Page 1

’S NEJE GSETZ Luschspiel in 3 Àkt Vun Raymond BITSCH

1


PERSONE Casimir FUCHS, Notàr un Maire vun Ràtzedorf

Jean-Marie MAETZ

Oscar WOLF, Bür un Wirt im salwe Dorf

Dany WELLER

Amédé WOLF, im Oscar siner Sohn

Christian FUGER

Albert HUDLER, Knecht bim WOLF

Laurent LUTZ

Emile KLEKSER, Schriwer vum Notàr

Yves REINER

Steffe TRUDLER, Gemeine Bossel vun Ràtzedorf

Raymond BITSCH

Kàrlin TRUDLER, sini Schwester

Brigitte SCHUSTER

Sophie SCHMUTZ, Dienstmaidel biss Trudlers

Martine BRUCKMANN

Joséphine WEISS, e Kerbmàchere

Suzanne WAGNER

Dorothée HAAS, e Frau wie hirote will Marguerite FISCHER, Kàmerädel vun de Dorothée

Lucienne BOUX Christine SCHMITT-BLUMBERG

Mounia MOHAMED, süecht au e Mànn E Zwerichel vun Bàris

Magali MULLER Christian FUGER

d’ Gschicht spielt sich in de Hittische Zitte, uffem Dorfplàtz vun Ràtzedorf àb.

2


1 Àkt

Scène 1

(Steffe) (kummt vun hinte links fer üsschalle) Es wurd bekàntgemàcht …(de Wolf un de Amédé kumme vun hinte rechts geje hinte links, sie kumme üssem Feld e Kombinaison àn un hàn e Gàsmàsk uf)

Oscar

Salut Steffe, hesch nejichkeite ?

Amédé

(redde hinte noch) Ja, salut Steffe, hesch nejichkeite !

Steffe

Salut bisàmme ! gehn numme widdersch ich kumm nochher in eijeri Gàss (àlli zwei gehn hinte links nüs)(züe de Züeschauer) Màche ejch kenn Sorje Sie kumme üssem Feld, sie pfàntze numme àlles bio wie m’r so sààht, un welle nix drecket màche weije dem sinn se so àngezöje ! (de Steffe schellt widder) àlso, ’s wurd bekàntgemàcht „àm Mondàà un Diensdàà isch Mittwuch in Ràtzedorf, un àm Dunnerschdàà un Fridàà isch Sàmschdàà in Trummelhuse…

Casimir

(Schnell vun vorne links) Wàs schelltsch den schun widder üs, Steffe ?

Steffe

A wàs ihr uf de Zettel g’schriwwe hàn !

Casimir

Zeij emol dene Zettel !

Steffe

(er süecht in àlle Säck) à do isch er !

Casimir

Läss emol wàs drowwe steht !

Steffe

(lässt) àm Mondàà Dienschdàà un Mittwuch isch de Stirinnemmer in Ràtzedorf, un àm Dunnerschdàà Fridàà un Sàmschdàà isch er in Trummelhuse ! A diss hàw ich jo g’sààt, odder nit ?

Casimir

(Ufgerejt) Wàs isch diss ? (kàlmert sich) Steffe màch dini Àrweit rechti, odder isch süech m’r e àndere Wàchter, hesch mich güet verstànde ! geht schnell widder vorne links àb)

Steffe

Ich der Bàbierkràtzer widder ufgerejt, un wie sààt m’r wer bezàlt kummediert ! ( er schellt un brellt) ’s wurd bekàntgemàcht …(geht hinte rechts àb)

Scène 2 Kàrlin

Sophie

(Kàrlin, Sophie) (vun vorne rechts) (seeht de Dreck uffem Bode) Wie kummt den der Dreckhuffe do her ? (brellt geje rechts) Sophie ! kumm emol do rin. (vun vorne rechts mittem e Bäse in de Hànd) Ja, ja wàs isch den schun widder ?

Kàrlin

Wie kummt der Dreckhuffe do her ? 3


Sophie

E so ebbs ! Wer hett diss gemàcht ? Stein Zieljel un ich glààb ‚’s isch au Küehmischt debie !

Kàrlin

Ich hof’s isch ken Küeh do hinne g’sinn ?

Sophie

(Làcht) Jo wie heer, e Küeh ? Die hett doch kenn Stein un Ziejel fàlle lonn !

Kàrlin

Wenn isch denne verwitsch wie diss gemàcht hett, dem riss ich àlli Hoor errüs ! Nàtirlich ! Wenn e Maidel e Mànn im Kopf hett, kàn m’r se fer nix meh brüche !

Sophie

Diss hett ich do g’sehn wie isch de Hoft g’fäjt hàb !

Kàrlin

(breelt) Wàs de Hoft g’fäjt ? Hàlt din Mül. Diss will ich d’r glich saawe, wenn ich de Knecht vum Wolf noch emol do seeh, fàhr ich mit denn Schlitte, kànsch’s im üsrechte ! àm Sunndàà hàn ihr genüe Zit fer ejch im Wäldele ze treffe. Ich will emol de Wolfe Bür fröje ob siner Knecht nix àndersch ze màche hett às sich àlle gebott do bi uns errum triwwe ?

Sophie

De Albert màcht sini Àrweit, un ich màch au mini Àrweit !

Kàrlin

Ja, àwwer wie ?

Sophie

Ihr sinn Eifersichti, will mer de Albert noch laufte ! un dàs ejch kenner will !

Kàrlin

Wàs ? Ich hàb àm mimm Brüeder genüe. Un bekemmer dich nitt um ungeleijti Eir, un màch denne Dreck ewweg, verstànde. (rumt de Disch uf).

Sophie

(d’ Sophie fäjt, hebt de Dreck uf, un singt debi)

Kàrlin

(horricht e bissel züe, dàn) Sàà emol, wursch du fer singe bezàhlt odder fer’s schàffe ?

Sophie

Numme fer’s Schàffe, singe isch umesunscht !

Kàrlin

(Schàrf) Hàlt din Mül ! Du hesch numme ze redde wenn ebbs g’fröjt wursch ?

Sophie

Ihr hàn mi jo ebbs g’fröjt !

Kàrlin

àwwer jetz làngt’s, diss freche Mül kauf ich dir noch àb !

Sophie

àh, ja ! Un wàs dezàhle ihr de fer ?

Kàrlin

(lipft d’ Hànd) àwwer jetz làngts, du, du freches Ding ! Wenn ich die eini làng heersch du d’ Engel im Himmel singe ! 4


Sophie

(Geht noch vorne links) Wenn ich ejch züe heer, heer ich jetz schun einer singe!

Kàrlin

(breelt) Hàlt din Mül !

Sophie

(gemetlich) Ich schun güet !

Kàrlin

(ufgerejt) Du bisch ’s greschte Lüeder, wie ich bis jetz gekennt hàb !

Sophie

Ich kenn noch e gresseres !

Kàrlin

(geht geje d’ Sophie) Wàs hesch g’sààt ?

Sophie

(losst de Bäse keje rennt geht hinte rechts nus, un losst e Schreij us)

Kàrlin

(hebt de Bäse uf un wirft’ ne de Sophie noch) So e frech’s Mensch ! àwwer mit dere màch ich kurzer Prozess, die muess züem Huss nuss !

Scène 3 Steffe

(vun hinte rechts mittem Bäse) àwwer Kàrlin hesch du denne Bäse eweg geworfe ? der isch doch noch gànz güet !

Kàrlin

Wàs eweg geworfe ! in de Sophie hàb ich ne noch g’schmisse, die soll mir nit ’s Mül àng’hänkt hàn !

Steffe

(hett e bissel àngst vun de Kàrlin, un zejt àlles in’s lächerliche) Isch diss mejli de Kurràsch vun dem Maidel sott ich hàn !

Kàrlin

Dàs glich weich, diss junge Gänzel lid ich nit länger do in dem Huss ! in verzehn Dàà isch’s e Johr dàs ich’s ingstellt hàb, un in verzehn Dàà fliejt’s nüs ! Verstànde !

Steffe

àwwer Kàrlin !

Kàrlin

Hàlt din Mül, wàs ich sàà gilt !

Steffe

Ich hàb numme welle sààwe…

Kàrlin

Du hesch gàr nix ze sààwe, odder wit du dem Deifelsbrote noch Stàng hàlte ? Du kummsch m’r gràd g’schliche !

Steffe

(fer sich) Un er fiil unter die Rauber !

Kàtrin

Wàs hesch g’sààt ?

5


Steffe

Ich nix, (làcht ze üs) àwwer minn lieb Schwesterle, ich sàà dir numme eins, so ànstandich Maidel findsch so schnell kenn’s meh !

Kàrlin

Ich fröj mich wàs du àn dem Maidel findsch, kumm drej Däj do hett’s schunn e liebschter g’hett.

Steffe

Nà ja , de Alberel ! àwwer bi dem isch’s au gebliwwe ! Un vorher un nochher ken àndere àngelöjt ! Und iss wurde mol siner Mànn !

Kàrlin

(ufgerejt) Ihre Mànn ? Un wie her weisch du diss ?

Steffe

A de Alberel hett m’r’s g’sààt ! Un er hett mer au g’sààt dàs ich d’Sophie soll b’hàlte biss às er se hirote kàn.

Kàrlin

Dich hett er g’fröjt ? Wieso den dich ? Hesch du iwwerhaupt ebbs ze sààwe do hinne, hein ?

Steffe

Ich hàb hàlt gemeind…

Kàrlin

Wàs hesch gemeind ? ja bin ich nemànd ? Ich wie de Hoft fiehrt, diss hesch du mer ze verdànke, dàs de Hoft hit so do steht, odder nit ?

Steffe

Nà, nà, nà ! Numme làngsàm !

Kàrlin

villicht nit ?

Steffe

(gebt noch) Ja, ja, ja …!

Kàrlin

Odder meinsch du hettsch’s ellein kenne màche ?

Steffe

’s hett au müen gehn…

Kàrlin

Ja, àwwer du hettsch müen hirote.

Steffe

(wert àb) Hàlt, hàlt heer uf, ich hàb genüe àn dir !

Kàrlin

Versindich dich nit Steffe, un sàà in unserem Herrgott merci, dàs mich hesch ! Wàs meisch den wenn ich g’hirote dät ? Hä ? Dü bisch jo schunn emol g’hirote g’sinn. Dàn müesch du widder e Frau süche denn e Jungsellewirtschàft dät so wie so nit gehn. Denn e Hoft ohne Frau isch wie e Auto ohne Lenkràd…

Steffe

(làcht) Du ! Hirote ? Der wie dich nimmt isch gàr noch nit uf de Walt !

Kàrlin

Làch nit so söjdum, mer sinn schun genüe Männer noch gelaufe ! 6


Steffe

Ja ! Mittem e Hewel… Weisch Kàrlin, du lüejsch wie e Hund, wenn m’r im e Knoche nimmt. Du wersch gàr nit so ewel. Wenn din grosse Mül e bissel züe lonn dätsch, un dini Kummedierej sotsch dir au àbgewehne, dàn kenntsch villicht einer finde…àwwer so wie du hit bisch, will disch kenner nit emol nit g’schenkt !

Kàrlin

So e Blibsinn ! Hett dich ebber dini Meinung g’fröjt ? Nein dàn hàlt din Mül ! So gemeinheite mer àn de Kopf werfe…Du, du Stubehuker, du Fülenzer…Geh ninn un wäsch Kiche uf !

Steffe

Wàs ?

Kàrlin

Kiche sollsch ufwäsche !

Steffe

Diss kàn ich nit ich bin mied…

Kàrlin

Dàn geh in d’Kiche Grumbeere scheele !

Steffe

Diss kàn ich nit, ich hàb weh àn de Händ…

Kàrlin

Dàn geh de Sàlàt wäsche !

Steffe

Diss kàn ich glich gàr nit, ich derf nit mit de Händ in ’s kàlte Wàsser…

Kàrlin

Ja wàs kànnsch den du Fulpelz du eländer ?

Steffe

(wietig) Dir eini lànge, wenn nit glich’s Mül hàltsch…Du, du …

Kàrlin

Wàs ! Wàs hesch g’sààt…(zejt de Schüe us)

Steffe

(schnell hinte links nüs)

Kàrlin

(un wirft de Schüe im Steffe noch)

Steffe

(kummt mittem Schüe zerruck) Ich weiss nit Kàrlin, wàs mit dir loss isch, du worsch àls verschwendericher ? zerscht wirfsch e nejer Bäse eweg, jetz dene neje Schüe. (Wirft de Schüe geje d’ Kàrlin)

Kàrlin

(Fàngt de Schüe) Maria un Josef ! Jetz geht er mittem e Schüe uf mich loss. De Brüeder uf sini eije Schwester, diss isch d’ Bosheit wie errüs kummt ! (schlupft in de Schüe)(trürig) I seeh schun, mit minere Güetheit wur numme usgenutzt vun dem bleede Hàmmel, do müess ich ànderi Mittel ànwende. (sitzt rechts àne)

7


Scène 4 Josephine

(vun hinte links) Güete Dàà !

Kàrlin

(in de Gedànke) Güete Dàà ! (lüejt in d’hee) Oje, d’Josephine ! Wàs wit den du ?

Josephine

Wàs will schunn so àlt’s Bettelwib ? Ich mües doch ejch widder emol geleijeheit genn e güet’s Wärick ze màche. Hette ihr nit e bissel Supp ewerich fer mich ?

Kàrlin

E bissel Supp ? Diss kenn ich ! Noch de Supp wurd g’fröjt, un uf d’Wurscht wurd gewàrt !

Josephine

Nein, nein gàr nit ! Ich bin froh wenn ich e bissel Supp bekumm !

Kàrlin

àwwer wenn e Wurscht dine schwimmt màcht’s au nix, odder ?

