Equality Illinois FY2013 Annual Report

Page 1

FY2 0I3 EQUALITY ILLINOIS

ANNUAL

REPORT


The

MISSION The Mission of Equality Illinois is to secure, protect and defend equal rights for lesbian, gay, bisexual and transgender people in Illinois.

2

ANNUAL REPORT FYI3


A WORD OF THANKS

Bernard Cherkasov Thank you for supporting Equality Illinois and our mission to secure, protect, and defend equal rights of lesbian, gay, bisexual, and transgender Illinoisans. When we publicly launched our “I DO� support marriage equality campaign in summer of 2012, many could not imagine that we could secure so many legislative victories so fast. But we were serious about our effort and so were our members. We opened two campaign offices in targeted areas; hired field staff to identify new supporters and strengthen existing bases; established working groups to create the African American, Latino, Religious, Republican, and Business Cases for Marriage; and reached every corner of the state to push for the freedom to marry. We engaged unprecedented numbers of Illinoisans in conversation about marriage, turning their support into action. That is how we passed the marriage bill through two Senate Executive Committees, through the full Senate with bipartisan support, and through the House Executive Committee. And that is how after an extraordinarily active summer recess, we passed the bill through the full state House. While the fight for marriage was our highest profile work, with EQIL earning coast-to-coast coverage including in The New York Times, we continued to focus on other issues impacting individuals and families in our community. From our Penny Wise, Equality Strong program through our Transgender Leadership Council, we grew or launched programs engaging, educating, and empowering our community. The stories and data in this FY2013 Annual Report are proof that when we come together, nothing is impossible. At every step, our members, supporters, partners, and allies led the way to historic successes. And just as you have gotten us this far, we will need your active support in order to get to the finish line. Thank you for all that you do for us.

Chief Executive Officer

P.S. This report reflects on our activity during FY2013, which lasted from July 1, 2012 through June 30, 2013 ANNUAL REPORT FYI3

3


. . . n e e B e ’v e W e r Whe STATEWIDE UÊÊÊ,i} ÃÌiÀi`ÊÌ ÕÃ> `ÃÊ vÊÛ ÌiÀÃÊ>ÌÊ` âi ÃÊ vÊiÛi ÌÃ]Ê viÃÌ Û> ÃÊ> `Ê ÕÀÊ vwVi UÊÊ i «i`ÊÌ ÕÃ> `ÃÊ vÊÛ ÌiÀÃÊÛ ÌiÊLÞÊ > UÊÊ `ÕV>Ìi`ÊÛ ÌiÀÃÊÀi}>À` }Êi iVÌ ÊV Vià UÊÊÊ iÀÌi`Ê i LiÀÃÊÌ ÊÕÀ}i ÌÊ>VÌ ÃÊ ii`i`Ê ÊÀi}>À`ÃÊÌ Ê legislation ARLINGTON HEIGHTS UÊÊÊ,iVÀÕ Ìi`Ê V> ÊV iÀ}ÞÊ ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Ê coordinated pro-equality faith action UÊÊÊ > Û>ÃÃi`Ê>Ài>ÊÌ Ê}iÌÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ« ÃÌV>À`ÃÊ signed AURORA UÊÊÊ,iVÀÕ Ìi`Ê V> ÊV iÀ}ÞÊ ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Ê coordinated pro-equality faith action UÊÊÊ,> i`Ê >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊÃÕ«« ÀÌiÀÃÊ ÊvÀ ÌÊ vÊ >Ü > iÀ½ÃÊ vwVi BELLEVILLE UÊÊÊ,> i`ÊÃÕ«« ÀÌÊv ÀÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Êi`ÕV>Ìi`Ê iÌÀ Ê >ÃÌÊ*À `iÊ iÃÌ Û> Ê>ÌÌi `iià UÊÊÊ >L À>Ìi`ÊÜ Ì Ê >ÀÀ >}iÊÃÕ«« ÀÌiÀÃÊÌ Ê}À ÜÊ V> Ê support UÊÊÊ À ivi`Ê* Ê i LiÀÃÊ ÊÃÌ>ÌiÜ `iÊiµÕ> ÌÞÊ>}i `>Ê and rallied support BLOOMINGTON-NORMAL UÊÊÊ >V Ì>Ìi`ÊÃÌ> i `iÀÊ iiÌ }ÊÜ Ì ÊÃÕÀÀ Õ ` }Êv> Ì Ê V Õ Ì iÃÊ> `Ê V> Ê À}> â>Ì Ã UÊÊÊ }>}i`Ê V> Ê>VÌ Û ÃÌÃÊ Ê >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ UÊÊÊ À ivi`Ê* Ê i LiÀÃÊ ÊÃÌ>ÌiÜ `iÊiµÕ> ÌÞÊ>}i `>Ê and rallied support CARBONDALE UÊÊÊ,> i`ÊÃÕ«« ÀÌÊv ÀÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Êi`ÕV>Ìi`Ê

>ÀL `> iÊ*À `iÊ* V VÊ>ÌÌi `iiÃÊ Ê«i ` }Ê ÃÃÕià UÊÊÊ*ÀiÃi Ìi`Ê>ÌÊÌ iÊ- Ê ÃÌ ÌÕÌiÊ ÊÌ iÊV > i }iÃÊ vÊV Û Ê Õ ÃÊ> `ÊÌ iÊ ii`Êv ÀÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞ UÊÊÊ"À}> âi`Ê V> Ê i>`iÀÃÊÌ Ê`iÛi «Ê> `Ê « i i ÌÊ V> Ê «À >ÀÀ >}iÊV> «> }

DEKALB UÊÊÊ `ÕV>Ìi`ÊÃÌÕ`i ÌÃÊ>ÌÊ>Ê` ÃVÕÃÃ Ê Ê>VÌ Û Ã Ê> `Ê }iÌÌ }Ê Û Ûi`Ê ÊÌ iÊ LLÞ }Ê«À ViÃÃÊ>ÌÊ ÀÌ iÀ Ê ÃÊ1 ÛiÀà ÌÞ ELMHURST UÊÊÊ/>L i`Ê>ÌÊ ÕÀÃÌÊ i}iÊv ÀÊÌ iʺ }Ê >ÞÊ >Ì iÀ }»Ê iÛi Ì UÊÊÊ-« iÊ Ê>Ê«> i Ê>Ìʺ7 ÌiÀÊ7>À }\Ê Ê }ÀiÃÃÊ vÊ ,iV V }Ê1 Ìi`Ê iÌ ` ÃÌÃÊ L V> Ê"Li` i Vi\Ê/ iÊ } iÀÊ >ÜÊ vÊ Ûi»Ê>L ÕÌÊÌ iÊ >ÀÀ >}iÊL Ê> `ÊÃÌ>ÌÕÃÊ vÊ /ÊiµÕ> ÌÞ EVANSTON UÊÊÊ-« iÊ Ê>Ê«> i Ê>ÌÊ ÀÌ ÜiÃÌiÀ Ê1 ÛiÀà ÌÞÊÀi}>À` }Ê Ì iÊÃÌ>ÌÕÃÊ vÊ >ÀÀ >}iÊ Ê ÃÊ> `Ê>VÀ ÃÃÊÌ iÊV Õ ÌÀÞÊ UÊÊ ÃÌi`Ê« iÊL> ÃÊv ÀÊ >ÀÀ >}i GLEN ELLYN UÊÊÊ }>}i`ÊV Õ ÌÞÊ i LiÀÃÊ ÊÌ iÊvÀii` ÊÌ Ê >ÀÀÞÊ >ÌÊv>À iÀ½ÃÊ >À iÌÊ UÊÊÊ*ÀiÃi Ìi`Ê ÊÌ iÊÃÌ>ÌÕÃÊ vÊ >ÀÀ >}iÊ> `Ê /ÊiµÕ> ÌÞÊ ÃÃÕiÃÊ>ÌÊ ÀÃÌÊ }Ài}>Ì > Ê ÕÀV Ê vÊ i Ê Þ GRAYSLAKE UÊÊÊ }>}i`ÊV Õ ÌÞÊ i LiÀÃÊ ÊÌ iÊvÀii` ÊÌ Ê >ÀÀÞÊ >ÌÊv>À iÀ½ÃÊ >À iÌÊ UÊÊÊ*ÀiÃi Ìi`Ê ÊÌ iÊÃÌ>ÌÕÃÊ vÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ ÃÃÕiÃÊv ÀÊÌ iÊ > iÊ Õ ÌÞÊ i}iÊ À>Þà > iÊ > «ÕÃÊ*À `iÊ}À Õ« HINSDALE UÊÊÊ À ivi`Ê* Ê i LiÀÃÊ ÊÃÌ>ÌiÜ `iÊiµÕ> ÌÞÊ>}i `>Ê UÊÊ ÃÌi`Ê« iÊL> ÃÊv ÀÊ >ÀÀ >}i JOLIET UÊÊ À ivi`Ê* Ê i LiÀÃÊ ÊÃÌ>ÌiÜ `iÊiµÕ> ÌÞÊ>}i `> UÊÊÊ*>ÀÌ V «>Ìi`Ê ÊÌ iÊ/À> Ã}i `iÀÊ >ÞÊ vÊ,i i LÀ> ViÊ>ÌÊ iÌÊ À°Ê i}i LA GRANGE UÊÊÊ*ÀiÃi Ìi`Ê ÊÌ iÊÃÌ>ÌÕÃÊ vÊ >ÀÀ >}iÊÊ> `Ê /ÊiµÕ> ÌÞÊ ÃÃÕiÃÊ>ÌÊÌ iÊ7iÃÌÊ-ÕLÕÀL> Ê-i ÀÊ /Ê*À }À> Ê

CARPENTERSVILLE UÊÊÊ/>L i`ÊÊ>ÌÊÌ iÊ Õ `iiÊ À Ü Ê } Ê-V ʺ VÌ Û Ã Ê > À»Ê

LEMONT UÊÊÊ }>}i`ÊV Õ ÌÞÊ i LiÀÃÊ ÊÌ iÊvÀii` ÊÌ Ê >ÀÀÞÊ >ÌÊv>À iÀ½ÃÊ >À iÌÊ

CHAMPAIGN-URBANA UÊÊÊ,> i`ÊÃÕ«« ÀÌÊv ÀÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Êi`ÕV>Ìi`Ê

> «> } 1ÀL> >Ê*À `iÊ iÃÌ Û> Ê>ÌÌi `iiÃÊ

LIBERTYVILLE UÊÊÊ > Û>ÃÃi`Ê>Ài>ÊÌ Ê}iÌÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ« ÃÌV>À`ÃÊ signed

4

ANNUAL REPORT FYI3


What We’ve Done MANHATTAN UÊÊÊ,iVÀÕ Ìi`Ê V> ÊV iÀ}ÞÊ ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Ê coordinated pro-equality faith action MAYWOOD UÊÊÊ,iVÀÕ Ìi`Ê V> ÊV iÀ}ÞÊ ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Ê coordinated pro-equality faith action NAPERVILLE UÊÊÊ iVÌi`ÊÜ Ì ÊÃÕ«« ÀÌiÀÃÊ>ÌÊÌ iÊ« >Þʺn»ÊÌ Ê}iÌÊ >ÀÀ >}iÊ postcards signed UÊÊÊ*ÀiÃi Ìi`Ê ÊÌ iÊÃÌ>ÌÕÃÊ vÊ >ÀÀ >}iÊÊ> `Ê /ÊiµÕ> ÌÞÊ ÃÃÕiÃÊ>ÌÊ Õ*>}iÊ1 Ì>À > Ê ÕÀV UÊÊÊ,iVÀÕ Ìi`Ê V> ÊV iÀ}ÞÊ ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Ê coordinated pro-equality faith action UÊÊÊÊ ÃÌi`Ê« iÊL> ÃÊv ÀÊ >ÀÀ >}i UÊÊÊ > Û>ÃÃi`Ê>Ài>ÊÌ Ê}iÌÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ« ÃÌV>À`ÃÊà } i` NORTHBROOK UÊÊÊ ÃVÕÃÃi`ÊÌ iÊ ÃÊ >ÀÀ >}iÊL ]ÊÌ iÊ-Õ«Ài iÊ ÕÀÌÊ V>ÃiÃÊ«iÀÌ> }ÊÌ Ê >ÀÀ >}iÊ> `ÊÌ iÊÃÌ>ÌÕÃÊ vÊ /Ê iµÕ> ÌÞÊ Ê>Ê«> i Ê>ÌÊ ÀÌ LÀ Ê LÀ>ÀÞ]Ê ÃÌi`ÊLÞÊÌ iÊ ÀÌ LÀ Ê1 Ìi`Ê iÌ ` ÃÌÊ ÕÀV OAK LAWN UÊÊÊ > Û>ÃÃi`Ê>Ài>ÊÌ Ê}iÌÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ« ÃÌV>À`ÃÊà } i` OAK PARK UÊÊÊ7 À i`ÊÜ Ì Ê"> Ê*>À Ê/i « iÊÌ Ê ÃÌÊ>Ê« iÊL> Êv ÀÊ >ÀÀ >}iÊ PALATINE UÊÊÊ `ÕVÌi`Ê>Ê >ÀÀ >}iÊv ÀÕ Ê>ÌÊ Õ ÌÀÞà `iÊ1 Ì>À > Ê

ÕÀV PEORIA UÊÊÊ > Û>ÃÃi`Ê>Ài>ÊÌ Ê}iÌÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ« ÃÌV>À`ÃÊÃ } i` QUAD CITIES UÊÊÊ,> i`ÊÃÕ«« ÀÌÊv ÀÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Êi`ÕV>Ìi`Ê+Õ>`Ê

Ì iÃÊ*À `iÊ iÃÌ Û> Ê>ÌÌi `iià UÊÊÊ*>ÀÌ iÀi`ÊÜ Ì Ê vÀ V> Ê iÀ V> Ê iÃL > Ê*À viÃà > ÃÊ >Û }Ê>Ê->ÞÊ­ * -®ÊÌ ÊÀi} ÃÌiÀÊÛ ÌiÀà RIVERSIDE UÊÊÊ,iVÀÕ Ìi`Ê V> ÊV iÀ}ÞÊ ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Ê coordinated pro-equality faith action ROCKFORD UÊÊÊ iÀ} âi`ÊÃÕ«« ÀÌiÀÃÊ `Ê> `Ê iÜÊ>ÌÊÌ iÊ, V v À`Ê*À `iÊ iÃÌ Û> Ê

