Manual 1-O el Joc de simulació Històrica

Page 1

Manual d’Instruccions

1-O El Joc de Simulació Històrica Disseny: Victor Arenas Il·lustració i Disseny Gràfic: Mimi Guarido1-O El Joc de Simulació Històrica El joc de taula per commemorar i no oblidar un dia que durarà anys.


FITXA TÈCNICA •

Nom del joc: 1-O el joc de simulació històrica

Nombre de persones jugadores: De 2 a 4 jugadors

Edat mínima de les persones jugadores : A partir de 12 anys

Públic al que es destina : Generalista familiar, persones iniciades en wargames i en jocs sobre historia.

Duració aproximada d’una partida: Entre 60 i 90 minuts

Materials de joc : 1 Taulell de joc, 2 daus de 10 cares, 4 cartes de Perfil de Personatge ,60 cartes d’Accions d’Estat, 37 cartes de Municipi, 60 cartes d’accions de Mobilització popular ,160 fitxes marcadors, 1 Manual de joc.


1. Introducció 1-O “EL JOC” és un joc de taula de simulació històrica i atzar, de 2 a 4 jugadors, on es simulen els fets que van tenir lloc a Catalunya durant el referèndum unilateral d’independència l’octubre del 2017. Els Jugadors s’enfronten en dos bàndols amb objectius oposats. ORGANITZADORS: Són els organitzadors del referèndum i coordinaran la Mobilització popular a les viles, els pobles i la ciutat. El seu objectiu és evitar que s’emportin les urnes, mantenir els col·legis electorals oberts i que els ciutadans votin amb normalitat. Són representats pels perfils de jugadors “Independentista i demòcrata”. ESTAT: L’Estat està disposat a impedir el referèndum amb tots els mitjans al seu abast. Per fer-ho desplegarà a les forces i cossos de seguretat. El seu objectiu: Assaltar els col·legis electorals i requisar les urnes acomplint al mandat judicial que els empara. Són representats pels perfils de jugador “Policia Nacional i la Guardia Civil”.

5


6


2. Contingut del Joc •

1 Taulell de joc

2 daus de 10 cares

4 cartes de Perfil de Personatge

60 cartes d’Accions d’Estat

37 cartes de Municipi / Barri

60 cartes d’accions de Mobilització popular

1 fitxa marcador de torn

20 Fitxes RP (Resistència pacífica)

20 Fitxes d’AU (d’amagar Urnes)

15 Fitxes de RP+ AU (Amagar urnes + Resistència Pacífica)

15 fitxes Poble sense Urnes

15 fitxes de BM (Bloquejar municipi)

20 Fitxes CP Càrrega.

20 Fitxes doble cara de Desplegament /Reforços

20 fitxes comptadors de punts de resistència

1 Manual de joc

7


3. Tipus de Cartes Es juga amb 3 baralles de Cartes i 4 Cartes de Perfil de Personatge. 1 baralla d’Accions d’ESTAT. 1 baralla d’Accions de MOBILITZACIÓ POPULAR. 1 baralla de cartes de MUNICIPI / BARRI. 4 cartes de perfil de Personatge 3.1 Cartes de Perfil de Personatge: Els jugadors han d’escollir un bàndol i una carta de perfil de personatge per a iniciar el joc. Cadascú d’aquests bàndols disposa de 2 cartes de perfil de que ofereix diferents opcions i estratègies per a guanyar la partida, ja que tenen bonificacions i avantatges en determinats moments del joc, o en determinades Zones. ORGANITZADORS: Independentistes i Demòcrates ESTAT: Policia Nacional i Guàrdia Civil Si els jugadors no es posen d’acord per escollir el seu bàndol o perfil, ho poden decidi a l’atzar fent ús de la taula número 1 llençant un D10. Taula elecció perfil de jugador Perfil

Tirada

Independentista

8-10

Bonificacions per perfil +1 acciones Zona Girona i Lleida Robar +2 cartes extra un cop durant el joc.

Demòcrata

7-5

1+punt de resistència local al Municipi escollit el següent Torn 1+ acciones Zona BCN i TGN

Guardia Civil

4-3

+1 al descartar amb “Serveis d’intel·ligència” 1 + Carga extra al torn

Policia Nacional

1-2

+1 Brigada Informacion Permet guardar 1 carta a la mà durant tota la partida fins la seva utilització. 8


3.2 Cartes de MUNICIPI / BARRI: Representen de forma fidel 36 municipis catalans que aquell 1 d’octubre van patir la repressió i violència policial durant la jornada de votació. Aquests són representats al MAPA del taulell de joc, per cercles verds amb el nom del municipi o barri sobreimprès. Dins d’aquests cercles se situaran les fitxes de Marcador d’accions dels jugadors, indicant el tipus d’acció que duen a terme. Les cartes de MUNICIPI són la base d’aquest joc, els jugadors ORGANITZADORS les intentaran conservar fins al final de la partida al torn 12, i els jugadors ESTAT aconseguir fer-se amb el màxim número d’elles abans del torn 12. 3.2.1 Elements i valors carta de municipi

1

2

7 3 4 5 6

1-. Indicador de Zona: Indica a quina ZONA del mapa correspon la carta. Existeixen 5 zones diferenciades al Mapa per colors. Els mateixos colors són identificables a les cartes pel seu marc. 2-. Nom del municipi o barri: S’identifica el nom del Municipi, barri, vila, escola, institut o institució que representa la carta i a on es desenvolupen les accions del joc.