Josephine

Vergesse nit, Kàrlin ! Mitten e Deller Supp böje ihr ejch e Stàffel fer in de Himmel ! Un mitere Wurscht drine, Zwei !

Kàrlin

Un noch e Kàffe dezüe ?

Josephine

Un mittem e Kàffe…, diss sinn finef Stàffle wert.

Kàrlin

No bliwwe m’r bi de Supp, schunsch bin ich ze schnell im Himmel !

Josephine

Vergesse nit Kàrlin, bis in de Himmel isch noch wit !

Kàrlin

àlle Wuch e Stàffel bis làngt mer !

Josephine

Mer isch’s recht, àwwer wenn ejch àm End e Stàffel fehlt, kàn ich nix defer !

Kàrlin

Isch e Deller Supp vellicht ze weni ? No gehsch àm beschte glich e Hüss widdersch !

Josephine

Ich hàb nix g’sààt ! odder hàn ihr ebbs g’heert ? E Deller Supp isch ebbs güet’s, schunn wenn se mit Lieb àngebote wurd.

Kàrlin

(ungeduldig) Wàs isch jetz wit e Deller Supp, dàn kumm mit in Kiche. Un wenn mit geh diner Wäj widdersch. Ich hàb kenn Ztt ze verliere (geht geje rechts)

Josephine Kàrlin

Güet ich geh mit ! (holt e Leffel üs ihrem Sàck) Ich hàb schunn de Leffel gericht ! (kummt zerruck) Hesch vellicht au e Deller debi ?

Josephine

(holt e grossi Schessel ussem Sàck) A nàdirlich ! (geht rechts nuss) 8


Scène 5 Casimir

(kummt links errus mitere Hànd voll Brief, sitzt àn de Disch, de Emile kummt vun hinte links) Güete morje Emile, wàs gebts nej’s ?

Emile

(e bissel làngsàm) Ich weiss nix, ich geh in’s Büro !

Casimir

Wàrd ich lüej gràd de Courrier !

Emile

Lüeje làngt àllewej nit, ihr müen ne lase !

Oscar

(kummt vun hinte links mit sim Sohn de Amédé) Salut Fuchs !

Casimir

Salut, Wolf !

Oscar

(lüejt uf de Emile, gebt im Casimir ze verstehn dàs de Emile nüs soll gehn, de Casimir verteht’s nit, er sààt’s im Casimir in’s Ohr)

Casimir

Emile do nimm die Brief un geh in’s Büro, ich kumm glich hinte noch !

Emile

Ihr verzehle mer’s nochhar wàs de Fuchs gewellt hett !

Casimir

Emile verschwind jetz, un denk vor dàs de reddsch.

Emile

(geht links nüs) Güet Patron ich wur mer’s merricke !

Oscar

(Gànz discret) Hesch schun ebbs g’heert vum e neje G’setz ?

Steffe

(Schnell vun rechts) Wàs e nej’s gsetz ? Soll ich ebbs usschelle ?

Casimir

Steffe hett dich ebber gerüefe ? Ich hàb dir schunn e pààr mol g’sààt du sollsch nit hinte de Dir lüschtere. Kumm Oscar mir gehn in minn Büro ! (Sie gehn links nüs de Amédé zotelt hinte noch)

Steffe

Jetz steh ich do wie de Buter in de Sunn, ich geh e bissel nàb in’s Dorf vellicht erfàhr ich meh dert ! (geht hinte rechts nüss)

Scène 6 Albert

(kummt vun hinte links, lüejt un sich errum) Ah, ha, de Dreck isch eweg gemàcht worre, àlso isch minn Schàtzele do ! (m’r heert Schritt) Schnell do ninn, den normàler wiss bin ich im Feld ! (gràwelt in d’ Kischt, un màcht de Deckel züe)

9


Sophie

(vun vorne rechts, mittem e Eimer Wàsser) Mensch Meyer isch diss e Schinderej in dem Hüss. Un dezüe noch die Giftspritz ! Liewer Herrgott, wursch schunn g’sehn hàn mich brüch nit stroffe, ich bin genüe g’strofft ! (sitzt uf ‚d’ Kicht)( kumm sitze klopft’s in de Kicht) (Sie sprengt in d’Heh) Schun güet ich hàb’s nit ernscht gemeint !

Albert

(de Deckel geht uf) Wàs ich diss du meinsch’s nit ernscht ?

Sophie

(noch gànz ufgereijt) Albert, du, wie kummsch du in die Kischt ?

Albert

Gànz einfàch, ich hàb de Deckel ufgemàcht un bim ninn gegràwelt. Àwwer wenn ich gewesst hett dàs soviel Krimbel drinne errum fàhrt, ward ich nit ninn ! Do isch e Hitz drinne (wischt sich de Schweiss àb)

Sophie

àwwer Albert àn wàs hesch den gedenckt ?

Albert

A àn dich nàtirlich ! Ich hàb mit der welle redde. Gànz frieh hit Morje bin ich do g’sinn, dàn isch Kàrlin kumme die Kràtzberscht, noh bin ich so schnell wie meillich widder àb, un hàb de Dreck do àhne geworfe !

Sophie

Hà, diss bich du g’sinn ?

Albert

A jo ! Ich hàb gedenckt wenn die àlt de dreck nüss drààht, kàn ich mit der redde, àwwer jetz hàb ich e Schmitzel verdehnt !

Sophie

(wehrt àb) Jetz nit, do kàn àlle Auwe’s Blick ebber errin kumme dàn isch de Deifel loss !

Albert

Ich hàb dir numme welle sààwe dàs ich e Idee hàb !

Sophie

Du weisch às dich die Biszàng nit sehn kàn ! Wàs hesch gewellt, hop schnell !

Albert

Du sààsch im Steffe er soll mich instelle àls Knecht noh sinn m’r binànder !

Sophie

Wàs ? Gell du bisch verruckt ?

Albert

A jo, gànz verruckt verliebt in dich ! (well’s in d’Ärm nemme)

Sophie

(druckt’ne zerruck) Hàlt doch jetz, hesch du schunn àn’s Trudlers Kàrlin gedenckt ? Die bringt mich um !

Albert

Mit derre àlte Schàchtel wur ich schunn vertich, màch der kenn Sorje !

Sophie

Geh jetz Albert, wenn diner Patron merrickt dàs du nit uffem Feld bich ich de Deifel loss ! 10


Albert

Denne hàw ich au im Griff !

Sophie

Wieso ?

Albert

Ich schlich’em schun de gànze Morje noch fer lüeje wàs der dribt. Vorheer isch er züem Fuchs gànge un glich widder Heim un jetz isch er mit sim Sohn de Amédé im Keller ing’sperrt !

Sophie

Wàs ?

Albert

Ja ! De Wind hett Keller Dir züe g’schlàwe,un de Schlissel steckt üssewendi !

Sophie

De Wind ’s geht jo gàr kenner !

Albert

Wàs nit ! De Wind bin ich ! Jetz geh ich Heim un los’ne widder errüs ! Wursch sehn er gebt mer noch e Packel Sigerettle de fer.

Sophie

(Trürich) Bàs uf nit às er dich entlàsst, un du müesch vum Dorf furt ! (nimmt de Eimer geht geje links)

Albert

(zertlich) Numme kenn àngscht, ich bring denne Stein ins rolle, un in Pààr Wuche sinn mir binànder ! (er pfifft un geht gànz glicklich hinte rechts nüs)

Sophie

Wie der diss ànstellt, diss will ich sehn ! (geht mit’em Eimer hinte rechts nüs)

Scène 7 Steffe

(kummt vun hinte rechts) Kàrlin, minn Goldschwesterle wie bich den ? (lüejt rechts ninn) Wie bich den ? (kummt zerruck) Gott sej dànk, sie isch nit do; die àlt Bisszàng…

Zwerichel

(vun links mitt’em e Brief, redd Frànzesch) Bonjour Monsieur, vous êtes qui ?

Steffe

Ich bin de Gemeinde àrweiter ! Jo, le Bossel du village !

Zwerichel

(fer sich) Je ne comprends pas ce qu’il dit ! Pour ainsi dire le chef, quoi ?

Steffe

Oui, oui !

Zwerichel

(fer sich) Il parle comment celui-là ! Je suis bien à Ratzendorf !

Steffe

Oui, oui ! Bien sur !

Zwerichel Steffe

(kràtzt sich àm Kopf, fer sich) C’est ou ça ? (im Steffe) Je crois je me suis trompé ! Non, non ! Vous êtes à Ràtzendorf en Alsace ! 11


Zwerichel

Ah ! Je ne suis pas en Allemagne ? Car la Angela parle comme vous !

Steffe

(fer sich) Jetz sààt der ich bin e Schwob ! Moi je parle comme le bec m’a poussé.

Zwerichel

(klopft im Steffe uf de Buckel) Cher ami je compte sur toi pour tester cette nouvelle loi ! Et tu donne le bonjour à Robert !

Steffe

D’accord ! (fer sich) weller Robes ! (im Zwerrichel) quel Robes ? Hàlt quel Robert ?

Zwerichel

Quoi ? Tu ne connais pas Robert ? Robert avec sa grande gueule, Robert Grossmann ?

Steffel

Ajo, die gross Schnuffel kenne àlli !

Zwerichel

Pardon je n’ai rien compris !

Steffe

Oui, oui je le connais aussi, il gueule tout le temps ! Et moi je fais quoi ?

Zwerichel

Tu lis cette lettre et tu fais ton travail, moi je reparts à Paris !

Steffe

D’accord !

Zwerichel

Salut les Alsaciens de ma part ! Je reviens de nouveau quand j’ai besoin de quelque chose ! (gebt im Steffe d’Hànd, un geht hinte links nus)

Steffe

Hesch jetz diss g’sahn !

Scène 8 Steffe

Jetz will ich dene Brief noch emol läse ! (läst) voila gànz genau ! (Läst) àlso Do steht’s ! Tout les célibataires non mariés au 1ier janvier devront donner la moitié de leur revenue à l’état ! Diss müess ich glich üsschalle. HOPLA ! ’s geht loss ! (er schallt) ‘s wurd bekàntgemàcht, àlli Lediche un Witmänner wie normàl sinn un nit g’hirote sinn àm erscht janner müen d’haleft vum ihre Inkumme im Stààt àls Stier bezàhle…(hàlt un iwwerleit) àlli müen sich so schnell wie mejlich uf de Mairerie inschwriwwe lonn …

Casimir

(schnell vun vorne links, gànz ufgereijt) Wàs schelltsch denn do üs, Steffe !

Steffe

Gànz einfàch, e nej’s Getz wie vun Pàris kummt, àlli Lediche un Witmänner wie normàl sinn müen meh Stirr bezàhle ! (schellt un geht schnell hinte links àb)

12


Scène 9 Oscar

(schnell vun hinte links, de Amédé hinte noch) Casimir wàs isch den loss, hesch g’heert wàs de Steffe üschellt ?

Amédé

Ja Casimir hesch du g’heert wàs de Steffe üschellt !

Casimir

Wàs weiss denn ich ! Er sààt ’s isch e nej Gsetz wie vun Pàris kummt !

Oscar

Màch kenn Witz diss gebt’s doch nit !

Amédé

Ja, màch kenn Witz diss gebt’s doch nit !

Casimir

(rüeft) Emile kumme so schnell wie mejlich de Steffe hohle !

Emile

(Gemetlich) Wàs isch denn loss wie brennt’s !

Casimir

Emile du nimmsch’s Velo un fàrrsch im Steffe noch !

Emile

Un wàs soll ich im sààwe ?

Casimir

Er soll hàlte mit üschelle ! Un ihr kumme àlli zwei sofort glich widder do harre, verstànde !

Emile

Ja, àwwer ich hàb gedenckt…

Casimir

Er hàn iwwerhaupt nit ze danke, ich hàb genüe Litt im Büro sitze wie danke, ihr màche gràd wàs ich ejch g’sààt hàb !

Emile

Güet ich bin glich widder do ! (geht gànz làngsàm hinte links nüs)

Oscar

Un wàs màche mir jetz ?

Amédé

Ja, wàs màche mir jetz ?

Casimir

(ufgerejt) Oscar sàà dim Bàbbegej er soll de Schnàwel hàlte schunsch drej ich im de Hàls errum !

Amédé

Bàbbe wàs isch diss e Bàbbegej ?

Oscar

Gehsch heim un lüej in de Spiejel…(züem Casimir) Fröj mich wàrrum às der Jung so bleed isch ?

Casimir

Di Fröj müesch der salwer stelle Oscar… 13


Oscar

(züem Casimir) Wàs welle mir unternemme !

Amédé

(will redde)

Oscar

Amédé hàlt din Mül !

Amédé

Ja, Bàbbe de Amédé hàlt ’s Mül…

Casimir

Ich Müess mer diss àlles durrich de Kopf gehn lonn… Wieviel Ledichi sinn im Dorf ?

Oscar

(zelt uf de Finger) ungfähr…

Amédé

(horicht un zelt uf de Finger)

Casimir

Do gebt’s kenn ungfähr diss müess genau sinn !

Oscar

Ich weiss dàs du e Depfeleschisser bisch àls Notàr.

Casimir

àlso, mir sinn, ich, du, de Amédé, de Emile, de Steffe…

Amédé

Un de Albert unsere Knecht !

Oscar

Prima Amédé…àwwer zerscht kumme mir dràn, dàn erscht ’s Personàl !

Casimir

àlso diss sinn 6 im gànze !

Oscar

Un wie viel Fraue sinn do !

Casimir

2 , Kàrlin un d’ Sophie !

Amédé

(zält uf de Finger, gànz bleed) Ja diss làngt jo nit !

Casimir

(ufgerejt) Oscar sàà im dim Amédée r soll jetz sinn Mül hàlte, schunsch velehr isch noch mini Gedult ! Àlso, d’ Kàrlin…

Oscar

Di kànnsch hàn, ich will se nit !