ROMEOVILLE UÊÊÊ ÃÌi`Ê« iÊL> ÃÊv ÀÊ >ÀÀ >}i SCHAUMBURG UÊÊÊ,iVÀÕ Ìi`Ê V> ÊV iÀ}ÞÊ ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Ê coordinated pro-equality faith action SPRINGFIELD UÊÊÊ"«i i`Ê >ÀÀ >}iÊV> «> } Ê vwViÊÌ ÊVÕ Ì Û>ÌiÊ i ÌÀ> Ê > `Ê- ÕÌ iÀ Ê ÃÊÃÕ«« ÀÌÊv ÀÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞ UÊÊÊ,> i`ÊÃÕ«« ÀÌÊv ÀÊÌ iÊvÀii` ÊÌ Ê >ÀÀÞÊ> `Êi`ÕV>Ìi`Ê >ÌÌi `iiÃÊv ÀÊÌ iÊ ,-/ÊÌ iÊiÛiÀÊ>ÌÊÌ iÊ ÃÊ-Ì>ÌiÊ Fair UÊÊÊ/>L i`Ê>Ìʺ >Ì > Ê }Ê"ÕÌÊ >Þ»ÊiÛi ÌÊ>ÌÊÌ iÊ 1 ÛiÀà ÌÞÊ ÃÊ vÊ-«À }wi `Ê UÊÊÊ LL i`ÊÌ Ài iÃà ÞÊ> }ÊÜ Ì ÊV iÀ}Þ]ÊV Õ« iÃ]ÊV Õ ÌÞÊ i>`iÀÃ]Ê À}> â>Ì ÃÊ> `Ê ` Û `Õ> ÃÊv ÀÊ /ÊiµÕ> ÌÞ UÊÊÊ ÃÌi`Ê Õ Ì « iÊ« iÊL> ÃÊv ÀÊ >ÀÀ >}iÊ>ÌÊÌ iÊ Ã>Ìi ÌiÊ vwVi UÊÊÊ,> i`ÊÃÕ«« ÀÌÊv ÀÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Êi`ÕV>Ìi`Ê*À `iÊ iÃÌ Û> Ê>ÌÌi `iià ST. CHARLES UÊÊÊ,iVÀÕ Ìi`Ê V> ÊV iÀ}ÞÊ ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Ê coordinated pro-equality faith action VILLA PARK UÊÊÊ,iVÀÕ Ìi`Ê V> ÊV iÀ}ÞÊ ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Ê coordinated pro-equality faith action WAUKEGAN UÊÊÊ,iVÀÕ Ìi`Ê V> ÊV iÀ}ÞÊ ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Ê coordinated pro-equality faith action UÊÊÊ }>}i`Ê V> ÊV Õ ÌÞÊ i LiÀÃÊ ÊÌ iÊ ÃÃÕiÊ vÊ >ÀÀ >}iÊ>ÌÊ ÀÌÊ7>Õ ]Ê `>ÞÊ7>Õ Ê> `Ê /Ê } ÌÊ>ÌÊ }Ê `½Ã UÊÊÊ ÃÌi`Ê« iÊL> ÃÊv ÀÊ >ÀÀ >}iÊ UÊÊÊ > Û>ÃÃi`Ê>Ài>ÊÌ Ê}iÌÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ« ÃÌV>À`ÃÊà } i`ÊÊ WESTMONT UÊÊÊ"«i i`Ê>Ê >ÀÀ >}iÊV> «> } Ê vwViÊÌ ÊVÕ Ì Û>ÌiÊ> `Ê }À ÜÊ«À >ÀÀ >}iÊÛ ViÃÊv ÀÊÃÕLÕÀL> Ê>Ài>à UÊÊÊ"À}> âi`Ê> `Ê ÃÌi`Ê V> Ê« iÊL> ÃÊv VÕÃi`Ê Ê Ì i vi ViÊ >Ü > iÀà UÊÊÊ À` >Ìi`Ê«À >ÀÀ >}iÊ>VÌ Û Ì iÃÊLÞÊ«À }ÀiÃà ÛiÊ À}> â>Ì Ã° WHEATON UÊÊ À ivi`Ê* Ê i LiÀÃÊ ÊÃÌ>ÌiÜ `iÊiµÕ> ÌÞÊ>}i `>Ê WILMETTE UÊÊÊ-« iÊ Ê>Ê«> i Êv Àʺ"ÕÌÊ ÊÌ iÊ-ÕLÕÀLÃ\Ê VÀ ÃÃÊÌ iÊ vië> ]»Ê ÃÌi`ÊLÞÊ ÃÊ*À `iÊ9 ÕÌ ANNUAL REPORT FYI3

5


. . . n e e B e ’v e W e r Whe What We’ve Done cont.

CHICAGO UÊÊÊ Õ `i`]ÊÌ }iÌ iÀÊÜ Ì Ê > L`>Ê> `Ê 1Ê vÊ Illinois, the Illinois Unites for Marriage coalition to } ÛiÊ>Ê« ÜiÀvÕ ÊÛ ViÊÌ ÊÃÕ«« ÀÌ ÛiÊ À}> â>Ì Ã UÊÊÊ,> i`ÊÃÕ«« ÀÌÊv ÀÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Êi`ÕV>Ìi`Ê `iÀÃ Û iÊ `à >ÀviÃÌÊ>ÌÌi `iià UÊÊÊ >ÀV i`]Ê`> Vi`]ÊV iiÀi`Ê> `Ê} ÌÊÌ ÕÃ> `ÃÊ vÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ« ÃÌV>À`ÃÊà } i`Ê>ÌÊÌ iÊ V>} Ê Pride Parade UÊÊÊ"À}> âi`Ê£xäÊÛ Õ ÌiiÀÃÊ>ÌÊ >À iÌÊ >Þà UÊÊÊ,> i`ÊÃÕ«« ÀÌÊv ÀÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ> `Êi`ÕV>Ìi`Ê > ÃÌi`Ê >À iÌÊ >ÞÃÊ>ÌÌi `iià UÊÊÊ*>ÀÌ iÀi`ÊÜ Ì ÊÌ iÊ i ÌiÀÊ Ê > ÃÌi`ÊÌ ÊÀi} ÃÌiÀÊ Û ÌiÀà UÊÊÊ*>ÀÌ V «>Ìi`Ê ÊÌ iÊwÀÃÌÊ/À> Ã}i `iÀÊ Ê

v À }Ê ÌiÀÃiÝÊ Àii` Ê*À `i UÊÊÊ-« iÊ ÊÌ iʺ ÛÞÊ i>}ÕiÊ* ÕÃÊÉÊ « ÞiÀÊ*> i »Ê>ÌÊ Ì iÊ1 ÛiÀà ÌÞÊ vÊ V>} Ê UÊÊ i`Ê>Ê >ÀÀ >}iÊÜ À à «Ê>ÌÊ1 Ìi`Ê Ê > Ì Ê ÕÌ iÀ> Ê UÊÊÊ i «i`Ê« > Ê> `Ê«>ÀÌ V «>ÌiÊ Ê>Ê`>Þ }Ê V viÀi ViÊv ÀÊ /ÊÛiÌiÀ> ÃÊi Ì Ì i`ʺ Ê Ã ]Ê Ê /i » UÊÊÊ ÃÌi`ÊÌ iÊ > Ê7 i ½ÃÊ- V > Ê>ÌÊ >ÃÊ > ÃÊ > iÀÞÊ> `ÊÌ iÊ7 ÌiÀÊ/À> Ã}i `iÀÊ Õ ÌÞÊ Social at Mayne Stage UÊÊ/>L i`Ê>ÌÊÌ iÊ 1Ê vÊ Ãʺ }>}i»Ê viÀi Vi UÊÊÊ ÃÌi`Ê Õ Ì « iÊ« iÊL> ÃÊv ÀÊ >ÀÀ >}iÊ>ÌÊ ÕÀÊ > Ê vwVi UÊÊÊ ÃÌi`Ê« iÊL> ÃÊv ÀÊ >ÀÀ >}iÊ>ÌÊ Þ >Ê 1 ÛiÀà ÌÞ]Ê1 ÛiÀà ÌÞÊ vÊ V>} ]Ê1ÀL> Ê"ÀV >À`]Ê , ÃiÛi ÌÊ1 ÛiÀà ÌÞ]Ê ÃÊ ÃÌ ÌÕÌiÊ vÊ/iV }Þ]Ê À Õ« UÊÊÊ-Õ«« ÀÌi`Ê > L`>Ê i}> ½Ãʺ Àii` ÊÌ Ê >ÀÀÞÊ ,iVi«Ì »Ê Ê* Ãi Ê UÊÊÊ Ý« > i`ÊÌ iÊ >ÀÀ >}iÊL Ê> `Ê ÕÀÊivv ÀÌÃÊ>À Õ `Ê ÌÃÊ «>ÃÃ>}iÊ>ÌÊ1 ÛiÀà ÌÞÊ À ÃÌ > Ê ÕÀV Ê Ê Þ`iÊ*>À UÊÊÊ À ivi`Ê* Ê i LiÀÃÊ ÊÃÌ>ÌiÜ `iÊiµÕ> ÌÞÊ agenda UÊÊÊ-« iÊ Ê>Ê«> i Ê>L ÕÌÊ >ÀÀ >}iÊv ÀÊÌ iÊ V>} Ê ,i} > Ê viÀi ViÊ vÊÌ iÊ Ûi > ÌÊ iÌÜ À Ê>ÌÊ ÕÀÌ Ê*ÀiÃLÞÌiÀ > Ê ÕÀV Ê UÊÊÊ*>ÀÌ iÀi`ÊÜ Ì Ê V> ÊV Õ ÌÞÊ> `Êv> Ì Ê À}> â>Ì ÃÊv ÀÊ ,"--Ü> ]Ê>Êv ÕÀ iÊ«À ViÃÃ Ê >VÀ ÃÃÊÌ iÊ i>ÀÌÊ vÊÌ iÊV ÌÞÊÌ ÊÀi i LiÀÊ ÕÀ`iÀi`Ê youth and connect participants with opportunities Ì Ê«À ÌiVÌÊV `Ài ]Ê Ì }>ÌiÊÛ i ViÊ> `ÊÃÕ«« ÀÌÊ v> iÃÊÃÌÀÕ}} }ÊÜ Ì ÊÌ iÃiÊ ÃÃÕiÃ°Ê 6

ANNUAL REPORT FYI3

UÊÊÊ ÃÌi`ÊÃÌÕ`i ÌÃÊvÀ Ê, `iÃÊ i}iÊ Ê/i iÃÃiiÊ > `Ê >À iÌÌ>Ê i}iÊ Ê" Ê UÊÊÊ i`Ê ,,Ê>ÌÊ ` ÃÌÀ VÌÊV ÃÌ ÌÕi ÌÊÛ Ã ÌÊÜ Ì Ê ,i«ÀiÃi Ì>Ì ÛiÊ « à Ê> `Ê+Õ } iÞ½ÃÊ vwViÊ Ài}>À` }ÊvÕ Ê }À>Ì ÊÀiv À UÊÊÊ > Û>ÃÃi`Ê ÊÃÌ «Ã]ÊÌ iÊ-Ì°Ê*>ÌÀ V ½ÃÊ >ÞÊ*>À>`i]Ê> `Ê >ÀÀ >}iÊÀ> iÃÊÌ Ê}iÌÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ« ÃÌV>À`ÃÊ signed UÊÊÊ7 À i`ÊÜ Ì ÊÌ iʺ >ÃÌÊ ÃiÌ»ÊÌ Ê}iÌÊÌ iÊ V>} Ê

ÌÞÊ Õ V ÊÌ Ê«>ÃÃÊ>ÊÀià ÕÌ ÊÌ >ÌÊÜ Õ `ÊÕÀ}iÊ Ì iÊ Ãà iÀÃÊ vÊ> ÊwÛiÊ > ÀÊë ÀÌÃÊ i>}ÕiÃÊ to publically support lesbian, gay, bisexual and ÌÀ> Ã}i `iÀÊ>Ì iÌiðÊ7iÊ> à ÊÜ À i`ÊÜ Ì Ê/ iÊ >ÃÌÊ

ÃiÌÊÌ Ê}iÌÊ Ì iÀÊ}À Õ«ÃÊ Û Ûi`Ê> `Ê ÊÌ iÊ ` V iÌÊÌ ÊÌiÃÌ vÞ°Ê + ÊÌiÃÌ wi`Ê>ÌÊÌ iÊV ÌÌiiÊ i>À }Ê> `ÊÌ iÊÀià ÕÌ Ê«>ÃÃi`ÊÕ > Õà ÞÊ Ê Ì iÊvÕ Ê ÌÞÊ Õ V ° UÊÊÊ ÃÌi`ÊLÀ iw }ÃÊv ÀÊÃÕ«« ÀÌiÀÃÊÜ Ì Êvi`iÀ> Ê> `Ê ÃÌ>ÌiÊ«ÕL VÊ vwV > à UÊÊÊ }>}i`Ê> `Êi « ÜiÀi`Ê À> V ÃÊ*>À iÀÊ-V ½ÃÊ Õ ÀÊV >ÃÃÊÌ ÊÃiVÕÀiÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ« ÃÌV>À`à UÊÊÊ,iVÀÕ Ìi`Ê V> ÊV iÀ}ÞÊ ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊ /ÊiµÕ> ÌÞÊ and coordinated pro-equality faith action UÊÊÊ ÃÌ>L à i`ÊÌ iÊ/À> Ã}i `iÀÊ i>`iÀà «Ê/>Ã Ê ÀViÊ Ì Ê>ÃÃiÃÃÊ> `Ê`À ÛiÊ«À À Ì iÃÊv ÀÊÌÀ> Ã}i `iÀÊiµÕ> ÌÞ UÊÊÊ Ûi i`Ê>Ê}>Ì iÀ }Ê vÊ££Ê `ÜiÃÌiÀ ÊÃÌ>ÌiÜ `iÊ iµÕ> ÌÞÊ À}> â>Ì ÃÊÌ ÊÃÌÀ>Ìi} âiÊ> `ÊV À` >ÌiÊ iÝÌÊÃÌi«ÃÊ ÊÌ iÊ Ûi i Ì UÊÊÊ iÛi «i`ÊÌ « V Ê> `Êà ÊëiV wVÊÌÀ> }ÃÊv ÀÊ /Ê i>`iÀÃÊ> `Ê>VÌ Û ÃÌà UÊÊÊ"À}> âi`Ê i` >ÊÌÀ> }ÃÊv ÀÊÃÕ«« ÀÌ ÛiÊV iÀ}ÞÊ> `Ê i>`iÀÃÊ Ê >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞ UÊÊÊ ÃÌi`Êw > V > Ê ÌiÀ>VÞÊÜ À à «ÃÊ>VÀ ÃÃÊÌ iÊV ÌÞÊ>ÃÊ «>ÀÌÊ vÊÌ iÊ*i ÞÊ7 Ãi]Ê µÕ> ÌÞÊ-ÌÀ }Ê«À }À> WASHINGTON D.C. UÊÊÊ LL i`Ê ÃÊ }ÀiÃà > Ê i i}>Ì Ê Ê /Ê«À À Ì iÃ]Ê V Õ` }Ê Ê> `ÊÃ>viÊÃV ÃÊ legislation UÊÊÊ `Û V>Ìi`Êv ÀÊ ÝiVÕÌ ÛiÊ"À`iÀÊ Ê ` ÃVÀ >Ì Ê vÊvi`iÀ> ÊV ÌÀ>VÌ ÀÃÊ>ÌÊÌ iÊ7 ÌiÊ House UÊÊÊ"À}> âi`Ê ÃÊ i>`iÀÃÊÌ ÊÌÀ>Ûi ÊÌ Ê }ÀiÃÃÊÌ Ê LLÞÊv ÀÊ /Ê ÃÃÕiÃ