3-. Punts de Mobilització Local (PML): Representen la capacitat de mobilització, compromís i determinació que té la gent del Municipi per a organitzar-se en la defensa de les urnes. Els punts de Mobilització local (PML a partir d’ara) es generen de forma automàtica quan al MUNICIPI es declaren càrregues, això és, arran de que el jugador ESTAT ha posat Marcadors de Càrrega sobre el MUNICIPI. Aquests punts de PML només es podran utilitzar per a jugar CARTES DE MOBILITZACIÓ POPULAR al mateix MUNICIPI. Els valors de PML del mateix municipi se li poden sumar PUNTS DE MOBILITZACIÓ COMARCAL d’altres MUNICIPIS per jugar cartes de D’ACCIONS DE MOBILITZACIÓ POPULAR. 4-. Punts de Mobilització Comarcal (PMC): Representen la capacitat de mobilització, compromís i determinació que té la gent de tot el País per desplaçar-se pel territori d’un poble a un altre, en defensa de les urnes i dels drets dels seus conciutadans. Els Punts de mobilització Comarcal es generen girant la carta de MUNICIPI 9


desitjada i utilitzant els valors impresos a la seva Icona . Per girar una Carta de MUNICIPI i utilitzar els seus Punts de Mobilització Comarcal hem de tenir en compte: •

El MUNICIPI no pot haver estat declarat objecte de Càrrega, ni tenir una Càrrega activa. Si el MUNICIPI està amb Bloqueig de Poble no cal que es giri per generar els PMC, ja que el jugador ESTAT no hi pot accedir.

Els valors dels seus punts poden ser utilitzats pels jugadors Organitzadors per generar PUNTS DE MOBILITZACIÓ POPULAR i jugar cartes d’Acció de Mobilització Popular en qualsevol MUNICIPI de la seva ZONA o de qualsevol de les ZONES del MAPA.

Quan s’utilitzen aquests punts per a jugar Cartes d’Acció de Mobilització Popular a una ZONA a la qual no pertany el MUNICIPI, el seu valor passa a ser la meitat de l’ imprès a la carta.

Quan el MUNICIPI es gira per generar Punts de Mobilització Comarcal hem de saber: •

Que el MUNICIPI queda desprotegit, els seus Punts de Resistència local passen a ser 1 fins a la FASE DE RECURSOS JUGADOR ORGANITZADOR al següent torn de joc, quan la carta de MUNICIPI es tornarà a redreçar.

El jugador ORGANITZADOR pot robar fins a 3 cartes de MUNICIPI de la seva baralla a l’atzar i utilitzar els Punts de Mobilització Comarcal que aquestes generen, mostra’ns-les sobre la taula i gira’ns-les.

Aquests MUNICIPIS quedaran desprotegits durant 1 torn i els seus PUNTS DE Resistència LOCAL reduïts a 1 fins al següent torn de joc.

Un cop passat aquest torn desprotegit, el MUNICIPI quedarà sobre la taula per la seva part visible i els ORGANITZADORS podran utilitzar els PMC per a defensar altres MUNICIPIS.

5-.Nombre d’urnes: Indica el nombre d’urnes de votació que hi ha al MUNICIPI. Saber el nombre d’urnes, la seva ubicació i distribució en el MAPA és molt important, com veurem més endavant, per jugar en la modalitat “MISSIONS”. 6-. Bloqueig de Poble: Algunes poblacions per les seves característiques geogràfiques o socials, aquell primer d’octubre van decidir tallar l’accés per carretera a les 10


seves localitats. Aquesta icona amb un SI ens indica que podem intentar fer un Bloqueig de Poble quan el MUNICIPI hagi estat Declarat en Càrrega. •

Només és podrà intentar un cop i exclusivament en aquesta FASE del joc. Tanmateix, existeixen cartes d’ACCIÓ DE MOBILITZACIÓ POPULAR que també permeten el Bloqueig de Poble.

Per fer-ho haurem de llençar el dau de 10 cares (D10 a partir d’ara) i aconseguir en la tirada un resultat de 7 o +.

Si s’aconsegueix el Bloqueig de Poble, el jugador ORGANITZADOR haurà de posar una fitxa de Marcador de Bloqueig de Poble al Mapa, sobre el MUNICIPI indicant que està bloquejat.

Els jugadors Estat no podran intentar accedir de nou al MUNICIPI i les forces que havien destinat es queden retingudes al seu PC fins al següent torn.

