ESKÜVŐI KÉZIKÖNYV 2023 - BUDAPEST XV. ÉVFOLYAM 2. LAPSZÁM

Page 82

A MENYEGZŐTŐL A CSALÁDTERVEZÉSIG 2023 BUDAPEST

Kedves

MENYASSZONY ÉS VŐLEGÉNY!

Érdemes az első pillanattól naplót vezetni. Sok kellemetlenségtől menthet meg és követhetővé válik a szertatás menete. Többek közt ehhez is találnak segítséget ebben a Kézikönyvben, melyet igyekeztünk témákra bontani, hogy még egyszerűbb legyen Önöknek a szervezés és az elintézendők összeírása, jegyzetelése.

Reméljük, hogy az itt található információkat hasznosan tudják majd felhasználni a későbbiekben is! Bízunk abban, hogy elteszik ezt a kiskönyvet, és mint emlékkönyv az évek múltával is csak kellemes emlékeket idéz fel az Önök részére.

Eredményes szervezést, és sok boldogságot kívánunk!

JEGYZÉK 9 Köszöntő Tartalomjegyzék Házasságkötés A jegygyűrű és a gyöngy története A fenntartható, zöld esküvő Hogyan válassz esküvői ruhát Jótanácsok, hogy az esküvő valóban felejthetetlen élmény A jegyesfotózás és az esküvői fotós kiválasztása A legény- és leánybúcsúról Az Unplagged esküvő A virágkötészet története Közös társunk az egészség Tökéletes frizura Anyakönyvi hivatalok Esküvői naplóm, jegyzeteim Impresszum 3 9 10 28 40 54 67 84 92 96 98 102 108 115 124 130
Tartalom

Házasságkötés

A házasság az arra kijelölt állami hatóság előtt személyesen tett és kölcsönösen kifejezett nyilatkozattal létrejövő kötelék, amely a Polgári Törvénykönyvben

meghatározott személyi és vagyoni joghatásokkal jár.

Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő

házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy

egymással házasságot kötnek.

A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében, az erre rendelt, hivatalos helységben, indokolt esetben a jegyző engedélye alapján, a házasságkötő termen kívül is megköthető. A házasságkötés nyilvános, ettől a házasulók kérésére el lehet térni. 2009. július 1. napjától két egynemű fél bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíthet.

A feltételekről, az eljárás rendjéről az anyakönyvvezetőknél tájékozódjanak.

UN. „AMERIKAI

ESKÜVŐKRE” IS VAN LEHETŐSÉG.

Mit is jelent ez? Előzetes enge-

délyekkel, de csak a területileg

illetékes anyakönyvvezető közre-

működésével jöhet létre. Minden

esetben kötelesek az anyakönyv-

vezetőt a helyszínre vinni és visz-

szaszállítani (anyakönyvvezető

védelme, településenként

eltérhet), továbbá a helyszínen a

szertartáshoz megfelelő körülmé-

nyekről gondoskodni kell, a hely-

színt üzemeltető/fenntartó írásos

engedélye is szükséges lehet.

10

A HÁZASSÁGKÖTÉS SZEMÉLYES JOG

A házasságkötési szándékot minden esetben személyesen és együttesen, mindkét fél megjelenésével kell bejelenteni, annak a településnek az anyakönyvvezetőjénél, amelyet az esküvő helyszínéül választottak.

Ennek megfelelően a házasságkötési szándékot a következő módon kell bejelenteni:

1. a házasulók személyes megjelenésével

2. érvényes személyigazolvánnyal (személyes

Az anyakönyvvezető a házassági eljárás során az alábbiakat vizsgálja:

1. személyazonosságot

2. állampolgárságot (az állampolgárság meg-határozza az ember személyi

állapotát: magyar állampolgárra, magyar hatósági eljárásban a magyar szabályok vonatkoznak, abban az esetben is, ha a házasulandók közül egyikőjük kettős állampolgár és ebből az egyik magyar.)

3. cselekvőképességet, nagykorúságot

4. a Polgárjogi Törvénykönyvben leírt rokonsági fokot

5. a házasulók családi állapotát az anyakönyvvezető ellenőrzi

azonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, Magyarországon lakó magyar állampolgár bejelentheti érvényes magyar útlevéllel a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal; a 2001. január 1-től kiállított vezetői engedély

csupán személyazonosságot igazol, a házasságkötés bejelentésénél az elfogadható a magyar

állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 10 § (3) bekezdése alapján: *(3) A személyadat- és

lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok magyar állampolgárságát.

Az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény a jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napos várakozási időt ír elő, emellett

az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott napokon házasság nem köthető.

11

3. elvált, özvegy családi állapotát igazoló anyakönyvi okirattal, vagy jogerős bontóperes ítélet bemutatásával (nőtlen, hajadon családi állapot esetén az anyakönyvvezető igazolja a családi állapotot). Minden házasuló családi állapotát ellenőrzik az anyakönyvvezetők.

A 16 éven aluli személyek nem köthetnek házasságot, 16 éven felüli kiskorú csak az illetékes gyámhatóság előzetes engedélye alapján.

A házasságkötési szándék bejelentését jegyzőkönyvbe kell foglalni. Ez a jegyzőkönyv lesz később a házassági bejegyzés anyakönyvi alapirata.

A jegyzőkönyv a kiállítástól számított egy évig érvényes, ebből következik, hogy a házasságkötési szándékot egy évvel korábban be lehet jelenteni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény a jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napos várakozási időt ír elő, az anyakönyvi eljárásról szóló törvény alapján munkaszüneti napon házasság nem köthető.

A házassági szándék bejelentésének napjától számított egy éves időszakban kell olyan

időpontot találni, amit a hivatal is tud biztosítani és az ifjú párnak is megfelel. A 30 napos várakozási idő alól, indokolt esetben felmentést adhat a jegyző. A felmentés indokát, hitelt érdemlően kell igazolni.

A házasságkötés előtti kötelező várakozási

idő alóli kérelmet írásban kell benyújtani, amelyet mindkét házasulónak alá kell írnia.

Az eljárás illetékmentes, az anyakönyvvezetőnek kell benyújtani a kérelmet. Közeli

halállal fenyegető esetekben tájékoztatásért

keresse az anyakönyvvezetőt.

14

AMIKOR KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR AZ EGYIK FÉL

Gyakran előfordul, hogy külföldi állampolgár kíván házasságot kötni, ilyenkor feltétlenül

keresse az anyakönyvvezetőt, aki a körülmények felmérése után személyre szólóan ad tájékoztatást.

Miután a nemzetközi szerződések, az okiratok különböző hitelesítését is megkívánják (diplomáciai felülhitelesítését, apostille)

külföldi állampolgárral kötendő házassága

esetén, feltétlenül keresse meg az anyakönyvvezetőt!

A külföldi házasulónak nyilatkoznia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs.

Ezen túl igazolnia kell a születési anyakönyvi okirattal az anyakönyvi bejegyzéshez

szükséges adatait, valamint családi állapotát. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást

hiteles magyar fordítással kell benyújtania.

Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség.

A tolmácsot a házasulóknak kell biztosítaniuk. A tolmács nem lehet a házasuló maga.

A tolmácsnak nem a tolmács mivoltát kell

igazolnia, hanem személyazonosságát.

Gyakran előfordul, hogy a külföldi házasuló magyar állampolgársága vélelmezhető,

16

ebben az esetben az anyakönyvvezető hivatalbeli kötelessége a vélelmezett állampolgárság vizsgálata. Az eljárásról külön kérjen tájékoztatást. Amennyiben előző házasságát

külföldi bíróság bontotta fel és azt Magyarországon még nem ismertette el, feltétlenül

kérjen tájékoztatást. A külföldi bontóper bejegyeztetése több eljárási cselekményt von maga után, hosszabb ügyintézési időt kíván.

Külföldi házasuló(k) esetén az iratokat az anyakönyvvezető az anyakönyvi szervhez

felterjeszti, aki nyilatkozik a benyújtott

külföldi okirat elfogadhatóságáról. Ebben az esetben a 30 napos várakozási idő a külföldi okiratok elfogadhatóságáról szóló nyilatkozat

anyakönyvvezetőhöz érkezésének dátumától számít. Hiteles magyar fordítást készít az

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (közismert nevén: OFFI), 1062 Budapest, Bajza u. 52., Pécs, Király utca 66/A.

17

Aki külföldön kíván házasságot kötni és az adott állam anyakönyvvezetőjétől kérjen felvilágosítást a házasságkötéshez szükséges iratokról. Fontos tudni! A házassági tanusítvány kiadása 2013. március 1. napjával hatályát vesztette. Államonként változó az is, hogy melyik állam milyen iratok bemutatását kéri, illetve azokra kér-e és ha igen, milyen felülhitelesítést. Amennyiben a magyar állampolgár házasságát külföldön megkötötték, azt Magyarországon is anyakönyveztetni, regisztráltatni kell. Erre azért van szükség, mert magyar anyakönyvi okirat nélkül nem tud személyazonosító igazolványt, útlevelet váltani, esetlegesen nem tud igénybe venni olyan szolgáltatásokat, melyek őt, mint magyar állampolgárt megilletik.