POWER

OF THE

PEOPLE

7 i Ê Êà ÌÊ` Ü Ê> `ÊÌ Ê vÊ> ÊÌ >ÌÊ >ÃÊ >««i i`Ê ÊÌ iÊ >ÃÌÊÞi>À]ÊÌ iÊÜ À`ÊÌ >ÌÊ ii«ÃÊ Õ « }ÊÌ Ê `Ê Ã powerful. / Õ} ÊÜiÊÜiÀi ½ÌÊ>L iÊÌ Ê«>ÃÃÊÌ iÊ >ÀÀ >}iÊL ÊÌ À Õ} ÊÌ iÊ ÃÊ ÕÃiÊLÞÊ >ÞÊΣÊÜiÊ >`iÊÌÀi i ` ÕÃÊ ÃÌÀ `iÃ]Ê> `Ê ÕV Ê vÊÌ >ÌÊ«À }ÀiÃÃÊV> ÊLiÊ>ÌÌÀ LÕÌi`ÊÌ YOU. / À Õ} ÊÞ ÕÀÊÜ À Ê> `Ê i «]Ê µÕ> ÌÞÊ ÃÊ >ÃÊ Lii Ê>L iÊÌ ÊiÝ«> `Ê ÕÀÊÀi>V ÊÜ `iÀÊ> `ÊvÕÀÌ iÀÊÌ > ÊÜiÊiÛiÀÊ >ÛiÊLiv Ài°Ê ÃÊÞ ÕÊÜ ÊÃiiÊLÞÊ ÕÀÊ >«Ê> `ÊÜÀ ÌiÊ Õ«Ê vÊÜ iÀiÊÜi½ÛiÊLii ]ÊÜiÊÜiÀiÊ>L iÊÌ Êà } wV> Ì ÞÊiÝ«> `ÊLÞÊ À }Êwi `ÊÃÌ>vv]Ê «i }ÊÌÜ ÊV> «> } Ê vwViÃÊ and creating and leading the Illinois Unites for Marriage coalition effort. -Õ iÀÊ ÃÊÕÃÕ> ÞÊ>ÊÛiÀÞÊLÕÃÞÊÃi>à Ê>ÌÊ µÕ> ÌÞÊ ÃÊ>ÃÊ«À `iÊÃi>à Ê> `ÊviÃÌ Û> ÃÊÃÌ>ÀÌÊÕ«tÊ7iÊ >`ÊLii ÊÌ> }Ê >L ÕÌÊ} }ÊÌ ÊÌ iÊ ÃÊ-Ì>ÌiÊ > ÀÊv ÀÊ>ÊÜ iÊ> `Ê ÊÓä£Ó]ÊÜiÊÜiÀiÊw > ÞÊ>L iÊÌ Ê>``ÊÌ iÊÌÜ Üii Ê }Ê > ÀÊÌ Ê ÕÀÊiÛiÀ }À Ü }Ê ÃÌ°Ê"ÕÀÊL Ì ÊÃÌ>vvi`ÊÜ Ì Ê V> ÊÛ Õ ÌiiÀÃÊ> `Ê + ÊÃÌ>vvÊLÀ Õ} ÌÊÌ iÊ iÃÃ>}iÊ vÊiµÕ> ÌÞ]Ê Ê «>ÀÌ VÕ >ÀÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞ]ÊÌ Ê>ÊLÀ >`ÊÀ> }iÊ vÊ ` Û `Õ> ðÊ7iÊV iVÌi`ÊV ÃiÊÌ ÊÓ]äääÊà } >ÌÕÀiÃÊ> `Ê ÌÊÜ>ÃÊ> Ê ÛiÀÜ i } ÞÊ« Ã Ì ÛiÊiÝ«iÀ i ViÊ " iÊ vÊÌ iÊ} > ÃÊÌ >ÌÊÜiÊÃiÌÊ ÕÌÊÌ Ê>V iÛiÊÜ>ÃÊiÝ«> ` }ÊÌ iÊ«À >ÀÀ >}iÊL>ÃiÊ> `ÊÃÌÀi }Ì ÊLÞÊ «i }Êwi `Ê vwViÃ°Ê ÊÌ iÊv> Ê vÊÓä£Ó]ÊÜiÊ «i i`Ê> Ê vwViÊ Ê-«À }wi `Ê> `ÊÌ À Õ} ÊÌ iÊ i «Ê vÊÌ iÊ ÃÊ i`iÀ>Ì Ê vÊ /i>V iÀÃ]ÊÜiÊÜiÀiÊ> à Ê>L iÊÌ Êà >ÀiÊ>Êë>ViÊ Ê7iÃÌ ÌÊ ÊÌ iÊÜiÃÌiÀ Ê V>} ÊÃÕLÕÀLðÊ- ViÊ iÜÊ vwViÃÊ ii`i`ÊÃÌ>vv]ÊÜiÊ> Ã Ê Ài`Êwi `Ê À}> âiÀÃÊÌ Ê `i Ì vÞ]ÊVÕ Ì Û>ÌiÊ> `Ê> « vÞÊ ÕÀÊÛ ViÃÊÌ À Õ} ÕÌÊ Ã°Ê7 Ì Ê Ì iÃiÊ>`` Ì Ã]ÊÜiÊÜiÀiÊ>L iÊÌ Ê` ÊÌ iÊ i iÊÜ À ÊÌ >ÌÊÜ>ÃÊ ii`i`Êv ÀÊ«>Ãà }Ê >ÀÀ >}iÊ> `Ê> V À }Ê + ÊÌ ÊÌ iÊV Õ ÌÞ° 7 i Ê + ÊV v À i`ÊÌ iÊ ÃÊ1 ÌiÃÊv ÀÊ >ÀÀ >}iÊV > Ì ÊV> «> } Ê>ÌÊÌ iÊi `Ê vÊÓä£Ó]ÊÜiÊ iÜÊÜiÊ >`ÊÌ Ê ÌÊÌ iÊ}À Õ `ÊÀÕ }°Ê"ÛiÀÊÌ iÊV ÕÀÃiÊ vÊÃiÛiÀ> Ê Ì Ã]ÊÜiÊLÕ ÌÊ>ÊÃÌ>vvÊ vÊ ÛiÀÊ£xÊ À}> âiÀÃÊÜ À }Ê Ê` ÃÌÀ VÌÃÊ vÀ Ê>ÃÊv>ÀÊ>ÃÊ iÌÀ Ê >ÃÌÊÌ Ê7>Õ i}> °Ê/ iÃiÊ À}> âiÀÃ]Ê> }ÊÜ Ì Ê>Êà > Ê>À ÞÊ vÊ ÛiÀÊxääÊÛ Õ ÌiiÀÃ]ÊV iVÌi`Ê ÛiÀÊ£Ó]äääÊ« ÃÌV>À`ÃÊ­Ü V ÊÜiÀiÊ> Ê > `Ê`i ÛiÀi`ÊÌ ÊÌ iÊ i} à >Ì Àî]ÊV `ÕVÌi`Ê ÛiÀÊÓääÊ« iÊL> ÃÊ> `Ê >`iÊÓÓx]äääÊ` > Ã]ÊÃi ÌÊ ÛiÀÊÇä]äääÊi > Ã]ÊÜÀ ÌiÊV Õ Ì iÃÃÊ iÌÌiÀÃÊÌ ÊÌ iÊi` Ì ÀÊ> `Ê LL i`Ê i} à >Ì ÀÃÊL Ì Ê Ê -«À }wi `Ê> `Ê>ÌÊÌ i ÀÊ iÊ vwVið And these are only highlights… / À Õ} ÊV Ì Õ ÕÃÊÜ À Ê> `ÊÞ ÕÀÊ i «]Êi>V ÊÞi>ÀÊLÀ }ÃÊÕÃÊV ÃiÊÌ Ê > }ÊÌ ÃÊÃÌ>ÌiÊ>Ê ÀiÊ ÕÃÌÊ> `Êv> ÀÊ« >ViÊ v ÀÊÌ ÕÃ> `ÃÊ vÊ /Ê«i « i°Ê/ >ÌÊ ÃÊpowerful.

Caroline Staerk i `Ê ÀiVÌ À

ANNUAL REPORT FYI3

ÇÊ


7 " , / Ê FY2013 began with the “I Do” support marriage equality campaign underway. By June 2013, over 12,000 postcards were signed by supporters all around the state, and then sorted by legislative district for distribution to lawmakers.

! ! ! ! Equality Illinois ran scores of phone banks throughout the state, where volunteers! contacted supportive residents and urged them to contact their legislators. Here, state ! Rep. Sara Feigenholtz stopped in to thank the callers and made a few calls herself. ! ! ! Chicago Mayor Rahm Emanuel discussed marriage bill strategy with EQIL CEO Bernard Cherkasov, chief House sponsor Rep. Greg Harris and Senate sponsor Sen. Heather Steans, state Rep. Deb Mell and state Rep. Kelly Cassidy

A multi-denominational group of clergy from all parts of Illinois spoke at a state Capitol press conference organized by Equality Illinois, where they called on lawmakers to pass the marriage bill.

“Modern Family” star Jesse Tyler Ferguson (second from left) and his now-husband Justin Mikita (left) lobbied in the state Capitol for the marriage bill with EQIL’s Caroline Staerk and Randy Hannig and clergy supporter Rev. Kim Beckmann. Advocating in Springfield were EQIL Public Policy Director Randy Hannig, Rev. Kim Beckmann, EQIL Field Director Caroline Staerk, PFLAG parent Bonnie Garneau and EQIL CEO Bernard Cherkasov EQIL Field Director Caroline Staerk delivers thousands of “I Do” support marriage equality postcards to the Capitol offices of Illinois state representatives.

nÊÊ

ANNUAL REPORT FYI3

EQIL member & super-volunteer, Second Class Petty Officer Lee Reinhart, makes calls to State Representatives in support of the marriage bill from Afghanistan!

Equality Illinois led and participated in rallies, such as this one in front of the office of state Rep. Linda Chapa LaVia


THOUSAND WORDS As the marriage campaign heated up, couples shared their wedding pictures to demonstrate that this was about real people who are denied rights, benefits and recognition.

Equality Illinois co-organized the May 31 rally in the Illinois Capitol before the House adjourned without taking a vote.

EQIL CEO Bernard Cherkasov addresses the Capitol rally on May 31 before the House adjourned

The day after the House failed to vote, Equality Illinois launched its Fight Back for Love campaign. (photos courtesy beckermedia.com) Working in Springfield with the House sponsor of the marriage bill. (l-r) EQIL’s Caroline Staerk, Rep. Greg Harris, EQIL’s Randy Hannig, EQIL’s Bernard Cherkasov

! ! ! ! ! ! ! At the Chicago Pride Parade, Equality Illinois shared its Fight Back for Love campaign and the message carried in many parade units from our Illinois Unites for Marriage coalition, “We are Committed to Winning the Freedom to Marry.”

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

After the House failed to act on the marriage bill, Equality Illinois went to work to expand and reinvigorate the effort. Here, Equality Illinois field associate Charlie Rice-Minoso talks to a community meeting in Belleville.

A bright spot on the marriage front was the U.S. Supreme Court decision overturning the Defense of Marriage Act (DOMA).

Another community meeting was held at the Chicago Urban League, led by a panel that included EQIL Field Director Caroline Staerk and Roderick Hawkins of the Urban League.

ANNUAL REPORT FYI3

9


Praying

FOR EQUALITY, SPREADING THE

GOOD WORD µÕ> ÌÞÊ ÃÊ >ÃÊLii Ê>ÌÊÌ iÊv ÀivÀ ÌÊ vÊLÕ ` }Ê«>ÀÌ iÀà «ÃÊÜ Ì Ê>vwÀ }ÊV iÀ}ÞÊ and congregations across the state, laying the foundation for strengthening their Û ViÃÊ>ÃÊ>VÌ ÛiÊ>`Û V>ÌiÃÊv ÀÊ /Ê ÃÃÕiÃ]Ê> `ÊVÀi>Ì }Ê>Ê« >Ìv À Êv ÀÊi }>} }Ê >vwÀ }ÊV iÀ}ÞÊ> `ÊV }Ài}>Ì Ã° / iÊ V iVÌ ÛiÊ Û ViÃÊ > `Ê >VÌ ÛiÊ ÃÕ«« ÀÌÊ vÊ >vwÀ }Ê V iÀ}ÞÊ > `Ê V }Ài}>Ì ÃÊ >VÀ ÃÃÊ Ì iÊ ÃÌ>ÌiÊ >ÛiÊ Lii Ê VÀ Ì V> Ê Ê >`Û> V }Ê ÕÀÊ ivv ÀÌÃÊ Ì Ê >V iÛiÊ >ÀÀ >}iÊ equality.

THE

RELIG IOUS

EQUAL Ê UÊÊÊ Ê 9Óä£Î]ÊÜiÊ À}> âi`ÊÜ À à «ÃÊ Ê /Ê ÃÃÕiÃÊ> `Ê i` >ÊÌÀ> }ÃÊv ÀÊ JUSTIC E UNDE R ÃV ÀiÃÊ vÊv> Ì Ê i>`iÀÃÊ Ê V>} Ê> `ÊÌ iÊÃÕÀÀ Õ ` }ÊV Õ Ì iÃÊ V Õ` }\Ê UÊÊÊ Ê V>} \Ê/ À`Ê1 Ì>À > ]Ê1 ÌÞÊ ÕÌ iÀ> ]Ê1 Ìi`Ê Ê > Ì Ê ÕÌ iÀ> ]Ê 1 ÛiÀà ÌÞÊ À ÃÌ > Ê ÕÀV Ê Ê Þ`iÊ*>À Ê> `Êv ÀÊ>Ê«> i Ê Ê >ÀÀ >}iÊv ÀÊÌ iÊ Ûi > ÌÊ iÌÜ À Ê>ÌÊ ÕÀÌ Ê*ÀiÃLÞÌiÀ > Ê ÕÀV Ê UÊÊÊ ÊÌ iÊ-ÕLÕÀLÃ\Ê ÀÃÌÊ }Ài}>Ì > Ê ÕÀV Ê vÊ i Ê Þ ]Ê Õ*>}iÊ1 Ì>À > Ê ÕÀV Ê Ê >«iÀÛ i]Ê>Ê >ÀÀ >}iÊv ÀÕ Ê>ÌÊ Õ ÌÀÞà `iÊ1 Ì>À > Ê ÕÀV Ê Ê*> >Ì i]ÊÌ iÊ ÀÃÌÊ1 Ìi`Ê iÌ ` ÃÌÊ ÕÀV Ê vÊ ÕÀÃÌ]Ê> `Êv ÀÊ>Ê«> i Ê` ÃVÕÃà ÊÀi}>À` }Ê >ÀÀ >}iÊ>ÌÊÌ iÊ7 ÌiÀÊ 7>À Ê }\Ê Ê }ÀiÃÃÊ vÊ,iV V }Ê1 Ìi`Ê iÌ ` ÃÌÃ

Ê UÊÊÊ"À}> âi`Ê > `Ê v>V Ì>Ìi`Ê ÌÜ Ê V Ûi }ÃÊ vÊ ÃÌ> i `iÀÃÊ Ê }Ì À > Ê > `Ê "> Ê *>À Ê­> `ÊÃÕÀÀ Õ ` }ÊV Õ Ì iîÊÌ ÊÃÌÀi }Ì i Ê ÕÀÊ iÌÜ À ÃÊ vÊv> Ì L>Ãi`ÊÃÕ«« ÀÌiÀÃÊ> `Ê >VÌ Û>ÌiÊ>ÊLÀ >`iÀÊ}À Õ«Ê vÊ«>ÀÌ iÀÃÊ ÊÌ ÃÊÜ À Ê UÊÊÊ >Ì iÀi`ÊÌ iÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊ ÛiÀÊÓääÊV iÀ}ÞÊv ÀÊÌ iʺvÀ i `Ê vÊÌ iÊV ÕÀÌ»ÊLÀ ivÊv ÀÊ >ÀLÞÊÛ°Ê"ÀÀ] the >ÜÃÕ ÌÊÃii }Ê >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ Ê Ã° Ê UÊÊÊ iÛi «i`Ê }À Õ ` LÀi> }Ê v> Ì L>Ãi`Ê i }>}i i Ì]Ê i`ÕV>Ì ]Ê > `Ê i « ÜiÀ i ÌÊ Ì ÃÉ Àià ÕÀViÃ]Ê V Õ` }\ UÊʺ,i } ÕÃÊ >ÃiÊv ÀÊÌ iÊ Àii` ÊÌ Ê >ÀÀÞ»ÊL iÌ UÊÊÊ iVÌi`Ê ÛiÀÊ ÎääÊ i LiÀÃÊ vÊ À`> i`Ê V iÀ}ÞÊ Ü Ê Ã } i`Ê ÕÀÊ º*i « iÊ vÊ > Ì Ê Ê ÃÊ-Õ«« ÀÌ }Ê >ÀÀ >}iÊ µÕ> ÌÞ»Êv> Ì Ê iÌÌiÀÊ­Ü V Ê V Õ`iÃÊ ÈÊV Ì iÃÊÀi«ÀiÃi Ì }ÊÓäÊ `i >Ì Ã® UÊÊÊ >Ì iÀi`Ê{äÊ À`> i`ÊV iÀ}ÞÊ> `Êv> Ì Ê i>`iÀÃÊvÀ Ê>VÀ ÃÃÊ ÃÊÌ Ê `Ê>Ê«ÀiÃÃÊV viÀi ViÊ > `Ê LLÞÊ i} à >Ì ÀÃÊ Ê-«À }wi ` UÊÊÊ-iVÕÀi`Ê> `ÊÌÀ> i`Êv> Ì Ê i>`iÀÃÊÌ ÊÌiÃÌ vÞÊ Êi>V Ê vÊÌ iÊ-i >ÌiÊ ÝiVÕÌ ÛiÊ ÌÌiiÊ i>À }ÃÊ>ÃÊÜi Ê>ÃÊÌ iÊ ÕÃiÊ ÝiVÕÌ ÛiÊ ÌÌiiÊ i>À }Ê ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊÌ iÊ >ÀÀ >}iÊL UÊÊÊ"À}> âi`Ê >Ê «ÀiÃÃÊ V viÀi ViÊ Ê «À Ê {Ê Ü Ì Ê «À i ÌÊ vÀ V> Ê iÀ V> Ê V iÀ}ÞÊ Ì Ê `i ÃÌÀ>ÌiÊÌ i ÀÊÃÌÀ }ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊÌ iÊ >ÀÀ >}iÊL Ê UÊÊÊ Ì Õ Õà ÞÊ i }>}i`Ê V Õ Ì iÃÊ vÊ v> Ì Ê LÞÊ >à }Ê V }Ài}>Ì ÃÊ Ì Ê «>ÀÌ V «>ÌiÊ Ê Ì iÊ w} ÌÊ v ÀÊ >ÀÀ >}iÊ LÞÊ ÜÀ Ì }Ê iÌÌiÀÃÊ Ì Ê Ì iÊ i` Ì À]Ê >ÌÌi ` }Ê À> iÃ]Ê ÃÌ }Ê > `Ê >ÌÌi ` }Ê « iÊL> ÃÊ> `Ê Àit