7-.Punts de Resistència Local: Representen la magnitud de la gent congregada i la seva determinació a resistir pacíficament en el Municipi o Barri on l’ESTAT ha efectuat o ha declarat una Càrrega. •

El seu número indica els torns de resistència de la seva durada, això és, el nombre de vegades que el Jugador ESTAT li haurà de guanyar les tirades de D10 per reduir la resistència, i aconseguir la CARTA DE MUNICIPI i les seves urnes.

Per determinar si es perden o no PRL els jugadors llençaran un D10 a la FASE DE RESOLUCIÓ DE CÀRREGUES.

Al resultat de les tirades li hauran d’afegir les bonificacions que donen els Marcadors.

El valor final resultant de la tirada D10 + BONIFICADORS es compararà amb el del jugador oponent.

El valor obtingut d’aquesta diferència entre punts s’haurà de consultar a la Taula de Resolució de Càrregues impresa al Taulell de joc. Aquesta Taula mostra els resultats i efectes de la CARREGA al MUNICIPI.

11


3.3 Cartes d’ACCIONS DE MOBILITZACIÓ POPULAR (MP): A l’1-O EL JOC hem volgut simular de manera històrica les accions, els esdeveniments i les reaccions dels seus protagonistes. Les cartes d’ACCIÓ DE MOBILITZACIÓ POPULAR (MP a partir d’ara) representen les diferents accions que els ciutadans, a escala personal o formant part d’un col·lectiu, van emprendre en la defensa del Referèndum i les Urnes. Les cartes d’accions de MP bonifiquen les accions dels Jugadors ORGANITZADORS als MUNICIPIS on són usades o “Convocades “, ja que es tracta de grups nombrosos de gent, que espontàniament s’auto organitza per un objectiu comú. Existeixen 17 tipus de cartes d’Acció MP configurades en una baralla de 60 cartes. Aquesta baralla és comú pels jugadors en la modalitat 4 jugadors, ja que els 2 Organitzadors roben cartes d’ella. 3.3.1 Elements i valors carta d’accions de mobilització Popular

1

3 4

2

1-.Nom de la carta: A la seva part superior trobem el nom de la carta que la identifica. Com ja he esmentat representen els diferents col·lectius i persones anònimes que van participar en la defensa del Referèndum. En el joc centre una especial atenció als CDR (Comitès de Defensa del Referèndum) perquè van ser un dels actors clau d’aquella jornada històrica en la defensa dels drets fonamentals. 2-. Punts de MOBILITZACIÓ POPULAR: Indica el número de PUNTS de MOBILITZACIÓ POPULAR (PMB a partir d’ara) que es necessiten per utilitzar la

carta. Els PMB representen la capacitat d’organització i convocatòria que tenen els jugadors ORGANITZADORS per reunir gent al seu voltant, i coordinar la resistència no-violenta per conservar les urnes. Els PMP es generen Girant Cartes de MUNICIPI i utilitzant els seus valors PML i PMC . 3-.Llegenda: Un petit text que ens situa i contextualitza en l’escena il·lustrada. 4-.Quadre d’efectes i bonificacions: Es descriuen els efectes i bonificacions que la 12


carta atorga al jugador ORGANITZADOR que la utilitza. Aquests poden afectar a un MUNICIPI, a una ZONA determinada del MAPA o a tot el MAPA. La durada també serà indicada en l’enunciat amb el número de TORNS determinats. Poden ser objecte dels seus efectes un o més jugadors. 3.3.2 Regles Cartes d’Acció de mobilització Popular •

No es poden tenir més de 5 cartes de MP a la mà al final del Torn.

Els jugadors ORGANITZADORS poden mostrar-se les cartes entre ells.

Es poden llençar tantes cartes de MP com PMP es gastin, no hi ha un límit.

Es poden posar tantes cartes de MP a un mateix MUNICIPI com es vulgui, sempre que el seu nom i tipus no es repeteixi.

La carta d’acció es col·loca sobre la carta de MUNICIPI on ha estat convocada i a on es donen les bonificacions.

No es poden Convocar 2 cartes de MP del mateix tipus a un MUNICIPI (exemple; No es poden convocar 2 cartes de CDR Local a la Tallada d’Empordà)

En el cas dels CDR: Si es convoca un CDR a un MUNICIPI on ja hi havia un convocat, el jugador es quedarà amb el que doni la millor bonificació. El jugador haurà de moure el CDR amb una bonificació menor a un MUNICIPI adjacent sense pagar cost en PMP .(Exemple; el CDR Local de Castellgalí es mou a St. Joan de Vilatorrada amb l’arribada ). Si no és possible perquè els MUNICIPIS adjacents tenen el marcador de POBLE SENSE URNES s’eliminarà.

Es podran moure cartes de MP d’un MUNICIPI a un altre amb la carta “Xarxes socials”.