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK HÁZASSÁGKÖTÉSE KÜLFÖLDÖN

(Sajnos előfordul, hogy valakinek ellopják a személyi igazolványát, vagy lejár és nem tud újat váltani, mert Magyarországon anyakönyvi bejegyzése nincs, így az okirathoz sem tud hozzájutni. Ilyenkor be kell szereznie az anyakönyvi okiratot, - feltéve, hogy nincs birtokában – majd el kell látnia hiteles magyar fordítással, (OFFI Budapest, Bajza u. 52.). Kivétel: A hazai anyakönyvezésre irányuló eljárásban nem szükséges fordítás az angol, német vagy francia nyelven kiállított okiratokhoz. Ezután fel kell keresnie bármely anyakönyvvezetőt, aki adatlapot vesz fel a kérelemről és ezt a Budapest Főváros

Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztályához továbbítja (a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv anyakönyvezi). Az adott hazai anyakönyvezést végző anyakönyvi szerv be az

20

anyakönyvi eseményt és levélben továbbítják a kérelmező

részére a magyar anyakönyvi okiratot. Az anyakönyvi

eljárásról szóló törvény értelmében az ügyintézési idő: 75 nap. A magyarországi anyakönyvezést bármelyik

anyakönyvi hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár a magyar képviselet konzulátusán

kérheti. Ebben az esetben hitelt érdemlően kell igazolnia az érintett személy fennálló magyar állampolgárságát.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV törvény

10. § (1) A magyar állampolgárság

a.) érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,

b.) érvényes magyar útlevéllel,

c.) érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal

d.) ellenkező bizonyításig

- honosító okirattal igazolható

(2) Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott módon nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig

– az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel igazolható. (3) A személyiadat- és

lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő magyar

állampolgárok magyar állampolgárságát.

(1993. évi LV. törvény)

A házassági név, az a név, amely az érintettet, a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyv-

ről szóló törvényben felsorolt házassági névviselési formák

közül választhat házassági nevet. (2004. január 1.-j-étől a férfiak is felvehetik feleségük nevét.)

A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után a Polgári

Törvénykönyről szóló törvény szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

NEM ELSŐ HÁZASSÁG

Annak a félnek, amelyiknek

(bármely okból) nem ez az első házassága a családi állapotát igazolnia kell.

21

NEMZETISÉGI NYELVEN TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS

Nemzetiségi névviselés és a név nemzetiségi nyelven történő anyakönyvezése, házasságkötés nemzetiségi nyelven.

A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyek gyermeküknek, nemzetiségüknek megfelelő utónevet is adhatnak, valamint kérhetik saját utónevüknek a megfelelő nemzetiségi utónévre való javítását, továbbá joguk van családi- és utónevüknek az anyanyelvük szabályai szerinti anyakönyveztetéséhez.

A házasságra, házasságkötési eljárásra és a névviselésre vonatkozó jogszabályi előírások vonatkozásában a 2013. évi V. törvény

(Polgári Törvénykönyv), az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, valamint a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. Mindezek természetesen csak általános információk, melyeket tájékoztatóul írtunk le, de minden esetben

feltétlenül fel kell keresni az anyakönyvvezetőt, aki további személyre szabott információkkal szolgál.

Amennyiben a házasságkötésen résztvevők

mindegyike (házasulandók, tanúk, anyakönyvvezető) beszéli a Ma-

gyarországon elismert

13 nemzetiségi nyelvből

az adott nyelvet, úgy

nem szükséges tolmács.

24

A rovat támogatója a KARL ÉKSZER

A gyűrű már ősidők óta a szerelem szimbóluma. Rómában aranyból, Afrikában pedig elefántcsontból készítették. A római korban a gyűrűk formája gyakran egy kis kulcshoz hasonlított (talán jogkörére céloztak ezzel).

28

A

jegygyűrűről először a római

Plautusz drámaíró tesz említést műveiben, az i.e. II. században.

Az i.sz. VII. században a sevillai Izidor egyházi krónikás

írásaiban a gyűrűről, mint a házasulandó szívek közötti kapocsról ír.

Az ősi Egyiptomban is a negyedik ujj volt a szerelem ujja. A gyűrűt azért húzzák a negyedik ujjra, mert azon át fut a szívhez a vezető ér.

A gyűrűt, mint a házasság szimbólumát a XII. század

környékén III. Innocentius pápa iktatta az egyházi esküvő hivatalos részébe.

A XV-XVI. században tűntek fel az első ikergyűrűk. Ezek egymásba tolható gyűrűk voltak, melyeket az esküvő előtt a menyasszony és a vőlegény külön-külön viselt, a házasságban viszont már a feleség kezét díszítette.

A babonák, népszokások gazdag fantáziája persze a gyűrűvel kapcsolatban is látni vélt előjeleket. E szerint ha a gyűrűhúzás ünnepélyes pillanatában a gyűrű megakad a menyasszony első ujjpercén, a feleség fogja a „nadrágot viselni”. Szemfüles lányok ezért begörbítették ujjukat kínálták oda jövendőbelieknek. Biztos, ami biztos!

Házassági gyűrű Krisztus

életének jeleneteivel, VI. század

Viking esküvői gyűrű (850-1050 körüli)

XVIII. századi esküvői gyűrű

29

A gyöngy szerves eredetű drágakövek

közé tartozik, ezért különleges bánásmódot igényel. A gyöngyök hajlamosak az elöregedésre, először megmattulnak, megrepedeznek, majd rétegesen hámlani kezdenek, de ha jól bánunk velük sokáig gyönyörködhetünk bennük. A gyöngy a legértékesebb

drágakövek közé tartozik, a természetben

csak minden 30., 40. kagyló hoz gyöngyöt, a tenyészetekben csak az össztermés 10 százaléka alkalmas ékszernek.

Természetesen minél nagyobb, illetve

szabályosabb a gyöngy annál értékesebb, azonban meghatározó tényező lehet még a színe és a fénye is. A gyöngy gombostűfejnyitől a galambtojás méretűig létezhet.

Színe kagyló fajtánként és a „felségvizektől” függően lehet más és más.

Fehér, rózsaszín, ezüst vagy arany, sőt kék, zöld és fekete színben is találkozhatunk vele.

Bármilyen legyen is, a legfőbb jellegzetessége a gyöngyházfény, amit belső szerkezetének

köszönhet, mely fényelhajlási jelenséget okozván adja a jellegzetes látvány. A gyöngyök „karbantartásáról” csak anynyit, hogy érdemes néha enyhén sós vízben

leöblíteni, majd puha ruhával szárazra törölni. Külön dobozban tárolni, illetve a gyöngyöket

csak legvégül, öltözködés, parfümözés után, mintegy koronaként öltsék magukra.

32
A Gyöngy

Fenntarthatóság

Aki kicsit is nyitott a környezettudatosságra, már biztosan hallott már a zöld esküvő

vagy green wedding fogalmával, amelyet azonban nem lehet egyetlen mondattal körülírni, hiszen mint egy hagyományos esküvőnél, itt is igen sok összetevőből áll

össze a nagy nap.

Aki számára pedig ez a jelzős szerkezet egy

olyan esküvőt idéz fel, amelynek minden dekorációs elemét a zöld szín uralja, remélem, a most következő összeállítás segít tisztába tenni ezt a tévképzetet. Vegyük sorra, mire értjük, hogy zöld esküvő, és mi értelme van mindennek!

40

MITŐL ZÖLD EGY ESKÜVŐ?

41
42

Környezetvédelmi szempontok: egy esküvő, főleg minél több a résztvevője, annál nagyobb ökológiai terheléssel jár. Mondhatjuk úgy is, hogy annál nagyobb az ökológiai lábnyoma. Hogy minél kevesebb nem kívánatos nyomot hagyjunk magunk után, az energia-felhasználástól kezdve az ételek, virágok, köszönetajándékok okozta környezeti károkat figyelembe véve (szállítással járó károsanyag kibocsátás, vegyszerek stb.), a ruha és a gyűrű, a nászajándékkal kapcsolatos szokások mind, mind felülvizsgáltra szorulnak. Mindennek van öko, környezetbarátabb alternatívája.

MITŐL ZÖLD EGY ESKÜVŐ?

43

MITŐL ZÖLD EGY ESKÜVŐ?

Pazarlás, felesleges pénzkidobás, tudatosság kérdése: a nagy nap sok esetben úgy van a fejekben, hogy itt az alkalom prezentálni a rokonságnak, mennyire boldogok vagyunk, és sokszor azt is, hogy mennyire megengedhetünk magunknak egy pazar, már-már luxus ünneplést. Még akkor is, ha nem így van. Nem kérdés, hogy egy pár életének egyik legfontosabb napja az esküvő és a lakodalom, de ha nem azt nézzük, hogy mindenből a legdrágábbak és a legtöbbet reklámozott, ránk sózott felesleges kiegészítőt vásároljuk, hanem tudatosan, átgondoltan, akkor költséghatékonyabbak leszünk, megkíméljük magunkat sok csalódástól és az esküvő utáni feleslegessé vált kacatoktól.

44

Etikus szempontok:

egy menüsor, telis-tele olyan ételkülönlegességekkel, amelyek több ezer kilométert utaztak, míg végül luxus áruként kerülnek

az asztalokra, nem biztos, hogy jobbak, finomabbak, egészségesebbek, mint

egy hazai, környékbeli, vegyszermentes termelőtől előállított, szezonális termék.

