Περιοδικό "Unlocking the Truth" (Τεύχος 2)

Page 38

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ Πόσο θα Εξελιχθεί πνευματικά η Ανθρωπότητα;

Γράφει ο Αποστόλης Χειρδάρης Ιδρυτής – Αρχισυντάκτης www.Mindhack.gr/Youtuber της Εναλλακτικής αναζήτησης (Weirdo) info@mindhack.gr

Από τις απαρχές της ύπαρξης του ανθρώπου, το είδος μας αναζητά την εξέλιξη. Δημιουργήσαμε πολιτισμούς, αναπτύξαμε και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την Τεχνολογία. Και μέσα σε αυτή την διαρκή αναζήτηση του επόμενου βήματος, αρκετοί επιχειρούν να πετύχουν την Πνευματική Αφύπνιση. Κάποιοι ιδιαίτεροι άνθρωποι που μάλιστα αντιμετωπίστηκαν και ως “Θεοί επί της Γης” κατάφεραν να φτάσουν στην ολοκληρωτική εξέλιξη του Πνεύματός τους κατά το παρελθόν. Μπορεί όμως κάτι τέτοιο να συμβεί σε ένα απλό άνθρωπο; Μπορεί η Πνευματική αφύπνιση να μεταλαμπαδευτεί στο σύνολο της ανθρωπότητας; Και αν ναι, πως θα είναι αυτός ο νέος “Αφυπνισμένος” ανθρώπινος Πολιτισμός;


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.