Page 1

Escola Josep Pla Sant Andreu de la Barca Som una escola amb més de 30 anys de servei al municipi de Sant Andreu de la Barca, oberta a tothom i arrelada al país. Apostem per la innovació i la qualitat al servei de la cohesió social


La nostra missió La principal finalitat de la nostra escola és afavorir el desenvolupament personal i social del nostre alumnat, assegurant l’adquisició d’una sèrie de capacitats i competències bàsiques en el desenvolupament integral de la persona.

La nostra visió Som un centre que: -

Dona espais de participació i comunicació a tots els membres de la comunitat educativa, per tal que l’escola es desenvolupi, superant els reptes i les dificultats, a partir de la reflexió i de la millora del conjunt.

-

Crea un clima de responsabilitat, honestedat i transparència, que fa que tots els membres de la comunitat educativa tinguin en sentiment de pertinença.

-

Dona a l’avaluació un paper fonamental en el procés formatiu, entenent-la com el mitjà de reflexió que ens permetrà progressar en la nostra tasca.

Els nostres valors La nostra escola: -

És acollidora: promovem una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

-

No s’exclou a ningú per la seva procedència, religió, ideologia o condició social.

-

Vetlla per la formació acadèmica (respectant la diversitat de ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals), la formació humana del nostre alumnat, a partir del treball de valors com el respecte, la solidaritat, la igualtat, el compromís i l’esforç. Aquests valors seran la base perquè aquests nens i nenes puguin esdevenir ciutadans i ciutadanes capaços d’integrarse en la societat i millorar-la.

-

Aposta per la formació contínua dels professionals que hi treballen, per tal de potenciar l’exigència i la innovació i fer, d’aquesta manera, que els nostres alumnes aprenguin de manera més funcional i més significativa.

-

És innovadora, adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors.

-

Treballa per tal d’aplicar els principis de la sostenibilitat en el nostre centre tant en l’àmbit pedagògic, d’organització com de gestió implicant a tota la comunitat educativa en aquest procés per tal de promoure en el nostre alumnat l’acció vers la construcció d’una societat on el progrés i el benestar siguin compatibles amb una utilització sostenible dels recursos naturals i energètics del planeta.

-

Aposta per tots aquells valors que afavoreixen la convivència en la societat: el respecte, la generositat, la tolerància..


Tutoria L’acció tutorial a la nostra escola la considerem com l’eix vertebrador de la nostra tasca educativa. El tutor/a des de la proximitat i la relació diària, és l’encarregat de fer el seguiment, l’animació i la coordinació del grup classe i és el referent per a la resta d’agents educatius. Al mateix temps, és l’enllaç entre l’escola i les famílies. És també l’encarregat del seguiment personal dels alumnes, tant pel que fa al vessant acadèmic com a la seva maduresa personal. La tutoria té les següents finalitats: -

Transmissió de valors: L’escola pren el compromís de transmetre els valors que ens identifiquen. Aquesta tasca es fa en la tutoria grupal a través d’una programació de temes a treballar en cada curs i també a través d’eixos transversals (medi ambient, accions solidàries, etc.). Amb aquest tipus de treball la nostra escola va ser guanyadora del VIè “Premi Conviure a Catalunya” concedit pel Parlament de Catalunya, en defensa dels valors demostrats (2012) per la programació de l’àrea de tutoria i alternatius i Premi pel valor del treball en equip, per la marca Repsol (2016). Val a dir que aquests premis reafirmen l’excel·lent tasca portada a terme en aquest àmbit.

-

Seguiment personalitzat: informem a les famílies de tots aquells aspectes rellevants relacionats amb el creixement de l’alumne, el seu rendiment i integració.

Aquestes finalitats s’aconsegueixen a través de la tutoria grupal (una sessió setmanal), la tutoria individual (cada tutor té en el seu horari una hora establerta per dur a terme tutories individualitzades amb el seu alumnat) i l’atenció de mares i pares, els eixos transversals i el currículum.