Alapanyagok tekintetében válasszunk helyi szezonálist, amivel hazai gazdaságokat támogatunk. Továbbá ma már nagyon sokan foglalkoznak vega, vegán vagy bio

étel cateringgel, amelyek egészségesek, állatvédelmi szempontból is etikusak, és

nagyon finomak. Próbáljunk meg túllépni korlátainkon, és nézzünk utána ennek a

lehetőségnek, hiszen így is lehet különlegességeket is készíteni.

45

Az etikusság, társadalmi érzékenység abban is megnyilvánulhat, hogy olyan dekorációs elemeket, köszönetajándékot választunk, amelyeket hátrányos helyzetűek készítenek, ezzel is támogatva őket. De a jegygyűrű választásnál

figyelembe vehetjük, hogy etikus aranyból, ezüstből készüljön, vagyis olyan bányából

származzon, ahol az emberi jogokra, munkakörülményekre fokozottan figyelnek.

A zöld esküvők megszervezéséhez komoly

előkészületek szükségesek, hiszen ahhoz, hogy ezen elvek mentén szervezzünk le egy

minőségi, örömteli napot, időre, utánajárásra van szükség.

Ha érdekel ez a téma, akkor csatlakozz a

Zöld esküvő/green wedding Facebook csoporthoz, ahol zöld esküvő témában van lehetőség

beszélgetni, ismereteket, tapasztalatokat megosztani!

46

KÖRNYEZETBARÁT VIRÁGZÓ ESKÜVŐI KELLÉKEK

Az esküvő tervezésekor eljön az a pont, amikor elkezdjük megálmodni a meghívó, az ültetőkártyák, az asztali dekorációs papírtermékek és a köszönetajándék stílusát, és próbáljuk összhangba hozni az esküvő többi kellékével. Lehet tematikus, klasszikus, elegáns, természet közeli a stílus, a virágmagok egy teljesen új szerepben tűnhetnek fel ebben a fejezetben. Ma már itthon is találni olyan papírokat, amelyek rostjai virágmagokat vagy éppen fűszernövények magjait rejtik magukban.

A kézműves eljárással készülő merített papírra leginkább hasonlító, látványos textúrájú magpapírokat éppúgy lehet használni, mint a klasszikus papírtermékeket, csak az a különbség, hogy apró darabokra tépkedve, ha földbe tesszük őket, élő növények kelnek ki belőlük. Kedves és emlékezetes pillanatokat

idézhetünk elő azzal, ha ilyen papírokat használunk az esküvői dekorációnál, ráadásul környezetbarát is, mert nem keletkezik papírhulladék, hiszen az az elültetéskor lebomlik a földben.

48

MAGPAPÍR MEGHÍVÓ

A magpapírokból készülhet névre szóló ültetőkártya, asztalszám, menükártya, melyek egyedi dizájnnal, szép felirattal nemcsak, hogy méltó díszei az ünnepi asztaloknak, hanem ajándékként el is vihetik a vendégek, akik színpompás virágokat csalogatnak ki belőlük. Gondoljunk csak bele, milyen kedves és emlékezetes pillanat, amikor az ifjú párra gondolva csodálják a pár hét múlva virágzó növényeket! A magpapírhoz hasonló elven működnek az ültethető magbonbonok is, melyek változatos formában készülnek egy hazai kézműves manufaktúrában. Az irodai papírhulladékból készülő formákat minden stílus kedvelője be tudja illeszteni az általa megálmodott esküvő stílusába: a csomagolás színe, anyaga, textúrája adja a megjelenési formáját. Népszerű az elegáns organzába burkolt maggolyó, de a színes, bohém papírba csomagolt magbonbonok is megállják a helyüket számos stílusban.

49

Használhatjuk egyedi feliratos köszönetkártyára applikálva, ez esetben a magbonbont csak le kell választani a kártyáról, melyet eltehetnek emlékbe, és a magbonbont el lehet ültetni.

De ha egyszerűen csak virágmagokkal szeretnénk meglepni a vendégeinket, köszönetajándéknak jó választás lehet, ha egy kis csomag vetőmagot kapnak, egyedi papírtasakot mi magunk is készíthetünk, ha van hozzá némi grafikai ismeretünk és kézügyességünk. Az egyedi dizájnnal készült virágmagtasak biztosan sok vendégünknek megdobogtatja a szívét.

Ezt a témát lehet még fokozni, ha például kémcsövekbe teszünk virágmagokat, és egyedi feliratos kísérőkártyával tesszük személyessé. A virágmagos ajándékok egyre népszerűbbek, hiszen valódi értéket képviselnek, a legtöbben szívesen foglalkoznak vele, ha ajándékba

kapják, és nem valószínű, hogy felesleges holmiként kallódna vagy netán fájó szívvel, de kidobnák, mint ahogy sok más, elcsépelt esküvői köszönetajándék esetében történik.

50

& ORGANZA COLLECTION

Köszönetajándék

Varázsold el a vendégeket ültethető magbonbonnal!

Környezetbarát, kézműves újdonság a Seed Bonbontól! A Seed Bonbon a kisés középvállalati szektor aranyérmes díjazottja

10% kedvezményért használd online vásárláskor a EK1819 kuponkódot!

www.seedbonbon.hu

#ültesdel #virágleszbelőle

EGYEDI, KÉZZEL RAJZOLT

ILLÉS LÁSZLÓ / GRAFIKUS 0670 770 1380

UJJLENYOMATFA
. hu

ALEXA MILÁN és

BUDAPEST, 2018. 06. 21.

HOGYAN VÁLASSZ ESKÜVŐI RUHÁT?

Életünk talán legemlékezetesebb és egyik

legfontosabb eseménye az esküvőnk, a legfontosabb szereplő ezen a jeles napon

pedig a menyasszony.

A menyasszony pedig gyönyörű kell, hogy legyen, aminek a legfontosabb

alapfeltétele egy gyönyörű esküvői ruha, amelyet viselve átélheti az egyszeri és

megismételhetetlen CSODÁT.

Ma ennek beszerzése, akár vásárolni

akár kölcsönözni szándékozunk, már igazán nem okozhat gondot, hiszen van választék bőven, ha pénztárcánk engedi az esküvői ruhaszalonok akár világhírű divattervezők modelljét is beszerzik számunkra.

54

Kölcsönözzek vagy vásároljam meg?

Az olcsóbb megoldást nyilván az esküvői ruha kölcsönzők jelentik, ahol elegáns, de barátságos környezetben ma már akár teljes körű esküvőszervezői szolgáltatással és szebbnél szebb esküvői ruha modellekkel várják az érdeklődő menyasszonyokat és családtagjaikat.

Menyecskeruha

Az esküvői ruhaszalonok szolgáltatásai között az esküvői ruhák kölcsönzésén kívül szerepel még a menyecskeruha, koszorúslányruha és különböző alkalmi ruhák kölcsönzése illetve árusítása.

Minden menyasszony más és más egyéniség, amit a különféle anyagok és szabások valamint az egyedi kiegészítők hivatottak kihangsúlyozni, gondolunk itt a fátyolra, cipőre az esküvői ruhához illő ékszerre illetve kesztyűre.

58
60

Romantikus vagy elegáns legyen?

A menyasszonyi ruha lehet hagyományosan romantikus, visszafogott, szolidan elegáns, de a bevállalós hölgyek számára rendelkezésre állnak extravagáns, színben vagy fazonban szokatlan ruhaköltemények is, sőt általában teljesen új egyéni elképzelések megvalósítását is vállalják a saját varrodával rendelkező menyasszonyi és alkalmi ruhakölcsönzők.

Az esküvői ruhaszalonok általában

óriási méretválasztékkal rendelkeznek akár 32-62-es méretig, a különböző női alkatok előnyeit kihangsúlyozó és előnytelenségeit korrigáló

fazonokból, amelyekkel bármilyen igény kielégíthető.

61

Jótanácsok

HOGY AZ ESKÜVŐ VALÓBAN FELEJTHETETLEN ÉLMÉNY LEGYEN

Milyen esküvőt szeretnének: Hagyományos, vagy modern. Csak az anyakönyvi hivatalban, vagy templomit is.

Az esküvő szervezésének legfontosabb

teendői 4-5 hónappal a nagy nap előtt: A lakóhely szerinti anyakönyvi hivatal felkeresése. Elmondják, milyen iratokra van szükség a házasságkötéshez. Érdemes végiggondolni hány főt szeretnének meghívni, s e szerint lehet majd kiválasztani azt a házasságkötő termet, ahol mindenki kényelmesen elfér. Fontos tájékozódni arról

is, hogy lehet-e a szertartás alatt vagy után konfettit, rizst, vagy virágszirmot szórni.

Milyen műsort szeretnének a szertartás alatt? Van-e lehetőség rá a kiválasztott

házasságkötő teremben? Vannak olyan anyakönyvi hivatalok, ahonnan kérhető, hogy az

esküvő megtartása a kijelölt étteremben vagy

akár háznál is megrendezésre kerülhessen.

A kívánt időpontot minél előbb egyeztetni kell.

Amennyiben templomi esküvőt is szeretnének, a kiválasztott templomba se felejtsenek minél korábban időpontot kérni.

Ma már van lehetőség arra, hogy az esküvő előtt házassági szerződést kössenek.

