Page 1


ELEKTR‹K • AYDINLATMA • ELEKTRON‹K • OTOMASYON ENERJ‹ • MAK‹NA • KONTROL S‹STEMLER‹ DERG‹S‹

HCS Yay›nc›l›k Matbaac›l›k Organizasyon Tic. Ltd. fiti. Ad›na, ‹mtiyaz Sahibi

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü m.atas@elektrokentperpadergisi.com Reklam Koordinatörü fundahacisalihoglu@mynet.com Yay›n Dan›flmanlar›: fi.

Yay›n Kurulu: Prof. Dr. Osman Altu¤ (Ekonomi), Prof. Dr. Osman Tonyal› (Elektrik-Elektronik) • Prof. Dr. Özcan Köknel (Ekonomi), Prof. Dr. Hilmi Hac›saliho¤lu (Matematik), Prof. Dr. Gündüz Öz›fl›k (‹nflaat), Prof. Dr. ‹lhan Yaflar Hac›saliho¤lu (Politika), Prof. Dr. Ayten Kuntman (Elektrik-Elektronik), Prof. Dr. Rengin Ünver, (Y›ld›z Tek. Üni. Mim. Fak.), Prof. Dr. Leyla Dokuzer Öztürk • (Y›ld›z Tek. Üni. Mim. Fak.), Yüksek Mak. Müh. Nezih Erdem (Makina), Elekt. Yük. Müh. ‹rfan Bilgin (Elektrik), Gazanfer Sanl›top (Mak. Yük. Müh) Grafik Tasar›m: info@elektrokentperpadergisi.com ‹ç Anadolu Bölge Müdürü: e.eskicirak@elektrokentperpadergisi.com Marmara Bölge Müdürü: sevda.perpadergisi@gmail.com Güneydo¤u Anadolu Bölge Müdürü: kamilaycan@gmail.com Müflteri Temsilcisi: tugce@elektrokentperpadergisi.com Hukuk Dan›flmanl›¤›: Tercüman Sitesi A/1 Blok Kat 3 D. 15 Cevizliba¤ -Topkap› / ‹stanbul Tel: 0212 679 49 49 • Fax: 0212 679 62 34 • www.corpushukuk.com Bas›n-Yay›n-Haber Organizasyon:

Yaz›flma Adresi ve Merkezi: Perpa ‹flmerkezi, Elektrokent A Blok, K.5 No: 283 Okmeydan›-‹stanbul•Tel: 0212 320 11 38 • Fax: 0212 320 11 37 info@elektrokentperpadergisi.com info@wemfairs.com • info@perpaticaretrehberi.com • info@makinadergisi.com info@electricfairs.com • info@wemturkey.com

Do¤u Karadeniz Bölge Temsilcisi: Ortahisar Mah. Mimar Sinan Cad. No. 18 TRABZON Tel: +90.462.322 17 71 Gsm: 0532 255 26 22 M›s›r Temsilcisi: Hikmet YARIZ 34 Swiss Building - A - Gate - 2 - Nasr City St., Cairo Egypt • Tel: 0020 26714594 GMS: 0020 106641819 • e-mail: tercih-co@hotmail.com • hikmetyariz@yahoo.com

Hollanda Temsilcisi: IBS Foreign Trade Hunenborglaan 160 7576xG Oldenzaal Tel: +31 (0) 541-523454 • Fax: +31(0) 541-530787 • defnetea@home.nl Polonya Temsilcisi: ‹smail COfiKUN U1. Zawimky 16b m7 Warszawa-POLSKA Tel: 0048 607 54 58 44, e-mail: 123@yahoo.com fian Ofset Matbaac›l›k (0212 289 24 24) Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi No: 50 Ka¤›thane / ‹STANBUL

Yayg›n Yay›n • Y›l: 24 •

222

Ad›m Yurtiçi yurtd›fl› Yay›nc›l›k Org. San. ve Tic. Ltd. fiti.

Dergimizde yaz›lan yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. www.elektrokentperpadergisi.com info@elektrokentperpadergisi.com www.makinadergisi.com info@makinadergisi.com www.electricfairs.com info@electricfairs.com www.wemfairs.com info@wemfairs.com www.wemturkey.com info@wemturkey.com www.wemturkey.com • www.wemturkey.org • www.wemturkey.net

..........................................................................60 ÜRÜNLER V‹KO’DAN KARRE STYLE; Evlerin Onunla Bir Stili Var… ............62 TOSH‹BA LED OUTDOOR BULKHEAD ......................64 Hayal Etti¤iniz Ak›ll› Eviniz, ‘’Makel Smart Home’’ ile Kontrol Alt›nda… ....66 MULT‹TEK IPX–1000 Yeni Nesil Ip Telefon Santral› ....................................68 S‹MON Connect ..................................70 Enerji çözümlerinde Seçenekler Artmaktad›r: Yeni Plug-In ve Split-Core Ak›m Trafolar› ....................72 GEPA Elektronik, Yeni Ürünü Ar›za Gösterge Düzene¤ini Kullan›c›lar›n›n Be¤enisine Sundu ................................74 Tüm Uygulamalar›n›z için Zaman Röleleri ....................................76 Vestel LED Ampul ‹le Daha Az Tüketim Daha Çok Ayd›nlatma ..........................78 Kento LED Sign ‹stanbul 2013 Fuar›’nda Ifl›k Saçt›… ..................78 Sokak Armatürü ..................................80 RÖPORTAJLAR ALKO AYDINLATMA ......................84-85 VERA ELEKTROMEKAN‹K ..........88-90 EM‹TAfi METAL ............................92-93 HABERLER Hes Kablo’ya 3 Ödül Birden ................96 PRYSMIAN GROUP TÜRK‹YE 3. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi ve Sergisi’nde Uzmanl›¤› ‹le Dikkat Çekti 98 Kültür ve Sanat a¤›rl›kl› AVM projesi UN‹Q ‹STANBUL MASLAK’ ta KLAS KABLO Markas› Tercih Edilmifltir. ....100 ELB‹ Elektrik ‹nterlight Fuar›’nda “Moda Viona” ‹le Dikkat Çekti ............102 NILSON INTERLIGHT Moskova 2013 Fuar›'ndayd› ..............104 Raina Ayd›nlatma Had›mköy’deki Yeni Üretim Tesislerine Tafl›nd›. ........106 Sistine fiapeli, OSRAM’›n Ayd›nlatmas› ‹le Daha Göz Al›c› ........108 E¤itim Alanlar›nda Do¤ru Ayd›nlatma ve Loft ............................110 Makel Ar-Ge Merkezleri Zirvesi ve Sergisi’nde ......................112 Medipol Üniversitesi Difl Hekimli¤i Hastanesi Ayd›nlatmas›nda Veksan Ayd›nlatma tercih edildi ......................114 Schneider Electric'in Düzenledi¤i Power to the Cloud Konferans› Dubai’de gerçeklefltirildi ..............116-117 LiFi: LED Veri Aktar›m› ......................120 PHILIPS VEKMAR ‹le Güç Birli¤i Anlaflmas› Yapt› ......................120 Philips Yeni Marka Vaadini Aç›klad› ..122 Geleneksel AG‹D Yeme¤i Genifl Bir Kat›l›mla Gerçeklefltirildi… ..........124 BEM‹S GRUP’“Durum De¤erlendirme ve Yeni Y›l Hedefleri Toplant›s› ve Hilton Y›lsonu Motivasyon Yeme¤i” ............126 MAKEL Bayilerinden ‘’KIBRIS‘’ Ç›kartmas› ..........................................128 AG‹D’in, ‹stanbul Sanayi Odas›’da

Düzenledi¤i Toplant›da Sektör Temsilcileri Bir Araya Geldi. ..............130 Mobilya Endüstrisi’nde Ayd›nlatman›n Etkisi ..................132-133 Dünya Kentlerinde Ayd›nlatma Master Plan› Nas›l Ele Al›n›r.. ....136-137 YEDAfi’›n Tasarruf Projesi Münih Sokaklar›na Gidiyor ................140 Elektrikport Sektör Günleri ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde Gerçeklefltirildi. ..................................142 Eltafl, 25 milyon Euro’luk Yat›r›mla Yeni Tesis Kuracak ....144-145 DE-PA Geliflen Teknoloji ve Standartlara Verdi¤i Önem Nedeniyle Sektöründe Kalitesi ve Markas›yla Yer Edinmeyi Baflarm›flt›r. ................148 ‹ç ve D›fl Mekan Ayd›nlatma Çözümlerinin ‹stanbul’daki Adresi; Gürsu Elektrik ....................................150 Gebze’de Elektrik ve Ayd›nlatma Malzemesi Denince Akla ‹lk Gelen Adres; Uyum Elektrik ........................152 Aküsan, Y›l Sonunda 15 Milyon Dolarl›k ‹hracat Hedefliyor. ................154 Günefl Enerjisinde ESMAN ELETRON‹K ve SPIRE SOLAR iflbirli¤i ..................156 Elektrik Elektronik Sektörü TET Geliflim Çal›fltay›nda Bulufltu ......158-159 Accenture’›n Global Raporuna Göre… Enerji Kullan›m›nda Oyunun Kurallar› De¤ifliyor ......................162-163 Yingli Solar ‹le Brezilya 2014 Dünya Kupas› Heyecan› ..........166 ABD’deYat›r›m Yapmak ‹steyenlere Alt›n Öneriler ..................168 Olpak; ”Büyüme Rakamlar› Birilerinin Aksine Bizi Hakl› Ç›kard›” ..........170-171 Çelik ‹hracat› Onbir Ayda 12,7 Milyar Dolar Oldu ................172-173 Türkiye ‹MSAD ‹nflaat Sektörünün Gelece¤ine ‘Güvenli Yap›lar Yol Haritas›’ ‹le Ifl›k Tutuyor… ....174-176 Bursa Endüstri Zirvesi 25 Ülkeden 36.427 Kifli Taraf›ndan Ziyaret Edildi. 178 Arçelik A.fi. MIT EM-TECH 2013 ‹novasyon Konferans›’na Kat›ld› ........180 Paratoner ve Topraklama Sistemlerinin Ankara’daki Adresi Adil Ticaret ..........182 Ankara Elektrik Firmalar› ............186-204 Ankara Gebze Elektrik Firmalar› 204-205 Antalya Elektrik Firmalar› ..................205 2014 Y›l› Yurtiçi Fuar Listesi ..............214 2014 Y›l› Yurtd›fl› Fuar Listesi ............215 TEKN‹KLER “‹flyerlerinde Ayd›nlatma” ..........208-211 Rüzgar Türbinlerinin Ani Afl›r› Gerilim ve Y›ld›r›ma Karfl› Korunmas› ................................218-219 Günefl enerjisi ve günefl panelleri nedir? ................222-225 Patlamaya Karfl› Koruman›n Temelleri ................230-233


REKLAM ‹NDEKS‹ (ADVERTISEMENT LIST) ÖN KAPAK ..............................................................LMS ENERJ‹

KATLAMA ÖN KAPAK ‹Ç‹ ..................................................VERA

ÖN KAPAK ‹Ç‹ ........................................KLAS ENERJ‹ - KABLO KATLAMA ÖN KAPAK ..............................................ÜN‹VERSAL

ARKA KAPAK ......................................................................NEXT ARKA KAPAK ‹Ç‹ ......................ALKO AYDINLATMA / ECOLUX

ADIM ABONE ................................................236 AD‹L T‹CARET ..............................................183 A⁄ARTAN ENERJ‹ ..........................................65 AKME LED PCB ..............................................10 AKSOY ELEKTR‹K ........................................201 ALFAMAX ......................................................228

EUROPOWER ................................................28 FAR ELEKTR‹K ..............................................213 F‹BERL‹ PSL ..................................................37 FORVET ELEKTR‹K ........................................47 GEPA ..............................................................75 GEMTA ..........................................................131

NEXT ..............................................................94 NEXT ..............................................................95 N‹LSON / METAL KALIP ................................41 NURSAN AYDINLATMA ................................259 NÜSA ELEKTR‹K ............................................54 OLUfiUM GÜVENL‹K ....................................191

ALKO AYDINLATMA / ECOLUX ....................264 ALMER ..........................................................138 ALMER ..........................................................139 ANADOLU KABLO ..........................................48 ANKARA HADDE BAKIR ................................87 ALPAN ELEKTR‹K..........................................224

GLOBSAN ......................................................146 GLOBSAN ......................................................147 HAMLE MÜHEND‹SL‹K ................................217 HAN ELEKTRON‹K ........................................241 HAWERSAN KABLO ........................................16 ‹LER‹ PANO ..................................................216

OPT‹MA ........................................................164 OSKAR - ‹STANBUL K‹L‹T ..............................49 ÖREN KABLO ................................................27 ÖZÇET‹NKAYA -MEKAS ..............................149 ÖZ GÖKÇE ......................................................34 ÖZGÜR BAfiARAN ........................................197

ALPKE METAL ..............................................169 ALTERNAT‹F MAK‹NA ....................................67 ALTINKAYA ..................................................229 ARDA ELEKTR‹K ............................................12 ARLA MÜHEND‹SL‹K ....................................221 ARMON‹TEL ....................................................26

‹NTEKSAN KABLO ..........................................73 ‹SEMPAfi ......................................................196 ‹STANBUL GRUP ..........................................206 JETLED ............................................................77 KABLOTEL ....................................................177 KANDEM‹R ......................................................18

ÖZNUR TURGUT ..........................................255 PAKOSAN ........................................................38 PEMSAN ........................................................237 REKSAN ........................................................220 RÖLESAN ......................................................155 RUDA METAL ................................................160

ARSLANLAR ....................................................43 ARTAS‹L METAL ............................................51 ASLI MAKARA ..............................................101 ATEK ELEKTRON‹K ........................................99 AYAR ELEKTR‹K............................................184 AYDINLAR ......................................................14 AY-KA ............................................................125

KAfiIKO⁄LU ENERJ‹ ....................................212 KENTOLED ......................................................79 KJS DIfi T‹CARET ........................................171 KONAK C‹VATA ............................................153 KONDAfi ........................................................134 KONDAfi ........................................................135 KROM PLAS - COMM ..................................157

RUDA METAL ................................................161 SAF‹ REZ‹STANS ............................................21 SATNET A. fi. ................................................202 SCHNE‹DER ......................................................3 SMD TEK ......................................................167 SERT PLAST‹K ..............................................165 SES PANO ......................................................71

AYPER / AV‹MADA ........................................42 BAHA ENERJ‹ ................................................55 BEM‹S ..............................................................61 BENSA ............................................................32 B‹ÇER PANO ..................................................29 B‹LG‹N OTOMASYON ..................................129

KÖHLER ........................................................179 KUVEL PANO ..................................................33 KÜÇÜKARSLANLAR BAKIR ..........................53 KYM KABLO ....................................................11 LEGA ............................................................181 LEVENT ELEKTR‹K........................................123

SEVAL KABLO ..................................................1 S‹MON ..............................................................5 S‹MS ELEKTR‹K ..............................................50 S‹STEM ELEKTROMARKET............................31 TANSA GÜVENL‹K ..........................................91 TAfiCIO⁄LU METAL ....................................238

BUSE AYDINLATMA ....................................195 CANOZAN PANO ..........................................226 CUSTOLUX ..................................................103 DAEKS ELEKTR‹K ........................................190 DEM‹R OTOMAT ............................................82 DEM‹R OTOMAT ............................................83

L‹GHTECH FUARI ........................................262 L‹VA GRUP ....................................................121 LVT TEST LABORATUARI ............................143 MAKEL ............................................................13 MARS MÜHEND‹SL‹K ..................................260 MAV‹L‹ . ..........................................................189

TEKN‹K ROVELVER ....................................234 TEKN‹K ROVELVER ....................................235 TEKN‹K SAT UYDU ......................................239 TEKNOK‹M ....................................................252 TEKNOLABOR ..............................................227 TENSE ............................................................25

DER‹N LED ......................................................81 D‹KEY ELEKTR‹K ............................................30 DÜZGÜNLER / S‹R‹USTAR ............................17 EFE CAM ........................................................35 EKSAN - EKALDES AYDINLATMA ..............151 ELSAN - SEM‹LEDS ....................................141

MEGASAN ........................................................2 MEPA ............................................................107 MEPA ............................................................109 MEPA ............................................................111 MERT PLAST‹K ..............................................52 M‹RSA ELEKTR‹K ............................................39

TORK ELEKTROTEKN‹K ................................22 TOY ELEKTR‹K ................................................24 TRAKO L‹GHT ................................................36 T-TETA L‹GHT ................................................63 TÜRKLED ......................................................251 URAL ELEKTR‹K..............................................69

ELPA fiALT ......................................................86 EMAS ELEKTROTEKN‹K ................................15 EMGE KOLL. fiT‹. ..........................................247 EM‹TAfi METAL ............................................105 EMOSAN ......................................................253 ENG‹N ELEKTR‹K ............................................46

MNK PANO ......................................................40 MULT‹TEK ........................................................19 MUPA PANO ................................................127 MODALED ........................................................20 MONO ELECTRIC ........................................144 MONO ELECTRIC ........................................119

ÜÇLER PLAST‹K ..........................................243 ÜN‹VERSAL HOPARLÖR ............................113 WAGO ................................................................9 W‹N FUARI ....................................................261 YALÇINKAYA ELEKTR‹K ................................45 YILDIZLAR ELEKTR‹K ......................................6

ERO⁄LU FLASH ELEKTR‹K..............................7 ERG‹NO ............................................................8 ER-PA VESTEL A. fi. ......................................97 ETAB‹R B‹RLEfi‹K KABLO ..............................23

MUTLUSAN ..................................................207 MZ - ÖZAYDO⁄DU AYDINLATMA ..............115 MZ ROCK KAB‹N ..........................................185 NASSA ELEKTR‹K ............................................4

YILDIZLAR PLAST‹K ......................................44 ZEN HA‹R ......................................................268 ZORBEYLER ..................................................56 ZORBEYLER ..................................................57


Gazanfer SANLITOP - Makina Yüksek Mühendisi

Sa¤lam Para Sa¤lam Devlette Bulunur afll›k, biraz atasözü gibi oldu. Hatta biraz da Atatürk’ün “Sa¤lam kafa, sa¤lam vücutta bulunur” sözlerini ça¤r›flt›rd›. Ama zarar› yok. Belki de yazacaklar›m›z daha fazla dikkat çeker. Böylelikle, daha çok insana hitap etmifl oluruz… ‹ki araç düflünelim: Birincisi hafif ticari araç cinsinden ufak bir kamyonet, di¤eri ise en büyü¤ünden bir TIR olsun. fiimdi de o araçlara malzeme yükleyen bir hamal getirelim akl›m›za. Adam, yüküyle birlikte kamyonete bindi¤i anda, araçta belirgin bir esneme görülür. Çünkü kamyonet küçük ve güçsüzdür. Ayn› adam, TIR’a bindi¤inde ise çok az bir esneme olsa bile, gözle pek fark edilmez. Çünkü TIR, güçlü bir yap›dad›r ve çok daha a¤›r yükler için üretilmifltir. fiimdi de devletleri düflünelim. Yük olarak da her zaman karfl›lafl›labilen ekonomik güçlükleri ele alal›m. Ekonomisi zay›f olan ülkelerde, her s›ra d›fl› geliflme paran›n de¤er kaybetmesine neden olurken, ekonomisi güçlü olan ülkelerde, paran›n ani de¤er kaybetmesi bir yana, yükselmesi bile ihtimal dâhilindedir. Daha basit bir ifadeyle, ekonomisi zay›f olan ülkelerdeki d›fl etkiler, beklenmedik büyük sorunlar do¤urabilece¤i için, o ülkede yaflayanlar, özellikle ifl adamlar›, ekonomisi güçlü olan ülkelere nazaran daha ihtiyatl› davranmak zorundad›rlar. ‹ktisat kurallar›na benzeterek söylemek gerekirse, bütün plânlar›n› “k›sa devre”ye göre yapmalar› kaç›n›lmazd›r. O zaman, onlar›n plânlar› enine boyuna düflünülerek de¤il, aceleye getirilmifl ve basit seviyede tasarlanm›fl olur. Onlar›n düflüncelerinde her zaman panik havas› hâkimdir. K›sacas›; güçsüz ülkelerde ifl yapanlar, ileriye dönük plânlar yapmaktan çok, geçici önlemler alarak günü yaflarlar. Ekonomisi güçlü olan devletlerin ifl adamlar› ise, bütün plânlar›n› “uzun devre”ye göre yaparlar. Onlar›n plânlar›nda pani¤e yer yoktur. Uzun vadeli ve genifl görüfllüdürler. Kendi bireysel durumlar› nas›l olursa olsun, büyük düflünürler. Plânlar›n› ona göre yaparlar. Baflar›lar› da o oranda büyük olur. Yar›m asra yak›n bir süredir, ifl hayat› içinde emek vermifl bir giriflimci olarak, itiraf etmeliyim ki, geçmifl y›llarda, özellik-

B

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 64

le ani ve ölçüsüz döviz dalgalanmalar›ndan dolay› büyük s›k›nt›lar yaflad›k. Bin bir zorluklarla üretip makul fiyatlarla satt›¤›m›z ürünlerimizi, tekrar üretip yerine koymaya çal›fl›rken, öyle ani dalgalanmalarla karfl›laflt›¤›m›z oldu ki, satt›klar›m›z›n yar›s›n› bile denklefltiremedik. Y›lbafl›ndaki stoklar›m›z miktar olarak ayn› kald›¤› hâlde, y›l sonundaki muhasebe kay›tlar›na yans›yan malzeme fiyatlar›, yüzde yüze varan enflasyon nedeniyle katland›¤› için, stoklar›m›z artm›fl gibi alg›land› ve normal kazanc›m›z›n yan›nda, s›rf o fiyat art›fllar›ndan dolay›, bir nevi enflasyon vergisi ödedik. Sonunda giriflimciler olarak sermayelerimiz küçülürken, birtak›m finans firmalar› s›rt›m›zdan kazand›klar›yla, servetlerine servetler katt›lar. Bütün bu geliflmelere, devletimiz seyirci kal›yordu. Çünkü devletimiz de bu oyunlar› bozacak kadar güçlü de¤ildi. Gerçi y›llar sonra bu haks›z duruma son verildi ama, çoktan ifl iflten geçmifl, üstelik enflasyon oranlar› da normal seviyelere inmiflti. Bu ülkenin insanlar› olarak, devletimizin güçlenmesi ad›na elbirli¤iyle bir fleyler yapmam›z gerekiyor. Çünkü hepimiz ayn› gemideyiz. Batarsak hepimiz batacak, yükselirsek hep birlikte büyüyece¤iz. Ama hiçbir fley tek tarafl› olmuyor. ‹ki el birlik olmadan ses ç›km›yor. Deyiflimiz odur ki, devletimiz de üzerine düfleni lây›k›yla yaps›n. Plâns›z, programs›z ifllere giriflmesin. Sokaklar›m›z›, caddelerimizi, flehirlerimizi ve elbette ülkemizi ak›lc› yaklafl›mlarla iyilefltirmeye ve güzellefltirmeye gayret etsin. Bizlerden ald›¤› vergileri verimli flekilde de¤erlendirsin. Ama ondan da öncelikli olarak, vergilendirmeyi tabana kadar yays›n. Bunu yapmak hiç de zor de¤il. Art›k, tutulan k›srak harman› dövmesin! Ülke nimetlerinden yararlanan herkes, karfl›l›¤›nda bir fleyler vermeye bafllas›n. Verginin kutsal oldu¤unu, vatandafll›k görevi say›ld›¤›n› ö¤renip içine sindirsin. Verenle vermeyen bir olmas›n! Devletimiz güçlü olsun, param›z de¤er kaz›ns›n, ekonomimiz gereksiz çalkant›lardan kurtulsun, ifl hayat›m›z istikrara kavuflsun. Sayg›lar›mla

g.sanlitop@emasgroup.com.tr HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


Ü

H

R

Ü

N

/

P

d›¤›m›z alanlar› güzellefltir-

gârenk… Farkl› tasar›ma sahip elektrik anahtar› ve prizleriyle flimdi da bu ak›m›n öncülü¤ünü gerçeklefltiriyor. ’ n u nKarre Style serisi,gençler baflta olmak üzere evlerine tarz›n› yans›tmak isteyen herkese sesleniyor. Karserisindeki komütatör, elektrik anahtarlar› ve prizler ev kazalar›n en-

R

O

D

U

C

T

gellemek üzere güvenlik ve kaliteden de ödün vermiyor.

Mozaik desenli ve yaprak motifli tasar›mlar çok be¤eniliyor… ’nun hareketli ve dinamik tasar›mlara sahip serisi ile elektrik anahtar ve prizlerinde günün modas›n› yakalamak flimdi çok daha kolay. Duvar ka¤›tlar›na, duvar boyas› renklerine, perdelere, mobilya ve aksesuarlara efllik eden Karre Style, daha ahenkli dekorasyonlar için 4 farkl› desen alternatifi sunuyor. ‹ster evinize romantik bir hava kat›n ister e¤lenceli bir stil yarat›n re Style serisi ile karar size kal›yor. Seride özellikle rengarenkmozaik desenli ve yaprak motifli tasar›mlar dikkat çekiyor. Mozaik desenli tasar›mlar evlere renkleri ile enerji ve hareket katarken yaprak motifli modeller de zarif görünümleriyle dekorasyonu estetik dokunufllarla tamaml›yor. Güvenlik KarreStyle’da tasar›m›n bir parças›… Her yafltan zevke seslenen serisi, evinizin her alan›nda oldu¤u gibi çocuklar›n›z›n odas›nda da güvenle kullanabilece¤iniz flekilde üretiliyor. Özellikle prizlerden kaynakl› ev kazalar› ve elektrik çarpmalar›na karfl› içerisinde çocuk koruma kapaklar› bulunuyor. Bu sayede çocuklar›n, priz deliklerine sivri cisimler sokmas› engellendi¤i gibi en üst seviyede güvenlik de sa¤lanm›fl oluyor. Ülkemizde tüm kazalar›n %18-25?ini ev kazalar›n›n oluflturdu¤unu ve bu kazalarda elektrik çarpmalar›n›n önemli bir paya sahip oldu¤unu düflündü¤ünüzdebu özellik gerçekten içinizi rahatlat›yor.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 66

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

T

R

Ü

N

/

P

ri ailesine yeni eklenen LED

Son derece sa¤lam yap›s› ve dayan›kl› LED teknolojisi ile uzun vadeli ürün memnuniyet garantisi sunmaktad›r. Yüzeye uyguland›¤› gibi gömme olarak kullan›labilir. Cam ve polikarbonat gibi 2 ayr› malzeElektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 68

R

O

D

U

C

T

me seçene¤i vard›r. 12w ve 6300k gibi de¤erleri ile mekânlar›n›z› ayd›nlatmak için do¤ru bir seçim olacakt›r.

Renk seçenekli adaptasyon Renk seçenekleri sayesinde çevre ile baflar›l› bir flekilde adapte edilebilir. Toshiba, Led Ayd›nlatma ürünleri ile küresel ›s›nmay› azaltmak ve kaynaklar›n verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak için herkesi duyarl› olmaya teflvik ediyor. ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

M

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

akel yeni anahtar-priz serisi viyede kullanman›n ayr›cal›klar›n› yeni mak, daha yaflanabilir bir dünya için önemli oldu¤u kadar bütçe kullan›m› aç›s›ndan da Makel Smarthome Ak›ll› Ev Sistemleri en uygun çözümdür. ürünleri ile hem konforlu yaflamak hem de Makel Smart Home ile otomatik veya merenerji maliyetlerini denetim alt›na almak ar- kezi bina d›fl›ndan cep telefonu, veya internet üzerinden eriflerek bina kontrolü yapmak t›k çok kolay. mümkün. Zekâ ve fonksiyonelliMakel Smart Home ile ¤in bir arada oldu¤u çösensörlerle, pencere-kazümleri üretmeye dep›lar› izleme, yeralt› otovam eden ve lansman taparklar›n› kontrol etme, rihinden bu yana k›sa bir sorun bildirimleri alma, süre içerisinde ürün gakriz yönetimi ve benzeri m›n› geniflleten Makel, birçok iç ve d›fl etkene yüzde yüz yerli bir firma ba¤l› durumu senaryoolarak projeler için uylarla izleme flans› verigun çözümler sunmaya yor. Sisteme PDA, PC devam ediyor. veya touchscreen üzerinMakel Smart Home ile den eriflmek ve konfigükeyfinize keyif katmak re etmek mümkün. Ofislerde, otellerde, plazalarda, apartmanEv sinema sistemlerinden medya oynat›c›la- larda, villalarda k›saca yaflan›lan tüm mera , havaland›rma sistemlerinden otopark kânlarda hem teknolojiyi en üst seviyede ayd›nlatmalar›na kadar birçok cihaz, yaflam kullan›p hem de enerji maliyetlerini denetim konforumuzla birlikte, enerji maliyetlerini alt›na almak kolaylafl›yor. de artt›rmaktad›r. Enerjiyi verimli kullanElektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 70

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

Y

sistemlerdir. Bu tip santrallar, analog ve say›sal dahili ve harici hatlara sahip oldu¤u gibi, IP (internet protokolü) terminallere de sahip olmal›d›r. Burada IP terminal olarak IP telefonlar, IP tabanl› cihazlar ve internet ba¤lant›s› anlat›lmak istenmektedir. Çok yak›n gelecekte analog telefon ve hatlar dünyam›zdaki yerini IP telefonlara, cihazlara b›rakacakt›r. Dolay›s›yla yeni nesil bir IP telefon santral›na, sadece IP telefon ve cihazlar da ba¤lanabilmelidir. ‹flte IPX–1000 telefon santral›, yüksek teknoloji kullan›larak tasarlanm›fl, IP tabanl›, fakat 2048 adede kadar analog ve say›sal abonelerin ba¤lanmas›n› mümkün k›lan , bir yeni nesil telefon santral›d›r. Santral küçük kapasiteden, büyük kapasiteye kadar ayn› yaz›l›m, donan›m, bak›m ve iflletim özelliklerine sahiptir. Sistem internet üzerinden programlanabilir ve bak›m› yap›labilir. Santral üzerinden VOIP (Voice over IP) yaparak, dünyan›n her hangi bir yerindeki flube-

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 72

nizle, tek bir santral gibi ücretsiz konuflabilirsiniz. Santral , sesli yan›t sistemiyle gelen ça¤r›lar›n›z› otomatik yönlendirir, sesli mesajlar›n›z› al›r ve konuflmalar›n›z› kaydeder. Santral raporlama program› ile konuflmalar› analiz eder ve siz de iletiflim faturan›z› asgariye indirebilirsiniz. En önemlisi de , IPX–1000 telefon santral› gelecekteki teknolojik geliflmelere aç›k olup, yeni ç›kan özellikleri internet üzerinden indirip kullanabilirsiniz.

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

S güçlü kombinasyonlar yarat›yor. Simon Connect serisi, Halogen Free özellikteki ürünleri ile yang›n s›ras›nda alevin yay›lmas›n› ve çevreye zararl› zehirli gazlar›n ortaya ç›kmas›n› engelleyerek kifli ve malzeme güvenli¤inin artt›r›lmas›na destek oluyor. Piyasadaki tüm multimedya, data ve ses konnektörleri ile maksimum uyumluluk serinin öne ç›kan özellikleri aras›nda yer al›- bu ürünlerini ev, ifl yeri, kamusal ya da ortak kullan›m alanlar›n›n tümünde kullan›c›yor. Simon, güçlü AR&GE yap›s› ile her lar›n›n hizmetindedir. ayr›nt› üzerinde durarak kullan›c›s›Mekanizmalar›n montaj kolayl›klana en pratik ve verimli çözümü r›n›n yan› s›ra, önden bak›m ve konsunmay› hedeflemektedir. Seri içetrole izin vermesi sistemin h›zl› ve risinde önerilen tüm prizler çocuk pratik çözümler sunmas›na olanak korumal› olup farkl› uygulama noktan›makta ve ayn› zamanda kifliye ve talar›na özgü renk alternatifleri,ledli mekana yönelik fonksiyonel çözümprizler ile her ayr›nt› için farkl› çöleri ile entegre ve esnek ortamlar yazümler sunuyor. rat›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Seri içeri‹htiyaca yönelik çözümleri ile Sisinde yer alan kablo kanallar›, tamon Connect, aç›l› ya da otomatik vandan, yerden kolonlar ve kuletoz koruma kapakl› konnektörleri ler, masa alt› yada üstü bloklar ve ile veri aktarma parametrelerindemini sütunlar ile farkl› çal›flma orki de¤ifliklikleri minimuma indirtamlar›na uygun çözümlerle müflterilerimekte. Geçmeli ba¤lant› mekanizmas› ile h›zl› montaja uygun yap›sal kablolama gru- nin memnuniyetini ön planda tutuyor. S›¤ ze-

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 74

min uygulamalar› için özel olarak düflünülen 65mm derinlikte aç›l›, dairesel, mekanizma tafl›y›c›l› döfleme alt› buat kutular› ile her ortama uygun çözümler mevcut. Cima 500 serisi, 70-100mm ve 90-120mm ‘ye kadar yüksekli¤i ayarlanabilen mekanizma tafl›y›c› buat kutular› ve 80-110mm ‘ye ayarlanabilen da¤›t›m buatlar› farkl› noktalara farkl› yaklafl›mlara sahip.Cima 500 döfleme üstü çözümleri ile yerden mini kolonlar yada tavandan kolonlar çal›flma ortamlar›na ergonomi ve estetik kazand›r›rken, K45 masa üstü bloklar otomatik yada manuel asansörlü seçenekleri ile kullan›c›lar›n›n arzular›na yönelik çözümler bulmaya devam ediyor. K45 ofiblocklar, masa alt›, masa üstü ve masa kenarlar›na monte edilebilmeyi sa¤layan tafl›y›c› aparatlar vas›tas›yla çoklu kullan›ma olanak tan›maktad›r. Simon Connect K45 ürünleri d›fl mekan uygulamalar› içinde çözümler sunmakta ve data, veri ve ses ba¤lant›lar›n› en güvenli flekilde kontrol etmektedir.Toz geçirmeyen ve 1kg/cm2 su ak›fl›na dayan›kl› IP66 buatlar›, kapal›yken IP66 seviyesinde, aç›k halde iken IP20 seviyesinde koruma sa¤lar. Darbe dayan›m› aç›s›ndan kapal› halde IK07 ve maksimum tafl›yabilece¤i yük 1000kg olup aç›k halde IK06 seviyesindedir ve maksimum tafl›yabilece¤i yük 100kg d›r. Hayat› kolaylaflt›ran basit çözümler sunarak pratik kullan›m alanlar› yaratan Simon, ihtiyaçlara yönelik araflt›rmalar› ve güçlü AR&GE ekibi sayesinde mekânlar› fl›klaflt›rmaya ve kullan›c›lar›na yenilikçi çözümler sunmay› sürdürüyor.

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

W

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

core ak›m trafolar›; kompakt

Enerji yönetimi, enerji izlemesi ve sonuç olarak enerji tasarrufu için hassas ve kapsaml› flekilde elektriksel de¤erlerin ölçülmesi temel teflkil etmektedir. Yüksek ak›mlar direk ifllenemedi¤inde ak›m trafolar› devreye girmektedir.

Plug-in ak›m trafolar› picoMAX® konektörler ile Mevcutta var olan CAGE CLAMP® ba¤lant› teknolojili plug-in ak›m trafosuna ilave olarak; WAGO, 2 yeni picoMAX® konektörlü ak›m trafosunu ürün gam›na eklemifltir. Bu kompakt boyutlu ak›m trafolar› özellikle dijital ölçüm sistemlerine ba¤lamak için çok uygundur. Hem özel flekli hem de boyutlar› ile bu ak›m trafolar›n›n 17,5mm faz aral›¤› ile 3-faz devre kesiciler ile kullan›m› oldukça ideal bir çözüm olmaktad›r. 1% ölçüm hassasiyeti ile (Class 1), 855 serisi trafolar›n primer ak›mlar› 35A ya da 65A ve sekonder ak›mlar› 1A’dir.

