Page 1

Lectus 65 Lectus 90 Lectus 115

Duvara As›labilen Gaz Yak›tl› Yo¤uflmal› Kazan

Montaj ve Kullanma K›lavuzu

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013


De¤erli Tüketicimiz, Kazan›n›z›n tüm ›s›nma ihtiyac›n›z› karfl›layabilmek amac›yla üretilmifltir. Kazan›n›z ayr›ca, kazan ›s› ç›k›fl gücüne uygun olan kullan›m suyu devresini ›s›tma içinde kullan›labilir. Sizin için haz›rlanm›fl olan bu kitapç›kta; kazan›n›z›n do¤ru ve verimli kullan›lmas› ile ilgili olarak çok faydal› bilgi ve aç›klamalar yer almaktad›r. Lütfen kazan›n›z›, bu kitap盤› okumadan kullanmamaya özen gösteriniz. Ambalaj malzemelerini (plastik poflet, naylon, etc.) sa¤l›k aç›s›ndan bir tehlike oluflturmamas› için çocuklar›n ulaflabilece¤i yerlerde b›rakmay›n›z.

Bu cihaz, afla¤›da belirtilen direktifler do¤rultusunda CE iflaretini tafl›maktad›r: - Gaz Direktifi 2009/142/AT - Verimlilik Direktifi 92/42/AT - Elektromanyetik Uygunluk Direktifi 89/336/AT - Alçak Gerilim Direktifi 73/23/AT 0063 Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan belirlenen kullan›m ömrü 10 y›ld›r. ‹lgili yasa gere¤ince üretici ve sat›c› firmalar bu süre içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay› taahhüt eder. Size bu kitapç›kla birlikte servis hizmeti alabilece¤iniz, servis istasyonlar›yla ilgili bilgileri içeren “Yetkili Servis Kitap盤›” verilmifltir. Firmam›z taraf›ndan dönemsel olarak Yetkili Servis bilgilerinde de¤ifliklikler yap›labilmektedir. Bu sebeple güncel Yetkili Servis Bilgilerine firmam›z›n web sayfas›nda yer alan ‘’ Yetkili Servisler ‘’ bölümünden ulaflabilirsiniz. Bilgi için lütfen internet adresindeki web sayfam›z› ziyaret ediniz. Ayr›ca afla¤›daki iletiflim bilgilerinden Sat›fl Sonras› Hizmetler Müdürlü¤ü ile irtibata geçebilir, bölgenizde hizmet vermekte olan en yak›n yetkili servis iletiflim bilgilerini alabilirsiniz. Cihaz›n ilk çal›flt›rma iflleminin Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmas› zorunludur. Aksi takdirde, cihaz garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

ÜRET‹C‹ F‹RMA

MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Sokak No: 8 34959 Tuzla / ‹STANBUL Tel: (0216) 581 65 00 Fax: (0216) 304 20 13 http:// www.baymak.com.tr e-mail:yonetim@baymak.com.tr

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013


‹çindekiler 1.

MONTAJ ÖNCES‹ TAL‹MATLAR...............................................................................4

2.

ÇALIfiTIRMA ÖNCES‹ TAL‹MATLAR....................................................................5

3.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER..........................................................................................8

4.

MONTAJ fiARTLARI...........................................................................................12

5.

ELEKTR‹K DEVRE fiEMASI..............................................................................14

6.

KAZANIN ÇALIfiTIRILMASI................................................................................15

7.

BAKIM......................................................................................................................16

8.

SORUN G‹DERME...........................................................................................21

9.

KONTROL FORMU...........................................................................................22

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

3


1. MONTAJ ÖNCES‹ TAL‹MATLAR Bu cihaz, atmosferik bas›nçta kaynama s›cakl›¤›n›n alt›nda su ›s›tmak üzere tasarlanm›flt›r. Performans›na ve ç›k›fl gücüne uygun bir merkezi ›s›tma tesisat› ve kullan›m suyu sistemine ba¤lanmal›d›r. Kazan›n montaj› mutlaka kalifiye bir montaj eleman› taraf›ndan yap›lmal›d›r. Montaj öncesi afla¤›daki kontroller mutlaka gerçeklefltirilmelidir; a) Kazan›n, gaz tesisat› ile sa¤lanan mevcut gaz ile kullan›lacak flekilde ayarland›¤›ndan emin olunuz. Kutu üzerindeki iflaretlemeler ve cihaz üzerindeki etiketleri kontrol ediniz. b) Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, birden fazla cihazdan gelen egzost gazlar› toplamak için özellikle dizayn edilmifl bacalar d›fl›nda, di¤er cihazlar›n egzost gazlar›n›n ayn› baca kanal›n›n içinden geçerek ç›kmad›¤›n›, baca bafll›¤›n›n uygunlu¤unu ve bafll›¤›n t›kal› olmad›¤›n› kontrol ediniz. c) Mevcut bacalara ba¤lant› yap›lmas› durumunda, bunlar›n çok temiz oldu¤undan emin olunuz, aksi taktirde bacadan gelen kurumlar, çal›flma s›ras›nda gaz geçifllerini t›kar ve tehlikeli durumlara neden olabilir. d) Tüm tesisat borular›, içinde yabanc› madde kalmamas› için tamam›yla temizlenmelidir. Kazan›n verimli bir flekilde çal›flmas› ve garanti kapsam› d›fl›nda kalmamas› için afla¤›daki uyar›lar› mutlaka dikkate al›n›z: 1. Kullan›m suyu devresi: 1.1. Su sertli¤i 20°F’den (1°F = 1 lt. suda 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme polifosfat kar›flt›r›lmal› veya mutlaka su ar›tmas› yap›lmal›d›r. 1.2. Cihaz›n montaj›n›n ard›ndan, kullan›mdan önce, kullan›m suyunu bir süre ak›tarak cihazdan geçen ilk suyun at›lmas›n› sa¤lay›n›z. 2. Is›tma devresi 2.1. Yeni tesisat Kazan›n montaj ifllemi öncesinde, tesisat (sistem), uygun - tescilli ürünler kullan›larak mutlaka temizlenmelidir. Tesisat›n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçalar›n zarar görmemesi için; nötr bazl›, asidik ve alkalik olmayan (örne¤in: FERNOX F1 ürünleri) temizleyiciler kullan›n›z. Bu tip temizleyici ürünler kullan›rken, üreticinin kullan›m talimatlar›na mutlaka uyunuz. 2.2. Eski tesisat: Kazan›n montaj ifllemi öncesinde, tesisat› (sistemi) boflaltarak, uygun, tescilli ürünler kullan›larak mutlaka temizleyiniz. Tesisat›n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçalar›n zarar görmemesi için; nötr bazl› asidik olmayan ve alkalik olmayan (örne¤in: FERNOX F1 ürünleri ) temizleyiciler kullan›n›z. Bu tip temizleyici ürünler kullan›rken, üreticinin kullan›m talimatlar›na mutlaka uyunuz. Is›tma devresi tesisat›nda pislik, t›kan›kl›k, tesisat kal›nt›s›, çapak, cüruf vb. partiküllerin bulunmas› Kazan›n çal›flmas›n› olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; kazan›n rand›mans›z çal›flmas›na, afl›r› ›s›nmas›na, sesli çal›flmas›na, vb. problemlere neden olabilecektir. Tesisat nedeniyle kazanda meydana gelecek ar›za ve problemler garanti kapsam› d›fl›ndad›r. Cihaz, ba¤lant› elemanlar› cihaz›n a¤›rl›¤›n› kald›racak flekilde kuvvetli ve sa¤lam durumda duvara ba¤lanmal›d›r. Cihazla beraber verilen montaj flablonu kullan›larak ba¤lant› kaidesi ve ask› delikleri hassas olarak markalanmal›d›r. Cihaz›n terazide oldu¤u mutlaka kontrol edilmelidir. Cihaz TSE standartlar›na uygun olarak topraklanmal›d›r. Elektrik ba¤lant›s› için TSE’li 3x1.5 mm2 kesitli NYAF kablo kullan›n›z. (Tesisatç›n›za mutlaka 2 Amperlik sigorta takt›r›n›z.) So¤uk su girifli cihaz›n teknik etiketi üzerinde belirtilen kullan›m suyu iflletme bas›nc›n› (8 bar) geçmemelidir. fiebeke bas›nc› 6,5 bar’dan daha yüksek ise mutlaka bas›nç düflürücü monte edilmelidir. Cihaz›n›z› 230 V monofaze - topraklamal› güç beslemesine ba¤lay›n›z. E¤er bulundu¤unuz yerdeki elektrik flebekesinde bu aral›k ( 230 V ) sa¤lanam›yorsa; voltaj regulatörü kullanman›z tavsiye edilir.

