîò, ùî ñòâîðþþòüñÿ äåðæàâàìè, çà ñëîâàìè Òîìè, º «âèíàéäåíèìè», øòó÷íèìè. Àëå ëþäèíà ïðèðîäíî ñõèëüíà äî ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, ãðîìàäè, íàö³¿. À êîæíà êîíêðåòíà ñ³ì’ÿ âèíèêëà ç âîë³ ëþäåé, àëå æèòè ñ³ìåéíèì ñïîñîáîì æèòòÿ – ïðèðîäíî äëÿ ëþäèíè. Òàê ñàìî ³ ãðîìàäè, ³ íàö³¿ âèíèêàþòü â ðåçóëüòàò³ çãîäè ëþäåé, àëå æèòè â ãðîìàäàõ ³ íàö³îíàëüíèõ äåðæàâàõ – ïðèðîäíî äëÿ ëþäèíè. Øòó÷íèìè, àëå êîðèñíèìè äëÿ ëþäåé º ñï³ëüíîòè, ïðîì³æí³ ì³æ ãðîìàäàìè òà íàö³ºþ. Øåïòèöüêèé îïèñóº ¿õ òàê: «Äàëüøèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ùî âæå äàëüøå â³äõîäÿòü â³ä ïåðâîâçîðó-îðãàí³çìó, - òî âñ³ ñï³ëüíîòè, òîâàðèñòâà, îá’ºäíàííÿ, êîîïåðàòèâè, ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ùî óòâîðåí³ âîëåþ ëþäåé äëÿ îáîðîíè, àáî äëÿ ðîçâîþ ÿêèõîñü ñï³ëüíèõ ä³áð ÷è ïîòðåá» [Òàì ñàìî, ñ. 520]. Ö³ îðãàí³çàö³¿ â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü â íàö³îíàëüíîìó æèòò³, áî çàêëàäàþòü îñíîâó äëÿ ôîðìóâàííÿ ³íñòèòóò³â çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ñóñï³ëüñòâà. Â÷åííÿ ïðî âàæëèâ³ñòü îðãàí³çàö³é, ùî çàéìàþòü ïðîì³æíå ñòàíîâèùå ì³æ ñ³ì’ºþ òà äåðæàâîþ áóëî öåíòðàëüíèì â åíöèêë³ö³ ïàïè

ϳÿ XI Quadragesimo anno (1931). Ñïèðàþ÷èñü íà ³äå¿ ö³º¿ åíöèêë³êè, Øåïòèöüêèé çóì³â ðîçâèíóòè âëàñíå åòè÷íå â÷åííÿ ïðî âñ³ ñóñï³ëüí³ îðãàí³çàö³¿. Ñïåöèô³÷í³ñòü ëþäñüêîãî çàêîíó òà íàÿâí³ñòü êîíêðåòíèõ ñï³ëüíîò, æèòòÿ ÿêèõ ðåãóëþºòüñÿ ëþäñüêèì çàêîíîì, ³ âèçíà÷ຠñôåðó äëÿ àíàë³çó Øåïòèöüêîãî. Â÷åííÿ ïðî ôîðìè æèòòÿ âñ³õ ñï³ëüíîò — â³ä ñ³ì’¿ äî íàö³¿ — äëÿ Ìèòðîïîëèòà º ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó íå ò³ëüêè íàóê ñâ³òñüêèõ – ñîö³îëî㳿, ô³ëîñîô³¿, àëå ³ öåðêîâíîãî ñîö³àëüíîãî â÷åííÿ. Ðåãóëÿö³ÿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ëþäñüêèì çàêîíîì íå ñòຠäëÿ Øåïòèöüêîãî ïðåäìåòîì ô³ëîñîô³¿ ïðàâà, àëå ïðåäìåòîì ô³ëîñîôñüêî¿ òà òåîëîã³÷íî¿ åòèêè. Òèì á³ëüøå, ùî ïðîáëåìà ñòâîðåííÿ ëþäñüêîãî çàêîíó, íà äóìêó Øåïòèöüêîãî, º ïèòàííÿì åòè÷íî¿ âàãè. Ñàì Ìèòðîïîëèò íàâ÷àííÿ ïðî ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ â óñ³õ éîãî ïðîÿâàõ ââàæàâ ñâî¿ì ìîðàëüíèì îáîâ’ÿçêîì ïåðåä íàðîäîì.

Ïàðàäîêñàëüíå âèçíà÷åííÿ: ñóñï³ëüñòâî ÿê øòó÷íèé îðãàí³çì  ÷àñè æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ Ìèòðîïîëèòà íåçàëåæíà Óêðà¿íñüêà äåðæàâà áóëà ñïðàâîþ ìàéáóòíüîãî. Òîìó ñóñï³ëüíèé àíàë³ç â³í áóâ ñõèëüíèé ïî÷èíàòè «çíèçó» — â³ä ñ³ì’¿ òà ãðîìàäè, äî ñóñï³ëüíèõ îá’ºäíàíü — ³ äàë³ ïðèõîäèâ ó âëàñíîìó àíàë³ç³ äî äóìêè ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàö³¿ òà íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè. Àëå ïåðø í³æ äàòè õàðàêòåðèñòèêó êîíêðåòíèì ôîðìàì ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, Øåïòèöüêèé àíàë³çóº ¿õ çàãàëüí³, ôîðìàëüí³ âëàñòèâîñò³. Óñ³ ôîðìè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ìàþòü áóòè ïîä³áíèìè äî îðãàí³çìó. Ó öüîìó — ¿õ ïðèðîäíå ïîêëèêàííÿ, ÿêå ïîõîäèòü â³ä òîãî, ùî âîíè îá’ºäíóþòü ëþäåé – ïðèðîäíèõ ðîçóìíèõ ³ñòîò. Ëþäèíà îðãàí³÷íà ñàìà ïî ñîá³, à ñóñï³ëüí³ îðãàí³çàö³¿ – ëèøå íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè â³äïîâ³äàþòü çàãàëüíîìó ïðèðîäíîìó ïîêëèêàííþ ëþäèíè ³ ôóíêö³îíóþòü çã³äíî ç ïðèðîäíèì çàêîíîì. Æèòòÿ îêðåìî¿ ëþäèíè ìຠñèëó îðãàí³÷íîãî ðîçâèòêó, «ãðè ïðèðîäíèõ ñèë» [Òàì ñàìî]. Ñóñï³ëüñòâî ñêëàäàºòüñÿ øòó÷íî, ôîðìóºòüñÿ çóñèëëÿìè ëþäåé. ßê ïðèðîäí³

³ñòîòè, ëþäè ïðàãíóòü ³ â ñóñï³ëüñòâî âäèõíóòè ³ñêðó æèòòÿ. Ñóñï³ëüñòâî ïðèðîäíî ïîêëèêàíå äî òîãî, ùîá áóòè «ò³ëîì», ÿêå çóñèëëÿìè îñîáèñòîñòåé íàáëèæàºòüñÿ äî îðãàí³÷íîãî æèòòÿ. Øåïòèöüêèé ïèøå: «Îðãàí³çì, òâ³ð ïðèðîäè, æèâå, ðîçâèâàºòüñÿ ³ 䳺 ãðîþ ïðèðîäíèõ ñèë, ùî â íüîìó ³ ò³ëüêè â íüîìó çíàõîäÿòüñÿ. Òîìó é êîæíèé îðãàí³çì æèâå ñâî¿ì æèòòÿì — ïðèðîäà íå âèäຠìåðòâèõ îðãàí³çì³â. À îðãàí³çàö³ÿ º òâîðîì ëþäñüêèõ ðóê. ¯¿ ìåòà — ñòâîðåííÿ ò³ëà, ÿêå ïî çìîç³ ÿêíàéáëèæ÷å áóëî á ïîä³áíå äî òâîð³â ïðèðîäè – îðãàí³çì³â» [Òàì ñàìî]. Øåïòèöüêèé ÿê ïðèêëàä îðãàí³çìó íàâîäèòü äåðåâî, ÿêå æèâå ³ ðîçâèâàºòüñÿ àâòîìàòè÷íî, ñèëîþ âëàñíî¿ ïðèðîäè. Ñóñï³ëüñòâî ñàìå ïî ñîá³ øâèäøå ñõîæå íà ñòàòóþ. ² ñàìå ïî ñîá³ ñóñï³ëüñòâî º ìåðòâèì ìåõàí³çìîì. Îäíàê âîíî ñêëà-äàºòüñÿ ³ç æèâèõ îäèíèöü – îñîáèñòîñòåé. ² âîíè ìîæóòü âëàñíèìè æèòòºâèìè ñèëàìè îæèâëÿòè ñóñï³ëüñòâî, ðîáèòè éîãî ñõîæèì íå íà ìåõàí³çì, à íà îðãàí³çì. Øåïòèöüêèé ïèøå: «Ëþäñüêà îðãàí³çàö³ÿ áóäå òèì ñèëüí³øà é òèì êðàùå â³äïîâ³äàòèìå íàì³÷åí³é ¿¿ òâîðöÿìè ìåò³, ÷èì ³ îñê³ëüêè, âæèâëÿþ÷è ñèë ïðèðîäè òà ñïèðàþ÷èñü íà ïðèðîäíå æèòòÿ ïîîäèíîêèõ îðãàí³çì³â, ç ÿêèõ ëþäñòâî ñêëàäàºòüñÿ, ñòàíå ïî çìîç³ ÿêíàéïîä³áí³øîþ äî ïðèðîäíîãî îðãàí³çìó» [Òàì ñàìî]. Òàêèì ÷èíîì Øåïòèöüêèé ãëèáîêî ñõîïëþº ïàðàäîêñàëüíó ñóòü ñóñï³ëüñòâà. Âîíî ñêëàäàºòüñÿ ³ç ïðèðîäíèõ îäèíèöü, àëå ñàìå º øòó÷íèì. Âîíî ñêëàäàºòüñÿ ³ç æèâèõ êë³òèí, àëå ñàìå º ìåðòâèì ìåõàí³çìîì. Îæèâëåííÿ øòó÷íîãî ìåõàí³çìó º ïðèðîäí³ì çàâäàííÿì äëÿ îñîáèñòîñòåé âæå òîìó, ùî âîíè â ñï³ëüíîìó æèòò³ æèâóòü ÿê ïðèðîäí³ îñîáèñòîñò³, à íå ä³þòü ÿê ìåõàí³÷í³ îäèíèö³, «ãâèíòèêè». Ñóñï³ëüñòâî ñïðÿìîâàíå íà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá îñîáèñòîñòåé ³ íà äîñÿãíåííÿ òîãî çàãàëüíîãî áëàãà, ÿêå º ïðèðîäíîþ ö³ëëþ äëÿ êîæíîãî, — ùàñòÿ. Óñå îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü îæèâëåííÿ ñóñï³ëüíîãî ìåõàí³çìó àæ äî éîãî óïîä³áíåííÿ îðãàí³çìîâ³. (Ïðîäîâæåííÿ ó íàñòóïíîìó ÷èñë³.) - Îêñàíà ØÅÐÅÌÅÒÀ, Þð³é ×ÎÐÍÎÌÎÐÅÖÜ


6 Íîâà Çîðÿ

×åðâåíü, 2010

 Óêðà¿í³ áîãîñëîâ’ÿ âèçíàëè íàóêîâîþ äèñöèïë³íîþ Êȯ — Çã³äíî ç íàêàçîì ¹ 273 Âèùî¿ àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ Óêðà¿íè (â³ä 15 òðàâíÿ 2010 ðîêó) áîãîñëîâ’ÿ áóëî âíåñåíå äî ïåðåë³êó ñïåö³àëüíîñòåé, çà ÿêèìè ïðîâîäèòüñÿ çàõèñò äèñåðòàö³é íà çäîáóòòÿ íàóêîâèõ ñòóïåí³â êàíäèäàòà íàóê ³ äîêòîðà íàóê, ïðèñóäæåííÿ íàóêîâèõ ñòóïåí³â ³ ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü. «Áîãîñëîâ’ÿ» ÿê íàóêîâó ñïåö³àëüí³ñòü çàðàõóâàëè äî ãàëóç³ íàóêè «Ô³ëîñîôñüê³ íàóêè». Çà ñëîâàìè ïðîðåêòîðà ÓÊÓ ä-ðà Òàðàñà Äîáêà, òàêå ð³øåííÿ óìîæëèâëþº â³äêðèòòÿ â óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ àñï³ðàíòóðè òà äîêòîðàíòóðè ç³ ñïåö³àëüíîñò³ «Áîãîñëîâ’ÿ», ñòâîðåííÿ ïîâíîö³ííîãî öèêëó îñâ³òíüî¿ òà íàóêîâî¿ áîãîñëîâñüêî¿ ï³äãîòîâêè â Óêðà¿í³. Ó÷åí³ æ, ÿê³ íàóêîâ³ ñòóïåí³ ç áîãîñëîâ’ÿ çäîáóëè çà êîðäîíîì, îòðèìóþòü çàêîííó ìîæëèâ³ñòü äëÿ íîñòðèô³êàö³¿ ¿õí³õ íàóêîâèõ ñòóïåí³â çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Áîãîñëîâ’ÿ» â Óêðà¿í³. - вÑÓ

Íåçàáàðîì ìèñòåöüêà ðàäà îáåðå êîíöåïö³þ ³íòåð’ºðó Ïàòð³àðøîãî ñîáîðó ó Êèºâ³ Ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ ðàäè áóä³âíèöòâà Ïàòð³àðøîãî ñîáîðó Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî Âëàäèêà Éîñèô (̳ëÿí) â ³íòåðâ’þ æóðíàë³ñòàì ïîâ³äîìèâ, ùî íåçàáàðîì áóäå â³äîìà êîíöåïö³ÿ ³íòåð’ºðó Ñîáîðó. «Çâ³ñíî, ÿêàñü ³äåÿ âæå âèìàëüîâóºòüñÿ: êîëüîðèñòèêà õðàìó, ÿêîãî êîëüîðó áóäå ï³äëîãà, ÿêèé ìຠáóòè ìàðìóðîâèé ³êîíîñòàñ. Ïðîòå ùå íå ìຠ÷³òêî¿ êîíöåïö³¿», – çàçíà÷ຠâ³í. Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ ìèòö³ äîîïðàöüîâóþòü ñâî¿ ïðîïîçèö³¿. «Ìè ¿õ âèâ÷èìî, çáåðåìî íàðàäó, äàìî çàâäàííÿ íà ïðîåêòóâàííÿ, ³ ïîò³ì ïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ ðîçãëÿäàòèìå ìèñòåöüêà ðàäà, ÿêà é îáåðå òó ÷è ³íøó êîíöåïö³þ», – äîäàâ Âëàäèêà Éîñèô. Ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ ðàäè òàêîæ ñêàçàâ, ùî â ðîçðîáö³ êîíöåïö³¿ ³íòåð’ºðó ïîêè ùî ïðàöþþòü ò³ëüêè óêðà¿íñüê³ ìèòö³. «Ïðîòå âæå çãîëîñèâñÿ àðõ³òåêòîð ç Òîðîíòî – íàø óêðà¿íñüêèé õëîïåöü, ÿêèé çàê³í÷èâ ñòó䳿 â Óêðà¿í³. Éîãî äóæå ö³êàâèòü ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ³íòåð’ºðó.», – ïîâ³äîìèâ Âëàäèêà Éîñèô.

Ïðàâî íà ïîâåðíåííÿ Äîêóìåíòè ïðåäñòàâëåí³ íå çàëèøàþòü ñóìí³â³â ó òîìó, ùî Ëüâ³âñüêèé ñîáîð 1946 ðîêó áóâ íå öåðêîâíîþ ïî䳺þ. Ïëàíóâàëè, îðãàí³çîâóâàëè ³ êîíòðîëþâàëè öåé çàõ³ä ç³ çíèùåííÿ ÓÃÊÖ áåçïîñåðåäíüî ó âëàäíèõ êàá³íåòàõ Êðåìëÿ ³ Ëóá’ÿíêè. (Ïðîäîâæåííÿ ÷èñëà.)

ç

ïîïåðåäíüîãî

Åéôåëåâà âåæà äèâèòüñÿ íà ÐÏÖ Îñü òàêà ïðàâäà ïðî «ñàìîë³êâ³äàö³þ» ÓÃÊÖ òà «äîáðîâ³ëüí³ñòü» «âîçç’ºäíàííÿ» ãðåêî-êàòîëèê³â, ÿêå â³äáóâàëîñÿ ï³ä ïèëüíèì îêîì ðàäÿíñüêî¿ âëàäíî¿ ìàøèíè òà çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ÐÏÖ. Òîæ íå äèâíî, ùî íà çëàì³ 80-õ ³ 90-õ ðîê³â öÿ öåðêâà — íàâ³òü ïîïðè ³íñï³ðîâàíèé òà êåðîâàíèé òèìè æ òàêè ðàäÿíñüêèìè ñïåöñëóæáàìè ñïðîòèâ — äóæå øâèäêî ïî÷àëà â³äíîâëþâàòè ñâî¿ ñòðóêòóðè, à íà õâèë³ ¿¿ â³äðîäæåííÿ íà çàõ³äíèõ çåìëÿõ ôàêòè÷íî çàïî÷àòêóâàëîñÿ ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íåçàëåæíîñò³. Çà 20-ð³÷íèé ïåð³îä â³ä ÷àñó ñâ ëåãàë³çàö³¿ ÓÃÊÖ ñòâîðèëà 3570 ãðîìàä, 15 íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ç 1382 ñëóõà÷àìè; âîíà íàë³÷óº 106 ìîíàñòèð³â, 3581 êóëüòîâó ñïîðóäó, 2303 ñâÿùåíèêè, 1163 íåä³ëüí³ øêîëè òà 28 ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü. Áàãàòüîì ãðîìàäàì áóëî ïîâåðíóòî ¿õí³ öåðêâè. ϳñëÿ ïåð³îäó «õðàìîâèõ áàòàë³é» ïî÷àòêó 90-õ áàãàòî-äå êîíôë³êò âè÷åðïóâàâñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðèõîæàíè ïðîñòî áóäóâàëè ùå îäíó öåðêâó — ïîðó÷ ç³ «ñï³ðíîþ». Çàãàëîì ïèòàííÿ ïðàâîâî¿ ëåã³òèìàö³¿ öåðêîâíî¿ âëàñíîñò³ äëÿ ãðåêî-êàòîëèê³â áàãàòî â ÷îìó çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì. Äîñ³ àí³ ÐÏÖ íå âèçíàëà, ùî ¿¿ 䳿 ùîäî óêðà¿íñüêèõ ãðåêîêàòîëèê³â ó 1946 ðîö³ áóëè ïðîçåë³òèçìîì, àí³ íàâ³òü Óêðà¿íñüêà äåðæàâà íå óõâà-

ëèëà îô³ö³éíîãî àêòà ïðî ðåàá³ë³òàö³þ öåðêâè. ßê çàóâàæèâ ãëàâà ÓÃÊÖ áëàæåíí³éøèé Ëþáîìèð (Ãóçàð) â ³íòåðâ’þ ³íôîðìàãåíòñòâó ÓͲÀÍ íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó, ïîïðè òå ùî ìèíóëî 20 ðîê³â â³äòîä³, ÿê öåðêâà ëåãàë³çóâàëàñÿ, ïðîöåñ ¿¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ùå íå çàâåðøåíèé: «ÓÃÊÖ ìຠïðîéòè ðåàá³ë³òàö³þ ÷åðåç Âåðõîâíó Ðàäó. Ïðåçèäåíò Êó÷ìà ³ Ïðåçèäåíò Þùåíêî âèñëîâèëè, òàê áè ìîâèòè, ñï³â÷óòòÿ, ùî íàøà öåðêâà òàê áóëà ïîòåðï³ëà. Àëå öå ñï³â÷óòòÿ — öå íå º ïðàâíèé àêò. Ðåàá³ë³òàö³þ â ïîâíîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà ìóñèòü çðîáèòè Âåðõîâíà Ðàäà». Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ íå áóëî ïðåöåäåíò³â êîìïåíñàö³¿ öåðêîâí³é ãðîìàä³ çàçíàíèõ âòðàò. Õî÷à ùîäî ³íøèõ ãðåêîêàòîëèöüêèõ öåðêîâ ç êðà¿í Ñõ³äíî¿ ªâðîïè òàê³ ñïðàâè

áóëè. Òàê, íåùîäàâíî ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ó Ñòðàñáóðç³ çîáîâ’ÿçàâ óðÿä Ðóìóí³¿ âèïëàòèòè 23000 ºâðî êîìïåíñàö³¿ ãðåêî-êàòîëèöüê³é ãðîìàä³ ì. Ñàìáàòå ó Òðàíñ³ëüâàí³¿ çà êîíô³ñêîâàíå â êîìóí³ñòè÷í³ ÷àñè ìàéíî. Ïî çàê³í÷åíí³ ïðåçèäåíòñüêî¿ êàìïàí³¿ â ñóñï³ëüñòâ³ ³ñíóþòü ïîáîþâàííÿ: ÷è íå ïîíîâèòüñÿ çãóáíà ïðàêòèêà ïðîòåãóâàííÿ ïåâíî¿ öåðêâè äåðæàâíèì êåð³âíèöòâîì, ÿê öå áóëî â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ï³ñëÿ 1943 ðîêó, àáî ÿê öå â³äáóâàºòüñÿ â íàøèõ ï³âí³÷íèõ ñóñ³ä³â íèí³. Ãîñòðîòè ïèòàííþ äîäຠòîé ôàêò, ùî äî íàé³ìîâ³ðí³øîãî ïåðåìîæöÿ íàøèõ âèáîð³â â³äâåðòî áëàãîâîëèëè íå ëèøå ³ºðàðõè ÓÏÖ ÌÏ. ¯õí³ î÷³ëüíèêè ç ÐÏÖ òàêîæ âèñëîâëþâàëèñÿ ç ïðèâîäó «êðàùîãî êàíäèäàòà» äëÿ Óêðà¿íè, ³ âñå â³äáóâàëîñÿ íà