Split-core ak›m trafolar› Di¤er taraftan yeni split-core ak›m trafolar› mevcut sistemleri hatt› kesmeden revize etmenin en mükemmel yoludur. Tek taraftan ya da her iki taraftan aç›labilir — dar alanlarda montajlar için vazgeçilmez bir özelliktir. 855 serisi split-core ak›m trafolar›n›n birincil ak›mlar› 1000A’e kadard›r ve izoleli ikincil ak›m 1A’dir. Split-core ak›m trafolar›n›n %0,5’e kadar olan yüksek seviye hassasiyet oran› mükemmel do¤rulukta ak›m ölçümlerinin yap›lmas›na olanak sa¤lamaktad›r. Tüm trafolar renkkodlu 5 metreye kadar olabilen kablolar ile gelmektedir. Güvenilir ve kolay montaj için iki UV-dirençli kablo ürüne montajl› halde sunulmaktad›r. Ürünler Ocak ay›ndan itibaren sat›fla sunululacakt›r. Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 76

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

Kullan›c›lar›n›n - ünite, ak›m trafolar›, 10 y›l ömürlü pil ve ha- r›, düflük güç tüketimi ve sert iklim koflulla- rici LED endikatöründen oluflmakta. GEPA r›na uygun yap›s› ile kullan›c›lar›na avantajRFD121Ar›za Gösterge Düzene¤i; TEDAfi lar sunmakta. MYD/2002.043a Teknik fiartnamesi’nin n›c›lar›n›n be¤enisine sundu. C i h a z; ana son versiyonuna uyumu, genifl ayar aral›klaFarkl› kullan›m flartlar›na uygun olmas› için GEPA RFD121 Ar›za Gösterge Düzene¤i genifl ayar seçenekleri sunmaktad›r. Faz ar›zas› eflik de¤eri 200A’den 1200A’e 8 farkl› de¤ere? toprak ar›zas› eflik de¤eri 20A’den 160A’e kadar 8 farkl› de¤ere ayarlanabilmektedir. Ar›za alg›lama süresi 50ms’den 300ms’ye kadar 4 farkl› ayar de¤erine sahiptir. Ar›za bildirim süresi 2 ila 24 saat aras›nda 8 farkl› de¤ere ayarlanabilmektedir.

G

Düflük Güç Tüketimi GEPA RFD121 Ar›za Gösterge Düzene¤i; batarya ile besledi¤i ve çok düflük güç tüketti¤i için bak›m gerekmeden kullan›labilmektedir. Pilin de¤iflmesi gerekti¤inde ise kullan›c› kolayl›kla piyasadan bulunabilecek uygun pili, hiçbir teknik destek gerekmeden pil yuvas›na yerlefltirebilmektedir. Cihaz, en az 10 y›l pil ömrü sunmakta ve en az 750 saat LED endikasyonunu garanti etmektedir.

SCADA Sistemlerinde Kullan›ma Haz›r GEPA RFD121 Ar›za Gösterge Düzene¤i üzerinde bulundurdu¤u bir adet normalde aç›k kontak ile ar›za durumunu ihbar edebilmektedir. Ayr›ca cihaz sahip oldu¤u dijital girifli sayesinde uzaktan resetlenebilmektedir.

-

-

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 78

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

ra yüz elektroni¤i olarak 5 yeni zaman rölesi ile WAGO uygulamalar›n›zda gerekli tüm zaman fonksiyonlar›n› yerine WAGO’ nun yeni zaman rölesi ürün ailesi sadece 6mm geniflli¤indedir, fakat dar boyutlar›na ra¤men geniflletilmifl girifl voltaj› ve çal›flma s›cakl›¤› de¤erlerine sahiptir. Zaman röleleri ayn› d›fl hatlara sahip gövdeleri sayesinde tüm ba¤lant› noktalar›nda köprülenebilmektedir. CAGE CLAMP® S ba¤lant› teknolojisi kolay montaj ve güvenilir elektriksel ba¤lant›lar› garanti

A

N

/

P

R

O

D

U

C

T

etmektedir. 857 serisinin yeni zaman röleleri 2014’ün Ocak ay›ndan bafllayarak art arda farkl› dizaynlar› ile kullan›ma sunulacakt›r: Temel fonksiyonlar ve de¤ifltirilebilir röle ile (857-604), temel fonksiyonlar ve de¤ifltirilebilir solid state röle ile (857624 ve -634) ve entegre rölesi, artt›r›lm›fl fonksiyon çeflitleri ve zaman aral›klar› ile (857-640 ve -642). 16,8V - 31,2V DC çal›flma gerilim aral›¤›, -25 °C … +70 °C çal›flma s›cakl›k aral›¤›n›n yan› s›ra yayl› ba¤lant› sayesinde bak›ms›z ve vibrasyona dayan›kl›l›¤› ile zor makine ortamlar›nda kusursuz çal›flmak için tasarland›. Her kontak noktas›nda köprülenebilir olmas› kullan›m› ayr›ca kolaylaflt›rmaktad›r. 857 serisi di¤er röle ve sinyal çeviriciler ile ayn› forma sahip olmas› da ayr› bir kullan›m avantaj›n› beraberinde getirmektedir.

Zaman röleleri ayn› d›fl hatlara sahip gövdeleri sayesinde tüm ba¤lant› nokta lar›nda köprülenebilmektedir. CAGE ® S ba¤lant› teknolojisi kolay montaj ve güvenilir elektriksel ba¤lant› lar› garanti etmektedir. 857 serisinin ye ni zaman röleleri 2014’ün Ocak ay›ndan bafllayarak art arda farkl› dizaynlar› ile kullan›ma sunulacakt›r:

Temel Fonksiyonlu Zaman Röleleri Temel fonksiyonlara sahip 3 yeni zaman rölesi 4 farkl› zaman aral›¤›nda kullan›labilecek – 0,1 saniyeden 300 dakikaya kadar. Bu röleler 4 temel fonksiyona sahip: çekmede gecikme, yükselen kenarda tek pals, yükselen kenarda gecikmeli tek pals ve flaflör. Röleler DIP switch ler ve potansiyometre ile ayarlanabilmektedir.

Çok Fonksiyonlu Zaman Röleleri Çok fonksiyonlu 2 yeni zaman rölesi temel fonksiyonlar›n ötesinde özellikler ve 8 farkl› ayarlanabilir zaman aral›¤› ile donat›lm›flt›r – 0.01 saniyeden 100 saate kadar. Bu röleler DIP switch ler ve ö¤retme özellikli switch ler ile ayarlanabilecek. Tek ayarlanabilir zamanl› çok fonksiyonlu zaman rölesi (857-640) 13 fonksiyon ile donat›lm›fl olarak gelmektedir; iki ayarlanabilir zamanl› çok fonksiyonlu zaman rölesi (857-642) ise 7 farkl› fonksiyon ile donat›lm›flt›r. Zaman fonksiyonlar› kontrol sinyali ile çekmede/b›rakmada gecikme ve yine kontrol sinyali ile yükselen ve düflen kenar tek pals içermektedir. Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 80

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

/

P

D

lunu tüketicileriyle buluflturuyor. Normal ampullere k›yasla 30 kat daha uzun kullan›m ömrüne sahip Vestel LED Ampuller kullan›c›lar›n›n elektrik masraf›nda yüzde 80’e varan düflüfl sa¤l›yor. Vestel LED Ampuller çevre dostu olmalar›yla da tüketicilerin dikkatini çekiyor. Vestel LED ampullerde bulunan ›fl›k seviyesini ayarlayabilme özelli¤i kullan›c›lar›na istenilen ›fl›k seviyesinde ortamlar sunarken, tasarruf miktar›n› da artt›r›yor. Is› yaymayan yap›lar›yla bulunduklar› ortam›n s›cakl›k seviyesine etki etmeyen Vestel LED Ampul-

R

O

D

U

C

T

ler, genifl ›fl›ma aç›lar› sayesinde kullan›ld›klar› ortam› homojen bir flekilde ayd›nlatarak; büyük odalar için ekstra bir ›fl›k kayna¤› gereksinimini ortadan kald›r›yor.

Vestel LED Ampul – Teknik Özellikler !30.000 saat ömür !Ifl›k seviyesinde ve kalitesinde de¤ifliklik olmadan 75W yerine 10W lamba, 60W yerine ise 6W lamba kullan›m imkan› !Armatür verimi >85lm/W !2700K ve 5000K renk opsiyonlar› !E27 ve E14 duy seçenekleri !Renksel Geriverim ‹ndeksi >80 !Ifl›k seviyesini ayarlayabilme özelli¤i

K

-

A¤›rl›kl› olarak reklam sektörüne yönelik olan mantar LED, modül LED ve animasyon kartlar› konular›na odaklanan Kento LED, konusunda sektörünün önde gelen firmalar›ndan birisi olmay› baflarm›fl. Fuar boyunca ziyaretçilerin yo¤un ilgi gösterdi¤i Kento LED stand›nda, firma yetkilileri gelen ziyaretçilerle yak›ndan ilgilenerek ürünlerle ilgili bilgiler verdi. Kento LED ürünlerine gösterilen ilgi yo¤un ilgi firma yetkililerinin do¤ru yolda olduklar›n›n, kaliteli LED’li ayd›nlatma ürünlerini müflterileri buluflturduklar›n›n en büyük göstergesi oldu..

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 82

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

/

P

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 84

R

O

D

U

C

T

ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

:

Ayd›nlatma ürünlerinin tasar›m, üretim ve pazarla mas› konusunda sektörünün önde gelen firmalar›ndan birisi olan Alko Ayd›nlat ma’n›n Ali Y›l ve Mustafa Köse ile Alko Ayd›nlatma’y› LED’li ayd›nlatma ürünle rini konufltuk. jen-Ledli Armatürler, Dikdörtgen Ayd›nlatma, Raflar, Banyo ve Resim Aplikleri, DoMustafa Köse Ali Y›lmaztürk lap Taban Ayd›nlatmalar, Bant Armatürleri, K›saca Alko Ayd›nlatma’y› tan›ya - Gömme ve S›va Üstü Çizgesel Ifl›k veren liklerinden bahseder misiniz? Led Barlar bulunmaktad›r. Üretmekte oldu¤umuz Led panel ayd›nlatbilir miyiz Firman›z›n ürün yelpazesinde a¤›rl›kl› olarak malar, klasik floresant tipi armatürlere göre lko Ayd›nlatma sektöründe, ayd›n- LED’ler oldu¤unu söylediniz. Buradan hare çok daha ince zarif olmas›, ›fl›k da¤›l›m›n›n latma ürünlerinin tasar›m, üretim ve ketle bize gelecek yüzy›l›n ayd›nlatma tekno homojen olmas›, ultraviyole ›fl›nlar saçmapazarlamas›n› yapan uzman bir ku- lojisi olarak ta lanse edilen ledlerle ilgili ne mas›, yumuflak ve gözü yormayan endirekt rulufltur. Uzun y›llar›n deneyimini günümü- ler söylemek ister siniz? ›fl›k yaymas›, ›s› yayma özelli¤i olmamaze tafl›yan tecrübeli ekip ve yenilikçi tasa- Led teknolojisi tasar›mc›lar›n yarat›c›l›¤›n› s›,toz tutmamas›, kolay temizlenmesi mer›mlar›yla k›sa zamanda sektöründe öncü bir gerçek anlamda ateflledi diyebiliriz. Led dekanlara dekoratif ve modern bir görünüm firma olmufltur. E-colux markas› ile çok di¤imiz bu minik diyotlar lamba tasar›m›nkazand›rmas› ve kesinlikle çok az enerji haramaçl› ayd›nlatma ürünlerini kullan›c›lar›n da yepyeni yollar aç›lmas›na neden oldu. be¤enisine sunmaktad›r. Yarat›c› fikirler ile Daha önce mümkün olmayan de¤iflik mo- camas› nedeniyle tercih edilmektedir. beslenen E-colux ürünleri genifl yelpazede dellerin yap›labilmesine imkan sa¤lad›. AR-GE ve ‹novasyonu nas›l tan›ml›yorsu ürün alternatifi sunmaktad›r. E-colux ürün- Hem dekoratif hemde klasik ayd›nlatma an- nuz. Firman›z›n bu konudaki çal›flmalar› ne leri, dolap, vestiyer, mutfak, banyo, tezgah lam›nda uzun ömürlü ve çevre dostu, enerji yönde ö¤renebilir miyiz? ve odalarda kullan›lmas›n›n yan› s›ra, ma¤a- tasarruflu armatür ve ampuller giderek günAr-Ge mevcut bir ürünün daha etkin ve ekoza, vitrin, showroom, fuar gibi alanlarda da lük hayat›m›zda yer almaya bafllad›. Kananomik üretilebilmesi yada hiç üretilmemifl ürün sunum amaçl› tercih edilmektedir. atimize göre de bu yolun henüz bafllang›- ancak ileride üretilmesi düflünülen pazarda Firman›z›n ürün yelpazesinde ne tür ürünler c›nday›z ve gelecek çok h›zl› de¤iflime sah- öncü olmak amac›yla, herhangi bir alanda var ö¤renebilir miyiz ne olacakt›r. araflt›rma ve gelifltirmeye kaynak ay›rmak Ürün yelpazemizde Gardrop Ledli-Flore- Son günlerin önem kazanan ürünlerinden bi - anlam›na gelir. Günümüz dünyas›nda yaflasanl› Ask› Ayd›nlatmalar, Tezgah Alt› Halo- ri olan LED panellerden ve bu ürünlerin özel - nan krizler incelendi¤inde ortaya ilginç bir

A

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 88

RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

sonuç ç›kmaktad›r. Ar-Ge’nin krizlerden hiç etkilenmedi¤ini aksine bu dönemlerde daha çok getiri sa¤layan bir faaliyet alan› oldu¤unu gözlemlenmektedir. Son y›llarda ulusal ve uluslar aras› piyasalarda artan rekabet ortam›, ülkeler ve flirketlerin bu ortama ayak uydurabilmek rekabet güçlerini art›rabilmek için ürün veya hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak de¤ifltirmelerini ve gelifltirmelerini gerektirmektedir. Bu de¤ifltirme ve gelifltirme ifllemine inovasyon denir. Ar-Ge ise inovasyonun gerçeklefltirilebilmesi için gerekli en önemli ad›mlardan birini oluflturmaktad›r.

LED’ler a¤›rl›kl› olarak ayd›nlatma endüstrisinde nerelerde kullan›lmak Ledler ayd›nlatma endüstrisinde a¤›rl›kl› olarak iç ve d›fl mekan ayd›nlatmalar›nda, fabrikalar, AVM ler, oteller, restoranlar, ifl merkezleri, hastaneler, konferans salonlar›, sokak ve caddeler, tarihi eserler, müzeler, köprü ve tüneller gibi birçok projelerde tercih ediliyor.

‹yi bir LED ayd›nlatma gereci nas›l ol ‹yi bir LED ayd›nlatma gereci ilk olarak kaliteli kompanentlerden üretilmeli, buna ilaveten konusunda uzman mühendislik bilgilerine sahip firmalarca üretilmifl olmalar› gerekmektedir. Maalesef ülkemizde bu ifl yapan firmalar›n çok büyük bir yüzdesi konuyu gere¤ince bilmediklerinden hatal› üretim yapmaktad›rlar. Bu yüzden halihaz›rda yüksekçe bir maliyeti olan bu ürünler sat›n al›rken titizlik gösterilmeli ürünün garanti ve standartlara uygunluk kriterleri iyi incelenerek fiyat/performans oranlar› dikkate al›nmal›d›r.Aksi halde bu ifl için ay›raca¤›m›z yüklüce bir mebla¤› çok k›sa süre içerisinde bofla harcam›fl duruma düflebiliriz.

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

at olarak bilinse de uygulama da armatür içine girdiklerinde bu ömür armatürün dizayn›na, so¤utma kapasitesine, güç kayna¤› kalitesine ba¤l› olarak 30.000 ila 60.000 saat aras›nda de¤iflmektedir. Kötü dizayn edilmifl ve so¤utmas› bulunmayan bir armatürde bu ömür çok k›sa sürelere inebilir. Daha öncede söyledi¤imiz gibi LED ayd›nlatma endüstrisi dünyada da yeni say›labilece¤inden hareDi¤er lambalara k›yasla daha h›zl› ›fl›k ver- ketle henüz al›nacak çok yol oldu¤u ve çok meye bafllarlar. Kullan›m alanlar› çok genifl h›zl› geliflim içersinde olan teknolojinin geriolup küçük boyutlu olduklar›ndan ço¤u ürü- sinde kalmamak için ad›m ad›m takip edilmesi gerekti¤i görüflündeyiz. Konuda faaliyet gösteren firma say›s›n›n ço¤almas› bize göre sevindiricidir. Türkiye’nin yeniliklere ve teknolojik geliflmeler aç›k olmas›n›n bir göstergesidir ve bilinçli üreticilerin bu pazarda bir pay bulaca¤›n› düflünüyoruz. Ledli ayd›nlatma konusunda hizmet almak isteyen müflteriler firma Seçerken bu konuda deneyimli ve sa¤lam bir mühendislik altyap›s› olan ve sat›fl sonras› hizmetlerine inand›klar› firmalar› tercih etmelidirler.

sarrufu sa¤lamaktad›rlar. Ayr›ca uzun ömürlüdürler. Daha sa¤l›kl› ›fl›k yayarlar, ›s›nma aç›s›ndan di¤er yüksek güçlü (Halojen ve Flamanl› vs.) ampullere göre çok daha düflük ›s› yayarlar. Dolay›s›yla yazlar› so¤utma sistemlerin daha ekonomik çal›flmalar›na katk›da bulunurlar, Renk filtresi vs gibi renk ayr›flt›r›c›lar›na gerek duymadan birçok renk direkt olarak elde edilebilir.

Sat›fl›n› yapt›¤›n›z ürünlerle ilgili sorun yafland›¤›nda teknik destek veriyor mu sunuz? Yada ürünü yenisi ile de¤ifltiriyor musunuz? Üretimini ve sat›fl›n› yapt›¤›m›z tüm ürünlere sat›fl sonras› deste¤i vermekteyiz, gerekti¤inde servis hizmeti yada birebir yeni ürün de¤iflimi yap›yoruz. ne kolayca monte edilebilir. Düflük gerilimle çal›flt›klar›ndan di¤er ürünlere göre daha güvenlik aç›s›ndan daha ön öndedir. Darbe ve çarpmalar karfl› daha dayan›kl›d›rlar. fiebekeye her hangi bir reaktif yük yüklemezler (Do¤ru sürücü kullan›ld›¤›nda).Elektromanyetik çat›flma etkisi yoktur.

LED ayd›nlatma konusunda bilinçlendirme çal›flmalar›n›z var m› ? Varsa bu çal›flmalar› n›zdan bahseder misiniz? Bu konuda üniver sitelerle ifl birli¤i yap›yor musunuz? Ö¤rene bilir miyiz?

Bu konuda Y›ld›z Teknik Üniversitesi ile iflbirli¤i yapmaktay›z. Led panel armatürleriLED lamba kullanman›n avantajlar› nelerdir? LED’lerin ortalama çal›flma ömürleri ile ilgi - mizin ›fl›k ak›fl› ve ayg›t geriverim Yap› Fizi¤i kürsüsü Ayd›nlatma Laboratuarlar›nda Ledler di¤er klasik lambalarla karfl›laflt›r›l- li neler söylemek ister siniz? d›¤›nda %40 ila %80 Aral›¤›nda enerji ta- LED’lerin ömürleri teorik olarak 100.000 sa- test edilerek raporlanm›flt›r. Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 89

RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

Vera Elektromekanik hakk›nda bil gi verir misiniz? ‹malatlar›n T‹P TEST Laboratuvarlar›’n›n yeterli olmamas› sebebi ile yurtd›fl› laboratuvarlara ba¤›ml›l›k. Meslek dayan›flmas› baz›nda yeterli dernek ve sivil toplum kurulufllar›n›n olmamas› veya var olanlar›n etkilerini hissettirememesi, sektöre yön verememesi.

A

J

/

I

N

T

E

Elektromekanik sektörü bilen firmalar›ndan VERA

Devlet desteklerinin limitlerinin daha da geniflletilmesi sa¤lanmal›d›r. ARGE, laboratuvar deste¤i, fuar deste¤i, üretim kapasitelerimizin art›r›lmas›na dönük desteklerinin, miktar ve çeflitlili¤i art›r›lmal›d›r. Firmalar›n haks›z rekabete sürüklenerek, müflterilerine uluslararas› standartlar›n kabullenemeyece¤i ürünleri sunmalar›n›n önüne geçilmelidir. Bu konuda TSE’nin sadece belge veren de¤il periyodik ve s›ra d›fl› olarak firmalar› denetleyen pozisyonda olmas› gerekmektedir. Firmalar›n Tip Test’lerde geçtikleri ürünler ile üretimleri her bir noktas›nda paralellik gösterdi¤i do¤rulanmal›d›r.

-

R

V

I

E

W

personeller aç›s›ndan , donan›ml›, güçlü bir mühendislik altyap›s› olan bir firmay›z. Endüstriyel tesislerin pano ihtiyaçlar› için özellikle enerji üretim tesisleri, trafo merkezleri ve muhtelif sanayi tesislerinin tüm pano ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek bir üretim çeflitlili¤ine sahibiz. AR-GE sürekli¤ini devaml› canl› tutan, ama gerçekten AR-GE nin GEL‹fiT‹R‹C‹ rolünü göz ard› etmeyen bir ekibiz.

fiuan devam eden projelerimizde;

!Alstom(AREVA) alt tedarikçisi olarak Marmaray Projesini besleyen TE‹Afi Kad›dan sanayicini ifline yarayan donan›ma saköy 154 kV GIS merkezinin kumanda ve röhip olarak mezun olmas› sa¤lanmal›d›r. Gele panolar› imalatlar›n› yapmaktay›z. rekirse e¤itimciler de bu konuda devlet-sa!Eltes Enerji-Hocgören HES türbin konnayi iflbirli¤i ile e¤itilmelidir. trol pano imalatlar› Yurtd›fl›ndan temin edilen VERA ELEK!SUR Enerji-Türkmenistan saç köflk hücre TROMEKAN‹K A.fi. h›zla büyüyen ve süimalatlar›. rekli bir geliflme içerisinde bulunan Ülke !Irak 132 kV. fialt merkezi pano imalatlar› Sanayimizin ve Enerji Sektörünün, elektrik, !Alstom-Yaln›z Ard›ç HES kumanda ve elektromekanik ve otomasyon ihtiyaçlar›na röle panolar›.(Alstom) çözüm mühendisli¤i sunan bir firmad›r. Bu !‹spir Geçici 154 kV TM kumanda ve röARGE ve üretim süreci için kalifiye perso- kapsamda firmam›z T‹P TEST’li pano üretinel ihtiyac›n›n üreticiler taraf›ndan de¤il; mi, fialt tesisleri kurulmas›na mühendislik le panolar› okullar taraf›ndan (endüstri meslek liseleri, destek hizmetleri, PLC-SCADA-RTU yaz›- fiirketiniz hangi ürün ve çözümleri sunmak yüksekokullar ve üniversiteler) yetifltirilme- l›mlar› ve Endüstriyel otomasyon ana bafl- tad›r? Ürünlerinizin genel ve teknik özellikle si sa¤lanmal›d›r. Gerekli okul sanayi iflbirli- l›klar›nda ön plana ç›kmaktad›r. Teknik tec- riyle ilgili aç›klama yapar m›s›n›z? ¤i ile somut ad›mlar at›l›p ö¤rencinin okul- rübe ve bilgi birikimleri; çal›flt›rd›¤› kilit Pano Üretimi

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 92

RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

IEC 61.439-1 standard›na uygun T‹P TEST li panolar üretmekteyiz. Tüm panolar›m›z Uluslararas› akredite olmufl ba¤›ms›z laboratuvarlarda ilgili standard›n öngördü¤ü tüm T‹P TEST lerden baflar› ile geçmifltir. 380kV-154kV-33kV fialt Sistemleri için ; A.G. Da¤›t›m Panolar›, Kumanda Panolar› (KP), Ayd›nlatma da¤. ve kontrol panolar›, Sekonder koruma ve Röle Panolar› (RP), Kompanzasyon Panolar› (sabit ve çekmeceli), AC/DC Yard›mc› Gerilim Panolar› MCC Panolar› (sabit ve çekmeceli), Saha Da¤›t›m Kutusu (SDK) PLC, RTU, DCS, DDS Panolar›,Sayaç Panolar›, Kumanda ve Kontrol Panolar›, Bilgi Toplama Panosu (BTP), Otomatik Transfer Panolar›, Senkron Panosu, Frekans Konvertörlü Yol Verme Panolar›, Bara Koruma Panosu, Box ve ! Enerji ‹zleme Raporlama OtomasyoSDK’lar, Olay Kaydedici Panolar›, HES’ler nu/SCADA uygulamalar› için Kumanda ve Kontrol Panolar›, GIS ve !Yük alma/ yük atma sistemleri LCC panolar› !Su ve Do¤algaz ‹stasyonlar› OtomasyoEnerji ‹zleme Yaz›l›mlar› ve Proses Oto - nu/SCADA uygulamalar› !

Firmam›z Otomasyon/SCADA alan›nda anahtar teslimi çözümler sunmaktad›r.

DCS Uygulamalar›

Özel ‹malatlar

E

R

V

I

E

W

n›n panoya montajlanmas›, pano testlerinin eksiksiz olarak yap›lmas› firmam›z›n bünyesinde gerçeklefltirilmektedir. !Saç Köflk, Trafo kabin ve komponentleri, Mobil trafo merkezleri

Trafo Merkezleri ve fialt Sahalar› için S›cak Dald›rma Galvanizli Kablo Kanal Raflar› ve Kanal Kapaklar› Üretimi !

Elektrik proje detay ve tekhatlar›n›n haz›rPano üretiminde hangi teknolojileri kullan› lanmas›, saç kesim-büküm ve talafll› imalat! Proses Otomasyonu/SCADA uygulalar›n haz›rlanmas›, elektrik flalt teçhizatlar›malar› Do¤ru imalatlar ve saha çal›flmalar› ancak do¤ru proje ile yap›labilir, düflüncesine sahip oldu¤umuz için, alt yap›m›z›n bel kemi¤i olan Proje Haz›rlama ‹fllerini son derece önemsiyoruz. !

PLC/RTU uygulamalar›

Proje birimindeki kabiliyetlerimiz bizi daha esnek, daha h›zl› ifl üretebilmenin ve üretim çeflitlili¤indeki zengin seçeneklerimizin olmas›n›n temelini oluflturmaktad›r. Endüstriyel tesislerin pano ihtiyaçlar›n› özellikle enerji üretim tesisleri, trafo merkezleri ve endüstriyel fabrikalar›n tüm pano ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek bir üretim çeflitlili¤inin temelinde de proje birimimizin pay› büyüktür. Herhangi bir iflin, pano imalatlar› ile ilgili olarak, 2D-Autocad ve 3D-Kat› modelleme olarak imalat çizim ve proje detaylar›n›n haz›rlanmas› yap›lmaktad›r. Mekanik Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 93

RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

E

imalat çal›flmalar› ve elektik imalatlar› önce- Pano kablaj imalatlar›n›n, testlerinin eksiksinde tüm projeler elektronik ortam da ha- siz olarak sa¤l›kl› bir flekilde yap›labilmesi z›rlanarak imalata haz›r hale getirilmektedir. ve ürünler devreye al›nd›ktan sonra iflletme Saç kesim-büküm ve talafll› imalatlar›n ha- an›nda gelecekte olabilecek ar›za takibinde z›rlanmas›nda CNC kontrollü makinalar ile sonuç al›nabilmesi için, etiketlemelerin kal›ifl yapt›¤›m›z için, makinalar›n çal›flaca¤› c› ve do¤ru yap›lmas› son derece önemlidir. parçalar›n hepsi proje birimimizde elektro- Sahip oldu¤unuz akredite test belgeleri ve ka nik ortamda haz›rlanmaktad›r. Saçlarda uza- lite belgeleri nelerdir? ma katsay›s› gibi etkenler ve talafll› imalat- Üretimlerimiz IEC normlar›nda TS EN larda da toleranslar hesap edilerek ifl üretim 61439-1 ve EN 61439-2 standartlar›na uyaflamas›na geçirilmektedir. Mekanik süreç gun, Uluslararas› Akreditasyona sahip laboile bafllay›p elektrik flalt teçhizatlar›n›n paratuvarlarda TSE nin gözetiminde yap›lan noya montajlanmas›ndan, elektrik proje tek T‹P TEST lerden geçmifltir Üretimlerimizin hat flemalar›n›n ve detay diyagram sayfalar›ve mühendislik çal›flmalar›m›z›n tüm aflan›n haz›rlanmas›na kadar tüm ifller proje bimalar›nda ISO Yönetim Sistemi do¤rulturimimizde tasarlanmaktad›r. sunda çal›flmalar yapmaktay›z. Ve bu durum Pano üretimlerinde kulland›¤›m›z elektrik belgelendirilmifltir. projeleri de profesyonel programlar kullan›ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi larak haz›rlanmaktad›r. Etiketlemelerde de uluslararas› kalitede kal›c› etiketlemeler ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kullan›lmakta, flalt teçhizat›n›n etiketlemele- ISO 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim rinde termal transfer yöntemi ve/veya kaz›- Sistemi y›c› plotter yöntemi ile ürünlerimiz etiketlenmektedir. Ürünlerimiz yeni standartta tan›mlanan iflaretlemenin silinmezli¤i deneyi T‹P TEST inden de baflar› ile geçmifltir.

Belgelerine de sahip olan firmam›z›n, belge uygulama içeri¤inde Otomasyon, SCADA ve Pano sistemleri ile ilgili imalat, sat›fl ve mühendislik hizmetlerini komple kapsa-

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 94

R

V

I

E

W

maktad›r. ISO dan›flmalar›m›z›n bize e¤itimler esnas›nda ö¤retti¤i; düflündü¤ünü yaz›ya döken, yaz›ya döktü¤ünü uygulayan, uygulad›¤›n› sürekli denetlemeye açan bir firma oldu¤umuzu düflünüyoruz. Bütüncül kalitenin sa¤lanmas›, bir kiflinin baflaraca¤› bir unsur olmay›p, bir ekip iflidir. Bu nedenle firmam›zda tüm çal›flanlar›m›z, ayn› zamanda kaliteden sorumlu birer personel bilincinde çal›flmalar›na yön vermektedir.

‹hracat gerçeklefltiriyor musunuz? Yan›t›n›z evetse ihraç pazarlar›n›z› hangi ülkeler olufl Evet, ziyadesiyle Ortado¤u ve Türki Cumhuriyetlere ihracat gerçeklefltirmekteyiz. Irak, Türkmenistan, Azerbaycan vb.

Pano sektörünün sorunlar› ve çözüm önerile rinizle ilgili sektörden birisi olarak neler söy makinalar› ithal ederken, KDV kald›r›lmal› veya üreticiye devlet taraf›ndan gerekli KDV teflvikli olarak alabilmesi sa¤lanmal›d›r. Gümrükleme ifllemlerinde kolayl›klar sa¤lanmal›d›r. Bu süreçte yerli makina üreticileri de ma¤dur edilmemelidir.

RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

Elektrik sektöründe, baflta Ankara olmak üze re tüm Türkiye’de hizmet vermek üzere kuru lan Emitafl Metal Elektrik Malz. San. Tic. Ltd.fiti. kuruldu¤u günden beri gösterdi¤i is tikrarl› performans›yla sektörünün önde gelen firmalar›ndan biri olmay› baflarm›flt›r. Firman›z› tan›yabilirmiyiz? irmam›z 2006 y›l›nda, sektörün önde gelen fabrikalar›nda 16 y›l bölge ve sat›fl müdürlü¤ü yapm›fl fieref Demircio¤lu taraf›ndan, kablo tafl›ma sistemleri ve elektrik malzemeleri sat›fl› yapmak üzere kurulmufltur.

F

Firman›z›n ürün yelpazesinde neler var? Firmam›z, enerji da¤›l›m›nda en büyük malzeme kalemlerinin bafl›nda gelen kablonun güvenli, sa¤lam, dayan›kl› ve standartlara uygun metal kablo kanal› ile tafl›nmas›nda gerekli olan tüm aksesuarlar›n temin ve sat›fl›n› yapmaktad›r. Ayn› zamanda bankalar, PTT flubeleri, idari ofisler ve AVM’lerde kullan›m› h›zla artmakta olan priz bloklar›, döfleme kanal› ve yer buatlar› ile bunlar›n iç t e c h i z a t l a r ›n›n yan›s›ra genel elektrik malzemelerinin stoklu sat›fl›n› yapmaktad›r.

‹ç ve d›fl ticarette yaflad›¤›n›z sorunlar ne Türkiye’de ticaret yapmak zor. Bu aralar sektörümüzün yaflad›¤› en büyük sorun ; dövizde yaflanan afl›r› dalgalanmalar bilindi¤i gibi saç-metal piyasas› dövize endeksli bir piyasad›r. Siz malzemeyi projeden ç›kart›p teklife dönüfltürene kadar birde bakm›fls›n›z ki dolar 2.00 TL’lerden aniden 2,10’larea ç›km›fl veya bunun tam tersi olmufl. Bu durum bizi oldu¤u kadar bizim gibi ifl yapan firmalar›n da ço¤unu etkilemektedir. Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 96

RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

Sat›fl›n› yapt›¤›n›z ürünlerde uygulama yap› yor musunuz? Bilindi¤i gibi kablo kanal›, flantiye’nin elektrik müteahhitinin ifle bafllarken ihtiyaç duydu¤u ilk malzeme kalemlerinden biridir. Dolay›s›yla zaman zaman bizden uygulama ile ilgili acil yard›m istenmektedir. Firmam›z bizimle tan›flan gerek elektrik tafleronlar›, gerekse elektrik mühendislerini ihtiyaca göre yönlendirmektedir.

Ürünlerle ilgili müflterilerinize teknik destek veriyor musunuz? Kablo kanal› ve aksesuarlar› herkesin, her elektrik malzeme sat›c›s›n›n bildi¤i bir malzeme kalemi olmas›na ra¤men; özellikle malzeme seçimi, montaj aparatlar› ve uygulama konular›nda bilgi noksanl›¤› öne ç›kmaktad›r. Bizlerde burada bu noksanl›¤› gidermeye çal›fl›yoruz.

Firmam›z›n kalite politikas›yla ilgili ne söy lemek istersiniz; Kablo tafl›ma sistemi yap›lar›n›z›n enerjisini tafl›yan elektrik kablolar› için hayati önemdedir. Kablo tafl›ma sisteminin kalitesi tesisat›n›z›n dolay›s›yla yap›n›z›n ömrünü , güvenilirli¤ini ve güvenli¤ini do¤rudan etkiler. Ola¤an ve ola¤an d›fl› koflullarda tam olarak güvenebilece¤iniz kablo tafl›ma sistemi, tasar›mdan, hammadde seçimine, üretim metodlar›ndan, kaplama kalitesine ve sevk koflullar›na kadar üretiminin her aflamas›nda azami titizlik ve özen gerektirir. Bizde firma olarak bu konulara çok önem veriyoruz.

Firman›z için belirledi¤imiz ana hedefler ne Emitafl Metal,temin ve sat›fl›n› yapt›¤› tüm ürünlerde; profesyonel yönetim anlay›fl›, deneyimli ekibiyle daima kaliteyi ve müflteri memnuniyetini birinci hedef seçmifltir.Firmam›z, kablo tafl›ma sektörünün öncüsü olarak konumumuzun ciddiyetini ve ticari iyi niyetimizi devam ettirmek amac›n› gerçeklefltirmek için büyük çaba harcamaktad›r.

Kendi ürün grubunuzla ilgili ne tür sorunlar yafl›yorsunuz ve bu sorunlar›n çözümüne yö -

nelik ne giriflimleriniz oldu? 20 y›l› aflan tecrübemizle üretimini yapt›rd›¤›m›z her tafl›y›c›n›n yap›lar için ne kadar önemli oldu¤unun bilincindeyiz. Fakat piyasada, merdiven alt› tabiri ile TSE ve ISO ’su olmayan üreticilerin varl›¤›, kalite ve fiyat dengesizli¤i yaratmaktad›r. metal kablo kanallar›nda kullan›lan sac›n TSE 822/DIN59232/DIN 17162 normuna uygun galvenizli saç kullan›larak üretilmesi gerekmektedir. Fakat baz› üretici firmalar bu standarta uymaks›z›n kalitesiz ithal saç kullanmaktad›rlar. Oysaki ülkemizde bulunan çok kaliteli saç üreticiler;(Borçelik,Ere¤li Demir Çelik, Tezcan, Assan ve Tosçelik Saç Fabrikalar›) vard›r. Bu sebeple sizlerden ricam›z; ‹malat esnas›nda kenar bölümlerinde k›r›lma meydana gelen kalitesiz ithal saçlar›n yerine kendi ülkemizde üretimi yap›lan yukar›da belirtti¤imiz firmalar›n ürünlerini tercih eden firmalarla çal›flman›zd›r. Bir di¤er önemli konu ise eline 2 apkant 1 pres geçirenin kablo kanal› üretiyorum diye piyasaya ç›k›p sat›fl yap›yor olmas›d›r. Bu ifl art›k otomasyona ba¤l› makineler ile üretilmektedir. Benim flahsi fikrim; ya adam gibi yat›r›m yap›p iflin gere¤i olan makine parkurunu sa¤lad›ktan sonra imalata gireceksin;ya da bu yat›r›m› yapm›fl EAE, GE R S A N, S T S , ARL‹GHT ve TEM gibi sektörün lider firmalar›ndan bu malzemeyi temin edeceksin.Kablo tafl›ma sistemleri bilindi¤i üzere

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 97

eski ve klasik bir sistemdir.Art›k ça¤›m›zda kablo kanal› yerine bus-bar enerji dag›t›m sistemleri kullan›lmaya bafllam›flt›r. Zaten iflin do¤rusuda budur. Fakat bizler kablo kanal› talebi oldu¤u sürece bu malzeme kalemini temin etmeye ve satmaya devam edece¤iz.