Atenció a la diversitat Un dels objectius bàsics que ens plantegem és atendre, orientar i afavorir l’aprenentatge de la diversitat de l’alumnat del nostre centre, adaptant les formes d’actuació educativa en funció del seu nivell maduratiu, del seu estil d’aprenentatge, tot valorant els seus interessos i motivació. Som escola inclusiva, és a dir, acollim la diversitat sense exclusió. A Educació Infantil i Primària: -

S’atén la diversitat, segons els casos, individualment o en petits grups durant l’horari escolar, dins o fora del grup.

-

Servei de detecció i de seguiment de dificultats en el procés d’aprenentatge.

-

Servei de reeducació de la parla per tractar els problemes lleus de la parla.

-

Grups interactius dos sessions setmanals a l’àrea de llengua catalana.

-

Treball d’expressió escrita en anglès en grups reduïts a cicle superior.

-

Serveis externs: EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic), fisioterapeuta, etc.

Suport Escolar Personalitzat El SEP és un recurs de millora que s'emmarca en el conjunt d'actuacions que el Departament d'Ensenyament impulsa per a l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes. És un suport en petit grup que pretén aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius. A la nostra escola el SEP es realitza dins i fora de l’horari lectiu, tant per l’alumnat que necessita reforç com per l’alumnat que pot rebre un aprofundiment de l’àrea (SEP d’altes capacitats).

Suport Lingüístic Comptem amb el suport d’una mestra que ens ajuda a reforçar aquell alumnat que mostra més dificultats en l’adquisició de la llengua oral. L’objectiu d’aquest suport és aconseguir que tot l’alumnat, sigui quina sigui la seva procedència i característiques individuals, pugui tenir un bon nivell de llengua oral.


Famílies Reunió d’inici de curs En iniciar-se el curs escolar té lloc una reunió general de nivell amb els seus tutors/es corresponents, on expliquem a les famílies els objectius i la programació del curs i les característiques del grup. Periòdicament, les famílies reben els informes que els permeten conèixer i fer un seguiment de l’evolució acadèmica i personal del seu fill/a. A més, es realitzen entrevistes personals amb cadascuna de les famílies per tal de concretar d’altres aspectes. Aquestes entrevistes poden ser sol·licitades o bé per les pròpies famílies o bé pel tutor/a.

Carta de compromís La Carta de compromís educatiu és un document que té com objectiu incentivar la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles i aconseguir determinats compromisos per part dels centres a favor d’un entorn de convivència i respecte que faciliti les activitats educatives.

Participació a l’escola Actualment, tots els grups d’Educació Primària tenen dos sessions consecutives de treball interactiu a l’àrea de llengua. En aquestes sessions els alumnes es divideixen en quatre grups i disposen de mestres a l’aula. Setmanalment en aquestes sessions, convidem a un familiar a formar part dels grups interactius. Amb aquesta organització d’aula que provoca que hi hagi interaccions entre els alumnes, s’acceleren aprenentatges i milloren resultats.


Tractament de les noves tecnologies Les noves tecnologies, cada vegada més presents en les nostres vides, tenen un paper fonamental dins de la nostra escola. Actualment, cada grup classe (Educació Infantil i Educació Primària) té una pissarra digital interactiva. També en disposem en aules d’ús comú com l’aula d’informàtica, l’aula de ciències, l’aula de reforç d’Educació Infantil etc. Cal tenir present que, el claustre de professors està rebent una formació continuada per garantir l’optimització d’aquestes pissarres i un ús eficaç i correcte. Vetllem perquè les TAC estiguin a l’abast del nostre alumnat a partir del desenvolupament del nostre Projecte TAC. Des de les diferents àrees, treballem les noves tecnologies per promoure l’assoliment de la competència digital. Per tal de millorar aquesta competència també: -

Es treballa partir der recursos digitals i d’una programació de processador de textos a cada curs (Educació infantil i Educació Primària). Aquest treball es realitza a l’Aula d’Informàtica, on cada alumne disposa d’un ordinador de sobretaula.

-

Es treballa amb ordinadors portàtils. Disposem d’un carro de 25 portàtils que cada mestre/a pot utilitzar ja sigui per tal de fer alguna feina individualitzada a l’aula ordinària o bé per fer treballs grupals.