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

4


Cihaz› harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz. Tafl›ma ve nakliye ifllemini cihaz›n ambalaj› üzerindeki iflaretlemeleri dikkate alarak, cihaz›n orjinal ambalaj› ile yap›n›z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek ( Nem, su, darbe v.b. ) etkenlere karfl› cihaz›n›z› koruyunuz. Cihaz›n, gaz tesisat› ile sa¤lanan gaz ile kullan›lacak flekilde ayarland›¤›ndan emin olunuz. Kutu ve cihaz üzerindeki etiketleri konrol ediniz. Cihaz›n parçalar› yaln›zca servis traf›ndan sökülmelidir. Cihaz üzerinde mühürlü bulunan parça ve elemanlara kesinlikle müdahele edilmemelidir. Cihaz›n ilk çal›flt›rma ifllemi mutlaka Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmal›d›r. Cihaz›n tesisat› için mutlaka do¤algaz tesisat projesi haz›rlat›p onaylat›n›z. Cihaz›n›z›n monte edildi¤i ortam s›cakl›¤› 10°C ile 50°C s›cakl›k aral›¤›nda olmal›d›r. Cihaz, ya¤mur, kar gibi d›fl etkenlerden etkilenebilecek ortamlara monte edilmemelidir. Yukar›daki koflullara uyulmamas› durumunda cihaz›n›z garanti d›fl› kalacakt›r. Ambalaj malzemelerini (plastik poflet, naylon, etc.) sa¤l›k aç›s›ndan bir tehlike oluflturmamas› için çocuklar›n ulaflabilece¤i yerlere b›rakmay›n›z. Üretici firma, kitapç›kta yer alan bilgileri de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar. Bu sebeple; bu kitapç›k teknik özelliklere iliflkin bir taahhüt teflkil etmez. Kazan›n ilk çal›flt›rma ifllemi mutlaka Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmal›d›r. Çal›flt›rma öncesinde afla¤›daki talimatlar› yerine getirilmelidir: a) Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve gaz besleme sistemlerinin uygunlu¤u, b) Montaj›n kanun ve yönetmeliklere uygunlu¤u, c) Cihaz›n enerji beslemesi ve topraklama ba¤lant›lar›n›n uygunlu¤u. Yukar›daki flartlar›n sa¤lanmamas› durumunda kazan garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r. Çal›flt›rmadan önce, koruyucu plastik kaplamay› cihaz üzerinden sökünüz. Boyal› yüzeylerin zarar görmemesi için herhangi bir alet ya da afl›nd›r›c› deterjan kullanmay›n›z. Müflteri cihaz›n kullan›m k›lavuzuna uygun olarak kullan›lmas› konusunda Yetkili Servis taraf›ndan mutlaka uyar›lmal›d›r.

2. ÇALIfiTIRMA ÖNCES‹ TAL‹MATLAR Kazan›n ilk çal›flt›rma ifllemi mutlaka Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmal›d›r. Çal›flt›rma öncesinde afla¤›daki talimatlar› yerine getirilmelidir: a) Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve gaz besleme sistemlerinin uygunlu¤u, b) Montaj›n kanun ve yönetmeliklere uygunlu¤u, c) Cihaz›n enerji beslemesi ve topraklama ba¤lant›lar›n›n uygunlu¤u. Yukar›daki flartlar›n sa¤lanmamas› durumunda kazan garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r. Boyal› yüzeylerin zarar görmemesi için herhangi bir alet ya da afl›nd›r›c› deterjan kullanmay›n›z. Müflteri cihaz›n kullan›m k›lavuzuna uygun olarak kullan›lmas› konusnda Yetkili Servis taraf›ndan mutlaka uyar›lmal›d›r.

