Strategy 2024 Publieksversie

Page 1

NEXT STEPS

STRATEGIC PRIORITIES BEING AN ERASMIAN

CREATING POSITIVE SOCIETAL IMPACT

STRATEGY TODAY

OUR GUIDE INTO 2024

PROFILE

STRATEGY 2024

OUR MISSION

THE ERASMIAN WAY


CREATING POSITIVE SOCIETAL IMPACT

In today’s rapidly changing world, society expects engagement with universities, tackling societal challenges together. Solving these complex challenges calls for a common purpose, for truth, fact-finding, dialogue and an interdisciplinary and collaborative approach. Erasmus University Rotterdam is committed to being fully engaged with society, taking responsibility and proposing solutions for the society of the future. Shaped by the legacy of our namesake, we operate on the basis of our shared identity: engaged with society, world citizens, connecting, entrepreneurial and open-minded. We see the new strategy as a chance to explore new avenues of research and education and make a real difference, working closely with our community.

Erasmus University Rotterdam

In de snel veranderende wereld van vandaag verwacht de ­samen­leving een verbond met universiteiten, om zo samen maatschappelijk uitdagingen aan te gaan. Het oplossen van deze vaak complexe problematiek is geen gemakkelijk opgave. Het vereist een gemeenschappelijk doel, het boven tafel krijgen van de echte feiten en waarheid, daarover continu de dialoog aangaan en een interdisciplinaire en samen­ werkings­gerichte aanpak. De Erasmus Universiteit Rotterdam wil het volledige engagement met de samenleving aangaan. Daarin nemen we onze verantwoordelijkheid en formuleren we oplossingen voor de maatschappij van de toekomst. Gevormd door de erfenis van onze naamgever werken wij op basis van onze gedeelde identiteit: maatschap­pelijk betrokken, als wereldburgers, verbindend, ondernemend en open van geest. In dit licht zien wij onze nieuwe strategie als een kans om nieuwe wegen van onderzoek en onderwijs in te slaan. Een kans om écht het verschil te maken, in nauwe samen­ werking met onze community.


CREATING POSITIVE SOCIETAL IMPACT

Erasmus University Rotterdam

CREATING POSITIVE SOCIETAL IMPACT The world we live in is defined by frequent changes that have a major impact: changes in technology, climate, demographics, economics, employment and more. These developments pose complex problems, but they also offer chances to explore new avenues of research and education, and make a real difference. Societal debate takes place every day on the ethics of technological progress, on the economies and careers of the future. And our own students are telling us they want to change the world they live in – not after graduation, but now! De wereld waarin we leven kenmerkt zich door een grote regelmaat aan veranderingen met een hoge mate van impact: veranderingen in technologie, klimaat, demo­grafie, economie, werkgelegenheid et cetera. Deze veranderingen brengen complexe problemen met zich mee. Ze bieden echter ook kansen om nieuwe wegen van onderzoek en onderwijs te bewandelen en daarmee echt het verschil te maken. Dagelijks vindt het maatschap­pelijke debat plaats over onderwerpen als de ethiek van de technologische vooruitgang, over de economieën en carrières van de toekomst. Onze eigen studenten vertellen ons dat ze de wereld waarin ze leven willen veranderen – niet pas na hun afstuderen, maar nu!

Building strategy, the Erasmian way In designing our strategic plan for 2019-2024, we embraced the philosophy behind our renewed mission: creating positive societal impact. We worked closely with our diverse community, maintaining a dialogue with our internal and external stakeholders and involving people throughout the university: cross-faculty, cross-department, cross-campus. We have reached out to everyone who has a stake in our future and woven our hopes, ambitions and ideas into an innovative strategy that will serve as a compass, guiding our decisions. This collaborative, interactive and inclusive approach opened new vistas and revealed relevant challenges, allowing us to create a joint strategy the Erasmian way, focused on our shared values.

Het ontwerpen van de strategie, the Erasmian way

Impact Education Mission

Research

Bij het ontwerpen van ons strategisch plan 2019-2024 hebben wij de filosofie achter onze nieuwe missie omarmd en toegepast: positieve maatschappelijk impact creëren. Hiertoe werkten wij nauw samen met onze diverse community en voerden wij een dialoog met onze interne en externe stakeholders. Wij hebben mensen uit de hele universiteit bij dit proces betrokken: dwars door faculteiten, afdelingen en campus heen. We hebben de hand uitgestoken naar iedereen die een aandeel heeft in onze toekomst. Zo hebben wij onze wensen, ambities en ideeën verweven in een innovatieve strategie die dient als een kompas voor onze keuzes in de toekomst. Deze op samenwerking gerichte, interactieve en inclusieve benadering opende nieuwe blikvelden, gaf inzicht in belangrijke uitdagingen en stelde ons in staat om vanuit onze gedeelde waarden een gezamen­lijke strategie op te stellen, zoals wij dat doen: the Erasmian way.

OUR MISSION

OUR MISSION


Erasmus University Rotterdam

Our mission is to create positive societal impact.

ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM IN A CHANGING WORLD In preparing for this strategy, we assessed global and national trends that are woven into a broader fabric of rapid societal transformation all over the world. It is clear that society expects universities to be engaged, seeking involvement in facing complex challenges together. And we see that technological progress is affecting our education, research, and support processes. The insights we gained from understanding these trends have shaped our strategic priorities. Solving today’s complex societal challenges calls for a common purpose, for clarity and context, fact-finding and dialogue, and an interdisciplinary and collaborative approach. For centuries, the role of universities has been to educate students and to conduct research, concentrating on specific fields, traditionally focusing on a monodisciplinary perspective. We will keep building on these strengths, but we have taken this opportunity to assess our role and position as a university, and to recalibrate it where necessary, redefining our mission:

Als voorbereiding voor deze strategie hebben we de mondiale en ­nationale trends nader beschouwd, binnen het grotere verband van snel ontwik­kelende en wereldwijde maatschappelijke veranderingen. De maatschappij verwacht van universiteiten dat ze ­betrokken zijn, een partij in het samen aangaan van deze complexe uitdagingen. Daarnaast zien wij dat de technologische ontwikkelingen ons onderwijs, onderzoek en ondersteunende processen beïnvloeden. Onze inzichten in en duiding van deze trends hebben hun weerslag gekregen in onze strategische prioriteiten. Het aangaan van de hedendaagse complexe maatschappelijke uitdagingen vraagt om een gezamenlijk doel, helderheid en context, feitenonderzoek en dialoog, en een inter­disciplinaire en gezamenlijke aanpak. Eeuwenlang was het de rol van universiteiten om studenten op te leiden en onderzoek uit te voeren, waarbij wij ­traditioneel vanuit een mono­disciplinair perspectief werkten. Dat heeft geleid tot het sterke fundament waarop wij voortbouwen. Tegelijkertijd hebben wij het momentum benut om onze rol en positie als universiteit onder de loep te nemen en bij te stellen, onze missie te herdefiniëren:

We strive to understand and make progress towards solving complex societal challenges, with alignment in our core activities of education and research and in close cooperation with our partners locally and globally. We achieve our mission by being a research-intensive academic institution that develops and shares excellent scientific knowledge and skills. Our education helps students develop the skills ­required for the current and future job market, with the ­inspiration and ability to contribute to positive societal i­mpact. Our research is driven by the curiosity of our academic staff and a strong focus on quality and relevance. This leads to a research portfolio ­covering the full continuum from fundamental to more applied research, each essential in fulfilling our mission.

Onze missie is een positieve maatschappelijke impact te creëren. We streven ernaar om hedendaagse, complexe maatschappelijke uitdagingen te leren begrijpen en met ons onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan de oplossing ervan. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze externe partners op zowel lokaal niveau als wereldwijd. Wij kunnen onze missie volbrengen omdat wij een ­onderzoeksintensieve wetenschappelijke instelling zijn die excellente academische kennis en vaardig­heden ontwikkelt en deelt. Ons onderwijs helpt studenten om de vaardigheden te ontwikkelen die ze op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt nodig hebben, met de bezieling en het vermogen om bij te dragen aan een positieve maatschappelijke impact. Ons onderzoek wordt gedreven door de nieuwsgierigheid van ons wetenschappelijk personeel en door een sterke focus op kwaliteit en ­(maatschappelijke) relevantie. Dit heeft geleid tot een onderzoeksportefeuille die het hele onderzoeks­­­­­­­­­­­­­­­­­­conti­nuüm bestrijkt, van fundamenteel tot meer t­ oegepast onderzoek, allemaal essen­tieel voor het vervullen van onze missie.


CREATING POSITIVE SOCIETAL IMPACT

Erasmus University Rotterdam

BEING AN ERASMIAN

OUR FOUNDATIONAL VALUES AND PRINCIPLES BEING AN ERASMIAN Erasmus University Rotterdam bears the name of one of Europe’s greatest thinkers. His legacy frames the way we think and act and how we are recognised, shaping our shared identity. Erasmus was defined by his academic scholarship, critical engagement, dialogue and cosmopolitan, independent mind-set; these qualities are the touchstones for who we are and who we strive to be. The EUR Strategy 2024 is based on our core values and positioning. These values define what it means to be an Erasmian: »» engaged with society »» world citizen »» connecting »» entrepreneurial »» open-minded The way we embody and express our identity is innovative, bringing together diverse backgrounds and opinions, always unifying and collaborating.

De Erasmus Universiteit Rotterdam draagt de naam van één van de grootste denkers van Europa. Zijn nalatenschap kleurt de manier waarop wij denken en doen en ook hoe wij gezien worden. Het vormt onze gezamenlijke identiteit. Kenmerkend voor Erasmus waren een grote wetenschappelijke eruditie, kritische betrokkenheid, liefde voor de dialoog, zijn wereldburgerschap en onafhankelijke manier van denken. Deze kwaliteiten zijn de toetsstenen voor wie wij zijn en wie wij streven te zijn. Strategie 2024 is gestoeld op onze kernwaarden en positionering. Deze waarden definiëren wat het betekent om een Erasmiaan te zijn: »» maatschappelijk betrokken »» wereldburger »» verbindend »» ondernemend »» ruimdenkend

ERASMIAN VALUES ENGAGED WITH SOCIETY WORLD CITIZEN CONNECTING OPEN-MINDED ENTREPRENEURIAL

At EUR, we believe in the power of humanity and our capacity to be a force for positive change. We will make a real difference through future-oriented education, excellent research, and public engagement. Impact has been a growing priority in our strategy for years, and it defines our future course. Als EUR geloven wij in de kracht van de mensheid en in ons vermogen om positieve verandering teweeg te brengen. We gaan écht het verschil maken door toekomstgericht onderwijs, excellent onderzoek en onze maatschappelijke betrokkenheid. Al jaren was ‘impact maken’ een groeiende prioriteit in ons denken en handelen en het bepaalt nu des te sterker onze koers in de toekomst.

Our education will prepare our students to combine critical and creative thinking with academic skills and real-world experience, preparing them to be the change leaders of the future. We will build on our strong foundations in research, covering the full continuum from fundamental to more applied research. Our unique combination of disciplines gives the EUR a distinctive profile with profound interdisciplinary potential.

Ons onderwijs zal onze studenten in staat stellen om kritisch en creatief denken te combineren met academische vaardigheden en praktijk casuïstiek. We bereiden ze voor om een leidende rol te spelen in de vraagstukken van morgen. Wij bouwen voort vanuit onze sterke fundamenten in onderzoek, waarbij wij het volledige spectrum bestrijken van fundamenteel tot meer toegepast onderzoek. Onze unieke mix van disciplines geeft de EUR een onderscheidend profiel met een groot interdisciplinair potentieel.

PROFILE

Wij belichamen en uiten onze identiteit door innovatief te zijn, diverse achtergronden en opinies samen te brengen en altijd te zoeken naar de verbinding en de samenwerking.

BUILDING ON OUR DISTINCTIVE PROFILE


CREATING POSITIVE SOCIETAL IMPACT

Erasmus University Rotterdam

context. We will strengthen the profile and positioning of this domain within the EUR context by creating a stronger emphasis on the social sciences and humanities, complementing our existing disciplines of health, business & economics, and law. Building on our commitment to co-creation and collaboration, we want to have an impact in our own region. We will systematically strengthen our partnerships with Delft University of Technology and Erasmus Medical Center, and enhance our existing ties within the Leiden-DelftErasmus (LDE) Alliance and other strategic partnerships. We are proud to be based in the dynamic, multicultural city of Rotterdam, and plan to work even more closely with local government, civil society and industry and forge new partnerships in our local community.

Joining with our community, we will pool our wisdom and experiences in ways that increase the societal and economic relevance of our work. The only way to achieve that is by focusing on and investing in our people. We believe in our faculty, professional services staff, students, alumni, and stakeholders. All of their unique and diverse perspectives and skill sets are a vital part of living out our mission. We are one university, one community, pursuing one goal.

