Page 1

EnviDan Ă…rsmagasin 2012/13


Kort om EnviDan

Udgiver EnviDan Gruppen Redaktion Gitte Svarre Nabe Kristensen Morten Haugaard Boldsen Publico Kommunikation Tekst Publico Kommunikation Design Ineo Designlab Foto Cecilie Schmidt Jegsen Camilla Skole Stensbjerg Oplag 700 stk. Tryk We Produce Tilgængelig på www.envidan.dk

Nærværende beretning indeholder uddrag fra EnviDan Gruppens officielle årsrapport, der kan fås i sin fuldstændige form fra Erhvervsstyrelsen.


Indhold

4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 18 20

Ledelsens kommentar til regnskabsåret Året i tal Kort om EnviDan Gruppen Vores organisation Forventninger til 2013/14 Afrapportering: EnviDan A/S Case: Mariagerfjord Renseanlæg Afrapportering: EnviDan Water A/S Afrapportering: GasCon A/S Afrapportering: EnviDan International A/S Udvikling It- og portalløsninger

24 25

Kunder Et tæt parløb med kunderne Case: Aarhus Vand

28 30 32

Medarbejdere EnviDanere brænder igennem Case: Efteruddannelse EnviDan set indefra

36 37 38

Samfund Rent drikkevand og bedre vandmiljø Case: Reduktion af NRW i Østen CSR: EnviDan Gruppen tager ansvar


Ledelsens kommentar til regnskabsåret

Et stærkt årsresultat

I 2012/13 har EnviDan Gruppen præsteret et godt regnskab på trods af et konkurrencepræget marked. Såvel omsætning som indtjening er steget, og bundlinjen viser et plus på 10 millioner kroner efter skat. Det er særdeles tilfredsstillende og betyder, at vi er godt på vej til at nå de mål, vi har opstillet for virksom­ hedens udvikling. Højt aktivitetsniveau Resultatet afspejler en udvikling, hvor vi har fastholdt høj aktivitet på eksisterende områder i kombination med nye aktiviteter inden for særligt biogas og rent vand. Internationalt har vi konsolideret os på markedet, hvor regnskabet for EnviDan International A/S ikke afspejler den aktivitet, som rent faktisk har været uden for landets grænser. Mange af vores inter­nationale aktiviteter har således skabt øget omsætning i EnviDans andre afdelinger, og i det hele taget er EnviDan International A/S med til at styrke vores position – også i Danmark. Høj medarbejdertilfredshed Vores strategiske mål om at score over 80 point i arbejdsglæde blandt medarbejderne, målt på European Employee Index, nåede vi ligeledes i år med 81 point. Det er vi særligt stolte af, da det ligger langt over landsgennemsnittet og fortæller os, at vi er lykkedes med at skabe de bedste arbejdsbetingelser for vores medarbejdere. Filosofien hos EnviDan er, at medarbejdernes trivsel afføder et skarpt kundefokus, som leder til stærke resultater for både kunder og virksomhed.

4

Høje kundeforventninger Årets fine resultat betyder ikke, at vi er tilfredse og nu vil hvile på laurbærrene. Vand- og spildevandssektoren oplever konstant stigende konkurrenceudsætning og effektiviseringskrav. Derfor hæver vores kunder naturligvis barren for forvent­ ningerne til os som leverandør. Og skaber vi ikke stadig større værdi gennem innovative løsninger, går vores kunder andre veje. Så enkelt er det. Derfor er vi også glade for, at vi i det kommende regnskabsår har øget budgettet til vores udviklingsprojekter og allokeret næsten 8 mio. kr. til den samlede udvikling i EnviDan – herunder de 20 pct. af overskuddet, som vi har valgt at afsætte til produkt­­ innovation. De midler skal sikre vores fremtidige forretning gennem skelsættende løsninger og højt kvalificerede med­ arbejdere. Og flere af de igangværende udviklingsprojekter viser glædeligvis stort potentiale. Vi er gået ind i næste regnskabsår med vinden i ryggen, men samtidig med en skarp bevidsthed om, at vi skal arbejde hårdt for fortsat at gøre det, vi er sat i verden for – nemlig at skabe værdi for kunderne til gavn for miljøet.


Jan Tryk bestyrelsesformand

Morten FjerbĂŚk adm. dir.

5


Året i tal

2012/13 har på mange måder været vores hidtil bedste år.

Nettoomsætning

Resultat før skat

Årsresultat efter skat

MIO. DKK

MIO. DKK

MIO. DKK

167,1

14,6

10,0

Antal medarbejdere Udvikling fra 2009 til 2013

114

120

103

2009

2010

2011


6

80

6

4

40

3

2

Arbejdsglæde: 81 point på European Employee Index (landsgennemsnit 70 point)

162 143

2012

2013

2013

9

2012

120

201 1

8

2010

12

2013

160

2012

10

201 1

15

2010

200

2013

PCT.

2012

Overskudsgrad

MIO. DKK

201 1

Resultat før skat

MIO. DKK

2010

Omsætning


Kort om EnviDan Gruppen

EnviDan Gruppen har nogle af Danmarks bedste kompetencer inden for spildevand, rent vand og biogas

Historie

1995

EnviDan A/S slår dørene op

1999

EnviDan A/S bygger eget domicil ved Ferskvandscentret i Silkeborg

2000

EnviDan Øst A/S etableres i København

2006

Nyt afdelingskontor i Aalborg

2008

EnviDan International A/S etableres med kontorer i Sverige og Malaysia

2009

Nyt afdelingskontor i Aarhus

2011

Datterselskabet EnviDan Water A/S kommer til

2011

EnviDan Holding ApS køber aktiemajoriteten i GasCon A/S

2012

EnviDan Gruppen runder 150 medarbejdere

2013

Ny afdeling for it- og portalløsninger oprettes


6

3

162

driftsselskaber indgår i EnviDan Gruppen

ingeniører, Jan Tryk, Simon Boel og Søren Brønd, stiftede EnviDan A/S i 1995. Stifterne er stadig hovedaktionærer og aktive i virksomheden

medarbejdere drejer hjulene rundt hos EnviDan Gruppen

Göteborg

EnviDan Gruppens nordiske afdelinger

Aalborg

Silkeborg Aarhus

Lund

København

9


EnviDan Gruppen

Vores organisation

I EnviDan Gruppen er vi organiseret efter forretningsområder og geografi. EnviDan A/S varetager forretningsområderne afløb og renseanlæg, ligesom vores it- og portalområde og den tværgående administration er placeret her. EnviDan Water A/S og GasCon A/S varetager henholdsvis forretningsområderne rent vand og biogas, mens EnviDan International A/S tager hånd om de internationale aktiviteter. EnviDan arbejder med en flad struktur, hvor selskabernes tætte samarbejde skaber synergi og værdioptimering.