Bu sektörde ülkemizin dünya pazar›ndaki ye ri nedir? Kablo tafl›ma sistemleri genelde Türkiye’de yap›lmakta olan inflaatlarda kullan›l›yor. Kablo kanal› hacimli ve nakliyesi problemli bir malzeme kalemi oldu¤undan yurt d›fl› projelerinde Müteahhitin ifl yapt›¤› ülkeden temin etmesine gereksinim duymas›na sebep oluyor. Fakat Irak, Libya, M›s›r, Azerbeycan,Türkmenistan,Gürcistan gibi ülkelerde ifl yapan Türk ‹nflaat Firmalar› kablo kanal ve aksesuarlar›n› di¤er malzemelerle beraber Türkiye’den götürmektedirler. Bu sebeple kablo tafl›ma sistemleri komflular›m›z olan yak›n ülkelerde Türkiye’yi söz sahibi yapm›flt›r.

Son olarak okuyucular›m›za neler söylemek Kablo tafl›ma sistemleri; endüstri ve sanayi tesisleri, tekstil, konfeksiyon, fabrikalar› yüksek katl› binalar, ifl ve al›flverifl merkezleri, hipermarketler baflta olmak üzere; güvenli kaliteli süratli ve kolay uygulanabilme özellikleri ile; kabloyu tafl›may› gerektiren her alanda de¤erli müflterilerimizin yan›nda olaca¤›z.

RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Türkiye’nin önde gelen kablo üreticilerinden Hes racatta Kayseri 1’incili¤i, ‹stanbul Sanayi Odas› ürkiye’nin önde gelen kablo üreticilerinden Hes Kablo, Kayseri Sanayi Odas› (KAYSO) taraf›ndan her y›l düzenlenen ve geleneksel hale gelen Sanayi Gecesi’nde ihracata ve Türkiye ekonomisine yapm›fl oldu¤u katk›lardan dolay› 3 ödüle birden lay›k görüldü. Hes Kablo, ihracatta Kayseri 1’incili¤i, ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) taraf›ndan belirlenen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu' s›ralamas›nda Türkiye 65’incili¤i ve Kayseri 1’incili¤iyle, Kayseri 2012 Kurumlar Vergisi s›ralamas›nda 8’incili¤i ile ödül ald›. ‹hracatta Kayseri 1’incili¤i ödülünü Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Boydak, ‹SO’nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu listesinde 65’inci s›rada, Kayse-

-

T

ri’de ise 1’inci s›rada yer alan Hes Kablo ad›na ödülü Hes Kablo Holding Yönetim Kurulu Vekili Hasan Hüseyin Gürdo¤an, Baflbakan Yard›mc›s› Ali Babacan’›n elinden ald›.Hes Kablo’nun Kayseri 2012 Kurumlar Vergisi s›ralamas›nda 8’inci s›rada yer almas›na iliflkin ödülü ise Hes Kablo Genel Müdür Ticari Yard›mc›s› fiükrü Kakillio¤lu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z’›n elinden ald›. Vak›fbank, HES Kablo ve Turkuaz Seramik'in sponsorlu¤unda Kayseri Ommer Otel'de düzenlenen geceye Baflbakan Yar-

Kayseri 1’incili¤inin yan› lar Vergisi s›ralamas›nda

d›mc›s› Ali Babacan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z, AK Parti Grup Baflkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitafl, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan› Mehmet Özhaseki, TOBB Baflkan› R›fat Hisarc›kl›o¤lu ve çok say›da davetli kat›ld›.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 100 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

u y›l ‹zmir’de 3. kez düzenlenen Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi ve Sergisi Tepekule Kongre Merkezi’nde TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiube’nin katk›lar›yla gerçeklefltirild P r y s m ian Group Türkiye, 2012 y›l›nda hayata geçirdi¤i ve Prysmian Performans Testi’yle destekledi¤i “Dikkat! Her Kablo Ayn› De¤ildir...” girifliminin detaylar›n› aktard›¤› organizasyonda sektör yetkililerini bilgilendirirken, uzmanl›¤› ile öncü bir rol üstlendi. Enerji sektöründen önemli flirketlerin kat›l›m gösterdi¤i ve birçok kongrenin düzenlendi¤i serginin bilgilendirici altyap›s› ziyaretçilerin dikkatini çekti. Prysmian Group’un dünya çap›nda, alan›nda uzman Teknik Dan›flman› Terry Journeaux, 22 Kas›m günü düzenlenen CPR oturumunda yang›n güvenli¤i konusunda, “Yeni Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i ve ‹liflkili Güncel Standartlar Do¤rultusunda Kablolar ve Yang›n Güvenli¤i” konusunda sektördeki son geliflmeleri aktard›. 2012 y›l› sonuna kadar, CENELEC TC20 WG10 “Kablolar için Yanma Performans›” ve IEC

B

E

R

/

N

Enerji ve telekomünikasyon kablolar› sektörünün dünya çap›nda lideri Prysmian Gro up’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, 2124 Kas›m tarihleri aras›nda ‹zmir’de gerçeklefltirilen 3. Elektrik Tesisat Ulusal Kon gresi ve Sergisi’nde “Dikkat! Her Kablo Ayn› De¤ildir...” giriflimini ziyaretçilerle pay laflt›. Prysmian Group’un, alan›nda uzman Teknik Da n›flman› Terry Journeaux da, düzenlenen CPR oturumunda en son geliflmeleri kat›l›mc› lara aktard›.

E

W

S

TC20 WG18 “Elektrik kablolar›n›n yanma karakteristikleri” gruplar›n›n baflkanl›¤›n› da yürüten Journeaux, “Kablolar yang›nlarda büyük rol oynuyorlar. Kablolar› daha güvenli hale getirmek ad›na Avrupa’daki Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i’nde de¤ifliklikler yap›ld›.” dedi. Yeni Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i ile ilgili olarak çal›flmalar›na yo¤un olarak devam eden Prysmian Group Türkiye, 2012 y›l› sonunda hayata geçirdi¤i, Türk kablo endüstrisinin en büyük giriflimi olan ve Prysmian Performans Testi ile desteklenen “Dikkat! Her Kablo Ayn› De¤ildir...” giriflimi ile do¤ru kablo kullan›m›n›n önemi hakk›ndaki fark›ndal›¤› artt›rmay›, sektörü bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçl›yor. Prysmian Group Türkiye, 4 gün süren organizasyonda elektrikçiler, elektrik mühendisleri, müteahhitler ve proje firmalar› gibi genifl bir yelpazedeki sektör liderleriyle Türk kablo sektörünün en genifl kapsaml›, sektörü bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlayan giriflimi “Dikkat! Her Kablo Ayn› De¤ildir...” hakk›nda bilgi paylaflma imkân› yakalad›. Prysmian Group Türkiye Ar-Ge Depart-

man› taraf›ndan gelifltirilen “Gerilim Alt›nda Yanma” ve “Duman Yo¤unlu¤u” testleri de Prysmian Group Türkiye’nin stand›nda ziyaretçilerle paylafl›ld›. Firman›n Ar-Ge Direktörü Erkan Aydo¤du da, yang›nlarda kablolar›n nas›l etkilendi¤ine dair bilgilendirmeler yaparken, pazardaki baz› kablolar›n kaliteli ve güvenli olmad›¤›n›n alt›n› çizdi, do¤ru kablo kullan›m›n›n önemine dikkat çekti. Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 102 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

NIQ ‹stanbul; ‹stanbul Central Business District ortas›nda bulunan bir ifl, ticaret ve kongre merkezi projesi. Turkmall taraf›ndan hayata geçirilen UNIQ ‹stanbul projesini di¤er büro ve kongre parklar›ndan ay›ran en önemli özellik eflsiz Belgrad Orman› çevre ve tarihi Osmanl› pavillions ile farkl› çevre düzenlemesi olmas›. Proje büyük ölçüde ‹stanbul'un kay›p kültürel tesis ihtiyaçlar›na katk›da bulunmay› hedefliyor. UNIQ ‹stanbul büyük bir kongre ve konser salonu, sanat galerileri, müzik aleti ma¤aza, müze ma¤azalar›, sergi salonu ve bir kütüphane sunuyor. Öte yandan, Kültür ve Sanat a¤›rl›kl› AVM projesi olan UNIQ ‹stanbul’ da; ifl park ofisleri, finedining restoran ve kafeler bulunuyor. UNIQ ‹stanbul'da özel toplant› ve ziyafet salonlar› da yer al›yor. Proje; Osmanl› Konaklar› gibi kültürel de¤erlerden esinlenerek ve yenileyerek yükseliyor. Aç›l›fl tarihi Mart 2014 olarak belirlendi. Ayaza¤a'da yer alan proje; Ayaza¤a Kültür ve Kongre Merkezi’nin yar›m kalan inflaat›n›n yerinde yap›l›yor. Uniq ‹stanbul’da, 3 bin kiflilik etkinlik salonunun yan› s›ra bin

U

E

R

/

N

200 kiflilik de senfoni salonu planlan›yor. Kültür ve Sanat a¤›rl›kl› AVM projesi olan UNIQ ‹stanbul projesinin Tüm zay›f ak›m kablolama sisteminde KLAS KABLO markas› tercih edilmifltir.. Proje kapsam›nda kullan›lan KLAS KABLO markal› Halojensiz alev iletmeyen (HFFR) Koaksiyel, data, yang›n alarm, sinyal & kumanda, kontrol kablolar› ile telefon kablolar›; merkezi flirket binalar›, hastaneler, al›flverifl merkezleri, oteller, sinemalar, yeralt› metro, elektrik santralleri, yang›nla ilgili merkezler gibi insanlar›n topland›¤› yerlerde yang›n esnas›nda insan hayat›n›n, de¤erli malzemelerin ve önemli belgelerin korunmas› için gelifltirilmifltir. Yang›n esnas›nda bu binalardaki yang›n alarm sistemleri, havaland›rma sistemleri, asansörler, ikaz ve yönlendirme ›fl›klar›, kap›lar en az›ndan bir süre çal›fl›r olmal›d›r. Bundan dolay› bu sistemlerin besleme ve kontrol kablolar› halojensiz (HFFR), emniyet kablolar› olmal›d›r.

E

W

S

mentleri içermezler. "HFFR malzemeler yand›¤›nda zehirli gaz ortaya ç›kmaz, sadece su ve karbondioksit oluflur. "Alev iletmezler. Polietilen (PE) ve polipropilen (PP) halojensiz ancak kolay yanabilen malzemelerdir. "Kendi kendine sönebilir. Alüminyum veya magnezyum hidroksit ihtiva eden özel bileflikler kullan›larak bu özellik sa¤lan›r. "Yang›n esnas›nda duman yo¤unlu¤u çok azd›r. Bu nedenle bilhassa insan hayat›n›n tehlikede olabilece¤i yerlerde kullan›l›r. "Elektrik iletimini önemli bir süre devam ettirir (800 ± 50 °C de 180 dakika).

"‹lave olarak cam elyaf, mika ve benzeri bant ve malzemeler kullan›larak kablonun fonksiyonu FE 180/E90/PH 180 seviyesine kadar yükseltilebilir. KLAS KABLO markal› Yang›na Dayan›kl› HalogenFree kablolar 1984 y›l›ndan beri Türkiye ve Dünya pazar›nda, bir çok önemli KLAS KABLO markal› Halojensiz projede güvenle kullan›lmaktad›r. Klas kab(HFFR) emniyet kablolar›n›n özellikleri lo markal› yang›na dayan›kl› kablo grubun"Flor, klor, brom ve iyot gibi halojen ele- daki ürünler Alman VDE, Rus Yang›n ve TSE taraf›ndan ürün sertifikalar›na sahiptir. 1984 y›l›ndan bu yana 29 y›l› aflk›n süredir kablo sektöründe kalitenin simgesi haline gelen Klas Kablo®, yeniliklere imza atan, dünya standartlar›na uygun kaliteyi, müflterilerine bat› normlar› içinde vermeyi misyon edinmifltir. Türk kablo sektörünün dünyadaki gurur kayna¤› haline gelen Klas Kablo®, yeni yap›lanmas› ve gelifltirdi¤i vizyonu ile liderli¤inin gereklerini yerine getirmeye devam ediyor. Yeni yap›lanmas› ve sermaye gücüyle, marka imaj›na uygun olarak kalitesinden ödün vermeyen, Ar-Ge bölümü ve teknolojik geliflmeleri takip eden dinamik yap›s›yla, tan›nm›fl marka imaj›n› koruyup, gelifltirerek sektördeki hedefe odakl› çal›flmalar›n› sürdürüyor.a

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 104 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

-

-

LB‹ Elektrik 5-8 Kas›m tarihleri aras›nda Moskova’da gerceklefltirilen 19. Interlight Ayd›nlatma ve Otomasyon Fuar›’nda yer ald›. ELB‹ Elektrik CEO’su Alp Alptugay, Pazarlama ve Sat›fl Operasyon Direktörü Erkan Güney fuarda yapt›klar› aç›klamalarla ELB‹’nin, hem Türkiye hem de d›fl pazarlardaki deneyimini ABB’nin gücü ve deste¤i ile birlefltirdi¤ini vurgulad›lar. ELB‹’nin uzun y›llard›r yat›r›m yapt›¤› uluslararas› pazarlardaki gücü ve deneyimini ABB sat›n almas›ndan sonra yeni bir seviyeye tafl›d›klar›n› söyleyen ELB‹ Elektrik CEO'su Alp Alptugay, “ABB'nin güçlü marka bilinirli¤i ve küresel eriflim kapasitesi ELB‹’nin büyümesini h›zland›racak ve yeni ifl ortaklar›na eriflebilmesini sa¤layacak” diye konufltu.

E

Rusya’n›n ELB‹ için önemli bir pazar oldu¤unu söyleyen ELB‹ Elektrik Pazarlama ve Sat›fl Operasyon Direktörü Erkan Güney ise “Rusya ofisimiz ile pazar›n ihtiyaçlar›n› ya-

meti vermeye odakland›k ve bu alanda yat›r›mlar›m›z devam edecek” dedi. Fuarda genifl ürün yelpazesi ile dikkat çeken ELB‹ Elektrik modüler serisinin son üyesi Moda Viona ile de kat›l›mc›lar›n yo¤un ilgisi ile karfl›land›. ELB‹’nin üst segmentteki iddias›n› ortaya koyan Moda Viona, metal çerçeveli tasar›m› ile ön plana ç›k›yor ve 5 farkl› çerçeve renginin yan›nda 6 farkl› renkte bordür seçene¤i sunuyor. 30 farkl› kombinasyon yap›labilen Moda Viona Serisi, yerlefltirilebilecek maksimum modül say›lar›na göre adland›r›lan 2M, 3M, 4M, ve 7M çerçevelerle birlikte k›ndan takip edip elektrik sektöründeki de- sat›fla sunuluyor. Seri, renk alternatiflerinin neyimimizi pazar›n ihtiyaçlar›na göre yeni- yan› s›ra boyut seçenekleri ile de kullan›m den flekillendiriyoruz. Rusya’da en iyi hiz- kolayl›¤› sa¤l›yor.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 106 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

NILSON INTERLIGHT Fuar›'ndayd› yd›nlatma ve yap› alan›nda Rusya'n›n en büyük fuar› olarak kabul edilen ve bu y›l 19.'su düzenlenen Interlight Moskova Fuar›'na NILSON büyük be¤eni alan etkileyici stand›yla yerini ald›. 5-8 Kas›m 2013 tarihleri aras›nda düzenlenen fuarda NILSON anahtar-priz, grup priz, sigorta kutular› ve aksesuar ürünleri olmak üzere tüm ürün gam›n› ziyaretçilerinin be¤enisine sundu. Rusya pazar›nda önemli bir yere sahip olan NILSON, gerçeklefltirdi¤i bir çok görüflmelerle var olan portföyünü gelifltirme f›rsat› yakalad›. ‹hracat›nda ciddi bir yere sahip Rusya pazar›nda, estetik, özgün ve modern dizayn› ile sektöründe önde gelen markalar aras›nda yer almay› baflaran NIL-

A

SON, Rus tüketicilerin talep etti¤i, itibar sahibi bir marka olmufltur. Çok büyük bir co¤rafi alana sahip Rusya'da tüketiciye ulaflma ve ihtiyaçlar›n› karfl›lama konusunda gerek sat›fl kampanyalar›yla gerekse rekabet edilebilir fiyat politikas›yla NILSON sat›fllar›n› her geçen gün artt›rmaya devam etmektedir. 39 ülkeye ihracat yapmakta olan NILSON, 2014 y›l›na 4 büyük proje ile girmeye haz›rlanmaktad›r: Dokunmatik Anahtar, Yenilenmifl Sigorta Kutusu, Kolay Ba¤lant› Mekanizma ve Yeni Ekonomik Anahtar Serisi. Pazarlama faaliyetlerinin yan›nda ürün çeflitlili¤ini artt›rmaya da devam eden NILSON, 2014 y›l› için Rusya ve Ukrayna baflta olmak üzere Orta Asya'da marka talebinin artmas› için çal›flmalar›na devam edecektir. Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 108 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

20 y›l önce ayd›nlatma sektöründeki faaliyetlerine bafllayan ve ayd›nlatma ürünleri üretimi konusunda sektörünün önde gelen firmalar›ndan birisi olmay› baflaran Raina Ayd›nlatma artan müflteri taleplerini zaman›nda ve eksiksiz kar fl›lamak üzere Had›mköy’de bulunan modern üretim tesislerine tafl›nd›.

aina Ayd›nlatma’n›n yeni üretim tesislerini ziyaretimiz s›ras›nda Raina Ayd›nlatma Üretim Müdürü Hasan Postac› yeni tesisle ilgili okuyucular›m›za bilgi verdi. ‘Raina’n›n caml› armatür üretimi ile sektördeki faaliyetlerine bafllad›. Raina ayn› zamanda V‹TO marka ürünlerin Türkiye Ana Distribütörü. Raina hem üretim yap›yor hemde Türkiye içindeki sat›fllar› gerçeklefltiriyor. V‹TO ise ithalat, ihracat ve d›fl ticaret ile ilgileniyor. 2009 y›l›nda

R

üretimimize LED’li ayd›nlatma armatürlerini de dahil ettik ve V‹TO LED markas› ile üretimimize devam ediyoruz. Bu güne kadar çok s›n›rl› mekanlarda, s›n›rl› imkanlarla üretim yap›yorduk. Müflterilerin taleplerine zaman›nda ve eksiksiz cevap verebilmek için Had›mköy’de sat›n ald›¤›m›z, eski üretim merkezimizin 5 kat› büyüklü¤ünde olan ve dizayn›n› kendimizin yapt›¤› yeni üretim tesisimize tafl›nd›k. Bu tesisimiz ile birlikte hem üretim kapasitemiz artm›fl olacak hemde üretim, sat›fl ve d›fl ticaret ayn› çat› alt›nda olaca¤› için de flirket içinde organizasyon gücümüz artm›fl olacak. Az öncede dedi¤im gibi yeni tafl›nd›¤›m›z bu mekan bizim kendi mülkümüz bu nedenle buraya geçici bir mekan gözüyle bakm›yoruz. Fabrikam›z 5 dönüm üzerine kurulu 7000 metrekare kapal› alana sahip bir fabrika. Bu fabrikan›n 1000 metrekaresini idari k›s›m geriye kalan 6000 metrekaresini de üretim ve depolar oluflturuyor. Yeni üretim tesisimizle birlikte seri üretim yapmaya bafllay›p Raina’n›n hem iç piyasadaki hemde d›fl piyasadaki etkinli¤ini daha da art›raca¤›z.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 110 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

-

/

N

yd›nlatma sektörünün lider üreticilerinden OSRAM, 500 y›ll›k geçmifle sahip Sistine fiapeli'ni (Vatikan) yeni LED çözümü ile ayd›nlatacak. OSRAM taraf›ndan özel olarak haz›rlanan sistem sayesinde sanat eserleri daha net izlenebilirken, ayd›nlatma çal›flmas› nedeniyle zarar görmeleri engellenecek. Ayr›ca flapelin mevcut ayd›nlatmas›na göre %60 tasarruf sa¤lanacak. 7.000 LED lamba, Sistine fiapeli'ni homojen flekilde ayd›nlat›p, dünyaca ünlü eserlerin gözal›c› flekilde sergilenmesini sa¤layacak. Ayd›nlatma renk yelpazesi, Michelangelo’nun fresklerinin ve di¤er resimlerin renk pigment-

A

fiapeli'ni homojen flekilde ayd›nlat›p, dünyaca ünlü eserlerin gözal›c› flekilde sergilenmesini sa¤layacak.

R

E

W

S

lerine zarar vermeyecek flekilde adapte edildi. Pencerelerin alt›na yap›lacak gizli ayd›nlatma sayesinde ›fl›¤›n gün ›fl›¤› ile ayn› yönden gelmesi sa¤lan›rken, herhangi bir parlaman›n da önüne geçilmifl olacak. Böylece, Sistine fiapel ziyaretçileri bugüne kadar teknik ve koruyucu nedenlerle s›n›rl› ölçüde görebildikleri sanat eserlerini çok daha net izleyebilecekler. LED4Art isimli proje, Avrupa Birli¤i Rekabet Edebilirlik ve ‹novasyon Çerçeve Program› dahilindeki Avrupa Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Sübvansiyon Program› taraf›ndan sübvanse ediliyor. Program, LED teknolojisiyle sa¤lanacak enerji verimlili¤i ve geliflmifl ›fl›k kalitesine odaklan›yor. OSRAM’›n koordinatörlü¤ünü yürüttü¤ü projenin di¤er ifl ortaklar› Macaristan'daki Pannonia Üniversitesi, ‹spanya'daki Recerca en Energia de Catalunya Enstitüsü ve ‹talya'daki Faber Technica'n›n planlama departmanlar› oldu.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 112 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

Armatürde kullan›lan farkl› sensor ve driver seçenekleri sayesinde günün belli saatlerinde de¤iflen ›fl›k yo¤unlu¤una göre otomatik dimle sa¤lar bu özelli¤i sayesinde s›n›f ortam›nda ›fl›k yo¤unlu¤u sabit kal›r. Ürünün sahip farkl› difüzör, boyut ve tavan uygulama seçenekleri sayesine farkl› s›n›f ortamlar› için tasar›m özgürlü¤ü sa¤lamaktad›r.

E

R

/

N

yd›nlatma sadece dikkat çekici bir ortam yaratmakla kalmaz ayn› zamanda ö¤renme sürecinde motive edici bir etkiyede sahiptir. Baflar›l› ve verimli bir e¤itim için do¤ru ayd›nlatman›n önemi göz ard› edilemez. Ayd›nlatma okullar›n, s›n›f alanlar›n›n mimari görünümlerinde anahtar rol oynar. Bu alanlarda do¤al gün ›fl›¤› ile yapay ayd›nlatma aras›ndaki denge projenin baflar›s› aç›s›ndan kritik öneme sahiptir. Herhangi bir alan›n ayd›nlatma ihtiyaçlar›n› anlamak mümükün olan en do¤ru ayd›nlatma için son derece önemlidir. E¤itim kurumlar›nda ayd›nlatman›n en önem taflad›¤› alan flüphesiz s›n›flard›r. Ço¤unlukla ö¤rencilerin zamanlar›n› geçirdikleri alan olmas› itibari ile ayd›nlatman›n etkisini en fazla hissedildi¤i ortamd›r.

A

Özellikle e¤itim ve çal›flma ortamlar› için tasarlanan Loft ayd›nlatman›n bu alanlar için sundu¤u avantajlar flunlard›r;

E

W

S

Sa¤lad›¤› homojen ve göz almayan ›fl›k da¤›l›m› sayesinde tahtada ve monitörlerde oluflan parlama ve yans›ma minimum seviye indirilir. Loftda kullan›lan yeni nesil LED teknolojisinin sa¤lad›¤› renksel geri dönüflüm de¤erlerinin (>80) ortamda yaratt›¤› etki sayesinde odaklanma becerisi ve ö¤renme motivasyonu artar. Armatürde kullan›lan farkl› sensor ve driver seçenekleri sayesinde günün belli saatlerinde de¤iflen ›fl›k yo¤unlu¤una göre otomatik dimle sa¤lar bu özelli¤i sayesinde s›n›f ortam›nda ›fl›k yo¤unlu¤u sabit kal›r. Ürünün sahip farkl› difüzör ,boyut ve tavan uygulama seçenekleri sayesine farkl› s›n›f ortamlar› için tasar›m özgürlü¤ü sa¤lamaktad›r. Alttan müdahale edilebilir özelli¤i sayesinde kullan›c›ya kolay montaj ve bak›m avantaj› sa¤lar. Armatürde kullan›lan Led teknolojisinin sundu¤u yüksek lumen de¤eri sayesinde enerji verimlili¤i sa¤lar. Modern ve estetik görünümü ile estetik ve fl›k s›n›f ortamlar› yarat›l›r.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 114 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

lkemizde, sanayimizin daha rekabetçi bir yap›ya kavuflturulmas›, bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik ve giriflimcilik temelli ekonomik ve toplumsal dönüflümün sa¤lanmas›, daha modern, üretim gücü daha yüksek bir Türkiye ideali ile Cumhuriyetin 100. y›l›nda kendi teknolojisini gelifltiren, üreten ve 500 Milyar dolar ihracat yapan dünyan›n 10 uncu büyük ekonomisi olma hedefli benimsenmifltir. Makel 2013 Zirvesi, Arge çerçevesindeki en önemli faaliyetlerin yürütüldü¤ü ve kamu taraf›ndan da önemli desteklerin verildi¤i bu merkezlerin faaliyetleri ile ç›kt›lar›n›n gözden geçirilmesi, kamuoyu ile paylafl›lmas›, bilgilendirme ve fark›ndal›k yarat›lmas› bak›m›ndan önemli bir platforma kat›l›m göstermifltir. Arge çal›flmalar›n›, 2013 kurulan Makel A.fi Arge Merkezi alt›nda birlefltirerek faaliyetlerine devam eden Makel, Ar-Ge faaliyetleri

Ü

E

R

/

N

E

W

S

Bilim, Sanayi ve Tekno loji Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen Arge Zirvesi ve Sergisin’e kat›lan Ma kel, stand›nda Makel ArGe merkezi taraf›ndan ya p›lan çal›flmalar› sergiledi. Bilim, Sanayi ve Teknolo ji Bakan Nihat Ergün’ün aç›l›fl konuflmas›n› ger çeklefltirdi¤i zirvede ana gündem “‹novasyon Eko sisteminde Ar-Ge Mer kezlerinin Rolü” oldu. ArGe merkezleri Belge Tö reni’nin yap›ld›¤› aç›l›flta Makel ad›na belgeyi Ma kel Ar-Ge Merkezi Müdü rü Ünal Küçük ald›. ile özellikle katma de¤eri yüksek, rekabetçi, ülkemizde ve uluslararas› pazarlarda firmay› ve ülkemizi ön s›ralara tafl›yacak projeler üretmektedir. Ak›ll› binalardan evlere ve oradan ak›ll› flebekelere kadar ürün portföyünü gelifltiren Makel Ar-ge merkezi 2013 y›l›ndan itibaren 5 ayr› lokasyonda hizmetlerini sürdürmekdir. Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› sanayi bakanl›¤› taraf›ndan onaylanan Makel 15-16 Kas›m tarihlerinde gerçeklefltirilen Arge Merkezi zirvesinde bakan Nihar Ergün’ün elinden Arge Merkezi Belges’ni teslim ald›. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen Arge Zirvesi ve Sergisin’e kat›lan Makel, stand›nda Makel Ar-Ge merkezi taraf›ndan yap›lan ürünleri ve projeleri sergiledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün’ün aç›l›fl konuflmas›n› gerçeklefltirdi¤i zirvede ana gündem “‹novasyon Ekosisteminde Ar-Ge Merkezlerinin Rolü” olarak gerçekleflti.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 116 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Medipol Üniversitesi Difl Hekimli¤i Hastanesi Ayd›nlatmas›nda Veksan Ayd›nlatma tercih edildi

ürkiye’nin en büyük özel sa¤l›k yat›r›m› Medipol Mega Hastaneler Kompleksi, Medipol Üniversitesi ile gerçeklefltirilen afiliasyon sonucu Medipol Üniversitesi Hastanesi olarak sa¤l›k sektörüne dev bir ad›m att›. 150 milyon dolarl›k sa¤l›k yat›r›m›, 4’lü hastane kompleksi (Genel Hastane, Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, Difl Hastanesi) projesinin ayd›nlatma k›sm›nda yer ald›k. Ba¤c›lar’da yer alan Medipol üniversitenin difl hastanesinin hasta odalar› ve koridorlar›nda yüksek enerji verimlili¤ine sahip 60x60 Rio Led armatürlerimiz kullan›lm›flt›r . 5000k renk de¤erinde >80 renksel geri dönüflüme sahip Rio Led fl›k ve tasar›m› ile hastaneler için en ideal ayd›nlatma çözümü sumaktat›r. Ayn› projenin Kavac›kta bulunan dersliklerinde e¤itim alanlar› için özel gelifltirilmifl endirekt armatürler tercih edilmifltir. Koridorlar›nda ise opal lensli armatürlerimiz kullan›lm›flt›r.Veksan Ayd›nlatman›n 60x60 ledli ürün grubununu sundu¤u alternatif ürün seçenekleri sayesinde mekanlar›n›z›n farkl› alanlar› için ayd›nlatma çözümleri bulabilirsin….

T

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 118 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

nerji yönetiminde dünya çap›nda uzman Schneider Electric taraf›ndan her y›l düzenlenen Power to the Cloud Konferans›, Dubai’de gerçeklefltirildi. Aç›l›fl›n›, Yüksek Enerji Konseyi Baflkan› ve DEWA Genel Müdür ve CEO'su Saeed Mohammed Al Tayer’in gerçeklefltirildi¤i konferansta, ak›ll› flehirler ve veri merkezleri alan›nda küresel çapta uzman olan çok say›da kat›l›mc› bulufltu. Ortado¤u, Türkiye ve Afrika genelinde, BT ve kamu sektörlerinden uzmanlar›n ve bilirkiflilerin ilgisini çeken konferansta, önümüzdeki 40 y›l içinde iki kat›na ç›kmas› beklenen enerji tüketimi zorunlulu¤unun üzerinde duruldu. Ayr›ca uzmanlar, CO2 emisyonlar›-

E

Bak›m amaAk›ll› flebekeler için 3’lü entegrasyon flart

-

n› mevcut seviyelerinin neredeyse yar›s› kadar azaltman›n ve enerji verimlili¤ini dört kat art›rman›n önemini gündeme getirdi. Konferansta, daha verimli flehirlerden oluflan bir dünya infla etmek için veri merkezlerinin artan rolü de konufluldu. Etkin veri merkezi yönetimi için çözümler sunan Schneider Electric’in Orta Do¤u ve Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 120 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

Afrika BT Bölümü Baflkan Yard›mc›s› Thierry Chamayou, flunlar› söyledi: “BT alan›nda gerçekleflen büyüme ve kentleflmenin yan› s›ra ekonomilerimizde gerçekleflen sanayileflme ve dijitalleflme, günümüzde gerçekleflen yüksek enerji tüketimine neden oluyor. Küresel ekonomiler gelifltikçe bu büyüme de devam edecektir. 2010 y›l›nda internete ba¤lanan cihaz say›s› yaklafl›k 12,5 milyarken, 2015 itibar›yla 7,2 milyar olmas› tahmin edilen dünya nüfusuna karfl›n internete ba¤lanan cihaz say›s›n›n 25 milyar olmas› bekleniyor. Orta Do¤u'da bu büyümenin kalbi, Dubai'dir. fiehrin ak›ll› kent olma hedefi, planl› yüksek teknoloji altyap›yla birleflti¤inde Dubai, yeniça¤›n sürdürülebilirlik emsali olacakt›r.”

Schneider Electric’ten sürdürülebilir ge

E

R

/

N

lece¤e destek “Sürdürülebilir enerjiler için çözüme, daha temiz bir nesil, daha fazla verimlilik ve daha ak›ll› bir flebekenin bir araya gelmesiyle ulafl›lacak” diyen Chamayou, Schneider Electric’in bu noktadaki rolünü flöyle aktard›: “Verimlilik ekonomisi, ak›ll› flebekenin tüm unsurlar›n› birlefltirmek ve yönetmek üzere, BT dünyalar›n›n ve enerjinin yak›nsamas›yla do¤ar; böylece en çevreci enerji, en ucuz fiyata ve istenilen zamanda sa¤lanabilir. Schneider Electric olarak, enerji tüketimini, kWh bafl›na maliyeti ve iflletme giderlerini azaltabilmek ve kendine yeten, net pozitif zihniyet oluflturabilmek için hizmet araçlar›n› tasarruflu kullanman›n, entegre etmenin - ve merkezi olmayan üretim araçlar› kullan-

E

W

S

man›n zaman› geldi¤ine inan›yoruz. Ayr›ca, ak›ll›, gerçek zamanl› veri ve bilgiler arac›l›¤›yla ba¤lanman›n; aç›k platformlar üzerinden entegre sistemlerle enerjiyi en iyi flekilde kullanman›n ve ulaflt›rman›n da tam zamand›r. Schneider Electric, sürdürülebilir bir gelecek için do¤ru düflünce ve eylemleri ortaya ç›karmak üzere insanlar›, noktalar› ve araçlar› birbirlerine ba¤lamak konusunda önemli bir rol oynar.” Konferansta IBM, Intel, HP, Dell, Cisco'dan ve bölgesel ve uluslararas› flirketlerden de birçok yönetici yer ald›. Konferansla birlikte düzenlenen sergi; bir otel, telekomünikasyon firmas›, banka, hastane, üniversite, EV (elektrikli tafl›t) istasyonu ve veri merkezi ortamlar›n›n simülasyonlar›n›n sergilendi¤i 1.400 metrekarelik bir alanda gerçekleflti.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 121 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

niversity of Edinburgh ö¤retim üyesi Prof. Harald Haas taraf›ndan ortaya konan ›fl›k yoluyla veri aktar›m› amaçlayan Li-Fi teknolojisi yak›n gelecekte gerçe¤e dönüflüyor. Çinli araflt›rmac›lar Prof. Harald Haas’›n ortaya koydu¤u prensipleri bir ad›m ileri götürerek laboratuar ortam›nda bir adet 1 watt’l›k LED lamba ile tam dört bilgisayar ayn› anda internete ba¤land›. Li-Fi optik haberleflme teknolojisinde kullan›lan LED’lerin ›fl›¤› insan gözünün alg›-

E

R

/

N

E

W

S

U

hilips VEKMAR VEKMAR VEKMAR Bayilik Philips Bayileri VEKMAR Elektrik VEKMAR Bölge Ofisleri VEKMAR Bayileri sektöründe her zaman öncü pozisyonunun verdi¤i sorumluluk bilinci ile hareket edenVEKMAR, Ayd›nl›k bir gelecek için ‘’Yenilik ve Siz’’ slogan›yla yoluna devam eden dünya teknoloji devi PHILIPS ile Bayilik ve Çözüm ortakl›¤› konular›nda partnerlik anlaflmas› yapt›.

P

Baflta Schneider, ABB, Ulusoy, Ormazabal gibi firmalar olmak üzere tüm küresel ve yerel ifl ortaklar› ile, yaln›z pazar doldurmay› de¤il, pazar› geniflletmeyi de temel hedef olarak benimseyen VEKMAR, 20 y›l›n verdi¤i teknik ve ticari deneyimlerini, baflta Türkiye olmak üzere tüm hedef co¤rafyalarda PHILIPS ile yaflatmaya karar verdi.

layabilece¤inden çok h›zl› bir flekilde titrefltirerek bir telsiz dire¤inden çok daha fazla veriyi transfer edebiliyor. Bu yeni teknoloji Wi-Fi’ye oranla onlarca kat daha yüksek h›zda, neredeyse yok say›labilecek

miktarda elektromagnetik radyasyon yay›n›ml› ve daha düflük maliyetlerle veri aktar›m› yap›labilmesine olanak sa¤lad›¤› için gelece¤in veri aktar›m teknolojisi olarak görülmeye bafllad› bile.

VEKMAR Hakk›nda

man mühendislik analiti¤inin önüne geçmesine izin vermeyerek bir yandan kadrosunda teknik kapasitesi yüksek mühendislere yer verirken di¤er yandan müflterisinin hak ve menfaatlerini korumak için kalite sistemine sürekli yat›r›m yapm›flt›r. Ça¤dafll›¤› ve yaflad›¤› topraklar›n ticari mant›¤›n› bir arada bar›nd›rabilen, müflterisi ile efl zamanl› bilgi ve tecrübe paylafl›m›na önem veren yap›s›yla endüstriyel tesisler, müteahhitler, bölgesel sat›c› firmalar baflta olmak üzere tüm müflteri gruplar› taraf›ndan tercih edilerek, yüksek sat›fl potansiyelinin sa¤lam›fl oldu¤u tedarik gücü ile her zaman en iyi flartlar› elde ederek müflterilerine sunmufltur.