Valószínűleg soha nem lesz rá szükség, de a későbbiekben sok probléma megelőzhető vele. Ha mindketten úgy gondolják szerződést kötnek, már most fel kell keresni egy

kifejezetten erre szakosodott ügyvédet, vagy ügyvédi irodát.

Érdemes elgondolkozni azon, hogy fogják használni nevüket az esküvő után.

Tájékozódjanak erről is. Amennyiben még nem vettek volna gyűrűt, itt az ideje.

(Ezt a vőlegény egyedül is intézheti –meglepetésként – de igyekezzen megtudni, hogy jövendőbelije milyet szeretne. Nagyon fontos, hogy a méret jó legyen!)

67

Mennyi pénz áll rendelkezésünkre?

Önállóan fedezik a költségeket, vagy igénybe veszik szüleik támogatását is?

Amennyiben pénzintézettől kérnek kölcsönt, már most nagyon alaposan tájékozódjanak a feltételekről!

Hogyan szervezik a szertartást?

Rendezvényszervező irodát bíznak

meg a teljes lebonyolítással, vagy önállóan intézne mindent?

Könyvünkben mindkét esetben számtalan segítséget találnak!

A lakodalom helyszínének megválasztása nagy körültekintést igényel.

Érdeklődjék meg, van-e lehetőség

különleges díszítésre, terítésre, ők intéznek mindent, vagy Önöknek kell gondoskodni a megfelelő dekorációról.

Nézzék át az étel- és italválasztékot, árakat, a kiszolgálás hangulatát! Jó

megoldás lehet egy kellemes, kettesben eltöltött ebéd. A további feladatok

és igények is jobban megbeszélhetőek a terített asztal mellett.

70

A leány- és legénybúcsú időpontjának és helyszínének külön-külön kiválasztása, lefoglalása, a meghívottak értesítése.

A torta megválasztása – hasonlóan a többihez – is igen fontos feladat.

A ruha. Döntsék el, hogy a menyasszony ruháját csináltatni fogja, vagy kölcsönzőből szerzi be. Lesznek-e koszorúslányok, és terveznek-e újasszony ruhát is. Tisztázni kell a koszorúslányokkal, hogy ők szerzik be a ruhájukat, vagy arról is Önök gondoskodjanak. Ezekről mind idejében kell gondoskodni.

Ne feledkezzenek meg a vőlegény ruhájáról sem!

A tanúk kiválasztása és felkérése: már az esküvő

előtt 4-5 hónappal felkérni, hogy biztosan ráérjenek aznap.

Fotós, videós kiválasztása.

Autókölcsönzés lehetősége, időpont egyeztetéssel a kiválasztott autó lekötése.

Megbízható nyomda felkeresése, meghívok kiválasztása. Milyen meghívót szeretnének? Külön a szertartásra és külön a lakodalomra? Esetleg ülőkártyát, szalvétát, egyéb nyomdai munkát is rendelnek?

Ezeket már most meg kell rendelni!

71

Megbízható virágos felkeresése. Gondolják, végig mihez is kell a virág: menyasszonyi csokor, koszorúslányok csokra, autódísz, asztal dekoráció, tortára élővirágdísz, édesanyáknak köszönővirág – amennyiben magánháznál lesz a lakodalom, akár teljes díszítés stb.) Fontos részletezni a darabszámot, színösszeállítást, különleges kéréseket: tisztázni kell, hogy ki szállítja a virágokat a különböző helyszínekre. A végső megegyezésről írást kell készíteni! Egyedileg előadott vers, zene előadójával időpontot egyeztetni!

Érdemes nászajándék-listát összeállítani.

Ezzel elkerülhető, hogy több egyforma, vagy felesleges ajándékot kapjanak.

Valószínűleg próbafrizurára is szükség lesz.

A kozmetikus most végezze el az alapvető arctisztítást. Az esküvői sminkelést is most beszéljék meg, az időpontot egyeztessék.

Fodrásznál a próbafrizura, kozmetikusnál a próbasmink elkészítése, esküvő napjának még egyszeri pontosítása.

Készítsék el a vendéglistát, még időben vagyunk, így biztosan nem marad ki senki!

A meghívók szétküldése. Így a visszajelzésekből megtudható, hány főre lehet ténylegesen számítani a lakodalomban.

A ruhák végleges lekötése.

Kedves Menyasszony! Gondolja végig e gyönyörű napon Ön lesz a legszebb.

Egy kényelmetlen cipő tönkreteheti a napját.

Ezért itt az ideje, hogy nemcsak szép, de nagyon kényelmes cipőt vásároljon. Egy szép, új fehérneműben biztosan jól érezné magát.

A fodrász kiválasztása, időpont egyeztetés.

Látogassanak el egy családtervezési központba, ahol szakemberek segítségét igényelhetik.

Kedves Menyasszony! A nászút előtt érdemes lenne még felkeresnie a nőgyógyászát is.

74
75

A nászút helyszínének kiválasztása, valamint az út lekötése, 5-8 héttel az esküvő előtt. Nézzék meg, hogy a nászúthoz szükséges iratok, útlevelek érvényesek-e! Most még van idő az érvényesíttetésre!

A szükséges valuták beszerzése!

Aki templomi esküvőt is szeretne, felekezetének megfelelően keresse fel az egyházi irodát. Előfordul, hogy a párok közül egyikőjük más felekezethez tartozik. A templomi esküvőnek nincs így akadálya, csak időben utána kell járni, hogy a megfelelő lépéseket meg lehessen tenni. A templomi esküvők előtt szokás egy, vagy több próbát tartani, ennek megszervezése és egyeztetése most esedékes. Érdemes lemérni az esküvői ceremóniához vezető út megtételéhez szükséges időt.

78

Elindulnál jogsi nélkül egy kalandos road tripre?

Ugye, hogy nem! Felépítenéd a házad alapozás nélkül? Ugye, hogy nem! Kiugranál egy repülőből ejtőernyő nélkül? Ugye, hogy nem!

Az esküvőre sokat készülünk. A tökéletes helyszín, ruha, dekoráció, zene, a legapróbb részletek mind fontos kiegészítői életünk

legnagyobb eseményének: amikor összekötjük azt egy másik emberével. De ugyanekkora

hévvel készültök arra is, ami a boldogító igen után vár?

A romantikus filmek ott végződnek, ahol a ti történetetek most elkezdődik: a “boldogan

éltek, míg meg nem haltak” azonban nem pusztán a vakszerencse műve: már most tehettek azért, hogy a párkapcsolatotok a gyerekek születése után, sőt, 10-20-30 év múlva is virágozzon, és mindkettőtök számára a boldogság forrása legyen. Kutatások igazolják, hogy a preventív programok hatékonyan előzik meg a kríziseket: az önismeret, párkapcsolati

fejlesztőprogramok, a házastársi beszélgetések és randevúk olyan területeken teszik erősebbé a kapcsolatotokat, amelyekről másként keveset beszélnétek.

A jegyesfelkészítés csupán katolikus házasságkötés esetén kötelező. Érdemes megalapoznotok ezt az életre szóló szövetséget: közös gondolkodással, fontos és praktikus technikák elsajátításával, ha más felekezethez tartoztok vagy egyáltalán nem gondolkodtok egyházi házasságban. Hiszen a kapcsolatotokat akkor is táplálnotok kell, amikor a hétköznapok realitásában megkopik a Nagy Nap emléke.”

82
„BOLDOGAN ÉLTEK, MÍG….

10 tuti tipp

A rovat támogatója a BG STUDIÓ

Először is engedjétek meg hogy gratuláljunk, hiszen ha ezt az oldalt olvassátok, akkor hamarosan a házasság szent

kötelékébe léptek. Ez csodálatos utazásotok első lépése lesz. Egy sorsfordító nap az

életetekben, ami öröké el fog titeket kísérni. E napon nagyon fontos, hogy minden a lehető legjobban működjön. Most a fotós kiválasztásához adunk egy kis segítséget, hogy megtaláljátok a számotokra legmegfelelőbbet!

MENNYIBE KERÜL EGY JÓ FOTÓS? 1.

Ez egy kardinális kérdés. Nagyon fontos és érdemes szem előtt tartani, hiszen évek, évtizedek múlva az esküvőtökről ez lesz az egyetlen kézzel fogható emlék. Ezen kell a legkevésbé takarékoskodni, mert senki sem szeretné azt, hogy a csodás nap pillanatai ne teljes pompájukban ragyogjanak vissza a képeken. Így ha módotok van, akkor itt ne az anyagiak, hanem az egyéb szempontok döntsenek!

84

A SZÁMOTOKRA LEGMEGFELELŐBB

FOTÓS KIVÁLASZTÁSÁHOZ!

NÉZD ÁT A REFERENCIÁKAT!

Csak olyan fotóst válasszatok, akinél találtok referencia munkákat, akár teljes albumokat is. Fontos, hogy a képi világ

elnyerje tetszéseteket, hiszen mindannyian mások vagyunk.

Arra figyeljetek, hogy ne a fotós ízlése, hanem minden egyes pár

egyéni helyzete tükröződjék a képeken. Mert az igazi művészet az, hogy a fotós nem sablon beállításokat készít különböző

helyszíneken, hanem visszaadja a párok kapcsolatát, az adott

pillanatok érzéseit az egyedi képeken át.

JEGYES FOTÓZÁS! 3.