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

5


Yer Seçimi

• Kazan› monte etmeden önce cihaz›n özelliklerine ve kurulum talimatlar›na göre projelendiriniz. • Kaz›n›n konumu seçilirken at›k gaz›n deflarj edilmesi ve hava giriflini projelendiriniz. • Kazana müdahale edilebilmesi için etraf›nda yeterince boflluk b›rak›n›z. Not: Cihaz›n içi su ile dolu tam techizatl› a¤›rl›¤›n›n kald›rabilece¤i bir duvara monte edilmesi gerekmektedir.

(1) Kazan›n ön taraf› ile duvar aras›ndaki mesafe (2) Kazan›n iki taraf›na müsade edilen uzakl›k Kazan kapal› bir alana montaj› yap›lacak ise yandaki ölçülendirmeler dikkate al›nmal›d›r. Ayr›ca gaz birikmesi ve cihaz›n ›s›nmas›n› engellemek için önemlidir. Minimum havaland›rmla alan›; S1 + S2 = 150 cm2 S1

S2

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

6


Kazan テ僕テァテシleri

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

7


3. TEKN‹K ÖZELL‹KLER 3.1. Kazan›n ‹ç Yap›s›: Baca gaz› ç›k›fl›/hava girifli Eflanjör s›cak su ç›k›fl borusu Hava-gaz kar›fl›m borusu Kasa / hava kutusu

Fan

Ateflleme/iyonizasyon elektrodu

Gaz valf ünitesi

Alev gözetleme cam›

Susturucu (hava girifli) At›k gaz ç›k›fl borusu

Eflanjör

Kontrol paneli

Lectus 65

3.2. Sirkülasyon pompas›: Lectus 65-90-115 modellerinde, içerisinde sirkülasyon pompas› bulunmamaktad›r. Pompa seçimi yaparken kazan ve sistem dirençleride dikkate al›nmal›d›r. Sirkülasyon pompas› kazan›n alt›nda dönüfl hatt›na yerlefltirilir. DAB A50/180.XM sirkülasyon pompas› tavsiye edilir. Bu pompa sadece kazan ve denge kab› aras›ndaki suyu pompalar.

Lectus 90

Lectus 115

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

8


3.3. Teknik Özellikler: Genel EC Belge no

PIN 0063CL3333

Ba¤lant› Tipi (Baca Gaz› Ç›k›fl)

NOx S›n›f›

5 (EN297, PR A3, EN656)

B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

Lectus Modülasyonlu, Açma-kapama 0-10 V

6 (sirkülasyon pompas›) 2 (kazan elektrik beslemesi)

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

9


3.4. Baca Ba¤lant›lar› 3.4.1 S›n›fland›rma

1- C13 (x) hermetik baca yard›m› ile hava/at›k gaz›n›n yatay ç›k›fl› 2- C33 (x) hermetik baca yard›m› ile hava/at›k gaz›n›n dikey ç›k›fl› 3- C93 (x) kazan dairesindeki konsantrik boru ile hava/at›k gaz› ba¤lant›s› (yak›c› hava baca içinde ters ak›m) 4- C53 çift ak›fl adaptörü ile ayr›lm›fl baca gaz› ve hava ba¤lant›s› (yak›c› hava d›flar›dan al›n›r) 5- B23 bacaya bir ba¤lant› kiti ile ba¤lanma (yak›c› hava kazan dairesinden al›n›r) 6- C43 (x) paylafl›lan boru ile hava/yanma gaz› ba¤lant›s›. Yetkili ile irtibata geçerek destek al›n›z. 7- C83 (x) flemada gösterilmemifl olup, yetkili ile irtibata geçerek destek al›n›z. Tüm baca ba¤lant› parçalar› sadece üretici taraf›ndan sunulmaktad›r. Hermetik baca ba¤lant›lar› için üretici taraf›ndan sunulan orjinal baca ve ba¤lant› parçalar›n›n kullan›lmas› zorunludur. Aksi takdirde oluflabilecek ar›za ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r. Baca ç›k›fl›na yak›n, d›flar›ya at›lan at›k gaz’dan etkilenebilecek herhangi bir fley olmamal›d›r.

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

10


3.4.2 Baca Gaz› Borular› Uzunluklar› Hava/Baca Gaz› Ba¤lant› Tipi

Çap

Maksimum Uzunluk Lectus

C13 (x) C33 (x) C93 (x)

C53 B23

90

115

Konsantik borular yatay bir terminale ba¤lanm›fl Konsantik borular dikey bir terminale ba¤lanm›fl Konsantik borular kazan dairesinde (yanma havas› ters ak›m)

Al. ve PPS Al. Al.

100/150mm 100/150mm 110/150mm 110mm

9m 11.5 m 11 m

8m 10 m 12.5 m

5.9 m 9.4 m 10 m

Konsantik borular kazan dairesinde baca içinde fleksible boru (yanma havas› ters ak›m) Çift ak›fll› adaptör (hava ve baca gaz›n› ay›r›r) (yanma havas› d›flar›dan) Baca (rijit veya fleks kanal) (yak›c› hava ortamdan)

PPS

110/150mm 110mm 100/150mm 2x100mm 110mm (3) 110mm (4)

16.5 m

13.5 m

9.4 m

23 m

17.5 m

55 m 29.5 m

45 m 24 m

11 m (1) 5 m (2) 44 m 17.5 m

Al. PPS

65

(1) Hava (2) Baca gazlar› (3) Rijit kanal (4) Fleks kanal

• Düflüm Tablosu

Çap 100 - 150 mm 100 mm 110 mm 130 mm

Dirsek 45° Dirsek 90° Boru düflümü Boru düflümü 1,0 m 2,0 m 1,4 m 4,9 m 1,5 m 5,4 m 1,0 m 6,2 m

BACA BA⁄LANTISI Yaln›zca üretici firma taraf›ndan sa¤lanan aksesuarlar kullan›lmal›d›r; aksi halde ürününüz garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r. YATAY BACA BA⁄LANTISI At›k gaz bina d›fl›na ç›kar›ld›¤›nda, baca duvarda en az 18mm d›flar› ç›kar›lmal› ve su s›zmas›n›n engellenmesi için etraf› s›zd›rmaz flekilde kapat›lmal›d›r. Bacan›n bina d›fl›na ç›kar›ld›¤› tahliye deli¤i, kap›,pencere ve/veya havaland›rma menfezlerinden en az 0,7 metre uza¤›nda olmal›d›r. C6 tipindeki egzost için kullan›lacak deflarj ekipman› EN1856-1’e uygun hesaplamada EN13384-1&2’ye uygun olmal›d›r.