3.3.3 Cartes Especials Estibadors: Aquestes 3 cartes tenen una funció especial. Endarrereixen el desplegament dels Jugadors ESTAT, es llença en la FASE de DESPLEGAMENT D’ESTAT, i es col·loquen les Cartes sobre les ZD ubicades al Mar. Si es convoquen durant els 3 primers torns de joc: Els jugadors ORGANITZADORS llençaran un D10 i miraran el resultat a la Taula de Bloqueig de Port. 13


Si es convoquen després del torn 3: Per cada carta el jugador ESTAT es resta un -1 MARCADOR de DESPLEGAMENT/REFORÇ en aquest torn. Si es llençant els 3 el -1 es PERMANENT durant la resta de partida. Taula Bloqueig de Ports TIRADA D10

EFECTES

De 1 a 3

No es poden Desplegar durant 1 TORN

De 4 a 7

No es poden Desplegar durant 2 TORNS

De 8 a 0

Es bloqueja una ZD port durant 6 Torns

3.4 Cartes d’ACCIONS D’ESTAT (AE) Les cartes d’Accions d’ESTAT( AE a partir d’ara) representen les accions que va dur a terme l’Estat per impedir per la força, la censura a internet i altres mitjans, que el referèndum de l’1-O és celebres amb normalitat. Les cartes d’AE bonifiquen les accions dels Jugadors ESTAT als MUNICIPIS on són usades o “Convocades”. Aquestes accions s’han de concebre com operacions policials perfectament coordinades i planejades, amb la força i recursos d’una institució Estatal. Existeixen 17 tipus de cartes d’Acció AE configurades en una baralla de 60 cartes. Aquesta baralla és comú pels jugadors en la modalitat 4 jugadors, ja que els 2 jugadors ESTAT roben cartes d’ella. Aquestes són les 60 cartes del joc bàsic i serveixen per jugar en les 3 modalitats de joc que existeixen en aquest moment: Històric, Missions i Escenaris. 3.4.1 Elements i valors carta d’accions d’estat 1-. Punts de CÀRREGA: Indica el nombre d’unitats policials que reben l’ordre de carregar a un MUNICIPI des d’un PUNT DE CONCENTRACIÓ (PC a partir d’ara). S’utilitzen Marcadors de Càrrega per indicar en el MAPA la seva ubicació.

14


1

2 3

4 5

2-. Nom de la carta: A la part superior trobem el nom de la carta que la identifica. Representen les diferents forces i cossos de seguretat, així com institucions. 3-.Punts de DESPLEGAMENT/ REFORÇ: Indica el nombre d’unitats policials que reben l’ordre de desplegra-se pel territori des de una ZONA DE DESPLEGAMENT (ZD a partir d’ara) fins a un PC , o bé REFORÇAR càrregues actives en MUNICIPIS des de un PC. 4-. Llegenda: Un petit text que ens situa i contextualitza en l’escena il·lustrada.

5-. Quadre d’accions d’estat: Es descriuen els efectes i bonificacions que la carta atorga al jugador ESTAT que la utilitza. Aquests efectes poden afectar a un MUNICIPI, a una ZONA determinada del MAPA o a tot el MAPA. La durada dels seus efectes també serà indicada en l’enunciat amb el número de TORNS determinats. Poden ser objecte dels seus efectes un o més jugadors. 3.4.2 Regles Cartes d’acció d’estat (AE) •

No es poden tenir més de 5 cartes d’AE a la mà al final del Torn, a excepció de què tinguem cartes o efectes que ens ho permetin.

Durant el torn els Jugadors ESTAT podran jugar/gastar fins a 3 cartes d’AE pels seus valors de Càrrega )o DESPLEGAMENT/REFORÇ en la Fase de Desplegament, i 2 cartes pel seu QUADRE d’ACCIONS durant la mateixa Fase o la resta del Torn.

La carta d’acció es col·loca sobre la carta de MUNICIPI on ha estat convocada i és on realitzaran les bonificacions i efectes.

La carta d’AE queda superposada sobre la Carta de MUNICIPI fins que s’acabi la CÀRREGA activa o el nombre de torns de la durada dels efectes acabi.

No es poden convocar cartes d’AE del mateix tipus a un MUNICIPI en el mateix torn (exemple; No es poden convocar 2 Mossos Diligents a St. Carles de la Ràpita en el mateix torn) 15


4. Accions dels Jugadors, Marcadors d’Accions i Comptadors A l’1-O EL JOC se simulen els fets, les accions i els esdeveniments que van succeir aquell primer d’octubre, així com els seus protagonistes. Els jugadors disposen d’un ventall d’ACCIONS que poden dur a terme en la defensa o assalt dels municipis. S’utilitzen fitxes de Marcadors d’accions per indicar en el mapa (representat al taulell de joc), a quins Municipis o barris és realitzant les Accions que els jugadors emprenent, així com la seva tipologia i durada. 4.1 TIPUS D’ACCIÓNS I ELS SEUS MARCADORS. 4.1.1 Accions dels Jugadors ORGANITZADORS TAULA DESCRIPCIÓ ACCIONS DELS JUGADORS ORGANITZADORS Bonificació Resolució de Càrregues

DESCRIPCIÓ ACCIÓ

Resistència Pacífica: Representa l’acció més emprada l’1-O per part dels ciutadans per evitar l’assalt de les forces policials i el posterior requisament de les urnes.