Ez egy új lehetőség ezért érdemes kihasználni. Egy próba, összeszokási lehetőség mind a fotós, mind a Ti részetekről. Itt alkalmatok nyílik megtapasztalni milyen is a kamera előtt állni, mi az, ami komfortos és jó nektek. Ez alatt közösen megtaláljátok a számotokra legelőnyösebb beállításokat, és a legkedvezőbb pózokat. Ez általában

hétköznapi öltözetben történik meg, akár a megismerkedésetek, akár egy számotokra kultikus jelentőséggel bíró helyszínen. Minimum 2 óra az időintervallum, ami alatt már minőségi munkát lehet végezni. A legnagyobb előnye, hogy ezalatt kötetlen beszélgetést folytathattok, ahol kölcsönösen megismeritek egymást. Így életetek nagy napján

már nincs lámpaláz, hanem már garantáltan előnyös fotók készülnek. A másik előnye, hogy saját képeitek és saját

tapasztalatotok fog segíteni a döntésben. Egy jó fotóssal ez az alkalom egy igazán szép nap lehet.

85
2.

Napjainkban nagyon megváltoztak a kommunikációs eszközök. Az esküvő előkészítésekor a fotóssal az írásbeli kommunikáció nem elegendő, esetleg még a Videó-chates egyeztetés megvalósítható, járható út a XXI. században. Első sorban azonban a személyes találkozást tanácsoljuk, főleg ha ez jegyes fotózás alkalmával még nem valósult meg. Ha van olyan fotós, aki nem akar Titeket személyesen megismerni, mert a rutinra hivatkozik, akkor vegyétek észre, hogy ő nem alkalmazkodik hozzátok, a Ti esküvőtök is rutin esküvő lesz a számára. Ragaszkodjatok hozzá, hogy egyénileg foglalkozzanak veletek!

Fogadjátok el, hogy a jó fotós a sok-sok tapasztalata alapján tud olyan beállításokat javasolni, ami hozzátok illik és előnyös. E mellé hozzatok ti is ötleteket, ami a ti személyiségeteket tükrözi. A kettő ügyes összekomponálásából születik meg a Ti egyedi fotóalbumotok.

KÉSZÜLJ FEL!
86
KAPCSOLAT! 4.
5.

KREATÍV FOTÓZÁS!

Külön megbeszélést igényel a kreatív fotózás. Ha nem volt jegyes fotózás, akkor javasoljuk, hogy ez ne az esküvő napján történjen. Mindazok figyelembe vételére, amit a 3. pontba leírtunk. Ha már találkoztatok a fotóssal, akkor ez kb 1,5 órát vesz igénybe. Ezen az alkalmon az esküvő előtti különleges és meghitt pillanatokat

örökítik meg az ünnepi öltözetben.

MENNYI KÉP KERÜL ÁTADÁSRA?

Fontos annak meghatározása, hogy hány kép kerül átadásra. A 100-nál kevesebb kép esetén félő, hogy a csodálatos napnak nem minden eseménye kerül megörökítése. Az 1000 feletti

képdarabszámánál abba a hibába csúsznak, hogy

1-1 beállításról duplikációk, felesleges képek

készülnek. Érdemes megtalálni az aranyközéputat hogy feldolgozható, de kellő mélységű képekkel rendelkezzetek. Általában 300-400 kép lesz a megfelelő mennyiség.

6.
88
7.
89

9. 8.

MINDIG JOBB A TÖBB FOTÓS!

Mindenképp olyan fotóst válasszatok, aki több személlyel dolgozik. Ez azért fontos, mert így

lehetőség van arra, hogy amikor először megpillantjátok egymást, akkor mindkettőtök arca

Nagyon fontos a képek átadásának határideje. Készítettünk egy statisztikát 1000 pár megkérdezésével. Legnagyobb

gondot a késői határidő jelentette. Szerencsére vannak olyan fotósok, akik lehetővé teszik, hogy ne a vendégek amatőr eszközein

készült fotók, hanem az ő általuk alapretusált profi képek kerüljenek másnap elétek.

SZERZŐDÉS! 10.

A szerződést minden esteben nézzétek át

alaposan. Főként a már felsorolt pontokra figyelve. Szerződés nélkül kiszolgáltatott

helyzetbe kerülhettek. Nem éri meg ilyet

kockáztatni.

megörökítésre kerüljön az ünnepi ruhátokban a Nagy Napon. Ugyanakkor az egész napról is több nézőpontból, több megközelítésből készülnek képek. # Csodafotós

MIKOR KERÜLNEK ÁTADÁSRA A KÉPEK? 90

A vőlegény búcsúztatása meglepően hosszú és igencsak változatos múltra tekint vissza. A hagyomány az ókorban gyökeredzik, kezdete a Krisztus előtti 5. századra tehető.

A spártaiak, különösen a katonák körében volt szokás a vőlegény ünneplése a menyegző előtt. A barátok vacsorát rendeztek és köszöntőket, jókívánságokat mondtak a tiszteletére.

A LEGÉNYBÚCSÚ

Az idők során ezek az összejövetelek egyre hangosabbá, féktelenebbé váltak. Végül egy 1896-ban tartott legénybúcsún jött el a töréspont. A partit Herbert Braun Seeley rendezte testvérének. A mulatságnak azonban egy rendőri razzia vetett véget, mivel különböző pletykák keringtek arról, hogy egy híres hastáncos hölgyemény mindennemű ruha nélkül szórakoztatja az egybegyűlteket. Aztán a későbbi, az 1900-as évek Hollywoodjában is lábra keltek különböző mendemondák botrányos és hírhedt legénybúcsúkról. A hagyományos legénybúcsúkat eredetileg a gonosz szellemek elűzése miatt tartották. A rosszakaratú démonokat az edények hangos összeütésével, porcelánok összetörésével, azokkal együtt járó csatazajjal és csörömpöléssel kergették el. Ez a szokás a keresztény hagyományból ered és leginkább az irigység szellemeinek elűzése a célja. Másik jelentősége, hogy minél nagyobb a hangzavar, annál boldogabb lesz az ifjú pár. A mai legénybúcsúkat leginkább a dorbézolás, heccelés és önfeledt szórakozás jellemzi.

92
93

A LEÁNYBÚCSÚ

A lánybúcsú sem sokkal fiatalabb hagyomány. A régi leánysiratónak az utódja és csak az emancipáció után, az 1960-as években kezdett el divat lenni a ma is ismert formája.

Így a menyasszonyok is megünnepelhetik az utolsó, lányként eltöltött estéjüket. A korkülönbség a két búcsú

között a nevükből is látszik, hiszen a legénybúcsú az angolban„ bachelor party”, a lánybúcsú pedig az ebből képzett „bachelorette party” nevet kapta.

A klasszikus leánybúcsút az ara otthonában, édesanyjával és idősebb barátnőivel volt szokás tartani, akikkel együtt főzőcskéztek, iszogattak és régi történeteket meséltek. A klasszikus legénybúcsúban szintén bevonták az édesapát. Ez volt az úgynevezett „black-tie dinner” (fekete-nyakkendő vacsora), amikor a vőlegény apja is jelen volt, így ő is köszöntőt mondhatott fia boldogságára.

Nem gyakori, de előfordul, hogy a pár együtt tölti a búcsúztatóját. Ilyenkor az este általában külön indul, így a menyasszonynak és vőlegénynek alkalma van a saját barátaival is szórakozni. Aztán később az este folyamán, amikor már jó a hangulat, a két társaság találkozik, és együtt búcsúztatják a jegyeseket.

94
95

Kapcsold ki!

Korunk velejárója, hogy a mobiltelefont állandó jelleggel bekapolcsva magunknál hordjuk, és akarva-akaratlan nézegetjük, ki írt ránk vagy éppen mi történik a közösségi médiában. Az aktívabbak posztokat osztanak meg ismerőseikkel, és egy olyan kiemelt ünnepi pillanat, mint egy esküvő sem élvez kivételt. Mostanáig.

Pár évvel ezelőtt egy fotósnak köszönhető, hogy megszületett az unplugged wedding, azaz kissé botladozó magyar fordításban a „kikapcsolt“ esküvő fogalma, amikor is a jegyespárt mobilokkal fotózó násznép akadályozta abban, hogy rendesen végezze munkáját, és profi képet készítsen a pár legfontosabb pillanatairól. Ekkor nyomatékosan felszólalt az ellene, hogy a vendégek készítsék a sokszor esetlen, kedvezőtlen beállítású képeket, és kérte, hogy bízzák rá ezt a feladatot, ők csak adják át magukat a pillanatnak, és élvezzék az eseményt.

96

UNPLAGGED ESKÜVŐ A MEGÉLT PILLANATOKÉRT

Az unplagged esküvők egyre szélesebb körben terjednek, azt a cél szolgálja, hogy a meghívottak maximálisan az eseményre koncentráljanak, éljék át a nagy nap minden rezdülését, hangulatát, és ne foglalkozzanak azzal, hogy megosszák a nagyvilággal, éppen kinek az esküvőjén vesznek részt, mások éppen mit csinálnak stb.