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

11


4. MONTAJ fiARTLARI -Cihaz›n›z› mutlaka kalifiye bir tesisatç›ya monte ettiriniz. -Cihaz›n devreye al›nmas› için mutlaka yetkili servise baflvurunuz. (Bkz. Servis Teflkilat› Kitap盤›) -Cihaz›n ambalaj›n› açt›ktan sonra ambalaj at›klar›n› çocuklardan uzak tutunuz ve at›klar› uygun at›k alanlar›na at›n›z. -Kazan›n›z›n y›ll›k bak›m ve kontrollerini mutlaka yapt›r›n›z. -Ar›za durumunda mutlaka yetkili servis ile irtibata geçiniz. Montaj Öncesi Yap›lacak ‹fller : 1. Montaja geçmeden önce tesisat borular›n› temizleyerek cihaz› tesisatta bulunabilecek kal›nt›lara karfl› koruyunuz. 2. Kazan do¤algaz ile çal›flabildi¤i için, o gaz›n uygunlu¤unu ve ayarlar›n› kontrol ediniz. Montaj Kaideleri : 1. Cihaz ba¤lant› elemanlar› kazan›n a¤›rl›¤›n› kald›racak flekilde kuvvetli ve sa¤lam durumda duvara ba¤lanmal›d›r. 2. 20F su sertli¤ini geçen sular için su ar›tmas› tavsiye edilmelidir. (su ar›tmas› müflteri taraf›ndan sa¤lanacakt›r) 3. Sirkülasyon pompas›n›n s›k›fl›k olup olmad›¤› kontrol edilmelidir. 4. Cihaz TSE standartlar›na uygun olarak topraklanmal›d›r. Do¤algaz tesisat hatt›na topraklama yap›lmal›d›r. Elektrik ba¤lant›s› için TSE’li 3x1.5 mm2 NYAF kablo kullan›n›z. (Tesisatç›n›za mutlaka 2 Amperlik sigorta takt›r›n›z.) 5. So¤uk su girifli cihaz›n teknik etiketi üzerinde belirtilen iflletme bas›nc›n› (8 bar) geçmemelidir. fiebeke bas›nc› 6.5 bar’dan daha yüksek ise mutlaka bas›nç düflürücü ilave edilmelidir. 6. Tüketici taraf›ndan opsiyonel olarak oda termostad› veya program saati tak›lmas› isteniyorsa, mutlaka yetkili servise müracaat edilmelidir. 7. Emniyet ventiline ba¤lanacak olan tahliye hortumu uygun bir kapal› gidere ba¤lanmal›d›r. 8. Cihazla beraber verilen montaj flablonu kullan›larak ba¤lant› kaidesi ve ask› delikleri hassas olarak markalanmal›d›r. Cihaz›n terazide oldu¤u mutlaka kontrol edilmelidir. 9. Tesisat ba¤lant›lar›n› yaparken, tesisat hatt›na hava ay›r›c›, tortu ay›r›c›, filtre ve denge kab› konmal›d›r. Uyar›lar : a) Cihaz›n›z› 220 - 230 V monofaze - topraklamal› güç beslemesine ba¤lay›n›z. b) Kazan iflletme bas›nc› maksimum 4 bar’d›r. Tesisat ve kazan ç›k›fl›na 4 bar sabit emniyet ventili tak›lmal›d›r. c) Cihaz› harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz. d) Üretici firma, kitapç›kta yer alan bilgileri de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar. Bu sebeple; bu kitapç›k teknik özelliklere iliflkin bir taahhüt teflkil etmez. e) Tafl›ma ve nakliye ifllemini cihaz›n ambalaj› üzerindeki iflaretlemeleri dikkate alarak, cihaz›n orjinal ambalaj› ile yap›n›z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek ( Nem, su, darbe v.b. ) etkenlere karfl› cihaz›n›z› koruyunuz. f) Tesisat›n›z› ve kazan sistemini donmaya karfl› gerekli tedbirleri al›n›z.