£äÊÊ

ANNUAL REPORT FYI3

CASE

FREEDO TO MAR M RY LAW

FOR

THE


SC RING WINS FOR EQUALITY Ê 9Óä£Î]Ê /ÊiµÕ> ÌÞÊ >`iÊ ÌÃÊÜ>ÞÊÌ ÊÌ iÊà VViÀÊwi `ÃÊ> `Êë ÀÌÃÊ>Ài >ÃÊ>VÀ ÃÃÊÌ iÊV Õ ÌÀÞÊÜ Ì Ê µÕ> ÌÞÊ ÃÊ i>` }ÊÌ iÊÜ>ÞÊ Ê ÕÀÊÃÌ>ÌiÊÌ Ê«À ÌiVÌÊ ÕÌÊ>Ì iÌiÃÊ> `Ê«À ÌiÊiµÕ> ÌÞÊ ÊÌ iÊ>Ì iÌ VÊV Õ ÌÞ°ÊÊÊ / iÊ >Ì ÊÜi V i`Ê ÕÀÊwÀÃÌÊ «i ÞÊ}>Þ]Ê>VÌ ÛiÊ«À viÃà > Ê>Ì iÌiÊÜ Ì Ê >Ã Ê ÃÊ> Õ V }Ê ÃÊÃiÝÕ> ÌÞÊ Ê-« ÀÌÃÊ ÕÃÌÀ>Ìi`°ÊÊ i> Ü i]Ê, LL iÊ, }iÀÃÊ vÊÌ iÊ Ê > >ÝÞÊLÀ iÊ>Êà >ÀÊL>ÀÀ iÀÊ Ê > ÀÊ i>}ÕiÊ- VViÀÊ LÞÊV }Ê ÕÌÊ vÊÌ iÊV ÃiÌ°ÊÊ À Ê >ÀÞ > `ÊÌ Ê ià Ì>]Ê«À viÃà > Ê>Ì iÌiÃÊLi}> ÊÌ Êà ÜÊÌ i ÀÊÃÕ«« ÀÌÊ v ÀÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ>VÀ ÃÃÊÌ iÊV Õ ÌÀÞ°ÊÊ > ÀÊ i}i `ÃÊ>``i`ÊÌ i ÀÊ > iÃÊÌ ÊÌ iÊV> Êv ÀÊvÕ Ê >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ Ê Ã]ÊÀi i>à }ÊÌ iÊ Ì iÌiÃ½Ê iÌÌiÀ]Ê V Õ` }Ê À iÊ > ÃÊ vÊ V>} Ê ÕLÃÊ> `Ê-Õ«iÀÊ Ü Ê88Ê 6*Ê, V >À`Ê

i ÌÊv ÀÊÌ iÊ V>} Ê i>Àð iÀiÊ>ÌÊ i]ÊÌ iÊ V>} Ê ÌÞÊ Õ V ÊÕ > Õà ÞÊ«>ÃÃi`Ê>ÊÀià ÕÌ Ê Ê >ÞÊÕÀ} }ÊÌ iÊV Ãà iÀÃÊ vÊ> Ê wÛiÊ > ÀÊë ÀÌÃÊ i>}ÕiÃÊÌ Ê«ÕL V ÞÊÃÕ«« ÀÌÊ iÃL > ]Ê}>Þ]ÊL ÃiÝÕ> Ê> `ÊÌÀ> Ã}i `iÀÊ>Ì iÌiðÊ7 À }ÊÜ Ì Ê/ iÊ >ÃÌÊ ÃiÌ]Ê>ÊV> «> } ÊÌ Êi `Ê « L >Ê Ê«À Êë ÀÌÃ]Ê µÕ> ÌÞÊ ÃÊL >À`Ê i LiÀÊ À ÃÌ >Ê > À ]Ê> Ê -* °V ÊÜÀ ÌiÀ]Ê> `Ê + Ê i `Ê ÀiVÌ ÀÊ >À iÊ-Ì>iÀ ÊÜiÀiÊ> }ÊÌ ÃiÊÜ ÊÌiÃÌ wi`ÊLiv ÀiÊÌ iÊV Õ V ½ÃÊ Õ > Ê,i >Ì ÃÊ ÌÌiiÊÌ ÊÕÀ}iÊ>VÌ Ê ÊÌ iÊ i>ÃÕÀi°Êº vÊ«i « iÊ Êë ÀÌÃÊÜ À }Ê vvÊÌ iÊwi `ÊV> ÊLiÊ ÕÌ]ÊÌ i Ê«i « iÊ ÊÌ iÊwi `ÊÃ Õ `Êi ÞÊÌ iÊÃ> iÊvÀii` Ê> `ÊÃ> iÊÀ } ÌÊÌ Ê` ÊÌ i ÀÊ L]»Ê > À ÊÌiÃÌ wi`° -« ÀÌÃÊ Ìi> ÃÊ Ê Ì iÊ V>} Ê >Ài>Ê > Ã Ê ÃÌi««i`Ê Õ«Ê Ì i ÀÊ ÃÕ«« ÀÌÊ v ÀÊ /Ê À } ÌÃÊ Ì ÃÊ Þi>À°Ê Ê µÕ> ÌÞÊ ÃÊ iÝÌi `i`Ê ÕÀÊ«>ÀÌ iÀà «ÊÜ Ì Ê > ÀÊ i>}ÕiÊ- VViÀ½ÃÊ V>} Ê ÀiÊLÞÊ À}> â }Ê>ÊÃiV `Ê> Õ> Ê*À `iÊ } ÌÊ }> iÊvi>ÌÕÀ }ÊÀ Õ ` ÌÀ «ÊÌÀ> ë ÀÌ>Ì ÊÌ Ê/ Þ Ì>Ê*>À ]Ê>Ê >À}iÊÌ> }>ÌiÊ«>ÀÌÞ]Ê> `Ê«Ài >ÌV ÊV ViÀÌÊvi>ÌÕÀ }Ê local artists. / ÃÊÞi>À]Ê µÕ> ÌÞÊ ÃÊiÃÌ>L à i`Ê>Ê iÜÊ«>ÀÌ iÀà «ÊÜ Ì ÊÌ iÊ V>} Ê7 ÌiÊ- ÝÊÌ Ê ÃÌÊÌ iÊwÀÃÌÊiÛiÀʺ"ÕÌÊ >ÌÊÌ iÊ- Ý»Ê}> i°ÊÊ/ iÊ«>ÀÌ iÀà «Êi>À i`Ê V> Ê i` >ÊV ÛiÀ>}iÊ> `ÊÌ iÊ}> iÊÜ>ÃÊ ÊÌ iÊÃ> iÊiÛi }ÊÌ >ÌÊ Ì iÞÊ ÃÌi`ÊÌ iÊ Û Ê, } ÌÃÊ > iÊÜ Ì ÊÌ iÊ >Ì > Ê> Ì i Ê«iÀv À i`ÊLÞÊ ÕÌÊ iÃL > Êà }iÀÊ >À Vi°ÊÊ Ê«Ài }> iÊ«>ÀÌÞÊ>ÌÊ >V>À` Ê>ÌÊÌ iÊ*>À ÊÜ>ÃÊ>ÌÌi `i`ÊLÞÊ ÀiÊÌ > Ê Õ `Ài`Ê /Ê> `Ê> ÞÊv> ðÊ*À Vii`ÃÊvÀ ÊL Ì Ê Ì iÊ V>} Ê ÀiÊ> `Ê7 ÌiÊ- ÝÊÌ V iÌÊÃ> iÃÊLi iwÌÌi`Ê µÕ> ÌÞÊ ÃÊ `ÕV>Ì Ê*À iVÌÊ> `Ê ÕÀÊ « ÀÌ> ÌÊ i`ÕV>Ì > Ê> `Ê ÕÌÀi>V ÊÜ À Ê Ê >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞ°ÊÊ - >À Þ]ÊÌ iÊ V>} Ê ÕLÃÊ> `ÊV Ü iÀÊ >ÕÀ>Ê, V iÌÌÃÊV Ì Õi`ÊÌ i ÀÊÃÌÀ }ÊÃÕ«« ÀÌÊ vÊÌ iÊ /ÊV Õ ÌÞÊ Ü Ì Ê"ÕÌÊ>ÌÊ7À } iÞÊ`ÕÀ }ÊÌ iÊÃÕ iÀ°Ê Ê vÊÌ iÃiÊÌi> ÃÊ>ÀiÊÃ Ü }ÊÌ >ÌÊiµÕ> ÌÞÊ ÃÊ ÌÊ ÞÊ> Ê « ÀÌ> ÌÊ Û> ÕiÊ Êë ÀÌÃÊLÕÌÊ Ì½ÃÊ> à Ê>Ê} `ÊLÕà iÃÃÊ«À>VÌ Vi°Ê ANNUAL REPORT FYI3

££Ê


TRANSFORMING

EQUALITY

"ÛiÀÊ Ì iÊ >ÃÌÊ Þi>À]Ê «ÕL VÊ « VÞÊ Ài}>À` }Ê ÌÀ> Ã}i `iÀÊ iµÕ> ÌÞÊ V Ì Õi`Ê Ì Ê iÛ ÛiÊ >ÌÊ Ì iÊ vi`iÀ> ]Ê ÃÌ>Ìi]Ê > `Ê V> Ê iÛi Ã°Ê Ê Ûi Ê >ÃÊ transgender-friendly policies continue to flourish >VÀ ÃÃÊÌ iÊV Õ ÌÀÞ]ÊÜiÊÃÌ Ê ii`ÊÌ ÊÀi > ÊÛ } > ÌÊ Ê « i i Ì }Ê> `Ê`ivi ` }ÊÌ ÃiÊÃÕVViÃÃvÕ Ê Ì >Ì ÛiÃÊ iÀiÊ Ê Ã°ÊÊ- iÊ } } ÌÃÊvÀ Ê ÕÀÊ Û VÌ À iÃÊ ÛiÀÊÌ iÊ >ÃÌÊÞi>ÀÊ V Õ`iÊÌ iÊv Ü }\ UÊÊÊÊÊ Ê Õ Þ]Ê Ì iÊ 1°-°Ê i«>ÀÌ i ÌÊ vÊ `ÕV>Ì Ê > `Ê Ì iÊ 1°-°Ê i«>ÀÌ i ÌÊ vÊ ÕÃÌ ViÊ ÃÃÕi`Ê > Ê « Ê Ì >ÌÊ ` ÃVÀ >Ì Ê>}> ÃÌÊÃÌÕ`i ÌÃÊÜ Ê` Ê ÌÊV v À ÊÌ ÊÃiÝÊÃÌiÀi ÌÞ«iÃÊ ÃÊ>Êv À Ê vÊÃiÝÊ` ÃVÀ >Ì Ê > `Ê Ì iÀiv ÀiÊ i}> °Ê Ê / ÃÊ ÀÕ iÊ «À ÌiVÌÃÊ ÌÀ> Ã}i `iÀÊ ÃÌÕ`i ÌÃ]Ê ÃÌÕ`i ÌÃÊ Ü Ê ` Ê ÌÊ V v À Ê Ì Ê ÃiÝÊ ÃÌiÀi ÌÞ«iÃ]Ê> `ÊÃÌÕ`i ÌÃÊÜ Ê>ÀiÊ«iÀVi Ûi`ÊÌ Ê ÌÊV v À ÊÌ ÊÃiÝÊÃÌiÀi ÌÞ«iÃ°Ê UÊÊÊÊÊ Ã Ê ÛiÀÊÌ iÊÃÕ iÀ]ÊÌ iÊ1°-°Ê- V > Ê-iVÕÀ ÌÞÊ ` ÃÌÀ>Ì Ê> Õ Vi`Ê>ÊV > }iÊÌ Ê ÌÃÊ« VÞÊÌ >ÌÊÜ Ê > ÜÊÌÀ> Ã}i `iÀÊ«i « iÊÌ ÊV > }iÊÌ i ÀÊ}i `iÀÊ >À iÀÊ ÊÌ i ÀÊ- V > Ê-iVÕÀ ÌÞÊÀiV À`ÃÊÜ Ì ÕÌÊ >Û }Ê Ì ÊÕ `iÀ} ÊÃiÝ Ài>Ãà } i ÌÊÃÕÀ}iÀÞ°ÊÊ1 `iÀÊÌ iÊ iÜÊ« VÞ]ÊÌÀ> Ã}i `iÀÊ«i « iÊÜ Õ `Ê ii`ÊÌ ÊÃÕL ÌÊ i Ì iÀÊ } ÛiÀ i Ì ÃÃÕi`Ê ` VÕ i Ì>Ì Ê ÀiyiVÌ }Ê Ì iÊ V > }iÊ vÊ Ì i ÀÊ }i `iÀÊ >À iÀÊ ÀÊ >Ê iÌÌiÀÊ vÊ V wÀ >Ì ÊvÀ Ê>Ê« Þà V > ° UÊÊÊÊÊ iÀiÊ Ê Ã]Ê µÕ> ÌÞÊ Ã½Ê LLÞ }ÊÌi> ÊÜ À i`ÊÌ Ê`ivi>ÌÊv ÕÀÊÃi«>À>ÌiÊ« iViÃÊ vÊ i} à >Ì ÊÌ >ÌÊ Ü Õ `Ê >ÛiÊÀiµÕ Ài`ÊÛ ÌiÀÃÊÌ Ê«ÀiÃi ÌÊ>ÊÛ> `ÊÛ ÌiÀÊ `i Ì wV>Ì ÊV>À`Ê Ê À`iÀÊÌ ÊV>ÃÌÊÌ i ÀÊL> ÌÃ]ÊÜ V Ê Ü Õ `Ê >ÛiÊVÀi>Ìi`Ê> ÊÕ `ÕiÊLÕÀ`i Ê ÊÌÀ> Ã}i `iÀÊ ` Û `Õ> ÃÊÜ i ÊÛ Ì }°Ê UÊÊÊÊÊ V> Þ]ÊÌ iÊ V>} Ê* ViÊ i«>ÀÌ i ÌÊ>` «Ìi`Ê>Ê}i iÀ> Ê À`iÀÊÌ >ÌÊÀiµÕ ÀiÃÊ« ViÊ vwViÀÃÊÌ ÊÌÀi>ÌÊ ÌÀ> Ã}i `iÀÊ`iÌ> iiÃÊÜ Ì ÊÀiëiVÌÊ> `Ê` } ÌÞ°ÊÊ/ iÊ À`iÀÊ > `>ÌiÃÊÌ >ÌÊ« ViÊ ÌÊ}À «iÊÌÀ> Ã}i `iÀÊ «i « iÊ Ê > Ê >ÌÌi «ÌÊ Ì Ê `iÌiÀ iÊ Ì i ÀÊ }i `iÀ]Ê ÕÃiÊ «ÀiviÀÀi`Ê > iÃÊ > `Ê «À Õ ÃÊ v ÀÊ ÌÀ> Ã}i `iÀÊ `iÌ> iiÃ]Ê> `ÊLiÊL> i`ÊvÀ ÊÕà }Ê`iÀ }>Ì ÀÞÊ > }Õ>}iÊ>}> ÃÌÊÌÀ> Ã}i `iÀÊ«i « i°Ê `` Ì > ÊÜ À ÊÀi > ÃÊÌ ÊLiÊ` i°ÊÊ* i>ÃiÊV iV Ê ÕÌÊÜÜÜ°iµ ° À}ÊÌ Ê i>À Ê ÀiÊ> `Ê}iÌÊ Û Ûi`°

