Page 1

F r책 n To k y o o c h Ky o t o t i ll g e i s h o r, t r채 d g 책 r d a r o c h p a ra d i s s t r채 n d e r.

S a ra A l i n d e r & M a g n u s J o n s s o n


To k y o ä r e n a v v ä r l d e n s m o d e r n a s t e s t ä d e r. H ä r k a n m a n s e d e s e n a s t e t r e n d e r n a o c h f å e n i n b l i c k i m ä n s kl i g h e t e n s f r a m t i d . O c h m i t t i a ll t i h o p a f i n n s l u g n a , g r ö n a o a s e r.


ra f i kl j u s e n s l å r o m t i ll g rö n t

e ge n kl ä d s t i l . M å n g a av d e m s e r u t

o c h b i l a r, b u s s a r, m o p e d e r o c h

s o m o m d e j u s t kl i v i t a v c a t w al ke n p å

c y kl a r b ö r j a r rö ra s i g f ra m å t .

en modev isning och v i känner oss som

De höga, omgivande husen är täckta av

k u s i n e r n a f rå n l a n d e t i v å ra v a n l i g a

bl i n ka n d e o c h l y s a n d e re kl a m b u d s ka p .

j e a n s o c h t- s h i r t s .

O v a n fö r g a to rn a g å r ol i ka b ro a r ko r s

o c h t v ä r s i f l e r a n i v å e r. E n d e l a v

To ky o o m rå d e t v ä rl d e n s s t ö r s t a s t o r s t a d s -

b ro a r n a ä r g å n g b ro a r s o m ä r f yll d a m e d

o m rå d e . D e t ä r n ä s t a n d u b b el t s å m å n g a

fol k . P å a n d ra b ro a r s u s a r b i l a r f ra m

i n v å n a r e s o m i N e w Yo r k- o m r å d e t . E n

o c h p å y t t e r l i g a re a n d ra g å r t å g , f l e ra

f j ä r d e d el a v all a j a p a n e r b o r i n o m fe m

v å n i n g a r o v a n f ö r m a r ke n .

m i l f rå n To k y o s c e n t ral a d el a r. I e n a v

d e m e s t t ä t b e fol k a d e d el a r n a a v To k y o

Vi har just stigit ut från tunnel-

M e d t re t t i o fe m m i l j o n e r i n v å n a re ä r

banestationen i Shibuya. Det är lördag

b o r u n g e f ä r l i k a m å n g a m ä n n i s ko r s o m

eftermiddag och vi möts av en strid

i h el a S v e r i ge , p å e n y t a s o m m o t s v a ra r

s t rö m a v j a p a n e r, e n e f t e r e n m e d s i n

h al v a Ö l a n d .


S u m o b ro tt a rn a ve r ka r h el t o b e rö rd a

s t i r ra r p å v a ra n d ra i v ä n t a n p å s t a r t e n .

av vå r n ä rva ro . D e s t å r v i d s i d a n av

S t i rra n d e t av b ry t s av b ro tt a rn a f le ra

r i n g e n o c h v ä n t a r p å s i n t u r. I n n a n

g å n g e r d å d e s t ä ll e r s i g u p p o c h å t e r-

t rä n i n g s m a tc h e rn a gå r d e i ge n o m ol i ka

v ä n d e r t i ll s i n u t g å n g s p u n k t f ö r m e n t a l

r i t u a l e r. D e h ö j e r s i t t e n a b e n h ö g t

förberedel se. När de kommer överens, v ilket

upp i luften och stampar sedan hårt i

s ke r u t a n a tt d e s ä ge r e tt o rd , hoppar

b a c k e n , f ö r a t t d r i v a u t o n d a a n d a r.

d e u p p m o t v a ra n d ra o c h m a t c h e n b ö r j a r.

S u m o b r o t t n i n g h a r ko p p l i n g a r t i ll

S u m o b ro tt n i n g ko m m e r frå n J a p a n

r e l i g i o n e n s h i n t o o c h k a n s p å r a s 2 000

och det är bara här som den finns

å r t i ll b a k a i t i d e n . V i d v i s s a s h i n t o -

p ro fe s s i o n ell t . E n m a t c h g å r u t p å a t t

t e m p e l f ö r e ko m r e l i g i ö s a r i t u a l e r d ä r

två b ro tt a re m ö t s i e n r i n g s o m ä r

e n b r o t t a r e s a d e s b r o t t a s m e d a n d a r.