òë³ àãðåñèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ö³º¿ öåðêâè íå ëèøå â ìåæàõ ñâî¿õ «êàíîí³÷íèõ òåðèòîð³é». Ùå ñâ³æîþ çàëèøàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ ç ïðàâîñëàâíèì ñîáîðîì Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ó ͳöö³ — äîâãîð³÷íîþ âëàñí³ñòþ Çàêîðäîííî¿ ÐÏÖ, — ùî éîãî ôðàíöóçüêà Ôåì³äà âèçíàëà îäíîîñ³áíîþ âëàñí³ñòþ ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè. Äî òîãî æ ó Êðåìë³ íå îáìåæóþòüñÿ ïåðåîôîðìëåííÿì âëàñíîñò³ íà âæå ³ñíóþ÷³ «á³ëîåì³ãðàíòñüê³» ïðàâîñëàâí³ õðàìè. Äíÿìè ðîñ³éñüê³ òåëåêàíàëè ç ãîðä³ñòþ â³äðàïîðòóâàëè, ùî ¿õíÿ äåðæàâà âèãðàëà òåíäåð íà ïðèäáàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â öåíòð³ Ïàðèæà. dz âñ³õ ó÷àñíèê³â òåíäåðà ôðàíöóçè âèáðàëè ïðîïîçèö³þ ç íàéâèùîþ ö³íîþ. Òàì, çà ê³ëüêà êâàðòàë³â â³ä Åéôåëåâî¿ âåæ³, óðÿä ÐÔ ïîáóäóº äóõîâíîêóëüòóðíèé öåíòð Ìîñêîâñüêî¿ ïàòð³àðõ³¿ ÐÏÖ ç êàôåäðàëüíèì ñîáîðîì ³ ñåì³íàð³ºþ. Çâ³ñíî, «êóï³âåëüí³ ñïðîìîæíîñò³» Óêðà¿íè ³ Ðîñ³¿ íàðàç³ íåïîð³âíþâàí³. Òà é â³äñóòí³ñòü îäí³º¿, ï³äòðèìóâàíî¿ äåðæàâîþ öåðêâè (íà ùàñòÿ!), âò³ì, ÿê ³ ïåâíèõ ãëîáàëüíèõ àìá³ö³é, çâ³ëüíÿº Óêðà¿íñüêó äåðæàâó â³ä òàêèõ âèäàòê³â. Îòæå, áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ, ùî óêðà¿íñüêèì öåðêâàì âèñòà÷èòü ìóäðîñò³ ïðîéòè íåëåãêèé øëÿõ äî ïîðîçóì³ííÿ ³ ïðèìèðåííÿ, à âëàä³ — âáåðåãòèñÿ â³ä ñïîêóñè âèêîðèñòàòè «öåðêîâíèé ÷èííèê» ó ïîë³òè÷íèõ ö³ëÿõ. - Ðîêñîëàíà Ïðîöüê³â «Äçåðêàëî Òèæíÿ»

Ðîçêëàä âèñòàâëåííÿ ïîäîðîæóþ÷î¿ ³êîíè Ïîñâÿ÷åíà Âëàäèêîþ Ðèøàðäîì ³êîíà, çàëèøèòüñÿ ó Äåòðîéòñüêîìó äåêàíàò³ äî 1 ñåðïíÿ, àáî äî òîãî ÷àñó êîëè êîæíà ïàðàô³ÿ äåêàíàòó ïðèéìå ¿¿ ó ñåáå. ²êîíà òîä³ áóäå ïåðåäàíà äî íàñòóïíîãî äåêàíàòó çà ñë³äóþ÷èì ðîçêëàäîì: ™ 8-ããî ñåðïíÿ äî 1-ããî æîâòíÿ - ϳâí³÷íî-öåíòðàëüíèé äåêàíàò: ì. ̳íåàïîë³ñ ø. ̳íåñîòà ì³ñòî-ãîñïîäàð. ™ 17-ããî æîâòíÿ äî 26-ããî ÷åðâíÿ - ϳâäåííî-çàõ³äíèé äåêàíàò: ì. Ëîñ Àíäæåëåñ ø. Êàë³ôîðí³ÿ ì³ñòîãîñïîäàð. ™ 3-ããî ëèïíÿ äî 4-ããî ñåðïíÿ - ×èêàãñüêèé äåêàíàò: ì. ×èêàãî ø. ²ë³íîéñ ì³ñòî-ãîñïîäàð. ™ ϳñëÿ â³äâ³äèí ³êîíîþ óñ³õ ïàðàô³é, áóäå ïðåäñòàâëåíî ðîçêëàä íà çàâåðøàëüí³ ñâÿòêóâàííÿ ó Êàòåäð³ ñâ. î. Ìèêîëàÿ.


Íîâà Çîðÿ 7

×åðâåíü, 2010

Âëàäèêà Éîñèô (̳ëÿí): «Õî÷åìî, ùîá íàø Ñîáîð áóâ îäí³ºþ ç Ñîô³é ³ ïðàöþâàâ ïðèíàéìí³ íà ê³ëüêà ñòîë³òü âïåðåä» Ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ ðàäè áóä³âíèöòâà Ïàòð³àðøîãî ñîáîðó Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî Âëàäèêà Éîñèô (̳ëÿí), ªïèñêîïïîì³÷íèê Êè¿âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿, ðîçïîâ³â ïðî ñüîãîäí³øí³é ñòàí áóä³âíèöòâà ãîëîâíîãî õðàìó ÓÃÊÖ. Ïðåîñâÿùåííèé Âëàäèêî, ñîáîð Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ êîíôåñ³é âæå íàçâàëè äîâãîáóäîì. Ùî âäàëîñÿ çðîáèòè çà îñòàíí³õ ê³ëüêà ì³ñÿö³â, òîáòî â çèìîâèé ïåð³îä, íà áóä³âíèöòâ³ õðàìó? Ìèíóëîãî ðîêó ìè ïîäàëè äî ñòðóêòóð äåðæàâíî¿ âëàäè ïðîõàííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ ÏÄÂ. Ìè ñòâîðèëè áóä³âåëüíó äèðåêö³þ, ç³áðàëè âñ³ äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá äåðæàâà çà çàêîíîì ïîâåðíóëà íàì ÏÄÂ, ÿêå ñòàíîâèëî äåñü ÷îòèðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Ñïî÷àòêó ó íàñ ñòâîðèëîñÿ âðàæåííÿ, ùî ïèòàííÿ áóäå ìàòè ïîçèòèâíèé ðîçâ’ÿçîê. Ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ íà áóä³âíèöòâ³ ïðàöþâàëà äâà ì³ñÿö³, âñå äîñòåìåííî ïåðåâ³ðÿëà. Ìè ñïîä³âàëèñÿ, ùî â íàñ áóäå ìàòåð³àëüíà áàçà äëÿ ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè â çèìîâèé ïåð³îä. Ïðîòå ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ íàéâèùîãî ð³âíÿ â Óêðà¿í³ ïåðåêèíóëà öå ïèòàííÿ ïîäàòêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà. À òà íàä³ñëàëà íàì â³äïèñêó, òîáòî ãðîøåé íàì íå ïîâåðíóëè. Çâè÷àéíî æ, öå âïëèíóëî íà òåìïè áóä³âíèöòâà. Âçèìêó ìè çàâåðøóâàëè âñòàíîâëåííÿ â³òðàæ³â. Öå íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèé ïðîöåñ. Êð³ì òîãî, ìè âèð³øóâàëè áàãàòî îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü. Äåñü ó 20-õ ÷èñëàõ ñ³÷íÿ íàñ â³äâ³äàëà äåëåãàö³ÿ ç áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåíîâàá³ñ» (ͳìå÷÷èíà). ¯¿ ïðåäñòàâíèêè ïðè¿õàëè äîïîìîãòè íàì ó çàïðîâàäæåíí³ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é. Âîíè âèâ÷àëè, ùî áóëî á äëÿ íàñ íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíèì: ÿê îïàëþâàòè, îñâ³òëþâàòè, âåíòèëþâàòè òîùî. Õî÷åìî çàñòîñóâàòè ó Ïàòð³àðøîìó ñîáîð³ òåõíîëî㳿, ÿê³ º â ªâðîï³. ͳìåöüê³ ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ ìàþòü âåëèêèé äîñâ³ä, òàêîæ äîïîìàãàþòü ÓÃÊÖ ó â³äíîâëåíí³ äàâí³õ ìîíàñòèð³â (ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿). 25 ñ³÷íÿ ìè ïðîâåëè äóæå øèðîêó ìèñòåöüêó ðàäó, íà ÿêó çàïðîñèëè ïðåäñòàâíèê³â ìèñòåöüêèõ øê³ë Ëüâîâà, Êèºâà, ʳðîâîãðàäà òà Õàðêîâà. Öå øêîëè, ÿê³ ïðàöþþòü ó ñôåð³ ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà. Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ìè ïî÷àëè ïðàöþâàòè íàä êîíöåïö³ºþ ³íòåð’ºðó, ïðàãíåìî, ùîá óñå áóëî â îäíîìó ñòèë³, ùîá âñå ãàðìîí³þâàëî, – ùîá íàø

Âëàäèêà Éîñèô (̳ëÿí), ªïèñêîï-ï ïîì³÷íèê Êè¿âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿

Ñîáîð áóâ ñïðàâä³ îäí³ºþ ç Ñîô³é ³ ïðàöþâàâ ïðèíàéìí³ ê³ëüêà ñòîë³òü âïåðåä.  îäíîìó ç ³íòåðâ’þ Áëàæåíí³øèé Ëþáîìèð ñêàçàâ, ùî ÿêáè ìè íå çâàæàëè íà ñâî¿ ïðèíöèïè, òî Ñîáîð áóâ áè âæå çáóäîâàíèé. Îäíàê ìè íå õî÷åìî, ùîá íàø ãîëîâíèé õðàì áóäóâàëà äåðæàâà, ïîë³òèêè. Éîãî áóäóþòü ëþäè, óêðà¿íö³. Öå º ñâîºð³äíèì ñèìâîëîì. ×è âèð³øåíî âæå, ó ÿêîìó ñòèë³ áóäå ³íòåð’ºð õðàìó? Ïîêè ùî í³. ³äáóëîñÿ ëèøå îäíà ìèñòåöüêà ðàäà, òîìó ìè ùå íå âèð³øèëè. Äî ðå÷³, íà ò³é çóñòð³÷³ áóâ Áëàæåíí³øèé, ³ ÿ ïåðåä ïðèñóòí³ìè ïîñòàâèâ îäíó óìîâó: æîäíèõ äèñêóñ³é. Òîæ ìè ò³ëüêè ñëóõàëè äóìêè. Çâ³ñíî, ÿêàñü ³äåÿ âæå âèìàëüîâóºòüñÿ: êîëîðèñòèêà õðàìó, ÿêîãî êîëüîðó áóäå ï³äëîãà, ÿêèì ìຠáóòè ³êîíîñòàñ. Ïðîòå ÷³òêî¿ êîíöåïö³¿ ùå íåìàº. Ìèòö³ äîîïðàöüîâóþòü ñâî¿ ïðîïîçèö³¿, ìè ¿õ âèâ÷èìî, çáåðåìî íàðàäó, äàìî çàâäàííÿ íà ïðîåêòóâàííÿ, ³ ïîò³ì ïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ ðîçãëÿäàòèìå ìèñòåöüêà ðàäà, ÿêà é âèáåðå òó ÷è ³íøó êîíöåïö³þ. Âè çàïðîøóºòå ÿêèõîñü ôàõ³âö³â ³ç-ççà êîðäîíó ÷è ïðàöþþòü íàø³? Ïîêè ùî ïðàöþþòü ò³ëüêè íàø³. Çãîëîñèâñÿ àðõ³òåêòîð ç Òîðîíòî – óêðà¿íåöü, ÿêèé íàâ÷àâñÿ â Óêðà¿í³. ³í áàæຠáðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ³íòåð’ºðó, àëå ùå íå ïðè¿æäæàâ ñþäè. Ó íàñ âèíèêëà äóìêà, ùîá ïåðåíåñòè äî Êèºâà ïðàõ Ïàòð³àðõà Éîñèôà (Ñë³ïîãî), ÿêèé ñüîãîäí³ çáåð³ãàºòüñÿ ó êðèïò³ ñîáîðó Ñâÿòîãî Þðà ó Ëüâîâ³. Ïàòð³àðõ Éîñèô, íàñòóïíèê Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ (Øåïòèöüêîãî) áóâ çààðåøòîâàíèé ó 40-â³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ç³ âñ³ì ºïèñêîïàòîì ÓÃÊÖ ³ âèâåçåíèé ó Ñèá³ð, äå ïðîáóâ

ìàéæå 20 ðîê³â. Äî ðå÷³, áóâ ³ â Êèºâ³, æèâ ó ãîòåë³. Ðàäÿíñüêà âëàäà ñòâîðèëà éîìó óìîâè, ùîá â³í íàïèñàâ ³ñòîð³þ íàøî¿ Öåðêâè. Ïîò³ì éîìó ïðîïîíóâàëè ñòàòè åêçàðõîì Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. Îäíàê â³í â³äìîâèâñÿ ³ çíîâó áóâ â³äïðàâëåíèé ó Ñèá³ð. Ó 1962 ðîö³ çàâäÿêè ñïðèÿííþ Ïàïè Ðèìñüêîãî ³ Ïðåçèäåíò ÑØÀ Ïàòð³àðõà çâ³ëüíèëè. ×åðåç äâà ðîêè â³í ïî¿õàâ äî Ðèìà, äå ïðîæèâ äî 1984-ãî. Ïîìåð ó ãëèáîê³é ñòàðîñò³. Ó ñâîºìó «Çàïîâ³ò³», ÿêèé íàïèñàâ ïåðåä ñìåðòþ, âêàçàâ, ùî ÿê áóäå íà òå Áîæà âîëÿ ³ çãîäà ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, õîò³â áè ñïî÷èòè ïëîòòþ ïîìåðøèì ó Ñîô³¿ êè¿âñüê³é, îñê³ëüêè â êè¿âñüêèõ òþðåìíèõ êàçåìàòàõ éîãî ìó÷èëè äîâã³ ðîêè. Ùîäî ïîõîâàííÿ ó Ñîô³¿ ìè íå õî÷åìî ðîáèòè æîäíèõ êðîê³â. Çàðàç ïî÷àëè ïðàöþâàòè íàä îáëàøòóâàííÿì êðèïòè ó Ïàòð³àðøîìó ñîáîð³. ϳä ãîëîâíèì ïðåñòîëîì õðàìó º â³äïîâ³äíå ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó ìîæíà õîðîíèòè ³ºðàðõ³â, ïàòð³àðõ³â ÓÃÊÖ. Ïåðøèì áóäå òîé, õòî âïðîäîâæ óñüîãî ñâîãî æèòòÿ áîðîâñÿ çà íàøó Öåðêâó, íàøó â³ðó é íàø íàðîä. Ñê³ëüêè íàðàç³ º ãðîøåé âçàãàë³? Çâ³ñíî, êðèçà âäàðèëà é ïî íàñ. Ìè ùå ìóñèëè ïîâåðíóòè äàâí³ áîðãè… Îäíàê íå ìîæó ñêàçàòè, ùî çîâñ³ì íåìà ãðîøåé. Íàïðèêëàä, îäíà ãðóïà óêðà¿íö³â â Àìåðèö³ ç³áðàëà ïîíàä 50 òèñÿ÷ äîëàð³â çà ÷àñ гçäâÿíèõ ñâÿò. Íåùîäàâíî

îäèí æåðòâîäàâåöü ç Àâñòðà볿, ³ìåí³ éîãî ìè ïîêè ùî íå çíàºìî, ïîæåðòâóâàâ ïðèáëèçíî 150 òèñÿ÷ äîëàð³â. Êð³ì òîãî, ïîñò³éíî íàäõîäÿòü ãðîø³ â³ä ðåàë³çàö³¿ «öåãëèíîê» (íîì³íàëîì 10, 20, 50, 100, 1000, 500 ãðèâåíü); âîíè ïðîäàþòüñÿ ó ïàðàô³ÿõ, êîð³íö³ íàäõîäÿòü äî íàñ, ðîçðàõóíêîâèé íîìåð ââîäèìî â êîìï’þòåð. ª ðîäèíè, ÿê³ ñòàá³ëüíî, ùîì³ñÿöÿ, ïåðåêàçóþòü ïîâàæí³ ñóìè ç³ ñâ çàðïëàòè. Äî ðå÷³, Áëàæåíí³øèé Ëþáîìèð äóæå ÷àñòî ïîâòîðþº, ùî Ïàòð³àðøèé ñîáîð áóäóþòü ëþäè. Öå ñèìâîë óêðà¿íöÿ, ñèìâîë ãðåêî-êàòîëèêà: õî÷ áè äå â³í æèâ, öå º éîãî Ñîáîð, â³í òóäè ùîñü óêëàâ. Ñë³ä çãàäàòè, ùî ìè îðãàí³çóâàëè äâà êîíöåðòè: êëàñè÷íî¿ ³ ïîïóëÿðíî¿ ìóçèêè. Ùîïðàâäà, íà äðóãîìó êîíöåðò³ (ïîïóëÿðíî¿ ìóçèêè) ìè çàðîáèëè íå áàãàòî, àëå ò³ ëþäè, ÿê³ ïðèéøëè íà êîíöåðò ³ çàïëàòèëè 40 ãðèâåíü, ïàì’ÿòàòèìóòü, ùî âîíè òåæ äîëó÷èëèñÿ äî áóä³âíèöòâà Ñîáîðó. Íà ìîþ äóìêó, âàæëèâî áóäóâàòè «ñîáîð äóø», ÿê êàçàâ êîëèñü Îëåñü Ãîí÷àð, – ñîáîð äóø, ÿêèé áóâ çíèùåíèé ó ñàì³é ëþäèí³ â ðàäÿíñüê³ ÷àñè. Êîëè ²ñóñ Õðèñòîñ ãîâîðèâ ïðî Öåðêâó, íå ³ñíóâàëî ùå æîäíî¿ êóëüòîâî¿ ñïîðóäè, à Õðèñòîñ ãîâîðèâ ïðî Öåðêâó, ÿêó ³í çàñíóâàâ. Ùå äîäàì, ùî º âæå ãðîø³ íà êîíêðåòí³ ðå÷³, òîáòî ëþäè äàþòü ö³ëüîâ³ ïîæåðòâè. Íàïðèêëàä, ëåæàòü ãðîø³ íà ³êî-

íîñòàñ, äçâîíè. Íåùîäàâíî ðîäèíà ç Êàíàäè ö³êàâèëàñÿ, ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå â³âòàð, áî âîíè õî÷óòü ïîæåðòâóâàòè íà íüîãî. ×è ÷àñòî æåðòâóþòü ãðîø³ íà Ïàòð³àðøèé ñîáîð â³äîì³ óêðà¿íñüê³ á³çíåñìåíè? Ó ÷åðâí³ ìèíå ð³ê, ÿê ÿ ñòàâ ªïèñêîïîì-ïîì³÷íèêîì Êè¿âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿ ³ ãîëîâîþ íàãëÿäîâî¿ ðàäè áóä³âíèöòâà. Óïðîäîâæ öüîãî ÷àñó ÿ íå ñòàâ ñâ³äêîì òîãî, ùî óêðà¿íñüê³ á³çíåñìåíè ÷àñòî æåðòâóþòü íà Ñîáîð. Êð³ì òîãî, â Óðÿä³ íàøî¿ äåðæàâè áóëè ì³í³ñòðè-ãàëè÷àíè-ãðåêî-êàòîëèêè ³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ áóëî áàãàòî äåïóòàò³â-ãàëè÷àí-ãðåêî-êàòîëèê³â, àëå ìè íå ìîæåìî ïîõâàëèòèñÿ ÿêèìèñü âåëèêèìè ä³ÿìè ùîäî ÓÃÊÖ ç ¿õíüîãî áîêó. Íà æàëü. ×óëà, íà áóä³âíèöòâ³ Ñîáîðó âèêîðèñòîâóþòü ñïåö³àëüí³ òåõíîëî㳿… Ñàìà àðõ³òåêòóðà õðàìó º ñó÷àñíà é åêñêëþçèâíà. Òàêî¿ áàí³, ÿêà âñòàíîâëåíà â Ñîáîð³, íåìຠá³ëüøå í³äå. Öå ñïðàâä³ íîó-õàó. Ìè íàìó÷èëèñÿ ³ç ¿¿ âëàøòóâàííÿì. Âîíà âèñèòü íà êîëîíàõ. Ççîâí³ õðàì âèãëÿäຠíå äóæå âåëèêèì, àëå ÿêùî çàéòè âñåðåäèíó, òî â³ä÷óòíî, ùî öå ãðàíä³îçíà é âèøóêàíà ñïîðóäà. Êð³ì òîãî, çàë³çîáåòîííà êîíñòðóêö³ÿ ìຠñïåö³àëüíèé óòåïëþâà÷, âèãîòîâëåíèé íà Çàõîä³, òàêîãî íåìຠâ ÑÍÄ. Ìè ïîâèíí³ øóêàòè íîâ³, ñó÷àñí³ ôîðìè îïàëåííÿ. Ãàäàþ, ìè çðîáèìî ï³äëîãîâå îïàëåííÿ. ϳä õðàìîì º âåëèêèé àêòîâèé çàë, êóõíÿ, ¿äàëüíÿ, ïðèì³ùåííÿ äëÿ á³áë³îòåêè, çàíÿòü ð³çíèõ ãóðòê³â, êàòåõèòè÷íèõ çóñòð³÷åé. Ïåðåäáà÷åíî ãàðÿ÷ó âîäó, âåíòèëÿö³þ, òóàëåòè òîùî. Ïëàíóºìî òàêîæ âñòàíîâèòè ë³ôòè, ÿê³ ï³äí³ìàòèìóòü ëþäåé óãîðó, äå áóäóòü êðàìíè÷êè ç ðåë³ã³éíîþ àòðèáóòèêîþ, ìîæëèâî íàâ³òü ç êàâîþ. Ó íàøèõ ìð³ÿõ ùå ïðè÷àë íà Äí³ïð³ á³ëÿ Ñîáîðó, àáè â³ðÿíè ìîãëè ïðèáóâàòè äî íàñ íà êîðàáëÿõ. Òîáòî âè õî÷åòå çðîáèòè éîãî ìàêñèìàëüíî â³äêðèòèì äëÿ ëþäåé? Çâè÷àéíî! Õî÷åìî, ùîá â³í áóâ â³ä÷èíåíèì ö³ëîäîáîâî. - Ðîçìîâëÿëà Îêñàíà Êëèìîí÷óê