Samen met onze community zetten wij onze kennis en ervaring zodanig in dat het sociale en economische belang van ons werk toeneemt. De enige manier om dit te doen, is door te focussen op en in onze mensen te investeren. We geloven in onze academische staf, professional services medewerkers, studenten, alumni en stakeholders. Al hun unieke en diverse perspectieven en vaardigheden zijn onontbeerlijk om onze missie tot uiting te brengen. Wij zijn één universiteit, één gemeenschap en streven één doel na.

Building on that foundation, we will conduct research on validation, developing innovations that create value for all aspects of society. That means investing in evidence-based approaches when we create products, services, policy and transitions, accelerating future innovation through design research and education. We will invest in an (social) entrepreneurial ecosystem in the university that cultivates career development pathways and actual businesses or social entrepreneurship. We realise that impactful innovation is impossible without meaningful input from social sciences and humanities. To effectively address challenges like globalisation, digitalisation and inclusion, we need to understand their social, behavioural, cultural and historical

Bouwend op ons sterke fundament, gaan we onderzoek doen naar validatie en daarmee innovaties ontwikkelen die waarde creëren voor alle aspecten van de samenleving. Dit betekent dat we investeren in evidence-based benade­ ringen voor het creëren van producten, diensten, beleid en transities. Hiermee versnellen we de toekomstige innovatie door design onderzoek en educatie. Ook gaan we investeren in ondernemerschap van studenten en medewerkers om innovaties naar de markt en maatschappij te brengen. Hierbij is het belangrijk dat we het (sociale) ecosysteem rond de universiteit versterken. We realiseren ons dat impactvolle innovatie niet mogelijk is zonder de waardevolle input vanuit de sociale wetenschap en de geesteswetenschappen. Om effectief uitdagingen als

And we want to work towards global impact. We are international, diverse, and inclusive, and we want our educational climate to reflect these values. We will promote a sense of inclusion and belonging among our international faculty and student body, and structure our teaching and research around open, intercultural teams and networks. High-quality education and research depend on attracting and retaining international talent, so we will keep investing in being an appealing, inclusive institution for emerging global talent.

globalisering, digitalisering en inclusie aan te gaan, moeten we hun sociale, gedragskundige, culturele en historische context begrijpen. We zullen het profiel en de positie van dit domein binnen de EURcontext versterken door meer nadruk te leggen op de sociale wetenschap en de geesteswetenschappen. Daarmee complementeren we onze bestaande disciplines gezondheid, bedrijfsleven & economie en rechten. Omdat we co-creatie en samenwerking zo belangrijk vinden, willen we ook impact in onze eigen regio hebben. Daartoe versterken we systematisch onze samen­ werkingsverbanden met de TU Delft en het Erasmus Medisch Centrum. We bouwen de bestaande banden binnen de Leiden-DelftErasmus (LDE) alliantie en andere strate­gische partnerships verder uit. We zijn bovendien een trotse inwoner van de dynamische en multiculturele stad Rotterdam. Als zodanig

willen we nog nauwer samenwerken met de gemeente en het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven. Daarnaast willen we nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan binnen de lokale gemeenschap. Het realiseren van mondiale impact is ook een ambitie. We zijn internationaal, divers en inclusief. Ons onderwijsklimaat hoort deze waarden te weerspiegelen. Om dit te ondersteunen, bevorderen wij het gevoel van inclusie en het thuishoren bij onze internationale medewerkers en studenten. We structureren ons onderwijs en onderzoek rond open, internationale teams en netwerken. Een hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek is immers afhankelijk van het aantrekken en behouden van internationaal talent. We zullen daarom in onszelf blijven investeren als inclusieve instelling die aantrekkelijk is voor opkomend mondiaal talent.


CREATING POSITIVE SOCIETAL IMPACT

Erasmus University Rotterdam

We have a solid foundation of shared values and a clear mission. Combining all our hopes, ambitions and ideas, our strategy serves as a compass, guiding our decisions based on seven strategic priorities that will define our course towards 2024.

We hebben een solide basis neergelegd van gedeelde waarden en een heldere missie. Verwoord vanuit onze wensen, ambities en ideeën, fungeert de strategie als een kompas dat op basis van zeven strategische prioriteiten onze koers richting 2024 uitzet.

» Making the most of our interdisciplinary potential » Fostering our societal impact identity » Ensuring our education is future-oriented » Embedding excellent academic research in society » Taking responsibility on sustainable development » Investing in our people for the future » Stepping up our professional services

» Ons interdisciplinaire potentieel optimaal benutten » Ontwikkelen van onze maatschappelijke impact identiteit » Toekomstgericht onderwijs » Uitstekend wetenschappelijk onderzoek, verankerd in de samenleving » Verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkeling » Investeren in onze mensen, voor de toekomst » Versterken van professional services

We will build on the existing interdisciplinarity and encourage more alignment and collaboration in our research and education, while maintaining our solid foundation of monodisciplinary expertise. Solving complex societal problems – creating impact – requires interdisciplinarity. We need to significantly increase our efforts to create positive impact on society, above and beyond current efforts to excel in research and to provide excellent education. The Erasmus Initiatives already express our ambition to create impact and supplement our solid monodisciplinary foundation with interdisciplinary accomplishments, and we will be building on these strengths.

Ons interdisciplinaire potentieel optimaal benutten We borduren voort op de huidige inter­ disciplinariteit en stimuleren meer afstemming en samenwerking in ons onderzoek en onderwijs. Daarbij houden wij onze sterke basis van monodisciplinaire expertise in stand. Complexe maatschappelijk problemen oplossen – en daarmee impact creëren – vergt interdiscipli­ nariteit. We moeten onze inspanningen flink verhogen om een positieve impact op de maatschappij te hebben. Dit komt bovenop en gaat verder dan onze huidige inspanningen om te excelleren in onderzoek en onderwijs. De Erasmus Initiatives geven al uiting aan onze ambitie om impact te creëren. Zij vullen onze stevige monodisciplinaire basis aan met interdisciplinaire prestaties. We zullen deze sterke punten uitbouwen.

Fostering our societal impact identity We aim to be widely recognised as a responsible, reliable partner with a unique profile based on our core disciplines and focused on societal impact, both locally and globally. Our intention is to use research and education as tools for improving society for everyone. To achieve that, we aim to accommodate impact by improving the surrounding conditions, advance impact by adopting an impact-driven mind-set across roles and disciplines, and accelerate impact by making effective connections and building strategic networks. This starts with defining the core concept to align with our identity. Communication and branding will be centred around societal impact and focused on clear, accessible communication. We will use clearly defined metrics and conduct research to explore our own impact, embracing integrity and transparency, and accountability.

