Προσκληση γσ 2013

Page 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ Αριθμ.134/09-5-2013 απόφαση του, καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28-6-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, ελλείψει απαρτίας ή κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μας, θα επαναληφθεί την Πέμπτη 18/07/2013 και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ.Χαϊνά 93, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή για έγκριση του απολογισμού του Δ.Σ., του Ισολογισμού 31-122012 μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού, Αποτελέσματα Χρήσης, της διάθεσης των κερδών, της έκθεσης των ελεγκτών και του προσαρτήματος του ισολογισμού. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των οργάνων διοίκησης και των ελεγκτών, κάθε ευθύνης, για τη χρήση 2012. 3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωτή) για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εγκρίσεις αποφάσεων της ΕΔΠ για τον LEADER-ΠΑΑ Μπαλτατζής. 5. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Τροποποίηση καταστατικού. 7. Ότι άλλο νομίμως προταθεί. Οι μέτοχοι της εταιρείας προκειμένου να λάβουν μέρος στην Γ.Σ. μπορούν να καταθέτουν τις μετοχές τους στο ταμείο της επιχείρησης μέχρι 5 μέρες πριν ή να τις καταθέσουν στο ΤΠΑ ή σε άλλο νόμιμο Τραπεζικό ίδρυμα και να προσκομίσουν το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στις παραπάνω προθεσμίες. Χαλκίδα 06-06-2013 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.