8 Íîâà Çîðÿ

×åðâåíü, 2010

«ßêùî õòîñü ïðèñòîñîâóº çàêîí äî ñâî¿õ ïîòðåá, íà öå òðåáà ðåàãóâàòè» Ïîíàä 50 ðåêòîð³â êàòîëèöüêèõ âóç³â ªâðîïè ç³áðàëèñÿ â ÓÊÓ ó Ëüâîâ³ Ëܲ - Ëüâ³â çáèðຠóí³âåðñèòåòñüêó åë³òó ªâðîïè. Ïðîòÿãîì 20-23 òðàâíÿ âïåðøå ó Ëüâîâ³ ïðîõîäèëà Ãåíåðàëüíà Àñàìáëåÿ Ôåäåðàö³¿ Êàòîëèöüêèõ Óí³âåðñèòåò³â ªâðîïè (FUCE). Ó÷àñòü ó í³é â³çÿëè ïîíàä 50 ðåêòîð³â, â³öåðåêòîð³â, êåð³âíèê³â ì³æíàðîäíèõ â³ää³ë³â êàòîëèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ªâðîïè. Çîêðåìà, áóëè ïðåäñòàâëåí³ òàê³ êðà¿íè, ÿê Ïîðòóãàë³ÿ, Ôðàíö³ÿ, Áåëüã³ÿ, Ïîëüùà, Ñëîâà÷÷èíà. Çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ íà áàç³ ÓÊÓ. ¯¿ ó÷àñíèêè ãîâîðèëè ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì êàòîëèöüê³ óí³âåðñèòåòè ìîæóòü ñïðèÿòè ãóìàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà ÷åðåç îñâ³òó, íàóêîâèé ïîøóê òà ñëóæ³ííÿ.  ðàìêàõ â³çèòó çàïëàíîâàíî ïðîâåäåííÿ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü òà îáãîâîðåíü â ðîáî÷èõ ãðóïàõ. Ðîäçèíêîþ ïî䳿 ñòàâ âèñòóï ðåêòîðà ˳îíñüêîãî óí³âåðñèòåòó î. ä-ðà ̳øåëÿ Êàíåëÿ.

Âëàäèêè ÓÃÊÖ áåðóòü ó÷àñòü ó 48-³³é Çàãàëüí³é Àñàìáëå¿ ªïèñêîïñüêî¿ Êîíôåðåíö³¿ Áðàçè볿 Âëàäèêà Âîëîäèìèð (Êîâáè÷), ªïàðõ, Êóðèòèáñüêî¿ ºïàðõ³¿, Âëàäèêà ªôðåì (Êðèâèé), ªïèñêîï-åìåðèò, Âëàäèêè Ìèðîí (Ìàçóð) òà Äàíè¿ë (Êîçëèíñüêèé), ªïèñêîïè-ïîì³÷íèêè Êóðèòèáñüêî¿ ºïàðõ³¿, âçÿëè ó÷àñòü ó 48-³é Çàãàëüí³é Àñàìáëå¿ ªïèñêîïñüêî¿ Êîíôåðåíö³¿ Áðàçè볿. Ïðîõîäèâ öåé çàõ³ä â³ä 4 äî 13 òðàâíÿ 2010 ðîêó, ó ñòîëèö³ Áðàçè볿 ì³ñò³ Áðàçèë³à. ²ºðàðõè äèñêóòóâàëè íàä òåìîþ «Ó÷í³ òà ñëóãè Áîæîãî ñëîâà: ̳ñ³ÿ Öåðêâè ó ñâ³ò³». Ïðîâåäåííÿ àñàìáëå¿ ñï³âïàëî ç Íàö³îíàëüíèì ªâõàðèñò³éíèì Êîíãðåñîì, ÿêèé â³ä 13 äî 16 òðàâíÿ â³äáóâàëîñÿ â áðàçèëüñüê³é ñòîëèö³. Ñåðåä ìàéæå 270 öåðêîâíèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ îäèíèöü Áðàçè볿 䳺 ªïàðõ³ÿ ñâÿòîãî ²âàíà Õðåñòèòåëÿ äëÿ óêðà¿íö³â ãðåêî-êàòîëèê³â, à òîìó, ì³æ ïîíàä 400 áðàçèë³éñüêèìè ºïèñêîïàìè º 4 âëàäèêè ÓÃÊÖ. - Ðàä³î Âàòèêàí

³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ êîðåñïîíäåíòà ³íòåðíåò-âèäàííÿ «Íîâèíàð», ÷è â³äïîâ³â Ïðåçèäåíò ßíóêîâè÷ íà Çâåðíåííÿ Ñèíîäó ªïèñêîï³â ÓÊÃÖ ç ïðîõàííÿì ïîâàæàòè ïðàâà â³ðóþ÷èõ ð³çíèõ êîíôåñ³é, Áëàæåíí³øèé Ëþáîìèð çàçíà÷èâ, ùî æîäíî¿ â³äïîâ³ä³ â³ä Ïðåçèäåíòà ïîêè íå áóëî. Âîäíî÷àñ, Ãëàâà ÓÃÊÖ íàãîëîñèâ, ùî ðåàêö³¿ íà ñâîº Çâåðíåííÿ î÷³ëüíèêè Öåðêâè î÷³êóþòü â³ä íîâî¿ âëàäè ó ¿¿ ñïðàâàõ: «Íàì âàæëèâî, ùîá áóëà âçÿòà äî óâàãè íàøà ïîçèö³ÿ. Ùîá áóëà ïåâíà ïîñë³äîâíà ïîâåä³íêà. Ùîá Öåðêâà ó äåðæàâ³ ìîãëà äîáðå ïðàöþâàòè, ïîçèòèâíî ³ òâîð÷î. ² ìè öå âèñëîâèëè. ² òåïåð ïîáà÷èìî. Íå âñå çàëåæèòü â³ä Ïðåçèäåíòà. ª ö³ëà ãðóïà ëþäåé, ³ âîíè ïîâèíí³ çðîçóì³òè, ùî âîíè ïðî÷èòàëè, ïîáà÷èëè ³ ÿê áóäóòü äàë³ ïîâîäèòèñÿ». ßê çàçíà÷èâ Áëàæåíí³øèé Ëþáîìèð, «íèí³øíÿ ñèòóàö³ÿ º äàëåêî íå ³äåàëüíà, àëå ùî êîæåí ç íàñ ðîáèòü, ùîá ¿¿ ïîêðàùèòè?». Íà äóìêó Ãëàâè ÓÃÊÖ, ó ïîë³òèê³â íå ïîâèííî ñêëàñòèñÿ âðàæåííÿ, ùî âîíè áåçêàðí³, ³ â

äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ ãðîìàäÿíè íå ïàñèâíî íàð³êàþòü, à ðåàãóþòü: «Ëþäèíà íå ò³ëüêè ç õë³áà æèâå. ª äóõîâí³ âàðòîñò³: ïîðÿäîê, çàêîí. ßêùî õòîñü ïðèñòîñîâóº çàêîí äî ñâî¿õ ïîòðåá, âèêðèâëþº éîãî, íà öå òðåáà ðåàãóâàòè», - íàãîëîñèâ â ³íòåðâ’þ Ïðåäñòîÿòåëü Öåðêâè. Íàãàäàºìî, ùî 26 áåðåçíÿ Ñèíîä ªïèñêîï³â Êèºâî-Ãàëèöüêîãî Âåðõîâíîãî Àðõèºïèñêîïñòâà Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè óõâàëèâ Çâåðíåííÿ äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à ³ç çàêëèêîì ïîäáàòè ïðî ð³âí³ñòü ïåðåä çàêîíîì óñ³õ Öåðêîâ òà ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè. Òàêîæ Ñèíîä ªïèñêîï³â ÓÃÊÖ ó ñâîºìó çâåðíåíí³ äî Ãëàâè äåðæàâè âèñëîâèâ ñòóðáîâàí³ñòü ³ç ïðèâîäó íàäçâè÷àéíî íèçüêîãî ð³âíÿ äîâ³ðè äî âëàäè â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Îäíà ç ïðè÷èí òàêî¿ ñèòóàö³¿, íà äóìêó âëàäèê ÓÃÊÖ, – ëåãêîâàæíå ñòàâëåííÿ ñàìèõ ìîæíîâëàäö³â äî çàêîí³â, çîêðåìà äî Îñíîâíîãî çàêîíó – Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè: «Ãðîìàäÿíè íå

áóäóòü ïîâàæàòè ò³º¿ âëàäè, ÿêà íå øàíóº ñàìà ñåáå, 䳺 ëèøå íà äîãîäó ÿê³éñü ïîë³òè÷í³é ãðóï³ ÷è îáñëóãîâóº ÷è¿ñü ô³íàíñîâ³ ³íòåðåñè. Òîìó äî Âàñ, ÿê ãàðàíòà Êîíñòèòóö³¿ ³ âñüîãî ïðàâîïîðÿäêó, íàøå âåëèêå ïðîõàííÿ: íå äîïóñêàòè ïîðóøåíü òà íåîáäóìàíèõ çì³í çàêîí³â. Íà Âàñ ïîêëàäåíà âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü – çðîáèòè âñå ìîæëèâå çàäëÿ óòâåðäæåííÿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà òà ïîøàíè äî âëàäè», íàãîëîøóºòüñÿ ó Çâåðíåíí³. - Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ ÓÃÊÖ

«Ì³ô ïðî ïåðåìîãó º îòðóéíèì, òîìó ùî ðîáèòü â³éíó êðàñèâîþ»: ðåöåïòè ïðèìèðåííÿ ç Êðóãëîãî ñòîëó Ç ³í³ö³àòèâè Êîì³ñ³¿ «Ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ ìèð» ÓÃÊÖ òà çà ï³äòðèìêè ²íñòèòóòó ðåë³ã³¿ ³ ñóñï³ëüñòâà Óêðà¿íñüêîãî êàòîëèöüêîãî óí³âåðñèòåòó, â ïðèì³ùåíí³ ÓÊÓ â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë íà òåìó «Ïàì‘ÿòü ïðî Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó». Ìåòà çóñòð³÷³ – çì³ñòèòè àêöåíòè ç ïåðåìîãè äî ïàì‘ÿò³, ùî â³äêðèâຠøëÿõ ïðèìèðåííþ; ïîøèðèòè ðîçóì³ííÿ â³éíè ÿê òðàãå䳿, äå íåìຠïåðåìîæö³â ³ ïåðåìîæåíèõ. Ó÷àñíèêè: ßðîñëàâ Ãðèöàê, ïðîôåñîð, äèðåêòîð ²íñòèòóòó ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü; Âàñèëü Ðàñåâè÷, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ³íñòèòóòó óêðà¿íîçíàâñòâà ÍÀÍÓ; Îëåã Òóð³é, ïðîðåêòîð ÓÊÓ; Ìèðîñëàâ Ìàðèíîâè÷, â³öå-ðåêòîð ÓÊÓ. «Ïåðåìîãà áóëà ³ íåìà ÷îãî òóò çàïåðå÷óâàòè», – êàòåãîðè÷íî ðîçïî÷àâ ñâîþ ïðîìîâó îäèí ç íàéá³ëüø àêòèâíèõ ³ñòîðèê³â Óêðà¿íè ßðîñëàâ Ãðèöàê. ³í â³äðàçó óòî÷íèâ, ùî ìîâà éäå ïðî ïåðåìîãó ñîþçíèê³â – ÷ëåí³â àíòèã³òëåð³âñüêî¿ êîàë³ö³¿. Íà éîãî äóìêó òîðæåñòâî íàä ôàøèçìîì îäíîçíà÷íî âèéøëî íà óêðà¿íñüêó êîðèñòü, òîìó ùî ïëàíè ͳìå÷÷èíè ùîäî Óêðà¿íè íå äàâàëè îñòàíí³é æîäíèõ øàíñ³â íà ³ñíóâàííÿ. Íàòîì³ñòü òåçà – çì³ñòèòè àêöåíòè ç ïåðåìîãè íà ïàì‘ÿòü, âèäàëàñÿ

ïðîôåñîðó äåùî äèâíîþ. Äèðåêòîð ²íñòèòóòó ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü ïåðåêîíàíèé – ïðàâèëüíó ïàì‘ÿòü íå ìîæíà ñôîðìóëþâàòè çà îçíà÷åííÿì. Êîæíà ïàì‘ÿòü, à îñîáëèâî êîëåêòèâíà, íåìèíó÷å áóäå ì³ñòèòè äåùèöþ çàìîâ÷óâàíü. Îòæå, ³ñòîðè÷íà ïàì‘ÿòü – º ñóì³øøþ ïðàâäè ³ íàï³âïðàâäè. Ïèòàííÿ ò³ëüêè â ¿õí³é ïðîïîðö³¿. ßðîñëàâ Ãðèöàê çàóâàæèâ, ùî ëþäèí³ çàâæäè ïîòð³áíà âèñîêà áðåõíÿ, ÿêà çàêðèâຠíèçüê³ ³ñòèíè. «Íåùîäàâíî ÿ äèâèâñÿ ñòàòèñòèêó: ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³é â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ ñüîãîäí³ ñòàíîâèòü 2 300 ðóáë³â, ùî ïðèáëèçíî â³äïîâ³äຠê³ëüêîñò³ êîøò³â, ÿê³ âèäàâàâ Êðåìëü íà óòðèìàííÿ îäíîãî í³ìåöüêîãî â³éñüêîâîïîëîíåíîãî â 41 ðîö³. Öå îçíà÷àº, ùî çàðàç ñåðåäí³é ïåíñ³îíåð â Ðîñ³¿ æèâå ã³ðøå,

í³æ í³ìåöüêèé ïîëîíåíèé ï³ä ÷àñ â³éíè...», – çðîáèâ âèñíîâîê ³ñòîðèê. Îòæå, çà éîãî ñëîâàìè, ì³ô ïðî ïåðåìîãó º îòðóéíèì, òîìó ùî ðîáèòü â³éíó êðàñèâîþ. «À öå íàéá³ëüø íåáåçïå÷íî, áî ïðèòóïëþº íàøó ÷óòëèâ³ñòü äî çàãðîçè», – çàê³í÷èâ ñâ³é âèñòóï ßðîñëàâ Ãðèöàê. Íå ïîãîäèâñÿ ç êîëåãîþ ùîäî âèçíà÷åííÿ ïàì‘ÿò³, ÿêó íå ìîæíà ôîðìóâàòè, Âàñèëü Ðàñåâè÷. ³í ââàæàº, ùî íèí³ ³ñíóº áåçë³÷ ñïîñîá³â òîòàëüíîãî âïëèâó íà ëþäñüêó ñâ³äîì³ñòü: òåëåïðîãðàìè, ïóáë³êàö³¿, à îñîáëèâî õóäîæí³ ô³ëüìè. Çðåøòîþ ö³ çàñîáè ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàëèñü ó òâîðåíí³ ð³çíèõ ì³ô³â. «ßê íà ìåíå äóæå âàæëèâî äîâåñòè ëþäÿì, ùî Âåëèêà â³ò÷èçíÿíà â³éíà – âåëèêà ³ëþç³ÿ, ÿêó îñîáèñòî òâîðèâ Ñòàë³í. Éîñèï ³ññàð³îíîâè÷ íàìàãàâñÿ ïîêàçàòè, ùî â³ò÷èçíà ìîæå áóòè ò³ëüêè ðàäÿíñüêîþ, à ïåðåìîæöåì – âèêëþ÷íî ðàäÿíñüêèé íàðîä. Îñê³ëüêè ìè çíàºìî, ùî ñòàëîñÿ ç ðàäÿíñüêèì íàðîäîì – éîãî á³ëüøå íåìàº, òî ñóìí³âíîþ çàëèøàºòüñÿ òàêîæ òåçà "â³ò÷èçíÿíîñò³" ö³º¿ â³éíè", – êîíñòàòóâàâ Ðàñåâè÷. Óêðà¿íñüêèé ñîö³óì äîñ³ äîòðèìóºòüñÿ ñòàë³íñüêîãî êàíîíó ÂÂÂ, à ñïðàâæíº çíàííÿ

ïðî Äðóãó ñâ³òîâó â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ äóæå ñëàáåíüêå – ïîñòàâèâ ä³àãíîç óêðà¿íñüê³é ³ñòîðè÷í³é ïàì‘ÿò³ Âàñèëü Ðàñåâè÷. «Äîñòîâ³ðíî ìîæíà ïîð³âíþâàòè ñòàë³í³çì ³ ã³òëåðèçì, áî íàâ³òü ïðîñòå ç³ñòàâëåííÿ ñèìâîë³ê ïîêàçóº îäíó ñï³ëüíó ³äåîëîã³þ», – ïîãëèáèâ òåìó Êðóãëîãî ñòîëó Ìèðîñëàâ Ìàðèíîâè÷. ³í çàóâàæèâ, ùî ì³ô ïåðåìîãè ñüîãîäí³ áàíàëüíî åêñïëóàòóºòüñÿ, àëå äëÿ áóäüÿêî¿ íàö³¿ êîðèñíî ìàòè ì³ô, áî ³íàêøå âîíà ñòàíå öèí³÷íîþ ³ çá³äí³º. Îäíàê Óêðà¿í³ ïîòð³áíà íîâà êîíöåïö³ÿ ²² Ñâ³òîâî¿ â³éíè, çäàòíà ïðèìèðèòè âñ³ ïîïåðåäí³, ââàæຠâ³öåðåêòîð ÓÊÓ. «Äëÿ ìåíå âàæëèâèì º âåðòèêàëüíèé âèì³ð. Ùîéíî ìè çðîçó쳺ìî, ùî âñ³ ìè - ëþäè ãð³øí³ ³, ç³ ñâî¿ìè ïîìèëêàìè, ñòî¿ìî ïåðåä îäíèì Áîãîì, òîä³ ç‘ÿâèòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ñïðàâæíüîãî ïðèìèðåííÿ. Òîáòî, íàø³ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ïðîáëåìè ðîçâ‘ÿæóòüñÿ çàâäÿêè áîãîñëîâñüêîìó, äóõîâíîìó âèì³ðó», – íàãîëîñèâ Ìèðîñëàâ Ìàðèíîâè÷. Âê³íö³ äâîõãîäèííî¿ çóñòð³÷³ ó÷àñíèêè Êðóãëîãî ñòîëó ïîäÿêóâàëè îðãàí³çàòîðàì ³ âèñëîâèëè ïîòðåáó ÷àñò³øå ïðîâîäèòè ïîä³áí³ àêö³¿. - Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ ÓÃÊÖ