m a r ke ra d p å m a r ke n o c h ä r u n ge fä r

D e s s a r i t u a l e r u t v e c kl a d e s m e d t i d e n

l i k a s t o r s o m e n b o x n i n g s r i n g . Fö r a t t

t i ll d a g e n s s u m o b r o t t n i n g . Ä v e n m å n g a

v i n n a k rä v s a t t d e n e n e p u t t a r u t s i n

av r i t u ale rn a ru n t n u t i d e n s m atc he r

m o t s t å n d a re u r r i n g e n , ell e r f å r h o n o m

ko m m e r f r å n s h i n t o , s o m t i ll e x e m p e l

u r b al a n s s å a t t h a n s ä t t e r n e r n å go n

n ä r b ro tt a rn a ka s t a r e n n äve s al t i n

a n n a n k ro p p s d el ä n fö tte rn a i m a r ke n .

i r i n ge n s o m e n s y m b ol fö r re n i n g .

D e t f i n n s m å n g a ol i k a g re p p o c h k a s t

i s u m o b ro t t n i n g , m e n e n f a v o r i t ä r e t t

N ä r e n m a t c h s k a b ö r j a s t ä ll e r s i g

två av b ro tt a rn a m i tt e m o t va ra n d ra . D e

s t a d i g t g re p p o m b äl te t . E n m a tc h ä r

s t ä ll e r s i g b r e d b e n t , b ö j e r s i g n e r o c h

o f t a ö v e r i n o m n å g r a s e k u n d e r.


I K i s o d ale n f i n n s n ågra av d e me s t väl b eva rad e bya rn a i J a p a n . B y a r n a M a g o m e o c h Ts u m a g o a n v ä n d s i b l a n d s o m k u l i s s e r n ä r m a n s p e l a r i n s a m u r a j f i l m e r, o c h m e ll a n d e t v å b y a r n a k a n m a n v a n d r a l ä n g s d e n g a m l a N a k a s e n d o l e d e n o c h p a s s e r a f r o d i g a s ko g a r, l e v a n d e b o n d g å r d a r o c h b r u s a n d e v a t t e n f a ll .


D o – vä g en I Japan stöter man ofta på uttryck som är

s kö n h e t e n i a t t d r i c k a e n ko p p t e u n d e r

ko p pl a d e t i ll o rd e t d o , s o m b e ty d e r v ä ge n .

t e c e r e m o n i n . V ä g e n t i ll f ö r v e r kl i g a n d e

N å g ra exe m p el ä r c h a d o ( te ce re m o n i n ) ,

gå r ge nom d e t va rd agl iga o c h o rd i n ä ra ,

s h o d o ( s k r i v a n d e t s v ä g ) , k a d o ( b l o m s t e r-

i n t e g e n o m e x t r a v a g a n s e r.

a rra n ge m a n g ) o c h s hi n to ( gu d a rn a s väg ) .

i n o m re s p e k t i ve o m rå d e s o m h a r s a ml a t s

D e s s a v ä g a r v i s a r i n t e b a ra h u r m a n

Varje väg består av den kunskap

g ö r e n v i s s s a k i p r a k t i k e n . Tr a d i t i o n e ll t

av ge n e ra t i o n e r av m ä s t a re . A tt b o r t s e

a n v ä n d s d e äv e n s o m v ä g a r t i ll i n re

f r å n v ä g e n s e s t r a d i t i o n e ll t s o m s l ö s e r i

f ö r ä n d r i n g o c h v i s d o m . T i ll e n v ä g h ö r

med både tid och energi. Varje steg

e tt i n re fö r h å ll n i n g s s ä tt . Ä m n e n s o m rä tt

p å v ä ge n ä r b e ty d el s e full t o c h o m m a n

a n d n i n g , ko n c e n t ra t i o n o c h u p p m ä r k s a m h e t

hoppar över ett av dem når man inte

är v iktigt i en do, såväl som osjälv iskhet

m å l e t , h u r v äl m a n ä n ge n o m fö r d e a n d ra .

o c h ö m s e s i d i g re s p e k t .

n å g o t t i ll e n v ä g , o c h p å s å s ä t t h a r

I en väg ingår också förmågan att

E n d a s t e n m ä s t a r e k a n l ä g g a t i ll

u p p fa t t a s kö n h e t e n i v a rd a ge n s e n kl a

v a r j e v ä g u t v e c kl a t s a v m ä s t a r e g e n o m

s a k e r o c h g e s t e r, s o m a t t u p p s k a t t a

a ll a t i d e r.