£ÓÊÊ

ANNUAL REPORT FYI3


Penny Wise, Equality Strong Ê «>ÀÌ iÀà «Ê Ü Ì Ê Ì iÊ ÌÞÊ vÊ V>} ½ÃÊ /Ài>ÃÕÀiÀ½ÃÊ "vwViÊ > `Ê >ÃiÊ > ]Ê µÕ> ÌÞÊ ÃÊ >Õ V i`Ê >Ê iÜÊ Ì >Ì ÛiÊ Ì Ê i`ÕV>ÌiÊ Ãi iVÌÊ }À Õ«ÃÊ Ü Ì Ê Ì iÊ /Ê V Õ ÌÞÊ Ì À Õ} Ê >Ê ÃiÀ iÃÊ vÊ w > V > Ê ÌiÀ>VÞÊ Ü À à «ÃÊ «i ÊÌ ÊÌ iÊV Õ ÌÞÊ> `ÊvÀiiÊ vÊV >À}i°Ê/ Ê > ÞÊ /ÊV Õ ÌÞÊ i LiÀÃÊv>ViÊÃiÛiÀiÊ iV VÊ >À`à «Ê ÀiÃÕ Ì }Ê vÀ Ê Ã V > Ê ` ÃVÀ >Ì Ê > `Ê i}> Ê iµÕ> Ì iÃ]Ê > `Ê Ì ÃÊ «À }À> Ê > ÃÊ Ì Ê «À Û `iÊ i «vÕ ÊÌ ÃÊÌ Ê «>VÌi`Ê ` Û `Õ> ð / iÊ} > Ê vÊÌ iÃiÊÜ À à «ÃÊ ÃÊÌ Ê«À Û `iÊw > V > Ê Ü i`}iÊÌ Ê` vviÀi ÌÊÃi} i ÌÃÊ vÊÌ iÊ /ÊV Õ ÌÞÊ > `Ê i « ÜiÀÊ Ì i Ê LÞÊ «À Û ` }Ê Àià ÕÀViÃÊ Ì >ÌÊ V> Ê i «Ê Ì i Ê >V iÛiÊ w > V > Ê ÃiVÕÀ ÌÞ°Ê `iÀ>Ìi`Ê LÞÊ «iÀà > Êw > ViÊiÝ«iÀÌÃÊvÀ Ê >Ãi]ÊV >ÃÃiÃÊ}Õ `iÊ>ÌÌi `iiÃÊÌ À Õ} ÊÌ iÊvÕ `> i Ì> ÃÊ vÊL> }]Ê > >} }Ê V iV }Ê> `ÊÃ>Û }ÃÊ>VV Õ ÌÃ]Ê«iÀà > ÊLÕ`}iÌ }]ÊL> }ÊL>à VÃ]Ê> `ÊVÀi` ÌÉ`iLÌÊ > >}i i Ì° ÞÊÜ À }ÊÜ Ì ÊV Õ ÌÞÊ«>ÀÌ iÀÃÊ> `Ê ` }ÊÌ iÃiÊÜ À à «ÃÊ Ê` ÛiÀÃiÊ i } L À `ÃÊÌ À Õ} ÕÌÊ Ì iÊV ÌÞ]ÊÜiÊ>ÀiÊ>L iÊÌ Ê«À Û `iÊÌ iÃiÊLi iwV > Ê> `Ê vÌi Ê ÛiÀ i`ÊÃiÀÛ ViÃÊÌ Ê` vviÀi ÌÊ>Õ` i ViÃÊÜ Ì Ê ÕÀÊV Õ ÌÞ°Ê

ANNUAL REPORT FYI3

£ÎÊ


EQUALITY inA

£{ÊÊ

ANNUAL REPORT FYI3


YACTION

ANNUAL REPORT FYI3

£xÊ


Bills Bills Bills

+1 /9Ê " -½Ê - / 6 Ê " / Equality Illinois has a four-person bipartisan LLÞ }ÊÌi> ÊÜ À }Ê>}}ÀiÃà Ûi ÞÊ Ê-«À }wi `Ê Ì Êi ÃÕÀiÊÌ >ÌÊ i} à >Ì ÀÃÊÕ `iÀÃÌ> `Ê> `ÊÀiV } âiÊ Ì iÊ « ÀÌ> ViÊ vÊ ÃÃÕiÃÊ V ÃiÊ Ì Ê Ì iÊ /Ê V Õ ÌÞ° "ÛiÀÊ Ì iÊ >ÃÌÊ Þi>À]Ê ÕV Ê vÊ ÕÀÊ i} à >Ì ÛiÊ v VÕÃÊ has been dedicated to passage of the Religious Àii` Ê> `Ê >ÀÀ >}iÊ > À iÃÃÊ VÌÊ Ê-«À }wi `°ÊÊ / iÊ L Ê «>ÃÃi`Ê Ì iÊ -i >ÌiÊ ÝiVÕÌ ÛiÊ ÌÌii]Ê Ì iÊ vÕ Ê -i >Ìi]Ê Ì iÊ ÕÃiÊ ÝiVÕÌ ÛiÊ ÌÌii]Ê > `ÊÜiÊV Ãi`Ê ÕÀÊwÃV> ÊÞi>ÀÊÜ Ì ÊÌ iÊL Ê>Ü> Ì }Ê Ì iÊvÕ Ê ÕÃiÊÛ Ìi°Ê In total, Equality Illinois lobbied on twenty-two separate pieces of federal and state legislation last Þi>À°ÊÊ- iÊ i} à >Ì ÛiÊ } } ÌÃÊvÀ ÊÌ iÊ >ÃÌÊÞi>ÀÊ V Õ`i\ H.R. 2523, S. 1236 ­ i`iÀ> ®Ê Ü Õ `Ê Ài«i> Ê Ì iÊ i Ì ÀiÊ ivi ÃiÊ vÊ >ÀÀ >}iÊ VÌÊ­ " ®Ê> `ÊÀiµÕ ÀiÊ Ì iÊ1°-°Ê} ÛiÀ i ÌÊÌ ÊvÕ ÞÊÀiV } âiÊÌ iÊvÀii` Ê Ì Ê >ÀÀÞÊv ÀÊ> Ê}>ÞÊ> `Ê iÃL > ÊV Õ« iðÊÊ ÊÓä£Ó]Ê v ÀÊ Ì iÊ wÀÃÌÊ Ì iÊ iÛiÀ]Ê Ì iÊ ,iëiVÌÊ v ÀÊ >ÀÀ >}iÊ VÌÊÜ>ÃÊ`iL>Ìi`Ê> `ÊÛ Ìi`Ê Ê Ê>Ê }ÀiÃà > Ê V ÌÌii°Ê Ê Ì Ê L ÃÊ ÀiviÀÀi`Ê Ì Ê Ì i ÀÊ ÀiëiVÌ ÛiÊ V > LiÀÃ½Ê Õ` V >ÀÞÊ ÌÌiiÃ°Ê / iÊ -Õ«Ài iÊ

ÕÀ̽ÃÊÀÕ }Ê ÃÊÜ À`ÃÊ ÀÊ ÞÊÀi«i> i`Ê-iVÌ ÊÎÊ vÊ " ° H.R. 1755, S. 815 ­ i`iÀ> ®Ê Ü Õ `Ê «À L ÌÊ ` ÃVÀ >Ì Ê >}> ÃÌÊ i « ÞiiÃÊ Ê Ì iÊ L>à ÃÊ of sexual orientation or gender identity. If the « Þ i ÌÊ ÃVÀ >Ì Ê VÌÊLiV iÃÊ >Ü]Ê ` Û `Õ> ÃÊÜ Õ `Ê Ê }iÀÊLiÊwÀi`Êà « ÞÊLiV>ÕÃiÊ vÊÌ i ÀÊÃiÝÕ> Ê À i Ì>Ì Ê ÀÊ}i `iÀÊ `i Ì ÌÞ°ÊÊ7 iÊ ÃÊ >ÃÊ>Êà >ÀÊÃÌ>ÌiÊ >ÜÊ> Ài>`ÞÊ ÊÌ iÊL Ã]Ê

£ÈÊÊ

ANNUAL REPORT FYI3

ÕÀÊ /ÊvÀ i `ÃÊ ÊÎ Ê Ì iÀÊÃÌ>ÌiÃÊ >ÛiÊ ÊÀi >Ìi`Ê «À ÌiVÌ Ê >}> ÃÌÊ LÊ ` ÃVÀ >Ì °Ê Ê °,°Ê £ÇxxÊ ÀiviÀÀi`ÊÌ ÊÌ iÊ-ÕLV ÌÌiiÊ ÊÌ iÊ ÃÌ ÌÕÌ Ê > `Ê Û Ê ÕÃÌ ViÆÊ -°Ê n£xÊ >««À Ûi`Ê LÞÊ ÌÌiiÊ on Health, Education, Labor, and Pensions with a L «>ÀÌ Ã> Ê £x ÇÊ Û ÌiÊ > `Ê ÛiÃÊ Ì Ê vÕ Ê -i >ÌiÊ v ÀÊ V à `iÀ>Ì °Ê ÌÊÌ iÊÃ> iÊÌ i]Ê + Ê ÃÊ LLÞ }Ê v ÀÊ> Ê ÝiVÕÌ ÛiÊ"À`iÀÊ Êvi`iÀ> ÊV ÌÀ>VÌ Àð Senate Bill 2369 ­-Ì>Ìi®ÊÜ Õ `Ê >ÛiÊ> i `i`ÊÌ iÊ V Û Ê Õ Ê >ÜÊ Ì Ê > ÜÊ Ài } ÕÃ Þ >vw >Ìi`Ê V `Ê Üi v>ÀiÊ >}i V iÃÊ Ì Ê ` ÃVÀ >ÌiÊ >}> ÃÌÊ Ã> i ÃiÝÊV Û ÊÕ ÊV Õ« iÃÊ Ê>` «Ì Ê> `Êv ÃÌiÀÊV>ÀiÊ « >Vi i Ì°ÊÊ ivi>Ìi`Ê ÊV ÌÌii° Senate Bill 10Ê­-Ì>Ìi®ÊÜ Õ `Ê}À> ÌÊÌ iÊvÀii` ÊÌ Ê >ÀÀÞÊÌ Ê}>ÞÊ> `Ê iÃL > ÊV Õ« iðÊÊ*>ÃÃi`Ê-i >ÌiÊ and awaits action on House floor. HJRCA6 and SJRCA8 ­-Ì>Ìi®Ê >ÀiÊ V ÃÌ ÌÕÌ > Ê > i ` i ÌÃÊ Ì Ê `iw iÊ >ÀÀ >}iÊ >ÃÊ iÝ ÃÌ }Ê LiÌÜii Ê iÊ > Ê > `Ê iÊ Ü > Ê Þ°Ê Ê i Ì iÀÊ Àià ÕÌ Ê Ûi`Ê ÕÌÊ vÊV ÌÌii° House Bill 61Ê­-Ì>Ìi®ÊÀi«i> ÃÊÌ iÊÃÌ>ÌiÊÀiµÕ Ài i ÌÊ Ì >ÌÊÌ iÊ 6ÊÃÌ>ÌÕÃÊ vÊ>ÊV `ÊLiÊÀi« ÀÌi`ÊÌ ÊÃV Ê «À V «> ÃÊ Ü i Ê Ì iÊ ÃÊ i«>ÀÌ i ÌÊ vÊ *ÕL VÊ i> Ì Ê ÀÊ V> Ê i> Ì Ê `i«>ÀÌ i ÌÃÊ i>À Ê vÊ >Ê « Ã Ì ÛiÊ ` >} Ã Ã°Ê *>ÃÃi`Ê L Ì Ê V > LiÀÃÊ > `Ê >Ü> Ì }Ê} ÛiÀ À½ÃÊ>VÌ ° House Bill 976/Senate Bills 1393, 1682, 1685 ­-Ì>Ìi®ÊÜ Õ `ÊÀiµÕ ÀiÊÛ ÌiÀÃÊÌ Ê«ÀiÃi ÌÊ>ÊÛ> `ÊÛ ÌiÀÊ `i Ì wV>Ì Ê V>À`Ê Ê À`iÀÊ Ì Ê V>ÃÌÊ Ì i ÀÊ L> ÌÃ]Ê which could create a larger burden for transgender ` Û `Õ> ÃÊ Ü i Ê Û Ì }°Ê Ê Ê v ÕÀÊ L ÃÊ v> i`Ê Ì Ê ÛiÊ ÕÌÊ vÊV ÌÌii°