1994 y›l›nda kurulan VEKMAR, enerjide komple çözüm modelini kendisine ilke edinerek ürün ve hizmet çeflitlili¤ini sürekli olarak büyütmeyi hedeflemifltir. 2000'li y›llara gelmesiyle birlikte, hedefleri do¤rultusunda büyüme ve ilerleme ivmesini h›zland›rm›fl, gerek müflterileri gerekse tedarikçileri ile uzun soluklu iliflkiler tesis etmeye önem vermifltir. Sürekli de¤iflim gösteren sektör e¤ilimlerini ve toplumun sosyo-ekonomik yap›s›n› büyük bir titizlikle takip edip yap›lanmas›n› bu paralellikte icra ederek son kullan›c›lar›n›n tüm ihtiyaçlar›na cevap verebilecek flekilde organize olmufltur. Ticari hedeferinin hiçbir za-

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 124 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

msterdam, Hollanda – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) tüm dünyada efl zamanl› olarak insanlar için anlaml› yenilikler yaratma geçmifline lips bundan sonra “yenilik ve siz” söylemi- ve beklentilerini karfl›l›yorsa anlaml›d›r” dayanan yeni marka vaadini aç›klad›. Yeni ni kullanacak. Philips’in bu söyleminin al- inanc› yat›yor. Philips uzun y›llard›r kullakonumland›rman›n bir parças› olarak Phi- t›nda ise “yenilik ancak insanlar›n ihtiyaç n›lan amblemini de de¤ifltirdi. Yeni amblem marka konumland›rmas› ile birlikte 13 Kas›m 2013 akflam› Hollanda AmsterPhilips, yenilik dam’da bulunan Philips genel merkezinin d›fl cephesine yans›t›larak tan›t›ld›. -

A

ni marka vaadini aç›klad›. Philips, dünyada “yenilik ve siz” söylemini

‹novasyonun 120 y›l önce ilk lamban›n üretilmesinden beri Philips DNA’s›nda oldu¤unu belirten Philips Türkiye CEO’su Göktu¤ Gür, “Yeni marka konumland›rmam›z›n insanlar›n yaflam›n› anlaml› yenilikler ile iyilefltirme misyonumuzu en do¤ru biçimde yans›tt›¤›na inan›yoruz. Teknoloji üreten bir firma olarak, vaadimiz gelece¤imizi daha ileriye tafl›yan ve insanlar için anlaml› yenilikler üretmek. Yenili¤i kullanarak sa¤l›k bak›m hizmetlerini herkes için daha kolay eriflilebilir ve daha uygun maliyetli hale getirece¤iz. Enerji verimli LED ayd›nlatma çözümlerimiz insanlara daha iyi bir yaflam sunacak ve dünyay› daha sürdürülebilir hale getirecek. Lokal ihtiyaçlara yönelik tüketici ürün ve hizmetlerimiz insanlar›n yaflam tarz›n› gelifltirecek ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sa¤layacak.” dedi. Yeni marka söylemi ile birlikte Philips, ayn› zamanda yeni ambleminin de tan›t›m›n› yapt›. Böylece, Philips’in ilk kez 1934 y›l›nda kulland›¤› amblem de¤iflmifl oldu. Bugün ikon haline gelen eski amblem hala Philips’in yenilik ve güven sembolü olmaya devam edecek. Yeniden dizayn edilen amblem ise 21. yüzy›la uygun bir çizim ile dijital medya ve mobil kanallara yönelik daha modern bir tasar›m ile hayata geçirildi. Accelerate! de¤iflim program› ile bafllayan ve bu y›l›n bafl›nda Philips’in ad›n› Royal Philips olarak de¤ifltirmesi ile devam eden dönüflüm süreci sonucunda Philips günümüzde 9.8 milyar Dolar marka de¤eri, lider ve güvenilir marka alg›s›yla faaliyet gösterdi¤i sektörlerde insanlar›n yaflamlar›n› daha iyiye tafl›maya devam ediyor.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 126 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

G‹D geleneksel yemekli toplant›s› bu sene 03 Aral›k 2013 Sal› akflam› Ramada Plaza Harbiye Oteli’nde Geleneksel AG‹D yeme¤ine aralar›nda dernek üyeleri, paydafl kurum ve medya temsilcilerinin de bulundu¤u çok say›da davetli kat›ld›. Sektörün de de¤erlendirildi¤i geleneksel AG‹D yeme¤inde konuflma yapan AG‹D Yönetim Kurulu Baflkan› Fahir Gök , konuflmas›nda AG‹D Yönetim Kurulunun geçti¤imiz dönem gerçeklefltirdi¤i proje ve katk›lardan dolay› da teflekkür etti.faaliyetlerinden bahsetti. 2014

E

W

S

A

y›l›nda gerçeklefltirecekleri faaliyetlerden ve projelerden de bahseden Gök yeme¤e kat›lan davetlilere de ayd›nlatma sektörünün geliflmesine yapt›klar›

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 128 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

E¤itim Koçu Refik Çar›kç›’dan BEM‹S’e özel sunum… EM‹S Grup, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da 9-10-11 Aral›k 2013 tarihlerinde 3 günden oluflan “Durum De¤erlendirme ve Yeni Y›l Hedefleri Toplant›s› “ ve “Hilton Y›lsonu Motivasyon yeme¤ E t k i nli¤ini gerçeklefltirilmifltir. Baflar›l› bir y›l›n ard›ndan 3 gün süren bu program verimli bir flekilde tamamland›. Toplant›n›n ilk gününde, yap›lan aç›l›fl konuflmas› sonras›nda E¤itmen Ayflegül ALGAN taraf›ndan ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i E¤itimi verilmifl, ard›ndan da ö¤leden sonraki k›s›mda müflteri temsilcilerinin piyasa analiz sunumlar› ile program›n 1.günü tamamlanm›flt›r. ‹kinci günde ise E¤itmen Refik ÇARIKÇI taraf›ndan Bemis’eözel,tüm gün süren Etkin Pazarlama E¤itimi verilmifltir.Refik ÇARIKÇI taraf›ndan özel olarak birebir yap›lan bu e¤itimde; #Kurumsal Hedeflerinizi Tan›mlay›n. #Yenilikçi Olma ve Güven Oluflturma. #3-20 kural›, Yöntem, Araç-Gereç, Söylem. #Sorun çözücü olmak. #Az farklar aras›nda farkl›y› bulabilmek. #Dünya ‹liflki Yönetimidir. #Müflteri Rütbelendirmesi. #Modelleme ve Yatay Haberleflme.

B

#Kurumsallaflma ve Fark Yaratmak. #Butik ‹liflki ve Müflteri Memnuniyeti. ### gibi bafll›klar alt›nda bunlar› örneklendiren aktar›mlar yap›lm›flt›r.”

Bemis Grup, merkez binada düzenlenen BEM‹S Grup Yön.Krl.Bflk. fiinasi GÜNEfi, yine BEM‹S Grup bünyesinde yer alan Bempa/Pazarlama ve Sat›fl Müdürü Recep AKYILDIZ ,müflteri temsilcileri ve BEM‹S Grup Personelinin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifl olup, $2013 y›l› Genel Durum De¤erlendirmesi $Birim fieflerinin Y›l Sonu

Faaliyet Raporlar› $AR-GE ve Kal›p Faaliyetleri $Üretim ve Kalite Süreci $Markalaflma ve Kurumsal Çal›flmalar $Yeni y›l Hedefleri ve Pazarlama Stratejileri $Yön.Krl.Bflk. fiinasi GÜNEfi’in Y›l Sonu De¤erlendirmesi fleklinde yap›lan sunum ve konuflmalarla tamamlanm›flt›r. Bu program›n ard›ndan, akflam HILTON BURSA CONVENTION CENTER & SPA / VIP 1 Salon’da BEM‹S Grup Ailesi için düzenlenen Y›l Sonu Yeme¤i ve E¤lencesi gerçeklefltirilmifltir. Enerji ve coflkunun yüksek oldu¤u gecede sürpriz hediyeler için yap›lan çekilifller ile Bemis Grup personeline çeflitli arma¤anlar verildi ve gece burada son buldu.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 130 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Makel fiirketler Grubu, 2 – 24 Kas›m 2013 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilecek geziye Türkiye genelinden bayiler kat›ld›. Yavru vatan K›br›s’ta güzel havalar›n da etkisiyle e¤lenceli bir hafta sonu geçiren bayilerimiz özel haz›rlanan panoramik flehir turu program› ile keyifli anlar yaflad›lar.

2

Kas›m ay›na ra¤men deniz ve güneflin tüm güzelliklerini cömertce sundu¤u Girne’de ada keyfi yapan Makel bayileri gündüz ayr› gece de ayr› stres atma imkan› buldular.

Makel Hakk›nda: 1977 y›l›nda elektrik malzemeleri sektöründe faaliyetine bafllayan MAKEL fi‹RKET-

LER GRUBU, 1987 y›l›ndan itibaren elektrik anahtar ve prizleri ile bafllad›¤› yolculukta bugün grup priz, devre kesici, sigorta kutular›, sayaç ve reaktif güç kontrol rölesi ürünlerini yelpazesine eklemifl ve kalitesine güvenerek ürünlerini Makel markas› ile yurtiçi ve yurtd›fl› pazarlarda tüketicilerin kullan›m›na sunmaktad›r. MAKEL Üretim Tesisleri, ‹stanbul B.Çekmece`de 45,000 m2 alan üzerinde faaliyet göstermekte, günümüzün en ileri otomasyon makineleri ve teknolojilerini kullanarak, üretimini gerçeklefltirmektedir. MAKEL, alan›nda Türkiye`nin en modern ve teknolojisi ile donat›lm›fl kalite laboratuar› ile yurtiçi ve

yurtd›fl› standartlar›n üzerinde bir kalite anlay›fl› ile çal›flmaktad›r. TSE, Almanya`da VDE, Gohst, Kema Keur, Tuv gibi bir çok ürün kalite sertifikalar›n›n yan› s›ra sa¤l›¤a ve çevreye sayg›l› ürünü gösteren CE iflaretini tafl›yan ürünler üreten MAKEL, TSE ve DQS taraf›ndan onaylanan ISO 9001:2008 kalite sistem belgesine de sahiptir. Nitelikli insan gücüne yapt›¤› yat›r›mlar, çal›flanlar›na sa¤lad›¤› sosyal imkânlar ve çal›flanlar›n›n kendilerini sürekli gelifltirmeleri için e¤itimlerine verdi¤i destekle MAKEL, baflar›ya ulaflmak için en önemli etkenin insan oldu¤unun bilincindedir.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 132 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Yard›mc›s› Hayati Çetin toplant›ya kastanbul Sanayi Odas› (‹SO) ve Ayt›lanlara Bakanl›¤›n LED’li ayd›nlatma d›nlatma Gereçleri ‹malatç›lar› Derve yenilenebilir enerji konusuna yapt›ne¤inin (AG‹D) düzenledikleri ge¤› yat›r›mlardan ve LED’in enerji taleneksel geniflletilmifl sektör toplant›s› sarrufuna yapaca¤› katk›dan bahsetti. geçti¤imiz günlerde ‹SO Odakule BinaHayati Çetin’den sonra söz alan Günefl s› Meclis Salonunda yap›ld›. Daha önce de oldu¤u gibi sektörün tüm paydafllar›Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Dern›n bir araya geldi¤i seminerin konusu ne¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Prof.Dr bu kez Yenilenebilir Enerji ve LED Tekfiener Oktik sektör paydafllar›na Günefl nolojileri odu. AG‹D Yönetim Kurulu Enerjisi ve LED’li ayd›nlatma ürünleri Baflkan› Fahir Gök ve ATMK YK Baflkan› r›n›n ard›ndan Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba- aras›ndaki iliflkiden bahsederek Günefl EnerSermin Onaygil' in yapt›¤› aç›l›fl konuflmala- kanl›¤› Yenilenebilir Enerji Genel Müdür jisi ile ilgili kat›l›c›lar›n sorular›n› cevaplad›.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 134 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

iflinin beklentilerine yan›t olabilecek bir mobilya, fiziksel aç›dan kullan›m rahatl›¤› yarat›r. Uygun mobilya kullan›ld›¤› ortama güzellik ve estetik katt›¤› gibi psikolojik aç›dan da huzur ve mutluluk duygusu verir. Bu psikolojik etki ayd›nlatma için de geçerlidir. Bu yüzdendir ki mimar, iç mimar ve tasar›mc›lar ofis, ev, tiyatro, hastane her ortamda ayd›nlatmay› bafll› bafl›na bir konu olarak belirler ve ihtiyaca yönelik olarak düzenlemeler gerçeklefltirir.

K

Ev ‹çi Ayd›nlatmaya Dair Önemli Detaylar Sa¤l›k aç›s›ndan en önemli ›fl›k kayna¤›n›n günefl oldu¤u konusunda birleflen iç mimar ve tasar›mc›lar ev içi ayd›nlatmas›na yönelik önemli detaylar da veriyor. Örne¤in, antrede yarat›lacak s›cak bir ortam ziyaretçilerimizi samimi ve güvenli bir mekana geldikleri konusunda rahatlat›r. Bu s›cakl›k ise genel ayd›nlatman›n yan› s›ra duvara yönlendirilmifl bir ayd›nlatma sistemi ile sa¤lanabilir. Oturma odas›nda tablo, aksesuar ve dolaplar›n ayd›nlat›lmas› daha rahat bir ortam yarat›lmas›na yard›mc› olurken, mutfakta di¤er odalara oranla daha fazla ›fl›kland›rma yap›lElektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 136 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

-

“ZOW Essentials” seminerinin en önemli ve en çok tart›flma yaratacak konular›ndan biri “Yap› ve Mobilya Endüstrisi’nde Ayd›nlatman›n Etkisi” olarak belirlendi. Ayd›nlatmaya dair tüm detaylar›n konuflulaca¤› ve konu ile ilgili sunumlar›n yap›laca¤› ZOW 2014, bu sene de sektörün en önemli isimlerini buZOW 2014’te Mobilya- Ayd›nlatma luflturacak. Böylece Yap› Endüstrisi’nin ‹liflkisi Tart›fl›lacak Konular Aras›nda Geçen sene fuar› ilk kez ziyaret eden ve çok ZOW ‹stanbul’a ziyaretçi olarak büyük katmemnun ayr›lan mimari gruplar için bu sene k›lar sa¤layaca¤›n› flimdiden söyleyebiliriz. mas› kullan›m kolayl›¤› sa¤layacakt›r. Banyo gibi ›slak alanlarda neme dayan›kl›, gömme ve s›va üstü aplikler kullan›l›rken çal›flma odas›nda bilgisayar ekran›nda yans›ma yapmayacak aç› belirlenip, muntazam gölgesiz alan oluflturulmal›d›r.

de¤erlendiren ve yak›ndan takip eden tüm dünyadan -

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 137 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

kinci konu da asl›nda Cheney’nin geldi¤i Maine’de art›k bilinçlenen halk daha fazla ayd›nl›k istemiyor, karanl›¤a sahip ç›kmaya karar veriyor. fiehir meclisi, belediyede çal›flan mimar bir bayan halk›n isteklerini rasyonalize ederek do¤ru ve tasarlanm›fl ayd›nlatma için gereklilikleri ortaya koyan bir yönetmelik haz›rl›yor. Bu noktada iyi olan fley halk›n bunu talep etmesi ve belediye meclisinin de halka dan›flarak, konuya iliflkin uzmanla birlikte bu yönetmeli¤i gelifltirmesi. Bu mimar herkesin kap›s›n› çal›yor; “nas›l bir ›fl›k istiyorlar, neyle güvenli hissediyorlar, ne kadar gerekli, nereler için gereksorular›n›n yan›tlar›ndan bir harita ç›kar›yorlar ve gereksiz olan yerler için bir yönetmelik haz›rlanm›fl oluyor. Ifl›k miktarlar›, istenen düzeyi elde etmek için gereken armatür standartlar› belirleniyor ve herkese dayat›l›yor bu. Elbette içten gelen bir istek oldu¤u için sorun olmuyor. Bu konuda projeksiyonu Türkiye’ye çevirirsek; biz ayd›nlatma konusunda çal›flmalar yap›yor muyuz? Emre Günefl: Türkiye’nin temel sorunu plan-

E

R

/

N

Filmin bafl›nda astronomla r›n art›k ayd›nl›k bölgelerde çal›flma yapamaz ve uzay› inceleyemez hale geldikleri için kalan çok az miktardaki karanl›k bölgelere kaymaya bafllad›klar›n› görüyoruz. Filmde, bunu anlatan uzay dan dünyan›n görünen ›fl›k haritas› görselleri yans›t›l› yor. Orada görüyoruz ki ABD’de neredeyse karanl›k bölgeler tümüyle insans›z bölgelerken bugün Türki ye’nin de büyük flehirlerin den oldukça yo¤un bir ›fl›k saç›l›yor. Bu, bizim de karfl› karfl›ya oldu¤umuz bir sorun, bu harita bunu belgeliyor.

E

W

S

s›zl›k. fiehir planlamas› do¤ru düzgün yap›lmazken flehir ayd›nlatma plan›n›n olmamas›ndan flikâyetçi olmak biraz gerçekd›fl› duruyor bugün... Türkiye’nin ayd›nlatmayla ilgili bir baflka sorunu da bu yeni kavrama, duruma adapte olmaya çal›fl›rken yaflananlar. Türkiye’de bugün ad› geçen en büyük d›fl ayd›nlatma örnekleri üç afla¤› befl yukar› herkes taraf›ndan flikâyet edilen ve sorunlu görülen olaylar üzerinden oldu. Son befl y›lda Bo¤az’›n iki yan›nda ortaya ç›km›fl örneklerle ilgili sorunlar fazla renk kullan›m›, çok parlak olmalar› ya da kullan›lan renklerin bizim kültürümüzle iliflkisinin olmamas› üzerinden. Öte yandan bu uygulamalar son derece teknolojik, yani dünyada kullan›lan son teknik ve teknoloji neyse bizde de onlar uygulan›yor. Ama tasar›m, plan, program ve iliflkiler aras› çözüm demek. Bir plana ba¤l› olmadan, çeflitli binalar›n flehirle iliflkisi tan›mlanmadan afl›r› gelebilecek ayd›nlatmalara sahip olmas› elbette do¤ru de¤il ancak k›sa vadede de¤iflme flans› da az maalesef. Bu konuda heyecanland›¤›m›z bir dönem

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 140 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

vard›: y›l›nda ’da, Avrupa’da birçok belediyede bulunan, fiehir Enerji ve Ayd›nlatma Müdürlü¤ü aç›ld›. Türkiye’de de bu anlamda ilkti. 4-5 y›l faaliyet de gösterdi. fiehir Ayd›nlatma Master P y a p m aya çal›flt›lar. Bütün bu ayd›nlatma ile ilgili konufltu¤umuz konular›n onlara ba¤lanmas› gündeme geldi. 2010 Avrupa Kültür Baflkennedeniyle, o y›l, 6 ya da 7 tarihi binan›n planlanarak ayd›nlat›lmas› gibi bir proje ortay› ç›kt›. ‹haleye ç›k›ld›, bekletildi, geçen y›l da bu bölüm tümüyle kapand›. Bu anlamda k›sa vadede bu durumun de¤iflme flans›n› maalesef görmüyoruz. Türkiye geneline bakarsak bir Ankara örne¤i var ki süreç ilerledi¤inde ac› sonuçlar› oldu¤unu görece¤iz. Çünkü Ankara’da da Büyükflehir Belediye Baflkan› bu ifllerde birebir kendini sorumlu ve en yetkili addediyor, kararlar› kendi veriyor. ‹ki y›l önce fianghay’a gidip “biz fianghay’›n ayd›nlatmas›n› çok be¤endik Ankara’ya da ayn›s›n› yapaca¤›z” aç›klamas›n› yapt›. fianghay’›n o renkli, afl›r› ayd›nlat›lm›fl gece siluetiyle Ankara aras›ndaki iliflki tart›fl›lmal›. Güzel olabilir, hofla gitmifl olabilir ama kültürel olarak bizim için do¤ru referans de¤il. Çünkü kültürel geçmiflimizde renk, afl›r› renklilik hep kötüyle an›lm›fl. ‹nsanlar›n yaflamlar›nda olumlu bir etkisi olmayaca¤› gibi ›fl›k kirlili¤ine yol

E

R

/

N

açabilir... Do¤ru ayd›nlatman›n özündeki konulardan biri de insanlar›n bu yolla kendilerini iyi hissetmeleridir. Avrupa’da, Stuttgart, Liverpool gibi flehirlerde en az 10 y›ll›k sistematik olarak çal›flarak bir plan yap›l›yor ve o plan› uygulay›p sonuçlar›n› da test ediyorlar. Gece, ayd›nlatma arac›l›¤›yla, insanlar›n sosyal olarak nerede zaman geçirece¤ini tan›ml›yorsunuz. Onlar masterplanlar›n› yaparken flehri bölgelere bölüyorlar, bir al›flverifl merkezi yarat›yorlar, bir e¤lence alan› yarat›yorlar. fiunu hesaplam›fllar; bu masterplan flekil al›p gerçeklefltikten sonra, yavafl yavafl o tan›mlad›klar› alanda ekonomik yaflam›n nas›l bir art›fl gösterdi¤ini, orada yaflayan ya da oraya gelen insanlar›n memnuniyetini de ölçmüfller... Bir yat›r›m yap›yorlar ve dönüflü var. Sosyal ortam ve ekonomik getiri de¤ifliyor. Gece ayd›nlatmas› tasar›m›yla ilgili bir baflka örnek de Paris yak›n›ndaki küçük bir flehir olan . Burada her y›l 4 ay boyunca ›fl›k festivali düzenliyorlar ama bilinen an-

E

W

S

lamda de¤il. Sanatç›lar, 4 ay boyunca her gece önemli binalar› ›fl›kla giydiriyorlar. Giydirilmekten kast›m ayd›nlat›lmas› de¤il; bir projeksiyon cihaz› var, çok büyük sanat görselleri var ve bu görseller de¤ifltirilebiliyor. Örne¤in bir kilise ünlü bir ressam›n bir resmiyle giydiriliyor. Sözkonusu sürede yak›n yerlerden gelen yerel turistin oran› art›yor ve ekonomik katk›s› maliyetin çok üzerinde. Turizm aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ›fl›k bir araç olarak kullan›l›yor. Konu temelde ›fl›¤›n yaratt›¤› bir sosyal ortam ve onun getirdi¤i ekonomik art›lar.

Geceleri büyük kümeler halinde uzaydan görülen flehir ›fl›klar›.

Plan ve tasar›m yoluyla en azla en ço¤u elde etmek... Filmde de ayd›nlatma tasar›mc›s› “benden ayd›nlatma tasar›m› isteyen müflterime genelde dikkatli olmalar›n› söylerim, çok ›fl›k isteyene bunu yapmayaca¤›m›n alt›n› çok çizerim çünkü asl›nda ayd›nlatma tasar›m› ya da gereksinim duydu¤umuz ›fl›k ‘çok fazla’s› de¤il en az›..” diyor. Önemli ayd›nlatma tasar›mc›lar› aras›nda flu da konufluluyor; “ayd›nlatma tasar›m› yaparken karanl›k tasar›m› yap›yoruz”. Bu tasar›mda e¤ilim de do¤adan etkilenmeye do¤ru gidiyor. Homojen ve yayg›n ›fl›kl› olmayan; karanl›k ve kontrast› bol tasar›mlar. Ifl›kla karanl›¤› aramak. Çünkü kontrastla karanl›k birbirlerini do¤uruyorlar. Film de sonunda ›fl›¤›n tasarlanmas› gerekti¤ine gelip dayan›yor.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 141 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

lmanya’n›n Münih flehrinin Belediyesi, YEDAfi Ar-Ge Ofisi’nin haz›rlad›¤› inovasyon sonuçlu sokak ayd›nlatma projesini, kullanmak istedi. Y EDAfi Genel Müdürü Nurettin Türko¤lu, “Elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin ad›mlar›

A

- Almanya’n›n Münih flehrinin Belediyesi, YEDAfi Ar-Ge Ofisi’nin haz›rlad›¤› inovasyon sonuçlu sokak ayd›nlatma projesini, kullanmak istedi. YEDAfi Genel Müdürü Nurettin Türko¤lu, “Elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin ad›mlar›n› att›k. Avrupa’da örnek ald›” dedi. bulundu. Genel Müdür Türko¤lu, enerjinin Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop ‹l kaynaklar›n›n s›n›rl› olmas› ve tüketilebilir ve ‹lçelerinde müflterilerine kaliteli ve kesin- olmas› nedeniyle en önemli kayna¤›m›z›n tatisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmay› amaç- sarruf oldu¤unu belirterek, “Ar-Ge Ofisimizlayan Yeflil›rmak Elektrik Da¤›t›m A.fi. de tasarruf eksenli projeler üzerinde çal›fl›yo(YEDAfi), bütçesinden ay›rd›¤› pay ile An- ruz. YEDAfi olarak, inovasyon hedefli sekkara ODTÜ Teknokent’te Ar-Ge Ofisi kur- törel projelere destek vermeyi amaçl›yoruz” du. Kuruldu¤u ilk y›l›nda TÜB‹TAK taraf›n- diye konufltu. dan ‘Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri’ alan›nda ODTÜ Teknokent’te Ar-Ge Ofisi açan ilk ikincilik ödülü alan ve 2. ‹novasyon Türkiye elektrik da¤›t›m flirketi olduklar›n›n alt›n› çiFuar›’n›n y›ld›z› olan YEDAfi Ar-Ge Ofisi, zen Türko¤lu, “Ar-Ge çal›flmalar›n› inovasSokak Ayd›nlatma Kontrol Sistemi ve Se- yona çevirmifl bir flirketiz. Geçti¤imiz ay ‹skonder Koruma ‹zleme Sistemi Projeleri ile tanbul’da düzenlenen ‹novasyon Fuar›’nda, elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kon- AR-GE Ofisi’nde gelifltirdi¤imiz bir ürüntrol edebilecek bir projenin ad›mlar›n› att›. den dolay› Münih Belediyesi’nden siparifl alYEDAfi Genel Müdürü Nurettin Türko¤lu, d›k” fleklinde konufltu. ODTÜ Teknokent Ar-Ge Ofisi’ni ziyaret Türko¤lu, YEDAfi’›n ODTÜ Teknokent’te ederek, projeleri inceledi, fikir al›flveriflinde kurdu¤u Ar-Ge Ofisi’nin 2012 y›l›nda faali-

E

W

S

yetlerine bafllad›¤›n› belirterek, “Günümüzün rekabetçi koflullar›nda sürdürülebilir baflar›n›n s›rr›, yenilikçi düflünce, de¤iflim-geliflim ve yeni teknolojiye sahip olmakt›r. Bu sürecin anahtar› Ar-Ge çal›flmalar›d›r. Ekonomik ve toplumsal kalk›nmada belirleyici etken, ülkelerin ve flirketlerin Ar-Ge’ye yapt›klar› yat›r›mlard›r. Ar-Ge’nin tafl›d›¤› önemin bilincinde olan ve ciddi bir bütçe ay›ran flirketimiz, elektrik da¤›t›m sektöründe teknolojik ihtiyaçlar›n milli imkanlarla karfl›lanabilmesi amac›yla ODTÜ Teknokent’te YEDAfi Ar-Ge Ofisi kurdu ve grup faaliyetlerini teknoloji ve ‹novasyon bafll›¤› alt›nda yürütmektedir. Hedefimiz kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet” aç›klamas›nda bulundu. Türko¤lu, Ar-Ge Ofisi’nin haz›rlad›¤› Sokak Ayd›nlatma Kontrol Sistemi ve Sekonder Koruma ‹zleme Sistemi Projeleri’nin önemine de¤inerek, “YEDAfi, teknolojik yat›r›mlar›yla elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin ad›mlar›n› att›” ifadelerini kulland›. Elektrik da¤›t›m pazar› giderek daha da rekabetçi bir ortama dönüfltü¤ünün ve ‘abone’ mant›¤›n›n yerini ‘müflteri’ mant›¤›na b›rakt›¤›n› belirten Genel Müdür Türko¤lu, flöyle devam etti: “Bu rekabet ortam›nda teknolojik olarak en iyi durumda olan flirket, rekabet avantaj›n› da eline geçirecektir. Bu vizyonu önceden görerek harekete geçen ve çok k›sa bir süre içerisinde Avrupa standartlar›nda teknolojik alt yap›y› haz›rlayan ve hayata geçiren YEDAfi, Avrupa’daki elektrik da¤›t›m flirketleriyle ayn› düzeye gelmifltir. Da¤›t›m sektörünün ‘lider’ ve ‘rol model’ flirketi olma yolunda büyük ad›mlar atan flirketimiz, ‘mükemmellik yolculu¤undaki’ performans›n› sürekli olarak gelifltirmekte ve kesintisiz, h›zl› ve sayg›l› hizmet anlay›fl›n› müflteri memnuniyeti temelinde sürdürülebilir bir flekilde devam ettirmektedir. Bu yolda bize kesintisiz güç veren Çal›k Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n Ahmet Çal›k Bey’in liderli¤inde, tüm sosyal paydafllar›m›zla birlikte oluflan sinerjimizin bizi baflar›ya çok daha yak›n zamanda götürece¤ine inan›yorum.”

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 144 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

lektrikport’un ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi Giriflimcilik Kulübü ile birlikte düzenledi¤i sektör Günleri etkinli¤inde çok say›da üniversite ö¤rencisi ve sektör temsilcisi bir araya geldi. Pelsan Ayd›nlatma, Obo Betterman, Artesis ve Elektrikport'un konuflmac› olarak yer alaca¤› etkinlik, 18 aral›k Çarflamba Günü ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fatma Alt›nbafl Konferans Salonu'nun da gerçeklefltirildi. Üniversite ve sanayi iflbirli¤inin gelifltirilmesi konusunda kuruldu¤u günden bu yana canla baflla çal›flan Elektrikport yetkilileri elektrik ve ayd›nlatma sektörünün önde ge-

E

R

/

N

E

W

S

E

len üreticileri ile üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan ö¤rencileri bir araya getirerek hem sektörün hemde ö¤rencilerin geliflimine katk›da bulunuyor. Kemerburgaz Üniveristesi’nde düzenlenen sektör günlerinde s›ras›yla; Elektrikport Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Gülbin Us Ovac›k Mühendisler ‹çin Dijital Pazarlama, Artesis Sat›fl Mühendisi Cumali Özel Kestirimci Bak›mda Dünyay› Saran Türk Teknolojisi, OBO BETTERMANN TBS Ürün Grubu Müdürü Serdar Aksoy Afl›r› Gerilim ve Y›ld›r›mdan Korunma Sistemleri, Pelsan Ayd›nlatma D›fl Ayd›nlatma Ürün Sorumlusu Mehmet Demirel Bir Ayd›nlatma Armatürünün Üretim Hikayesi konular›nda üniversite ö¤rencilerine sunumlar yap›p sorulan sorulara cevaplar verdiler.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 146 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

ransformatör üretiminde uluslararas› güce sahip Türk firmalar›ndan biri olan Eltafl, ürün grubuna yüksek gerilim indirici-yükseltici büyük güç transformatörlerini eklemek amac›yla Alia¤a Organize Sanayi Bölgesi’nde (ALOSB‹) 2014 y›l›nda tesis yat›r›m›na bafllayacak. Yeni tesisi için ilk etapta 25 milyon euro’luk yat›r›m yapacak olan firma, tesisi 2015 y›l›nda devreye almay› hedefliyor. Kuru tip transformatör, ya¤l› tip da¤›t›m transformatörü, ya¤l› tip güç transformatörü, mobil merkezler, reaktörler, ya¤ tasfiye cihazlar› ve ya¤ test cihazlar› ürettiklerini söyleyen Eltafl Transformatör Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Güre, 2015 y›l›ndan itibaren büyük güç transformatörü üretimine de bafllayarak, transformatörde tüm çeflitleri üreten bir firma olacaklar›n› belirtti. Bu flekilde global marka

T

E

R

/

N

E

W

S

olma yolunda önemli bir ad›m atacaklar›n›n alt›n› çizen Güre, “Bu yat›r›mlar, Eltafl’› kabul edilir ölçekte bir dünya flirketi haline getirmeye yönelik. Ürünlerinin kalitesi, teknik alt yap›s›, sorun çözme kabiliyeti ve ürün çeflitlili¤i ile Eltafl, yeni yat›r›ma haz›r” dedi. Yeni ürünlerini üretebilmek amac›yla ALOSB‹’de arsa sat›n ald›lar›n› bildiren Güre, 60 dönümlük arazi üzerine kuracaklar› tesis için ilk etapta 25 milyon euro’luk yat›r›m yapacaklar›n› kaydetti. Temelini 2014 y›l›n›n ilk iki ay› içinde atacaklar› tesisi, 2015 y›l›nda üretime geçirmeyi planlad›klar›n› ileten Güre, “Yeni fabrikam›zla flu anda 162 olan istihdam say›m›z› 350 kifliye ç›karaca¤›z. Üretilecek olan büyük güç transformatörleri, üretim santrallerinde üretilen elektri¤in yüksek gerilim hatlar›na aktar›lmas›n›, kullan›m bölgelerinde de orta gerilim hatla-

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 148 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

r›na aktar›larak da¤›t›lmas›n› sa¤l›yor. Dolay›s›yla Eltafl’›n üretim band›nda olan ya¤l› ve kuru tip da¤›t›m ve güç transformatörleri, elektri¤in üretildi¤i tüm santrallerden elektri¤i iletmek ve sisteme da¤›tmak için kullan›l›yor” fleklinde bilgi verdi. Mimari çal›flmalar›n devam etti¤i tesislerini, befl y›l içinde tam kapasitede kullanmay› hedeflediklerini dile getiren Güre, flu anda ‹zmir’in çeflitli yerlerinde gerçeklefltirdikleri üretimlerinin tamam›n› burada toplayacaklar›n› söyledi. Güre, bu yat›r›mla birlikte ayn› zamanda, her biri 200 ton a¤›rl›¤›nda büyük güç transformatörlerini Türkiye’de üreten dört firmadan biri olacaklar›n› vurgulad›.

“Befl y›lda ciromuzu befle katlayaca¤›z”

E

R

/

N

Büyük güç transformatörü tesislerinin Türkiye için önemli bir yat›r›m olaca¤›n› iddia eden Ahmet Güre, flu anda bu ürünü Türkiye’de üreten iki global ve bir ulusal firman›n bulundu¤unu savundu. Yerli üretimin artmas› ile piyasadaki teslim sürelerinin uzunlu¤unun azalaca¤› öngörüsünde bulunan Güre, yeni ürün ve tesis yat›r›mlar›n›n firmalar›n›n da geliflimine ivme kazand›raca¤›n› dile getirdi. Yeni ürünlerinin imalat›na bafllayacaklar› ilk y›lda cirolar›n› iki kat›na, befl y›l sonra ise befl kat›na ç›karmay› hedeflediklerini aç›klayan Güre, “Yat›r›m›n ciromuzda oluflturaca¤› büyüme oranlar›, strateji dan›flmanl›k flirketinin haz›rlad›¤› fizibilite çal›flmas›nda da ortaya ç›kt›. Büyük güç transformatörü sürükleyici etkisi ile de sat›fllar›m›z›n hacmi-

E

W

S

ni de¤ifltirecek. Transformatör ihtiyac› olan müflteri, genellikle tüm ihtiyaçlar›n› bir elden sa¤lamak istiyor. Biz de yeni ürünle tüm seriyi ve tamamlay›c›lar›n› üretiyor olaca¤›m›z için transformatör konusunda tüm ihtiyac› tek elden sa¤layan bir firma haline gelmeyi hedefliyoruz” diye konufltu. Güre, özellikle 2005 y›l›nda bafllad›klar› kuru tip transformatör üretimiyle gerek ithal ürüne olan mecburiyeti önemli ölçüde azaltt›klar›n›, gerekse dayat›lan kalite kriterlerini yükselterek sistemlerine daha kaliteli, daha verimli, daha ekonomik transformatörler girmesini sa¤lad›klar›n› öne sürdü. 36 ülkeye ihracat yapt›klar›na da de¤inen Güre, Amerika’daki kömür üretim tesislerinden Güney Afrika’daki alt›n madenlerine; Hollanda’daki prestijli banka binalar›ndan Afganistan’daki hava meydanlar›na ve pek çok farkl› iklim ve koflullardaki her tür sektör ve tesiste Eltafl markal› transformatörlerin kullan›ld›¤›na dikkat çekti. Güre, sözlerine flunlar› ekledi: “Ulusal ve uluslararas› hava meydanlar›, petrol rafinerileri, demir çelik tesisleri, HES’ler ve AVM’ler gibi prestijli projelerde yer al›yor, müflterilerimizin flirketimize ve ürünlerimize duydu¤u güven ile mutlu oluyoruz. Ülkemizin en büyük inflaat firmalar› için yurtiçi ve yurtd›fl›nda özellikle Rusya’ya, Türkmenistan’a, Azerbaycan’a bini aflk›n transformatör ürettik, teslim ettik, etmeye devam ediyoruz.”