EnviDan Holding ApS

EnviDan A/S

EnviDan Water A/S

EnviDan International A/S

DanAqua Holding Aps

Purenova Miljôteknik AB

10

GasCon A/S


Forventninger til 2013/14

Hos EnviDan Gruppen har vi positive forventninger til regnskabsåret 2013/14. Her imødeser vi en fortsat udvikling i aktivitetsniveauet på rådgivningsområdet samt på de internationale aktiviteter, mens aktiviteterne på entreprisesiden forventes at blive mindre end i det forgangne år. Samlet set forventer EnviDan Gruppen en omsætning og et resultat på niveau med regnskabsåret 2012/13. Vi vurderer, at den fortsatte udvikling vil være båret af vores nye forretningsområder inden for rent vand og biogas. Og vi forventer, at vores forretningsområder inden for renseanlæg og afløbsteknik vil blive styrket af det store politiske fokus på miljø, klima og intelligente regnvandsløsninger – såvel i Danmark som i udlandet. Udvikling af hele vandkredsløbet Derfor vil vi også fortsat udvikle os på tværs af spidskompetencerne i organisationen, så vi i højere og højere grad kan levere løsninger inden for hele vandkredsløbet. Det kræver, at vi løbende lytter til vores kunder og evner at omsætte den tætte dialog til de rette løsninger. For at

det kan lykkes, vil vi kontinuerligt arbejde systematisk med at dygtiggøre os – blandt andet ved at styrke videndelingen og have fokus på alle processer i vores projektafvikling. It- og portalløsninger Vores it- og portalløsninger er til regnskabsåret 2013/14 blevet et selvstændigt forretningsområde i EnviDan A/S. Med portalløsningerne imødekommer vi mange af vores kunders ønske om at samle deres it-systemer på én platform. Det er et område med et stort potentiale, som skal bidrage til at understøtte vores kunders effektivitet. Vi har en stærk konkurrence­position med dygtige medarbejdere og god kontakt til kunderne, så vi har positive forventninger om at nå vores mål i 2013/14.

11


Afrapportering

EnviDan A/S: Gode resultater fra mange spændende projekter

”Vi har i 2012/13 brugt midler og ressourcer på en lang række spændende udviklings­ aktiviteter og stadig leveret et godt resultat. Det lover godt for fremtiden. For vores kunder og dermed for os.” Morten Fjerbæk adm. dir, EnviDan A/S

EnviDan A/S har haft et meget tilfredsstillende 2012/13 med en god vækst i omsætningen og en overskudsgrad, der er øget fra 9,3 til 9,7 procent. EnviDan A/S har i dette regnskabsår gennemført over 1.000 større og mindre projekter, som alle sammen har bidraget til det flotte resultat. Mariagerfjord Renseanlæg har, som vores største projekt til dato, fyldt meget i dette regnskabsår, ligesom vi for alvor har fået hul på opgaverne med at klimasikre Danmark for kommende generationer. Om EnviDan A/S EnviDan A/S er en af Danmarks førende ingeniørvirksomheder på spildevandsområdet og har siden 1995 specialiseret sig i planlægning, rådgivning og udvikling til hele sektoren i Danmark. EnviDan A/S ved alt, hvad der er værd at vide, om spildevand og omsætter kompetencerne til værdiskabende projekter inden for klima, afløbsteknik og renseanlæg.

EnviDan A/S Alle beløb i t.kr. 2012

2013

Nettoomsætning

107.713

151.282

Resultat før skat

9.983

14.712

Nettoresultat

7.382

1 1.105

128

139

Antal ansatte i året

12


Case Moderne og effektiv rensning i Mariagerfjord Forsyning

EnviDan A/S spiller en central rolle i det konsortium, der opfører et helt nyt renseanlæg for Mariagerfjord Forsyning. Renseanlægget, som bygger på den nyeste teknologi, sikrer effektiv vandrensning, stordriftsfordele for forsyningen og gevinster for miljøet. Anlægget, som ligger lige nord for Hadsund, skal fremover rense alt spildevand fra Mariagerfjord Forsyning og erstatter dermed de nuværende 10 anlæg. Renseanlægget er det største anlægsprojekt i forsyningens historie og en del af en større strukturplan til 350 millioner kroner. Markante miljøforbedringer Procestankene er opbygget efter EnviFlex-princippet, som opererer med en tredeling af tankene, der hver har en diameter på 45,7 meter. Desuden er tankene forsynet med online-styring. Tilsammen sikrer EnviDan A/S’ procesteknologi et lavt energi- og kemikalieforbrug, så der også miljømæssigt er tale om en markant bedre løsning end de 10 separate renseanlæg. Dertil kommer de økonomiske stordriftsfordele ved at samle forsyningens spildevandshåndtering ét sted.

Det nye renseanlæg omfatter også en rådnetank på 2.000 kubikmeter til behandling af slam, så den slammængde, der skal bortskaffes, minimeres. Biogassen fra rådnetanken anvendes til produktion af varme og el. Ansvar for 16 kilometers udløbsledning Et andet vigtigt led i det omfattende anlægsarbejde er en 16 kilometer lang udløbsledning, som begynder på land og først ender fire kilometer ude i Kattegat. Ud over at være projekterende på renseanlægget og leverandør af maskinudstyr og smedearbejde har EnviDan A/S også ansvaret for udløbsledningen. Der er tale om en trykgravitationsledning, som sikrer, at det rensede spildevand kan løbe op ad bakke flere steder på strækningen.

Fakta om projektet ›

Det nye renseanlæg i Mariagerfjord Forsyning opføres af et konsortium. Ud over EnviDan A/S består konsortiet af entreprenørfirmaet Jakobsen & Blindkilde og Strøm Hansen, som leverer el-arbejde og SRO.

Anlægget tages i brug i efteråret 2013, hvor nedlæggelsen af de 10 eksisterende anlæg begynder. Senest i 2018 lukker renseanlægget i Hobro som det sidste af de 10.

13


Afrapportering

EnviDan Water A/S: Større vækst end ventet

”Vi har haft et rigtig fint år, hvor vi blandt andet har udvidet kundegrundlaget og samarbejdet med store selskaber som Aarhus Vand, TREFOR Vand og VandCenter Syd. Desuden har vi fået skabt god synergi med de øvrige selskaber i EnviDan Gruppen – især omkring vores online portalløsninger, der hjælper kunderne til bedre planlægning og drift.”

EnviDan Water A/S’ første fulde regnskabsår oversteg klart forventningerne. Medarbejdertallet blev omtrent fordoblet og bundlinjeresultatet markant bedre end budgetteret. En del af forklaringen er, at selskabet har fået flere store forsyningsselskaber i kundeporteføljen – helt i tråd med strategien. Målet for 2013/14 er fortsat vækst, og via medarbejdertilgang vil EnviDan Water A/S tilføre yderligere kompetencer inden for vandrådgivning. Om EnviDan Water A/S EnviDan Water A/S blev etableret som selvstændigt selskab i oktober 2011. Selskabet leverer ydelser inden for rent vand og supplerer dermed EnviDan Gruppens forretningsområder inden for spildevand. EnviDan Water A/S er blandt andet specialister i webbaserede softwareløsninger til forsyningsselskaber og kommuner og har desuden flere internationale aktiviteter i samarbejde med EnviDan International A/S.