TO HAVE& TO HOLD STATE AND FEDERAL MOVEMENTS ON MARRIAGE

>ÃÌÊv> ]Ê>vÌiÀÊÀ>V }ÊÕ«Ê>Ê Õ LiÀÊ vÊÛ VÌ À iÃÊ>ÌÊÌ iÊL> ÌÊ L Ý]Ê ÜiÊ ÜiÀiÊ ViÀÌ> Ê Ì >ÌÊ ÃÊ Ü>ÃÊ Ê >Ê ÌÀ> iVÌ ÀÞÊ Ì Ê LiV }ÊÌ iÊ iÝÌÊÃÌ>ÌiÊÌ Ê vviÀÊ}>ÞÊ> `Ê iÃL > ÊV Õ« iÃÊ Ì iÊvÀii` ÊÌ Ê >ÀÀÞ°ÊÊ7iÊÀi>V i`Ê ÕÌÊÌ Ê> iÃÊÌ Êv À ÊÌ iÊ Illinois Unites for Marriage coalition, and we were off. After >ÃÃi L }Ê>ÊÃÌi >ÀÊÌi> ÊÌ ÊiÝiVÕÌiÊ ÕÀÊÃÌÀ>Ìi}Þ]ÊÜiÊ ÌÊ Ì iÊ}À Õ `ÊÀÕ }Ê Ê-«À }wi `ÊÌ Ê > iÊÃÕÀiÊ i} à >Ì ÀÃÊ iÜÊ ÕÃÌÊ ÜÊiÃÃi Ì > Ê ÌÊÜ>ÃÊv ÀÊÌ i ÊÌ Ê>VÌÊµÕ V ÞÊÌ Ê i ÃÕÀiÊÌ >ÌÊ ÕÀÊÃÌ>ÌiÊi `i`Ê ÌÃÊ«À>VÌ ViÊ vÊ` ÃVÀ >Ì }Ê >}> ÃÌÊ }>ÞÊ > `Ê iÃL > Ê V Õ« iÃÊ > `Ê ÌÀi>Ì }Ê ÕÃÊ iÊ ÃiV ` V >ÃÃÊV Ì âi ðÊÊ7iÊÜi ÌÊÌ ÊÜ À Ê LLÞ }Êi>V Ê> `Ê iÛiÀÞÊ i LiÀÊ vÊÌ iÊ i iÀ> Ê ÃÃi L ÞÊÜ ÊÜ Õ `Ê ÃÌi ]Ê and we had a great deal of success telling our stories and VÀi>Ì }Ê> ÊivviVÌ ÛiÊ >ÀÀ>Ì Ûi°ÊÊ "ÕÀÊ ivv ÀÌÃÊ «> `Ê vvÊ Ê iLÀÕ>ÀÞÊ £{Ì Ê Ü i Ê Ì iÊ ÃÊ -i >ÌiÊ >}Àii`Ê Ì Ê i `Ê ` ÃVÀ >Ì Ê >}> ÃÌÊ }>ÞÊ > `Ê iÃL > ÊV Õ« iÃÊÜ Ì Ê>ÊÎ{ Ó£ÊÛ ÌiÊv ÀÊÌ iÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ L °Ê Ê vÌiÀÊ Ì iÊ -i >ÌiÊ Û Ìi]Ê ÜiÊ i` >Ìi ÞÊ ÌÕÀ i`Ê ÕÀÊ >ÌÌi Ì Ê Ì Ê Ì iÊ ÕÃiÊ vÊ ,i«ÀiÃi Ì>Ì ÛiÃ]Ê Ü V Ê ÜiÊ > Ài>`ÞÊ iÜÊÜ>ÃÊ} }ÊÌ ÊLiÊ>ÊÌ Õ} iÀÊL>ÌÌ iÊÌ > ÊÌ iÊ ÀiÊ«À }ÀiÃà Ûi `i`Ê-i >Ìi°ÊÊ 7 iÊÜiÊ«>ÃÃi`ÊÌ iÊL Ê ÕÌÊ vÊ>Ê ÕÃiÊV ÌÌiiÊ Ê} `Ê Ì i]Ê ÕÀÊL>ÌÌ iÊv ÀÊÌ iÊ i>ÀÌÃÊ> `Ê `ÃÊ vÊ ÕÃiÊ i LiÀÃÊ ÌÊ>Êà >}ÊÜ i Ê ÕÀÊ «« i ÌÃÊLi}> ÊÌ ÊÀ> «ÊÕ«ÊÌ i ÀÊ efforts to scare legislators with lies and distortions about Ì iÊL °ÊÊ ÃÊ ÕV Ê>ÃÊÜiÊÌÀ i`ÊÌ Ê` ëi ÊÌ iÊ`iVi«Ì ÃÊÌ >ÌÊ ÕÀÊ «« i ÌÃÊÜiÀiÊëÀi>` }ÊÌ Ê i} à >Ì ÀÃ]ÊÌ iÊ`> >}iÊ >`Ê > Ài>`ÞÊ Lii Ê ` i°Ê +Õ ÌiÊ >Ê viÜÊ wÀ Ê ºÞiÃ»Ê Û ÌiÃÊ slipped away, especially after our opponents continually Ì Ài>Ìi i`Ê ÕÃiÊ i LiÀÃÊ Ü Ì Ê i iVÌ À> Ê `ivi>ÌÊ vÊ Ì iÞÊ ÃÕ«« ÀÌi`Ê ÕÀÊvÀii` ÊÌ Ê >ÀÀÞ° 7iÊV Ãi`Ê ÕÀÊwÃV> ÊÞi>ÀÊ >Û }Ê Ê` ÕLÌÊÌ >ÌÊÜiÊÜ Õ `Ê LiÊÛ VÌ À ÕÃÊ ÊÌ iÊ i>ÀÊvÕÌÕÀi°ÊÊ i} à >Ì ÀÃÊ ÜÊÌ >ÌÊ ÌÊ ÃÊ ÞÊ>Ê >ÌÌiÀÊ vÊÌ iÊLiv ÀiÊ >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ ÃÊÌ iÊ >ÜÊ vÊ Ì iÊ > `]Ê> `ÊÜ i ÊÌ iÊÌ iÊV iÃÊÌ ÊÛ ÌiÊ Ê ÕÀÊvÀii` Ê Ì Ê >ÀÀÞ]ÊÜiÊÜ Ê >ÛiÊ ÀiÊÌ > Êi Õ} ÊÛ ÌiÃÊÌ Ê > iÊ ÃÕÀiÊÌ >ÌÊ Ã½ÊÃ>`ÊV >«ÌiÀÊ vÊÕ v Õ `i`Ê` ÃVÀ >Ì Ê >}> ÃÌÊ>ÊÜ iÊÃi} i ÌÊ vÊà V iÌÞÊÜ Êw > ÞÊLiÊV Ãi`°Ê

Windsor/Perry " Ê Õ iÊ ÓÈ]Ê Óä£Î]Ê Ì iÊ 1 Ìi`Ê -Ì>ÌiÃÊ -Õ«Ài iÊ ÕÀÌÊ released its rulings in two cases concerning the vÀii` ÊÌ Ê >ÀÀÞÊv ÀÊ}>ÞÊ> `Ê iÃL > ÊV Õ« iÃ°Ê United -Ì>ÌiÃÊÛ°Ê7 `à ÀÊquestioned the constitutionality of the

ivi ÃiÊ vÊ >ÀÀ >}iÊ VÌÊ­º " »®Ê> `ÊHollingsworth Û°Ê*iÀÀÞÊ µÕiÃÌ i`ÊÌ iÊV ÃÌ ÌÕÌ > ÌÞÊ vÊ > v À >½ÃÊ L> Ê ÊÃ> i ÃiÝÊ >ÀÀ >}iÊ­º*À «Ên»®°Ê In the 7 `à ÀÊ V>Ãi]Ê Ì iÊ -Õ«Ài iÊ ÕÀÌÊ >}Àii`Ê Ü Ì Ê Ì iÊ ÜiÀÊV ÕÀÌÃÊ> `Ê`iV `i`ÊÌ >ÌÊ-iVÌ ÊÎÊ vÊ " Ê ÃÊ Õ V ÃÌ ÌÕÌ > °Ê / iÊ vi`iÀ> Ê } ÛiÀ i ÌÊ ÃÊ ÜÊ >L iÊÌ ÊÀiV } âiÊÃ> i ÃiÝÊ >ÀÀ >}iðÊ/ ÃÊ i> ÃÊÌ >ÌÊ Ã> i ÃiÝÊV Õ« iÃÊÜ Ê>ÀiÊ >ÀÀ i`Ê Ê> ÞÊ1°-°Ê ÀÊv Ài } Ê ÕÀ Ã` VÌ Ê Ì >ÌÊ > ÜÃÊ Ã> i ÃiÝÊ >ÀÀ >}iÃÊ >ÀiÊ i Ì Ì i`Ê Ì Êvi`iÀ> ÊÀiV } Ì Ê vÊÌ i ÀÊ >ÀÀ >}iÃ°Ê In the Perry V>Ãi]ÊÌ iÊ-Õ«Ài iÊ ÕÀÌÊ i `ÊÌ >ÌÊ > v À >½ÃÊ ` ÃVÀ >Ì ÀÞÊ *À « Ã Ì Ê nÊ >ÜÊ Ü>ÃÊ Õ V ÃÌ ÌÕÌ > ]Ê > `Ê > v À >Ê Ü>ÃÊ ViÊ >}> Ê > Üi`Ê Ì Ê iÝÌi `Ê Ì iÊ vÀii` ÊÌ Ê >ÀÀÞÊÌ Ê> Ê}>ÞÊ> `Ê iÃL > ÊV Õ« iÃ°Ê State movements ÕÃÌÊ ÊÌ iÊ >ÃÌÊÞi>ÀÊ> i]ÊÃiÛi Ê iÜÊÃÌ>ÌiÃÊÜiÀiÊ>``i`Ê Ì ÊÌ iÊÀ ÃÌiÀÊ vÊ} ÛiÀ i ÌÊi Ì Ì iÃÊÌ >ÌÊ> ÜÊ}>ÞÊ> `Ê iÃL > ÊV Õ« iÃÊÌ iÊvÀii` ÊÌ Ê >ÀÀÞ°ÊÊ7 iÊÌ iÀiÊÜiÀiÊ >Ê Õ Ì ÌÕ`iÊ vÊÀi>à ÃÊÌ ÊVi iLÀ>ÌiÊÛ VÌ ÀÞÊ Êi iVÌ Ê } ÌÊÓä£Ó]Êà iÊ vÊÌ iÊ ÃÌÊ« ÜiÀvÕ ÊÛ VÌ À iÃÊV> iÊ vÀ ÊÌ ÀiiÊÃÌ>ÌiÃÊqÊ7>à }Ì ]Ê >ÀÞ > `]Ê> `Ê > iÊqÊ Ü iÀiÊÛ ÌiÀÃÊ>vwÀ >Ì Ûi ÞÊ}À> Ìi`Ê >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊv ÀÊ > °ÊÊ ÊviÜÊ Ì ÃÊ >ÌiÀ]Ê i} à >ÌÕÀiÃÊ Ê i >Ü>Ài]Ê, `iÊ Island, and Minnesota passed bills that would extend Ì iÊ vÀii` Ê Ì Ê >ÀÀÞ°Ê Ê Ê Õ i]Ê Ì iÊ -Õ«Ài iÊ ÕÀÌÊ ÃÌÀÕV Ê` Ü Ê > v À >½ÃÊ*À « Ã Ì Ên]ÊÌ ÕÃÊ} Û }Ê}>ÞÊ > `Ê iÃL > ÊV Õ« iÃÊÌ iÀiÊÌ iÊvÀii` ÊÌ Ê >ÀÀÞÊ>vÌiÀÊ>Ê v ÕÀ Þi>ÀÊ >ÌÕðÊÊ ÌÊÌ ÃÊÌ i]ÊÌ iÀiÊ>ÀiÊÌ ÀÌii ÊÃÌ>ÌiÃÊ Ì >ÌÊ> ÜÊ}>ÞÊ> `Ê iÃL > ÊV Õ« iÃÊÌ Ê >ÀÀÞ]Ê> `Êà ]Ê so will Illinois.

ANNUAL REPORT FYI3

£ÇÊ


Here, There, EVERYWHERE December 23, 2012

ILLINOIS CLERGY MEMBERS SUPPORT SAME­SEX MARRIAGE IN LETTER SIGNED BY 260

January 14, 2013

Business leaders come out in support of gay marriage in Illinois

" Ê >ÞÊΣ]ÊÌ iÊ + Ê >ÀÀ >}iÊ7>ÀÊ, Ê Ê V>} Ê Ì Ài`Ê `iÛi « i ÌÃ]Ê Àië `i`Ê Ì Ê >ÌÌ>V ÃÊ ÀÊ Ã v À >Ì ]Ê> `Êà >Ài`Ê iÜÃÊ Ê ÕÀÊÜiLà ÌiÊ> `Ê Ã V > Ê i` >]Ê>ÃÊÀiV À`i`ÊLÞÊ Ê V>} °

µÕ> ÌÞÊ ÃÊ ÕÌÀi>V Ê V Õ`iÃÊÌ> ÃÊ throughout Illinois, including this one } Ûi ÊLÞÊ "Ê iÀ >À`Ê iÀ >Ã ÛÊ Ê >ÀL `> i]Ê>ÃÊÀi« ÀÌi`ÊLÞÊ/ iÊ Southern Illinoisan newspaper

£nÊÊ

ANNUAL REPORT FYI3


The Road Ahead Our journey is far from over. Join us as we:

1 2 3 4 5

ÃÕÀiÊÌ >ÌÊ ViÊÌ iÊvÀii` ÊÌ Ê >ÀÀÞÊV iÃÊÌ Ê Ã]Ê >ÀÀ >}iÊv ÀÊ}>ÞÊ> `Ê iÃL > ÊV Õ« iÃÊ ÃÊ « i i Ìi`ÊvÕ ÞÊ> `ÊV ÀÀiVÌ Þ]Ê> `ÊÌ >ÌÊ> Ê ÃÊV Õ« iÃÊ>ÀiÊ}Õ>À> Ìii`ÊÌ iÊ ÛiÀÊ£]£ääÊvi`iÀ> Ê À } ÌÃÊ> `ÊLi iwÌÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊVÕÀÀi Ì ÞÊ`i i`Ê}>ÞÊ> `Ê iÃL > ÊV Õ« iÃÊ Ê ÕÀÊÃÌ>Ìi `ÕV>ÌiÊÌ iÊ /ÊV Õ ÌÞÊ i LiÀÃÊ ÊÌ i ÀÊÀ } ÌÃÊÕ `iÀÊÌ iÊ >ÜÊ> `Êi « ÜiÀÊÌ i ÊÌ ÊÕÃiÊ those rights >ÞÊÌ iÊ}À Õ `Ü À Êv ÀÊÃÕVViÃÃvÕ ÊÌÀ> Ã}i `iÀÊiµÕ> ÌÞÊ i} à >Ì Ê Ê-«À }wi `]Ê V Õ` }ÊÌ iÊ «>ÃÃ>}iÊ vÊ>ÊL ÊÌ Ê>``Ê}i `iÀÊ `i Ì ÌÞÊÌ ÊÌ iÊ ÃÊ >ÌiÊVÀ iÃÊÃÌ>ÌÕÌi

7 À Ê Ü Ì Ê Ã½Ê }ÀiÃà > Ê `i i}>Ì Ê Ì Ê v ÀÌ vÞÊ ÃÕ«« ÀÌÊ v ÀÊ vi`iÀ> Ê «À /Ê iµÕ> ÌÞÊ i} à >Ì ]Ê V Õ` }ÊÌ iÊ,iëiVÌÊv ÀÊ >ÀÀ >}iÊ VÌÊÌ ÊÀi«i> ÊÌ iÊ >ÃÌÊÛiÃÌ }iÃÊ vÊÌ iÊ ivi ÃiÊ vÊ >ÀÀ >}iÊ VÌ]Ê> `ÊÌ iÊ « Þ i ÌÊ ÃVÀ >Ì Ê VÌ]ÊÜ V ÊÜ Õ `Ê«À ÌiVÌÊ /Êi « ÞiiÃÊ Ê> ÊxäÊÃÌ>ÌiÃÊvÀ ÊLi }ÊwÀi`Êà « ÞÊLiV>ÕÃiÊ vÊÌ i ÀÊ /ÊÃÌ>ÌÕÃ

}>}iÊ ÛiÀÊ £]£ääÊ ÃÕ«« ÀÌ ÛiÊ V iÀ}ÞÊ vÀ Ê >VÀ ÃÃÊ ÃÊ Ê VÀi>Ì }Ê Ã>viÊ > `Ê Üi V }Ê Ã«>ViÃÊv ÀÊ /ÊÞ ÕÌ

6

Ý«> `ÊV > Ì ÃÊÜ Ì ÊÃÌÕ`i ÌÃ]Ê >L ÀÊÕ Ã]Ê /ÊV Õ ÌÞÊ> `Ê>`Û V>VÞÊ}À Õ«Ã]Ê Ã > ÊLÕÃ iÃÃiÃÊ>ÃÊÜi Ê>ÃÊÀ>V > ]Ê }À> Ì]Ê> `ÊiV VÊ ÕÃÌ ViÊ À}> â>Ì Ã

7

« ÜiÀÊÌ ÕÃ> `ÃÊ vÊ iÜÊÛ ÌiÀÃÊÛ >Ê iÊÛ ÌiÀÊÀi} ÃÌÀ>Ì ]Ê> `ÊÌÕÀ Ê ÕÌÊÌi ÃÊ vÊÌ ÕÃ> `ÃÊ vÊÛ ÌiÀÃÊv ÀÊÌ iÊVÀÕV > ÊÓä£{Ê«À >ÀÞÊ> `Ê}i iÀ> Êi iVÌ Ã°

ANNUAL REPORT FYI3

£ Ê


Ga2 0laI 3

Penny Wise, Equality Strong In partnership with the City of Chicago’s Treasurer’s Office and Chase Bank, Equality Illinois launched a new initiative to educate select groups within the LGBT community through a series of financial literacy workshops open to the community and free of charge. Too many LGBT community members face severe economic hardship resulting from social discrimination and legal inequalities, and this program aims to provide helpful tools to impacted individuals. The goal of these workshops is to provide financial knowledge to different segments of the LGBT community and empower them by providing resources that can help them achieve financial security. Moderated by personal finance experts from Chase, classes guide attendees through the fundamentals of banking, managing checking and savings accounts, personal budgeting, banking basics, and credit/debt management. By working with community partners and holding these workshops in diverse neighborhoods throughout the city, we are able to provide these beneficial and often overlooked services to different audiences within our community.