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 149 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Verdi¤i Önem Nedeniyle Sektöründe Kalitesi ve 985 y›l›nda Y›ld›z Plastik ve Kal›p Ltd fiti olarak kurulan firmam›z plastik kal›p üretimi yaparak; Otomotiv, mutfak eflyas›, elektrik malzemeleri ve di¤er birçok alanda hizmet vermektedir. Kaliteyi ve müflteri memnuniyetini ön planda tutan uzman kadromuz zor be¤enen müflterilerimizin isteklerini en k›sa sürede ve en uygun fiyatlar-

1

la yerine getirerek sürekli kalite ve güvenin oldu¤u bir çal›flma ortam›ndad›r. Firmam›z 1999 y›l›nda DE-PA Elektrik Ltd.fiti’ni kurarak elektrik malzemeleri üretimine bafllam›flt›r. Geliflen teknoloji ve standartlara ayak uydurarak bu güne dek sektörde kendi kalitesi ve markas›yla yer edinmeyi baflarm›flt›r. Sektörün say›l› markalar› aras›n-

da yer almay› baflaran firmam›z bundan sonra da kalitesiyle ad›ndan bahsettirmeye, kararl› olarak yoluna devam edecektir. 2013 y›l›nda grup prizde yap›lan yenilik ile kullan›c›ya rahat montaj kolayl›¤› sa¤lanm›fl ve ciddi anlamda be¤eni toplam›flt›r. Sektörde bulundu¤u sürece de yeniklere devam edecektir.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 152 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

G

A

B

E

R

/

N

E

W

S

ürsu Elektrik sektörde ki sene- müflterilerine çözümler sunmaya devam edi- müflterilerine uygun fiyatlar sunan, ayn› flesinde ayd›nlatma ile ilgili projelen- yor. MAXILED ve MAXILUX markalar› ile kilde sat›fl sonras›nda da müflterilerinin yadirme ve ürün temini konusunda ithalat ve sat›fl organizasyonunu konusunda n›nda olan Gürsu Elektrik sat›fl›n› yapt›¤› ayd›nlatma malzemelerinin tamam›n›n ithalat›n› kendisi yap›yor. Sektörel yenilikleri ya-

k›ndan takip ederek ürün çeflitlerini sürekli olarak art›rmaktad›r. ‹thalat öncesi sat›fla sunulacak ürünlerin kapsaml› testlerini bizzat yapmakta olan Gürsu Elektrik , do¤ru üretim ve kalite standartlar›n›n yakalanabilmesi için hem Türkiye hem de yurtd›fl›nda bulunan mühendisleri ile ürünlerin kalitesinden emin olabilmek için ciddi anlamda çaba göstermektedir.

Genifl ürün yelpazesi tercih sebebi Ayd›nlatma konusundaki genifl ürün yelpazesi ile müflterilerinin isteklerine an›nda cevap verebilen Gürsu Elektrik’in ürün yelpazesinde; LED fieritler, Tavan Armatürleri, Spotlar, LED Paneller, LED Floresanlar, Duvar Boyay›c›lar, RGB Projektörler, Kontrol Cihazlar› ve Güç Kaynaklar› bulunuyor. Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 154 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

994 y›l›nda Semih Yan›k ve Mehmet Kurflun taraf›ndan elektrik taahhüt, montaj ve malzeme sat›fl› amac›yla kurulan Uyum Elektrik 1994 y›l›ndan bu yana müflterilerine verdi¤i kaliteli hizmet ile bölgesinin önde gelen Elektrik ve Ayd›nlatma malzemesi tedarikçisi haline gelerek hizmet kalitesi ile müflterilerinin tercihi olmay› baflarm›fl. 2007 y›l›nda 250 m2’lik yeni ma¤azas›yla Ayd›nlatma Bölümü’nü hizmetinize açan Uyum Elektrik bugün ise 750 metrekarelik ma¤azas›nda genifl depo imkanlar› ve konusunda uzman personeli ile faaliyetlerine deva etmektedir. 20 y›l› aflk›n tecrubesiyle sektörün önde gelen üreticilerin üretimini yapt›¤› elektrik ve ayd›nlatma malzemelerini bölge halk›na eksiksiz ve do¤ru bir flekilde ulaflt›ran Uyum Elektrik müflterilerinin Acil malzeme ihtiyac›n› da haz›r stoklar› sayesinde en k›sa zamanda ve günün her saatinde tedarik ederek müflteri memnuniyeti konusunda da bölgesinde öncü bir rol üstleniyor.

1

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 156 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS

S


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

-

-

imdiye kadar ikinci çeyrek itibariyle 7 milyon dolar›n üzerinde ihracat yapt›klar›n› belirten Aküsan Akü Sanayi ve Tic. A.fi Yönetim Kurulu Üyesi Naci Lekesiz, “Üretimimizin yüzde 45'ini ihraç ediyoruz. ‹hracat yapt›¤›m›z ülkeler; Gürcistan, Irak, Türkmenistan, ‹ran, Suriye, M›s›r, Nijerya, Libya, Yunanistan, Güney Afrika ve Sudan gibi farkl› bölgelerden. Ald›¤›m›z siparifl ve farkl› sektörlere yönelik ürün çeflitlerimizle beraber y›l sonunda 15 milyon dolarl›k ihracat hedefliyoruz. Alternatif pazar aray›fllar›m›z da halen devam ediyor.” dedi. Türkiye akümülatör pazar›nda 36. y›l› geride b›rakan deneyimli firma, üretti¤i sulu, kuru ve jel akü ürün gamlar›ndan daha çok kuru tip ve jel aküye a¤›rl›k vererek y›l sonunda yüzde 20 büyüme planl›yor. Son iki y›lda ortalama yüzde 15 büyüyen firmalar›n›n, yat›r›mlar›na yönelik de¤erlendirmelerde bulunan Lekesiz, “Gündemimizde kal›p makinesine yönelik yat›r›m plan›m›z var. Türkiye'de üretimi yap›lmayan ithal edilen baz› akü malzemelerini üretmek istiyoruz. Örne¤in jel ve kuru tip akü üretiminde kullan›lan ABS plastik kutu üretimi ülke-

mizde imal edilmiyor. Bunlar›n üretimine yönelik planlar›m›z var. Düflündü¤ümüz yat›r›m›n bütçesi 750 bin dolar civar›nda. Ürün gelifltirmeye yönelik ar-ge çal›flmalar›m›z ise devam ediyor. Önümüzdeki y›l›n ilk çeyre¤inde yat›r›m›m›z› tamamlayarak üretime geçmeyi planl›yoruz. 2008 y›l›nda üretime geçti¤i jel ve kuru tip akülerde 20 amperden 225 ampere kadar akü imalat› yapt›klar›n› aktaran Lekesiz, “Jel aküde 2007 y›l›nda Ar-Ge çal›flmalar›m›z bafllad›. 2008’in sonunda pazara vermeye bafllad›k. Kuru tip aküler; güç kaynaklar›nda, jel aküler ise yenilenebilir enerji sektöründe, elektri¤in olmad›¤› yerlerde rüzgar yada günefl enerjisinden elektrik enerjisi elde edilip depolama maksatl› kullan›l›yor. Ürün gam› olarak biz 20 amper jel aküden 225 ampere kadar jel ve kuru tip akü üretimi yap›yoruz. Dünyada 20 amper jel akü imalat› yapan tek firmay›z. fiu anda üretimimizin yüzde 40’›n› jel akü oluflturuyor. Bu y›l üretim a¤›rl›¤›m›z› jel ve kuru

tip akülere kayd›rd›k” bilgisini verdi. Çok yak›n gelecekte Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) ve Nikel kadmiyum (Ni-Cd) pil üretimi için de Ar-Ge çal›flmalar›na bafllayacaklar›n› dile getiren Naci Lekesiz bu kulvarda da öncü olmak istediklerini vurgulad›. Asya, Feza, Action ve FZA Aküler, olmak üzere dört marka ile yurt içi ve yurtd›fl› pazarda sat›fl a¤›n› güçlendiren Aküsan’›n, ‹stanbul’a açt›¤› ofisle birlikte d›fl ticaret ve pazarlama stratejilerinin güçlendi¤ini belirten Lekesiz; “Asya, Feza yurtiçi sat›fl yapt›¤›m›z marka. Action yurtd›fl› markam›z. FZA ise kuru tip ve jel akü markam›z. Jel aküyle birlikte denizcilik sektörüne daha yak›n olabilme ve yurtiçi, yurtd›fl› pazarlama a¤›n› yürütmek için ‹stanbul’da ofis açt›k. Üretici olarak Anadolu'da olmak kimi zaman bizi s›n›rl›yor. Jel aküyle birlikte hedef kitlemizde Marmara Bölgesi’ndeki denizcilik sektörü oldu. Bölgede fazla say›da marina ve tersane bulunuyor. ” diye konufltu.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 158 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

ran

Esman

Elektronik, -

birli¤i yapt›.Günefl enerjisi lerin tedarikçisi SpireSo Esman

Elektronik,Türki yümeye bafllayan günefl -

tomotiv, beyaz eflya, askeri ve endüstriyel elektronik, cep telefonu, televizyon gibi alanlarda elektronik üretim hatt› ve yat›r›m makinelerikurulumu, cihaz ve sarf malzemelerinin sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerini sa¤layan AKFA Holding flirketlerinden Esman Elektronik, Amerikal› küresel solar enerji teknoloji flirketi Spire Solar ileiflbirli¤i yapt›.Esman Elektronik, günefl enerjisi, biyomedikal ve yar› iletken sahalar›nda Ar-Ge çal›flmalar›na dayal› ürün yelpazesine sahip üretim teknolojilerinin tedarikçisiSpire Solar ilefotovoltaik yenilenebilir enerji alan›nda hizmetler sunacak.

lan yat›r›m makineleri ve cihazlar›n tedarik edilmesi, günefl panellerinin tasar›m›, paneller için TÜV ve UL sertifikalar›n›n al›nmas› konusunda da kapsaml› çözümlersunacak. Spire markas›yla fotovoltaik panel üretim makineleri, cihazlar ve anahtar teslim üretim bantlar› sat›fl›, sat›fl öncesi ve sonras› hizmetlerini vermesinin yan› s›ra Esman Elektronik, dünyada önde gelen fotovoltaik hammadde üreticilerininsolar modül üretiminde kullan›lan sarf malzemelerini de temin edecek.

Spire'›n günefl enerjisi alan›ndaki 40 y›ll›k tecrübesini Türkiye pazar›yla buluflturacak olan Esman Elektronik, fotovoltaik günefl panelleri ile silisyum günefl hücreleri üretim hatlar›n›n anahtar teslim kurulmas›, projelendirilmesi ve teknoloji aktar›m hizmetini sa¤layacak. Ayn› zamanda üretimde kullan›-

Türkkan, Almanya, ‹talya, ‹spanya ve Japonya gibi geliflmifl ülkelerin %5-%20 aras›nda de¤iflen oranlarda elektrik enerjisini güneflten elde etti¤ini, Türkiye’nin ise günefl enerjisinden elektrik üretimine daha yeni bafllad›¤›n›, buna ra¤men, son dönemde önemli ad›mlar at›ld›¤›n› belirtti. Türkkan, “Milyar-

O

“GÜNEfi ENERJ‹S‹ SEKTÖRÜNE GÜNEfi PANEL‹ ‹MALATINDA KATKI SA⁄LAMAK ‹ST‹YORUZ” KAPSAMLI ÇÖZÜMLER SUNACAK Esman Elektronik Genel Müdürü Hüseyin

larca dolarl›k enerji maliyetine katlanan ülkemizin enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›, günefl enerjisi kaynaklar›ndan faydalan›larak azalt›labilecektir. Türkiye’nin elektrik üretiminde günefl enerjisinin pay›n›n %5’e ç›kmas› halinde ülkemizde, 3 Milyar Watt’l›k günefl paneli üretim potansiyeli ortaya ç›kacakt›r” aç›klamas›n› yapt›. Türkkansözlerini flöyle sürdürdü, “Geçen y›llarda güneflten elektrik elde edilmesi diye bir ifl alan› daha yeni ortaya ç›kmaya bafllarken, bugün finansal imkânlardan, enerji lisanslar›na veyat›r›m teflviklerine kadar birçok alanda önemli ad›mlar at›ld›. Önemli bir büyüme kat eden yenilenebilir günefl enerjisi sektöründeki bu olumlu geliflmelere Esman Elektronik olarak elektronik üretim yat›r›m makineleri tedariki ve anahtar teslim hat kurulmas› alan›ndaki 30 y›la uzanan ifl tecrübemiz ile katk› sa¤lamak istiyoruz. Elektronik üretim sahas›ndaki tecrübemizi, fotovoltaik günefl enerjisi tesisleri kurulumu ifl sahas›nda da de¤erlendirebilmek için günefl enerjisi sistemlerinde dünya genelinde kendini ispat etmifl imalat teknolojileri üreten ABD’li Spire ile güç birli¤i yapma karar› ald›k” dedi.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 160 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Elektrik-elektronik sektörü, 2023 y›l› için 45 milyar dolarl›k ihracat hedefinekilitlendi. Önümüzdeki 10 y›l l›k süreçte bu hedefe ulaflman›n ancak stratejik bir çal›fl mayla mümkün olabilece¤ine inanan TET, düzenledi¤i ‘Geliflim Çal›fltay›’ndasektörün vizyonunu belirledi.

S

mac›ylaçal›flmalar›na h›z v trik Elektronik ve Hizmet ‹hracatç›lar› Birli¤i (TET),kablo, beyaz eflya, TV, elektrik üretim ve da¤›t›m ekipmanlar› gibi alt sektörlerinönemliaktörleriniGeliflim Ça ’ndabir araya getirdi.Sektör zirvesine dönüflen etkinlikte elektrik-elektronik sektörünün en önemli sorunlar› masaya yat›r›larak, tart›fl›ld›. Moderatörlü¤ünü T›naz Titiz’in yapt›¤› oturumlarda,sektör stratejisine katk›da bulunacak öneriler gelifltirildi.

Elektrik Elektronik ve Hizmet ‹hracatç›lar› Birli¤i (TET) Yönetim Kurulu Baflkan› Fatih Kemal Ebiçlio¤lu’nun ev sahipli¤iyle 06 – 08 Aral›k tarihleri aras›nda fiile Gardens’dagerçeklefltirilen çal›fltayda; ARÇEL‹K Genel Müdür Yard›mc›s› Tülin Kara-

bük, VESTEK Genel Müdürü Metin Salt, ABB Türkiye Baflkan› Sami Sevinç, YASAD Baflkan› Do¤an Ufuk Günefl veKablo ve ‹letken Sanayicileri Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan› ve Pamukkale Kablo Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kavakl›o¤lu-

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 162 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

sektörel de¤erlendirmelerde bulunarak bilgiler verdi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiro¤lu’nun “Kamu Al›mlar›nda Yerli Üretimlerin Desteklenmesi” konusunda seminer verdi¤i çal›fltayda,Ekonomi Bakanl›¤›’ndan Mehmet Emrah Tanr›verdi Yeni Yat›r›m Teflvikleri ile ilgili bir sunum gerçeklefltirdi. Ekonomi Bakanl›¤›‹hracat Genel Müdürlü¤ü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›, Gümrük Bakanl›¤›, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yan› s›raTÜB‹TAK, TSE (Türk Standartlar› Enstitüsü), Eximbank’›n temsilcileri de çal›fltayda yer ald›.

E

R

/

N

E

W

S

Sanayicileri Derne¤i (EMSAD), BESD, T›bbi Malzeme ve Cihaz Üreticileri Derne¤i gibi sektörü temsil eden Sivil Toplum Örgütleri veçok say›da akademisyen de zirveye destek verdi.

Büyüme trendi sevindirici

YASAD (Yaz›l›m Sanayicileri Derne¤i), BEYSAD (Beyaz Eflya Yan Sanayicileri), Elektronik Cihazlar ‹malatç›lar› Derne¤i (EC‹D), Küçük Ev Aletleri Sanayici ve ‹hracatç›lar› Derne¤i, Türkiye Elektronik Sanayicileri Derne¤i (TES‹D), Elektromekanik

TET Baflkan› Fatih Kemal Ebiçli, yapt›¤› konuflmada,elektrikelektronik sektörünün geldi¤i noktay› de¤erlendirerek, “TET, farkl› alt sektörleri bünyesinde bar›nd›ran, kendi alan›nda tek sektörel yap›. Sektörümüz yap›s› itibariyle yüksek teknolojiyi bünyesinde bar›nd›r›yor. Alt sektörlerimizdeki büyüme trendi de oldukça sevindirici. Önümüzdeki 10 y›ll›k süreçte faaliyetlerimiz tüm h›z›yla devam edecek”dedi.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 163 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Kullan›m›nda De¤ifliyor -

ccenture’›n 40 bin tüketici ve 2 bin küçük ve orta ölçekli iflletmeyle gerçeklefltirdi¤i “Yeni Enerji Tüketicisi” araflt›rmas›nda dört y›ll›k veriler incelenerek konut tüketicisinin ihtiyaçlar› ve tercihlerine dair bilgiler ele al›n›yor. 2013’te yap›lan araflt›rman›n kapsam›, küçük ve orta büyüklükteki iflletmeler de araflt›rmaya dâhil edilerek geniflletildi. Türkiye ile birlikte, Brezilya, Kanada, Çin, Japonya, Singapur, Güney Afrika, ve ABD’nin baz› eyaletlerinin yan› s›ra; Avustralya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, ‹talya, Hollanda, Norveç, Polonya, Güney Araflt›rmada ayn› zamanda, 50’den fazla Kore, ‹spanya, ‹sveç, Birleflik Krall›k gibi ül- enerji tedarikçisinden pazarla ilgili bilgiler ve yol gösterici uygulamalar edinildi. 8 bükeler de araflt›rmada yer ald›. yük pazarda da teknolojinin benimsenmesiyGenifl Kat›l›mc› Kitlesi le ilgili derinlemesine analiz yap›ld›. Yeni Enerji Tüketici Araflt›rmas›, yaklafl›k Accenture Türkiye Genel Müdürü Tolga dört y›ll›k süreçte pek çok ülkeden konut tü- Ulutafl araflt›rmayla ilgili, “Yaklafl›k dört y›l keticisi ile küçük ve orta büyüklükteki ifllet- süren bu araflt›rman›n sonuçlar› geliflmekte melerin dahil edilmesi ile gerçeklefltirildi. olan enerji pazar›ndaki e¤ilimleri ele al›yor. Araflt›rma sonuçlar›na bakt›¤›m›zda, tüketicilerin yüzde 27’sinin önümüzdeki 12 ay içinde baflka bir enerji tedarikçisinden hizmet almaya haz›r durumda olduklar›n› görüyoruz. Düflük fiyat, alternatif enerji tedarikçisini düflünmede en büyük etken olarak göze çarp›yor. Bu nedenle enerji fiyatlar›nda rekabet yaflanarak, tüketici ve iflletmeler da-

A

ha uygun fiyatlarla enerjiye kavuflacak.” diye belirtti. Accenture Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Grubu Lideri Hakan Irg›t konuyla ilgili olarak, “Türkiye enerji sektörü, tüketici odakl› piyasalara geçifl konusunda yeni bir dönüflüm içinde. Art›k 150 TL üzerinde ayl›k faturas› olan bireysel tüketiciler ve KOB‹’ler de elektrik tedarikçilerini de¤ifltirebilmektedirler. Bu durum tüketicilere farkl› tedarikçiler aras›ndan seçme imkan› tan›rken, tedarikçilerin de müflterileri kazanmak ve elde tutmak için yeni çal›flma modellerine yönelmelerini gerektirmektedir. 2015 y›l›nda Türkiye’de yaklafl›k 31 milyon tüketicinin elektrik tedarikçisini seçme konusunda özgür davranabilece¤i öngörülüyor.” dedi.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 166 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Analiz ve Öngörüler Tüketicilerin yüzde 27’si önümüzdeki 12 ay içinde baflka bir enerji tedarikçi sinden hizmet almaya haz›r durumda… Konut tüketicilerine önümüzdeki 12 ay içinde baflka bir enerji tedarikçisine geçmeyi düflünüp düflünmedikleri soruldu¤unda, kat›l›mc›lar›n yüzde 27’si geçmeye haz›r oldu¤unu, yüzde 41’i ise geçmeye haz›r olmad›¤›n› belirtiyor. Kalan yüzde 32’lik kesimin ise karars›z oldu¤u görülüyor.

Düflük fiyat, alternatif enerji tedarikçisi ni düflünmede en büyük etken… Önümüzdeki 12 ay baflka bir enerji tedarikçisine geçmeyi düflünen tüketiciler aç›s›ndan bu tercihin nedeni, yüzde 52’lik kat›l›m oran›yla yeni tedarikçinin daha düflük fiyat sunuyor olmas›. Yüzde 40’l›k bir kesim ise tedarikçinin bir temsilcisiyle konuflup ürünlerini görebilece¤i ve hizmetlerini görüflebilece¤i bir ma¤azas›n›n olmas›n› talep ediyor. Yeni tedarikçinin daha iyi hizmet sunmas›, daha çok güven vermesi, indirimli paketler sunmas›, daha iyi hizmet politikas›n›n olmas› ise s›ras›yla tüketiciyi etkileyen di¤er etkenler aras›nda bulunuyor.

Farkl› co¤rafyalarda tarife tercihleri de “Enerji tedarikçiniz de¤iflken (enerjinin fiyat› gün boyunca de¤iflen) ve sabit (enerjinin fiyat› gün boyunca sabit) tarife sunsayd› hangisini tercih ederdiniz?” diye soruldu¤unda ise ülkelere göre sonuçlar›n farkl›l›k gösterdi¤i ortaya ç›k›yor. Türkiye ve Avustralya’dan kat›lan tüketiciler yüzde 61, Çin yüzde 77 ve Güney Kore yüzde 76’l›k bir oranla de¤iflken tarifeyi tercih ederken; Hollanda’daki tüketiciler yüzde 54, Amerika’dakiler ise yüzde 51 ile sabit tarifeyi tercih ediyor.

tedarikçi maliyet tasarrufu sa¤larsa yat›r›m nimarka’da yüzde 17, ‹talya’da ise yüzde 19. yap›p yapmayacaklar› sorusuna ise Türki- Tüketicilerin %90’›ndan fazlas› ak›ll› sa ye’den kat›l›mc›lar›n yüzde 73’ü enerji fatuyac›n fonksiyonlar› hakk›nda daha çok ras›nda azalma garantisi verirse bu ürünleri bilgi sahibi olmak istiyor alabilece¤ini belirtiyor. Ak›ll› sayac›n fonksiyonlar›yla ilgili nas›l Ak›ll› sayaç terimiyle ilgili fark›ndal›k, daha fazla bilgi sahibi olmak istedikleri soco¤rafyalara göre de¤iflkenlik gösteriyor ruldu¤unda ise tüketicilerin farkl› yaklafl›mAk›ll› sayaç teriminin ne kadar bilindi¤i tü- lar›n›n söz konusu oldu¤u görülüyor. TürkiMaliyet tasarrufu ve finansman seçenek keticilere soruldu¤unda yine ülkelere göre ye’den baz al›nan kat›l›mc›lar yüzde 52’lik leri, tüketicilerin enerjiyle ilgili ürünlere farkl›l›k ortaya ç›k›yor. Güney Kore’den ka- oranla bilginin faturayla gönderilmesini isyat›r›m yapmalar›n› teflvik ediyor t›lan tüketiciler yüzde 50 oran›nda “Duydum terken, yüzde 49’u faturadan ba¤›ms›z eEnerjiyle ilgili ürünler (günefl panelleri, ama gerçekten tan›m›yorum.” derken, bu posta, bas›l› posta ya da kap›ya b›rak›lan duenerji tasarruflu aletler vb.) pahal› olsa bile oran Türkiye’de ve Norveç’te yüzde 29, Da- yurularla bilgi sahibi olmak istiyor. Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 167 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

-

-

ünyada 20 bölgesel ülke ofisinde, 18 bin çal›flan› ile hizmet veren, 7 GW’tan fazla kurulu park› ve y›ll›k 2.5 GW üretim kapasitesine sahip olan ve 2012 y›l›n› pazar lideri olarak kapatan, merkezi Çin’de bulunan dünyan›n en büyük günefl paneli üreticilerinden Yingli Solar, Brezilya 2014 Dünya Kupas›’n›n ana sponsorlar›ndan bir oldu. Grup kuralar›n›n çekilmesinin ard›ndan maç takviminin belli oldu¤u turnuva için futbolseverlerin heyecan› giderek art›yor. Yingli Solar’›n ilk kez Güney Afrika 2010 Dünya Kupas› ile bafllayan sponsorlu¤u ikinci kez Brezilya 2014 Dünya Kupas› ile devam ediyor. Yingli Solar Türkiye Ülke Müdürü U¤ur K›l›ç, Almanya Bundes Liga tak›mlar›ndan Bayern Münih ile bafllayan futbol alan›ndaki sponsorluk deneyimimizi Dünya Kupas› ile devam ettirmekten dolay› mutlu

D

Brezilya’da düzenlenecek olan FI FA 2014 Dünya Kupas›’nda grup kuralar›n›n çekilmesiyle 12 Haziran 2014 tarihinde bafllayacak turnuva için heyecan artmaya bafllad›. olduklar›n› belirtti. U¤ur K›l›ç, Dünya Kupas›’n›n tüm dünyan›n gözünün futbolda oldu¤u bir dönemde Yingli Solar olarak tüm dünyada yenilenebilir enerjinin önemine, özellikle günefl enerjisinin dünya kaynaklar›n› tüketmeden temiz enerjiyi daha iyi kullanmak için ne kadar hayati bir n›ld›¤› en önemli ve en yeni projenin Brezilöneme sahip oldu¤u mesaj›n› vermek için ya’daki dünyaca ünlü Maracana Stadyumu oldu¤unu aktard› K›l›ç flöyle devam etti: önemli bir f›rsat oldu¤unu sözlerine ekledi. “FIFA 2014 Dünya Kupas›’na ev sahipli¤i Maracana Stad› projesi gurur veriyor yapacak olan yaklafl›k 80 bin seyirci kapasiU¤ur K›l›ç, Yingli Solar panellerinin kulla- teli stad›n 2 bin 380 metrekarelik çat›s›na bin 556 adet YGE 60 Cell Serisi panel döflendi.Yingli Solar’›n gurur kayna¤› olan proje kapsam›nda Maracana Stadyumu 390 kWp enerji üretimine sahip oldu. Böylece dünyan›n gözlerinin futbola çevrildi¤i bir etkinlikte futbolseverlerde çevre ve günefl enerjisi ile ilgili bilgi ve fark›ndal›k da yarat›lmas›n› hedefliyoruz. Ayr›ca stadyum içinde ve d›fl›nda yapaca¤›m›z etkinliklerle konuya ilginin artmas›n› sa¤lamak için çaba gösterece¤iz.”

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 170 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

merika’da yat›r›m yapm›fl ve baflar›l› olmufl ifladamlar›n›n deneyimlerini paylaflt›¤› seminere New York Barosu Avukat› Mehmet F›rat Polat, New York Barosu Avukat› Remzi Güvenç Kulen, Mali Müflavir Michael Halajian ve Simit Saray› Yönetim Kurulu Baflkan› Haluk Okutur kat›ld›. Seminerde; Amerika’da çal›flma ve yat›r›m amaçl› vize uygulamalar›ndan ihracat risklerinin önlenmesine; ticaret flirketler hukuku, göçmenlik hukuku ile çok uluslu flirketlerde muhasebe kay›tlar›ndan, ABD’de oturumun do¤urdu¤u vergisel mükellefiyetlere kadar birçok konu gündeme geldi. Ayr›ca yasal izinler, hukuki ve lojistik süreçler ile yo¤un

A

E

R

/

N

‹stanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Biliflim ‹hracatç› lar› Birli¤i (TET), ‹MM‹B Koordinatörlü¤ünde, “ABD Pazar›na Aç›l›rken Bilinmesi Gerekenler” konulu bir semi ner düzenledi. Amerika ile ti caret yapacak veya ifl ba¤lan t›s› kuracak ihracatç›lar› bir araya getiren seminerde, ABD pazar› ile ilgili tüm detaylar ayr›nt›lar›yla ele al›nd›. rekabet ortam›n›n pazara giriflte en çok karfl›lafl›lan güçlükler oldu¤u vurguland›. Sahip oldu¤u 320 milyon tüketicisi, ileri teknoloji, alt yap› ve iflgücünün yan› s›ra; geliflmifl hukuk sistemi ve ticari marka korumas› Amerika pazar›n› cazip k›lan en önemli ne-

E

W

S

denler aras›nda yer al›yor. Do¤rudan pazara girmenin yolu ise flirketleflmeden geçiyor. fiirket türleri, ortakl›k ve risklerden korunman›n yollar›n›n tüm ayr›nt›lar›yla anlat›ld›¤› seminerde, gerçek hayattan örnekler de ihracatç›larla paylafl›ld›. Amerika pazar›nda baflar›l› olmak için öncelikle pazar›n çok iyi tan›nmas›n›n gereklili¤ine dikkat çekildi. Global pazarlarda h›zla geliflimini sürdüren ve dünya markas› olma yolunda ilerleyen Simit Saray›’n›n Yönetim Kurulu Baflkan› Haluk Okutur, dünyan›n birçok ülkesinden sonra Amerika pazar›na girerken dikkat edilmesi gerekenlerini, deneyimleriyle birlikte ihracatç›lara aktard›. Okutur, ‘bakery’ pazar›n›n büyüklü¤ünün ABD’deyi kendileri için cazip k›ld›¤›n› belirterek, ülkede yayg›n olan ‘value for money’ (ulafl›labilir fiyat ve paran›n tam karfl›l›¤›n› almak) anlay›fl›n›n Simit Saray›’n›n büyüme hedefleriyle birebir örtüfltü¤ünü söyledi.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 172 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

üstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (MÜS‹AD) Genel Baflkan› Nail Olpak, Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Has›la (GSYH) 2013 y›l› üçüncü çeyrek sonuçlar›na iliflkin yaz›l› bir aç›klamada bulundu. MÜS‹AD Baflkan› Olpak yapt›¤› aç›klamada, “Birileri ›srarl› bir flekilde, öyle olmad›¤›n› bildikleri halde bile bile, kötümser büyüme senaryolar› yaz›yorlard›. MÜS‹AD olarak biz

M

E

R

/

N

E

-

“Bugün aç›klanan büyüme -

-

W

S

her platformda, 3. çeyrek büyümesinin 2. çeyrek büyümesine benzer seviyelerde gerçekleflece¤ini özellikle belirtiyorduk. Ve nitekim bugün aç›klanan büyüme rakamlar›, MÜS‹AD’›n bu konuda dile getirdi¤i görüfllerinin ne kadar öngörülü ve hakl› oldu¤unun bir kez daha ispat› olmufltur” dedi.

‘’2013 ilk çeyrekte %3 büyüyen ekonomimiz, ikinci çeyrekte kötümserlik yaklafl›m› gelifltirenlerin beklentilerinin üzerinde ama bize göre ise beklenen oranda %4,5 büyümüfltü. Son iki ayd›r her f›rsatta dile getirdi¤imiz gibi 3. çeyrek büyümesi, baz›lar›n›n kötümser beklentilerinin tersine, 2. Çeyrek büyümesine benzer seviyelerde gerçekleflmifltir. Özellikle büyümenin kompozisyonunda özel sektör yat›r›mlar›n›n lehine bir geliflme olmas› da oldukça önemli. Öyle ki, Büyümeyi son 6 çeyrektir negatif yönde etkileyen özel sektör yat›r›mlar›, 3. çeyrekte %5,2 artm›flt›r. Bununla beraber kamu yat›r›mlar›nda 2. çeyrekteki %37,7’lik art›fl, 3. Çeyrekte %9 olarak gerçekleflmifltir. Bu da bize kamu-özel sektör yat›r›mlar›nda bir dengelenmeye do¤ru gidildi¤ini göstermektedir. Bununla birlikte, yurt içi nihai tüketiminin %5,1 artmas› da Ekonomi Yönetimine yapt›¤›m›z önerilerde ne kadar hakl› oldu¤umuzu gösteren di¤er bir veri olmufltur. Zira, geçen y›l iç piyasan›n gere¤inden fazla daralt›ld›¤›n› ve iç ve d›fl talebin dengeli bir flekilde büyümeye katk› sa¤lamas› gerekti¤ini vurgulam›flt›k. Son olarak da, aç›klanan bu 3.çeyrek büyüme rakam›n›n 2013 y›l› olarak öngördü¤ümüz ortalama %4’lük büyümeyi de destekler nitelikte oldu¤unu belirtmek isterim.’’ diye konufltu.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 174 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

Ç

A

B

elik ‹hracatç›lar› Birli¤i taraf›ndan aç›klanan 2013 y›l› onbir ayl›k verilerine göre; Türkiye’nin çelik ihracat› de¤er baz›nda geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 10,8gerileme ile 12,7 milyar dolar, miktar baz›nda ise yüzde 7,2 oran›nda düflüfl ile 16,8 milyon ton olarak gerçekleflti. Çelik sektörünün direkt ihracat›na di¤er birliklerin faaliyet alan›na giren demir çelik ürünleri de eklendi¤inde Türkiye’nin2013 y›l› Ocak-Kas›m dönemindeki toplam çelik ihracat›; miktar baz›nda17,6 milyon tona; de¤er baz›nda ise 14,6 milyar dolara ulaflt›. Ocak-Kas›m 2013 rakamlar›na göre, bölgeler baz›nda 6,9 milyon tonluk ihracat ile Ortado¤u birincili¤ini korudu. 2,9 milyon ton ile Afrika ülkeleri ikinci s›rada yer al›rken; bu bölgeyi 2,5milyon ton ile AB izledi. Çelik sektörünün 2013 y›l›nda miktar baz›nda en çok ihracat yapt›¤› ülkeler; 2,3 milyon ton ileIrak, 1,27 milyon ton ile Suudi Arabistan, 1,2 milyon ton ile Arap Emirlikleri, 938 bin ton ile ABD ve 754 bin ton ile ‹srail olarak s›raland›. Ayn› dönemde ihracat›n miktar ba-

E

R

/

N

Çelik ‹hracatç›lar› Birli¤i verilerine göre, çelik ma -

yon tona ulaflt›. Ayn› dö -

olarak gerçekleflti. Bu dö cat›ndaki liderli¤ini korur -

E

W

S

z›nda en çok artt›¤› ülkeler ise s›ras›yla Irak, Portekiz, ‹talya, Yemen ve Libya olurken; en çok azald›¤› ülkeler Suudi Arabistan, M›s›r, Kanada, Lübnan ve ABD oldu. On bir ayl›k dönem içerisinde en çok ihraç edilen ürünler; 7,7milyon tonla çubuk,1,6 milyon tonla boru, 1,5 milyon tonla kütük, 1,4 milyon tonla profil ve 1,3 milyon tonla s›cak yass›olarak s›raland›.Çelik ‹hracatç›lar› Birli¤i verilerine göre; 2013 Kas›m ay› ihracat›, geçen y›l›n ayn› dönemi ile k›yasland›¤›nda, miktarda yüzde 1,08’lik art›fl ile 1,5milyon tonolarak gerçekleflmesine ra¤men, emtia fiyatlar›ndaki düflüflten dolay›de¤erdeyüzde 2,2’lik gerileme ile 1,1 milyardolar olarak gerçekleflti. Kas›m ay› ihracat rakamlar›n› de¤erlendiren Çelik ‹hracatç›lar› Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Nam›k Ekinci; “2013 y›l›n›n sonuna yaklafl›rken sektör olarak özellikle Haziran ay›ndan itibaren üst üste gelen çeflitli nedenlerden dolay› zorlu bir dönem geçiriyoruz. Ancak ihracat›m›zdaki bu kay›plar› telafi edebilmek için çal›flmalar›m›za h›zla devam

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 176 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

ediyoruz. Önceli¤imiz mevcut pazarlar›m›z› korumak ve ihracat›m›z› bu bölgelerde art›rmak;bununla birlikte yeni potansiyel pazar aray›fllar›m›z da sürüyor. Örne¤in, geçti¤imiz günlerde Kenya Al›m Heyetini ülkemiz-

E

R

/

N

de a¤›rlad›k. Sektör temsilcilerimizle buluflturdu¤umuz Kenyal› çelikçilerin, Türk çelik sektörünü, firmalar›m›z›, ürünlerimizi ve üretim tesislerimizi daha yak›ndan tan›malar›n› sa¤lad›k.” dedi. Türk çelik sektörü için M›s›r pazar›n›n önemine de de¤inen Ekinci “Kas›m ay› sonunda M›s›r Sanayi ve D›fl Ticaret Bakanl›¤›, Türk çelik ürünlerinden inflaat demiri ve filmafline yönelik antidamping soruflturmas›nda sektörümüzü aklad›.M›s›r, Türk çelik sektörü ve

E

W

S

özellikle inflaat demiri için oldukça önemli pazarlardan biridir. Bu davalar nedeni ile 2013’ün onbiray›nda M›s›r’a inflaat demiri ihracat›m›zda geçen senenin ayn› dönemine göre yüzde 72 oran›nda bir azal›fl kaydedildi ve ihracat›m›z448 bin tondan, 126 bin tona geriledi.Tüm Çelik ürünlerinin ihracat›nda ise onbir ayl›k dönem içinde miktar olarak yüzde 45,3 oran›nda bir gerileme yafland›.Soruflturma talebinin reddedilmesi ile buönemli pazar› tekrardan kazanma flans›na sahip olduk. Ülkenin siyasi koflullar›n› da yak›ndan takip ediyoruz. En k›sa süreçte M›s›r’la ilgili tüm sorunlar›m›z› aflaca¤›m›za inan›yoruz” diye belirtti. Nam›k Ekinci; “Yine geçti¤imiz günlerde gerçekleflen Türkiye-Kolombiya Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem toplant›s›nda, Kolombiya’n›n ülkemize yönelik dört ayr› üründe korunma önlemi soruflturmas› Çevre ve fiehircilik Bakan›m›z Erdo¤an Bayraktar arac›l›¤› ile gündeme al›nd›. Kolombiya’da sektörümüze yönelik bafllat›lan antidamping ve koruma önleme soruflturmalar›n›nen k›sa zamanda lehimize sonuçlanaca¤›n› umuyoruz. Bu tarz olumlu geliflmelerin süreklili¤iTürk çelik sektörünün önümüzdeki y›la daha rahat bafllayaca¤›n›n ve ilerleyece¤inin bir göstergesi” diyerek sözlerine son verdi.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 177 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

‹nflaatta Kalite Zirve -

R

/

N

E

W

S

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› iflbirli¤i ile Türkiye ‹MSAD’›n, enerji tasarrufu konusunda, kamuoyunu bilinçlendirme kampanyas› kapsam›nda ilk ad›m olarak haz›rlad›¤›“EnerjimiziBofla Harcamay›n” kamu spotunun lansman›, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›l- itibaren ‘Enerji Verimlili¤i’ seferberli¤i bafld›z taraf›ndan yap›ld›. 2012 y›l›n›n bafl›ndan latt›klar›n› belirtenBakan Taner Y›ld›z, “Kamuda yal›t›m›n ilk ad›m›n› Bakanl›k olarak biz att›k. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› binam›zda yaklafl›k yüzde 46'l›k bir verim elde edildi. Bundan sonra 150 kadar kamu binas›n›n yal›t›m›yla yaklafl›k 45 milyon liral›k enerji tasarrufu hedefliyoruz” dedi.