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

12


Montaj Talimatlar› Genel Bilgi : Afla¤›da belirtilen iflaretleme ve aç›klamalar Montaj / Tesisat Mühendislerine hatas›z bir tesisat ve montaj yapmalar› için gerekli olan bilgileri içermektedir. Gazl› cihazlarda tesisat, bak›m ve iflletme mutlaka kalifiye bir personel taraf›ndan standartlara uygun olarak yap›lmal›d›r. * Cihaz›n ilk çal›flt›rma ifllemi mutlaka yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r. Yukar›daki koflullara uyulmad›¤› takdirde cihaz garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r. Montaj Öncesi Talimatlar : Kazan atmosfer bas›nc›nda, kaynama noktas›ndan daha düflük ›s›da su ›s›tmak için dizayn edilmifltir. Cihaz merkezi bir ›s›tma sistemine ba¤lanmal›d›r. Kazan›n›z ayr›ca, kazan ›s› gücü ç›k›fl›na uygun olan kullan›m suyu devresini ›s›tmak için de kullan›labilir. ÖNEML‹ ! Kazan, modeli itibar› ile afla¤›da belirtilen komponentler / parçalar hariç olarak sunulmaktad›r. Bu parçalar›n kalifiye bir tesisatç› taraf›ndan kazan›n monte edilece¤i sisteme (tesisata) monte edilmesi / uygulanmas› zorunludur. * Genleflme tank› * Bas›nç emniyet ventili * Sirkülasyon pompas› * Su doldurma vanas› * Tortu tutucu * Hava ay›r›c› * Denge kab› (hidrolik separatör) Cihaz› ba¤lamadan önce afla¤›daki koflullar›n sa¤lanmas› gerekmektedir: A) Tüm ›s›tma tesisat›, tesisat esnas›nda içinde kalm›fl olabilecek her türlü boru at›¤› ve çöplerden B) Kazan›n mevcut gaz tipi ile çal›flmas›na uygun olup olmad›¤›na dikkat edilmelidir. Daha detayl› bilgi için cihaz›n etiketinde veya ambalaj›nda yazan nota bak›n›z. C) Bacan›n, cihaz›n kullan›man› uygun olup olmad›¤› ve çekiflinin düzgün oldu¤u, herhangi bir nedenle geri tepmenin olmad›¤› dikkatlice kontrol edilmelidir. D) Yanma sonunda oluflan at›k gazlar›n d›flar› at›labilmesi çini bacan›n, baca kanal›na ba¤lant›s›n›n do¤ru yap›ld›¤› kontrol edilmelidir. Cihaz›n çal›flma esnas›nda herhangi bir t›kanma sebebiyle durmamas› için baca ba¤lant›s› mutlaka kontrol edilmelidir. E) Kazan›n rand›manl› ve verimli bir flekilde çal›flmas›, garanti kapsam› d›fl›nda kalmamas› için afla¤›daki uyar›lar› mutlaka dikkate al›n›z. Kazan›n Duvara Montaj› : Kazan›n tak›laca¤› yeri belirledikten sonra flablonu delik aç›lacak yerleri iflaretlemek üzere duvara yap›flt›r›n. Tesisat› gaza ba¤lay›n ve su giriflini flablona göre ayarlay›n. Merkezi ›s›tmada girifl ve ç›k›flta iki adet kapatma vanas› kullan›lmal›d›r. Böylelikle önemli operasyonlarda sistemin tamamen boflalmas› önlenmifl olur. Kazan e¤er mevcut eski bir sisteme ba¤lan›yorsa dahi, cihazdaki tesisat dönüfl hatt›na bir kap yerlefltirilerek, temizlendikten sonra sistemde kalan kireç ve art›klar› toplaman›z› öneririz. Kazan› flablona göre yerlefltirdikten sonra afla¤›da verilen aç›klamalar do¤rultusunda bacay› ba¤lay›n›z. ÖNEML‹ ! Kazan›n çal›flmas› s›ras›nda oluflan yo¤uflma suyu için mutlaka ayr› bir drenaj hatt› tesis edilmelidir. Tesis edilen yo¤uflma suyu drenaj hatt›n› özel / uygun bir gidere ba¤lay›n›z. Drenaj hatt› ve ba¤lant›lar› tüketici taraf›ndan periyodik olarak mutlaka kontrol edilmelidir. Çal›flt›rma Öncesi Talimatlar: Kazan›n ilk çal›flt›rma ifllemi mutlaka yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r. Çal›flt›rma öncesinde afla¤›daki talimatlar› yerine getiriniz. a) Kazan parametreleri ile elektrik, su, gaz besleme sistemleri ayarlar›n›n uygunlu¤u b) Montaj›n kanunlara ve yönetmeliklere uygunlu¤u c) Cihaz›n enerji beslemesi ve topraklama ba¤lant›lar›n›n uygunlu¤u Yukar›daki flartlar›n sa¤lanmamas› durumunda kazan garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r. Çal›flt›rmadan önce koruyucu plastik kaplamay› cihaz üzerinden sökünüz. Boyal› yüzeylerin bozulmamas› için herhangi bir alet veya afl›nd›r›c› deterjan/temizleyici kullanmay›n›z. 63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

13


5. ELEKTR‹K DEVRE fiEMASI

Bas›nç sensörü

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

14


6. KAZANIN ÇALIfiTIRILMASI

Tufllar›n Fonksiyonu

1 2

ısıtma sıcaklı ı veya ( - ) tu u

3

kullanım suyu sıcaklı ı veya (+)

4

enter veya

5

-

escape(çıkı ) yada reset tu u

tu kilidi

Açma / Kapama tu u

1 ve 2 nolu tu lara beraber basarak baca test fonksiyonu girilir 3 ve 4 nolu tu lara beraber basarak menu ‘ ye giri yapılır

2 ve 3 nolu tu larla menu alt programları arasında ilerlenir; 4 tu u ile ilgili menüye girilir ve de erlerin giri i onaylanır, 1 tu u ile çıkı yapılarak ana ekrana dönülür. SEMBOLLER

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

15


7. BAKIM Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan belirlenen minimum kullan›m ömrü 10 y›ld›r. ‹lgili yasa gere¤i üretici ve sat›c› firmalar bu süre içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay› taahhüt eder. Cihaz›n›z›n verimini ve çal›flma emniyetini korumak için; her çal›flma periyodu sonunda yetkili servis taraf›ndan kontrol edilmelidir. Düzenli ve dikkatli servis hizmeti, sistemin ekonomik olarak kullan›m›n› sa¤lar. Cihaz›n d›fl kaplamas›n› afl›nd›r›c›, agresif ve/veya kolay parlayan temizleyiciler ile temizlemeyiniz (örne¤in: gazya¤›, alkol vb.). Cihaz üzerinde herhangi bir ifllem yap›lmadan önce elektrik beslemesini daima kesilmelidir. NOT: Yetkili Servis taraf›ndan cihaz üzerinde yap›lan kontrol, onar›m, bak›m, parça de¤iflimi vb. ifllemler zorunlu haller d›fl›nda mutlaka cihaz›n normal çal›flma flartlar›nda ve cihaz›n bulundu¤u mekanda yap›lacakt›r. Cihaz üzerinde herhangi bir ifllem yap›lmadan önce mutlaka elektrik ba¤lant›s› kesilmelidir. ‹fllemin ard›ndan cihazda bir gürültü ve s›zd›rmazl›k sorunu olmamas› için tüm komponentlerin montaj› dikkatle yap›lmal› ve vida/civatalar düzgün olarak s›k›lmal›d›r.