Ontwikkelen van onze maatschappelijke impact identiteit Het is ons doel om alom erkend te worden als een verantwoordelijke, betrouwbare partner met een uniek profiel, gebaseerd op onze kerndisciplines en gericht op maatschappelijke impact, zowel lokaal als mondiaal. Ons streven is om onderzoek en onderwijs in te zetten voor maatschappelijke verbetering voor iedereen. Om dit te bereiken, willen we impact bevor­ deren door de randvoorwaarden te verbeteren en door een impact-gedreven mentaliteit te ontwikkelen die boven rollen en disciplines uitstijgt. Ook willen wij impact versnellen door effectieve verbanden te leggen en strategische netwerken te ontwikkelen. Dit alles begint met het definiëren van het concept van impact, zodat dit in lijn is met onze identiteit.

STRATEGIC PRIORITIES

OUR STRATEGIC PRIORITIES TOWARDS 2024

Making the most of our interdisciplinary potential


CREATING POSITIVE SOCIETAL IMPACT

Communicatie en branding dienen te draaien om maatschappelijke impact en zich te focussen op heldere en toegankelijke communicatie. We zullen duidelijke maatstaven definiëren en vervolgens onze eigen impact onderzoeken. Daarbij zijn wij integer, transparant en aanspreekbaar.

Ensuring our education is future-oriented We create impact in our education by educating our students to become the change leaders of tomorrow – in both the public and the private sector, within their own work environment and beyond. Our students are tomorrow’s leaders and innovators, so our focus should be on educating them for where they are going and equipping them with the tools to get there. We want to provide education that matches future labour market demands and prepares our students to combine critical and creative thinking with academic skills and real-world experience. Our students will be engaged and challenged through small-scale educational programmes that develop their critical and creative thinking, and teach them to employ design thinking. We will facilitate our students to become Erasmians by immersing them in the shared values of our university. We will provide Erasmian education by making room for our faculty to do what they do best: challenging our students to become critical and academic thinkers and co-creating education with them. And we will focus on personal, personalised education through blended learning with a strong focus on personal development and constructive feedback. Finally, we recognise the inestimable value of alumni, and champion the importance of lifelong learning.

Erasmus University Rotterdam

Toekomstgericht onderwijs We brengen impact in ons onderwijs tot stand door onze studenten op te leiden tot ‘change leaders’– zowel in de publieke als in de private sector, binnen hun eigen werkomgeving en daarbuiten. Onze studenten zijn de leiders en innovators van morgen. Daarom moeten wij ons erop toeleggen ze het beste onderricht te geven voor waar ze heen gaan én hen zodanig toerusten dat ze hun doel kunnen bereiken. We willen onderwijs geven dat aansluit bij de eisen van de arbeidsmarkt van morgen. Ook willen we onze studenten leren hoe zij kritisch en creatief denken kunnen combineren met academische vaardigheden en praktijk casuïstiek. Onze studenten worden betrokken en uitgedaagd in kleinschalige onderwijs­programma’s, die hun kritisch en creatief denkvermogen stimuleren. Ook leren zij design­-denken toe te passen. Wij faciliteren onze studenten om Erasmians te worden door ze onder te dompelen in de gedeelde waarden van onze universiteit. We zullen Erasmiaans onderwijs bieden door onze docenten de ruimte te geven voor wat zij het beste kunnen: onze studenten uitdagen om kritische en academische denkers te worden en samen met hen het onderwijs co-creëren. Ook richten we ons op persoonlijk en gepersonaliseerd onderwijs, door blended learning met een sterke nadruk op persoonlijke ontwikkeling en constructieve feedback. Tot slot erkennen wij de onschatbare waarde van onze alumni en onderschrijven wij het belang van een leven lang leren.

Embedding excellent academic research in society We make an important contribution to solving societal issues through excellent academic research conducted responsibly. We aspire to achieve excellence through curiosity-driven research and active community engagement on a local and global scale. Our research programme focuses on the entire spectrum of fundamental, more applied and practice-based research, fostering open and responsible science built on openness, sharing, collaboration, and integrity. Our aim is a top position in rankings and a reputation as the preferred choice for top-tier talent worldwide. The Erasmus Initiatives – Dynamics of Inclusive Prosperity, Smarter Choices for Better Health, and Vital Cities, Vital Citizens – increase our societal and economic impact, and incorporate interdisciplinary accomplishments. These three themes will be complemented by an initiative focused on the societal impact of disruptive technologies. We will invest heavily in cultivating and maintaining excellent research by prioritising human capital, outstanding research support, grant performance, and guidance for PhDs in taking their next steps. To attract top researchers, we will invest in strong research groups and strong research disciplines. We will boost our academic status by prioritising incoming and outgoing PhD networks, promoting quality not quantity in publications, and measuring performance with evidence-based evaluation.

Uitstekend wetenschappelijk onderzoek, verankerd in de samenleving We leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen met uitstekend wetenschappelijk onderzoek dat verantwoord wordt uitgevoerd. Wij willen de hoogste kwaliteit bereiken door nieuwsgierigheid-gedreven

onderzoek en door op lokale en mondiale schaal een actieve maatschappelijke betrokkenheid aan de dag te leggen. Ons onderzoeksprogramma richt zich op het gehele spectrum van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Wij stimuleren open en verantwoord onderzoek, gebaseerd op openheid, delen, samenwerking en integriteit. Ons doel is een toppositie in rankings en een reputatie als voorkeurskeuze voor wereldwijd toptalent. De Erasmus Initiatives – Dynamics of Inclusive Prosperity, Smarter Choices for Better Health, en Vital Cities, Vital Citizens – vergroten onze maatschappelijke en econo­ mische impact en belichamen interdisciplinaire prestaties. Deze drie thema’s worden aangevuld met een initiatief dat zich richt op de analyse van de maatschappelijke impact van disruptieve digitale technologie. We zullen sterk investeren in het bevorderen en behouden van excellent onderzoek. Dat doen we door ons menselijk kapitaal optimaal in te zetten, het onderzoek maximaal te ondersteunen, fondsenverwerving, en PhD onderzoekers in hun ontwikkeling te begeleiden. Om toponderzoekers aan te trekken zullen we investeren in sterke onderzoeks­ groepen en -disciplines. We zullen onze aca­ demische reputatie versterken door aandacht te hebben voor waar onze PhD’s vandaan komen en naartoe gaan in hun carrière. En door meer nadruk te leggen op kwaliteit dan kwantiteit als het aankomt op publiceren en het beoordelen van onze onderzoekers te baseren op evidencebased evaluaties.