Jesper Hall adm. direktør, EnviDan Water A/S

EnviDan Water A/S Alle beløb i t.kr. 2012

2013

Nettoomsætning

2.934

9.891

Resultat før skat

-561

1.398

Nettoresultat

-433

1.042

6

11

Antal ansatte i året

14

Case TREFOR reducerer vandtab med digital overvågning TREFOR Vand forsyner 46.000 husstande i Trekantsområdet med rent vand. I forbindelse med implementeringen af fjernaflæste vandmålere i samtlige husstande, nye it-systemer og arbejdsgange har TREFOR investeret i et overvågningssystem, der integrerer alle vandforsyningens data fra lednings­ nettet ét sted og genererer nøgletal og alarmer ved lækage. Lækager identificeret EnviDan har udarbejdet en lækagehandlingsplan og implementeret et nyudviklet overvågningssystem, der integrerer nøgletal og målinger fra TREFORs ledningsnet og de fjernaflæste målere. Systemet bruges til at identificere lækager og andre uregelmæssigheder i ledningsnettet. Samtidig er ledningsnettet blevet inddelt i 65 områder med hver deres målerbrønde, der løbende kontrollerer tryk- og flowforhold. TREFOR kan derfor overvåge vandforbruget og de hydrauliske forhold i forsyningsområdet og vil blive advaret i tilfælde af mistænkelige udsving i forsyningen. Værktøjet er i dag et vigtigt beslutningsstøtteværktøj, der giver TREFOR værdifuld indsigt i ledningsnettets tilstand og mulighed for at sætte hurtigt ind over for lækagetab.


Afrapportering

GasCon A/S: Stærkt år gav rum til at ekspandere

”Den centrale energipolitiske aftale om energieffektivitet og vedvarende energi, herunder biogas, har medvirket til vores vækst i 2012/13. At vi i 2011 blev en del af EnviDan Gruppen, har desuden givet os en mere robust forretning og mulighed for at trække på de øvrige EnviDan-selskabers brede ekspertise i flere af vores projekter.”

GasCon A/S oplevede solid vækst i 2012/13, hvor selskabet udvidede med nye medarbejdere. I samspil med EnviDan er GasCon A/S blandt andet rådgiver på udvidelsesplanerne for Maabjerg BioEnergy, som er verdens største biogasanlæg. Desuden er udvidelsen af Ribe Biogas og et helt nyt anlæg i Solrød Kommune blandt GasCon A/S’ store projekter. Om GasCon A/S GasCon blev stiftet i 2000 og har siden oktober 2011 været en del af EnviDan Gruppen. GasCon A/S’ ingeniører rådgiver energibranchen inden for biogas, lossepladsgas og kraftvarme til for eksempel fjernvarmeværker, energivirksomheder og kommuner. Blandt andet har selskabet fokus på projekter, der reducerer CO2-udledning.

Frans Teisen adm. direktør, GasCon A/S

Case Banebrydende biogas i Solrød Et innovativt biogasanlæg er på vej i Solrød Kommune, hvor GasCon A/S’ rådgivning er med til at omsætte en lys projektidé til virkelighed. Det nye anlæg skal primært producere gas af et biprodukt fra pektinfremstilling. Pektin er et 100 procent organisk stivelsesmiddel udvundet af citrusskaller på virksomheden CP Kelcos fabrik lige uden for Køge og vil efter bioforgasningen være et fint gødningsprodukt i landbruget. Anlægget skal desuden producere biogas af tang fra strandene ved Køge Bugt, hvilket er med til at reducere lugtgener samt mængden af kvælstof og fosfor i bugten. Endelig skal anlægget også kunne håndtere gylle, der er en mere traditionel kilde til biogas. GasCon A/S har vundet opgaven med at beskrive anlæg og komponenter og gennemføre udbud som totalentreprise med drift. Udbudsmateriale blev udsendt i efteråret 2013, og forventet byggestart er primo 2014. GasCon A/S har i projektet trukket på EnviDans store proceskendskab inden for omsætning af industrielle restprodukter, og sammen med GasCon A/S’ mangeårige biogasekspertise skal det sikre et optimalt resultat.

GasCon A/S Alle beløb i t.kr. 2012

2013

Nettoomsætning

2.292

4.159

Resultat før skat

421

954

Nettoresultat

314

716

2

5

Antal ansatte i året

15


Afrapportering

EnviDan International A/S: Klar til at høste frugterne

Det svenske datterselskab Purenova Miljöteknik AB kom igennem 2012/13 med overskud, mens EnviDan International A/S og DanAqua Holding ApS stadig er i en udviklingsfase med fokus på salgs­ aktiviteter. Forventningen er, at flere leads og tilbud bliver til ordrer i det kommende år. Blandt andet ligger der et stort potentiale i at rådgive asiatiske storbyer, som ønsker at reducere deres vandtab på vejen fra værk til forbruger.

”Vi satser især mange salgskroner på spildevandsrensning i Kina samt vandforsyning i Sydøstasien, og forventer at satsningen resulterer i flere ordrer hen over det kommende år.” Søren Bruun Hansen Managing Director, EnviDan International A/S

Om EnviDan International A/S EnviDan International A/S er stiftet i 2008 som paraplyselskab for EnviDan Gruppens internationale aktiviteter. Ud over at løse opgaver i eget regi er EnviDan International A/S moderselskab for Purenova Miljöteknik AB i Sverige og for DanAqua Holding ApS, som mest opererer i Sydøstasien med kontor i Malaysia. DanAqua Holding ApS ejes med 61 procent af aktierne, mens de resterende aktier ejes af VCS (Vandcenter Syd).

EnviDan International A/S Alle beløb i t.kr. 2012 Nettoomsætning*

2013

1.574

3.912

Resultat før skat

-1.705

-1.764

Nettoresultat

-1.405

-1.367

7

7

Antal ansatte i året * Nettoomsætning er ekskl. omsætning i datterselskaber

16

Eksklusiv aftale med SkyTEM EnviDan International A/S har indgået en eksklusiv aftale i seks lande i Sydøstasien med SkyTEM, som har udviklet udstyr til geofysisk scanning af jordlag fra en helikopter. Formålet med de højteknologiske målinger er at behandle data og efterfølgende finde områderne med mest sandsynlig forekomst af nye grundvandsressourcer. EnviDan International A/S har afgivet tilbud på en kortlægning af undergrunden flere steder i Sydøstasien. Licens til opgradering EnviDan International A/S har indgået en forretningsaftale med et lokalt kinesisk selskab, som nu har licens til at sælge EnviDans produkter til opgradering af rensningsanlæg. Samarbejdet har i 2012/13 resulteret i, at to anlæg benytter EnviDans teknologi – og to mere er på vej. Mange samarbejdspartnere EnviDan International A/S og DanAqua Holding ApS løser opgaver en række steder i verden som underleverandører til større selskaber. EnviDan International A/S er således procesleverandør til Per Aarsleff, mens DanAqua Holding ApS ofte er koblet på som underviser i drift af vandværker – blandt andet for Grontmij.