Casimir

Bisch du verruckt, di verkuple m’r im Emile !

Oscar

Oje, denne bedürrich jetz schun ! (de Emile un de Steffe kumme vun hinte links, de Steffe schellt) Aha do sinn se jo ! 14


Casimir

Steffe heer uf mit derre schellerej, wie isch de Brief, denn vor às mir ebbs unternemme will ich àls Maire denne Brief läse !

Steffe

(süecht in àlle säck) Ich find ne nit, àwwer ich weiss gànz genau wàs ich geläse hab !

Albert

(vun hinte rects, wettich) Wàs isch do fer e schwàrzi Setzung, wàs soll ich nit wisse, wàs Kärtlener schun widder üs ?

Oscar

Rej dich nit uf ’s isch schun kompliziert genüe !

Amédé

Ja,’s isch schun kompliziert genüe… Ich müess hirote !

Albert

(plàtzt üs un làcht) Ich diss de letscht Witz wie ihr erfunde hàn ?

Casimir

(feierlich) Hàlte jetz ! Sitze emol àlli ! Albert du hesch jo g’heert wàs de Steffe üsg’schellt hett !

Albert

Ja, ich hàb ’s g’heert, àwwer nix verstànde !

Steffe

Nix verstànde, wenn d’ Sophie zwei mol huescht in de Kiche klopfsch schun àns Fenster !

Albert

’s negschte mol klopf ich dir àn de Kopf, du, du…

Casimir

(steht in de mitte) àlso, wenn mir nit di Stiire welle bezàhle müen mir hirote ? Mir sinn 6 Männer un 2 fraue… wer will d’ Kàrlin… (àlli hàlte ’s Mül)

Albert

Fer d’ Sophie brüche ihr ejch nit de Kopf verbreche di isch mine !

Steffe

Scène 10 Josephine

Ja, un Kàrlin, will di niemànd, isch geb’se un e suncht, odder noch besser ich schenck in dem wie se nemmt de Tracteur dezüe ! (àlli làche)

(kummt vorne rechts errin) Sie schleckt de Leffel àb, un steckt’ne in d’Tàsch) Salut ihr Herre !

Albert

A do isch jo noch eini !

Josephine

Wàs hesch g’sààt ?

Casimir

(Schiebt de Steffe geje d’ Josephine) de Steffe will mit der redde !

Steffe

(Steht newe de Josephine, hebt d’ Nàs züe) Oje, oje ! E àndere Dàà vellicht, àwwer jetz nit ! 15


Josephine

Scène 11 Casimir

(Schettelt de Kopf) Ich versteh kenn Wort, àlso noch e güeter Dàà ihr Herre . (Sie geht hinte links nüs, kummt glich widder zerruck) Ich bin noch de gànze Dàà im Dorf, wenn ebber mit mer redde Will ! (geht hinte links nüs)

Schrib emol uf Emile, àlso mir welle àlli hirote…un hàn nit genue Fraue im Dorf,wie solle mir die Wiwwer hernemme un nit stehle ?

Emile

Patron ! Lonn doch Fraue üs de Stàdt kumme docht hett’s genue !

Casimir

hesch recht Emile diss màche mir. Du telefonersch uf diss Büro un bstellsch drej Fraue…

Kàrlin

(vun vorne rechts) Wàs isch denn do loss, hàn ihr nix àndersch ze Schàffe àls do errum ze hucke, wàs schribsch denn Emile ? (kenn mensch redd, àlli lüeje enànder àm) De Herr Maire hàlt widder ’s gànze Dorf uf !

Casimir

Gànz un gàr nit… De Oscar hett uns Erklärt wie er us sim Kleesteck 25 Prozent meh Klee errus bringt !

Kàrlin

àh ! Un wie màcht er diss ?

Oscar

Gànz einfàch, ich sej numme vierblättericher Klee un schun hesch 25 Prozent meh ! (àlli làche)

Kàrlin

(geht geje de Oscar) bisch du vun ein Bàbbe eso bleed worre ? Jetz versteh ich wàrrum de Amédé so isch ! (geht schnell rechts vorne nus)

Steffe

So di setzt !

Scène 12 Casimir

Màche m’r’s kurz, mir müen jetz àn d’ Àrweit, àm beschte treffe mir uns hitt Owwe àm àchte do bi mer !

Oscar

Ja, àlso bis hitt Owwe !

Amédé

Ja, Ja bis hitt Owwe ! (Oscar, Amédé un de Albert gehn hinte links nus)

Casimir Steffe

Emile ihr wàrte do bis d’ Pfàrkeche kummt, die will nämlich ihr Teschtàment màche. (geht vorne links nus) (sizt uf d’ Kischt un raucht Pfiff) Hett m’r schunn e so ebbs g’heert…

Emile

Wàs meinsch Steffe ?

Steffe

(bissel scheniert) Emile du kennsch mer e g’fàlle màche ! 16


Emile

Wenn ich der halfe kàn, màch isch’s gern !

Steffe

Du kennsch mer e Hirotsàntràà schriwwe !

Emile

Wàs ? In wemm ?

Steffe

Ich weiss noch nit ! Màch wàs ich der sàà !

Emile

(rischt àlles züem schriwwe) So ich bin gericht !

Steffe

Fer ejch, liewi Màdàm wenn ihr bi uns im Dorf durrich kumme, will ich nemmi ellein will bliwwe, un de Ajetimer bin vun dem Hoft. Mecht ich fröje…

Emile

…mecht ich fröje…

Steffe

un will ich immer so e Kràmpf im linke Füess hàb…

Emile

wàs fer e Kràmpf ?

Steffe

Stell kenn Fröje un schrib…Dàn müesch du mer dene Füess màsiere, un mer e Schmitzel genn dàn isch àlles wieder in Ordnung…

Emile

Diss isch nit letz…(schribt) àlles in Ordnung…

Steffe

Schrib widdersch, wenn du e tàpferi Frau bisch bekummsch du vun mer àlles wàs du wit… Wenn àwwer e Bisszàng wursch wie mini Schwester Drej ich der de Hàls errum !

Emile

(schribt) de Hàls errum…

Steffe

Viel Griess vun dim liewe Etienne… Punkt ferti…

Emile

Punkt ferti, noch Unterschriwwe…

Steffe

Geb m’r dene Brief, de recht màch ich ellein !

Emile

(lüejt uf d’ Ühr) Ich will emol de Patron fröje wenn die kummt, àlso bis hit Owwe Steffe ! (geht vorne links nus)

Steffe

So der Brief wurd jetz versteckelt, do in derre Kischt, de recht màcht sich vun ellein ! (leijt de Brief uf d’ Kischt, un geht hinte rechts nus)

17


Scène 13 Albert

Scène 14

(Kummt vun links) Ich fröj mich wie ich miner Geldsàck verlore hàb ! (lüejt iwweràl) Ajo do in de Kischt ! (màcht de Deckel uf, un find siner Geldsàck, àwwer au de Brief) Wàs ich den diss läst …wenn de wursch wie mini Schwester drej ich der de Hàls errum, viel Griess vun dim liewe Etienne… Etienne wer isch den diss… à ja de Steffe ! Dene Brief b’hàlt isch, vellicht kàn ich ne emol gebrüche ! (steckt de Brief in de Sàck un geht hinte links nüs)

Oscar

(vun hinte links de Oscar un de Amédé, de Oscar lüejt uf d’Uhr) ‘s isch glich àcht, fröj mich wie àlli sinn !

Amédé

Ja, fröj mich wie àlli sinn !

Oscar

Amédé hàlt jetz din Mül, verstànde !

Amédé

Ja, Bàbbe ! Ja derf ich au hirote ? Un mit wenn ?

Casimir

(Kummt vun vorne links de Emile hinte noch mit Bàbier fer ze schriwwe) (de Emile sitzt àn de Disch)

Steffe

(kummt vun rechts, un sitzt uf d’ Kischt) Sinn bàl àlli do gràd de Albert fehlt noch !

Oscar

De Albert kummt e bissel speeter, zerscht d’ Àrweit un noh erscht ’s Vergnieje…

Casimir

(hàlt e Redd) àlso ihr Herre, ’s müess ebbs g’schahn, de Herr Pfàrrer hett m’r’s au schun g’sààt, un jetz noch die Stiire. Mir sinn e àrm’s Dorf, un wenn àlli Ledige un Witmänner widder hirote, däte Ràtzedorf gresser werre. Hett ebber ebbs ze sààwe ?

Oscar

Wenn mir die Versàmmlung bi mer gemàcht hätte, kennte m’r wenigschten’s eins trinke.

Emile

Soll ich die Versàmmlung im Protokoll uf nemme !

Casimir

Nàtirlich, un in jedem e Àbschrift…. Züem gewehnliche Tarif, schunsch isch’s glich ze dir !

Albert

(kummt vun hinte links) Wàs solle mir, noch bezàhle fer die Versàmmlung !

Casimir

Ja, Albert setz dich, ich erklär ejch jetz wàs mir màche ! Jeder grejt e Bàbier fer druf ze schriwe wie er sich sini Frau vorstellt

Oscar

àlso wenn se kumme schloffe un esse duen se bi mer, às ich au ebbs verdien ! 18


Steffe

Numme làngsàmm, wàs soll denn der Gpàss koschte ! Do redde àlli numme vun Geld !

Emile

Ich hàb die Ufstellung gemàcht Patron, die Agence wie uns die Fraue schickt hett verschideni Prise ! ’s àlter, Fàrb, d’Persennlichkeit, ob einer noch Kinder will, diss àlles wurd in detràcht gezöje ! M’r kàn saawe ungefähr zische zwei un drei döisig € !

Albert

Ich glaub die sinn maschuke ! Gott sej Dànk ! (drikelt de Schweiss àb) Ich bruch àllewej kenni !

Oscar

Wenn’s müess sinn bezàhl ich der diss, Albert, ich will kenn Unmensch sinn !

Amédé

Dersf ich au ebbs sààwe ?

Àlli

Nein !

Amédé

(hilt) Ich will au hirote !

Casimir

Hill nit Amédé, au e blindi Hoehn find emol e Kernel ! Isch àlles klàr, sinn ihr inferstànde, dàn kànn ich ànrüefe, un iwwermorje sinn die Fraue do !

Oscar

Koscht’s wàs will ich will doch nit ’s hàlwe Vermeje im Stààt ànewerfe ! Kumm Amédé mir gehn, Albert kunsch noch àss nit zeviel Zit versummt wurd ! (Oscar, Amédé un de Albert gehn hinte links nüs)

Steffe

Emile kennt ich mit der redde ?

Casimir

Màche ’s kurz, wenn d’Pfàrkeche kummt rüefsch mich Emile, ich geh ninn ! (Casimir geht vorne links nüs)

Emile

Wàs wit Steffe, hesch e problem ?

Steffe

(scheniert) Nit direckt, àwwer, hesch e Briefscheid ?

Emile

Ja, do !

Steffe

Ich will dene Brief wie du mer g’schriwe hesch furt schicke, wàrd ich holl’ne ! (Màcht d’ Kischt uf un süecht, er find’ne nit) Wie isch jetz der Brief ànekumme ?

Kàrlin

(Kummt vun vorne rechts), Süech ebbs Steffe ?

Steffe

(màcht d’ Kischt schnell züe) Ich nein !

Kàrlin

A, ich hàb gemeind ! (lächelt)

Steffe

(züem Emile, heilich) Ich wot wedde die hett de Brief g’funde ! 19


Emile

Oje, dàn isch Màtheous àm letschte !

Steffe

Diss wisse m’r glich ! Kàrlin hesch du e klein’s Waschbedel !

Kàrlin

Ja, wàrrum ?

Steffe

Do howwe iwwer de Dir isch Ungeziffer, un ich hàb ebbs gànz speziàls in de Drogeri kolt !

Kàrlin

(geht vorne rechts nüs) Ich kumm glich widder !

Emile

Wàs hesch denn vor, Steffe !

Steffe

Der Brief müess herre koscht’s wàs koscht ! Loss mich màche un sàà immer ja, verstànde ?

Emile

Ja !

Kàrlin

(kummt errin) do hesch diss Waschbedel, isch’s gross genüe ?

Steffe

Zej gebharre zerscht e Bissel Wàsser vum Brunne, un e bissel Gift dezüe, (lüejt uf d’ Sitt un hebt d’ Nàs züe)

Kàrlin

Der nimmt mich fer e Dolle (will schmecke) Diss stinckt noch Schnàpps ,

Steffe

Nein ! Noch Schnàpps schmeck ich, màch dich zerruck !

Kàrlin

Wenn d’ Sophie reschti butze dät brischte mir diss nit màche àwwer wàrd numme, wenn nemme kenn Ordnung màch, ich màch àwwer noch Ordnung Hitt Owwe !

Steffe

(hett diss Waschbedel in de Händ, steht uf d’ Kischt) Nundebuckel jetz hàb ich ebbs vergesse, Kàrlin kumm erruf un heb diss Beddel !

Kàrlin

(màcht’s) Bàs uf wàs de màchsch, schunch läbsch nemmi làng !

Steffe

Kàrlin

(züem Emile) bàs uf Emile àss Kàrlin nit erunder Kejt, ich holl gràd ebbs(geht rechts nüs)(kummt glich widder errin)(steeht uf d’ Kischt) heb gued Kàrlin de Base au ! So voila Emile jetz bekummt se Säck usgemüsst ! (Sie màche’s, de Kàrlin breelt) Ihr werre schunn noch g’stroff werre, unsere Herrgott weiss àlles !

Steffe

Ja, àwwer du weisch àlles besser ! (Sie süeche widdersch)

RIDEAU 20


2. Àkt Scène 1 Steffe

(kummt vun links, geht hin un her un raucht d’ Pfiff) Oje, oje, ich diss widder e Gschicht ! àwwer d’ Schuld isch diss Zwerichchel mit sim neje Gsetz. Wenn ich numme dene Brief finde dät !

