Page 1

Bevrijding, hoe nu verder?

Je hebt in het vorige hoofdstuk

zich inderdaad overgaf, was het wel

gelezen dat vanaf D-day de Duitsers

duidelijk dat heel Nederland nu echt

steeds verder terug werden gedreven.

vrij was.

Ook heb je gelezen over de zware Hongerwinter. Na die winter ging het

Conferentie van Potsdam

voor Nederland alleen maar beter. Niet

Zoals je misschien nu al weet werden

alleen het zuiden werd bevrijd maar

de landen die Duitsland had veroverd

ook het noorden was op 5 mei officieel

bevrijd door de geallieerden

bevrijd. Op 6 mei gaven de Duitse

(Engeland, Amerika en Rusland). De

legerleiders zich over aan de Rusland.

landen die aan het westen van

De grote leider Adolf Hitler had op 30

Duitsland liggen, werden bevrijd door

april 1945 zelfmoord gepleegd. Hij

Canada en Amerika en de landen in

zag al dat hij geen kans meer had.

het oosten door Rusland. Ook

De meeste mensen waren opgelucht,

Engeland en Frankrijk hadden een

maar je kunt je voorstellen dat er na

grote rol in de bevrijding. Doordat er

zo’n gruwelijke oorlog niet veel meer

in Duitsland geen echte leider meer

over was van Duitsland. Dat geldt

was werd ook Duitsland verdeeld.

trouwens niet alleen voor Duitsland

Tijdens de Conferentie van Potsdam

hoor, alle landen die tot het Duitse rijk

werd besloten wat er met Duitsland

behoorde hadden het moeilijk.

moest gebeuren. De leiders van Engeland, Rusland en Amerika

Bevrijding in Nederland

kwamen bijeen. Duitsland werd in vier

Het zuiden was al bevrijd voor de

vlakken verdeeld. Ook de hoofdstad,

winter begon. Je zult je wel afvragen

Berlijn, werd verdeeld in vier vlakken.

waarom het dan zo lang geduurd heeft

De stad ligt middenin in het Russische

dat het noorden bevrijd werd. Dit

deel, maar Amerika, Frankrijk en

komt in de eerste plaats door de zware

Engeland vonden niet dat Rusland

Hongerwinter. De geallieerden konden

recht had op de hele stad.

door het weer niet meer verder. Het was koud en er was bijna geen eten. Daarom moesten de geallieerden wachten tot het voorjaar. Een andere reden was dat Hitler niet wilde dat Nederland bevrijd werd. In het voorjaar trokken de geallieerden verder. Eerst staken ze de Rijn over, naar het oosten. Zo konden ze sneller in Duitsland komen. Toen Duitsland

Zo werd Duistland verdeeld na de oorlog.


heel belangrijk. Dit conflict is nu bekend als de Koude Oorlog. Dit was Atoombommen in Japan

vooral te merken in Berlijn en

De oorlog in Europa was nu afgelopen,

natuurlijk de rest van Duitsland.

maar ergens anders op de wereld

Duitsland bestond nu eigenlijk uit

speelde de oorlog nog door. Tijdens

twee verschillende landen. Je had het

de oorlog heeft Japan zich er ook mee

westen, dit werd ook wel het

bemoeid. Zoals je nu al weet hadden

Bondsrepubliek Duitsland genoemd.

de Japanners tijdens de oorlog veel

Hier was het leven goed. Er was

landen veroverd in Azië. Amerika had

genoeg te eten en veel werkelozen

al een paar keer geprobeerd om de

kregen weer werk. In het oosten was

Japanners te stoppen, maar steeds

dit minder het geval. Daar werd de

zonder succes. Na de conferentie in

DDR opgericht door Rusland. Dit was

Potsdam was er ook een afspraak

een communistische regering en veel

gemaakt over Japan. Als Japan zich

mensen vonden het idee van het

niet over zou geven, zou heel Japan

westen veel fijner. Daarom besloten

verwoest worden. Het begon met een

vooral veel mensen uit Oost-Berlijn

paar bombardementen waar een paar

naar West-Berlijn te vluchten.

doden vielen. Daar was Japan niet erg van onder de indruk. Daarom besloot

De Berlijnse muur

Amerika om de net ontwikkelde

Natuurlijk was de DDR woedend. Het

atoombom te gebruiken. Op 6

was niet de bedoeling dat iedereen nu

augustus werd de eerste bom op

naar het Westen zou vluchten! Om dit

Hiroshima gegooid en op 9 augustus

te voorkomen besloot de regering van

was Nagasaki aan de beurt. Door de

Oost-Berlijn een grens te trekken

atoombommen zijn er meer dan

tussen het westen en het oosten. Deze

300.000 mensen overleden. Japan had

grens werd versterkt door een muur

geen andere keus dan zich over te

die gebouwd werd in de nacht van 12

geven.

op 13 augustus 1961. Deze muur staat ook wel bekend al de Berlijnse

Verdeling in Duitsland

muur. Het was vanaf nu dus verboden

In Duitsland leek het ondertussen

om van oost van west te gaan.

goed geregeld. Toch bleek het niet

Wanneer mensen toch probeerden om

helemaal soepel te gaan. Het leven in

over te steken, werden ze gewoon

het westen was veel beter dan in het

neergeschoten. Er waren in de muur

oosten. Amerika, Frankrijk en

slechts een paar doorgangen. Zo

Engeland gingen meer samenwerken.

konden toeristen van West – Berlijn wel

Alle drie de landen waren

naar het oosten toe.

kapitalistisch. Rusland daarentegen

Veel Oost – Berlijners trokken het niet

had een hele andere manier van

meer en wilden heel graag naar het

regeren. Daar was het communisme

westen toe. Vaak hadden zij als reden


dat ze daar familie hebben wonen of

wachten. Sommige mensen hadden

dat ze daar meer kans hadden op een

elkaar 28 jaar lang niet gezien. De

goede baan. Op de meest gekke

vreugde was, zoals je je misschien

manieren probeerden mensen van

kunt voorstellen, erg groot!

oost naar west te komen. Zo werden er auto’s ontworpen waar mensen zich in konden verschuilen. Of mensen probeerde via hun huis met een katrol naar de overkant te komen. De val van de muur 28 jaar is de muur een grens geweest tussen Oost- en West-Berlijn. Op 9 november 1989 besloot een van de partijleiders van de DDR dat alle OostBerlijners de muur over mochten. De mensen vonden het toch wat onwerkelijk. Mochten ze nou zomaar de muur over? Al snel waren bouwvakkers bezig om het beton aan de grond gelijk te maken. Aan de andere kant van de muur stonden vrienden en familie elkaar op te

De val van de Berlijnse muur. De mensen van het oosten en westen zien elkaar na jaren weer.

Bevrijding, hoe nu verder?  

Na de Tweede Wereldoorlog