Amellett, hogy az esküvő így a régi kerékvágásba kerül, és aki ott van, kizökkentheti magát a rohanó világunkból, és a pillanat átélésésével, megélésével foglalkozhat, nem titkolt cél az is, hogy ne zavarják meg a ceremóniát bekapcsolva hagyott csörgő és csipogó telefonokkal, ne nézegessék a mobiljukat, ahelyett, hogy inkább beszélgetnének rég nem látott rokonokkal, barátokkal, és élvezzék egymás társaságát. Nem beszélve arról, hogy az újdonsült pár nem biztos, hogy örül annak, ha egy vendég Facebook posztjából

értesülnek a távolabbi ismerősök egybekelésükről, bízzuk rájuk, kinek, mikor és milyen formában szeretnék ezt tudtára adni.

A pároknak, ha mobilmentes esküvőre vágynak, egy feladata van: meg kell kérniük a meghívottakat, hogy tegyék el telefonjaikat és csak figyeljenek, adják át magukat az ünneplésnek.

Van, akik már az esküvői meghívón előre felkészíti a vendégeket, mások gyűjtőpontot jelölnek

ki, ahol le lehet (kell) adni a telefonokat, és hazamentelkor lehet csak újra átvenni. Az is jó megoldás, ha egy központi helyen felállítunk egy dizájnos, dekorációs elemhez passzoló

felszólító táblát vagy minden asztalra kiteszünk egy-egy kisebbet. Ha unplagged esküvőt tervezünk, fontos, hogy adjunk teret a közös fotózás lehetőségének, hiszen a vendégek bizonyára

vágynak a közös emlék megörökítésére, ezért állítsunk fel fotófalat, készítsünk a vendégekkel

közös képet, és biztosítsuk a meghívottakat, hogy a megbízott fotós képeit megkapják majd.

97

A VIRÁGKÖTÉSZET TÖRTÉNETE

A virágkötészet szoros kapcsolatban áll a különböző népek hagyományaival, kultúrájával, az uralkodó művészeti irányvonalakkal. A virággal történő díszítés története egészen az egyiptomi kultúráig nyúlik vissza.

A mirtuszkoszorúval az i.e. a XII. században találkozunk először, amit babérból fontak Apolló, a fény istenének tiszteletére.

A rómaiak, görögök sok mindent átvettek az egyiptomi kultúrából. Náluk jelentek meg először az olyan virágkertészetek, melyek már kereskedelmi célból termeltek.

A római aranykor hatalmas mennyiségű virágot, főként rózsát és liliomot használt fel. Nekik köszönhető az első virágkötészetről szóló könyv is.

A „sötét középkorban” Európa virágkultusza elsorvadt, de a távol-keleten ez idő tájt alakult ki az a virágrendező művészet (ikebana), mely hatást gyakorol még napjaink virágkötészetre is.

Az új- és legújabb kori urbanizálódással a vallási ünnepekre készített virágköltemények szerepét fokozatosan átvette az

állami és polgári ünnepekhez kapcsolódó díszek, valamint a virágünnepek, virágkarneválok megjelenése.

98
99

KÖZÖS TÁRSUNK AZ EGÉSZSÉG

A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül

kedvezőtlen, és jelentősen elmarad attól, amit társadalmi, gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne.

szeretettel figyel egymásra két ember, amikor az egymásért érzett felelősség természetes, akkor a saját magunkkal szembeni felelősséget is könnyebb felvállalni.

Az Egészségügyi Világszervezet állásfoglalása szerint egészségi állapotunkért mindössze

11%-ban felel az egészségügyi ellátórendszer, 27%-a a genetikai tényezők, 19%-a a környezeti hatások szerepe és 43% az egyén életmódjának, döntéseinek hatása

A jó egészség elsősorban nem az egészségügyi szolgálaton, vagy az orvoson múlik.

Egészségi állapotunkat elsődlegesen

mindennapi döntéseink, közvetlen környezetünk, a család, a munkahely, a lakóhely határozzák meg. Az egészség a mindennapi

életben őrződik meg, vagy vész el. Az egészséges választás intézményes kerete a család.

Ezért szeretnénk most szólni önökhöz, amikor új család alakul, amikor őszinte

saját egészségére. Ebből is jól látható, hogy sokat tehetünk saját magunk és gyermekeink egészségéért, hiszen közvetlen környezetünkre gyakorolt hatással és kedvező

életmóddal egészségünk 62%-ban a saját kezünkben tudhatjuk. Ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy a genetikai hatások védő szerepét is erősíthetjük életmódi szokásainkkal, akkor több mint 70%-ban rajtunk múlik, hogy milyen lesz az egészségi állapotunk.

102

Az élet ezt a kérdést nem teszi úgy fel, hogy akarunk e egészségesek lenni, hanem a kérdések a mindennapok gyakorlatában úgy hangzik, mit tettem ma az egészségem védelmében, illetve az egészségem ellen.

Szeretnénk, ha Önök tisztában lennének azzal, hogy milyen fontos szerepük van saját és gyermekük egészségének alakításában, már a fogamzás előtti időben is. A gyermekek mintegy fele manapság is előzetes felkészülés nélkül fogan meg, mint a szeretkezés ”véletlenszerű” gyümölcse, vagy hibásan alkalmazott fogamzásgátló módszer következménye.

Ilyenkor a leendő szülők már csak a várandóság tényét érzékelik. A családalapítás életünk legfontosabb döntése, a gyermekvállalás a legnagyobb felelősséggel tevékenységünk azért fontos, hogy már kamaszkorunktól kezdve készüljünk az életnek erre a csodálatos kihívására, de fontos és érdemes megismerni az optimális családtervezés szabályait, mellyel sokat tehetünk gyermekünk egészségének védelméért.

103
104

Tehetünk valamit annak érdekében, hogy egészséges gyermekünk szülessen?

Igen! Mindenek előtt egészséges életmódunk kialakításával, megerősítésével kell kezdeni. Rendkívül fontos a helyes táplálkozás, a káros szenvedélyek elhagyása, a rendszeres naponta legalább 20 percen keresztül végzett mozgás. A következő teendő a családtervezési alkalmassági vizsgálaton való részvétel, lényegében az alábbi 6 résztevékenységből áll:

1. genetikai alkalmasság

2. terhességi alkalmasság

3. SZTB-k szűrése

4. férfi alkalmasság

5. pszichoszexuális alkalmasság

6. veszélyállapotok kizárása

Itt vizsgálják a leendő szülők genetikai alkalmasságát, amire azért van szükség, hogy feltárják van-e specifikus genetikai veszély. A nők terhességi alkalmasságának vizsgálatára azért kerül sor, hogy kiszűrjék az esetlegesen

fennálló idült betegségeket, és amennyiben ilyen van, előzetes vizsgálattal, célzott kezeléssel készítsék elő a várandóságot. A szexuális úton terjedő betegségek kiszűrése a nők esetében a terhesség sikeres kihordása

érdekében nagyon fontos, a férfiak esetében a nemzés miatt van rá szükség. A nemzőképesség ellenőrzésére is sor kerül a családtervezési

alkamassági vizsgálat során. Már a fogamzás előtt elkezdhetjük felépíteni születendő gyermekünk egészségét.

Mit kell ehhez megtenni?

Fel kell készülni már a fogamzásra. Ez általában három hónapot vesz igénybe. Abba kell hagyni a dohányzást, a szeszesital fogyasztást, a gyógyszerszedéseket. Meg kell beszélni a kezelőorvossal, fel kell függeszteni a hormonális fogamzásgátlást.

Miért van erre szükség?

Az ivarsejtek óvása miatt. Az érett ondósejt körülbelül 10 hét alatt alakul ki, a nikotin, az alkohol azokat az ondósejteket károsítja

105

elsősorban, melyekből később lesznek a megtermékenyítésre alkalmas érett ondósejtek. A női petesejt a tüszőrepedést megelőzően a legérzékenyebb a külső hatásokkal szemben, ezért mindent meg kell tennünk, hogy az esetlegesen fellépő osztódási zavart megelőzzük.

Kell-e valamilyen gyógyszert szedni a felkészülési időszakban?

Magyar és nemzetközi kutatások szerint a magzatvédő vitamin képes a leggyakoribb és legsúlyosabb fejlődési rendellenességeket

megelőzni. A magzatvédő vitamint a három hónapos felkészülés során és a várandóság

MÉG EGY JÓ TANÁCS:

Mivel a gyakori szeretkezés csök-

kenti a fériak nemzőképességét ér-

demes a fogamzás optimális napja

előtt és után két napig szünetelteni a nemi életet.

első negyedében folyamatosan kell szedni. Fontos továbbá a három hónapos felkészülés során az esetleges munkahelyi hatások kivédése, és általános egészségfejlesztési

elvek fokozott betartása. Fogászati ellenőrzés, egészséges táplálkozás szabályainak

betartása, fizikai aktivitás.

Tudni kell, hogy a fogamzás bekövetkezésének esélye abban az esetben nagyobb, ha a fenti javaslatokat megtartják, de e módszer

alkalmazása mellett is első várandóság esetén az első hónapban a teherbeesés esélye 25%, a 2 hónpban 40%, a 3. hónapban 50%, a 4. hónapban 55%-ra emelkedik. Amennyiben a családtervező hölgy már szült, ezek az arányok

némi képpen magasabb értéket mutatnak.

106

Mi történik, ha bekövetkezik a terhesség?