Äv e n h ä r b j u d s p å k a i s e k i m i d d a g . Yo h e i

Ly s s n a om ni hö r d e t !

ko m m e r t i ll v å r t b o rd o c h fö r kl a ra r v a d

d e t ä r s o m d e s e r v e r a r. H u v u d r ä t t e n

m y c k e t e x kl u s i v t . D e t ä r s a m m a s o r t s

t ill a ga r m a n s j älv v i d b o rd e t . D e n frä m s t a

kö t t s o m ko b e b i ffe n , s o m a n s e s v a r a

i n g re d i e n s e n ä r t u n n a s k i vo r av rå tt

världens mest smakr ika och saftiga

kö t t s o m m a n ko k a r i e n s k å l m e d kl a r

kö t t . E n d a s k i ll n a d e n ä r a t t d e d j u re n

b ul j o n g . U n d e r s k å l e n b r i n n e r e n l i t e n

ko m m e r f r å n K o b e r e g i o n e n . P å g r u n d a v

l å g a s o m h å ll e r b u l j o n g e n ko k a n d e . V i

g e n e t i s k a f ö r u t s ä t t n i n g a r ä r fe t t e t i

tar en skiva i taget med pinnarna och

w a g u y kö t t e x t r e m t f i n f ö r d e l a t o c h h a r

rö r kö t t e t i b u l j o n ge n i n å g ra s e k u n d e r.

d e s s u to m e n h ö g re a n d el av d e t n y tt i ga re

N ä r kö t t e t ä r kl a r t s k a m a n d o p p a d e t i

f l e r o m ä t t a d e fe t t e t ä n v a n l i g b i ff.

e n s o j a b a s e ra d s å s s o m h a r e n d i s k re t

s m a k av c i t ro n .

s å t u n t s ku re t s å a tt d e t n ä s t a n ä r

g e n o m s k i n l i g t . Yo h e i h j ä l p e r o s s m e d

– D e n h ä r rä t t e n h e t e r S h a b u - s h a b u ,

S j ä l v a kö t t e t h e t e r w a g y u o c h ä r

W a g u y kö t t e t i v å r s h a b u - s h a b u ä r

s ä g e r Yo h e i . D e n h e t e r s å f ö r a t t n ä r

ko k n i n ge n s å a t t d e n bl i r p e r fe k t .

m a n rö r kö t t e t i v a t t n e t l å t e r d e t s h a b u -

Kö tte t gå r a tt d el a p å m e d b a ra t u n ga n

s h a b u , s h a b u - s h a b u , fo r t s ä t t e r h a n .

och har en fantastisk smak.


A t t m a n d å o c h d å s k a ko p p l a a v r i k t i g t o r d e n t l i g t ä r s j ä l v kl a r t i J a p a n . F a v o r i t s ä t t e t ä r a t t t a s i g t i ll e t t o n s e n o c h b a d a i e n v a r m k ä ll a .


E n g e i s h a ä r e n p r o fe s s i o n e ll k v i n n l i g

u n d e r h å ll a r e . D e r a s k u n d e r ä r o f t a s t

s ka ra n av fo t o g ra fe r fö r a t t s e o m

m ä n s o m d e u n d e r h å ll e r g e n o m s a m t a l ,

v i k a n få s y n p å e n ge i s h a ell e r m a i ko

s å n g , d a n s o c h ge n o m a t t s p el a i n s t r u -

i n å go n av d e s m al a o c h fol k t o m m a

ment . E n ge i s h a ä r ex p e r t p å att va ra

g r ä n d e r n a i n t i ll .

v ä r d i n n a o c h s e r t i ll a t t a ll a h a r d e t

G rä n d e r n a o m ge s av g a ml a o c h l å g a

b r a . D e s a m t a l a r m e d g ä s t e r, s e r v e r a r

trähus. Ljudet av biltrafik från de

d r i n k a r o c h l e d e r d r y c k e s l e k a r. E n

s t ö r re g a t o r n a fö r s v i n n e r. D e t ä r ty s t ,

g e i s h a h å ll e r s i g u p p d a t e r a d p å n y -

väl städat och lugnt . Små trälyktor

h e t e r, p o p u l ä ra tv - p ro g ra m o c h a n n a t

lyser längs väggarna och det känns

n y t t fö r a t t k u n n a ko n v e r s e ra o m ol i k a

s o m o m v i rö r t o s s h u n d ra å r b a k å t i

V i s ö ke r o s s b o r t f rå n p o r t e n o c h

ä m n e n m e d s i n a k u n d e r. E n d el a v d e ra s

t i d e n . P l ö t s l i g t ö p p n a s e n s m al s k j u t-

k u n d e r ko m m e r fö r a t t u p pl e v a ge i s h a n s

d ö r r o c h e n m a i ko g å r fö r s i k t i g t u t .