+4

Els jugador rep un +4 permanent , fins que es restin al Municipi o barri.

Amagar urnes: Representa una de les accions que es van fer l’1-O. La gent amaga les urnes i deixava entrar a la Policia que es trobava sense rastres de material del referèndum.

+3

Descripció Acció i Marcador

Resistència Pacífica + Amagar Urnes: Representa el conjunt +5 el torn d’aquestes dues accions que els ciuta- inicial dans van fer per protegir les urnes i alentir l’avenç dels cossos policials.

FASE UTILITZACIÓ

COM?

RESPOSTA Posa una fitxa de ORGANITZADORS marcador de en el Municipi on RESOLUCIÓ DE s’han posat . CÀRREGUES

Els jugador rep un +3 permanent fins que es RESPOSTA restin al Municipi o Barri. ORGANITZADORS Posa una fitxa de marcador de en el Municipi on El numero de al RESOLUCIÓ DE s’han posat . municipi disminueix a la CÀRREGUES meitat. Exemple ;Si son 8

MC (+8) passen a ser 4 (+4)

Els jugador rep un:

RESPOSTA +5 el 1er torn. Posa una fitxa de +4 el 2on torn +2 el 4rt torn ORGANITZADORS marcador de +1 el 5è torn +3 el 3er torn El +1 es permanent RESOLUCIÓ DE fins que es restin els PRL CÀRREGUES al Municipi o Barri

en el Municipi on s’han posat .

Llença un D10. Bloqueig de Poble: Algunes pobla7 o +Bloqueja el Anul·len les càrregues cions per les seves característiques geoMunicipi declarades. gràfiques o socials, l’1-O van decidir Llença DECLARACIÓ tallar l’accés per carretera a les seves lo- un D10. Posa una fitxa de tornen a la PC DE CÀRREGUES. marcador calitats, tallant arbres, deixant-los al mig 7+Bloqueja Els en el de la via, o fent concentracions amb ve- el Municipi d’on sortien i no es poden Municipi o Barri hicles o a peu. Al joc es representa mitdesplegar aquest torn. on s’ha declarat jançant la fitxa de marcador de Bloqueig Càrrega . de Poble. Pot jugar tantes cartes de MP com punts de MP pagui. Jugar cartes de Mobilització Popular Rep bonificacions (+X ) als Municipis o Barris on son convocats.

16


4.1.2 Accions dels Jugadors ESTAT TAULA DESCRIPCIÓ ACCIONS DELS JUGADORS ESTAT Descripció Acció i Marcador

Bonificació Resolució de Càrregues

Desplegament: S’utilitzen per indicar en el mapa representat al Taulell de joc, a quins PC els jugadors ESTAT destinen les seves forces i en quin número.

DESCRIPCIÓ ACCIÓ

FASE UTILITZACIÓ

COM?

Utilitza fins a 3 cartes d’ESTAT per desplegar per el territori a les ZC.

DESPLEGAMENT I REFORÇOS

Col·loca marcadors de Reforç en els PC .

Canvia fitxes Càrrega: S’utilitzen per indicar en de una PC, per el mapa representat al taulell de joc, a Utilitza fins a 3 cartes fitxes de . DECLARACIÓ quins Municipis o barris els Jugadors d’ESTAT per a desplegar +1 ESTAT han declarat o estan efectuant per cada per els Municipis/Barris DE CÀRREGUES Posa els als càrregues. El seu número representa el marcador del Mapa Marcadors de RESOLUCIÓ DE Municipis declarats nombre d’unitats d’agents destinats a la CÀRREGUES i que no hagin estat Càrrega . intervenció. Cada unitat afegeix un +1 a bloquejats. la tirada de Resolució d’accions i càrregues durant la fase de Resolució. Mou d’una PC a una altre PC d’una Mou d’un PC altre ZONA del Mapa. a una altre PC No es podrà fer res més DESPLEGAMENT Moviment de zona d’una altre ZONA en el mateix torn. I REFORÇOS del Mapa. Costa 1 torn/ hora desplaçar-se per les diferents ZONES del Mapa Suma Marcadors de Reforç a PC Reforç a les càrregues o DesplegaDECLARACIÓ Suma Marcadors de ments: Són Reforç a les carregues quan DE CÀRREGUES Càrrega al Mudes de un PC s’envien a MUNICIPIS nicipi/ on ja s’estigui amb carregues actives. carregant. Pot jugar fins a 3 carts de Desplegament i fins a 2 cartes d’Acció cada torn. Jugar cartes d’ESTAT Rep bonificacions (+X ) al Municipis o Barris on son convocats.

4.1.3 Regles Accions d ‘ESTAT als MUNICIPIS amb

No es poden posar més de 8 Marcadors de Càrrega menys de 4 Punts de resistència local .

Si el resultat de la diferència entre tirades és superior a 8 o + el jugador ESTAT pot posar MARCADORS DE CÀRREGA a un MUNICIPI adjacent i resol les CÀRREGUES abans d’acabar la Fase.