A várandósság korai időszakában a magzatkezdemény és később a magzat fokozott védelmet igényel. Ezért rendkívül fontos a terhesség korai igazolása. A terhesség első nyolc hetében különösen fontos, hogy a fejlődés zavartalan legyen. Ekkora a magzat már jellegzetességeiben kis ember, ugyan még csak 3 cm és 4 gramm. A fejlődésnek ez a rendkívül gyors szakasza a legsérülékenyebb.

Kerülni kell a káros szenvedélyeket, tartózkodni kell a felesleges gyógyszerszedéstől, azonnal el kell hagyni a veszélyes munkahelyet, e megváltozott igénynek megfelelően kell táplálkozni is, ha védeni akarjuk születendő gyermekünk egészségét. Az odafigyelés, a körültekintő magatartás következménye nemcsak a saját egészségünk megtartása, hanem gyermekeink egészségének biztosítása.

Ne feledjék, nem az a kérdés, hogy akarnak-e egészségesek lenni és akarnak-e egészségesen

kisbabát, hanem a kérdés az, hogy mit tettek azért ma, hogy mindez valóban be is következzék.

107
Péterfai
Éva

Tökéletes frizura

ÉS HAJDÍSZEK

MINDEN STÍLUSHOZ

Megtalálni a tökéletes összhangot a menyasszonyi megjelenésben először talán kihívásokkal teli feladatnak tűnhet. A különböző kiegészítők és az egyes részletek – esküvői ruha, frizura, ékszerek és egyebek - közötti egyensúly elsődleges, hogyha szeretnél egy harmonikus megjelenést elérni. Bizonyára nem szeretnéd, hogyha valamelyik részlet túlzottan hangsúlyossá válna a többihez képest és a ruhád stílusa is nagyban meghatározza, milyen kiegészítőket is válassz hozzá. Ezért most megkérdeztük a

G. Westerleigh Esküvői Kiegészítők képviselőit, hogy mire is figyelj, amikor kiválasztod a megfelelő hajviseletet és hajdíszeket, melyek az esküvői ruhád stílusához is illeszkednek.

108

A KLASSZIKUS

A klasszikus stílusú menyasszonyi ruhát választó menyasszonyokat

leginkább a tradicionális és elegáns megjelenés jellemzi. Ezek a ruhák

általában letisztultak, egyszerű vonalvezetésűek és csak szolidan

díszítettek. Amennyiben klasszikus menyasszonyi ruhát fogsz viselni, ehhez egy feltűzött frizurát, például egy elegáns kontyot ajánlunk.

Nyugodtan válassz látványos és hangsúlyos hajdíszt a frizurához, hiszen maga a ruha egyszerűbb stílusú, melyet tökéletesen kiegészít egy kis csillogás a hajban.

Nagyszerű választás lehet például a curly, más nevén hajcsavar, mely minden feltűzött frizurát feldob.

A MODERN

Hogyha szereted a feltűnő öltözéket a hétköznapokban, akkor az esküvődre is nyugodtan válassz egy figyelemfelkeltő darabot, hiszen ez a nap úgyis csak rólad, illetve vőlegényedről szól majd. A modern menyasszonyi ruhákat általában a szokatlan vagy aszimmetrikus formák – például aszimmetrikus vállmegoldás – és a feltűnő

díszítőelemek jellemzik. Mivel ezek a ruhák már önmagukban nagyon vonzzák a tekintetet, ezért a hajviselet tekintetében érdemesebb egy egyszerűbb frizurát választani. De ha elég bevállalós vagy, a modern ruhák esetében akár a határokat is feszegetheted

és például keverheted a különböző stílusokat is, például egy igazán trendi ruhához

választhatsz akár egy retro hajviseletet is.

Mi a modern ruhához most egy nagyon

divatos fésűt választottunk, mely feltűzött

és kiengedett hajban is szépen mutat.

110

A VINTAGE

A vintage stílus újra fénykorát éli az esküvők területén is, a szó jelentése „régi, elmúlt korból való”. A vintage stílusú esküvőknél régies hangulatú kiegészítők és dekorációk jelennek meg, alapvető kellékei a csipkés kiegészítők, kopottas bútorok, virágokkal vagy gyertyákkal díszített kalitkák és üvegek és a minél természetesebb kellékek.

A vintage stílusú esküvői ruha is ezt a régies hangulatot sugározza, és elmaradhatatlan díszítőeleme a csipke. Egy ilyen

ruhához tökéletes frizura lehet egy lazán

feltűzött, természetes hullámos haj, egy

egyszerű virágdísszel, mely szintén a természetességet jelképezi.

111

A ROMANTIKUS

A romantikus menyasszonyi ruha stílusjegyeibe sok minden belefér, de talán leginkább finom organza és tüll rétegzett anyagokkal tudnánk jellemezni, mely lágyságot és romantikát sugall. Megjelenhet a csipke- és virágdíszítés is. Éreztesd ezt a hangulatot a hajviseleteddel is, és válassz egy romantikus féloldalasan feltűzött hajat vagy kiengedett frizurát. Hogyha a menyaszszonyi ruhádnak mély dekoltázsa van, mely szabadon hagyja a vállakat, akkor bátran hagyhatod a hajadat nagyobb hullámokban szabadon a vállaidra hullani, és dobd fel egy virágos hajdróttal a frizurádat.

112

A HERCEGNŐS

Te is szeretnéd igazi hercegnőnek érezni magadat az esküvődön? Ebben az esetben egy gazdagon díszített ruha a jó választás, telis tele kristályokkal és strasszokkal. Hiszen a csillogásból

sosem elég, különösen, ha az esküvődről van szó. Hagyd, hogy a ruha

álljon a középpontban, de a kiegészítőket se hanyagold el, mert így lesz

tökéletes az összkép.

A hajviseleted mindenképp maradjon

elegáns, és válassz hozzá egy királynői tiarát mely megkoronázza megjelenésedet. Bármilyen stílus mellett is döntesz végül, a legfontosabb, hogy

elégedett legyél a választásoddal, és büszkén, ragyogva tudd viselni a szépségedet kiemelő esküvői kiegészítőket és hajdíszeket.

113
114

Anyakönyvi

HIVATALOK

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 06-1-458-3036, +36-1-458-3089

anyakonyv@budavar.hu

Ügyfélfogadási idő: H: 14-18, Sze: 8-16.

Előre egyeztetett időpont szükséges!

HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM

1014 Budapest, Úri utca 58.

Befogadó képessége:

Díszterem: 70 fő, kisterem: 20 fő

I. 115
KERÜLET

II. III. IV.

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1024 Budapest, Mechwart liget 1. 06-1-346-5632

kantor.andrea@masodikkerulet.hu

Ügyfélfogadási idő: H: 13:30-18,

K és Cs: 8-12, Sze: 8-16.

Előre egyeztetett időpont szükséges!

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1033 Bp, Főtér 3.

06-1-437-8902

anyakonyv@obuda.hu

Ügyfélfogadási idő:

H: 14-18, Sze: 8-16:30,

Cs: 8-12

Előre egyeztetett időpont szükséges!

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM

1024 Bp, Mechwart liget 1.

Befogadó képessége:

Nagyterem: 70 fő ülőhely, 30 fő állóhely. Kisterem: 11 fő ülőhely, állóhely nincs

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM Befogadó képessége:

Nagyterem: 50 fő

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1041 Bp, István út 14. 06-1-231-3123

anyakonyv@ujpest.hu

Ügyfélfogadási idő:

H: 14-18, Sze: 10-17,

P: 8-12:30

Előre egyeztetett időpont szükséges!

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM Befogadó képessége: 50-55 fő ülőhely, 15-20 fő

állóhely (a házasságkötő terem 70 fő befogadására alkalmas)

116 KERÜLET
KERÜLET
KERÜLET

szükséges!

V. VI. VII.

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1051 Bp, Erzsébet tér 4.

06-1-872-7321

06-1-872-7388

anyakonyv@

belvaros-lipotvaros.hu.

Ügyfélfogadási idő: H: 13:30-18,

Sze: 8-16:30, P: 8-11:30, előre

egyeztetett időpont szükséges!

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM Befogadó képessége:

Nagyterem: 120 fő, légkondicionált. Kisterem: 30 fő ülőhely, 10 fő állóhely, légkondicionált.

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1067 Bp, Eötvös u. 3.

06-1-342-0905

anyakonyv@terezvaros.hu

Ügyfélfogadási idő:

H: 13:30-18, Sze: 8-16:30,

P: 8-11:30. SORSZÁM alapján vagy telefonon előre egyeztetett időpontban.

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1073 Bp, Erzsébet krt. 6.

06-1-462-3123

anyakonyv@erzsebetvaros.hu

Ügyfélfogadási idő:

K: 8-12 Sze: 8-18 Cs: 13-16.

Előre egyeztetett időpont szükséges!

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM

1068 Bp, Benczúr u. 27.

Befogadó képessége: 80 ülőhely és 40 állóhely.

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM Befogadó képessége: 15 fő, légkondicionált

terem
117 KERÜLET KERÜLET
KERÜLET

IX. X. XI.

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1092 Bp, Bakáts tér 1.

06-1-217-6942

anyakonyv@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadási idő:

H és Sze: 8-17, P: 8-12

Előre egyeztetett időpont szükséges!

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1102 Bp, Állomás u. 26.

06-1-433-8100

anyakonyv@kobanya.hu

Ügyfélfogadási idő:

H: 13:30-17:30, Sze: 8-16,

P: 8-11:30, előre egyeztetett időpont szükséges!