Ullared, Sverige Wuwei, Kina

Hanoi, Vietnam

Case Purenova leverer teknologi til svensk spildevandsanlæg

Case Opgradering af renseanlæg i Gansu-provinsen, Kina

EnviDan International A/S’ svenske datterselskab Purenova Miljöteknik AB har medvirket i opførelsen af et nyt spildevandsanlæg, der håndterer spildevand fra den svenske by Ullared. Purenova har fungeret som underleverandør til projektets hoved­entreprenør. Opgaven udgjorde i 2012/13 en stor del af Purenovas omsætning og var derfor stærkt medvirkende til selskabets positive årsresultat.

EnviDan International A/S har i samarbejde med sin kinesiske partner været entreprenør på en opgradering af et renseanlæg i Gansu-provinsen, så det nu lever op til nye kinesiske krav til afløbskvalitet på kvælstof og fosfor. Renseanlægget kan dagligt behandle 45 millioner liter spildevand og ligger i Wuwei – syd for Indre Mongoliet. EnviDan har stået for design, online styring, opstart og indkøring af anlægget. Og den valgte løsning har tidligere vist gode resultater på et pilotanlæg nær Shanghai.

Den leverede procesløsning indeholder blandt andet EnviDans styringsværktøj EnviStyr, som gør det muligt at overvåge og styre anlægget online. Værktøjet øger energieffektiviteten og sænker behovet for tilsætning af kemikalier og kulstof i spildevandsbassinerne.

Projektet blev vundet i hård konkurrence med lokale selskaber, og EnviDans løsning blev valgt, da konceptet resulterer i lavere driftsomkostninger til kemikalier og færre energiomkostninger takket være den avancerede online styring. Projektet blev gennemført på rekordtid, nemlig under et halvt år, og blev afleveret til kundens tilfredshed i maj 2013.

17


Udvikling

Udviklingsprojekter – fremtidens miljøløsninger

Søren Brønd Udviklingsdirektør, EnviDan Gruppen

EnviDan udvikler fremtidens løsninger inden for gas-, vand- og spildevandsområdet. Hvert år bruger vi derfor minimum 20 procent af vores årlige overskud på interne udviklingsprojekter. I år har vi sprængt budgettet og egeninvesteret over 2 millioner kroner i nye projekter. Seks af dem har opnået støtte fra Vandsektorens Teknologi­udviklingsfond.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsen

Projektet er 100 pct. egenfinansieret

Intelligent Carbon and Energy Utilization (ICEU)

EnviStyr Web – online styring af renseanlæg

Formål: Urenset spildevand indeholder store mængder kulstof og energi, som med fordel kan anvendes til at gøre renseanlægget energineutralt eller endda energiproducerende. Projektet evaluerer energipotentialet i spildevandet og identificerer mulighederne for at optimere renseprocessen, så vi får den bedste og mest bæredygtige kulstofog energiudnyttelse. Resultatet er en mindre miljøpåvirkning og et mere effektivt energiforbrug.

Formål: Online styring af renseanlæg optimerer driften, effektiviserer processen og mindsker energiforbruget. EnviStyr Web er et unikt modulbaseret online styringssystem, som kan integreres med alle SRO-systemer og sætter nye standarder for processtyringen på renseanlægget. Fordelen ved EnviStyr Web er, at systemet nemt og enkelt tilgås via internettet, samtidig med at målepunkterne er mange og detaljerede.

Samarbejdspartnere: Thisted Vand A/S og Aalborg Universitet

18


Projekter støttet af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

Om VTU-fonden › › ›

› ›

Uafhængig non-profit fond Oprettet af Miljøministeriet i 2009 Støtter projekter, der skal forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet Bidrager til en bedre kobling mellem forsyninger, forskning og industrien Støttede i 2012 14 projekter med i alt 17 mio. kr. Midlerne kommer dels fra indbetalinger fra branchen selv og dels via tilskud fra Miljøministeriet.

Sporing af uvedkommende vand i kloaksystemet

Anaerob membranfiltering

Formål: Hvert år havner store mængder regnvand i spildevandssystemet, for eksempel på grund af forkert tilsluttede ledninger. Det belaster kloakkerne unødigt og kan være en medvirkende årsag til oversvømmelser ved skybrud. Da regnvand har en anden temperatur end spildevand, kan vi ved hjælp af fiberkabler og laserlys overvåge temperaturændringer i afløbssystemet og identificere fejlkoblinger og uvedkommende vand i systemet. Herefter er det let for forsyningsselskabet at kortlægge og afhjælpe problemet.

Formål: Biogas dannes ved nedbrydning af slam under anaerobe forhold. Ved at kombinere denne proces med en membranteknologi skal projektet undersøge, om det er muligt at opnå et større gasudbytte og øge kapaciteten på anlægget – uden at det er nødvendigt at udvide de eksisterende installationer. Ved hjælp af membranteknologi opkoncentreres slammet, og vi kan dermed adskille slammets opholdstid og den hydrauliske opholdstid i rådnetanken.

Samarbejdspartnere: Aarhus Vand A/S, Aalborg Universitet og Per Aarsleff A/S

Samarbejdspartnere: Energi Viborg Spildevand A/S, Aalborg Universitet og Grundfos A/S

Overvågning af spildevandssystemet ved hjælp af trykmåler

Udnyttelse af biogas i brændselsceller

Udvikling af et fælles planlægningsværktøj til drift og styring af kildepladser

Formål: I flere årtier har automatisk computerbaseret analyse ved hjælp af elektrokardiografi (EKG) været anvendt til at diagnosticere fejl i hjertets pumpe­ funktion. Det har vi nu overført til spildevandssystemet, hvor vi måler på de trykvariationer, der opstår i systemet, når centrifugalpumper starter og stopper. På den måde kan fejl og funktionsproblemer identificeres og udbedres. Metoden letter vedligeholdelsesarbejdet og reducerer samtidig energiforbruget.

Formål: Brændselsceller giver en bedre udnyttelse af biogassen end for eksempel gasmotorer. Derfor har vi ønsket at undersøge, hvorvidt det er rentabelt at anvende brændselsceller på de danske renseanlæg med biogasproduktion. Projektet er udført som et litteraturstudie, hvor økonomi og tekniske løsninger er blevet undersøgt. Resultatet viser, at brændselsceller er effektive, men desværre for dyre. Omkostningen ved gasopgradering er så høj, at anvendelse af brændselsceller ikke for nærværende er relevant på biogasanlæg i forbindelse med slamudrådning.

Formål: Eksisterende kildepladsmodeller er komplicerede og omkostningstunge, idet de er baseret på detaljerede modeller af geologi, ledningsnet og brøndmodeller. Denne nye løsning er baseret på online målinger fra driftsdata og er dermed en overbygning til den eksisterende SRO. Planlægningsværktøjet skal kunne tilgodese både små og store vandforsyningers behov, og visionen er at udvikle et produkt, som kan give forsyningerne et simpelt og driftsorienteret overblik over for eksempel energiforbrug, tilstand, vedligeholdelsesbehov og lækagetab på en eller flere kildepladser.

