Page 1

Lunden og Vestergade Hallen Silkeborg

Visualisering Indhold Billed registrering Stemning Eksisterende forhold Hovedgreb og idè Fremtidige forhold Bygningsmassen Parken Ombygning, renovering og ombygning


Billed registrering Lunden

Lunden

Lunden

Lunden

Vestergade hallen

Lunden Vestergade hallen


Stemning - exteriør Mødet mellem idrætshallens bastante beton udtryk og Lundens lethed

Mulighed for mellemrums- og funktionsfortætning mellem de to bygninger


Stemning - interiør Mødet mellem 30´ernes smukt beliggende dansehal, og 50`ernes rå hal, blottet for pynt, og udsyn til den omgivende natur.

Dansesalen

Vestergadehallen


Stemning - interiør Den “nye” pavillon rummer mulighed for multifunktionalitet.


Situationsplan - eksisterende forhold Vestergade

Bygningerne er delt i to selvstændige bygningsmasser. Foran bygningskomplekset ud mod Vestergade findes parkeringsarealet.

Cafeteria

Bygningerne er placeret på en nordvendt kant ud mod parken og søen. To trappesystemer forbinder bygningskomplekset med parken.

Indgang

Parken består en græsflade med enkeltstående og grupper af træer samt en sti langs søen.

Omklædning Parkering

Idrætshal Kirkegård

Lunden Køkken

N

Indgang

Amfitrappe

Park

Bålplads “Fem søjler” murstensskulptur

Kalgårds vig


Eksisterende planforhold


Eksisterende forhold snit, facade, stue og 1. sal

Facade Medborgerhuset Lunden

Snit af Vestergadehallen

Plan Vestergadehallen

Lunden facade fra set fra hallen

Stueplan Medboergerhuset Lunden

1. sal plan Medboergerhuset Lunden


Hovedgreb og idè Centralt fordelingstorv

Princip tegninger Facadeudtryk

Tre centrale funktionsomrĂĽder

Ud- og gennemsyn

Den multifunktionelle masse

Kildeskovhallerne et godt eksempel pĂĽ ude og inde


Hovedgreb og idè

Indgange

Princip tegninger Kildeskovhallerne et godt eksempel på ude og inde

Udendørs forbindelseslinjer

Indendørs forbindelselinjer Indendørs forbindelseslinjer


Situationsplan - fremtidige forhold Vestergade Indgang Motionsarealer og ophold Glasgang Pit stop og mødested

Serviceindgang

Nybygning: kontor,møde og cafeterier areal

Lunden

Gårdhave, pit stop og mødested

Eksisterende frivillighedskultur

Pit stop/møde og trænningssted

Kirkegård Pit stop mødested og depotplads (moutainbike)

Idrætshal

Fordelingsgang

N

Renovering af omklædningsfaciliteter

Indgang

åde mr ltio Mu

Mellem de to bygninger etableres en ny bygning i evt. to planer. Sidebygningen på vestsiden af hallen renoveres med samme facadeudtryk, som Lunden. På nordsiden af bygningerne etableres forbindelsesgang af glas og en gårdhave. Ankomstpladsen på østsiden af Lunden udvides og der etableres et udendørs pit stop sted med flere pavilloner. I forbindelse af indgangen til den nye mellemrumsbygning etableres der en ankomstplads. Parken etableres med forskellige bevægelsesskulpturer. Ved søen etableres der en udsigts og opholdsbro. På nordsiden kommer der en ny servicevej som Parkering skaber forbindelse mellem den nuværende bagindgang og Kalgårdsvej. Der etableres fire multifunktionelle pit stop pladser.

Parkering

Glasgang

Service vej

g in sn æn gr af

“Fem søjler” murstensskulptur

Kæntafgrændset spilplads

Bænk

Stencirkel

Bænk Bænk

Bænk

Bænk

Trappe til søbred

Udsigtsplatform

Kalgårds vig

Bålplads, grill madpakke, hygge

vej rds lgå Ka

øn Gr

Forsænket sceneplads


Fremtidige forhold skitse stueplan

Indgang Fitness

Der etableres en multifunktionelt bygning. Som indeholder følgende funktioner: Kontor, møde og cafeteria områder. Bygningen skaber samtidigt forbindelse og gennemsyn til de to andre bygningskroppe.

Pit stop og mødested

Glasgang

Multifunktionelt område

Hal

Indgang

Info/reception Pit stop/ møde og trænningssted Indendørs kontorsøjle

Nye toiletter

Omklædning

Eksisterende medborgerhus

Rampe Gårdhave, pit stop og mødested

Mål Modul 4x4 meter

Depot

Pit stop mødested og depotplads (moutainbike)

Ny s ervi ceve j

Transport gang der også er en efterkampen hangout


Fremtidige forhold stueplan

Fittness og motion

Ankomsttorv/pit stop plads

Modtagelse/reception

Gennemgående gang

Salen kan gennembrydes af gennemgående gang

Kontor, møde og mobile cafe faciliteter med grundplan 24x25 m. eller 24x20 m.