No es poden posar MARCADORS de CÀRREGA a un MUNICIPI des d’una ZONA de DESPLEGAMENT sense haver passat abans per un PUNT DE CONCENTRACIÓ.

ZONA DE DESPLEGAMENT ESTAT → PUNTS DE CONCENTRACIÓ → CARREGA AL MUNICIPI

17


4.1.4 Marcadors i comptadors. Fitxa de marcador de Torns :S’utilitza per a indicar el torn de joc. A l’inici de cada torn s’avança la fitxa de marcador de torn per la línia de torns de dalt a baix, de les 8.00 (torn 1) a les 20 (torn 12). Poble sense Urnes : S’utilitzen per indicar en el mapa representat al taulell de joc, a quins Municipis o barris els jugadors ESTAT ja han aconseguit vèncer la Resistència Local i per tant no es poden defensar ni es poden fer servir per aconseguir Punts de Mobilització Popular per part dels jugadors ORGANITZADORS. Comptadors de punts de Resistència Local : Representen la magnitud de la gent congregada i la seva determinació a resistir pacíficament en el Municipi o Barri on l’ESTAT ha efectuat una Càrrega. El seu número indica els torns de resistència de la seva durada, i el nombre de vegades que el Jugador ESTAT li haurà de guanyar les tirades de D10 per reduir la resistència i aconseguir la CARTA DE MUNICIPI i les seves urnes.

18


5. El Taulell de Joc El taulell de joc de l’1-O EL JOC de simulació Històrica està compost per diferents elements que haurem de conèixer per jugar una partida.

2

1

3

4 5 8

8

7 6 8

8

19


1-. Línia de Torns / hores i Esdeveniments: Aquest quadre representa la línia de Torns. La partida té una durada de 12 torns que va de les 8.00 a les 20.00 hores del dia 1 d’Octubre del 2017. •

A l’inici de cada torn s avança la fitxa de marcador de torn per la línia de torns de dalt a baix, de les 8.00 (torn 1) a les 20 (torn 12).

Cada Torn ens descriu un ESDEVENIMENT que condiciona a tots o part dels jugadors. Aquests ESDEVENIMENTS són d’obligat compliment i s’haurà de donar les bonificacions i penalitzacions, i realitzar les accions indicades.

L’Esdeveniment s’ha d’executar abans que comenci el Torn dels jugadors i la primera fase dels jugadors ESTAT.

Aquesta línia de Torns se segueix en totes les Modalitats de joc (Històric, Missions i Escenaris).

2-. Taula d’accions dels jugadors ORGANITZADORS: Trobem un resum de les ACCIONS que poden dur a terme els jugadors amb els perfils “Independentista i Demòcrata.” Se’ns descriu el tipus d’ACCIÓ, la Bonificació que ens atorga a la RESOLUCIÓ DE CÀRREGUES i el tipus de MARCADOR D’ACCIÓ que li correspon i que haurem de posar en el MAPA. 3-. Taula d’accions dels jugadors ESTAT: Trobem un resum de les ACCIONS que poden dur a terme els jugadors amb els perfils “Policia Nacional i Guàrdia Civil”. Se’ns descriu el tipus d’ACCIÓ, la Bonificació que ens atorga a la RESOLUCIÓ DE CÀRREGUES i el tipus de MARCADOR D’ACCIÓ que li correspon i que haurem de posar en el MAPA al MUNICIPI on s’hagi fet l’Acció. 4-. Taula de Resolució de Càrregues: En aquesta es consulta el resultat Per determinar si es perden o no PRL . •

Els jugadors llençaran un D10 a la FASE DE RESOLUCIÓ DE CÀRREGUES.

Al resultat de les tirades li hauran d’afegir les bonificacions que donen els Marcadors d’Accions i les cartes d’Accions d’ESTAT i de MP.

El valor final resultant de la tirada D10+ BONIFICADORS es compararà amb el del jugador oponent. 20


El valor obtingut d’aquesta diferencia entre punts s’haurà de consultar a la Taula de Resolució de Càrregues impresa al Taulell de joc.

Aquesta Taula mostra els resultats i efectes de la CARREGA al MUNICIPI.

Els resultats d’aquesta Taula i els seus efectes s’apliquen de forma immediata.

5-.Mapa: Representa el territori de Catalunya el dia 1 d’octubre de 2017. Està dividit en 5 ZONES que es diferencien per colors. Cadascuna d’aquestes ZONES té un nombre de MUNICIPIS i PUNTS DE CONCENTRACIÓ (PC). 5.1 Distancia entre Zones Un cop les Forces policials es despleguen als PC es poden moure entre zones. Fer-ho té un cost de torns/hores que representa el moviment per carretera d’una ZONA a un altre: •

El cost mínim per passar d’una ZONA a un altre adjacent és d’1 Torn.

S’ha de sumar 1 Torn per zona travessada (Exemple; De Zona Girona a Zona Tarragona = 2 Torns. =+ 1 de Girona a Barcelona + 1 de Barcelona a Tarragona).