Sophie

(vun vorne rechts, geht geje hinte rechts)

Steffe

Sophie !

Sophie

(geht geje de Steffe) Ja !

Steffe

Wo gehsch ànne ?

Sophie

De Kuffer holle fer d’ Kàrlin !

Steffe

E Kuffer ? Fer d’ Kàrlin ? Fer wàs brucht denn die e Kuffer ?

Sophie

Sie fàhrt furt !

Steffe

So, so ! Wie fàhrt se denn ànne !

Sophie

àns End vun de Walt, hett se g’sààt ! (geht rechts hinte nüs)

Steffe

No dummeldich, schunsch iwwerleid sich widder ! (isch gànz glicklich)

Sophie

(kummt vun hinte rechts nit’em e Kuffer)

Steffe

Sophie, wie làng bli se denn furt ?

Sophie

Oje, sie hett g’sààt „Mich sähn’se nemi“ .

Steffe

Gott sej Dànk, hoffentlich geht se bàl !

Sophie

Sie hett àwwer g’sààt „vor dàs se geht, geht se noch uf d’ Schàndàrmerie“.

Steffe

(verschreckt) Uf d’ Schàndàrmerie ? Ja un’s Gott’s wille wàs will se dert màche ?

Sophie

De Emile un dich will se ànzeije ! (geht vorne rechts nüs)

Steffe

Jesses Màrià, jetz wurd die Gschicht noch Kriminàlistich !

21


Scène 2 Kàrlin

(vun vorne rechts scheen àngezöje, will hinte links nüs gehn)

Steffe

Kàrlinele, wie gehsch denn ànne ?

Kàrlin

(bàrsch) Uf d’ Schàndàrmerie !

Steffe

So ! Wàs witt denn màche uf de Schàndàrmerie ?

Kàrlin

Dich un de Emile ànzeije weije Untsilichkeit ! Jetz weisch’s ! Un hinte noch geh ich züem Deifel !

Steffe

Der wurd e Freid hàn wenn der dich sigt !

Kàrlin

(drejt sich errum) Hesch ebbs g’sààt ?

Steffe

Nein ! Numme lüt gedänckt ! Ja, ja geh züem Deifel noh rennsch kenn Heilichi um !

Kàrlin

(Brellt) Hàlt din Mül jetz, schunsch làng ich der eini, dàs meinsch im Himmel isch e Trumelfiir !

Steffe

Wenn ànkumme bich schribsch mer e Brief ?

Kàrlin

Diss màch ich wie ich will ! Du Schnuffler ! (Sie geht schnell hinte links nüs)

Steffe

So, jetz isch andli rüej do hinne ! (geht vorne rechts nüs)

Scène 3 Casimir

(kummt vun vorne links nitt’em e Brief in de Hànd) Läst ! Prima, prima, àlso hitt Middàà solle se ànkumme ! Wieviel ? Drej Fraue ! Ajo drej Fraue, sie werre uns doch kenn Männer schicke !

Oscar

(wun hinte links, de Amédé hinte noch un zeijt e klein’s Ross üs Holtz) Salut Casimir, wàs isch ! hesch schun nejichkeite ?

Amédé

Ja, wàs isch hesch schun nejichkeite ?

Casimir

Do isch de Brief vun derre Agence, sie hàn ne vor àcht Dàà furt g’schickt, un hitt !

Amédé

Isch holl se àm Ottobus àb mit minem Ross !

Casimir

Oscar sàà in dim Junge er soll heim gehn. Vorleiffi kumme numme drej Fraue ! 22


Oscar

(zellt) Kàrlin, d’ Sophie, Josephine un die drej diss sinn doch sex, odder nit !

Casimir

Ja, àwwer ’s gibt e kleins Problem ! D’ Kàrlin hett ’s Kefferle gepàckt un isch àb, un sie will geje de Emile un de Steffe e Klàà inreiche uf de Schàndàrmerie weje Untsilichkeit !

Oscar

Wàs isch diss ?

Amédé

(will redde)…

Oscar

Hàllt din Mül Amédé. Ja, un jetz ?

Casimir

Ich verzehlter’s e ànders mol. ‚’s müen àlli hitt Middàà àm zwei do sinn. De Steffe Müess’s glich üschalle ! ( er rüeft) Steffe ! Emile !

Steffe

(kummt vun vorne rechts) Wàs soll sinn Herr Maire ?

Emile

(vun vorne links) Wàs soll sinn Patron ?

Casimir

(fàngt àn ze redde) àlso…

Kàrlin

(kummt vun hinte links, geht vorne rechts nus, lüejt nemme àn) (àlli lüeje re noch)

Oscar

Wàs isch denn do loss ?

Steffe

Wàs nit àngebunde isch…

Kàrlin

(kummt vun vorne rechts,de Kuffer in einere Hànd un de Bàràbli in de ànder, geht durrich un lüejt uf d’ànder Sitt, geht hinte links nus)

Casimir

(wingt àb) Steffe màch dini Àrweit ! Un hitt Middàà sin ihr àm zweije do ! (Steffe geht hinte links nus un schellt, Oscar un de Amédé gehn hinte links nus im Steffe hinte noch, de Emile un de Casimir gehn vorne links nus)

Scène 4

(de Albert un de Steffe kumme vun hinte links)

Albert

Steffe ich müess mit der redde !

Steffe

Wenn ich der halfe kàn Albert !

Albert

Weisch wàs Steffe, du kennsch mich instelle, noh ward ich bi minere Sophie, un mir kennte hirote !

23


Steffe

Nàtirli, un ich kennt d’ Àrweit màche, hein ? Kummt gàr nit in fröj ! Un wàs sààt de Oscar dezüe ?

Albert

Erschtens, mit’em Oscar hàw ich d’Nàs voll ! d’ zweitens wen du nit wit .(hollt de Brief ussem Sàck) Noh geb ich denne Brief in de Kàrlin !

Steffe

Lüej do der hett denne Brief , kumm geb m’r ne !

Albert

Kummt gàr nit in fröj !

Steffe

Wàrrum nit, wàs hàw ich der gemàcht ?

Albert

Wenn d’ mich instellsch bekummsch de Brief, odder isch geb ne in de Kàrlin, wenn die diss heert ! (Will läse)…

Steffe

Bruch nit ze läse, ich weiss wàs ich g’schriwwe hàb, (làcht) un wàs d’ Kàrlin ànbelàngt die isch àbgereisst !

Albert

(entauscht) Dimmschte Büre hàn inner d’ greschte Grumbeere ! àwwer ’s isch nit àlle Dàà Nàcht ! Der lehrt mich au noch kenne ! (schnell hinte links nus)

Steffe

(Schettelt de Kopf, geht vorne rechts nüs)

Scène 5 Casimir

(vun vorne links, im gala) Ich bin nàtirli wedder de erscht, (rüeft geje links) Emile, Emile !

Emile

(vun vorne links, zeijt de Fràck àm) Ich bin schunn do !

Casimir

Hesch àlles gericht ?

Emile

Ja, Patron, d’ Zimmer sinn reserviert bim Oscar, de Sàll isch gericht, un fer de recht, diss werre m’r schunn sähn „hett d’ zaller Blindt g’sààt“ !

Oscar

(kummt vun hinte links, mit’em Amédé, lüejt uf d’ Hür) Zehn noch zwei ! Hett de Ottobus Verspedung ?

Emile

Soll ich e reij Stiehl ànnestelle, Patron ? (sitzt àn de Tisch, fer ze schriwe)

Casimir

Nein isch nit nodwendich, sie werre bàl kumme ! (M’r heert Motor wunn e Tracteur, un stellt dàn àb)

24


Scène 6 Dorothée

(kummt vun hinte links, rüeft hinte nüs, lon d’Walisle uffem Wauje un wàrde bis ich ejch rüef) Sinn m’r do rechtich in Ràtzedorf ? De Ottobus isch in Pann ! No hett de Chauffeur e Tracteur bim e Bür geleht ! Also wer isch de Chef do ?

Casimir

(àlli lüeje enànder àm) Ja, ich bin de Casimir Fuchs, Maire un Notàr vun dem Dorf !

Dorothée

Ich bin ’s Dorothée Haas, ’s freit mich ! (gebt im Casimir d’Hànd) Ja, wieviel sinn denn do wie hirote welle ?

Casimir

Nochmàlerwies sinn m’r sex !

Dorothée

Wàs isch diss widder, sinn ihr sex odder nit ? Mir sinn numme dreij, diss heisst vier mit derre wie mir unterwej’s mitgenumme hàn ! àwwer wie m’r g’sààt hàn dàs mir uf Ràtzedorf fàhre, hett’se nüs welle springe , noh hàn m’r se àngebunde un mit Gebrocht ! (rüeft nüs, kumme emol errin eins noch’em àndere, d’Männer stelle sich uf d’links Sitt, d’Fraue uf d’recht Sitt)

Dorothée

(rüeft) Margueritel !

Marguerite Bonjour bisàmme, ich heiss Marguerite Fischer un süech e Mànn ! Dorothée

Ja, schunn güet, e moment noch ! (rüeft) Mounia kumm errin un bring die àlt mit du wursch meischter mit derre !

Mounia

(Kummt vun hinte links e Teppi unterem Àrm, mit de Kàrlin wie àngebunde isch) Ein Moment heb emol, (gebt de Stràng in de Dorothée)(lejt de Teppi uf de Bodde g’nejt ànne un bett) Allah, oh, Allah, ich hàb dir g’sààt schick mer e weisse Taube, àwwer du hesch mich gànz verlonn un hesch mer numme grossi Kàmeler g’schickt ! (bett widdersch)

Steffe

(kummt vun vorne rechts) Ja wàs isch denn do loss, Kàrlin wie seehsch denn du us, hàn se dich iwwerfàlle, kumm ich will der helfe ! (bind Kàrlin loss)

Kàrlin

Die hàn mich nit redde lonn ! Ich hàb ercht bi Nàcht welle kumme, minn Geld holle wie ich vergesse hàb, schunsch ward ich schunn iwwer àlli Berri ! Ich will glich de Schàndàrme telephoniere, do meinsch bàl bisch züem Himmel drusse ! (züem Steffe) Un mit der redd ich nocher ! (geht schnell vorne rechts nus)

Albert

(kummt gànz schnell, vun hinte links de Brief in de Hànd) Kàrlin …!

Steffe

Hàlt din Mül un stell dich do ànne !

25


Casimir Josephine

Steffe geh ninn un redd mit dinere Schwester, un bàs uf àss se kenn Dumheite màcht ! (Steffe geht vorne rechts nus) (vun hinte links) Aha ! do sinn Litt bi de Litt ! Kumm isch ze frej odder ze spot ?

Dorothée

Jetz sinn m’r schunn finef ! Wenn ihr hirote welle sinn ihr ze frej, wenn ihr ebbs sähn welle sinn ihr ze spot !

Amédé

(àlles isch rüej) Ja Bàbbe ! Welli soll ich denn hirote ?

Joséphine

(luejt àndere Fraue ànn) Wer will denne fer’s gànze läwe ? (àlli Fraue schettle de Kopf)

Sophie

(vun vorne rechts) de Steffe scheckt mi do rüss, er hett g’sààt ’s isch ebbs interessànts ze lüeje ! Oje, oje wie kumme die gànze Litt herre ?

Dorothée

Jetz sinn genüe Fraue do ! Wer will wenne ? Stelle ejch emol vor !

Casimir

Ich bin de Casimir Fuchs Notàr un Maire vun dem Dorf !

Oscar

Ich bin de Oscar Wolf Bür un Wirt vun Ràtzedorf

Marguerite De Wolf un de Fuchs diss isch gelunge, weller müess e Mülkorb ànzeje ? Josephine

Denne brüch kenn Mülkorb ànzeje àwwer’s Stàcheldroht vum Portemonnaie màche !

Marguerite Oje wenn se gitzich sinn will ich kenner vun denne zwei, denn fer miner Stààht müess ich einer hànn wie Geld hett ! Oscar

Josephine, wenn kumme bich fer dumm ze schnuffle kànnsch glich widder gehn, hesch mich güet verstànde ! (fer sich) diss Batelvollick hett gràd noch gfellt !

Josephine

Numme làngsàmm, ich kenn de Grud weje dem ihr àlli hirote welle, ich hàb g’heert wàs de Steffe üsg’schellt hett ! Un wàrrum àss ihr do sinn !

Mounia

(hett de Tebbi unterem Àrm) Ich will e Mànn wie schàfft fer mich, schunsch kàn ich de Mohamed nemme !

Casimir

Wenn ich ebbs saawe derf ! Gehn emol uf ejer Zimmer, Oscar geh mit’ne fer ne de Wäj ze zeije !

Oscar

Nein, nein ich bli do ! Amédé du zeijsch ne de Wäj, lüejsch uff’em Comptoir leijt e Zettel do steht drowe wer wells Zimmer bekummt, hesch mich güet verstànde !

Amédé

Ja, ja, un welli kummt in minn Zimmer ? 26


Mounia Amédé

(holt e Messer errüs) Wenn der mer ze noht kummt schniid ich im de Hàls àb ! Du mich güet àngelüejt, ja ? (hett àngscht, nimmt sinn Ross unter de Àrm) Bàbbe geht du mit, du bich Älter wie ich ! Wenn se dir de Hàls àbschniid isch’s nit so schlemm !