Samarbejdspartnere: Aarhus Vand A/S og Dantherm Power A/S

Samarbejdspartnere: I-GIS, TREFOR Vand A/S, Aarhus Universitet, Institut for GeoScience og Hornslet Vandværk

Samarbejdspartnere: Aalborg Universitet, Vestforsyning A/S og Aalborg Forsyning, Kloak A/S

19


It- og portalløsninger

Software sikrer fuldt digitalt overblik

EnviDan har udviklet digitale løsninger siden 2009 og tilbyder i dag en bred vifte af webbaseret software til håndtering af vand og spildevand. Portalløsningerne bygger på standardsystemer, der kan tilpasses efter den enkelte kundes behov, og er kendetegnede ved brugervenlighed, høje oppetider og stor datasikkerhed. Og med EnviPortalen har vi givet kunderne én samlet indgang til alle vores værktøjer. EnviPortalen giver kommuner og forsyninger mulighed for at systematisere, registrere og validere data på tværs af forsyningens mange arbejdsområder. På den måde kan kunden optimere og effektivisere styringen af for eksempel tømningsordningen, den daglige drift og forsyningens aktiver. Via portalen har medarbejderne altid adgang til det samme, opdaterede indhold. Portalløsningerne tilgås direkte fra internettet og kræver ikke installation af software på egne computere.

20

Fokus på: EnviTrix Med EnviTrix har vi givet forsyningsselskaberne et unikt værktøj, der gør det nemt at registrere og styre tømningsprocessen i blandt andet septiktanke. EnviTrix er en integreret løsning, hvor alle relevante oplysninger kan sendes direkte mellem kørende enheder og en central database via GPRS-teknologi – dataoverførsel via mobiltelefonen. 60 ud af cirka 90 danske forsyninger er allerede koblet på løsningen.

Funktioner i EnviTrix: › › › › ›

Online registrering af tømninger og oplysninger Webbaseret brugerflade med rettighedsopdelt adgang Mulighed for udtræk af historik, rapporter og statistik Opkobling til betalingsdel Automatisk opdatering af centrale data i såvel bil som database.


Scan QR-koden, og download vores gratis apps. Læs mere om dem herunder.

Det skete i 2013 DU ved det-app: Med app’en DU ved det kan borgerne i et forsyningsområde nu give forsyningsselskabet direkte besked, hvis de hurtigt og nemt vil anmelde problemer som for eksempel vand på terræn under regnvejr, lugtproblemer fra kloakken eller andre forsyningsrelaterede problemer. Rent praktisk foregår det ved, at borgeren åbner app’en, tager et billede med sin kameratelefon og derefter kort beskriver problemet. Navn, telefon og e-mail på borgeren sikrer, at forsyningen kan følge op på henvendelsen. Samtidig bliver alle henvendelser fra borgere samlet i ét system, så ingen informationer går tabt. Tilsyns-app Med EnviDans nye Tilsyns-app er det blevet lettere for forsyningsselskabernes tilsynsfolk at føre protokol ved små og store anlægsprojekter. App’en tilgås typisk fra en iPad – eller anden tablet – og giver den tilsynsførende mulighed for at dokumentere forløbet ved hjælp af billeder, video og tekst. Al dokumentation er derefter samlet i et projektmodul på EnviPortalen.

Ventillukkeplanen Når en medarbejder i et forsyningsselskab skal lukke for en ventil i vandforsyningsnettet – for eksempel på en villavej – kan han via sin tablet klikke sig ind på vores nyeste portalprodukt Ventillukkeplanen. Her får han et præcist og opdateret kort over, hvor alle områdets ventiler er placeret. Når han har lukket for ventilen, kan han markere den i sin tablet, så der altid er et overblik over, hvilke ventiler der er lukkede, og hvilke der er åbne. Erfa-arrangement for portalkunder I januar 2013 afholdt EnviDan et stort erfa-arrangement for vores portalkunder. I alt 70 forskellige forsyninger/ entreprenører var mødt op i Silkeborg for at høre om produktnyheder og dele ud af deres egne erfaringer med brugen af vores løsninger. I løbet af dagen bød deltagerne også ind med ønsker til nye funktioner, der kunne forbedre arbejdsgangen i deres virksomhed. Erfa-dage er et udbredt udviklingsværktøj i EnviDan, da vi sætter en stor ære i at optimere vores portalløsninger i tæt samarbejde med brugerne. For jo bedre indsigt vi har i brugernes hverdag, desto bedre kan vi tilgodese specifikke behov, ønsker og udfordringer.

Nyt i 2014 Time/sags-styring På opfordring fra vores forsyningskunder er vi netop nu i gang med at udvikle et program, der skal gøre det nemt for medarbejdere at registrere deres timeforbrug, samtidig med at opgaveudførelsen dokumenteres i EnviDrift. Herved reduceres administrationen af, hvilke timer der skal på hvilke sager/kontonumre, idet dette defineres på forhånd sammen med opgavebeskrivelsen. Opgaven kan dermed afsluttes on-site og kræver ikke flere registreringer senere på dagen eller ved afslutning på dagen. Programmet bliver et undermodul til EnviDrift og vil kunne tale sammen med økonomi­styringssystemer. Beredskabsplanen Alle forsyningsselskaber er pålagt at have en beredskabsplan. Men hvad er det nu lige, den korrekte procedure er i forbindelse med oversvømmelse, olieforurening eller brand? Med Beredskabsplan er vi ved at udvikle en portalløsning, der kan give forsyningsselskabets beredskabsansvarlige et hurtigt, opdateret overblik over, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af ulykker.

21


Kort om EnviDan

22


EnviDan A/S er en af hovedkræfterne bag et nyt renseanlæg for Mariagerfjord Forsyning. Renseanlægget skal fremover erstatte 10 eksisterende anlæg.

23


Kunder


Vi har i år hjulpet 236 kunder via 1.322 værdiskabende projekter

Mission Det er EnviDans mission at give kunderne mest mulig værdi og miljø for pengene.

Vision Det er EnviDans vision at udvikle os til et miljøflagskib, der overalt, hvor vi er til stede, er anerkendt for at være specialistfirmaet, der giver vores kunder mest mulig sundhed, miljø og værdi for pengene.

25


Kunder

Et tæt parløb med kunderne giver de bedste løsninger

Kundens virkelighed er det, det hele handler om. Som en af landets førende eksperter på vores område ved vi, at de bedste løsninger bliver til i konstruktiv dialog med kunden – uanset om der står forsyningsselskab, kommune eller industrivirksomhed på visitkortet. I EnviDan ved vi, at kunderne kun er hos os, så længe vi skaber værdi for dem ved at sætte vores kompetencer og innovation i spil sammen med dem. Vi gør en forskel ved at opfange og omsætte deres behov til konkrete løsninger – hurtigt og effektivt. Her kan du læse om nogle af de initiativer og værktøjer, vi bruger for at sætte kundens behov i centrum. Udviklingsprojekter EnviDan ønsker at være førende inden for intelligente løsninger til vand-, gasog spildevandshåndtering i Danmark og i udlandet. Derfor er udvikling i dag et område, vi prioriterer meget højt. Udviklingen af nye koncepter, metoder, teknologier og softwareværktøjer sker altid i dialog med vores kunder og samarbejdspartnere. Det tætte samarbejde med forsyningsvirksomhederne er en stor styrke i udviklingsarbejdet. Med kendskab til deres hverdag, udfordringer og ønsker sikrer vi, at vi har fingeren på pulsen i en sektor, der er under konstant forandring.