6-. Municipi/Barri: 36 cercles Verds que representen 36 poblacions catalanes. En aquests punts els jugadors indicaran amb els marcadors les ACCIONS que realitzen en defensa o assalt dels Municipis. 7-. Punts de Concentració (PC): 16 cercles blancs amb fons vermell indiquen els Punts de concentració Policial. En aquests punts els jugadors ESTAT reuneixen les seves forces (els seus Marcadors de Reforços (MR) procedents de les seves Zones de Desplegament ZD. 8- Zones de desplegament: Existeixen 4 ZONES DE DESPLEGAMENT (ZD a partir d’ara) repartides pel MAPA. En aquestes ZD se situen els Marcadors d’accions dels jugadors ESTAT a l’inici de la partida.

21


6. Els Daus Es juga amb 2 daus de 10 cares (D10 a partir d’ara) 1 per a cada jugador. •

Els daus serveixen per resoldre i determinar l’efecte de les accions que fan els jugadors.(Exemple; Per determinar si es perden o no PRL els jugadors llençaran un D10 a la FASE DE RESOLUCIÓ DE CÀRREGUES.)

Algunes cartes condicionaran els seus efectes a aconseguir un determinat número en la tirada del D10 per realitzar l’acció del seu enunciat. (Exemple: Per un BLOQUEIG DE POBLE llençar el D10 amb un 7 o + bloqueja el MUNICIPI)

Els daus també s’utilitzen per determinar mitjançant Taules, els efectes d’esdeveniments i cartes d’Accions.

22


7. Preparació del Joc •

2 Jugadors: •

Es desplega el Taulell de joc

El jugador ESTAT posa els MARCADORS D’ACCIONS d’ESTAT al seu costat de la Taula, remena les carte d’AE i les posa al seu costat del taulell, i d’aquestets en roba 5.

El jugador ORGANITZADOR posa els MARCADORS D’ACCIONS D’OGANITZADORS al seu costat de la taula, remena les carte de MP i les posa el seu costat del taulell, i d’aquestes en roba 5 .

El jugador remena les cartes de Municipi i les posa al seu costat del taulell.

4 Jugadors: •

Es desplega el Taulell de joc

Els jugadors ESTAT posen els MARCADORS D’ACCIONS d’ESTAT al seu costat de la Taula, remena les carte d’AE i les posa al seu costat del taulell, i d’aquestets en roba 5 cadascun.

Els jugadors ORGANITZADOR posen els MARCADORS D’ACCIONS D’OGANITZADORS al seu costat de la taula, remena les carte de MP i les posa el seu costat del taulell, i d’aquestes en roba 5 cadascun .

Els jugadors ORGANITZADORS es reparteixen les cartes de Municipi al atzar i es posen el seu tou al seu costat del taulell.

23


8. El Torn i les seves Fases Es juga per torns i la partida té una durada de 12 torns representada per una línia de temps al taulell, que va de les 8.00 a les 20.00 hores del dia 1 d’octubre del 2017. •

A l’inici de cada torn s avança la fitxa de marcador de torn per la línia de torns de dalt a baix, de les 8.00 (torn 1) a les 20 (torn 12).

Cada Torn ens descriu un ESDEVENIMENT que condiciona a tots o part dels jugadors

Aquests ESDEVENIMENTS són d’obligat compliment i hauran de donar-se les bonificacions /penalitzacions i realitzar les accions i els seus efectes indicats.

L’Esdeveniment s’ha d’executar abans que comenci el Torn dels jugadors i la primera fase dels jugadors/s ESTAT.

El torn és comú per a tots els jugadors i es divideix en Fases.

Durant TOTES les fases del TORN els jugadors poden fer servir cartes d’accions.

Començarà a llençar les seves cartes d’accions el jugador ESTAT.

8.1 FASES DEL TORN Sempre comença la partida el/s jugador/s ESTAT: 1. FASE RECURSOS ESTAT: •

DOS JUGADORS: El jugador Estat roba 5 cartes de la seva baralla de Cartes d’AE al inici de la partida i durant cada inici de Torn.

QUATRE JUGADORS: Els jugadors Estat roben 5 cartes de la seva baralla de Cartes d’AE al inici de la partida. La resta de torns roba 2.

24


2. FASE DESPLEGAMENT ESTAT: El/s jugador/s ESTAT podra jugar fins a 3 cartes d’AE pels seus valors de Càrrega o DESPLEGAMENT/REFORÇ , i 2 cartes pel seu QUADRE d’ACCIONS durant la mateixa Fase o durant la resta del Torn. En aquesta FASE l’ESTAT pot moure les seves forces entre PC de la mateixa ZONA o a un altre. 3. FASE DECLARACIÓ DE CÀRREGUES: (a partir del segon torn): •

Els jugadors ESTAT declaren a quins MUNICIPIS volen col·locar els seus Marcadors de Càrrega i en quin número.

