A+ La Chaux-de-Fonds + Le Locle - Edition du 26 octobre 2016

Page 26

26 PORTRAIT

OOH UqJQH VXU GHV PLOOLRQV GH ERXWRQV (Q ERLV Pp WDO QDFUH FRUQH RV HWF« 7RXV WULpV UpSHUWRULpV GDWpV LGHQWLILpV ©-H VXLV SDVVLRQQpH SDU OHV PDWp ULDX[ GH WRXWHV VRUWHV 'H SXLV WRXMRXUV &·HVW OH ILO URXJH GH PD YLHª H[SOLTXH 1DWKDOLH 'XFDWHO $ /D &KDX[ GH )RQGV HOOH D RXYHUW OD 0DWHULRWHN /H SDUDGLV GHV DPRXUHX[ GH O·DFFHV VRLUH SRXU WH[WLOH %RXWRQV SDU PLOOLRQV GRQF PDLV DXVVL GX ILO DX NLORPqWUH GHV SDVVHPHQWH ULHV GLYHUVHV GH OD EURGHULH ILQH HQ JURV 4XH GX EHDX GX UDUH (W DQFLHQ DYHF oD ©/D SUHVTXH WRWD OLWp GH PRQ VWRFN GDWH G·DYDQW ª ODQFH W HOOH DYHF XQH SRLQWH G·DFFHQW IUDQoDLV TXH VHV DQQpHV SDVVpHV j /D 7FKDX[ Q·RQW SDV HIIDFp

(

Made in Ménilmontant 6RQ pORFXWLRQ VD YROXELOLWp UDS SHOOHQW HQ HIIHW VHV RULJLQHV SDUL VLHQQHV 1DWKDOLH 'XFDWHO D JUDQGL j 0pQLOPRQWDQW TXDUWLHU SRSX V·LO HQ HVW &KR\pH SDU GHV JUDQGV SDUHQWV PXVLFLHQV HW OL EUDLUHV HOOH D YpFX GDQV OHV ERXTLQV OH VDYRLU HW OD FXULRVLWp 3HWLWH HOOH YRXODLW WUDYDLOOHU GDQV OH PRQGH GH OD FRXWXUH ©-·\ VXLV ILQDOHPHQW DUULYpHª V·DPXVH W HOOH 5HVWH TXH OH FKH PLQ D pWp ORQJ &DU DYDQW G·RX YULU VD PHUFHULH j /D 7FKDX[ 1D WKDOLH HQ D GpURXOp GX ILO GHUULqUH HOOH &HWWH IHPPH GH SDVVLRQV D WRX MRXUV PHQp VD YLH DX JUp GH VHV FRXSV GH F±XU $GROHVFHQWH j DQV HOOH GpFRXYUDLW O·DUFKpR ORJLH SDU KDVDUG VXU XQ FKDQWLHU GH IRXLOOHV HQ 3LFDUGLH -XVTX·DX %DF HOOH SDVVHUD DORUV WRXV VHV pWpV j IRXLQHU OD WHUUH j OD UH FKHUFKH G·REMHWV HW GH PDWLqUHV TXL WpPRLJQHQW GX SDVVp 3XLV HOOH HVW DOOpH pWXGLHU j OD 6RU ERQQH SRXU GHYHQLU FRQVHUYD WULFH UHVWDXUDWULFH DYDQW GH SDU WLU VH SHUIHFWLRQQHU DX 4XpEHF« HW \ YLYUH SHQGDQW VHSW DQV 'H UHWRXU HQ )UDQFH HOOH D WkWp j QRXYHDX GH O·DUFKpRORJLH GLUHF WLRQ OH 3DNLVWDQ SRXU GHV PLV VLRQV UpJXOLqUHV SHQGDQW TXDWUH DQQpHV 8QH H[SpULHQFH IRUWH XQ YpULWDEOH WRXUQDQW GDQV VD YLH / ·RFFDVLRQ GH VH UHPHWWUH HQ TXHVWLRQ GH V·LQWHUURJHU VXU VRQ SURSUH DYHQLU &RPPH ULHQ Q·DUULYH YUDLPHQW SDU KDVDUG F·HVW j FH PRPHQW TXH VRQ SURILO D LQWpUHVVp OHV 0RQWDJQHV QHXFKkWHORLVHV &·pWDLW YHUV OD ILQ GHV DQQpHV / ·(FROH G·DUW GH /D &KDX[ GH )RQGV YRXODLW ODQFHU XQH ILOLqUH DFDGpPLTXH GH &RQVHUYDWLRQ UHVWDXUDWLRQ 7RXW pWDLW j FUpHU

$QFLHQQH UHVSRQVDEOH GH OD ILOLqUH FRQVHUYDWLRQ UHVWDXUDWLRQ GH O·(FROH G·DUW HOOH D RXYHUW XQH PHUFHULH DW\SLTXH DX FHQWUH GH /D 7FKDX[

1DWKDOLH 'XFDWHO

«JE SUIS PASSIONNÉE PAR LES MATÉRIAUX DE TOUTES SORTES. C’EST LE FIL ROUGE DE MA VIE»

(W F·HVW 1DWKDOLH TXL DOODLW OH IDLUH -HXQH WUHQWHQDLUH HOOH DYDLW OHV FRPSpWHQFHV SRXU 4XHO GpIL Habituée des hivers québécois (OOH HVW DUULYpH j /D &KDX[ GH )RQGV FRXUDQW &RXS GH IRXGUH ©-·\ DL pWp DFFXHLOOLH j EUDV RXYHUWV -·DGRUH FHWWH YLOOH VRQ F{Wp PXOWLFXOWXUHO OHV ELV WURWV -·\ DL UHWURXYp FHWWH SUR[L PLWp TXH MH FRQQDLVVDLV TXDQG M·pWDLV SHWLWH GDQV OH TXDUWLHU R