Marguerite (nimmt de Amédé àm Àrm) kumm Amédé ich bàs uf dich uf ’s derf dich nemme ànriehre ! Amédé

Ja ich geh mit der ! (er stellt sinn Ross uf de Bodde, d’Marguerite un de Amédé gehn vorne dràn, Dorothée d’ Mounia gehn noch geje hinte links nus, d’Sophie wie uf de Kischt g’sesse isch geht vorne rechts ninn, d’ Josephine will au noch hinte links gehn)

Oscar

Josephine du bich nit ingelàde …! (Geht hinte rechts nus)

Steffe

(kummt schnell vun vorne rechts) Kumm Josephine ich nimm dich àls Frau ( nimmt se àm Àrm un geht schnell mitere hinte rechts nüs un schellt)

Scène 7 Casimir

Sitze emol àlli ànne ! àlso welli wit du Oscar ?

Oscar

Albert du kànnsch au gehn, às de nit zeviel Zit verlersch, geh emol in de Stàhl, ich kumm glich noch !

Albert

Er brüche gàr kenn àngscht hàn Patron miner choix isch schun gemàcht ! (geht hinte links nüs, de Emile steht uf un geht vorne links nus)

Casimir

Wàs soll diss widder heisse ?

Oscar

Màch der kenn Sorje ich redd mit’em Albert ! Ich glaub ich nimm d’ Dorothée,’s isch e scheeni Frau mit Kàràkter un weiss wàs se will !

Casimir

Güet ! Ich will schunn làng e Ràsichi ! Eini wie d’àndere nit hàn !

Oscar

Welli nimmsch ?

Casimir

Ich nimm d’Mounia !

Oscar

Wàs ich glaub du bich verruckt !

Casimir

Hesch du g’sähn wie die scheen isch, du kànnsch mer verzehle wàs du wit, die nimm ich !

27


Oscar

Màch wàs de wit, àwwer bàs uf ! Um’s errum löje isch die un diner Pulver durrich de Reps !

Casimir

Kumm mir gehn in’s Büro un redde iwwer dis àlles ! (Sie gehn vorne links nüs)

Scène 8 Kàrlin

(vun vorne rechts mit’em Kuffer) Gott sej dànk jetz hàwi minn Geld…

Steffe

Ja ! Wit dàtsäschlich furt ?

Kàrlin

Jetz hàb ich minner Bàràbli vergesse, ich will ne glich holle !(geht vorne rechts nüs)

Albert

(kummt vun hinte links mit’em e Kuffer) So do bin ich ! (stellt de Kuffer ànne)

Steffe

Wàs isch Albert fàhrsch du au furt ?

Albert

Nein, ich hàb minem Bür de Plàtz gegendicht !

Steffe

So, pletzlich !

Albert

Ja, ja ! Mer hett’s gelàngt !

Steffe

hesch schun e àndere Plàtz ?

Albert

Ah, jo !

Steffe

wo denn ?

Albert

A, do !

Steffe

Do im Dorf ? Bi wenn denn ?

Albert

Bi ejch !

Steffe

Bi uns ? Do weiss ich nix devon !

Albert

Weje dem hàb ich der’s jetz g’sààt !

Steffe

Hesch diss mit de Kàrlin üsgemàcht ? Die isch nimm do ! Jetz bin ich de Bür ! Un ich sàà dir’s noch emol ich brüch kenn Knecht !

Albert

(Hollt de Brief üssem Sàck) Do lüej Steffe ich hàb’s sorgàr schrifftlich !

Steffe

Geb mer denne Brief ! 28


Albert Steffe

Diss isch miner Trumpf, un denne spiel ich wenn’s notwendich isch….(m’r heert redde) M’r heert redde, ich glaub sinn die Fraue wie kumme !

Albert

(lüejt hinte links nüs) Ja, ja ! Sie kumm d’ Stross erruf, mir redde speeter ninànder Patron, ich màch mich ussem Staub ! (geht schnell hinte rechts nüs)

Steffe

Albert, du màchsch m’r Sorje ! àwwer m’r sààt nit umesunscht „D’Supp wurd nit so heiss g’esse wie se kocht wurd“ (geht schnell vorne rechts nüs)

Scène 9

Dorothée

(Vun hinte links, d’ Dorothée, d’ Marguerite, d’ Mounia speeter vun hinte rechts d’ Josephine) Mir hàn jetz iwwer àlles geredd, àlso Margueritel wenne wotsch du ?

Marguerite (e bissel trürig) de Amédé will ich nit, der laufft de gànze Dàà sim Vàter noch un de noh diss Ross wie er nochschleift ! De Albert dät m’r schunn g’fàlle ! Dorothée

Noh redd ich emol mit’em !

Josephine

Ich gàr nit notwendi, der isch in d’Sophie verliebt bis hinter d’Hore, die redde jo schun vum hirote !

Marguerite (Hillt e bissel) Wàs màch ich jetz ? Ich sàà jo mich will kenner ! Dorothée

Sitz emol do ànne, un loss mich iwwerleje! Un du Mounia wenne hesch du in üsecht ?

Mounia

Ich glaub ich nimm de Casimir, der mer g’fàlle !

Josephine

Wenn er dich will !

Mounia

Wàrrum er mich nit welle ? (drejt sich) Ich bin doch scheen odder nit ? ( holt e pfiff ussem Sàck) Ich will emol ellein mit’em redde !

Marguerite (Schnupft immer noch) Un weller soll ich nemme, genn m’r doch e güeter Root, dàs ich au e Mànn find ! Mounia

(Treest, d’Marguerite) Màch der kenn Sorje mir der Helfe, gell Josephine ?

Marguerite Ich wer ejch ewich dànckbàr ! Dorothée

Ich hàb e Idee, wàs sààsch züem Emile ? E junger Mànn im beschte àlter, schriwwer bim Notàr un bim Maire vum Dorf, weisch wàs denne nimmsch du ! 29


Marguerite (schnupft immer noch) ich will emol sähn ob der mich will, mer dät er g’fàlle ! Dorothée

Prima ! Un du Josephine wàs màchsch du ?

Josephine

Ich nimm de Steffe, er hett jo g’sààt às er mich will ! Un du Dorothée uf weller hesch du e Gigel ?

Dorothée

Ich versüesch’s mit’em Oscar, der g’fàllt mer, e Bür un e Wirt !

Marguerite àchtung Dorothée,m’r sààt nit umesunscht, „Wer nix wirt wir Wirt“ ! Dorothée

Màch der kenn Sorje, denne bring ich schunn unter Dàch un Fàch !

Josephine

(làcht) Prima, prima, do gebs so làngsàmm läwe in de Büdig !

Dorothée

àlso, màche mir emol de Punkt ! Du Mounia un de Casimir; du Margueritel nimmsch de Emile !

Marguerite (glicklich) Ja, wennn er mich will ? Mounia

Màch der kenn Sorje, (holt ’s Messer errüs) Er ja sààwe, schunsch ich im flàdere !

Dorothée

Güet ! Ich nimm de Oscar, un de Albert d’Sophie ! Un wàs màche mir mit’em Amédé un mit de Kàrlin ?

Josephine

Diss wurd ebbs genn, àwwer wàrde mir emol àb ! Kàrlin hett doch g’sààt sie wàndert üs, odder nit ?

Mounia

àwwer noh isch immer noch de Hamédé !

Dorothée

(lüejt noch hinte links) Ich glaub ich heer se kumme, mir stehn àlli do ànne ! (Sie stelle sich uf de rechts Sitt)

Scène 9 Oscar

(Oscar un Amédé vun hinte links) àh ihr sinn do ! Wie isch denn de Casimir ? (rüeft) Casimir !

Casimir

(Kummt vun vorne links, de Emile hinte noch) Ja wàs soll sinn ?

Dorothée

(steht in d’Mitte) Hàn ihr ’s ejch iwwerlejt ?Ich glaub ihr brüche nit làng redde ! Ich nimm de Oscar; d’ Mounia de Casimir un ’s Margueritel de Emile, d’ Sophie nimmt de Albert un du Josephine de Steffe ! (àlli Männer lüeje sich daub àm)

Amédé

Ja, ja un ich ? 30


Marguerite (hett mitleid) Fer dich Amédé lonn m’r eini us de Stàdt kumme ! Amédé

Noh isch güet, un wenn kummt die ?

Dorothée

Bis in zwei drej Däj wurd se do sinn !

Oscar

(stupft de Casimir, sie lüeje enànder àn)

Casimir

(gànz scheniert) Derfe mir au ebbs sààwe ?

Mounia

(steckt Pfiff ins Mül) Ihr JA sààwe derfe schunsch nix, verstànde ?

Casimir

(de Oscar steht hinter de Casimir) àlso de Oscar un d’ Dorothée !

Oscar

d’ Dorothée ! (schmolt) Ja die g’fàllt mer ! (Sie stehn newe enànder)

Casimir

de Emile un ’s Margueritel !

Marguerite (Glecklich) Ja Emile du g’fàlsch m’r ! (nimmt de Emile àm Àrm) Casimir

Un ich d’ Mounia ! (Züe de Mounia) Un wàs sawwe sie dezüe Mounia ?

Mounia

Du kànnsch du sawwe ! Ich zerscht proviere, noh ich sawwe wàs ich will, den « Proviere geht iwwer studiere » (schnàp de Casimir àm Àrm un geht mit’em hinte links nüs)

Emile

(schettelt de Kopf) Ich weiss nit ob miner Patron gewàchse isch fer die ? àwwer diss isch jo nit unser Problem ! (geht mit’em Margueritel vorne links nüs)

Oscar

Wàs meinsch Dorothée welle mir au gehn ?

Dorothée

Ja kumm Oscar, ich glaub dàs mir uns verstehn werre ! (Dorothée nimmt de Oscar àm Àrm un gehn hinte links nüs)

Amédé

(züe sim Ross) Ich glààb mir welle au gehn, mir wàrde emol bis mini Frau us de Stàdt kummt ! (er geht hinte links nus)

Scène10 Josephine

(sitzt uf d’ Kischt andlich e bissel Rüej ! (will e sigàrretel dreje)

Steffe

(vun vorne rechts) àh, do bich, diss isch recht, ich hàb mit der ze redde !

Josephine

Ich bin Wunderfitzig wàs du e „richer Bür“ un „Stààtsbeàmter“, vun mer e àrm’s Kerbmàchermaidel Will ? 31


Steffe

Kumm setz di wedder ’s redd sich lichter, ‚(sie sitze àn de disch) Ich hàb fer dich Fiir g’fànge un mecht dich hirote !

Josephine

Nimmsch du mich uf de Àrm, odder nimmsch mich fer e Dolle ? Wie reddsch du mit mer ?

Steffe

So wie mer’s minn Herz àngibt, Josephinele !

Josephine

diss sinn doch Dummheite, Steffe !

Steffe

Uf kenne Fàll, àlli welle hirote un ich find du g’fàllsch mer, un dätsch güet züe mer bàsse !

Josephine

Wunderbàr ! Wunderbàr !

Steffe

Un du müech mer jetz glich sàwwe ob du mich wit odder nit !

Josephine

Wunderbàr ! Wunderbàr !

Steffe

Hàlt jetz mit dem Wunderbàr ! nimmsch mi odder nimmsch mi nit ?

Josephine

Wunderbàr ! Wunderbàr !

Steffe

schun widder !

Josephine

Ajo, Steffe nimm ich dich ! (sie gebt’em e Schmutz) Ajo nimm ich dich !

Steffe

Ich kumm glich widder ! (will schnell hinte rechts nüs)

Josephine

(rennt hintenoch) Numme làngsàmm Steffe jetz greich noch e Schmutz ! Un jetz bich du minne ! (de Steffe geht hinte rechts nüs, d’ Josephine sitzt uf d’ Kischt)

Scène 11 Kàrlin

(Kummt vun vorne rechts, widder im Schurtz, mit de Sophie un redd mitere) Ich hàb m’r die Sàch iwwerleijt. Diss dät denne so bàsse wenn ich dät furt gehn ! Nix ich bli do ! ‚ (sigt d’ Josephine) Wàs màchsch denn du do ?

Josephine

Ich bin jetz d’Heim do wenns beliebt !

Kàrlin

Wàs isch diss ! Ich glaub du spinnsch, Josephine !

Josephine

Gànz un gàr nit, de Steffe un ich sinn verlobt ! (d’Sophie lüejt züe un làcht)

Kàrlin

Wie isch de Steffe, mit dem will ich redde ! 32


Josephine

Er isch do hinte nüs, un er hett g’sààt er kummt glich widder !

Kàrlin

Josephine du màchsch dàs werschwindsch so schnell wie e Geiss tritt, un du Sophie hollsch de Steffe !(geht hinte rechts nüs)

Mounia

(kummt vun vorne links mit de Marguerite) Margueritel du müesch kumediere un nit de Emile ! Er mües horiche ! (hollt d’Pfiff errus un e Päckel Sigàrrettle) wit du e Sigàrettel ?

Marguerite Nein, nein ! Kàrlin

(steht un kàn minn redde) Wàs isch den do loss !

Mounia

(drejt sich errum) Wàs ich diss fer e àlti Statut? Ich die gàr nit g’sähn hàn vorher!

Kàrlin

(Sprengt uf) Wàs wit du ? Wàs màchsch du do ? Wer bich du ?

Mounia

(frech) ich bin d’ Frau vum Casimir un diss ich d’Frau vum Emile !

Kàrlin

Wàs isch diss, ich glaub ich wur verruckt ! Ja sinn ihr schun g’hirote ?

Marguerite Nein, nein numme verlobt ! Mounia

Wàs verlobt, wàs verlobt, verlobt isch wie g’hirote ! Ich so wie so do bliwwe, der hett Pulver ich de Casimir hirote un du de Emile, Margueritele ! (heb’se àn de Àchsel)

Kàrlin

Kumm bin ich e hàlb Stund furt un schun isch, „Sodome un Gomorrhe“, do isch àlles verruckt, do mües ich Ordnung schàffe ! (rüeft) Emile, Emile ! Kumm emol do rüs !

Emile

(Vun vorne links)Wàs màchsch den du do ? Wie kummsch du herre ?