Önemli Uyar›lar Ürün Garanti fiartlar› ‹le ‹lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: De¤erli Tüketicimiz; Öncelikle ürünümüzü tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Baymak A.fi. teknik özellikleri ve nitelikleri belirtilmifl olan ürününüze üretim kaynakl› hatalar nedeni ile meydana gelebilecek ar›zalara karfl› afla¤›da belirtilen koflullar dahilinde Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan onaylanan standart garanti süresi kapsam›nda hizmet verecektir. Baymak A.fi. taraf›ndan verilen standart ürün garantisi, cihaz›n normal kullan›m flartlar›nda kullan›lmamas›ndan do¤acak ar›zalar› kapsamayacak olup,afla¤›da belirtilen koflullar dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek olan ar›zalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r. 1. Ürününüzü ald›¤›n›zda ürününüze ait garanti belgesini yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z. Ürünün ilk çal›flt›rmas›n› mutlaka yetkili servise yapt›r›n›z ve garanti belgesini servis personeline onaylatt›r›n›z. 2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas› gereken sat›c› ve yetkili servis onaylar›n›n bulunmamas› halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kaz›nt› yap›larak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal seri numaras›n›n silinmesi - tahrif edilmesi halinde garanti kapsam› d›fl›nda ifllem yap›lacakt›r. 3. Ürününüzü kullanmadan önce Montaj ve Kullan›m Klavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve Kullan›m Klavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›, kullan›m hatalar› ve cihaz›n standart kullan›m flartlar› / amaçlar› haricinde kullan›lmas› halinde ürün garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r. Yanl›fl kullan›m ar›zalar› ve as›ls›z servis müracaatlar› kapsam›nda yap›lan ifllemler ücretli olarak yap›lacakt›r. 4. Ürünün ilk çal›flt›rma iflleminin Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmamas›, Yetkili Servis Teknisyenleri harici yetkisiz 3. flah›slar ( özel servis ) taraf›ndan cihaza müdahale edilmesi veya tüketici taraf›ndan cihaz›n servis ayarlar›na müdahale edilmesi nedeni ile oluflan ar›zalar ve sorunlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r. 5. Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra nakliye ve/veya tafl›ma s›ras›nda oluflabilecek hasarlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r. 6. Tüketici taraf›ndan yap›lan yanl›fl depolama ve ortam koflullar› nedeni ile üründe meydana gelen ar›zalar ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

16


7. Do¤al afetler, üründen kaynaklanmayan harici / fiziki d›fl etkenler, mevsimsel hava flartlar› ve çevresel etkenler ( deprem, yang›n, sel, su basmas›, fliddetli rüzgar, y›ld›r›m düflmesi, kireçlenme, tesisat›n afl›r› kireçli/çamurlu/pis olmas›, nem, rutubet, toz, nakliye, tafl›ma, ürünün dona maruz kalmas›, baca ba¤lant›lar›n›n donmas›, bacadan ya¤mur suyu girmesi, susuz çal›flma v.b. ) nedeniyle oluflan ar›za ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r. 8. Yüksek, düflük veya sabit olmayan voltaj, hatal› elektrik tesisat›, ürüne uygun olmayan voltaj de¤eri, cihaz üzerinden afl›r› ak›m geçmesi, nötr veya toprak hatt›na faz gelmesi (faz çak›flmas›) sebebiyle oluflabilecek hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r. 9. Ürünün standart ve sorunsuz çal›flma koflullar›n›n sa¤lanmas› için gerekli / zorunlu olan Montaj ve Kullan›m Klavuzunda belirtilen teknik özelliklerin ( su bas›nc›, voltaj de¤eri, gaz besleme bas›nc›, sigorta de¤eri, topraklama, yak›t cinsi, yak›t kalitesi v.b. ) uygun olmamas›, sabit olmamas›, ve/veya de¤iflken olmas› halinde, cihazda meydana gelebilecek ar›zalar ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r. 10. Tesisat ve tesisat ekipmanlar› nedeniyle cihazda meydana gelecek ar›za ve problemler garanti kapsam› d›fl›ndad›r. 11. Propan gaz›n›n uygun flartlarda ve kullan›m talimatlar›na uygun kullan›lmamas› halinde meydana gelen hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r. 12. Tüketicinin periyodik olarak yapmas› ve/veya yapt›rmas› gerekli olan / tavsiye edilen bak›m ve kontrolleri zaman›nda yapmamas›/yapt›rmamas› nedeni ile üründe meydana gelebilecek ar›zalar ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r. 13. Ürünün ticari amaçl› kullan›m›ndan kaynakl› ar›zalar ve sorunlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r. 14. Elektrik – Su – Gaz kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsam› d›fl›ndad›r. 15. Elektrik – Su – Gaz tesisat› ve/veya tesisat ekipmanlar›, tesisat kaçaklar›, tesisat ba¤lant›lar›, baca ba¤lant›lar› nedeni ile meydana gelebilecek ar›zalar ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r. 16. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal› sat›n ald›¤› sat›c›, bayi, acenta ya da temsilcilik sorumludur. Kazan Bas›nc›n›n Kontrolü - Kazan su bas›nc› minimum 0.8 bar olmal›d›r. - Bas›nc›n 1.5 - 3 bar aras›nda olmas› tavsiye edilir. Kazan ‹yonizasyon Ak›m›n›n Kontrolü - ‹yonizasyon ak›m›n› tam ve k›smi yükte kontrol ediniz. 1 dakika içinde de¤er stabil hale gelecektir. E¤er ak›m 4mA’dan az ise iyonizasyon elektrodunu temizleyin veya de¤ifltirin. Hava Purjörü Kontrolü - Hava purjör kapa¤›nda su olup olmad›¤›n› kontrol edin. E¤er kaçak varsa purjörü de¤ifltirin. Yo¤uflma Sifon Gideri Kontrolü - Sifonu ç›kartarak temizleyin, içini yeni su ile doldurup tekrar yerlefltirin.

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

17


Baca s›zd›rmazl›k kontrolü At›k baca gaz› tahliyesi ve hava girifl ba¤lant›lar›n› kontrol ediniz.

Kazan Yanma Kontrolü At›k baca gaz› tahliye borusundan O2/CO2 oran›n› ölçerek kontrol ediniz.

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

18


Tam Yük O2/CO2 - Kontrol ve Ayar De¤erleri G20 (Gaz H) Kazan Tipi

Ayar De¤eri

Kontrol De¤eri

O2 (%)

CO2 (%)

O2 (%)

CO2 (%)

Lectus 65

4.8±0.2

9.0±0.1

4.8±0.5

9.0±0.2

Lectus 90

3.9±0.2

9.5±0.1

3.9±0.5

9.5±0.2

Lectus 115

4.7±0.2

9.1±0.1

4.7±0.5

9.1±0.2

O2/CO2 - Kontrol ve Ayar De¤erleri G25 (Gaz L) Kazan Tipi

Ayar De¤eri

Kontrol De¤eri

O2 (%)

CO2 (%)

O2 (%)

CO2 (%)

Lectus 65

4.6±0.2

9.0±0.1

4.6±0.5

9.0±0.2

Lectus 90

3.7±0.2

9.5±0.1

3.7±0.5

9.5±0.2

Lectus 115

4.0±0.2

9.3±0.1

4.0±0.5

9.3±0.2

O2/CO2 - Kontrol ve Ayar De¤erleri G25.1 (Gaz L) Kazan Tipi

Ayar De¤eri

Kontrol De¤eri

O2 (%)