Kontorsøjle 360 m2 fordelt i 2 plan

Omklædning

Forbindelsesgang udenfor salen

Evt. toiletter og bad

Rampe til indog udkørsel af instrumenter og varer Depot til gymnastik redskaber Gårdhave og pit stop sted

Trans portve j

Trans portv ej


Fremtidige forhold 1. sal Muligheder for at skabe forbindelse pĂĽ 1. sal

Udvidelse af lokale B Kontorsøjle 360 m2 fordelt i 2 plan Mulig forbindelsesbalkon

Bro

Forbindelsesgang udenfor salen

Evt. toiletter og bad

Mulighed for indskudt dĂŚk


 Situationsplan - fremtidige forhold Kontorpladser

 Plantegning 12 m2 kontorer. (2 kontorpladser)

Brug færre m2 og brug dem multifunktionelt Moderne kontorarbejdspladser er kendetegnet ved et meget lavt arealforbrug pr. medarbejder. Drift af arealer er bekosteligt. M2 er en af de største udgifter. Der skal betales husleje (eller ydelse, hvis man er ejer). Arealet skal opvarmes, rengøres og vedligeholdes. At optimere sin arealanvendelse er derfor vigtigt for at nedbringe sine omkostninger. Anvendelsesgraden kan øges så flere personer bruger samme areal. Der kan etableres multifunktionellitet, arealerne blev anvendt til flere formål. Hvor mange m2 bruges pr. medarbejder? En god tommelfingerregel for kontorer med blandet cellekontorer, storrum, fælleslokaler, toiletter og gangarealer m.m. er 25-30 m2 brutto pr. medarbejder

Forudsætninger Her forudsættes det i gennemsnit at være ca.30 m2 pr. medarbejder og der forventes at være 25 medarbejdere. Kontorarbejdspladserne baseret på kontorinventar: hæve/sænke-bord (180 x 100 cm) og eller skriveborde (80x160 cm) samt justerbar kontorstol. Skitseprojektet tager udgangspunkt i et gennemsnitligt areal med udgangspunkt i følgende beregninger: A. Der regnes med 30 m2 kontorareal pr. medarbejdere og 25 ansatte (750 m2) B. Grundplan 24 m x 25 m = 600 m2 + 180 m2 i 2 kontorsøjle i alt 780 m2 etagekvartermeter C. Kontorplads 7,5 m2 pr. plads, svarende til 187,5 m2

Plantegning 18 m2 kontorer. (3 kontorpladser)


Fremtidige forhold mellemrumsbygning Skitsesnit af bygningsmassen

Hal

Mulighed for indskudt dæk

Kontor søjle

Forbindelses bro Bro

Fitness Hall

Stemningsbilled af hallen med gennemsyn

Mulighed for indskudt dæk

Sal 2

Køkken

Stue 3


Fremtidige forhold skitse facade

Facadeudtryk

En trappe tanke til harmonisering af facade udtrykket kunne bruges

Kontor og installations søjle

Fitness område med mellemhusets facadeudtryk

Idrætskultur

Mål Modul 4x4 meter

Facadeudtryk

Kontor- og administrationskultur

Medborger- og frivilighedskultur


Lundens facadeudtryk En trappe tanke til harmonisering af facade udtrykket kunne bruges

Eksisterende forhold

Inspiration til konstruktion

Facadeudtryk

Facadeudtryk

Der etableres pitstop sted for mountainbike og cykelgarage

Visualisering af glasprincippet

Inspiration til konstruktion


Situationsplan - fremtidige forhold transportvej

Idrætshal Serviceindgang åde mr ltio Mu

Pit stop mødested og depotplads (moutainbike)

Nybygning: kontor,møde og cafeterier areal

Lunden

Fordelingsgang Eksisterende frivillighedskultur

Gårdhave, pit stop og mødested

Glasgang

) ce vej Servi meter bred 3 . n (mi


Situationsplan - fremtidige forhold P-Pladsforhol Kommuneplanen fastlægger rammer for parkeringsarealer i boligområder, erhvervsområder m.v. I henhold til Bygningsreglementet er det kommunens pligt at sikre, at der under hensyn til ejendommens benyttelse sikres, at der er tilstrækkelige P-arealer. Ad 5.5: Ifl g. Silkeborg Kommunes Parkeringsnorm skal der etableres 1 p-plads pr. 50m2 udvalgsvarebutik, 1 p-plads pr. 25m2 dagligvareforretning, 1,5 p-plads pr. bolig i etageejendom og 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal i et kontorbyggeri.