Kàrlin

Ja, ja, diss hett ejch so gebàsst dàs ich werschwind ! Ich bli do un ihr werre noch e blöij wunder erläwe mit mer ! Fer ànzefànge wàs màcht diss G’sindel do ?

Mounia

Emile ! Wàs diss heisse soll „g’sindel“ ?

Emile

Diss will gàr nix heisse, reije ejch nit uf ! Die àlt verzehlt egàl wàs ! Wenn die ’s Mül ufmàcht bàbbel ze dumm, un wenn se ’s zue màcht hett ze dumm gebàbbelt !

Kàrlin

à, so ! Ich will ’s ejch sààwe, G’sindel sinn wie Grumbeere Kàfer, die müen vernicht werre !

Mounia

Vernicht ! Ich diss verstehn, àchtung ! (hollt ’s Messer errus, geht geje d’ Kàrlin) Ich der zeije wàs ich kàn ! 33


Emile

(steht de zwische) Numme rüej Blüet, reje ejch nit uf ! De Herr Maire wurd die Sàch schun klàr màche ! àbwàrde un Thé trinke !

Marguerite Du hesch recht Emile, mir gehn e Thé trinke, kumm Mounia ! (Sie nimmt Mounia àm Àrm un sie gehn vorne links nus, Mounia lüejt noch e pààr mol zerruck un zeijt in de Kàrlin ’s Messer) Sophie

Kumme Kàrlin mir gehn au in unser Hüss, ich weiss dàtsächlich nit wàs do loss isch ! (sie gehn vorne rechts nüs)

Josephine

(sitzt uf de Kischt) Un ich will emol lüeje wie miner Steffe isch ! (geht hinte rechts nüs)

Scène 12 Emile

(kummt vun vorne links, sitzt àn de Tisch, un läst Dokumenter)

Casimir

(kummt glich hinte noch) Emile hett de Steffe denne Brief g’funde vun dem neje Gsetz ? Ich mecht ne doch gern läse !

Emile

Wàrrum Patron ? Hàn ihr àngst stimmt ebbs nit !

Casimir

Fer mich isch’s e bissel kummich !

Emile

In zwei Dàà kummt de Journal Officiel errüs, noh werre mir schunn sähn ! Patron mir hàn noch kenn Lesung fer de Amédé !

Casimir

Wàs soll ich do màche, wenne soll ich kumme lonn, egàl welli wie de Amédé seht lauft furt !

Amédé

(kummt vun hinte links, mit’em Ross) Gelle ihr hàn gàrd vun mer gerred ?

Emile

Nein, nein Amédé, du hesch läts g’heert !

Amédé

Ja un ich ? Wàs bekumm ich fer eini ?

Casimir

Wàs wit màche Amédé sinn hàlt nit genüe Fraue kumme !

Amédé

Un wàrrum hàb ich nit zerscht derfe choisiere, hä !

Emile

Zerscht kummt de Maire dràn dàn diner Bàbbe, un die wie ich genumme hàb bàst jo nit züe der !

Amédé

Ich wur fer e Dolle àneg’stellt, àwwer wàrde numme ihr lehre mich noch kenne ! 34


Casimir

Amédé rej dich nit uf, hitt noch nimm ich Kontàkt uf mit derre Agence vun Strossburri, die müen sofort noch e scheeni Frau schicke extrà fer dich !

Amédé

Meine ihr die schicke e Frau allein fer mich ? Ich weiss dàs ich bleed bin, àwwer ihr sinn noch bleeder. Ich geh jetz, àwwer mericke ejch diss, vun mer gebt’s kenn Geld, ich derf nit àm Messti metmàche, àlso bezàhl ich au nit d’ Müsik ! (Züem Ross) kumm Schimmel mir welle gehn m’r sinn jo iwweràl zeviel ! (geht hinte links nüs)

Emile

Oje ! Oje, wàs màche ?

Casimir

Ich müess umbedingt mit’em Oscar redde ! Mir werre schun e Lessung finde ! (geht geje vorne links) Emile reddsch emol mit’em Steffe er soll denne Brief vun dem neje Gsetz süeche, ich mecht ne doch gern läse ! (geht vorne links nüs).

Scène 13 Emile

(sitzt àm Tisch)

Oscar

(De Oscar kummt ufgerejt vun hinte links) Ja kumme ihr jetz ’s isch àlles gericht ’s Esse steht uffem Tisch !

Emile

Ich schun die Zit ? Ich rüef de Steffe der soll àlli zàmmedrummle ! (geht geje vorne rechts un rüeft) Steffe ! Steffe !

Kàrlin

(vun vorne rechts) De Steffe isch nit do ! Emile kennsch du mer sààwe wàs do loss isch ? Àlli renne do errum, àlli hàn hirots Viewer !

Oscar

Ich geh widder !

Emile

Nein wàrd uf miner Patron er will mit der redde wejem Amédé !

Kàrlin

Brüeche ihr mich noch ?

Oscar

Nein ! Ich weiss bàl nemmi wie ich drànn bin !

Kàrlin

Fröj mich wie de Steffe isch, wenn ihr ne sähn ! Schecke ne heim, ich will au mit’em redde ! (geht vorne rechts nüs)

Albert

(vun hinte links) Patron ihr müen glich kumme, de Amédé hett sich in sinem Zimmer ing’schlosse ! Un hett g’sààt „ihr werre mich noch kenne lehre“ ! Dàn hett er noch dezüe g’setzt, er wàrd bis iwwermorje uf die Frau wie üs de Stàdt soll kumme wenn nit geht er züe de Pfàrkeche un màcht ihre e hirot ’s Àntraa !

35


Casimir

Oscar màch ebbs, ich will kenn ’s Kàndàl im Dorf ! Meinsch wàs de Herr Pfàrrer widder Preddije wurd àm Sunndàà uf de Kànzel ! Oje, oje, diss gebt noch e Drama inere Wunderdutt !

Scène 14 Dorothée

(kummt mit de Mounia un de Marguerite vun hinte links) Ja wàs isch denn loss, mir wàrde uf ejch, kumme ihr nit ?

Mounia

Ich gelöjt hàb wàs ’s ze Esse gibt ! Ich ess kenn Schwinefleisch, ich will ebbs àndersch ! schunsch geh ich widder in d’ Stàdt !

Casimir

(ufgerejt) Ein Moment, eins noch’em àndere, sitze emol àlli ànne !

Marguerite (Lipft de Finger wie in de Schüel) Herr Maire de erscht Problem isch de Amédé, der màcht wie e Stick Vieh, wie ich Deer nüs bin hett er noch gerüefe, dàs er au glich kummt ! Oscar

Albert du bich e Einzigsch wie mit’em redde kàn, geh schnell Heim ! (de Albert geht hinte links nüs, salwe moment heert m’r e Tracteur kumme un e grosser Kràch)

Albert

(kummt zerruck mit’em Amédé, der hett de Fràck hàlwer àn, d’ Kàpp uf de sitt un e blüeme Strüss in de Hànd) So uf dem Velo brucht de Steffe nimm fàhre welle ! De Amédé isch triwwer g’fàhre un dàn isch er mit’em Tracteur in d’ Mür vum de Mairerie !

Amédé

Ich will au hirote odder isch màch de ànder Tracteur au noch kàputt !

Marguerite Àwwer Amédé kàlmiert die doch, de Herr Maire un diner Bàbbe hàn d’r jo versproche dàs in de negschte Däj e Frau fer dich kummt ! Kàrlin

(Kummt vorne rechts errüs iwwer dem às de Amédé redd un blidt hinte stehn)

Amédé

Ihr kenne unsere Maire nit, ’s letscht hett de Hàsefràtz Doni g’sààt ! Herr Maire ihr hàn mer versproche dàs unseri Stross nej gemàcht wurd !

Casimir

(ufgerejt) Diss g’heert jetz nit do herre…

Oscar

Amédé, mit de Politiker isch diss e so, wenn er ja sààt isch’s villicht, wenn er vellicht sààt isch’s nein !

Mounia

Un wenn er nein sààwe ?

Oscar

Noh isch’s kenn Politiker ! 36


Mounia

Du numme widdersch redde Amédé, ich diss wisse will !

Amédé

Wisse ihr wàs er g’sààt hett unsere Herr Maire ! Nit genüe às ich’s versproche àb jetz soll ich’s au noch hàlte !

Kàrlin

Gànz genau diss isch wohr !

Amédé

(Wirft sich uf Knie vor de Kàrlin) Kàrlin wit du mini Frau werre ?

Kàrlin

Amédé ! (In dem Moment kummt de Steffe àngeZöje wie e Kerbmàcher mit de Josephine hinte links errin)

Steffe

Buschur binànd, wàs isch do widder fer e Versàmmlung wie isch nit weiss ?

Kàrlin

(wie sie de Steffe un Josephine seeht) Nein diss isch zeviel fer mich ! (un kejt in Ohnmàcht de Albert fàngt se uf) De Rideau geht schnell züe, wenn de rideau nit schnell züe geht fiehre se d’ Kàrlin hinte rechts nüs, un d’ àndere gehn hinte links nüs. RIDEAU

37


3. Àkt Scène 1 Steffe

(kummt vun hinte links un schellt) Es wurd bekànnt gemàcht…

Casimir

(schnell vun vorne rechts) Hàlt jetz Steffe ’s isch schunn güet, heer emol, hesch du schunn denne Brief mit dem neje Gsetz, wie vun Pàris kumme isch g’funde ?

Steffe

Nein !

Casimir

Ich will jetz denne Brief ! Ich geb der Zehn Minute fer’ne ze finde, hop dummel die!

Steffe

Ja, Herr Maire, ich will mer Miej genn ! (geht vorne rechts nüs) !

Emile

(vun hinte links) Buschur Patron wie geht’s, wàs gebt’s nej’s, ich glaub mir hàn e güeter fàng gemàcht, diss sinn drej ànständichi wie do kumme sinn, odder nit ?

Casimir

Ja, mini Mounia g’fàlt mer, e bissel frech àwwer in Ordnung, un…

Oscar

(vun hinte links) …àh, güet dàs ihr do sinn, ich wur noch verruckt mit’em Amédé, hàn ihr schunn ebbs gemàcht ?

Emile

Ja, ja àwwer sie finde kenni wie de Amédé will…, àwwer sie màche ihr mejlichte !

Casimir

Hoffe m’r’s beschte ! Ebbs kàn ich ejch sawwe, die Dorothée isch in Ordnung…

Steffe

(kummt schnell vun vorne rechts) Gott sej Dànk, do isch de Brief Herr Maire, ich hàb ne in de Duwàcklàd g’funde !

Casimir

Zej emol ! (nimmt de Brief un last) Verdeckel ’s isch wohr, die wie nit g’hirote sinn müen d’haleft vun ihrem Vermeje àn Stiire bezàhle ! (last widdersch, wurd gànz nervös) Steffe du bich e Dolle…(last uf Frànzesch) Uniquement les hommes célibataires et les hommes veufs de moins de 50 sont concernés…Steffe wenn m’r nit lase kàn iwwerlost diss in de Litt wie ebbs verstehn ! Ich sàà der’s noch emol Steffe du bich e Dolle ! Wàs màch ich jetz ?

Steffe

Un ich, wie nemmi hàb welle hirote… Ich hàb diss Gàlee schun emol erläbt !

Oscar

Do hesch uns e scheeni Supp ingebrockt Steffe ! àwwer mer isch’s egàl ich b’hàlt mini Dorothée doch ! Noh bricht jo de Amédé nit hirote ! Will numme sahn wie diss àlles üsgeht !

38


Casimir

Kumm Emile mir welle in ’s Buro gehn, às ich nich widder àbrej. Un dich Steffe will ich in de negschte Däj nit sähn ! Un wenn widder e Brief kummt, kummsch zerscht züe mer vor dàs widder e Dummheit màchsch, hesch mich güet Verstànde ?

Steffe

Ja’ Herr Maire ! (hengt de Kopf un geht vorne rechts nüs)

Oscar

Casimir ich geh mit der in’s Buro ich hàb der e pààr Fröje ze stelle ! (sie gehn àlli drej vorne links nüs)

Scène 2 Dorothée

(Marguerite, d’ Mounia kumme vun hinte links un sitze àn de Tisch) Un wàs màche ihr jetz ?

Marguerite Wenn de Emile mich will bin ich inverstànde ! Steffe

(kummt vun vorne rechts, sitzt uf Kischt un raucht d’ Pfiff) Ich bin e richticher Dolle !

Mounia

Wàs diss isch e Dolle ? Un wie her kenne ihr diss wisse Steffe ?

Steffe

Ah, wie ich e Dolle bin !

Marguerite Do kumm ich nit mit ! Steffe

Bàsse emol uf, wie ich klein bin g’sinn, hàn d’Nochberslitt immer g’sààt, lüej denne Dolle àm, er glich in sim Bàbbe !

Dorothée

Un ihr hàn gedenkt die hàn recht ?

Steffe

Aijo ! Speeter wie ich in d’Schüel gànge bin, hett de Bàbbe àls g’sààt wie er minn Zeugniss g’sähn hett ! Lüej wàs der Dolle do Heim bringt !

Mounia

Isch diss mejlich !

Steffe

Wie ich speeter Lehrbüeh bin g’sinn hett minner Lehrmeischter àls g’sààt,’s durt làng bis der Dolle ebbs versteht !

Marguerite àwwer no hàn ihr àls Dolle doch e Lehr àbgschlosse ! Steffe

Ja, nàtirlich ! De no bin ich züem Militär gànge, do hett de Kàpitän g’sààt, lüej emol denne Dolle àm wie der sinn Gewehr hebt !

Mounia

Un dàn ? 39


Steffe

Dàn hàb ich g’hirote !

Marguerite So hàn ihr doch e Frau g’funde ? Steffe

No hàn d’ Litt g’sààt , fàscht nit meijli der Dolle hett doch eini g’funde !