Els jugadors ORGANITZADORS han de posar les cartes de MUNICIPI que han estat declarats en CÀRREGA sobre la Taula girades per la seva part visible.

Si el MUNICIPI té l’opció de Bloqueig de Poble el Jugador ORGANITZADOR ha de fer-ho en aquesta FASE del torn.

4. FASE RECURSOS ORGANITZADORS •

DOS JUGADORS: El jugador ORGANITZADOR roba 5 cartes de la seva baralla de Cartes MP el PRIMER torn de joc. La resta de torns roba 3 cartes.

QUATRE JUGADORS: Els jugadors ORGANITZADORS roben 5 cartes de la seva baralla de Cartes MP al inici de la partida. La resta de torns roben 2 cartes.

5. FASE RESPOSTA ORGANITZADORS: •

Els Jugadors ORGANITZADORS han de decidir quines ACCIONS fan als MUNICIPIS on l’ESTAT ha declarat Càrregues.

Col·locaran els MARCADORS D’ACCIONS que corresponguin sobre l’indicador de MUNICIPI al MAPA al costat o sobre els MARCADORS DE CÀRREGA dels Jugadors ESTAT.

25


6. FASE RESOLUCIÓ CÀRREGUES •

S’inicien les tirades de D10 entre jugadors ESTAT i jugadors ORGANITZADORS per determinar el resultat de les CÀRREGUES.

Es resoldran les CÀRREGUES als MUNICIPIS de nord a sud, i d’est a oest del MAPA.

Per determinar si es perden o no PRL al MUNICIPI i l’èxit o no de les CÀRREGUES, els jugadors ORGANITZADORS i ESTAT llençaran un D10.

Al resultat de les tirades li hauran d’afegir les seves bonificacions que donen els Marcadors d’Accions i les cartes d’Accions d’AE i de MP.

El valor final resultant de la tirada D10 + BONIFICADORS es compararà amb el del jugador oponent.

El valor obtingut d’aquesta diferència entre punts s’haurà de consultar a la Taula de Resolució de Càrregues impresa al Taulell de joc. Aquesta Taula mostra els resultats i efectes de la CARREGA al MUNICIPI.

Els efectes que descriu la taula s’han d’aplicar de forma immediata.

7. FASE ACTUALITZACIÓ i NETEJA DE MARCADORS: •

Es resten Comptadors de punts de Resistència Local als MUNICIPIS on les CÀRREGUES dels jugadors ESTAT han tingut èxit.

Es resten o se’n retiren Marcadors de CÀRREGUES als PC, dels MUNICIPIS on les CÀRREGUES dels jugadors ESTAT no han tingut èxit.

Es posen marcadors de POBLE SENSE URNES als MUNICIPIS que no tenen Punts de resistència Local i s’entrega la carta de MUNICIPI al jugador ESTAT assaltant.

Es mou el Marcador de Torn

a la següent hora /torn.

26


9. Final del Joc i Victòria Les condicions de victòria de cada bàndol son les següents: •

Organitzadors: conservar la meitat de les cartes de municipi que controlen fins les 20:00 ( torn 12 ).

Estat: Aconseguir la meitat de les cartes de municipi +1 abans de les 20:00 hores ( torn 12 ).

Aquestes son les condicions de victòria en el mode de joc “ Històric“ que es la manera predeterminada de jugar i amb la que només necessitarem el taulell de joc.

27


Índex INTRODUCCIÓ

5

2. CONTINGUT DEL JOC

6

3. TIPUS DE CARTES

8

3.1 Cartes de Perfil de Personatge: 3.2 Cartes de MUNICIPI / BARRI: 3.2.1 Elements i valors carta de municipi 3.3 Cartes d’ACCIONS DE MOBILITZACIÓ POPULAR (MP): 3.3.1 Elements i valors carta d’accions de mobilització Popular 3.3.2 Regles Cartes d’Acció de movilització Popular 3.3.3 Cartes Especials 3.4 Cartes d’ACCIONS D’ESTAT (AE) 3.4.1 Elements i valors carta d’accions d’estat 3.4.2 Regles Cartes d’acció d’estat (AE) 4. ACCIONS DELS JUGADORS, MARCADORS D’ACCIONS I COMPTADORS 4.1 TIPUS D’ACCIÓNS I ELS SEUS MARCADORS. 4.1.1 Accions dels Jugadors ORGANITZADORS 4.1.2 Accions dels Jugadors ESTAT 4.1.3 Regles Accions d ‘ESTAT 4.1.4 Marcadors i comptadors.

16


5. EL TAULELL DE JOC

19

6. ELS DAUS

22

7. PREPARACIÓ DEL JOC

23

8. EL TORN I LES SEVES FASES

24

8.1 FASES DEL TORN 9. FINAL DE JOC I VICTORIA

27


Agraïments Agraïments:


CREDITS : Idea original del joc: Victor Arenas Disseny: Victor Arenas Desenvolupament i proves: Victor Arenas, Ismael Juan Il·lustracions, disseny gràfic i maquetació: Mimi Guarido

@copyright ( pendent )Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.