O2 (%)

Lectus 65

4.8±0.2

4.8±0.5

Lectus 90

3.9±0.2

3.9±0.5

Lectus 115

4.3±0.2

4.3±0.5

O2/CO2 - Kontrol ve Ayar De¤erleri G27 (Gaz Lw) Kazan Tipi

Ayar De¤eri

Kontrol De¤eri

O2 (%)

CO2 (%)

O2 (%)

CO2 (%)

Lectus 65

4.4±0.2

9.0±0.1

4.4±0.5

9.0±0.2

Lectus 90

3.5±0.2

9.5±0.1

3.5±0.5

9.5±0.2

Lectus 115

3.9±0.2

9.3±0.1

3.9±0.5

9.3±0.2

O2/CO2 - Kontrol ve Ayar De¤erleri G2.350 (Gaz Ls) Kazan Tipi

Ayar De¤eri

Kontrol De¤eri

O2 (%)

CO2 (%)

O2 (%)

CO2 (%)

Lectus 65

4.1±0.2

9.0±0.1

4.1±0.5

9.0±0.2

Lectus 90

3.2±0.2

9.5±0.1

3.2±0.5

9.5±0.2

O2/CO2 - Kontrol ve Ayar De¤erleri G31 (Propan) Kazan Tipi

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

19

Ayar De¤eri

Kontrol De¤eri

O2 (%)

CO2 (%)

O2 (%)

CO2 (%)

Lectus 65

4.6±0.2

10.7±0.1

4.6±0.5

10.7±0.2

Lectus 90

4.6±0.2

10.7±0.1

4.6±0.5

10.7±0.2

Lectus 115

4.9±0.2

10.5±0.1

4.9±0.5

10.5±0.2


K›smi Yük O2/CO2 - Kontrol ve Ayar De¤erleri G20 (Gaz H) Kazan Tipi

Ayar De¤eri

Kontrol De¤eri

O2 (%)

CO2 (%)

O2 (%)

CO2 (%)

Lectus 65

4.8±0.2

9.0±0.1

4.8±0.5

9.0±0.2

Lectus 90

3.9±0.2

9.5±0.1

3.9±0.5

9.5±0.2

Lectus 115

4.3±0.2

9.3±0.1

4.3±0.5

9.3±0.2

O2/CO2 - Kontrol ve Ayar De¤erleri G25 (Gaz L) Kazan Tipi

Ayar De¤eri

Kontrol De¤eri

O2 (%)

CO2 (%)

O2 (%)

CO2 (%)

Lectus 65

4.6±0.2

9.0±0.1

4.6±0.5

9.0±0.2

Lectus 90

3.7±0.2

9.5±0.1

3.7±0.5

9.5±0.2

Lectus 115

4.0±0.2

9.3±0.1

4.0±0.5

9.3±0.2

O2/CO2 - Kontrol ve Ayar De¤erleri G25.1 (Gaz L) Kazan Tipi

Ayar De¤eri

Kontrol De¤eri

O2 (%)

O2 (%)

Lectus 65

4.8±0.2

4.8±0.5

Lectus 90

3.9±0.2

3.9±0.5

Lectus 115

4.3±0.2

4.3±0.5

O2/CO2 - Kontrol ve Ayar De¤erleri G27 (Gaz Lw) Kazan Tipi

Ayar De¤eri

Kontrol De¤eri

O2 (%)

CO2 (%)

O2 (%)

CO2 (%)

Lectus 65

4.4±0.2

9.0±0.1

4.4±0.5

9.0±0.2

Lectus 90

3.5±0.2

9.5±0.1

3.5±0.5

9.5±0.2

Lectus 115

4.6±0.2

8.9±0.1

4.6±0.5

8.9±0.2

O2/CO2 - Kontrol ve Ayar De¤erleri G2.350 (Gaz Ls) Kazan Tipi

Ayar De¤eri

Kontrol De¤eri

O2 (%)

CO2 (%)

O2 (%)

CO2 (%)

Lectus 65

4.1±0.2

9.0±0.1

4.1±0.5

9.0±0.2

Lectus 90

3.2±0.2

9.5±0.1

3.2±0.5

9.5±0.2

O2/CO2 - Kontrol ve Ayar De¤erleri G31 (Propan) Kazan Tipi

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

20

Ayar De¤eri

Kontrol De¤eri

O2 (%)

CO2 (%)

O2 (%)

CO2 (%)