Taking responsibility on sustainable development We embrace the concept of sustainable development as a global footprint for dignity, peace and prosperity for people and the planet, now and in the future. We want to contribute to a sustainable society by critical and dedicated thinking, teaching in this field and action in research and operations, as well as in our partnerships. The leaders of the future are being trained here. We can feed their growth


CREATING POSITIVE SOCIETAL IMPACT

and intensify our societal impact by setting clear objectives obtained from society, and by supporting individual and project-based sustainability initiatives. This means integrating the Sustainable Development Goals into our strategic execution, fostering interdisciplinary sustainability research, and embedding sustainability in our onboarding process and education portfolio. We will support our students, faculty, and communities in taking action on sustainability, raising awareness and promoting action at a personal and community level. Taking stock of our own ecological footprint and translating our sustainability research into on-campus experimentation are also important. Sustainability should be a cornerstone of our campus and facilities.

Verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkeling

Investing in our people for the future Erasmian talent management aims to bring out the best in all employees, allowing our people to realise their full potential at work, within the context of an ever-changing world. We can only achieve our mission when we are able to retain talented, passionate employees. Contributing their talent, passion, and drive helps our people make the difference in a supportive work environment. Investing in our people starts with fostering leadership. We need to spot talent effectively, adopt a strategic approach to talent management, and develop talent portfolios to outline leadership values, skills, and competencies. We will create differentiated career paths for leaders, faculty members and professional services staff, and develop tools for talent management, mobility, recruitment and selection. We will also aim to expand our employer appeal, enhancing our profile as an attractive employer and working towards diversity in our workforce. In practice, that means developing a brand identity for Erasmus University Rotterdam as an employer. While creating the conditions for a high-performing organisation, we will provide a safe work environment, ambitious but friendly, and achieve societal impact by prioritising diversity and inclusion.

Investeren in onze mensen, voor de toekomst Door middel van Erasmiaans talentmanagement halen we het beste in alle medewerkers naar boven zodat zij op het werk hun volledige potentieel kunnen benutten, binnen de context van een steeds veran­derende wereld. We kunnen onze missie alleen verwezenlijk als we talentvolle bevlogen mede­ werkers weten te behouden. Door hun talent, passie en drive in hun werkomgeving te ondersteunen, helpen wij onze mensen om het verschil te maken. Het investeren in onze mensen start met het bevorderen van leiderschap. We moeten talent in beeld brengen en een strategische benadering van talentmanagement adopteren. We gaan aan de slag met talentportfolio’s om leiderschapswaarden, -vaardigheden en -competenties in kaart te brengen. We creëren gedifferentieerde carrièrepaden voor wetenschappelijk personeel, leidinggevenden en

professional services medewerkers. We ontwikkelen instrumenten voor talentmanagement, mobiliteit, werving en selectie. We streven er ook naar onze aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten door ons profiel te verbeteren en te werken aan diversiteit binnen ons personeelsbestand. In de praktijk betekent dit het ontwikkelen van een merk-identiteit voor Erasmus Universiteit Rotterdam als werkgever. Gelijktijdig met het creëren van de voorwaarden voor een high-performance organisatie, voorzien we ook in een veilige werkomgeving: ambitieus maar vriendelijk. We bereiken onze strategische doelen door prioriteit te geven aan diversiteit en inclusie.

Stepping up our professional services Our state-of-the-art, pro-active and adaptable professional services are an essential force behind excellent education and research. Business models across every industry are changing as the ‘fourth Industrial Revolution’ takes hold. In response, our professional services need to be a value driver for the EUR, provided by professionals who are intimately familiar with the core business of education, research and impact.That means building smooth interaction between services and processes. Cooperation among services and between services and faculties needs to be seamless, so our staff can pivot easily to engage with future challenges. Rather than focusing on responding to requests from students and faculty, we will take a pro-active step forward to contribute ideas, possibilities and solutions that can enhance research, education and impact. Digitalisation enables our organisation to be smarter, more flexible and more efficient. Our key processes need to be redesigned in alignment with a digital vision. We will shift from profession-driven to customer-driven, focusing on innovation, optimising and digitising in order to create room for improvement, thus serving our clients within the university more effectively.

Versterken van professional services Onze hoogwaardige, proactieve en adaptieve professional services staf is onmisbaar voor excellent onderwijs en onderzoek. Nu de ‘vierde indus­triële revolutie’ voet aan de grond krijgt, veranderen bedrijfsmodellen in elke tak van industrie. In reactie hierop wordt onze professional services staf een drijvende kracht voor de EUR, met services die worden geleverd door professionals die volledig bekend zijn met onze kernactiviteiten: onderwijs, onderzoek en het creëren van impact. Dit betekent dat we moeten werken aan een soepele interactie tussen services en processen. De samenwerking tussen de professional services staf en de facul­teiten moet naadloos zijn, zodat onze mede­werkers gemakkelijk kunnen schakelen om ­toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. In plaats van zich alleen te richten op de vraag van studenten en personeel, treedt de professional services staf proactief op en reikt ideeën, mogelijkheden en oplossingen aan ter verbetering van onderzoek, onderwijs en impact. Digitalisering stelt onze ­organisatie in staat om slimmer, meer flexibel en efficiënter te zijn. Onze kernprocessen worden daartoe in lijn met een digitale visie opnieuw ontworpen. De dienstverlening van de professional services staf zal omschakelen van vakgericht naar klantgericht. Daarbij wordt gefocust op innovatie, optimalisatie en digitalisering zodat er ruimte ontstaat voor verbeteringen. Dit stelt de professional services staf in staat de klanten binnen de universiteit beter te bedienen.