E

Ülkemizde, güvenli, sürdürülebilir ve ça¤dafl yap›lar için Yap› Yasas›’n›n yasalaflt›r›lmas›na ve tüm bina tasar›m› ile yönetmelikleri bünyesinde toplayan ‘Ulusal Bina Yönetmeli¤i’ne ihtiyaç oldu¤unu söyleyen Türkiye ‹MSAD Baflkan› Dündar Yetiflener, “Her fleyi devletten beklemeyen, bütüncül bir sistem kurulmas›, güvenli ve ça¤dafl yap›lar›n inflas› için at›lacak ilk ad›mdan biridir” dedi. Ülkemizin önde gelen 75 inflaat malzemesi sanayi firmas› ve 29 sektörel derne¤in çat› kurumu olan Türkiye ‹nflaat Malzemesi Sana-

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 178 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

yicileri Derne¤i (Türkiye ‹MSAD) taraf›ndan bu y›l beflincisi düzenlenen Uluslararas› ‹nflaatta Kalite Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z’›nkat›l›m› ile gerçekleflti. Türk inflaat sanayinin devlerini buluflturan zirvenin bu y›lki ana temas› Güvenli Yap› ve Kentsel Dönüflümoldu. Zirve’de “Güvenli Yap›lar” konusu tüm yönleri ile gündeme tafl›nd›. 5. Uluslararas› ‹nflaatta Kalite Zirvesi,Türkiye ‹MSAD Yönetim KuruluBaflkan ’inev sahipli¤inde, TÜS‹AD Baflkan› Muharrem Y›lmaz ve T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli’nin aç›l›fl konuflmalar› ile bafllad›.Türkiye ‹MSAD taraf›ndan, inflaat sektörünün gelece¤ine ›fl›k tutmas› amac›yla haz›rlanan ‘Sürdürülebilir, Güvenli, Ça¤dafl Yap›lar ve Kentsel Dönüflüm’ k o n ulu, ‘Güvenli Yap›lar Yol Haritas› 1’raporunun tüm yönleriyle gündeme tafl›nd›¤› Zirve’ye çok say›da yerli, yabanc› konuk ve sektör temsilcisi, uzmanl›k konularda yapt›klar› konuflmalar›yla kat›ld›. Türkiye ‹nflaat Sanayicileri ‹flveren Sendikas› (‹NTES) Baflkan Vekili Mahmut Küçük, Tekfen ‹nflaat Yönetim Kurulu Baflkan› Ümit Özdemir, fiekerbank Genel Müdür Yard›mc›s› Abdurrahman Özci¤er, Türkiye’nin uluslararas› ödüllü mimarlar› ile Melkan Gürsel Tabanl›o¤lu, yap› bilgi modellemesi konusunda dünyan›n önde gelen dan›flmanlar›ndan 3-im Baflkan› , Sürdürülebilir Binalar Destek Merkezi Kurucu Baflkan› ve enerji verimlili¤i stratejistiRonald Rovers ile uluslararas› projelerdeki uzmanl›¤›yla tan›nan Avrupa Sürdürülebilirlik Dan›flmanl›¤› Kurucu Baflkan› , Zirve’nin panelistleri olarak konuflma yapt›lar. Gazeteci Yazar Cüneyt Özdemir’in moderatörlü¤ünü yapt›¤› zirvede, Kentsel Dönüflümün Hukuki, Sosyal ve ‹fllevsel Yönü, ‹nflaat Sektöründe Malzeme Gelifltirme Teknolojileri, Kentsel Dönüflümde Denetim ve Finans, Bilgi Modellemesi ve Entegre Projeler ile Sürdürülebilir Yap›lar,tüm yönleriyle gündeme tafl›nd›.

E

R

/

N

E

W

S

Yetiflener: “Köklü sanayici üyeleri ile aflacaklar›n› belirten Yetiflener, bu ihracat›n Türkiye ‹MSAD 30’uncu yafl›nda daha yüzde 75’inin Türkiye ‹MSAD üyelerince gerçeklefltirildi¤ine iflaret etti. Yetiflener, “Türkiye’nin 2023 ihracat hedefi olarak belirlenen 500 milyar dolar›n yüzde 20’sini, yani 100 milyar dolar›n› bizler inflaat malzemesi ihracat›yla karfl›lamay› hedefliyoruz” fleklinde konufltu.

Türkiye ‹MSAD Baflkan› Dündar Yetiflener, inflaat sektörünün ulusal ve uluslararas› küresel liderlerini buluflturan Uluslararas› ‹nflaatta Kalite Zirvesi’nin gerçekleflmesini destekleyen, bu yolla ülkemiz ekonomisi ve inflaat sektörünün geliflmesine katk› sa¤layan tüm “‹nflaat sektörü 2014’de yüzde 4-5 ara kifli ve kurulufllarateflekkürederek bafllad›¤› s›nda büyüyecek.” konuflmas›nda, 2014 y›l›nda,inflaat harcamalar›n›n içinde olTürkiye ‹MSAD’›nülke ekonomisi içindeki du¤u özel sektör yat›r›m harcamalar›nda konumunu anlatt›. 50-60 y›ll›k köklü geçmi- yüzde 5,6 büyüme hedeflendi¤ini, kamu yat›r›m harcamalar›nda ise yüzde 3,7 gerileme beklendi¤ine iflaret edenDündar Yetiflener, “2014 y›l›nda özel sektörün sürükleyicili¤i ileinflaat sektöründe yüzde 4-5 aras›nda büyüme bekliyoruz”dedi. Yetiflener, flöyle devam etti: “Ülkemiz ekonomisinin itici gücünü oluflturan stratejik bir sektörün en büyük bileflenlerinden biri olan Türkiye ‹MSAD,üyelerinin üretici konumundan ald›¤› güçle sektöründe kurallar›n oluflmas›na katk› sa¤lamay› toplumsal sorumlulu¤u olarak görmektedir. Bu amaçla haz›rlad›¤›m›z ve sizlerle paylaflt›¤›m›z Güvenli Yap›lar Yol Haritas›1 raporunun,sektörümüzün ve ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir kalk›nmas›nda önemli bir fonksiyon üstlenece¤ine inan›yoruz” dedi.

“Her fleyi devletten beklemeyen bütün cül bir sistem oluflturmam›z flart.” fle sahip olan sanayici üyeleriyleTürkiye ‹MSAD’›n 30’uncuyafl›n› kutlayaca¤›yeni y›la daha güçlü bir performansla girdi¤ini belirten Dündar Yetiflener, “Her biri kendi alan›nda küresel marka olan ve inovatifsanayi ürünleriyledünyapazarlar›nda ülkemizi birinci lige tafl›yan Türkiye ‹MSAD üyeleri, bugün dünyan›n en büyük 10 ekonomisi aras›na girmeyi hedefleyenTürkiye’nin sürdürülebilir kalk›nmas›nda önemli kilometre tafllar› olmufllard›r” dedi. ‹nflaat malzemeleri ihracat›nda sektörünbu y›l 22 milyar dolara ulaflarak bir önceki y›l›-

Yetiflener, ülkemizde, güvenli, sürdürülebilir ve ça¤dafl yap›lar için Yap› Yasas›’n›n yasalaflt›r›lmas›na, bina tasar›m›n› da kapsayan tüm yönetmelikleri bünyesinde toplayan ‘Ulusal Bina Yönetmeli¤i’ne ihtiyaç oldu¤unu vurgulad›¤› konuflmas›nda, “Her fleyi devletten beklemeyen, denetimin de içinde oldu¤u bütüncül bir sistem kurulmas›, güvenli ve ça¤dafl yap›lar›n inflas› için flartt›r.Ekonomi tarihimizin en önemli hamlesi olan kentsel dönüflümün bafllad›¤› bu dönemde, kamu, sivil toplum ve tüm paydafllar iyi bir iflbirli¤i iklimi oluflturarak bu hamle-

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 179 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

yi, güvenli ve sürdürülebilir yap› için f›rsata çevirmeli, bu dinami¤i birlikte harekete geçirmeli ve businerjiyi tüm sektöre yaymal›y›z” diye konufltu. Enerji Bakan› Taner Y›ld›z ‘Enerjimizi Bofla Harcamay›n’ kamu spotu lansman›n› yapt› Türkiye ‹MSAD’›nEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› iflbirli¤i ilehaz›rlanan “Enerjimizi Bofla Harcamay›n” konulu kamuoyunu bilinçlendirme kampanyas› kapsam›nda haz›rlanan kamu spotunun lansman›, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z taraf›ndan yap›ld›. Toplant›da yapt›¤› konuflmada,Bakanl›k olarak 2012 y›l›n›n bafl›ndan itibaren ‘Enerji Verimlili¤i’ seferberli¤i bafllatt›klar›n› belirten Bakan Y›ld›z, konutta, sanayide, evlerde, ayd›nlatmada k›sacas› hayat›n her alan›nda küçük ad›mlarla büyük tasarruf etme imkânlar›n›n ad›mlar›n› att›klar›n› belirtti.Y›ld›z, “Enerji Verimlili¤i kültürünü her alanda yayg›nlaflt›rmak ve öncelikli politika haline getirmek Bakanl›k olarak en önemli hedeflerimizden biridir” dedi.

E

R

/

N

E

W

S

¤iniz bir ifllem asl›nda yat›r›mc› içinde, kamu içinde, özel sektör kullan›c›lar› için de karl› olacak. Biz bu anlamda Bakanl›k olarak tasarrufun ve verimlilik kültürünün oluflmas›n›n, yerleflmesinin öncüsü olmaya devam edece¤iz. Bundan önce oldu¤u gibi bundansonra da özel sektörün ve sivil toplum kurulufllar›m›z›n da bu sürece aktif kat›l›m›n› sa¤layacak ve hedeflerimize birlikte ulaflaca¤›z.”

tasarruf yoluna giderek, en büyük kalemlerden biri olan ülkemiz cari a盤›n›n düflürülmesine destek olal›m. Sadece özel sektör de¤il, kamu kesimindeki yasa koyucular, denetleyiciler, bürokratlar, akademisyenler tüm taraflarla birlikte, güvenli yap› iklimi için gerekli ortam› birlikte olufltural›m ki, hem insanlar›m›z, hem sektörümüz sa¤l›kl› yaflas›n.”

Türkiye ‹MSAD Baflkan› Dündar Yetiflener de konuflmas›nda, sektör hedeflerini gerçeklefltirmek amac›yla, enerji ve güvenli yap› konusunda kamuoyunu bilinçlendirme kampanyas› bafllatt›klar›n› ve bu kampanyan›n ilk ad›-

Yol Haritas› raporunda öne ç›kan baz› sat›rbafllar› ise flöyle s›ralan›yor: ve denetimlerde ciddi karmafla yaflanmaktad›r. –Ülkemizin acil ihtiyac› olanUlusal Bina Yönetmeli¤i hayata geçirilmelidir. - ‘Güvenli Bina Belgesi’ zorunlu olmal›d›r.- Yürürlükte olmayan hayati öneme sahip yönetmeliklerin düzenlenmesi gerekmektedir. - Revize edilmesi gereken yönetmelikler bulunmaktad›r. - Türkiye’nin Eurocode uyum .- AB uyumu sa¤lanan malzeme kriterlerin flartnamelerde kullan›lmas› gerekmektedir. - fiartnameler, Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i’ne uygun de¤ildir.- Standartlar›n gelifltirilmesinde eksikliklergiderilmelidir. - TSE hem uygunluk veren hem kontrol yapan kurum olmamal›d›r.- Yenilikçi ürünlerin kullan›lmas›nda kota getirilmesi yerli sanayiyi teflvik edecektir. - Su yal›t›m› zorunlulu¤u getirilerek bina güvenli¤ine katk› - Is›, su, ses ve yang›n yal›t›m›nda Türkiye standartlar›n gerisinde bulunmaktad›r. - Haks›z rekabeti önlemek için CE ve G iflaretli üretim denetlenmelidir.“

Güvenli Yap›lar Yol Haritas›’ndan sa “Enerji harcamalar›n›n yüzde 40’› bina - t›rbafllar› larda kullan›l›yor.” Zirve’nin ana konusu olan Güvenli Yap›lar

Binalarda 1 Ocak 2011'den sonra yal›t›m› olmayan herhangi bir binan›n ruhsat alma imkân›n› ortadan kald›rd›klar›n› hat›rlatanTaner Y›ld›z,Türkiye'de yal›t›ma muhtaç yaklafl›k 17 milyon adet haneoldu¤unu, yeni binalardaise herhangi bir problemin bulunmad›¤›n› söyledi. Y›ld›z, “as›l yap›lmas› gereken, m›n› Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner mevcut binalar›m›z› eski hallerinden kurtar- Y›ld›z’›n kat›l›m› ile gerçeklefltirmekten son derece memnuniyet duyduklar›n› belirtti. Ülmakt›r” fleklinde konufltu. kemizde toplam enerjinin yüzde 40’›n›n yap›Bakan Y›ld›z: “150 kamu binas›n›n ya - larda kullan›ld›¤›n›, oysa bu miktar›n yüzde l›t›m› ile 45 milyon liral›k tasarruf bek - 40’lara varan k›sm›n›n do¤ru tasarlanan yap›lar ile tasarruf edilerek, ülke ekonomisine y›lKamuda yal›t›m›n ilk ad›m›n› Bakanl›k ola- da 12-15 milyar dolar tutar›nda katk› sa¤lana- 5. Uluslar aras› ‹nflaatta Kalite Zirvesi’nin bu rak kendilerinin att›¤›n›, bundan sonra 150 ca¤›n› söyleyen Yetiflener, konuflmas›n› flöyle y›lki sponsorlar› aras›nda; Baymak, BASF, kadar kamu binas›n›n yal›t›m›yla yaklafl›k 45 sürdürdü: ‹MM‹B, Lineadecor, Çimsa, Duravit,Nuh milyon liral›k enerji tasarrufu hedefledikleri- “Dünya inflaat malzemesi ihracat›nda 5.s›raya Çimento,Saint GobainRigips,Tepe Betonedikkati çeken Taner Y›ld›z, sözlerini flöyle ulaflm›fl inflaat malzemesi sanayicileri olarak, pan,Trakya Cam,Wilo, Fibrobeton, Emlak tamamlad›: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- uluslararas› arenada ödüller kazanan de¤erli Konut GYO, Ytong, Hürriyet, CNBC-e, Cakanl›¤› binam›zda yapt›¤›m›z çal›flmada yak- tasar›mc›lar›m›z, dünya s›ralamas›nda ikinci pital, Ekonomist, Escarus ve Bimeksyer ald›. lafl›k yüzde 46'l›k bir verim elde edildi. Bunu olan baflar›l› müteahhitlerimize,‘gelin art›k T O B B , T ‹ M , T Ü S ‹ A D , Ç E D B ‹ K , G Y Oelde etmek için camlar›n çift cam olmas›, du- enerjimizi bofla harcamayal›m, do¤ru sistemi D E R , ‹ N T E S , K A L D E R , K O N U T varlarda da yal›t›m yap›lm›fl olmas› flart› var. hep birlikte kural›m’ diyoruz. ‹htiyac›m›z›n DER,SKD,TMMMB,TMB veYAD ise zirYuvarlak bir hesapla yar› yar›ya tasarruf etti- yüzde 70’ini d›flar›dan karfl›lad›¤›m›z enerjide veyi destekleyen kurumlar oldu. Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 180 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

uruluflumuz Tüyap Bursa Fuarc›l›k Anonim fiirketi taraf›ndan haz›rlanan, BURSA METAL ‹fiLEME TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI 12. Uluslararas› Metal ‹flleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik ve Hidrolik Fuar›, BELEX 2013 Bursa 11. Uluslararas› Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Ayd›nlatma ve ‹letiflim Fuar›, BURSA 4. HIRDAVAT VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹ FUARI 2013, BURSA SAC ‹fiLEME TEKNOLOJ‹LER‹ 2013 5. Sac, Boru, Profil ‹flleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuar›, ‹CAT 2013 Yeni Fikirler Yeni Bulufllar Fuar› ve BORUTEK 2013 Boru ve Boru ‹flleme Teknolojileri Fuar› efl zamanl› olarak, 5 - 8 Aral›k 2013 tarihleri aras›nda Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Ersözlü; "Bursa Endüstri Zirvesi’nde Efl zamanl› Haz›rlanan ve Yurtiçi ve Yurtd›fl›ndan 25 ülkeden 36.427 Kifli Taraf›ndan Ziyaret Edilen Fuarlar, Üretime Güç Katt›" Tüyap Bursa Fuarc›l›k A.fi. Genel Müdürü Say›n ‹lhan Ersözlü; "Efl zamanl› olarak 5 ayr› salonda, 20 ülkeden 357 firma ve firma temsilcili¤inin kat›l›m› ile 30.000 m2 alanda haz›rlanan Fuarlar, yurtiçi ve yurtd›fl›ndan 25 ülkeden gelen 36.427 kifli taraf›ndan ziyaret edilerek sektörün gücünü gözler önüne

K

E

R

/

N

serdi. Almanya ve ‹talya’dan ilk kez kat›l›mc› firmalar›, geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi bu y›l da Çin ülkesinden milli kat›l›m› ile dikkat çeken Bursa Endüstri Zirvesi, üretimde ihtiyaç duyulan hammadde, yeni teknoloji, donan›m ve sistemlerdeki yenilikleri ilgililere topluca göstererek her türlü üretime ivme kazand›rd›.” dedi. Ersözlü; "Makine Yapan Makinelerin Fuarlar› Yurtiçi ve Yurtd›fl›ndan 25 Ülkeden Ge-

E

W

S

Rusya, Birleflik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Hollanda, Irak, ‹ran, ‹srail, ‹talya, Japonya, Katar, Kosova, Lübnan, Makedonya, M›s›r, Peru, Rusya, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'dan gelen al›m heyetlerini, yurtiçinden ise sektörlerin yo¤un oldu¤u Adana, Adapazar›, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Bal›kesir, Bart›n, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskiflehir, Erzincan, Gaziantep, Isparta, ‹stanbul, ‹zmir, Karaman, Kayseri, K›rklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa ve Samsun baflta olmak üzere birçok ilden gelen ifl adamlar›n› endüstri zirvesinde a¤›rland›. Fuar süresince kurulan ifl ba¤lant›lar› neticesinde 500’e yak›n makinenin sat›fl› gerçeklefltirildi.” dedi. Fuaye alan›nda haz›rlanan ‹CAT 2013, Yeni Fikirler, Yeni Bulufllar Fuar›’nda; patent bilincini uyand›rmak, bu konuda fark›ndal›k yaratmak ve “Patent, Faydal› Model, Marka

len Profesyonelleri A¤›rlad›, Firmalar 500’e Yak›n Makine Satt›" Tüyap Bursa Fuarc›l›k A.fi. Genel Müdürü Say›n ‹lhan Ersözlü; "‹malat sanayinde kullan›lan makine yapan makinelerin sergilendi¤i Fuarlar, Almanya, Beyaz ve Endüstriyel Tasar›m” alanlar›nda tescili olan firmalar›n ürünlerini fuarda sergilemeleri amac› ile gerçekleflti. Fuar›n ilk günü Uluslararas› Patent Birli¤i (UPB) taraf›ndan “Enerji ve Ekoloji”, “Patentlerde Karfl›lafl›lan Uluslararas› S›k›nt›lar”, Tekstil Alan›ndaki Patentler” konular›n›n ele al›nan panel program› gerçekleflti. TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Bursa fiubesi taraf›ndan 6 ve 7 Aral›k tarihlerinde organize edilen “Makine ‹malat Teknolojileri Kongresi”nde Türkiye’de makine imalat sektöründe çal›flan üye, uzman ve yöneticiler ile kamu ve özel sektör temsilciler ve bilim insanlar› bir araya geldi ve sektörün sorunlar› ele al›nd›.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 182 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Arçelik A.fi. Pazar lamadan Sorumlu Ge nel Müdür Yard›mc›s› Tülin Karabük, ‹span ya’n›n Valencia fleh rinde gerçekleflen konferansta Arçe lik’in inovasyon çal›fl malar›n› anlatt›.

ünyan›n önde gelen üniversitelerinden MIT (Massachusetts Institute of Technology) önderli¤inde gerçeklefltirilen ‹novasyon ve Yeni Teknolojiler Konferans› EM-TECH 2013, ‹spanya’n›n Valencia flehrinde gerçekleflti. Dünyan›n farkl› bölgelerinden inovasyon alan›nda öncü firmalar›n kat›ld›¤› konferansa Arçelik A.fi. ad›na Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Tülin Karabük kat›ld›. Konferans›n ikinci gününde gerçekleflen “Innovate or Die (‹novasyon Yap ya da Öl)” isimli konulu panele kat›lan Tülin Karabük’e, MIT Giriflimcilik Enstitüsü Kurucu Direktörü Ken Morse ve Telefonica Digital ‹novasyon Direktörü Pablo Rodriguez efllik etti. De¤iflen dünya koflullar›nda inovasyon yapamayan flirketlerin yok olmaya mahkum olduklar›na vurgu yap›lan panelde büyük organizasyonlar› yöneten liderlerin inovasyon alan›nda izlemeleri gereken stratejiler tart›fl›ld›. Panelde yapt›¤› sunumda Arçelik’in ve Koç Grubu’nun inovasyon konusundaki lider konumuna vurgu yapan ve yapt›klar› çal›flma-

D

lar› anlatan Tülin Karabük flu sözleri söyledi: “‹novasyon süreçleri Arçelik A.fi.’de kültürümüzün, günlük yaflam›m›z›n bir parças›d›r. Günümüzde flirketlerin teknolojik yetkinliklerini, müflteriler için fayda yaratan ürün ve hizmetlere dönüfltürebilmeleri giderek önem kazan›yor. Biz, insanlar›n hayat›n› kolaylaflt›racak, konforlar›n› artt›racak çözümler üzerinde duruyoruz. ‹nsanlar›n hayatlar›n›n içine kadar girerek; giderilmemifl, keflfedilmemifl ihtiyaçlar› anlamaya ve öngörmeye çal›fl›yoruz. Bu ihtiyaçlara cevap vermek için hem geliflmifl Ar-ge ve inovasyon gücümüz ve ürün gelifltirme kapasitemizden hem de iç ve d›fl bilgi ve yetenek kaynaklar›ndan yararlanmaya çal›fl›yoruz. Ayr›ca, yarat›c› iç ve d›fl etkileflim olanaklar› sunmas› ve pazara daha h›zl› çözüm ulaflt›rmam›z› sa¤lamas› bak›m›ndan özellikle aç›k inovasyon çal›flmalar›na büyük önem vermekteyiz. ‹novasyon kabiliyetimiz, flirketimizin yurtiçi ve yurt d›fl› pazarlarda marka bilinirli¤ini art›rmas›nda ve global varl›¤›n› yayg›nlaflt›rmas›nda önemli bir rol oynamaktad›r.” Yeni ve

inovatif teknolojiler gelifltirmek için ifl f›rsatlar› yaratan bir ortama sahip olan EmTech Espana 2013 farkl› co¤rafyalardan araflt›rmac›lar, bilim adamlar› ve teknoloji uzmanlar›n›n konuflmalar›yla renklendi. Konuflmalarda gelecekte inovasyon e¤itimi, robotlar›n ve sanal asistanlar›n iflgücüne kat›l›m›, ak›ll› materyallerde inovasyon, yeni teknolojilerin metropoller üzerine etkisi ve müzik teknolojisi gibi pek çok farkl› konuya de¤inildi.

Em-Tech Hakk›nda MIT (Massachusetts Institute of Technology) Technology Review Dergisi taraf›ndan organize edilen EmTech dünyan›n en önemli yeni teknolojiler konferans› olarak biliniyor. Günlük yaflamda dönüflüm yaratacak inovatif perspektiflere sahip teknoloji gurular›, bilim adamlar› ve genç giriflimcilerin teknoloji sektöründen giriflimciler, yat›r›mc›lar ve ifl adamlar› ile bir araya geldi¤i organizasyonda kat›l›mc›lar, fark yaratan çal›flmalar›n› sunma ve konferans bafll›klar›yla ilgili tecrübelerini paylaflma imkan› buluyorlar.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 184 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

A Adil Ticacet’in ürün yelpazesinde; paratoner sistemleri, topraklama ürünleri, bak›r malzemeler, galvaniz fleritler, Direnç düflürücü tozlar, bak›r ve galvaniz levhalar ve paratonerle ilgili çeflitli aksesuarlar yer al›yor. Adil Ticaret’in yetkilisi Adil Koç sat›fl›n› yapt›klar› ürünlerin Ankara baflta olmak üzere çevre illerde de birçok projede kullan›ld›¤›n› belirterek sektörün ihtiyac› olan bütün malzemeleri ürün yelpazemizde bulundurmaya özen gösteriyoruz dedi.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 186 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


A N K A R A

E L E K T R ‹ K

F ‹ R M A L A R I

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 190 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


A N K A R A

E L E K T R ‹ K

F ‹ R M A L A R I

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 191 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


A N K A R A

E L E K T R ‹ K

F ‹ R M A L A R I

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 192 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


A N K A R A

E L E K T R ‹ K

F ‹ R M A L A R I

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 196 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


A N K A R A

E L E K T R ‹ K

F ‹ R M A L A R I

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 197 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


A N K A R A

E L E K T R ‹ K

F ‹ R M A L A R I

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 198 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


A N K A R A

E L E K T R ‹ K

F ‹ R M A L A R I

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 202 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


A N K A R A

E L E K T R ‹ K

F ‹ R M A L A R I

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 203 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


A N K A R A

E L E K T R ‹ K

F ‹ R M A L A R I

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 204 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


A N K A R A

E L

G E B Z E

E K T R ‹ K

F ‹ R M A L A R I

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 208 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


G E B Z E

A N T A L Y A

E L E K T R ‹ K

F ‹ R M A L A R I

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 209 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

flyerlerinde güvenli bir çal›flma ortam› sa¤lanmas›nda, görsel islerin kolayl›kla yap›lmas›nda ve uygun bir görüfl alan› oluflturulmas›nda en önemli faktörlerden biri Güvenli çal›flma ortam›n›n sa¤lanmas› en önemli önceliklerden biridir ve ifl güvenli¤i koflullar›n›n iyilefltirilmesi iflyerindeki tehlikelerin görünür k›l›nmas› ile sa¤lanacakt›r. Ayd›nlatman›n görsel etkisinin yan›nda çal›flan›n kendini iyi hissetmesi, moralinin yüksek olmas› ve yorgunluk hissetmemesi gibi biyolojik ve psikolojik etkileri de bulunmaktad›r. ‹flyerlerinde ayd›nlatma ifl verimini de çok büyük ölçüde etkilemektedir. Ayd›nlatma öncelikle, yap›lan ifl ve ifllemlerde tüm detay›n görülebilmesi için gereklidir. ‹fl sa¤l›¤› ve gü-

K

/

T

E

C

H

venli¤i aç›s›ndan ise ayd›nlatman›n iflin uygulanan kalite standartlar›n›n gerektirdi¤i flekilde yap›lmas›n› ve hata oranlar›n›n azalt›lmas›n› sa¤lamas›n›n yan›nda ifl kazalar›n›n önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktad›r.

N

I

C

A

L

Ayd›nlatma aç›s›ndan uygun çal›flma ortam› sa¤lan›rken mümkün oldu¤u ölçüde gün ›fl›¤›ndan faydalan›lmal›d›r. Bunun mümkün olmad›¤› durumlarda ilerleyen bölümlerde bahsedilen ayd›nlatma kriterlerine uygun bir yapay ayd›nlatma sistemi kurulmal›d›r. Gün ›fl›¤› ve yapay ayd›nlatma sistemlerinin birlikte, dengeli olarak kullan›lmas› uygulanabilirlik aç›s›ndan en uygun çözümdür.

Ayd›nlatma Kriterleri 1.Ayd›nlatma fiiddeti (Illuminance): Bir yüzeye düsen ›fl›k miktar›na ayd›nlatma fliddeti denir. Ayd›nlatma fliddetinin birimi lükstür. 1 lüks = 1 lümen/ m2 (lümen lüminesans ak› birimidir) Ayd›nlatma fliddeti aç›k havada gündüzleri

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 212 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

2.000-100.000 lüks aras›nda, geceleri ise 50500 lüks aras›nda de¤iflmektedir. TS EN 12464 nolu “Ifl›k ve Ifl›kland›rma – ‹fl Mahallerinin Ayd›nlat›lmas› – Bölüm 1: Kapal› Alandaki ‹fl Mahalleri” standartt›nda belirtilen iflyerlerindeki baz› alanlarda ve islerde gerekli ayd›nlatma fliddeti de¤erleri afla¤›daki tabloda verilmektedir.

2. Lüminesans: Lüminesans bir yüzey taraf›ndan yans›yan ya da emilen ›fl›k miktar›d›r. Birimi Kandela (cd) / m2’dir. Duvarlar, mobilya ve di¤er nesnelerde görünen ›fl›k bu yüzeylerin yans›tma ve absorbe etme özelli¤ine ba¤l›d›r. 65 watt gücündeki floresan bir lamban›n lüminesans de¤eri 10.000 cd / m2‘dir. 300 lüks ayd›nlatma fliddetine sahip bir ofiste bulunan baz› nesnelerin lüminesans de¤erleri örnek teflkil etmesi için afla¤›da verilmektedir;

Do¤rudan ayd›nlatma lokal olarak yüksek lüminesans oluflturmakla birlikte ›fl›¤›n gelifl yönünde bulunan nesnelerin arkas›nda koyu gölgeler oluflturmaktad›r. Çok yüksek lüminesans gözde kamaflma (glare) yarat›r, rahats›zl›k vericidir. Do¤rudan ayd›nlatma iflyerlerinde sadece iki durumda tavsiye edilir: ayd›nlatma fliddeti

N

I

C

A

L

“rölatif” kamaflma yaratmayacak kadar yüksek olmas› ya da yap›lan iflin gerektirmesi halinde. Do¤rudan ayd›nlatma iflyerlerinde özellikle kalite kontrol iflleri gibi yüksek düzeyde görünürlük gerektiren ifller için kullan›lmaktad›r. Dolayl› ayd›nlatma ›fl›k ak›s›n›n en az %90’n›n› tavana veya duvarlara da¤›tan ve bu yüzeylerden geri yans›yan ›fl›k ile ayd›nlatmad›r. Enerji verimlili¤i aç›s›ndan duvarlar› ve tavan›n aç›k renklere boyanm›fl olmas› gerekmektedir. Dolayl› ayd›nlatmada da¤›n›k ›fl›k oluflmakta ve gölgeler oluflmamaktad›r. Genelde yüksek ayd›nlatma fliddeti yaratarak kamaflma riskini en aza indirir ancak ofislerdeki parlak duvar ve tavanlar ekranlar yüzeyinde yans›maya neden olarak “rölatif” kamaflma oluflturabilir. ‹flyerindeki kapal› ortamlarda do¤rudan ve dolayl› ›fl›¤›n iyi dengelenmifl olmas› gerekmektedir. 5. Göz Kamaflmas›: Göz kamaflmas› do¤rudan (dolays›z) veya yans›yarak (dolayl›) gelen ›fl›ktan kaynaklanabilir. Dolays›z göz kamaflmas› (glare) ›fl›k kayna¤›na direkt bak›ld›¤›nda oluflur ve yap›lan görsel çal›flma önemli ölçüde olumsuz olarak etkilenir. Do-

3. Yans›tma oran› (Reflectance): Farkl› yüzeyler gelen ›fl›¤› farkl› büyüklülerde absorbe eder. Koyu renk bir yüzey aç›k renk bir yüzeye göre daha fazla ›fl›k absorbe eder, yani daha az ›fl›k yans›t›r. Yans›tma oran› yans›yan ›fl›¤›n gelen ›fl›¤a oran›d›r. Ayd›nl›k fliddeti ve lüminesans de¤erleri ile yans›tma oran› hesaplanabilir. Yans›tma oran› (%)= (Lüminesans/Ayd›nlatma Siddeti)* Ô * 100 (Ayd›nlanma da¤›l›m›nda etkili olan yüzeylerin yans›ma oranlar› TS EN 12464 nolu standartta verilmifltir.) 4. Do¤rudan ve Dolayl› Ayd›nlatma (Direct – Indirect Lighting):Do¤rudan ayd›nlatma bir yüzeyin bir kaynaktan düz bir hat üzerinde gelen ›fl›k ›fl›nlar› ile ayd›nlat›lmas›d›r. Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 213 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

layl› göz kamaflmas› (flicker) çok güçlü yans›t›c› yüzeylerden ›fl›¤›n yans›mas› sonucu oluflur ve yap›lan ifli olumsuz etkiler. Bu nedenle iflyerlerinde göz kamaflmas›na neden olacak durumlar azalt›lmal›d›r. Göz kamaflmas›n› önlemek için ›fl›k kayna¤›n›n önüne perdeleme düzenekleri yerlefltirilebilir. 6.Ifl›¤›n Renk S›cakl›¤› (Colour Appearance): Ifl›¤›n renk s›cakl›¤›, bir ›fl›k kayna¤›ndan yay›lan görünür ›fl›kt›r. Ifl›¤›n renk s›cakl›¤› s›cak, orta ve so¤uk olarak üçe ayr›lmaktad›r. Ifl›¤›n tayfsal kompozisyonu göz önüne al›nd›¤›nda “s›cak” ›fl›k daha fazla k›rm›z› ›fl›k bileflenlerinden oluflmaktad›r ve birçok insan taraf›ndan huzurlu ve konforlu bulunmaktad›r. “Orta” ›fl›k tayfsal kompozisyonda daha az k›rm›z› ›fl›k bileflenlerinden oluflmakta ve daha so¤uk ve beyaz görünmektedir. “So¤uk” ›fl›k tayfsal kompozisyonda en az k›rm›z› ›fl›k bilefleni içeren ›fl›kt›r ve 1000 lüksün alt›nda çok so¤uk ve rahats›z edici gözükmektedir. Ifl›¤›n renk s›cakl›¤› seçimi

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

daha çok psikolojik ve estetik bir konudur. TS EN 12464 nolu standartta ›fl›¤›n rengi, rengin s›cakl›¤› ile tan›mlanm›flt›r. 7. Renk Yans›tma (Colour Rendering): Bir lamban›n renk yans›tma indeksi çevrenin, nesnelerin ve insan derisinin ne kadar do¤al ve do¤ru bir flekilde betimlendi¤ini göstermektedir. Renk yans›tma indeksinin mümkün olan en yüksek de¤eri 100’dür ve renk yans›tma kalitesi azald›kça azalmaktad›r.