Íîâà Çîðÿ 9

×åðâåíü, 2010

³öå-ð ðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî Êàòîëèöüêîãî Óí³âåðñèòåòó ï. Ìèðîñëàâ Ìàðèíîâè÷ â³äâ³äàâ ×èêà´î. Íåäàâíî, ó ïåðøîìó òèæí³ òðàâíÿ ãîñòåì ÷èêà´ñüêî¿ ãðîìàäè áóâ ä-ð. Ìèðîñëàâ Ìàðèíîâè÷, äîâãîë³òí³é ïîë³òâ’ÿçåíü, ñóñï³ëüíèé ä³ÿ÷ òà ñâ³òî÷ ÓÊÓ. Ïåðåä ïðè¿çäîì äî ׳êà´î, ï. Ìàðèíîâè÷ âèñòóïàâ ïåðåä óêðà¿íñüêèìè ³ àìåðèêàíñüêèìè àâäèòîð³ÿìè ó Ô³ëàäåëüô³¿, Âàøèíãòîí³, íà Ôëîðèä³. Íà çàâåðøåííÿ ñâîãî ïåðåáóâàííÿ ó ÑØÀ, ä-ð. Ìàðèíîâè÷ áóâ ãîëîâíèì äîïîâ³äà÷åì íà Ñâÿò³ Ãåðî¿â 2010, ÿêå â³äáóëîñÿ â ñóáîòó, 8 òðàâíÿ, â àâäèòî𳿠øêîëè ñâ. Ìèêîëàÿ â ì. ×èêà´î. Íåçâàæàþ÷è íà íàïðóæåíèé ãðàô³ê ïåðåáóâàííÿ â ×èêà´î, ä-ð. Ìàðèíîâè÷ äàâ ³íòåðâ’þ äëÿ ºïàðõ³àëüíîãî ÷àñîïèñó «Íîâà Çîðÿ». Çîêðåìà, â³í ðîçêàçàâ ïðî ïëàíè ðîçâèòêó ÓÊÓ. Îòîæ, âîñåíè 2010 ðîêó, ðîçïî÷íåòüñÿ íîâå áóä³âíèöòâî ö³ëîãî ñòóäåíòñüêîãî ì³ñòå÷êà â ðàéîí³ Ñòðèéñüêîãî ïàðêó ì. Ëüâîâà. Ó ìàéáóòíüîìó òàì áóäå ðîçì³ùåíèé ãîëîâíèé öåíòð ÓÊÓ, äå ñòóäåíòè íàâ÷àòèìóòüñÿ ³ æèòèìóòü, à ìîëèòèìóòüñÿ ó ìàéáóòíüîìó ãîëîâíîìó õðàì³ ÓÊÓ. ϳä ñó÷àñíó ïîðó, íà äàí³é ä³ëÿíö³ çåìë³ º çáóäîâàíà äåðåâ’ÿíà öåðêâà, áóä³âíèöòâî ÿêî¿ áóëî ö³ëêîâèòî ïðîô³íàí-

Ìèðîñëàâ Ìàðèíîâè÷, ³öåðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî Êàòîëèöüêîãî Óí³âåðñèòåòó

ñîâàíî óêðà¿íñüêèìè ï³äïðèºìöÿìè. Çàðàç â ÓÊÓ íàâ÷àþòüñÿ áàãàòî ñòóäåíò³â ç ³íøèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, ³ òîìó íàäàííÿ ì³ñöÿ äëÿ ïðîæèâàííÿ ïîáëèçó íàâ÷àëüíèõ êîðïóñ³â ÓÊÓ º äóæå âàæëèâèì çàâäàííÿì äëÿ ïðîâîäó óí³âåðñèòåòó. Àëå ó çàäóì³ º íå ëèøå çðó÷í³ñòü áëèçüêîãî ïðîæèâàííÿ, àëå é áàæàííÿ äóõîâíîãî ôîðìóâàííÿ ñòóäåíò³â ÷åðåç ñï³ëüíå ïåðåáóâàííÿ ç ÷ëåíàìè ñï³ëüíîòè «Â³ðà ³ Ñâ³òëî», ÿêà îá’ºäíóº ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. Òàê âïðîâàäæóâàòèìåòüñÿ ïðèêëàäíà ôóíêö³ÿ áîãîñëîâ’ÿ, ³ ñòâîðþâàòèìóòüñÿ ïðîãðàìè, ÿê³ ïîºäíóâàëè á

àêàäåì³÷íå íàâ÷àííÿ òà ïðèêëàäíå âèêîðèñòàííÿ íàáóòèõ íàâèê³â òà ìåòîäèê. Íàãàäàºìî, ùî çàðàç â ÓÊÓ ó ì. Ëüâîâ³ º äâà îñíîâí³ êîðïóñè - à ñàìå: ãîëîâíèé êîðïóñ íà âóë. ²ë. Ñâºíö³öüêîãî 17 òà íà Õóòîð³âö³ ïîáëèçó Ñèõîâà, äå çíàõîäèòüñÿ ô³ëîñîôñüêî-áîãîñëîâñüêèé ôàêóëüòåò òà ñåì³íàð³ÿ Ñâÿòîãî Äóõà Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿. Îòîæ, ãîëîâíèé êîìïëåêñ, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé íà âóë. ²ë. Ñâºíö³öüêîãî ó ì. Ëüâîâ³ ³ äå çàðàç íàâ÷àþòüñÿ áàãàòî ñòóäåíò³â – ìèðÿí ç ÷àñîì áóäå ïåðåíåñåíèé íà íîâå ì³ñöå, à òåïåð³øí³é ãîëîâíèé êîðïóñ ì³ñòèòèìå ó ñîá³ ð³çíîìàí³òí³ íàóêîâî-äîñë³äí³ ³íñòèòóòè ïðè ÓÊÓ. Òàêîæ, ä-ð. Ìàðèíîâè÷ ðîçêàçàâ ÿê âïëèíóëè íà ä³ÿëüí³ñòü ÓÊÓ íåäàâí³ çì³íè ó ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè Óêðà¿íè. Çà éîãî ñëîâàìè, íîâèé ì³í³ñòð ñêàñóâàâ áàãàòî ðåôîðì, çàïî÷àòêîâàíèõ ïîïåðåäí³ì ì³í³ñòðîì îñâ³òè ï. Âàêàð÷óêîì, õî÷à â ö³ëîìó çì³íà ó êåð³âíèöòâ³ ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè àæ òàêîãî âåëèêîãî âïëèâó íà íàâ÷àëüíèé òà íàóêîâèé ïðîöåñ â ÓÊÓ íå ìàº. Ïðîòå, íå âäàëîñÿ çðåàë³çóâàòè îäí³º¿ àêàäåì³÷íî¿ ïðîãðàìè ç æóð-

ÓÊÓ ãîòóº ìàã³ñòåðñüêó ïðîãðàìó ç æóðíàë³ñòèêè

íàë³ñòèêè íà ð³âí³ ìàã³ñòðà. Íà äàíèé ÷àñ, ÓÊÓ º àêðåäèòîâàíèì âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ³ ìຠïðàâî âèäà÷³ äèïëîì³â ïðî âèùó îñâ³òó äåðæàâíîãî çðàçêà. Íà â³äì³íó â³ä Íàö³îíàëüíîãî Óí³âåðñèòåòó «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà Àêàäåì³ÿ», äå çàðàç âïðîâàäæóþòüñÿ äîêòîðàíòñüê³ ïðîãðàìè ç ïåâíèõ äèñöèïë³í, â ÓÊÓ ³ñíóº «ad experimentum ë³öåíö³àò ó áîãîñëîâ’¿, öåé íåîáõ³äíèé åòàï äî ðåàë³çàö³¿ ìàéáóòíüî¿ äîêòîðàíòñüêî¿ ïðîãðàìè. ÓÊÓ º ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³, øëÿõîì ñòâîðåííÿ êîíñîðö³óìó, ç ³íøèìè ïðîâ³äíèìè óí³âåðñèòåòàìè â Óêðà¿í³, – à öå ç Íàö³îíàëüíèì Óí³âåðñèòåòîì «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà Àêàäåì³ÿ», Ëüâ³âñüêèì Íàö³îíàëüíèì Óí³âåðñèòåòîì ³ì. ²âàíà Ôðàíêà òà ³íøèìè âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè Óêðà¿íè. Äàíèì êîíñîðö³óìîì áóëè ðîçðîáëåí³ ³ ï³äãîòîâëåí³ îñíîâí³ äîêóìåíòè ïðî êîíöåïö³þ óí³âåðñèòåòñüêî¿ àâòîíî쳿 â îñâ³òíüîìó òà íàóêîâîìó ñåêòîð³ Óêðà¿íè, õî÷à ïîïåðåäí³é ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, íå äàâ çãîäè íà çàòâåðäæåííÿ öèõ äîêóìåíò³â. Î÷åâèäíî, ùî çàðàç öå çàòâåðäèòè áóäå ùå ñêëàäí³øå. - ²íòåðâ’þ ïðîâ³â Íàçàð Ñëîáîäà

Óêðà¿íà âøàíóâàëà ïàì’ÿòü âñ³õ çíèùåíèõ òîòàë³òàðíèì ðåæèìîì Êȯ — Ó Äåíü ïàì'ÿò³ æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é, 16 òðàâíÿ, íà òåðèòî𳿠Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíîãî çàïîâ³äíèêà «Áèê³âíÿíñüê³ ìîãèëè», ùî íà Êè¿âùèí³, äå ïîõîâàíî â³ä 100 äî 150 òèñÿ÷ ðîçñòð³ëÿíèõ ï³ä ÷àñ òåðîðó, ïðåäñòàâíèêè âëàäè, äóõîâåíñòâà, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿíè âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ó ò³ ðîêè. Ó ì³òèíãó-ðåêâ³ºì³ âçÿëè ó÷àñòü â³äîì³ äåðæàâí³ òà ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³. Ñåðåä ó÷àñíèê³â çàõîäó áóëè Ïîñîë ÑØÀ â Óêðà¿í³ ï. Äæîí Òåôôò, Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Êàíàäè â Óêðà¿í³ ï. Äàí³åëü Êàðîí, ïðåäñòàâíèêè Ïîñîëüñòâ Ïîëüù³ òà ×åõ³¿. Ïàì’ÿòí³ çàõîäè ðîçïî÷àëèñÿ î 12.00 óðî÷èñòîþ õîäîþ â³ä Ìîíóìåíòà æåðòâàì ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é äî Ïàì'ÿòíîãî õðåñòà, ñïîðóäæåíîãî â ãëèáèí³ ë³ñó äå â³äñëóæèëè ïàíàõèäó çà äóø³ çàãèáëèõ âíàñë³äîê ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é óêðà¿íö³â òà ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ íàö³îíàëüíîñòåé.

Ïàíàõèäó ñëóæèëè ìèòðîïîëèò Ïåðåÿñëàâ-Õ Õìåëüíèöüêèé ³ Áîðèñï³ëüñüêèé Äèìèòð³é ÓÏÖ ÊÏ, ãîëîâà Ïàòð³àðøî¿ êóð³¿, Ñåêðåòàð Ñèíîäó ºïèñêîï³â ÓÃÊÖ âëàäèêà Áîãäàí (ÓÃÊÖ) òà ºïèñêîï Ìèõà¿ë (ÓÀÏÖ).

Ïàíàõèäó 16 òðàâíÿ â³äñëóæèëè ìèòðîïîëèò ÏåðåÿñëàâÕìåëüíèöüêèé ³ Áîðèñï³ëüñüêèé Äèìèòð³é ÓÏÖ ÊÏ, Êåð³âíèê Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàòð³àðøî¿ êóð³¿, Ñåêðåòàð Ñèíîäó ºïèñêîï³â ÓÃÊÖ âëàäèêà Áîãäàí (ÓÃÊÖ) òà ºïèñêîï Ìèõà¿ë (ÓÀÏÖ), — ïîâ³äîìëÿº îô³ö³éíèé ñàéò ÓÏÖ ÊÏ. «Ïàì'ÿòü ïðî æåðòâè æàõ-

ëèâîãî òåðîðó, ñïðè÷èíåíîãî êîìóí³ñòè÷íèì ðåæèìîì íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ñïîíóêຠíàñ äî ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè çà áëàæåííèé óïîê³é äóø íåâèííî âáèòèõ áðàò³â ³ ñåñòåð íàøèõ. Âîäíî÷àñ öÿ ïàì'ÿòü º âîëàííÿì äî íàñ, íèí³ æèâó÷èõ, çðîáèòè âñå, ùîá áóëà äîíåñåíà äî âñ³õ ëþäåé â Óêðà¿í³ ³ ïîçà ¿¿ ìåæàìè ïðàâäà ïðî çëîä³ÿííÿ

áîëüøåâèöüêî-êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó íà íàøèõ çåìëÿõ. Ìàºìî ñòàðàòèñÿ, ùîá áóëà îñòàòî÷íî çàñóäæåíà öÿ ³äåîëîã³ÿ ³ öÿ ñèñòåìà, ùî ñïðè÷èíèëà ñò³ëüêè çëà íàøîìó íàðîäîâ³ ³ íàø³é äåðæàâ³», – ñêàçàâ â êîìåíòàð³ äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³¿ ÓÃÊÖ âëàäèêà Áîãäàí. - вÑÓ

Ëܲ – Âïåðøå â Óêðà¿í³ íåäåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä âèñòóïàº ç ³í³ö³àòèâîþ â³äêðèòòÿ ìàã³ñòåðñüêî¿ ïðîãðàìè ç æóðíàë³ñòèêè. Ñëóõà÷àìè ïðîãðàìè çìîæóòü ñòàòè ñòóäåíòè ç äèïëîìîì áàêàëàâðà íåçàëåæíî â³ä íàïðÿìó çäîáóòî¿ îñâ³òè. Íà â³äì³íó â³ä òðàäèö³éíîãî ï³äõîäó, íàâ÷àëüíèé ïëàí ìàã³ñòåðñüêî¿ ïðîãðàìè ÓÊÓ ì³ñòèòü áëîê ñâ³òîãëÿäíèõ äèñöèïë³í, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçóì³ííÿ ìàã³ñòðàìè åòè÷íèõ ³ ìîðàëüíèõ ïðèíöèï³â îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿, ì³ñ³¿ òà â³äïîâ³äàëüíîñò³ æóðíàë³ñòà â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Çîêðåìà, ìîâà éäå ïðî òàê³ êóðñè ÿê «Âñòóï äî æóðíàë³ñòèêè: ì³ñ³ÿ, âèêëèêè, ïåðñïåêòèâè ïðîôåñ³¿», «Ìåä³à ³ ìîðàëü», «Çàõ³äíà öèâ³ë³çàö³ÿ», «Íîâ³òíÿ óêðà¿íñüêà æóðíàë³ñòèêà: ñòàíäàðòè ÿêîñò³», «Õðèñòèÿíñüêà äóõîâí³ñòü ó ïîñòìîäåðíó äîáó», «²ñòîð³ÿ ³äåé», «Öåðêâà ³ ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ» òîùî. ßê ðîçïîâ³â ó êîìåíòàð³ äëÿ вÑÓ ïåðøèé â³öå-ðåêòîð Óê-ðà¿íñüêîãî Êàòîëèöüêîãî Óí³âåðñèòåòó Òàðàñ Äîáêî, ñòâîðåííÿ äâîð³÷íî¿ ìàã³ñòåðñüêî¿ ïðîãðàìè ç æóðíàë³ñòèêè º ÷àñòèíîþ çàãàëüíî¿ êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ÓÊÓ ³ â³äïîâ³äຠì³ñ³¿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. «Ìè âæå íå îäèí ð³ê âèíîøóºìî ³äåþ ñòâîðåííÿ òàêî¿ ïðîãðàìè, – çàçíà÷ຠïàí Äîáêî. – ³ä÷óâàºìî â öüîìó ï³äòðèìêó ³ ç áîêó Öåðêâè. Áëàæåí³øèé Ëþáîìèð äàâíî ãîâîðèòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äãîòîâêè æóðíàë³ñò³â íå ò³ëüêè ÿê ôàõ³âö³â ó ïåâíèõ íàïðÿìêàõ, àëå é óí³âåðñàëüíèõ æóðíàë³ñò³â, âèõîâàíèõ íà âèñîêèõ ìîðàëüíèõ òà åòè÷íèõ çàñàäàõ, ÿê³ óñâ³äîìëþþòü îñîáëèâó ðîëü òà ïîêëèêàííÿ æóðíàë³ñòà â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³. À íàø óí³âåðñèòåò ïîêëèêàíèé íå ëèøå íàäàâàòè âóçüêó áîãîñëîâñüêó îñâ³òó, àëå é áà÷èòè ñó÷àñí³ ïîòðåáè, ðåàãóâàòè íà âèêëèêè ñóñï³ëüñòâà». Òàê, â ìåæàõ öüîãî áà÷åííÿ ñâîãî ÷àñó áóëà ñòâîðåíà á³çíåñ-øêîëà ÓÊÓ, òåïåð ïëàíóºòüñÿ àêòèâíèé ðàçâèòîê æóðíàë³ñòèêè. Òàðàñ Äîáêî ï³äêðåñëèâ, ùî æóðíàë³ñòè – öå íå ò³ëüêè âèêîíàâö³ ÷è¿õîñü çàìîâëåíü, íå îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë äëÿ ïîë³òèê³â, ÿê, íàæàëü, ÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ. Ïðàâèëüíî âèêîíóþ÷è ñâîþ ðîáîòó, âîíè ñòàþòü ÷åòâåðòîþ âëàäîþ. - вÑÓ


10 Íîâà Çîðÿ Ëüâ³âñüê³ â³ðìåíè ïîìèíàþòü æåðòâ ãåíîöèäó ñâîãî íàðîäó Ëܲ — Öüîãîð³÷ â³ðìåíè â³äçíà÷àþòü 95-òó ð³÷íèöþ ãåíîöèäó â³ðìåí Îñìàíñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ãðîìàäà ëüâ³âñüêèõ â³ðìåí, î÷îëþâàíà íàñòîÿòåëåì ³ðìåíñüêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ î. Òàäåîñîì ¥åâîð´ÿíîì, çàïëàíóâàëà íèçêó çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ âøàíóâàííþ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ ãåíîöèäó â³ðìåí â Îñìàíñüê³é Òóðå÷÷èí³ ó 1915 ð. Çîêðåìà, 24 êâ³òíÿ îá 11.00 ó ³ðìåíñüêîìó äâîðèêó â³äáóâñÿ ìîëåáåíü òà ì³òèíãðåê⳺ì ïàì’ÿò³ æåðòâ ãåíîöèäó â³ðìåí. 24 êâ³òíÿ 1915 ðîêó ïî÷àëèñÿ ìàñîâ³ àðåøòè â³ðìåíñüêî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿, ðåë³ã³éíî¿, êóëüòóðíî¿ åë³òè. Ò³, êîìó âäàëîñÿ óíèêíóòè ðîçïðàâè, âìèðàëè â³ä õâîðîá, ãîëîäó òà åï³äåì³é. Çàãàëîì, âíàñë³äîê ïîë³òèêè ãåíîöèäó 1915 — 1923 ðð., ÿêèé çä³éñíþâàëà ïðîòè â³ðìåí, çàãèíóëî áëèçüêî 3 ì³ëüéîí³â â³ðìåí. Íà ñüîãîäí³, ÿê ³íôîðìóº ÊóÏîë ç ïîñèëàííÿì íà Ãàë³íôî, ãåíîöèä â³ðìåí îô³ö³éíî âèçíàëè Ôðàíö³ÿ, ÑØÀ, ²òàë³ÿ, ͳìå÷÷èíà, Áåëüã³ÿ, Øâåö³ÿ, ͳäåðëàíäè, Øâåéöàð³ÿ, Ðîñ³ÿ, Ïîëüùà, Ëèòâà, Ãðåö³ÿ, ʳïð, Ñëîâà÷÷èíà, Àðãåíòèíà, Âåíåñóåëà, ׳ë³, Óðóãâàé, Êàíàäà òà íèçêà ³íøèõ êðà¿í, à òàêîæ Âñåñâ³òíÿ ðàäà öåðêîâ, Âàòèêàí, ̳æíàðîäíèé Ñóä ÎÎÍ, ªâðîïåéñüêèé Ñîþç, ªâðîïàðëàìåíò. 24 êâ³òíÿ â³ðìåíè âñüîãî ñâ³òó â³äçíà÷àëè ÿê Äåíü ïàì’ÿò³ æåðòâ ãåíîöèäó â³ðìåí â Îñìàíñüê³é Òóðå÷÷èí³.

Äåïóòàò³â çàêëèêàþòü ï³äòðèìàòè çàáîðîíó íà ìàã³þ ³ ÷àêëóíñòâî Êȯ – ijÿëüí³ñòü ö³ëèòåë³â, àñòðîëîã³â ³ åêñòðàñåíñ³â äåñòðóêòèâíî âïëèâຠíà ñóñï³ëüñòâî – ðóéíóº ìîðàëüíå ³ äóõîâíå çäîðîâ’ÿ íàö³¿, òîìó âèìàãຠíåãàéíî¿ çàáîðîíè. Òàêó äóìêó ãîëîâíèé êîîðäèíàòîð ãðîìàäÿíñüêî¿ êàìïàí³¿ «Ôîðóì ïîðÿòóíêó Êèºâà» (ÔÏÊ) ³òàë³é ×åðíÿõîâñüêèé âèñëîâèâ ó êîìåíòàð³ ÓͲÀÍ. ˳äåð ãðîìàäñüêîãî ðóõó çàêëèêàâ äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè ââåñòè çàáîðîíó íà ä³ÿëüí³ñòü ìàã³â, ö³ëèòåë³â ³ ïðîâ³ñíèê³â äîë³. Òàêîæ â³í â³äçíà÷èâ íåîáõ³äí³ñòü çàáîðîíè ðåêëàìè áóäü-ÿêèõ ïîñëóã ì³ñòè÷íîãî õàðàêòåðó.