Lectus 65

4.6±0.2

10.7±0.1

4.6±0.5

10.7±0.2

Lectus 90

4.6±0.2

10.7±0.1

4.6±0.5

10.7±0.2

Lectus 115

4.9±0.2

10.5±0.1

4.9±0.5

10.5±0.2


Brülör Kontrolü ve Eflanjör Temizli¤i

8. SORUN G‹DERME Cihaz›n›zda problem ile karfl›laflman›z durumunda mutlaka BAYMAK yetkili servisi ile irtibata geçiniz.

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

21


9. KONTROL FORMU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

MONTÖR F‹RMA YETK‹L‹ SERV‹S

KONTROL L‹STES‹

NO

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

Kazan›n montaj› ve tesisat ba¤lant›lar› Montaj ve Kullanma K›lavuzun‘da belirtilen talimatlara ve yönetmeliklere uygun olarak yap›ld› m›? Kazan›n kapasitesi; ürünün kullan›laca¤› mekana ve kullan›m ihtiyaçlar›na uygun olarak seçildi mi? Gaz da¤›t›m flirketi taraf›ndan onaylanm›fl olan gaz onay belgesi / gaz aç›l›m belgesi var m›? Merkezi ›s›tma devresi dönüfl hatt› çap›nda pislik tutucu / filtre tak›l› m›? Kazan›n ayarl› oldu¤u gaz tipi ile besleme gaz› ayn› m›? Kazan Propan tüpü ile çal›flt›r›lacaksa; Propan tüplerinin yerlefltirildi¤i yerler uygun mu? Propan tüplerinin ba¤lant›lar› uygun mu? Propan tüpleri için 300 mmSS bas›nçl› TSE belgeli sabit dedantör veya regülatör kullan›ld› m›? Kazan›n tipine (bacal›-hermetik) göre; at›k gaz ba¤lant›lar› talimatlara ve yönetmeliklere uygun olarak yap›ld› m›? Kazan ile birlikte verilen opsiyonel olarak verilen orjinal hermetik baca ba¤lant› seti kullan›ld› m›? Dikey/yatay hermetik baca ç›k›fllar›nda orjinal baca seti ve aparatlar› kullan›ld› m›? Toplam dikey/yatay hermetik baca uzunlu¤u uygun mu? / Baca ç›k›fl a¤z›yla karfl› bina aras›nda en az 3 m. mesafe var m›? Yatay baca ba¤lant›s›, kullan›lan her 1 m. uzunlu¤undaki hermetik baca borusu için d›fl ortama do¤ru min. 1 cm. afla¤› yönde e¤imli olacak flekilde yap›ld› m›? Kazan bacal› ba¤land› ise baca ba¤lant› klapesi veya orjinal baca ba¤lant› kiti kullan›lm›fl m›? Cihaz›n yo¤uflma gideri bir tahliye hatt›na ba¤land› m›, ba¤lant›da yo¤uflma suyunun birikmesini önleyecek e¤im var m›? Kazan enerji beslemesine 2 A sigorta tak›l› m›? / 2 A sigorta ba¤lant›s› uygun mu? Elektrik gerilimi (voltaj) kazan›n teknik spesifikasyonlar› için uygun mu? ................. V Cihaz›n topraklamas› var m›? Kazan hidrolik grubu tek kazan veya kaskad sistem çal›flmaya uygun kurulmufl mu? Kazan hidrolik grubu pompas› DAB A80/180 XM, DAB A50/180 XM veya muadili hidrolik de¤erlere uygun mu? Sistem s›cak su üretecek ise boyler pompas›, boyler sensörü ve uygun tesisat ba¤lant›s› kurulmufl mu? (bkz internet tesisat flemalar›) Farkl› s›cakl›k zonlar› kontrol edilecek ise tesisat ekipmanlar› ve elektronik aksesuarlar uygun olarak seçilmifl mi? (bkz internet tesisat flemalar›) Kaskad ba¤lant›l› uygulamas›nda her kazan için OCI arayüz ünitesi ve RVS kaskad kontrol ünitesi uygulanm›fl m›? Kaskad ba¤lant›l› uygulamada denge kab› ölçüleri ve kazan gidifl dönüfl kollektör çaplar› uygun mu? (bkz internet tesisat flemalar›) Her kazan›n alt›na 25 lt kapal› genleflme tank› ve ›s›tma kapasitesine uygun tesisat genleflme tank› kurulmufl mu? (bkz internet tesisat flemalar›) fiebeke bas›nc› 6.5 bar ve üzerinde ise; flebeke hatt›na bas›nç düflürücü regülatör tak›ld› m›? Tüketiciye cihaz›n kullan›m› anlat›ld› m›? Tesisat gidifl hatt›nda hava ay›r›c› mevcut mu? Tesisat dönüfl hatt›nda tortu tutucu mevcut mu? Gaz borusu / gaz ba¤lant› fleksi kazana ba¤l› m›? / Gaz kaçak testi U manometre ve köpük ile yap›ld› m›? Voltaj de¤eri de¤iflkenlik gösteriyor mu? (Regülatör kullan›m› için tüketici mutlaka yaz›l› olarak bilgilendirilmelidir) Tesisata su bas›ld› m›? / Tesisat kontrolü yap›ld› m›? / Tesisatta kaçak veya su s›z›nt›s› var m›? Kazan›n su doldurma vanas› kapal› m›? Kazan ile birlikte kontrol ünitesi, oda termostat›, zaman saati, program saati v.b. cihazlar kullan›lacak m›? Bu tip kontrol/programlama cihazlar› kullan›lacaksa montaj ifllemleri yap›ld› m›? Bas›nç düflürücü regülatörün sabit bas›nç ayar› uygun mu? ............. bar Kazan d›fl etkenlere ve mevsimsel flartlara karfl› koruma alt›na al›nd› m›? Kazan›n monte edildi¤i mahal için hacim ve havaland›rma flartlar› yönetmelik ve teknik flartnamelere uygun mu? Kazan›n montaj edildi¤i yer bak›m ve servis hizmetlerinin verilmesine uygun mu? Tüketiciye Montaj / Kullanma K›lavuzu ve Yetkili Servis Kitap盤› teslim edildi mi? Tüketiciye Montaj / Kullanma K›lavuzu ve Yetkili Servis Kitap盤›‘n› okumas› tavsiye edildi mi? Müflteriye y›ll›k bak›m yap›lmas› tavsiye edildi mi?

Periyodik Bak›m ve Kontroller : Kazan›n verimli ve rand›manl› bir flekilde çal›flmas›n› sa¤lamak için; kazan›n y›ll›k bak›m ve kontrollerini yetkili servisinize mutlaka yapt›r›n›z. • Cihaz›n genel kontrolleri, • Kazan›n gaz - yanma devresi ba¤lant›lar› ve ekipmanlar›n›n kontrolleri, • Alev kontrol elektrodu ve ateflleme elektrodunun pozisyonu / durumunun kontrolü, • Brülörün ve alüminyum flanfl ba¤lant›s› durumunun kontrolü, • Yanma odas›n›n temizli¤inin kontrolü, • Yo¤uflma suyu drenaj hatt›n›n kontrolü, • Gaz valfi kalibrasyon ayarlar›n›n kontrolü, • Merkezi ›s›tma devresi sistem bas›nc›n›n kontrolü periyodik olarak mutlaka yap›lmal›d›r. NOT: Yetkili Servis taraf›ndan cihaz üzerinde yap›lan kontrol, onar›m, bak›m, parça de¤iflimi vb. ifllemler zorunlu haller d›fl›nda mutlaka cihaz›n normal çal›flma flartlar›nda ve cihaz›n bulundu¤u mekanda yap›lacakt›r.

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

22


Notlar:

63 9810.0447 - Rev.01 - 01.02.2013

23


ÜRET‹C‹ F‹RMA

MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Sokak No: 8 34959 Tuzla / ‹STANBUL Tel: (0216) 581 65 00 Fax: (0216) 304 20 13 http:// www.baymak.com.tr e-mail:yonetim@baymak.com.tr

Lectus kullanma klavuz  
Lectus kullanma klavuz  

enuygunkombi.com

Advertisement