PRQ JUDQG SqUH DYDLW VD OLEUDL ULH j 3DULV 6L MH VXLV XQH YUDLH XUEDLQH MH QH VXSSRUWH SDV O·XU EDQLWp H[FHVVLYH ,FL MH SHX[ WRXW IDLUH j SLHG HW MH SHX[ DOOHU HQ IRUrW GDQV OHV GL[ PLQXWHV &·HVW YUDLPHQW LGpDOª (W OH FOLPDW SDU IRLV UXGH GHV 0RQWDJQHV QH O·D MDPDLV UHEXWpH ELHQ DX FRQ WUDLUH ©-·DYDLV TXDQG PrPH FRQ QX OHV KLYHUV TXpEpFRLV DYDQW oD -·pWDLV EOLQGpHª ULJROH W HOOH (OOH D DLQVL HQWDPp GHV DQQpHV SURIHVVLRQQHOOHV H[DOWDQWHV j O·(FROH G·DUW SUHQDQW OD UHVSRQ

VDELOLWp GH OD ILOLqUH GH FRQVHUYD WLRQ UHVWDXUDWLRQ PHWWDQW HQ SODFH OH SODQ G·HQVHLJQHPHQW HWF 3XLV O·pFROH D VXEL GHV UHVWUXFWXUDWLRQV IRQGDPHQWDOHV QRWDPPHQW HQ pWDQW LQWpJUpH j OD +(6 62 /j DX PLOLHX 1DWKD OLH QH YR\DLW SOXV VD SODFH eWDLW YHQX j QRXYHDX OH WHPSV GHV TXHVWLRQV GHV UpIOH[LRQV 8QH FKRVH pWDLW V€UH SDV TXHVWLRQ GH UHYHQLU GDQV OD SURIHVVLRQ (OOH HQ DYDLW IDLW OH WRXU (Q HOOH GpFLGDLW DORUV GH SDVVHU OD PDLQ GH TXLWWHU OD WrWH GH OD IL OLqUH 7RXW HQ JDUGDQW XQ SLHG GDQV O·HQVHLJQHPHQW GH VRQ WHPSV HOOH YRXODLW PRQWHU XQ SURMHW SOXV SHUVRQQHO ©-·DYDLV WRXMRXUV FHWWH SDVVLRQ SRXU OH SDWULPRLQH HW OHV PDWp ULDX[ FKHYLOOpH DX FRUSVª Rachats de stocks (OOH DLPDLW OH PRQGH GH OD FRX WXUH" / ·LGpH G·XQH PHUFHULH V·HVW SURILOpH ©-·DL IDLW XQH pWXGH GH PDUFKp HW FRQFOX TXH F·pWDLW YLD EOHª /H SURMHW D pYROXp DX ILO GHV RSSRUWXQLWpV QRWDPPHQW GHV UDFKDWV GH VWRFNV &KH] XQH EUR FDQWHXVH G·DERUG FKH] XQH PHU FLqUH ODXVDQQRLVH HQVXLWH 3XLV 1DWKDOLH D WURXYp OH *UDDO 'DQV OH *HUV HOOH D UpFXSpUp XQ YUDL WUpVRU WRXW OH VWRFN G·XQH PHU FLqUH FRQQXH VRXV OH VXUQRP GH ©0DPLH %RXWRQª 'HV GL]DLQHV GH PqWUHV FXEH GH ERXWRQV JD ORQV UXEDQV ERELQHV GH ILOV FURFKHWV RX GHQWHOOHV 8Q SDWUL PRLQH TXH 0DPLH ERXWRQ DYDLW UDFKHWp HQ j XQH PHUFHULH TXL O·DYDLW HOOH PrPH DFTXLV j OD ILQ GH OD GHX[LqPH JXHUUH PRQ GLDOH )DLWHV OH FRPSWH &HUWDLQV pOpPHQWV GH FH VWRFN GDWHQW DLQ VL GX H VLqFOH /D 0DWHULRWHN pWDLW QpH (Q SD UDOOqOH 1DWKDOLH FRPSOqWH FH YROXPLQHX[ LQYHQWDLUH DYHF TXHOTXHV SURGXFWLRQV SOXV PR GHUQHV PDLV WRXMRXUV DUWLVDQD OHV MDPDLV LQGXVWULHOOHV $X MRXUG·KXL HOOH WLHQW ERXWLTXH j OD 3ODFH GH OD &DUPDJQROH 6D FOLHQWqOH HVW FRQVWLWXpH GH SULYpV j OD UHFKHUFKH GH O·DFFHVVRLUH UDUH PDLV DXVVL GH FUpDWHXUV GH PRGH FRVWXPLHUV RX FROOHFWLRQ QHXUV (W LOV YLHQQHQW SDUIRLV GH ORLQ 9DXG *HQqYH =XULFK DXV VL 6RQ DFWLYLWp G·HQVHLJQHPHQW FRQWLQXH G·rWUH XQ DSSRLQW IL QDQFLHU HVVHQWLHO 3RXU O·LQVWDQW 8Q H VKRS HVW HQ SUpSDUDWLRQ YL WULQH YLUWXHOOH SRXU SHUPHWWUH GH WRXFKHU XQH FOLHQWqOH VXSSOp PHQWDLUH ELHQ DX GHOj GH /D 7FKDX[ ©dD IDLW SDUWLH GH PHV SODQV SRXU GpYHORSSHU O·DIIDLUHª TEXTE ET PHOTOS: PATRICK DI LENARDO


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.