-

Disposem de tauletes digitals que els alumnes fan servir ja sigui per treballar autònomament amb aplicacions educatives o per dur a terme treballs en grup.

A la nostra pàgina web podreu trobar notícies, informacions sobre els diferents projectes de l’escola, dades d’interès de l’AMPA i el Menjador Escolar i l’enllaç als diferents blocs de cada cicle, on les diferents aules informen sobre les activitats que realitzen i on podreu participar afegint els vostres comentaris. La web del centre és www.escjoseppla.com


Tractament de les llengües a l’escola El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua de comunicació de l'escola en tots els seus àmbits. El programa d'immersió garanteix que a l'acabament de l'escolaritat l'alumnat tingui un domini oral i escrit de totes dues llengües oficials. La llengua castellana es comença a introduir a partir de primer curs de primària. L’ensenyament-aprenentatge de l’anglès està esdevenint cada vegada més una necessitat dins de la nostra comunitat educativa. Una iniciació a l’aprenentatge de la llengua estrangera a edats cada vegada més primerenques influeix en la consolidació i plena adquisició de la llengua o llengües pròpies. Com a escola contribuïm a aquesta consolidació i adquisició de l’anglès de la següent manera: -

Introducció de l’anglès a P3

-

Disposició de 5 mestres d’anglès

-

Desdoblaments per millorar l’expressió oral i escrita a Cicle Superior

-

Acollida matinal en llengua anglesa

-

Extraescolars d’anglès

-

Casal de setmana santa i d’estiu en anglès

-

Projecte Plurilingüe: introducció de la llengua anglesa en una sessió no lingüística (coneixement del medi natural, social i cultural) a Cicle Superior. S’anirà augmentant a la resta de cicles de manera progressiva.


Projectes d’Escola Projectes d’Aprenentatge i Servei A l’escola portem a terme propostes educatives que combinen els processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Els alumnes es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. -

Teatre: els alumnes de P5 preparen, durant el curs, una obra de teatre que fomenta algun valor, com per exemple, l’amistat, la col·laboració, la solidaritat…, i la representen a les seves famílies.

-

Projecte de reciclatge d’oli: aquest curs iniciem un nou projecte d’Aprenentatge i Servei, aprofitant el nostre Projecte Oliklak. Els alumnes de 1r intercanviaran experiències amb el personal (disminuïts psíquics d’inserció laboral) de l’empresa de recollida i neteja dels envasos claki.

-

Col·laboració amb el Casal d’avis: El curs passat vam iniciar una col·laboració amb el Casal d’avis: l’alumnat de 2n va convidar als avis a unes jornades d’art a l’escola i els avis van rebre els nens i nenes de 2n, al Casal, per celebrar la Diada de Sant Jordi.

-

Congrés de les Ciències: cada curs els alumnes de 3r preparen una experiència relacionada amb algun tema científic per tal de presentar-la en el Congrés de les Ciències, juntament amb altres escoles.

-

Conviure a Catalunya: els alumnes de 4t participen en un intercanvi entre escoles on es treballa el foment dels valors i la convivència entre iguals. Les escoles que poden participar en aquest projecte són només les guanyadores del Premi Conviure del Parlament de Catalunya: nosaltres ho vam ser l’any 2012.

-

Col·laboració amb el Banc de sang: l’alumnat de 5è desenvolupa una campanya per tal d’aconseguir el màxim de donants en la donació que es realitza a l’escola: elaboren circulars informatives per a les famílies de l’escola, cartells per repartir pel barri, suport al personal sanitari el dia de la donació...

-

Gran Recapte d’Aliments: ja fa sis cursos que col·laborem en el Gran Recapte d’Aliments que organitza el banc d’Aliments. Aquesta campanya la desenvolupa l’alumnat de 6è, perquè forma part del seu projecte d’aprenentatge servei, i pretén sensibilitzar la població catalana de la realitat de la fam i necessitat al nostre país i de la importància de la participació ciutadana en l’atenció d’aquest problema.