OUR GUIDE INTO 2024

Wij omarmen het concept van duurzame ontwikkeling als een mondiale voetafdruk voor waardigheid, vrede en welvaart voor de mensheid en de planeet, nu en in de toekomst. We willen bijdragen aan een duurzame samenleving door kritisch en toegewijd denken, onderwijs te geven op dit terrein en gericht onderzoek te doen naar duurzaamheid. Daarnaast zullen we het incorporeren in onze bedrijfsvoering, alsook in onze samenwerkings­ verbanden. De leiders van de toekomst worden hier opgeleid. We bevorderen hun groei en vergroten onze maatschappelijke impact door duidelijke doelen te stellen, die ons door de maatschappij zijn aangereikt. Ook ondersteunen wij individuele en projectmatige initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hiertoe integreren wij de Sustainable Development Goals (SDG) in de uitvoering van onze strategie, bevorderen wij interdisciplinair onderzoek naar duurzaamheid en nemen wij duurzaamheid op in onze introductieprogramma’s en onderwijs­ aanbod. We ondersteunen onze studenten, medewerkers en communities bij het in actie komen op het gebied van duurzaamheid en bij hun bewustwording op dit vlak – individueel en als community. We vinden het ook belangrijk om de balans op te maken van onze eigen ecologische footprint en om ons duurzaamheidsonderzoek te vertalen naar experimenten op de campus. Duurzaamheid moet daarmee een hoeksteen worden van onze campus en onze faciliteiten.

Erasmus University Rotterdam


CREATING POSITIVE SOCIETAL IMPACT

Erasmus University Rotterdam

Our strategy design process used interdisciplinary, inclusive, outside-in ways of working and innovative co-creative processes. These approaches are aligned with our strategic goals and our values, and we plan to keep them. We will maintain that focus on design thinking, for example in implementation labs. Our strategy makes room for everyone to contribute and have an impact, and is simultaneously open-minded and critical. It transcends organisational structures and is an example of the interdisciplinary collaboration that we want to define our future. It is an integrated and iterative approach to collaboration, allowing us to be flexible and adaptable, while ensuring that the strategy truly belongs to all of us.

In het ontwerp van onze strategie hebben we interdisciplinaire, inclusieve en van-buitennaar-binnen werkwijzen toegepast, evenals innovatieve co-creatie processen. Deze benadering is in lijn met onze strategische doelen en onze waarden. Wij zijn dan ook van plan om zo te blijven werken en houden deze focus op design-denken, bijvoorbeeld in de implementatie labs. Onze Strategie 2024 biedt de ruimte voor iedereen om bij te dragen en impact te maken, is tegelijkertijd zowel open van geest als ­kritisch. De strategie stijgt uit boven de organisatiestructuren en is een voorbeeld van de interdisciplinaire samenwerking die we willen bereiken om onze toekomst vorm te geven. Het is een integrale en iteratieve benadering van samenwerking. Dit stelt ons in staat om flexibel en adaptief te zijn, terwijl we borgen dat de strategie ons allen toebehoort.

Onze implementatiestrategie omarmt het bovenstaande credo – verbonden, samenwerkend en gericht op positieve impact – en start vandaag. De strategische periode wordt in september 2019 afgetrapt, maar we hebben alvast verscheidene projecten prioriteit gegeven naar aanleiding van de resultaten van de Strategy Design Labs. Sommige zijn laaghangend fruit, terwijl andere alvast het fundament leggen voor ons strategisch succes of ons helpen een vliegende start te maken.

Ten projects were executed or launched in 2019: 1. Defining ‘Being an Erasmian’ and university profile 2. Establishing Erasmus Research Support (ERS) 3. Determining scope and defining ‘impact’ 4. Designing communication & branding based on impact 5. Professional services: launching process towards strong connection with the core business 6. Starting leadership development programme: managing operations together 7. Incubator: building an entrepreneurial ecosystem for societal impact 8. Establishing a Design initiative 9. Developing policy for alumni engagement 10. Developing co-creative instruments/ methodologies for implementation

In 2019 zijn tien projecten uitgevoerd of gestart: 1. Het definiëren van het concept ‘being an Erasmian’ en het universiteitsprofiel 2. Erasmus Research Support (ERS) verwezenlijken 3. De definitie en scope bepalen van ‘impact’ 4. Communicatie en branding ontwerpen met impact als uitgangspunt 5. Professional services staf: start van het proces voor een sterke verbinding met de kernactiviteiten 6. Leiderschapsontwikkelingsprogramma ‘managing operations together’ starten 7. Incubator: een ‘ecosysteem’ bouwen voor maatschappelijke impact 8. Een Design Initiatief opzetten 9. Beleid ontwikkelen voor het betrekken van alumni 10. Instrumenten en methoden ontwikkelen voor implementatie

Leading through values Leadership will play a key role in providing guidance and support through this new strategy. Leadership at Erasmus University Rotterdam will lead by example, based on our key values that support the process: trust, respect, transparency, collaboration and connection. Those values will be our focal points as we implement this strategy. A different approach based on design thinking and multidisciplinary co-creation is the foundation we will build on. This approach supports the change process and our new course in iterative and organic ways. Modern governance will give direction to the strategy. As leaders, we must facilitate development and also walk the talk – be the change we want to see. We will embrace transformational leadership that supports the development towards positive societal impact. By doing so, we demonstrate responsibility and ownership in this development mission – both individually and as a leadership collective.

Waardengestuurd leiderschap Leiderschap zal een sleutelrol spelen in de begeleiding en ondersteuning van de uitvoering van de strategie. Het leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zal allereerst waardengestuurd zijn, gebaseerd op onze kernwaarden die het proces ondersteunen: vertrouwen, respect, transparantie, samenwerking en verbinding. Deze waarden zullen ons richtpunt zijn bij de implementatie van de strategie. Een nieuwe benadering, gebaseerd op design-denken en multidisciplinaire co-creatie, is de basis waarop we zullen bouwen. Deze benadering ondersteunt op iteratieve en organische wijze het veranderingsproces en onze nieuwe koers. Een koers die vraagt om moderne besturing.

NEXT STEPS

NEXT STEPS:WHERE AND HOW DO WE GO FROM HERE

Our implementation strategy embraces that ethos – connected, collaborative, and focused on positive impact – and it starts today. The strategic period kicks off in September 2019, but we have already prioritised several projects based on the Strategy Design Lab results. Some are quick wins, while others lay the foundations for our strategic success, or help us move forward faster.


CREATING POSITIVE SOCIETAL IMPACT

Redefining our mission and vision demands new forms of monitoring, control, and assessment. Many of the results we expect cannot be captured in KPIs, numbers, or spreadsheets. We will still monitor progress using relevant indicators – but our success will not only be measured by data analytics. Dialogue at all levels will be a vital part of measuring our success. Our 2024 mission and goals are challenging and ambitious. Building on what was already good, we will pursue a fundamentally redefined course towards creating societal impact, the Erasmian way. The design process showed that this strategy will inevitably expose (seeming) contradictions, dilemmas, or frictions. But when challenges arise, we will identify them and engage one other as needed, finding a way to address issues and outlining an approach or decisive action. This strategic plan concludes an important step in the strategic process. We will continue to use the same approach moving forward and have every confidence in our ability to build on this solid foundation to achieve a strong result: creating positive societal impact, the Erasmian way.