t ra d i t i o n ell a s ä t t a t t kl ä s i g , t al a o c h

V i fö r s ö ke r få u p p k a m e ra n o c h h ä l s a

bete sig.

samtidigt . Men vi hinner inte en

G e i s h o r u p p t r ä d e r v i d p r i v a t a

i n k a m e ra n i n n a n h o n h a r p a s s e ra t o s s

t i ll s t ä ll n i n g a r s o m o f t a h å ll s p å t e h u s ,

m e d e t t f l y k t i g t l e e n d e o c h fö r s v u n n i t

re s t a u ra n ge r o c h vä rd s h u s . E n ge i s h a

bort i gränden. I väntan på nästa

m ö t s av s to r re s p e k t av s i n a ku n d e r

t i ll f ä ll e ä r k a m e r a n r e d o i h ä n d e r n a ,

o c h s i n o m g i v n i n g . D e t ä r rel a t i v t d y r t

i n s t ä ll d o c h kl a r.

a t t kö p a e n g e i s h a s t j ä n s t e r o c h d e t

k räve r i n t ro d u k t i o n , v il ke t gö r d e t

maikos d y ker u p p , o c h v i få r e tt nickande

s v å r t f ö r d e f l e s t a u t l ä n d s k a t u r i s t e r.

t i ll s v a r. N u l y c k a s v i .

s rikta

- P h o to , o key ? frå ga r v i n ä r två


i gå r l ä n gs e n s m al gå n gväg

ä r j a p a n e r. V i f a s c i n e r a s a v m ä n g d e n

s om om ge s av s to ra löv t räd s om

m ä n n i s ko r s o m rö r s i g l ä n g s g r u s gå n ga rn a

s t rä c ke r s i g m o t d e n bl å h i mle n .

i p a r k e n . E n j a p a n s k l ä r a r e ko m m e r f r a m

G ru s e t kn a s t ra r u nd e r fötte rn a .

t i ll o s s o c h f r å g a r v ä n l i g t o m v i k a n

t ä n ka o s s att p rat a e n gel s ka me d n ågra

F ra m f ö r o s s ö p p n a r s i g g re n v e r ke t . I

s ol e n , p å a n d ra s i d a n a v e n l i t e n d a m m ,

a v h a n s e l e v e r. H a n f ö r kl a r a r a t t d e ä r

s t rå l a r d e t g y ll e n e t e m pl e t . V ä g g a r n a ä r

p å s kol re s a o c h ko m m e r f rå n l a n d s b y gd e n .

h el t t ä c k t a av gul d o c h by g gn a d e n s k i m ra r

E n e f te r e n gå r ele ve rn a , s o m ä r i tolv-

n ä s t a n ove r kl i g t . I d a m m e n f i n n s n å g ra s m å

å rs å l d e rn , fra m e tt l i te t s te g o c h l ä s e r

ö a r m e d l å g a , k n o t i g a b a r r t rä d o c h i v a t t-

u p p e n m e n i n g p å e n gel s k a u t a n a t t l y f t a

n e t s p e g l a s t e m pl e t p e r fe k t . B a ko m t e m p -

bl i c ke n f rå n p a p p e re t . P å s l u t e t s l a p p n a r

l e t re s e r s i g b e r g t ä c k t a a v t rä d s o m h a r

d e a v l i t e m e r o c h s k ra t t a r. V i f å r s t å i

b ö r j a t s k i f t a i h ö s t fä rge r. V i h a r n å t t e t t

m i t t e n a v d e m o c h b l i fo t o g r a fe r a d e n ä r

av v ä rl d s a r v e n i Ky o t o , t e m pl e t K i n k a k u j i .

v i all a gö r s e g e r t e c k n e t . T i ll s i s t f å r v i

h a n d s k r i v n a ro s a t a c k b re v p å e n gel s ka

P å d e b ä s t a fo t o pl a t s e r n a t rä n g s

t u r i s t e r av ol i ka n a t i o n al i te te r, d e f le s t a

frå n eleve rn a .