Lovgrundlag

På baggrund af skitseprojektet er der regnet med følgende arealer til parkering. 780 m2 (etagemeter) kræver 16 p - pladser, svarende til 1 plads pr. 50 m2. Størrelsen af en p-bås er regnet til 12 m2 (2,4 m x 5 m). Bag hver p-bås kommer hertil et manøvreareal på ca. 8,0 m2 pr. p-bås i forhold til vinkelret parkering med, idet manøvrearealet forventes dobbelt-udnyttet af en p-række på hver af dets sider. Herudfra beregnes et arealforbrug pr. p - bås til ca. 22 m2. Ud fra ovenstående forudsætninger er der brug for at udlægge et areal på ca. 350 m2 til parkering.

Kommuneplanen fastlægger rammer for parkeringsarealer i boligområder, erhvervsområder m.v. I henhold til Bygningsreglementet er det kommunens pligt at sikre, at der under hensyn til ejendommens benyttelse sikres, at der er tilstrækkelige P-arealer.

de rga e t s Ve

Motionsarealer og ophold Glasgang Kirkegård Pit stop og mødested

Renovering af omklædningsfaciliteter

Indgang

Parkering

Idrætshal Serviceindgang

Fordelingsgang Pit stop/møde og trænningssted

Eksisterende frivillighedskultur

åde mr ltio Mu

Lunden

Pit stop mødested og depotplads (moutainbike)

Nybygning: kontor,møde og cafeterier areal

Gårdhave, pit stop og mødested

Glasgang

Se rvi ce vej

Parkering

I følge Planlovens § 11b, nr. 3, skal der i kommune-planen fastlægges rammer for indholdet af lokalplaner med hensyn til bebyggelsesforhold, herunder parkering. I følge Planlovens § 11b, nr. 10, skal der i kommune-planen fastlægges rammer for indholdet af lokalplaner m.h.t. trafikbetjening, herunder parkering. Bygningsreglement 2008 § 2.6.2 vedr. parealer. Vejdirektoratets "Vejregler for byernes trafikarealer", Hæfte 9 "Anlæg for parkering og standsning mv."


Situationsplan - fremtidige forhold 4 pitstop indgange

Indgang Motionsarealer og ophold ade terg s e V

Glasgang

Pit stop og mødested

Renovering af omklædningsfaciliteter

Indgang

Idrætshal Parkering

Serviceindgang åde mr ltio Mu

Lunden

Pit stop mødested og depotplads (moutainbike)

Nybygning: kontor,møde og cafeterier areal

Fordelingsgang Glasgang

Se rvi ce vej

g rin rke Pa

Pit stop/møde og trænningssted

Eksisterende frivillighedskultur

Gårdhave, pit stop og mødested


Folkets park De let svĂŚvende bevĂŚgelsesredskaber i parken med et skulpturelt udtryk taler til Lundens elegante facadeudtryk.


Situationsplan - fremtidige forhold Parken

Sejladsforbud på søen i perioden 1. maj til 1. Juni

Fordelingsgang Pit stop/møde og trænningssted

Gårdhave, pit stop og mødested

Eksisterende frivillighedskultur

Glasgang

Service vej Parkering

Kæntafgrændset spilplads

Bænk Bænk

g in sn æn gr af

“Fem søjler” murstensskulptur

Stencirkel

Bænk

Trappe til søbred

Bænk Bænk

Udsigtsplatform

Kalgårds vig

Bålplads, grill madpakke, hygge

vej rds lgå Ka

øn Gr

Forsænket sceneplads


Miljøskitser

NuvĂŚrende forhold


Ombygning, renovering og nybygning Ombygning

Nuværende cafeteria i hal Stueplan- “frivillighedshus” 1.sal - “frivillighedshus”

I alt Nybygning

ca. 160 m2 ca. 40 m2 ca. 30 m2 ca. 230 m2

Forudsætninger:

1. Udlægning byggefelt på 24 x2 5 meter 2. Etablering af servicevej 3. Parkeringsforhold Skitseforslaget kan face- og mudulopbygges.

Glasgange ca. 200 m2 Mellemrumsbygning a 24x25m. ca. 655 m2 Mellemrumsbygning b 24x20m. ca. 480 m2 1 sal a ca. 262 m2 1 sal b ca. 202 m2

I alt a I alt b

ca. 1117 m2 ca. 882 m2

Projekt- og udviklingsværksted Finn Refslund

Renovering Omklædning I alt

ca. 215 m2

Arkitekt MAA Frealance

Mols finnrefslund@live.dk

ca. 215 m2

Erik Muff Reinert Art Director

Park anlæg Gårdhave, ankomsttorv Stier og veje

Helgenæs reinert.erik@gmail.com

Bo Fisker Konsulent

DGI Idrætspolitisk afdeling bo.fisker@dgi.dk

lunden 200111  

Visualisering Fremtidige forhold Bygningsmassen Parken Ombygning, renovering og ombygning Billed registrering Stemning Eksisterende forhold...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you