×åðâåíü, 2010

ÓÃÊÖ ó Êðèìó ìຠ÷èìàëî òðóäíîù³â, îäíàê ïðîäîâæóº ðîçâèâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ßËÒÀ – Âïðîäîâæ 18 ðîê³â ãðîìàäà â³ðíèõ Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ó ì. ßëò³ (Àâòîíîìíà ðåñïóáë³êà Êðèì) äîìàãàºòüñÿ âèä³ëåííÿ çåìë³ ï³ä áóä³âíèöòâî âëàñíîãî õðàìó. Óñ³ ö³ ðîêè òðèâàþòü ñóäîâ³ òÿãàíèíè. Òåðèòîð³ÿ Îäåñüêî-Êðèìñüêîãî Åêçàðõàòó ÓÃÊÖ îõîïëþº ï’ÿòü îáëàñòåé òà ÀÐ Êðèì. Äî öüîãî ÷àñó ó ÀÐ Êðèì ä³ÿëî äâ³ ãðîìàäè: ñï³ëüíîòà õðàìó ïåðåíåñåííÿ ìîù³â Ìèêîëàÿ ÷óäîòâîðöÿ ÓÃÊÖ ó ì. ßëòà òà äâ³ ãðîìàäè ó ì. Ñåâàñòîïîë³ – ãðîìàäà Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ òà ãðîìàäà Ñâ.Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî. ϳñëÿ óòâîðåííÿ ó 2004 ðîö³ Îäåñüêî-Êðèìñüêîãî Åêçàðõàòó ãðîìàäè óâ³éøëè äî éîãî ñêëàäó. Ñüîãîäí³ ó Êðèìó íàë³÷óºòüñÿ äåâ’ÿòü ãðîìàä, â ÿêèõ ñëóæàòü ï’ÿòü ñâÿùåíèê³â. Æîäíà ç íèõ íå ìຠâëàñíîãî õðàìó. «Íà æàëü, ñòîñóíêè ç âëàäîþ íà ì³ñöÿõ áàæàþòü áóòè êðàùèìè, àëå íàøà

Öåðêâà íå çíàõîäèòü ðîçóì³ííÿ ç áîêó ì³ñöåâèõ ÷èíîâíèê³â. Ãðîìàäà ì. ßëòè âæå ïðîòÿãîì 18 ðîê³â íå ìîæå îòðèìàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà ñâîãî õðàìó, ïîñò³éí³ â³äìîâè, ³ êóäè ò³ëüêè íå çâåðòàëèñü – âñå ìàðíî. Ïðàâäà, ó 2005 ðîö³ âñå æ âäàëîñÿ ðîçïî÷àòè ïðàöþ íàä ÷åðãîâîþ ïðîïîçèö³ºþ â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè, áóâ çðîáëåíèé ïðîåêò çåìëåâ³äâîäó, ç³áðàíà âñÿ äîêóìåíòàö³ÿ, àëå, íà æàëü, ì³ñüêà âëàäà òàê ïî ñüîãîäí³ é íå çàòâåðäèëà ¿ì íà ðîçãëÿä ïàêåò äîêóìåíò³â», – ðîçïîâ³äຠî. ²ãîð Ãàâðèë³â. «Æîäíà ç ãðîìàä ÓÃÊÖ â ÀÐ Êðèì íå ìຠñâîãî õðàìó. Áîãîñëóæ³ííÿ â³äïðàâëÿþòüñÿ ó ïðèñòîñîâàíèõ ïðèì³ùåííÿõ. Äåÿê³, òàê³ ÿê íàïðèêëàä ó ßëò³ òà Êåð÷³, ñëóæàòü ó Ðèìî-Êàòîëèöüêèõ êîñòåëàõ ïî÷åðãîâî ³ç ãðîìàäîþ ãîñïîäàð³â õðàìó», – ãîâîðèòü ñâÿùåíèê. Ùîäî ñòîñóíê³â ç ³íøèìè êîíôåñ³ÿìè, òî âîíè, çà ñëîâàìè î. ²ãîðÿ, º äîñèòü äîá-

Âëàäèêà Âàñèëü ²âàñþê, Åêçàðõ ÎäåñüêîÊðèìñüêèé ç â³ðíèìè.

ðèìè, êð³ì ñòîñóíê³â ç ÓÏÖ, îñê³ëüêè ¿õ íåìຠ÷åðåç óíèêàííÿ ñï³ëêóâàííÿ ç áîêó îñòàíí³õ àáî ³íêîëè âîíè º íàâ³òü âîðîæèìè, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ñòàâëåíí³ ÓÏÖ äî â³ðíèõ ³ ñâÿùåíèê³â ÓÃÊÖ. ÓÃÊÖ ó Êðèìó â³äêðèòà äî ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè êîíôåñ³ÿìè. ², ÿê ñòâåðäæóº î. ²ãîð, äå º òàêà ìîæëèâ³ñòü, ÓÃÊÖ áåðå ó÷àñòü â åêóìåí³÷íèõ çàõîäàõ. - вÑÓ

Õðàì íà òåðèòî𳿠Àêàäå쳿 Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ó Ëüâîâ³ ïîñâÿ÷óâàëè ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ êîíôåñ³é Ëܲ – Äî öüîãî õðàìó çàïðîøóâàëè ïðåäñòàâíèê³â íå ò³ëüêè Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, à íà ð³çíèõ óðî÷èñòèõ çàõîäàõ áóëè ïðèñóòí³ ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ êîíôåñ³é. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê äåïàðòàìåíòó ÓÃÊÖ ³ ñïðàâàõ äóøïàñòèðñòâà ñèëîâèõ ñòðóêòóð Óêðà¿íè, ñåêðåòàð Ðàäè ó ñïðàâàõ äóøïàñòèðñüêî¿ îï³êè ïðè ̳íîáîðîíè îòåöü Ëþáîìèð ßâîðñüêèé. Òàê â³í ïðîêîìåíòóâàâ DzÊó çâåðíåííÿ Ìèòðîïîëèòà Îäåñüêîãî ³ ²çìà¿ëüñüêîãî Àãàôàíãåëà äî Ïðåçèäåíòà ùîäî ïîâåðíåííÿ ²íñòèòóòó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ç³ Ëüâîâà äî Îäåñè. «Òàì âåäåòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü á³ëüøå Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåð-

êâè, òîìó ùî ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ³ áàæàííÿ áóòè ïîñò³éíî ïîðó÷ â Àêàäå쳿 ñóõîïóòíèõ â³éñüê. Êðåäî ³ ãàñëî Öåðêâè – öå çàâæäè áóòè ïîðó÷», – çàçíà÷èâ îòåöü Ëþáîìèð ³ äîäàâ, ùî òàì ùîäíÿ ïðîâîäÿòüñÿ ìîëèòâè, ³ êóðñàíòè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü áðàòè ó íèõ ó÷àñòü. Îòåöü Ëþáîìèð íàãîëîñèâ, ùî Àêàäåì³ÿ ñóõîïóòíèõ â³éñüê ó Ëüâîâ³ – öå ñïðàâä³ ñó÷àñíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, äå âèõîâóþòüñÿ ñïðàâæí³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³. Òîìó öèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì òðåáà ïèøàòèñÿ, àäæå íåçâàæàþ÷è íà ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå äåðæàâè ³, çîêðåìà, â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, òóò ñïðàâä³ âå-

äåòüñÿ äóæå äîáðà ðîáîòà. «Òîìó çàì³ñòü òîãî, ùîá ãîâîðèòè, ùî òðåáà ïåðåâåñòè öåé ³íñòèòóò, áî òàì ãðåêîêàòîëèêè âèõîâóþòü ÿêîñü íå òàê, òðåáà ïðîñòî ïîñï³ë-

êóâàòèñÿ ç òèìè êóðñàíòàìè ³ îñîáîâèì ñêëàäîì öüîãî çàêëàäó, ùîá ïîáà÷èòè, ÿêèìè º ïëîäè ïðàö³ öåðêâè», – çàçíà÷èâ îòåöü Ëþáîìèð.

Äåïóòàòè Ñåâàñòîïîëÿ â³äìîâèëè ÓÏÖ ÊÏ ó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ – Ñåâàñòîïîëüñüêà ì³ñüêðàäà â³äìîâèëàñÿ âèä³ëÿòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,61 ãà â ñåë³ Ìîðîç³âêà ï³ä áóä³âíèöòâî ìîíàñòèðÿ ÓÏÖ ÊÏ. ßê ïîâ³äîìëÿº «Ðåë³ã³ÿ â Óêðà¿í³», çà öå ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâàëî ëèøå 4 äåïóòàòè. Ó ïîâ³äîìëåíí³ íàãîëîøóºòüñÿ, ùî, çàêëèêàþ÷è êîëåã íå ãîëîñóâàòè çà âèä³ëåííÿ çåìë³, äåïóòàò Àðòåì Ìàëüöåâ â³äçíà÷èâ, ùî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êó÷ìà ñâîãî ÷àñó â³äìîâèâñÿ â³ääàòè ÓÏÖ ÊÏ Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð ó Õåðñîíåñ³, à Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñü-

êèé ³ âñ³º¿ Ðóñ³ Êèðèë ï³ä ÷àñ â³çèòó äî Êèºâà íå ñòàâ çóñòð³÷àòèñÿ ç Ïàòð³àðõîì Ô³ëàðåòîì. «Öå ðîçêîëüíèöüêà Öåðêâà, ñòâîðåíà, ùîá âíîñèòè ðîçáðàò ñåðåä ïðàâîñëàâíèõ ñëîâ'ÿí. Ò³, õòî ïðè¿æäæàâ äî íàñ ³ ìàðøèðóâàâ â ìàñêàõ çà Òÿãíèáîêà, ò³, õòî ï³äòðèìóº ÎÓÍÓÏÀ, âîíè ìîëÿòüñÿ â öèõ öåðêâàõ», – ï³äêðåñëèâ Àðòåì Ìàëüöåâ. ³í çàçíà÷èâ, ùî õðàì ÓÏÖ ÊÏ, âæå ³ñíóþ÷èé â Ìîðîç³âö³, áóâ ïîáóäîâàíèé ç ïîðóøåííÿì çàêîíîäàâñòâà, îñê³ëüêè çåìëåâ³äâåäåííÿ íà öþ ä³ëÿíêó

áóëî äàíî ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó. Áëàãî÷èííèé Ñåâàñòîïîëüñüêîãî îêðóãó Êðèìñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ (ÌÏ) îòåöü Ñåðã³é âèñëîâèâ ïîäÿêó äåïóòàòàì ì³ñüêðàäè çà â÷îðàøíº ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó âèä³ëèòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî ìîíàñòèðÿ ÓÏÖ ÊÏ. «Ìè ñåðäå÷íî äÿêóºìî äåïóòàò³â ç óõâàëåííÿì ð³øåííÿ. Ñåâàñòîïîëü º ñïîêîíâ³÷íî ïðàâîñëàâíèì ì³ñòîì. Äåïóòàòè ì³ñüêðàäè äîâåëè, ùî â á³ëüøîñò³ º ïðàâîñëàâíèìè õðèñòèÿíàìè», – ñêàçàâ ñâÿùåííîñëóæèòåëü «Íîâîìó

Ðåãèîíó». Îòåöü Ñåðã³é íå âèêëþ÷èâ, ùî â ìàéáóòíüîìó ÓÏÖ ÊÏ ñïðîáóº çíîâó îòðèìàòè çåìëþ â Ñåâàñòîïîë³. «Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò ìຠäåÿêèé þðèäè÷íèé ñòàòóñ. Òîìó íå âèêëþ÷åíî, ùî âîíè áóäóòü çâåðòàòèñÿ çíîâó. Àëå õî÷ó ï³äêðåñëèòè, äëÿ Ñåâàñòîïîëÿ íå âëàñòèâ³ àâòîêåôàë³ÿ ³ ðîçêîë. Ñåâàñòîïîëü çàâæäè ïåðåáóâàâ ïîçà ðîçêîëîì. ß â³ðþ, ùî äåïóòàòè ì³ñüêðàäè ïðèéìóòü ïðàâèëüíå ð³øåííÿ», – ðåçþìóâàâ ñâÿùåíèê. - вÑÓ


NEW STAR

June, 2010

11

Vice-Rector of Ukrainian Catholic University Visits Chicago

D

Mr Myroslav Marynovych

uring the first week of May, Mr Myroslav Marynovych, a wellknown political and social activist; a prisoner of a Gulag in the 1980's: and luminary member of UCU visited Chicago. Before arriving in Chicago, Mr Marynovvch spoke to Ukrainian and American audiences in Philadelphia, Washington, DC, at the National Endowment for Democracy, and in Florida. At the end of his visit, Mr Marynovvch agreed to be the main speaker at the Hero Fest 2010, which took place May 8, at St. Nicholas School here. In spite of his busy schedule, he found time for a short interview for New Star. Mr Marynovych described UCU development plans. In the Fall of 2010, construction of the future main campus will begin in Lviv. This area is currently

under developmental preparation. Eventually the main UCU campus will include facilities for academic studies, student residences and the main church of UCU. Presently, a wooden church is located at the site. This wooden church was built completely with funds provided by Ukrainian businessmen. Currently many students at UCU come from outside the Lviv region and the lack of student residential facilities near campus is a big concern of the administration. In the future, the main UCU campus will provide convenient residential quarters for students. It will become a place of spiritual formation through communal living with members of the spiritual community "Light and Faith", of disabled individuals. This is the way of putting theology into practice by forming

Pastoral Missionary Activity in Portugal

B

ishop JOSEPH (Milyan), the head of the Pastoral Missionary Department of the Patriarchal Curia, auxiliary bishop of the Kyivan Archeparchy, and Fr Vasyl Potochnyak, the secretary general of the department, visited the cities with large communities of Ukrainian immigrants in Portugal. "The situation is not bad. People have spiritual guidance. Someone who is looking for our Church can find it. The only thing that is needed is for the Church to

make the efforts to minister our faithful where they live and work," observed Bishop Joseph. On St. Thomas Sunday he and two bishops of the Lisbon patriarchate and thirteen priests celebrated the Divine Liturgy in the large church of the Franciscan monastery in Lisbon. Over one thousand faithful from Greek Catholic communities in all cities where Ukrainian immigrants live came to the festive service. Church choirs from Fatima and Lisbon jointly sang the Liturgy. The day finished with a spiritual concert and hajivky (spring ritual) singing with participation of art collectives that are active in the Ukrainian communities of

Portugal. The Ambassador of Ukraine in Portugal Rostyslav Tronenko participated in the event. During the visit, the head of the Pastoral Missionary Department of the UGCC took part in the meeting of the Episcopal Conference of Portugal, April 12-15 in Lisbon. Bishop Joseph expressed gratitude to the bishops of Portugal for meeting the spiritual needs of Ukrainians and the assistance given to Greek Catholic priests in the pastoral ministry there. In addition, the head of the department conducted negotiations about the possibility of signing special contracts with Ukrainian pastors in Portugal. "We noticed that Portugal could use more Greek Catholic priests. If there were more priests, the number of communities would grow and, accordingly, the care of our faithful would improve," stated Bishop Joseph. According to him, this would be possible if there were a better chance for married priests to minister in Portugal. "We have many married priests who have a good education and know foreign languages. They would be able to serve our faithful in this country, if helped by the local episcopate," remarked Bishop Joseph. During its stay in Portugal, the delegation of the UGCC visited two Ukrainian schools in Lisbon and met with representatives of Ukrainian public organizations. As informed by Bishop Joseph, today ten Greek Catholic priests who obtain considerable assistance from the Portuguese clergy, minister to the immigrants. For example, two Basilian Greek Catholic priests who recently arrived in Lisbon to carry out their ministry were given a small church in the center of the capital for their ministry and were provided with lodgings and access to a car. Information Department of the UGCC

The Schedule of the Traveling Icon The icon blessed by Bishop Richard in Detroit will remain in that deanery until each of the parishes is visited by August 1. The icon will then be transferred to the other deaneries according to this general schedule: This is the plan for subsequent visitation of the icon to each of the other deaneries: ™ August 8 through October 10, 2010; North/Central. Minneapolis is the Host City for this deanery. ™ October 17, 2010 through June 26, 2011; South/West Deanery. Los Angeles is the Host City. ™ July 3, 2011 through September 4, 2011; Chicago Deanery. ™ After all parishes have been visited, the schedule for Major Celebrations at the Cathedral will be announced.

programs to combine academic studies and practical application. Currently UCU has two centers in Lviv--the main building, and Khutorivka Center, where the department of philosophy and theology and the seminary of the Archeparchy of Lviv are located. The main building houses classrooms and a library for many lay students enrolled or doing research. Soon it will be moved to a new location, yet to be built. The current main campus building is to be the site of various research institutes associated with UCU. Also, Mr. Marynovvch commented on recent changes in the Ministry of Education of Ukraine and how this affected UCU. Although the new Minister of Education cancelled many reforms of his predecessor--Dr. Vakarcontinued on page 19

Cardinal Gives Support to Adult Stem Cell Research Explains Vatican's Investment in International Project ROME, (Zenit.org).- The Vatican wants to support scientists searching for cures to various illnesses, but not at the cost of human embryos who are killed for stem cells, says Cardinal Renato Martino. The retired president of the Pontifical Council for Justice and Peace stated this on Vatican Radio in response to an announcement by the U.S. University of Maryland that the Holy See was agreeing to donate €2 million ($2.7 million) to its research with adult stem cells. The university clarified that the money for this type of research will be channeled through the Holy See's Bambino Gesu Pediatric Hospital in Rome, which will distribute the funds to various participants in an international project to study adult stem cells. On April 23, an agreement was signed in Rome between various parties interested in this research, including the Holy See, the University, a children's hospital in Europe and Italy's National Institute of Health. Cardinal Martino stated, "The Church wishes to contribute to the progress of science and research but, of course, in defense of the life of the sick and avoiding the use of embryonic stem cells for this research." To date, much of this research has involved the use of embryonic stem cells, and as the cardinal pointed out, "when an embryonic stem cell is used, what remains of the embryo is eliminated, a life is destroyed." "Instead, with adult stem cells, no living being is killed," he added. The prelate explained that this initiative "proposes the search for adult stem cells taken from the patient's intestine, to cure different illnesses such as Alzheimer's, among others." He noted that the Church's first contribution is "to have a place where this research can be carried out," for which reason the Bambino Gesu hospital is offerings its laboratories. Jesuit Father Federico Lombardi, director of the Vatican press office, also affirmed that "the permissibility of research and of the use of stem cells from adult tissues has always been recognized, as happens in this case." He added that "the distinction--between this type of cells and those that come from embryos--is fundamental from the ethical point of view."


12

June, 2010

NEW STAR against soldiers or the military, "but just students, who had their books, their pens and their dreams to grow up and serve their county."

NEW CHALDEAN ARCHBISHOP: Pope Benedict BUSES OF CHRISTIAN STUDENTS BOMBED IN XVI gave his consent to the canonical election by the IRAQ: MOSUL, Iraq, - Four people were killed and Synod of Bishops of the Chaldean Church of Fr. Bashar 171 were wounded when a bus convoy carrying Christian students to the University of Mosul was attacked. Chaldean Archbishop EMIL (Nona) told the Italian bishops' news service about the "devastating" explosion. There was first an explosive device and then a car bomb that reached three of the buses. Each bus takes about 50 students, ranging in age from 18 to 26. After the explosions, dozens of the young people were taken to hospitals in Erbil. Seventeen continued in grave condition. "We are seeing another, the umpteenth, attack against Christians," Archbishop Nona said. "The violence continues without relief." An auxiliary of the Chaldean Patriarch, Bishop SHLEMON (Warduni) of Baghdad, lamented that no one in the administration had spoken out to express solidarity with the Christian community. "Truly, we do not know what to do with this violence," he said. Redemptorist Father Bashar Warda lamented that the attack was particularly shocking because it was not

Warda C.SS.R., director of the patriarchal Chaldean seminary in Ankawa near Arbil, Iraq, and professor of moral theology at the local institute of religious sciences, as archbishop of Arbil of the Chaldeans (Catholics 20,000, priests 5, deacons 6, religious 11). The archbishop-elect was born in Baghdad, Iraq, in 1969 and ordained a priest in 1993.