Kyo t o ä r d e n f rä m s t a pl a t s e n i J a p a n fö r a t t u p pl e v a d e n g a m l a k u l t u re n . H ä r f i n n s ö v e r två t u se n b u d d hi st i ska te m p el o c h shi n to hel ge d o m a r o c h d u s s i n t al s m e d fa n t a s t i s ka t rä d g å rd a r o c h m u s e e r. Ti ll v ä rl d s a r v e t ” H i s t o r i c M o n u m e n t s o f A n c i e n t Ky o t o ” h ö r t re t t o n b u d d h i s t i s ka t e m p el , t re s h i n t o h el ge d o m a r o c h e t t s l o t t , s o m all a ä r ö p p n a f ö r b e s ö k a re .

Ky o t o s ko n a d e s f r å n d e b o m b n i n g a r s o m

i slutet av andra världskr iget raserade m å n g a a n d ra j a p a n s ka s t ä d e r. K a n s ke b e ro d d e d e t p å a t t d e n d åv a ra n d e a m e r i k a n s k a k r i g s m i n i s te rn s s o n , s o m t i d i ga re s t u d e ra t i Ky o t o , f ö r s ö k t e ö v e r t a l a s i n f a r a t t s ko n a Ky o t o m e d o r d e n ” Ky o t o t i ll h ö r i n t e J a p a n , d e t t i ll h ö r v ä r l d e n ”.


Drakar D ra ka r ka n s e s p å m å n ga pl a t s e r i J a p a n , s ä r s k i l t i Ky o t o , t ro t s a t t d e t v a r v ä l d i g t l ä n g e s e d a n n å go n m ä n n i s k a s ä g e r sig ha sett en levande. Den japanska d ra ke n ä r s l ä k t m e d d e n k i n e s i s k a m e n h a r t re kl o fö r s e d d a t å r i s t ä ll e t fö r fe m . Ti ll s k i ll n a d f rå n d e n e u ro p e i s k a d ra ke n h a r d e n ja p a n s ka i nga v i nga r o c h p å mi n ne r m e r o m e n o r m . D e n j a p a n s k a d ra ke n l e v e r o f t a s t i v a t t e n , g ä r n a i d a m m a r i n t i ll b u d d h i s t i s k a t e m p e l o c h s h i n t o h el ge d o m a r. O l i k a d ra k a r h a r g j o r t ol i k a s a ke r ell e r s t å r f ö r ol i k a s a ke r.

D e all ra f l e s t a j a p a n s k a d ra k a r ä r

go d a , v i s a o c h v a c k ra . M å n g a a v d e m k a n b y t a fo r m o c h t i ll e x e m p el v ä l j a a t t s e u t s o m e n m ä n n i s ka . D e j a p a n s ka ke j s a rn a s ä g s h ä r s t a m m a f rå n d ra k a r n a .

J a p a n s k a d ra k a r f ö re ko m m e r i b o ke n

Ko j i k i , f rå n å r 6 8 0 , s o m ä r d e n ä l d s t a kvarvarande boken i Japan och på engel ska är känd som ”The Records of Ancient M a t t e r s ”. I n n e h å ll e t i ko j i k i b a s e ra s p å ä n n u t i d i g a re b ö c ke r o c h p å m u n t l i g a b e rä ttel s e r s o m fö r t s m ell a n ge n e ra t i o n e r.

I d a g k a n m a n f rä m s t s e a v b i l d n i n g a r

a v j a p a n s k a d ra k a r i b u d d h i s t i s k a t e m p el , s h i n t o h e l g e d o m a r, ko n s t , a r k i t e k t u r, l i t t e ra t u r o c h p o p u l ä r k u l t u r.

22


Följ med fotografen S ara Alinder och författaren Magnus Jonsson till ett l and s o m m å n ga kä n n e r t ill , m e n få ve t s ä rs k il t myc ke t o m – J a p a n .

U t fo rs ka To kyo s h ö j d p u n k te r, Kyo to s kul t u rs ka tte r, t ro p i s ka ö a r i s ö d e r

o c h väl b e va ra d e s m å bya r i b e rge n . M ö t o c k s å ge i s h o r, s u m o b ro tt a re o c h h el t va nl i ga j a p a n e r. U p ple v vä rl d s b e rö m d a te m p el o c h o kä n d a p a ra d i s s t rä n d e r. Va n d ra i fu k t i ga d j u n gle r, n e o n fyll d a s to rs t a d s m il j ö e r o c h b ö l j a n d e b e rg s o m rå d e n .

Utdrag från Japan  
Utdrag från Japan  

Utdrag från boken om Japan

Advertisement