20

ANNUAL REPORT FYI3

ANNUAL REPORT FYI 3

13


ANNUAL REPORT FYI3

Ó£Ê


your "7

, /-\ >Û }>Ì }Ê ` vviÀi ÌÊ >ëiVÌÃÊ vÊ Ì iÊ >ÜÊ > `Ê ÜÊ ÌÊ >vviVÌÃÊ ÕÃÊ Ê ÕÀÊ `> ÞÊ ÛiÃÊ V> Ê LiÊ ` vwVÕ ÌÊv ÀÊ> Þ i]ÊLÕÌÊ Ü }ÊiÝ>VÌ ÞÊ ÜÊÌ iÊ >ÜÊ>vviVÌÃÊÌ iÊÀ } ÌÃÊ vÊ /ÊV Ì âi ÃÊ V> ÊLiÊiÛi Ê ÀiÊV vÕà }°ÊÊ µÕ> ÌÞÊ ÃÊVÀi>Ìi`Ê>ÊÃiÀ iÃÊ vÊ v À >Ì > Ê ÜÊ9 ÕÀÊ Rights LÀ V ÕÀiÃÊÌ ÃÊÞi>ÀÊ`ià } i`ÊÌ Êi`ÕV>ÌiÊÌ iÊ /ÊV Õ ÌÞÊ>L ÕÌÊ ÌÃÊÀ } ÌÃÊ> `Ê responsibilities under state and federal law. ÃÜiÀ }ÊV « V>Ìi`ʵÕiÃÌ ÃÊ ÊÃÕV ÊÌ « VÃÊ>ÃÊ Õà }]Ê « Þ i Ì]Ê->viÊ-V Ã]Ê /À> Ã}i `iÀÊ ÃÃÕiÃ]Ê i> Ì ]Ê }À>Ì ]Ê > `Ê * ÃÌ " Ê , } ÌÃÊ > `Ê ,ië à L Ì iÃ]Ê the ÜÊ9 ÕÀÊ, } Ìà educational series was designed to be a one-stop shop for anyone Ãii }Ê> ÃÜiÀÃÊÌ ÊÛ>À ÕÃÊ /Ê« VÞʵÕiÃÌ Ã°Ê 7 Ì Ê Ì iÊ >À}iÊ Õ LiÀÊ vÊ i`ÕV>Ì > Ê iÛi ÌÃÊ > `Ê V Õ ÌÞÊ >VÌ Û Ì iÃÊ Ì >ÌÊ µÕ> ÌÞÊ ÃÊ« > ÃÊ> `Ê«>ÀÌ V «>ÌiÃÊ Êi>V ÊÞi>À]Ê ÌÊ > iÃÊÃi ÃiÊÌ >ÌÊ ÕÀÊÌi> Ê>ÀÀ ÛiÃÊ«Ài«>Ài`Ê Ü Ì ÊÌ iÃiÊ v À >Ì > Ê«> « iÌÃÊÀi>`ÞÊÌ Ê` ÃÌÀ LÕÌiÊÌ Ê> Êi }>}i`Ê«ÕL V°

KNOW

your

RIGHTS: LG BT EQ UA LI TY IN IL LI NO IS

IM M IG RATI

KNOW

KNOW your

RIGHTS: KNOur yo W RIGHTS: LGBT EQUALITY IN ILLINOIS

HOUSING

LGB T EQU ALI TY IN ILLI NO IS

SA FE SCH OO LS

ON s that have if you have other question this brochure. not been addressed in

your

KNOW

your

RIGHTS: LG BT EQ UA LI TY IN IL LI NO IS

EM PL O YM

EN T

KNOW your

RIGHTS: LGBT EQUALITY IN ILLINOIS

RIGHTS: W Our KNyo RIGHTS: for anyone, lives can be difficult how the law but knowing exactly citizens LGBT affects the rights of confusing. can be even more of series a ts presen Equality Illinois RIGHTS

LG BT EQ UA LI TY IN IL LI NO IS

educate the brochures designed to its rights LGBT community about under state s sibilitie respon and contents of and federal law. The constitute this pamphlet do not consult an legal advice. Please

H EA LT H SE RV IC ES

MARRIAGE RECOGNITION AT THE FEDERAL LEVEL

TRANSGENDER ISSUES s that have if you have other question this brochure. not been addressed in

22

ANNUAL REPORT FYI3

LGB T EQU ALI TY IN ILLI NO IS


1°-°Ê * /" Ê 1

BRIEFING SERIES / iÊ À iw }Ê-iÀ iÃÊ ÃÊ> ÊiÝV Õà ÛiÊ«À }À> Êv ÀÊ i LiÀÃÊ vÊÌ iÊ >« Ì Ê ÕL]ÊLÀ } }Ê >« Ì Ê ÕLÊ i LiÀÃÊÌ }iÌ iÀÊÜ Ì ÊÃÌ>ÌiÜ `iÊ> `Ê >Ì > Ê« Ì V> Ê i>`iÀÃÊÜ Ê vviÀÊ Ã `iÀÊ«iÀëiVÌ ÛiÃÊ > `ÊV i Ì>ÀÞÊ ÊÌ iÊ / À } ÌÃÊ Ûi i Ì°Ê À iw }ÃÊ>ÀiÊV Ãi`ÊÌ ÊÌ iÊ i` >°ÊÊ Walter Naegle, Partner of Civil Rights Leader Bayard Rustin >i} iÊ ÃÊ Ì iÊ «>ÀÌ iÀÊ vÊ Ì iÊ >ÌiÊ >Þ>À`Ê ,ÕÃÌ °Ê ,ÕÃÌ Ê i «i`Ê À}> âiÊ Ì iÊ - ÕÌ iÀ Ê

À ÃÌ > Ê i>`iÀà «Ê viÀi ViÊÌ ÊÃÌÀi }Ì i Ê >ÀÌ Ê ÕÌ iÀÊ }Ê À°½ÃÊ i>`iÀà «Ê> `ÊÜ>ÃÊ Ì iÊV ivÊ À}> âiÀÊ vÊÌ iÊ£ ÈÎÊ >ÀV Ê Ê7>à }Ì °Ê >i} iÊ> `Ê,ÕÃÌ ÊÜ À i`Ê> }à `iÊ iÊ> Ì iÀÊ Ê iÞÊà V > Ê ÕÃÌ ViÊ> `Ê Õ > ÊÀ } ÌÃÊ ÃÃÕiÃÊ vÊÌ iÊÓäÌ ÊVi ÌÕÀÞ°Ê

Evan Wolfson, Founder & President of Freedom to Marry 7 vÃ Ê v Õ `i`Ê Àii` Ê Ì Ê >ÀÀÞ]Ê >Ê V > Ì Ê V ÌÌi`Ê Ì Ê Ü }Ê > `Ê `ivi ` }Ê >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊ ÊÌ iÊ1 Ìi`Ê-Ì>ÌiÃ°Ê ÊÓää{]Ê/ iÊ >}>â iÊ > i`Ê Ê iÊ vÊÌ iÊ£ääÊ ÃÌÊ yÕi Ì > Ê«i « iÊv ÀÊ ÃÊ i>` }Ê i}> ÊÜ À Ê Ê >ÀÀ >}iÊiµÕ> ÌÞÊÊ

Cheri Bustos, U.S. Congresswoman, Illinois’ 17th District ÕÃÌ ÃÊÜ>ÃÊi iVÌi`ÊÌ Ê }ÀiÃÃÊ ÊÓä£Ó]ÊÀi«ÀiÃi Ì }Ê7iÃÌiÀ Ê ÃÊ V Õ` }ÊÌ iÊ+Õ>`Ê

Ì iÃ]Ê*i À >]Ê> `Ê, V v À`Ê iÌÀ « Ì> Ê>Ài>ðÊ- iÊÃiÀÛiÃÊ ÊÌ iÊ ÕÃiÊ ÌÌiiÊ Ê }À VÕ ÌÕÀiÊ> `Ê ÊÌ iÊÊ ÌÌiiÊ Ê/À> ë ÀÌ>Ì Ê> `Ê vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀi°Ê

/ ÃÊ Þi>À]Ê Ã iÊ >« Ì Ê ÕLÊ i LiÀÃÊ > Ã Ê «>ÀÌ V «>Ìi`Ê Ê 7>Ã }Ì Ê

ÊLÀ iw }Ã]ÊÜ V Ê V Õ`i`Ê iiÌ }ÃÊ>ÌÊ/ iÊ7 ÌiÊ ÕÃi]ÊÌ iÊ i«>ÀÌ i ÌÊ vÊ/Ài>ÃÕÀÞ]Ê> `ÊÌ iÊ >« Ì °

For more information on how you can join the Capitol Club, visit eqil.org or contact us at 773-477-7173 ANNUAL REPORT FYI3

23


Thank You!

9 ÊÓ ä £ Î Ê * / " Ê 1

/",

, Ê , ÊEÊ , Ê+1 * /ÊEÊ , / , - Ê / ,"* ," ,/Ê ,1 1

" Ê­ ®Ê ,Ê °Ê*, /< ,]Ê Ê , Ê­, /°®

*, * ANONYMOUS , Ê "<< " Ê/ " -Ê " 9ÊEÊ , 9Ê , -*"" , Ê " / -ÊEÊ , /Ê " 1 , * 1 Ê ÊEÊ," Ê-/

, -Ê ", "

, -Ê­7 9®Ê , 7-/ ,ÊEÊ " Ê- / 7 96 // Ê 6 <ÊEÊ - Ê ,- -" Ê ÊEÊ " Ê 1 9 / " Ê ,9ÊEÊ , -Ê

/" / " ", Ê , 9ÊEÊ,"--Ê- "// ]Ê ° ° 1, Ê, // ,/Ê " -/" ÊEÊ "- Ê* ," ,/Ê " ÊEÊ , Ê* // ,9 Ê " ÊEÊ , -/"* ,Ê "" 9 Ê 6 ÊEÊ , 7Ê " ," ,/Ê* , ÊEÊ," ,/Ê,1** / " -Ê-

24

ANNUAL REPORT FYI3

SUSTAINER

/ " -Ê ,9 ANONYMOUS " Ê 6 ,ÊEÊ Ê7 - 9Ê ,/ ,ÊEÊ 1 Ê "

-Ê /",

Ê , ÊEÊ < / Ê / -/ * ÊEÊ ,9Ê "Ê ,- / - "//Ê " -" ÊEÊ ,9Ê /< ,

Ê "- * ÊEÊ Ê ",/ , 9Ê " ÊEÊ " 9Ê-"

6 Ê "69 -Ê " °Ê Ê , /

, Ê ,ÊEÊ , ",9Ê-/",9 Ê ", , ÊEÊ , Ê- ,/Ê"¿/"" * 1 Ê,1 "ÊEÊ Ê7 6 ,Ê ,Ê,1 ÊEÊ , -/9Ê7 , "- * Ê- * ,Ê "- * Ê- ," ,ÊEÊ Ê/ ", " , 7Ê-" " "

Ê-*,"1 * / ,Ê/",/", "ÊEÊ," ,/Ê7" " Ê7 / 1,-/ÊEÊ7 / 9Ê


/ 6 -/ -/ 6 Ê , -Ê

9 Ê * ,/Ê 1 Ê ,/" Ê Ê , 7 , -Ê 1-/ ÊEÊ-/ 7 ,/Ê7 / 1-/ Ê , Ê 9 -Ê 9 " Ê ,,9ÊEÊ Ê"//" Ê ,,9Ê ,9Ê Ê 1 -Ê //ÊEÊ/ ,,9Ê6 Ê " Ê , 7Ê "7ÊEÊ , Ê /9

, -Ê " "7- , 1-Ê " , -/ Ê ,"7 ,,9Ê ,1 // ÊEÊ," ,/Ê 1 ,/ * Ê 1, --ÊEÊ Ê 1// , " ÊEÊ ,Ê * " °Ê/ " -Ê " ÊEÊ , 7Ê " ," ,/Ê " Ê " * *Ê ""* , / " 9Ê ¿ /"ÊEÊ Ê " " 1,/Ê ÊEÊ Ê ,

6 Ê 8 ,Ê -/ ,ÊEÊ Ê 6 ,/ " -Ê ,/

, Ê -"

Ê 6 , 7 , Ê , Ê 9 ÊEÊ,9 Ê , -/" 9Ê 6

" -Ê , , /Ê ,, / Ê "8 7 Ê , ,ÊEÊ Ê- / -

ÊEÊ Ê , // Ê ,1 / ,

6 Ê ,1 ÊEÊ , -Ê ,-

°Ê , , Ê ,]Ê ° °Ê EÊ ", Ê - , , Ê , , -Ê " -ÊEÊ7 Ê "* < , , Ê " -ÊEÊ," ,/Ê" , Ê " Ê , < ÊEÊ/ "/ 9Ê6" ", Ê ÊEÊ,"- Ê , 6 Ê 1-7 ,/ -1- ÊEÊ 6 Ê 1-7 ,/ Ê , * 9ÊEÊ "1 -Ê 1- , 9," Ê ""6 ,

,/ ÊEÊ/ ,,9Ê "7

, -/"* ,Ê --1* Ê " -" - "//Ê " -" ÊEÊ ,9Ê /< , , " * Ê " -/" 9Ê " -ÊEÊ+1 9Ê 1 ,

, -/ Ê , ÊEÊ , 9Ê7 , " /9Ê ÊEÊ , Ê7 -Ê " -/ "*"1 "-Ê , Ê 1, < Ê Ê ** " Ê /

Ê "* <

" Ê ,+1 Ê / , Ê / "

" Ê

6 //ÊEÊ Ê/",,

" " Ê "/ Ê " Ê "7 " °Ê Ê Ê ,ÊEÊ-/ 6 Ê Ê /-" "1ÊEÊ , -/"* ,Ê* , * 9Ê 1

6 Ê , -/"Ê 1 ,Ê 1 Ê <9 , ",9Ê"-/

ARTHUR PARIS " Ê* ,,"ÊEÊ ,,9Ê/ - , " Ê* // ,-" Ê

1 Ê* ,,9

, -Ê* // / 9Ê*"7 ,-ÊEÊ Ê7 6 Ê*, Ê 7 Ê*,9

- Ê*1 ÊEÊ , Ê,

6 Ê," ÊEÊ , 7Ê- " Ê- 7

/ , Ê- ", Ê- " /" Ê- "6

HON. HEATHER STEANS , "Ê-1 6 °Ê ", Ê/"

HON. TOM TUNNEY , Ê6 7 /" Ê7 ,

Ê7 Ê7

" Ê7 < , Ê7, 9 7 Ê< / ANNUAL REPORT FYI3

25


",*", / " -Ê Ê", < / " iÀ V> Ê > ÞÊ ÃÕÀ> Vi Ê À« À>Ì > iÀÊEÊ V i â i >} Ê ÀÕÊ> `Ê ÃÌ>ÌiÊ7 ià "Ê >ÀÀ ÃÊ > À ÃÊ viÀÊ Ã ÊEÊ i

>« > ÊEÊ ÕÌ iÀ

V>} Ê iÛiÀ>}iÊ-ÞÃÌi Ã

V>} Ê/i>V iÀ½ÃÊ1

>À Ê Ê*

Ê ÃÕÀ> Vi

Ê* «iÀ

Þ i >Ê ÃÃiÌÌ `Ü>À`ÃÊ7 ` > Ê*> iÀ Exelon Àii` ÊÌ Ê >ÀÀÞ Ê VÌ Ê Õ ` `Ü Ê*À VÌiÀ V >ÕiÀÊ > ÞÊ Õ `>Ì Àii LiÀ}Ê/À>ÕÀ } ÀÕ `ÊEÊ iÛ ÌÌ Hearty Restaurant à >ÜÊEÊ Õ LiÀÌÃ Õ > Ê, } ÌÃÊ > «> } Þ>ÌÌÊ À« À>Ì i iÀÊEÊ V ÊEÊ Ê >Ìià À > `ÊEÊ Ã >À > ½Ã >Àà > Ê iÀÃÌi ÊEÊ ÀÕ V iÀ ÌÌÊ7 ÊEÊ iÀÞ V Õ Ài7 `à Merrill Lynch iÀ Àà Moet Hennessy USA i> ]Ê iÀLiÀÊEÊ Ãi LiÀ} "vwViÊ vÊÌ iÊ V>} Ê ÌÞÊ/Ài>ÃÕÀiÀ *iÀ ÃÊ i *À Û>ÌiÊ > +Õ>À iÃÊEÊ À>`Þ ,ii`Ê- Ì , LiÀÌÊ7°Ê > À`ÊEÊ Ê , Õ `Þ½ÃÊ-Õ«iÀ >À iÌà Sagin Sawbridge Studios Ltd Schiff Hardin Seyfarth Shaw Sidley Austin - >``i ]Ê À«Ã]Ê- >Ìi]Ê i>} iÀÊEÊ 1 ÌiÊ iÀiÊ V> Ê£ 26