F

UKRAINIAN DELEGATION ATTENDS ECUMENICAL CHURCH CONVENTION IN GERMANY: GERMANY - From May 12 to 16, 2010, in Munich, an

MOTHER TERESA STAMP ON ITS WAY--DEDICA- Ecumenical Church Convention was held, which was TION CEREMONY SET FOR SEPTEMBER: VATICAN attended by a delegation from the eastern Ukrainian CITY, (Zenit.org).- The U.S. post office will release in September a stamp honoring Blessed Teresa of Calcutta, known as Mother Teresa. CatholicVote.org confirmed the news noting that the campaign they organized in February to support the stamp collected a total of 138,000 virtual signatures. Roy Betts, a spokesman for the Postal Service, confirmed that "the stamp will be dedicated September 5 [at] the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception in Washington, DC." The Freedom From Religion Foundation fought the

SS Peter and Paul and the Year 2020 rom June 3rd through June 5th, the St. Nicholas Ukrainian Catholic Eparchy kicked off our 50th anniversary celebration at an Eparchial Conference, Banquet and Hierarchical Divine Liturgy in Warren and Hamtramck, Michigan. Organized by the Detroit Deanery, one of the four deaneries of St. Nicholas Eparchy, the Conference and Banquet were held at the Ukrainian Cultural Center in Warren and the Hierarchical Divine Liturgy was celebrated at Immaculate Conception Church in Hamtramck. Details of the anniversary kick-off will appear in next month's New Star. This column is focusing on the theme of the Conference--Evangelization--and the significance of it being held during the month of June. The Feast of SS Peter and Paul is celebrated June 29, and if we were able to talk to these two great saints today and ask them what was most important to them in their lifetime, they would most certainly answer "evangelization." What do we mean by evangelization? Evangelization means bringing the Gospel of Jesus Christ to all and baptizing them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. (Romans 10:10-17). This is what we call outward evangelization; it is the reaching out to others to bring them into the Church of Christ. There is also internal evangelization, referring to our own efforts to become closer to God, to become more God-like, the process of Theosis. Although Ss Peter and Paul spent their lives preaching and teaching early Christians how to live exemplary Christian lives, most of us know them best for their efforts to spread the Gospel of Jesus Christ from Jerusalem to the rest of the then-known world! St Peter was called by Christ to be the rock, the foundation of the Church. As one of the first twelve apostles, he personally witnessed the public life of Christ, His death and resurrection. After Jesus' Ascension, Peter was the leader of the apostles and the first Christian communities. He preached the word of God in Jerusalem, Antioch and Rome. Tradition holds that he died in Rome, crucified upside down at his own request, on June 29th, between the years 64 and 67 A.D. He is buried in St. Peter's Basilica in the Vatican. St Paul was not one of the chosen twelve apostles; he did not personally know Christ the way Peter did. Paul was a highly-educated Roman citizen, who as a young man persecuted Christians. He was miraculously converted by Christ when he was on his way to Damascus. We all know the story of how St. Paul was knocked off his horse and blinded when Christ first appeared to him, asking him why he was persecuting Christians. Converted by Christ Himself, St Paul became known as the apostle of the

proposed postal stamp honoring Blessed Teresa of Calcutta, but CatholicVote.org urged U.S. Postmaster General Jack Potter to "stand by your decision to issue the stamp [...], and to reject the bigoted attacks aimed at trashing this faith-filled nun who spent her life caring for the poor and needy of our world." Other religious figures have been honored by commemorative stamps in the past, such as John Witherspoon in 1976, Reverend Martin Luther King, Jr., in 1979 and 1999, Martin Luther in 1983, and Father Edward Flanagan in 1986.

Gentiles. He fearlessly preached the Gospel of Jesus Christ day and night, undertaking great missionary journeys to establish new Christian communities. Paul wrote many letters to the Christian faithful, instructing and teaching them about the faith. We frequently hear selections from these letters being read in the Divine Liturgy and other liturgical services. Tradition holds that St. Paul was martyred June 29, 65 or 67 A.D. He is buried in St. Paul Outside the Walls, the largest church in Rome after St Peter's Basilica. In A Byzantine Rite Liturgical Year, Fr. Julian Katrij, OSBM, tells us that the chief theme of the liturgical services for the feast of St Peter and St Paul in the Ukrainian Greek Catholic Church stresses how significant the zeal, dedication and sacrifice of these two saints were in building Christ's Church… "Peter, foundation of the Apostles, rock of Christian faith, head of the Christians… Paul, preacher of the Gentiles, protector of Christians, lamp of the universe, great voice of Christ, the living God…" To summarize, Ss Peter and Paul introduced Christ to whomever they met, whoever would listen to them. They evangelized with great zeal, fervor, dedication and enthusiasm. No sacrifice was too great for them to make if they could bring someone to Christ. When they began to preach and teach, they had no large churches, cathedrals, hierarchy, nor cultural support for their cause. They had but one teacher, Jesus Himself. They were the ones who had to build Christian communities and Churches and provided for the needs of the people. The many missionaries who followed them had to do the same thing. Ss Cyril and Methodius, for example, created a whole new alphabet so that the Slavs could receive the word of God. Whatever they had to do, they did. The 2009 report on the Eastern Catholic Churches in the Annuario Potificio from Rome shows the following facts about our Church: In 2000 there were 5,159,633 Ukrainian Catholics in the world. Today the number is 4,311,934. In 1963, there were 269,046 Ukrainian Catholic in the United States; in 2001 there were 106,794; in 2008, there were 60,300. If this trend continues, our Church will disappear in the United States by the year 2020.

city of Kharkiv led by Bishop Marian Buchek of the Kharkiv-Zaporizhia Diocese of the Roman Catholic Church. According to the Catholic magazine Credo, the delegation included representatives of the Kharkiv parish of the Evangelical Church and the Roman Catholics. For four days ecumenical prayers, discussions, concerts, and meetings were conducted in order to bring Christian denominations closer. The First Ecumenical Church Convention of Germany was held in Berlin in 2003. Are these kinds of statistics important? Reliable? Why is our Church shrinking? We can answer these questions by playing the blame game. We can say it's the fault of the bishops; the clergy and religious; bad record-keeping; too much focus on language and culture; not enough focus on language and culture; intermarriage; not enough new immigration; the culture, the times, the assimilation of Ukrainian Catholic into other Churches, particularly those that offer programs for families that we simply do not offer. Finding the answers as to how to preserve our Ukrainian Greek Catholic Church in the United States in particular is a great challenge that will have to be met in the coming years. I am hopeful that all of this will have been addressed at the Eparchial Conference. I would like to stick my neck out and say that one of the biggest problems we have is that not too many of us aspire to be like St Peter or St Paul. In other words, the problem is us. If we, the people, joined by the hierarchy and clergy of our Church, showed the same zeal, dedication and sacrifice that Ss Peter and Paul showed, maybe we could help our Church turn the corner, so to speak. That's a big order, and something we are not all called to do. But in our homes and in our parishes, we have to remember that WE are the first contact most people have with our Ukrainian Catholic heritage. Are we proud of our Church and its theology? Do we welcome those who show interest in it? Do we really want our Church to grow or are we willing to let it fall by the wayside like the seed that fell on unfertile ground in the Parable of the Sower? As we struggle to find answers to these questions, Orthodoxy in America continues to grow. Father Peter Gillquist, a former Protestant minister who converted to Orthodoxy and brought several thousand Protestant followers to the Antiochian Orthodox Church in North America, believes Orthodoxy's present success is largely due to dispelling the myth that it is an exclusively ethnic Church. He points out that Orthodoxy offers magnificent worship, sound biblical theology, and a rich treasury of spirituality. Once North Americans are made aware of this and are welcomed and invited to join the Orthodox Church, they are quick to become Orthodox Christians. Our Ukrainian Catholic faith offers the same things that Fr Peter is talking about. With Ss Peter and Paul leading the way, perhaps we too can bring others to Christ by inviting them to become part of our Church. "Their utterance has gone forth into all the earth, and their words unto the ends of the world." (from Psalm 19)


NEW STAR

June, 2010

Why?/Why:

By Fr Denny Molitvy

What do you think of evolution? Evolution, I think, is a theory that uses the scientific strategies to conceive, study and evaluate an idea in order to prove or disprove a thesis, and proclaim its findings, based upon physical evidence. The object of scientific proof is truth. There are times that things that seemed "proven" have had been modified in view of new studies. In that sense, even "evolution" has evolved.But the truth remains the same, even if it had been at one time interpreted incorrectly. Evolution is a wide topic. It is not limited to the famous notion that man "evolved from monkeys and apes." As a matter of fact, "evolution" concerns a much wider range of thought than just looking at where on a continuum of existence it is that we find ourselves here and now. Violent volcanic eruptions, lazy lava flows, earthquakes, landslides, and erosion caused by tides or torrents of river water, constant breezes or tornadic onslaughts of gusts of wind all combine to remind us that Earth is in a continually evolving process of change (growth?). There is certain physical evidence--fossils, layers of sediment, artifacts, tools and other remnants of a far-distant past that intrigues scientists (and many others) concerning what had happened even before humans were around to record events in history books. Discovery of long-buried bones or long-forgotten civilizations in many parts of the world keep whole armies of archeologists, paleontologists, sociologists and other "ologists" busy trying to decipher the clues that can provide the gist of historical and prehistorical development. Often universities sponsor these studies in search of answers to questions that arise from the inquisitiveness that gives mankind its ever-growing quest for finding the truth. They call it knowledge. Perhaps your question wants to ask how "evolution" relates to theology, (since this is a newspaper devoted to our Christian concerns). We believe that there are certain truths that come from God and cannot be contradicted. God is one. God is the author of all truth. Therefore all truth must find a way to agree with the ultimate reality. Truth is one. Recent discoveries about the vast solar system as it is exposed before the wide eyes of the Hubble telescope put us in a perspective in God's creation that places Earth in a context that might startle some. It cannot be denied that we are but a speck within infinity--perhaps leading some to the conclusion that there must be something to the possibility that God does exist; always did, and always will. People are admitting infinity is possible! Science cannot "explain" something without apparent boundaries. The

Tradition!

O

K, Tevye, you sing of tradition. Big deal! It's much easier to sing about tradition than it is to live it. Trust me! What is meant by tradition, anyway? We each have our own definition of tradition, don't we? Very often we find tradition expressed as disapproval of what somebody else is doing: "What are you doing? That is not what we do: this is what we do! We've always done it this way, and this is what we're always going to do-whether you like it or not!" We have this idealized and probably false picture of how things used to be done, a picture which we have fallen in love with, a picture which we are obsessed with, a picture which we are bound and determined to reproduce in minute detail. The reality to be reproduced varies from person to person: "my" village in Ukraine; the pre-Vatican II Church; Mount Athos; the way things were under the former pastor; whatever. (Fill in your own blank.) Tradition really means nothing more than "handing on" or "transmission". What we hand on can be alive or dead, helpful or dangerous. I am reminded of what Jesus said: "What father among you would give his son a snake when he asks for a fish? Or hand him a scorpion if he asks for an egg?" (Lk. 11:11-12) Obviously, the inappropriateness of the snake and the scorpion can be

"big bang" is a way to cope with this--and a prediction of eventual inward collapse is included. These are theories. No one can presume to "prove" something that is not true. The facts will derail any thought that goes off track. Science will not be satisfied with speculation, innuendo, sentiment or prejudice. And that is good. Science will go on and on theorizing in order to prove or disprove any idea that arises, until it can be established as real. This does not conflict with faith in any way, which has other ways to express Truth in non-scientific terms. If our faith is true, it will not be satisfied with false notions brought about by limited human capabilities, sentiment or misguided notions. We can take the words of Scripture (given to us by God) and its paraphrases expounded in theologies (studies of God's Word) proclaimed over and over in our liturgical texts and other treatises that attempt to convey His message to us--mortal and finite as we are. With faith we can come to trust the ever-lasting Truth that goes beyond all human understanding--even if it cannot be "understood" in minute detail right now. It is in the "principle". Good science and true religion are two approaches to the same reality and do not compromise each other or conflict with truth--but are allies in the search for meaning to the vast visible and invisible universe and the good creation God has asked us to be stewards of. If religion and science seem to be at odds with one another, it is because of our inability to connect all the dots in order to see a line of definitive equality with the truth. We still look for that spark that kindles the light of discovery. One example of our limitations is often demonstrated; show a coin to someone and ask what they see: For example--a quarter. You may see the face of George Washington. A person directly across from you will see the back side of the coin. Someone on either side might object--saying: "It's just a thin ribbed-strip of metal." Temporarily we each see only a portion of the whole. Each is "right" in some way--yet each is a little bit "wrong" in some way. The truth is a totality not always apparent. The limitation is in us, not the truth. Until we are in a position to experience every thing from all sides and angles, we must content ourselves with studying what it is that we do perceive and see how it relates to the Truth that God has given us the grace to participate in. Everything will come around to finding its own niche in God's creation, even if we never find out how. For some it is important to know how--for some it is sufficient to believe it--no matter "how" it is. It is true.

13

Church Year. I never heard about two of them: The Dormition Fast and the Apostles' Fast. Isn't it a bit much to expect us to fast during summer when people have picnics and go to outdoor events where hot dogs, hamburgers and barbeques are all over the place? Why do our priests not mention it? What timing! On page 20 you'll find a brief article focusing on one of the two fasts you mention. Usually before any great event in our spiritual life a period of "making ready" is observed. Obvious is the fast before Pascha--we "make ready" to celebrate the Resurrection of Christ and our share in that glory. We are familiar with the fast before the Nativity of Christ--and get "ready" to welcome God into our midst. The Apostles' Fast seems a bit forgotten--but it reminds us of the great event in the life of the Church as the Apostles prepared to do their bidding--going forth to "baptize all nations in the Name of the Father and the Son and the Holy Spirit…" bringing the Church into the lives of the people. We get "ready" to receive the faith, [isn't this a "great event"?] and the timing of the fast is linked to the Descent of the Holy Spirit as well as the observance of the Holy Day of the Feast of the Prime Apostles. The fast has long been noted in books. Why priests do not inform the people is beyond my ability to answer. The Dormition Fast of two weeks in August makes us "ready" to appreciate the eventual effects of our own "falling asleep" using the model and example of the Godbearer as a template for our own participation in joining the heavenly ranks, body and soul, at the end of time [isn't this a "great event"?]. continued on page 15

Questions for “Why?/Why: by Fr Denny Molitvy”

may be sent to: Fr. Denny Molitvy 2245 W Rice St Chicago, IL 60622-4858 You may also send e-mail to: WhyWhyNewStar@cs.com Identify yourself by name and parish (which will not be publshed)

Someone showed me a book listing the fasts of the

Individual replies are not possible.

judged by the harmful effects which they bring about; it seems to me that the value of what we hand on can be assessed in the same way: is our Church a genuine help to salvation, or is it merely a burden? We cannot just ask those in the pews, but we must also ask those who have left our Church. This is a question which I must ask myself. You see, some people have hurled the word "traditionalist" at me as an epithet. In trying to hand on the tradition faithfully, I need to make sure that what I am handing on is a living, life-giving tradition rather than a museum piece in which nobody except historians shows any interest. Perhaps an example would help to explain my quandary. After coming to a new parish, I was asked, "Will we be decorating the church in green for Pentecost?" I made my interlocutor happy by answering in the affirmative. Wherever I have been assigned, wherever I shall be assigned in the future, I always make sure that the church is festooned in green on Pentecost--as indeed was the case this year in Mishawaka. Why? It's important not only because that has been the custom in our Church for centuries, but also because of what it symbolizes. You see, we wear green--the color of life-to symbolize the life-creating Spirit: by adorning our churches in green, we are proclaiming our openness to the life which the Spirit intends for us as individuals and as Church.

And what a life that is! In the account of the descent of the Holy Spirit on the first Pentecost, we get an idea of the wild ride which the Spirit destines for those brave enough to embrace the Christian life: …And suddenly there came from the sky a noise like a strong, driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim. (Acts 2: 2-4) Two thousand years ago, the Holy Spirit came in like a tornado and shook things up; the same Spirit seeks to do the same to us. There is nothing stodgy or conservative about the tradition which we hand on; rather, it's a ball of fire intended to set the world ablaze with God's love. For that to happen, we ourselves need to be brave enough to "catch the fire" of the Spirit so that we can pass it on. This year we begin our celebration of the 50th anniversary of the St. Nicholas Eparchy. What is proposed is a new Pentecost for our Eparchy, an opportunity for rejuvenation. May the Holy Spirit bestow upon us the gift of courage so that we may take advantage of this opportunity! If the first Pentecost could change the fearful apostles into bold preachers, maybe this new Pentecost will provide hope for us as well. -Fr. Jim Karepin, op


14 NEW STAR

June, 2010

Psalm 103

B

I

n the Holy Gospel according to John, we find a description of how the calling of Andrew, Peter, Philip and Nathaniel took place: At that time, it was about four in the afternoon. Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed Jesus. He first found his own brother Simon and told him, "We have found the Messiah" (which is translated Anointed). Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon the son of John. The next day he decided to go to Galilee, and he found Philip. And Jesus said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the town of Andrew and Peter. Philip found Nathaniel and told him, "We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth." But Nathaniel said to him, "Can anything good come from Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathaniel coming toward him and said of him, "Here is a true Israelite. There is no duplicity in him." Nathaniel said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree." Nathaniel answered him, "Rabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel. (Jn. 1:39-47) Nathaniel is able to see who Jesus is, and acknowledge the Lord as the Messiah. Jesus invites the disciples to come, and see. He will show them the way to become disciples, but He will also reveal to them the mystery of His identity. Jesus is God who became man that we might become God. He simply became one of us so that we might become like Him. These first disciples accepted the invitation that Jesus offered without objection. They were mostly fishermen who had worked hard at their trade. They were knowledgeable about fishing. The wisdom of accepting the invitation is that they simply chose to follow Jesus who was the Messiah. He was not looking for people that belonged to a class of people set apart by wealth, or power or prestige. He invited anyone who would follow Him to "come and see," who He was, where He stayed, what He taught, as the Word of God. When we look around at the congregation present at the Liturgy, we find men and women who live good lives among the family of man, by serving and caring for one another. They identify themselves as Christians, by the fact that they love one another. They come from all walks of life and all ages. Most are ordinary people who come to worship God, the Holy Trinity, with devotion and purpose. They gather as a community; they come together to support the parish and the needs of the larger community, the eparchy. They care for the needs of the poor and are supportive of one another. They are animated by the same call that Jesus extended to the apostles. When we listen intently and with devotion to the scripture lessons, we hear the "Good News" proclaimed. I t is the Word of God that we hear. Like many parishioners in our parishes, we seek to live the lessons of the Word of God that is proclaimed. On the Vigil of Pascha the first reading is taken from the Book of Genesis (1:1-10). It is the beginning of the story of creation. In this reading, God reveals to us that He created the heaven and earth. At the end of the account of each day in the work of creation, God sees and says, "It is good." Psalm 103 introduces Vespers, reminding us again and

less the Lord, O my soul!* You are very great, O Lord, my God, / Clothed in pomp and brilliance;* arrayed with light as with a cloak. / Stretching out the sky as a tent-cloth.* covering Your lofty halls with water, / You make the clouds Your conveyance;* You surge on the wings of the wind. / You make spirits Your messengers,* and flaming fires Your attendants. / You settle the earth on its firm foundation;* it shall stand unmoved from age to age. / The abyss covers it like a garment;* waters stand over the mountains. / At Your rebuke they will take flight;* at the peal of Your thunder they will fear. / They hurdle the hills and run down the dales,* to the place You have chosen for them. / You have set up a boundary not to be passed;* they shall never return to cover the earth. / Down in the gullies You make springs to rise;* water shall go down between the mountains. / They shall give drink to the beasts of the field;* wild asses will seek them to quench their thirst. / The birds of the sky will abide by them;* from among the rocks they will raise their song. / From Your lofty halls You refresh the mountains;* the earth shall be fed with the fruit of Your works. / You make green pastures for the cattle,* and foodplants for the service of men / So that bread may be brought forth from the earth,* and wine that gladdens the heart of men; / So, that oil may put a gleam upon his face;* and that bread may strengthen the heart of all. / The trees of the plain will be satisfied,* the cedars of Lebanon that He planted. / The sparrows will build their nests in them;* and the herons will call them their home. / To the deer belong high mountains,* to rodents, the shelter of the rocks. / You have made the moon to mark the seasons;* the sun knows the time of its setting. / You establish darkness, and it is night,* wherein all the forest creatures prowl around. / Young lions roar for their prey,* and call out to God for their meat. / As the sun rises, they will come together,* and lay themselves down in their dens. / Man will go out to his labor,* and work until eventide. / How great are Your works, O Lord!* In wisdom You have wrought them all. / The earth is filled with Your creatures.* Even the wide and open sea itself, / Within it there are countless creeping things,* living beings small and large. / Upon it there are ships a-sailing,* and that great beast You made to have fun therein. / All of them look up to You,* to give them their food in due time. / You provide and they gather up;* You open Your hand and they are full. / You hide Your face and they cringe;* You suspend their breath, and they die and return to their dust. / You send forth Your breath and they live;* You renew the face of the earth. / May the Lord's glory endure forever;* may the Lord rejoice in His works; / He looks upon the earth and makes it quake;* He touches the mountains and they smoke. / I will sing to the Lord as long as I live;* I will praise my God as long as I last. / Would that my thoughts be pleasing to Him:* and I will rejoice in the Lord. / May sinners vanish from the earth, and may the wicked be no more.* Bless the Lord, O my soul! Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Glory be to You, O God! (3x)

again that God created all things and all things are good. It lays out the marvels and the beauty of God’s plan. It also tells us that God holds all things in His care, and that the earth is renewed in a never-ending way in the variety of plants and animals. The God of our parents and the God of our faith is a God who reveals Himself to us in a generous way. When God calls each creature by name He is indicating that He has an intimate relationship with each one. God wants us to see that He is present in all creation. Why we can come to know Him and the fact that He wants to reveal Himself to us is a divine mystery. When we are given the name of a saint in Baptism, and are baptized into the life-giving waters of the life of the Trinity, our faith tells us that we are made in the image and likeness of God and we are destined to belong to Him in a divinely loving relationship. We are the sons and daughters of the Father, the Son of God and the Holy Spirit. We are holy and grace-filled, we share His divine life. We are indeed good in this image and likeness. This is the foundation of the divine mysteries. It is incomprehensible that our great God gives us this dignity. He created us, and when we failed He saved us by His death on the redeeming cross. He indeed became Man so that we might become God. Thus we also see, that the waters of our Baptism are a mystery regenerating us and transforming us. We have been created in the image and likeness of our God: Father, Son and Holy Spirit. After the Great Feast of Pascha, we read the story of the Man Born Blind, who comes to Jesus and acknowledge Him. In the catechumenate when the candidate passes through the period of Illumination, and receives the mysteries at Pascha, he sees in a different way and is able to share the experience of Christ who has saved and redeemed us. This is our

faith. We live in mystery, we live in the time of the Trinity, and we "bow to [Christ’s] holy resurrection on the third day." Fr Deacon Michael Cook