26

Kurser og workshops EnviDan tilbyder skræddersyede kurser og workshops til virksomheder, forsyninger og kommuner. En høj grad af medarbejderinvolvering er nemlig nøglen til succes, når nye anlæg skal etableres eller eksisterende anlæg optimeres. Er medarbejderne klædt godt på, bliver de hurtigt dus med de nye værktøjer og arbejdsgange – og timeforbruget kan reduceres. Den digitale værktøjskasse EnviDan tilbyder en bred vifte af it- og softwareløsninger, der gør det let at styre, kontrollere og optimere vand- og spildevandsanlæg. Og med EnviPortalen har vi skabt én samlet indgang til alle vores digitale løsninger. Portalen er webbaseret og meget brugervenlig. For os er det ikke et mål i sig selv at registrere og opbevare data. Først når dataene er forædlet gennem analyse og kan bruges til at skabe bedre overblik og give økonomiske såvel som drifts- og arbejdsmæssige fordele, har de værdi for kunden.

Partnering Ved større og længerevarende projekter, hvor flere aktører arbejder sammen om at finde en løsning, kan partnering være en velvalgt samarbejdsform. Partnering bygger på en incitamentsordning, hvor alle parter får del i det økonomiske overskud, hvis projektet udføres for mindre end det budgetterede. Samtidig hæfter vi for en eventuel overskridelse. Fordelen ved partnering er, at rådgiver, entreprenør og bygherre arbejder sammen for at nå et mål, hvor kvalitet er i højsædet. Da alle kompetencer kommer i spil tidligt, er det langt nemmere at udnytte hinandens viden og værktøjer.


EnviDan

Case Aarhus Vand – en stærk partner

Aarhus Vand hører til blandt EnviDans største kunder. Og siden samarbejdets begyndelse i slutningen af 1990’erne er det blevet til mange spændende udviklingsprojekter og partnerskaber. I skrivende stund samarbejder EnviDan og Aarhus Vand om godt 30 projekter. Seks-årig rammeaftale EnviDan er midt i en seksårig ramme­aftale om afløbsprojekter med Aarhus Vand. Aftalen er vundet i udbud og indebærer partnering, hvor bygherre deler ansvar og over- eller underskud med samarbejdspartnerne. Det sikrer, at alle arbejder effektivt på at finde de bedste løsninger.

EnviDan i rollen som procesrådgiver Netop nu er EnviDan procesrådgiver i forbindelse med renovering af vandledninger i Aarhus Vands forsyningsnet. Et arbejde, der blandt andet består i at facilitere møder mellem de involverede parter, stille gode og kritiske spørgsmål samt i det hele taget at optimere processen – blandt andet gennem udarbejdelse og udsendelse af spørgeskemaer til relevante interessenter.

Aarhus Vand › › › › ›

Et 100 pct. kommunalt ejet aktieselskab Driver 10 vandværker og 10 renseanlæg i Aarhus Kommune Behandler og distribuerer mere end 15 mio. m3 drikkevand Renser mere end 30 mio. m3 spildevand Beskæftiger 240 medarbejdere.

27


Medarbejdere


Medarbejdernes stolthed over EnviDan som arbejdsplads: 89 point* *På European Employee Index

(landsgennemsnit 75 point)

Mission Det er EnviDans mission at skabe en god og bæredygtig arbejdsplads, der altid er præget af pionerånd, og som giver ram­ merne til, at vi udvikler hele mennesker med god balance mellem arbejde og fritid. Det er muligt at leve op til missionen, fordi medarbejderne i EnviDan er hele men­nesker, som brænder igennem - uden at brænde ud - og fordi vi er i stand til at skabe et stærkt økonomisk fundament.

Vision Det er EnviDans vision, at vi er branchens foretrukne arbejdsplads, fordi det er velkendt, at vi tilbyder medarbejdere optimale rammer for at udvikle sig til hele mennesker med god balance mellem arbejde og fritid – uanset om de ønsker at arbejde nationalt, globalt eller begge steder. Vi er stadigvæk en selvstændig, udviklingsorienteret og værdiskabende virksomhed med en flad ledelsesstruktur og stor medarbejderindflydelse.

29


Medarbejdere

EnviDanere brænder igennem – uden at brænde ud

Det hele begynder med branchens bedste medarbejdere. Det er dem, der skal sikre, at EnviDan lever op til sine egne og kundernes høje krav til effektive, miljøtekniske løsninger. Derfor har vi en ambitiøs målsætning: Vi vil have branchens dygtigste medarbejdere, og vi vil være branchens bedste arbejdsplads. Det når vi ved at give medarbejderne gode udviklingsmuligheder og ved at anerkende, at den enkeltes engagement afhænger af en god balance mellem arbejde og fritid. Sådan sikrer vi, at vores medarbejdere kan brænde igennem uden at brænde ud! Vi spørger medarbejderne Hvert andet år spørger EnviDan medarbejderne, hvordan de trives på arbejdspladsen. Det gør vi ved hjælp af en anonym medarbejderundersøgelse, som viser os, hvad vi gør godt, og hvor der er plads til forbedringer. Tilfredshedsundersøgelsen 2012/13 viser, at arbejdsglæden i EnviDan ikke bare er meget høj, men stigende i hele organisationen (81 point mod 77 i 2011). Det skyldes ifølge medarbejderne selv blandt andet EnviDans gode omdømme, vores dygtige teamledere og et tæt samarbejde medarbejderne imellem. Tid til det, der betyder noget En velfungerede arbejdsplads er afgørende for medarbejdertilfredsheden – og dermed for den enkeltes indsats og den forretningsmæssige udvikling.

30

Alle medarbejdere i EnviDan skal kunne fokusere 100 procent på kunderne og projekterne, og det kan de kun, hvis de har de bedst mulige arbejdsbetingelser. De skal ikke bruge tid og energi på forældet software eller dårlige kontorstole, og derfor arbejder vi altid på at skabe velfungerende rammer, der fremmer med­ arbejdernes arbejdsglæde og -fokus. For at sikre det gør vi blandt andet brug af dialogisk APV, hvor vi lærer af medarbejdernes erfaringer og idéer og tilpasser vores tilbud. Faktisk vurderer EnviDanerne deres indflydelse på virksomheden til 82 point ud af 100. Det er en stigning på 7 point i forhold til 2011. Fokus på det hele menneske Den høje tilfredshed kan også spores tilbage til medarbejdernes mulighed for selv at tilrettelægge en hverdag, hvor der er sund balance mellem arbejde og fritid – for det skal være sjovt at være på arbejde, men man skal også tage hjem igen. Siden 2011 er tilfredsheden med balancen mellem arbejde og fritid steget til 81 point– en stigning på to point. EnviDans fokus på work/life-balance betyder, at vores medarbejdere nok har meget at se til – men at vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå stress.


EnviDan

Case Efteruddannelse åbner for nye karriereveje

En baggrund som tømrer, kloakmester og bygningskonstruktør lyder måske ikke som den bedste baggrund for en projektleder inden for afløbsteknik, men tre måneders efteruddannelse gjorde Esben Bro klar til jobbet som projektleder med projekterings- og tilsynsansvar i EnviDan A/S. Esben Bro havde godt nok arbejdet som projektleder på større totalentrepriser i syv år, men havde ikke erfaring fra spilde- og regnvandsområdet og manglede den nødvendige baggrundsviden om dimensionering og projektering.