ha fazla ayd›nlatma fliddetine ulafl›lmas›d›r. Güneflli bir günde aç›k havada ayd›nlatma fliddeti 100.000 lüks, gölgede ise 10.000 lüks olmaktad›r. Yapay ayd›nlatma ile ise iflyerlerinde genellikle 500 lüks civar› ayd›nlatma fliddetine ulafl›lmaktad›r. Gün ›fl›¤› yapay ayd›nlatmaya göre daha iyi renk yans›tmaya sahiptir. Gün ›fl›¤›n›n seviyesi ve tayfsal kompozisyonu da gün içinde de¤iflti¤inden bu dinamik yap›n›n çal›flanlar› canland›r›c› bir etkisi vard›r. Ayr›ca gün ›fl›¤›ndan kaynaklanan do¤rudan göz kamaflmas› yapay ›fl›¤a göre daha az rahats›z edicidir. Ancak gün ›fl›¤›n›n tüm iflyerlerinde ve tüm zamanlarda yeterli miktarda olmamas› nedeniyle iflyerlerindeki ayd›nlatman›n uygun olarak seçilmifl yapay ›fl›k ile desteklenmesi 8. Gün ›fl›¤› (Daylight): ‹flyerlerinde gün ›fl›- gerekmektedir. ¤›ndan mümkün oldu¤u ölçüde faydalan‹flyerlerinde ayd›nlatman›n uygun bir fle mak gerekmektedir. Gün ›fl›¤›n›n insanlar kilde sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›n›n belirlen üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktad›r. Bir neden, yapay ayd›nlatmaya göre da- mesi için afla¤›daki parametreler göz

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 214 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

önüne al›nmal›d›r; • Çal›flma alan›ndaki ayd›nlatma fliddeti seviyesi, • Çal›flma alan›nda bulunan parlak yüzeylerin da¤›l›m›, • ‹fl ekipmanlar›n›n ve çal›flan nesnelerin büyüklü¤ü, • ‹flyeri ortam›nda bulunan nesnelerden ›fl›¤›n ne kadar yans›d›¤›, • ‹flyerindeki nesneler ve çevresindeki alan/arka plan aras›ndaki kontrast oran›, • Çal›flma ortam›nda görülmesi gereken nesnelerin ne kadar zamanda fark edildi¤i, • Çal›flan›n yafl›. (Çal›flan›n yafl› uygun ayd›nlatma fliddeti seviyesinin belirlenmesinde önemli bir parametredir. Standartlarda bahsedilen de¤erler genç çal›flanlar üzerinden belirlenmifltir. Buna göre 20-25 yas aras›ndaki çal›flan›n ihtiyaç duydu¤u ayd›nlatma fliddeti çarpan›n› 1 kabul edersek; 40-50 yas için 1,2 51-65 yas için 1,6 65 yas üzeri için 2,7 kabul edilir. Örne¤in yap›lan ise göre standartta verilen ayd›nlatma fliddeti 200 lüks ise bu de¤er 40-50 yas aras› çal›flanlar söz konusu oldu¤unda 240 lüks olmal›d›r. )

‹flyerinde Ayd›nlatma ve ‹fl Kazalar› Ayd›nlatma fliddeti ve iflyerindeki da¤›l›m›n›n çal›flan›n görsel bir isi ne kadar h›zl›, güvenli ve rahat alg›lay›p gerçeklefltirdi¤inde büyük bir etkisi vard›r. Ayd›nlatma fliddeti artt›kça yap›lan iflin ince detaylar›n›n fark edilmesi o kadar kolay olmaktad›r. Bu konuda yap›lan çal›flmalar, yüksek ayd›nlatma fliddetinin konsantrasyon ve motivasyonu-

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

nun artmas›na ve bunun çal›flan›n performans›n›n %50 oran›nda artmas›na sebep oldu¤unu göstermektedir. Çal›flan›n hata yapma oran› azald›¤› için, yüksek ayd›nlatma fliddeti olan iflyerlerinde ifl kazalar› da azalmaktad›r. ‹fl kazalar›n›n büyük bir oran› ayd›nlatma fliddetinin 200 lüks den az oldu¤u iflyerlerinde gerçekleflmektedir. Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyinin raporuna göre kötü ayd›nlatma tüm ifl kazalar›n›n %5’inin sebebidir ve bu oran kötü ayd›nlatmadan kaynaklanan göz yorgunlu¤u ile birlikte de¤erlendirildi¤inde ifl kazalar›n›n %20’sine ulaflmaktad›r. 1950’lerde Amerika’da a¤›r sanayi endüstrisinde bir fabrikada ayd›nlatma alan›nda yap›lan iyilefltirme çal›flmalar› ifl kazalar› ve ayd›nlatma aras›ndaki iliflkiyi göstermektedir. Bu çal›flmada fabrikadaki montaj hatt›nda ayd›nlatma fliddetinin 200 lükse yükseltilmesinden sonra kaza oran›nda %32’lik bir düflüfl sa¤lanm›flt›r. Bir sonraki ad›m olarak kontrast› azaltmak ve daha dengeli bir ayd›nlatma sa¤lamak için duvarlar ve tavan aç›k renge boyanm›flt›r. Bunun sonucunda kaza oran›nda ek olarak %16,5’luk bir azalma gözlenmifltir. Benzer çal›flmalar ‹ngiltere ve Fransa’da yap›lm›fl ve özellikle tersaneler, döküm sanayi, büyük montaj hatlar› ve atölyelerde ifl kazalar›nda büyük azalma gözlenmifltir.

olan direkt etki ve göz yorgunlu¤un azalt›lmas› fleklinde olan dolayl› etkiden kaynaklanmaktad›r. Yap›lan bir çal›flmada bafllang›çta 100 lüksten az ayd›nlatma fliddetine sahip 15 iflyerinde ayd›nlatma fliddetindeki art›fl sonucunda verimlilikte %4 – %35 oran›nda art›fl gözlenmifltir. Amerika’da pamuk e¤irme fabrikas›nda yap›lan baflka bir çal›flmada ise ayd›nlatma fliddeti 170 lüksten 340 lükse ç›kar›ld›¤›nda üretim %5 oran›nda artm›fl ve ayn› zamanda hatal› üretim çok büyük ölçüde azalm›flt›r. Sonuç olarak toplam maliyet %27,5 oran›nda azalm›flt›r. Bu sonuçlar yönetimi ayd›nlatma alan›nda daha fazla iyilefltirmeye sevk ederek ayd›nlatma fliddeti 750 lükse ç›kar›lm›flt›r. Bunun sonucunda ise üretim bafllang›ç de¤erine göre %10,5 artm›fl ve hatal› ürünlerden kaynaklanan maliyet %40 oran›nda azalm›flt›r. Ayd›nlatma fliddeti ve verimlilik bir noktaya kadar do¤ru orant›l› olmakla beraber 1000 lüksün üzerindeki ayd›nlatmalarda yans›malar, koyu gölgeler afl›r› kontrast ve göz kamaflmas› oluflumu nedeniyle bu de¤erin üzerindeki ayd›nlatma fliddetinin olumsuz etkilere sebep oldu¤u bilinmektedir. Çal›flanlar›n en çok tercih etti¤i ayd›nlatma fliddeti de¤eri 400850 lüks aras›ndad›r. Benzer çal›flmalar ‹ngiltere, Fransa, Almanya ve di¤er baflka ülkelerde yap›lm›flt›r. Ayd›nlatma fliddetindeki art›fl sonucunda verim‹flyerinde Ayd›nlatma ve Verimlilik lilikte artma, hatal› ürünlerde ve ifl kazalar›n‹flyerlerinde ayd›nlatmada yap›lan iyilefltirda azalma görülmüfltür. melerden sonra verimlili¤in artt›¤›na dair Esin A. Kürkçü, ‹lknur Çakar, Serap Zeyrek birçok çal›flma bulunmaktad›r. Bu art›fl, iflin ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Uzman›, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli görsel aç›dan daha h›zl› yap›lmas› fleklinde ¤i Merkezi Müdürlü¤ü (‹SGÜM)

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 215 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


08.01.2014 - 11.01.2014 5. Enerji Verimlili¤i Forumu ve Fuar› WOW Kongre Merkezi Yeflilköy 06.03.2014 - 09.03.2014 Uluslararas› LIGHTTECH 2014 ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy 19.03.2014 - 22.03.2014 WIN Otomasyon '14 21.Endüstriyel Otomasyon Fuar› Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ‹stanbul 19.03.2014 - 22.03.2014 WIN Electrotech '14 15.Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuar› Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ‹stanbul 10.04.2014 - 12.04.2014 7.Uluslararas› Solarex ‹stanbul Günefl Enerjisi ve Teknolojileri Fuar› ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy-‹syanbul 24.04.2014 - 26.04.2014 ICCI- 20.Uluslararas› Enerji ve Çevre Fuar› ve Konferans› ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy-‹stanbul 24.04.2014 - 27.04.2014 KONELEX 2014 Konya 9.Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuar› KTO Tüyap Konya Uluslararas› Fuar Merkezi Konya 06.05.2014 - 10.05.2014 37.Yap› Fuar› - Turkeybuild ‹stanbul 2014 Tüyap Fuar ve Kongre ‹stanbul Merkezi 15.05.2014 - 18.05.2014 Konya Yap› ve Dekorasyon Fuar› 2014 11.Yap› Malzemeleri Yap› Teknolojileri ve Dekorasyon ve Ayd›nlatma Fuar› KTO Tüyap Konya Uluslararas› Fuar Merkezi Konya 05.06.2014 - 08.06.2014 2.Van Günefl Enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Fuar› Tuflba Fuar ve Kongre Merkezi Van 05.06.2014 - 08.06.2014 WIN Metal Working'14 19.Makine ‹malat› ve Metal ‹flleme Teknolojileri Fuar› Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ‹stanbul 26.06.2014 - 28.06.2014 Avrasya Elektrikli ve Mekanik El Aletleri Fuar› ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy ‹stanbul 04.09.2014 - 07.09.2014 Best Bina Elektrik, Elektronik, Mekanik ve Kontrol Sistemleri Fuar› 2014 Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray› ‹stanbul 11.09.2014 - 14.09.2014 CeBIT Biliflim Eurasia ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy ‹stanbul 18.09.2014 - 21.09.2014 18.Uluslararas› Isaf -Security Fuar› ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy ‹stanbul 25.09.2014 - 28.09.2014 10.Uluslararas› LED & LED Ayd›nlatma Fuar› ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy ‹stanbul 25.09.2014 - 28.09.2014 3.Elektronist Fuar› ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy ‹stanbul 25.09.2014 - 28.09.2014 3.Elex Fuar› ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy 13.10.2014 - 18.10.2014 CNR Endüstri Fuar› 2014 ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy ‹stanbul 23.10.2014 - 26.10.2014 27. Yap› Fuar› - Turkeybuild Ankara 2014 ATO Kongre ve Sergi Saray› Ankara 27.10.2014 - 30.10.2014 Yenilenebilir Enerji Fuar› ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy ‹stanbul 30.10.2014 - 31.10.2014 EIF 2014 - 3.Enerji Fuar› ATO Kongre ve Sergi Saray› Ankara 06.11.2014 - 09.11.2014 20.Yap› Fuar› - Turkeybuild ‹zmir 2014 Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan› ‹zmir 06.11.2014 - 08.11.2014 IFSEC ‹stanbul 2.Ulusal Güvenlik, Çal›flma Güvenli¤i,ve Sa¤l›¤›,Yang›n Sistemleri Fuar› ve Zirvesi Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray› ‹stanbul 13.11.2014 - 16.11.2014 ‹novasyon Türkiye, Yenilikçi Teknolojiler Zirvesi ve Fuar› ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy ‹stanbul 04.12.2014 - 07.12.2014 BELEX 2014 Bursa 12.Uluslararas› Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Ayd›nlatma ve ‹letiflim Fuar› Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi Bursa

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 218 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


07.01.2014 - 10.01.2014 Elektrik Elektronik CES 2014: Tüketici Elektronik Fuar› Las Vegas CEA

28.01.2014 - 30.01.2014 Distributech : Elektrik-Enerji Fuar› San Diego PENNWELL

11.02.2014 - 13.02.2014 Elektrik Elektronik Middle East Electricity: Ortadogu Enerji Sanayi Fuar› Dubai Iirme Expo

23.02.2014 - 26.02.2014

Elektrik Led China 2014: LED ayd›nlatma ürünleri ve ayd›nlatma teknikleri fuar› Guangzhou Trust Exhibition

30.03.2014 - 04.04.2014

Elektrik Elektronik Light & Building: Elektrik, Ayd›nlatma ve Teknoloji Fuar› Frankfurt Messe Frankfurt

08.10.2014 - 11.10.2014 Wire China: Kablo Fuar› Sangay SECRI

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 219 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

lkemizde ve Dünya’da Rüzgar Enerjisi Sektörü yenilenebilir Enerji kaynaklar› içerisinde en h›zl› geliflenlerden birisidir.Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli¤i 2013 raporuna göre bulundu¤umuz y›l içerisinde kurulan toplam 307 MW’l›k sistem ile ülkemizde kurulu rüzgar gücü 2500MW baraj›n› aflm›flt›r.2007 y›l›ndan beri h›zl› bir büyüme gösteren sektör önümüzdeki y›llarda ciddi bir potansiyele ulaflacakt›r.Birkaç y›l öncesine göre üreticiler 10 kat daha güçlü türbinler üretmektedirler.Klasik enerji üretim sistemlerinde çevreye zarar veren karbonmonoksit gaz›n›n azalt›lmas› yasal mevzuatlarla zorunlu hale gelmektedir bu durum alternatif enerji kaynaklar›n›n geliflimini artt›rmaktad›r.Karada ve denizde kurulma imkan› olan Rüzgar Santralleri ise önümüzdeki 10 y›l içerisinde enerji üretim yüzdelerinde ciddi bir paya sahip olacakt›r. Rüzgar türbinlerinin yayg›nlaflmas› ile rakabetin artmas› buna paralel olarak da kurulum maliyetlerinin yüksek olmas› nedeniyle sistemlerin sürdürülebilirli¤i ve güvenlikleri ön plana ç›kmaktad›r.Türbinlerin çal›flmaya bafllad›ktan sonra zarar görmesi ve durmas› büyük ekonomik kay›plara neden olmaktad›r.Fiziksel flartlar›n zorlu olmas›ndan dolay› da kurulumu tamamlanan sistemlere sonra-

Ü

K

/

T

E

C

H

dan ulafl›p müdahale etmek oldukça zor bir ifllemdir.Bu nedenlerden dolay› kurulum aflamas›nda Rüzgar Türbinlerinin Topraklama ve Y›ld›r›mdan Korunma konusu büyük önem tafl›maktad›r.Konu ile ilgili standartlarda da bu önemli konuya yer ay›r›lm›flt›r.Konu ile ilgili standartlar› s›ralarsak: IEC 62305 –Y›ld›r›mdan Korunma Standart› IEC 61400/Rüzgar Türbinleri Generatör Sistemleri/24.Bölüm Y›ld›r›mdan Karfl› Korunma. Bir sistemin -tesisin y›ld›r›ma ve afl›r› gerilime karfl› korunabilmesi için topraklama sistemi,eflpotansiyelsistem,iç y›ld›r›m ve d›fl y›ld›r›ml›k sistemlerinin entegrasyonu oldukça önemlidir.Tüm bu sistemlerin eksiksiz bir flekilde dizayn edilmesi ve sisteme entegre edilmesi gerekmektedir. Topraklama Rüzgar türbinlerinde mümkün oldu¤unca uzun y›llar etkinli¤ini koruyabilecek flekilde dizayn edilmelidir.Topraklama direncinin zaman içerisinde yükselmesinde korozyon riskinin büyük etkisi vard›r.Bu nedenle temel topraklamas›nda kullan›lacak galvaniz fleritlerin paslanmaz çelik olmas› ve kal›nl›klar›n›n DIN EN 50164-2 standart›na uyum göstermesi gerekmektedir.Ayr›ca her ba¤lant› noktas›nda korozyon band›n›n kullan›lmas› tesis süreklili¤i için büyük önem arz etmektedir.Temel topraklamas› planla-

(Y›ld›r›m Darbesi Sonucu Fiziksel Hasara U¤ram›fl Rüzgar Türbini)

N

I

C

A

L

mas› tesis zemin etüdünün yap›lmas› sonucunda elde edilen özgül direnç kapsam›nda yap›lacak hesaplar sonucunda yap›lmal›d›r ve donma özelli¤i olan kimyasallarla sistem güçlendirilmelidir.Topraklama sisteminin güçlü olmas› elektronik sistem güvenli¤ini sa¤layacak iç y›ld›r›ml›k sistemlerinin etkinli¤i ve fiziksel güvenli¤i sa¤layacak d›fl y›ld›r›ml›k sistemlerinin etkinli¤iyle do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Eflpotansiyel sistem türbinler aras›nda ve türbin çevresinde kesinlikle sa¤lanmal›d›r böylece ani darbe geçifllerinin ve atlamalar›n önüne geçilecektir.Temel topraklamas›ndan ç›kar›lacaklar filizler ve yap›lmas› mümkün koruma ve fonksiyon topraklamalar› ile tüm metal aksamlar ortak bir eflpotansiyel bara ile yeniden eflitlenmelidir.Ayr›ca tesis içerisinde ve türbin üzerinde de local efl potansiyel baralar tesis etmek zorunday›z.Aksi durumda kuplaj etkileri sonucunda ani afl›r› gerilimler türbine yönelecektir ve toprak sönümleme görevini h›zl› bir flekilde gerçeklefltiremeyecektir.Eflpotansiyel sa¤lanmas› ve darbelerin olufltuklar› yerlerde sönümlenebilmeleri için ba¤lant› ve topraklama noktalar› D s›n›f› olarak adland›r›lan SPARK GAP parafudrlu ba¤lant› ekipmanlar›n›n kullan›lmas› gerekmektedir. ‹ç y›ld›r›ml›k sistemleri Rüzgar Türbinlerinin süreklili¤i aç›s›ndan hayat› önem tafl›maktad›r.Tüm AC ve DC enerji hatlar›,koaksiyelhatlar›,data hatlar› alçak gerilim parafudr sistemleri ile koruma alt›na al›nmal›d›r.Y›ld›r›m ve fiebeke darbelerine karfl› kademeli olarak B/C/D SINIFI koruyucular sisteme entegre edilmelidir.Aksi durumda nanosaniyeler mertebesinde oluflan darbeler tüm elektronik ekipmanlara zarar verebilir ve tüm yat›r›m büyük bir ekonomik darbeyle karfl› karfl›ya kal›r.Ani afl›r› gerilimler sigorta ve röleler taraf›ndan alg›lanamazlar,çok h›zl› darbeler olduklar› için ancak surgearrester sistemleri ile alg›lanabilmektedirler.Y›ld›r›m darbesi tesis içerisinde herhangi bir türbine düflse bile di¤er tüm santraller bu darbeden etkilenebilirler.2km’lik

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 222 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

yar›çap içerisinde tesis risk alt›na girer ve parafudr sistemi yok ise sistem ar›zalanabilir. (Y›ld›r›m darbesinin isabet etti¤i bir pano. Yandaki resim)

Y›ld›r›mda karfl› uygun sürekli voltaj de¤erinde AC ve DC enerji hatlar›nda B SINIFI yada B+C s›n›f› parafudr sistemleri kullan›lmal›d›r.400 volt sürekli gerilimde 150 kiloamper koruma kapasiteli trifaze enerji parafudrlar› Rüzgar santralleri için tasarlanm›flt›r ve y›ld›r›m darbelerini sparkgap teknolojileri sayesinde kendi içerisinde sönümleyebilmektedir.Ayr›ca tüm data ,koaksiyel ve haberleflme hatlar›nda sistemin türüne göre uygun parafudrlar bulunabilmektir. Y›ld›r›m türbine yöneldi¤inde h›z,›s› ve enerji gücü ile birçok aç›dan zarar oluflturabilir.Fiziksel zarar ise tüm tesis için tehç›kacakt›r. like oluflturmaktad›r.Özellikle yang›n soSonuç olarak y›ld›r›m ve afl›r› gerilimlere nucu devrilen türbinler zaman içerisinde karfl› milyonlarca liral›k yat›r›mlar sonugörünmektedir .Bu nedenle türbin siscunda kurulan Rüzgar Santrallerinin zatemlerine ince yakala noktalar› dizayn rar görmesi yat›r›mc› ve yüklenici firmaedilmeli ve bu uçlar iscon(isolatedconlar taraf›ndan kesinlikle istenmeyecek bir ductor) ile türbin içerisinden izoleli bir durumdur.Ancak bu kaç›n›lmaz do¤a flekilde toprak alana indirilmelidir.‹zoleli olay› her gün tüm dünyada 8 milyon kez y›ld›r›m inifl iletkeni ile yönlendirilmifl gerçekleflmekte,1milyar volt gerilim darbenin al›nmas› manyetik alan nedeniyle alacak ve yang›n riskini ortadan kald›racak- oluflturmakta ve 200 kiloamper gücünde tesis elektronik ekipmanlar›n› koruma alt›na t›r.Aksi durumda istenmeyen sonuçlar ortaya 28000celcius s›cakl›k de¤erine ulaflabilmektedir.Bu nedenle standartlar ve uzman mühendisler taraf›ndan tasarlanacak y›ld›r›mdan korunma ve topraklama sistemleri yat›r›mlar›m›zda büyük önem tafl›maktad›r.

(Y›ld›r›m Darbesi Sonucu Y›k›lan Bir Türbin)

B s›n›f› Parafudr Sistemi Sayg›lar›mla Serdar AKSOY / OBO BETTERMANN TÜRK‹YE Y›ld›r›mdan Korunma Ve Topraklama Sistemleri ÜRÜN MÜDÜRÜ ELEKTR‹K MÜHEND‹S‹

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 223 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

Solar enerji, panel gibi terimlere Yenilenebilir enerji kayna¤›, tükenmeyen, ertesi gün tekrar kullan›ma haz›r enerji son günlerde s›kça rastl›yoruz. Pe - kayna¤› demektir. Rüzgar enerjisi, mal enerji, günefl enerjisi gibi enerji türleri ki onlar hakk›nda ne biliyoruz? Yrd. Doç. Dr. Vehbi BÖLAT

olar enerji, günefl enerjisi, solar panel, günefl paneli, günefl pili, fotovoltaik gibi kavramlar son zamanlarda s›k s›k sektör dergilerinde, internet sitelerinde kendine yer bulmaya bafllad›. Peki, nedir bu solar enerji? Yak›n geçmifle kadar neden gündemde de¤ildi? Bu yaz›da temel olarak günefl enerjisi ile elektrik enerjisi üretmenin yararlar›ndan, günefl pillerinin ve günefl panellerinin yap›s›ndan, uygulama alanlar›ndan ve günefl panelleri kullan›ld›¤›nda dikkat edilmesi gereken hususlardan k›saca bahsedilecektir. Sanayideki geliflmeyle birlikte artan elektrik enerji ihtiyac›, pahall›laflan elektrik tüketim bedelleri ve mevcut fosil (kömür, do¤al gaz vb.) yak›t rezervlerinin süratle azalmas› yeni enerji kaynaklar›n›n aray›fl›n› ve kullan›m›n› h›zland›rm›flt›r. Günefl enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklar› içinde, üzerinde en çok yap›lan enerji türlerinden biridir.

S

yenilenebilir enerjilerdir. Geliflmifl ülkelerde elektrik enerjisi elde etmek için günefl enerjisinin uzun y›llard›r kullan›lmas›na ra¤men, bu konunun ülkemizde son y›llarda önem kazanmaya bafllamas› günefl zengini olan ülkemiz için, geç de olsa oldukça sevindirici bir geliflmedir.

Günefl panelleri ile enerji üretimi neden cazip?

N

I

C

A

L

Günefl panelleri ile elektrik enerjisi üretimi afla¤›da s›ralanan nedenlerden dolay› c a z i ptir. Bu nedenler, düflen üretim maliyetleriyle birlikte, günefl panellerinin h›zla yayg›nlaflmas›na neden olacakt›r. Günefl panelleri; 1. S›n›rs›z ve bedava enerji kayna¤› olan günefl enerjisini kullan›r. 2. Kullan›lmas› durumunda günefl yörüngesi izleyicileri d›fl›nda hareketli, afl›nan parçalara sahip de¤ildir. 3. Uzun kullan›m ömrüne sahiptir. 4. Çevre dostudur; CO2 yaymad›¤› için yerkürenin ekolojik dengesine olumsuz etkisi yoktur. 5. Düzenli ve sürekli bak›m gerektirmez. 6. Seri/paralel ba¤land›¤›nda ç›k›fl güçleri ölçeklenebilir. Elektrik enerjisinin tüketilece¤i yere kurulaca¤› için kablo tesisat maliyeti çok düflüktür. 8. Çal›flmas› için bir operatöre ihtiyaç duymaz, dolay›s›yla iflletme maliyeti neredeyse s›f›rd›r. Do¤al afetlerden etkilenme olas›l›¤› di¤er enerji üreten kaynaklara göre daha düflüktür. Tüm bu avantajlar›na karfl›n üretim maliyetlerinin hala yüksek oluflu günefl panellerinin bugüne kadar yayg›n kullan›m alan b u l m a s ›-

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 226 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

n› engellemifltir. Kullan›m›n artmas› ile panel fiyatlar›n›n düflmesi kaç›n›lmazd›r. Talebin artmas› ise ancak devletin kullan›m› teflvik etmesi ve günefl panelleri ile üretilen enerjiyi uygun fiyattan sat›n almas› ile mümkündür. Günefl (PV-PhotoVoltaic) panelleri, günefl enerjisini do¤rudan DC elektrik enerjisine çeviren günefl pili hücrelerinin (solar cells) seri ve paralel ba¤lanmas› ile oluflturulmufl güç sistemleridir. Günefl pili hücreleri, verimleri %3-%31 aras›nda de¤iflen yar› iletken elemanlard›r. Günefl pillerinden elde edilen verim uygulanan teknolojiye, ›fl›k spektrumuna, s›cakl›¤a, tasar›ma ve hücrede kullan›lan malzemeye ba¤l›d›r. Günefl pili hücreleri kendi aralar›nda ba¤lanarak günefl modüllerini (solar modules), modüller kendi aralar›nda ba¤lanarak günefl panellerini (solar panels) ve paneller kendi aralar›nda ba¤lanarak çok yüksek güçlerdeki günefl dizinlerini (solar array) oluflturur. Bir günefl pili hücresinin tipik gerilim ve ak›m de¤eri s›ras›yla 0.6V ve 7A civar›ndad›r. Günefl pilleri, miliWatt(mW) güç seviyelerinden (örn. hesap makineleri, kol saatleri) MegaWatt(MW) (örn. günefl parklar›) güç seviyelerine kadar genifl aral›kta uygulama alan› bulmufltur. Uygulaman›n gerek duydu¤u gerilim ve ak›m de¤erini karfl›layacak flekilde günefl pilleri birbirleriyle seri ve paralel ba¤lanabilir. Seri ba¤lanan günefl pilleri günefl panelinin terminal gerilimini; paralel ba¤lanan günefl pilleri ise panelden çekilebilecek ak›m› art›r›r. Günefl panelleri, günefl pillerinin üreticiler taraf›ndan üretim aflamas›nda seri/paralel ba¤land›¤› belli standart güçlerdeki paneller olarak sat›l›r. Günefl pillerinin ve günefl panellerinin standart test koflullar›nda (STC, Standard Test Conditions) elektriksel karakteristiklerini belirleyen temel büyüklükler çekilebilecek maksimum güç (Pm), aç›k devre gerilimi (Voc), k›sa devre ak›m› (Isc), maksimum güç gerilimi (Vmp) ve maksimum güç ak›m› (Imp)'d›r. Dünyan›n say›l› günefl pili üreticilerinden biri olan Japon Kyocera firmas›n›n

K

/

T

E

C

H

KD205GH-2P model multicrystal günefl modülüne iliflkin ilgili de¤erler; Pm =205W, Voc=33.2V, Isc=8.36A, Vmp=26.6V, Imp=7.71A'dir.

Uygulama türleri Uygulamada günefl panelleri temel olarak iki flekilde kullan›l›r: 1. Elektrik flebekesinden ba¤›ms›z (off-grid veya stand-alone) çal›flma Elektrik flebekesine paralel (on-grid veya grid-tie) çal›flma Elektrik flebekesinden ba¤›ms›z çal›flan günefl panellerinden elde edilen DC gerilim ile do¤rudan bir DC yük (örne¤in DC gerilimden beslenen ayd›nlatma sistemi, trafik sinyalizasyonu) veya bu DC gücün AC güce dönüfltürülmesi ile bir AC yük (örne¤in buzdolab› veya TV) beslenebilir. Günefl enerjisinin kullan›lamad›¤› gece saatlerinde ve yetersiz oldu¤u kapal› havalarda yükün ihtiyac› olan elektrik enerjisi sistemde yer alan ve Ah kapasitesi uygun seçilmifl olan akülerden sa¤lan›r. Aküler ço¤unlukla flebekeden ba¤›ms›z olan türdeki fotovoltaik sistemlerde yer al›r ve bu tip uygulamalara has tipik çal›flma karakteristiklerine sahiptir. Aküleri

N

I

C

A

L

afl›r› flarj/deflarj durumlar›ndan korumak ve tampon (float) flarj gerilimi ile flarj olmalar›n› sa¤lamak için akü flarj denetleyicisinin sistemde yer almas› zorunludur. Kullan›m alan› daha genifl olmakla birlikte flebekeden ba¤›ms›z olan fotovoltaik sistemlerin en yayg›n kullan›ld›¤› uygulama alanlar› flunlard›r: 1. Elektrik enerji iletim ve da¤›t›m maliyetinin çok yüksek oldu¤u uzak alanlardaki konutlar 2. Güvenlik sistemleri 3. Yol, konut, bahçe vb. ayd›nlatmas› Trafik sinyalizasyon sistemleri Sulama ve ar›tma sistemleri Öte yandan flebekeye paralel çal›flan fotovoltaik sistemler, üretti¤i elektrik enerjisinin tüketilmeyen k›sm› elektrik enerjisi üreten firmaya özel bir tarifeden sat›lmak amac›yla tasarlan›r ve kurulur. Devlet teflviki ile desteklenen bu yap›da bafllang›ç için yüksek olan günefl paneli kurulum maliyeti zamanla kendini amorti eder. fiebekeye paralel çal›flan sistemlerde günefl panelinin yan› s›ra, flebekeye gerilim ve frekans olarak senkron çal›flan ve günefl panelinin ç›k›fl›ndaki DC gerilimi AC gerilime dönüfltüren bir evirici yer

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 227 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

al›r. Bu sistemler genellikle flebekeye enerji vermek amac›yla kuruldu¤u için enerji depolama ortam› olarak bir aküye ihtiyaç duymazlar. Böyle bir sistemde yer alan elemanlar afla¤›daki çizimde gösterilmifltir: 1- ba¤lant› kutusu, koruma ünitesi, evirici, 4- enerji ölçüm cihaz›, sigorta kutusu, 6- elektrik yükleri, 7,8- flebeke ba¤lant› kutusu.

Fotovoltaik sistemler kurulurken dikkat edilmesi gereken ba z› temel hususlar vard›r: Panel(ler)in güneye bakmas›. Panellerin üzerine, panel verimini çok düflürecek olan gölgelerin gelmesinin önlenmesi. Akülerin fotovoltaik uygulamalara uygun flekilde seçilmesi. Maksimum güç çekmek için MPP (Max. Güç Noktas›) izleme özelli¤inin kullan›m›.

Dünyadan çarp›c› bir örnek: Almanya Çarp›c› bir örnek olarak gösterilebilecek Almanya, günefl enerjisinden elektrik enerjisi elde etme konusunda çok önemli ad›mlar atm›flt›r. Bu ülkede kurulu günefl panellerinin büyük k›sm› flebeke ile paralel çal›flmaktad›r. 2007 y›l› itibari ile Almanya'n›n toplam kurulu günefl panel kapasitesi 3800MWp'in üstüne ç›km›flt›r. Sadece 2007 y›l›nda kurulan günefl paneli kapasitesi 'i aflm›flt›r. 2009 y›l› sonunda ise bu kapasite 9.800 MWp'e ulaflm›flt›r. 2010 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda bu kapasiteye yaklafl›k 5.400 MWp eklenmifltir. 2006 y›l›nda Avrupa Komisyonu, 2010 y›l›na kadar Almanya'n›n 4.500 MWp kurmufl olaca¤›n› tahmin ediyordu. Bu ülkede günefl fotovol-

Elektrokent-Perpa Dergisi/fiubat’09

228

TE K N ‹ K /A R A fi T I R M A /‹N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

taik kurulumunun % 90'› flebekeye ba¤l›d›r (Kaynak: Wikipedia). Almanya'n›n en çok günefl ›fl›¤› alan co¤rafi bölgesine düflen ›fl›k miktar›, Türkiye'nin en az günefl ›fl›¤› alan co¤rafi bölgesine düflen ›fl›k miktar›n›n alt›ndad›r. Bununla beraber Almanya'da 2007 y›l›nda farkl› büyüklüklerde kurulan günefl panellerinin toplam güç kapasitesinin Türkiye'nin Keban baraj›n›n neredeyse kurulu güç kapasitesi kadar olmas› düflündürücüdür.

Türkiye'deki fotovoltaik sistem örnekleri Tipik bir arazi montajl› on-grid uygulama örne¤i olarak Tunçmatik A.fi. firmas›n›n 'te TAD Piliç için 10.000 m2 alana kurdu¤u Türkiye'nin en yüksek güçlü günefl santrali gösterilebilir. Her biri 250kWp gücünde 2000 adet günefl panelinden oluflan 500 kWp'lik bu günefl santrali ülkemizde bu güçte kurulmufl olan ilk ve tek uygulamas›d›r. Y›ll›k 800.000 kWh elektrik enerjisi üretimi öngörülmektedir. Bunun yan› s›ra yine Tunçmatik A.fi. firmas›n›n Afyon bölgesinde Hoca Elektrik için projelendirdi¤i ve devreye ald›¤› 100kWp gücündeki çat› montajl› uygulamas› ile y›ll›k 130.000 kWh elektrik enerjisinin üretimi planlanm›flt›r. Bu uygulamada ise 250 Wp gücünde 400 adet

solar panel kullan›lm›flt›r. Bu fotovoltaik sistemler flebekeye sürekli ba¤l›d›r ve günefl panellerinin üretti¤i elektriksel güç, tüketilen elektriksel güç ve di¤er ölçüm parametreleri internet üzerinden on-line olarak izlenebilmektedir. Bu yaz›da k›saca günefl enerjisinin elektrik enerjisi üretimindeki önemine de¤inilmifl, günefl panellerinin kullan›m flekilleri belirtilmifl ve Alman-

ya'da yenilenebilir enerji kayna¤› olarak güneflin ve fotovoltaik sistemlerin kullan›m›na verilen önem vurgulanm›flt›r. Türkiye'den ise çarp›c› iki örnek sunulmufltur. Makalenin yaz›m›nda çok teknik detaylara girmekten özellikle ve özenle kaç›n›lm›flt›r. Konu ile ilgili soru, öneri ve yorumlar›n›z› adresine yazarak makalenin yazar›na iletebilirsiniz


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Temel Kavramlar: atlama yan›c› maddelerin ani bir flekilde oksijen ile birlikte gerçeklefltirdikleri yüksek enerjinin a盤a ç›kma reaksiyonudur. Yan›c› maddeler gaz , buhar , duman veya toz formunda olabilirler. Bir patlama afla¤›daki 3 koflulun hepsi ayn› anda oldu¤u zaman gerçekleflebilir. Patlay›c› madde (yeterli miktarda ve konsantrasyonda) Oksijen (havadan gelen) Ateflleme kayna¤›

P

Muhtemel ateflleme kaynaklar› :

S›cak yüzeyler, Alev ve s›cak gazlar, Mekanik olarak oluflan k›v›lc›m, Elektriksel sistemler, Elektriksel, kompanzasyon ak›m›, Katodik korozyon korumas›, Statik elektrik, Y›ld›r›m , Elektro magnetik dalgalar ( yüksek frekans ), Optik yay›l›m, Iyonize radyasyon, Ultrasonik, fiok dalgalar›, Ekzotermik reaksiyon Güvenlikle ilgili gözlemlerde önemli parametre ALEVLENME NOKTASI d›r . Alevlenme noktas› patlay›c› maddeler için en düflük s›cakl›¤› belirler. D›flar›dan gelen ateflleme s›v›lar›n üzerinde oluflan buhar› patlatabilir. ( normal hava bas›nc›nda ) . E¤er alevlenme noktas› gerçekleflen s›cakl›¤›n üstünde ise patlama gerçekleflmeyebilir. Alevlenme noktas› farkl› s›v›lar›n kar›flmas› durumunda afla¤›ya düflebilir.

Patlay›c› bir atmosfer yaratabilmek için patlay›c› maddenin konsantrasyonun istenilen aral›kta olmas› gereklidir. Çok yüksek

konsantrasyon varsa ( zengin kar›fl›m ) Veya cok düflük konsantrasyon varsa( yal›n kar›fl›m ) Bu durumda patlama gerçekleflmeyebilir , kal›c› bir reaksiyon olmaz Veya patlama reaksiyonu oluflmaz Kar›fl›m sadece alt ve üst limitlerin aras›nda patlama tepkisi verir. Patlama limitleri ortam›n bas›nc›na ve havadaki oksijen miktar›na ba¤l›d›r.