June, 2010

NEW STAR

15

Patriarch LUBOMYR: "The real, final victory will become possible if we all will behave as people should"

O

n the days of prayer on May 9 and 16 Patriarch LUBOMYR (Husar), addressed the faithful and all people of good will. In his address the primate brings attention to two events--the celebrations of the 65th anniversary of the end of World War II and the final victory over the Hitler regime as well as the Day of Remembrance of the Victims of Political Repressions, which this year fell on Sunday, May 16. "The real, final victory will become possible if we all, in the full value of this word, will behave as people should. All other victories are only partial or imaginary and will never bring real peace to all," reads the address. The hierarch calls "to thank God that military operations are over and that our Ukrainian nation and other nations were rescued from the danger of the Nazi's 'new order.'" At the same time, the address states, "with prayer we must remember the warriors who gave their lives to liberate their native land; the captives who were mercilessly exterminated; the peaceful civilians who became victims of the military years; all who suffered and perished in the death camps; those who were violently taken into forced labor far from their native land; veterans who survived the war and in the last decades passed away; and, certainly, also those who remain with us as living witnesses of the difficult fight for freedom of our nation." As the leader of the church states, although recognizing the victory is limited to the military operations of 19411945, our prayers and thoughts should cover a greater period and include World War I. "The economic and political--and mainly--moral crisis that was brought on

by WWI, created a favorable condition for the distribution of totalitarian ideologies of 'Leninism-Stalinism,' and later 'Hitlerism,'" explains His Beatitude Lubomyr. "Although for the past 65 years we celebrate the victory of the war, there is no feeling that the victory brought deep and extended peace because almost the entire second half of the 20th Century for our Ukrainian nation, as well as for other nearby nations, was a period of new opposition and cruel trials," continues tHis Beatitude. A purpose of thinking about the victory over the Hitler regime, Patriarch Lubomyr sees, is to understand as much as possible what happened in the souls of the people who lived in those times, and how that which happened affects us today: "We want to do this because we feel the influence of past on today, which is not always positive and beneficial. Therefore we ask in the Lord to help us look at the past through the eyes of faith and to build the future on the basis of faith," stresses the address. "We know that in the difficult times of persecution people behaved variously," His Beatitude Lubomyr notes and carefully remembers those, who used all worldly goods and privileges, acted with impunity toward people, and those who from either fear or from the desire to please the authority used their talents and abilities to act unjustly, and also the largest group of people who were unjustly oppressed and intimidated by behavior of the powerful of this world, who tried to survive and avoid persecution by passivity. As His Beatitude expresses, we need have deep sympathy for those who were part of one of these three

groups, and to pray deeply for them: "They were in our bitter past. However, even today some of them try to return this past or helplessly allow others to do it." As the hierarch notices, "we do not wish to judge anyone; everyone should ask him or herself about the state of their conscience in order to reconcile with God and with others. But we should be sure about the following: we can dream about a better future only when we overcome the faults of the past. And this cannot happen without prayer and conscientious work. Therefore we have to beg the Lord for His grace. And only then, when to we are cleansed from the heavy inheritance of the totalitarian regime, when with God's help we overcome our infirmity, will we be able to celebrate the real victory." "After the death of Jesus Christ, when it seemed that His mission had failed, those who did not believe in His resurrection wanted in a number of ways to bring everything into oblivion. However, the apostles and those who trusted Christ said: 'We must obey God rather than men' (Acts 5:29)." This reference to the Holy Scripture His Beatitude Lubomyr continues with: "During the ages, and especially in the last 20th century, there were many temptations to listen to men: 'Lenins," "Stalins," "Hitlers," rather than to live in God's way. Those

"The Catholic Church has great expectations for the development of the Ukrainian Church," Bishop BOHDAN (Dzyurakh)

P

ope Benedict XVI in a letter to Patriarch LUBOMYR (Husar) on the occasion of the 60th anniversary of the Lviv pseudo-synod declared that the Catholic Church has great expectations for the development of the UGCC. Bishop BOHDAN (Dzyurakh), the head of the Administration of the Patriarchal Curia of the UGCC expressed this in an interview for the magazine Patriarchate. In addition, according to the bishop, the Holy Father sees the double vocation of the UGCC: on the one hand, to preserve in all of its purity and fullness the tradition of Eastern Christianity in the bosom of the Catholic Church, and on the other hand, to be a bridge for unity between the churches of Eastern and Western tradition." As the head of the patriarchal administration noted, "during the stay of bishops of the UGCC in Rome at the beginning of 2008, on the occasion of the ad limina visit, the bishops of the UGCC saw the willingness of pontifical institutions to cooperate

with our church for its development. Archbishop Ivan Yurkovych, the papal nuncio in Ukraine, provides a direct connection between our church and Rome." "Experience shows that nothing helps for better understanding and for solving various, sometimes serious, questions as direct contact with the reality of the Ukrainian church. Therefore we try to invite annually the representatives of the Western Church to Ukraine, in particular for the allUkrainian pilgrimage to Zarvanytsya. General prayer and brotherly meetings strengthen the connections of faith and love between our Churches," the bishop remarked. "The Apostolic Capital watches for the development of our structures in Ukraine and abroad and actively participates in this process--in accordance with the church's legislation," concluded Bishop Bohdan. The interview of Bishop BOHDAN (Dzyurakha) for the Patriarchate is available at the following website: www.ugcc.org.ua/1210.0.html?&L=0. Information Department of the UGCC

godless, misanthropic regimes failed, but still not definitely. Complete victory will come when we take to heart the brave words of the apostles and listen obey God rather than men." In conclusion, His Beatitude states: "On May 9 and 16 we widely remember the past. On these days we also need to pray and work for a better and peaceful future." A YouTube presentation [in Ukrainian] of the Patriarch's remarks may be found at this Internet address: http:// www.youtube.com/watch?v=q2Fm7As9 Jzc Information Department of the UGCC

from page 13

Incidentally, other events tied to fasting are observed on a regular basis. Fridays are traditional days of abstaining from meat, as a way of connecting us to the Great Friday of our salvation. (Some also keep Wednesdays as a "fast" day every week, as a reminder of the day of Judas' betrayal of Jesus, and our own culpability in that turning-away from good through our own imperfections). As well--to make us ready to receive the Body and Blood of Christ, a "fast" is prescribed from ingesting food--as well as spiritual preparation of the mind and soul.. Legislation has reduced this to a bare minimum--but there is nothing forbidding us to extending the length of time, or the quality of our preparation as we fast as a gesture of personal repentance. Likewise, before any life-changing event--reception of the other Mysteries, for example--fasting may be observed. Especially when men or women make monastic vows is such a preparation made. Before ordination to any of the clerical ranks, too, a fast is prescribed [traditionally the "strict (or "black") fast"] not only for the one ordained, but the ordaining prelate, too, in "readiness" for making a commitment to a life of divine service. This surely adds a fitting dimension of sacredness to the role of teaching spiritual responsibility. As for summer and picnics and care-free days--these are but a fleeting glimpse of the ultimate enjoyment of an eternal celebration in store for us. Especially with all the health-consciousness that abounds, you can choose to take in food that will be healthy for your soul as well as for your body. If that does not whet your appetite for getting "ready", then you may resort to the prayer option mentioned in the article "A Movable Fast".


16 NEW STAR

June, 2010

Ecumenism, Collaboration Key for Middle East Pre-Synodal Council Prepares for October Assembly VATICAN CITY, (Zenit.org).- The pre-synodal council for the Special Assembly for the Middle East is underlining the urgency of a convinced ecumenical commitment and respectful collaboration with Jews and Muslims. The third meeting of the council for the Middle East of the General Secretariat of the Synod of Bishops was held April 23-24 in Rome. "The objective of the Special Assembly for the Middle East is twofold: to confirm and reinforce Christians in their identity through the Word of God and the sacraments, and to revive ecclesial communion between the particular Churches, so that they can offer a genuine Christian witness, in contact with the other Churches and ecclesial communities." Quoting St. John's Gospel, the communiqué added: "Hence the urgency of a convinced ecumenical commitment, 'that all may be one, so that the world will believe.'" It pointed out that, "despite the difficulties of the present moment," the Church in the Middle East, "trusting in Divine Providence, remains confident in a future of peace, of justice and respectful collaboration with those belonging to Judaism and Islam, for the good of all the inhabitants of the region." In this preparatory meeting of the synod for the Middle East, which will be held October 10-24 in the Vatican, participants continued to fix the foundations for the reflection that will take place on different questions, among them the Christian witness in Muslimmajority societies. In this sense, the communiqué explained that "the future synod will also be a precious occasion to examine thoroughly the religious and social situation, to give Christians a clear vision of the meaning of their being active witnesses of Christ, in the context of societies of Muslim majority." It added, "An attempt will be made, therefore, to proceed to a reflection on the present situation, not easy given the conflicts and instability which cause the exodus of the population, including not a few Christians." The members of the pre-synodal council highlighted the "joy and gratitude" with which they received the invitation to participate in the Eucharistic Celebration presided over by Benedict XVI in Nicosia, during his June 4-6 trip to Cyprus.

Priests: Remain Faithful to Vocation, Practice Asceticism VATICAN CITY (VIS) - Benedict XVI addressed the faithful gathered in St. Peter's Square, and quoted the theme of this year's World Day, "witness awakens vocations", noting how it is "closely linked to the life and mission of priests and of consecrated persons. "The first form of witness that awakens vocations is prayer", he added, calling on parents to pray that "their children's hearts may open to listening to the Good Shepherd", because He alone "protects His flock with immense tenderness and defends it from evil, and in Him alone can the faithful place their absolute trust". The Holy Father continued: "I particularly encourage ordained ministers, stimulated by the Year for Priests, to feel a commitment 'to interior renewal for the sake of a stronger and more incisive witness to the Gospel in today's world'; to remember that the priest 'continues the work of redemption on earth'; to remain 'completely faithful to their vocation and mission through the practice of an austere asceticism': to make themselves available for listening and forgiveness; to undertake the Christian formation of the people entrusted to their care; and to cultivate 'priestly fraternity'".

During the celebration the Pope will distribute the Instrumentum laboris of the synod to the pastors of the Mideast Churches. The communiqué explained that the two-day meeting was attended by all the members of the pre-synodal council for the Special Assembly for the Middle East except for Cardinal EMMANUEL III (Delly), Chaldean Patriarch of Babylon, Iraq. The secretary-general of the Synod of Bishops, Archbishop Nikola Eterovic, opened the meeting. Other members of the council gave addresses on the ecclesial situation in the socio-political context of the regions of the Middle East. As well, the council worked on an outline of the Instrumentum laboris, the assembly's working document. The members worked to integrate the various contributions of the Eastern Churches, the episcopal conferences, the Vatican dicasteries and several religious institutions into an "organic scheme." "Once written in its definitive form," the scheme "will serve the Synodal Fathers as a study document and order of the day for the debate in the Synod Hall," explained the communiqué. Thirteen ecclesiastical authorities form part of the pre-synodal council. These include: Maronite Patriarch NASRALLAH (Sfeir), of Antioch, Lebanon; Cardinal Ivan Dias, prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples; and Cardinal Walter Kasper, president of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity. The council also includes: Cardinal Jean-Louis Tauran, president of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue; Cardinal Leonardo Sandri, prefect of the Congregation for Eastern Churches; Patriarch ANTONIOS (Naguib), of Alexandria of the Copts, Egypt; Patriarch IGNACE YOUSSIF III (Younan), of Antioch of the Syrians, Lebanon; Patriarch GREGORIOS III (Laham), of Antioch for the Melkites; Patriarch NERSES BEDROS XIX (Tarmouni), of Cilicia of the Armenians, Lebanon; Archbishop Fouad Twal, Latin patriarch of Jerusalem; Archbishop RAMZI (Garmou), Archbishop of Teheran of the Chaldeans and president of the Iranian Episcopal Conference; Bishop Luigi Padovese, president of the Turkish Episcopal Conference and apostolic vicar of Anatolia; and Patriarch EMMANUEL

Appointments for the Synodal Assembly on the Middle East VATICAN CITY, (VIS) - In view of the Special Assembly of the Synod of Bishops for the Middle East, due to take place in the Vatican from October 10 to 24 on the theme "The Catholic Church in the Middle East: Communion and Witness. 'The whole group of those who believed were of one heart and soul'", the Holy Father appointed: ❖ His Beatitude NASRALLAH PIERRE (Sfeir), Patriarch of Antioch of the Maronites, Lebanon, as president delegate ad honorem. ❖ His Beatitude EMMANUEL III (Delly), Patriarch of Babylon of the Chaldeans, Iraq, as president delegate ad honorem. ❖ Cardinal Leonardo Sandri, prefect of the Congregation for the Oriental Churches, as president delegate. ❖ His Beatitude IGNACE YOUSSIF III (Younan), Patriarch of Antioch of the Syrians, Lebanon, as president delegate. ❖ His Beatitude ANTONIOS (Naguib), Patriarch of Alexandria of the Copts, Egypt, as relator general. ❖ Archbishop JOSEPH (Soueif) of Cyprus of the Maronites, as special secretary. ❖ Bishop KYRILLOS (William), of Assiut, Lycopolis of the Copts, Egypt, as a member of the Special Council for Africa of the General Secretariat of the Synod of Bishops.

III (Delly). The synod's theme is "The Catholic Church in the Middle East: Communion and Witness. 'Now the company of those who believed were of one heart and soul' (Acts 4: 32)."

Pope Notes What's New in "New" Commandment TURIN, Italy, (Zenit.org).- In the Old Testament, God and total love, which knows already gave the commandment to love, so what how to overcome all obstamakes Christ's "new commandment" something new? cles." It is if we are united to Benedict XVI answered this question in Turin during a one-day trip to the city. Christ that we can truly love "What is new is precisely this 'loving as Jesus in this world, the Holy Father loved,'" he explained. "The Old Testament did not give affirmed. "Loving others as Jesus any model of love but only formulated the precept to love. Jesus, however, gave Himself to us as model and loved us is possible only with that strength that is source of love. This is a love without limits, universal, communicated to us in our relationship with Him, able to transform all the negative circumstances and especially in the Eucharist, in which his Sacrifice of all the obstacles into occasions for progress in love. love that generated love is made present in a real way," he said. [...] In his homily, he reflected on a passage of Revela"Giving us the new commandment, Jesus asks us to live His own love, tion. "He who sits upon the says: 'Be-hold, I make which is the truly credJesus...gave Himself to us as model throne all things new.'" ible, eloquent and effiand source of love. This is a love "The first absolutely new cacious sign that thing realized by God was announces to the world without limits, universal, able to the Kingdom of God." Jesus' resurrection, His transform all the negative The Pope acknowlheavenly glorification," the circumstances and all the obstacles Pope said. "It is the beginedged that with mere human strength, we are ning of a whole series of into occasions for progress in love. 'new things' in which we also "weak and limited." "There is always a have a share. 'New things' resistance to love in us and in our existence, there are are a world full of joy, in which there are no more sufmany difficulties that provoke divisions, resentment fering and destruction, there is no rancor and hate, but and rancor," he said. "But the Lord promised us to be only the love that comes from God and transforms present in our life, making us capable of this generous everything."


NEW STAR

June, 2010

Days of Russian Culture and Spirituality in Vatican VATICAN CITY, (VIS) - In the Holy See Press Office, Archbishop Gianfran-co Ravasi, president of the Pontifical Council for Culture, described two initiatives on 19 and 20 May: the "Days of Russian Culture and Spirituality in the Vatican", and a concert in honor of Benedict XVI. The events promoted by the Patri-archate of Moscow, the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, and the Pontifical Council for Culture. Archbishop Ravasi explained how between 14 and 20 May, Archbishop HILARION of Volokolamsk, president of the Department for External Church Affairs of the Patriarchate of Moscow, headed a delegation as it visited various Italian cities: Ravenna, Milan, Turin, Bologna and Rome. In Rome on the evening of May 19, Archbishop Hilarion inaugurated a photographic exhibition by Valdimir Chodakov on the Russian Orthodox Church today. He also attended a symposium on the theme: "Orthodox and Catholics in Europe today. The Christian roots and the shared cultural heritage of East and West". Cardinal Walter Kasper, president of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, and Archbishop Ravasi are also participated in the symposium.

On May 20, Archbishop Hilarion presided at the divine liturgy in Rome's Russian Orthodox church of St. Catherine Martyr.. The same evening, the Russian national orchestra and the synodal choir of Moscow gave a concert in honor of the Pope. The concert, promoted by Kirill I, Patriarch of Moscow and All Russia, was held in the Vatican's Paul VI Hall.

Aide: Music Helps CatholicOrthodox Dialogue Observes Harmony Between Church Values VATICAN CITY, (Zenit.org).- Music has played a crucial role in relations between Catholics and Orthodox, says a Vatican spokesman. Jesuit Father Federico Lombardi, director of the Vatican press office, noted that these relations took a step forward after leaders of the Russian Orthodox Church presented a concert in Rome. The musical event was presented Thursday in the Vatican as a gift from Patriarch Kirill of Moscow and All Russia to Benedict XVI on the occasion of the 5th anniversary of his Pontificate as well as his 83rd birthday.

17

Works of great Slavic composers of the 19th and 20th centuries were performed in the concert. The highlight of the event was the interpretation of the "Song of the Ascension," composed by Archbishop HILARION (Alfeyev) of Volokolamsk, chairman of the Department of External Affairs of the Moscow Patriarchate.

. Pope Benedict said: "There is, in fact, a profound original bond, between Russian music and liturgical singing: In the liturgy and from the liturgy is unleashed and begins, to a great extent, the artistic creativity of [Slavic] musicians to create masterpieces that merit being better known in the Western world. Today we have had the joy of hearing passages of great artists of the 19th and 20th Centuries, such as Mussorgsky and RimskyKorsakov, Tchaikovsky and Rachmaninoff. These composers, in particular the latter, have been able to take recourse to the musical-liturgical patrimony of the [liturgical] tradition, elaborating it again and harmonizing it with musical motifs and experiences of the West and closer to modernity. In this line, I believe, should also be situated the work of Metropolitan Hilarion."

heirarchs--of two Churches, in two countries, in two eras--share A Tale of Two “Philarets” Two a name and viewpoints that overlap each other, seeking one Truth:

Metropolitan Philaret: It's Time to Take a Step Toward Unity VATICAN CITY, (Zenit.org).- The time is now for the Orthodox and Catholic Churches to take a step toward unity, and for Benedict XVI and the Orthodox patriarch of Moscow to meet, says the Patriarchal Exarch of All Belarus. Metropolitan PHILARET of Minsk and Sluck said this at the international conference held in Rome on "The Poor Are the Precious Treasure of the Church: Orthodox and Catholics Together on the Path of Charity." During the conference, which was promoted by the Sant'Egidio Community, participants reflected on the reception of the most frail in our societies, the testimony of the Fathers of the Church, and the challenges dictated by new social problems. According to Metropolitan Philaret, the time has come to take decisive steps toward unity, reported the country's Catholic news service. The Orthodox leader added that both Churches seek to establish full unity, and stressed that he has come to this conclusion based on the fraternal dialogue and the meetings that they have held with representatives of the Catholic Church. If Benedict XVI and Orthodox Patriarch KIRILL of Moscow and All Russia were to meet, it would be a first for the two pastors of Rome and Moscow. Metropolitan Philaret's statements coincide with the announcement of the "Days of Russian Culture and Spirituality in the Vatican,"

Philaret of New York, 1903-1985

held May 19-20, and ulminated with a concert offered to Benedict XVI by Kirill I. The musical event included compositions of Metropolitan HILARION of Volokolamsk, president of the Department for Foreign Relations of the Patriarchy of Moscow. Metropolitan Philaret visited the Holy Shroud of Turin and Cardinal Severino Poletto, archbishop of Turin. "The impression is so profound that one cannot express the joy one feels," commented the Orthodox representative after seeing the Shroud. Metropolitan Philaret, in this post since 1978, received the recognition of "Hero of Belarus" in 2006, by decision of president Alexander Lukashenko, in recognition of the service to the spirituality of his country. Jesús Colina

It is self-evident, however, that sincere Christians who are Roman Catholics, or Lutherans, or members, of other nonOrthodox confessions, cannot be termed renegades or hereticsi.e. those who knowingly pervert the truth… They have been born and raised and are living according to the creed which they have inherited, just as do the majority of [you] who are Orthodox; in their lives there has not been a moment of personal and conscious renunciation of Orthodoxy. The Lord, ‘Who will have all men to be saved’ (I Tim. 2:4) and ‘Who enlightens every man born into the world’ (Jn. 1.43), undoubtedly is leading them also towards salvation in His own way.” Philaret, Metropolitan of New York [Born George Nikolaevich Voznesensky in the city of Kursk in 1903, he emigrated in 1920 with his family to Harbin, China, to escape the horrors of the Bolshevik Revolution. After the death of his mother, his father received the monastic tonsure and was consecrated Bishop of Hailar].