– For mig var det en oplagt mulighed for en ny karrierevej og at prøve kræfter med andet end totalentrepriser i den private sektor, forklarer Esben Bro.

Et godt tilbud Selvom Esben Bro egentlig ikke havde den typiske profil, var EnviDan ikke i tvivl om, at han var rette mand til jobbet. Han blev derfor kontaktet med et tilbud, der lød: Deltag i en række opkvalificerende kurser, og bliv projektleder inden for spildevandshåndtering i EnviDan A/S. For EnviDan er filosofien nemlig, at det er sund fornuft at investere i de rigtige kandidater, selv om det koster nogle ekstra uddannelseskroner. For på den lange bane har det gode personmatch den største værdi.

Tæt samarbejde med ingeniørerne Efteruddannelsen har klædt Esben Bro på med ny viden, så han i dag indgår i et gensidigt udviklende samarbejde med ingeniørerne hos EnviDan A/S og bidrager til at skabe effektive løsninger for kunderne.

I løbet af tre måneder tog Esben Bro ofte turen fra EnviDan A/S i Silkeborg til VIA University College i Horsens for at passe sine 10-12 ugentlige skoletimer. Her blev han indført i hydraulik, dimensionering og anlægsteknik og lærte at forstå ingeniørernes komplicerede beregningsmetoder.

– Det er forventet, at jeg kan komme med forslag og feedback på ingeniørernes arbejde, og det ville jeg ikke have kunnet i samme omfang, hvis det ikke havde været for de mange uger på skolebænken, uddyber han.

Tilbage på skolebænken Udsigten til at prøve kræfter med en ny branche, udvikle sig fagligt og møde nye mennesker fik Esben Bro til at takke ja til jobbet.

31


Medarbejdere

EnviDan set indefra

Rasmus Johansen har været EnviDaner i 12 år og Søren Højmark Rasmussen i 6 måneder. Her fortæller de begge om deres erfaringer med EnviDan som arbejdsplads.

Søren: Jeg synes, det var nemt at finde mig til rette i EnviDan. Mine nye kolleger står altid klar med gode råd, når der er behov for det, og det betyder meget, når man træder ind i en ny organisation. Mærker du EnviDans pionerånd?

Hvis en god ven ønskede at søge arbejde hos EnviDan – hvad ville du så sige? Rasmus: At EnviDan er en harmonisk arbejdsplads, men man skal være indstillet på, at der er drøn på i hverdagen, og at der stilles store krav til det faglige niveau. Søren: Selvom jeg er relativt ny, anbefaler jeg ofte venner og bekendte at søge ind i EnviDan, fordi her er et stærkt fokus på medarbejdernes trivsel. Og så synes jeg, at EnviDan er fagligt inspirerende og altid leverer kvalitet. Det er spændende at tage del i. Hvordan vil du beskrive det kollegiale sammenhold? Rasmus: Det er godt! Her er højt til loftet med kærlige ”drillerier”, og i mine 12 år har jeg aldrig oplevet dårlig stemning eller grupperinger. Igennem en længere årrække har EnviDan været i voldsom vækst, og det er spændende at se, om det gode tværfaglige samarbejde og den flade struktur overlever en stadig større medarbejderskare, eller om vi vil opleve kulturændringer.

32

Rasmus: Absolut. Alle hos EnviDan er fagligt dygtige og vil helst være et skridt foran resten af branchen, og som virksomhed er EnviDan meget visionær. Søren: Jeg synes i hvert fald, at grundlæggernes entusiasme smitter af, når man møder dem i hverdagen. Det er meget motiverende – man vil jo gerne bidrage til den gode historie og til væksten. Hvad synes du om EnviDans work/life-balance? Rasmus: Hos EnviDan siger vi, at man skal brænde igennem – ikke ud. Og det bliver vi hyppigt mindet om. Ledelsen holder øje med arbejdsbyrden hos den enkelte, og der bliver taget hånd om, at man skal fungere som et helt menneske. Ledelsen er helt klart bevidste om, at vi er mere værd, når vi ikke stresser. Søren: Jeg fik at vide, at jeg er ansat til 37 timer og ikke skal arbejde mere end det. Jeg har dog haft overarbejde i spidsperioder, men muligheden for fleksible arbejdstider gør det let at afvikle overarbejdet, så man kan få alt til at hænge sammen. Det fungerer godt.


Rasmus Johansen

Søren Højmark Rasmussen

EnviDaner siden september 2001 (12 år)

EnviDaner siden december 2012 (6 mdr.)

Stilling: Procesingeniør, projektleder

Stilling: Projektingeniør inden for afløb

og faggruppekoordinator

Uddannelse: Naturgeograf med en ph.d. i

Uddannelse: Civilingeniør i proces­teknologi, Aalborg Universitet

klima og hydrologi, Aalborg Universitet ›

Alder: 34 år

Alder: 38 år

33


Samfund


EnviDan har leveret miljøløsninger til 86 pct. af Danmarks forsyninger i 2012/13

Mission Det er EnviDans mission at tilvejebringe sundt drikkevand og et forbedret vandmiljø og dermed forbedre livsbetingelserne for mennesker, dyr og planter på et bæredygtigt grundlag.

Vision Det er EnviDans vision, at vi nu også udfører vores mission globalt ved at eksportere vores miljøekspertise, som er skabt ved en innovativ tilgang og funderet i en stærk national position som et specialistfirma.

35


Samfund

EnviDan Gruppen arbejder for rent drikkevand og bedre vandmiljø – nationalt og globalt

En af EnviDans fornemste opgaver er at sikre rent drikkevand og et sundt vandmiljø til glæde for borgere, miljøet og samfundet generelt. Da vi er eksperter i at kortlægge grundvandet og dets sårbarhed, ved vi også, hvordan vi bedst skal beskytte vores drikkevand og vandmiljøer mod forurening, uanset om den kommer fra sprøjtegifte, gødning eller noget helt tredje. Ændrede klimaforhold vil i fremtiden få afgørende indflydelse på vandmiljøet – blandt andet gennem kraftig nedbør, stigende havvand og sæsonbetingede udsving i grundvandsstanden. Hos EnviDan har vi den viden, der skal til for at fremtidssikre spildevandshåndteringen på et strategisk niveau. Og vi arbejder konstant på at udvikle nye løsninger, der skal komme klimaudfordringerne i møde. Klimasikring 360˚ Ekstremt klima kræver innovative løsninger. For at løse klimaudfordringerne er det vigtigt at komme hele vejen rundt om udfordringerne og have adgang til såvel udvikling som rådgivning og planlægning. Derfor har vi udviklet konceptet klimasikring 360˚, hvor vi tilbyder kommuner og forsyningsselskaber innovative metoder og teknologier til forbedring af spildevandshåndteringen. Blandt løsningerne er hydraulisk modellering og simulering af vandkredsløbet, kreativ regnvandshåndtering samt beredskabs- og overvågningsplaner.