Patlamadan korunma ölçüsü: may›n Yan›c› maddelerden sak›n›n, Durgun hale getirin (nitrojen , carbon dioxide, vb ekleyin), Konsantrasyonu natürel veya teknik olarak ventilasyon oluflturarak limitleyin Potansiyel patlay›c› bölgeleri tehlikeli bölge olarak ay›r›n Bas›nç s›k›flmas›na veya floka karfl› dayan›kl› yap› kullan›n, Bas›nç giderici veya dengeleyici ekipmanlar, Söndürme ekipmanlar› kullanarak patlaman›n bast›r›lmas›

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 234 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Montaj için Klemens ve ba¤lant› kutular›, kontrol kutular› Ex malzemeler olmal›d›r , Sincap kafesli motorlar , ayd›nlatma armatürleri …

‹ç güvenlik »i«:IEC 60079-11 Otomasyon sistemlerinde de kullan›lan <i > s›n›f› güvenlik iki türlü sa¤lanmaktad›r. Ya al›fl›lagelmifl yöntemlerde oldu¤u gibi zener bariyerler ve PLC sistemi yada WAGO taraf›ndan sunulan mavi modüller ile EX i s›n›f› ATEX ve IECEx standartlar›na göre sa¤lanabilmektedir.WAGO taraf›ndan sunulan

Dolay›s› ile Avrupa da gerekli standartla - Gaz bazl› patlamaya yönelik tehlikeli r› belirlemek için ATEX ve Dünya çap›n - bölgelerde elektriksel cihazlar için ateflle daki uygulamalar için de IECEx standart - meye karfl› koruma tipleri lar› gelifltirilmifltir.

Artt›r›lm›fl güvenlik »e«: IEC 60079-7 Afl›r› ›s›nmay› önleyerek elektriksek ark veya k›v›lc›m oluflumunu önleyecek kutular oluflturularak güvenlik seviyesi artt›r›l›r , ve normal cihaz içinde k›v›lc›m oluflturacak kaynaklar yok edilir.

Örnek:II 1G Ex ia IIC T6 EG

EX i modüllerin en büyük avantaj› zener bariyer kullan›m›nda ortaya ç›kan pek çok ar›za kayna¤› olabilecek kablolamay› ve bariyerlerin pano içerisinde kaplad›¤› alan› ortadan kald›r›p ayn› PLC alt›nda hem zone 0 / 1 uygulamalar›n› hem de zone 2 uygulamalar›n› mümkün k›larak ciddi bir ekonomik ve zaman tasarrufu sa¤lamas›d›r. Patlay›c› bölgelerde sadece iç güvenli¤i artt›r›lm›fl parçalar kullan›l›r. Bir elektrik devresi veya cihaz e¤er iç güvenli¤e sahipse k›v›lc›m oluflturmaz ve ›s› yaymaz. Patlay›c› bölgelerde ateflleme etkisi oluflturmaz. Ölçüm ve kontrol teknolojisi, Saha ekipmanlar› , sensörler , aktuatorler

Örnek: II 2G Ex e IIC T3 EG Tip testi onay› gereklidir.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 235 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

EK‹PMAN KATEGOR‹LER‹

Bölge s›n›fland›rmas› ve ekipman kategorileri :

Potansiyel risk olan alanlar uygun cihazlar seçmek ve do¤ru montaj yapmak maksatl› bölgelere ayr›lm›flt›r.

Çok yüksek derecede güvenlik. Az cihaz ar›zas›nda bile güvenlik. Potansiyel patlay›Bölge s›n›fland›rmas› bir anlamda Tehlike- c› bölgelerde cihazlar sürekli çal›flt›r›labilir nin fazlal›¤›n› göstermektedir. S›n›fland›rma Gaz bazl› tehlikeli bölgeler Yüksek derecede güvenlik. Zorlu çal›flma için IEC 60079-10-1 flartlar›nda normal uygulamalarda güvenlik. S›n›fland›rma Toz bazl› tehlikeli bölgeler Cihaz potansiyel patlama durumunda kapaiçin IEC 61241-10-2 t›lmal›d›r.

Çok yüksek derecede güvenlik. Az cihaz ar›zas›nda bile güvenlik. 2 bag›ms›z patlama veya 2 ba¤›ms›z hata oluflmas›nda bile güvenli. Yüksek derecede güvenlik. Ortak bölgelerde cihaz ar›zas› oldu¤unda hala güvenli Normal derecede güvenli . Normal operasyonda güvenli. G veya D kodlamas› , G – GAZ , D – TOZ ortam. Tabiiki patlay›c› gruplar›n›n s›n›fland›r›lma-

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 236 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

s›, s›cakl›k s›n›fland›rmas› da karar verme aflamas›ndaki önemli kriterlerdir. Tüm bu kriterler bir araya topland›¤›nda patlay›c› ortamlarda kullan›lan ekipmanlar›n›n iflaretlemesi ortaya ç›kmaktad›r.

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Bu iflaretleme yap›s›n› bir klemens üzerinde uygulad›¤›m›zda afla¤›da gösterilen detaylara ulaflm›fl oluruz.

Elektrik Perpa Dergisi/Ocak’14 237 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


ABONE FORMU / SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU / SUBSCRIPTION FORM SEKTÖRE B‹R ADIM DAHA YAKIN OLMAK ‹Ç‹N AfiA⁄IDAK‹ FORMU DOLDURUNUZ… FILL IN THE BLANKS COMPLETELY IN THE SUBSCRIPTION FORM. SEND FORM AND BANK DETAILS VIA FAX.

/ / / / / / / ABONE FORMU / / / / / / / ABONE BAfiLANGIÇ SAYISI …………………....................………… ABONE B‹T‹fi SAYISI

…………………....................………

ELEKTR‹K Perpa (ELEKTR‹K-ELEKTRON‹K-OTOMASYON-ENERJ‹-MAK‹NA-KONTROL S‹STEMLER‹) DERG‹S‹'NE ………………....................………… SAYISINDAN ‹T‹BAREN 12 AY ABONE OLUYORUM. ABONEL‹K BEDEL‹ OLAN 100 TL+KDV'yi (HCS YAYINCILIK MATBAACILIK ORG. T‹C. LTD. fiT‹. GARANT‹ BANKASI Hesap Numaras›: 459-6294879 IBAN:TR06 0006 2000 4590 0006 2948 79 / KUVEYTTÜRK BANKASI Hesap Numaras›: 239-8713029 IBAN:TR63 0020 5000 0087 1302 9000 01) YATIRDIM. ABONE KAYDIMIN YAPILARAK DERG‹M‹N HER AY AfiA⁄IDAK‹ ADRES‹ME GÖNDER‹LMES‹N‹ R‹CA EDER‹M.

/ / / / / / FATURA B‹LG‹LER‹ / / / / / / ADI / SOYADI:………………....................…....................……… D. TAR‹H‹ VE YER‹: ………..………....................………… F‹RMA ADI: ………………....................………...........................… MESLE⁄‹/GÖREV‹: ……………..…....................………… DERG‹ TESL‹M ADRES‹: ………………....................…………………………....................……………………...……....................…… ………………....................…………………………....................…………………………....................…………………………....................……….............… ………………....................…………………………....................…………………………....................…………………………....................……….............…

POSTA KODU: ………………....................………...........................… fiEH‹R: ……………….....................………...........................… TELEFON (EV): ………………....................………...........................… (‹fi):

………………..............................………...........................…

FAX: ………………....................……….........................................................… WEB: ……………….........................………...........................… E-MA‹L: ………………....................………...........................…………………....................………...........................…………………....................… •ELEKTR‹K •AYDINLATMA •ELEKTRON‹K •OTOMASYON •ENERJ‹ •MAK‹NA •KONTROL S‹STEMLER‹

PERPA T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK KAT 5 NO. 283 OKMEYDANI - ‹STANBUL / TÜRK‹YE Tel: • Fax: • Gsm: www.elektrokentperpadergisi.com • info@ elektrokentperpadergisi.com


Gsm:

fiANLI ELEKTR‹K

M‹CROKON KONDANSATÖRLER‹ GENEL SATICI • KONDAfi KONDANSATÖRLER‹ YETK‹L‹ BAY‹‹ EDE KONDANSATÖRLER‹ YETK‹L‹ SATICI Bankalar, Okçumusa Caddesi Menevfle ‹flhan› No. 22/133 Karaköy / ‹STANBUL • Fax: Tel:

Kompanzasyon Panolar› fiantiye Panolar› Otomasyon Panolar› Orta Gerilim Panolar› ‹malat ve Montaj› Yap›l›r. Ayr›ca Kompanzasyon Panolar›n›n Ayarlamas› Garantili Olarak Yap›l›r.

Pano ‹malat› Montaj› ve Toptan Elektrik Malzemeleri Bankalar Caddesi Yan›kkap› Sokak Ortaklar ‹fl Han› No:15/1 Karaköy/‹STANBUL

Tel: +90.212.255 0922 • Fax: +90.212.255 0922 Gsm: +90.532.578 7736 • akpinarpano@gmail.com

SELAY ELEKTR‹K MAK‹NA SANAY‹

Merkez: Keçecipiri Mah. Harapçeflme Sk. No: 51/A Hasköy-Beyo¤lu/‹stanbul • Tel&Fax: fiube: Bereketzade Mah. Okçumusa Cad. Yücel Han No: 13/4 D-10 Karaköy/‹stanbul Tel: • Faks: Ma¤aza: Okçumusa Cad. Menevfle Han No: 54/106 Karaköy/‹stanbul • Faks: Tel:

ORB‹TEK ELEKTR‹K Okçumusa Cad. Tutsak Sok.No:19/1

Tel:

Seslendirme Sistemleri-CCTV Kamera Sistemleri-H›rs›z Alam Sistemleri-Yang›n Alarm Sistemleri- Projeksiyon SistemleriEmek Kablo Ürünleri-Hemflire Ça¤r› Sisitemleri-Sahne Ayd›nlatma ve Seslendirme Sistemleri-‹kaz Lambalar› ve Siren ÇeflitleriApartman ve Villa Görüntülü Görüntüsüz Diafon SistemleriVitec Güvenlik Sistemleri-Tekofaks Panasonic Bayi-Yamaha ve Jamo Ev Sinema Sistemleri

Beyo¤lu / ‹STANBUL

• Fax: orbitek.elektrik@hotmail.com

RADYOPANÇ

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 2/12 Okmeydan›

Tel: Fax: ELEKTRON‹K C‹HAZLARI VE MALZEMES‹ T‹C. A.fi.

Merkez: Bereketzade Mah. fiair Ziya Pafla Cad. No: 36 34420 Karaköy/Beyo¤lu/‹stanbul Tel: +90(212) 244 41 20 - 293 31 17 - 292 47 83/84 • Faks: +90(212) 252 26 99 Merkez Mah. Kaz›m Orbay Cad. No:72 34381 Bomonti/fiiflli/‹stanbul Tel: +90 212 246 09 80-248 99 23-343 05 82/83 • Faks: +90 212 241 61 08 satis@radyopanc.com.tr • radyopanc@radyopanc.com.tr • www.radyopanc.com.tr

KABLOSAN ELEKTR‹K 1202/1 No:60/0 Teknik Malzeme ‹fl Merkezi G›da Çarfl›s› Yeniflehir/‹ZM‹R

Tel: 0232 458 01 86-458 01 88-458 01 89 Web: www.allesithalat.net • e-mail: kordonpnar@yahoo.com.tr


Gsm:

KOMPRO ELEKTR‹K ELEKTRON‹K Elektrik-Elektronik-Komponentler

Perpa B-Blok Kat: 12 2169 Okmeydan›/‹STANBUL

Tel: 0212 221 06 01 • Fax: 0212 221 06 04 e-mail: info@kompro.com

ELEKTRO AKT‹F

•HES •KAV‹-EMSAN Emaye Bobin Telleri •Avrupa Kolektörler •H Class ‹spanyol Yanmaz Makaronlar •Pucaro F Class Presbant •Normal-Mikal› Presbant •Polyester Presbant •Dolphs-Klax-Klak-Aga•Havya Çeflitleri•Duwork Endüvi ve Yast›k Çeflitleri •Polyglass-Flament-Globe Rotunda Bantlar •Yap›flkanl› Cam Bant •Schunk Marka Kömürler•Avrupa Kömürler •Stannol Lehim Pastas› •Dukoss fialterler•Abana Motor Bayi-Gamak-Wat-Emtafl Motor Yedek Parçalar› ve Muhtelif BOB‹NAJ Malzemeleri Bankalar Caddesi fiair Ziyapafla Caddesi No. 21/B 34420 Karaköy/ • Tel: • Fax: Karayollar› Mah. Kadir Akdo¤an Cad. No. 5/A Küçükköy-Gaziosmanpafla/ • Tel: • Fax:

www.elektroaktif.com

YÜKSEL ELEKTR‹K San. & Tic. Ltd. fiti. Bankalar Caddesi Yan›kkap› Sokak Güney Han No. 16-18 Karaköy / ‹STANBUL

Tel:

Fax:

S‹STEM ELKTROTEKN‹K UYDU DIfi T‹CARET Merkez: ‹stoç Toptanc›lar Sitesi 15 Ada No: 17 Ba¤c›lar / ‹STANBUL

T e l & F ax : 0 2 1 2 6 5 9 3 0 6 4 - 6 5 fiube: Yüksek Kald›r›m Caddesi No: 29/A Karaköy / ‹STANBUL

Tel: 0212 249 96 59 • Fax: 0212 244 20 95 • sistem3465@hotmail.com Toptan ve Perakende Elektrik Malzeme Sat›fl› Ar›za Bak›m Elektrik ‹flleri Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Bilgisayar Data Telefon Santral Kurulum Orta ve Alçak Gerilim Panolar› Güç Kumanda ve Ayd›nlatma Ofis Ayd›nlatma Dekorasyon Elektrik Taahhüt ‹flleri

ANADOLU ELEKTR‹K OTOMASYON SAN.LTD.fiT‹

Topkap› Davutpafla Caddesi Befller ‹fl Merkezi No: 20/41 Zeytinburnu/‹STANBUL

Tel: 0212 674 63 03 -674 56 39 • Fax: 0212 674 5697 e-mail: anadoluelektrikotomasyon@hotmail.com

ÖNDER ELEKTR‹K G.Hisar Mah. K›br›s Cad. No: 80/A Ayd›n

Tel: 0256 213 85 55 • Fax: 0256 214 85 77 • fiirket Hatt›: 0532 397 67 07


Gsm:

IRKIÇATAL ELEKTR‹K AYDINLATMA

PH‹L‹PS –OSRAM-GENERAL ELECTR‹C-GÜNSAN-V‹KO-EL-MAX-fiAVK-CATA-KDR ‹vedik Org. San. Bölg. 21 Cad. Özpetek San. Sit. No: 45 OST‹M / ANKARA

Tel:

Fax:

Gsm:

YEN‹ AÇI C‹VATA

C‹VATA KABLO KANALLARI ve ELEKTR‹K MALZEMELER‹ SATIfiI Serhat O.S.B. 1354 Cad. NO: 14 Yenimahalle / ANKARA

Fax:

Tel:

ELENAY ENERJ‹ Tüm kablo çeflitlerinde toptan sat›fl yapmaktay›z Sanayi Caddesi Do¤an Sokak Ali Özpiflkin ‹fl Merkezi 1/55 ULUS / ANKARA

Tel:

ÜM‹T ELEKTR‹K AYD.SAN.T‹C.

Philips,Best,Orsam,Netelsan,Fuzika,Netelsan,Viko,Audio,Öznur kablo,Hes Kablo Toptan sat›fl›n› yapmaktay›z.

Sanayi Caddesi No: 28/13-14 ULUS / ANKARA

Fax: Gsm: umitelektrik01@gmail.com

Tel:

ERSA ENERJ‹ TAAHHÜT Tridon›c Ayd›nlatma Sistemleri Siemens Bina Teknolojileri Legrand Kablolama Sistemleri

Sanayi Caddesi Do¤an Sokak 1/85 ULUS / ANKARA Tel:

Fax:

Gsm:

BEfiLER ELEKTR‹K Sanayi ve Ticaret Sanayi Caddesi Do¤an Sokak No: 1/32 Ulus / ANKARA

Tel: 0312 311 80 65 • Fax: 0312 311 86 83 beslerelektrik@hotmail.com.tr

UFK ELEKTR‹K ELEKTRON‹K A.fi. Günsan,Viko,Siemens,Philips,Orsam,Ack,General Anafartalar Mahallesi Sanayi Caddesi No: 33/27 ULUS / ANKARA

Tel:

Fax:


ANKARA

Gsm:

SEL‹N ENERJ‹ PANO ÖZEL S‹PAR‹fi ALINIR

Elektrik Panolar› ve Tablo ‹malat›,Posta kutular› imalat› Cam Balkon ‹malat› Montaj Elektrik fialt ve Malzemeleri

Do¤an Sokak Ali Özpiflkin ‹fl Merkezi No: 1/43 ULUS / ANKARA • Tel: 0312 310 43 66 • Fax: 0312 324 17 87 Fabrika: Keresteciler sitesi C Blok 231 Sokak No: 20 Ostim MACUNKÖY / ANKARA

Tel:

• selinenerji@hotmail.com

GÖK ELEKTR‹K T‹C. PAZ. Sanayi Caddesi Do¤an Sokak Ali Özpiflkin ‹fl Merkezi No: 1/97 ULUS / ANKARA

Gsm:

Tel:

TEKN‹KER ELEKTR‹K Sensörlü armatür imalat›

Sanayi Caddesi Yurt Sokak 1/F ULUS / ANKARA

UMUT ELEKTR‹K AYDINLATMA

Tel:

Tüm ayd›nlatma ürünlerinde toptan ve perakende sat›fl yapmaktay›z

Sanayi Caddesi Sanayi Han A Blok No: 23/18 ULUS / ANKARA

Tel:

Fax:

ATB ELEKTR‹K OTOMASYON 1297 Cadde Tek Çat›(11 nolu) ‹fl Merkezi No: 1/14 Ostim YEN‹ MAHALLE / ANKARA

Tel: 0312 354 42 58-59 • Fax: 0312 354 42 60 Gsm: 0541 397 99 81

Fax: Gsm:

B‹RSU ELEKTR‹K Elektrik ve Ayd›nlatma Ürünleri Toptan Sat›fl›

ERK ELEKTR‹K

Elektrik ve Otomasyon Ürünleri Toptan Sat›fl› Pano ‹malat› 18 Cadde No: 1/13 OST‹M / ANKARA

Tel:

Fax: Gsm:

Sanayi Caddesi Sanayi Han A Blok No: 23/34 ULUS / ANKARA

Tel: 0312 310 11 56 0312 310 11 25 F a x : 0312 310 11 57

ÖZSAN ELEKTR‹K Mak.San.Tic.Ltd.fiti. Sanayi Cad. Yurt Sok. Ulus ‹fl Han› D Blok No: 1/ C ULUS / ANKARA

Tel:

Fax: Gsm: www.ozsanelektrik.com


ANKARA

Gsm:

EM‹TAfi METAL KABLO TAfiIMA S‹STEMLER‹ Kablo tafl›ma sistemleri,Kablo merdivenleri ve aksesuarlar›,Döfleme alt› kanal ve buatlar›,AG-OG Elektrik malzemeleri sat›fl›

Ma¤aza: Sanayi Caddesi Tahsin Piyale ‹fl merkezi No: 33/36 Alt›nda¤ ULUS/ANKARA Ostim: ‹vedik Organize Sanayi Bölgesi 1122 Cadde 1463 Sokak (Eski 674 sokak) No: 38 Yenimahalle/ANKARA

Tel:

Fax:

ÇET‹NLER GRUP

Elektrik Elektronik ‹nfl.Nakl.G›d.San.Tic.Ltd.fiti. A-G O-G Elektrik Malzeme Sat›fl› Sanayi Caddesi No: 33/48 ULUS / ANKARA

Tel:

Fax:

ATAK ELEKTR‹K TAAHHÜT Sanayi Caddesi Do¤an Sokak No: 1/D Ulus / ANKARA

Tel: Fax:

OKUYAZ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ISI S‹STEMLER‹ A.fi. Sanayi Caddesi No:7/26-27 ULUS / ANKARA Tel: Fax: Fab: Baflp›nar Mah. 80 Sok. No: 4 S‹TELER / ANKARA

Tel:

Gsm:

GÖKDEN‹Z GRUP HIRDAVAT Sanayi Caddesi Do¤an Sokak Ali Özpiflkin ‹fl Merkezi 1/6 ULUS / ANKARA Tel: Fax: Gsm:

KAYRA ELEKTR‹K ENERJ‹ TURUNCU Sanayi Caddesi Musa Alsan ‹fl Han› No: 19/6 ULUS /ANKARA

Fax:

Tel: Gsm:

DORUK ENERJ‹

Elektrik Otomasyon Malzemeleri Toptan Sat›fl› Sanayi Cad. Do¤an Sokak Ali Özpiflkin ‹fl Merkezi No: 1/63 ULUS / ANKARA

Tel:

Fax: Gsm: dorukenerji2012@hotmail.com

AYDINLATMA-ELEKTR‹K Sanayi Caddesi Do¤an Sokak Ali Özpiflkin ‹fl Merkezi No: 1/5 ULUS / ANKARA

Tel: Fax: Gsm: Cetin-insel@hotmail.com


ANKARA

Gsm:

DÜNDAR ELEKTR‹K

Elektrik malzemeleri toptan ve perakende sat›fl›,Endüstriyel dekoratif ayd›nlatma,fialt otomasyon ürünleri,Kablo ve aksesuarlar›,Endüstriyel dekoratif havaland›rma,Led ayd›nlatma ve aksesuarlar›,Endüstriyel dekoratif fifl ve priz gruplar›,Teknik servis montaj ve taahhüt montaj hizmetleri 100 y›l bulvar› No:26 OST‹M / ANKARA Tel: 0312 354 01 96-354 27 58 • Fax: 0312 354 21 38 • Gsm: 0541 354 01 96

Ö⁄ÜN GRUP

Mak.Elk.H›rd.San.ve Tic.Ltd.fiti.

Tel:

154 KV, 380 KV Hat makaralar› ve H›rdavat› ‹malat› ve Sat›fl› Uyumlular Sit. 21 Cad.No: 21 ‹vedik O.s.b. Yenimahalle ANKARA

Fax: Gsm: ogungrup@hotmail.com

MP OTOMASYON

Elektrik Sis Taah. ‹fll. San.ve Tic.

Elektrik panolar›,Plc sistemleri,Otomasyon panosu,Kumanda panosu,Da¤›t›m panosu,Kompanzasyon panosu,Beton santralleri,K›rma eleme tesisleri,Un ve Yem fabrikalar›

1199 Sokak (28) Ticaret Han No: 7/P11 OST‹M / ANKARA Tel: Fax: palamehmet@hotmail.com

CECEL‹ ELEKTR‹K

AKTAfiLAR ‹nflaat Elektrik Ltd.fiti.

1354 Cadde (eski 21 cadde)

‹nfl.Taah.Tic.Ltd.fiti.

Uyumlular Sitesi No: 28 OST‹M / ANKARA

Tüm kablo çeflitleri toptan sat›fl› Sanayi Cad. Do¤an Sok.No: 1/55 ULUS / ANKARA

Aktaslar.elk@gmail.com

Tel:

NAZLIER ELEKTR‹K

Otomasyon Mak.‹nfl.San.Tic.Ltd.fiti. Elektrik ve Otomasyon ürünleri toptan sat›fl› 45 Sok.No:11/A OST‹M / ANKARA

Tel: 0312 385 98 77- 385 98 78 • Fax: 0312 385 98 79

ZORLU ENERJ‹

Viko-Mutlusan-Siemens-Nls-Mandalin-Mutlusan-Hes-Öznur-Klas-Nade Elektrik Ayd›nlatma ve Ledli armatür gruplar›nda Toptan Ticarette ‹deal Çözüm Orta¤›n›z

Sanayi Caddesi Tahsin Piyale ‹fl Merkezi No: 33/28 ULUS / ANKARA

Fax: Tel: Gsm: 0505 606 16 32 • zorlu.enerji@hotmail.com.tr

B‹LMOB‹L

OTOMASYON Uzayça¤› Bulvar› Mehmet Akif Ersoy Caddesi Tekçat› ‹fl Merkezi No:17 Ostim/ANKARA

Tel: Gsm: melih@bilmobil.com.tr www.bilmobil.com.tr


ANKARA

Gsm:

TAMER ELEKTR‹K

‹malat San.Tic.Ltd.fiti.

Merkez: Sanayi Cad.No:26/B ULUS / ANKARA Tel: Fax: Gsm: fiube: Elektrokent ‹fl Merkezi 1467 Cad.No: 2/29 ‹vedik Org. San. Cad. Ostim / ANKARA Tel: • Fax:

DENGE ENERJ‹ Müh.‹nfl.Taah.San.ve Tic.Ltd.fiti.

Ag-Og kablolar›,Zay›f ak›m kablolar›,Alnival-NYY Kablolar,Hermetik tif trafolar,Kuru tip trafolar,Ag Da¤›t›m+Komp.Panosu,Ölçü ve sayaç panolar›,Saha da¤›t›m box panolar›,Ag flalt -flebeke malzemeleri,Og ak›m ve gerilim trafolar›,Og kablo bafll›k ve ekleri,Harici ve dahili tip ay›r›c›lar,Türkçizim tesisat program›,‹letkenler,‹zolatörler (porselen-silikon),Ask›-Gergi ve h›rdavat tak›mlar›,Og sigorta buflonlar›,Paratoner tesisat malzemeleri,Güvenlik ve izolasyon malzemeleri,Topraklama malzemeleri,Taahhüt ve uygulama

Sanayi Cad. Güreflçiler Sok.Ceceli ‹fl Merkezi No: 11/60 ULUS / ANKARA

Tel:

Fax:

Gsm:

AKEN ELEKTR‹K

Turan Çi¤dem Caddesi No: 15 Ostim/ANKARA

Tel: Gsm: t.duman@aken.com.tr • www.aken.com.tr

DO⁄Ufi PANO Pano ve Tablo ‹malatlar› DWYER BAX S‹STEMLER‹

Sanayi Caddesi Ali Özpiflkin ‹fl Merkezi Kat: 1 No: 60 Ulus-ANKARA

Tel:

Fax:

Fabrika: Ulubat Sokak No: 9/B Siteler/ANKARA

BESA ELEKTR‹K

Sanayi Cad. Ortak Han No: 31/8 Ulus-ANKARA

Tel:0312 310 70 16 • Fax: 0 312 311 77 10 www.besaelektrik.com.tr • ali@besaelektrik.com.tr

MANGALLAR ELEKTR‹K Sanayi Cad. Do¤an Sokak. Ali Özpiflkin ‹fl Merkezi No: 33 Ulus-ANKARA Tel: 0 312 310 97 95 • Fax: 310 86 89 Gsm: 0533 232 91 79

NUR ELEKTR‹K Sanayi Caddesi Do¤an Han No: 20/21 Alt›nda¤ANKARA

Tel: Fax: nurenerji06@hotmail.com

BATUB‹R ELEKTR‹K Sanayi Caddesi No: 29/7 Ulus-ANKARA

Tel: Fax:


ANKARA

Gsm:

YAZGIM ELEKTR‹K Güzeller Mah. ‹brahima¤a Cad. No: 46 GEBZE / KOCAEL‹

Tel:

SER ELEKTRON‹K Elektronik sarf malzemeleri çeflitleri toptan sat›fl›

Uzayça¤› Caddesi Uzayça¤› Ticaret Merkezi No: 29/41 P.K. 06374 Ostim-ANKARA

• Fax: Tel: fiube: Konya Sokak Ferah ‹fl Han› No: 17/7 Ulus-ANKARA • Fax: Tel:

TAMAY ELEKTR‹K Elektrik, Taahhüt, Plan, Proje

Sanayi Caddesi Do¤an Sokak No: 1/26 Ulus/ANKARA • Fax: Tel: fiube: ‹vedik OSB SS Öz Anadolu Sitesi 666. Sokak No: 84 OST‹M/ANKARA • Fax: Tel:

ROTA ELEKTR‹K AYDINLATMA Tüm ayd›nlatma ürünlerinin perakende ve toptan sat›fl› Sanayi Caddesi No: 23/D Ulus/ANKARA

Tel:

NEC‹P B‹LG‹SAYAR Bilgisayar ve elektronik sarf malzemeleri toptan sat›fl›

Konya Sokak No: 13/F Ulus-ANKARA Tel: 0 312 312 40 00-312 60 30 Fax: 0 312 311 19 63 Konya Sokak No:18/9 ULUS / ANKARA Tel: • Fax: www.necipbilgisayar.com.tr

‹NT‹KOfi

Her nevi elektrik ve flalt malzemeleri taahhüt iflleri fiehit Te¤men Kalmaz (Posta Caddesi) No: 8/D ANKARA

Tel: Fax:


Gsm:

YED‹GÜN ELEKTR‹K TED.‹Nfi. SAN.T‹C.LTD.fiT‹.

Mustafa pafla mah. fiehit y›lmaz argon cad. No: 133/A GEBZE/KOCAEL‹

Tel:

Faks:

PUSULAM ELEKTR‹K Toptan elektrik malzemeleri sat›fl› Güzeller Mah. 933 Sok. No: 19 GEBZE / KOCAEL‹

Tel: 0262 642 93 00 • Fax: 0262 644 95 00 • Gsm: 0533 034 15 00

ZEYBEK GRUP O.G. Modüler Hücre,A.G. Elektrik Panolar›,19 inc Rack Kabinetler,Metal Kablo,Tafl›ma Sistemleri,Elektrik

Tesisat Borular›

Merkez Ofis; ‹vedik OSB SS. A¤aç ‹flleri Koop.1345. Cadde (Eski 21. Cadde) No: 91 Ostim/ Ankara Tel: Fax: fiube; Sanayi Caddesi Güreflçiler Sokak Ceceli ‹fl Han› No: 11 / 29 Ulus Ankara Tel: Fax: Fabrika; ASO 1. OSB K›r›m Hanl›¤› Caddesi No: 13 Sincan Ankara Tel: • Fax:

WATEL ELEKTR!K

REFERANSLARIMIZ; Kartal cevizli carrefour ek ilave binas›,Bomanti Hilton otel elektrik montaj,Ça¤layan tünel elektrik kanal montaj,Taksim alt geçit elektrik ayd›nlatma montaj,Ankara Esenbo¤a Baflbakan ve Cumhurbaflkan› hangar› tesisat ve montaj›,Ankara K›z›lay Etimesgut aras›ndaki metro istasyon duraklar› elektrik montaj ve bak›m›,Alibeyköy Wialland Tema park elektrik sistemleri montaj ve bak›m›

‹nönü Mah. ‹brahima¤a Cad. No: 190 / A GEBZE / KOCAEL‹ Tel: Fax: Gsm:

EFE ELEKTR‹K

Elektrik malzemeleri imalat› ve toptan sat›fl›,Elektrik kap› zilleri imalat›,Zil butonlar› imalat›,Yang›n ihbar butonlar› imalat›,Zil trafolar› imalat›,Diafon sistemleri imalat›,Kap› otomatikleri üretim- sat›fl ve pazarlama

Hac› Halil Mah. Ba¤dat Cad. No: 384 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: Gsm:

UYUM ELEKTR‹K

SAN. ve T‹C.LTD.fiT‹.

CEM GÜVENL‹K AUDIO ANKARA BÖLGE D‹STR‹BÜTÖRÜ

Sanayi Caddesi. Sanayi Han B Blok Kat: 2 No: 23/49 Ulus/ANKARA Tel: Fax:

Mustafa pafla Mah. ‹brahim A¤a Cad.No: 39 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 0262 646 62 25 • Fax: 0262 646 16 18 • Gsm: 0507 844 18 36

cemarslan@cemguvenlik.com.tr www.uyumelektrik.com.tr

DRK ELEKTR!K HIRD. SAN.VE DI" T!C.LTD."T!. Toptan ve satı#ını yaptı$ımız ürünler: S!EMENS,SHNA!DER,PELSAN,ENDA,DELTA,SCAN SENSÖR,S!CK,PEPPL-FUCHS

Gaziler Mah.1782 Sok. 1 Giri# GEBZE / KOCAEL! Tel: 0262 644 09 22-32 • Fax: 0262 644 09 42 • Gsm: 0532 154 59 35 Fikret@drkelektrik.com • www.drkelektrik.com


ANADOLU’DAN Gsm:

ÜSTÜN SAN

OG-AG Panolar› • Kumanda Panolar› • Sulama Panolar› Otomasyon Panolar› • Bina Sayaç • Panolar› • Kablo Kanallar›

LEGRAND - FEDERAL - S‹GMA YETK‹L‹ BAY‹‹ - EDAfi VE TOK‹ ONAYLI

‹skenderpafla Mah. E¤ri Sok. No: 91 D‹YARBAKIR

Tel:

ustunsanpano@hotmail.com

Fax:

MEGA ELEKTR‹K

Vilayet Caddesi. Ok 2 Pasaj› No: 5

Tel:

21100 Yeniflehir / Diyarbak›r

• Fax: Gsm: Büsan Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi Demir Caddesi No:1 Karatay / KONYA

Tel: Fax: • konya_doguelektrik@hotmail.com • www.doguelektrik.com

RUHBAfi ELEKTROMARKET

Schneider, Siemens, Prysmian Kablo ürünleri toptan ve perakende sat›fl› e-mail: sruhbas@ruhbas.com • gsm: Merkez: Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 24 Kayseri • Tel: • Fax: fiube: Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 9/B Kayseri • Tel: • fax: fiube: Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 28 Kayseri • Tel: • Fax:

fiEN ELEKTR‹K

‹Nfi .TAAH. TUR‹ZM GIDA T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. Eski Sanayi Bölgesi 2. Caddesi No: 13/A Kocasinan / KAYSER‹

Fax:

Tel: Tel:

PLAT‹N AYDINLATMA&ELEKTR‹K 75. Y›l Mah. ‹stiklal Caddesi No: 49 Sultangazi / ‹STANBUL

Tel: e-mail:

• Fax:

• Gsm:

-

• web: www.platinaydinlatmaelektrik.com


ANADOLU’DAN Gsm:

“Aydınlı!ın Gülen Yüzü” Akçekale Yolu No.72 fiANLIURFA Tel: • Faks:

‹MAJ ELEKTR‹K AYDINLATMA Her Türlü Elektrik Malzemeleri Toptan ve Perakende Sat›fl Merkezi Atatürk Blv. Stat Sok. Karakoyunlu Apt. Alt› No: 10/D fi.URFA • Tel: Karaköprü 35. Mt.Yol Nar Kavfla¤› Kaplan Apt. Alt› No:1 fi.URFA • Tel:

KÖKSAN TRAFO Evren Sanayi Sitesi 1.Cadde 9.Sokak No: 25 fi.Urfa

Tel&Fax:

Gsm: e-mail:

HAL‹S ENERJ‹ ELEKTR‹K SAN ve T‹C.LTD.fiT‹ Paflaba¤› Mah. Cumhuriyet Cad, Orkide Apt. Alt› No: 9/B fiANLIURFA

Fax: Gsm: e-mail: haliselektrik@hotmail.com

Tel:

KARAALP ELEKTR‹K AV‹ZE Mesudiye Mahallesi 5124 Sokak No: 3 MERS‹N

Tel:

• Fax: e-mail: karaalpelektrik@hotmail.com


ANADOLU’DAN Gsm:

07 PANELSAN ELEKTR‹K PANOLARI

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap 26 Nolu Cadde Antalya • Fax: Tel: Showroom: Emrah Caddesi Muratpafla Mahallesi No: 27 Antalya A Tip Testli Tel: Fax: • Panolar e-mail: • web: www.07panelsan.com

40 KA 2500

TEKSAN ELEKTR‹K AYDINLATMA Sanayi Sitesi 680. Sokak No: 79 ANTALYA

Tel: www.teksanelektrik.com.tr • info@teksanelektrik.com.tr

GAZ‹ EKOL AYDINLATMA

Mücahitler Mahallesi 12 Nolu Sokak No: 8/5

Tel:

fiehit Kamil / Gaziantep

Faks: Gsm: e-mail:

toptan elektrik malzemeleri san. ve tic. MRK: KARAGÖZ MAHALLES‹ TORUN SOKAK NO: 23 fiAH‹NBEY / GAZ‹ANTEP DEPO: KARAGÖZ MAHALLES‹ TORUN SOKAK NO: 13 fiAH‹NBEY / GAZ‹ANTEP WEB: www.yildizelektirik.com.tr

MA‹L: info@yildizelektirik.com.tr

TEL: 0342 230 92 78 - 220 64 45

FAX: 0342 232 00 15

AKIM 82

ELEKTR‹K PANOLARI & POSTA KUTULARI Karagöz Mahallesi Bedesten Sokak No. 3/A fiahinbey / GAZ‹ANTEP

Telefax:

• Gsm: • AKIM82ELKPANOLARI@hotmail.com

POZ‹T‹F ELEKTR‹K

Karagöz Mahallesi Boza¤a Sokak No:7 GAZ‹ANTEP

Tel: 0342 231 93 33 • T e l e f a x : 0342 220 01 73


Elektrik Perpa Dergisi Ocak 222  
Elektrik Perpa Dergisi Ocak 222  
Advertisement