Erasmus University Rotterdam

Als leiders moeten we daarbij niet alleen de ontwikkelingen faciliteren, we moeten ook de daad bij het woord voegen: we moeten de verandering zijn die we willen zien. We omarmen daarom transformationeel leiderschap: leiderschap dat de ontwikkeling richting positieve maatschappelijke impact ondersteunt. Door dat te doen, tonen we verantwoordelijkheid en eigenaarschap tijdens deze ontwikkeling -individueel en als leiderschapscollectief.

STRATEGY TODAY

Het herdefiniëren van onze missie vereist ook nieuwe vormen van monitoring, control en beoordeling. Veel van de resultaten die wij verwachten, kunnen niet worden gevangen in KPI’s, cijfers of spreadsheets. Wij zullen niettemin de voortgang monitoren, waarbij wij relevante indicatoren zullen gebruiken. Ons succes kan echter niet alleen worden gemeten via data analyse. Daarom zal dialoog op elk niveau een essentieel onderdeel zijn om onze voortgang te meten. Onze missie en doelen voor 2024 zijn uitdagend en ambitieus. Bouwend op wat al goed was, zetten wij een fundamenteel herijkte koers uit naar het creëren van positieve maatschappelijke impact, the Erasmian way. Het gevolgde traject voor het ontwerp van de strategie, heeft al laten zien dat de uitvoering van deze strategie onvermijdelijk (schijnbare) tegenstrijdigheden, dilemma’s of wrijvingen met zich mee zal brengen. Wanneer deze uitdagingen naar voren komen, zullen wij ze signaleren en de ontmoeting met elkaar zoeken om ze te bespreken. Vervolgens zullen we een manier vinden om de problemen het hoofd te bieden en een aanpak of besluit te formuleren voor de oplossing.

‘Dialogue at all levels will be a vital part of measuring our success’ ‘Dialoog op elk niveau zal een essentieel onderdeel zijn om ons succes te meten’

Even nowadays not all children in Rotterdam have the same opportunities to develop optimally, be it physically, cognitively, emotionally or socially. Improving the health of next generations of ‘Rotterdammers’ are the goals of two excellent and unique longitudinal studies conducted by the Erasmus Medical Centre: Generation R and Generation R Next. These studies are keeping track of children’s health and even pregnancies from the very beginning. Not just one, but thousands at a time. A separate wing at Erasmus MC-Sophia Children’s Hospital is dedicated to Generation R. This study has been up and running since 2001 and involves more than seven thousand participants: children approximately thirteen years of age by now. Generation R Next aims to follow ten thousand pregnancies from the very beginning. Eventually, interventions will also be part of the process. By relaying specific advice to women who hope to get pregnant, the future health of their children may be improved. As it turns out, parents’ health and lifestyle early in pregnancy and even before conception appears to influence a child’s growth and development. Sometimes the connection doesn’t become clear until later in a child’s life. ‘We know half of all women still consume alcohol during pregnancy. Sometimes you will not notice the effects until many years later,’ one of the researchers explains. Studies with such large numbers of participants over such an extended period of time are unique in the world, and extremely valuable. It is an example of what Erasmus University Rotterdam wants to be: a university that tackles societal challenges together with professionals, the city and its inhabitants.

Zelfs vandaag de dag hebben niet alle kinderen in Rotterdam gelijke kansen om zich optimaal te ontwik­ kelen, of dit nu fysiek, cognitief, emotioneel of sociaal is. Twee hoogwaardige en unieke longitudinale studies van het Erasmus MC hebben tot doel om de gezondheid van de volgende generaties ‘Rotterdammers’ te verbeteren: Generation R en Generation R Next. Deze studies houden de gezondheid van kinderen en zelfs ongeborenen vanaf het prille begin in de gaten. Een hele vleugel van het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC is gewijd aan Generation R. De studie loopt sinds 2001 en betreft meer dan zevenduizend deelnemers: kinderen die nu ongeveer dertien jaar oud zijn. Generation R. stelt zich ten doel ongeveer tienduizend zwangerschappen vanaf het prille begin te volgen. Uiteindelijk zullen ook interventies onderdeel van het proces zijn. Door specifieke adviezen te geven aan vrouwen die hopen zwanger te worden, kan de toekomstige gezondheid van hun kinderen worden verbeterd. Het blijkt dat gezondheid en levensstijl vroeg in de ­zwangerschap en zelfs al voor de conceptie, de groei en ontwikkeling van een kind beïnvloeden. Soms wordt het verband pas later in het leven van het kind duidelijk. ‘We weten dat de helft van de vrouwen nog steeds alcohol drinkt tijdens de zwangerschap. Soms merk je daar pas jaren later het effect van’, legt één van de onderzoekers uit. Studies met zoveel deelnemers en gedurende zo’n lange tijd zijn wereldwijd uniek en zeer waardevol. Het is een voorbeeld van wat de Erasmus Universiteit Rotterdam wil zijn: een universiteit die samen met professionals, de stad en haar inwoners de sociale uitdagingen aangaat.

STRATEGY TODAY

Strategie 2024 sluit een belangrijke fase af in het strate­ gische proces. We blijven dezelfde aanpak hanteren terwijl wij voortvarend verder gaan met de uitvoering. Daarbij hebben wij het volste vertrouwen in ons vermogen om het door ons beoogde resultaat te bereiken: het creëren van ­positieve maatschappelijke impact, the Erasmian way.

Generation R and Generation R Next


CREATING POSITIVE SOCIETAL IMPACT

Erasmus University Rotterdam

Career in Progress

Leiden-Delft-Erasmus Centre of Big, Open and Linked Data (BOLD) Cities Start-ups as well as large technology companies often use cities as a laboratory for new products. They thrive on data of all kinds that help local government and business to plan, monitor and innovate. It is unclear, however, if and how citizens themselves benefit from such Big, Open and Linked Data (BOLD) cities where it seems their every feature, movement and behaviour is monitored. Technology makes life easier for residents, but their rights are under pressure: data is collected everywhere, and decisions made by algorithms are not transparent. This citizen perspective leads the research in the LeidenDelft-Erasmus (LDE) Centre for BOLD Cities, a joint research centre of Leiden University, Delft University and Erasmus University Rotterdam. The metropolitan area, containing the major Dutch cities of The Hague and Rotterdam, functions as a living lab as well as an area of cooperation. The emerging urban data landscape is diverse and complex, and involves big data as well as open or linked data. It raises questions about storage, analytics, presentation and visualisation, but also about appropriate data governance and management, and particularly about the social and individual consequences of the urban data revolution for people in the city.