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1113 Bp, Bocskai út 39-41.

06-1-372-4590

kacz.attilane@ujbuda.hu

szabo.katalin@ujbuda.hu

Ügyfélfogadási idő:

H: 8-12 és 13-17 Sze: 8-16.

Előre egyeztetett időpont szükséges!

HÁZASSÁGKÖTŐ

HÁZASSÁGKÖTŐ

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM

Nagyterem: 80 fő ülőhely.

Légkondicionált

TEREM 1105 Bp, Szent László tér 29.

Befogadó képessége: 70 fő ülőhely, 20 fő állóhely, légkondicionált

TEREM 1113 Bp, Zsombolyai u. 5.

Befogadó képessége: 70 fő ülőhely, 30 fő állóhely, légkondicionált

118
KERÜLET KERÜLET KERÜLET

XII. XIV.

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1126 Bp, Böszörményi u. 23-25.

06-1-224-5900

onkormanyzat@hegyvidek.hu

Ügyfélfogadási idő: Időpont foglalás telefonon.

HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM

Barabás Villa Rendezvényközpont. 1122 Budapest,

Városmajor u. 44. Befogadó ké-

pessége: Barabás Villa- Vincellér

ház- 2 tanú közreműködésével,

Barabás Villa- Szalon- kb. 30 fő

befogadására alkalmas, Barabás

Villa Rendezvényterem/ Terasz-

kb. 120 fő befogadására alkalmas.

XIII.

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1139 Bp, Béke tér 1.

06-1-452-4349

06-1-452-4350

06-1-452-4351

igazgatas@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő: H: 13:30-18, Sze: 8-16:30,

P: 8-11:30. Előre egyeztetett időpont szükséges!

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1145 Bp, Pétervárad u. 11-17. +36-1-872-9158

anyakonyv@zuglo.hu

Ügyfélfogadási idő:

H: 12:30-17:45,

Sze: 8:15-12 és 12:30-16:15,

P: 8:15 -11:15, előre egyeztetett

időpont szükséges!

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM Befogadó képessége: Max. 40 fő ülőhely.

Légkondicionált

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM Befogadó képessége: 70 fő ülőhely, 100 fő állóhely. Légkondicionált.

119
KERÜLET KERÜLET KERÜLET

XV. XVI. XVII.

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1153 Bp, Bocskai u. 1-3.

06-1-305-3372, +36-1-305-3353, +36-1-305-3121

hatosagifoosztaly@bpxv.hu

Ügyfélfogadási idő:

H: 13:30-18, Sze: 8-16:30,

P: 8-11:30

Előre egyeztetett időpont szükséges!

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1163 Bp, Havashalom u. 43.

06-1-401-1471, 06-1-401-1574

katai.andrea@bp16.hu

szabobj@bp16.hu

Ügyfélfogadási idő: H: 13:30-17:30, Sze: 8:30-16:30, P: 8:30-11

Előzetes telefonos vagy e-mail

egyeztetés alapján.

Mezriczky Petra Anyakönyvvezető

és Esküvőszervező elérhetőségei:

1163 Budapest, Havashalom utca 43.

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1173 Bp, Csabai u. 20. 06-1-256-3116

anyakonyv@rakosmente.hu

Ügyfélfogadási idő: H: 13-18, Sze: 8-12:30 és 13-16, P: 8-11:30

Előre egyeztetett időpont szükséges!

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM

Befogadó képessége:

60 fő ülőhely, 40 fő állóhely, légkondicionált

- 225 szoba +36 1 401-1413 , szonyi.petra@bp16.hu.

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Befogadó képessége: 120 fő ülőhely.

HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM

1113 Bp, Zsombolyai u. 5. Befogadó képessége: 70 fő ülőhely, 30 fő állóhely, légkondicionált

120
KERÜLET KERÜLET
KERÜLET

XVIII. XIX. XX.

ANYAKÖNYVI HIVATAL

Budapest Főváros XVIII.

kerület Polgármesteri Hivatal

Szervezeti egység (Hatósági

Főosztály) vezetője: Aradiné

Barczi Dóra. Hivatal címe:

1181 Budapest, Városház u. 16.

+36-1-296-1300

szabo.hajnalka2@bp18.hu

Ügyfélfogadási idő:

H: 13:30-18 Sze: 8-16 P: 8-12

Előre egyeztetett időpont szükséges!

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM

1181 Budapest, Városház u. 16.

Befogadó képessége: 66 fő

ülőhely, 20 fő állóhely, légkondicionált

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1195 Bp, Városház tér 18-20.

06-1-347-4540

06-1-347-4603

06-1-347-4561

anyakonyv@kispest.hu

Ügyfélfogadási idő:

H: 14-16:30, Sze: 8-12 és

13-15:30.

Előre egyeztetett időpont szükséges!

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1201 Bp, Kossuth Lajos tér 1.

06-1-289-2590

anyakonyvi.hivatal@

pesterzsebet.hu

Ügyfélfogadási idő:

H: 14:30-18, Sze: 8-16:30,

P: 8-11:30, előre egyeztetett

időpont szükséges!

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM Befogadó képessége: 70 fő ülőhely, 30 fő állóhely, légkondícionált

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM Befogadó képessége: 60 fő ülőhely, kb. 50 fő állóhely

szükséges!
121
KERÜLET KERÜLET KERÜLET

XXI. XXII. XXIII.

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1211 Bp, Szent Imre tér 10. 06-1-427-6127

anyakonyv@budapest21.hu

Ügyfélfogadási idő:

H: 13:30-17:30, Sze: 8-16, P: 8-11:30

Előre egyeztetett időpont szükséges!

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1221 Bp, Városház tér 11.

06-1-229-2611

/160 vagy /162 mellék

anyakonyv@bp22.hu

Ügyfélfogadási idő:

H: 13:30-18, Sze: 8-12

és 14-18, P: 8-12

Előre egyeztetett időpont szükséges!

ANYAKÖNYVI HIVATAL

1239 Bp, Grassalkovich út 170. 06-1-289-2210

andrasi.ildiko@ph.soroksar.hu

saracz.aranka@ph.soroksar.hu

Ügyfélfogadási idő: H: 14-18, Sze: 8-16:30, P: 8-12

Előre egyeztetett időpont szükséges!

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM

HÁZASSÁGKÖTŐ

TEREM Befogadó képessége:

80 fő ülőhely, 40 fő állóhely

Befogadó képessége:

Nagyterem: 50 fő ülőhely.

Kisterem: 20 fő ülőhely.

Légkondicionált

Díszterem: 1238 Bp, Hősök tere 13.

Befogadó képessége: 50 fő ülőhely, 20 fő állóhely. Légkondicionált

Kisterem:1239 Bp, Grassalkovich út

170. Befogadó képessége: 4 fő.

Légkondicionált

122 KERÜLET KERÜLET
KERÜLET
123

ÁR ELŐLEG

Napló

TELJES ÖSSZEG FIZ.

Meghívók postaköltséggel

Helyszín, étel

Ital

Szertartások költsége

Helyszín dekor

Egyéb dekoráció

Menyasszonyi csokor, dobócsokor

Főasztal, egyéb asztaldísz

Egyéb virágok

Menyasszonyi ruha, menyecskeruha

Menyasszony egyéb

Vőlegény ruha

Vőlegény egyéb

124

ESKÜVŐI KÖLTSÉGVETÉS

Zenekar

Fotós

Videós

Vőfély

Menyasszonyi torta

Egyéb sütemények

Köszönőajándék

Asztalszámok, ültetőkártyák,

Gyertyák, szalvéták

Autó

Esküvőszervező

Egyéb költségek

Összesen

ÁR ELŐLEG TELJES ÖSSZEG FIZ.

125

JEGYZETEIM Napló

126

JEGYZETEIM Napló

127

JEGYZETEIM Napló

128

JEGYZETEIM Napló

129

IMPRESSZUM

Kiadó neve: Kiadó székhelye:

Kiadásért felelős személy neve:

Szerkesztésért felelős személy neve:

Hirdetésfelvétel:

Varga Média Kft.

7623 Pécs, Szabadság utca 48., 6. ajtó

Varga Attila

Illés László

sales@eskuvoikezikonyv.hu

vagy +36-70-633-48-08

Nyomda:

Terjesztés:

Web:

Pannónia Nyomda Kft.

Budapest Anyakönyvi Hivatalaiban

www.eskuvoikezikonyv.hu

Megjelenik félévente az anyakönyvi hivatalokban, ingyenesen!

A magazinban megjelent programok elmaradásáért és műsorváltozásért

a kiadó felelősséget nem tud vállalni. A hirdetésekben megjelenő adatok hitelességéért, valamint a tartalmak jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget. A jelen magazinban

szereplő tartalom továbbközléséhez a kiadó írásos engedélye szükséges!

Hangulatfotók: by Freepik, Shutterstock

130
XV. ÉVFOLYAM 2. LAPSZÁM

Az esküvő nemcsak egy papír, hanem egy döntés. Egy döntés, hogy mostantól, ha valami nem úgy alakul, ha valami nem tetszik, akkor nem válunk, hanem alakítunk és alakulunk. És a hit, hogy valakiért megéri. Kormos Anett

www.eskuvoikezikonyv.hu

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.