Dorothée

Hàn ihr au Kinder grejt ?

Steffe

Ajo, dàn hàn se g’sààt lüej denne Dolle er hett doch ebbs ànne gebrocht !

Mounia

No isch jo àlles in beschter Ordnung g’sinn ?

Steffe

Nein ewwe nit ! Wenn ich end’s Monet de Zàhldàà heim gebrocht hàb, hett mini Frau àls g’sààt ! Hesch noch nit meh Zàhldàà bekumme ! Mit der kenne se jo de Dolle màche !

Marguerite Jetz düen ihr iwwertriwwe ! Steffe

Wenn ich àm Sàmschdàà Kàrtes g’spielt hàb, hett minner Partner immer g’sààt, wenn mit denn Dolle spielsch kànnsch numme verliere !

Mounia

Enfin der Dolle isch ejch ejer gànze läwe noch geloffe ?

Steffe

Ja, minn gànze läwe hànn se us mer e Dolle gemàcht ! Un jetz sààt de Herr Maire züe mer, Steffe du bich e Dolle“ Un nit einer hett m’r kenne sààwe ebbs e Schimpfwort odder e Kumpliment isch !

Dorothée

Un doch laufe genüe Dolle uf de Welt errum !

Steffe

Do hàn ihr schun recht, m’r sààt àls mensch isch der Député e Dolle, un der Minischter isch àwwer au e Dolle…, ‚’s gibt so viel Dolle àwwer wer kàn mer sààwe wàs diss Wort Dolle soll heisse !

Mounia

Do kenner mir ejch au nit helfe !

Steffe

Voila, sähn ihr jetz stehn mir do wie e pààr Dolle, un wisse nit wàs màche ! Ich will emol lüeje wie d’ Josephine isch ! Ich Mûess ebbs in Ordnung bringe ! (geht hinte rechts nüs)

Scène 3 Marguerite Fröj mich wàs noch àlles gibt, ich hàb numme e klein’s Problem ! Die Nàcht hett de Casimir bi mer àn Tir vun minem Zimmer geklopft ! Dorothée

Wàs hett er gewelt ? 40


Mounia

Diss weiss doch ich nit ?

Marguerite Er isch b’stimmt nit kumme fer d’ Zittung ze läse, wàs hesch züem g’sààt ? Mounia

Isch hàb ne g’fröjt ob er nit bis Morje kànn wàrde fer mit mer ze redde !

Dorothée

Màch’s nit ze làng, wàs isch dàn bàsiert, hesch Tir uf gemàcht ?

Mounia

Ajo nàtirlich ! Ich will doch de Casimir nit verliere,’s isch àwwer nix bàssiert, àwwer ich hàb heere klopfe àn àndere Tire, wàs isch do gewenn ?

Marguerite (gànz schnell) Diss gebt dich nix àn ! (àlli làche) Mounia

De Casimir isch gànz in Ehre züe mer kumme, fer mich ze fröje ob ich mich nit àndersch ànzieje kennt, denn mit sinn Berüef ward’s besser !

Dorothée

Un wàs hesch entschlosse ?

Mounia

Ich will mer’s iwwerleije !

Marguerite Iwwerleijt der’s nit ze làng ! àlso mer kàn de Emile verlànge wàs er will, isch bin inverstànde… ! Emile

(kummt vun hinte links) Güet dàs ich diss g’heert hàb, ich wur’s nit vergesse, àwwer ich bin kumme fer ejch ze hole !

Dorothée

(steht uf) Fer wàs, ich geh nit zerruck züem Oscar bis às de Amédé e Frau hett, der màcht jo Litt verruck !

Mounia

(steht uf) Ich glaub ich e idee hàn, kumme emol àlli mit ! (sie gehn àlli vorne links nüs)

Scène 4 Kàrlin

(vun vorne rechts) Ich hàb gemeint, ich heer ebber do redde … !

Albert

Buschur Kàrlin isch de Bür nit do ?

Kàrlin

(unfrindlich) Nein, ich wàrd salwer uf’ne !

Albert

Ich hàb’ne numme welle Fröje uf wellem Stick ich de Klee soll holle !

Kàrlin

Wàs fer Klee ?

Albert

Wie gescht, owe àm Wàld ? 41


Kàrlin

Dert hett doch de Wolf kenn Kleestick !

Albert

Ich hàb kenn Àrweit mit’em Wolf !

Kàrlin

Du bich doch Knecht bim Wolf odder nit ?

Albert

Diss (uf Ditsch) „war eimal“ ich bin jetz Knecht bim Steffe Trudler !

Kàrlin

(krejt kenn luft meh) Bi wenn ?

Albert

Bi ejerem Brüeder !

Kàrlin

Bi mimm Brüeder, zitter wenn ?

Albert

Zitter às ich bim Fuchs gekindicht hàb !

Kàrlin

Miner Brüeder hett dich ing’stellt ohne mich ze fröje !

Albert

Er hett ejch nit kenne fröje, ihr sinn jo furt g’sinn !

Kàrlin

(Ufgerejt) àwwer jetz bin ich do, un ich bin de Herr im Hüss, verstànde ?

Albert

Jetz nemi ! Jetz kummediert e àndere ’s Rejement ! Ich màch mini Àrweit un do demit basta !

Sophie

(kummt vun vorne links, mit’em e Eimer) Ich will gràd Wàsser holle àm Brunne !

Albert

Kumm ich hilf d’r Sophie ! (er holt Wàsser im Brunne, un sie gehn geje vorne rechts)

Kàrlin

Sophie heer emol !

Sophie

Speeter, ich hàb jetz kenn Zit ! (sie gehn vorne rechts nüs)

Kàrlin

(hebt sich àm Kopf) Ja, nundebuckel noch emol wàs isch denn do loss ? Die màche àlli wie wenn ich’s finefte Ràd vum Kàrrich werd ! Wàrde numme ich grej ejch àlli klein, un wenn ich ‚’s gànze Hüss uf de Kopf stelle müess ! (geht wettich vorne rechts nüs)

Scène 5 Steffe

(Ufgerejt) Mit derre wur ich doch meischter werre ! (rüeft) Albert kumm emol !

Sophie

(kummt mit’em Albert vun vorne rechts, sie trawwe de Eimer) 42


Albert

Bin schunn do Patron !

Steffe

(Züe de Sophie) Du traasch diner Eimer ellein ! Ich bezàhl kenn Knecht fer der ze helfe !

Sophie

Wenn er schunn do isch, kàn er mer doch e bissel helfe derfe !

Steffe

Ich kenn diss helfe ! Fer diss hàn ihr speeter genüe Zit ! Màrsch àb in d’ Kiche schunsch hilf ich der !

Sophie

Vielmols Merci ! Ejeri Hilf bruch ich nit ! (geht vorne rechts nüs)

Albert

Un wàs welle ihr vun mer Patron ?

Steffe

Ich hàb mit der ze redde !

Albert

Diss isch gràd güet ! Ich düe liewer redde às schàffe !

Steffe

àlso bàs uf ! ’s isch weje de Josephine, die Kràtzbirscht, die bild sich in, dàs ich se hirot !

Albert

Nit so lut, wenn se züeheert !

Steffe

Kenn Àngscht ich hàb se im Stàll ing’sperrt. Gànz einfàch ich will nemmi hirote un ich grej se nemi loss !

Albert

Un wàrrum wenn ich fröje derf ?

Steffe

Diss gebt dich nix àn ! Wenn du mer hilfsch !

Albert

Wàs isch dàn ?

Steffe

Wenn du mer hifsch, kànsch du vun mer hàn wàs du wit !

Albert

Wàs soll ich màche ?

Steffe

Màchsch dich e bissel ànn bi de Josephine, schmusch e bissel mit’ere, noh kumm ich dezüe, màch de eifersichtich un schmis’se nüs !

Albert

Wàs ich soll schmusse mit derre Kràtzbirscht, sie soll sich zerscht ràsiere, noh redde mir noch emol driwwer ! Un wàs isch nimmer Lohn ?

Steffe

Wenn’s klàpt redde mir driwwer !

43


Albert

Nein, nein ! Wenn’s klàpt will ich diss kleine Hiisel hinte im Gàrte noh kàn ich mit de Sophie hirote, inverstànde ? (hebt im d’Hànd ànne)

Steffe

Fer e Schmutz isch’s bissel viel, meisch nit, àwwer vun mer üs es soll diner Schàde nit sinn, ich bin inverstànde ! (schlààt in)

Albert

(gànz glecklich) Wunderbàr ! Un wie isch de Plàn vun derre Àffär ?

Steffe

Diss isch din Problem, du wursch güet bezàhlt fer dini Leischtung, àlso so schnell wie mejlich will ich d’ Josephine loss hàn ! Salut Albert, ich versteckl mich do hinte un wàrd uf dich ! (geht hinte rechts nüs)

Albert

Jetz geh ich zerscht kouràsch àndrinke bim Oscar, dàn geht mer vellicht e Lichtel uf ! (geht hinte links nüs)

Scène 6 (sie kumme widder àlli vun vorne links) Marguerite (hebt de Emile àm Àrm) Doch Emile so màche m’r’s ! Emile

Ich màch àlles àwwer diss nit !

Marguerite Doch Emile du verkleidsch dich àls Frau, un màchsch de Amédé verruckt noh will er kenn Frau meh un’s Problem isch geleest ! (Mounia un Dorothée làche) Emile

Ihr hàn güet ze làche ! Wenn de Amédé bees wurd noh hàb ich nix ze làche !

Mounia

àwwer mir de noh Rüej hàn !

Marguerite Weisch wàs Emile ich geb der e Rock vun mer, Mounia

Miner Kopfdüech !

Dorothée

Nein, e Daschel un e Hüet vun mer !

Marguerite Un d’ Schüeh…. Hàlt emol wàs fer e Schüeh Numero hesch den ? Emile

Ich b’hàlt mini Schüeh àm !

Marguerite Diss geht doch nit, du müesch inere Frau gliche ! Mounia

E moment emol, ich lüeje im Kàschte vum minem Casimir, ich Kleider g’sähn hàb !

Drothée

Ja Mounia hesch du d’ Keschte usgemüst vun dim Casimir ? 44


Mounia

Ajo ! Ich wisse will wàs do loss isch ! (geht vorne links nüs)

Emile

(lauft ufgerejt errum) Oje, oje, wàs wurd diss genn !

Mounia

(kummt zerruck) Do sinn die Kleider, hoffentlich ich nix vergesse hàn ! (lejt àlles uf de Tisch)

Marguerite Kumm herre Emile mir welle’s Prowiere ! Dorothée

Wisse ihr wàs ? Mounia un ich holle de Amédé ! In derre Zit zejt’s Margueritel de Emile àn, un bis dert ànne sinn mir widder do, inverstànde ?

Mounia

Hopla ! Mir diss màche ! (Sie gehn hinte links nus)

Marguerite So jetz àn uns zwei Emile, zejt emol dene Rock àn ! Emile

(er màcht’s) geht diss ?

Marguerite (lüejt ne àn) Nit schlacht, àwwer du müesch dini Hose uszeije odder se nuf màche ! Emile

(màcht’s) Un so ?

Marguerite Schun besser ! Zeij emol d’ Schüeh àn (sie làngt e pààr Schüeh) Emile

(Zeijt se àn) Wàckelt drowwe errum ! Oje, oje !

Marguerite Nit schlescht, sitz emol do ànne ! (zeijt im e Hüet uf) Prima ! (lüejt ne àn) Noch e bissel Lippelstift, dàn isch àlles in Ordnung, steh emol uf ! Emile

(Er wàckelt errum) Wie seeh ich denn üs ?

Marguerite Wunderbàr ! Wenn du àls Mànn so scheen werdsch, hett ich dich genumme ! (lüejt hinte nüs) ich glaub sie kumme ! Emile

Ja wàs soll ich denn sààwe ?

Marguerite Du bisch doch e güeter Mensch Emile ! Müesch e bissel Mitleid hàn mit’em Amédé ! Emile

Wàs soll ich denn màche ?

Marguerite E bissele flàtiere ! Emile

Wàs flàtiere ?

45


Marguerite Un glich druf müesch widder werre wie e Ràbisse, vertehsch, er müess froh sinn wenn du widder verschwindsch ! Emile

àlso, wàrm, un glich widder kàlt, Isskàlt ! (làcht) Diss wurd ebbs genn !

Margurite

Voila, màchsch emol diss du wursch jo schunn sähn ! (lüejt hinte links nüs) Àchtung sie kumme sitz dich do ànne ! (vun hinte links, Dorothée hett de Amédé àm Àrm, d’ Mounia kummt hinte noch mit’em Ross)

Amédé

(steht vor de Emile, un lüejt ne àn)

Mounia

Ich diss Ross mitgebrocht, der Dirmel nit welle kumme ohne Ross ! (stelt’s newes ànne, un sitzt uf d’Kischt)

Dorothée

Do voila Amédé do isch jetz diss Maidel !

Amédé

(Züe de Marguerite) Wie heisst se denn ?

Marguerite A fröje se doch salwer ! Amédé

Wie heisse ihr ?

Emile

(weiss nit wàs sààwe, lüejt àlli àn, àlli schettle d’Àchsle) Emilienne heiss ich, (geht geje de Amédé stricht ne àm Kopf) G’fàlt ejch minner Nàmme ?

Amédé

Kumm làng mer ebbs ze trinke, egàl wàs, ich hàb e druckeder Hàls ich kàn fàscht nit redde !

Emile

Numme làngsàm, nit soviel trinke, diss isch nit gsund

Mounia

(holt e plateau mit ere Flàsch Schnàps un e Glàs un schenckt in) Voila Amédé, du kànsch e bissel Kouràsch brüche !