ANNUAL REPORT FYI3

United Airlines 7> }Àii à 7> >ÀÌ -ÌiÛi Ê<> iÌ ÃÊ > >}i i ÌÊ °Ê 7 ÃÌ ÊEÊ-ÌÀ>Ü 7 ÀÌâÊ iÛiÀ>}iÊ À Õ«

"1 / " iÝ> `iÀÊ Àii L>Õ Ê* > Ì À « VÊ Õ ` Alphawood Foundation Ê Õ `>Ì ÃÊ >ÀÊ Õ `>Ì À > `ÊEÊ ÃÊ Õ `>Ì *À ÌiÕÃÊ Õ `É

Sidley Austin Foundation Tawani Foundation

Ê " ", > `>Ê ÀV À> }i Ê >À i >ÀÀÞ ,i}i ÌÊ+Õ> ÌÞÊ i> iÀÃ iÌÌ ÊEÊ iÌÌ Ê ÃÕÀ> Vi À >`Ü>ÞÊ Ê V>} ÀÞ> Ê iÀÃ i

>ÃiÞÊ À> ½Ã

>ÌiÀ }ÊLÞÊ V >i ½Ã

>Ì ÞÊ- À>

>À iÃÊ i Ã

>À iÊ, Vi Ã

V>} Ê i>ÀÃ

V>} Ê ÕÌÊ-Ìi> ÕÃi

V>} Ê >ÞÊ V iÞÊ ÃÃ V >Ì

V>} Ê- > iëi>ÀiÊ/ i>ÌÀi

V>} Ê7 ÌiÊ- Ý

V>} Ê7 ÛiÃ

À Ê À

>À ÃÊ1-

>ÃÃ V> Ê }ÃÌÊ*ÕL Ã }ÊEÊ,iV À`Ã

ÕÀÌÊ/ i>ÌÀiÊ

ÀiiV Ê- ÕÌ Ã

-"Ê À

>Û `Ê iÀ ÃÊ ià } ÊEÊ ÌiÀ ÀÃ

iÕVi½ÃÊEÊ/ iÊ > `Ê ÕL

Õ} >ÃÊ Ê Ûi`>Ê ÃÌ ÌÕÌiÊ V>}

À°Ê/ Ì ÞÊ vÌÕÃ

ÀðÊ, Ãi vi `ÊEÊ > `i >À à >ÃÌÊ > Ê ÕL Eli Teas À Ê > iÌ>Ê Ài>Ì ÛiÊ ÀÌÃÊ Õ `>Ì Ài Ì ½Ã


Fire Island Pines Fireside Restaurant Ì iÃÃÊ À Õ >Ê ÕLÊ `Ê >ÃÌ ÞÜ ii Ê-« ÀÌÃÊ V>} iÞÊEÊ >À` iÀ À> Ê Ûi ÌÊ ià } >LLÞ½ÃÊ >ÀLiÀÊ- « À`> Ê >ââÊ > ViÊ V>} iÃà iÀÊ ÕÃiÊ ÕÃiÕ `ÃÌ>ÀÊ Ûi Ìà ` > Ê/ i>ÌÀi Àii >Ü Ê > `ÃV>« }]Ê V Àii ½ÃÊ > ÃÊ> `Ê >ÃÃ>}i Hadley Rue > Ì Ê i>V Hearty Restaurant ÞÊ i Honeywell Ìi Ê->ÝÊ V>} 1 Êx£ ÕLL>À`Ê-ÌÀiiÌÊ > Vi Ê >À>ÃÊ*iÀà > Ê/À> } John E. Hessling Jonathan Adler Julie Schneider 7Ê >ÀÀ ÌÌÊ V>} Ê Ìi > iÊ Õ ÌÞÊ Õ}>Àà V>`iýÃÊ >ÀÊEÊ À À > `ÊEÊ Ã >`ÞÊ Ài} À޽à > ` >À Ê/ i>ÌÀià >ÃÊ > ÃÊ > iÀÞ >ÕÀ>Ê> `Ê `ÀiÜÊ >ÞV ÀÕ Lincolnshire Mariott }} >ÃÃÊ/ i>ÌÀiÊ ° Loretta Julian ÕV ÞÊ-ÌÀ iÊ > iÃ Þ `>Ê ÀiiV ÉÊ- Þ }Ê À ià > >Ì Ê"À}> â>Ì ]Ê V >À Ê À Ü Ê* Ì }À>« Þ >ÌÌÊ i ÕÀ Matthew Lew Fine Art V iÀ ÌÌÊ7 ÊEÊ iÀÞ i âÊ, Michael Leppen V >i Ê7>``i À > Ê ÛiÀ ÀÌ ½ÃÊ-Ìi> ÕÃi Õà VÊ vÊÌ iÊ >À µÕi > >à >ÀÊ9 }> Nicole Quaisser

Northlight Theatre "ÀL Ìâ *>À Ê Þ>ÌÌÊ V>} ]Ê Ê ÌV i *>À ÕÀÊ Ê >À * >`i « >Ê À * Ê-Ìiv> Ê À Õ«Ê Porchlight Music Theatre *À }ÀiÃà ÛiÊ À «À>VÌ V *,*Ê7 iÊ ÌiÀ >Ì > +Õ>À iÃÊEÊ À>`Þ Rachel Northway ,>iÊ Ûi LÞ ,iLi Ê-ÌÀi }Ì Ê> `Ê ` Ì } , LiÀÌÊEÊ ÀÞ> Ê i , LiÀÌÊ Ê,ÕÃÃ Ê > iÀÞ , V ÌÊ,> V Ê*À `ÕVÌ Ã -i>Ê >ÃÃÊ iÊ ÀÌà Sensible Organics - i``Ê µÕ>À Õ - `iÌÀ>V - Ì ÊEÊ7 i Ã Þ -« ÀÌÃÊEÊ- V > Ê ÕLÊ vÊ Õ ÃÛ i Sutton Studios -Üi` Ã Ê > iÀÞ /iÀÀÞ½ÃÊ/ vvii Tesori / iÊ >}i Ê/ iÊ ÕL ÕÃi The Fix / iÊ i ÃÊ i ½ÃÊ,ià ÀÌÊ vÊ*> Ê-«À }à / iÊ > iÃÊ V>} The Land of Nod / iÊ i } Ê > iÀÞ / iÊ i Õ Ê V iÀL V iÀ The Peace School The Peninsula / iÊ,i` i>`Ê* > Ê >À / ` ÃÊ > ViÊ V>} / >ÃÊ > Ê* Ì }À>« Þ / ÕÃ> `Ê 7>ÛiÃÊ >ÀÌ > Ê ÀÌÃÊ > `Ê -i vÊ ivi ÃiÊ

i ÌiÀ / vv> ÞÊ-Þâ > à / iÊ iÊ/ i>ÌÀiÊ «> Þ / >ÃÊ, `}iÀà United 7> ÌÊ Ã iÞÊ7 À ` 7>ÀLÞÊ*>À iÀ 7 > Ê iÀÀ ÃÊ À> i 7 ÀÌâÊ iÛiÀ>}iÊ Ã 7/Ê7À ÌiÀýÊ/ i>ÌÀi <> iÃÊ i`ÞÊ } ÌÊ ÕL < «V>À ANNUAL REPORT FYI3

ÓÇÊ


FOUNDED THE ILLINOIS UNITES FOR MARRIAGE COALITION WITH LAMBDA LEGAL AND ACLU TO WIN THE FREEDOM TO MARRY IN ILLINOIS DISTRIBUTED MORE THAN 12,000 MARRIAGE EQUALITY POSTCARDS AS OF JUNE 2013 TO LAWMAKERS SHOWING CONSTITUENT SUPPORT IN EVERY SENATE & HOUSE DISTRICT IN ILLINOIS FOR MARRIAGE EQUALITY COLLECTED OVER 500 SIGNATURES FROM CLERGY MEMBERS AND LAY LEADERS IN SUPPORT OF THE FREEDOM TO MARRY THROUGH THE FAITH AND FREEDOM INITIATIVE PASSED THE RELIGIOUS FREEDOM AND MARRIAGE FAIRNESS ACT (SB10) THROUGH THE ILLINOIS SENATE AND ILLINOIS HOUSE EXECUTIVE COMMITTEE ORGANIZED THE FIRST EVER BOOTH DEDICATED TO LGBT EQUALITY AT THE ILLINOIS STATE FAIR IN SPRINGFIELD INCREASED GRASSROOTS SUPPORT FOR LGBT EQUALITY THROUGHOUT THE STATE PUBLISHED FIVE CASES FOR THE FREEDOM TO MARRY WITH TARGETED, AUDIENCE SPECIFIC MESSAGING TO AFRICAN AMERICAN, LATINO, REPUBLICAN, BUSINESS, AND RELIGIOUS COMMUNITIES

YOUR DOLLAR$ AT WORK FOR EQUALITY >V Ê` >ÀÊÞ ÕÊ}i iÀ Õà ÞÊ` >Ìi`]ÊV L i`ÊÜ Ì ÊV ÌÀ LÕÌ ÃÊvÀ Ê Ì iÀÊÃÕ«« ÀÌiÀÃ]Ê «À Û `i`ÊÌ iÊÀià ÕÀViÃÊÌ Ê > iÊ ÃÌ À VÊ«À }ÀiÃÃÊ ÛiÀÊÌ iÊ«>ÃÌÊÞi>À°Ê

In the fiscal year 2013, Equality Illinois…

OPENED TWO CAMPAIGN FIELD OFFICES IN SPRINGFIELD AND WESTMONT AND HIRED TWO FIELD ORGANIZERS WHO ENGAGED SUBURBAN AND DOWNSTATE ILLINOISANS TO EXPAND OUR OUTREACH WORK REGISTERED AND EDUCATED VOTERS IN ANTICIPATION OF THE 2012 ELECTIONS, WHICH SAW HISTORIC GAINS FOR THE LGBT COMMUNITY DEFENDED AGAINST ATTACKS ON OUR FUNDAMENTAL RIGHTS AND DEFEATED FOUR SEPARATE PIECES OF LEGISLATION REQUIRING VOTERS TO PRESENT A VALID VOTER ID CARD THAT WOULD CREATE A BURDEN ON TRANSGENDER INDIVIDUALS PARTNERED WITH MAJOR EMPLOYERS AND LAW FIRMS ACROSS THE STATE TO ENCOURAGE MORE LGBT-INCLUSIVE AND AFFIRMING POLICIES AND PRACTICES IN THE WORKPLACE LAUNCHED A FINANCIAL LITERACY PROGRAM IN COORDINATION WITH THE CITY OF CHICAGO TREASURER’S OFFICE AND CHASE TO EDUCATE AND EMPOWER LGBT COMMUNITY MEMBERS WHO FACE ECONOMIC INEQUALITIES STRENGTHENED BONDS WITH INTEGRAL COMMUNITY PARTNERS INCLUDING IMMIGRANT, LABOR, AND WOMEN’S RIGHTS ORGANIZATIONS AND LOCAL LGBT GROUPS STATEWIDE ESTABLISHED A $500,000 “FIGHT BACK FOR LOVE” CAMPAIGN TO ENCOURAGE PASSAGE OF THE FREEDOM TO MARRY IN THE ILLINOIS HOUSE ÓnÊÊ

ANNUAL REPORT FYI3


FISCAL YEAR 2013

" Ê Ê-/ / /ÊÊ

Individual Contributions Special Events Corporate Contributions

` Û `Õ> Ê ÌÀ LÕÌ ÃÊ­ iÛi Ì®Ê

À« À>ÌiÊ ÌÀ LÕÌ ÃÊ­ iÛi Ì®Ê Õ `>Ì ÃÊEÊ/ÀÕÃÌÃÊ -«iV > Ê Ûi ÌÃÊ Total Revenues

fÓ È]£ {Ê f£ÈÓ]n£ Ê fÓÎx]äääÊ fxÇn]{xxÊ

ÓÎ¯Ê £Î¯Ê £ ¯Ê {x¯Ê

$1,272,468

100.0%

fÇÓ£]nÇ{Ê f£Îx]ääÈÊ f£È£]ä Ê

Ç£¯ £Î¯ £È¯

$1,017,979

100.0%

Fun

dra

isin

g

Foundations & Trusts

Programs & Education

Administrative

*À }À> ÃÊEÊ `ÕV>Ì Ê Õ `À> Ã }Ê ` ÃÌÀ>Ì Ê Total Expenses

/ iÊ Õ LiÀÃÊÀi«ÀiÃi ÌÊÌ iÊ>Õ` Ìi`ÊV L i`Êw}ÕÀiÃÊv ÀÊ µÕ> ÌÞÊ ÃÊ> `Ê µÕ> ÌÞÊ ÃÊ `ÕV>Ì Ê*À iVÌ°ÊÊ * i>ÃiÊV Ì>VÌÊ µÕ> ÌÞÊ ÃÊ>ÌÊÇÇÎ {ÇÇ Ç£ÇÎÊ ÀÊ v Jiµ ° À}]Ê vÊÞ ÕÊÜ Ã ÊÌ ÊÀiµÕiÃÌÊ>ÊV «ÞÊ vÊ ÕÀÊ `i«i `i ÌÊ Õ` Ì À½ÃÊ,i« ÀÌ°

ANNUAL REPORT FYI3

29


EQUALITY ILLINOIS

STAFF

BERNARD CHERKASOV Chief Executive Officer ANGELO BARONE Director of Finance & Administration PATTY DILLON Director of Field Operations RANDY HANNIG Director of Public Policy MICHAEL NORDMAN Director of Development MITCHELL LOCIN Communications Liaison CHRIS HUARACHA Operations Manager JOY CONKLIN Special Events Associate CHARLIE RICE-MINOSO Field Associate MARET BANKS Equality Illinois Intern

ÎäÊÊ

ANNUAL REPORT FYI3


BOARD OF

DIRECTORS (As of July 1, 2013)

DALILA FRIDI Chair, Equality Illinois Education Project JOHN PARRO Chair, Equality Illinois Vice Chair, Equality Illinois Education Project CATHERINE SIKORA Vice Chair, Equality Illinois MICHAEL JEFVERT Treasurer ANTHONY D’AMATO Secretary, Equality Illinois Education Project GRANT GOCHNAUER Secretary, Equality Illinois YVETTE CHAVEZ MICHAEL COLLINS MARK COZZI JOAN DUCAYET KEVIN HAUSWIRTH STEPHEN S. HERSETH* ARTHUR L. JOHNSTON* CHRISTINA KAHRL WILL LOPEZ DAVID ERNESTO MUNAR MIKE SIMMONS *EMERITUS

ANNUAL REPORT FYI3

ΣÊ


£ÇÊ ÀÌ Ê-Ì>ÌiÊ-ÌÀiiÌ]Ê-Õ ÌiÊ£äÓä

V>} ]Ê ÊÈäÈäÓ ÇÇΰ{ÇÇ°Ç£ÇÎ v Jiµ ° À} v>ViL °V ÉiµÕ> ÌÞ Ã ÌÜ ÌÌiÀ°V ÉiµÕ> ÌÞ Ê