Projecte de Reutilització de llibres de text La socialització és un projecte en el qual s’involucren tots els membres de la comunitat educativa del centre i que es fonamenta en una idea bàsica: aprofitar els llibres que al final del curs es troben en bon estat. L’objectiu fonamental d’aquest projecte és reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari.


Pla de Lectura a l’escola Des del nostre Projecte Educatiu apostem per la lectura a l’escola, com a estratègia per millorar l’èxit educatiu del tots els nens i nenes. Ho fem potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees, fomentant l’hàbit lector dels infants i treballant la comprensió lectora.

Biblioteca d’Educació Infantil Tots els grups d’Educació Infantil disposen d’una sessió setmanal per anar a la Biblioteca d’escola. Allà poden escoltar contes, llegir, mirar llibres...

Biblioteca d’aula a Educació Primària Totes les aules d’Educació Primària disposen d’una Biblioteca d’aula. L’alumnat pot llegir llibres a l’aula o endur-se’ls en préstec per llegir-los a casa. També poden visitar la Biblioteca de l’escola, cada vegada que sigui necessari, per fer consultes en les enciclopèdies, diccionaris, llibres de coneixements...

Les famílies ens llegeixen contes Aquest serà el 3r curs que, al voltant de les dates de Sant Jordi, organitzem una jornada en què les famílies expliquen contes als alumnes d’Educació Infantil i de Cicle Inicial.

Apadrinament lector Una altra activitat que fem orientada a la lectura és l’apadrinament lector: l’alumnat més gran de l’escola intercanvia estones de lectura amb l’alumnat de Cicle Inicial. D’aquesta manera, els alumnes més petits s’adonen de la importància de l’hàbit de la lectura i volen aprendre a llegir tan bé com els seus padrins lectors.


Escola Verda, escola sostenible Som Escola Verda des del curs 2005-2006. Això significa la nostra escola va prendre un compromís ferm amb el medi ambient, apostant pel respecte a la natura i la cura de l’entorn per aconseguir un món més sostenible, capaç de conviure amb el món tecnològic i sense perjudicar l’equilibri ecològic ni explotar indiscriminadament els recursos naturals del nostre planeta. D’aquesta manera treballem dia a dia per transmetre als nens i nenes de tota l’escola, actituds i valors de respecte i cura de l’entorn. Promovem que el nostre alumnat participi en aquest projecte des de la seva realitat més propera: l’aula. Per aquest motiu, fomentem l’ús de la carmanyola en substitució del paper d’alumini, classifiquem els residus i utilitzem el paper reciclat en moltes de les tasques que es realitzen a l’aula.

L’hort ecològic i la bassa L’hort de la nostra escola és ecològic i està dividit en quatre parcel·les, una per a Educació Infantil i 3 més per a cada cicle de l’Educació Primària. A l’hort, l’alumnat pot desenvolupar les activitats pròpies de qualsevol hortolà: remoure la terra, posar el compost, treure males herbes, plantar, regar i recollir la collita. També tenim una bassa, on l’alumnat pot observar un ecosistema, els canvis que es produeixen en les diferents estacions de l’any, etc.

Projecte Oliklak Ara ja fa set cursos que la nostra escola va posar en marxa el Projecte Oliklak. Aquest projecte consisteix en el reciclatge d’oli de cuina domèstic. Totes les famílies que han volgut participar en aquesta iniciativa (un percentatge molt elevat) tenen un claki (ampolleta) a casa. Tots els divendres, un grup d’alumnes de sisè fan la recollida de clakis a la porta de l’escola. Quan el claki està ple, els nens i nenes el porten a l’escola on se’ls hi canvia per un claki net. El grup d’alumnes que s’encarrega de fer la recollida fa un registre informàtic dels clakis recollits en un programa i aquest genera un gràfic que posteriorment es treballa a l’aula.


Promoció de la salut Col·laboració amb el CAP de Sant Andreu de la Barca Amb l’objectiu de millorar la salut bucodental de la població escolar i la prevenció de malalties, el Servei Municipal d’atenció primària realitza revisions bucodentals i vacunacions a tot l’alumnat.

