Revista Telecos 63

Page 20

TECNOL OGIA

Prototipatge electrònic a l’abast de tothom Els que ens dediquem al disseny electrònic de manera professional, i aquells que en són aficionats, estem d'enhorabona. La mundialització del DIY (“Do It Yourself”, literalment, “Fes-t'ho tu mateix”) ha democratitzat l'accés a l'electrònica a totes les capes socials. L'eclosió de botigues en línia a Internet ha generat una demanda que fa possible que l'electrònica prefabricada en mòduls assoleixi uns preus molt populars. l fenomen d'Arduino (pla- Es pot trobar un recull al web Embedded ques de desenvolupament Linux Wiki: elinux.org . De fet, hi ha tande microcontroladors de 8 tes ganes de tenir accés a la tecnologia bits) amb eines de desenvo- a preus barats que la campanya de Next lupament de microprogramari (firmware) Thing Co. a Kickstarter per a finançar la multiplataforma (per a GNU/Linux, Win- fabricació del seu ordinador de nou dòdows i Mac) i el seu concepte de maquina- lars, anomenat CHIP, duien recaptats un ri lliure (Open Source Hardware), també milió de dòlars en sis dies quan l'objectiu anomenada electrònica oberta, ha generat era recaptar-ne 50000 en un mes. una comunitat molt activa capaç de desenEn la meva vessant com a docent, estic volupar moltes biblioteques de programari entusiasmat que els meus alumnes puper a connectar-hi una infinitat de perifèguin adquirir material a uns preus que rics de forma molt ràpida i senzilla. ells es poden permetre. Per a desenvoL'altre gran fenomen és la Raspberry Pi lupar prototipus és molt comú emprar (miniordinador a un preu de 25 dòlars plaques de proves (protoboard), però per placa amb CPU ARM de 32 bits pensat perquè els nens aprenguin a programar) que malgrat no ser maquinari lliure, la fundació responsable de la seva fabricació (Raspberry Pi Foundation) sí que dóna suport a tota l'electrònica oberta que s'hi connecti. El preu de la Raspberry Pi, més enllà dels usos dels aficionats, ha fet que moltes empreses estiguin desenvolupant dissenys que es basin en ella.

E

Abans de l'aparició de la Raspberry Pi, al 2012, Beagle Board ja venia plaques amb microcontroladors de 32 bits amb el seu disseny de maquinari totalment obert i lliure. Avui en dia la Beagle Bone Black competeix en preu amb la Raspberry Pi i és una plataforma a tenir molt en compte en nous dissenys. Aquest èxit ha provocat que d'altres fabricants ofereixin productes a aquest segment del mercat, que tenen en comú la facilitat de connexió a d'altres mòduls electrònics molt populars.

20

no sempre és la solució ideal quan a una classe es fa servir l'electrònica oberta i lliure com a un mitjà i no com una fi. Des d'aquesta experiència a l'aula, a electronics.cat hem desenvolupat un ecosistema de plaques pensades perquè l'esforç de l'estudiant/desenvolupador s'allunyi dels problemes de maquinari inherents a les plaques de proves. Molta electrònica lliure es dissenya amb eines de programari que no són lliures. Aquest fet no és un problema al món de l'empresa però sí que ho és al món educatiu. L'alumne ha de ser capaç de poder adaptar, modificar i personalitzar Q Robot que emet streaming de vídeo i es controla via web emprant Raspberry Pi model A i plaques d'electronics.cat.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.