Page 1

PRÀCTICUM I AULA 3 EVA QUIRÓS MENÉNDEZ PAC 3 DEBAT: ANÀLISI I REFLEXIÓ SOBRE ELS CENTRES DE PRÀCTIQUES MATERIAL COMPLEMENTARI : L’ANÀLISI DAFO

TEMA A TRACTAR: Situació general del centre educatiu.

INTERIOR (CONTROLABLE)

Anàlisi de recursos

• •

Anàlisi d’activitats

Anàlisi de serveis

• •

• •

SITUACIONS NEGATIVES Debilitats Funcionament i implicació de l’AMPA. Plantilla orgànica insuficient. Professorat jove, amb baixa experiència. Deficient coordinació a nivell didàctic dels departaments. Falta d’equips i programes informàtics per a la gestió del centre. Dificultat d’organització a causa de la gran quantitat d’alumnes i professors: funcions, horaris, tutories, etc. Assignació de les tutories, per departament i no considerant el perfil del professor i característiques del grup. Alt percentatge de repetidors, especialment a 1r d’ESO. Elevades ràtios. Progressiu allunyament de les famílies.

• • •

• • • •

• •

EXTERIOR (NO CONTROLABLE) Anàlisi de l’entorn proper

Amenaces • Ubicació allunyada dels nuclis urbans, i mancança de transport públic a les tardes per possibilitar l’assistència a les activitats extraescolars.

SITUACIONS POSITIVES Fortaleses Aquest curs plantilla “relativament” estable. Joventut del professorat. Sensibilitat del professorat a facilitar a l’alumnat l’accés al currículum mitjançant adaptacions metodològiques. Programa de Reforç, Orientació i Acompanyament escolar (PROA) que a més es coordina des del DO. Àmplia oferta d’activitats extraescolars ofertada per entitats externes (AMPA i Ajuntament). Obertura de la biblioteca escolar cada tarda, propiciat pel Consell Insular. Convivència escolar . Es fomenta la coordinació Poc absentisme escolar Bona imatge exterior. Formació inicial del cap d’estudis i l’orientadora (mestres), amb especial sensibilitat cap a l’atenció a la diversitat i l’acció tutorial. Estabilitat de l’equip directiu. Bones instal·lacions educatives: aules, laboratoris, tallers, biblioteca, zones esportives. Puntualitat en l’inici de les activitats docents (canvis de classe, reunions,...)

Oportunitats • Entorn: centre situat al camp, lluny dels nuclis urbans. • Complex educatiu: escoleta 0-3, CEIP i IES. • Programes oferts per


Influències de grups d’interès L’entorn de forma àmplia

• Mínima cobertura de la xarxa d’internet, molt baixa velocitat i talls contínuus. Reducció de plantilla. • Retall del pressupost assignat a educació per part de l’administració. • Manca definició curricular continguts assignatura SCR, que tampoc és avaluable. • Canvis continus de professorat (cada dos cursos aproximadament) per motius no controlables pel centre.

• •

• • • • •

l’Ajuntament en col·laboració amb el centre pels alumnes: ALTER, Tallers Ocupacionals i Escola Taller. Amplia proposta d’activitats complementàries ofertades per AMPA. Suport educatiu oferit per Conselleria d’Educació a l’estiu, per ajudar als alumnes a recuperar les assignatures pendents. Col·laboració amb els centres de primària adscrits. Baix percentatge d’alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu espanyol. Horari intensiu. Canvis legislatius / normatius (LOE) Col·laboracions amb els centres de primària assignats.

dafo ies  
dafo ies  

dafo institut

Advertisement