Amédé

Ja, ja …

Emile

Numme làngsàm diss Glässel isch fer mich ! (nimmt’s Glàs un trinks leer) Kumm emol do herre às ich dich ànlüej ! (de Amédé drejt sich im Kehr errum) àlso e premier choix bisch hàlt au nemmi ! Un vun jetz àb trincksch du numme noch Carola !

Amédé

(Wettich) Wàs isch diss ?

Emile

Carola hàb ich g’sààt ! (griwwelt ne àm Kin) Gell Schàtzele ! 46


Amédé

’s fàngt schun güet àn ! Ja, nein !

Emile

Nein, diss isch e Wort wie ich nimm will heere, àlso Schätzele, màche mir unser Programm glich klàr, wenn mir eini welle werre mitnànder ! Denn wenn’s nit klàbt, hàb ich ànderi Mittel ! (zeijt im d’Fuscht) Jetz sàà ich der wie isch mer unser läwe vorstell, hesch mich güet verstànde ?

Amédé

Ja … !

Emile

Güet ! àlso es wurd àm nine in’s Bett gànge, àlle erschte Sunndàà im Monet kennte mir eventuell.. du weisch jo wàs …! !

Amédé

(trurich) Ja, nein !

Emile

Du sààsch schunn widder Nein !

Amédé

àlso àlle erschte Sunndàà ?

Emile

àm Morje àm àchte will ich dich àm end vun minnem Bett sähn !

Amédé

nit unser Bett ?

Emile

Minn Bett hàb ich g’sààt, mit’em e plateau mit Kàffe Küeche, Jus de Fruits, isch diss klàr, Schàtzele ?

Amédé

Ja, esse mir nit mitnànder ?

Emile

Doch àlle erschte Sunndàà im Monet !

Amédé

Enfin, ich weiss nit !

Emile

àwwer ich weiss’es

Marguerite Enfin ! Ich find Màdàm, ihr sinn e bissel streng mit’em Amédé ? Dorothée

Diss find ich au !

Amédé

(wurd àls truricher) Un diss mit’em erschte Sunndàà, kennte mir nit noch e pààr Däj dezüe màche ? Schàtzele !

Emile

Nein ! àm zweite Sunndàà kumm ich züe der minn Schätzele ! (Griwwelt’s Margueritel àm Kinn)

Amédé

(lüejt dumm, dànn wettich) Diss isch doch e Frau ? 47


Emile

Ja, die hàb ich au gern ! Hesch du ebbs degeje ?

Amédé

(wettich) Ja, lüejsch du mich fer e Dottel ànn ? Wàs glaubsch denn du ? Nein ich nit, sähn ihr mich mit derre Spàtzescheisch errum lauffe, Carola trinke, im Dorf errum Lauffe àn eim Àrm ich in àm àndere vellicht e Frau ? Nein, nein ich hàb kenn Klàb’s, ich bli leddi un de Bàbbe soll die Stiire bezàhle ! Un derre bezàhl ich de Ottobus fer uf Strossburri zerruck ze fàhre …

Emile

àwwer Schàtzele ! (will ne striche)

Amédé

Nimm diss Wort nemmi ins Mül, màch dàs verschwindtsch, kumm Schimmel mir gehn kumm ! (er nimmt’s Ross un geht hinte links nüs)

Emile

Ich will ninn gehn, mich umzeje !

Marguerite Diss hesch wunderbàr gemàcht Emile, àwwer mit mer fersch dich àndersch uf gell, àwwer ich bin bstimmt às mir mitnànder glecklich werre ! Ich geh mit der un helf der fer dich widder scheen màche, gehn ihr züem Oscar, de Emile un ich kumme glich noch ! (Emile un Marguerite gehn vorne links nüs un Mounia un Dorothée gehn hinte links nus) Scène7 Kàrlin

(vun vorne rechts, sitzt uf d’Kischt) Fröj mich wie numme de Steffe isch, kenn Mensch weiss wie der isch, ich wur ne schunn finde !

Josephine

(vun hinte rechts, seeht Kàrlin nit) Wenn ich numme wisst wie miner Steffe isch !

Kàrlin

(steht uf) Wàs wit denn du mit minnem Brüeder

Josephine

Jesse’s Màrià, Kàrlin ! Ah, du bisch au widder do ! Güete Dàà Gschwej, ich hof dàs mir mitnànder güet üskumme !

Kàrlin

Wer isch dini Gschwej ?

Josephine

Wenn ich diner Brüeder hirot bin ich doch dini Gschwej odder nit ?

Kàrlin

(kàn kenn Wort sààwe)…

Josephine

Setz dich widder Kàrlin, ja ich weiss, mànchi Nejichkeite verschlààwe eim d’Sproch.

Kàrlin

Ich glaub ich traim !

Josephine

Nein, nein ! Du bisch wàch ! àlso du wursch wisse às d’Frau wum Bür meh ze saawe hett às sini Schwester ! àlso richt dich denoch, un hàltsch din Mül, verstànde ! 48


Kàrlin

(springt uf) Wàs ?

Josephine

(druckt’se uf d’Kischt) Bli sitze un rej dich nit uf ! Wenn’s der nit g’fàllt kànnsch jo üszeje !

Kàrlin

(Springt widder uf) E so ebbs müess ich mer g’fàlle lonn, ich glaub die hett miner Brüeder verhext ! Isch müess umbedingt de Steffe finde ! (geht schnell vorne rechts nüs)

Josephine

(làcht) die wur ich au noch klein krieje ! (geht hinte links nüs)

Scène 8 Steffe

(vun hinte rechts) Ich glaub ich wur verruckt ! Die Gschicht müess e End nemme…

Albert

(vun hinte links)

Steffe

Du kummsch wie gewunsche, isch der schun ebbs ing’fàlle ?

Albert

Ja, ja ! Ebbs grossàrtich’s !

Steffe

Un du glaubsch dàs der d’ Josephine e Schmutz gebt ?

Albert

Gànz sicher ! Ich sàà züe ihre „Albert, du bisch fer mich àlles uf de Welt ! Numme dich ellein hàb ich lieb, loss mich nit ellein, schunsch bin ich verlore, kumm minn liewer ich will der e Schmutz genn“

Steffe

(ich iwwerràcht) Diss àlles wurd d’ Josephine züe der saawe, bich gànz sicher ?

Albert

Kenn Wort meh, kenn Wort wenjer !

Steffe

Hàlt doch diss gebt’s doch nit !

Albert

Loss mich jetz ellein un sitz widder do hinte nüs in de Gàrte, un bàs güet uf !

Steffe

Hoffentlich klàpt diss, bis nochhar ! (de Steffe geht hinte rechts nus)

Scène 9 Albert

(sitzt àn de Tisch, holt e Büech ussem Sàck, un läst)

Josephine

(vun hinte links) Albert !

Albert

(ohne se ànzelöje) E moment, diss isch e Wunderbàri Gschicht ! 49


Josephine

Isch diss àlles wàs du schàfsch ?

Albert

Ich kàn nit hàlte, ich läs die Gschischt schun züem finefte mol !

Josephine

Ja, bich du bezàhlt, fer ze läse odder fer ze schàffe ?

Albert

Du kànnsch diss gàr nit verstehn, horich emol züe : De Holzmànn hett erfàhre dàs sini Dochter sich heimlich im e àrmer Büe verliebt hett. Er hett vier stàriki Männer bstellt fer ne Empfànge. De Albert so heisst namlich der Büe hett e scheener blüeme Strüss uf de Màtte gemàcht fer sini Verlobt…

Josephine

(gànz debi) Die werre doch denne Albert nit verschlààwe welle ?

Albert

(läst widdersch) Pscht ! ! hàlt doch ’s Mül ! (läst) Un er verschmutzt sini Rosalie un druckt se uf sini Bruscht, un sie fluschtert im ins Ohr, „Oh nimer liewer Albert,(Er hàlt mit läse un ribt sich àm Öij) Ich kànn nit widdersch läse ’s isch glaub es isch m’r e Muck ins Öij g’flöje, läs doch du widdersch Josephine, (er gibt de Josephine ’s Büech (un zajt ere de plàtz wis se läse soll) do !

Josephine

(sie läst) Albert, du bich minn àlles uf de Walt ! Numme dich ellein hàb ich gern un ich bli bi der minn gànze läwe, kumm nimm mich in dini Ärm) (er màcht’s)

Steffe

(schnell vun hinte links) à so, hàb ich dich jetz verwitscht, du eländes Lüeder, mit mer wit du hirote un mit’em Albert schmusch du do errum ! (de Josephine un de Albert sin ufg’sprunge, de Albert hett schnell ’s Büech in d’ Kischt geworfe)

Josephine

’s isch jo nit wohr, ich hàb diss im Büech vum Albert geläse !

Steffe

Wie isch diss Büech ?

Albert

Ich hàb doch kenn Büech, ich kànn jo gàr nit läse !

Josephine

(fàngt àm ze hille) Oh minn liewer Steffe diss isch e misverständnis ! (geht geje de Steffe)

Steffe

Geh mer üs de Öije, ich will dich nemmi sähn…

Sophie

(kummt vun vorne rechts) Wàs isch denn do loss ?

Kàrlin

Wer hilt denn do ?

Emile

(vun vorne links) Wàs isch do fer e Versàmmlung ? 50


Steffe

Do, ich hàb de Josephine un de Albert iwwerem Schmuse verwitscht !

Àlli

Wàs ?

Josephine

Ich will ejch àlles expliziere…

Steffe

Do gebt’s nix ze expliziere, ich hàb àlles genau g’heert un g’sähn, du hesch im Albert g’sààt „Ich bli bi der minn gànze lawe, un hesch ne verschmutzt !

Josephine

Ich hàb doch numme e Büech geläse, will de Steffe ebbs im Öij hett g’hett…

Steffe

Du hesch àwwer e komischi Àrt fer’s errus ze màche !

Sophie

Albert, wenns e so isch, süech ich mir e àndere Mànn ! (geht schnell vorne rechts nus)

Albert

Wàs màch ich jetz Steffe ? (will au rechts nüs gehn)

Steffe

Loss mich màche Albert, (zë de Josephine) Wenn ich zerruck kum will ich dich nemmi sähn, hesch mich güet verstànde ! (geht vorne rechts nüs)(d’ Josephine hilt un will hinte links nüs gehn)

Dorothée

(vun hinte links, mit’em Oscar) bli numme do Josephine, du ghersch jetz züe uns, wàrd e bissel de Oscar will ebbs sawwe…

Oscar

àlso fer’s kurtz ze màche, ich hirot d’ Dorothée e besseri Frau hett ich nitt kennte finde, bisch du inverstànde Dorothée ?

Dorothée

Nàtirlich Oscar, ich hàb mini Verlowung àndersch vorg’stellt ! Ja Oscar ich nimm dich ! Màch widdersch…

Oscar

De Amédé isch iwwer fufzig johr àlt der bruch nit hirote nüe bruche mir kenn Stiir bezàhle, un will de Albert nimm bi mer schàfft stell ich dich in Josephine !

Dorothée

Numme làngsàmm, du hesch welle sawwe stelle mir dich in Josephine !

Josephine

(geht geje de Dorothée) Vielmols merci, àwwer mit der Albert räch ich noch àb !

Marguerite (kummt vun vorne links mit’em Emile) Ja Emile, ich will der vor àlli Litt sawwe às ich dini Frau will werre… Emile

Inverstànde, Margueritel du wursch mini Blüem sinn fer de rescht vun minnem Läwe. (sie sitze àn de Tisch) Wàrde ich will de Patron rüeffe…

51


Mounia

(vun vorne links, de Teppi unterem Àrm) Ich bin jetz de Patron ! Ich stell ejch vor Casimir de erscht ! (vun vorne links Casimir inere Djellaba)(Mounia lejt de teppi ànne un Batt) Oh Allah du hesch mich nit verlon, du hesch mir e scheen Kàmmel g’schickt, vielmols merci ! (steht uf un rollt de Teppi zàmme)

Casimir

Ich müess de Maire vum nochbers Dorf màche kumme, un de Pfàrrer bstelle fer die gànze Hochzite, àbzehàlte, kumm minn Diwwele du kummsch mit !

Mounia

Ja, ja ich mit kumme àwwer ich dich bruche un nit de Pfàrrer un de Maire ! Hop kumm ! (sie gehn hinte links nüs)

Albert

(Trürich) Wàs kàn ich màche, às mini Sophie widder kummt…

Steffe

(vun vorne rechts mit de Sophie un de Kàrlin) Albert màch der kenn Sorje…

Sophie

ich weiss àlles, kumm minn liewer ! (geht züem Albert)

Steffe

(hett sini Wächter Schell bi sich)

Marguerite Steffe fànge jo nit àn ze schelle, schunsch isch glich widder ’s gànze Dorf unterenànder ! Steffe

Nein brüche kenn àngscht ze hàn, un…

Kàrlin

Jetz redd ich e Wort, mir zwei werre de recht vun unserem Läwe do verbringe…

Steffe

Ja, minn liebs Schwesterle, un unsere Hoft…(geht hinte links nus)

Kàrlin

Iwwerlonn mir im Albert un im de Sophie, noh hàn sie au e Heimet, inverstànde ?

Sophie

Vielmols merci, Kàrlin ich derf doch jetz e so sawwe ?(gibt in de Kàrlin e Schmutz)

Mounia

So mir widder do sinn !

Casimir

(in Hemd un Kràwàt) So jetz kummt’s Offiziele dràn, Emile !

Emile

Ja Patron, ich hàb jetz Ferie ich will namlich hirote…

Steffe

(kumm vun hinte links un schellt) es wurd bekàmmt gemàcht, de Amédé Wolf süecht e Frau, wer interesiert isch soll sich malde !

Amédé

Ja, àwwer e ànderi wie ’s letschte mol ! Rideau 52

's neje gsetz  

Luschspiel in 3 ÀktVunRaymond BITSCH

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you