Pla de Consum de Fruita a l’Escola Aquest és el quart curs que la nostra escola participa en el Pla de Consum de Fruita a les escoles. Aquest pla, portat a terme pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, consisteix en, un cop al mes, es reparteix fruita a l’alumnat d’Educació Primària per esmorzar. A més, tenint en compte que un dels nostres objectius és promoure hàbits saludables entre els nostres alumnes, enguany, hem pres la iniciativa d’establir un dia setmanal, els dimecres, en què els alumnes de tota l’escola porten fruita per esmorzar a l’hora del pati.


Som una Escola activa Sortides escolars Les sortides són un recurs fonamental que serveix als nens i nenes per tenir una relació més directa amb allò que es treballa dins de l’aula. Representen una fita important en el desenvolupament integral de l’alumnat, ja que permeten la realització d’activitats diferents a las que habitualment desenvolupen, en un hàbitat i en unes condicions que afavoreixen la seva pròpia autonomia i la millora de les seves habilitats socials. En el cas de les convivències, a més, han de conviure fora de casa i en companyia d’altres nens i nenes. Aquesta experiència millora la cohesió del grup i la interacció amb els adults (tutors i professorat acompanyant), afavoreix la coneixença mútua i n’enriqueix les relacions, facilitant-ne, posteriorment, una més fluida relació dins de l’aula.

Activitats complementàries A més d’aquestes activitats, la nostra escola participa en d’altres activitats organitzades per les diferents regidories de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i per altres entitats: teatre, exposicions locals, seguretat vial, visita a la Biblioteca Municipal, etc.

Colònies i Viatge de 6è Oferim colònies als cursos de P5, 2n, 4t i 6è.

Tenim Quota de material i sortides unificada Tot el material escolar utilitzat està inclòs en una única quota on s’inclouen les despeses de material escolar, sortides i dues entrades al teatre. Aquesta quota es pagarà a començament de curs. El material que l’alumnat utilitza a les aules es compra col·lectivament per mitjà de la quota que aporten les famílies.


Equipaments L’escola, distribuïda en la seva major part en una única planta, fet que facilita l’adaptació de l’alumnat amb necessitats motrius (a més de l’ascensor), proporciona diferents espais a l’alumnat per a les diverses activitats d’ensenyament-aprenentatge: -

Dinou aules de tutoria per als diferents grups de les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària, totes elles adaptades al nombre i a l’edat de l’alumnat.

-

Dos aules de reforç per a Educació Infantil amb PDI.

-

Biblioteca escolar, que forma part del Projecte PUNTEDU.

-

Menjador amb cuina pròpia.

-

Dues aules d’Educació Especial per a facilitar el treball més individualitzat.

-

Aula d’Informàtica amb dotació d’ordinadors per a un grup-classe sencer i PDI.

-

Aula de psicomotricitat, amb material per al treball del desenvolupament motriu de l’alumnat d’Educació Infantil.

-

Aula de Ciències, dotada de material per al treball de les Ciències Experimentals i PDI.

-

Aula de Música.

-

Poliesportiu cobert i totalment equipat, amb pistes de bàsquet, futbol, voleibol, etc.

-

Dos patis: un per a l’alumnat d’Educació Infantil (cimentat i de sorra) i un altre, per a l’alumnat d’Educació Primària (de sorra).


La nostra AMPA L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes que, voluntàriament, s’organitzen per col·laborar en les activitats de l’escola. Totes les mares i pares de l’escola són membres de l’AMPA.

Activitats extraescolars L’AMPA s’encarrega d’organitzar les activitats extraescolars del centre. A continuació es detallen les activitats ofertades per l’AMPA: -

Natació.

-

Aeròbic.

-

Futbol-Sala.

-

Anglès.

-

Guitarra.

-

DEA: música, teatre i dansa.

-

Reforç de deures.

-

Hockey (col·laboració de amb el club de Hockey).

-

-

SAM (Servei d’Acollida al Matí en anglès)

-

SAT (Servei d’Acollida a la Tarda)

FES-TE’N SOCI@!

l’AMPA

Bàsquet (col·laboració de l’AMPA amb l’Escola Municipal de Bàsquet).