18

NEW STAR

June, 2010

Remembrance Day, Rather than Victory Day, Commemorated in Lviv

O

n May 8, 2010, a commemoration of the victims of WWII was held at the Yaniv cemetery in Lviv. Since 2005 the Commission of the UGCC on Peace and Justice in cooperation with the Commission for Promoting Christian Unity annually organizes an event to put in order burial plots and hold an inter-religious prayer prayer for the dead at the place of the former Yaniv concentration camp and in two places of the Yaniv cemetery, namely, at the burial place of German captives and near the memorial sign for the perished civilians of Lviv. The purpose of the event is to honor the painful war years by a minute of silence and through a joint appeal to God, and to place the honor the "memory" instead of the "victory" of the war in order to reconcile people, generations, and nations. "Here are buried somebody's children, parents, neighbors--people of different nationalities and reli-

gions. With prayer we want to honor the memory of the victims, bless the future, and obtain God's grace so that we may never repeat this horror," said the head of Commission on Peace and Justice Lesia Kovalenko, who came to the event with her one-year-old daughter Nika (which is Greek for victory)--the youngest participant of Remembrance Day. During the joint prayer service Fr Mykhailo Dymyd, director of the Institute of Canon Law of the Ukrainian Catholic University, stated: "For us, Christians, the most important and, at the same time, the hardest part is to reconcile our memory--our personal, domestic,

public, national, and universal memory. We see in different nations of Europe and the world that it is possible. Because, whether among the winners or the defeated, both sides are always guilty in every conflict. We need to acknowledge the errors and sins in order to be free from the past and offer others apologies and peace." In the action of the Day of Remembrance of all the victims of WWII representatives of different confessions of Lviv: the Greek Catholic and Roman Catholic Churches in Ukraine, the Apostolic, Lutheran, and Gethsemane Evangelical Lutheran churches, and the Church of the Living Word participated. Also, as a member of the organization of Progressive Judaism and a bishop of the Church of Christians of Evangelical Faith took part in the event. Thus, on this day at the Yaniv cemetery solemn prayers in the Ukrainian and Armenian languages and melodious benediction in Yiddish were heard. Representatives of the Ukrainian Orthodox Church-Kyivan Patriarchate, Ukrainian Orthodox Church-Moscow Patriarchate, and the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church were invited, but none of them was present for the ecumenical prayer. Every memorial service ended with a minute of silence and with laying flowers and candles on the graves of the deceased. The participants also honored the burial place of members of the Ukrainian Insurgent Army (UPA), where they jointly prayed and singed "Christ is Risen!" In the opinion of the organizers and participants of the event, only by remembering all the victims of different wars will the public and political tension surrounding the 65th anniversary of World War II be eased. Information Department of the UGCC

The following prayer, prepared by Bishop RICHARD (Seminack), may be appropriate for this occasion:

A

Prayer in Memory of the Spiritual Heroes of Ukraine

lmighty and heavenly Father, we raise our minds and hearts at this moment to place ourselves in Your presence. In Your eternal moment we find the lives and hearts of all those who have fought for justice and religious freedom. In that moment exists Your watchful eye and everlasting love. It is through Your eternal love that so many men and women through the ages have had the courage to stand upright and fight for Your name and the rights of people of all ages. We, Ukrainians, keep in special regard those who have fought throughout the history of Ukraine for the sake of goodness and justice. Eternal Father! The history of Ukrainian people is full of martyrs and those who have stained the pages of history with saintly blood. Let them serve as examples of piety and devotion to the cause of everything that is holy and just. Allow us to participate in that sacred moment with inspirations of love for these people who have given much of themselves so that inhumanities will not prevail in the land of Sheptyt-sky, Slypiyj and the martyrs of Ukraine. We ask this in the name of Your only begotten holy One who reigns forever with the Mother of God in the hearts of Your true belivers.

Russian Orthodox Warn Against Glorifying Stalin Decries Presence of Leader's Image on Victory Day MOSCOW, (Zenit.org).- As Russians prepared to celebrate the 65th anniversary of the defeat of Nazi Germany over the weekend, the Orthodox Patriarchate of Moscow expressed concerns regarding what its sees as the "glorification" of Josef Stalin. Russia celebrated the Day of Victory, during which soldiers from the three allied countries of World War II--Britain, France and the United States--marched in Moscow's Red Square together with troops from Russia and a honor guard from Poland. The annual celebration, which marks the victory of what the Russians call the Great Patriotic War, was marred this year with controversy over the presence of posters of Stalin put on display in Moscow by the Communist party, and with the support of the city's mayor, Yury Luzhkov. Stalin is remembered in Russia for his many brutalities, including the process of industrialization and collectivization that resulted in food shortages, and the mass executions and labor camps. But, he is also remembered for defeating Hitler. The presence of Stalin's image as part of the Victory Day celebrations made the Orthodox Church

uneasy, as reported by the Russian news agency Interfax. According to the agency, the Orthodox Patriarchate's Department of External Relations sent a letter to the newspaper Zavtra on behalf of Metropolitan Hilarion Alfeyev, in which it stated that "no achievement of the Soviet Union, including the victory over Fascism, can justify Stalin's crimes." "Under Stalin's regime an inhuman system was established and nothing can justify it--not industrialization, or the atomic bomb, or the safeguarding of the borders, or the victory in the Great Patriotic War --because it was not Stalin's personal merit, but the conquest of our multi-national people," the letter added. Stalin's regime "was based on terror, coercion, the suppression of the person, deceit and false denunciations," the note continued. "This regime was devouring itself, when the torturers themselves became victims. "The glorification of the unbelieving and of their methods of government of the country cannot consolidate the peoples of historic Russia. On the con-

trary, it only separates our communities." Moreover, the letter questions Stalin's role in World War II: "Several competent historians believe that it was Stalin who was to blame for all the incalculable losses suffered by this country, by sacrificing millions of lives of our citizens for victory, due to the irrational internal policy before the War." It also asserted that it was Stalin's policy that put a "time bomb" between the Russian territories, "by remaking them according to his will, creating artificial borders between the Soviet Republics." "As a result of this policy of Stalin, we now gather the fruits of extremism, nationalism and xenophobia," added the letter. The Orthodox Church wasn't the only one speaking out against Stalin. President Dmitri Medvedev said in remarks that "Stalin committed massive crimes against his own people. Despite how hard he worked and the successes achieved under his leadership, what he did to his own people cannot be forgiven." Inma Ă lvarez


NEW STAR

June, 2010

19

continued from page 11

Information for “Bulletin Board” is taken from parish bulletins--sent by mail to: NEW STAR (BB) 2245 W RICE ST CHICAGO, IL 60622 --or to: NewStarNews@aol.com.

Palm Sunday--March 28 this year--His Grace, Bishop RICHARD made a pastoral visitation to the Nativity of the Mother of God Parish in Palos Park, Illinois. After the Divine Liturgy there was time for the parishioners to spend time with their Chief Shepherd and a time for the entire parish to realize the paternal blessings of the visit. His Grace was welcomed to the parish in behalf of all parishioners--of all age groups and from old-timers and new-comers alike.

chuk--these changes did not have a major effect on UCU operations, except one MA program, which had to be cancelled. Currently UCU is an accredited institution of higher learning in Ukraine, issuing diplomas recognized by the state. Ad expirementum, UCU is implementing the Licentiate of Sacred Theology (STL) program, a necessary step towards a future Doctorate of Sacred Theology. UCU, the National University of "Kyiv Mohyla Academy", Lviv National University and other major Universities in Ukraine form a University consortium. This consortium created a concept of University autonomy, and submitted it for governmental review. However, the previous president of Ukraine, Victor Yuschenko, did not approve it, making it now more difficult to get approval. Mr Marynowych noted that UCU students do not have to reveal to the University administration to which particular Church they belong. Thus, UCU has Catholic and Orthodox students. Finally, Mr Marynowych shared his vision on perspectives of Church Unity in

Ukraine. In general, the principle is: one people of God on the hills of Kyiv. Many important steps towards unity were taken during the last five years. The process of Ukrainization has started in the Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate). which caused the recall of Archimandritc Kiril Hovorun. However, one should acknowledge that a vision of Church Unity is an achievement of intellectual elites. They foresee such a model of a Church united in Ukraine, which would allow full communion of the local churches in Ukraine without losing their connection to their respective centers-Rome, Constantinople (Istanbul), or Moscow. It is obvious that much has to be done to bring Church unity to Ukraine, but Mr Marynowych emphasized that "we have to believe firmly in what we are trying to accomplish, and relying on God in prayer, continue our work on each and every level to bring unity to the Christian Churches in Ukraine" The interview was conducted by Nazar Sloboda

Mother's Day Lunch was planned to follow the Liturgy at St Andrew the Apostle in Sacramento, California. A unique schedule was established to vary the types of food brought: Those with last names beginning with A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, or K were to bring salads; L, M, N, O, P, Q, R, or S, brought meat. Finally--names beginning with T, U, V, W, X, Y, or Z were to bring sweets. [Obviously no "mother" of the parish was consulted, unless those with names beginning with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9 were to bring the vegetables--but were inadvertenly omitted from the list. ed]

A young man hired by a supermarket, reported for his first day of work. The manager greeted him with a warm handshake and a smile, gave him a broom and said, "Your first job will be to sweep out the store." "But I'm a college graduate," the young man replied indignantly. "Oh, I'm sorry. I didn't know that," replied the manager. "Here, give me that broom back. I'll show you how." ~~or~~ The young lady was undergoing her first professional manicure. Merely as a point of interest, the manicurist mentioned that her nails were splitting. She said nothing more. Concerned that the procedure might be the cause of damage, she decided to check things out with her doctor. She matter-of-factly asked: “Doctor, should I file my nails?” He glanced up and said in a reassuring voice: “No,. you can just throw them away, like everyone else.”

THE FIVE CHANGES

These two photos of "A Chromey Still Life" at first glance seem identical--yet by paying a bit of attention to details, it should be easy for you to spot five differences between them. This is inconsequential, however, many times in our lives, paying attention to details may mean a great deal, depending upon the circumstances. This is just an exercise in being aware of "little things" so that when "big things" confront us, we've had some experience in noticing things around us.

The nut on the pair of pliers has been moved; The scissors’ finger rest is reversed; The fork tines are shorter; The can opener handle is longer (the hole has not been moved); and the direction of part of the strands of twine is changed.

Find Five Differences


20

NEW STAR

June, 2010

Ðóõîìèé ϳñò

A Movable Fast

³çàíò³éñüê³é êàòîëèöüê³é òðàäèö³¿ ìè äîòðèìóºìîñÿ ÷îòèðüîõ ïîñò³â. Á³ëüø³ñòü ç íàñ ò³ëüêè çíຠ³ áåðå ó÷àñòü Âåëèêîìó ïîñò³ ïåðåä Âåëèêîäèì. Àëå º òàêîæ ³íø³ ïîñòè, òàê³ ÿê: ϳñò гçäâà Õðèñòîâîãî, òàêîæ â³äîìèé ÿê Ïèëèï³âêa, ϳñò Óñïåíñüêèé òà ϳñò Àïîñòîë³â àáî Ïåòð³âêà. Ïåòð³âêà íå ìຠâèçíà÷åíó ïåâíó ê³ëüê³ñòü äí³â, ïðîòÿãîì ÿêèõ îñîáà ïîñòèòü. ³í ïî÷èíàºòüñÿ ó ïîíåä³ëîê ï³ñëÿ Íåä³ë³ Âñ³õ Ñâÿòèõ ³ çàê³í÷óºòüñÿ ³ç ñâÿòîì ñâÿòèõ Ïåòðà ³ Ïàâëà (29 ÷åðâíÿ). Çàëåæíî â³ä òîãî, êîëè âèïàäåº ñâÿòî Ïàñõè, âèçíà÷àºòñÿ ê³ëüê³ñòü äí³â ïîñòó, ÿê ïðàâèëî, íå ìåíøå 8 ³ íå á³ëüøå 42. Õî÷à äëÿ òèõ, õòî ñë³äóº çà Þë³àíñüêèì êàëåíäàðåì º ìîæëèâ³ñòü îìèíóòè ï³ñò ÷åðåç ï³çí³ äàòè Âåëèêîäíÿ. ϳñò Ñâ. Àïîñòîë³â, îäèí ç íàéñòàðøèõ Ïîñò³â â ³ñòî𳿠íàøî¿ Öåðêâè. Òðàäèö³ÿ öüîãî ïîñòó ïîõîäèòü â³ä Ñâ. Àôàíàñ³ÿ Âåëèêîãî († 373), ÿêèé ãîâîðèòü ïðî öå ó ñâîºìó ëèñò³ äî ³ìïåðàòîðà Êîíñòàíö³ÿ. Ïàïà Ëåâ I († 461), ÿêèé ïðîïîâ³äóâàâ ïðî öåé ï³ñò â ñâî¿é ïðîïîâ³ä³, ãîâîðèâ: «Ï³ñëÿ äîâãîãî ñâÿòà Ï'ÿòèäåñÿòíèö³ ï³ñò îñîáëèâî íåîáõ³äíèé, ùîá î÷èñòèòè íàø³ äóìêè ³ çðîáèòè íàñ ã³äíèìè îòðèìàòè Äàðè Ñâÿòîãî Äóõà... Òàêèì ÷èíîì, çâè÷àé áóâ ñòâîðåíèé ïîñòèòè ï³ñëÿ ðàä³ñíèõ äí³â, ïðîòÿãîì ÿêèõ ìè â³äçíà÷àëè âîñêðåñ³ííÿ òà âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäà íàøîãî, ³ ç³øåñòÿ Ñâÿòîãî Äóõà». Ñèìåîí Ñîëóíñüêèé († 1429) ïîÿñíþº ìåòó öîãî Ïîñòó òàêèì ÷èíîì: «Ï³ñò ñâ. Àïîñòîë³â ñïðàâåäëèâî âñòàíîâëåíèé íà ¿õíþ ÷åñòü, áî ÷åðåç íèõ ìè îòðèìàëè áåçë³÷ áëàã ³ äëÿ íàñ âîíè ñëóæàòü ÿê çðàçîê äî íàñë³äóâàííÿ... Îäèí òèæäåíü ï³ñëÿ ç³øåñòÿ Ñâÿòîãî Äóõà, â³äïîâ³äíî ç Àïîñòîëüñüêîþ êîíñòèòóö³þ, íàïèñàíî Êëèìåíòîì, ìè ñâÿòêóºìî, à ïîò³ì ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî òèæíÿ, ìè ïîñòèìî íà ÷åñòü ñâ. Àïîñòîë³â». Öåé ϳñò íå òàêèé ñòðîãèé, ÿê Âåëèêèé ï³ñò. Ñèíîä Ëüâîâà (1891) äîçâîëÿº ìîëî÷í³ ïðîäóêòè ó ïîíåä³ëîê, ñåðåäó ³ ï'ÿòíèöþ, à ì'ÿñî íà ³íø³ ÷îòèðè äí³ òèæäíÿ. Ïðîòå ï³ä ÷àñ öüîãî ïîñòó ìè òàêîæ çîáîâ'ÿçàí³ ìîëèòèñÿ ï'ÿòü «Îò÷å íàø» ³ ï'ÿòü «Áîãîðîäèöå ijâî» äî ³ ï³ñëÿ îá³äó òà âå÷åð³. ϳä ÷àñ ïîñòó áóäüòå âäÿ÷í³ Áîãîâ³, ùî Àïîñòîëè ñâ³ä÷èëè ïðî æèòòÿ Õðèñòîâå ³ âäÿ÷í³ Àïîñòîëàì çà ïåðåæèâàííÿ ìóê, êîëè ïðîâ³äàëè ëþäÿì ïðî Áîæå ñëîâî. ϳñò, à òàêîæ ìîëèòâà, ñïîâ³äü ³ æåðòâà ìàòåð³àëüíèõ ïîòðåá, êðàùå ãîòóº íàñ â³äçíà÷àòè ñâÿòî ÿêå â³í ïåðåäóº. Öå ïðèáëèæຠíàñ äî äóõîâî¿ äîñêîíàëîñò³, ãîòóº íàñ îòðèìóâàòè Ò³ëî ³ Êðîâ Õðèñòà ó ñâ. Ïðè÷àñòþ ³ ïðèíÿòè Ñâÿòîãî Äóõà â íàø³ì ñåðö³. Ìè âñ³ ïîêëèêàí³ áóòè Àïîñòîëàìè Õðèñòà ³ ïîâîäèòèñü, ÿê ñâ. Àïîñòîëè ïåðåä íàìè. Çàñòàíîâ³ìñÿ íàä æèòòÿì Õðèñòà ³ ðîçïîâñþäóæóéòå Éîãî Ñëîâî ó ñâî¿ì îòî÷åííþ. Ôèëèñ Ìóðèí Çàïàðàíþê

n the Byzantine Catholic tradition we observe four periods of fasting. Most of us are only familiar with and partake of the Great Fast before Pascha. The other three fasts are the Nativity Fast, also known as Philip's Fast; the Dormition Fast and the Apostles' Fast--or--the Fast of Peter. The Fast of Saints Peter and Paul has no specific number of days during which a person fasts. It begins on the Monday following All Saints Sunday and ends with the Feast of Saints Peter and Paul on June 29. Depending on when the Feast of Pascha falls will determine the number of days of the fast, usually no less than eight and no more than forty-two. Although for those who follow the Julian calendar there is the possibility of this fast being eradicated in a particular year because of the late date on which Pascha is celebrated. The Fast of Saints Peter and Paul is one of the oldest fasts in the history of our Church. The tradition of this fast dates back to St Athanasius the Great (†373) in his letter to Emperor Constance. Pope Leo I (†461) preached about this fast in his homilies saying "After the long feast of Pentecost, fasting is especially necessary to purify our thoughts and render us worthy to receive the Gifts of the Holy Spirit ... Therefore, the salutary custom was established of fasting after the joyful days during which we celebrated the resurrection and ascension of our Lord, and the coming of the Holy Spirit.''. Simeon of Thessalonica (†1429) explains the purpose of this fast in this manner: "The Fast of the Apostles is justly established in their honor, for through them we have received numerous benefits and for us they are exemplars and teachers of the fast ... For one week after the descent of the Holy Spirit, in accordance with the Apostolic Constitution composed by Clement, we celebrate, and then during the following week, we fast in honor of the Apostles." This Fast is not as restrictive as the Fast of Great Lent. The Synod of L'viv (1891) allows dairy products on Monday, Wednesday and Friday, and meat on the other four days of the week; however, it also states that we are obligated to pray five "Our Father's" and five "Hail Mary's" before and after the noon-day meal and supper. During this fast be thankful to God that the Apostles bore witness to Christ's life and to the Apostles for their endurance of persecutions while bringing the word of God to the people. Fasting, along with prayer, confession and sacrifice of material needs, prepares us to better celebrate the Feast it precedes. It brings us closer to a spiritual perfection, prepares us to receive the Body and Blood of Christ at communion and to receive the Holy Spirit into our hearts. We are all called to be Christ's Apostles and to do as the Apostles before us. Reflect on Christ's life and spread His word to those who surround us. Do you?

Ó

Bishop’s Chancery

I

Phyllis Muryn Zaparaniuk

Telephone: (773) 276-5080 fax: (773) 276-6799

OFFICE HOURS: Monday-Friday; 9:00 am--4:00 pm Central Time Zone

The Office is closed on all major Church Holy Days and National Civil Holidays

Coupon for non-parishioners. Parishioners: Pay your parish directly.

#

__________________________________________________ PLEASE

,

PRINT

ALL

INFORMATION

_____________________________________

(Apt/Space)

_____

Address

_______________________________

____

___________

City

State

ZIP Code®

Attach separate sheet to include additional information, if necessary Enclosed is $20.00 [] check; [] money order

mail to: Subscriptions; New Star 2245 W Rice Street Chicago, IL 60622-4858

Name

Canada: $30.00; Other Foreign: $40.00--in US funds [] MasterCard [] Visa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sixteen-digit account number:(security i code)

signature on card:

___/___

Gift ___ New___ Renew ___

MM/YY

I am not a member of a parish of St Nicholas Eparchy [ ]

expiration date

Give a subscription to NEW STAR! and/or subscribe for yourself~~

Subscribe to New Star now--for yourself, family and/or friends!

Electronic photos in JPEG format are preferable; hard copy photographs are returned only when a selfaddressed, postage-paid envelope is included. Mail subscription payments, address correction requests to: Published monthly with the permission and authority of His Grace, Bishop RICHARD (Seminack), by St Nicholas Publications, official publisher of the: St Nicholas Ukrainian Catholic Eparchy 2245 W Rice St Chicago IL 60622-4858 Address manuscripts to: Editor, New Star 2245 W. Rice St. Chicago IL 60622-4858 or:

ChurChatNewStar@cs.com [Eng] or: newstarua@esnucc.org [Ukr] All submisssions are subject to editing for style, content and/or length.

Circulation Department 2245 W Rice St. Chicago, IL 60622-4858 Permission is granted to reprint original material, acknowledging New Star (a courtesy copy is appreciated).

EDITORIAL BOARD AND CONTRIBUTORS: Fr John Lucas, Managing Editor Petro Rudka, Ukrainian Editor Fr James Karepin, OP Fr Denny Molitvy George Matwyshyn Serge Michaluk Olenka Pryma Nazar Sloboda Pani Barbara Wroblicky Phyllis Muryn Zaparaniuk

New Star June 2010  

Official Publication of Saint Nicholas Ukrainian Catholic Eparchy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you