36

DDS – overvågning af vandkvalitet Med Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS) har de danske vandforsyninger fået et unikt ledelsesværktøj, der skal sikre stram styring og overvågning af vandkvaliteten i de enkelte kommuner. EnviDan hjælper med at foretage risikoanalyse, opsætte vandkvalitetsmål og udarbejde indsatsplaner, der beskriver, hvordan de værste trusler mod rent drikkevand skal undgås. Non-Revenue Water Non-Revenue Water (NRW) er et udtryk for det vand, der pumpes ud fra en vandforsyning, men aldrig bliver afregnet – ofte på grund af lækager på ledningsnettet eller defekte målere. EnviDan har mange års erfaring i at reducere NRW i distributionen. Gevinsten er dobbelt: dels forhindres et stort ressourcespild, dels opnår forsyningsvirksomheden bedre økonomi. Selvom vores primære forretningsområde er den danske spildevandssektor, gør vores knowhow, ydelser og løsninger også gavn andre steder i verden, blandt andet i Østen (se case på næste side).


Case Reduktion af Non-Revenue Water i Østen

EnviDan har igennem de seneste år gennemført flere Non-Revenue Waterprojekter (NRW) i Østen – blandt andet i Thailand, Malaysia og senest i Vietnam. Mange steder i Østen er forsynings­ virksomhedernes ledningsnet i så dårlig stand, at vandtabet kan nå helt op på 50 procent. Til sammenligning ligger det gennemsnitlige vandtab i Danmark på omkring 6 procent. Problemet skyldes først og fremmest lækager på ledninger, defekte målere samt dårlige materialer og manglende vedligehold. Første fase i Hanoi afsluttet For at reducere NRW i Vietnams hovedstad Hanoi, har EnviDan International A/S udført fase 1 i et NRW-projekt for vandforsyningen i Hanoi. Godt en tiendedel af Hanoi by, svarende til et befolkningsgrundlag som i Aarhus, blev udpeget som projektområde. Og i første fase har EnviDan været i gang med at identificere problemets omfang og afdække mulighederne for at reducere vandtabet, der er på mindst 35 procent.

På workshoppen blev planen diskuteret og en række realistiske målsætninger opstillet. Målsætninger, som skal indgå i den endelige rapport for et fremtidigt NRW-projekt. Rapporten udgør fase 2 i feasibility-studiet og indeholder blandt andet løsningsforslag, tidsplan, budget og bud på finansiering. Et projekt med mange vindere Selvom projektet kommer til at koste godt 6 millioner dollars, er det tjent ind i løbet af 2-3 år på grund af det reducerede vandspild. Og ifølge Jens Baadsgaard Pedersen er det et projekt med mange vindere. – Ikke alene vil projektet reducere vandtabet i Hanoi. Det vil også skabe flere arbejdspladser i Danmark, da mange danske virksomheder får mulighed for at byde ind med software, komponenter og knowhow, uddyber Jens Baadsgaard Pedersen. Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med blandt andre Danish Water Services, Miljøministeriet og Danida, der har støttet med goodwill og finansiering.

– Som en del af studiet deltog EnviDan i en workshop med de lokale vandforsyningsmyndigheder og andre relevante aktører. Her præsenterede vi et bud på en NRW-køreplan, der på 2 år skal reducere NRW i projektområdet fra godt 35 procent til 20 procent, siger Jens Baadsgaard Pedersen, chefkonsulent i EnviDan Water A/S.

37


CSR

EnviDan Gruppen tager ansvar

2012/13 var året, hvor EnviDan satte socialt ansvar på programmet. Corporate Social Responsibility (CSR) og miljø i særdeleshed er en del af vores dna – vi er en miljøvirksomhed, som sælger miljøløsninger, og det har vi været fra dag ét. Vores succes afhænger af, om vi er i stand til at skabe værdi for kunderne. Og det kræver ikke kun teknisk knowhow, men også, at vi evner at tænke og handle ansvarligt samt at udvikle bæredygtige løsninger, der medtænker et integreret hensyn til mennesker, miljø og økonomi. Nu skal vores mange miljø- og med­ arbejderi­nitiativer sættes i system, og derfor er vi begyndt at udarbejde en CSRstrategi og en Code of Conduct. CSR integreret i forretningsstrategien Det er afgørende, at CSR-strategien ikke bliver et løsrevet element, men er forankret i forretningsstrategien. EnviDans arbejde med CSR er inspireret af principperne i DS 49001-standarden og principperne i FN’s Global Compact. Derudover bygger vores miljø- og kvalitetsledelsessystem på principperne i den internationale miljøledelsesstandard ISO 14001 og kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001.

38

Code of Conduct: Sådan skal vi agere For at sikre en solid forankring af CSRstrategien udarbejder EnviDan en Code of Conduct, der beskriver, hvordan alle hos os skal efterleve de 10 principper i Global Compact. Vores Code of Conduct skal være kendt af alle interessenter, som EnviDan driver forretning med – herunder leverandører, partnere og kunder. CSR-kommunikation forpligter Vi vil holde os selv op på vores CSRstrategi, og vi vil gøre det nemt for alle interesserede at følge med i vores fremskridt. Derfor vil vi hvert år i vores årsrapport rapportere på det pågældende års arbejde, herunder problemstillinger, udfordringer og succeser. Rapporten offentliggøres for alle interne og eksterne interessenter.

Konkrete mål for 2013/14 ›  EnviDan vil i regnskabsåret 2013/14 fastlægge en række overordnede CSR-mål samt fokusområder, der skal være styrende for vores fremtidige CSRindsats. Målene skal sikre, at EnviDans fortsatte vækst ikke sker på bekostning af medarbejdernes trivsel eller miljøet. ›

Vi vil desuden tilslutte os FN’s Global Compact, hvorved vi samtidig forpligter os til at indsende en årlig COP-rapport (Communication on Progress), der beskriver, hvilke fremskridt vi gør i forhold til at implementere de 10 principper i EnviDan.


EnviDan Gruppen Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Telefon: +45 86 80 63 44 Fax: +45 86 80 63 45 Mail: info@envidan.dk Web: www.envidangruppen.dk Direktion Adm. dir. Morten Fjerbæk Direktør Ole Munk Nielsen Direktør Søren Bruun Hansen Bestyrelse Jan Tryk Søren Brønd Simon Boel Jens Baadsgaard Pedersen

39


Selskaberne i EnviDan Gruppen er førende inden for spildevand, rent vand og biogas. Siden 1995 har vi specialiseret os i planlægning, rådgivning og udvikling – nationalt og i stigende grad internationalt. Vi arbejder hver dag for at skabe mest mulig sundhed, rent miljø og værdi for vores kunder. Det gør vi ved konstant at udvikle vores løsninger og medarbejdere, så de matcher markedets behov. Og ved at tilbyde vores medarbejdere optimale rammer, så de kan koncentrere sig om at skabe stærke resultater.

40

EnviDan Årsmagasin 2012/13  

I magasinet her kan du læse om EnviDan Gruppens resultater og aktiviteter i 2012/13 og Gruppens forventninger til 2013/14.