Si vols fer-te soci o sòcia de l'AMPA de l'Escola Josep Pla vine i en parlem! Tindreu descomptes en l'adquisició de llibres de text, activitats extraescolars i en alguns comerços del poble. Correu ampajoseppla@hotmail.com

Col·laboració de l’AMPA a les festes i celebracions escolars -

Compra i cuina les castanyes.

-

Servei d’ordre a la Cantada de Nadal.

-

Participació en la cavalcada de reis amb una carrossa.

-

Servei d’ordre a la festa de Carnestoltes i contractació d’un grup d’animació.

-

Col·laboració en els Jocs Florals de Sant Jordi.

-

Organització de la festa de comiat de 6è.

-

Suport en d’altres celebracions.

electrònic:


El menjador escolar: Menjadors Escolars Sostenibles (MES) El programa de Menjadors Escolars Sostenibles (MES d’ara en endavant) de la Fundació Futur, incorpora conceptes innovadors en la gestió dels menjadors escolars com ara la qualitat dels aliments, la sostenibilitat, la importància de l’acte de menjar i la justícia social. El MES es basa en quatre grans eixos que aporten una filosofia i un plantejament integral: -

Eix alimentari: sabor, natura, qualitat i salut.

-

Eix ambiental: sostenibilitat, reducció, reciclatge, reutilització, residus, productes de neteja i compostatge.

-

Eix social: consum responsable, justícia social i diversitat cultural.

-

Eix educatiu: educació alimentària i per al consum, autonomia i socialització.

Cada eix del MES està format per una sèrie de detalls, alguns importants i d’altres menys, que conformen totes aquestes petites millores que els MES aporten a les escoles. De forma sintètica, la filosofia de l’eix alimentari gira entorn dels aspectes següents: -

Comptar amb matèries primeres de bona qualitat.

-

Preservar les característiques dels aliments mitjançant tècniques culinàries poc agressives.

-

Utilitzar productes bàsics de la dieta (sal, pasta, farina, patata, ceba, arròs, pastanaga, carbassa, nap, all, poma...) biològics i amb certificació ecològica.

-

Treballar amb productes de temporada i locals.

-

Oferir menús per a vegetarians i altres peculiaritats, sempre i quan hi hagi un nombre mínim d’interessats, a concretar en cada cas, que garanteixi el subministrament dels productes.

-

Donar especial importància a fruites i vegetals, evitant sucres afegits i greixos innecessaris.

-

Fer els controls sanitaris pertinents i el seguiment de la normativa APPCC.


Pla d’Acollida de P3 Per tal d’afavorir la bona adaptació de l’alumnat de P3 i de les seves famílies a l’escola i iniciar una relació de col·laboració i confiança que afavoreixi el procés educatiu, el nostre centre desenvolupa un Pla d’Acollida per l’alumnat de P3. Aquest pla, que parteix de les característiques evolutives dels nens i nenes d’aquesta edat, consisteix en: -

La Direcció duu a terme la matriculació personalitzada on s’informa del Pla d’Acollida i de les normes bàsiques del centre i es recull la informació del l’alumnat.

-

Un cop realitzada la matriculació, al mes de juny i al setembre, es celebra una reunió general de famílies, on participen tots els membres de la comunitat educativa (mestres, EAP, AMPA, menjador...) i on s’expliquen informacions molt més concretes de la vida del centre.

-

Al mes de setembre, abans de l’inici de curs, cada família realitza una entrevista personalitzada amb la tutora de P3 que se li ha assignat al seu fill/a.

-

Durant els primers de curs, l’entrada a l’aula de l’alumnat de P3 es fa de manera progressiva. D’aquesta manera facilitem la separació del nen/a dels seus familiars.

Amb aquest seguit d’accions, i amb d’altres, pretenem, doncs, rebre als més petits de l’escola i, també a les seves famílies, amb cura, per tal que la seva estada al centre sigui enriquidora des del primer dia.

Escola Josep Pla  93 653 26 04 @ a8039367@xtec.cat Web: www.escjoseppla.com

Revista portes obertes 2017 2018  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you