Zowel start-ups als grote tech bedrijven gebruiken vaak steden als hun laboratorium voor nieuwe producten. De steden varen wel bij data van allerlei aard die de lokale overheid en het bedrijfsleven helpt om te plannen, monitoren en innoveren. Het is echter onduidelijk of de bevolking zélf profiteert van dergelijke Big, Open and Linked Data (BOLD) cities, waar het lijkt of elk kenmerk, iedere beweging en alle gedragingen van de bevolking worden gemonitord. Technologie maakt het leven gemakkelijker voor de inwoners, maar hun rechten staan onder druk: data wordt overal vergaard en de besluiten die genomen worden op basis van algoritmes zijn niet transparant. Het onderzoek van het LDE Centre for BOLD Cities wordt uitgevoerd vanuit het perspectief van de burger. Het is een gemeenschappelijk onderzoekscentrum van de Universiteit Leiden, Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De agglomeratie die wordt gevormd door de grote steden Den Haag en Rotterdam, fungeert als een levend lab en tegelijkertijd als een samenwerkingsgebied. Het daaruit oprijzende stedelijke data landschap is divers en complex en bevat zowel big data als open en gekoppelde data. Het roept vragen op over opslag, analyse, presentatie en visualisatie, maar ook over adequaat databeheer en -management. En in het bijzonder over de sociale en individuele consequenties van de stedelijke data-revolutie voor de mensen in die stad.

With the Career in Progress programme (CiP) Erasmus University Rotterdam makes staff members more conscious about talent and job opportunities in and outside our organisation. Our second objective is to enhance talent management and job mobility. On the one hand, CiP brings innovations in career development and labour mobility. On the other hand, it improves and supplements existing instruments and activities. CiP establishes a framework of tools and facilities such as career coaches, a mobility manager, ‘Workspot’ for temporary work and shortterm assignments, a career budget that can be freely used by employees, a mobility fund, a career week, training courses and networks. Employees, as well as faculty professional services staff, can consult the mobility manager on questions like: Am I ready to embark on the next career change? What could be my new position and how do I get there? In this way, the programme works specifically on the sustainable employability of the university staff; these efforts have been highly appreciated by the staff and are distinctive in the sector. The programme was introduced in 2016 and is now fully embedded in our organisation. Met het Career in Progress programma (CiP) verhoogt de Erasmus Universiteit Rotterdam het bewustzijn van medewerkers met betrekking tot hun talenten en baankansen binnen en buiten onze organisatie. Ons tweede doel is om talentmanagement en arbeidsmobiliteit te verbeteren. Aan de ene kant ontwikkelt CiP innovaties op het gebied van loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit, aan de andere kant verbetert het de bestaande ­infrastructuur, en vult deze aan. CiP heeft een raamwerk van instrumenten en faciliteiten ontwikkeld zoals loopbaancoaches, een mobiliteitsmanager, ‘Workspot’ voor tijdelijk werk en kort­ lopende opdrachten, een carrièrebudget dat naar eigen inzicht door medewerkers besteed kan worden, een mobiliteitsfonds, een carrièreweek en trainingen en netwerken. Medewerkers kunnen de mobiliteitsmanager benaderen met vragen als: Ben ik klaar voor de volgende carrièrestap? Wat zou mijn nieuwe functie kunnen zijn en hoe kom ik daar? Hiermee werkt het programma doelgericht aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, zowel voor wetenschappelijke staf, als professional services medewerkers. Deze inspanningen worden zeer gewaardeerd door de medewerkers en zijn onderscheidend in het veld. Het programma werd gestart in 2016 en is nu volledig ingebed in onze organisatie.

Community for Learning and Innovation (CLI) Contemporary students are digital natives; they grew up with the Internet and social media, and have come to expect a constant stream of feedback and interaction. Education, however, doesn’t yet live up to these expectations. The Community for Learning & Innovation (CLI) will make sure our university offers a new generation of students the education they need and want. For teachers it is important to stay inspired and ahead of the game. CLI helps by encouraging teachers to keep learning, and to improve their professional development and growth. Teachers can follow training courses, ‘Microlabs’ and coaching trajectories on educational innovation. In addition, the Student4Students project provides support to students, enabling them to set up projects themselves in order to strengthen and improve their education. In 2019 the Education Lab opened its doors: a studio on our Woudestein campus where students can meet and work together on (digital) innovation. De studenten van vandaag zijn ‘digital natives’. Ze groeiden op met het internet en de sociale media, en verwachten een constante stroom feedback en interactie. Het onderwijs voldoet echter nog niet aan deze verwachtingen. De Community for Learning and Innovation (CLI) gaat ervoor zorgen dat onze universiteit toekomstige generaties studenten het onderwijs biedt dat ze nodig hebben en willen. Voor docenten is het belangrijk om geïnspireerd te blijven en beslagen ten ijs te komen. CLI helpt hen door ze aan te moedigen om te blijven leren en zich profes­ sioneel te ontwikkelen. Docenten kunnen deelnemen aan cursussen, ‘Microlabs’ en coaching trajecten voor onderwijskundige innovatie. Daarnaast biedt het Student4Students project ondersteuning aan studenten om zelf projecten op te starten om hun onderricht te versterken en verbeteren. In 2019 opende het Education Lab zijn deuren: een studio op onze campus Woudestein waar studenten elkaar kunnen ontmoeten om samen te werken aan (digitale) innovatie.


COLOPHON Compilation and editing: Strategy 2024 team in collaboration with Marketing & Communications EUR Design: Ontwerpwerk Printing: De Bondt Grafimedia, Barendrecht Photography: Michelle Muus, Reiner van Vliet, ANP-Remko de Waal, Capital Images-Chris Gorzeman, Hucopix-Elodie Burrillon, Leyla Hesna, Joost van der Vleuten, Hielke Grootendorst, GroupMapping, Ronald van den Heerik, Guido Pijper, GettyImages-Jesadaphorn Š Erasmus University Rotterdam, 2019


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.